Table of Contents: 8. Podsumowanie References Black-Sholes Model Metoda Monte-Carlo Model EWMA 10 7.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Table of Contents: 8. Podsumowanie 11 9. References 11. 7.1 Black-Sholes Model 7 7.2 Metoda Monte-Carlo 8 7.3 Model EWMA 10 7."

Transkrypt

1 Computational Finance Michał Wojdyła, Wróbel Dariusz Table of Contents: 1. Wstęp 3 2. Rozwój rynków finansowych 3 3. Wymagania stawiane algorytmom 4 4. Zastosowanie algorytmów numerycznych w finansach 5 5. Pojęcie opcji 5 6. Biblioteki i narzędzia 7 7. Przegląd wybranych modeli Black-Sholes Model Metoda Monte-Carlo Model EWMA Model Garch Podsumowanie References 11

2

3 1. Wstęp W ostatnim ćwierćwieczu obserwujemy dynamiczny rozwój nowej dyscypliny naukowej, powiązanej z matematyką, ekonomią i informatyką, finansom wspomaganym komputerowo(computational Finance). Rozwój ten powiązany jest ściśle z rozwojem rynków kapitałowych który w ciągu ostatniego ćwierwiecza był bardzo szybki.nie istnieje ścisła definicja tej dziedziny, ale można przyjąć że opiera się ona na zastosowaniu osiągnięć informatyki, matematyki i statystyki do rozwiązywania problemów związanych z handlem, transakcjami terminowymi i inwestycjami, ułatwia też zarządzanie ryzykiem w przypadku podejmowania decyzji finansowych. Powstały specjalne model opisujące zmiany cen instrumentów finansowych, w szczególności akcji, przykładem może być Black-Scholes.Modele te są złożone i mają duże zapotrzebowanie na moc obliczeniową.jednak dzieki dynamicznemu wzrostowi mocy komputerów uzyskaliśmy możliwość zastosowania różnych modeli w praktyce. 2. Rozwój rynków finansowych Do roku 1914 waluty oznaczały określoną wagę złota(np. dolar stanowił jedną dwudziestą uncji złota). Ale wskutek strat będących następstwem I wojny światowej, większość rządów odeszła od standardu złota,. Jedynie Stany Zjednoczone utrzymały standard złota, tzn. wymieniały dolary na złoto. Wielka Brytania opierała funta na dolarze, a inne kraje opierały swoje waluty na funcie. Kiedy jednak Francja w 1931 r. zapragnęła wymienić swoje funty na złoto, Wielka Brytania "odeszła od standardu złota". Wskutek tego, poza dolarem, który nadal trzymał się standardu złota, inne waluty były już "puste" 1944-Konferencja w Breton Woods Na tej konferencji ustanowiono nowy system międzynarodowego ładu walutowego. Podstawową walutą miał być dolar, który stanowił 1/35 uncji złota. Nie mógł on być już jednak wymieniany na złoto przez obywateli, a tylko przez zagraniczne rządy, które utrzymywały swoje rezerwy w dolarach i swoje waluty opierały na dolarze Załamanie się systemu Breton Woods W wyniku wzrostu rezerw dolarowych poza granicami USA, coraz trudniej było utrzymać kurs wymiany dolara na złoto po 35 USD za uncję. O ile rząd amerykański na podstawie porozumienia z Breton Woods musiał wymieniać dolary na złoto po tym kursie, cena złota na wolnym rynku osiągnęła w roku dolarów za uncję. W rezultacie system z Breton Woods się załamał i od tej pory do chwili obecnej mamy do czynienia z płynnymi kursami pustych walut. Poszczególne waluty odnoszone są do dolara, którego wartość z kolei oparta jest wyłącznie na... zaufaniu ludzi do jego wartości CBOE-Chicago Board Options Exchange Wprowadzenie opcji na akcje spółek. Obecnie jest on największym na świecie rynkiem opcji. Jest on także wiodącym rynkiem w opracowywaniu nowych finansowych produktów i innowacyjnych technologii Arbirtrage pricing theory Teoria usiłująca wyjaśnić kształtowanie się cen papierów wartościowych. APT oparta jest na założeniu, że stopy zwrotu ze wszystkich walorów są generowane przez proces analogiczny do modelu wskaźnikowego. Opisuje zależności istniejące pomiędzy oczekiwanymi stopami zwrotu z poszczególnych papierów wartościowych, przy założeniu, że niemożliwe jest pomnożenie kapitału na drodze pozbawionych ryzyka transakcji arbitrażowych Cox-Ross-Rubinstein model Model obliczający cenę opcji. Zakłada się w nim że zmiany zachodzą w

4 sposób skokowy. Podstawą tego modelu jest założenie,że procentowe zmiany kursu instrumentu podstawowego mają rozkład dwumianowy. Finanse w latach 80-dziesiatych i 90-dziesiatych Ogromny rozrost rynków finansowych Wprowadzono opcję na kursy walutowe,indeksy giełdowe oraz kontakty futures Użycie zabezpieczeń dla instrumentów pochodnych. Jednocześnie wzrost zmienności cen wielu aktywów stwarzał znacznie większe szanse osiągnięcia zysków spekulacyjnych. Rusza trading program Definiowany jako angażowanie komputerów na rynku akcji w strategie arbitrażowe i portofilio Bassel accord- porozumienie miedzy bankami ( w związku z coraz większym ryzykiem). Kluczowym postanowieniem było wymuszenie zapewnienie na finansowych instytucje aby miały dostateczny kapitał aby uchronić siebie przed stratami 24h/dobę wymiana w dewizach(zagraniczne krótkoterminowe należności zgromadzone w bankach na rachunkach bieżących) Wprowadzono On-line trading- operacja kupna i sprzedaży (lub opłacenia) danych papierów wartościowych na tej samej sesji giełdowej Okres szybkiego rozwoju opcji egzotycznych(opcja egzotyczna -jest to kontrakt opcyjny gwarantujący strukturę dochodu odmienno niż standardowe opcję kupna i sprzedaży ). Cechą charakterystyczną tego rynku są transakcje, które odbywają się poza właściwym parkietem giełdy Podnosi się ryzyko kredytów Zarzadzanie portfelem(waga danego waloru w portfelu równa jest jego udziałowi w łącznej wartości rynkowej wszystkich aktywów kapitałowych) Zarządzanie ryzykiem- proces mierzenia ryzyka i dobierania odpowiedniej strategii do kierowania. Głównym celem strategii jest unikanie, zmniejszanie negatywnych skutków i akceptowanie ryzyka. Forecasting- matematyczny model rynku akcji umożliwia przypuszczenia przyszłych zachowań. W konsekwencji inwestorzy przewidują rynkowy boom. 3. Wymagania stawiane algorytmom Dzięki ścisłej współpracy miedzy finansistami i matematykami stworzono algorytmy numeryczne które w jakiś sposób, mniej lub bardziej dokładny przewidują przyszłe trendy na rynku finansów. Stosuje się je głównie do wyznaczania cen i szacowania ryzyka inwestycji. Służą także do rowiązywania problemów optymalizacyjnych ( doboru techniki inwestowania w celu maksymalizacji zysków). Algorytmy te muszą spełniać takie same warunki, jak algorytmy numeryczne stosowane w innych dziedzinach, a więc szczególną uwagę zwracano na: Wyniki działania algorytmów: Na podstawie wyników podejmowane są czesto strategiczne decyzje mające wpływ na gospodarke, dlatego też ważne jest aby algorytmy dawały dokładne wyniki, określały ryzyko i żeby można było się nimi

5 posługiwać przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych. Wydajność algorytmu: W dobie internetu wymiana informacji stała się bardzo prosta, globalizacja sprawiła, że gospodarka wrażliwa jest na zachwiania w różnych odległych od siebie i na pozór nie związanych ze sobą rynkach. Dlatego też algorytmy otrzymują ogromną ilość informacji które muszą przetworzyć aby mogły wyznaczyć przyszłe trendy na rynkach finansowych. Mimo wzrostu mocy komputerów niektóre algorytmy muszą być odrzucane, gdyż w praktyce ze względu na swoją złożoność nie były by użyteczne. Stabilność algorytmu: Niektóre algorytmy za dane wejściowe przyjmują dane historyczne, są one wolne od błędów danych przyjmowanych jako podstawe do obliczenia wyników, jednak ich użyteczność jest niewielka. Wiekszość algorytmów opiera sie dodatkowo na danych szacunkowych, dlatego też ważne jest aby algorytm był odporny na zabużenia danych. 4. Zastosowania algorytmów numerycznych w finansach Dlaczego algorytmy numeryczne znalazły zastosowanie w finansach? Finanse są dziedziną ogromnie wrażliwą na inforamacje. Publikacje nowych wyników firm, niefortunne wypowiedzi rządu itp, wszystko to wpływa na zachowanie rynków i ceny instrumentów tworząc spore wymagania przed algorytmami próbującymi odpowiedzieć na pytanie odnośnie przyszłych zachowań w gospodarce. Część problemów da sie rozwiązać w sposób dokładny, bez użycia algorytmów numerycznych. Jednak istnieje grupa problemów które mogą być rozwiązane tylko za pomocą algorytmów numerycznych, ponieważ opierają się na skomplikowanych modelach matematyczych. Przykładami takich zastosowań mogą byc: Symulacje: Zachowanie na rynkach jest bardzo zmienne, symulacje starają sie odpowiedzieć na pytanie o przyszłe trendy panujące w finansach. Symulacje służą też do oszacowania ryzyka np. testy napięć (stress test i crash test) przeprowadzane w celu zapobiegania nagłym załamaniom rynków które mogły by doprowadzić do krachu finansowego i walutowego na skale ogólnoświatową, oraz przewidzenia konsekwencji takich sytuacji. Optymalizacja: Można ją stosować w bardzo wielu sytuacjach w finansach, ponieważ każda firma dąży do maksymalizacji zysków i minimalizacji ryzyka oraz kosztów. Wyceny instrumentów finansowych: Stworzono do tego bardzo dużo różnych modeli matematycznych które starają sie odpowiedzieć jak kszatałtować się bedzie cena instrumentów. Zastosowanie algorytmów numerycznych nie miało by sensu gdyby nie rozwój informatyki. Eksplozja internetu przyczyniła się do możliwości zbierania danych z rynków na całym świecie, a zwiększenie mocy obliczeniowej komputerów spowadawał, że metody nie stosowane kilkanaście lat temu ze względu na dużą liczbę obliczeń, dziś używane są powszechnie. 5. Pojęcie Opcji Opcja jest to instrument finansowy mający postać kontraktu, w którym posiadacz opcji ma prawo do kupna lub prawo do sprzedaży instrumentu podstawowego po ustalonej cenie (nazywanej ceną wykonania) w okresie do ustalonego terminu (zwanego terminem wygaśnięcia). Prawo to gwarantuje mu druga strona kontraktu, wystawiający opcję, którym jest z reguły instytucja finansowa. Należy podkreślić, że posiadacz opcji uzyskuje prawo(lecz nie obowiązek żądania od

6 sprzedawcy spełnienia świadczenia), zaś wystawiający opcję przyjmuje na siebie zobowiązanie. W praktyce opcja zostaje zrealizowana jeśli przewidywana przez nią cena jest lepsza niż cena oferowana na wolnym rynku w danym czasie. Wartość opcji bardzo silnie zależy od niewielkich wahań notowań przedmiotu transakcji dlatego wartość opcji trudno jest wyceniać. Optymalną cenę opcji stara się określić wzór Blacka-Scholesa i jego niezliczone modyfikacje. Rodzaje opcji: 1. W zależności od tego, czy prawo dotyczy kupna czy sprzedaży, wyróżnia się dwa rodzaje opcji: opcję kupna (inaczej: opcja call) opcję sprzedaży (inaczej: opcja put) 2. W zależności od tego, kiedy można żądać dokonania transakcji, wyróżnia się dwa podstawowe rodzaje opcji opcję amerykańską :opcja która może zostać zrealizowana w dowolnym czasie przed upływem określonego terminu zwanego terminem wygaśnięcia. opcję europejską : opcja która może zostać zrealizowana tylko w jednym określonym terminie. Z opcjami związane jest pojęcie zmienności notowań, jest to kluczowy element w wyborze odpowiedniej strategii na ryknu. Zmienność możemy nazwać miarą niepewności wiążącej sie z przyszłym zachowaniem badanego instrumentu. Im większa zmienność tym większa niepewność. Na rynku dominują dwie najbardziej popularne metody wyznaczania zmienności: oparta na zmienności historycznej (historical volatility -VH) jest miarą statystyczną, oblicza się ją na podstawie poprzednich notowań, postać wzoru na wycene akcji jest następująca: cena za N dni=cenaaktualna e SV SV odchylenie standardowe z uśrednionych zmian notowań w N dniach oparta na zmienności implikowanej (implied volatility -IV) jest również miarą statystyczną, jednak nie wylicza się jej na podstawie poprzednich notowań. Zmienność implikowaną oblicza się biorąc pod uwagę obecną cenę opcji i na tej podstawie implikuje się jak będzie w przyszłości zachowywać się instrument bazowy(czyli obrazuje oczekiwania rynku odnośnie zmienności instrumentu bazowego). Wrażliwość opcji jest to ryzyko wiążące sie z inwestowaniem w opcje, związany jest z tym wskaźnik 'option Greeks', w którym wyróznia się cztery parametry opisane grackimi literami alfabetu(stąd nazwa): Współczynnik delta: miara odzwierciedlająca wrażliwość ceny instrumentu podstawowego na czynnik ryzyka. Wyznaczają delte możemy sprawdzić jak zmienia się wartość opcji przy zmianie ceny instrumentu podstawowego(obliczamy pochodną cząstkową).korzystanie z samej delty mogło by prowadzić do błędów, ze względu na nieliniową zależność wartości opcji i wartości podstawowej. Współczynnik gamma: mierzy zmiannę delty w stosunku do wartości początkowej instrumentu, jest to druga pochodna cząstkowa względem ceny instrumentu podstawowego. Współczynnik vega/kappa: określa zmiane ceny opcji w stosunku do zmiany zmienności implikowanej Współczynnik theta: mierzy wrażliwość opcji na zmianę czasu do wygaśnięcia n

7 Mając delte i gammę możemy przewidzieć zmianę wartości opcji przy określonej zmianie insturmentu bazowego: c= S 2 S 2 c S - zmiana wartości opcji - zmiana wartości instrumentu bazowego - współczynnik delta - współczynnik gamma Stosowanie powyższych parametrów daje możliwość oszacowania zmiany wartości opcji w wyniku zmiany poszczególnych czynników, naprzykład dla opcji call: c= S 1 2 S2 T p r 6. Biblioteki i narzędzia Istniej wiele narzędzi ułatwiających obliczenia finansowe. Trzeba tu wspomnieć o Mathematice firmy Wolfram Research. Aplikacja ta przeprowadza symulacje numeryczne szybko i wydajnie. Jednocześnie stworzenie własnego skryptu z wykorzystaniem bibliotek standardowych jest mniej czasochłonne niż napisanie odpowiedniego kodu w języku C. Obliczenia numeryczne posiadają wbudowane opcję określające precyzję wyników. Dzięki nim można sterować czasem i dokładnością symulacji tak ważnymi przecież elementami symulacji finansowych. Warto także zwrócić uwagę na biblioteki zawierające funkcję przystosowane do użycia w finansach do najważniejszych z nich zaliczamy QuantLib i RiskQuantity. Na przykład biblioteka QuantLib napisana jest w C++ ale może być eksportowana do innych języków takich jak Python, Java, Perl, Ruby i Scheme. Zawierają one wiele przydatnych funkcji i algorytmów takich jak algorytm Monte Carlo, Black-Scholes, a także umożliwiają interpolację i aproksymację zawiera też sporą ilość narzędzi przeznaczonych do finansów takich jak optymalizacja algorytmy do wyceny :opcji akcji i ryzyka. Warto podkreślić fakt,że obie z tych bibliotek udostępniane są na zasadzie Open Source. 7. Przegląd wybranych algorytmów 7.1 Black-Scholes Model Model wyceny opcji kupna i sprzedaży typu europejskiego, zakładający, że rozkład prawdopodobieństwa tak zwanych natychmiastowych stóp zwrotu z waloru, na który wystawiono opcję, jest niezmiennym w czasie rozkładem normalnym.zgodnie z tym modelem, w warunkach równowagi rynku cena opcji ustalana jest tak, aby inwestorzy konstruujący przy jej wykorzystaniu całkowicie zabezpieczone pozycje, uzyskiwali stopę zwrotu pozbawioną ryzyka. Model ten doprowadził do dynamicznego rozwoju rynku opcji i do dziś pozostaje standardowym modelem wyceny opcji. Jendak nie jest on pozbawiony wad, ponieważ nie wszystkie założenia tego modulu są spełnione w praktyce np. założenie że zmienność jest wielkością stałą. Wzór Blacka i Scholesa dla opcji kupna stylu europejskiego dla akcji spółek nie wypłacających dywidendy ma postać: c=s N d 1 X e r t N d 2 gdzie:

8 ln S X r 2 2 t d 1 = t ln S X r 2 2 t d 2 = t natomast N x jest wartością dystybuanty rozkładu normalnego. W tym wypadku zmienna użyta w analizie b=r. Znaczenie pozostałych symboli: c - premia opcji kupna rodzaju europejskiego S - aktualny rynkowy kurs akcji X - kurs wyceny opcji r t - stopa procentowa wolna od ryzyka przy założeniu ciągłej kapitalizacji - czas ważności opcji wyrażony w latach σ - zmienność kursu akcji W modelu tym, jak i w wiekszości modeli do analizy opcji stosowany jest rozkład normalny. Błąd aproksymacji używanej dla rozkładu normalnego wynosi mniej niż Niedokładność taka, w szczególności dla argumentu 0, może prwadzić do otrzymania wartości ujemnej dla niektórych opcji lub dążenie wartości opcji do. Problem ten można rozwiązać sprawdzając jawnie w procedurze obliczającej wartość opcji przypadku dla argumentu 0, lub też stosując inną aproksymacje dla układu normalnego. Model Black-Scholesa ulegał zmianą w zależności od zmiennej b, dla różnych wartości tej zmiennej otrzymywano rózne modele np. model Mertona dla opcji akcji z dywidendą q ( b = q), lub model opcji na waluty (Garman & Kohlhagen, b = r- rf). Zaletami modelu Black-Scholesa jest szybkość działania ( szacujemy tylko jeden paramtr ). Pozwala on bardzo szybko obliczyć wartość wielu opcji w krótkim czasie, ze względu na małe zapotrzebowanie na moc obliczeniową niektóre serwisy giełdowe umożliwiają użytkownikom na własne symulacje wartości danej opcji. Ze względu na ogromne znaczenie tego modelu dla gospodarki światowej, autorzy tj. Fisher Black, Robert Merton i Myron Scholes otrzymali w 1997 roku nagrode nobla w dziedzinie ekonomii. 7.2 Metoda Monte-Carlo Metoda ta jest dziś jedną z powszechnie wykorzystywanych metod wyceny opcji finansowych. Do wzrostu jej popularności w latach 90 ubiegłego wieku przyczynił się rozwój techniki komputerowej i oprogramowania umożliwiający wykorzystanie tej metody numerycznej na szerszą skalę i z mniejszymi kosztami. Główną zaletą tej metody to możliwość użycia różnych funkcji opisujących zmienność instrumentu bazowego. Metoda ta jest interesującą alternatywa do wyceny opcji szczególnie przydatną w przypadkach kiedy rozwiązanie analityczne było niemożliwe.

9 Zastosowanie metody Monte Carlo do wyceny opcji: Ścieżki wartości aktywa bazowego powinny być generowane zgodnie z równaniami opisującymi ruch Browna. ds S =r dt dx Zgodnie z założeniami wyceny w warunkach obojętnych wobec ryzyka za oczekiwaną wartość wzrostu przyjmuje się stopę wolną od ryzyka. Dyskretyzacja formy ciągłej polega na podziale czasu życia opcji T na m równych kroków. Tak wiec zachodzi równość Δt=T/m. Ilość kroków przyjętych do opisu nie powinna być zbyt niska. Praktyczne wyliczenia wskazują że czas opcji należy podzieli na co najmniej 50 kroków. Przy zbyt niskiej liczbie kroków otrzymuje się niedokładne wyniki natomiast przy zbyt dużej liczbie kroków rośnie zapotrzebowanie na moc obliczeniową komputera. Trzeba pamiętać, że w metodzie Monte Carlo każda ścieżka zmian wartości instrumentu bazowego symulowana jest wielokrotnie tak więc wydłużenie symulacji pojedynczej ścieżki powoduje multiplikowanie tej zmiany przez ilość iteracji Monte Carlo. Symulowanie ścieżki zaczynamy od pewnej ceny dzisiejszej So, a następnie używamy metody Eulera (S(i)=S(ti)) S i 1 =S i S i r t e i t (symulowanie ścieżki) Gdzie ε(k)-zmienna losowa o standaryzowanym rozkładzie normalnym Daje nam to payof funkcje opcji, wartość ścieżki wynosi Value = payoff(s(m)) dla europejskiej opcji call Value= max(s(m)-k,0 ) K-strike price Wartość opcji w momencie jej wygaśnięcia jest z kolei średnią wartością opcji uzyskaną w wielu przebiegach symulacyjnych. W tej metodzie bowiem wielokrotnie generuje się ścieżki zmian wartości instrumentu bazowego z uwzględnieniem parametrów opisujących zmienność tego instrumentu symulując dzięki temu jego wartość końcową. N=1..n Option Value = e rt E payoff Option Value= e rt 1 N payoff n W przypadku prostego geometrycznego rozkładu (???) Browna, gdzie r, σ są stałe S k 1 =S k e r 2 t t k gdzie ε(k)~n(0,1) 2 Ta równość jest dokładna, dlatego tez powinno się ja zawsze używać. Niestety nie można tego robić w większości realnych sytuacji. Zalety algorytmu - Możliwość modyfikacji równań opisujących zmianę wartości instrumentu bazowego - Prosty kod Wady algorytmu: - Wymagający obliczeniowo - Trudność w wycenieniu opcji amerykańskiej

10 7.3 Model EWMA Model EWMA, wprowadzona przez bank inwestycyjny JP Morgan, (exponentially weighted moving average) opiera sie na danych historycznych przyczym ostatnio analizowanym dniom przypisuje się wiekszą wagę niż wcześniejszym, ponieważ bardziej wpływają one na zachownia rynku( tym właśnie rózni się ten model od zwykłej średniej ważonej dla której wszystkie dni mają taką samą wagę).nie zakłada się że zmiany cen mają rozkład normalny.równanie oszacowania zmienności ma postać: t =n = 1 X t 2 t =1 λ n - cznnik starzenia się informacji; określa on wysokość wag dla ostatnich dochodów, a także szybkość z jaką miara zmienności powróci do niższego poziomu po zanotowaniu dużego dochodu, przyjmuje sie go najcześciej na poziomie 0,94 do 0,97 - liczba dni wykorzystywanych do wyprowadzenia zmienności μ - wartość przeciętna w rozkładzie, zazwyczaj zakłada się, że jej wartość wynosi 0 Model EWMA jest szczególnym przypadkiem modelu Garch(1,1) dla którego wartość argumentu a 0 wynosi zero. 7.4 Model Garch Model Garch(Generalized Auto Regresive Conditional Heteroscedasticity) jest metodą deterministyczną. Ma on postać: - Garch(p,q) 2 t =a 0 a 1 u t a q u t q q t 1 p t p a 1 a n, b 1 b n t t 1 t p u t u t q - parametry modelu - wariancja w czasie t - wariancja w czasie t-1,...,t-p - zmiana badanego parametru w okresie t,...t-q Popularność zdobył dzięki faktowi, że wariancja i odchylenie standardowe nie jest stałe. Model ten jest nieoceniony dla rynków finansowych, które dysponują danymi o tzw. wysokiej częstotliwości czyli zmieniającymi się co dzień, co godzinę, czy co minutę od transakcji do transakcji. Dużą zaletą tego modelu jest to, ze jest oszczędny w parametrach np: - Garch(1,1) 2 t =a 0 a 1 u 2 2 t 1 t 1 Wariancja warunkowa zmienia się w czasie: a 0 var u t = 1 a 1 1 Do oszacowania są tylko trzy parametry, a model taki w wielu przypadkach doskonale sie sprawdza. Model ten posiada jednak także sporo wad:

11 istnieje możliwość, że warunkowa wariancja przyjmie wartości ujemne wartości warunkowej wariancji i warunkowej średniej nie są powiązane może zajść efekt dźwigni W ostatnich latach model Garch(1,1) poddawano wielu modyfikacją, co powodowało powstawanie wielu pochodnych modeli np: EGarch, IGarch, FiGarch. Na przykład dzieki modyfikacji EGarch osiągnięto, że niezależnie od wartości parametrów wariancja bedzie miała wartości dodatnie. ln 2 2 t = ln t 1 u t 1 a [ u t 1 2 ] 2 t 1 2 t 1 8. Podsumowanie Dzieki rozwojowi finansów wspomaganych komputerowo, dziś finansiści posiadają wiele metod mogący pomagać im przy dokonywaniu decyzji inwestycyjnych. Wydawać by się mogło, że model stworzone do przewidywania cen, wahań, czy oceny ryzyka będą doskonałym narzędziem, które umożliwi wszystkim osiągnięcie wysokich wyników. Jednak nie zawsze takie modele się sprawdzają, przykładami tego mogą być szok giełdowy w roku 1997 i kryzys finansów w roku 1998 w Rosji. Umożliwiają one jednak dzięki zaawansowanym symulacją zachowanie rynku w takiej sytuacji i wrazie potrzeby wykorzystać nabytą wiedze do skuteczniejszego przeciwdziałania krachom giełdowym. Bardzo ważną kwestią jest dobór odpowiedniego modelu obliczeń, wybierając zły model i kierując sie jego wynikami firma może narazić sie na poważne straty, dlatego też finansiści przywiązują dużą role do poznania tych modeli. 9. References 1.http://www.cs.uwaterloo.ca/~paforsyt/ 2.http://gpw.com.pl/ - informacje na temat opcji 3.http://www.nbp.pl 4.http://wiki.quantlib.org/ 5.Heston Steven, Nandi Saikat, A Closed Form Garch Option Pricing Model 6.Rogers, Talay, Numerical Metohods in Finance, http://www.expander.pl

Akademia Górniczo-Hutnicza. im. Stanisława Staszica w Krakowie. Rozprawa Doktorska

Akademia Górniczo-Hutnicza. im. Stanisława Staszica w Krakowie. Rozprawa Doktorska Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki Katedra Automatyki Rozprawa Doktorska Neuronowe modele decyzyjne w inwestowaniu

Bardziej szczegółowo

BADANIE ZGODNOŚCI ROZKŁADU STÓP ZWROTU NA GPW W WARSZAWIE Z ROZKŁADAMI GAUSSA I CAUCHY EGO

BADANIE ZGODNOŚCI ROZKŁADU STÓP ZWROTU NA GPW W WARSZAWIE Z ROZKŁADAMI GAUSSA I CAUCHY EGO AKADEMIA EKONOMICZNA W POZNANIU Krzysztof Cichy BADANIE ZGODNOŚCI ROZKŁADU STÓP ZWROTU NA GPW W WARSZAWIE Z ROZKŁADAMI GAUSSA I CAUCHY EGO PRACA MAGISTERSKA Wydział Zarządzania Kierunek: Zarządzanie i

Bardziej szczegółowo

Karol Klimczak ZARZĄDZANIE RYZYKIEM W PRZEDSIĘBIORSTWIE MIĘDZYNARODOWYM

Karol Klimczak ZARZĄDZANIE RYZYKIEM W PRZEDSIĘBIORSTWIE MIĘDZYNARODOWYM Uniwersytet Łódzki Karol Klimczak ZARZĄDZANIE RYZYKIEM W PRZEDSIĘBIORSTWIE MIĘDZYNARODOWYM Praca magiserska napisana w Katedrze Stosunków Międzynarodowych Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

Podstawowe strategie inwestowania

Podstawowe strategie inwestowania Krzysztof Jajuga Podstawowe strategie inwestowania Anatomia sukcesu P Instytucje i zasady Komisja funkcjonowania Nadzoru Finansowego rynku kapitałowego 33 Anatomia sukcesu Instytucje i zasady funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

Tomasz Jóźwik. Wprowadzenie do opcji giełdowych

Tomasz Jóźwik. Wprowadzenie do opcji giełdowych Tomasz Jóźwik Wprowadzenie do opcji giełdowych Spis treści Opcje definicja i rodzaje... 3 Standard opcji... 3 Terminologia... 4 Słownik... 5 Szerokie możliwości... 5 Cztery rodzaje pozycji... 5 Premia

Bardziej szczegółowo

Wydawca: Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA ul. Książęca 4, 00-498 Warszawa www.gpw.pl

Wydawca: Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA ul. Książęca 4, 00-498 Warszawa www.gpw.pl Wydawca: Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA ul. Książęca 4, 00-498 Warszawa www.gpw.pl Opracowanie graficzne, skład i druk: Wydawnictwo ART art@artdruk.pl Opracowanie graficzne wykonane na podstawie

Bardziej szczegółowo

Praca magisterska. Analiza strategii giełdowych

Praca magisterska. Analiza strategii giełdowych Politechnika Łódzka wydział FTIMS Praca magisterska Analiza strategii giełdowych Piotr Kowalski Promotor Pracy : dr Alicja Romanowicz Kierunek: Informatyka Specjalność: Systemy Informatyczne w Zarządzaniu

Bardziej szczegółowo

Metody zabezpieczeń pozycji walutowych model Garmana-Kohlhagena oraz rynek Forex

Metody zabezpieczeń pozycji walutowych model Garmana-Kohlhagena oraz rynek Forex 87 Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu Nr 2(34)/2013 Mariusz Czekała Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu Agnieszka Szpara Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie Metody zabezpieczeń pozycji

Bardziej szczegółowo

Tomasz Gessner. Podatność rynków walutowych na informacje

Tomasz Gessner. Podatność rynków walutowych na informacje Tomasz Gessner Podatność rynków walutowych na informacje 2 SPIS TREŚCI Wstęp.... str. 2 Rozdział I. Zagadnienia wprowadzające.... str. 6 1.1. Idea rynku Forex.. str. 6 1.2. Narzędzia. str. 7 1.3. Transakcje....

Bardziej szczegółowo

DYWERSYFIKACJA RYZYKA

DYWERSYFIKACJA RYZYKA WALDEMAR TARCZYŃSKI MAŁGORZATA ŁUNIEWSKA DYWERSYFIKACJA RYZYKA Na polskim rynku kapitałowym Wydawnictwo PLACET zaprasza Państwa do zapoznania się z naszą ofertą. PLACET słowo niegdyś używane w naszym języku

Bardziej szczegółowo

ARKADIUSZ NAPIÓRKOWSKI CHARAKTERYSTYKA, WYCENA I ZASTOSOWANIE WYBRANYCH OPCJI EGZOTYCZNYCH

ARKADIUSZ NAPIÓRKOWSKI CHARAKTERYSTYKA, WYCENA I ZASTOSOWANIE WYBRANYCH OPCJI EGZOTYCZNYCH ARKADIUSZ NAPIÓRKOWSKI CHARAKTERYSTYKA, WYCENA I ZASTOSOWANIE WYBRANYCH OPCJI EGZOTYCZNYCH Warszawa, 2001 r. 2 WSTĘP...5 ROZDZIAŁ 1. GENEZA OPCJI EGZOTYCZNYCH...6 ROZDZIAŁ 2. DEFINICJA I KLASYFIKACJA OPCJI

Bardziej szczegółowo

SYMULACJE MONTE CARLO JAKO METODA WYCENY OPCJI

SYMULACJE MONTE CARLO JAKO METODA WYCENY OPCJI Scientific Bulletin of Chełm Section of Mathematics and Computer Science No. 2/2006 SYMULACJE MONTE CARLO JAKO METODA WYCENY OPCJI KATARZYNA ZIĘTEK-KWAŚNIEWSKA Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła

Bardziej szczegółowo

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie. Kontrakty terminowe na obligacje skarbowe

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie. Kontrakty terminowe na obligacje skarbowe Błażej Wajszczuk Paweł Mielnicki Kontrakty terminowe na obligacje skarbowe 1 Spis treści Rozdział 1. Podstawowe elementy charakterystyki obligacji 3 1.1. Definicja 3 1.2. Czas do wykupu 4 1.3. Kupon i

Bardziej szczegółowo

Adam Łaganowski. Instrumenty pochodne. Przewodnik dla inwestorów

Adam Łaganowski. Instrumenty pochodne. Przewodnik dla inwestorów Adam Łaganowski Instrumenty pochodne Przewodnik dla inwestorów Wydawca: Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA ul. Książęca 4, 00-498 Warszawa www.gpw.pl tel. (22) 628 32 32 fax. (22) 537 77 90 Autor

Bardziej szczegółowo

MODELOWANIE I PROGNOZOWANIE WIELKOŚCI KURSU WALUTOWEGO

MODELOWANIE I PROGNOZOWANIE WIELKOŚCI KURSU WALUTOWEGO STUDIA I PRACE WYDZIAŁU NAUK EKONOMICZNYCH I ZARZĄDZANIA NR 31 Ireneusz Miciuła Uniwersytet Szczeciński MODELOWANIE I PROGNOZOWANIE WIELKOŚCI KURSU WALUTOWEGO Streszczenie Kryzys na rynkach finansowych

Bardziej szczegółowo

Wyznaczanie zabezpieczenia kwantylowego opcji w modelu zmienności stochastycznej metodą programowania dynamicznego

Wyznaczanie zabezpieczenia kwantylowego opcji w modelu zmienności stochastycznej metodą programowania dynamicznego Paweł Kliber Wyznaczanie zabezpieczenia kwantylowego opcji w modelu zmienności stochastycznej metodą programowania dynamicznego 1. Wstęp Jednym z najważniejszych zadań nowoczesnej matematyki finansowej

Bardziej szczegółowo

PATRONAT MEDIALNY: WYCENY. Pomysłu na lepszy tytuł na razie brak

PATRONAT MEDIALNY: WYCENY. Pomysłu na lepszy tytuł na razie brak PATRONAT MEDIALNY: WYCENY Pomysłu na lepszy tytuł na razie brak SPIS TREŚCI 1. 2. wycena marki Czym właściwie jest wycena przedsiębiorstwa? W jakim celu przeprowadza się wycenę? Korzyści z wyceny Metody

Bardziej szczegółowo

Wykład 4 8. Kontrakty financial futures i forward

Wykład 4 8. Kontrakty financial futures i forward Wykład 4 8. Kontrakty financial futures i forward Kontrakty financial futures/forward odgrywają coraz ważniejszą rolę na światowych rynkach kapitałowych. Kontrakty te określa się mianem kontraktów terminowych.

Bardziej szczegółowo

Akcje. Prawa Akcjonariuszy. PDF stworzony przez wersję demonstracyjną pdffactory Pro www.pdffactory.pl/

Akcje. Prawa Akcjonariuszy. PDF stworzony przez wersję demonstracyjną pdffactory Pro www.pdffactory.pl/ Akcje Akcje Spółka akcyjna jest własnością akcjonariuszy. Każdy, kto posiada choćby jedną akcję spółki jest właścicielem cząstki jej majątku. Jako współwłaściciel spółki, każdy akcjonariusz ma wynikające

Bardziej szczegółowo

Konsekwencje wprowadzenia euro dla zarządzania ryzykiem walutowym w polskich przedsiębiorstwach

Konsekwencje wprowadzenia euro dla zarządzania ryzykiem walutowym w polskich przedsiębiorstwach UNIWERSYTET EKONOMICZNY WE WROCŁAWIU WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA, INFORMATYKI I FINANSÓW STUDIA PODYPLOMOWE MECHANIZMY FUNKCJONOWANIA STREFY EURO Konsekwencje wprowadzenia euro dla zarządzania ryzykiem walutowym

Bardziej szczegółowo

Inżynieria Finansowa

Inżynieria Finansowa Matematyka stosowana Inżynieria Finansowa Włodzimierz Waluś w.walus@mimuw.edu.pl Mariusz Baryło mbarylo@mimuw.edu.pl Uniwersytet Warszawski, 2011 Streszczenie. Wykład przedstawia podstawowe instrumenty

Bardziej szczegółowo

WYBRANE ZAGADNIENIA ANALIZY RYNKÓW FINANSOWYCH. Marek Łukaszewski & Jan Sładkowski

WYBRANE ZAGADNIENIA ANALIZY RYNKÓW FINANSOWYCH. Marek Łukaszewski & Jan Sładkowski Instrumenty Rynku Z Skrypty dla studentów Ekonofizyki UPGOW WYBRANE ZAGADNIENIA ANALIZY RYNKÓW FINANSOWYCH Skrypt dla studentów ekonofizyki sfinansowany w ramach projektu Uniwersytet Partnerem Gospodarki

Bardziej szczegółowo

Wpływ zmiennych makroekonomicznych na indeksy giełdowe

Wpływ zmiennych makroekonomicznych na indeksy giełdowe Uniwersytet Warszawski Wydział Nauk Ekonomicznych Hubert Wiśniewski Wpływ zmiennych makroekonomicznych na indeksy giełdowe Praca doktorska Praca wykonana pod kierunkiem dr hab., prof. UW Ryszarda Kokoszczyńskiego

Bardziej szczegółowo

cash MAnAGeMenT SpoSóB na optymalizację kosztów

cash MAnAGeMenT SpoSóB na optymalizację kosztów NIEZALEŻNY DODATEK TEMATYCZNY DYSTRYBUOWANY WRAZ Z RZECZPOSPOLITĄ Finansowanie Potrzeby, możliwości, instrumenty Kontrola należności Ochrona przepływów gotówkowych Analiza płynności Zbadaj kondycję Twojej

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Część I: Organizowanie i planowanie finansów osobistych 17. Podziękowania 11 Wprowadzenie 13. 1. Organizowanie finansów osobistych 19

Spis treści. Część I: Organizowanie i planowanie finansów osobistych 17. Podziękowania 11 Wprowadzenie 13. 1. Organizowanie finansów osobistych 19 Spis treści Podziękowania 11 Wprowadzenie 13 Część I: Organizowanie i planowanie finansów osobistych 17 1. Organizowanie finansów osobistych 19 1.1. Istota, cele i funkcje finansów osobistych 19 1.1.1.

Bardziej szczegółowo

Pips, punkt, spread, kursy bid i ask

Pips, punkt, spread, kursy bid i ask Forex Nazwa FOREX pochodzi od angielskiego foreign exchange i oznacza najogólniej rzecz biorąc miejsce hurtowej wymiany walut poza zorganizowanym systemem obrotu, takim jak giełdy papierów wartościowych.

Bardziej szczegółowo

INNOWACJE W FINANSACH I UBEZPIECZENIACH METODY MATEMATYCZNE I INFORMATYCZNE

INNOWACJE W FINANSACH I UBEZPIECZENIACH METODY MATEMATYCZNE I INFORMATYCZNE INNOWACJE W FINANSACH I UBEZPIECZENIACH METODY MATEMATYCZNE I INFORMATYCZNE Studia Ekonomiczne ZESZYTY NAUKOWE WYDZIAŁOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W KATOWICACH INNOWACJE W FINANSACH I UBEZPIECZENIACH

Bardziej szczegółowo

Opis Aplikacji. NaviFund Analytics. Wprowadzenie. Nie planuj porażki inwestując bez planu! v. 0.112 z 6.09.2011. Spis treści:

Opis Aplikacji. NaviFund Analytics. Wprowadzenie. Nie planuj porażki inwestując bez planu! v. 0.112 z 6.09.2011. Spis treści: NaviFund Analytics Opis Aplikacji Nie planuj porażki inwestując bez planu! v. 0.112 z 6.09.2011 Wprowadzenie Spis treści: 1 Wprowadzenie 2 Funkcjonalność aplikacji 3 Krok pierwszy 3 Krok drugi 4 Ścieżka

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Łódzki Wydział Matematyki i Informatyki

Uniwersytet Łódzki Wydział Matematyki i Informatyki Uniwersytet Łódzki Wydział Matematyki i Informatyki STUDIA PODYPLOMOWE ANALIZA DANYCH I DATA MINING ANALIZA TECHNICZNA I FUNDAMENTALNA dr Sebastian Sakowski Rok akademicki 2014/2015 Sebastian Sakowski

Bardziej szczegółowo

Krzysztof Mejszutowicz P R Z E W O D N I K D L A P O C Z Ą T K U J Ą C Y C H INWESTORÓW

Krzysztof Mejszutowicz P R Z E W O D N I K D L A P O C Z Ą T K U J Ą C Y C H INWESTORÓW Krzysztof Mejszutowicz P R Z E W O D N I K D L A P O C Z Ą T K U J Ą C Y C H INWESTORÓW Wydawca: Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA ul. Książęca 4, 00-498 Warszawa tel. 22 628 32 32 fax 22 537

Bardziej szczegółowo