PROSPEKT EMISYJNY AKCJI POLIMEX-MOSTOSTAL SPÓŁKA AKCYJNA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROSPEKT EMISYJNY AKCJI POLIMEX-MOSTOSTAL SPÓŁKA AKCYJNA"

Transkrypt

1 PROSPEKT EMISYJNY AKCJI POLIMEX-MOSTOSTAL SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Warszawie, ul. Czackiego 15/17, Na podstawie Prospektu oferuje się Akcji Serii H o wartości nominalnej 1 PLN każda. Oferta Akcji Serii H skierowana jest do inwestorów, będących na Dzień Referencyjny akcjonariuszami spółki ZREW. Oferta Publiczna Akcji Serii H związana jest z transkacją Połączenia spółek publicznych Polimex Mostostal S.A oraz ZREW S.A. Jednocześnie na podstawie Prospektu Akcji Serii H oraz Akcji Serii I będzie przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie oraz wprowadzenie do obrotu na rynku podstawowym GPW. OFERTA PUBLICZNA JEST PRZEPROWADZANA WYŁĄCZNIE NA TERYTORIUM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. POZA GRANICAMI POLSKI NINIEJSZY PROSPEKT NIE MOŻE BYĆ TRAKTOWANY JAKO PROPOZYCJA LUB OFERTA NABYCIA. PROSPEKT ANI PAPIERY WARTOŚCIOWE NIM OBJĘTE NIE BYŁY PRZEDMIOTEM REJESTRACJI, ZATWIERDZENIA LUB NOTYFIKACJI W JAKIMKOLWIEK PAŃSTWIE POZA RZECZPOSPOLITĄ POLSKĄ, W SZCZEGÓLNOŚCI ZGODNIE Z PRZEPISAMI DYREKTYWY O PROSPEKCIE LUB AMERYKAŃSKIEJ USTAWY O PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH. PAPIERY WARTOŚCIOWE OBJĘTE NINIEJSZYM PROSPEKTEM NIE MOGĄ BYĆ OFEROWANE LUB SPRZEDAWANE POZA GRANICAMI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, CHYBA ŻE W DANYM PAŃSTWIE TAKA OFERTA LUB SPRZEDAŻ MOGŁABY ZOSTAĆ DOKONANA ZGODNIE Z PRAWEM, BEZ KONIECZNOŚCI SPEŁNIENIA JAKICHKOLWIEK DODATKOWYCH WYMOGÓW PRAWNYCH. KAŻDY INWESTOR ZAMIESZKAŁY BĄDŹ MAJĄCY SIEDZIBĘ POZA GRANICAMI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ POWINIEN ZAPOZNAĆ SIE Z PRZEPISAMI PRAWA POLSKIEGO ORAZ PRZEPISAMI PRAW INNYCH PAŃSTW, KTÓRE MOGĄ SIĘ DO NIEGO STOSOWAĆ. INWESTOWANIE W PAPIERY WARTOŚCIOWE OBJĘTE NINIEJSZYM PROSPEKTEM ŁĄCZY SIĘ Z RYZYKIEM WŁAŚCIWYM DLA INSTRUMENTÓW RYNKU KAPITAŁOWEGO ORAZ RYZYKIEM ZWIĄZANYM Z DZIAŁALNOŚCIĄ EMITENTA ORAZ Z OTOCZENIEM, W JAKIM EMITENT PROWADZI DZIAŁALNOŚĆ. SZCZEGÓŁOWY OPIS CZYNNIKÓW RYZYKA, Z KTÓRYMI INWESTOR POWINIEN SIĘ ZAPOZNAĆ, ZNAJDUJE SIĘ W PKT 2 PROSPEKTU. Oferujący Doradca Finansowy Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A. ul. Wspólna 47/49, Warszawa BRE Corporate Finance S.A. ul. Wspólna 47/49, Warszawa Data Prospektu: 14 marca 2007 roku 1

2 ZASTRZEŻENIA Niniejszy Prospekt został sporządzony w związku z Ofertą Publiczną Akcji Serii H na terenie Polski oraz dopuszczeniem Akcji Serii H oraz Akcji Serii I do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Prospekt został sporządzony zgodnie z przepisami Rozporządzenia Komisji (WE) nr 809/2004 oraz innymi przepisami regulującymi rynek kapitałowy w Polsce, w szczególności Ustawą o Ofercie Publicznej. Prospekt został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 14 marca 2007 r. Z wyjątkiem osób wymienionych w niniejszym Prospekcie, tj. członków Zarządu Spółki, żadna inna osoba nie jest uprawniona do podawania do publicznej wiadomości jakichkolwiek informacji związanych z Ofertą Publiczną oraz dopuszczeniem Akcji Serii H oraz I do obrotu na rynku regulowanym. W przypadku podawania takich informacji do publicznej wiadomości wymagana jest zgoda Zarządu. Niniejszy Prospekt został sporządzony zgodnie z najlepszą wiedzą i przy dołożeniu należytej staranności, a zawarte w nim informacje są zgodne ze stanem na dzień Daty Prospektu. Możliwe jest, że od chwili udostępnienia Prospektu do publicznej wiadomości zajdą zmiany dotyczące sytuacji Emitenta, dlatego też informacje zawarte w niniejszym dokumencie powinny być traktowane jako aktualne na dzień daty Prospektu, chyba że w treści Prospektu wskazano inaczej. STWIERDZENIA DOTYCZĄCE PRZYSZŁOŚCI INFORMACJE ZAWARTE W PROSPEKCIE, KTÓRE NIE STANOWIĄ FAKTÓW HISTORYCZNYCH, SĄ STWIERDZENIAMI DOTYCZĄCYMI PRZYSZŁOŚCI. STWIERDZENIA TE MOGĄ W SZCZEGÓLNOŚCI DOTYCZYĆ STRATEGII, ROZWOJU DZIAŁALNOŚCI, PROGNOZ RYNKOWYCH, PLANOWANYCH NAKŁADÓW INWESTYCYJNYCH LUB PRZYSZŁYCH PRZYCHODÓW EMITENTA. STWIERDZENIA TAKIE MOGĄ BYĆ IDENTYFIKOWANE POPRZEZ UŻYCIE WYRAŻEŃ DOTYCZĄCYCH PRZYSZŁOŚCI, TAKICH JAK NP. UWAŻAĆ, SĄDZIĆ, SPODZIEWAĆ SIĘ, MOŻE, BĘDZIE, POWINNO, PRZEWIDUJE SIĘ, ZAKŁADA, ICH ZAPRZECZEŃ, ICH ODMIAN LUB ZBLIŻONYCH TERMINÓW. ZAWARTE W PROSPEKCIE STWIERDZENIA DOTYCZĄCE SPRAW NIEBĘDĄCYCH FAKTAMI HISTORYCZNYMI NALEŻY TRAKTOWAĆ WYŁĄCZNIE JAKO PRZEWIDYWANIA WIĄŻĄCE SIĘ Z RYZYKIEM I NIEPEWNOŚCIĄ. NIE MOŻNA ZAPEWNIĆ, ŻE PRZEWIDYWANIA TE ZOSTANĄ SPEŁNIONE, W SZCZEGÓLNOŚCI NA SKUTEK WYSTĄPIENIA CZYNNIKÓW RYZYKA OPISANYCH W PROSPEKCIE. Decyzje inwestycyjne inwestorów dotyczące Akcji Oferowanych powinny opierać się wyłącznie na podstawie własnych wniosków i analiz dotyczących Emitenta opartych na informacjach zawartych w niniejszym Prospekcie, w tym także dotyczących warunków Oferty Publicznej, przy szczególnym uwzględnieniu czynników ryzyka. Oferta Publiczna oraz wprowadzenie Akcji Nowej Emisji do obrotu na rynku regulowanym jest przeprowadzane wyłącznie na podstawie niniejszego Prospektu. Emitent, jak i Oferujący nie zamierza podejmować żadnych działań dotyczących stabilizacji kursu papierów wartościowych objętych niniejszym Prospektem przed, w trakcie oraz po przeprowadzeniu Oferty Publicznej. Termin ważności Prospektu wynosi 12 miesięcy od dnia jego udostępnienia do publicznej wiadomości. Prospekt wraz z danymi aktualizującymi jego treść będzie udostępniony w formie elektronicznej na stronie internetowej Emitenta (www.polimex-mostostal.pl) oraz Oferującego (www.dibre.com.pl). 2

3 SPIS TREŚCI 1 PODSUMOWANIE PODSTAWOWE OBSZARY I RODZAJ DZIAŁALNOŚCI STRUKTURA ASORTYMENTOWA PRZYCHODÓW ZE SPRZEDAŻY PODSUMOWANIE DANYCH FINANSOWYCH I OPERACYJNYCH STRATEGIA ROZWOJU CZYNNIKI RYZYKA OFERTA PUBLICZNA ORAZ AKCJE WPROWADZANE CZYNNIKI RYZYKA CZYNNIKI RYZYKA ZWIĄZANE Z OTOCZENIEM RYNKOWYM Ryzyko związane z sytuacją społeczno-ekonomiczną w Polsce i w Europie Ryzyko związane z rynkiem budownictwa przemysłowego Ryzyko związane z branżą budowlano-montażową Ryzyko związane z konkurencją ze strony innych podmiotów Ryzyko związane z kształtowaniem się kursów walutowych Ryzyko zmian regulacji prawnych Ryzyko zmian prawa podatkowego Ryzyko stosowania prawa podatkowego CZYNNIKI RYZYKA ZWIĄZANE Z DZIAŁALNOŚCIĄ GRUPY EMITENTA Ryzyko związane z sezonowością sprzedaży Ryzyko związane z działalnością produkcyjną Grupy Emitenta Ryzyko związane z zatrudnianiem pracowników i utrzymaniem wykwalifikowanej kadry Ryzyko zmiany cen towarów służących do produkcji Ryzyko utraty podwykonawców i możliwości wzrostu kosztu ich usług Ryzyko ograniczenia płynności związane z zabezpieczaniem realizacji kontraktów budowlanych Ryzyko związane z dokonywanymi inwestycjami kapitałowymi Grupy Emitenta Ryzyko związane z wpływem wyceny goodwill Energomontaż Północ S.A. na wyniki finansowe Grupy Emitenta Ryzyko związane z emisją obligacji i nieutrzymaniem przez Spółkę poziomu wymaganych warunkami obligacji wskaźników finansowych Ryzyko związane z warunkami i procedurami rozstrzygania przetargów Ryzyko związane z oddzielnym zarządzaniem majątkiem Spółki i majątkiem Spółki Przejmowanej CZYNNIKI RYZYKA ZWIĄZANE Z INWESTYCJĄ W AKCJE Ryzyko związane z opóźnieniem lub odmową zarejestrowania Połączenia lub Przejęcia Ryzyko związane z zaskarżeniem uchwał o Połączeniu podjętych przez Walne Zgromadzenie Emitenta lub Spółki Przejmowanej oraz zaskarżeniem uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki w związku z Przejęciem Ryzyko związane z przyjętym Parytetem Wymiany Ryzyko związane z zawieszeniem obrotu Akcjami lub wykluczeniem Akcji z obrotu na rynku regulowanym Ryzyko związane z naruszeniem przepisów o prowadzeniu oferty publicznej lub dopuszczeniu papierów wartościowych do obrotu na rynku regulowanym Ryzyko związane z zastosowaniem wobec Emitenta sankcji administracyjnych PRZESŁANKI OFERTY I OPIS WYKORZYSTANIA WPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH ORAZ KOSZTY OFERTY PRZESŁANKI OFERTY I OPIS WYKORZYSTANIA WPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH KOSZTY OFERTY ROZWODNIENIE WIELKOŚĆ I WARTOŚĆ PROCENTOWA NATYCHMIASTOWEGO ROZWODNIENIA SPOWODOWANEGO OFERTĄ WIELKOŚĆ I WARTOŚĆ NATYCHMIASTOWEGO ROZWODNIENIA, W PRZYPADKU JEŻELI OBECNI AKCJONARIUSZE NIE OBEJMĄ NOWEJ OFERTY WYBRANE INFORMACJE FINANSOWE PRZEGLĄD SYTUACJI OPERACYJNEJ I FINANSOWEJ GRUPY EMITENTA SYTUACJA FINANSOWA Sytuacja finansowa Wynik operacyjny

4 6.2 INFORMACJE O TENDENCJACH Najistotniejsze ostatnio występujące tendencje w produkcji, sprzedaży i zapasach oraz kosztach i cenach sprzedaży Czynniki wywierające znaczący wpływ na perspektywy rozwoju Grupy Kapitałowej Emitenta do końca bieżącego roku obrotowego ZNACZĄCE ZMIANY W SYTUACJI FINANSOWEJ LUB HANDLOWEJ GRUPY EMITENTA OPIS KAPITAŁÓW I ZADŁUŻENIA Zasoby kapitałowe Oświadczenie o kapitale obrotowym Kapitalizacja i zadłużenie INFORMACJE O EMITENCIE HISTORIA I ROZWÓJ EMITENTA Prawna (statutowa) i handlowa nazwa Emitenta Miejsce rejestracji Emitenta oraz jego numer rejestracyjny Data utworzenia Emitenta oraz czas na jaki został utworzony, z wyjątkiem sytuacji, gdy jest to czas nieokreślony Siedziba i forma prawna Emitenta, przepisy prawa, na podstawie których i zgodnie z którymi działa Emitent, kraj siedziby (utworzenia) oraz adres i numer telefonu jego siedziby statutowej (lub głównego miejsca prowadzenia działalności, jeśli jest ono inne nią siedziba statutowa) Istotne zdarzenia w rozwoju działalności gospodarczej Emitenta DZIAŁALNOŚĆ EMITENTA Działalność podstawowa Główne rynki działalności Czynniki nadzwyczajne mające wpływ na działalność Uzależnienie od patentów lub licencji, umów przemysłowych, handlowych lub finansowych, albo od nowych procesów produkcyjnych Założenia wszelkich stwierdzeń, oświadczeń lub komunikatów GK Emitenta dotyczących jego pozycji konkurencyjnej Strategia rozwoju BADANIA I ROZWÓJ, PATENTY I LICENCJE Badania i rozwój Patenty i licencje posiadane przez Emitenta INWESTYCJE Główne inwestycje prowadzone i zakończone w okresie objętym historycznymi informacjami finansowymi Obecnie prowadzone inwestycje Planowane inwestycje ŚRODKI TRWAŁE Informacje dotyczące już istniejących lub planowanych znaczących rzeczowych aktywów trwałych, w tym dzierżawionych nieruchomości, oraz jakichkolwiek obciążeń ustanowionych na tych aktywach Opis zagadnień i wymogów związanych z ochroną środowiska, które mogą mieć wpływ na wykorzystanie przez Emitenta rzeczowych aktywów trwałych ISTOTNE UMOWY POSTĘPOWANIA SĄDOWE I ARBITRAŻOWE STRUKTURA ORGANIZACYJNA Krótki opis Grupy Kapitałowej Emitenta oraz miejsca Emitenta w tej Grupie Wykaz istotnych podmiotów zależnych Emitenta INFORMACJA O UDZIAŁACH W INNYCH PRZEDSIĘBIORSTWACH ŁAD KORPORACYJNY OSOBY ZARZĄDZAJĄCE I NADZORUJĄCE ORAZ PRACOWNICY PRAKTYKI ORGANU ZARZĄDZAJĄCEGO I NADZORUJĄCEGO Okres sprawowanej kadencji oraz data jej zakończenia Informacje o umowach o świadczenie usług członków organów administracyjnych, zarządzających i nadzorczych z Emitentem lub którymkolwiek z jego podmiotów zależnych Informacje o komisji ds. audytu i komisji ds. wynagrodzeń Emitenta ORGANY ADMINISTRACYJNE, ZARZĄDZAJĄCE I NADZORCZE ORAZ OSOBY ZARZĄDZAJĄCE WYŻSZEGO SZCZEBLA Dane na temat osób wchodzących w skład organów administracyjnych, nadzorczych i zarządzających wyższego szczebla

5 9.2.2 Konflikt interesów w organach administracyjnych, zarządzających i nadzorczych oraz wśród osób zarządzających wyższego szczebla WYNAGRODZENIA I INNE ŚWIADCZENIA Wynagrodzenia dla osób wchodzących w skład organów administracyjnych, nadzorczych i zarządzających wyższego szczebla Świadczenia emerytalne, rentowe lub podobne dla osób wchodzących w skład organów administracyjnych, nadzorczych i zarządzających wyższego szczebla POSIADANE AKCJE I OPCJE NA AKCJE Zarząd Emitenta Rada Nadzorcza Emitenta PRACOWNICY Liczba pracowników Ustalenia dotyczące uczestnictwa pracowników w kapitale Emitenta ZNACZNI AKCJONARIUSZE IMIONA I NAZWISKA OSÓB INNYCH NIĄ CZŁONKOWIE ORGANÓW ADMINISTRACYJNYCH, ZARZĄDZAJĄCYCH LUB NADZORCZYCH, POSIADAJĄCYCH UDZIAŁY W KAPITALE EMITENTA LUB PRAWA GŁOSU NA WZA INFORMACJA, CZY GŁÓWNI AKCJONARIUSZE EMITENTA POSIADAJĄ INNE PRAWA GŁOSU OPIS UDZIAŁÓW W KAPITALE EMITENTA PRZEZ INNE PODMIOTY (OSOBY) LUB SPRAWOWANIA KONTROLI NAD EMITENTEM PRZEZ INNE PODMIOTY (OSOBY), CHARAKTERU TEJ KONTROLI I MECHANIZMÓW ZAPOBIEGAJĄCYCH JEJ NADUŻYWANIU OPIS WSZELKICH USTALEŃ, KTÓRYCH REALIZACJA MOŻE W PRZYSZŁOŚCI SPOWODOWAĆ ZMIANY W SPOSOBIE KONTROLI EMITENTA TRANSAKCJE Z PODMIOTAMI POWIĄZANYMI UMOWA SPÓŁKI I STATUT OPIS PRZEDMIOTU I CELU DZIAŁALNOŚCI EMITENTA PODSUMOWANIE WSZYSTKICH POSTANOWIEŃ UMOWY, STATUTU LUB REGULAMINÓW EMITENTA ODNOSZĄCYCH SIĘ DO CZŁONKÓW ORGANÓW ADMINISTRACYJNYCH, ZARZĄDZAJĄCYCH I NADZORCZYCH ZARZĄD RADA NADZORCZA OPIS PRAW, PRZYWILEJÓW I OGRANICZEŃ POWIĄZANYCH Z KAŻDYM RODZAJEM ISTNIEJĄCYCH AKCJI OPIS DZIAŁAŃ NIEZBĘDNYCH DO ZMIANY PRAW POSIADACZY AKCJI OPIS ZASAD OKREŚLAJĄCYCH SPOSÓB ZWOŁYWANIA ZWYCZAJNYCH (DOROCZNYCH) WALNYCH ZGROMADZEŃ AKCJONARIUSZY ORAZ NADZWYCZAJNYCH WALNYCH ZGROMADZEŃ AKCJONARIUSZY OPIS POSTANOWIEŃ UMOWY, STATUTU LUB REGULAMINÓW EMITENTA, KTÓRE MOGŁYBY SPOWODOWAĆ OPÓŹNIENIE, ODROCZENIE LUB UNIEMOŻLIWIENIE ZMIANY KONTROLI NAD EMITENTEM WSKAZANIE POSTANOWIEŃ UMOWY SPÓŁKI, STATUTU LUB REGULAMINÓW, REGULUJĄCYCH PROGOWĄ WIELKOŚĆ POSIADANYCH AKCJI, PO PRZEKROCZENIU KTÓREJ KONIECZNE JEST UJAWNIENIE WIELKOŚCI POSIADANYCH AKCJI PRZEZ AKCJONARIUSZA OPIS ZASAD I WARUNKÓW NAŁOŻONYCH ZAPISAMI UMOWY I STATUTU SPÓŁKI, JEJ REGULAMINAMI, KTÓRYM PODLEGAJĄ ZMIANY KAPITAŁU W PRZYPADKU, GDY ZASADY TE SĄ BARDZIEJ RYGORYSTYCZNE NIŻ OKREŚLONE WYMOGAMI OBOWIĄZUJĄCEGO PRAWA POLITYKA W ZAKRESIE DYWIDENDY KAPITAŁ AKCYJNY WIELKOŚĆ WYEMITOWANEGO KAPITAŁU DLA KAŻDEJ KLASY KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO AKCJE NIE REPREZENTUJĄCE KAPITAŁU AKCJE EMITENTA W POSIADANIU EMITENTA, PRZEZ INNE OSOBY W JEGO IMIENIU LUB PRZEZ PODMIOTY ZALEŻNE EMITENTA LICZBA ZAMIENNYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, WYMIENIALNYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH LUB PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH Z WARRANTAMI ZE WSKAZANIEM ZASAD I PROCEDUR, KTÓRYM PODLEGA ICH ZAMIANA, WYMIANA LUB SUBSKRYPCJA INFORMACJA O WSZYSTKICH PRAWACH NABYCIA LUB ZOBOWIĄZANIACH W ODNIESIENIU DO KAPITAŁU DOCELOWEGO LUB AUTORYZOWANEGO ALE NIEWYEMITOWANEGO LUB ZOBOWIĄZANIACH DO PODWYŻSZENIA KAPITAŁU INFORMACJE O KAPITALE DOWOLNEGO CZŁONKA GRUPY KAPITAŁOWEJ, KTÓRY JEST PRZEDMIOTEM OPCJI LUB WOBEC KTÓREGO ZOSTAŁO UZGODNIONE WARUNKOWO LUB BEZWARUNKOWO, ŻE STANIE SIĘ ON PRZEDMIOTEM OPCJI DANE HISTORYCZNE NA TEMAT KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO REGULACJE DOTYCZĄCE RYNKU KAPITAŁOWEGO

6 15.1 OPIS OGRANICZEŃ W SWOBODZIE PRZENOSZENIA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH OFERTY PRZEJĘCIA LUB PROCEDURY PRZYMUSOWEGO WYKUPU DROBNYCH AKCJONARIUSZY PRZEZ AKCJONARIUSZY WIĘKSZOŚCIOWYCH (SQUEEZE-OUT) I PROCEDURY UMOŻLIWIAJĄCE AKCJONARIUSZOM MNIEJSZOŚCIOWYM SPRZEDAŻ ICH AKCJI PO PRZEJĘCIU PO UCZCIWEJ CENIE (SELL-OUT) W ODNIESIENIU DO PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH Wezwania do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji spółki publicznej przewidziane w Ustawie o Ofercie Regulacje dotyczące przymusowego wykupu (ang. squeeze-out) przewidziane w Ustawie o Ofercie Regulacje dotyczące odkupu (ang. sell-out) przewidziane w Ustawie o Ofercie Szczególne przypadki zastosowania przepisów Ustawy o Ofercie dotyczących wezwań, przymusowego wykupu lub odkupu Regulacje dotyczące obowiązkowych ofert przejęcia lub przymusowego wykupu (ang. squeeze-out) i odkupu (ang. sell-out) zawarte w Kodeksie INFORMACJE O ZASADACH OPODATKOWANIA DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z POSIADANIEM I OBROTEM PAPIERAMI WARTOŚCIOWYMI POTRĄCANE U ŹRÓDŁA PODATKI OD DOCHODU UZYSKIWANEGO Z AKCJI/OPODATKOWANIE W POLSCE DOCHODÓW Z POSIADANIA I OBROTU AKCJAMI Zasady opodatkowania dochodów z posiadania Akcji Zasady opodatkowania dochodów z obrotu akcjami Podatek od czynności cywilnoprawnych Podatek od spadków i darowizn Kwestia odpowiedzialności za potrącanie podatków u źródła przez Emitenta INFORMACJE O PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPIS TYPU I RODZAJU OFEROWANYCH LUB DOPUSZCZONYCH DO OBROTU PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH PRZEPISY PRAWNE NA MOCY KTÓRYCH ZOSTAŁY UTWORZONE TE PAPIERY WARTOŚCIOWE WKŁADY NIEPIENIĘŻNE W ZAMIAN ZA AKCJE SERII I SPÓŁKI ZOSTANĄ WNIESIONE PRZEZ: WSKAZANIE, CZY TE PAPIERY WARTOŚCIOWE SĄ PAPIERAMI IMIENNYMI CZY TEŻ NA OKAZICIELA ORAZ CZY MAJĄ ONE FORMĘ ZDEMATERIALIZOWANĄ WALUTA EMITOWANYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH OPIS PRAW, WŁĄCZNIE ZE WSZYSTKIMI ICH OGRANICZENIAMI, ZWIĄZANYCH Z PAPIERAMI WARTOŚCIOWYMI ORAZ PROCEDURY WYKONYWANIA TYCH PRAW Prawo do dywidendy Prawo głosu Prawo poboru w ofertach subskrypcji papierów wartościowych tej samej klasy Prawo do udziału w zyskach Emitenta Prawo do udziału w nadwyżkach w przypadku likwidacji Postanowienia w sprawie umorzenia Postanowienia w sprawie zamiany Pozostałe prawa i obowiązki związane z Akcjami, w tym Akcjami Nowej Emisji przewidziane w Kodeksie Prawa i obowiązki związane z Akcjami, w tym Akcjami Nowej Emisji przewidziane w Ustawie o Ofercie Prawa i obowiązki akcjonariuszy spółki akcyjnej związane z koncentracją przedsiębiorców UCHWAŁY, ZEZWOLENIA LUB ZGODY NA PODSTAWIE KTÓRYCH ZOSTAŁY LUB ZOSTANĄ UTWORZONE LUB WYEMITOWANE NOWE PAPIERY WARTOŚCIOWE DATA EMISJI PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH PUBLICZNE OFERTY PRZEJĘCIA W STOSUNKU DO KAPITAŁU EMITENTA DOKONANE PRZEZ OSOBY TRZECIE W CIĄGU OSTATNIEGO ROKU OBROTOWEGO I BIEŻĄCEGO ROKU OBROTOWEGO INFORMACJE O WARUNKACH OFERTY AKCJI SERII H PODMIOT OFERUJĄCY I GWARANTUJĄCY Podmiot oferujący Podmiot gwarantujący Agent ds. płatności i podmiot świadczący usługi depozytowe ZASADY DYSTRYBUCJI AKCJI SERII H Osoby, do których kierowana jest oferta Parytet wymiany oraz wysokość dopłat na rzecz akcjonariuszy Spółki Przejmowanej Zapisy na Akcje Serii H Wpłaty na Akcje Serii H Przydział Akcji Serii H Przekazanie Dopłat Gotówkowych

7 Informacje o odstąpieniu od oferty, jej odwołaniu lub niedojściu oferty do skutku INFORMACJE O WARUNKACH OFERTY AKCJI SERII I DOPUSZCZENIE PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH DO OBROTU I USTALENIA DOTYCZĄCE OBROTU ZAMIARY EMITENTA DOTYCZĄCE DOPUSZCZENIA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH DO OBROTU Zamiary Emitenta dotyczące dopuszczenia Akcji Serii H do obrotu Zamiary Emitenta dotyczące dopuszczenia Akcji Serii I do obrotu OPIS DZIAŁAŃ STABILIZACYJNYCH INFORMACJE DODATKOWE ZWIĄZANE Z OFERTĄ OPIS ZAKRESU DZIAŁAŃ DORADCÓW Doradca Prawny Doradca Finansowy Oferujący Biegły Rewident INNE INFORMACJE ZBADANE PRZEZ BIEGŁEGO REWIDENTA STWIERDZENIA LUB RAPORTY EKSPERTÓW OŚWIADCZENIE O RZETELNOŚCI INFORMACJI BIEGLI REWIDENCI W OKRESIE OBJĘTYM HISTORYCZNYMI INFORMACJAMI FINANSOWYMI IMIONA, NAZWISKA, ADRESY I SIEDZIBY BIEGŁYCH REWIDENTÓW INFORMACJE O ZMIANIE BIEGŁEGO REWIDENTA INFORMACJE FINANSOWE PRO FORMA Jednostkowe informacje finansowe pro forma Skonsolidowane informacje finansowe pro forma OŚWIADCZENIE STOSOWNIE DO ROZPORZĄDZENIA KOMISJI (WE) NR 809/2004 Z DNIA 29 KWIETNIA 2004 R DEFINICJE ZAŁĄCZNIKI STATUT KRS UCHWAŁY WYKAZ ODESŁAŃ DO INFORMACJI ZAMIESZCZONYCH W PROSPEKCIE PRZEZ ODESŁANIE DOKUMENTY UDOSTĘPNIONE DO WGLĄDU INTERESY OSÓB FIZYCZNYCH LUB PRAWNYCH ZAANGAŻOWANYCH W EMISJĘ LUB OFERTĘ DORADCA PRAWNY DORADCA FINANSOWY OFERUJĄCY BIEGŁY REWIDENT

8 1 PODSUMOWANIE 1.1 Podstawowe obszary i rodzaj działalności Działalność Grupy Emitenta jest skoncentrowana w czterech podstawowych obszarach: generalnym wykonawstwie, usługach budowlano-montażowych, produkcji oraz usługach serwisowych i remontowych. Generalne wykonawstwo obejmuje realizację obiektów przemysłowych, w tym linii technologicznych oraz budownictwo mieszkalne i ogólne, w tym budownictwo drogowe i kolejowe. Usługi w zakresie generalnego wykonawstwa obiektów przemysłowych świadczone są na rzecz różnych branż przemysłu, z ukierunkowaniem na produkcję i transport paliw płynnych i gazowych, chemię oraz energetykę. W zależności od potrzeb inwestora, zakres prac obejmuje całość zadania inwestycyjnego lub jego część, w drugim przypadku najczęściej roboty budowlano-montażowe. W realizacji projektów o dużych wartościach, partnerami biznesowymi Emitenta są renomowane firmy krajowe oraz zagraniczne, niejednokrotnie o europejskim lub światowym zasięgu. W zakresie budownictwa mieszkalnego dominuje działalność deweloperska, zarówno w zakresie pojedynczych obiektów jak i większych zadań inwestycyjnych. Roboty budowlane wykonywane są głównie przez firmy zewnętrzne. Generalne wykonawstwo w odniesieniu do budownictwa ogólnego obejmuje głównie obiekty użyteczności publicznej, powierzchnie handlowe i biurowe oraz hale przemysłowe. Zrealizowano wiele obiektów skomplikowanych technicznie oraz o reprezentacyjnym charakterze, z wykorzystaniem dostaw konstrukcji nośnej oraz szerokiej gamy wyrobów stalowych wykonanych we własnych zakładach produkcyjnych. Odpowiadając na zapotrzebowanie rynku, przystąpiono do tworzenia własnych sił wykonawczych ukierunkowanych na budownictwo drogowe i kolejowe. Pierwsze realizacje są w toku. Szereg elementów infrastruktury drogowej, szczególnie wyrobów stalowych ocynkowanych ogniowo, pochodzi z własnych dostaw. Czyste usługi budowlane są świadczone przez Grupę Emitenta w ograniczonym zakresie. Kierunkiem rozwijanym pozostają skomplikowane technicznie montaże, wymagające specjalistycznej wiedzy, dopuszczeń oraz referencji. Są to głównie montaże zbiorników oraz linii przesyłowych produktów naftowych i gazu, pieców energetycznych, elektrofiltrów, ciągów technologicznych w rafineriach i zakładach chemicznych oraz innych urządzeń o podobnej specyfice działania. Wytwarzane wyroby stalowe są kierowane bezpośrednio na rynek lub zostają zagospodarowywana na potrzeby realizowanych projektów inwestycyjnych. Dostawy konstrukcji stalowych ukierunkowane są głównie na potrzeby przemysłu oraz budownictwa ogólnego i drogowego. Znaczna część wyrobów stalowych jest ocynkowana ogniowo. Na potrzeby przemysłu chemicznego i petrochemicznego, spółki zależne Emitenta oferują wykonawstwo różnego rodzaju aparatów chemicznych lub ich elementów oraz specjalistycznych konstrukcji stalowych. W przeważającej części są to urządzenia jednostkowe, wykonywane wg dokumentacji klienta, najczęściej dostarczane razem z montażem kompletnych ciągów technologicznych. Na uwagę zasługuje również produkcja kotłów energetycznych małej i średniej mocy, ścian szczelnych i elementów ciśnieniowych dużych kotłów oraz różnego typu urządzeń elektrycznych. Pomyślnie rozwijającą się formą działalności jest świadczenie usług serwisowych i remontowych dla różnego typu zakładów produkcyjnych. Serwis przemysłowy polega na utrzymaniu w pełnej sprawności technicznej ciągów technologicznych pracujących u klienta. Zakres prac obejmuje bieżącą obsługę oraz przeglądy okresowe. Świadczenie usług remontowych wymaga specyficznych umiejętności organizacyjnych oraz doświadczenia. Prace niejednokrotnie prowadzone są w sąsiedztwie działających ciągów technologicznych oraz muszą zakończyć się w ściśle określonym czasie tak, aby nie zwiększać kosztów zleceniodawcy związanych z wyłączeniem remontowanej instalacji z eksploatacji. Referencje oraz dobra współpraca przy poprzednich realizacjach ma podstawowe znaczenie przy pozyskiwaniu nowych zleceń. Grupa Emitenta specjalizuje się w świadczeniu usług remontowych na potrzeby przemysłu rafineryjnego i petrochemicznego oraz energetyki. W segmencie chemicznym i petrochemicznym, poza Emitentem, prowadzą działalność następujące podmioty zależne Emitenta: 8

9 Grupa Kapitałowa Naftobudowa - realizacja kontraktów w formule generalnego wykonawcy lub podwykonawcy; - dostawy, montaż wraz z rozruchem oraz remonty linii technologicznych, instalacji i urządzeń; - świadczenie kompleksowych usług w zakresie wszystkich podstawowych dziedzin robót budowlano-montażowych. Grupa Kapitałowa Naftoremont - realizacja kontraktów w formule generalnego wykonawcy lub podwykonawcy; - budowa, remonty i modernizacje instalacji produkcyjnych, baz paliwowych i zbiorników magazynowych; - działalność produkcyjna i usługowa związana z produkcją, prefabrykacją i montażem konstrukcji stalowych oraz rurociągów technologicznych. Polimex-Sices Polska Sp. z o.o. - montaże ciągów technologicznych na terenie PKN ORLEN S.A. Biuro Studiów, Projektów i Realizacji Inwestycji Biprokwas Sp. z o.o. - przygotowywanie studiów i analiz przedprojektowych, koncepcji projektowych, projektowania, kompletacji dostaw wyposażenia instalacji oraz kompleksowej obsługi procesu inwestycyjnego dla przemysłu chemii nieorganicznej i ochrony środowiska. W segmencie energetycznym, poza Emitentem, prowadzą działalność następujące podmioty zależne Emitenta: Grupa Kapitałowa ZREW (bez Grupy Kapitałowej Naftoremont) - remonty, modernizacja, diagnostyka i montaż kotłów parowych, wodnych oraz turbin kondensacyjnych, ciepłowniczych i przemysłowych, transformatorów i silników elektrycznych; - produkcja części i podzespołów urządzeń energetycznych; - serwis przemysłowy w zakresie stałej i kompleksowej obsługi elektrowni, elektrociepłowni i zakładów przemysłowych; - udział w restrukturyzacji grup serwisowych wydzielanych w drodze outsourcingu przez elektrownie, elektrociepłownie i zakłady przemysłowe. Fabryka Kotłów Sefako S.A. - projektowanie, produkcja i sprzedaż kotłów oraz innych urządzeń energetycznych i przemysłowych; - produkcja elementów ciśnieniowych do kotłów energetycznych; - montaże i działalność serwisowa. W branży budownictwa ogólnego i przemysłowego, poza Emitentem, prowadzą działalność następujące podmioty Grupy Emitenta: Polimex Hotele Sp. z o.o. (dawniej Wichrowe Wzgórza Sp. z o.o.) - działalność deweloperska. Polimex-Development Kraków Sp. z o.o. - działalność deweloperska Polimex-Mostostal Development Sp. z o.o. - działalność deweloperska. Szczecińskie Przedsiębiorstwo Budowlane Przembud Sp. z o.o. - budownictwo przemysłowe, komunalne i drogowo-mostowe. Grupa Kapitałowa Torpol Sp. z o.o. - prace budowlane i modernizacyjne dróg szynowych i kołowych. Produkcją zajmują się następujące podmioty Grupy Emitenta: Polimex-Mostostal S.A. - wytwarzanie ocynkowanych ogniowo wyrobów stalowych oraz konstrukcji stalowych przeznaczonych dla budownictwa i innych branż przemysłu; 9

10 Naftoremont Sp. z o.o. - produkcja konstrukcji stalowych. Valmont Polska Sp. z o.o. - produkcja słupów oświetleniowych. Stalfa Sp. z o.o. - produkcja lekkich konstrukcji stalowych; - produkcja maszyn dla rolnictwa i leśnictwa. Pozostały rodzaj działalności prowadzony jest przez następujące podmioty zależne Emitenta: Polimex-Cekop Development Sp. z o.o. - organizacja finansowania oraz świadczenie usług konsultingowych i doradczych. Mostostal Siedlce Zakład Transportu Sp. z o.o. - świadczenie usług transportu krajowego i międzynarodowego samochodami osobowymi, dostawczymi, ciężarowymi, TIR i autobusami; - usługi remontowe w zakresie mechaniki pojazdowej. Mostostal Siedlce Zakład Usług Technicznych Sp. z o.o. - usługi remontów, konserwacji, przeglądów maszyn i urządzeń; - kompleksowe utrzymanie ruchu maszyn i urządzeń zainstalowanych w zakładach produkcyjnych Grupy Emitenta; - produkcja części w ramach przeprowadzanych remontów. Laboratorium Ochrony Środowiska Pracy Sp. z o.o. - prowadzenie badań laboratoryjnych. 1.2 Struktura asortymentowa przychodów ze sprzedaży Tabela: Szacunkowa segmentacja przychodów ze sprzedaży Grupy Emitenta MSSF MSSF MSSF PSR PSR Produkcja 21,3% 21,0% 22,9% 30,1% 53,4% Budownictwo 37,2% 34,3% 37,9% 40,9% 46,1% Energetyka 29,4% 23,5% 14,4% 12,0% 0,0% Chemia 10,8% 18,7% 23,5% 16,7% 0,0% Pozostała działalność 1,3% 2,5% 1,3% 0,4% 0,5% Źródło: GK Emitenta 100% 100% 100% 100% 100% 1.3 Podsumowanie danych finansowych i operacyjnych Skonsolidowane sprawozdania finansowe Grupy Emitenta za lata 2003 i 2004 zostały sporządzone zgodnie z Ustawą o Rachunkowości. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Emitenta za 2005 oraz za 2004 rok zostało sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSSF). Datą przejścia na stosowanie standardów MSSF jest 1 stycznia 2004 r. Jednocześnie sprawozdania finansowe Grupy Emitenta za rok 2005 zostały przedstawione i sporządzone w formie zgodnej z formą, jaka zostanie przyjęta w sprawozdaniu finansowym Grupy Emitenta za rok 2006, z uwzględnieniem standardów i zasad rachunkowości oraz przepisów prawnych mających zastosowanie do rocznego sprawozdania finansowego Grupy Emitenta. Prezentowane w Prospekcie dane finansowe za rok 2003 zostały sporządzone zgodnie z Ustawą o Rachunkowości, dane finansowe za rok 2004 sporządzono zarówno zgodnie z Ustawą o Rachunkowości jak i zgodnie z MSSF, natomiast dane finansowe za rok 2005 oraz okresy śródroczne za 2006 rok zgodnie z MSSF. 10

PROSPEKT EMISYJNY AKCJI ZWYKŁYCH NA OKAZICIELA SERII F STALEXPORT S.A.

PROSPEKT EMISYJNY AKCJI ZWYKŁYCH NA OKAZICIELA SERII F STALEXPORT S.A. PROSPEKT EMISYJNY AKCJI ZWYKŁYCH NA OKAZICIELA SERII F STALEXPORT S.A. Prospekt emisyjny STALEXPORT S.A. z siedzibą w Katowicach, ul. Mickiewicza 29 www.stalexport.com.pl Na podstawie niniejszego Prospektu

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY GRUPA ADV S.A.

PROSPEKT EMISYJNY GRUPA ADV S.A. PROSPEKT EMISYJNY GRUPA ADV S.A. z siedzibą w Gdyni www.grupa-adv.pl związany z ubieganiem się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym 3.178.585 akcji serii A DORADCA FINANSOWY Niniejszy Prospekt

Bardziej szczegółowo

MEMORANDUM INFORMACYJNE

MEMORANDUM INFORMACYJNE Inwest Consulting Spółka Akcyjna ul. Krasińskiego 16, 60-830 Poznań, www.ic.poznan.pl Spółka prawa handlowego z siedzibą w Poznaniu, zarejestrowana pod numerem KRS 0000028098 2.672.400 AKCJI SERII G OFERTA

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY. PCC Rokita Spółka Akcyjna z siedzibą w Brzegu Dolnym

PROSPEKT EMISYJNY. PCC Rokita Spółka Akcyjna z siedzibą w Brzegu Dolnym PROSPEKT EMISYJNY PCC Rokita Spółka Akcyjna z siedzibą w Brzegu Dolnym Na podstawie niniejszego Prospektu oferowanych jest: 1.588.264 Akcji serii C, zwykłych na okaziciela, o wartości nominalnej 1 zł każda

Bardziej szczegółowo

CENTROZAP SPÓŁKA AKCYJNA DOKUMENT REJESTRACYJNY AKCJI

CENTROZAP SPÓŁKA AKCYJNA DOKUMENT REJESTRACYJNY AKCJI CENTROZAP SPÓŁKA AKCYJNA DOKUMENT REJESTRACYJNY AKCJI z siedzibą w Katowicach, ul. Powstańców 34, www.centrozap.pl Data Dokumentu Rejestracyjnego: 31 marca 2008 roku Niniejszy Dokument Rejestracyjny został

Bardziej szczegółowo

STWIERDZENIA DOTYCZĄCE PRZYSZŁOŚCI

STWIERDZENIA DOTYCZĄCE PRZYSZŁOŚCI OFERTA PUBLICZNA JEST PRZEPROWADZANA WYŁĄCZNIE NA TERYTORIUM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. POZA GRANICAMI POLSKI NINIEJSZY PROSPEKT NIE MOŻE BYĆ TRAKTOWANY JAKO PROPOZYCJA LUB OFERTA NABYCIA JAKICHKOLWIEK

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY. IZO-BLOK Spółka Akcyjna. z siedzibą w Chorzowie, ul. Narutowicza 15, 41-503 Chorzów,

PROSPEKT EMISYJNY. IZO-BLOK Spółka Akcyjna. z siedzibą w Chorzowie, ul. Narutowicza 15, 41-503 Chorzów, PROSPEKT EMISYJNY IZO-BLOK Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie, ul. Narutowicza 15, 41-503 Chorzów, adres głównej strony internetowej Emitenta: www.izo-blok.pl Sporządzony w związku z ubieganiem się

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY. Grupa LOTOS Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku ul. Elbląska 135, 80-718 Gdańsk

PROSPEKT EMISYJNY. Grupa LOTOS Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku ul. Elbląska 135, 80-718 Gdańsk PROSPEKT EMISYJNY Grupa LOTOS Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku ul. Elbląska 135, 80-718 Gdańsk Na podstawie Prospektu, Spółka ubiegać się będzie o dopuszczenie akcji zwykłych na okaziciela serii C w

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY SYNEKTIK SPÓŁKA AKCYJNA

PROSPEKT EMISYJNY SYNEKTIK SPÓŁKA AKCYJNA SYNEKTIK SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Warszawie i adresem przy Al. Witosa 31, 00710 Warszawa Adres głównej strony internetowej Emitenta: www.synektik.pl sporządzany w związku z ubieganiem się o dopuszczenie

Bardziej szczegółowo

Prospekt Emisyjny. www.idmsa.pl

Prospekt Emisyjny. www.idmsa.pl Prospekt Emisyjny 2008 www.idmsa.pl Prospekt emisyjny sporządzony w związku z publiczną ofertą akcji zwykłych na okaziciela serii I oraz ubieganiem się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY. VOXEL SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Krakowie Adres głównej strony internetowej Emitenta: www.voxel.pl

PROSPEKT EMISYJNY. VOXEL SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Krakowie Adres głównej strony internetowej Emitenta: www.voxel.pl PROSPEKT EMISYJNY VOXEL SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Krakowie Adres głównej strony internetowej Emitenta: www.voxel.pl sporządzony w związku z ubieganiem się o dopuszczenie i wprowadzenie: 1.000.000 akcji

Bardziej szczegółowo

Okładka PROSPEKT EMISYJNY BETOMAX POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Końskich

Okładka PROSPEKT EMISYJNY BETOMAX POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Końskich Okładka PROSPEKT EMISYJNY BETOMAX POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Końskich Na podstawie niniejszego Prospektu oferuje się w ramach Oferty Publicznej 5.900.000 akcji zwykłych na okaziciela Betomax Polska

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY WITTCHEN SPÓŁKA AKCYJNA

PROSPEKT EMISYJNY WITTCHEN SPÓŁKA AKCYJNA PROSPEKT EMISYJNY WITTCHEN SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Kiełpinie, ul. Ogrodowa 27/29 www.wittchen.com Niniejszy Prospekt Emisyjny został sporządzony w związku z Ofertą Publiczną do 384.800 akcji zwykłych

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu

PROSPEKT EMISYJNY Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu PROSPEKT EMISYJNY Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu ul. Wołczyńska 37, 60-003 Poznań zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców KRS pod numerem 0000270885 www.komputronik.com Niniejszy prospekt został

Bardziej szczegółowo

Dom Maklerski IDM S.A.

Dom Maklerski IDM S.A. Prospekt emisyjny sporządzony w związku z Ofertą Publiczną nie mniej niż 4.000.000 i nie więcej niż 10.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D ( Akcje Oferowane ) o wartości nominalnej 1 złoty każda

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorstwo Handlu Zagranicznego BALTONA S.A.

Przedsiębiorstwo Handlu Zagranicznego BALTONA S.A. Przedsiębiorstwo Handlu Zagranicznego BALTONA S.A. spółka akcyjna z siedzibą przy ul. Działkowej 115, 02-234 Warszawa wpisana w Rejestrze Przedsiębiorców pod numerem 0000051757 UBIEGANIE SIĘ O DOPUSZCZENIE

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY. CP Energia Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie KRS 0000235405 ul. Gen. Zajączka 28 01-510 Warszawa

PROSPEKT EMISYJNY. CP Energia Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie KRS 0000235405 ul. Gen. Zajączka 28 01-510 Warszawa PROSPEKT EMISYJNY CP Energia Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie KRS 0000235405 ul. Gen. Zajączka 28 01-510 Warszawa Prospekt Emisyjny został przygotowany w związku z: publiczną subskrypcją 50 000 000

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY. Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe WADEX Spółka Akcyjna

PROSPEKT EMISYJNY. Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe WADEX Spółka Akcyjna Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe WADEX Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu 5-515 Wrocław, ul. Klimasa 45 Adres głównej strony internetowej Emitenta: www.wadex.pl przygotowany w związku z Publiczną

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY. VANTAGE Development Spółka Akcyjna

PROSPEKT EMISYJNY. VANTAGE Development Spółka Akcyjna PROSPEKT EMISYJNY VANTAGE Development Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, Polska, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 0000030117 Oferta Publiczna 1 453 285 akcji zwykłych na okaziciela

Bardziej szczegółowo

Prospekt Emisyjny spółki J.W. Construction Holding S.A.

Prospekt Emisyjny spółki J.W. Construction Holding S.A. Prospekt Emisyjny spółki Prospekt został przygotowany w związku z: publiczną subskrypcją Nowych Akcji Serii B ( Oferta Subskrypcji ); publiczną sprzedażą Nowych Akcji Serii A będących własnością SEZAM

Bardziej szczegółowo

Oferujący: Millennium Dom Maklerski S.A.

Oferujący: Millennium Dom Maklerski S.A. PROSPEKT EMISYJNY ZWIĄZANY Z PUBLICZNĄ OFERTĄ AKCJI SERII B ORAZ WPROWADZENIEM DO OBROTU NA RYNKU REGULOWANYM AKCJI SERII A i B ORAZ PRAW DO AKCJI SERII B KONSORCJUM STALI S.A. Oferujący: Millennium Dom

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT REJESTRACYJNY. OT Logistics S.A.

DOKUMENT REJESTRACYJNY. OT Logistics S.A. DOKUMENT REJESTRACYJNY OT Logistics S.A. z siedzibą w Szczecinie, ul. Moniuszki 20, 71-430 Szczecin www.otlogistics.com.pl NINIEJSZY DOKUMENT REJESTRACYJNY ZOSTAŁ SPORZĄDZONY ZGODNIE Z PRZEPISAMI ROZPORZĄDZENIA

Bardziej szczegółowo

Memorandum Informacyjne B3System S.A. z siedzibą w Warszawie

Memorandum Informacyjne B3System S.A. z siedzibą w Warszawie Memorandum Informacyjne B3System S.A. z siedzibą w Warszawie sporządzone w związku z ubieganiem się o dopuszczenie i wprowadzenie Akcji Serii H B3System Spółka Akcyjna do obrotu na rynku regulowanym Giełdy

Bardziej szczegółowo

Prospekt Emisyjny Spółki Esotiq & Henderson Spółka Akcyjna

Prospekt Emisyjny Spółki Esotiq & Henderson Spółka Akcyjna Prospekt Emisyjny Spółki Esotiq & Henderson Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku (80-298), przy ul. Szybowcowej 8A, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000370553.

Bardziej szczegółowo

Grupa o2 S.A. Oferujący. Data Prospektu 17 lipca 2012 r. Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A. Ul. Wspólna 47/49 00-684 Warszawa

Grupa o2 S.A. Oferujący. Data Prospektu 17 lipca 2012 r. Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A. Ul. Wspólna 47/49 00-684 Warszawa Grupa o2 S.A. (spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Jutrzenki 177, 02-231 Warszawa, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000407130) Oferta

Bardziej szczegółowo

Prospekt spółki e-kancelaria Grupa Prawno-Finansowa Spółka Akcyjna

Prospekt spółki e-kancelaria Grupa Prawno-Finansowa Spółka Akcyjna Prospekt spółki e-kancelaria Grupa Prawno-Finansowa Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Generała Józefa Bema 2, 50-265 Wrocław zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru

Bardziej szczegółowo

PRAGMA INKASO Spółka Akcyjna

PRAGMA INKASO Spółka Akcyjna PROSPEKT EMISYJNY PRAGMA INKASO Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowskich Górach sporządzony w związku z ubieganiem się o dopuszczenie 920 000 akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 1,00

Bardziej szczegółowo

Prospekt Emisyjny NETMEDIA SA z siedzibą w Warszawie

Prospekt Emisyjny NETMEDIA SA z siedzibą w Warszawie NETMEDIA SA z siedzibą w Warszawie Niniejszy Prospekt został sporządzony w związku z: Ofertą Publiczną 1.215.000 akcji zwykłych na okaziciela Serii F o wartości nominalnej 0,10 zł każda oraz dopuszczeniem

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY AKCJI. BBI ZENERIS Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A. związany z ubieganiem się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym

PROSPEKT EMISYJNY AKCJI. BBI ZENERIS Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A. związany z ubieganiem się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym PROSPEKT EMISYJNY AKCJI BBI ZENERIS Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A. z siedzibą w Poznaniu związany z ubieganiem się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym Akcji serii B OFERUJĄCY Niniejszy Prospekt

Bardziej szczegółowo

Prospekt Emisyjny AmRest Holdings SE

Prospekt Emisyjny AmRest Holdings SE AmRest Holdings SE (spółka utworzona i działająca zgodnie z prawem polskim, z siedzibą we Wrocławiu i adresem: Plac Grunwaldzki 25-27, 50-365 Wrocław, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru

Bardziej szczegółowo