ZARZĄDZENIE Nr 1/2018 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 2 stycznia 2018 r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZARZĄDZENIE Nr 1/2018 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 2 stycznia 2018 r."

Transkrypt

1 ZARZĄDZENIE Nr 1/2018 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 2 stycznia 2018 r. w sprawie przekazania planów finansowych gminnym jednostkom budżetowym na 2018 rok Na podstawie art.249 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz.1875 z późn. zm. 1 ) oraz na podstawie art.30 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz.2077) zarządza się, co następuje: 1. W związku z podjęciem Uchwały Budżetowej na rok 2018 Gminy Karczew Nr XLVIII/444/2017 z dnia 21 grudnia 2017 r. przekazuję plany finansowe na 2018 rok poniżej wymienionym jednostkom budżetowym: Załącznik Nr 1 - Szkoła Podstawowa Nr 1 w Karczewie Załącznik Nr 2 - Szkoła Podstawowa Nr 2 w Karczewie Załącznik Nr 3 - Szkoła Podstawowa w Glinkach Załącznik Nr 4 - Zespół Szkolno Przedszkolny w Sobiekursku Załącznik Nr 5 - Zespół Szkolno Przedszkolny w Otwocku Wielkim Załącznik Nr 6 - Przedszkole Nr 1 w Karczewie Załącznik Nr 7 - Przedszkole Nr 2 w Karczewie Załącznik Nr 8 - Przedszkole Nr 3 w Karczewie Załącznik Nr 9 - Zespół Szkół w Karczewie Załącznik Nr 10 - Miejsko Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej w Karczewie Załącznik Nr 11 - Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Karczewie Załącznik Nr 12 - Grupa Remontowa w Karczewie Załącznik Nr 13 - Urząd Miejski w Karczewie 2. Plany finansowe, które stanowią w/w załączniki obowiązują od 1 stycznia 2018 roku. 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. Burmistrz Karczewa inż. Władysław Dariusz Łokietek 1 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2017 poz.2232

2 Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 1/2018 Burmistrza Karczewa z dnia 2 stycznia 2018 roku w sprawie przekazania planów finansowych gminnym jednostkom budżetowym na 2018 rok Plan finansowy Szkoły Podstawowej Nr 1 w Karczewie na 2018 rok Plan wydatków na 2018 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 801 Oświata i wychowanie , Szkoły podstawowe , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników innowacja pedagogiczna obseruj pytaj wnioskuj Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne innowacja pedagogiczna obseruj pytaj wnioskuj Składki na Fundusz Pracy innowacja pedagogiczna obseruj pytaj wnioskuj Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środków dydaktycznych i książek wkład własny do narodowego programu rozwoju czytenictwa Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych innowacja pedagogiczna obseruj pytaj wnioskuj Euroweek - program edukacyjny 2 300, ,00 600, , , , , , , , , , , , ,00 144, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 Strona 1 z 5

3 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych , , , , Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki , , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej , , , , , Gimnazja , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , Składki na Fundusz Pracy , , , , Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 7 680, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej , , Stołówki szkolne i przedszkolne , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,00 600, Wynagrodzenia osobowe pracowników , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , Składki na Fundusz Pracy , , Zakup środków żywności , , , ,00 Strona 2 z 5

4 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji ,00 nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 041, Składki na ubezpieczenia społeczne 2 285, Składki na Fundusz Pracy 326, , Zakup energii 857, , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 143, , Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 5 882, Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy 1 840, , Zakup energii 3 571, , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 847, , Pozostała działalność , , , , ,00 326,00 529,00 857,00 856,00 143,00 819, , , , , , , ,00 847, , ,00 Strona 3 z 5

5 854 Edukacyjna opieka wychowawcza , Świetlice szkolne , Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środków dydaktycznych i książek Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , , , , , , , , ,00 Razem: , realizacja programu nauczania w szkołach podstawowych koordynacja i obsługa zadania wspieranie prawidłowego rozwoju uczniów - stołówki szkolne zapewnienie opieki świelicowej realizacja programu nauczania w oddziale gimnazjum doskonalenie zawodowe nauczycieli ZFŚS dla nauczycieli emerytów edukacja uczniów niepełnosprawnych w szkole edukacja uczniów niepełnosprawnych w gimnazjum Innowacja pedagogiczna Obserwuj pytaj wnioskuj Narodowy program czytelnictwa Euroweek - program edukacyjny dla dzieci i młodzieży w wieku szkolnym oraz dorosłych Wydzielone środki RAZEM , , , , , , , , , , , , , ,00 Plan dochodów na 2018 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe Wpływy z różnych opłat Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z pozostałych odsetek Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej Wpływy z różnych dochodów , , , , , , Stołówki szkolne i przedszkolne , Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego Razem: , ,00 Strona 4 z 5

6 Burmistrz Karczewa inż. Wladysław Dariusz Łokietek Strona 5 z 5

7 Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 1/2018 Burmistrza Karczewa z dnia 2 stycznia 2018 roku w sprawie przekazania planów finansowych gminnym jednostkom budżetowym na 2018 rok Plan finansowy Szkoły Podstawowej Nr 2 w Karczewie na 2018 rok Plan wydatków na 2018 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 801 Oświata i wychowanie , Szkoły podstawowe , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środków dydaktycznych i książek wkład własny do Narodowego Programu Czytelnictwa Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 400,00 400, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 Strona 1 z 4

8 , Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki , , , , , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej , , Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej , , Stołówki szkolne i przedszkolne , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,00 600, Wynagrodzenia osobowe pracowników , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , Składki na Fundusz Pracy , , Zakup środków żywności , , Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej 4 743, , organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , Składki na Fundusz Pracy , , , , Zakup energii , , ,00 Strona 2 z 4

9 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , , Pozostała działalność , , , Edukacyjna opieka wychowawcza , Świetlice szkolne , Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup środków dydaktycznych i książek Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , , , , , , , , ,00 Razem: , realizacja programu nauczania w szkołach podstawowych koordynacja i obsługa zadania wspieranie prawidłowego rozwoju uczniów - stołówki szkolne zapewnienie opieki świelicowej doskonalenie zawodowe nauczycieli ZFŚS dla nauczycieli emerytów edukacja uczniów niepełnosprawnych w szkole Narodowy program czytelnictwa Wydzielone środki RAZEM , , , , , , , , , ,00 Dział Plan dochodów na 2018 rok Rozdział Paragraf Treść Wartość 801 Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe Wpływy z różnych opłat 300,00 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu 0750 Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz ,00 innych umów o podobnym charakterze 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 2 200,00 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci ,00 pieniężnej 0970 Wpływy z różnych dochodów ,00 Strona 3 z 4

10 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne , Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego ,00 Razem: 257 Burmistrz Karczewa inż. Wladysław Dariusz Łokietek Strona 4 z 4

11 Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 1/2018 Burmistrza Karczewa z dnia 2 stycznia 2018 roku w sprawie przekazania planów finansowych gminnym jednostkom budżetowym na 2018 rok Plan finansowy Szkoły Podstawowej w Glinkach na 2018 rok Plan wydatków na 2018 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 801 Oświata i wychowanie , Szkoły podstawowe , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środków dydaktycznych i książek Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 800, , , , , , , , ,00 850,00 850, , ,00 Strona 1 z 3

12 , Podatek od towarów i usług (VAT) ,00 100, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej , , Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , Składki na Fundusz Pracy , , Zakup środków dydaktycznych i książek , , Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 6 750, , , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej , , Pozostała działalność 3 158, , , Edukacyjna opieka wychowawcza , Świetlice szkolne , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , Składki na Fundusz Pracy , , Zakup środków dydaktycznych i książek Strona 2 z 3

13 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,00 Razem: , realizacja programu nauczania w szkołach podstawowych koordynacja i obsługa zadania oddziały przedszkolne zapewnienie opieki świelicowej doskonalenie zawodowe nauczycieli ZFŚS dla nauczycieli emerytów Wydzielone środki RAZEM , , , , , , , ,00 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 801 Oświata i wychowanie Plan dochodów na 2018 rok Szkoły podstawowe 6 300,00 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu 0750 Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o 3 000,00 podobnym charakterze 0920 Wpływy z pozostałych odsetek Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci 0960 pieniężnej 0970 Wpływy z różnych dochodów 300,00 Razem: 6 300, ,00 Burmistrz Karczewa inż. Wladysław Dariusz Łokietek Strona 3 z 3

14 Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 1/2018 Burmistrza Karczewa z dnia 2 stycznia 2018 roku w sprawie przekazania planów finansowych gminnym jednostkom budżetowym na 2018 rok Plan finansowy Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Sobiekursku na 2018 rok Plan wydatków na 2018 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 801 Oświata i wychowanie , Szkoły podstawowe , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środków dydaktycznych i książek Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Podróże służbowe krajowe , ,00 800, , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 900, , , , , , , , , ,00 900,00 Strona 1 z 5

15 Różne opłaty i składki , , , , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej , , Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , Składki na Fundusz Pracy , , Zakup środków dydaktycznych i książek ,00 200, Zakup energii , , Zakup usług remontowych , , , , Przedszkola , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , ,00 160, Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , Składki na Fundusz Pracy 6 546,00 Strona 2 z 5

16 , , , , Zakup środków dydaktycznych i książek Zakup energii , , Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych ,00 160, , , , , , Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 6 052, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej , , Stołówki szkolne i przedszkolne , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,00 420, Wynagrodzenia osobowe pracowników , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , Składki na Fundusz Pracy , , , , Zakup środków żywności , , Zakup energii , , Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych ,00 240, , , Podróże służbowe krajowe 150, , ,00 Strona 3 z 5

17 , Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych 2 074, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środków dydaktycznych i książek Zakup energii Zakup usług pozostałych Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00 63,00 617,00 617,00 126,00 126,00 18,00 18,00 266,00 266,00 166,00 166,00 406,00 406,00 358,00 358,00 54,00 54, Pozostała działalność , , , Edukacyjna opieka wychowawcza , Świetlice szkolne , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środków dydaktycznych i książek Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , , , , , , , , , , ,00 Razem: ,00 Strona 4 z 5

18 realizacja programu nauczania w szkołach podstawowych koordynacja i obsługa zadania Edukacja przedszkolna Koordynacja i obsługa zadania wspieranie prawidłowego rozwoju uczniów - stołówki szkolne zapewnienie opieki świelicowej oddziały przedszkolne doskonalenie zawodowe nauczycieli ZFŚS dla nauczycieli emerytów edukacja uczniów niepełnosprawnych w szkole Wydzielone środki RAZEM , , , , , , , , , , , ,00 Plan dochodów na 2018 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z pozostałych odsetek Wpływy z różnych dochodów Przedszkola Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego Stołówki szkolne i przedszkolne Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego , , , , , , , , ,00 Razem: ,00 Burmistrz Karczewa inż. Wladysław Dariusz Łokietek Strona 5 z 5

19 Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 1/2018 Burmistrza Karczewa z dnia 2 stycznia 2018 roku w sprawie przekazania planów finansowych gminnym jednostkom budżetowym na 2018 rok Plan finansowy Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Otwocku Wielkim na 2018 rok Plan wydatków na 2018 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 801 Oświata i wychowanie , Szkoły podstawowe , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środków dydaktycznych i książek Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 800,00 800, , , , , , ,00 350, , , , , ,00 Strona 1 z 5

20 Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki ,00 600, , , , , , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej , , Przedszkola , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , ,00 400, Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , Składki na Fundusz Pracy , , , Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych , , , , Zakup środków dydaktycznych i książek Zakup energii , , Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych , ,00 200, , , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych ,00 800, Podróże służbowe krajowe 200,00 Strona 2 z 5

21 , Różne opłaty i składki ,00 400, , , , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 5 012, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej , , Stołówki szkolne i przedszkolne , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,00 400, Wynagrodzenia osobowe pracowników , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , Składki na Fundusz Pracy , , , , Zakup środków żywności , , Zakup energii , , Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych ,00 200, , , Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,00 801,00 Strona 3 z 5

22 Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,00 519,00 519, , , Pozostała działalność , , , Edukacyjna opieka wychowawcza , Świetlice szkolne , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup środków dydaktycznych i książek Zakup usług zdrowotnych Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , , , , , , , , ,00 800,00 800,00 50,00 50, , ,00 Razem: , realizacja programu nauczania w szkołach podstawowych koordynacja i obsługa zadania Edukacja przedszkolna Koordynacja i obsługa zadania wspieranie prawidłowego rozwoju uczniów - stołówki szkolne zapewnienie opieki świelicowej doskonalenie zawodowe nauczycieli ZFŚS dla nauczycieli emerytów edukacja uczniów niepełnosprawnych w szkole Wydzielone środki RAZEM , , , , , , , , , , ,00 Plan dochodów na 2018 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe Wpływy z różnych opłat , ,00 300,00 Strona 4 z 5

23 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu 0750 Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o 9 000,00 podobnym charakterze 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 900,00 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci 0960 pieniężnej 0970 Wpływy z różnych dochodów 4 000, Przedszkola , Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego , Stołówki szkolne i przedszkolne ,00 Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach ,00 realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego Razem: ,00 Burmistrz Karczewa inż. Wladysław Dariusz Łokietek Strona 5 z 5

24 Załącznik Nr 6 do Zarządzenia Nr 1/2018 Burmistrza Karczewa z dnia 2 stycznia 2018 roku w sprawie przekazania planów finansowych gminnym jednostkom budżetowym na 2018 rok Plan finansowy Przedszkola Nr 1 w Karczewie na 2018 rok Plan wydatków na 2018 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 801 Oświata i wychowanie , Szkoły podstawowe , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,00 400,00 400, Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , , , , , Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy , , , , , , Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środków dydaktycznych i książek Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych , , , , , , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych , , Podróże służbowe krajowe ,00 400, Różne opłaty i składki ,00 Strona 1 z 3

25 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej , , , ,00 600, Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 2 545, Zakup środków dydaktycznych i książek Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej , , Stołówki szkolne i przedszkolne , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup środków żywności Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00 400, , , , , , , , , , , Pozostała działalność 2 219, , ,00 Razem: , Edukacja przedszkolna Koordynacja i obsługa zadania Wspieranie prawidłowego rozwoju -stołowki przedszkolne Doskonalenie zawodowe nauczycieli Odpis ZFŚS emerytów Wyodrębnione środki RAZEM , , , , , ,00 Dział Plan dochodów na 2018 rok Rozdział Paragraf Treść Wartość 801 Oświata i wychowanie Przedszkola Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego ,00 Strona 2 z 3

26 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu 0750 Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 1 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci 0960 pieniężnej Stołówki szkolne i przedszkolne ,00 Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach ,00 realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach 3 000,00 wychowania przedszkolnego 0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 3 000,00 Razem: 211 Burmistrz Karczewa inż. Wladysław Dariusz Łokietek Strona 3 z 3

27 Załącznik Nr 7 do Zarządzenia Nr 1/2018 Burmistrza Karczewa z dnia 2 stycznia 2018 roku w sprawie przekazania planów finansowych gminnym jednostkom budżetowym na 2018 rok Plan finansowy Przedszkola Nr 2 w Karczewie na 2018 rok Plan wydatków na 2018 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 801 Oświata i wychowanie , Przedszkola , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,00 400,00 400, Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , , , , , Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy , , , , , , Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środków dydaktycznych i książek Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych , , , , , , , , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych , , Podróże służbowe krajowe ,00 400, Różne opłaty i składki ,00 700, , ,00 Strona 1 z 3

28 , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej , , Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 2 652, Zakup środków dydaktycznych i książek Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej , , Stołówki szkolne i przedszkolne , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środków żywności Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00 400, , , , , , , , , , , , , Pozostała działalność 8 463, , ,00 Razem: , Edukacja przedszkolna Koordynacja i obsługa zadania Wspieranie prawidłowego rozwoju -stołowki przedszkolne Doskonalenie zawodowe nauczycieli Odpis ZFŚS emerytów Wyodrębnione środki RAZEM , , , , , ,00 Dział Plan dochodów na 2018 rok Rozdział Paragraf Treść Wartość 801 Oświata i wychowanie Przedszkola Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego ,00 Strona 2 z 3

29 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu 0750 Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 1 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci 0960 pieniężnej Stołówki szkolne i przedszkolne ,00 Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach ,00 realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego Burmistrz Karczewa inż. Wladysław Dariusz Łokietek Razem: 218 Strona 3 z 3

30 Załącznik Nr 8 do Zarządzenia Nr 1/2018 Burmistrza Karczewa z dnia 2 stycznia 2018 roku w sprawie przekazania planów finansowych gminnym jednostkom budżetowym na 2018 rok Plan finansowy Przedszkola Nr 3 w Karczewie na 2018 rok Plan wydatków na 2018 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 801 Oświata i wychowanie , Przedszkola , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środków dydaktycznych i książek Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00 394,00 394, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 984,00 984, , , , ,00 394,00 394,00 689,00 689, , ,00 Strona 1 z 4

31 4.2.5 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby ,00 cywilnej Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 2 939, Zakup środków dydaktycznych i książek 1 439, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Stołówki szkolne i przedszkolne , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 394, Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 8 451, Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy 2 643, Zakup środków żywności , , Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach ,00 wychowania przedszkolnego 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 18, Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 361, Składki na ubezpieczenia społeczne 2 986, Składki na Fundusz Pracy 426, , Zakup środków dydaktycznych i książek 94, Zakup energii 1 311, , , , , , , , , , , ,00 18, , , ,00 426,00 518,00 94, , Zakup usług remontowych 727,00 Strona 2 z 4

32 Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ,00 16,00 16,00 402,00 402,00 40,00 40,00 6,00 6,00 11,00 11,00 810,00 810,00 10,00 10, Pozostała działalność 1 200, , ,00 Razem: , Edukacja przedszkolna Koordynacja i obsługa zadania Wspieranie prawidłowego rozwoju -stołowki przedszkolne Doskonalenie zawodowe nauczycieli Odpis ZFŚS emerytów Edukacja dzieci niepełnosprawnych Wyodrębnione środki RAZEM , , , , , , ,00 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 801 Oświata i wychowanie Plan dochodów na 2018 rok Przedszkola Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego ,00 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu 0750 Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 1 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci 0960 pieniężnej Stołówki szkolne i przedszkolne ,00 Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach ,00 realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego Pozostała działalność 3 000, Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 3 000,00 Razem: 211 Strona 3 z 4

33 Burmistrz Karczewa inż. Wladysław Dariusz Łokietek Strona 4 z 4

34 Załącznik Nr 9 do Zarządzenia Nr 1/2018 Burmistrza Karczewa z dnia 2 stycznia 2018 roku w sprawie przekazania planów finansowych gminnym jednostkom budżetowym na 2018 rok Dział Plan finansowy Zespołu Szkół w Karczewie na 2018 rok Plan wydatków na 2018 rok Rozdział Paragraf Treść Wartość 801 Oświata i wychowanie Szkoły zawodowe , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 650, Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy , Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób 4140 Niepełnosprawnych Wynagrodzenia bezosobowe 3 312, , Zakup środków dydaktycznych i książek 2 100, wkład własny do Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa Zakup energii , Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych 3 150, , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4 200, Strona 1 z ,00 700,00 950, , , , , , , , , , , , , , , ,00

35 4410 Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki , Podatek od towarów i usług (VAT). 100, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 5 765,00 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby ,00 cywilnej Pozostała działalność 8 040, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,00 100, , , , , ,00 Razem: , realizacja programu nauczania w szkołach zawodowych koordynacja i obsługa zadania doskonalenie zawodowe ZFŚS nauczycieli emerytów wyodrębnione środki narodowy program czytelnictwa RAZEM , , , , ,00 Plan dochodów na 2018 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość Oświata i wychowanie Szkoły zawodowe 8 8 Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie ,00 świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów 0690 Wpływy z różnych opłat 100,00 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu 0750 Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o 5 000,00 podobnym charakterze 0920 Wpływy z pozostałych odsetek Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci 0960 pieniężnej Burmistrz Karczewa inż. Wladysław Dariusz Łokietek Razem: 8 Strona 2 z 2

36 Załącznik Nr 10 do Zarządzenia Nr 1/2018 Burmistrza Karczewa z dnia 2 stycznia 2018 roku w sprawie przekazania planów finansowych gminnym jednostkom budżetowym na 2018 rok Plan finansowy Miejsko - Gminnego Ośrodka Samopomocy Środowiskowej w Karczewie na 2018 rok Plan wydatków na 2018 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 851 Ochrona zdrowia , Przeciwdziałanie alkoholizmowi , Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Pomoc społeczna , Ośrodki wsparcia , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń z dotacji na zadania zlecone Wynagrodzenia osobowe pracowników z dotacji na zadania zlecone Dodatkowe wynagrodzenie roczne z dotacji na zadania zlecone Składki na ubezpieczenia społeczne z dotacji na zadania zlecone Składki na Fundusz Pracy z dotacji na zadania zlecone Wynagrodzenia bezosobowe 100,00 100, , , , , , , , , ,00 Strona 1 z 2

37 z dotacji na zadania zlecone Zakup materiałów i wyposażenia z dotacji na zadania zlecone Zakup środków żywności z dotacji na zadania zlecone Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych z dotacji na zadania zlecone Zakup energii z dotacji na zadania zlecone Zakup usług remontowych z dotacji na zadania zlecone Zakup usług zdrowotnych z dotacji na zadania zlecone Zakup usług pozostałych z dotacji na zadania zlecone Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych z dotacji na zadania zlecone Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe z dotacji na zadania zlecone Podróże służbowe krajowe z dotacji na zadania zlecone Różne opłaty i składki z dotacji na zadania zlecone Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych z dotacji na zadania zlecone Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej z dotacji na zadania zlecone 4 200, , , , ,00 600,00 600, , ,00 400,00 400, , , , , , , , ,00 750,00 750, , , , ,00 Razem: , Przeciwdziałanie nałogom Integracja społeczna RAZEM , , ,00 Plan dochodów na 2018 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 851 Ochrona zdrowia 400, Przeciwdziałanie alkoholizmowi 400, Wpływy z pozostałych odsetek 400,00 Razem: 400,00 Burmistrz Karczewa inż. Wladysław Dariusz Łokietek Strona 2 z 2

38 Załącznik Nr 11 do Zarządzenia Nr 1/2018 Burmistrza Karczewa z dnia 2 stycznia 2018 roku w sprawie przekazania planów finansowych gminnym jednostkom budżetowym na 2018 rok Plan finansowy Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Karczewie na 2018 rok Plan wydatków na 2018 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 851 Ochrona zdrowia Zwalczanie narkomanii 6 000, , ze środków własnych 6 000, Przeciwdziałanie alkoholizmowi , Wynagrodzenia bezosobowe ze środków własnych , ze środków własnych 6 000, , ze środków własnych , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ze środków własnych Pomoc społeczna , ,00 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji ,00 społecznej Składki na ubezpieczenie zdrowotne , ze środków dotacji na zadania zlecone , ze środków dotacji na zadania własne ,00 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 3110 Świadczenia społeczne , ze środków własnych , ze środków dotacji na zadania własne ,00 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych ,00 jednostek samorządu terytorialnego ze środków własnych , Dodatki mieszkaniowe , Świadczenia społeczne , ze środków własnych , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 400, ze środków własnych 400, Zasiłki stałe , Świadczenia społeczne , ze środków dotacji na zadania własne , Ośrodki pomocy społecznej , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 3 000, ze środków własnych 3 000, Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 800,00 Strona 1 z 5

39 ze środków dotacji na zadania zlecone 800, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ze środków własnych , ze środków dotacji na zadania własne Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ze środków własnych , ze środków dotacji na zadania własne 8 585, Składki na ubezpieczenia społeczne , ze środków własnych , ze środków dotacji na zadania własne , Składki na Fundusz Pracy , ze środków własnych , ze środków dotacji na zadania własne 1 911, ze środków własnych Zakup energii 9 240, ze środków własnych 9 240, Zakup usług remontowych ze środków własnych 4280 Zakup usług zdrowotnych 300, ze środków własnych 300, , ze środków własnych , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 2 400, ze środków własnych 2 400, Podróże służbowe krajowe ze środków własnych Różne opłaty i składki 250, ze środków własnych 250, , ze środków własnych , ze środków dotacji na zadania własne 2 371, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ze środków własnych Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Wynagrodzenia bezosobowe ze środków dotacji na zadania zlecone ze środków własnych Pomoc w zakresie dożywiania , Świadczenia społeczne , ze środków własnych , ze środków dotacji na zadania własne , Pozostała działalność , Świadczenia społeczne ,00 Strona 2 z 5

ZARZĄDZENIE Nr 2/2017 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 2 stycznia 2017 r.

ZARZĄDZENIE Nr 2/2017 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 2 stycznia 2017 r. ZARZĄDZENIE Nr 2/2017 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 2 stycznia 2017 r. w sprawie przekazania planów finansowych gminnym jednostkom budżetowym na 2017 rok Na podstawie art.249 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 27

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 8/2018 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 18 stycznia 2018 r.

ZARZĄDZENIE Nr 8/2018 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 18 stycznia 2018 r. ZARZĄDZENIE Nr 8/2018 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 18 stycznia 2018 r. zmieniające Zarządzenie Nr 1/2018 Burmistrza Karczewa z dnia 2 stycznia 2018 r. w sprawie przekazania planów finansowych gminnym jednostkom

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 1/2016 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 4 stycznia 2016 r.

ZARZĄDZENIE Nr 1/2016 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 4 stycznia 2016 r. ZARZĄDZENIE Nr 1/2016 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 4 stycznia 2016 r. w sprawie przekazania planów finansowych gminnym jednostkom budżetowym na 2016 rok Na podstawie art.249 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 27

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 1/2015 Burmistrza Karczewa z dnia 2 stycznia 2015 roku

Zarządzenie Nr 1/2015 Burmistrza Karczewa z dnia 2 stycznia 2015 roku Zarządzenie Nr 1/2015 Burmistrza Karczewa z dnia 2 stycznia 2015 roku w sprawie przekazania planów finansowych gminnym jednostkom budżetowym na 2015 rok Na podstawie art.249 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 27

Bardziej szczegółowo

Tabela nr 2 do uchwały budżetowej Planowane wydatki budżetu Gminy Wierzbica na 2018 rok

Tabela nr 2 do uchwały budżetowej Planowane wydatki budżetu Gminy Wierzbica na 2018 rok Tabela nr 2 do uchwały budżetowej Planowane wydatki budżetu Gminy Wierzbica na 2018 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 111 130,00 01009 Spółki wodne 150,00 4430 Różne opłaty

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BIEŻĄCE - Plan na rok 2018

WYDATKI BIEŻĄCE - Plan na rok 2018 WYDATKI BIEŻĄCE - Plan na rok 2018 Załącznik Nr 2 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 41 500,00 01030 Izby rolnicze 21 000,00 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 149/2012 Burmistrza Karczewa z dnia 31 października 2012 roku

Zarządzenie Nr 149/2012 Burmistrza Karczewa z dnia 31 października 2012 roku Zarządzenie Nr 149/2012 Burmistrza Karczewa z dnia 31 października 2012 roku w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2012 Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BIEŻĄCE - Plan na rok 2017

WYDATKI BIEŻĄCE - Plan na rok 2017 WYDATKI BIEŻĄCE - Plan na rok 2017 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 41 324,00 01030 Izby rolnicze 20 824,00 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą. 710 Działalność usługowa , , Plany zagospodarowania przestrzennego ,00

Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą. 710 Działalność usługowa , , Plany zagospodarowania przestrzennego ,00 Wydatki Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Miejskiej Górce z dnia 23 listopada 2016 roku Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 710 Działalność usługowa 37 000,00 30 000,00

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Wynagrodzenia osobowe pracowników , , ,64

Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Wynagrodzenia osobowe pracowników , , ,64 PLAN WYDATKÓW Tabela Nr 2 Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 750 Administracja publiczna 9 317 306,87-450 462,30 8 866 844,57 75011 Urzędy wojewódzkie 261 918,05-5 288,00 256

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 44/VIII/2019 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PLESZEW. z dnia 20 marca 2019 r.

ZARZĄDZENIE NR 44/VIII/2019 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PLESZEW. z dnia 20 marca 2019 r. ZARZĄDZENIE NR 44/VIII/2019 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PLESZEW z dnia 20 marca 2019 r. w sprawie informacji o kwotach wydatków ujętych w budżecie Miasta i Gminy Pleszew dla jednostek oświatowych na 2019

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do projektu uchwały Rady Miasta Nr... z dnia...

Załącznik Nr 2 do projektu uchwały Rady Miasta Nr... z dnia... Załącznik Nr 2 do projektu uchwały Rady Miasta Nr... z dnia... Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 511,12 01030 Izby rolnicze 511,12 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 69/2017 Wójta Gminy Kościan z dnia r. Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Kościan na rok 2017

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 69/2017 Wójta Gminy Kościan z dnia r. Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Kościan na rok 2017 Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 69/2017 Wójta Gminy Kościan z dnia 20.11.2017 r. Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Kościan na rok 2017 Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie

Bardziej szczegółowo

Planowane wydatki budżetu gminy Krzemieniewo w roku 2017

Planowane wydatki budżetu gminy Krzemieniewo w roku 2017 Planowane wydatki budżetu gminy Krzemieniewo w roku 2017 załącznik nr 5 do uchwały nr XX/138/2016 Rady Gminy Krzemieniewo z dnia 19 grudnia 2016 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2017 r.

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2017 r. WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2017 r. Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 315/2017 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 20 listopada 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2017 Dział Rozdział Paragraf Treść

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu gminy na 2018 rok

Wydatki budżetu gminy na 2018 rok Wydatki budżetu gminy na 2018 rok Załącznik Nr 2 do uchwały Nr Rady Miejskiej w Czarnej Białostockiej z dnia w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Czarna Białostocka na rok 2018 Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą. 010 Rolnictwo i łowiectwo , ,61

Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą. 010 Rolnictwo i łowiectwo , ,61 PLAN WYDATKÓW Tabela Nr 2 Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 164 262,42 18 162,61 1 182 425,03 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 545

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków Gminy Manowo na 2017 r. zbiorczo

Plan wydatków Gminy Manowo na 2017 r. zbiorczo Plan wydatków Gminy Manowo na 2017 r. zbiorczo ZAŁĄCZNIK NR 9 do Zarządzenia Nr 3/2017 Wójta Gminy Manowo z dnia 11 stycznia 2017 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 248

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2018 R.

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2018 R. WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2018 R. Załącznik nr 2 do Uchwały nr.../2017 Rady Gminy Sieroszewice z dnia... 2017 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2018 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków budżetu miasta Łomża na 2017 rok

Plan wydatków budżetu miasta Łomża na 2017 rok Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 29/XXXIV/16 Rady Miejskiej Łomży z dnia 14.12.216r. Plan wydatków budżetu miasta Łomża na 217 rok Rodzaj zadania: Poroz. z AR Z tego z tego: z tego: Dział Rozdział Nazwa Plan

Bardziej szczegółowo

ZMIANY W BUDŻECIE GMINY MIEJSKIEJ GŁOGÓW NA 2015 R. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana

ZMIANY W BUDŻECIE GMINY MIEJSKIEJ GŁOGÓW NA 2015 R. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 291/2015 Prezydenta Miasta Głogowa z dnia 17 grudnia 2015 r. ZMIANY W BUDŻECIE GMINY MIEJSKIEJ GŁOGÓW NA 2015 R. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie

Bardziej szczegółowo

Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2018r. WYDATKI

Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2018r. WYDATKI Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2018r. WYDATKI Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 457/2017 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 28.12.2017 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 31 650,00

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 12/VIII/2018

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 12/VIII/2018 Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 12/VIII/2018 Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 709 696,00 20 910,00 730 606,00

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 74/VII/2018 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PLESZEW. z dnia 5 kwietnia 2018 r.

ZARZĄDZENIE NR 74/VII/2018 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PLESZEW. z dnia 5 kwietnia 2018 r. ZARZĄDZENIE NR 74/VII/2018 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PLESZEW z dnia 5 kwietnia 2018 r. w sprawie informacji o wydatkach ujętych w budżecie Miasta i Gminy Pleszew dla jednostek oświatowych na 2018 rok wynikających

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 239/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Staszów z dnia 19 października 2018 roku

Zarządzenie Nr 239/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Staszów z dnia 19 października 2018 roku Zarządzenie Nr 239/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Staszów z dnia 19 października 2018 roku w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Staszów na 2018 rok. Na podstawie art. 257 pkt.1 i 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

Zał. Nr 2 do Uchwały Nr Rady Gminy Stare Miasto z dnia r. w sprawie uchwały budżetowej na 2018 rok - WYDATKI

Zał. Nr 2 do Uchwały Nr Rady Gminy Stare Miasto z dnia r. w sprawie uchwały budżetowej na 2018 rok - WYDATKI Zał. Nr 2 do Uchwały Nr Rady Gminy Stare Miasto z dnia r. w sprawie uchwały budżetowej na 2018 rok - WYDATKI Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 213 800,00 01008 Melioracje

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 32/17 BURMISTRZA MIASTA I GMINY DOLSK. z dnia 30 czerwca 2017 r. zmiana uchwały budżetowej miasta i gminy na 2017 rok

ZARZĄDZENIE NR 32/17 BURMISTRZA MIASTA I GMINY DOLSK. z dnia 30 czerwca 2017 r. zmiana uchwały budżetowej miasta i gminy na 2017 rok ZARZĄDZENIE NR 32/17 BURMISTRZA MIASTA I GMINY DOLSK z dnia 30 czerwca 2017 r. zmiana uchwały budżetowej miasta i gminy na 2017 rok Na podstawie 7 Uchwały Nr XXVI/168/16 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 104/2012 Burmistrza Karczewa z dnia 23 lipca 2012 roku

Zarządzenie Nr 104/2012 Burmistrza Karczewa z dnia 23 lipca 2012 roku Zarządzenie Nr 104/2012 Burmistrza Karczewa z dnia 23 lipca 2012 roku w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2012 Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr XV/10 Burmistrza Pyzdr Plan wydatków na 2010 rok

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr XV/10 Burmistrza Pyzdr Plan wydatków na 2010 rok Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr XV/10 Burmistrza Pyzdr Plan wydatków na 2010 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 500 918,80 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna

Bardziej szczegółowo

Załacznik Nr 2 do Uchwały Nr XXII/137/2016 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 14 grudnia 2016 roku

Załacznik Nr 2 do Uchwały Nr XXII/137/2016 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 14 grudnia 2016 roku Załacznik Nr 2 do Uchwały Nr XXII/137/2016 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 14 grudnia 2016 roku W Y D A T K I Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 307 300,00 01010 Infrastruktura

Bardziej szczegółowo

Projekt planu finansowego wydatków na 2017r. Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubinie Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan na 2017 rok

Projekt planu finansowego wydatków na 2017r. Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubinie Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan na 2017 rok Projekt planu finansowego wydatków na 2017r. Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubinie opracowany na podstawie Uchwały Nr XXIV/212/16 Rady Miejskiej w Lubinie z dnia 20 grudnia 2016r. oraz Zarządzenia

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetowe na 2017 rok

Wydatki budżetowe na 2017 rok Wydatki budżetowe na 2017 rok Wydatki na 2017 rok Dział Rozdział Źródło dochodów w tym: Ogółem bieżące majątkowe 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 89 080,00 89 080,00 0,00 01008 Melioracje wodne 84 000,00 84 000,00

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 164/2017 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 29 listopada 2017 r.

ZARZĄDZENIE Nr 164/2017 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 29 listopada 2017 r. ZARZĄDZENIE Nr 164/2017 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2017 Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIII/220/10 Rady Miejskiej w Pyzdrach Plan wydatków na 2010 rok

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIII/220/10 Rady Miejskiej w Pyzdrach Plan wydatków na 2010 rok Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIII/220/10 Rady Miejskiej w Pyzdrach Plan wydatków na 2010 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 143 341,03 01010 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

Plan finansowy wydatków budżetowych na rok 2018

Plan finansowy wydatków budżetowych na rok 2018 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIX/282/2017 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 20.12.2017r. Plan finansowy wydatków budżetowych na rok 2018 010 Rolnictwo i łowiectwo 600,00 01030 Izby rolnicze 600,00 2850

Bardziej szczegółowo

Plan finansowy wydatków na 2018r. Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubinie Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan na 2018 rok

Plan finansowy wydatków na 2018r. Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubinie Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan na 2018 rok Plan finansowy wydatków na 2018r. Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubinie opracowany na podstawie Uchwały Nr XXXV/323/17 Rady Miejskiej w Lubinie z dnia 19 grudnia 2017r. oraz Zarządzenia Nr P.0050.1.2018

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 66/17 Wójta Gminy Pszczółki z dnia 23 listopada 2017r. 1 Zmienia się plan dochodów budżetu gminy Pszczółki zgodnie z załącznikiem nr 1.

Zarządzenie Nr 66/17 Wójta Gminy Pszczółki z dnia 23 listopada 2017r. 1 Zmienia się plan dochodów budżetu gminy Pszczółki zgodnie z załącznikiem nr 1. Zarządzenie Nr 66/17 Wójta Gminy Pszczółki z dnia 23 listopada 2017r. w sprawie zmiany budżetu gminy Pszczółki na 2017 rok. Na podstawie art.30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 2/Fn/2018 PREZYDENTA MIASTA KĘDZIERZYN-KOŹLE. z dnia 23 listopada 2018 r.

ZARZĄDZENIE NR 2/Fn/2018 PREZYDENTA MIASTA KĘDZIERZYN-KOŹLE. z dnia 23 listopada 2018 r. ZARZĄDZENIE NR 2/Fn/2018 PREZYDENTA MIASTA KĘDZIERZYN-KOŹLE z dnia 23 listopada 2018 r. w sprawie zmian w planach finansowych budżetu miasta Kędzierzyn-Koźle na rok 2018, w planach finansowych zadań z

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość wydatki na 31.10.2017 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 537 584,19 01008 Melioracje wodne 51 783,20 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu na 2018 rok

Wydatki budżetu na 2018 rok Tabela nr 2 do Uchwały Nr.. Rady Gminy Celestynów z dnia. Wydatki budżetu na 2018 rok Z tego Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące wydatki jednostek wynagrodzenia i składki od nich naliczane z tego:

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 98/2017 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 31 lipca 2017 r.

ZARZĄDZENIE Nr 98/2017 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 31 lipca 2017 r. ZARZĄDZENIE Nr 98/2017 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 31 lipca 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2017 Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan na 2016 rok

Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan na 2016 rok Plan finansowy wydatków na 2016r. Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubinie opracowany na podstawie Uchwały Nr XIII/125/15 Rady Miejskiej w Lubinie z dnia 22 grudnia 2015r. oraz Zarządzenia Nr P.0050.2.2016

Bardziej szczegółowo

Zmiana wydatków budżetu Gminy na rok 2016

Zmiana wydatków budżetu Gminy na rok 2016 Zmiana wydatków budżetu Gminy na rok 2016 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXII/185 /2016 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 29 grudnia 2016 roku Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 010

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LI/385/18 Rady Miejskiej Śmigla z dnia 18 października 2018 roku

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LI/385/18 Rady Miejskiej Śmigla z dnia 18 października 2018 roku Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LI/385/18 Rady Miejskiej Śmigla z dnia 18 października 2018 roku Wydatki budżetu Gminy Śmigiel na 2018 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 400

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków na 2018 rok

Plan wydatków na 2018 rok Załącznik nr 2 Plan wydatków na 2018 rok Dz Rozdz Treść Kwota 010 Rolnictwo i łowiectwo 9.811.059 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 9.743.059 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan na 2019 rok

Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan na 2019 rok Projekt planu finansowego wydatków na 2019r. Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubinie opracowany na podstawie Uchwały Nr II/16/18 Rady Miejskiej w Lubinie z dnia 18 grudnia 2018r. oraz Zarządzenia

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW - Tabela Nr 2

PLAN WYDATKÓW - Tabela Nr 2 PLAN WYDATKÓW - Tabela Nr Dział Rozdział Nazwa Plan związane zadania 0 inwestycyjne 00 Rolnictwo i łowiectwo 0, 0, 0, 000,00 00, 0,00 00 000,00 00 000,00 000 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi,,,

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan na 2015 rok

Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan na 2015 rok Plan finansowy dochodów na 2015r. Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubinie opracowany na podstawie Uchwały Nr II/15/14 Rady Miejskiej w Lubinie z dnia 19.12.2014r. oraz Zarządzenia Nr P.0050.1.2015

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 125/2016 Wójta Gminy Celestynów z dnia 21 listopada 2016 roku

Zarządzenie Nr 125/2016 Wójta Gminy Celestynów z dnia 21 listopada 2016 roku Zarządzenie Nr 125/2016 Wójta Gminy Celestynów z dnia 21 listopada 2016 roku w sprawie przekazania informacji niezbędnych do opracowania projektów planów finansowych przez jednostki Gminy Celestynów Na

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu na 2019 rok

Wydatki budżetu na 2019 rok Tabela nr 2 do Uchwały Nr.. Rady Gminy Celestynów z dnia... Wydatki budżetu na 2019 rok Z tego: z tego: z tego: Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące wydatki jednostek wynagrodzenia i składki od nich

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi ,80

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi ,80 Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr XXV/10 Burmistrza Pyzdr Plan wydatków na 2010 rok Plan wydatków na 2010 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 504 942,04 01010 Infrastruktura

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków budżetu na rok 2015

Plan wydatków budżetu na rok 2015 Plan wydatków budżetu na rok 2015 Załącznik Nr 5 do uchwały Nr II/10/2014 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 30 grudnia 2014 roku Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 364 500,00

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Melioracje wodne ,00

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Melioracje wodne ,00 Wydatki Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Miejskiej Górce z dnia 16 grudnia 2016 roku Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 050 000,00 01008 Melioracje wodne 25 000,00

Bardziej szczegółowo

Projekt budżetu Gminy i Miasta Jastrowie na 2017r

Projekt budżetu Gminy i Miasta Jastrowie na 2017r Projekt budżetu Gminy i Miasta Jastrowie na 2017r Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia WYDATKI Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 26 400,00 01008

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 76/2015 WÓJTA GMINY DRAWSKO z dnia 14 września 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 76/2015 WÓJTA GMINY DRAWSKO z dnia 14 września 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 76/2015 WÓJTA GMINY DRAWSKO z dnia 14 września 2015 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej gminy na 2015 rok. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 124/2012 Burmistrza Karczewa z dnia 14 września 2012 roku

Zarządzenie Nr 124/2012 Burmistrza Karczewa z dnia 14 września 2012 roku Zarządzenie Nr 124/2012 Burmistrza Karczewa z dnia 14 września 2012 roku w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2012 Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o

Bardziej szczegółowo

Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2016r. WYDATKI

Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2016r. WYDATKI Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2016r. WYDATKI Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 215/2015 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 15.12.2015r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 21

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu na 2017 rok

Wydatki budżetu na 2017 rok Wydatki budżetu na 2017 rok Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXXI.236.2016 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z 30 grudnia 2016r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 550 500,00

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR Burmistrza Miasta Kościerzyna z dnia 13 grudnia 2016r. w sprawie zmiany planu finansowego miasta Kościerzyna na 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR Burmistrza Miasta Kościerzyna z dnia 13 grudnia 2016r. w sprawie zmiany planu finansowego miasta Kościerzyna na 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 0050.173.2016 Burmistrza Miasta Kościerzyna z dnia 13 grudnia 2016r. w sprawie zmiany planu finansowego miasta Kościerzyna na 2016 r. Na podstawie: art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 35/2019 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 17 kwietnia 2019 r.

ZARZĄDZENIE Nr 35/2019 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 17 kwietnia 2019 r. ZARZĄDZENIE Nr 35/2019 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 17 kwietnia 2019 r. zmieniające Zarządzenie w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Karczew za 2018 rok, sprawozdania

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 0050/54/17. Wójt Gminy Krupski Młyn. z dnia 28 kwietnia 2017 roku

Zarządzenie Nr 0050/54/17. Wójt Gminy Krupski Młyn. z dnia 28 kwietnia 2017 roku Zarządzenie Nr 0050/54/17 Wójta Gminy Krupski Młyn z dnia 28 kwietnia 2017 roku w sprawie: zmian w planie finansowym dochodów i wydatków budżetu gminy Krupski Młyn na 2017 rok Na podstawie art. 30 ust.

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVIII/180/09 Rady Miejskiej w Pyzdrach Plan wydatków na 2009 rok

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVIII/180/09 Rady Miejskiej w Pyzdrach Plan wydatków na 2009 rok Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVIII/180/09 Rady Miejskiej w Pyzdrach Plan wydatków na 2009 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 513 862,00 01010 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 55/17 BURMISTRZA MIASTA I GMINY DOLSK. z dnia 27 października 2017 r. zmiana uchwały budżetowej miasta i gminy na 2017 rok

ZARZĄDZENIE NR 55/17 BURMISTRZA MIASTA I GMINY DOLSK. z dnia 27 października 2017 r. zmiana uchwały budżetowej miasta i gminy na 2017 rok ZARZĄDZENIE NR 55/17 BURMISTRZA MIASTA I GMINY DOLSK z dnia 27 października 2017 r. zmiana uchwały budżetowej miasta i gminy na 2017 rok Na podstawie 7 Uchwały Nr XXVI/168/16 Rady Miasta i Gminy Dolsk

Bardziej szczegółowo

, Lokalny transport zbiorowy Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na

, Lokalny transport zbiorowy Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Miejskiej w Golinie Nr XXX/147/2016 z dnia 29 grudnia 2016 r. Plan wydatków budżetowych na rok 2017 Rodzaj: Własne Dział Rozdział Paragraf Treść Plan na rok 2017 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIV/107/15 RADY GMINY W BĘDZINIE. z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2015 rok

UCHWAŁA NR XIV/107/15 RADY GMINY W BĘDZINIE. z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2015 rok UCHWAŁA NR XIV/107/15 RADY GMINY W BĘDZINIE z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2015 rok Na podstawie art. 233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych

Bardziej szczegółowo

Realizacja wydatków budżetowych za I półrocze 2018 roku w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej

Realizacja wydatków budżetowych za I półrocze 2018 roku w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej Tabela Nr 2 Tabela nr 2 do Zarządzenia Nr 68/2018 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 29 sierpnia 2018r. Realizacja wydatków budżetowych za I półrocze 2018 roku w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej Dział

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 49/16 BURMISTRZA MIASTA I GMINY DOLSK. z dnia 20 września 2016 r. w sprawie: zmian uchwały budżetowej miasta i gminy na 2016 rok

ZARZĄDZENIE NR 49/16 BURMISTRZA MIASTA I GMINY DOLSK. z dnia 20 września 2016 r. w sprawie: zmian uchwały budżetowej miasta i gminy na 2016 rok ZARZĄDZENIE NR 49/16 BURMISTRZA MIASTA I GMINY DOLSK z dnia 20 września 2016 r. w sprawie: zmian uchwały budżetowej miasta i gminy na 2016 rok Na podstawie 7 Uchwały Nr XIV/88/15 Rady Miasta i Gminy Dolsk

Bardziej szczegółowo

z tego: w tym: programy Dział Rozdział Nazwa Plan z tego: wydatki związane dotacje na wynagrodzenia i z realizacją ich zadania bieżące statutowych

z tego: w tym: programy Dział Rozdział Nazwa Plan z tego: wydatki związane dotacje na wynagrodzenia i z realizacją ich zadania bieżące statutowych PLAN WYDATKÓW Załącznik Nr 2 do Projektu Uchwały Budżetowej Rady Gminy Miłoradz na rok 2018 wydatki na w tym: programy na programy zakup i objęcie Dział Rozdział Nazwa Plan finansowane z finansowane z

Bardziej szczegółowo

Zmiany w planie wydatków dla Gminy i Miasta Jastrowie na 2018r.

Zmiany w planie wydatków dla Gminy i Miasta Jastrowie na 2018r. Zmiany w planie wydatków dla Gminy i Miasta Jastrowie na 2018r. Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 487/2018 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 27.03.2018r. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 45/17 BURMISTRZA MIASTA I GMINY DOLSK. z dnia 26 września 2017 r. zmiana uchwały budżetowej miasta i gminy na 2017 rok

ZARZĄDZENIE NR 45/17 BURMISTRZA MIASTA I GMINY DOLSK. z dnia 26 września 2017 r. zmiana uchwały budżetowej miasta i gminy na 2017 rok ZARZĄDZENIE NR 45/17 BURMISTRZA MIASTA I GMINY DOLSK z dnia 26 września 2017 r. zmiana uchwały budżetowej miasta i gminy na 2017 rok Na podstawie 7 Uchwały Nr XXVI/168/16 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 18/2018 WÓJTA GMINY DRAWSKO z dnia 22 marca 2018 r.

ZARZĄDZENIE NR 18/2018 WÓJTA GMINY DRAWSKO z dnia 22 marca 2018 r. ZARZĄDZENIE NR 18/2018 WÓJTA GMINY DRAWSKO z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na rok 2018 Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 11/17 BURMISTRZA MIASTA I GMINY DOLSK. z dnia 10 marca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej miasta i gminy na 2017 rok

ZARZĄDZENIE NR 11/17 BURMISTRZA MIASTA I GMINY DOLSK. z dnia 10 marca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej miasta i gminy na 2017 rok ZARZĄDZENIE NR 11/17 BURMISTRZA MIASTA I GMINY DOLSK z dnia 10 marca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej miasta i gminy na 2017 rok Na podstawie 7 Uchwały Nr XXVI/168/16 Rady Miasta i Gminy Dolsk

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 57/15 Wójta Gminy Pszczółki z dnia 13 listopada 2015r. zarządzam, co następuje:

Zarządzenie Nr 57/15 Wójta Gminy Pszczółki z dnia 13 listopada 2015r. zarządzam, co następuje: Zarządzenie Nr 57/15 Wójta Gminy Pszczółki z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie zmiany budżetu gminy Pszczółki na 2015 rok. Na podstawie art.30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

852 Pomoc społeczna , Domy pomocy społecznej ,00

852 Pomoc społeczna , Domy pomocy społecznej ,00 Załącznik nr 11 do zarządzenia nr 21/2015 Prezydenta Miasta Tarnowa z dnia 30 stycznia 2015r. Ostateczne kwoty dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań własnych dofinansowanych dotacją według

Bardziej szczegółowo

1. Z planu dochodów budżetowych w wysokości ,00 zł wyszczególnia się plany dochodów poszczególnych jednostek:

1. Z planu dochodów budżetowych w wysokości ,00 zł wyszczególnia się plany dochodów poszczególnych jednostek: ZARZĄDZENIE Nr 73/12 BURMISTRZA RAJGRODU z dnia 13 stycznia 2012 roku w sprawie: ostatecznych kwot dochodów i wydatków budżetowych jednostek podległych Gminie Rajgród oraz wysokości dotacji i wpłat do

Bardziej szczegółowo

Zał.nr 2 do projektu uchwały budżetowej na rok 2019 ZESTAWIENIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2019 ROK

Zał.nr 2 do projektu uchwały budżetowej na rok 2019 ZESTAWIENIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2019 ROK Zał.nr 2 do projektu uchwały budżetowej na rok 2019 ZESTAWIENIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2019 ROK Dział Rozdział Grupa Paragrafów Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 11 500,00 01030 Izby rolnicze 11

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2016

WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2016 WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2016 Załącznik nr 3 do PROJEKTU Uchwały Nr.../.../... Rady Miejskiej Krzywinia z dnia...w sprawie uchwały budżetowej na rok 2016 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

Strona 1. załącznik nr 2 do zarządzenia Nr Burmistrza Gminy Mosina z dnia r. Budżet Gminy Mosina na 2016 r.

Strona 1. załącznik nr 2 do zarządzenia Nr Burmistrza Gminy Mosina z dnia r. Budżet Gminy Mosina na 2016 r. załącznik nr 2 do zarządzenia Nr 00501.369.2016 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 12.12.2016 r. Budżet Gminy Mosina na 2016 r. Wydatki Dział Rozdział paragraf Treść Plan Zmiana planu Plan po zmianach 010

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY SOKOŁY. z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY SOKOŁY. z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 9.2016 WÓJTA GMINY SOKOŁY z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2015 r. Na podstawie art. 267 ustawy 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu na 2018 rok

Wydatki budżetu na 2018 rok Wydatki budżetu na 2018 rok Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XLIV.354.2017 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 29 grudnia 2017r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 035

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW NA ROK 2016

PLAN WYDATKÓW NA ROK 2016 Tabela Nr 2 do uchwały budżetowej na rok 2016 Nr 98/XVI/15 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 30 grudnia 2015r. PLAN WYDATKÓW NA ROK 2016 Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące z tego Wydatki majątkowe

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie

Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XL/432/18 Rady Miasta i Gminy Gołańcz z dnia 26 września 2018 r. w sprawie zmian do budżetu Miasta i Gminy Gołańcz na 2018 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 292/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Staszów z dnia 17 grudnia 2018 roku

Zarządzenie Nr 292/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Staszów z dnia 17 grudnia 2018 roku Zarządzenie Nr 292/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Staszów z dnia 17 grudnia 2018 roku w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Staszów na 2018 rok. Na podstawie art. 257 pkt.1 i 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 141/2014 Wójta Gminy Stare Babice z dnia 14 listopada 2014 roku

Zarządzenie Nr 141/2014 Wójta Gminy Stare Babice z dnia 14 listopada 2014 roku Zarządzenie Nr 141/2014 Wójta Gminy Stare Babice z dnia 14 listopada 2014 roku w sprawie zmiany zarządzenia Nr 1/2014 dotyczącego wykonania uchwały budżetowej Gminy Stare Babice na 2014 r. w związku z

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana

Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Załącznik nr 1 Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 600 Transport i łączność 1785 112,00 0,00 1785 112,00 60016 Drogi publiczne gminne 1043 382,00 0,00 1043 382,00 4170 Wynagrodzenia

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXI/183/16 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 29 grudnia 2016r

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXI/183/16 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 29 grudnia 2016r Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXI/183/16 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 29 grudnia 2016r PLAN WYDATKÓW NA 2017 ROK Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 63 700,00

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 112/VII/2016 Rady Gminy Braniewo z dnia 21 grudnia 2016 roku

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 112/VII/2016 Rady Gminy Braniewo z dnia 21 grudnia 2016 roku Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 112/VII/216 Rady Gminy Braniewo z dnia 21 grudnia 216 roku wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z realizacją ich statutowych 1 Rolnictwo i łowiectwo 116411,25

Bardziej szczegółowo

WYDATKI - zał. Nr 2 do Uchwały Nr XXVII/235/2017 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 29 września 2017 roku

WYDATKI - zał. Nr 2 do Uchwały Nr XXVII/235/2017 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 29 września 2017 roku WYDATKI - zał. Nr 2 do Uchwały Nr XXVII/235/2017 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 29 września 2017 roku Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 010 Rolnictwo i łowiectwo 386 979,11-2

Bardziej szczegółowo

Wydatki Gminy Strzegom na 2016 rok w układzie działów, rozdziałów i paragrafów

Wydatki Gminy Strzegom na 2016 rok w układzie działów, rozdziałów i paragrafów Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 113/15 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 29 grudnia 2015 r. Gminy Strzegom na 2016 rok w układzie działów, rozdziałów i paragrafów związane zadania 10 Rolnictwo i łowiectwo

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIX/190/09 Rady Miejskiej w Pyzdrach Plan wydatków na 2009 rok

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIX/190/09 Rady Miejskiej w Pyzdrach Plan wydatków na 2009 rok Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIX/190/09 Rady Miejskiej w Pyzdrach Plan wydatków na 2009 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 568 105,21 01010 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków na 2017 rok

Plan wydatków na 2017 rok Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy w Mircu Nr XXX/198/2016 z dnia 28 grudnia 2016 r. Plan wydatków na 2017 rok związane zadania na na akcji i udziałów oraz wniesienie środków, wkładów do o spółek prawa

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 125/2017 WÓJTA GMINY DĘBNICA KASZUBSKA. z dnia 27 października 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Dębnica Kaszubska na 2017 rok

ZARZĄDZENIE NR 125/2017 WÓJTA GMINY DĘBNICA KASZUBSKA. z dnia 27 października 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Dębnica Kaszubska na 2017 rok ZARZĄDZENIE NR 125/2017 WÓJTA GMINY DĘBNICA KASZUBSKA z dnia 27 października 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Dębnica Kaszubska na 2017 rok Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

Budżet - wydatki na 2015 rok

Budżet - wydatki na 2015 rok Budżet - wydatki na 2015 rok Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III/15/2015 Rady Gminy Radziejów z dnia 20 stycznia 2015 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 48 000,00 01009 Spółki

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 61/17 BURMISTRZA MIASTA I GMINY DOLSK. z dnia 30 listopada 2017 r. zmiana uchwały budżetowej miasta i gminy na 2017 rok

ZARZĄDZENIE NR 61/17 BURMISTRZA MIASTA I GMINY DOLSK. z dnia 30 listopada 2017 r. zmiana uchwały budżetowej miasta i gminy na 2017 rok ZARZĄDZENIE NR 61/17 BURMISTRZA MIASTA I GMINY DOLSK z dnia 30 listopada 2017 r. zmiana uchwały budżetowej miasta i gminy na 2017 rok Na podstawie 7 Uchwały Nr XXVI/168/16 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 80/18 BURMISTRZA MIASTA I GMINY DOLSK. z dnia 17 grudnia 2018 r. zmiana uchwały budżetowej miasta i gminy na 2018 rok

ZARZĄDZENIE NR 80/18 BURMISTRZA MIASTA I GMINY DOLSK. z dnia 17 grudnia 2018 r. zmiana uchwały budżetowej miasta i gminy na 2018 rok ZARZĄDZENIE NR 80/18 BURMISTRZA MIASTA I GMINY DOLSK z dnia 17 grudnia 2018 r. zmiana uchwały budżetowej miasta i gminy na 2018 rok Na podstawie 7 Uchwały Nr XXXIX/244/17 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 184/SG/17 Burmistrza Skarszew z dnia 21 grudnia 2017 roku

Zarządzenie Nr 184/SG/17 Burmistrza Skarszew z dnia 21 grudnia 2017 roku Zarządzenie Nr 184/SG/17 Burmistrza Skarszew z dnia 21 grudnia 2017 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2017 rok Na podstawie art 257 pkt 3 art 222 ust 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach

Bardziej szczegółowo

010 Rolnictwo i łowiectwo 6 500, Izby rolnicze 1 500,00

010 Rolnictwo i łowiectwo 6 500, Izby rolnicze 1 500,00 Zał.2. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 6 500,00 01030 Izby rolnicze 1 500,00 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego

Bardziej szczegółowo

Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 200,00 200,00 100,00%

Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 200,00 200,00 100,00% WYDATKI Dział Rozdział Paragraf Treść Plan na 30.06.2008r. Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 110/1/08 Burmistrza Białej Piskiej z dnia 26 sierpnia 2008r. Wykonanie na 30.06.2008r. % wykonania planu 010

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 57/14 Wójta Gminy Pszczółki z dnia 1 października 2014r.

Zarządzenie Nr 57/14 Wójta Gminy Pszczółki z dnia 1 października 2014r. Zarządzenie Nr 57/14 Wójta Gminy Pszczółki z dnia 1 października 2014r. w sprawie zmiany budżetu gminy Pszczółki na 2014 rok. Na podstawie art.30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 133/2018 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 22 października 2018 r.

ZARZĄDZENIE Nr 133/2018 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 22 października 2018 r. ZARZĄDZENIE Nr 133/2018 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 22 października 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2018 Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

Bardziej szczegółowo