2.4. Skala zjawiska tzw. toksycznych instrumentów pochodnych

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "2.4. Skala zjawiska tzw. toksycznych instrumentów pochodnych"

Transkrypt

1 2.4. Skala zjawiska tzw. toksycznych instrumentów pochodnych Dla eksportera najważniejsze jest zabezpieczenie się przed ryzykiem zmiany kursów walutowych. Rzeczywiście do tego typu operacji służą opisywane opcje walutowe i różne związane z nimi strategie opcyjne, tak jak te opisane w rozdziale pierwszym. W żadnej natomiast książce, opisującej strategie opcyjne nie znajdziemy profilu wypłaty oferowanej przez banki tzw. opcji zerokosztowej. Poniższy rysunek ilustruje ten problem. Wykres 1 Profil wypłaty toksycznej opcji. Źródło: [on-line] Spadek kursu EUR/PLN jest dla eksportera korzystny i generuje zyski, natomiast wzrost kursu i umacnianie się euro powoduje straty. Tak więc pole na lewo od S1 przedstawia ograniczone zyski inwestora przedsiębiorcy,natomiast, gdy kurs rośnie powyżej S2, zajęta przez przedsiębiorcę pozycja zaczyna przynosić straty. Należy wspomnieć, że takie właśnie opcje oferowane były polskim przedsiębiorcom przez banki w połowie 2008 roku przy bardzo mocnej walucie polskiej, która właśnie wtedy zaczynała powoli tracić względem euro. Straty polskich przedsiębiorców, wciągniętych w niekorzystne dla nich startegie opcyjne szacowano na różnych poziomoach.w pracy naukowej doktora Andrzejewskiego możemy

2 znaleźć aproksymacje rzędu 40 mld zł strat. 1 Bardziej pesymistyczne prognozy można znaleźć na stronie Stowarzyszenie na rzecz Obrony Polskich Przedsiębiorstw, które zostało założone 10 lutego 2009 roku przez przedsiębiorstwa,które zostały wciągnięte w proceder toksycznych instrumentów pochodnych (dalej: TIP). Według Stowarzyszenia straty mogły sięgać nawet 200 mld zł. 2 Jak widać estymacje strat znacząco odbiegają od siebie. Różnica 160 mld zł to bardzo pokaźna suma. Instytucje rządowe, takie choćby jak Komisja Nadzoru Finansowego przychylają się raczej w stronę 40 mld zł, uznając i to za zbyt duże przeszacowanie. 3 Istnieje oczywiście kilka wyjaśnień tego stanu rzeczy. Z jednej strony poszkodowane firmy chcą za wszelką cenę nagłośnić tę sprawę, by rozeszła się ona jak największym echem wśród polskiego społeczeństwa i miała jak największe odbicie w mediach. Z drugiej zaś strony, rząd polski chce uniknąć rozgłosu i ukryć opisywaną wcześniej ucieczkę kapitału zagranicznego z naszego kraju. Jest to raczej trudne zadanie, gdyż problem toksycznych opcji,nazywanych także asymetrycznymi, złożonymi instrumentami pochodnymi (dalej: AZIP) dotknął w skali kraju ponad 2000 firm. Komisja Nadzoru Finansowego w publikacji Polski rynek finansowy w obliczu kryzysu finansowego w latach stwierdza jednak, że udział przedsiębiorstw zawierających TIP, w ogólnej liczbie transakcji zawieranych przez polskie przedsiębiorstwa wynosił zaledwie 15%. 4 Jeszcze dalej idzie doktor Andrzej Stopczyński określając tę liczbę na 5%-10%. 5 Skala i problem toksycznych opcji był jednak na tyle poważny, że KNF zaangażowała się w próbę jego regulacji. Jeszcze przed powstaniem problemu apelowała o wdrożenie do polskiego prawa dyrektyw MiFID, czyli Markets in Financial Instruments Directive. 6 Na MiFID składają się trzy akty prawne,którymi są: Dyrektywa 2004/39/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 21kwietnia 2004 r. Rozporządzenie Komisji Nr 1287/2006 z dnia 10 sierpnia 2006 r. Dyrektywa Komisji 2006/73/WE z dnia 10 sierpnia 2006 r. 1 M. Andrzejewski, Algorytm neutralizujący negatywne skutki funkcjonowania w Polsce asymetrycznych,złożonych instrumentów pochodnych (AZIP), aktywowanych mechanizmem międzynarodowe makroekonomicznej spekulacji, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie Urząd Komisji Nadzoru Finansowego, Polski rynek finansowy w obliczu kryzysu finansowego w latach ,Warszawa, maj Andrzej Stopczyński, Problem walutowych instrumentów pochodnych (diagnoza, terapia, rekonwalescencja), Warszawa, marzec UKNF, Stanowisko KNF w sprawie stosowania w Polsce unijnej dyrektywy MiFID od 1 listopada 2007, [on-line]

3 Sam natomiast MiFID zastępuje Dyrektywę o Usługach Inwestycyjnych (Investment Services Directive, ISD), 93/22/EC. Ta nowa Dyrektywa w sprawie rynków instrumentów finansowych miała przede wszystkim ujednolicić zasady świadczenia usług inwestycyjnych na terenie całej Unii Europejskiej i zadbać o interesy klienta, zgodnie z zasadą best execution. Zasada ta szczegółowo opisuje dziłanie firm inwestycyjnych względem klienta. Instytucje te muszą kłaść szczególną uwagę na zapewnienie swojemu klientowi jak najlepszych wyników inwestycyjnych. Podejmowane zaś inwestycje powinny być zawierane na jak najlepszych warunkach dla klienta. Ważnym punktem jest także polityka realizacji zleceń. Od teraz firmy inwestycyjne zobowiązane są do dostarczenia wszelkich informacji dotyczących polityki realizacji zleceń, a klient musi wyrazić zgodę na zlecenia realizowane poza rynkiem regulowanym. Dodatkowym obciążeniem dla instytucji bankowych jest udowodnieniem inwesterom, że wszelkie zlecenia realizowane były zgodnie z polityką ich realizacji, a także przechowywanie zleceń oraz prowadzenie ogólnego monitoringu wprowadzanej polityki realizacji zleceń. Dane na temat transakcji należy przechowywać 5 lat, a firmy inwestycyjne realizujące transakcje z instrumentami pochodnymi zobowiązane są do natychmiastowego informowania właściwych organów państwowych o nazwie, ilości, cenach oraz dacie transakcji z udziałem instrumentów pochodnych. Bardzo ważną zasadą uwzględnioną w MiFID jest tzw. zasada adekwatności i przejrzystości. W jej rozumieniu przedsiębiorstwo inwestycyjne zobowiązuje się do zbadania wiedzy klienta na temat instrumentów finansowych oraz do poinformowania go o wszelkich ryzykach towarzyszących inwestowaniu w produkty pochodne. Wynika z tego, że przed podjęciem decyzji inwestycyjnej wiedza i doświadczenie klienta nt. instrumentów pochodnych oraz jego sytuacja finansowa i intencje inwestycyjne powinny być dokładnie zbadane przez bank, aby dopasować do danego klienta adekwatną i przjerzystą dla niego ofertę. Obecnie dosyć ciężko mówić o wpływie MiFIDu na przejrzystość instrumentów pochodnych, gdyż nie jest nawet dokładnie znany jego wpływ na rynek akcji. Implementacja tego aktu do prządku prawnego Rzeczypospolitej nastąpiła wraz z podpisaniem przez Prezydenta Ustawy z dnia 4 września 2008 r. o zmianie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz niektórych innych ustaw. Oprócz MiFIDu KNF starał się wpłynąć na banki poprzez nowelizację Rekomendacji A oraz Rekomendacji I, a także wystosował do prezesów banków pismo nt. zarządzania ryzykiem i sprzedażą instrumentów pochodnych, w tym opcji. 7 7 Urząd Komisji Nadzoru Finansowego, Polski rynek finansowy...

4 Rekomendacja A dotycząca zarządzania ryzykiem towarzyszącym zawieraniu przez banki transakcji na rynku instrumentów pochodnych służy wskazaniu bankom dobrych praktych w relacjach z klientami oraz określenie zasad współpracy na linii bank klient. 8 W rekomendacji podkreślono rolę wydarzeń związanych z instrumentami pochodnymi, które miały miejsce w Polsce w latach Zwrócono uwagę na niski poziom wiedzy klientów zawierających tego typu transakcje oraz na niezrozumienie i niewłaściwe podejście do zarządzania ryzykiem związanych z instrimentami pochodnymi. Ogólne zalecenia Rekomendacji A nie odbiegają znacząco od postanowień dyrektywy MiFID i można je streścić następująco: niezmiernie duże znaczenie dla bezpieczeństwa klientów i banków ma zapewnienie klientom banków rzetelnych, kompletnych i aktualnych informacji na temat zawieranych przez nich transakcji instrumentami pochodnymi. Przed zawarciem takiej transakcji bank powinien upewnić się, że klient jest świadomy ponoszonego ryzyka oraz negatywnych konsekwencji, jakie może ponieść w przypadku wystąpienia niekorzystnych dla niego zmian na rynkach. Również po zawarciu transakcji bank powinien przekazywać klientowi aktualne informacje o istotnych zmianach wartości nabytego instrumentu pochodnego oraz wartości pozycji zabezpieczanych. Działania te powinny stanowić dla klientów wsparcie w podejmowaniu świadomych decyzji odnośnie wyboru instrumentów służących zarządzaniu ryzykiem wynikającym z prowadzonej przez nich działalności operacyjnej. 9 Wynika z tego znowu, podobnie jak w przypadku MiFIDu, że należy poświęcić dużo uwagi bezpieczeństwu klienta oraz zaznajomieniu go ze wszelkim ryzykiem, jakie niesie inwestowanie w derywaty. Taka też powinna być rola instytucji inwestycyjnych proponujących swoim klientom ofertę instrumentów pochodnych. W dalszej części opracowania możemy przeczytać o konieczności wprowadzenia zasad polityki i procedur zarządzania instumentami pochodnymi. Szczególną uwagę należy zwrócić na zalecenia dotyczące konieczności opracowania przez bank zasady wyznaczania limitów zaangażowania klienta w transakcje oraz oferowania instrumentów pochodnych w zależności od charakteru transakcji pochodnych. 10 Ważne jest także to, że zasady te powiny być w miarę możliwości rewidowane (np. raz do roku) i dostowsowywane do zmieniającego się otoczenia prawno-finansowego. Istotnym zaleceniem z 8 Komisja Nadzoru Finansowego, Rekomendacja A dotycząca zarządzania ryzykiem towarzyszącym zawieraniu przez banki transakcji na rynku instrumentów pochodnych, Warszawa Dostępna tutaj: [on-line] Cyt. za: KNF, Rekomendacja A Ibidem.

5 perspektywy zdarzeń, do jakich doszło w Polsce na przełomie 2008 i 2009 roku jest punkt Zasady szczegółowe dla transakcji z podmiotami niefinansowymi, lit.c: określa on, iż w przypadku, gdy celem transakcji pochodnej jest zabezpieczenie ryzyka klienta, w obowiązku banku jest oferowanie jak najmniej złożonych instrumentów pochodnych, czyli np. kontraktów forward. W przpadku zawarcia transakcji opiewającej na instrumenty bardziej złożone (np. opcje), bank powinien w pełni uświadomić klienta o grożących mu konsekwencjach zawierania tego typu transakcji. Jeśli natomiast celem klienta jest transakcja spekulacyjna, zobowiązuje się go do przedłożenia oświadczenia, że jest on świadomy i liczy się z poważnymi konsekwencjami finansowymi, które mogą nastąpić w wypadku znacznych zmian ceny instrumentu bazowego, na który opiewa dany instrument pochodny. Niektóre założenia dotyczące omawianego problemu toksycznych opcji zostały także zrewidowane w Rekomendacji I dotyczącej zarządzania ryzykiem walutowym w bankach oraz zasad dokonywania przez banki operacji obciążonych ryzykiem walutowym. Na podkreślenie zasługuje co najmniej jeden punkt, który można znaleźć w Załączniku do Rekomendacji. Mowa tu o punkcie 3, który w oryginale przyjmuje następujące brzmienie: Jeżeli bank nie przyjmie odmiennych zasad, należy uznać, że każda jednostka organizacyjna banku wykonująca operacje obciążone ryzykiem walutowym powinna mieć określone na piśmie limity ograniczające charakter i rozmiary pojedynczej operacji, przy czym limity te nie mogą być określone na wyższym poziomie niż odpowiednie limity dla jednostki wyższego rzędu oraz limity dla całego banku. 11 Zapis ten oczywiście bardzo korzystnie może wpływać na limity zaangażowania się klienta w operacje walutowe, w tym w operacje przy uzyciu instrumentów pochodnych opiewających na walutowe instrumenty bazowe. Zauważyć jednak należy, że w praktyce może on wcale nie uchronić przykładowego polskiego eksportera przed bankructwem, gdyż limity zaangażowania banków na pewno przekraczają możliwości inwestycyjne każdego polskiego eksportera. Oprócz wyżej opisanych rekomendacji oraz implementacji prawa wspólnotowego (MiFID) sytuację eksporterów polskich starano się ratować w Sejmie. Kilka klubów parlamentarnych wystąpiło z projektami ustaw, mających na celu uchylenie transakcji opcyjnych 11 Komisja Nadzoru Finansowego, Rekomendacja I dotycząca zarządzania ryzykiem walutowym w bankach oraz zasad dokonywania przez banki operacji obciążonych ryzykiem walutowym, Warszawa Dostępna tutaj:

6 niekorzystnych dla Polskich eksporterów. Jednym z pomysłodawców był Sojusz Lewicy Demokratycznej, który w druku sejmowym nr 1926 zasugerował uniważnienie kontraktów opcyjnych i zawarcie ugody między polskimi przedsiębiorcami a sektorem bankowym. 12 W art.3 niniejszego projektu stwierdza się: Z dniem wejścia w życie ustawy wstrzymuje się wykonanie asymetrycznych umów o opcje walutowe. W uzasadnieniu można przeczytać, że AZIP są, rażąco asymetryczne oraz stanowią zagrożenie dla stabilności polskiej gospodarki. Oczywiście nie omieszkano wspomnieć o negatywnych skutkach dla budżetu państwa z tytułu upadających firm i nie płacenie przez nie podatków VAT, PIT czy składek ZUS. Biuro Analiz Sejmowych doszło jednak do wniosku, że proponowany projekt ustaw sprzeczny byłby z prawem Unii Europejskiej. Podobne konkluzje zawarte są w opinii Narodowego Banku Polskiego, wg. którego ustawa ta naruszałaby regulacje MiFID. NBP uzasadnia też niesłuszność proponowanej ustawy faktem, iż stratę w przypadku unieważnienia kontraktów opcyjnych poniosłoby kilka banków (...) o istotnym znaczeniu znaczeniu systemowym dla polskiego sektora finansowego i, co za tym idzie, dla polskiej gospodarki. 13 Lustrzany projekt ustawy został zgłoszony także przez Polskie Stronnictwo Ludowe, które używało podobnych argumentów w celu uzasadnienia swoich racji. W rezultacie jednak ani jeden, ani drugi projekt nie został przyjęty. 12 Projekt klubu SLD (druk sejmowy nr 1926). Dostępny tutaj: 13 Narodowy Bank Polski, pismo nr GP-LS-MS-070-1/09/678/2009, Warszawa Dostępny tutaj:

OPCJE WALUTOWE W STRATEGII FINANSOWEJ POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW

OPCJE WALUTOWE W STRATEGII FINANSOWEJ POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW Blandyna Puszer Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach OPCJE WALUTOWE W STRATEGII FINANSOWEJ POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW Wprowadzenie W ostatnich latach globalny kryzys finansowy z różnym natężeniem wpływał

Bardziej szczegółowo

MiFID broszura informacyjna

MiFID broszura informacyjna MiFID broszura informacyjna dla Klientów Raiffeisen Bank Polska S.A. SPIS TREŚCI CZĘŚĆ 1. Przewodnik po MiFID 4 I. Co to jest MiFID? 4 II. Proces świadczenia usług inwestycyjnych 4 A. Przed świadczeniem

Bardziej szczegółowo

Pakiet informacyjny MiFID

Pakiet informacyjny MiFID Pakiet informacyjny MiFID Warszawa, 22 czerwca 2012 r. SPIS TREŚCI WSTĘP...3 I. INFORMACJA O BANKU POLSKA KASA OPIEKI SPÓŁKA AKCYJNA...4 II. INFORMACJA O FUNDUSZACH INWESTYCYJNYCH...5 Rozdział 1 Czym są

Bardziej szczegółowo

MiFID Broszura Informacyjna. MiFID Produkty inwestycyjne

MiFID Broszura Informacyjna. MiFID Produkty inwestycyjne MiFID Broszura Informacyjna MiFID Produkty inwestycyjne SPIS TREŚCI SZANOWNI PAŃSTWO, Niniejszą broszurę przygotowaliśmy specjalnie dla Klientów Banku Handlowego w Warszawie S.A. (zwanego dalej Bankiem

Bardziej szczegółowo

Informacja dla klientów SGB-Banku S.A. w sprawie stosowania przepisów

Informacja dla klientów SGB-Banku S.A. w sprawie stosowania przepisów Informacja dla klientów SGB-Banku S.A. w sprawie stosowania przepisów dotyczących rynków instrumentów finansowych (MiFID) Informacje ogólne Broszura MiFID Niniejszy dokument przygotowany został dla Klientów

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT INFORMACYJNY. EC2 spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie

DOKUMENT INFORMACYJNY. EC2 spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie DOKUMENT INFORMACYJNY EC2 spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie Sporządzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii A do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako alternatywny system obrotu przez Giełdę

Bardziej szczegółowo

Dniem sporządzenia niniejszego dokumentu informacyjnego jest 16 czerwca 2011 roku.

Dniem sporządzenia niniejszego dokumentu informacyjnego jest 16 czerwca 2011 roku. Dokument Informacyjny 1 TAX-NET Spółka Akcyjna Dokument Informacyjny sporządzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii B oraz akcji serii D do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako alternatywny system

Bardziej szczegółowo

Finał pojedynku banki - nabywcy opcji nie jest na razie znany.

Finał pojedynku banki - nabywcy opcji nie jest na razie znany. Finał pojedynku banki - nabywcy opcji nie jest na razie znany. Kto zyska, a kto straci na opcjach walutowych? Finał pojedynku banki - nabywcy opcji nie jest na razie znany: czy to banki zarobiły pieniądze

Bardziej szczegółowo

Krzysztof Jajuga. Instrumenty pochodne. Anatomia sukcesu. Instytucje i zasady funkcjonowania rynku kapitałowego

Krzysztof Jajuga. Instrumenty pochodne. Anatomia sukcesu. Instytucje i zasady funkcjonowania rynku kapitałowego Krzysztof Jajuga Instrumenty pochodne Anatomia sukcesu P Instytucje i zasady funkcjonowania rynku kapitałowego ANATOMIA SUKCESU INSTYTUCJE I ZASADY FUNKCJONOWANIA RYNKU KAPITAŁOWEGO prof. dr hab. Krzysztof

Bardziej szczegółowo

Konsekwencje wprowadzenia euro dla zarządzania ryzykiem walutowym w polskich przedsiębiorstwach

Konsekwencje wprowadzenia euro dla zarządzania ryzykiem walutowym w polskich przedsiębiorstwach UNIWERSYTET EKONOMICZNY WE WROCŁAWIU WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA, INFORMATYKI I FINANSÓW STUDIA PODYPLOMOWE MECHANIZMY FUNKCJONOWANIA STREFY EURO Konsekwencje wprowadzenia euro dla zarządzania ryzykiem walutowym

Bardziej szczegółowo

Scenariusz z lekcji z przedmiotu: podstawy przedsiębiorczości

Scenariusz z lekcji z przedmiotu: podstawy przedsiębiorczości Scenariusz z lekcji z przedmiotu: podstawy przedsiębiorczości TEMAT LEKCJI: Geneza oraz funkcjonowanie giełdy na przykładzie GPW CZAS: 45 minut CELOGÓLNY:: Uczeń będzie mógł sie dowiedzieć się jak powstała

Bardziej szczegółowo

Komisja Nadzoru Finansowego. Rekomendacja S

Komisja Nadzoru Finansowego. Rekomendacja S Komisja Nadzoru Finansowego Rekomendacja S dotycząca dobrych praktyk w zakresie zarządzania ekspozycjami kredytowymi zabezpieczonymi hipotecznie Warszawa, czerwiec 2013 r. 1 Wstęp Dokument wydany jest

Bardziej szczegółowo

Dokument Informacyjny

Dokument Informacyjny Dokument Informacyjny GUARDIER SPÓŁKA AKCYJNA SPORZĄDZONY NA POTRZEBY WPROWADZENIA AKCJI SERII A, B DO OBROTU NA RYNKU NEWCONNECT PROWADZONYM JAKO ALTERNATYWNY SYSTEM OBROTU PRZEZ GIEŁDĘ PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH

Bardziej szczegółowo

NADZÓR NAD PUBLICZNYM OBROTEM INSTRUMENTAMI FINANSOWYMI

NADZÓR NAD PUBLICZNYM OBROTEM INSTRUMENTAMI FINANSOWYMI KBF-4101-07-00/2014 Nr ewid. 71/2015/P/14/012/KBF Informacja o wynikach kontroli NADZÓR NAD PUBLICZNYM OBROTEM INSTRUMENTAMI FINANSOWYMI DEPARTAMENT BUDŻETU i FINANSÓW MARZEC 2 01 1 MISJĄ Najwyższej Izby

Bardziej szczegółowo

POLITYKA KATEGORYZACJI KLIENTÓW W PIONEER PEKAO INVESTMENT MANAGEMENT S.A.

POLITYKA KATEGORYZACJI KLIENTÓW W PIONEER PEKAO INVESTMENT MANAGEMENT S.A. POLITYKA KATEGORYZACJI KLIENTÓW W PIONEER PEKAO INVESTMENT MANAGEMENT S.A. 1. Wstęp Głównym celem Dyrektywy MIFID jest ochrona klientów. Przedsiębiorstwa inwestycyjne zobowiązane są działać uczciwie, sprawiedliwie

Bardziej szczegółowo

Ryzyko walutowe oraz instrumenty zarządzania nim na przykładzie przedsiębiorstw gospodarki morskiej

Ryzyko walutowe oraz instrumenty zarządzania nim na przykładzie przedsiębiorstw gospodarki morskiej Ireneusz Miciuła * Ryzyko walutowe oraz instrumenty zarządzania nim na przykładzie przedsiębiorstw gospodarki morskiej Wstęp Proces globalizacji i idące za tym zmiany w warunkach gospodarowania i konkurowania

Bardziej szczegółowo

REGULACYJNA ROLA PAŃSTWA NA RYNKU KREDYTÓW KONSUMPCYJNYCH W POLSCE

REGULACYJNA ROLA PAŃSTWA NA RYNKU KREDYTÓW KONSUMPCYJNYCH W POLSCE 7 REGULACYJNA ROLA PAŃSTWA NA RYNKU KREDYTÓW KONSUMPCYJNYCH W POLSCE 7.1. WPROWADZENIE W ostatnich latach rynek kredytów konsumpcyjnych odgrywa coraz większą rolę w gospodarce światowej. Wielkość zadłużenia

Bardziej szczegółowo

Efektywność, planowanie, rozwój

Efektywność, planowanie, rozwój Efektywność, planowanie, rozwój Efektywność, planowanie, rozwój jednostki samorządu terytorialnego jednostki samorządu wobec kluczowych terytorialnego wyzwań strukturalnych wobec kluczowych wyzwań strukturalnych

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM

UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM RAPORT RZECZNIKA UBEZPIECZONYCH Warszawa, dnia 7 grudnia 2012 r. 2 Wstęp Umowy ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT INFORMACYJNY

DOKUMENT INFORMACYJNY DOKUMENT INFORMACYJNY DOMENOMANIA.PL S.A. Dokument Informacyjny został sporządzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii A i B do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako alternatywny system obrotu przez

Bardziej szczegółowo

Nowelizacja ustawy o usługach płatniczych dotycząca opłaty interchange komentarz praktyczny. Autor opracowania: dr Jan Byrski

Nowelizacja ustawy o usługach płatniczych dotycząca opłaty interchange komentarz praktyczny. Autor opracowania: dr Jan Byrski Nowelizacja ustawy o usługach płatniczych dotycząca opłaty interchange komentarz praktyczny Autor opracowania: dr Jan Byrski Warszawa, marzec 2014 Fundacja Rozwoju Obrotu Bezgotówkowego za główny cel postawiła

Bardziej szczegółowo

Dokument Informacyjny DTP S.A. z siedzibą w Warszawie

Dokument Informacyjny DTP S.A. z siedzibą w Warszawie Dokument Informacyjny DTP S.A. z siedzibą w Warszawie SPORZĄDZONO NA POTRZEBY WPROWADZENIA AKCJI SERII A i B DO OBROTU NA RYNKU NEWCONNECT PROWADZONYM JAKO ALTERNATYWNY SYSTEM OBROTU PRZEZ GIEŁDĘ PAPIERÓW

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 23 sierpnia 2013 r. Poz. 959

Warszawa, dnia 23 sierpnia 2013 r. Poz. 959 Warszawa, dnia 23 sierpnia 2013 r. Poz. 959 OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 16 stycznia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zakresu i szczegółowych

Bardziej szczegółowo

Dokument Informacyjny Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna

Dokument Informacyjny Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna sporządzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii B1 i C do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako alternatywny system obrotu przez Giełdę

Bardziej szczegółowo

BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO

BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO Załącznik do uchwały nr 15/2014/DS/GOS Prezesa Zarządu BGK z dnia 21 stycznia 2014 r. BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO REGULAMIN ZAWIERANIA I WYKONYWANIA TRANSAKCJI POCHODNYCH Z KLIENTAMI BANKU GOSPODARSTWA

Bardziej szczegółowo

Jak rozliczyć dotacje SPO WKP na doradztwo i inwestycje poradnik Polskiej Agencji Rozwoju i Przedsiębiorczości WYDANIE II

Jak rozliczyć dotacje SPO WKP na doradztwo i inwestycje poradnik Polskiej Agencji Rozwoju i Przedsiębiorczości WYDANIE II Jak rozliczyć dotacje SPO WKP na doradztwo i inwestycje poradnik Polskiej Agencji Rozwoju i Przedsiębiorczości WYDANIE II Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Projekt współfinansowany

Bardziej szczegółowo

z siedzibą w Warszawie

z siedzibą w Warszawie MINERAL MIDRANGE SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Warszawie DOKUMENT INFORMACYJNY Sporządzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii A, serii B oraz praw do akcji serii B do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym

Bardziej szczegółowo

Raport TOE. Warszawa, 30 kwietnia 2012 r. towarzystwo obrotu energią. Towarzystwo Obrotu Energią ul. Czackiego 7/9/11, 00-043 Warszawa

Raport TOE. Warszawa, 30 kwietnia 2012 r. towarzystwo obrotu energią. Towarzystwo Obrotu Energią ul. Czackiego 7/9/11, 00-043 Warszawa towarzystwo obrotu energią RYNEK ENERGII ELEKTRYCZNEJ W POLSCE - stan na 31 marca 2012 r. Raport TOE Warszawa, 30 kwietnia 2012 r. Towarzystwo Obrotu Energią ul. Czackiego 7/9/11, 00-043 Warszawa tel.

Bardziej szczegółowo

I. Podstawowe informacje o jednostce...4. II. Cel analizy...5. IV. Analiza aktualnej sytuacji finansowej Miasta Leszna...12

I. Podstawowe informacje o jednostce...4. II. Cel analizy...5. IV. Analiza aktualnej sytuacji finansowej Miasta Leszna...12 ANALIZA WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ORAZ MOŻLIWOŚCI INWESTYCYJNYCH MIASTA LESZNO Opracował: Adrian Nowak Usługi Prawnicze i Audyt Wewnętrzny - Michał Pruski, ul. Mogileńska 4d/24, 61-052 Poznań, NIP

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT INFORMACYJNY ELEMENTAL HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA

DOKUMENT INFORMACYJNY ELEMENTAL HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA DOKUMENT INFORMACYJNY SPÓŁKI ELEMENTAL HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA sporządzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii A, akcji serii E oraz akcji serii F do obrotu na NewConnect prowadzonym jako alternatywny

Bardziej szczegółowo