Biuletyn strefowy. Kontakt. Nr 1/2013. Zespół Pomocy Publicznej

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Biuletyn strefowy. Kontakt. Nr 1/2013. Zespół Pomocy Publicznej"

Transkrypt

1 Biuletyn strefowy Nr 1/2013 Kontakt Zespół Pomocy Publicznej Andrzej Jacek Jarosz Partner tel.: Monika Wojsz Menedżer tel.: Małgorzata Kierzek Starszy konsultant tel.: Biuro w Gdańsku Al. Grunwaldzka Gdańsk tel.: Katarzyna Czerkies- Laskowska Menedżer tel.: Rafał Stokrocki Menedżer tel.: Szanowni Państwo, w pierwszym numerze Biuletynu Strefowego przygotowanego przez PwC przedstawiamy dwa artykuły naszego eksperta, Mikołaja Wietrznego, dotyczące wyroków WSA. Zachęcamy Państwa także do zapoznania się ze streszczeniem raportu Polscy Czempioni doświadczenia polskich firm inwestujących na rynkach zagranicznych, w którym przedstawiamy wyniki badań nad doświadczeniami polskich firm inwestujących za granicą. Zachęcam do lektury. Z poważaniem, Andrzej Jacek Jarosz Partner w PwC

2 Jak należy korygować podatkowe rozliczenie wydatków zaliczonych do kosztów podatkowych a następnie pokrytych ze środków dotacji celowej? Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu wydał wyrok, w którym wypowiedział się na temat momentu korekty wydatków sfinansowanych z dotacji celowej, zaliczonych uprzednio do kosztów podatkowych. Komentuje go Mikołaj Wietrzny, konsultant w dziale prawno-podatkowym PwC. W przypadku uprzedniego zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków kwalifikowanych podlegających refundacji, spółka po otrzymaniu dotacji jest zobowiązana do skorygowania (zmniejszenia) kosztów uzyskania przychodów, a tym samym skorygowania (zwiększenia) podatku dochodowego (zaliczek) za okresy rozliczeniowe, w których wykazała te koszty w wysokości zawyżonej. Korekta kosztów powinna dotyczyć więc roku, w którym koszty ujęto podatkowo. Tak wynika z ustnego uzasadnienia wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z 10 stycznia 2013 r., I SA/Wr 1322/12. Sprawa dotyczyła spółki, prowadzącej działalność usługową w zakresie oprogramowania i doradztwa w dziedzinie informatyki. Na mocy umowy z Ministrem Gospodarki, zawartej na podstawie stosownych przepisów prawa, spółka otrzymała dotację wieloletnią na utworzenie nowych miejsc pracy. Na tle powyższego spółka zwróciła się do organu podatkowego z wnioskiem o interpretację, w którym zapytała, czy prawidłowe jest jej stanowisko, zgodnie, z którym przedmiotowa dotacja podlega zwolnieniu z CIT (na podstawie art. 17 ust 1 pkt 53 ustawy o CIT), a także czy prawidłowe jest wyłączenie wydatków objętych dotacją z podatkowych kosztów uzyskania przychodów w roku, w którym spółka dotację otrzymała. W opinii spółki oznaczałoby to, że jeżeli wydatki, na które spółka otrzymuje dofinansowanie są ponoszone w innym roku podatkowym niż otrzymana dotacja, nie ma potrzeby korygowania zeznania podatkowego za rok podatkowy, w którym wydatki takie zostały uznane za podatkowe koszty uzyskania przychodów. Dyrektor Izby Skarbowej uznał stanowisko spółki za nieprawidłowe. W uzasadnieniu organ wskazał, że w przypadku uprzedniego zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków kwalifikowanych podlegających refundacji, spółka po otrzymaniu dotacji jest zobowiązana do skorygowania zmniejszenia kosztów uzyskania przychodów, a tym samym skorygowania zwiększenia podatku dochodowego (zaliczek) za okresy rozliczeniowe, w których wykazała te koszty w wysokości zawyżonej. Korekta kosztów powinna dotyczyć więc roku, w którym koszty ujęto podatkowo. Na powyższą interpretację spółka, po wyczerpaniu toku instancyjnego, wniosła skargę do WSA. Sąd oddalił ją. W uzasadnieniu podkreślił, że zgodnie z ogólną zasadą podatku dochodowego od osób prawnych - wydatki związane ze zwolnionym przychodem nie stanowią kosztów podatkowych. Pod pojęciem wydatków i kosztów bezpośrednio sfinansowanych z dochodów rozumiemy wydatki bezpośrednio związane, przeznaczone na jakiś cel, powiązane z dotacją, a nie o bezpośredni stosunek czasowy. W konsekwencji powyższego brak jest możliwości zaliczenia do kosztów podatkowych wydatków

3 sfinansowanych z dotacji celowej na utworzenie nowych miejsc pracy. Zatem, w przypadku uprzedniego zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków kwalifikowanych podlegających refundacji, spółka po otrzymaniu dotacji jest zobowiązana do skorygowania zmniejszenia kosztów uzyskania przychodów, a tym samym skorygowania zwiększenia podatku dochodowego (zaliczek) za okresy rozliczeniowe, w których wykazała te koszty w wysokości zawyżonej. Korekta kosztów powinna dotyczyć więc roku, w którym koszty ujęto podatkowo. Komentarz Przedsiębiorco dostałeś dotację? Masz zaległość! Istotą problemu badanego przez WSA są podatkowe implikacje otrzymania przez podatnika podatku CIT refundacji całości lub części poniesionych wydatków (w tym przypadku na wynagrodzenia pracowników), uznanych wcześniej za koszty uzyskania przychodu. W praktyce sytuacja taka dotyczyć może bardzo wielu przedsiębiorców realizujących projekty współfinansowane zarówno ze środków europejskich jak i z budżetu krajowego. Nie budzi kontrowersji fakt, że poniesione przez przedsiębiorcę wydatki, które następnie zostały mu zrefundowane, nie mogą stanowić kosztu uzyskania przychodu i obniżać podstawy opodatkowania. Problem pojawia się jednak w sytuacji gdy wydatki są ponoszone w jednym roku podatkowanym, a ich zwrot następuje już w roku kolejnym albo nawet za dwa lata, co wcale nie jest sytuacją rzadką. Dodać też należy, że często w samym momencie ponoszenia wydatku przedsiębiorąca nie może być w stu procentach pewny, że otrzyma jego refundację. Rodzi się zatem pytanie czy wydatek taki można ująć w kosztach podatkowanych, a jeśli tak, to w jaki sposób wyłączyć go z tych kosztów w przypadku otrzymania refundacji? Problem ten jest dość często podnoszony w ostatnim orzecznictwie sądów administracyjnych oraz interpretacjach organów podatkowych. Na chwilę obecną trudno jednak mówić o jednolitej linii orzeczniczej. Część rozstrzygnięć, podobnie jak komentowany wyrok WSA we Wrocławiu, wskazuje że w przypadku otrzymania refundacji kosztów rozpoznanych w poprzednich latach za koszty podatkowe konieczne jest dokonanie ich korekty ze skutkiem wstecznym, czego konsekwencją może być obowiązek skorygowania zeznania podatkowego i powstanie zaległości podatkowej. W innych wyrokach (np. wyrok I SA/Po 702/12 WSA w Poznaniu) wskazuje się, że korekty kosztów należy dokonać w chwili otrzymania refundacji, bez konieczności korygowania rozliczeń za lata poprzednie. Drugie z przedstawionych stanowisk wydaje się być bardziej uzasadnione. Podkreślić należy fakt, że często w chwili ponoszenia konkretnego wydatku przedsiębiorca nie może być jeszcze pewien, że zostanie on zrefundowany. Przykładowo, procedury wydatkowania funduszy unijnych zakładają bardzo drobiazgową weryfikację wydatków zgłaszanych do refundacji i często na tym tle wynikają uzasadnione spory między beneficjentami a instytucjami rozliczającymi dotację. Do wyjątków należą projekty, w których refundowane są absolutnie wszystkie wydatki w wysokości zgłoszonej przez przedsiębiorcę. Co więcej, łatwo jest też wskazać przypadki, w których przedsiębiorcy biorący udział w konkursach o środki unijne decyzję o przyznaniu dotacji otrzymują dopiero po kilku latach od samego konkursu - już po zrealizowaniu znacznej części projektu (dzieje się tak np. w przypadku projektów z list rezerwowych). Trudno byłoby uzasadnić twierdzenie, że tacy przedsiębiorcy powinni się wstrzymać z rozpoznaniem

4 kosztów projektu jako kosztów uzyskania przychodu w oczekiwaniu na niepewną decyzję o przeniesieniu ich projektu z listy rezerwowej na listę projektów rekomendowanych do wsparcia. Z drugiej zaś strony jeszcze większy opór budziłaby próba twierdzenia, że przyznanie dotacji po kilku latach niejako automatycznie wiązać się musi z koniecznością rozpoznania zaległości podatkowych za zamknięta lata podatkowe. Z powyższych względów, wybierając pomiędzy dwoma rysującymi się rozwiązaniami, zgodzić się należy raczej ze stanowiskiem WSA w Poznaniu, który przekonująco wskazał, iż: Wykładnia zaproponowana przez organ podatkowy sprzeczna jest także z istotą finansowania projektów ze środków Unii Europejskiej, gdyż prowadzi w konsekwencji do sytuacji, w której podatnicy korzystający ze środków unijnych ponoszą swoistą sankcję za swoją przedsiębiorczość w postaci obowiązku uiszczenia odsetek od zaległości podatkowych, z uwagi na to, że część wydatków, którą ponieśli została zrefundowana w ramach zawartych umów o dofinansowanie dopiero po poniesieniu wydatków. Działalność produkcyjna a działalność handlowa w specjalnych strefach ekonomicznych Wojewódzki Sąd Administracyjny we Gliwicach Dokonując wykładni ww. przepisów, spółka odniosła się do działalności produkcyjnej (wytworzenie zespołu w ramach zezwolenia na terenie strefy) tymczasem dochód uzyskany ze sprzedaży należało zakwalifikować do działalności handlowej, a nie produkcyjnej. Skoro zatem działalność handlowa (sprzedaż zespołów będących środkami trwałymi spółki) ta kwestia pozostaje poza sporem zostanie dokonana poza strefą, to rzeczą oczywistą jest, że dochód uzyskany z tej sprzedaży nie będzie korzystał ze zwolnienia określonego w art. 17 ust. 1 pkt 34 PDOPrU, a to z tej przyczyny, że będzie on związany z działalnością handlową (objętą zezwoleniem), a nie produkcyjną jak przyjęła spółka i że będzie ta działalność (sprzedaż) dokonana poza strefą. Wyrok WSA w Gliwicach z r., I SA/GI 750/12 Rozstrzygana przez WSA w Gliwicach sprawa była wynikiem sporu pomiędzy podatnikiem, spółką akcyjną prowadzącą działalność na terenie specjalnej strefy ekonomicznej (dalej: SSE) na podstawie zezwolenia strefowego (dalej: wnioskodawca lub spółka), a Ministrem Finansów działającym za pośrednictwem dyrektora IS (dalej: minister). Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą na terenie SSE na podstawie zezwolenia z r. (dalej: zezwolenie). Warunki zezwolenia określały, że zarówno wskazana w nim wielkość wydatków inwestycyjnych, jak i zadeklarowana liczba nowych miejsc pracy powinny były zostać osiągnięte w terminie do r. Jednocześnie wnioskodawca jest podmiotem, którego przedsiębiorstwo objęto granicami SSE w związku z realizacją nowej inwestycji (tzw. inwestycja brownfield).

5 Zgodnie z brzmieniem przepisów rozporządzenia Rady Ministrów dotyczącego SSE, w której działa wnioskodawca (według stanu prawnego na dzień wydania zezwolenia), spółka będzie miała prawo rozpocząć korzystanie ze zwolnienia od podatku dochodowego z tytułu kosztów nowej inwestycji lub z tytułu utworzenia nowych miejsc pracy od miesiąca następującego po miesiącu, w którym zostały poniesione wydatki inwestycyjne i został osiągnięty poziom zatrudnienia, określone w zezwoleniu, w okresie od uzyskania zezwolenia, aż do wyczerpania dopuszczalnej pomocy regionalnej. Jako że spółka zamierzała spełnić warunki zezwolenia w oznaczonym terminie, planowała rozpocząć korzystanie ze zwolnienia podatkowego od stycznia 2012 r. W związku z powyższym w listopadzie 2011 r. spółka wystąpiła do ministra z wnioskiem o wydanie indywidualnej interpretacji prawa podatkowego mającej wyjaśnić zakres przysługującego spółce zwolnienia podatkowego. We wniosku spółka wskazała, że główny przedmiot jej działalności stanowi produkcja kombajnów górniczych oraz podzespołów do takich kombajnów, która to produkcja w całości prowadzona jest na terenie SSE i jest objęta zezwoleniem. Gotowe kombajny (składające się z ok podzespołów) są sprzedawane lub wydzierżawiane. Zdarza się również, że wyprodukowany przez spółkę kombajn/podzespół jest najpierw wydzierżawiany, a po upływie jakiegoś czasu sprzedawany. Spółka wskazywała jednocześnie, że na podstawie wystawianego wewnętrznie zlecenia produkcji jest w stanie określić moment rozpoczęcia produkcji każdego ze sprzedawanych (wydzierżawianych) kombajnów oraz każdego ze sprzedawanych (wydzierżawianych) podzespołów. Jednakże z uwagi na sposób ewidencjonowania rozchodów z magazynu nie jest w stanie stwierdzić, kiedy dokładnie (a zatem czy przed uzyskaniem, czy po uzyskaniu zezwolenia) zostały wytworzone lub nabyte drobniejsze elementy i części składowe wykorzystywane następnie do produkcji poszczególnych podzespołów i kombajnów. W tak zdefiniowanym stanie faktycznym spółka wnioskowała o potwierdzenie swojego stanowiska, zgodnie z którym osiągnięty po r. dochód ze sprzedaży podzespołów wydzierżawianych dotychczas kombajnów górniczych, które zostały wyprodukowane (oceniając na podstawie zlecenia produkcji) po uzyskaniu przez spółkę zezwolenia, będzie stanowił dochód z działalności strefowej podlegający zwolnieniu z opodatkowania bez względu na moment wytworzenia ich części składowych. Jednocześnie dochód ze sprzedaży po r. podzespołów wydzierżawionych dotychczas kombajnów górniczych, które zostały wyprodukowane przed uzyskaniem przez spółkę zezwolenia, będzie stanowił dochód z działalności pozastrefowej podlegający opodatkowaniu. Zarówno minister, działający za pośrednictwem dyrektora IS, jak i WSA, nie zgodzili się ze stanowiskiem wnioskodawcy, uznając, że dochody wskazane w zapytaniu będą podlegać opodatkowaniu. Istotna okazała się jednak nie tyle kwestia udowodnienia, że sprzedawane podzespoły zostały wytworzone już po uzyskaniu zezwolenia, ile ocena, że dochód ze sprzedaży wydzierżawionych uprzednio środków trwałych nie jest dochodem z działalności produkcyjnej prowadzonej na terenie SSE, ale dochodem z działalności handlowej prowadzonej poza nią.

6 Komentarz Stanowisko przedstawione w indywidualnej interpretacji przez Ministra Finansów, a następie podtrzymane i rozwinięte przez WSA w Gliwicach można uznać za zaskakujące. Jak się wydaje, wątpliwość wnioskodawcy przedstawiona we wniosku o interpretację dotyczyła raczej kwestii temporalnego obowiązywania zezwolenia, tj. ustalenia, od którego momentu podzespoły do kombajnów produkowane na terenie SSE będę mogły być uznawane ze wybór strefowy. W szczególności spółka chciała wyjaśnić, czy fakt, że do wytworzenia podzespołu (którego proces produkcji rozpoczął się już po dniu uzyskania zezwolenia) mogą być wykorzystane drobniejsze części składowe lub elementy, wytworzone bądź zakupione jeszcze przed uzyskaniem zezwolenia, pozbawia tak wyprodukowany podzespół charakteru wyrobu strefowego. Powyższa kwestia nie została jednak wyjaśniona. W ocenie ministra, podtrzymanej przez WSA, pierwszoplanowe znaczenie w omawianej sprawie ma fakt, że po wytworzeniu dany podzespół nie został od razu sprzedany, lecz był najpierw dzierżawiony poza terenem SSE i dopiero potem stał się przedmiotem sprzedaży. Tym samym dochód z późniejszej sprzedaży nie jest już, zdaniem ministra i WSA, dochodem uzyskanym z tytułu działalności prowadzonej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej, co jest oczywiście jedną z przesłanek stosowania zwolnienia. Warto też zwrócić uwagę na argumentację WSA, w którego ocenie fakt wydzierżawienia podzespołu przed jego sprzedażą powoduje, że osiągnięty następnie dochód ze sprzedaży jest już dochodem z działalności handlowej, a nie z działalności produkcyjnej. O ile działalność produkcyjna jest prowadzona na terenie SSE, o tyle już działalność handlowa jest prowadzona poza nią. Rozróżnienie między dochodem z działalności produkcyjnej a dochodem z działalności handlowej przyjęte przez WSA nie jest do końca jasne. Wszak działalność produkcyjna sama w sobie dochodu nie generuje. Dopiero sprzedaż wyprodukowanych na terenie SSE produktów przynosi dochód. Jednocześnie w licznych wcześniejszych rozstrzygnięciach zarówno sądów administracyjnych, jak i interpretacjach Ministra Finansów wskazywano, że samo miejsce sprzedaży wyboru strefowego nie ma wpływu na prawo do stosowania zwolnienia (np. nie budzi kontrowersji, że zwolnieniu podlega dochód ze sprzedaży wyrobów strefowych za pośrednictwem biur handlowych czy sieci sprzedaży ulokowanych poza terenem SSE). W tym kontekście orzeczenie WSA można uznać za pewne odstępstwo od dotychczasowej linii orzeczniczej. Mikołaj Wietrzny jest konsultantem w Zespole Pomocy Publicznej działu prawno-podatkowego PwC

7 Raport Polscy Czempioni doświadczenia polskich firm inwestujących na rynkach zagranicznych Raport powstał na podstawie badań nad doświadczeniami polskich firm inwestujących za granicą, które prowadziliśmy jesienią 2011 roku. Badania te realizowane były we współpracy z Agencją Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej SA (ARAW SA) pomysłodawcą i organizatorem programu Polski Czempion oraz z ACCA (Association of Chartered Certified Accountants). Wartość polskich Bezpośrednich Inwestycji Zagranicznych (BIZ) osiągnęła swoją rekordową wartość 9,2 miliarda USD, w 2006 roku. W tej chwili, po spadku związanym z kryzysem ekonomicznym roku 2008, odzyskują one swoją dynamikę. W roku 2010 według danych Narodowego Banku Polskiego (NBP) wyniosły 5,5 miliarda USD, a w roku 2011 według szacunków PwC przekroczyły 7 miliardów USD. Polskie inwestycje zagraniczne wykazały się też sporą odpornością na kryzys. W latach 2008 i 2009 ich wartość wynosiła około 80% tego, co w roku W roku 2010 powróciły one do poziomu sprzed kryzysu, a w roku 2011 według naszych szacunków były już o około 20% wyższe. W tym samym okresie światowy poziom inwestycji spadł do około 60% wartości z roku Najwięcej firm, choć nie jest to tożsame z wartością inwestycji, kieruje swoje kroki do Niemiec, Ukrainy, USA, Czech, Rosji i Rumunii. Relatywnie dużo inwestycji lokowanych jest także w krajach azjatyckich przede wszystkim w Chinach. Pojedynczy projekt inwestycyjny realizowany przez polskie firmy nie przekracza najczęściej kwoty 10 milionów EUR. Motywem decyzji inwestycyjnej jest przede wszystkim chęć rozwoju. Często wynika ona z ograniczonych możliwości, jakie daje rynek polski. Rzadziej decydują kwestie kosztowe lub efektywnościowe. Ponieważ większość polskich inwestycji zagranicznych podejmowana jest przede wszystkim z myślą o rozwoju na lokalnym rynku kraju docelowego, to najważniejszym czynnikiem decydującym o ich kierunku jest rozmiar i potencjał tego rynku. Istotne znaczenie ma także poziom konkurencji, bliskość geograficzna, wielkość lokalnych zasobów oraz poziom ryzyka i stabilność polityczna.

8 Wielu polskich przedsiębiorców zdobywanie rynków w kolejnych krajach traktuje tylko jako pierwszy krok do osiągnięcia pozycji globalnej. Niektórzy już wprost deklarują się jako potencjalni (bądź aktualni) gracze globalni. Główne bariery dla rozwoju działalności zagranicznej to przede wszystkim różnice kulturowe oraz obciążenia natury administracyjnej i organizacyjnej. Istotne są także bariery językowe, jednak można je łatwo rozwiązać nawiązując współpracę z partnerem lokalnym. Oddzielna kategoria problemów to wyzwania związane z zarządzaniem kadrami mobilność pracowników i jakość zasobów ludzkich w kraju docelowym. Wyzwaniem dla niektórych inwestorów może być fakt, iż strategie i procedury, które doskonale sprawdzały się na rynku polskim mogą być nieadekwatne do nowego rynku za granicą. Pomimo licznych wyzwań, przed jakimi stoją przedsiębiorcy decydujący się na inwestowanie za granicą, wielu z nich odnosi liczne sukcesy. Najważniejszym i najczęściej podkreślanym jest sam fakt zdobycia pozycji na zagranicznym rynku. Nie bez znaczenia jest także stabilność uzyskana dzięki dywersyfikacji ryzyka rynkowego. Polskie produkty i usługi są bardzo dobrze postrzegane na rynkach wschodnich. Polskie firmy były w stanie wytworzyć przewagę technologiczną i coraz częściej są w stanie wykorzystać ten fakt i przekonać do tego potencjalnych klientów. Polscy pracownicy łączą też wiedzę i doświadczenie z pasją i przebojowością, tak potrzebną do zdobywania nowych rynków. Niestety na zachodzie Europy polska marka nie jest tak dobrze postrzegana. Cześć firm sprzedaje więc swoje produkty pod markami przejętych w krajach Zachodniej Europy przedsiębiorstw. Wciąż też pokutuje przekonanie o gorszej jakości zarządzania przez polskie kadry. Z tymi wyzwaniami polscy inwestorzy będą musieli się zmagać przez najbliższe lata. W sukurs polskim przedsiębiorcom przychodzi kryzys. Wielu nabywców rezygnuje z drogich markowych produktów i szuka dla siebie dóbr i usług o równie dobrej jakości, ale za to za niższą cenę.

Biuletyn strefowy. Xxx. Kontakt. Nr 1/2013. Zespół Pomocy Publicznej SSE

Biuletyn strefowy. Xxx. Kontakt. Nr 1/2013. Zespół Pomocy Publicznej SSE www.pwc.pl Biuletyn strefowy Xxx Nr 1/2013 Kontakt Zespół Pomocy Publicznej SSE Monika Wojsz Menedżer tel.: 502 18 4152 monika.wojsz@pl.pwc.com Małgorzata Kierzek Starszy konsultant tel.: 519 50 7724 malgorzata.kierzek@pl.pwc.com

Bardziej szczegółowo

Biuletyn strefowy. Kontakt. Nr 3/2014. Zespół Pomocy Publicznej. www.pwc.pl

Biuletyn strefowy. Kontakt. Nr 3/2014. Zespół Pomocy Publicznej. www.pwc.pl www.pwc.pl Biuletyn strefowy Nr 3/2014 Kontakt Zespół Pomocy Publicznej Rafał Pulsakowski Starszy Menedżer tel.: 502 184 206 rafal.pulsakowski@pl.pwc.com Jacek Zimoch Menedżer tel.: 502 18 4165 jacek.zimoch@pl.pwc.com

Bardziej szczegółowo

Biuletyn strefowy. Kontakt. Zespół Pomocy Publicznej. www.pwc.pl. Rafał Pulsakowski Starszy Menedżer tel.: 502 184 206 rafal.pulsakowski@pl.pwc.

Biuletyn strefowy. Kontakt. Zespół Pomocy Publicznej. www.pwc.pl. Rafał Pulsakowski Starszy Menedżer tel.: 502 184 206 rafal.pulsakowski@pl.pwc. www.pwc.pl Kontakt Zespół Pomocy Publicznej Rafał Pulsakowski Starszy Menedżer tel.: 502 184 206 rafal.pulsakowski@pl.pwc.com Jacek Zimoch Menedżer tel.: 502 18 4165 jacek.zimoch@pl.pwc.com Biuro w Gdańsku

Bardziej szczegółowo

interpretacja indywidualna Sygnatura ITPB1/ /12/16-S/MPŁ Data Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy

interpretacja indywidualna Sygnatura ITPB1/ /12/16-S/MPŁ Data Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy interpretacja indywidualna Sygnatura ITPB1/415-949/12/16-S/MPŁ Data 2016.06.23 Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy Otrzymanie dotacji stanowiącej zwrot wydatków ujętych w kosztach podatkowych nie powoduje

Bardziej szczegółowo

Biuletyn strefowy. Kontakt. Nr 2/2013. Zespół Pomocy Publicznej

Biuletyn strefowy. Kontakt. Nr 2/2013. Zespół Pomocy Publicznej www.pwc.pl Kontakt Zespół Pomocy Publicznej Andrzej Jacek Jarosz Partner tel.: 502 184 608 andrzej.jarosz@pl.pwc.com Monika Wojsz Menedżer tel.: 502 18 4152 monika.wojsz@pl.pwc.com Małgorzata Kierzek Starszy

Bardziej szczegółowo

Interpretacja dostarczona przez portal Największe archiwum polskich interpretacji podatkowych.

Interpretacja dostarczona przez portal  Największe archiwum polskich interpretacji podatkowych. IP Interpretacja dostarczona przez portal http://interpretacja-podatkowa.pl/. Największe archiwum polskich interpretacji podatkowych. Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy Data 2009.04.30 Rodzaj dokumentu

Bardziej szczegółowo

Temat Podatek dochodowy od osób prawnych --> Koszty uzyskania przychodów --> Pojęcie kosztów uzyskania przychodów

Temat Podatek dochodowy od osób prawnych --> Koszty uzyskania przychodów --> Pojęcie kosztów uzyskania przychodów Rodzaj dokumentu interpretacja indywidualna Sygnatura IP-PB3-423-50/07-2/AJ Data 2007.10.12 Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie Temat Podatek dochodowy od osób prawnych --> Koszty uzyskania przychodów

Bardziej szczegółowo

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA UZASADNIENIE. We wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA UZASADNIENIE. We wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe: Sygnatura 2461-IBPB-1-2.4510.796.2016.2.AK Data 2016.10.13 Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja

Bardziej szczegółowo

TaxWeek. Przegląd nowości podatkowych. Nr 19, 28 maja 2014. Kontakt

TaxWeek. Przegląd nowości podatkowych. Nr 19, 28 maja 2014. Kontakt TaxWeek Przegląd nowości podatkowych Nr 19, 28 maja 2014 Kontakt Aleksandra Bembnista Knowledge Management tel. +48 58 552 9008 a leksandra.bembnista@pl.pwc.com www.pwc.pl www.taxonline.pl Tax Week jest

Bardziej szczegółowo

Według sądu, odsetki od kredytu zaciągniętego na wypłatę dywidendy są kosztami podatkowymi.

Według sądu, odsetki od kredytu zaciągniętego na wypłatę dywidendy są kosztami podatkowymi. Według sądu, odsetki od kredytu zaciągniętego na wypłatę dywidendy są kosztami podatkowymi. Wypłata dywidendy akcjonariuszom jest zawsze powiązana z działalnością gospodarczą i przychodami. Według sądu,

Bardziej szczegółowo

Temat Podatek dochodowy od osób prawnych --> Koszty uzyskania przychodów --> Pojęcie kosztów uzyskania przychodów

Temat Podatek dochodowy od osób prawnych --> Koszty uzyskania przychodów --> Pojęcie kosztów uzyskania przychodów Rodzaj dokumentu interpretacja indywidualna Sygnatura IPPB5/423-311/09-2/MB Data 2009.09.02 Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie Temat Podatek dochodowy od osób prawnych --> Koszty uzyskania przychodów

Bardziej szczegółowo

TAX PRESS REVIEW. Podatek VAT 11/2010

TAX PRESS REVIEW. Podatek VAT 11/2010 TAX PRESS REVIEW Podatek VAT ETS w wyroku z 7 października 2010 r. (w sprawach połączonych C-53/09 i C-55/09 Loyalty Management UK Ltd i Baxi Group Ltd) uznał, że dostawcy wydający konsumentom nagrody

Bardziej szczegółowo

Warto poznać najnowsze orzeczenie WSA w tej sprawie.

Warto poznać najnowsze orzeczenie WSA w tej sprawie. Warto poznać najnowsze orzeczenie WSA w tej sprawie. Niemal zawsze się zdarza, że jakiś czas po przejęciu spółek spółka przejmująca otrzymuje faktury wystawiane na spółki przejęte. Często są to faktury

Bardziej szczegółowo

Zmiany w PKPiR: dokumentowanie transakcji między innymi nowy dowód księgowy. Grzegorz Ziółkowski, Doradca Podatkowy

Zmiany w PKPiR: dokumentowanie transakcji między innymi nowy dowód księgowy. Grzegorz Ziółkowski, Doradca Podatkowy Zmiany w PKPiR: dokumentowanie transakcji między innymi nowy dowód księgowy Grzegorz Ziółkowski, Doradca Podatkowy Kto może prowadzić księgę przychodów i rozchodów Podatkową księgę przychodów i rozchodów

Bardziej szczegółowo

Sygnatura II FSK 1551/13 Data Sąd Naczelny Sąd Administracyjny SENTENCJA

Sygnatura II FSK 1551/13 Data Sąd Naczelny Sąd Administracyjny SENTENCJA 1 Sygnatura II FSK 1551/13 Data 2015.08.20 Sąd Naczelny Sąd Administracyjny SENTENCJA Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący - Sędzia NSA Bogusław Dauter (sprawozdawca), Sędzia NSA Stanisław

Bardziej szczegółowo

Dofinansowanie a koszty uzyskania przychodu

Dofinansowanie a koszty uzyskania przychodu Dofinansowanie a koszty uzyskania przychodu Interpretacja Indywidualna Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz

Bardziej szczegółowo

Wyrok NSA z 23 marca br. daje podatnikom możliwość takiego nieodpłatnego przekazywania towarów bez obowiązku naliczania podatku VAT.

Wyrok NSA z 23 marca br. daje podatnikom możliwość takiego nieodpłatnego przekazywania towarów bez obowiązku naliczania podatku VAT. Wyrok NSA z 23 marca br. daje podatnikom możliwość takiego nieodpłatnego przekazywania towarów bez obowiązku naliczania podatku VAT. Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 23 marca 2009 r. (sygn.

Bardziej szczegółowo

W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe. IP Interpretacja dostarczona przez portal http://interpretacja-podatkowa.pl/. Największe archiwum polskich interpretacji podatkowych. Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy Data 2009.01.26 Rodzaj dokumentu

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, Zapraszamy do lektury newslettera czerwcowego, poświęconego podatkom. Zespół, Łatała i Wspólnicy Doradztwo Podatkowe Sp. z o.o.

Szanowni Państwo, Zapraszamy do lektury newslettera czerwcowego, poświęconego podatkom. Zespół, Łatała i Wspólnicy Doradztwo Podatkowe Sp. z o.o. Szanowni Państwo, Zapraszamy do lektury newslettera czerwcowego, poświęconego podatkom. Zespół, Łatała i Wspólnicy Doradztwo Podatkowe Sp. z o.o. NOWE INTERPRETACJE OGÓLNE WYDANE PRZEZ MINISTRA FINANSÓW

Bardziej szczegółowo

Rodzaj dokumentu Interpretacja indywidualna

Rodzaj dokumentu Interpretacja indywidualna Rodzaj dokumentu Interpretacja indywidualna Sygnatura DFP-Fn-VI.310.1.2012 Data 2012-12-19 Autor Prezydent Miasta Łodzi Temat Jaką stawką podatku od nieruchomości należy opodatkować lokal użytkowy będący

Bardziej szczegółowo

Amortyzacja środków trwałych w księgach rachunkowych

Amortyzacja środków trwałych w księgach rachunkowych Amortyzacja środków trwałych w księgach rachunkowych dr Katarzyna Trzpioła Część IV Art. 16 1. Nie uważa się za koszty uzyskania przychodów: 4..odpisów z tytułu zużycia samochodu osobowego, dokonywanych

Bardziej szczegółowo

Temat Podatek dochodowy od osób fizycznych --> Źródła przychodów --> Przychody z działalności gospodarczej

Temat Podatek dochodowy od osób fizycznych --> Źródła przychodów --> Przychody z działalności gospodarczej Rodzaj dokumentu interpretacja indywidualna Sygnatura IPPB1/415-97/10-2/EC Data 2010.03.19 Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie Temat Podatek dochodowy od osób fizycznych --> Źródła przychodów -->

Bardziej szczegółowo

Z wokandy sądów administracyjnych.

Z wokandy sądów administracyjnych. Z wokandy sądów administracyjnych. Nie podlegają podatkowi od czynności cywilnoprawnych czynności cywilnoprawne, wymienione w art. 1. ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, jeśli dokonanie tych

Bardziej szczegółowo

TaxWeek. Nr 8, 27 luty 2012 20112011

TaxWeek. Nr 8, 27 luty 2012 20112011 Przegląd nowości podatkowych Nr 8, 27 luty 2012 20112011 Z przyjemnością oddajemy w Państwa ręce kolejne wydanie newslettera, w którym znajdą Państwo najciekawsze orzeczenia oraz interpretacje indywidualne,

Bardziej szczegółowo

Wyrok z dnia 5 stycznia 2001 r. III RN 48/00

Wyrok z dnia 5 stycznia 2001 r. III RN 48/00 Wyrok z dnia 5 stycznia 2001 r. III RN 48/00 Do podatników, którzy dokonali czynności podlegającej opodatkowaniu przed zgłoszeniem rejestracyjnym, o którym mowa w art. 9 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r.

Bardziej szczegółowo

IPTPB3/ /12-2/IR Data Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi

IPTPB3/ /12-2/IR Data Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi Rodzaj dokumentu interpretacja indywidualna Sygnatura IPTPB3/423-254/12-2/IR Data 2012.10.02 Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi Temat Podatek dochodowy od osób prawnych --> Przedmiot i podmiot opodatkowania

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Słowo wstępne... IX Przedmowa... XI Wykaz skrótów... XIII

Spis treści. Słowo wstępne... IX Przedmowa... XI Wykaz skrótów... XIII Słowo wstępne... IX Przedmowa... XI Wykaz skrótów... XIII Rozdział I. Pozyskanie, utrata, sukcesja i możliwość zmiany treści zezwoleń strefowych... 1 1. Uzyskanie zezwolenia strefowego... 1 2. Nowa inwestycja...

Bardziej szczegółowo

Interpretacja dostarczona przez portal Największe archiwum polskich interpretacji podatkowych.

Interpretacja dostarczona przez portal  Największe archiwum polskich interpretacji podatkowych. IP Interpretacja dostarczona przez portal http://interpretacja-podatkowa.pl/. Największe archiwum polskich interpretacji podatkowych. Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie Data 2009.01.13 Rodzaj dokumentu

Bardziej szczegółowo

kosztów uzyskania przychodów dotyczących zbycia samochodu osobowego jest nieprawidłowe; obniżenia stawki amortyzacyjnej - jest prawidłowe.

kosztów uzyskania przychodów dotyczących zbycia samochodu osobowego jest nieprawidłowe; obniżenia stawki amortyzacyjnej - jest prawidłowe. IP Interpretacja dostarczona przez portal http://interpretacja-podatkowa.pl/. Największe archiwum polskich interpretacji podatkowych. Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie Data 2008.11.07 Rodzaj dokumentu

Bardziej szczegółowo

interpretacja indywidualna Sygnatura IPPP1/ /15-2/MP Data Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie

interpretacja indywidualna Sygnatura IPPP1/ /15-2/MP Data Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie interpretacja indywidualna Sygnatura IPPP1/4512-1067/15-2/MP Data 2015.10.30 Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie Gdy Wnioskodawca wystawi fakturę korygującą do faktury wewnętrznej, zmniejszającą podstawę

Bardziej szczegółowo

Temat Podatek od towarów i usług --> Dokumentacja --> Kasy rejestrujące --> Kasy rejestrujące

Temat Podatek od towarów i usług --> Dokumentacja --> Kasy rejestrujące --> Kasy rejestrujące Rodzaj dokumentu interpretacja indywidualna Sygnatura ITPP1/443-687/10/AJ Data 2010.10.04 Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy Temat Podatek od towarów i usług --> Dokumentacja --> Kasy rejestrujące

Bardziej szczegółowo

Stronami sporu dotyczącego momentu rozpoznawania przychodu z tytułu odszkodowań były: spółka leasingowa i organy podatkowe.

Stronami sporu dotyczącego momentu rozpoznawania przychodu z tytułu odszkodowań były: spółka leasingowa i organy podatkowe. Stronami sporu dotyczącego momentu rozpoznawania przychodu z tytułu odszkodowań były: spółka leasingowa i organy podatkowe. Leasingodawca musi rozpoznać przychody z racji odszkodowania umownego wg tzw.

Bardziej szczegółowo

Temat Podatek dochodowy od osób fizycznych --> Zwolnienia przedmiotowe

Temat Podatek dochodowy od osób fizycznych --> Zwolnienia przedmiotowe Rodzaj dokumentu interpretacja indywidualna Sygnatura ILPB2/415-831/10-2/WM Data 2010.10.07 Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu Temat Podatek dochodowy od osób fizycznych --> Zwolnienia przedmiotowe

Bardziej szczegółowo

Na czym w praktyce polegają te zasady?

Na czym w praktyce polegają te zasady? Na czym w praktyce polegają te zasady? Spółka prowadzi akcje promocyjne, w których dodaje bonusowe nagrody, atrakcyjne towary lub - w przypadku zainteresowania klienta - większą ilość nabywanego towaru.

Bardziej szczegółowo

Definicja przedsiębiorcy i działalności gospodarczej / Wg. USTAWA z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności

Definicja przedsiębiorcy i działalności gospodarczej / Wg. USTAWA z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności Opracowanie: dr inż. Zofia Kmiecik-Kiszka Formy prowadzenia działalności gospodarczej Definicja przedsiębiorcy i działalności gospodarczej / Wg. USTAWA z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej

Bardziej szczegółowo

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny. IP Interpretacja dostarczona przez portal http://interpretacja-podatkowa.pl/. Największe archiwum polskich interpretacji podatkowych. Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie Data 2011.04.07 Rodzaj dokumentu

Bardziej szczegółowo

CRIDO TAXAND FLASH GRUDZIEŃ

CRIDO TAXAND FLASH GRUDZIEŃ CRIDO TAXAND FLASH GRUDZIEŃ 2014 TEMATY MIESIĄCA Kaucja zwracana po wykonaniu umowy nie podlega opodatkowaniu VAT Gmina ma prawo do korekty podatku VAT w związku ze zmianą sposobu użytkowania nieruchomości

Bardziej szczegółowo

CIT: Skutki zwolnienia z długu i umorzenia wierzytelności

CIT: Skutki zwolnienia z długu i umorzenia wierzytelności 2014-05-25 10:09:54 CIT: Skutki zwolnienia z długu i umorzenia wierzytelności AUTOR: Jacek Kotowski Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn.

Bardziej szczegółowo

Warto poznać najnowszy wyrok NSA w kwestii tych faktur.

Warto poznać najnowszy wyrok NSA w kwestii tych faktur. Warto poznać najnowszy wyrok NSA w kwestii tych faktur. Faktury korygujące wystawiane są m.in. w przypadku zwrotu nabywcy zaliczek i przedpłat, podlegających opodatkowaniu. Pojawiają się wątpliwości czy

Bardziej szczegółowo

W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny. IP Interpretacja dostarczona przez portal http://interpretacja-podatkowa.pl/. Największe archiwum polskich interpretacji podatkowych. Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy Data 2009.02.04 Rodzaj dokumentu

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu PYTANIA ZGŁASZANE W TRAKCIE SPOTKANIA INFORMACYJNEGO W RAMACH DOKUMENTACJI KONKURSOWEJ Z PODDZIAŁANIA 6.1.1 PO KL (konkurs zamknięty nr 1/PO KL/6/E.1.1/12 na projekty

Bardziej szczegółowo

Interpretacja dostarczona przez portal Największe archiwum polskich interpretacji podatkowych.

Interpretacja dostarczona przez portal  Największe archiwum polskich interpretacji podatkowych. IP Interpretacja dostarczona przez portal http://interpretacja-podatkowa.pl/. Największe archiwum polskich interpretacji podatkowych. Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu Data 2009.05.15 Rodzaj dokumentu

Bardziej szczegółowo

Jakie problemy dotyczące stosowania przepisów prawnych występują w przypadku takiej działalności?

Jakie problemy dotyczące stosowania przepisów prawnych występują w przypadku takiej działalności? Jakie problemy dotyczące stosowania przepisów prawnych występują w przypadku takiej działalności? W pierwszej części opracowania (Biuletyn BDO Podatki i Rachunkowość nr 8/22 2009) zostały przedstawione

Bardziej szczegółowo

Data Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach Temat. Podatek dochodowy od osób prawnych --> Przedmiot i podmiot opodatkowania

Data Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach Temat. Podatek dochodowy od osób prawnych --> Przedmiot i podmiot opodatkowania Sygnatura IBPBI/2/423-41/12/AP Data 2012.04.12 Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach Temat Podatek dochodowy od osób prawnych --> Przedmiot i podmiot opodatkowania Słowa kluczowe dokumentacja podatkowa,

Bardziej szczegółowo

TaxWeek. Przegląd nowości podatkowych. Nr 23/2014, 27 czerwca 2014. Kontakt

TaxWeek. Przegląd nowości podatkowych. Nr 23/2014, 27 czerwca 2014. Kontakt TaxWeek Przegląd nowości podatkowych Nr 23/2014, 27 czerwca 2014 Kontakt Aleksandra Bembnista Knowledge Management tel. +48 58 552 9008 aleksandra.bembnista@pl.pwc.com www.pwc.pl www.taxonline.pl TaxWeek

Bardziej szczegółowo

I SA/Wr 1723/11 Wrocław, 23 lutego 2012 WYROK

I SA/Wr 1723/11 Wrocław, 23 lutego 2012 WYROK I SA/Wr 1723/11 Wrocław, 23 lutego 2012 WYROK Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia NSA Henryka Łysikowska, Sędziowie Sędzia WSA Zbigniew Łoboda (sprawozdawca),

Bardziej szczegółowo

Accreo Newsletter Sierpień 2013

Accreo Newsletter Sierpień 2013 NEWS Spółki komandytowe oraz komandytowo akcyjne podatnikami CIT od 1 stycznia 2014 r. Wynagrodzenie za ustanowienie służebności przesyłu podlega opodatkowaniu PIT na zasadach ogólnych interpretacja ogólna

Bardziej szczegółowo

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Rodzaj dokumentu interpretacja indywidualna Sygnatura ITPB1/415-198/09/DP Data 2009.05.28 Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy Temat Podatek dochodowy od osób fizycznych --> Źródła przychodów -->

Bardziej szczegółowo

Czy Spółka może prowadzić ewidencję dla działalności podlegającej zwolnieniu i odrębną dla działalności opodatkowanej?

Czy Spółka może prowadzić ewidencję dla działalności podlegającej zwolnieniu i odrębną dla działalności opodatkowanej? Czy Spółka może prowadzić ewidencję dla działalności podlegającej zwolnieniu i odrębną dla działalności opodatkowanej? Interpretacja Indywidualna Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997

Bardziej szczegółowo

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący opis zdarzenia przyszłego:

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący opis zdarzenia przyszłego: ILPB4/423-127/12-2/MC- Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu Rodzaj dokumentu interpretacja indywidualna Sygnatura ILPB4/423-127/12-2/MC Data 2012.07.02 Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu Temat Podatek

Bardziej szczegółowo

Data Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy INTERPRETACJA INDYWIDUALNA UZASADNIENIE

Data Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy INTERPRETACJA INDYWIDUALNA UZASADNIENIE Rodzaj dokumentu interpretacja indywidualna Sygnatura ITPB3/423-548/10/MK Data 2011.01.05 Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy Istota interpretacji Czy wartością transakcji w rozumieniu art. 9a ust.

Bardziej szczegółowo

interpretacja indywidualna Sygnatura IBPB-1-3/ /15/AW, Data Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach

interpretacja indywidualna Sygnatura IBPB-1-3/ /15/AW, Data Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach interpretacja indywidualna Sygnatura IBPB-1-3/4510-202/15/AW, Data 2015.09.28 Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach Mając powyższe na względzie, stwierdzić należy, że wydatki stanowiące niekwalifikowane

Bardziej szczegółowo

II FSK 1153/10 Warszawa, 15 grudnia 2011 WYROK

II FSK 1153/10 Warszawa, 15 grudnia 2011 WYROK II FSK 1153/10 Warszawa, 15 grudnia 2011 WYROK Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący - Sędzia NSA Tomasz Kolanowski, Sędzia NSA Stanisław Bogucki (sprawozdawca), Sędzia NSA del. Teresa

Bardziej szczegółowo

29.01.2009 / Bartosz Stradomski / Rzeczpospolita/ Gazeta Prawa i Podatków

29.01.2009 / Bartosz Stradomski / Rzeczpospolita/ Gazeta Prawa i Podatków 29.01.2009 / Bartosz Stradomski / Rzeczpospolita/ Gazeta Prawa i Podatków Regulacje ustawy VAT ograniczające możliwość odliczenia podatku naliczonego od zakupu paliwa do samochodu są niezgodne z prawem

Bardziej szczegółowo

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA UZASADNIENIE. We wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA UZASADNIENIE. We wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny: Strona 1 z 5 Sygn. 2461-IBPB-1-2.4510.14.2017.1.MS INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 201) oraz 4 pkt

Bardziej szczegółowo

interpretacja indywidualna Sygnatura ITPP3/ /15/AP Data Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy

interpretacja indywidualna Sygnatura ITPP3/ /15/AP Data Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy interpretacja indywidualna Sygnatura ITPP3/4512-708/15/AP Data 2016.02.01 Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy Biorąc pod uwagę przedstawione okoliczności sprawy na tle powołanych przepisów, zauważyć należy,

Bardziej szczegółowo

W prawie podatkowym w odniesieniu do dotacji bierze się pod uwagę źródło ich pochodzenia bądź przeznaczenie.

W prawie podatkowym w odniesieniu do dotacji bierze się pod uwagę źródło ich pochodzenia bądź przeznaczenie. W prawie podatkowym w odniesieniu do dotacji bierze się pod uwagę źródło ich pochodzenia bądź przeznaczenie. Otrzymanie przez podatnika będącego beneficjentem dotacji z funduszy unijnych może mieć dla

Bardziej szczegółowo

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny: IP Interpretacja dostarczona przez portal http://interpretacja-podatkowa.pl/. Największe archiwum polskich interpretacji podatkowych. Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach Data 2009.08.28 Rodzaj dokumentu

Bardziej szczegółowo

Refakturowanie przez spółkę kosztów związanych z zakupem usług kontroli jakości

Refakturowanie przez spółkę kosztów związanych z zakupem usług kontroli jakości Jak przy takim refakturowaniu rozliczyć podatki? Pytanie Czytelnika Spółka, w której jestem księgową, sprzedaje wyroby gotowe odbiorcom zagranicznym (wszyscy odbiorcy mają siedziby na terytorium UE). Dodatkowo

Bardziej szczegółowo

CRIDO TAXAND FLASH MARZEC

CRIDO TAXAND FLASH MARZEC CRIDO TAXAND FLASH MARZEC 2014 TEMATY MIESIĄCA Brak przychodu na objęciu certyfikatów inwestycyjnych w funduszu inwestycyjnym zamkniętym w zamian za wniesienie papierów wartościowych; Przepisy o niedostatecznej

Bardziej szczegółowo

Wydatki w drodze na giełdę. Wpisany przez Monika Klukowska

Wydatki w drodze na giełdę. Wpisany przez Monika Klukowska Czy wykładnia, zgodnie z którą koszty związane z podwyższeniem kapitału i wprowadzeniem akcji do publicznego obrotu stanowią koszt uzyskania przychodów, będzie powszechnie stosowana przez organy podatkowe?

Bardziej szczegółowo

W przedmiotowym wniosku zostały przedstawione 2 stany faktyczne oraz 2 zdarzenia przyszłe.

W przedmiotowym wniosku zostały przedstawione 2 stany faktyczne oraz 2 zdarzenia przyszłe. IP Interpretacja dostarczona przez portal http://interpretacja-podatkowa.pl/. Największe archiwum polskich interpretacji podatkowych. Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu Data 2008.06.25 Rodzaj dokumentu

Bardziej szczegółowo

CRIDO TAXAND FLASH GRUDZIEŃ 2013

CRIDO TAXAND FLASH GRUDZIEŃ 2013 CRIDO TAXAND FLASH GRUDZIEŃ 2013 TEMATY MIESIĄCA Gmina może odliczać VAT od nabywanych usług doradczych Zapłata odszkodowania z tytułu przedterminowego rozwiązania umowy dzierżawy / najmu jest kosztem

Bardziej szczegółowo

interpretacja indywidualna Sygnatura IBPB-1-3/ /15/APO, Data Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach

interpretacja indywidualna Sygnatura IBPB-1-3/ /15/APO, Data Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach interpretacja indywidualna Sygnatura IBPB-1-3/4510-250/15/APO, Data 2015.10.02 Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach Wydatki na wypłatę nagrody rocznej mogą zostać zaliczone przez Wnioskodawcę do kosztów

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorca zawierający umowę pożyczki musi ponieść dodatkowy wydatek w postaci uiszczenia odsetek od pożyczonego kapitału.

Przedsiębiorca zawierający umowę pożyczki musi ponieść dodatkowy wydatek w postaci uiszczenia odsetek od pożyczonego kapitału. Przedsiębiorca zawierający umowę pożyczki musi ponieść dodatkowy wydatek w postaci uiszczenia odsetek od pożyczonego kapitału. Przedsiębiorcy, którzy chcą się dalej rozwijać, a potrzebują na ten rozwój

Bardziej szczegółowo

Rok podatkowy inny niż kalendarzowy a obowiązek odprowadzania zaliczek na CIT przez SKA, której akcjonariuszem jest osoba fizyczna

Rok podatkowy inny niż kalendarzowy a obowiązek odprowadzania zaliczek na CIT przez SKA, której akcjonariuszem jest osoba fizyczna Tax Week nr 28/2014 Rok podatkowy inny niż kalendarzowy a obowiązek odprowadzania zaliczek na CIT przez SKA, której akcjonariuszem jest osoba fizyczna 2 września 2014 Przegląd nowości podatkowych W najnowszym

Bardziej szczegółowo

I SA/Wr 630/11 Wrocław, 9 sierpnia 2011 WYROK

I SA/Wr 630/11 Wrocław, 9 sierpnia 2011 WYROK I SA/Wr 630/11 Wrocław, 9 sierpnia 2011 WYROK Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Zbigniew Łoboda (sprawozdawca), Sędziowie Sędzia WSA Ewa Kamieniecka,

Bardziej szczegółowo

IBPBI/2/ /12/MO Data Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach

IBPBI/2/ /12/MO Data Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach Rodzaj dokumentu interpretacja indywidualna Sygnatura IBPBI/2/423-911/12/MO Data 2012.10.23 Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach Temat Podatek dochodowy od osób prawnych --> Przedmiot i podmiot opodatkowania

Bardziej szczegółowo

TaxWeek. Nr 26, 5 sierpnia 2013 20112011

TaxWeek. Nr 26, 5 sierpnia 2013 20112011 Przegląd nowości podatkowych Nr 26, 5 sierpnia 2013 20112011 Z przyjemnością oddajemy w Państwa ręce kolejne wydanie newslettera, w którym znajdą Państwo najciekawsze orzeczenia oraz interpretacje indywidualne,

Bardziej szczegółowo

Newsletter luty 2014r.

Newsletter luty 2014r. Newsletter luty 2014r. Szanowni Państwo, Podatnicy mają wiele wątpliwości związanych z brzmieniem przepisów ustawy o VAT po 1 stycznia 2014r. Bardzo dobrze zatem, że pojawiają się już pierwsze interpretacje

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 2007 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 2007 r. Projekt z dnia 15 czerwca 2007 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 2007 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od niektórych dochodów (przychodów) Na podstawie

Bardziej szczegółowo

TaxWeek. Nr 14, 10 kwietnia

TaxWeek. Nr 14, 10 kwietnia Przegląd nowości podatkowych Nr 14, 10 kwietnia 2012 20112011 Z przyjemnością oddajemy w Państwa ręce kolejne wydanie newslettera, w którym znajdą Państwo najciekawsze orzeczenia oraz interpretacje indywidualne,

Bardziej szczegółowo

Newsletter / 1 lipca 2016 r.

Newsletter / 1 lipca 2016 r. Newsletter / 1 lipca 2016 r. Str.2 Str.3 Str.4 Likwidacja tzw. syndromu pierwszej dniówki Projekt ustawy dot. podatku od sprzedaży detalicznej już w Sejmie Łączenie limitów pomocy publicznej na podstawie

Bardziej szczegółowo

CRIDO TAXAND FLASH LISTOPAD

CRIDO TAXAND FLASH LISTOPAD CRIDO TAXAND FLASH LISTOPAD 2013 TEMATY MIESIĄCA Przychód podatkowy ze sprzedaży udziałów powstaje w momencie ziszczenia się warunku zawieszającego; Korekta faktury VAT w przypadku cesji praw z umowy nie

Bardziej szczegółowo

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA 1 Sygnatura IBPB-1-1/4510-8/15/AP Data 2015.09.30 Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa

Bardziej szczegółowo

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Sygnatura IBPB-1-2/4510-403/16/MS Data 2016.07.06 Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa

Bardziej szczegółowo

II FSK 955/14 Wyrok NSA

II FSK 955/14 Wyrok NSA II FSK 955/14 Wyrok NSA Data orzeczenia 2015 03 25 orzeczenie prawomocne Data wpływu 2014 03 19 Sąd Sędziowie Symbol z opisem Hasła tematyczne Naczelny Sąd Administracyjny Bogusław Dauter Stanisław Bogucki

Bardziej szczegółowo

Koszty uzyskania przychodów: Konsekwencje umorzenia wierzytelności

Koszty uzyskania przychodów: Konsekwencje umorzenia wierzytelności 2014-05-04 10:23:22 Koszty uzyskania przychodów: Konsekwencje umorzenia wierzytelności AUTOR: Jacek Kotowski Wierzytelności, które zostają umorzone, mogą stanowić koszt uzyskania przychodu, pod warunkiem,

Bardziej szczegółowo

Koszty uzyskania przychodów: Konsekwencje umorzenia wierzytelności

Koszty uzyskania przychodów: Konsekwencje umorzenia wierzytelności 2014-05-04 10:23:22 Koszty uzyskania przychodów: Konsekwencje umorzenia wierzytelności AUTOR: Jacek Kotowski Wierzytelności, które zostają umorzone, mogą stanowić koszt uzyskania przychodu, pod warunkiem,

Bardziej szczegółowo

Interpretacja dostarczona przez portal Największe archiwum polskich interpretacji podatkowych.

Interpretacja dostarczona przez portal  Największe archiwum polskich interpretacji podatkowych. IP Interpretacja dostarczona przez portal http://interpretacja-podatkowa.pl/. Największe archiwum polskich interpretacji podatkowych. Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy Data 2010.10.05 Rodzaj dokumentu

Bardziej szczegółowo

Nieodpłatne świadczenia na rzecz pracowników jako przychód ze stosunku pracy

Nieodpłatne świadczenia na rzecz pracowników jako przychód ze stosunku pracy Wiele kontrowersji oraz nieporozumień pomiędzy podatnikami a fiskusem wywołuje kwestia opodatkowania nieodpłatnych świadczeń przedsiębiorców na rzecz pracowników. Wiele kontrowersji oraz nieporozumień

Bardziej szczegółowo

Zmiana interpretacji indywidualnej. Uzasadnienie. W związku z powyższym Wnioskodawca zadał następujące pytanie.

Zmiana interpretacji indywidualnej. Uzasadnienie. W związku z powyższym Wnioskodawca zadał następujące pytanie. Rodzaj dokumentu interpretacja indywidualna Sygnatura DD3/033/80/OBQ/09/551 Data 2009.07.03 Autor Minister Finansów Refundacja wypłacona przez Spółdzielnię z tego tytułu zwrotu kosztów wymiany stolarki

Bardziej szczegółowo

Interpretacja dostarczona przez portal Największe archiwum polskich interpretacji podatkowych.

Interpretacja dostarczona przez portal  Największe archiwum polskich interpretacji podatkowych. IP Interpretacja dostarczona przez portal http://interpretacja-podatkowa.pl/. Największe archiwum polskich interpretacji podatkowych. Autor Pierwszy Mazowiecki Urząd Skarbowy w Warszawie Data 2007.08.01

Bardziej szczegółowo

Arbiter krajowego Sądu Polubownego jako podatnik podatku od towarów i usług wybrane aspekty

Arbiter krajowego Sądu Polubownego jako podatnik podatku od towarów i usług wybrane aspekty Czynności arbitrów działających na podstawie zleceń sądów polubownych są w większości realizowane na rzecz podmiotów gospodarczych - także czynnych podatników VAT. Przedmiotem poniższej analizy jest weryfikacja

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorcy mają wybór: skorzystać z prawa do odliczenia VAT naliczonego, czy zaliczyć daną darowiznę w koszty uzyskania przychodu.

Przedsiębiorcy mają wybór: skorzystać z prawa do odliczenia VAT naliczonego, czy zaliczyć daną darowiznę w koszty uzyskania przychodu. Przedsiębiorcy mają wybór: skorzystać z prawa do odliczenia VAT naliczonego, czy zaliczyć daną darowiznę w koszty uzyskania przychodu. Od wielu lat podnoszony był problem producentów żywności związany

Bardziej szczegółowo

TaxWeek. Przegląd nowości podatkowych. Nr 14, 8 kwiecień 2014. Kontakt

TaxWeek. Przegląd nowości podatkowych. Nr 14, 8 kwiecień 2014. Kontakt TaxWeek Przegląd nowości podatkowych Nr 14, 8 kwiecień 2014 Kontakt Aleksandra Bembnista Knowledge Management tel. +48 58 552 9008 a leksandra.bembnista@pl.pwc.com www.pwc.pl www.taxonline.pl Tax Week

Bardziej szczegółowo

Wydatki powyżej 15 tys. zł opłacone gotówką od 2017 roku nie będą kosztem

Wydatki powyżej 15 tys. zł opłacone gotówką od 2017 roku nie będą kosztem Wydatki powyżej 15 tys. zł opłacone gotówką od 2017 roku nie będą kosztem Obniżono limit transakcji gotówkowych z 15 000 euro do 15 000 zł co wynika ze zmian wprowadzonych do ustawy o swobodzie działalności

Bardziej szczegółowo

TaxWeek. Nr 5, 4 luty 2013 20112011

TaxWeek. Nr 5, 4 luty 2013 20112011 Przegląd nowości podatkowych Nr 5, 4 luty 2013 20112011 Z przyjemnością oddajemy w Państwa ręce kolejne wydanie newslettera, w którym znajdą Państwo najciekawsze orzeczenia oraz interpretacje indywidualne,

Bardziej szczegółowo

Podatek PIT Ekspert wyjaśnia

Podatek PIT Ekspert wyjaśnia Opodatkowanie zwrotu kosztów delegacji ponad kwotę limitu za nocleg Małgorzata Pełka Podatek PIT Ekspert wyjaśnia Czy zwrot kosztów noclegu podczas delegacji udokumentowanych rachunkiem lub fakturą ponad

Bardziej szczegółowo

Wyrok z dnia 22 lutego 2001 r. III RN 75/00

Wyrok z dnia 22 lutego 2001 r. III RN 75/00 Wyrok z dnia 22 lutego 2001 r. III RN 75/00 Koszt przeszkolenia pracowników kooperanta może być zaliczony przez podatnika do kosztów uzyskania przychodów, jeżeli wykaże on, że koszt ten został poniesiony

Bardziej szczegółowo

Pierwszego lipca 2008 r. upłynął rok od wprowadzenia zmian do systemu wydawania tych interpretacji.

Pierwszego lipca 2008 r. upłynął rok od wprowadzenia zmian do systemu wydawania tych interpretacji. Pierwszego lipca 2008 r. upłynął rok od wprowadzenia zmian do systemu wydawania tych interpretacji. Pierwszego lipca 2008 r. upłynął rok od wprowadzenia zmian do systemu wydawania interpretacji co do sposobu

Bardziej szczegółowo

W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe. IP Interpretacja dostarczona przez portal http://interpretacja-podatkowa.pl/. Największe archiwum polskich interpretacji podatkowych. Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy Data 2009.05.28 Rodzaj dokumentu

Bardziej szczegółowo

ILPB4/423-406/11-3/MC Data 2012.01.27 Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu

ILPB4/423-406/11-3/MC Data 2012.01.27 Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu Rodzaj dokumentu interpretacja indywidualna Sygnatura ILPB4/423-406/11-3/MC Data 2012.01.27 Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu Temat Podatek dochodowy od osób prawnych --> Przedmiot i podmiot opodatkowania

Bardziej szczegółowo

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny. IP Interpretacja dostarczona przez portal http://interpretacja-podatkowa.pl/. Największe archiwum polskich interpretacji podatkowych. Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu Data 2011.01.04 Rodzaj dokumentu

Bardziej szczegółowo

Rozwój przedsiębiorczości w województwie śląskim w kontekście CSR Działania GARR S.A. na rzecz rozwoju przedsiębiorczości w województwie śląskim

Rozwój przedsiębiorczości w województwie śląskim w kontekście CSR Działania GARR S.A. na rzecz rozwoju przedsiębiorczości w województwie śląskim Rozwój przedsiębiorczości w województwie śląskim w kontekście CSR Działania GARR S.A. na rzecz rozwoju przedsiębiorczości w województwie śląskim Katowice, 22.11.2013 r. Główne obszary działalności DOTACJE

Bardziej szczegółowo

TaxWeek. Przegląd nowości podatkowych. Nr 3/2014, 22 stycznia 2014. Kontakt

TaxWeek. Przegląd nowości podatkowych. Nr 3/2014, 22 stycznia 2014. Kontakt TaxWeek Przegląd nowości podatkowych Nr 3/2014, 22 stycznia 2014 Kontakt Aleksandra Bembnista Knowledge Management tel. +48 58 552 9008 a leksandra.bembnista@pl.pwc.com www.pwc.pl www.taxonline.pl TaxWeek

Bardziej szczegółowo

ILPB4/ /15-2/ŁM- Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu

ILPB4/ /15-2/ŁM- Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu ILPB4/4510-1-480/15-2/ŁM- Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu Rodzaj dokumentu interpretacja indywidualna Sygnatura ILPB4/4510-1-480/15-2/ŁM Data 2015.12.08 Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu Temat

Bardziej szczegółowo

Temat Podatek od towarów i usług --> Podatnicy i płatnicy --> Podatnicy

Temat Podatek od towarów i usług --> Podatnicy i płatnicy --> Podatnicy Rodzaj dokumentu interpretacja indywidualna Sygnatura IPPP1-443-1233/10-2/JL Data 2011.01.20 Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie Temat Podatek od towarów i usług --> Podatnicy i płatnicy --> Podatnicy

Bardziej szczegółowo

interpretacja indywidualna Sygnatura IBPB1-3/ /15/SK, Data Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach

interpretacja indywidualna Sygnatura IBPB1-3/ /15/SK, Data Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach interpretacja indywidualna Sygnatura IBPB1-3/4510-244/15/SK, Data 2015.10.05 Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach Biorąc pod uwagę powyższe należy stwierdzić, że ustawa o związkach zawodowych nakłada na

Bardziej szczegółowo

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA UZASADNIENIE

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA UZASADNIENIE Rodzaj dokumentu Sygnatura Data 2015.06.16 Autor Temat Słowa kluczowe Istota interpretacji interpretacja indywidualna IBPB-2-1/4514-61/15/AD Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach Podatek od czynności cywilnoprawnych

Bardziej szczegółowo