Biuletyn strefowy. Kontakt. Nr 1/2013. Zespół Pomocy Publicznej

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Biuletyn strefowy. Kontakt. Nr 1/2013. Zespół Pomocy Publicznej"

Transkrypt

1 Biuletyn strefowy Nr 1/2013 Kontakt Zespół Pomocy Publicznej Andrzej Jacek Jarosz Partner tel.: Monika Wojsz Menedżer tel.: Małgorzata Kierzek Starszy konsultant tel.: Biuro w Gdańsku Al. Grunwaldzka Gdańsk tel.: Katarzyna Czerkies- Laskowska Menedżer tel.: Rafał Stokrocki Menedżer tel.: Szanowni Państwo, w pierwszym numerze Biuletynu Strefowego przygotowanego przez PwC przedstawiamy dwa artykuły naszego eksperta, Mikołaja Wietrznego, dotyczące wyroków WSA. Zachęcamy Państwa także do zapoznania się ze streszczeniem raportu Polscy Czempioni doświadczenia polskich firm inwestujących na rynkach zagranicznych, w którym przedstawiamy wyniki badań nad doświadczeniami polskich firm inwestujących za granicą. Zachęcam do lektury. Z poważaniem, Andrzej Jacek Jarosz Partner w PwC

2 Jak należy korygować podatkowe rozliczenie wydatków zaliczonych do kosztów podatkowych a następnie pokrytych ze środków dotacji celowej? Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu wydał wyrok, w którym wypowiedział się na temat momentu korekty wydatków sfinansowanych z dotacji celowej, zaliczonych uprzednio do kosztów podatkowych. Komentuje go Mikołaj Wietrzny, konsultant w dziale prawno-podatkowym PwC. W przypadku uprzedniego zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków kwalifikowanych podlegających refundacji, spółka po otrzymaniu dotacji jest zobowiązana do skorygowania (zmniejszenia) kosztów uzyskania przychodów, a tym samym skorygowania (zwiększenia) podatku dochodowego (zaliczek) za okresy rozliczeniowe, w których wykazała te koszty w wysokości zawyżonej. Korekta kosztów powinna dotyczyć więc roku, w którym koszty ujęto podatkowo. Tak wynika z ustnego uzasadnienia wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z 10 stycznia 2013 r., I SA/Wr 1322/12. Sprawa dotyczyła spółki, prowadzącej działalność usługową w zakresie oprogramowania i doradztwa w dziedzinie informatyki. Na mocy umowy z Ministrem Gospodarki, zawartej na podstawie stosownych przepisów prawa, spółka otrzymała dotację wieloletnią na utworzenie nowych miejsc pracy. Na tle powyższego spółka zwróciła się do organu podatkowego z wnioskiem o interpretację, w którym zapytała, czy prawidłowe jest jej stanowisko, zgodnie, z którym przedmiotowa dotacja podlega zwolnieniu z CIT (na podstawie art. 17 ust 1 pkt 53 ustawy o CIT), a także czy prawidłowe jest wyłączenie wydatków objętych dotacją z podatkowych kosztów uzyskania przychodów w roku, w którym spółka dotację otrzymała. W opinii spółki oznaczałoby to, że jeżeli wydatki, na które spółka otrzymuje dofinansowanie są ponoszone w innym roku podatkowym niż otrzymana dotacja, nie ma potrzeby korygowania zeznania podatkowego za rok podatkowy, w którym wydatki takie zostały uznane za podatkowe koszty uzyskania przychodów. Dyrektor Izby Skarbowej uznał stanowisko spółki za nieprawidłowe. W uzasadnieniu organ wskazał, że w przypadku uprzedniego zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków kwalifikowanych podlegających refundacji, spółka po otrzymaniu dotacji jest zobowiązana do skorygowania zmniejszenia kosztów uzyskania przychodów, a tym samym skorygowania zwiększenia podatku dochodowego (zaliczek) za okresy rozliczeniowe, w których wykazała te koszty w wysokości zawyżonej. Korekta kosztów powinna dotyczyć więc roku, w którym koszty ujęto podatkowo. Na powyższą interpretację spółka, po wyczerpaniu toku instancyjnego, wniosła skargę do WSA. Sąd oddalił ją. W uzasadnieniu podkreślił, że zgodnie z ogólną zasadą podatku dochodowego od osób prawnych - wydatki związane ze zwolnionym przychodem nie stanowią kosztów podatkowych. Pod pojęciem wydatków i kosztów bezpośrednio sfinansowanych z dochodów rozumiemy wydatki bezpośrednio związane, przeznaczone na jakiś cel, powiązane z dotacją, a nie o bezpośredni stosunek czasowy. W konsekwencji powyższego brak jest możliwości zaliczenia do kosztów podatkowych wydatków

3 sfinansowanych z dotacji celowej na utworzenie nowych miejsc pracy. Zatem, w przypadku uprzedniego zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków kwalifikowanych podlegających refundacji, spółka po otrzymaniu dotacji jest zobowiązana do skorygowania zmniejszenia kosztów uzyskania przychodów, a tym samym skorygowania zwiększenia podatku dochodowego (zaliczek) za okresy rozliczeniowe, w których wykazała te koszty w wysokości zawyżonej. Korekta kosztów powinna dotyczyć więc roku, w którym koszty ujęto podatkowo. Komentarz Przedsiębiorco dostałeś dotację? Masz zaległość! Istotą problemu badanego przez WSA są podatkowe implikacje otrzymania przez podatnika podatku CIT refundacji całości lub części poniesionych wydatków (w tym przypadku na wynagrodzenia pracowników), uznanych wcześniej za koszty uzyskania przychodu. W praktyce sytuacja taka dotyczyć może bardzo wielu przedsiębiorców realizujących projekty współfinansowane zarówno ze środków europejskich jak i z budżetu krajowego. Nie budzi kontrowersji fakt, że poniesione przez przedsiębiorcę wydatki, które następnie zostały mu zrefundowane, nie mogą stanowić kosztu uzyskania przychodu i obniżać podstawy opodatkowania. Problem pojawia się jednak w sytuacji gdy wydatki są ponoszone w jednym roku podatkowanym, a ich zwrot następuje już w roku kolejnym albo nawet za dwa lata, co wcale nie jest sytuacją rzadką. Dodać też należy, że często w samym momencie ponoszenia wydatku przedsiębiorąca nie może być w stu procentach pewny, że otrzyma jego refundację. Rodzi się zatem pytanie czy wydatek taki można ująć w kosztach podatkowanych, a jeśli tak, to w jaki sposób wyłączyć go z tych kosztów w przypadku otrzymania refundacji? Problem ten jest dość często podnoszony w ostatnim orzecznictwie sądów administracyjnych oraz interpretacjach organów podatkowych. Na chwilę obecną trudno jednak mówić o jednolitej linii orzeczniczej. Część rozstrzygnięć, podobnie jak komentowany wyrok WSA we Wrocławiu, wskazuje że w przypadku otrzymania refundacji kosztów rozpoznanych w poprzednich latach za koszty podatkowe konieczne jest dokonanie ich korekty ze skutkiem wstecznym, czego konsekwencją może być obowiązek skorygowania zeznania podatkowego i powstanie zaległości podatkowej. W innych wyrokach (np. wyrok I SA/Po 702/12 WSA w Poznaniu) wskazuje się, że korekty kosztów należy dokonać w chwili otrzymania refundacji, bez konieczności korygowania rozliczeń za lata poprzednie. Drugie z przedstawionych stanowisk wydaje się być bardziej uzasadnione. Podkreślić należy fakt, że często w chwili ponoszenia konkretnego wydatku przedsiębiorca nie może być jeszcze pewien, że zostanie on zrefundowany. Przykładowo, procedury wydatkowania funduszy unijnych zakładają bardzo drobiazgową weryfikację wydatków zgłaszanych do refundacji i często na tym tle wynikają uzasadnione spory między beneficjentami a instytucjami rozliczającymi dotację. Do wyjątków należą projekty, w których refundowane są absolutnie wszystkie wydatki w wysokości zgłoszonej przez przedsiębiorcę. Co więcej, łatwo jest też wskazać przypadki, w których przedsiębiorcy biorący udział w konkursach o środki unijne decyzję o przyznaniu dotacji otrzymują dopiero po kilku latach od samego konkursu - już po zrealizowaniu znacznej części projektu (dzieje się tak np. w przypadku projektów z list rezerwowych). Trudno byłoby uzasadnić twierdzenie, że tacy przedsiębiorcy powinni się wstrzymać z rozpoznaniem

4 kosztów projektu jako kosztów uzyskania przychodu w oczekiwaniu na niepewną decyzję o przeniesieniu ich projektu z listy rezerwowej na listę projektów rekomendowanych do wsparcia. Z drugiej zaś strony jeszcze większy opór budziłaby próba twierdzenia, że przyznanie dotacji po kilku latach niejako automatycznie wiązać się musi z koniecznością rozpoznania zaległości podatkowych za zamknięta lata podatkowe. Z powyższych względów, wybierając pomiędzy dwoma rysującymi się rozwiązaniami, zgodzić się należy raczej ze stanowiskiem WSA w Poznaniu, który przekonująco wskazał, iż: Wykładnia zaproponowana przez organ podatkowy sprzeczna jest także z istotą finansowania projektów ze środków Unii Europejskiej, gdyż prowadzi w konsekwencji do sytuacji, w której podatnicy korzystający ze środków unijnych ponoszą swoistą sankcję za swoją przedsiębiorczość w postaci obowiązku uiszczenia odsetek od zaległości podatkowych, z uwagi na to, że część wydatków, którą ponieśli została zrefundowana w ramach zawartych umów o dofinansowanie dopiero po poniesieniu wydatków. Działalność produkcyjna a działalność handlowa w specjalnych strefach ekonomicznych Wojewódzki Sąd Administracyjny we Gliwicach Dokonując wykładni ww. przepisów, spółka odniosła się do działalności produkcyjnej (wytworzenie zespołu w ramach zezwolenia na terenie strefy) tymczasem dochód uzyskany ze sprzedaży należało zakwalifikować do działalności handlowej, a nie produkcyjnej. Skoro zatem działalność handlowa (sprzedaż zespołów będących środkami trwałymi spółki) ta kwestia pozostaje poza sporem zostanie dokonana poza strefą, to rzeczą oczywistą jest, że dochód uzyskany z tej sprzedaży nie będzie korzystał ze zwolnienia określonego w art. 17 ust. 1 pkt 34 PDOPrU, a to z tej przyczyny, że będzie on związany z działalnością handlową (objętą zezwoleniem), a nie produkcyjną jak przyjęła spółka i że będzie ta działalność (sprzedaż) dokonana poza strefą. Wyrok WSA w Gliwicach z r., I SA/GI 750/12 Rozstrzygana przez WSA w Gliwicach sprawa była wynikiem sporu pomiędzy podatnikiem, spółką akcyjną prowadzącą działalność na terenie specjalnej strefy ekonomicznej (dalej: SSE) na podstawie zezwolenia strefowego (dalej: wnioskodawca lub spółka), a Ministrem Finansów działającym za pośrednictwem dyrektora IS (dalej: minister). Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą na terenie SSE na podstawie zezwolenia z r. (dalej: zezwolenie). Warunki zezwolenia określały, że zarówno wskazana w nim wielkość wydatków inwestycyjnych, jak i zadeklarowana liczba nowych miejsc pracy powinny były zostać osiągnięte w terminie do r. Jednocześnie wnioskodawca jest podmiotem, którego przedsiębiorstwo objęto granicami SSE w związku z realizacją nowej inwestycji (tzw. inwestycja brownfield).

5 Zgodnie z brzmieniem przepisów rozporządzenia Rady Ministrów dotyczącego SSE, w której działa wnioskodawca (według stanu prawnego na dzień wydania zezwolenia), spółka będzie miała prawo rozpocząć korzystanie ze zwolnienia od podatku dochodowego z tytułu kosztów nowej inwestycji lub z tytułu utworzenia nowych miejsc pracy od miesiąca następującego po miesiącu, w którym zostały poniesione wydatki inwestycyjne i został osiągnięty poziom zatrudnienia, określone w zezwoleniu, w okresie od uzyskania zezwolenia, aż do wyczerpania dopuszczalnej pomocy regionalnej. Jako że spółka zamierzała spełnić warunki zezwolenia w oznaczonym terminie, planowała rozpocząć korzystanie ze zwolnienia podatkowego od stycznia 2012 r. W związku z powyższym w listopadzie 2011 r. spółka wystąpiła do ministra z wnioskiem o wydanie indywidualnej interpretacji prawa podatkowego mającej wyjaśnić zakres przysługującego spółce zwolnienia podatkowego. We wniosku spółka wskazała, że główny przedmiot jej działalności stanowi produkcja kombajnów górniczych oraz podzespołów do takich kombajnów, która to produkcja w całości prowadzona jest na terenie SSE i jest objęta zezwoleniem. Gotowe kombajny (składające się z ok podzespołów) są sprzedawane lub wydzierżawiane. Zdarza się również, że wyprodukowany przez spółkę kombajn/podzespół jest najpierw wydzierżawiany, a po upływie jakiegoś czasu sprzedawany. Spółka wskazywała jednocześnie, że na podstawie wystawianego wewnętrznie zlecenia produkcji jest w stanie określić moment rozpoczęcia produkcji każdego ze sprzedawanych (wydzierżawianych) kombajnów oraz każdego ze sprzedawanych (wydzierżawianych) podzespołów. Jednakże z uwagi na sposób ewidencjonowania rozchodów z magazynu nie jest w stanie stwierdzić, kiedy dokładnie (a zatem czy przed uzyskaniem, czy po uzyskaniu zezwolenia) zostały wytworzone lub nabyte drobniejsze elementy i części składowe wykorzystywane następnie do produkcji poszczególnych podzespołów i kombajnów. W tak zdefiniowanym stanie faktycznym spółka wnioskowała o potwierdzenie swojego stanowiska, zgodnie z którym osiągnięty po r. dochód ze sprzedaży podzespołów wydzierżawianych dotychczas kombajnów górniczych, które zostały wyprodukowane (oceniając na podstawie zlecenia produkcji) po uzyskaniu przez spółkę zezwolenia, będzie stanowił dochód z działalności strefowej podlegający zwolnieniu z opodatkowania bez względu na moment wytworzenia ich części składowych. Jednocześnie dochód ze sprzedaży po r. podzespołów wydzierżawionych dotychczas kombajnów górniczych, które zostały wyprodukowane przed uzyskaniem przez spółkę zezwolenia, będzie stanowił dochód z działalności pozastrefowej podlegający opodatkowaniu. Zarówno minister, działający za pośrednictwem dyrektora IS, jak i WSA, nie zgodzili się ze stanowiskiem wnioskodawcy, uznając, że dochody wskazane w zapytaniu będą podlegać opodatkowaniu. Istotna okazała się jednak nie tyle kwestia udowodnienia, że sprzedawane podzespoły zostały wytworzone już po uzyskaniu zezwolenia, ile ocena, że dochód ze sprzedaży wydzierżawionych uprzednio środków trwałych nie jest dochodem z działalności produkcyjnej prowadzonej na terenie SSE, ale dochodem z działalności handlowej prowadzonej poza nią.

6 Komentarz Stanowisko przedstawione w indywidualnej interpretacji przez Ministra Finansów, a następie podtrzymane i rozwinięte przez WSA w Gliwicach można uznać za zaskakujące. Jak się wydaje, wątpliwość wnioskodawcy przedstawiona we wniosku o interpretację dotyczyła raczej kwestii temporalnego obowiązywania zezwolenia, tj. ustalenia, od którego momentu podzespoły do kombajnów produkowane na terenie SSE będę mogły być uznawane ze wybór strefowy. W szczególności spółka chciała wyjaśnić, czy fakt, że do wytworzenia podzespołu (którego proces produkcji rozpoczął się już po dniu uzyskania zezwolenia) mogą być wykorzystane drobniejsze części składowe lub elementy, wytworzone bądź zakupione jeszcze przed uzyskaniem zezwolenia, pozbawia tak wyprodukowany podzespół charakteru wyrobu strefowego. Powyższa kwestia nie została jednak wyjaśniona. W ocenie ministra, podtrzymanej przez WSA, pierwszoplanowe znaczenie w omawianej sprawie ma fakt, że po wytworzeniu dany podzespół nie został od razu sprzedany, lecz był najpierw dzierżawiony poza terenem SSE i dopiero potem stał się przedmiotem sprzedaży. Tym samym dochód z późniejszej sprzedaży nie jest już, zdaniem ministra i WSA, dochodem uzyskanym z tytułu działalności prowadzonej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej, co jest oczywiście jedną z przesłanek stosowania zwolnienia. Warto też zwrócić uwagę na argumentację WSA, w którego ocenie fakt wydzierżawienia podzespołu przed jego sprzedażą powoduje, że osiągnięty następnie dochód ze sprzedaży jest już dochodem z działalności handlowej, a nie z działalności produkcyjnej. O ile działalność produkcyjna jest prowadzona na terenie SSE, o tyle już działalność handlowa jest prowadzona poza nią. Rozróżnienie między dochodem z działalności produkcyjnej a dochodem z działalności handlowej przyjęte przez WSA nie jest do końca jasne. Wszak działalność produkcyjna sama w sobie dochodu nie generuje. Dopiero sprzedaż wyprodukowanych na terenie SSE produktów przynosi dochód. Jednocześnie w licznych wcześniejszych rozstrzygnięciach zarówno sądów administracyjnych, jak i interpretacjach Ministra Finansów wskazywano, że samo miejsce sprzedaży wyboru strefowego nie ma wpływu na prawo do stosowania zwolnienia (np. nie budzi kontrowersji, że zwolnieniu podlega dochód ze sprzedaży wyrobów strefowych za pośrednictwem biur handlowych czy sieci sprzedaży ulokowanych poza terenem SSE). W tym kontekście orzeczenie WSA można uznać za pewne odstępstwo od dotychczasowej linii orzeczniczej. Mikołaj Wietrzny jest konsultantem w Zespole Pomocy Publicznej działu prawno-podatkowego PwC

7 Raport Polscy Czempioni doświadczenia polskich firm inwestujących na rynkach zagranicznych Raport powstał na podstawie badań nad doświadczeniami polskich firm inwestujących za granicą, które prowadziliśmy jesienią 2011 roku. Badania te realizowane były we współpracy z Agencją Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej SA (ARAW SA) pomysłodawcą i organizatorem programu Polski Czempion oraz z ACCA (Association of Chartered Certified Accountants). Wartość polskich Bezpośrednich Inwestycji Zagranicznych (BIZ) osiągnęła swoją rekordową wartość 9,2 miliarda USD, w 2006 roku. W tej chwili, po spadku związanym z kryzysem ekonomicznym roku 2008, odzyskują one swoją dynamikę. W roku 2010 według danych Narodowego Banku Polskiego (NBP) wyniosły 5,5 miliarda USD, a w roku 2011 według szacunków PwC przekroczyły 7 miliardów USD. Polskie inwestycje zagraniczne wykazały się też sporą odpornością na kryzys. W latach 2008 i 2009 ich wartość wynosiła około 80% tego, co w roku W roku 2010 powróciły one do poziomu sprzed kryzysu, a w roku 2011 według naszych szacunków były już o około 20% wyższe. W tym samym okresie światowy poziom inwestycji spadł do około 60% wartości z roku Najwięcej firm, choć nie jest to tożsame z wartością inwestycji, kieruje swoje kroki do Niemiec, Ukrainy, USA, Czech, Rosji i Rumunii. Relatywnie dużo inwestycji lokowanych jest także w krajach azjatyckich przede wszystkim w Chinach. Pojedynczy projekt inwestycyjny realizowany przez polskie firmy nie przekracza najczęściej kwoty 10 milionów EUR. Motywem decyzji inwestycyjnej jest przede wszystkim chęć rozwoju. Często wynika ona z ograniczonych możliwości, jakie daje rynek polski. Rzadziej decydują kwestie kosztowe lub efektywnościowe. Ponieważ większość polskich inwestycji zagranicznych podejmowana jest przede wszystkim z myślą o rozwoju na lokalnym rynku kraju docelowego, to najważniejszym czynnikiem decydującym o ich kierunku jest rozmiar i potencjał tego rynku. Istotne znaczenie ma także poziom konkurencji, bliskość geograficzna, wielkość lokalnych zasobów oraz poziom ryzyka i stabilność polityczna.

8 Wielu polskich przedsiębiorców zdobywanie rynków w kolejnych krajach traktuje tylko jako pierwszy krok do osiągnięcia pozycji globalnej. Niektórzy już wprost deklarują się jako potencjalni (bądź aktualni) gracze globalni. Główne bariery dla rozwoju działalności zagranicznej to przede wszystkim różnice kulturowe oraz obciążenia natury administracyjnej i organizacyjnej. Istotne są także bariery językowe, jednak można je łatwo rozwiązać nawiązując współpracę z partnerem lokalnym. Oddzielna kategoria problemów to wyzwania związane z zarządzaniem kadrami mobilność pracowników i jakość zasobów ludzkich w kraju docelowym. Wyzwaniem dla niektórych inwestorów może być fakt, iż strategie i procedury, które doskonale sprawdzały się na rynku polskim mogą być nieadekwatne do nowego rynku za granicą. Pomimo licznych wyzwań, przed jakimi stoją przedsiębiorcy decydujący się na inwestowanie za granicą, wielu z nich odnosi liczne sukcesy. Najważniejszym i najczęściej podkreślanym jest sam fakt zdobycia pozycji na zagranicznym rynku. Nie bez znaczenia jest także stabilność uzyskana dzięki dywersyfikacji ryzyka rynkowego. Polskie produkty i usługi są bardzo dobrze postrzegane na rynkach wschodnich. Polskie firmy były w stanie wytworzyć przewagę technologiczną i coraz częściej są w stanie wykorzystać ten fakt i przekonać do tego potencjalnych klientów. Polscy pracownicy łączą też wiedzę i doświadczenie z pasją i przebojowością, tak potrzebną do zdobywania nowych rynków. Niestety na zachodzie Europy polska marka nie jest tak dobrze postrzegana. Cześć firm sprzedaje więc swoje produkty pod markami przejętych w krajach Zachodniej Europy przedsiębiorstw. Wciąż też pokutuje przekonanie o gorszej jakości zarządzania przez polskie kadry. Z tymi wyzwaniami polscy inwestorzy będą musieli się zmagać przez najbliższe lata. W sukurs polskim przedsiębiorcom przychodzi kryzys. Wielu nabywców rezygnuje z drogich markowych produktów i szuka dla siebie dóbr i usług o równie dobrej jakości, ale za to za niższą cenę.

Biuletyn strefowy. Kontakt. Nr 3/2014. Zespół Pomocy Publicznej. www.pwc.pl

Biuletyn strefowy. Kontakt. Nr 3/2014. Zespół Pomocy Publicznej. www.pwc.pl www.pwc.pl Biuletyn strefowy Nr 3/2014 Kontakt Zespół Pomocy Publicznej Rafał Pulsakowski Starszy Menedżer tel.: 502 184 206 rafal.pulsakowski@pl.pwc.com Jacek Zimoch Menedżer tel.: 502 18 4165 jacek.zimoch@pl.pwc.com

Bardziej szczegółowo

Biuletyn strefowy. Kontakt. Zespół Pomocy Publicznej. www.pwc.pl. Rafał Pulsakowski Starszy Menedżer tel.: 502 184 206 rafal.pulsakowski@pl.pwc.

Biuletyn strefowy. Kontakt. Zespół Pomocy Publicznej. www.pwc.pl. Rafał Pulsakowski Starszy Menedżer tel.: 502 184 206 rafal.pulsakowski@pl.pwc. www.pwc.pl Kontakt Zespół Pomocy Publicznej Rafał Pulsakowski Starszy Menedżer tel.: 502 184 206 rafal.pulsakowski@pl.pwc.com Jacek Zimoch Menedżer tel.: 502 18 4165 jacek.zimoch@pl.pwc.com Biuro w Gdańsku

Bardziej szczegółowo

interpretacja indywidualna Sygnatura ITPB1/ /12/16-S/MPŁ Data Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy

interpretacja indywidualna Sygnatura ITPB1/ /12/16-S/MPŁ Data Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy interpretacja indywidualna Sygnatura ITPB1/415-949/12/16-S/MPŁ Data 2016.06.23 Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy Otrzymanie dotacji stanowiącej zwrot wydatków ujętych w kosztach podatkowych nie powoduje

Bardziej szczegółowo

Biuletyn strefowy. Kontakt. Nr 2/2013. Zespół Pomocy Publicznej

Biuletyn strefowy. Kontakt. Nr 2/2013. Zespół Pomocy Publicznej www.pwc.pl Kontakt Zespół Pomocy Publicznej Andrzej Jacek Jarosz Partner tel.: 502 184 608 andrzej.jarosz@pl.pwc.com Monika Wojsz Menedżer tel.: 502 18 4152 monika.wojsz@pl.pwc.com Małgorzata Kierzek Starszy

Bardziej szczegółowo

Temat Podatek dochodowy od osób prawnych --> Koszty uzyskania przychodów --> Pojęcie kosztów uzyskania przychodów

Temat Podatek dochodowy od osób prawnych --> Koszty uzyskania przychodów --> Pojęcie kosztów uzyskania przychodów Rodzaj dokumentu interpretacja indywidualna Sygnatura IPPB5/423-311/09-2/MB Data 2009.09.02 Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie Temat Podatek dochodowy od osób prawnych --> Koszty uzyskania przychodów

Bardziej szczegółowo

TaxWeek. Przegląd nowości podatkowych. Nr 19, 28 maja 2014. Kontakt

TaxWeek. Przegląd nowości podatkowych. Nr 19, 28 maja 2014. Kontakt TaxWeek Przegląd nowości podatkowych Nr 19, 28 maja 2014 Kontakt Aleksandra Bembnista Knowledge Management tel. +48 58 552 9008 a leksandra.bembnista@pl.pwc.com www.pwc.pl www.taxonline.pl Tax Week jest

Bardziej szczegółowo

TAX PRESS REVIEW. Podatek VAT 11/2010

TAX PRESS REVIEW. Podatek VAT 11/2010 TAX PRESS REVIEW Podatek VAT ETS w wyroku z 7 października 2010 r. (w sprawach połączonych C-53/09 i C-55/09 Loyalty Management UK Ltd i Baxi Group Ltd) uznał, że dostawcy wydający konsumentom nagrody

Bardziej szczegółowo

TaxWeek. Nr 8, 27 luty 2012 20112011

TaxWeek. Nr 8, 27 luty 2012 20112011 Przegląd nowości podatkowych Nr 8, 27 luty 2012 20112011 Z przyjemnością oddajemy w Państwa ręce kolejne wydanie newslettera, w którym znajdą Państwo najciekawsze orzeczenia oraz interpretacje indywidualne,

Bardziej szczegółowo

Temat Podatek dochodowy od osób fizycznych --> Źródła przychodów --> Przychody z działalności gospodarczej

Temat Podatek dochodowy od osób fizycznych --> Źródła przychodów --> Przychody z działalności gospodarczej Rodzaj dokumentu interpretacja indywidualna Sygnatura IPPB1/415-97/10-2/EC Data 2010.03.19 Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie Temat Podatek dochodowy od osób fizycznych --> Źródła przychodów -->

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Słowo wstępne... IX Przedmowa... XI Wykaz skrótów... XIII

Spis treści. Słowo wstępne... IX Przedmowa... XI Wykaz skrótów... XIII Słowo wstępne... IX Przedmowa... XI Wykaz skrótów... XIII Rozdział I. Pozyskanie, utrata, sukcesja i możliwość zmiany treści zezwoleń strefowych... 1 1. Uzyskanie zezwolenia strefowego... 1 2. Nowa inwestycja...

Bardziej szczegółowo

Wyrok NSA z 23 marca br. daje podatnikom możliwość takiego nieodpłatnego przekazywania towarów bez obowiązku naliczania podatku VAT.

Wyrok NSA z 23 marca br. daje podatnikom możliwość takiego nieodpłatnego przekazywania towarów bez obowiązku naliczania podatku VAT. Wyrok NSA z 23 marca br. daje podatnikom możliwość takiego nieodpłatnego przekazywania towarów bez obowiązku naliczania podatku VAT. Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 23 marca 2009 r. (sygn.

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, Zapraszamy do lektury newslettera czerwcowego, poświęconego podatkom. Zespół, Łatała i Wspólnicy Doradztwo Podatkowe Sp. z o.o.

Szanowni Państwo, Zapraszamy do lektury newslettera czerwcowego, poświęconego podatkom. Zespół, Łatała i Wspólnicy Doradztwo Podatkowe Sp. z o.o. Szanowni Państwo, Zapraszamy do lektury newslettera czerwcowego, poświęconego podatkom. Zespół, Łatała i Wspólnicy Doradztwo Podatkowe Sp. z o.o. NOWE INTERPRETACJE OGÓLNE WYDANE PRZEZ MINISTRA FINANSÓW

Bardziej szczegółowo

Temat Podatek dochodowy od osób fizycznych --> Zwolnienia przedmiotowe

Temat Podatek dochodowy od osób fizycznych --> Zwolnienia przedmiotowe Rodzaj dokumentu interpretacja indywidualna Sygnatura ILPB2/415-831/10-2/WM Data 2010.10.07 Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu Temat Podatek dochodowy od osób fizycznych --> Zwolnienia przedmiotowe

Bardziej szczegółowo

Amortyzacja środków trwałych w księgach rachunkowych

Amortyzacja środków trwałych w księgach rachunkowych Amortyzacja środków trwałych w księgach rachunkowych dr Katarzyna Trzpioła Część IV Art. 16 1. Nie uważa się za koszty uzyskania przychodów: 4..odpisów z tytułu zużycia samochodu osobowego, dokonywanych

Bardziej szczegółowo

Rok podatkowy inny niż kalendarzowy a obowiązek odprowadzania zaliczek na CIT przez SKA, której akcjonariuszem jest osoba fizyczna

Rok podatkowy inny niż kalendarzowy a obowiązek odprowadzania zaliczek na CIT przez SKA, której akcjonariuszem jest osoba fizyczna Tax Week nr 28/2014 Rok podatkowy inny niż kalendarzowy a obowiązek odprowadzania zaliczek na CIT przez SKA, której akcjonariuszem jest osoba fizyczna 2 września 2014 Przegląd nowości podatkowych W najnowszym

Bardziej szczegółowo

Temat Podatek od towarów i usług --> Dokumentacja --> Kasy rejestrujące --> Kasy rejestrujące

Temat Podatek od towarów i usług --> Dokumentacja --> Kasy rejestrujące --> Kasy rejestrujące Rodzaj dokumentu interpretacja indywidualna Sygnatura ITPP1/443-687/10/AJ Data 2010.10.04 Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy Temat Podatek od towarów i usług --> Dokumentacja --> Kasy rejestrujące

Bardziej szczegółowo

Rodzaj dokumentu Interpretacja indywidualna

Rodzaj dokumentu Interpretacja indywidualna Rodzaj dokumentu Interpretacja indywidualna Sygnatura DFP-Fn-VI.310.1.2012 Data 2012-12-19 Autor Prezydent Miasta Łodzi Temat Jaką stawką podatku od nieruchomości należy opodatkować lokal użytkowy będący

Bardziej szczegółowo

CRIDO TAXAND FLASH GRUDZIEŃ

CRIDO TAXAND FLASH GRUDZIEŃ CRIDO TAXAND FLASH GRUDZIEŃ 2014 TEMATY MIESIĄCA Kaucja zwracana po wykonaniu umowy nie podlega opodatkowaniu VAT Gmina ma prawo do korekty podatku VAT w związku ze zmianą sposobu użytkowania nieruchomości

Bardziej szczegółowo

Accreo Newsletter Sierpień 2013

Accreo Newsletter Sierpień 2013 NEWS Spółki komandytowe oraz komandytowo akcyjne podatnikami CIT od 1 stycznia 2014 r. Wynagrodzenie za ustanowienie służebności przesyłu podlega opodatkowaniu PIT na zasadach ogólnych interpretacja ogólna

Bardziej szczegółowo

Na czym w praktyce polegają te zasady?

Na czym w praktyce polegają te zasady? Na czym w praktyce polegają te zasady? Spółka prowadzi akcje promocyjne, w których dodaje bonusowe nagrody, atrakcyjne towary lub - w przypadku zainteresowania klienta - większą ilość nabywanego towaru.

Bardziej szczegółowo

CRIDO TAXAND FLASH MARZEC

CRIDO TAXAND FLASH MARZEC CRIDO TAXAND FLASH MARZEC 2014 TEMATY MIESIĄCA Brak przychodu na objęciu certyfikatów inwestycyjnych w funduszu inwestycyjnym zamkniętym w zamian za wniesienie papierów wartościowych; Przepisy o niedostatecznej

Bardziej szczegółowo

I SA/Wr 630/11 Wrocław, 9 sierpnia 2011 WYROK

I SA/Wr 630/11 Wrocław, 9 sierpnia 2011 WYROK I SA/Wr 630/11 Wrocław, 9 sierpnia 2011 WYROK Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Zbigniew Łoboda (sprawozdawca), Sędziowie Sędzia WSA Ewa Kamieniecka,

Bardziej szczegółowo

I SA/Wr 1723/11 Wrocław, 23 lutego 2012 WYROK

I SA/Wr 1723/11 Wrocław, 23 lutego 2012 WYROK I SA/Wr 1723/11 Wrocław, 23 lutego 2012 WYROK Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia NSA Henryka Łysikowska, Sędziowie Sędzia WSA Zbigniew Łoboda (sprawozdawca),

Bardziej szczegółowo

TaxWeek. Nr 5, 4 luty 2013 20112011

TaxWeek. Nr 5, 4 luty 2013 20112011 Przegląd nowości podatkowych Nr 5, 4 luty 2013 20112011 Z przyjemnością oddajemy w Państwa ręce kolejne wydanie newslettera, w którym znajdą Państwo najciekawsze orzeczenia oraz interpretacje indywidualne,

Bardziej szczegółowo

TaxWeek. Nr 26, 5 sierpnia 2013 20112011

TaxWeek. Nr 26, 5 sierpnia 2013 20112011 Przegląd nowości podatkowych Nr 26, 5 sierpnia 2013 20112011 Z przyjemnością oddajemy w Państwa ręce kolejne wydanie newslettera, w którym znajdą Państwo najciekawsze orzeczenia oraz interpretacje indywidualne,

Bardziej szczegółowo

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Rodzaj dokumentu interpretacja indywidualna Sygnatura ITPB1/415-198/09/DP Data 2009.05.28 Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy Temat Podatek dochodowy od osób fizycznych --> Źródła przychodów -->

Bardziej szczegółowo

Jak dłużnik powinien dokonać korekty kosztów

Jak dłużnik powinien dokonać korekty kosztów Strona 1 z 5 Dziennik Gazeta Prawna 34/2013 z 18.02.2013 [dodatek: Księgowość i Podatki, str. 8] CYKL: ROZLICZANIE PODATKU DOCHODOWEGO Jak dłużnik powinien dokonać korekty kosztów PROBLEM - XYZ Sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu PYTANIA ZGŁASZANE W TRAKCIE SPOTKANIA INFORMACYJNEGO W RAMACH DOKUMENTACJI KONKURSOWEJ Z PODDZIAŁANIA 6.1.1 PO KL (konkurs zamknięty nr 1/PO KL/6/E.1.1/12 na projekty

Bardziej szczegółowo

29.01.2009 / Bartosz Stradomski / Rzeczpospolita/ Gazeta Prawa i Podatków

29.01.2009 / Bartosz Stradomski / Rzeczpospolita/ Gazeta Prawa i Podatków 29.01.2009 / Bartosz Stradomski / Rzeczpospolita/ Gazeta Prawa i Podatków Regulacje ustawy VAT ograniczające możliwość odliczenia podatku naliczonego od zakupu paliwa do samochodu są niezgodne z prawem

Bardziej szczegółowo

TaxWeek. Przegląd nowości podatkowych. Nr 14, 8 kwiecień 2014. Kontakt

TaxWeek. Przegląd nowości podatkowych. Nr 14, 8 kwiecień 2014. Kontakt TaxWeek Przegląd nowości podatkowych Nr 14, 8 kwiecień 2014 Kontakt Aleksandra Bembnista Knowledge Management tel. +48 58 552 9008 a leksandra.bembnista@pl.pwc.com www.pwc.pl www.taxonline.pl Tax Week

Bardziej szczegółowo

CRIDO TAXAND FLASH GRUDZIEŃ 2013

CRIDO TAXAND FLASH GRUDZIEŃ 2013 CRIDO TAXAND FLASH GRUDZIEŃ 2013 TEMATY MIESIĄCA Gmina może odliczać VAT od nabywanych usług doradczych Zapłata odszkodowania z tytułu przedterminowego rozwiązania umowy dzierżawy / najmu jest kosztem

Bardziej szczegółowo

Newsletter / 1 lipca 2016 r.

Newsletter / 1 lipca 2016 r. Newsletter / 1 lipca 2016 r. Str.2 Str.3 Str.4 Likwidacja tzw. syndromu pierwszej dniówki Projekt ustawy dot. podatku od sprzedaży detalicznej już w Sejmie Łączenie limitów pomocy publicznej na podstawie

Bardziej szczegółowo

II FSK 1153/10 Warszawa, 15 grudnia 2011 WYROK

II FSK 1153/10 Warszawa, 15 grudnia 2011 WYROK II FSK 1153/10 Warszawa, 15 grudnia 2011 WYROK Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący - Sędzia NSA Tomasz Kolanowski, Sędzia NSA Stanisław Bogucki (sprawozdawca), Sędzia NSA del. Teresa

Bardziej szczegółowo

Zmiana interpretacji indywidualnej. Uzasadnienie. W związku z powyższym Wnioskodawca zadał następujące pytanie.

Zmiana interpretacji indywidualnej. Uzasadnienie. W związku z powyższym Wnioskodawca zadał następujące pytanie. Rodzaj dokumentu interpretacja indywidualna Sygnatura DD3/033/80/OBQ/09/551 Data 2009.07.03 Autor Minister Finansów Refundacja wypłacona przez Spółdzielnię z tego tytułu zwrotu kosztów wymiany stolarki

Bardziej szczegółowo

Jakie problemy w takiej działalności ujawniają się w trakcie audytów podatkowych?

Jakie problemy w takiej działalności ujawniają się w trakcie audytów podatkowych? Jakie problemy w takiej działalności ujawniają się w trakcie audytów podatkowych? Obszarem podlegającym szczególnej kontroli ze strony organów podatkowych jest prowadzenie działalności na terenie specjalnej

Bardziej szczegółowo

CRIDO TAXAND FLASH LISTOPAD

CRIDO TAXAND FLASH LISTOPAD CRIDO TAXAND FLASH LISTOPAD 2013 TEMATY MIESIĄCA Przychód podatkowy ze sprzedaży udziałów powstaje w momencie ziszczenia się warunku zawieszającego; Korekta faktury VAT w przypadku cesji praw z umowy nie

Bardziej szczegółowo

Podatek PIT Ekspert wyjaśnia

Podatek PIT Ekspert wyjaśnia Opodatkowanie zwrotu kosztów delegacji ponad kwotę limitu za nocleg Małgorzata Pełka Podatek PIT Ekspert wyjaśnia Czy zwrot kosztów noclegu podczas delegacji udokumentowanych rachunkiem lub fakturą ponad

Bardziej szczegółowo

NEWSLETTER PODATKOWY NOWE PRAWO PODATKOWE. 1. VAT Wzrośnie limit zwolnienia podmiotowego

NEWSLETTER PODATKOWY NOWE PRAWO PODATKOWE. 1. VAT Wzrośnie limit zwolnienia podmiotowego NOWE PRAWO PODATKOWE 1. VAT Wzrośnie limit zwolnienia podmiotowego NEWSLETTER PODATKOWY Ministerstwo Finansów chce, aby VAT nie musiały rozliczać firmy, których roczne obroty nie przekraczają 200 tys.

Bardziej szczegółowo

TaxWeek. Przegląd nowości podatkowych. Nr 23/2014, 27 czerwca 2014. Kontakt

TaxWeek. Przegląd nowości podatkowych. Nr 23/2014, 27 czerwca 2014. Kontakt TaxWeek Przegląd nowości podatkowych Nr 23/2014, 27 czerwca 2014 Kontakt Aleksandra Bembnista Knowledge Management tel. +48 58 552 9008 aleksandra.bembnista@pl.pwc.com www.pwc.pl www.taxonline.pl TaxWeek

Bardziej szczegółowo

Istotne zmiany ustawowe w tej sprawie zostały wprowadzone 1 stycznia b.r.

Istotne zmiany ustawowe w tej sprawie zostały wprowadzone 1 stycznia b.r. Istotne zmiany ustawowe w tej sprawie zostały wprowadzone 1 stycznia b.r. Niniejszy artykuł poświecony jest analizie problematyki tzw. inwestycji zaniechanych", w zakresie dotyczącym możliwości zaliczenia

Bardziej szczegółowo

ILPB4/423-406/11-3/MC Data 2012.01.27 Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu

ILPB4/423-406/11-3/MC Data 2012.01.27 Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu Rodzaj dokumentu interpretacja indywidualna Sygnatura ILPB4/423-406/11-3/MC Data 2012.01.27 Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu Temat Podatek dochodowy od osób prawnych --> Przedmiot i podmiot opodatkowania

Bardziej szczegółowo

Wyrok z dnia 22 lutego 2001 r. III RN 75/00

Wyrok z dnia 22 lutego 2001 r. III RN 75/00 Wyrok z dnia 22 lutego 2001 r. III RN 75/00 Koszt przeszkolenia pracowników kooperanta może być zaliczony przez podatnika do kosztów uzyskania przychodów, jeżeli wykaże on, że koszt ten został poniesiony

Bardziej szczegółowo

TaxWeek. Przegląd nowości podatkowych. Nr 1/2014, 9 stycznia 2014. Kontakt

TaxWeek. Przegląd nowości podatkowych. Nr 1/2014, 9 stycznia 2014. Kontakt TaxWeek Przegląd nowości podatkowych Nr 1/2014, 9 stycznia 2014 Kontakt Aleksandra Bembnista Knowledge Management tel. +48 58 552 9008 aleksandra.bembnista@pl.pwc.com www.pwc.pl www.taxonline.pl TaxWeek

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorcy mają wybór: skorzystać z prawa do odliczenia VAT naliczonego, czy zaliczyć daną darowiznę w koszty uzyskania przychodu.

Przedsiębiorcy mają wybór: skorzystać z prawa do odliczenia VAT naliczonego, czy zaliczyć daną darowiznę w koszty uzyskania przychodu. Przedsiębiorcy mają wybór: skorzystać z prawa do odliczenia VAT naliczonego, czy zaliczyć daną darowiznę w koszty uzyskania przychodu. Od wielu lat podnoszony był problem producentów żywności związany

Bardziej szczegółowo

Data odniesienia. Wpisany przez Andrzej Okrasiński

Data odniesienia. Wpisany przez Andrzej Okrasiński Polskie instytucje podatkowe nie są zobowiązane do zwolnienia z podatku od czynności cywilnoprawnych operacji polegającej na podniesieniu kapitału zakładowego. Dotyczy to tzw. metody aportowej. Polskie

Bardziej szczegółowo

Pierwszego lipca 2008 r. upłynął rok od wprowadzenia zmian do systemu wydawania tych interpretacji.

Pierwszego lipca 2008 r. upłynął rok od wprowadzenia zmian do systemu wydawania tych interpretacji. Pierwszego lipca 2008 r. upłynął rok od wprowadzenia zmian do systemu wydawania tych interpretacji. Pierwszego lipca 2008 r. upłynął rok od wprowadzenia zmian do systemu wydawania interpretacji co do sposobu

Bardziej szczegółowo

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny. IP Interpretacja dostarczona przez portal http://interpretacja-podatkowa.pl/. Największe archiwum polskich interpretacji podatkowych. Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu Data 2011.01.04 Rodzaj dokumentu

Bardziej szczegółowo

Wydatki w drodze na giełdę. Wpisany przez Monika Klukowska

Wydatki w drodze na giełdę. Wpisany przez Monika Klukowska Czy wykładnia, zgodnie z którą koszty związane z podwyższeniem kapitału i wprowadzeniem akcji do publicznego obrotu stanowią koszt uzyskania przychodów, będzie powszechnie stosowana przez organy podatkowe?

Bardziej szczegółowo

TaxWeek. Przegląd nowości podatkowych. Nr 3/2014, 22 stycznia 2014. Kontakt

TaxWeek. Przegląd nowości podatkowych. Nr 3/2014, 22 stycznia 2014. Kontakt TaxWeek Przegląd nowości podatkowych Nr 3/2014, 22 stycznia 2014 Kontakt Aleksandra Bembnista Knowledge Management tel. +48 58 552 9008 a leksandra.bembnista@pl.pwc.com www.pwc.pl www.taxonline.pl TaxWeek

Bardziej szczegółowo

IPTPB2/436-17/11-4/KR 2011.07.08. Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi

IPTPB2/436-17/11-4/KR 2011.07.08. Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi IPTPB2/436-17/11-4/KR 2011.07.08 Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi Czy jeżeli wspólnicy zapłacą Spółce odsetki na poziomie rynkowym ok. 10-12%, Spółka będzie mogła pożyczyć wspólnikom środki finansowe na

Bardziej szczegółowo

Temat Podatek od towarów i usług --> Podatnicy i płatnicy --> Podatnicy

Temat Podatek od towarów i usług --> Podatnicy i płatnicy --> Podatnicy Rodzaj dokumentu interpretacja indywidualna Sygnatura IPPP1-443-1233/10-2/JL Data 2011.01.20 Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie Temat Podatek od towarów i usług --> Podatnicy i płatnicy --> Podatnicy

Bardziej szczegółowo

Ulgi w podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców inwestujących i tworzących nowe miejsca pracy w Częstochowie

Ulgi w podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców inwestujących i tworzących nowe miejsca pracy w Częstochowie Ulgi w podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców inwestujących i tworzących nowe miejsca pracy w Częstochowie Ulgi dla przedsiębiorców W celu pobudzenia przedsiębiorczości i tworzenia nowych miejsc

Bardziej szczegółowo

Temat Podatek dochodowy od osób prawnych --> Koszty uzyskania przychodów --> Pojęcie kosztów uzyskania przychodów

Temat Podatek dochodowy od osób prawnych --> Koszty uzyskania przychodów --> Pojęcie kosztów uzyskania przychodów Rodzaj dokumentu interpretacja indywidualna Sygnatura ILPB3/423-248/10-3/AO Data 2010.06.10 Referencje IBPB1/415-772/08/ZK, interpretacja indywidualna ILPB1/415-46/08-2/IM, interpretacja indywidualna Autor

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Informacyjny marzec 2016

Biuletyn Informacyjny marzec 2016 1 Biuletyn Informacyjny marzec 2016 Podatki i rachunkowość Ryczałt za używanie służbowego samochodu do celów prywatnych obejmuje także wartość paliwa - wyrok WSA W dn. 23 listopada 2015 r. Wojewódzki Sąd

Bardziej szczegółowo

II FSK 343/11 - Wyrok NSA

II FSK 343/11 - Wyrok NSA 1 z 5 2013-01-10 12:43 II FSK 343/11 - Wyrok NSA Data orzeczenia 2012-10-11 orzeczenie prawomocne Data wpływu 2011-02-07 Sąd Sędziowie Symbol z opisem Hasła tematyczne Naczelny Sąd Administracyjny Jacek

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorca zawierający umowę pożyczki musi ponieść dodatkowy wydatek w postaci uiszczenia odsetek od pożyczonego kapitału.

Przedsiębiorca zawierający umowę pożyczki musi ponieść dodatkowy wydatek w postaci uiszczenia odsetek od pożyczonego kapitału. Przedsiębiorca zawierający umowę pożyczki musi ponieść dodatkowy wydatek w postaci uiszczenia odsetek od pożyczonego kapitału. Przedsiębiorcy, którzy chcą się dalej rozwijać, a potrzebują na ten rozwój

Bardziej szczegółowo

NEWSLETTER PODATKOWY

NEWSLETTER PODATKOWY Nowe Prawo NEWSLETTER PODATKOWY 1. Ordynacja Nowe zasady wydawania interpretacji indywidualnych Od lipca zmieniono właściwość rzeczową izb skarbowych wydających interpretacje indywidualne. W zależności

Bardziej szczegółowo

Wyrok z dnia 13 lutego 2003 r. III RN 13/02

Wyrok z dnia 13 lutego 2003 r. III RN 13/02 Wyrok z dnia 13 lutego 2003 r. III RN 13/02 Przepis art. 30 ust. 7 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (jednolity tekst: Dz.U. z 1993 r. Nr 90, poz. 416 ze zm.) od dnia

Bardziej szczegółowo

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Departament Wsparcia e-gospodarki. Poradnik przedsiębiorcy poświęcony prowadzeniu i rozliczaniu projektów

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Departament Wsparcia e-gospodarki. Poradnik przedsiębiorcy poświęcony prowadzeniu i rozliczaniu projektów Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Departament Wsparcia e-gospodarki Poradnik przedsiębiorcy poświęcony prowadzeniu i rozliczaniu projektów Warszawa 2011 1 Szanowni Państwo, Prezentujemy ósmy odcinek

Bardziej szczegółowo

TaxWeek. Nr 43, 21 listopada 2011

TaxWeek. Nr 43, 21 listopada 2011 Przegląd nowości podatkowych Nr 43, 21 listopada 2011 Z przyjemnością oddajemy w Państwa ręce kolejne wydanie newslettera, w którym znajdą Państwo najciekawsze orzeczenia oraz interpretacje indywidualne,

Bardziej szczegółowo

Temat Podatek dochodowy od osób fizycznych --> Źródła przychodów --> Katalog źrodeł przychodów

Temat Podatek dochodowy od osób fizycznych --> Źródła przychodów --> Katalog źrodeł przychodów Rodzaj dokumentu interpretacja indywidualna Sygnatura IPPB2/415-836/10-2/AS Data 2010.12.15 Referencje IPPB4/415-627/09-4/JK2, interpretacja indywidualna Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie Temat

Bardziej szczegółowo

Słowa kluczowe: klasyfikacje, podatek akcyzowy, samochód ciężarowy, samochód osobowy

Słowa kluczowe: klasyfikacje, podatek akcyzowy, samochód ciężarowy, samochód osobowy Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-678/09-5/KB Autor: Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie Słowa kluczowe: klasyfikacje, podatek akcyzowy, samochód ciężarowy, samochód osobowy Data: 2009-10-15

Bardziej szczegółowo

Trendy i kierunki orzecznictwa organów skarbowych w sprawach strefowych

Trendy i kierunki orzecznictwa organów skarbowych w sprawach strefowych Trendy i kierunki orzecznictwa organów skarbowych w sprawach strefowych Katowice 30 maja 2008 r. WSA a interpretacje podatkowe Wyrok WSA w Rzeszowie z 12.04.2007 r. (sygn. I SA/Rz 633/06): ( ) Skoro zatem

Bardziej szczegółowo

Zatory płatnicze - skutki w podatkach dochodowych

Zatory płatnicze - skutki w podatkach dochodowych 1 z 6 2013-01-09 16:12 Zatory płatnicze - skutki w podatkach dochodowych Aktualizacja: 2012.12.20 12:02 Ministerstwo Finansów informuje, iż w Dzienniku Ustaw z 2012 r. poz. 1342 została opublikowana ustawa

Bardziej szczegółowo

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Rodzaj dokumentu interpretacja indywidualna Sygnatura ILPP1/443-436/08-4/BD Data 2008.07.23 Referencje ILPB1/415-286/08-4/RP, interpretacja indywidualna ILPB3/423-236/08-4/MM, interpretacja indywidualna

Bardziej szczegółowo

EVA - uproszczony podatek od działalności gospodarczej 2015-12-17 15:53:46

EVA - uproszczony podatek od działalności gospodarczej 2015-12-17 15:53:46 EVA - uproszczony podatek od działalności gospodarczej 2015-12-17 15:53:46 2 W 2003 roku wszedł w życie nowy rodzaj podatku przyjęty za Ustawą nr XLIII z 2002 r. (zwaną dalej Ustawa o EVA) tzw. uproszczony

Bardziej szczegółowo

z suplementem elektronicznym

z suplementem elektronicznym Katarzyna Judkowiak Halina Lebrand Justyna Pomorska z suplementem elektronicznym Stan prawny na dzień 1 marca 2015 r. ODDK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. Gdańsk 2015 miejsce ich budowy,

Bardziej szczegółowo

Podział kosztów wspólnych, w sytuacji gdy nie jest możliwe przyporządkowanie ich do działalności strefowej i pozastrefowej.

Podział kosztów wspólnych, w sytuacji gdy nie jest możliwe przyporządkowanie ich do działalności strefowej i pozastrefowej. Rodzaj dokumentu interpretacja indywidualna Sygnatura IBPBI/2/423-976/09/SD Data 2009.11.16 Referencje ITPB3/423-411/08/MK, interpretacja indywidualna Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach Temat Podatek

Bardziej szczegółowo

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Rodzaj dokumentu interpretacja indywidualna Sygnatura IPPP1-443-1050/09-2/JB Data 2010.01.12 Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie Temat Podatek od towarów i usług --> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie

Bardziej szczegółowo

Jakie są konsekwencje podatkowe hojności pracodawcy?

Jakie są konsekwencje podatkowe hojności pracodawcy? Jakie są konsekwencje podatkowe hojności pracodawcy? Okres przedświąteczny jest okazją do poprawy atmosfery w pracy oraz zintegrowania pracowników z firmą. Takie działania ze strony pracodawcy mają poniekąd

Bardziej szczegółowo

CRIDO TAXAND FLASH LUTY 2014

CRIDO TAXAND FLASH LUTY 2014 CRIDO TAXAND FLASH LUTY 2014 TEMATY MIESIĄCA Zmiana przepisów dotyczących odliczania VAT od samochodów osobowych Różnicowanie stawek VAT w zależności od terminu przydatności narusza zasadę neutralności

Bardziej szczegółowo

U S T A W A. z dnia.. o zmianie ustawy o rachunkowości

U S T A W A. z dnia.. o zmianie ustawy o rachunkowości projekt U S T A W A z dnia.. o zmianie ustawy o rachunkowości Art. 1. W ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2013 r. poz. 330, z późn. zm. 1) ) wprowadza się następujące zmiany:

Bardziej szczegółowo

TaxWeek. Nr 36, 29 października 2012 20112011

TaxWeek. Nr 36, 29 października 2012 20112011 Przegląd nowości podatkowych Nr 36, 29 października 2012 20112011 Z przyjemnością oddajemy w Państwa ręce kolejne wydanie newslettera, w którym znajdą Państwo najciekawsze orzeczenia oraz interpretacje

Bardziej szczegółowo

Dot.: Możliwości odliczania VAT od paliwa zakupionego do samochodów. TOM/MSZ/BAP

Dot.: Możliwości odliczania VAT od paliwa zakupionego do samochodów. TOM/MSZ/BAP Warszawa, 28 stycznia 2009 r. Sz.P. Andrzej Sugajski Związek Przedsiębiorstw Leasingowych ul. Rejtana 17 02-516 Warszawa Dot.: Możliwości odliczania VAT od paliwa zakupionego do samochodów. TOM/MSZ/BAP

Bardziej szczegółowo

Opłata inicjalna leasingowa bezpośrednio w koszty! Wpisany przez Wojciech Serafiński

Opłata inicjalna leasingowa bezpośrednio w koszty! Wpisany przez Wojciech Serafiński Zdaniem WSA w Warszawie ta opłata jest kosztem jednorazowym, związanym z zawarciem umowy leasingu, a w konsekwencji i wydaniem samego przedmiotu leasingu. Nieprawidłowe jest stanowisko Ministra Finansów,

Bardziej szczegółowo

Zasady opodatkowania wkładów niepieniężnych wnoszonych przez spółki kapitałowe na pokrycie udziałó. Wpisany przez Emilia Dolecka

Zasady opodatkowania wkładów niepieniężnych wnoszonych przez spółki kapitałowe na pokrycie udziałó. Wpisany przez Emilia Dolecka Zasady opodatkowania wkładów niepieniężnych wnoszonych przez spółki kapitałowe na pokrycie udziałó Autorka analizuje sytuację, w której spółki kapitałowe zawiązują inną spółką z o.o., obejmując nowo utworzone

Bardziej szczegółowo

Zadeklarowanie VAT zawsze w momencie wystawienia faktury może prowadzić do przedwczesnego zadeklarowania tego podatku.

Zadeklarowanie VAT zawsze w momencie wystawienia faktury może prowadzić do przedwczesnego zadeklarowania tego podatku. Zadeklarowanie VAT zawsze w momencie wystawienia faktury może prowadzić do przedwczesnego zadeklarowania tego podatku. Zadeklarowanie VAT zawsze w momencie wystawienia faktury może prowadzić do za wczesnego

Bardziej szczegółowo

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Rodzaj dokumentu interpretacja indywidualna Sygnatura IPPP2/443-563/10-2/KOM Data 2010.10.20 Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie Temat Podatek od towarów i usług --> Wysokość opodatkowania --> Zwolnienia

Bardziej szczegółowo

TaxWeek. Nr 14, 8 kwietnia 2013 20112011

TaxWeek. Nr 14, 8 kwietnia 2013 20112011 Przegląd nowości podatkowych Nr 14, 8 kwietnia 2013 20112011 Z przyjemnością oddajemy w Państwa ręce kolejne wydanie newslettera, w którym znajdą Państwo najciekawsze orzeczenia oraz interpretacje indywidualne,

Bardziej szczegółowo

Kiedy umowa najmu samochodu może zostać uznana na gruncie prawa podatkowego za umowę leasingu?

Kiedy umowa najmu samochodu może zostać uznana na gruncie prawa podatkowego za umowę leasingu? Kiedy umowa najmu samochodu może zostać uznana na gruncie prawa podatkowego za umowę leasingu? Do kosztów uzyskania przychodów można zaliczyć wydatki związane z eksploatacją samochodu osobowego nie będącego

Bardziej szczegółowo

Co nurtuje przedsiębiorców strefowych? praktyka PwC oraz najnowsze orzecznictwo organów podatkowych

Co nurtuje przedsiębiorców strefowych? praktyka PwC oraz najnowsze orzecznictwo organów podatkowych www.pwc.com Co nurtuje przedsiębiorców strefowych? praktyka oraz najnowsze orzecznictwo organów podatkowych r. Rafał Pulsakowski Agenda Podatki w strefie praktyka oraz najnowsze orzecznictwo organów podatkowych

Bardziej szczegółowo

TaxWeek. Przegląd nowości podatkowych. Nr 29, 9 września 2013. Kontakt

TaxWeek. Przegląd nowości podatkowych. Nr 29, 9 września 2013. Kontakt TaxWeek Przegląd nowości podatkowych Nr 29, 9 września 2013 Kontakt Aleksandra Bembnista Knowledge Management tel. +48 58 552 9008 a leksandra.bembnista@pl.pwc.com www.pwc.pl www.taxonline.pl Tax Week

Bardziej szczegółowo

Opodatkowanie zbycia nieruchomości

Opodatkowanie zbycia nieruchomości Opodatkowanie zbycia nieruchomości mieszkalnych przez osoby fizyczne, które nie prowadzą działalności gospodarczej, jest w okresie minionych kilku lat poddawane najczęstszym zmianom. Opodatkowanie zbycia

Bardziej szczegółowo

Temat Podatek dochodowy od osób fizycznych --> Źródła przychodów --> Pojęcie przychodu

Temat Podatek dochodowy od osób fizycznych --> Źródła przychodów --> Pojęcie przychodu Rodzaj dokumentu interpretacja indywidualna Sygnatura IBPBII/1/415-605/10/ŚS Data 2010.07.09 Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach Temat Podatek dochodowy od osób fizycznych --> Źródła przychodów

Bardziej szczegółowo

Temat Podatek dochodowy od osób prawnych --> Koszty uzyskania przychodów --> Pojęcie kosztów uzyskania przychodów

Temat Podatek dochodowy od osób prawnych --> Koszty uzyskania przychodów --> Pojęcie kosztów uzyskania przychodów Rodzaj dokumentu interpretacja indywidualna Sygnatura ILPB3/423-325/10-2/KS Data 2010.06.30 Referencje ILPB1/415-419/10-4/TW, interpretacja indywidualna Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu Temat Podatek

Bardziej szczegółowo

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Rodzaj dokumentu interpretacja indywidualna Sygnatura IPTPB1/415-6/11-2/MD Data 2011.05.24 Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi Temat Podatek dochodowy od osób fizycznych --> Źródła przychodów --> Przychody

Bardziej szczegółowo

Wykorzystywanie samochodu służbowego i telefonu służbowego do celów prywatnych

Wykorzystywanie samochodu służbowego i telefonu służbowego do celów prywatnych Wykorzystywanie samochodu służbowego i telefonu służbowego do celów prywatnych Powszechną praktyką jest udostępnianie służbowych samochodów i telefonów pracownikom do celów prywatnych. Takie nieodpłatne

Bardziej szczegółowo

Rozwój przedsiębiorczości w województwie śląskim w kontekście CSR Działania GARR S.A. na rzecz rozwoju przedsiębiorczości w województwie śląskim

Rozwój przedsiębiorczości w województwie śląskim w kontekście CSR Działania GARR S.A. na rzecz rozwoju przedsiębiorczości w województwie śląskim Rozwój przedsiębiorczości w województwie śląskim w kontekście CSR Działania GARR S.A. na rzecz rozwoju przedsiębiorczości w województwie śląskim Katowice, 22.11.2013 r. Główne obszary działalności DOTACJE

Bardziej szczegółowo

TaxWeek. Nr 19, 20 maja 2013 20112011

TaxWeek. Nr 19, 20 maja 2013 20112011 Przegląd nowości podatkowych Nr 19, 20 maja 2013 20112011 Z przyjemnością oddajemy w Państwa ręce kolejne wydanie newslettera, w którym znajdą Państwo najciekawsze orzeczenia oraz interpretacje indywidualne,

Bardziej szczegółowo

Podmioty niezgłaszające działalności gospodarczej, znikające, zaprzestające składania deklaracji lub zawieszające działalność gospodarczą

Podmioty niezgłaszające działalności gospodarczej, znikające, zaprzestające składania deklaracji lub zawieszające działalność gospodarczą Wykonywanie wszelkich czynności mających znamiona działalności gospodarczej podlega rejestracji. 1. Z dniem 31 marca 2009 r., na podstawie przepisów ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy o

Bardziej szczegółowo

Nowelizacja ustawy o SSE podstawowe zagadnienia. Kraków 10 czerwca 2008 r.

Nowelizacja ustawy o SSE podstawowe zagadnienia. Kraków 10 czerwca 2008 r. Nowelizacja ustawy o SSE podstawowe zagadnienia Kraków 10 czerwca 2008 r. SSE podstawowe zagadnienia Strefa bez stresu, czyli praktyczne aspekty zwolnień podatkowych w SSE. 2007 Deloitte Doradztwo Podatkowe

Bardziej szczegółowo

Wyrok z dnia 9 grudnia 2008 r. I UK 138/08

Wyrok z dnia 9 grudnia 2008 r. I UK 138/08 Wyrok z dnia 9 grudnia 2008 r. I UK 138/08 Umowa o zarządzanie przedsiębiorstwem (spółką) lub kontrakt menedżerski wskazane w art. 13 pkt 9 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych

Bardziej szczegółowo

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Zgierz, dnia 09 listopada 201 1 PREZYDENT MIASTA ZGIERZA PI. Jana Pawła II 16 95-100 Zgierz Fn 310-1/179/2011 INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Prezydent Miasta Zgierza działając na podstawie art. 14j 1 i 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo. Zespół, Łatała i Wspólnicy Doradztwo Podatkowe Sp. z o.o.

Szanowni Państwo. Zespół, Łatała i Wspólnicy Doradztwo Podatkowe Sp. z o.o. Szanowni Państwo Zapraszamy do lektury listopadowego wydania newslettera podatkowego. Znajdą w nim Państwo informacje o aktualnych zmianach w przepisach podatkowych, ważnych orzeczeniach organów podatkowych

Bardziej szczegółowo

Wyrok z dnia 4 listopada 1998 r. III RN 78/98

Wyrok z dnia 4 listopada 1998 r. III RN 78/98 Wyrok z dnia 4 listopada 1998 r. III RN 78/98 Organy podatkowe są uprawnione do oceny, czy dochody spółki z udziałem zagranicznym zostały uzyskane w ramach określonej w zezwoleniu działalności gospodarczej.

Bardziej szczegółowo

5. Wystawienie faktury

5. Wystawienie faktury 5. Wystawienie faktury 5.1. Uwagi ogólne Zasadniczo obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wydania towaru lub wykonania usługi. Regulacja ta nie znajduje zastosowania w przypadku, gdy sprzedaż towaru lub

Bardziej szczegółowo

Przychody z działalności gospodarczej

Przychody z działalności gospodarczej 29 marzec 2010r. Przychody z działalności gospodarczej Sebastian Twardoch, prawnik, doradca podatkowy Zasada kasowa Art. 12. ust. 1. Przychodami z zastrzeżeniem ust. 3 i 4 oraz art. 13 i 14 są w szczególności:

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 3 czerwca 2014 r. Poz. 23. INTERPRETACJA OGÓLNA Nr PT1/033/46/751/KCO/13/14/RD50004 MINISTRA FINANSÓW. z dnia 30 maja 2014 r.

Warszawa, dnia 3 czerwca 2014 r. Poz. 23. INTERPRETACJA OGÓLNA Nr PT1/033/46/751/KCO/13/14/RD50004 MINISTRA FINANSÓW. z dnia 30 maja 2014 r. Warszawa, dnia 3 czerwca 2014 r. Poz. 23 INTERPRETACJA OGÓLNA Nr PT1/033/46/751/KCO/13/14/RD50004 MINISTRA FINANSÓW z dnia 30 maja 2014 r. w sprawie opodatkowania podatkiem od towarów i usług czynności

Bardziej szczegółowo

II FSK 2661/12 - Wyrok NSA

II FSK 2661/12 - Wyrok NSA II FSK 2661/12 - Wyrok NSA Data orzeczenia 2014-10-24 orzeczenie prawomocne Data wpływu 2012-10-08 Sąd Sędziowie Symbol z opisem Hasła tematyczne Naczelny Sąd Administracyjny Beata Cieloch Grażyna Nasierowska

Bardziej szczegółowo

Analiza przychodów i kosztów podatkowych emitenta oraz podmiotu uprawnionego z warrantów subskrypcyjnych.

Analiza przychodów i kosztów podatkowych emitenta oraz podmiotu uprawnionego z warrantów subskrypcyjnych. Charakter prawny warrantów subskrypcyjnych oraz konsekwencje podatkowe związane z ich emisją i real Analiza przychodów i kosztów podatkowych emitenta oraz podmiotu uprawnionego z warrantów subskrypcyjnych.

Bardziej szczegółowo