Ryzyko inwestowania w nieruchomości w Polsce

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Ryzyko inwestowania w nieruchomości w Polsce"

Transkrypt

1 Szkoła Główna Handlowa w Warszawie Podyplomowe Studia Wyceny Nieruchomości V edycja Agnieszka Bogucka Ryzyko inwestowania w nieruchomości w Polsce Praca dyplomowa napisana pod kierunkiem prof. dr hab. Elżbieta Mączyńska Warszawa, styczeń 2009

2 Spis treści 1. Wprowadzenie Nieruchomość jako przedmiot inwestycji Ryzyko na rynku nieruchomości Rodzaje ryzyka i sposoby jego ograniczania Ryzyko inwestowania w nieruchomości z punktu widzenia inwestycji deweloperskich Podsumowanie Bibliografia

3 Wprowadzenie Rozwój gospodarczy, wzrost zamożności społeczeństwa oraz pojawianie się nowych kapitałów skłaniają inwestorów do poszukiwania kolejnych obszarów inwestowania w tym również inwestowania w nieruchomości. 1 Żadna nieruchomość nie jest dobrem darmowym, zatem jeśli nie jest odpowiednio wykorzystywana i finansowana, nie jest wyzwalany tkwiący w niej potencjał rozwojowy, to właściciel jest narażony, jeśli nie na utratę kapitału, to na pewno na pozbawienie możliwości jego powiększania. 2 Czy warto zatem inwestować w nieruchomości, jakie ryzyko towarzyszy procesowi inwestowania i w jaki sposób można je minimalizować? W okresie przełomu pojawia się wiele pytań niewiadomych, pytań bez odpowiedzi i generalnie wiele chaosu. O tym, jak trudno w takich warunkach uniknąć błędnych decyzji i ocen zaświadcza historia gospodarcza. Błędy są tym bardziej kosztowne, im większych przedsięwzięć dotyczą. W odniesieniu do nieruchomości następstwa błędów mogą być szczególnie dotkliwe, mają bowiem przeważnie wieloletni wymiar. 3 W poniższej pracy została przedstawiona problematyka ryzyka towarzyszącego procesowi inwestowania w nieruchomości, która ma za zadanie przybliżyć funkcjonowanie rynku nieruchomości, pułapki inwestycyjne czekające na inwestorów, a także sposoby ograniczania ryzyka do minimum. Należy jednak pamiętać, że każda inwestycja to sztuka, którą nawet doświadczony mistrz nie jest w stanie do końca opanować, gdyż każda inwestycja jest inna i należy ją traktować indywidualnie. 1.Nieruchomość jako przedmiot inwestowania Inwestowanie w nieruchomość stanowi jeden ze sposobów inwestowania obok takich możliwości inwestycyjnych jak m.in. nabywanie udziałów w podmiotach gospodarczych i funduszach inwestycyjnych, a także papierów wartościowych. W ostatnich latach inwestowanie w nieruchomości znajduje coraz większą liczbę zwolenników, zarówno przedsiębiorstw jak i osób prywatnych. Inwestowanie w nieruchomości pomimo swojej 1 Życie warszawy Forum rynku nieruchomości Inwestowanie w nieruchomości 6 listopad 2006r 2 Maczyńska E., Prystupa M., Rygiel K. Ile warta jest nieruchomość Poltext, Warszawa 2007, s.26 3 Maczyńska E., Prystupa M., Rygiel K. Ile warta jest nieruchomość Poltext, Warszawa 2007, s.14 3

4 specyfiki tzn. dużej kapitałochłonności, małej elastyczności, długotrwałego skutkowania, a także dużej złożoności wynikającej z faktu, iż projekty realizowane na rynku nieruchomości często uwzględniają cykl budowy wymagający zaangażowania specjalistycznych usług, cieszy się dużym zainteresowaniem ze strony inwestorów. Z uwagi na cel inwestowania wyróżnia się w teorii i praktyce ekonomicznej inwestycje: Finansowe (akcje, obligacje, bony skarbowe, opcje, lokaty bankowe, udziały w funduszach inwestycyjnych) Rzeczowe (metale szlachetne, dzieła sztuki, przedmioty kolekcjonerskie, nieruchomości, maszyny i urządzenia, zapasy, wartości niematerialne i prawne) Inwestycje w nieruchomości są zarówno w pierwszej grupie (nie bezpośrednio ale w postaci udziałów w funduszach inwestujących w nieruchomości) jak i w grupie drugiej (bezpośrednio poprzez zakup nieruchomości lub udziałów w nieruchomości). O tym czy inwestować w nieruchomości decyduje zarówno aktualna sytuacja na rynku jak również wysokość kapitału, którym dysponuje inwestor. 4 Istnieje wiele cech odróżniających nieruchomości od innych dóbr, należą do nich między innymi : 1) nietransformalny charakter nieruchomość charakteryzuje się integralnym połączeniem gruntów i budynków stanowiących części składowe nieruchomości, które charakteryzuje bardzo duże zróżnicowanie. Nie istnieją dwie jednakowe nieruchomości, ponieważ pomimo uwzględnienia choćby cech fizycznych, nieruchomości podobne zawsze się różnią, np. położeniem geograficznym, przeznaczeniem bądź wielkością gruntu, a także wieku i stanu utrzymania budynku itp. 2) zlokalizowanie nieruchomości lokalizacja stanowi najistotniejszą cechę nieruchomości od której zależy w konsekwencji jej wartość, a także możliwości użytkowania. 3) długotrwały charakter właściciel nieruchomości może uzyskiwać korzyści finansowe lub inne, przez długi okres czasu, traktując nieruchomość jako dobro konsumpcyjne posiadające wartość użytkową lub jako dobro inwestycyjne posiadające zdolność generowania regularnych wpływów w czasie. Długotrwały charakter nieruchomości stanowi 4 Życie warszawy Forum rynku nieruchomości Inwestowanie w nieruchomości 6 listopad 2006r 4

5 główną motywację dla inwestorów pragnących długoterminowo inwestować posiadane kapitały. Inwestycję długoterminowe z natury są inwestycjami obarczonymi stosunkowo niewielkim poziomem ryzyka, co wynika z długotrwałości budynków, niezniszczalności gruntów, a także uwarunkowań prawnych, przede wszystkim podatkowych, które zachęcają inwestorów do alokacji środków w te aktywa. Nieruchomość zabezpiecza kapitał przed utratą wartości w wyniku niekorzystnych zmian rynkowych oraz wysokiej inflacji, pod warunkiem że będziemy ten proces rozpatrywać w perspektywie długoterminowej (cecha nieruchomości jako inwestycji). Nie bez znaczenia jest również fakt, że lokując w nieruchomości musimy dysponować znacznym kapitałem. Cechą stanowiącą barierę w dostępności wielu inwestorów do lokowania w nieruchomości jest ich kapitałochłonność. Nieruchomość w dłuższej perspektywie nie traci na wartości (wzrost cen ma większą dynamikę niż utrata wartości w wyniku zużycia technicznego, funkcjonalnego czy środowiskowego)to oznacza, ze chroni również przed inflacją. Wykonywane w tym zakresie badania i analizy potwierdzają tezę, że przeciętnie wzrost wartości nieruchomości jest wyższy niż stopa inflacji. Jest to dla wielu oczywiste w okresie prosperity na rynku nieruchomości ale dużo istotniejsze jest utrzymanie tej relacji w czasie regresu gospodarczego a tym samym dekoniunktury na rynku nieruchomości. Z tego również powodu inwestycje w nieruchomości charakteryzują się umiarkowanym stopniem ryzyka a tym samym są bardzo dobrym zabezpieczeniem kredytów. Rozważając zalety inwestowania w nieruchomości należy podkreślić, że nieruchomość jest źródłem uzyskiwania dwojakich dochodów: bieżących w postaci czynszów najmu, dzierżawy oraz kapitałowych, gdy właściciel zdecyduje się na sprzedaż nieruchomości. Oczywiście podejmując taka decyzję należy w kalkulacji uwzględnić obciążenia podatkowe i nie przyśpieszać sprzedaży gdy są niekorzystne. 5 Inwestowanie w nieruchomości obok licznych zalet posiada również wiele wad, między innymi charakteryzuje się małą płynnością, co wynika chociażby z procedury sprzedaży (akt notarialny, szereg zaświadczeń uwiarygodniających stan prawny nieruchomości). Kolejną wadą jest niepodzielność nieruchomości, co sprawia, że zbyciu mogą podlegać jedynie udziały a nie części jednej nieruchomości. Nie bez znaczenia pozostaje również zarządzania nieruchomością, inwestowanie w nią w celu nie dopuszczenia do utraty wartości w wyniku zaniedbań remontowych, czy konserwacyjnych koniecznych z upływem czasu. 5 Życie warszawy Forum rynku nieruchomości Inwestowanie w nieruchomości 6 listopad 2006r 5

6 Posługiwanie się nieruchomościami jako wartościami ekonomicznymi, obrót i zarządzanie nimi staje się coraz bardziej wyrafinowaną sztuką, umiejętnością, która może wywołać pozytywne efekty mnożnikowe. Jednak popełniane błędy mogą być bardzo kosztowne dla właścicieli i zarządców nieruchomości, ze względu na wywołanie synergii negatywnych następstw. Nieruchomości należą do aktywów wielokrotnego użycia, które można przez zaciąganie na ich konto kredytów wykorzystywać wiele razy, kreując nowe przedsięwzięcia i inwestycję. Ta korzystna cecha nieruchomości nie może jednak przesłonić ryzyka towarzyszącemu inwestowaniu. W przypadku nietrafnych decyzji mogą się one stać pułapką ekonomiczną. Choć gospodarka rynkowa nie ma na ogół przeciwników, to ma niestety wiele ofiar podmiotów nie dysponujących odpowiednią wiedzą Ryzyko na rynku nieruchomości Goodman International Limited, globalna grupa zarządzająca nieruchomościami logistycznymi, opublikowała raport na temat czynników ryzyka inwestycji w nieruchomości na świecie. Według opracowanego przez Goodman i zastosowanego po raz pierwszy w raporcie wskaźnika Goodman Global Risk Indicator (GGRI) ryzyko inwestycji w nieruchomości w Polsce jest na średnim poziomie i w najbliższych latach powinno się zmniejszać. 7 Z raportu wynika, że Polska jest jednym z najbardziej zaawansowanych krajów w Środkowej Europie, biorąc pod uwagę rozwój ekonomiczny. Autorzy raportu uważają, że planowane wejście do strefy euro jest potencjalnym wsparciem dla zagranicznych inwestycji. Natomiast największym zagrożeniem może być powrót do niestabilnego rynku walutowego, co może spowodować opóźnienie wejścia do strefy euro i doprowadzić do podwyższenia przez banki centralne stóp procentowych. Analitycy prognozują, że trend redukcji ryzyka inwestowania w nieruchomości będzie się utrzymywał przez najbliższe 5 lat, szczególnie w krajach rozwijających się, w tym i w Polsce. Całkowite wyeliminowanie ryzyka nie jest możliwe, jednak poprzez umiejętne zarządzanie, tzn. prawidłowe rozpoznanie ryzyka, jego rzeczywisty pomiar i skuteczną kontrolę, można je w znacznym stopniu ograniczać. 8 6 Maczyńska E., Prystupa M., Rygiel K. Ile warta jest nieruchomość Poltext, Warszawa 2007, s.11 7 Walczak A. Jakie jest ryzyko inwestycji w nieruchomości 8 Z. Dobosiewicz, Bankowość, PWN, Warszawa 2003 r., s.133 6

7 Rezygnacja z podejmowania ryzyka jest z punktu widzenia instytucji finansowej niemożliwa, ponieważ równałaby się z rezygnacją prowadzenia nastawionej na generowanie zysku działalności na rynku finansowym. 9 3.Rodzaje ryzyka i sposoby jego ograniczania Każdej inwestycji towarzyszy ryzyko. Wielkość i rodzaj ryzyka zależy od specyfiki inwestycji. Nie inaczej jest w przypadku inwestycji w nieruchomości. Biorąc pod uwagę wiele etapów inwestowania w nieruchomości ryzyko możemy podzielić na: 1) ryzyka związanie z pozyskaniem nieruchomości Ryzyko wyceny wycena z założenia powinna rzetelnie określać wartość rynkową nieruchomości, w praktyce bywa jednak różnie. Dlatego aby ograniczyć ryzyko często zarówno strona kupująca jak i strona sprzedająca niezależnie od siebie zlecają rzeczoznawcą określenie wartości nieruchomości. Ryzyko transakcyjne jest to ryzyko związane z zawarciem między stronami umowy umożliwiającej skuteczne i płynne przejęcie nieruchomości. W skrajnych przypadkach, wystąpienie błędu w zawartej umowie lub niedopełnienie wymogów formalnych może spowodować nawet unieważnienie zawartej transakcji. 2) ryzyka związane ze sprzedażą nieruchomości Ryzyko wyceny i ryzyko transakcyjne Ryzyko płynności nieruchomość ze względu na swoją kapitałochłonność jest aktywem o małej płynności, co może spowodować duże straty dla sprzedającego. Czas potrzebny na wyjście z inwestycji bywa bardzo długi. 3) ryzyka związane z wynajmowaniem nieruchomości ten rodzaj ryzyka można ograniczyć poprzez odpowiednie zarządzanie. Ryzyko niepozyskania najemców ograniczyć można poprzez zastosowanie odpowiedniego marketingu. Jest ono ściśle związane z popytem mieszkaniowym co w konsekwencji sprawia, że jest jednym z najistotniejszych ryzyk Ryzyko nie wywiązania się najemców z warunków umowy najmu można je ograniczyć poprzez kontrolę najemcy, a także poprzez odpowiednio skonstruowaną umowę najmu. 9 A. Dmowski, J. Sarnowski, D. Prokopowicz, Podstawy finansów bankowości Difin Warszawa 2005r., s.341 7

8 Ryzyko utraty wartości nieruchomości wskutek niewłaściwego używania jest to ryzyko trudne do przewidzenia, ale można je ograniczyć podobnie jak w powyższym przypadku. 4) inne ryzyka zewnętrzne Ryzyko rynkowe duże straty inwestora mogą być skutkiem zmiany cen nieruchomości, stawek czynszu, wysokości podatku Ryzyko polityczne Ryzyko ingerencji państwa w rynek nieruchomości (np.wywłaszczenie nieruchomości na cele publiczne) nieruchomość jest nierozerwalnie związana z konkretną lokalizacją, może więc zatem stać się przedmiotem wywłaszczenia np. na rzecz Skarbu Państwa, czy jednostek samorządu terytorialnego. Przypadki takie wiążą się oczywiście z wypłatą odszkodowania na rzecz właściciela wywłaszczanej nieruchomości, jednak istnieje ryzyko, że wysokość uzyskanego odszkodowania nie będzie adekwatna do wartości rynkowej nieruchomości. 4. Ryzyko inwestowania w nieruchomości z punktu widzenia inwestycji deweloperskich Inwestycje deweloperskie należą do najbardziej ryzykownych działań przedsiębiorczych, wymagają one zaangażowania bardzo dużego kapitału w celu wytworzenia produktów, które są bardzo mało mobilne do czasu i miejsca. Poza tym adresowane są one do relatywnie niewielkiego rynku, na którym przyszły popyt jest bardzo niepewny. W przypadku inwestycji deweloperskich podmioty narażone na ryzyko możemy podzielić ze względu na sytuację, w których: 1) deweloper realizuje inwestycję głównie z funduszy klientów w tym przypadku podmiotami narażonymi na ryzyko są zarówno inwestorzy (przyszli lokatorzy, najemcy mieszkań), a także firma deweloperska. 2) deweloper dokonuje sprzedaży mieszkań (domów) po ich wybudowaniu w tym wypadku ryzyko ponosi głównie firma deweloperska. Ryzykiem pośrednim objęte są jednak wszystkie podmioty współpracujące z firmą deweloperską, np. banki kredytujące, dostawcy materiałów ich ryzyko związane jest z niewypłacalnością dewelopera. Ryzyko w działalności deweloperskiej możemy podzielić na: 1) ryzyko deweloperskie 8

9 Trudności z wynajmem lub sprzedażą jest to ryzyko nie niespełnienia wymogu rynku przez nieodpowiednią koncepcję inwestycji, np. nie atrakcyjna lokalizacja Ryzyko prognozy - wiąże się z niebezpieczeństwem tego, że prognozowane warunki ramowe założone w różnych analizach, stanowiących podstawę podjęcia decyzji rozpoczęcia realizacji inwestycji, w rzeczywistości nie istnieją Ryzyko planowania - w przypadku, gdy analizy, plany i projekty sporządzone w fazie koncepcji inwestycji dadzą wynik negatywny i inwestycja nie będzie mogła być zrealizowana ze względów ekonomicznych, technicznych itp., wykonane uprzednio liczne prace przygotowawcze staną się nieprzydatne, zaś koszty ich wykonania - stratą, którą trzeba pokryć z przychodów z innej działalności 2) ryzyko związane z organizacją wewnętrzną firmy ten rodzaj ryzyka można zminimalizować poprzez odpowiedni dobór zatrudnionej kadry w firmie deweloperskiej, a także utrzymywanie wieloletniej współpracy ze stałymi partnerami. Z badań wynika, że stosunkowo dobrze prosperują na rynku firmy, które mają własne jednostki wykonawcze i projektowe. Ryzyko braku doświadczenia głównych uczestników procesu inwestycyjnego - każdy inwestor, projektant czy kierownik budowy mimo ogólnego doświadczenia, może okazać się debiutantem, ponieważ każda nowa inwestycja jest różni się od poprzednich, np. architekturą, użytymi materiałami Ryzyko różnorodności realizatorów spowodowane jest koniecznością częstego zmieniania firm w procesie inwestycyjnym i co za tym idzie trudności w skoordynowaniu prac Ryzyko selekcji wykonawstwa możliwość nieodpowiedniego wyboru firm w procesie inwestycyjnym 3) ryzyko rynkowe bagatelizowanie tej grupy ryzyka jest najczęstszym z powodów upadłości firm Ryzyko marketingowe - wynika z błędnych założeń do konkretnych projektów, np. nietrafiona z punktu widzenia klientów lokalizacja, cena. Ryzyko ma związek ze zmieniającymi się opiniami społecznymi. Ryzyko powstaje w momencie podejmowania różnorodnych decyzji. Wynika to z faktu, iż w wielu przypadkach nie można trafnie ocenić ani wykluczyć błędów tkwiących w informacjach a także w ich interpretacji Z. Zawadzka, Ryzyko bankowe uwagi ogólne w pracy zbiorowej Współczesny bank pod redakcją W. L. Jaworskiego, Poltext, Warszawa 2001 r., s.52 9

10 Ryzyko reputacji, image firmy utrzymanie się firmy na rynku budowlanym jest ciężki za sprawą ciągle rosnącej konkurencji, nawet niewielki potknięcie firmy w środkach masowego przekazu może być poważnym zagrożeniem. Częstym sposobem na ominięcie tego rodzaju ryzyka jest częste tworzenie przez tych samych właścicieli różnych firm, o różnych nazwach. Ryzyko konkurencji 4) ryzyko w procedurach prawnych Ryzyko w procedurach administracyjnych ryzyko związane z długością załatwiania pozwoleń formalnych, np. pozwolenie na budowę, których otrzymanie może się okazać dłuższe niż przewidywał inwestor Ryzyko ze strony otoczenia - prawie każda nowo powstająca inwestycja wzbudza opory sąsiadów, organizacji ekologicznych, obrońców jakichś wartości. Rozpatrywanie protestów przez różne organy administracji państwowej lub samorządowej na ogół trwa długo. Gdy protesty pojawia się dopiero w fazie realizacji budowy, może dojść do wstrzymania procesu budowlanego, a koszt utrzymania wstrzymanej budowy może być bardzo dotkliwy dla dewelopera 5) ryzyko związane z wykonawstwem technicznym budowy Ryzyko warunków gruntowych i atmosferycznych - jest to ryzyko specyficzne dla inwestycji budowlanych; często nieudokumentowane zmiany morfologiczne gruntów wymagają stosowania wzmocnień podłoża i fundamentów, szczególne zagrożenia występują przy budowie obiektów usytuowanych blisko lub graniczących z istniejącymi budynkami starymi, wysokimi, o nieznacznym zagłębieniu. Harmonogramy realizacji opracowywane są dla przeciętnych warunków pogodowych, więc wszelkie odstepstwa stanowią ryzyko dla terminów i kosztów Ryzyko jakości ma bardzo duże znaczenie, ponieważ nawet bardzo dużym nakładem kosztów, z reguły nie można uniknąć wszystkich usterek 6) ryzyko finansowania inwestycji Ryzyko zmiany cen związane z nieprzewidzianymi zmianami cen materiałów i usług Ryzyko braku środków finansowych - większość firm deweloperskich opiera swą działalność na wpłatach klientów, co wiąże się z ryzykiem opóźnienia wpłat rat należności za realizowane etapy, na zerwaniu umowy przez klienta itp. 10

11 Nawet solidna firma o dobrych fundamentach i wysokiej zdolności płatniczej może w wyniku splotu różnorodnych czynników, zwłaszcza w obliczu niestabilnych warunków gospodarowania, utracić zdolność płatniczą. 11 Ryzyko zmiany stóp procentowych - zagraża deweloperowi w przypadku wysokiego udziału kapitałów obcych w łącznych kosztach inwestycji; wzrost stóp procentowych często wiąże się ze spadkiem wartości nieruchomości, co - oprócz wysokich kosztów finansowania - powoduje dodatkowe obciążenie rentowności inwestycji na skutek niższej przewidywanej ceny sprzedaży Ryzyko kursowe - występuje gdy część płatności dokonywana jest w złotówkach na podstawie umów zakładających ceny stałe, zaś inna część płatności waloryzowana jest proporcjonalnie do zmian kursowych innej waluty; może to być związane z zaciągnięciem kredytu dewizowego lub zawarciem umów sprzedaży lub wynajmu opartych na dolarze, euro lub marce, podczas gdy koszty inwestycji z reguły rozliczane są w złotówkach, ewentualnie z uwzględnieniem inflacji. 12 Ryzyko inflacyjne - występuje w krajach o zmiennej, dość wysokiej inflacji; warto zapewnić sobie możliwość indeksowania kosztów i przychodów tym samym wskaźnikiem inflacji 7) ryzyko czasu - Czas zalicza się do najistotniejszych czynników ryzyka w toku procesu inwestycyjnego w budownictwie. Przekroczenie planowanych okresów realizacji i/lub ekspozycji rynkowej wiąże się z dodatkowym obciążeniem z tytułu obsługi kredytu, co może pochłonąć zakładany zysk dewelopera. Powody opóźnień mogą mieć charakter wewnętrzny, np. zła organizacja zespołu deweloperskiego, lub zewnętrzny, np. długotrwały tryb uzyskiwania pozwoleń. Przeciągnięcie się w czasie okresu realizacji może spowodować, że korzystna poprzednio sytuacja na rynku może zmienić się na gorsze. 13 8) ryzyko wzrostu kosztów - Wszystkie przedstawione wyżej rodzaje ryzyka mają bezpośredni wpływ na wzrost kosztów. Ryzyko wzrostu kosztów wynika przede wszystkim z długiego okresu realizacji inwestycji deweloperskich, co utrudnia sporządzenie wystarczająco dokładnej prognozy kosztów we wczesnym stadium procesu inwestycyjnego. W praktyce, 11 J. Grzywacz Podstawy bankowości system bankowy, kredyty i rozliczenia, ryzyko i ocena banku, marketing Difin Warszawa 2006r., s Dominika Biegańka, K.Piotrowska Ryzyko inwestowania w nieruchomości z punktu widzenia instytucji deweloperskich 13 Dominika Biegańka, K.Piotrowska Ryzyko inwestowania w nieruchomości z punktu widzenia instytucji deweloperskich 11

12 uzyskanie pewności co do ostatecznych kosztów bez zakończenia procesu projektowania nie jest możliwe. Podsumowanie Rozważania czy inwestować na rynku nieruchomości można podsumować stwierdzeniem, że nie każdy będzie na tym rynku dobrym inwestorem bo w zależności od przyjętej strategii inwestowania może osiągnąć inne efekty. W trakcie procesu inwestycyjnego inwestor powinien zdawać sobie sprawę z wszystkich zagrożeń, jakie mogą napotkać podczas przedsięwzięcia inwestycyjnego. Umiejętność szacowania ryzyka ma niezwykłe znaczenie zarówno dla firm nowo powstających, jak i dla firm o dłuższym stażu działania na rynku. Ryzyko każdego przedsięwzięcia jest inne. Wynika to z niepowtarzalności sytuacji inwestycyjnej. Ponieważ ryzyko inwestowania jest odwrotnie proporcjonalne do prawdopodobieństwa wyboru najwłaściwszego rozwiązania, stąd najbardziej ryzykowne inwestycje mogą dać największe zyski i na odwrót. Dodatkowo, skoro nie każdy z inwestorów ma taką samą skłonność do ryzyka, oznacza to że nie każdy może liczyć na tak samo wysokie zyski z inwestycji w nieruchomości. 12

13 Bibliografia Literatura: Biegańka D, K.Piotrowska Ryzyko inwestowania w nieruchomości z punktu widzenia instytucji deweloperskich Bryx M. "Wybrane aspekty inwestowania na rynku nieruchomości w Polsce" Bryx M., R. Matkowski: Inwestycje w nieruchomości Poltext, Warszawa Dąbrowski, Kirejczyk "Inwestycje deweloperskie" Dmowski A., J. Sarnowski, D. Prokopowicz, Podstawy finansów bankowości Difin, Warszawa 2005r. Dobosiewicz Z. Bankowość PWN, Warszawa 2003 r. Grzywacz J. Podstawy bankowości system bankowy, kredyty i rozliczenia, ryzyko i ocena banku, marketing Difin, Warszawa 2006r. Henzel H. Inwestycje na rynku nieruchomości Akademia Ekonomiczna w Katowicach, 2004r. Mączyńska E., Prystupa M., Rygiel K. Ile warta jest nieruchomość Poltext, Warszawa 2007r. Zawadzka Z. Ryzyko bankowe uwagi ogólne w pracy zbiorowej Współczesny bank pod redakcją W. L. Jaworskiego, Poltext, Warszawa 2001 r. Artykuły: Hucik Gaicka S. Ryzyko inwestycji na rynku nieruchomości na podstawie Raportu Goodman, Rynek nieruchomości mieszkaniowych a ryzyko kredytowania hipotecznego, Nieruchomość jako przedmiot inwestowania - artykuły zamieszczone na Instytut Funkcjonowania Gospodarki Narodowej, Katedra Inwestycji i Nieruchomości SGH - "Uwarunkowania rozwoju rynku nieruchomości w Polsce" Walczak A. Jakie jest ryzyko inwestycji w nieruchomości? - artykuł zamieszczony na Życie Warszawy Forum Rynku Nieruchomości Inwestowanie w nieruchomości 6 listopada 2006 roku 13

Zarządzanie ryzykiem rozpoznania - identyfikacji Oceny Sterowanie unikanie ryzyka działania prewencyjne przenoszenie ryzyka hedging -

Zarządzanie ryzykiem rozpoznania - identyfikacji Oceny Sterowanie unikanie ryzyka działania prewencyjne przenoszenie ryzyka hedging - RODZAJE RYZYKA Zarządzanie ryzykiem rozumie się jako podejmowanie działań mających na celu [120]; rozpoznanie, ocenę i sterowanie ryzykiem oraz kontrolę podjętych działań Celem zarządzania jest ograniczanie

Bardziej szczegółowo

OCENA EFEKTYWNOŚCI PROJEKTÓW INWESTYCYJNYCH

OCENA EFEKTYWNOŚCI PROJEKTÓW INWESTYCYJNYCH www.e-bizcom.net PAWEŁ PABIANIAK OCENA EFEKTYWNOŚCI PROJEKTÓW INWESTYCYJNYCH ISBN 978-83-920280-5-5 OCENA EFEKTYWNOŚCI PROJEKTÓW INWESTYCYJNYCH 5 SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI... 5 WPROWADZENIE... 8 O INWESTYCJACH

Bardziej szczegółowo

Podstawowe strategie inwestowania

Podstawowe strategie inwestowania Krzysztof Jajuga Podstawowe strategie inwestowania Anatomia sukcesu P Instytucje i zasady Komisja funkcjonowania Nadzoru Finansowego rynku kapitałowego 33 Anatomia sukcesu Instytucje i zasady funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

Prof. dr hab. Jacek Grzywacz Katedra Zarządzania Finansami Przedsiębiorstwa Szkoła Główna Handlowa w Warszawie. Ryzyko w kredycie walutowym

Prof. dr hab. Jacek Grzywacz Katedra Zarządzania Finansami Przedsiębiorstwa Szkoła Główna Handlowa w Warszawie. Ryzyko w kredycie walutowym Prof. dr hab. Jacek Grzywacz Katedra Zarządzania Finansami Przedsiębiorstwa Szkoła Główna Handlowa w Warszawie Ryzyko w kredycie walutowym Prowadząc działalność gospodarczą, w każdym niemalże przypadku

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT INFORMACYJNY INTERNITY S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE

DOKUMENT INFORMACYJNY INTERNITY S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE DOKUMENT INFORMACYJNY INTERNITY S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE sporządzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii A, B oraz C do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym, jako alternatywny system obrotu przez

Bardziej szczegółowo

Doradztwo gospodarcze PLUS. czerwiec 2010 r. PLUS 1

Doradztwo gospodarcze PLUS. czerwiec 2010 r. PLUS 1 Doradztwo gospodarcze czerwiec 2010 r. PLUS PLUS 1 Spis treści 4. Rozciąganie czy skracanie horyzontów planowania? 11. Rentowność a koniunktura gospodarcza 16. O czym należy pamiętać, gdy zdecydujemy się

Bardziej szczegółowo

Efektywność, planowanie, rozwój

Efektywność, planowanie, rozwój Efektywność, planowanie, rozwój Efektywność, planowanie, rozwój jednostki samorządu terytorialnego jednostki samorządu wobec kluczowych terytorialnego wyzwań strukturalnych wobec kluczowych wyzwań strukturalnych

Bardziej szczegółowo

Jak pozyskać kapitał z giełdy?

Jak pozyskać kapitał z giełdy? Poradnik dla przyszłych emitentów Bogdan Duszek Jak pozyskać kapitał z giełdy? Z myślą o firmach, których poziom rozwoju i kapitałów własnych uniemożliwia jeszcze skorzystanie z oferty giełdy, z inicjatywy

Bardziej szczegółowo

Oficjalne wydawnictwo Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie ISBN 978-83-60510-95-4

Oficjalne wydawnictwo Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie ISBN 978-83-60510-95-4 Wydawca: Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA ul. Książęca 4, 00-498 Warszawa tel. 22 628 32 32 fax 22 537 77 90 www.gpw.pl Opracowanie graficzne, skład i druk: Wydawnictwo ART art@artdruk.pl Autor:

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE RYZYKIEM WALUTOWYM W OPERACJACH ZAGRANICZNYCH PRZEDSIĘBIORSTWA

ZARZĄDZANIE RYZYKIEM WALUTOWYM W OPERACJACH ZAGRANICZNYCH PRZEDSIĘBIORSTWA Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica Wydział Zarządzania Katedra Zarządzania w Energetyce Rozprawa doktorska ZARZĄDZANIE RYZYKIEM WALUTOWYM W OPERACJACH ZAGRANICZNYCH PRZEDSIĘBIORSTWA Autor:

Bardziej szczegółowo

Źródła finansowania małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce

Źródła finansowania małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce SZKOŁA GŁÓWNA HANDLOWA W WARSZAWIE STUDIUM DYPLOMOWE Kierunek: Finanse i bankowość Źródła finansowania małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce Krzysztof Borawski Nr albumu: 23059 Praca magisterska napisana

Bardziej szczegółowo

I Ty możesz zostać inwestorem

I Ty możesz zostać inwestorem I Ty możesz zostać inwestorem WSTĘP Coraz częściej w życiu codziennym spotykamy się z pojęciami, które do niedawna dla większości z nas nie miały większego znaczenia. Duża część tych terminów ma związek

Bardziej szczegółowo

Konsekwencje wprowadzenia euro dla zarządzania ryzykiem walutowym w polskich przedsiębiorstwach

Konsekwencje wprowadzenia euro dla zarządzania ryzykiem walutowym w polskich przedsiębiorstwach UNIWERSYTET EKONOMICZNY WE WROCŁAWIU WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA, INFORMATYKI I FINANSÓW STUDIA PODYPLOMOWE MECHANIZMY FUNKCJONOWANIA STREFY EURO Konsekwencje wprowadzenia euro dla zarządzania ryzykiem walutowym

Bardziej szczegółowo

Finansowanie i wspomaganie rozwoju firm sektora MSP

Finansowanie i wspomaganie rozwoju firm sektora MSP Marek Matejun, Katarzyna Szymańska Finansowanie i wspomaganie rozwoju firm sektora MSP [ Po więcej publikacji zapraszam na www.matejun.pl ] 5.1. Podstawowe zasady i źródła finansowania małych i średnich

Bardziej szczegółowo

I. Podstawowe informacje o jednostce...4. II. Cel analizy...5. IV. Analiza aktualnej sytuacji finansowej Miasta Leszna...12

I. Podstawowe informacje o jednostce...4. II. Cel analizy...5. IV. Analiza aktualnej sytuacji finansowej Miasta Leszna...12 ANALIZA WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ORAZ MOŻLIWOŚCI INWESTYCYJNYCH MIASTA LESZNO Opracował: Adrian Nowak Usługi Prawnicze i Audyt Wewnętrzny - Michał Pruski, ul. Mogileńska 4d/24, 61-052 Poznań, NIP

Bardziej szczegółowo

MECHANIZMY FINANSOWANIA INWESTYCJI

MECHANIZMY FINANSOWANIA INWESTYCJI Projekt ClearSupport - IEE-06-189 Modernizacja budynków z uwzględnieniem poprawy efektywności energetycznej w wybranych regionach Europy MECHANIZMY FINANSOWANIA INWESTYCJI Opracowanie Bałtycka Agencja

Bardziej szczegółowo

PATRONAT MEDIALNY: WYCENY. Pomysłu na lepszy tytuł na razie brak

PATRONAT MEDIALNY: WYCENY. Pomysłu na lepszy tytuł na razie brak PATRONAT MEDIALNY: WYCENY Pomysłu na lepszy tytuł na razie brak SPIS TREŚCI 1. 2. wycena marki Czym właściwie jest wycena przedsiębiorstwa? W jakim celu przeprowadza się wycenę? Korzyści z wyceny Metody

Bardziej szczegółowo

perspektywa inwestora i przedsiębiorcy

perspektywa inwestora i przedsiębiorcy siecinwestorowkpt.pl» Kapitał na rozwój perspektywa inwestora i przedsiębiorcy Kapitał na rozwój perspektywa inwestora i przedsiębiorcy www.kpt.krakow.pl www.kpt.krakow.pl Kapitał na rozwój perspektywa

Bardziej szczegółowo

NAUKI EKONOMICZNE tom XVI

NAUKI EKONOMICZNE tom XVI Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku NAUKI EKONOMICZNE tom XVI Konkurencyjność przedsiębiorstw i rozwój lokalny w gospodarce rynkowej pod red. Jacka Grzywacza i Sławomira Kowalskiego

Bardziej szczegółowo

z siedzibą w Jaworznie, ul. Wojska-Polskiego 2i, 43-603 Jaworzno http://www.termo-rex.pl

z siedzibą w Jaworznie, ul. Wojska-Polskiego 2i, 43-603 Jaworzno http://www.termo-rex.pl DOKUMENT INFORMACYJNY TERMO-REX SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Jaworznie, ul. Wojska-Polskiego 2i, 43-603 Jaworzno http://www.termo-rex.pl sporządzony na potrzeby wprowadzenia Akcji serii A oraz Akcji serii

Bardziej szczegółowo

Finansowanie przedsięwzięć innowacyjnych w MSP

Finansowanie przedsięwzięć innowacyjnych w MSP Skuteczne Otoczenie Innowacyjnego Biznesu Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową podlegającą Ministrowi właściwemu ds. gospodarki. Powstała na mocy ustawy z 9 listopada 2000

Bardziej szczegółowo

Uwarunkowania efektywności inwestycji gminnych w sferze infrastruktury technicznej

Uwarunkowania efektywności inwestycji gminnych w sferze infrastruktury technicznej Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie Artur Zimny Uwarunkowania efektywności inwestycji gminnych w sferze infrastruktury technicznej Konin 2008 Tytuł Uwarunkowania efektywności inwestycji gminnych

Bardziej szczegółowo

Z serii streszczenia biznesowe:

Z serii streszczenia biznesowe: Z serii streszczenia biznesowe: O wzrastającym znaczeniu skarbowości korporacyjnej w 20 punktach ACT and The Institute of Chartered Accountants in Australia Przetłumaczone i opublikowane za zgodą ACT.

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Część I: Organizowanie i planowanie finansów osobistych 17. Podziękowania 11 Wprowadzenie 13. 1. Organizowanie finansów osobistych 19

Spis treści. Część I: Organizowanie i planowanie finansów osobistych 17. Podziękowania 11 Wprowadzenie 13. 1. Organizowanie finansów osobistych 19 Spis treści Podziękowania 11 Wprowadzenie 13 Część I: Organizowanie i planowanie finansów osobistych 17 1. Organizowanie finansów osobistych 19 1.1. Istota, cele i funkcje finansów osobistych 19 1.1.1.

Bardziej szczegółowo

KOMPUTEROWE SYSTEMY BANKOWE

KOMPUTEROWE SYSTEMY BANKOWE KOMPUTEROWE SYSTEMY BANKOWE 1. Definicje banków: Bank jako przedsiębiorstwo Bank to przedsiębiorstwo usługowe, którego działalność polega wyłącznie na udzielaniu kredytów i zdobywaniu środków potrzebnych

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWO JAKO PODMIOT KREUJĄCY WARUNKI ROZWOJU MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE W DRUGIEJ POŁOWIE LAT DZIEWIĘĆDZIESIĄTYCH XX WIEKU

PAŃSTWO JAKO PODMIOT KREUJĄCY WARUNKI ROZWOJU MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE W DRUGIEJ POŁOWIE LAT DZIEWIĘĆDZIESIĄTYCH XX WIEKU Izabela Borucińska, Irena Krystyna Łukaszewicz Instytut Ekonomiczny Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu PAŃSTWO JAKO PODMIOT KREUJĄCY WARUNKI ROZWOJU MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE W

Bardziej szczegółowo

Dokument Informacyjny Blirt Spółka Akcyjna

Dokument Informacyjny Blirt Spółka Akcyjna Dokument Informacyjny Blirt Spółka Akcyjna Niniejszy Dokument Informacyjny został sporządzony w związku z ubieganiem się o wprowadzenie do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako alternatywny system

Bardziej szczegółowo

NWAI Dom Maklerski S.A.

NWAI Dom Maklerski S.A. ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE NWAI Dom Maklerski S.A. NA DZIEŃ I ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2010 ROKU Zawierające: 1. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za 2010 rok 2. Roczne sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

PROSTA DROGA DO KREDYTU NA WŁASNE M

PROSTA DROGA DO KREDYTU NA WŁASNE M Poradnik klienta usług finansowych Łukasz Reksa Joanna Zaleska PROSTA DROGA DO KREDYTU NA WŁASNE M Warszawa 2012 Publikacja została wydana nakładem Komisji Nadzoru Finansowego Komisja Nadzoru Finansowego

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do inwestycji finansowych

Wprowadzenie do inwestycji finansowych Krzysztof Jajuga Wprowadzenie do inwestycji finansowych Depozyty i instrumenty rynku pieniężnego Anatomia sukcesu P Instytucje i zasady funkcjonowania rynku kapitałowego Komisja Nadzoru Finansowego 49

Bardziej szczegółowo