Ryzyko inwestowania w nieruchomości w Polsce

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Ryzyko inwestowania w nieruchomości w Polsce"

Transkrypt

1 Szkoła Główna Handlowa w Warszawie Podyplomowe Studia Wyceny Nieruchomości V edycja Agnieszka Bogucka Ryzyko inwestowania w nieruchomości w Polsce Praca dyplomowa napisana pod kierunkiem prof. dr hab. Elżbieta Mączyńska Warszawa, styczeń 2009

2 Spis treści 1. Wprowadzenie Nieruchomość jako przedmiot inwestycji Ryzyko na rynku nieruchomości Rodzaje ryzyka i sposoby jego ograniczania Ryzyko inwestowania w nieruchomości z punktu widzenia inwestycji deweloperskich Podsumowanie Bibliografia

3 Wprowadzenie Rozwój gospodarczy, wzrost zamożności społeczeństwa oraz pojawianie się nowych kapitałów skłaniają inwestorów do poszukiwania kolejnych obszarów inwestowania w tym również inwestowania w nieruchomości. 1 Żadna nieruchomość nie jest dobrem darmowym, zatem jeśli nie jest odpowiednio wykorzystywana i finansowana, nie jest wyzwalany tkwiący w niej potencjał rozwojowy, to właściciel jest narażony, jeśli nie na utratę kapitału, to na pewno na pozbawienie możliwości jego powiększania. 2 Czy warto zatem inwestować w nieruchomości, jakie ryzyko towarzyszy procesowi inwestowania i w jaki sposób można je minimalizować? W okresie przełomu pojawia się wiele pytań niewiadomych, pytań bez odpowiedzi i generalnie wiele chaosu. O tym, jak trudno w takich warunkach uniknąć błędnych decyzji i ocen zaświadcza historia gospodarcza. Błędy są tym bardziej kosztowne, im większych przedsięwzięć dotyczą. W odniesieniu do nieruchomości następstwa błędów mogą być szczególnie dotkliwe, mają bowiem przeważnie wieloletni wymiar. 3 W poniższej pracy została przedstawiona problematyka ryzyka towarzyszącego procesowi inwestowania w nieruchomości, która ma za zadanie przybliżyć funkcjonowanie rynku nieruchomości, pułapki inwestycyjne czekające na inwestorów, a także sposoby ograniczania ryzyka do minimum. Należy jednak pamiętać, że każda inwestycja to sztuka, którą nawet doświadczony mistrz nie jest w stanie do końca opanować, gdyż każda inwestycja jest inna i należy ją traktować indywidualnie. 1.Nieruchomość jako przedmiot inwestowania Inwestowanie w nieruchomość stanowi jeden ze sposobów inwestowania obok takich możliwości inwestycyjnych jak m.in. nabywanie udziałów w podmiotach gospodarczych i funduszach inwestycyjnych, a także papierów wartościowych. W ostatnich latach inwestowanie w nieruchomości znajduje coraz większą liczbę zwolenników, zarówno przedsiębiorstw jak i osób prywatnych. Inwestowanie w nieruchomości pomimo swojej 1 Życie warszawy Forum rynku nieruchomości Inwestowanie w nieruchomości 6 listopad 2006r 2 Maczyńska E., Prystupa M., Rygiel K. Ile warta jest nieruchomość Poltext, Warszawa 2007, s.26 3 Maczyńska E., Prystupa M., Rygiel K. Ile warta jest nieruchomość Poltext, Warszawa 2007, s.14 3

4 specyfiki tzn. dużej kapitałochłonności, małej elastyczności, długotrwałego skutkowania, a także dużej złożoności wynikającej z faktu, iż projekty realizowane na rynku nieruchomości często uwzględniają cykl budowy wymagający zaangażowania specjalistycznych usług, cieszy się dużym zainteresowaniem ze strony inwestorów. Z uwagi na cel inwestowania wyróżnia się w teorii i praktyce ekonomicznej inwestycje: Finansowe (akcje, obligacje, bony skarbowe, opcje, lokaty bankowe, udziały w funduszach inwestycyjnych) Rzeczowe (metale szlachetne, dzieła sztuki, przedmioty kolekcjonerskie, nieruchomości, maszyny i urządzenia, zapasy, wartości niematerialne i prawne) Inwestycje w nieruchomości są zarówno w pierwszej grupie (nie bezpośrednio ale w postaci udziałów w funduszach inwestujących w nieruchomości) jak i w grupie drugiej (bezpośrednio poprzez zakup nieruchomości lub udziałów w nieruchomości). O tym czy inwestować w nieruchomości decyduje zarówno aktualna sytuacja na rynku jak również wysokość kapitału, którym dysponuje inwestor. 4 Istnieje wiele cech odróżniających nieruchomości od innych dóbr, należą do nich między innymi : 1) nietransformalny charakter nieruchomość charakteryzuje się integralnym połączeniem gruntów i budynków stanowiących części składowe nieruchomości, które charakteryzuje bardzo duże zróżnicowanie. Nie istnieją dwie jednakowe nieruchomości, ponieważ pomimo uwzględnienia choćby cech fizycznych, nieruchomości podobne zawsze się różnią, np. położeniem geograficznym, przeznaczeniem bądź wielkością gruntu, a także wieku i stanu utrzymania budynku itp. 2) zlokalizowanie nieruchomości lokalizacja stanowi najistotniejszą cechę nieruchomości od której zależy w konsekwencji jej wartość, a także możliwości użytkowania. 3) długotrwały charakter właściciel nieruchomości może uzyskiwać korzyści finansowe lub inne, przez długi okres czasu, traktując nieruchomość jako dobro konsumpcyjne posiadające wartość użytkową lub jako dobro inwestycyjne posiadające zdolność generowania regularnych wpływów w czasie. Długotrwały charakter nieruchomości stanowi 4 Życie warszawy Forum rynku nieruchomości Inwestowanie w nieruchomości 6 listopad 2006r 4

5 główną motywację dla inwestorów pragnących długoterminowo inwestować posiadane kapitały. Inwestycję długoterminowe z natury są inwestycjami obarczonymi stosunkowo niewielkim poziomem ryzyka, co wynika z długotrwałości budynków, niezniszczalności gruntów, a także uwarunkowań prawnych, przede wszystkim podatkowych, które zachęcają inwestorów do alokacji środków w te aktywa. Nieruchomość zabezpiecza kapitał przed utratą wartości w wyniku niekorzystnych zmian rynkowych oraz wysokiej inflacji, pod warunkiem że będziemy ten proces rozpatrywać w perspektywie długoterminowej (cecha nieruchomości jako inwestycji). Nie bez znaczenia jest również fakt, że lokując w nieruchomości musimy dysponować znacznym kapitałem. Cechą stanowiącą barierę w dostępności wielu inwestorów do lokowania w nieruchomości jest ich kapitałochłonność. Nieruchomość w dłuższej perspektywie nie traci na wartości (wzrost cen ma większą dynamikę niż utrata wartości w wyniku zużycia technicznego, funkcjonalnego czy środowiskowego)to oznacza, ze chroni również przed inflacją. Wykonywane w tym zakresie badania i analizy potwierdzają tezę, że przeciętnie wzrost wartości nieruchomości jest wyższy niż stopa inflacji. Jest to dla wielu oczywiste w okresie prosperity na rynku nieruchomości ale dużo istotniejsze jest utrzymanie tej relacji w czasie regresu gospodarczego a tym samym dekoniunktury na rynku nieruchomości. Z tego również powodu inwestycje w nieruchomości charakteryzują się umiarkowanym stopniem ryzyka a tym samym są bardzo dobrym zabezpieczeniem kredytów. Rozważając zalety inwestowania w nieruchomości należy podkreślić, że nieruchomość jest źródłem uzyskiwania dwojakich dochodów: bieżących w postaci czynszów najmu, dzierżawy oraz kapitałowych, gdy właściciel zdecyduje się na sprzedaż nieruchomości. Oczywiście podejmując taka decyzję należy w kalkulacji uwzględnić obciążenia podatkowe i nie przyśpieszać sprzedaży gdy są niekorzystne. 5 Inwestowanie w nieruchomości obok licznych zalet posiada również wiele wad, między innymi charakteryzuje się małą płynnością, co wynika chociażby z procedury sprzedaży (akt notarialny, szereg zaświadczeń uwiarygodniających stan prawny nieruchomości). Kolejną wadą jest niepodzielność nieruchomości, co sprawia, że zbyciu mogą podlegać jedynie udziały a nie części jednej nieruchomości. Nie bez znaczenia pozostaje również zarządzania nieruchomością, inwestowanie w nią w celu nie dopuszczenia do utraty wartości w wyniku zaniedbań remontowych, czy konserwacyjnych koniecznych z upływem czasu. 5 Życie warszawy Forum rynku nieruchomości Inwestowanie w nieruchomości 6 listopad 2006r 5

6 Posługiwanie się nieruchomościami jako wartościami ekonomicznymi, obrót i zarządzanie nimi staje się coraz bardziej wyrafinowaną sztuką, umiejętnością, która może wywołać pozytywne efekty mnożnikowe. Jednak popełniane błędy mogą być bardzo kosztowne dla właścicieli i zarządców nieruchomości, ze względu na wywołanie synergii negatywnych następstw. Nieruchomości należą do aktywów wielokrotnego użycia, które można przez zaciąganie na ich konto kredytów wykorzystywać wiele razy, kreując nowe przedsięwzięcia i inwestycję. Ta korzystna cecha nieruchomości nie może jednak przesłonić ryzyka towarzyszącemu inwestowaniu. W przypadku nietrafnych decyzji mogą się one stać pułapką ekonomiczną. Choć gospodarka rynkowa nie ma na ogół przeciwników, to ma niestety wiele ofiar podmiotów nie dysponujących odpowiednią wiedzą Ryzyko na rynku nieruchomości Goodman International Limited, globalna grupa zarządzająca nieruchomościami logistycznymi, opublikowała raport na temat czynników ryzyka inwestycji w nieruchomości na świecie. Według opracowanego przez Goodman i zastosowanego po raz pierwszy w raporcie wskaźnika Goodman Global Risk Indicator (GGRI) ryzyko inwestycji w nieruchomości w Polsce jest na średnim poziomie i w najbliższych latach powinno się zmniejszać. 7 Z raportu wynika, że Polska jest jednym z najbardziej zaawansowanych krajów w Środkowej Europie, biorąc pod uwagę rozwój ekonomiczny. Autorzy raportu uważają, że planowane wejście do strefy euro jest potencjalnym wsparciem dla zagranicznych inwestycji. Natomiast największym zagrożeniem może być powrót do niestabilnego rynku walutowego, co może spowodować opóźnienie wejścia do strefy euro i doprowadzić do podwyższenia przez banki centralne stóp procentowych. Analitycy prognozują, że trend redukcji ryzyka inwestowania w nieruchomości będzie się utrzymywał przez najbliższe 5 lat, szczególnie w krajach rozwijających się, w tym i w Polsce. Całkowite wyeliminowanie ryzyka nie jest możliwe, jednak poprzez umiejętne zarządzanie, tzn. prawidłowe rozpoznanie ryzyka, jego rzeczywisty pomiar i skuteczną kontrolę, można je w znacznym stopniu ograniczać. 8 6 Maczyńska E., Prystupa M., Rygiel K. Ile warta jest nieruchomość Poltext, Warszawa 2007, s.11 7 Walczak A. Jakie jest ryzyko inwestycji w nieruchomości 8 Z. Dobosiewicz, Bankowość, PWN, Warszawa 2003 r., s.133 6

7 Rezygnacja z podejmowania ryzyka jest z punktu widzenia instytucji finansowej niemożliwa, ponieważ równałaby się z rezygnacją prowadzenia nastawionej na generowanie zysku działalności na rynku finansowym. 9 3.Rodzaje ryzyka i sposoby jego ograniczania Każdej inwestycji towarzyszy ryzyko. Wielkość i rodzaj ryzyka zależy od specyfiki inwestycji. Nie inaczej jest w przypadku inwestycji w nieruchomości. Biorąc pod uwagę wiele etapów inwestowania w nieruchomości ryzyko możemy podzielić na: 1) ryzyka związanie z pozyskaniem nieruchomości Ryzyko wyceny wycena z założenia powinna rzetelnie określać wartość rynkową nieruchomości, w praktyce bywa jednak różnie. Dlatego aby ograniczyć ryzyko często zarówno strona kupująca jak i strona sprzedająca niezależnie od siebie zlecają rzeczoznawcą określenie wartości nieruchomości. Ryzyko transakcyjne jest to ryzyko związane z zawarciem między stronami umowy umożliwiającej skuteczne i płynne przejęcie nieruchomości. W skrajnych przypadkach, wystąpienie błędu w zawartej umowie lub niedopełnienie wymogów formalnych może spowodować nawet unieważnienie zawartej transakcji. 2) ryzyka związane ze sprzedażą nieruchomości Ryzyko wyceny i ryzyko transakcyjne Ryzyko płynności nieruchomość ze względu na swoją kapitałochłonność jest aktywem o małej płynności, co może spowodować duże straty dla sprzedającego. Czas potrzebny na wyjście z inwestycji bywa bardzo długi. 3) ryzyka związane z wynajmowaniem nieruchomości ten rodzaj ryzyka można ograniczyć poprzez odpowiednie zarządzanie. Ryzyko niepozyskania najemców ograniczyć można poprzez zastosowanie odpowiedniego marketingu. Jest ono ściśle związane z popytem mieszkaniowym co w konsekwencji sprawia, że jest jednym z najistotniejszych ryzyk Ryzyko nie wywiązania się najemców z warunków umowy najmu można je ograniczyć poprzez kontrolę najemcy, a także poprzez odpowiednio skonstruowaną umowę najmu. 9 A. Dmowski, J. Sarnowski, D. Prokopowicz, Podstawy finansów bankowości Difin Warszawa 2005r., s.341 7

8 Ryzyko utraty wartości nieruchomości wskutek niewłaściwego używania jest to ryzyko trudne do przewidzenia, ale można je ograniczyć podobnie jak w powyższym przypadku. 4) inne ryzyka zewnętrzne Ryzyko rynkowe duże straty inwestora mogą być skutkiem zmiany cen nieruchomości, stawek czynszu, wysokości podatku Ryzyko polityczne Ryzyko ingerencji państwa w rynek nieruchomości (np.wywłaszczenie nieruchomości na cele publiczne) nieruchomość jest nierozerwalnie związana z konkretną lokalizacją, może więc zatem stać się przedmiotem wywłaszczenia np. na rzecz Skarbu Państwa, czy jednostek samorządu terytorialnego. Przypadki takie wiążą się oczywiście z wypłatą odszkodowania na rzecz właściciela wywłaszczanej nieruchomości, jednak istnieje ryzyko, że wysokość uzyskanego odszkodowania nie będzie adekwatna do wartości rynkowej nieruchomości. 4. Ryzyko inwestowania w nieruchomości z punktu widzenia inwestycji deweloperskich Inwestycje deweloperskie należą do najbardziej ryzykownych działań przedsiębiorczych, wymagają one zaangażowania bardzo dużego kapitału w celu wytworzenia produktów, które są bardzo mało mobilne do czasu i miejsca. Poza tym adresowane są one do relatywnie niewielkiego rynku, na którym przyszły popyt jest bardzo niepewny. W przypadku inwestycji deweloperskich podmioty narażone na ryzyko możemy podzielić ze względu na sytuację, w których: 1) deweloper realizuje inwestycję głównie z funduszy klientów w tym przypadku podmiotami narażonymi na ryzyko są zarówno inwestorzy (przyszli lokatorzy, najemcy mieszkań), a także firma deweloperska. 2) deweloper dokonuje sprzedaży mieszkań (domów) po ich wybudowaniu w tym wypadku ryzyko ponosi głównie firma deweloperska. Ryzykiem pośrednim objęte są jednak wszystkie podmioty współpracujące z firmą deweloperską, np. banki kredytujące, dostawcy materiałów ich ryzyko związane jest z niewypłacalnością dewelopera. Ryzyko w działalności deweloperskiej możemy podzielić na: 1) ryzyko deweloperskie 8

9 Trudności z wynajmem lub sprzedażą jest to ryzyko nie niespełnienia wymogu rynku przez nieodpowiednią koncepcję inwestycji, np. nie atrakcyjna lokalizacja Ryzyko prognozy - wiąże się z niebezpieczeństwem tego, że prognozowane warunki ramowe założone w różnych analizach, stanowiących podstawę podjęcia decyzji rozpoczęcia realizacji inwestycji, w rzeczywistości nie istnieją Ryzyko planowania - w przypadku, gdy analizy, plany i projekty sporządzone w fazie koncepcji inwestycji dadzą wynik negatywny i inwestycja nie będzie mogła być zrealizowana ze względów ekonomicznych, technicznych itp., wykonane uprzednio liczne prace przygotowawcze staną się nieprzydatne, zaś koszty ich wykonania - stratą, którą trzeba pokryć z przychodów z innej działalności 2) ryzyko związane z organizacją wewnętrzną firmy ten rodzaj ryzyka można zminimalizować poprzez odpowiedni dobór zatrudnionej kadry w firmie deweloperskiej, a także utrzymywanie wieloletniej współpracy ze stałymi partnerami. Z badań wynika, że stosunkowo dobrze prosperują na rynku firmy, które mają własne jednostki wykonawcze i projektowe. Ryzyko braku doświadczenia głównych uczestników procesu inwestycyjnego - każdy inwestor, projektant czy kierownik budowy mimo ogólnego doświadczenia, może okazać się debiutantem, ponieważ każda nowa inwestycja jest różni się od poprzednich, np. architekturą, użytymi materiałami Ryzyko różnorodności realizatorów spowodowane jest koniecznością częstego zmieniania firm w procesie inwestycyjnym i co za tym idzie trudności w skoordynowaniu prac Ryzyko selekcji wykonawstwa możliwość nieodpowiedniego wyboru firm w procesie inwestycyjnym 3) ryzyko rynkowe bagatelizowanie tej grupy ryzyka jest najczęstszym z powodów upadłości firm Ryzyko marketingowe - wynika z błędnych założeń do konkretnych projektów, np. nietrafiona z punktu widzenia klientów lokalizacja, cena. Ryzyko ma związek ze zmieniającymi się opiniami społecznymi. Ryzyko powstaje w momencie podejmowania różnorodnych decyzji. Wynika to z faktu, iż w wielu przypadkach nie można trafnie ocenić ani wykluczyć błędów tkwiących w informacjach a także w ich interpretacji Z. Zawadzka, Ryzyko bankowe uwagi ogólne w pracy zbiorowej Współczesny bank pod redakcją W. L. Jaworskiego, Poltext, Warszawa 2001 r., s.52 9

10 Ryzyko reputacji, image firmy utrzymanie się firmy na rynku budowlanym jest ciężki za sprawą ciągle rosnącej konkurencji, nawet niewielki potknięcie firmy w środkach masowego przekazu może być poważnym zagrożeniem. Częstym sposobem na ominięcie tego rodzaju ryzyka jest częste tworzenie przez tych samych właścicieli różnych firm, o różnych nazwach. Ryzyko konkurencji 4) ryzyko w procedurach prawnych Ryzyko w procedurach administracyjnych ryzyko związane z długością załatwiania pozwoleń formalnych, np. pozwolenie na budowę, których otrzymanie może się okazać dłuższe niż przewidywał inwestor Ryzyko ze strony otoczenia - prawie każda nowo powstająca inwestycja wzbudza opory sąsiadów, organizacji ekologicznych, obrońców jakichś wartości. Rozpatrywanie protestów przez różne organy administracji państwowej lub samorządowej na ogół trwa długo. Gdy protesty pojawia się dopiero w fazie realizacji budowy, może dojść do wstrzymania procesu budowlanego, a koszt utrzymania wstrzymanej budowy może być bardzo dotkliwy dla dewelopera 5) ryzyko związane z wykonawstwem technicznym budowy Ryzyko warunków gruntowych i atmosferycznych - jest to ryzyko specyficzne dla inwestycji budowlanych; często nieudokumentowane zmiany morfologiczne gruntów wymagają stosowania wzmocnień podłoża i fundamentów, szczególne zagrożenia występują przy budowie obiektów usytuowanych blisko lub graniczących z istniejącymi budynkami starymi, wysokimi, o nieznacznym zagłębieniu. Harmonogramy realizacji opracowywane są dla przeciętnych warunków pogodowych, więc wszelkie odstepstwa stanowią ryzyko dla terminów i kosztów Ryzyko jakości ma bardzo duże znaczenie, ponieważ nawet bardzo dużym nakładem kosztów, z reguły nie można uniknąć wszystkich usterek 6) ryzyko finansowania inwestycji Ryzyko zmiany cen związane z nieprzewidzianymi zmianami cen materiałów i usług Ryzyko braku środków finansowych - większość firm deweloperskich opiera swą działalność na wpłatach klientów, co wiąże się z ryzykiem opóźnienia wpłat rat należności za realizowane etapy, na zerwaniu umowy przez klienta itp. 10

11 Nawet solidna firma o dobrych fundamentach i wysokiej zdolności płatniczej może w wyniku splotu różnorodnych czynników, zwłaszcza w obliczu niestabilnych warunków gospodarowania, utracić zdolność płatniczą. 11 Ryzyko zmiany stóp procentowych - zagraża deweloperowi w przypadku wysokiego udziału kapitałów obcych w łącznych kosztach inwestycji; wzrost stóp procentowych często wiąże się ze spadkiem wartości nieruchomości, co - oprócz wysokich kosztów finansowania - powoduje dodatkowe obciążenie rentowności inwestycji na skutek niższej przewidywanej ceny sprzedaży Ryzyko kursowe - występuje gdy część płatności dokonywana jest w złotówkach na podstawie umów zakładających ceny stałe, zaś inna część płatności waloryzowana jest proporcjonalnie do zmian kursowych innej waluty; może to być związane z zaciągnięciem kredytu dewizowego lub zawarciem umów sprzedaży lub wynajmu opartych na dolarze, euro lub marce, podczas gdy koszty inwestycji z reguły rozliczane są w złotówkach, ewentualnie z uwzględnieniem inflacji. 12 Ryzyko inflacyjne - występuje w krajach o zmiennej, dość wysokiej inflacji; warto zapewnić sobie możliwość indeksowania kosztów i przychodów tym samym wskaźnikiem inflacji 7) ryzyko czasu - Czas zalicza się do najistotniejszych czynników ryzyka w toku procesu inwestycyjnego w budownictwie. Przekroczenie planowanych okresów realizacji i/lub ekspozycji rynkowej wiąże się z dodatkowym obciążeniem z tytułu obsługi kredytu, co może pochłonąć zakładany zysk dewelopera. Powody opóźnień mogą mieć charakter wewnętrzny, np. zła organizacja zespołu deweloperskiego, lub zewnętrzny, np. długotrwały tryb uzyskiwania pozwoleń. Przeciągnięcie się w czasie okresu realizacji może spowodować, że korzystna poprzednio sytuacja na rynku może zmienić się na gorsze. 13 8) ryzyko wzrostu kosztów - Wszystkie przedstawione wyżej rodzaje ryzyka mają bezpośredni wpływ na wzrost kosztów. Ryzyko wzrostu kosztów wynika przede wszystkim z długiego okresu realizacji inwestycji deweloperskich, co utrudnia sporządzenie wystarczająco dokładnej prognozy kosztów we wczesnym stadium procesu inwestycyjnego. W praktyce, 11 J. Grzywacz Podstawy bankowości system bankowy, kredyty i rozliczenia, ryzyko i ocena banku, marketing Difin Warszawa 2006r., s Dominika Biegańka, K.Piotrowska Ryzyko inwestowania w nieruchomości z punktu widzenia instytucji deweloperskich 13 Dominika Biegańka, K.Piotrowska Ryzyko inwestowania w nieruchomości z punktu widzenia instytucji deweloperskich 11

12 uzyskanie pewności co do ostatecznych kosztów bez zakończenia procesu projektowania nie jest możliwe. Podsumowanie Rozważania czy inwestować na rynku nieruchomości można podsumować stwierdzeniem, że nie każdy będzie na tym rynku dobrym inwestorem bo w zależności od przyjętej strategii inwestowania może osiągnąć inne efekty. W trakcie procesu inwestycyjnego inwestor powinien zdawać sobie sprawę z wszystkich zagrożeń, jakie mogą napotkać podczas przedsięwzięcia inwestycyjnego. Umiejętność szacowania ryzyka ma niezwykłe znaczenie zarówno dla firm nowo powstających, jak i dla firm o dłuższym stażu działania na rynku. Ryzyko każdego przedsięwzięcia jest inne. Wynika to z niepowtarzalności sytuacji inwestycyjnej. Ponieważ ryzyko inwestowania jest odwrotnie proporcjonalne do prawdopodobieństwa wyboru najwłaściwszego rozwiązania, stąd najbardziej ryzykowne inwestycje mogą dać największe zyski i na odwrót. Dodatkowo, skoro nie każdy z inwestorów ma taką samą skłonność do ryzyka, oznacza to że nie każdy może liczyć na tak samo wysokie zyski z inwestycji w nieruchomości. 12

13 Bibliografia Literatura: Biegańka D, K.Piotrowska Ryzyko inwestowania w nieruchomości z punktu widzenia instytucji deweloperskich Bryx M. "Wybrane aspekty inwestowania na rynku nieruchomości w Polsce" Bryx M., R. Matkowski: Inwestycje w nieruchomości Poltext, Warszawa Dąbrowski, Kirejczyk "Inwestycje deweloperskie" Dmowski A., J. Sarnowski, D. Prokopowicz, Podstawy finansów bankowości Difin, Warszawa 2005r. Dobosiewicz Z. Bankowość PWN, Warszawa 2003 r. Grzywacz J. Podstawy bankowości system bankowy, kredyty i rozliczenia, ryzyko i ocena banku, marketing Difin, Warszawa 2006r. Henzel H. Inwestycje na rynku nieruchomości Akademia Ekonomiczna w Katowicach, 2004r. Mączyńska E., Prystupa M., Rygiel K. Ile warta jest nieruchomość Poltext, Warszawa 2007r. Zawadzka Z. Ryzyko bankowe uwagi ogólne w pracy zbiorowej Współczesny bank pod redakcją W. L. Jaworskiego, Poltext, Warszawa 2001 r. Artykuły: Hucik Gaicka S. Ryzyko inwestycji na rynku nieruchomości na podstawie Raportu Goodman, Rynek nieruchomości mieszkaniowych a ryzyko kredytowania hipotecznego, Nieruchomość jako przedmiot inwestowania - artykuły zamieszczone na Instytut Funkcjonowania Gospodarki Narodowej, Katedra Inwestycji i Nieruchomości SGH - "Uwarunkowania rozwoju rynku nieruchomości w Polsce" Walczak A. Jakie jest ryzyko inwestycji w nieruchomości? - artykuł zamieszczony na Życie Warszawy Forum Rynku Nieruchomości Inwestowanie w nieruchomości 6 listopada 2006 roku 13

KURS DORADCY FINANSOWEGO

KURS DORADCY FINANSOWEGO KURS DORADCY FINANSOWEGO Przykładowy program szkolenia I. Wprowadzenie do planowania finansowego 1. Rola doradcy finansowego Definicja i cechy doradcy finansowego Oczekiwania klienta Obszary umiejętności

Bardziej szczegółowo

W. - Zarządzanie kapitałem obrotowym

W. - Zarządzanie kapitałem obrotowym W. - Zarządzanie kapitałem obrotowym FINANSE PRZEDSIĘBIORSTW Marek 2011 Agenda - Zarządzanie kapitałem obrotowym Znaczenie kapitału obrotowego dla firmy Cykl gotówkowy Kapitał obrotowy brutto i netto.

Bardziej szczegółowo

Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia)

Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia) Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia) Obowiązuje od 01.10.2014 Zgodnie z Zarządzeniem Rektora ZPSB w sprawie Regulaminu Procedur Dyplomowych, na egzaminie magisterskim

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANACH PROSPEKTU INFORMACYJNEGO COMMERCIAL UNION SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY, z dnia 14 stycznia 2009 r.

OGŁOSZENIE O ZMIANACH PROSPEKTU INFORMACYJNEGO COMMERCIAL UNION SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY, z dnia 14 stycznia 2009 r. OGŁOSZENIE O ZMIANACH PROSPEKTU INFORMACYJNEGO COMMERCIAL UNION SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY, z dnia 14 stycznia 2009 r. Na podstawie 28 ust. 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 listopada

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2015 2029 Gminy Miasta Radomia.

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2015 2029 Gminy Miasta Radomia. Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2015 2029 Gminy Miasta Radomia. Za bazę do opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej na kolejne lata przyjęto projekt budżetu

Bardziej szczegółowo

Forward Rate Agreement

Forward Rate Agreement Forward Rate Agreement Nowoczesne rynki finansowe oferują wiele instrumentów pochodnych. Należą do nich: opcje i warranty, kontrakty futures i forward, kontrakty FRA (Forward Rate Agreement) oraz swapy.

Bardziej szczegółowo

Mieczysław Prystupa. WYCENA NIERUCHOMOŚCI I PRZEDSIĘBIORSTW w podejściu kosztowym

Mieczysław Prystupa. WYCENA NIERUCHOMOŚCI I PRZEDSIĘBIORSTW w podejściu kosztowym Mieczysław Prystupa WYCENA NIERUCHOMOŚCI I PRZEDSIĘBIORSTW w podejściu kosztowym Warszawa 2012 Recenzenci prof. zw. dr hab. Stanisław Kasiewicz prof. nadzw. dr hab. Elżbieta Mączyńska Korekta Paulina Chmielak

Bardziej szczegółowo

Temat: Podstawy analizy finansowej.

Temat: Podstawy analizy finansowej. Przedmiot: Analiza ekonomiczna Temat: Podstawy analizy finansowej. Rola analizy finansowej w systemie analiz. Analiza finansowa jest ta częścią analizy ekonomicznej, która stanowi najwyższy stopień jej

Bardziej szczegółowo

czyli Piotr Baran Koło Naukowe Cash Flow

czyli Piotr Baran Koło Naukowe Cash Flow Bądź tu mądry człowieku!!! czyli Jak inwestować w czasie kryzysu finansowego??? Piotr Baran Koło Naukowe Cash Flow Możliwości inwestowania Konserwatywne : o Lokaty o Obligacje o Fundusze inwestycyjne o

Bardziej szczegółowo

Podyplomowe Studia Zarządzania Nieruchomościami Ekonomiczne podstawy zarządzania nieruchomościami dr Dariusz Trojanowski, Katedra Inwestycji Podręczniki p.z. pod red. E. Kucharskiej-Stasiak ; VALOR. M.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ DOMU MAKLERSKIEGO PRICEWATERHOUSECOOPERS SECURITIES SPÓŁKA AKCYJNA

SPRAWOZDANIE Z ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ DOMU MAKLERSKIEGO PRICEWATERHOUSECOOPERS SECURITIES SPÓŁKA AKCYJNA SPRAWOZDANIE Z ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ DOMU MAKLERSKIEGO PRICEWATERHOUSECOOPERS SECURITIES SPÓŁKA AKCYJNA ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2012 r. DO 31 GRUDNIA 2012 r. PricewaterhouseCoopers Securities S.A., Al.

Bardziej szczegółowo

Podejście dochodowe w wycenie nieruchomości

Podejście dochodowe w wycenie nieruchomości Podejście dochodowe w wycenie nieruchomości Regulacje i literatura RozpWyc 6-14 Powszechne Krajowe Zasady Wyceny (PKZW) Nota Interpretacyjna nr 2 Zastosowanie podejścia dochodowego w wycenie nieruchomości

Bardziej szczegółowo

TYPY MODELOWYCH STRATEGII INWESTYCYJNYCH

TYPY MODELOWYCH STRATEGII INWESTYCYJNYCH ZAŁĄCZNIK NR 1 DO REGULAMINU TYPY MODELOWYCH STRATEGII INWESTYCYJNYCH W ramach Zarządzania, Towarzystwo oferuje następujące Modelowe Strategie Inwestycyjne: 1. Strategia Obligacji: Cel inwestycyjny: celem

Bardziej szczegółowo

Analiza inwestycji i zarządzanie portfelem SPIS TREŚCI

Analiza inwestycji i zarządzanie portfelem SPIS TREŚCI Analiza inwestycji i zarządzanie portfelem Frank K. Reilly, Keith C. Brown SPIS TREŚCI TOM I Przedmowa do wydania polskiego Przedmowa do wydania amerykańskiego O autorach Ramy książki CZĘŚĆ I. INWESTYCJE

Bardziej szczegółowo

Gwarancja ubezpieczeniowa PZU jako zabezpieczenie przedsięwzięcia realizowanego w ramach PPP. Biuro Ubezpieczeń Finansowych PZU SA

Gwarancja ubezpieczeniowa PZU jako zabezpieczenie przedsięwzięcia realizowanego w ramach PPP. Biuro Ubezpieczeń Finansowych PZU SA Gwarancja ubezpieczeniowa PZU jako zabezpieczenie przedsięwzięcia realizowanego w ramach PPP Biuro Ubezpieczeń Finansowych PZU SA Wrocław, 22.09.2010 CZYNNIKI MAKROEKONOMICZNE Tekst [24 pkt.] [RGB 0; 0;

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2014 2029 Gminy Miasta Radomia.

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2014 2029 Gminy Miasta Radomia. Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2014 2029 Gminy Miasta Radomia. Za bazę do opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej na kolejne lata przyjęto projekt budżetu

Bardziej szczegółowo

Oszczędzanie a inwestowanie..

Oszczędzanie a inwestowanie.. Oszczędzanie a inwestowanie.. Oszczędzanie to zabezpieczenie nadmiaru środków finansowych niewykorzystanych na bieżącą konsumpcję oraz czerpanie z tego tytułu korzyści w postaci odsetek. Jest to czynność

Bardziej szczegółowo

Ujawnienia informacji związanych z adekwatnością kapitałową Dom Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. według stanu na 31.12.2010 r.

Ujawnienia informacji związanych z adekwatnością kapitałową Dom Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. według stanu na 31.12.2010 r. Ujawnienia informacji związanych z adekwatnością kapitałową Dom Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. według stanu na 31.12.2010 r. Warszawa, marzec 2011 r. Słownik Rozporządzenie DM BOŚ rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia)

Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia) Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia) Obowiązuje od 01.10.2014 Zgodnie z Zarządzeniem Rektora ZPSB w sprawie Regulaminu Procedur Dyplomowych, na egzaminie magisterskim

Bardziej szczegółowo

Finansowanie strukturalne nieruchomości oferowane przez PKO Bank Polski S.A. WARSZAWA 19 MARCA 2012 Przygotował: Edmund Cumber

Finansowanie strukturalne nieruchomości oferowane przez PKO Bank Polski S.A. WARSZAWA 19 MARCA 2012 Przygotował: Edmund Cumber Finansowanie strukturalne nieruchomości oferowane przez PKO Bank Polski S.A. WARSZAWA 19 MARCA 2012 Przygotował: Edmund Cumber Departament Finansowania Projektów Inwestycyjnych zajmuje się udzielaniem

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.CreditVentures 2.0. Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 27 maja 2015 r.

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.CreditVentures 2.0. Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 27 maja 2015 r. OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.CreditVentures 2.0. Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 27 maja 2015 r. Niniejszym, MCI Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

Średnio ważony koszt kapitału

Średnio ważony koszt kapitału Średnio ważony koszt kapitału WACC Weighted Average Cost of Capital 1 Średnio ważony koszt kapitałuwacc Weighted Average Cost of Capital Plan wykładu: I. Koszt kapitału a metody dyskontowe II. Źródła finansowania

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE PODLEGAJĄCE UPOWSZECHNIENIU, W TYM INFORMACJE W ZAKRESIE ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ EFIX DOM MALERSKI S.A. WSTĘP

INFORMACJE PODLEGAJĄCE UPOWSZECHNIENIU, W TYM INFORMACJE W ZAKRESIE ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ EFIX DOM MALERSKI S.A. WSTĘP INFORMACJE PODLEGAJĄCE UPOWSZECHNIENIU, W TYM INFORMACJE W ZAKRESIE ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ EFIX DOM MALERSKI S.A. WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2011 ROKU I. WSTĘP 1. EFIX DOM MAKLERSKI S.A., z siedzibą

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ RBS BANK (POLSKA) S.A. ZA ROK 2011

INFORMACJA DOTYCZĄCA ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ RBS BANK (POLSKA) S.A. ZA ROK 2011 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 40/2012 Zarządu RBS Bank (Polska) S.A. z dnia 1 sierpnia 2012 roku INFORMACJA DOTYCZĄCA ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ RBS BANK (POLSKA) S.A. ZA ROK 2011 Dane według stanu na 31

Bardziej szczegółowo

ZŁOTA PRZYSZŁOŚĆ POSTANOWIENIA OGÓLNE

ZŁOTA PRZYSZŁOŚĆ POSTANOWIENIA OGÓLNE Zasady Działania Funduszy i Planów Inwestycyjnych Załącznik do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Indywidualne Ubezpieczenie na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym ZŁOTA PRZYSZŁOŚĆ POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

Informacja nt. Polityki inwestycyjnej KDPW_CCP S.A.

Informacja nt. Polityki inwestycyjnej KDPW_CCP S.A. Informacja nt. Polityki inwestycyjnej KDPW_CCP S.A. 21.08.2014 1. KDPW_CCP zgodnie ze swoją Polityką inwestycyjną przyjętą w drodze uchwały Zarządu KDPW_CCP S.A. inwestuje następujące rodzaje aktywów:

Bardziej szczegółowo

Autor: Agata Świderska

Autor: Agata Świderska Autor: Agata Świderska Optymalizacja wielokryterialna polega na znalezieniu optymalnego rozwiązania, które jest akceptowalne z punktu widzenia każdego kryterium Kryterium optymalizacyjne jest podstawowym

Bardziej szczegółowo

Analiza Ekonomiczna. 3. Analiza wskaźnikowa sprawozdań finansowych.

Analiza Ekonomiczna. 3. Analiza wskaźnikowa sprawozdań finansowych. Analiza Ekonomiczna. 3. Analiza wskaźnikowa sprawozdań finansowych. Rozwinięciem wstępnej analizy sprawozdań finansowych jest analiza wskaźnikowa. Jest ona odpowiednim narzędziem analizy finansowej przedsiębiorstwa,

Bardziej szczegółowo

6 miesięczna LOKATA Strukturyzowana Czas Złotówki III

6 miesięczna LOKATA Strukturyzowana Czas Złotówki III 6 miesięczna LOKATA Strukturyzowana Czas Złotówki III Okres subskrypcji: 02.12.2011 07.12.2011 Okres trwania lokaty: 08.12.2011 08.06.2012 Aktywo bazowe: Kurs EUR/PLN ogłaszany na fixingu Narodowego Banku

Bardziej szczegółowo

OPIS FUNDUSZY OF/ULS2/1/2014

OPIS FUNDUSZY OF/ULS2/1/2014 OPIS FUNDUSZY OF/ULS2/1/2014 SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 3 ROZDZIAŁ 2. POLITYKA INWESTYCYJNA I OPIS RYZYKA UFK PORTFEL DŁUŻNY 3 ROZDZIAŁ 3. POLITYKA INWESTYCYJNA I OPIS RYZYKA UFK PORTFEL

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie portfelem kredytowym w banku w warunkach kryzysu. Dr Agnieszka Scianowska Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi

Zarządzanie portfelem kredytowym w banku w warunkach kryzysu. Dr Agnieszka Scianowska Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi Zarządzanie portfelem kredytowym w banku w warunkach kryzysu Dr Agnieszka Scianowska Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi Założenia Umowy Kapitałowej Przyjętej w 1988r.(Bazylea I) podstawowym wyznacznikiem

Bardziej szczegółowo

Porównanie możliwości inwestowania w tzw. bezpieczne formy lokowania oszczędności. Jakub Pakos Paulina Smugarzewska

Porównanie możliwości inwestowania w tzw. bezpieczne formy lokowania oszczędności. Jakub Pakos Paulina Smugarzewska Porównanie możliwości inwestowania w tzw. bezpieczne formy lokowania oszczędności Jakub Pakos Paulina Smugarzewska Plan prezentacji 1. Bezpieczne formy lokowania oszczędności 2. Depozyty 3. Fundusze Papierów

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienia treści SIWZ. dotyczy: przetargu nieograniczonego: na udzielenie kredytu bankowego długoterminowego (Identyfikator sprawy U/3/2012)

Wyjaśnienia treści SIWZ. dotyczy: przetargu nieograniczonego: na udzielenie kredytu bankowego długoterminowego (Identyfikator sprawy U/3/2012) Wyjaśnienia treści SIWZ dotyczy: przetargu nieograniczonego: na udzielenie kredytu bankowego długoterminowego (Identyfikator sprawy U/3/2012) Na podstawie art. 38 ust. 1a ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.

Bardziej szczegółowo

Rodzaje strategii inwestycyjnych oferowanych przez Firmę Inwestycyjną

Rodzaje strategii inwestycyjnych oferowanych przez Firmę Inwestycyjną Załącznik do Uchwały Zarządu nr 34/2015 z dnia 10 grudnia 2015 r. Załącznik nr 1 do Regulaminu świadczenia usług zarządzania portfelem przez RDM Wealth Management S.A. na rzecz Klienta Detalicznego Rodzaje

Bardziej szczegółowo

Finansowanie działalności przedsiebiorstwa. Finanse 110630-1165

Finansowanie działalności przedsiebiorstwa. Finanse 110630-1165 Finansowanie działalności przedsiebiorstwa przedsiębiorstw-definicja Przepływy pieniężne w przedsiębiorstwach Decyzje finansowe przedsiębiorstw Analiza finansowa Decyzje finansowe Krótkoterminowe np. utrzymanie

Bardziej szczegółowo

UFK SELEKTYWNY. Fundusz Inwestycyjny: ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu Fundusz Inwestycyjny Zamknięty GlobAl

UFK SELEKTYWNY. Fundusz Inwestycyjny: ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu Fundusz Inwestycyjny Zamknięty GlobAl UFK SELEKTYWNY UFK Selektywny to aktywnie zarządzany poprzez Trigon Dom Maklerski S.A. Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy, którego aktywa mogą stanowić Certyfikaty Inwestycyjne ośmiu Funduszy Inwestycyjnych

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Opis funduszy OF/ULS2/1/2015. Polityka inwestycyjna i opis ryzyka UFK Portfel Dłużny...3. UFK Portfel Konserwatywny...

Spis treści. Opis funduszy OF/ULS2/1/2015. Polityka inwestycyjna i opis ryzyka UFK Portfel Dłużny...3. UFK Portfel Konserwatywny... Opis funduszy Spis treści Opis funduszy OF/ULS2/1/2015 Rozdział 1. Rozdział 2. Rozdział 3. Rozdział 4. Rozdział 5. Rozdział 6. Rozdział 7. Rozdział 8. Rozdział 9. Rozdział 10. Postanowienia ogólne...3

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU UNIOBLIGACJE HIGH YIELD FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO Z DNIA 23 CZERWCA 2016 R.

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU UNIOBLIGACJE HIGH YIELD FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO Z DNIA 23 CZERWCA 2016 R. OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU UNIOBLIGACJE HIGH YIELD FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO Z DNIA 23 CZERWCA 2016 R. Niniejszym, Union Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza o zmianie

Bardziej szczegółowo

zbadanego sprawozdania rocznego

zbadanego sprawozdania rocznego Informacje podlegające upowszechnieniu w Ventus Asset Management S.A., w tym informacje w zakresie adekwatności kapitałowej według stanu na dzień 31 grudnia 2013 r. na podstawie I. Wstęp zbadanego sprawozdania

Bardziej szczegółowo

dla polskich rodzin Tanie mieszkania Warszawa, czerwca 2016 XII Ogólnopolska Konferencja BGK dla JST

dla polskich rodzin Tanie mieszkania Warszawa, czerwca 2016 XII Ogólnopolska Konferencja BGK dla JST Tanie mieszkania dla polskich rodzin Najważniejsze informacje Mieszkanie+ to rządowy program budowy mieszkań na wynajem, z opcją dojścia do własności, realizowany na zasadach rynkowych przy wykorzystaniu

Bardziej szczegółowo

ZAŁOŻENIA. programowo-organizacyjne studiów podyplomowych RACHUNKOWOŚĆ

ZAŁOŻENIA. programowo-organizacyjne studiów podyplomowych RACHUNKOWOŚĆ ZAŁOŻENIA programowo-organizacyjne studiów podyplomowych RACHUNKOWOŚĆ 1 I. Cele przedsięwzięcia: Podniesienie ogólnych kwalifikacji osób zajmujących się oraz zamierzających profesjonalnie zająć się rachunkowością

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie finansami przedsiębiorstw

Zarządzanie finansami przedsiębiorstw Zarządzanie finansami przedsiębiorstw Opracowała: Dr hab. Gabriela Łukasik, prof. WSBiF I. OGÓLNE INFORMACJE O PRZEDMIOCIE Cele przedmiotu:: - przedstawienie podstawowych teoretycznych zagadnień związanych

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Z DNIA 11 LIPCA 2013 R.

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Z DNIA 11 LIPCA 2013 R. OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Z DNIA 11 LIPCA 2013 R. Niniejszym, Union Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza o zmianach

Bardziej szczegółowo

KAPITAŁOWA STRATEGIA PRZEDISĘBIORSTWA JAN SOBIECH (REDAKTOR NAUKOWY)

KAPITAŁOWA STRATEGIA PRZEDISĘBIORSTWA JAN SOBIECH (REDAKTOR NAUKOWY) KAPITAŁOWA STRATEGIA PRZEDISĘBIORSTWA JAN SOBIECH (REDAKTOR NAUKOWY) SPIS TREŚCI WSTĘP...11 CZĘŚĆ PIERWSZA. STRUKTURA ŹRÓDEŁ KAPITAŁU PRZEDSIĘBIORSTWA...13 Rozdział I. PRZEDSIĘBIORSTWO JAKO ORGANIZACJA

Bardziej szczegółowo

Spis treści: Wstęp. ROZDZIAŁ 1. Istota i funkcje systemu finansowego Adam Dmowski

Spis treści: Wstęp. ROZDZIAŁ 1. Istota i funkcje systemu finansowego Adam Dmowski Rynki finansowe., Książka stanowi kontynuację rozważań nad problematyką zawartą we wcześniejszych publikacjach autorów: Podstawy finansów i bankowości oraz Finanse i bankowość wydanych odpowiednio w 2005

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia)

Zagadnienia na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia) Zagadnienia na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia) obowiązuje od 01.01.2016 Zgodnie z Zarządzeniem Rektora ZPSB w sprawie Regulaminu Procedur Dyplomowych, na egzaminie magisterskim

Bardziej szczegółowo

Regulamin Lokaty dwuwalutowe

Regulamin Lokaty dwuwalutowe Regulamin Lokaty dwuwalutowe Warszawa, Listopad 2013 mbank.pl Spis treści: Rozdział I Postanowienia ogólne...3 Rozdział II Warunki transakcji...3 Rozdział III Zasady rozliczania transakcji...3 Rozdział

Bardziej szczegółowo

Oferta publiczna Investor Property FIZ i Arka BZ WBK Fundusz Rynku Nieruchomości 2 FIZ

Oferta publiczna Investor Property FIZ i Arka BZ WBK Fundusz Rynku Nieruchomości 2 FIZ Oferta publiczna Investor Property FIZ i Arka BZ WBK Fundusz Rynku Nieruchomości 2 FIZ Oferta funduszy inwestycyjnych lokujących kapitał na rynku nieruchomości jest coraz szersza. Bessa na światowych giełdach

Bardziej szczegółowo

TEST ADEKWATNOŚCI. nie. tak

TEST ADEKWATNOŚCI. nie. tak TEST ADEKWATNOŚCI Odpowiedzi na pytania zawarte w teście zawierają informacje niezbędne do dokonania przez Towarzystwo oceny poziomu wiedzy Klienta dotyczącej inwestowania w zakresie instrumentów finansowych,

Bardziej szczegółowo

Uwarunkowania rozwoju banków spółdzielczych

Uwarunkowania rozwoju banków spółdzielczych Forum Liderów Banków Spółdzielczych Model polskiej bankowości spółdzielczej w świetle zmian regulacji unijnych Uwarunkowania rozwoju banków spółdzielczych Jerzy Pruski Prezes Zarządu BFG Warszawa, 18 września

Bardziej szczegółowo

Finansowanie przedsiębiorstw z branży budowlanej

Finansowanie przedsiębiorstw z branży budowlanej Deutsche Bank Please send your feedback Finansowanie przedsiębiorstw z branży budowlanej Ocena i możliwości ograniczania ryzyka Piotr Piechota Warszawa, 15 kwietnia 2013 0 Agenda 1. Background. 2. Ocena

Bardziej szczegółowo

Materiały uzupełniające do

Materiały uzupełniające do Dźwignia finansowa a ryzyko finansowe Przedsiębiorstwo korzystające z kapitału obcego jest narażone na ryzyko finansowe niepewność co do przyszłego poziomu zysku netto Materiały uzupełniające do wykładów

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE W ZAKRESIE ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ WEDŁUG STANU NA 31 GRUDNIA 2012 ROKU

INFORMACJE W ZAKRESIE ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ WEDŁUG STANU NA 31 GRUDNIA 2012 ROKU INFORMACJE W ZAKRESIE ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ WEDŁUG STANU NA 31 GRUDNIA 2012 ROKU Warszawa, maj 2013 Spis treści 1 WPROWADZENIE... 2 2 INFORMACJE OGÓLNE... 3 3 CELE I ZASADY POLITYKI ZARZĄDZANIA RYZYKIEM...

Bardziej szczegółowo

WZÓR SPRAWOZDANIE MIESIĘCZNE (MRF-01)

WZÓR SPRAWOZDANIE MIESIĘCZNE (MRF-01) Dziennik Ustaw Nr 25 2164 Poz. 129 WZÓR SPRAWOZDANIE MIESIĘCZNE (MRF-01) Załącznik nr 3 Dziennik Ustaw Nr 25 2165 Poz. 129 Dziennik Ustaw Nr 25 2166 Poz. 129 Dziennik Ustaw Nr 25 2167 Poz. 129 Dziennik

Bardziej szczegółowo

Polityka zarządzania ryzykiem płynności w Banku Spółdzielczym w Wąsewie na 2015 rok

Polityka zarządzania ryzykiem płynności w Banku Spółdzielczym w Wąsewie na 2015 rok Załącznik Nr 2 do Uchwały Zarządu Nr 105/2014 z dnia 11.12.2014r. Załącznik do Uchwały Rady Nadzorczej Nr 45/2014 z dnia 22.12.2014 r. Polityka zarządzania ryzykiem płynności w Banku Spółdzielczym w Wąsewie

Bardziej szczegółowo

V. Analiza strategiczna

V. Analiza strategiczna V. Analiza strategiczna 5.1. Mocne i słabe strony nieruchomości Tabela V.1. Mocne i słabe strony nieruchomości 5.2. Określenie wariantów postępowania Na podstawie przeprowadzonej analizy nieruchomości

Bardziej szczegółowo

Polityka Informacyjna Domu Inwestycyjnego Investors S.A. w zakresie adekwatności kapitałowej

Polityka Informacyjna Domu Inwestycyjnego Investors S.A. w zakresie adekwatności kapitałowej Polityka Informacyjna Domu Inwestycyjnego Investors S.A. w zakresie adekwatności kapitałowej Warszawa, dnia 21 grudnia 2011 roku 1 Data powstania: Data zatwierdzenia: Data wejścia w życie: Właściciel:

Bardziej szczegółowo

TEST ADEKWATNOŚCI ...

TEST ADEKWATNOŚCI ... TEST ADEKWATNOŚCI Test zawiera informacje niezbędne do dokonania przez TFI oceny poziomu wiedzy Klienta dotyczącej inwestowania w zakresie instrumentów finansowych, doświadczenia inwestycyjnego, celów

Bardziej szczegółowo

Produkty szczególnie polecane

Produkty szczególnie polecane Produkty szczególnie polecane 9 luty 2011 r. Szczegółowe informacje na temat funduszy zarządzanych przez Legg Mason TFI S.A. ( fundusze") zawarte są w prospekcie informacyjnym oraz skrócie prospektu informacyjnego,

Bardziej szczegółowo

ALIOR BANK SA Regionalne Centrum Biznesowe

ALIOR BANK SA Regionalne Centrum Biznesowe ALIOR BANK SA Regionalne Centrum Biznesowe SŁAWOMIR HEHN Ekspert ds. Finansowania Klienta Biznesowego JACEK JESZKE Menedżer ds. Klienta Biznesowego ALIOR NA RYNKU NIERUCHOMOŚCI Alior Bank aktywnie działa

Bardziej szczegółowo

Plan wykładu 8 Równowaga ogólna w małej gospodarce otwartej

Plan wykładu 8 Równowaga ogólna w małej gospodarce otwartej Plan wykładu 8 Równowaga ogólna w małej gospodarce otwartej 1. Model Mundella Fleminga 2. Dylemat polityki gospodarczej małej gospodarki otwartej 3. Skuteczność polityki monetarnej i fiskalnej w warunkach

Bardziej szczegółowo

Biznes plan innowacyjnego przedsięwzięcia

Biznes plan innowacyjnego przedsięwzięcia Biznes plan innowacyjnego przedsięwzięcia 1 Co to jest biznesplan? Biznes plan można zdefiniować jako długofalowy i kompleksowy plan działalności organizacji gospodarczej lub realizacji przedsięwzięcia

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE Z DNIA 23 GRUDNIA 2015 r. O ZMIANIE STATUTU UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO

OGŁOSZENIE Z DNIA 23 GRUDNIA 2015 r. O ZMIANIE STATUTU UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO OGŁOSZENIE Z DNIA 23 GRUDNIA 2015 r. O ZMIANIE STATUTU UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Niniejszym, Union Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza o zmianie

Bardziej szczegółowo

Opis funduszy OF/ULS2/2/2016

Opis funduszy OF/ULS2/2/2016 Opis funduszy OF/ULS2/2/2016 Spis treści Opis funduszy OF/ULS2/2/2016 Rozdział 1. Postanowienia ogólne... 3 Rozdział 2. Polityka inwestycyjna i opis ryzyka UFK portfel Dłużny... 3 Rozdział 3. Polityka

Bardziej szczegółowo

Bankowość Zajęcia nr 5 i 6

Bankowość Zajęcia nr 5 i 6 Motto zajęć: "za złoty dukat co w słońcu błyszczy" Bankowość Zajęcia nr 5 i 6 Ryzyko bankowe Ryzyko płynności Rola bilansu i cash flow; Metoda luki: Aktywa określonego rodzaju (AOR), Pasywa określonego

Bardziej szczegółowo

Temat: System finansowy firmy

Temat: System finansowy firmy Temat: System finansowy firmy I. Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa Przedsiębiorstwo powinno dysponować kapitałem umożliwiającym prowadzenie działalności gospodarczej. W początkowej fazie działalności

Bardziej szczegółowo

Finansowanie projektów biogazowych przez. Bank Ochrony Środowiska S.A.

Finansowanie projektów biogazowych przez. Bank Ochrony Środowiska S.A. Warszawa, 24-25 marca 2011 Iwetta Markiewicz Bank Ochrony Środowiska S.A. Finansowanie projektów biogazowych przez Bank Ochrony Środowiska S.A. Energia z odpadów Produkcja biogazu model szwedzki DOŚWIADCZENIA

Bardziej szczegółowo

Metody szacowania opłacalności projektów (metody statyczne, metody dynamiczne)

Metody szacowania opłacalności projektów (metody statyczne, metody dynamiczne) Metody szacowania opłacalności projektów (metody statyczne, metody dynamiczne) punkt 6 planu zajęć dr inż. Agata Klaus-Rosińska 1 OCENA EFEKTYWNOŚCI PROJEKTÓW INWESTYCYJNYCH 2 Wartość pieniądza w czasie

Bardziej szczegółowo

UFK SELEKTYWNY. Fundusz Inwestycyjny: ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Obligacji 1

UFK SELEKTYWNY. Fundusz Inwestycyjny: ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Obligacji 1 Opis FIZ: UFK SELEKTYWNY UFK Selektywny to aktywnie zarządzany poprzez Trigon Dom Maklerski S.A. Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy, którego aktywa mogą stanowić Certyfikaty Inwestycyjne ośmiu Funduszy

Bardziej szczegółowo

Założenie: test wypełnia upoważniony przedstawiciel podmiotu zgodnie z reprezentacją, składając oświadczenie wiedzy w imieniu Podmiotu.

Założenie: test wypełnia upoważniony przedstawiciel podmiotu zgodnie z reprezentacją, składając oświadczenie wiedzy w imieniu Podmiotu. Formularz oceny adekwatności i odpowiedniości instrumentów finansowych oraz odpowiedniości usług inwestycyjnych wobec osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej Niniejszy

Bardziej szczegółowo

Założenie: test wypełnia upoważniony przedstawiciel podmiotu zgodnie z reprezentacją, składając oświadczenie wiedzy w imieniu Podmiotu.

Założenie: test wypełnia upoważniony przedstawiciel podmiotu zgodnie z reprezentacją, składając oświadczenie wiedzy w imieniu Podmiotu. Formularz oceny adekwatności i odpowiedniości instrumentów finansowych oraz odpowiedniości usług inwestycyjnych wobec osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej Niniejszy

Bardziej szczegółowo

Akademia Młodego Ekonomisty

Akademia Młodego Ekonomisty Akademia Młodego Ekonomisty Strategie inwestycyjne na rynku kapitałowym Inwestowanie na rynku dr Piotr Stobiecki Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu 13 października 2011 r. PLAN WYKŁADU I. Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

OPISY PRODUKTÓW. Rabobank Polska S.A.

OPISY PRODUKTÓW. Rabobank Polska S.A. OPISY PRODUKTÓW Rabobank Polska S.A. Warszawa, marzec 2010 Wymiana walut (Foreign Exchange) Wymiana walut jest umową pomiędzy bankiem a klientem, w której strony zobowiązują się wymienić w ustalonym dniu

Bardziej szczegółowo

Wyniki Grupy Banku Pocztowego za 2012 rok. Warszawa, 28 lutego 2013 r.

Wyniki Grupy Banku Pocztowego za 2012 rok. Warszawa, 28 lutego 2013 r. Najwyższy zysk w historii Wyniki Grupy Banku Pocztowego za 2012 rok Warszawa, 28 lutego 2013 r. Najważniejsze osiągnięcia 2012 roku Rekordowe dochody i zysk netto: odpowiednio 298,3 mln zł (+ 15% r/r),

Bardziej szczegółowo

I. Rynek kapitałowy II. Strategie inwestycyjne III. Studium przypadku

I. Rynek kapitałowy II. Strategie inwestycyjne III. Studium przypadku Akademia Młodego Ekonomisty Strategie na rynku kapitałowym Inwestowanie na rynku dr Piotr Stobiecki Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu 21 listopada 2013 r. Plan wykładu 2 1 Rynek finansowy Rynek kapitałowy

Bardziej szczegółowo

Akademia Młodego Ekonomisty

Akademia Młodego Ekonomisty Akademia Młodego Ekonomisty Strategie inwestycyjne na rynku kapitałowym Inwestowanie na rynku Dr Paweł Porcenaluk Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu 4 kwietnia 2016 r. Inwestowanie co to jest? Inwestowanie

Bardziej szczegółowo

Wymogi dla warunków wspierania budownictwa mieszkaniowego

Wymogi dla warunków wspierania budownictwa mieszkaniowego Wymogi dla warunków wspierania budownictwa mieszkaniowego (1) Warunki ekonomiczne budownictwa czynszowego W celu określenia warunków ekonomicznych dla wspierania budownictwa czynszowego, przygotowana została

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do projektu uchwały Nr Rady Miejskiej Legnicy. Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Legnicy

Załącznik nr 3 do projektu uchwały Nr Rady Miejskiej Legnicy. Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Legnicy Załącznik nr 3 do projektu uchwały Nr Rady Miejskiej Legnicy z dnia Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Legnicy Uwagi ogólne: Wieloletnią Prognozę Finansową miasta

Bardziej szczegółowo

Top 5 Polscy Giganci

Top 5 Polscy Giganci lokata ze strukturą Top 5 Polscy Giganci Pomnóż swoje oszczędności w bezpieczny sposób inwestując w lokatę ze strukturą Top 5 Polscy Giganci to możliwy zysk nawet do 45%. Lokata ze strukturą Top 5 Polscy

Bardziej szczegółowo

ZADANIA OBOWIĄZUJĄCE W DRUGIM ETAPIE KONKURSU KARIERA NA START DLA BANKU BGŻ

ZADANIA OBOWIĄZUJĄCE W DRUGIM ETAPIE KONKURSU KARIERA NA START DLA BANKU BGŻ ZADANIA OBOWIĄZUJĄCE W DRUGIM ETAPIE KONKURSU KARIERA NA START DLA BANKU BGŻ Zadanie 1 ZADANIE DO WYBORU: Przedsiębiorstwo Bodomax zaciągnęło kredyt bankowy w wysokości 1. zł na okres dwóch lat. Roczna

Bardziej szczegółowo

Jak zbierać plony? Krótkoterminowo ostrożnie Długoterminowo dobierz akcje Typy inwestycyjne Union Investment

Jak zbierać plony? Krótkoterminowo ostrożnie Długoterminowo dobierz akcje Typy inwestycyjne Union Investment Jak zbierać plony? Krótkoterminowo ostrożnie Długoterminowo dobierz akcje Typy inwestycyjne Union Investment Warszawa sierpień 2011 r. Co ma potencjał zysku? sierpień 2011 2 Sztandarowy fundusz dla klientów

Bardziej szczegółowo

1. Dane uzupełniające o pozycjach bilansu i rachunku wyników z operacji funduszu:

1. Dane uzupełniające o pozycjach bilansu i rachunku wyników z operacji funduszu: DODATKOWE INFORMACJE i OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 18 GRUDNIA 2003 ROKU DO 31 GRUDNIA 2004 ROKU DWS POLSKA FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO MIESZANEGO STABILNEGO WZROSTU 1. Dane uzupełniające

Bardziej szczegółowo

Załącznik 1.4 do Regulaminu

Załącznik 1.4 do Regulaminu Załącznik 1.4 do Regulaminu BIZNES PLAN w ramach projektu Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w subregionie kaliskim nr POKL.07.02.02-30-004/12 realizowanego przez Fundację im. Królowej Polski św. Jadwigi

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 01.01.2010 DO 31.12.2010

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 01.01.2010 DO 31.12.2010 Ul. Kazimierza Wielkiego 7, 47-232 Kędzierzyn-Koźle INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 01.01.2010 DO 31.12.2010 Kędzierzyn-Koźle dnia 31.03.2011 r. Stosownie do postanowień art.

Bardziej szczegółowo

Czy i w jaki sposób trzeba zmienić polski system bankowy?

Czy i w jaki sposób trzeba zmienić polski system bankowy? Czy i w jaki sposób trzeba zmienić polski system bankowy? Wyniki badania eksperckiego Polskie Towarzystwo Ekonomiczne 28.01.2016 r. Informacje o badaniu Czyje to stanowisko? eksperci znawcy systemów bankowych

Bardziej szczegółowo

Nauka o finansach. Prowadzący: Dr Jarosław Hermaszewski

Nauka o finansach. Prowadzący: Dr Jarosław Hermaszewski Nauka o finansach Prowadzący: Dr Jarosław Hermaszewski Wykład 2 SYSTEM FINANSOWY Co to jest system finansowy? System finansowy obejmuje rynki pośredników, firmy usługowe oraz inne instytucje wykorzystywane

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FUNDUSZU UFK OPEN LIFE OBLIGACJI KORPORACYJNYCH

REGULAMIN FUNDUSZU UFK OPEN LIFE OBLIGACJI KORPORACYJNYCH Załącznik nr 2 z 2 do Warunków Ubezpieczenia grupowego na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Obligacje Korporacyjne Plus Kod warunków: UB_OGIJ129 REGULAMIN FUNDUSZU UFK OPEN LIFE

Bardziej szczegółowo

Ryzyko walutowe i zarządzanie nim. dr Grzegorz Kotliński, Katedra Bankowości AE w Poznaniu

Ryzyko walutowe i zarządzanie nim. dr Grzegorz Kotliński, Katedra Bankowości AE w Poznaniu 1 Ryzyko walutowe i zarządzanie nim 2 Istota ryzyka walutowego Istota ryzyka walutowego sprowadza się do konieczności przewalutowania należności i zobowiązań (pozycji bilansu banku) wyrażonych w walutach

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.PrivateVentures Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 31 lipca 2013 r.

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.PrivateVentures Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 31 lipca 2013 r. OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.PrivateVentures Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 31 lipca 2013 r. Niniejszym, MCI Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie, ogłasza

Bardziej szczegółowo

Polityka angażowania środków w inwestycje finansowe

Polityka angażowania środków w inwestycje finansowe Załącznik do Uchwały Nr 12/IV/14 Zarządu Banku Spółdzielczego w Końskich z dnia 20 lutego 2014 r. Załącznik do Uchwały Nr 13/I/14 Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Końskich z dnia 21 lutego 2014 r.

Bardziej szczegółowo

Gospodarka otwarta i bilans płatniczy

Gospodarka otwarta i bilans płatniczy Gospodarka otwarta i bilans płatniczy Zagregowane wydatki w gospodarce otwartej Jeżeli przyjmiemy, że wydatki krajowe na dobra wytworzone w kraju zależą od poziomu dochodu Y oraz realnej stopy procentowej

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁ INFORMACYJNY

MATERIAŁ INFORMACYJNY MATERIAŁ INFORMACYJNY Strukturyzowane Certyfikaty Depozytowe powiązane z indeksem S&P 500 ze 100% gwarancją zainwestowanego kapitału w Dniu Wykupu Emitent Bank BPH SA Numer Serii Certyfikatów Depozytowych

Bardziej szczegółowo

Informacja o zmianach danych objętych prospektem informacyjnym dokonanych w dniu 17 marca 2011 roku

Informacja o zmianach danych objętych prospektem informacyjnym dokonanych w dniu 17 marca 2011 roku Informacja o zmianach danych objętych prospektem informacyjnym dokonanych w dniu 17 marca 2011 roku Działając na podstawie 28 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 stycznia 2009 r. w sprawie prospektu

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji systemu SKOK w I kwartale 2013

Raport o sytuacji systemu SKOK w I kwartale 2013 Raport o sytuacji systemu SKOK w I kwartale 2013 Raport został opracowany w oparciu o dane finansowe kas przekazane do UKNF na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 stycznia 2013 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

Informacje podlegające ujawnieniu z zakresu profilu ryzyka i poziomu kapitału Banku Spółdzielczego w Szumowie według stanu na dzień 31.12.

Informacje podlegające ujawnieniu z zakresu profilu ryzyka i poziomu kapitału Banku Spółdzielczego w Szumowie według stanu na dzień 31.12. Informacje podlegające ujawnieniu z zakresu profilu ryzyka i poziomu kapitału Banku Spółdzielczego w Szumowie według stanu na dzień 312.212 roku I. Informacje ogólne: Bank Spółdzielczy w Szumowie, zwany

Bardziej szczegółowo

NOWE HORYZONTY BIZNESPLAN BEZZWROTNA DOTACJA WSPARCIE POMOSTOWE NR WNIOSKU: Imię i nazwisko Uczestnika Projektu

NOWE HORYZONTY BIZNESPLAN BEZZWROTNA DOTACJA WSPARCIE POMOSTOWE NR WNIOSKU: Imię i nazwisko Uczestnika Projektu BIZNESPLAN BEZZWROTNA DOTACJA WSPARCIE POMOSTOWE NR WNIOSKU: Imię i nazwisko Uczestnika Projektu...... Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Poddziałanie 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych

Bardziej szczegółowo

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za III kwartał 2011 roku Listopad 2011 III kwartał 2011 roku podsumowanie Wolumeny Kredyty korporacyjne 12% kw./kw. Kredyty hipoteczne 20% kw./kw. Depozyty

Bardziej szczegółowo

Inwestycje jako kategoria ekonomiczna i finansowa

Inwestycje jako kategoria ekonomiczna i finansowa Inwestycje jako kategoria ekonomiczna i finansowa - brak jednoznacznej interpretacji terminu inwestycja - termin ten podlegał ewolucji. Obecnie rozróżnia się inwestycje jako kategorię ekonomiczną i jako

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wprowadzenie 11

Spis treści. Wprowadzenie 11 Spis treści Wprowadzenie 11 Rozdział 1 Stan i perspektywy rozwoju private banking w Polsce (Katarzyna Smolińska-Twardokęs, Piotr Twardokęs) 15 Wstęp 15 1.1. Istota usług private banking i ich rola we współczesnym

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. z działalności Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2014

Sprawozdanie Zarządu X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. z działalności Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2014 Sprawozdanie Zarządu X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. z działalności Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2014 1 Czynniki Ryzyka i Zagrożenia Jednym z najważniejszych czynników ryzyka, wpływających na zdolność

Bardziej szczegółowo