Podstawowe informacje dotyczące świadczonych usług przez Departament Bankowości Prywatnej BNP Paribas Banku Polska SA oraz Biuro Maklerskie BNP

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Podstawowe informacje dotyczące świadczonych usług przez Departament Bankowości Prywatnej BNP Paribas Banku Polska SA oraz Biuro Maklerskie BNP"

Transkrypt

1

2 Pakiet powitalny

3

4 Podstawowe informacje dotyczące świadczonych usług przez Departament Bankowości Prywatnej BNP Paribas Banku Polska SA oraz Biuro Maklerskie BNP Paribas Polska

5 WSTĘP Niniejszy dokument ma charakter informacyjny i przeznaczony jest dla Klientów korzystających z usług Departamentu Bankowości Prywatnej BNP Paribas Banku Polska SA oraz Biura Maklerskiego BNP Paribas Polska w zakresie instrumentów finansowych. Zgodnie z obowiązującymi przepisami instrumenty finansowe, takie jak fundusze inwestycyjne czy obligacje skarbowe, mogą być dystrybuowane bezpośrednio przez banki w ramach posiadanej licencji bankowej, zaś inne instrumenty finansowe dopuszczone do zorganizowanego obrotu i oferowane w ramach działalności maklerskiej, muszą być realizowane przez odrębny podmiot lub w ramach wyodrębnionej organizacyjnie jednostki biura maklerskiego. Niniejszy dokument ma na celu przedstawienie podstawowych informacji na temat tych właśnie form działalności. INFORMACJE O BANKU I. NAZWA I SIEDZIBA ORAZ PODSTAWOWE INFORMACJE BNP Paribas Bank Polska SA ( Bank ) ma swoją siedzibę w Warszawie przy ul. Suwak 3, Warszawa. Bank i działające w jego ramach Biuro Maklerskie należą do grupy BNP Paribas, europejskiej instytucji finansowej o międzynarodowym zasięgu. Podmiotem dominującym wobec Banku jest BNP Paribas SA z siedzibą w Paryżu za pośrednictwem Fortis Bank SA/NV z siedzibą w Brukseli. Grupa prowadzi działalność w zakresie m.in. bankowości detalicznej, korporacyjnej, inwestycyjnej oraz zarządzania aktywami i majątkiem. Bank jest zarejestrowany w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS pod numerem NIP: i REGON: , kapitał zakładowy ,00 zł, w całości wpłacony. BNP Paribas Bank Polska SA jest bankiem uniwersalnym. Klientom indywidualnym oferuje produkty oszczędnościowo-inwestycyjne oraz kredytowe, klientom firmowym dostarcza rozwiązania z zakresu finansowania działalności na rynku lokalnym oraz międzynarodowym. II. DANE KONTAKTOWE BNP Paribas Bank Polska SA Departament Bankowości Prywatnej Plac Piłsudskiego Warszawa tel. (48) III. JĘZYKI OBOWIĄZUJĄCE W KONTAKTACH Z KLIENTAMI Klient może się kontaktować z Bankiem w języku polskim. W tym języku Bank sporządza dokumenty oraz przekazuje Klientowi informacje. Bank w niektórych przypadkach, na wniosek Klienta, ma możliwość przekazywania Klientom wybranych informacji lub dokumentów dodatkowo w języku angielskim. 4

6 IV. SPOSOBY KOMUNIKACJI Klienci Departamentu Bankowości Prywatnej mogą komunikować się z Bankiem: osobiście w siedzibie Departamentu Bankowości Prywatnej, osobiście poprzez sieć wyznaczonych oddziałów, których adresy są dostępne na stronie internetowej telefonicznie pod numerem: (48) lub poprzez bezpośredni kontakt telefoniczny z dedykowanym doradcą z Departamentu Bankowości Prywatnej, za pośrednictwem strony internetowej: V. ZEZWOLENIE Bank uzyskał zezwolenie na prowadzenie działalności na podstawie decyzji nr 46 z dnia 6 października 1990 roku Prezesa Narodowego Banku Polskiego oraz w zakresie usług powierniczych na podstawie zezwolenia Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (obecnie Komisja Nadzoru Finansowego) z dnia 14 lipca 2000 r. (KPWiG /2000). Ponadto Bank w swoich strukturach posiada również wyodrębnioną organizacyjnie jednostkę, tj. Biuro Maklerskie BNP Paribas Polska ( Biuro Maklerskie ), prowadzące działalność na podstawie zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego z dnia Nadzór nad działalnością Banku jak i Biura Maklerskiego sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego, Plac Powstańców Warszawy 1, Warszawa. VI. SYSTEM ZABEZPIECZENIA AKTYWÓW KLIENTÓW Środki gromadzone na rachunkach pieniężnych prowadzonych przez Bank gwarantowane są przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny na zasadach określonych w ustawie o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym z dnia 14 grudnia 1994 r. Szczegółowe informacje na temat obowiązkowego systemu gwarantowania depozytów można uzyskać pod adresem jak również na stronie internetowej VII. ZASADY ŚWIADCZENIA USŁUG W ramach świadczonych usług związanych z produktami oszczędnościowo-inwestycyjnymi Bank oferuje Klientom m.in.: przyjmowanie i przekazywanie zleceń w zakresie jednostek uczestnictwa, tytułów uczestnictwa oraz certyfikatów inwestycyjnych funduszy inwestycyjnych, nabywanie lub zbywanie na własny rachunek instrumentów finansowych w zakresie obligacji skarbowych i bonów skarbowych. Na potrzeby Klientów Departamentu Bankowości Prywatnej Bank oferuje również usługi maklerskie w zakresie instrumentów finansowych dopuszczonych do zorganizowanego obrotu, realizowane przez Biuro Maklerskie BNP Paribas Polska. VIII. AGENT Bank nie działa za pośrednictwem agenta firmy inwestycyjnej w rozumieniu art. 79 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi. 5

7 IX. ZASADY WNOSZENIA I ZAŁATWIANIA SKARG LUB REKLAMACJI KLIENTÓW W każdym przypadku stwierdzenia przez Klienta nieprawidłowości w świadczeniu usług możliwe jest złożenie reklamacji lub skargi w następujący sposób: osobiście w siedzibie Departamentu Bankowości Prywatnej lub w wyznaczonych oddziałach Banku. Aktualny wykaz oddziałów Banku dostępny jest na stronie internetowej telefonicznie poprzez infolinię: nr tel lub (48) , korespondencyjnie na adres siedziby Departamentu Bankowości Prywatnej. Tryb i formę rozpatrywania skarg i reklamacji w zakresie poszczególnych usług świadczonych przez Bank oraz udzielania odpowiedzi przez Bank określają poszczególne regulaminy świadczonych usług. X. RAPORTY ZE ŚWIADCZENIA USŁUG Bank sporządza i przekazuje raporty z wykonywania świadczonych usług. Szczegółowe zasady, częstotliwość lub terminy raportowania zostały wskazane w poszczególnych regulaminach świadczenia danej usługi lub dodatkowo w umowie z Klientem o świadczenie danej usługi. XI. KOSZTY I OPŁATY ZWIĄZANE Z USŁUGAMI Świadczenie usług przez Bank wiąże się z kosztami, prowizjami i opłatami. Informacje o kosztach, prowizjach i opłatach związanych z jednostkami uczestnictwa funduszy inwestycyjnych oraz tytułami uczestnictwa funduszy zagranicznych zawarte są w prospektach informacyjnych funduszy oraz skrótach tych prospektów, dostępnych w oddziałach Banku oraz w jego serwisie internetowym. Szczegółowe tabele prowizji i opłat dostępne są w oddziałach Banku lub na stronach internetowych poszczególnych TFI, z którymi Bank współpracuje. W przypadku korzystania przez Klienta z sytemu bankowości internetowej powyższe informacje są również dostępne dla niego za pośrednictwem tego systemu. Od zleceń składanych za pomocą systemu Bank nie pobiera opłat. Jeśli Bank i Klient nie ustalą inaczej, koszty, prowizje i opłaty należne Bankowi lub podmiotom trzecim zostaną automatycznie pobrane przez Bank z rachunku Klienta prowadzonego przez Bank. Z tytułu zawarcia transakcji kupna lub sprzedaży obligacji skarbowych lub bonów skarbowych Bank pobiera opłaty zgodnie z Taryfą prowizji i opłat. XII. PODSTAWOWE ZASADY POSTĘPOWANIA BANKU W PRZYPADKU POWSTANIA KONFLIKTU INTERESÓW Zarówno Bank, jak i Biuro Maklerskie przeciwdziałają wystąpieniu konfliktów interesów poprzez wprowadzenie w Regulaminie zarządzania konfliktami interesów BNP Paribas Banku Polska SA i Biura Maklerskiego BNP Paribas Polska stosownych zasad obowiązujących Bank. Każdy zidentyfikowany potencjalny lub rzeczywisty konflikt interesów jest zarządzany poprzez stosowanie środków organizacyjnych lub administracyjnych, lub innych mechanizmów zaradczych w celu ochrony interesu Klienta oraz zapewnienia, iż nie dojdzie do naruszenia jego interesu. W przypadku, gdy zastosowane przez Bank zasady i środki przeciwdziałania konfliktom interesów nie zapewnią wystarczającej ochrony przed wystąpieniem rzeczywistego konfliktu interesów i powstanie ryzyko naruszenia interesów Klienta, Bank informuje o tym Klienta, pisemnie lub przy użyciu innego trwałego nośnika informacji. Do czasu otrzymania od Klienta wyraźnej informacji o woli zawarcia lub kontynuowania Umowy o świadczenie danej usługi Bank powstrzyma się od świadczenia tej Usługi dla Klienta. 6

8 Na żądanie Klienta Bank może przekazać Klientowi przy użyciu trwałego nośnika informacji lub za pośrednictwem strony internetowej szczegółowe informacje dotyczące zasad postępowania Banku w przypadku powstania konfliktu interesów, które zostały zawarte w: Ogólnych zasadach zarządzania konfliktami interesów w Banku oraz w Biurze Maklerskim BNP Paribas Polska. INFORMACJE O BIURZE MAKLERSKIM BNP PARIBAS POLSKA I. NAZWA I SIEDZIBA Biuro Maklerskie BNP Paribas Polska jest wyodrębnioną jednostką BNP Paribas Banku Polska SA prowadzącą działalność maklerską na zasadach oddziału. Biuro Maklerskie ma swoją siedzibę przy Placu Piłsudskiego 1, Warszawa. II. DANE KONTAKTOWE Adres: Plac Piłsudskiego Warszawa Tel. (48) oraz Adres strony internetowej: III. JĘZYKI OBOWIĄZUJĄCE W KONTAKTACH Z KLIENTAMI Klient może się kontaktować z Biurem Maklerskim w języku polskim. W tym języku Biuro Maklerskie sporządza dokumenty oraz przekazuje Klientowi informacje. Biuro Maklerskie w niektórych przypadkach, na wniosek Klienta, ma możliwość przekazywania Klientom wybranych informacji lub dokumentów dodatkowo w języku angielskim. IV. SPOSOBY KOMUNIKACJI 1. Klient może się komunikować z Biurem Maklerskim: osobiście w wyznaczonych oddziałach Banku. Aktualny wykaz wyznaczonych oddziałów Banku dostępny jest na stronie internetowej za pośrednictwem kanałów dostępu: telefonicznie pod numerem (48) pocztą elektroniczną na za pośrednictwem strony internetowej: 2. Klient Biura Maklerskiego może składać zlecenia: Telefonicznie pod numerem (48) do 74; Drogą elektroniczną (bezpośrednio w systemach elektronicznych Domu Maklerskiego). V. ZEZWOLENIE Biuro Maklerskie prowadzi działalność na podstawie zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego z dnia Nadzór nad działalnością Biura Maklerskiego sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego, Plac Powstańców Warszawy 1, Warszawa. 7

9 VI. SYSTEM ZABEZPIECZENIA AKTYWÓW KLIENTÓW Biuro Maklerskie, świadcząc działalność maklerską na rzecz Klientów, nie przechowuje ich aktywów, nie prowadzi rachunków papierów wartościowych ani rachunków pieniężnych dla Klientów, w związku z tym ochrona aktywów Klienta odbywa się na zasadach określonych przepisami prawa obowiązującymi podmioty, w których przedmiotowe aktywa są przechowywane. Zasady przechowywania aktywów są opisane w regulacjach Domu Maklerskiego, do którego Biuro Maklerskie BNP Paribas Polska przekazuje przyjęte od Klientów zlecenia nabycia lub zbycia instrumentów finansowych. VII. ZASADY ŚWIADCZENIA USŁUG MAKLERSKICH Biuro Maklerskie świadczy następujące usługi maklerskie: przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych, doradztwa inwestycyjnego. Usługi maklerskie, o których mowa powyżej, świadczone są przez Biuro Maklerskie na podstawie zawieranych z Klientami umów o świadczenie danej usługi maklerskiej. Szczegółowe zasady świadczenia usług maklerskich określają właściwe regulaminy świadczenia usług maklerskich dostępne na stronie internetowej VIII. AGENT Biuro Maklerskie nie działa za pośrednictwem agenta firmy inwestycyjnej w rozumieniu art. 79 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi. IX. ZASADY WNOSZENIA I ZAŁATWIANIA SKARG LUB REKLAMACJI KLIENTÓW W każdym przypadku stwierdzenia przez Klienta nieprawidłowości w świadczeniu usług maklerskich możliwe jest złożenie reklamacji lub skargi w następujący sposób: osobiście w wyznaczonych oddziałach Banku. Aktualny wykaz oddziałów Banku dostępny jest na stronie internetowej telefonicznie pod numerem: (48) , korespondencyjnie na adres siedziby Biura Maklerskiego. Tryb i formę rozpatrywania skarg i reklamacji w zakresie usług maklerskich świadczonych przez Biuro Maklerskie oraz udzielania odpowiedzi przez Biuro Maklerskie określają poszczególne regulaminy świadczenia usług maklerskich. X. RAPORTY ZE ŚWIADCZENIA USŁUG MAKLERSKICH Biuro Maklerskie sporządza i przekazuje raporty ze świadczenia usługi: przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych bezpośrednio lub za pośrednictwem innej firmy inwestycyjnej, doradztwa inwestycyjnego bezpośrednio. Szczegółowe zasady, częstotliwość lub terminy raportowania zostały wskazane w poszczególnych regulaminach świadczenia danej usługi maklerskiej lub dodatkowo w umowie z Klientem o świadczenie danej usługi. 8

10 XI. KOSZTY I OPŁATY ZWIĄZANE Z USŁUGAMI MAKLERSKIMI Z tytułu świadczonych usług maklerskich Biuro Maklerskie pobiera opłaty zgodne z Taryfą prowizji i opłat za czynności wykonywane w ramach Biura Maklerskiego BNP Paribas Polska oraz regulaminami poszczególnych usług. XII. PODSTAWOWE ZASADY POSTĘPOWANIA BIURA MAKLERSKIEGO W PRZYPADKU POWSTANIA KONFLIKTU INTERESÓW Zarówno Bank, jak i Biuro Maklerskie przeciwdziałają wystąpieniu konfliktów interesów poprzez wprowadzenie w Regulaminie zarządzania konfliktami interesów BNP Paribas Banku Polska SA i Biura Maklerskiego BNP Paribas Polska stosownych zasad obowiązujących Biuro Maklerskie. Każdy zidentyfikowany potencjalny lub rzeczywisty konflikt interesów jest zarządzany poprzez stosowanie środków organizacyjnych lub administracyjnych, lub innych mechanizmów zaradczych w celu ochrony interesu Klienta oraz zapewnienia, iż nie dojdzie do naruszenia jego interesu. W przypadku, gdy zastosowane przez Biuro Maklerskie zasady i środki przeciwdziałania konfliktom interesów nie zapewnią wystarczającej ochrony przed wystąpieniem rzeczywistego konfliktu interesów i powstanie ryzyko naruszenia interesów Klienta, Biuro Maklerskie informuje o tym Klienta, pisemnie lub przy użyciu innego trwałego nośnika informacji. Do czasu otrzymania od Klienta wyraźnej informacji o woli zawarcia lub kontynuowania Umowy o świadczenie danej usługi Biuro Maklerskie powstrzyma się od świadczenia tej Usługi dla Klienta. Na żądanie Klienta Biuro Maklerskie może przekazać Klientowi przy użyciu trwałego nośnika informacji lub za pośrednictwem strony internetowej szczegółowe informacje dotyczące zasad postępowania Banku w przypadku powstania konfliktu interesów, które zostały zawarte w: Ogólnych zasadach Regulaminu zarządzania konfliktami interesów w Banku oraz w Biurze Maklerskim BNP Paribas Polska. PODSTAWOWE INFORMACJE O DYREKTYWIE MiFID W państwach Unii Europejskiej w stosunku do instrumentów finansowych odnoszą się standardy tzw. MiFID (ang. Markets in Financial Instruments Directive). MiFID jest dyrektywą, która ustanawia jednolite ramy prawne dla firm inwestycyjnych i usług inwestycyjnych na terenie Unii Europejskiej, a także Islandii, Norwegii i Liechtensteinu. MiFID obejmuje następujące akty prawne: Dyrektywę 2004/39/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 21 kwietnia 2004 roku w sprawie rynków instrumentów finansowych, Dyrektywę Komisji 2006/73/WE z 10 sierpnia 2006 roku wprowadzającą środki wykonawcze do dyrektywy 2004/39/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez przedsiębiorstwa inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tejże dyrektywy (akt wykonawczy), Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1287/2006 z 10 sierpnia 2006 roku wprowadzające środki wykonawcze do dyrektywy 2004/39/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do zobowiązań przedsiębiorstw inwestycyjnych w zakresie prowadzenia rejestrów, sprawozdań z transakcji, przejrzystości rynkowej, dopuszczenia instrumentów finansowych do obrotu oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tejże dyrektywy (akt wykonawczy). 9

11 Jest to element prawa Unii Europejskiej, który ustanawia spójne ramy prawne dla usług inwestycyjnych oraz rynków finansowych. Dyrektywa wprowadza regulacje, które mają wpływ na organizację i sposób funkcjonowania firm inwestycyjnych i banków, wspiera i ułatwia świadczenie usług inwestycyjnych w ramach Unii Europejskiej oraz ma na celu zwiększenie integracji unijnych rynków kapitałowych. Co szczególnie istotne z punktu widzenia klientów, MiFID wyznacza standardy, które obowiązują firmy inwestycyjne w zakresie ochrony klientów oraz przejrzystości i konkurencyjności działania firm inwestycyjnych i banków na rynkach instrumentów finansowych. Implementacja przepisów dyrektywy MiFID w Polsce, wymagała nowelizacji lub wprowadzenia następujących aktów prawnych: Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi z dnia 29 lipca 2005 r. oraz aktów wykonawczych do ustawy: Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców (Dz. U. Nr 206, poz. 1715). Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 listopada 2009 r. w sprawie trybu i warunków postępowania firm inwestycyjnych, banków, o których mowa w art. 70 ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, oraz banków powierniczych (Dz.U. Nr 204, poz. 1577). Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 listopada 2009 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków technicznych i organizacyjnych dla firm inwestycyjnych, banków, o których mowa w art. 70 ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, i banków powierniczych oraz warunków szacowania przez dom maklerski kapitału wewnętrznego (Dz.U. Nr 204, poz. 1579). Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 października 2009 r. w sprawie warunków, jakie musi spełniać organizowany przez firmę inwestycyjną alternatywny system obrotu (Dz. U. Nr 187, poz. 1448). Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 r. i aktów wykonawczych do tej ustawy, Ustawy o funduszach inwestycyjnych z dnia 27 maja 2004 r. i aktów wykonawczych do tej ustawy. BNP Paribas Bank Polska SA oraz Biuro Maklerskie BNP Paribas Polska przy świadczeniu usług maklerskich, w drodze wykonywania obowiązków wynikających z aktów prawa polskiego implementujących wymogi dyrektywy MiFID, jest zobowiązane do stosowania zasad pozwalających na zapewnienie Klientom ochrony m.in. poprzez: klasyfikację Klientów mającą na celu zapewnie odpowiedniego poziomu ochrony w ramach świadczonej usługi maklerskiej, dokonywanie oceny odpowiedniości usług maklerskich i instrumentów finansowych, wprowadzenie zasad postępowania Banku oraz Biura Maklerskiego w przypadku powstania konfliktu interesów, przyjmowanie i przekazywanie zleceń w sposób uwzględniający najlepiej pojęty interes Klientów, informowanie o instrumentach finansowych oraz ryzykach z nimi związanych. 10

12 KLASYFIKACJA KLIENTÓW Wymagania dyrektywy MiFID wprowadzają obowiązek dokonywania przez firmę inwestycyjną lub bank świadczący usługi inwestycyjne klasyfikacji swoich klientów w celu wyznaczenia zakresu środków ochrony przysługujących Klientowi. Możliwy jest podział klientów na trzy kategorie: klienta detalicznego, klienta profesjonalnego oraz uprawnionego kontrahenta. Szczegółowy zakres ochrony Klientów zależy od danej kategorii: Najwyższy poziom ochrony przysługuje klientom sklasyfikowanym jako Klienci detaliczni Zapewnienie pełnej ochrony klientom wiąże się z koniecznością wypełnienia dodatkowych dokumentów, jak na przykład kwestionariusz służący zbadaniu stopnia odpowiedniości produktów. Klienci profesjonalni oraz Uprawnieni kontrahenci objęci są mniejszą ochroną, gdyż Biuro Maklerskie przyjmuje, iż z założenia dysponują oni odpowiednią wiedzą i doświadczeniem, niezbędnymi do podejmowania samodzielnych decyzji inwestycyjnych (finansowych). Z tego też względu wymogi formalne dla tej kategorii są zdecydowanie mniejsze. W trosce o zapewnienie najwyższego standardu świadczonych usług i wysokiego poziomu ochrony Klientów, zarówno Bank dla Klientów Departamentu Bankowości Prywatnej, jak i Biuro Maklerskie BNP Paribas Polska w trakcie inicjowania relacji z Klientem klasyfikuje wszystkich swoich Klientów jako klientów detalicznych, bez względu na ich cechy brane pod uwagę w dyrektywie, jak na przykład wiedza i doświadczenie inwestycyjne, wartość posiadanych aktywów itp. Ochrona polega na przekazywaniu Klientom określonych informacji wymaganych przepisami prawa, na weryfikacji, czy dany produkt lub usługa są odpowiednie dla Klienta, na stosowaniu w odniesieniu do Klientów określonych polityk, uzależnionych od rodzaju usługi oraz kategorii Klienta, jak również na wykonywaniu innych obowiązków przewidzianych treścią przepisów prawa. Wniosek Klienta o zmianę kategorii na wyższą i wynikający z niej poziom ochrony zostanie rozpatrzony negatywnie. BADANIE ODPOWIEDNIOŚCI Zgodnie z wymogami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 20 listopada 2009 roku w sprawie trybu i warunków postępowania firm inwestycyjnych, banków, o których mowa w art. 70 ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, oraz banków powierniczych (Dz.U. z 2009 roku, nr 204, poz. 1577) Bank oraz Biuro Maklerskie, przed zawarciem z Klientem umowy o świadczenie usługi maklerskiej, są zobowiązane do upewnienia się, że usługa maklerska bądź instrument finansowy będący przedmiotem oferowanej usługi maklerskiej są dla Klienta odpowiednie, biorąc pod uwagę jego indywidualną sytuację. Odpowiedniość oznacza rozumienie produktu przez Klienta, a w szczególności znajomość wszelkich ryzyk związanych z danym produktem i ich wpływ na obecną i przyszłą cenę. Badanie, podczas którego weryfikacji podlega poziom wiedzy i doświadczenia inwestycyjnego Klienta w zakresie instrumentów finansowych, a także jego cele inwestycyjne, poziom akceptowalnego ryzyka, jak również zakładany horyzont czasowy inwestycji i indywidualna sytuacja finansowa, jest zestawem pytań, na które Klient powinien odpowiedzieć zgodnie ze stanem faktycznym, umożliwiając tym samym dokonanie odpowiednio przez Bank oraz przez Biuro Maklerskie oceny odpowiedniości. 11

13 Brak wypełnienia testu jest równoznaczny z brakiem możliwości wykonania oceny wiedzy i doświadczenia Klienta, a w konsekwencji brakiem możliwości oceny, które z oferowanych produktów są dla niego właściwe. Odmowa wypełnienia testu odpowiedniości może stanowić przeszkodę do zawarcia wybranej umowy o świadczenie usługi maklerskiej. Ogólne zasady zarządzania konfliktami interesów w Banku oraz w Biurze Maklerskim BNP Paribas Polska I. WPROWADZENIE Zgodnie z Ustawą o obrocie instrumentami finansowymi i stosownymi rozporządzeniami wykonawczymi, wynikającymi z przepisów unijnej dyrektywy Markets in Financial Instruments (MiFID), Bank, w tym Biuro Maklerskie, ma obowiązek wdrożyć stosowne środki umożliwiające identyfikację i zapobieganie lub też zarządzanie potencjalnymi i rzeczywistymi konfliktami interesów. Bank opracował i wdrożył Regulamin zarządzania konfliktami interesów, w którym znalazły się zasady zarządzania konfliktami interesów w Banku oraz Biurze Maklerskim. Naczelna zasada Regulaminu przyjętego w Banku stanowi, iż interes Klienta ma pierwszeństwo przed interesami Banku/Biura Maklerskiego i jego pracowników, co ma na celu zarówno ochronę interesów Klientów, jak również gwarancję ich równego traktowania. W Regulaminie tym została opisana strategia działania Banku/Biura Maklerskiego umożliwiająca ochronę interesów Klienta oraz zapewnienie, iż nie dojdzie do naruszenia jego interesów. W uproszczeniu, strategia ta realizowana jest przez: rozpoznawanie okoliczności, które mogą prowadzić do powstania konfliktu interesów powodującego istotne ryzyko wyrządzenia szkody interesom Klientów; stworzenie odpowiednich mechanizmów i rozwiązań umożliwiających zarządzanie sytuacjami powodującymi konflikt; stosowanie rozwiązań zapobiegających szkodom zagrażającym interesom Klientów w zakresie zidentyfikowanych konfliktów. Niniejszy dokument zawiera streszczenie najważniejszych informacji odnośnie postępowania Biura Maklerskiego w kwestii zarządzania sytuacjami mogącymi powodować powstanie konfliktów interesów. II. DEFINICJE Konflikt interesów to okoliczności znane w Banku/Biurze Maklerskim, które mogą doprowadzić do powstania sprzeczności między interesem Banku/Biura Maklerskiego, osobą powiązaną z Bankiem /Biurem Maklerskim, obowiązkiem działania przez Bank/Biuro Maklerskie w sposób rzetelny, z uwzględnieniem najlepiej pojętego interesu Klienta Banku/Biura Maklerskiego, jak również znane Bankowi/Biuru Maklerskiemu okoliczności mogące doprowadzić do powstania sprzeczności między interesami kilku Klientów Banku/Biura Maklerskiego. 12

14 Konflikt interesów może powstać w relacjach pomiędzy: Klientem a Bankiem/Biurem Maklerskim, Klientem a osobą powiązaną z Bankiem/Biurem Maklerskim, w tym pracownikiem, dwoma lub więcej Klientami Banku/Biura Maklerskiego. Osoba powiązana oznacza każdą z następujących osób: Pracownika Biura Maklerskiego lub Banku, w tym osobę wchodzącą w skład statutowych organów Banku, Zewnętrznego dostawcę usług lub przedsiębiorcę, któremu powierzono wykonywanie czynności związanych z działalnością lub usługą inwestycyjną świadczoną przez Bank. Klient osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna, która: zawarła z Bankiem/Biurem Maklerskim umowę dot. świadczenia usługi maklerskiej wykonywanej przez Biuro Maklerskie lub z Bankiem umowę dot. świadczenia usługi bankowej mogącej mieć wpływ na usługę maklerską, potencjalnie zamierza zawrzeć z Bankiem/Biurem Maklerskim umowę dotyczącą świadczenia usługi maklerskiej lub o korzystanie z innych produktów i usług, w przypadku podejmowania przez Bank/Biuro Maklerskie działań mających na celu zawarcie takiej umowy. III. SYTUACJE PROWADZĄCE DO POWSTANIA KONFLIKTU INTERESÓW Oceniając zakres świadczonych usług, Bank/Biuro Maklerskie rozpoznał następujące sytuacje, które mogą prowadzić do powstania konfliktu interesów: Sytuacje, gdy Pracownik ma interes w określonym wyniku usługi lub transakcji zawieranej w imieniu Klienta sprzeczny z interesem Klienta; Uzyskiwanie przez Bank/Biuro Maklerskie korzyści materialnych i niematerialnych od osób trzecich, co może wpłynąć na działania sprzeczne z interesami Klientów; Uzyskiwanie przez Pracowników od osób trzecich, w tym Klientów, korzyści materialnych i niematerialnych, w szczególności prezentów lub innych form gratyfikacji o znacznej wartości majątkowej lub korzyści majątkowej innej niż standardowe prowizje i opłaty, co może wpłynąć na sposób wykonywania czynności maklerskich sprzeczny z interesem Klientów; Uzyskiwanie przez Pracowników wynagrodzenia od Banku/Biura Maklerskiego powodującego preferowanie interesów Banku/Biura Maklerskiego kosztem interesów Klienta; Posiadanie informacji poufnych o emitentach (tj. niepodanych do publicznej wiadomości), które w przypadku ujawnienia lub wykorzystania wpłynęłyby na świadczone usługi; Niekontrolowany przepływ pomiędzy osobami powiązanymi informacji o Klientach i zleceniach; Dokonywanie transakcji własnych przez osoby powiązane w zakresie instrumentów finansowych będących przedmiotem zlecenia; Nieuzasadnione preferowanie interesów jednego Klienta w stosunku do interesów drugiego Klienta w zakresie szybkości przekazywania zleceń; Sytuacje konfliktów interesów wynikające z faktu wchodzenia Banku/Biura Maklerskiego w skład grupy kapitałowej BNP Paribas i powiązań grupowych członków tej grupy oraz wykonywania innej działalności (w tym maklerskich) przez członków tej grupy; Sytuacje konfliktów interesów wynikające ze struktury organizacyjnej Banku/Biura Maklerskiego (świadczenie kilku usług maklerskich i uzależnienie wykonywania jednej usługi od innej). 13

15 IV. ŚRODKI UMOŻLIWIAJĄCE SKUTECZNE ZARZĄDZANIE KONFLIKTAMI INTERESÓW 1. Regulaminy, polityki i procedury Zarówno Bank, jak i Biuro Maklerskie wdrożyły i stosują w ramach swojej działalności szereg regulaminów, polityk i procedur mających na celu zarządzanie sytuacjami mogącymi powodować powstanie konfliktu interesów. Dokumenty te podlegają stałemu procesowi monitoringu i weryfikacji, są one jednocześnie przedmiotem szkoleń dla pracowników Banku oraz Biura Maklerskiego. 2. Sposoby zarządzania konfliktem interesów W celu zagwarantowania prawidłowej realizacji polityki Bank wdrożył w jednostkach organizacyjnych Banku, w tym w Biurze Maklerskim, zestaw środków organizacyjnych i administracyjnych, mających na celu zapobieganie sytuacjom konfliktów interesów. Środki te obejmują następujące elementy: Bariery informacyjne Pracownicy przestrzegają poufności informacji dotyczących Klientów i nie ujawniają ich, ani też nie wykorzystują w niewłaściwy sposób. W szczególnie wrażliwych przypadkach Bank/Biuro Maklerskie stosują zasadę tzw. chińskiego muru i stosowne procedury mające na celu zapobieżenie nieuzasadnionej wymianie informacji pomiędzy pracownikami różnych jednostek Banku lub Biura Maklerskiego. W podobnych sytuacjach Bank/Biuro Maklerskie dokonuje również podziału informacji, a zarządzanie nimi powierza jednocześnie kilku różnym pracownikom wyższego szczebla. Oddzielenie nadzoru / funkcji Jeżeli w ramach działalności danej jednostki organizacyjnej Banku/Biura Maklerskiego czy w ramach konkretnej działalności biznesowej mogłoby dojść do powstania konfliktu interesów, działalność taka będzie rozdzielana na dwie osobne jednostki nadzorowane przez niezależnych od siebie pracowników wyższego szczebla. Wynagrodzenie Wynagrodzenie i premie powiązane są z zyskami Banku lub jednostki, w której zatrudniony jest pracownik. Jednocześnie Bank/Biuro Maklerskie unika sytuacji, w których wynagrodzenie i premie byłyby uzależnione od wyników działów o odmiennych interesach lub w których naliczanie wynagrodzenia odbywałoby się z brakiem poszanowania interesów Klientów. Zachęty Przyjmowanie przez Bank/Biuro Maklerskie zachęt, tj. opłat, prowizji i świadczeń niepieniężnych, przyjmowanych od osób trzecich w związku ze świadczoną na rzecz Klientów usługą, jest akceptowane jedynie wtedy, gdy informacje o zachęcie zostaną ujawnione Klientom oraz gdy zachęty oznaczają wniesienie normalnej opłaty lub prowizji mającej na celu poprawę jakości świadczonej usługi. Jednocześnie zabronione jest przyjmowanie korzyści pieniężnych lub niepieniężnych uzyskiwanych przez Bank lub Biuro Maklerskie lub jego pracowników w związku z obrotem instrumentami finansowymi, mogących wpłynąć na nierzetelne postępowanie w trakcie świadczenia usług. Transakcje własne pracowników Aby zapobiec konfliktom interesów związanym z wykorzystywaniem informacji uzyskanych od Klientów, a także aby uniknąć wystąpienia manipulacji na rynku, wszyscy pracownicy 14

16 podlegają wewnętrznym zasadom regulującym dokonywanie przez nich transakcji na własny rachunek. Zewnętrzna działalność pracowników Pracownicy objęci są zasadami stworzonymi w celu zapobieżenia wystąpieniu konfliktów interesów związanych z prowadzoną przez nich działalnością poza Bankiem. Prezenty Zgodnie z odrębną procedurą pracownicy nie mogą przyjmować żadnych prezentów, które nie są uznawane za typowe dla relacji, które ich łączą z ich Klientami. Zbyt kosztowne prezenty oferowane przez Klientów mogą prowadzić do powstania konfliktu interesów. Ujawnienie konfliktu interesów W sytuacji, gdy wyczerpały się możliwości zarządzania sytuacjami wywołującymi konflikt interesów lub gdy dostępne środki zaradcze w niewystarczający sposób chronią interes Klientów, fakt wystąpienia konfliktu jest ujawniany, aby umożliwić Klientowi podjęcie świadomej decyzji odnośnie tego, czy w zaistniałej sytuacji w dalszym ciągu jest on zainteresowany korzystaniem z danej usługi za pośrednictwem Banku/Biura Maklerskiego. Odmowa działalności W szczególnych sytuacjach, w których Bank/Biuro Maklerskie jest przekonane, że zostały wyczerpane absolutnie wszystkie możliwości zarządzania sytuacjami powodującymi konflikt interesów, Bank/Biuro Maklerskie ma możliwość odmowy świadczenia danej usługi na rzecz Klienta. RYZYKO INWESTYCYJNE (OPIS INSTRUMENTÓW) RYZYKO Nieodłączną częścią każdej inwestycji jest ryzyko, którego poziom jest zróżnicowany i zależy od rodzaju instrumentu finansowego, będącego przedmiotem inwestycji. Każdorazowa decyzja inwestycyjna powinna być poprzedzoną analizą polegającą na określeniu oczekiwanego przyszłego dochodu oraz oceny poziomu ryzyka z nim związanego. Inwestowanie środków w instrumenty finansowe wiąże się z możliwością wystąpienia ryzyka utraty części lub całości zainwestowanych środków, a nawet koniecznością poniesienia dodatkowych kosztów. Ponadto na cenę instrumentów finansowych wpływ może mieć wiele różnych czynników, które są lub mogą być niezależne od emitentów i wyników ich działalności, do których zaliczyć można m.in. zmieniające się warunki ekonomiczne, prawne, polityczne i podatkowe. Informacje o osiągniętej w przeszłości stopie zwrotu z danego instrumentu lub usługi nie stanowią gwarancji jej uzyskania w przyszłości. Zamieszczone tu informacje, na temat poszczególnych instrumentów finansowych oraz związanych z nimi ryzyk, nie zawierają opisów wszystkich możliwych typów ryzyk. Klient, przed podjęciem decyzji inwestycyjnej, powinien zapoznać się z niniejszym opracowaniem oraz dodatkowo informacjami udostępnianymi przez emitentów w prospektach emisyjnych, memorandach informacyjnych oraz warunkach obrotu i emisji. Informacje te są również udostępniane przez specjalistyczne serwisy informacyjne, Komisję Nadzoru Finansowego i Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (www.gpw.pl), gdzie odnaleźć można również m.in. materiały edukacyjne dla inwestorów. 15

17 Inwestycja w instrumenty finansowe notowane w zagranicznych miejscach wykonania, wiąże się z dodatkowymi typami ryzyka opisanymi na końcu tego materiału. AKCJE Charakterystyka Akcje są instrumentami o charakterze udziałowym odzwierciedlającym prawo do własności cząstki majątku spółki. Oznacza to członkostwo w spółce akcyjnej i wyznacza jednocześnie zakres praw i obowiązków akcjonariusza, dzielące się na prawa majątkowe i korporacyjne. Pierwsza grupa obejmuje przede wszystkim prawo do dywidendy oraz prawo do odpowiedniej części majątku spółki w przypadku jej likwidacji, zaś do uprawnień korporacyjnych zalicza się m.in. prawo do udziału w walnym zgromadzeniu akcjonariuszy spółki oraz prawo głosu. Ze względu na fakt, że akcje emitowane są na czas nieokreślony, prawa te nie mają ograniczenia czasowego. Posiadanie akcji wiąże się nie tylko z uprawnieniami, ale również z określonym ryzykiem. Czynniki ryzyka Ryzyko przyszłego kształtowania się kursu akcji brak pewności co do kierunku kształtowania się ceny akcji w przyszłości, potencjalnie skutkujące możliwością straty części bądź całości zainwestowanego kapitału. Ryzyko płynności określa stopień trudności, z jakim można sprzedać posiadane akcje bez utraty wartości w stosunku do bieżącej ceny rynkowej akcji. W przypadku niskiej płynności instrumentu sprzedaż posiadanego pakietu może spowodować istotny spadek kursu giełdowego. Ryzyko zawieszenia obrotu akcjami lub ich wykluczenia z obrotu ryzyko zawieszenia notowań, wycofania lub wykluczenia instrumentów finansowych z obrotu na rynku regulowanym wynikające z istniejącego stanu prawnego może w znaczący sposób wpłynąć na rynkową wycenę instrumentów finansowych. Ryzyko związane z sytuacją makroekonomiczną wynika z wrażliwości rynku kapitałowego na krajowe i światowe czynniki makroekonomiczne, w szczególności takie jak: tempo wzrostu gospodarczego, stopień nierównowagi makroekonomicznej (deficyty budżetowe, handlowe i obrotów bieżących), wielkość popytu konsumpcyjnego, poziom inwestycji, wysokość stóp procentowych, wielkość i kształtowanie się poziomu inflacji. Ryzyko dotyczące danej spółki (emitenta) związane z jej wynikami finansowymi, sytuacją w danej branży, konkurencją płynnością i wahaniami cen instrumentów będących przedmiotem inwestycji. W przypadku akcji będących przedmiotem oferty publicznej należy również zwrócić uwagę na ryzyko związane z niedopuszczeniem lub opóźnieniem dopuszczenia akcji do obrotu na rynku. Czynniki te mogą powodować wzrost lub spadek ryzyka związanego z inwestycjami w akcje. Sytuacja operacyjna i finansowa spółki wpływa na poziom notowań akcji danej spółki, a także na zmienność kursu jej akcji. Płynność i wahania cen decydują o możliwości zakupu lub sprzedaży akcji. Ryzyko przymusowego wykupu wynikające z aktualnego stanu prawnego, ryzyko polegające na konieczności zbycia posiadanych akcji w drodze wezwania do sprzedaży. Ryzyko walutowe w przypadku akcji notowanych na rynkach zagranicznych, których ceny są nominowane w walutach obcych, dodatkowo występuje element niepewności, związany z ryzykiem kształtowania się kursów walut obcych w czasie, który powoduje, że osiągnięty efekt inwestycyjny może być odmienny od założonego przez inwestora. Przy inwestycjach na rynkach zagranicznych należy wziąć pod uwagę m.in. odmienne uregulowania prawne i podatkowe obowiązujące w krajach emitenta bądź na rynku, na którym inwestycja jest dokonywana. 16

18 Ryzyko zmienności akcje odznaczają się znaczącą zmiennością cen, zwłaszcza w krótkim okresie. Przyjęcie dłuższego horyzontu inwestycji może ograniczyć ryzyko zmienności kursów akcji. PRAWA DO AKCJI (PDA) Charakterystyka Prawa do akcji są instrumentem finansowym w swojej charakterystyce bardzo zbliżonym do akcji. Wynika z nich uprawnienie do otrzymania, niemających formy dokumentu, akcji nowej emisji spółki publicznej. Uprawnienie to powstaje z chwilą dokonania przydziału tych akcji i wygasa z chwilą zarejestrowania akcji w depozycie papierów wartościowych, albo z dniem uprawomocnienia się postanowienia sądu rejestrowego odmawiającego wpisu podwyższenia kapitału zakładowego do rejestru przedsiębiorców. PDA umożliwiają inwestorom skrócenie czasu oczekiwania pomiędzy przydziałem akcji nowej emisji, a ich wprowadzeniem do obrotu zorganizowanego i pierwszym notowaniem na rynku regulowanym. Natomiast posiadanie PDA nie daje praw tożsamych z posiadaniem akcji tej samej spółki. Emitenci akcji nie posiadają obowiązku każdorazowego wprowadzania niezarejestrowanych akcji nowej emisji w formie PDA. Czynniki ryzyka Z inwestowaniem w PDA związane są wszystkie czynniki ryzyka charakterystyczne dla inwestycji w akcje. Dodatkowo, w przypadku odmowy rejestracji emisji akcji przez sąd, emitent jest zobowiązany do zwrócenia posiadaczowi PDA środków wpłaconych w czasie subskrypcji według ceny emisyjnej akcji. PDA odznaczają się znaczącą zmiennością cen, często wyższą od akcji tej samej spółki. PRAWA POBORU Charakterystyka Prawo poboru związane jest z planowaną emisją nowych akcji przez spółkę. Oznacza ono przywilej pierwszeństwa przy zakupie nowych akcji przez dotychczasowych akcjonariuszy, z wyłączeniem sytuacji, w której walne zgromadzenie akcjonariuszy, działając w interesie spółki, pozbawi akcjonariuszy prawa poboru w całości lub części. W przypadku akcji dopuszczonych do obrotu zorganizowanego ważną cechą prawa poboru jest to, że może ono być przedmiotem obrotu, jako samodzielny papier wartościowy. Oznacza to, że dotychczasowi posiadacze starych akcji mogą zrezygnować z prawa objęcia nowych akcji, sprzedając to prawo w obrocie zorganizowanym. Jednocześnie akcjonariusze spółki, którzy przed nową emisją akcji nie byli akcjonariuszami spółki, a chcieliby nabyć akcje nowej emisji, mogą to zrobić poprzez zakup prawa poboru. Czynniki ryzyka Z inwestowaniem w prawa poboru związane są wszystkie czynniki ryzyka charakterystyczne dla inwestycji w akcje. Ryzyko wygaśnięcia prawa poboru - czas notowań praw poboru jest zazwyczaj bardzo krótki (kilka dni do kilku tygodni) i w przypadku niewykonania prawa poboru w określonym terminie lub niesprzedania praw poboru w ostatnim dniu notowań na rynku zorganizowanym, Klient nie otrzyma żadnej zapłaty w momencie ich wygaśnięcia, co będzie skutkowało całkowitą utratą ulokowanych w nim środków. Ryzyko ceny emisyjnej cena emisyjna może zostać ustalona po dniu przyznania prawa poboru, co uniemożliwia oszacowanie wartości prawa poboru w dniu jego nabycia. 17

19 Prawa poboru odznaczają się bardzo znaczącą zmiennością cen, w większości przypadków wyższą od akcji tej samej spółki. KONTRAKTY TERMINOWE Charakterystyka Kontrakty terminowe to instrumenty finansowe, których istotę stanowi umowa pomiędzy stronami, z których jedna zobowiązuje się do kupna a druga do sprzedaży, w ściśle określonym terminie (w tzw. dniu wygaśnięcia) i po ściśle określonej w momencie zawarcia transakcji cenie, określonej ilości wystandaryzowanego instrumentu bazowego lub dokonania równoważnego rozliczenia pieniężnego. Instrumentami bazowymi dla kontraktów mogą być między innymi: indeksy giełdowe, waluty, akcje spółek oraz obligacje. Wystawiający kontrakt zajmuje krótką pozycję (sprzedaje kontrakt) i zobowiązuje się do dostarczenia przedmiotu kontraktu w dniu wygaśnięcia kontraktu. Nabywca kontraktu zajmuje natomiast pozycję długą, zobowiązując się przy tym do zapłacenia ustalonej ceny po dostarczeniu przedmiotu kontraktu. W praktyce większość kontraktów znajdujących się w obrocie na GPW rozliczana jest pieniężnie. W przypadku kontraktów terminowych notowanych na GPW ostatnim dniem obrotu każdą serią jest trzeci piątek danego miesiąca wykonania, a obrót nimi dokonywany jest w tzw. seriach. Kurs kontraktu podawany jest w punktach, a cenę ustala się mnożąc kurs przez odpowiedni mnożnik, którego wartość różni się w zależności od tego, na jaki instrument bazowy kontrakt opiewa. Klient kupujący /sprzedający kontrakt jest obowiązany wnieść do biura depozyt zabezpieczający zapewniający rozliczenie jego zobowiązań względem kontrahenta transakcji. Minimalną wartość depozytu wnoszonego przez Klienta określa właściwa izba rozrachunkowa (np. Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych), która rozlicza i gwarantuje wszystkie zawarte na danym rynku transakcje. W większości przypadków depozyt ten jest codziennie aktualizowany oraz dokonywane są codzienne rozliczenia rynkowe skutkujące koniecznością uzupełnienia depozytu lub jego zwrotu. Ponieważ wartość depozytu stanowi tylko część wartości transakcji, mówi się, że kontrakty terminowe mają dużą dźwignię finansową. Szczegółowe informacje dotyczące różnych typów kontraktów notowanych na GPW można znaleźć na stronach Czynniki ryzyka Z inwestowaniem w kontrakty terminowe związane są wszystkie czynniki ryzyka charakterystyczne dla instrumentu bazowego, na który dany kontrakt opiewa. Ryzyko bazy, które oznacza, iż cena instrumentu pochodnego może odbiegać od wartości teoretycznej instrumentu bazowego. Ryzyko płynności płynność niektórych kontraktów terminowych jest znacząco niższa od płynności instrumentów bazowych, na które opiewają (np. kontrakty na akcje). Ryzyko dywidendy w przypadku kontraktów opartych o indeksy cenowe płatności dywidendowe komponentów indeksu wpływają ujemnie na wycenę instrumentu bazowego, a w konsekwencji kontraktu terminowego na dany indeks. Zmienność notowań kontraktów jest zbliżona do zmienności instrumentów bazowych, z zastrzeżeniem różnic wynikających z ryzyka bazy. W związku z ograniczonymi wymogami kapitałowymi związanymi z otwarciem pozycji na kontrakcie (wniesienie jedynie depozytu zabezpieczającego zamiast całej wartości kontraktu, wykorzystywanie dźwigni finansowej), inwestycje w kontrakty terminowe obarczone są bardzo wysokim ryzykiem. Klient powinien liczyć się nie tylko z możliwością utraty całości zainwestowanego kapitału, ale również z potencjalną stratą przekraczającą wielkość pierwotnie opłaconego depozytu. 18

20 OPCJE Charakterystyka Opcja jest instrumentem finansowym mającym postać kontraktu, w którym jego posiadacz ma prawo do kupna (opcja kupna) lub prawo do sprzedaży (opcja sprzedaży) instrumentu bazowego po ustalonej cenie w dniu wykonania, czyli do tzw. wykonania opcji (zrealizowania opcji). Wyróżniamy dwa typy opcji: opcję kupna oraz opcję sprzedaży. Zarówno opcja kupna, jak również opcja sprzedaży mogą być nabyte bądź wystawione przez Klienta. O Kliencie, który kupił lub sprzedał opcje, mówi się, że ma otwartą pozycję. Może on ją utrzymać do dnia wykonania opcji lub też w każdej chwili wycofać się z rynku (zamknąć pozycję). Klient otwierający pozycję długą na opcjach musi zapłacić premię. Klient otwierający pozycję krótką na opcjach wnosi depozyt zabezpieczający. Minimalną wartość depozytu określa właściwa izba rozrachunkowa (np. Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych), która rozlicza i gwarantuje wszystkie zawarte na rynku transakcje. W przypadku opcji notowanych na GPW premia stanowi równowartość kursu transakcyjnego przemnożonego przez odpowiedni mnożnik. Wartość mnożnika różni się w zależności od typu instrumentu bazowego. Wśród opcji notowanych na GPW instrumentami bazowymi mogą być akcje (obecnie obrót i wprowadzanie kolejnych serii opcji na akcje jest zawieszony przez GPW) oraz indeks WIG20. Regulowanie zobowiązań dla tych opcji następuje wyłącznie w formie rozliczenia pieniężnego. Czynnikami o szczególnym znaczeniu w przypadku opcji (oprócz wartości instrumentu bazowego) są: zmienność instrumentu bazowego, czas pozostający do wygaśnięcia, wysokość stopy procentowej aktywów uznanych za pozbawione ryzyka, wysokość dywidendy (o ile jest wypłacana) z instrumentu bazowego. Opcje, podobnie jak kontrakty, notowane są w obrocie w tzw. seriach. Seria obejmuje wszystkie opcje danego typu mające ten sam termin wykonania. W przypadku opcji notowanych na GPW ostatnim dniem obrotu każdą serią jest trzeci piątek danego miesiąca wykonania. Szczegółowe informacje dotyczące różnych typów kontraktów opcyjnych notowanych na GPW można znaleźć na stronach Czynniki ryzyka Z inwestowaniem w opcje związane są wszystkie czynniki ryzyka charakterystyczne dla instrumentu bazowego, na który dany kontrakt opcyjny opiewa. Ryzyko rynkowe, wynikające z uzależnienia od instrumentu bazowego, jest potęgowane przez efekt dźwigni finansowej, wynikający z faktu, że wartość początkowej inwestycji którą w przypadku nabycia opcji jest kurs opcji przemnożony przez mnożnik, natomiast w przypadku wystawienia opcji depozyt zabezpieczający jest niska w porównaniu z wartością instrumentu bazowego. Dlatego też relatywnie małe wahania kursów instrumentu bazowego mają proporcjonalnie większy wpływ na wartość pozycji w opcjach. Ryzyko upływu czasu cena opcji jest uzależniona od czasu, jaki pozostał do wygaśnięcia opcji. Zbliżanie się terminu wygaśnięcia opcji może powodować spadek wartości opcji nawet przy niezmienionym poziomie ceny instrumentu bazowego. Upływ czasu działa więc na niekorzyść nabywców opcji kupna i nabywców opcji sprzedaży. Ryzyko zmian zmienności instrumentu bazowego zmiany w zmienności instrumentu bazowego wpływają na wartość opcji. Im większa jest zmienność instrumentu bazowego, tym wartość opcji jest wyższa, im mniejsza zmienność, tym wartość opcji jest mniejsza. Ryzyko płynności płynność opcji wystawionych, zwłaszcza na akcje, jest bardzo niska. Opcje odznaczają się bardzo znaczącą zmiennością notowań. 19

DOM MAKLERSKI PEKAO PAKIET INFORMACYJNY MiFID SPIS TREŚCI

DOM MAKLERSKI PEKAO PAKIET INFORMACYJNY MiFID SPIS TREŚCI DOM MAKLERSKI PEKAO PAKIET INFORMACYJNY MiFID SPIS TREŚCI I. Informacja o Domu Maklerskim Pekao 2 II. Ryzyka związane z inwestowaniem w instrumenty finansowe 4 III. Ogólne zasady przyjmowania i przekazywania

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE O INSTRUMENTACH FINANSO- WYCH I RYZYKU

INFORMACJE O INSTRUMENTACH FINANSO- WYCH I RYZYKU Deutsche Bank Broszura informacyjna MiFID dla Klientów Indywidualnych, Private Banking oraz Klientów Biznesowych 1 GRUPA KAPITAŁOWA Deutsche Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, al. Armii Ludowej 26

Bardziej szczegółowo

Informacja dla klientów SGB-Banku S.A. w sprawie stosowania przepisów

Informacja dla klientów SGB-Banku S.A. w sprawie stosowania przepisów Informacja dla klientów SGB-Banku S.A. w sprawie stosowania przepisów dotyczących rynków instrumentów finansowych (MiFID) Informacje ogólne Broszura MiFID Niniejszy dokument przygotowany został dla Klientów

Bardziej szczegółowo

Ogólny opis istoty instrumentów finansowych oraz ryzyka związanego z inwestowaniem w te instrumenty finansowe

Ogólny opis istoty instrumentów finansowych oraz ryzyka związanego z inwestowaniem w te instrumenty finansowe Ogólny opis istoty instrumentów finansowych oraz ryzyka związanego z inwestowaniem w te instrumenty finansowe Akcje Papier wartościowy dający prawo do własności części majątku spółki, łączący w sobie prawa

Bardziej szczegółowo

OGÓLNY OPIS ISTOTY INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH ORAZ RYZYKA ZWIĄZANEGO Z INWESTOWANIEM W INSTRUMENTY FINANSOWE:

OGÓLNY OPIS ISTOTY INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH ORAZ RYZYKA ZWIĄZANEGO Z INWESTOWANIEM W INSTRUMENTY FINANSOWE: OGÓLNY OPIS ISTOTY INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH ORAZ RYZYKA ZWIĄZANEGO Z INWESTOWANIEM W INSTRUMENTY FINANSOWE: I. INFORMACJE OGÓLNE Noble Securities S.A. informuje, że inwestowanie środków w instrumenty finansowe

Bardziej szczegółowo

Ryzyko Inwestycyjne. Rodzaje aktywów finansowych

Ryzyko Inwestycyjne. Rodzaje aktywów finansowych Ryzyko Inwestycyjne NWAI Dom Maklerski S.A. informuje, że ryzyko inwestycyjne jest nieodłącznym elementem każdej decyzji inwestycji. Poszczególne rodzaje instrumentów finansowych cechują się zróżnicowanymi

Bardziej szczegółowo

MiFID Broszura Informacyjna. MiFID Produkty inwestycyjne

MiFID Broszura Informacyjna. MiFID Produkty inwestycyjne MiFID Broszura Informacyjna MiFID Produkty inwestycyjne SPIS TREŚCI SZANOWNI PAŃSTWO, Niniejszą broszurę przygotowaliśmy specjalnie dla Klientów Banku Handlowego w Warszawie S.A. (zwanego dalej Bankiem

Bardziej szczegółowo

Pakiet informacyjny MiFID

Pakiet informacyjny MiFID Pakiet informacyjny MiFID Warszawa, 22 czerwca 2012 r. SPIS TREŚCI WSTĘP...3 I. INFORMACJA O BANKU POLSKA KASA OPIEKI SPÓŁKA AKCYJNA...4 II. INFORMACJA O FUNDUSZACH INWESTYCYJNYCH...5 Rozdział 1 Czym są

Bardziej szczegółowo

Pakiet Informacyjny MiFID

Pakiet Informacyjny MiFID Pakiet Informacyjny MiFID Informacje, które Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A. jako firma inwestycyjna jest zobowiązany przekazad Klientowi zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Informacje dla Klientów

Bardziej szczegółowo

OGÓLNY OPIS ISTOTY INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH ORAZ RYZYKA ZWIĄZANEGO Z INWESTOWANIEM W TE INSTRUMENTY FINANSOWE

OGÓLNY OPIS ISTOTY INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH ORAZ RYZYKA ZWIĄZANEGO Z INWESTOWANIEM W TE INSTRUMENTY FINANSOWE OGÓLNY OPIS ISTOTY INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH ORAZ RYZYKA ZWIĄZANEGO Z INWESTOWANIEM W TE INSTRUMENTY FINANSOWE Spis treści: 1. AKCJE 2. PRAWA DO AKCJI (PDA) 3. PRAWA POBORU 4. KONTRAKTY TERMINOWE 5. OPCJE

Bardziej szczegółowo

MiFID broszura informacyjna

MiFID broszura informacyjna MiFID broszura informacyjna dla Klientów Raiffeisen Bank Polska S.A. SPIS TREŚCI CZĘŚĆ 1. Przewodnik po MiFID 4 I. Co to jest MiFID? 4 II. Proces świadczenia usług inwestycyjnych 4 A. Przed świadczeniem

Bardziej szczegółowo

BROSZURA INFORMACYJNA A O WYMOGACH MIFID DLA KLIENTÓW PKO BANKU POLSKIEGO SA SPIS TREŚCI:

BROSZURA INFORMACYJNA A O WYMOGACH MIFID DLA KLIENTÓW PKO BANKU POLSKIEGO SA SPIS TREŚCI: BROSZURA INFORMACYJNA A O WYMOGACH MIFID DLA KLIENTÓW PKO BANKU POLSKIEGO SA SPIS TREŚCI: Informacje o Banku i świadczonych usługach inwestycyjnych... 2 Zasady kwalifikacji Klientów... 4 Zakres przekazywanych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ZARZĄDZANIA PORTFELAMI, W SKŁAD KTÓRYCH WCHODZI JEDEN LUB WIĘKSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ZARZĄDZANIA PORTFELAMI, W SKŁAD KTÓRYCH WCHODZI JEDEN LUB WIĘKSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ZARZĄDZANIA PORTFELAMI, W SKŁAD KTÓRYCH WCHODZI JEDEN LUB WIĘKSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH PRZEZ SKARBIEC TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. 1. Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

Informacja o DNB Bank Polska S.A. Pakiet Powitalny MiFID

Informacja o DNB Bank Polska S.A. Pakiet Powitalny MiFID Informacja o DNB Bank Polska S.A. Pakiet Powitalny MiFID Spis treści Wstęp... 2 Jakich produktów dotycz MiFID... 2 Jak Bank wykonuje obowiązki wynikające z Dyrektywy MiFID?... 3 1. Klasyfikacja Klientów...

Bardziej szczegółowo

Grupa Deutsche Bank DB Securities

Grupa Deutsche Bank DB Securities Grupa Deutsche Bank DB Securities Regulamin świadczenia usług maklerskich przez DB Securities S.A. (obowiązuje od dnia 31.07.2014 r.) ROZDZIAŁ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejszy Regulamin określa zasady

Bardziej szczegółowo

Grupa Deutsche Bank DB Securities

Grupa Deutsche Bank DB Securities Grupa Deutsche Bank DB Securities Regulamin świadczenia usług maklerskich przez DB Securities S.A. (obowiązuje od dnia 27.02.2015 r.) Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady

Bardziej szczegółowo

Akcje. Prawa Akcjonariuszy. PDF stworzony przez wersję demonstracyjną pdffactory Pro www.pdffactory.pl/

Akcje. Prawa Akcjonariuszy. PDF stworzony przez wersję demonstracyjną pdffactory Pro www.pdffactory.pl/ Akcje Akcje Spółka akcyjna jest własnością akcjonariuszy. Każdy, kto posiada choćby jedną akcję spółki jest właścicielem cząstki jej majątku. Jako współwłaściciel spółki, każdy akcjonariusz ma wynikające

Bardziej szczegółowo

+48 22 521 53 90 - numer do obsługi rachunków inwestycyjnych OTC, linia czynna przez całą dobę.

+48 22 521 53 90 - numer do obsługi rachunków inwestycyjnych OTC, linia czynna przez całą dobę. BROSZURA INFORMACYJNA O WYMOGACH MIFID DLA KLIENTÓW POWSZECHNEJ KASY OSZCZĘDNOŚCI BANKU POLSKIEGO SPÓŁKI AKCYJNEJ (DLA KLIENÓW DOMU MAKLERSKIEGO PKO BANKU POLSKIEGO) Obowiązuje od 12 czerwca 2014 r. Adres

Bardziej szczegółowo

+48 22 521 53 90 numer do obsługi rachunków inwestycyjnych OTC, linia czynna od poniedziałku od godz. 0:00 do piątku do godziny 22:00

+48 22 521 53 90 numer do obsługi rachunków inwestycyjnych OTC, linia czynna od poniedziałku od godz. 0:00 do piątku do godziny 22:00 BROSZURA INFORMACYJNA O WYMOGACH MIFID DLA KLIENTÓW POWSZECHNEJ KASY OSZCZĘDNOŚCI BANKU POLSKIEGO SPÓŁKI AKCYJNEJ (DLA KLIENÓW DOMU MAKLERSKIEGO PKO BANKU POLSKIEGO) Obowiązuje od 1 marca 2015 r. Adres

Bardziej szczegółowo

Instrumenty finansowe. broszura informacyjna

Instrumenty finansowe. broszura informacyjna Instrumenty finansowe w Raiffeisen Bank Polska S.A. broszura informacyjna dla Klientów SPIS TREŚCI WstęP 3 I. Instrumenty rynku pieniężnego i kapitałowego 4 1. BONY SKARBOWE 4 2. OBLIGACJE SKARBOWE 5 3.

Bardziej szczegółowo

Podstawy przedsiębiorczości wykład 1

Podstawy przedsiębiorczości wykład 1 Podstawy przedsiębiorczości wykład 1 1 Rynek finansowy a rynek kapitałowy Charakterystyka rynku kapitałowego Częścią systemu społecznego jest system ekonomiczny, a więc gospodarka jako zbiór zależności,

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług doradztwa inwestycyjnego przez Biuro Maklerskie Banku BGŻ BNP Paribas S.A. (dla klientów bankowości osobistej)

Regulamin świadczenia usług doradztwa inwestycyjnego przez Biuro Maklerskie Banku BGŻ BNP Paribas S.A. (dla klientów bankowości osobistej) Regulamin świadczenia usług doradztwa inwestycyjnego przez Biuro Maklerskie Banku BGŻ BNP Paribas S.A. (dla klientów bankowości osobistej) SPIS TREŚCI Rozdział 1. Postanowienia ogólne Rozdział 2. Informacje

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT INFORMACYJNY

DOKUMENT INFORMACYJNY DOKUMENT INFORMACYJNY DOMENOMANIA.PL S.A. Dokument Informacyjny został sporządzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii A i B do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako alternatywny system obrotu przez

Bardziej szczegółowo

Regulamin Świadczenia Usług Zarządzania Indywidualnym Portfelem Instrumentów Finansowych przez BZ WBK Asset Management SA

Regulamin Świadczenia Usług Zarządzania Indywidualnym Portfelem Instrumentów Finansowych przez BZ WBK Asset Management SA Regulamin Świadczenia Usług Zarządzania Indywidualnym Portfelem Instrumentów Finansowych przez BZ WBK Asset Management SA Poznań, dnia 15 lutego 2013 r. Rozdział I. Postanowienia ogólne Art. 1 [Zakres

Bardziej szczegółowo

WARSZAWA, 26 SIERPNIA 2013 R.

WARSZAWA, 26 SIERPNIA 2013 R. PROSPEKT EMISYJNY CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH SERII D, E, F EMITOWANYCH PRZEZ LEGG MASON AKCJI SKONCENTROWANY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE, UL. BIELAŃSKA 12, 00-085 WARSZAWA STRONA

Bardziej szczegółowo

Investor Leveraged Buy Out Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych

Investor Leveraged Buy Out Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych Prospekt Emisyjny Certyfikatów Inwestycyjnych serii A Investor Leveraged Buy Out Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych z siedzibą w Warszawie, Al. Szucha 8, 00-582 Warszawa, strona internetowa:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG MAKLERSKICH

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG MAKLERSKICH REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG MAKLERSKICH REGULAMIN OKREŚLA ZASADY ŚWIADCZENIA USŁUG MAKLERSKICH KLIENTOM POSIADAJĄCYM RACHUNKI INWESTYCYJNE W BIURZE MAKLERSKIM BANKU BPH S.A. SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe informacje o usługach maklerskich. Charakterystyka i rodzaje ryzyka związane z instrumentami finansowymi

Szczegółowe informacje o usługach maklerskich. Charakterystyka i rodzaje ryzyka związane z instrumentami finansowymi Szczegółowe informacje o usługach maklerskich Charakterystyka i rodzaje ryzyka związane z instrumentami finansowymi Wprowadzenie Szczegółowe informacje o usługach maklerskich DEGIRO stanowią uzupełnienie

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Instrumentów Finansowych Kontrakty Różnic Kursowych CFD Kurs Konwersji Stan Rachunku Kurs Wyceny

Specyfikacja Instrumentów Finansowych Kontrakty Różnic Kursowych CFD Kurs Konwersji Stan Rachunku Kurs Wyceny Regulamin świadczenia usług wykonywania zleceń w obrocie instrumentami finansowymi, prowadzenia rachunków i rejestrów związanych z tym obrotem przez Dom Maklerski TMS Brokers S.A. TMS MiniDirect oraz wymiany

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT INFORMACYJNY. EC2 spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie

DOKUMENT INFORMACYJNY. EC2 spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie DOKUMENT INFORMACYJNY EC2 spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie Sporządzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii A do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako alternatywny system obrotu przez Giełdę

Bardziej szczegółowo