ASYMETRYCZNE INSTRUMENTY POCHODNE W ASPEKCIE ZABEZPIECZENIA POLSKIEGO EKSPORTU W DOBIE KRYZYSU

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ASYMETRYCZNE INSTRUMENTY POCHODNE W ASPEKCIE ZABEZPIECZENIA POLSKIEGO EKSPORTU W DOBIE KRYZYSU"

Transkrypt

1 HUBERT ZARZYCKI Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy ASYMETRYCZNE INSTRUMENTY POCHODNE W ASPEKCIE ZABEZPIECZENIA POLSKIEGO EKSPORTU W DOBIE KRYZYSU Słowa kluczowe: instrumenty pochodne, struktury opcyjnie, opcje walutowe, eksport, kryzys. 1. Wprowadzenie Z punktu widzenia eksportera parytet wymiany walut jest jednym z najistotniejszych czynników warunkujących opłacalność sprzedaży. Im wyższy kurs euro (lub innej waluty rozliczeniowej) w stosunku do złotego, tym większy przychód ze sprzedaży. W celu zabezpieczenia się przed spadkiem wartości walut eksporterzy inwestują w kontrakty pochodne takie jak forward, opcje walutowe i złożone struktury opcyjnie. Dalekowzroczni i ostrożni przedsiębiorcy zawierają kontrakty na kwoty porównywalne do wartości eksportowanych towarów. Przedsiębiorca narażony jest na straty w przypadku, gdy wartość w kontrakcie istotnie przekracza wartość eksportu lub gdy konstrukcja produktów finansowych nie jest dopasowana do oczekiwań eksportera. Od pierwszego kwartału 2006 roku do trzeciego kwartału 2008 roku polskie przedsiębiorstwa eksportujące towary i usługi napotkały trudności związane z osłabianiem kursu euro wobec złotówki. Pewność eksporterów w trwałą aprecjację złotego sprawiła, że szukali oni w 2008 roku sposobów na zabezpieczenia swoich przychodów. Zawarli więc wiele umów na złożone instrumenty pochodne. Było to, jak się okazało, w przeddzień kryzysu gospodarczego i załamania kursu złotówki. Silne zmiany kursu euro/złoty i niekorzystne warunki zawartych umów stały się źródłem olbrzymich problemów finansowych w przedsiębiorstwach. W artykule zamieszczone są informacje o użytych instrumentach pochodnych oraz sytuacji na rynku walut. Następnie poprzez funkcje wypłat produktów finansowych omówione jest ryzyko, koszta jak i zyski stron transakcji. Podsumowanie zawiera sugestie, w jaki sposób można uniknąć podobnej sytuacji w przyszłości. 2. Złożone instrumenty pochodne Już od lat siedemdziesiątych dwudziestego wieku następuje gwałtowny rozwój zastosowań kontraktów opcyjnych. Te finansowe produkty dają możliwość uzyskania dużych zysków z inwestycji niezależnie od koniunktury. Opcje mogą być oparte o różne instrumenty podstawowe (aktywa bazowe, pierwotne) takie jak waluty, akcje, indeksy oraz surowce. Zgodnie z definicją [2], kontrakt opcyjny jest to umowa pomiędzy sprzedawcą a nabywcą, dająca nabywcy prawo (ale nie obowiązek) do kupna (ang. call) lub sprzedaży (ang. put) aktywów bazowych w określonym czasie w przyszłości po ustalonej cenie, w zamian za opłatę zwaną premią opcyjną. Cena opcji uzależniona jest od wartości aktywów bazowych. Posiadanie kontraktu opcyjnego daje prawo, ale nie zobowiązuje, zatem posiadacz opcji (ang. holder) jedynie wtedy skorzysta z tego prawa, gdy będzie to dla niego korzystne. Wykonaniem opcji (ang. exercise) lub jej rozliczeniem nazywa się skorzystanie z tego prawa. Amerykańskie i europejskie typy kontraktów opcyjnych nazywane są standardowymi (waniliowymi). Opcję amerykańską można wykonać w dowolnym czasie począwszy od momentu jej nabycia do terminu wygaśnięcia. Posiadacz opcji europejskiej może z kolei wykonać ją jedynie w dniu wygaśnięcia opcji. Tak więc w przypadku opcji europejskiej terminy wykonania i wygaśnięcia są jednakowe. Kontrakty opcyjne nie będące standardowymi nazywane są egzotycznymi (np. opcje barierowe). Coraz większe i bardziej zróżnicowane zapotrzebowania inwestorów doprowadzają do powstawania kolejnych instrumentów pochodnych. Wśród ostatnio wprowadzanych kontraktów znaczącą i coraz ważniejszą rolę 1

2 odgrywają produkty strukturyzowane. Produkty strukturyzowane to instrumenty finansowe, w których wypłata uzależniona jest od wyników jednego lub większej liczby aktywów bazowych. Oparte m.in. o pojedyncze akcje, koszyki akcji, indeksy, koszyki indeksów, określone strategie inwestycyjne, kredyt, poziom inflacji czy towary [1; 7]. Wśród produktów strukturyzowanych wyróżnić można struktury opcyjne. Są to kontrakty o bardziej skomplikowanej budowie niż pojedyncze opcje, składają się z kilku opcji standardowych lub/i egzotycznych. Tworzone są zwykle na zamówienie, gdy wystąpi zapotrzebowanie na rynku pozagiełdowym. 3. Kurs walutowy Przez około trzy lata, aż do sierpnia 2008 roku eksport polskich towarów stawał się coraz mniej opłacalny wskutek osłabiania parytetu wymiany euro względem złotówki. Długotrwały trend umacniania się złotego sprawił, że wiele przedsiębiorstw zgłaszało gotowość zabezpieczenia swoich rozliczeń w walutach obcych. W pierwszych trzech kwartałach 2008 przedsiębiorstwa zawarły szereg nowych umów opartych na strukturach opcyjnych (rys. 1) mających je uchronić przed ryzykiem walutowym. Przy czym banki zaoferowały struktury zarówno nowym kontrahentom jak i klientom korzystającym do tej pory z kontraktów forward. Natomiast eksporterom korzystającym już z opcji walutowych zaproponowano zastosowanie nowocześniejszych struktur. W przeważającej ilości prezentowanych ofert zabrakło pełnej informacji o ponoszonym przez klienta banku znacznym ryzyku zawartym w oferowanych produktach finansowych [4]. Nieograniczone możliwości produktów strukturyzowanych to wielka zaleta, ale czasami i przekleństwo dla inwestora. Tak było również w przypadku Polskich eksporterów. W opinii wielu uważnych obserwatorów rynków finansowych, rozpowszechnione w ubiegłym roku w Polsce złożone instrumenty finansowe zostały wykorzystane przez międzynarodowe instytucje finansowe w mechanizmie spekulacji na kursie walutowym. Zagraniczne banki działały poprzez swoje spółki-córki w Polsce. Rozprowadziły wśród eksporterów, w przededniu gwałtownych ruchów na kursie złotego, wiele walutowych struktur opcyjnych. Pozwoliło to w momencie wygasania opcji na realizację ogromnych zysków. Są przesłanki by sadzić, że zainteresowane instytucje finansowe starały się aktywnie wpłynąć na kurs złotego, pomnażając tym samym swoje dochody [5]. 2

3 Rys. 1. Średnie kursy NBP podstawowych walut za okres a transakcje na opcje walutowe. Źródło: opracowanie własne, dane Symbolem narastającego kryzysu gospodarki światowej był upadek banku inwestycyjnego Lehman Brothers. Wkrótce po tym wydarzeniu, nastąpiło gwałtowne pogorszenie się sytuacji na giełdach i rynkach walutowych a następnie załamanie globalnego popytu. Jednakże skala osłabienia złotego była większa niż w przypadku innych krajów z Europy Środkowej i Wschodniej. Nastąpiło to pomimo względnie dobrej sytuacji makroekonomicznej Polski. Ruch kursu złotego był słabo skorelowany z fundamentami gospodarczymi Polski. Tak więc najistotniejszym czynnikiem powodującym gwałtowne zmiany kursu była gra podaży i popytu na rynku walutowym. 4. Funkcje wypłat asymetrycznych struktur opcyjnych Zgodnie ze standardami unijnej dyrektywy MIFID banki powinny zawsze ujawniać informacje o możliwym ryzyku. Przedstawienie funkcji wypłaty z oferowanego złożonego produktu finansowego jest jednym z najlepszych sposobów na pokazanie ryzyka. Pokazanie profilu wypłaty jest obecnie światowym standardem przy zawieraniu transakcji na złożone struktury finansowe. Jednakże przepisy MIFID nie zostały jeszcze wprowadzone w Polsce. Dlatego też, w większości przypadków banki rozprowadzające w Polsce struktury oparte na opcjach walutowych wykorzystały lukę prawną i nie prezentowały pełnego profilu wypłaty ze złożonych instrumentów finansowych. 3

4 Rozprowadzane w 2008 roku w Polsce wśród przedsiębiorstw eksporterów ryzykowne produkty strukturyzowane składały się z pakietu opcji walutowych. Najczęściej występował schemat długiej pozycji w opcjach sprzedaży, n-wielokrotności krótkiej pozycji w opcji kupna oraz ewentualnie krótkiej pozycji w opcjach sprzedaży (rys. 2.). Ponieważ na każdą długą pozycję sprzedaży przypadała więcej niż jedna krótka pozycja w opcji kupna można mówić o asymetrycznym ryzyku sprzedającego te struktury banku i przedsiębiorstwa eksportera. Struktura opcyjna Długa pozycji w opcjach sprzedaży (ang. long put) Krótka pozycja w opcji Krótka kupna pozycja (ang. w short opcji Krótka call) kupna pozycja (ang. w short opcji call) kupna (ang. short call) Krótka pozycja w opcji sprzedaży (ang. short put) Źródło: opracowanie własne Rys. 2. Struktura opcyjna złożona z opcji walutowych. Poniżej analiza kilku przykładowych funkcji wypłat dla oferowanych produktów zabezpieczających opartych na strukturach opcyjnych. Zakłada się, że opcje walutowe zawarte w strukturach mają ten sam termin wygaśnięcia i jednakową ilość instrumentu podstawowego (waluty euro). Dodatkowym założeniem jest, że każdy spadek/wzrost kursu euro o 0,1 zł odpowiada stracie/zyskowi 1 milion zł. na opcji. Rys. 3. Funkcje wypłaty dla prostej strategii złożonej z dwóch opcji sprzedaży i jednej kupna. Źródło: opracowanie własne, [5] Najczęściej spotykaną strukturą opcyjną oferowaną eksporterom była strategia zabezpieczająca, w której eksporter wystawiał dwie opcje kupna i kupował jedną opcję sprzedaży (rys.3). Poniżej kursu 3,6 zł struktura zapewniała zabezpieczenie. Natomiast powyżej 3,6zł za jednostkę euro prezentowany produkt finansowy powodował szybko rosnące straty eksportera. Demonstruje to gwałtownie opadająca linia profilu wypłaty struktury opcyjnej. 4

5 Rys. 4. Profile wypłaty dla struktury zbliżonej do risk reversal. Źródło: opracowanie własne Risk reversal jest to strategia polegająca na jednoczesnym zajęciu krótkiej i długiej pozycji w dwóch opcjach na te same aktywa pierwotne (np. euro), ale z różnym cenami wykonania i tą samą datą wygaśnięcia [6; 4]. Ceny wykonania dobiera się w taki sposób, by strategia była zerokosztowa, tj. by koszta opcji zakupionej pokryte były z wystawienia drugiej opcji [3]. Powyższa struktura opcyjna (rys. 4) była oferowana krajowym eksporterom jako zerokosztowa. Jest to strategia podobna do risk reversal z tą różnicą, że występuje nierównowaga w ilości kupowanych i wystawianych opcji. Na każdą zakupioną opcję sprzedaży przypadało wystawienie dwóch opcji kupna. Można mówić tu o strukturze asymetrycznej, w której klient banku został narażony na większe ryzyko (straty) niż ewentualne pokrycie ryzyka (zyski) z posiadanej struktury. Rys. 5. Funkcje wypłaty dla elementów struktury złożonej z opcji walutowych. Źródło: opracowanie własne Po przeanalizowaniu profili wypłaty (rys. 5) można zorientować się, że cechy zabezpieczenia eksportera przed ryzykiem umacniania złotówki ma jedynie pierwszy element struktury tj. zakup opcji sprzedaży. Z kolei, wystawienie dwóch lub więcej opcji kupna wiąże się z dużym ryzykiem eksportera w przypadku osłabiania się kursu złotego. Natomiast krótka pozycja w kontraktu sprzedaży ma efekt obniżania zysków eksportera w przy- 5

6 padku rośnięcia kursu złotego. Jak wiadomo wystawienie opcji wiąże się z otrzymaniem premii za kontrakt. W przypadku rozważanych struktur klient banku nie otrzymywał premii. Według proponowanego przez wiele banków rozwiązania premię należną eksporterowi od banku za wystawienie co najmniej dwóch krótkich pozycji równoważyło zajęcie pojedynczej długiej pozycji. To niekorzystne i nadmiernie obciążające kosztami i ryzykiem klienta banku rozwiązanie było często akceptowane bez pełnego zrozumienia konsekwencji. Eksporter otrzymywał przecież pożądany zerokosztowy produkt zabezpieczający go przed wzrostem kursu złotówki. Należy dodać, że powyższa struktura, pomimo, że bardzo niebezpieczna, w ograniczonym przedziale (3,4-3,6zł) spełniła funkcję zabezpieczenia przed ryzykiem zmian parytetu EUR/PLN. Podsumowując, podmiot eksportujący ubiegał się o taką strukturę zabezpieczającą, aby na każdy spadek kursu EUR/PLN o 0,1 zł otrzymywał zł. Zaoferowana struktura spełnia te wymagania w zakresie kursu 3,4-3,6, poniżej 3,4 jest stały sztywny przychód rzędu 4mln. Natomiast powyżej parytetu 3,6 powoduje stratę rzędu 2mln zł na każdy wzrost kursu o 0,1 zł. Rys. 6. Funkcje wypłaty dla struktury złożonej z barierowej opcji sprzedaży oraz opcji kupna. Źródło: opracowanie własne, Charakterystyczne dla struktury przedstawionej powyżej (rys. 6) jest występowanie opcji standardowej i egzotycznej (barierowej) [7]. Długa pozycja w barierowej opcji sprzedaży ma własności zabezpieczania eksportera przed ryzykiem umacniania złotówki. Natomiast drugi składnik struktury tj. krótka pozycja w jednej lub większej ilości opcji kupna powoduje narażenie na duże ryzyko eksportera w sytuacji, gdy kurs euro wzrasta. Powyższa struktura, w ograniczonym przedziale (2,9-3,3zł) spełnia rolę zabezpieczenia przed ryzykiem zmian parytetu EUR/PLN. Poniżej wartości 2,9 bariera wyłącza opcje sprzedaży ograniczając koszta banku. Powyżej kursu 3,3 klient Banku ponosi koszta kontraktu, straty gwałtownie narastają powyżej kursu 3,7 gdzie klient płaci milion zł za każdorazowy wzrost kursu o 0,1 zł. 5. Podsumowanie i wnioski Skuteczne inwestowanie w opcje walutowe i oparte na nich struktury wymaga praktycznego doświadczenia inwestycyjnego, doskonałej znajomości zagadnień finansowych dotyczących instrumentów pochodnych oraz wiedzy z zakresu funkcjonowania rynków i ekonomii. Takich doświadczeń i wiedzy zabrakło wielu przedsiębiorcom, którzy zawierali transakcje zabezpieczające oparte o struktury opcyjne. Powszechne wśród eksporterów było przeświadczenie o ciągłej deprecjacji euro względem złotego. Zwiększyło to ich skłonność do zawierania transakcji spekulacyjnych. Często firmy błędnie zakładały, że niekorzystne dla nich zmiany parytetu walut są 6

7 mało prawdopodobne. Ponadto, podmiot inwestujący w finansowe produkty strukturalne oparte na opcjach walutowych powinien sprawdzić wyceny premii poszczególnych opcji obecnych w strukturze. Ponieważ jak pokazały informacje płynące z przedsiębiorstw, wystawiane przez te spółki opcje były zwykle wyceniane poniżej ich wartości teoretycznej. Podczas gdy wartość wystawianych przez bank kontraktów kupna była ewaluowana powyżej hipotetycznej ceny. Docelowo przedsiębiorstwa otrzymywały zerokosztową strukturę, w której w zamian za opcję sprzedaży wystawiały dwie lub więcej opcje kupna. Ukrytym kosztem było tu ogromne ryzyko, które ponosił kontrahent banku. Wiele zarzucić można bankom. Przedstawienie przez instytucje finansowe pełnego profilu wypłaty struktury opcyjnej z pewnością wystraszyłoby niejednego eksportera. W większości przypadków uwydatniano jedynie bardzo wąskie spektrum wahań kursu euro/złoty, co prowadziło do mylnych wyobrażeń o właściwościach produktu. Gdy w rzeczywistości, rozprowadzane struktury opcyjnie nie spełniały faktycznych wymagań eksporterów. Produkty oferowały zabezpieczenie w wąskim przedziale kursu i potencjalnie duże straty w większym zakresie. Transakcje z użyciem struktur opcyjnych miały więc charakter asymetrycznego zakładu spekulacyjnego. Asymetryczność sprawiała, że zyski banków mogły być nieograniczone, podczas gdy ewentualny zysk eksportera był wolniej rosnący i/lub limitowany do określonego poziomu. Jest wiele możliwości, aby w przyszłości ustrzec się przed problemami związanymi ze strukturami opcyjnymi oraz produktami strukturyzowanymi. Należy implementować odpowiednie do tego zagadnienia przepisy, w tym wybrane reguły zawarte w Dyrektywie Unii Europejskiej MIFID. Dyrektywa zapewnia m.in. ochronę podmiotów niespecjalizujących się w działalności finansowej przed wyzyskiem ze strony instytucji finansowych. Przedsiębiorcy powinni zawsze analizować całe spektrum profilu wypłaty instrumentu finansowego pod kontem realizacji ich oczekiwań. Banki ze swej strony nie powinny oferować umów, których wykonanie prowadzi do rażąco niesprawiedliwych skutków. Instytucje finansowe powinny prowadzi przejrzystą działalność, nie wprowadzać w błąd i w pełni informować o własnościach oferowanych produktów. W sposób rzetelny przedstawiać ryzyko zawarte w złożonym instrumencie pochodnym. Z punktu widzenia całej gospodarki skoordynowane działania organów rządowych powinny zapobiegać gwałtownym zmianom kursu złotego względem podstawowych walut. 6. Literatura 1. Banks E.: Synthetic and Structured Assets. A Practical Guide to Investment and Risk. John Wiley & Sons Hull, J.C.: Kontrakty terminowe i opcje, WIG-PRESS Jabbour G., Budwick P.: The option trader handbook. Strategies and trade adjustments. John Wiley & Sons Jajuga K.: Inwestycje. Instrumenty finansowe, ryzyko finansowe, inżynieria finansowa. Wydawnictwo Naukowe PWN Karkowski P.: Toksyczne opcje. Od zaufania do bankructwa. GreenCapital.pl Kat H.: Structured Equity Derivatives. The Definitive Guide to Exotic Options and Structured Notes. John Wiley & Sons Wystup U.: FX Options and Structured Products, John Wiley & Sons

Instrumenty finansowe oferowane przez Obszar Skarbu Getin Noble Bank SA i związane z nimi ryzyka. Definicje. Przykładowe rodzaje ryzyk

Instrumenty finansowe oferowane przez Obszar Skarbu Getin Noble Bank SA i związane z nimi ryzyka. Definicje. Przykładowe rodzaje ryzyk Instrumenty finansowe oferowane przez Obszar Skarbu Getin Noble Bank SA i związane z nimi ryzyka Getin Noble Bank SA informuje, że ryzyka są nierozłącznie związane z każdą transakcją instrumentami finansowymi.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE O INSTRUMENTACH FINANSO- WYCH I RYZYKU

INFORMACJE O INSTRUMENTACH FINANSO- WYCH I RYZYKU Deutsche Bank Broszura informacyjna MiFID dla Klientów Indywidualnych, Private Banking oraz Klientów Biznesowych 1 GRUPA KAPITAŁOWA Deutsche Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, al. Armii Ludowej 26

Bardziej szczegółowo

Ryzyko walutowe oraz instrumenty zarządzania nim na przykładzie przedsiębiorstw gospodarki morskiej

Ryzyko walutowe oraz instrumenty zarządzania nim na przykładzie przedsiębiorstw gospodarki morskiej Ireneusz Miciuła * Ryzyko walutowe oraz instrumenty zarządzania nim na przykładzie przedsiębiorstw gospodarki morskiej Wstęp Proces globalizacji i idące za tym zmiany w warunkach gospodarowania i konkurowania

Bardziej szczegółowo

Konsekwencje wprowadzenia euro dla zarządzania ryzykiem walutowym w polskich przedsiębiorstwach

Konsekwencje wprowadzenia euro dla zarządzania ryzykiem walutowym w polskich przedsiębiorstwach UNIWERSYTET EKONOMICZNY WE WROCŁAWIU WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA, INFORMATYKI I FINANSÓW STUDIA PODYPLOMOWE MECHANIZMY FUNKCJONOWANIA STREFY EURO Konsekwencje wprowadzenia euro dla zarządzania ryzykiem walutowym

Bardziej szczegółowo

Adam Łaganowski. Instrumenty pochodne. Przewodnik dla inwestorów

Adam Łaganowski. Instrumenty pochodne. Przewodnik dla inwestorów Adam Łaganowski Instrumenty pochodne Przewodnik dla inwestorów Wydawca: Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA ul. Książęca 4, 00-498 Warszawa www.gpw.pl tel. (22) 628 32 32 fax. (22) 537 77 90 Autor

Bardziej szczegółowo

Prof. dr hab. Jacek Grzywacz Katedra Zarządzania Finansami Przedsiębiorstwa Szkoła Główna Handlowa w Warszawie. Ryzyko w kredycie walutowym

Prof. dr hab. Jacek Grzywacz Katedra Zarządzania Finansami Przedsiębiorstwa Szkoła Główna Handlowa w Warszawie. Ryzyko w kredycie walutowym Prof. dr hab. Jacek Grzywacz Katedra Zarządzania Finansami Przedsiębiorstwa Szkoła Główna Handlowa w Warszawie Ryzyko w kredycie walutowym Prowadząc działalność gospodarczą, w każdym niemalże przypadku

Bardziej szczegółowo

Zabezpieczenie przed ryzykiem walutowym

Zabezpieczenie przed ryzykiem walutowym Instytut Interwencji Gospodarczych BCC we współpracy z ekspertami prezentuje cykl porad z zakresu przedsiębiorczości i inwestowania. Doświadczeni eksperci, na łamach Biuletynu Specjalnego BCC oraz w portalu

Bardziej szczegółowo

OPCJE WALUTOWE W STRATEGII FINANSOWEJ POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW

OPCJE WALUTOWE W STRATEGII FINANSOWEJ POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW Blandyna Puszer Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach OPCJE WALUTOWE W STRATEGII FINANSOWEJ POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW Wprowadzenie W ostatnich latach globalny kryzys finansowy z różnym natężeniem wpływał

Bardziej szczegółowo

Ryzyko Inwestycyjne. Rodzaje aktywów finansowych

Ryzyko Inwestycyjne. Rodzaje aktywów finansowych Ryzyko Inwestycyjne NWAI Dom Maklerski S.A. informuje, że ryzyko inwestycyjne jest nieodłącznym elementem każdej decyzji inwestycji. Poszczególne rodzaje instrumentów finansowych cechują się zróżnicowanymi

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe informacje o usługach maklerskich. Charakterystyka i rodzaje ryzyka związane z instrumentami finansowymi

Szczegółowe informacje o usługach maklerskich. Charakterystyka i rodzaje ryzyka związane z instrumentami finansowymi Szczegółowe informacje o usługach maklerskich Charakterystyka i rodzaje ryzyka związane z instrumentami finansowymi Wprowadzenie Szczegółowe informacje o usługach maklerskich DEGIRO stanowią uzupełnienie

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka. instrumentów finansowych i opis ryzyka AG1006TMS10 1

Charakterystyka. instrumentów finansowych i opis ryzyka AG1006TMS10 1 instrumentów finansowych i opis ryzyka I. WPROWADZENIE II. Celem niniejszego dokumentu jest przedstawienie Klientom istoty instrumentów finansowych rynku nieregulowanego (OTC) oraz powiadomienie o ryzykach

Bardziej szczegółowo

OGÓLNY OPIS ISTOTY INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH ORAZ RYZYKA ZWIĄZANEGO Z INWESTOWANIEM W INSTRUMENTY FINANSOWE:

OGÓLNY OPIS ISTOTY INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH ORAZ RYZYKA ZWIĄZANEGO Z INWESTOWANIEM W INSTRUMENTY FINANSOWE: OGÓLNY OPIS ISTOTY INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH ORAZ RYZYKA ZWIĄZANEGO Z INWESTOWANIEM W INSTRUMENTY FINANSOWE: I. INFORMACJE OGÓLNE Noble Securities S.A. informuje, że inwestowanie środków w instrumenty finansowe

Bardziej szczegółowo

Krzysztof Jajuga. Instrumenty pochodne. Anatomia sukcesu. Instytucje i zasady funkcjonowania rynku kapitałowego

Krzysztof Jajuga. Instrumenty pochodne. Anatomia sukcesu. Instytucje i zasady funkcjonowania rynku kapitałowego Krzysztof Jajuga Instrumenty pochodne Anatomia sukcesu P Instytucje i zasady funkcjonowania rynku kapitałowego ANATOMIA SUKCESU INSTYTUCJE I ZASADY FUNKCJONOWANIA RYNKU KAPITAŁOWEGO prof. dr hab. Krzysztof

Bardziej szczegółowo

Przykładowe opracowanie, o charakterze edukacyjnym, dotyczące Strategii Zarządzania ryzykiem kursowym w Chemia Sp. z o.o. 1

Przykładowe opracowanie, o charakterze edukacyjnym, dotyczące Strategii Zarządzania ryzykiem kursowym w Chemia Sp. z o.o. 1 Przykładowe opracowanie, o charakterze edukacyjnym, dotyczące Strategii Zarządzania ryzykiem kursowym w Chemia Sp. z o.o. 1 Spis treści Luty 2008 1. WSTĘP... 2 2. ZARZĄDZANIE RYZYKIEM WALUTOWYM... 2 2.1.

Bardziej szczegółowo

Akademia Górniczo-Hutnicza. im. Stanisława Staszica w Krakowie. Rozprawa Doktorska

Akademia Górniczo-Hutnicza. im. Stanisława Staszica w Krakowie. Rozprawa Doktorska Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki Katedra Automatyki Rozprawa Doktorska Neuronowe modele decyzyjne w inwestowaniu

Bardziej szczegółowo

ARKADIUSZ NAPIÓRKOWSKI CHARAKTERYSTYKA, WYCENA I ZASTOSOWANIE WYBRANYCH OPCJI EGZOTYCZNYCH

ARKADIUSZ NAPIÓRKOWSKI CHARAKTERYSTYKA, WYCENA I ZASTOSOWANIE WYBRANYCH OPCJI EGZOTYCZNYCH ARKADIUSZ NAPIÓRKOWSKI CHARAKTERYSTYKA, WYCENA I ZASTOSOWANIE WYBRANYCH OPCJI EGZOTYCZNYCH Warszawa, 2001 r. 2 WSTĘP...5 ROZDZIAŁ 1. GENEZA OPCJI EGZOTYCZNYCH...6 ROZDZIAŁ 2. DEFINICJA I KLASYFIKACJA OPCJI

Bardziej szczegółowo

Metody zabezpieczeń pozycji walutowych model Garmana-Kohlhagena oraz rynek Forex

Metody zabezpieczeń pozycji walutowych model Garmana-Kohlhagena oraz rynek Forex 87 Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu Nr 2(34)/2013 Mariusz Czekała Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu Agnieszka Szpara Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie Metody zabezpieczeń pozycji

Bardziej szczegółowo

Praca magisterska. Analiza strategii giełdowych

Praca magisterska. Analiza strategii giełdowych Politechnika Łódzka wydział FTIMS Praca magisterska Analiza strategii giełdowych Piotr Kowalski Promotor Pracy : dr Alicja Romanowicz Kierunek: Informatyka Specjalność: Systemy Informatyczne w Zarządzaniu

Bardziej szczegółowo

Ogólny opis istoty instrumentów finansowych oraz ryzyka związanego z inwestowaniem w te instrumenty finansowe

Ogólny opis istoty instrumentów finansowych oraz ryzyka związanego z inwestowaniem w te instrumenty finansowe Ogólny opis istoty instrumentów finansowych oraz ryzyka związanego z inwestowaniem w te instrumenty finansowe Akcje Papier wartościowy dający prawo do własności części majątku spółki, łączący w sobie prawa

Bardziej szczegółowo

Podstawy przedsiębiorczości wykład 1

Podstawy przedsiębiorczości wykład 1 Podstawy przedsiębiorczości wykład 1 1 Rynek finansowy a rynek kapitałowy Charakterystyka rynku kapitałowego Częścią systemu społecznego jest system ekonomiczny, a więc gospodarka jako zbiór zależności,

Bardziej szczegółowo

KLASYCZNA ANALIZA TECHNICZNA JAKO NARZĘDZIE WSPOMAGANIA DECYZJI INWESTYCYJNYCH NA RYNKU FOREX W OKRESIE SPADKU KONIUNKTURY

KLASYCZNA ANALIZA TECHNICZNA JAKO NARZĘDZIE WSPOMAGANIA DECYZJI INWESTYCYJNYCH NA RYNKU FOREX W OKRESIE SPADKU KONIUNKTURY Katarzyna Jarno Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach KLASYCZNA ANALIZA TECHNICZNA JAKO NARZĘDZIE WSPOMAGANIA DECYZJI INWESTYCYJNYCH NA RYNKU FOREX W OKRESIE SPADKU KONIUNKTURY Wprowadzenie Przełom XX i

Bardziej szczegółowo

Zewnętrzne instrumenty finansowe stosowane w zarządzaniu ryzykiem kursowym przez przedsiębiorstwa w Polsce w latach 2007 2013

Zewnętrzne instrumenty finansowe stosowane w zarządzaniu ryzykiem kursowym przez przedsiębiorstwa w Polsce w latach 2007 2013 ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO nr 802 Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia nr 65 (2014) s. 1 14 Zewnętrzne instrumenty finansowe stosowane w zarządzaniu ryzykiem kursowym przez przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

Tomasz Gessner. Podatność rynków walutowych na informacje

Tomasz Gessner. Podatność rynków walutowych na informacje Tomasz Gessner Podatność rynków walutowych na informacje 2 SPIS TREŚCI Wstęp.... str. 2 Rozdział I. Zagadnienia wprowadzające.... str. 6 1.1. Idea rynku Forex.. str. 6 1.2. Narzędzia. str. 7 1.3. Transakcje....

Bardziej szczegółowo

Akcje. Prawa Akcjonariuszy. PDF stworzony przez wersję demonstracyjną pdffactory Pro www.pdffactory.pl/

Akcje. Prawa Akcjonariuszy. PDF stworzony przez wersję demonstracyjną pdffactory Pro www.pdffactory.pl/ Akcje Akcje Spółka akcyjna jest własnością akcjonariuszy. Każdy, kto posiada choćby jedną akcję spółki jest właścicielem cząstki jej majątku. Jako współwłaściciel spółki, każdy akcjonariusz ma wynikające

Bardziej szczegółowo

www.skninwestor.com skninwestor@skninwestor.com

www.skninwestor.com skninwestor@skninwestor.com www.skninwestor.com skninwestor@skninwestor.com Homo Economicus V Spotkanie III Instrumenty Pochodne Nie ma głupich pytań, są tylko głupie odpowiedzi Kto pyta nie błądzi Agenda Istota rynku instrumentów

Bardziej szczegółowo

Ryzyko walutowe w działalności małych i średnich polskich przedsiębiorstw eksportowych

Ryzyko walutowe w działalności małych i średnich polskich przedsiębiorstw eksportowych 2012 Ryzyko walutowe w działalności małych i średnich polskich przedsiębiorstw eksportowych Ryzyko walutowe w działalności małych i średnich polskich przedsiębiorstw eksportowych WARSZAWA 2012 Ryzyko walutowe

Bardziej szczegółowo

ISTOTA I RODZAJE RYZYKA WALUTOWEGO

ISTOTA I RODZAJE RYZYKA WALUTOWEGO 1 ISTOTA I RODZAJE RYZYKA WALUTOWEGO Rodzaje ryzyka w firmie jest nieodłącznym elementem prowadzenia każdej działalności, spowodowane to jest tym, że zjawiska, które wpływają na dany podmiot są niezależne

Bardziej szczegółowo

I Ty możesz zostać inwestorem

I Ty możesz zostać inwestorem I Ty możesz zostać inwestorem WSTĘP Coraz częściej w życiu codziennym spotykamy się z pojęciami, które do niedawna dla większości z nas nie miały większego znaczenia. Duża część tych terminów ma związek

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie opcji do ograniczenia ryzyka kursu walutowego

Wykorzystanie opcji do ograniczenia ryzyka kursu walutowego Sławomir Juszczyk Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Wykorzystanie opcji do ograniczenia ryzyka kursu walutowego Wstęp Postępująca globalizacja

Bardziej szczegółowo

Reforma instytucji z Bretton Woods w przeciwdziałaniu kryzysom finansowym

Reforma instytucji z Bretton Woods w przeciwdziałaniu kryzysom finansowym Vol 6, Grudzień 2006 Reforma instytucji z Bretton Woods w przeciwdziałaniu kryzysom finansowym Od początku lat 90-tych Międzynarodowy Fundusz Wlutowy i Bank Światowy, a także wiele międzynarodowych gremiów

Bardziej szczegółowo