Sprawa Microsoft studium przypadku Prawo konkurencji na rynkach nowych technologii

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Sprawa Microsoft studium przypadku Prawo konkurencji na rynkach nowych technologii"

Transkrypt

1 Sprawa Microsoft studium przypadku Prawo konkurencji na rynkach nowych technologii Pod redakcją Dawida Miąsika Tadeusza Skocznego Małgorzaty Surdek Warszawa 2008

2 Sprawa Microsoft studium przypadku Prawo konkurencji na rynkach nowych technologii

3 Centrum Studiów Antymonopolowych i Regulacyjnych Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego Trzecia publikacja Programu Wydawniczego CSAiR Seria: Studia i Monografie Antymonopolowe i Regulacyjne Redaktor serii: dr hab. Tadeusz Skoczny, prof. UW Centrum Studiów Antymonopolowych i Regulacyjnych (CSAiR) Centrum Studiów Antymonopolowych i Regulacyjnych (CSAiR) zostało utworzone uchwałą Rady Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 21 lutego 2007 r. jako inna wymieniona w regulaminie wydziału jednostka, niezbędna do realizacji zadań wydziału w rozumieniu 20 Statutu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 21 czerwca 2006 r. CSAiR prowadzi między- i interdyscyplinarne badania naukowe oraz prace rozwojowe i wdrożeniowe w zakresie ochrony konkurencji i regulacji sektorowych w gospodarce rynkowej, ale także przygotowuje wydawnictwa zwarte i periodyczne, organizuje lub współorganizuje konferencje, seminaria, warsztaty i szkolenia, a w przyszłości będzie także patronować studiom podyplomowym. W skład CSAiR wchodzą Członkowie Zwyczajni (pracownicy naukowi Wydziału Zarządzania UW), Członkowie Stowarzyszeni (pracownicy naukowi innych wydziałów UW, w tym głównie Wydziału Prawa i Administracji i Wydziału Nauk Ekonomicznych, a także innych krajowych i zagranicznych uczelni i jednostek badawczych) oraz Stali Współpracownicy (w tym osoby zatrudnione w polskich i zagranicznych firmach oraz instytucjach publicznych i prywatnych).

4 Sprawa Microsoft studium przypadku Prawo konkurencji na rynkach nowych technologii Pod redakcją Dawida Miąsika Tadeusza Skocznego Małgorzaty Surdek Warszawa 2008

5 Centre for Antitrust and Regulatory Studies Management Faculty, University of Warsaw Third Publication of the Publishing Programme Series: Antitrust and Regulatory Studies and Monographs Series editor: Prof. Tadeusz Skoczny Centre for Antitrust and Regulatory Studies (CSAiR) CSAiR came into being by order taken by the Council of the School of Management of the University of Warsaw of 21 February It was founded in accordance with para 20 of the Warsaw University Statute of 21 June 2006 as an other unit, listed in the faculty rule book, necessary to achieve the faculty s objectives. CSAiR conducts crossand inter-disciplinary academic research and development as well as implementation projects concerning competition protection and sector-specific regulation in market economy. It also prepares one-off and periodical publications, organises or participates in the organisation of conferences, seminars, work-shops and training courses. In the future CSAiR will also act as a patron of post-graduate studies. CSAiR consists of Ordinary Members (academic staff of the School of Management of the University of Warsaw), Associated Members (academic staff of other faculties of the Warsaw University, mostly the Faculty of Law and Administration and the Faculty of Economics as well as other Polish and foreign universities and research institutes) and Permanent Cooperators (including employees of polish and foreign companies and public and private institutions).

6 Microsoft case study Competition Law on the New Technology Markets Edited by Dawid Miąsik Tadeusz Skoczny Małgorzata Surdek Warsaw 2008

7 Recenzenci: Dr hab. Ewa Nowińska, profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego Dr Cezary Banasiński, Uniwersytet Warszawski Redakcja: Anita Sosnowska Projekt okładki: Dariusz Kondefer Copyright by Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2008 Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie, przedrukowywanie i rozpowszechnianie całości lub fragmentów bez uzyskania pozwolenia zabronione ISBN Opracowanie komputerowe, druk i oprawa: Dom Wydawniczy ELIPSA, ul. Inflancka 15/198, Warszawa tel./fax , ,

8 Spis treści Przedmowa Wykaz skrótów Tadeusz Skoczny, Sprawa Microsoft przed Komisją Europejską i Sądem Pierwszej Instancji Małgorzata Surdek, Odmowa Microsoftu przekazania konkurentom informacji zapewniających interoperacyjność ich systemów operacyjnych dla serwerów z platformą Windows Dawid Miąsik, Sprzedaż wiązana systemu operacyjnego Windows z oprogramowaniem użytkowym Windows Media Player Tomasz Bagdziński, Wiązanie Internet Explorer z Windows na tle historii postępowań antytrustowych przeciwko Microsoftowi w Stanach Zjednoczonych Krzysztof Klincewicz, Ekonomiczne i strategiczne wyzwania rynku informatycznego a przypadek firmy Microsoft Notki o autorach Podstawowe źródła (opracowanie Anna Warzybok) Decyzja Komisji w sprawie Microsoft w wersji skróconej Wyrok SPI z r. w sprawie Microsoft

9 Contents Preface Abbreviations Tadeusz Skoczny, The Microsoft case before the European Commission and Court of First Instance Małgorzata Surdek, Refusal by Microsoft to supply its competitors with the information necessary to ensure interoperability of their servers operating systems with the Windows platform Dawid Miąsik, Tying sales of the Windows operating system to the Windows Media Player application under Article Tomasz Bagdziński, The case of tying Internet Explorer with Windows and the history of antitrust proceedings against Microsoft in the USA Krzysztof Klincewicz, The economic and strategic challenges for the information markets and the Microsoft case About the Authors Basic sources for the Microsoft case (by Anna Warzybok) Abridged version of the Commission Decision in case Microsoft Judgment of the Court of First Instance in Case T-201/04 Microsoft v. Commission

10 Szczegółowy spis treści Przedmowa Wykaz skrótów Sprawa Microsoft przed Komisją Europejską i Sądem Pierwszej Instancji (Tadeusz Skoczny) Wprowadzenie Postępowanie przed KE Skarga Sun Microsystems (1998) Postępowanie przed KE Stwierdzenie nadużycia pozycji dominującej Grzywna Nakaz zaniechania i środki zaradcze Ustanowienie mechanizmu monitorowania Postępowanie przed SPI Przebieg postępowania Sprawa zawieszenia wykonania środków zaradczych Sprawa główna rozstrzygniecie odwołania od decyzji KE z r Skarga odwoławcza Microsoftu przeciwko Komisji Podstawowe elementy sentencji wyroku SPI z r Wykonanie decyzji Obowiązki wynikające z decyzji utrzymane w mocy wyrokiem SPI Kary pieniężne w celu przymuszenia do wykonania decyzji Komisji w zakresie interoperacyjności Dostarczanie wersji programu operacyjnego Windows bez aplikacji WMP Mechanizm monitorowania Podsumowanie i wnioski Odmowa Microsoftu przekazania konkurentom informacji zapewniających interoperacyjność ich systemów operacyjnych dla serwerów z platformą Windows (Małgorzata Surdek) Wprowadzenie Odmowa udzielenia licencji na prawa własności intelektualnej jako przypadek nadużycia pozycji dominującej Wzajemne relacje praw własności intelektualnej oraz prawa ochrony konkurencji

11 10 Szczegółowy spis treści 2.2. Przypadek nadużycia pozycji dominującej poprzez odmowę kontraktowania jako wyjątek od zasady swobody umów Skutki ekonomiczne odmowy udzielenia licencji na prawa własności intelektualnej oraz nałożenia obowiązku licencjonowania specyfika rynku nowych technologii Odmowa udzielenia licencji na prawa własności intelektualnej w orzecznictwie sądów amerykańskich Odmowa udzielenia licencji na prawa własności intelektualnej w orzecznictwie sądów wspólnotowych przed sprawą Microsoft Odmowa udzielenia licencji na prawa własności intelektualnej w świetle wyroku w sprawie Microsoft Zarys stanu faktycznego w sprawie Microsoft decyzja w sprawie Microsoft i odwołanie Microsoftu Analiza orzeczenia Sądu Pierwszej Instancji w sprawie Microsoft Zakres analizy Sprawa Microsoft jako przypadek odmowy udzielenia licencji na prawa własności intelektualnej Wyjątkowe okoliczności w sprawie Microsoft uzasadniające nałożenie obowiązku licencjonowania Znaczenie wyroku w sprawie Microsoft Sprzedaż wiązana systemu operacyjnego Windows z oprogramowaniem użytkowym Windows Media Player (Dawid Miąsik) Wprowadzenie Sprzedaż wiązana i sprzedaż pakietowa pojęcie, formy, skutki Wpływ sprzedaży wiązanej i pakietowej na konkurencję Status sprzedaży wiązanej i pakietowej w prawie antymonopolowym Wiązanie towarów w świetle wspólnotowego prawa konkurencji przed sprawą Microsoft Wiązanie systemu operacyjnego z programami użytkowymi w świetle wyroku SPI w sprawie Microsoft Kwalifikacja sprawy Microsoft Podstawa prawna kwalifikacji wiązania jako przejawu nadużycia pozycji dominującej w rozumieniu art. 82 TWE Test wiązania Test odrębności produktów Pozbawienie klientów możliwości nabycia systemu operacyjnego bez WMP Wykluczenie konkurencji Brak obiektywnego uzasadnienia Środek zaradczy Podsumowanie Wiązanie Internet Explorera z Windows na tle historii postępowań antytrustowych przeciwko Microsoftowi w Stanach Zjednoczonych (Tomasz Bagdziński) Wprowadzenie Zarys analizy antytrustowej w Stanach Zjednoczonych

12 Szczegółowy spis treści Reguła per se (bezwzględnego naruszenia) wobec rule of reason (reguły rozsądku) Reguła per se Rule of reason Historia analizy antytrustowej wiązań w Stanach Zjednoczonych Postępowanie Z Federalnej Komisji Handlu do Departamentu Sprawiedliwości Zintegrowany produkt Postępowanie Pozew Departamentu Sprawiedliwości Wiązanie stanowisko Departamentu Sprawiedliwości Wiązanie stanowisko Microsoftu Wiązanie stanowisko Sądu Okręgowego Wyrok, apelacja i kolejna ugoda Ewolucja analizy wiązań po sprawie Microsoftu Podsumowanie Ekonomiczne i strategiczne wyzwania rynku informatycznego a przypadek firmy Microsoft (Krzysztof Klincewicz) Uwagi wstępne Rynek dóbr informacyjnych Efekty sieciowe Dobra systemowe Standardy technologiczne Wiązanie produktów oprogramowania Perspektywy rozwoju rynku oprogramowania Notki o autorach Podstawowe źródła (opracowanie Anna Warzybok) Decyzja Komisji w sprawie Microsoft w wersji skróconej Wyrok SPI z r. w sprawie Microsoft

13

14 Przedmowa 1. Centrum Studiów Antymonopolowych i Regulacyjnych (CSAiR) Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego oddaje do rąk Czytelnika kolejną trzecią już publikację z serii Studia i Monografie Antymonopolowe i Regulacyjne 1. Także ta książka jest przejawem realizacji misji CSAiR polegającej na tworzeniu platformy efektywnej współpracy pracowników naukowych zajmujących się problematyką antymonopolową i regulacyjną oraz przedstawicieli środowisk gospodarczych, doradczych i administracyjnych zainteresowanych tą tematyką. CSAiR chce być odpowiedzią na wyzwania i oczekiwania praktyki gospodarczej i władzy publicznej, kierowane pod adresem środowisk naukowych z zakresu prawa, ekonomii i zarządzania, w sprawie dostarczenia badawczo ugruntowanych diagnoz i prognoz służących racjonalizacji decyzji władz antymonopolowych i regulacyjnych oraz przedsiębiorstw poddanych nadzorowi antymonopolowemu i niezależnej regulacji sektorowej. 2. Niniejsza publikacja jest pokłosiem warsztatu zorganizowanego przez CSAiR oraz kancelarię prawniczą CMS Cameron McKenna na temat: Orzeczenie Sądu Pierwszej Instancji w sprawie Microsoft skutki dla innowacyjności firm z sektora nowych technologii. Warsztat odbył się w Warszawie w dniu r. Wzięło w nim udział kilkadziesiąt osób reprezentujących środowiska naukowe, kancelarie prawnicze i firmy konsultingowe oraz przedsiębiorstwa, zwłaszcza z sektora nowych technologii 2. Obszerne wprowadzenie do dyskusji wokół dwóch głównych praktyk uznanych przez Komisję Europejską i Sąd Pierwszej Instancji za nadużycie pozycji dominującej na rynku zakazane przez art. 82 TWE wygłosili: adw. Małgorzata Surdek (CMS Cameron McKenna) Odmowa przekazania informacji umożliwiających komunikację serwerów pracujących na platformie Windows z serwerami używającymi innych systemów operacyjnych oraz dr Dawid Miąsik (Zakład Prawa Konkurencji Instytutu Nauk Prawnych PAN) Sprzedaż wiązana systemu operacyjnego Windows z oprogramowaniem użytkowym Windows Media Player. Dyskusję na tle tych wystąpień oraz w zakresie praktycznych implikacji wyroku w sprawie Microsoft dla stosowania art. 82 TWE moderował prof. Tadeusz Skoczny (kierownik CSAiR). 3. Wydanie w dniu r. przez Sąd Pierwszej Instancji w Luksemburgu długo oczekiwanego orzeczenia w sprawie Microsoft p. Komisji Europejskiej było jednak tylko pretekstem do zorganizowania warsztatu. Od dawna bowiem sprawa ta wzbudzała wiele kontrowersji odnośnie granic dopuszczalnej interwencji organów antymonopolowych w swobodę korzystania przez przedsiębiorców dominujących z owoców ich własnej innowacyjności oraz decydowania o zawartości platform lub 1 Zachęcamy też do sięgnięcia po dwie poprzednie publikacje: (1) Regulowanie rynków telekomunikacyjnych, pod redakcją Stanisława Piątka, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2007; (2) Wyłączenia grupowe spod zakazu porozumień ograniczających konkurencję we Wspólnocie Europejskiej i w Polsce, pod redakcją Agaty Jurkowskiej i Tadeusza Skocznego, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa Więcej informacji nt. warsztatu, w tym dwie główne prezentacje, można znaleźć na stronie internetowej CSAiR:

15 14 Przedmowa pakietów oprogramowania. Celem warsztatu nie było więc tylko przybliżenie głównych tez wyroku w sprawie Microsoft. Przeciwnie, była nim próba zainicjowania szerszej dyskusji na temat przyszłości stosowania przepisów antymonopolowych na rynkach nowych technologii. W dyskusji poszukiwano odpowiedzi na pytania związane wprost z osądzonymi praktykami nadużywania pozycji dominującej przez Microsoft, ale także na pytania dotyczące skutków implikacji decyzji KE i wyroku SPI dla firm z sektora technologii informacyjnych oraz dla przyszłości stosowania przepisów zakazujących nadużywania pozycji dominującej, zwłaszcza na rynkach nowej ekonomii. W żadnym razie nie był to zatem sąd nad Microsoftem, nawet jeśli formalnie biorąc firma poniosła porażkę przed wspólnotowymi organami ochrony konkurencji, a KE mówi wprost o swoim sukcesie. W kontekście uznania odmowy udostępnienia (licencjonowania) informacji zapewniających interoperacyjność komputerowych systemów operacyjnych za praktykę monopolistyczną przedmiotem dyskusji były przede wszystkim relacje między ochroną konkurencji a prawami własności intelektualnej. Zastanawiano się generalnie, gdzie mają wyłączność, a gdzie przecinają się, jak na siebie wpływają, jak się wzajemnie ograniczają? Czy, a jeśli tak, to z czego wynika, że prawa własności intelektualnej wymagają specjalnego traktowania przy stosowaniu prawa ochrony konkurencji? Czy zakres ewentualnej interwencji antymonopolowej w prawa własności intelektualnej powinien być różnicowany w zależności od ładunku innowacyjności, jaki niosą ze sobą poszczególne rodzaje tych praw oraz poziomu wydatków poczynionych na badania i rozwój? Czy to, że dana technologia jest chroniona prawami własności intelektualnej stanowi wystarczające uzasadnienie odmowy udzielenia licencji na korzystanie z niej? Czy odmowa udzielenia licencji na prawa własności intelektualnej już sama w sobie może naruszać prawo ochrony konkurencji, czy też dla stwierdzenia naruszenia konieczne jest wystąpienie dodatkowych elementów świadczących o abuzywności zachowania przedsiębiorcy odmawiającego udzielenia licencji? Czy i w jakich okolicznościach przedsiębiorca odmawiający udzielenia licencji na prawa własności intelektualnej może zostać zobowiązany przez organ ochrony konkurencji do udzielenia takiej licencji? Bardziej konkretnie pytano, czy sprawa Microsoft utrwali tendencje do stosowania doktryny urządzeń kluczowych do praw własności indywidualnej? W kontekście zakazu sprzedaży wiązanej poszukiwano głównie odpowiedzi na pytanie o zakres dopuszczalności integracji produktów. Na ile orzeczenie w sprawie Microsoft utrwali lub zmieni dotychczasowe orzecznictwo? Na ile stanie się barierą oferowania zintegrowanych produktów? Jak oceniać odrębność dwóch produktów sprzedawanych łącznie, zwłaszcza gdy stanowią jeden produkt? Jakie ryzyko dla konkurencji i w jakich okolicznościach niesie ze sobą sprzedaż wiązana? Kto lub co tak naprawdę jest chronione przez zakazy sprzedaży wiązanej? Czy sprzedaż wiązana jest praktyką ograniczającą konkurencję zakazaną per se, czy też w pewnych sytuacjach może przynosić konsumentom korzyści usprawiedliwiające jej stosowanie? Jakie korzyści wynikające z wiązania i w jakim horyzoncie czasowym powinny być brane pod uwagę przez organy ochrony konkurencji? W jakich okolicznościach sprzedaż wiązana oprogramowania jest niedopuszczalna? Czy zastosowany środek zaradczy jest właściwy dla rozwiązania problemów na rynku technologii informacyjnych zidentyfikowanych przez Komisję i potwierdzonych przez SPI? W dyskusji nad wpływem orzeczenia na gospodarkę zastanawiano się, czy sprawa Microsoft ma znaczenie tylko dla koncernu z Redmond, czy także dla innych przedsiębiorców? Czy jak twierdzą przeciwnicy sposobu jej rozstrzygnięcia spowoduje ona

16 Przedmowa 15 osłabienie skłonności do inwestowania w nowe technologie, zmniejszenie innowacyjności gospodarki, a w konsekwencji obniżenie poziomu dobrobytu konsumentów (consumer welfare)? Czy też jak twierdzą zwolennicy decyzji KE i wyroku SPI wpłyną one na zwiększenie dostępu do informacji kluczowych, w tym mających wpływ na interoperacyjność, a w konsekwencji do rozwoju konkurencji na rynkach powiązanych, a przez to na poszerzenie zakresu wyboru dostępnego konsumentom, czyli generalnie na podniesienie poziomu dobrobytu konsumentów? W jaki sposób orzeczenie wpłynie na rozwój rynku oprogramowania i metod dystrybucji? Czy stanowić będzie barierę dla rozbudowy systemów operacyjnych lub programów użytkowych? Szczególnie istotnym polem dyskusji był wreszcie wpływ orzeczenia na rozwój prawa ochrony konkurencji. Stawiano generalne pytanie, czy przypadek Microsoft będzie w ogóle miał jakiekolwiek znaczenie dla rozwoju wspólnotowego prawa konkurencji? Jakie są cele wspólnotowego prawa konkurencji w świetle sprawy Microsoft? Czy dobrobyt konsumentów (consumer welfare) ma znaczenie dla wspólnotowego prawa konkurencji i jak należy ten dobrobyt rozumieć? Czy wyrok w sprawie Microsoft wprowadza zmiany do dotychczasowej praktyki organów wspólnotowych? Bardziej konkretnie stawiano pytanie, czy sprawa Microsoft będzie miała praktyczne implikacje dla stosowania art. 82 TWE, a w szczególności czy stanowi ona odwrót od zapowiadanego przez Komisję Europejską bardziej ekonomicznego podejścia w stosowaniu art. 82 TWE? Jak należy prowadzić analizę antymonopolową na dynamicznie rozwijających się rynkach nowych technologii czy technologii informatycznych? Czy wyrok w sprawie Microsoft wpływa na definicję pozycji dominującej i jej nadużycia? Co należy rozumieć przez pojęcie wykluczenia konkurencji? W jaki sposób przedsiębiorcy mogą bronić się przed zarzutem nadużycia pozycji dominującej? Czy interwencja Komisji Europejskiej i orzeczone środki zaradcze są czy mogą być skuteczne? 4. Warsztat odbił się szerokim echem nie tylko wśród doradców prawnych i ekonomicznych, lecz także w firmach nowej ekonomii. Organizatorzy zostali skonfrontowani z oczekiwaniem wielu środowisk, żeby wystąpienia referentów i wyniki dyskusji opublikować. Podjęliśmy taką decyzję. Książkę otwiera szczegółowa prezentacja przebiegu postępowania w sprawie Microsoft przed Komisją Europejską i Sądem Pierwszej Instancji, autorstwa Tadeusza Skocznego (rozdz. 1). Jej dwie zasadnicze części stanowią artykuły Małgorzaty Surdek, nt. odmowy Microsoftu przekazania konkurentom informacji zapewniających interoperacyjność ich systemów operacyjnych dla serwerów z platformą Windows (rozdz. 2), oraz Dawida Miąsika, nt. sprzedaży wiązanej systemu operacyjnego Windows z oprogramowaniem użytkowym Windows Media Player (rozdz. 3), stanowiące poszerzone i pogłębione wersje wystąpień przedstawionych w trakcie ww. warsztatu. Publikacja została jednak rozszerzona przedmiotowo o doświadczenia z podobnych postępowań przeciwko Microsoftowi, które odbyły się w Stanach Zjednoczonych, autorstwa Tomasza Bagdzińskiego (rozdz. 4), oraz o ekonomiczne i strategiczne wyzwania rynku informatycznego w kontekście przypadku firmy Microsoft, autorstwa Krzysztofa Klincewicza (rozdz. 5). Mamy nadzieje, że użyteczność praktyczną pracy podwyższy opublikowanie podstawowych źródeł wiedzy na tematy poruszane w niniejszej książce, wykraczających poza przypisy zawarte ww. artykułach, autorstwa Anny Warzybok, skróconej wersji Komisji w sprawie Microsoft oraz po raz pierwszy po polsku wyroku SPI z r. w sprawie Microsoft p. Komisji; polską wersję tego wyroku otrzymaliśmy z Luksemburga dzięki uprzejmości Pana Ireneusza Kolowcy z Wydziału ds. kontaktów z mediami i informacji Trybunału Sprawiedliwości WE.

17 16 Przedmowa 5. Merytoryczna część książki składa się z pięciu artykułów. W pierwszym z nich (rozdz. 1) T. Skoczny prezentuje przebieg i generalne rezultaty postępowania w sprawie Microsoft, jakie toczyło się przed instytucjami europejskimi KE i SPI, tak w sprawie głównej, jak w sprawach związanych z wykonaniem decyzji Komisji. Z prezentacji tej wynika, że sprawa Microsoft wejdzie do historii stosowania wspólnotowych reguł ochrony konkurencji nie tyle z powodu jej długiego i złożonego postępowania ( ), wysokości kar pieniężnych nałożonych na spółkę w celu przymuszenia jej do wykonania narzuconych przez Komisję środków zaradczych (prawie 1 mld euro) czy szczegółowych interpretacji przesłanek art. 82 TWE, w tym analizowanych w sprawie praktyk, o czym piszą autorzy dwóch następnych rozdziałów tej książki, co ze względu na przyzwolenie, jakiego SPI udzielił Komisji w zakresie ścigania określonych zachowań liderów nowej ekonomii posiadających superdominującą pozycję rynkową, chociaż przyzwolenie to opiera się wciąż raczej na tradycyjnym podejściu ordoliberalnym, niż jest przejawem zastosowania podejścia bardziej ekonomicznego. 6. Artykuł M. Surdek (rozdz. 2) jest głosem w budzącej wiele kontrowersji dyskusji na temat dopuszczalnych granic interwencji antymonopolowej w przypadku odmowy udzielenia licencji na prawa własności intelektualnej. Autorka przedstawia w nim odmienne podejście do tego zagadnienia przez sądy wspólnotowe oraz sądy amerykańskie, a także praktyczne implikacje wyroku w sprawie Microsoft dla rozwoju wspólnotowego prawa konkurencji oraz przedsiębiorców działających na rynkach nowych technologii. Jeżeli chodzi o praktykę polegającą na odmowie Microsoftu przekazania konkurentom informacji zapewniających interoperacyjność ich systemów operacyjnych dla serwerów z platformą Windows, wydaje się, że wyrok w sprawie Microsoft nie oznacza żadnego przełomu, ale stanowi raczej kontynuację dotychczasowej linii orzeczniczej sądów wspólnotowych. Wyrok ten jedynie doprecyzowuje warunki, ustalone we wcześniejszych orzeczeniach, których łączne spełnienie jest wystarczające do uznania odmowy udzielenia licencji na prawa własności intelektualnej przez przedsiębiorcę dominującego za nadużycie pozycji dominującej. Jedyne novum stanowi to, że ustalona we wcześniejszym orzecznictwie lista wyjątkowych okoliczności uzasadniających nałożenie obowiązku udzielenia licencji wydaje się nie mieć charakteru wyczerpującego. Wyrok koncentruje się na ochronie konkurencyjnej struktury rynku, co jest przejawem wpływu podejścia ordoliberalnego na myślenie o prawie konkurencji i niekoniecznie zmierza w kierunku bardziej ekonomicznego podejścia w stosowaniu art. 82 TWE. Pewien niedosyt stanowi brak wyraźnych wskazówek co do tego, jak należy uzasadniać odmowę licencjonowania, aby w sposób skuteczny wykazać, że w danej sprawie nie występują wyjątkowe okoliczności uzasadniające nałożenie na przedsiębiorcę dominującego obowiązku licencjonowania. Wydaje się zatem, że wyrok w sprawie Microsoft niekoniecznie zwiększa poczucie pewności prawa wśród przedsiębiorców dysponujących nowoczesnymi technologiami, chronionymi prawami własności intelektualnej, których udostępnienia żądają ich konkurenci. 7. W artykule D. Miąsika (rozdz. 3) przedstawiono formy, w jakich sprzedaż wiązana występuje w gospodarce, powody jej stosowania, wpływ na konkurencję, dotychczasowy status we wspólnotowym prawie konkurencji. Stanowiło to podstawę do analizy orzeczenia SPI w świetle dotychczasowego dorobku orzecznictwa i doktryny. Pozwoliła ona sformułować uwagi dotyczące implikacji wyroku w sprawie Microsoft dla testu zgodności sprzedaży wiązanej z art. 82 TWE, rynku technologii informatycznych oraz samego Microsoftu. Jak wynika z rozważań tego artykułu, w zakresie dotyczącym praktyki polegającej na sprzedaży wiązanej systemu operacyjnego Windows z odtwarzaczem multime-

18 Przedmowa 17 diów WMP, wyrok ma znaczenie przede wszystkim dla samego Microsoftu, a także przedsiębiorców mających pozycję superdominującą. Przede wszystkim bowiem wyrok ogranicza możliwość rozbudowy systemu operacyjnego Windows o kolejne elementy o charakterze użytkowym, których funkcje wykraczają poza typowe zadania systemu operacyjnego. Orzeczenie nie wpływa jednak na możliwość rozbudowy samego Windows ani uzupełniania innych systemów operacyjnych o kolejne aplikacje użytkowe, jeżeli dodawanie kolejnych narzędzi programowych będzie miało uzasadnienie technologiczne (techniczne), a nie tylko biznesowe. Wpływ wyroku na rozwój wspólnotowego prawa konkurencji zdaje się być ograniczony, ponieważ potwierdza on dotychczasowe orzecznictwo dotyczące sprzedaży wiązanej. Jedynym novum jest wyraźne podkreślenie, że praktyki polegające na wiązaniu nie stanowią per se naruszenia art. 82 TWE. Znaczenie, jakie przypisano możliwości funkcjonowania na rynku oprogramowania niezależnych dostawców świadczy o podtrzymaniu dotychczasowych ordoliberalnych podstaw wspólnotowego prawa konkurencji. Dlatego wyrok może osłabić nadmierny entuzjazm Komisji do ekonomizacji stosowania art. 82 TWE. 8. Poświęcony doświadczeniom USA, artykuł T. Bagdzińskiego (rozdz. 4) ukazuje historię sporów Microsoftu z Federalną Komisją Handlu i Departamentem Sprawiedliwości. Po lekturze można odnieść wrażenie, iż spółka ta bardzo usilnie dąży do zawarcia ugody. W przypadku sporu dotyczącego wiązania Internet Explorera z systemem operacyjnym Windows droga Microsoftu do ugody z listopada 2001 r. była bardzo długa i kosztowna. W roku 1998 Departament Sprawiedliwości zarzucił Microsoftowi, iż ten zmierza do zmonopolizowania rynku systemów operacyjnych dla komputerów klasy PC m.in. poprzez stosowanie wiązania. Przyjęta wyrokiem zwanym Consent Decree ugoda, choć nie stanowi przełomu dla amerykańskiego prawa antymonopolowego, jest rozstrzygnięciem dla jednego z najbardziej istotnych sporów z zakresu prawa konkurencji, jaki toczył się w Stanach Zjednoczonych w ciągu ostatnich stu lat. Jest ona potwierdzeniem obserwowanej ewolucji analizy antymonopolowej wiązań, która prowadzi do stopniowego odchodzenia od przyjmowania, iż wiązania podlegają analizie per se, a więc, że z założenia są one dla konkurencji szkodliwe. Dla Microsoftu ugoda, jakkolwiek dość uciążliwa w zakresie nałożonych zobowiązań, pozostaje znacznie mniej dotkliwym środkiem niż zasądzony przez Sąd Okręgowy podział spółki na dwie części. Spór o to, czy Sąd Okręgowy, a następnie Sąd Apelacyjny w sposób właściwy zastosowały Ustawę Shermana wciąż pozostaje żywy, szczególnie w świetle jakże innego rozstrzygnięcia Komisji Europejskiej w sprawie Microsoft, utrzymanego w mocy przez SPI. 9. Artykuł K. Klincewicza (rozdz. 5) opisuje ekonomiczne aspekty sprawy Microsoft, w tym mechanizmy funkcjonowania sektora oprogramowania. Oprogramowanie charakteryzuje wysoki koszt wytworzenia pierwszego egzemplarza produktu, przy znikomych kosztach opracowywania jego kopii, co prowadzi do powstawania monopoli naturalnych ze znaczącymi barierami wejścia nowych graczy rynkowych. Wartość oprogramowania dla użytkownika może rosnąć wraz z popularnością i większą liczbą osób, z którymi można wymieniać wytworzone za jego pomocą dokumenty (efekty sieciowe). Korzyści zależą również od dodatkowych, komplementarnych aplikacji (efekty systemowe). Rozdział pokazuje, w jaki sposób Microsoft mógł wykorzystać te mechanizmy, ograniczając otwartość standardów technologicznych i uzależniając od swojej platformy partnerów i klientów. Wyjaśnia też możliwe rynkowe konsekwencje wymogu przekazania konkurentom informacji zapewniających interoperacyjność systemów informatycznych. Dodatkowo omówione zostały ekonomiczne aspekty wiązania oprogramowania. Autor

19 18 Przedmowa polemizuje ze znaczeniem, jakie nadała stosowanym przez Microsoft praktykom wiązania Komisja Europejska i wskazuje, że inne ruchy Microsoftu, w tym tzw. polityka międzyorganizacyjna, były znacznie skuteczniejsze w walce o pozycję rynkową. Przypadek Microsoftu pokazał, że interwencje na rynku oprogramowania bywają spóźnione ze względu na dynamiczne zmiany zaawansowanych technologii, mogące przyczynić się do utraty pozycji rynkowych przez wcześniejszych liderów. Mamy nadzieję, że publikowana książka będzie pożytecznym wzbogaceniem bibliotek instytucji i osób zajmujących się ochroną konkurencji i praw własności intelektualnej. Warszawa, 31 sierpnia 2008 r. Dawid Miąsik Tadeusz Skoczny Małgorzata Surdek

20 Preface 1. The Centre for Antitrust and Regulatory Studies (CSAiR) of the School of Management of the University of Warsaw presents the third publication from the Studies and Monographs on Antitrust and Regulation series. This book carries on the Centre s mission to create a platform of effective co-operation between academic researchers dealing with antitrust and regulatory issues, on the one hand, and representatives of the business community, consultants and government people, on the other. CSAiR wishes to provide a response to challenges and expectations that the business world and public authorities expect the academic community to address, comprising such fields as law, economics and management, providing thoroughly researched, evidence-based analyses and forecasts for the purpose of optimising the decision-making in antitrust and regulatory authorities and businesses subject to antimonopoly monitoring and independent sector-specific regulation. 2. This book is the product of a workshop organised jointly by CSAiR and the law firm CMS Cameron McKenna entitled: Judgment of the Court of First Instance in the Microsoft case effects on innovation in the new technology sector. The workshop was held in Warsaw on 7 November It was attended by numerous academics, legal practitioners, consultants and business people - representatives of the high-tech sector in particular. 1 The workshop began with two in-depth presentations of the two main practices that the European Commission and the Court of First Instance found to constitute an abuse of Microsoft s dominant position prohibited under Article 82 of the Treaty. The first presentation came from advocate Małgorzata Surdek (partner with CMS Cameron McKenna) and was entitled The refusal to supply information enabling the communication of servers using Windows with servers using other operating systems, and the second presentation, entitled Tying the Windows operating system to the Windows Media Player software, was provided by Dr. Dawid Miąsik (Competition Law Department, Institute for Legal Sciences of the Polish Academy of Sciences). The discussion that followed was moderated by Professor Tadeusz Skoczny (director of CSAiR). In addition to the issues raised in the presentations, the discussion also concerned the practical implications of the Microsoft judgment for the application of Article 82 of the EC Treaty. 3. The issue, on the 17 September 2007, by the Court of First Instance in Luxembourg of its long awaited Microsoft v. Commission judgment was, however, only a pretext to organise this workshop. The case was long the focus of great controversy concerning the limits of the antitrust authorities intervention into the freedom of dominant undertakings to benefit from the fruits of their own innovation and to decide on the content of their platforms and software packages. The purpose of the workshop was, however, not merely to present the main findings of the Microsoft judgment, but rather 1 For more information on the workshop, including slides from the two main presentations, see the CSAiR website

Między wsparciem a ograniczaniem. Odpowiedzi na wyzwania migracji XXI wieku w wybranych krajach Europy

Między wsparciem a ograniczaniem. Odpowiedzi na wyzwania migracji XXI wieku w wybranych krajach Europy pod redakcją Macieja Fagasińskiego i Marty Szczepanik edited by Maciej Fagasiński and Marta Szczepanik Między wsparciem a ograniczaniem. Odpowiedzi na wyzwania migracji XXI wieku w wybranych krajach Europy

Bardziej szczegółowo

NR / N O 3 (21) 2011 www.inqbator.pl

NR / N O 3 (21) 2011 www.inqbator.pl NR / N O 3 (21) 2011 STRATEGIA W WERSJI GLOBALNEJ STRATEGY IN A GLOBAL VERSION INTERNACJONALIZACJA MŁODYCH, INNOWACYJNYCH FIRM INTERNATIONALIZATION OF YOUNG INNOVATIVE COMPANIES W CENTRUM ROZWOJU FIRM

Bardziej szczegółowo

POLISH LAW REVIEW PRZEGLĄD PRAWA POLSKIEGO NR 1/2013

POLISH LAW REVIEW PRZEGLĄD PRAWA POLSKIEGO NR 1/2013 POLISH LAW REVIEW PRZEGLĄD PRAWA POLSKIEGO NR 1/2013 Poland USA Canada Mexico China POLSKA I USA PODPISAŁY KONWENCJĘ O UNIKANIU PODWÓJNEGO OPODATKOWANIA POLAND AND US SIGNED CONVENTION FOR THE AVOIDANCE

Bardziej szczegółowo

etapy cyklu życia zrównoważonej inwestycji budowlanej:

etapy cyklu życia zrównoważonej inwestycji budowlanej: 323 Partnerstwo na wszystkich etapach cyklu życia zrównoważonej inwestycji budowlanej Partnership at all stages of sustainable building life cycle Projekt Partnerstwo na wszystkich etapach cyklu życia

Bardziej szczegółowo

Program Kultura 2007-2013 w Polsce. Culture Programme 2007-2013 in Poland. analiza i podsumowanie. analysis and summary

Program Kultura 2007-2013 w Polsce. Culture Programme 2007-2013 in Poland. analiza i podsumowanie. analysis and summary Program Kultura 2007-2013 w Polsce analiza i podsumowanie Culture Programme 2007-2013 in Poland analysis and summary Warszawa Warsaw 2013 Wydawca Published by: Punkt Kontaktowy ds. Kultury, Instytut Adama

Bardziej szczegółowo

Wytyczne dla inwestorów w zakresie odpowiedzialnego inwestowania

Wytyczne dla inwestorów w zakresie odpowiedzialnego inwestowania Wytyczne dla inwestorów w zakresie odpowiedzialnego inwestowania Redakcja: Robert Sroka Guidelines for investors in the scope of responsible investing 2 GRUPA ROBOCZA DS. ODPOWIEDZIALNYCH INWESTYCJI Wydawca:

Bardziej szczegółowo

USTAWA O PRAWACH KONSUMENTA ACT ON CONSUMER RIGHTS. praktyczny przewodnik po ustawie wraz z zestawieniem zmian w formie tabeli

USTAWA O PRAWACH KONSUMENTA ACT ON CONSUMER RIGHTS. praktyczny przewodnik po ustawie wraz z zestawieniem zmian w formie tabeli USTAWA O PRAWACH KONSUMENTA praktyczny przewodnik po ustawie wraz z zestawieniem zmian w formie tabeli ACT ON CONSUMER RIGHTS a practical guide to the Act, with a list of modifications gathered in a table

Bardziej szczegółowo

I would like to wish all the clients, partners and friends of Siemens in Poland a Merry Christmas and great success in the New Year.

I would like to wish all the clients, partners and friends of Siemens in Poland a Merry Christmas and great success in the New Year. Nr 14 grudzień 2004 Wszystkim Klientom, Partnerom i Przyjaciołom Siemensa w Polsce życzę wesołych Świąt Bożego Narodzenia oraz wszelkiej pomyślności w życiu osobistym i zawodowym w Nowym Roku. I would

Bardziej szczegółowo

INNOWACJE, PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I GOSPODARKA OPARTA NA WIEDZY

INNOWACJE, PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I GOSPODARKA OPARTA NA WIEDZY ZESZYTY NAUKOWE NR 453 EKONOMICZNE PROBLEMY USŁUG NR 8 ISSN 1640-6818 INNOWACJE, PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I GOSPODARKA OPARTA NA WIEDZY ISSN 1896 382X UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI ZESZYTY NAUKOWE NR 453 EKONOMICZNE

Bardziej szczegółowo

Regionalne Systemy Innowacji w Polsce

Regionalne Systemy Innowacji w Polsce Regionalne Systemy Innowacji w Polsce Regionalne Systemy Innowacji w Polsce raport z badań Warszawa, styczeń 2013 Regionalne systemy innowacji w Polsce Raport z badań Raport końcowy z badania Przegląd

Bardziej szczegółowo

I X O R G A N I Z A T O R K O N F E R E N C J I. P o l s k i e T o w a r z y s t w o I n f o r m a c j i N a u k o w e j

I X O R G A N I Z A T O R K O N F E R E N C J I. P o l s k i e T o w a r z y s t w o I n f o r m a c j i N a u k o w e j I X K r a j o w e F o r u m I n f o r m a c j i N a u k o w e j i T e c h n i c z n e j W Y M I A N A I N F O R M A C J I I R O Z W Ó J P R O F E S J O N A L N Y C H U S Ł U G I N F O R M A C Y J N Y C

Bardziej szczegółowo

Raport z badania pogłębionego

Raport z badania pogłębionego Raport z badania pogłębionego Ocena możliwości i potrzeb innowacyjnych przedsiębiorstw województwa lubelskiego w zakresie tworzenia nowych rozwiązao i technologii w informatyce i automatyce jako wspomagającej

Bardziej szczegółowo

Rola informatyki w naukach ekonomicznych i społecznych Innowacje i implikacje interdyscyplinarne

Rola informatyki w naukach ekonomicznych i społecznych Innowacje i implikacje interdyscyplinarne Rola informatyki w naukach ekonomicznych i społecznych Innowacje i implikacje interdyscyplinarne The Role of Informatics in Economic and Social Sciences Innovations and Interdisciplinary Implications redakcja

Bardziej szczegółowo

Wymiana informacji między konkurentami w ocenie organów ochrony konkurencji

Wymiana informacji między konkurentami w ocenie organów ochrony konkurencji Centrum Studiów Antymonopolowych i Regulacyjnych Antoni Bolecki Wymiana informacji między konkurentami w ocenie organów ochrony konkurencji Warszawa 2013 Podręczniki i Monografie Wymiana informacji między

Bardziej szczegółowo

INSTYTUCJONALNA OCHRONA TAJEMNIC PRZEDSIĘBIORSTWA W WYBRANYCH KRAJACH. WNIOSKI DLA UNII EUROPEJSKIEJ

INSTYTUCJONALNA OCHRONA TAJEMNIC PRZEDSIĘBIORSTWA W WYBRANYCH KRAJACH. WNIOSKI DLA UNII EUROPEJSKIEJ EKONOMIA ECONOMICS 4(25). 2013 ISSN 2080-5977 Oktawian Nowak Polska Akademia Nauk, Instytut Nauk Ekonomicznych INSTYTUCJONALNA OCHRONA TAJEMNIC PRZEDSIĘBIORSTWA W WYBRANYCH KRAJACH. WNIOSKI DLA UNII EUROPEJSKIEJ

Bardziej szczegółowo

Zamawianie prac dyplomowych przez przedsiębiorstwa

Zamawianie prac dyplomowych przez przedsiębiorstwa komponentibadani a: Rolaprac dyplomowych w rozwoj u gospodarkiwoj ewództwamałopolski ego raportzawi erazestawi eni ewydzi ałów publi cznych małopolski ch uczelni Pr o j e k tws p ó ł f i n a n s o wa n

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY CENTRAL STATISTICAL OFFICE GRUPY PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE W 2010 ROKU ENTERPRISE GROUPS IN POLAND IN 2010

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY CENTRAL STATISTICAL OFFICE GRUPY PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE W 2010 ROKU ENTERPRISE GROUPS IN POLAND IN 2010 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY CENTRAL STATISTICAL OFFICE GRUPY PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE W 2010 ROKU ENTERPRISE GROUPS IN POLAND IN 2010 Statistical Information and Elaborations Informacje i opracowania statystyczne

Bardziej szczegółowo

Ocena systemu zarządzania i wdrażania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w Województwie Małopolskim

Ocena systemu zarządzania i wdrażania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w Województwie Małopolskim Ocena systemu zarządzania i wdrażania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w Województwie Małopolskim Raport końcowy Zamawiający Zarząd Województwa Małopolskiego Wykonawca EPRD Biuro Polityki Gospodarczej

Bardziej szczegółowo

Klastry w Województwie Podlaskim

Klastry w Województwie Podlaskim Klastry i polityka klastrowa 2011 Klastry w Województwie Podlaskim województwo podlaskie / Podlaskie Voivodeship Clusters in the Podlaskie Voivodeship UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY województwo

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ NA POMORZU ZACHODNIM. JĘZYKI. EKONOMIA. PRAWO

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ NA POMORZU ZACHODNIM. JĘZYKI. EKONOMIA. PRAWO PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ NA POMORZU ZACHODNIM. JĘZYKI. EKONOMIA. PRAWO PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ NA POMORZU ZACHODNIM. JĘZYKI. EKONOMIA. PRAWO pod redakcją Ewy Komorowskiej, Agnieszki Szlachty, Małgorzaty Tarczyńskiej-Łuniewskiej

Bardziej szczegółowo

SYMULACYJNY MODEL PRODUKCJA-ZBYT W KONWENCJI METODY DYNAMIKI SYSTEMÓW PRZYPADEK PRZEDSIĘBIORSTWA FOTOSYSTEM

SYMULACYJNY MODEL PRODUKCJA-ZBYT W KONWENCJI METODY DYNAMIKI SYSTEMÓW PRZYPADEK PRZEDSIĘBIORSTWA FOTOSYSTEM MODERN MANAGEMENT REVIEW 2014 MMR, vol. XIX, 21 (1/2014) January-March STRESZCZENIA Małgorzata BARAN 1 Justyna STECKO 2 SYMULACYJNY MODEL PRODUKCJA-ZBYT W KONWENCJI METODY DYNAMIKI SYSTEMÓW PRZYPADEK PRZEDSIĘBIORSTWA

Bardziej szczegółowo

STUDIA I MATERIAŁY POLSKIEGO STOWARZYSZENIA ZARZĄDZANIA WIEDZĄ

STUDIA I MATERIAŁY POLSKIEGO STOWARZYSZENIA ZARZĄDZANIA WIEDZĄ 1 STUDIA I MATERIAŁY POLSKIEGO STOWARZYSZENIA ZARZĄDZANIA WIEDZĄ Redaktor tomu dr Arkadiusz Januszewski Komitet Redakcyjny: prof. dr hab. Witold Chmielarz prof. dr hab Ryszard S. Choraś prof. dr hab. Olgierd

Bardziej szczegółowo

RAPORT KOŃCOWY. Umowa nr 224/DS/2010 z dnia 17 listopada 2010 r.

RAPORT KOŃCOWY. Umowa nr 224/DS/2010 z dnia 17 listopada 2010 r. t Uniwersytet Jagielloński Centrum Badań nad Szkolnictwem Wyższym RAPORT KOŃCOWY Modele zarządzania uczelniami w Polsce" Umowa nr 224/DS/2010 z dnia 17 listopada 2010 r. Opracował Zespół pod kierunkiem

Bardziej szczegółowo

Spis treści 1. zeszyty naukowe 2 (55) 2009

Spis treści 1. zeszyty naukowe 2 (55) 2009 Spis treści 1 zeszyty naukowe 2 (55) 2009 warszawa 2009 2 rada Spis redakcyjna treści prof. zw. dr hab. Zdzisław Bombera (przewodniczący) prof. zw. dr hab. Michał Gmytrasiewicz prof. zw. dr hab. Zbigniew

Bardziej szczegółowo

WSPÓŁCZESNE ZARZĄDZANIE Kwartalnik Środowisk Naukowych i Liderów Biznesu

WSPÓŁCZESNE ZARZĄDZANIE Kwartalnik Środowisk Naukowych i Liderów Biznesu WSPÓŁCZESNE ZARZĄDZANIE Kwartalnik Środowisk Naukowych i Liderów Biznesu CONTEMPORARY MANAGEMENT QUARTERLY The Journal of Scientific Community and Business Leaders 1/2011 ISSN 1643-5494 RADA PROGRAMOWA

Bardziej szczegółowo

Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej ul. Spartańska 1B, 02-637 Warszawa tel.: 22 848 80 05 e-mail: kno@koweziu.edu.

Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej ul. Spartańska 1B, 02-637 Warszawa tel.: 22 848 80 05 e-mail: kno@koweziu.edu. Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej ul. Spartańska 1B, 02-637 Warszawa tel.: 22 848 80 05 e-mail: kno@koweziu.edu.pl DIAGNOZA STANU KSZTAŁCENIA NA ODLEGŁOŚĆ W POLSCE I WYBRANYCH

Bardziej szczegółowo

województwo podkarpackie / Podkarpackie Voivodeship

województwo podkarpackie / Podkarpackie Voivodeship Polskie klastry i polityka klastrowa Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową podlegającą Ministrowi właściwemu ds. gospodarki. Powstała na mocy ustawy z 9 listopada 2000 roku.

Bardziej szczegółowo

Raport końcowy. Wstępna ocena realizacji i efektów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Raport końcowy. Wstępna ocena realizacji i efektów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 Raport końcowy Wstępna ocena realizacji i efektów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 Katowice, 27 listopada 2012 r. Projekt finansowany przez Unię Europejską ze

Bardziej szczegółowo

województwo wielkopolskie / Wielkopolskie Voivodeship Katalog powstał w ramach przedsięwzięcia PARP: Polskie klastry i polityka klastrowa.

województwo wielkopolskie / Wielkopolskie Voivodeship Katalog powstał w ramach przedsięwzięcia PARP: Polskie klastry i polityka klastrowa. Polskie klastry i polityka klastrowa Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową podlegającą Ministrowi właściwemu ds. gospodarki. Powstała na mocy ustawy z 9 listopada 2000 roku.

Bardziej szczegółowo

Problematyka 30. Jubileuszowej Międzynarodowej Konferencji Naukowej nt.

Problematyka 30. Jubileuszowej Międzynarodowej Konferencji Naukowej nt. Problematyka 30. Jubileuszowej Międzynarodowej Konferencji Naukowej nt. Problematyka badawcza przemian strukturalnych przemysłu i usług w układach przestrzennych PEDAGOGICAL UNIVERSITY OF CRACOW INSTITUTE

Bardziej szczegółowo