WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z RELIGII DLA KLASY VIII SZKOŁY PODSTAWOWEJ

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z RELIGII DLA KLASY VIII SZKOŁY PODSTAWOWEJ"

Transkrypt

1 WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z RELIGII DLA KLASY VIII SZKOŁY PODSTAWOWEJ według podręcznika Jezus działa i zbawia nr ISBN ( ) zgodnego z programem nauczania W DRODZE DO EMAUS. ZESPÓŁ AUTORSKI POD KIEROWNICTWEM KS. ZBIGNIEWA MARKA Nr dopuszczenia w szkole kl. VII VIII 8/SP36/ ocenie podlegają: Kryteria oceniania odpowiedzi ustne, modlitwy na pamięć waga 3 aktywność na lekcji waga 2 sprawdziany wiadomości, zapowiedziane tydzień wcześniej, z podanym zakresem waga 5 prace domowe, referat waga 2 kartkówki, projekt waga 4 praca na lekcji, plakat waga 2 konkurs szkolny waga 3 konkurs pozaszkolny rangi powiatowej waga 6 2. W przypadku sprawdzianów przyjmuje się skalę punktową przeliczaną na oceny cyfrowe wg kryteriów zgodnych z WO. Ocena niedostateczna poniżej 30% punktów Ocena dopuszczająca minimum 30% punktów Ocena dostateczna minimum 50% punktów Ocena dobra minimum 75% punktów Ocena bardzo dobra minimum 50% punktów 3. Uczeń ma prawo (w ciągu dwóch tygodni) do poprawienia każdej oceny w terminie i w formie ustalonej przez nauczyciela. Ocena poprawiona jest liczona do klasyfikacji.

2 4. Braki wynikające z nieobecności ucznia należy uzupełnić do następnej lekcji, a w przypadku dłuższej nieobecności do tygodnia po powrocie do szkoły. 5. W przypadku nieobecności ucznia na sprawdzianie, kartkówce lub innej formie sprawdzenia wiadomości, uczniowi wpisuje się ocenę 0. Ocena ta nie jest liczona w klasyfikacji. Uczeń ma obowiązek poprawienia tej oceny po powrocie do szkoły w terminie dwóch tygodni. 6. Uczeń ma prawo do usprawiedliwienia nieprzygotowania się do lekcji dwa razy w semestrze. Nieprzygotowanie się do lekcji nie obejmuje zapowiedzianych form sprawdzania wiadomości umiejętności. 7. Ocena śródroczna jest średnią ważoną wszystkich ocen cząstkowych z całego półrocza, ocena końcowo roczna wyliczana jest jako średnia ważona wszystkich ocen cząstkowych z całego roku szkolnego. 8. Uczeń może uzyskać wyższą niż przewidywaną ocenę klasyfikacyjną semestralną/roczną spełniając łącznie następujące warunki: frekwencja ucznia chcącego poprawić ocenę z przedmiotu nie może być niższa niż 90% (za wyjątkiem długotrwałej choroby), poprawiając wyznaczone przez nauczyciela oceny cząstkowe, wykonując dodatkowe zadanie na wskazany przez nauczyciela temat, dotyczący treści przedmiotowych w danej klasie, lub zaliczając test/sprawdzian z całego półrocza lub całego roku szkolnego (o wyborze decyduje nauczyciel). 9. Średnia ważona w klasyfikowaniu śródrocznym i rocznym: Ocena cel średnia ważona od 5,21 Ocena bdb średnia ważona od 4,51 Ocena db średnia ważona od 3,51 Ocena dst średnia ważona od 2,51 Ocena dop średnia ważona od 1,60 Ocena ndst średnia ważona poniżej 1, Informacja zwrotna (warunki i sposób przekazywania rodzicom informacji o ocenach):

3 librus konsultacje spotkania z rodzicami OGÓLNE KRYTERIA OCENIANIA W procesie oceniania obowiązuje stosowanie zasady kumulowania wymagań (ocenę wyższą otrzymać może uczeń, który spełnia wszystkie wymagania przypisane ocenom niższym). Oceniamy wiedzę i umiejętności ucznia oraz przejawy ich zastosowania w życiu codziennym, przede wszystkim w szkole. Gdy uczeń ubiega się o ocenę celującą, bierzemy pod uwagę również jego zaangażowanie religijno-społeczne poza szkołą. Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który: a) nie spełnia wymagań na ocenę dopuszczającą, (i) b) odmawia wszelkiej współpracy, (i) c) ma lekceważący stosunek do przedmiotu i wiary. Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który spełnia wymagania konieczne: a) w zakresie wiadomości i umiejętności opanował treści najłatwiejsze, najczęściej stosowane, stanowiące podstawę do dalszej edukacji, b) wykazuje choćby minimalne zainteresowanie przedmiotem i gotowość współpracy z nauczycielem i w grupie. Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który spełnia wymagania podstawowe: a) opanował treści najbardziej przystępne, najprostsze, najbardziej uniwersalne, niezbędne na danym etapie kształcenia i na wyższych etapach, b) uczestniczy w rozwiązywaniu problemów oraz umiejętnie słucha innych. Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który spełnia wymagania rozszerzające: a) opanował treści umiarkowanie przystępne oraz bardziej złożone, b) ukierunkowany jest na poszukiwanie prawdy i dobra oraz szanuje poglądy innych, c) aktywnie realizuje zadania wykonywane w grupie. Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który spełnia wymagania dopełniające: a) opanował treści obejmujące elementy trudne do opanowania, złożone i nietypowe, b) wykazuje własną inicjatywę w rozwiązywaniu problemów swojej społeczności c) wszechstronnie dba o rozwój swojej osobowości i podejmuje zadania apostolskie. Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który: a) posiadł wiedzę i umiejętności znacznie wykraczające poza program nauczania przedmiotu w danej klasie, samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia, b) biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu problemów teoretycznych lub praktycznych z programu nauczania danej klasy, proponuje rozwiązania nietypowe, rozwiązuje także zadania wykraczające poza program nauczania tej klasy, c) osiąga sukcesy w konkursach i olimpiadach kwalifikując się do finałów na szczeblu powiatowym, regionalnym, wojewódzkim albo krajowym lub posiada inne porównywalne osiągnięcia. PRZEDMIOT OCENY OCENA celująca bardzo dobra dobra dostateczna dopuszczająca niedostateczna

4 1. Cytaty z Pisma Świętego. Modlitwy, pieśni 2. Zeszyt przedmiotowy 3. Prace domowe 4. Testy i sprawdziany 5. Odpowiedzi ustne 6. Aktywność 7. Inscenizacje, gazetka szkolna i inne dokładna znajomość cytatu wraz ze znajomością źródła (np. Ewangelia św. Mateusza) wszystkie tematy zapisy prace domowe staranne pismo własne materiały ilustracje itp. staranne wykonanie treści wskazujące na poszukiwania w różnych materiałach dużo własnej inwencji twórcze wszystkie polecenia wykonane poprawnie rozwiązane też zadanie dodatkowe wiadomości zawarte w podręczniku i zeszycie uzupełnione wiedzą spoza programu wypowiedź pełnymi zdaniami, bogaty język używanie pojęć uczeń wyróżnia się aktywnością na lekcji korzysta z materiałów zgromadzonych samodzielnie wiele razy pomaga w różnych pracach pilnie i terminowo wykonuje powierzone zadania, dużo własnej inicjatywy aktywnie uczestniczy w życiu małych grup formacyjnych (ministranci, oaza itp.) reprezentuje szkołę (parafię) w dokładna znajomość cytatów z lekcji starannie prowadzony wszystkie tematy i notatki prace domowe merytorycznie zgodne z omawianym na lekcji materiałem staranne czytelne rzeczowe 75% spełnionych wymagań podstawowych (łatwe, praktyczne, przydatne życiowo, niezbędne) 75% spełnionych wymagań rozszerzających (bardzo trudne i trudne, teoretyczne, naukowe) wiadomości z podręcznika i zeszytu prezentowane w sposób wskazujący na ich rozumienie, informacje przekazywane zrozumiałym językiem odpowiedź pełna nie wymagająca pytań dodatkowych uczeń zawsze przygotowany do lekcji często zgłasza się do odpowiedzi wypowiada się poprawnie starannie wykonuje powierzone przez katechetę lub księdza zadania przejawia postawę apostolską przytoczenie sensu cytatu własnymi słowami zeszyt staranny luki w zapisach (sporadyczne do 5 tematów) wskazują na zrozumienie tematu niezbyt twórcze 75% zadań podstawowych 50% wymagań rozszerzających wyuczone na pamięć wiadomości uczeń ma trudności w sformułowaniu myśli własnymi słowami potrzebna pomoc nauczyciela stara się być przygotowany do lekcji chętnie w niej uczestniczy niezbyt chętnie wykonuje zadania poza lekcjami, ale nie unika ich zupełnie uczestniczy w rekolekcjach szkolnych niezbyt dokładna znajomość sensu cytatu zeszyt czytelny braki notatek, prac domowych (do 40% tematów) powiązane z tematem niestaranne 75% wiedzy z zakresu wymagań podstawowych (bardzo łatwe i łatwe, niezbędne w dalszej edukacji) wybiórcza znajomość poznanych treści i pojęć odpowiedź niestaranna częste pytania naprowadzajace mało aktywny na lekcjach skojarzenia z treścią cytatu pismo niestaranne liczne luki w zapisach (do 70% tematów) widać próby wykonania pracy na temat 50% wiedzy z zakresu wymagań podstawowych słabe wiązanie faktów i wiadomości chaos myślowy i słowny odpowiedź bełkotliwa, niewyraźna, pojedyncze wyrazy dużo pytań pomocniczych brak jakiejkolwiek znajomości cytatów brak zeszytu praca nie na temat brak rzeczowości w pracy brak pracy poniżej 30% odpowiedzi dotyczących wiedzy podstawowej brak odpowiedzi lub odpowiedzi świadczące o braku wiadomości rzeczowych niechętny udział w lekcji lekceważący stosunek do przedmiotu i wiary

5 konkursie przedmiotowym (olimpiadzie) OCENY/WYMAGANIA Ocena NIEDOSTATECZNA Katechizowany: Wykazuje rażący brak wiadomości programowych. Nie potrafi logicznie powiązać podawanych wiadomości. Prezentuje zupełny brak rozumienia uogólnień i nieumiejętność wyjaśniania zjawisk. Nie potrafi zastosować zdobytej wiedzy. Podczas przekazywania informacji popełnia bardzo liczne błędy. Prezentuje rażąco niepoprawny styl wypowiedzi. Nie wykazuje się znajomością pacierza. Nie posiada zeszytu lub dość często nie przynosi go na lekcję. Lekceważy przedmiot. Nieodpowiednio zachowuje się na lekcji. Wyraża lekceważący stosunek do wartości religijnych. Opuszcza lekcję religii. O ocenie niedostatecznej mogą przesądzić także inne indywidualne cechy, postawy i braki obserwowane u ucznia. Uwarunkowania uzyskania oceny DOPUSZCZAJĄCEJ Katechizowany: Opanował konieczne pojęcia religijne. Prezentuje luźno zestawione wiadomości programowe. Prezentuje mało zadawalający poziom postaw i umiejętności. Wykazuje brak rozumienia podstawowych uogólnień. Brak mu podstawowej umiejętności wyjaśniania zjawisk. Nie potrafi stosować wiedzy, nawet przy pomocy nauczyciela. Podczas przekazywania wiadomości popełnia liczne błędy, wykazuje niepoprawny styl wypowiedzi, ma trudności z wysławianiem się.

6 Prowadzi zeszyt. Ma problemy ze znajomością pacierza. Wykazuje poprawny stosunek do religii. Opanował elementarne wiadomości i umiejętności programowe przewidziane dla danego etapu edukacyjnego; są to wiadomości i umiejętności bardzo przystępne, proste i praktyczne, niezbędne w funkcjonowaniu szkolnym i pozaszkolnym. O ocenie dopuszczającej mogą przesądzić także inne indywidualne cechy, postawy i braki obserwowane u ucznia. Uwarunkowania uzyskania oceny DOSTATECZNEJ Katechizowany: Opanował łatwe, całkowicie niezbędne wiadomości, postawy i umiejętności. Prezentuje podstawowe treści materiału programowego z religii. Wykazuje się wiadomościami podstawowymi, które łączy w logicznie związki. Dość poprawnie rozumie podstawowe uogólnienia oraz wyjaśnia ważniejsze zjawiska z pomocą nauczyciela. Przy pomocy nauczyciela potrafi wykorzystać wiadomości do celów praktycznych i teoretycznych. W przekazywaniu wiadomości z religii popełnia niewielkie i nieliczne błędy. Prezentuje słabą kondensację wypowiedzi. Wykazuje się podstawową znajomością pacierza. W jego zeszycie występują sporadyczne braki notatek, prac domowych. Prezentuje przeciętną pilność, systematyczność i zainteresowanie przedmiotem. Wiadomości i umiejętności ucznia są na poziomie podstawowych wiadomości i umiejętności przewidzianych programem nauczania dla danego etapu; wiadomości i umiejętności należą do przystępnych, o średnim stopniu złożoności i wystarczą do pomyślnego dalszego uczenia się. O ocenie dostatecznej mogą przesądzić także inne indywidualne uwarunkowania danego ucznia. Uwarunkowania uzyskania oceny DOBREJ Katechizowany: Spełnia wymagania określone w zakresie oceny dostatecznej. Opanował materiał programowy z religii. Prezentuje wiadomości powiązane związkami logicznymi.

7 Poprawnie rozumie uogólnienia i związki między nimi oraz wyjaśnia zjawiska podane przez nauczyciela. Stosuje wiedzę w sytuacjach teoretycznych i praktycznych podanych przez nauczyciela. Podczas wypowiedzi nie popełnia rażących błędów stylistycznych. Wykazuje się dobrą znajomością pacierza. W zeszycie posiada wszystkie notatki i prace domowe. Podczas lekcji posiada określone pomoce (podręcznik, zeszyt i inne) i korzysta z nich. Systematycznie uczestniczy w zajęciach religii. Jest zainteresowany przedmiotem. Włącza się w przeżycia i dynamikę roku liturgicznego. Wykazuje się dobrą umiejętnością zastosowania zdobytych wiadomości. Postawa ucznia nie budzi wątpliwości. Stara się być aktywnym podczas lekcji. Wiadomości i umiejętności ucznia przewidziane programem nauczania nie są pełne dla danego etapu nauczania, ale wiele umiejętności ma charakter złożony i samodzielny. O ocenie dobrej mogą przesądzić także inne indywidualne osiągnięcia ucznia, kwalifikujące go do tej oceny. Uwarunkowania uzyskania oceny BARDZO DOBREJ Katechizowany: Spełnia wymagania określone w zakresie oceny dobrej. Opanował pełny zakres wiedzy, postaw i umiejętności określony poziomem nauczania religii. Prezentuje poziom wiadomości powiązanych ze sobą w logiczny układ. Właściwie rozumie uogólnienia i związki między nimi oraz wyjaśnia zjawiska bez ingerencji nauczyciela. Umiejętnie wykorzystuje wiadomości w teorii i praktyce bez ingerencji nauczyciela. Wykazuje się właściwym stylem wypowiedzi. Cechuje go pełna znajomość pacierza. Wzorowo prowadzi zeszyt i odrabia prace domowe. Aktywnie uczestniczy w religii. Jego postępowanie nie budzi żadnych zastrzeżeń. Jest pilny, systematyczny, zainteresowany przedmiotem.

8 Chętnie i systematycznie uczestniczy w życiu parafii. Odpowiedzialnie włącza się w dynamikę i przeżycia roku liturgicznego. Stara się być świadkiem wyznawanej wiary. Opanował pełny zakres wiadomości i umiejętności wyznaczonych przez nauczyciela programem nauczania; osiągnięcia ucznia należą do złożonych i wymagających samodzielności. O ocenie bardzo dobrej mogą decydować również inne indywidualne osiągnięcia ucznia, kwalifikujące go do tej oceny. Uwarunkowania uzyskania oceny CELUJĄCEJ Katechizowany: Spełnia wymagania określone w zakresie oceny bardzo dobrej. Wykazuje się wiadomościami wykraczającymi poza program religii własnego poziomu edukacji. Prezentuje wiadomości powiązane ze sobą w systematyczny układ. Samodzielnie posługuje się wiedzą dla celów teoretycznych i praktycznych. Wykazuje się właściwym stylem wypowiedzi, swobodą w posługiwaniu się terminologią przedmiotową i inną. Angażuje się w prace pozalekcyjne np. gazetki religijne, montaże sceniczne, pomoce katechetyczne itp.. Uczestniczy w konkursach wiedzy religijnej. Twórczo uczestniczy w życiu parafii np. należy do organizacji i ruchów katolickich, uczestniczy w pielgrzymkach, itp. Jego pilność, systematyczność, zainteresowanie, stosunek do przedmiotu nie budzi żadnych zastrzeżeń. Poznane prawdy wiary stosuje w życiu. Wykazuje się umiejętnościami i wiadomościami wykraczającymi poza wymagania edukacyjne; jego praca jest oryginalna i twórcza oraz wskazuje na dużą samodzielność. O ocenie celującej mogą decydować również inne indywidualne osiągnięcia ucznia, kwalifikujące go do tej oceny.

9 DOPUSZCZAJĄCY DOSTATECZNY DOBRY BARDZO DOBRY Katechizowany: interpretuje Jk 2, 14-17; wylicza sposoby doświadczenia obecności Boga; określa, co wyraża imię Boga; opowiada tekst Łk 24, 13-35; definiuje, czym jest liturgia. opowiada wskazane teksty biblijne; opowiada tekst biblijny o wieży Babel; wskazuje sposoby przeciwstawiania się złu; wylicza warunki sakramentu pokuty; definiuje, kim jest anioł; przedstawia podstawowe wiadomości na temat adwentu; tłumaczy, jakie znaczenie ma dla Katechizowany: określa zależności pomiędzy wiarą i uczynkami miłości; definiuje pojęcie teofanii; interpretuje tekst Wj 3, 10-15; wskazuje, co może nam pomóc w zrozumieniu prawdy o Panu Bogu; wylicza cele liturgii. wyjaśnia, w jaki sposób Bóg przywraca człowiekowi wolność; wylicza sposoby przezwyciężania pokusy samowystarczalności; przekonuje, że Bóg nie toleruje zła; interpretuje tekst Wj 3, 7-9; wyjaśnia rolę aniołów i sposoby działania szatana; wskazuje biblijne przykłady zaufania Katechizowany: wykazuje, jaki powinien być związek lekcji religii z codziennością chrześcijanina; określa, po co Bóg objawia się ludziom; wyjaśnia, że Bóg objawiając swoje imię ukazuje przyjazne nastawienie do człowieka; określa, co należy czynić, by doświadczyć spotkania z Jezusem; wylicza argumenty przemawiające za uczestnictwem w liturgii. określa, jak chrześcijanin ma patrzeć na lęk i wolność; definiuje pojęcie pychy na podstawie obrazu biblijnego; opisuje, co symbolizuje i wyraża woda chrztu; określa, czym dla chrześcijanina jest żal Katechizowany: analizuje, dlaczego sam udział w religii nie gwarantuje głębokiej wiary; zastanawia się, jak można przekonać się o obecności Boga; tłumaczy, co wyraża nazwanie Jezusa imieniem JESTEM; wyjaśnia, w jaki sposób można w pełni rozpoznać Jezusa; wykazuje, co tracimy, gdy nie jesteśmy obecni na nabożeństwach liturgicznych. uzasadnia, że źródłem lęku człowieka jest grzech; przeciwstawia: pychę i pokorę; przedstawia analogię pomiędzy wodami potopu i wodą chrztu; analizuje, w jaki sposób Bóg wspiera

10 chrześcijan świętowanie Bożego Narodzenia; opowiada o świadectwie wiary św. Szczepana. opowiada, kim jest Jezus; przedstawia teksty biblijne podkreślające troskę Boga o człowieka; wyjaśnia rzeczywistość królestwa Bożego; opowiada o spotkaniu Jezusa z Samarytanką; definiuje pojęcie Eucharystii; wylicza znaki przyjaźni Boga do człowieka. wskazuje, dlaczego Jezus umarł na krzyżu; definiuje, czym jest Chrystusowy pokój; tłumaczy, czym jest Liturgia słowa; interpretuje biblijny tekst o uczniach idących do Emaus; wylicza sposoby okazywania miłości Bogu; przedstawia spotkanie Jezusa zmartwychwstałego z Bogu; interpretuje biblijne teksty o narodzeniu Jezusa; interpretuje biblijny tekst o Symeonie. wylicza tytuły stosowane do Jezusa; ukazuje Jezusa jako Boga zatroskanego o człowieka; dokonuje zestawienia skarbu z królestwem Bożym; określa, jaką funkcję spełnia osoba proroka; określa, jaki będzie los tych, którzy odrzucają Pokarm wieczności; wskazuje sposoby obecności Chrystusa w Kościele. wyjaśnia, dlaczego krzyż jest dla chrześcijan znakiem zbawienia; określa, w jakich okolicznościach człowiek staje się odbiorcą Jezusowego pokoju; interpretuje wskazane teksty biblijne; określa, do czego odnosi za grzechy; interpretuje teksty KKK o aniołach; określa religijne wezwania adwentu; wyjaśnia sens czytań z liturgii Bożego Narodzenia; analizuje, na jakich argumentach opierają ludzie wiarę w Boga. wyjaśnia znaczenie tytułów Jezusa; określa, w jaki sposób Bóg okazuje człowiekowi swoją troskę o niego; uzasadnia potrzebę troski o zdobycie królestwa Bożego; wyjaśnia, że zbawienie jest podstawowym zamiarem Boga wobec człowieka; interpretuje teksty biblijne o Eucharystii; analizuje, w jaki sposób możemy odkryć Jezusa w Kościele. tłumaczy, czemu ma służyć nowe narodzenie ; wyjaśnia, czym nas w walce ze złem; określa, na czym polega walka między dobrem a złem; wyjaśnia, na czym polega bezwarunkowe zaufanie Bogu; uzasadnia, dlaczego Jezusa nazywamy Słowem Boga; przyjmuje odpowiedzialność za świadectwo wiary. tłumaczy, co znaczy świadczyć o Jezusie; wyjaśnia, kiedy chrześcijanin szczególnie doświadcza Bożej troski; tłumaczy, dlaczego królestwo Boże uznawane jest za skarb; wyjaśnia, dlaczego Jezus posłużył się określeniem woda żywa ; przedstawia naukę Jezusa dotyczącą pokarmu wiecznego; czuje odpowiedzialność za Kościół. uzasadnia, że wywyższenie Jezusa na krzyżu nie jest Jego

11 Tomaszem; uczestniczy w rekolekcjach szkolnych; określa, na czym się udzielana wierzącym moc Jezusa; wyjaśnia, co znaczy być uczniem Jezusa, być wierzącym; charakteryzuje się pokój, który przynosi ludziom zmartwychwstały Jezus; wyjaśnia, jakie stanowisko klęską, ale zwycięstwem; wskazuje, co zmienia

12 powinno polegać rzeczywiste świętowanie Wielkanocy; wyjaśnia sens zmartwychwstania Jezusa; tłumaczy, czym jest oktawa wielkanocna; opisuje, kim jest Duch Święty, którego Jezus posyła od Ojca; wylicza modlitwy w których występuje odniesienie do wszystkich Osób Trójcy Świętej. wyjaśnia, w jakim celu Bóg objawia swoją chwałę; interpretuje fragment Listu świętego Pawła do Efezjan 1, 3-6; opowiada tekst o wskrzeszeniu Łazarza; wyjaśnia, że przeznaczeniem człowieka jest życie z Bogiem. definiuje, czym jest sakrament; wylicza części Mszy Świętej; definiuje, czym jest chrzest; wylicza warunki wskazuje, jakiej wiary oczekuje Jezus od swoich uczniów; opowiada przypowieść o miłosiernym Ojcu; uczestniczy w Triduum Paschalnym; uczestniczy w liturgii Wielkanocy; wylicza wydarzenia wspominane po Zmartwychwstaniu Jezusa; redaguje modlitwę do Ducha Świętego; wskazuje, kiedy jest obchodzona uroczystość Trójcy Świętej. interpretuje wskazane teksty biblijne; wyjaśnia, dlaczego sami z siebie nie możemy postąpić w świętości; definiuje, czym jest śmierć; opisuje, czym jest niebo. przedstawia podział sakramentów; tłumaczy, czym jest Eucharystia; tłumaczy, do czego zajmuje Jezus wobec niewiary słuchających Go; uzasadnia, że spotkanie ze Zmartwychwstałym przemienia życie wierzących; opisuje funkcję św. Piotra; określa, na jakiej podstawie przyjmujemy prawdę o zmartwychwstaniu Jezusa; wskazuje cechy charakterystycz ne nawrócenia; wyjaśnia religijne znaczenie tajemnicy Paschalnej; wskazuje charakterystyczne elementy liturgii wielkanocnej; wyjaśnia znaczenie poszczególnych form świętowania okresu wielkanocnego; wskazuje, w czym Duch Święty pomaga człowiekowi; w życiu ludzi i losach świata pokój, który przynosi Jezus; ukazuje, w jaki sposób Jezus uzasadniał prawdziwość swych słów, swego posłannictwa; analizuje poziom własnej otwartości na Jezusa; wyjaśnia, co warunkuje dochowanie wierności Jezusowi; wyjaśnia, co przynosi ludziom wiara w zmartwychwstanie Jezusa; podkreśla dar miłosierdzia w sakramencie pojednania i pokuty; rozróżnia znaczenie elementów liturgii poszczególnych dni Wielkiego Tygodnia; uzasadnia, dlaczego Wielkanoc jest największym świętem chrześcijaństwa; analizuje, jakie znaczenie ma trwający w Kościele przez 50 dni okres wielkanocny; charakteryzuje działanie Ducha Świętego;

13 sakramentu pokuty i pojednania; zobowiązuje otrzymane w sakramencie chrztu nowe życie; wyjaśnia, jakie treści kryją się w wierze chrześcijan w Trójcę Świętą. wskazuje, czym jest chwała Boga objawiona wobec ludzi; uzasadnia, dlaczego prawda o Trójcy Świętej

14 opisuje, czym jest sakrament namaszczenia chorych; wymienia, jakie dary chrześcijanin otrzymuje w sakramencie małżeństwa; wylicza zadania wynikające z sakramentu święceń; wyjaśnia etymologię słowa: bierzmowanie. wylicza, na jakie biblijne teksty powołuje się Kościół, uzasadniając ustanowienie przez Jezusa sakramentu bierzmowania; wyjaśnia sens przygotowania do przyjęcia sakramentu bierzmowania; streszcza wyznanie wiary; wylicza dary Ducha Świętego; charakteryzuje wybranego przez siebie patrona; definiuje, czym jest bierzmowanie. interpretuje słowa Jezusa: wyjaśnia treść warunków sakramentu pokuty i pojednania; wyjaśnia, na czym polega sakrament chorych; wylicza istotne cechy małżeństwa; wyjaśnia, czym jest kapłaństwo w chrześcijaństwie; wskazuje charakterystyczne cechy bierzmowania. analizuje, dlaczego przyjęcie sakramentu bierzmowania poprzedza dobrana Liturgia słowa; interpretuje dialog przedstawiciela parafii z biskupem podczas liturgii bierzmowania; objaśnia, czego oczekuje Kościół od kandydatów do bierzmowania; wskazuje, co sprawia w wierzącym sakrament bierzmowania; określa zasady wybierania patrona do bierzmowania; wskazuje zadania świadka bierzmowania. ukazuje możliwości doświadczenia obecności Chrystusa wśród nas; określa, dlaczego miłość, wierność, posłuszeństwo są tak istotne dla chrześcijanina; opisuje, jaką postawę powinien przyjąć chrześcijanin wobec śmierci; przedstawia wskazane teksty ewangeliczne. określa, co sprawiają sakramenty w życiu ludzi; wskazuje, czym jest Eucharystia dla chrześcijanina; uzasadnia, dlaczego udzielamy chrztu małym dzieciom; przedstawia wartość częstego korzystania z pokuty i pojednania; wskazuje, czym obdarowuje Kościół, udzielając sakramentu chorych; objaśnia, dlaczego święty Paweł porównuje miłość małżeńską do miłości Chrystusa; tłumaczy, dlaczego Jezusa nazywamy jedynym i najwyższym jest jedną z największych tajemnic naszej wiary. uzasadnia, że chwała Boga zwrócona jest na człowieka; wykazuje, że udział w sakramentach jest pomocą w osiąganiu doskonałości; przekonuje o słuszności modlitwy za zmarłych; wykazuje, dlaczego chrzest jest nadzieją wiecznego szczęścia. odróżnia dary poszczególnych sakramentów; uzasadnia, że uczestnicząc w Eucharystii, spotykamy się z Chrystusem; wyjaśnia, dlaczego Jezus polecił udzielać chrztu tym, którzy chcą współpracować z Bogiem; uzasadnia, dlaczego sakrament pokuty nazywamy też sakramentem pojednania; tłumaczy, jak chrześcijanin powinien myśleć o chorobie;

15 Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, Mnieście uczynili;. Kapłanem; uzasadnia potrzebę przyjęcia sakramentu bierzmowania. określa, czym jest małżeństwo zawierane przez ludzi w Kościele;

16 wylicza owoce Ducha Świętego; wyjaśnia, co powinno być ważne dla chrześcijanina w czasie wakacji. interpretuje przypowieść o winnym krzewie; wylicza o czym chrześcijanin nie może zapomnieć podczas wakacji. tłumaczy rolę Ducha Świętego w rozumieniu słowa Bożego; uzasadnia potrzebę przygotowania się do przyjęcia bierzmowania; interpretuje wskazane teksty biblijne; wyjaśnia znaczenie darów Ducha Świętego; określa, jakie znaczenie dla bierzmowanych ma patron przyjmowany wraz z nowym imieniem; określa, jakie znaczenie w sakramencie bierzmowania ma olej zwany krzyżmem. opisuje, na czym polega formowanie cechy ofiarności wobec innych; wyjaśnia, po czym można poznać, że chrześcijanin współpracuje z Duchem Świętym; rozwija pragnienie twórczego przeżywania czasu odpoczynku. porównuje kapłaństwo powszechne ze służebnym; wykazuje, dlaczego jeden z sakramentów nazwano bierzmowaniem, umocnieniem. wyjaśnia sens czytań biblijnych podczas udzielania bierzmowania; określa, co należy uczynić, aby Duch Święty mógł wspierać rozwój bierzmowanego; uzasadnia, dlaczego kandydaci do bierzmowania wyznają swoją wiarę; tłumaczy, do czego mają służyć wierzącemu dary Ducha Świętego; wyjaśnia, co powinno oznaczać wybieranie do bierzmowania nowego imienia; wyjaśnia, czym jest i co symbolizuje obrzęd namaszczenia krzyżmem. uzasadnia, że miejscem spotkania z Chrystusem jest także drugi człowiek; określa, dzięki czemu chrześcijanin może przynosić owoce dobra;

17 przyjmuje odpowiedzialność za czas wakacji.

18 - definiuje pojęcie cnoty; - rozróżnia uczynki rodzące się z ciała i z ducha; - tłumaczy, czym jest dojrzałość; - wie, co dokonuje się w sakramencie pokuty i pojednania; - wylicza zagrożenia wiary. - odkrywa religijne znaczenie znaków natury. - opisuje, w czym wyraża się tożsamość chrześcijan; - wylicza daty i miejsca pierwszych soborów; - podaje przykłady działalności Kościoła w okresie średniowiecza; - charakteryzuje reformę w Kościele w okresie renesansu; - przedstawia dorobek Kościoła w oświeceniu; - przedstawia świadectwa wybranych ludzi Kościoła XX w.; - wylicza formy, które pozostawił Kościołowi Chrystus dla umocnienia wiernych w czynieniu dobrze; - przyporządkowuje wydarzenia do właściwych epok. - wie, jakie jest pochodzenie Kościoła; - przedstawia, w jaki sposób może włączyć się w przywracanie - przedstawia chrześcijańskie rozumienie świętości; - ukazuje skutki nierozwijania cnót kardynalnych; - wyjaśnia, dlaczego podczas modlitwy warto sięgać do Pisma Świętego; - tłumaczy, czym są dary Ducha Świętego; - uzasadnia swoje wybory; - wylicza cechy dojrzałości, o której mówi Jezus w przypowieści; - opowiada teksty biblijne o pojednaniu; - wie, na czym polega grzech przeciwko Duchowi Świętemu; - rozumie znaczenie symboli Ducha Świętego. - wylicza cechy pierwotnego Kościoła; - określa problematykę podjętą podczas kolejnych soborów; - przedstawia świętych okresu średniowiecza; - zna działalność świętych okresu renesansu; - tłumaczy, jak Kościół łączy możliwość poznania rozumowego z poznaniem wiary; - opowiada, czego dokonał Jan Paweł II i kard. Wyszyński; - wyjaśnia, w jaki sposób - prezentuje wybrane sposoby przypisuje autor tekstu działania Ducha Świętego w biblijnego Bogu, nazywając Go życiu każdego z nas; naszym Ojcem; - tłumaczy, co to dla nas znaczy, - uzasadnia, że źródłem że Bóg jest Ojcem; świętości jest Bóg; - tłumaczy, dlaczego trzeba - charakteryzuje cnoty główne; pozwolić prowadzić się Duchowi - dowodzi, że Duch Święty Świętemu; jest przewodnikiem - rozumie znaczenie cnót modlitwy; kardynalnych w życiu człowieka; - ukazuje, w jaki sposób - formułuje modlitwę do Ducha może budować lepszy świat Świętego; w swoim - rozpoznaje w sobie dary środowisku; Ducha; - uzasadnia, że "u Boga nic nie - wykazuje, że Duch Święty jest niemożliwe"; wspomaga w trudnych chwilach; - wyjaśnia, jakie znaczenie w - opisuje, w jaki sposób dążeniu do dojrzałości ma Duch Święty prowadzi do prawo dojrzałości; moralne; - weryfikuje swój stosunek - analizuje działanie Ducha do spowiedzi; Świętego w sakramencie pokuty i - opisuje, co dzieje się, gdy pojednania; człowiek odrzuca Ducha Świętego; - ukazuje szkodliwość - modli się wersetami zagrożeń wiary; Pisma Świętego. - tłumaczy, w jaki sposób - opisuje cechy Kościoła znaki i symbole odnoszą się do współczesnego; działania - przedstawia Ducha Świętego. postanowienia soborów; - porównuje cechy - ukazuje kontrasty Kościoła pierwotnego i okresu średniowiecza; współczesnego; - tłumaczy, do czego - wyjaśnia, po co istnieją powinna prowadzić reforma w Kościele symbole w Kościele; wiary; - dostrzega brak - omawia wkład Kościoła sprzeczności pomiędzy w dorobek wiarą a rozumem; średniowiecza; - dostrzega wartość - wyjaśnia, na czym polegał

19 jedności w Kościele; - wie, czemu ma służyć świętość Kościoła; - wylicza cechy powszechności chrześcijanin może radzić sobie z trudnymi sytuacjami; - tłumaczy, w czym wyraża się umocnienie chrześcijanina w Soboru Watykańskiego II; - ukazuje wartość liturgii; sukces dążeń reformatorów Kościoła okresu odrodzenia; - uzasadnia możliwość pogodzenia poznania rozumowego z poznaniem wiary; - charakteryzuje, jak swoje

20 Kościoła; - rozumie, dlaczego Kościół nazywany jest apostolskim; - wyjaśnia znaczenie dat: 1054, 1517; - charakteryzuje zasady działań ekumenicznych; - wyjaśnia, w jaki sposób może odkrywać prawdę o Kościele. - przytacza Jezusowe słowa wzywające do praktykowania miłości; - opowiada, jak praktykował miłość św. Maksymilian; - wie, czym jest post; - objaśnia treść czwartego przykazania Bożego; - podaje, na czym polega udział chrześcijanina w życiu społecznym; - ukazuje religijne znaczenie ludzkiej pracy; - wyjaśnia, dlaczego o miłości do ojczyzny mówimy w związku z czwartym przykazaniem; - przedstawia, jak Kościół rozumie tolerancję; - definiuje pojęcie kultury; - określa uczucia towarzyszące człowiekowi w spotkaniu z innymi ludźmi; - zna wskazania dotyczące Duchu Świętym. - charakteryzuje etapy powstawania Kościoła; - wymienia czynniki jedności Kościoła; - wskazuje elementy świadczące o świętości Kościoła; - przedstawia dwa sposoby rozumienia Kościoła powszechnego; - opisuje, w czym najpełniej wyraża się apostolskość Kościoła; - rozróżnia wyznania chrześcijańskie; - określa oczekiwania Jezusa wobec Kościoła zawarte w Modlitwie Arcykapłańskiej; - wyznaje wiarę. - wyjaśnia sens przykazania miłości; - przedstawia czyny miłości św. brata Alberta; - wyjaśnia, czym jest jałmużna; - określa, jakie wskazania w odniesieniu do naszych relacji z najbliższymi daje Jezus; - formułuje zasady życia społecznego; - interpretuje teksty Kościoła mówiące o pracy; - rozumie, na czym polega miłość ojczyzny; - przyporządkowuje postaci świętych do epok historycznych. - interpretuje teksty biblijne o pochodzeniu Kościoła; - tłumaczy, w jaki sposób realizuje się jedność Kościoła; - opisuje, na czym polega świętość Kościoła; - wyjaśnia, co wyraża wyznanie wiary w Kościół powszechny; - przedstawia różne rozumienia apostolskości Kościoła; - przedstawia cechy charakterystyczne dla poszczególnych wyznań chrześcijańskich; - formułuje modlitwę o jedność chrześcijan; - charakteryzuje przymioty Kościoła. - tłumaczy, od kogo możemy się uczyć prawdziwej miłości; - ukazuje, w jaki sposób bł. Matka Teresa z Kalkuty realizowała przykazanie miłości; - uzasadnia wartość intencji czynów miłości; - weryfikuje własną postawę wobec najbliższych; tłumaczy, czym jest cywilizacja posłannictwo widzi Kościół; - wymienia środki, które umożliwiają pełniejszą relację z Bogiem; - analizuje treści działu Mocni w Duchu. - uzasadnia, że Kościół jest dziełem całej Trójcy Świętej; - wykazuje, po czym można poznać, że Kościół jest jeden; - wyjaśnia sens symbolu wiary: wierzę w święty Kościół; - uzasadnia, dlaczego wszyscy wierzący mają obowiązek szerzenia wiary; - przyjmuje odpowiedzialność za własne apostolstwo; - ukazuje, jakie są konsekwencje rozłamów w Kościele; - wymienia, jakie działania podejmują wyznania chrześcijańskie, aby osiągnąć porozumienie; - wyjaśnia znaczenie twierdzenia: Duch Święty jednoczy Kościół. - wyjaśnia, dlaczego Jezus mówi, że nie można jednocześnie miłować Jego i świata; - wskazuje możliwości kierowania się miłością;

21 chrześcijańskiego życia w miłości. - wyjaśnia, że narodzenie Jezusa wyznacza przełom w odmierzaniu czasu historycznego; - ukazuje troskę Kościoła o poszanowanie innych przekonań religijnych; miłości; - wymienia cechy charakterystyczne pracy, zgodne z zamysłem Stwórcy; - wyjaśnia analogię pomiędzy miłością do rodziny i do ojczyzny; - analizuje, dlaczego Jezus zachęca do jałmużny i postu; - tłumaczy, dlaczego chrześcijanin ma wypełniać czwarte

22 - opisuje czyny Jezusa i reakcje ludzi na to, co Jezus czyni; - wylicza przyczyny zła; - określa, co Bóg czyni dla zagubionego człowieka; - bierze udział w niedzielnej Eucharystii; - podaje argumenty przemawiające za wyborem dobra. - wyjaśnia związek kultury z Ewangelią; - dostrzega nowość nauki Jezusa w odniesieniu do nieprzyjaciół; - podaje, w jaki sposób uczniowie Jezusa mogą realizować zadania. - charakteryzuje postać Jezusa; - rozumie, na czym polega bezpieczeństwo, jakie daje ludziom Jezus; - przedstawia pytania, jakie stawia człowiek, gdy spotyka się ze złem; - interpretuje opowiadanie o Zacheuszu; - przedstawia argumenty za niedzielnym uczestnictwem we Mszy Świętej; - podaje wskazania Chrystusa wobec chrześcijan zamieszczone w VII dziale. - tłumaczy, czym jest wolność religijna; - wykazuje, dlaczego kultura często czerpie inspirację z religii - zastanawia się nad swoją postawą wobec nieprzyjaciół; - interpretuje wskazania nauki społecznej Kościoła. - uzasadnia, że w Jezusie spełnia się nasze zbawienie; - korzysta z darów sakramentalnych; - dostrzega możliwości pokonywania zła; - wyjaśnia, na czym polega pomoc Boga udzielana zagubionemu człowiekowi; - tłumaczy, dlaczego Kościół zobowiązuje chrześcijan do udziału w niedzielnej Eucharystii; - uzasadnia tytuł działu Świadkowie miłości. przykazanie; - charakteryzuje prawdziwie chrześcijańskie postawy ochrzczonych w społeczeństwie; - łączy swoją pracę z ofiarą Jezusa Chrystusa; - tłumaczy, na czym polega patriotyzm w rozumieniu chrześcijańskim; - określa granice tolerancji; - przyjmuje odpowiedzialność za poszanowanie kultury i troskę o jej rozwój; - uzasadnia potrzebę miłości nieprzyjaciół; - uzasadnia tytuł działu Święty wychowawca miłości. - tłumaczy, dlaczego Jezus jest ośrodkiem dziejów ludzkości; - analizuje teksty biblijne o bezpieczeństwie przyniesionym ludziom przez Jezusa; - wyjaśnia, dlaczego Jezus może wyzwolić nas od zła; - przyjmuje wsparcie od Boga i bliskich; - na podstawie tekstów Kościoła ukazuje wartość niedzieli; - wykazuje, dlaczego być

23 świadkiem miłości to ważne zadanie dla chrześcijan.

24 Katechizowany: interpretuje Jk 2, 14-17; wylicza sposoby doświadczenia obecności Boga; określa, co wyraża imię Boga; opowiada tekst Łk 24, 13-35; definiuje, czym jest liturgia. opowiada wskazane teksty biblijne; opowiada tekst biblijny o wieży Babel; wskazuje sposoby przeciwstawiania się złu; wylicza warunki sakramentu pokuty; Katechizowany: określa zależności pomiędzy wiarą i uczynkami miłości; definiuje pojęcie teofanii; interpretuje tekst Wj 3, 10-15; wskazuje, co może nam pomóc w zrozumieniu prawdy o Panu Bogu; wylicza cele liturgii. wyjaśnia, w jaki sposób Bóg przywraca człowiekowi wolność; wylicza sposoby przezwyciężania pokusy samowystarczalności; przekonuje, że Bóg nie toleruje zła; interpretuje tekst Wj 3, 7-9; wyjaśnia rolę aniołów i sposoby działania szatana; wskazuje biblijne przykłady zaufania Katechizowany: wykazuje, jaki powinien być związek lekcji religii z codziennością chrześcijanina; określa, po co Bóg objawia się ludziom; wyjaśnia, że Bóg objawiając swoje imię ukazuje przyjazne nastawienie do człowieka; określa, co należy czynić, by doświadczyć spotkania z Jezusem; wylicza argumenty przemawiające za uczestnictwem w liturgii. określa, jak chrześcijanin ma patrzeć na lęk i wolność; definiuje pojęcie pychy na podstawie obrazu biblijnego; opisuje, co symbolizuje i wyraża woda chrztu; Katechizowany: analizuje, dlaczego sam udział w religii nie gwarantuje głębokiej wiary; zastanawia się, jak można przekonać się o obecności Boga; tłumaczy, co wyraża nazwanie Jezusa imieniem JESTEM; wyjaśnia, w jaki sposób można w pełni rozpoznać Jezusa; wykazuje, co tracimy, gdy nie jesteśmy obecni na nabożeństwach liturgicznych. uzasadnia, że źródłem lęku człowieka jest grzech; przeciwstawia: pychę i pokorę;

25 definiuje, kim jest anioł; przedstawia podstawowe wiadomości na temat adwentu; tłumaczy, jakie znaczenie ma dla określa, czym dla chrześcijanina jest żal przedstawia analogię pomiędzy wodami potopu i wodą chrztu; analizuje, w jaki sposób Bóg wspiera

26 chrześcijan świętowanie Bożego Narodzenia; opowiada o świadectwie wiary św. Szczepana. opowiada, kim jest Jezus; przedstawia teksty biblijne podkreślające troskę Boga o człowieka; wyjaśnia rzeczywistość królestwa Bożego; opowiada o spotkaniu Jezusa z Samarytanką; definiuje pojęcie Eucharystii; wylicza znaki przyjaźni Boga do człowieka. wskazuje, dlaczego Jezus umarł na krzyżu; definiuje, czym jest Chrystusowy pokój; tłumaczy, czym jest Liturgia słowa; interpretuje biblijny tekst o uczniach idących do Emaus; wylicza sposoby okazywania miłości Bogu; przedstawia spotkanie Jezusa zmartwychwstałego z Tomaszem; uczestniczy w rekolekcjach szkolnych; określa, na czym Bogu; interpretuje biblijne teksty o narodzeniu Jezusa; interpretuje biblijny tekst o Symeonie. wylicza tytuły stosowane do Jezusa; ukazuje Jezusa jako Boga zatroskanego o człowieka; dokonuje zestawienia skarbu z królestwem Bożym; określa, jaką funkcję spełnia osoba proroka; określa, jaki będzie los tych, którzy odrzucają Pokarm wieczności; wskazuje sposoby obecności Chrystusa w Kościele. wyjaśnia, dlaczego krzyż jest dla chrześcijan znakiem zbawienia; określa, w jakich okolicznościach człowiek staje się odbiorcą Jezusowego pokoju; interpretuje wskazane teksty biblijne; określa, do czego odnosi się udzielana wierzącym moc Jezusa; wyjaśnia, co znaczy być uczniem Jezusa, być za grzechy; interpretuje teksty KKK o aniołach; określa religijne wezwania adwentu; wyjaśnia sens czytań z liturgii Bożego Narodzenia; analizuje, na jakich argumentach opierają ludzie wiarę w Boga. wyjaśnia znaczenie tytułów Jezusa; określa, w jaki sposób Bóg okazuje człowiekowi swoją troskę o niego; uzasadnia potrzebę troski o zdobycie królestwa Bożego; wyjaśnia, że zbawienie jest podstawowym zamiarem Boga wobec człowieka; interpretuje teksty biblijne o Eucharystii; analizuje, w jaki sposób możemy odkryć Jezusa w Kościele. tłumaczy, czemu ma służyć nowe narodzenie ; wyjaśnia, czym charakteryzuje się pokój, który przynosi ludziom zmartwychwstały Jezus; nas w walce ze złem; określa, na czym polega walka między dobrem a złem; wyjaśnia, na czym polega bezwarunkowe zaufanie Bogu; uzasadnia, dlaczego Jezusa nazywamy Słowem Boga; przyjmuje odpowiedzialność za świadectwo wiary. tłumaczy, co znaczy świadczyć o Jezusie; wyjaśnia, kiedy chrześcijanin szczególnie doświadcza Bożej troski; tłumaczy, dlaczego królestwo Boże uznawane jest za skarb; wyjaśnia, dlaczego Jezus posłużył się określeniem woda żywa ; przedstawia naukę Jezusa dotyczącą pokarmu wiecznego; czuje odpowiedzialność za Kościół. uzasadnia, że wywyższenie Jezusa na krzyżu nie jest Jego klęską, ale zwycięstwem;

27 wierzącym; wyjaśnia, jakie stanowisko wskazuje, co zmienia

28

29 powinno polegać rzeczywiste świętowanie Wielkanocy; wyjaśnia sens zmartwychwstania Jezusa; tłumaczy, czym jest oktawa wielkanocna; opisuje, kim jest Duch Święty, którego Jezus posyła od Ojca; wylicza modlitwy w których występuje odniesienie do wszystkich Osób Trójcy Świętej. wyjaśnia, w jakim celu Bóg objawia swoją chwałę; interpretuje fragment Listu świętego Pawła do Efezjan 1, 3-6; opowiada tekst o wskrzeszeniu Łazarza; wyjaśnia, że przeznaczeniem człowieka jest życie z Bogiem. definiuje, czym jest sakrament; wylicza części Mszy Świętej; definiuje, czym jest chrzest; wylicza warunki sakramentu pokuty i wskazuje, jakiej wiary oczekuje Jezus od swoich uczniów; opowiada przypowieść o miłosiernym Ojcu; uczestniczy w Triduum Paschalnym; uczestniczy w liturgii Wielkanocy; wylicza wydarzenia wspominane po Zmartwychwstaniu Jezusa; redaguje modlitwę do Ducha Świętego; wskazuje, kiedy jest obchodzona uroczystość Trójcy Świętej. interpretuje wskazane teksty biblijne; wyjaśnia, dlaczego sami z siebie nie możemy postąpić w świętości; definiuje, czym jest śmierć; opisuje, czym jest niebo. przedstawia podział sakramentów; tłumaczy, czym jest Eucharystia; tłumaczy, do czego zobowiązuje otrzymane w zajmuje Jezus wobec niewiary słuchających Go; uzasadnia, że spotkanie ze Zmartwychwstałym przemienia życie wierzących; opisuje funkcję św. Piotra; określa, na jakiej podstawie przyjmujemy prawdę o zmartwychwstaniu Jezusa; wskazuje cechy charakterystyczne nawrócenia; wyjaśnia religijne znaczenie tajemnicy Paschalnej; wskazuje charakterystyczne elementy liturgii wielkanocnej; wyjaśnia znaczenie poszczególnych form świętowania okresu wielkanocnego; wskazuje, w czym Duch Święty pomaga człowiekowi; wyjaśnia, jakie treści kryją się w wierze chrześcijan w Trójcę Świętą. wskazuje, czym jest chwała Boga objawiona wobec ludzi; w życiu ludzi i losach świata pokój, który przynosi Jezus; ukazuje, w jaki sposób Jezus uzasadniał prawdziwość swych słów, swego posłannictwa; analizuje poziom własnej otwartości na Jezusa; wyjaśnia, co warunkuje dochowanie wierności Jezusowi; wyjaśnia, co przynosi ludziom wiara w zmartwychwstanie Jezusa; podkreśla dar miłosierdzia w sakramencie pojednania i pokuty; rozróżnia znaczenie elementów liturgii poszczególnych dni Wielkiego Tygodnia; uzasadnia, dlaczego Wielkanoc jest największym świętem chrześcijaństwa; analizuje, jakie znaczenie ma trwający w Kościele przez 50 dni okres wielkanocny; charakteryzuje

30 pojednania; sakramencie chrztu nowe życie; działanie Ducha Świętego; uzasadnia, dlaczego prawda o Trójcy Świętej

31

32 opisuje, czym jest sakrament namaszczenia chorych; wymienia, jakie dary chrześcijanin otrzymuje w sakramencie małżeństwa; wylicza zadania wynikające z sakramentu święceń; wyjaśnia etymologię słowa: bierzmowanie. wylicza, na jakie biblijne teksty powołuje się Kościół, uzasadniając ustanowienie przez Jezusa sakramentu bierzmowania; wyjaśnia sens przygotowania do przyjęcia sakramentu bierzmowania; streszcza wyznanie wiary; wylicza dary Ducha Świętego; charakteryzuje wybranego przez siebie patrona; definiuje, czym jest bierzmowanie. interpretuje słowa Jezusa: Wszystko, wyjaśnia treść warunków sakramentu pokuty i pojednania; wyjaśnia, na czym polega sakrament chorych; wylicza istotne cechy małżeństwa; wyjaśnia, czym jest kapłaństwo w chrześcijaństwie; wskazuje charakterystyczne cechy bierzmowania. analizuje, dlaczego przyjęcie sakramentu bierzmowania poprzedza dobrana Liturgia słowa; interpretuje dialog przedstawiciela parafii z biskupem podczas liturgii bierzmowania; objaśnia, czego oczekuje Kościół od kandydatów do bierzmowania; wskazuje, co sprawia w wierzącym sakrament bierzmowania; określa zasady wybierania patrona do bierzmowania; wskazuje zadania świadka bierzmowania. ukazuje możliwości doświadczenia obecności Chrystusa wśród nas; określa, dlaczego miłość, wierność, posłuszeństwo są tak istotne dla chrześcijanina; opisuje, jaką postawę powinien przyjąć chrześcijanin wobec śmierci; przedstawia wskazane teksty ewangeliczne. określa, co sprawiają sakramenty w życiu ludzi; wskazuje, czym jest Eucharystia dla chrześcijanina; uzasadnia, dlaczego udzielamy chrztu małym dzieciom; przedstawia wartość częstego korzystania z pokuty i pojednania; wskazuje, czym obdarowuje Kościół, udzielając sakramentu chorych; objaśnia, dlaczego święty Paweł porównuje miłość małżeńską do miłości Chrystusa; tłumaczy, dlaczego Jezusa nazywamy jedynym i najwyższym jest jedną z największych tajemnic naszej wiary. uzasadnia, że chwała Boga zwrócona jest na człowieka; wykazuje, że udział w sakramentach jest pomocą w osiąganiu doskonałości; przekonuje o słuszności modlitwy za zmarłych; wykazuje, dlaczego chrzest jest nadzieją wiecznego szczęścia. odróżnia dary poszczególnych sakramentów; uzasadnia, że uczestnicząc w Eucharystii, spotykamy się z Chrystusem; wyjaśnia, dlaczego Jezus polecił udzielać chrztu tym, którzy chcą współpracować z Bogiem; uzasadnia, dlaczego sakrament pokuty nazywamy też sakramentem pojednania; tłumaczy, jak chrześcijanin powinien myśleć o chorobie; określa, czym jest małżeństwo zawierane przez ludzi w Kościele;

33 co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, Mnieście uczynili; Kapłanem; uzasadnia potrzebę przyjęcia sakramentu bierzmowania.

34

35 wylicza owoce Ducha Świętego; wyjaśnia, co powinno być ważne dla chrześcijanina w czasie wakacji. interpretuje przypowieść o winnym krzewie; wylicza o czym chrześcijanin nie może zapomnieć podczas wakacji. tłumaczy rolę Ducha Świętego w rozumieniu słowa Bożego; uzasadnia potrzebę przygotowania się do przyjęcia bierzmowania; interpretuje wskazane teksty biblijne; wyjaśnia znaczenie darów Ducha Świętego; określa, jakie znaczenie dla bierzmowanych ma patron przyjmowany wraz z nowym imieniem; określa, jakie znaczenie w sakramencie bierzmowania ma olej zwany krzyżmem. opisuje, na czym polega formowanie cechy ofiarności wobec innych; wyjaśnia, po czym można poznać, że chrześcijanin współpracuje z Duchem Świętym; rozwija pragnienie twórczego przeżywania czasu odpoczynku. porównuje kapłaństwo powszechne ze służebnym; wykazuje, dlaczego jeden z sakramentów nazwano bierzmowaniem, umocnieniem. wyjaśnia sens czytań biblijnych podczas udzielania bierzmowania; określa, co należy uczynić, aby Duch Święty mógł wspierać rozwój bierzmowanego; uzasadnia, dlaczego kandydaci do bierzmowania wyznają swoją wiarę; tłumaczy, do czego mają służyć wierzącemu dary Ducha Świętego; wyjaśnia, co powinno oznaczać wybieranie do bierzmowania nowego imienia; wyjaśnia, czym jest i co symbolizuje obrzęd namaszczenia krzyżmem. uzasadnia, że miejscem spotkania z Chrystusem jest także drugi człowiek; określa, dzięki czemu chrześcijanin może

36 przynosić owoce dobra;

37 przyjmuje odpowiedzialność za czas wakacji.

38

39 - definiuje pojęcie cnoty; - rozróżnia uczynki rodzące się z ciała i z ducha; - tłumaczy, czym jest dojrzałość; - wie, co dokonuje się w sakramencie pokuty i pojednania; - wylicza zagrożenia wiary. - odkrywa religijne znaczenie znaków natury. - opisuje, w czym wyraża się tożsamość chrześcijan; - wylicza daty i miejsca pierwszych soborów; - podaje przykłady działalności Kościoła w okresie średniowiecza; - charakteryzuje reformę w Kościele w okresie renesansu; - przedstawia dorobek Kościoła w oświeceniu; - przedstawia świadectwa wybranych ludzi Kościoła XX w.; - wylicza formy, które pozostawił Kościołowi Chrystus dla umocnienia wiernych w czynieniu dobrze; - przyporządkowuje wydarzenia do właściwych epok. - wie, jakie jest pochodzenie Kościoła; - przedstawia, w jaki sposób może włączyć się w przywracanie jedności w Kościele; - wie, czemu ma służyć świętość Kościoła; - przedstawia chrześcijańskie rozumienie świętości; - ukazuje skutki nierozwijania cnót kardynalnych; - wyjaśnia, dlaczego podczas modlitwy warto sięgać do Pisma Świętego; - tłumaczy, czym są dary Ducha Świętego; - uzasadnia swoje wybory; - wylicza cechy dojrzałości, o której mówi Jezus w przypowieści; - opowiada teksty biblijne o pojednaniu; - wie, na czym polega grzech przeciwko Duchowi Świętemu; - rozumie znaczenie symboli Ducha Świętego. - wylicza cechy pierwotnego Kościoła; - określa problematykę podjętą podczas kolejnych soborów; - przedstawia świętych okresu średniowiecza; - zna działalność świętych okresu renesansu; - tłumaczy, jak Kościół łączy możliwość poznania rozumowego z poznaniem wiary; - opowiada, czego dokonał Jan Paweł II i kard. Wyszyński; - wyjaśnia, w jaki sposób chrześcijanin może radzić sobie z trudnymi sytuacjami; - tłumaczy, w czym wyraża się umocnienie chrześcijanina w - prezentuje wybrane sposoby działania Ducha Świętego w życiu każdego z nas; - tłumaczy, co to dla nas znaczy, że Bóg jest Ojcem; - tłumaczy, dlaczego trzeba pozwolić prowadzić się Duchowi Świętemu; - rozumie znaczenie cnót kardynalnych w życiu człowieka; - formułuje modlitwę do Ducha Świętego; - rozpoznaje w sobie dary Ducha; - wykazuje, że Duch Święty wspomaga w trudnych chwilach; - opisuje, w jaki sposób Duch Święty prowadzi do dojrzałości; - weryfikuje swój stosunek do spowiedzi; - opisuje, co dzieje się, gdy człowiek odrzuca Ducha Świętego; - modli się wersetami Pisma Świętego. - opisuje cechy Kościoła współczesnego; - przedstawia postanowienia soborów; - ukazuje kontrasty okresu średniowiecza; - tłumaczy, do czego powinna prowadzić reforma w Kościele; - dostrzega brak sprzeczności pomiędzy wiarą a rozumem; - dostrzega wartość Soboru Watykańskiego II; - ukazuje wartość liturgii; przypisuje autor tekstu biblijnego Bogu, nazywając Go naszym Ojcem; - uzasadnia, że źródłem świętości jest Bóg; - charakteryzuje cnoty główne; - dowodzi, że Duch Święty jest przewodnikiem modlitwy; - ukazuje, w jaki sposób może budować lepszy świat w swoim środowisku; - uzasadnia, że "u Boga nic nie jest niemożliwe"; - wyjaśnia, jakie znaczenie w dążeniu do dojrzałości ma prawo moralne; - analizuje działanie Ducha Świętego w sakramencie pokuty i pojednania; - ukazuje szkodliwość zagrożeń wiary; - tłumaczy, w jaki sposób znaki i symbole odnoszą się do działania Ducha Świętego. - porównuje cechy Kościoła pierwotnego i współczesnego; - wyjaśnia, po co istnieją w Kościele symbole wiary; - omawia wkład Kościoła w dorobek średniowiecza; - wyjaśnia, na czym polegał sukces dążeń reformatorów Kościoła okresu odrodzenia; - uzasadnia możliwość pogodzenia poznania rozumowego z poznaniem wiary; - charakteryzuje, jak swoje

SYSTEM OCENIANIA Z RELIGII KATOLICKIEJ DLA KLAS I-III SZKOŁY PODSTAWOWEJ

SYSTEM OCENIANIA Z RELIGII KATOLICKIEJ DLA KLAS I-III SZKOŁY PODSTAWOWEJ SYSTEM OCENIANIA Z RELIGII KATOLICKIEJ DLA KLAS I-III SZKOŁY PODSTAWOWEJ zgodnego z programem nauczania W rodzinie dzieci Bożych nr AZ-1-01/12 OGÓLNE KRYTERIA OCENIANIA W procesie oceniania obowiązuje

Bardziej szczegółowo

SYSTEM OCENIANIA Z RELIGII DLA KLASY III SZKOŁY PODSTAWOWEJ NA ROK SZKOLNY 2018/2019

SYSTEM OCENIANIA Z RELIGII DLA KLASY III SZKOŁY PODSTAWOWEJ NA ROK SZKOLNY 2018/2019 SYSTEM OCENIANIA Z RELIGII DLA KLASY III SZKOŁY PODSTAWOWEJ NA ROK SZKOLNY 2018/2019 według podręcznika Jezus jest z nami nr AZ-13-01/12-KI-4/13 zgodnego z programem nauczania W rodzinie dzieci Bożych

Bardziej szczegółowo

- uczeń posiadł wiedzę i umiejętności znacznie przekraczające program nauczania katechezy

- uczeń posiadł wiedzę i umiejętności znacznie przekraczające program nauczania katechezy Kryteria oceniania z religii klasa II gimnazjum Ocena celująca - uczeń posiadł wiedzę i umiejętności znacznie przekraczające program nauczania katechezy - twórczo rozwija własne uzdolnienia oraz dba o

Bardziej szczegółowo

SYSTEM OCENIANIA Z RELIGII DLA KLASY I SZKOŁY PODSTAWOWEJ

SYSTEM OCENIANIA Z RELIGII DLA KLASY I SZKOŁY PODSTAWOWEJ SYSTEM OCENIANIA Z RELIGII DLA KLASY I SZKOŁY PODSTAWOWEJ według podręcznika Żyjemy w Bożym świecie nr 11-01/12-KI-1/12 zgodnego z programem nauczania W rodzinie dzieci Bożych nr AZ-1-01/12 OGÓLNE KRYTERIA

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z RELIGII

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z RELIGII Wioleta Halek Nauczyciel katechezy PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z RELIGII (ocenianie bieżące) KRYTERIA OCENIANIA W KLASIE IId, GIMANZJUM nr 1 w Strzelcach Opolskich w roku szkolnym 2011/2012 opracowane

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe wymagania edukacyjne w klasie II Semestr I

Szczegółowe wymagania edukacyjne w klasie II Semestr I Szczegółowe wymagania edukacyjne w klasie II Semestr I I. Pragnienia ludzi - interpretuje Jk 2, 14-17; - wylicza sposoby doświadczenia obecności Boga; - określa, co wyraża imię Boga; - opowiada tekst Łk

Bardziej szczegółowo

I Półrocze. Poziom rozszerzony Ocena dobra

I Półrocze. Poziom rozszerzony Ocena dobra Wymagania Programowe na poszczególne oceny w zakresie nauczania religii w klasie II Gimnazjum opracowane na podstawie materiałów katechetycznych "Jezus działa i zbawia" z serii "W drodze do Emaus"; podręcznik

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z religii. w klasie I gimnazjum

Przedmiotowy system oceniania z religii. w klasie I gimnazjum Przedmiotowy system oceniania z religii w klasie I gimnazjum 1. Wymagania ponadprogramowe: uwarunkowania uzyskania oceny celującej: katechizowani 1. Spełniają wymagania określone w zakresie oceny bardzo

Bardziej szczegółowo

Dział I. Nikt nie jest samotną wyspą

Dział I. Nikt nie jest samotną wyspą KRYTERIA OCENIANIA W III KLASIE GIMNAZJUM opracowane na podstawie materiałów katechetycznych Jezus prowadzi i zbawia z serii W drodze do Emaus; podręcznik nr AZ-33-01/1-11 do nauczania religii rzymskokatolickiej,

Bardziej szczegółowo

P.Z.O. z katechezy sporządzono na podstawie poniższych dokumentów: 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dn r.

P.Z.O. z katechezy sporządzono na podstawie poniższych dokumentów: 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dn r. PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z RELIGII DLA WSZYSTKICH POZIOMÓW KLAS GIMNAZJALNYCH Z UWZGLĘDNIEM GŁÓWNYCH NORM I WARTOŚCI OKREŚLONYCH W WEWNĄTRZSZKOLNYM SYSTEMIE OCENIANIA P.Z.O. z katechezy sporządzono

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA PROGRAMOWE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z RELIGII DLA KLASY VI.

WYMAGANIA PROGRAMOWE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z RELIGII DLA KLASY VI. WYMAGANIA PROGRAMOWE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z RELIGII DLA KLASY VI. Przedmiot oceny 1. Cytaty z Pisma św., modlitwy, pieśni 2. Zeszyt przedmioto wy 3. Prace domowe 4. Testy i sprawdziany OCENA celująca

Bardziej szczegółowo

Klasa V SP Ocena celująca (wymagania ponadprogramowe): Uczeń: 1. Spełnia wymagania określone w zakresie oceny bardzo dobrej. 2.

Klasa V SP Ocena celująca (wymagania ponadprogramowe): Uczeń: 1. Spełnia wymagania określone w zakresie oceny bardzo dobrej. 2. Klasa V SP Ocena celująca (wymagania ponadprogramowe): 1. Spełnia wymagania określone w zakresie oceny bardzo dobrej. 2. Wykazuje się wiadomościami wykraczającymi poza program religii własnego poziomu

Bardziej szczegółowo

OCENIANIE PRZEDMIOTOWE Z RELIGII W GIMNAZJUM

OCENIANIE PRZEDMIOTOWE Z RELIGII W GIMNAZJUM OCENIANIE PRZEDMIOTOWE Z RELIGII W GIMNAZJUM Ocenianie przedmiotowe z religii stanowi uszczegółowienie przepisów oceniania, które są zawarte w statucie Gimnazjum w Pszowie. Elementy wchodzące w zakres

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe wymagania edukacyjne w klasie II Semestr I

Szczegółowe wymagania edukacyjne w klasie II Semestr I Szczegółowe wymagania edukacyjne w klasie II Semestr I I. Nikt nie jest samotną wyspą - wskazuje źródłowe podstawy godności człowieka; - wyjaśnia, do czego dążą wspólnoty religijne; - podaje definicję

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z religii w Szkole Podstawowej

Przedmiotowy system oceniania z religii w Szkole Podstawowej Przedmiotowy system oceniania z religii w Szkole Podstawowej Elementy wchodzące w zakres oceny z religii: 1. Ilość i jakość prezentowanych wiadomości. 2. Zainteresowanie przedmiotem. 3. Stosunek do przedmiotu.

Bardziej szczegółowo

Wymagania programowe na poszczególne oceny w III klasie gimnazjum

Wymagania programowe na poszczególne oceny w III klasie gimnazjum Wymagania programowe na poszczególne oceny w III klasie gimnazjum 1. NIEDOSTATECZNA Wykazuje rażący brak wiadomości programowych. Nie potrafi logicznie powiązać podawanych wiadomości. Prezentuje zupełny

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z RELIGII

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z RELIGII WYMAGANIA EDUKACYJNE Z RELIGII obowiązujące w roku szkolnym 2015/2016 w PSP Nr 1 im. K. Makuszyńskiego w Stąporkowie RELIGIA W KLASACH I - III Dziecko w młodszym wieku szkolnym powinno przyswoić sobie

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE KRYTERIA OCENIANIA

OGÓLNE KRYTERIA OCENIANIA OGÓLNE KRYTERIA OCENIANIA W procesie oceniania obowiązuje stosowanie zasady kumulowania wymagań (ocenę wyższą otrzymać może uczeń, który spełnia wszystkie wymagania przypisane ocenom niższym). Oceniamy

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z RELIGII

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z RELIGII PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z RELIGII 1) Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia z religii polega na rozpoznawaniu przez nauczyciela poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności

Bardziej szczegółowo

Kryteria wymagań z religii na poszczególne oceny są następujące:

Kryteria wymagań z religii na poszczególne oceny są następujące: PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z RELIGII ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 3 W BYDGOSZCZY Kryteria wymagań z religii na poszczególne oceny są następujące: 1. Ocena NIEDOSTATECZNA Wykazuje rażący brak wiadomości

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA Z RELIGII. KLASA II GIMNAZJUM.

KRYTERIA OCENIANIA Z RELIGII. KLASA II GIMNAZJUM. KRYTERIA OCENIANIA Z RELIGII. KLASA II GIMNAZJUM. 1 - interpretuje Jk 2, 14-17; - wylicza sposoby doświadczenia obecności Boga; - określa, co wyraża imię Boga; - opowiada tekst Łk 24, 13-35; - definiuje,

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z RELIGII W KLASACH 4-6

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z RELIGII W KLASACH 4-6 PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z RELIGII W KLASACH 4-6 Na lekcji religii, podobnie jak na innych przedmiotach uczniowie podlegają ocenie, jednak ocena ta nie obejmuje indywidualnych relacji z Bogiem, ale

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne. na oceny śródroczne i roczne. z religii. dla uczniów klas IV VI. Szkoły Podstawowej

Wymagania edukacyjne. na oceny śródroczne i roczne. z religii. dla uczniów klas IV VI. Szkoły Podstawowej Wymagania edukacyjne na oceny śródroczne i roczne z religii dla uczniów klas IV VI Szkoły Podstawowej Wymagania edukacyjne na oceny śródroczne: WYMAGANIA NA OCENĘ CELUJĄCĄ (ponadprogramowe): - Spełnia

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z RELIGII DLA KLAS I-III GIMNAZJUM NR 2 w SOPOCIE

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z RELIGII DLA KLAS I-III GIMNAZJUM NR 2 w SOPOCIE PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z RELIGII DLA KLAS I-III GIMNAZJUM NR 2 w SOPOCIE PSO opracowany został na podstawie: 1.Podstawy Programowej Katechezy Kościoła Katolickiego 2.Programu Nauczania Religii 3.Dyrektorium

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA Z RELIGII DLA I KLASY SZKOŁY PODSTAWOWEJ 2015/2016

KRYTERIA OCENIANIA Z RELIGII DLA I KLASY SZKOŁY PODSTAWOWEJ 2015/2016 Justyna Kilich KRYTERIA OCENIANIA Z RELIGII DLA I KLASY SZKOŁY PODSTAWOWEJ 2015/2016 Wymagania ponadprogramowe Uwarunkowania osiągania oceny CELUJĄCEJ Spełnia wymagania określone w zakresie oceny bardzo

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z RELIGII W ZESPOLE SZKÓŁ W ZAMIENIU

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z RELIGII W ZESPOLE SZKÓŁ W ZAMIENIU PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z RELIGII W ZESPOLE SZKÓŁ W ZAMIENIU Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia z religii polega na rozpoznawaniu przez nauczyciela poziomu i postępów w opanowywaniu przez ucznia

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z RELIGII W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. PRZYJACIÓŁ ZIEMI W KŁODAWIE (I i II ETAP EDUKACYJNY)

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z RELIGII W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. PRZYJACIÓŁ ZIEMI W KŁODAWIE (I i II ETAP EDUKACYJNY) PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z RELIGII W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. PRZYJACIÓŁ ZIEMI W KŁODAWIE (I i II ETAP EDUKACYJNY) 1. Podstawa prawna: a) obowiązujące rozporządzenie MEN w sprawie warunków i sposobu

Bardziej szczegółowo

Ustalenie wymagań programowych w obrębie poszczególnych poziomów oraz zastosowanie ich w określonych ocenach osiągnięć uczniów

Ustalenie wymagań programowych w obrębie poszczególnych poziomów oraz zastosowanie ich w określonych ocenach osiągnięć uczniów Ustalenie wymagań programowych w obrębie poszczególnych poziomów oraz zastosowanie ich w określonych ocenach osiągnięć uczniów 1. Wymagania ponadprogramowe (wykraczające) Na ocenę CELUJĄCĄ uczeń: Spełnia

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z religii

Przedmiotowy system oceniania z religii 1 Przedmiotowy system oceniania z religii 1. Sposoby sprawdzania osiągnięć uczniów: - sprawdziany pisemne,, testy, quizy, kartkówki - odpowiedzi ustne z zakresu trzech ostatnich lekcji. - zadania domowe

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z RELIGII

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z RELIGII PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z RELIGII Przedmiot oceny z religii zawiera kryteria poznawcze, kształcące i wychowawcze. W wartościowaniu oceny z religii nauczyciel uzupełnia dydaktyczny zakres oceny wymiarem

Bardziej szczegółowo

Ogólne kryteria ocen z katechezy:

Ogólne kryteria ocen z katechezy: Przedmiotowy system oceniania z religii 1 P R Z E D M I O T O W Y S Y S T E M O C E N I A N I A Z R E L I G I I O B O W I Ą Z U J Ą C Y W K L A S A C H : IV - VI S Z K O Ł Y P O D S T A W O W E J O R A

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA KLASA III GIMNAZJUM 2010/2011

KRYTERIA OCENIANIA KLASA III GIMNAZJUM 2010/2011 KRYTERIA OCENIANIA KLASA III GIMNAZJUM 2010/2011 1 Nikt nie jest samotną wyspą Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo dobra - wskazuje źródłowe podstawy godności człowieka; - wyjaśnia,

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA PODSTAWOWA W KOCZANOWIE

SZKOŁA PODSTAWOWA W KOCZANOWIE SZKOŁA PODSTAWOWA W KOCZANOWIE WYMAGANIA EDUKACYJNE Z RELIGII DLA KLASY I ROK SZKOLNY 2015/16 OCENA CELUJĄCA Uczeń nie tylko spełnia wymagania na ocenę bardzo dobrą, ale posiada wiedzę wykraczającą poza

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z HISTORII W LICEUM WYMAGANIA PROGRAMOWE DLA UZYSKANIA OKREŚLONYCH OCEN ŚRÓDROCZNYCH I ROCZNYCH

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z HISTORII W LICEUM WYMAGANIA PROGRAMOWE DLA UZYSKANIA OKREŚLONYCH OCEN ŚRÓDROCZNYCH I ROCZNYCH PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z HISTORII W LICEUM WYMAGANIA PROGRAMOWE DLA UZYSKANIA OKREŚLONYCH OCEN ŚRÓDROCZNYCH I ROCZNYCH Wymagania edukacyjne Oceny: bieżące, śródroczne, roczne. Na podstawie średniej

Bardziej szczegółowo

W RODZINIE DZIECI BOŻYCH. Przedmiotowe zasady oceniania z religii. w klasach I III szkoły podstawowej. według programu nr AZ-1-01/12 z 4 I 2012

W RODZINIE DZIECI BOŻYCH. Przedmiotowe zasady oceniania z religii. w klasach I III szkoły podstawowej. według programu nr AZ-1-01/12 z 4 I 2012 W RODZINIE DZIECI BOŻYCH Przedmiotowe zasady oceniania z religii w klasach I III szkoły podstawowej według programu nr AZ-1-01/12 z 4 I 2012 OGÓLNE ZASADY OCENIANIA 1. Ocenę wystawia się w porozumieniu

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z RELIGII W KL. I - III

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z RELIGII W KL. I - III PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z RELIGII W KL. I - III A. Ocenie podlegają: wiadomości i umiejętności związane z realizowanym programem wiadomości i umiejętności związane z Rokiem Liturgicznym znajomość

Bardziej szczegółowo

OCENIANIE PRZEDMIOTOWE Z RELIGII KLASA VII

OCENIANIE PRZEDMIOTOWE Z RELIGII KLASA VII OCENIANIE PRZEDMIOTOWE Z RELIGII KLASA VII I. ZAMIERZONE OSIĄGNIĘCIA - KLASA VII Uczeń powinien znać: interpretację wydarzeń Zesłania Ducha św. na czym polega bezwarunkowa miłość Boga, znaczenie sakramentu

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z religii w klasach ósmych w Publicznej Szkole Podstawowej nr 11 im. Szarych Szeregów w Stalowej Woli

Przedmiotowy system oceniania z religii w klasach ósmych w Publicznej Szkole Podstawowej nr 11 im. Szarych Szeregów w Stalowej Woli Przedmiotowy system oceniania z religii w klasach ósmych w Publicznej Szkole Podstawowej nr 11 im. Szarych Szeregów w Stalowej Woli I. Podstawa prawna: Podstawa Programowa Katechezy Kościoła katolickiego

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z RELIGII W ZESPOLE SZKÓŁ ZAWODOWYCH IM. JANA III SOBIESKIEGO

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z RELIGII W ZESPOLE SZKÓŁ ZAWODOWYCH IM. JANA III SOBIESKIEGO PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z RELIGII W ZESPOLE SZKÓŁ ZAWODOWYCH IM. JANA III SOBIESKIEGO I. Zasady oceniania z religii: 1. Obiektywność jednolite normy i kryteria oceniania wszystkich uczniów. 2. Jawność

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA W KLASACH IV VI

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA W KLASACH IV VI SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. JANUSZA KORCZKA W CZERSKU PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA W KLASACH IV VI Przedmiot: religia Nauczyciele uczący: Joanna Jażdżewska Bernadeta Rostankowska Barbara Jażdżewska Sonia

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE KRYTERIA OCENIANIA

OGÓLNE KRYTERIA OCENIANIA OGÓLNE KRYTERIA OCENIANIA W procesie oceniania obowiązuje stosowanie zasady kumulowania wymagań (ocenę wyższą otrzymać może uczeń, który spełnia wszystkie wymagania przypisane ocenom niższym). Oceniamy

Bardziej szczegółowo

W DRODZE DO OJCA Przedmiotowy system oceniania z religii w klasa I według programu nr AZ-3-02/9

W DRODZE DO OJCA Przedmiotowy system oceniania z religii w klasa I według programu nr AZ-3-02/9 W DRODZE DO OJCA Przedmiotowy system oceniania z religii w klasa I według programu nr AZ-3-02/9 Kielce 2010 OGÓLNE ZASADY OCENIANIA - RELIGIA 1. Ocenę wystawia się w porozumieniu z uczniami. 2. W ciągu

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z RELIGII SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 W OBORNIKACH W ROKU SZKOLNYM 2014/2015

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z RELIGII SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 W OBORNIKACH W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z RELIGII SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 W OBORNIKACH W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 Opracowany na podstawie materiałów katechetycznych do nauczania religii rzymskokatolickiej, zgodny

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z RELIGII W ZESPOLE SZKÓŁ PUBLICZNYCH W CZERNIEJEWIE - GIMNAZJUM

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z RELIGII W ZESPOLE SZKÓŁ PUBLICZNYCH W CZERNIEJEWIE - GIMNAZJUM PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z RELIGII W ZESPOLE SZKÓŁ PUBLICZNYCH W CZERNIEJEWIE - GIMNAZJUM Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia z religii polega na rozpoznawaniu przez nauczyciela poziomu i postępów

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z religii w klasach I-VI Szkoły Podstawowej nr 16im. Powstańców Wielkopolskich w Kaliszu

Przedmiotowy system oceniania z religii w klasach I-VI Szkoły Podstawowej nr 16im. Powstańców Wielkopolskich w Kaliszu Przedmiotowy system oceniania z religii w klasach I-VI Szkoły Podstawowej nr 16im. Powstańców Wielkopolskich w Kaliszu OGÓLNE ZASADY OCENIANIA 1. Ocenę wystawia się w porozumieniu z uczniami. 2. W ciągu

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z RELIGII

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z RELIGII PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z RELIGII zgodny z programem nauczania Kim jestem jako człowiek, kim chcę być jako chrześcijanin nr AZ-3-01/13 OGÓLNE KRYTERIA OCENIANIA Ocena z religii wlicza się do średniej

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA z przedmiotu Religia. 1. Wymagania edukacyjne treści i umiejętności podlegające ocenie.

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA z przedmiotu Religia. 1. Wymagania edukacyjne treści i umiejętności podlegające ocenie. Gimnazjum Dwujęzyczne w Głogowie Małopolskim PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA z przedmiotu Religia 1. Wymagania edukacyjne treści i umiejętności podlegające ocenie. Elementy wchodzące w zakres oceny z religii:

Bardziej szczegółowo

I. Nikt nie jest samotną wyspą

I. Nikt nie jest samotną wyspą I. Nikt nie jest samotną wyspą Proponujemy, by kryteria oceniania w zakresie oceny celującej określić indywidualnie, zgodnie z przedmiotowym systemem oceniania w integralnym związku z WSO. Ocena dopuszczająca

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowe Zasady Oceniania - religia. Kl. 7

Przedmiotowe Zasady Oceniania - religia. Kl. 7 Przedmiotowe Zasady Oceniania - religia Kl. 7 I. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych z religii: 1. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia z religii polega na rozpoznawaniu przez nauczyciela poziomu i postępów

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na lekcji religii w klasach I II Liceum Ogólnokształcącego Sióstr Salezjanek. Rok 2011/2012

Wymagania edukacyjne na lekcji religii w klasach I II Liceum Ogólnokształcącego Sióstr Salezjanek. Rok 2011/2012 s. Joanna Wojciechowska Wymagania edukacyjne na lekcji religii w klasach I II Liceum Ogólnokształcącego Sióstr Salezjanek Rok 2011/2012 I. Elementy wchodzące w zakres oceny z religii: 1. Ilość i jakość

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA PROGRAMOWE I KRYTERIA WYMAGAŃ z KATECHEZY. w SZKOLE PODSTAWOWEJ w KOŃCZYCACH MAŁYCH KLASY IV - VI

WYMAGANIA PROGRAMOWE I KRYTERIA WYMAGAŃ z KATECHEZY. w SZKOLE PODSTAWOWEJ w KOŃCZYCACH MAŁYCH KLASY IV - VI WYMAGANIA PROGRAMOWE I KRYTERIA WYMAGAŃ z KATECHEZY w SZKOLE PODSTAWOWEJ w KOŃCZYCACH MAŁYCH KLASY IV - VI WYMAGANIA Z RELIGII DLA KLASY IV I. Znajomość modlitw: poznane w kl. I- III; Modlitwa różańcowa.

Bardziej szczegółowo

ZASADY OCENIANIA Z RELIGII OD ROKU SZKOLNEGO 2015/2016

ZASADY OCENIANIA Z RELIGII OD ROKU SZKOLNEGO 2015/2016 ZASADY OCENIANIA Z RELIGII OD ROKU SZKOLNEGO 2015/2016 W ocenianiu z religii obowiązują poniższe zasady: 1. Obiektywność zastosowanie jednolitych norm i kryteriów oceniania. 2. Jawność podawanie na bieżąco

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z RELIGII W SZKOLE PODSTAWOWEJ klasa IV

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z RELIGII W SZKOLE PODSTAWOWEJ klasa IV PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z RELIGII W SZKOLE PODSTAWOWEJ klasa IV Przedmiotowy system oceniania został opracowany na podstawie Programu nauczania religii rzymskokatolickiej w przedszkolach i szkołach

Bardziej szczegółowo

2. Wiadomości zdobywane podczas katechezy będą sprawdzane w następującej formie:

2. Wiadomości zdobywane podczas katechezy będą sprawdzane w następującej formie: Klasa 6 SP 1. Ocenie z religii podlegają: 1. Wiadomości w zakresie materiału przewidzianego programem klasy. 2. Umiejętności: aktywność (podczas katechez, w przygotowaniu szkolnych Mszy Św., nabożeństw

Bardziej szczegółowo

Kryteria ocen z religii Kl. I celujący bardzo dobry dobry

Kryteria ocen z religii Kl. I celujący bardzo dobry dobry Uczeń zna chrześcijańskie pozdrowienia: Niech będzie pochwalony..., Szczęść Boże. Uczeń chętnie posługuje się chrześcijańskimi pozdrowieniami. Uczeń potrafi odpowiednio zachowywać się w Uczeń potrafi przeżegnać

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA PODSTAWOWE I PONADPODSTAWOWE Z RELIGII DLA KLASY IV

WYMAGANIA PODSTAWOWE I PONADPODSTAWOWE Z RELIGII DLA KLASY IV WYMAGANIA PODSTAWOWE I PONADPODSTAWOWE Z RELIGII DLA KLASY IV I. MODLITWY Odtwarza z pamięci formuły modlitewne: Poznane w kl. I- III zawarte w książeczce nabożeństwa Modlitwa różańcowa; II. WIADOMOŚCI

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z RELIGII DLA KLAS IV VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ. WEDŁUG PROGRAMU nr AZ 2-03/6

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z RELIGII DLA KLAS IV VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ. WEDŁUG PROGRAMU nr AZ 2-03/6 PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z RELIGII DLA KLAS IV VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ WEDŁUG PROGRAMU nr AZ 2-03/6 Opracowała: Wioletta Pacholik OGÓLNE ZASADY OCENIANIA 1. Ocenę wystawia się w porozumieniu z uczniami.

Bardziej szczegółowo

Ks. Mateusz Pawlica Wymagania edukacyjne na lekcji religii w klasach I III Liceum Ogólnokształcącego w Świebodzicach Rok 2015/2016

Ks. Mateusz Pawlica Wymagania edukacyjne na lekcji religii w klasach I III Liceum Ogólnokształcącego w Świebodzicach Rok 2015/2016 Ks. Mateusz Pawlica Wymagania edukacyjne na lekcji religii w klasach I III Liceum Ogólnokształcącego w Świebodzicach Rok 2015/2016 Wymagania na poszczególne oceny: Ocena: NIEDOSTATECZNY Wykazuje rażący

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z RELIGII GIMNAZJUM KLASA DRUGA

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z RELIGII GIMNAZJUM KLASA DRUGA PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z RELIGII GIMNAZJUM KLASA DRUGA Przedmiot oceny z religii zawiera kryteria poznawcze, kształtujące i wychowawcze. W wartościowaniu oceny z religii nauczyciel katecheta uzupełnia

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z RELIGII W SZKOLE PODSTAWOWEJ I GIMNAZJUM.

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z RELIGII W SZKOLE PODSTAWOWEJ I GIMNAZJUM. PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z RELIGII W SZKOLE PODSTAWOWEJ I GIMNAZJUM. Przedmiot oceny z religii zawiera kryteria poznawcze, kształcące i wychowawcze. W wartościowaniu oceny z religii nauczyciel uzupełnia

Bardziej szczegółowo

- uczeń posiadł wiedzę i umiejętności znacznie przekraczające program nauczania katechezy

- uczeń posiadł wiedzę i umiejętności znacznie przekraczające program nauczania katechezy Kryteria oceniania z religii kl. I gimnazjum Ocena celująca - uczeń posiadł wiedzę i umiejętności znacznie przekraczające program nauczania katechezy - twórczo rozwija własne uzdolnienia oraz dba o własną

Bardziej szczegółowo

5) umożliwienie nauczycielom religii doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktycznowychowawczej.

5) umożliwienie nauczycielom religii doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktycznowychowawczej. PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z RELIGII W GIMNAZJUM NR 3 W KONSTANCINIE - JEZIORNIE Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia z religii polega na rozpoznawaniu przez nauczyciela religii poziomu i postępów

Bardziej szczegółowo

Łukasz Bajer Warszawa, dn r. Monika Bajer PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z RELIGII. LICEUM klasy 1A, 1B, 1C, 2A, 2B, 2C, 3A, 3B, 3C, 3D

Łukasz Bajer Warszawa, dn r. Monika Bajer PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z RELIGII. LICEUM klasy 1A, 1B, 1C, 2A, 2B, 2C, 3A, 3B, 3C, 3D Łukasz Bajer Warszawa, dn. 27-08-2015 r. Monika Bajer PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z RELIGII LICEUM klasy 1A, 1B, 1C, 2A, 2B, 2C, 3A, 3B, 3C, 3D W ocenianiu z religii obowiązują poniższe zasady: 1. Obiektywność

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCEN Z RELIGII II ETAP EDUKACYJNY KL. IV-VI

KRYTERIA OCEN Z RELIGII II ETAP EDUKACYJNY KL. IV-VI KRYTERIA OCEN Z RELIGII II ETAP EDUKACYJNY KL. IV-VI Zasady oceniania 1. Nauczyciel religii na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz ich rodziców (prawnych opiekunów) o: wymaganiach edukacyjnych

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z RELIGII DLA KLASY VI

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z RELIGII DLA KLASY VI WYMAGANIA EDUKACYJNE Z RELIGII DLA KLASY VI Ocena celująca (wymagania ponadprogramowe): * Spełnia wymagania określone w zakresie oceny bardzo dobrej. * Wykazuje się wiadomościami wykraczającymi poza program

Bardziej szczegółowo

Cele ogólne oceniania:

Cele ogólne oceniania: KRYTERIA WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH NIEZBĘDNYCH DO UZYSKANIA POSZCZEGÓLNYCH ŚRÓDROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN KLASYFIKACYJNYCH Z RELIGII W GIMNAZJUM NR 2 W RADORYŻU KOŚCIELNYM W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 Nauczanie

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z RELIGII W GIMNAZJUM I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z RELIGII W GIMNAZJUM I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM S. Ksenia Kalemba WYMAGANIA EDUKACYJNE Z RELIGII W GIMNAZJUM I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia z religii polega na rozpoznawaniu przez nauczyciela poziomu i postępu w opanowaniu

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA NA LEKCJACH RELIGII

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA NA LEKCJACH RELIGII PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA NA LEKCJACH RELIGII Sposoby informowania uczniów i rodziców o przedmiotowym systemie oceniania Wymagania na poszczególne oceny szkolne Nauczyciele przedmiotu zapoznają uczniów

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania. Religia. Szkoła Podstawowa nr 15 im. Księżnej Jadwigi Śląskiej we Wrocławiu

Przedmiotowy System Oceniania. Religia. Szkoła Podstawowa nr 15 im. Księżnej Jadwigi Śląskiej we Wrocławiu Przedmiotowy System Oceniania Religia Szkoła Podstawowa nr 15 im. Księżnej Jadwigi Śląskiej we Wrocławiu PSO jest spójny z Wewnętrznym Systemem Oceniania opracowanym na podstawie Ustawy o Systemie Oświaty

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z religii w szkole podstawowej. Klasy IV - VI

Przedmiotowy system oceniania z religii w szkole podstawowej. Klasy IV - VI Przedmiotowy system oceniania z religii w szkole podstawowej Klasy IV - VI Przedmiotem oceny ucznia są: wiadomości, umiejętności, postawa Uczeń otrzymuje oceny: śródsemestralne, semestralną/roczną. Sprawdzanie

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z religii w Szkole Podstawowej im. Św. M. Kolbego w Teresinie

Przedmiotowy system oceniania z religii w Szkole Podstawowej im. Św. M. Kolbego w Teresinie Przedmiotowy system oceniania z religii w Szkole Podstawowej im. Św. M. Kolbego w Teresinie 1.UMOWA Z UCZNIAMI 1. oceny z religii otrzymujemy za: odpowiedzi ustne odpowiedzi pisemne prace domowe znajomość

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowe Zasady Oceniania z religii w gimnazjum

Przedmiotowe Zasady Oceniania z religii w gimnazjum Przedmiotowe Zasady Oceniania z religii w gimnazjum I.Ocenianie jest źródłem informacji o osiągnięciach i motywacji ucznia do postępów w nauce. Jeśli uczeń rozumie i współuczestniczy w ewaluacji swych

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z RELIGII W GIMNAZJUM

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z RELIGII W GIMNAZJUM PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z RELIGII W GIMNAZJUM opracowany na podstawie materiałów katechetycznych Jezus naucza i zbawia z serii W drodze do Emaus, do nauczania religii rzymskokatolickiej, zgodny z

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z RELIGII W KLASACH IV-VI W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 4 W BOLESŁAWCU

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z RELIGII W KLASACH IV-VI W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 4 W BOLESŁAWCU PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z RELIGII W KLASACH IV-VI W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 4 W BOLESŁAWCU Przedmiotowy System Oceniania jest zgodny z Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania w Szkole Podstawowej nr 4

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA Z RELIGII. 1. Świadkowie Chrystusa

WYMAGANIA Z RELIGII. 1. Świadkowie Chrystusa WYMAGANIA Z RELIGII 1. Świadkowie Chrystusa często nie przynosi go na lekcje. definiuje, czym jest lęk; określa sposoby odnoszenia się do Boga na wzór Jezusa. potrafi podać z nauczyciela zasady życia wspólnoty

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8 IM. JANA WYŻYKOWSKIEGO W LUBINIE WYMAGANIA EDUKACYJNE Z RELIGII DLA KLASY V. Podręcznik nr AZ-22-02/12-KI-1/13

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8 IM. JANA WYŻYKOWSKIEGO W LUBINIE WYMAGANIA EDUKACYJNE Z RELIGII DLA KLASY V. Podręcznik nr AZ-22-02/12-KI-1/13 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8 IM. JANA WYŻYKOWSKIEGO W LUBINIE WYMAGANIA EDUKACYJNE Z RELIGII DLA KLASY V Podręcznik nr AZ-22-02/12-KI-1/13 Program nauczania nr AZ-2-02/12 Ocenie podlegają: 1. Pisemne prace kontrolne:

Bardziej szczegółowo

1. Formy sprawdzania wiedzy i umiejętności ucznia wraz z wagami ocen

1. Formy sprawdzania wiedzy i umiejętności ucznia wraz z wagami ocen Przedmiotowy System Ocenia jest zgodny z Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania i jest jego integralną częścią. Zasady ogólne oceniania jak i zasady planowania prac klasowych, sprawdzianów i kartkówek znajdują

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z RELIGII W GIMNAZJUM

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z RELIGII W GIMNAZJUM PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z RELIGII W GIMNAZJUM Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia z religii polega na rozpoznawaniu przez nauczyciela poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z RELIGII W GIMNAZJUM

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z RELIGII W GIMNAZJUM PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z RELIGII W GIMNAZJUM Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia z religii polega na rozpoznawaniu przez nauczyciela poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i

Bardziej szczegółowo

Ogólne wymagania na poszczególne oceny z religii dla klas IV-VI Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi im. ks. Jana Twardowskiego w Turośli

Ogólne wymagania na poszczególne oceny z religii dla klas IV-VI Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi im. ks. Jana Twardowskiego w Turośli Ogólne wymagania na poszczególne oceny z religii dla klas IV-VI Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi im. ks. Jana Twardowskiego w Turośli Zamierzone osiągnięcia uczniów zostały sprecyzowane w

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z RELIGII

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z RELIGII WYMAGANIA EDUKACYJNE Z RELIGII - klasa I Opracowała: Grażyna Gąsior Ks. Paweł Sulicki dopuszczający 1znajomość przynajmniej jednej modlitwy chrześcijańskiej, 2wyjaśnienie pojęć: Bóg, człowiek, dobro, zło

Bardziej szczegółowo

SPOŁECZNA SZKOŁA POSTAWOWA NR 26 IM. PROF. JIGORO KANO PRZEDMIOT: RELIGIA SPOSOBY SPRAWDZANIA OSIĄGNIĘĆ EDUKACYJNYCH UCZNIÓW

SPOŁECZNA SZKOŁA POSTAWOWA NR 26 IM. PROF. JIGORO KANO PRZEDMIOT: RELIGIA SPOSOBY SPRAWDZANIA OSIĄGNIĘĆ EDUKACYJNYCH UCZNIÓW SPOŁECZNA SZKOŁA POSTAWOWA NR 26 IM. PROF. JIGORO KANO PRZEDMIOT: RELIGIA SPOSOBY SPRAWDZANIA OSIĄGNIĘĆ EDUKACYJNYCH UCZNIÓW ROK SZKOLNY 2018/19 Podstawą wystawienia ocen śródrocznych i rocznych są następujące

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne dla klasy VI B z przedmiotu religia na rok szkolny 2017/2018. Nauczyciel ks. Władysław Zapotoczny

Wymagania edukacyjne dla klasy VI B z przedmiotu religia na rok szkolny 2017/2018. Nauczyciel ks. Władysław Zapotoczny I. Podstawowe: Wymagania edukacyjne dla klasy VI B z przedmiotu religia na rok szkolny 2017/2018 Na ocenę celującą uczeń: Spełnia wymagania na ocenę bardzo dobrą. Nauczyciel ks. Władysław Zapotoczny Posiada

Bardziej szczegółowo

Łukasz Bajer Warszawa, dn r. Monika Bajer Nauczyciele religii PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z RELIGII

Łukasz Bajer Warszawa, dn r. Monika Bajer Nauczyciele religii PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z RELIGII Łukasz Bajer Warszawa, dn. 23-07-2015 r. Monika Bajer Nauczyciele religii PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z RELIGII GIMNAZJUM klasy 1A, 1B, 1C, 1D, 2A, 2B, 2C, 2D, 3A, 3B, 3C, 3D W ocenianiu z religii obowiązują

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z RELIGII W GIMNAZJUM IM. F. SZOŁDRSKIEGO W NOWYM TOMYŚLU

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z RELIGII W GIMNAZJUM IM. F. SZOŁDRSKIEGO W NOWYM TOMYŚLU PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z RELIGII W GIMNAZJUM IM. F. SZOŁDRSKIEGO W NOWYM TOMYŚLU Podstawa prawna do opracowania Przedmiotowego Systemu Oceniania: 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z RELIGII I Liceum Ogólnokształcące im. Króla Kazimierza Wielkiego w Bochni

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z RELIGII I Liceum Ogólnokształcące im. Króla Kazimierza Wielkiego w Bochni PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z RELIGII I Liceum Ogólnokształcące im. Króla Kazimierza Wielkiego w Bochni Podstawa prawna do opracowania Przedmiotowych Zasad Oceniania: 1. Przedmiotowe zasady oceniania

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z RELIGII KLASA IV Ocena celująca (wymagania ponadprogramowe): Uczeń:

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z RELIGII KLASA IV Ocena celująca (wymagania ponadprogramowe): Uczeń: WYMAGANIA EDUKACYJNE Z RELIGII KLASA IV Ocena celująca (wymagania ponadprogramowe): Spełnia wymagania określone w zakresie oceny bardzo dobrej. Wykazuje się wiadomościami wykraczającymi poza program religii

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA RELIGIA Zespół Szkół Ogólnokształcących w Wąbrzeźnie. 2016/ PRZEDMIOT: RELIGIA 2. NAUCZYCIEL: KS.

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA RELIGIA Zespół Szkół Ogólnokształcących w Wąbrzeźnie. 2016/ PRZEDMIOT: RELIGIA 2. NAUCZYCIEL: KS. PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA RELIGIA Zespół Szkół Ogólnokształcących w Wąbrzeźnie. 2016/2017 1. PRZEDMIOT: RELIGIA 2. NAUCZYCIEL: KS. PAWEŁ DĄBROWSKI 3. Religia jest nauczana w zakresie podstawowym w

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA Z KATECHEZY Szkoła Podstawowa - klasy IV, V, VI. Oparte na podstawie Dyrektorium Kościoła Katolickiego w Polsce z 20 VI 2001 roku.

KRYTERIA OCENIANIA Z KATECHEZY Szkoła Podstawowa - klasy IV, V, VI. Oparte na podstawie Dyrektorium Kościoła Katolickiego w Polsce z 20 VI 2001 roku. KRYTERIA OCENIANIA Z KATECHEZY Szkoła Podstawowa - klasy IV, V, VI Oparte na podstawie Dyrektorium Kościoła Katolickiego w Polsce z 20 VI 2001 roku. Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który: - opanował zakres

Bardziej szczegółowo

Wymagania programowe i kryteria oceniania religia klasa 6 I. Podstawowe: Na ocenę celującą uczeń: Spełnia wymagania na ocenę bardzo dobrą.

Wymagania programowe i kryteria oceniania religia klasa 6 I. Podstawowe: Na ocenę celującą uczeń: Spełnia wymagania na ocenę bardzo dobrą. Wymagania programowe i kryteria oceniania religia klasa 6 I. Podstawowe: Na ocenę celującą uczeń: Spełnia wymagania na ocenę bardzo dobrą. Posiada wiedzę i umiejętności, które są efektem samodzielnej pracy,

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KLAS VII i VIII SZKOŁY PODSTAWOWEJ

WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KLAS VII i VIII SZKOŁY PODSTAWOWEJ WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KLAS VII i VIII SZKOŁY PODSTAWOWEJ Elementy wchodzące w zakres oceny z religii: 1. Ilość i jakość prezentowanych wiadomości. 2. Zainteresowanie przedmiotem. 3. Stosunek do przedmiotu.

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowe Ocenianie. Religia Szkoła Podstawowa 2017/2018

Przedmiotowe Ocenianie. Religia Szkoła Podstawowa 2017/2018 Przedmiotowe Ocenianie Religia Szkoła Podstawowa 2017/2018 Zgodne z Systemem Oceniania obowiązującym w Zespole Szkolno Przedszkolnym nr 3 w Dębskiej Kuźni oraz oraz z dokumentem Zasady oceniania osiągnięć

Bardziej szczegółowo

Kryteria wymagań edukacyjnych z religii dla klas I VI Szkoły Podstawowej

Kryteria wymagań edukacyjnych z religii dla klas I VI Szkoły Podstawowej Kryteria wymagań edukacyjnych z religii dla klas I VI Szkoły Podstawowej Najważniejsze akty prawne, które gwarantują nauczanie religii w przedszkolach i szkołach, to: Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej,

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE niezbędne do uzyskania śródrocznej i rocznej oceny klasyfikacyjnej z RELIGII

WYMAGANIA EDUKACYJNE niezbędne do uzyskania śródrocznej i rocznej oceny klasyfikacyjnej z RELIGII WYMAGANIA EDUKACYJNE niezbędne do uzyskania śródrocznej i rocznej oceny klasyfikacyjnej z RELIGII W GIMNAZJUM im. Jana Pawła II Sióstr Prezentek w Rzeszowie Uwarunkowania osiągania oceny CELUJĄCEJ - uczeń

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z RELIGII W GIMNAZJUM W MYŚLIWCU Podstawa prawna do opracowania Przedmiotowego Systemu Oceniania: 1.

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z RELIGII W GIMNAZJUM W MYŚLIWCU Podstawa prawna do opracowania Przedmiotowego Systemu Oceniania: 1. PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z RELIGII W GIMNAZJUM W MYŚLIWCU Podstawa prawna do opracowania Przedmiotowego Systemu Oceniania: 1. Wskazania zawarte w Dyrektorium Katechetycznym Kościoła Katolickiego w

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z RELIGII W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. M. KOTAŃSKIEGO W GÓRALICACH

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z RELIGII W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. M. KOTAŃSKIEGO W GÓRALICACH PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z RELIGII W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. M. KOTAŃSKIEGO W GÓRALICACH Podstawa prawna do opracowania Przedmiotowego Systemu Oceniania: Komisja Wychowania Katolickiego, Zasady oceniania

Bardziej szczegółowo

Kryteria ocen z religii kl. 4

Kryteria ocen z religii kl. 4 Kryteria ocen z religii kl. 4 Ocena celująca - spełnia wymagania w zakresie oceny bardzo dobrej - prezentuje treści wiadomości powiązane ze sobą w systematyczny układ - samodzielnie posługuje się wiedzą

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania z religii w Liceum. Rok szkolny 2014/2015

Przedmiotowy System Oceniania z religii w Liceum. Rok szkolny 2014/2015 Przedmiotowy System Oceniania z religii w Liceum Rok szkolny 2014/2015 Ocenę z religii ustala się w oparciu o kryteria poznawcze, kształcące i wychowawcze. W wartościowaniu oceny z religii nauczyciel uzupełnia

Bardziej szczegółowo

s. Łucja Magdalena Sowińska zdch

s. Łucja Magdalena Sowińska zdch WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z RELIGII DLA KLAS 6 SZKOŁY PODSTAWOWEJ. Wymagania zaznaczone na zielono obowiązują przy wystawianiu ocen końcowo rocznych, czyli nie są brane pod uwagę w I okresie roku

Bardziej szczegółowo

SYSTEM OCENIANIA Z RELIGII DLA KLASY IV SZKOŁY PODSTAWOWEJ

SYSTEM OCENIANIA Z RELIGII DLA KLASY IV SZKOŁY PODSTAWOWEJ SYSTEM OCENIANIA Z RELIGII DLA KLASY IV SZKOŁY PODSTAWOWEJ ( według nowej podstawy programowej) OGÓLNE KRYTERIA OCENIANIA W procesie oceniania obowiązuje stosowanie zasady kumulowania wymagań (ocenę wyższą

Bardziej szczegółowo