Sieciowe systemy operacyjne Active Directory

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Sieciowe systemy operacyjne Active Directory"

Transkrypt

1 Sieciowe systemy operacyjne Active Directory

2 2 1. Systemy sieciowe Banyan Firma Banyan, producent sztandarowego systemu VINES, twierdziła zawsze, e jej sieci s przejrzyste dla ich uytkownika. System VINES organizował bowiem zasoby sieci rozproszonych w taki sposób, e wydawały si one stanowi jedn kompleksow cało sieciow i std reklamowany był jako najlepsze ze wszystkich rozwiza sieciowych przeznaczonych dla komputerów PC Usługi i aplikacje systemu VINES Składnikiem kluczowym umoliwiajcym działanie systemu VINES w sieciach rozproszonych jest jego cz o nazwie ENS (ang. Enterprise Network Services, czyli obsługa sieci (komputerowej) przedsibiorstwa). Na ENS składaj si nastpujce elementy: usługi katalogowe (StreetTalk), usługi zarzdzania sieci, usługi inteligentnego przesyłania komunikatów, usługi zabezpiecze. Wszystkie cztery ze wspomnianych powyej składników usługi ENS działaj na obszarze całej sieci WAN czy te sieci rozproszonej Usługi katalogowe (StreetTalk) Usługi katalogowe i obsługa plików stanowi podstaw kadego systemu sieciowego, a Banyan zaproponował wietny pakiet słucy do wykonywania tych czynnoci. Oprogramowanie umoliwiajce systemowi VINES udostpnianie usług sieciowych wszystkim uytkownikom nosi nazw StreetTalk. Banyan opracował StreetTalk w celu znormalizowania usług obsługi katalogów i plików. Zadaniem pakietu StreetTalk jest wic w zasadzie umoliwienie współdzielenia katalogów i plików znajdujcych si w sieci Banyan LAN z innymi systemami obsługi plików, takimi jak NFS (systemu operacyjnego UNIX), NTFS (systemu Windows NT) czy FAT (systemu DOS). I trzeba przyzna, e zadanie to

3 3 zostało spełnione system automatycznie integruje z sieci nowo przyłczone do niej stacje. Sprawia to, e utworzenie sieci i jej obsługa staj si całkiem łatwe. Inna właciwo systemu StreetTalk wynika std, e instalowany jest on na kadym serwerze VINES osobno. Jeli wic jeden serwer obsługujcy StreetTalk zostanie uszkodzony, nie spowoduje to załamania całego systemu współdzielenia katalogów i plików. Kady serwer obsługuje bowiem jedn cz puzzli i dopiero informacja StreetTalk ze wszystkich serwerów składa si na cało obrazu. StreetTalk jest w pełni zintegrowany z kad czci systemu VINES. Wszystkie usługi, włcznie z takimi jak wysyłanie poczty, drukowanie i usługi katalogowe, uywaj StreetTalk w celu zlokalizowania w sieci uytkownika czy zasobu. StreetTalk umoliwia uytkownikom logowanie si z kadego miejsca sieci; interfejs wyglda zawsze tak samo, niezalenie od tego, czy uytkownik korzysta z niego w biurze, czy w podróy. Po przyłczeniu do sieci nowego urzdzenia, zasobu czy uytkownika, StreetTalk przypisuje mu unikaln nazw. Fantastyczn właciwoci StreetTalk'a jest jego umiejtno korygowania danych uytkowników, którzy zmienili miejsce przyłczenia do sieci. Sieci ulegaj zmianom kadego dnia. StreetTalk umoliwia administratorom pozostawienie stacji roboczych w stanie, w jakim zostały one do sieci przyłczone, dziki czemu nie musz oni zmienia ich ustawie za kadym razem, gdy ich uytkownik zechce przenie si w inne miejsce. StreetTalk okrela miejsce lokalizacji stacji po jej pierwszym załogowaniu si jej uytkownika w sieci. Oszczdza to administratorom naprawd znaczne iloci czasu. Istnieje równie serwis o nazwie STDA (ang. StreetTalk Directory Assistance), który pełni funkcj pomocy katalogowej umoliwiajcej administratorom i uytkownikom wyszukiwanie terminów w sposób podobny jak w ksice telefonicznej. Mona dziki niemu w kolejnoci alfabetycznej utworzy list wszystkich zasobów sieci. Dziki temu moliwe jest znajdywanie uytkowników, zasobów i serwerów nawet w duych sieciach V1NES Usługi zarzdzania sieci

4 4 Do zarzdzania sieciami firma Banyan korzysta z usług, które nazywa usługami NMS (ang. Network Management Sences). Serwis ten udostpnia interfejs o łatwych do obsługi ekranach przedstawiajcych informacje w zrozumiały sposób. Za pomoc systemu VINES NMS mona zarzdza takimi pozycjami, jak czynnoci uytkownika, zmiany i usuwanie zasobów w sieci, bezpieczestwo, aplikacje i wydajno. W połczeniu z t usług korzysta mona z Asystenta VINES. Asystent udostpnia wiele przydatnych narzdzi zaprojektowanych w celu maksymalizacji sprawnoci sieci i ułatwienia administratorom kontroli nad zasobami sieci. Hierarchiczny system menu ułatwia administratorom wykonywanie poszczególnych czynnoci Usługi inteligentnego przesyłania komunikatów Przesyłanie komunikatów systemu VINES potrafi samodzielnie dokona odpowiedniej autokonfiguracji i poprawnie współpracuje ze wszystkimi programami obsługi poczty elektronicznej. Jest przy tym w pełni zintegrowany z systemem StreetTalk, dziki czemu w celu uzyskania do niego dostpu wystarczy zarejestrowanie si w bazie danych StreetTalk jednego tylko z przyłczonych do sieci serwerów. Po zarejestrowaniu si mona swobodnie korzysta z całej sieci, w tym midzy innymi przeglda informacje adresowe dotyczce uytkowników sieci, a take odbiera po podaniu odpowiedniego hasła poczt elektroniczn na dowolnej stacji roboczej. Jest to moliwe dziki temu, e informacje adresowe o uytkownikach zapisywane s wyłcznie w systemie StreetTalk. Dziki temu, niezalenie od rodzaju programu obsługi poczty elektronicznej, z jakiego korzysta bd uytkownicy, współpraca z systemem przesyłania komunikatów systemu VINES bdzie poprawna. Co wicej, usługi przesyłania komunikatów s tak dobrze wbudowane w system NMS, e administratorzy mog, jeli zajdzie taka potrzeba, monitorowa wszystkie przesyłane wiadomoci Usługi bezpieczestwa Usługi bezpieczestwa s przezroczyste dla uytkowników sieci, ale mimo to s bardzo efektywne. Pozwalaj na zabezpieczanie plików, drukarek, bram, aplikacji i innych zasobów.

5 5 Kontrola zasobów ma miejsce w momencie uzyskiwania do nich dostpu, wic nawet jeli hacker byłby fizycznie przyłczony do serwera, to nie udałoby mu si uzyska dostpu do adnego zasobu, jeli nie znajdowałby si na licie praw dostpu (ang. ARL Access Rights List) tego serwera. Lista praw dostpu jest prostym sposobem zarzdzania bezpieczestwem w sieci VINES Standardy obsługiwane przez VINES Sieci VINES współpracuj z wieloma rónymi standardami i protokołami, zarówno na swoich łczach komunikacyjnych, jak i na wielu klienckich systemach operacyjnych. Głównymi standardami obsługiwanymi przez VINES s: Standardy komunikacyjne: LAN, dial-up, X.25, SNA, TCP/IP oraz IBM 3270.Połczenia bram tych standardów obsługiwane s podczas łczenia geograficznie odległych sieci VINES w jeden system. Klienckie systemy operacyjne: DOS, Windows, OS/2 i Macintosh. Kady z nichmoe by uywany jako system operacyjny klienta. VINES udostpnia zasoby sieciowe przy uyciu rodzimych interfejsów tych systemów operacyjnych. Dziki temu uytkownicy nie musz poznawa nowego specjalnego interfejsu sieciowego w celu uzyskania dostpu do zasobów sieciowych ich stacji roboczych pracujcych pod kontrol jednego z wymienionych systemów operacyjnych Mocne i słabe strony VINES Banyan próbuje ukry fakt, e VINES zbudowany został na fundamentach systemu UNIX. A wic UNIX jest bazowym systemem operacyjnym, dziki któremu VINES moe w ogóle działa. UNIX jest jednak czsto nieaprobowany przez dostawców nowoczesnych technologii. Mimo e system ten został opracowany wiele lat temu, nadal jest wietnym systemem operacyjnym. Có, jeli wiek UNIX-a odstrasza wiele osób -zwłaszcza tych, które przy wyborze technologii informatycznych kieruj si zasad, któr uj mona nastpujcym dwuwierszem:

6 6,,Technologia stara (ju nie jara) lecz si moe dobrze jara. (Z. Gała) A osób takich jest niemało... i wiele z nich niestety dla zwolenników UNIX-a pracuje w rónych działach zaopatrzenia. Prawdziw sił systemu VINES jest jego usługa katalogowa StreetTalk. Stanowi ona pierwsz realizacj pomysłu hierarchicznego listowania osób i zasobów wewntrznej sieci przedsibiorstwa. Usługa ta jest bardzo niezawodna i daje si przy tym łatwo konfigurowa. Inn zalet systemu VINES jest fakt, e pozwala on przy uyciu wspomnianej wyej usługi ENS na obsług wielu rónych platform, w tym takich jak: NetWare, UNIX (AIX, SCO i Solaris) oraz NT. Umoliwia to włczenie innych systemów LAN do usługi katalogowej StreetTalk. Mimo wielu zalet systemu V1NES, lista jego wad jest niemała. Obsługa urzdze sprztowych jest bardzo ograniczona. Windows NT dla porównania umoliwia błyskawiczne rozpoznanie i konfiguracj wikszoci przyłczonych do sieci urzdze. VINES zbudowany jest jednak na podstawie platformy starego UNIX-a, co oznacza, e rozpoznawanie urzdze sprztowych nie jest moliwe. Ponadto VINES potrafi obsługiwa jedynie ograniczon liczb urzdze. W połczeniu z przeraajco drog obsług techniczn sprawia to, e VINES nie jest systemem wartym zakładania go tam, gdzie nie został jeszcze załoony. Tym bardziej, e firmie Banyan nie udało si zgromadzi rodków umoliwiajcych kontynuacj rozwoju tego produktu, co nie wróy mu dobrej przyszłoci. 2. Novell NetWare Firma Novell ustanowiła wiatowy standard, jeli chodzi o obsług sieci LAN. Banyan natomiast opracował lepsze usługi katalogowe. Wszak pierwsz usług katalogow była włanie StreetTalk firmy Banyan. Przed jej opracowaniem jedyn usług obsługi katalogów/plików był UNlX-owy system NFS (ang. Network File System system plików sieciowych). NFS został jednak zaprojektowany do obsługi sieci WAN, które składaj si z wielu rónych systemów hostów. StreetTalk został zaprojektowany specjalnie dla sieci LAN. Novell oczywicie szybko opracował podobny system. I zrobił to dobrze.

7 7 adna inna firma nie potraktowała sieci na pocztku lat 80 tak powanie jak Novell. Pozostaje on wic liderem na tym rynku, cho jej miejsce powoli zajmuje Microsoft. Czy rzeczywicie zajmie trudno na razie prorokowa. Według danych IDC (ang. International Data Corporation), czyli Korporacji Danych Midzynarodowych, w 1996 roku na wiecie sprzedano 2,4 miliona sieciowych systemów operacyjnych, przy czym 41% z tego sprzedał Novell. IDC przy tym przewiduje, e udział firmy Novell w sprzeday sieciowych systemów operacyjnych w latach 1996 do 2000 zwikszy si o 8 punktów procentowych.. Novell jak dotychczas oferował lepsze rozwizania, jeli chodzi o sieci rozproszone i wewntrzkorporacyjne. Pamitajmy, e Novell NetWare byl pierwszym sieciowym systemem operacyjnym, który umoliwiał obsług wielu platform. Był to te pierwszy sieciowy system operacyjny obsługujcy sieci o rónych topologiach oraz trasowanie przesyłanych midzy nimi danych. Prawdziwa siła systemu NetWare polegała na tym, e był on pierwszym sieciowym systemem operacyjnym pozwalajcym na obsług sieci komputerów pracujcych pod kontrol DOS-u. Firma Novell dostrzegła równie system Apple, dla którego NetWare stal si pierwszym sieciowym systemem operacyjnym udostpniajcym usługi TCP/IP. Przyniosło to póniej niemałe korzyci zwłaszcza w godzinie sławy AppleTalk i innych systemów Apple. Ale wszystko to jest wynikiem ponadprzecitnych właciwoci systemu Novell NetWare, które przedstawiam w nastpnym punkcie Właciwoci NetWare Główn przyczyn tego, e systemowi NetWare udało si tak dalece wyprzedzi konkurencj, jest fakt, e NetWare jest systemem operacyjnym zaprojektowanym specjalnie do obsługi sieci. System Banyan wymaga uprzedniego zainstalowania systemu UNIX. Windows NT jest natomiast, tak jak NetWare, systemem operacyjnym, ale w odrónieniu od NetWare, nie został on zaprojektowany specjalnie jako system maksymalizujcy sprawno usług sieciowych. NetWare został utworzony z myl o optymalizacji czynnoci sieciowych, co stanowi o jego przewadze w stosunku do pozostałych systemów sieciowych. Właciwociami decydujcymi o owej przewadze s: obsługa NDS, czyli obsługa katalogów NetWare,

8 8 usługi bezpieczestwa, usługi baz danych, usługi przesyłania komunikatów, usługi drukowania, moduły NLM, czyli moduły ładowalne NetWare. Pierwsza ze wspomnianych szeciu usług sprawia, e Novell nadal stanowi mocn konkurencj wzgldem Windows NT. Na utworzenie przez Banyan systemu StreetTalk Novell odpowiedział opracowaniem usługi NDS Standardy obsługiwane przez NetWare Podczas tworzenia systemu NDS Novell zdecydował zastosowa si do standardu X.5OO komitetu CCITT. Novell jest firm w duym stopniu uwzgldniajc standardy otwarte podczas opracowywania swoich produktów. Dziki zastosowaniu si do hierarchicznej struktury nazwy standardu X.5OO, NDS uniemoliwia tworzenie kopii obiektów. Kady z nich musi bowiem mie swoj własn rozrónialn nazw (ang. Distinguished Name, w skrócie DN). Jeli wic w dziale sprzeday pracowałby pracownik o imieniu Bil a numerem działu byłoby 2345, to rozrónialn nazw pracownika byłoby BILL.SALES Samo imi BILL (bez dodania SALES.2345) stanowi tzw. RDN, czyli wzgldn nazw rozrónialn (ang. Relative Distinguished Mam). Podczas korzystania z usług NDS kady obiekt musi by unikatowo zidentyfikowany przez okrelenie miejsca tego obiektu w drzewie katalogów. Dziki temu z jednej wzgldnej nazwy rozrónialnej (RDN) korzysta mona w połczeniu z rónymi tzw. Pojemnikami. Dla usług NDS Novell pojemniki s czym w rodzaju archiwum informacji o grupach osób korzystajcych z okrelonego serwera. Mona na przykład korzysta ze wzgldnej nazwy BILL zarówno dla pojemnika SALES.2345, jak i dla pojemnika HR Właciwo ta jest bardzo mocn cech systemu NDS. System NDS umoliwia podział rzeczywistoci za pomoc pojemników na elementy i zasoby, które Novell nazywa limi lub obiektami lici.

9 9 Obiektami poredniego szczebla systemu NDS, które przez Novell nazywane s obiektami pojemników (pojemników na obiekty, czyli na licie) s Organizacja (O), Jednostka organizacyjna (OU), Kraj (C), a take [Root]. Zwykle obiektami lici s uytkownicy, drukarki, serwery, mapy katalogów, itp. Takie znaczenie obiektu licia moe by cokolwiek mylce, ale jego sens jest logicznie uzasadniony. W znaczeniu tradycyjnym li jest obiektem znajdujcym si na kocu drzewa, czyli obiektem, który nie zawiera innych obiektów. Podobnie Novell uywa tego terminu na okrelenie obiektu, który nie moe zawiera w sobie innych obiektów. W zwizku z tym jeli co jest obiektem licia, to znajduje si na kocu drzewa struktury katalogowej. Najczciej jest nim drukarka lub uytkownik. W systemie NDS tworzy mona nieograniczon liczb pojemników i obiektów. Standardowo w systemie NDS znajduje si 37 typów pojemników i obiektów lici. Umoliwiaj one zarzdzanie zasobami wszelkiego rodzaju. Po przyłczeniu do sieci nowych zasobów mona zdefiniowa nowe typy obiektów i doda je do struktury nazw NDS. Uytkownicy ADMIN mog oglda graficznie uporzdkowan, czyteln struktur obiektów systemu NDS. Jako uytkownik ADMIN zalogowa si mona z dowolnej stacji roboczej. Umoliwia to zarzdzanie całym drzewem katalogów; mona dodawa i usuwa uytkowników, serwery i inne zasoby sieciowe. Uytkownicy w celu uzyskania dostpu do zasobów sieciowych musz logowa si tylko raz. NDS jest prawdopodobnie najlepsz dostpn usług katalogow. Microsoft zmienił ostatnio nazwy swoich usług obsługi katalogów, ale nie spowodowało to specjalnego zblienia systemu NT do obiektowo zorientowanej struktury bazy danych, której przykładem jest NDS Usługi bezpieczestwa Bezpieczestwo jest kolejnym obszarem, na którym NetWare ma moliwo zabłynicia. Firma Novell jako pomysłodawca wykorzystania nazw uytkowników, haseł i profili uytkownika w sieci LAN ustanowiła standard dla usług bezpieczestwa. Informacje profilu uytkownika zapisywane s na dysku sieciowym NetWare w formacie zaszyfrowanym. Rozwizanie to jest o tyle wspaniałe, e umoliwia dostp do plików, do których

10 10 uytkownicy systemów DOS, UNIX, OS/2, czy Windows nie mog uzyska dostpu nawet na poziomie fizycznym. Informacja dotyczca hasła przesyłana jest ze stacji roboczej do serwera w formacie zaszyfrowanym. Nawet administrator nie moe sprawdzi znajdujcego si na serwerze hasła uytkownika. Administrator moe zwikszy lub zmniejszy liczb zezwole nadanych uytkownikowi, ale tylko uytkownik wie, jakie jest jego hasło. Administrator moe okreli, jak czsto uytkownik musi zmienia swoje hasło, ale nie ma moliwoci dokonania tej zmiany. Uytkownicy maj dostp do tych samych zasobów, niezalenie od tego czy uzyskuj go za porednictwem stacji roboczych, czy bezporednio z serwera ze wzgldu na to, e zabezpieczenia NetWare ustanowione zostały na poziomie najniszym z moliwych. Wszelkie próby uzyskania dostpu do informacji lub zasobów sieciowych przechodz przez system bezpieczestwa NetWare. Równie zatem system NDS obsługi katalogów NetWare jest cile powizany z systemem bezpieczestwa NetWare. Dziki temu uytkownicy uzyskuj dostp tylko do tych zasobów, do których hasła i zezwolenia ich upowaniaj. W systemie bezpieczestwa NetWare wykryto niewiele słabych stron; w systemie Windows NT ich wielo zawsze była ródłem krytyki Usługi baz danych Inn mocn stron systemu NetWare jest fakt, e oferuje on usługi bazy danych sieci LAN w rodowisku klient-serwer. Usługi te znacznie ułatwiaj ycie wszystkim twórcom aplikacji pisanych pod Novell Netware. Tworz one bowiem główne archiwum informacji, które składowane s w serwerze. W systemie NetWare dostpne s dwie usługi baz danych: NetWare Btrieve oraz NetWare SQL. Btrieve jest systemem baz danych indeksowanym przy uyciu klucza, zaprojektowanym w celu ułatwienia tworzenia aplikacji specjalistycznych. Wiele przedsibiorstw korzysta z systemu Btrieve w celu zapisywania danych (rekordów) na serwerze NetWare. Uytkownicy stacji roboczych mog dziki temu uzyskiwa do tych danych szybki dostp.

11 11 Próbujc dostosowa si do standardów przemysłowych, Novell opracował system NetWare SQL. SQL jest skrótem od structured query language i jest on starym (czy raczej: dojrzałym) standardem uywanym w sieciach mainframe do wykorzystywania informacji zapisanych w komputerze głównym. Istnieje wiele wersji SQL, ale Novell starał si trzyma pierwotnej wersji SQL podczas opracowywania swojej wersji sieci LAN. W NetWare SQL uczyniono o jeden krok wicej w porównaniu z Btrieve, wprowadzajc moliwo dostpu do rekordów Btrieve z poziomu rónych platform i aplikacji. Mimo e NetWare do zarzdzania rekordami uywa Btrierve, to wykorzystanie SQL jako interfejsu NetWare SQL umoliwia wielu platformom dostp do rekordów Btrieve. Dziki temu aplikacje opracowane dla Btrieve oraz dla SQL mog poprawnie współdzieli dane. System NetWare obsługuje wiele rónych aplikacji innych producentów, ale dwie wyej wspomniane stanowi najlepsze narzdzia do tworzenia aplikacji dla sieci Novell LAN Usługi przesyłania komunikatów Ostatnimi laty w dziedzinie usług przesyłania komunikatów dokonał si znaczny rozwój. Novell nie jest oczywicie jedyn firm działajc na tym polu. Na pewno usługi przesyłania komunikatów zyskaj now twarz, lecz zapewne podstawy, które Novell stosuje od lat, nie ulegn wikszym zmianom. Tradycyjn nazw uywan na okrelenie tej usługi była NetWare Message Handling Service, czyli włanie usługa przekazywania komunikatów w skrócie MHS. Umoliwia ona łatwe przesyłanie komunikatów midzy wieloma rónymi aplikacjami czołowymi. Aplikacje te mog współdzieli dane znajdujce si w rónych miejscach sieci tak LAN, jak i WAN. Usługa MHS moe by zainstalowana równie na pojedynczym przyłczonym do sieci komputerze PC. Mona go tak skonfigurowa, aby przesyłał dane w okrelonym czasie. Dziki temu dane mona przesyła w czasie, kiedy ruch w sieci jest najmniejszy, lub kiedy najnisze s opłaty za jej uywanie. Twórcy oprogramowania mog od firmy Novell uzyska zestawy ułatwiajce tworzenie aplikacji i usług zwizanych z przesyłaniem komunikatów w sieci NetWare. Usługa MHS jest

12 12 stale rozbudowywana i zmieniana, ale wci (a moe dziki temu) zapewnia efektywny i tani sposób przesyłania wiadomoci z jednego miejsca sieciowego rodowiska Novell w inne Usługi drukowania Usługi drukowania s w przypadku NetWare rodzime dla rodowiska systemu operacyjnego NetWare. Usługi podstawowe umoliwiaj uytkownikom współdzielenie do 16 drukarek przy uyciu sieciowego serwera wydruku. Sieci NetWare umoliwiaj dostp do wielu serwerów wydruku w ramach jednej sieci, a prawdziwa elastyczno drukowania w sieci NetWare wynika z faktu, e drukarki w celu korzystania z nich wcale nie musz by bezporednio przyłczane do serwera wydruków. Drukarka moe by przyłczona do serwera, ale równie dobrze moe by przyłczona do stacji roboczej znajdujcej si gdzie w sieci. Mimo e drukarki przyłczone do stacji roboczych nadal obsługiwane s przez serwer wydruków, to w stacjach takich naley zainstalowa oprogramowanie serwera wydruków, a dokładnie rzecz biorc, niewielki program rezydentny (ang. TSR Terminale and Stay Resideni). Dziki temu w sieciach Novell skonfigurowa mona wiele rónych kombinacji drukarek i serwerów wydruku Moduły ładowalne NetWare (moduły NLM) Moduły ładowalne NetWare s niezbdne do zapewnienia poprawnego działania oprogramowania NetWare. Poczwszy od wersji 3.12 systemu NetWare, moduły ładowalne stały si podstaw sieciowych działa systemu Novell. Owe interfejsy programowe umoliwiaj aplikacjom klient-serwer działanie w charakterze modułów. Ułatwia to obsług czsto wykorzystywanych usług sieciowych serwera. Aplikacje NLM mog dziki temu mie taki sam, jak moduły, dostp do usług bezpieczestwa NetWare, co sprawia, e s one łatwe do kontroli i administrowania. Pozytywn właciwoci modułów ładowalnych NetWare jest to, e nie wymagaj one wyłczania serwera w celu ich załadowania czy te usunicia. Dziki temu aplikacje mog by ładowane i usuwane w dowolnej chwili. Administratorzy mog wic tworzy pliki wsadowe w odpowiednim czasie ładujce i usuwajce moduły NLM. Novell oferuje wiele

13 13 zestawów słucych do takiego projektowania aplikacji, które umoliwia korzystanie z nich jako z modułów NLM Standardy obsługiwane przez NetWare NetWare potrafi obsługiwa wiele rónych standardów i protokołów działajcych za porednictwem łczy komunikacyjnych oraz kilka klienckich systemów operacyjnych: Standardy komunikacyjne: LAN, dial-up, X.25, SNA, SDLC, ISDN, Tl, TCP/IP oraz IBM Połczenia bram tych standardów obsługiwane s przez NetWare. Oprócz tego Novell sam produkuje dostosowane do obsługi NetWare routery i mostki. NetWare Link/64 jest urzdzeniem umoliwiajcym przesyłanie danych midzy geograficznie oddalonymi stacjami roboczymi z prdkociami wahajcymi si od 9,6 bps do 64 Kbps. Do tego samego słuy łcze NetWare Tl, tyle e umoliwia ono transmisj z prdkoci 2,084 Mbps. Wieloprotokołowy router NetWare obsługuje protokoły IPX, IP oraz AppleTalk. Umoliwia on uytkownikom łczenie sieci Ethernet, Token Ring, Local Ring oraz ARCnet w dowolny sposób, a take umoliwia przezroczysty sposób korzystania ze wszystkich zasobów sieciowych kadej z tak połczonych sieci. Klienckie systemy operacyjne: DOS, Windows, OS/2, UNIX oraz Macintosh. Pod kontrol takich systemów mog pracowa stacje klientów sieci NetWare Mocne i słabe strony NetWare Główn sił Novell NetWare jest jego pozycja wynikajca z tego, e jest to najczciej stosowany sieciowy system operacyjny dla sieci lokalnych. Mimo e Microsoft ostatnio odbiera Novellowi cz jego siły przebicia, to jest to niewielka czstka, która nie jest w stanie zaszkodzi wyej wspomnianej pozycji Novella. Pozycji, któr zawdzicza najlepszemu oprogramowaniu serwerów plików i wydruków. Bo włanie odpowiedni sposób udostpniania plików i drukarek czyni z sieci prawdziwie efektywne narzdzie pracy. NetWare obsługuje najszerszy zakres usług słucych obsłudze przedsibiorstwa. Uprzednio omówiony system NDS jest najlepsz dostpn na rynku usług katalogow systemu operacyjnego dla sieci LAN. Po zestawieniu powyszych właciwoci NetWare z

14 14 moliwoci dostpu do bardzo wielu dobrych narzdzi rónych producentów oprogramowania, łatwo dostrzec, dlaczego NetWare warto uwzgldni podczas podejmowania decyzji o rodzaju sieci w przedsibiorstwie. Tym bardziej, e oferta Microsoftu, czyli konkurencji w zakresie obsługi przedsibiorstw, jest bardzo słaba. Novell mógłby jednak pomyle o poprawie systemu w kilku miejscach na przykład w zakresie obsługi aplikacji. NetWare wietnie udostpnia pliki i zasoby, ale jako dostawca rozproszonych aplikacji klient/serwer przegrywa z Microsoftem. Słabym punktem NetWare jest równie monitorowanie stanu sieci oraz ogólne zarzdzanie sieci. Cho w NetWare wbudowanych jest kilka narzdzi zarzdzania sieci, to nie spełniaj one swojego zadania. Wielu administratorów nie jest pewnych, co do stanu zarzdzanej przez nich sieci nie wiedz, czy jest ona wykorzystywana efektywnie, czy te nie. Czy nastpna wersja NetWare, poprawi co w tym wzgldzie? 3. Microsoft Windows NT Windows for Workgroups był dla Microsoftu wyłcznie stopniem porednim midzy Windows 3.0 a Windows 95. Windows 95 jest pierwszym produktem tej firmy z wbudowanymi protokołami IPX/SPX oraz TCP/IP, czyli pierwsz jej powaniejsz ofert ukierunkowan na rynek sieci. Prawdopodobnie włanie podczas prac nad Windows 95 w Microsofcie zdano sobie spraw, e w celu zwikszenia sprzeday tego systemu potrzebowa on bdzie zwikszenia swoich moliwoci sieciowych. Wkrótce potem okazało si, e uytkownicy zdecydowali, i aplikacje, interfejsy graficzne oraz moliwo zarzdzania nimi oraz korzystania z nich jest waniejsza ni moliwo pracy w stabilnej sieci. Microsoft stale poprawiał i rozwijał aplikacje pracujce w rodowisku systemu operacyjnego Windows 95. Administratorzy uwierzyli, e jeli maj opracowa jak aplikacj, to musi by ona stworzona dla platformy Microsoft Windows.

15 15 W midzyczasie Microsoft opracował platform NT i opatrzył j takim samym interfejsem, jaki zastosował w Windows 95. Wiele osób dziwiło si wic (przynajmniej na pocztku), e aplikacje, które działały w rodowisku DOS, działały równie pod Windows 95, ale nie chciały działa w rodowisku Windows NT. Mimo to, po wypuszczeniu na rynek wersji Windows NT Server, reklamowana ona była jako najlepszy sieciowy system operacyjny dla sieci, w których Windows 95 zainstalowany był na stacjach roboczych. Po tym, jak uytkownicy przyzwyczaili si do obsługi aplikacji w systemie Windows 95, dla producentów tych aplikacji było oczywiste, e nastpne ich wersje powinny by przystosowane do działania równie w rodowisku NT. W midzyczasie stare systemy Novell zostały dostosowane do obsługi Windows for Workgroups. Tyle e na wikszoci stacji wymieniono WfW na Windows 95. Wersja 3.51 systemu Windows NT zawiera wiele anomalii przynajmniej raz dziennie zaznaczajcych swoj obecno, wersja 4.0 jest ju natomiast przyzwoicie wykonanym produktem. Po ustaleniu si reputacji Windows NT jako w pewnym stopniu wiarygodnego systemu, Novell poczł bardzo szybko traci swój udział w rynku. Strategia Microsoftu powiodła si. W wikszoci nowo tworzonych sieci LAN instalowany był Windows NT. Zanim Novell zorientował si, co si stało, najpopularniejszym sieciowym systemem operacyjnym stał si NT Server 4.0 (pisz :server przez v, a nie przez w, gdy polska wersja jzykowa tego systemu nie istnieje). Szybko sieci pracujcej w systemie NT wymagała pocztkowo poprawy ze wzgldu na nie najwiksze moliwoci procesorów serii DX2 montowanych wówczas w komputerach PC. Zastpienie ich przez procesory serii Pentium sprawiło, e pecety mogły ju swobodnie korzysta z sieci obsługiwanych przez Windows NT. Windows wygrał wic, nawet w opinii wielu uytkowników systemu NetWare, ze wzgldu na lepsz integracj aplikacji i usług sieciowych. Wygldało to, wic pokrótce tak, e Microsoft pozbierał fragmenty rónych usług sieciowych, tworzc z nich system NT, który nastpnie połczył w bardzo efektywny sposób z aplikacjami i usługami działajcymi na klientach i serwerach. Sieciowe wersje Microsoft Office oraz setek innych obsługiwanych przez NT aplikacji zapewniły systemowi NT znaczn przewag nad systemem NetWare.

16 16 Dzi wic wiadomo, e jeli aplikacja sieciowa ma si dobrze sprzedawa, powinna by napisana przede wszystkim dla systemu NT. Systemu, którego główne właciwoci przedstawiam w nastpnym punkcie Właciwoci Windows NT Microsoft NT ma tak wiele rónych cech, e nie sposób uj ich wszystkich w formie krótkiego streszczenia, std te ogranicz si tu jedynie do informacji hasłowych. Zamieszczone tam informacje dotycz take Windows NT i midzy innymi s to raporty na temat wikszoci cech i właciwoci tego systemu. A zatem: Interfejs NT: W systemie NT zastosowano taki sam interfejs uytkownika jak w Windows 95 w celu zwikszenia zgodnoci midzy tymi systemami oraz ułatwienia obsługi systemu NT osobom, które poznały ju Windows 95. Kreatory administracji: S to małe aplikacje ( applety ) ułatwiajce wykonywanie zada, do ułatwiania których zostały powołane. Prowadz one krok pokroku przez wszystkie etapy wymagane w celu wykonania okrelonej czynnoci. Podczas takich czynnoci, jak: załoenie konta uytkownika, okrelenie zasad dostpu do pliku czy folderu, administratorzy systemu mog korzysta z pomocy kreatorów ułatwiajcych im znacznie wykonanie okrelonego zadania. Monitory sieci: umoliwiaj administratorom sprawdzanie natenia ruchu do i z serwera na poziomie pakietów. Mona równie zapisa dane dotyczce ruchu w celu póniejszej jego analizy. Jest to bardzo wygodna funkcja ułatwiajca rozwizywanie ewentualnych problemów dotyczcych sieci. Samo narzdzie, za pomoc pomiarów szacujcych przepływ ruchu przez sie, umoliwia okrelenie miejsc szczególnie zatłoczonych i wskazanie powodów tych utrudnie ruchu w sieci. Edytor załoe systemowych oraz Profile: daje Administratorowi prawo zarzdzania i opieki nad rodowiskiem pracy oraz nad poszczególnymi

17 17 czynnociami. Umoliwia to uytkownikom korzystanie z tego samego interfejsu niezalenie od miejsca, z którego si logowali. Meneder zada: Słuy do kontroli aplikacji i zada. Udostpnia informacje dotyczce kadej aplikacji i zadania wykonywanego przez stacj robocz oraz stopnia wykorzystania procesora i pamici. Moe by przydatny, cho wielu administratorów uwaa go za narzdzie zbyteczne. Serwer informacji internetowej (IIS): Za pomoc tej właciwoci Microsoft wypełnił jedn z powaniejszych luk na rynku systemów operacyjnych. Usługa ta jest cile zwizana z właciwym systemem NT i umoliwia ona administratorom konfigurowanie serwera WWW w bardzo prosty sposób. W skrócie polega to na tym, e kady plik znajdujcy si na serwerze moe za pomoc tego narzdzia by publikowany w sieci. Przed wprowadzeniem tej usługi do konfigurowania serwerów WWW uywano starszych zestawów UNIX-owych. Microsoft wymylił graficzny sposób wykonania tego, co wczeniej potrafiło zabra wiele godzin. Przed wprowadzeniem edytorów HTML wiele osób musiało tworzy kod HTML za pomoc edytorów tekstowych. Po napisaniu kodu trzeba było przenie go do serwera WWW albo przez skopiowanie go tam bezporednio, albo za pomoc programu FTP. Zabierało to stanowczo zbyt duo czasu. Usługa IIS pozwala na wykonanie dokładnie tego samego za pomoc kilku klikni mysz. Jak wida, jest to bardzo mocny produkt, który Microsoft sprytnie wprowadził w odpowiedniej chwili. Serwer indeksu pomocy Microsoft: Usługa ta automatycznie indeksuje cały tekst oraz właciwoci kadego pliku, który znajduje si na serwerze. Przydaje si zwłaszcza podczas przeszukiwania systemu NT. Usługa ta umoliwia wyszukanie w sieci okrelonej czci okrelonego pliku czy choby pliku zawierajcego okrelone słowa kluczowe. Narzdzie to gwarantuje, e kade z wystpie szu kanego słowa zostanie wywietlone w odpowiednim oknie.

18 18 Protokół PPTP: protokół ten umoliwia wykorzystanie Intemetu do utworzenia wirtualnych sieci prywatnych, co z kolei pozwala na bezpieczne przyłczenie komputera PC (klienta) do serwera. Udostpnianie plików i drukarek: Usługa domen Microsoft uywa płaskiej struktury nazw w celu okrelenia logicznych nazw sieciowych uytkowników, drukarek i innych zasobów. Płaska struktura nazw jest odpowiednia dla sieci prostych, składajcych si z elementów znajdujcych si w niewielkiej odległoci geograficznej. Taki sposób organizacji niesie jednak ze sob znaczne ograniczenia, z których jednym bardzo wanym ograniczeniem jest organizacja wszystkich uytkowników i zasobów sieciowych w ramach jednej listy. Znaczenie tego ograniczenia w pełni rozumiej ci, którzy korzystali zarównoz hierarchicznych systemów plików (na przykład sieci Novell), jak i z systemów płaskich (omawiane NT). Jest to powód, dla którego sieci Novell s uwaaneza lepsze w tym zakresie funkcjonalnoci. Serwer klastra Microsoft: Usługa ta umoliwia automatyczny powrót do stanu funkcjonowania po wystpieniu uszkodzenia serwera bd aplikacji dziki grupowej obsłudze wanych aplikacji. Pozwala to na przykład na aktualizowanie wersji systemu NT kolejno dla kadego serwera, co oznacza, e administratorzy nie musz ju zdejmowa z sieci wanych danych podczas przeprowadzania jej konserwacji. Tak długo bowiem, jak jeden choby z serwerów grupy jest włczony, tak długo aplikacje obsługiwane grupowo mog by normalnie wykorzystywane przez uytkowników. Serwer kolejek komunikatów Microsoft: Z kolei ta usługa umoliwia wiarygodn transmisj danych w sieci NT. Nawet wtedy, gdy serwery czy sama sie s niedostpne bd niepewne, serwer kolejek komunikatów uywa technik zapisz-i-przelij dalej w celu zapewnienia, e pliki te zostan dostarczone tam, gdzie dostarczone zosta powinny. Cały mechanizm polega na tym, e kopia komunikatu bd danych trzymana jest w pliku kolejki, dopóki miejsce docelowe nie bdzie gotowe do ich przyjcia. Jest on

19 19 szczególnie przydatny wtedy, gdy sie jest zajta bd gdy okrelona docelowa stacja robocza została wyłczona lub uszkodzona. Wieloprocesorowy serwer SMP: System NT pozwala uytkownikom na korzystanie z serwerów wieloprocesorowych, które s bardzo szybkimi komputerami o duym stopniu niezawodnoci opartymi na wicej ni jednym procesorze; system NT pozwala na instalowanie od jednego do omiu procesorów Standardy obsługiwane przez Windows NT Windows NT potrafi obsługiwa wiele rónych standardów i protokołów działajcych za porednictwem łczy komunikacyjnych oraz kilka klienckich systemów operacyjnych. Główne standardy obsługiwane przez system NT to: Standardy komunikacyjne: LAN, dial-up, X.25, SNA, SDLC, ISDN, Tl, TCP/IP oraz IBM mainframe. Microsoft jest chwalony za to, e łcza wszelkiego rodzaju wszystkie jakie tylko uytkownik potrafi sobie wymarzy s przez niego obsługiwane. A nawet jeli okazuje si, e mamy z czym problem, to zapewne która z firm programistycznych opracowała jego rozwizanie ju jaki czas temu. Klienckie systemy operacyjne: DOS, Windows, OS/2, UNIX oraz Macintosh kady z tych systemów moe by zainstalowany na stacjach roboczych klientów sieci NT. Inn praktyczn właciwoci jest fakt, e system Windows NT działa na rónych platformach Intel, MIPS, PowerPC, DEC-Alpha i in Bezpieczestwo Windows NT Windows NT jest pierwszym systemem firmy Microsoft, wyposaonym w funkcje zabezpiecze. Windows 3.0/3.1/3.11 oraz Windows for Workgroups nie miały adnych zabezpiecze poza funkcj logowania si do sieci. Wszystkie pliki i katalogi znajdujce si na dysku komputera pracujcego pod kontrol którego z tych systemów operacyjnych mog by łatwo przegldane, zmieniane i usuwane. Podobnie jest w Windows 95, który prosi o podanie

20 20 hasła, którego podanie bd niepodanie nie zmienia praktycznie niczego no., moe poza kolorami pulpitu. Hasło w Windows NT jest hasłem z prawdziwego zdarzenia spełnia swoj rol i wcale nie daje si łatwo obej. Bezpieczestwo w Windows NT potraktowane jest bardzo powanie. Z punktu widzenia administratora daje si ono łatwo konfigurowa. Za pomoc usługi, któr Microsoft nazywa Menederem uytkownika dla domen, administrator moe w prosty sposób przypisa dowolny stopie zabezpiecze dla dowolnego uytkownika i dowolnego zasobu. Udostpnianie właciwoci Windows NT oznacza, e pliki, katalogi a take całe dyski twarde mog by konfigurowane w celu umoliwienia odczytu, odczytu/zapisu, usuwania oraz własnoci pliku tylko tym uytkownikom, którzy maj do tego prawo. Podczas zapisu danych na dysk twardy, Windows NT korzysta z systemu plików NT (czyli z systemu NTFS -ang. NT Files System). Format plików NT pozwala włacicielom plików, katalogów oraz dysków twardych na pełn kontrol tego, co inni uytkownicy mog zobaczy, skopiowa, usun lub zapisa w zasobach, których s włacicielami. Mona wykonywa tylko te czynnoci, na które pozwalaj posiadane zezwolenia. Zdejmuje to spor cz pracy z ramion administratora dziki temu nie musi ju nadzorowa i kontrolowa systemu bezpieczestwa plików i katalogów. W zakresie haseł administrator moe nakaza zmienianie haseł w odpowiednich odstpach czasu. Istnieje równie funkcja umoliwiajca okrelanie pór dnia, w których uytkownicy maj dostp do wyznaczonych zasobów. Jednym słowem - bezpieczestwo systemu NT jest wietne. 3.4.Mocne i słabe strony Windows NT Patrzc na dobre strony Windows NT, podkreli naley moliwo obsługi wielu platform w zakresie wikszym ni kady inny sieciowy system operacyjny. NT obsługuje z łatwoci takie platformy, jak Intel, MIPS, PowerPC oraz DEC Alpha. Oznacza to, e kady, kto zakłada now sie LAN, moe dziki systemowi NT wykorzysta szybko i efektywno serwera Alpha jako głównego serwera swojej sieci. Stacje robocze mog by za to tanimi stacjami roboczymi opartymi na procesorach lub na procesorach Pentium. Nastpnym aspektem, w którym Windows wygrywa z Novellem, jest zakres obsługi aplikacji. Windows NT jest systemem najlepszym z najlepszych dla serwera aplikacji. Nie ma chwili, w której uytkownik podczas korzystania z aplikacji zobaczyłby rónic midzy wersjami uruchamianymi lokalnie a zdalnymi. Wykorzystywanie zasobów sieciowych dla celów

przedsibiorstw i instytucji, s take obecne w milionach mieszka. Wykorzystywane s przy tym wszystkie moliwe sposoby przenoszenia informacji

przedsibiorstw i instytucji, s take obecne w milionach mieszka. Wykorzystywane s przy tym wszystkie moliwe sposoby przenoszenia informacji Rozdział 1 Czym jest Internet? Co mona w nim znale? Skd si wził? Jaki jest dzisiaj? Jak moe wyglda w przyszłoci? Internet w Polsce Budowa Internetu Jzyk Internetu, czyli protokół TCP/IP Czym s i jak rol

Bardziej szczegółowo

Encyklopedia Nowych Technologii 1

Encyklopedia Nowych Technologii 1 Encyklopedia Nowych Technologii 1 P P2P (Peer-to-Peer) sie równorzdna; sie typu kady-z-kadym Model architektury sieciowej oparty na równowanoci wszystkich jej wzłów. W sieci P2P kady komputer dysponuje

Bardziej szczegółowo

Wirusy 1 Co to jest wirus komputerowy?

Wirusy 1 Co to jest wirus komputerowy? Wirusy 1 Co to jest wirus komputerowy?...1 2 Historia wirusów...2 3 Rodzaje wirusów...6 3.1 Metody przenoszenia wirusów...7 3.1.1 Wirusy sektora startowego dysku...7 3.1.2 Wirusy plikowe...8 3.1.3 Wirus

Bardziej szczegółowo

Aplikacje na urzdzenia mobilne typu smartphone

Aplikacje na urzdzenia mobilne typu smartphone Uniwersytet Warszawski Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki Marcin Przekop Nr albumu: 214757 Aplikacje na urzdzenia mobilne typu smartphone Praca magisterska na kierunku INFORMATYKA Praca wykonana

Bardziej szczegółowo

Skuteczna aktualizacja.

Skuteczna aktualizacja. Skuteczna aktualizacja. Wojciech Bury NASK Główny cel to zabezpieczenie rodowiska. rodowisko firmowe, niezalenie od uywanych systemów operacyjnych, wielkoci i profilu produkcji wymaga zabezpieczenia. Główne

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Panelu Kontrolnego

Instrukcja obsługi Panelu Kontrolnego Instrukcja obsługi Panelu Kontrolnego Spis Treci Wstp... 4 Podstawy Panelu Kontrolnego... 4 Do czego słuy Panel?... 4 Wymagania... 4 Adresy Internetowe... 5 Strona Główna... 7 Ramka Statystyk... 8 Ramka

Bardziej szczegółowo

Bezpieczestwo komunikatorów

Bezpieczestwo komunikatorów Bezpieczestwo komunikatorów Sławomir Górniak, Przemysław Jaroszewski CERT Polska 1 Komunikatory w pigułce 1.1 Czym s komunikatory? Komunikator internetowy (ang. instant messenger; IM) to program umoliwiajcy

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HP LASERJET 4250 http://pl.yourpdfguides.com/dref/902258

Twoja instrukcja użytkownika HP LASERJET 4250 http://pl.yourpdfguides.com/dref/902258 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla HP LASERJET 4250. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla HP LASERJET 4250 (informacje,

Bardziej szczegółowo

INFORMATYCZNE SYSTEMY ZARZDZANIA EKSPLOATACJ OBIEKTÓW TECHNICZNYCH

INFORMATYCZNE SYSTEMY ZARZDZANIA EKSPLOATACJ OBIEKTÓW TECHNICZNYCH UNIWERSYTET WARMISKO MAZURSKI W OLSZTYNIE AKADEMIA TECHNICZNO ROLNICZA W BYDGOSZCZY NIZISKI Stanisław ÓŁTOWSKI Bogdan INFORMATYCZNE SYSTEMY ZARZDZANIA EKSPLOATACJ OBIEKTÓW TECHNICZNYCH OLSZTYN BYDGOSZCZ

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HP COMPAQ DC7800 CONVERTIBLE MINITOWER PC http://pl.yourpdfguides.com/dref/859928

Twoja instrukcja użytkownika HP COMPAQ DC7800 CONVERTIBLE MINITOWER PC http://pl.yourpdfguides.com/dref/859928 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla HP COMPAQ DC7800 CONVERTIBLE MINITOWER PC. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla

Bardziej szczegółowo

Agenda wykładu. Klasyfikacja sieci. dr in. Andrzej Sobczak

Agenda wykładu. Klasyfikacja sieci. dr in. Andrzej Sobczak Katedra Informatyki Gospodarczej Szkoła Główna Handlowa dr in. Andrzej Sobczak 1 Agenda wykładu Jak TO połczy czyli par słów o sieciach komputerowych Internet czyli globalizujemy si Społeczestwo informacyjne

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HP STORAGEWORKS D2D100 BACKUP SYSTEM http://pl.yourpdfguides.com/dref/923988

Twoja instrukcja użytkownika HP STORAGEWORKS D2D100 BACKUP SYSTEM http://pl.yourpdfguides.com/dref/923988 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla HP STORAGEWORKS D2D100 BACKUP SYSTEM. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla HP

Bardziej szczegółowo

enova Szybki start podrcznik Uytkownika (5)

enova Szybki start podrcznik Uytkownika (5) Soneta Sp z o.o. ul. J.Conrada 63/305 31-357 Kraków tel./fax (0-12) 623-17-10 http://www.enova.pl e-mail: enova@enova.pl enova Szybki start podrcznik Uytkownika (5) Spis treci Spis treci... 2 Wprowadzenie...

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja routerów Cisco. Autor: Krzysztof Masyk IVFDS

Konfiguracja routerów Cisco. Autor: Krzysztof Masyk IVFDS Konfiguracja routerów Cisco Autor: Krzysztof Masyk IVFDS 1 STRESZCZENIE Routery s dzisiaj nieodzownym skadnikiem niemale wszystkich rodzajów sieci. Jako e internet ma struktur hierarchiczn bez przeczania

Bardziej szczegółowo

Wsteczna inynieria oprogramowania Wybrane aspekty

Wsteczna inynieria oprogramowania Wybrane aspekty Wybrane aspekty 1. WSTP... 3 2. PODSTAWOWE DEFINICJE... 3 3. KLASYFIKACJA TYPÓW ZABEZPIECZE STOSOWANYCH W OPROGRAMOWANIU... 4 4. PODSTAWY PROGRAMOWANIA W SYSTEMIE MICROSOFT WINDOWS... 4 4.1. FUNKCJE API

Bardziej szczegółowo

Podrcznik pocztkujcego uytkownika

Podrcznik pocztkujcego uytkownika Podrcznik pocztkujcego uytkownika PL Building Technologies Fire Safety & Security Products i Spis treci Rozdział 1: Instalacja oprogramowania systemu kontroli dostpu Granta 5 Instalacja systemu Granta

Bardziej szczegółowo

Załcznik nr 15 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Załcznik nr 15 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załcznik nr 15 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1 Spis treci: I. ELEKTRONICZNY SYSTEM OBIEGU DOKUMENTÓW (ESOD)... 3 II. ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA... 16 III. PORTAL INTERNETOWY DO ELEKTRONICZNEJ

Bardziej szczegółowo

TWOJE PRYWATNE CENTRUM INFORMACJI

TWOJE PRYWATNE CENTRUM INFORMACJI Broszura informacyjna dot. programu masystent 2007.160 Freeware PERSONAL INFORMATION MANAGER CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT TWOJE PRYWATNE CENTRUM INFORMACJI profesjonalne narzdzie do zarzdzania informacj

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postpowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: dostaw i wdroenie Elektronicznego Systemu Obiegu Dokumentów i zestawów do składania bezpiecznego podpisu

Bardziej szczegółowo

Zaawansowana inynieria oprogramowania. Zarzdzanie Ryzykiem

Zaawansowana inynieria oprogramowania. Zarzdzanie Ryzykiem Zarzdzanie Ryzykiem Witam Pastwa serdecznie na kolejnym wykładzie z cyklu Zaawansowana inynieria oprogramowania. Zarzdzanie ryzykiem wie si bezporednio z problematyk zarzdzania przedsiwziciami, a w szczególnoci,

Bardziej szczegółowo

Serwery FTP. Autorzy: Mariusz Guz ukasz Sala IV FDS

Serwery FTP. Autorzy: Mariusz Guz ukasz Sala IV FDS Serwery FTP Autorzy: Mariusz Guz ukasz Sala IV FDS Rzeszów 15-01-2003 STRESZCZENIE 2 Jedn z palety usug wiadczonych przez firmy specjalizujce si w hostingu jest udostpnianie swym klientom wirtualnych serwerów

Bardziej szczegółowo

Zaawansowana inynieria oprogramowania. Normy serii ISO 9000

Zaawansowana inynieria oprogramowania. Normy serii ISO 9000 Normy serii ISO 9000 Szanowni Pastwo! Zaczynamy wykłady nt. zaawansowanej inynierii oprogramowania od prezentacji norm serii ISO 9000. To co proponuj normy serii ISO 9000 mona zastosowa w wielkich organizacjach

Bardziej szczegółowo

AMAZIS obsługa wiadcze rodzinnych. Dokumentacja techniczna

AMAZIS obsługa wiadcze rodzinnych. Dokumentacja techniczna AMAZIS obsługa wiadcze rodzinnych Dokumentacja techniczna INFO-R Usługi w zakresie informatyki - 2004 43-430 Skoczów ul. Objazdowa 22/33, tel. (033) 853 06 85, fax (033) 854 04 06 e-mail: amazis@info-r.skoczow.pl

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HP LASERJET 1160 http://pl.yourpdfguides.com/dref/900800

Twoja instrukcja użytkownika HP LASERJET 1160 http://pl.yourpdfguides.com/dref/900800 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla HP LASERJET 1160. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla HP LASERJET 1160 (informacje,

Bardziej szczegółowo

SIMATIC. S7-300 CPU 31xC oraz CPU 31x Opis techniczny. Wstp. Omówienie dokumentacji S7-300 1. Elementu obsługi i wskazania 2.

SIMATIC. S7-300 CPU 31xC oraz CPU 31x Opis techniczny. Wstp. Omówienie dokumentacji S7-300 1. Elementu obsługi i wskazania 2. Wstp Omówienie dokumentacji S7-300 1 Elementu obsługi i wskazania 2 Uruchomienie 3 SIMATIC S7-300 CPU 31xC oraz CPU 31x Opis techniczny Koncepcja pamici 4 Czasy cyklu i reakcji 5 6 Dane techniczne CPU

Bardziej szczegółowo

Raporty i dokumentacja. Blokowanie portów na platformie Windows 2003 Server. Opis działajcych usług.

Raporty i dokumentacja. Blokowanie portów na platformie Windows 2003 Server. Opis działajcych usług. Raporty i dokumentacja Blokowanie portów na platformie Windows 2003 Server. Opis działajcych usług. Autor: Piotr Szczepanik Data: 5 stycze 2004 Koszmarami nocnymi kadego administratora

Bardziej szczegółowo

NETYKIETA KODEKS ETYCZNY CZY PRAWO INTERNETU?

NETYKIETA KODEKS ETYCZNY CZY PRAWO INTERNETU? Uniwersytet Jagielloski Wydział Zarzdzania i Komunikacji Społecznej INSTYTUT INFORMACJI NAUKOWEJ I BIBLIOTEKOZNAWSTWA Studia dzienne Grzegorz Kubas NETYKIETA KODEKS ETYCZNY CZY PRAWO INTERNETU? Opiekun

Bardziej szczegółowo

Dr Remigiusz W. Kaszubski

Dr Remigiusz W. Kaszubski Dr Remigiusz W. Kaszubski SPIS TRECI Streszczenie... 3 Wstp... 7 1. Technologia Proton... 7 2. Technologia ZK/GeldKarte... 13 3. Technologia Mondex... 15 4. Visa Cash... 17 5. Systemy wykorzystujce technologi

Bardziej szczegółowo

Programowanie obrabiarek CNC na przykładzie układu sterowania Sinumerik 810D/840D

Programowanie obrabiarek CNC na przykładzie układu sterowania Sinumerik 810D/840D Grzegorz Nikiel Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej Katedra Technologii Maszyn i Automatyzacji Programowanie obrabiarek CNC na przykładzie układu sterowania Sinumerik 810D/840D Bielsko-Biała

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika KASPERSKY PERSONAL SECURITY SUITE 1.0 http://pl.yourpdfguides.com/dref/3931629

Twoja instrukcja użytkownika KASPERSKY PERSONAL SECURITY SUITE 1.0 http://pl.yourpdfguides.com/dref/3931629 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla KASPERSKY PERSONAL SECURITY SUITE 1.0. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla KASPERSKY

Bardziej szczegółowo