PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU wersja przed recenzją (wersja robocza)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU 314202 wersja przed recenzją (wersja robocza) 08.05.2012"

Transkrypt

1 TY SZKOŁY: Technikum ROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU wersja przed recenzją (wersja robocza) TY ROGRAMU: RZEDMIOTOWY 2. RODZAJ ROGRAMU: LINIOWY 3. AUTORZY, RECENZENCI I KONSULTANCI ROGRAMU NAUCZANIA: Autorzy: Katarzyna Jóźwik-Jaworska, Dariusz Szafranek Andrzej yszczek Recenzenci: Konsultanci: 4. ODSTAWY RAWNE KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO rogram nauczania dla zawodu TECHNIK ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU opracowany jest zgodnie z poniższymi aktami prawnymi: Ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw Rozporządzeniem w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego z dnia 23 grudnia 2012 r. Rozporządzeniem w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach z dnia 7 lutego 2012 r. Rozporządzeniem w sprawie ramowych planów nauczania z dnia 7 lutego 2012 r. Rozporządzeniem w sprawie dopuszczania do użytku w szkole programów wychowania przedszkolnego i programów nauczania oraz dopuszczania do użytku szkolnego podręczników z dnia 8 czerwca 2009 r. Rozporządzeniem w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych z dnia 30 kwietnia 2007 z późn. zmianami. Rozporządzeniem w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach z dnia 17 listopada 2010 r. Rozporządzeniem w sprawie bezpieczeostwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach z dnia 31 grudnia 2002 r. z późn. zmianami. Ustawa z dnia 18 sierpnia 2011 r. -o zmianie ustawy rawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw. 5. CELE OGÓLNE KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Opracowany program nauczania pozwoli na osiągnięcie co najmniej następujących celów ogólnych kształcenia zawodowego: Celem kształcenia zawodowego jest przygotowanie uczących się do życia w warunkach współczesnego świata, wykonywania pracy zawodowej i aktywnego funkcjonowania na zmieniającym się rynku pracy. Zadania szkoły i innych podmiotów prowadzących kształcenie zawodowe oraz sposób ich realizacji są uwarunkowane zmianami zachodzącymi w otoczeniu gospodarczo-społecznym, na które wpływają w szczególności: idea gospodarki opartej na wiedzy, globalizacja procesów gospodarczych i społecznych, rosnący udział handlu międzynarodowego, mobilnośd geograficzna i zawodowa, nowe techniki i technologie, a także wzrost oczekiwao pracodawców w zakresie poziomu wiedzy i umiejętności pracowników. W procesie kształcenia zawodowego ważne jest integrowanie i korelowanie kształcenia ogólnego i zawodowego, w tym doskonalenie kompetencji kluczowych nabytych w procesie kształcenia ogólnego, z uwzględnieniem niższych etapów edukacyjnych. Odpowiedni poziom wiedzy ogólnej powiązanej z wiedzą rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 1

2 zawodową przyczyni się do podniesienia poziomu umiejętności zawodowych absolwentów szkół kształcących w zawodach, a tym samym zapewni im możliwośd sprostania wyzwaniom zmieniającego się rynku pracy. W procesie kształcenia zawodowego są podejmowane działania wspomagające rozwój każdego uczącego się, stosownie do jego potrzeb i możliwości, ze szczególnym uwzględnieniem indywidualnych ścieżek edukacji i kariery, możliwości podnoszenia poziomu wykształcenia i kwalifikacji zawodowych oraz zapobiegania przedwczesnemu kooczeniu nauki Elastycznemu reagowaniu systemu kształcenia zawodowego na potrzeby rynku pracy, jego otwartości na uczenie się przez całe życie oraz mobilności edukacyjnej i zawodowej absolwentów ma służyd wyodrębnienie kwalifikacji w ramach poszczególnych zawodów wpisanych do klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego. 6. KORELACJA ROGRAMU NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU Z ODSTAWĄ ROGRAMOWĄ KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO rogram nauczania dla zawodu technik architektury krajobrazu uwzględnia aktualny stan wiedzy o zawodzie ze szczególnym zwróceniem uwagi na nowe technologie i najnowsze koncepcje nauczania. rogram uwzględnia także zapisy zadao ogólnych szkoły i umiejętności zdobywanych w trakcie kształcenia w szkole ponadgimnazjalnej umieszczonych w podstawach programowych kształcenia ogólnego, w tym: 1) umiejętnośd zrozumienia, wykorzystania i refleksyjnego przetworzenia tekstów, prowadząca do osiągnięcia własnych celów, rozwoju osobowego oraz aktywnego uczestnictwa w życiu społeczeostwa; 2) umiejętnośd wykorzystania narzędzi matematyki w życiu codziennym oraz formułowania sądów opartych na rozumowaniu matematycznym; 3) umiejętnośd wykorzystania wiedzy o charakterze naukowym do identyfikowania i rozwiązywania problemów, a także formułowania wniosków opartych na obserwacjach empirycznych dotyczących przyrody lub społeczeostwa; 4) umiejętnośd komunikowania się w języku ojczystym i w językach obcych; 5) umiejętnośd sprawnego posługiwania się nowoczesnymi technologiami informacyjnymi i komunikacyjnymi; 6) umiejętnośd wyszukiwania, selekcjonowania i krytycznej analizy informacji; 7) umiejętnośd rozpoznawania własnych potrzeb edukacyjnych oraz uczenia się; 8) umiejętnośd pracy zespołowej. W programie nauczania dla zawodu technik architektury krajobrazu uwzględniono powiązania z kształceniem ogólnym polegające na wcześniejszym osiąganiu efektów kształcenia w zakresie przedmiotów ogólnokształcących nauczanych na poziomie rozszerzonym, czyli biologię oraz matematykę. Zastosowanie rozszerzeo z tych przedmiotów pozwoli na przybliżenie uczniom zagadnieo związanych z systematyką i anatomią i fizjologią roślin. Z kolei rozszerzenie z matematyki ułatwi realizację zagadnieo związanych ze skalowaniem rysunków i planów, w istotnym procesie projektowania oraz przybliży wykonywanie prostych pomiarów terenowych( geodezyjnych). 7. INFORMACJA O ZAWODZIE TECHNIKA ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU Technik architektury krajobrazu produkuje rośliny ozdobne, przygotowuje, urządza i pielęgnuje tereny zieleni miast i obszarów wiejskich; nadzoruje pielęgnację parków, starodrzewu; nadzoruje podległych pracowników. rodukcja roślin ozdobnych realizowana jest poprzez stosowanie technologii produkcji drzew i krzewów ozdobnych, bylin oraz roślin jednorocznych i dwuletnich. W zakresie urządzania i pielęgnacji terenów zieleni technik architektury krajobrazu: planuje i projektuje tereny zieleni miast i obszarów wiejskich, wyznacza miejsca do zakładania trawników, rabat bylinowych, nasadzeo drzew i krzewów, posługuje się dokumentacją projektową w poszczególnych etapach realizacji i konserwacji terenów zieleni oraz urządza tereny zieleni miast i obszarów wiejskich wg przygotowanego rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 2

3 projektu, przygotowuje miejsca do nasadzeo drzew i krzewów, zakłada trawniki i kwietniki, obsadza wazy kwiatowe, przygotowuje mieszanki ziem ogrodniczych, torfu i podłoży dla roślin,. W zakresie rekultywacji terenów zdegradowanych: wyznacza drzewa do karczowania lub wycięcia, terminowo systematycznie organizuje pielęgnacje nad powierzoną zielenią na osiedlach, w parkach oraz przed obiektami użyteczności publicznej, nadzoruje przycinanie żywopłotów, strzyżenia trawników, pielęgnuje parki, odczytuje projekty terenów zieleni i wykonuje je w terenie. Absolwent w zawodzie technika architektury krajobrazu zgodnie z posiadaną wiedzą i umiejętnościami przygotowany będzie do podejmowania pracy w jednostkach opracowujących projekty zagospodarowania obiektów architektury krajobrazu, jednostkach realizacyjnych i pielęgnujących obiekty architektury krajobrazu, jednostkach administracji samorządowej /m.in. w wydziałach: geodezji i kartografii, ochrony środowiska, kształtowania i pielęgnacji zieleni, w placówkach służb ochrony zabytków i ochrony przyrody, u właścicieli obiektów krajobrazowych, w szkółkach drzew, krzewów i roślin ozdobnych oraz w szkolnictwie zawodowym /po ukooczeniu studiów i specjalności nauczycielskiej (zgodnie ze standardami kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela). 8. OWIĄZANIA ZAWODU TECHNIK ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU Z INNYMI ZAWODAMI odział zawodów na kwalifikacje czyni system kształcenia elastycznym, umożliwiającym uczącemu się uzupełnianie kwalifikacji stosownie do potrzeb rynku pracy, własnych potrzeb i ambicji. Zawód technik architektury krajobrazu nie ma wspólnych kwalifikacji z innymi zawodami. osiada wspólne efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru rolniczo-leśnego z ochroną środowiska stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodach (KZ (R.c).): ogrodnik, technik ogrodnik, pszczelarz, technik pszczelarz, rolnik, technik rolnik, technik architektury krajobrazu, technik hodowca koni, operator maszyn leśnych, technik leśnik, rybak śródlądowy, technik rybactwa śródlądowego, technik weterynarii. 9. UZASADNIENIE OTRZEBY KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU Architektura krajobrazu jest dynamicznie rozwijającym się obszarem związanym z kształtowaniem życiowej przestrzeni człowieka za pomocą szaty roślinnej, elementów wodnych i architektonicznych oraz z uwzględnieniem rozmaitych czynników, które tworzą charakter otaczającego krajobrazu. Są to uwarunkowania naturalne, takie jak: rzeźba terenu, istniejąca roślinnośd, gleba, klimat, a także kultura regionu i miejscowe tradycje czy też potrzeby społeczne. Szczególną i z pewnością jedną z najważniejszych ról architektury krajobrazu jest kształtowanie i przekształcanie istniejących przestrzeni otwartych, a także inwentaryzacja i rewaloryzacja założeo krajobrazowych oraz architektonicznych (ogrodów, parków, skwerów, ulic) co ma szczególne znaczenie w dobie rozwijającej się infrastruktury na terenach zurbanizowanych. Technicy architektury krajobrazu należą do grupy poszukiwanych pracowników. Rynek pracy oczekuje na profesjonalnych specjalistów w zawodzie, których zaangażowanie przyczyni się do podniesienia obrotów firm prowadzących działalnośd w zakresie architektury krajobrazu. Osoby przedsiębiorcze mogą tworzyd własną jednoosobową firmę w branży architektury krajobrazu. Analiza internetowych ofert pracy, prowadzona w oparciu o portale internetowe prowadzące wyszukiwanie ofert pracy wykazuje, że obszarem, w którym stosunkowo łatwo można znaleźd pracę jest obszar szeroko rozumianej architektury krajobrazu. 9. ODZIAŁ GODZIN NA RZEDMIOTY Z UWZGLĘDNIENIEM RAMOWEGO LANU NAUCZANIA Zgodnie z Rozporządzeniem MEN w sprawie ramowych planów nauczania w technikum architektury krajobrazu minimalny wymiar godzin na kształcenie zawodowe wynosi 1470 godzin, z czego na kształcenie zawodowe teoretyczne zostanie przeznaczonych minimum 735 godzin, a na kształcenie zawodowe praktyczne 735 godzin oraz 160 godzin praktyki zawodowej i 20 godzin nauki jazdy kategorii T. W podstawie programowej kształcenia w zawodzie technik architektury krajobrazu minimalna liczba godzin na kształcenie zawodowe została określona dla efektów kształcenia i wynosi: na kształcenie w ramach kwalifikacji R.21. przeznaczono minimum 530 godzin rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 3

4 na kształcenie w ramach kwalifikacji R.22. przeznaczono minimum 520 godzin na kształcenie w ramach efektów wspólnych dla wszystkich zawodów i wspólnych dla zawodów w ramach obszaru kształcenia przeznaczono minimum 300 godzin. 10. CELE SZCZEGÓŁOWE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik architektury krajobrazu powinien byd przygotowany do wykonywania następujących zadao zawodowych: 1) opracowywanie projektów obiektów terenów zieleni; 2) urządzanie i pielęgnacja terenów zieleni i zadrzewieo; 3) urządzanie i konserwacja obiektów małej architektury krajobrazu; 4) prowadzenia ciągnika rolniczego z przyczepą (przyczepami) Do wykonywania zadao zawodowych niezbędne jest osiągnięcie efektów kształcenia określonych w podstawie programowej kształcenia w zawodzie technik architektury krajobrazu: efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów (BH, DG, JOZ, KS i OMZ) efekty kształcenia w ramach obszaru rolniczo-leśnego z ochroną środowiska stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodach KZ (R.c): ogrodnik, technik ogrodnik, pszczelarz, technik pszczelarz, rolnik, technik rolnik, technik architektury krajobrazu, technik hodowca koni, operator maszyn leśnych, technik leśnik, rybak śródlądowy, technik rybactwa śródlądowego, technik weterynarii efekty stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodzie technik architektury krajobrazu KZ(R.I) efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji R.21. rojektowanie, urządzanie i pielęgnacja roślinnych obiektów architektury krajobrazu oraz R.22. Organizacja prac związanych z budową oraz konserwacją obiektów małej architektury krajobrazu wyodrębnionych w zawodzie. 11. LAN NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU Tabela 3. lan nauczania przedmiotowego Klasa Liczba godzin w cyklu kształcenia Lp. Nazwa przedmiotu 1. odstawy architektury krajobrazu 2. Rośliny ozdobne w architekturze krajobrazu 3. Obiekty małej architektury krajobrazu 4. Działalnośd gospodarcza w architekturze krajobrazu 5. Język obcy w architekturze krajobrazu 6. rzepisy ruchu drogowego kategorii T I II III IV I II I II I II I II Kształcenie zawodowe teoretyczne tygodniowo łącznie Łączna liczba godzin na kształcenie zawodowe teoretyczne w klasie rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 4

5 7. 8. rojekty obiektów architektury krajobrazu race w obiektach architektury krajobrazu Łączna liczba godzin na kształcenie zawodowe praktyczne w klasie Łączna liczba godzin na kształcenie zawodowe Kształcenie zawodowe praktyczne , , rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 5

6 12. ROGRAMY NAUCZANIA DLA OSZCZEGÓLNYCH RZEDMIOTÓW Doskonalenie podstaw programowych kluczem do modernizacji kształcenia zawodowego W programie nauczania dla zawodu technik architektury krajobrazu zastosowano taksonomię celów ABC B. Niemierko 1. odstawy architektury krajobrazu 30 godzin 2. Rośliny ozdobne w architekturze krajobrazu 360 godzin 3. Obiekty małej architektury krajobrazu 270 godzin 4. Działalnośd gospodarcza w architekturze krajobrazu 30 godzin 5. Język obcy w architekturze krajobrazu 30 godzin 6. rzepisy ruchu drogowego kategorii T 30 godzin 7. rojekty obiektów architektury krajobrazu 285 godzin 8. race w obiektach architektury krajobrazu 465 godzin 9. raktyka zawodowa 160 godzin rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 6

7 oziom wymagao programowych ( lub ) Kategoria taksonomiczna 1. odstawy architektury krajobrazu 1.1. Historia ogrodów 1.2. Zasoby i walory przyrodnicze krajobrazu 1.3. Rośliny ozdobne w krajobrazie Doskonalenie podstaw programowych kluczem do modernizacji kształcenia zawodowego 1.1. Historia ogrodów Uszczegółowione efekty kształcenia Uczeo po zrealizowaniu zajęd potrafi: Materiał kształcenia KZ(R.l)(14)1.określid zasady kształtowania ogrodów i terenów zieleni w różnych okresach historycznych, KZ(R.l)(14)2.przyporządkowad obiekty ogrodowe do różnych styli ogrodowych, B KZ(R.l)(14)3.określad cechy charakterystyczne ogrodów w różnych okresach historycznych, A KZ(R.l)(14)4.podad przykłady charakterystycznych ogrodów historycznych w olsce i na świecie. B A ogrody starożytne, ogrody średniowieczne, ogrody renesansowe: włoskie, polskie, ogrody barokowe, ogrody dalekiego wschodu, ogrody krajobrazowe XVIII wieku, ogrodu XIX wieku, ogrody XX wieku. lanowane zadania Wyszukiwanie informacji dotyczących historii wybranego zespołu parkowo-pałacowego. Zadaniem uczniów jest wykonanie zadania zgodnie z opisem: Opis pracy: Wybór lidera, który podzieli grupę na pary oraz w drodze losowania rozdzieli poszczególne zadania do opisu w grupie. Na podstawie otrzymanej karty pracy wyszukaj w Internecie oraz w oparciu o otrzymane materiały pomocnicze dokonaj opisu założeo funkcjonalno-przestrzennych wskazanego rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 7

8 ogrodu. Dokonaj ogólnej oceny aktualnego stanu tego ogrodu. Otrzymane wyniki uczniowie zapisują w karcie oceny. Wykonaną pracę należy porównad z otrzymanym wzorcem i dokonad samooceny prawidłowości wykonania zadania. Warunki osiągania efektów kształcenia w tym środki dydaktyczne, metody, formy organizacyjne Zajęcia dydaktyczne powinny byd prowadzone w pracowni architektury krajobrazu wyposażonej w materiały dydaktyczne z zakresu układów funkcjonalno-przestrzennych ogrodów historycznych i współczesnych. Środki dydaktyczne Rysunki, szkice charakterystycznych elementów ogrodów, przykładowe szkice zabytkowych elementów ogrodów: wirydarz, parter, klomb, wraz z zestawem proponowanych roślin i materiałów, prezentacje multimedialne lub opracowanie przewodników dotyczące wybranych przykładów ogrodów zabytkowych w olsce, prezentacje multimedialne, podręczniki, ryciny, plany, szkice, przykładowe mapy, szkice zabytkowych ogrodów, albumy, komputer, Internet, rzutnik multimedialny. Zestawy dwiczeo, instrukcje do dwiczeo, karty pracy dla uczniów. Zalecane metody dydaktyczne Dobierając metodę kształcenia podczas zajęd dydaktycznych nauczyciel powinien uwzględnid następujące elementy: przewidywane efekty kształcenia, metody pracy odpowiednie dla tej grupy wiekowej uczniów, jej możliwości percepcyjne, stopieo zaangażowania w czasie zajęd oraz motywacja do pracy. Odpowiedzi na te pytania pozwolą na trafne dobranie metod, które pozwolą w efekcie koocowym osiągnięcie zamierzonych efektów. Dział programowy Historia ogrodów wymaga stosowania aktywizujących metod kształcenia, ze szczególnym uwzględnieniem tekstu przewodniego oraz dyskusji dydaktycznej. Metodą dominującą powinna byd metoda dwiczeo. Formy organizacyjne Zajęcia powinny byd prowadzone z wykorzystaniem zróżnicowanych form: indywidualnie oraz grupowo. Grupy maksymalnie 15 osobowe. ropozycje kryteriów oceny i metod sprawdzania efektów kształcenia Do oceny osiągnięd edukacyjnych uczących się proponuje się przeprowadzenie testu wielokrotnego wyboru oraz testu praktycznego z uwzględnieniem poprawności merytorycznej wykonywanych prac. Formy indywidualizacji pracy uczniów uwzględniające dostosowanie warunków, środków, metod i form kształcenia do możliwości ucznia. rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 8

9 oziom wymagao programowych ( lub ) Kategoria taksonomiczna Doskonalenie podstaw programowych kluczem do modernizacji kształcenia zawodowego 1.2. Zasoby i walory przyrodnicze krajobrazu Uszczegółowione efekty kształcenia Uczeo po zrealizowaniu zajęd potrafi: Materiał kształcenia KZ(R.l)(9)1.wskazuje typy krajobrazu w zależności od ich stopnia urbanizacji; A Definicja i cechy ogólne krajobrazu KZ(R.l)(9)2.określa czynniki determinujące typ krajobrazu Czynniki kształtujące krajobraz B Wpływ człowieka na kształtowanie typu krajobrazu. KZ(R.l)(9)3.przyporządkowuje elementy wpływające na kształtowanie C Krajobraz kulturowy krajobrazu KZ(R.I)(14)1.określa elementy krajobrazu kulturowego; A KZ(R.I)(14)2.przyporządkowuje najważniejsze cechy roślin ozdobnych do krajobrazu kulturowego; B lanowane zadania Określanie cech krajobrazu kulturowego najbliższej okolicy. Zadaniem grupy jest wykonanie zadania zgodnie z opisem: Opis pracy: Wybór lidera, który podzieli grupę na pary. W oparciu o zorganizowane wcześniej krótkie warsztaty terenowe należy w otrzymanej karcie pracy opracowad najważniejsze cechy krajobrazu obserwowanych wcześniej miejsc. Dodatkowych informacji należy wyszukad w Internecie po czym dokonad opisu ze szczególnym uwzględnieniem wpływu urbanizacji na ten krajobraz. Na podstawie otrzymanej instrukcji należy dokonad oceny krajobrazu kulturowego. Otrzymane wyniki zapisad w karcie oceny. Wykonaną pracę należy porównad z otrzymanym wzorcem i dokonad samooceny prawidłowości wykonania zadania. Warunki osiągania efektów kształcenia w tym środki dydaktyczne, metody, formy organizacyjne Realizacja zagadnieo z tego działu wymaga obserwacji warunków kształtujących krajobraz kulturowy stąd też wskazane jest zorganizowanie wyjazdu do miejsc szczególnie rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 9

10 charakterystycznych dla tego krajobrazu. Dodatkowo wskazana jest pracownia wyposażona w liczne materiały fotograficzno-filmowe z tej tematyki. Środki dydaktyczne Rysunki, szkice charakterystycznych elementów krajobrazu, prezentacje multimedialne lub opracowania dotyczące parków narodowych i krajobrazowych, podręczniki, ryciny, plany, szkice, przykładowe mapy, albumy, komputer z podłączeniem do Internetu, rzutnik multimedialny. Zestawy dwiczeo, instrukcje do dwiczeo, karty pracy dla uczniów. Zalecane metody dydaktyczne Wiodącymi metodami prowadzenia zajęd powinna byd metoda obserwacji terenowej krajobrazu w formie dwiczeo. Metoda ta pozwala na wyodrębnianie i wskazywanie przez ucznia istotnych cech wpływających na kształtowanie różnych form krajobrazu. Metoda ta powinna dodatkowo zawierad opisy czynności niezbędne do wykonania zadania w terenie, zaś uczniowie pracują samodzielnie. Formy organizacyjne Zajęcia powinny byd prowadzone z wykorzystaniem zróżnicowanych form: indywidualnie oraz grupowe wyjścia terenowe. Grupy maksymalnie 15 osobowe. ropozycje kryteriów oceny i metod sprawdzania efektów kształcenia Do oceny osiągnięd edukacyjnych uczących się proponuje się przeprowadzenie testu wielokrotnego wyboru oraz testu praktycznego z uwzględnieniem poprawności merytorycznej wykonywanych prac. Formy indywidualizacji pracy uczniów uwzględniające dostosowanie warunków, środków, metod i form kształcenia do możliwości ucznia. rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 10

11 oziom wymagao programowych ( lub ) Kategoria taksonomiczna Doskonalenie podstaw programowych kluczem do modernizacji kształcenia zawodowego 1.3. Rośliny ozdobne w krajobrazie Uszczegółowione efekty kształcenia Uczeo po zrealizowaniu zajęd potrafi: Materiał kształcenia R.21.1(1)1.wskazuje znaczenie roślin ozdobnych w kształtowaniu krajobrazu; A Rośliny ozdobne w kształtowaniu krajobrazu R.21.1(1)2.przyporządkowuje najważniejsze gatunki roślin ozdobnych Wpływ roślin ozdobnych na kształtowanie krajobrazu B w kształtowaniu krajobrazu; Czynniki kształtujące krajobraz naturalny. R.21.1(1)3.określa funkcje roślin ozdobnych w kształtowaniu krajobrazu; A R.21.1(1)4.przyporządkowuje najważniejsze cechy roślin ozdobnych do krajobrazu kulturowego; B lanowane zadania Wpływ roślin ozdobnych na kształtowanie krajobrazu. Zadaniem uczniów jest wykonanie zadania zgodnie z opisem: Opis pracy: Wybór lidera, który podzieli grupę na pary oraz w drodze losowania rozdzieli poszczególne zadania do opisu w grupie. Na podstawie przygotowanych materiałów oraz w oparciu o dokumentację fotograficzną określ w otrzymanej karcie pracy najważniejsze funkcje w krajobrazie wybranych gatunków roślin ozdobnych. Wyszukaj dodatkowych informacji w Internecie oraz dokonaj opisu wskazanych gatunków roślin ozdobnych w krajobrazie. Na podstawie otrzymanej instrukcji należy dokonad opisu wskazanych gatunków ozdobnych w krajobrazie. Otrzymane wyniki uczniowie zapisują w karcie oceny. Wykonaną pracę należy porównad z otrzymanym wzorcem i dokonad samooceny prawidłowości wykonania zadania. Warunki osiągania efektów kształcenia w tym środki dydaktyczne, metody, formy organizacyjne Zajęcia powinny byd realizowane w pracowni roślin ozdobnych oraz w pracowni architektury krajobrazu wyposażonej w materiały dydaktyczne z tego obszaru dydaktycznego. rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 11

12 Środki dydaktyczne Rysunki, szkice charakterystycznych elementów krajobrazu, prezentacje multimedialne lub opracowania dotyczące roślin ozdobnych, podręczniki, ryciny, plany, szkice, przykładowe mapy, albumy, komputer z podłączeniem do Internetu, rzutnik multimedialny. Zestawy dwiczeo, instrukcje do dwiczeo, karty pracy dla uczniów. Zalecane metody dydaktyczne Wiodącymi metodami prowadzenia zajęd powinna byd metoda obserwacji terenowej roślin w krajobrazie w formie dwiczeo. Metoda ta pozwala na wyodrębnianie i wskazywanie przez ucznia istotnych cech wpływających na kształtowanie różnych gatunków roślin ozdobnych w krajobrazie. Metoda ta powinna dodatkowo zawierad opisy czynności niezbędne do wykonania zadania w terenie, zaś uczniowie pracują samodzielnie. Formy organizacyjne Zajęcia powinny byd prowadzone z wykorzystaniem zróżnicowanych form: indywidualnie oraz grupowe wyjścia terenowe. Grupy maksymalnie 15 osobowe. ropozycje kryteriów oceny i metod sprawdzania efektów kształcenia Do oceny osiągnięd edukacyjnych uczących się proponuje się przeprowadzenie testu wielokrotnego wyboru oraz testu praktycznego z uwzględnieniem poprawności merytorycznej wykonywanych prac. Formy indywidualizacji pracy uczniów uwzględniające dostosowanie warunków, środków, metod i form kształcenia do możliwości ucznia. rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 12

13 oziom wymagao programowych ( lub ) Kategoria taksonomiczna 2. Rośliny ozdobne w architekturze krajobrazu 2.1. Warunki siedliskowe roślin 2.2. Zabiegi pielęgnacyjno - uprawowe roślin ozdobnych 2.3. odstawowe grupy roślin ozdobnych 2.4. Organizacja produkcji roślin ozdobnych 2.5. Tereny zieleni-rodzaje, dokumentacja i wybrane aspekty prawne Doskonalenie podstaw programowych kluczem do modernizacji kształcenia zawodowego 2.1. Warunki siedliskowe roślin Uszczegółowione efekty kształcenia Uczeo po zrealizowaniu zajęd potrafi: Materiał kształcenia KZ(R.I)(2)1. określid znaczenie roślin ozdobnych w architekturze krajobrazu; A odstawowe informacje o warunkach siedliskowych roślin. KZ(R.I)(2)2.dokonad analizy warunków siedliskowych roślin; B Charakterystyka makro i mikroklimatu. KZ(R.I)(2)3.rozróżniad formy zróżnicowanej szaty roślinnej w olsce. B Opis czynników siedliskowych szaty roślinnej w olsce. KZ(R.I)(3)1.określad podstawowe procesy glebotwórcze C Systematyka gleb w olsce. Właściwości fizyczne i chemiczne gleb. KZ(R.I)(3)2.określid właściwości fizyczne i chemiczne gleb; B Budowa profili glebowych. KZ(R.I)(3)3.dokonad oceny poszczególnych profili glebowych w olsce; C Ocena organoleptyczna gleb. KZ(R.I)(3)4.wskazad kryteria systematyki gleb w olsce; C rzydatnośd użytkowa gleb. Mikro i makroelementy glebowe oraz objawy ich KZ(R.I)(15)1.zakwalifikowad poszczególne jednostki taksonomiczne gleb po kątem B nadmiaru i niedoboru w roślinach. ich przydatności użytkowej; rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 13

14 KZ(R.I)(15)2.dobrad określony rodzaj gleb pod kątem przydatności do budowy elementów małej architektury; B Nawozy mineralne i organiczne oraz ich przydatnośd użytkowa. KZ(R.I)(15)3.sklasyfikowad grunty w oparciu o ich przydatnośd pod określony A odział i charakterystyka chwastów. rodzaj terenów zieleni; KZ(R.I)(6)1.określad potrzeby pokarmowe roślin ozdobnych; A Najważniejsze gatunki chwastów występujące w uprawie roślin ozdobnych. KZ(R.I)(6)2.wskazywad wymagania nawozowe roślin; B Choroby roślin ozdobnych. Szkodniki wybranych roślin ozdobnych KZ(R.I)(6)3.wskazad najważniejsze cechy użytkowe nawozów organicznych i C Klasyfikacja i stosowanie wybranych grup pestycydów. mineralnych; KZ(R.I)(6)4.określid przydatnośd poszczególnych nawozów w uprawie roślin B ozdobnych; KZ(R.I)(6)5.stosowad przepisy BH podczas zabiegów nawożenia roślin ozdobnych. C KZ(R.I)(7)1.dokonad podziału chwastów z uwagi na długośd ich okresu wegetacji: B KZ(R.I)(7)2.rozpoznawad najważniejsze grupy taksonomiczne chwastów w A zależności od ich podziału systematycznego; KZ(R.I)(7)3.określad najważniejsze choroby roślin ozdobnych; B KZ(R.I)(7)4.rozpoznawad najgroźniejsze szkodniki roślin ozdobnych; B KZ(R.I)(7)5.wskazad zasady stosowania pestycydów w zwalczaniu chorób i szkodników roślin ozdobnych C rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 14

15 lanowane zadania Wyszukiwanie, selekcjonowanie informacji dotyczących nawozów mineralnych stosowanych w uprawie roślin ozdobnych. Zadaniem uczniów jest wykonanie zadania zgodnie z opisem: Opis pracy: Wybór lidera, który podzieli grupę na pary oraz w drodze losowania rozdzieli poszczególne próbki nawozów do oceny organoleptycznej. Dokonaj oceny organoleptycznej wyżej wskazanych nawozów. Na podstawie otrzymanej instrukcji należy dokonad oceny organoleptycznej. Otrzymane wyniki uczniowie zapisują w karcie oceny organoleptycznej. Wykonaną pracę należy porównad z otrzymanym wzorcem i dokonad samooceny prawidłowości wykonania zadania. Warunki osiągania efektów kształcenia w tym środki dydaktyczne, metody, formy organizacyjne Zajęcia dydaktyczne powinny byd prowadzone w pracowni roślin ozdobnych wyposażonej w profile glebowe, mapy gleboznawcze, podstawowy sprzęt laboratoryjny do oceny właściwości fizycznych i organicznych gleb, próbki wybranych nawozów mineralnych i organicznych, tablice chorób i szkodników roślin ozdobnych oraz tablice podstawowych grup pestycydów. Środki dydaktyczne Czasopisma branżowe z zakresu roślin ozdobnych, katalogi nawozów, filmy i prezentacje multimedialne dotyczące roślin ozdobnych. Zestawy dwiczeo, instrukcje do dwiczeo, karty samooceny, karty pracy dla uczniów, Komputer z dostępem do Internetu, 1 stanowisko dla dwóch uczniów. Urządzenia multimedialne. Zalecane metody dydaktyczne Zaplanowane do osiągnięcia efekty kształcenia przygotowują ucznia do wykonywania zadao zawodowych technika architektury krajobrazu. W dziale powinny byd kształtowane umiejętności analizowania, wyszukiwania, selekcjonowania informacji z zakresu gleboznawstwa, nawożenia i ochrony roślin. Dział programowy Warunki siedliskowe roślin wymaga stosowania aktywizujących metod kształcenia, ze szczególnym uwzględnieniem metody dwiczeo, tekstu przewodniego, metody przypadków. Dominującą metodą powinna byd metoda dwiczeo. Formy organizacyjne Zajęcia powinny byd prowadzone z wykorzystaniem zróżnicowanych form: indywidualnie oraz grupowo. Grupy maksymalnie 15 osobowe. ropozycje kryteriów oceny i metod sprawdzania efektów kształcenia Do oceny osiągnięd edukacyjnych uczących się proponuje się przeprowadzenie testu wielokrotnego wyboru oraz testu praktycznego. Formy indywidualizacji pracy uczniów uwzględniające dostosowanie warunków, środków, metod i form kształcenia do możliwości ucznia. rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 15

16 oziom wymagao programowych ( lub ) Kategoria taksonomiczna Doskonalenie podstaw programowych kluczem do modernizacji kształcenia zawodowego 2.2. Zabiegi pielęgnacyjno-uprawowe roślin ozdobnych Uszczegółowione efekty kształcenia Uczeo po zrealizowaniu zajęd potrafi: Materiał kształcenia KZ(R.I)(5)1.scharakteryzowad wykonanie podstawowych zabiegów uprawowych roślin; C KZ(R.I)(5)2.stosowad uprawki spulchniające i wyrównujące powierzchnię gleby; B KZ(R.I)(5)3.wykorzystywad uprawki ugniatające i kruszące powierzchniową warstwę gleby; C KZ(R.I)(5)4.wskazad uprawki odwracające glebę; A KZ(R.I)(5)5.stosowad zasady BH przy wykonywaniu uprawek; B KZ(R.I)(8)1.rozróżniad podstawowe zabiegi w uprawie roślin ozdobnych; C KZ(R.I)(8)2.stosowad zabiegi rozmnażania różnych gatunków roślin ozdobnych; C KZ(R.I)(8)3.wskazad zabiegi pielęgnacyjne roślin ozdobnych; A KZ(R.I)(8)4.wykorzystywad sprzęt do pielęgnacji terenów zieleni; C KZ(R.I)(8)5.rozróżniad rodzaje zabiegów uprawowych w zależności od pory roku; B KZ(R.I)(4)1.określad podstawy eksploatacji sprzętu technicznego; B KZ(R.I)(4)2.stosowad urządzenia elektryczne w sztuce projektowania ogrodów; B KZ(R.I)(4)3.stosowad maszyny i urządzenia do prac w szkółkach roślin ozdobnych; B Charakterystyka podstawowych zabiegów uprawowych roślin ozdobnych. odział i cele uprawek. Zabiegi pielęgnacyjno-uprawowe roślin ozdobnych. Wykorzystanie sprzętu mechanicznego do uprawy i pielęgnacji roślin ozdobnych. Metody sadzenia roślin. Wykorzystanie sprzętu mechanicznego w pielęgnacji terenów zieleni. Zastosowanie sprzętu mechanicznego w szkółce roślin ozdobnych. rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 16

17 KZ(R.I)(4)4.wskazywad sprzęt do prac związanych z zakładaniem i pielęgnacją trawników; KZ(R.I)(4)5.wskazywad sprzęt do robót ziemnych w architekturze krajobrazu; C KZ(R.I)(4)6.wykorzystywad sprzęt do transportu roślin ozdobnych; C KZ(R.I)(4)7.stosowad przepisy bezpieczeostwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska związane z eksploatacją maszyn, instalacji i urządzeo technicznych. R.21.1(3)1.wskazywad maszyny i urządzenia do uprawy i nawożenia gleby; C R.21.1(3)2.klasyfikowad urządzenia do nawadniania roślin; A R.21.1(3)3.rozpoznawad sprzęt do pielęgnacji drzew i krzewów ozdobnych; A R.21.1(3)4.stosowad maszyny i urządzenia do prac w szkółkach roślin ozdobnych; B R.21.1(3)5.rozpoznawad sprzęt do siewu i sadzenia roślin; A R.21.2(10)1. rozróżniad metody rozmnażania roślin ozdobnych; C R.21.2(10)2.stosowad różne sposoby rozmnażania generatywnego roślin ozdobnych; R.21.2(10)2.wykorzystywad metody rozmnażania wegetatywnego roślin ozdobnych. C lanowane zadania Wyszukiwanie, selekcjonowanie informacji dotyczących zabiegów uprawowych. Zadaniem uczniów jest wykonanie zadania zgodnie z opisem: Opis pracy: Na podstawie otrzymanej karty pracy wyszukaj w dostępnych materiałach charakterystyki szczegółowej wskazanych zabiegów uprawowych, dokonaj doboru sprzętu mechanicznego do tych zabiegów w zależności od typu gleby. Wykonane opisy uczniowie zapisują w karcie oceny. Wykonaną pracę należy porównad z otrzymanym wzorcem i dokonad samooceny prawidłowości wykonania zadania. Warunki osiągania efektów kształcenia w tym środki dydaktyczne, metody, formy organizacyjne Zajęcia dydaktyczne powinny byd prowadzone w pracowni wyposażonej w pomoce dydaktyczne do uprawy gleby. Należy systematycznie kształtowad postawę odpowiedzialności za powierzony sprzęt mechaniczny oraz uprawowy. Środki dydaktyczne A B B rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 17

18 Katalogi maszyn i urządzeo uprawowych, filmy dydaktyczne dotyczące zabiegów pielęgnacyjno-uprawowych roślin ozdobnych, czasopisma branżowe z zakresu uprawy gleby. Zestawy dwiczeo, instrukcje do dwiczeo, karty pracy dla uczniów, karty oceny, sprzęt multimedialny oraz komputer z dostępem do Internetu (1 stanowisko dla dwóch uczniów). onadto uczniowie powinni mied możliwośd uczestniczenia przynajmniej raz do roku w specjalistycznych targach i prezentacja najnowszych maszyn i urządzeo do uprawy i pielęgnacji roślin. Zalecane metody dydaktyczne Dział programowy Zabiegi pielęgnacyjno-uprawowe roślin ozdobnych wymaga stosowania aktywizujących metod kształcenia, ze szczególnym uwzględnieniem metody dwiczeo. Formy organizacyjne Zajęcia powinny byd prowadzone z wykorzystaniem zróżnicowanych form: indywidualnie lub grupowo. Zajęcia należy prowadzid w grupach 2 osobowych. ropozycje kryteriów oceny i metod sprawdzania efektów kształcenia Do oceny osiągnięd edukacyjnych uczących się proponuje się przeprowadzenie testu wielokrotnego wyboru oraz testu praktycznego. Formy indywidualizacji pracy uczniów uwzględniające dostosowanie warunków, środków, metod i form kształcenia do możliwości ucznia. rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 18

19 oziom wymagao programowych ( lub ) Kategoria taksonomiczna Doskonalenie podstaw programowych kluczem do modernizacji kształcenia zawodowego 2.3. odstawowe grupy roślin ozdobnych Uszczegółowione efekty kształcenia Uczeo po zrealizowaniu zajęd potrafi: Materiał kształcenia KZ(R.I)(1)1.rozpoznawad gatunki roślin jednorocznych uprawianych z siewu wprost B Wymagania glebowe i technologia uprawowy roślin do gruntu; ozdobnych. R.21.1(2)1.stosowad gatunki roślin jednorocznych z siewu w projektowaniu terenów C zieleni; Rozpoznanie gatunków roślin ozdobnych. R.21.1(1)1.wykorzystywad rośliny jednoroczne uprawiane z siewu do urządzania Wykorzystanie roślin ozdobnych w architekturze B terenów zieleni; krajobrazu. KZ(R.I)(1)2.znad rośliny jednoroczne uprawiane z rozsady; A Zastosowanie roślin ozdobnych w wykonywaniu R.21.1(2)2.stosowad gatunki roślin jednorocznych z rozsady w projektach rabat i C kompozycji kwiatowych. kwietników jednorocznych Metody zasuszania roślin do suchych bukietów. R.21.1(1)2.wykorzystywad gatunki roślin jednorocznych uprawianych z rozsady do C wysadzania z innymi gatunkami roślin ozdobnych; Technologia uprawy roślin dwuletnich. KZ(R.I)(1)3.wskazad rośliny dwuletnie uprawiane z siewu lub w uprawie jako A Wykorzystanie roślin ozdobnych w projektowaniu rabat dwuletnie; kwiatowych, kwietników oraz innych terenów zieleni. R.21.1(2)3.wykorzystywad rośliny dwuletnie uprawiane z siewu lub w uprawie jako B odział bylin ze względu na sposób ich rozmnażania. dwuletnie w urządzaniu terenów zieleni; Zastosowanie drzew i krzewów liściastych w sztuce R.21.1(1)3.komponowad rośliny dwuletnie uprawiane w obiektach architektury C krajobrazu; projektowania terenów zieleni. KZ(R.I)(1)4.znad byliny zimujące i niezimujące w gruncie; A Dendrologia. rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 19

20 R.21.1(2)4.rozróżniad technologie rozmnażania bylin zimujących i niezimujących w B Zastosowanie poszczególnych roślin ozdobnych w gruncie; kompleksowej sztuce wykonywania projektów. R.21.1(2)5.stosowad byliny w urządzaniu terenów zieleni; A R.21.1(1)4.wykorzystywad byliny w projektowaniu terenów zieleni; B KZ(R.I)(1)5.znad najważniejsze gatunki drzew i krzewów liściastych; A R.21.1(2)6.stosowad drzewa i krzewy liściaste w rewitalizacji terenów zieleni; C R.21.1(1)5.stosowad byliny w projektowaniu wybranych elementów terenów zieleni; C KZ(R.I)(1)6.znad najważniejsze gatunki drzew i krzewów iglastych; A R.21.1(2)7.stosowad drzewa i krzewy iglaste w urządzaniu terenów zieleni; C R.21.1(2)6.komponowad drzewa i krzewy iglaste w projektach terenów zieleni; B lanowane zadania Rozpoznawanie roślin ozdobnych. Zadaniem uczniów jest wykonanie pracy zgodnie z opisem. Opis pracy: Na podstawie otrzymanych fotografii wskazanych gatunków roślin ozdobnych i kart pracy zakwalifikuj je pod względem: technologii uprawy, okresu i koloru kwitnienia do poszczególnych grup roślin. Dokonaj samooceny swojej pracy na KARCIE SAMOOCENY. Wykonany opis zaprezentowad na ogólnym forum klasy. Warunki osiągania efektów kształcenia w tym środki dydaktyczne, metody, formy organizacyjne Zajęcia edukacyjne powinny byd prowadzone w pracowni roślin ozdobnych. W pracowni powinny się znajdowad: atlasy roślin i katalogi szkółkarskie, zielniki roślin, tablice poglądowe z zakresu technologii uprawy, podstawowy sprzęt laboratoryjny do oceny cech morfologicznych wybranych gatunków roślin ozdobnych, tablice chorób i szkodników roślin ozdobnych. Środki dydaktyczne Czasopisma branżowe dotyczące roślin ozdobnych, filmy i prezentacje multimedialne z omawianego zakresu. Zestawy dwiczeo zakresu roślin ozdobnych, instrukcje do dwiczeo, karty samooceny, karty pracy dla uczniów. Komputer z dostępem do Internetu, 1 stanowisko dla dwóch uczniów. Urządzenia multimedialne. Zalecane metody dydaktyczne odstawowym celem warunkującym wybór metody nauczania w tym dziale jest rozpoznanie i wykorzystanie poszczególnych roślin zarówno w projektowaniu jak i w uprawie oraz rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 20

21 pielęgnacji. Jest to kluczowy dział w całym cyklu kształcenia w zawodzie, gdyż wiedza w tym zakresie będzie wykorzystywana w każdym przedmiocie zawodowym oraz podczas egzaminów dla poszczególnych kwalifikacji. Nauczyciel dobierając metodę kształcenia powinien zwracad szczególną uwagę na rozpoznawanie przez uczniów roślin, ich nazwy rodzajowe, gatunkowe oraz nazwy łacioskie. Tylko w ten sposób przeprowadzane zajęcia spowodują osiągnięcie efektów kształcenia przygotowujących ucznia do wykonywania zadao zawodowych technika architektury krajobrazu. W dziale powinny byd kształtowane umiejętności analizowania, wyszukiwania oraz selekcjonowania informacji. Dział ten wymaga stosowania aktywizujących metod kształcenia, ze szczególnym uwzględnieniem metody dwiczeo, która będzie pomocna do rozpoznawania poszczególnych gatunków roślin Formy organizacyjne Zajęcia powinny byd prowadzone z wykorzystaniem zróżnicowanych form: indywidualnie lub grupowo. Grupy 15 osobowe. ropozycje kryteriów oceny i metod sprawdzania efektów kształcenia Do oceny osiągnięd edukacyjnych uczących się proponuje się przeprowadzenie testów, rozpoznawanie roślin przy zielnikach oraz sprawdziany wiadomości. Formy indywidualizacji pracy uczniów uwzględniające dostosowanie warunków, środków, metod i form kształcenia do możliwości ucznia. rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 21

22 oziom wymagao programowych ( lub ) Kategoria taksonomiczna Doskonalenie podstaw programowych kluczem do modernizacji kształcenia zawodowego 2.4. Organizacja produkcji roślin ozdobnych Uszczegółowione efekty kształcenia Uczeo po zrealizowaniu zajęd potrafi: Materiał kształcenia KZ(R.I)(5)1.scharakteryzowad wykonanie podstawowych zabiegów CC Rodzaje uprawek dla roślin ozdobnych. uprawowych roślin; Rozmnażanie generatywne roślin ozdobnych. KZ(R.I)(5)2.stosowad uprawki spulchniające i wyrównujące powierzchnię C Formy rozmnażania wegetatywnego roślin gleby; ozdobnych. KZ(R.I)(5)3.wykorzystywad uprawki ugniatające i kruszące B powierzchniową warstwę gleby; Zabiegi pielęgnacyjne roślin ozdobnych. KZ(R.I)(5)4.wskazad uprawki odwracające glebę; A Sprzęt do pielęgnacji roślin ozdobnych. Metody wysadzania roślin ozdobnych. KZ(R.I)(5)5.stosowad zasady BH przy wykonywaniu uprawek; C Organizacja sadzenia roślin ozdobnych. KZ(R.I)(8)1.rozróżniad podstawowe zabiegi w uprawie roślin ozdobnych; B Zadania inspekcji fitosanitarnych. KZ(R.I)(8)2.stosowad zabiegi rozmnażania różnych gatunków roślin ozdobnych; KZ(R.I)(8)3.wskazad zabiegi pielęgnacyjne roślin ozdobnych; C KZ(R.I)(8)4.wykorzystywad sprzęt do pielęgnacji terenów zieleni; B C KZ(R.I)(8)5.rozróżniad rodzaje zabiegów uprawowych w zależności od pory roku. B rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 22

23 R.21.2(9)1.stosowad różne systemy sadzenia roślin ozdobnych; C R.21.2(9)2.wykorzystywad sprzęt mechaniczny do sadzenia roślin B ozdobnych; R.21.2(9)3.organizowad stanowiska pracy w zakresie wysadzania roślin C ozdobnych; BH(2)1.wskazywad zadania służb i inspekcji nasiennych w zakresie B kwarantanny roślin; BH(3)1.określad prawa i obowiązki pracownika w czasie wykonywania C prac szczególnie niebezpiecznych w uprawie i transporcie roślin ozdobnych; lanowane zadania Opracowanie poradnika multimedialnego Terminy wykonywania uprawek. Celem dwiczenia jest opracowanie ogólnodostępnego poradnika multimedialnego w zakresie terminów wykonywania uprawek w zależności od rodzajów gleb. Opis pracy: Zadanie powinno byd wykonywane w grupach 2 osobowych wybranych przez lidera. Grupy powinny opracowad powyższe zagadnienia w formie prezentacji multimedialnej. Następnie każda grupa przedstawia swoją pracę w formie prezentacji multimedialnej, po czym pod kierunkiem nauczyciela powinna byd przeprowadzona dyskusja w celu zweryfikowania przedstawionych propozycji. o zaprezentowaniu wszystkich grup nauczyciel z liderem dokonuje ustalenia wspólnej procedury opracowania jednej całościowej prezentacji ze wszystkich grup. Na podstawie opracowanej procedury każda z grup opracuje poradnik Terminy wykonywania uprawek, zaś najlepiej oceniony przez klasę stanowi docelowy materiał koocowy. Warunki osiągania efektów kształcenia w tym środki dydaktyczne, metody, formy organizacyjne W pracowni w której prowadzone będą zajęcia edukacyjne powinny się znajdowad: tablice poglądowe z zakresu uprawy gleby. Środki dydaktyczne Katalogi firm produkujących sprzęt do uprawy gleby, akty prawne, wybrane profile glebowe oraz komputer z dostępem do Internetu (1 stanowisko dla dwóch uczniów). Urządzenia multimedialne. Zestawy dwiczeo w zakresie omawianego materiału, instrukcje do dwiczeo, karty samooceny, karty pracy dla uczniów. Zalecane metody dydaktyczne Dział programowy wymaga stosowania aktywizujących metod kształcenia, zaplanowane do osiągnięcia efekty kształcenia przygotowują ucznia do organizowania zabiegów uprawowych roślin ozdobnych. owinny byd kształtowane umiejętności analizowania szeregu czynników wpływających na organizację, a także postawy odpowiedzialności za działanie niezgodne z zasadami dobrej praktyki rolniczej. Dominującą metodą kształcenia powinna byd metoda tekstu przewodniego, która ułatwi uczniom samodzielne zbieranie i analizowanie informacji dotyczących omawianych zagadnieo. rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 23

24 oziom wymagao programowych ( lub ) Kategoria taksonomiczna Doskonalenie podstaw programowych kluczem do modernizacji kształcenia zawodowego Formy organizacyjne Zajęcia powinny byd prowadzone w grupach oraz indywidualnie. ropozycje kryteriów oceny i metod sprawdzania efektów kształcenia Oceny osiągnięd edukacyjnych uczniów należy dokonad przez ocenę wykonanego projektu. Formy indywidualizacji pracy uczniów uwzględniające dostosowanie warunków, środków, metod i form kształcenia do potrzeb ucznia Tereny zieleni-rodzaje, dokumentacja i wybrane aspekty prawne Uszczegółowione efekty kształcenia Uczeo po zrealizowaniu zajęd potrafi: Materiał kształcenia KZ(R.I)(12)1.wskazywad rodzaje terenów zieleni w zależności od stopnia zurbanizowania terenu; KZ(R.I)(12)2.klasyfikowad tereny zieleni na terenach prywatnych w zależności od ich przeznaczenia; A KZ(R.I)(16)1.opracowywad projekty rekultywacji terenów zdegradowanych oraz prowadzenie prac rekultywacyjnych; C KZ(R.I)(16)2.opracowywad założenia programów i projektów terenów zieleni miejskiej; C KZ(R.I)(16)3.opracowywad zasady pielęgnowania i eksploatacji istniejących i nowo C projektowanych obiektów architektury krajobrazu; KZ(R.I)(16)4.znad dokumentację budowy obiektów architektury krajobrazu; A C Rodzaje terenów zieleni. Rodzaj terenu zieleni w zależności od potrzeb i oczekiwao potencjalnych klientów. Normy i akty prawne dotyczące architektury krajobrazu. Nadzór inwestorski nad prowadzonymi pracami w zakresie terenów zieleni. rzepisy dotyczące pielęgnacji i ścinki drzew. Zasady sporządzania umów. rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 24

25 KZ(R.I)(22)1.znad przepisy praw dotyczące terenów zieleni w obszarach zurbanizowanych; A KZ(R.I)(22)2.stosowad przepisy prawa w zakresie wycinki i pielęgnacji drzew; B KZ(R.I)(22)3.prowadzid nadzór autorski lub kierowad budową obiektów architektury B krajobrazu; lanowane zadania Wyszukiwanie, selekcjonowanie informacji o przepisach dotyczących wycinki drzew o określonych parametrach. Zadaniem uczniów jest wykonanie zadania w zakresie wskazania podstawy prawnej dotyczącej wycinki wskazanego w wyniku losowania gatunku drzewa o dokładnie określonych parametrach morfologicznych. Opis pracy: Na podstawie otrzymanej karty pracy należy wyszukad w Internecie informacji na temat potencjalnej możliwości ścięcia opisanego gatunku drzewa w centrum miasta, ocenid aspekty prawne takiego zabiegu. Dokonad oceny wymagao stanowiskowych. Zadaniem grupy jest wykonanie pracy zgodnie z opisem: wybór lidera, który podzieli grupę na pary. Każda para opracuje możliwośd ścięcia lub nie innego gatunku drzewa w zależności od przepisów prawnych w tym zakresie, a następnie omówi taką możliwośd na forum klasy. Otrzymane wyniki uczniowie zapisują w karcie oceny. Wykonaną pracę należy porównad z otrzymanym wzorcem i dokonad samooceny prawidłowości wykonania zadania. Warunki osiągania efektów kształcenia w tym środki dydaktyczne, metody, formy organizacyjne Zajęcia edukacyjne powinny byd prowadzone w pracowni roślin ozdobnych wyposażonej w: wybrane akty prawne dotyczące wycinki drzew, przykładowe dzienniki budowy, druki umów, tablice poglądowe. Środki dydaktyczne rezentacje multimedialne z omawianych zagadnieo, podręczniki, wybrane Dzienniki Ustaw, plany określonych terenów, szkice, przykładowe mapy, szkice zabytkowych ogrodów oraz albumy. Zestawy dwiczeo, instrukcje do dwiczeo, karty samooceny, karty pracy dla uczniów. Komputer z dostępem do Internetu, 1 stanowisko dla dwóch uczniów. Urządzenia multimedialne. Zalecane metody dydaktyczne raca w grupach, burza mózgów, dyskusja, praca indywidualna oraz analiza tekstów. Formy organizacyjne Zajęcia dydaktyczne w grupach i indywidualne dwiczenia. ropozycje kryteriów oceny i metod sprawdzania efektów kształcenia Do oceny osiągnięd edukacyjnych uczących się proponuje się testy potwierdzające poprawnośd merytoryczną wykonywanych prac. Formy indywidualizacji pracy uczniów uwzględniające dostosowanie warunków, środków, metod i form kształcenia do możliwości ucznia. rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 25

26 oziom wymagao programowych ( lub ) Kategoria taksonomiczna Doskonalenie podstaw programowych kluczem do modernizacji kształcenia zawodowego 3. Obiekty małej architektury krajobrazu Zadania pracownika i pracodawcy przed rozpoczęciem prac budowlanych Analiza dokumentacji terenu budowy Materiały budowlane wykorzystywane na terenach otwartych Elementy wyposażenia terenów zieleni Wykonywanie elementów małej architektury. 3.1 Zadania pracownika i pracodawcy przed rozpoczęciem prac budowlanych. Uszczegółowione efekty kształcenia Uczeo po zrealizowaniu zajęd potrafi: Materiał kształcenia BH(2)2.wymienid instytucje działające w zakresie ochrony pracy A olskie instytucje działające w zakresie ochrony pracy. BH(2)3.nazwad służby działające w zakresie ochrony środowiska w olsce; A Służby ochrony środowiska w olsce. odstawowe prawa i obowiązki pracownika i pracodawcy BH(2)4.określid zadania i uprawnienia instytucje działające w zakresie ochrony B wobec Kodeksu pracy. pracy Konsekwencje naruszenia obowiązków. BH(2)5.określid zadania i uprawnienia służb działających w zakresie ochrony środowiska w olsce; B BH(3)2.opisad obowiązki i prawa pracownika w zakresie bezpiecznego wykonywania obiektów małej architektury krajobrazu; BH(3)3.wymienid obowiązki i prawa pracodawcy przy budowie obiektów małej architektury krajobrazu B A rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 26

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU 314202 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU 314202 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ ROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU 314202 O STRUKTURZE RZEDMIOTOWEJ Wersja po recenzjach Warszawa 2012 1 TY SZKOŁY: Technikum 1. TY ROGRAMU: RZEDMIOTOWY 2. RODZAJ ROGRAMU: LINIOWY

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU 314202 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU 314202 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ` ROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK ARCHITEKTURY KRAJORAZU 314202 O STRUKTURZE RZEDMIOTOWEJ TY SZKOŁY: TECHNIKUM

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU SYMBOL CYFROWY 321[07]

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU SYMBOL CYFROWY 321[07] PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU SYMBOL CYFROWY 321[07] I. ZAŁOŻENIA PROGRAMOWO-ORGANIZACYJNE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE A. OPIS KWALIFIKACJI ABSOLWENTA 1. W wyniku

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania * /przedmiotowe kształcenia zawodowe/

Przykładowy szkolny plan nauczania * /przedmiotowe kształcenia zawodowe/ Przykładowy szkolny plan nauczania * /przedmiotowe kształcenia zawodowe/ Typ szkoły: Technikum - 4-letni okres nauczania /1/ Zawód: Technik symbol: 314202 Podbudowa programowa: gimnazjum Kwalifikacje:

Bardziej szczegółowo

ZAWÓD: TECHNIK ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU 314202

ZAWÓD: TECHNIK ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU 314202 ZAWÓD: TECHNIK ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU 314202 Program praktyk dla nauczycieli i instruktorów kształcenia zawodowego uczestniczących w programie STAWIAMY NA PRAKTYKĘ pilotażowy program doskonalenia nauczycieli

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania * /przedmiotowe kształcenia zawodowe/ Technikum - : Technik architektury krajobrazu; : : gimnazjum

Przykładowy szkolny plan nauczania * /przedmiotowe kształcenia zawodowe/ Technikum - : Technik architektury krajobrazu; : : gimnazjum I II I II I II I II Przykładowy szkolny plan nauczania * /przedmiotowe kształcenia zawodowe/ Typ szkoły: Technikum - 4-letni okres nauczania /1/ Zawód: Technik architektury krajobrazu; symbol: 314202 Podbudowa

Bardziej szczegółowo

Analiza dokumentacji projektowej przykładowych ogrodów przydomowych.

Analiza dokumentacji projektowej przykładowych ogrodów przydomowych. Przykładowy rozkład materiału nauczania Zawód: Technik ogrodnik 314205 Przedmiot: Zajęcia praktyczne z kwalifikacji R 18. 80 godzin Rok szkolny 2015/2016- II semestry i Rok szkolny 2016/2017 I semestr.

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO TECHNIK ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU 314202

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO TECHNIK ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU 314202 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO TECHNIK ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU 314202 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 19 czerwca 2015 r. technik architektury

Bardziej szczegółowo

PROGRAM DODATKOWEGO MODUŁU KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO PRAKTYCZNEGO DLA ZAWODU TECHNIK ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU - STAŻ

PROGRAM DODATKOWEGO MODUŁU KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO PRAKTYCZNEGO DLA ZAWODU TECHNIK ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU - STAŻ PROGRAM DODATKOWEGO MODUŁU KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO PRAKTYCZNEGO DLA ZAWODU TECHNIK ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU - STAŻ 1. Cele edukacyjne (kompetencje i umiejętności), które osiągnie stażysta: Stażysta kształcący

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. technik architektury krajobrazu 314202 Celem kształcenia zawodowego jest przygotowanie uczących się

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 2. Urządzenia techniki komputerowej 2.1. ezpieczeństwo i higiena pracy podczas wykonywania prac na stanowisku serwisowym

Bardziej szczegółowo

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie stolarz powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie stolarz powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. stolarz 752205 Celem kształcenia zawodowego jest przygotowanie uczących się do życia w warunkach współczesnego

Bardziej szczegółowo

Przestrzega zasad BHP. Potrafi wymienić zasady BHP, stosuje się do zasad BHP. Przestrzega zasad BHP.

Przestrzega zasad BHP. Potrafi wymienić zasady BHP, stosuje się do zasad BHP. Przestrzega zasad BHP. Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z przedmiotu: Zajęcia praktyczne z przygotowania roślin ozdobnych dla klasy I TAK Tematy: Uszczegółowione efekty kształcenia Uczeń po zrealizowaniu zajęć potrafi:

Bardziej szczegółowo

WIEDZA PRAKTYKA INTEGRACJA

WIEDZA PRAKTYKA INTEGRACJA Zmiany programowe i organizacyjne w szkołach zawodowych pierwsze refleksje. Warszawa, 27 28 września 2012 r. WIEDZA PRAKTYKA INTEGRACJA 1 września 2012 Początek wdrażania zmian w szkolnictwie ponadgimnazjalnym.

Bardziej szczegółowo

2. Bezpieczeństwo i higiena pracy ( Technik farmacji )

2. Bezpieczeństwo i higiena pracy ( Technik farmacji ) 2. ezpieczeństwo i higiena pracy ( Technik farmacji ) Uszczegółowione efekty kształcenia Uczeń po zrealizowaniu zajęć potrafi: H(1)1. wyjaśnić pojęcia związane z bezpieczeństwem i higieną pracy H(1)2.

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania /przedmiotowe kształcenie zawodowe/

Przykładowy szkolny plan nauczania /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Przykładowy szkolny plan nauczania /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: Szkoła policealna /szkoła dla młodzieży/ roczny okres nauczania /1/ Zawód: florysta; symbol 343203 Podbudowa programowa:

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU 314202 O STRUKTURZE MODUŁOWEJ

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU 314202 O STRUKTURZE MODUŁOWEJ ROGRAM NAUZANIA DLA ZAWODU TEHNIK ARHITEKTURY KRAJOBRAZU 314202 O STRUKTURZE MODUŁOWEJ Wersja po recenzjach Warszawa 2012 rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRZYGOTOWANY DLA PROWADZENIA STAŻU W GRUPIE ZAWODÓW ZWIĄZANYCH Z KSZTAŁTOWANIEM ŚRODOWISKA

PROGRAM PRZYGOTOWANY DLA PROWADZENIA STAŻU W GRUPIE ZAWODÓW ZWIĄZANYCH Z KSZTAŁTOWANIEM ŚRODOWISKA Program stażu zawodowego dla uczniów Technikum kształcących się w zawodzie technik architektury krajobrazu biorących udział w projekcie Akademia umiejętności współfinansowanego przez Unię Europejską z

Bardziej szczegółowo

TECHNIK ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU

TECHNIK ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU TECHNIK ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU 314202 RL.21. RL.22. Projektowanie, urządzanie i pielęgnacja roślinnych obiektów architektury Organizacja prac związanych z budową oraz konserwacją obiektów małej architektury

Bardziej szczegółowo

Doskonalenie podstaw programowych kluczem do modernizacji kształcenia zawodowego

Doskonalenie podstaw programowych kluczem do modernizacji kształcenia zawodowego oskonalenie podstaw programowych kluczem do modernizacji kształcenia zawodowego rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego raktyki zawodowe raktyki zawodowe

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ I ETAPU PISEMNEGO

CZĘŚĆ I ETAPU PISEMNEGO I.1.1. Technik architektury krajobrazu 321[07] Do egzaminu zostało zgłoszonych: 1173 Przystąpiło łącznie: 1028 przystąpiło: 1024 przystąpiło: 1008 ETAP PISEMNY ETAP PRAKTYCZNY zdało: 850 (82,9%) zdało:

Bardziej szczegółowo

TECHNIK ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU 314202

TECHNIK ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU 314202 ROGRAM NAUZANIA DLA ZAWODU TEHNIK ARHITEKTURY KRAJOBRAZU 314202 TY SZKOŁY: TEHNIKUM RODZAJ ROGRAMU: LINIOWY O STRUKTURZE RZEDMIOTOWEJ Niniejszy program nauczania jest własnością Krajowego entrum Edukacji

Bardziej szczegółowo

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie sprzedawca powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie sprzedawca powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. sprzedawca 522301 Celem kształcenia zawodowego jest przygotowanie uczących się do życia w warunkach

Bardziej szczegółowo

Technik eksploatacji portów i terminali 333106

Technik eksploatacji portów i terminali 333106 Technik eksploatacji portów i terminali 333106 Celem kształcenia zawodowego jest przygotowanie uczących się do życia w warunkach współczesnego świata, wykonywania pracy zawodowej i aktywnego funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO ROLNIK 613003

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO ROLNIK 613003 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO ROLNIK 613003 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 19 czerwca 2015 r. rolnik 613003 Celem kształcenia zawodowego

Bardziej szczegółowo

TECHNIKUM OGRODNICZE. zawód - technik architektury krajobrazu 314202

TECHNIKUM OGRODNICZE. zawód - technik architektury krajobrazu 314202 TECHNIKUM OGRODNICZE zawód - technik architektury krajobrazu 314202 Zawód technika architektury krajobrazu jest zawodem poszukiwanym na europejskich rynkach pracy. Jest polecany jest tym wszystkim, którzy

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r.

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie 712905 Celem kształcenia zawodowego jest przygotowanie

Bardziej szczegółowo

Florysta FLORYSTA

Florysta FLORYSTA Szkoła policealna RL.26. Wykonywanie kompozycji florystycznych 343203 Florysta OMZ PKZ(RL.o) FLORYSTA 343203 1. CELE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie florysta powinien być

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. sprzedawca 522301 Celem kształcenia zawodowego jest przygotowanie uczących się do życia w warunkach

Bardziej szczegółowo

Dydaktyka przedmiotowa

Dydaktyka przedmiotowa Dr inż. Szymon Szewrański Dydaktyka przedmiotowa "Nauczyciel przedmiotów zawodowych w zakresie organizacji usług gastronomicznych i hotelarstwa oraz architektury krajobrazu - studia podyplomowe" projekt

Bardziej szczegółowo

Technikum - informacje

Technikum - informacje Technikum - informacje Czteroletnie technikum, którego ukończenie umożliwia uzyskanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe po zdaniu odpowiednich kwalifikacji, a także uzyskanie świadectwa dojrzałości

Bardziej szczegółowo

Praktyki zawodowe. Program nauczania dla zawodu technik teleinformatyk 351103 o strukturze przedmiotowej

Praktyki zawodowe. Program nauczania dla zawodu technik teleinformatyk 351103 o strukturze przedmiotowej rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego raktyki zawodowe 1. Bezpieczeństwo i organizacja pracy podczas wykonywania zadań 2. omiary mediów i torów transmisyjnych

Bardziej szczegółowo

Program II praktyki zawodowej w ZS im. J. Tuwima : Technik obsługi turystycznej (4 tygodnie)

Program II praktyki zawodowej w ZS im. J. Tuwima : Technik obsługi turystycznej (4 tygodnie) rogram II praktyki zawodowej w ZS im. J. Tuwima : Technik obsługi turystycznej (4 tygodnie) - Sprzedaż i rozliczanie imprez i usług turystycznych w biurze podróży - Informacja turystyczna - Obiekty noclegowe

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania *

Przykładowy szkolny plan nauczania * Przykładowy szkolny plan nauczania * Typ szkoły: Zasadnicza Szkoła Zawodowa - 3-letni okres nauczania Zawód: ogrodnik; symbol 611303 Podbudowa programowa: gimnazjum Kwalifikacje: K1 - Zakładanie i prowadzenie

Bardziej szczegółowo

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie ogrodnik powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie ogrodnik powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE O pracow ano na podstaw ie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. Ogrodnik 611303 Celem kształcenia zawodowego jest przygotowanie uczących się do życia w warunkach

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r.

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. Cukiernik 751201 Celem kształcenia zawodowego jest przygotowanie uczących się do życia w warunkach współczesnego

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: Zasadnicza Szkoła Zawodowa - 3-letni okres nauczania /1//2/ Zawód: mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych; symbol

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN INŻYNIERSKI ZAGADNIENIA

EGZAMIN INŻYNIERSKI ZAGADNIENIA EGZAMIN INŻYNIERSKI ZAGADNIENIA PROJEKTOWANIE Klasyfikacja obiektów architektury krajobrazu. Podstawowe elementy kompozycji przestrzennej obiektów architektury krajobrazu. Rodzaje i charakterystyka stref

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK MECHANIZACJI ROLNICTWA, 311512

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK MECHANIZACJI ROLNICTWA, 311512 ROGRAM NAUZANIA DLA ZAWODU TEHNIK MEHANIZAJI ROLNITWA, 311512 wersja przed recenzją (wersja robocza) z dn. 14.05.2012 Warszawa 2012 rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK INFORMATYK,

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK INFORMATYK, ROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK INFORMATYK, 351203 rzedmiot: Administracja bazami danych TY SZKOŁY: Technikum 1. TY ROGRAMU: RZEDMIOTOWY 2. RODZAJ ROGRAMU: LINIOWY 3. AUTORZY ROGRAMU NAUCZANIA: Autorzy:

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: Technikum - 4-letni okres nauczania /1/ Zawód: technik ogrodnik; symbol 314205 Podbudowa programowa: gimnazjum Kwalifikacje:

Bardziej szczegółowo

1) oceniania stopnia zagrożeń i ryzyka zawodowego powodowanego przez czynniki chemiczne, fizyczne i biologiczne występujące w środowisku pracy;

1) oceniania stopnia zagrożeń i ryzyka zawodowego powodowanego przez czynniki chemiczne, fizyczne i biologiczne występujące w środowisku pracy; PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. technik bezpieczeństwa i higieny pracy 325509 Celem kształcenia zawodowego jest przygotowanie uczących

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 3. Sieci komputerowe 3.1. odstawy lokalnych sieci komputerowych 3.2. rojektowanie lokalnych sieci komputerowych Doskonalenie podstaw programowych kluczem do modernizacji kształcenia zawodowego rojekt współfinansowany

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU CUKIERNIK 751201 wersja przed recenzją (wersja robocza) 07.05.2012

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU CUKIERNIK 751201 wersja przed recenzją (wersja robocza) 07.05.2012 TY SZKOŁY: Zasadnicza Szkoła Zawodowa ROGRAM NAUZANIA DLA ZAWODU UKIERNIK 751201 wersja przed recenzją (wersja robocza) 07.05.2012 1. TY ROGRAMU:RZEDMIOTOWY 2. RODZAJ ROGRAMU: LINIOWY 3. AUTORZY, REENZENI

Bardziej szczegółowo

Praktyki zawodowe. Program nauczania dla zawodu technik organizacji reklamy o strukturze przedmiotowej.

Praktyki zawodowe. Program nauczania dla zawodu technik organizacji reklamy o strukturze przedmiotowej. rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego raktyki zawodowe 9.1. rojektowanie i wykonywanie produktów i usług reklamowych 9.1. rojektowanie produktów i usług

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku architektura krajobrazu

Efekty kształcenia dla kierunku architektura krajobrazu Efekty kształcenia dla kierunku architektura krajobrazu Szkoła wyższa prowadząca kierunek studiów: Kierunek studiów: Poziom kształcenia: Profil kształcenia: Umiejscowienie kierunku w obszarze kształcenia

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU MECHANIK-OPERATOR POJAZDÓW I MASZYN ROLNICZYCH, 834103

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU MECHANIK-OPERATOR POJAZDÓW I MASZYN ROLNICZYCH, 834103 ROGRAM NAUZANIA DLA ZAWODU MEHANIK-OERATOR OJAZDÓW I MASZYN ROLNIZYH, 834103 wersja przed recenzją (wersja robocza) z dn. 15.05.2012 SIS TREŚI Warszawa 2012 rojekt współfinansowany przez Unię Europejską

Bardziej szczegółowo

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik ogrodnik powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik ogrodnik powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE O pracow ano na podstaw ie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. Technik ogrodnik 314205 Celem kształcenia zawodowego jest przygotowanie uczących się do życia w warunkach

Bardziej szczegółowo

Praktyki zawodowe technik ochrony fizycznej osób i mienia Załącznik nr 8

Praktyki zawodowe technik ochrony fizycznej osób i mienia Załącznik nr 8 raktyki zawodowe technik ochrony fizycznej osób i mienia Załącznik nr 8 1. Organizacja ochrony osób i mienia 2. Realizacja ochrony osób i mienia 1. Organizacja ochrony osób i mienia Uszczegółowione efekty

Bardziej szczegółowo

Zbuduj z nami swoją przyszłość

Zbuduj z nami swoją przyszłość TECHNIKUM Czas trwania nauki: 4 lata Plan nauczania zawiera: zajęcia edukacyjne z zakresu kształcenia ogólnego i zawodowego określone w podstawie programowej. Absolwenci technikum otrzymują: dyplom technika

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: Zasadnicza Szkoła Zawodowa - 3-letni cykl nauczania Zawód: Stolarz; symbol 752205 Podbudowa programowa: gimnazjum Kwalifikacje:

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: Zasadnicza Szkoła Zawodowa - 3-letni okres nauczania /1/ Zawód: ogrodnik; symbol 611303 Podbudowa programowa: gimnazjum

Bardziej szczegółowo

PRZYKŁADOWY PLAN REALIZACJI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO PRZEDMIOTOWE KSZTAŁCENIE ZAWODOWE

PRZYKŁADOWY PLAN REALIZACJI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO PRZEDMIOTOWE KSZTAŁCENIE ZAWODOWE PRZYKŁADOWY PLAN REALIZACJI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO PRZEDMIOTOWE KSZTAŁCENIE ZAWODOWE ZAWÓD: OPERATOR MASZYN I URZĄDZEŃ DO ROBÓT ZIEMNYCH I DROGOWYCH 834209 TYP SZKOŁY: BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA PODBUDOWA:

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r.

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. Piekarz 751204 Celem kształcenia zawodowego jest przygotowanie uczących się do życia w warunkach współczesnego

Bardziej szczegółowo

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie pszczelarz powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie pszczelarz powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE O pracow ano na podstaw ie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. Pszczelarz 612302 Celem kształcenia zawodowego jest przygotowanie uczących się do życia w warunkach

Bardziej szczegółowo

Zbuduj z nami swoją przyszłość

Zbuduj z nami swoją przyszłość TECHNIKUM Czas trwania nauki: 4 lata Plan nauczania zawiera: zajęcia edukacyjne z zakresu kształcenia ogólnego i zawodowego określone w podstawie programowej. Absolwenci technikum otrzymują: dyplom technika

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ I II I II I II I II Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: Technikum - 4-letni okres nauczania /1/ Zawód: fototechnik; symbol 343104 Podbudowa programowa: gimnazjum

Bardziej szczegółowo

Kierunkowe efekty kształcenia

Kierunkowe efekty kształcenia Kierunek: ogrodnictwo Obszar kształcenia: nauki rolnicze, leśne i weterynaryjne Poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia Profil kształcenia: ogólnoakademicki Uzyskane kwalifikacje: inŝynier Kierunkowe

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU WĘDLINIARZ 751107 wersja przed recenzją (wersja robocza) 08.05.2012

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU WĘDLINIARZ 751107 wersja przed recenzją (wersja robocza) 08.05.2012 TY SZKOŁY: Zasadnicza Szkoła Zawodowa ROGRAM NAUZANIA DLA ZAWODU WĘDLINIARZ 751107 wersja przed recenzją (wersja robocza) 08.05.2012 1. TY ROGRAMU:RZEDMIOTOWY 2. RODZAJ ROGRAMU: LINIOWY 3. AUTORZY, REENZENI

Bardziej szczegółowo

Architektura Krajobrazu

Architektura Krajobrazu Załącznik nr 1 do uchwały nr 434/06/2012 Senatu UR z dnia 21 czerwca 2012 roku EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW Architektura Krajobrazu poziom kształcenia profil kształcenia tytuł zawodowy absolwenta

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK OCHRONY FIZYCZNEJ OSÓB I MIENIA 541315 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK OCHRONY FIZYCZNEJ OSÓB I MIENIA 541315 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ ROGRAM NAUZANIA DLA ZAWODU TEHNIK OHRONY FIZYZNEJ OSÓB I MIENIA 541315 O STRUKTURZE RZEDMIOTOWEJ wersja przed recenzją (wersja robocza) z dn. 29.05.2012 Warszawa 2012 rojekt współfinansowany przez Unię

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU DRUKARZ O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU DRUKARZ O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ ROGRAM NAUZANIA DLA ZAWODU DRUKARZ 732201 O STRUKTURZE RZEDMIOTOWEJ wersja przed recenzją (wersja robocza) z 25.05.2012 Warszawa 2012 rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Praktyki zawodowe technik ochrony fizycznej osób i mienia Załącznik nr 9

Praktyki zawodowe technik ochrony fizycznej osób i mienia Załącznik nr 9 raktyki zawodowe technik ochrony fizycznej osób i mienia Załącznik nr 9 1. Organizowanie ochrony osób i mienia 2. Realizowanie ochrony osób i mienia 1. Organizowanie ochrony osób i mienia Uszczegółowione

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRAKTYKI ZAWODOWEJ Technik pojazdów samochodowych

PROGRAM PRAKTYKI ZAWODOWEJ Technik pojazdów samochodowych Załącznik 2 Działy programowe: 1. Diagnostyka, naprawa i obsługa pojazdów samochodowych 2. Organizacja obsługi i naprawy pojazdów samochodowych 1. Diagnostyka i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów

Bardziej szczegółowo

Ogrodnik PKZ(RL.c) Technik ogrodnik

Ogrodnik PKZ(RL.c) Technik ogrodnik RL.05. Zakładanie i prowadzenie upraw ogrodniczych 611303 Ogrodnik PKZ(RL.c) 314205 Technik ogrodnik PKZ(RL.e) OGRODNIK 611303 1. CELE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie ogrodnik

Bardziej szczegółowo

Spis treści. ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU cz. 4 ROŚLINY OZDOBNE

Spis treści. ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU cz. 4 ROŚLINY OZDOBNE Spis treści ROZDZIAŁ I ZNACZENIE ROŚLIN OZDOBNYCH... 9 1. Funkcje roślinności...10 2. Walory dekoracyjne roślin... 12 3. Podstawowe grupy roślin stosowanych w architekturze krajobrazu...16, ROZDZIAŁ II

Bardziej szczegółowo

Kategoria taksonomiczna. Poziom wymagań programowych (P lub PP) Zadania organów administracji centralnych administracji P C

Kategoria taksonomiczna. Poziom wymagań programowych (P lub PP) Zadania organów administracji centralnych administracji P C 1. raktyki zawodowe 9.1. raktyki zawodowe w urzędzie administracji Uszczegółowione efekty kształcenia Uczeń po zrealizowaniu zajęć potrafi: oziom wymagań programowych ( lub ) Kategoria taksonomiczna Materiał

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania /przedmiotowe kształcenie zawodowe/

Przykładowy szkolny plan nauczania /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Przykładowy szkolny plan nauczania /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: Szkoła policealna /szkoła dla młodzieży/ 2 - letni okres nauczania /1/ Zawód: Technik transportu drogowego; symbol 311927

Bardziej szczegółowo

Projekt Szkoła zawodowa szkołą pozytywnego wyboru współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt Szkoła zawodowa szkołą pozytywnego wyboru współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Przykładowy szkolny plan nauczania* Typ szkoły: Zasadnicza Szkoła Zawodowa - 3-letni cykl nauczania Zawód: Stolarz; symbol 752205 Podbudowa programowa: gimnazjum Kwalifikacje: K1 - Wytwarzanie wyrobów

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku studiów architektura krajobrazu i ich odniesienie do efektów obszarowych

Efekty kształcenia dla kierunku studiów architektura krajobrazu i ich odniesienie do efektów obszarowych Załącznik do uchwały nr 388/2012 Senatu UP Efekty kształcenia dla kierunku studiów architektura krajobrazu i ich odniesienie do efektów obszarowych Wydział prowadzący kierunek: Wydział Ogrodnictwa i Architektury

Bardziej szczegółowo

Technik procesów drukowania

Technik procesów drukowania Technik procesów drukowania Technik procesów drukowania to osoba, która zajmuje się obsługą wszystkich maszyn i urządzeń drukarskich używanych w procesie drukowania. Do jego obowiązków należą, m.in.: czynności

Bardziej szczegółowo

Program I praktyki zawodowej w ZS im. J. Tuwima : Technik obsługi turystycznej 4 tygodnie

Program I praktyki zawodowej w ZS im. J. Tuwima : Technik obsługi turystycznej 4 tygodnie rogram I praktyki zawodowej w ZS im. J. Tuwima : Technik obsługi turystycznej 4 tygodnie - lanowanie i realizacja imprez i usług turystycznych w biurze podróży 1. lanowanie i realizacja imprez i usług

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU MECHANIK-OPERATOR POJAZDÓW I MASZYN ROLNICZYCH, 834103 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU MECHANIK-OPERATOR POJAZDÓW I MASZYN ROLNICZYCH, 834103 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ ROGRAM NAUZANIA DLA ZAWODU MEHANIK-OERATOR OJAZDÓW I MASZYN ROLNIZYH, 834103 O STRUKTURZE RZEDMIOTOWEJ Wersja po recenzjach Warszawa 2012 rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: Zasadnicza Szkoła Zawodowa - 3-letni okres nauczania Zawód: Mechanik maszyn i urządzeń drogowych; symbol 834201 Podbudowa

Bardziej szczegółowo

ZAKŁADANIE SZKÓŁ NIEPUBLICZNYCH

ZAKŁADANIE SZKÓŁ NIEPUBLICZNYCH KURATORIUM OŚWIATY W RZESZOWIE WSP/W.0123-1/11 Rzeszów, 2011-01-17 Informacje wstępne ZAKŁADANIE SZKÓŁ NIEPUBLICZNYCH Szkoły niepubliczne działają na podstawie przepisów zawartych w ustawie z dnia 7 września

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU O STRUKTURZE MODUŁOWEJ

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU O STRUKTURZE MODUŁOWEJ ROGRAM NAUZANIA DLA ZAWODU OERATOR MASZYN I URZĄDZEŃ RZEMYSŁU SOŻYWZEGO, 816003 O STRUKTURZE MODUŁOWEJ Wersja po recenzjach Warszawa 2012 rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: Zasadnicza Szkoła Zawodowa - 3-letni okres nauczania /1//2/ Zawód: kaletnik; symbol 753702 Podbudowa programowa: gimnazjum

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. Monter zabudowy i robót wykończeniowych w

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. Monter zabudowy i robót wykończeniowych w PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie 712905 Celem kształcenia zawodowego jest przygotowanie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU OPERATOR MASZYN LEŚNYCH, 834105 O STRUKTURZE MODUŁOWEJ

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU OPERATOR MASZYN LEŚNYCH, 834105 O STRUKTURZE MODUŁOWEJ ROGRAM NAUZANIA DLA ZAWODU OERATOR MASZYN LEŚNYH, 834105 O STRUKTURZE MODUŁOWEJ wersja przed recenzją (wersja robocza) z dn. 30.06.2012 Warszawa 2012 rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach

Bardziej szczegółowo

Technik ogrodnik

Technik ogrodnik RL.18. RL.05. Planowanie i organizacja prac ogrodniczych Zakładanie i prowadzenie upraw ogrodniczych 314205 Technik ogrodnik OMZ PKZ(RL.c) PKZ(RL.e) PKZ(RL.j) 611303 Ogrodnik PKZ(RL.c) 314205 Technik ogrodnik

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE. Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie 712905

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE. Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie 712905 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie 712905 Celem kształcenia zawodowego jest przygotowanie uczących się do życia w warunkach współczesnego

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: zasadnicza szkoła zawodowa - 3-letni okres nauczania /1/ Zawód: Pszczelarz; symbol: 612302 Podbudowa programowa: gimnazjum

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: Zasadnicza Szkoła Zawodowa - 3-letni okres nauczania /1//2/ Zawód: fryzjer; symbol 514101 Podbudowa programowa: gimnazjum

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy szkoły

Koncepcja pracy szkoły szkoły Gimnazjum w Koźmicach Wielkich opracowana i zatwierdzona przez Radę Pedagogiczną dnia 17 maja 2010 roku. U nas znajdziesz dobre wychowanie, nowe umiejętności, przyjazną atmosferę 2 Dążymy, aby nasze

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK ROLNIK, 314207 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK ROLNIK, 314207 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ ROGRAM NAUZANIA DLA ZAWODU TEHNIK ROLNIK, 314207 O STRUKTURZE RZEDMIOTOWEJ Wersja po recenzjach Warszawa 2012 rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK OGRODNIK, 314205 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK OGRODNIK, 314205 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ ROGRAM NAUZANIA DLA ZAWODU TEHNIK OGRODNIK, 314205 O STRUKTURZE RZEDMIOTOWEJ wersja po recenzjach Warszawa 2012 rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: Technikum - 4-letni okres nauczania /1//2/ Zawód: Technik technologii szkła; symbol 311925 Podbudowa programowa: gimnazjum

Bardziej szczegółowo

SCENARIUSZ ZAJĘĆ KOŁA NAUKOWEGO. biologiczno - chemicznego

SCENARIUSZ ZAJĘĆ KOŁA NAUKOWEGO. biologiczno - chemicznego SCENARIUSZ ZAJĘĆ KOŁA NAUKOWEGO biologiczno - chemicznego prowadzonego w ramach projektu Uczeń OnLine 1. Autor: Bernadeta Dymek 2. Grupa docelowa: I grupa od 2011 2014 (klasa I) 3. Liczba godzin: 3 4.

Bardziej szczegółowo

NOWA WIZJA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO SZANSĄ NA ROZWÓJ REGIONU WAŁBRZYSKIEGO. Opracował: Roman Głód

NOWA WIZJA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO SZANSĄ NA ROZWÓJ REGIONU WAŁBRZYSKIEGO. Opracował: Roman Głód NOWA WIZJA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO SZANSĄ NA ROZWÓJ REGIONU WAŁBRZYSKIEGO Opracował: Roman Głód Z czego wynika potrzeba modernizacji kształcenia zawodowego? globalizacja i rosnący udział

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: zasadnicza szkoła zawodowa - 3-letni okres nauczania /1//2/ Zawód: Operator maszyn i urządzeń do przetwórstwa tworzyw

Bardziej szczegółowo

Dział Temat lekcji Ilość lekcji. godz. 1 Organizacja zajęć Omówienie programu nauczania 3

Dział Temat lekcji Ilość lekcji. godz. 1 Organizacja zajęć Omówienie programu nauczania 3 rzedmiot : Systemy baz Rok szkolny : 2015/2016 Klasa : INF godz. x 0 = 90 godz. Zawód : technik informatyk; symbol 5120 rowadzący : Jacek Herbut, Henryk Kuczmierczyk Henryk Kuczmierczyk Numer Dział Temat

Bardziej szczegółowo

Praktyki zawodowe Technik pojazdów samochodowych 311513

Praktyki zawodowe Technik pojazdów samochodowych 311513 raktyki zawodowe Technik pojazdów samochodowych 311513 1. iagnostyka, naprawa i obsługa pojazdów samochodowych 2. Organizacja obsługi i naprawy pojazdów samochodowych 1. iagnostyka i naprawa podzespołów

Bardziej szczegółowo

Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r.

Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. technik organizacji reklamy 333906 Celem kształcenia zawodowego jest przygotowanie uczących się do życia

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 375/2016 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 25 maja 2016 r.

Uchwała nr 375/2016 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 25 maja 2016 r. Uchwała nr 375/2016 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie: zmiany uchwały nr 388/2012 Senatu z dnia 29 czerwca 2012 r. w sprawie określenia efektów kształcenia

Bardziej szczegółowo

Program Doradztwa Zawodowego w Szkole Podstawowej w Czerniejewie

Program Doradztwa Zawodowego w Szkole Podstawowej w Czerniejewie Szkoła Podstawowa im. Onufrego Kopczyńskiego w Czerniejewie Program Doradztwa Zawodowego w Szkole Podstawowej w Czerniejewie Rok szkolny 2017/2018 1 Podstawy prawne Programu Doradztwa Zawodowego: Ustawa

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania /przedmiotowego kształcenia zawodowego/

Przykładowy szkolny plan nauczania /przedmiotowego kształcenia zawodowego/ Przykładowy szkolny plan nauczania /przedmiotowego kształcenia zawodowego/ Typ szkoły: Zasadnicza Szkoła Zawodowa - 3-letni okres nauczania /1//2/ Zawód: betoniarz - zbrojarz; symbol 711402 Podbudowa programowa:

Bardziej szczegółowo

WYCIĄG Z PROGRAMU NAUCZANIA DLA ZAWODU PRAKTYKI ZAWODOWE

WYCIĄG Z PROGRAMU NAUCZANIA DLA ZAWODU PRAKTYKI ZAWODOWE WYIĄG Z ROGRAMU NAUZANIA LA ZAWOU TEHNIK SEYTOR 333108 RAKTYKI ZAWOOWE Numer w szkolnym zestawie programów 19/ZA10/TS/12 raktyki zawodowe 10.1 ezpieczeństwo i higiena pracy na stanowisku spedytora oziom

Bardziej szczegółowo

Zmiany w szkolnictwie zawodowym w kontekście uczenia się przez całe życie i mobilności zawodowej absolwentów szkół zawodowych

Zmiany w szkolnictwie zawodowym w kontekście uczenia się przez całe życie i mobilności zawodowej absolwentów szkół zawodowych Zmiany w szkolnictwie zawodowym w kontekście uczenia się przez całe życie i mobilności zawodowej absolwentów szkół zawodowych. Zmiany ustawy o systemie oświaty Zmiany w kształceniu zawodowym zostały wprowadzone

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r.

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. Elektryk 741103 Celem kształcenia zawodowego jest przygotowanie uczących się do życia w warunkach współczesnego

Bardziej szczegółowo

Wiadomości wprowadzające.

Wiadomości wprowadzające. - Wymagania edukacyjne z warzywnictwa. Wiadomości wprowadzające. znajomość różnych gatunków warzyw umiejętność rozróżniania podstawowych gatunków warzyw znajomość rodzajów produkcji warzywnej znajomość

Bardziej szczegółowo