Semestry V, VI. 13. Koordynator przedmiotu Prof. dr hab. Jerzy Jarzębski 14. Odpowiedzialny za realizację przedmiotu

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Semestry V, VI. 13. Koordynator przedmiotu Prof. dr hab. Jerzy Jarzębski 14. Odpowiedzialny za realizację przedmiotu"

Transkrypt

1 KARTA PRZEDMIOTU/MODUŁU/SYLABUS PRZEDMIOTOWY 1. Przedmiot i jego usytuowanie w systemie studiów 1. Jednostka prowadząca kierunek Instytut Polonistyki studiów. Nazwa kierunku studiów Filologia polska 3. Forma prowadzenia studiów Stacjonarne 4. Profil studiów praktyczny 5. Poziom kształcenia Studia I stopnia 6. Nazwa przedmiotu Literatura współczesna polska (po roku 1918) 7. Kod przedmiotu FP-PP-G1-O Poziom/kategoria przedmiotu Przedmiot kształcenia kierunkowego 9. Status przedmiotu Obowiązkowy 10. Usytuowanie przedmiotu w planie studiów 11. Język wykładowy polski 1. Liczba punktów ECTS 1 Semestry V, VI 13. Koordynator przedmiotu Prof. dr hab. Jerzy Jarzębski 14. Odpowiedzialny za realizację przedmiotu Prof. dr hab. Jerzy Jarzębski. Formy zajęć dydaktycznych i ich wymiar (godziny w siatce studiów; tygodnie praktyk) Wykład Ćwiczenia DW DC Konwersatorium DK Laboratorium DL Projekt DP Seminarium DS Praktyka DPZ 3. Opis stosowanych metod (tylko wówczas, gdy objaśnienia wymaga nietypowy sposób ich użycia) brak 4. Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych kompetencji Student uczestniczący w zajęciach powinien wcześniej zaliczyć przedmioty: Historia literatury polskiej staropolska, Historia literatury polskiej oświecenie, Historia literatury polskiej romantyzm, Historia literatury polskiej pozytywizm, Historia literatury polskiej - Młoda Polska. 1

2 5. Efekty kształcenia przedmiotu, wraz z odniesieniem do efektów kształcenia dla obszaru (obszarów) i kierunku Lp. W_01 W_0 W_03 U_01 U_0 U_03 U_04 Opis efektów kształcenia student: ma uporządkowaną wiedzę ogólną, obejmującą terminologię z zakresu polskiej literatury współczesnej ma uporządkowaną wiedzę szczegółową z zakresu historii literatury polskiej i światowej po roku 1918 ma podstawową wiedzę o powiązaniach nauki o literaturze, językoznawstwa i teorii komunikacji z dwudziestowieczną historią, historią sztuki, filozofią potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować informacje z zakresu historii literatury współczesnej, z wykorzystaniem różnych źródeł i sposobów posiada podstawowe umiejętności w zakresie badań nad literaturą współczesną, potrafi formułować problemów badawcze i samodzielnie analizować teksty literatury współczesnej, potrafi opracować i zaprezentować wyniki swych badań Potrafi posługiwać się podstawowymi ujęciami teoretycznoliterackimi i pojęciami poetyki opisowej w analizie i interpretacji dzieł literatury współczesnej Potrafi rozpoznać różne rodzaje i gatunki tekstów literatury współczesnej, a także przeprowadzić ich krytyczną analizę i interpretację z zastosowaniem typowych metod literaturoznawczych, w celu określenia ich znaczeń, oddziaływania społecznego, miejsca w procesie historyczno-kulturowym Odniesienie do kierunkowych efektów kształcenia FPl1A_W03 FPl1A_W04 FPl1A_W08 FPl1A_U01 FPl1A_U0 FPl1A_U05 FPl1A_U07, 6.Treści kształcenia oddzielnie dla każdej formy zajęć dydaktycznych (W wykład; K konwersatorium; C ćwiczenia, P projekt, S- seminarium, PZ praktyka) Lp. W1 W Tematyka zajęć szczegółowy opis bloków tematycznych wg form dydaktycznych Sytuacja kultury w latach po I wojnie światowej: kontekst polityczny, społeczny, ekonomiczny. Katastrofizm i stracone pokolenie. Rewolucje i totalitaryzm. Nowe odkrycia naukowe: wpływ teorii względności na obraz świata. Nowe języki filozofii. Nowa koncepcja psychologiczna człowieka. Sytuacja literatury w okolicach 1918: nowi odbiorcy literatury, nowe środki przekazu i rozpowszechniania literatury, wpływ kina i fotografii na język literacki. Pojęcie modernizmu i jego przemiany. Liczba godzin 4 W3 Paseiści i awangardyści. Poezja legionowa i wątki ludowe. Ekspresjonizm. Skamander. W4 Program futuryzmu. Koncepcja poezji awangardy krakowskiej: Tadeusz Peiper, Julian W5 W6 Przyboś. Stanisław Ignacy Witkiewicz: historiozofia, pojęcia przeżycia metafizycznego i czystej formy. Estetyka Witkacego: dramaty i powieść-worek. Powieść polityczna i obywatelska : Stefan Żeromski, Juliusz Kaden-Bandrowski, Andrzej Strug, Zofia Nałkowska. Józef Wittlin i pacyfizm. Powieść społeczna: Maria Dąbrowska, grupa Przedmieście, powieści środowiskowe: Henryk Worcell, Sergiusz Piasecki, Maria Ukniewska.

3 W7 W8 Powieść psychologiczna i nowe języki literatury: psychoanaliza, behawioryzm, strumień świadomości. Powieści Zofii Nałkowskiej, Marii Dąbrowskiej, Marii Kuncewiczowej, Michała Choromańskiego. Katastrofizm i mitologizacja: Bruno Schulz, Józef Czechowicz, Kazimierz Wierzyński. Krytyka politycznego systemu: Julian Tuwim, Bal w operze, Z wierszy o Małgorzatce. W9 Neosymbolizm i druga Awangarda (poezja Kwadrygi, Żagary, krąg Józefa Czechowicza). W10 Witold Gombrowicz i nowa koncepcja człowieka. W11 W1 W13 W14 W15 W16 W17 Poezja wojenna. Emigracja: nostalgia i powrót do romantyzmu: poematy Stanisława Balińskiego, Antoniego Słonimskiego, Juliana Tuwima. Poezja karpacka. Poeci pokolenia wojennego w kraju: historiozofia i problemy moralne (Tadeusz Gajcy, Krzysztof Kamil Baczyński). Czesław Miłosz: Świat i Głosy biednych ludzi. Wojna i narracje. Wzory reportażu i prozy psychologicznej. Ksawery Pruszyński, Melchior Wańkowicz, Maria Kuncewiczowa, Herminia Naglerowa, Marian Czuchnowski, Stefan Otwinowski, Stanisław Rembek. Zaraz po wojnie: proza Andrzejewskiego i Leopolda Buczkowskiego. Proza lagrowa (Tadeusz Borowski, Zofia Kossak) i łagrowa (Gustaw Herling-Grudziński, Beata Obertyńska, Anatol Krakowiecki). Opisanie świata obozów jako problem moralny i literacki. Proza socrealistyczna schematy i sprzeczności wewnętrzne (Tadeusz Konwicki, Kazimierz Brandys, Aleksander Ścibor-Rylski, Wilhelm Mach). Literatura odwilży: Jerzy Andrzejewski: Wielki lament papierowej głowy, Złoty lis, Ciemności kryją ziemię; Kazimierz Brandys: Obrona Grenady, Matka Królów. Odrzucenie socrealizmu: proza Leopolda Tyrmanda (Zły) i Marka Hłaski (Pierwszy krok w chmurach, Cmentarze, Następny do raju, Drugie zabicie psa, Brudne czyny, Nawrócony w Jaffie). Poezja po październiku 1956: spóźnione debiuty i pokolenie Współczesności ; poezja wyzwolonej wyobraźni, lingwizm, moralizm, klasycyzm (Miron Białoszewski, Tymoteusz Karpowicz, Zbigniew Herbert, Jarosław Marek Rymkiewicz, Stanisław Grochowiak, Tadeusz Nowak, Jerzy Harasymowicz). W18 Poezja Czesława Miłosza: traktaty poetyckie, forma bardziej pojemna. W19 Proza Stanisława Lema: nowy język fantastyki. W0 Poezja Wisławy Szymborskiej: ontologia, przypadek, kondycja człowieka, Eros i Tanatos, W1 W W3 W4 W5 W6 C1 historia. Próby opisania rzeczywistości: parabola historyczna i pamięć przeszłości (Jerzy Andrzejewski, Bramy raju; Hanna Malewska, Apokryf rodzinny, Jacek Bocheński, Boski Juliusz, Kazimierz Brandys, Wariacje pocztowe, Rondo, Andrzej Szczypiorski, Msza za miasto Arras, Tadeusz Konwicki, Dziura w niebie, Sennik współczesny, Wniebowstąpienie, Andrzej Kuśniewicz, Król Obojga Sycylii, Lekcja martwego języka, Strefy, Gustaw Herling- Grudziński, Skrzydła ołtarza, Książę niezłomny, Julian Stryjkowski, Głosy w ciemności, Austeria). Dzienniki i łże-dzienniki: Witold Gombrowicz, Dziennik, Gustaw Herling-Grudziński, Dziennik pisany nocą, Kazimierz Brandys, cykl Wspomnienia z teraźniejszości, Tadeusz Konwicki, Kalendarz i klepsydra. Mały realizm i wołanie o realizm prawdziwy. Poezja i proza Nowej Fali (Stanisław Barańczak, Adam Zagajewski, Julian Kornhauser, Ewa Lipska, Ryszard Krynicki). Wydarzenia marcowe 1968, grudniowe 1970, czerwiec 1976 i ich wpływ na kulturę. Powstanie opozycji politycznej i podziemnego ruchu wydawniczego ( Zapis, Puls, oficyna Nowa). Pierwsze książki wydane najpierw w drugim obiegu: Tadeusz Konwicki, Kompleks polski, Mała Apokalipsa, Julian Stryjkowski, Wielki strach, Jerzy Andrzejewski, Miazga. Czasy Solidarności i literatura stanu wojennego (Zbigniew Herbert, Tadeusz Konwicki, Marek Nowakowski, Janusz Anderman, Jan Polkowski, Bronisław Maj). Powstanie NaGłosu, brulionu, Czasu Kultury, Arki. Wejście do literatury nowego pokolenia brulionu : Marcin Świetlicki, Marcin Baran, Manuela Gretkowska, Krzysztof Koehler. Proza okresu rodzenia się niepodległości: Stefan Chwin, Jerzy Pilch, Paweł Huelle, Andrzej Stasiuk, Olga Tokarczuk. Futuryzm jako poezja nowej przestrzeni (nasycenie znakami, problemy komunikacji, słowo na wolności i słowo jako przedmiot, wpływ widzenia filmowego, urbanizm i ruralizm). Przykłady: Jerzy Jankowski, Maggi, Stanisław Młodożeniec: Anarchiści, Moskwa; Tytus Czyżewski: Płomień i studnia, Bruno Jasieński: Przejechali (kinematograf), Adam Ważyk: Tramwaj, Anatol Stern: Wieś i miasto, My na wsi, Nimfy

4 C C3 C4 Awangarda krakowska: poezja i poszerzanie świadomości, miasto, masa, maszyna, metafora, rytm i rym, budowa zdania poetyckiego, poemat rozkwitający, dynamizm. Przykłady: Tadeusz Peiper: Noga, Kwiat ulicy, Na plaży. Julian Przyboś: Spotkanie, Odjazd z wakacji, Notre-Dame. Wojna i przemiany społeczne: emancypacja kobiet, krytyka ideologii, odmiany hipokryzji: Juliusz Kaden-Bandrowski, Łuk. Obraz świata w ruchu: projekcje przyszłości: Aleksander Wat, wybrane opowiadania z tomu Bezrobotny Lucyfer. C5 Dramaturgia Witkacego (Matka): sposoby czytania tekstu i rozumienia postaci. 4 C6 Bruno Schulz: wybrane opowiadania. Kształt przestrzeni i czasu u Schulza, motyw 4 C7 C8 C9 labiryntu, koncepcja słowa, rola metafory i mityzacji. Witold Gombrowicz: wybrane opowiadania. Wyższość i niższość, relacje jednostka społeczeństwo, formy fałszywej świadomości, rola erotyki. Przedwojenna poezja Miłosza (wiersze z Trzech zim) i Czechowicza: katastrofizm i przygotowanie na nadejście wojny. Poezja wojenna: Wybór Krzysztofa Kamila Baczyńskiego i wiersze z tomu Ocalenie Miłosza. C10 Wojna w oczach Leopolda Buczkowskiego i jej wpływ na formę utworu (Czarny potok) 4 C11 Jerzy Andrzejewski: Bramy raju i motyw krucjaty dziecięcej (Bez oręża Zofii Kossak). Rola 4 C1 grzechu i czystości w historii. Sławomir Mrożek: opowiadania z tomu Słoń, Strip-tease, Na pełnym morzu, Emigranci, Amor. Mędrek, cham i autor. C13 Tadeusz Różewicz, Et in Arcadia ego: źródła kultury europejskiej i ich degradacja. 4 C14 Wisława Szymborska: analiza wybranych wierszy. 4 C15 Tadeusz Konwicki: Wniebowstąpienie i motyw pamięci indywidualnej i zbiorowej Metody weryfikacji efektów kształcenia /w odniesieniu do poszczególnych efektów/ Efekt kształcenia W_01 Egzamin ustny Egzamin pisemny Kolokwium Projekt Forma weryfikacji Sprawdzian wejściowy Sprawozdanie Inne W_0 W_03 U_01 U_0 U_03 U_04 9. Ocena osiągniętych efektów kształcenia 9.1. Sposoby oceny Ocena podsumowująca P1 Egzamin z wiedzy na temat historii literatury polskiej po 1918 oraz znajomości tekstów literackich z tego okresu 4

5 9.. Kryteria oceny (opisowo; możliwe inne formy ustalone dla Instytutu) Efekt kształcenia (przedmiotu) W_01 W_0 W_03 U_01 U_0 U_03 U_04 Na ocenę 3 Na ocenę 4 Na ocenę 5 ma podstawową wiedzę ogólną, obejmującą terminologię z zakresu polskiej literatury współczesnej ma podstawową wiedzę szczegółową z zakresu historii literatury polskiej i światowej po roku 1918 ma podstawową wiedzę o powiązaniach nauki o literaturze, językoznawstwa i teorii komunikacji z dwudziestowieczną historią, historią sztuki, filozofią potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować informacje z zakresu historii literatury współczesnej posiada podstawowe umiejętności w zakresie badań nad literaturą współczesną, potrafi analizować teksty literatury współczesnej, potrafi opracować i zaprezentować wyniki swych badań Potrafi posługiwać się podstawowymi ujęciami teoretycznoliterackimi i pojęciami poetyki opisowej w analizie i interpretacji dzieł literatury współczesnej Potrafi rozpoznać różne rodzaje i gatunki tekstów literatury współczesnej, a także przeprowadzić ich krytyczną analizę i interpretację ma dobrą wiedzę ogólną, obejmującą terminologię z zakresu polskiej literatury współczesnej ma uporządkowaną wiedzę szczegółową z zakresu historii literatury polskiej i światowej po roku 1918 ma dobrą wiedzę o powiązaniach nauki o literaturze, językoznawstwa i teorii komunikacji z dwudziestowieczną historią, historią sztuki, filozofią potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować informacje z zakresu historii literatury współczesnej, z wykorzystaniem różnych źródeł i sposobów posiada dobre umiejętności w zakresie badań nad literaturą współczesną, potrafi formułować problemów badawcze i samodzielnie analizować teksty literatury współczesnej, potrafi opracować i zaprezentować wyniki swych badań Potrafi posługiwać się różnorodnymi ujęciami teoretycznoliterackimi i pojęciami poetyki opisowej w analizie i interpretacji dzieł literatury współczesnej Potrafi rozpoznać różne rodzaje i gatunki tekstów literatury współczesnej, a także przeprowadzić ich krytyczną analizę i interpretację z zastosowaniem typowych metod literaturoznawczych ma szeroką wiedzę ogólną, obejmującą terminologię z zakresu polskiej literatury współczesnej ma uporządkowaną szeroką wiedzę szczegółową z zakresu historii literatury polskiej i światowej po roku 1918 ma szeroką wiedzę o powiązaniach nauki o literaturze, językoznawstwa i teorii komunikacji z dwudziestowieczną historią, historią sztuki, filozofią potrafi biegle wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować informacje z zakresu historii literatury współczesnej, z wykorzystaniem różnych źródeł i sposobów posiada biegłe umiejętności w zakresie badań nad literaturą współczesną, potrafi formułować problemów badawcze i samodzielnie analizować teksty literatury współczesnej, potrafi opracować i zaprezentować wyniki swych badań Potrafi biegle posługiwać się różnorodnymi ujęciami teoretycznoliterackimi i pojęciami poetyki opisowej w analizie i interpretacji dzieł literatury współczesnej Potrafi biegle rozpoznać różne rodzaje i gatunki tekstów literatury współczesnej, a także przeprowadzić ich krytyczną analizę i interpretację z zastosowaniem typowych metod literaturoznawczych, w celu określenia ich znaczeń, oddziaływania społecznego, miejsca w procesie historycznokulturowym 10. Literatura podstawowa i uzupełniająca Słownik literatury polskiej w., red. Alina Brodzka i inni, Wrocław 199. Literatura polska , pr. zbiorowa, t. 1: , Warszawa 1975; t. : ,Warszawa Obraz literatury polskiej, seria VI: Literatura polska w okresie międzywojennym, pr. zbiorowa, t. 1 i, Kraków 1979; t.3 i 4, Kraków Jerzy Kwiatkowski, Literatura Dwudziestolecia, Warszawa

6 Poeci dwudziestolecia międzywojennego. Sylwetki, red. Irena Maciejewska, Warszawa 198. Prozaicy dwudziestolecia międzywojennego. Sylwetki, red. Bolesław Faron, Warszawa 197. Alina Kowalczykowa, Programy i spory literackie w dwudziestoleciu międzywojennym , Warszawa Lektury polonistyczne. Dwudziestolecie międzywojenne. II wojna światowa, t. 1 pod red. Ryszarda Nycza i Jerzego Jarzębskiego, Kraków 1997; t. pod red. Ryszarda Nycza, Kraków Jerzy Święch, Literatura polska w latach II wojny światowej, Warszawa Ryszard Matuszewski, Literatura polska lat , Warszawa 199. Tadeusz. Drewnowski, Próba scalenia. Obiegi, wzorce, style. Literatura polska , Warszawa Maria Danilewicz-Zielińska, Szkice o literaturze emigracyjnej, Warszawa 199. Zbigniew Jarosiński, Literatura lat , Warszawa Edward Balcerzan, Pozja polska , cz. 1, Warszawa 198; cz., Warszawa Lektury polonistyczne. Dwudziestolecie międzywojenne. II wojna światowa, t. 1 pod red. Ryszarda Nycza i Jerzego Jarzębskiego, Kraków 1997; t. pod red. Ryszarda Nycza, Kraków Włodzimierz Maciąg, Nasz wiek. Przewodnie idee literatury polskiej, Wrocław 199. Przemysław Czapliński i Piotr Śliwiński, Literatura polska Przewodnik po prozie i poezji, Kraków Jan Błoński, Odmarsz, Kraków 1978; Romans z tekstem, Kraków 1981; Forma, śmiech i rzeczy ostateczne. Studia o Gombrowiczu, Kraków Aleksander Fiut, Moment wieczny. Poezja Czesława Miłosza, Kraków Stefan Chwin, Literatura a zdrada. Od Konrada Wallenroda do Małej Apokalipsy, Kraków Jacek Łukasiewicz, Herbert, Wrocław 001. Radość czytania Szymborskiej. Wybór tekstów krytycznych, oprac. Stanisław Balbus i Dorota Wojda, Kraków Nakład pracy studenta - bilans punktów ECTS Zajęcia z bezpośrednim udziałem prowadzącego (tzw. kontaktowe): - wykład prowadzony w wymiarze 30 godz. semestralnie, łącznie 60 godz. - ćwiczenia prowadzone w wymiarze godz. tygodniowo, łącznie 60 godz. - zajęcia projektowe (jeśli są) prowadzone w pracowni., w wymiarze godz. (jak często) łącznie. godz. - egzamin średnio na studenta ½ godz./ semestry; Razem zajęcia kontaktowe: 10 godz. Praca samodzielna studenta: Przygotowanie do wykładów i konwersatoriów: - 15 godz. semestralnie Przygotowanie do egzaminu: 35 godz. Czytanie lektur: 150 godz. Razem praca samodzielna: 00 godz. Suma godzin (kontaktowych i samodzielnych) - 30 godz. Liczba punktów ECTS 1, w tym kontaktowe 4 a praca własna 8. 6

7 1. Zatwierdzenie karty przedmiotu do realizacji 1. Odpowiedzialny za przedmiot: prof. dr hab. Jerzy Jarzębski. Dyrektor Instytutu: dr Jan Zięba Przemyśl, data

8 KARTA PRZEDMIOTU/MODUŁU/SYLABUS PRZEDMIOTOWY 1. Przedmiot i jego usytuowanie w systemie studiów 15. Jednostka prowadząca kierunek Instytut Polonistyki studiów 16. Nazwa kierunku studiów filologia polska 17. Forma prowadzenia studiów Stacjonarne 18. Profil studiów Ogólno akademicki 19. Poziom kształcenia studia I stopnia 0. Nazwa przedmiotu literatura staropolska 1. Kod przedmiotu FP-PP-G1-O-01. Poziom/kategoria przedmiotu przedmiot kształcenia kierunkowego (pkk) 3. Status przedmiotu Obowiązkowy 4. Usytuowanie przedmiotu w planie studiów 5. Język wykładowy Polski 6. Liczba punktów ECTS 8 semestr pierwszy 7. Koordynator przedmiotu dr hab. prof. PWSW Marek Nalepa 8. Odpowiedzialny za realizację przedmiotu dr hab. prof. PWSW Marek Nalepa, mail: Formy zajęć dydaktycznych i ich wymiar (godziny w siatce studiów; tygodnie praktyk) Wykład DW Ćwiczeni a DC Konwersatorium DK Laboratoriu m DL Projekt DP Seminarium DS Praktyk a DPZ 3. Cele przedmiotu (opcjonalnie) C1: student nabywa wiedzę o kulturze i literaturze średniowiecza, renesansu oraz baroku w Polsce w kontekście przemian cywilizacyjnych, historycznych, politycznych i obyczajowych zachodzących w okresie od panowania Mieszka I po pierwszą połowę VIII wieku. C: student rozpoznaje swoistość literatury średniowiecza, renesansu i baroku: charakterystycznych dla tych epok gatunków literackich, tematów twórczych, idei, a także środków wyrazu. C3: student doskonali umiejętności analizy i interpretacji utworów literatury staropolskiej, jest wyczulony na ich retoryczną i poetycką konstrukcję oraz podnoszoną przez nie problematykę. 4. Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych kompetencji Student zna historię Polski i Europy oraz historii literatury staropolskiej na poziomie szkoły średniej. 8

9 5. Efekty kształcenia, wraz z odniesieniem do efektów kształcenia dla obszaru (obszarów) i kierunku Lp. W_01 W_0 U_01 U_0 K_01 Opis efektów kształcenia zna i rozumie główne nurty badań nad literaturą staropolską z uwzględnieniem kontekstu literatury europejskiej przywołuje treść lektur podstawowych w obszarze poszczególnych zjawisk literatury staropolskiej klasyfikuje dzieła literackie w obrębie procesu historycznoliterackiego epok staropolskich analizuje treść utworów literackich objętych listą lektur z uwzględnieniem sfery immanentnej oraz odpowiednich kontekstów jest zorientowany/a na pogłębianie wiedzy zdobytej zajęciach wykładowych i ćwiczeniowych z literatury staropolskiej Odniesienie do kierunkowych efektów kształcenia FPl1A_W03 FPl1A_W04 FPl1A_U01 FPl1A_U0 FPl1A_K03 6. Treści kształcenia oddzielnie dla każdej formy zajęć dydaktycznych Lp. Tematyka zajęć szczegółowy opis bloków tematycznych wg form Liczba dydaktycznych godzin W1 Zagadnienie periodyzacji kultury i literatury dawnej. 3 C1 Postać Maryi w liryce średniowiecznej (Bogurodzica, Lament świętokrzyski, Rozmyślanie przemyskie). 4 W Charakterystyka piśmiennictwa średniowiecznego (typy wypowiedzi, gatunki, tematy, toposy, styl i język). Kontekst europejski. 4 C Oblicza średniowiecznej religijności na przykładzie Legendy o św. Aleksym, tekstów hagiograficznych o św. Stanisławie oraz Kazań świętokrzyskich. 4 W3 Tantologia i eschatologia średniowieczna 4 C3 W kręgu kultury rycerskiej (Anonim tzw. Gall: Kronika polska, Pieśń o Rolandzie) 4 W4 Główne pojęcia i problemy literatury renesansu. Stosunek do antyku i dziedzictwa średniowiecza, humanizm, irenizm, reformacja, walka o język 4 narodowy. C4 Poezja nowołacińska autotematyzm Klemensa Janickiego (Elegia III i VII) 4 W5 Rodowód i uwarunkowania społeczne literatury polskiej. Trzy kręgi literatury mieszczańskiej. 3 C5 Renesansowy charakter twórczości Jana Kochanowskiego: a/ pisma polityczne: Satyr i Odprawa posłów greckich; b/ problematyka religijna; 6 c/ dylematy światopoglądowe Kochanowskiego w Trenach; d/ renesansowa apologia życia szlacheckiego i ziemiańskiego. W6 W stronę manieryzmu i marinizmu. 4 C6 Maksymalizm etyczny i heroiczna koncepcja życia w sonetach i pieśniach Mikołaja Sępa Szarzyńskiego 4 W7 Poetyka barokowa. Obraz świata i człowieka. Poezja kunsztowna. 4 C8 Ideologia i obyczaj sarmacki w Pamiętnikach Jana Chryzostoma Paska 4 W8 Religijno-wyznaniowe uwarunkowania poezji barokowej. Literatura ariańska i jezuicka. 4 Razem 60 9

10 7. Metody weryfikacji efektów kształcenia /w odniesieniu do poszczególnych efektów/ Efekt kształcenia W_01 Egzamin ustny Egzamin pisemny Forma weryfikacji Kolokwium Projekt Sprawdzian wejściowy Sprawozdanie Inne W_0 U_01 U_0 K_01 9. Ocena osiągniętych efektów kształcenia 9.1. Sposoby oceny Ocena formująca F1 F pisemna praca analitycznointerpretacyjna poświęcona wskazanemu przez prowadzącego przedmiot tekstowi literackiemu test sprawdzający znajomość Pamiętników Jana Chryzostoma Paska Ocena podsumowująca P1 P zaliczenie ćwiczeń na postawie aktywnego uczestnictwa w zajęciach, oceny pracy analityczno-interpretacyjnej (F1) i testu (F) zaliczenie przedmiotu na podstawie egzaminu pisemnego 9.. Kryteria oceny (opisowo; możliwe inne formy ustalone dla Instytutu) Efekt kształcenia W_01; W_0 Na ocenę 3 Na ocenę 4 Na ocenę 5 Student/ka zna ogólnie treść nielicznych tekstów literackich z obowiązkowej listy lektur sytuujących się w obrębie poszczególnych prądów literackich epoki staropolskiej i w znikomym stopniu orientuje się w zaleconej literaturze przedmiotu; Student/ka rozróżnia pojedyncze terminy z Student/ka zna w dobridym stopniu treść wszystkich tekstów literackich z obowiązkowej listy lektur sytuujących się w obrębie poszczególnych prądów literackich epoki staropolskiej i Student/ka zna w bardzo dobrym stopniu treść wszystkich tekstów literackich z obowiązkowej listy lektur sytuujących się w obrębie poszczególnych prądów literackich epoki staropolskiej i bardzo dobrze orientuje się 10

11 zakresu wiedzy teoretyczno-literackiej niezbędnej w procesie analizy i interpretacji dzieł literackich omawianych podczas wykładu i ćwiczeń. dobrze orientuje się w zaleconej literaturze przedmiotu; Student/ka rozróżnia większość terminów z zakresu wiedzy teoretycznoliterac kiej niezbędnej w procesie analizy i interpretacji dzieł literackich omawianych podczas wykładu i ćwiczeń. w zaleconej literaturze przedmiotu; Student/ka rozróżnia wszystkie terminy z zakresu wiedzy teoretyczno-literackiej niezbędnej w procesie analizy i interpretacji dzieł literackich omawianych podczas wykładu i ćwiczeń. U_01;U_0 Student/ka potrafi w pojedynczych przypadkach sklasyfikować dzieło literackie w obrębie procesu historycznoliterackiego (prądy literackie, środowiska literackie itp.); Student/ka potrafi w dostatecznym stopniu analizować i interpretować treści tekstów literackich ujętych na liście lektur obowiązkowych z uwzględnieniem ich sfery immanentnej oraz odpowiednich kontekstów. Student/ka potrafi w większości przypadków sklasyfikować dzieło literackie w obrębie procesu historycznoliterac kiego (prądy literackie, środowiska literackie itp.); Student/ka potrafi w dobrym stopniu analizować i interpretować treści tekstów literackich ujętych na liście lektur obowiązkowych z uwzględnieniem ich sfery immanentnej oraz odpowiednich kontekstów. Student/ka potrafi samodzielnie we wszystkich przypadkach sklasyfikować dzieło literackie w obrębie procesu historycznoliterackiego (prądy literackie, środowiska literackie itp.); tudent/ka samodzielnie potrafi w bardzo dobrym stopniu analizować i interpretować treści tekstów literackich ujętych na liście lektur obowiązkowych z uwzględnieniem ich sfery immanentnej oraz odpowiednich kontekstów. 10. Literatura podstawowa i uzupełniająca Literatura podstawowa Literatura podmiotowa I. ŚREDNIOWIECZE Anonim tzw. Gall, Kronika polska, tłum. R. Grodecki, oprac. M. Plezia, Wrocław 1989, BN I/59 [stąd: wstęp, Księga I i III]. Cały świat nie pomieściłby ksiąg. Staropolskie opowieści i przekazy apokryficzne, wyd. W. R. Rzepka i W. Wydra, wstęp M. Adamczyk, Warszawa 1996 [stąd: Czcienie o tem, kako dziewica Maryja kiedy posługowała w kościele, częstokroć uciechę anjelską miewała; Czcienie o nadobności ciała 11

12 błogosławionej dziewice Maryjej ; Czcienie o zwiastowaniu miłego Jezusa; Czcienie o tych znamionach, które się działy po wszemu światu przy narodzeniu ; Czcienie o tem, kiedy są przyszli do jaskini ; O tem, jako Jezus siedział pod drzewem palmowem ; Czcienie o tem, jako słali Jezusa po ogień ; O tem, jako miły Jezus zawieszał dzban...; od O krasie Jesukrystusowej do O nogach miłego Jezusa a o pościu]. Polska poezja świecka V wieku, oprac. M. Włodarski, Wrocław 1997, BN I/60 [stąd: wstęp; Rozmowa Mistrza Polikarpa ze Śmiercią; Skarga umierającego; Słota, Wiersz o chlebowym stole]. Średniowieczna pieśń religijna polska, oprac. M. Korolko, Wrocław 1980, BN I/65 [stąd: Bogurodzica; Lament świętokrzyski; Legenda o św. Aleksym; ogólna orientacja w tematyce i gatunkach pieśni]. Średniowieczna proza polska, oprac. S. Vrtel-Wierczyński, Wrocław 1959, BN I/68 [stąd: Kazania świętokrzyskie - Kazanie na dzień św. Katarzyny]. II. RENESANS Biernat z Lublina, Ezop, wstęp S. Grzeszczuk, oprac. J. S. Gruchała, Kraków 1997 [stąd: wstęp; wybrane trzy bajki oraz fragmenty Żywota Ezopa Fryga]. Górnicki Ł., Dworzanin polski, [w:] Ł. Górnicki, Pisma, oprac. R. Pollak, Warszawa 1961 [stąd: Księga I]. Kochanowski J., Fraszki, oprac. J. Pelc, Wrocław 1957 i nast. BN I 163 [wybór]. Kochanowski J., Odprawa posłów greckich, oprac. T. Ulewicz, Wrocław 1969 i nast. BN I/3. Kochanowski J., Pieśni, oprac. L. Szczerbicka Ślęk, Wrocław 1998, BN I 100 [stąd: wstęp; Czego chcesz od nas, Panie; z Ksiąg pierwszych pieśni:., 3., 7; z Ksiąg wtórych pieśni:., 3., 19., 4; Pieśń świętojańska o Sobótce]. Kochanowski J., Treny, oprac. J. Pelc, Wrocław 1969 i nast. BN I/1. Kubiak Z., Medytacje Janicjusza, Warszawa 1993 [stąd: Elegie: III, VII]. Mikołaj z Wilkowiecka, Historyja o chwalebnym Zmartwychwstaniu Pańskim, oprac. J. Okoń, Wrocław 1971, BN I/01. Rej M., Pisma wierszem, oprac. J. Krzyżanowski, Wrocław 1954, BN I/151. [stąd: Krótka rozprawa między trzema osobami: Panem, Wójtem a Plebanem]. III. BAROK Antologia literatury sowizdrzalskiej VI i VII wieku, oprac. S. Grzeszczuk, Wrocław 1985, BN I 186 [stąd: wstęp; Wyprawa plebańska]. Morsztyn J. A., Wybór poezji, oprac. W. Weintraub, Wrocław 1998, BN I/57 [stąd: wstęp; Nagrobek Perlisi; Ogród miłości; Niestatek (Prędzej kto wiatr ); Zapust; Do galerników; Do trupa; Na krzyżyk na piersiach jednej panny; Cuda miłości]. Morsztyn Z., Wybór wierszy, oprac, J. Pelc, Wrocław 1975, BN I/15 [stąd: wstęp; Votum; Pieśń w ucisku; Myśl ludzka; Emblemata: 44., 47., 113.]. Naborowski D., Poezje, oprac. J. Dürr Durski, Warszawa 1961 [stąd: Cień; Krótkość żywota; Na oczy królewny angielskiej; Do złej baby; Pieśń ad imitationem Horacyjuszowej ody Beatus ille qui procul negotiis ]. Pasek J. Ch., Pamiętniki, oprac. W. Czapliński, Wrocław 1979, BN I/6. Sęp Szarzyński M., Poezje, wstęp i oprac. J. S. Gruchała, Kraków 1997 lub M. Sęp Szarzyński, Poezje zebrane, wyd. R. Grześkowiak, A. Karpiński, K. Mrowcewicz, Warszawa 001 [stąd: cykl sonetów; Pieśni: II; V; Epitafijum Rzymowi]. Szymonowic Sz., Sielanki i pozostałe wiersze polskie, oprac. J. Pelc, Wrocław 000, BN I/18 [stąd: wstęp; Żeńcy; Kołacze]. Literatura przedmiotowa A. PODRĘCZNIKI I SYNTEZY Borowski A., Renesans, Warszawa 199. Hernas Cz., Barok (nowe wydania po 1996 roku). 1

13 Michałowska T., Średniowiecze, Warszawa 1998 lub nast. Pelc J., Barok epoka przeciwieństw, Warszawa Słownik literatury staropolskiej (Średniowiecze Renesans Barok), pod red. T. Michałowskiej, B. Otwinowskiej, E. Sarnowskiej-Temeriusz, Wrocław 1990 lub nast. Słownik sarmatyzmu, pod red. A. Borowskiego, Kraków 001. Witczak T., Literatura Średniowiecza, Warszawa Ziomek J., Renesans, Warszawa B. OPRACOWANIA SZCZEGÓŁOWE Błoński J., Mikołaj Sęp-Szarzyński a początki polskiego baroku, Kraków i nast. Chemperek D., Umysł przecię z swojego toru nie wybiega. O poezji medytacyjnej Daniela Naborowskiego, Lublin Grzeszczuk S., Błazeńskie zwierciadło. Rzecz o humorystyce sowizdrzalskiej VI i VII wieku, Kraków Jan Kochanowski. Interpretacje, pod red. J. Błońskiego, Kraków Karpiński A., Staropolska poezja ideałów ziemiańskich. Próba przekroju, Wrocław Künstler-Langner D., Idea vanitas, jej tradycje i toposy w poezji polskiego baroku, Toruń 1996 i nast. Lektury polonistyczne. Średniowiecze Renesans Barok, pod red. A. Borowskiego i J. S. Gruchały, t. I-III, Kraków [stąd: studia o utworach zamieszczonych w obowiązkowej liście lektur]. Mrowcewicz K., Czemu wolność mamy? Antynomie wolności w poezji Jana Kochanowskiego i Mikołaja Sępa Szarzyńskiego, Wrocław Nowicka Jeżowa A., Sarmaci i śmierć. O staropolskiej poezji żałobnej, Warszawa 199. Ostrowska E., O artyzmie polskich średniowiecznych zabytków językowych (Bogurodzica, Kazania świętokrzyskie, Posłuchajcie, bracia miła ), Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Językoznawcze, z. 0, Kraków Pelc J., Kochanowski. Szczyt renesansu w literaturze polskiej, Warszawa 001. Pelc J., Zbigniew Morsztyn, arianin i poeta, Wrocław Rytel J., Pamiętniki Paska na tle pamiętnikarstwa staropolskiego, Wrocław 196. Sokołowska J., Spory o barok. W poszukiwaniu modelu epoki, Warszawa Stępień P., Z literatury religijnej polskiego średniowiecza. Studia o czterech tekstach, Warszawa 003. Wydra W., Polskie pieśni średniowieczne. Studia o tekstach, Warszawa 003. Literatura uzupełniająca A. LITERATURA PODMIOTOWA (3 pozycje do wyboru) Baryka P., Z chłopa król, [w:] Dramaty staropolskie. Antologia, oprac. J. Lewański, t. 4, Warszawa Bielski M., Komedyja Justyna i Konstancyjej, [w:] Dramaty staropolskie. Antologia, oprac. J. Lewański, t. 1, Warszawa Bolesławiusz K., Przeraźliwe echo trąby ostatecznej, wyd. J. Sokolski, Warszawa 004. Chrestomatia staropolska. Teksty do roku 1543, wyd. W. R. Rzepka i W. Wydra, Wrocław 1995 i nast. Dramat liturgiczny, [w:] Dramaty staropolskie. Antologia, oprac. J. Lewański, t. 1, Warszawa Frycz Modrzewski A., O poprawie Rzeczpospolitej, [w:] tenże, Dzieła wszystkie, pod red. K. Kumanieckiego, t. 1, Warszawa Grabowiecki S., Rymy duchowne, oprac. K. Mrowcewicz, Warszawa Helikon sarmacki. Wątki i tematy polskiej poezji barokowej, oprac. A. Vincenz, Wrocław 1989, BN I/59. Kochanowski J., Dzieła polskie, oprac. J. Krzyżanowski, t. I, Warszawa [stąd: Zgoda, Proporzec, Zuzanna, Szachy, Muza]. Kochanowski J., Z łacińska śpiewa Słowian Muza. Elegie, foricenia, liryki w przekładzie Leopolda Staffa, wstęp Z. Kubiak, Warszawa 198. Kochanowski P., Tasso T., Gofred abo Jeruzalem wyzwolona, oprac. S. Grzeszczuk, Warszawa Korczyński A., Wizerunk złocistej przyjaźnią zdrady, wyd. R. Grześkowiak, Warszawa

14 Lubomirski S. H., Poezje zebrane, wyd. A. Karpiński, Warszawa [stąd: Tobiasz wyzwolony, Eklezjastes, Poezje Postu Świętego]. Lubomirski S. H., Rozmowy Artaksesa i Ewandra, wyd. J. Dąbkowska-Kujko, Warszawa 006 [stąd: rozmowy 3., 10., 1.]. Miaskowski K., Zbiór rytmów, wyd. A. Nowicka-Jeżowa, Warszawa Mistrz Wincenty Kadłubek, Kronika polska, tłum. i oprac. B. Kürbis, Wrocław 199, BN I/77. Morsztyn H., Światowa rozkosz, wyd. A. Karpiński, Warszawa Morsztyn J. A., Utwory zebrane, oprac. L. Kukulski, Warszawa Najstarsza poezja polsko-łacińska (do poł. VI w.), oprac. M. Plezia, Wrocław 195, BN I/141 [stąd utwory: Pawła z Krosna, Jana z Wiślicy, Jana Dantyszka, Andrzeja Krzyckiego, Mikołaja Hussowskiego, Stanisława Ciołka]. Opaliński Ł., Wybór pism, oprac. S. Grzeszczuk, Wrocław 1959, BN I/174 [stąd: Poeta nowy, Coś nowego]. Orzechowski S., Wybór pism oprac J. Starnawski, Wrocław 197, BN I/10 [stąd: List do Commendioniego oraz orientacja w tematyce i gatunkach prozy]. Proza polska wczesnego renesansu, oprac. J. Krzyżanowski, Warszawa 1954 [stąd: Rozmowy Marchołta z Salomonem; Historyja Aleksandra]. Rozmyślania dominikańskie, [w:] Cały świat nie pomieściłby ksiąg. Staropolskie opowieści i przekazy apokryficzne, wyd. W. R. Rzepka, W. Wydra, wstęp M. Adamczyk, Warszawa Sarbiewski M. K., Liryki, tłum. T. Karyłowski, oprac. M. Korolko i J. Okoń, Warszawa Sarbiewski M. K., Wykłady poetyki, tłum i oprac. S. Skimina, Wrocław 1958 [stąd: O poincie i dowcipie]. Stanisław ze Skarbimierza, Kazanie o wojnie sprawiedliwej i niesprawiedliwe, [w:] tenże, Mowy wybrane o mądrości, oprac. M. Korolko, Kraków 000. Twardowski K., Lekcje Kupidynowe, oprac. R. Grześkowiak, Warszawa Twardowski K., Łódź młodzi, wyd. R. Grześkowiak, Warszawa Twardowski K., Pochodnia Miłości Bożej, wyd. K. Mrowcewicz, Warszawa Wysoki umysł w dolnych rzeczach zawikłany. Antologia polskiej poezji metafizycznej epoki baroku, oprac. K. Mrowcewicz, Warszawa 1993 i nast. Zimorowic J. B., Sielanki nowe ruskie, oprac. L. Szczerbicka-Ślęk, Wrocław 1999, BN I/87. Zimorowic Sz., Roksolanki, oprac. L. Szczerbicka-Ślęk, Wrocław 1983, BN I/73 lub tenże, Roksolanki, wyd. R. Grześkowiak, Warszawa B. LITERATURA PRZEDMIOTOWA ( pozycje do wyboru) Abramowska J., Ład i fortuna. O tragedii renesansowej w Polsce, Wrocław Andrzej Frycz Modrzewski i problemy kultury polskiego odrodzenia, pod red. T. Bieńkowskiego, Wrocław Baczewski S., Szlachectwo. Studium z dziejów idei w piśmiennictwie polskim (druga połowa VI wieku VII wiek), Lublin 009. Bieńkowski T., Antyk w literaturze i kulturze staropolskiej ( ). Główne problemy i kierunki recepcji, Wrocław Bystroń J. S., Dzieje obyczajów w dawnej Polsce. Wiek VI-VIII, t. I-II, Warszawa Chelini J., Dzieje religijności w Europie Zachodniej w średniowieczu, tłum. I. Wyrzykowska i M. Wyrzykowska, Warszawa Curtius E. R., Literatura europejska i łacińskie średniowiecze, tłum. A. Borowski, Kraków 1997 i nast. Czechowicz A., Różność w rzeczach. O wyobraźni pisarskiej Wacława Potockiego, Warszawa 008. Człowiek średniowiecza, pod red. J. Le Goffa, tłum. M. Radożycka-Paoletti, Warszawa Delumeau J., Cywilizacja odrodzenia, tłum. E. Bąkowska, Warszawa Delumeau J., Grzech i strach. Poczucie winy w kulturze Zachodu III VIII w., tłum. A. Szymanowski, Warszawa Dziechcińska H., Kobieta w życiu i literaturze VI i VII wieku, Warszawa 001. Dziechcińska H., Świat i człowiek w pamiętnikach trzech stuleci: VI VII VIII, Warszawa 003. Guriewicz A., Kategorie kultury średniowiecznej, tłum. J. Dancygier, Warszawa Guriewicz A., Kultura i społeczeństwo średniowiecznej Europy. Exempla III wieku, tłum. Z. Dobrzyniecki, Warszawa Hanusiewicz M., Pięć stopni miłości. O wyobraźni erotycznej w polskiej poezji barokowej, Warszawa 004. Hanusiewicz M., Święte i zmysłowe w poezji religijnej polskiego baroku, Lublin Heers J., Święta głupców i karnawały, tłum. G. Majcher, Warszawa Huizinga J., Jesień średniowiecza, tłum. T. Brzostowski, Warszawa 199. Inspiracje platońskie literatury staropolskiej, pod red. A. Nowickiej-Jeżowej i P. Stępnia, Warszawa

15 [stąd studia: A. Kuczyńskiej, M. Hanusiewicz, P. Stępnia, A. Nowickiej-Jeżowej]. Jan Kochanowski. Z dziejów badań i recepcji twórczości, oprac. M. Korolko, Warszawa Kaczmarek M., Sarmacka Perspektywa sławy. Nad Wojną chocimską Wacława Potockiego, Wrocław 198. Kłoczowski J., Młodsza Europa. Europa Środkowo-Wschodnia w kręgu cywilizacji chrześcijańskiej średniowiecza, Warszawa Koehler K., Stanisław Orzechowski i dylematy humanizmu renesansowego, Kraków 004. Krzywy R., Sztuka wyborów i dar inwencji. Studium o strukturze gatunkowej poematów Jana Kochanowskiego, Warszawa 008. Künstler-Langner D., Człowiek i cierpienie w poezji polskiego baroku, Toruń 000. Lasocińska E., Cnota sama z mądrością jest naszym żywotem. Stoickie pojęcie cnoty w poezji polskiej VII wieku, Warszawa 003. Le Goff J., Kultura średniowiecznej Europy, tłum. H. Szumańska-Grossowa, Warszawa Literatura polskiego baroku w kręgu idei, pod red. A. Nowickiej-Jeżowej, M. Hanusiewicz, A. Karpińskiego, Lublin 1995 [stąd studia: K. Obremskiego, J. K. Golińskiego, M. Wichowej, J. Kotarskiej, A. Karpińskiego, A. Nowickiej-Jeżowej]. Literatura staropolska w kontekście europejskim, pod red. T. Michałowskiej i J. Ślaskiego, Wrocław Mazurkiewicz R., Polskie średniowieczne pieśni maryjne, Kraków 00. Michałowska T., Mediaevalia i inne, Warszawa Michałowska T., Poetyka i poezja. Studia i szkice staropolskie, Warszawa 198. Mrowcewicz K., Trivium poetów polskich epoki baroku: klasycyzm manieryzm barok. Studia nad poezją VII stulecia, Warszawa 005. Partyka J., Żona wyćwiczona. Kobieta pisząca w kulturze VI i VII wieku, Warszawa 004. Prejs M., Oralność i mnemonika. Późny barok w kulturze polskiej, Warszawa 009. Raubo G., Barokowy świat człowieka. Refleksja antropologiczna w twórczości Stanisława Herakliusza Lubomirskiego, Poznań Raubo G., Światło przyrodzone. Rozum w literaturze polskiego baroku, Poznań 006. Sokolski J., Bogini, pojęcie, demon. Fortuna w dziełach autorów staropolskich, Wrocław Sokołowska J., Dwie nieskończoności. Szkice o literaturze barokowej Europy, Warszawa Studia porównawcze o literaturze staropolskiej, pod red. T. Michałowskiej i J. Ślaskiego, Wrocław Tatarkiewicz W., Historia estetyki. Estetyka średniowieczna, Warszawa 1989, t. II. Teusz L., Bolesna Muza nie Parnasu Góry, ale Golgoty. Mesjady polskie VII stulecia, Warszawa 00. Ulewicz T., Iter Romano-Italicum Polonorum, Kraków Ulewicz T., Sarmacja. Studium z problematyki słowiańskiej V i VI wieku, Kraków Ullmann W., Średniowieczne korzenie renesansowego humanizmu, tłum. J. Mach, Łódź Wespazjan Kochowski. W kręgu kultury literackiej, pod red. D. Chemperka, Lublin 003 [stąd studia: S. Nieznanowskiego, K. Meller, E. Kauer]. Wilczek P., Literatura polskiego renesansu, Katowice Nakład pracy studenta - bilans punktów ECTS Nakład pracy studenta (forma opisowa): Zajęcia z bezpośrednim udziałem prowadzącego (tzw. kontaktowe): - wykład prowadzony w wymiarze 30 godz. semestralnie, - ćwiczenia prowadzone w wymiarze godz. tygodniowo, łącznie 30 godz. - student może uczestniczyć w prowadzonych co tydzień w wymiarze 1 godz. konsultacjach. Średnio na 1 studenta wypada semestralnie 1/ godz. - zaliczenie semestralne / egzamin / itp. średnio na studenta 1 godz./semestr; Razem zajęcia kontaktowe: 61,5 Praca samodzielna studenta: Przygotowanie do wykładów i ćwiczeń: - 35 godz. semestralnie Przygotowanie do egzaminu: 35 godz. Czytanie lektur: 100 godz. Razem praca samodzielna: 170 godz. Suma godzin (kontaktowych i samodzielnych) 31,5 godz. 15

16 Liczba punktów ECTS 8, w tym kontaktowe, a praca własna Zatwierdzenie karty przedmiotu do realizacji 1. Odpowiedzialny za przedmiot: Marek Nalepa. Dyrektor Instytutu: dr Andrzej Juszczyk Przemyśl, data 9 maja 01 16

17 KARTA PRZEDMIOTU/MODUŁU/SYLABUS PRZEDMIOTOWY 1. Przedmiot i jego usytuowanie w systemie studiów 57. Jednostka prowadząca kierunek studiów Instytut Polonistyki 58. Nazwa kierunku studiów Filologia polska 59. Forma prowadzenia studiów Stacjonarne 60. Profil studiów ogólnoakademicki 61. Poziom kształcenia Studia I stopnia 6. Nazwa przedmiotu 63. Kod przedmiotu FP-PP-G-O-04 Opcja IV Polskie spory krytycznoliterackie i literaturoznawcze 64. Poziom/kategoria przedmiotu Przedmiot kształcenia kirunkowego 65. Status przedmiotu Fakultatywny 66. Usytuowanie przedmiotu w planie studiów Semestr IV 67. Język wykładowy Polski 68. Liczba punktów ECTS 69. Koordynator przedmiotu Dr Jan Musiał 70. Odpowiedzialny za realizację przedmiotu Dr Jan Musiał. Formy zajęć dydaktycznych i ich wymiar (godziny w siatce studiów; tygodnie praktyk) Wykład DW 15 Ćwiczenia DC Konwersatorium DK Laboratorium DL Projekt DP Seminarium DS Praktyka DPZ 4. Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych kompetencji Student opiera się na zdobytej już wiedzy historycznoliterackiej, językoznawczej i teoretycznoliterackiej, poszerzając swoje horyzonty poznawcze. Student uwrażliwiany jest na zmienność metodologii i mód literaturoznawczych, idących często w parze z nowinkami filozoficznymi. 17

18 5. Efekty kształcenia przedmiotu, wraz z odniesieniem do efektów kształcenia dla obszaru (obszarów) i kierunku Lp. W01 -W03 W10 W08 W09 K04 K05 Opis efektów kształcenia Student ma podstawową wiedzę teoretyczną i metodologiczną z zakresu filologii polskiej. Pogłębia wiedzę o głównych kierunkach rozwoju literaturoznawstwa polskiego i światowego. Rozumie współzależność myśli literaturoznawczej z rozwojem (lub regresem) myśli humanistycznej, szczególnie filozoficznej. Potrafi dostrzec mielizny współczesnej poprawności politycznej także na terenie swojej dziedziny i ustosunkować się do niej krytycznie. Odniesienie do kierunkowych efektów kształcenia W01-W03 W07 W05, W06 K04, K05 6. Treści kształcenia oddzielnie dla każdej formy zajęć dydaktycznych (W wykład; K konwersatorium; C ćwiczenia, P projekt, S- seminarium, PZ praktyka) Lp. W08 W04 W09 W10 W04 K03 W03 W05 W05 Tematyka zajęć szczegółowy opis bloków tematycznych wg form dydaktycznych Liczba godzin Estetyczne i pozaestetyczne wyznaczniki literackości Historia literatów czy dzieł literackich? 1 Od wpływologii do intertekstualności 1 Czy gender studies wywodzą się z genetyzmu? 1 Wieszczowie posągowi i odbrązowieni 1 Aksjologiczny spór interdyscyplinarny o estetyzm (formalizm) 1 Pod prąd (aksjologiczny - w literaturoznawstwie polskim) 1 Teoria czy teorie (rodzajowe) literatury? 1 Charakter sądów w literaturze: quasi czy rzeczywiste? 1 W08 Surrealizm socjalistyczny - manowce literatury i krytyki zideologizowanej 1 W09 U0 U0 K05 Forma przed treścią- kontestowane pokłosie strukturalizmu 1 Piękna niechciana (krytyka personalistyczna) Czy dzisiejsza krytyka literacka jest poza krytyką? Aporie współczesnej humanistyki Metody weryfikacji efektów kształcenia /w odniesieniu do poszczególnych efektów/ 18

19 Efekt kształcenia W01. W14, W17 Egzamin ustny Egzamin pisemny Forma weryfikacji Kolokwium Projekt Sprawdzian Sprawozdanie Inne 9. Ocena osiągniętych efektów kształcenia 9.1. Sposoby oceny Ocena podsumowująca P1 Egzamin ustny 9.. Kryteria oceny (opisowo; możliwe inne formy ustalone dla Instytutu) Efekt kształcenia (przedmiotu) W15, W16, W18, W19, W U Na ocenę 3 Na ocenę 4 Na ocenę 5 Student ogarnia współczesną problematykę literaturoznawczą. 10. Literatura podstawowa i uzupełniająca Student orientuje się ponadto w historii przemian tendencji metodologicznych i literaturoznawczych. Student zna wszystkie dwudziestowieczne spory krytycznoliterackie i literaturoznawcze i potrafi samodzielnie do nich się ustosunkować. A. Biernacki, Historia ośmiu zjazdów polonistycznych, Warszawa J. Błoński, Bezładne rozważania starego krytyka [w:] Wszystko, co literackie, t. 1, Kraków 001. W. Bolecki, Polowanie na postmodernistów (w Polsce) i inne szkice, Kraków W. Borowy, O wpływach i zależnościach w literaturze [w:] Teoria badań literackich w Polsce, 1.1, Kraków T. Boy-Żeleński, Brązownicy [w:] Pisma, t. 4, Warszawa T. Burek, Rozmyte tradycje [w:] Żadnych marzeń, Sussex A. Burzyńska, Poststrukturalizm, dekonstrukcja, feminizm, gender, dyskursy mniejszości i co dalej? [w:] Sporne i bezsporne problemy współczesnej wiedzy o literaturze, Warszawa 00. Co nam zostało?-ze strukturalizmu (J. Sławiński), - z hermeneutyki (K. Bartoszyński), - z marksizmu (H. Markiewicz), - z psychoanalizy (D. Danek), - z fenomenologii (D. Ulicka) [w:] Sporne i bezsporne..., Warszawa 00. J. Culler, Co to jest literatura i czy pytanie to ma jakiekolwiek znaczenie? [w:] Teoria literatury. Bardzo krótkie wprowadzenie, Warszawa M. Głowiński, O intertekstualności [w:] Nowe problemy metodologiczne literaturoznawstwa, Kraków 199. R. Ingarden, O tak zwanej prawdzie w literaturze [w:] Szkice z filozofii literatury, Kraków 000. J. Kleiner, Historyczność i pozaczasowość w dziele literackim [w:] Teoria badań literackich w Polsce, Kraków S. Kołaczkowski, Bilans estetyzmu [w:] Pisma wybrane, t., Kraków Krytyka a konformizm [seria wypowiedzi w:] Dziennik", Х-ХІІ

20 J. Łukasiewicz, Rytm czyli powinność. Szkice o książkach i ludziach po roku 1980, Wrocław J. M. Rymkiewicz, Słowacki. Encyklopedia, Warszawa 004. D. Skórczewski, Spory o krytykę literacką w dwudziestoleciu międzywojennym, Kraków 00. S. Skwarczyńska, Etos badacza [w:] Studia i szkice literackie, Warszawa J. Sławiński, Problemy literaturoznawczej terminologii [w:] Dzieło, język tradycja, Warszawa Słowacki mistyczny. Propozycje i dyskusje sympozjum. Warszawa grudnia 1979, Pod red. M. Janion i M. Żmigrodzkiej, Warszawa T. Terlecki, Krytyka personalistyczna, Warszawa K. Uniłowski, Zabili go i uciekł [w:] Koloniści i koczownicy. O najnowszej prozie i krytyce literackiej, Kraków Nakład pracy studenta - bilans punktów ECTS Zajęcia z bezpośrednim udziałem prowadzącego (tzw. kontaktowe): - wykład prowadzony w wymiarze godz. tygodniowo, łącznie 15 godz. Praca samodzielna studenta: Przygotowanie do egzaminu: 15 godz. Czytanie lektur: 5 godz. Razem praca samodzielna: 40 godz. Suma godzin (kontaktowych i samodzielnych) 55 godz. Liczba punktów ECTS 1. Zatwierdzenie karty przedmiotu do realizacji 1. Odpowiedzialny za przedmiot:. Dyrektor Instytutu: 0

Przekazanie studentom wiedzy o bezpieczeństwie i higienie pracy, ochronie p.poż, udzielaniu pierwszej pomocy oraz prawach i obowiązkach pracownika

Przekazanie studentom wiedzy o bezpieczeństwie i higienie pracy, ochronie p.poż, udzielaniu pierwszej pomocy oraz prawach i obowiązkach pracownika Nazwa przedmiotu: BHP (PRZEDMIOTY OGÓLNOUCZELNIANE / Moduł ogólnouczelniany) Kod przedmiotu: 16.904PII_1 Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot / moduł: Uniwersyteckie Centrum Edukacji Nazwa kierunku: Filologia

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO DLA SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH (fragmenty)

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO DLA SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH (fragmenty) PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO DLA SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH (fragmenty) Załącznik nr 4 do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania

Bardziej szczegółowo

Między nami. Program nauczania języka polskiego dla trzeciego etapu edukacyjnego (klasy I III gimnazjum)

Między nami. Program nauczania języka polskiego dla trzeciego etapu edukacyjnego (klasy I III gimnazjum) Agnieszka Łuczak Ewa Prylińska Między nami Program nauczania języka polskiego dla trzeciego etapu edukacyjnego (klasy I III gimnazjum) 1 SPIS TREŚCI Charakterystyka programu i procedury osiągania celów

Bardziej szczegółowo

Wymagać przyjaźnie rozmowa Agnieszki Karczewskiej z prof. Sławomirem Jackiem Żurkiem (KUL)

Wymagać przyjaźnie rozmowa Agnieszki Karczewskiej z prof. Sławomirem Jackiem Żurkiem (KUL) Wymagać przyjaźnie rozmowa Agnieszki Karczewskiej z prof. Sławomirem Jackiem Żurkiem (KUL) Agnieszka Karczewska: Od kiedy zacznie obowiązywać w szkołach nowa podstawa programowa kształcenia ogólnego? Sławomir

Bardziej szczegółowo

MOTYWY LITERACKIE W LITERATURZE POLSKIEJ I OBCEJ.

MOTYWY LITERACKIE W LITERATURZE POLSKIEJ I OBCEJ. Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka Wydział Informacji Pedagogicznej i Wydawnictw ul. Narutowicza 2 33-300 Nowy Sącz tel. 440 73 72 MOTYWY LITERACKIE W LITERATURZE POLSKIEJ I OBCEJ. Oprac. Beata Góra Data

Bardziej szczegółowo

SYLABUS. 1. Nazwa przedmiotu Administracja publiczna w Polsce. i w Europie. 3. Jednostka prowadząca Instytut Politologii i Polityki Regionalnej

SYLABUS. 1. Nazwa przedmiotu Administracja publiczna w Polsce. i w Europie. 3. Jednostka prowadząca Instytut Politologii i Polityki Regionalnej SYLABUS 1. Nazwa przedmiotu Administracja publiczna w Polsce i w Europie. Kod przedmiotu MK01 3. Jednostka prowadząca Instytut Politologii i Polityki Regionalnej 4. Nazwa kierunku studiów Politologia 5.

Bardziej szczegółowo

Filologia - specjalność filologia romańska z językiem obcym do wyboru profil kształcenia: ogólnoakademicki

Filologia - specjalność filologia romańska z językiem obcym do wyboru profil kształcenia: ogólnoakademicki Pieczątka Wydział / Instytut PROGRAM KSZTAŁCENIA dla STUDIÓW pierwszego stopnia Filologia - specjalność filologia romańska z językiem obcym do wyboru profil kształcenia: ogólnoakademicki obowiązuje od

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA PRZEDMIOTU JĘZYK POLSKI

PODSTAWA PROGRAMOWA PRZEDMIOTU JĘZYK POLSKI PODSTAWA PROGRAMOWA PRZEDMIOTU JĘZYK POLSKI IV etap edukacyjny I. Odbiór wypowiedzi i wykorzystanie zawartych w nich informacji. Uczeń rozumie teksty o skomplikowanej budowie; dostrzega sensy zawarte w

Bardziej szczegółowo

HISTORYCZNOLITERACKI WARSZTAT CZESŁAWA ZGORZELSKIEGO

HISTORYCZNOLITERACKI WARSZTAT CZESŁAWA ZGORZELSKIEGO A R T Y K U Ł Y Zeszyty Naukowe KUL 55 (2012), nr 4 (220) ROMAN DOKTÓR * HISTORYCZNOLITERACKI WARSZTAT CZESŁAWA ZGORZELSKIEGO 1. Prof. Czesław Zgorzelski należał do grona najwybitniejszych polskich historyków

Bardziej szczegółowo

DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZENA

DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZENA Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy Jana Kochanowskiego w Kielcach Wydział Humanistyczny Instytut Bibliotekoznawstwa i Dziennikarstwa Kierunek: DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZENA Sylabus na rok

Bardziej szczegółowo

Planowane formy walidacji efektów kształcenia: zaliczenie na ocenę

Planowane formy walidacji efektów kształcenia: zaliczenie na ocenę Nazwa modułu: MK_1 Kształcenie ogólne Kierunek i specjalność: Historia Opis modułu, planowane efekty kształcenia: Uświadomienie korzyści płynących z szeroko pojętej wiedzy filozoficznej. Uwrażliwienie

Bardziej szczegółowo

Literatura podstawowa:

Literatura podstawowa: Opis przedmiotu Nazwa przedmiotu: Kod przedmiotu: Formuła przedmiotu: Status przedmiotu: wykład obowiązkowy Etyka Zakład, instytut: Zakład Pedagogiki, Instytut Humanistyczny Semestry: 1 2 3 4 5 6 Liczba

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA PRZEDMIOTU JĘZYK POLSKI III etap edukacyjny

PODSTAWA PROGRAMOWA PRZEDMIOTU JĘZYK POLSKI III etap edukacyjny PODSTAWA PROGRAMOWA PRZEDMIOTU JĘZYK POLSKI III etap edukacyjny Wymagania ogólne I. Odbiór wypowiedzi i wykorzystanie zawartych w nich informacji. Uczeń samodzielnie dociera do informacji; rozumie komunikaty

Bardziej szczegółowo

STUDIA HUMANISTYCZNE W ZAKRESIE JĘZYKA I LITERATURY POLSKIEJ

STUDIA HUMANISTYCZNE W ZAKRESIE JĘZYKA I LITERATURY POLSKIEJ Wydział Filozoficzny w Zagrzebiu Instytut Języków i Literatur Zachodniosłowiańskich Katedra Języka i Literatury Polskiej STUDIA HUMANISTYCZNE W ZAKRESIE JĘZYKA I LITERATURY POLSKIEJ PROJEKT PROGRAMU Treść

Bardziej szczegółowo

Annales Academiae Paedagogicae Cracoviensis

Annales Academiae Paedagogicae Cracoviensis Annales Academiae Paedagogicae Cracoviensis Folia 20 Studia Historicolitteraria IV (2004) Przedmowa Oddaję do rąk Czytelnika trzeci już tom studiów, które są plonem organizowanych co roku przez Instytut

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ USTNA EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO OD ROKU SZKOLNEGO 2014/2015 ZBIÓR PRZYKŁADOWYCH ZADAŃ

CZĘŚĆ USTNA EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO OD ROKU SZKOLNEGO 2014/2015 ZBIÓR PRZYKŁADOWYCH ZADAŃ CZĘŚĆ USTNA EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO OD ROKU SZKOLNEGO 2014/2015 ZBIÓR PRZYKŁADOWYCH ZADAŃ Centralna Komisja Egzaminacyjna Warszawa 2014 2 Opracowanie zadań i dodatkowego materiału dla nauczycieli:

Bardziej szczegółowo

Moduły kształc. Charakter zajęć obligatoryjny/ fakultatywny. punktów ECTS. Zakładane efekty kształcenia. osiąganych przez studenta

Moduły kształc. Charakter zajęć obligatoryjny/ fakultatywny. punktów ECTS. Zakładane efekty kształcenia. osiąganych przez studenta Moduły kształc. Przedmioty Moduł kształcenia I (podstawowy) M_1 Metodologia badań językoznawczych Liczba punktów ECTS Charakter zajęć obligatoryjny/ fakultatywny Moduły kształcenia wraz zakładanymi efektami

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 7 Słowo wstępne. 9 ROZDZIAŁ I. DIAGNOZY WSPÓŁCZESNOŚCI. JA I ŚWIAT 9 Wprowadzenie 10 Wzór lektury: Tadeusz Różewicz, Walentynki

Spis treści. 7 Słowo wstępne. 9 ROZDZIAŁ I. DIAGNOZY WSPÓŁCZESNOŚCI. JA I ŚWIAT 9 Wprowadzenie 10 Wzór lektury: Tadeusz Różewicz, Walentynki Spis treści 7 Słowo wstępne 9 ROZDZIAŁ I. DIAGNOZY WSPÓŁCZESNOŚCI. JA I ŚWIAT 9 Wprowadzenie 10 Wzór lektury: Tadeusz Różewicz, Walentynki 16 Nowoczesność Dalajlama, Etyka na nowe tysiąclecie Ćwiczymy

Bardziej szczegółowo

Podstawa programowa dla uczniów polskich uczących się za granicą

Podstawa programowa dla uczniów polskich uczących się za granicą Dokument Podstawa programowa dla uczniów polskich uczących się za granicą stanowi podstawę do tworzenia lokalnych programów nauczania języka polskiego, historii, kultury, geografii Polski oraz wiedzy o

Bardziej szczegółowo

8. Poziom/kategoria przedmiotu przedmiot: kształcenia kierunkowego (pkk) semestr III-IV

8. Poziom/kategoria przedmiotu przedmiot: kształcenia kierunkowego (pkk) semestr III-IV ZAŁĄCZNIK NR 5 KARTA PRZEDMIOTU/MODUŁU/SYLABUS PRZEDMIOTOWY 1. Przedmiot i jego usytuowanie w systemie studiów 1. Jednostka prowadząca kierunek studiów Instytut Filologiczny 2. Nazwa kierunku studiów Filologia

Bardziej szczegółowo

STANDARDY WYMAGAŃ BĘDĄCE PODSTAWĄ PRZEPROWADZANIA EGZAMINU MATURALNEGO

STANDARDY WYMAGAŃ BĘDĄCE PODSTAWĄ PRZEPROWADZANIA EGZAMINU MATURALNEGO STANDARDY WYMAGAŃ BĘDĄCE PODSTAWĄ PRZEPROWADZANIA EGZAMINU MATURALNEGO I. PRZEDMIOTY OBOWIĄZKOWE JĘZYK POLSKI Standardy wymagań dla części wewnętrznej egzaminu maturalnego 1) wykazać się znajomością: a)

Bardziej szczegółowo

Filologiczne kontek!y. w"ółczesności: język, literatura, dydaktyka

Filologiczne kontek!y. wółczesności: język, literatura, dydaktyka Ogólnopolska Konferencja Doktorantów-Filologów Filologiczne kontek!y w"ółczesności: język, literatura, dydaktyka Książka abstraktów, 24.09.2010 1 1. Językoznaw!wo i nauki pokre'e Katarzyna Bachórz Promotor:

Bardziej szczegółowo

Aneksy do podręcznika Pedagogika Redakcja naukowa: Zbigniew Kwieciński Bogusław Śliwerski Wydawnictwo Naukowe PWN, 2011 (copyright 2006)

Aneksy do podręcznika Pedagogika Redakcja naukowa: Zbigniew Kwieciński Bogusław Śliwerski Wydawnictwo Naukowe PWN, 2011 (copyright 2006) Aneksy do podręcznika Pedagogika Redakcja naukowa: Zbigniew Kwieciński Bogusław Śliwerski Wydawnictwo Naukowe PWN, 2011 (copyright 2006) Tom I Spis treści Przedmowa (Zbigniew Kwieciński) 11 Część I PEDAGOGIKA

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO DLA LICEÓW OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, LICEÓW PROFILOWANYCH I TECHNIKÓW

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO DLA LICEÓW OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, LICEÓW PROFILOWANYCH I TECHNIKÓW PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO DLA LICEÓW OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, LICEÓW PROFILOWANYCH I TECHNIKÓW Ze względu na konieczność zachowania ciągłości i spójności między poszczególnymi etapami kształcenia

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO DLA GIMNAZJÓW

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO DLA GIMNAZJÓW PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO DLA GIMNAZJÓW Nadrzędnym celem działań edukacyjnych szkoły jest wszechstronny rozwój ucznia. Edukacja szkolna polega na harmonijnej realizacji przez nauczycieli

Bardziej szczegółowo

Program nauczania historii i społeczeństwa na IV etapie edukacyjnym. Gra o przyszłość. Autorzy: Izabela Lankosz, Grzegorz Szymanowski

Program nauczania historii i społeczeństwa na IV etapie edukacyjnym. Gra o przyszłość. Autorzy: Izabela Lankosz, Grzegorz Szymanowski Program nauczania historii i społeczeństwa na IV etapie edukacyjnym Gra o przyszłość utorzy: Izabela Lankosz, Grzegorz Szymanowski Program nauczania został przygotowany w ramach projektu Kształcenie Pełne

Bardziej szczegółowo

TURYSTYKA I REKREACJA. Przedmioty dla specjalności Turystyka i organizacja wypoczynku

TURYSTYKA I REKREACJA. Przedmioty dla specjalności Turystyka i organizacja wypoczynku TURYSTYKA I REKREACJA Przedmioty dla specjalności Turystyka i organizacja wypoczynku 1. Geografia gospodarcza... 2 2. Socjologia turystyki... 5 3. Zarządzanie kadrami w turystyce... 8 4. Andragogika...

Bardziej szczegółowo

Język obcy kontynuowany język angielski. Elektrotechnika przemysłowa. Jadwiga Mstowska, mgr. Lektorat. projektowe

Język obcy kontynuowany język angielski. Elektrotechnika przemysłowa. Jadwiga Mstowska, mgr. Lektorat. projektowe Załącznik nr 3 Kod przedmiotu:. Pozycja planu: A.1.1 1. INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe dane Nazwa przedmiotu Kierunek studiów Poziom studiów Profil studiów Forma studiów Specjalność Jednostka prowadząca

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne i kryteria oceniania z przedmiotów ogólnokształcących

Wymagania edukacyjne i kryteria oceniania z przedmiotów ogólnokształcących Wymagania edukacyjne i kryteria oceniania z przedmiotów ogólnokształcących Język polski poziom podstawowy 1.Wymagania ogólne Klasa I: Zaprezentowane poniżej wymagania edukacyjne na poszczególne oceny zgodnie

Bardziej szczegółowo

JĘZYKOWY OBRAZ ŚWIATA GUARANÍ W POLSKICH TŁUMACZENIACH PROZY AUGUSTO ROA BASTOSA

JĘZYKOWY OBRAZ ŚWIATA GUARANÍ W POLSKICH TŁUMACZENIACH PROZY AUGUSTO ROA BASTOSA JĘZYKOWY OBRAZ ŚWIATA GUARANÍ W POLSKICH TŁUMACZENIACH PROZY AUGUSTO ROA BASTOSA Biblioteka Iberoromańska Editor: Piotr Sawicki Coeditoras: Teresa Jaromin, Małgorzata Kolankowska Consejo Editorial Sławomir

Bardziej szczegółowo