Semestry V, VI. 13. Koordynator przedmiotu Prof. dr hab. Jerzy Jarzębski 14. Odpowiedzialny za realizację przedmiotu

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Semestry V, VI. 13. Koordynator przedmiotu Prof. dr hab. Jerzy Jarzębski 14. Odpowiedzialny za realizację przedmiotu"

Transkrypt

1 KARTA PRZEDMIOTU/MODUŁU/SYLABUS PRZEDMIOTOWY 1. Przedmiot i jego usytuowanie w systemie studiów 1. Jednostka prowadząca kierunek Instytut Polonistyki studiów. Nazwa kierunku studiów Filologia polska 3. Forma prowadzenia studiów Stacjonarne 4. Profil studiów praktyczny 5. Poziom kształcenia Studia I stopnia 6. Nazwa przedmiotu Literatura współczesna polska (po roku 1918) 7. Kod przedmiotu FP-PP-G1-O Poziom/kategoria przedmiotu Przedmiot kształcenia kierunkowego 9. Status przedmiotu Obowiązkowy 10. Usytuowanie przedmiotu w planie studiów 11. Język wykładowy polski 1. Liczba punktów ECTS 1 Semestry V, VI 13. Koordynator przedmiotu Prof. dr hab. Jerzy Jarzębski 14. Odpowiedzialny za realizację przedmiotu Prof. dr hab. Jerzy Jarzębski. Formy zajęć dydaktycznych i ich wymiar (godziny w siatce studiów; tygodnie praktyk) Wykład Ćwiczenia DW DC Konwersatorium DK Laboratorium DL Projekt DP Seminarium DS Praktyka DPZ 3. Opis stosowanych metod (tylko wówczas, gdy objaśnienia wymaga nietypowy sposób ich użycia) brak 4. Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych kompetencji Student uczestniczący w zajęciach powinien wcześniej zaliczyć przedmioty: Historia literatury polskiej staropolska, Historia literatury polskiej oświecenie, Historia literatury polskiej romantyzm, Historia literatury polskiej pozytywizm, Historia literatury polskiej - Młoda Polska. 1

2 5. Efekty kształcenia przedmiotu, wraz z odniesieniem do efektów kształcenia dla obszaru (obszarów) i kierunku Lp. W_01 W_0 W_03 U_01 U_0 U_03 U_04 Opis efektów kształcenia student: ma uporządkowaną wiedzę ogólną, obejmującą terminologię z zakresu polskiej literatury współczesnej ma uporządkowaną wiedzę szczegółową z zakresu historii literatury polskiej i światowej po roku 1918 ma podstawową wiedzę o powiązaniach nauki o literaturze, językoznawstwa i teorii komunikacji z dwudziestowieczną historią, historią sztuki, filozofią potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować informacje z zakresu historii literatury współczesnej, z wykorzystaniem różnych źródeł i sposobów posiada podstawowe umiejętności w zakresie badań nad literaturą współczesną, potrafi formułować problemów badawcze i samodzielnie analizować teksty literatury współczesnej, potrafi opracować i zaprezentować wyniki swych badań Potrafi posługiwać się podstawowymi ujęciami teoretycznoliterackimi i pojęciami poetyki opisowej w analizie i interpretacji dzieł literatury współczesnej Potrafi rozpoznać różne rodzaje i gatunki tekstów literatury współczesnej, a także przeprowadzić ich krytyczną analizę i interpretację z zastosowaniem typowych metod literaturoznawczych, w celu określenia ich znaczeń, oddziaływania społecznego, miejsca w procesie historyczno-kulturowym Odniesienie do kierunkowych efektów kształcenia FPl1A_W03 FPl1A_W04 FPl1A_W08 FPl1A_U01 FPl1A_U0 FPl1A_U05 FPl1A_U07, 6.Treści kształcenia oddzielnie dla każdej formy zajęć dydaktycznych (W wykład; K konwersatorium; C ćwiczenia, P projekt, S- seminarium, PZ praktyka) Lp. W1 W Tematyka zajęć szczegółowy opis bloków tematycznych wg form dydaktycznych Sytuacja kultury w latach po I wojnie światowej: kontekst polityczny, społeczny, ekonomiczny. Katastrofizm i stracone pokolenie. Rewolucje i totalitaryzm. Nowe odkrycia naukowe: wpływ teorii względności na obraz świata. Nowe języki filozofii. Nowa koncepcja psychologiczna człowieka. Sytuacja literatury w okolicach 1918: nowi odbiorcy literatury, nowe środki przekazu i rozpowszechniania literatury, wpływ kina i fotografii na język literacki. Pojęcie modernizmu i jego przemiany. Liczba godzin 4 W3 Paseiści i awangardyści. Poezja legionowa i wątki ludowe. Ekspresjonizm. Skamander. W4 Program futuryzmu. Koncepcja poezji awangardy krakowskiej: Tadeusz Peiper, Julian W5 W6 Przyboś. Stanisław Ignacy Witkiewicz: historiozofia, pojęcia przeżycia metafizycznego i czystej formy. Estetyka Witkacego: dramaty i powieść-worek. Powieść polityczna i obywatelska : Stefan Żeromski, Juliusz Kaden-Bandrowski, Andrzej Strug, Zofia Nałkowska. Józef Wittlin i pacyfizm. Powieść społeczna: Maria Dąbrowska, grupa Przedmieście, powieści środowiskowe: Henryk Worcell, Sergiusz Piasecki, Maria Ukniewska.

3 W7 W8 Powieść psychologiczna i nowe języki literatury: psychoanaliza, behawioryzm, strumień świadomości. Powieści Zofii Nałkowskiej, Marii Dąbrowskiej, Marii Kuncewiczowej, Michała Choromańskiego. Katastrofizm i mitologizacja: Bruno Schulz, Józef Czechowicz, Kazimierz Wierzyński. Krytyka politycznego systemu: Julian Tuwim, Bal w operze, Z wierszy o Małgorzatce. W9 Neosymbolizm i druga Awangarda (poezja Kwadrygi, Żagary, krąg Józefa Czechowicza). W10 Witold Gombrowicz i nowa koncepcja człowieka. W11 W1 W13 W14 W15 W16 W17 Poezja wojenna. Emigracja: nostalgia i powrót do romantyzmu: poematy Stanisława Balińskiego, Antoniego Słonimskiego, Juliana Tuwima. Poezja karpacka. Poeci pokolenia wojennego w kraju: historiozofia i problemy moralne (Tadeusz Gajcy, Krzysztof Kamil Baczyński). Czesław Miłosz: Świat i Głosy biednych ludzi. Wojna i narracje. Wzory reportażu i prozy psychologicznej. Ksawery Pruszyński, Melchior Wańkowicz, Maria Kuncewiczowa, Herminia Naglerowa, Marian Czuchnowski, Stefan Otwinowski, Stanisław Rembek. Zaraz po wojnie: proza Andrzejewskiego i Leopolda Buczkowskiego. Proza lagrowa (Tadeusz Borowski, Zofia Kossak) i łagrowa (Gustaw Herling-Grudziński, Beata Obertyńska, Anatol Krakowiecki). Opisanie świata obozów jako problem moralny i literacki. Proza socrealistyczna schematy i sprzeczności wewnętrzne (Tadeusz Konwicki, Kazimierz Brandys, Aleksander Ścibor-Rylski, Wilhelm Mach). Literatura odwilży: Jerzy Andrzejewski: Wielki lament papierowej głowy, Złoty lis, Ciemności kryją ziemię; Kazimierz Brandys: Obrona Grenady, Matka Królów. Odrzucenie socrealizmu: proza Leopolda Tyrmanda (Zły) i Marka Hłaski (Pierwszy krok w chmurach, Cmentarze, Następny do raju, Drugie zabicie psa, Brudne czyny, Nawrócony w Jaffie). Poezja po październiku 1956: spóźnione debiuty i pokolenie Współczesności ; poezja wyzwolonej wyobraźni, lingwizm, moralizm, klasycyzm (Miron Białoszewski, Tymoteusz Karpowicz, Zbigniew Herbert, Jarosław Marek Rymkiewicz, Stanisław Grochowiak, Tadeusz Nowak, Jerzy Harasymowicz). W18 Poezja Czesława Miłosza: traktaty poetyckie, forma bardziej pojemna. W19 Proza Stanisława Lema: nowy język fantastyki. W0 Poezja Wisławy Szymborskiej: ontologia, przypadek, kondycja człowieka, Eros i Tanatos, W1 W W3 W4 W5 W6 C1 historia. Próby opisania rzeczywistości: parabola historyczna i pamięć przeszłości (Jerzy Andrzejewski, Bramy raju; Hanna Malewska, Apokryf rodzinny, Jacek Bocheński, Boski Juliusz, Kazimierz Brandys, Wariacje pocztowe, Rondo, Andrzej Szczypiorski, Msza za miasto Arras, Tadeusz Konwicki, Dziura w niebie, Sennik współczesny, Wniebowstąpienie, Andrzej Kuśniewicz, Król Obojga Sycylii, Lekcja martwego języka, Strefy, Gustaw Herling- Grudziński, Skrzydła ołtarza, Książę niezłomny, Julian Stryjkowski, Głosy w ciemności, Austeria). Dzienniki i łże-dzienniki: Witold Gombrowicz, Dziennik, Gustaw Herling-Grudziński, Dziennik pisany nocą, Kazimierz Brandys, cykl Wspomnienia z teraźniejszości, Tadeusz Konwicki, Kalendarz i klepsydra. Mały realizm i wołanie o realizm prawdziwy. Poezja i proza Nowej Fali (Stanisław Barańczak, Adam Zagajewski, Julian Kornhauser, Ewa Lipska, Ryszard Krynicki). Wydarzenia marcowe 1968, grudniowe 1970, czerwiec 1976 i ich wpływ na kulturę. Powstanie opozycji politycznej i podziemnego ruchu wydawniczego ( Zapis, Puls, oficyna Nowa). Pierwsze książki wydane najpierw w drugim obiegu: Tadeusz Konwicki, Kompleks polski, Mała Apokalipsa, Julian Stryjkowski, Wielki strach, Jerzy Andrzejewski, Miazga. Czasy Solidarności i literatura stanu wojennego (Zbigniew Herbert, Tadeusz Konwicki, Marek Nowakowski, Janusz Anderman, Jan Polkowski, Bronisław Maj). Powstanie NaGłosu, brulionu, Czasu Kultury, Arki. Wejście do literatury nowego pokolenia brulionu : Marcin Świetlicki, Marcin Baran, Manuela Gretkowska, Krzysztof Koehler. Proza okresu rodzenia się niepodległości: Stefan Chwin, Jerzy Pilch, Paweł Huelle, Andrzej Stasiuk, Olga Tokarczuk. Futuryzm jako poezja nowej przestrzeni (nasycenie znakami, problemy komunikacji, słowo na wolności i słowo jako przedmiot, wpływ widzenia filmowego, urbanizm i ruralizm). Przykłady: Jerzy Jankowski, Maggi, Stanisław Młodożeniec: Anarchiści, Moskwa; Tytus Czyżewski: Płomień i studnia, Bruno Jasieński: Przejechali (kinematograf), Adam Ważyk: Tramwaj, Anatol Stern: Wieś i miasto, My na wsi, Nimfy

4 C C3 C4 Awangarda krakowska: poezja i poszerzanie świadomości, miasto, masa, maszyna, metafora, rytm i rym, budowa zdania poetyckiego, poemat rozkwitający, dynamizm. Przykłady: Tadeusz Peiper: Noga, Kwiat ulicy, Na plaży. Julian Przyboś: Spotkanie, Odjazd z wakacji, Notre-Dame. Wojna i przemiany społeczne: emancypacja kobiet, krytyka ideologii, odmiany hipokryzji: Juliusz Kaden-Bandrowski, Łuk. Obraz świata w ruchu: projekcje przyszłości: Aleksander Wat, wybrane opowiadania z tomu Bezrobotny Lucyfer. C5 Dramaturgia Witkacego (Matka): sposoby czytania tekstu i rozumienia postaci. 4 C6 Bruno Schulz: wybrane opowiadania. Kształt przestrzeni i czasu u Schulza, motyw 4 C7 C8 C9 labiryntu, koncepcja słowa, rola metafory i mityzacji. Witold Gombrowicz: wybrane opowiadania. Wyższość i niższość, relacje jednostka społeczeństwo, formy fałszywej świadomości, rola erotyki. Przedwojenna poezja Miłosza (wiersze z Trzech zim) i Czechowicza: katastrofizm i przygotowanie na nadejście wojny. Poezja wojenna: Wybór Krzysztofa Kamila Baczyńskiego i wiersze z tomu Ocalenie Miłosza. C10 Wojna w oczach Leopolda Buczkowskiego i jej wpływ na formę utworu (Czarny potok) 4 C11 Jerzy Andrzejewski: Bramy raju i motyw krucjaty dziecięcej (Bez oręża Zofii Kossak). Rola 4 C1 grzechu i czystości w historii. Sławomir Mrożek: opowiadania z tomu Słoń, Strip-tease, Na pełnym morzu, Emigranci, Amor. Mędrek, cham i autor. C13 Tadeusz Różewicz, Et in Arcadia ego: źródła kultury europejskiej i ich degradacja. 4 C14 Wisława Szymborska: analiza wybranych wierszy. 4 C15 Tadeusz Konwicki: Wniebowstąpienie i motyw pamięci indywidualnej i zbiorowej Metody weryfikacji efektów kształcenia /w odniesieniu do poszczególnych efektów/ Efekt kształcenia W_01 Egzamin ustny Egzamin pisemny Kolokwium Projekt Forma weryfikacji Sprawdzian wejściowy Sprawozdanie Inne W_0 W_03 U_01 U_0 U_03 U_04 9. Ocena osiągniętych efektów kształcenia 9.1. Sposoby oceny Ocena podsumowująca P1 Egzamin z wiedzy na temat historii literatury polskiej po 1918 oraz znajomości tekstów literackich z tego okresu 4

5 9.. Kryteria oceny (opisowo; możliwe inne formy ustalone dla Instytutu) Efekt kształcenia (przedmiotu) W_01 W_0 W_03 U_01 U_0 U_03 U_04 Na ocenę 3 Na ocenę 4 Na ocenę 5 ma podstawową wiedzę ogólną, obejmującą terminologię z zakresu polskiej literatury współczesnej ma podstawową wiedzę szczegółową z zakresu historii literatury polskiej i światowej po roku 1918 ma podstawową wiedzę o powiązaniach nauki o literaturze, językoznawstwa i teorii komunikacji z dwudziestowieczną historią, historią sztuki, filozofią potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować informacje z zakresu historii literatury współczesnej posiada podstawowe umiejętności w zakresie badań nad literaturą współczesną, potrafi analizować teksty literatury współczesnej, potrafi opracować i zaprezentować wyniki swych badań Potrafi posługiwać się podstawowymi ujęciami teoretycznoliterackimi i pojęciami poetyki opisowej w analizie i interpretacji dzieł literatury współczesnej Potrafi rozpoznać różne rodzaje i gatunki tekstów literatury współczesnej, a także przeprowadzić ich krytyczną analizę i interpretację ma dobrą wiedzę ogólną, obejmującą terminologię z zakresu polskiej literatury współczesnej ma uporządkowaną wiedzę szczegółową z zakresu historii literatury polskiej i światowej po roku 1918 ma dobrą wiedzę o powiązaniach nauki o literaturze, językoznawstwa i teorii komunikacji z dwudziestowieczną historią, historią sztuki, filozofią potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować informacje z zakresu historii literatury współczesnej, z wykorzystaniem różnych źródeł i sposobów posiada dobre umiejętności w zakresie badań nad literaturą współczesną, potrafi formułować problemów badawcze i samodzielnie analizować teksty literatury współczesnej, potrafi opracować i zaprezentować wyniki swych badań Potrafi posługiwać się różnorodnymi ujęciami teoretycznoliterackimi i pojęciami poetyki opisowej w analizie i interpretacji dzieł literatury współczesnej Potrafi rozpoznać różne rodzaje i gatunki tekstów literatury współczesnej, a także przeprowadzić ich krytyczną analizę i interpretację z zastosowaniem typowych metod literaturoznawczych ma szeroką wiedzę ogólną, obejmującą terminologię z zakresu polskiej literatury współczesnej ma uporządkowaną szeroką wiedzę szczegółową z zakresu historii literatury polskiej i światowej po roku 1918 ma szeroką wiedzę o powiązaniach nauki o literaturze, językoznawstwa i teorii komunikacji z dwudziestowieczną historią, historią sztuki, filozofią potrafi biegle wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować informacje z zakresu historii literatury współczesnej, z wykorzystaniem różnych źródeł i sposobów posiada biegłe umiejętności w zakresie badań nad literaturą współczesną, potrafi formułować problemów badawcze i samodzielnie analizować teksty literatury współczesnej, potrafi opracować i zaprezentować wyniki swych badań Potrafi biegle posługiwać się różnorodnymi ujęciami teoretycznoliterackimi i pojęciami poetyki opisowej w analizie i interpretacji dzieł literatury współczesnej Potrafi biegle rozpoznać różne rodzaje i gatunki tekstów literatury współczesnej, a także przeprowadzić ich krytyczną analizę i interpretację z zastosowaniem typowych metod literaturoznawczych, w celu określenia ich znaczeń, oddziaływania społecznego, miejsca w procesie historycznokulturowym 10. Literatura podstawowa i uzupełniająca Słownik literatury polskiej w., red. Alina Brodzka i inni, Wrocław 199. Literatura polska , pr. zbiorowa, t. 1: , Warszawa 1975; t. : ,Warszawa Obraz literatury polskiej, seria VI: Literatura polska w okresie międzywojennym, pr. zbiorowa, t. 1 i, Kraków 1979; t.3 i 4, Kraków Jerzy Kwiatkowski, Literatura Dwudziestolecia, Warszawa

6 Poeci dwudziestolecia międzywojennego. Sylwetki, red. Irena Maciejewska, Warszawa 198. Prozaicy dwudziestolecia międzywojennego. Sylwetki, red. Bolesław Faron, Warszawa 197. Alina Kowalczykowa, Programy i spory literackie w dwudziestoleciu międzywojennym , Warszawa Lektury polonistyczne. Dwudziestolecie międzywojenne. II wojna światowa, t. 1 pod red. Ryszarda Nycza i Jerzego Jarzębskiego, Kraków 1997; t. pod red. Ryszarda Nycza, Kraków Jerzy Święch, Literatura polska w latach II wojny światowej, Warszawa Ryszard Matuszewski, Literatura polska lat , Warszawa 199. Tadeusz. Drewnowski, Próba scalenia. Obiegi, wzorce, style. Literatura polska , Warszawa Maria Danilewicz-Zielińska, Szkice o literaturze emigracyjnej, Warszawa 199. Zbigniew Jarosiński, Literatura lat , Warszawa Edward Balcerzan, Pozja polska , cz. 1, Warszawa 198; cz., Warszawa Lektury polonistyczne. Dwudziestolecie międzywojenne. II wojna światowa, t. 1 pod red. Ryszarda Nycza i Jerzego Jarzębskiego, Kraków 1997; t. pod red. Ryszarda Nycza, Kraków Włodzimierz Maciąg, Nasz wiek. Przewodnie idee literatury polskiej, Wrocław 199. Przemysław Czapliński i Piotr Śliwiński, Literatura polska Przewodnik po prozie i poezji, Kraków Jan Błoński, Odmarsz, Kraków 1978; Romans z tekstem, Kraków 1981; Forma, śmiech i rzeczy ostateczne. Studia o Gombrowiczu, Kraków Aleksander Fiut, Moment wieczny. Poezja Czesława Miłosza, Kraków Stefan Chwin, Literatura a zdrada. Od Konrada Wallenroda do Małej Apokalipsy, Kraków Jacek Łukasiewicz, Herbert, Wrocław 001. Radość czytania Szymborskiej. Wybór tekstów krytycznych, oprac. Stanisław Balbus i Dorota Wojda, Kraków Nakład pracy studenta - bilans punktów ECTS Zajęcia z bezpośrednim udziałem prowadzącego (tzw. kontaktowe): - wykład prowadzony w wymiarze 30 godz. semestralnie, łącznie 60 godz. - ćwiczenia prowadzone w wymiarze godz. tygodniowo, łącznie 60 godz. - zajęcia projektowe (jeśli są) prowadzone w pracowni., w wymiarze godz. (jak często) łącznie. godz. - egzamin średnio na studenta ½ godz./ semestry; Razem zajęcia kontaktowe: 10 godz. Praca samodzielna studenta: Przygotowanie do wykładów i konwersatoriów: - 15 godz. semestralnie Przygotowanie do egzaminu: 35 godz. Czytanie lektur: 150 godz. Razem praca samodzielna: 00 godz. Suma godzin (kontaktowych i samodzielnych) - 30 godz. Liczba punktów ECTS 1, w tym kontaktowe 4 a praca własna 8. 6

7 1. Zatwierdzenie karty przedmiotu do realizacji 1. Odpowiedzialny za przedmiot: prof. dr hab. Jerzy Jarzębski. Dyrektor Instytutu: dr Jan Zięba Przemyśl, data

8 KARTA PRZEDMIOTU/MODUŁU/SYLABUS PRZEDMIOTOWY 1. Przedmiot i jego usytuowanie w systemie studiów 15. Jednostka prowadząca kierunek Instytut Polonistyki studiów 16. Nazwa kierunku studiów filologia polska 17. Forma prowadzenia studiów Stacjonarne 18. Profil studiów Ogólno akademicki 19. Poziom kształcenia studia I stopnia 0. Nazwa przedmiotu literatura staropolska 1. Kod przedmiotu FP-PP-G1-O-01. Poziom/kategoria przedmiotu przedmiot kształcenia kierunkowego (pkk) 3. Status przedmiotu Obowiązkowy 4. Usytuowanie przedmiotu w planie studiów 5. Język wykładowy Polski 6. Liczba punktów ECTS 8 semestr pierwszy 7. Koordynator przedmiotu dr hab. prof. PWSW Marek Nalepa 8. Odpowiedzialny za realizację przedmiotu dr hab. prof. PWSW Marek Nalepa, mail: Formy zajęć dydaktycznych i ich wymiar (godziny w siatce studiów; tygodnie praktyk) Wykład DW Ćwiczeni a DC Konwersatorium DK Laboratoriu m DL Projekt DP Seminarium DS Praktyk a DPZ 3. Cele przedmiotu (opcjonalnie) C1: student nabywa wiedzę o kulturze i literaturze średniowiecza, renesansu oraz baroku w Polsce w kontekście przemian cywilizacyjnych, historycznych, politycznych i obyczajowych zachodzących w okresie od panowania Mieszka I po pierwszą połowę VIII wieku. C: student rozpoznaje swoistość literatury średniowiecza, renesansu i baroku: charakterystycznych dla tych epok gatunków literackich, tematów twórczych, idei, a także środków wyrazu. C3: student doskonali umiejętności analizy i interpretacji utworów literatury staropolskiej, jest wyczulony na ich retoryczną i poetycką konstrukcję oraz podnoszoną przez nie problematykę. 4. Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych kompetencji Student zna historię Polski i Europy oraz historii literatury staropolskiej na poziomie szkoły średniej. 8

9 5. Efekty kształcenia, wraz z odniesieniem do efektów kształcenia dla obszaru (obszarów) i kierunku Lp. W_01 W_0 U_01 U_0 K_01 Opis efektów kształcenia zna i rozumie główne nurty badań nad literaturą staropolską z uwzględnieniem kontekstu literatury europejskiej przywołuje treść lektur podstawowych w obszarze poszczególnych zjawisk literatury staropolskiej klasyfikuje dzieła literackie w obrębie procesu historycznoliterackiego epok staropolskich analizuje treść utworów literackich objętych listą lektur z uwzględnieniem sfery immanentnej oraz odpowiednich kontekstów jest zorientowany/a na pogłębianie wiedzy zdobytej zajęciach wykładowych i ćwiczeniowych z literatury staropolskiej Odniesienie do kierunkowych efektów kształcenia FPl1A_W03 FPl1A_W04 FPl1A_U01 FPl1A_U0 FPl1A_K03 6. Treści kształcenia oddzielnie dla każdej formy zajęć dydaktycznych Lp. Tematyka zajęć szczegółowy opis bloków tematycznych wg form Liczba dydaktycznych godzin W1 Zagadnienie periodyzacji kultury i literatury dawnej. 3 C1 Postać Maryi w liryce średniowiecznej (Bogurodzica, Lament świętokrzyski, Rozmyślanie przemyskie). 4 W Charakterystyka piśmiennictwa średniowiecznego (typy wypowiedzi, gatunki, tematy, toposy, styl i język). Kontekst europejski. 4 C Oblicza średniowiecznej religijności na przykładzie Legendy o św. Aleksym, tekstów hagiograficznych o św. Stanisławie oraz Kazań świętokrzyskich. 4 W3 Tantologia i eschatologia średniowieczna 4 C3 W kręgu kultury rycerskiej (Anonim tzw. Gall: Kronika polska, Pieśń o Rolandzie) 4 W4 Główne pojęcia i problemy literatury renesansu. Stosunek do antyku i dziedzictwa średniowiecza, humanizm, irenizm, reformacja, walka o język 4 narodowy. C4 Poezja nowołacińska autotematyzm Klemensa Janickiego (Elegia III i VII) 4 W5 Rodowód i uwarunkowania społeczne literatury polskiej. Trzy kręgi literatury mieszczańskiej. 3 C5 Renesansowy charakter twórczości Jana Kochanowskiego: a/ pisma polityczne: Satyr i Odprawa posłów greckich; b/ problematyka religijna; 6 c/ dylematy światopoglądowe Kochanowskiego w Trenach; d/ renesansowa apologia życia szlacheckiego i ziemiańskiego. W6 W stronę manieryzmu i marinizmu. 4 C6 Maksymalizm etyczny i heroiczna koncepcja życia w sonetach i pieśniach Mikołaja Sępa Szarzyńskiego 4 W7 Poetyka barokowa. Obraz świata i człowieka. Poezja kunsztowna. 4 C8 Ideologia i obyczaj sarmacki w Pamiętnikach Jana Chryzostoma Paska 4 W8 Religijno-wyznaniowe uwarunkowania poezji barokowej. Literatura ariańska i jezuicka. 4 Razem 60 9

10 7. Metody weryfikacji efektów kształcenia /w odniesieniu do poszczególnych efektów/ Efekt kształcenia W_01 Egzamin ustny Egzamin pisemny Forma weryfikacji Kolokwium Projekt Sprawdzian wejściowy Sprawozdanie Inne W_0 U_01 U_0 K_01 9. Ocena osiągniętych efektów kształcenia 9.1. Sposoby oceny Ocena formująca F1 F pisemna praca analitycznointerpretacyjna poświęcona wskazanemu przez prowadzącego przedmiot tekstowi literackiemu test sprawdzający znajomość Pamiętników Jana Chryzostoma Paska Ocena podsumowująca P1 P zaliczenie ćwiczeń na postawie aktywnego uczestnictwa w zajęciach, oceny pracy analityczno-interpretacyjnej (F1) i testu (F) zaliczenie przedmiotu na podstawie egzaminu pisemnego 9.. Kryteria oceny (opisowo; możliwe inne formy ustalone dla Instytutu) Efekt kształcenia W_01; W_0 Na ocenę 3 Na ocenę 4 Na ocenę 5 Student/ka zna ogólnie treść nielicznych tekstów literackich z obowiązkowej listy lektur sytuujących się w obrębie poszczególnych prądów literackich epoki staropolskiej i w znikomym stopniu orientuje się w zaleconej literaturze przedmiotu; Student/ka rozróżnia pojedyncze terminy z Student/ka zna w dobridym stopniu treść wszystkich tekstów literackich z obowiązkowej listy lektur sytuujących się w obrębie poszczególnych prądów literackich epoki staropolskiej i Student/ka zna w bardzo dobrym stopniu treść wszystkich tekstów literackich z obowiązkowej listy lektur sytuujących się w obrębie poszczególnych prądów literackich epoki staropolskiej i bardzo dobrze orientuje się 10

11 zakresu wiedzy teoretyczno-literackiej niezbędnej w procesie analizy i interpretacji dzieł literackich omawianych podczas wykładu i ćwiczeń. dobrze orientuje się w zaleconej literaturze przedmiotu; Student/ka rozróżnia większość terminów z zakresu wiedzy teoretycznoliterac kiej niezbędnej w procesie analizy i interpretacji dzieł literackich omawianych podczas wykładu i ćwiczeń. w zaleconej literaturze przedmiotu; Student/ka rozróżnia wszystkie terminy z zakresu wiedzy teoretyczno-literackiej niezbędnej w procesie analizy i interpretacji dzieł literackich omawianych podczas wykładu i ćwiczeń. U_01;U_0 Student/ka potrafi w pojedynczych przypadkach sklasyfikować dzieło literackie w obrębie procesu historycznoliterackiego (prądy literackie, środowiska literackie itp.); Student/ka potrafi w dostatecznym stopniu analizować i interpretować treści tekstów literackich ujętych na liście lektur obowiązkowych z uwzględnieniem ich sfery immanentnej oraz odpowiednich kontekstów. Student/ka potrafi w większości przypadków sklasyfikować dzieło literackie w obrębie procesu historycznoliterac kiego (prądy literackie, środowiska literackie itp.); Student/ka potrafi w dobrym stopniu analizować i interpretować treści tekstów literackich ujętych na liście lektur obowiązkowych z uwzględnieniem ich sfery immanentnej oraz odpowiednich kontekstów. Student/ka potrafi samodzielnie we wszystkich przypadkach sklasyfikować dzieło literackie w obrębie procesu historycznoliterackiego (prądy literackie, środowiska literackie itp.); tudent/ka samodzielnie potrafi w bardzo dobrym stopniu analizować i interpretować treści tekstów literackich ujętych na liście lektur obowiązkowych z uwzględnieniem ich sfery immanentnej oraz odpowiednich kontekstów. 10. Literatura podstawowa i uzupełniająca Literatura podstawowa Literatura podmiotowa I. ŚREDNIOWIECZE Anonim tzw. Gall, Kronika polska, tłum. R. Grodecki, oprac. M. Plezia, Wrocław 1989, BN I/59 [stąd: wstęp, Księga I i III]. Cały świat nie pomieściłby ksiąg. Staropolskie opowieści i przekazy apokryficzne, wyd. W. R. Rzepka i W. Wydra, wstęp M. Adamczyk, Warszawa 1996 [stąd: Czcienie o tem, kako dziewica Maryja kiedy posługowała w kościele, częstokroć uciechę anjelską miewała; Czcienie o nadobności ciała 11

12 błogosławionej dziewice Maryjej ; Czcienie o zwiastowaniu miłego Jezusa; Czcienie o tych znamionach, które się działy po wszemu światu przy narodzeniu ; Czcienie o tem, kiedy są przyszli do jaskini ; O tem, jako Jezus siedział pod drzewem palmowem ; Czcienie o tem, jako słali Jezusa po ogień ; O tem, jako miły Jezus zawieszał dzban...; od O krasie Jesukrystusowej do O nogach miłego Jezusa a o pościu]. Polska poezja świecka V wieku, oprac. M. Włodarski, Wrocław 1997, BN I/60 [stąd: wstęp; Rozmowa Mistrza Polikarpa ze Śmiercią; Skarga umierającego; Słota, Wiersz o chlebowym stole]. Średniowieczna pieśń religijna polska, oprac. M. Korolko, Wrocław 1980, BN I/65 [stąd: Bogurodzica; Lament świętokrzyski; Legenda o św. Aleksym; ogólna orientacja w tematyce i gatunkach pieśni]. Średniowieczna proza polska, oprac. S. Vrtel-Wierczyński, Wrocław 1959, BN I/68 [stąd: Kazania świętokrzyskie - Kazanie na dzień św. Katarzyny]. II. RENESANS Biernat z Lublina, Ezop, wstęp S. Grzeszczuk, oprac. J. S. Gruchała, Kraków 1997 [stąd: wstęp; wybrane trzy bajki oraz fragmenty Żywota Ezopa Fryga]. Górnicki Ł., Dworzanin polski, [w:] Ł. Górnicki, Pisma, oprac. R. Pollak, Warszawa 1961 [stąd: Księga I]. Kochanowski J., Fraszki, oprac. J. Pelc, Wrocław 1957 i nast. BN I 163 [wybór]. Kochanowski J., Odprawa posłów greckich, oprac. T. Ulewicz, Wrocław 1969 i nast. BN I/3. Kochanowski J., Pieśni, oprac. L. Szczerbicka Ślęk, Wrocław 1998, BN I 100 [stąd: wstęp; Czego chcesz od nas, Panie; z Ksiąg pierwszych pieśni:., 3., 7; z Ksiąg wtórych pieśni:., 3., 19., 4; Pieśń świętojańska o Sobótce]. Kochanowski J., Treny, oprac. J. Pelc, Wrocław 1969 i nast. BN I/1. Kubiak Z., Medytacje Janicjusza, Warszawa 1993 [stąd: Elegie: III, VII]. Mikołaj z Wilkowiecka, Historyja o chwalebnym Zmartwychwstaniu Pańskim, oprac. J. Okoń, Wrocław 1971, BN I/01. Rej M., Pisma wierszem, oprac. J. Krzyżanowski, Wrocław 1954, BN I/151. [stąd: Krótka rozprawa między trzema osobami: Panem, Wójtem a Plebanem]. III. BAROK Antologia literatury sowizdrzalskiej VI i VII wieku, oprac. S. Grzeszczuk, Wrocław 1985, BN I 186 [stąd: wstęp; Wyprawa plebańska]. Morsztyn J. A., Wybór poezji, oprac. W. Weintraub, Wrocław 1998, BN I/57 [stąd: wstęp; Nagrobek Perlisi; Ogród miłości; Niestatek (Prędzej kto wiatr ); Zapust; Do galerników; Do trupa; Na krzyżyk na piersiach jednej panny; Cuda miłości]. Morsztyn Z., Wybór wierszy, oprac, J. Pelc, Wrocław 1975, BN I/15 [stąd: wstęp; Votum; Pieśń w ucisku; Myśl ludzka; Emblemata: 44., 47., 113.]. Naborowski D., Poezje, oprac. J. Dürr Durski, Warszawa 1961 [stąd: Cień; Krótkość żywota; Na oczy królewny angielskiej; Do złej baby; Pieśń ad imitationem Horacyjuszowej ody Beatus ille qui procul negotiis ]. Pasek J. Ch., Pamiętniki, oprac. W. Czapliński, Wrocław 1979, BN I/6. Sęp Szarzyński M., Poezje, wstęp i oprac. J. S. Gruchała, Kraków 1997 lub M. Sęp Szarzyński, Poezje zebrane, wyd. R. Grześkowiak, A. Karpiński, K. Mrowcewicz, Warszawa 001 [stąd: cykl sonetów; Pieśni: II; V; Epitafijum Rzymowi]. Szymonowic Sz., Sielanki i pozostałe wiersze polskie, oprac. J. Pelc, Wrocław 000, BN I/18 [stąd: wstęp; Żeńcy; Kołacze]. Literatura przedmiotowa A. PODRĘCZNIKI I SYNTEZY Borowski A., Renesans, Warszawa 199. Hernas Cz., Barok (nowe wydania po 1996 roku). 1

13 Michałowska T., Średniowiecze, Warszawa 1998 lub nast. Pelc J., Barok epoka przeciwieństw, Warszawa Słownik literatury staropolskiej (Średniowiecze Renesans Barok), pod red. T. Michałowskiej, B. Otwinowskiej, E. Sarnowskiej-Temeriusz, Wrocław 1990 lub nast. Słownik sarmatyzmu, pod red. A. Borowskiego, Kraków 001. Witczak T., Literatura Średniowiecza, Warszawa Ziomek J., Renesans, Warszawa B. OPRACOWANIA SZCZEGÓŁOWE Błoński J., Mikołaj Sęp-Szarzyński a początki polskiego baroku, Kraków i nast. Chemperek D., Umysł przecię z swojego toru nie wybiega. O poezji medytacyjnej Daniela Naborowskiego, Lublin Grzeszczuk S., Błazeńskie zwierciadło. Rzecz o humorystyce sowizdrzalskiej VI i VII wieku, Kraków Jan Kochanowski. Interpretacje, pod red. J. Błońskiego, Kraków Karpiński A., Staropolska poezja ideałów ziemiańskich. Próba przekroju, Wrocław Künstler-Langner D., Idea vanitas, jej tradycje i toposy w poezji polskiego baroku, Toruń 1996 i nast. Lektury polonistyczne. Średniowiecze Renesans Barok, pod red. A. Borowskiego i J. S. Gruchały, t. I-III, Kraków [stąd: studia o utworach zamieszczonych w obowiązkowej liście lektur]. Mrowcewicz K., Czemu wolność mamy? Antynomie wolności w poezji Jana Kochanowskiego i Mikołaja Sępa Szarzyńskiego, Wrocław Nowicka Jeżowa A., Sarmaci i śmierć. O staropolskiej poezji żałobnej, Warszawa 199. Ostrowska E., O artyzmie polskich średniowiecznych zabytków językowych (Bogurodzica, Kazania świętokrzyskie, Posłuchajcie, bracia miła ), Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Językoznawcze, z. 0, Kraków Pelc J., Kochanowski. Szczyt renesansu w literaturze polskiej, Warszawa 001. Pelc J., Zbigniew Morsztyn, arianin i poeta, Wrocław Rytel J., Pamiętniki Paska na tle pamiętnikarstwa staropolskiego, Wrocław 196. Sokołowska J., Spory o barok. W poszukiwaniu modelu epoki, Warszawa Stępień P., Z literatury religijnej polskiego średniowiecza. Studia o czterech tekstach, Warszawa 003. Wydra W., Polskie pieśni średniowieczne. Studia o tekstach, Warszawa 003. Literatura uzupełniająca A. LITERATURA PODMIOTOWA (3 pozycje do wyboru) Baryka P., Z chłopa król, [w:] Dramaty staropolskie. Antologia, oprac. J. Lewański, t. 4, Warszawa Bielski M., Komedyja Justyna i Konstancyjej, [w:] Dramaty staropolskie. Antologia, oprac. J. Lewański, t. 1, Warszawa Bolesławiusz K., Przeraźliwe echo trąby ostatecznej, wyd. J. Sokolski, Warszawa 004. Chrestomatia staropolska. Teksty do roku 1543, wyd. W. R. Rzepka i W. Wydra, Wrocław 1995 i nast. Dramat liturgiczny, [w:] Dramaty staropolskie. Antologia, oprac. J. Lewański, t. 1, Warszawa Frycz Modrzewski A., O poprawie Rzeczpospolitej, [w:] tenże, Dzieła wszystkie, pod red. K. Kumanieckiego, t. 1, Warszawa Grabowiecki S., Rymy duchowne, oprac. K. Mrowcewicz, Warszawa Helikon sarmacki. Wątki i tematy polskiej poezji barokowej, oprac. A. Vincenz, Wrocław 1989, BN I/59. Kochanowski J., Dzieła polskie, oprac. J. Krzyżanowski, t. I, Warszawa [stąd: Zgoda, Proporzec, Zuzanna, Szachy, Muza]. Kochanowski J., Z łacińska śpiewa Słowian Muza. Elegie, foricenia, liryki w przekładzie Leopolda Staffa, wstęp Z. Kubiak, Warszawa 198. Kochanowski P., Tasso T., Gofred abo Jeruzalem wyzwolona, oprac. S. Grzeszczuk, Warszawa Korczyński A., Wizerunk złocistej przyjaźnią zdrady, wyd. R. Grześkowiak, Warszawa

14 Lubomirski S. H., Poezje zebrane, wyd. A. Karpiński, Warszawa [stąd: Tobiasz wyzwolony, Eklezjastes, Poezje Postu Świętego]. Lubomirski S. H., Rozmowy Artaksesa i Ewandra, wyd. J. Dąbkowska-Kujko, Warszawa 006 [stąd: rozmowy 3., 10., 1.]. Miaskowski K., Zbiór rytmów, wyd. A. Nowicka-Jeżowa, Warszawa Mistrz Wincenty Kadłubek, Kronika polska, tłum. i oprac. B. Kürbis, Wrocław 199, BN I/77. Morsztyn H., Światowa rozkosz, wyd. A. Karpiński, Warszawa Morsztyn J. A., Utwory zebrane, oprac. L. Kukulski, Warszawa Najstarsza poezja polsko-łacińska (do poł. VI w.), oprac. M. Plezia, Wrocław 195, BN I/141 [stąd utwory: Pawła z Krosna, Jana z Wiślicy, Jana Dantyszka, Andrzeja Krzyckiego, Mikołaja Hussowskiego, Stanisława Ciołka]. Opaliński Ł., Wybór pism, oprac. S. Grzeszczuk, Wrocław 1959, BN I/174 [stąd: Poeta nowy, Coś nowego]. Orzechowski S., Wybór pism oprac J. Starnawski, Wrocław 197, BN I/10 [stąd: List do Commendioniego oraz orientacja w tematyce i gatunkach prozy]. Proza polska wczesnego renesansu, oprac. J. Krzyżanowski, Warszawa 1954 [stąd: Rozmowy Marchołta z Salomonem; Historyja Aleksandra]. Rozmyślania dominikańskie, [w:] Cały świat nie pomieściłby ksiąg. Staropolskie opowieści i przekazy apokryficzne, wyd. W. R. Rzepka, W. Wydra, wstęp M. Adamczyk, Warszawa Sarbiewski M. K., Liryki, tłum. T. Karyłowski, oprac. M. Korolko i J. Okoń, Warszawa Sarbiewski M. K., Wykłady poetyki, tłum i oprac. S. Skimina, Wrocław 1958 [stąd: O poincie i dowcipie]. Stanisław ze Skarbimierza, Kazanie o wojnie sprawiedliwej i niesprawiedliwe, [w:] tenże, Mowy wybrane o mądrości, oprac. M. Korolko, Kraków 000. Twardowski K., Lekcje Kupidynowe, oprac. R. Grześkowiak, Warszawa Twardowski K., Łódź młodzi, wyd. R. Grześkowiak, Warszawa Twardowski K., Pochodnia Miłości Bożej, wyd. K. Mrowcewicz, Warszawa Wysoki umysł w dolnych rzeczach zawikłany. Antologia polskiej poezji metafizycznej epoki baroku, oprac. K. Mrowcewicz, Warszawa 1993 i nast. Zimorowic J. B., Sielanki nowe ruskie, oprac. L. Szczerbicka-Ślęk, Wrocław 1999, BN I/87. Zimorowic Sz., Roksolanki, oprac. L. Szczerbicka-Ślęk, Wrocław 1983, BN I/73 lub tenże, Roksolanki, wyd. R. Grześkowiak, Warszawa B. LITERATURA PRZEDMIOTOWA ( pozycje do wyboru) Abramowska J., Ład i fortuna. O tragedii renesansowej w Polsce, Wrocław Andrzej Frycz Modrzewski i problemy kultury polskiego odrodzenia, pod red. T. Bieńkowskiego, Wrocław Baczewski S., Szlachectwo. Studium z dziejów idei w piśmiennictwie polskim (druga połowa VI wieku VII wiek), Lublin 009. Bieńkowski T., Antyk w literaturze i kulturze staropolskiej ( ). Główne problemy i kierunki recepcji, Wrocław Bystroń J. S., Dzieje obyczajów w dawnej Polsce. Wiek VI-VIII, t. I-II, Warszawa Chelini J., Dzieje religijności w Europie Zachodniej w średniowieczu, tłum. I. Wyrzykowska i M. Wyrzykowska, Warszawa Curtius E. R., Literatura europejska i łacińskie średniowiecze, tłum. A. Borowski, Kraków 1997 i nast. Czechowicz A., Różność w rzeczach. O wyobraźni pisarskiej Wacława Potockiego, Warszawa 008. Człowiek średniowiecza, pod red. J. Le Goffa, tłum. M. Radożycka-Paoletti, Warszawa Delumeau J., Cywilizacja odrodzenia, tłum. E. Bąkowska, Warszawa Delumeau J., Grzech i strach. Poczucie winy w kulturze Zachodu III VIII w., tłum. A. Szymanowski, Warszawa Dziechcińska H., Kobieta w życiu i literaturze VI i VII wieku, Warszawa 001. Dziechcińska H., Świat i człowiek w pamiętnikach trzech stuleci: VI VII VIII, Warszawa 003. Guriewicz A., Kategorie kultury średniowiecznej, tłum. J. Dancygier, Warszawa Guriewicz A., Kultura i społeczeństwo średniowiecznej Europy. Exempla III wieku, tłum. Z. Dobrzyniecki, Warszawa Hanusiewicz M., Pięć stopni miłości. O wyobraźni erotycznej w polskiej poezji barokowej, Warszawa 004. Hanusiewicz M., Święte i zmysłowe w poezji religijnej polskiego baroku, Lublin Heers J., Święta głupców i karnawały, tłum. G. Majcher, Warszawa Huizinga J., Jesień średniowiecza, tłum. T. Brzostowski, Warszawa 199. Inspiracje platońskie literatury staropolskiej, pod red. A. Nowickiej-Jeżowej i P. Stępnia, Warszawa

15 [stąd studia: A. Kuczyńskiej, M. Hanusiewicz, P. Stępnia, A. Nowickiej-Jeżowej]. Jan Kochanowski. Z dziejów badań i recepcji twórczości, oprac. M. Korolko, Warszawa Kaczmarek M., Sarmacka Perspektywa sławy. Nad Wojną chocimską Wacława Potockiego, Wrocław 198. Kłoczowski J., Młodsza Europa. Europa Środkowo-Wschodnia w kręgu cywilizacji chrześcijańskiej średniowiecza, Warszawa Koehler K., Stanisław Orzechowski i dylematy humanizmu renesansowego, Kraków 004. Krzywy R., Sztuka wyborów i dar inwencji. Studium o strukturze gatunkowej poematów Jana Kochanowskiego, Warszawa 008. Künstler-Langner D., Człowiek i cierpienie w poezji polskiego baroku, Toruń 000. Lasocińska E., Cnota sama z mądrością jest naszym żywotem. Stoickie pojęcie cnoty w poezji polskiej VII wieku, Warszawa 003. Le Goff J., Kultura średniowiecznej Europy, tłum. H. Szumańska-Grossowa, Warszawa Literatura polskiego baroku w kręgu idei, pod red. A. Nowickiej-Jeżowej, M. Hanusiewicz, A. Karpińskiego, Lublin 1995 [stąd studia: K. Obremskiego, J. K. Golińskiego, M. Wichowej, J. Kotarskiej, A. Karpińskiego, A. Nowickiej-Jeżowej]. Literatura staropolska w kontekście europejskim, pod red. T. Michałowskiej i J. Ślaskiego, Wrocław Mazurkiewicz R., Polskie średniowieczne pieśni maryjne, Kraków 00. Michałowska T., Mediaevalia i inne, Warszawa Michałowska T., Poetyka i poezja. Studia i szkice staropolskie, Warszawa 198. Mrowcewicz K., Trivium poetów polskich epoki baroku: klasycyzm manieryzm barok. Studia nad poezją VII stulecia, Warszawa 005. Partyka J., Żona wyćwiczona. Kobieta pisząca w kulturze VI i VII wieku, Warszawa 004. Prejs M., Oralność i mnemonika. Późny barok w kulturze polskiej, Warszawa 009. Raubo G., Barokowy świat człowieka. Refleksja antropologiczna w twórczości Stanisława Herakliusza Lubomirskiego, Poznań Raubo G., Światło przyrodzone. Rozum w literaturze polskiego baroku, Poznań 006. Sokolski J., Bogini, pojęcie, demon. Fortuna w dziełach autorów staropolskich, Wrocław Sokołowska J., Dwie nieskończoności. Szkice o literaturze barokowej Europy, Warszawa Studia porównawcze o literaturze staropolskiej, pod red. T. Michałowskiej i J. Ślaskiego, Wrocław Tatarkiewicz W., Historia estetyki. Estetyka średniowieczna, Warszawa 1989, t. II. Teusz L., Bolesna Muza nie Parnasu Góry, ale Golgoty. Mesjady polskie VII stulecia, Warszawa 00. Ulewicz T., Iter Romano-Italicum Polonorum, Kraków Ulewicz T., Sarmacja. Studium z problematyki słowiańskiej V i VI wieku, Kraków Ullmann W., Średniowieczne korzenie renesansowego humanizmu, tłum. J. Mach, Łódź Wespazjan Kochowski. W kręgu kultury literackiej, pod red. D. Chemperka, Lublin 003 [stąd studia: S. Nieznanowskiego, K. Meller, E. Kauer]. Wilczek P., Literatura polskiego renesansu, Katowice Nakład pracy studenta - bilans punktów ECTS Nakład pracy studenta (forma opisowa): Zajęcia z bezpośrednim udziałem prowadzącego (tzw. kontaktowe): - wykład prowadzony w wymiarze 30 godz. semestralnie, - ćwiczenia prowadzone w wymiarze godz. tygodniowo, łącznie 30 godz. - student może uczestniczyć w prowadzonych co tydzień w wymiarze 1 godz. konsultacjach. Średnio na 1 studenta wypada semestralnie 1/ godz. - zaliczenie semestralne / egzamin / itp. średnio na studenta 1 godz./semestr; Razem zajęcia kontaktowe: 61,5 Praca samodzielna studenta: Przygotowanie do wykładów i ćwiczeń: - 35 godz. semestralnie Przygotowanie do egzaminu: 35 godz. Czytanie lektur: 100 godz. Razem praca samodzielna: 170 godz. Suma godzin (kontaktowych i samodzielnych) 31,5 godz. 15

16 Liczba punktów ECTS 8, w tym kontaktowe, a praca własna Zatwierdzenie karty przedmiotu do realizacji 1. Odpowiedzialny za przedmiot: Marek Nalepa. Dyrektor Instytutu: dr Andrzej Juszczyk Przemyśl, data 9 maja 01 16

17 KARTA PRZEDMIOTU/MODUŁU/SYLABUS PRZEDMIOTOWY 1. Przedmiot i jego usytuowanie w systemie studiów 57. Jednostka prowadząca kierunek studiów Instytut Polonistyki 58. Nazwa kierunku studiów Filologia polska 59. Forma prowadzenia studiów Stacjonarne 60. Profil studiów ogólnoakademicki 61. Poziom kształcenia Studia I stopnia 6. Nazwa przedmiotu 63. Kod przedmiotu FP-PP-G-O-04 Opcja IV Polskie spory krytycznoliterackie i literaturoznawcze 64. Poziom/kategoria przedmiotu Przedmiot kształcenia kirunkowego 65. Status przedmiotu Fakultatywny 66. Usytuowanie przedmiotu w planie studiów Semestr IV 67. Język wykładowy Polski 68. Liczba punktów ECTS 69. Koordynator przedmiotu Dr Jan Musiał 70. Odpowiedzialny za realizację przedmiotu Dr Jan Musiał. Formy zajęć dydaktycznych i ich wymiar (godziny w siatce studiów; tygodnie praktyk) Wykład DW 15 Ćwiczenia DC Konwersatorium DK Laboratorium DL Projekt DP Seminarium DS Praktyka DPZ 4. Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych kompetencji Student opiera się na zdobytej już wiedzy historycznoliterackiej, językoznawczej i teoretycznoliterackiej, poszerzając swoje horyzonty poznawcze. Student uwrażliwiany jest na zmienność metodologii i mód literaturoznawczych, idących często w parze z nowinkami filozoficznymi. 17

18 5. Efekty kształcenia przedmiotu, wraz z odniesieniem do efektów kształcenia dla obszaru (obszarów) i kierunku Lp. W01 -W03 W10 W08 W09 K04 K05 Opis efektów kształcenia Student ma podstawową wiedzę teoretyczną i metodologiczną z zakresu filologii polskiej. Pogłębia wiedzę o głównych kierunkach rozwoju literaturoznawstwa polskiego i światowego. Rozumie współzależność myśli literaturoznawczej z rozwojem (lub regresem) myśli humanistycznej, szczególnie filozoficznej. Potrafi dostrzec mielizny współczesnej poprawności politycznej także na terenie swojej dziedziny i ustosunkować się do niej krytycznie. Odniesienie do kierunkowych efektów kształcenia W01-W03 W07 W05, W06 K04, K05 6. Treści kształcenia oddzielnie dla każdej formy zajęć dydaktycznych (W wykład; K konwersatorium; C ćwiczenia, P projekt, S- seminarium, PZ praktyka) Lp. W08 W04 W09 W10 W04 K03 W03 W05 W05 Tematyka zajęć szczegółowy opis bloków tematycznych wg form dydaktycznych Liczba godzin Estetyczne i pozaestetyczne wyznaczniki literackości Historia literatów czy dzieł literackich? 1 Od wpływologii do intertekstualności 1 Czy gender studies wywodzą się z genetyzmu? 1 Wieszczowie posągowi i odbrązowieni 1 Aksjologiczny spór interdyscyplinarny o estetyzm (formalizm) 1 Pod prąd (aksjologiczny - w literaturoznawstwie polskim) 1 Teoria czy teorie (rodzajowe) literatury? 1 Charakter sądów w literaturze: quasi czy rzeczywiste? 1 W08 Surrealizm socjalistyczny - manowce literatury i krytyki zideologizowanej 1 W09 U0 U0 K05 Forma przed treścią- kontestowane pokłosie strukturalizmu 1 Piękna niechciana (krytyka personalistyczna) Czy dzisiejsza krytyka literacka jest poza krytyką? Aporie współczesnej humanistyki Metody weryfikacji efektów kształcenia /w odniesieniu do poszczególnych efektów/ 18

19 Efekt kształcenia W01. W14, W17 Egzamin ustny Egzamin pisemny Forma weryfikacji Kolokwium Projekt Sprawdzian Sprawozdanie Inne 9. Ocena osiągniętych efektów kształcenia 9.1. Sposoby oceny Ocena podsumowująca P1 Egzamin ustny 9.. Kryteria oceny (opisowo; możliwe inne formy ustalone dla Instytutu) Efekt kształcenia (przedmiotu) W15, W16, W18, W19, W U Na ocenę 3 Na ocenę 4 Na ocenę 5 Student ogarnia współczesną problematykę literaturoznawczą. 10. Literatura podstawowa i uzupełniająca Student orientuje się ponadto w historii przemian tendencji metodologicznych i literaturoznawczych. Student zna wszystkie dwudziestowieczne spory krytycznoliterackie i literaturoznawcze i potrafi samodzielnie do nich się ustosunkować. A. Biernacki, Historia ośmiu zjazdów polonistycznych, Warszawa J. Błoński, Bezładne rozważania starego krytyka [w:] Wszystko, co literackie, t. 1, Kraków 001. W. Bolecki, Polowanie na postmodernistów (w Polsce) i inne szkice, Kraków W. Borowy, O wpływach i zależnościach w literaturze [w:] Teoria badań literackich w Polsce, 1.1, Kraków T. Boy-Żeleński, Brązownicy [w:] Pisma, t. 4, Warszawa T. Burek, Rozmyte tradycje [w:] Żadnych marzeń, Sussex A. Burzyńska, Poststrukturalizm, dekonstrukcja, feminizm, gender, dyskursy mniejszości i co dalej? [w:] Sporne i bezsporne problemy współczesnej wiedzy o literaturze, Warszawa 00. Co nam zostało?-ze strukturalizmu (J. Sławiński), - z hermeneutyki (K. Bartoszyński), - z marksizmu (H. Markiewicz), - z psychoanalizy (D. Danek), - z fenomenologii (D. Ulicka) [w:] Sporne i bezsporne..., Warszawa 00. J. Culler, Co to jest literatura i czy pytanie to ma jakiekolwiek znaczenie? [w:] Teoria literatury. Bardzo krótkie wprowadzenie, Warszawa M. Głowiński, O intertekstualności [w:] Nowe problemy metodologiczne literaturoznawstwa, Kraków 199. R. Ingarden, O tak zwanej prawdzie w literaturze [w:] Szkice z filozofii literatury, Kraków 000. J. Kleiner, Historyczność i pozaczasowość w dziele literackim [w:] Teoria badań literackich w Polsce, Kraków S. Kołaczkowski, Bilans estetyzmu [w:] Pisma wybrane, t., Kraków Krytyka a konformizm [seria wypowiedzi w:] Dziennik", Х-ХІІ

20 J. Łukasiewicz, Rytm czyli powinność. Szkice o książkach i ludziach po roku 1980, Wrocław J. M. Rymkiewicz, Słowacki. Encyklopedia, Warszawa 004. D. Skórczewski, Spory o krytykę literacką w dwudziestoleciu międzywojennym, Kraków 00. S. Skwarczyńska, Etos badacza [w:] Studia i szkice literackie, Warszawa J. Sławiński, Problemy literaturoznawczej terminologii [w:] Dzieło, język tradycja, Warszawa Słowacki mistyczny. Propozycje i dyskusje sympozjum. Warszawa grudnia 1979, Pod red. M. Janion i M. Żmigrodzkiej, Warszawa T. Terlecki, Krytyka personalistyczna, Warszawa K. Uniłowski, Zabili go i uciekł [w:] Koloniści i koczownicy. O najnowszej prozie i krytyce literackiej, Kraków Nakład pracy studenta - bilans punktów ECTS Zajęcia z bezpośrednim udziałem prowadzącego (tzw. kontaktowe): - wykład prowadzony w wymiarze godz. tygodniowo, łącznie 15 godz. Praca samodzielna studenta: Przygotowanie do egzaminu: 15 godz. Czytanie lektur: 5 godz. Razem praca samodzielna: 40 godz. Suma godzin (kontaktowych i samodzielnych) 55 godz. Liczba punktów ECTS 1. Zatwierdzenie karty przedmiotu do realizacji 1. Odpowiedzialny za przedmiot:. Dyrektor Instytutu: 0

OPIS PRZEDMIOTU. Literatura staropolska /p,1,I. Wydział Humanistyczny. filologia polska. ogólnoakademicki. stacjonarne

OPIS PRZEDMIOTU. Literatura staropolska /p,1,I. Wydział Humanistyczny. filologia polska. ogólnoakademicki. stacjonarne OPIS PRZEDMIOTU Nazwa Kod Literatura staropolska 09.01.11/p,1,I Humanistyczny filologia polska Specjalność/specjalizacja Dla wszystkich studentów pierwszego roku Poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU. Literatura staropolska. Wydział Humanistyczny. Instytut Filologii Polskiej i Kulturoznawstwa. Filologia polska.

OPIS PRZEDMIOTU. Literatura staropolska. Wydział Humanistyczny. Instytut Filologii Polskiej i Kulturoznawstwa. Filologia polska. Załącznik Nr 1.11 pieczątka jednostki organizacyjnej OPIS PRZEDMIOTU, PROGRAMU NAUCZANIA ORAZ SPOSOBÓW WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA CZEŚĆ A * (opis przedmiotu i programu nauczania) OPIS PRZEDMIOTU Nazwa

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU W ROKU AKADEM. 2011/2012

PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU W ROKU AKADEM. 2011/2012 PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU W ROKU AKADEM. 2011/2012 Przedmiot: Historia literatury polskiej (literatura staropolska i oświeceniowa) Rok studiów: pierwszy Kierunek studiów: filologia polska Specjalizacja:

Bardziej szczegółowo

Nazwa przedmiotu Strategie kompozycyjne powieści XIX i XX w WH-FiPlP-PKP-SKP-W-S14_pNadGenV25YP. Wydział Humanistyczny

Nazwa przedmiotu Strategie kompozycyjne powieści XIX i XX w WH-FiPlP-PKP-SKP-W-S14_pNadGenV25YP. Wydział Humanistyczny Strategie kompozycyjne powieści XIX i XX w. - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Strategie kompozycyjne powieści XIX i XX w. Kod przedmiotu 09.2-WH-FiPlP-PKP-SKP-W-S14_pNadGenV25YP Wydział

Bardziej szczegółowo

Historia literatury współczesnej

Historia literatury współczesnej dr Alina Molisak Historia literatury współczesnej Ćwiczenia dla IV roku studiów stacjonarnych drugiego poziomu kształcenia (30 h) Semestr zimowy, rok akademicki 2010/2011 Poniedziałek, 15:00, Gmach Polonistyki,

Bardziej szczegółowo

Tradycja kulturowa literatury - opis przedmiotu

Tradycja kulturowa literatury - opis przedmiotu Tradycja kulturowa literatury - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Tradycja kulturowa literatury Kod przedmiotu 09.2-WH-FiPlD-TRA-2-Ć-S14_pNadGenCYJ15 Wydział Kierunek Wydział Humanistyczny

Bardziej szczegółowo

Matura 2014 wykaz lektur liceum, technikum. Maturzyści

Matura 2014 wykaz lektur liceum, technikum. Maturzyści Matura 2014 wykaz lektur liceum, technikum Maturzyści Ponieważ temat maturalny z języka polskiego zredagowany jest w odniesieniu do tekstu literackiego, który zdający otrzymuje, tematy wypracowań na egzaminie

Bardziej szczegółowo

Kierunek i poziom studiów: FILOLOGIA POLSKA, studia stacjonarne (poziom I) Sylabus modułu: Historia literatury polskiej średniowiecza i renesansu

Kierunek i poziom studiów: FILOLOGIA POLSKA, studia stacjonarne (poziom I) Sylabus modułu: Historia literatury polskiej średniowiecza i renesansu Uniwersytet Śląski w Katowicach str. 1 Kierunek i poziom studiów: FILOLOGIA POLSKA, studia stacjonarne (poziom I) Sylabus modułu: Historia literatury polskiej średniowiecza i renesansu Kod modułu: 02-FP-S1-HLPSR

Bardziej szczegółowo

Warsztaty pisania poezji - opis przedmiotu

Warsztaty pisania poezji - opis przedmiotu Warsztaty pisania poezji - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Warsztaty pisania poezji Kod przedmiotu 09.2-WH-FiPlP-PKP-WPL-L-S14_pNadGen23AUL Wydział Kierunek Wydział Humanistyczny Filologiczna

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU/MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS)

OPIS PRZEDMIOTU/MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) OPIS PRZEDMIOTU/MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) 1. Nazwa przedmiotu/modułu w języku polskim Antropologia teatru 2. Nazwa przedmiotu/modułu w języku angielskim Theater Anthropology 3. Jednostka prowadząca

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia egzaminacyjne z j. polskiego dla kl. 3f semestr letni 2014/ Ferdydurke W. Gombrowicza styl, język, pojęcie formy

Zagadnienia egzaminacyjne z j. polskiego dla kl. 3f semestr letni 2014/ Ferdydurke W. Gombrowicza styl, język, pojęcie formy Zagadnienia egzaminacyjne z j. polskiego dla kl. 3f semestr letni 2014/15 1. Ferdydurke W. Gombrowicza styl, język, pojęcie formy 2. Ferdydurke W. Gombrowicza jako powieść awangardowa 3. Granica jako powieść

Bardziej szczegółowo

I.2 Matryca efektów kształcenia: filolo drugiego stopnia WIEDZA. MODUŁ 21 Nau społeczne - przedmiot doo wyboru. MODUŁ 20 Seminarium magisterskie

I.2 Matryca efektów kształcenia: filolo drugiego stopnia WIEDZA. MODUŁ 21 Nau społeczne - przedmiot doo wyboru. MODUŁ 20 Seminarium magisterskie I.2 Matryca efektów kształcenia: filolo drugiego stopnia Efekty kształcenia na kierunku Opis kierunkowych efektów kształcenia Odniesienie efektów do obszaru wiedzy MODUŁ 20 Seminarium magisterskie Seminarium

Bardziej szczegółowo

30 godz. wykładów 30 godz. ćwiczeń audytoryjnych

30 godz. wykładów 30 godz. ćwiczeń audytoryjnych SYLLABUS Lp. Element Opis 1 2 Nazwa przedmiotu/ modułu Typ przedmiotu/ modułu Literatura dwudziestolecia i II wojny światowej obowiązkowy 3 Instytut Instytut Nauk Humanistyczno-Społecznych i Turystyki

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU. Literatura współczesna 09.01.19/k,1,muIII. Wydział Humanistyczny. Instytut Filologii Polskiej i Kulturoznawstwa.

OPIS PRZEDMIOTU. Literatura współczesna 09.01.19/k,1,muIII. Wydział Humanistyczny. Instytut Filologii Polskiej i Kulturoznawstwa. OPIS PRZEDMIOTU Nazwa Kod Literatura współczesna 09.01.19/k,1,muIII Wydział Wydział Humanistyczny Instytut/Katedra Instytut Filologii Polskiej i Kulturoznawstwa Kierunek Filologia polska Specjalność/specjalizacja

Bardziej szczegółowo

1 OPIS PRZEDMIOTU, PROGRAMU ORAZ SPOSOBÓW WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA

1 OPIS PRZEDMIOTU, PROGRAMU ORAZ SPOSOBÓW WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA 1 OPIS PRZEDMIOTU, PROGRAMU NAUCZANIA ORAZ SPOSOBÓW WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA CZEŚĆ A * (opis przedmiotu i programu nauczania) OPIS PRZEDMIOTU Współczesna krytyka literacka i refleksja literaturoznawcza

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU, PROGRAMU NAUCZANIA ORAZ SPOSOBÓW WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA. CZEŚĆ A * (opis przedmiotu i programu nauczania) OPIS PRZEDMIOTU

OPIS PRZEDMIOTU, PROGRAMU NAUCZANIA ORAZ SPOSOBÓW WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA. CZEŚĆ A * (opis przedmiotu i programu nauczania) OPIS PRZEDMIOTU pieczątka jednostki organizacyjnej 1 OPIS PRZEDMIOTU, PROGRAMU NAUCZANIA ORAZ SPOSOBÓW WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA CZEŚĆ A * (opis przedmiotu i programu nauczania) OPIS PRZEDMIOTU Nazwa przedmiotu

Bardziej szczegółowo

gr. zaaw. 180 na ocenę Zaliczenie W 60 greckiej i łacińskiej K 10 Rodzaj zajęć Liczba godzin Ć 180 Ć 180 K 120 Egzamin 8 K 120 Egzamin 8 K 30 K 30

gr. zaaw. 180 na ocenę Zaliczenie W 60 greckiej i łacińskiej K 10 Rodzaj zajęć Liczba godzin Ć 180 Ć 180 K 120 Egzamin 8 K 120 Egzamin 8 K 30 K 30 Program studiów Program studiów licencjackich na kierunku filologia klasyczna i studia śródziemnomorska, specjalność filologia klasyczna Na studiach licencjackich student musi uzyskać minimum 180 pkt.

Bardziej szczegółowo

Nakład pracy studenta bilans punktów ECTS Obciążenie studenta

Nakład pracy studenta bilans punktów ECTS Obciążenie studenta Lp. Element Opis 1 Nazwa Wstęp do językoznawstwa 2 Typ obowiązkowy 3 Instytut Instytut Nauk Humanistyczno-Społecznych i Turystyki Kod 4 PPWSZ-FA-1-15t-s/n Kierunek, kierunek: filologia 5 specjalność, specjalność:

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE I. KARTA PRZEDMIOTU: Historia Literatury Angielskiej (Konwersatorium)

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE I. KARTA PRZEDMIOTU: Historia Literatury Angielskiej (Konwersatorium) PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE I. KARTA PRZEDMIOTU: Historia Literatury Angielskiej (Konwersatorium) I rok studiow I stopnia CEL PRZEDMIOTU C1 Poznanie elementarnej terminologii używanej w naukach humanistycznych,

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE I. KARTA PRZEDMIOTU: Historia Literatury Angielskiej (Konwersatorium)

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE I. KARTA PRZEDMIOTU: Historia Literatury Angielskiej (Konwersatorium) PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE I. KARTA PRZEDMIOTU: Historia Literatury Angielskiej (Konwersatorium) I rok studiow I stopnia (studia niestacjonarne) CEL PRZEDMIOTU C1 Poznanie elementarnej terminologii używanej

Bardziej szczegółowo

Poetyka - opis przedmiotu

Poetyka - opis przedmiotu Poetyka - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Poetyka Kod przedmiotu 09.2-WH-FP-POE-Ć-S14_pNadGenLUC83 Wydział Kierunek Wydział Humanistyczny Filologia polska Profil ogólnoakademicki Rodzaj

Bardziej szczegółowo

Kierunek i poziom studiów: FILOLOGIA POLSKA, studia stacjonarne (poziom I) Sylabus modułu: Literatura polska Kod modułu 02-FP-S1-LP18-44

Kierunek i poziom studiów: FILOLOGIA POLSKA, studia stacjonarne (poziom I) Sylabus modułu: Literatura polska Kod modułu 02-FP-S1-LP18-44 Uniwersytet Śląski w Katowicach str. 1 Kierunek i poziom studiów: FILOLOGIA POLSKA, studia stacjonarne (poziom I) Sylabus modułu: Literatura polska 1918-19 1. Informacje ogólne Kod modułu 02-FP-S1-LP18-

Bardziej szczegółowo

Sylabusy przedmiotów modułu I filologicznego studia 1. stopnia stacjonarne KIERUNEK: FILOLOGIA POLSKA, rok akademicki 2014/2015

Sylabusy przedmiotów modułu I filologicznego studia 1. stopnia stacjonarne KIERUNEK: FILOLOGIA POLSKA, rok akademicki 2014/2015 Sylabusy przedmiotów modułu I filologicznego studia 1. stopnia stacjonarne KIERUNEK: FILOLOGIA POLSKA, rok akademicki 014/015 SPIS TREŚCI IC. MODUŁ PRZEDMIOTÓW KIERUNKOWYCH I C1. MODUŁ PRZEDMIOTÓW LITERATUROZNAWCZYCH

Bardziej szczegółowo

MODUŁ KSZTAŁCENIA: Praktyczna nauka języka angielskiego: moduł 2

MODUŁ KSZTAŁCENIA: Praktyczna nauka języka angielskiego: moduł 2 Uniwersytet Śląski w Katowicach str. 1 Program kształcenia, załącznik nr 1. nazwa kierunku FILOLOGIA ANGIELSKA. poziom kształcenia drugi. profil kształcenia ogólnoakademicki 4. forma prowadzenia stacjonarne

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO - POZIOM PODSTAWOWY

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO - POZIOM PODSTAWOWY WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO - POZIOM PODSTAWOWY WIADOMOŚCI O EPOCE wiadomości Określa ramy czasowe i genezę nazwy epoki. Wymienia głównych reprezentantów omawianych kierunków literackich. Wymienia

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO - OCENIANIE BIEŻĄCE, SEMESTRALNE I ROCZNE (2015/2016)

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO - OCENIANIE BIEŻĄCE, SEMESTRALNE I ROCZNE (2015/2016) WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO - OCENIANIE BIEŻĄCE, SEMESTRALNE I ROCZNE (2015/2016) Ocena dopuszczająca: Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który opanował wiadomości i umiejętności określone

Bardziej szczegółowo

gr. zaaw. 180 na ocenę Zaliczenie W 60 greckiej i łacińskiej K 10 Rodzaj zajęć Liczba godzin Ć 180 Ć 180 K 120 Egzamin 8 K 120 Egzamin 8 K 30

gr. zaaw. 180 na ocenę Zaliczenie W 60 greckiej i łacińskiej K 10 Rodzaj zajęć Liczba godzin Ć 180 Ć 180 K 120 Egzamin 8 K 120 Egzamin 8 K 30 Program studiów Program studiów licencjackich na kierunku filologia klasyczna i studia śródziemnomorska, specjalność filologia klasyczna Na studiach licencjackich student musi uzyskać minimum 180 pkt.

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z języka polskiego dla klasy pierwszej technikum. I STAROŻYTNOŚĆ

Wymagania edukacyjne z języka polskiego dla klasy pierwszej technikum. I STAROŻYTNOŚĆ Wymagania edukacyjne z języka polskiego dla klasy pierwszej technikum. Wymagania na ocenę dopuszczającą. : I STAROŻYTNOŚĆ Sinusoidę Krzyżanowskiego: następstwo epok literackich i czas ich trwania. 1. Wybrane

Bardziej szczegółowo

1. Kierunek studiów: filologia polska studia pierwszego stopnia profil ogólnoakademicki

1. Kierunek studiów: filologia polska studia pierwszego stopnia profil ogólnoakademicki 1. Kierunek studiów: filologia polska studia pierwszego stopnia profil ogólnoakademicki 2. Obszar kształcenia w zakresie nauk humanistycznych: Kierunek studiów filologia polska obejmuje dwie związane ze

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2010/2011

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2010/2011 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu Instytut Pedagogiczny Karta przedmiotu obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2010/2011 Kierunek studiów: Pedagogika Profil: Ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Raciborzu

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Raciborzu Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Raciborzu KARTA PRZEDMIOTU 1. Nazwa przedmiotu: Translatoryka tekstu 2. Kod przedmiotu: FAT-21 3. Okres ważności karty: 2015-2018 4. Forma : studia pierwszego stopnia

Bardziej szczegółowo

CZESŁAW MIŁOSZ : życie i twórczość (bibliografia w wyborze)

CZESŁAW MIŁOSZ : życie i twórczość (bibliografia w wyborze) PUBLICZNA BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W KONINIE FILIA W KOLE 62-600 Koło, ul. Toruńska 60 tel. (0-63) 2721261 e-mail kolo@pbpkonin.pl www.pbpkonin.pl CZESŁAW MIŁOSZ : życie i twórczość (bibliografia w wyborze)

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. M4/2/2 w języku polskim Nazwa przedmiotu w języku angielskim USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW. dr Beata Płaczkiewicz

KARTA PRZEDMIOTU. M4/2/2 w języku polskim Nazwa przedmiotu w języku angielskim USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW. dr Beata Płaczkiewicz KARTA PRZEDMIOTU Kod przedmiotu M4/2/2 w języku polskim Nazwa przedmiotu w języku angielskim USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW Psychologia ogólna General Psychology Kierunek studiów Forma studiów

Bardziej szczegółowo

Konwersatoria tematyczne III - opis przedmiotu

Konwersatoria tematyczne III - opis przedmiotu Konwersatoria tematyczne III - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Konwersatoria tematyczne III Kod przedmiotu 08.0-WH-FilozT-konwersattem3.st.2014-K-S14_pNadGenDC3BP Wydział Kierunek Wydział

Bardziej szczegółowo

USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW

USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW KARTA PRZEDMIOTU Kod przedmiotu M2/2/1 w języku polskim Wstęp do językoznawstwa Nazwa przedmiotu w języku angielskim Introduction to Linguistics USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW Kierunek studiów

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. w języku polskim Podstawy bezpieczeństwa państwa

KARTA PRZEDMIOTU. w języku polskim Podstawy bezpieczeństwa państwa KARTA PRZEDMIOTU Kod przedmiotu M1/9 Nazwa przedmiotu w języku polskim Podstawy bezpieczeństwa państwa USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW Kierunek studiów Forma studiów Poziom studiów Profil studiów

Bardziej szczegółowo

Stylistyka języka angielskiego

Stylistyka języka angielskiego SYLLABUS Lp. Element Opis 1 2 Nazwa przedmiotu/ modułu Typ przedmiotu/ modułu Stylistyka języka angielskiego obowiązkowy 3 Instytut Instytut Nauk Humanistyczno-Społecznych i Turystyki 4 5 Kod przedmiotu/

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA POLSKIEGO 2013 2014. / zakresy pytań części szkolnej /

EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA POLSKIEGO 2013 2014. / zakresy pytań części szkolnej / EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA POLSKIEGO 2013 2014 / zakresy pytań części szkolnej / Wielka synteza epok literackich od antyku do oświecenia - ramy czasowe - podstawy filozoficzne, hasła, idee, bohaterowie

Bardziej szczegółowo

Wybrane zagadnienia z filozofii i etyki (wybieralny) - opis przedmiotu

Wybrane zagadnienia z filozofii i etyki (wybieralny) - opis przedmiotu Wybrane zagadnienia z filozofii i etyki (wybieralny) - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Wybrane zagadnienia z filozofii i etyki (wybieralny) Kod przedmiotu 06.4-WI-ArchKP-wyb.zag.z filozofii-

Bardziej szczegółowo

Kierunkowe efekty kształcenia Po ukończeniu studiów absolwent:

Kierunkowe efekty kształcenia Po ukończeniu studiów absolwent: EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW FILOLOGIA POLSKA poziom kształcenia profil kształcenia tytuł zawodowy absolwenta studia pierwszego stopnia ogólnoakademicki licencjat I. Umiejscowienie kierunku

Bardziej szczegółowo

I. Umiejscowienie kierunku w obszarze/obszarach kształcenia wraz z uzasadnieniem:

I. Umiejscowienie kierunku w obszarze/obszarach kształcenia wraz z uzasadnieniem: Załącznik nr 2 do uchwały nr 182/09/2013 Senatu UR z 26 września 2013 roku EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW FILOLOGIA POLSKA poziom kształcenia profil kształcenia tytuł zawodowy absolwenta studia

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. w języku polskim w języku angielskim USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW

KARTA PRZEDMIOTU. w języku polskim w języku angielskim USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu KARTA PRZEDMIOTU w języku polskim w języku angielskim M4/2/6 USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW Psychologia rozwoju dziecka Psychology of Child Development Kierunek

Bardziej szczegółowo

60 h seminarium - Nakład pracy studenta bilans punktów ECTS Obciążenie studenta

60 h seminarium - Nakład pracy studenta bilans punktów ECTS Obciążenie studenta Lp. Element Opis 1 Nazwa Seminarium dyplomowe 2 Typ obowiązkowy 3 Instytut Nauk Humanistyczno-Społecznych i Turystyki 4 Kod PPWSZ -FP-1-510-s Kierunek, kierunek: filologia polska 5 specjalność, specjalność:

Bardziej szczegółowo

SYLABUS. Katedra Politologii

SYLABUS. Katedra Politologii 1.10.2014 r. SYLABUS Nazwa przedmiotu Nauka o polityce Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Wydział Socjologiczno-Historyczny Katedra Politologii Kod przedmiotu MK_2 Studia Kierunek studiów Poziom kształcenia

Bardziej szczegółowo

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2011/2012

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2011/2012 Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Karta przedmiotu obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2011/2012 WydziałPsychologii i Nauk Humanistycznych Kierunek studiów:

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA JĘZYK POLSKI

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA JĘZYK POLSKI PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA JĘZYK POLSKI Formy aktywności i częstotliwość ich sprawdzania: Lp. Forma aktywności Skrót Częstotliwość (min. w semestrze) 1. odpowiedź ustna o 1 2. czytanie ze zrozumieniem

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 5 KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Wstęp do językoznawstwa. 2. KIERUNEK: filologia, specjalność filologia angielska

Załącznik Nr 5 KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Wstęp do językoznawstwa. 2. KIERUNEK: filologia, specjalność filologia angielska Załącznik Nr 5 KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Wstęp do językoznawstwa 2. KIERUNEK: filologia, specjalność filologia angielska 3. POZIOM STUDIÓW: studia pierwszego stopnia 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW:

Bardziej szczegółowo

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2012/2013

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2012/2013 Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Karta przedmiotu obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2012/2013 Wydział Psychologii i Nauk Humanistycznych Kierunek studiów:

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU. Wydział Humanistyczny. Instytut Filologii Polskiej i Kulturoznawstwa. Filologia polska. ogólnoakademicki.

OPIS PRZEDMIOTU. Wydział Humanistyczny. Instytut Filologii Polskiej i Kulturoznawstwa. Filologia polska. ogólnoakademicki. OPIS PRZEDMIOTU Nazwa Literatura polska po 1945 r. Kod 09.01.17/k,1,V (sem. zimowy) / 09.01.17/k,1,V-VI (sem. letni) Wydział Wydział Humanistyczny Instytut/Katedra Instytut Filologii Polskiej i Kulturoznawstwa

Bardziej szczegółowo

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia UCHWAŁA Nr 44/ 2012 Senatu Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie z dnia 23 maja 2012 r. w sprawie określenia efektów kształcenia na kierunku filologia polska studia pierwszego i drugiego stopnia o

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU, PROGRAMU NAUCZANIA ORAZ SPOSOBÓW WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA. CZEŚĆ A * (opis przedmiotu i programu nauczania) OPIS PRZEDMIOTU

OPIS PRZEDMIOTU, PROGRAMU NAUCZANIA ORAZ SPOSOBÓW WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA. CZEŚĆ A * (opis przedmiotu i programu nauczania) OPIS PRZEDMIOTU OPIS PRZEDMIOTU, PROGRAMU NAUCZANIA ORAZ SPOSOBÓW WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA CZEŚĆ A * (opis przedmiotu i programu nauczania) OPIS PRZEDMIOTU Specjalność/specjalizacja Społeczeństwo informacji i wiedzy

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. w języku polskim OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA PRZEDMIOTU FORMY, SPOSOBY I METODY PROWADZENIA ZAJĘĆ. konwersatori um

KARTA PRZEDMIOTU. w języku polskim OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA PRZEDMIOTU FORMY, SPOSOBY I METODY PROWADZENIA ZAJĘĆ. konwersatori um KARTA PRZEDMIOTU Kod przedmiotu M3/1/2 Nazwa przedmiotu w języku polskim Kanon piękna w kulturze europejskiej w języku angielskim Canon of Beauty in European culture USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. w języku polskim

KARTA PRZEDMIOTU. w języku polskim KARTA PRZEDMIOTU Kod przedmiotu M1/9 Nazwa przedmiotu w języku polskim USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW Podstawy bezpieczeństwa państwa Introduction to national security Kierunek studiów Forma

Bardziej szczegółowo

Kierunek i poziom studiów: Sylabus modułu: Podstawy poetyki (02-FP-S1-PP)

Kierunek i poziom studiów: Sylabus modułu: Podstawy poetyki (02-FP-S1-PP) Uniwersytet Śląski w Katowicach str. 1 Kierunek i poziom studiów: Sylabus modułu: Podstawy poetyki () 1. Informacje ogólne koordynator modułu dr hab. prof. UŚ Anna Szawerna-Dyrszka rok akademicki 2014/2015

Bardziej szczegółowo

OPIS MODUŁU (PRZEDMIOTU), PROGRAMU NAUCZANIA ORAZ SPOSOBÓW WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA

OPIS MODUŁU (PRZEDMIOTU), PROGRAMU NAUCZANIA ORAZ SPOSOBÓW WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA OPIS MODUŁU (PRZEDMIOTU), PROGRAMU NAUCZANIA ORAZ SPOSOBÓW WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA CZEŚĆ A * (opis przedmiotu i programu nauczania) OPIS MODUŁU (PRZEDMIOTU) Administracji i Nauk Społecznych Specjalność/specjalizacja

Bardziej szczegółowo

Współczesne koncepcje filozofii i etyki Kod przedmiotu

Współczesne koncepcje filozofii i etyki Kod przedmiotu Współczesne koncepcje filozofii i etyki - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Współczesne koncepcje filozofii i etyki Kod przedmiotu 08.1-WP-PEDD-WKF-W_pNadGenWTMYY Wydział Kierunek Wydział

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. w języku polskim w języku angielskim USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA PRZEDMIOTU.

KARTA PRZEDMIOTU. w języku polskim w języku angielskim USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA PRZEDMIOTU. Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu KARTA PRZEDMIOTU w języku polskim w języku angielskim Metodologia badań pedagogicznych USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW Kierunek studiów Forma studiów Poziom studiów

Bardziej szczegółowo

KARTA KURSU. Socjologia. Kod Punktacja ECTS* 3. Koordynator Dr hab. Piotr Stawiński, prof. UP Zespół dydaktyczny

KARTA KURSU. Socjologia. Kod Punktacja ECTS* 3. Koordynator Dr hab. Piotr Stawiński, prof. UP Zespół dydaktyczny KARTA KURSU Nazwa Nazwa w j. ang. Socjologia Sociology Kod Punktacja ECTS* 3 Koordynator Dr hab. Piotr Stawiński, prof. UP Zespół dydaktyczny Opis kursu (cele kształcenia) Celem zajęć jest dostarczenie

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU / SYLABUS

KARTA PRZEDMIOTU / SYLABUS Załącznik nr 5b do Uchwały nr 21/2013 Senatu KARTA PRZEDMIOTU / SYLABUS Wydział Nauk o Zdrowiu Kierunek Ratownictwo Medyczne Profil kształcenia ogólnoakademicki praktyczny inny jaki. Nazwa jednostki realizującej

Bardziej szczegółowo

Dr Barbara Klassa Zakład Metodologii Historii i Historii Historiografii Instytut Historii Uniwersytet Gdański

Dr Barbara Klassa Zakład Metodologii Historii i Historii Historiografii Instytut Historii Uniwersytet Gdański Dr Barbara Klassa Zakład Metodologii Historii i Historii Historiografii Instytut Historii Uniwersytet Gdański 1. Przedmiot: Historia historiografii Rok: IV Semestr: VII Studia: stacjonarne 2. Ilość godzin:

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU/MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS)

OPIS PRZEDMIOTU/MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) OPIS PRZEDMIOTU/MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) 1. Nazwa przedmiotu/modułu Dziecko w rodzinie i społeczeństwie 2. Nazwa przedmiotu/modułu w języku angielskim Dziecko w rodzinie i społeczeństwie 3. Jednostka

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. Konserwatorium OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA PRZEDMIOTU. Język polski. drugi FORMY, SPOSOBY I METODY PROWADZENIA ZAJĘĆ I II 15

KARTA PRZEDMIOTU. Konserwatorium OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA PRZEDMIOTU. Język polski. drugi FORMY, SPOSOBY I METODY PROWADZENIA ZAJĘĆ I II 15 KARTA PRZEDMIOTU Kod przedmiotu KE w języku polskim Kształcenie ekologiczne Nazwa przedmiotu w języku angielskim Ecological education USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW Kierunek studiów Forma studiów

Bardziej szczegółowo

OPIS MODUŁU (PRZEDMIOTU), PROGRAMU NAUCZANIA ORAZ SPOSOBÓW WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA. CZEŚĆ A * (opis modułu (przedmiotu) i programu nauczania)

OPIS MODUŁU (PRZEDMIOTU), PROGRAMU NAUCZANIA ORAZ SPOSOBÓW WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA. CZEŚĆ A * (opis modułu (przedmiotu) i programu nauczania) pieczątka jednostki organizacyjnej OPIS MODUŁU (PRZEDMIOTU), PROGRAMU NAUCZANIA ORAZ SPOSOBÓW WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA CZEŚĆ A * (opis modułu (przedmiotu) i programu nauczania) OPIS MODUŁU (PRZEDMIOTU)

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: WYBRANE ASPEKTY POLITYKI BEZPIECZEŃSTWA 2. KIERUNEK: POLITOLOGIA

KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: WYBRANE ASPEKTY POLITYKI BEZPIECZEŃSTWA 2. KIERUNEK: POLITOLOGIA KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: WYBRANE ASPEKTY POLITYKI BEZPIECZEŃSTWA 2. KIERUNEK: POLITOLOGIA 3. POZIOM STUDIÓW: I STOPNIA 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: II/4 5. LICZBA PUNKTÓW ECTS: 2 6. LICZBA GODZIN:

Bardziej szczegółowo

KARTA KURSU. dr hab. prof. UP Krystyna Latawiec

KARTA KURSU. dr hab. prof. UP Krystyna Latawiec Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr.. KARTA KURSU Nazwa Nazwa w j. ang. Współczesna literatura polska Modern polish literature Kod Punktacja ECTS* 4 Koordynator dr hab. prof. UP Krystyna Latawiec Zespół dydaktyczny

Bardziej szczegółowo

Społeczeństwo późnej nowoczesności zjawiska kulturowe i społeczne. Symptomy ponowoczesności

Społeczeństwo późnej nowoczesności zjawiska kulturowe i społeczne. Symptomy ponowoczesności Nazwa modułu: Społeczeństwo późnej nowoczesności zjawiska kulturowe i społeczne. Symptomy Rok akademicki: 2016/2017 Kod: HSO-1-606-s Punkty ECTS: 14 Wydział: Humanistyczny Kierunek: Socjologia Specjalność:

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne język polski:

Wymagania edukacyjne język polski: Wymagania edukacyjne język polski: Uczeń celujący spełnia warunki na ocenę bardzo dobrą oraz: twórczo rozwija swoje zdolności, umie samodzielnie zdobywać wiadomości, systematycznie wzbogaca swą wiedzę

Bardziej szczegółowo

Problemy filozofii - opis przedmiotu

Problemy filozofii - opis przedmiotu Problemy filozofii - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Problemy filozofii Kod przedmiotu 08.1-WH-FP-PF-S16 Wydział Kierunek Wydział Humanistyczny Filozofia Profil ogólnoakademicki Rodzaj

Bardziej szczegółowo

KULTUROZNAWSTWO I WIEDZA O MEDIACH

KULTUROZNAWSTWO I WIEDZA O MEDIACH 1 1. Kierunek studiów KULTUROZNAWSTWO I WIEDZA O MEDIACH STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA, PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI 2. Obszar / obszary kształcenia. Kierunek studiów Kulturoznawstwo i wiedza o mediach należy do

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2010/2011

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2010/2011 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu Instytut Pedagogiczny Karta przedmiotu obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 200/20 Kierunek studiów: Pedagogika Profil: Ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

kierunek: filologia polska specjalność: nauczycielska, dziennikarska poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia profil kształcenia: praktyczny

kierunek: filologia polska specjalność: nauczycielska, dziennikarska poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia profil kształcenia: praktyczny SYLLABUS Lp. 1 2 Element Nazwa przedmiotu/ modułu Typ przedmiotu/ modułu Opis Literatura współczesna obowiązkowy 3 Instytut Instytut Nauk Humanistyczno-Społecznych i Turystyki 4 5 6 7 8 9 Kod przedmiotu/

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU/MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS)

OPIS PRZEDMIOTU/MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) OPIS PRZEDMIOTU/MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) 1. Nazwa przedmiotu/modułu w języku polskim Komunikacja interpersonalna w praktyce antropologicznej 2. Nazwa przedmiotu/modułu w języku angielskim Interpersonal

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE. WYDZIAŁ Kultury Fizycznej i Ochrony Zdrowia

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE. WYDZIAŁ Kultury Fizycznej i Ochrony Zdrowia Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 1/01 Rektora PWSZ w Koninie z dnia 8 lutego 01 w sprawie ustalenia wzoru sylabusa PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ Kultury Fizycznej i Ochrony Zdrowia

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU. Edytorstwo dzieł dawnych /s,1,muII-III-IV. Wydział Humanistyczny. Instytut Filologii Polskiej i Kulturoznawstwa

OPIS PRZEDMIOTU. Edytorstwo dzieł dawnych /s,1,muII-III-IV. Wydział Humanistyczny. Instytut Filologii Polskiej i Kulturoznawstwa Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 40/2011/2012 Rektora UKW z dnia 10 lutego 2012 r. OPIS PRZEDMIOTU Nazwa przedmiotu Kod przedmiotu Edytorstwo dzieł dawnych 15.451/s,1,muII-III-IV Wydział Wydział Humanistyczny

Bardziej szczegółowo

Kierunkowe efekty kształcenia. dla kierunku KULTUROZNAWSTWO. Studia pierwszego stopnia

Kierunkowe efekty kształcenia. dla kierunku KULTUROZNAWSTWO. Studia pierwszego stopnia Załącznik nr 1 do Uchwały nr 41/2014/2015 Senatu Akademickiego Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 26 maja 2015 r. Kierunkowe efekty kształcenia dla kierunku KULTUROZNAWSTWO Studia pierwszego stopnia

Bardziej szczegółowo

FILOLOGIA POLSKA (I, II, III, IVa lub IVb lub IVc, V) PROGRAM STUDIÓW W SYSTEMIE ECTS. STUDIA STACJONARNE PIERWSZEGO STOPNIA

FILOLOGIA POLSKA (I, II, III, IVa lub IVb lub IVc, V) PROGRAM STUDIÓW W SYSTEMIE ECTS. STUDIA STACJONARNE PIERWSZEGO STOPNIA FILOLOGIA POLSKA (I, II, III, IVa lub IVb lub IVc, V) PROGRAM STUDIÓW W SYSTEMIE ECTS. STUDIA STACJONARNE PIERWSZEGO STOPNIA PRZEDMIOTY SEMESTR 1 SEMESTR 2 SEMESTR 3 SEMESTR 4 SEMESTR 5 SEMESTR 6 G Liczba

Bardziej szczegółowo

Estetyka - opis przedmiotu

Estetyka - opis przedmiotu Estetyka - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Estetyka Kod przedmiotu 08.1-WA-AWP-ESKA-W-S14_pNadGen6EBPL Wydział Kierunek Wydział Artystyczny Architektura wnętrz Profil ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2011/2012

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2011/2012 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu Instytut Pedagogiczny Karta obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 20/202 Kierunek studiów: Pedagogika Profil: Ogólnoakademicki Forma

Bardziej szczegółowo

SYLLABUS. Leksykologia i leksykografia

SYLLABUS. Leksykologia i leksykografia SYLLABUS Lp. Element Opis 1 2 Nazwa Typ Leksykologia i leksykografia Obowiązkowy 3 Instytut Instytut Nauk Humanistyczno-Społecznych i Turystyki 4 5 Kod Kierunek, specjalność, poziom i profil PPWSZ-FP-1-45-s

Bardziej szczegółowo

USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW

USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW KARTA PRZEDMIOTU Kod przedmiotu M4/3/8 w języku polskim Nazwa przedmiotu w języku angielskim USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW Przekład tekstów pisanych w biznesie Translation of written texts

Bardziej szczegółowo

I. Opis 1. Sylwetka absolwenta Humanistyka w szkole. Polonistyczno-historyczne studia nauczycielskie umie

I. Opis 1. Sylwetka absolwenta Humanistyka w szkole. Polonistyczno-historyczne studia nauczycielskie umie I. Opis 1. Sylwetka absolwenta Absolwent studiów I stopnia na kierunku Humanistyka w szkole. Polonistyczno-historyczne studia nauczycielskie ma wiedzę o języku, literaturze, historii i kulturze, w tym

Bardziej szczegółowo

Schematy fabularne literatury popularnej Kod przedmiotu

Schematy fabularne literatury popularnej Kod przedmiotu Schematy fabularne literatury popularnej - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Schematy fabularne literatury popularnej Kod przedmiotu 09.2-WH-FiPlP-PKP-SFL-W-S14_pNadGenMS2C1 Wydział Kierunek

Bardziej szczegółowo

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2012/2013

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2012/2013 Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Karta przedmiotu Wydział Architektury i Sztuk Pięknych obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2012/2013 Kierunek studiów:

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA MUZYCZNA IM. I.J. PADEREWSKIEGO W POZNANIU WYDZIAŁ INSTRUMENTALNY

AKADEMIA MUZYCZNA IM. I.J. PADEREWSKIEGO W POZNANIU WYDZIAŁ INSTRUMENTALNY AKADEMIA MUZYCZNA IM. I.J. PADEREWSKIEGO W POZNANIU WYDZIAŁ INSTRUMENTALNY Moduł/Przedmiot: Literatura specjalistyczna Instrumenty historyczne Kod modułu: xxx Koordynator modułu: wykł. Henryk Kasperczak

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2010/2011

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2010/2011 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu Karta przedmiotu Instytut Pedagogiczny obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2010/2011 Kierunek studiów: Pedagogika Profil: Ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

Wykaz zagadnień oraz spis lektur do egzaminu z teorii literatury i poetyki dla studentów polonistyki

Wykaz zagadnień oraz spis lektur do egzaminu z teorii literatury i poetyki dla studentów polonistyki Prof. Dr hab. Andrzej Stoff Wykaz zagadnień oraz spis lektur do egzaminu z teorii literatury i poetyki dla studentów polonistyki WYKAZ ZAGADNIEŃ Z TEORII LITERATURY I POETYKI I. Teoria literatury jako

Bardziej szczegółowo

zajęcia w pomieszczeniu Ćwiczenia

zajęcia w pomieszczeniu Ćwiczenia Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu KARTA PRZEDMIOTU M2/1/9 w języku polskim Pisanie 2 w języku angielskim Writing 2 USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW Kierunek studiów Forma studiów Poziom studiów

Bardziej szczegółowo

Akademia Teatralna im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie Wydział Sztuki Lalkarskiej w Białymstoku SYLABUS PRZEDMIOTU /MODUŁU KSZTAŁCENIA

Akademia Teatralna im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie Wydział Sztuki Lalkarskiej w Białymstoku SYLABUS PRZEDMIOTU /MODUŁU KSZTAŁCENIA SYLABUS PRZEDMIOTU /MODUŁU KSZTAŁCENIA Elementy składowe sylabusu Opis Nazwa przedmiotu/modułu Seminarium magisterskie Kod przedmiotu PKR37 Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Wydział Sztuki Lalkarskiej

Bardziej szczegółowo

Słowa jako zwierciadło świata

Słowa jako zwierciadło świata SYLLABUS Lp. Element Opis 1 2 Nazwa modułu Typ modułu Słowa jako zwierciadło świata do wyboru 3 Instytut Instytut Nauk HumanistycznoSpołecznych i Turystyki 4 5 Kod modułu Kierunek, specjalność, poziom

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku studiów Etyka prowadzonego w Instytucie Filozofii UJ. Studia pierwszego stopnia profil ogólnoakademicki

Efekty kształcenia dla kierunku studiów Etyka prowadzonego w Instytucie Filozofii UJ. Studia pierwszego stopnia profil ogólnoakademicki Efekty kształcenia dla kierunku studiów Etyka prowadzonego w Instytucie Filozofii UJ Studia pierwszego stopnia profil ogólnoakademicki Lp. K_W01 K_W02 Nazwa Wydziału: Wydział Filozoficzny Nazwa kierunku

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU. Wszystkie specjalności Instytut Humanistyczny/Zakład Pedagogiki. praktyczny.

OPIS PRZEDMIOTU PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU. Wszystkie specjalności Instytut Humanistyczny/Zakład Pedagogiki. praktyczny. OPIS PRZEDMIOTU PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU Nazwa przedmiotu: Moduł kształcenia I- Psychologiczne podstawy rozwoju i wychowania - Psychologia ogólna Nazwa kierunku studiów: Nazwa specjalności

Bardziej szczegółowo

SYLABUS PRZEDMIOTU /MODUŁU KSZTAŁCENIA

SYLABUS PRZEDMIOTU /MODUŁU KSZTAŁCENIA SYLABUS PRZEDMIOTU /MODUŁU KSZTAŁCENIA Elementy składowe sylabusu Opis Nazwa przedmiotu/modułu Seminarium magisterskie Kod przedmiotu PKA36 Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Wydział Sztuki Lalkarskiej

Bardziej szczegółowo

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć Nazwa modułu: Rok akademicki: 2012/2013 Kod: HSO-1-106-s Punkty ECTS: 4 Wydział: Humanistyczny Kierunek: Socjologia Specjalność: - Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: - Język wykładowy:

Bardziej szczegółowo

WSTĘP DO LITERATUROZNAWSTWA. Wiedza

WSTĘP DO LITERATUROZNAWSTWA. Wiedza WSTĘP DO LITERATUROZNAWSTWA ma podstawową wiedzę o miejscu i znaczeniu literaturoznawstwa w systemie nauk humanistycznych oraz o specyfice przedmiotowej i metodologicznej literaturoznawstwa fr/hiszp/port/wł

Bardziej szczegółowo

SYLABUS. Współczesne doktryny polityczne Wydział Socjologiczno-Historyczny Katedra Politologii Kod przedmiotu

SYLABUS. Współczesne doktryny polityczne Wydział Socjologiczno-Historyczny Katedra Politologii Kod przedmiotu SYLABUS Rzeszów, 1 październik 2014 r. Nazwa przedmiotu Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Współczesne doktryny polityczne Wydział Socjologiczno-Historyczny Katedra Politologii Kod przedmiotu MK_12

Bardziej szczegółowo

Karta opisu przedmiotu

Karta opisu przedmiotu AKADEMIA MARYNARKI WOJENNEJ W GDYNI Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych Karta opisu przedmiotu A. Informacje ogólne 1. Nazwa przedmiotu Podstawy filozofii. Jednostka prowadząca Instytut Pedagogiki

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 11 do Uchwały Nr XXIII-25.9/15 z dnia 22 kwietnia 2015 r.

Załącznik nr 11 do Uchwały Nr XXIII-25.9/15 z dnia 22 kwietnia 2015 r. Załącznik nr 11 do Uchwały Nr XXIII-25.9/15 z dnia 22 kwietnia 2015 r. Umiejscowienie kierunku w obszarze kształcenia Efekty kształcenia dla kierunku studiów: UKRAINISTYKA studia drugiego stopnia profil

Bardziej szczegółowo

Znajomość ogólnej wiedzy historii, teorii i estetyki muzyki, wykonawstwa. Znajomość szeroko pojętej kultury muzycznej i życia społeczno-kulturalnego

Znajomość ogólnej wiedzy historii, teorii i estetyki muzyki, wykonawstwa. Znajomość szeroko pojętej kultury muzycznej i życia społeczno-kulturalnego AKADEMIA MUZYCZNA IM. I.J. PADEREWSKIEGO W POZNANIU WYDZIAŁ INSTRUMENTALNY Moduł/Przedmiot: Seminarium Krytyki Kod modułu: Koordynator modułu: Stefan Drajewski Punkty ECTS: 2 Status przedmiotu: obowiązkowy

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5. kierunkowe efekty kształceniaopis

Załącznik nr 5. kierunkowe efekty kształceniaopis Załącznik nr 5. Odniesienie kierunkowych efektów kształcenia do obszarowych efektów kształcenia dla obszaru lub obszarów kształcenia przyporządkowanych temu kierunkowi Nazwa kierunku studiów: Interdyscyplinarne

Bardziej szczegółowo

KARTA KURSU. Kod Punktacja ECTS* 3. Koordynator Dr hab. Jadwiga Mazur Zespół dydaktyczny

KARTA KURSU. Kod Punktacja ECTS* 3. Koordynator Dr hab. Jadwiga Mazur Zespół dydaktyczny Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr.. KARTA KURSU Nazwa Nazwa w j. ang. Socjologia Sociology Kod Punktacja ECTS* 3 Koordynator Dr hab. Jadwiga Mazur Zespół dydaktyczny Opis kursu (cele kształcenia) Celem

Bardziej szczegółowo