XII Konferencja Sieci i Systemy Informatyczne Łódź, październik 2004 PROJEKT I WDROŻENIE USŁUGI KATALOGOWEJ ACTIVE DIRECTORY W BANKU

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "XII Konferencja Sieci i Systemy Informatyczne Łódź, październik 2004 PROJEKT I WDROŻENIE USŁUGI KATALOGOWEJ ACTIVE DIRECTORY W BANKU"

Transkrypt

1 XII Konferencja Sieci i Systemy Informatyczne Łódź, październik 2004 ADAM IGNACZAK * WOJCIECH BIENIECKI ** * ) dyplomant w Katedrze Zarządzania Produkcją, Wydział Organizacji i Zarządzania PŁ ** ) Katedra Informatyki Stosowanej, Wydział Elektroniki i Elektrotechniki PŁ PROJEKT I WDROŻENIE USŁUGI KATALOGOWEJ ACTIVE DIRECTORY W BANKU Streszczenie Celem artykułu jest zaprezentowanie możliwości wykorzystania usługi Active Directory do systematyzacji i uporządkowania zarządzania zasobami sieciowymi w środowisku dużej firmy. Szczególny nacisk został położony na zapewnienie stabilnego i bezpiecznego środowiska pracy dla użytkownika końcowego. Specyfika pracy banku wymaga projektowania rozwiązań skalowalnych i odpornych na błędy oraz umożliwiających łatwy audyt bezpieczeństwa. Zaprezentowane rozwiązania zostały wdrożone w rzeczywistym środowisku produkcyjnym i są z powodzeniem wykorzystywane przez pracowników banku. 1. Czym jest usługa katalogowa? Usługa katalogowa jest rodzajem bazy danych zoptymalizowanej pod względem operacji odczytu. Nazwa usługi katalogowej pochodzi od angielskiego słowa directory oznaczającego książkę telefoniczną lub informator. Najprostszym przykładem jest usługa Finger [1]. Obecnie projektuje się tego typu bazy jako systemy rozproszone. Za przykład może posłużyć usługa WHOIS [2] umożliwiająca umieszczenie w rekordach dowolnej informacji tekstowej, najczęściej wykorzystywana do uzyskania informacji na temat właściciela danej domeny internetowej. Wzrost ilości i chęć składowania w katalogu informacji innych niż wyłącznie tekstowe doprowadził do powstania standardu X.500 [3] (pilotowo wdrożony w 1989 jako The White Pages). Podstawową cechą odróżniającą go od innych usług stała się jego drzewiasta struktura. Obiekty podzielono w niej na dwa główne typy: non-leaf - mogące zawierać inne obiekty, oraz leaf - nie mogące zawierać innych obiektów. Dodatkowo wprowadzono pojęcie klas obiektów, które ściśle definiują, jakiego rodzaju informacje mogą zawierać obiekty. Zaproponowano również standard nazewnictwa obiektów pozwalający na łatwe ich odnajdywanie w strukturze. Każdy z obiektów posiada dwie nazwy: Distinguished Name (DN) - pozwalającą na jednoznaczną identyfikację obiektu w kontekście całego drzewa usługi katalogowej, oraz Relative Distinguished Name (RDN) - pozwalającą na jednoznaczną identyfikację obiektu wewnątrz obiektu nie-liścia, w którym się bezpośrednio znajduje. W oryginalnym wydaniu dostęp do usługi X.500 odbywa się poprzez wszystkie warstwy modelu OSI przy użyciu wymagającego dużej mocy obliczeniowej protokołu DAP. W trosce o łatwiejsze korzystanie z usługi opracowano LDAP [4] oparty na stosie protokołów TCP/IP, implementujący model client-server. Baza danych działa na jednym lub wielu serwerach. Zazwyczaj klient łącząc się ze serwerem zadaje mu pytanie. Serwer odpowiada informacjami lub wskaź-

2 A. Ignaczak, W. Bieniecki Projekt i wdrożenie usługi katalogowej Active Directory w Banku. nikiem do innego serwera, na którym można je znaleźć. Zasadą jest, że niezależnie od tego, do którego z serwerów LDAP podłącza się klient, zawsze jest mu oferowany ten sam widok drzewa katalogu. Istnieje wiele komercyjnych implementacji usług katalogowych opartych o LDAP. Dwie najbardziej popularne z nich to: edirectory będący nowym wydaniem produktu znanego wcześniej jako NDS firmy Novell oraz Active Directory firmy Microsoft. 2. Usługa Active Directory [5] Usługa Active Directory (AD) jest integralną częścią systemów Windows 2000 i nowszych, umożliwiającą zarządzanie obiektami sieciowymi oraz wiążącymi je relacjami. Oferowane obecnie na rynku systemy Windows stanowią wysoce zarządzalne i dojrzałe technicznie środowisko pracy dla przedsiębiorstwa. Posiada ono uporządkowaną strukturę, w której wyraźnie można wyróżnić abstrakcyjny model jego funkcjonowania oraz część bliżej związaną z fizyczną architekturą danej sieci. Podstawowe pojęcia definiujące strukturę logiczną AD to: Domena (domain) podstawowa jednostka w AD posiadająca swoje odzwierciedlenie w DNS, umożliwiająca zarządzanie obiektami (użytkownicy, komputery, drukarki), posiadającymi podobny model bezpieczeństwa oraz replikacji danych. Jednostka organizacyjna (Organizational Unit) OU znajduje się w AD poniżej pojęcia domeny odzwierciedla faktyczną strukturę organizacji. Pozwala ona podobnie jak katalog w systemie plików grupować obiekty o podobnych cechach i stosować do nich identyczne, wcześniej zdefiniowane działania administracyjne. Jednostka organizacyjna może zawierać te same elementy, co domena. Jednostki organizacyjne można zagnieżdżać. W nomenklaturze X.500 OU można ją sklasyfikować jako obiekt typu non-leaf. Drzewo (tree) hierarchiczna struktura umożliwiająca jednolite administrowanie wieloma domenami o wspólnym podstawowym przyrostku domenowym (np. firma.pl). Może zawierać jedną lub wiele domen połączonych ze sobą automatycznie zestawianymi, przechodnimi i zwrotnymi relacjami zaufania. Las (forest) to zbiór jednego lub kilku drzew. Domeny wchodzące w skład różnych lasów nie są domyślnie połączone zasadami wzajemnego zaufania i nie muszą współdzielić tego samego przyrostka domenowego. AD jest rozproszoną bazą danych. Jej aktualizacja może zostać przeprowadzona na dowolnym kontrolerze domeny niezależnie od tego czy ma on w danej chwili kontakt z innymi kontrolerami czy nie. Podczas normalnego funkcjonowania sieci zmiany są replikowane wewnątrz całego lasu. W przypadku zaniku komunikacji między kontrolerami uruchamiany jest mechanizm rozstrzygania konfliktów. Replikacja taka nosi nazwę replikacji typu multi-master. Fizycznego podziału AD dokonuje się przy pomocy siedzib. Odzwierciedla on strukturę AD w fizycznej strukturze sieci komputerowej. Siedziba (site) to zgodnie z definicją podawaną przez Microsoft szybki fragment spajany przez łącza o przepustowości co najmniej 10Mbit/s. Podstawowe zadania siedziby to: optymalizacja ruchu replikacyjnego AD oraz zapewnienie logowania przy użyciu najbliższego topologicznie serwera. GPO (group policy object) to narzędzie pozwalające na zdefiniowanie wspólnych ustawień dla wszystkich obiektów znajdujących w jego zasięgu. Oferuje ono mechanizm ich dziedziczenia,

3 XII Konferencja Sieci i Systemy Informatyczne Łódź, październik 2004 który powoduje, że o ile nie zadecydowano inaczej, wszystkie atrybuty zdefiniowane dla nadrzędnego OU będą zastosowane również do znajdujących się wewnątrz niego podrzędnych OU. Standartowo obiekt GPO jest przechowywany w AD, w jednym z trzech miejsc siedziba, domena lub OU. Narzędzie AD Users and Computers pozwala na zmianę ustawień, które zostały podzielone na kilka sekcji. Do dyspozycji mamy ustawienia: Computer Configuration związane z komputerem wykonywane podczas startu maszyny; User Configuration dotyczące użytkownika, wykonywane dopiero po jego zalogowaniu się. Dla każdego użytkownika możemy skonfigurować wygląd pulpitu, ograniczenia związane z dostępem do pewnych programów i ustawień panelu sterowania oraz definiować skrypty logowania. Dostępne są ustawienia związane z przekierowaniem folderów oraz obsługą tzw. użytkowników mobilnych. Przekierowanie folderów pozwala na składowanie na serwerze katalogów, które zazwyczaj występują jako zasoby lokalne: Application Data (Dane aplikacji), Desktop (Pulpit), My Documents (Moje dokumenty), My Pictures (Moje obrazy), Start Menu (Menu start). Za pośrednictwem GPO możliwa jest również definicja ograniczeń przestrzeni dyskowej na komputerze użytkownika (quota). W przypadku ustawień dotyczących komputera, GPO pozwala konfigurować m. in. system zabezpieczeń (security). Sekcja zabezpieczeń pozwala na: ustalenie praw do operacji w systemie, definicję account policies (długość hasła itp.), definicję audytu, definicję parametrów logów zdarzeń, ustawienie praw do usług systemowych, określenie warunków ich uruchamiania (automatyczne, manualne itp.), ustawienie praw dostępu do plików, określenie członkostwa w grupach, zdefiniowanie IPSec - szyfrowanej komunikacji TCP/IP. 3. Omówienie stanu sieci bankowej przed wdrożeniem AD Ze względu na istniejące prawo bankowe, na potrzeby niniejszego opracowania posłużono się abstrakcyjnym modelem środowiska informatycznego banku. Odzwierciedla on wszystkie problemy, które zaobserwowano podczas rzeczywistego wdrożenia nie ujawniając jednocześnie w żaden sposób danych tajnych i poufnych. Hipotetyczna struktura będąca przedmiotem rozważania znajduje się w jednym z oddziałów wojewódzkich banku posiadającego centralę w Warszawie. Korzeń struktury AD znajduje się w centrali. Centrala zapewnia również bezpieczne połączenie sieci korporacyjnej z Internetem. Sieć wojewódzka WAN składa się z sześciu lokalizacji tożsamych z pododdziałami banku umieszczonymi na terenie województwa i jednego mającego nadrzędny charakter oddziału wojewódzkiego. Spajają je łącza o przepustowości co najmniej 512Kbps. Dodatkowo, każdy z pododdziałów jest połączony z punktami obsługi klienta łączami o przepustowości od 28Kbps do 512Kbps. Istniejąca struktura WAN jest pokryta pojedynczą domeną NT 4.0 stworzoną wyłącznie na potrzeby systemu pocztowego MS Exchange. W pododdziałach znajdują się lokalne serwery plików oparte na systemie SAMBA oraz MARS. Komputery pracujące w sieci nie logują się do domeny jest ona wykorzystywana tylko do autoryzacji klientów pocztowych. W chwili obecnej w całym województwie pracuje około 2000 komputerów klasy PC oraz około 250 różnego typu drukarek. Przedmiotem zainteresowania są wyłącznie komputery pracujące

4 A. Ignaczak, W. Bieniecki Projekt i wdrożenie usługi katalogowej Active Directory w Banku. pod kontrolą systemu Windows 2000 Professional oraz Windows XP Professional. Około 20% komputerów ma zainstalowany system Windows 95 lub 98 i około 1% Windows NT 4.0. Ze względu na wysoki stopień komplikacji związany z włączeniem ich do struktury AD oraz znikome wsparcie dla usług katalogowych założono, że nie zostaną one wprowadzone do AD. Przyjmuje się, że korzystniejszym i tańszym rozwiązaniem, jest wykonanie upgrade z Windows 9x lub NT do Windows XP Professional, a jeśli sprzęt na to nie pozwala, wymiana komputera na nowszy. 4. Cel wdrożenia usługi katalogowej Do chwili wdrożenia modelowe środowisko sieciowe było pozbawione spójnej administracji. Nie możliwe było skontrolowanie, czy pewne grupy użytkowników mają dostęp do adekwatnych zasobów. Nie istniało systemowe rozwiązanie zapewniające tworzenie kopii bezpieczeństwa. Wdrożenie każdej aplikacji posiadającej własny instalator było przedsięwzięciem skomplikowanym logistycznie i w znacznym stopniu angażującym zasoby ludzkie. Fakt ten powodował, że wdrażanie nowych narzędzi było procesem długotrwałym i dezorganizującym pracę użytkownika końcowego. Nie istniało rozwiązanie pozwalające na zdalną ingerencję administratora w konfigurację systemu operacyjnego na stacjach roboczych (np. w czasie awarii, ataku wirusa). Proste uaktualnienie systemów operacyjnych najnowszymi łatkami wymagało fizycznej obecności informatyka przy każdej stacji. Ze względu na złożoność modelowej struktury informatycznej oraz restrykcyjne przepisy dotyczące bezpieczeństwa danych sytuacja taka wymagała natychmiastowej zmiany. Odpowiednim narzędziem porządkującym ten stan jest usługa katalogowa. Ze względu na fakt, że wszystkie stacje robocze są wyposażone w systemy Windows firmy Microsoft zdecydowano się na wykorzystanie usługi katalogowej tego samego producenta. 5. Założenia projektowe dotyczące serwerów Projekt struktury usługi katalogowej dla oddziału wojewódzkiego jest ściśle ukierunkowany na optymalizację pod kątem istniejącej struktury sieci WAN. Proponowane rozwiązanie opiera się na pojedynczej domenie o przyrostku (domain suffix) lodz.ad.bank.pl. Umożliwia ono spójną administrację systemem na terenie województwa i delegację podstawowego zakresu uprawnień administracyjnych do pododdziałów. Odciąża również głównego administratora od wykonywania rutynowych czynności administracyjnych jak aktualizacja danych czy odblokowywanie kont użytkowników w oddziałach innych niż macierzysty oraz umożliwia mu skoncentrowanie się na kontroli poprawności pracy wojewódzkiej struktury AD jako całości. Wśród dostępnych zasobów sprzętowych wytypowano i skonfigurowano po jednej maszynie dla każdego pododdziału mającej pełnić rolę serwera. Zdecydowano się wykorzystać system Windows Server 2003 Enterprise Edition, dzięki czemu utworzona struktura jest w wysokim stopniu skalowalna. Liczba systemów operacyjnych, których instalacja była konieczna podczas realizacji projektu pozwoliła na wynegocjowanie z firmą Microsoft umowy Enterprise 1. Na jej mocy klient ma prawo instalować na swoich komputerach dowolne systemy operacyjne z rodziny Windows, zarówno w wersji server jak i professional. 1 patrz

5 XII Konferencja Sieci i Systemy Informatyczne Łódź, październik 2004 Wśród istniejących serwerów należało optymalnie rozdzielić role kontrolerów domeny i serwerów zasobowych. Liczba kontrolerów domeny została zdeterminowana minimalizacją ruchu replikacyjnego między nimi z jednoczesnym zapewnieniem niezbędnego poziomu odporności na błędy. W omawianym przypadku zdecydowano się na dwa kontrolery domeny, z których każdy pełni dodatkowo funkcje serwera DNS i WINS, a tylko jeden jest serwerem usługi DHCP. Udziały sieciowe użytkowników zostały umieszczone na najbliższym topologicznie serwerze zasobowym. Możliwe są sytuacje, w których kontroler domeny jest jednocześnie serwerem zasobowym. 6. Wymagania sprzętowe Wdrożenie AD jest możliwe na dwu platformach Windows 2000 Server oraz Windows 2003 Server. Zdecydowano się wykorzystać system Windows 2003 Server. Jest on dojrzalszy od wersji 2000 oraz posiada wiele nowych funkcjonalności ułatwiających zarządzanie (udoskonalenie przystwek Microsoft Management Console). Decyzja ta ma zasadniczy wpływ na dobór oraz parametry zastosowanych serwerów. W trosce o zapewnienie wysokiej wydajności oraz dostępności, serwery zasobowe zostały wyposażone w wewnętrzne macierze dyskowe przeznaczone na system operacyjny oraz zewnętrzne macierze dyskowe służące do przechowywania danych. Założono, że firma dysponuje standardowymi stacjami roboczymi dostarczonymi przez tego samego producenta sprzętu. Ułatwia to wynegocjowanie korzystnej umowy serwisowej z dostawcą sprzętu i jednocześnie zmniejsza TCO 2. Poszczególne jednostki posiadają identyczne komponenty, mogą się różnić jedynie ich liczbą (np.: posiadać lub nie zainstalowany napęd DVD). Stacje robocze, na których nie można zainstalować systemu minimum Windows 2000 mogą zostać skonfigurowane jako terminale graficzne systemu Windows (MS Terminal Services Client). 7. Implementacja sieciowego systemu plików Bank ze względu na szczególne znaczenie przetwarzanych i gromadzonych danych jest organizacją wymagającą projektowania niezawodnych struktur informatycznych, dlatego zdecydowano się na wdrożenie rozproszonego systemu plików DFS (Distributed File System). Pozwala on na stworzenie dodatkowej przestrzeni nazw oddzielającej nazwy używane przez oprogramowanie klienckie od nazw fizycznych serwerów oferujących zasoby. Efektywne wdrożenie systemu DFS wymagało odpowiedniej konfiguracji serwerów sieciowych, w tym ujednolicenia konfiguracji macierzy dyskowych. DFS jest prawdopodobnie jedynym rozwiązaniem pozwalającym w sprawny sposób zarządzać strukturą rozważanej wielkości i szybko lokalizować źródła ewentualnych problemów. Poniżej przedstawiono ogólne założenia dotyczące sieciowego systemu plików. Podstawową funkcjonalnością oferowaną każdemu użytkownikowi AD przez serwery zasobowe jest katalog domowy, z wyłącznymi prawami zapisu i odczytu dla użytkownika oraz przydzielonym limitem (quota), w konkretnym przypadku 100MB. Zdecydowano, że będzie go reprezentował dysk sieciowy,,h: (home). W trosce o umożliwienie wymiany informacji i pracy grupowej wprowadzono dwa dodatkowe zasoby sieciowe reprezentowane na stacjach klienckich przez litery,,s: oraz,,p:. 2 Total Costs of Ownership, całkowity koszt utrzymania, użytkowania i rozbudowy istniejących systemów informatycznych firmy.

6 A. Ignaczak, W. Bieniecki Projekt i wdrożenie usługi katalogowej Active Directory w Banku. Dysk,,s: (share point) w założeniu punkt wymiany informacji przeznaczony dla danej komórki organizacyjnej lub grupy projektowej, reprezentowanej w AD jako OU. Członkowie tej grupy mają prawo do zapisu (każdy użytkownik max. 50MB) i odczytu wszystkich znajdujących się tam plików. Każda komórka organizacyjna lub grupa projektowa powinna posiadać swój indywidualny dysk,,s:''. Dysk,,p: - (public) zasób sieciowy będący punktem wymiany danych w skali wojewódzkiej. Każdy użytkownik posiadający aktywne konto w AD ma prawo do zapisu (z ograniczeniem do 50MB) i odczytu dysku,,p:. Ograniczenie praw dostępu do plików oraz ilości dostępnego miejsca jest realizowane przy pomocy funkcjonalności systemu NTFS. Pewnym utrudnieniem projektowym jest fakt, iż przydział (quota) może być ustawiona dla użytkownika na dysk logiczny serwera, a nie na katalog. Zasoby sieciowe podłączane są jako dyski sieciowe poprzez skrypty logowania przypisane obiektowi GPO związanemu z OU. Mapowanie zaproponowanych udziałów sieciowych h:, p: oraz s: odbywa się przy użyciu ścieżek UNC opartych na DFS. Rozwiązanie takie umożliwia wykonywanie dowolnych przesunięć danych użytkowników pomiędzy fizycznymi serwerami w sposób dla nich niedostrzegalny (np. w czasie awarii sprzętowej). Dodatkowo, nie wymusza ono konieczności modyfikacji skryptów logowania oraz kontroli poprawności ich replikacji. 8. Polityka wykonywania kopii bezpieczeństwa. Dla zapewnienia ciągłości działania projektowanego systemu wykonuje się kopie bezpieczeństwa danych oraz systemów operacyjnych. Zgodnie z założeniami projektowymi każdy z serwerów został wyposażony w napęd DAT 3. Pozwala to na zaprojektowanie wygodnej metody odzyskiwania systemu operacyjnego wykorzystującego jedynie mechanizmy oferowane przez Microsoft. Założenie to pozwala maksymalnie uprościć proces przygotowania serwera do odtworzenia i uniezależnić go od instalacji dodatkowego oprogramowania. Pojemność 40GB, jaką oferują kasety DDS używane w napędach DAT wbudowane w serwery jest wystarczająca do kopiowania informacji o aktualnym stanie systemu operacyjnego. Przedmiotem zainteresowania jest cały dysk systemowy oraz dane dotyczące konfiguracji systemu. Można przyjąć, że wystarczy do tego celu jedna kaseta DDS miesięcznie. Do realizacji strategii wykonywania kopii bezpieczeństwa posłużono się dwoma standardowo dostępnymi w systemie Windows programami. Pierwszy z nich to aplikacja Scheduled Tasks pozwalająca na uruchamianie programów w zdefiniowanych wcześniej momentach. Drugi to program ntbackup obsługujący kopie bezpieczeństwa. Na politykę bezpieczeństwa składa się również konieczność wykonywania kopii zapasowych stacji roboczych. Zastosowanie zunifikowanego sprzętu jako stacji roboczych pozwala na rezygnację z kopii bezpieczeństwa ich systemu operacyjnego na rzecz odpowiednio skonfigurowanej usługi RIS (remote installation services). Zgodnie z założeniami, dane użytkowników znajdują się na stacjach roboczych, ale tylko nielicznych lokalizacjach posiadających wolne łącza (niektóre punkty obsługi klienta). Są one zabezpieczane poprzez okresowe automatyczne uruchamianie aplikacji ntbackup przenoszącej je na niewidoczną dla użytkownika partycję dysku tego samego 3 Digital Audio Tape technologia używana pierwotnie w systmach audio

7 XII Konferencja Sieci i Systemy Informatyczne Łódź, październik 2004 komputera. We wszystkich pozostałych przypadkach dane użytkowników znajdują się na dyskach serwerów, co umożliwia backupowanie ich przy pomocy istniejących robotów LTO. W trosce o oszczędność nośników zdecydowano, że: kopie systemów operacyjnych serwerów są wykonywane w cyklu miesięcznym (jedna kopia pełna na początku miesiąca oraz kopie przyrostowe w niedziele); dane użytkowników (zarówno na serwerze jak i na stacjach roboczych) w cyklu miesięcznym jedna kopia pełna na początku miesiąca a następne różnicowe codziennie. Odrębnym zagadnieniem decydującym o stabilności systemów Windows jest ich aktualizacja i usuwanie luk w bezpieczeństwie. Zadanie to jest realizowane przy pomocy serwera SUS 4. Jest on narzędziem na bieżąco śledzącym biuletyny bezpieczeństwa publikowane przez Microsoft oraz pobierającym konieczne poprawki i aplikującym je na stacjach roboczych i serwerach w AD. 9. Podsumowanie W niniejszym artykule zabrakło miejsca na szczegółowe opisanie usług takich jak: WINS, DHCP, DNS, zostało omówione jedynie zagadnienie stworzenia efektywnego serwera plików z zastosowaniem DFS. Rzeczywiste wdrożenie AD zostało przeprowadzone w środowisku produkcyjnym dużego banku. Ze względu na liczbę komputerów oraz brak możliwości wstrzymania pracy instytucji w związku z przeprowadzanymi pracami konfigurację ograniczono do minimum wprowadzając jedynie komputery do domeny AD. Zainstalowanie pojedynczej stacji bez kopiowania profilu użytkownika zajmowało około 25 minut. Założono, że wszystkie pozostałe czynności zostaną wykonane zdalnie z wykorzystaniem usługi katalogowej. Mimo dodatkowego zaangażowania informatyków i zatrzymania ich w nadgodzinach proces trwał około trzech tygodni. Wprowadzenie usługi katalogowej umożliwiło przede wszystkim scentralizowaną kontrolę bezpieczeństwa zasobów sieciowych, co jest szczególnie ważne dla banku jako instytucji zaufania publicznego. Można oczekiwać, że usługa katalogowa mogłaby rozwiązać podobne problemy dotyczące audytu bezpieczeństwa np. w: jednostkach administracji rządowej, firmach ubezpieczeniowych oraz policji. W związku z ograniczeniem możliwości samodzielnego wpływania na konfigurację własnego komputera zaobserwowano znaczny spadek liczby interwencji związanych z awariami oprogramowania na stacjach roboczych, co w naturalny sposób wpłynęło na poprawę jakości oraz zmniejszenie kosztu przechowywania danych przez instytucję. Dodatkowo porządkując strukturę sieciową przygotowano środowisko do wprowadzenia EAS 5 oraz TQM 6. Mimo swoich wad takich jak: problemy z replikacją polis, brak identyczności woluminów Sysvol na poszczególnych kontrolerach domeny, kłopoty ze stabilnością pracy serwerów DHCP, DNS, WINS, wykorzystanie usługi katalogowej wydaje się być jedynym rozsądnym rozwiązaniem pozwalającym na spójną administrację tak dużą strukturą oraz zapewnienie wymaganego poziomu bezpieczeństwa danych. Do wad Active Directory należy również zaliczyć brak jakiegokolwiek wsparcia dla systemów operacyjnych innych producentów. Trudno jest dokładnie przewidzieć przyszłość sieci korporacyjnych, pewne jest jednak, że ich komplikacja będzie wzrastać. Przyszłością usług katalogowych jest ich wykorzystanie do zarzą- 4 Software Update Services usługi aktualizacji oprogramowania 5 Enterprise Application Suite klasa oprogramowania biznesowego 6 ang. Total Quality Managenent

8 A. Ignaczak, W. Bieniecki Projekt i wdrożenie usługi katalogowej Active Directory w Banku. dzania wszelkimi obiektami sieciowymi, włączając w to aktywne urządzenia sieciowe takie jak routery i switche, a nawet centrale telefoniczne. Postulujemy rozwój usług katalogowych w sposób podobny do wcześniejszego rozwoju stosu TCP/IP. Oznacza to konieczność ścisłej współpracy firm oferujących usługi katalogowe oraz oparcia się na doświadczeniach zebranych przez środowiska tworzące oprogramowanie Open Source. Literatura [1] RFC The Finger User Information Protocol, [2] RFC Referral Whois (RWhois) Protocol V1.5, [3] D. W. Chadwick, Understanding X The Directory, [4] RFC X.500 Lightweight Directory Access Protocol, [5] Praca zbiorowa, Implementing and Administering Microsoft Windows 2000 Directory Services, Microsoft Corporation, IGNACZAK ADAM dyplomant w Katedrze Zarządzania Produkcją Politechnika Łódzka ul. Wólczańska Łódź tel. (0 42) BIENIECKI WOJCIECH Katedra Informatyki Stosowanej Politechnika Łódzka al. Politechniki 11, Łódź tel/fax:(0 42) wew. 22

Administrowanie serwerem sieci lokalnej 1

Administrowanie serwerem sieci lokalnej 1 Administrowanie serwerem sieci lokalnej 1 W systemach Windows 2000/2003 użytkowników i grupy można podzielić na: użytkowników i grupy lokalne - konta te są tworzone na lokalnym komputerze i umożliwiają

Bardziej szczegółowo

3. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych (2 części) 4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

3. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych (2 części) 4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/2013 Platforma wiedzy i konsultacji system wsparcia dialogu społecznego 1. Nazwa oraz adres zamawiającego ZWIĄZEK NAUCZYCIELSTWA POLSKIEGO UL. SMULIKOWSKIEGO 6/8, 00 389 WARSZAWA

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK ZABEZPIECZEŃ

PRZEWODNIK ZABEZPIECZEŃ PRZEWODNIK ZABEZPIECZEŃ SYSTEMU WINDOWS 8 WRAZ Z ZAŁĄCZNIKIEM SCM WERSJA 1.0 Opracowanie powstało w ramach programu współpracy w obszarze bezpieczeństwa Security Cooperation Program (SCP) Spis treści 1.

Bardziej szczegółowo

Część III SIWZ Opis przedmiotu zamówienia

Część III SIWZ Opis przedmiotu zamówienia Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Część III SIWZ Opis przedmiotu zamówienia (Załącznik nr 1 do Umowy) Część III SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia Spis treści 1. Cel zamówienia...

Bardziej szczegółowo

Windows 2003. Ćwiczenia. Piotr Fulmański

Windows 2003. Ćwiczenia. Piotr Fulmański Windows 2003 Ćwiczenia Piotr Fulmański Piotr Fulmański 1 e-mail 1: fulmanp@math.uni.lodz.pl Wydział Matematyki i Informatyki, Uniwersytet Łódzki Banacha 22, 90-238, Łódź Polska Data ostaniej modyfikacji:

Bardziej szczegółowo

Vademecum administratora. Windows Server 2008. William R. Stanek

Vademecum administratora. Windows Server 2008. William R. Stanek Vademecum administratora Windows Server 2008 William R. Stanek Vademecum administratora Windows Server 2008 Edycja polska Microsoft Press Tytuł oryginału: Windows Server 2008 Administrator s Pocket Consultant

Bardziej szczegółowo

Administrowanie systemem operacyjnym Windows opartym na technologii NT 312[01].Z4.01

Administrowanie systemem operacyjnym Windows opartym na technologii NT 312[01].Z4.01 MINISTERSTWO EDUKACJI i NAUKI Tomasz Krupa Administrowanie systemem operacyjnym Windows opartym na technologii NT 312[01].Z4.01 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut

Bardziej szczegółowo

Hierarchia nazw, rejestracja domen,

Hierarchia nazw, rejestracja domen, Hierarchia nazw, hierarchia domen, rejestracja domen, rodzaje i zastosowanie rekordów DNS Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji Katedra Telekomunikacji Kraków, 09.12.2014 r. Plan wykładu Windows

Bardziej szczegółowo

Poradnik administratora Windows Server 2008

Poradnik administratora Windows Server 2008 Poradnik administratora Windows Server 2008 Poradnik administratora Windows Server 2008 Materiał powstał przy współudziale wykładowców autoryzowanych ośrodków szkoleniowych Microsoft: ABC Data Altkom Akademia

Bardziej szczegółowo

Microsoft Public Cloud

Microsoft Public Cloud 1. Prelegenci Dominik Wojciechowski, eopen; Adrian Przygoda, eopen. Waldemar Skrzypiec, w firmie Microsoft jest odpowiedzialny za wsparcie techniczne. Dominik Wojciechowski oraz Adrian Przygoda z firmy

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 1. Część 1 CPV: 48000000-8 - Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 48620000-0 - Systemy operacyjne 48214000-1 - Pakiety oprogramowania do sieciowego systemu operacyjnego 48710000-8 - Pakiety oprogramowania

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 9 do swiz

Załącznik nr 9 do swiz Załącznik nr 9 do swiz 1. Opis przedmiotu zamówienia Struktura organizacyjna zamawiającego. Państwową Inspekcję Pracy (PIP) tworzy Główny Inspektorat Pracy (GIP), 16 okręgowych inspektoratów pracy (OIP)

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK ZABEZPIECZEO WINDOWS 8.1 WRAZ Z SYSTEMU WINDOWS 8 ORAZ ZAŁĄCZNIKIEM SCM WERSJA 1.0

PRZEWODNIK ZABEZPIECZEO WINDOWS 8.1 WRAZ Z SYSTEMU WINDOWS 8 ORAZ ZAŁĄCZNIKIEM SCM WERSJA 1.0 PRZEWODNIK ZABEZPIECZEO SYSTEMU WINDOWS 8 ORAZ WINDOWS 8.1 WRAZ Z ZAŁĄCZNIKIEM SCM WERSJA 1.0 Opracowanie powstało w ramach programu współpracy w obszarze bezpieczeostwa Security Cooperation Program (SCP)

Bardziej szczegółowo

Instalacja Windows Server 2003 = naciśnij DALEJ wersja do wydruku

Instalacja Windows Server 2003 = naciśnij DALEJ wersja do wydruku 1 z 11 04-08-2006 19:14 PC WORLD KOMPUTER Instalacja Windows Server 2003 = naciśnij DALEJ wersja do wydruku strona główna wersja oryginalna Duszą serwera jest sieciowy system operacyjny. Najnowszy produkt

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SOPZ)

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SOPZ) SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SOPZ) Przedmiot zamówienia Przedmiotem zamówienia jest migracja poczty elektronicznej Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej i regionalnych zarządów gospodarki wodnej

Bardziej szczegółowo

Egzamin MCITP 70-647: Administrowanie systemem Windows Server 2008 w skali przedsiębiorstwa Training Kit

Egzamin MCITP 70-647: Administrowanie systemem Windows Server 2008 w skali przedsiębiorstwa Training Kit Egzamin MCITP 70-647: Administrowanie systemem Windows Server 2008 w skali przedsiębiorstwa Training Kit Orin Thomas, John Policelli, Ian McLean, J.C. Mackin, Paul Mancuso i David R. Miller przy współudziale

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA ŚLĄSKA WYDZIAŁ INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ I METALURGII. Kierunek: Makrokierunek Informatyka Przesyłowa. Praca dyplomowa magisterska

POLITECHNIKA ŚLĄSKA WYDZIAŁ INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ I METALURGII. Kierunek: Makrokierunek Informatyka Przesyłowa. Praca dyplomowa magisterska POLITECHNIKA ŚLĄSKA WYDZIAŁ INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ I METALURGII Kierunek: Makrokierunek Informatyka Przesyłowa Specjalność: Inteligentne systemy przemysłowe Rodzaj studiów: Stacjonarne magisterskie Praca

Bardziej szczegółowo

Infrastruktura. Wymagania ogólne. Obudowa serwerów kasetowych. Załącznik nr 7. Opis przedmiotu zamówienia Pakiet nr 1

Infrastruktura. Wymagania ogólne. Obudowa serwerów kasetowych. Załącznik nr 7. Opis przedmiotu zamówienia Pakiet nr 1 Załącznik nr 7 Opis przedmiotu zamówienia Pakiet nr 1 Infrastruktura Wymaganie Globalne Normy Oznakowanie Wymagania ogólne Parametry minimalne Urządzenia muszą być fabrycznie nowe. Muszą być wyprodukowane

Bardziej szczegółowo

Wstęp, instalacja i konfiguracja Windows 2000 Professional

Wstęp, instalacja i konfiguracja Windows 2000 Professional Str. 1 Ćwiczenie 1 Wstęp, instalacja i konfiguracja Windows 2000 Professional Cel ćwiczenia: Zapoznanie się z planowaniem instalacji, instalacją i podstawową konfiguracją systemu Windows 2000 Professional

Bardziej szczegółowo

Projektowanie struktur Active Directory

Projektowanie struktur Active Directory IDZ DO PRZYK ADOWY ROZDZIA KATALOG KSI EK ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG TWÓJ KOSZYK CENNIK I INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE O NOWO CIACH ZAMÓW CENNIK CZYTELNIA SPIS TRE CI KATALOG ONLINE DODAJ DO KOSZYKA FRAGMENTY

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do SIWZ

Załącznik nr 4 do SIWZ Spis treści 1. Serwer blade...3 1.1. Obudowa blade...3 1.2. Moduł serwerowy...5 1.3. Szafa rack...6 1.4. System wirtualizacji...7 2. Macierz dyskowa podstawowa w PCPD...11 3. Macierz dyskowa zapasowa w

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SIECIOWYCH SYSTEMÓW OPERACYJNYCH

WPROWADZENIE DO SIECIOWYCH SYSTEMÓW OPERACYJNYCH PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NYSIE SKRYPT NR 12 Włodzimierz Stanisławski WPROWADZENIE DO SIECIOWYCH SYSTEMÓW OPERACYJNYCH OFICYNA WYDAWNICZA PWSZ W NYSIE NYSA 2006 RECENZENT Jan Sadecki SKŁAD I ŁAMANIE

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym. w trybie przetargu nieograniczonego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym. w trybie przetargu nieograniczonego Znak sprawy: TZ/370/32/11 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na nabycie licencji na oprogramowanie

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy: ZP-4/DTP/2013. Załącznik Nr 5.1 do SIWZ

Znak sprawy: ZP-4/DTP/2013. Załącznik Nr 5.1 do SIWZ Znak sprawy: ZP-4/DTP/2013 Załącznik Nr 5.1 do SIWZ Dostawa infrastruktury informatycznej i oprogramowania na potrzeby tworzenia i rozwoju nowoczesnych e-usług i aplikacji on-line oraz ich s wiadczenia

Bardziej szczegółowo

Vademecum administratora Microsoft SQL Server 2005

Vademecum administratora Microsoft SQL Server 2005 Vademecum administratora Microsoft SQL Server 2005 William R. Stanek Vademecum Administratora Microsoft SQL Server 2005 Edycja polska Microsoft Press Original English language edition 2005 by William Stanek

Bardziej szczegółowo

MONITOROWANIE SIECI, SYSTEMÓW I USŁUG

MONITOROWANIE SIECI, SYSTEMÓW I USŁUG WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI STOSOWANEJ I ZARZĄDZANIA pod auspicjami Polskiej Akademii Nauk WYDZIAŁ INFORMATYKI STUDIA I STOPNIA (INŻYNIERSKIE) PRACA DYPLOMOWA Maciej Korzeń MONITOROWANIE SIECI, SYSTEMÓW

Bardziej szczegółowo

Przygotowanie do wprowadzenia innowacji, czyli jak zmiany organizacyjne w dziale informatycznym przyczyniają się do sukcesu ujednoliconej komunikacji

Przygotowanie do wprowadzenia innowacji, czyli jak zmiany organizacyjne w dziale informatycznym przyczyniają się do sukcesu ujednoliconej komunikacji Przygotowanie do wprowadzenia innowacji, czyli jak zmiany organizacyjne w dziale informatycznym przyczyniają się do sukcesu ujednoliconej komunikacji Spis treści Wstęp... 1 Unifikacja i zmiany... 2 Ujednolicona

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Funkcjonalność Systemu do szyfrowania danych. 2. Wymagania Zamawiającego dotyczące realizacji Projektu. 3. Dokumentacja i filmy instruktażowe. 4. Szkolenia.

Bardziej szczegółowo

Wymagania dotyczące infrastruktury informatycznej

Wymagania dotyczące infrastruktury informatycznej Załącznik nr 9 do Opisu Przedmiotu Zamówienia Infrastruktura informatyczna Wymagania dotyczące infrastruktury informatycznej 1. Wstęp 1.1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa serwerów i urządzeń do masowego

Bardziej szczegółowo

Narzędzia umożliwiające tworzenie scentralizowanej polityki prowadzenia backupów Prowadzący: prof. dr hab. inż. Mikołaj Karpiński Opracowanie: Bogumił Gargula Bezpieczeństwo danych - Backup W dzisiejszych

Bardziej szczegółowo