Regulamin dziennika elektronicznego VULCAN. Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Ziemi Kujawskiej w Przemystce

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Regulamin dziennika elektronicznego VULCAN. Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Ziemi Kujawskiej w Przemystce"

Transkrypt

1 Regulamin dziennika elektronicznego VULCAN Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Ziemi Kujawskiej w Przemystce

2 SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE...3 ROZDZIAŁ II. KONTA W DZIENNIKU ELEKTRONICZNYM...4 ROZDZIAŁ III. PRZEKAZYWANIE INFORMACJI ZA POŚREDNICTWEM DZIENNIKA ELEKTRONICZNEGO...6 ROZDZIAŁ IV. ADMINISTRATOR VULCAN SERVICE...6 ROZDZIAŁ V. SZKOLNY ADMINISTRATOR DZIENNIKA ELEKTRONICZNEGO...6 ROZDZIAŁ VI. DYREKTOR SZKOŁY...8 ROZDZIAŁ VII. WYCHOWAWCA KLASY...8 ROZDZIAŁ VIII. NAUCZYCIEL...9 ROZDZIAŁ IX. SEKRETARIAT...11 ROZDZIAŁ X. RODZICE PRAWNI OPIEKUNOWIE...11 ROZDZIAŁ XI. UCZEŃ...12 ROZDZIAŁ XII. POSTĘPOWANIE W CZASIE AWARII...12 ROZDZIAŁ XIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE...12 Załącznik

3 ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Przemystce, za pośrednictwem strony prowadzi dziennik elektroniczny. Oprogramowanie dziennika oraz usługi z nim związane dostarczane są przez firmę zewnętrzną, współpracującą ze szkołą. 2. Za prawidłowość działania systemu, ochronę danych osobowych umieszczonych na serwerach oraz tworzenie kopii bezpieczeństwa, odpowiada firma nadzorująca pracę dziennika elektronicznego. Pracownicy szkoły, którzy mają bezpośredni dostęp do edycji i przeglądania danych oraz rodzice/opiekunowie prawni i uczniowie są odpowiedzialni w zakresie udostępnionych im danych. Szczegółową odpowiedzialność stron reguluje zawarta pomiędzy stronami umowa oraz przepisy obowiązującego w Polsce prawa. 3. Podstawą prawną funkcjonowania dziennika elektronicznego, przechowywania i przetwarzania w nim danych uczniów, rodziców oraz dokumentowania przebiegu nauczania jest: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji z późn. zmianami. Art. 23 pkt 1 ust. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych z późn. zmianami 4. Na podstawie przepisów prawnych o przechowywaniu i przetwarzaniu danych osobowych Dyrektor szkoły nie jest zobligowany do zbierania zgody na przetwarzanie danych osobowych w związku z obowiązkami wynikającymi z Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji. 5. Administratorem danych osobowych jest Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Ziemi Kujawskiej w Przemystce. Celem przetwarzania danych osobowych jest realizacja obowiązków wynikających z Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji. 6. Każdy rodzic/prawny opiekun po zalogowaniu się na swoim koncie do dziennika elektronicznego ma, zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych, dostęp do zawartych w systemie danych wyłącznie o swoim dziecku i jego postępach w nauce 7. Zasady funkcjonowania dziennika elektronicznego opracowano na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji. Na podstawie tego rozporządzenia oceny cząstkowe, frekwencja, tematy zajęć, oceny śródroczne, roczne i semestralne z zajęć obowiązkowych, dodatkowych są wpisywane w dzienniku elektronicznym. 8. Pracownicy szkoły zobowiązani są do stosowania zasad zawartych w regulaminie dziennika elektronicznego. 9. Rodziców/opiekunów prawnych na pierwszym zebraniu w nowym roku szkolnym i uczniów na początkowych godzinach zajęć z wychowawcą, zapoznaje się ze sposobem działania i funkcjonowania dziennika elektronicznego. 3

4 10. Wszystkie moduły składające się na dziennik elektroniczny, zapewniają realizację zapisów, które zamieszczone są w Wewnątrzszkolnym Systemie Oceniania, 11. Zasady korzystania z dziennika elektronicznego przez pracowników szkoły, rodziców/prawnych opiekunów oraz uczniów określone są w umowie zawartej pomiędzy firmą dostarczającą system dziennika elektronicznego, a szkołą. Rodzicowi/prawnemu opiekunowi przysługuje prawo bezpłatnego dostępu do informacji o swoim dziecku. ROZDZIAŁ II. KONTA W DZIENNIKU ELEKTRONICZNYM 1. Każdy użytkownik posiada własne konto w systemie dziennika elektronicznego, za które ponosi odpowiedzialność. Szczegółowe zasady funkcjonowania dla poszczególnych kont są zawarte w regulaminie dziennika elektronicznego oraz opisane w zakładce POMOC w dzienniku elektronicznym. 2. Każdy użytkownik, aby uzyskać dostęp do systemu, posługuje się hasłem i loginem. Hasła na kontach użytkowników muszą być okresowo zmieniane. Hasło musi się składać z co najmniej 8 znaków, w tym musi być co najmniej 1 cyfra i 1 duża litera. Konstrukcja systemu wymusza na użytkowniku okresową zmianę hasła (nie rzadziej niż co 30 dni). Każdy użytkownik jest zobowiązany do przestrzegania zasad bezpieczeństwa w posługiwaniu się loginem i hasłem. Każdy użytkownik utrzymuje hasło w tajemnicy również po upływie jego ważności. 3. W przypadku podejrzenia ujawnienia hasła użytkownik zobowiązany jest do natychmiastowej jego zmiany i poinformowania Dyrektora Szkoły o zaistniałej sytuacji. 4. W dzienniku elektronicznym funkcjonują następujące grupy kont posiadające odpowiadające im uprawnienia: a) ADMINISTRATOR VULCAN SERVICE uprawnienia wynikające z umowy - nadzorowane przez firmę zewnętrzną b) SZKOLNY ADMINISTRATOR DZIENNIKA ELEKTRONICZNEGO zarządzanie wszystkimi danymi zespołu szkół: szkoły, klasy, uczniowie, nauczyciele, przedmioty itp., dostęp do wiadomości systemowych i ogłoszeń szkoły, dostęp do konfiguracji kont, wgląd w listę kont użytkowników i statystyki logowań, zarządzanie zablokowanymi kontami, wgląd w statystyki wszystkich klas, uczniów, dostęp do eksportów niektórych danych i wydruków, zarządzanie kalendarzem i planem lekcji szkoły, dostęp do wybranych opcji panelu dyrektorskiego. c) DYREKTOR SZKOŁY z uprawnieniami administracyjnymi zarządzanie ocenami z nauczanych przez siebie przedmiotów, zarządzanie frekwencją z prowadzonych przez siebie lekcji, edycja danych wszystkich uczniów, wgląd w statystyki, przeglądanie ocen i frekwencji wszystkich uczniów, dostęp do wiadomości systemowych i ogłoszeń szkoły, dostęp do konfiguracji konta, dostęp do wydruków, raportów i eksportów danych, zarządzanie planem lekcji, 4

5 dostęp do danych znajdujących się w panelu dyrektorskim. d) WYCHOWAWCA KLASY zarządzanie tematami prowadzonych przez siebie lekcji, zarządzanie ocenami i frekwencją w klasie, prawo do dokonywania wpisów we wszystkich zakresach danych swojego oddziału, możliwość dokonywania wpisów w zastępstwie innych nauczycieli, w tym wpisów ocen, zmiana frekwencji i usprawiedliwianie nieobecności, edycja i zarządzanie danymi uczniów w klasie, wgląd w statystyki uczniów, przeglądanie ocen i frekwencji uczniów klasy, dostęp do wiadomości systemowych i ogłoszeń szkoły, dostęp do konfiguracji konta, dostęp do wydruków i eksportów danych, zarządzanie swoim planem lekcji i planem lekcji klasy. e) NAUCZYCIEL zarządzanie tematami prowadzonych lekcji, ocenami i frekwencją własnych lekcji, przeglądanie ocen i frekwencji uczniów w zakresie nauczanego przedmiotu, dostęp do wiadomości systemowych i ogłoszeń szkoły, dostęp do konfiguracji konta, dostęp do wydruków i eksportów danych, zarządzanie swoim planem lekcji. f) SEKRETARIAT SZKOŁY zarządzanie listami klas, edycja i zarządzanie danymi uczniów w szkole, wgląd w listę kont użytkowników, wgląd w statystyki logowań, tworzenie statystyk, drukowanie dokumentów szkolnych. g) OPERATOR KSIĘGI ZASTĘPSTW dodawania nieobecności nauczyciela na wybranej lekcji, planowania i ewidencji zastępstw, zarządzania zmianami w planie lekcji. h) RODZIC/opiekun prawny przeglądanie ocen i frekwencji dziecka, dostęp do uwag dotyczących dziecka, dostęp do wiadomości systemowych i komunikatów, dostęp do konfiguracji własnego konta, dostęp do planu lekcji dziecka i tematów zrealizowanych lekcji, przeglądanie informacji dotyczących zapowiedzianych sprawdzianów. i) UCZEŃ przeglądanie własnych ocen i frekwencji, dostęp do wiadomości systemowych i komunikatów, dostęp do konfiguracji własnego konta, dostęp do własnego planu lekcji i tematów zrealizowanych lekcji, przeglądanie informacji dotyczących zapowiedzianych sprawdzianów. 7. Każdy użytkownik dziennika elektronicznego ma obowiązek dokładnego zapoznania się z informacjami dostępnymi w systemie POMOCY, w szczególności z regulaminem korzystania z Systemu. 8. Uprawnienia przypisane do poszczególnych kont mogą zostać zmienione przez Szkolnego Administratora Dziennika Elektronicznego oraz Administratora Vulcan Service. Aktualna 5

6 lista uprawnień publikowana jest w dokumentacji Systemu dostępnej po zalogowaniu na kontach Dyrektora Szkoły oraz Szkolnego Administratora Dziennika Elektronicznego. ROZDZIAŁ III. PRZEKAZYWANIE INFORMACJI ZA POŚREDNICTWEM DZIENNIKA ELEKTRONICZNEGO 1. Do przekazywania i wymiany informacji między użytkownikami systemu w dzienniku elektronicznym służy moduł WIADOMOŚCI. 2. Szkoła przewiduje przekazywanie informacji rodzicom/opiekunom prawnym i uczniom w formach dostępnych za pośrednictwem dziennika elektronicznego. Szkoła może, na życzenie rodzica, w szczególnych sytuacjach udzielić rodzicowi informacji w formie pisemnej. 3. Pracownicy szkoły nie mogą przekazywać żadnych poufnych informacji, w tym danych osobowych, z dziennika elektronicznego. Nie wolno przekazywać informacji na temat np. ocen, frekwencji, itp., rodzicom i uczniom drogą telefoniczną. 4. Dane osobowe lub informacje dotyczące ocen, zachowania czy frekwencji szkoła może udostępnić na żądanie organów do tego upoważnionych. 5. Moduł Wiadomości nie może zastąpić oficjalnych podań i dokumentów papierowych ich obieg regulują przepisy dotyczące dokumentacji szkolnej. 6. Odczytanie przez pracownika szkoły, rodzica/opiekuna prawnego, ucznia informacji zawartej w module Wiadomości jest równoznaczne z przyjęciem ich treści do wiadomości. Adnotację potwierdzającą odczytanie wiadomości w systemie uważa się za jej skuteczne dostarczenie. 7. Moduł Wiadomości daje możliwość przesłania informacji razem lub osobno: a) wszystkim uczniom w szkole, b) wszystkim rodzicom/prawnym opiekunom, c) wszystkim nauczycielom w szkole. 8. Rodzic/opiekun prawny w module Wiadomości może wysyłać informacje wyłącznie do pracowników szkoły. 9. Nie należy usuwać przeczytanych wiadomości. Po zakończeniu okresu klasyfikacyjnego system VULCAN zamyka rok szkolny archiwizując dane oraz daje możliwość ich poprawnego odczytania w przyszłości. ROZDZIAŁ IV. ADMINISTRATOR VULCAN SERVICE Firma wyznacza osoby, które są odpowiedzialne za kontakt ze szkołą. Zakres ich działalności określa zawarta umowa. ROZDZIAŁ V. SZKOLNY ADMINISTRATOR DZIENNIKA ELEKTRONICZNEGO 1. Za prawidłowe funkcjonowanie dziennika elektronicznego w szkole odpowiedzialny jest Dyrektor Szkoły. Dyrektor powołuje Szkolnego Administratora Dziennika Elektronicznego. 2. Wszystkie operacje dokonywane na koncie Szkolnego Administratora Dziennika Elektronicznego powinny być wykonywane ze szczególną uwagą, po dokładnym przeanalizowaniu zasad funkcjonowania szkoły. 3. Szkolny Administratora Dziennika Elektronicznego: a) wprowadza nowych użytkowników systemu, szkoli nauczycieli (w tym wychowawców klas), zapoznaje użytkowników z przepisami i zasadami użytkowania sytemu, 6

7 powiadamia ich o monitorowaniu działań oraz o zabezpieczaniu i archiwizowaniu wyników pracy, b) na początku każdego roku szkolnego dokonuje grupowej aktywacji kont użytkowników, c) przekazuje informacje o nowo utworzonych kontach bezpośrednio ich właścicielom, d) przed rozpoczęciem roku szkolnego oraz w jego trakcie, przy współpracy z wychowawcami, uzupełnia i aktualizuje plany lekcji, e) w razie wystąpienia problemów komunikuje się z użytkownikami systemu oraz z przedstawicielem firmy zarządzającej dziennikiem w celu jak najszybszego ich rozwiązania, f) odpowiada za poprawność tworzonych jednostek i klas, list nauczycieli, przydziałów uprawnień, nazewnictwa przedmiotów i innych elementów, których edycja możliwa jest tylko z konta administratora, w porozumieniu z Dyrektorem szkoły, g) może całkowicie usunąć z systemu ucznia klasy pierwszej tylko w okresie od 1 do 15 września. Po tym terminie nie wolno usuwać nikogo z dziennika elektronicznego, aż do rozpoczęcia nowego roku szkolnego, h) w porozumieniu z Dyrektorem i sekretariatem wprowadza dane o nowym uczniu przyjętym do szkoły w trakcie roku szkolnego, i) dokonuje przeniesienia ucznia z jednej klasy do drugiej lub z jednego typu szkoły do drugiego niezwłocznie po otrzymaniu informacji od Dyrektora lub sekretariatu. Przeniesienia tego dokonuje według zasad określonych w dzienniku elektronicznym, przenosząc wszystkie dane o ocenach i frekwencji do nowej klasy/szkoły, j) w przypadku przejścia ucznia do innej klasy/szkoły lub skreślenia go z listy uczniów, Administrator Dziennika Elektronicznego przed dokonaniem tej operacji ma obowiązek zarchiwizować jego dane oraz dokonać wydruku kartoteki danego ucznia i przekazać wydruk do sekretariatu szkoły, celem umieszczenia go w szkolnym archiwum, w Arkuszu Ocen danego ucznia, k) systematycznie sprawdza wiadomości na swoim koncie i jak najszybciej odpowiada na nie, l) umieszcza ważne informacje w dzienniku elektronicznym lub powiadamia za pomocą modułu Wiadomości odpowiednich użytkowników o sprawach mających kluczowe znaczenie dla działania systemu, 4. Szkolny Administrator Dziennika Elektronicznego wszelkich ustawień konfiguracyjnych na poziomie szkoły, mających wpływ na bezpośrednie funkcjonowanie szkoły, może dokonać wyłącznie za zgodą Dyrektora. 5. Administrator Dziennika Elektronicznego może wnioskować o zwołanie rady pedagogicznej w celu zaopiniowania nowych ustawień w dzienniku elektronicznym lub przeprowadzenia dodatkowego szkolenia z obsługi systemu. 6. Szkolny Administrator Dziennika Elektronicznego w terminie 10 dni od zakończenia roku szkolnego, ma obowiązek pobrania, wydrukowania i zarchiwizowania całego dziennika szkoły oraz wykonania kopii dziennika elektronicznego i zapisania jej na zewnętrznym nośniku (np. płycie CD, DVD). Kopia ta powinna być przechowywana w szkolnym archiwum. 7. Administrator Dziennika Elektronicznego ma obowiązek zgłoszenia Dyrektorowi i firmie zarządzającej każdego zauważonego przypadku naruszenia bezpieczeństwa w celu podjęcia dalszych działań. 8. Jeśli nastąpi zablokowanie konta Nauczyciela, Administrator Dziennika Elektronicznego administrator powinien: a) skontaktować się osobiście z nauczycielem i wyjaśnić powód blokady, b) porównać wraz z nauczycielem aktualną zawartość konta z tworzonymi kopiami bezpieczeństwa i, jeśli jest taka potrzeba, odtworzyć prawidłowy jego stan, 7

8 ROZDZIAŁ VI. DYREKTOR SZKOŁY 1. Dyrektor szkoły odpowiada za kontrolowanie poprawności uzupełniania dziennika elektronicznego. 2. Do 20 września Dyrektor szkoły sprawdza wypełnienie przez nauczycieli danych potrzebnych do prawidłowego działania dziennika elektronicznego. 3. Dyrektor szkoły jest zobowiązany: a) kontrolować systematyczność i poprawność dokonywanych przez nauczycieli wpisów tematów lekcji, ocen, frekwencji itp., b) systematycznie odpowiadać na wiadomości nauczycieli, rodziców i uczniów, c) bezzwłocznie przekazywać nauczycielom wszystkie zalecenia i uwagi, d) systematycznie sprawdzać statystyki logowań, e) generować statystyki, a następnie ich wynik i analizę przedstawiać na radach pedagogicznych, f) dbać o finansowe zapewnienie poprawności działania systemu tj.. zakup sprzętu, materiałów i sprzętu do drukowania i archiwizowania danych, szkolenia, itp. g) dochowywać tajemnicy odnośnie postanowień zawartych w umowie, mogących narazić działanie systemu informatycznego na utratę bezpieczeństwa, 4. Dyrektor wyznacza Szkolnego Administratora Dziennika Elektronicznego, może wyznaczyć drugą osobę, która będzie pełnić rolę Szkolnego Administratora Dziennika Elektronicznego w przypadku niemożności pełnienia tej funkcji przez pierwszą. 5. Do obowiązków Dyrektora szkoły należy zapewnienie szkoleń dla: nauczycieli i pozostałego personelu szkoły. ROZDZIAŁ VII. WYCHOWAWCA KLASY 1. Dziennik elektroniczny klasy prowadzi wyznaczony przez Dyrektora Wychowawca klasy. Każdy wychowawca jest odpowiedzialny za prowadzenie dziennika swojej klasy. 2. Wychowawca powinien zwrócić szczególną uwagę na moduł KARTOTEKA ucznia. Poza wszystkimi danymi ucznia, powinien również wypełnić pola zawierające telefony rodziców, adresy itp., a jeśli uczeń posiada opinię lub orzeczenie z poradni psychologiczno-pedagogicznej, odnotować ten fakt w odpowiednim miejscu. 3. Jeżeli w danych osobowych ucznia nastąpią zmiany, Wychowawca ma obowiązek dokonania korekt w zapisie dziennika elektronicznego. 4. Do 15 września Wychowawca ma obowiązek wpisania i sprawdzenia w dzienniku elektronicznym wszystkich danych uczniów swojej klasy. W późniejszym czasie dokonuje korekt i uzupełnień. 5. Do 10 września Wychowawca ma obowiązek dokonania podziału na grupy swojej klasy. 6. W ciągu 10 dni po zakończeniu każdego miesiąca na podstawie statystyk Wychowawca dokonuje analizy frekwencji i postępów w nauce swojej klasy, wykonując odpowiednie zestawienia. W dniu poprzedzającym zebranie klasyfikacyjne Rady Pedagogicznej, na podstawie odpowiednich statystyk, sporządza arkusz klasyfikacyjny klasy 7. Oceny z zachowania wpisuje Wychowawca według zasad określonych w Wewnątrzszkolnym Systemie Oceniania. 8. Wszystkie skróty stosowane w dzienniku elektronicznym są zgodne z WSO i zrozumiałe dla uczniów i rodziców. 9. Przed datą zakończenia półrocza i końca roku szkolnego każdy Wychowawca jest zobowiązany do dokładnego sprawdzenia dokonanych wpisów w dzienniku 8

9 elektronicznym, ze szczególnym uwzględnieniem danych potrzebnych do wydruku świadectw. 10. W przypadku przejścia ucznia do innej klasy/szkoły, sekretariat szkoły dokonuje jego przeniesienia lub zgłasza ten fakt Szkolnemu Administratorowi Dziennika Elektronicznego i Wychowawcy. Na podstawie takiej informacji Szkolny Administrator Dziennika Elektronicznego może przenieść ucznia do innej klasy/szkoły. 11. Skreślenia ucznia z listy uczniów może dokonać Sekretariat szkoły lub Szkolny Administrator Dziennika Elektronicznego. W takim przypadku konto danego ucznia zostanie zablokowane, dotychczasowe informacje o ocenach i frekwencji będą liczone do statystyk. 12. Na prośbę rodzica/opiekuna prawnego, pełnoletniego ucznia lub innej szkoły Sekretariat szkoły może wydrukować z systemu kartotekę ucznia zawierającą całościową informację o przebiegu edukacji. Kopie przekazanej dokumentacji należy opisać w sposób umożliwiający jednoznaczne stwierdzenie kto, komu i kiedy przekazał dokumentację. Dokumentacja ta powinna zostać przekazana za potwierdzeniem odbioru. 13. Jeżeli w ciągu roku szkolnego do klasy dojdzie nowy uczeń, wszystkie dane osobowe wprowadza Sekretariat szkoły lub Szkolny Administrator Dziennika Elektronicznego. 14. Eksportu danych z systemu informatycznego do świadectw dokonuje Wychowawca w porozumieniu ze Szkolnym Administratorem Dziennika Elektronicznego. 15. Wychowawca przegląda frekwencję i dokonuje zmian np. usprawiedliwień, likwidacji podwójnych nieobecności itp. Czynności te nie powinny być wykonywane rzadziej niż raz na tydzień. 16. Wychowawca nie może dokonywać usprawiedliwień z wyprzedzeniem, wpisując je na zajęciach, które się jeszcze nie odbyły. 17. Wychowawca może usprawiedliwić pojedyncze godziny w ciągu całego dnia zajęć tylko wtedy, gdy zostały one wcześniej zgłoszone lub zaistniały z przyczyn niezależnych od ucznia. 18. W dniu poprzedzającym zebrania rodziców Wychowawcy mogą drukować z systemu zestawienia ocen, frekwencji i innych potrzebnych statystyk do wykorzystania w czasie spotkania z rodzicami/opiekunami prawnymi. 19. Jeżeli rodzic/prawny opiekun nie jest obecny na zebraniu, Wychowawca nie ma obowiązku dodatkowego powiadamiania o ocenach poza określonym w szkole systemem dziennika elektronicznego. 20. Nauczyciele mają obowiązek zaznaczać obecności, nieobecności i inne ustalone w szkole kategorie frekwencji na prowadzonych przez siebie zajęciach a wychowawcy, na podstawie przedstawionej dokumentacji, dokonywania ich usprawiedliwień. Jednolity sposób zapisu w całej szkole daje możliwość wyświetlania bieżącej procentowej frekwencji i innych statystyk przydatnych w pracy dydaktycznej i wychowawczej szkoły. 21. Na początkowych godzinach zajęć z wychowawcą nauczyciel powinien wyjaśnić uczniom zasady funkcjonowania dziennika elektronicznego. 22. Na pierwszym zebraniu z rodzicami Wychowawca ma obowiązek osobiście: a) zebrać adresy poczty owej rodzica (prawnego opiekuna), b) zebrać potwierdzenie zapoznania się z zasadami funkcjonowania dziennika elektronicznego w szkole. ROZDZIAŁ VIII. NAUCZYCIEL 1. Nauczyciel jest zobowiązany do zapoznania się z zasadami funkcjonowania dziennika elektronicznego oraz udziału w szkoleniach, instruktażach, organizowanych przez Szkolnego Administratora Dziennika Elektronicznego lub inną, wyznaczoną osobę. 9

10 2. Nauczyciel jest odpowiedzialny za regularne wpisywanie do dziennika elektronicznego: a) tematów prowadzonych przez siebie lekcji i frekwencji uczniów, b) ocen cząstkowych, przewidywanych ocen śródrocznych i końcoworocznych zgodnie z zasadami i harmonogramem zawartym w WSO i kalendarzu roku szkolnego, c) planowanych prac klasowych i sprawdzianów z datą zapowiedzi i wykonywania, według zasad określonych w WSO. 3. Nauczyciel odpowiada za poprawność danych wprowadzanych do dziennika elektronicznego za pomocą komputera. 4. W przypadku prowadzenia zajęć za nieobecnego nauczyciela, nauczyciel prowadzący zajęcia w jego zastępstwie ma obowiązek dokonania zapisów według zasad określonych w systemie dziennika elektronicznego. 5. Nauczyciele są zobowiązani do przestrzegania zasad zapewniających ochronę danych osobowych zgodnie z przepisami obowiązującymi w szkole. 6. Ocena wpisana do dziennika elektronicznego nie może być z niego usuwana ani zmieniana bez podania przyczyn takiego postępowania. W przypadku gdy Nauczyciel pomyli się i błędnie wprowadzi ocenę lub nieobecność, powinien jak najszybciej dokonać korekty, podając jej powód. 7. Nieobecność - wpisana do dziennika nie może być usuwana, można ją zmienić na: a) nieobecność usprawiedliwioną - u. b) nieobecność usprawiedliwioną przez szkołę ns, c) spóźnienie s, d) spóźnienie usprawiedliwione su, e) zwolnienie z. f) nieobecność nieusprawiedliwiona - N 8. Każdy nauczyciel ma obowiązek co najmniej raz dziennie sprawdzić na swoim koncie wiadomości oraz systematyczne udzielać na nie odpowiedzi. 9. W wyznaczonym terminie przed zebraniem śródrocznym lub końcoworocznym Rady Pedagogicznej nauczyciele są zobowiązani do wystawienia przewidywanych ocen śródrocznych lub końcoworocznych. 10. W wyznaczonym terminie przed zebraniem śródrocznym lub końcoworocznym Rady Pedagogicznej nauczyciele są zobowiązani do wystawienia ocen śródrocznych lub końcoworocznych. W dniu Rady Pedagogicznej klasyfikacyjnej nie wolno zmieniać wpisanych ocen. W szczególnych przypadkach należy o zmianie niezwłocznie poinformować wychowawcę. 11. Nauczyciel ma obowiązek uzupełnienia ocen cząstkowych w dzienniku elektronicznym, na lekcji, ewentualnie po lekcjach w danym dniu. W przypadku awarii sieci, itp., należy zrobić to w czasie 5 dni. 12. Jeżeli Nauczyciel sprawuje opiekę nad klasą/grupą uczniów (np. wyjście do kina, udział w uroczystości szkolnej) frekwencję wpisuje według zasad jakie są określone w systemie dziennika, a w temacie wpisuje zaistniałe wydarzenie. 13. Jeżeli Nauczyciel zwalnia ucznia z zajęć, np. na zawody sportowe, udział w konkursie o fakcie tym, z co najmniej jednodniowym wyprzedzeniem, powinien osobiście poinformować Dyrektora szkoły przedstawiając mu stosowne dokumenty oraz wychowawcę klasy. 14. Nauczyciel ma obowiązek umieszczać w zakładce SPRAWDZIANY informacje o każdej zapowiedzianej pracy klasowej/sprawdzianie. Należy tak planować prace pisemne, aby były one zgodne z zasadami opisanymi w WSO. 15. Nauczyciel jest odpowiedzialny za swoje konto dostępowe, nie może przekazywać danych dostępowych do konta innym osobom. Po zakończeniu pracy należy wylogować się z konta. 10

11 16. Nauczycie powinien zadbać by w czasie pracy z dziennikiem elektronicznym poufne dane prezentowane na monitorze komputera nie były widoczne dla osób trzecich. 17. Za ujawnienie poufnych danych z dziennika internetowego Nauczyciel ponosi odpowiedzialność. Nauczyciele muszą być świadomi zagrożeń wynikających z przechowywania danych na nośnikach informacji czy tworzenia nadmiernej ilości wydruków. 18. Nauczyciel ma obowiązek dbania o sprzęt komputerowy z którego korzysta w pracy. Przed rozpoczęciem pracy należy sprawdzić, czy sprzęt nie został uszkodzony. W przypadku zaistnienia takiego stanu należy niezwłocznie powiadomić o tym Szkolnego Administratora Dziennika Elektronicznego lub Dyrektora. 19.W razie wystąpienia jakichkolwiek podejrzeń naruszenia bezpieczeństwa, Nauczyciel powinien niezwłocznie powiadomić o tym fakcie Szkolnego Administratora Dziennika Elektronicznego lub Dyrektora. 20. W przypadku alarmu ewakuacyjnego Nauczyciel ma obowiązek wylogowania się z systemu. ROZDZIAŁ IX. SEKRETARIAT 1. Za obsługę konta SEKRETARIAT odpowiedzialny jest Dyrektor i wyznaczona przez niego osoba, która na stałe pracuje w sekretariacie szkoły. 2. W przypadku zaistnienia takiej potrzeby, na polecenie Dyrektora, Szkolny Administrator może przydzielić osobie zatrudnionej w sekretariacie konto z uprawnieniami nauczyciela, nie przydzielając jej jednak żadnych możliwości edycji danych dotyczących ocen i frekwencji uczniów. 3. Osoby pracujące w sekretariacie są zobowiązane do przestrzegania przepisów zapewniających ochronę danych osobowych i dóbr osobistych uczniów. 4. Pracownicy sekretariatu są zobowiązani do jak najszybszego przekazywania Dyrektorowi lub Szkolnemu Administratorowi Dziennika Elektronicznego informacji odnośnie nieprawidłowego funkcjonowania dziennika elektronicznego lub zaistniałej awarii. 5. Pracownicy sekretariatu przekazują Dyrektorowi, Wychowawcom, Szkolnemu Administratorowi Dziennika Elektronicznego informacje o przyjęciu ucznia, skreśleniu lub przeniesieniu ucznia z klasy/szkoły. ROZDZIAŁ X. RODZICE PRAWNI OPIEKUNOWIE 1. Rodzice/prawni opiekunowie mają swoje konto w systemie dziennika elektronicznego, zapewniające dostęp do informacji na temat postępów edukacyjnych ucznia oraz dających możliwość komunikowania się z nauczycielami w sposób zapewniający ochronę dóbr osobistych innych uczniów. 2. Na początku roku szkolnego Rodzic jest zobowiązany do podania wychowawcy adresu poczty elektronicznej. 3. Rodzic ustawia hasło na swoim koncie. Hasło to powinno zawierać co najmniej 8 znaków, w tym musi być 1 cyfra i 1 duża litera i musi być okresowo zmieniane. 4. Rodzic ma obowiązek zapoznania się z zasadami funkcjonowania dziennika elektronicznego dostępnymi w POMOCY oraz przestrzegania regulaminu korzystania z dziennika. 5. Istnieje możliwość odrębnego dostępu do systemu dla każdego z rodziców/opiekunów prawnych ucznia, muszą oni posiadać jednak odrębne adresy poczty elektronicznej. Istnieje również możliwość kontrolowania przez rodzica, za pośrednictwem jednego konta, więcej niż jednego dziecka, uczęszczającego do zespołu szkół. 11

12 6. Rodzic ponosi osobistą odpowiedzialność za swoje konto w dzienniku elektronicznym szkoły. 7. W przypadku wystąpienia błędów we wpisach dziennika elektronicznego, Rodzic ma obowiązek powiadomić o tym fakcie wychowawcę klasy. ROZDZIAŁ XI. UCZEŃ 1. Na początkowych godzinach zajęć z wychowawcą i lekcjach informatyki Uczniowie są zapoznawani przez Wychowawcę i nauczyciela informatyki z zasadami funkcjonowania dziennika elektronicznego w szkole. 2. Uczeń ma obowiązek zapoznać się z zasadami funkcjonowania dziennika elektronicznego dostępnymi w POMOCY oraz przestrzegania regulaminu korzystania z dziennika. 3. Uczniowi, przy obsłudze swojego konta w dzienniku elektronicznym, przysługują takie same prawa, obowiązki i uprawnienia jak rodzicowi/opiekunowi prawnemu na swoim koncie. ROZDZIAŁ XII. POSTĘPOWANIE W CZASIE AWARII 1. Dyrektor w czasie awarii ma obowiązek: a) sprawdzić czy wszystkie procedury w związku z wystąpieniem awarii i jej opanowania są przestrzegane przez użytkowników systemu, b) dopilnować, by jak najszybciej system działał prawidłowo, c) zabezpieczyć środki na wypadek awarii w celu przywrócenia normalnego funkcjonowania systemu. 2. Szkolny Administrator Dziennika Elektronicznego ma obowiązek: a) niezwłocznie dokonać naprawy w celu przywrócenia prawidłowego działania systemu, b) powiadomić o fakcie zaistnienia awarii i przewidywanym czasie jego naprawy Dyrektora oraz nauczycieli, c) jeśli usterka może potrwać dłużej niż jeden dzień wywiesić odpowiednią informację na tablicy ogłoszeń w pokoju nauczycielskim, d) powiadomić Dyrektora, jeśli z powodów technicznych nie ma możliwości dokonania naprawy, 3. Nauczycie w czasie awarii: a) mają obowiązek odnotowania osiągnięć uczniów w swoich notesach. b) jeśli, z przyczyn technicznych, nie ma możliwości wprowadzenia danych do systemu, po usunięciu awarii niezwłocznie wprowadzają dane do systemu ze swoich notatek. 4. Wszystkie awarie sprzętu komputerowego, oprogramowania czy sieci komputerowych, muszą być zgłaszane w dniu zdarzenia jednej z wymienionych osób: Dyrektorowi, Szkolnemu Administratorowi Dziennika Elektronicznego lub pracownikowi sekretariatu. 5. W żadnym przypadku Nauczycielowi nie ma prawa podejmowania samodzielnej próby usunięcia awarii ani wzywania do naprawienia awarii osób do tego nieuprawnionych. ROZDZIAŁ XIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 1. Wszystkie tworzone dokumenty i nośniki informacji, powstałe na podstawie danych z dziennika elektronicznego, muszą być przechowywane w sposób uniemożliwiający ich nieuprawnione odczytanie, zniszczenie lub kradzież. 2. Wszystkie materiały i dokumenty zawierające dane osobowe i poufne informacje utworzone na podstawie danych z dziennika elektronicznego, które nie będą potrzebne, należy zniszczyć w sposób jednoznacznie uniemożliwiający ich odczytanie. 12

13 3. Jeżeli obsługa systemu wymaga utworzenia dodatkowej kopii dziennika elektronicznego, każdą utworzoną kopię Szkolny Administrator Dziennika Elektronicznego musi opisać (podać informację kiedy, dla kogo i na jakiej podstawie została utworzona). Odbiorca kopii osobiście podpisuje jej odbiór w sekretariacie szkoły. 4. Osoby z zewnątrz (serwisanci, technicy itp.), jeśli sytuacja wymaga ich dostępu, zobowiązują się do zachowania tajemnicy wynikającej z ustawy o ochronie danych osobowych, potwierdzając to własnoręcznym podpisem na odpowiednim dokumencie. 5. Dokumentacja z funkcjonowania dziennika elektronicznego, wydruki, płyty CD, DVD lub inne nośniki z danymi powinny być przechowywane w szkolnym archiwum. 6. Przy korzystaniu z komputerów i oprogramowania niezbędnego do obsługi dziennika elektronicznego należy spełniać następujące wymogi: a) w komputerach wykorzystywanych do obsługi dziennika elektronicznego musi być legalne oprogramowanie, oprogramowanie i numery seryjne powinny być przechowywane w bezpiecznym miejscu. Oryginalna dokumentacja oprogramowania powinna być zabezpieczona. b) nie wolno kopiować, nikomu pożyczać, odsprzedawać itp. licencjonowanego oprogramowania będącego własnością szkoły c) wszystkie urządzenia i systemy wykorzystywane w szkole powinny być ze sobą kompatybilne, d) do zasilania należy stosować filtry, zabezpieczające przed skokami napięcia, e) instalacji oprogramowania może dokonywać tylko osoba upoważniona przez Dyrektora Szkoły. Uczeń ani osoba trzecia nie może dokonywać żadnych zmian w systemie informatycznym komputerów. 7. Należy przechowywać informacje kontaktowe do serwisów w bezpiecznym miejscu. Zawsze używać połączeń szyfrowanych nawet w sieci wewnętrznej. 8. W razie kontroli z zewnątrz przez organ uprawniony do kontrolowania dokumentacji szkolnej, na polecenie Dyrektora Szkoły, na czas kontroli Szkolny Administrator Dziennika Elektronicznego może udostępnić wyznaczonej, upoważnionej do tego osobie specjalne konto w dzienniku elektronicznym, dające możliwość sprawdzenia prawidłowości jego funkcjonowania bez możliwości dokonywania jakichkolwiek zmian, pod warunkiem złożenia deklaracji o dochowaniu tajemnicy służbowej i ochronie danych osobowych. Regulamin został zatwierdzony podczas zebrania Rady Pedagogicznej w dniu. 13

14 Załącznik 1. Całodniowa wycieczka/impreza itp. Wychowawca nanosi adnotację na planie lekcji i oznacza to jako inne zajęcia. Wychowawca z góry usuwa grupę/lekcję z planu lekcji i zabiera klasę/grupę np. na wycieczkę/pokaz/spotkanie- wówczas uczniowie z tej klasy/grupy nie będą wyświetlać się na liście obecności. 2. Wyjście klasy na kilka jednostek lekcyjnych temat i frekwencja wpisywana jest przez nauczyciela sprawującego opiekę nad uczniami na odpowiednich jednostkach lekcyjnych (np. Wyjście do kina- i oznacza to jako inne zajęcia + frekwencja) 3. Rozpoczęcie/zakończenie Roku Szkolnego Wychowawca oznacza jako inne zajęcia 4. Nieobecność nauczyciela: w przypadku nieobecności (L4, uroczystości, konkursy itp.) nauczyciel nie wpisuje tematów lekcji/ nie tworzy lekcji. 5. Wydarzenia szkolne trwające 1-2 jednostki lekcyjne temat i frekwencja wpisywana jest przez nauczyciela na odpowiednich jednostkach lekcyjnych i oznacza się je jako inne zajęcia + frekwencja 14

REGULAMIN KORZYSTANIA Z DZIENNIKA ELEKTRONICZNEGO MOBIREG W ZESPOLE SZKÓŁ W WYSZKOWIE

REGULAMIN KORZYSTANIA Z DZIENNIKA ELEKTRONICZNEGO MOBIREG W ZESPOLE SZKÓŁ W WYSZKOWIE REGULAMIN KORZYSTANIA Z DZIENNIKA ELEKTRONICZNEGO MOBIREG W ZESPOLE SZKÓŁ W WYSZKOWIE ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. W Zespole Szkół Szkole Podstawowej nr 5 im. Żołnierzy Armii Krajowej i Gimnazjum

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KORZYSTANIA. Z DZIENNIKA ELEKTRONICZNEGO OPTIVUM NET+ W GIMNAZJUM NR2 im. Mikołaja Kopernika w LUBANIU

REGULAMIN KORZYSTANIA. Z DZIENNIKA ELEKTRONICZNEGO OPTIVUM NET+ W GIMNAZJUM NR2 im. Mikołaja Kopernika w LUBANIU REGULAMIN KORZYSTANIA Z DZIENNIKA ELEKTRONICZNEGO OPTIVUM NET+ W GIMNAZJUM NR2 im. Mikołaja Kopernika w LUBANIU ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. W Gimnazjum nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Lubaniu, za

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FUNKCJONOWANIA DZIENNIKA ELEKTRONICZNEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 215 IM. PIOTRA WYSOCKIEGO W WARSZAWIE

REGULAMIN FUNKCJONOWANIA DZIENNIKA ELEKTRONICZNEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 215 IM. PIOTRA WYSOCKIEGO W WARSZAWIE REGULAMIN FUNKCJONOWANIA DZIENNIKA ELEKTRONICZNEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 215 IM. PIOTRA WYSOCKIEGO W WARSZAWIE PODSTAWA PRAWNA 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FUNKCJONOWANIA DZIENNIKA ELEKTRONICZNEGO W ZESPOLE SZKÓŁ BUDOWLANYCH W BYDGOSZCZY

REGULAMIN FUNKCJONOWANIA DZIENNIKA ELEKTRONICZNEGO W ZESPOLE SZKÓŁ BUDOWLANYCH W BYDGOSZCZY REGULAMIN FUNKCJONOWANIA DZIENNIKA ELEKTRONICZNEGO W ZESPOLE SZKÓŁ BUDOWLANYCH W BYDGOSZCZY 1 Podstawa prawna 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256,poz.2572 ze

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROWADZENIA ELEKTRONICZNEJ DOKUMENTACJI PRZEBIEGU NAUCZANIA w ZESPOLE SZKÓŁ TECHNICZNYCH w CHEŁMIE

REGULAMIN PROWADZENIA ELEKTRONICZNEJ DOKUMENTACJI PRZEBIEGU NAUCZANIA w ZESPOLE SZKÓŁ TECHNICZNYCH w CHEŁMIE REGULAMIN PROWADZENIA ELEKTRONICZNEJ DOKUMENTACJI PRZEBIEGU NAUCZANIA w ZESPOLE SZKÓŁ TECHNICZNYCH w CHEŁMIE PODSTAWA PRAWNA Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 19 lutego 2002r w

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DZIENNIKA ELEKTRONICZNEGO MOBIREG W SZKOLE PODSTAWOWEJ W STARYM KUROWIE

REGULAMIN DZIENNIKA ELEKTRONICZNEGO MOBIREG W SZKOLE PODSTAWOWEJ W STARYM KUROWIE Załącznik nr 1 do Zarządzenia Dyrektora Szkoły Podstawowej w Starym Kurowie nr 6/2015/2016 z dnia 11.09.2015. REGULAMIN DZIENNIKA ELEKTRONICZNEGO MOBIREG W SZKOLE PODSTAWOWEJ W STARYM KUROWIE ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 14/2015

Zarządzenie Nr 14/2015 Zarządzenie Nr 14/2015 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 6 w Ustroniu z dnia 14 lipca 2015 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu prowadzenia dziennika elektronicznego w Szkole Podstawowej nr 6 w Ustroniu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FUNKCJONOWANIA DZIENNIKA ELEKTRONICZNEGO W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. J. ZAMOYSKIEGO W JANOWIE LUBELSKIM

REGULAMIN FUNKCJONOWANIA DZIENNIKA ELEKTRONICZNEGO W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. J. ZAMOYSKIEGO W JANOWIE LUBELSKIM REGULAMIN FUNKCJONOWANIA DZIENNIKA ELEKTRONICZNEGO W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. J. ZAMOYSKIEGO W JANOWIE LUBELSKIM SPIS TREŚCI: ROZDZIAŁ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE... 3

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z dziennika elektronicznego w Szkole Podstawowej nr 18 im. Jana Matejki w Koszalinie

Regulamin korzystania z dziennika elektronicznego w Szkole Podstawowej nr 18 im. Jana Matejki w Koszalinie Regulamin korzystania z dziennika elektronicznego w Szkole Podstawowej nr 18 im. Jana Matejki w Koszalinie PODSTAWA PRAWNA Na podstawie: Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 sierpnia 2014

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DZIENNIKA ELEKTRONICZNEGO MOBIREG w Gimnazjum im. Orła Białego w Miękini ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN DZIENNIKA ELEKTRONICZNEGO MOBIREG w Gimnazjum im. Orła Białego w Miękini ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN DZIENNIKA ELEKTRONICZNEGO MOBIREG w Gimnazjum im. Orła Białego w Miękini ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. W Gimnazjum im. Orła Białego w Miękini, za pośrednictwem strony https://mobireg.pl/zs-miek/

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DZIENNIKA ELEKTRONICZNEGO MOBIREG

REGULAMIN DZIENNIKA ELEKTRONICZNEGO MOBIREG REGULAMIN DZIENNIKA ELEKTRONICZNEGO MOBIREG ZESPOŁU SZKÓŁ MUZYCZNYCH IM. KAROLA SZYMANOWSKIEGO W TORUNIU PODSTAWA PRAWNA 1. Ustawa z dnia 13 czerwca 2016 o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2016, poz.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROWADZENIA DZIENNIKA ELEKTRONICZNEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 65 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI I SPORTOWYMI W BYDGOSZCZY

REGULAMIN PROWADZENIA DZIENNIKA ELEKTRONICZNEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 65 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI I SPORTOWYMI W BYDGOSZCZY REGULAMIN PROWADZENIA DZIENNIKA ELEKTRONICZNEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 65 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI I SPORTOWYMI W BYDGOSZCZY SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE ROZDZIAŁ 2. KONTA W DZIENNIKU

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DZIENNIKA ELEKTRONICZNEGO MOBIREG ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN DZIENNIKA ELEKTRONICZNEGO MOBIREG ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN DZIENNIKA ELEKTRONICZNEGO MOBIREG ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. W Szkole I Liceum Ogólnokształcące Collegium Gostomianum w Sandomierzu, za pośrednictwem strony mobireg.pl/lo1-san funkcjonuje

Bardziej szczegółowo

Regulamin prowadzenia dziennika elektronicznego w Szkole Podstawowej nr 2 im. Henryka Sienkiewicza w Piszu

Regulamin prowadzenia dziennika elektronicznego w Szkole Podstawowej nr 2 im. Henryka Sienkiewicza w Piszu Regulamin prowadzenia dziennika elektronicznego w Szkole Podstawowej nr 2 im. Henryka Sienkiewicza w Piszu Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 24 sierpnia 2014 r.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FUNKCJONOWANIA DZIENNIKA ELEKTRONICZNEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. ORŁA BIAŁEGO W MIĘKINI

REGULAMIN FUNKCJONOWANIA DZIENNIKA ELEKTRONICZNEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. ORŁA BIAŁEGO W MIĘKINI REGULAMIN FUNKCJONOWANIA DZIENNIKA ELEKTRONICZNEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. ORŁA BIAŁEGO W MIĘKINI 1 ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. W Szkole Podstawowej im. Orła Białego, za pośrednictwem strony https://mobireg.pl/zs.miek/

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DZIENNIKA ELEKTRONICZNEGO

REGULAMIN DZIENNIKA ELEKTRONICZNEGO REGULAMIN DZIENNIKA ELEKTRONICZNEGO ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. W Gimnazjum w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Jeleniej Górze za pośrednictwem strony des.mobireg.pl/zs1-jele funkcjonuje elektroniczny

Bardziej szczegółowo

ZASADY FUNKCJONOWANIA DZIENNIKA ELEKTRONICZNEGO

ZASADY FUNKCJONOWANIA DZIENNIKA ELEKTRONICZNEGO ZASADY FUNKCJONOWANIA DZIENNIKA ELEKTRONICZNEGO w Zespole Szkół Poligraficznych im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie Warszawa, 2015 r. Strona 1 z 10 Spis treści Rozdział 1. Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

ZASADY FUNKCJONOWANIA DZIENNIKA ELEKTRONICZNEGO W GIMNAZJUM NR 2 IM. JANA PAWŁA II W LUBONIU

ZASADY FUNKCJONOWANIA DZIENNIKA ELEKTRONICZNEGO W GIMNAZJUM NR 2 IM. JANA PAWŁA II W LUBONIU ZASADY FUNKCJONOWANIA DZIENNIKA ELEKTRONICZNEGO W GIMNAZJUM NR 2 IM. JANA PAWŁA II W LUBONIU SPIS TREŚCI: ROZDZIAŁ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE... 3 ROZDZIAŁ 2. KONTA W DZIENNIKU ELEKTRONICZNYM... 4 ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DZIENNIKA ELEKTRONICZNEGO MOBIREG W SZKOLE PODSTAWOWEJ. im. KAWALWERÓW ORDERU UŚMIECHU W MARCINKOWICACH

REGULAMIN DZIENNIKA ELEKTRONICZNEGO MOBIREG W SZKOLE PODSTAWOWEJ. im. KAWALWERÓW ORDERU UŚMIECHU W MARCINKOWICACH REGULAMIN DZIENNIKA ELEKTRONICZNEGO MOBIREG W SZKOLE PODSTAWOWEJ im. KAWALWERÓW ORDERU UŚMIECHU W MARCINKOWICACH ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. W Szkole Podstawowej im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w

Bardziej szczegółowo

1.5. Administratorem danych osobowych jest Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica w Trzciance, ul. Żeromskiego 28, Trzcianka.

1.5. Administratorem danych osobowych jest Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica w Trzciance, ul. Żeromskiego 28, Trzcianka. Załącznik do Statutu Liceum Ogólnokształcącego w Trzciance 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. W szkole, za pośrednictwem strony https://uonet.vulcan.net.pl/006420, funkcjonuje elektroniczny dziennik. Oprogramowanie

Bardziej szczegółowo

ZASADY FUNKCJONOWANIA DZIENNIKA ELEKTRONICZNEGO LIBRUS W SZKOLE PODSTAWOWEJ Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 2 IM. JANA PAWŁA II W WARSZAWIE

ZASADY FUNKCJONOWANIA DZIENNIKA ELEKTRONICZNEGO LIBRUS W SZKOLE PODSTAWOWEJ Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 2 IM. JANA PAWŁA II W WARSZAWIE ZASADY FUNKCJONOWANIA DZIENNIKA ELEKTRONICZNEGO LIBRUS W SZKOLE PODSTAWOWEJ Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 2 IM. JANA PAWŁA II W WARSZAWIE Podstawa prawna 1. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady

Bardziej szczegółowo

Wyciąg z ZASAD FUNKCJONOWANIA DZIENNIKA ELEKTRONICZNEGO

Wyciąg z ZASAD FUNKCJONOWANIA DZIENNIKA ELEKTRONICZNEGO Wyciąg z ZASAD FUNKCJONOWANIA DZIENNIKA ELEKTRONICZNEGO dla rodziców W Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. Noblistów Polskich w Słupsku - 1 - Spis treści ROZDZIAŁ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE...3 ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FUNKCJONOWANIA DZIENNIKA ELEKTRONICZNEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 7 IM. WOJSKA POLSKIEGO W LESZNIE

REGULAMIN FUNKCJONOWANIA DZIENNIKA ELEKTRONICZNEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 7 IM. WOJSKA POLSKIEGO W LESZNIE REGULAMIN FUNKCJONOWANIA DZIENNIKA ELEKTRONICZNEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 7 IM. WOJSKA POLSKIEGO W LESZNIE 1 ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. W Szkole Podstawowej nr 7 im. Wojska Polskiego, za pośrednictwem

Bardziej szczegółowo

ZASADY FUNKCJONOWANIA DZIENNIKA ELEKTRONICZNEGO W ZESPOLE SZKÓŁ TECHNICZNO-INFORMATYCZNYCH W GLIWICACH

ZASADY FUNKCJONOWANIA DZIENNIKA ELEKTRONICZNEGO W ZESPOLE SZKÓŁ TECHNICZNO-INFORMATYCZNYCH W GLIWICACH Załącznik do zarządzenia nr 8/2013 Dyrektora Zespołu Szkół Techniczno-Informatycznych w Gliwicach ZASADY FUNKCJONOWANIA DZIENNIKA ELEKTRONICZNEGO W ZESPOLE SZKÓŁ TECHNICZNO-INFORMATYCZNYCH W GLIWICACH

Bardziej szczegółowo

ZASADY FUNKCJONOWANIA DZIENNIKA ELEKTRONICZNEGO W SPOŁECZNYM ZESPOLE PRZEDSZKOLNO SZKOLNYM 101 W OLSZTYNIE

ZASADY FUNKCJONOWANIA DZIENNIKA ELEKTRONICZNEGO W SPOŁECZNYM ZESPOLE PRZEDSZKOLNO SZKOLNYM 101 W OLSZTYNIE ZASADY FUNKCJONOWANIA DZIENNIKA ELEKTRONICZNEGO W SPOŁECZNYM ZESPOLE PRZEDSZKOLNO SZKOLNYM 101 W OLSZTYNIE 1 SPIS TREŚCI: ROZDZIAŁ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE... 3 ROZDZIAŁ 2. KONTA W DZIENNIKU ELEKTRONICZNYM...

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY KORZYSTANIA Z DZIENNIKA ELEKTRONICZNEGO. w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii nr 1 SOS

PROCEDURY KORZYSTANIA Z DZIENNIKA ELEKTRONICZNEGO. w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii nr 1 SOS PROCEDURY KORZYSTANIA Z DZIENNIKA ELEKTRONICZNEGO w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii nr 1 SOS PODSTAWA PRAWNA 1. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych. 2. Rozporządzenie Ministra

Bardziej szczegółowo

Regulamin dziennika elektronicznego w II Społecznym Liceum Ogólnokształcącego im. Toniego Halika w Ostrołęce

Regulamin dziennika elektronicznego w II Społecznym Liceum Ogólnokształcącego im. Toniego Halika w Ostrołęce Regulamin dziennika elektronicznego w II Społecznym Liceum Ogólnokształcącego im. Toniego Halika w 1 ROZDZIAŁ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. W szkole, za pośrednictwem strony https://dziennik2.blizejszkoly.pl,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DZIENNIKA ELEKTRONICZNEGO ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 IM. GEN. JERZEGO ZIĘTKA W KATOWICACH

REGULAMIN DZIENNIKA ELEKTRONICZNEGO ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 IM. GEN. JERZEGO ZIĘTKA W KATOWICACH REGULAMIN DZIENNIKA ELEKTRONICZNEGO ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 IM. GEN. JERZEGO ZIĘTKA W KATOWICACH Podstawa prawna Rozporządzenie MEN z dnia 29.08.2014r.w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola,

Bardziej szczegółowo

Regulamin funkcjonowania i korzystania z dziennika elektronicznego w Szkole Podstawowej nr 61 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Krakowie

Regulamin funkcjonowania i korzystania z dziennika elektronicznego w Szkole Podstawowej nr 61 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Krakowie Załącznik do zarządzenia Nr 45/2016 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 61 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Krakowie Regulamin funkcjonowania i korzystania z dziennika elektronicznego w Szkole Podstawowej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KORZYSTANIA Z DZIENNIKA ELEKTRONICZNEGO w Szkole Podstawowej w Jamnicy

REGULAMIN KORZYSTANIA Z DZIENNIKA ELEKTRONICZNEGO w Szkole Podstawowej w Jamnicy REGULAMIN KORZYSTANIA Z DZIENNIKA ELEKTRONICZNEGO w Szkole Podstawowej w Jamnicy PODSTAWA PRAWNA: 1. Ustawa z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018 Nr 1000) 2. Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY KORZYSTANIA Z DZIENNIKA ELEKTRONICZNEGO LIBRUS W MIEJSKIEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 11 W PIEKARACH ŚLĄSKICH

PROCEDURY KORZYSTANIA Z DZIENNIKA ELEKTRONICZNEGO LIBRUS W MIEJSKIEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 11 W PIEKARACH ŚLĄSKICH PROCEDURY KORZYSTANIA Z DZIENNIKA ELEKTRONICZNEGO LIBRUS W MIEJSKIEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 11 W PIEKARACH ŚLĄSKICH Podstawa prawna 1. Ustawa z dnia 10 maja 2018 o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018

Bardziej szczegółowo

Regulamin funkcjonowania i korzystania z dziennika elektronicznego w Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka w Kleszczowie

Regulamin funkcjonowania i korzystania z dziennika elektronicznego w Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka w Kleszczowie Załącznik nr 1 do Zarządzenia Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Kleszczowie nr 14/2015 r. z dnia 01.09.2015 r. Regulamin funkcjonowania i korzystania z dziennika elektronicznego w Szkole

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FUNKCJONOWANIA DZIENNIKA ELEKTRONICZNEGO

REGULAMIN FUNKCJONOWANIA DZIENNIKA ELEKTRONICZNEGO Szkoła Podstawowa w Pieczyskach ul. Szkolna 1 98 400 Wieruszów woj. łódzkie tel./faks 62 78 44-628 e-mail: szkolap68@poczta.onet.pl REGULAMIN FUNKCJONOWANIA DZIENNIKA ELEKTRONICZNEGO 1 Spis treści Rozdział

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN prowadzenia dziennika elektronicznego w Zespole Edukacyjnym nr 2 Szkoła Podstawowa nr 17 w Zielonej Górze

REGULAMIN prowadzenia dziennika elektronicznego w Zespole Edukacyjnym nr 2 Szkoła Podstawowa nr 17 w Zielonej Górze REGULAMIN prowadzenia dziennika elektronicznego w Zespole Edukacyjnym nr 2 Szkoła Podstawowa nr 17 w Zielonej Górze ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. W Szkole Podstawowej nr 17 im. gen. Władysława Sikorskiego

Bardziej szczegółowo

Regulamin funkcjonowania dziennika elektronicznego. w Zespole Szkół Zawodowych i Licealnych w Zgorzelcu

Regulamin funkcjonowania dziennika elektronicznego. w Zespole Szkół Zawodowych i Licealnych w Zgorzelcu Regulamin funkcjonowania dziennika elektronicznego w Zespole Szkół Zawodowych i Licealnych w Zgorzelcu SPIS TREŚCI: 1. ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 2. ROZDZIAŁ II. KONTA W DZIENNIKU ELEKTRONICZNYM

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY KORZYSTANIA Z DZIENNIKA ELEKTRONICZNEGO. Szkoły Podstawowej nr 6 im. Lotników Polskich w Pile

PROCEDURY KORZYSTANIA Z DZIENNIKA ELEKTRONICZNEGO. Szkoły Podstawowej nr 6 im. Lotników Polskich w Pile PROCEDURY KORZYSTANIA Z DZIENNIKA ELEKTRONICZNEGO Szkoły Podstawowej nr 6 im. Lotników Polskich w Pile 1 PODSTAWA PRAWNA 1. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r.

Bardziej szczegółowo

Zasady Funkcjonowania Dziennika Elektronicznego w XVIII Liceum Ogólnokształcącym im. Jana Zamoyskiego w Warszawie PODSTAWA PRAWNA

Zasady Funkcjonowania Dziennika Elektronicznego w XVIII Liceum Ogólnokształcącym im. Jana Zamoyskiego w Warszawie PODSTAWA PRAWNA Zasady Funkcjonowania Dziennika Elektronicznego w XVIII Liceum Ogólnokształcącym w Warszawie ROZDZIAŁ I. PODSTAWA PRAWNA 1. Podstawą prawną funkcjonowania dziennika elektronicznego, przechowywania i przetwarzania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KORZYSTANIA Z DZIENNIKA. w Publicznej Szkole Podstawowej nr 31 w Opolu

REGULAMIN KORZYSTANIA Z DZIENNIKA. w Publicznej Szkole Podstawowej nr 31 w Opolu REGULAMIN KORZYSTANIA Z DZIENNIKA ELEKTRONICZNEGO w Publicznej Szkole Podstawowej nr 31 w Opolu SPIS TREŚCI: ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 3 ROZDZIAŁ II. KONTA W DZIENNIKU ELEKTRONICZNYM. 4 ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN prowadzenia dziennika elektronicznego w Szkole Podstawowej nr 1

REGULAMIN prowadzenia dziennika elektronicznego w Szkole Podstawowej nr 1 Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 24/2018 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 REGULAMIN prowadzenia dziennika elektronicznego w Szkole Podstawowej nr 1 ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. W Szkole Podstawowej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FUNKCJONOWANIA DZIENNIKA ELEKTRONICZNEGO w Zespole Szkół Społecznych TPZ w Zgierzu

REGULAMIN FUNKCJONOWANIA DZIENNIKA ELEKTRONICZNEGO w Zespole Szkół Społecznych TPZ w Zgierzu REGULAMIN FUNKCJONOWANIA DZIENNIKA ELEKTRONICZNEGO w Zespole Szkół Społecznych TPZ w Zgierzu ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. W szkole, za pośrednictwem strony: https://zsstpz.mantica.net/ funkcjonuje

Bardziej szczegółowo

ZASADY FUNKCJONOWANIA DZIENNIKA ELEKTRONICZNEGO SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 111 IM. WOJSKA POLSKIEGO W KRAKOWIE

ZASADY FUNKCJONOWANIA DZIENNIKA ELEKTRONICZNEGO SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 111 IM. WOJSKA POLSKIEGO W KRAKOWIE ZASADY FUNKCJONOWANIA DZIENNIKA ELEKTRONICZNEGO SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 111 IM. WOJSKA POLSKIEGO W KRAKOWIE 1 Spis treści ROZDZIAŁ I. PODSTAWA PRAWNA... 3 ROZDZIAŁ II. POSTANOWIENIA OGÓLNE... 4 ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

ZASADY FUNKCJONOWANIA DZIENNIKA ELEKTRONICZNEGO. w I Liceum Ogólnokształcącym im. Jana Smolenia w Bytomiu

ZASADY FUNKCJONOWANIA DZIENNIKA ELEKTRONICZNEGO. w I Liceum Ogólnokształcącym im. Jana Smolenia w Bytomiu ZASADY FUNKCJONOWANIA DZIENNIKA ELEKTRONICZNEGO w I Liceum Ogólnokształcącym im. Jana Smolenia w Bytomiu ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. W szkole, za pośrednictwem strony www.synergia.librus.pl, funkcjonuje

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DZIENNIKA ELEKTRONICZNEGO MobiReg w Gimnazjum Publicznym im. Władysława St. Reymonta w Domaniewicach z dnia 12 września 2016 r.

REGULAMIN DZIENNIKA ELEKTRONICZNEGO MobiReg w Gimnazjum Publicznym im. Władysława St. Reymonta w Domaniewicach z dnia 12 września 2016 r. GIMNAZJUM PUBLICZNE Im. Władysława St. Reymonta W Domaniewicach 99-434 Domaniewice, ul. Główna 13a Tel. 46/838-35-72 REGULAMIN DZIENNIKA ELEKTRONICZNEGO MobiReg w Gimnazjum Publicznym im. Władysława St.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROWADZENIA ELEKTRONICZNEJ DOKUMENTACJI PRZEBIEGU NAUCZANIA. Szkoły Podstawowej w Psarach. im. Jana Pawła II

REGULAMIN PROWADZENIA ELEKTRONICZNEJ DOKUMENTACJI PRZEBIEGU NAUCZANIA. Szkoły Podstawowej w Psarach. im. Jana Pawła II REGULAMIN PROWADZENIA ELEKTRONICZNEJ DOKUMENTACJI PRZEBIEGU NAUCZANIA Szkoły Podstawowej w Psarach im. Jana Pawła II ROZDZIAŁ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE ROZDZIAŁ 2. KONTA W DZIENNIKU ELEKTRONICZNYM ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

Regulaminu dziennika elektronicznego Szkoły Podstawowej nr 358 w Warszawie

Regulaminu dziennika elektronicznego Szkoły Podstawowej nr 358 w Warszawie Regulaminu dziennika elektronicznego Szkoły Podstawowej nr 358 w Warszawie Podstawa prawna: 1. Statut Szkoły Podstawowej nr 358 w Warszawie. 2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 sierpnia

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY PROWADZENIA ELEKTRONICZNEJ DOKUMENTACJI PRZEBIEGU NAUCZANIA. w Szkole Podstawowej nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Świdnicy

PROCEDURY PROWADZENIA ELEKTRONICZNEJ DOKUMENTACJI PRZEBIEGU NAUCZANIA. w Szkole Podstawowej nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Świdnicy PROCEDURY PROWADZENIA ELEKTRONICZNEJ DOKUMENTACJI PRZEBIEGU NAUCZANIA w Szkole Podstawowej nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Świdnicy 1 Spis treści PODSTAWA PRAWNA... 3 ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE...

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół w Zarzeczu PROCEDURY KORZYSTANIA Z DZIENNIKA ELEKTRONICZNEGO

Zespół Szkół w Zarzeczu PROCEDURY KORZYSTANIA Z DZIENNIKA ELEKTRONICZNEGO Zespół Szkół w Zarzeczu PROCEDURY KORZYSTANIA Z DZIENNIKA ELEKTRONICZNEGO 1 PODSTAWA PRAWNA 1. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. 1997 Nr 133, poz. 883 z późniejszymi zmianami)

Bardziej szczegółowo

Zasady korzystania z dziennika elektronicznego w Zespole Szkół Publicznych w Zaborowie

Zasady korzystania z dziennika elektronicznego w Zespole Szkół Publicznych w Zaborowie Zasady korzystania z dziennika elektronicznego w Zespole Szkół Publicznych w Zaborowie ROZDZIAŁ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. W Zespole Szkół Publicznych w Zaborowie dokumentację szkolną prowadzi się z wykorzystaniem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KORZYSTANIA Z DZIENNIKA ELEKTRONICZNEGO

REGULAMIN KORZYSTANIA Z DZIENNIKA ELEKTRONICZNEGO REGULAMIN KORZYSTANIA Z DZIENNIKA ELEKTRONICZNEGO w SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 11 im. Fryderyka Chopina w Jeleniej Górze Obowiązuje od 1 września 2018 r. SPIS TREŚCI: ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 3 ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

ZASADY FUNKCJONOWANIA DZIENNIKA ELEKTRONICZNEGO GIMNAZJUM W SIEDLISKU

ZASADY FUNKCJONOWANIA DZIENNIKA ELEKTRONICZNEGO GIMNAZJUM W SIEDLISKU ZASADY FUNKCJONOWANIA DZIENNIKA ELEKTRONICZNEGO GIMNAZJUM W SIEDLISKU 1 SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE... 3 ROZDZIAŁ 2. KONTA W DZIENNIKU ELEKTRONICZNYM... 5 ROZDZIAŁ 3. PRZEKAZYWANIE INFORMACJI

Bardziej szczegółowo

ZASADY FUNKCJONOWANIA DZIENNIKA ELEKTRONICZNEGO GIMNAZJUM W NOWEJ SARZYNIE

ZASADY FUNKCJONOWANIA DZIENNIKA ELEKTRONICZNEGO GIMNAZJUM W NOWEJ SARZYNIE ZASADY FUNKCJONOWANIA DZIENNIKA ELEKTRONICZNEGO GIMNAZJUM W NOWEJ SARZYNIE 1 SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE... 2 ROZDZIAŁ 2. KONTA W DZIENNIKU ELEKTRONICZNYM... 5 ROZDZIAŁ 3. PRZEKAZYWANIE

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DZIENNIKA ELEKTRONICZNEGO

REGULAMIN DZIENNIKA ELEKTRONICZNEGO Szkoła Podstawowa nr 1 58-530 Kowary ul. Staszica 16 REGULAMIN DZIENNIKA ELEKTRONICZNEGO KOWARY, WRZESIEŃ 2017 R. 1 Spis treści PODSTAWA PRAWNA... 3 ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE... 3 ROZDZIAŁ II. KONTA

Bardziej szczegółowo

ZASADY FUNKCJONOWANIA DZIENNIKA ELEKTRONICZNEGO SZKOŁY PODSTAWOWEJ W SIEDLISKU

ZASADY FUNKCJONOWANIA DZIENNIKA ELEKTRONICZNEGO SZKOŁY PODSTAWOWEJ W SIEDLISKU ZASADY FUNKCJONOWANIA DZIENNIKA ELEKTRONICZNEGO SZKOŁY PODSTAWOWEJ W SIEDLISKU 1 SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE... 3 ROZDZIAŁ 2. KONTA W DZIENNIKU ELEKTRONICZNYM... 5 ROZDZIAŁ 3. PRZEKAZYWANIE

Bardziej szczegółowo

ZASADY FUNKCJONOWANIA DZIENNIKA ELEKTRONICZNEGO W ZESPOLE SZKÓŁ IM. JULIANA TUWIMA W POBŁOCIU

ZASADY FUNKCJONOWANIA DZIENNIKA ELEKTRONICZNEGO W ZESPOLE SZKÓŁ IM. JULIANA TUWIMA W POBŁOCIU ZASADY FUNKCJONOWANIA DZIENNIKA ELEKTRONICZNEGO W ZESPOLE SZKÓŁ IM. JULIANA TUWIMA W POBŁOCIU 1 Spis treści ROZDZIAŁ 1. Wprowadzenie dziennika elektronicznego..3 ROZDZIAŁ 2. Bezpieczeństwo i stosowanie

Bardziej szczegółowo

Zasady korzystania z dziennika elektronicznego w Szkole Podstawowej im. Powstańców 1863 Roku w Zaborowie

Zasady korzystania z dziennika elektronicznego w Szkole Podstawowej im. Powstańców 1863 Roku w Zaborowie Zasady korzystania z dziennika elektronicznego w Szkole Podstawowej im. Powstańców 1863 Roku w Zaborowie 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. W Szkole Podstawowej im. Powstańców 1863 Roku w Zaborowie dokumentację

Bardziej szczegółowo

Szkolny regulamin dziennika elektronicznego Novo Szkoła

Szkolny regulamin dziennika elektronicznego Novo Szkoła I. Postanowienia ogólne Szkolny regulamin dziennika elektronicznego Novo Szkoła 1. W szkole, za po pośrednictwem strony https://novo-szkola.pl/, funkcjonuje elektroniczny dziennik. Oprogramowanie oraz

Bardziej szczegółowo

Zasady funkcjonowania dziennika elektronicznego w XVI Liceum Ogólnokształcącym im. Stefanii Sempołowskiej w Warszawie

Zasady funkcjonowania dziennika elektronicznego w XVI Liceum Ogólnokształcącym im. Stefanii Sempołowskiej w Warszawie Podstawa prawna Zasady funkcjonowania dziennika elektronicznego w XVI Liceum Ogólnokształcącym im. Stefanii Sempołowskiej w Warszawie Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017

Bardziej szczegółowo

Zasady funkcjonowania dziennika elektronicznego w Zespole Szkół Mechanicznych Elektrycznych i Elektronicznych w Toruniu

Zasady funkcjonowania dziennika elektronicznego w Zespole Szkół Mechanicznych Elektrycznych i Elektronicznych w Toruniu 2016-09-01 Zasady funkcjonowania dziennika elektronicznego w Zespole Szkół Mechanicznych Elektrycznych i Elektronicznych w Toruniu ZESPÓŁ SZKÓŁ MECHANICZNYCH ELEKTRYCZNYCH I ELEKTRONICZNYCH W TORUNIU Zawartość

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY PROWADZENIA ELEKTRONICZNEJ DOKUMENTACJI PRZEBIEGU NAUCZANIA

PROCEDURY PROWADZENIA ELEKTRONICZNEJ DOKUMENTACJI PRZEBIEGU NAUCZANIA PROCEDURY PROWADZENIA ELEKTRONICZNEJ DOKUMENTACJI PRZEBIEGU NAUCZANIA w Publicznej Szkole Podstawowej nr 3 im. Bolesława Chrobrego w Ostrowcu Świętokrzyskim Spis treści PODSTAWA PRAWNA... 3 ROZDZIAŁ I.

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY PROWADZENIA PRZEBIEGU NAUCZANIA

PROCEDURY PROWADZENIA PRZEBIEGU NAUCZANIA PROCEDURY PROWADZENIA ELEKTRONICZNEJ DOKUMENTACJI PRZEBIEGU NAUCZANIA w Szkole Podstawowej nr 5 im. Janusza Kusocińskiego w Nowym Dworze Mazowieckim Aktualizacja: 25 maja 2018 r. Spis treści PODSTAWA PRAWNA...

Bardziej szczegółowo

ZASADY KORZYSTANIA Z DZIENNIKA ELEKTRONICZNEGO w Zespole Szkół z Oddziałami Integracyjnymi nr 2 w Poznaniu

ZASADY KORZYSTANIA Z DZIENNIKA ELEKTRONICZNEGO w Zespole Szkół z Oddziałami Integracyjnymi nr 2 w Poznaniu ZASADY KORZYSTANIA Z DZIENNIKA ELEKTRONICZNEGO w Zespole Szkół z Oddziałami Integracyjnymi nr 2 w Poznaniu Załącznik nr 1 do Zarządzenia w sprawie zasad korzystania z dziennika elektronicznego - 1 - PODSTAWA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FUNKCJONOWANIA DZIENNIKA ELEKTRONICZNEGO w Liceum Ogólnokształcącym nr XIII im. Aleksandra Fredry we Wrocławiu

REGULAMIN FUNKCJONOWANIA DZIENNIKA ELEKTRONICZNEGO w Liceum Ogólnokształcącym nr XIII im. Aleksandra Fredry we Wrocławiu REGULAMIN FUNKCJONOWANIA DZIENNIKA ELEKTRONICZNEGO w Liceum Ogólnokształcącym nr XIII im. Aleksandra Fredry we Wrocławiu SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE... 3 ROZDZIAŁ II. KONTA W DZIENNIKU

Bardziej szczegółowo

ZASADY FUNKCJONOWANIA DZIENNIKA ELEKTRONICZNEGO W ZESPOLE SZKÓŁ GIMNZJALNO LICEALNYCH W POZNANIU

ZASADY FUNKCJONOWANIA DZIENNIKA ELEKTRONICZNEGO W ZESPOLE SZKÓŁ GIMNZJALNO LICEALNYCH W POZNANIU ZASADY FUNKCJONOWANIA DZIENNIKA ELEKTRONICZNEGO W ZESPOLE SZKÓŁ GIMNZJALNO LICEALNYCH W POZNANIU POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. W szkole, za pośrednictwem strony https://www.idziennik.edu.pl/ lub www.33.poznan.pl

Bardziej szczegółowo

Regulamin funkcjonowania i korzystania z dziennika elektronicznego w Szkole Podstawowej im. Ks. Prał. St. Gawlika w Radziechowach

Regulamin funkcjonowania i korzystania z dziennika elektronicznego w Szkole Podstawowej im. Ks. Prał. St. Gawlika w Radziechowach Regulamin funkcjonowania i korzystania z dziennika elektronicznego w Szkole Podstawowej im. Ks. Prał. St. Gawlika w Radziechowach Spis treści : ROZDZIAŁ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE ROZDZIAŁ 2. KONTA W DZIENNIKU

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FUNKCJONOWANIA I KORZYSTANIA Z DZIENNIKA

REGULAMIN FUNKCJONOWANIA I KORZYSTANIA Z DZIENNIKA REGULAMIN FUNKCJONOWANIA I KORZYSTANIA Z DZIENNIKA ELEKTRONICZNEGO W ZESPOLE SZKOLNO-GIMNAZJALNYM W WIĄZOWNIE ROZDZIAŁ I. PODSTAWA PRAWNA Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 19 lutego

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z dziennika elektronicznego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Balicach

Regulamin korzystania z dziennika elektronicznego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Balicach Regulamin korzystania z dziennika elektronicznego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Balicach Rozdział 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. W szkole, za pośrednictwem strony https://portal.librus.pl/, funkcjonuje

Bardziej szczegółowo

Uprawnienia wynikające z umowy - nadzorowane przez firmę zewnętrzną.

Uprawnienia wynikające z umowy - nadzorowane przez firmę zewnętrzną. DYREKTOR SZKOŁY WYCHOWAWCA KLASY Uprawnienia wynikające z umowy - nadzorowane przez firmę zewnętrzną. Wszystkie uprawnienia NAUCZYCIELA; Edycja danych wszystkich uczniów ; Modyfikacja rejestru obserwacji;

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA KORZYSTANIA Z DZIENNIKA ELEKTRONICZNEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 W DOBCZYCACH

PROCEDURA KORZYSTANIA Z DZIENNIKA ELEKTRONICZNEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 W DOBCZYCACH PROCEDURA KORZYSTANIA Z DZIENNIKA ELEKTRONICZNEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 W DOBCZYCACH Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty ( Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572, z poźn.

Bardziej szczegółowo

Regulamin funkcjonowania i korzystania z dziennika elektronicznego w Publicznej Szkole Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Rzeczycy Długiej

Regulamin funkcjonowania i korzystania z dziennika elektronicznego w Publicznej Szkole Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Rzeczycy Długiej Załącznik do ZARZĄDZENIA NR 20/2017 Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Rzeczycy Długiej z dnia 11 września 2017 r. w sprawie: wprowadzenia w Publicznej Szkole Podstawowej

Bardziej szczegółowo

ZASADY KORZYSTANIA Z DZIENNIKA ELEKTRONICZNEGO

ZASADY KORZYSTANIA Z DZIENNIKA ELEKTRONICZNEGO ZASADY KORZYSTANIA Z DZIENNIKA ELEKTRONICZNEGO w Zespole Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Tychach Załącznik nr 1 do Zarządzenia w sprawie zasad korzystania z dziennika elektronicznego 1 PODSTAWA PRAWNA:

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA KORZYSTANIA Z DZIENNIKA ELEKTRONICZNEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 11 IM. JANA PAWŁA II W SIEDLCACH

PROCEDURA KORZYSTANIA Z DZIENNIKA ELEKTRONICZNEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 11 IM. JANA PAWŁA II W SIEDLCACH PROCEDURA KORZYSTANIA Z DZIENNIKA ELEKTRONICZNEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 11 IM. JANA PAWŁA II W SIEDLCACH Spis treści ROZDZIAŁ I: INFORMACJE OGÓLNE... 3 ROZDZIAŁ II: KONTA W DZIENNIKU ELEKTRONICZNYM...

Bardziej szczegółowo

ZASADY KORZYSTANIA Z DZIENNIKA ELEKTRONICZNEGO. w Niepublicznej Szkole Podstawowej nr 1 w Bydgoszczy. Wejście w życie: r.

ZASADY KORZYSTANIA Z DZIENNIKA ELEKTRONICZNEGO. w Niepublicznej Szkole Podstawowej nr 1 w Bydgoszczy. Wejście w życie: r. ZASADY KORZYSTANIA Z DZIENNIKA ELEKTRONICZNEGO w Niepublicznej Szkole Podstawowej nr 1 w Bydgoszczy Wejście w życie: 01.09.2016 r. 1 SPIS TREŚCI: Rozdział 1. Postanowienia ogólne..3 Rozdział 2. Konta w

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z dziennika elektronicznego w Szkole Podstawowej nr 12 im. Powstańców Śląskich w Warszawie

Regulamin korzystania z dziennika elektronicznego w Szkole Podstawowej nr 12 im. Powstańców Śląskich w Warszawie ZAŁĄCZNIK NR 1 Regulamin korzystania z dziennika elektronicznego w Szkole Podstawowej nr 12 im. Powstańców Śląskich w Warszawie Wprowadzony Zarządzeniem Dyrektora Szkoły 10/2017 z dnia 01 września 2017r.

Bardziej szczegółowo

W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 13 W JELENIEJ GÓRZE

W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 13 W JELENIEJ GÓRZE REGULAMIN FUNKCJONOWANIA I KORZYSTANIA Z DZIENNIKA ELEKTRONICZNEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 13 W JELENIEJ GÓRZE ROZDZIAŁ I. PODSTAWA PRAWNA 1.1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KORZYSTANIA Z DZIENNIKA ELEKTRONICZNEGO. w Zespole Szkół Katolickich im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Piszu

REGULAMIN KORZYSTANIA Z DZIENNIKA ELEKTRONICZNEGO. w Zespole Szkół Katolickich im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Piszu REGULAMIN KORZYSTANIA Z DZIENNIKA ELEKTRONICZNEGO w Zespole Szkół Katolickich im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Piszu SPIS TREŚCI: ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 3 ROZDZIAŁ II. KONTA W DZIENNIKU ELEKTRONICZNYM.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KORZYSTANIA Z DZIENNIKA ELEKTRONICZNEGO w Szkole Podstawowej nr 2 im. Henryka Sienkiewicza w Przasnyszu

REGULAMIN KORZYSTANIA Z DZIENNIKA ELEKTRONICZNEGO w Szkole Podstawowej nr 2 im. Henryka Sienkiewicza w Przasnyszu REGULAMIN KORZYSTANIA Z DZIENNIKA ELEKTRONICZNEGO w Szkole Podstawowej nr 2 im. Henryka Sienkiewicza w Przasnyszu PODSTAWA PRAWNA: 1. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DZIENNIKA ELEKTRONICZNEGO

REGULAMIN DZIENNIKA ELEKTRONICZNEGO Zespół Szkół w Waganowicach, Waganowice 19, 32-090 Słomniki REGULAMIN DZIENNIKA ELEKTRONICZNEGO Waganowice, 2017 1 Spis treści PODSTAWA PRAWNA...2 ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE...3 ROZDZIAŁ II. KONTA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KORZYSTANIA Z DZIENNIKA ELEKTRONICZNEGO w Szkole Podstawowej Nr 35 im. Polskich Olimpijczyków w Toruniu

REGULAMIN KORZYSTANIA Z DZIENNIKA ELEKTRONICZNEGO w Szkole Podstawowej Nr 35 im. Polskich Olimpijczyków w Toruniu Załącznik do Zarządzenia nr 6/2018/2019 dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 35 im. Polskich Olimpijczyków w Toruniu REGULAMIN KORZYSTANIA Z DZIENNIKA ELEKTRONICZNEGO w Szkole Podstawowej Nr 35 im. Polskich

Bardziej szczegółowo

Procedury prowadzenia elektronicznej dokumentacji przebiegu nauczania w Zespole Szkół Technicznych im.płk. Gwidona Langera w Cieszynie

Procedury prowadzenia elektronicznej dokumentacji przebiegu nauczania w Zespole Szkół Technicznych im.płk. Gwidona Langera w Cieszynie Procedury prowadzenia elektronicznej dokumentacji przebiegu nauczania w Zespole Szkół Technicznych im.płk. Gwidona Langera w Cieszynie SPIS TREŚCI: ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 3 ROZDZIAŁ II. KONTA

Bardziej szczegółowo

ZASADY FUNKCJONOWANIA DZIENNIKA ELEKTRONICZNEGO. w ZESPOLE SZKÓŁ MECHANICZNYCH im. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ w POZNANIU

ZASADY FUNKCJONOWANIA DZIENNIKA ELEKTRONICZNEGO. w ZESPOLE SZKÓŁ MECHANICZNYCH im. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ w POZNANIU ZASADY FUNKCJONOWANIA DZIENNIKA ELEKTRONICZNEGO w ZESPOLE SZKÓŁ MECHANICZNYCH im. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ w POZNANIU SPIS TREŚCI PODSTAWA PRAWNA ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE ROZDZIAŁ II. KONTA W

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z dziennika elektronicznego w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Starym Lubiejewie

Regulamin korzystania z dziennika elektronicznego w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Starym Lubiejewie w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Starym Lubiejewie Stare Lubiejewo 2016 Podstawa prawna 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn.

Bardziej szczegółowo

w Gimnazjum nr 50 im. Lotnictwa Polskiego w Poznaniu

w Gimnazjum nr 50 im. Lotnictwa Polskiego w Poznaniu Załącznik nr.1 do Statutu Gimnazjum nr 50 im. Lotnictwa Polskiego w Poznaniu w Gimnazjum nr 50 im. Lotnictwa Polskiego w Poznaniu PROCEDURY PROWADZENIA ELEKTRONICZNEJ DOKUMENTACJI PRZEBIEGU NAUCZANIA Strona

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FUNKCJONOWANIA DZIENNIKA ELEKTRONICZNEGO

REGULAMIN FUNKCJONOWANIA DZIENNIKA ELEKTRONICZNEGO REGULAMIN FUNKCJONOWANIA DZIENNIKA ELEKTRONICZNEGO W ZESPOLE SZKÓŁ SAMOCHODOWYCH IM. OBROŃCÓW WESTERPLATTEW RZESZOWIE Rzeszów 26.08.2016 SPIS TREŚCI PODSTAWA PRAWNA... 2 ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE...

Bardziej szczegółowo

ZASADY KORZYSTANIA Z DZIENNIKA ELEKTRONICZNEGO. w Zespole Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych

ZASADY KORZYSTANIA Z DZIENNIKA ELEKTRONICZNEGO. w Zespole Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych ZASADY KORZYSTANIA Z DZIENNIKA ELEKTRONICZNEGO w Zespole Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych nr 1 w Krakowie 1 PODSTAWA PRAWNA 1. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U.

Bardziej szczegółowo

ZASADY FUNKCJONOWANIA DZIENNIKA ELEKTRONICZNEGO W GIMNAZJUM NR 20 IM. KRÓLOWEJ JADWIGI W BYDGOSZCZY

ZASADY FUNKCJONOWANIA DZIENNIKA ELEKTRONICZNEGO W GIMNAZJUM NR 20 IM. KRÓLOWEJ JADWIGI W BYDGOSZCZY Załącznik nr 1 do zarządzenia dyrektora szkoły z 21 sierpnia 2015 r. w sprawie sposobu prowadzenia dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuoczej. ZASADY FUNKCJONOWANIA DZIENNIKA

Bardziej szczegółowo

Procedura korzystania z dziennika elektronicznego w Zespole Szkół w Łabiszynie

Procedura korzystania z dziennika elektronicznego w Zespole Szkół w Łabiszynie Procedura korzystania z dziennika elektronicznego w Zespole Szkół w Łabiszynie Podstawa prawna: Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182), Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

Zasady korzystania z dziennika elektronicznego w Zespole Szkół Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Drobninie

Zasady korzystania z dziennika elektronicznego w Zespole Szkół Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Drobninie Zasady korzystania z dziennika elektronicznego w Zespole Szkół Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Drobninie Podstawa prawna: Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r.

Bardziej szczegółowo

ZASADY FUNKCJONOWANIA DZIENNIKA ELEKTRONICZNEGO

ZASADY FUNKCJONOWANIA DZIENNIKA ELEKTRONICZNEGO ZASADY FUNKCJONOWANIA DZIENNIKA ELEKTRONICZNEGO ZESPÓŁ SZKÓŁ SPORTOWYCH im. Olimpijczyków Śląskich w Mysłowicach Spis treści I. Zasady funkcjonowania dziennika elektronicznego... 3 II. Konta w dzienniku

Bardziej szczegółowo

Zasady funkcjonowania dziennika elektronicznego w szkole podstawowej im. Stanisława Staszica w Jankowicach

Zasady funkcjonowania dziennika elektronicznego w szkole podstawowej im. Stanisława Staszica w Jankowicach Załącznik nr 1 do Uchwały nr 03/2015/2016 z dnia 28.08.2015 Zasady funkcjonowania dziennika elektronicznego w szkole podstawowej im. Stanisława Staszica w Jankowicach 1 Spis treści ROZDZIAŁ I. PODSTAWA

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół w Paczkowie PACZKOWO ul. Szkolna 16. tel. / fax

Zespół Szkół w Paczkowie PACZKOWO ul. Szkolna 16. tel. / fax Zespół Szkół w Paczkowie 62-021 PACZKOWO ul. Szkolna 16 tel. / fax. 81-57-445 Zasady prowadzenia elektronicznej dokumentacji przebiegu nauczania w Szkole Podstawowej im. św. Jana Pawła II i Gimnazjum im.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FUNKCJONOWANIA DZIENNIKA ELEKTRONICZNEGO

REGULAMIN FUNKCJONOWANIA DZIENNIKA ELEKTRONICZNEGO REGULAMIN FUNKCJONOWANIA DZIENNIKA ELEKTRONICZNEGO w Publicznej Szkole Podstawowej nr 1 im. Powstańców Śląskich w Kędzierzynie-Koźlu Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1) W szkole, za pośrednictwem strony

Bardziej szczegółowo

Regulamin funkcjonowania i korzystania z dziennika elektronicznego w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Kluczach

Regulamin funkcjonowania i korzystania z dziennika elektronicznego w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Kluczach Załącznik do Statutu Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Kluczach Regulamin funkcjonowania i korzystania z dziennika elektronicznego w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Kluczach PODSTAWA PRAWNA

Bardziej szczegółowo

ZASADY FUNKCJONOWANIA DZIENNIKA ELEKTRONICZNEGO

ZASADY FUNKCJONOWANIA DZIENNIKA ELEKTRONICZNEGO ZASADY FUNKCJONOWANIA DZIENNIKA ELEKTRONICZNEGO w Zasadniczej Szkole Zawodowej w Radlinie PODSTAWA PRAWNA... 2 ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE... 2 ROZDZIAŁ II. KONTA W DZIENNIKU ELEKTRONICZNYM... 3 ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

Gimnazjum nr 5 w Lubinie Procedura prowadzenia dziennika elektronicznego PROCEDURA PROWADZENIA DZIENNIKA ELEKTRONICZNEGO W GIMNAZJUM NR 5 W LUBINIE

Gimnazjum nr 5 w Lubinie Procedura prowadzenia dziennika elektronicznego PROCEDURA PROWADZENIA DZIENNIKA ELEKTRONICZNEGO W GIMNAZJUM NR 5 W LUBINIE PROCEDURA PROWADZENIA DZIENNIKA ELEKTRONICZNEGO W GIMNAZJUM NR 5 W LUBINIE 1 Spis treści PODSTAWA PRAWNA 3 ROZDZIAŁ I. Postanowienia ogólne 4 ROZDZIAŁ II. Konta w dzienniku elektronicznym 5 ROZDZIAŁ III.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FUNKCJONOWANIA DZIENNIKA ELEKTRONICZNEGO

REGULAMIN FUNKCJONOWANIA DZIENNIKA ELEKTRONICZNEGO Załącznik do Zarządzenia nr 8/2018/2019 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3 im. Obrońców Westerplatte w Gostyninie z dnia 25 września 2018 roku REGULAMIN FUNKCJONOWANIA DZIENNIKA ELEKTRONICZNEGO w Szkole

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z dziennika elektronicznego w Szkole Podstawowej im. gen. Józefa Bema w Suszu

Regulamin korzystania z dziennika elektronicznego w Szkole Podstawowej im. gen. Józefa Bema w Suszu ZAŁĄCZNIK NR 1 do Zarządzenia nr 2 / 2019/2020 Dyrektora Szkoły z dnia 30.08.2019 roku Regulamin korzystania z dziennika elektronicznego w Szkole Podstawowej im. gen. Józefa Bema w Suszu I PODSTAWA PRAWNA

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa im. Papieża Jana Pawła II w Zespole Szkolno Przedszkolnym w Czernicy 2014/2015

Szkoła Podstawowa im. Papieża Jana Pawła II w Zespole Szkolno Przedszkolnym w Czernicy 2014/2015 PROCEDURY PROWADZENIA ELEKTRONICZNEJ DOKUMENTACJI PRZEBIEGU NAUCZANIA W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. PAPIEŻA JANA PAWŁA II W ZESPOLE SZKOLNO PRZEDSZKOLNYM W CZERNICY SPIS TREŚCI: PODSTAWA PRAWNA. ROZDZIAŁ I.

Bardziej szczegółowo

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KORZYSTANIA Z DZIENNIKA ELEKTRONICZNEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 21 IM. KAROLA MIARKI W RYBNIKU wprowadzony Zarządzeniem Dyrektora Szkoły 9/15/16 z dnia 29.09.2015r. Podstawa prawna: 1. Ustawa

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z dziennika elektronicznego przez nauczycieli. w Szkole Podstawowej we Wziąchowie Wielkim

Regulamin korzystania z dziennika elektronicznego przez nauczycieli. w Szkole Podstawowej we Wziąchowie Wielkim Regulamin korzystania z dziennika elektronicznego przez nauczycieli w Szkole Podstawowej we Wziąchowie Wielkim Nauczyciel 1. Każdy nauczyciel zobowiązany jest udostępnić informację z adresem e-mail administratorowi

Bardziej szczegółowo

Dziennik elektroniczny & 1. Postanowienia ogólne

Dziennik elektroniczny & 1. Postanowienia ogólne Dziennik elektroniczny & 1 Postanowienia ogólne 1. W szkole za pośrednictwem strony https://mobireg.pl/sp-glo/, funkcjonuje dziennik elektroniczny. 2. Dziennik elektroniczny, obok tradycyjnego dziennika

Bardziej szczegółowo