Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć"

Transkrypt

1 Nazwa modułu: Zarządzanie w e-biznesie Rok akademicki: 2012/2013 Kod: ZZP IZ-n Punkty ECTS: 2 Wydział: Zarządzania Kierunek: Zarządzanie Specjalność: Informatyka w zarządzaniu Poziom studiów: Studia II stopnia Forma i tryb studiów: Niestacjonarne Język wykładowy: Polski Profil kształcenia: Ogólnoakademicki (A) Semestr: 3 Strona www: Osoba odpowiedzialna: Gaweł Bartłomiej Osoby prowadzące: Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń) Wiedza M_W001 wyjaśnia główne pojęcia związane z wykorzystaniem platform e-biznesowych w zarządzaniu oraz operuje najważniejszymi standardami wymiany informacji i integracji przedsiębiorstw na poziomie informatycznym ZP2A_W04 Egzamin, Wykonanie ćwiczeń, Wykonanie ćwiczeń M_W002 klasyfikuje modele e-biznesu ZP2A_W14 Egzamin, Wykonanie ćwiczeń M_W003 buduje wraz z zespołem biznes plan dla projektu e-biznesowego oraz ocenia wady i zalety gotowego planu ZP2A_W08, ZP2A_W13 Egzamin, Projekt, Wykonanie ćwiczeń, Wykonanie ćwiczeń M_W004 buduje wraz z zespołem model promocji projektu internetowego oraz identyfikuje jego słabe strony typowymi metodami ZP2A_W11, ZP2A_W14 Projekt, Egzamin, Wykonanie ćwiczeń, Wykonanie ćwiczeń M_W006 operuje zagadnieniami związanymi z otoczeniem prawnym e-biznesu oraz informatycznym ZP2A_W16 Egzamin Umiejętności M_U001 wyjaśnia zagadnienia związane z integracją przedsiębiorstw i identyfikuje potencjalne zagrożenia dla integracji na poziomie ogólnym. ZP2A_U02, ZP2A_U13 Egzamin, Projekt 1 / 5

2 M_U005 klasyfikuje i odtwarza metody poprawy efektywności projektu e-biznesowego ZP2A_U06 Egzamin, Wykonanie ćwiczeń Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć Wykład audytoryjne laboratoryjne projektowe Konwersatori um seminaryjne praktyczne terenowe warsztatowe Inne E-learning Wiedza M_W001 wyjaśnia główne pojęcia związane z wykorzystaniem platform e-biznesowych w zarządzaniu oraz operuje najważniejszymi standardami wymiany informacji i integracji przedsiębiorstw na poziomie informatycznym M_W002 klasyfikuje modele e-biznesu M_W003 M_W004 M_W006 Umiejętności M_U001 M_U005 buduje wraz z zespołem biznes plan dla projektu e- biznesowego oraz ocenia wady i zalety gotowego planu buduje wraz z zespołem model promocji projektu internetowego oraz identyfikuje jego słabe strony typowymi metodami operuje zagadnieniami związanymi z otoczeniem prawnym e-biznesu oraz informatycznym wyjaśnia zagadnienia związane z integracją przedsiębiorstw i identyfikuje potencjalne zagrożenia dla integracji na poziomie ogólnym. klasyfikuje i odtwarza metody poprawy efektywności projektu e-biznesowego Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć) Wykład 1.Wykorzystania platform elektronicznej wymiany informacji we współczesnym 2 / 5

3 zarządzaniu definicje, historia, podziały, stan obecny. 2.Wpływ e-biznesu na społeczeństwo społeczeństwo informacyjne i gospodarka elektroniczna. 3.Elektroniczna wymiana informacji (EDI) definicja i podział systemów EDI, budowa przewagi biznesowej poprzez implementację EDI, Standardy automatycznego gromadzenia danych (Automatic Data Capture), przegląd standardów elektronicznej wymiany informacji pomiędzy przedsiębiorstwami (UN/EDIFACT, ANSI X.12, XML/EDI, Pliki płaskie), trendy w rozwoju EDI. 4.Wpływ modeli wymiany informacji na zarządzanie wartością firmy Standardy obiegu informacji wykorzystywane w łańcuchach dostaw, handlu międzynarodowym, logistyce, sprzedaży. 5.Znaczenie modelu semantycznej sieci internetowej w zarządzania przedsiębiorstwem Integracja danych pomiędzy aplikacjami webowymi. Zapis kontekstu informacji. Standardy wymiany danych semantycznych. Wykorzystanie semantycznego opisu danych w zarządzaniu przedsiębiorstwem 6.Modele e-biznesu w przedsiębiorstwie: Część 1 Modele handlu elektronicznego: Wyróżniki handlu elektronicznego w stosunku do tradycyjnego. Przegląd modeli biznesowych handlu elektronicznego (pasaże handlowe, agregatory (porównywarki cen), aukcje internetowe, giełdy wirtualne usług, etc.). 7.Modele e-biznesu w przedsiębiorstwie: Część 2 Modele bankowości elektronicznej i płatności elektronicznych Co to jest bankowość elektroniczna?, Wykorzystanie bankowości elektrocznicznej w róźnych obszarach przedsiębiorstwa. Przegląd modeli bankowości i płatności elektronicznych od bankowości elektronicznej do platform wymiany walut. Trendy rozwoju płatności elektronicznych w Polsce. 8.Modele e-biznesu w przedsiębiorstwie: Część 3 Platformy usług wirtualnych. Zalety i wady budowy start-up ów. Cykl życia projektów start-up. Finansowanie projektów typu start-up. Przegląd modeli biznesowe wykorzystywanych w projektach usług wirtualnych (freemium, grywalizacja, sieci społeczne, etc.). Kryteria doboru modeli biznesowych w platformach usług wirtualnych. 9.Klasyczne kanały promocji e-biznesu. Różnice pomiędzy tradycyjnymi i internetowymi formami reklamy. Wyszukiwarki i pozycjonowanie witryn internetowych. Typowe modele prezentacji kreacji reklamowych (CPC, CPM, etc.). Reklamy w sieciach ad serwerowych. Reklamy typu adwords i adsense. Remarketing. Mailingi. Marketing w portalach społecznościowych. Marketing wirusowy. Możliwości zastosowania serwisów społecznościowych w marketingu. Metody pomiaru oraz narzędzia badania skuteczności reklamy internetowej. 10.Nowe formy promocji projektów internetowych Definicja zaangażowania użytkownika, Budowanie zaangażowania użytkownika poprzez działania w serwisach społecznościowych, poprzez aplikacje mobilne oraz serwisy wideo. Propagacja treści internetowych, a techniki PR. 11.Badania efektywności projektów e-biznesowych: metody gromadzenia danych o zachowaniu użytkowników w sieci Internet, kryteria wyboru strategii gromadzenia danych wspierających analitykę internetową, typowe miary efektywności zachowań użytkowników, analiza efektywności działań reklamowych w serwisach społecznościowych, usługach geolokalizacji. 12.Poprawa efektywności projektu biznesowego: Definicja mierzalnych celi projektu e- biznesowego, Definicja użyteczności, Wpływ użyteczności na przychody projektu internetowego, Testy użyteczności rozwiązań: testy A/B, MVT, wielowymiarowe. 13.Analiza otoczenia projektu e-biznesowego: Źródła danych dla analizy konkurencyjności, Miary i analiza ruchu na stronach konkurencji, Porównywanie długoterminowych trendów w ruchu, Analiza zachowań użytkowników wyszukiwarek i wydajności słów kluczowych, Analiza segmentacji demograficznej i psychograficznej, 3 / 5

4 Analiza udziału w rynku projektu internetowego, 14.Zagrożenia w e-biznesie: Rodzaje zagrożeń w gospodarce elektronicznej, Klasyfikacja potencjalnych strat Źródła zagrożeń, Obszary zagrożeń, Włamania do sieci i ataki systematyka, Działania poprzedzające atak lub włamanie, Łamanie haseł, Programy złośliwe, Zjawisko hackerstwa, Socjotechnika 15.Prawne aspekty e-biznesu. Prawo autorskie a publikacji treści w Internecie. Uwarunkowania prawne handlu elektronicznego. audytoryjne 1.Przygotowanie do realizacji projektu e-biznesowego typu startup metodologią Customer Development. Przydział tematów do zespołów. Omówienie koncepcji realizacji. 2.Budowa strategii rozwoju sklepu internetowego analiza przypadku. 3.Identyfikacja potencjalnych barier komunikacyjnych pomiędzy organizacjami w przypadku przejęcia firmy analiza przypadku. 4.Zapoznanie się z podstawowymi mediami komunikacji pomiędzy przedsiębiorstwami na poziomie hardware (światłowód, kable), softwarowym (protokoły wymianych danych: TCP/IP, ATM, ADSL) oraz architektury (LAN, WAN) konieczne do połączenia z systemami. analiza przypadku. 5.Omówienie stanu realizacji projektów, identyfikacja problemów, kontrola realizacji zadań w zespołach. 6.Przygotowanie to wprowadzenia przedsiębiorstwa do współpracy w obrębie łańcuch dostaw (przygotowanie do wdrożenia EDI) analiza przypadku. 7.Prezentacja projektów i dyskusja nad nimi laboratoryjne 1.Budowa media planu dla projektu e-biznesowego. Część 1 Analiza otoczenia z wykorzystaniem danych z narzędzi Google Adplanner, Megapanel. 2.Budowa media planu dla projektu e-biznesowego. Część 2 Prognozowanie ruchu internetowego z wykorzystaniem narzędzi Google Trends, Google Insight for Search, Google Keywords Tool. 3.Budowa media planu dla projektu e-biznesowego. Część 3 Budowa strategii zaangażowania klienta w portalach społecznościowych przy pomocy analitycznych. 4.Sieć jako baza danych Zapoznanie z zasadami integracji przedsiębiorstwa z zewnętrznymi dostawcami informacji przy wykorzystaniu narzędzia Google Refine oraz arkusza kalkulacyjnego. 5.Przygotowanie w grupach testów poprawy efektywności strony internetowej: laboratoryjnego testu użyteczności, testu metodą A/B lub testu wielowymiarowego, kontrola poprawności wykonania testu. 6.Przeprowadzenie testu użyteczności na grupie użytkowników. Omówienie wyników. 7.Kolokwium sprawdzające umiejętność budowania media planu dla projektu e- biznesowego, oraz wiedzę dotyczącą integracji z rozproszonymi źródłami wiedzy. Sposób obliczania oceny końcowej Ocena końcowa wystawiana przez prowadzącego wykład jest średnią oceny z egzaminu, laboratoriów i ćwiczeń. Ocena z laboratorium dokonywana jest w oparciu o kolokwium, a ocena z ćwiczeń w oparciu o projekt główny oraz projekty częściowe (analizy przypadku). Wymagania wstępne i dodatkowe Wymagana jest wiedza dotycząca pojęć związanych z marketingiem oraz obszarem zarządzania operacyjnego 4 / 5

5 Zalecana literatura i pomoce naukowe Frąckiewicz E.: Marketing internetowy, Warszawa, Kaushik A.: Godzina dziennie z Web analytics. Stwórz dobrą strategię marketingową, Helion, Olszak C., Ziemba E., Strategie i modele gospodarki elektronicznej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007 Kierzkowska P., E-biznes. Relacje z klientem, Wydawnictwo Helion, Gliwice 2008 Dutko M., E-biznes. Poradnik praktyka. Wydawnictwo Helion, Gliwice 2010 Malara Z., Przedsiebiorstwo w globalnej gospodarce. Wyzwania współczesnosci, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu Nie podano dodatkowych publikacji Informacje dodatkowe Brak Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS) Forma aktywności studenta Udział w wykładach Udział w ćwiczeniach Przygotowanie do zajęć Wykonanie projektu Udział w ćwiczeniach audytoryjnych Sumaryczne obciążenie pracą studenta Punkty ECTS za moduł Obciążenie studenta 6 godz 15 godz 19 godz 10 godz 6 godz 56 godz 2 ECTS 5 / 5

E-commerce OPISY PRZEDMIOTÓW

E-commerce OPISY PRZEDMIOTÓW Nazwa przedmiotu: Analityka Internetowa w (LAB) OPISY PRZEDMIOTÓW Wypełnia kierownik studiów Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot / moduł: Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług Nazwa studiów podyplomowych:

Bardziej szczegółowo

Rok akademicki: 2012/2013 Kod: IET-2-211-SW-s Punkty ECTS: 3. Kierunek: Elektronika i Telekomunikacja Specjalność: Systemy wbudowane

Rok akademicki: 2012/2013 Kod: IET-2-211-SW-s Punkty ECTS: 3. Kierunek: Elektronika i Telekomunikacja Specjalność: Systemy wbudowane Nazwa modułu: Metodyki projektowania i modelowania systemów I Rok akademicki: 2012/2013 Kod: IET-2-211-SW-s Punkty ECTS: 3 Wydział: Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji Kierunek: Elektronika i Telekomunikacja

Bardziej szczegółowo

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć Nazwa modułu: Projektowanie i użytkowanie systemów operacyjnych Rok akademicki: 2013/2014 Kod: EAR-2-324-n Punkty ECTS: 5 Wydział: Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej Kierunek:

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁĄ ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU. przedmiotu Nazwa specjalności. Zakład Zarządzania. praktyczny. polski.

OPIS PRZEDMIOTU PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁĄ ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU. przedmiotu Nazwa specjalności. Zakład Zarządzania. praktyczny. polski. Infrastruktura logistyczna Koszty logistyczne Logistyka dystrybucji Logistyka w przedsiębiorstwie Logistyka zaopatrzenia produkcji i usług Normalizacja i Systemy Zarządzania Jakością w logistyce Organizacja

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET KAZIMIERZA WIELKIEGO STUDIA PODYPLOMOWE

UNIWERSYTET KAZIMIERZA WIELKIEGO STUDIA PODYPLOMOWE Załącznik nr 4 UNIWERSYTET KAZIMIERZA WIELKIEGO STUDIA PODYPLOMOWE NAZWA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH CZAS TRWANIA STUDIÓW (LICZBA SEMESTRÓW) 2 EDYCJA NR 1 Wykaz sylabusów znajdujących się w załączniku Lp. Nazwa

Bardziej szczegółowo

B - Wymagania wstępne

B - Wymagania wstępne Instytut Ekonomiczny Kierunek Zarządzanie Poziom studiów Studia pierwszego stopnia Profil kształcenia Ogólnoakademicki P R O G R A M N A U C Z A N I A P R Z E D M I O T U * A - Informacje ogólne. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

MODUŁY KSZTAŁCENIA SYLABUSY

MODUŁY KSZTAŁCENIA SYLABUSY UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I EKONOMIKI USŁUG MODUŁY KSZTAŁCENIA SYLABUSY KIERUNEK STUDIÓW LOGISTYKA Stopień II Studia magisterskie Studia stacjonarne ROK AKADEMICKI 2012/2013 PROGRAM STUDIÓW

Bardziej szczegółowo

Inżynieria danych I stopień Praktyczny Studia stacjonarne Wszystkie specjalności Katedra Ekonomii i Finansów Dr Mateusz Wiśniewski

Inżynieria danych I stopień Praktyczny Studia stacjonarne Wszystkie specjalności Katedra Ekonomii i Finansów Dr Mateusz Wiśniewski KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2015/2016 Z-ID-606b Zarządzanie relacjami z klientem Customer Relationship Management

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU. przedmiotu Nazwa specjalności. Zakład Zarządzania. praktyczny. polski.

OPIS PRZEDMIOTU PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU. przedmiotu Nazwa specjalności. Zakład Zarządzania. praktyczny. polski. Etyka w zarządzaniu str. 1 Informatyka w zarządzaniu str. 6 Komunikacja interpersonalna i autoprezentacja str. 10 Ochrona własności intelektualnej str. 14 Praktyka zawodowa str. 17 Zarządzanie projektami

Bardziej szczegółowo

FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ

FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I EKONOMIKI USŁUG Plan i sylabusy przedmiotów studiów niestacjonarnych I stopnia KIERUNEK STUDIÓW FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA MORSKA W GDYNI Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa

AKADEMIA MORSKA W GDYNI Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa AKADEMIA MORSKA W GDYNI Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa Nr 4 42 5 25 Przedmiot: Analiza danych biznesowych Kierunek/Poziom Zarządzanie/studia pierwszego stopnia Forma studiów: stacjonarne Profil

Bardziej szczegółowo

Sylabusy Informatyka gospodarcza

Sylabusy Informatyka gospodarcza Instytut Technologii Informatycznych Społecznej Akademii Nauk SPOŁECZNA AKADEMIA NAUK W ŁODZI Sylabusy Informatyka gospodarcza Informatyka studia drugiego stopnia (magisterskie) o profilu ogólnoakademickim

Bardziej szczegółowo

SYLLABUS. Ekonomia Przedsiębiorstwa I stopień Teoria podejmowania decyzji. Nazwa. Typ przedmiotu. Poziom. Podstawowy. przedmiotu

SYLLABUS. Ekonomia Przedsiębiorstwa I stopień Teoria podejmowania decyzji. Nazwa. Typ przedmiotu. Poziom. Podstawowy. przedmiotu Kierunek Specjalność Nazwa przedmiotu Typ przedmiotu Poziom przedmiotu Rok studiów, semestr Liczba punktów ECTS Metody nauczania Ekonomia Ekonomia Przedsiębiorstwa I stopień Teoria podejmowania decyzji

Bardziej szczegółowo

Zaliczenie na ocenę 3. Zaliczenie na ocenę CEL PRZEDMIOTU: WYMAGANIA WSTĘPNE: ZAKRES TEMATYCZNY PRZEDMIOTU: zajęć. W ykład 9 1 Zaliczenie na ocenę

Zaliczenie na ocenę 3. Zaliczenie na ocenę CEL PRZEDMIOTU: WYMAGANIA WSTĘPNE: ZAKRES TEMATYCZNY PRZEDMIOTU: zajęć. W ykład 9 1 Zaliczenie na ocenę Liczba godzin w semestrze Liczba godzin w tygodniu Semestr Z A R Z Ą D Z A N I E S T R A T E G I C Z N E Kod przedmiotu: 06.9-WM-ZIP-S2-EP-01_12 06.9-WM-ZIP-NS-EP-01_12 Typ przedmiotu: Obowiązkowy Język

Bardziej szczegółowo

Imię, nazwisko i tytuł/stopień KOORDYNATORA (-ÓW) kursu/przedmiotu zatwierdzającego protokoły w systemie USOS Marek Kruk, dr

Imię, nazwisko i tytuł/stopień KOORDYNATORA (-ÓW) kursu/przedmiotu zatwierdzającego protokoły w systemie USOS Marek Kruk, dr SYLLABUS na rok akademicki 010/011 Tryb studiów Studia stacjonarne Kierunek studiów Ekonomia Poziom studiów Pierwszego stopnia Rok studiów/ semestr / 3 Specjalność Bez specjalności Kod katedry/zakładu

Bardziej szczegółowo

tel./fax (85) 748 55 82 email: statinfmed@uwb.edu.pl Zasoby i systemy informacyjne w ochronie zdrowia

tel./fax (85) 748 55 82 email: statinfmed@uwb.edu.pl Zasoby i systemy informacyjne w ochronie zdrowia Załącznik nr 5b do Uchwały nr 21/2013 Senatu KARTA PRZEDMIOTU / SYLABUS Wydział Nauk o Zdrowiu Kierunek Profil kształcenia Nazwa jednostki realizującej moduł/przedmiot: Kontakt (tel./email): Osoba odpowiedzialna

Bardziej szczegółowo

A - Informacje ogólne

A - Informacje ogólne Wydział Kierunek Poziom studiów Profil kształcenia Techniczny Inżynieria bezpieczeństwa studia pierwszego stopnia - inżynierskie praktyczny P R O G R A M N A U C Z A N I A M O D U Ł U * A - Informacje

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. Informacje ogólne. 2. Ogólna charakterystyka przedmiotu. Technologia informacyjna A3. Nazwa przedmiotu i kod (wg planu studiów):

KARTA PRZEDMIOTU. 1. Informacje ogólne. 2. Ogólna charakterystyka przedmiotu. Technologia informacyjna A3. Nazwa przedmiotu i kod (wg planu studiów): KARTA PRZEDMIOTU 1. Informacje ogólne Nazwa przedmiotu i kod (wg planu studiów): Technologia informacyjna A3 Nazwa przedmiotu (j. ang.): Kierunek studiów: Specjalność/specjalizacja: Poziom kształcenia:

Bardziej szczegółowo

Ekonomia II stopień ogólnoakademicki stacjonarne wszystkie Katedra Ekonomii i Zarządzania Dr hab. Jan L. Bednarczyk. kierunkowy. obowiązkowy polski

Ekonomia II stopień ogólnoakademicki stacjonarne wszystkie Katedra Ekonomii i Zarządzania Dr hab. Jan L. Bednarczyk. kierunkowy. obowiązkowy polski KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Z-EKO2-533 Nazwa modułu Planowanie finansowe Nazwa modułu w języku angielskim Financial Planning Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013 A. USYTUOWANIE MODUŁU

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie Instytut Administracyjno Ekonomiczny Zakład Ekonomii Rok II Studia stacjonarne

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie Instytut Administracyjno Ekonomiczny Zakład Ekonomii Rok II Studia stacjonarne Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie Instytut Administracyjno Ekonomiczny Zakład Ekonomii Rok II Studia stacjonarne Specjalność : 1) Finanse przedsiębiorstw 2) Ekonomika turystyki i hotelarstwa

Bardziej szczegółowo

Akademia Morska w Gdyni

Akademia Morska w Gdyni KARTA PRZEDMIOTU Data aktualizacji: 2012-01-24 Obowiązuje w sem: zimowym 2011/2012 1. Nazwa przedmiotu: Analiza i projektowanie systemów 2. Kod przedmiotu: 4_6_44_2_5_5_827 3. Jednostka prowadząca: Wydział

Bardziej szczegółowo

Karta Opisu Przedmiotu

Karta Opisu Przedmiotu Politechnika Opolska Wydział Ekonomii i Zarządzania Kierunek studiów Profil kształcenia Poziom studiów Specjalność Forma studiów Semestr studiów Karta Opisu Przedmiotu Ekonomia II Ogólnoakademicki Studia

Bardziej szczegółowo

WYKAZ PRZEDMIOTÓW I KARTY OPISU POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW DLA NABORU 2011/2012 STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

WYKAZ PRZEDMIOTÓW I KARTY OPISU POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW DLA NABORU 2011/2012 STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA WYKAZ PRZEDMIOTÓW I KARTY OPISU POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW DLA NABORU 2011/2012 STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Kierunek: Ekonomia Kod Wyszczególnienie Nr strony przedmiotu I/1 Język obcy obowiązkowy - angielski

Bardziej szczegółowo

ADMINISTRACJA. Przedmioty dla specjalności Usługi informacyjne w urzędzie (E-Urząd)

ADMINISTRACJA. Przedmioty dla specjalności Usługi informacyjne w urzędzie (E-Urząd) ADMINISTRACJA Przedmioty dla specjalności Usługi informacyjne w urzędzie (E-Urząd) 1. Sieci komputerowe... 2 2. Systemy informatyczne... 4 3. Technologie internetowe... 6 4. Informatyzacja w administracji...

Bardziej szczegółowo

WYKAZ SYLABUSÓW STACJONARNE JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE KIERUNEK ZARZĄDZANIE I MARKETING ROK 2008/2009

WYKAZ SYLABUSÓW STACJONARNE JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE KIERUNEK ZARZĄDZANIE I MARKETING ROK 2008/2009 WYKAZ SYLABUSÓW STACJONARNE JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE KIERUNEK ZARZĄDZANIE I MARKETING ROK 2008/2009 BADANIA JAKOŚCIOWE W MARKETINGU... 3 BADANIA RYNKOWE I MARKETINGOWE... 5 BANKOWOŚĆ... 6 CENA W ZARZĄDZANIU

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ ELEKTROTECHNIKI, INFORMATYKI I TELEKOMUNIKACJI

WYDZIAŁ ELEKTROTECHNIKI, INFORMATYKI I TELEKOMUNIKACJI WYDZIAŁ ELEKTROTECHNIKI, INFORMATYKI I TELEKOMUNIKACJI KATALOG PRZEDMIOTÓW Kierunek Biznes Elektroniczny Studia I stopnia o profilu praktycznym Rok akademicki: 2015/2016 1 Spis treści Analiza matematyczna...

Bardziej szczegółowo

Akademia Morska w Gdyni

Akademia Morska w Gdyni KARTA PRZEDMIOTU Data aktualizacji: 2012-01-24 Obowiązuje w sem: zimowym 2011/2012 1. Nazwa przedmiotu: Analiza danych biznesowych 2. Kod przedmiotu: 4_6_42_3_5_6_256 3. Jednostka prowadząca: Wydział Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

Karta Opisu Przedmiotu

Karta Opisu Przedmiotu Politechnika Opolska Wydział Ekonomii i Zarządzania Kierunek studiów Profil kształcenia Poziom studiów Specjalność Forma studiów Semestr studiów Studia stacjonarne V Karta Opisu Przedmiotu ZARZĄDZANIE

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNY W SIEDLCACH WYDZIAŁ NAUK ŚCISŁYCH. Kierunek INFORMATYKA

UNIWERSYTET PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNY W SIEDLCACH WYDZIAŁ NAUK ŚCISŁYCH. Kierunek INFORMATYKA UNIWERSYTET PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNY W SIEDLCACH WYDZIAŁ NAUK ŚCISŁYCH Kierunek INFORMATYKA INFORMATOR -SYLABUS- studia II stopnia (magisterskie) czas trwania: 3 semestry Siedlce 2013/2014 Spis treści

Bardziej szczegółowo

Kod przedmiotu: PLPILA02-IEEKO-L-5s12-2012TIHS Pozycja planu: D12

Kod przedmiotu: PLPILA02-IEEKO-L-5s12-2012TIHS Pozycja planu: D12 Kod przedmiotu: PLPILA0-IEEKO-L-5s1-01TIH Pozycja planu: D1 C1 C C3 C4 INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe dane 1 Nazwa przedmiotu Marketing usług turystycznych Rodzaj przedmiotu pecjalnościowy/obowiązkowy

Bardziej szczegółowo