ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 2 lipca 2015 r. NA PRZEPROWADZENIE KAMPANII PROMOCYJNEJ W PRASIE I INTERNECIE DOTYCZĄCEJ PROJEKTU PN.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 2 lipca 2015 r. NA PRZEPROWADZENIE KAMPANII PROMOCYJNEJ W PRASIE I INTERNECIE DOTYCZĄCEJ PROJEKTU PN."

Transkrypt

1 ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 2 lipca 2015 r. NA PRZEPROWADZENIE KAMPANII PROMOCYJNEJ W PRASIE I INTERNECIE DOTYCZĄCEJ PROJEKTU PN. ODPAKOWANI W związku z realizacją projektu Odpakowani Agencja Wydawnicza Aga Press Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Kamionkowskiej 45 planuje zlecenie przeprowadzenia kampanii promocyjnej w prasie i Internecie dotyczącej projektu pn. Odpakowani zgodnie z podanymi poniżej założeniami. Projekt Odpakowani jest kierowany przede wszystkim do dzieci w wieku 6 13 lat, nauczycieli i rodziców. Jego celem jest przekazanie odbiorcom wiedzy związanej z recyklingiem opakowań. I OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest opracowanie strategii mediowej kampanii promocyjnej o zasięgu ogólnopolskim, wybór i zaplanowanie mediów, realizacja kampanii oraz sporządzenie raportów z jej przeprowadzenia. 1 Wymagania dla kampanii promocyjnej w prasie i Internecie: Cele i założenia kampanii: 1. Podstawowa grupa docelowa: - nauczyciele, - uczniowie w wieku 6 13 lat, - rodzice. 2. Poinformowanie grupy docelowej o istnieniu projektu pn. Odpakowani i zachęcenie do czynnego udziału w działaniach promowanych przez projekt (udział szkół/klas w projekcie, udział w konkursach itd.). 3. Dotarcie do określonych liczebnie grup odbiorców adresatów projektu pn. Odpakowani : odbiorców kampanii w prasie tradycyjnej przeprowadzonej w 10 różnych dziennikach regionalnych odbiorców kampanii online; odbiorców na portalu internetowym odpakowani.pl szkół/klas zapisanych na newsletter projektu Odpakowani. 5. Zwiększenie liczby osób zainteresowanych segregowaniem odpadów i ich recyklingiem. Zasięg kampanii: ogólnopolski. 2 W ramach realizacji zamówienia Wykonawca będzie zobowiązany do: 1. Promocji projektu w prasie tradycyjnej w terminie: od r. do r. Promocja projektu w prasie tradycyjnej musi objąć swym zasięgiem odbiorców i zostać przeprowadzona w 10 różnych dziennikach regionalnych. Wykonawca udokumentuje spełnienie warunków po zrealizowanej kampanii do dnia 30 stycznia 2016 r. Raport z przeprowadzonej kampanii w prasie tradycyjnej powinien zawierać co najmniej następujące dane: tytuły dzienników regionalnych, w których przeprowadzono kampanię; czytelnictwo na podstawie Polskich Badań Czytelnictwa (PBC). Rodzaj działań: reklamy full-color na powierzchni 1/2 strony poziom na prawej stronie (strony redakcyjne), grzbiet główny, w 10 różnych dziennikach regionalnych. Materiał reklamowy dostarczy Zamawiający na 7 dni przed oddaniem do druku. Wykonawca dostarczy w ciągu 5 dni od publikacji 3 egzemplarze każdego tytułu z opublikowanym materiałem reklamowym. 2. Przeprowadzenia kampanii w serwisach internetowych o charakterze regionalnym, edukacyjnym, dedykowanych nauczycielom, uczniom w wieku 6 13 lat i rodzicom w terminach: pierwszy etap od r. do r. drugi etap od r. do r. Kampania w serwisach internetowych musi objąć swym zasięgiem odbiorców ( odsłon). Liczba odsłon na portalu internetowym odpakowani.pl nie może być mniejsza niż Wymagane jest również, by co najmniej 500 szkół/klas zapisało się na newsletter. Wykonawca udokumentuje spełnienie wszystkich warunków po zrealizowanej kampanii (raport końcowy) w terminie do dnia 15 maja 2016 r. Poza tym Wykonawca jest zobowiązany do sporządzania i przekazywania Zamawiającemu raportów kwartalnych z realizacji kampanii internetowej w przeciągu maksymalnie 10 dni od daty zakończenia danego kwartału. Raporty z kampanii online (kwartalne i końcowy) powinny zawierać co najmniej następujące dane: nazwy serwisów internetowych, w których przeprowadzono kampanię; wskazanie liczby odsłon i liczby unikalnych użytkowników na podanych serwisach; wskazanie liczby odsłon i liczby unikalnych użytkowników na portalu internetowym odpakowani.pl oraz wskazanie źródła danych.

2 Wymagane są następujące działania: a) zamieszczenie reklam preferowane formaty: wideboard (980x200 px), halfpage (300x600 px), link tekstowy + grafika (200x50 px/240x120px/125x125 px/72x60 px). i/lub Materiał reklamowy dostarcza Zamawiający na 14 dni przed emisją. Wykonawca prześle zamawiającemu link do strony z opublikowaną reklamą oraz print screen tejże strony na adres b) zamieszczenie artykułów sponsorowanych min. na 2500 znaków. Artykuły sponsorowane muszą zawierać obowiązkowo: logo projektu, loga patronów (materiały i wytyczne dostarczy Zamawiający) oraz logo NFOŚiGW i informację o dofinansowaniu (powyższe elementy muszą być zgodne z Instrukcją oznakowania przedsięwzięć dofinansowywanych ze środków NFOŚiGW, zmienioną decyzją Dyrektora Biura nr 11/DB/2015 z dnia 24 marca 2015 roku. ). Każdorazowo Wykonawca przedstawi Zamawiającemu gotowy materiał do akceptacji na 15 dni przed planowanym terminem opublikowania na stronie www. Emisja tygodniowa artykułu sponsorowanego w serwisie z zajawieniem na stronie głównej. i/lub Treść artykułu sponsorowanego dostarcza Zamawiający na 25 dni przed emisją. Wykonawca prześle zamawiającemu link do strony z opublikowanym artykułem sponsorowanym oraz print screen tejże strony na adres c) przeprowadzenie kampanii AdWords: przygotowanie i zamieszczenie linków sponsorowanych prowadzących do strony odpakowani.pl (minimum 10 linków sponsorowanych). kampania banerowa na stronach wyświetlających reklamy Google AdWords (ok. 30 stron wybranych wspólnie z Zamawiającym). targetowanie na strony tematyczne i/lub na konkretne witryny wybrane wspólnie z Zamawiającym). remarketing. 3. Stałego kontaktu z przedstawicielami Zamawiającego (zwłaszcza Koordynatorem Projektu i innymi wskazanymi przez niego osobami) podczas procesu realizacji zamówienia, w tym uwzględniania wytycznych ww. osób, informowania o postępach i ewentualnych trudnościach w realizacji przedmiotu zamówienia. 4. Wykonawca przeniesie na Zamawiającego majątkowe prawa autorskie do utworów przygotowanych w ramach kampanii promocyjnej (w tym zdjęć) w zakresie określonym w pkt. 3 Opisu przedmiotu zamówienia. 3 Regulacje dotyczące majątkowych praw autorskich, które zostaną zawarte w umowie 1. Wykonawca przeniesie na Zamawiającego całość autorskich praw majątkowych i praw pokrewnych, łącznie z wyłącznym prawem do udzielania zezwoleń na wykonywanie zależnego prawa autorskiego, do nieograniczonego w czasie korzystania i rozporządzania wszelkimi dostarczonymi utworami powstałymi w ramach kampanii promocyjnej (w tym fotografiami), w kraju i za granicą. 2. Przeniesienie prawa autorskiego, o którym mowa w ust. 1, obejmuje następujące pola eksploatacji: 1) stosowanie, wprowadzanie, wyświetlanie, przekazywanie i przechowywanie niezależnie od formatu, systemu lub standardu, 2) trwałe lub czasowe utrwalanie lub zwielokrotnianie w całości lub w części, jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie, niezależnie od formatu, systemu lub standardu, w tym wprowadzanie do pamięci komputera oraz trwałe lub czasowe utrwalanie lub zwielokrotnianie takich zapisów, włączając w to sporządzanie ich kopii oraz dowolne korzystanie i rozporządzanie tymi kopiami, 3) wprowadzanie do obrotu, użyczanie lub najem oryginału albo egzemplarzy, 4) publiczne rozpowszechnianie, w szczególności wyświetlanie, publiczne odtworzenie, nadawanie i reemitowanie w dowolnym systemie lub standardzie a także publiczne udostępnianie utworów powstałych w ramach kampanii promocyjnej w ten sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, w szczególności elektroniczne udostępnianie na żądanie, 5) rozpowszechnianie w sieci Internet oraz w sieciach zamkniętych, 6) nadawanie za pomocą fonii lub wizji, w sposób bezprzewodowy (drogą naziemną i satelitarną) lub w sposób przewodowy, w dowolnym systemie i standardzie, w tym także poprzez sieci kablowe i platformy cyfrowe,

3 7) zezwolenie na tworzenie opracowań, przeróbek, adaptacji utworów powstałych w ramach kampanii promocyjnej oraz rozporządzanie i korzystanie z takich opracowań na wszystkich polach eksploatacji określonych w niniejszym zapytaniu, 8) prawo do wykorzystywania utworów powstałych w ramach kampanii promocyjnej do celów marketingowych lub promocji, w tym reklamy, sponsoringu, promocji sprzedaży, a także do oznaczania lub identyfikacji produktów i usług oraz innych przejawów działalności, a także dla celów edukacyjnych lub szkoleniowych, 9) prawo do rozporządzania utworami powstałymi w ramach kampanii promocyjnej i ich opracowaniami oraz prawo udostępniania ich do korzystania, w tym udzielania licencji na rzecz osób trzecich, na wszystkich wymienionych powyżej polach eksploatacji. 3. Skutek rozporządzający przeniesienia całości autorskich praw majątkowych nastąpi z chwilą opublikowania utworów powstałych w ramach kampanii promocyjnej w prasie tradycyjnej lub Internecie. 4. Wykonawca oświadcza, że każdy utwór powstały w ramach kampanii promocyjnej jest wolny od wad fizycznych i prawnych, służą mu wyłączne majątkowe prawa autorskie w zakresie koniecznym do przeniesienia tych praw na Zamawiającego oraz że prawa te nie są w żaden sposób ograniczone. Nadto Wykonawca oświadcza, że rozporządzanie utworem powstałym w ramach kampanii promocyjnej nie narusza żadnych praw własności przemysłowej i intelektualnej, w szczególności: praw patentowych, praw autorskich i praw do znaków towarowych. 5. Strony ustalają, że gdyby okazało się, iż osoba trzecia zgłasza roszczenia pod adresem utworów powstałych w ramach kampanii promocyjnej lub utworów będących ich elementami (w tym fotografii), Wykonawca, po zawiadomieniu przez Zamawiającego, nie uchyli się od niezwłocznego przystąpienia do wyjaśnienia sprawy oraz wystąpi przeciwko takim roszczeniom na własny koszt i ryzyko a nadto, że zaspokoi wszelkie uzasadnione roszczenia, a w razie ich zasądzenia od Zamawiającego regresowo zwróci Zamawiającemu całość pokrytych roszczeń oraz wszelkie związane z tym wydatki i opłaty, włączając w to koszty procesu i obsługi prawnej. 6. Przeniesienie całości praw autorskich na rzecz Zamawiającego na wszystkich wymienionych polach eksploatacji zostanie dokonane w ramach kwoty wynagrodzenia za wykonanie zamówienia określonego w niniejszym Zapytaniu. 7. Jeżeli utwory powstałe w ramach kampanii promocyjnej mają wady prawne lub zdarzenia, o których mowa powyżej, uniemożliwią korzystanie z nich i przysługujących Zamawiającemu praw, Wykonawca zobowiązany będzie do dostarczenia w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie innych utworów do wykorzystania w kampanii promocyjnej wolnych od wad, spełniających wymagania określone w umowie oraz naprawienia szkód powstałych z tego tytułu po stronie Zamawiającego. 8. Wykonawca zobowiązuje się, iż nie będzie wykonywał przysługujących mu praw osobistych w sposób ograniczający Zamawiającego w wykonywaniu praw do utworów powstałych w ramach kampanii promocyjnej. W szczególności Wykonawca upoważnia Zamawiającego do decydowania o publikacji tychże utworów i decydowania o zachowaniu ich integralności. II TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA Planowany termin wykonania zamówienia: wrzesień 2015 r. maj 2016 r. III OGÓLNE INFORMACJE DOTYCZĄCE REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAPYTANIA - Wynagrodzenie Wykonawcy podane będzie brutto w PLN (cena obejmuje wszelkie wydatki związane z realizacją przedmiotu zapytania, w tym wszelkie daniny o charakterze publicznoprawnym i inne). - Zamawiający zastrzega sobie prawo do uszczegółowienia treści zapytania ofertowego. - W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść Zapytania. Dokonana zmiana Zapytania zostanie niezwłocznie przekazana wszystkim Wykonawcom, do których wcześniej wysłano Zapytanie. Modyfikacja treści Zapytania będzie wiążąca przy składaniu ofert. W przypadku, gdy zmiana będzie istotna (w szczególności dotyczyć będzie określenia przedmiotu, wielkości lub zakresu zamówienia, kryteriów oceny, warunków udziału w postępowaniu lub sposobu oceny kryteriów), Zamawiający przedłuży termin składania ofert o czas niezbędny na wprowadzenie tych zmian w ofertach i poinformuje o tym Wykonawców, do których wysłał wcześniej Zapytanie. IV WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 1. Wykonawca zobowiązuje się do realizacji zamówienia zgodnego z opisem zawartym w zapytaniu ofertowym. 2. Wykonawca składając ofertę, oświadcza, że: a) posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.

4 b) posiada odpowiednie kwalifikacje, umiejętności, doświadczenie do wykonania przedmiotu zamówienia min. 3 lata doświadczenia w realizacji podobnych usług. Ponadto Wykonawca powinien wykazać się wykonaniem w tym czasie co najmniej: - 3 umów dotyczących kampanii promocyjnej produktu w prasie i Internecie na łączną kwotę co najmniej PLN brutto; - 2 kampanii o zasięgu ogólnokrajowym. W celu potwierdzenia spełnienia niniejszych warunków Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć wykaz zrealizowanych usług. Wykaz wykonanych usług powinien zawierać co najmniej: nazwę usługi; wskazanie podmiotu, na rzecz którego była ona zrealizowana, wskazanie zakresu usługi, wskazanie wartości zamówienia, wskazanie zasięgu kampanii, wskazanie daty wykonania (rozpoczęcia i zakończenia). c) posiada odpowiednie zaplecze kadrowe do wykonania przedmiotu zamówienia, d) posiada odpowiednie zaplecze techniczne umożliwiające zrealizowanie usługi lub posiada możliwość realizacji usługi w oparciu o usługi podwykonawców, d) ponosi wszelkie koszty związane z opracowaniem i złożeniem oferty, niezależnie od wyniku postępowania. V TERMIN I SPOSÓB PRZEDŁOŻENIA OFERTY Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Oferta powinna zostać złożona do dnia 8 lipca 2015 r., do godziny na piśmie lub przesłana drogą elektroniczną na następujący adres: Oferty cząstkowe nie będą rozpatrywane. Oferta musi obejmować realizację całego zamówienia. W przypadku złożenia oferty na piśmie powinna ona zostać dostarczona lub przesłana pocztą na adres: Agencja Wydawnicza Aga Press Sp. z o.o. ul. Kamionkowska Warszawa VI OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z POTENCJALNYMI WYKONAWCAMI Anna Śledzińska, tel VII KRYTERIA OCENY OFERT I WYBORU WYKONAWCY 1. Zamawiający oceni i porówna te oferty, które nie zostaną odrzucone ze względów formalnych (oferty złożone po wyznaczonym terminie, niespełniające warunków określonych w zapytaniu, do których nie dołączono wszystkich wymaganych dokumentów przewidzianych w zapytaniu). 2. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta spełniająca w najwyższym stopniu warunki wyszczególnione w zapytaniu ofertowym. 3. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert oraz ich uzupełnienia. 4. Oferta powinna zostać złożona na formularzu oferty, stanowiącym załącznik do niniejszego zapytania ofertowego. Oferta powinna zawierać również wykaz zrealizowanych usług. 5. Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi według następujących zasad: Łączna cena brutto w PLN za realizację całego zamówienia maksymalnie 100 pkt Sposób oceny ofert - proporcjonalnie wg wzoru: CN KC = x 100 pkt COB gdzie: KC ilość punktów przyznanych Wykonawcy CN najniższa zaoferowana cena, spośród wszystkich ofert niepodlegających odrzuceniu COB cena zaoferowana w ofercie badanej Maksymalna łączna liczba punktów, jaką może uzyskać Wykonawca wynosi 100 pkt. 6. Zamawiający niezwłocznie po wybraniu oferty albo zamknięciu postępowania bez dokonania wyboru

5 powiadomi wszystkich oferentów o wyniku postępowania albo o zamknięciu postępowania bez dokonania wyboru. VIII FINANSOWANIE Zamówienie będzie realizowane w ramach projektu pn. Odpakowani dofinansowanego ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. IX UWAGI KOŃCOWE 1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do: a. odwołania postępowania, unieważnienia go w całości lub w części w każdym czasie bez podania przyczyny, b. zamknięcia postępowania bez dokonania wyboru oferty; c. zmiany terminów wyznaczonych w zapytaniu ofertowym; d. żądania szczegółowych informacji i wyjaśnień od oferentów na każdym etapie postępowania, W przypadku unieważnienia postępowania Zamawiający nie ponosi kosztów postępowania. Załącznik nr 1 Oferta Wykonawcy

Umowa nr.../2014. zwaną dalej Zamawiającym, a., z siedzibą.., posiadającą nr Regon

Umowa nr.../2014. zwaną dalej Zamawiającym, a., z siedzibą.., posiadającą nr Regon Umowa nr.../2014 Zawarta w dniu. r. w Szczawnie - Zdroju pomiędzy: Dolnośląską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą w Szczawnie - Zdroju przy ul. Szczawieńskiej 2, wpisaną do Krajowego Rejestru

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY Realizacja komunikacyjnej kampanii promocyjnej województwa wielkopolskiego w kraju i zagranicą promującej wizerunek oraz produkty turystyczne (w tym kulturowe) regionu zawarta

Bardziej szczegółowo

Regulamin emisji reklam w serwisie Zumi

Regulamin emisji reklam w serwisie Zumi Regulamin emisji reklam w serwisie Zumi 1 stycznia 2014 Regulamin emisji reklam w Serwisie Zumi 1 DEFINICJE 1.1. Grupa Onet.pl SA, Onet Grupa Onet.pl SA, ul. Pilotów 10, 31-462 Kraków; wpisana do rejestru

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY które znajdą się w Umowie w sprawie zamówienia publicznego pn. Wykonanie i wdrożenie nowego portalu internetowego Banku Gospodarstwa Krajowego Umowa nr.. zawarta w Warszawie.

Bardziej szczegółowo

Wspólna promocja gospodarcza Gubina, Krosna Odrzańskiego, Kargowej i Skwierzyny: Kontrakt 5 Reklama medialna i multimedialna.

Wspólna promocja gospodarcza Gubina, Krosna Odrzańskiego, Kargowej i Skwierzyny: Kontrakt 5 Reklama medialna i multimedialna. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (dalej: SIWZ) w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie o udzielenie zamówienia niepublicznego Kompleksowa usługa edytorsko redakcyjno poligraficzna, związana z wydawaniem branżowego kwartalnika PSE SA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG AGM REALITY

REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG AGM REALITY I. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG AGM REALITY 1. Regulamin sporządzony został przez spółkę działającą pod firmą AGM REALITY Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

PUNKT EKLEKTIK SESSION

PUNKT EKLEKTIK SESSION Istotne dla stron postanowienia umowy Zawarte w dniu we Wrocławiu pomiędzy: Gminą Wrocław - Zarządem Obsługi Jednostek Miejskich, ul. Namysłowska 8, 50-304 Wrocław NIP 896-100-43-97; REGON 930818255 -

Bardziej szczegółowo

Wzór Umowy (KONTRAKT)

Wzór Umowy (KONTRAKT) Załącznik nr 11 do SIWZ WZÓR KONTRAKTU 1 Wzór Umowy (KONTRAKT) CZĘŚĆ 1 AKT UMOWY CZĘŚĆ 2 WARUNKI OGÓLNE KONTRAKTU CZĘŚĆ 3 WARUNKI SZCZEGÓLNE KONTRAKTU CZĘŚĆ 4 WZÓR KARTY GWARANCYJNEJ ZAŁĄCZNIKI DO KONTRAKTU:

Bardziej szczegółowo

Kod CPV zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień: 80500000-9 usługi szkoleniowe

Kod CPV zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień: 80500000-9 usługi szkoleniowe Zapytanie ofertowe na wybór wykonawcy, do przeprowadzenia 4 dniowych zajęć warsztatowych z zakresu umiejętności komunikacji i współpracy z pacjentem, na terenie województwa mazowieckiego, w ramach Projektu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Warszawa, dnia 29 lipca 2013 r. ZATWIERDZAM z up. DYREKTORA GENERALNEGO DYREKTOR BIURA DYREKTORA GENERALNEGO /-/ Bożenna Owsińska-Ciach SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/31/2013

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu. Akademia Video. Postanowienia ogólne

Regulamin Konkursu. Akademia Video. Postanowienia ogólne Regulamin Konkursu Akademia Video 1 Postanowienia ogólne 1.1. Organizatorem konkursu jest Grupa ONET.pl S.A. z siedzibą w Krakowie (31-462) przy ul. Pilotów 10, zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej: http://www.chodkowska.edu.pl, www.badaniairozwoj.eu

Adres strony internetowej: http://www.chodkowska.edu.pl, www.badaniairozwoj.eu Nr zamówienia: 02/06/BRP/2013 ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 28 czerwca 2013 r. SEKCJA I. ZAMAWIAJĄCY Wyższa Szkoła Zarządzania i Prawa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie Al. Jerozolimskie 200 02-486 Warszawa

Bardziej szczegółowo

Zamawiający. Narodowe Centrum Kultury ul. Płocka 13, 01 231 Warszawa tel. 22 2 100 100, faks 22 2 100 101

Zamawiający. Narodowe Centrum Kultury ul. Płocka 13, 01 231 Warszawa tel. 22 2 100 100, faks 22 2 100 101 Zamawiający Narodowe Centrum Kultury ul. Płocka 13, 01 231 Warszawa tel. 22 2 100 100, faks 22 2 100 101 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w przetargu nieograniczonym na zaprojektowanie, wykonanie

Bardziej szczegółowo

Projekt Umowa nr CUI/ZP/PN/.../2015

Projekt Umowa nr CUI/ZP/PN/.../2015 Projekt Umowa nr CUI/ZP/PN/.../2015 zawarta w dniu... we Wrocławiu pomiędzy: Gminą Wrocław, z siedzibą we Wrocławiu, pl. Nowy Targ 1-8, 50-141 Wrocław, działającą poprzez: Centrum Usług Informatycznych

Bardziej szczegółowo

Istotne Postanowienia Umowy. 1 Definicje

Istotne Postanowienia Umowy. 1 Definicje Istotne Postanowienia Umowy 1 Definicje Ilekroć w Umowie jest mowa o: 1. Błędzie oznacza to: a) nieprawidłową (niezgodną z postanowieniami niniejszej umowy) zawartość Produktu wymagającą jego poprawy.

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY POWIERZCHNI REKLAMOWEJ W CZASOPIMACH WYDAWNICWTA ZWIERCIADŁO SP. Z O.O.

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY POWIERZCHNI REKLAMOWEJ W CZASOPIMACH WYDAWNICWTA ZWIERCIADŁO SP. Z O.O. OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY POWIERZCHNI REKLAMOWEJ W CZASOPIMACH WYDAWNICWTA ZWIERCIADŁO SP. Z O.O. I. Definicje Ilekroć w niniejszych ogólnie obowiązujących warunkach stosuje się poniższe określenia i definicje

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego Postępowanie nr ZP/PRPW/PN/7/2012 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na produkcję i druk materiałów

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Nr postępowania: ZP/4/5.3-2/2011 Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Nr postępowania: ZP/4/5.3-2/2011 Przedmiot zamówienia: Zamawiający: Krakowski Park Technologiczny Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, al. Jana Pawła II 41 L, 31-864 Kraków, KRS nr: 000058058, Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie Wydział XI Gospodarczy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. Zaprojektuj szczoteczkę Jordan Individual. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONKURSU. Zaprojektuj szczoteczkę Jordan Individual. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN KONKURSU Zaprojektuj szczoteczkę Jordan Individual 1 Postanowienia ogólne 1. Konkurs prowadzony jest pod nazwą Zaprojektuj szczoteczkę Jordan Individual, zwany dalej Konkursem. 2. Regulamin określa

Bardziej szczegółowo

Istotne Postanowienia Umowy. 1 Definicje

Istotne Postanowienia Umowy. 1 Definicje Istotne Postanowienia Umowy 1 Definicje Ilekroć w Umowie jest mowa o: 1. Błędzie oznacza to: a) nieprawidłową (niezgodną z postanowieniami niniejszej umowy) zawartość Produktu wymagającą jego poprawy.

Bardziej szczegółowo

Krajowa Rada Drobiarstwa Izba Gospodarcza w Warszawie

Krajowa Rada Drobiarstwa Izba Gospodarcza w Warszawie Krajowa Rada Drobiarstwa Izba Gospodarcza w Warszawie Czackiego 3/5, 00-043 Warszawa Dział Hodowli i Oceny Drobiu tel. 022/336 13 38 ul. Sarmacka 7, 60-975 Poznań tel./fax. 022/ 828 23 89 skr. poczt. 11

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiającym jest: Galeria Arsenał w Białymstoku 15-222 Białystok, ul. Adama Mickiewicza 2 tel. (+48 85) 744 76 42 faks (+48 85) 742 85 60 Podstawa prawna: Postępowanie

Bardziej szczegółowo

STAROSTWO POWIATOWE W SŁUBICACH

STAROSTWO POWIATOWE W SŁUBICACH STAROSTWO POWIATOWE W SŁUBICACH ul. Piłsudskiego 20, 69-100 Słubice, tel.: 95 759 20 10, fax.: 95 759 20 11, www.powiatslubicki.pl, e-mail: sekretariat@powiatslubicki.pl, PN-EN ISO 9001:2009 ZAPYTANIE

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu LIGNUM 2014 POMIĘDZY TECHNOLOGIĄ, DESIGNEM I SZTUKĄ "

Regulamin Konkursu LIGNUM 2014 POMIĘDZY TECHNOLOGIĄ, DESIGNEM I SZTUKĄ Regulamin Konkursu LIGNUM 2014 POMIĘDZY TECHNOLOGIĄ, DESIGNEM I SZTUKĄ " Zaprojektuj autorską kolekcję drzwi, paneli podłogowych i systemów ściennych. Kreatywność to wymyślanie, eksperymentowanie, wzrastanie,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Serwisu fajnelogo.pl

Regulamin Serwisu fajnelogo.pl Regulamin Serwisu fajnelogo.pl 1 Postanowienia ogólne 1. Użytkownicy mogą korzystać z usług Serwisu fajnelogo.pl wyłącznie na warunkach określonych w Regulaminie, po jego uprzedniej akceptacji i w zgodności

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. z dnia 23.04.2015

ZAPYTANIE OFERTOWE. z dnia 23.04.2015 ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 23.04.2015 Poznański Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości zaprasza do składania ofert na realizację przedmiotu niniejszego zapytania ofertowego. 1. ZAMAWIAJĄCY Zamawiający:

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 10/2013. W ramach: Projektu Interim Management- Nowość w zarządzaniu wiekiem i firmą OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Zapytanie ofertowe nr 10/2013. W ramach: Projektu Interim Management- Nowość w zarządzaniu wiekiem i firmą OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Warszawa, 18 września 2014r. ZAMAWIAJĄCY: Inwenta sp. z o.o. ul. Koszykowa 69/3 00-667 Warszawa Zapytanie ofertowe nr 10/2013 Dotyczące: realizacji wielokanałowej kampanii promocyjnej W ramach: Projektu

Bardziej szczegółowo

Regulamin portalu internetowego Łączy nas piłka

Regulamin portalu internetowego Łączy nas piłka Regulamin portalu internetowego Łączy nas piłka I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1. Regulamin określa ogólne zasady korzystania z Portalu Internetowego Łączy nas piłka (laczynaspilka.pl) oraz z jego Serwisów i

Bardziej szczegółowo

w ramach projektu Wzornictwo-Biznes-Zysk nr umowy o dofinansowanie POIG.05.02.00-00-001/14

w ramach projektu Wzornictwo-Biznes-Zysk nr umowy o dofinansowanie POIG.05.02.00-00-001/14 Zapytanie ofertowe dotyczące: świadczenia usługi SEO-SEM dla Portalu: www.projekt-wbz.com.pl w ramach projektu Wzornictwo-Biznes-Zysk nr umowy o dofinansowanie POIG.05.02.00-00-001/14 Warszawa, 02.02.2015

Bardziej szczegółowo