REGULAMIN PRACY RADY STOWARZYSZENIA POLESKA DOLINA BUGU. ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN PRACY RADY STOWARZYSZENIA POLESKA DOLINA BUGU. ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne"

Transkrypt

1 REGULAMIN PRACY RADY STOWARZYSZENIA POLESKA DOLINA BUGU ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin pracy Rady Stowarzyszenia POLESKA DOLINA BUGU określa organizację wewnętrzną i tryb pracy Rady Stowarzyszenia, zwanej dalej Radą. 2. Do wyłącznej kompetencji Rady należy wybór operacji zgodnie z art. 62 ust. 4 rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005 z dnia 20 września 2005 r. w sprawie wsparcia Rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (Dz. Urz. UE L277 z r. str.1), które mają być realizowane w ramach opracowanej przez Stowarzyszenie Lokalnej Strategii Rozwoju. Terminy użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają: 2 1) LGD - oznacza Stowarzyszenie Poleska Dolina Bugu, 2) LSR oznacza Lokalną Strategię Rozwoju LGD Stowarzyszenia Poleska Dolina Bugu 3) Rada - oznacza organ decyzyjny LGD właściwy w sprawach wyboru operacji, 4) regulamin - oznacza Regulamin pracy Rady Stowarzyszenia Poleska Dolina Bugu, 5) Walne Zebranie Członków - oznacza walne zebranie członków LGD Stowarzyszenia Poleska Dolina Bugu, 6) Zarząd - oznacza Zarząd LGD Stowarzyszenia Poleska Dolina Bugu, 7) Prezes Zarządu - oznacza Prezesa Zarządu LGD Stowarzyszenia Poleska Dolina Bugu, 8) Biuro - oznacza Biuro LGD Stowarzyszenia Poleska Dolina Bugu. 1

2 ROZDZIAŁ II Członkowie Rady 3 1. Członkowie Rady są wybierani przez Walne Zebranie Członków LGD spośród członków Stowarzyszenia, przy czym Rada składa się z co najmniej 50% członków zwyczajnych Stowarzyszenia będących partnerami społecznymi i gospodarczymi, a działającymi na obszarze, którego dotyczy lokalna strategia rozwoju - wybieranych przez Walne Zebranie w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania na okres kadencji. W skład Rady wchodzi od 7 do 14 członków. 2. W wypadku rezygnacji osoby z funkcji członka Rady, utraty członkostwa w LGD, lub cofnięcia rekomendacji członkowi Rady przez osobę prawną, której jest reprezentantem w LGD w czasie trwania kadencji Rady, Zarząd zwołuje Walne Zebranie Członków w celu uzupełnienia składu Rady Członkowie Rady mają obowiązek uczestniczenia w posiedzeniach Rady. 2. W razie niemożności wzięcia udziału w posiedzeniu Rady, członek Rady zawiadamia o tym przed terminem posiedzenia Przewodniczącego Rady lub Biuro LGD. 3. Za przyczyny usprawiedliwiające niemożność wzięcia przez członka Rady udziału w posiedzeniu Rady uważa się: 1) chorobę albo konieczność opieki nad chorym potwierdzoną zaświadczeniem lekarskim, 2) podróż służbową, 3) inne prawnie lub losowo uzasadnione przeszkody Członkowi Rady w okresie sprawowania funkcji przysługuje dieta za udział w procedurze oceny i wyboru operacji do dofinansowania. 2. Wysokość diety ustala Walne Zebranie Członków. 3. Dieta dla członków Rady wypłacana jest po zakończeniu posiedzenia w oparciu o listę obecności Przewodniczący i Zarząd udzielają członkom Rady pomocy w wykonywaniu przez nich funkcji członka Rady. 2. Członek Rady nie może być zatrudniony w biurze LGD. 2

3 ROZDZIAŁ III Przewodniczący Rady i Prezydium Rady 7 1. Rada na pierwszym posiedzeniu wybiera w głosowaniu jawnym bezwzględną większością głosów ogólnej liczby członków Rady Przewodniczącego Rady, dwóch Wiceprzewodniczących oraz Sekretarza Rady, którzy tworzą Prezydium Rady. 2. Do odwołania Przewodniczącego Rady z pełnionej funkcji, potrzebna jest zgoda większości 2/3 ogólnej liczby członków Rady, wyrażona w głosowaniu jawnym na posiedzeniu Rady, na pisemny wniosek co najmniej połowy członków Rady. Ponowny wniosek o odwołanie Przewodniczącego Rady może być złożony nie wcześniej niż po sześciu miesiącach od poprzedniego. Wniosek o odwołanie Przewodniczącego złożony na posiedzeniu może być przegłosowany na kolejnym posiedzeniu Rady. 3. Do odwołania Wiceprzewodniczącego, Sekretarza z pełnionej funkcji, potrzebna jest zgoda bezwzględnej większości ogólnej liczby członków Rady, wyrażona w głosowaniu jawnym na posiedzeniu Rady, na pisemny wniosek co najmniej połowy członków Rady Przewodniczący Rady przewodniczy posiedzeniom Rady i Prezydium Rady, oraz reprezentuje Radę na zewnątrz. 2. Podczas nieobecności Przewodniczącego Rady jego obowiązki pełni Wiceprzewodniczący. 3. Pełniąc swą funkcją Przewodniczący Rady współpracuje z Zarządem i Biurem LGD i korzysta z ich pomocy Prezydium Rady czuwa nad zgodnością prac Rady z uchwałami, Statutem, niniejszym Regulaminem oraz innymi obowiązującymi przepisami. 2. Prezydium Rady, sporządza roczne sprawozdanie z działalności Rady do 15 marca każdego roku. Przewodniczący Rady przedstawia sprawozdanie na Walnym Zebraniu do 31 marca każdego roku. 3. Przewodniczący Rady informuje Radę o pracy Prezydium Rady. ROZDZIAŁ IV Przygotowanie i zwołanie posiedzeń Rady 10 Posiedzenia Rady są zwoływane odpowiednio do potrzeb wynikających z naboru wniosków na realizację operacji prowadzonego przez LGD. 11 Posiedzenia Rady zwołuje Przewodniczący Rady LGD, uzgadniając miejsce, termin, porządek posiedzenia z Zarządem. 3

4 12 W przypadku dużej ilości spraw do rozpatrzenia. Przewodniczący Rady LGD może zwołać posiedzenie trwające dwa lub więcej dni. ROZDZIAŁ V Posiedzenia Rady Posiedzenia Rady otwiera, prowadzi i zamyka Przewodniczący Rady lub w razie jego nieobecności Zastępca. 2. Obsługę posiedzeń Rady zapewnia Biuro LGD Przed otwarciem posiedzenia członkowie Rady potwierdzają swoją obecność podpisem na liście obecności. 2. Wcześniejsze opuszczenie posiedzenia przez członka Rady wymaga poinformowania o tym Przewodniczącego Rady. 3. Prawomocność posiedzenia i podejmowanych przez Radę decyzji (uchwał) wymaga obecności co najmniej 50% składu Rady Po otwarciu posiedzenia Przewodniczący Rady podaje liczbę obecnych członków Rady na podstawie podpisanej przez nich listy obecności i stwierdza prawomocność posiedzenia (quorum). 2. W razie braku quorum Przewodniczący Rady zamyka obrady wyznaczając równocześnie nowy termin posiedzenia. 3. W protokole odnotowuje się przyczyny, z powodu których posiedzenie nie odbyło się Po stwierdzeniu quorum Przewodniczący Rady upoważnia Sekretarza Rady do obliczania wyników głosowań, kontrolę quorum oraz wykonywanie innych czynności o podobnym charakterze, w tym kontroli formalnej kart oceny zgodnie z 20 ust. 11 regulaminu. 4

5 ROZDZIAŁ VI Głosowanie Głosowania Rady są jawne, chyba że przepisy szczegółowe Statutu stanowią inaczej. ROZDZIAŁ VII Procedura wyłączenia członka organu decyzyjnego od udziału w dokonywaniu wyboru operacji w razie zaistnienia okoliczności, które mogą wywołać wątpliwości, co do jego bezstronności Przed przystąpieniem do oceny wniosków Sekretarz Rady na prośbę Przewodniczącego Rady sporządza listę członków Rady, którzy stwierdzili możliwość złamania zasady bezstronności wraz z odnotowaniem, którego wniosku dotyczy ten fakt. Lista stanowi załącznik do protokołu. 2. Członek Rady wobec, którego stwierdzono iż może zostać złamana zasada bezstronności nie może uczestniczyć w ocenie wniosku, w głosowaniu nad wybraniem lub niewybraniem do dofinansowania operacji, co do której może zostać złamana zasada bezstronności. 3. Członek Rady podlega wyłączeniu od udziału w dokonywaniu wyboru operacji, w przypadku, gdy: 1) jest podmiotem ubiegającym się o wybór operacji w ramach działania, o którym mowa w art. 5 ust 1 pkt 21 ustawy z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich 2) pozostaje w związku małżeńskim albo w stosunku powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia i jest związany(a) z tytułu przysposobienia, opieki, kurateli z podmiotem ubiegającym się o wybór jego operacji w ramach działania, o którym mowa w art. 5 ust 1 pkt 21 ustawy z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, jego zastępcami prawnymi lub członkami władz osób prawnych ubiegających się o wybór jego operacji, 3) przed upływem trzech lat od daty wszczęcia procedury konkursowej pozostawał w stosunku pracy lub innym stosunku cywilnoprawnym z podmiotem ubiegającym się o wybór jego operacji w ramach działania, o którym mowa w art. 5 ust 1 pkt 21 ustawy z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, był właścicielem, współwłaścicielem, udziałowcem, akcjonariuszem lub członkiem władz osoby prawnej, instytucji lub organizacji ubiegającej się o wybór jej operacji, 4) pozostaje z podmiotem ubiegającym się o wybór jego operacji w ramach działania, o którym mowa w art. 5 ust 1 pkt 21 ustawy z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów 5

6 wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co jego bezstronności. 4. Każdy członek Rady, przed przystąpieniem do oceny wniosku, jest zobowiązany podpisać dodatkowo deklarację bezstronności i poufności, w odniesieniu do ocenianego przez siebie wniosku. Nie podpisanie deklaracji bezstronności wyklucza członka Rady z możliwości oceny danego wniosku oraz głosowania nad jego wybraniem lub niewybraniem do dofinansowania. 5. Przewodniczący Rady jest obowiązany na żądanie członka Rady lub na żądanie innej osoby ubiegającej się o wybór jej operacji z urzędu wyłączyć członka Rady od udziału w postępowaniu, jeżeli zostanie uprawdopodobnione istnienie okoliczności niewymienionych w ust. 3, które mogą wywołać wątpliwość, co do bezstronności członka Rady. ROZDZIAŁ VIII Ocena zgodności operacji z LSR i lokalnymi kryteriami wyboru LSR, procedura wyboru operacji do dofinansowania oraz procedura odwoławcza Ocena zgodności operacji z LSR oraz lokalnymi kryteriami wyboru 19 Ogłaszanie naboru oraz składanie wniosków 1. Samorząd województwa na wniosek Lokalnej Grupy Działania podaje do publicznej wiadomości na stronie internetowej, na tablicy ogłoszeń oraz w prasie o zasięgu obejmującym obszar realizacji LSR informację o możliwości składania za pośrednictwem LGD wniosków o przyznanie pomocy w ramach realizacji LSR. 2. Wniosek Zarządu Stowarzyszenia Poleska Dolina Bugu zostaje przekazany do Instytucji Wdrażającej w terminie 44 dni przed planowanym dniem rozpoczęcia biegu terminu składania wniosków o przyznanie pomocy, a dokumenty niezbędne do podania do publicznej wiadomości informacji o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w terminie 24 dni przed planowanym dniem rozpoczęcia biegu terminu składania wniosków o przyznanie pomocy. Informacja zawiera w szczególności: a) wskazanie terminu składania wniosków o przyznanie pomocy na realizację operacji w ramach realizacji LSR: a. nie krótszego niż 14 dni i nie dłuższego niż 30 dni, b. rozpoczynającego bieg nie wcześniej niż po upływie 14 dni od dnia podania do publicznej wiadomości tej informacji; b) wskazanie miejsca składania wniosków o przyznanie pomocy na realizację operacji w ramach realizacji LSR; c) wskazanie miejsca zamieszczenia wzoru formularza wniosku o przyznanie pomocy na realizację operacji w ramach realizacji LSR; d) wskazanie miejsca zamieszczenia kryteriów wyboru operacji przez LGD, określone w LSR; 6

7 e) wskazanie miejsca zamieszczenia wykazu dokumentów niezbędnych do wyboru operacji przez LGD; f) limit dostępnych środków; g) spełnienie minimalnych wymagań, które są niezbędne do wyboru projektu przez LGD tj. uzyskania 50% maksymalnej liczby punktów. h) wskazanie tematycznego zakresu naboru jeśli nabór ma charakter tematyczny, tzn. jest ukierunkowany na realizację określonej części strategii. 3. Taka sama informacja zostanie zamieszczona na stronie internetowej Lokalnej Grupy Działania oraz w jej siedzibie. 4. Wniosek o przyznanie pomocy składa się osobiście bezpośrednio w siedzibie LGD. 5. Termin złożenia wniosku uważa się za zachowany, jeżeli przed jego upływem wniosek złożono osobiście bezpośrednio w siedzibie LGD. 6. Z chwilą złożenia wniosku o przyznanie pomocy LGD potwierdza fakt jego złożenia poprzez: opatrzenie pieczęcią z datą wpływu, wpisanie godziny wpływu wniosku, oraz podpisanie przez osobę przyjmującą wniosek. 20 Procedura oceny zgodności z LSR oraz lokalnymi kryteriami wyboru 1. Przedmiotem oceny Rady są wnioski o wybór operacji przekazane przez biuro LGD. 2. Każdy wniosek oceniany jest przez 2 osoby z grona Rady wskazane przez Przewodniczącego posiedzenia. Wykaz złożonych wniosków wraz z wymienionymi członkami Rady wskazanymi do ich oceny stanowi załącznik do protokołu z posiedzenia Rady. 3. LGD dokonuje oceny operacji na podstawie lokalnych kryteriów wyboru operacji określonych w LSR, w terminie 16 dni od dnia, w którym upłynął termin składania wniosków o przyznanie pomocy. 4. Pierwszy etap oceny wniosku dotyczy uznania operacji za zgodną bądź niezgodną z LSR. Jeżeli nabór ma charakter tematyczny, na pierwszym miejscu oceniana jest zgodność operacji z zakresem tematycznym naboru. Oceny tej dokonują na kartach oceny dwaj członkowie Rady wylosowani do oceny danego wniosku. Jeśli dwaj oceniający nie są zgodni w kwestii zgodności lub niezgodności operacji z zakresem tematycznym naboru decydujący jest głos Przewodniczącego posiedzenia. Jeśli wniosek został uznany za zgodny z tematem naboru, członkowie Rady przystępują do oceny zgodności operacji z LSR, a następnie przyznają punkty wg lokalnych kryteriów wyboru. Jeśli wniosek został uznany za niezgodny z tematem naboru, nie podlega dalszemu rozpatrywaniu. 5. Przy ocenie zgodności operacji z LSR nie przyznaje się punktów, lecz stwierdza zgodność operacji z celami ogólnymi, szczegółowymi i przewidywanymi przedsięwzięciami określonymi w LSR. W tym celu Członkowie Rady wypełniają Kartę oceny zgodności operacji z LSR, stanowiącą załącznik do Regulaminu Pracy Rady. a) operację uznaje się za zgodną z LSR (ocena pozytywna), jeśli jednocześnie spełnia trzy warunki: - jest zgodna z minimum jednym celem ogólnym LSR, - jest zgodna z minimum jednym celem szczegółowym LSR, 7

8 - jest zgodna z minimum jednym przedsięwzięciem planowanym w ramach LSR. 6. Drugi etap oceny wniosku dotyczy oceny operacji według lokalnych kryteriów wyboru. 7. Przy ocenie według lokalnych kryteriów wyboru za każde spełnione kryterium przyznawane są punkty w przedziale od 0 do maksymalnej liczby punktów przewidzianych dla danego kryterium. Członkowie Rady uprawnieni do głosowania wypełniają Kartę oceny operacji według lokalnych kryteriów wyboru, stanowiącą załącznik do Regulaminu Pracy Rady i sumują przyznane za poszczególne kryteria punkty. 8. Dokonanie oceny na Karcie oceny zgodności operacji z LSR i Karcie oceny operacji według lokalnych kryteriów wyboru, członek potwierdza własnoręcznym podpisem. 9. Karty muszą być wypełniane piórem, długopisem lub cienkopisem. 10. Znaki X" lub V" winny być postawione w polu przeznaczonego na to kwadratu. 11. W przypadku stwierdzenia błędów i braków w sposobie wypełnienia karty oceny zgodności operacji z LSR lub karty oceny operacji według lokalnych kryteriów wyboru, Sekretarz Rady wzywa członka Rady, który wypełnił tę kartę do złożenia wyjaśnień i uzupełnienia braków (kontrola formalna kart oceny). W trakcie wyjaśnień członek Rady może na oddanej przez siebie karcie dokonać wpisów w pozycjach pustych, oraz dokonać czytelnej korekty w pozycjach wypełnionych podczas głosowania, stawiając przy tych poprawkach swój podpis. 12. Wnioski, które zostały uznane za niezgodne z LSR przez obydwu oceniających nie przechodzą do drugiego etapu oceny. W sytuacji rozbieżności w kwestii uznania operacji za zgodną lub niezgodną z LSR, decydujący głos należy do Przewodniczącego posiedzenia. 13. LGD sporządza listę ocenionych operacji ustalając ich kolejność według liczby uzyskanych punktów w ramach oceny spełniania lokalnych kryteriów wyboru. W przypadku uzyskania tej samej liczby punków przez dwie lub więcej operacji o miejscu na liście decyduje data i godzina wpływu wniosku do biura LGD. Wszystkie ocenione operacje (również niezgodne z LSR) umieszcza się na liście ocenionych operacji według ilości uzyskanych punktów (niezgodne 0 pkt.) 14. W przypadku, gdy w ramach naboru tematycznego określono kilka zakresów tematycznych naboru, sporządza się oddzielne listy ocenionych operacji dla każdego zakresu tematycznego z uwzględnieniem limitu środków zaplanowanych dla danego zakresu. W sytuacji niewykorzystania limitu środków zaplanowanych na dofinansowanie projektów ustalonego dla danego zakresu tematycznego operacji, po ustaleniu zbiorczej listy rankingowej ocenionych projektów, decyzją Rady LGD dopuszcza się możliwość zakwalifikowania do dofinansowania projektów nie mieszczących się w limicie ustalonym dla innego zakresu tematycznego z zachowaniem kolejności na zbiorczej liście ocenionych operacji, aż do wyczerpania limitu przeznaczonego na dofinansowanie wszystkich projektów w danym naborze. O kolejności zamieszczenia takich wniosków na liście ocenionych decyduje liczba punktów oraz data i godzina wpływu. Operacje uznane za niezgodne z tematem naboru również zostają umieszczone na liście operacji ocenionych. 15. Rada LGD przyjmuje listę ocenionych operacji w formie uchwały w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów przy obecności, co najmniej połowy członków Rady. 16. LGD informuje na piśmie wnioskodawcę o: 8

9 a) zgodności albo niezgodności operacji z zakresem tematycznym naboru (w przypadku naboru tematycznego) oraz zgodności albo niezgodności z LSR - wskazując przyczyny niezgodności, b) liczbie uzyskanych punktów w ramach oceny operacji pod względem spełniania lokalnych kryteriów wyboru określonych w LSR, c) miejscu na liście ocenionych operacji z informacja iż kolejność na liście może ulec zmianie w wyniku przeprowadzenia procedury odwoławczej, d) możliwości odwołania się, 21 Procedura odwołania się wnioskodawców od rozstrzygnięć organu decyzyjnego w sprawie wyboru operacji oraz podejmowanie uchwał o wybraniu bądź niewybraniu operacji do dofinansowania 1. Biuro LGD w ciągu 3 dni roboczych od dnia zatwierdzenia przez Radę listy ocenionych operacji wysyła listem poleconym z potwierdzeniem odbioru lub dostarcza osobiście z potwierdzeniem odbioru, do Wnioskodawców pisma informujące o wyniku oceny lecz nie później niż 21 dni od zakończenia terminu naboru wniosków. 2. Wnioskodawca może wnieść odwołanie na piśmie w terminie określonym w piśmie nie krótszym niż 3 dni robocze i nie dłuższym niż 5 dni roboczych. 3. Wnioskodawca wnosi odwołanie na piśmie na formularzu udostępnionym przez LGD i jest zobowiązany do zawarcia w nim wyczerpujących zarzutów odnośnie przeprowadzonej oceny wniosku o dofinansowanie operacji ze wskazaniem w jakim zakresie ocena zgodności z zakresem tematycznym naboru (w przypadku naboru tematycznego), z LSR lub z lokalnymi kryteriami wyboru została przeprowadzona w sposób nieprawidłowy. 4. O dacie złożenia odwołania decyduje data doręczenia go do Biura LGD. 5. Niezwłocznie po zakończeniu przyjmowania odwołań zbiera się Rada LGD w celu rozpatrzenia odwołań. Niezwłocznie po upłynięciu terminu na wniesienie odwołań zbiera się Rada na drugie posiedzenie, które ma na celu rozpatrzenie odwołań (jeśli odwołania wpłynęły) oraz przeprowadzenie głosowań nad wybraniem i niewybraniem poszczególnych operacji do dofinansowania, nad przyjęciem list operacji wybranych i niewybranych do dofinansowania, nad uznaniem operacji za niezgodną z tematem naboru. 6. Każde odwołanie, które zostało prawidłowo sformułowane i spełnia kryteria formalne wymaga ponownego sprawdzenia wniosku w oparciu o dokumenty złożone wraz z wnioskiem w terminie naboru. 7. Po przeprowadzeniu procedury odwoławczej Rada w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów podejmuje oddzielną dla każdego wniosku uchwałę w sprawie wybrania bądź niewybrania operacji do dofinansowania lub w sprawie uznania operacji za niezgodną z tematem naboru. Następnie Przewodniczący zleca Sekretarzowi lub innemu członkowi Rady sporządzenie list operacji wybranych i operacji niewybranych. Następnie Rada podejmuje oddzielną uchwałę w sprawie przyjęcia każdej listy. 9

10 8. Procedura wyboru operacji wraz z procedurą odwoławczą nie może trwać dłużej niż 45 dni od dnia zakończenia naboru wniosków. 9. LGD informuje na piśmie wnioskodawcę o: a) wybraniu albo niewybraniu operacji, wskazując przyczyny niewybrania, b) liczbie uzyskanych punktów w ramach oceny operacji pod względem spełniania kryteriów wyboru operacji lub miejscu na liście wybranych operacji w terminie do 45 dni od dnia, w którym upłynął termin składania wniosków o przyznanie pomocy na realizacji operacji. Ponadto informacja powinna wskazywać czy operacja mieści się w limicie dostępnych środków w ramach danego naboru wniosków Biuro LGD w terminie nie dłuższym niż 45 dni od zakończenia naboru wniosków przekazuje do właściwego organu samorządu województwa lub OR ARIMR następujące dokumenty: a. listy operacji wybranych do dofinansowania w ramach LSR wraz z uchwałami do list; b. wnioski o przyznanie pomocy, które zostały wybrane wraz z uchwałami w sprawie wyboru; c. listy operacji niewybranych do dofinansowania w ramach LSR wraz z uchwałami do list; d. wnioski o przyznanie pomocy, które nie zostały wybrane do finansowania w ramach LSR wraz z uchwałami w sprawie nie wybrania; e. wnioski o przyznanie pomocy, które wpłynęły po terminie; f. wnioski niezgodne z zakresem tematycznym naboru (jeśli nabór miał charakter tematyczny) g. wnioski o przyznanie pomocy, w których nie wskazano adresu wnioskodawcy i nie ma możliwości ustalenia tego adresu wraz z ich wykazem. ROZDZIAŁ IX Procedura zmiany kryteriów zgodności operacji z LSR i lokalnych kryteriów wyboru operacji O ewentualną zmianę kryteriów zgodności operacji z LSR lub lokalnych kryteriów wyboru operacji w LSR wnioskuje do Walnego Zebrania Członków Rada Lokalnej Grupy Działania. 2. Rada uzasadnia wniosek zmianą sytuacji społeczno-gospodarczej obszaru i/lub stopniem realizacji lokalnej strategii rozwoju w ramach poszczególnych obszarów tematycznych (celów ogólnych, celów szczegółowych). 3. Walne Zebranie Członków zatwierdza nowe lokalne kryteria wyboru w drodze uchwały wskazując datę ich obowiązywania. 4. Nowe lokalne kryteria wyboru operacji powinny uzyskać akceptację samorządu województwa. 10

11 ROZDZIAŁ X Dokumentacja z posiedzeń Rady 24 Protokół i uchwały 1. Z posiedzenia Rady sporządza się protokół. 2. Protokół z posiedzenia Rady powinien zawierać w szczególności: a) termin i miejsce posiedzenia, b) podpisaną listę obecnych członków Rady, c) przyjęty przez Radę program obrad d) przedmiot posiedzenia i poszczególnych głosowań e) wykaz członków Rady, którzy stwierdzili możliwość złamania zasady bezstronności w stosunku do poszczególnych wniosków (w formie załącznika do protokołu) f) listę wniosków wraz ze wskazaniem członków Rady dokonujących oceny (w formie załącznika do protokołu) g) Przebieg głosowań nad poszczególnymi uchwałami wraz ze wskazaniem wyłączonych od głosowania członków Rady, członków Rady, którzy oddali głos przeciw lub wstrzymali się od głosu oraz ze wskazaniem zachowania zasady parytetu podczas każdego głosowania h) informacje na temat wniosków odrzuconych (wraz z podaniem przyczyny), i) uchwaloną listę rankingową wniosków wybranych do dofinansowania podpisaną przez Przewodniczącego posiedzenia, j) inne istotne elementy postępowania oceniającego. 3. Uchwałom Rady nadaje się formę odrębnych dokumentów. Stanowią one załączniki do protokołu. 4. Każda uchwała o wybraniu, niewybraniu operacji do dofinansowania, uchwała o uznaniu operacji za niezgodną z zakresem tematycznym naboru powinna określać ilu członków Rady głosowało, ile oddano głosów za, ile przeciw, oraz ilu członków Rady wstrzymało się od głosowania lub wyłączyło się od głosownia. Dodatkowo w protokole należy imiennie wskazać członków Rady, którzy wyłączyli się od głosowania, wstrzymali od głosu lub oddali głos przeciw. 5. Uchwała Rady powinna zawierać w szczególności: a) numer i datę podjęcia b) temat, którego dotyczy c) liczbowe określenie ile oddano głosów za, ile przeciw, ilu członków wstrzymało się od głosowania oraz ilu wyłączyło się od głosowania d) podpis Przewodniczącego posiedzenia 6. Protokoły i dokumentacja z posiedzeń Rady jest przechowywana w biurze LGD. 7. Uchwały oraz listy wraz z oryginałami wniosków przekazywane są do Instytucji Wdrażającej. 11

12 ROZDZIAŁ XI Przepisy porządkowe i końcowe Zarząd zobowiązany jest zapewnić Radzie niezbędne warunki do wykonywania jej obowiązków. 2. Rada korzysta z pomieszczeń biurowych, urządzeń i materiałów Stowarzyszenia. Koszty działalności Rady ponosi Stowarzyszenie. 3. Regulamin został ustalony na czas nieoznaczony i może być zmieniony w trybie właściwym dla jego uchwalenia. 4. Regulamin wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega zatwierdzeniu przez Walne Zebranie Członków. 5. Załączniki do Regulaminu: a. Deklaracja bezstronności i poufności załącznik Nr 1 b. Karta oceny zgodności operacji z LSR dla naboru ogólnego załącznik Nr 2 c. Karta oceny zgodności operacji z LSR dla naboru tematycznego zał. Nr 3 d. Karta oceny zgodności operacji wg lokalnych kryteriów wyboru operacji dla naboru ogólnego załącznik Nr 4 e. Karta oceny zgodności operacji wg lokalnych kryteriów wyboru operacji dla naboru tematycznego załącznik Nr 5 f. Instrukcja wypełniania karty oceny operacji wg. lokalnych kryteriów wyboru operacji dla naboru ogólnego załącznik Nr 6 g. Instrukcja wypełniania karty oceny operacji wg. lokalnych kryteriów wyboru operacji dla naboru tematycznego załącznik Nr 7 h. Oświadczenie wnioskodawcy o spełnieniu lokalnych kryteriów wyboru dla działania Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej dla naboru ogólnego załącznik Nr 8 i. Oświadczenie wnioskodawcy o spełnieniu lokalnych kryteriów wyboru dla działania Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej dla naboru tematycznego załącznik Nr 9 j. Oświadczenie wnioskodawcy o spełnieniu lokalnych kryteriów wyboru dla działania Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw dla naboru ogólnego załącznik Nr 10 k. Oświadczenie wnioskodawcy o spełnieniu lokalnych kryteriów wyboru dla działania Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw dla naboru tematycznego załącznik Nr 11 l. Oświadczenie wnioskodawcy o spełnieniu lokalnych kryteriów wyboru dla działania Odnowa i rozwój wsi dla naboru ogólnego załącznik Nr 12 m. Oświadczenie wnioskodawcy o spełnieniu lokalnych kryteriów wyboru dla działania Odnowa i rozwój wsi dla naboru tematycznego załącznik Nr 13 n. Oświadczenie wnioskodawcy o spełnieniu lokalnych kryteriów wyboru dla działania Małe projekty dla naboru ogólnego - załącznik nr 14 o. Oświadczenie wnioskodawcy o spełnieniu lokalnych kryteriów wyboru dla działania Małe projekty dla naboru tematycznego - załącznik nr 15 p. Odwołanie od oceny operacji przez Radę załącznik Nr 16 12

13 q. Pismo informacyjne nr 1 załącznik Nr 17 r. Pismo informacyjne nr 2 załącznik Nr 18 s. Lista wniosków o przyznanie pomocy ocenionych w ramach LSR Stowarzyszenia Poleska Dolina Bugu w ramach naboru wniosków na działanie Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw, Różnicowanie w kierunku działalności Nierolniczej Odnowa i rozwój wsi, Małe projekty załącznik Nr 19 t. Lista wniosków o przyznanie pomocy wybranych do finansowania w ramach LSR Stowarzyszenia Poleska Dolina Bugu w ramach naboru wniosków na działanie Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw, Różnicowanie w kierunku działalności Nierolniczej Odnowa i rozwój wsi, Małe projekty załącznik Nr 20 u. Lista wniosków o przyznanie pomocy nie wybranych do finansowania w ramach LSR Stowarzyszenia Poleska Dolina Bugu w ramach naboru wniosków na działanie Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw, Różnicowanie w kierunku działalności Nierolniczej Odnowa i rozwój wsi, Małe projekty załącznik Nr 21 Sekretarz Walnego Zebrania Członków Przewodniczący Walnego Zebrania Członków 13

14 Załącznik Nr 1 Deklaracja bezstronności i poufności Imię Nazwisko Tytuł projektu/operacji Oświadczam, że: 1) nie jestem podmiotem ubiegającym się o wybór operacji w ramach działania, o którym mowa w art. 5 ust 1 pkt. 21 ustawy z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, 2) nie pozostaję w związku małżeńskim albo w stosunku powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia i nie jestem związany(a) z tytułu przysposobienia, opieki, kurateli z podmiotem ubiegającym się o dotację, jego zastępcami prawnymi lub członkami władz osób prawnych ubiegających się o udzielenie dotacji, 3) przed upływem trzech lat od daty wszczęcia procedury konkursowej nie pozostawałem(am) w stosunku pracy lub innym stosunku cywilnoprawnym z podmiotem ubiegającym się o dotację ani nie byłem(am) właścicielem, współwłaścicielem, udziałowcem, akcjonariuszem lub członkiem władz osoby prawnej, instytucji lub organizacji ubiegającej się o dotację, 4) nie pozostaję z podmiotem ubiegającym się o dotację w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do mojej bezstronności. zapoznałem(am) się z Regulamin pracy Rady Stowarzyszenia Poleska Dolina Bugu oraz zobowiązuję się nie ujawniać żadnej informacji, nie będącej informacją publiczną, zawartej we wniosku i dokumentacji z nimi związanej, informacji dotyczącej lub wynikającej z procesu oceny wniosków o dofinansowanie, w szczególności informacji stanowiącej tajemnicę handlową, służbową, statystyczną, zawodową oraz danych osobowych. Miejscowość i data Podpis Członka Rady 14

15 Karta oceny zgodności operacji z LSR dla naboru ogólnego Załącznik Nr 2 Wniosek nr:. złożony przez:. Nazwa operacji:. Działanie PROW: - Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej - Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw - Odnowa i rozwój wsi - Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju małe projekty 1. Czy realizacja operacji przyczyni się do osiągnięcia celów ogólnych LSR?: celu 1: Turystyczne wykorzystanie zasobów naturalnych i kulturowych tak nie celu 2: Podniesienie kapitału społecznego obszaru LGD tak nie 2. Czy realizacja operacji przyczyni się do osiągnięcia celów szczegółowych LSR?: celu 1.1: Rozszerzenie i podniesienie, jakości oferty turystycznej obszaru w tym wykorzystanie posiadanych walorów turystycznych oraz obszaru Natura 2000 tak nie celu 1.2: Promocja turystycznego wizerunku obszaru tak nie celu 1.3: Wsparcie działalności gospodarczej związanej z obsługą ruchu około turystycznego na terenie LGD tak nie celu 2.1: Rozwój infrastruktury społeczno-kulturalnej tak nie 15

16 celu 2.2: Rewitalizacja, zachowanie i promocja dziedzictwa historyczno-kulturowego tak nie celu 2.3: Wzmacnianie więzi społecznych poprzez powrót do wspólnoty i wzajemnej solidarności tak nie 3. Czy operacja jest zgodna z przedsięwzięciami planowanymi w ramach LSR?: przedsięwzięcie I - Na wodach doliny Bugu - rozwój zrównoważonej turystyki tak nie przedsięwzięcie II - Centrum Rekreacji i Wypoczynku Jezioro Białe turystyczną wizytówką obszaru LGD tak nie przedsięwzięcie III - Na ziemi trzech kultur - tradycja i nowoczesność poleskiej wsi tak nie przedsięwzięcie IV Zróbmy coś razem, żeby było więcej. (Przedsięwzięcie realizowane w ramach dodatkowych środków o wybór LGD na wdrażanie LSR) tak nie Uzasadnienie zgodności operacji z przedsięwzięciami planowanymi w ramach LSR: Głosuję za uznaniem/nieuznaniem* operacji za zgodną z LSR (*niepotrzebne skreślić) Imię i nazwisko członka Rady Podpis Instrukcja wypełnienia karty W odniesieniu do każdego celu i przedsięwzięcia wyszczególnionego w punktach 1, 2, 3 należy wybrać i zaznaczyć odpowiedź tak lub odpowiedź nie przez postawienie znaku X w odpowiednim polu. Operację można uznać za zgodną z LSR, gdy z odpowiedzi udzielonych na pytania zawarte w punktach 1, 2, 3 wynika, że jej realizacja przyczynia się do osiągnięcia co najmniej jednego celu ogólnego LSR, co najmniej jednego celu szczegółowego LSR oraz, że jest ona zgodna z co najmniej jednym przedsięwzięciem planowanym w ramach LSR. 16

17 Karta oceny zgodności operacji z LSR dla naboru tematycznego Załącznik Nr 3 Wniosek nr:. złożony przez:. Nazwa operacji:. Działanie PROW: - Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej - Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw - Odnowa i rozwój wsi - Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju małe projekty Zgodność z tematem naboru: 1. Czy operacja jest zgodna z tematem naboru? tak nie Uzasadnienie odpowiedzi negatywnej: Zgodność z celami i przedsięwzięciami Lokalnej Strategii Rozwoju w ramach naboru tematycznego: 1. Czy realizacja operacji przyczyni się do osiągnięcia celu ogólnego LSR?: celu 2: Podniesienie kapitału społecznego obszaru LGD tak nie 2. Czy realizacja operacji przyczyni się do osiągnięcia celu szczegółowego LSR?: celu 2.3: Wzmacnianie więzi społecznych poprzez powrót do wspólnoty i wzajemnej solidarności tak nie 17

18 3. Czy operacja jest zgodna z przedsięwzięciem planowanym w ramach LSR?: przedsięwzięcie IV Zróbmy coś razem, żeby było więcej. (Przedsięwzięcie realizowane w ramach dodatkowych środków o wybór LGD na wdrażanie LSR) tak nie Uzasadnienie zgodności operacji z przedsięwzięciem planowanym w ramach LSR: Głosuję za uznaniem/nieuznaniem* operacji za zgodną z LSR (*niepotrzebne skreślić) Imię i nazwisko członka Rady Podpis Instrukcja wypełnienia karty W pierwszej kolejności należy dokonać oceny zgodności operacji z zakresem tematycznym naboru. W sytuacji uznania operacji za niezgodną z tematem naboru, należy uzasadnić taką ocenę w przeznaczonym do tego celu polu oraz odstąpić od dalszej oceny operacji. W przypadku uznania operacji za zgodną z zakresem tematycznym naboru, należy dokonać oceny zgodności operacji z LSR poprzez zaznaczenia właściwych odpowiedzi w punktach 1,2 i 3 karty oceny. 18

19 Załącznik Nr 4 Karta oceny zgodności operacji wg lokalnych kryteriów wyboru dla naboru ogólnego Wniosek nr:. złożony przez:. Nazwa operacji:. Działanie PROW: - Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej - Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw - Odnowa i rozwój wsi - Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju małe projekty Działanie PROW Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej Lokalne kryteria oceny operacji nabór ogólny Wnioskodawca posiada doświadczenie lub przygotowanie (wykształcenie, szkolenia, kursy) zbieżne z tematem operacji: TAK 3 pkt. NIE 0 pkt. Maksymalna ocena 3 pkt. Wnioskodawca posiada doświadczenie lub wykształcenie w realizacji i rozliczaniu projektów finansowanych ze źródeł zewnętrznych: TAK 3 pkt NIE 0 pkt Maksymalna ocena 3 pkt. Powierzchnia gospodarstwa, które posiada lub w którym pracuje wnioskodawca nie przekracza średniej powierzchni gospodarstwa rolnego w województwie: Gospodarstwa do średniej 8 pkt. Gospodarstwa powyżej średniej 5 pkt. Maksymalna ocena 8 pkt. Wnioskowana kwota pomocy wynosi: mniej niż 90 tys. zł 6 pkt. powyżej 90 tys. zł 0 pkt. Maksymalna ocena 6 pkt. Realizacja operacji spowoduje utworzenie, w przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne: od 1 do 3 miejsc pracy 10 pkt. wnioskodawca stworzy miejsce pracy tylko dla siebie 5 pkt. Maksymalna ocena 10 pkt. Operacja dotyczy turystyki na obszarze LGD TAK - 8 pkt. NIE - 5 pkt. Maksymalna ocena 8 pkt. Przyznana ocena 19

20 Czy projekt jest projektem innowacyjnym w zakresie zastosowania: nowatorskich rozwiązań lub technologii, realizacji niespotykanych wcześniej działań, nowatorskiego wykorzystania zasobów lub metody kopiuj, wklej, popraw-wymyśl, zastosuj, udostępnij : projekt jest innowacyjny w skali obszaru całej LGD 4 pkt. projekt jest innowacyjny w sakli gminy 3 pkt. projekt jest innowacyjny w skali miejscowości 2 pkt. projekt nie jest innowacyjny 0 pkt. Maksymalna ocena 4 pkt. SUMA PUNKTÓW Maksymalna ocena 42 pkt. Próg wyboru 21 pkt.... data... czytelny podpis Członka Rady Działanie PROW Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw Lokalne kryteria oceny operacji nabór ogólny Wnioskodawca posiada doświadczenie lub przygotowanie (wykształcenie, szkolenia, kursy) zbieżne z tematem operacji TAK - 3 pkt. NIE 0 pkt. Maksymalna ocena 3 pkt. Wnioskodawca posiada doświadczenie lub wykształcenie w realizacji i rozliczaniu projektów finansowanych ze źródeł zewnętrznych TAK - 2 pkt. NIE 0 pkt. Maksymalna ocena 2 pkt. Wnioskowana kwota pomocy wynosi: mniej niż 200 tys. zł 10 pkt. powyżej 200 tys. zł 5 pkt. Maksymalna ocena 10 pkt. Realizacja operacji spowoduje utworzenie, w przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne: Wnioskodawca stworzy 3 miejsca pracy 15 pkt. Wnioskodawca stworzy 2 miejsca pracy 10 pkt. Wnioskodawca stworzy 1 miejsce pracy lub tylko miejsce pracy dla siebie 5 pkt. Maksymalna ocena 15 pkt. Operacja dotyczy turystyki na obszarze LGD TAK 8 pkt. NIE 5 pkt. Maksymalna ocena 8 pkt. Czy projekt jest projektem innowacyjnym w zakresie zastosowania: nowatorskich rozwiązań lub technologii, realizacji niespotykanych wcześniej działań, nowatorskiego wykorzystania zasobów lub metody kopiuj, wklej, popraw-wymyśl, zastosuj, udostępnij : projekt jest innowacyjny w skali obszaru całej LGD 4 pkt. projekt jest innowacyjny w sakli gminy 3 pkt. projekt jest innowacyjny w skali miejscowości 2 pkt. projekt nie jest innowacyjny 0 pkt. Maksymalna ocena 4 pkt. Przyznana ocena 20

21 SUMA PUNKTÓW Maksymalna ocena - 42 pkt. Próg wyboru 21 pkt.... data... czytelny podpis Członka Rady Działanie PROW Odnowa i rozwój wsi Lokalne kryteria oceny operacji nabór ogólny Operacja dotyczy inwestycji poprawiającej infrastrukturę służącą wspólnocie: TAK 10 pkt. NIE 0 pkt Maksymalna ocena 10 pkt. Wnioskowana kwota pomocy wynosi: do ,00 zł 8 pkt. powyżej ,00 zł 0 pkt. Maksymalna ocena 8 pkt. Zasoby, doświadczenie i kwalifikacje wnioskodawcy brak doświadczenia 0 pkt. jeden zrealizowany projekt 4 pkt. powyżej 1 projektu 8 pkt. Maksymalna ocena 8 pkt. Czy projekt jest projektem innowacyjnym w zakresie zastosowania: nowatorskich rozwiązań lub technologii, realizacji niespotykanych wcześniej działań, nowatorskiego wykorzystania zasobów lub metody kopiuj, wklej, popraw-wymyśl, zastosuj, udostępnij : projekt jest innowacyjny w skali obszaru całej LGD 4 pkt. projekt jest innowacyjny w sakli gminy 3 pkt. projekt jest innowacyjny w skali miejscowości 2 pkt. projekt nie jest innowacyjny 0 pkt. Maksymalna ocena 4 pkt. Operacja wpływa na rozwój oferty spędzania wolnego czasu dla osób po 50 lub przed 26 rokiem życia, lub kobiet wiejskich: TAK 10 pkt. NIE 0 pkt. Maksymalna ocena 10 pkt. SUMA PUNKTÓW Maksymalna ocena 40 pkt. Próg wyboru 20 pkt. Przyznana ocena... data... czytelny podpis Członka Rady 21

22 Działanie PROW Lokalne kryteria oceny operacji nabór ogólny Wnioskodawca posiada doświadczenie, wykształcenie lub przygotowanie zbieżne z tematem operacji TAK 3 pkt. NIE 0 pkt. Maksymalna ocena 3 pkt. Doświadczenie wnioskodawcy w realizacji projektów współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych. Czy wnioskodawca zrealizował dotychczas projekt ze środków zewnętrznych: TAK 2 pkt. NIE 0 pkt. Maksymalna ocena 2 pkt. Przyznana ocena Wdrożenie LSR małe projekty Czy projekt jest projektem innowacyjnym w zakresie zastosowania: nowatorskich rozwiązań lub technologii, realizacji niespotykanych wcześniej działań, nowatorskiego wykorzystania zasobów lub metody kopiuj, wklej, popraw-wymyśl, zastosuj, udostępnij : projekt jest innowacyjny w skali obszaru całej LGD 4 pkt. projekt jest innowacyjny w sakli gminy 3 pkt. projekt jest innowacyjny w skali miejscowości 2 pkt. projekt nie jest innowacyjny 0 pkt. Maksymalna ocena 4 pkt. Wnioskowana kwota dofinansowania w ramach projektu wynosi: do 40000,00 zł 10 pkt. powyżej 40000,00 zł 7 pkt. Maksymalna ocena 10 pkt. Realizacja projektu przyczyni się do uatrakcyjnienia lokalnej oferty turystycznej: TAK 7 pkt. NIE 0 pkt. Maksymalna ocena 7 pkt. Projekt przyczynia się do rozwoju lub promocji lokalnych produktów, marki Poleskiej Doliny Bugu oraz kultury obszaru LGD: TAK 5 pkt. NIE 0 pkt. Maksymalna ocena 5 pkt. Trwałość operacji operacja będzie funkcjonowała po zakończeniu 4 pkt operacja nie będzie funkcjonowała po zakończeniu 0 pkt. Maksymalna ocena 4 pkt. Operacja skierowana jest na wsparcie lokalnych liderów z obszaru LGD: TAK 5 pkt. NIE 0 pkt. Maksymalna ocena 5 pkt. Operacja wpływa na rozwój oferty spędzania wolnego czasu dla mieszkańców obszaru LGD lub wpływa na wzmacnianie wspólnot lokalnych obszaru LGD: TAK 8 pkt. NIE 0 pkt. Maksymalna ocena 8 pkt. 22

23 SUMA PUNKTÓW Maksymalna ocena 48 pkt. Próg wyboru 24 pkt.... data... czytelny podpis Członka Rady 23

24 Załącznik Nr 5 Karta oceny zgodności operacji wg lokalnych kryteriów wyboru - dla naboru tematycznego Wniosek nr:. złożony przez:. Nazwa operacji:. Działanie PROW: - Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej - Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw - Odnowa i rozwój wsi - Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju małe projekty Działanie PROW Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej Lokalne kryteria oceny operacji - dla naboru tematycznego Wnioskodawca posiada doświadczenie lub przygotowanie (wykształcenie, szkolenia, kursy) zbieżne z tematem operacji TAK 3 pkt. NIE 0 pkt. Maksymalna ocena 3 pkt. Wnioskodawca posiada doświadczenie lub wykształcenie w realizacji i rozliczaniu projektów finansowanych ze źródeł zewnętrznych TAK 2 pkt. NIE 0 pkt Maksymalna ocena 2 pkt. Powierzchnia gospodarstwa, które posiada lub w którym pracuje wnioskodawca nie przekracza średniej powierzchni gospodarstwa rolnego w województwie: Gospodarstwa do średniej 7 pkt. Gospodarstwa powyżej średniej 5 pkt. Maksymalna ocena 7 pkt. Wnioskowana kwota pomocy wynosi: mniej niż 90 tys. zł 4 pkt. powyżej 90 tys. zł 0 pkt. Maksymalna ocena 4 pkt. Realizacja operacji spowoduje utworzenie, w przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne: od 1 do 3 miejsc pracy 10 pkt. wnioskodawca stworzy miejsce pracy tylko dla siebie 5 pkt. Maksymalna ocena 10 pkt. Operacja dotyczy turystyki na obszarze LGD TAK - 8 pkt. NIE 5 pkt. Maksymalna ocena 8 pkt. Przyznana ocena 24

25 Czy projekt jest projektem innowacyjnym w zakresie zastosowania: nowatorskich rozwiązań lub technologii, realizacji niespotykanych wcześniej działań, nowatorskiego wykorzystania zasobów lub metody kopiuj, wklej, popraw-wymyśl, zastosuj, udostępnij : projekt jest innowacyjny w skali obszaru całej LGD 4 pkt. projekt jest innowacyjny w sakli gminy 3 pkt. projekt jest innowacyjny w skali miejscowości 2 pkt. projekt nie jest innowacyjny 0 pkt. Maksymalna ocena 4 pkt. Wnioskodawca podejmuje działalność gospodarczą lub zmienia bądź rozszerza profil działalności: TAK 8 pkt. NIE 0 pkt. Maksymalna ocena 8 pkt. SUMA PUNKTÓW Maksymalna ocena 46 pkt. Próg wyboru 23 pkt.... data... czytelny podpis Członka Rady Działanie PROW Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw Lokalne kryteria oceny operacji - dla naboru tematycznego Wnioskodawca posiada doświadczenie lub przygotowanie (wykształcenie, szkolenia, kursy) zbieżne z tematem operacji TAK - 3pkt. NIE 0 pkt. Maksymalna ocena 3 pkt. Wnioskodawca posiada doświadczenie lub wykształcenie w realizacji i rozliczaniu projektów finansowanych ze źródeł zewnętrznych TAK - 2 pkt. NIE 0 pkt. Maksymalna ocena 2 pkt. Wnioskowana kwota pomocy wynosi: mniej niż 200 tys. zł 10 pkt. powyżej 200 tys. zł 5 pkt. Maksymalna ocena 10 pkt. Realizacja operacji spowoduje utworzenie, w przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne: Wnioskodawca stworzy 3 miejsca pracy 15 pkt. Wnioskodawca stworzy 2 miejsca pracy 10 pkt. Wnioskodawca stworzy 1 miejsce pracy lub tylko miejsce pracy dla siebie 5 pkt. Maksymalna ocena 15 pkt. Operacja dotyczy turystyki na obszarze LGD TAK 8 pkt. NIE 5 pkt. Maksymalna ocena 8 pkt. Przyznana ocena 25

26 Czy projekt jest projektem innowacyjnym w zakresie zastosowania: nowatorskich rozwiązań lub technologii, realizacji niespotykanych wcześniej działań, nowatorskiego wykorzystania zasobów lub metody kopiuj, wklej, popraw-wymyśl, zastosuj, udostępnij : projekt jest innowacyjny w skali obszaru całej LGD 4 pkt. projekt jest innowacyjny w sakli gminy 3 pkt. projekt jest innowacyjny w skali miejscowości 2 pkt. projekt nie jest innowacyjny 0 pkt. Maksymalna ocena 4 pkt. Wnioskodawca podejmuje działalność gospodarczą lub zmienia bądź rozszerza profil działalności: TAK 8 pkt. NIE 0 pkt. Maksymalna ocena 8 pkt. Maksymalna ocena 50 pkt. Próg wyboru 25 pkt. SUMA PUNKTÓW... data... czytelny podpis Członka Rady Działanie PROW Odnowa i rozwój wsi Lokalne kryteria oceny operacji - dla naboru tematycznego Operacja dotyczy inwestycji poprawiającej infrastrukturę służącą wspólnocie: TAK 10 pkt. NIE 0 pkt Maksymalna ocena 10 pkt. Wnioskowana kwota pomocy wynosi: do ,00 zł 8 pkt. powyżej ,00 zł 0 pkt. Maksymalna ocena 8 pkt. Zasoby, doświadczenie i kwalifikacje wnioskodawcy brak doświadczenia 0 pkt. jeden zrealizowany projekt 4 pkt. powyżej 1 projektu 8 pkt. Maksymalna ocena 8 pkt. Czy projekt jest projektem innowacyjnym w zakresie zastosowania: nowatorskich rozwiązań lub technologii, realizacji niespotykanych wcześniej działań, nowatorskiego wykorzystania zasobów lub metody kopiuj, wklej, popraw-wymyśl, zastosuj, udostępnij : projekt jest innowacyjny w skali obszaru całej LGD 4 pkt. projekt jest innowacyjny w sakli gminy 3 pkt. projekt jest innowacyjny w skali miejscowości 2 pkt. projekt nie jest innowacyjny 0 pkt. Maksymalna ocena 4 pkt. Przyznana ocena 26

27 Operacja wpływa na rozwój oferty spędzania wolnego czasu dla mieszkańców obszaru LGD lub wpływa na wzmacnianie wspólnot lokalnych obszaru LGD: TAK 10 pkt. NIE 0 pkt. Maksymalna ocena 10 pkt. SUMA PUNKTÓW Maksymalna ocena 40 pkt. Próg wyboru 20 pkt.... data... czytelny podpis Członka Rady Działanie PROW Lokalne kryteria oceny operacji dla naboru tematycznego Wnioskodawca posiada doświadczenie, wykształcenie lub przygotowanie zbieżne z tematem operacji TAK 3 pkt. NIE 0 pkt. Maksymalna ocena 3 pkt. Przyznana ocena Wdrożenie LSR małe projekty Doświadczenie wnioskodawcy w realizacji projektów współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych. Czy wnioskodawca zrealizował dotychczas projekt ze środków zewnętrznych TAK 3 pkt. NIE 0 pkt. Maksymalna ocena 3 pkt. Czy projekt jest projektem innowacyjnym w zakresie zastosowania: nowatorskich rozwiązań lub technologii, realizacji niespotykanych wcześniej działań, nowatorskiego wykorzystania zasobów lub metody kopiuj, wklej, popraw-wymyśl, zastosuj, udostępnij : projekt jest innowacyjny w skali obszaru całej LGD 4 pkt. projekt jest innowacyjny w sakli gminy 3 pkt. projekt jest innowacyjny w skali miejscowości 2 pkt. projekt nie jest innowacyjny 0 pkt. Maksymalna ocena 4 pkt. Wnioskowana kwota dofinansowania w ramach projektu wynosi: do 40000,00 zł - 10 pkt. powyżej 40000,00 zł - 7 pkt. Maksymalna ocena 10 pkt. Trwałość operacji operacja będzie funkcjonowała po zakończeniu 4 pkt. operacja nie będzie funkcjonowała po zakończeniu 0 pkt. Maksymalna ocena 4 pkt. Operacja skierowana jest na wsparcie lokalnych liderów z obszaru LGD: TAK 8 pkt. NIE 0 pkt. Maksymalna ocena 8 pkt. 27

28 Operacja wpływa na rozwój oferty spędzania wolnego czasu dla mieszkańców obszaru LGD lub wpływa na wzmacnianie wspólnot lokalnych obszaru LGD: TAK 8 pkt. NIE 0 pkt. Maksymalna ocena 8 pkt. SUMA PUNKTÓW Maksymalna ocena 40 pkt. Próg wyboru 20 pkt.... data... czytelny podpis Członka Rady 28

29 Załącznik Nr 6 Instrukcja wypełnienia karty oceny operacji wg. lokalnych kryteriów wyboru operacji dla naboru ogólnego 1. Operacja powinna być oceniona pod kątem spełniania każdego kryterium osobno dla każdego działania PROW; 2. Oceniający wpisuje ilość przyznanych punktów za dane kryterium w wyznaczonym do tego polu; 3. Oceniający wpisuje sumę punktów w polu Suma punktów 4. Karta powinna być podpisana przez oceniającego w miejscu do tego wyznaczonym i opatrzona datą oceny; 5. Oceniający członek Rady powinien podpisać deklaracje bezstronności i poufności. 6. Karta powinna być wypełniana za pomocą długopisu lub pióra; 7. Wszelkie pomyłki należy poprawiać przez skreślenie i zaparafowania przez oceniającego; 8. Przy ocenie poszczególnych kryteriów oceniający powinien kierować się wskazówkami zawartymi w tabeli Lokalne kryteria wyboru stanowiącą załącznik do niniejszej instrukcji; Lokalne kryteria wyboru operacji w LSR wskazówki dla oceniającego. Lp Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej (maks. 42 pkt., próg wyboru 21 pkt.) Wnioskodawca posiada doświadczenie lub przygotowanie (wykształcenie, szkolenia, kursy) zbieżne z tematem operacji TAK 3 pkt. NIE 0 pkt. Wnioskodawca posiada doświadczenie lub wykształcenie w realizacji i rozliczaniu projektów finansowanych ze źródeł zewnętrznych TAK 3 pkt. NIE 0 pkt. Powierzchnia gospodarstwa, które posiada lub w którym pracuje wnioskodawca nie przekracza średniej powierzchni gospodarstwa rolnego w województwie: Gospodarstwa do średniej 8 pkt. Gospodarstwa powyżej średniej 5 pkt. W tym kryterium ocenie poddane jest doświadczenie, przygotowanie( wykształcenie, szkolenia, kursy) zbieżne z tematem operacji. Wnioskodawca powinien załączyć odpowiednie dokumenty potwierdzające posiadanie wykształcenia bądź doświadczenia w danej dziedzinie. Mogą to być kopie odpisów z dyplomów i świadectw, podpisane umowy o dofinansowanie projektu, kopie wniosków o płatność i inne dokumenty potwierdzające spełnianie wymagań kryterium. W tym kryterium ocenie poddane jest doświadczenie i wykształcenie związane z realizacją i rozliczaniem projektów finansowanych ze źródeł zewnętrznych. Wnioskodawca powinien załączyć odpowiednie dokumenty potwierdzające posiadanie wykształcenia bądź doświadczenia w realizacji i rozliczaniu projektów finansowanych ze źródeł zewnętrznych. Mogą to być kopie podpisanych umów o dofinansowanie projektu lub kopie wniosków o płatność. Preferowane będą operacje realizowane prze rolników domowników lub małżonków rolników z gospodarstw o małym areale. Na rok 2009 średnia wielkość gospodarstwa według danych ARIMR wynosi 7,40 ha. Gospodarstwa do średniej 8 pkt. Gospodarstwa powyżej średniej 0 pkt. 29

30 4 5 6 Wnioskowana kwota pomocy wynosi: mniej niż 90 tys. zł 6 pkt. powyżej 90 tys. zł 0 pkt. Realizacja operacji spowoduje utworzenie, w przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne: od 1 do 3 miejsc pracy 10 pkt. wnioskodawca stworzy miejsce pracy tylko dla siebie 5 pkt. Operacja dotyczy turystyki na obszarze LGD: TAK 8 pkt. NIE 5 pkt. Maksymalny poziom dofinansowania operacji dla działania Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej to 100tyś. zł. Preferowane będą operacje przewidujące wyższy udział wkładu własnego Wnioskodawcy. Preferowane będą operacje, które przyczynia się do jak największego wzrostu ilości miejsc pracy na terenie LGD. W ramach kryterium wnioskodawca może otrzymać większą liczbę punktów, jeśli operacja dotyczy turystyki (w tym: tworzenia miejsc noclegowych, zaplecza gastronomicznego, tworzenia miejsc rekreacji i wypoczynku lub poszerza atrakcje turystyczne na terenie LGD, dotyczy poprawy stanu infrastruktury turystycznej, itp.). Jeśli operacja wykracza poza zakres turystyki, wnioskodawca otrzyma mniej punktów. Spełnianie tego kryterium weryfikowane będzie w oparciu o informacje zawarte w dokumentach aplikacyjnych ( Oświadczenie wnioskodawcy o spełnianiu lokalnych kryteriów wyboru, wniosek wraz z załącznikami). 30

Regulamin Rady Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Stobrawski Zielony Szlak

Regulamin Rady Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Stobrawski Zielony Szlak Regulamin Rady Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Stobrawski Zielony Szlak ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 Regulamin Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Stobrawski Zielony Szlak określa organizację

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA SIEDLISKO

REGULAMIN RADY STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA SIEDLISKO Załącznik nr 1 do uchwały nr 19/2015 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Siedlisko z dnia 28.12.2015r REGULAMIN RADY STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA SIEDLISKO Rozdział

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA SIEDLISKO

REGULAMIN RADY STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA SIEDLISKO Załącznik do uchwały nr 2./2016 z dnia 19.10.2016 r. Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Siedlisko REGULAMIN RADY STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA SIEDLISKO Rozdział

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Rady Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania. Vistula - Terra Culmensis - Rozwój Przez Tradycję,

Regulamin Organizacyjny Rady Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania. Vistula - Terra Culmensis - Rozwój Przez Tradycję, Załącznik do Uchwały Nr 10/2015 Walnego Zebrania Członków z dnia 17.12.2015 r. Regulamin Organizacyjny Rady Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Vistula - Terra Culmensis - Rozwój Przez Tradycję ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Rady Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Vistula - Terra Culmensis - Rozwój Przez Tradycję.

Regulamin Organizacyjny Rady Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Vistula - Terra Culmensis - Rozwój Przez Tradycję. Załącznik do Uchwały Nr 10/2011 Walnego Zebrania Członków z dnia 04.11.2011 r. Regulamin Organizacyjny Rady Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Vistula - Terra Culmensis - Rozwój Przez Tradycję (tekst

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Programowej Stowarzyszenia Kraina Sanu Lokalna Grupa Działania

Regulamin Rady Programowej Stowarzyszenia Kraina Sanu Lokalna Grupa Działania Regulamin Rady Programowej Stowarzyszenia Kraina Sanu Lokalna Grupa Działania Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Rada Programowa Stowarzyszenia,,Kraina Sanu - Lokalna Grupa Działania, zwana dalej Radą,

Bardziej szczegółowo

Postanowienia ogólne 1

Postanowienia ogólne 1 Załącznik do Uchwały nr 6/2017 Zarządu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania PROMENADA S 12 z dnia 24 maja 2017 r. Regulamin Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Promenada S 12 Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacyjny Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Dorzecze Łeby. ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne

Regulamin organizacyjny Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Dorzecze Łeby. ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne Projekt Załącznik do uchwały nr.../ z dnia r. Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Dorzecze Łeby Regulamin organizacyjny Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Dorzecze

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY RADY Stowarzyszenia Inicjatyw Społeczno-Gospodarczych Lokalna Grupa Działania Powiatu Krośnieńskiego Zielone Światło

REGULAMIN ORGANIZACYJNY RADY Stowarzyszenia Inicjatyw Społeczno-Gospodarczych Lokalna Grupa Działania Powiatu Krośnieńskiego Zielone Światło REGULAMIN ORGANIZACYJNY RADY Stowarzyszenia Inicjatyw Społeczno-Gospodarczych Lokalna Grupa Działania Powiatu Krośnieńskiego Zielone Światło ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy regulamin określa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY RADY PROGRAMOWEJ Lokalnej Grupy Działania Fundacja Partnerstwo Dorzecza Kocierzanki i Koszarawy

REGULAMIN ORGANIZACYJNY RADY PROGRAMOWEJ Lokalnej Grupy Działania Fundacja Partnerstwo Dorzecza Kocierzanki i Koszarawy Załącznik do uchwały nr III/17/10 Rady Fundacji Partnerstwo Dorzecza Kocierzanki i Koszarawy z dnia 14.09.2010 REGULAMIN ORGANIZACYJNY RADY PROGRAMOWEJ Lokalnej Grupy Działania Fundacja Partnerstwo Dorzecza

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady LGD Kraina Nafty. ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne. 1 Regulamin Rady LGD Kraina Nafty określa organizację wewnętrzną i tryb pracy Rady.

Regulamin Rady LGD Kraina Nafty. ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne. 1 Regulamin Rady LGD Kraina Nafty określa organizację wewnętrzną i tryb pracy Rady. Załącznik nr 8 Regulamin Rady LGD Kraina Nafty ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 Regulamin Rady LGD Kraina Nafty określa organizację wewnętrzną i tryb pracy Rady. 2 Terminy użyte w niniejszym Regulaminie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY RADY (OD) Lokalnej Grupy Działania Zielone Bieszczady. ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne

REGULAMIN ORGANIZACYJNY RADY (OD) Lokalnej Grupy Działania Zielone Bieszczady. ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne Załącznik do uchwały nr 2 Walnego Zebrania Członków Lokalnej Grupy Działania Zielone Bieszczady z dnia 18-10-2013 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY RADY (OD) Lokalnej Grupy Działania Zielone Bieszczady ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

Książka Druków dotyczących procesu oceny i wyboru operacji do dofinansowania w ramach LSR LGD Stolem

Książka Druków dotyczących procesu oceny i wyboru operacji do dofinansowania w ramach LSR LGD Stolem Załącznik nr 1 do LSR na lata 2009-2015 LGD Stolem Książka Druków dotyczących procesu oceny i wyboru operacji do dofinansowania w ramach LSR LGD Stolem 1 Spis druków stosowanych podczas procedury wyboru

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady. Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Dolina Giełczwi. Przyjęty uchwałą WZC nr W/1/12/2015 w dn r.

Regulamin Rady. Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Dolina Giełczwi. Przyjęty uchwałą WZC nr W/1/12/2015 w dn r. Regulamin Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Dolina Giełczwi Przyjęty uchwałą WZC nr W/1/12/2015 w dn. 29.12.2015 r. - ze zmianami przyjętymi uchwałą WZC nr W/3/10/2016 z dnia 03.10.2016 r. -

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania - Lider Dolina Strugu

Regulamin Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania - Lider Dolina Strugu Załącznik nr 1 do Uchwały nr 2/NWZ/2017 z dnia 30 marca 2017r. Walnego Zebrania Członków Lokalnej Grupy Działania Lider Dolina Strugu Regulamin Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania - Lider Dolina

Bardziej szczegółowo

1 Postanowienia Ogólne

1 Postanowienia Ogólne PROCEDURA OCENY ZGODNOŚCI OPERACJI Z LOKALNĄ STRATEGIĄ ROZWOJU STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA EUROGALICJA I WYBORU OPERACJI ORAZ ODWOŁANIA OD ROZSTRZYGNIĘĆ ORGANU DECYZYJNEGO W SPRAWIE WYBORU OPERACJI.

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA WYBORU OPERACJI PRZEZ LGD

PROCEDURA WYBORU OPERACJI PRZEZ LGD PROCEDURA WYBORU OPERACJI PRZEZ LGD Procedura wyboru została szczegółowo opisana w tym rozdziale oraz w załączniku nr 1 dołączonym do niniejszej Strategii: Regulamin Pracy Rady. Do Regulaminu Pracy Rady

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Przyjazna Ziemia Limanowska

Regulamin Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Przyjazna Ziemia Limanowska Regulamin Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Przyjazna Ziemia Limanowska Załącznik nr 1 do Uchwały nr 2/2017 Zarządu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Przyjazna Ziemia Limanowska z dnia 23.03.2017

Bardziej szczegółowo

Procedura Wyboru Operacji Stowarzyszenia Kraina Sanu Lokalna Grupa Działania

Procedura Wyboru Operacji Stowarzyszenia Kraina Sanu Lokalna Grupa Działania Procedura Wyboru Operacji Stowarzyszenia Kraina Sanu Lokalna Grupa Działania 1 Postanowienia Ogólne 1. Procedura wyboru operacji określa: zasady ogłaszania konkursu, warunki uczestnictwa w konkursie, sposób

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA STOWARZYSZENIA Z Tradycją w Nowoczesność. ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne

REGULAMIN RADY LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA STOWARZYSZENIA Z Tradycją w Nowoczesność. ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne Załącznik nr 1 do uchwały nr XXVII/154/2015 Walnego Zebrania Członków LGD z dnia 21.12.2015 r. REGULAMIN RADY LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA STOWARZYSZENIA Z Tradycją w Nowoczesność ROZDZIAŁ I Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Przyjazna Ziemia Limanowska

Regulamin Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Przyjazna Ziemia Limanowska Regulamin Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Przyjazna Ziemia Limanowska ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1. Regulamin Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Przyjazna Ziemia Limanowska określa

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA WYBORU OPERACJI PRZEZ LGD

PROCEDURA WYBORU OPERACJI PRZEZ LGD PROCEDURA WYBORU OPERACJI PRZEZ LGD Procedura wyboru została szczegółowo opisana w tym rozdziale oraz w załączniku nr 1 dołączonym do niniejszej Strategii: Regulamin Pracy Rady. Do Regulaminu Pracy Rady

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania - Lider Dolina Strugu

Regulamin Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania - Lider Dolina Strugu Załącznik nr 1 do Uchwały nr 2/NWZ/2015 z dnia 28 grudnia 2015r. Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Lokalnej Grupy Działania Lider Dolina Strugu Regulamin Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania

Bardziej szczegółowo

IX. Procedura wyboru operacji przez LGD w ramach działania. Przyjęte przez LGD kryteria lokalne wraz z opisem procedury ich zmiany.

IX. Procedura wyboru operacji przez LGD w ramach działania. Przyjęte przez LGD kryteria lokalne wraz z opisem procedury ich zmiany. IX. Procedura wyboru operacji przez LGD w ramach działania. Przyjęte przez LGD kryteria lokalne wraz z opisem procedury ich zmiany. IX.1. Procedura wyboru operacji Jednym z ważniejszych aspektów wdrażania

Bardziej szczegółowo

Procedura wyboru operacji przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Ziemia Zamojska

Procedura wyboru operacji przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Ziemia Zamojska Procedura wyboru operacji przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Ziemia Zamojska 1 Użyte sformułowania i skróty w Procedurze wyboru operacji przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Ziemia Zamojska

Bardziej szczegółowo

Procedura wyboru wniosków LGD Euro-Country-Partnerstwo dla zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich, w ujęciu opisowym, tabelarycznym oraz graficznym

Procedura wyboru wniosków LGD Euro-Country-Partnerstwo dla zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich, w ujęciu opisowym, tabelarycznym oraz graficznym Procedura wyboru wniosków LGD Euro-Country-Partnerstwo dla zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich, w ujęciu opisowym, tabelarycznym oraz graficznym Nabór i ocena wniosków oraz wybór operacji do finansowania

Bardziej szczegółowo

Na podstawie 15 ust. 5 Statutu Stowarzyszenia, Rada Stowarzyszenia Buska Lokalna Grupa Działania Słoneczny Lider postanawia co następuje:

Na podstawie 15 ust. 5 Statutu Stowarzyszenia, Rada Stowarzyszenia Buska Lokalna Grupa Działania Słoneczny Lider postanawia co następuje: Uchwała Rady Stowarzyszenia Buska Lokalna Grupa Działania Słoneczny Lider nr 2/2012 z dnia 23.02.2012 zmieniająca Uchwałę Rady nr 3/2008 z dnia 29.12.2008 r. w sprawie przyjęcia z późn. zm. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA STOWARZYSZENIA Z Tradycją w Nowoczesność. ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne

REGULAMIN RADY LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA STOWARZYSZENIA Z Tradycją w Nowoczesność. ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne Załącznik nr 1 do uchwały nr XXXI/175/2016 Walnego Zebrania Członków z dnia 24.10.2016 r. REGULAMIN RADY LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA STOWARZYSZENIA Z Tradycją w Nowoczesność ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

Procedura odwołania od rozstrzygnięć Rady

Procedura odwołania od rozstrzygnięć Rady Procedura odwołania od rozstrzygnięć Rady 1 Użyte sformułowania i skróty w niniejszej Procedurze oznaczają: Stowarzyszenie Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Ziemia Zamojska Rada Rada Stowarzyszenia,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Przyjazna Ziemia Limanowska

Regulamin Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Przyjazna Ziemia Limanowska Regulamin Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Przyjazna Ziemia Limanowska Załącznik nr 1 do Uchwały nr 16/2017 Zarządu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Przyjazna Ziemia Limanowska z dnia

Bardziej szczegółowo

decyzyjnego (Załącznik a) Zawiadomienie o Posiedzeniu Rady (Załącznik c) odwołania (Załącznik d)

decyzyjnego (Załącznik a) Zawiadomienie o Posiedzeniu Rady (Załącznik c) odwołania (Załącznik d) Załącznik do Uchwały nr 3/2010 Walnego Zebrania Członków Procedura od rozstrzygnięć organu decyzyjnego w sprawie wyboru operacji (Załącznik nr 3 do Regulaminu pracy Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania

Bardziej szczegółowo

Regulamin Pracy Rady Lokalnej Grupy Działania Żuławy i Mierzeja

Regulamin Pracy Rady Lokalnej Grupy Działania Żuławy i Mierzeja Regulamin Pracy Rady Lokalnej Grupy Działania Żuławy i Mierzeja Tekst jednolity uchwalony 29 marca 2012 r. i poprawiony 21 kwietnia 2012 r. oraz 18 lutego 2013 r. zawierający zmiany: 1. 17 lipca 2009 r.

Bardziej szczegółowo

I. Procedura oceny zgodności operacji z LSR

I. Procedura oceny zgodności operacji z LSR I. Procedura oceny zgodności operacji z LSR 1. Ogłoszenie o naborze wniosków. 1.1. W terminie co najmniej 44 dni przed dniem rozpoczęcia naboru wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania Wdrażanie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY RADY PROGRAMOWEJ Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Dla Miasta Torunia" I. Postanowienia Ogólne

REGULAMIN ORGANIZACYJNY RADY PROGRAMOWEJ Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Dla Miasta Torunia I. Postanowienia Ogólne REGULAMIN ORGANIZACYJNY RADY PROGRAMOWEJ Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Dla Miasta Torunia" I. Postanowienia Ogólne 1 Regulamin Rady Programowej Lokalnej Grupy Działania Dla Miasta Torunia określa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KOMITETU LOKALNEJ GRUPY RYBACKIEJ PRADOLINA ŁEBY

REGULAMIN KOMITETU LOKALNEJ GRUPY RYBACKIEJ PRADOLINA ŁEBY REGULAMIN KOMITETU LOKALNEJ GRUPY RYBACKIEJ PRADOLINA ŁEBY ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 Regulamin Komitetu LGR Pradolina Łeby określa organizację wewnętrzną i tryb pracy Komitetu. 2 Terminy użyte

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Regionu Kozła

REGULAMIN RADY Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Regionu Kozła REGULAMIN RADY Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Regionu Kozła ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne Użyte w regulaminie sformułowania oznaczają: 1 1) LGD oznacza Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 8/2015 Walnego Zebrania Członków Lokalnej Grupy Działania Dorzecze Wisły z dnia roku

Uchwała Nr 8/2015 Walnego Zebrania Członków Lokalnej Grupy Działania Dorzecze Wisły z dnia roku - PROJEKT UCHWAŁY - Uchwała Nr 8/2015 Walnego Zebrania Członków Lokalnej Grupy Działania Dorzecze Wisły z dnia 5.10.2015 roku w sprawie przyjęcia zmian do uchwały Nr 6/2015 z dnia 1 lipca 2015 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA NASZE ROZTOCZE

REGULAMIN RADY LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA NASZE ROZTOCZE REGULAMIN RADY LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA NASZE ROZTOCZE ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin Rady LGD Nasze Roztocze określa organizację wewnętrzną i tryb pracy Rady jako organu decyzyjnego LGD.

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 40 / 2009. Rady Fundacji Środkowopomorska Grupa Działania z dnia 07 grudnia 2009 r.

Uchwała nr 40 / 2009. Rady Fundacji Środkowopomorska Grupa Działania z dnia 07 grudnia 2009 r. Uchwała nr 40 / 2009 Rady Fundacji Środkowopomorska Grupa Działania z dnia 07 grudnia 2009 r. w sprawie przyjęcia zmian do Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2009 2015 Na podstawie 15 ust. 2 oraz ust.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Przyjazna Ziemia Limanowska

Regulamin Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Przyjazna Ziemia Limanowska Regulamin Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1. Regulamin Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania określa uprawnienia, organizację i tryb pracy Rady LGD, powołanej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY RADY STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA LEŚNY KRĄG. Postanowienia ogólne

REGULAMIN PRACY RADY STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA LEŚNY KRĄG. Postanowienia ogólne Załącznik nr 1 do Podręcznika procedur i zasad - Regulamin pracy Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Leśny Krąg REGULAMIN PRACY RADY STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA LEŚNY KRĄG ROZDZIAŁ I

Bardziej szczegółowo

Lokalna Grupa Działania Chełmno. REGULAMIN Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Chełmno

Lokalna Grupa Działania Chełmno. REGULAMIN Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Chełmno Załącznik do uchwały 3/2016 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Chełmno z dnia 25.02.2016r. REGULAMIN Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Chełmno Rozdział I. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Czarnoziem na Soli

REGULAMIN RADY Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Czarnoziem na Soli REGULAMIN RADY Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Czarnoziem na Soli ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Czarnoziem na Soli określa organizację

Bardziej szczegółowo

Oświadczenie członków Rady LGD Siła w Grupie

Oświadczenie członków Rady LGD Siła w Grupie Oświadczenie członków Rady LGD Siła w Grupie o bezstronności w rozpatrywaniu wniosku o pomoc zatytułowanego którego Wnioskodawcą jest. złożone na posiedzeniu Rady w dniu. Oświadczam, że nie zachodzą żadne

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do umowy nr UM /15. REGULAMIN RADY ORGANU DECYZYJNEGO Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Regionu Kozła

Załącznik nr 4 do umowy nr UM /15. REGULAMIN RADY ORGANU DECYZYJNEGO Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Regionu Kozła Załącznik nr 4 do umowy nr 00007-6933-UM0410004/15 REGULAMIN RADY ORGANU DECYZYJNEGO Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Regionu Kozła ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne Użyte w regulaminie sformułowania

Bardziej szczegółowo

Oświadczenie członków Rady LGD Siła w Grupie

Oświadczenie członków Rady LGD Siła w Grupie Oświadczenie członków Rady LGD Siła w Grupie o bezstronności w rozpatrywaniu wniosku o pomoc zatytułowanego którego Wnioskodawcą jest. złożone na posiedzeniu Rady w dniu. Oświadczam, że nie zachodzą żadne

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Stowarzyszenia Rozwoju Gmin CENTRUM

Regulamin Rady Stowarzyszenia Rozwoju Gmin CENTRUM Regulamin Rady Stowarzyszenia Rozwoju Gmin CENTRUM ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 Regulamin Rady Stowarzyszenia Rozwoju Gmin CENTRUM określa organizację wewnętrzną i tryb pracy Rady Stowarzyszenia Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Formularz wycofania wniosku

Formularz wycofania wniosku Zał. Nr 1 miejscowość, data Formularz wycofania wniosku Proszę o wycofanie wniosku zarejestrowanego pod numerem sprawy..., złożonego do Stowarzyszenia Turystyczne Kaszuby w ramach konkursu nr trwającego

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Przymierze Jeziorsko" Tekst jednolity z dnia 14 listopada 2017r.

Regulamin Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Przymierze Jeziorsko Tekst jednolity z dnia 14 listopada 2017r. Załącznik do Uchwały Nr 5/WZC/2017 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Przymierze Jeziorsko z dnia 14.11.2017r. Regulamin Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Przymierze

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZESPOŁU DS. KONSULTACJI PLANOWANYCH DO WSPARCIA OPERACJI

REGULAMIN ZESPOŁU DS. KONSULTACJI PLANOWANYCH DO WSPARCIA OPERACJI REGULAMIN ZESPOŁU DS. KONSULTACJI PLANOWANYCH DO WSPARCIA OPERACJI 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa organizację wewnętrzną i tryb pracy Zespołu ds. konsultacji planowanych do wparcia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY STOWARZYSZENIA OSTRZESZOWSKA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA

REGULAMIN RADY STOWARZYSZENIA OSTRZESZOWSKA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA REGULAMIN RADY STOWARZYSZENIA OSTRZESZOWSKA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Regulamin Rady Stowarzyszenia Ostrzeszowska Lokalna Grupa Działania określa organizację wewnętrzną

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA NABORU I OCENY

PROCEDURA NABORU I OCENY PROCEDURA NABORU I OCENY zgodności operacji z LSR * Stowarzyszenia Kraina św. Anny *Możliwe są zmiany w procedurze uwzględniające aktualny stan prawny, o czym wnioskodawcy zostaną powiadomieni najpóźniej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Pracy Rady Żuławskiej Lokalnej Grupy Działania

Regulamin Pracy Rady Żuławskiej Lokalnej Grupy Działania Załącznik nr 1 do uchwały 115/2015 Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków z dnia 17 grudnia 2015 roku Regulamin Pracy Rady Żuławskiej Lokalnej Grupy Działania 1 Główne dokumenty stanowiące podstawę opracowania

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Zamojska

Regulamin Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Zamojska Załącznik do uchwały Walnego Zebrania Członków LGD Ziemia Zamojska nr 18/XII/2016 z dnia 22.12.2016 r. Regulamin Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Zamojska ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY CZARNORZECKO STRZYŻOWSKIEJ LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA. Rozdział I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN RADY CZARNORZECKO STRZYŻOWSKIEJ LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA. Rozdział I. Postanowienia ogólne Załącznik do Uchwały Nr 3/V/2010 Zarządu Czarnorzecko-Strzyżowskiej Lokalnej Grupy Działania z dnia 18maja 2010 roku REGULAMIN RADY CZARNORZECKO STRZYŻOWSKIEJ LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA Rozdział I Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Procedura wyboru operacji przez LGD

Procedura wyboru operacji przez LGD Procedura wyboru operacji przez LGD 1. LGD Qwsi (w porozumieniu z Samorządem Województwa Dolnośląskiego) przygotowuje informację dotyczącą możliwości składania wniosków o dofinansowanie projektów i ustala

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Programowej Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie Region Sanu i Trzebośnicy. ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne

Regulamin Rady Programowej Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie Region Sanu i Trzebośnicy. ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne Załącznik do Uchwały nr 2/XXIX Walnego Zebrania Członków Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie Region Sanu i Trzebośnicy z dnia 11 października 2017 r. Regulamin Rady Programowej Lokalnej Grupy Działania

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacyjny Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Grudziądzki Spichlerz"

Regulamin organizacyjny Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Grudziądzki Spichlerz Załącznik do uchwały nr 4/2017 z dnia 22 czerwca 2017 r. Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Grudziądzki Spichlerz" Regulamin organizacyjny Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa

Bardziej szczegółowo

3 Każde odwołanie jest rejestrowane i otrzymuje numer, który używany jest w trakcie jego rozpatrywania.

3 Każde odwołanie jest rejestrowane i otrzymuje numer, który używany jest w trakcie jego rozpatrywania. Procedura odwołania od rozstrzygnięć organu decyzyjnego w sprawie wyboru operacji przyjęta Uchwała Rady Stowarzyszenia pn. Lokalna Grupa Działania Perły Czarnej Nidy nr 4/2009 z dnia 14 stycznia 2009 r.

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA OCENY I WYBORU OPERACJI w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju na lata Lokalnej Grupy Działania PROMENADA S 12

PROCEDURA OCENY I WYBORU OPERACJI w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju na lata Lokalnej Grupy Działania PROMENADA S 12 Załącznik do uchwały nr 1/2016 Zarządu Stowarzyszenia LGD PROMENADA S 12 z dnia 03.06.2016r. PROCEDURA OCENY I WYBORU OPERACJI w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016-2022 Lokalnej Grupy Działania

Bardziej szczegółowo

Regulamin Pracy Rady Stowarzyszenia,,Kraina Sanu - Lokalna Grupa Działania. Rozdział I Postanowienia ogólne

Regulamin Pracy Rady Stowarzyszenia,,Kraina Sanu - Lokalna Grupa Działania. Rozdział I Postanowienia ogólne Regulamin Pracy Rady Stowarzyszenia,,Kraina Sanu - Lokalna Grupa Działania Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Regulamin Rady określa organizację wewnętrzną i tryb pracy Rady Stowarzyszenia,,Kraina Sanu

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Nr 9/2016 Walnego Zebrania Członków. Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Zielony Szlak Niziny Mazowieckiej. z dnia

Załącznik do Uchwały Nr 9/2016 Walnego Zebrania Członków. Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Zielony Szlak Niziny Mazowieckiej. z dnia Załącznik do Uchwały Nr 9/2016 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Zielony Szlak Niziny Mazowieckiej z dnia 03.11.2016. REGULAMIN RADY Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA WYBORU OPERACJI PRZEZ LGD

PROCEDURA WYBORU OPERACJI PRZEZ LGD PROCEDURA WYBORU OPERACJI PRZEZ LGD Procedura wyboru operacji została szczegółowo opisana w tym rozdziale oraz w załączniku nr 1 dołączonym do niniejszej Strategii: Regulamin Pracy Rady. Do Regulaminu

Bardziej szczegółowo

Procedura odwołania od rozstrzygnięć Rady w sprawie wyboru operacji (tekst jednolity)

Procedura odwołania od rozstrzygnięć Rady w sprawie wyboru operacji (tekst jednolity) Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Dorzecze Bobrzy z dnia 10.07.2012r. w sprawie przyjęcia Procedury odwołania od rozstrzygnięć organu decyzyjnego w sprawie wyboru

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Słowińskiej Grupy Rybackiej. Rozdział I Postanowienia ogólne

Regulamin Rady Słowińskiej Grupy Rybackiej. Rozdział I Postanowienia ogólne Regulamin Rady Słowińskiej Grupy Rybackiej Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy regulamin określa organizację i zasady funkcjonowania Rady Słowińskiej Grupy Rybackiej zwanej w dalszej części

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 do Lokalnej Strategii Rozwoju

Załącznik nr 6 do Lokalnej Strategii Rozwoju Załącznik nr 6 do Lokalnej Strategii Rozwoju Procedura wyboru operacji przez LGD Przyjęta Uchwałą Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Perły Czarnej Nidy nr 2/2009 z dnia 14 stycznia 2009 r. z późniejszymi

Bardziej szczegółowo

Regulamin Pracy Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Sąsiedzi wokół Szlaku Piastowskiego. Rozdział I Postanowienia ogólne

Regulamin Pracy Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Sąsiedzi wokół Szlaku Piastowskiego. Rozdział I Postanowienia ogólne Załącznik nr 1 do Uchwały 13/2016 z dnia 20.07.2016 Zarządu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Sąsiedzi wokół Szlaku Piastowskiego Regulamin Pracy Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Sąsiedzi

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady. Lokalnej Grupy Działania Ziemia Biłgorajska. Postanowienia ogólne

Regulamin Rady. Lokalnej Grupy Działania Ziemia Biłgorajska. Postanowienia ogólne Regulamin Rady Lokalnej Grupy Działania Ziemia Biłgorajska Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVII/16/2015 Walnego Zebrania Lokalnej Grupy Działania Ziemia Biłgorajska z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA NABORU I OCENY

PROCEDURA NABORU I OCENY PROCEDURA NABORU I OCENY zgodności operacji z LSR * Stowarzyszenia Kraina św. Anny *Możliwe są zmiany w procedurze uwzględniające aktualny stan prawny, o czym wnioskodawcy zostaną powiadomieni najpóźniej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY RADY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY RADY Załącznik do Uchwały Nr 18/2016 Zarządu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Vistula - Terra Culmensis - Rozwój Przez Tradycję z dnia 22.11. 2016 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY RADY Stowarzyszenia Lokalna

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ ZAMIARU REALIZACJI OPERACJI

FORMULARZ ZAMIARU REALIZACJI OPERACJI Zał. Nr 1. Adnotacja LGD (data wpływu, znak sprawy, ilość załączników). Miejscowość, data FORMULARZ ZAMIARU REALIZACJI OPERACJI Zgłaszam/y zamiar realizacji zadania pn... wskazany w informacji umieszczonej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Słowińskiej Grupy Rybackiej. Rozdział I Postanowienia ogólne

Regulamin Rady Słowińskiej Grupy Rybackiej. Rozdział I Postanowienia ogólne Regulamin Rady Słowińskiej Grupy Rybackiej Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy regulamin określa organizację i zasady funkcjonowania Rady Słowińskiej Grupy Rybackiej zwanej w dalszej części

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceny merytorycznej

Kryteria oceny merytorycznej Kryteria oceny merytorycznej Ocena merytoryczna składa się z: a) oceny zgodności operacji z LSR; b) oceny zgodności operacji z lokalnymi kryteriami przyjętymi przez LGD. Ocenę zgodności operacji z LSR

Bardziej szczegółowo

Lp. Gdzie Było Jest Podstawa zmiany 1. Procedura naboru 5 ust. 8-12

Lp. Gdzie Było Jest Podstawa zmiany 1. Procedura naboru 5 ust. 8-12 Wykaz zmian w Procedurze Naboru Lp. Gdzie Było Jest Podstawa zmiany 1. Procedura naboru 5 ust. 8-12 8. Karty oceny wypełniane są indywidualnie przez każdego z członków Rady i są odrębne dla każdej operacji.

Bardziej szczegółowo

Lokalna Strategia Rozwoju na lata

Lokalna Strategia Rozwoju na lata 9. Określenie procedury oceny zgodności operacji z LSR, procedury wyboru operacji przez LGD, procedury odwołania od rozstrzygnięć organu decyzyjnego w sprawie wyboru operacji w ramach działania Wdrażanie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY KOMITETU STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA RYBACKA RYBACKA BRAĆ MIERZEI ROZDZIAŁ I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN ORGANIZACYJNY KOMITETU STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA RYBACKA RYBACKA BRAĆ MIERZEI ROZDZIAŁ I. Postanowienia ogólne Załącznik nr 2 do Uchwały WZC Nr 1/III/2012 z dnia 14.11.2012 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY KOMITETU STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA RYBACKA RYBACKA BRAĆ MIERZEI ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy

Bardziej szczegółowo

Regulamin Komitetu Stowarzyszenia Dolina Karpia

Regulamin Komitetu Stowarzyszenia Dolina Karpia Załącznik do uchwały Nr 3/2011 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Dolina Karpia z dnia 27.01.2011 r. Regulamin Komitetu Stowarzyszenia Dolina Karpia Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Komitet Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

Regulamin Komitetu Stowarzyszenia Dolina Karpia

Regulamin Komitetu Stowarzyszenia Dolina Karpia Zmiany: Tekst pierwotny uchwała WZC nr 3/2011 z dnia 27.01.2011 r. Zmiana: uchwała WZC nr 29/2011 z dnia 19.12.2011 r. Regulamin Komitetu Stowarzyszenia Dolina Karpia Rozdział I Postanowienia ogólne 1

Bardziej szczegółowo

Regulamin Komitetu Stowarzyszenia Dolina Karpia

Regulamin Komitetu Stowarzyszenia Dolina Karpia Zmiany: Tekst pierwotny uchwała WZC nr 3/2011 z dnia 27.01.2011 r. Zmiana: uchwała WZC nr../2011 z dnia 19.12.2011 r. Regulamin Komitetu Stowarzyszenia Dolina Karpia Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1.

Bardziej szczegółowo

Nabór i ocena wniosków oraz wybór operacji do finansowania będzie odbywać się według następującej procedury:

Nabór i ocena wniosków oraz wybór operacji do finansowania będzie odbywać się według następującej procedury: Procedura wyboru operacji w formie opisowej, tabelarycznej ze wzorami dokumentów i graficznej dokonywana przez Lokalną Grupę Działania Vistula Terra Culmensis Rozwój przez Tradycję Nabór i ocena wniosków

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1

ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 Załącznik nr 1 do Uchwały nr 16/2015 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia LGD Leśna Kraina Górnego Śląska z dnia 28.12.2015r. REGULAMIN RADY Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Leśna Kraina Górnego

Bardziej szczegółowo

2 Zasady ogłaszania naboru wniosków o dofinansowanie

2 Zasady ogłaszania naboru wniosków o dofinansowanie 1 Postanowienia ogólne Terminy użyte w niniejszej Procedurze oznaczają: a) LGD Stowarzyszenie NASZA KRAJNA b) LSR Lokalna Strategia Rozwoju Stowarzyszenia NASZA KRAJNA; c) RLKS Rozwój Lokalny Kierowany

Bardziej szczegółowo

Wniosek nr:... złożony przez:. Nazwa operacji:... Lokalne kryteria oceny operacji

Wniosek nr:... złożony przez:. Nazwa operacji:... Lokalne kryteria oceny operacji Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej Karta oceny zgodności wg lokalnych kryteriów Załącznik nr 10 Imię i nazwisko osoby oceniającej. Wniosek nr:... złożony przez:. Nazwa operacji:... Działanie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Fundacji (organu decyzyjnego) LGD Euro-Country Partnerstwo dla zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich ROZDZIAŁ I

Regulamin Rady Fundacji (organu decyzyjnego) LGD Euro-Country Partnerstwo dla zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich ROZDZIAŁ I Regulamin Rady Fundacji (organu decyzyjnego) LGD Euro-Country Partnerstwo dla zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 Regulamin Rady Fundacji Euro-Country Partnerstwo

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA KRAINA BOBRA

REGULAMIN RADY STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA KRAINA BOBRA REGULAMIN RADY STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA KRAINA BOBRA I. Postanowienia Ogólne 1 Regulamin Rady LGD Kraina Bobra określa organizację wewnętrzną i tryb pracy organu. 2 Terminy użyte w niniejszym

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacyjny Rady Stowarzyszenia LGD Polesie

Regulamin organizacyjny Rady Stowarzyszenia LGD Polesie Regulamin organizacyjny Rady Stowarzyszenia LGD Polesie ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin rady LGD Polesie określa organizację wewnętrzną i tryb pracy Rady, jako organu decyzyjnego LGD. 2.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XIII/1/../2012 WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW. z 27 czerwca 2012 roku

UCHWAŁA Nr XIII/1/../2012 WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW. z 27 czerwca 2012 roku Załącznik Nr... do Protokołu Nr XIII/1/2012 WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW Stowarzyszenia Łączy Nas Kanał Elbląski Lokalna Grupa Działania z 27 czerwca 2012 roku UCHWAŁA Nr XIII/1/../2012 WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacyjny Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania DOLINA DRWĘCY

Regulamin organizacyjny Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania DOLINA DRWĘCY Załącznik do uchwały nr 23/2015 z dnia 11.12.2015r. Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania DOLINA DRWĘCY Regulamin organizacyjny Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania DOLINA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY RADY

REGULAMIN PRACY RADY REGULAMIN PRACY RADY Stowarzyszenia N.A.R.E.W. - Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi Rozdział I Postanowienia ogólne 1. 1. Niniejszy Regulamin określa organizację wewnętrzną i tryb pracy Rady Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Uchwały nr XX/ 1 /2017 Walnego Zebrania Członków LGD,,Ziemia Biłgorajska z dnia r.

Załącznik nr 1 do Uchwały nr XX/ 1 /2017 Walnego Zebrania Członków LGD,,Ziemia Biłgorajska z dnia r. Załącznik nr 1 do Uchwały nr XX/ 1 /2017 Walnego Zebrania Członków LGD,,Ziemia Biłgorajska z dnia 03.10.2017 r. Regulamin Rady Lokalnej Grupy Działania Ziemia Biłgorajska 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY STOWARZYSZENIA ŚLĘŻANIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA

REGULAMIN RADY STOWARZYSZENIA ŚLĘŻANIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA REGULAMIN RADY STOWARZYSZENIA ŚLĘŻANIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin Rady Stowarzyszenia Ślężanie Lokalna Grupa Działania określa organizację wewnętrzną i tryb

Bardziej szczegółowo

d) spełnienia dodatkowych warunków udzielenia wsparcia obowiązujących w ramach naboru, e) zgodności operacji z warunkami przyznania pomocy

d) spełnienia dodatkowych warunków udzielenia wsparcia obowiązujących w ramach naboru, e) zgodności operacji z warunkami przyznania pomocy Uchwała Zarządu Stowarzyszenia LGD Razem na Piaskowcu nr 8/2016 z dnia 28.09.2016 w sprawie przyjęcia zaktualizowanych Procedur wyboru i oceny operacji w ramach wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju na

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie Partnerstwo dla Ziemi Niżańskiej

Regulamin Rady Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie Partnerstwo dla Ziemi Niżańskiej Regulamin Rady Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie Partnerstwo dla Ziemi Niżańskiej ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 Regulamin Rady Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie Partnerstwo dla Ziemi Niżańskiej

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do uchwały NR 13/2015 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Dziedzictwo i Rozwój w Zwoleniu z dnia 17 grudnia 2015 roku.

Załącznik nr 2 do uchwały NR 13/2015 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Dziedzictwo i Rozwój w Zwoleniu z dnia 17 grudnia 2015 roku. Załącznik nr 2 do uchwały NR 13/2015 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Dziedzictwo i Rozwój w Zwoleniu z dnia 17 grudnia 2015 roku. Procedury wyboru i oceny operacji w ramach Wsparcia na wdrażanie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA DOLINA WIEPRZA I LEŚNYM SZELAKIEM. ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne

REGULAMIN RADY LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA DOLINA WIEPRZA I LEŚNYM SZELAKIEM. ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne REGULAMIN RADY LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA DOLINA WIEPRZA I LEŚNYM SZELAKIEM ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 Regulamin Rady Lokalnej Grupy Działania Dolina Wieprz i Leśnym Szlakiem określa organizację wewnętrzną

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Lokalnej Grupy Działania PROWENT. Postanowienia ogólne

Regulamin Rady Lokalnej Grupy Działania PROWENT. Postanowienia ogólne Załącznik nr 1 do uchwały nr 14/2016 Walnego Zebrania Delegatów Lokalnej Grupy Działania PROWENT z dnia 15.11. 2016 roku Regulamin Rady Lokalnej Grupy Działania PROWENT Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin

Bardziej szczegółowo