Multi Program INwestycyjny AEGON 2008

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Multi Program INwestycyjny AEGON 2008"

Transkrypt

1 Plus WARUNKI Program INwestycyjny AEGON Program INwestycyjny AEGON Plus 1

2 Plus WARUNKI TYP Indywidualne ubezpieczenie na Ŝycie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym ze składką regularną. Długoterminowy produkt oszczędnościowo - inwestycyjny Składka regularna i dodatkowa inwestowana na oddzielnych subkontach Inwestycja i ochrona Czytelne koszty wyszczególnione na polisie 2

3 Plus WARUNKI PRZEDMIOT UBEZPIECZENIA 1. śycie UBEZPIECZONEGO W ZAKRESIE: ŚMIERĆ UBEZPIECZONEGO 2. DOśYCIE PRZEZ UBEZPIECZONEGO DO 100 LAT 3

4 Plus WARUNKI WARUNKI ubezpieczony = ubezpieczający wiek wstępu: lat w dniu podpisania wniosku umowa bezterminowa umowa trwa maksymalnie do ukończenia 100 lat przez ubezpieczonego 4

5 Plus WARUNKI 5 SKŁADKA SKŁADKA REGULARNA płatna rocznie lub miesięcznie minimalna miesięczna minimalna roczna maksymalna miesięczna maksymalna roczna SKŁADKA DODATKOWA płatna w dowolnym czasie minimalna: PLN PIN AEGON PIN AEGON Plus

6 Plus WARUNKI SKŁADKA MoŜliwość zmiany wysokości składki przez ubezpieczonego - skutkuje od najbliŝszej rocznicy polisy, zmiana potwierdzana aneksem do polisy - dyspozycja pisemna na co najmniej 30 dni przed rocznicą polisy MOśLIWOŚCI ZMIANY WYSOKOŚCI SKŁADKI 1. obniŝenie składki od 2 rocznicy polisy minimalnie do kwoty składki zadeklarowanej we wniosku o zawarcie umowy (obniŝenie moŝliwe jest tylko po wcześniejszym podwyŝszeniu składki) 6 2. podwyŝszenie składki w kaŝdym czasie

7 Plus WARUNKI 34 STATUS POLISY OPŁACONEJ () Osiągnięcie powoduje brak obowiązku wpłaty kolejnych składek regularnych = suma składek regularnych naleŝnych za okres: - 5 lat (według wysokości składki zadeklarowanej we wniosku) dla Przykład: składka 300 zł miesięcznie: = zł - 10 lat (według wysokości składki zadeklarowanej we wniosku) dla Plus Przykład: składka 200 zł miesięcznie: = zł MoŜliwość nadpłaty składki regularnej W przypadku zmiany wysokości składki - nie zmienia się

8 Plus WARUNKI SKŁADKA ODDZIELNE SUBKONTA DLA SKŁADEK REGULARNYCH Subkonto Składek Regularnych Po opłaceniu naleŝnych składek regularnych za 1 rok DLA SKŁADEK DODATKOWYCH 7 Po osiągnięciu Statusu Polisy Opłaconej (5 lat -, 10 lat - Plus) składki regularne Subkonto Składek Dodatkowych Wartość Rachunku Ubezpieczającego

9 Plus WARUNKI MINIMALNA WARTOŚĆ SUBKONTA SKŁADEK REGULARNYCH Kwota wymagana do utrzymania w mocy umowy ubezpieczenia. MWSSR = PLN Ubezpieczający jest zobowiązany od chwili osiągnięcia Statusu Polisy Opłaconej utrzymywać na Subkoncie Składek Regularnych środki nie schodzące poniŝej wartości PLN. W przypadku spadku środków poniŝej MWSSR ubezpieczający zobowiązany jest dopłacić róŝnicę w okresie prolongaty. 9

10 Plus WARUNKI 10 ZAWIESZENIE OPŁACANIA SKŁADEK z dowolnej przyczyny na wniosek moŝliwe od 2 rocznicy polisy na okres do 12 miesięcy nie częściej niŝ 1 raz w okresie kolejnych 5 lat wymagany wniosek o zawieszenie opłacania składek co najmniej na 30 dni przed datą zawieszenia powoduje wydłuŝenie okresu obowiązywania opłaty likwidacyjnej o 1 rok nie moŝna zawiesić w okresie prolongaty

11 Plus WARUNKI OKRES PROLONGATY MA ZASTOSOWANIE GDY: 1. Składka Regularna nie została zapłacona w wysokości i czasie ustalonym w polisie. 2. Wartość Subkonta Składek Regularnych od momentu osiągnięcia Statusu Polisy Opłaconej jest niŝsza od dopuszczalnej Minimalnej Wartości Subkonta Składek Regularnych (MWSSR = PLN) Czas trwania Okresu Prolongaty: 60 dni. 11

12 Plus WARUNKI OKRES WZNOWIENIA Po okresie prolongaty, jeśli aktywa zgromadzone na subkoncie składek dodatkowych są wystarczające do uzupełnienia kwoty na subkoncie składek regularnych, aktywa w wysokości niezbędnej do osiągnięcia są transferowane z subkonta składek dodatkowych do subkonta składek regularnych bez dodatkowych czynności Ubezpieczającego. 12

13 Plus WARUNKI OKRES WZNOWIENIA Wznowienie moŝliwe w okresie do 150 dni (łącznie z okresem prolongaty): - Wniosek - Wpłata kwoty wypłaconej przez AEGON w związku z wygaśnięciem umowy i uzupełnienie zaległości w składkach lub uzupełnienie wartości Subkonta Składek Regularnych do wymaganej minimalnej kwoty ( w terminie 7 dni od akceptacji wniosku o wznowienie) - Z aktywów pobrana zostaje opłata za wznowienie: 200 zł - Z aktywów pobrana kwota wynikająca z róŝnicy cen sprzedaŝy i nabycia jednostek uczestnictwa. 13

14 Plus WARUNKI OKRES WZNOWIENIA - Anulowana zostaje wcześniej pobrana (przy wypłacie środków) opłata likwidacyjna i od wykupu - Pobrane zostają opłaty naleŝne za okres od daty wygaśnięcia do daty wznowienia umowy. - Pełna ochrona ubezpieczeniowa w okresie od wygaśnięcia do wznowienia umowy. 14

15 Plus WARUNKI ODSTĄPIENIE OD - moŝliwe w terminie 60 dni od daty zawarcia umowy - pisemne oświadczenie klienta o odstąpieniu od umowy - Wypłata Wartości Rachunku Ubezpieczającego według wyceny z najpóźniej 7 Dnia Wyceny licząc od daty zaakceptowania przez Towarzystwo oświadczenia klienta o odstąpieniu od umowy - zwrot wcześniej pobranych opłat (z wyjątkiem części opłaty za ryzyko za wykorzystany okres ochrony), za przewalutowanie - zysk z inwestycji podatek od dochodów kapitałowych 15

16 Plus WARUNKI SUMA UBEZPIECZENIA SUMA UBEZPIECZENIA: suma wpłaconych składek regularnych za okres do osiągnięcia zmniejszona o sumę dokonanych wypłat częściowych z subkonta składek regularnych 16

17 Plus WARUNKI ŚWIADCZENIE (do ukończenia 66 roku Ŝycia Ubezpieczonego) W PRZYPADKU ŚMIERCI UBEZPIECZONEGO WYPŁACANA JEST WYśSZA Z WARTOŚCI: SUMA UBEZPIECZENIA + Subkonto Składek Dodatkowych lub 100 % Wartości Rachunku Ubezpieczającego, czyli Subkonto Składek Regularnych + Subkonto Składek Dodatkowych 17

18 Plus WARUNKI ŚWIADCZENIE (po ukończeniu 66 roku Ŝycia Ubezpieczonego) W PRZYPADKU ŚMIERCI wypłacane jest łącznie: 101 % wartości Subkonta Składek Regularnych 100 % wartości Subkonta Składek Dodatkowych 18

19 Plus WARUNKI ŚWIADCZENIE (w przypadku doŝycia - niezaleŝne od wieku ubezpieczonego) W PRZYPADKU DOśYCIA PRZEZ UBEZPIECZONEGO 100 LAT WYPŁACANA JEST: Wartość Rachunku Ubezpieczającego, czyli: 100 % wartości Subkonta Składek Regularnych 100 % wartości Subkonta Składek Dodatkowych 19

20 Plus WARUNKI ŚWIADCZENIE WYPŁACANE: uprawnionemu - śmierć ubezpieczonego ubezpieczonemu - doŝycie do 100 lat Po wypłacie świadczenia umowa rozwiązuje się. Od wypłaconej Wartości Rachunku, jeŝeli został osiągnięty zysk, zostaje potrącony zryczałtowany podatek dochodowy od osób fizycznych (19%). 20

21 Plus WARUNKI ŚWIADCZENIE - opcje ZALEśNIE OD WYBORU OPCJI PRZEZ UBEZPIECZONEGO ŚWIADCZENIE MOśE BYĆ WYPŁACONE: UPRAWNIONEMU BEZ WZGLĘDU NA JEGO WIEK PO OSIĄGNIĘCIU PRZEZ UPOSAśONEGO 18 r.ŝ. Polisa trwa do 18 r.ŝ. UposaŜonego - pobierana jest tylko opłata administracyjna Aktywa umieszczane są w funduszu o niskim poziomie ryzyka inwestycyjnego 21

22 Plus WARUNKI Składka regularna i dodatkowa mogą podlegać odrębnej strategii inwestycyjnej poprzez dokonywanie odrębnych alokacji i transferów dla obydwu subkont. LIMITY ŁĄCZNE DLA OBU SUBKONT: - Po 12 razy w roku polisowym bezpłatny transfer i zmiana alokacji środków - Limit 4 zleceń zmiany alokacji i 4 zleceń transferów w formie dokumentu papierowego np. pocztą lub faxem. Pozostałe moŝliwe przez Internet - aplikacja TWÓJ RACHUNEK 22

23 Plus WARUNKI Szeroki portfel funduszy Dostęp do funduszy zagranicznych MoŜliwe osobne alokacje dla subkonta składek regularnych i dodatkowych. W kaŝdym czasie moŝliwe odrębne wskazanie alokacji dla subkonta składek dodatkowych Konieczne wskazanie przez klienta w formularzu, którego subkonta dotyczy alokacja i transfer. 23

24 Plus WARUNKI FUNDUSZE POLSKIE Rodzaj Funduszu Fundusze Rynku PienięŜnego Skarbiec - Kasa UniWIBID Nazwa Funduszu Fundusze Obligacji Fundusze Stabilnego Wzrostu Arka BZ WBK Obligacji Skarbiec - Depozytowy Arka BZ WBK Stabilnego Wzrostu Legg Mason Senior Skarbiec - III Filar Arka BZ WBK ZrównowaŜony Fundusze ZrównowaŜone Legg Mason ZrównowaŜony Środkowoeuropejski Noble Mieszany PLN Fundusze Funduszy UniKorona ZrównowaŜony Portfel Aktywnej Alokacji Arka BZ WBK Akcji Legg Mason Akcji Fundusze Akcji Noble Akcji Skarbiec - Akcja UniKorona Akcje AEGON Bessa Fundusze Sektorowe i Inwestycji Alternatywnych ING Środkowoeuropejski Budownictwa i Nieruchomości Plus Noble Global Return 24 Noble Timingowy

25 Plus WARUNKI FUNDUSZE ZAGRANICZNE Rodzaj Funduszu Nazwa Funduszu Fundusze Rynku PienięŜnego Fundusze Obligacji Fundusze Mieszane UFK - Credit Suisse Money Market (EUR) UFK - Credit Suisse Bond (EUR) UFK - AEGON EuroExpress (EUR) Fundusze Akcji Europejskich UFK - AEGON CEE (EUR) UFK - Franklin Mutual European (EUR) EUR Fundusze Akcji Regionalnych Rynków Wschodzących Fundusze Akcji Globalnych UFK - BlackRock Asian Dragon (EUR) UFK - BlackRock Latin American (EUR) UFK - Credit Suisse Equity Eastern Europe (EUR) UFK - BlackRock Global SmallCap (EUR) Fundusze Akcji Globalnych Rynków Wschodzących UFK - Templeton Emerging Markets (EUR) UFK - AEGON Climate Change (EUR) Fundusze Sektorowe i Inwestycji Alternatywnych UFK - BlackRock World Gold (EUR) UFK - JPMorgan Highbridge Statistical Market Neutral (EUR) UFK - BlackRock World Mining Fund (EUR) 25

26 Plus WARUNKI FUNDUSZE ZAGRANICZNE Rodzaj Funduszu Nazwa Funduszu Fundusze Rynku PienięŜnego Fundusze Obligacji Globalnych UFK - Credit Suisse Money Market (USD) UFK - Templeton Global Bond (USD) Fundusze Obligacji Globalnych Rynków Wschodzących UFK - Templeton Emerging Markets Bond (USD) Fundusze Mieszane Fundusze Akcji Amerykańskich UFK - Credit Suisse Portfolio Growth (USD) UFK - Franklin U.S. Equity (USD) USD Fundusze Akcji Regionalnych Rynków Wschodzących UFK - HSBC Chinese Equity (USD) UFK - HSBC Indian Equity (USD) UFK - Templeton Asian Growth (USD) UFK - Templeton Latin America (USD) Fundusze Akcji Globalnych UFK - BlackRock Global SmallCap (USD) UFK - Templeton Global (USD) CHF Fundusze Sektorowe i Inwestycji Alternatywnych Fundusze Rynku PienięŜnego Fundusze Akcji UFK - BlackRock World Gold (USD) UFK - BlackRock World Mining (USD) UFK - JPMorgan Highbridge Statistical Market Neutral (USD) UFK - Credit Suisse Money Market (CHF) UFK - Credit Suisse Equity Global Security (CHF) UFK - Credit Suisse Equity Future Energy (CHF) 25

27 Plus WARUNKI 26 Alokacja: określenie procentowego podziału składki między Fundusze. Brak lub błędna dyspozycja: wszystkie środki inwestowane w funduszu o niskim poziomie ryzyka inwestycyjnego Zmiana alokacji: w dowolnym czasie na formularzu AEGON. Zakup jednostek uczestnictwa do 3 dnia wyceny (fundusze złotówkowe) lub do 7 dnia wyceny (fundusze zagraniczne) od wpływu prawidłowo wypełnionego wniosku. Zmiana określona procentowo z dokładnością do 1%. Do kaŝdego wybranego Funduszu naleŝy wskazać min. 10% środków. Zmiana alokacji skutkuje podziałem według nowych wskazań tylko następnych składek, które klient wpłaci. Nie dotyczy juŝ zainwestowanych środków!

28 Plus WARUNKI PRZEWALUTOWANIE Opłaty za przewalutowanie Opłata jest pobierana Brak opłaty Z waluty: Na walutę: Opłata Z waluty: Na walutę: Opłata PLN CHF 0,0015 zł PLN PLN USD EUR 0,0015 zł 0,0015 zł PLN PLN 0 zł USD USD CHF EUR 0,005 zł 0,005 zł USD USD 0 zł USD PLN 0,005 zł EUR CHF 0,005 zł EUR USD 0,005 zł EUR EUR 0 zł EUR CHF PLN USD 0,005 zł 0,005 zł CHF EUR 0,005 zł CHF CHF 0 zł CHF PLN 0,005 zł 27

29 Plus WARUNKI Proces inwestowania składki w fundusze zagraniczne Inwestowana w: Fundusz $ Składka np $ ok PLN PLN CHF ok PLN PLN Fundusz $ Fundusz CHF Fundusz CHF 28 Po decyzji klienta o zainwestowaniu w fundusze zagraniczne (w tym przypadku $ i CHF), składka jest automatycznie zamieniana na walutę wybranego funduszu Fundusz PLN

30 Plus WARUNKI Przykład alokacji PLN w fundusz zagraniczny w USD Zamiana z PLN na USD zł : 3,00 zł = Średni kurs w NBP np.: 1 = 4,00 zł 1 $ = 3,00 zł 1 CHF = 2,50 zł Opłata za przewalutowanie opłata zgodnie z tabelą x 0,0015 zł = 3 zł 666,67 $ 666,67 $ : 10 $ = Cena jednostki 1 j.u. = 10 $ 3 zł : 3,00 zł = 1 $ 1 $ : 10 $ = 66, j.u. 0,1 j.u. 29 Liczba zakupionych j.u. Liczba umorzonych j.u. Zakup jednostek uczestnictwa (w przypadku funduszy walutowych) do 7 dnia wyceny od otrzymania prawidłowo wypełnionego wniosku.

31 Plus WARUNKI 30 Transfer: przeniesienie między Funduszami części lub całości środków zgromadzonych na rachunku. Transfer: w dowolnym czasie na formularzu AEGON Zakup jednostek uczestnictwa: - do 5 dnia wyceny (w przypadku funduszy złotowych) - do 7 dnia wyceny (w przypadku transferów zawierających fundusze w walutach obcych) od wpływu prawidłowo wypełnionego wniosku. Transfer określony procentowo z dokładnością do 1%. Transfer skutkuje przeniesieniem środków zebranych ze składek, które juŝ wpłynęły. Nie dotyczy jakichkolwiek zmian w lokowaniu następnych składek, które wpłyną!

32 Plus WARUNKI Przykład transferu między funduszami walutowymi z EUR na CHF Zamiana EUR x 4,00 zł = zł Średni kurs w NBP np.: Opłata za przewalutowanie z EUR na CHF 1 = 4,00 zł opłata zgodnie z tabelą 1 $ = 3,00 zł 1 CHF = 2,50 zł EUR x 0,005 zł = 100 zł zł : 2,50 zł 100 zł : 2,50 zł = CHF = 40 CHF CHF : 20 CHF = Cena jednostki 1 j.u. = 20 CHF 40 CHF : 20 CHF = 1600 j.u. 2 j.u. Liczba zakupionych j.u. Liczba umorzonych j.u. 31 Zakup jednostek uczestnictwa (w przypadku funduszy walutowych) do 7 dnia wyceny od otrzymania prawidłowo wypełnionego wniosku.

33 Plus WARUNKI Przykład: Klient chce zmienić swój j portfel funduszy i przenieść środki z jednych funduszy do innych (polskiego( 40% i zagranicznego 60%). Portfel A Portfel B PLN (100zł x 100 jednostek) EUR (50 EUR x 100 jednostek) $ ( 15 $ x 200 jednostek) Brak opłat Brak opłat Opłata x = 15 zł TRANSFER ok PLN 1) 40% w fund. PLN 2) 60% w fund. EUR Średni kurs w NBP np.: 1 = 4,00 zł ok PLN (100 zł x 150 jednostek) ok EUR (50 EUR x 112 jednostek) 1 $ = 3,00 zł 32 1 CHF = 2,50 zł

34 Plus WARUNKI KaŜde nowe zlecenie jest przyjmowane do realizacji dopiero po zrealizowaniu poprzedniego zlecenia. Błędne zlecenia wygasają z upływem 14 dni. 33

35 Plus WARUNKI 34 STATUS POLISY OPŁACONEJ () Osiągnięcie powoduje brak obowiązku wpłaty kolejnych składek regularnych = suma składek regularnych naleŝnych za okres: - 5 lat (według wysokości składki zadeklarowanej we wniosku) dla Przykład: składka 300 zł miesięcznie: = zł - 10 lat (według wysokości składki zadeklarowanej we wniosku) dla Plus Przykład: składka 200 zł miesięcznie: = zł MoŜliwość nadpłaty składki regularnej W przypadku zmiany wysokości składki - nie zmienia się

36 Plus WARUNKI WYPŁATA CZĘŚCIOWA Minimalna wypłata częściowa: 1000 zł W kaŝdym czasie i nie częściej niŝ 2 razy w kaŝdym roku polisowym łącznie z obu kont MoŜliwa z subkonta składek regularnych i z subkonta składek dodatkowych WYPŁATA CZĘŚCIOWA - opłaty 35 S.S. REGULARNYCH Z OPŁATĄ LIKWIDACYJNĄ (KWOTA POWYśEJ WOLNA OD OPŁATY LIKWIDACYJNEJ) Z OPŁATĄ OD WYKUPU(1%) WYPŁATA NIE MOśE OBNIśYĆ MINIMALNEJ WARTOŚCI SUBKONTA SKŁADEK REGULARNYCH (6 000 zł) S.S. DODATKOWYCH BEZ OPŁATY LIKWIDACYJNEJ Z OPŁATĄ OD WYKUPU(1%)

37 Plus WARUNKI WYPŁATA CAŁKOWITA MoŜliwa w kaŝdym czasie Wypłacana jest suma aktywów obydwu subkont Pobierane są opłaty: likwidacyjna i od wykupu Powoduje likwidację rachunku i rozwiązanie umowy Czas wypłaty: 7 dni fundusze złotówkowe i 15 dni fundusze zagraniczne (lub mix jednych i drugich) JeŜeli został osiągnięty zysk, zostaje potrącony zryczałtowany podatek dochodowy od osób fizycznych (19%) 36

38 Plus WARUNKI Proces wypłaty środków zgromadzonych na funduszach zagranicznych Fundusz $ Fundusz $ $ Kwota wypłaty: Fundusz CHF CHF PLN Fundusz CHF PLN 37 Fundusz PLN Po decyzji klienta o wypłacie częściowej lub całkowitej z funduszy zagranicznych (w tym przypadku $ i CHF), środki są automatycznie zamieniane na złotówki

39 Plus WARUNKI 38 OPŁATA WSTĘPNA Wyliczana na podstawie kwoty składki i pobierana od aktywów najpóźniej 5-go Dnia Wyceny po zainwestowaniu składki. SKŁADKA REGULARNA: 15% składek regularnych naleŝnych za 1 rok polisowy 0% następne lata SKŁADKA DODATKOWA: 2% składek dodatkowych do osiągnięcia 0% następne wpłaty po osiągnięciu Brak opłaty wstępnej 2% od wpłat dodatkowych dokonanych po osiągnięciu

40 Plus WARUNKI OPŁATA WSTĘPNA C.D. Plus SKŁADKA REGULARNA: 0% składek regularnych przez cały czas trwania umowy SKŁADKA DODATKOWA: 2% składek dodatkowych do momentu wpłacenia 5-letniej składki regularnej 0% następne wpłaty po wpłaceniu 5-letniej składki regularnej Brak opłaty wstępnej 2% od wpłat dodatkowych dokonanych po wpłaceniu 5-letniej składki regularnej 39

41 Plus WARUNKI OPŁATA ADMINISTRACYJNA: (tylko z subkonta składek regularnych pobierana miesięcznie z aktywów): 11,50 zł w umowach ze składką miesięczną 9,0 zł w umowach ze składką roczną OPŁATA ZA ZARZĄDZANIE: 1,95% w skali roku, pobierana miesięcznie od wartości aktywów zainwestowanych w poszczególne fundusze. Dla Plus od 11 roku trwania umowy opłata za zarządzanie zmniejsza się do 1,25%!!! Wyjątki: - w Portfelu Aktywnej Alokacji dodatkowo opłata 0,95% (razem 2,9% w skali roku) Dla Plus od 11 roku trwania umowy opłata całkowita za zarządzanie PAA zmniejsza się do 2,20%. 40

42 Plus WARUNKI OPŁATA OD WYKUPU (całkowitego i częściowego): 1% wartości wypłacanych środków przez cały okres trwania umowy (wypłata całkowita, wypłata częściowa, wypowiedzenie umowy, wygaśnięcie umowy) OPŁATA TRANSAKCYJNA: 15 zł od transferu lub zmiany alokacji środków ponad limity dostępne w kaŝdym roku polisowym OPŁATA ZA WZNOWIENIE: 200 zł pobierana z aktywów po wznowieniu umowy OPŁATA ZA CESJĘ: 0 zł OPŁATA ZA OBNIśENIE SKŁADKI REGULARNEJ: 0 zł 41

43 Plus WARUNKI 42 OPŁATA ZA RYZYKO: Do ukończenia 66 roku Ŝycia: Pobierana tylko w tym miesiącu, w którym na dzień miesięcznicy suma wpłaconych składek regularnych (S.U.) przewyŝsza wartość aktywów subkonta regularnego - liczona od róŝnicy tych dwu kwot, czyli od kwoty ryzyka netto. Pobierana z aktywów tego subkonta Np.: klient lat 35; wartość składek regularnych = pln wartość aktywów subkonta składek regularnych = pln ( ) x 2,1 = 2000 x 2,1 = 4,2 (rocznie) : 12 mies. = 0,35zł Po ukończeniu 66 roku Ŝycia Ubezpieczonego pobierana w kaŝdym miesiącu według procentowego wskaźnika w taryfie i liczona od kwoty całej wartości aktywów subkonta składek regularnych Np.: klient 68 lat; wartość subkonta składek regularnych = zł x 0,06% = 34,2 (rocznie) : 12 mies. = 2,85 zł

44 Plus WARUNKI OPŁATA ZA RYZYKO: Wiek Ubezpieczonego (ukończone pełne lata) Roczna stawka za 1000 zł kwoty ubezpieczenia (PLN) do 35 2, , , ,3 Wiek Ubezpieczonego (ukończone pełne lata) Roczna stawka stanowiąca procent Wartości Subkonta Składek Regularnych (PLN) ,06% ,15% ,36% 43

45 Plus WARUNKI OPŁATA LIKWIDACYJNA (10 lat) Rok polisowy wysokość opłat 1 99% 2 99% 3 80% 4 70% 5 60% 6 50% 7 40% 8 30% 9 20% 10 10% 44

46 Plus WARUNKI Subkonto Składek Regularnych WEJŚCIE W TRAKCIE WYJŚCIE 15% skł. regularnej w 1 1,95% w skali roku - za likwidacyjna przez roku - wstępna zarządzanie 2,90% w skali roku za zarządzanie PAA okres 10 lat od kwoty do wysokości 0 % składki regularnej w kolejnych latach - wstępna za ryzyko - wg. taryf administracyjna 11,5 zł skł. Miesięczna 9.00 zł skł. Roczna 1% od wykupu przez cały okres 45 Subkonto Składek Dodatkowych WEJŚCIE W TRAKCIE WYJŚCIE 1,95% w skali roku - za zarządzanie 2,90% w skali roku za zarządzanie PAA 2% skł. dodatkowej od 1do osiągnięcia wstępna 0 % składki dodatkowej w kolejnych latach - wstępna 1% od wykupu przez cały okres

47 Plus WARUNKI Plus Subkonto Składek Regularnych WEJŚCIE W TRAKCIE WYJŚCIE 0% skł. Regularnej przez cały okres trwania umowy - wstępna 1,95% do 10 roku i 1,25% od 11 roku w skali roku - za zarządzanie 2,90% do 10 roku i 2,20% od 11 roku w skali roku za zarządzanie PAA likwidacyjna przez okres 10 lat od kwoty do wysokości za ryzyko - wg. taryf administracyjna 11,5 zł skł. Miesięczna 9.00 zł skł. Roczna Subkonto Składek Dodatkowych 1% od wykupu przez cały okres WEJŚCIE W TRAKCIE WYJŚCIE 2% skł. dodatkowej do momentu wpłacenia 5-letniej składki 1,95% do 10 roku i 1,25% od 11 roku w skali roku - za zarządzanie 1% od wykupu przez cały okres regularnej, potem 0% - 2,90% do 10 roku i 2,20% wstępna od 11 roku w skali roku za zarządzanie PAA 46

48 Plus WARUNKI do umów Plus 1. TERMINOWE UBEZPIECZENIE NA śycie 2. UBEZPIECZENIE NA WYPADEK ŚMIERCI, CAŁKOWITEGO LUB CZĘŚCIOWEGO TRWAŁEGO INWALIDZTWA WODOWANYCH NW TERMINOWE UBEZPIECZENIE NA śycie - OCHRONA INWESTYCJI Szczegółowe informacje w prezentacji:

49 Plus WARUNKI 48 ZDARZENIA I SYTUACJE, W KTÓRYCH AEGON OGRANICZA ODPOWIEDZIALNOŚĆ W FORMIE UMOWA i Plus: 1. Choroby, których pierwsze objawy wystąpiły przed rozpoczęciem odpowiedzialności AEGON, a nie zostały zgłoszone przez ubezpieczonego w dokumentach przed zawarciem umowy. 2. Popełnienie samobójstwa przez Ubezpieczonego w okresie 2 lat od daty zawarcia umowy. 3. Uszkodzenie ciała lub rozstrój zdrowia spowodowany samookaleczeniem lub usiłowaniem samobójstwa. (WYPŁACANA Wartość Rachunku Ubezpieczającego z opłatą likwidacyjną, za zarządzanie i podatkiem od zysków )

50 Plus WARUNKI LEKTURA OBOWIĄZKOWA: 1. OGÓLNE WARUNKI + załączniki 2. REGULAMIN FUNDUSZY 3. REGULAMIN PORTFELA AKTYWNEJ ALOKACJI 5. ASPEKTY OPERACYJNE 6. KOMPLET FORMULARZY 49

Ubezpieczenie na Ŝycie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi OMNIPROFIT ze składką regularną.

Ubezpieczenie na Ŝycie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi OMNIPROFIT ze składką regularną. Ubezpieczenie na Ŝycie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi OMNIPROFIT ze składką regularną. Zakres Suma Okres Ochrona ubezpieczeniowa Składka ubezpieczeniowa regularna Alokacja składek regularnych

Bardziej szczegółowo

SuperFundusz. Nowe ubezpieczenia indywidualne z funduszem kapitałowym ze składką regularną.

SuperFundusz. Nowe ubezpieczenia indywidualne z funduszem kapitałowym ze składką regularną. SuperFundusz Plus SuperFundusz Nowe ubezpieczenia indywidualne z funduszem kapitałowym ze składką regularną. 1 Jeden wybór, wiele możliwości 2 Dwa produkty SuperFundusz Składka minimalna 1800 PLN i załącznik

Bardziej szczegółowo

UFK dodawane: UFK usuwane: 5 UFK - Investor Akcji Dużych Spółek (PLN) 25 UFK - ING Stabilnego Wzrostu (PLN) 163 UFK - Skarbiec - Akcja (PLN)

UFK dodawane: UFK usuwane: 5 UFK - Investor Akcji Dużych Spółek (PLN) 25 UFK - ING Stabilnego Wzrostu (PLN) 163 UFK - Skarbiec - Akcja (PLN) w ramach umów ubezpieczenia Program Inwestycyjny z Ubezpieczeniem na Życie - Indywidualna Kontynuacja. 25 UFK - ING Stabilnego Wzrostu (PLN) 287 UFK - Skarbiec Depozytowy (PLN) 288 UFK - Allianz Akcji

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniowymi

Ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniowymi Generali Prospero Ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi Generali Prospero informacje podstawowe Przedmiotem Ubezpieczenia jest życie Ubezpieczonego. Ubezpieczonym może ż być

Bardziej szczegółowo

do Ogólnych warunków ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi Generali Beneficio ze składką regularną zatwierdzonych Uchwałą

do Ogólnych warunków ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi Generali Beneficio ze składką regularną zatwierdzonych Uchwałą do Ogólnych warunków ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi Generali Beneficio ze składką regularną zatwierdzonych Uchwałą Zarządu Towarzystwa Nr GL/ob./2/10/2009 1 Niniejszym

Bardziej szczegółowo

Plany Inwestycyjne AXA

Plany Inwestycyjne AXA Plany Inwestycyjne AXA Plan Inwestycyjny AXA ze składką podstawową opłacaną regularnie Plan Inwestycyjny AXA PREMIA ze składką podstawową opłacaną regularnie Plan Inwestycyjny AXA PLUS ze składkę podstawową

Bardziej szczegółowo

Czas trwania umowy umowa jest zawierana na czas nieoznaczony

Czas trwania umowy umowa jest zawierana na czas nieoznaczony Multi PIN AEGON 2.1 Parametry podstawowe Zakres Ubezpieczenia: Śmierć Ubezpieczonego Dożycie przez Ubezpieczonego do stu lat Śmierć NW (przez pierwsze 3 lata polisowe) Czas trwania umowy umowa jest zawierana

Bardziej szczegółowo

Aneks nr 5 z dnia 7 lutego 2012 roku

Aneks nr 5 z dnia 7 lutego 2012 roku do Ogólnych warunków ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi Generali OmniProfit ze składką regularną zatwierdzonych Uchwałą Zarządu Towarzystwa NR GL/Ob./2/10/2009 1 Niniejszym

Bardziej szczegółowo

Aneks nr 4 z dnia 16 lutego 2011 roku

Aneks nr 4 z dnia 16 lutego 2011 roku DO OGÓLNYCH WARUNKÓW UBEZPIECZENIA NA YCIE Z UBEZPIECZENIOWYMI FUNDUSZAMI KAPITAŁOWYMI GENERALI BENEFICIO ZE SKŁADKÑ REGULARNÑ ZATWIERDZONYCH UCHWAŁÑ ZARZÑDU TOWARZYSTWA NR GL/ob./2/10/2009 1 Niniejszym

Bardziej szczegółowo

KARTA PARAMETRÓW UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ REGULARNĄ POLISA DŁUGOTERMINOWEGO OSZCZĘDZANIA

KARTA PARAMETRÓW UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ REGULARNĄ POLISA DŁUGOTERMINOWEGO OSZCZĘDZANIA UI/KP/397/397004/10-2014/A KARTA PARAMETRÓW UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ REGULARNĄ POLISA DŁUGOTERMINOWEGO OSZCZĘDZANIA Kod duktu 397, numer statystyczny 397004

Bardziej szczegółowo

KARTA PARAMETRÓW UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ JEDNORAZOWĄ POLISA DŁUGOTERMINOWEGO INWESTOWANIA

KARTA PARAMETRÓW UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ JEDNORAZOWĄ POLISA DŁUGOTERMINOWEGO INWESTOWANIA UI/KP/398/398005/06-2015/B KARTA PARAMETRÓW UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ JEDNORAZOWĄ POLISA DŁUGOTERMINOWEGO INWESTOWANIA Kod duktu 398, numer statystyczny

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM MULTI PIN AEGON 2008 PLUS REGULAMIN FUNDUSZY

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM MULTI PIN AEGON 2008 PLUS REGULAMIN FUNDUSZY OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM MULTI PIN AEGON 2008 PLUS REGULAMIN FUNDUSZY OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM

Bardziej szczegółowo

KARTA PARAMETRÓW UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ REGULARNĄ PRACOWNICZY PROGRAM OSZCZĘDNOŚCIOWY PRO

KARTA PARAMETRÓW UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ REGULARNĄ PRACOWNICZY PROGRAM OSZCZĘDNOŚCIOWY PRO UI/KP/350/302550/01-2016/T KARTA PARAMETRÓW UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ REGULARNĄ PRACOWNICZY PROGRAM OSZCZĘDNOŚCIOWY PRO Kod duktu 350, numer statystyczny

Bardziej szczegółowo

KARTA PARAMETRÓW UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ JEDNORAZOWĄ DLA KLIENTÓW BANKU BPH S.A.

KARTA PARAMETRÓW UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ JEDNORAZOWĄ DLA KLIENTÓW BANKU BPH S.A. UI/KP/380/380002/04-2015/A KARTA PARAMETRÓW UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ JEDNORAZOWĄ DLA KLIENTÓW BANKU BPH S.A. PREMIUM PROFIT Kod produktu 380, numer statystyczny

Bardziej szczegółowo

MetLife Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie i Reasekuracji S.A.

MetLife Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie i Reasekuracji S.A. MetLife Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie i Reasekuracji S.A. Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego Niniejsze sprawozdanie zostało sporządzone na podstawie Rozporządzenia Ministra

Bardziej szczegółowo

KARTA PARAMETRÓW UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ REGULARNĄ POLISA OSZCZĘDNOŚCIOWA HORYZONT

KARTA PARAMETRÓW UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ REGULARNĄ POLISA OSZCZĘDNOŚCIOWA HORYZONT UI/KP/318/318002/01-2016/C KARTA PARAMETRÓW UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ REGULARNĄ POLISA OSZCZĘDNOŚCIOWA HORYZONT Kod duktu 318, numer statystyczny 318002

Bardziej szczegółowo

Program Inwestycyjny In Plus

Program Inwestycyjny In Plus PRODUKT NA JAKI OKRES ZAWIERANA JEST UMOWA? DLA KOGO? MINIMALNA SKŁADKA W JAKI SPOSÓB OTWORZYĆ IN PLUS? GDZIE MOŻNA ZŁOŻYĆ WNIOSEK? DOSTĘPNE UBEZPIECZENIOWE FUNDUSZE KAPITAŁOWE (UFK): W FUNDUSZE JAKICH

Bardziej szczegółowo

KARTA PARAMETRÓW UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ JEDNORAZOWĄ DLA KLIENTÓW BANKU BPH S.A.

KARTA PARAMETRÓW UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ JEDNORAZOWĄ DLA KLIENTÓW BANKU BPH S.A. UI/KP/380/380001/05-2014/O KARTA PARAMETRÓW UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ JEDNORAZOWĄ DLA KLIENTÓW BANKU BPH S.A. PREMIUM PROFIT produktu 380, numer statystyczny

Bardziej szczegółowo

KARTA PARAMETRÓW UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ REGULARNĄ POLISA DŁUGOTERMINOWEGO OSZCZĘDZANIA

KARTA PARAMETRÓW UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ REGULARNĄ POLISA DŁUGOTERMINOWEGO OSZCZĘDZANIA UI/KP/99/9900/01-201/A KARTA PARAMETRÓW UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ REGULARNĄ POLISA DŁUGOTERMINOWEGO OSZCZĘDZANIA duktu 99, numer statystyczny 9900 Tabela

Bardziej szczegółowo

Regulamin Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych

Regulamin Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych Regulamin Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych zarządzanych przez Skandia Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. oferowanych do umów ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym (RE-150120-DB)

Bardziej szczegółowo

Wyceny funduszy - oferta dla klientów indywidualnych

Wyceny funduszy - oferta dla klientów indywidualnych FUNDUSZE AKCYJNE Allianz Akcji (Allianz FIO) TFI ALLIANZ Polska 17.09.15 147,95 PLN -1,12-4,40-5,25-9,63-4,70-12,97 47,49 Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek (Allianz FIO) TFI ALLIANZ Polska 17.09.15

Bardziej szczegółowo

Ubez piecz enie ersalne saln D am a en e t n ow o a a S t S rat ra eg e i g a

Ubez piecz enie ersalne saln D am a en e t n ow o a a S t S rat ra eg e i g a Ubezpieczenie Uniwersalne Diamentowa Strategia 17 październik 2012 Diamentowa Strategia pozwoli Ci zabezpieczyć finansowo rodzinę przed utratą głównych dochodów w przypadku: inwalidztwa, poważnego zachorowania,

Bardziej szczegółowo

OPIS Negocjator V. Załącznik nr 1 do Regulaminu Promocji Negocjator V

OPIS Negocjator V. Załącznik nr 1 do Regulaminu Promocji Negocjator V Załącznik nr 1 do Regulaminu Promocji Negocjator V OPIS Negocjator V I. Negocjator V jest produktem finansowym, stanowiącym połączenie terminowej lokaty oszczędnościowej zawartej z Getin Noble Bank S.A.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych

Regulamin Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych Regulamin Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych zarządzanych przez Vienna Life TU na Życie S.A. Vienna Insurance Group oferowanych do umów ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym

Bardziej szczegółowo

W OWU wprowadza się następujące zmiany: 1. W Artykule IX: 1) dodaje się ust. 7 i 8 o następującej treści:

W OWU wprowadza się następujące zmiany: 1. W Artykule IX: 1) dodaje się ust. 7 i 8 o następującej treści: Aneks nr 7 z dnia 8 kwietnia 2013 roku do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi Generali OmniProfit ze składką jednorazową zatwierdzonych Uchwałą Zarządu

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA INWESTYCYJNA FUNDUSZY

STRATEGIA INWESTYCYJNA FUNDUSZY STRATEGIA INWESTYCYJNA FUNDUSZY Załącznik nr 1 z 1 do Regulaminu stanowiącego załącznik nr 2 z 2 do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia indywidualnego na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym

Bardziej szczegółowo

Regulamin Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych

Regulamin Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych Regulamin Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych zarządzanych przez Skandia Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. oferowanych do umów ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym (RE-050530-ZM-150120)

Bardziej szczegółowo

Regulamin. Regulamin Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych Wykaz Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych

Regulamin. Regulamin Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych Wykaz Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych Regulamin Regulamin Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych Wykaz Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych 03 REGULAMIN UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH WYKAZ UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH

Bardziej szczegółowo

Karta produktu Indywidualne Ubezpieczenie Uniwersalne DIAMENTOWA STRATEGIA

Karta produktu Indywidualne Ubezpieczenie Uniwersalne DIAMENTOWA STRATEGIA Karta produktu Indywidualne Ubezpieczenie Uniwersalne DIAMENTOWA STRATEGIA 1. Opis i charakter produktu Ubezpieczenie bezterminowe o charakterze ochronno-inwestycyjnym łączące szeroki zakres ochrony ubezpieczeniowej

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA INWESTYCYJNA FUNDUSZY

STRATEGIA INWESTYCYJNA FUNDUSZY STRATEGIA INWESTYCYJNA FUNDUSZY Załącznik nr 1 z 1 do Regulaminu stanowiącego załącznik nr 2 z 2 do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia indywidualnego na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE AKCJI POLSKICH - DUŻYCH SPÓŁEK. Investor Akcji Dużych Spółek Fundusz Inwestycyjny Otwarty PLN DWS 3

FUNDUSZE AKCJI POLSKICH - DUŻYCH SPÓŁEK. Investor Akcji Dużych Spółek Fundusz Inwestycyjny Otwarty PLN DWS 3 FUNDUSZE AKCJI POLSKICH - DUŻYCH SPÓŁEK Investor Akcji Dużych Spółek Fundusz Inwestycyjny Otwarty PLN DWS 3 Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji Skarbiec Akcja PLN SKAR 3 FUNDUSZE AKCJI

Bardziej szczegółowo

Nordea Life & Pensions. Nordea Efekt. Grupowe ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym ze składką regularną Nordea Efekt

Nordea Life & Pensions. Nordea Efekt. Grupowe ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym ze składką regularną Nordea Efekt Nordea Life & Pensions Nordea Efekt Grupowe ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym ze składką regularną Nordea Efekt Zakres szkolenia: Produkt Nordea Efekt Ubezpieczeniowe Fundusze

Bardziej szczegółowo

Regulamin. Regulamin Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych

Regulamin. Regulamin Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeñ na ycie S.A. 90-520 ódÿ, ul. Gdañska 132 tel. 42 63 44 700, fax 42 63 77 430 S¹d Rejonowy dla odzi - Œródmieœcia w odzi KRS 0000005751, NIP 554-100-15-22 Kapita³ zak³adowy

Bardziej szczegółowo

Indywidualne Ubezpieczenie Posagowe Kolorowa Przyszłość. 15 listopada 2013

Indywidualne Ubezpieczenie Posagowe Kolorowa Przyszłość. 15 listopada 2013 Indywidualne Ubezpieczenie Posagowe Kolorowa Przyszłość 15 listopada 2013 Czy zastanawiałeś się nad przyszłością swojego dziecka? Kto lub co zdecyduje o tym, kim ono zostanie w dorosłym życiu? Czy kiedy

Bardziej szczegółowo

Wyceny funduszy - oferta private banking

Wyceny funduszy - oferta private banking FUNDUSZE AKCYJNE AGIO Globalny (AGIO SFIO) TFI AGIOFUNDS Globalne 20.06.16 927,23 PLN -4,04-0,61 0,74-5,96-4,04-11,14-7,30 AGIO Globalny (EUR) (AGIO SFIO) TFI AGIOFUNDS Globalne 20.06.16 209,99 EUR -4,51-3,26-1,20-11,54-7,51-20,15-8,52

Bardziej szczegółowo

Aegon Portfel Funduszy

Aegon Portfel Funduszy Ogólne warunki dodatkowego ubezpieczenia na życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Aegon Portfel Funduszy Regulaminy Funduszy Ogólne warunki dodatkowego ubezpieczenia na życie z Ubezpieczeniowym

Bardziej szczegółowo

Plan Inwestycyjny Duo

Plan Inwestycyjny Duo Plan Inwestycyjny Duo Składki, wiek zawarcia Składka podstawowa jednorazowa minimum 10 000 zł z możliwością dopłaty w ciągu pierwszych 12 miesięcy polisy Składka dodatkowa płatna od 2. roku polisy w dowolnym

Bardziej szczegółowo

Obowiązuje od 5 grudnia 2013 roku

Obowiązuje od 5 grudnia 2013 roku KP KARTA PARAMETRÓW Kod produktu 302, numer statystyczny 302001 Tabela opłat Ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym ze składką regularną dla klientów Alior Bank Spółka Akcyjna

Bardziej szczegółowo

Regulamin. Regulamin Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych

Regulamin. Regulamin Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeñ na ycie S.A. 90-520 ódÿ, ul. Gdañska 132 tel. 42 63 44 700, fax 42 63 77 430 S¹d Rejonowy dla odzi - Œródmieœcia w odzi KRS 0000005751, NIP 554-100-15-22 Kapita³ zak³adowy

Bardziej szczegółowo

Global Selection Ubezpieczenie na życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym ze Składką Regularną

Global Selection Ubezpieczenie na życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym ze Składką Regularną Karta Produktu Global Selection Ubezpieczenie na życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym ze Składką Regularną Ubezpieczający Jesteś osobą, która zawiera Umowę i ma obowiązek wpłacać składki, ale

Bardziej szczegółowo

Skandia Grand Ubezpieczenie na życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym ze Składką Jednorazową

Skandia Grand Ubezpieczenie na życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym ze Składką Jednorazową Karta Produktu Skandia Grand Ubezpieczenie na życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym ze Składką Jednorazową Ubezpieczający Jesteś osobą, która zawiera Umowę i ma obowiązek wpłacać składki, ale

Bardziej szczegółowo

bankowoscosobista.bph.pl PRZEWODNIK KLIENTA PROGRAMY INWESTYCYJNO- -UBEZPIECZENIOWE

bankowoscosobista.bph.pl PRZEWODNIK KLIENTA PROGRAMY INWESTYCYJNO- -UBEZPIECZENIOWE bankowoscosobista.bph.pl PRZEWODNIK KLIENTA PROGRAMY INWESTYCYJNO- -UBEZPIECZENIOWE POZNAJ CECHY PROGRAMÓW INWESTYCYJNO-UBEZPIECZENIOWYCH DOSTĘPNYCH W OFERCIE BANKU BPH. PROGRAMY PROWADZONE SĄ POD PARASOLEM

Bardziej szczegółowo

I. GŁÓWNE INFORMACJE DOTYCZĄCE UMOWY

I. GŁÓWNE INFORMACJE DOTYCZĄCE UMOWY Karta Produktu Strateg Ubezpieczenie na życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym ze Składką Jednorazową Ubezpieczający: Jest osobą, która zawiera Umowę i ma obowiązek wpłacać składki, ale też ma

Bardziej szczegółowo

I. GŁÓWNE INFORMACJE DOTYCZĄCE UMOWY

I. GŁÓWNE INFORMACJE DOTYCZĄCE UMOWY Karta Produktu Skandia Grand Plus Ubezpieczenie na życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym ze Składką Jednorazową Ubezpieczający Jesteś osobą, która zawiera Umowę i ma obowiązek wpłacać składki,

Bardziej szczegółowo

I. GŁÓWNE INFORMACJE DOTYCZĄCE UMOWY

I. GŁÓWNE INFORMACJE DOTYCZĄCE UMOWY Karta Produktu Vital Ubezpieczenie na życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym ze Składką Regularną Ubezpieczający Jesteś osobą, która zawiera Umowę i ma obowiązek wpłacać składki, ale też ma prawo

Bardziej szczegółowo

Regulamin. Regulamin Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych. Rozdział 2

Regulamin. Regulamin Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych. Rozdział 2 UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. 90-520 Łódź, ul. Gdańska 132 tel. 042 63 44 700, fax 042 63 65 003 Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi KRS 0000005751, NIP 554-100-15-22 Kapitał zakładowy

Bardziej szczegółowo

Wyceny funduszy - oferta private banking

Wyceny funduszy - oferta private banking FUNDUSZE AKCYJNE AGIO Globalny (AGIO SFIO) TFI AGIOFUNDS Globalne 25.08.15 1001,38 PLN 2,25-2,25 2,57 3,62 18,50-6,92 0,11 AGIO Globalny (EUR) (AGIO SFIO) TFI AGIOFUNDS Globalne 25.08.15 240,20 EUR 0,99-4,79

Bardziej szczegółowo

OPIS Summer Saver. Załącznik nr 1 do Regulaminu Promocji Summer Saver

OPIS Summer Saver. Załącznik nr 1 do Regulaminu Promocji Summer Saver Załącznik nr 1 do Regulaminu Promocji Summer Saver OPIS Summer Saver 1. Summer Saver jest produktem finansowym stanowiącym połączenie dowolnego rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego prowadzonego przez

Bardziej szczegółowo

% STOPY ZWROTU 3 M 12 M 36 M 5,6 -0,9 -0,53 -4,24 0,15 -1,77 -4,83 -4,22 -5,95 -5,72 -8,59 -5,37 -2,19 -3,79 -11,12 -6,25 -7,98 -8,35 8,09 -6,2

% STOPY ZWROTU 3 M 12 M 36 M 5,6 -0,9 -0,53 -4,24 0,15 -1,77 -4,83 -4,22 -5,95 -5,72 -8,59 -5,37 -2,19 -3,79 -11,12 -6,25 -7,98 -8,35 8,09 -6,2 W ramach platformy AEGON AKCJI POLSKICH UNIWERSALNE INVESTOR AKCJI -0,9 5,6 43,29 7 QUERCUS AGRESYWNY -4,24-0,53 21,32 5 PKO AKCJI PLUS -1,77 20,52 SUBFUNDUSZ AVIVA INVESTORS POLSKICH AKCJI -4,22-4,83

Bardziej szczegółowo

Subfundusze działające w ramach ING Parasol FIO

Subfundusze działające w ramach ING Parasol FIO Tabela Opłat Funduszy Inwestycyjnych ING obowiązująca dla Uczestników Funduszy, którzy złożyli zlecenie nabycia Jednostek Uczestnictwa za pośrednictwem ING BankOnLine lub Dyspozycji Regularnego Inwestowania

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM MULTI PIN AEGON LOKATA 2008 REGULAMIN FUNDUSZY

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM MULTI PIN AEGON LOKATA 2008 REGULAMIN FUNDUSZY OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM MULTI PIN AEGON LOKATA 2008 REGULAMIN FUNDUSZY OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM

Bardziej szczegółowo

Karta Produktu dla ubezpieczenia na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Nowa Czysta Energia Zysku

Karta Produktu dla ubezpieczenia na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Nowa Czysta Energia Zysku Niniejszy dokument stanowi przykład Karty Produktu przygotowanej w związku z VI subskrypcją ubezpieczenia na życie i dożycie z UFK Nowa Czysta Energia Zysku, uwzględniający kwotę w wysokości 10 tys. zł.

Bardziej szczegółowo

AEGON Bezpieczni Bliscy

AEGON Bezpieczni Bliscy AEGON Bezpieczni Bliscy Przedmiot i zakres ubezpieczenia Przedmiot ubezpieczenia jest: Życie Ubezpieczonego Zakres ubezpieczenia jest: Śmierć Ubezpieczonego Ubezpieczony i Ubezpieczający Ubezpieczony =

Bardziej szczegółowo

Ranking Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych (UFK) Planu Inwestycyjnego AXA

Ranking Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych (UFK) Planu Inwestycyjnego AXA Ranking Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych (UFK) Planu Inwestycyjnego AXA Październik 2009 Indeks Indeks Planu Inwestycyjnego AXA Indeks planu inwestycyjnego AXA (PLN, wykres tygodniowy) 270 250 230

Bardziej szczegółowo

Compensa IKZE. Indywidualne ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym BRP-4012

Compensa IKZE. Indywidualne ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym BRP-4012 Compensa IKZE Indywidualne ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym BRP-4012 1 Oszczędzający Oszczędzający osoba fizyczna, która zawarła z Towarzystwem umowę ubezpieczenia i jest

Bardziej szczegółowo

Dlaczego warto mieć to ubezpieczenie?

Dlaczego warto mieć to ubezpieczenie? QA/FIR/1/2011 STRATEGIA LWA W SKRÓCIE Dlaczego warto mieć to ubezpieczenie? Strategia Lwa to elastyczne ubezpieczenie, które może zapewnić Twoim bliskim ochronę finansową w przypadku Twojej śmierci, a

Bardziej szczegółowo

Karta Produktu. Ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym XYZ

Karta Produktu. Ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym XYZ Klient: Jan Kowalski Karta Produktu Ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym XYZ Ubezpieczyciel: Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie ABC S.A. Agent ubezpieczeniowy: Zbigniew Nowak Karta

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM DOBRY START JUNIORA

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM DOBRY START JUNIORA Strona 1 z 34 OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM DOBRY START JUNIORA zatwierdzone Uchwałą Zarządu Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie Europa S.A. nr 01/09/13

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 4 ZASADY I TERMINY WYCENY JEDNOSTEK FUNDUSZU 4. 1. Wycena Jednostki Funduszu polega na obliczeniu wartości Jednostki UFK.

ROZDZIAŁ 4 ZASADY I TERMINY WYCENY JEDNOSTEK FUNDUSZU 4. 1. Wycena Jednostki Funduszu polega na obliczeniu wartości Jednostki UFK. PKOBP/Regulamin_UFK/06-2015/B REGULAMIN UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH OFEROWANYCH W RAMACH UBEZPIECZEŃ NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM DLA KLIENTÓW PKO BP S.A. Stanowiący integralną

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu Razem Zyskujesz Edycja XII

Regulamin Programu Razem Zyskujesz Edycja XII Regulamin Programu Razem Zyskujesz Edycja XII Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1 Niniejszy Regulamin określa zasady organizacji Programu Razem Zyskujesz Edycja XII, zwanego dalej Programem. 2 Program organizowany

Bardziej szczegółowo

Karta produktu Indywidualne Ubezpieczenie Inwestycyjne ZŁOTA STRATEGIA

Karta produktu Indywidualne Ubezpieczenie Inwestycyjne ZŁOTA STRATEGIA Karta produktu Indywidualne Ubezpieczenie Inwestycyjne ZŁOTA STRATEGIA 1. Opis i charakter produktu Produkt ma przede wszystkim charakter inwestycyjny, a ponadto może być także ofertą o charakterze młodzieżowym

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia na życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym FWR OPTYMALNY PORTFEL. kod: 2013_RBOP_01_v.02

Ogólne Warunki Ubezpieczenia na życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym FWR OPTYMALNY PORTFEL. kod: 2013_RBOP_01_v.02 Ogólne Warunki Ubezpieczenia na życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym FWR OPTYMALNY PORTFEL kod: 2013_RBOP_01_v.02 Ogólne Warunki Ubezpieczenia na życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM AEGON Program Swobodnego Inwestowania

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM AEGON Program Swobodnego Inwestowania OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM AEGON Program Swobodnego Inwestowania OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM AEGON

Bardziej szczegółowo

Tabela Opłat i Limitów do Umów Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Ekologiczny Portfel FIZ. (kod: 2014_EKOP_02_v.

Tabela Opłat i Limitów do Umów Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Ekologiczny Portfel FIZ. (kod: 2014_EKOP_02_v. Tabela Opłat i Limitów do Umów Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Ekologiczny Portfel FIZ (kod: 2014_EKOP_02_v.02) Tabela Opłat i Limitów do Umów Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM Multi PIN AEGON 2.1

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM Multi PIN AEGON 2.1 OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM Multi PIN AEGON 2.1 OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK ŚMIERCI SPOWODOWANEJ NIESZCZĘŚLIWYM WYPADKIEM Multi

Bardziej szczegółowo

Wykaz i Regulaminy UFK

Wykaz i Regulaminy UFK Wykaz i Regulaminy UFK ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. Vienna Insurance Group dostępne w indywidualnych ubezpieczeniach na życie z UFK (stan na dzień

Bardziej szczegółowo

I. GŁÓWNE INFORMACJE DOTYCZĄCE UMOWY

I. GŁÓWNE INFORMACJE DOTYCZĄCE UMOWY Karta Produktu Active Dividend 3 Ubezpieczenie na życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym ze Składką Jednorazową Ubezpieczający Jesteś osobą, która zawiera Umowę i ma obowiązek wpłacać składki,

Bardziej szczegółowo

Zmiany nazw funduszy UFK

Zmiany nazw funduszy UFK Zmiany nazw funduszy UFK Uprzejmie informujemy, że w związku ze zmianą marki ING, z dniem 20 lipca 2015 r. zwrot ING występujący w nazwach wszystkich ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych oraz funduszy

Bardziej szczegółowo

Program inwestycyjny ze składką jednorazową. Ogólne warunki ubezpieczenia. Na dobre i złe. Na wszelki wypadek. Obowiązuje od 1 sierpnia 2013 r.

Program inwestycyjny ze składką jednorazową. Ogólne warunki ubezpieczenia. Na dobre i złe. Na wszelki wypadek. Obowiązuje od 1 sierpnia 2013 r. Program inwestycyjny ze składką jednorazową Ogólne warunki ubezpieczenia Na dobre i złe. Na wszelki wypadek. Obowiązuje od 1 sierpnia 2013 r. OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYMI FUNDUSZAMI

Bardziej szczegółowo

KARTA PRODUKTU COMPENSA PRESTIŻ

KARTA PRODUKTU COMPENSA PRESTIŻ KARTA PRODUKTU COMPENSA PRESTIŻ W niniejszej Karcie produktu zawarte są najważniejsze informacje o indywidualnym ubezpieczeniu na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym Compensa Prestiż. Karta

Bardziej szczegółowo

OPIS FUNDUSZY OF/ULM4/1/2012

OPIS FUNDUSZY OF/ULM4/1/2012 OPIS FUNDUSZY OF/ULM4/1/2012 Spis treści Opis Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego ING Perspektywa 2020 3 Opis Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego ING Perspektywa 2025 6 Opis Ubezpieczeniowego Funduszu

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczający: Ubezpieczyciel:

Ubezpieczający: Ubezpieczyciel: KARTA PRODUKTU ZGODNA Z REKOMENDACJĄ PIU DO WNIOSKU O ZAWARCIE UMOWY UBEZPIECZENIA NR ST900484090 UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ JEDNORAZOWĄ DLA KLIENTÓW BANKU

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM Multi PIN AEGON 2.2

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM Multi PIN AEGON 2.2 OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM Multi PIN AEGON 2.2 REGULAMIN UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH Multi PIN AEGON 2.2 REGULAMIN UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY

Bardziej szczegółowo

Obowiązują od 3.11.2014 r. generali.pl

Obowiązują od 3.11.2014 r. generali.pl Ogólne warunki ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi Komfort Oszczędzania Program Inwestycyjny ze składką jednorazową dla Klientów Banku BPH S.A. Obowiązują od 3.11.2014 r.

Bardziej szczegółowo

Listopad 2011. Nowa Perspektywa II subskrypcja produktu

Listopad 2011. Nowa Perspektywa II subskrypcja produktu Listopad 2011 Nowa Perspektywa II subskrypcja produktu Nowa Perspektywa - charakterystyka produktu Ubezpieczenie z elementami inwestycji Nowa Perspektywa to ubezpieczenia na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA INDYWIDUALNEGO NA ŻYCIE I DOŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM HORYZONT OBLIGACJI

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA INDYWIDUALNEGO NA ŻYCIE I DOŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM HORYZONT OBLIGACJI OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA INDYWIDUALNEGO NA ŻYCIE I DOŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM HORYZONT OBLIGACJI OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA Kod OWU: UB_OLIJ117 Definicje wyjaśniają najważniejsze

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA INDYWIDUALNEGO NA ŻYCIE I DOŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM PORTFEL TRIO

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA INDYWIDUALNEGO NA ŻYCIE I DOŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM PORTFEL TRIO OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA INDYWIDUALNEGO NA ŻYCIE I DOŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM PORTFEL TRIO OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA Kod OWU: UB_OLIJ129 Definicje wyjaśniają najważniejsze

Bardziej szczegółowo

OPIS FUNDUSZY OF/ULM3/1/2013

OPIS FUNDUSZY OF/ULM3/1/2013 OPIS FUNDUSZY OF/ULM3/1/2013 Spis treści Opis Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego ING Perspektywa 2020 3 Opis Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego ING Perspektywa 2025 6 Opis Ubezpieczeniowego Funduszu

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM Multi PIN AEGON 2.1 Premium O OZNACZENIU AFP-OWU-1112

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM Multi PIN AEGON 2.1 Premium O OZNACZENIU AFP-OWU-1112 OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM Multi PIN AEGON 2.1 Premium O OZNACZENIU AFP-OWU-1112 REGULAMINY FUNDUSZY OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM

Bardziej szczegółowo

Karta Produktu. Infolinia: 801 888 000, 22 460 22 22 (koszt połączenia według stawek operatora)

Karta Produktu. Infolinia: 801 888 000, 22 460 22 22 (koszt połączenia według stawek operatora) Karta Produktu Ubezpieczyciel: Skandia Życie TU S.A. z siedzibą w Warszawie 02-677, ul. Cybernetyki 7 Agent ubezpieczeniowy: Idea Bank S.A. z siedzibą w Warszawie 01-208, ul. Przyokopowa 33 Szanowni Państwo!

Bardziej szczegółowo

Karta Produktu. Infolinia: 801 888 000, 22 460 22 22 (koszt połączenia według stawek operatora)

Karta Produktu. Infolinia: 801 888 000, 22 460 22 22 (koszt połączenia według stawek operatora) Karta Produktu Ubezpieczyciel: Skandia Życie TU S.A. z siedzibą w Warszawie 02-677, ul. Cybernetyki 7 Agent ubezpieczeniowy: Idea Bank S.A. z siedzibą w Warszawie 01-208, ul. Przyokopowa 33 Szanowni Państwo!

Bardziej szczegółowo

MULTI PIN AEGON FIRMA

MULTI PIN AEGON FIRMA OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM MULTI PIN AEGON FIRMA O OZNACZENIU IFR-OWU-0513 REGULAMIN FUNDUSZY OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM

Bardziej szczegółowo

Strefa Inwestycji Premium

Strefa Inwestycji Premium Strefa Inwestycji Premium Prezentacja dla Klientów Warszawa, 23 lipca 2015 r. Strefa Inwestycji Premium kluczowe informacje o produkcie UBEZPIECZYCIEL AGENT UBEZPIECZENIOWY UBEZPIECZAJĄCY OFERTA FUNDUSZY

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia na życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Multi Select. kod: 2015_MSL_01_v.01

Ogólne Warunki Ubezpieczenia na życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Multi Select. kod: 2015_MSL_01_v.01 Ogólne Warunki Ubezpieczenia na życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Multi Select kod: 2015_MSL_01_v.01 Prosimy o uważne zapoznanie się z poniższymi Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia. Obramowane

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym FWR Optymalny Portfel na Start. kod: 2014_RBOPS_01_v.

Ogólne Warunki Ubezpieczenia na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym FWR Optymalny Portfel na Start. kod: 2014_RBOPS_01_v. Ogólne Warunki Ubezpieczenia na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym FWR Optymalny Portfel na Start kod: 2014_RBOPS_01_v.01 Prosimy o uważne zapoznanie się z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA INDYWIDUALNEGO NA ŻYCIE I DOŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM PORTFEL TRIO

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA INDYWIDUALNEGO NA ŻYCIE I DOŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM PORTFEL TRIO OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA INDYWIDUALNEGO NA ŻYCIE I DOŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM PORTFEL TRIO OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA Kod OWU: UB_OLIJ129 Definicje wyjaśniają najważniejsze

Bardziej szczegółowo

Fundusz & Perspektywa. 2. Pozostałe terminy użyte w Regulaminie mają znaczenie nadane im w OWU.

Fundusz & Perspektywa. 2. Pozostałe terminy użyte w Regulaminie mają znaczenie nadane im w OWU. UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. 90-520 Łódź, ul. Gdańska 132 tel. 042 63 44 700, fax 042 63 44 730 Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi KRS 0000005751, NIP 554-100- 15-22 Kapitał zakładowy

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW1) z dnia 23 maja 2011 r. w sprawie rocznych i półrocznych sprawozdań ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW1) z dnia 23 maja 2011 r. w sprawie rocznych i półrocznych sprawozdań ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego Dziennik Ustaw Nr 115 6974 Elektronicznie podpisany przez Jaroslaw Deminet Data: 2011.06.07 14:45:36 +02'00' Poz. 666 666 w. rcl.go v.p l ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW1) z dnia 23 maja 2011 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia Plan Inwestycyjny AXA Premia

Ogólne warunki ubezpieczenia Plan Inwestycyjny AXA Premia inwestycje Ogólne warunki ubezpieczenia Plan Inwestycyjny AXA Premia ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi ze składką podstawową opłacaną regularnie indeks PRE/08/07/18 Ogólne

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia Plan Inwestycyjny AXA Premia

Ogólne warunki ubezpieczenia Plan Inwestycyjny AXA Premia inwestycje Ogólne warunki ubezpieczenia Plan Inwestycyjny AXA Premia ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi ze składką podstawową opłacaną regularnie indeks PRE/08/07/18 Ogólne

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIE DODATKOWE NA WYPADEK TRWAŁEGO USZCZERBKU NA ZDROWIU W WYNIKU NIESZCZĘŚLIWEGO WYPADKU

UBEZPIECZENIE DODATKOWE NA WYPADEK TRWAŁEGO USZCZERBKU NA ZDROWIU W WYNIKU NIESZCZĘŚLIWEGO WYPADKU UMOWA GŁÓWNA 1. Czy możliwe jest opłacania składek dodatkowych w okresie zawieszenia opłacania składki regularnej? 2. Kiedy dojdzie do upadku polisy w wyniku zaległości w opłacaniu składki regularnej?

Bardziej szczegółowo

Karta Produktu. zgodna z Rekomendacją PIU. dla ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym XYZ

Karta Produktu. zgodna z Rekomendacją PIU. dla ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym XYZ Karta Produktu zgodna z Rekomendacją PIU dla ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym XYZ Ubezpieczony Klient: Jan Kowalski Ubezpieczyciel: Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie ABC S.A.

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia na życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym IDEALNY FUNDUSZ PLUS

Ogólne Warunki Ubezpieczenia na życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym IDEALNY FUNDUSZ PLUS Ogólne Warunki Ubezpieczenia na życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym IDEALNY FUNDUSZ PLUS Prosimy o uważne zapoznanie się z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia na życie z Ubezpieczeniowym Funduszem

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM Aegon Program Inwestycyjny EURO/DOLAR o oznaczeniu PLED-OWU-0315

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM Aegon Program Inwestycyjny EURO/DOLAR o oznaczeniu PLED-OWU-0315 OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM Aegon Program Inwestycyjny EURO/DOLAR o oznaczeniu PLED-OWU-0315 REGULAMIN UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH Aegon Program

Bardziej szczegółowo

( w zł) Okres poprzedni Okres bieżący

( w zł) Okres poprzedni Okres bieżący I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU ( w zł) Okres poprzedni Okres bieżący I. Aktywa 0 24 946 694 1. Lokaty 0 24 946 694 2. Środki pieniężne 0 0 3. Należności, w tym 0 0 3.1. Z tytułu zbycia składników portfela inwestycyjnego

Bardziej szczegółowo

Tabela Opłat i Limitów

Tabela Opłat i Limitów kod: 2013_BOP_02_v.03 Tabela Opłat i Limitów o Umów Ubezpieczenia na życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym FW OPTYALNY POTFEL przyjęta Uchwałą Zarządu Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie Europa S.A.

Bardziej szczegółowo

WARUNKI UBEZPIECZENIA GRUPOWEGO NA ŻYCIE I DOŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM DB INWESTUJ W PRZYSZŁOŚĆ - STABILNY WZROST VIII

WARUNKI UBEZPIECZENIA GRUPOWEGO NA ŻYCIE I DOŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM DB INWESTUJ W PRZYSZŁOŚĆ - STABILNY WZROST VIII WARUNKI UBEZPIECZENIA GRUPOWEGO NA ŻYCIE I DOŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM DB INWESTUJ W PRZYSZŁOŚĆ - STABILNY WZROST VIII Kod warunków: DB_OGIR131 WARUNKI UBEZPIECZENIA Definicje wyjaśniają

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH I. REGULAMIN UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO PORTFEL KONSERWATYWNY

REGULAMIN UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH I. REGULAMIN UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO PORTFEL KONSERWATYWNY BENEFIA TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ NA ŻYCIE VIENNA INSURANCE GROUP ZAŁĄCZNIK NR 2 DO OGÓLNYCH WARUNKÓW GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM msaver PLUS REGULAMIN UBEZPIECZENIOWYCH

Bardziej szczegółowo

Klasyfikacja funduszy inwestycyjnych otwartych oraz specjalistycznych funduszy inwestycyjnych otwartych (stan na 31.10.2007)

Klasyfikacja funduszy inwestycyjnych otwartych oraz specjalistycznych funduszy inwestycyjnych otwartych (stan na 31.10.2007) Klasyfikacja funduszy inwestycyjnych otwartych oraz specjalistycznych funduszy inwestycyjnych otwartych (stan na 31.10.2007) FUNDUSZE AKCJI Fundusze akcji - rynku krajowego AIG Akcji Allianz Akcji Arka

Bardziej szczegółowo

Suma kwot: 1 PLN + Indywidualny Stan Funduszu. Suma kwot: 2500 PLN + Indywidualny Stan Funduszu

Suma kwot: 1 PLN + Indywidualny Stan Funduszu. Suma kwot: 2500 PLN + Indywidualny Stan Funduszu KARTA PRODUKTU UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ JEDNORAZOWĄ DLA KLIENTÓW BANKU BPH S.A. PREMIUM PROFIT (380003) Do wniosku o zawarcie umowy ubezpieczenia nr ST900493454

Bardziej szczegółowo