Multi Program INwestycyjny AEGON 2008

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Multi Program INwestycyjny AEGON 2008"

Transkrypt

1 Plus WARUNKI Program INwestycyjny AEGON Program INwestycyjny AEGON Plus 1

2 Plus WARUNKI TYP Indywidualne ubezpieczenie na Ŝycie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym ze składką regularną. Długoterminowy produkt oszczędnościowo - inwestycyjny Składka regularna i dodatkowa inwestowana na oddzielnych subkontach Inwestycja i ochrona Czytelne koszty wyszczególnione na polisie 2

3 Plus WARUNKI PRZEDMIOT UBEZPIECZENIA 1. śycie UBEZPIECZONEGO W ZAKRESIE: ŚMIERĆ UBEZPIECZONEGO 2. DOśYCIE PRZEZ UBEZPIECZONEGO DO 100 LAT 3

4 Plus WARUNKI WARUNKI ubezpieczony = ubezpieczający wiek wstępu: lat w dniu podpisania wniosku umowa bezterminowa umowa trwa maksymalnie do ukończenia 100 lat przez ubezpieczonego 4

5 Plus WARUNKI 5 SKŁADKA SKŁADKA REGULARNA płatna rocznie lub miesięcznie minimalna miesięczna minimalna roczna maksymalna miesięczna maksymalna roczna SKŁADKA DODATKOWA płatna w dowolnym czasie minimalna: PLN PIN AEGON PIN AEGON Plus

6 Plus WARUNKI SKŁADKA MoŜliwość zmiany wysokości składki przez ubezpieczonego - skutkuje od najbliŝszej rocznicy polisy, zmiana potwierdzana aneksem do polisy - dyspozycja pisemna na co najmniej 30 dni przed rocznicą polisy MOśLIWOŚCI ZMIANY WYSOKOŚCI SKŁADKI 1. obniŝenie składki od 2 rocznicy polisy minimalnie do kwoty składki zadeklarowanej we wniosku o zawarcie umowy (obniŝenie moŝliwe jest tylko po wcześniejszym podwyŝszeniu składki) 6 2. podwyŝszenie składki w kaŝdym czasie

7 Plus WARUNKI 34 STATUS POLISY OPŁACONEJ () Osiągnięcie powoduje brak obowiązku wpłaty kolejnych składek regularnych = suma składek regularnych naleŝnych za okres: - 5 lat (według wysokości składki zadeklarowanej we wniosku) dla Przykład: składka 300 zł miesięcznie: = zł - 10 lat (według wysokości składki zadeklarowanej we wniosku) dla Plus Przykład: składka 200 zł miesięcznie: = zł MoŜliwość nadpłaty składki regularnej W przypadku zmiany wysokości składki - nie zmienia się

8 Plus WARUNKI SKŁADKA ODDZIELNE SUBKONTA DLA SKŁADEK REGULARNYCH Subkonto Składek Regularnych Po opłaceniu naleŝnych składek regularnych za 1 rok DLA SKŁADEK DODATKOWYCH 7 Po osiągnięciu Statusu Polisy Opłaconej (5 lat -, 10 lat - Plus) składki regularne Subkonto Składek Dodatkowych Wartość Rachunku Ubezpieczającego

9 Plus WARUNKI MINIMALNA WARTOŚĆ SUBKONTA SKŁADEK REGULARNYCH Kwota wymagana do utrzymania w mocy umowy ubezpieczenia. MWSSR = PLN Ubezpieczający jest zobowiązany od chwili osiągnięcia Statusu Polisy Opłaconej utrzymywać na Subkoncie Składek Regularnych środki nie schodzące poniŝej wartości PLN. W przypadku spadku środków poniŝej MWSSR ubezpieczający zobowiązany jest dopłacić róŝnicę w okresie prolongaty. 9

10 Plus WARUNKI 10 ZAWIESZENIE OPŁACANIA SKŁADEK z dowolnej przyczyny na wniosek moŝliwe od 2 rocznicy polisy na okres do 12 miesięcy nie częściej niŝ 1 raz w okresie kolejnych 5 lat wymagany wniosek o zawieszenie opłacania składek co najmniej na 30 dni przed datą zawieszenia powoduje wydłuŝenie okresu obowiązywania opłaty likwidacyjnej o 1 rok nie moŝna zawiesić w okresie prolongaty

11 Plus WARUNKI OKRES PROLONGATY MA ZASTOSOWANIE GDY: 1. Składka Regularna nie została zapłacona w wysokości i czasie ustalonym w polisie. 2. Wartość Subkonta Składek Regularnych od momentu osiągnięcia Statusu Polisy Opłaconej jest niŝsza od dopuszczalnej Minimalnej Wartości Subkonta Składek Regularnych (MWSSR = PLN) Czas trwania Okresu Prolongaty: 60 dni. 11

12 Plus WARUNKI OKRES WZNOWIENIA Po okresie prolongaty, jeśli aktywa zgromadzone na subkoncie składek dodatkowych są wystarczające do uzupełnienia kwoty na subkoncie składek regularnych, aktywa w wysokości niezbędnej do osiągnięcia są transferowane z subkonta składek dodatkowych do subkonta składek regularnych bez dodatkowych czynności Ubezpieczającego. 12

13 Plus WARUNKI OKRES WZNOWIENIA Wznowienie moŝliwe w okresie do 150 dni (łącznie z okresem prolongaty): - Wniosek - Wpłata kwoty wypłaconej przez AEGON w związku z wygaśnięciem umowy i uzupełnienie zaległości w składkach lub uzupełnienie wartości Subkonta Składek Regularnych do wymaganej minimalnej kwoty ( w terminie 7 dni od akceptacji wniosku o wznowienie) - Z aktywów pobrana zostaje opłata za wznowienie: 200 zł - Z aktywów pobrana kwota wynikająca z róŝnicy cen sprzedaŝy i nabycia jednostek uczestnictwa. 13

14 Plus WARUNKI OKRES WZNOWIENIA - Anulowana zostaje wcześniej pobrana (przy wypłacie środków) opłata likwidacyjna i od wykupu - Pobrane zostają opłaty naleŝne za okres od daty wygaśnięcia do daty wznowienia umowy. - Pełna ochrona ubezpieczeniowa w okresie od wygaśnięcia do wznowienia umowy. 14

15 Plus WARUNKI ODSTĄPIENIE OD - moŝliwe w terminie 60 dni od daty zawarcia umowy - pisemne oświadczenie klienta o odstąpieniu od umowy - Wypłata Wartości Rachunku Ubezpieczającego według wyceny z najpóźniej 7 Dnia Wyceny licząc od daty zaakceptowania przez Towarzystwo oświadczenia klienta o odstąpieniu od umowy - zwrot wcześniej pobranych opłat (z wyjątkiem części opłaty za ryzyko za wykorzystany okres ochrony), za przewalutowanie - zysk z inwestycji podatek od dochodów kapitałowych 15

16 Plus WARUNKI SUMA UBEZPIECZENIA SUMA UBEZPIECZENIA: suma wpłaconych składek regularnych za okres do osiągnięcia zmniejszona o sumę dokonanych wypłat częściowych z subkonta składek regularnych 16

17 Plus WARUNKI ŚWIADCZENIE (do ukończenia 66 roku Ŝycia Ubezpieczonego) W PRZYPADKU ŚMIERCI UBEZPIECZONEGO WYPŁACANA JEST WYśSZA Z WARTOŚCI: SUMA UBEZPIECZENIA + Subkonto Składek Dodatkowych lub 100 % Wartości Rachunku Ubezpieczającego, czyli Subkonto Składek Regularnych + Subkonto Składek Dodatkowych 17

18 Plus WARUNKI ŚWIADCZENIE (po ukończeniu 66 roku Ŝycia Ubezpieczonego) W PRZYPADKU ŚMIERCI wypłacane jest łącznie: 101 % wartości Subkonta Składek Regularnych 100 % wartości Subkonta Składek Dodatkowych 18

19 Plus WARUNKI ŚWIADCZENIE (w przypadku doŝycia - niezaleŝne od wieku ubezpieczonego) W PRZYPADKU DOśYCIA PRZEZ UBEZPIECZONEGO 100 LAT WYPŁACANA JEST: Wartość Rachunku Ubezpieczającego, czyli: 100 % wartości Subkonta Składek Regularnych 100 % wartości Subkonta Składek Dodatkowych 19

20 Plus WARUNKI ŚWIADCZENIE WYPŁACANE: uprawnionemu - śmierć ubezpieczonego ubezpieczonemu - doŝycie do 100 lat Po wypłacie świadczenia umowa rozwiązuje się. Od wypłaconej Wartości Rachunku, jeŝeli został osiągnięty zysk, zostaje potrącony zryczałtowany podatek dochodowy od osób fizycznych (19%). 20

21 Plus WARUNKI ŚWIADCZENIE - opcje ZALEśNIE OD WYBORU OPCJI PRZEZ UBEZPIECZONEGO ŚWIADCZENIE MOśE BYĆ WYPŁACONE: UPRAWNIONEMU BEZ WZGLĘDU NA JEGO WIEK PO OSIĄGNIĘCIU PRZEZ UPOSAśONEGO 18 r.ŝ. Polisa trwa do 18 r.ŝ. UposaŜonego - pobierana jest tylko opłata administracyjna Aktywa umieszczane są w funduszu o niskim poziomie ryzyka inwestycyjnego 21

22 Plus WARUNKI Składka regularna i dodatkowa mogą podlegać odrębnej strategii inwestycyjnej poprzez dokonywanie odrębnych alokacji i transferów dla obydwu subkont. LIMITY ŁĄCZNE DLA OBU SUBKONT: - Po 12 razy w roku polisowym bezpłatny transfer i zmiana alokacji środków - Limit 4 zleceń zmiany alokacji i 4 zleceń transferów w formie dokumentu papierowego np. pocztą lub faxem. Pozostałe moŝliwe przez Internet - aplikacja TWÓJ RACHUNEK 22

23 Plus WARUNKI Szeroki portfel funduszy Dostęp do funduszy zagranicznych MoŜliwe osobne alokacje dla subkonta składek regularnych i dodatkowych. W kaŝdym czasie moŝliwe odrębne wskazanie alokacji dla subkonta składek dodatkowych Konieczne wskazanie przez klienta w formularzu, którego subkonta dotyczy alokacja i transfer. 23

24 Plus WARUNKI FUNDUSZE POLSKIE Rodzaj Funduszu Fundusze Rynku PienięŜnego Skarbiec - Kasa UniWIBID Nazwa Funduszu Fundusze Obligacji Fundusze Stabilnego Wzrostu Arka BZ WBK Obligacji Skarbiec - Depozytowy Arka BZ WBK Stabilnego Wzrostu Legg Mason Senior Skarbiec - III Filar Arka BZ WBK ZrównowaŜony Fundusze ZrównowaŜone Legg Mason ZrównowaŜony Środkowoeuropejski Noble Mieszany PLN Fundusze Funduszy UniKorona ZrównowaŜony Portfel Aktywnej Alokacji Arka BZ WBK Akcji Legg Mason Akcji Fundusze Akcji Noble Akcji Skarbiec - Akcja UniKorona Akcje AEGON Bessa Fundusze Sektorowe i Inwestycji Alternatywnych ING Środkowoeuropejski Budownictwa i Nieruchomości Plus Noble Global Return 24 Noble Timingowy

25 Plus WARUNKI FUNDUSZE ZAGRANICZNE Rodzaj Funduszu Nazwa Funduszu Fundusze Rynku PienięŜnego Fundusze Obligacji Fundusze Mieszane UFK - Credit Suisse Money Market (EUR) UFK - Credit Suisse Bond (EUR) UFK - AEGON EuroExpress (EUR) Fundusze Akcji Europejskich UFK - AEGON CEE (EUR) UFK - Franklin Mutual European (EUR) EUR Fundusze Akcji Regionalnych Rynków Wschodzących Fundusze Akcji Globalnych UFK - BlackRock Asian Dragon (EUR) UFK - BlackRock Latin American (EUR) UFK - Credit Suisse Equity Eastern Europe (EUR) UFK - BlackRock Global SmallCap (EUR) Fundusze Akcji Globalnych Rynków Wschodzących UFK - Templeton Emerging Markets (EUR) UFK - AEGON Climate Change (EUR) Fundusze Sektorowe i Inwestycji Alternatywnych UFK - BlackRock World Gold (EUR) UFK - JPMorgan Highbridge Statistical Market Neutral (EUR) UFK - BlackRock World Mining Fund (EUR) 25

26 Plus WARUNKI FUNDUSZE ZAGRANICZNE Rodzaj Funduszu Nazwa Funduszu Fundusze Rynku PienięŜnego Fundusze Obligacji Globalnych UFK - Credit Suisse Money Market (USD) UFK - Templeton Global Bond (USD) Fundusze Obligacji Globalnych Rynków Wschodzących UFK - Templeton Emerging Markets Bond (USD) Fundusze Mieszane Fundusze Akcji Amerykańskich UFK - Credit Suisse Portfolio Growth (USD) UFK - Franklin U.S. Equity (USD) USD Fundusze Akcji Regionalnych Rynków Wschodzących UFK - HSBC Chinese Equity (USD) UFK - HSBC Indian Equity (USD) UFK - Templeton Asian Growth (USD) UFK - Templeton Latin America (USD) Fundusze Akcji Globalnych UFK - BlackRock Global SmallCap (USD) UFK - Templeton Global (USD) CHF Fundusze Sektorowe i Inwestycji Alternatywnych Fundusze Rynku PienięŜnego Fundusze Akcji UFK - BlackRock World Gold (USD) UFK - BlackRock World Mining (USD) UFK - JPMorgan Highbridge Statistical Market Neutral (USD) UFK - Credit Suisse Money Market (CHF) UFK - Credit Suisse Equity Global Security (CHF) UFK - Credit Suisse Equity Future Energy (CHF) 25

27 Plus WARUNKI 26 Alokacja: określenie procentowego podziału składki między Fundusze. Brak lub błędna dyspozycja: wszystkie środki inwestowane w funduszu o niskim poziomie ryzyka inwestycyjnego Zmiana alokacji: w dowolnym czasie na formularzu AEGON. Zakup jednostek uczestnictwa do 3 dnia wyceny (fundusze złotówkowe) lub do 7 dnia wyceny (fundusze zagraniczne) od wpływu prawidłowo wypełnionego wniosku. Zmiana określona procentowo z dokładnością do 1%. Do kaŝdego wybranego Funduszu naleŝy wskazać min. 10% środków. Zmiana alokacji skutkuje podziałem według nowych wskazań tylko następnych składek, które klient wpłaci. Nie dotyczy juŝ zainwestowanych środków!

28 Plus WARUNKI PRZEWALUTOWANIE Opłaty za przewalutowanie Opłata jest pobierana Brak opłaty Z waluty: Na walutę: Opłata Z waluty: Na walutę: Opłata PLN CHF 0,0015 zł PLN PLN USD EUR 0,0015 zł 0,0015 zł PLN PLN 0 zł USD USD CHF EUR 0,005 zł 0,005 zł USD USD 0 zł USD PLN 0,005 zł EUR CHF 0,005 zł EUR USD 0,005 zł EUR EUR 0 zł EUR CHF PLN USD 0,005 zł 0,005 zł CHF EUR 0,005 zł CHF CHF 0 zł CHF PLN 0,005 zł 27

29 Plus WARUNKI Proces inwestowania składki w fundusze zagraniczne Inwestowana w: Fundusz $ Składka np $ ok PLN PLN CHF ok PLN PLN Fundusz $ Fundusz CHF Fundusz CHF 28 Po decyzji klienta o zainwestowaniu w fundusze zagraniczne (w tym przypadku $ i CHF), składka jest automatycznie zamieniana na walutę wybranego funduszu Fundusz PLN

30 Plus WARUNKI Przykład alokacji PLN w fundusz zagraniczny w USD Zamiana z PLN na USD zł : 3,00 zł = Średni kurs w NBP np.: 1 = 4,00 zł 1 $ = 3,00 zł 1 CHF = 2,50 zł Opłata za przewalutowanie opłata zgodnie z tabelą x 0,0015 zł = 3 zł 666,67 $ 666,67 $ : 10 $ = Cena jednostki 1 j.u. = 10 $ 3 zł : 3,00 zł = 1 $ 1 $ : 10 $ = 66, j.u. 0,1 j.u. 29 Liczba zakupionych j.u. Liczba umorzonych j.u. Zakup jednostek uczestnictwa (w przypadku funduszy walutowych) do 7 dnia wyceny od otrzymania prawidłowo wypełnionego wniosku.

31 Plus WARUNKI 30 Transfer: przeniesienie między Funduszami części lub całości środków zgromadzonych na rachunku. Transfer: w dowolnym czasie na formularzu AEGON Zakup jednostek uczestnictwa: - do 5 dnia wyceny (w przypadku funduszy złotowych) - do 7 dnia wyceny (w przypadku transferów zawierających fundusze w walutach obcych) od wpływu prawidłowo wypełnionego wniosku. Transfer określony procentowo z dokładnością do 1%. Transfer skutkuje przeniesieniem środków zebranych ze składek, które juŝ wpłynęły. Nie dotyczy jakichkolwiek zmian w lokowaniu następnych składek, które wpłyną!

32 Plus WARUNKI Przykład transferu między funduszami walutowymi z EUR na CHF Zamiana EUR x 4,00 zł = zł Średni kurs w NBP np.: Opłata za przewalutowanie z EUR na CHF 1 = 4,00 zł opłata zgodnie z tabelą 1 $ = 3,00 zł 1 CHF = 2,50 zł EUR x 0,005 zł = 100 zł zł : 2,50 zł 100 zł : 2,50 zł = CHF = 40 CHF CHF : 20 CHF = Cena jednostki 1 j.u. = 20 CHF 40 CHF : 20 CHF = 1600 j.u. 2 j.u. Liczba zakupionych j.u. Liczba umorzonych j.u. 31 Zakup jednostek uczestnictwa (w przypadku funduszy walutowych) do 7 dnia wyceny od otrzymania prawidłowo wypełnionego wniosku.

33 Plus WARUNKI Przykład: Klient chce zmienić swój j portfel funduszy i przenieść środki z jednych funduszy do innych (polskiego( 40% i zagranicznego 60%). Portfel A Portfel B PLN (100zł x 100 jednostek) EUR (50 EUR x 100 jednostek) $ ( 15 $ x 200 jednostek) Brak opłat Brak opłat Opłata x = 15 zł TRANSFER ok PLN 1) 40% w fund. PLN 2) 60% w fund. EUR Średni kurs w NBP np.: 1 = 4,00 zł ok PLN (100 zł x 150 jednostek) ok EUR (50 EUR x 112 jednostek) 1 $ = 3,00 zł 32 1 CHF = 2,50 zł

34 Plus WARUNKI KaŜde nowe zlecenie jest przyjmowane do realizacji dopiero po zrealizowaniu poprzedniego zlecenia. Błędne zlecenia wygasają z upływem 14 dni. 33

35 Plus WARUNKI 34 STATUS POLISY OPŁACONEJ () Osiągnięcie powoduje brak obowiązku wpłaty kolejnych składek regularnych = suma składek regularnych naleŝnych za okres: - 5 lat (według wysokości składki zadeklarowanej we wniosku) dla Przykład: składka 300 zł miesięcznie: = zł - 10 lat (według wysokości składki zadeklarowanej we wniosku) dla Plus Przykład: składka 200 zł miesięcznie: = zł MoŜliwość nadpłaty składki regularnej W przypadku zmiany wysokości składki - nie zmienia się

36 Plus WARUNKI WYPŁATA CZĘŚCIOWA Minimalna wypłata częściowa: 1000 zł W kaŝdym czasie i nie częściej niŝ 2 razy w kaŝdym roku polisowym łącznie z obu kont MoŜliwa z subkonta składek regularnych i z subkonta składek dodatkowych WYPŁATA CZĘŚCIOWA - opłaty 35 S.S. REGULARNYCH Z OPŁATĄ LIKWIDACYJNĄ (KWOTA POWYśEJ WOLNA OD OPŁATY LIKWIDACYJNEJ) Z OPŁATĄ OD WYKUPU(1%) WYPŁATA NIE MOśE OBNIśYĆ MINIMALNEJ WARTOŚCI SUBKONTA SKŁADEK REGULARNYCH (6 000 zł) S.S. DODATKOWYCH BEZ OPŁATY LIKWIDACYJNEJ Z OPŁATĄ OD WYKUPU(1%)

37 Plus WARUNKI WYPŁATA CAŁKOWITA MoŜliwa w kaŝdym czasie Wypłacana jest suma aktywów obydwu subkont Pobierane są opłaty: likwidacyjna i od wykupu Powoduje likwidację rachunku i rozwiązanie umowy Czas wypłaty: 7 dni fundusze złotówkowe i 15 dni fundusze zagraniczne (lub mix jednych i drugich) JeŜeli został osiągnięty zysk, zostaje potrącony zryczałtowany podatek dochodowy od osób fizycznych (19%) 36

38 Plus WARUNKI Proces wypłaty środków zgromadzonych na funduszach zagranicznych Fundusz $ Fundusz $ $ Kwota wypłaty: Fundusz CHF CHF PLN Fundusz CHF PLN 37 Fundusz PLN Po decyzji klienta o wypłacie częściowej lub całkowitej z funduszy zagranicznych (w tym przypadku $ i CHF), środki są automatycznie zamieniane na złotówki

39 Plus WARUNKI 38 OPŁATA WSTĘPNA Wyliczana na podstawie kwoty składki i pobierana od aktywów najpóźniej 5-go Dnia Wyceny po zainwestowaniu składki. SKŁADKA REGULARNA: 15% składek regularnych naleŝnych za 1 rok polisowy 0% następne lata SKŁADKA DODATKOWA: 2% składek dodatkowych do osiągnięcia 0% następne wpłaty po osiągnięciu Brak opłaty wstępnej 2% od wpłat dodatkowych dokonanych po osiągnięciu

40 Plus WARUNKI OPŁATA WSTĘPNA C.D. Plus SKŁADKA REGULARNA: 0% składek regularnych przez cały czas trwania umowy SKŁADKA DODATKOWA: 2% składek dodatkowych do momentu wpłacenia 5-letniej składki regularnej 0% następne wpłaty po wpłaceniu 5-letniej składki regularnej Brak opłaty wstępnej 2% od wpłat dodatkowych dokonanych po wpłaceniu 5-letniej składki regularnej 39

41 Plus WARUNKI OPŁATA ADMINISTRACYJNA: (tylko z subkonta składek regularnych pobierana miesięcznie z aktywów): 11,50 zł w umowach ze składką miesięczną 9,0 zł w umowach ze składką roczną OPŁATA ZA ZARZĄDZANIE: 1,95% w skali roku, pobierana miesięcznie od wartości aktywów zainwestowanych w poszczególne fundusze. Dla Plus od 11 roku trwania umowy opłata za zarządzanie zmniejsza się do 1,25%!!! Wyjątki: - w Portfelu Aktywnej Alokacji dodatkowo opłata 0,95% (razem 2,9% w skali roku) Dla Plus od 11 roku trwania umowy opłata całkowita za zarządzanie PAA zmniejsza się do 2,20%. 40

42 Plus WARUNKI OPŁATA OD WYKUPU (całkowitego i częściowego): 1% wartości wypłacanych środków przez cały okres trwania umowy (wypłata całkowita, wypłata częściowa, wypowiedzenie umowy, wygaśnięcie umowy) OPŁATA TRANSAKCYJNA: 15 zł od transferu lub zmiany alokacji środków ponad limity dostępne w kaŝdym roku polisowym OPŁATA ZA WZNOWIENIE: 200 zł pobierana z aktywów po wznowieniu umowy OPŁATA ZA CESJĘ: 0 zł OPŁATA ZA OBNIśENIE SKŁADKI REGULARNEJ: 0 zł 41

43 Plus WARUNKI 42 OPŁATA ZA RYZYKO: Do ukończenia 66 roku Ŝycia: Pobierana tylko w tym miesiącu, w którym na dzień miesięcznicy suma wpłaconych składek regularnych (S.U.) przewyŝsza wartość aktywów subkonta regularnego - liczona od róŝnicy tych dwu kwot, czyli od kwoty ryzyka netto. Pobierana z aktywów tego subkonta Np.: klient lat 35; wartość składek regularnych = pln wartość aktywów subkonta składek regularnych = pln ( ) x 2,1 = 2000 x 2,1 = 4,2 (rocznie) : 12 mies. = 0,35zł Po ukończeniu 66 roku Ŝycia Ubezpieczonego pobierana w kaŝdym miesiącu według procentowego wskaźnika w taryfie i liczona od kwoty całej wartości aktywów subkonta składek regularnych Np.: klient 68 lat; wartość subkonta składek regularnych = zł x 0,06% = 34,2 (rocznie) : 12 mies. = 2,85 zł

44 Plus WARUNKI OPŁATA ZA RYZYKO: Wiek Ubezpieczonego (ukończone pełne lata) Roczna stawka za 1000 zł kwoty ubezpieczenia (PLN) do 35 2, , , ,3 Wiek Ubezpieczonego (ukończone pełne lata) Roczna stawka stanowiąca procent Wartości Subkonta Składek Regularnych (PLN) ,06% ,15% ,36% 43

45 Plus WARUNKI OPŁATA LIKWIDACYJNA (10 lat) Rok polisowy wysokość opłat 1 99% 2 99% 3 80% 4 70% 5 60% 6 50% 7 40% 8 30% 9 20% 10 10% 44

46 Plus WARUNKI Subkonto Składek Regularnych WEJŚCIE W TRAKCIE WYJŚCIE 15% skł. regularnej w 1 1,95% w skali roku - za likwidacyjna przez roku - wstępna zarządzanie 2,90% w skali roku za zarządzanie PAA okres 10 lat od kwoty do wysokości 0 % składki regularnej w kolejnych latach - wstępna za ryzyko - wg. taryf administracyjna 11,5 zł skł. Miesięczna 9.00 zł skł. Roczna 1% od wykupu przez cały okres 45 Subkonto Składek Dodatkowych WEJŚCIE W TRAKCIE WYJŚCIE 1,95% w skali roku - za zarządzanie 2,90% w skali roku za zarządzanie PAA 2% skł. dodatkowej od 1do osiągnięcia wstępna 0 % składki dodatkowej w kolejnych latach - wstępna 1% od wykupu przez cały okres

47 Plus WARUNKI Plus Subkonto Składek Regularnych WEJŚCIE W TRAKCIE WYJŚCIE 0% skł. Regularnej przez cały okres trwania umowy - wstępna 1,95% do 10 roku i 1,25% od 11 roku w skali roku - za zarządzanie 2,90% do 10 roku i 2,20% od 11 roku w skali roku za zarządzanie PAA likwidacyjna przez okres 10 lat od kwoty do wysokości za ryzyko - wg. taryf administracyjna 11,5 zł skł. Miesięczna 9.00 zł skł. Roczna Subkonto Składek Dodatkowych 1% od wykupu przez cały okres WEJŚCIE W TRAKCIE WYJŚCIE 2% skł. dodatkowej do momentu wpłacenia 5-letniej składki 1,95% do 10 roku i 1,25% od 11 roku w skali roku - za zarządzanie 1% od wykupu przez cały okres regularnej, potem 0% - 2,90% do 10 roku i 2,20% wstępna od 11 roku w skali roku za zarządzanie PAA 46

48 Plus WARUNKI do umów Plus 1. TERMINOWE UBEZPIECZENIE NA śycie 2. UBEZPIECZENIE NA WYPADEK ŚMIERCI, CAŁKOWITEGO LUB CZĘŚCIOWEGO TRWAŁEGO INWALIDZTWA WODOWANYCH NW TERMINOWE UBEZPIECZENIE NA śycie - OCHRONA INWESTYCJI Szczegółowe informacje w prezentacji:

49 Plus WARUNKI 48 ZDARZENIA I SYTUACJE, W KTÓRYCH AEGON OGRANICZA ODPOWIEDZIALNOŚĆ W FORMIE UMOWA i Plus: 1. Choroby, których pierwsze objawy wystąpiły przed rozpoczęciem odpowiedzialności AEGON, a nie zostały zgłoszone przez ubezpieczonego w dokumentach przed zawarciem umowy. 2. Popełnienie samobójstwa przez Ubezpieczonego w okresie 2 lat od daty zawarcia umowy. 3. Uszkodzenie ciała lub rozstrój zdrowia spowodowany samookaleczeniem lub usiłowaniem samobójstwa. (WYPŁACANA Wartość Rachunku Ubezpieczającego z opłatą likwidacyjną, za zarządzanie i podatkiem od zysków )

50 Plus WARUNKI LEKTURA OBOWIĄZKOWA: 1. OGÓLNE WARUNKI + załączniki 2. REGULAMIN FUNDUSZY 3. REGULAMIN PORTFELA AKTYWNEJ ALOKACJI 5. ASPEKTY OPERACYJNE 6. KOMPLET FORMULARZY 49

Plany Inwestycyjne AXA

Plany Inwestycyjne AXA Plany Inwestycyjne AXA Plan Inwestycyjny AXA ze składką podstawową opłacaną regularnie Plan Inwestycyjny AXA PREMIA ze składką podstawową opłacaną regularnie Plan Inwestycyjny AXA PLUS ze składkę podstawową

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM AEGON Program Swobodnego Inwestowania

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM AEGON Program Swobodnego Inwestowania OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM AEGON Program Swobodnego Inwestowania OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM AEGON

Bardziej szczegółowo

Na dobre i złe. Na wszelki wypadek.

Na dobre i złe. Na wszelki wypadek. Ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi Ubezpieczenie z przyszłością - PLUS ze składką regularną Ogólne warunki ubezpieczenia Na dobre i złe. Na wszelki wypadek. Obowiązuje od

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia Plan Inwestycyjny Selekt Plan Inwestycyjny Selekt Prestiż

Ogólne warunki ubezpieczenia Plan Inwestycyjny Selekt Plan Inwestycyjny Selekt Prestiż inwestycje Ogólne warunki ubezpieczenia Plan Inwestycyjny Selekt Plan Inwestycyjny Selekt Prestiż ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi ze składką podstawową opłacaną regularnie

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia Indywidualne Konto Emerytalne specjalnie dla Ciebie

Ogólne warunki ubezpieczenia Indywidualne Konto Emerytalne specjalnie dla Ciebie Ubezpieczenia na życie Ogólne warunki ubezpieczenia Indywidualne Konto Emerytalne specjalnie dla Ciebie Z Tobą od A do Z Spis treści Ogólne warunki ubezpieczenia Indywidualne Konto Emerytalne specjalnie

Bardziej szczegółowo

Global Selection Ubezpieczenie na życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym ze Składką Regularną

Global Selection Ubezpieczenie na życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym ze Składką Regularną Karta Produktu Global Selection Ubezpieczenie na życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym ze Składką Regularną Ubezpieczający Jesteś osobą, która zawiera Umowę i ma obowiązek wpłacać składki, ale

Bardziej szczegółowo

Better Future. 12) Fundusz źródłowy Fundusz, w którym umarzane są

Better Future. 12) Fundusz źródłowy Fundusz, w którym umarzane są Better Future Kod warunków: OF_OGIR115 Postanowienia ogólne 1 Niniejsze Warunki Ubezpieczenia grupowego na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Better Future (zwane dalej Warunkami

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia

Ogólne warunki ubezpieczenia Ogólne warunki ubezpieczenia Umowa dodatkowa Indywidualne ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym typ F składka jednorazowa Niniejsza umowa dodatkowa jest integralną częścią umowy

Bardziej szczegółowo

Na dobre i złe. Na wszelki wypadek. Długoterminowy program inwestycyjny ze składką regularną. Ogólne warunki ubezpieczenia

Na dobre i złe. Na wszelki wypadek. Długoterminowy program inwestycyjny ze składką regularną. Ogólne warunki ubezpieczenia Długoterminowy program inwestycyjny ze składką regularną Ogólne warunki ubezpieczenia Na dobre i złe. Na wszelki wypadek. Obowiązuje od 27 maja 2013 r. OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYMI

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia. Allianz Invest

Ogólne warunki ubezpieczenia. Allianz Invest Ogólne warunki ubezpieczenia Allianz Invest Spis treści 1 Postanowienia ogólne... 1 2 Przedmiot i zakres ubezpieczenia... 1 3 Definicje... 1 4 Zakres ubezpieczenia i ograniczenia odpowiedzialności... 2

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia na życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym FWR OPTYMALNY PORTFEL. kod: 2013_RBOP_01_v.02

Ogólne Warunki Ubezpieczenia na życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym FWR OPTYMALNY PORTFEL. kod: 2013_RBOP_01_v.02 Ogólne Warunki Ubezpieczenia na życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym FWR OPTYMALNY PORTFEL kod: 2013_RBOP_01_v.02 Ogólne Warunki Ubezpieczenia na życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia Plan Inwestycyjny AXA Premia

Ogólne warunki ubezpieczenia Plan Inwestycyjny AXA Premia inwestycje Ogólne warunki ubezpieczenia Plan Inwestycyjny AXA Premia ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi ze składką podstawową opłacaną regularnie indeks PRE/08/07/18 Ogólne

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia Allianz Invest

Ogólne warunki ubezpieczenia Allianz Invest Ogólne warunki ubezpieczenia Allianz Invest 1 Postanowienia ogólne Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia (zwane dalej o.w.u.) stosuje się w indywidualnych umowach ubezpieczenia na życie Allianz Invest,

Bardziej szczegółowo

PZU Plan na Życie INDYWIDUALNE UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM

PZU Plan na Życie INDYWIDUALNE UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM INDYWIDUALNE UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM PZU Plan na Życie PODSTAWOWE INFORMACJE O UBEZPIECZENIU I OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA Kod warunków: FLIP41 Numer polisy: PZU

Bardziej szczegółowo

Indywidualne Ubezpieczenie Inwestycyjne ZŁOTA STRATEGIA

Indywidualne Ubezpieczenie Inwestycyjne ZŁOTA STRATEGIA Indywidualne Ubezpieczenie Inwestycyjne ZŁOTA STRATEGIA Ogólne Warunki Ubezpieczenia SPIS TREŚCI I. Indywidualne Ubezpieczenie Inwestycyjne ZŁOTA STRATEGIA Ogólne Warunki Ubezpieczenia...3 1. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Karta produktu Indywidualne Ubezpieczenie Inwestycyjne ZŁOTA STRATEGIA

Karta produktu Indywidualne Ubezpieczenie Inwestycyjne ZŁOTA STRATEGIA Karta produktu Indywidualne Ubezpieczenie Inwestycyjne ZŁOTA STRATEGIA 1. Opis i charakter produktu Produkt ma przede wszystkim charakter inwestycyjny, a ponadto może być także ofertą o charakterze młodzieżowym

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia

Ogólne warunki ubezpieczenia Ogólne warunki ubezpieczenia Umowa podstawowa Indywidualne Ubezpieczenie na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Artykuł 1. Definicje Użyte w niniejszych ogólnych warunkach ubezpieczenia określenia

Bardziej szczegółowo

Sposób na Przyszłość Ubezpieczenie ochronno-inwestycyjne

Sposób na Przyszłość Ubezpieczenie ochronno-inwestycyjne OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Sposób na Przyszłość Ubezpieczenie ochronno-inwestycyjne OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE SPOSÓB NA PRZYSZŁOŚĆ Masz w dłoni Ogólne warunki ubezpieczenia. To dokument,

Bardziej szczegółowo

KARTA PARAMETRÓW UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ JEDNORAZOWĄ POLISA DŁUGOTERMINOWEGO INWESTOWANIA

KARTA PARAMETRÓW UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ JEDNORAZOWĄ POLISA DŁUGOTERMINOWEGO INWESTOWANIA UI/KP/398/398005/06-2015/B KARTA PARAMETRÓW UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ JEDNORAZOWĄ POLISA DŁUGOTERMINOWEGO INWESTOWANIA Kod duktu 398, numer statystyczny

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia Złoty Środek

Ogólne warunki ubezpieczenia Złoty Środek ubezpieczenia Ogólne warunki ubezpieczenia Złoty Środek ndywidualne ubezpieczenie na życie Drogi Kliencie! Wiemy, jak istotną rzeczą jest pełne zrozumienie warunków umowy, dlatego przygotowaliśmy przewodnik

Bardziej szczegółowo

V. PRAWO DO ZAWARCIA UMOWY O PROWADZENIE IKE

V. PRAWO DO ZAWARCIA UMOWY O PROWADZENIE IKE Publikacja zawiera: 1. Ogólne Warunki Indywidualnego Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym IndywIdualne Konto emerytalne. 2. Regulamin Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia Złoty Środek

Ogólne warunki ubezpieczenia Złoty Środek ubezpieczenia Ogólne warunki ubezpieczenia Złoty Środek indywidualne ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi Spis treści Ogólne warunki indywidualnego ubezpieczenia na życie

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOT I ZAKRES UBEZPIECZENIA

PRZEDMIOT I ZAKRES UBEZPIECZENIA Ogólne Warunki Ubezpieczenia PROFIT PLAN Ubezpieczenie Inwestycyjne POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia PROFIT PLAN Ubezpieczenie Inwestycyjne (OWU) stosuje się w umowach ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia Indywidualny Program Inwestycyjny STREFA ZYSKU

Ogólne warunki ubezpieczenia Indywidualny Program Inwestycyjny STREFA ZYSKU Ogólne warunki ubezpieczenia Indywidualny Program Inwestycyjny STREFA ZYSKU Kod warunków: ULIP32 STREFA ZYSKU POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Użyte w ogólnych warunkach ubezpieczenia określenia oznaczają: 1)

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI INDYWIDUALNEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE ZWIĄZANEGO Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM IKE PZU ŻYCIE

OGÓLNE WARUNKI INDYWIDUALNEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE ZWIĄZANEGO Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM IKE PZU ŻYCIE OGÓLNE WARUNKI INDYWIDUALNEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE ZWIĄZANEGO Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM IKE PZU ŻYCIE Kod warunków: FKIP40 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Indywidualnego Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Hestia Fundusz

Ogólne Warunki Indywidualnego Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Hestia Fundusz Ogólne Warunki Indywidualnego Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Hestia Fundusz kod: HF 01/07 I. Postanowienia ogólne 1 1. Na podstawie niniejszych Ogólnych Warunków Ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Ogólne Warunki Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Mistrzowska Inwestycja 4 KOD: OWU/MISIN/01/1407 I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Na podstawie niniejszych Ogólnych Warunków Ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

SuperFundusz. Ogólne warunki indywidualnego ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym

SuperFundusz. Ogólne warunki indywidualnego ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym SuperFundusz Ogólne warunki indywidualnego ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym Szanowni Państwo, Jest nam niezmiernie mi o przedstawić Państwu dokumenty, na podstawie których

Bardziej szczegółowo

Warunki Grupowego Ubezpieczenia Inwestycyjnego Program Inwestycyjny Złote Jutro dla Klientów Banku Pocztowego SA

Warunki Grupowego Ubezpieczenia Inwestycyjnego Program Inwestycyjny Złote Jutro dla Klientów Banku Pocztowego SA Warunki Grupowego Ubezpieczenia Inwestycyjnego Program Inwestycyjny Złote Jutro dla Klientów Banku Pocztowego SA kod: BP/UFK/WU-01/2012 I. POSTANOWIENIA OGÓLNE POSTANOWIENIA WPROWADZAJĄCE 1 Niniejsze Warunki

Bardziej szczegółowo

Prévoir Vie Groupe Prévoir S.A. Oddział w Polsce. MaxiKapitał. OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA śycie

Prévoir Vie Groupe Prévoir S.A. Oddział w Polsce. MaxiKapitał. OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA śycie MaxiKapitał OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA śycie 1 SPIS TREŚCI POSTANOWIENIA OGÓLNE...3 DEFINICJE...3 PRZEDMIOT I ZAKRES UBEZPIECZENIA...3 ZAWARCIE UMOWY UBEZPIECZENIA...4 POCZĄTEK OBOWIĄZYWANIA UMOWY

Bardziej szczegółowo