Spis treści. Table of contents. 1Statement of the President

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Spis treści. Table of contents. 1Statement of the President"

Transkrypt

1 2 7 RAPORT ROCZNY ANUALREPORT

2 Spis treści Table of contents List Prezesa Zarządu Wydarzenia roku 27 Władze Spółki i Akcjonariat Notowania giełdowe Oświadczenie w sprawie ładu korporacyjnego Działalność Spółki Strategiczne kierunki rozwoju i przewidywany rozwój Spółki Inwestycje 27 roku Czynniki ryzyka Badania i rozwój Zarządzanie jakością Środowisko Produkty i ich rynki Działalność i wyniki 27 roku Organizacja i zatrudnienie Sprawozdania finansowe Spółki Rachunek zysków i strat Bilans Sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych Zestawienie zmian w kapitale własnym Opinia niezależnego biegłego rewidenta 1Statement of the President 2Events of Year 27 4Company Authorities and Shareholders 6Stock Quotation 8Declaration Regarding Corporate Order 1 Company s Activity 12 Strategic Development Trends and Expected Company Development 13 Investments of Year Risk Factors 16 Research and Development 18 Quality Management 19 Environment 2 Products and Product Markets 24 Activities and Results of Year Organization and Employment 3 Company's Financial Statement 32 Result Statement 34 Balance Sheet 36 Cash Flow Statement 38 Capital Changes Report 4 Certified Auditor's Opinion

3 1 List Prezesa Zarządu Statement of the President Drodzy Akcjonariusze! Rok 27 był rokiem wyjątkowo aktywnym, był także korzystny pod względem finansowym. Pomimo niesprzyjających warunków otoczenia Spółki (jak silnie umacniająca się polska waluta, coraz większa presja konkurencyjna) przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów wzrosły o 4% w stosunku do roku poprzedniego. Zwiększyliśmy rentowność operacyjną Spółki, a szczególnie Zakładu Wykładzin, gdzie po kilku latach ujemnych wyników udało się osiągnąć bardzo dobre rezultaty. Ustawicznie staramy się poszerzać nasze rynki zbytu, w efekcie czego jesteśmy obecni w tak egzotycznych krajach, jak Zjednoczone Emiraty Arabskie czy Surinam. Jednocześnie pracujemy nad poprawą rentowności Spółki, dostosowując się do nowych wymagań naszych Klientów i zmieniającego się rynku oraz ograniczając lub rezygnując z działalności w mniej dochodowych branżach. W grudniu 27 r. korzystnie sprzedaliśmy nierentowny Zakład Tkanin Technicznych, uzyskując z tego tytułu dodatni wynik w wysokości 1 mln zł. Decyzja ta powinna istotnie polepszyć wynik Lentex S.A. w 28 r. W ubiegłym roku dokonaliśmy znacznych nakładów inwestycyjnych, w tym także kapitałowych. Stopniowo powiększaliśmy nasze zaangażowanie kapitałowe w Novita S.A., ogłaszając wezwanie oraz częściowo kupując akcje na Giełdzie Papierów Wartościowych. Na koniec 27 r. nasz udział w Novita S.A. przekraczał już 26%. W grudniu rozpoczęliśmy także skup akcji własnych w celu ich umorzenia do kwoty nadwyżki finansowej za 27 r. Prowadzony skup traktujemy jako wynagrodzenie akcjonariuszy, które w niesprzyjającej koniunkturze giełdowej pozwoli na poprawę wskaźników giełdowych Spółki. Prowadziliśmy duże zadania inwestycyjne, mające na celu unowocześnienie i dostosowanie do potrzeb rynku naszego parku maszynowego. Trwa obecnie rozruch największej inwestycji ostatnich lat: drugiej linii spunlace (do włóknin wodnoigłowanych). Wynika ona z długoterminowej strategii rozwoju firmy. W najbliższych tygodniach rozpoczniemy sprzedaż produktów z nowej linii. Uruchomienie umożliwi wzrost przychodów o 2, a docelowo do 3 mln zł, a także dynamikę osiąganych zysków. Przed nami kolejny rok pełen wyzwań i decyzji istotnych dla przyszłości Spółki. Zrobimy wszystko, żeby nie zawieść Państwa zaufania i zagwarantować wzrost wartości Spółki. W tym celu już w roku 27 poprawiliśmy znacząco jakość relacji inwestorskich. Informujemy Akcjonariuszy o wszystkich istotnych zdarzeniach, unowocześniliśmy naszą stronę internetową, gdzie na bieżąco można śledzić wydarzenia i fakty z życia Naszego Zakładu W roku bieżącym, 28, można oczekiwać wydzielenia w odrębną spółkę akcyjną Zakładu Wykładzin. Planujemy również rozbudowę grupy kapitałowej w branży włókninowej m.in.: powiększanie udziału w dotychczasowej spółce stowarzyszonej Novita i stworzenie w ten sposób w pełni kapitałowego powiązania oraz zakup akcji innych spółek o zbliżonym lub powiązanym profilu. W 28 roku mija 97 lat od powstania Naszej Firmy i w ciągu tego czasu udało się stworzyć przedsiębiorstwo, które jest znaczącym graczem na rynku krajowym i z sukcesem zdobywa liczne rynki zagraniczne. Sukces Spółki to wynik obranej polityki działalności oraz szybkiego reagowania na zmiany w otoczeniu rynkowogospodarczym. Chcieliśmy podziękować za zaufanie Akcjonariuszy w burzliwych miesiącach słabszej koniunktury giełdowej i obiecać utrzymanie z naszej strony, Zarządu i załogi Lentex S.A., stałych wysiłków zmierzających do realizacji ambitnych zamierzeń na rok 28 oraz systematycznego wzrostu wartości przedsiębiorstwa. Dear Shareholders! The year 27 was the year of exceptional activity, and was also favourable from the financial point of view. In spite of unfavourable conditions (strongly strengthening Polish currency and still greater competitive pressure) the income from products, commodities and materials increased by 4% with relation to the previous year. We increased Company operational activity, especially Floor Covering Plant, where after several years of negative results we were able to achieve very good results. Persistently we are trying to widen our product markets and as a result we are present in such exotic countries as Arab Emirates or Surinam. At the same time we are working on the improvement of Company profitability, adapting to new requirements of our Customers and changing market, and limiting or giving up our activities in less profitable branches. In December 27 we sold with profit unprofitable Technical Textiles Plant achieving from this positive result of 1 million PLN. This decision should markedly improve Lentex S.A. results in year 28. Last year we made substantial investment expenditures, including also capital expenditures. Gradually we were increasing our capital involvement in Novita S.A., announcing call and partly purchasing shares on stock exchange. By the end of year 27 our share in Novita S.A. already exceeded 26%. In December we also started the purchase of own shares in order to write them off up to the amount of 27 financial surplus. This purchase carried out we consider as a shareholders gratification, that in unfavourable stock exchange situation will allow to improve Company share indexes. We were also carrying out large investments tasks oriented towards modernization and adjusting our machinery to the needs of the market. At present there is going on startup of largest investment of last years: second spunlace production line (for hydroentangled nonwovens). It results from long term development strategy of the Company. Next weeks we will start new line products sale. Startup of this line will allow increase sales by 2 millions PLN and 3 millions as a target, and also increase the dynamics of achieved income. We have ahead next year full of challenges and decisions relevant for the future of our Company. We are going to do everything in order not to disappoint your confidence and to grant increase of value of the Company. To do this, already in 27 we significantly improved quality of investment relationships. We inform shareholders about all relevant events, we modernized our internet portal where one can follow events and facts regarding activities of our factory, as they come. This year 28 one can expect the separation of Zakład Wykładzin (Floor Coverings Plant) into separate Company. We are also planning the extension of capital group in nonwoven fabrics branch, among other things: share increase in up to now associate company Novita and thus creation of fully capital connection and the purchase of shares of other companies of close or related to profile. In 28 it is already 97 years since our Company was founded and during this period we succeeded in creation the Company that is significant player on Polish market and successfully is conquering many foreign markets. Success of the Company is the result of choosen activity politics and quick reaction to the changes in market and economic environment. We would like to thank for the confidence of Shareholders during stormy months of uncertain economic situation and to promise from our part, Board and Lentex S.A. staff, constant efforts oriented towards implementation of ambitious intentions for the year 28, and systematic increase of Company value. Andrzej Majchrzak Andrzej Majchrzak Prezes Zarządu Dyrektor Generalny President of the Management Board General Director

4 Raport Roczny 27 Annual Report Wydarzenia roku 27 5 STYCZEŃ Events of Year 27 5 MARZEC March Zakończył się skup akcji Novita S.A. w ramach wezwania, w wyniku którego Spółka nabyła sztuk akcji. Dodatkowo w 27 roku Spółka zakupiła sztuk akcji. Łącznie na dzień r. Lentex S.A. posiadała sztuk akcji Novita, co stanowi 26,45% udziału w kapitale własnym. End of Novita S.A. (joint stock company) shares purchase in the course of call; Company purchased 479,4 shares. Additionally the Company purchased 156,431 shares. Lentex S.A. owns 661,276 Novita shares, what makes 26.45% capital share. January CZERWIEC Zakłady Lentex S.A. podpisały z francuską firmą Asselin Thibeau umowę na dostawę, montaż i uruchomienie linii produkcyjnej do wytwarzania włóknin wodnoigłowanych (typ spunlace) o wartości 5,9 mln euro. Lentex S.A. (PLC Public Listed Company) signed with French company AsselinThibeau contract for delivery, assembly and startup of production line of hydroentangled nonwovens (of spunlace type) for the amount of Euro 5.9 millions. 1 STYCZEŃ 5Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy odwołało ze składu Rady Nadzorczej p. Piotra Gańko oraz p. Grzegorza Tajaka (na skutek jego rezygnacji); a w ich miejsce powołało p. Jana Śmigielskiego i p. Filipa Ciasia. June General Shareholders Assembly dismissed out of Supervisory Board Mr Piotr Ganko and Mr Grzegorz Tajak (resignation); and in their place appointed Mr Jan Smigielski and Mr Filip Cias. January LUTY LISTOPAD 26 STYCZEŃ 2 Sąd Rejonowy w Częstochowie zarejestrował podwyższenie kapitału zakładowego Spółki do kwoty zł na skutek emisji akcji serii E. The District Court of Czestochowa registered the increase of Company share capital up to 22,328,846. PLN as a result of issuing 5,446,6 shares of E series. January Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie wprowadziła do obrotu akcje serii E. Warsaw Stock Exchange introduced series E shares. February November Nastąpiła zmiana głównych akcjonariuszy Spółki: znaczące pakiety akcji sprzedali p. Krzysztof Fijałkowski wraz z Profi s.j., p. Jacek Łukjanow, OPERA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych, American Life Insurance and Reinsurance, AIG Fundusz Inwestycyjny Otwarty. Znaczące pakiety akcji wykupili: p. Krzysztof Moska wraz z Prymus S.A., PKO TFI (pośrednio przez PKO/Credit Suisse), ING Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. oraz PZU Asset Management S.A. There was change of main stockholders of the Company: significant shares sold Mr Krzysztof Fijałkowski together with Profi s.j., Mr Jacek Łukjanow, OPERA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych (Investments Fund Company), American Life Insurance and Reinsurance, AIG Fundusz Inwestycyjny Otwarty (Open Investment Fund). Significant blocks of shares purchased: Mr Krzysztof Moska together with Prymus S.A., PKO TFI (indirectly by PKO/Credit Suisse), ING Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. (Open Investment Fund) and PZU Asset Management S.A.

5 3 24 PAŹDZIERNIK October Zarząd Zakładów Lentex S.A. poinformował, że zakończył rozmowy ze znaczącymi akcjonariuszami Novita S.A. na temat możliwości przeprowadzenia prywatnej emisji akcji serii F Zakładów Lentex, skierowanej do znanych znaczących akcjonariuszy Novita S.A. w zamian za aport w postaci akcji Novita S.A. Strony nie doszły do porozumienia w sprawie parytetu wymiany akcji i porozumienia inwestycyjne nie zostały podpisane. Management of Lentex S.A. informed that had ended negotiation with significant Novita S.A. stockholders, regarding the possibility of private issue of series F shares of Lentex, addressed to known significant Novita S.A. stockholders in exchange for apport of Novita S.A. shares. Parties did not achieve the agreement as to the parity of shares exchange and the investment agreement was not signed. 11 LISTOPAD November Zarząd Lentex poinformował o prowadzeniu rozmów z węgierską Spółką Graboplast, na temat wspólnego przedsięwzięcia inwestycyjnego, polegającego na utworzeniu spółki joint venture, produkującej pokrycia podłogowe. Efektem rozmów było podpisanie listu intencyjnego z podmiotami reprezentującymi 1% akcji Graboplast, w którym strony wyraziły wolę i zamiar podjęcia współpracy. Oferta węgierskiej firmy, dotycząca zawarcia umowy opcji zakupu 1% akcji przyszłej spółki zależnej, została ostatecznie odrzucona w dniu 19 marca 28 r. Management of Lentex informed about carrying on negotiations with Hungarian Company Graboplast regarding investment joint venture and founding joint venture company, producing floor coverings. The net result of these negotiations was signing of intent letter with subjects representing 1% shares of Graboplast. In this letter parties declared wish and intention to undertake cooperation. Offer of a Hungarian company, concerning entering into a contract on purchase option of 1% of future subsidiary s shares, was definitely declined on March 19th, GRUDZIEŃ December 11 GRUDZIEŃ December NWZA zdecydowało o przygotowaniu programu emisji akcji serii F Zakładów Lentex S.A., z wyłączeniem prawa poboru, kierowanej do akcjonariuszy Novita S.A. w zamian za aport w postaci akcji Novita S.A., do osiągnięcia progu przynajmniej 65% i nie więcej niż 66% ogólnej liczby głosów Novita S.A. NWZA wyraziło również zgodę na ogłoszenie przez Lentex wezwania do zapisów na sprzedaż akcji Novita S.A. w liczbie zapewniającej osiągnięcie 66% ogólnej liczby głosów tej Spółki. Special General Shareholders Assembly decided about preparing the issue programme of series F shares of Lentex S.A. factory, with exclusion of subscription rights in exchange for apport of Novita S.A. shares, up to achieving treshold of at least 65% and not more than 66% of total number of Novita S.A. votes. Special General Shareholders Assembly agreed also to announce by Lentex calls to inscribe for the sale of Novita S.A. shares up to achieving 66% of total number of this Company votes. GRUDZIEŃ December 12Spółka rozpoczęła skup akcji własnych w celu umorzenia, w ramach realizacji Uchwały NWZA z dnia 11 grudnia, dotyczącej zgody na skup do 1.5 tys. sztuk akcji. Do końca roku 27 skupionych zostało szt. akcji własnych (,942% kapitału zakładowego). The Company started the purchase of own shares in order to write off, fulfill the Special General Shareholders Assembly resolution of December 11th, regarding the consent to purchase up to 1,5, shares. Till the end of year 27 12,623 own shares were purchased (,942% of initial capital). Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy odwołało ze składu Rady Nadzorczej p. Filipa Ciasia i w jego miejsce powołało p. Jana Gawrońskiego. General Shareholders Assembly dismissed Mr Filip Cias out of Supervisory Board and appointed in this place Mr Jan Gawronski. December 11GRUDZIEŃ NWZA wyraziło zgodę na sprzedaż wybranemu inwestorowi od 5% do 1% akcji lub udziałów w nowoutworzonej spółce zależnej, zajmującej się sprzedażą wykładzin podłogowych. Special General Shareholders Assembly agreed to sell to choosen investor from 5% to 1% of shares in new founded subsidiary company, dealing with the sale of floor coverings. 21 GRUDZIEŃ December Spółka dokonała sprzedaży majątku Zakładu Tkanin Technicznych; całoroczny wynik tej działalności zaniechanej łącznie z zyskiem ze sprzedaży majątku wyniósł 5,4 mln zł. The Company concluded the sale of Technical Textiles Plant property; the result of the whole year of this given up activities, together with the profit of property sale was 5.4 million PLN.

6 Raport Roczny 27 Annual Report RadaNadzorcza/ SupervisoryBoard Władze Spółki i Akcjonariat Company Authorities and Shareholders skład do 4 czerwca 27 r.: / up to June 4th 27: Wojciech Koza Przewodniczący Rady / Chairman Piotr Gańko I Zastępca Przewodniczącego / 1st Vice Chairman dr Maciej Szpunar II Zastępca Przewodniczącego / 2nd Vice Chairman Grzegorz Tajak Sekretarz Rady / Secretary Michał Gawron Członek Rady / Member skład od 5 czerwca 27 r. do 1 grudnia 27 r.: / from June 5th 27 up to December 1th: Wojciech Koza Przewodniczący Rady / Chairman dr Maciej Szpunar Zastępca Przewodniczącego / Vice Chairman Jan Śmigielski Członek Rady / Member Filip Ciaś Członek Rady / Member Michał Gawron Członek Rady / Member skład od 11 grudnia 27 r.: / from December 11th: Wojciech Koza Przewodniczący Rady / Chairman dr Maciej Szpunar Zastępca Przewodniczącego / Vice Chairman Jan Śmigielski Członek Rady / Member Jan Gawroński Członek Rady / Member Michał Gawron Członek Rady / Member Strukturakcjonariatuzmieniała się roku 27 wielokrotnie, przekrój tych zmian przedstawia wykres. Shareholderstructurechanged many times in 27; profile of these changes is illustrated on the graph. Moska Krzysztof (wraz z Prymus sp. z o. o.) Fijałkowski Krzysztof (wraz z Profi s.j.) OPERA TFI (together with Prymus l.l.c.) (together with Profi s.j.) ALICO USA (pośrednio przez Amplico Life i AIG FIO) PKO TFI (pośrednio przez PKO/Credit Suisse) ING TFI S.A. (indirectly by Amplico Life and AIG FIO) (indirectly by PKO/Credit Suisse) Łukjanow Jacek PZU Asset Management S.A. pozostali/others 1% 9% 8% 7% FLEXAR 4 6% 5% 4% 3% 2% 8% 9% 1% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 6% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 5% 5% 5% 9% 9% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 8% 8% 8% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 6% 5% 5% 5% 5% 8% 8% 6% 8% 5% 5% 5% 5% 1% 12% 14% 14% 14% 15% 15% 12% 12% 13% 14% 16% 17% 17% 17% 19% 19% 19% 19% 19% % Na dzień 31 grudnia 27 r. kapitał podstawowy wynosił 22,3 mln zł i dzielił się na akcji zwykłych o wartości nominalnej 2,5 zł każda. On December 31st 27 basic capital was PLN M 22,3 and was divided into 1,892,129 ordinary shares of nominal value 2.5 PLN each. 4

7 Zarząd/ManagementBoard AndrzejMajchrzakPrezes Zarządu Dyrektor Generalny Management President General Director 7112 W 1978 r. ukończył Wydział Włókienniczy Politechniki Łódzkiej na kierunku Mechaniczna technologia włókna. Ukończył również w 1989 r. Podyplomowe Studium Organizacji i Zarządzania na Politechnice Częstochowskiej, a w 199 r. uzyskał certyfikat Niemieckiej Akademii Menedżerów w Dolnej Saksonii. Od 1979 r. związany jest z przemysłem włókienniczym, pracował na stanowiskach kierowniczych i dyrektorskich w licznych przedsiębiorstwach z tej branży. Obecną funkcję pełni od 29 czerwca 26 roku. Finished in 1978 Textile Department of Lodz Technical University specialized in mechanical fiber processing. In 1989 finished also Postgraduate Course of Organization and Management of Czestochowa Technical University, and in 199 got certificate of German Managers Academy of Lower Saxony. Since 1979 is engaged in textile industry; he was holding managerial posts in many companies of this branch. Present function he holds since June 29th 26. AR SławomirBadoraCzłonek Zarządu Dyrektor Finansowy Management Member Financial Director W 2 r. ukończył Finanse i bankowość na Akademii Ekonomicznej w Katowicach, w latach 2324 był słuchaczem Kolegium Zarządzania tejże Akademii o specjalności Rachunkowość. Uzyskał również uprawnienia do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych. Początkowo pracował w PKO Bank Polski; od 2 r. swoją karierę zawodową związał z Zakładami Lentex S.A., gdzie od 29 lipca 26 r. objął stanowisko Członka Zarządu. Finished in 2 Finance and Banking of Katowice Economy Academy, during 2324 was student of Management College of this Academy and specialized in accountancy; acquired also the qualifications to keep accounting books. Initially he worked for PKO Bank Polski; in 2 he started his professional career with Lentex S.A. where since June 29th 26 he holds post of Management Member. 5

8 Raport Roczny 27 Annual Report Raport Notowania giełdowe cena [zł] / price (PLN) Stock Quotation WIG [p.] LTX cena / LTX price Kursakcji Lentex wynosił 32,99 zł r. i spadł w trakcie roku 27 o 24,7% w porównaniu do r. (43,81 zł) oraz o 31,3% w stosunku do notowań r. równych 48, zł (kursy zamknięcia). Swoje minimum roczne akcje Lentex osiągnęły w dniu 22 listopada (21,4 zł), a maximum w dniu 26 kwietnia (98, zł). Średnia cena akcji (liczona jako średnia kursów zamknięcia podczas wszystkich sesji z notowaniami Spółki) wyniosła 52,15 zł i była znacznie, o 62,2% wyższa od średniej ceny z 26 r. (32,16 zł) oraz ponad 3krotnie (o 22,5%) wyższa od średniej ceny z 25 r. (równej 17,24 zł). Średni wolumen obrotów akcjami Lentex w trakcie roku 27 wynosił sztuk i był ponad 2krotnie mniejszy od średniego wolumenu roku poprzedzającego (równego sztuk), a jednocześnie prawie trzykrotnie (o 188,2%) wyższy aniżeli średni wolumen w roku 25 ( szt.). Najwyższy obrót w ciągu roku 27 zanotowano 21 listopada i był on równy sztuk. WIG mwig4 LTX wolumen obrotów / LTX turnover volumen obroty [tys. szt.] / turnovers [p.] mwig Thepriceof Lentex shares was on PLN and declined during year 27 by 24.7% in comparison with 1127 (43.81 PLN) and by 31.3% in comparison with quotation amounting to 48. PLN (closing quotation) Lentex shares reached their yearly minimum on November 22nd (21.4 PLN) and maximum on April 26th (98. PLN). The average price (calculated as average of closing quotations during all sessions with Company quotations) was PLN and was markedly, by 62.2% higher than average price of year 26 (32.16 PLN) and over three times higher (22.5%) than average price of year 25 (equal PLN). The average volumen of turnovers of Lentex shares during year 27 was pcs and was more than twice lower than average volume of preceding year (equal 138,185 pcs), and at the same time nearly three times (188.2%) higher than average volumen of year 25 (22,672 pcs). The highest turnover of year 27 was on November 21st equal 468,995 pcs

9 Ilość akcji na koniec roku (szt.) Shares quantity at the end of the year (pcs.) średnia ilość akcji w roku w szt. średnia ilości akcji w poszczególnych dniach roku Average shares quantity per year (pcs) average of shares quantity of individual days of year cena giełdowa akcji na koniec roku (na ostatni dzień notowań) 48, 32,99 Share exchange price at the end of the year (for the last day of quotation) średnioroczna cena giełdowa akcji średnia ilości akcji w poszczególnych dniach notowań 32,16 52,15 Yearly average of share exchange price average of shares quantity for individual days of quotations zmiana ceny na koniec roku (cena na koniec roku / cena na koniec roku poprzedzającego) 256% 31% Price change at the end of the year (end of year price / end of preceding year price) zmiana ceny średniorocznej (cena średnioroczna / cena średnioroczna roku poprzedzającego) 87% 62% Change of year average price (year average price / preceding year average price) zmiana WIG (na koniec roku) / WIG change (at the end of year) 42% 1% zmiana mwig4 (na koniec roku) / mwig4 change (at the end of year) 69% 8% BV wartość księgowa akcji (wartość księgowa / ilość akcji na koniec roku) 17,15 17,54 BV book share value (book value / shares quantity at the end of year) P/BV cena / wartość księgowa (cena na koniec roku / wartość księgowa na 1 akcję) 2,8 1,88 P/BV price / book value (end of year price / book value per 1 share) EPS zysk całkowity na akcję (zysk netto na działalności całkowitej / ilość akcji na koniec roku) 1,13,96 EPS total profit per share (net profit of total activity / shares quantity at the end of the year) w tym z działalności kontynuowanej / from continued activity x,47 w tym z działalności zaniechanej / from given up activity x,49 P/E cena / zysk na akcję (cena na koniec roku / zysk całkowity na 1 akcję) 21,33 34,36 P/E price / profit per share (end of year price / total profit per 1 share) 111 LTX [zł] LTX mwig4 [p.] mwig Zmiany kursów Lentex w trakcie ostatnich 3 lat Changes of Lentex prices during last 3 years

10 Raport Roczny 27 Annual Report Oświadczenie w sprawie ładu korporacyjnego Declaration Regarding Corporate Order Intencją Zarządu jest dążenie do przestrzegania w Spółce wszystkich zasad ładu korporacyjnego, wynikających z Uchwały Rady Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. nr 12/117/27 z dnia 4 lipca 27 r. w sprawie uchwalenia Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW. Dla pełnej realizacji tego celu konieczne jest dostosowanie treści wewnętrznych aktów normatywnych oraz wprowadzenie nowych rozwiązań organizacyjnotechnicznych, które stworzą możliwość oraz zapewnią stosowanie i przestrzeganie aktualnych zasad ładu korporacyjnego. Zarząd nie może jednak deklarować przestrzegania zasad, na realizację których nie ma wpływu (jak np. postępowanie Rady Nadzorczej, akcjonariuszy). Z tego powodu w dniu 24 kwietnia 28 r. wystosowane zostało Oświadczenie o wyłączeniu stosowania przez Spółkę niektórych zasad Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW. Tekst oświadczenia znajduje się na stronie Przedmiotowe wyłączenia stosowania dotyczą: IRekomendacjedotyczącedobrychpraktykspółekgiełdowych. Nie jest stosowana Zasada 1 w części dotyczącej transmitowania obrad walnego zgromadzenia z wykorzystaniem sieci Internet i upubliczniania go na stronie internetowej. Spółka w chwili obecnej nie jest przygotowana prawnie, organizacyjnie ani technicznie do transmitowania obrad walnego zgromadzenia za pomocą sieci Internet. IDobrepraktykirealizowaneprzezarządyspółekgiełdowych. Nie są stosowane: Zasada 1 p. 6) w zakresie oceny systemu kontroli wewnętrznej i sytemu zarządzania ryzykiem istotnym dla spółki. System kontroli wewnętrznej i system zarządzania ryzykiem istotnym dla spółki są w fazie opracowywania i po ich wdrożeniu zasada będzie mogła być stosowana. Zasada 1 pkt. 7) w całości. Przestrzeganie tej zasady wymaga przygotowania techniczno organizacyjnego. Zasada 2 w całości. Celowość opracowania i utrzymywania strony internetowej w języku angielskim będzie rozpatrzona przez Zarząd. It is the wish of the Management to observe in the Company all principles of corporate order, resulting from the resolution of The Security Exchange Counsel S.A. in Warsaw No 12/117/27 of July 4th 27, regarding passing Good Practice of Companies Quoted on Stock Exchange. To full implementation implement this it is necessary to adjust content of internal normative acts, and to introduce new organizational and technical solutions, that will create possibility and grant the observance present principles of the corporate order. Anyhow the Management can not declare the observance of principles on which Management does not have any influence (e.g. activity of Supervisory Board, Shareholders). For this reason on April 24th 28 the statement about exclusion of application by the Company certain principles of Good Practice of Companies Quoted in Security Exchange was submitted. The content of the statement is situated an the page Mentioned exclusions regard: IRecomendationsregardingodpracticeofstockexchange companies. Principle 1 is not applied as far as it concerns transmission of general meeting proceedings, using Internet and make it available on internet page. By now the Company is not prepared legally, organizationally and technically to transmit general meeting proceedings by Internet. IGodPracticesapliedbystockexchangecompanies managements. Are not applied: Principle 1 pt. 6) as far as it concerns evaluation of internal control system and risk management system relevant for the company. Internal control system and risk management system relevant for the company are now in the stage of preparation and after their implementation this principle could be applied. Principle 1 pt. 7) as a whole. Observation of this principle requires technical and organizational preparation. Principle 2 as a whole. Purposefulness of drawing up and keeping internet page in English will be discussed by the Management. 8

11 IDobrepraktykistosowaneprzezczłonkówradnadzorczych. Nie są stosowane: Zasada 1 pkt. 1) w zakresie oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla spółki. System kontroli wewnętrznej i system zarządzania ryzykiem istotnym dla spółki są w fazie opracowywania i po ich wdrożeniu zasada będzie mogła być stosowana. Zasada 2 w całości. Zachodzi konieczność opracowania i wdrożenia zapisów do wewnętrznych aktów prawnych, które obligować będą członków Rady Nadzorczej do składania informacji przewidzianych w tej zasadzie. Zasada 6 w części. Spółka posiada własne regulacje statutowe określające zasady niezależności członków Rady Nadzorczej. Stosowanie zasady nastąpi po dokonaniu weryfikacji i zmiany Statutu w zakresie dostosowania zapisów do treści Załącznika Nr II do Zalecenia Komisji Europejskiej z dnia 15 lutego 25 r., dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady nadzorczej. Zasada 8 w części. Spółka posiada własne regulacje w Regulaminie Rady Nadzorczej, dotyczące zadań Komitetu Audytu i Komitetu Wynagrodzeń. Stosowanie zasady nastąpi po dokonaniu weryfikacji i zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej w zakresie dostosowania zapisów do treści Załącznika Nr II do Zalecenia Komisji Europejskiej z dnia 15 lutego 25 r., dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady nadzorczej. IVDobrepraktykistosowaneprzezakcjonariuszy. Nie są stosowane: Zasada 1 w całości. Obowiązujący aktualnie w Spółce Regulamin Walnego Zgromadzenia umożliwia udział przedstawicielom mediów w obradach Walnego Zgromadzenia, jednak pod warunkiem, że nikt z akcjonariuszy obecnych i uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu nie sprzeciwi się temu. Zasada 3 w całości. Spółka nie ma wpływu na treść wniosku składanego przez akcjonariusza. Wszystkie pozostałe przepisy ładu korporacyjnego są przestrzegane. IGodpracticesapliedbysupervisoryboardsmembers. Are not applied: Principle 1 pt. 1) as far as it concerns internal control system and risk management system relevant for the company. Internal control system and risk management system relevant for the company are now in the stage of preparation and after their implementation this principle could be applied. Principle 2 as a whole. Occurs the necessity to prepare and implement records for internal legal acts, that will oblige members of Supervisory Board to present information expressed in this principle. Principle 6 partly. The Company has proper statute regulations determining principles of independence of Supervisory Board members. Application of this principle will take place after verification and Statute change in part regarding adjusting records to the content of Annex II to the Recommendation of European Commission of February 15th 25 regarding the role of nonexecutive directors or being members of supervisory board of exchange companies and commissions of supervisory board. Principle 8 partly. The Company has proper regulations collected in Supervisory Board Regulations and regarding tasks of Audit Committee and Pay Committee. Application of this principle will take place after verification and Statute change in part regarding adjusting records to the content of Annex II to the Recommendation of European Commission of February 15th 25 regarding the role of nonexecutive directors or being members of supervisory board of exchange companies and commissions of supervisory board. IVGodpracticesapliedbyshareholders. Are not applied: Principle 1 as a whole. Regulations of General Meeting currently in force at the Company enables representatives of public media to participate in general meeting proceedings, under condition however that noone of shareholders, present and entitled to the participation in general meeting will oppose. Principle 3 as a whole. The Company has not influence on the conclusion presented by shareholder. All remaining regulations of corporate order are observed. Andrzej Majchrzak Andrzej Majchrzak Prezes Zarządu Dyrektor Generalny President of the Management Board General Director

12 Działalność Spółki Company s Activity

13

14 Raport Roczny 27 Annual Report Strategiczne kierunki rozwoju i przewidywany rozwój Spółki Strategic Development Trends and Expected Company Development Cele strategiczne Spółki do roku 21 obejmują z jednej strony utrzymanie dominującej pozycji na krajowym rynku wykładzin i zwiększanie udziału w rynkach rosnących (Rosja, Ukraina i in.) i osiągnięcie docelowo pozycji liczącego się producenta wykładzin domowych na rynku europejskim, z drugiej strony osiągnięcie pozycji kluczowego polskiego producenta w najbardziej perspektywicznych sektorach rynku włóknin. Strategia rozwoju wykładzin koncentruje się na stymulacji wzrostu sprzedaży oraz na działaniach, ukierunkowanych na optymalizację kosztów. Przeważająca większość nakładów kierowana będzie do najbardziej rozwojowego sektora włókninowego. Najważniejszy będzie rozwój produkcji asortymentów, uznanych za perspektywiczne i opłacalne, a wśród nich: wysokoprzetworzonych włóknin technicznych, włóknin o zastosowaniach motoryzacyjnych, geowłóknin i geosyntetyków oraz włóknin higienicznych. Rozwój tych sektorów będzie współistniał z redukcją kosztów operacyjnych, przy koncentracji na dużych projektach, pozwalających na specjalizację. Prowadzone w obydwu sektorach działania organiczne będą ukierunkowane na poprawę rentowności i efektywności działania, wyselekcjonowania wyrobów/asortymentów perspektywicznych i nierozwojowych oraz wzrostu udziałów w rynku krajowym oraz wybranych rynkach zagranicznych. Kontynuowane będzie obniżanie kosztów wytworzenia i wprowadzenia wyrobów na rynek, przy jednoczesnej stymulacji sprzedaży. Poszukiwane będą również możliwości aliansów z istotnymi producentami europejskimi, w celu rozwijania wspólnej polityki handlowej i optymalizacji niektórych kosztów. W 27 r. podpisano porozumienie z węgierską firmą Wallis Zrt. (większościowym udziałowcem Graboplast Padlogyarto Zrt.), dotyczące współpracy strategicznej tej spółki z Zakładem Wykładzin Lentex S.A. Możliwe wydzielenie w 28 r. Zakładu Wykładzin i jego ewentualna sprzedaż Wallis Zrt. spowodowałyby zmianę modelu biznesowego Lentex S.A. i konieczność zmodyfikowania strategii rozwoju; gdyby do tej sprzedaży doszło, profil Spółki zmieniłby się w znacznym stopniu. Lentex posiada znaczący pakiet akcji Novita S.A., spółki działającej w branży włóknin, znaczącego polskiego producenta włóknin wodnoigłowanych. Intencją Lentex S.A. jest powiększanie zaangażowania kapitałowego w Novita S.A. (docelowo zakłada się zwiększenie udziału do 66%), wzrost wartości tej spółki, uzyskiwanie korzyści synergicznych dla obu spółek oraz rozpoczęcie procesu konsolidacji na polskim rynku włóknin. Planowane na rok 28 nakłady inwestycyjne wyniosą 14,5 mln zł, w tym 6,2 mln to kontynuacja inwestycji z 27 r.: rozbudowy potencjału produkcyjnego włóknin spunlace. Uruchomienie agregatu spunlace spowoduje istotne zwiększenie mocy produkcyjnych i możliwości sprzedażowych oraz z nadwyżką zrekompensuje przychody z zaniechanej sprzedaży tkanin technicznych. Pozostałe inwestycje to głównie modernizacje i inwestycje odtworzeniowe oraz drobne zakupy o charakterze technicznym. Strategic Company goals up to year 21 include not only keeping dominant position on domestic floor coverings market and increasing share on growing markets (Russia, Ukraine etc.), but also achievement of the position of important manufacturer of residential coverings on European market, and achievement of the position of Polish key manufacturer of most perspective sectors of nonwoven market. Floor coverings development strategy is concentrated on stimulation of sales growth and on actions oriented on cost optimization. Prevailing part of expenditures will be designated to the most promising nonwoven sector. The most important development will be development of manufacturing of assortments judged to be perspective and profitable, and among them: highly elaborated technical nonwovens, nonwovens for automotive applications, geononwovens and geosynthetics as well as higienic nonwovens. Development of these sectors will coexist with operating cost reduction with the concentration on large projects, enabling specialization. Constitutional actions carried out in both sectors will be oriented towards improvement profitability, selection of products and assortments perspective and undevelopmental, and towards increased share in domestic market and chosen foreign markets. There will be continuation of lowering of manufacturing and introducing on the market cost with simultaneous sales stimulation. There will be also search of possible alliances with important European manufacturers in order to develop common trade policy and optimisation of certain costs. Agreement was signed in 27 with Hungarian company Wallis Zrt. (major shareholder of Graboplast Padlogyarto Zrt.), regarding strategic cooperation of this company with Coverings Plant Lentex S.A. The possibility of separation in year 28 of Covering Plant and its possible sale to Wallis Zrt. could cause change of Lentex S.A. business model and necessity to modify development strategy. This sale would cause considerable change in Company profile. Lentex keeps significant share of Novita S.A., company active in nonwoven branch, important Polish manufacturer of hydroentangled nonwovens. It is the intention of Lentex S.A. to increase capital committal in Novita S.A. (assuming as a target share increase up to 66%), increase of value of this company, achievement of synergic benefits for both companies and the initiation of consolidation process on Polish nonwoven market. Capital investments planned for year 28 will amount 14.5 millions PLN, including 6.2 millions as continuation of 27 investment: development of spunlace nonwoven manufacturing potential. Putting in motion spunlace aggregate will cause considerable increase of manufacturing power and sale possibilities, and will compensate with surplus incomes of given up sale of technical fabrics. Remaining investments are mainly modernizing and reconstructing as well as small purchases of technical character. 12

15 Inwestycje 27 roku Investments of Year 27 W roku 27 Spółka kontynuowała proces unowocześnienia potencjału produkcyjnego. Nakłady na inwestycyjne rzeczowe wyniosły 34 mln zł, w tym nakłady poniesione na rozbudowę potencjału produkcyjnego włóknin wodnoigłowanych 32,3 mln zł. Zakupiono również maszynę do konfekcjonowania włóknin Calemard o wartości,9 mln zł. Pozostałe nakłady dotyczyły inwestycji odtworzeniowych. Rozbudowa potencjału produkcyjnego włóknin wodnoigłowanych to zadanie, które obejmowało zakup i montaż agregatu o wartości 5,9 mln euro, powiększenie powierzchni magazynowej włóknin, adaptację hali pod nowy agregat, wykonanie stacji transformatorowej. Inwestycja sfinansowana została ze środków pozyskanych w wyniku emisji akcji w 26 r. Dostawy podzespołów linii do produkcji włóknin wodnoigłowanych rozpoczęły się od połowy lipca 27 r. jednocześnie trwały prace budowlane związane z budową nowej hali włóknin oraz prace modernizacyjne w budynku produkcyjnym. W grudniu trwały intensywne prace montażowe z udziałem roboczych grup mechanicznych producenta. Pod koniec I kwartału 28 r. rozpoczął się rozruch technologiczny i produkcyjny nowego agregatu. W ramach inwestycji kapitałowych Spółka w 27 r. nabyła sztuk akcji Spółki Novita S.A. o cenie nabycia tys. zł. lentex During 27, Company continued modernization process of manufacturing potential. Expenditures on material investments amounted to 34 millions PLN, and in this 32.3 millions PLN incurred for extension of hydroentangled nonwovens manufacturing potential. There was also the purchase of Calemard machine for nonwoven confectioning, for.9 million PLN. Remaining expenditures regarded reconstructing investments. Extension of hydroentangled nonwovens manufacturing potential was the task that covered purchase and assembly of aggregate of 5.9 millions EUR value, increase of nonwovens storage area, workshop adaptation for new aggregate, construction of transformer station. Investment was financed using means earned as a result of share emission in 26. Deliveries of components of hydroentangled nonwovens manufacturing line started in mid July 27, and at the same time construction works were carried out connected with the construction of new nonwoven workshop and modernizing works in production building. In December intensive assembling works with participation of producer mechanical working teams were undertaken. At the end of I quarter 28 technical and production startup of new aggregate took place. Within the confines of capital investments in 27 the Company purchased 635,831 pcs of Company Novita S.A. shares of purchase price 22,641, PLN. inwes

16 Raport Roczny 27 Annual Report Czynniki ryzyka _ Risk Factors Zewnętrzneczynikiryzyka: Externalriskfactors: 1.Ryzykoekonomiczne:istotnymi wyznacznikami popytu na wykładziny są nakłady na budownictwo oraz na inwestycje infrastrukturalne. Produkcja wykładzin jest systematycznie unowocześniana w celu dostosowania palety wyrobów do wymagań klientów, tak w zakresie wzornictwa, jak i parametrów jakościowych i wytrzymałościowych. W zakresie produkowanych włóknin występuje znaczna dywersyfikacja zastosowań, z których każde zależne jest od innego sektora rynku. Spółka zmienia strukturę sprzedaży, rozwijając sprzedaż do zastosowań technicznych i motoryzacyjnych. 2.Ryzykoszybkiegorozwojusubstytutów:obecne trendy w budownictwie mieszkaniowym preferują pokrycia podłogowe substytucyjne w stosunku do wykładzin (panele laminowane, płytki ceramiczne), jednak w Europie Zachodniej i USA udział wykładzin PCV w rynku podłóg jest od lat stabilny. Odbiorcy instytucjonalni, często należą do sfery budżetowej, która zamówienia realizuje w formie przetargów, w których podstawowym kryterium jest cena. Spółka stara się stale obniżać koszty produkcji, a co za tym idzie cenę oferowanych produktów. Z kolei produkty włókninowe są substytutami różnego typu tkanin wypierają je z wielu zastosowań jako tańsze i bardziej uniwersalne. 3.Ryzykonasileniadziałań zagranicznychkonkurentów:import produktów konkurencyjnych jest jednym z większych zagrożeń. Importerzy dysponują bardzo szeroką ofertą porównywalnych produktów. Ponadto w celu zwiększenia swoich udziałów na rynku polskim, zagraniczni konkurenci obniżają ceny oraz wydłużają terminy płatności. Należy mieć jednak na uwadze, że wyroby o jakości porównywalnej są bardzo często droższe od oferowanych przez Lentex S.A. Spółka stara się systematycznie wzbogacać swoją ofertę o nowe produkty pod kątem zmian popytu rynkowego. Dąży też do poprawy pozycji konkurencyjnej poprzez obniżanie kosztów wytworzenia i kosztów pośrednich, a także działania marketingowe. 4.Ryzykokursowe:kurs walutowy ma w ostatnim czasie większy wpływ na osiągane wyniki finansowe, szczególnie w okresach silnego umacniania się złotówki. Wpływy z eksportu są jednakże w dużej mierze kompensowane przez zakupy surowców z importu. Silna złotówka jest jednak niekorzystna również z powodu spadku konkurencyjności produktów w stosunku do importowanych, zarówno na rynku krajowym, jak i za granicą. 5.Ryzykozmiancensurowców:podstawowymi surowcami chemicznymi do produkcji zarówno wykładzin i włóknin są surowce ropopochodne, a dla włóknin także włókna. Ceny ropy naftowej silnie rosną, bijąc po drodze swoje historyczne rekordy; zależą one od dostępności surowca (wydobycie w krajach OPEC, zapotrzebowanie światowych gospodarek, jak Chiny, USA, zapasy strategiczne, zastosowanie na większą skalę alternatywnych źródeł energii). Ceny surowców ropopochodnych oraz włókien wpływają istotnie na poziom rentowności. 6.Ryzykozmianpotencjałurynkuwykładziniwłóknin:w dłuższym terminie większe możliwości otwierają się w segmencie włóknin. Rynek ten charakteryzuje znaczna dynamika wzrostu i niewielka zależność od koniunktury gospodarczej. Wynika to przede wszystkim z innowacyjności sektora, skutkującej wykorzystaniem włóknin w różnych gałęziach przemysłu. W przypadku przewidywanego ewentualnego wydzielenia Zakładu Wykładzin w odrębną spółkę akcyjną, zależną od Lentex S.A., włókniny staną się jedyną główną grupą produktów Spółki. 7.Ryzykozmianzastosowań produktów:na przyszłe wyniki Spółki mogą wpłynąć także pojawienie się nowych zastosowań dla produktów lub wygasanie dotychczasowych (lub dotychczas rozważanych) zastosowań. 1.Economicrisk:Relevant determinants of floor coverings demand are additionally expenditures for building industry and infrastructure investments. Coverings manufacturing is regularly modernized in order to adjust quality of offered products up to customers requirements, both in design and quality and durability parameters. In the branch of unwoven fabrics there is significant diversification of applications, and each application depends on another market sector. The Company changes sale structure developing sales for technical and motorization applications. 2.Riskofastsubstitutesdevelopment:current trends in housebuilding prefer floor coverings substitutive for Company s products (laminates, ceramic tiles) however in Western Europe and United States the share of PCV floor coverings in the whole floors market is for many years stable. Institutional customers are often budgetary institutions, which order goods in form of auctions, in which fundamental criterion is price of order. The Company strive for constantly decrease manufacturing costs and consequently price of offered goods. In turn nonwoven products are substitutes for various sorts of textiles eliminate them in many applications as cheaper and more multipurpose. 3.Riskofintensificationoforeigncompetitorsactivity:importation of competitive products is one of the greater threats to Lentex S.A. Importers have ready very large offer of comparable products. Moreover, in order to increase their shares in Polish market, foreign competitors lower prices and extend payment terms. It is however to take into consideration that products of comparable quality are often more expensive than Lentex S.A. products. The Company is constantly trying to enrich its offer by new products, taking into consideration changes of market demand. The Company aims also at improving its competitive standing lowering manufacturing cost and indirect costs, and also developing marketing activities. 4.FXrisk:exchange rate has lastly greater influence on achieved financial results, especially during periods of strengthening PLN (zloty). Export incomes are however largely compensated by importing raw materials. But strong PLN is unfavourable also because declining products competitiveness in comparison with imported products, both in domestic and foreign markets. 5.Riskofchangingpricesofrawmaterials:main chemical raw materials for manufacturing both floor coverings and nonwovens are petroleum products, and for nonwovens also fibres. Crude oil prices are quickly rising, breaking on the way historical records; the prices depend on availability of the crude (production in OPEC countries, demand of world economies like China and USA, strategic resources, larger use of alternative energy sources). Prices of petroleum products and fibres have significant influence on profitability level. 6.Riskoflorcoveringsandnonwovensmarketcapacitychanges:long term possibilities are opening in nonwovens branch. This market is characterized by considerable growth dynamics and not to large dependence on economical situation. This results from innovative character of the branch, resulting in use of nonwovens in different industrial branches. In the case of expected separation of Floor Coverings Plant into separate subsidiary company, nonwovens will became the only main group of Company products. 7.Riskofproductaplicationchanges:future financial results of the Company can be also influenced by appearing of new product applications or fading of hitherto existing (or hitherto envisaged) applications. 14

17 15 lentex _ czynniki ryz 8.Ryzykozwiązanezotoczeniemprawnym:pewne zagrożenie mogą stanowić zmiany przepisów prawa lub różne jego interpretacje. Ewentualne zmiany, w szczególności przepisów dotyczących działalności przemysłowej, ochrony środowiska, prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, prawa handlowego (w tym prawa spółek i prawa regulującego zasady funkcjonowania rynku kapitałowego), mogą zmierzać w kierunku powodującym wystąpienie negatywnych skutków dla działalności jednostki. Dodatkowym czynnikiem powodującym brak stabilności polskich przepisów podatkowych było przystąpienie Polski do Unii Europejskiej, które dodatkowo zwiększyło w/w ryzyko. W związku z rozbieżnymi interpretacjami przepisów podatkowych w przypadku polskiej spółki zachodzi większe ryzyko niż w przypadku spółki działającej w bardziej stabilnych systemach podatkowych, iż ujęcie podatkowe działalności jednostki zostanie uznane za niezgodne z przepisami podatkowymi. W przypadku przyjęcia przez organy podatkowe odmiennej niż zakładana interpretacji przepisów podatkowych, sytuacja taka może mieć istotny negatywny wpływ na działalność Spółki, jej sytuację finansową, wyniki i perspektywy rozwoju. Czynikiryzykazwiązanezdziałalnością Spółki(wewnętrzne): 1.Ryzykonadmiernegouzależnieniaodostawców:silna pozycja dostawcy może mieć wpływ na ceny zakupu surowca oraz w efekcie na koszty wytworzenia produktów. Dzięki sprawdzonym, alternatywnym dostawcom ryzyko dyktowania cen jest w chwili obecnej niewielkie. 2.Ryzykozwiązanezniestabilnością rykówschodnich:znaczącą część przychodów ze sprzedaży eksportowej stanowią przychody z eksportu na rynki krajów poradzieckich. Kraje te w większości charakteryzują się szybkimi zmianami w gospodarce, co często prowadziło do zmian w regulacjach prawnych w zakresie ceł czy też podatków. 3.Ryzykozmianpozycjinarynkupolskim:pozycja Spółki na krajowym rynku wykładzin i włóknin odzieżowych jest wciąż silna. Szeroki asortyment włóknin pozwala na penetrację różnych segmentów rynku, co umożliwia kompensowanie spadku udziału w jednym sektorze przyrostami w innym sektorze zastosowań. 4.Ryzykozahamowaniarozwojueksportu:w kontekście ograniczonej chłonności rynku krajowego jednym z istotnych czynników, który może wpłynąć na wyniki Spółki, jest zwiększenie obecności na rynkach wschodnich, które są dobrze rozpoznane i na których Spółka jest obecna od wielu lat. Planowane są także działania zmierzające do silniejszego zaznaczania pozycji na rynkach zachodnich. Na zmiany obecności Spółki na rynkach eksportowych wpływ mięć będzie także umacnianie bądź osłabianie polskiej waluty. 8.Legalenvironmentrisk:certain threat can bring changing legal regulations or their different interpretation. Possible changes, regarding especially industrial activities, environment protection, occupational law and national insurance, trade law (including company law and law regulating principles of functioning of capital market), could have direction causing appearance of negative effects on activities of the unit. Additional factor causing lack of stability of Polish tax regulations was access to the European Union, what substantially increased above mentioned risk. Taking into consideration different interpretation of tax regulation, in the case of Polish company there is greater risk then in the case of company active in more stable tax systems, that tax formulation of company activity will be considered as inconsistent with tax regulation. In the case tax organs take different interpretation of tax regulation than adopted by the company, such situation can have significant negative influence on company activity, its financial situation, results and development perspectives. RiskfactorsconectedwithCompanyactivity(internal): 1.Riskofexcesivedependanceonsupliers:strong supplier position can influence raw material price and in consequence product manufacturing costs. Due to proven alternative suppliers the risk of price dictate is presently not serious. 2.Riskasociatedwiththeinstabilityofeasternmarkets:great part of sale incomes gives the export sale into ex Soviet Union countries. Most of these countries are characterized by fast changes in economy, what often leads to law regulation changes regarding duties or taxes. 3.RiskofchangeofthemarketpositiononPolishmarket:Company position on domestic market of floor coverings and clothing nonwovens is still strong. Large nonwovens assortment enables the penetration of different market segments, what in turn enables compensation of declining share in one sector, by increase in another applications sector. 4.Riskofexportgrowthinhibition:taking into consideration limited absorptive power of domestic market one of the relevant factors that can influence Company results is increasing presence on eastern markets, that are well recognized and where the Company is present since many years. There are also plans oriented towards stronger impression of Company position on western markets. The changes of Company presence on export markets will be influenced also by strengthening or weakening of Polish currency.

18 Roczny 27 Annual Report Raport W roku 27 przeprowadzono następujące modyfikacje produkcyjne wykładzin: 1. rozpoczęcie regularnej produkcji asortymentu Maxima EKO: alternatywnej tańszej wersji wykładziny Maxima przeznaczonej na rynki wschodnie 2. dopracowanie nowego zestawu recepturowego warstw spienianych odwrotnych wykładziny Maxima, co pozwala na obniżenie gramatury wyrobu gotowego bez zmiany pozostałych parametrów 3. wprowadzenie do produkcji nowego wyrobu Mata OLT, stanowiącego półprodukt do kompozytu trójwarstwowego wykorzystywanego w budownictwie 4. poprawa parametrów użytkowych asortymentów Walor Plus, Orion, Orion Chips; zmiana konstrukcji wyrobów oraz zmiana ich technologii wytwarzania. Działania te pozwoliły na ujednolicenie półproduktów w zakresie przygotowania materiału planowania produkcji i drukowania, zmniejszając koszty wytwarzania 5. modyfikacja procesu drukowania przeprowadzone działania ograniczyły powstawanie obniżonych gatunków z tytułu niedodruków o 88% w stosunku do roku poprzedzającego 6. zmiana systemu pakowania i znakowania wyrobów gotowych 7. wprowadzenie nowych lub alternatywnych surowców, obniżających koszty produkcji; w przypadku niektórych surowców dodatkowo opracowane zostały instrukcje ich przygotowania przed wprowadzeniem do procesu technologicznego. Opracowane zostały również, z zamiarem wprowadzenia do produkcji w roku 28: wykładzina Maxima z matową warstwą kryjącą oraz wykładzina Flexar, utwardzona korundem, przeznaczona do środków transportowych. Opracowano założenia techniczno technologiczne wykładziny sportowej o całkowitej grubości 6 mm oraz przeprowadzono z sukcesem pierwsze próby asortymentu. Ponadto rozszerzono zakres prac, pozwalających na wprowadzanie do warstw wierzchnich wykładzin kompleksu opartego na bazie nanocząsteczek srebra, co umożliwi nowatorskie uszlachetnianie biostatyczne. Uzyskano także pozytywny wynik badań odporności ogniowej dla materiału próbnego asortymentu Flexar (według wymagań norm rosyjskich) uzyskanie klasy palności G2, jak również pozytywny wynik badań czystości bakteryjnej i grzybowej asortymentu Flexar według wymagań normy PNENISO Badania i rozwój Research and Development During 27 following manufacturing modifications of coverings were conducted: 1. Starting the regular production of Maxima EKO assortment; alternative cheaper version of Maxima covering destined for eastern markets. 2. Finishing up of new recipe set of frothed reverse layers of Maxima covering, what makes it possible to lower the substance of the endproduct without change of remaining parameters. 3. Introduction into production of new product Mata OLT; semi finished products for the threelayer composite used in construction industry. 4. Working parameters improvement of assortments Walor Plus, Orion, Orion Chips; change of products construction and change of manufacturing process. These actions made it possible to standardize semiproducts in material preparation production planning and printing, and in this way to lower manufacturing cost 5. Printing process modification modifications carried out limited the percentage of poorer quality products (failed printing) by 88% in relation to previous year. 6. Change of packaging and marking system of final products. 7. Introduction of new or alternative raw materials, lowering manufacturing cost; in the case of certain raw materials there were prepared additionally instructions of their preparation, before introducing into manufacturing process. There was also prepared with the intention to introduce into production during year 28: covering Maxima with matt top layer and covering Flexar hardener with corundum, destined for transport means. Technical and technological guidelines were prepared for sport type covering of total thickness of 6 mm and first tests of this assortment were successfully carried out. Moreover, the range of works was widened, enabling to introduce into upper layers of coverings the complex based on silver nanoparticles, what enables innovative biostatic refinement. Positive result of fire resistance test was also obtained for tested material of Flexar assortment (according to the requirements of Russian standards) inflammability class G2 was confirmed as well as positive result of bacterial and fungus cleanliness for Flexar assortment, according to the requirements of PNENISO 846 standard. zwój

19 17 W 27 roku do produkcji wprowadzono również nowe asortymenty włóknin: ulepszone hydroniny poliestrowe, stabilizowane z proszkiem polietylenowym, przeprowadzono próby z różnymi proszkami włókniny wiskozowe chemobond na chusteczki higieniczne dla dzieci 2 supercienkie włókniny antypoślizgowe (9g/m ): wersja superlight włókniny igłowane wysokochłonne pod kompresy. Została także przeniesiona produkcja z agregatu CDF na inne siostrzane agregaty. Prowadzone były następujące prace badawczorozwojowe: poszukiwanie zamienników surowcowych; próby laboratoryjne i produkcyjne nowych surowców (lateksy, włókna, proszki, środki pomocnicze) opracowanie nowych włóknin dla przemysłu samochodowego: hydronin oleofobowych i uniepalnionych, hydronin poliestrowych zawierających włókno bico z proszkiem poliamidowym opracowanie hydronin antybakteryjnych pod maski filtracyjne opracowanie włókniny termobond polipropylenowej o większym stopniu wchłaniania cieczy współpraca w opracowaniu polipropylenowego kompozytu geowłókninowego udział w pracach nad uzdatnianiem wody do igłowarki opracowanie analizy statystycznej kontroli procesu SPC. W trakcie roku 27 w ramach wyrobów włókninowych uzyskano: przedłużenie oraz rozszerzenie zakresu certyfikatu Zakładowej Kontroli Produkcji w obszarze geowłóknin przez Instytut Techniki Budowlanej na zgodność z normami PNEN 13249:22, PNEN 1325:22, PNEN 13251:22, PNEN 13252:22, PNEN 13253:22, PNEN 13254:22, PNEN 13255:22, PNEN 13257:22, PNEN 13265:22 certyfikat Zakładowej Kontroli Produkcji w zakresie geowłókniny poliestrowej geohydrolex na zgodność z AT/ wydany przez Instytut Techniki Budowlanej przedłużenie certyfikatów OekoTex: klasa II dla włóknin z 1% poliestru, 1% polipropylenu ich mieszanek lub mieszanek z wiskozą (udział CV do 5%) w kolorze białym, szarym i czarnym; z lub bez dodatku latexu lub pianki poliuretanowej; klasa II dla włóknin z 1% włókien wiskozowych lub mieszanek z włóknami poliestrowymi lub polipropylenowymi (udział PES lub PP do 5%) w kolorze białym, szarym i czarnym; z lub bez dodatku latexu lub pianki poliuretanowej; klasa I dla włóknin (1% PES) bez lateksu z materiałów certyfikowanych wg OekoTex Standard 1; klasa I dla włókna kulkowego LENTEX BALL PES HCS niebarwionego przedłużenie certyfikatów FIRA dla włóknin przeznaczonych dla przemysłu meblarskiego oraz dla włókna kulkowego LENTEX BALL badania na zawartość formaldehydu dla termonin. During 27 production of new nonwoven assortments started: Improved polyester hydroentangled nonwovens, stabilized with polyethylene powder; test with different powders were carried out; Viscose chemobond nonwovens for children tissues; Super thin antislip nonwovens (9g/m 2): superlight version; Entangled nonwovens, highly absorptive, to put under compress. The production was moved from CDF aggregate to other, sisterly production lines. Following R&D works regarding nonwovens were carried out: Research of raw materials substitutes; laboratory and production test of new raw materials (latex, fibres, powders, auxiliary means); Preparation of new nonwovens for automotive industry: oleofobic hydroentangled nonwovens and noninflammable polyester hydroentangled nonwovens, containing bico fiber with polyamide powder; Preparation of antibacterial hydroentangled nonwovens under filtration masks; Preparation of polypropylene thermobond nonwoven with greater potential of liquid absorption; Cooperation in preparing of geononwoven polypropylene composite; Participation in works on water treatment for needling machine; Preparation of statistical analysis of SPC process control. During 27 were obtained, as nonwovens concern: Prolongation and extension the range of Institutional Production Control Certificate for geononwovens, issued by ITB (Institute of Structural Engineering), stating conformity with standards PNEN 13249:22, PNEN 1325:22, PNEN 13251:22, PNEN 13252:22, PNEN 13253:22, PNEN 13254:22, PNEN 13255:22, PNEN 13257:22, PNEN 13265:22 Institutional Production Control Certificate for polyester geononwoven geohydrolex, stating conformity with AT/ , issued by ITB Prolongation of OekoTex certificates: 2nd class for nonwovens of 1% polyester, of 1% polypropylene, their composiotions or composiotions with viscose (proportion of vioscose to 5%) in white, grey and black, with or without latex or polyurethane foam; 2nd class for nonwovens of 1% viscose fibres or compositions with polyester or polypropylene fibres (proportion of polyester or polypropylene to 5%) in white, grey and black, with or without latex or polyurethane foam; 1st class for nonwovens of 1% polyester without latex, of materials certified acc.to OekoTex Standard 1; 1st class for silicone down Lentex Ball of polyester enriched with silicone, nondyed Prolongation of FIRA certificates for upholstery nonwovens and for silicone down LentexBall Tests of aldehyde content for thermobonded nonwovens.

20 Raport Roczny 27 Annual Report Zarządzanie jakością Quality Management Utrzymanie stabilnej jakości w Spółce zapewnia procesowy System Zarządzania, zgodny z wymaganiami normy ISO 91:2 (w pełnym jej zakresie bez wyłączeń) oraz w obszarze projektowania, produkcji i sprzedaży włóknin i wyrobów konfekcyjnych dodatkowo zgodny z wymaganiami normy AQAP 211:26. System certyfikowany jest przez Polskie Centrum Badań i Certyfikacji oraz Zakład Systemów Jakości i Zarządzania. Podczas ostatnich auditów, potwierdzających prawidłowość stosowania w/w standardów, nie stwierdzono niezgodności, a wyniki uzyskane należy zaliczyć do bardzo dobrych. Badania auditowe odbyły się we wrześniu (PCBC) i w październiku (ZSJiZ) 27 r. Obecny poziom systemu zarządzania jakością oraz wyrobów, jak również przyjęty kierunek rozwoju systemu pod kątem wdrażania standardów obowiązujących w branży motoryzacyjnej umożliwia pozyskiwanie nowych klientów i rozwój współpracy z wymagającymi branżami. Maintaining stable quality in Company is assured by Process Management System, consistent with standard ISO 91:2 requirements (full range, without exclusions) and in the area of design, production and sale of nonwovens and clothing additionally consistent with AQAP 211:26 standard requirements. The System is certified by Polskie Centrum Badań i Certyfikacji PCBC (Polish Centre for Testing and Certification) and Zakład Systemów Jakości i Zarządzania ZSJiZ (Institution of Quality and Management Systems). In course of last audits confirming regularity of above mentioned standards application, incompatibilities were not found, and results achieved could be considered as very good. Audits took place in September (PCBC) and October (ZSJiZ) 27. Present level of quality management system and products, as well as adopted trend of system development, oriented towards implementation of standards in force in automotive branch, enables to win new customers and cooperation development with demanding branches. 1 jakoœæ 18

21 Środowisko Environment Zakłady Lentex S.A. posiadają aktualne niezbędne pozwolenia w zakresie korzystania z dóbr środowiska naturalnego: pozwolenie na wytwarzanie odpadów (w tym transport i odzysk) pozwolenie na emisję do powietrza (ze źródeł energetycznych: kotłownia olejowogazowa i technologicznych), uaktualnione w 27 roku pozwolenie wodnoprawne na pobór wód powierzchniowych pozwolenie wodnoprawne na zrzut ścieków po oczyszczalni mechanicznobiologicznej pozwolenie wodnoprawne na zrzut ścieków deszczowych po urządzeniach oczyszczających piaskownikach. Opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska naturalnego, poniesione w 27 r. wyniosły 61 tys. zł i były o 1 tys. zł niższe aniżeli w roku 26. Zarówno w głównym zakładzie firmy w Lublińcu, jak i w podległych oddziałach, jest prowadzona gospodarka odpadami, mająca na celu maksymalne ograniczenie ich powstawania. Obowiązek odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych przez cały 27 r. wypełniała za zakład Organizacja Odzysku Nowa Jakość z Częstochowy, obejmując swym obszarem działania Nidzicę, Jarocin, Pabianice i Lubliniec. W firmie prowadzona jest niezbędna dokumentacja, związana z oddziaływaniem zakładu na środowisko (opłaty, sprawozdania) oraz współpraca i korespondencja z takimi jednostkami, działającymi na rzecz środowiska, jak: Starostwo Powiatowe, Urząd Miejski, Marszałek Województwa, Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska i inne. W 27 roku, zgodnie z decyzjami środowiskowymi, prowadzone były na terenie zakładu w Lublińcu pomiary emisji do powietrza i pomiary geologiczne, a na terenie zakładu w Pabianicach pomiary emisji do powietrza. Od stycznia 28 r. wszelkie prawa i obowiązki dotyczące Zakładu Tkanin Technicznych (działalność zaniechana) przejęła firma: INTERKOBO INVEST sp. z o. o. z siedzibą w Łodzi, która wystąpiła o nowe pozwolenia środowiskowe. Lentex S.A. Plant has updated necessary permissions regarding to take advantage of natural environment goods: Permission to produce waste (including transportation and recycling); Permission to emit into atmosphere (from energy sources oil/gas boiler house, and processing sources), updated in year 27; Permission for consumption surface waters; Permission for waste drop, after mechanical/biologic treatment plant; Permission for rainfall waste drop, after cleaning devices sand traps. Charges for economic use of natural environment, incurred in year 27 amounted PLN 61 thousands and were by PLN 1 thousands lower than in year 26. Both in the main plant of the Company in Lubliniec, and in dependent plants waste management is carried out, oriented towards maximal limiting of their formation. The duty of recycling packaging waste was fulfilled, instead of the Plant, by Recycling Organization Nowa Jakość (New Quality) from Czestochowa, covering area of Nidzica, Jarocin, Pabianice and Lubliniec. The organization keeps necessary documentation, connected with influence of the Plant on environment (charges, reports) and cooperation and correspondence with such units, active in the environment protection, such as District Administration, Municipal Office, Province Marshal, Environment Protection Inspectorate of the Province and others. During year 27, in accordance with environmental decisions, in Lubliniec plant measurements of atmospheric emission and geological measurements were carried out, and in Pabianice plant measurements of atmospheric emission. Since January 28 all rights and duties regarding Technical Textiles Plant (given up activity) have been taken over by company: INTERKOBO INVEST limited liability company with headquarter in Lodz, that applied for new environmental permissions.

22 Raport Roczny 27 Annual Report Produkty i ich rynki Products and Product Markets Lentex S.A. jest dużym producentem wykładzin PCV w Europie Środkowej oraz znaczącym producentem włóknin na rynku polskim. Wytwarza szeroki asortyment produktów, a główne ich grupy to: elastyczne wykładziny podłogowe, przeznaczone do budynków mieszkalnych oraz instytucji włókniny (płaskie, puszyste, igłowane i wodnoigłowane), o zastosowaniach sanitarnohigienicznych, technicznych, motoryzacyjnych, budowlanych, meblarskotapicerskich, odzieżowych, obuwniczych, rolniczych, filtracyjnych i wielu innych puch silikonowy (Lentex Ball) do wypełniania kołder, śpiworów, poduszek wyroby pikowane i usługi pikowania konfekcja rynkowa. Do 27 r. Spółka zajmowała się ponadto produkcją i sprzedażą tkanin technicznych, ale w grudniu zaniechała tej działalności i sprzedała zakład, znajdujący się w Pabianicach. Wykładziny:rynekrajowy Do materiałów (pokryć) podłogowych zalicza się: drewno, panele laminowane, materiały ceramiczne, wykładziny z tworzyw sztucznych, wykładziny tekstylne, elementy z kamienia naturalnego i sztucznego, a także beton i żywice syntetyczne. Rodzaj użytych materiałów podłogowych uzależniony jest od pełnionych przez obiekt budowlany funkcji, a także od uwarunkowań ekonomicznych (relacje cen, dostępność, zamożność społeczeństwa) oraz czynników psychologicznych (tradycje, moda). Przy doborze pokryć podłogowych bierze się też pod uwagę odporność na ogień, na działanie wilgoci, a także przystosowanie do coraz powszechniejszego ogrzewania podłogowego. Rynek wykładzin elastycznych jest segmentem rynku podłóg i składa się z 2 sektorów: wykładzin mieszkaniowych i wykładzin kontraktowych (obiektowych, instytucjonalnych). Sprzedaż wykładzin mieszkaniowych jest silnie skorelowana z dochodami ludności, z kolei sprzedaż wykładzin obiektowych zależy od poziomu inwestycji krajowych (także budżetowych) i zagranicznych: jak budowa obiektów, instytucji, powierzchni handlowych itp. Na krajowym rynku wykładzin elastycznych od kilku lat rośnie popyt na materiały substytucyjne w stosunku do wykładzin elastycznych (jak laminaty, płytki ceramiczne). Lentex S.A. is the big PCV floor coverings producer in Central Europe and important nonwovens producer on Polish market; produces large product assortment where main groups are: Elastic floor coverings, destined to apartment buildings and institutions; Nonwovens (flat, fluffy, needled and hydroentangled), used for different purposes: sanitary/higienic, technical, automotive, building, furniture/wallpaper, clothing, shoe, agriculture, filtration and many other; Silicone fluff (Lentex Ball) to pack sleeping bags, quilts, pillows; Quilted products and quilting services; Readymade goods. Up to 27, the Company was dealing with production and sale of technical textiles, and in December gave up this activity and sold Pabianice plant. Florcoverings:domesticmarket Floor materials (coverings) include: timber, laminated panels, ceramic materials, plastic coverings, textile coverings, elements of natural and artificial stone, also concrete and synthetic resins. The type of floor coverings used depends on the kind of service the building performs, also on economic conditions (price relationships, availability, society wealth) and psychological factors (tradition, fashion). Choosing floor coverings, one takes into consideration fire and moisture stability, and also adaptation to more and more diffused floor heating. Market of elastic floor coverings makes part of floors market and divides into 2 sectors: residential coverings and institutional coverings (connected with objects or institutions). Sale of residential floor coverings is strongly correlated with society income, and sale of institutional floor coverings depends on the domestic investments level (also from national budget) and foreign investments: object, institution and trade areas, etc. On domestic market of elastic floor coverings, for some years demand for substitute materials of elastic coverings (laminates, ceramic tiles) has been growing. 2

23 21 Wykładziny:rynkieksportowe Całkowita wielkość konsumpcji wykładzin elastycznych na rynkach europejskich, włącznie z Rosją i Ukrainą, szacowana jest na ok mln m 2. Sprzedaż wykładzin elastycznych na rynkach Europy Zachodniej wynosi w przybliżeniu 224 mln m 2. Główne rynki to: Niemcy, Wielka Brytania, Francja, Włochy i Holandia. Konsumpcja wykładzin elastycznych w krajach Europy Środkowej wynosi ok. 46 mln m 2. Największym rynkiem jest Polska, a za nią Czechy, Węgry i Słowacja. Sprzedaż wykładzin w Europie Wschodniej wynosi ok. 14 mln m 2, a największy rynek to Rosja. W Europie Zachodniej w przypadku wykładzin elastycznych widoczny jest postępujący spadek sprzedaży. Główną jego przyczyną jest znaczny wzrost sprzedaży substytutów, przede wszystkim laminatów i płytek ceramicznych. Wykładziny elastyczne stanowią tam 11% pokryć podłogowych, a grupę tę tworzą w 33% wykładziny obiektowe, a w 67% mieszkaniowe. Strukturę głównych rynków Europy Zachodniej przedstawia tabela: Florcoverings:exportmarkets The total amount of elastic floor coverings consumption on European markets, including Russia and Ukraine, is estimated for about 4142 millions m 2. Sale of elastic floor coverings on West European markets amounts to about 224 millions m 2. Main markets are: Germany, Great Britain, France, Italy and Holland. Elastic floor coverings consumption in Central European countries amounts to about 46 millions m 2. The largest market is Poland and also Czech Republic, Hungary and Slovakia. Coverings sale in Eastern Europe amounts to about 14 millions m2, and the biggest market is Russia. In Western Europe, for elastic floor coverings, progressive decline of sale could be seen. Its main reason is serious increase of substitutes sale, especially laminates and ceramic tiles. Elastic floorings cover there 11% of all floor coverings, and 33% of this group are institutional coverings, and 67% are residential coverings. Structure of main Western European countries is given in following table: Rynek [w mln m 2] wykł. tekstylne i dywany parkiety laminaty płytki ceramiczne wykł. elastyczne inne pokrycia ogółem Market [millions m 2 ] Textile coverings and carpets Parquet floors Laminates Ceramic tiles Elastic floor coverings Other coverings Total Niemcy / Germany Wielka Brytania / Great Britain Francja / France Włochy / Italy Holandia / Holland Rynki Europy Wschodniej, a zwłaszcza Rosja i Ukraina, wykazują tendencję wzrostową w zakresie pokryć podłogowych, jak również samych wykładzin elastycznych. Rynek rosyjski rośnie w tempie 81% rocznie, ukraiński 35%. Rosja jest największym rynkiem w zakresie wykładzin winylowych w Europie. Na rynkach tych wykładziny elastyczne mają bardzo duży udział wśród wszystkich pokryć podłogowych: w Rosji jest to 38%, na Ukrainie 31%. Rynek obiektowy jest wciąż stosunkowo mało rozwinięty: stanowi on 15% rynku w Rosji (85% to wykładziny mieszkaniowe), a na Ukrainie tylko 4% (96% wykładziny mieszkaniowe). Struktura rynków Europy Wschodniej jest następująca: East European markets, especially Russia and Ukraine show rising trend in the case of floor coverings in total but also of elastic floor coverings. Russian market grows with pace of 81% per year, Ukrainian 35%. Russia is the biggest European market for vinyl coverings. On this market elastic coverings have very large share among all floor coverings; in Russia it means 38%, in Ukraine 31%. Institutional market is still relatively weak: it forms 15% of Russian market (85% are residential coverings), and only 4% of Ukrainian market (96% are residential coverings). Market structure of East European structure is as follows: Rynek [w mln m 2] wykł. tekstylne i dywany parkiety laminaty płytki ceramiczne wykł. elastyczne inne pokrycia ogółem Market [millions m 2 ] Textile coverings and carpets Parquet floors Laminates Ceramic tiles Elastic floor coverings Other coverings Total Rosja / Russia Ukraina / Ukraine Największym światowym rynkiem wykładzin podłogowych jest USA. The largest floor coverings market is USA.

24 Raport Roczny 27 Annual Report Włókninyiproduktypochodne:rynekrajowy Pod względem zastosowań włókniny dzielą się na: sanitarno higieniczne, motoryzacyjne, odzieżowe, budowlane, meblarsko tapicerskie oraz pozostałe (rolnicze, filtracyjne i in.). Stale rośnie zainteresowanie odbiorców włókninami sanitarnohigienicznymi; rośnie też liczba producentów je oferujących. Rynek ten opiera się na wysoko przetworzonych produktach do higieny osobistej oraz nowoczesnych środkach utrzymywania czystości. Dużą rolę na nim odgrywa umiejętność kreowania nowych zastosowań, szukania nowych rynków zbytu, działania promocyjne oraz polityka sprzedaży. Obecnie polski rynek zdominowany jest przez producentów zagranicznych, współpracujących z polskimi firmami bądź posiadających swoje przedstawicielstwa w Polsce. Rynek włóknin technicznych (motoryzacja, budownictwo, filtracja i inne) to jeden z najszybciej rozwijających się obszarów włóknin w Polsce. Duże perspektywy rozwoju rysują się dla mat bentonitowych za sprawą zapotrzebowania budownictwa oraz wymogów ochrony środowiska. Bardzo obiecujący wydaje się w bliskiej perspektywie sektor włóknin samochodowych w aspekcie rozwoju firm motoryzacyjnych w Polsce. Jest on również bardzo przyszłościową branżą w eksporcie. Udział Spółki Lentex w rynku odzieżowym (włókniny płaskie i puszyste) jest dominujący. Ostatnie lata cechowała tendencja spadkowa w tym segmencie, która przybrała na sile po wpuszczeniu na polski rynek bezkontyngentowych produktów z Chin. Drugim istotnym obszarem rynku włóknin jest rynek meblarski, w którym koniunkturę kształtuje eksport mebli. Polski rynek włóknin sanitarnohigienicznych zdominowany jest obecnie przez import. Istotne dla tych wyrobów są parametry techniczne, jakość oraz cena włókniny. Na najbliższe lata przewiduje się stabilizację sprzedaży krajowej Spółki na tym rynku; również w eksporcie ze względu na niską rentowność nie przewiduje się znaczącego wzrostu sprzedaży do tego sektora. Obiecujący jest rynek budowlany (gdzie Spółka lokuje się z takimi wyrobami jak geowłókniny, maty remontowe, włókniny wodnoigłowane); z uwagi na wieloletnie zaniedbania infrastrukturalne rynek ten ma potencjał wzrostowy na wiele lat. W rynku włóknin przeszywanych i konfekcji udział Spółki jest niewielki i stabilny. Nonwovensanderivativeproducts:domesticmarket From the application point of view nonwovens are divided into: sanitary/hygienic, automotive, clothes, construction, furniture/upholster and remaining (agriculture, filtration etc.). There is constantly growing consumer interest in sanitary/hygienic nonwovens; grows also number of producing tenderers. This market is based on highly elaborated products for personal hygiene and modern means of maintaining cleanliness. Great role in this market plays ability of creation of new applications, and looking for new markets, promoting actions and sale policy. At the moment, Polish market is dominated by foreign producers, cooperating with Polish companies or keeping their agencies in Poland. Market of technical nonwovens (automotive and construction industries, filtration and others) is one of the quickest growing areas of nonwovens in Poland. There are also promising perspectives for bentonite mats, due to the demand of construction industry and environment protection requirements. Very promising seems, in close perspective, automotive nonwoven sector, taking into consideration the development of automotive companies in Poland. This is also a very promising export branch. Lentex S.A. share in clothing market (flat and fluffy nonwovens) is dominant. Last years were marked with declining tendency of this sector, greater after giving free passage to Polish market to products from China without quota. The second important nonwovens market area is furniture market: here economic situation is shaped by furniture export. Polish market of sanitary/hygiene nonwovens is presently dominated by import. Important for these products are technical parameters, nonwoven quality and price. In next years, Company forecasts stabilization of its domestic sale for this market; as for the export, taking into consideration low profitability we do not forecast greater sale growth in this sector. Construction market is promising (where Company is present with geononwovens, redecoration mats, hydroentangled nonwovens); because of long lasting infrastructural negligence this market shows growing potential for many years. On the market of quilted nonwovens and readymade goods Company share is stable and not big. 2

25 23 Produkcja włóknin w Europie wg zastosowań Nonwovens production in Europe, by applications 33% higiena hygiene 15% ścierki i ściereczki dusters and small dusters 13% budownictwo construction meblarstwo 6% furniture filtracja 6% filtration roboty ziemne 5% earth work 18% inne others motoryzacja 4% automotive industry Włókninyiproduktypochodne rynekglobalny Około 6% światowego rynku włóknin reprezentują producenci z krajów wysoko rozwiniętych: Ameryki Północnej, Japonii, Europy Zachodniej. Udział ten będzie się zmieniał, gdyż globalizacja prowadzi do coraz większej aktywności produkcyjnej Chin i innych wschodnich rynków. W tych krajach dynamicznie rozwijają się rynki konsumenckie. Obydwa te fakty powodują większe zapotrzebowanie na włókniny. Światowa sprzedaż rośnie o ok. 5% rocznie od lat 9tych i tendencja ta powinna utrzymać się do 21 roku. 68% rynku światowego skomasowane jest w rękach 1 największych producentów, dalszych 3 obejmuje kolejne 22%, a brakujące 1% należy do pozostałych małych producentów, w grupie których znajduje się także Lentex. W ostatnich kilku latach globalny rynek włóknin przeszedł kilka strukturalnych zmian, spowodowanych niekorzystnymi warunkami otoczenia. W najbliższych latach przewidywany jest wzrost zapotrzebowania na włókniny sanitarnohigieniczne oraz medyczne. Tkaninytechniczne Tkaniny techniczne znajdują zastosowanie w różnych gałęziach przemysłu: budownictwie, rolnictwie, cukrownictwie, przemyśle wydobywczym, okrętowym, lotniczym, maszynowym i gumowym. Największe znaczenie jednak ma rynek budowlany, a szczególnie budowlanoremontowy oraz budownictwa drogowego. W grudniu 27 r. Spółka zaniechała produkcji i sprzedaży tkanin technicznych. Nonwovensanderivativeproducts:globalmarket About 6% of nonwoven world market represent producers from high developed countries: North America, Japan, Western Europe. This situation will change, as globalization leads to still greater producing activity of China and other eastern markets. In these countries consumer markets are developing dynamically. These two facts cause greater demand for nonwovens. World sale has been growing since 9ies at the pace of about 5% yearly, and this tendency should be stable until % of world market are integrated in the hand of 1 biggest producers, further 3 keep next 22%, and other 1% belongs to remaining small producers, among them Lentex. During last years global market has undergone some structural changes due to unfavourable external conditions. For the next years demand growth for sanitary/hygiene and medical nonwovens is predicted. Technicaltextiles Technical textiles are used in different industry branches: construction, agriculture, sugar, mining, ship building, aircraft, machine building and rubber industries. The most important is however construction industry and especially construction/redecorating and civil engineering. In December 27 the Company gave up production and sale of technical fabrics.

26 Raport Roczny 27 Annual Report Działalność i wyniki 27 roku Activities and Results of Year 27 Przychody Przychody ze sprzedaży produktów i usług w 27 r. wyniosły 182,1 mln zł, co oznacza 3procentowy wzrost przychodów w stosunku do roku ubiegłego (177, mln zł) oraz 11procentowy w stosunku do roku 25. Udział eksportu w 27 roku wyniósł 38% łącznej sprzedaży i był o 3% niższy od udziału w roku 26 oraz o 1% aniżeli w roku 25. Wartość sprzedaży na eksport była równa 7,1 mln zł, tj. o 4% mniejsza od wartości roku 26 (73,4 mln). Przyrost sprzedaży eksportowej wystąpił w grupach wykładzin (o 9%), tkanin technicznych (o 29%) oraz włóknin technicznych (11%) i przeszywanych (o 5%). W pozostałych grupach produktów zaobserwowano spadek bądź stabilizację wartości eksportu na poziomie roku 26. Na rynku krajowym (62% łącznej sprzedaży) sprzedaż wyrobów Spółki ogółem wzrosła w 27 r. w stosunku do poziomu roku 26 wartościowo o 8% i osiągnęła 112, mln zł. Wzrosty wartości sprzedaży wystąpiły we wszystkich grupach produktowych za wyjątkiem konfekcji; największe we włókninach laminowanych (94%), wodnoigłowanych (73%), technicznych (25%), włókninach przeszywanych (3%) oraz wykładzinach (7%). Wartość sprzedaży produktów w 27 roku (w części kontynuowanej w latach następnych, czyli po eliminacji sprzedaży tkanin technicznych i dzierżaw majątku zlokalizowanego w Pabianicach) wyniosła 167, mln zł. Porównywalna sprzedaż (po eliminacji tkanin technicznych i części dzierżaw) w roku 26 wyniosła 163,1 mln zł, co daje przyrost 27/26 o 2,4%. Income Income on product sale and services in 27 amounted to millions PLN, and it means 3% increase in relation to the last year (177 millions PLN) and 11% growth in relation to 25. Export share in 27 was 38% of total sales and it was by 3% lower than in 26 and by 1% lower than in 25. Export sales value was 7.1 millions PLN, i.e. 4% less than 25 value (73.4 millions PLN). Increase of export sales took place in coverings group (by 9%), technical fabrics (by 29%), technical nonwovens (11%) and quilted (by 5%). For remaining product groups decrease or stabilization of export value on the year 26 level was noticed. In domestic market (62% of total Company sales) products sale increased in 27, in comparison to 26 by 8% (as value) and reached 112. millions PLN. Increase of sales value took place in all product groups excluding ready products; it was the largest for laminated nonwovens (94%), hydroentangled (73%), technical (25%), quilted nonwovens (3%) and floor coverings (7%). Product sales value in year 27 (for part continued in next years, i.e. after elimination of technical textiles sale and property tenancy in Pabianice) was 167 millions PLN. Comparable sales (after elimination of technical textiles and some tenancies) was in year millions PLN, and it gives increase 27/26 by 2,4%. włókniny Nonwovens 49% 19 Sprzedaż produktów Lentex w mln zł Lentex products sale in millions PLN tkaniny techn. Technical textiles pozostałe Remaining 1% 7% % wykładziny Floor coverings Struktura sprzedaży w 27 roku Sale structure in year 27 24

27 sprzedaż wykładzin W 27 roku odnotowano ponad 2procentowy wzrost wolumenu sprzedaży w stosunku do 26 roku (wartościowo wzrost ten wyniósł 8%). W wymienionym okresie o 9% wzrosła wartość sprzedaży eksportowej (wolumen bez zmian), a o 7% wzrosła wartość sprzedaży krajowej (wolumen 5%). Przyrost wartości sprzedaży krajowej wynika z intensyfikacji działań marketingowych i prosprzedażowych oraz niewielkich wzrostów cen, natomiast przyrost wartości sprzedaży eksportowej osiągnięto dzięki ścisłej kontroli realizowanych cen oraz ich zwiększeniu w celu eliminacji negatywnego wpływu umacniania waluty polskiej. Sprzedaż eksportowa stanowiła w roku 27 52% ogólnej sprzedaży wykładzin. Główne rynki na których wykładziny są obecne, uszeregowane wg wielkości sprzedaży do poszczególnych krajów, prezentuje wykres. Florcoveringsales In 27 increase of sales volume by 2% in comparison to 26 (8% in value) was registered. During that period the value of export sales increased by 9% (volume unchanged), and by 7% increased the value of domestic sales (volume 5%). Increase of domestic sales value results from intensification of marketing and prosale activities, and slight price increase, whereas increase of export sale value was achieved due to the close control of prices and due to their increase in order to eliminate negative influence of strengthening PLN. Export sale in year 27 made 52% of total coverings sale. Principal markets of appearance of floor coverings, ordered by the scale of sales are presented on the graph. Struktura geograficzna sprzedaży wykładzin w 27 roku (wartościowo) Geographical structure of floor coverings sale in 27 (by value) [mln zł] [millions PLN] 9 8 kraj / Domestic eksport / export Rosja Russia 16% Ukraina Ukraine 15% Litwa / Lithuania 4% 3 Turcja / Turkey 3% 2 Łotwa / Latvia 2% Słowacja / Slovakia 2% 1 Rumunia / Romania 2% Czechy / Czech Republic 1% Mołdowa / Moldova 1% Polska 48% Poland inne / other 6% Sprzedaż wykładzin Lentex Lentex floor coverings sale inne (w kol. alfabetycznej): Armenia, Białoruś, Chiny, Cypr, Estonia, Grecja, Gruzja, Holandia, Indie, Irlandia, Izrael, Kanada, Kazachstan, Mongolia, Niemcy, Surinam, Szwajcaria, Węgry, Wielka Brytania, Włochy, Zjednoczone Emiraty Arabskie. others (in alphabetical order): Armenia, Belarus, Canada, China, Cyprus, Estonia, Georgia, Germany, Greece, Holland, Hungary, India, Ireland, Israel, Italy, Kazakhstan, Mongolia, Surinam, Switzerland, United Kingdom, United Arab Emirates

28 Sprzedaż włóknin Lentex / Lentex nonwovens sale [mln zł] [millions PLN] kraj / Domestic eksport / export Polska Poland 69% Struktura geograficzna sprzedaży włóknin i konfekcji w roku 27 (wartościowo) Geographical structure of nonwovens and ready products sales in 27 (by value) USA United States 8% Niemcy Germany 7% Białoruś / Belarus 5% Szwajcaria / Switzerland 2% Węgry / Hungary 2% W. Brytania / Great Britain 2% Rosja / Russia 1% Słowacja / Slovakia 1% Holandia / Holland 1% Czechy / Czech Republic 1% inne / other 1% inne (w kol. alfabetycznej): Austria, Belgia, Chorwacja, Estonia, Francja, Hiszpania, Litwa, Łotwa, Portugalia, Republika Południowej Afryki, Rumunia, Serbia, Szwecja, Turcja, Ukraina. others (in alphabetical order): Austria, Belgium, Croatia, Estonia, France, Spain, Lithuania, Latvia, Portugal, South Africa, Romania, Serbia, Sweden, Turkey, Ukraine. sprzedaż włóknin Przychody ze sprzedaży włóknin i wyrobów z włóknin (konfekcji) w roku 27 wyniosły 88,3 mln zł i były o 2% niższe od przychodów osiągniętych w roku 26. W kwocie tej wartość sprzedaży włóknin (w tym także włóknin przeszywanych) stanowi 8,1 mln zł (91% sprzedaży Zakładu Włóknin), a sprzedaż wyrobów z włóknin (konfekcji) 8,2 mln zł (9% przychodów Zakładu Włóknin). Wolumen sprzedaży włóknin (bez konfekcji) wyniósł w 27 roku 77,5 mln m 2 i był większy od ilości włóknin sprzedanej w roku ubiegłym (76,3 mln m 2) o 2%. Wartość sprzedaży krajowej w 27 r. stanowiła 69% całości sprzedaży Zakładu Włóknin (włókniny konfekcja) i był to udział o 8% wyższy niż w roku ubiegłym (61%). Jej poziom wartościowo wzrósł w stosunku do analogicznego poziomu w 26 r. o 1%. Największe przyrosty wystąpiły w grupach włóknin wodnoigłowanych, technicznych i przeszywanych. Sprzedaż eksportowa stanowiła w 27 r. 31% sprzedaży (o 8% udziału mniej aniżeli w roku ubiegłym), a jej poziom spadł w tym okresie o 2% wartościowo. Wzrost wartości sprzedaży krajowej należy przypisywać wzrostowi wolumenu sprzedaży: głownie włóknin wodnoigłowanych, laminowanych, technicznych i przeszywanych. Spadek przychodów z eksportu jest skutkiem zmniejszenia ilości sprzedaży, braku możliwości podwyżek cen oraz niekorzystnych zmian (spadków) kursów walut: zwłaszcza USD. W 27 roku sprzedaż do branży motoryzacyjnej stanowiła 15% całkowitej sprzedaży włóknin (w tym w sprzedaży eksportowej 33%, a w krajowej 7%). sprzedaż tkanintechnicznych Sprzedaż wartościowa tkanin technicznych wynosiła w roku 27 13,5 mln zł, a ilościowa 7,8 mln m2. Było to więcej aniżeli w roku 26 (począwszy od 1.II.6, kiedy to Tkaniny Techniczne stały się częścią Zakładów Lentex ) o 6% wartościowo oraz o 15% ilościowo. Sprzedaż eksportowa tkanin w 27 r. stanowiła 14% ich łącznej sprzedaży i był to udział o 3% większy od analogicznego w roku 26. Znacznie większa część produkcji trafiła na rynek krajowy: było to 11,6 mln zł, co stanowi 86% łącznej sprzedaży tkanin technicznych. Główne rynki w ujęciu geograficznym (według struktury sprzedaży) to Polska 86%, Holandia 1%, Bułgaria 2%, Panama 2% oraz Hiszpania, Włochy, Niemcy i Szwecja. W grudniu 27 r. nastąpiła sprzedaż majątku Zakładu Tkanin Technicznych, w związku z czym Spółka od 28 r. nie będzie produkowała tkanin technicznych (działalność zaniechana). Nonwovensales Income of nonwovens and related products (ready products) in 27 amounted to 88.3 millions PLN and was by 2% lower than in 26. In this sum, nonwoven sales value (including pierced nonwovens) is 8.1 millions PLN (91% Nonwoven Plant sale), and sale value of related products (ready products) 8.2 millions PLN (9% of Nonwoven Plant income). Nonwoven sale volume (without ready products) equaled 77.5 millions m 2 in 27 and was greater than the volume sold previous year (76.3 millions m 2) by 2%. Domestic sales value in 27 constituted 69% of total Nonwoven Plant sale (nonwovens ready products) and it was by 8% higher than previous year (61%). The value level of sales increased in comparison to respective level of 26 by 1%. The biggest increases took place in groups of nonwoven hydroentangled, technical and quilted. Export sales presented in year 27 31% of sales (8% less than previous year), and its level decreased during this period by 2% in value. Increase of domestic sales value should be ascribed to the increase in sales volume: mainly hydroentanglen noinwovens, laminated, technical and quilted. Decline of export income is the result of decreased sale quantity, lack of the possibility of price increase and unfavourable changes (declines) of exchange rates, especially USD. Sales to automotive branch in 27 reached 15% of total nonwovens (herein in export sales 33% and in domestic 7%). Technicaltextilesales Sales value of technical textiles equalled 13.5 millions PLN in 27, and quantity was 7,8 millions m2. It was more than in 26 (starting from February 1st 26, when Technical textiles became part of Lentex factory), by 6% as value and by 15% as quantity. Fabrics export sale in year 27 presented 14% of their total sale, and this share was by 3% greater than respectively in year 26. Greater part of the production went into domestic market: it was 11.6 millions PLN, what gives 86% of technical fabrics total sales. Main markets in geographical depiction (according to sales structure) are: Poland 86%, Holland 1%, Bulgaria 2%, Panama 2% and Spain, Italy, Germany and Sweden. In December 27 sale of Technical Textiles Plant took place and because of this the Company will not produce technical textiles (given up activity). 26

29 27 Koszty Całkowity koszt wytworzenia sprzedanych produktów wyniósł w 27 r. 153,5 mln zł, natomiast koszt wytworzenia na działalności kontynuowanej 138,4 mln zł. Koszty sprzedaży na działalności całkowitej były równe 8,2 mln zł (na działalności kontynuowanej 8, mln), a koszty ogólnego zarządu analogicznie 17,5 zł (działalność całkowita) i 14,8 mln (działalność kontynuowana). Udział kosztów ogólnozakładowych w przychodach wyniósł 8,8% (działalność kontynuowana), a udział kosztów sprzedaży 4,8%. Były one wyraźnie niższe od tych wskaźników udziału za poprzednie lata obrotowe. Udział kosztu własnego w przychodach w 27 r. (działalność kontynuowana) wyniósł 83% i zmniejszył się w porównaniu do 26 r. o,6% mimo splotu kilku niekorzystnych czynników w otoczeniu Spółki. Były to: silna presja konkurencyjna ze strony producentów zagranicznych osłabienie wielu gałęzi przemysłu, wykorzystujących wyroby włókninowe (jak np. polski i europejski rynek odzieżowy po wprowadzeniu na unijny rynek bezkontyngentowych dostaw tanich włóknin odzieżowych i odzieży z Chin) umocnienie złotówki w 27 r. w stosunku do euro o 6,3% i do dolara amerykańskiego o 16,3% wzrost zainteresowania klientów wyrobami importowanymi, spowodowany dalszym umocnieniem polskiej waluty i związaną z tym większą atrakcyjnością cenową importu wysoki poziom cen ropy naftowej i zależnych od niej cen surowców podstawowych do produkcji włóknin i wykładzin, który wpływał na wysoki poziom kosztów wytworzenia wyrobów i wymagał podjęcia intensywnych działań zapobiegających obniżce rentowności operacyjnej. Costs The total cost of manufacturing of sold products equaled millions PLN in 27, whereas cost of manufacturing on continued activity millions PLN. Costs of sales on total activity equaled 8.2 millions PLN (on continued activity 8. millions), and administrative costs respectively 17.5 millions PLN (total activity) and 14.8 millions (continued activity). Administrative costs in income ratio equaled 8.8% (continued activity), and sales costs to income ratio 4.8%. They were significantly lower than respective indexes for previous turnover years. Share of own costs in 27 income (continued activity) equaled 83% and decreased in comparison to 26 by.6% in spite of some unfavorable factors that occured in the Company s environment. They were: strong competitive pressure of foreing manufacturers weakening of many industries, using nonwovens (for example Polish and European clothing market after opening of the EU market to nonquota supplies of cheap clothing nonwovens and clothes from China) strengthening of zloty in 27 by 6.3% in relation to euro and by 16.3% in relation to US dollar increase of customers interest in imported goods, caused by further strengthening of Polish currency and higher price attractiveness of imported goods high level of crude oil prices and of raw materials for production of nonwovens and coverings dependant on crude oil, which influenced high level of manufacturing costs and required undertaking intensive activities to prevent decrease of operational profitability dz. całk. 27 dz. kont. 27 total act. 27 continued act. udział kosztu własnego w przychodach own costs in income 87,3% 83,6% 84,7% 83,% udział kosztu sprzedaży w przychodach 5,2% 5,% 4,4% 4,8% costs of sales in income udział kosztów administracyjnych w przychodach 13,5% 1,% 9,4% 8,8% administrative costs in income koszty wg rodzaju (w mln zł) dz. całkowita zmiana 27/26 costs by nature (millions PLN) 27 (total activity) change 27/26 amortyzacja / depreciation 12,8 12,3 3,7% zużycie materiałów i energii / materials and energy 117,9 118,,1% usługi obce / outer services 16, 14,2 1,8% podatki i opłaty / taxes and fees 3,2 3,2 1,4% wynagrodzenia / wages 18,1 19, 5,% ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 5,1 5,4 5,8% social insurance and other related costs pozostałe koszty rodzajowe / other costs 2,1 2,3 8,2%

30 Raport Roczny 27 Annual Report Wyniki W 27 roku Spółka osiągnęła zysk na całkowitej działalności operacyjnej (EBIT) w wysokości 12,8 mln zł, w tym z działalności kontynuowanej 5,8 mln (z końcem 27 r. Spółka zaniechała działalności w branży tkanin technicznych). Dla porównania zysk operacyjny w 26 r. był równy 2,5 mln zł, a po doprowadzeniu do porównywalności z 27 rokiem, czyli po eliminacji wyniku operacyjnego Zakładu Tkanin Technicznych byłby równy 3,9 mln zł. Wynika z tego wzrost 27 r. (dz. kontynuowana) do 26 r. (porównywalnego) o 1,9 mln zł (49%). Poziom EBITDA (zysk operacyjny amortyzacja) na działalności całkowitej w 27 r. podniósł się w stosunku do roku poprzedzającego o 9,7 mln zł (z 15,3 do 25, mln). Natomiast EBITDA z działalności kontynuowanej (w stosunku do porównywalnego EBITDA 26, po wykluczeniu czynników jak wyżej oraz dodatkowo amortyzacji Zakładu Tkanin Technicznych) wzrósł o 1,4 mln zł (tj. o 9%). Zysk netto z działalności całkowitej w 27 r. wyniósł 1,45 mln zł i był niższy od zysku netto w 26 r. (12,3 mln zł) o 1,8 mln zł, przy czym w roku 26 obejmował także zysk z przyłączenia spółki zależnej (Zakładu Tkanin Technicznych) w wysokości 1,5 mln zł. Po eliminacji tego czynnika zysk netto roku 26 wynosił 1,8 mln zł. Porównując zysk netto z działalności kontynuowanej w 27 r. (równy 5,1 mln zł) z zyskiem netto 26 r. (po doprowadzeniu do porównywalności, tzn. po eliminacji zysku z włączenia spółki zależnej, eliminacji wyniku na działalności Zakładu Tkanin Technicznych oraz korekcie zobowiązań podatkowych z tego tytułu), który wynosiłby 2,9 mln zł również widać poprawę wyniku o 2,2 mln zł (czyli 79%). Nadwyżka finansowa (zysk netto amortyzacja) w 27 r. na działalności całkowitej wyniosła 22,7 mln, a na działalności kontynuowanej 15,3 mln zł. Była o 2,2 mln zł (17%) wyższa od porównywalnej, skorygowanej j/w nadwyżki roku 26 (13,1 mln zł). Results In 27, the Company achieved profit on total operational activity (EBIT) of 12.8 millions PLN, including 5.8 millions profit on continued activity (at the end of 27, the Company discontinued operations in technical fabrics industry). For comparison, operational profit in 26 equaled 2.5 millions PLN, and if brought to comparability with 27 by elimination of operational result of Technical Textiles Plant, it would equal 3,9 millions PLN. This shows a growth of 27 (continued activity) to 26 (comparable) by 1.9 millions PLN (49%). EBITDA level (profit on operation activity depreciation) on total activity in 27 increased in comparison to previous year by 9.7 millions PLN (from 15.3 to 25. millions). EBITDA on continued activity (in relation to comparable 26, after eliminating the same factors as above and additionally depreciation of Technical Textiles Plant) increased by 1.4 millions PLN (e.g. 9%). Net profit on total activity in 27 equaled 1.45 millions PLN and was lower than net profit in 26 (12.3 millions PLN) by 1.8 millions PLN, whereas in 26 this result also included the profit on the acquisition of Company s subsidiary (Technical Textiles Plant) in the amount of 1.5 millions PLN. After elimination of this factor, net profit in 26 was 1.8 millions PLN. Comparing the net profit on continued activity in 27 (5.1 millions PLN) with net profit of 26 (after bringing to comparability, e.g. elimination of profit on acquisition of subsidiary, elimination of result on Technical Textiles Plant activity and correction of the due taxes which would equal 2,9 millions PLN, an improvement of the result by 2.2 millions PLN (79%) is also visible. The financial surplus (net profit depreciation) in 27 on total activity equaled 22.7 millions, and on continued activity 15.3 millions PLN. It was 2.2 millions PLN (17%) higher than the comparable, corrected as above earning of 26 (13.1 millions PLN). EBIT, EBITDA [mln zł] / [millions PLN] 25 przychody [mln zł] / income (millions PLN) 186, ,6 18 EBIT (dział. całkowita) EBIT (total activity) EBITDA (dział. całkowita) EBITDA (total activity) , 15,3 12,8 2, przychody ze sprzedaży (dział. całkowita) income on sales (total activity) Analiza wskaźników finansowych pokazuje lekkie spadki rentowności zysku netto, aktywów i kapitału wynikają one ze zmniejszenia wyniku netto o 1,9 mln zł. Rosną za to rentowności EBIT i EBITDA, zarówno z działalności całkowitej (uwzględniającej zysk ze sprzedaży majątku Zakładu Tkanin Technicznych w kwocie 1,1 mln zł), jak i kontynuowanej (ze względu na rezygnację z nierentownej działalności). Skrócono nieznacznie cykle rotacji zapasów i spływu należności (odpowiednio o 2 i 6 dni), krótszy jest również czas spłaty zobowiązań (o 1 dzień). Wskaźniki płynności mimo nieznacznego spadku, są wciąż na wysokim poziomie i nie stwarzają zagrożenia dla kontynuacji działalności. Analysis of financial indexes shows slight decreases in profitability of net profit, assets and equity they are a result of decreasing net result by 1.9 millions PLN. On the other hand, EBIT and EBITDA profitability is growing, both on total activity (taking into account sales of Technical Textiles Plant property of 1.1 millions PLN) and on continued activity (because of elimination of unprofitable operations). The inventories rotation cycle and receivables cycle have been shortened (by 2 and 6 days respectively), liabilities cycle is also shorter (by 1 day). Liquidity indexes, in spite of a slight decrease, are still at a high level and do not cause a threat to the continuity of the activity. 28

31 29 Wskaźnik procedura wyliczenia dział. całkowita dział. kontynuowana Index Calculating procedure total activity continued activity marża EBIT zysk operacyjny / przychody operacyjne 1,4% 6,9% 3,4% EBIT margin operational profit/operational income marża EBITDA (zysk operacyjny amortyzacja) / przychody operacyjne 8,6% 13,4% 9,5% EBITDA margin (operational profit depreciation) / operational income marża zysku netto / net profit margin zysk netto / przychody operacyjne / net profit / operational income 6,9% 5,6% 3,% rentowność aktywów / return on assets zysk netto / suma bilansowa / net profit / balance sheet sum 5,6% 4,4% rentowność kapitału własnego / return on equity zysk netto / kapitał własny / net profit / equity 6,6% 5,5% wydajność pracy (tys. zł/osobę) zysk netto / zatrudnienie 15,9 14,1 work efficiency (thousands PLN/person) net profit / employment cykl rotacji zapasów (w dniach) (średni stan zapasów / przychody ze sprzedaży produktów i towarów) * 36 dni inventories rotation cycle (days) (average inventories / income on products and goods sales) * 36 days cykl inkasa należności (w dniach) (średni stan należności handlowych / przychody ze sprzedaży produktów i towarów) * 36 dni receivables cycle (days) (average trade receivables / income on products and goods sales) * 36 days cykl spłaty zobowiązań (w dniach) (średni stan zobowiązań handlowych / przychody ze sprzedaży produktów i towarów) * 36 dni liabilities cycle (days) (average trade libilities / income on products and goods sales) * 36 days płynność bieżąca majątek obrotowy / zobowiązania krótkoterminowe 4,78 3,7 current liquidity current assets / shortterm liabilities płynność szybka (majatek obrotowy zapasy) / zobowiązania krótkoterminowe 3,1 2,35 fast liquidity (current property inventories) / shortterm liabilities zadłużenie ogółem / total indebtedness kapitał obcy / kapitał całkowity / debt capital / total capital 14,9% 18,8% Organizacja i zatrudnienie Organization and Employment Spółka zorganizowana jest w Zakłady, zajmujące się kompleksowo poszczególnymi grupami produktów: od projektowania przez produkcję po sprzedaż wyrobów. W roku 27 Spółka miała swoje zakłady w 4 miejscach w Polsce (łącznie z siedzibą Spółki); w 28 r. liczba lokalizacji zmniejszyła się do trzech. The Company consists of Plants, dealing with particular product groups on broad basis: from product design through manufacturing to product sales. In 27, the Company had its plants in four locations in Poland (including Company headquarters); in 28, the number of locations decreased to 3. Zakłady LENTEX S.A. / LENTEX S.A. Zakład Wykładzin Floor Coverings Plant Zakład Włóknin Nonwovens Plant Administracja i obsługa techniczna Administration and Technical Service Zakład Tkanin Technicznych (tylko do końca 27 r.) Technical Textiles Plant (until end of 27 only) produkcja, technologia, magazynowanie, promocja, sprzedaż production, technology, warehouse, promotion, sales produkcja włóknin, produkcja konfekcji, technologia, magazynowanie, sprzedaż production of nonwovens, production of readymade goods, technology, warehouse, sales utrzymanie ruchu, zaopatrzenie i magazyn, księgowość i controlling, kadry, BHP, radcy prawni, informatyka, ISO dział techniczny maintenance, supply and warehouse, accounting and controlling, HR, safety of work, advisers, IT, ISO, technical department produkcja, technologia, magazynowanie, sprzedaż production, technology, warehouse, sales lokalizacja / location: Lubliniec lokalizacje / locations: Lubliniec Jarocin Nidzica lokalizacja / location: Lubliniec lokalizacja / location: Pabianice Zakłady Lentex S.A. zatrudniały na dzień r. 714 pracowników, a od (po odejściu osób związanych z Zakładem Tkanin Technicznych) już 617. W obsadzie tej w Zakładzie Włóknin pracowało 361 osób, w Zakładzie Wykładzin 142. Przeciętne zatrudnienie w roku 27 wynosiło 711 etatów. On December 31, 27, Lentex SA employed 714 persons, and on January 1, 28 (when staff employed at Technical Textiles Plant left) 617. This number included 361 people in Nonwovens Plant and 142 in Floor Coverings Plant. The average employment in 27 was 711 posts r./ December r./ December r./ December31 Zatrudnieniełącznie(wosobach) Totalemployment(persons) * 714 *po włączeniu spółki zależnej Tkaniny Techniczne *after incorporation subsidiary Technical Textiles

32 Sprawozdania finansowe Spółki Company s Financial Reports

33

34 Raport Roczny 27 Annual Report _ Rachunek zysków i strat (w tys. PLN) Result Statement (PLN thousand) Spółka prowadzi dokumentację księgową zgodnie z wymogami Ustawy o Rachunkowości oraz z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSSF). D Z I A Ł A L N O Ś Ć KO N T Y N U O W A N A Lp. 26 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów w tym od jednostek powiązanych 1. Przychód ze sprzedaży produktów Przychód netto ze sprzedaży towarów i materiałów II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów jednostkom powiązanym 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów Wartość sprzedanych towarów i materiałów 1 47 III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży z działalności kontynuowanej IV. Koszty sprzedaży V. Koszty ogólnego zarządu VI. Zysk (strata) ze sprzedaży majątku trwałego 67 VII. Zysk (strata) na działalności operacyjnej kontynuowanej 2 53 VIII. Zysk z włączenia spółki zależnej IX. Przychody finansowe X. Koszty finansowe XI. Zysk (strata) brutto z działalności kontynuowanej XII. Podatek dochodowy 698 XIII. Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej D Z I A Ł A L N O Ś Ć Z A N I E C H A N A XIV. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 1. Przychód ze sprzedaży produktów 2. Przychód netto ze sprzedaży towarów i materiałów XV. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów XVI. Zysk (strata) brutto na sprzedaży z działalności kontynuowanej zaniechanej XVII. Koszty sprzedaży XVIII. Koszty ogólnego zarządu XIX. Zysk (strata) ze sprzedaży majątku trwałego XX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej zaniechanej kontynuowanej XXI. Podatek dochodowy XXII. Zysk (strata) brutto z działalności zaniechanej kontynuowanej XXIII. Zysk (strata) netto segmenty branżowe segmentwykładzin segmentwłóknin segmentkanintech. wartość bilansowa Przychody ze sprzedaży Zysk ze sprzedaży majątku trwałego Nieprzypisany zysk/strata ze sprz. maj. trw Wynik na dział. operacyjnej segmentu segmenty geograficzne (stanowiące 1% lub więcej przychodów) Segment1:rynekrajowy Segment2:Rosja,Ukraina,Mołdawia,Białoruś ikazachstan Przychody ze sprzedaży

35 3 The Company keeps the account books according to the Act of Accountancy and to International Financial Reporting Standards (IFRS). Lp CO N T I N U E D A C T I V I T Y I. Net income on sale of products, goods and materials including from related entities 1. Income on sale of products Net income on sale of goods and materials II. Cost of sold products, goods and materials to related entities 1. Cost of manufacture of sold products Value of sold goods and materials 1 47 III. Gross profit (loss) on sales from continued activity IV. Cost of sales V. Administrative costs VI. Profit (loss) on sale of fixed assets 67 VII. Profit (loss) on sales from continued operational activity 2 53 VIII. Profit on acquisition of a subsidiary IX. Financial income X. Financial costs XI. Gross profit (loss) on continued activity XII. Income tax 698 XIII. Net profit (loss) on continued activity D I S CO N T I N U E D A C T I V I T Y XIV. Net income on sale of products, goods and materials 1. Income on sale of products 2. Net income on sale of goods and materials XV. Cost of sold products, goods and materials 1. Cost of manufacture of sold products 2. Value of sold goods and materials XVI. Gross profit (loss) on sales from discontinued activity XVII. Cost of sales XVIII. Administrative costs XIX. Profit (loss) on sale of fixed assets XX. Profit (loss) on sales from discontinued operational activity XXI. Income tax XXII. Gross profit (loss) on discontinued activity XXIII. Net profit (loss) Product segments florcoveringsegment nonwovensegmenttechnicaltextilesegmentvalueinresultstatement Income on sales Profit on sale of fixed assets Other profit/loss on sale of fixed assets Result on segment s operating activity Geographical segments (1% or more of income) Segment1:domesticmarket Segment2:Rusia,Ukraine,Moldova,Belarus,Kazakhstan Income on sales

36 Raport Roczny 27 Annual Report Bilans Zakładów "LENTEX" S.A. w Lublińcu na dzień r.(w tys. PLN) _ Balance sheet (PLN thousand) Lp A AKTYWA 1. Aktywa trwałe a) wartości niematerialne i prawne 223 b) rzeczowe aktywa trwałe c) należności długoterminowe 14 od pozostałych jednostek 14 d) inwestycje długoterminowe 988 udziały lub akcje w jednostkach powiązanych udziały lub akcje w pozostałych jednostkach 988 e) długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 1 81 aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego Aktywa obrotowe a) zapasy b) należności krótkoterminowe od pozostałych jednostek c) inwestycje krótkoterminowe środki pieniężne i inne aktywa pieniężne d) krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 244 RAZEM AKTYWA B PASYWA 1. Kapitał własny a) kapitał akcyjny b) akcje własne (wielkość ujemna) c) kapitał zapasowy d) kapitał z aktualizacji wyceny 216 e) pozostałe kapitały rezerwowe f) wynik finansowy z lat ubiegłych 5 56 niepodzielony niepodzielony wg MSR 4 g) wynik finansowy roku bieżącego Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania a) rezerwy na zobowiązania 7 53 rezerwa z tytułu podatku odroczonego rezerwa na świadczenia emerytalne długoterminowa 414 krótkoterminowa 726 pozostałe rezerwy krótkoterminowe 416 b) zobowiązania długoterminowe finansowe wobec pozostałych jednostek c) zobowiązania krótkoterminowe finansowe z tytułu dostaw, robót i usług pozostałe RAZEM PASYWA segmentwykładzin segmentwłóknin segmentkanintech. wartość bilansowa Aktywa segmentu w tym nieprzypisane aktywa grupy Pasywa segmentu w tym nieprzypisane pasywa grupy Pełne sprawozdania finansowe znajdują się na stronie internetowej pod adresem: 34

37 35 _ Lp A ASSETS 1. Fixed assets a) intangible assets 223 b) tangible fixed assets c) longterm receivables 14 from other units 14 d) longterm investments 988 shares (stocks) in related entities shares (stocks) in other entities 988 e) longterm prepayments 1 81 deferred income tax Current assets a) inventories b) shortterm receivables od pozostałych jednostek c) shortterm investments cash and other financial assets d) shortterm prepayments 244 TOTAL ASSETS B LIABILITIES 1. Equity capital a) share equity b) own shares (negative value) c) spare capital d) revaluation capital 216 e) other reserve capitals f) previous years financial result 5 56 not divided not divided according to MSR IFRS 4 g) net financial result for trading year Liabilities and provisions for liabilities a) provisions for liabilities 7 53 reserve due to deferred tax provisions for social security premiums longterm 414 shortterm term 726 other reserves shortterm term 416 b) longterm liabilities financial for other entities c) shortterm liabilities financial due to deliveries, works and services other TOTAL LIABILITIES florcoveringsegment nonwovensegment technicaltextilesegmentvalueinresultstatement Assets of the segment including other assets of the group Liabilities of the segment including other liabilities of the group Full financial report are available on internet page:

38 Raport Roczny 27 Annual Report Sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych (w tys. PLN) _ Cash Flow Statement (PLN thousand) Lp A. Przepływ środków pieniężnych z działalności operacyjnej I. Wynik finansowy netto (zysk/strata) II. Korekty o pozycje Amortyzacja Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej Zmiana stanu rezerw Zmiana stanu zapasów Zmiana stanu należności Zmiana stanu zobowiazań krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów) Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych Podatek dochodowy zapłacony Inne korekty z działalności operacyjnej 242 III. Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej (I/II) B. Przepływ środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej I. Wpływy Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych Z aktywów finansowych 12 a) sprzedaż udziałów w jednostkach powiązanych 12 II. Wydatki Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych Na aktywa finansowe 766 a) w jednostkach powiązanych b) w pozostałych jednostkach Inne wydatki inwestycyjne 141 III. Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (III) C. Przepływ środków pieniężnych z działalności finansowej I. Wpływy Wpływy netto z emisji akcji i i innych instrumentów kapitał. oraz dopłat do kapitału Kredyty i pożyczki II. Wydatki Nabycie akcji własnych 2. Spłaty kredytów i pożyczek Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego Odsetki 484 III. Środki pieniężne netto z działalności finansowej (III) D. Zmiana stanu środków pieniężnych (A.III / B.III / C.III) E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych zmiana stanu śrdków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 11 F. Środki pieniężne na początek roku obrotowego G. Środki pieniężne na koniec roku obrotowego (F/D) segmentwykładzin segmentwłóknin segmentkanintech Nakłady inwestycyjne Amortyzacja

39 37 _ Lp A. Operating activity cash flow I. Net financial result (profit/loss) II. Adjustments of items Depreciation Profits (losses ) on FX differences Interests and shares in profits (dividends) Profit (loss) on investments Change in reserves Change in stocks Change in receivables Change in shortterm liabilities (excluding loans and credits) Change in accruals Paid income tax Other adjustments in operating activity 242 III. Net cash flow from operating activity (I/II) B. Net cash flow from investment activity I. Receipts Sale of intangible and tangible fixed assets From financial assets 12 a) sales of shares in related entities 12 II. Expenses Purchase of intangible and tangible fixed assets For financial assets 766 a) in related entities b) in other entities Other investment expenses 141 III. Net cash flow from investments (III) C. Net cash flow from financial activity I. Receipts Net receipts from issue of shares and other capital instruments and capital surcharges Credits and loans II. Expenses Purchase of own shares 2. Repayment of credits and loans Payments of liabilities connected with financial leasing contracts Interest 484 III. Net cash on financial activity (III) D. Change in cash (A.III / B.III / C.III) E. Balance sheet change in cash change in cash on FX differences 11 F. Cash at the beginning of financial year G. Cash at the end of financial year (F/D) florcoveringsegment nonwovensegment technicalfabricsegment Investment expenditures Depreciation

40 Raport Roczny 27 Annual Report Zestawienie zmian w kapitale własnym (w tys. PLN) Capital Changes Report (PLN thousand) _ Lp. 26 I. Kapitał własny na początek okresu Kapitał zakładowy na początek okresu Zmiany kapitału zakładowego a) zwiększenia z tytułu emisji akcji Kapitał zakładowy na koniec okresu Akcje własne na początek okresu Zmiany akcji własnych a) zwiększenia z tytułu zakupu akcji własnych w celu umorzenia Akcje własne na koniec okresu 3. Kapitał zapasowy na początek okresu Zmiany kapitału zapasowego a) zwiększenia z tytułu emisji akcji powyżej wartości nominalnej b) zwiększenia z tytułu podziału zysku c) zwiększenia z tytułu zysku z lat ubiegłych d) zmniejszenia z tytułu kosztów emisji akcji 334 Kapitał zapasowy na koniec okresu Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny 216 a) zwiększenia z tytułu wyceny akcji Novita 216 b) zmniejszenia z tytułu wyceny akcji Novita Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu Zysk / strata z lat ubiegłych na początek okresu 153 Zysk z lat ubiegłych na początek okresu a) zmniejszenia z tytułu podziału zysku z lat ubiegłych Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 147 Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 5613 a) zwiększenia z tytułu korekty zysku z lat ubiegłych 4 b) zmniejszenia z tytułu pokrycia straty z lat ubiegłych Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 5653 Zysk / strata z lat ubiegłych na koniec okresu Wynik netto Zysk netto II. Kapitał własny na koniec okresu Lp. 26 I. Equity capital at the beginning of the period Business capital at the beginning of the period Changes in share capital a) increases due to issue of shares Business Equity Capital capital at the at the end end of the of the period Own shares at the beginning of the period Changes in shares a) increase due to purchase of own shares for redemption Own shares at the end of the period 3. Spare capital at the beginning of the period Changes of spare capital a) increases due to share issue above nominal value b) increase due to profit s distribution c) increases due to previous years' profit d) decrease due to costs of share issue 334 Spare capital at the end of the period Revaluation capital at the beginning of the period Changes in revaluation capital 216 a) increases due to valuation of Novita shares 216 b) decreases due to valuation of Novita shares Revaluation capital at the end of the period Other reserve capitals at the beginning of the period Other reserve capitals at the end of the period Profit (loss) of the previous periods at the beginning of the period 153 Profit of the previous years at the beginning of the period a) decrease due to profit s distribution of previous years Profit of the previous years at the end of the period 147 Loss of the previous years at the end of the period 5613 a) increase due to profit adjustments of previous years MSR 4 b) decrease due to coverage of loss of previous years Loss of the previous years at the end of the period 5653 Profit / loss of the previous years at the end of the period Net result Net profit II. Equity capital at the end of the period

41 _ 8 9 (mld euro / EUR bn) Zmianyprezentacyjnesprawozdań finansowych Zmiany sprawozdań porównywalnych za rok 26: Spółka, zgodnie z zaleceniem audytora, dokonała wyceny do wartości godziwej środków trwałych z grupy 1 (budynki) i 2 (obiekty inżynierii lądowej i wodnej), o wartości początkowej brutto powyżej 15 tys. zł, nabytych przed 1998 rokiem. W wyniku wprowadzenia w roku 27 do ksiąg rachunkowych nowej wartości uległy przekształceniu sprawozdania finansowe za rok 26. Zmiany w sprawozdaniach finansowych w 26 roku wynosiły (w tys. zł): Bilans: rzeczowe aktywa trwałe: budynki i budowle: było 13.33, jest ; rezerwa z tytułu podatku odroczonego: było 5.866, jest 5.947; strata z lat ubiegłych: było 5.465, jest 5.56; zysk netto: było 11.97, jest Rachunekzyskówistrat: koszt wytworzenia sprzedanych produktów: było 148.4, jest ; zysk z działalności operacyjnej: było 2.65, jest 2.53; podatek dochodowy: było 617, jest 698; zysk netto: było 11.97, jest Rachunekprzepływówpieniężnych:przepływyzdziałalności operacyjnej: zysk netto: było 11.97, jest ; amortyzacja: było , jest Spółka również na wniosek audytora zmieniła w bilansie prezentację funduszy specjalnych, która polegała na wyeliminowaniu z bilansu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych oraz przeniesieniu Funduszu Załogi z pozycji zobowiązania krótkoterminowe: fundusze specjalne do pozycji zobowiązania krótkoterminowe wobec pozostałych jednostek. Wpływ zmian prezentacji na pozycje bilansowe za 26 r. w tys. zł: należności krótkoterminowe od pozostałych jednostek: było , jest ; krótkoterminowe aktywa finansowe: środki pieniężne: było , jest 31.99; zobowiązania krótkoterminowe wobec pozostałych jednostek: było , jest 23.66; zobowiązania krótkoterminowe: fundusze specjalne: było 94, jest. Przewidywanezmianysprawozdań porównywalnych w28roku: Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 5 czerwca oraz 11 grudnia 27. (modyfikacja uchwały) wyraziło zgodę na założenie przez Lentex spółki zależnej od Spółki Lentex w formie spółki akcyjnej, produkującej wykładziny podłogowe, w której Lentex obejmie 1% kapitału zakładowego. Nastąpi to poprzez wniesienie przez Spółkę zorganizowanej części przedsiębiorstwa spółki, służącej do produkcji wykładzin podłogowych, na pokrycie kapitału zakładowego spółki zależnej. Planowane wydzielenie powinno nastąpić w 28 r. W związku z powyższym w sprawozdaniu jednostkowym Spółki Lentex nastąpi zmiana w aktywach, polegająca na zmniejszeniu aktywów, należących do Zakładu Wykładzin, przy jednoczesnym zwiększeniu wartości długoterminowych aktywów finansowych. W sprawozdaniu skonsolidowanym Spółki Lentex aktywa nie ulegną zmianie. Changesofpresentationofinancialstatements Changes of comparable reports for 26: The Company, according to the Auditor s recommendation, estimated the fair value of fixed assets in group 1 (buildings) and 2 (land and water engineering objects), with initial gross value of over 15 thousand PLN, purchased before As a result of introducing in 27 new value to the books, financial statements for 26 have been changed. Changes in financial reports for 26 equaled (in thousands PLN): Balanceshet: Tangible assets: buildings: was 13.33, is ; reserve for deferred corporate tax: was 5.866, is 5.947; loss from previous years: was 5.465, is 5.56; net profit: was 11.97, is Profitandlostatement: cost of manufacture of sold products: was 148.4, is ; profit on operating activity: was 2.65, is 2.53; income tax: was 617, is 698; net profit: was 11.97, is CashFlowStatement:operationalcashflow: net profit: was 11.97, is ; depreciation: was , is According to the auditor s suggestion, the company changed the presentation of special funds in balance sheet, namely by eliminating from balance sheet the Enterprise Fund of Social Services and by moving Staff Fund from position shortterm liabilities: special funds to position shortterm liabilities to related enterprises. The influence of changes in presentation to 26 balance sheet positions in thousands PLN: receivables from other enterprises: was , is ; shortterm financial assets: cash flow: was , is 31.99; shortterm liabilities to related enterprises: was , is 23.66; shortterm liabilities: special funds: was 94, is. Probablechangesofcomparablereportsin28: General Assembly of the Company s Shareholders on June 5 and December 11, 27 (modification of the resolution) agreed to founding by Lentex a company dependant from Lentex Company, as a stock company, producing floor coverings, where Lentex assume 1% of share capital. This will take place by introducing by the Company the organized part of the company s enterprise, whose aim is to produce floor coverings, to cover the share capital of the subsidiary company. The planned separation will take place in 28. Therefore in the financial report of Lentex Company there will be a change in assets, namely decreasing the assets owned by Floor Coverings Plant, and at the same time increase in the value of longterm financial assets. In the consolidated report of Lentex Company the assets will not change. Lentex S.A. according to IFRS 27 clause 13 took control over Company Novita, creating on January 1, 28 the capital group. The dominant unit is Lentex SA and the subsidiary unit is Novita SA. Beginning with 1st quarter of 28, the Company will publish consolidated reports of the new capital group. Lentex S.A. zgodnie z MSR 27 par.13 przejęła kontrolę nad Spółką Novita, tworząc z dniem r. grupę kapitałową. Jednostką dominującą są Zakłady Lentex S.A., natomiast jednostką podporządkowaną jest Novita S.A. Począwszy od I kwartału 28 Spółka będzie publikować sprawozdania skonsolidowane nowoutworzonej grupy kapitałowej.

42 Raport Roczny 27 Annual Report Opinia niezależnego biegłego rewidenta dla Rady Nadzorczej Zakładów Lentex S.A. OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA DLA AKCJONARIUSZY I RADY NADZORCZEJ ZAKŁADÓW LENTEX SPÓŁKA AKCYJNA W LUBLIŃCU Przeprowadziłem badanie załączonego sprawozdania finansowego Zakładów LENTEX S.A. z siedzibą w Lublińcu na które składa się: 1/ bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 27 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę tys. złotych, 2/ rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 27 roku wykazujący zysk netto w wysokości tys. złotych 3/ zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 27 roku wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę tys. złotych, 4/ rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 27 roku, wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę tys. złotych, 5/ informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego. Za sporządzenie tego sprawozdania finansowego odpowiada kierownik jednostki. Moim zadaniem było zbadanie i wyrażenie opinii o rzetelności, prawidłowości i jasności tego sprawozdania finansowego oraz prawidłowości ksiąg rachunkowych stanowiących podstawę jego sporządzenia Badanie sprawozdania finansowego przeprowadziłem stosownie do: 1/ postanowień rozdziału 7 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. z 22 roku Nr 76, poz. 694 wraz z późniejszymi zmianami), 2/ norm wykonywania zawodu biegłego rewidenta, wydanych przez krajową Radę Biegłych Rewidentów w Polsce, 3/ zapisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 25 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. Nr 29, poz 1744). Badanie sprawozdania finansowego zaplanowałem i przeprowadziłem w taki sposób, aby uzyskać racjonalną pewność, pozwalającą na wyrażenie opinii o sprawozdaniu. W szczególności badanie obejmowało sprawdzenie poprawności zastosowanych przez jednostkę zasad rachunkowości i znaczących szacunków, sprawdzenie w przeważającej mierze w sposób wyrywkowy dowodów i zapisów księgowych, z których wynikają liczby i informacje zawarte w sprawozdaniu finansowym, jak i całościową ocenę sprawozdania finansowego. Uważam, że badanie dostarczyło wystarczającej podstawy dla wyrażenia miarodajnej opinii. Moim zdaniem, zbadane sprawozdanie finansowe, obejmujące dane liczbowe i objaśnienia słowne: a) przedstawia rzetelnie i jasno wszystkie informacje istotne dla oceny sytuacji majątkowej i finansowej badanej jednostki na na dzień 31 grudnia 27 roku, jak też jej wyniku finansowego za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 27 roku, b) sporządzone zostało, we wszystkich istotnych aspektach, zgodnie z zasadami rachunkowości wynikającymi z Międzynarodowych Standardów Rachunkowości, Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej oraz związanych z nimi interpretacji ogłoszonych w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej, a w zakresie nieregulowanym w tych Standardach zgodnie z ustawą o rachunkowości i wydanymi na jej podstawie przepisami oraz na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych, c) jest zgodne z wpływającymi na treść sprawozdania finansowego przepisami prawa i postanowieniami statutu jednostki. Niniejsza opinia unieważnia wyrażoną poprzednio pod datą 25 marca 28 roku dotyczącą sprawozdania finansowego za rok obrotowy 27. Moja opinia z dnia 25 marca 28 roku błędnie informowała, że rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 27 roku, wykazuje zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę tys. złotych, zamiast że rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 27 roku, wykazuje zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę tys. złotych. Sprawozdanie z działalności jednostki jest kompletne w rozumieniu art. 49 ust. 2 ustawy o rachunkowości, a zawarte w nim informacje, pochodzące ze zbadanego sprawozdania finansowego, są z nim zgodne. Biegły rewident: Krystian Kubanek wpisany na listę biegłych rewidentów pod nr 9529/715 Katowice, dnia 25 marca 28 roku Kancelaria Porad FinansowoKsięgowych dr Piotr Rojek Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 4954 Katowice, ul. Powstańców 34 Podmiot wpisany na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod nr 1695 Członek Zarządu Andrzej Młynarczyk 4

BALANCE SHEET/Bilans. Total Assets/Suma aktywów 6.476.595

BALANCE SHEET/Bilans. Total Assets/Suma aktywów 6.476.595 Ę ł ś ń ł ł ł ł ł ń ń Ę ń ł ś BALANCE SHEET/Bilans Note 31/12/10 ASSETS/Aktywa Non-current assets/aktywa trwałe Tangible Assets/Rzeczowe aktywa trwałe 6.1 2.978.726 Intangible Assets/Wartości niematerialne

Bardziej szczegółowo

Financial support for start-uppres. Where to get money? - Equity. - Credit. - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł)

Financial support for start-uppres. Where to get money? - Equity. - Credit. - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł) Financial support for start-uppres Where to get money? - Equity - Credit - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł) - only for unymployed people - the company must operate minimum

Bardziej szczegółowo

SUPPLEMENTARY INFORMATION FOR THE LEASE LIMIT APPLICATION

SUPPLEMENTARY INFORMATION FOR THE LEASE LIMIT APPLICATION SUPPLEMENTARY INFORMATION FOR THE LEASE LIMIT APPLICATION 1. Applicant s data Company s name (address, phone) NIP (VAT) and REGON numbers Contact person 2. PPROPERTIES HELD Address Type of property Property

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowany oraz jednostkowy raport okresowy Consolidated and unitary quarterly report of AerFinance PLC

Skonsolidowany oraz jednostkowy raport okresowy Consolidated and unitary quarterly report of AerFinance PLC Skonsolidowany oraz jednostkowy raport okresowy Consolidated and unitary quarterly report of AerFinance PLC za okres 01.02.2013 do roku from 01.02.2013 to year Doncaster 17.06.2013 1. Wprowadzenie/ Introduction

Bardziej szczegółowo

Informacja na temat głosowania uchwał NWZA spółki HYDROBUDOWA WŁOCŁAWEK S.A. zwołanego na dzień 8 listopada 2007.

Informacja na temat głosowania uchwał NWZA spółki HYDROBUDOWA WŁOCŁAWEK S.A. zwołanego na dzień 8 listopada 2007. ujawnia zgodnie z Procedurą udziału i głosowania w Walnych Zgromadzeniach Akcjonariuszy (WZA) przez ING Investment Management (Polska) S.A., sposób głosowania na WZA oraz NWZA następujących spółek (okres

Bardziej szczegółowo

Financial results of Apator Capital Group

Financial results of Apator Capital Group I. Wyniki GK Apator za rok 213 - Podsumowanie Raportowane przychody ze sprzedaży na poziomie 212 (wzrost o 1,5%), nieznacznie (3%) poniżej dolnego limitu prognozy giełdowej. Raportowany zysk netto niższy

Bardziej szczegółowo

Cracow University of Economics Poland. Overview. Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005

Cracow University of Economics Poland. Overview. Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005 Cracow University of Economics Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005 - Key Note Speech - Presented by: Dr. David Clowes The Growth Research Unit CE Europe

Bardziej szczegółowo

Raport okresowy. z siedzibą w Bielanach Wrocławskich. Skonsolidowany oraz jednostkowy raport kwartalny z działalności. I kwartał 2011 r.

Raport okresowy. z siedzibą w Bielanach Wrocławskich. Skonsolidowany oraz jednostkowy raport kwartalny z działalności. I kwartał 2011 r. Raport okresowy z siedzibą w Bielanach Wrocławskich Skonsolidowany oraz jednostkowy raport kwartalny z działalności. r. List Prezes Zarządu Black Point S.A. do Akcjonariuszy i Inwestorów. Szanowni Akcjonariusze

Bardziej szczegółowo

POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA AKCYJNA FINANCIAL STATEMENTS FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2012

POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA AKCYJNA FINANCIAL STATEMENTS FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2012 POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA AKCYJNA FINANCIAL STATEMENTS FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2012 Statement of Financial Position as at 31 December 2012 ASSETS Note December 31, 2012 December 31, 2011

Bardziej szczegółowo

UWAGA!!!! Nie odsyłać do Spółki ATTENTION!!!!! Do not send it to the Company

UWAGA!!!! Nie odsyłać do Spółki ATTENTION!!!!! Do not send it to the Company UWAGA!!!! Nie odsyłać do Spółki ATTENTION!!!!! Do not send it to the Company INSTRUKCJA ZAŁĄCZNIK DO PEŁNOMOCNICTWA DOTYCZĄCA WYKONYWANIA PRZEZ PEŁNOMOCNIKA PRAWA GŁOSU NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU

Bardziej szczegółowo

Wykaz Raportów. Raporty bieżące: Lp. Temat: Data:

Wykaz Raportów. Raporty bieżące: Lp. Temat: Data: Wykaz Raportów Raporty bieżące: Lp. Temat: Data: Raport 1/2005 Porozumienie o udzielenie pożyczki podporządkowanej pomiędzy Bankiem Pekao S.A. a Bankiem Pekao (Ukraina) Ltd. 05.01.2005 Raport 2/2005 Projekty

Bardziej szczegółowo

ROBYG GROUP Presentation for investors Warsaw, 19th October, 2011

ROBYG GROUP Presentation for investors Warsaw, 19th October, 2011 ROBYG GROUP Presentation for investors Warsaw, 19th October, 2011 Niniejsza prezentacja nie podlega rozpowszechnianiu, bezpośrednio czy pośrednio, na terytorium albo do Stanów Zjednoczonych Ameryki, Australii,

Bardziej szczegółowo

No matter how much you have, it matters how much you need

No matter how much you have, it matters how much you need CSR STRATEGY KANCELARIA FINANSOWA TRITUM GROUP SP. Z O.O. No matter how much you have, it matters how much you need Kancelaria Finansowa Tritum Group Sp. z o.o. was established in 2007 we build trust among

Bardziej szczegółowo

Implementation of the JEREMIE initiative in Poland. Prague, 8 November 2011

Implementation of the JEREMIE initiative in Poland. Prague, 8 November 2011 Implementation of the JEREMIE initiative in Poland Prague, 8 November 2011 Poland - main beneficiary of EU structural funds - 20% of allocation within cohesion policy (EUR 67 bln) Over EUR 10 bln of NSRF

Bardziej szczegółowo

SIŁA EKSPORTU POLSKIEJ BRANŻY KOSMETYCZNEJ

SIŁA EKSPORTU POLSKIEJ BRANŻY KOSMETYCZNEJ SIŁA EKSPORTU POLSKIEJ BRANŻY KOSMETYCZNEJ THE POWER OF EXPORT IN POLISH COSMETICS INDUSTRY KATARZYNA OLĘDZKA Brand Manager Verona Products Professional AGENDA 1. Branża kosmetyczna w Polsce i na świecie

Bardziej szczegółowo

Effective Governance of Education at the Local Level

Effective Governance of Education at the Local Level Effective Governance of Education at the Local Level Opening presentation at joint Polish Ministry OECD conference April 16, 2012, Warsaw Mirosław Sielatycki Ministry of National Education Doskonalenie

Bardziej szczegółowo

ROBYG GROUP 3Q 2011 Financial results Warsaw, 10th November, 2011

ROBYG GROUP 3Q 2011 Financial results Warsaw, 10th November, 2011 ROBYG GROUP 3Q 2011 Financial results Warsaw, 10th November, 2011 Niniejsza prezentacja nie podlega rozpowszechnianiu, bezpośrednio czy pośrednio, na terytorium albo do Stanów Zjednoczonych Ameryki, Australii,

Bardziej szczegółowo

Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme

Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme Pracownia Naukowo-Edukacyjna Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme and the contribution by ESF funds towards the results achieved within specific

Bardziej szczegółowo

Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne WZA w dniu 28 października 2014 roku

Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne WZA w dniu 28 października 2014 roku Serwisy Zamknięte GPW https://4brokernet.gpw.pl/4bn_prd/index.php/pl/,danainfo=.alpedp9hu2vjr19nr43r8... Strona 1 z 3 2014-10-28 Serwisy Zamknięte GPW ktg@eurosystem.com.pl ktg@eurosystem.com.pl (Emitenci)

Bardziej szczegółowo

I webinarium 18.02.2015

I webinarium 18.02.2015 I webinarium 18.02.2015 Współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013.

Bardziej szczegółowo

The shape of and the challenges for the Polish EO sector initial findings of the SEED EO project

The shape of and the challenges for the Polish EO sector initial findings of the SEED EO project The shape of and the challenges for the Polish EO sector initial findings of the SEED EO project Drugie Forum Obserwacji Ziemi Ministerstwo Rozwoju Warszawa, 4 lipca 2016 2 Zadania projektu Stworzenie

Bardziej szczegółowo

Dom Development S.A., Pl. Piłsudskiego 3, 00-078 Warsaw

Dom Development S.A., Pl. Piłsudskiego 3, 00-078 Warsaw Jarosław Szanajca President of the Management Board Age: 45 Higher, Master of Law, Department of Law and Administration, Warsaw University 1996 present Dom Development S.A. in Warsaw, President of the

Bardziej szczegółowo

ADVICERO TAX RETAIL MARKET IN POLAND

ADVICERO TAX RETAIL MARKET IN POLAND ADVICERO TAX RETAIL MARKET IN POLAND 2014 WWW.ADVICERO.EU RETAIL MARKET IN POLAND The Polish retail market enjoyed substantial development in recent years and is expected to continue growing in the near

Bardziej szczegółowo

Health Resorts Pearls of Eastern Europe Innovative Cluster Health and Tourism

Health Resorts Pearls of Eastern Europe Innovative Cluster Health and Tourism Health Resorts Pearls of Eastern Europe Innovative Cluster Health and Tourism Projekt finansowany Fundusze Europejskie z budżetu państwa dla rozwoju oraz ze Polski środków Wschodniej Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

ISSN X Biuletyn Miesięczny GPW WSE Monthly Bulletin (3/2010) marzec 2010 (3/2010) March 2010

ISSN X Biuletyn Miesięczny GPW WSE Monthly Bulletin (3/2010) marzec 2010 (3/2010) March 2010 ISSN 1731-920X Biuletyn Miesięczny GPW WSE Monthly Bulletin (3/2010) marzec 2010 (3/2010) March 2010 Wskaźniki w PLN - Indicators in PLN terms Rynek kasowy - Cash market Wartość obrotów - notowania ciągłe

Bardziej szczegółowo

Cracow University of Economics Poland

Cracow University of Economics Poland Cracow University of Economics Poland Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005 - Keynote Speech - Presented by: Dr. David Clowes The Growth Research Unit,

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny spółki EX-DEBT S.A. (dawniej: Public Image Advisors S.A.)

Raport kwartalny spółki EX-DEBT S.A. (dawniej: Public Image Advisors S.A.) Raport kwartalny spółki EX-DEBT S.A. (dawniej: Public Image Advisors S.A.) za okres I kwartału 2012 r. (od 01 stycznia 2012 r. do 31 marca 2012 r.) 15 maj 2012 r. Wrocław 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O EMITENCIE

Bardziej szczegółowo

Wysogotowo, 23 rd May 2007 To: Report submitted to the Polish Financial Supervision Authority Current report: 53/2007 Re: Resolutions adopted at the Annual General Meeting of Shareholders of PBG SA convened

Bardziej szczegółowo

Planowanie zrównoważonego transportu miejskiego w Polsce. Sustainable Urban Mobility Planning Poland. Wprowadzenie. Introduction

Planowanie zrównoważonego transportu miejskiego w Polsce. Sustainable Urban Mobility Planning Poland. Wprowadzenie. Introduction Planowanie zrównoważonego transportu miejskiego w Polsce Sustainable Urban Mobility Planning Poland Wprowadzenie Introduction Wyzwania polityki UE w zakresie transportu miejskiego Zatłoczenie centrów miast

Bardziej szczegółowo

Sustainable mobility: strategic challenge for Polish cities on the example of city of Gdynia

Sustainable mobility: strategic challenge for Polish cities on the example of city of Gdynia Katedra Rynku Transportowego Sustainable mobility: strategic challenge for Polish cities on the example of city of Gdynia dr Marcin Wołek Department of Transportation Market University of Gdansk Warsaw,

Bardziej szczegółowo

Załącznik 1. Kwestionariusz rozesłany został również w języku angielskim do spółek zagranicznych.

Załącznik 1. Kwestionariusz rozesłany został również w języku angielskim do spółek zagranicznych. Załącznik 1. Poniżej znajduje się kwestionariusz, za pomocą którego Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych zwróciło się do emitentów z prośbą o wyrażenie opinii na temat tzw. listy alertów. Spółki oceniały

Bardziej szczegółowo

Jednostkowy oraz skonsolidowany raport kwartalny z działalności. I kwartał 2010 r.

Jednostkowy oraz skonsolidowany raport kwartalny z działalności. I kwartał 2010 r. Jednostkowy oraz skonsolidowany raport kwartalny z działalności. I kwartał 2010 r. List prezesa zarządu Black Point S.A. do Akcjonariuszy i Inwestorów. Szanowni Akcjonariusze i Inwestorzy, Krótko po udanym

Bardziej szczegółowo

KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE GLIWICE SUBZONE and its influence on local economy KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE - GLIWICE SUBZONE

KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE GLIWICE SUBZONE and its influence on local economy KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE - GLIWICE SUBZONE KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE GLIWICE SUBZONE and its influence on local economy Definition: WHAT DOES THE SPECIAL ECONOMIC ZONE MEAN? THE SPECIAL ECONOMIC ZONE IS THE SEPERATED AREA WITH ATTRACTIVE TAX

Bardziej szczegółowo

Zaangażowani w Twój biznes. Prezentacja inwestorska Grupy Kapitałowej Arteria SA

Zaangażowani w Twój biznes. Prezentacja inwestorska Grupy Kapitałowej Arteria SA Zaangażowani w Twój biznes Prezentacja inwestorska Grupy Kapitałowej Arteria SA Wyniki finansowe Grupy Arteria po 3Q 2013 100 80 Zysk netto przyp. jedn. dominującej [mln PLN] 60 40 20 EBITDA Zysk z działalności

Bardziej szczegółowo

System optymalizacji produkcji energii

System optymalizacji produkcji energii System optymalizacji produkcji energii Produkcja energii jest skomplikowanym procesem na który wpływa wiele czynników, optymalizacja jest niezbędna, bieżąca informacja o kosztach i możliwościach wykorzystania

Bardziej szczegółowo

Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing and its consequences for society

Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing and its consequences for society Prof. Piotr Bledowski, Ph.D. Institute of Social Economy, Warsaw School of Economics local policy, social security, labour market Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing

Bardziej szczegółowo

KULCZYK OIL VENTURES INC. Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w 2012 roku

KULCZYK OIL VENTURES INC. Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w 2012 roku KULCZYK OIL Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w 2012 roku (systemem ESPI) List of information which has been disclosed to the public during 2012 (filed with Warsaw Stock Exchange information

Bardziej szczegółowo

PRODUCTION HALL OFFER

PRODUCTION HALL OFFER PRODUCTION HALL OFFER 1. Name of production hall / Nazwa hali produkcyjnej Bałtowska 2. Location / Lokalizacja PRODUCTION HALL DATA Town / Street Miasto / Ulica Ostrowiec Świętokrzyski/Bałtowska Street

Bardziej szczegółowo

Raport bieżący nr 11 / 2012

Raport bieżący nr 11 / 2012 KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport bieżący nr 11 / 2012 Data sporządzenia: 2012-03-08 Skrócona nazwa emitenta KREDYT INKASO S.A. Temat Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej. Podstawa prawna Art. 56

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY HM INWEST S.A. ZA ROK OBROTOWY 2013

RAPORT ROCZNY HM INWEST S.A. ZA ROK OBROTOWY 2013 RAPORT ROCZNY HM INWEST S.A. ZA ROK OBROTOWY 2013 SPIS TREŚCI 1. Pismo Prezesa Zarządu HM Inwest S.A. 2. Wybrane dane finansowe za rok 2013 3. Roczne sprawozdanie finansowe za okres 01.01.2013 31.12.2013

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPA EXORIGO-UPOS S.A. ZA ROK ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2013 ROKU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPA EXORIGO-UPOS S.A. ZA ROK ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2013 ROKU SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPA EXORIGO-UPOS S.A. ZA ROK ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2013 ROKU 1. Podstawa prawna działania Spółki Grupa Exorigo-Upos S.A. ( Emitent, Spółka ) jest spółką akcyjną z

Bardziej szczegółowo

POLISH ELEVATOR MARKET ONE YEAR AFTER JOINING EU

POLISH ELEVATOR MARKET ONE YEAR AFTER JOINING EU POLISH ELEVATOR MARKET ONE YEAR AFTER JOINING EU by Marek Oppeln-Bronikowski, 17 of March 2005, Brussels POLISH ECONOMICAL SITUATION POLISH ECONOMICAL SITUATION REAL ECONOMY: YEAR GDP CPI year-end Investment

Bardziej szczegółowo

PROJECT. Syllabus for course Global Marketing. on the study program: Management

PROJECT. Syllabus for course Global Marketing. on the study program: Management Poznań, 2012, September 20th Doctor Anna Scheibe adiunct in the Department of Economic Sciences PROJECT Syllabus for course Global Marketing on the study program: Management I. General information 1. Name

Bardziej szczegółowo

Kompilacja pojęć stosowanych w badaniach statystycznych statystyki publicznej na temat innowacyjności przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).

Kompilacja pojęć stosowanych w badaniach statystycznych statystyki publicznej na temat innowacyjności przez Główny Urząd Statystyczny (GUS). Kompilacja pojęć stosowanych w badaniach statystycznych statystyki publicznej na temat innowacyjności przez Główny Urząd Statystyczny (GUS). (Kompilacja dokonana przez Fundację Centrum Analiz Transportowych

Bardziej szczegółowo

TGE ends the year 2015 with the highest-ever volumes on the electricity and gas sport markets

TGE ends the year 2015 with the highest-ever volumes on the electricity and gas sport markets Warsaw, 11 January 2016 TGE ends the year 2015 with the highest-ever volumes on the electricity and gas sport markets Summary of trading activity on the electricity, natural gas and property rights markets

Bardziej szczegółowo

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport bieżący nr 22/2012 Data sporządzenia: 2012-12-07. Temat Shareholder's Notification

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport bieżący nr 22/2012 Data sporządzenia: 2012-12-07. Temat Shareholder's Notification KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport bieżący nr 22/2012 Data sporządzenia: 2012-12-07 Skrócona nazwa emitenta A.C.E. S.A. Temat Shareholder's Notification Podstawa prawna Inne uregulowania Treść raportu:

Bardziej szczegółowo

Zaangażowani w Twój biznes

Zaangażowani w Twój biznes Zaangażowani w Twój biznes Prezentacja inwestorska Grupy Kapitałowej Arteria SA Podsumowanie 2013 roku Podsumowanie 2013 wyniki finansowe [tys. zł] 01.01. 31.12.2013 01.01. 31.12.2012 Dynamika % Przychody

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY GEKOPLAST S.A. ZA 2014 R. Krupski Młyn, 16 marca 2015 r.

RAPORT ROCZNY GEKOPLAST S.A. ZA 2014 R. Krupski Młyn, 16 marca 2015 r. RAPORT ROCZNY GEKOPLAST S.A. ZA 2014 R. Krupski Młyn, 16 marca 2015 r. 1. List Prezesa Zarządu... 3 2. Wybrane dane finansowe... 4 3. Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2014... 5 4. Sprawozdanie Zarządu

Bardziej szczegółowo

EGARA 2011. Adam Małyszko FORS. POLAND - KRAKÓW 2-3 12 2011r

EGARA 2011. Adam Małyszko FORS. POLAND - KRAKÓW 2-3 12 2011r EGARA 2011 Adam Małyszko FORS POLAND - KRAKÓW 2-3 12 2011r HISTORIA ELV / HISTORY ELV 1992r. 5 Program działań na rzecz ochrony środowiska / EAP (Environmental Action Plan) 1994r. Strategia dobrowolnego

Bardziej szczegółowo

ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS.

ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS. ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS. Strona 1 1. Please give one answer. I am: Students involved in project 69% 18 Student not involved in

Bardziej szczegółowo

Call 2013 national eligibility criteria and funding rates

Call 2013 national eligibility criteria and funding rates Call 2013 national eligibility criteria and funding rates POLAND a) National eligibility criteria Funding Organisation National Contact Point National Center for Research and Development (Narodowe Centrum

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny AerFinance PLC za okres do roku Quarterly Report of AerFinance PLC

Raport kwartalny AerFinance PLC za okres do roku Quarterly Report of AerFinance PLC Raport kwartalny AerFinance PLC za okres 01.05.2011 do 31.07.2011 roku Quarterly Report of AerFinance PLC 01.05.2011 31.07.2011 Askern, 15 września 2011 roku Askern, 15th of September 2011 1. Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

R A P O R T R O C Z N Y GRUPY KAPITAŁOWEJ VEDIA S.A. z siedzibą 02-927 WARSZAWA ul. Zdrojowa 19. Za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 r.

R A P O R T R O C Z N Y GRUPY KAPITAŁOWEJ VEDIA S.A. z siedzibą 02-927 WARSZAWA ul. Zdrojowa 19. Za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 r. GRUPA KAPITAŁOWA VEDIA S.A. 1 R A P O R T R O C Z N Y GRUPY KAPITAŁOWEJ VEDIA S.A. z siedzibą 02-927 WARSZAWA ul. Zdrojowa 19 Za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 r. 1. Pismo Prezesa Zarządu

Bardziej szczegółowo

Steps to build a business Examples: Qualix Comergent

Steps to build a business Examples: Qualix Comergent How To Start a BUSINESS Agenda Steps to build a business Examples: Qualix Comergent 1 Idea The Idea is a Piece of a Company 4 2 The Idea is a Piece of a Company Investing_in_New_Ideas.wmv Finding_the_Problem_is_the_Hard_Part_Kevin

Bardziej szczegółowo

1.1.5. Akcje i struktura akcjonariatu

1.1.5. Akcje i struktura akcjonariatu 1.1.5. Akcje i struktura akcjonariatu Akcje spółki Papiery wartościowe zadebiutowały na rynku NewConnect Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (GPW) w dniu 20 listopada 2007 roku. Akcje zwykłe

Bardziej szczegółowo

Zaangażowani w Twój biznes. Prezentacja inwestorska Grupy Kapitałowej Arteria SA

Zaangażowani w Twój biznes. Prezentacja inwestorska Grupy Kapitałowej Arteria SA Zaangażowani w Twój biznes Prezentacja inwestorska Grupy Kapitałowej Arteria SA Podsumowanie trzech kwartałów 2015 roku 52% 43% 4% 1% Call center Wsparcie sprzedaży Sprzedaż aktywna Pozostałe przychody

Bardziej szczegółowo

III KWARTAŁ ROKU 2012

III KWARTAŁ ROKU 2012 JEDNOSTKOWY RAPORT OKRESOWY STOCKinfo S.A. III KWARTAŁ ROKU 2012 Warszawa, 14 listopada 2012 r. Raport STOCKinfo S.A. za II kwartał roku 2012 został przygotowany zgodnie z aktualnym stanem prawnym w oparciu

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ MAKRUM S.A. z wykonania obowiązków wynikających z Kodeksu Spółek Handlowych oraz ze Statutu Spółki za 2013 rok

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ MAKRUM S.A. z wykonania obowiązków wynikających z Kodeksu Spółek Handlowych oraz ze Statutu Spółki za 2013 rok SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ MAKRUM S.A. z wykonania obowiązków wynikających z Kodeksu Spółek Handlowych oraz ze Statutu Spółki za 2013 rok I. Sprawozdanie Rady Nadzorczej ze sprawowania nadzoru nad działalnością

Bardziej szczegółowo

Please fill in the questionnaire below. Each person who was involved in (parts of) the project can respond.

Please fill in the questionnaire below. Each person who was involved in (parts of) the project can respond. Project CARETRAINING PROJECT EVALUATION QUESTIONNAIRE Projekt CARETRAINING KWESTIONARIUSZ EWALUACJI PROJEKTU Please fill in the questionnaire below. Each person who was involved in (parts of) the project

Bardziej szczegółowo

Why choose No Hau Studio?

Why choose No Hau Studio? Why choose No Hau Studio? We ve been perfecting our skills for over 10 years. Branding and Communications are the core of our activities. B2B is our speciality. Customer s Satisfaction is our priority.

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY HM INWEST S.A. ZA ROK OBROTOWY 2014

RAPORT ROCZNY HM INWEST S.A. ZA ROK OBROTOWY 2014 RAPORT ROCZNY HM INWEST S.A. ZA ROK OBROTOWY 2014 SPIS TREŚCI 1. Pismo Prezesa Zarządu HM Inwest S.A. 2. Wybrane dane finansowe za rok 2014 3. Roczne sprawozdanie finansowe za okres 01.01.2014 31.12.2014

Bardziej szczegółowo

Employment. Number of employees employed on a contract of employment by gender in 2012. Company

Employment. Number of employees employed on a contract of employment by gender in 2012. Company Im not found /sites/eneacsr2012.mess-asp.com/themes/eneacsr2012/img/enea.jpg Employt Capital Group is one of the largest companies in the energy industry. Therefore it has an influence, as an employer,

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe przedsiębiorstw niefinansowych w okresie I - IX 2010 roku.

Wyniki finansowe przedsiębiorstw niefinansowych w okresie I - IX 2010 roku. Warszawa, 22 listopada 2010 r. Wyniki finansowe przedsiębiorstw niefinansowych w okresie I - IX 2010 roku. W okresie styczeń-wrzesień br. wyniki finansowe badanych przedsiębiorstw a) uległy poprawie w

Bardziej szczegółowo

Economical utilization of coal bed methane emitted during exploitation of coal seams energetic and environmental aspects

Economical utilization of coal bed methane emitted during exploitation of coal seams energetic and environmental aspects Economical utilization of coal bed methane emitted during exploitation of coal seams energetic and environmental aspects President of The Board mgr inż. Roman Łój Katowicki Holding Węglowy S.A. Katowicki

Bardziej szczegółowo

Spistreści/TableofContents

Spistreści/TableofContents 208 Spistreści/TableofContents List Prezesa / Statement of the President Wydarzenia roku / Events of Year Władze Spółki / Company Authorities Notowania giełdowe i akcjonariat / Stock Quotations and Shareholders

Bardziej szczegółowo

WAREHOUSE AND PRODUCTION HALL OFFER poz. schematu nr 1 position 1 on the sketch

WAREHOUSE AND PRODUCTION HALL OFFER poz. schematu nr 1 position 1 on the sketch WAREHOUSE AND PRODUCTION HALL OFFER poz. schematu nr 1 position 1 on the sketch PRODUCTION HALL DATA 1. Name of production hall / Nazwa hali produkcyjnej Hala magazynowo- produkyjna (oznaczona na schemacie

Bardziej szczegółowo

Pozostałe informacje Informacje zgodnie z 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. (Dz. U. z dnia 28 lutego 2009 r.

Pozostałe informacje Informacje zgodnie z 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. (Dz. U. z dnia 28 lutego 2009 r. Pozostałe informacje Informacje zgodnie z 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. (Dz. U. z dnia 28 lutego 2009 r.) Wymagane Informacje: 1. Wybrane dane finansowe, zawierające

Bardziej szczegółowo

OFERTA REKLAMOWA. advertisement offer

OFERTA REKLAMOWA. advertisement offer OFERTA REKLAMOWA 2015 advertisement offer LICZBY GRAMWZIELONE.PL FACTS & FIGURES 5 LAT NA RYNKU YEARS ON THE MARKET 1 POZYCJA NA RYNKU MEDIÓW W POLSCE DEDYKOWANYCH ENERGII ODNAWIALNEJ NO 1 POSITION AMONG

Bardziej szczegółowo

Country fact sheet. Noise in Europe overview of policy-related data. Poland

Country fact sheet. Noise in Europe overview of policy-related data. Poland Country fact sheet Noise in Europe 2015 overview of policy-related data Poland April 2016 The Environmental Noise Directive (END) requires EU Member States to assess exposure to noise from key transport

Bardziej szczegółowo

A. Wartości niematerialne i prawne (Intangible fixed assets) 548 356. B. Lokaty (Investments) 719,505 867,348

A. Wartości niematerialne i prawne (Intangible fixed assets) 548 356. B. Lokaty (Investments) 719,505 867,348 Aktywa Bilans na 31.12.2008 (Balance sheet) AKTYWA (Assets) A. Wartości niematerialne i prawne (Intangible fixed assets) 548 356 B. Lokaty (Investments) 719,505 867,348 I. Nieruchomości (Real estate) 17,356

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY za okres od do roku

RAPORT ROCZNY za okres od do roku GRUPA KONSULTINGOWO-INŻYNIERYJNA Spółka Akcyjna RAPORT ROCZNY za okres od 01.01.2014 do roku Wałbrzych, 12 czerwca 2015 Spis treści 1. List Prezesa Zarządu do Akcjonariuszy... 3 2. Wybrane dane finansowe...

Bardziej szczegółowo

NAJPOPULARNIEJSZYCH POJĘĆ BIZNESOWYCH PO ANGIELSKU PAWEŁ PABIANIAK

NAJPOPULARNIEJSZYCH POJĘĆ BIZNESOWYCH PO ANGIELSKU PAWEŁ PABIANIAK NAJPOPULARNIEJSZYCH POJĘĆ BIZNESOWYCH PO ANGIELSKU PAWEŁ PABIANIAK ISBN 978-83-920280-6-2 SPIS TREŚCI Spis treści...5 Wstęp...7 1. Gospodarka Economy...9 2. Sprawy biznesowe Business matters...14 3. Rachunkowość,

Bardziej szczegółowo

1987-2012 DYSKRET POLSKA 1987-2014

1987-2012 DYSKRET POLSKA 1987-2014 25 LAT 27 LAT 1987-2012 DYSKRET POLSKA 1987-2014 nasi klienci dobrze trafili... get your swing on with us... www.dyskret.com.pl 30-023 Kraków, ul. Mazowiecka 131 tel. +48 12 423 31 00, office@dyskret.com.pl

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 1/2008 WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY Spółki Akcyjnej Relpol w Żarach z dnia 26.06.2008 r.

UCHWAŁA Nr 1/2008 WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY Spółki Akcyjnej Relpol w Żarach z dnia 26.06.2008 r. Projekty uchwał: UCHWAŁA Nr 1/2008 w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2007 r. Na podstawie 1 Statutu Spółki uchwala się, co Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności

Bardziej szczegółowo

Kodeks spółek handlowych

Kodeks spółek handlowych Kodeks spółek handlowych z dnia 15 września 2000 r. (ze zm. Dz.U. Nr 94, poz. 1037) The Commercial Companies Code of 15 September, 2000 (as amended: J.L. No. 94, item 1037) 1 Kodeks spółek handlowych z

Bardziej szczegółowo

Raport bieżący nr 31/2010 10.05.2010 Temat: Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze nowej emisji akcji zwykłych

Raport bieżący nr 31/2010 10.05.2010 Temat: Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze nowej emisji akcji zwykłych RAPORTY ZA 2010 Raport bieżący nr 1/2010 07.01.2010 Temat: Zwiększenie zamówienia dostaw na rynek USA, na I Raport bieżący nr 2/2010 15.01.2010 Temat: Harmonogram przekazywania raportów okresowych. Raport

Bardziej szczegółowo

Wskaźniki w PLN - Indicators in PLN terms Rynek kasowy - Cash market

Wskaźniki w PLN - Indicators in PLN terms Rynek kasowy - Cash market ISSN 1731-920X Biuletyn Miesięczny GPW WSE Monthly Bulletin (08/2011) sierpień 2011 (08/2011) Aug 2011 Wskaźniki w PLN - Indicators in PLN terms Rynek kasowy - Cash market Wartość obrotów - notowania ciągłe

Bardziej szczegółowo

Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu IONS-14 / OPTO Meeting For Young Researchers 2013 Khet Tournament On 3-6 July 2013 at the Faculty of Physics, Astronomy and Informatics of Nicolaus Copernicus University in Torun (Poland) there were two

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STAŻU. Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o.

PROGRAM STAŻU. Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o. PROGRAM STAŻU Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o. Miejsce odbywania stażu / Legal address Muchoborska 8, 54-424 Wroclaw Stanowisko, obszar działania/

Bardziej szczegółowo

Pozostałe informacje do raportu kwartalnego Mabion S.A. za III kwartał 2015 roku obejmujący okres od 1 lipca do 30 września 2015 roku

Pozostałe informacje do raportu kwartalnego Mabion S.A. za III kwartał 2015 roku obejmujący okres od 1 lipca do 30 września 2015 roku Pozostałe informacje do raportu kwartalnego Mabion S.A. za III kwartał 2015 roku obejmujący okres od 1 lipca do 30 września 2015 roku Kutno, 16 listopada 2015 r. Spis treści 1 Wybrane dane finansowe...

Bardziej szczegółowo

RAPORT ZA III KWARTAŁ 2010 R. WERTH-HOLZ SPÓŁKA AKCYJNA. z siedzibą w Poznaniu

RAPORT ZA III KWARTAŁ 2010 R. WERTH-HOLZ SPÓŁKA AKCYJNA. z siedzibą w Poznaniu RAPORT ZA III KWARTAŁ 2010 R. WERTH-HOLZ SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Poznaniu 15-11-2010 1. Podstawowe informacje o Emitencie Nazwa WERTH-HOLZ SPÓŁKA AKCYJNA Siedziba ul. Szarych Szeregów 27, 60-462 Poznań

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PRYWATNOŚCI / PRIVACY POLICY

POLITYKA PRYWATNOŚCI / PRIVACY POLICY POLITYKA PRYWATNOŚCI / PRIVACY POLICY TeleTrade DJ International Consulting Ltd Sierpień 2013 2011-2014 TeleTrade-DJ International Consulting Ltd. 1 Polityka Prywatności Privacy Policy Niniejsza Polityka

Bardziej szczegółowo

How much does SMARTech system cost?

How much does SMARTech system cost? 1. How much does an intelligent home system cost? With over six years of experience in construction of Intelligent Home Systems we have done a value analysis of systems and services usually purchased by

Bardziej szczegółowo

Krytyczne czynniki sukcesu w zarządzaniu projektami

Krytyczne czynniki sukcesu w zarządzaniu projektami Seweryn SPAŁEK Krytyczne czynniki sukcesu w zarządzaniu projektami MONOGRAFIA Wydawnictwo Politechniki Śląskiej Gliwice 2004 SPIS TREŚCI WPROWADZENIE 5 1. ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI W ORGANIZACJI 13 1.1. Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH Studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność PROGRAM OF BACHELOR STUDIES Graduate profile Graduate has a general theoretical knowledge in the field

Bardziej szczegółowo

ZELMOTOR Sp.z o.o Rzeszów; ul.przemysłowa 4a

ZELMOTOR Sp.z o.o Rzeszów; ul.przemysłowa 4a ZELMOTOR Sp.z o.o. 35-105 Rzeszów; ul.przemysłowa 4a tel. 017 8658858; fax: 0178658452 Zelmotor spółka z o.o. powstała 1.01.2010r w ramach przekształceń z Zakładu Silników Zelmer S.A. pozostając głównym

Bardziej szczegółowo

NEW CUSTOMER CONSULTATION QUESTIONNAIRE KWESTIONARIUSZ KONSULTACYJNY DLA NOWEGO KLIENTA

NEW CUSTOMER CONSULTATION QUESTIONNAIRE KWESTIONARIUSZ KONSULTACYJNY DLA NOWEGO KLIENTA NEW CUSTOMER CONSULTATION QUESTIONNAIRE KWESTIONARIUSZ KONSULTACYJNY DLA NOWEGO KLIENTA 1. CLIENT: KLIENT: 2. CONTACT: KONTAKT: 3. DATE: DATA: 4. CONSULTANT: KONSULTANT: 5. VENUE: MIEJSCE: 6. Briefly summarize

Bardziej szczegółowo

RESOLUTION no. 1/2006 of the Ordinary General Meeting of Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna dated 18 April 2006

RESOLUTION no. 1/2006 of the Ordinary General Meeting of Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna dated 18 April 2006 RESOLUTION no. 1/2006 concerning the election of the Chairman In acting pursuant to art. 409 of the Companies Code, the Ordinary General Meeting elects Gabriel Wujek the Chairman of the Meeting. RESOLUTION

Bardziej szczegółowo

LEARNING AGREEMENT FOR STUDIES

LEARNING AGREEMENT FOR STUDIES LEARNING AGREEMENT FOR STUDIES The Student First and last name(s) Nationality E-mail Academic year 2014/2015 Study period 1 st semester 2 nd semester Study cycle Bachelor Master Doctoral Subject area,

Bardziej szczegółowo

Nasza misja. Our mission

Nasza misja. Our mission Nasza misja I nadrzędny cel to oferowanie Klientom takich produktów i usług, które spełniają ich oczekiwania pod względem jakości, niezawodności, wzornictwa, ceny i terminowości. Our mission And priority

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Finansowe. za rok obrotowy 2011 wraz z opinią biegłego rewidenta i raportem z badania

Sprawozdanie Finansowe. za rok obrotowy 2011 wraz z opinią biegłego rewidenta i raportem z badania Sprawozdanie Finansowe za rok obrotowy 2011 wraz z opinią biegłego rewidenta i raportem z badania 1 Część ogólna raportu Część ogólna raportu Dane identyfikujące Spółkę Nazwa Spółki Bibby Financial Services

Bardziej szczegółowo

E-Biznes Polska Ukraina

E-Biznes Polska Ukraina E-Biznes Polska Ukraina Dr inż. Wacław Iszkowski Prezes Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji (C) 1 czerwca 2006 roku, PIIT, "E-biznes Polska-Ukraina" 1 Polska Obszar: 312 700 km 2 Ludność: 38 646

Bardziej szczegółowo

Działamy na rynku reklamowym od 1991 jako studio graficzne Pracownia, wydawnictwo Czysty Warsztat, drukarnia i introligatornia

Działamy na rynku reklamowym od 1991 jako studio graficzne Pracownia, wydawnictwo Czysty Warsztat, drukarnia i introligatornia Pracownia to autorskie przedsięwzięcie prof. Janusza Górskiego wykładowcy i kierownika pracowni projektowania graficznego Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku Działamy na rynku reklamowym od 1991 jako studio

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny z działalności emitenta

Raport kwartalny z działalności emitenta TABLEO S.A. ul. Grunwaldzka 13 14-200 Iława Raport kwartalny z działalności emitenta tel./fax +48 896487559 +48 896482131 e-mail: biuro@tableo.pl http://tableo.pl Iława, dnia 14.02.2013 r. IV kwartał 2012

Bardziej szczegółowo

HOW TO READ FINANCIAL STATEMENTS IN POLAND

HOW TO READ FINANCIAL STATEMENTS IN POLAND HOW TO READ FINANCIAL STATEMENTS IN The basic Polish Financial Statements always consist of: Introduction to the financial statements Balance sheet: Assets and Equities & Liabilities Profit & Loss Statement

Bardziej szczegółowo

OCENA RADY NADZORCZEJ ZE SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ORAZ SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK OBROTOWY 2011.

OCENA RADY NADZORCZEJ ZE SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ORAZ SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK OBROTOWY 2011. OCENA RADY NADZORCZEJ ZE SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ORAZ SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK OBROTOWY 2011. Rada Nadzorcza spółki eo Networks S.A. w trybie 17 pkt. 7 Statutu spółki w zw. z

Bardziej szczegółowo

RADA NADZORCZA SPÓŁKI

RADA NADZORCZA SPÓŁKI Poznań, 07.04.2015 r. OCENA SYTUACJI SPÓŁKI INC S.A. ZA ROK 2014 DOKONANA PRZEZ RADĘ NADZORCZĄ Rada Nadzorcza działając zgodnie z przyjętymi przez Spółkę Zasadami Ładu Korporacyjnego dokonała zwięzłej

Bardziej szczegółowo

Najbardziej pożądani pracodawcy 2014 w opinii specjalistów i menedżerów / Badanie Antal International

Najbardziej pożądani pracodawcy 2014 w opinii specjalistów i menedżerów / Badanie Antal International Edycja 5. kwiecień 2015 5 th Edition APRIL 2015 Najbardziej pożądani pracodawcy 2014 w opinii specjalistów i menedżerów / Badanie Antal International The Most Desired Employers 2014 in the Opinion of Professionals

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ CYFROWY POLSAT S.A. W ROKU 2013

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ CYFROWY POLSAT S.A. W ROKU 2013 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ CYFROWY POLSAT S.A. W ROKU 2013 Rada Nadzorcza przedstawia sprawozdanie ze swojej działalności w roku obrotowym 2013 zawierające w szczególności ocenę sprawozdania

Bardziej szczegółowo

ANEKS NR 1. do Prospektu Emisyjnego Zakładów Lentex Spółka Akcyjna zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 16 października 2006 r.

ANEKS NR 1. do Prospektu Emisyjnego Zakładów Lentex Spółka Akcyjna zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 16 października 2006 r. ANEKS NR 1 do Prospektu Emisyjnego Zakładów Lentex Spółka Akcyjna zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 16 października 2006 r. Prospekt Emisyjny Zakładów Lentex S.A. został zatwierdzony

Bardziej szczegółowo