EUROPEJSKIE FORUM NOWYCH IDEI 2014

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "EUROPEJSKIE FORUM NOWYCH IDEI 2014"

Transkrypt

1 EUROPEJSKIE FORUM NOWYCH IDEI 2014 Panel, piątek 3 października 2014, godz. 15:30-17:00 Partnerzy: POLPHARMA/ METLIFE Jak wykorzystać politykę różnorodności i nowe zjawiska na rynku pracy do wzmocnienia konkurencyjności firmy? Tematyka: Różnorodność jako motor kreatywności i innowacyjności Jak identyfikować ryzyka i szanse płynące ze zróżnicowania kulturowego, rasowego, religijnego, wiekowego, genderowego pracowników? Jakich nowych kompetencji wymaga od menedżerów efektywne zarządzanie różnorodnością? Różnorodność jest faktem ludzie różnią się miedzy sobą w wielu aspektach, zarówno tych najbardziej podstawowych i pierwotnych (wiek, płeć, rasa, narodowość, orientacja seksualna, sprawność fizyczna i psychiczna), jak i tych nabytych i zmiennych (religia, doświadczenie zawodowe, styl pracy, styl komunikacji, wykształcenie, status rodzinny, język, dochód, pozycja w organizacji). Różnorodność jest jednocześnie wyzwaniem, z którym zmaga się lub wkrótce zmagać się będzie większość firm. Zarządzanie różnorodnością Zarządzanie różnorodnością jest często utożsamiane z niedyskryminacją w miejscu pracy, podczas gdy tak naprawdę oznacza pójście o krok dalej. Podejście to opiera się na przekonaniu, że każda osoba tworząca zespół jest wartością, że każdy w miejscu pracy ma prawo do równego traktowania i bycia sobą. Różnice między ludźmi mają istotny wpływ na to, jak się oni zachowują, jakie przyjmują 1

2 postawy, w jaki sposób działają i są postrzegani, zarówno na gruncie prywatnym, jak i w miejscu pracy. Celem zarządzania różnorodnością jest stworzenie takiego środowiska pracy, w którym każda zatrudniona osoba czuje się szanowana i doceniona oraz może w pełni realizować swój potencjał. Co więcej, zarządzanie różnorodnością coraz częściej wychodzi poza mury organizacji. Przejawem tego jest dostrzeganie zróżnicowania otoczenia firmy klientów, kontrahentów, środowiska lokalnego. Zarządzanie różnorodnością jest działaniem strategicznym, ukierunkowanym na osiąganie konkretnych, wymiernych korzyści biznesowych oraz zwiększenie przewagi konkurencyjnej na rynku. Niektórym z tych korzyści można przypisać określone wartości liczbowe, wskazując na zysk możliwy do osiągnięcia w wyniku wdrożenia zarządzania różnorodnością w miejscu pracy. Częściej wskazuje się jednak na tzw. koszty utraconych korzyści, czyli koszty, które musiałaby ponieść organizacja w wyniku zaniechania rozwiązań i praktyk składających się na zarządzanie różnorodnością (np. koszty wynikające z wysokiej rotacji pracowników i wdrożenia do pracy osób zatrudnianych na ich miejsce). Różnorodność jako motor kreatywności i innowacyjności Współczesna psychologia dowodzi, że zróżnicowane zespoły ludzi są bardziej efektywne. Oto kilka wniosków z badań: różnorodne grupy są lepsze w rozwiązywaniu problemów w ramach działań organizacji, niż grupy bardziej jednorodne (Knouse i Dansby, 1999); te same osobowości w ramach zespołu nie prowadzą do efektywnego wykonania zadania (Belbin, 2001) badania dowodzą, że praca grupowa, która angażowała różne typy osobowości częściej kończyła się sukcesem, niż grupy o podobnym typie osobowości; różnorodność płci w grupie podnosi poziom wykonania zadania, zwiększa efektywność pracy grupowej, zmniejsza próżniactwo społeczne (Wojciszke, 2012); istnieje pozytywna korelacja między dostrzeganiem różnorodności klimatu w organizacji, a satysfakcją z pracy, zaangażowaniem zawodowym, przejmowaniem inicjatywy i odpowiedzialności (Hicks - Clarke & Iles, 2000; Kossek i Zon, 1993: Mor Bara, 2008); dostrzeganie klimatu różnorodności w organizacji ogranicza retencję pracowników (Wolfson, Kraiger, Finkelstein, 2011). 2

3 Również na gruncie biznesowym powstało wiele badań i opracowań wskazujących na związek pomiędzy różnorodnością zespołu pracowników (zarówno szeregowych, jak i tych podejmujących decyzje strategiczne) a wynikami finansowymi firm: banki o większej różnorodności etnicznej posiadały bardziej innowacyjne strategie oraz miały większy zwrot z kapitału, w porównaniu z bankami o małej różnorodności etnicznej (Richard et al., 2003); firmy posiadające programy przyjazne mniejszościom, wykazywały się lepszym zwrotem z inwestycji, większą rentownością sprzedaży oraz kapitału własnego, niż firmy z ich branż, które nie prowadziły tego typu działań (Von Bergenet al., 2005); spółki o najwyższym udziale kobiet we władzach miały lepsze wskaźniki zwrotu na kapitale własnym (ROE) o 41% i rentowności operacyjnej (marża EBIT) o 56% w porównaniu do spółek z małym udziałem kobiet we władzach (McKinsey&Company, 2010); spółki z najwyższym udziałem kobiet w porównaniu ze spółkami z najniższym udziałem kobiet we władzach miały lepsze wyniki w zakresie zwrotu na kapitale o 53%, w zakresie zwrotu ze sprzedaży o 42%, a w zakresie zwrotu na zainwestowanym kapitale o 66% (Catalyst, 2007); ponadto, takie firmy miały o 4 pp. wyższe średnie tempo wzrostu mierzone wzrostem zysku netto (Credit Suisse, 2012); 58% europejskich firm, które wdrożyły programy zarządzania różnorodnością osiąga wyższą produktywność dzięki poprawie motywacji pracowników; 62% badanych firm dodatkowo potwierdza, że programy te pozwalają na pozyskanie i utrzymanie najbardziej utalentowanych osób, a tym samym budowę organizacji w oparciu o ludzi, którzy zwiążą się z nią na długo (Komisja Europejska, 2008). Na czym polega siła różnorodności? W dzisiejszym świecie liderami są firmy innowacyjne, wyprzedzające swoją ofertą nieuświadomione pragnienia konsumentów. Kreatywność i innowacyjność są wynikiem ścierania się różnych, często skrajnie odmiennych poglądów i podejść takie warunki panują na co dzień w różnorodnych zespołach. Nic zatem dziwnego, że aż 75% firm z listy Fortune posiada strategie zarządzania różnorodnością. 3

4 Różnorodność myślenia, doświadczeń oraz postrzegania świata, w odpowiednim środowisku/kulturze organizacyjnej firmy, prowadzi do wzajemnej inspiracji, wymiany doświadczeń i uczenia się od siebie nawzajem wśród pracowników. Sprawdza się to szczególnie w firmach międzynarodowych/globalnych, gdzie zespoły projektowe są złożone z osób pochodzących z odmiennych nacji/kultur lub posiadających odmienne doświadczenia w realizacji zadań. Różnorodny zespół pracowników pozwala lepiej odpowiedzieć na potrzeby różnorodnych klientów. Dzięki temu ich potrzeby są lepiej rozpoznane, oczekiwania bardziej klarowne, a firma może im sprostać. To ważny argument dla firm, oferujących swoje usługi szerokiej gamie klientów sprofilowanie niektórych produktów/usług pod konkretne grupy odbiorców (np. kobiet, które podejmują większość decyzji zakupowych). To również szansa dla firm szukających na rynku niszy konsumenckiej (np. osób niesłyszących). Co więcej, dzięki temu, że różnorodny zespół musi wykazywać się większą elastycznością, jest lepiej przygotowany do zarządzania zmianą. Praca w tak specyficznym środowisku wymaga umiejętności dostosowywania się, otwartości na zmiany. W dzisiejszej, szybko zmieniającej się rzeczywistości oraz w sytuacjach kryzysowych są to umiejętności niezmiernie istotne dla prowadzenia biznesu. Organizacje, które tworzą bardziej otwarte środowisko pracy przyciągają utalentowane, bardziej kreatywne osoby, które mają nadzieję, że w tym miejscu będą mogły realizować swoje pomysły. Co więcej, różnorodne środowisko pracy sprzyja utrzymaniu takich pracowników, a co za tym idzie zmniejsza ryzyko kosztów związanych z częstą rotacją pracowników (wg. Journal of Accountancy koszt rotacji na jednym stanowisku pracy wynosi od 93% do 200% rocznego wynagrodzenia na tym stanowisku). Pytanie Jak identyfikować ryzyka i szanse płynące ze zróżnicowania kulturowego, rasowego, religijnego, wiekowego, genderowego pracowników? Struktura pracowników na europejskim rynku główne kierunki zmian Poważnym wyzwaniem, z jakim muszą się zmierzyć wszystkie przedsiębiorstwa w Europie, jest nieuchronność radykalnych zmian w zakresie podaży siły roboczej. Dane GUS dotyczące Polski wskazują, że w 2034 r. liczba Polaków zmniejszy się prawie o 2,1 mln. Będą też oni starsi obecnie odsetek osób w wieku powyżej 45 lat wynosi 42 proc., a za dwie dekady będą one stanowić blisko 55 4

5 proc. obywateli. Biorąc pod uwagę reformę wydłużającą czas pracy do 67 roku życia, nastawienie pracodawców do struktury swoich pracowników będzie musiało ulec zmianie. Zatrudnienie starszych pracowników będzie wiązało się m.in. z koniecznością przystosowania miejsc pracy do wymogów osób o mniejszej sprawności psycho-fizycznej. Co więcej, będzie wymusi poszukiwanie obszarów, w których dojrzali pracownicy mogliby się realizować. Odpowiedzią na te wyzwania może być właśnie zarządzanie różnorodnością w zespole zróżnicowanym wiekowo, dojrzali pracownicy mogą bowiem pełnić rolę mentorów, przekazicieli wiedzy nt. firmy. Warto zauważyć, że młode pokolenia na rynku pracy tzw. Y i Z wyrażają silną potrzebę posiadania wsparcia ze strony mentorów. Młodsi pracownicy natomiast, mogą pełnić rolę pomostów technologicznych dla osób starszych, którym trudniej odnaleźć się w szybko zmieniających się standardach technologicznych. Warto również zwrócić uwagę na fakt, że taki układ pokoleniowy będzie skutkował także koniecznością powszechnego wprowadzenia rozwiązań z zakresu work-life balance dla dojrzałych pracowników będzie to związane z uwarunkowaniami kondycyjnymi i zdrowotnymi, dla młodszych pokoleń z ich oczekiwaniami wobec pracodawcy. Mniejsza podaż na rynku pracy będzie musiała skłonić przedsiębiorców do szukania utalentowanych pracowników wśród grup, które obecnie są w mniejszym stopniu aktywne zawodowo: kobiet, osób z niepełnosprawnościami, obcokrajowców, osób o odmiennej kulturze. Będzie to pociągało za sobą konieczność dostosowania warunków pracy do wymogów poszczególnych grup (np. zakładania żłobków przyzakładowych/pokoi do karmienia piersią, przystosowywania miejsc pracy do wymogów osób z niepełnosprawnościami, wprowadzania do komunikacji firmy języka obcego, uwzględniania potrzeb żywieniowych czy religijnych pracowników). Z drugiej zaś strony, posiadanie w swoich szeregach pracowników z różnorodnych grup będzie niosło ze sobą szereg korzyści m.in.: poprawi wizerunek przedsiębiorstwa, wzbogaci proces decyzyjny o nowe kompetencje, umożliwi sprofilowanie produktów/usług pod grupy klientów zbieżne z różnorodnymi członkami zespołu. Sytuacja, w której pracodawca musi niejako dostosować się do zróżnicowania pracowników wcale nie musi być scenariuszem, który będzie realizowany dopiero w nadchodzących dekadach. Jest wiele firm, które w wyniku fuzji/przejęć, czy też po prostu swojej ekspansji na nowe rynki, już teraz znalazły się w sytuacji konieczności zarządzania zróżnicowanym zespołem. Jest również wiele firm, które nie zdają sobie sprawy z tego, jak zróżnicowany jest ich zespół, przez co tracą potencjalne korzyści (np. nie tworzą kultury przyjaznej zgłaszaniu przez pracowników swojej niepełnosprawności, co skutkuje brakiem zniżek na składki do PFRON). 5

6 Dlatego tak ważne jest, aby uświadomić sobie, kto należy do naszego zespołu, jakie mamy polityki i praktyki wspierające poszanowanie różnorodności oraz czy jesteśmy pracodawcą otwartym na osoby defaworyzowane na rynku pracy. Pytanie Jak budować zespoły, aby efektywnie korzystać z potencjału grup defaworyzowanych? Jakich nowych kompetencji wymaga od menedżerów efektywne zarządzanie różnorodnością? Decyzja o stosowaniu polityki zarządzania różnorodnością w ramach bieżącego zarządzania organizacją leży w kompetencjach kadry zarządzającej wyższego szczebla są to osoby decyzyjne, odpowiadające zarazem za strategiczny rozwój organizacji. Ponieważ wdrażanie strategii zarządzania różnorodnością ma zmienić kulturę organizacyjną firmy, wymaga zaangażowania jej liderów. W procesie decyzyjnym nie zawsze jednak uwzględniane są opinie i uwagi zgłaszane przez menedżerów średniego szczebla, którzy de facto są odpowiedzialni za wdrażanie strategii różnorodnościowej w ramach bezpośredniego zarządzania pracownikami poszczególnych działów. Scedowanie na kadrę zarządzającą średniego szczebla obowiązku zarządzania różnorodnością, a także dbałości o wysoki standard rozwiązań z tego obszaru, nie zawsze idzie w parze z oferowaniem odpowiednich form wsparcia przez organizację. Kadra zarządzająca, bezpośrednio angażowana w działania z zakresu zarządzania różnorodnością, powinna zostać odpowiednio przygotowana do ich realizacji. Wsparcie to powinno działać wzmacniająco, przekonując do idei zarządzania różnorodnością, kształtując proaktywne postawy w tym zakresie i odpowiednie umiejętności. Zarządzanie zróżnicowanym zespołem niesie ze sobą więcej wyzwań, niż kierowanie grupą homogeniczną. Dlatego też menedżerowie zarządzający zróżnicowanymi zespołami, oprócz dużej świadomości zagadnień związanych z dyskryminacją oraz znajomością różnic pomiędzy osobami w swoim zespole, będą musieli wykazać się większą wrażliwością na potrzeby poszczególnych pracowników, elastycznością, inkluzywnością, a przede wszystkim umiejętnością skutecznej komunikacji (uwzględniającą różnorodne kanały i sposoby komunikacji z jego poszczególnymi członkami). Oprócz tradycyjnego ukierunkowania na cel, menedżerowie będą musieli skupiać się również na samym procesie dochodzenia do niego, bowiem w zróżnicowanych zespołach dodatkowe, nieplanowane korzyści dla organizacji pojawiają się właśnie w ramach procesu współpracy, prowadzącego do celu. Taki zestaw cech jest przypisywany w wielu badaniach kobiecemu stylowi 6

7 zarządzania, co może oznaczać, że menedżerem przyszłości będzie właśnie kobieta (zob. Doktryna Ateny). Pytanie Jak i gdzie kształcić menedżerów, aby umieli zarządzać zróżnicowanymi zespołami? Kluczowe pytania Jakie cele powinna stawiać sobie firma, wdrażająca politykę zarządzania różnorodnością? Od czego/od kogo zależy sukces wdrażania polityki zarządzania różnorodnością? Czy polskie firmy dobrze definiują szanse i wyzwania związane z zarządzaniem różnorodnością? Jakie inicjatywy mogą pomóc we wdrażaniu idei zarządzania różnorodnością? AUTOR: JUSTYNA KRYCZKA 7

Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu

Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu 2050 Spis treści Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu 2050 str. 06 1. Wstęp 2. Polska

Bardziej szczegółowo

RÓŻNORODNOŚĆ W FIRMACH DOBRE PRAKTYKI W MIEJSCU PRACY

RÓŻNORODNOŚĆ W FIRMACH DOBRE PRAKTYKI W MIEJSCU PRACY RÓŻNORODNOŚĆ W FIRMACH DOBRE PRAKTYKI W MIEJSCU PRACY Zatrudnienie i sprawy społeczne Podstawowe prawa i przeciwdziałanie dyskryminacji Komisja Europejska Dyrekcja Generalna ds. Zatrudnienia, Spraw Społecznych

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Dobrych Praktyk CCIFP

Przewodnik Dobrych Praktyk CCIFP Przewodnik Dobrych Praktyk CCIFP www.ccifp.pl Copyright: Francuska Izba Przemysłowo-Handlowa w Polsce Warszawa 2014 Wydawca: Francuska Izba Przemysłowo-Handlowa w Polsce Skład: Designpartners, office@designpartners.pl

Bardziej szczegółowo

Doskonalenie kadr polskich przedsiębiorstw

Doskonalenie kadr polskich przedsiębiorstw Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Doskonalenie kadr polskich przedsiębiorstw Doświadczenia związane z realizacją Działania 2.3 Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich Warszawa

Bardziej szczegółowo

Analiza najlepszych praktyk w zarządzaniu pracami B+R

Analiza najlepszych praktyk w zarządzaniu pracami B+R Analiza najlepszych praktyk w zarządzaniu pracami B+R Pierwsze w Polsce opracowanie, które kompleksowo analizuje sposoby zarządzania pracami B+R w nauce, sposoby zarządzania pracami B+R w gospodarce oraz

Bardziej szczegółowo

Raport z badań kluczowych przeprowadzonych na potrzeby realizacji projektu PI Wirtualny Asystent Kariery 50+ (WAK50)

Raport z badań kluczowych przeprowadzonych na potrzeby realizacji projektu PI Wirtualny Asystent Kariery 50+ (WAK50) Raport z badań kluczowych przeprowadzonych na potrzeby realizacji projektu PI Wirtualny Asystent Kariery 50+ (WAK50) mgr Ada Domańska dr Robert Zajkowski Lublin, lipiec 2013 1 Spis treści: 1. WSTĘP...

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla przedsiębiorców

Wsparcie dla przedsiębiorców 01 (8) 4:08 PM Wsparcie dla przedsiębiorców Podwyższanie kompetencji zawodowych Podwyższanie kompetencji menedżerskich Nowoczesne narzędzia wspierające zarządzanie Spis treści 3 Od redakcji Publikacja

Bardziej szczegółowo

Narzędzie do badania 11 kompetencji Podręcznik użytkownika i instrukcja

Narzędzie do badania 11 kompetencji Podręcznik użytkownika i instrukcja Narzędzie do badania 11 kompetencji Podręcznik użytkownika i instrukcja Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego PI-PWP Jestem przedsiębiorczy kształtowanie

Bardziej szczegółowo

RAPORT. Raport nt. rynku Private Equity/Venture Capital

RAPORT. Raport nt. rynku Private Equity/Venture Capital RAPORT Raport nt. rynku Private Equity/Venture Capital KRAKÓW LUTY 2012 Spis treści I. WSTĘP... 3 II. RYNEK PRIVATE EQUITY/VENTURE CAPITAL W EUROPIE ŚRODKOWO WSCHODNIEJ... 8 III. JAKI BYŁ ROK 2011?...

Bardziej szczegółowo

Diagnoza dobrych praktyk metod aktywizacji zawodowej osób w wieku 50+

Diagnoza dobrych praktyk metod aktywizacji zawodowej osób w wieku 50+ Diagnoza dobrych praktyk metod aktywizacji zawodowej osób w wieku 50+ Warszawa, czerwiec 2013 1 Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt

Bardziej szczegółowo

Kobiety w biznesie: stan obecny, proponowane rozwiązania

Kobiety w biznesie: stan obecny, proponowane rozwiązania Forum Odpowiedzialnego Biznesu dla Programu Partnerstwa // Nr 4/2012 Kobiety w biznesie: stan obecny, proponowane rozwiązania Analiza tematyczna FOB dla Programu Partnerstwa jest to cyklicznie wydawany

Bardziej szczegółowo

Doskonalenie Organizacji Publicznych Poprzez Samoocenę

Doskonalenie Organizacji Publicznych Poprzez Samoocenę Doskonalenie Organizacji Publicznych Poprzez Samoocenę 1 2 Tytuł oryginału: The Common Assessment Framework (CAF). Improving Public Organisations through Self-Assessment. CAF 2013. Przekład z języka angielskiego:

Bardziej szczegółowo

Biuletyn. HR Business Partnera 2014. www.tangerine.biz.pl

Biuletyn. HR Business Partnera 2014. www.tangerine.biz.pl Biuletyn HR Business Partnera 2014 www.tangerine.biz.pl Rola, zadania oraz pozycja HR Business Partnera w organizacji HR Biznes Partner określenie, które zaczyna brzmieć coraz bardziej znajomo, choć to

Bardziej szczegółowo

Założenia realizacji Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020

Założenia realizacji Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 Założenia realizacji Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 1 SPIS TREŚCI 1. Perspektywa finansowa 2014-2020... 3 2. Przygotowania do realizacji perspektywy finansowej 2014-2020 w Polsce...

Bardziej szczegółowo

ZALECENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY. z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie kompetencji kluczowych w procesie uczenia się przez całe życie

ZALECENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY. z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie kompetencji kluczowych w procesie uczenia się przez całe życie L 394/10 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 30.12.2006 ZALECENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie kompetencji kluczowych w procesie uczenia się przez całe życie (2006/962/WE)

Bardziej szczegółowo

Najlepsze praktyki działalności innowacyjnej firm w Polsce

Najlepsze praktyki działalności innowacyjnej firm w Polsce www.pwc.pl Najlepsze praktyki działalności innowacyjnej firm w Polsce 94% zarządów jest zaangażowanych w tworzenie strategii innowacyjnej 88% firm współpracuje z zewnętrznymi podmiotami w zakresie B+R

Bardziej szczegółowo

Tomasz Gasiński (Det Norske Veritas) Grzegorz Piskalski (CentrumCSR.PL) na zlecenie Ministerstwa Gospodarki

Tomasz Gasiński (Det Norske Veritas) Grzegorz Piskalski (CentrumCSR.PL) na zlecenie Ministerstwa Gospodarki Tomasz Gasiński (Det Norske Veritas) Grzegorz Piskalski (CentrumCSR.PL) na zlecenie Ministerstwa Gospodarki rafał baniak wiceminister gospodarki Szanowni Państwo, Z dużą przyjemnością oddajemy Państwu

Bardziej szczegółowo

Raport Aon Polska 2013/2014. Zarządzanie ryzykiem i ubezpieczeniami w firmach w Polsce

Raport Aon Polska 2013/2014. Zarządzanie ryzykiem i ubezpieczeniami w firmach w Polsce Raport Aon Polska 2013/2014 Zarządzanie ryzykiem i ubezpieczeniami w firmach w Polsce Zarządzanie ryzykiem i ubezpieczeniami w firmach w Polsce Raport Aon Polska 2013/2014 Autorzy raportu Mateusz Przywecki,

Bardziej szczegółowo

Wyprzedz konkurencje!

Wyprzedz konkurencje! Wyprzedz konkurencje! Audyt Innowacji efekty prac Parku Naukowo-Technologicznego Technopark Gliwice i Poznańskiego Parku Naukowo-Technologicznego Fundacji UAM publikacja podsumowująca Publikacja przygotowana

Bardziej szczegółowo

Aktywizacja zawodowa osób 50+ i zarządzanie wiekiem. Informacje użyteczne dla instytucji rynku pracy

Aktywizacja zawodowa osób 50+ i zarządzanie wiekiem. Informacje użyteczne dla instytucji rynku pracy Aktywizacja zawodowa osób 50+ i zarządzanie wiekiem Informacje użyteczne dla instytucji rynku pracy Warszawa 2010 1 PODZIĘKOWANIA Niniejsza publikacja powstała w ramach Projektu Zysk z dojrzałości realizowanego

Bardziej szczegółowo

DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH

DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH 2014-1-31 DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH LUTY 2014 SPIS TREŚCI Strona WSTĘP 3 1 ANALIZA SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ

Bardziej szczegółowo

MICHAEL PAGE GLOBALNY BAROMETR HR 2013

MICHAEL PAGE GLOBALNY BAROMETR HR 2013 MICHAEL PAGE Plan działania w obszarze HR wspólny cel strategiczny, różne priorytety regionalne ŚWIEŻE SPOJRZENIE NA ZMIANY ZACHODZĄCE W OBSZARZE ZARZĄDZANIA ZASOBAMI LUDZKIMI WE WSPÓŁCZESNYM ŚWIECIE WSTĘP

Bardziej szczegółowo

Kwiecień 2013. Pierwsze kroki na rynku pracy Międzynarodowe badanie studentów i absolwentów

Kwiecień 2013. Pierwsze kroki na rynku pracy Międzynarodowe badanie studentów i absolwentów Kwiecień 2013 Pierwsze kroki na rynku pracy Międzynarodowe badanie studentów i absolwentów Partner raportu Katedra Rozwoju Kapitału Ludzkiego Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie Spis treści Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

ryzykiem w procesie zrównoważonego rozwoju biznesu podręcznik dla Dużych i średnich przedsiębiorstw Tomasz Gasiński Sławomir Pijanowski

ryzykiem w procesie zrównoważonego rozwoju biznesu podręcznik dla Dużych i średnich przedsiębiorstw Tomasz Gasiński Sławomir Pijanowski Tomasz Gasiński Sławomir Pijanowski podręcznik dla Dużych i średnich przedsiębiorstw Zarządzanie ryzykiem w procesie zrównoważonego rozwoju biznesu Publikacja przygotowana na zlecenie Ministerstwa Gospodarki

Bardziej szczegółowo

KLUCZ DO SUKCESU PROGRAM ZAJĘĆ POZASZKOLNYCH Z PRZEDSIĘBIORCZOŚCI DLA UCZNIÓW ZDOLNYCH KLAS I III / IV LICEÓW I TECHNIKÓW IV ETAP EDUKACYJNY

KLUCZ DO SUKCESU PROGRAM ZAJĘĆ POZASZKOLNYCH Z PRZEDSIĘBIORCZOŚCI DLA UCZNIÓW ZDOLNYCH KLAS I III / IV LICEÓW I TECHNIKÓW IV ETAP EDUKACYJNY KLUCZ DO SUKCESU PROGRAM ZAJĘĆ POZASZKOLNYCH Z PRZEDSIĘBIORCZOŚCI DLA UCZNIÓW ZDOLNYCH KLAS I III / IV LICEÓW I TECHNIKÓW IV ETAP EDUKACYJNY TOMASZ STRACHANOWSKI Program zweryfikowany przez Autora po zajęciach

Bardziej szczegółowo

Rozdział 5. Zarządzanie kompetencjami pracowników jako jeden z elementów strategicznego zarządzania zasobami ludzkimi

Rozdział 5. Zarządzanie kompetencjami pracowników jako jeden z elementów strategicznego zarządzania zasobami ludzkimi Artykuł pochodzi z publikacji: Zarządzanie kapitałem intelektualnym w organizacji inteligentnej, (Red.) W. Harasim, Wyższa Szkoła Promocji, Warszawa 2012 Jadwiga Dudzińska-Głaz Wyższa Szkoła Zarządzania

Bardziej szczegółowo

Standardy jakości w turystyce

Standardy jakości w turystyce Ministerstwo Gospodarki i Pracy Standardy jakości w turystyce Wytyczne wdrażania standardu jakości w organizacji turystycznej Właścicielem majątkowym praw autorskich jest Ministerstwo Gospodarki i Pracy

Bardziej szczegółowo

Podręcznik rozwoju strategii wzrostu zatrudnienia na szczeblu lokalnym w Polsceas

Podręcznik rozwoju strategii wzrostu zatrudnienia na szczeblu lokalnym w Polsceas Podręcznik rozwoju strategii wzrostu zatrudnienia na szczeblu lokalnym w Polsceas Komisja Europejska Dyrekcja Generalna ds. Zatrudnienia, Spraw Społecznych i Równości Szans ECOTEC ECORYS in the UK Treść

Bardziej szczegółowo

Analiza trendów i najlepszych praktyk wynikających z dokumentów definiujących strategie szkolnictwa wyższego na świecie

Analiza trendów i najlepszych praktyk wynikających z dokumentów definiujących strategie szkolnictwa wyższego na świecie Organizacyjna i merytoryczna koordynacja procesu opracowania projektów sektorowej strategii rozwoju szkolnictwa wyższego do roku 2020, ze szczególnym uwzględnieniem okresu do 2015 roku Analiza trendów

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie wiekiem w przedsiębiorstwie. Przesunięcia między stanowiskami. Jacek Liwiński Urszula Sztanderska

Zarządzanie wiekiem w przedsiębiorstwie. Przesunięcia między stanowiskami. Jacek Liwiński Urszula Sztanderska Zarządzanie wiekiem w przedsiębiorstwie Przesunięcia między stanowiskami Jacek Liwiński Urszula Sztanderska Zarządzanie wiekiem w przedsiębiorstwie Przesunięcia między stanowiskami Jacek Liwiński Urszula

Bardziej szczegółowo