NAJWYśSZA IZBA KONTROLI. Zarząd ENEA SA w Poznaniu WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "NAJWYśSZA IZBA KONTROLI. Zarząd ENEA SA w Poznaniu WYSTĄPIENIE POKONTROLNE"

Transkrypt

1 NAJWYśSZA IZBA KONTROLI Departament Gospodarki, Skarbu Państwa i Prywatyzacji ul. Filtrowa 57, Warszawa tel./fax adres korespondencyjny Skrzynka pocztowa Nr P Warszawa Warszawa, 11 marca 2009 r. P/08/043 KGP/ /08 tekst dokumentu ujednolicony po rozpatrzeniu przez Komisję Odwoławczą zastrzeŝeń zgłoszonych do wystąpienia pokontrolnego Zarząd ENEA SA w Poznaniu WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o NajwyŜszej Izbie Kontroli 1 (dalej ustawa o NIK), NajwyŜsza Izba Kontroli 2 przeprowadziła w ENEA SA 3, kontrolę restrukturyzacji sektora elektroenergetyki od 2005 r. W związku z ustaleniami przedstawionymi w protokole kontroli, wobec którego Zarząd Spółki skorzystał (pismem z dnia 11 grudnia 2008 r.) z prawa odmowy podpisania, NajwyŜsza Izba Kontroli - Departament Gospodarki, Skarbu Państwa i Prywatyzacji, stosownie do art. 60 ustawy o NIK, przekazuje Zarządowi Spółki niniejsze Wystąpienie. NajwyŜsza Izba Kontroli pozytywnie ocenia zrealizowanie celów restrukturyzacji Spółki, prowadzonej w kontrolowanym okresie. Wykonując załoŝenia programów rządowych, zbudowano grupę kapitałową działającą na rynku dystrybucji i obrotu energią elektryczną w północno-zachodniej Polsce oraz posiadającą jednostki wytwórcze (Elektrownia Kozienice SA), a następnie przeprowadzono proces prywatyzacji Spółki poprzez publiczną emisję akcji. NIK zauwaŝa przy tym istotne nieprawidłowości w 1 Dz. U. z 2007 r. Nr 231, poz. 1701, ze zm. 2 Departament Gospodarki, Skarbu Państwa i Prywatyzacji. 3 Dalej Spółka lub ENEA.

2 działaniach Spółki, związane z przygotowaniem do prywatyzacji, a takŝe opóźnienie tych działań w stosunku do planu, co spowodowało emisję akcji w momencie pogarszających się wskaźników gospodarczych. NIK ocenia pozytywnie fakt prawnego wydzielenia ze struktury Spółki operatora systemu dystrybucyjnego (osd), natomiast negatywnie ocenia zwłokę w działaniach z tym związanych oraz sposób zabezpieczenia niezaleŝności Enea Operator Sp. z o.o. jako osd. 1. ENEA w kontrolowanym okresie zrealizowała strategiczne cele, wynikające z opracowanej w październiku 2003 r. Strategii do roku Działania te były takŝe zgodne z obowiązującymi w tym okresie programami restrukturyzacji sektora elektroenergetycznego: Programem realizacji polityki właścicielskiej Ministra Skarbu Państwa w odniesieniu do sektora elektroenergetycznego (przyjętym przez Radę Ministrów w dniu 28 stycznia 2003 r.) oraz jego aktualizacją przyjętą przez Radę Ministrów w dniu 7 czerwca 2005 r., a następnie Programem dla elektroenergetyki (zaakceptowanym przez Radę Ministrów w dniu 28 marca 2006 r.). W dniu 9 sierpnia 2006 r. Zarządzeniem Przewodniczącego Zespołu Sterującego ds. Realizacji Programu dla elektroenergetyki 4 została powołana Grupa Robocza do Spraw Konsolidacji spółek: ENEA, Elektrownia Kozienice SA i Lubelski Węgiel Bogdanka SA (Grupa Robocza), w skład której weszło po dwóch przedstawicieli ww. spółek. Przewodniczącym Grupy Roboczej był Prezes Zarządu ENEA. Podstawowym zadaniem było wykonanie prac analitycznych niezbędnych do realizacji Programu dla elektroenergetyki oraz przedstawienie rekomendacji co do decyzji koniecznych dla realizacji tego Programu. Grupa Robocza we wrześniu 2006 r. rekomendowała Zespołowi Sterującemu wariant konsolidacji, zakładający utworzenie spółki celowej przez ENEA, Elektrownię Kozienice SA (ELKO) oraz Skarb Państwa, który objąłby 51% akcji w zamian za wniesienie do ww. spółki celowej akcji ENEA, ELKO i Lubelskiego Węgla Bogdanka SA ( Bogdanka ), a następnie poprzez umorzenie akcji naleŝących do ENEA i ELKO stałby się jedynym akcjonariuszem. Koncepcja ta nie została zrealizowana z przyczyn niezaleŝnych od ENEA (sprzeciw Bogdanki wobec konsolidacji oraz protesty pracowników ELKO w sprawie ww. modelu konsolidacji). Ostatecznie Zespół Sterujący w dniu 12 czerwca 2007 r. zaakceptował zmianę modelu konsolidacji, który miał polegać na wniesieniu przez Skarb Państwa 100% akcji ELKO na podwyŝszenie kapitału zakładowego ENEA w zamian za objęcie akcji nowej emisji 4 powołanego na podstawie Zarządzenia Nr 55 Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 kwietnia 2006 r. w celu koordynowania i monitorowania realizacji Programu dla elektroenergetyki. 2

3 w kapitale zakładowym Spółki. Uchwały w tej sprawie powzięte zostały w dniu 23 lipca 2007 r. przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ENEA. Zgłoszenie zamiaru koncentracji przedsiębiorców w formie przejęcia przez ENEA kontroli nad ELKO skierowano do Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w dniu 31 sierpnia 2007 r. W dniu 10 października 2007 r. Skarb Państwa wydał ENEA dokumenty dotyczące przekazania akcji ELKO, co zostało potwierdzone na odcinku zbiorowym akcji. 2. W kontrolowanym okresie zrealizowano proces prywatyzacji Spółki poprzez wprowadzenie akcji do obrotu giełdowego. Prywatyzacja nastąpiła jednak z opóźnieniem w stosunku do zakładanego terminu, co wpłynęło negatywnie na warunki emisji akcji z punktu widzenia celów publicznej emisji akcji Spółki. W ocenie NajwyŜszej Izby Kontroli działania Spółki związane z procesem prywatyzacji były niegospodarne i nierzetelne, co wpłynęło na opóźnienie prywatyzacji oraz powodowało nieuzasadnione koszty W 2005 r. Spółka wykonała niezbędne czynności, związane z wprowadzeniem do obrotu publicznego akcji. Decyzją z dnia 28 czerwca 2005 r. Komisja Papierów Wartościowych i Giełd dopuściła do publicznego obrotu papiery wartościowe objęte prospektem emisyjnym, przygotowanym przez Spółkę w maju 2005 r. Ze względu na decyzję Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 28 października 2005 r. proces prywatyzacji poprzez emisję akcji został wstrzymany. W związku z realizacją Programu dla elektroenergetyki Spółka, po objęciu w lipcu 2007 r. akcji ELKO, podjęła na nowo działania związane z wprowadzeniem akcji do obrotu giełdowego. W odpowiedzi na pismo Sekretarza Stanu w MSP Jana Burego, Prezes Zarządu Spółki przedstawił w dniu 8 stycznia 2008 r. harmonogram działań związanych z upublicznieniem akcji Spółki na Giełdzie Papierów Wartościowych dalej GPW, według którego przygotowanie prospektu emisyjnego miało trwać 6 tygodni, weryfikacja prospektu emisyjnego przez Komisję Nadzoru Finansowego - dalej KNF od 20 lutego do 20 marca 2008 r., zaś publiczna oferta akcji ENEA miała nastąpić na przełomie marca i kwietnia 2008 r. W kolejnych pismach do MSP Spółka przesuwała terminy poszczególnych czynności, m.in. w marcu 2008 r. Zarząd Spółki zakładał złoŝenie prospektu emisyjnego do KNF w terminie do dnia 15 maja 2008 r., z kolei w piśmie z dnia 9 czerwca 2008 r. zakładano zakończenie procesu prywatyzacji do końca lipca 2008 r. i pierwsze notowania akcji w dniu 5 sierpnia 2008 roku. 3

4 Pierwszy projekt prospektu powstał dopiero 12 marca 2008 r. Nie dochowano kolejnych deklarowanych terminów. Spółka złoŝyła prospekt emisyjny w KNF w dniu 4 czerwca 2008 r., jednak wymagał on dalszych prac. Spółka odmówiła kontrolerom NIK udostępnienia prospektu, natomiast członek Zarządu Spółki Marek Hermach wyjaśnił 5, Ŝe zmiany w prospekcie wynikały z uwag zgłaszanych przez KNF, jak i autopoprawek zgłaszanych przez departamenty ENEA oraz jej spółki zaleŝne, doradców i audytorów Spółki. PrzedłuŜające się prace nad prospektem spowodowały z kolei potrzebę uwzględnienia w kolejnej jego wersji danych finansowych za I półrocze 2008 r. Decyzja o uwzględnieniu tych danych była przyczyną kolejnego przesunięcia daty złoŝenia prospektu oraz oferty publicznej. Prospekt emisyjny, uwzględniający wcześniej zgłoszone uwagi, Spółka przekazała KNF w dniu 5 sierpnia 2008 r. Wyjaśniając kontrolerom NIK powody zwłoki w realizacji harmonogramu Prezes Zarządu Spółki przedstawił aktualny harmonogram prac, które nie zostały do tej pory zakończone, według którego m.in. złoŝenie nowej wersji prospektu emisyjnego do KNF miało nastąpić w dniu 4 sierpnia 2008 r., a pierwsze notowania praw do akcji 20 października 2008 roku. NIK, mając ograniczone moŝliwości pełnej oceny jakości prospektu złoŝonego w KNF w dniu 4 czerwca 2008 r. ze względu na nieudostępnienie przez Spółkę dokumentacji z tym związanej, wskazuje na niewłaściwe działania Zarządu Spółki po złoŝeniu prospektu. Zarząd Spółki zwlekał z przedstawieniem testu na utratę wartości majątku dystrybucyjnego w sytuacji wystąpienia przesłanek wskazujących na konieczność przeprowadzenia takiego testu zgodnie z Międzynarodowym Standardem Rachunkowości 36. Test powinna przeprowadzić ENEA Operator Sp. z o.o. Konieczność taka zaistniała w związku otrzymaniem w dniu 23 czerwca 2008 r. raportu Ernst&Young dotyczącego wyceny Grupy Kapitałowej ENEA, a takŝe materiałów dotyczących wyceny opracowanych przez doradcę Spółki w procesie IPO 6. Dokumenty te wskazywały znacznie niŝszą wartość ENEA Operator Sp. z o.o. niŝ wynikało to z wcześniejszych wycen. Na konieczność przeprowadzenia ww. testu na utratę wartości wskazywał takŝe audytor KPMG Audyt Sp. z o.o. (np. w piśmie do Spółki z dnia 1 lipca 2008 r.). Podobny wniosek sformułowała członek Zarządu Spółki Renata Czech, wskazując takŝe na zagroŝenie ukształtowania ceny akcji poniŝej wartości księgowej, która wynosiła 7 mld zł. Wobec niepodjęcia odpowiednich działań przez Zarząd Spółki Renata Czech ponowiła swój wniosek w dniu 7 lipca 2008 r. Zarząd podjął decyzję w dniu 9 lipca 2008 r. (uchwała nr 474/2008) o przeprowadzeniu testu na Utratę wartości 5 pismo z dnia 16 lipca 2008 r. 6 IPO (ang. Initial Public Offering) - pierwsza oferta publiczna. 4

5 aktywów dystrybucyjnych zgodnie z MSR 36 na dzień bilansowy 30 czerwca 2008 r. przez Operatora. Jednocześnie podjął bez uzasadnienia decyzję o odwołaniu prezesa i członka zarządu ENEA Operator Sp. z o.o., która test miała przeprowadzić. Równocześnie Rada Nadzorcza odwołała Renatę Czech z Zarządu Spółki, a Zarząd Spółki w dniu 15 lipca 2008 r. zakazał przekazywać informacji dotyczących Spółki osobom trzecim, w tym kontrolerom NIK. Zdarzenia te powodowały opóźnianie niezbędnych działań przygotowujących Spółkę do publicznej emisji akcji. Debiut Spółki na GPW nastąpił 17 listopada 2008 r., w warunkach bessy giełdowej, będącej skutkiem kryzysu na światowych rynkach finansowych. NIK uznaje za właściwe sfinalizowanie procesu prywatyzacji mimo niesprzyjających warunków otoczenia gospodarczego, wskazując jednocześnie iŝ nieprawidłowości w prowadzeniu tego procesu przyczyniły się do niezrealizowania debiutu giełdowego w zakładanym terminie. Opóźnienie miało istotne skutki z uwagi na zmienione warunki rynkowe otoczenia gospodarczego, a tym samym wpłynęło niekorzystnie na wielkość środków uzyskanych przez Spółkę w wyniku prywatyzacji Działania Zarządu Spółki w 2007 r., związane z wyborem doradcy w procesie prywatyzacji, były prowadzone nierzetelnie i niegospodarnie. W trakcie postępowania o zamówienie usługi zmieniano jego warunki, a takŝe zmieniono treść uchwały Zarządu Spółki w części określającej wymagane procedury. Terminy składania ofert nie pozwalały na pozyskanie najlepszej oferty, a umowa Zarządu Spółki z wybranym oferentem na świadczenie usług doradczych została zawarta bez wymaganej statutem zgody Rady Nadzorczej. Okoliczności te, jak równieŝ warunki płatności z tytułu realizacji umowy świadczą o dowolności w podejmowaniu decyzji i braku przejrzystości działań Zarządu Spółki. Uchwałą Nr 654 z dnia 9 sierpnia 2007 r. Zarząd Spółki zdecydował o odstąpieniu od stosowania w pełnym zakresie Regulaminu udzielania zamówień przez ENEA i przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu ograniczonego zgodnie z art. 47 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 7. Jednocześnie Zarząd postanowił, Ŝe ww. uchwała stanie się waŝna po uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej ENEA na zaciągnięcie zobowiązania w kwocie przekraczającej równowartość euro, o którą Zarząd Spółki miał wnioskować. W dniu 24 października 2007 r. ww. uchwała Zarządu została zmieniona Uchwałą Nr 810/2007 poprzez wykreślenie postanowień, Ŝe postępowanie będzie prowadzone zgodnie z art. 47 ustawy Prawo zamówień publicznych 7 Dz.U. z 2007 r. Nr 223, poz ze zm. 5

6 oraz Ŝe uchwała staje się waŝna po uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej. Prezes Zarządu ENEA Paweł Mortas wyjaśnił 8, Ŝe Zarząd Spółki podejmując uchwałę w zakresie postępowania o udzielenie zamówienia na świadczenie na rzecz ENEA S.A. usług z zakresu doradztwa w procesie upublicznienia Spółki na GPW, wskazał na konieczność wprowadzenia poprawki do projektu uchwały uniezaleŝniając rozpoczęcie postępowania od zgody Rady Nadzorczej. PowyŜsze wynikało m.in. z faktu moŝliwości przeprowadzenia postępowania z wyłączeniem stosowania Ustawy Prawo zamówień publicznych. Uzyskanie zgody Rady Nadzorczej na zaciągnięcie zobowiązania w kwocie przekraczającej 250 tys. euro mogło nastąpić na etapie finalizacji postępowania ( ) Podjęta decyzja miała znaleźć odzwierciedlenie w treści uchwały. W związku z tym wszelkie czynności dotyczące ww. postępowania po okresie 9 sierpnia 2007 roku były podejmowane zgodnie z zaakceptowaną przez Zarząd wersją uchwały. Niestety na skutek pomyłki, do protokołu z posiedzenia Zarządu z dnia 9 sierpnia 2007 roku wprowadzono błędne zapisy uchwały, które nie odzwierciedlały decyzji podjętej przez Członków Zarządu bezpośrednio na posiedzeniu. Oczywista pomyłka została skorygowana, co znalazło odzwierciedlenie w podjętej w dniu 24 października 2007 roku uchwale nr 810/2007. Spółka nie przedstawiła w toku kontroli Ŝadnych dowodów wskazujących na fakt pomyłkowego sformułowania treści uchwały z dnia 9 sierpnia 2007 r. Treść uchwały była obowiązująca przez blisko 3 miesiące, do momentu podjęcia kolejnej uchwały zmieniającej treść uchwały z 9 sierpnia 2007 r. W tym czasie Zarząd Spółki prowadził działania niezgodne z postanowieniami przyjętej przez niego uchwały. W ocenie NIK, równieŝ przebieg postępowania o udzielenie zamówienia prowadzony był nierzetelnie, w sposób niezapewniający wyboru doradcy na najlepszych warunkach. Zaproszenia do złoŝenia oferty na świadczenie usług na rzecz ENEA z zakresu doradztwa w procesie upublicznienia Spółki na GPW wraz z warunkami zamówienia wysłano do ośmiu banków inwestycyjnych w dniu 13 sierpnia 2007 r. Oferty naleŝało składać w terminie do 22 sierpnia 2007 r., a więc po upływie zaledwie sześciu dni roboczych, a ponadto wyjaśnienia warunków zamówienia Spółka udzielała, o ile prośba o takie wyjaśnienie wpłynęłaby co najmniej 4 dni przed terminem składania ofert (potencjalni oferenci mieli więc na to 3 dni robocze). Dodatkowo dzień przed jego upływem, tj. 21 sierpnia 2007 r., warunki zamówienia istotnie zmodyfikowano, wyłączając z przedmiotu zamówienia doradztwo prawne i wyznaczając nowy termin składania ofert na dzień 27 sierpnia 2007 r. Spośród ośmiu adresatów oferty złoŝyło tylko dwóch: konsorcjum Credit Suisse (Poland) Sp. z o.o. i Dom 8 Pismo z dnia 7 lipca 2008 r. 6

7 Maklerski BZ WBK SA oraz Goldman Sachs International w Londynie. Pozostali adresaci odmówili, przy czym część z nich wskazała jako przyczynę zbyt krótki czas na złoŝenie oferty lub zbyt sztywne warunki zamówienia uniemoŝliwiające negocjowanie treści umowy o doradztwo. Negocjacje z dwoma oferentami trwały 4 miesiące. Zarząd Spółki Uchwałą Nr 989 z dnia 13 grudnia 2007 r. zatwierdził propozycję wyboru oferty i wyraził zgodę na zawarcie przedmiotowej umowy z konsorcjum Credit Suisse (Poland) Sp. z o.o. i Dom Maklerski BZ WBK SA. Wyjaśnienia Członka Zarządu ENEA ds. Handlowych Marka Hermacha 9, Ŝe decyzja o zmianie warunków zamówienia podyktowana była koncepcją wyboru doradcy prawnego w oddzielnym postępowaniu w celu uniknięcia uzaleŝnienia ENEA od opinii jednego podmiotu, który świadczyłby usługę doradztwa w ww. procesie, wskazują na brak przygotowania Zarządu Spółki do działań związanych z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia. Tak istotna kwestia powinna być rozstrzygnięta na etapie przygotowania warunków zamówienia, a tymczasem dokonano zmiany na jeden dzień przed upływem terminu składania ofert i wyznaczono potencjalnym oferentom zaledwie 4 dni robocze na zmodyfikowanie ofert. W umowie z dnia 14 grudnia 2007 r. z konsorcjum Credit Suisse (Poland) Sp. z o.o. i Dom Maklerski BZ WBK SA ustalono wynagrodzenie za wykonanie czynności w I i II fazie po 0,01 zł. Za czynności będące przedmiotem realizacji fazy III (przeprowadzenie i obsługa procesu nabywania akcji ENEA w ofercie publicznej poprzez doprowadzenie do objęcia akcji Spółki w ofercie publicznej oraz reprezentowanie ENEA przed instytucjami rynku kapitałowego) ustalono wynagrodzenie prowizyjne na poziomie 1,8% wartości objętych akcji, obniŝone o ww. 0,02 zł. Według komunikatu Spółki z dnia 4 listopada 2008 r. środki pozyskane w ramach Oferty wyniosły 1,94 mld zł. Oznacza to wynagrodzenie dla firmy doradczej w wysokości tys. zł. Formuła ceny, określona w przedmiotowej umowie, była skonstruowana w niewłaściwy sposób i powodowała zdaniem NIK nieuzasadniony poziom wydatków. Stosując prowizyjny mechanizm wynagrodzenia nie uwzględniono skali emisji akcji w ofercie publicznej i zastosowano wysoki wskaźnik procentowy bez Ŝadnych mechanizmów ograniczających (np. poprzez określenie górnej granicy wynagrodzenia). Dla porównania, przy poprzedniej próbie oferty publicznej akcji Spółki, w umowie z dnia 6 sierpnia 2004 r. MSP ustaliło wskaźniki wynagrodzeń prowizyjnych dla HSBC za poszczególne fazy prac 9 Pismo z dnia 17 lipca 2008 r. 7

8 w wysokości 0,5% wartości transakcji oraz 0,19% i 0,44% wartości zbytych akcji, co oznaczało łączną cenę usługi ok. 3 mln zł. Biorąc pod uwagę znacznie szerszy zakres usług w obecnym procesie przygotowania Spółki do oferty publicznej (większy skład podmiotowy Grupy kapitałowej ENEA, zwiększenie zakresu informacji niezbędnych do ujęcia w prospekcie emisyjnym, potrzebę zastosowania zarówno polskich standardów jak i amerykańskich), NIK nie znajduje uzasadnienia dla wzrostu poziomu wynagrodzenia aŝ 11-krotnie. Dokonując analizy tego wynagrodzenia NIK brała pod uwagę podobne umowy zawarte w tym samym czasie przez inne podmioty sektora elektroenergetycznego. W związku z wyłączeniem usług prawnych z przedmiotu zamówienia na usługi doradcze w procesie oferty publicznej akcji ENEA, w dniu 11 grudnia 2007 r. Spółka zawarła umowę z kancelarią Weil, Gotshal & Manges Paweł Rymarz Sp. k. w Warszawie na doradztwo prawne (świadczenie pomocy prawnej na rzecz ENEA w zakresie obsługi prawnej, reprezentowania i zabezpieczania jej interesów w procesie upublicznienia akcji na GPW oraz zapewnienie jego prawidłowego przeprowadzenia). Wynagrodzenie z tytułu tej umowy miało nie przekroczyć równowartości w złotych polskich kwoty 800 tys. euro. 3. ENEA wywiązała się z obowiązku zapewnienia niezaleŝności pod względem formy prawnej operatorowi systemu dystrybucyjnego działającego w strukturach Spółki, choć w działaniach z tym związanych wystąpiła nieuzasadniona zwłoka. Natomiast Enea Operator Sp. z o.o. (spółka zaleŝna od ENEA) jako wyodrębniony osd nie miał w ocenie NIK właściwie zapewnionej niezaleŝności w rozumieniu art. 9d ustawy z 10 kwietnia 1997 r. Prawo Energetyczne Mimo pisma Podsekretarza Stanu w MSP z dnia 20 lipca 2005 r. o podjęcie prac nad wydzieleniem osd i przekazanie do MSP informacji w tej kwestii w terminie do dnia 31 sierpnia 2005 r., Zarząd Spółki nie był w stanie wskazać kontrolerom dokumentów świadczących o wykonaniu tego polecenia. W listopadzie 2005 r. zawarto porozumienie ze związkami zawodowymi, jednak do jesieni 2006 r. nie podjęto decyzji określających formę i model wydzielenia. Dopiero w ramach realizacji Programu dla elektroenergetyki w listopadzie 2006 r. Zarząd Spółki zarekomendował Zespołowi Sterującemu wariant wydzielenia osd poprzez wniesienie do spółki zaleŝnej aportu w postaci majątku działalności dystrybucyjnej. Zarząd Spółki dopiero w dniu 27 kwietnia 2007 r. podjął uchwałę o modelu wydzielenia. Wniosek do MSP o podjęcie przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwały, akceptującej koncepcję wydzielenia osd, został złoŝony w dniu 9 maja 2007 roku. 10 Dz.U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625 ze zm. 8

9 Działania Spółki związane z wydzieleniem osd były prowadzone nierzetelnie. Nie dochowano terminu wydzielenia osd, określonego w Harmonogramie realizacji Programu dla elektroenergetyki na koniec 2006 r. NIK zauwaŝa przy tym, Ŝe ENEA nie musiała uzgadniać z innymi spółkami modelu wydzielenia osd, gdyŝ w tworzonej grupie kapitałowej była jedna spółka prowadzącą działalność osd Działania Spółki naruszały niezaleŝność Enea Operatora Sp. z o.o. jako osd, wymaganej przez Prawo energetyczne. Według umowy spółki Enea Operatora Sp. z o.o. (tekst jednolity z dnia 5 marca 2008 r.) celem działania Operatora było m.in. przygotowanie i realizacja nowych inwestycji w rozwój źródeł energii odnawialnej oraz eksploatację obiektów odnawialnych źródeł energii ( 5 umowy spółki). Ponadto w przedmiocie działalności wymieniono m.in. doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania oraz działalność komercyjną pozostałą. W opinii NIK taki zakres działalności nie jest związany z dystrybucją energii elektrycznej, dlatego teŝ jest niedopuszczalny na podstawie art. 9d ust. 1 Prawa energetycznego. Uchwałą Nr 999 z dnia 19 grudnia 2007 r. Zarząd ENEA przyjął Zasady współpracy gospodarczej w Grupie Kapitałowej ENEA. Celowość ich przyjęcia uzasadniono wykorzystaniem potencjału spółek zaleŝnych ENEA do zaspokojenia potrzeb rynku zewnętrznego i wewnętrznego oraz uporządkowaniem wzajemnych relacji pomiędzy spółkami. Wskazywano ponadto, iŝ: Spółki prowadzić będą m. in. skoordynowaną politykę marketingową i reklamową, kadrową, w ramach opracowanych strategii, ponadto nie będą mogły konkurować ze sobą, a działać na zasadzie współpracy, wykorzystując efekt skali w realizacji zbliŝonych działań gospodarczych i inwestycyjnych. Tak określone postanowienia ww. dokumentu były sprzeczne z art. 9d ust. 2 pkt 3 i 4 Prawa energetycznego. Osd powinien bowiem mieć m.in. zapewnione prawo podejmowania niezaleŝnych decyzji w zakresie zarządzania majątkiem koniecznym do jego działania, w tym eksploatacji, konserwacji, remontów lub rozbudowy sieci, zaś kierownictwo przedsiębiorstw zintegrowanych pionowo nie powinno wydawać operatorom poleceń dotyczących bieŝącego ich funkcjonowania. Ponadto w dniu 27 lipca 2007 r. zawarto na okres czterech miesięcy umowę nr CRU/9/4995/2007/DO/OO/OS na świadczenie usług w zakresie obsługi klienta przez ENEA Operator Sp. z o.o. na rzecz Spółki. Jej zakres obejmował m.in.: załatwianie reklamacji związanych z realizowanymi umowami, prowadzenie windykacji naleŝności oraz udzielanie informacji dotyczących realizowanej umowy. Oznaczało to prowadzenie przez Enea Operator 9

10 Sp. z o.o. działalności niezwiązanej z wykonywaniem zadań osd, a więc było niezgodne z art. 9d ust. 1 Prawa energetycznego. ZastrzeŜenia co do niezaleŝności Enea Operator Sp. z o.o. jako osd formułował równieŝ Prezes URE 11 [...] 12. Umowa z dnia 27 lipca 2007 r. nie uwzględniała warunków określonych w Wytycznych Dyrekcji Generalnej ds. Energii i Transportu UE z dnia 16 stycznia 2004 r. w kwestii implementacji postanowień dyrektyw 2003/54/WE i 2003/55/WE. Wobec braku zgody Walnego Zgromadzenia Spółki na zawarcie nowej umowy, po wygaśnięciu ww. umowy z końcem listopada 2007 r. do zakończenia kontroli realizowano obsługę klientów bezumownie, co Zarząd Spółki wyjaśnił zobowiązaniami ENEA SA wynikającymi z umów zawartych z klientami Zarząd Spółki odwołał prezesa zarządu oraz członka zarządu Enea Operator Sp. z o.o. bez naleŝytego uzasadnienia, wynikającego z rygorów niezaleŝności osób odpowiedzialnych za zarządzanie osd, określonych w umowie spółki Enea Operator Sp. z o.o. Umowa spółki Enea Operator Sp. z o.o. określała konkretne warunki odwołania z funkcji członka zarządu. Jednak w opinii NIK Zarząd Spółki, podejmując decyzję o odwołaniu dwóch członków zarządu (w tym prezesa) w dniu 9 lipca 2008 r., nie uzasadnił odwołania konkretnymi przesłankami, przywołując jedynie ogólnie brzmiący 13 ust. 2 lit e umowy spółki: niezrealizowanie wyznaczonych celów strategicznych oraz ekonomicznofinansowych. Zarząd Spółki podjął uchwałę, ustanawiającą pełnomocnika do reprezentowania Spółki na zgromadzeniu wspólników Enea Operator Sp. z o.o. i zobowiązującą go do odwołania dwóch członków zarządu. Zarówno w uchwale zarządu, jak i późniejszej uchwale zgromadzenia wspólników nie zawarto merytorycznego uzasadnienia odwołania. RównieŜ w wyjaśnieniach dla kontrolerów NIK nie wskazano konkretnych przyczyn odwołania. W ocenie NIK działanie takie było naduŝyciem interpretacyjnym 13 umowy spółki i niezapewniało właściwej niezaleŝności osd. 4. Spółka wywiązała się w kontrolowanym okresie z obowiązku zakupu energii elektrycznej wytworzonej w odnawialnych źródłach energii (OZE). Nie zrealizowała natomiast wymogów ilościowych w zakresie obowiązkowego wytworzenia lub zakupu 11 Np. w piśmie DPE-47-47/2008/13854/BT z dnia 14 lutego 2008 r. do zarządu ENEA Operator Sp. z o.o. 12 Wyłączono informacje stanowiące tajemnice przedsiębiorstwa. Tajemnica ustawowo chroniona na podstawie art. 5 ust.2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej Dz.U. Nr 112, poz ze zm. w zw. z art. 11 ust.4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji Dz.U. z 2003 r. Nr 153, poz ze zm. Wyłączenie dokonane przez NIK w interesie ENEA SA.) 13 Pismo Prezesa Zarządu Spółki z dnia 7 sierpnia 2008 r. 10

11 energii elektrycznej wytwarzanej w skojarzeniu z ciepłem, co spowodowało konieczność uiszczenia opłaty zastępczej w wysokości tys. zł. Szczegółowy zakres obowiązków, związanych z wytwarzaniem energii z OZE, określono w rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 9 grudnia 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu obowiązku zakupu energii elektrycznej i ciepła wytworzonych w odnawialnych źródłach energii 14, a od dnia 13 stycznia 2006 r. w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 19 grudnia 2005 r. w sprawie szczegółowego zakresu obowiązków uzyskania i przedstawienia do umorzenia świadectw pochodzenia, uiszczenia opłaty zastępczej oraz zakupu energii elektrycznej i ciepła wytworzonych w odnawialnych źródłach energii 15 (utraciło moc z dniem 25 lutego 2008 r.). Spółka spełniła ilościowy wymóg udziału energii pochodzącej z OZE, uzyskując odpowiednie świadectwa pochodzenia. Szczegółowy zakres obowiązków, związanych z wytwarzaniem energii w kogeneracji, określono w rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 9 grudnia 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu obowiązku zakupu energii elektrycznej wytwarzanej w skojarzeniu z wytwarzaniem ciepła 16 (utraciło moc z dniem 24 lutego 2007 r.), a następnie w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 26 września 2007 r. w sprawie sposobu obliczania danych podanych we wniosku o wydanie świadectwa pochodzenia z kogeneracji oraz szczegółowego zakresu obowiązku uzyskania i przedstawienia do umorzenia tych świadectw, uiszczania opłaty zastępczej i obowiązku potwierdzania danych dotyczących ilości energii elektrycznej wytworzonej w wysokosprawnej kogeneracji 17. Minimalny udział ilościowy zakupionej energii elektrycznej ze skojarzonych źródeł energii przyłączonych do sieci lub wytworzonej we własnych skojarzonych źródłach energii i sprzedanej odbiorcom dokonującym zakupu energii elektrycznej na własne potrzeby, w wykonanej całkowitej rocznej sprzedaŝy energii elektrycznej przez dane przedsiębiorstwo energetyczne tym odbiorcom, wynosił: 13,7 % w 2005 r., 15,0 % w 2006 r., 15,2 % w 2007 r. oraz 15,6 % w 2008 r. W I półroczu 2007 r. ENEA zakupiła ,629 MWh energii elektrycznej wytworzonej w kogeneracji, realizując obowiązek na poziomie 88,3% wymaganej ilości energii pochodzącej z kogeneracji. Po 1 lipca 2007 r., kiedy wprowadzono mechanizm realizacji obowiązku poprzez umorzenie świadectw pochodzenia z kogeneracji lub uiszczenia opłaty zastępczej, Spółka uzyskała i umorzyła świadectwa pochodzenia energii z kogeneracji Ŝółtej (wydawanych dla energii wytwarzanej w źródłach opalanych paliwem gazowym lub 14 Dz.U. Nr 267, poz Dz.U. Nr 261, poz ze zm. 16 Dz.U. Nr 267, poz Dz.U. Nr 185, poz. 1314; stosowane z mocą wsteczną od 1 lipca 2007 r. 11

12 o mocy zainstalowanej poniŝej 1 MW) w ilości ,000 MWh, wykonując tę część obowiązku poprzez umorzenie świadectw w 31 %, a takŝe uzyskała i umorzyła świadectwa energii z kogeneracji czerwonej (wydawanych dla energii wytwarzanej w pozostałych źródłach) w ilości ,910 MWh, wykonując tę część obowiązku poprzez umorzenie świadectw w 63 %. Według wyjaśnień Spółki 18 było to spowodowane brakiem moŝliwości nabycia praw majątkowych (brak podaŝy lub nieatrakcyjne warunki sprzedaŝy). Z powodu niezrealizowania ilościowego wymogu za II półrocze 2007 r. ENEA uiściła opłatę zastępczą. Na rok 2008 ENEA zakontraktowała sztuk świadectw pochodzenia energii elektrycznej wytworzonej w kogeneracji. Brakujące ilości ENEA zamierzała, z uwzględnieniem rachunku ekonomicznego, nabyć za pomocą dodatkowych transakcji lub uiścić w terminie do 31 marca 2009 r. opłatę zastępczą. Opłata ta stanowi koszt uzyskania przychodu równowaŝny z kosztem powstałym przy pozyskiwaniu praw majątkowych. 5. ENEA w kontrolowanym okresie osiągała dodatnie wyniki swej działalności, jednak przy zmniejszającym się poziomie zysku na obrocie energią elektryczną. NIK stwierdziła nieprawidłowości w działaniach słuŝb księgowych Spółki. NIK wskazuje takŝe na zmniejszający się poziom realizacji planów inwestycyjnych Spółki W latach Spółka uzyskiwała wzrastający corocznie zysk netto od tys. zł do tys. zł. NaleŜy jednak zauwaŝyć, Ŝe w 2007 r. tak duŝy zysk był spowodowany rozwiązaniem rezerwy na podatek dochodowy odroczony w wysokości tys. zł. Oprócz 2006 roku 19, zysk ze sprzedaŝy Spółki był na zbliŝonym poziomie powyŝej 60 mln zł. W I kwartale 2008 r. Spółka poniosła natomiast stratę na sprzedaŝy ( tys. zł). Istotny wpływ na to miało wydzielenie działalności w zakresie dystrybucji energii. W obszarze podstawowej działalności pozostawionej w Spółce, tj. obrocie energią, ENEA uzyskiwała w kolejnych latach coraz niŝszy zysk (od ,2 tys. zł w 2005 r. do ,5 tys. zł w 2007 r.), a w I kwartale 2008 r. stratę (-2 206,3 tys. zł). Wpływ na tak niekorzystną tendencję miał przede wszystkim wzrost o 84% kosztów uzyskania przychodów (z ,3 tys. zł w 2004 r. do ,7 tys. zł na koniec 2007 r.), a w tym wzrost o 21,6% kosztów zakupu energii do odsprzedaŝy (z ,8 tys. zł w 2004 r. do ,6 tys. zł w 2007 r.). Strata na sprzedaŝy energii elektrycznej w I kw r. spowodowana została kosztami związanymi z umorzeniem świadectw pochodzenia. 18 Pismo Dyrektora Departamentu Handlu ENEA SA Marka Szymankiewicza z dnia 4 kwietnia 2008 r. 19 Zysk w wysokości tys. zł. 12

13 Wzrost kosztów zakupu energii był spowodowany głównie wydzieleniem z dniem 1 lipca 2007 r. ze struktur Spółki działalności dystrybucyjnej i uwzględnieniem w II półroczu 2007 r. kosztów zakupu energii na pokrycie róŝnicy bilansowej. Ponadto w II półroczu 2007 roku wystąpiły po raz pierwszy koszty zakupu usług dystrybucyjnych od ENEA Operator. Jednocześnie, w przychodach ze sprzedaŝy w obrocie zostały wykazane przychody ze sprzedaŝy usług dystrybucyjnych ze względu na świadczenie przez Spółkę usługi kompleksowej sprzedaŝy energii i usług dystrybucyjnych oraz przychody z tytułu sprzedaŝy energii na pokrycie róŝnicy bilansowej dla ENEA Operator. Przychody ze sprzedaŝy usług dystrybucyjnych nie wpływają na poziom wyniku uzyskiwanego w działalności obrotu Wartość aktywów w badanym okresie wzrosła z tys. zł do tys. zł, tj. o 50,8 %. Było to głównie efektem konsolidacji, w ramach której ENEA stała się w 2007 r. akcjonariuszem Elektrowni Kozienice SA. Jednocześnie w badanym okresie zmniejszyła się wartość brutto majątku trwałego Spółki (z tys. zł w dniu 31 grudnia 2005 r. do tys. zł w dniu 31 marca 2008 r.) w wyniku realizacji obowiązku prawnego wydzielenia ze struktury Spółki działalności w zakresie dystrybucji energii. W związku z tym przekazano w 2007 do ENEA Operator Sp. z o.o. majątek związany z dystrybucją energii Nieprawidłowo zostały rozliczone skutki finansowe dotyczące połączenia w 2003 r. Energetyki Poznańskiej S.A. w Poznaniu jako spółki przejmującej oraz Energetyki Szczecińskiej S.A. w Szczecinie, Zielonogórskich Zakładów Energetycznych S.A. w Zielonej Górze, Zakładów Energetycznych Gorzów SA w Gorzowie i Zakładów Energetycznych SA w Bydgoszczy jako spółek przejmowanych. W sprawozdaniu finansowym za 2003 r. podwyŝszono wartość rzeczowych składników majątku trwałego o ,3 tys. zł w związku z ich wyceną do wartości godziwej. Decyzja Zarządu Spółki była niezgodna z art. 44c ust.2 ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. 20 stanowiącym, Ŝe łączenie się spółek rozlicza się i ujmuje w księgach rachunkowych spółki, na którą przechodzi majątek łączących się spółek, w tym takŝe nowej spółki powstałej w wyniku połączenia, metodą łączenia udziałów 21. Sprawozdanie finansowe za 2003 r. podlegało badaniu przez BDO Polska Sp. z o.o., a sposób rozliczenia transakcji nie był w 2003 r., w Ŝaden sposób kwestionowany przez audytora. Biorąc to pod uwagę, Zarząd ENEA postanowił sporządzić sprawozdanie finansowe za 2004 r. według takich samych zasad jak sporządził sprawozdanie finansowe za 20 Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694 ze zm. 21 Brzmienie ust. 2 art. 44 ust. c ustawy o rachunkowości do r. 13

14 2003 r. W związku z tym, Ŝe audytor w 2004 r. zakwestionował swoje wcześniejsze podejście, Walne Zgromadzenie Wspólników podjęło w 2005 r. uchwałę o zmianie stosowanych zasad rachunkowości i przyjęcie MSSF UE jako zasad rachunkowości stosowanych przez Spółkę. W związku z powyŝszym, wszelkie korekty dotyczące przekształcenia sprawozdań finansowych, sporządzanych dotychczas według ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, do zgodności z wymaganiami MSSF UE były ewidencjonowane w opracowanych w tym celu arkuszach Excel. Korekty te zostały przeniesione do systemu SAP po ukończeniu prac dostosowawczych systemu z dniem 30 czerwca 2007 roku. NajwyŜsza Izba Kontroli nie neguje faktu, Ŝe Spółka prezentując od 2005 r. sprawozdania finansowe zgodnie z MSR 22 miała prawo podwyŝszyć wartość majątku trwałego do wartości godziwej ustalonej w 2003 r. i potwierdzonej wyceną na 31 grudnia 2004 roku NajwyŜsza Izba Kontroli zauwaŝa brak porównywalności wyniku finansowego za rok 2004, w którym nie wykazano utworzenia rezerwy na podatek odroczony ( tys. zł w korespondencji z kontem 930) związany z ustaleniem wartości godziwej środków trwałych, z wynikiem finansowym za rok 2007, w którym wykazano rozwiązanie rezerwy na podatek odroczony ( tys. zł w korespondencji z kontem 860) dotyczący podwyŝszenia wartości środków trwałych w roku W latach systematycznie spadały nakłady inwestycyjne na rozwój działalności koncesjonowanej, tj. inwestycji sieciowych, infrastruktury dla wspomagania dystrybucji, zakup gotowych dóbr oraz wykup gruntów. Nakłady inwestycyjne wyniosły w kolejnych latach tys. zł (101,1 % planu), tys. zł (95,9 %) i tys. zł (67,8 %). Równocześnie wzrastał stan wolnych środków pienięŝnych na rachunkach bankowych ENEA z tys. w 2005 r. do tys. zł w 2007 r. W badanym okresie długość linii energetycznych wzrosła ze km do km, tj. o 1%. ObniŜenie wskaźnika wykonania przez Spółkę planu inwestycyjnego w 2007 r. wynikało bezpośrednio z wydzielenia z dniem 1 lipca 2007 roku ze struktur Spółki Operatora Systemu Dystrybucyjnego (ENEA Operator) NIK wskazuje na zakres świadczeń na rzecz pracowników jako czynnik, ograniczający zdolność Spółki do konkurencji na rynku energii. 22 Międzynarodowe Standardy Rachunkowości, Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej oraz związane z nimi interpretacje ogłoszone w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej. 14

15 Takie ograniczenie stanowią niektóre z postanowień porozumień, zawartych przez Zarząd Spółki ze związkami związkowymi. W Spółce obowiązywało m.in. porozumienie z dnia 18 grudnia 2002 r. o objęciu pracowników gwarancjami zatrudnienia uwzględniając zawarte aneksy gwarancje zatrudnienia do dnia 31 grudnia 2018 r. objęły wszystkich pracowników zatrudnionych w grupie kapitałowej ENEA przed dniem 29 czerwca 2007 r. Dodatkowo gwarancje zatrudnienia będą przedłuŝone w stosunku do pracowników, którym będzie brakować nie więcej niŝ 4 lata do spełnienia przesłanek uprawniających ich do nabycia prawa do emerytury. Ponadto pracodawca jest obowiązany zatrudnić zdolnego do pracy członka rodziny lub opiekuna rodziny pracownika, który uległ w pracy lub w drodze do pracy, wypadkowi śmiertelnemu lub powodującemu trwałą niezdolność do pracy. Na niekorzystny dla Spółki wpływ ww. kwestii wskazywano w dokumentach strategicznych Spółki, np. w Strategii do roku 2007 (opracowanie z października 2003 r.), dostrzegając ograniczenia motywacyjne wynikające z istniejących układów zbiorowych. Biorąc pod uwagę powyŝsze oceny i uwagi, na podstawie art. 60 ust. 2 ustawy o NIK, NajwyŜsza Izba Kontroli wnosi o podjęcie działań, zapewniających spółce Enea Operator Sp. z o.o. jako operatorowi systemu dystrybucyjnego wszelkie standardy niezaleŝności. NajwyŜsza Izba Kontroli Departament Gospodarki, Skarbu Państwa i Prywatyzacji, na podstawie art. 62 ust. 1 ustawy o NIK, zwraca się do Zarządu Spółki o nadesłanie, w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia, informacji o sposobie wykorzystania uwag i wykonania wniosku oraz o podjętych działaniach lub o przyczynach niepodjęcia tych działań. Stosownie do art. 61 u st. 1 ustawy o NIK, w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego, przysługuje Zarządowi Spółki prawo zgłoszenia do dyrektora Departamentu Gospodarki, Skarbu Państwa i Prywatyzacji NIK umotywowanych zastrzeŝeń w sprawie ocen, uwag i wniosku, zawartych w tym wystąpieniu. W razie zgłoszenia zastrzeŝeń, termin nadesłania informacji, o której wyŝej mowa, liczy się stosownie do art. 62 ust. 2 ustawy o NIK od dnia otrzymania ostatecznej uchwały w sprawie powyŝszych zastrzeŝeń. Dyrektor Departamentu Gospodarki, Skarbu Państwa i Prywatyzacji ( - ) Andrzej Otrębski 15

Zarząd Węglokoks SA w Katowicach

Zarząd Węglokoks SA w Katowicach Zarząd Węglokoks SA w Katowicach WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o NajwyŜszej Izbie Kontroli 1, zwanej dalej ustawą o NIK, NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura

Bardziej szczegółowo

Pan Edward Siurnicki Prezes Zarządu Dyrektor Generalny Zespołu Elektrowni Ostrołęka S.A.

Pan Edward Siurnicki Prezes Zarządu Dyrektor Generalny Zespołu Elektrowni Ostrołęka S.A. NAJWYśSZA IZBA KONTROLI DELEGATURA W WARSZAWIE ul. Filtrowa 57, 00-950 Warszawa Tel. 444-57 72, 444-56-64 Fax 444-57 - 62 P/08/043 LWA- 41020-2-2008 Warszawa, dnia 16 lipca 2008 r. Pan Edward Siurnicki

Bardziej szczegółowo

NajwyŜsza Izba Kontroli Departament Administracji Publicznej

NajwyŜsza Izba Kontroli Departament Administracji Publicznej NajwyŜsza Izba Kontroli Departament Administracji Publicznej Warszawa, dnia 4 września 2009 r. KAP-410-01-9/09 Pan Ryszard Rodzik Prezes Zarządu Polskiego Związku Sportu Niepełnosprawnych START WYSTĄPIENIE

Bardziej szczegółowo

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Bydgoszczy ul. Wały Jagiellońskie 12 85-950 BYDGOSZCZ (052) 339-06-10 (052) 339-06-60 S/07/003 LBY-41103-2/07

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Bydgoszczy ul. Wały Jagiellońskie 12 85-950 BYDGOSZCZ (052) 339-06-10 (052) 339-06-60 S/07/003 LBY-41103-2/07 1 Bydgoszcz, dnia.04. 2007 r. NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Bydgoszczy ul. Wały Jagiellońskie 12 85-950 BYDGOSZCZ (052) 339-06-10 (052) 339-06-60 S/07/003 LBY-41103-2/07 Sz. Pani ElŜbieta Lorenc

Bardziej szczegółowo

Zarząd Przedsiębiorstwa Rolnego AGRO-FERM Spółka z o.o. w Wierzbicy Górnej

Zarząd Przedsiębiorstwa Rolnego AGRO-FERM Spółka z o.o. w Wierzbicy Górnej Opole, dnia 26 lipca 2007 r. NAJWYśSZA IZBA KONTROLI DELEGATURA w Opolu 45-075 Opole, ul. Krakowska 28 (077) 4003000, fax (077) 4545330 P/07/112 LOP-41005-2-2007 Zarząd Przedsiębiorstwa Rolnego AGRO-FERM

Bardziej szczegółowo

Pan Jan Waś Likwidator FSM Wytwórnia Wyrobów RóŜnych SA w likwidacji

Pan Jan Waś Likwidator FSM Wytwórnia Wyrobów RóŜnych SA w likwidacji Pan Jan Waś Likwidator FSM Wytwórnia Wyrobów RóŜnych SA w likwidacji WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o NajwyŜszej Izbie Kontroli 1, NajwyŜsza Izba Kontroli

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Warszawa, stycznia 2008 r. PREZES NAJWYśSZEJ IZBY KONTROLI JACEK JEZIERSKI KBF-41110-1/07 R/07/001 Pan Michał SERZYCKI Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie

Bardziej szczegółowo

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Łodzi

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Łodzi NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Łodzi Łódź, dnia maja 2011 r. Pani dr inŝ. Danuta CIECHAŃSKA Dyrektor Instytutu Biopolimerów i Włókien Chemicznych LLO-4101-02-02/2011 P/11/159 w Łodzi WYSTĄPIENIE

Bardziej szczegółowo

NajwyŜsza Izba Kontroli Departament Gospodarki, Skarbu Państwa i Prywatyzacji

NajwyŜsza Izba Kontroli Departament Gospodarki, Skarbu Państwa i Prywatyzacji NajwyŜsza Izba Kontroli Departament Gospodarki, Skarbu Państwa i Prywatyzacji Warszawa, 12 października 2009 r. P/09/043 KGP/410-14-3/2009 Pan Bartosz Bobowski Prezes Zarządu Drukarni Narodowej SA w Krakowie

Bardziej szczegółowo

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Katowicach

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Katowicach NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Katowicach Katowice, dnia 12 kwietnia 2010 r. LKA-4100-03-02/2010/P/09/006 Pan Mieczysław Putek Dyrektor Sądu Okręgowego w Bielsku Białej Na podstawie art. 2 ust. 1

Bardziej szczegółowo

NAJWYśSZA IZBA KONTROLI. Pan Włodzimierz Szeląg. Dyrektor Polskiego Ośrodka Informacji Turystycznej w Wiedniu WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

NAJWYśSZA IZBA KONTROLI. Pan Włodzimierz Szeląg. Dyrektor Polskiego Ośrodka Informacji Turystycznej w Wiedniu WYSTĄPIENIE POKONTROLNE NAJWYśSZA IZBA KONTROLI Departament Gospodarki, Skarbu Państwa i Prywatyzacji ul. Filtrowa 57, 02-056 Warszawa tel./fax. 022 4445692 adres korespondencyjny Skrzynka pocztowa Nr P-14 00-950 Warszawa Warszawa,

Bardziej szczegółowo

ul. Filtrowa 57, 00-950 Warszawa tel. 444-57-72 fax. 444-57-62 P/07/001 LWA 41028-2-2007 Pan Bogumił Czubacki Burmistrz Miasta Sochaczew

ul. Filtrowa 57, 00-950 Warszawa tel. 444-57-72 fax. 444-57-62 P/07/001 LWA 41028-2-2007 Pan Bogumił Czubacki Burmistrz Miasta Sochaczew Warszawa, dnia 24 października 2007 r. NAJWYśSZA IZBA KONTROLI DELEGATURA w WARSZAWIE ul. Filtrowa 57, 00-950 Warszawa tel. 444-57-72 fax. 444-57-62 P/07/001 LWA 41028-2-2007 Pan Bogumił Czubacki Burmistrz

Bardziej szczegółowo

NajwyŜsza Izba Kontroli Departament Gospodarki, Skarbu Państwa i Prywatyzacji

NajwyŜsza Izba Kontroli Departament Gospodarki, Skarbu Państwa i Prywatyzacji NajwyŜsza Izba Kontroli Departament Gospodarki, Skarbu Państwa i Prywatyzacji Warszawa, dnia 10 listopada 2010 r. P/10/005 KGP-4101-08-02//2010 Pan Witold Sartorius Prezes Zarządu Fundacji Edukacji Ekonomicznej

Bardziej szczegółowo

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Kielcach

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Kielcach NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Kielcach Kielce, dnia grudnia 2010 r. P/10/048 LKI-4101-14-01/2010 Pan Tomasz Zawacki Prezes Zarządu Centrum Produkcyjnego Pneumatyki PREMA S.A. w Kielcach WYSTĄPIENIE

Bardziej szczegółowo

NAJWYśSZA IZBA KONTROLI. Pani Małgorzata Hudyma. Dyrektor Polskiego Ośrodka Informacji Turystycznej w Sztokholmie WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

NAJWYśSZA IZBA KONTROLI. Pani Małgorzata Hudyma. Dyrektor Polskiego Ośrodka Informacji Turystycznej w Sztokholmie WYSTĄPIENIE POKONTROLNE NAJWYśSZA IZBA KONTROLI Departament Gospodarki, Skarbu Państwa i Prywatyzacji ul. Filtrowa 57, 02-056 Warszawa tel./fax. 022 4445692 adres korespondencyjny Skrzynka pocztowa Nr P-14 00-950 Warszawa Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 14 kwietnia 2008 r. NAJWYśSZA IZBA KONTROLI DELEGATURA w WARSZAWIE

Warszawa, dnia 14 kwietnia 2008 r. NAJWYśSZA IZBA KONTROLI DELEGATURA w WARSZAWIE NAJWYśSZA IZBA KONTROLI DELEGATURA w WARSZAWIE Warszawa, dnia 14 kwietnia 2008 r. ul. Filtrowa 57, 00-950 Warszawa tel. 444-57-72 fax. 444-57-62 P/07/093 LWA-41003-3-2008 Pan Andrzej Siemoński Dyrektor

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 02 grudnia 2008 r. P/08/172 LGD-41022-01-08. Zarząd Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Gdańsk, dnia 02 grudnia 2008 r. P/08/172 LGD-41022-01-08. Zarząd Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE NAJWYśSZA IZBA KONTROLI DELEGATURA W GDAŃSKU ul. Wały Jagiellońskie 36, 80-853 Gdańsk tel. (058) 301-82-11 fax (058) 301-13-14 NIP 583-25-68-765 Regon 000000081 P/08/172 LGD-41022-01-08 Gdańsk, dnia 02

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie IZNS Iława Spółki Akcyjnej zwołane na dzień 02.02.2010 r

Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie IZNS Iława Spółki Akcyjnej zwołane na dzień 02.02.2010 r Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie IZNS Iława Spółki Akcyjnej zwołane na dzień 02.02.2010 r Uchwała nr 1/2010 w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie

Bardziej szczegółowo

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Gdańsku

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Gdańsku NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Gdańsku Gdańsk, dnia 19 sierpnia 2010 r. LGD-4101-009-02/2010 P/10/071 Pan dr hab. prof. nadzw. Roman Drozd Rektor Akademii Pomorskiej w Słupsku WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Bardziej szczegółowo

NAJWYśSZA IZBA KONTROLI. Zarząd. PGE Dystrybucja Warszawa-Teren Sp. z o.o. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

NAJWYśSZA IZBA KONTROLI. Zarząd. PGE Dystrybucja Warszawa-Teren Sp. z o.o. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE NAJWYśSZA IZBA KONTROLI Departament Gospodarki, Skarbu Państwa i Prywatyzacji ul. Filtrowa 57, 02-056 Warszawa tel./fax. 022 4445692 adres korespondencyjny Skrzynka pocztowa Nr P-14 00-950 Warszawa Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Pan Władysław Mitręga Świętokrzyski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego w Kielcach

Pan Władysław Mitręga Świętokrzyski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego w Kielcach Kielce, dnia 1 kwietnia 2008 r. NAJWYśSZA IZBA KONTROLI DELEGATURA W KIELCACH Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 4 25-520 KIELCE tel. 344-55-75, tel./fax 344-66-15 e-mail: lki@nik.gov.p P/07/141 LKI-4100-3-08

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE KNO-4100-04-02/2012 P/12/061 Warszawa, dnia 14 maja 2012 r. Pan Prof. dr hab. Michał Kleiber Prezes Polskiej Akademii Nauk WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 23 grudnia 1994

Bardziej szczegółowo

Ustawą], a szczegółowo zostały uregulowane w rozporządzeniach: Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 14 sierpnia 2008 r. w sprawie szczegółowego

Ustawą], a szczegółowo zostały uregulowane w rozporządzeniach: Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 14 sierpnia 2008 r. w sprawie szczegółowego Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w przetargu nieograniczonym na Zakup energii elektrycznej dla podmiotów z województwa mazowieckiego IV Grupa Zakupowa

Bardziej szczegółowo

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura we Wrocławiu

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura we Wrocławiu NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura we Wrocławiu Wrocław, dnia 19 kwietnia 2010 r. P/09/006 LWR-4100-03-01/2010 Pan Roman Purgał Dyrektor Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu Tekst jednolity uwzględniający postanowienia

Bardziej szczegółowo

Odpowiedzi na pytania

Odpowiedzi na pytania Znak sprawy ZP.272.06.2012 Kościan, dnia 05.03.2012 r. Do wszystkich wykonawców, którzy pobrali SIWZ Dot. Przetargu nieograniczonego na zakup energii elektrycznej Odpowiedzi na pytania W załączeniu Wójt

Bardziej szczegółowo

29 maja 2009 r. PLAN POŁĄCZENIA NETIA S.A. Netia UMTS Sp. z o.o. oraz. Netia Spółka Akcyjna UMTS s.k.a.

29 maja 2009 r. PLAN POŁĄCZENIA NETIA S.A. Netia UMTS Sp. z o.o. oraz. Netia Spółka Akcyjna UMTS s.k.a. 29 maja 2009 r. PLAN POŁĄCZENIA NETIA S.A. z Netia UMTS Sp. z o.o. oraz Netia Spółka Akcyjna UMTS s.k.a. NINIEJSZY PLAN POŁĄCZENIA ( Plan Połączenia ) został przygotowany i uzgodniony na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Rzeszowie ul. Kraszewskiego 8, 35-016 Rzeszów Rzeszów, dnia kwietnia 2009 r.

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Rzeszowie ul. Kraszewskiego 8, 35-016 Rzeszów Rzeszów, dnia kwietnia 2009 r. NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Rzeszowie ul. Kraszewskiego 8, 35-016 Rzeszów Rzeszów, dnia kwietnia 2009 r. P/08/037 LRZ-410-05-1/09 Pan Piotr Daniel Dyrektor Izby Celnej w Przemyślu Na podstawie

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE KGP-4101-02-07/2012 P/12/052 Warszawa, dnia 30 sierpnia 2012 r. Pani Alina Musiałowska Syndyk Jeleniogórskiej Przędzalni Czesankowej ANILUX Spółka Akcyjna w upadłości likwidacyjnej ul. Jana Sobieskiego

Bardziej szczegółowo

Zarząd Fundacji Nadzieja Dzieci w Zabrzu

Zarząd Fundacji Nadzieja Dzieci w Zabrzu Zarząd Fundacji Nadzieja Dzieci w Zabrzu WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 2 ust. 3 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o NajwyŜszej Izbie Kontroli 1, zwanej dalej ustawą o NIK, NajwyŜsza Izba Kontroli

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 1/2008 WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY Spółki Akcyjnej Relpol w Żarach z dnia 26.06.2008 r.

UCHWAŁA Nr 1/2008 WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY Spółki Akcyjnej Relpol w Żarach z dnia 26.06.2008 r. Projekty uchwał: UCHWAŁA Nr 1/2008 w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2007 r. Na podstawie 1 Statutu Spółki uchwala się, co Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności

Bardziej szczegółowo

P/08/096 LGD-41011-02-08 Pan Donat Kuczewski Przewodniczący Zarządu Głównego Stowarzyszenia Solidarni PLUS w Wandzinie

P/08/096 LGD-41011-02-08 Pan Donat Kuczewski Przewodniczący Zarządu Głównego Stowarzyszenia Solidarni PLUS w Wandzinie NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Gdańsku ul.wały Jagielońskie 36, 80-853 Gdańsk tel.(058)301-82-11 fax (058) 301-13-14 NIP 583-25-68-765 Regon 000000081 Gdańsk, 21 sierpnia 2008 r. P/08/096 LGD-41011-02-08

Bardziej szczegółowo

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Szczecinie

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Szczecinie NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Szczecinie Szczecin, dnia maja 2011 r. LSZ-4101-30-01/2010 P/10/170 Pan Tomasz Kołodziej Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZARZĄDU Lubelskiego Węgla Bogdanka S.A. z siedzibą w Bogdance

REGULAMIN ZARZĄDU Lubelskiego Węgla Bogdanka S.A. z siedzibą w Bogdance REGULAMIN ZARZĄDU Lubelskiego Węgla Bogdanka S.A. z siedzibą w Bogdance uchwalony przez Radę Nadzorczą w dniu 6 grudnia 2008 roku Uchwałą Nr 239/VI/2008 uwzględniający zmiany wprowadzone Uchwałą Zarządu

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Pan Dariusz Latos Dyrektor Caritas Archidiecezji Katowickiej Ośrodka dla Osób Niepełnosprawnych Miłosierdzie BoŜe w Mikołowie-Borowej Wsi WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 2 ust. 3 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Pan Zbigniew Urbaszek p.o. Naczelnika Urzędu Skarbowego w Końskich

Pan Zbigniew Urbaszek p.o. Naczelnika Urzędu Skarbowego w Końskich Kielce, dnia grudnia 2008 r. NAJWYśSZA IZBA KONTROLI DELEGATURA W KIELCACH Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 4 25-520 KIELCE tel. 041 344-55-75, tel./fax. 041 344-66-15 e-mail: lki@nik.gov.pl P/08/024

Bardziej szczegółowo

NajwyŜsza Izba Kontroli - Departament Gospodarki, Skarbu Państwa i Prywatyzacji,

NajwyŜsza Izba Kontroli - Departament Gospodarki, Skarbu Państwa i Prywatyzacji, NajwyŜsza Izba Kontroli Departament Gospodarki, Skarbu Państwa i Prywatyzacji Warszawa, dnia 20 października 2010 r. TEKST UJEDNOLICONY I/10/003 KGP-4114-04-02/2010 Zarząd Południowego Koncernu Energetycznego

Bardziej szczegółowo

KGP 4114-004-05/2014 I/14/006 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

KGP 4114-004-05/2014 I/14/006 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE KGP 4114-004-05/2014 I/14/006 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę Kontrolerzy Jednostka kontrolowana Kierownik jednostki

Bardziej szczegółowo

V NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY VICTORIA S.A. w likwidacji 00-784 WARSZAWA, UL. DWORKOWA 3

V NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY VICTORIA S.A. w likwidacji 00-784 WARSZAWA, UL. DWORKOWA 3 V NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY VICTORIA S.A. w likwidacji 00-784 WARSZAWA, UL. DWORKOWA 3 WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 1 PAŹDZIERNIKA 2006 ROKU DO 31 GRUDNIA 2006 ROKU 1. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

2) opis organizacji grupy kapitałowej emitenta, ze wskazaniem jednostek podlegających konsolidacji;

2) opis organizacji grupy kapitałowej emitenta, ze wskazaniem jednostek podlegających konsolidacji; Pozostałe informacje za III kwartał 2007 roku zgodnie z 91 ust. 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.10.2005r. w sprawie informacji bieŝących i okresowych. 1) wybrane dane finansowe zostały zawarte

Bardziej szczegółowo

NajwyŜsza Izba Kontroli - Departament Nauki, Oświaty i Dziedzictwa Narodowego

NajwyŜsza Izba Kontroli - Departament Nauki, Oświaty i Dziedzictwa Narodowego NajwyŜsza Izba Kontroli Departament Nauki, Oświaty i Dziedzictwa Narodowego Warszawa, dnia 23 grudnia 2010 r. KNO-4101-06-01/2010 P/10/005 Pan Marek Dąbrowski Prezes Zarządu CASE - Centrum Analiz Społeczno-

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych Irena Olchowicz

Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych Irena Olchowicz Spis treści Wstęp Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych 1. Standaryzacja i harmonizacja sprawozdań finansowych 2. Cele sprawozdań finansowych 3. Użytkownicy

Bardziej szczegółowo

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Kielcach

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Kielcach NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Kielcach Kielce, dnia września 2010 r. P/10/129 LKI-4101-11-02/2010 Pan Andrzej Matynia Starosta Powiatu Starachowickiego WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

NajwyŜsza Izba Kontroli Departament Nauki, Oświaty i Dziedzictwa Narodowego

NajwyŜsza Izba Kontroli Departament Nauki, Oświaty i Dziedzictwa Narodowego NajwyŜsza Izba Kontroli Departament Nauki, Oświaty i Dziedzictwa Narodowego KNO-4112-01-02/2009 S/09/003 Warszawa, dnia 15 grudnia 2009 r. Pan Włodzimierz Kwieciński Prezes Polskiego Związku Karate Tradycyjnego

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny skonsolidowany-qs II/2006 Nr 34/2006/K

Raport kwartalny skonsolidowany-qs II/2006 Nr 34/2006/K 1 Raport kwartalny skonsolidowany-qs II/2006 Nr 34/2006/K Zgodnie z 5 ust. 4 Załącznika nr 1 do Regulaminu Obrotu Rynku Papierów Wartościowych CeTO S.A. (Załącznik do Uchwały Nr 1/O/06 Rady Nadzorczej

Bardziej szczegółowo

Zarząd Towarzystwa Sportowego GWAREK w Tarnowskich Górach WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Zarząd Towarzystwa Sportowego GWAREK w Tarnowskich Górach WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Zarząd Towarzystwa Sportowego GWAREK w Tarnowskich Górach WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 2 ust. 3 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o NajwyŜszej Izbie Kontroli 1, zwanej dalej ustawą o NIK, NajwyŜsza

Bardziej szczegółowo

Pan Maciej Bezulski p.o. Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego w Szczecinie

Pan Maciej Bezulski p.o. Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego w Szczecinie NAJWYśSZA IZBA KONTROLI DELEGATURA w SZCZECINIE ul. Jacka OdrowąŜa 1, 71-420 Szczecin LSZ-41022-1-07 P/07/031 Szczecin, dnia stycznia 2008 r. Pan Maciej Bezulski p.o. Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego

Bardziej szczegółowo

5 sierpnia 2013 r. Szanowni Państwo,

5 sierpnia 2013 r. Szanowni Państwo, Szanowni Państwo, W związku z licznymi pytaniami dot. świadectw pochodzenia i opartych na nich prawa majątkowych, które otrzymaliśmy po publikacji wyników za II kw. 2013 r., prezentujemy rozszerzony materiał

Bardziej szczegółowo

NAJWYśSZA IZBA KONTROLI DELEGATURA W GDAŃSKU

NAJWYśSZA IZBA KONTROLI DELEGATURA W GDAŃSKU NAJWYśSZA IZBA KONTROLI DELEGATURA W GDAŃSKU ul. Wały Jagiellońskie 36, 80-853 Gdańsk tel. (058) 301-82-11 fax (058) 301-13-14 NIP 583-25-68-765 Regon 000000081 P/07/001 LGD-41020-05-07 Gdańsk, dnia 06

Bardziej szczegółowo

2 Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 ze zm.

2 Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 ze zm. 1 Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Lublinie Lublin, dnia 08 listopada 2010 r. Zarząd ELEWARR Spółka z o. o. w Warszawie tekst ujednolicony P/10/108 LLU- 4101-15-01/2010 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE P/12/052 KGP-4101-02-03/2012 Warszawa, dnia 31 lipca 2012 r. Pan Maciej Komosa Prezes Zarządu Unimor Radiocom Sp. z o.o. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 2 ust. 3 ustawy z dnia 23 grudnia 1994

Bardziej szczegółowo

NAJWYśSZA IZBA KONTROLI DELEGATURA w KRAKOWIE 30-038 KRAKÓW, ul. Łobzowska 67 (0-12) 633 77 22, 633 77 24, 633 37 09 Fax (0-12) 633 74 55

NAJWYśSZA IZBA KONTROLI DELEGATURA w KRAKOWIE 30-038 KRAKÓW, ul. Łobzowska 67 (0-12) 633 77 22, 633 77 24, 633 37 09 Fax (0-12) 633 74 55 NAJWYśSZA IZBA KONTROLI DELEGATURA w KRAKOWIE 30-038 KRAKÓW, ul. Łobzowska 67 (0-12) 633 77 22, 633 77 24, 633 37 09 Fax (0-12) 633 74 55 S/07/007 LKR-41131-1/07 Kraków, dnia czerwca 2008 r. Pan Leszek

Bardziej szczegółowo

PRAWNE ASPEKTY POZYSKIWANIA KAPITAŁU I DEBIUTU NA GIEŁDZIE

PRAWNE ASPEKTY POZYSKIWANIA KAPITAŁU I DEBIUTU NA GIEŁDZIE PRAWNE ASPEKTY POZYSKIWANIA KAPITAŁU I DEBIUTU NA GIEŁDZIE Regulacje Ustawy Kodeks spółek handlowych Ustawy z 29 lipca 2005 r.: O obrocie instrumentami finansowymi O ofercie publicznej i warunkach wprowadzania

Bardziej szczegółowo

I. Zwięzła ocena sytuacji finansowej 4fun Media S.A.

I. Zwięzła ocena sytuacji finansowej 4fun Media S.A. SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ 4FUN MEDIA SPÓŁKA AKCYJNA Z OCENY SYTUACJI SPÓŁKI W ROKU 2014 WRAZ Z OCENĄ SYSTEMU KONTROLI WEWNĘTRZNEJ I SYSTEMU ZARZĄDZANIA ISTOTNYM RYZYKIEM Zgodnie z częścią III, punkt

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 30 marca 2011 r. NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Warszawie. Zarząd PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Warszawa, 30 marca 2011 r. NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Warszawie. Zarząd PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Warszawie Warszawa, 30 marca 2011 r. P/10/114 LWA-4100-08-03/2011 Tekst jednolity Zarząd PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 2

Bardziej szczegółowo

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Gdańsku

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Gdańsku NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Gdańsku Gdańsk, dnia 13 kwietnia 2010 r. LGD-4110-002-01/2010 P/09/005 Pan Mieczysław Struk Marszałek Województwa Pomorskiego WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

NAJWYśSZA IZBA KONTROLI. Pan Jarosław Jaroszewicz. Radca Kierownik Wydziału Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Algierii

NAJWYśSZA IZBA KONTROLI. Pan Jarosław Jaroszewicz. Radca Kierownik Wydziału Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Algierii NAJWYśSZA IZBA KONTROLI Departament Gospodarki, Skarbu Państwa i Prywatyzacji ul. Filtrowa 57, 02-056 Warszawa tel./fax. 022 4445692 adres korespondencyjny Skrzynka pocztowa Nr P-14 00-950 Warszawa Warszawa,17

Bardziej szczegółowo

Pani Beata Kurowska Prezes Sądu Rejonowego w Olsztynie

Pani Beata Kurowska Prezes Sądu Rejonowego w Olsztynie Olsztyn, dnia 24 marca 2009 r. NAJWYśSZA IZBA KONTROLI DELEGATURA w OLSZTYNIE ul. Artyleryjska 3e 10-950 OLSZTYN tel./fax (0-89) 527-28-24, 534-94-00 P/08/007 LOL-410-04-01/09 Pani Beata Kurowska Prezes

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia listopada 2007 r. I/07/002 LWA 41100-17-2007

Warszawa, dnia listopada 2007 r. I/07/002 LWA 41100-17-2007 Warszawa, dnia listopada 2007 r. NAJWYśSZA IZBA KONTROLI DELEGATURA W WARSZAWIE ul. Filtrowa 57, 00-950 Warszawa tel.: 444-57-72 fax: 444-57-62 I/07/002 LWA 41100-17-2007 tekst ujednolicony Pan Michał

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Sprawozdanie Rady Nadzorczej GREMI MEDIA S.A. 2

SPIS TREŚCI. Sprawozdanie Rady Nadzorczej GREMI MEDIA S.A. 2 SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ GREMI MEDIA S.A. Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ W 2014 R., NADZORU NAD DZIAŁALNOŚCIĄ SPÓŁKI ORAZ Z OCENY SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH I SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI

Bardziej szczegółowo

OPINIA RADY NADZORCZEJ

OPINIA RADY NADZORCZEJ W SPRAWIE ZATWIERDZENIA SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI BRE BANKU SA ORAZ SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO BRE BANKU SA ZA ROK 2012 (Uchwała nr 1) Podjęcie przez WZ przedmiotowej Uchwały nr 1 wynika z obowiązku

Bardziej szczegółowo

NAJWYśSZA IZBA KONTROLI DELEGATURA W ŁODZI ul. Kilińskiego 210, 90-980 Łódź 7 tel. 683-11-00 (fax) 683-11-29 skr. poczt. 243

NAJWYśSZA IZBA KONTROLI DELEGATURA W ŁODZI ul. Kilińskiego 210, 90-980 Łódź 7 tel. 683-11-00 (fax) 683-11-29 skr. poczt. 243 Łódź, dnia lipca 2008 r. NAJWYśSZA IZBA KONTROLI DELEGATURA W ŁODZI ul. Kilińskiego 210, 90-980 Łódź 7 tel. 683-11-00 (fax) 683-11-29 skr. poczt. 243 P/08/044 LLO-410-15-02/08 Pan Zbigniew WILMAŃSKI Prezes

Bardziej szczegółowo

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura we Wrocławiu

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura we Wrocławiu NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura we Wrocławiu Wrocław, dnia 7 sierpnia 2009 r. LWR-410-08-01/2009 P/09/160 Zarząd Polskiego Radia Rozgłośni Regionalnej Radio Wrocław S.A. we Wrocławiu WY S T Ą P I E

Bardziej szczegółowo

Pan Piotr Koziej Prezes Zarządu Uzdrowiska Przerzeczyn Spółka z o.o. w Przerzeczynie Zdroju WYSTĄPIENIE POKONTROLNE. Wrocław, dnia 10 sierpnia 2009 r.

Pan Piotr Koziej Prezes Zarządu Uzdrowiska Przerzeczyn Spółka z o.o. w Przerzeczynie Zdroju WYSTĄPIENIE POKONTROLNE. Wrocław, dnia 10 sierpnia 2009 r. NAJWYśSZA IZBA KONTROLI DELEGATURA WE WROCŁAWIU ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 15/17 50-044 WROCŁAW tel. 343-11-36, 342-10-32 fax. 342-87-77 Wrocław, dnia 10 sierpnia 2009 r. P/09/042 LWR-410-06-02/2009

Bardziej szczegółowo

- bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2008 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazał sumy bilansowe 13 900 564 tys. zł,

- bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2008 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazał sumy bilansowe 13 900 564 tys. zł, Sprawozdanie Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2008, wyników oceny Sprawozdania Finansowego Spółki za rok obrotowy 2008

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 15 grudnia 2010 r. Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Warszawie

Warszawa, dnia 15 grudnia 2010 r. Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Warszawie Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Warszawie Warszawa, dnia 15 grudnia 2010 r. LWA 4101-05-04/2010 P/10/173 Pan Andrzej Ners Prezes Zarządu Miejskiego Przedsiębiorstwa Robót Ogrodniczych Spółka z o.o.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ K2 INTERNET SPÓŁKA AKCYJNA ZA 2010 ROK

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ K2 INTERNET SPÓŁKA AKCYJNA ZA 2010 ROK Sprawozdanie Rady Nadzorczej K2 Internet Spółka Akcyjna za 2010 r. oraz z wyników oceny sprawozdań Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej K2 Internet S.A. w 2010 r. i oceny sprawozdań finansowych

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Kielce, dnia 6 października 2008 r. NAJWYśSZA IZBA KONTROLI DELEGATURA W KIELCACH Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 4 25-520 KIELCE tel. 344-55-75, tel./fax 344-66-15 e-mail: lki@nik.gov.pl P/08/003 LKI-41011-4-08

Bardziej szczegółowo

Cele 1, 2, 3 realizował będzie bezpośrednio Emitent.

Cele 1, 2, 3 realizował będzie bezpośrednio Emitent. Aneks nr 7 Do Prospektu Emisyjnego dla oferty publicznej Akcji Serii D i dopuszczenia do obrotu na rynku regulowanym Akcji Serii C i D oraz praw do Akcji Serii D INTAKUS S.A. W związku z podaniem w dniu

Bardziej szczegółowo

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Łodzi

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Łodzi NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Łodzi Łódź, dnia lipca 2009 r. LLO-410-09-12/2009 P/09/152 Pan Jan SERAFIŃSKI Burmistrz Gminy i Miasta w Warcie WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 2 ust. 2 ustawy

Bardziej szczegółowo

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Opolu WYSTĄPIENIE POKONTROLNE. Opole, dnia 16 sierpnia 2010 r.

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Opolu WYSTĄPIENIE POKONTROLNE. Opole, dnia 16 sierpnia 2010 r. NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Opolu Opole, dnia 16 sierpnia 2010 r. P/10/043 LOP-4101-01-02/2010 Zarząd Opolskiego Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej SA w Opolu WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na

Bardziej szczegółowo

KBF-41002-1/07 P/06/035 Pani Ewa POLKOWSKA Szef Kancelarii Senatu

KBF-41002-1/07 P/06/035 Pani Ewa POLKOWSKA Szef Kancelarii Senatu Warszawa, kwietnia 2007 r. PREZES NAJWYśSZEJ IZBY KONTROLI MIROSŁAW SEKUŁA KBF-41002-1/07 P/06/035 Pani Ewa POLKOWSKA Szef Kancelarii Senatu WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 4 ust. 1 ustawy z

Bardziej szczegółowo

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Rzeszowie ul. Kraszewskiego 8, Rzeszów Rzeszów, dnia kwietnia 2009 r.

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Rzeszowie ul. Kraszewskiego 8, Rzeszów Rzeszów, dnia kwietnia 2009 r. NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Rzeszowie ul. Kraszewskiego 8, 35-016 Rzeszów Rzeszów, dnia kwietnia 2009 r. LRZ-410-01-2/02 P/08/153 Pan Janusz Olech Dyrektor Generalny Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał na NWZ PGNiG SA zwołane na dzień 19 maja 2011 roku

Projekty uchwał na NWZ PGNiG SA zwołane na dzień 19 maja 2011 roku Warszawa, 20 kwietnia 2011 roku Projekty uchwał na NWZ PGNiG SA zwołane na dzień 19 maja 2011 roku Raport bieżący nr 61/2011 Zarząd Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa SA ( PGNiG, Spółka ) podaje

Bardziej szczegółowo

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Łodzi

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Łodzi NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Łodzi Łódź, dnia grudnia 2011 r. LLO-4101-18-06/2011 P/11/002 Pan Janusz MICHALAK Starosta Łowicki WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 2 ust. 2 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Łodzi

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Łodzi NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Łodzi Łódź, dnia marca 2010 r. I/09/006 LLO-4114-02-02/2010 Pani Jolanta CHEŁMIŃSKA Wojewoda Łódzki WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 2 ust. 2 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

NAJWYśSZA IZBA KONTROLI. Pan Radca Wojciech Pobóg-Pągowski Kierownik Wydziału Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Pradze

NAJWYśSZA IZBA KONTROLI. Pan Radca Wojciech Pobóg-Pągowski Kierownik Wydziału Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Pradze NAJWYśSZA IZBA KONTROLI Departament Gospodarki, Skarbu Państwa i Prywatyzacji ul. Filtrowa 57, 02-056 Warszawa tel./fax. 022 4445692 adres korespondencyjny Skrzynka pocztowa Nr P-14 00-950 Warszawa Warszawa,

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA INFORMACJA DODATKOWA I I. Szczegółowy zakres wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych, zawierających stan tych aktywów na początek

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT MIASTA GLIWICE

PREZYDENT MIASTA GLIWICE PREZYDENT MIASTA GLIWICE KAW.1711.4.7.2014 Gliwice, 16 październik 2014 r. nr kor. UM-557526/2014 Pan Andrzej Bismor SZKOŁA PODSTAWOWA NR 36 ul. ROBOTNICZA 6 44-100 GLIWICE ul.zwycięstwa 21 44-100 Gliwice

Bardziej szczegółowo

NajwyŜsza Izba Kontroli Departament Pracy, Spraw Socjalnych i Zdrowia

NajwyŜsza Izba Kontroli Departament Pracy, Spraw Socjalnych i Zdrowia NajwyŜsza Izba Kontroli Departament Pracy, Spraw Socjalnych i Zdrowia Warszawa, dnia kwietnia 2011r. KPZ-4100-02-02/2011 P/10/100 Pan Zbigniew Pusz Dyrektor Krajowego Biura Funduszu Gwarantowanych Świadczeń

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 20 października 2008 roku. NAJWYśSZA IZBA KONTROLI Departament Nauki, Oświaty. Pan Piotr Szczepański Prezes Fundacji Wspomagania Wsi

Warszawa, dnia 20 października 2008 roku. NAJWYśSZA IZBA KONTROLI Departament Nauki, Oświaty. Pan Piotr Szczepański Prezes Fundacji Wspomagania Wsi Warszawa, dnia 20 października 2008 roku NAJWYśSZA IZBA KONTROLI Departament Nauki, Oświaty i Dziedzictwa Narodowego 00-950 Warszawa, ul. Filtrowa 57 tel. (0.22) 444 5661, fax (0.22) 444 5682 KNO-41105-3/2008

Bardziej szczegółowo

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Warszawie

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Warszawie NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Warszawie Warszawa, dnia 7 kwietnia 2010 r. Pan Andrzej Zaręba Dyrektor Wojewódzkiego Biura Techniki i Nadzoru Geodezyjno- Kartograficznego w Warszawie LWA-4100-05-06/2010

Bardziej szczegółowo

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Szczecinie

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Szczecinie NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Szczecinie Szczecin, dnia 12 stycznia 2010 r. LSZ-410-10-03/2009 P/09/001 Zarząd Fundacji Razem Bezpieczniej w Szczecinie WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

NajwyŜsza Izba Kontroli Departament Pracy, Spraw Socjalnych i Zdrowia

NajwyŜsza Izba Kontroli Departament Pracy, Spraw Socjalnych i Zdrowia NajwyŜsza Izba Kontroli Departament Pracy, Spraw Socjalnych i Zdrowia Warszawa, dnia 6 grudnia 2010r. R/10/006 KPZ-4110-03-04/2010 Pani Ewa Szczepańczyk Dyrektor Miejskiego Ośrodka Adopcyjno-Opiekuńczego

Bardziej szczegółowo

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Katowicach

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Katowicach NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Katowicach Katowice, dnia 14 grudnia 2011 r. LKA-4101-28-01/2011/P/11/110 Pan Stanisław Gmitruk Dyrektor Śląskiego Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 28 listopada 2008 r. NAJWYśSZA IZBA KONTROLI. DELEGATURA W WARSZAWIE ul. Filtrowa 57, 00-950 Warszawa

Warszawa, dnia 28 listopada 2008 r. NAJWYśSZA IZBA KONTROLI. DELEGATURA W WARSZAWIE ul. Filtrowa 57, 00-950 Warszawa 1 Warszawa, dnia 28 listopada 2008 r. NAJWYśSZA IZBA KONTROLI DELEGATURA W WARSZAWIE ul. Filtrowa 57, 00-950 Warszawa tel. 444-57-72 fax. 444-57-62 P/08/139 LWA-41037-2-2008 Pan Mirosław Milewski Prezydent

Bardziej szczegółowo

RAPORT OKRESOWY KWARTALNY TAXUS FUND SPÓŁKI AKCYJNEJ Z SIEDZIBĄ W ŁODZI ZA OKRES OD DNIA R. DO DNIA R. (I KWARTAŁ 2011 R.

RAPORT OKRESOWY KWARTALNY TAXUS FUND SPÓŁKI AKCYJNEJ Z SIEDZIBĄ W ŁODZI ZA OKRES OD DNIA R. DO DNIA R. (I KWARTAŁ 2011 R. RAPORT OKRESOWY KWARTALNY TAXUS FUND SPÓŁKI AKCYJNEJ Z SIEDZIBĄ W ŁODZI ZA OKRES OD DNIA 01.01.2011 R. DO DNIA 31.03.2011 R. (I KWARTAŁ 2011 R.) WRAZ Z DANYMI ZA OKRES OD DNIA 01.01.2010 R. DO DNIA 31.03.2010

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ LUBELSKIEGO WĘGLA BOGDANKA S.A.

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ LUBELSKIEGO WĘGLA BOGDANKA S.A. SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ LUBELSKIEGO WĘGLA BOGDANKA S.A. Z OCENY SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁKI I SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ZA ROK OBROTOWY 2009 ORAZ WNIOSKU ZARZĄDU CO DO PODZIAŁU

Bardziej szczegółowo

Pani Jadwiga Satkowska - Onoszko Dyrektor Zakładu BudŜetowego Administracja Budynków Komunalnych w Sianowie

Pani Jadwiga Satkowska - Onoszko Dyrektor Zakładu BudŜetowego Administracja Budynków Komunalnych w Sianowie Szczecin, dn. maja 2009 r. NAJWYśSZA IZBA KONTROLI Delegatura w Szczecinie 71-420 Szczecin, ul. J. OdrowąŜa 1 tel. /91/ 423 17 76, fax /91/ 422 45 81 LSZ 4114-00-04-09 I/09/002 Pani Jadwiga Satkowska -

Bardziej szczegółowo

Szczecin, dnia 27 maja 2009 r. Pan Andrzej Danieluk Burmistrz Golczewa WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Szczecin, dnia 27 maja 2009 r. Pan Andrzej Danieluk Burmistrz Golczewa WYSTĄPIENIE POKONTROLNE NAJWYśSZA IZBA KONTROLI DELEGATURA w SZCZECINIE 71-420 Szczecin ul. Jacka OdrowąŜa 1 tel. (091) 423-17-76 fax (0-91) 422-45-81 LSZ-4114-00-03-09 I/09/002 Szczecin, dnia 27 maja 2009 r. tekst ujednolicony

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Rady Nadzorczej z dnia 28 maja 2012 roku REGULAMIN ZARZĄDU GREMI SOLUTION SPÓŁKA AKCYJNA TEKST JEDNOLITY

Załącznik do Uchwały Rady Nadzorczej z dnia 28 maja 2012 roku REGULAMIN ZARZĄDU GREMI SOLUTION SPÓŁKA AKCYJNA TEKST JEDNOLITY Załącznik do Uchwały Rady Nadzorczej z dnia 28 maja 2012 roku REGULAMIN ZARZĄDU GREMI SOLUTION SPÓŁKA AKCYJNA TEKST JEDNOLITY 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Zarząd GREMI SOLUTION S.A. (zwany dalej,,zarządem")

Bardziej szczegółowo

P/08/151 LOL /08 Pan Krzysztof Hećman Burmistrz Miasta Kętrzyn

P/08/151 LOL /08 Pan Krzysztof Hećman Burmistrz Miasta Kętrzyn Olsztyn, dnia 29 września 2008 r. NAJWYśSZA IZBA KONTROLI DELEGATURA w OLSZTYNIE ul. Artyleryjska 3e 10-950 OLSZTYN tel/fax (0-89) 527-28-24, 534-94-00 P/08/151 LOL-410-29-04/08 Pan Krzysztof Hećman Burmistrz

Bardziej szczegółowo

- sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od. o zysk netto za okres od 1 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2010 r. w wysokości

- sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od. o zysk netto za okres od 1 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2010 r. w wysokości Sprawozdanie Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź SA z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2010 oraz wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2010

Bardziej szczegółowo

Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych. Wydanie 2. Irena Olchowicz, Agnieszka Tłaczała

Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych. Wydanie 2. Irena Olchowicz, Agnieszka Tłaczała Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych. Wydanie 2. Irena Olchowicz, Celem opracowania jest przedstawienie istoty i formy sprawozdań finansowych na tle standaryzacji i

Bardziej szczegółowo

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Warszawie

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Warszawie NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Warszawie Warszawa, dnia października 2010 r. Pan Waldemar Zaręba I/10/004 LWA-4114-01-19/2010 Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Garwolinie WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Bardziej szczegółowo

Szczecin, dnia 9 kwietnia 2008 r.

Szczecin, dnia 9 kwietnia 2008 r. Szczecin, dnia 9 kwietnia 2008 r. NAJWYśSZA IZBA KONTROLI Delegatura w Szczecinie ul. Jacka OdrowąŜa 1, Szczecin tel. 091-423-17-76 LSZ-41081-1-08 P/07/104 tekst jednolity Pan Zdzisław Czerwik Kierownik

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE z działalności Rady Nadzorczej Spółki Mostostal Zabrze - Holding S.A. za okres od dnia 01 stycznia 2010 r. do dnia 31 grudnia 2010 r.

SPRAWOZDANIE z działalności Rady Nadzorczej Spółki Mostostal Zabrze - Holding S.A. za okres od dnia 01 stycznia 2010 r. do dnia 31 grudnia 2010 r. SPRAWOZDANIE z działalności Rady Nadzorczej Spółki Mostostal Zabrze - Holding S.A. za okres od dnia 01 stycznia 2010 r. do dnia 31 grudnia 2010 r. wraz z Oceną sytuacji Spółki za rok 2010 oraz Samooceną

Bardziej szczegółowo

Projekty Uchwał na Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy INTERNITY SA, które zaplanowane jest na 12 stycznia 2012 roku w Warszawie

Projekty Uchwał na Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy INTERNITY SA, które zaplanowane jest na 12 stycznia 2012 roku w Warszawie Projekty Uchwał na Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy INTERNITY SA, które zaplanowane jest na 12 stycznia 2012 roku w Warszawie PROJEKT uchwały INTERNITY S.A. w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

Bardziej szczegółowo

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Katowicach

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Katowicach NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Katowicach Katowice, dnia 14 lipca 2011 r. LKA-4101-06-02/2011/P/11/148 Pan Arkadiusz Ziemba Wójt Gminy Bobrowniki WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 2 ust.

Bardziej szczegółowo

NajwyŜsza Izba Kontroli Departament Nauki, Oświaty i Dziedzictwa Narodowego

NajwyŜsza Izba Kontroli Departament Nauki, Oświaty i Dziedzictwa Narodowego NajwyŜsza Izba Kontroli Departament Nauki, Oświaty i Dziedzictwa Narodowego Warszawa, dnia 30 sierpnia 2010 r. Pan Tomasz Sieniutycz Przewodniczący Rady Nadzorczej Polskiego Radia S.A. KNO-4112-02-01/2009

Bardziej szczegółowo

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Lublinie

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Lublinie NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Lublinie Lublin, dnia 15 grudnia 2009 r. LLU-410-36-02/2009 P/09/004 Pan Krzysztof GRABCZUK Marszałek Województwa Lubelskiego WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo