NAJWYśSZA IZBA KONTROLI. Zarząd ENEA SA w Poznaniu WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "NAJWYśSZA IZBA KONTROLI. Zarząd ENEA SA w Poznaniu WYSTĄPIENIE POKONTROLNE"

Transkrypt

1 NAJWYśSZA IZBA KONTROLI Departament Gospodarki, Skarbu Państwa i Prywatyzacji ul. Filtrowa 57, Warszawa tel./fax adres korespondencyjny Skrzynka pocztowa Nr P Warszawa Warszawa, 11 marca 2009 r. P/08/043 KGP/ /08 tekst dokumentu ujednolicony po rozpatrzeniu przez Komisję Odwoławczą zastrzeŝeń zgłoszonych do wystąpienia pokontrolnego Zarząd ENEA SA w Poznaniu WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o NajwyŜszej Izbie Kontroli 1 (dalej ustawa o NIK), NajwyŜsza Izba Kontroli 2 przeprowadziła w ENEA SA 3, kontrolę restrukturyzacji sektora elektroenergetyki od 2005 r. W związku z ustaleniami przedstawionymi w protokole kontroli, wobec którego Zarząd Spółki skorzystał (pismem z dnia 11 grudnia 2008 r.) z prawa odmowy podpisania, NajwyŜsza Izba Kontroli - Departament Gospodarki, Skarbu Państwa i Prywatyzacji, stosownie do art. 60 ustawy o NIK, przekazuje Zarządowi Spółki niniejsze Wystąpienie. NajwyŜsza Izba Kontroli pozytywnie ocenia zrealizowanie celów restrukturyzacji Spółki, prowadzonej w kontrolowanym okresie. Wykonując załoŝenia programów rządowych, zbudowano grupę kapitałową działającą na rynku dystrybucji i obrotu energią elektryczną w północno-zachodniej Polsce oraz posiadającą jednostki wytwórcze (Elektrownia Kozienice SA), a następnie przeprowadzono proces prywatyzacji Spółki poprzez publiczną emisję akcji. NIK zauwaŝa przy tym istotne nieprawidłowości w 1 Dz. U. z 2007 r. Nr 231, poz. 1701, ze zm. 2 Departament Gospodarki, Skarbu Państwa i Prywatyzacji. 3 Dalej Spółka lub ENEA.

2 działaniach Spółki, związane z przygotowaniem do prywatyzacji, a takŝe opóźnienie tych działań w stosunku do planu, co spowodowało emisję akcji w momencie pogarszających się wskaźników gospodarczych. NIK ocenia pozytywnie fakt prawnego wydzielenia ze struktury Spółki operatora systemu dystrybucyjnego (osd), natomiast negatywnie ocenia zwłokę w działaniach z tym związanych oraz sposób zabezpieczenia niezaleŝności Enea Operator Sp. z o.o. jako osd. 1. ENEA w kontrolowanym okresie zrealizowała strategiczne cele, wynikające z opracowanej w październiku 2003 r. Strategii do roku Działania te były takŝe zgodne z obowiązującymi w tym okresie programami restrukturyzacji sektora elektroenergetycznego: Programem realizacji polityki właścicielskiej Ministra Skarbu Państwa w odniesieniu do sektora elektroenergetycznego (przyjętym przez Radę Ministrów w dniu 28 stycznia 2003 r.) oraz jego aktualizacją przyjętą przez Radę Ministrów w dniu 7 czerwca 2005 r., a następnie Programem dla elektroenergetyki (zaakceptowanym przez Radę Ministrów w dniu 28 marca 2006 r.). W dniu 9 sierpnia 2006 r. Zarządzeniem Przewodniczącego Zespołu Sterującego ds. Realizacji Programu dla elektroenergetyki 4 została powołana Grupa Robocza do Spraw Konsolidacji spółek: ENEA, Elektrownia Kozienice SA i Lubelski Węgiel Bogdanka SA (Grupa Robocza), w skład której weszło po dwóch przedstawicieli ww. spółek. Przewodniczącym Grupy Roboczej był Prezes Zarządu ENEA. Podstawowym zadaniem było wykonanie prac analitycznych niezbędnych do realizacji Programu dla elektroenergetyki oraz przedstawienie rekomendacji co do decyzji koniecznych dla realizacji tego Programu. Grupa Robocza we wrześniu 2006 r. rekomendowała Zespołowi Sterującemu wariant konsolidacji, zakładający utworzenie spółki celowej przez ENEA, Elektrownię Kozienice SA (ELKO) oraz Skarb Państwa, który objąłby 51% akcji w zamian za wniesienie do ww. spółki celowej akcji ENEA, ELKO i Lubelskiego Węgla Bogdanka SA ( Bogdanka ), a następnie poprzez umorzenie akcji naleŝących do ENEA i ELKO stałby się jedynym akcjonariuszem. Koncepcja ta nie została zrealizowana z przyczyn niezaleŝnych od ENEA (sprzeciw Bogdanki wobec konsolidacji oraz protesty pracowników ELKO w sprawie ww. modelu konsolidacji). Ostatecznie Zespół Sterujący w dniu 12 czerwca 2007 r. zaakceptował zmianę modelu konsolidacji, który miał polegać na wniesieniu przez Skarb Państwa 100% akcji ELKO na podwyŝszenie kapitału zakładowego ENEA w zamian za objęcie akcji nowej emisji 4 powołanego na podstawie Zarządzenia Nr 55 Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 kwietnia 2006 r. w celu koordynowania i monitorowania realizacji Programu dla elektroenergetyki. 2

3 w kapitale zakładowym Spółki. Uchwały w tej sprawie powzięte zostały w dniu 23 lipca 2007 r. przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ENEA. Zgłoszenie zamiaru koncentracji przedsiębiorców w formie przejęcia przez ENEA kontroli nad ELKO skierowano do Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w dniu 31 sierpnia 2007 r. W dniu 10 października 2007 r. Skarb Państwa wydał ENEA dokumenty dotyczące przekazania akcji ELKO, co zostało potwierdzone na odcinku zbiorowym akcji. 2. W kontrolowanym okresie zrealizowano proces prywatyzacji Spółki poprzez wprowadzenie akcji do obrotu giełdowego. Prywatyzacja nastąpiła jednak z opóźnieniem w stosunku do zakładanego terminu, co wpłynęło negatywnie na warunki emisji akcji z punktu widzenia celów publicznej emisji akcji Spółki. W ocenie NajwyŜszej Izby Kontroli działania Spółki związane z procesem prywatyzacji były niegospodarne i nierzetelne, co wpłynęło na opóźnienie prywatyzacji oraz powodowało nieuzasadnione koszty W 2005 r. Spółka wykonała niezbędne czynności, związane z wprowadzeniem do obrotu publicznego akcji. Decyzją z dnia 28 czerwca 2005 r. Komisja Papierów Wartościowych i Giełd dopuściła do publicznego obrotu papiery wartościowe objęte prospektem emisyjnym, przygotowanym przez Spółkę w maju 2005 r. Ze względu na decyzję Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 28 października 2005 r. proces prywatyzacji poprzez emisję akcji został wstrzymany. W związku z realizacją Programu dla elektroenergetyki Spółka, po objęciu w lipcu 2007 r. akcji ELKO, podjęła na nowo działania związane z wprowadzeniem akcji do obrotu giełdowego. W odpowiedzi na pismo Sekretarza Stanu w MSP Jana Burego, Prezes Zarządu Spółki przedstawił w dniu 8 stycznia 2008 r. harmonogram działań związanych z upublicznieniem akcji Spółki na Giełdzie Papierów Wartościowych dalej GPW, według którego przygotowanie prospektu emisyjnego miało trwać 6 tygodni, weryfikacja prospektu emisyjnego przez Komisję Nadzoru Finansowego - dalej KNF od 20 lutego do 20 marca 2008 r., zaś publiczna oferta akcji ENEA miała nastąpić na przełomie marca i kwietnia 2008 r. W kolejnych pismach do MSP Spółka przesuwała terminy poszczególnych czynności, m.in. w marcu 2008 r. Zarząd Spółki zakładał złoŝenie prospektu emisyjnego do KNF w terminie do dnia 15 maja 2008 r., z kolei w piśmie z dnia 9 czerwca 2008 r. zakładano zakończenie procesu prywatyzacji do końca lipca 2008 r. i pierwsze notowania akcji w dniu 5 sierpnia 2008 roku. 3

4 Pierwszy projekt prospektu powstał dopiero 12 marca 2008 r. Nie dochowano kolejnych deklarowanych terminów. Spółka złoŝyła prospekt emisyjny w KNF w dniu 4 czerwca 2008 r., jednak wymagał on dalszych prac. Spółka odmówiła kontrolerom NIK udostępnienia prospektu, natomiast członek Zarządu Spółki Marek Hermach wyjaśnił 5, Ŝe zmiany w prospekcie wynikały z uwag zgłaszanych przez KNF, jak i autopoprawek zgłaszanych przez departamenty ENEA oraz jej spółki zaleŝne, doradców i audytorów Spółki. PrzedłuŜające się prace nad prospektem spowodowały z kolei potrzebę uwzględnienia w kolejnej jego wersji danych finansowych za I półrocze 2008 r. Decyzja o uwzględnieniu tych danych była przyczyną kolejnego przesunięcia daty złoŝenia prospektu oraz oferty publicznej. Prospekt emisyjny, uwzględniający wcześniej zgłoszone uwagi, Spółka przekazała KNF w dniu 5 sierpnia 2008 r. Wyjaśniając kontrolerom NIK powody zwłoki w realizacji harmonogramu Prezes Zarządu Spółki przedstawił aktualny harmonogram prac, które nie zostały do tej pory zakończone, według którego m.in. złoŝenie nowej wersji prospektu emisyjnego do KNF miało nastąpić w dniu 4 sierpnia 2008 r., a pierwsze notowania praw do akcji 20 października 2008 roku. NIK, mając ograniczone moŝliwości pełnej oceny jakości prospektu złoŝonego w KNF w dniu 4 czerwca 2008 r. ze względu na nieudostępnienie przez Spółkę dokumentacji z tym związanej, wskazuje na niewłaściwe działania Zarządu Spółki po złoŝeniu prospektu. Zarząd Spółki zwlekał z przedstawieniem testu na utratę wartości majątku dystrybucyjnego w sytuacji wystąpienia przesłanek wskazujących na konieczność przeprowadzenia takiego testu zgodnie z Międzynarodowym Standardem Rachunkowości 36. Test powinna przeprowadzić ENEA Operator Sp. z o.o. Konieczność taka zaistniała w związku otrzymaniem w dniu 23 czerwca 2008 r. raportu Ernst&Young dotyczącego wyceny Grupy Kapitałowej ENEA, a takŝe materiałów dotyczących wyceny opracowanych przez doradcę Spółki w procesie IPO 6. Dokumenty te wskazywały znacznie niŝszą wartość ENEA Operator Sp. z o.o. niŝ wynikało to z wcześniejszych wycen. Na konieczność przeprowadzenia ww. testu na utratę wartości wskazywał takŝe audytor KPMG Audyt Sp. z o.o. (np. w piśmie do Spółki z dnia 1 lipca 2008 r.). Podobny wniosek sformułowała członek Zarządu Spółki Renata Czech, wskazując takŝe na zagroŝenie ukształtowania ceny akcji poniŝej wartości księgowej, która wynosiła 7 mld zł. Wobec niepodjęcia odpowiednich działań przez Zarząd Spółki Renata Czech ponowiła swój wniosek w dniu 7 lipca 2008 r. Zarząd podjął decyzję w dniu 9 lipca 2008 r. (uchwała nr 474/2008) o przeprowadzeniu testu na Utratę wartości 5 pismo z dnia 16 lipca 2008 r. 6 IPO (ang. Initial Public Offering) - pierwsza oferta publiczna. 4

5 aktywów dystrybucyjnych zgodnie z MSR 36 na dzień bilansowy 30 czerwca 2008 r. przez Operatora. Jednocześnie podjął bez uzasadnienia decyzję o odwołaniu prezesa i członka zarządu ENEA Operator Sp. z o.o., która test miała przeprowadzić. Równocześnie Rada Nadzorcza odwołała Renatę Czech z Zarządu Spółki, a Zarząd Spółki w dniu 15 lipca 2008 r. zakazał przekazywać informacji dotyczących Spółki osobom trzecim, w tym kontrolerom NIK. Zdarzenia te powodowały opóźnianie niezbędnych działań przygotowujących Spółkę do publicznej emisji akcji. Debiut Spółki na GPW nastąpił 17 listopada 2008 r., w warunkach bessy giełdowej, będącej skutkiem kryzysu na światowych rynkach finansowych. NIK uznaje za właściwe sfinalizowanie procesu prywatyzacji mimo niesprzyjających warunków otoczenia gospodarczego, wskazując jednocześnie iŝ nieprawidłowości w prowadzeniu tego procesu przyczyniły się do niezrealizowania debiutu giełdowego w zakładanym terminie. Opóźnienie miało istotne skutki z uwagi na zmienione warunki rynkowe otoczenia gospodarczego, a tym samym wpłynęło niekorzystnie na wielkość środków uzyskanych przez Spółkę w wyniku prywatyzacji Działania Zarządu Spółki w 2007 r., związane z wyborem doradcy w procesie prywatyzacji, były prowadzone nierzetelnie i niegospodarnie. W trakcie postępowania o zamówienie usługi zmieniano jego warunki, a takŝe zmieniono treść uchwały Zarządu Spółki w części określającej wymagane procedury. Terminy składania ofert nie pozwalały na pozyskanie najlepszej oferty, a umowa Zarządu Spółki z wybranym oferentem na świadczenie usług doradczych została zawarta bez wymaganej statutem zgody Rady Nadzorczej. Okoliczności te, jak równieŝ warunki płatności z tytułu realizacji umowy świadczą o dowolności w podejmowaniu decyzji i braku przejrzystości działań Zarządu Spółki. Uchwałą Nr 654 z dnia 9 sierpnia 2007 r. Zarząd Spółki zdecydował o odstąpieniu od stosowania w pełnym zakresie Regulaminu udzielania zamówień przez ENEA i przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu ograniczonego zgodnie z art. 47 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 7. Jednocześnie Zarząd postanowił, Ŝe ww. uchwała stanie się waŝna po uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej ENEA na zaciągnięcie zobowiązania w kwocie przekraczającej równowartość euro, o którą Zarząd Spółki miał wnioskować. W dniu 24 października 2007 r. ww. uchwała Zarządu została zmieniona Uchwałą Nr 810/2007 poprzez wykreślenie postanowień, Ŝe postępowanie będzie prowadzone zgodnie z art. 47 ustawy Prawo zamówień publicznych 7 Dz.U. z 2007 r. Nr 223, poz ze zm. 5

6 oraz Ŝe uchwała staje się waŝna po uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej. Prezes Zarządu ENEA Paweł Mortas wyjaśnił 8, Ŝe Zarząd Spółki podejmując uchwałę w zakresie postępowania o udzielenie zamówienia na świadczenie na rzecz ENEA S.A. usług z zakresu doradztwa w procesie upublicznienia Spółki na GPW, wskazał na konieczność wprowadzenia poprawki do projektu uchwały uniezaleŝniając rozpoczęcie postępowania od zgody Rady Nadzorczej. PowyŜsze wynikało m.in. z faktu moŝliwości przeprowadzenia postępowania z wyłączeniem stosowania Ustawy Prawo zamówień publicznych. Uzyskanie zgody Rady Nadzorczej na zaciągnięcie zobowiązania w kwocie przekraczającej 250 tys. euro mogło nastąpić na etapie finalizacji postępowania ( ) Podjęta decyzja miała znaleźć odzwierciedlenie w treści uchwały. W związku z tym wszelkie czynności dotyczące ww. postępowania po okresie 9 sierpnia 2007 roku były podejmowane zgodnie z zaakceptowaną przez Zarząd wersją uchwały. Niestety na skutek pomyłki, do protokołu z posiedzenia Zarządu z dnia 9 sierpnia 2007 roku wprowadzono błędne zapisy uchwały, które nie odzwierciedlały decyzji podjętej przez Członków Zarządu bezpośrednio na posiedzeniu. Oczywista pomyłka została skorygowana, co znalazło odzwierciedlenie w podjętej w dniu 24 października 2007 roku uchwale nr 810/2007. Spółka nie przedstawiła w toku kontroli Ŝadnych dowodów wskazujących na fakt pomyłkowego sformułowania treści uchwały z dnia 9 sierpnia 2007 r. Treść uchwały była obowiązująca przez blisko 3 miesiące, do momentu podjęcia kolejnej uchwały zmieniającej treść uchwały z 9 sierpnia 2007 r. W tym czasie Zarząd Spółki prowadził działania niezgodne z postanowieniami przyjętej przez niego uchwały. W ocenie NIK, równieŝ przebieg postępowania o udzielenie zamówienia prowadzony był nierzetelnie, w sposób niezapewniający wyboru doradcy na najlepszych warunkach. Zaproszenia do złoŝenia oferty na świadczenie usług na rzecz ENEA z zakresu doradztwa w procesie upublicznienia Spółki na GPW wraz z warunkami zamówienia wysłano do ośmiu banków inwestycyjnych w dniu 13 sierpnia 2007 r. Oferty naleŝało składać w terminie do 22 sierpnia 2007 r., a więc po upływie zaledwie sześciu dni roboczych, a ponadto wyjaśnienia warunków zamówienia Spółka udzielała, o ile prośba o takie wyjaśnienie wpłynęłaby co najmniej 4 dni przed terminem składania ofert (potencjalni oferenci mieli więc na to 3 dni robocze). Dodatkowo dzień przed jego upływem, tj. 21 sierpnia 2007 r., warunki zamówienia istotnie zmodyfikowano, wyłączając z przedmiotu zamówienia doradztwo prawne i wyznaczając nowy termin składania ofert na dzień 27 sierpnia 2007 r. Spośród ośmiu adresatów oferty złoŝyło tylko dwóch: konsorcjum Credit Suisse (Poland) Sp. z o.o. i Dom 8 Pismo z dnia 7 lipca 2008 r. 6

7 Maklerski BZ WBK SA oraz Goldman Sachs International w Londynie. Pozostali adresaci odmówili, przy czym część z nich wskazała jako przyczynę zbyt krótki czas na złoŝenie oferty lub zbyt sztywne warunki zamówienia uniemoŝliwiające negocjowanie treści umowy o doradztwo. Negocjacje z dwoma oferentami trwały 4 miesiące. Zarząd Spółki Uchwałą Nr 989 z dnia 13 grudnia 2007 r. zatwierdził propozycję wyboru oferty i wyraził zgodę na zawarcie przedmiotowej umowy z konsorcjum Credit Suisse (Poland) Sp. z o.o. i Dom Maklerski BZ WBK SA. Wyjaśnienia Członka Zarządu ENEA ds. Handlowych Marka Hermacha 9, Ŝe decyzja o zmianie warunków zamówienia podyktowana była koncepcją wyboru doradcy prawnego w oddzielnym postępowaniu w celu uniknięcia uzaleŝnienia ENEA od opinii jednego podmiotu, który świadczyłby usługę doradztwa w ww. procesie, wskazują na brak przygotowania Zarządu Spółki do działań związanych z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia. Tak istotna kwestia powinna być rozstrzygnięta na etapie przygotowania warunków zamówienia, a tymczasem dokonano zmiany na jeden dzień przed upływem terminu składania ofert i wyznaczono potencjalnym oferentom zaledwie 4 dni robocze na zmodyfikowanie ofert. W umowie z dnia 14 grudnia 2007 r. z konsorcjum Credit Suisse (Poland) Sp. z o.o. i Dom Maklerski BZ WBK SA ustalono wynagrodzenie za wykonanie czynności w I i II fazie po 0,01 zł. Za czynności będące przedmiotem realizacji fazy III (przeprowadzenie i obsługa procesu nabywania akcji ENEA w ofercie publicznej poprzez doprowadzenie do objęcia akcji Spółki w ofercie publicznej oraz reprezentowanie ENEA przed instytucjami rynku kapitałowego) ustalono wynagrodzenie prowizyjne na poziomie 1,8% wartości objętych akcji, obniŝone o ww. 0,02 zł. Według komunikatu Spółki z dnia 4 listopada 2008 r. środki pozyskane w ramach Oferty wyniosły 1,94 mld zł. Oznacza to wynagrodzenie dla firmy doradczej w wysokości tys. zł. Formuła ceny, określona w przedmiotowej umowie, była skonstruowana w niewłaściwy sposób i powodowała zdaniem NIK nieuzasadniony poziom wydatków. Stosując prowizyjny mechanizm wynagrodzenia nie uwzględniono skali emisji akcji w ofercie publicznej i zastosowano wysoki wskaźnik procentowy bez Ŝadnych mechanizmów ograniczających (np. poprzez określenie górnej granicy wynagrodzenia). Dla porównania, przy poprzedniej próbie oferty publicznej akcji Spółki, w umowie z dnia 6 sierpnia 2004 r. MSP ustaliło wskaźniki wynagrodzeń prowizyjnych dla HSBC za poszczególne fazy prac 9 Pismo z dnia 17 lipca 2008 r. 7

8 w wysokości 0,5% wartości transakcji oraz 0,19% i 0,44% wartości zbytych akcji, co oznaczało łączną cenę usługi ok. 3 mln zł. Biorąc pod uwagę znacznie szerszy zakres usług w obecnym procesie przygotowania Spółki do oferty publicznej (większy skład podmiotowy Grupy kapitałowej ENEA, zwiększenie zakresu informacji niezbędnych do ujęcia w prospekcie emisyjnym, potrzebę zastosowania zarówno polskich standardów jak i amerykańskich), NIK nie znajduje uzasadnienia dla wzrostu poziomu wynagrodzenia aŝ 11-krotnie. Dokonując analizy tego wynagrodzenia NIK brała pod uwagę podobne umowy zawarte w tym samym czasie przez inne podmioty sektora elektroenergetycznego. W związku z wyłączeniem usług prawnych z przedmiotu zamówienia na usługi doradcze w procesie oferty publicznej akcji ENEA, w dniu 11 grudnia 2007 r. Spółka zawarła umowę z kancelarią Weil, Gotshal & Manges Paweł Rymarz Sp. k. w Warszawie na doradztwo prawne (świadczenie pomocy prawnej na rzecz ENEA w zakresie obsługi prawnej, reprezentowania i zabezpieczania jej interesów w procesie upublicznienia akcji na GPW oraz zapewnienie jego prawidłowego przeprowadzenia). Wynagrodzenie z tytułu tej umowy miało nie przekroczyć równowartości w złotych polskich kwoty 800 tys. euro. 3. ENEA wywiązała się z obowiązku zapewnienia niezaleŝności pod względem formy prawnej operatorowi systemu dystrybucyjnego działającego w strukturach Spółki, choć w działaniach z tym związanych wystąpiła nieuzasadniona zwłoka. Natomiast Enea Operator Sp. z o.o. (spółka zaleŝna od ENEA) jako wyodrębniony osd nie miał w ocenie NIK właściwie zapewnionej niezaleŝności w rozumieniu art. 9d ustawy z 10 kwietnia 1997 r. Prawo Energetyczne Mimo pisma Podsekretarza Stanu w MSP z dnia 20 lipca 2005 r. o podjęcie prac nad wydzieleniem osd i przekazanie do MSP informacji w tej kwestii w terminie do dnia 31 sierpnia 2005 r., Zarząd Spółki nie był w stanie wskazać kontrolerom dokumentów świadczących o wykonaniu tego polecenia. W listopadzie 2005 r. zawarto porozumienie ze związkami zawodowymi, jednak do jesieni 2006 r. nie podjęto decyzji określających formę i model wydzielenia. Dopiero w ramach realizacji Programu dla elektroenergetyki w listopadzie 2006 r. Zarząd Spółki zarekomendował Zespołowi Sterującemu wariant wydzielenia osd poprzez wniesienie do spółki zaleŝnej aportu w postaci majątku działalności dystrybucyjnej. Zarząd Spółki dopiero w dniu 27 kwietnia 2007 r. podjął uchwałę o modelu wydzielenia. Wniosek do MSP o podjęcie przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwały, akceptującej koncepcję wydzielenia osd, został złoŝony w dniu 9 maja 2007 roku. 10 Dz.U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625 ze zm. 8

9 Działania Spółki związane z wydzieleniem osd były prowadzone nierzetelnie. Nie dochowano terminu wydzielenia osd, określonego w Harmonogramie realizacji Programu dla elektroenergetyki na koniec 2006 r. NIK zauwaŝa przy tym, Ŝe ENEA nie musiała uzgadniać z innymi spółkami modelu wydzielenia osd, gdyŝ w tworzonej grupie kapitałowej była jedna spółka prowadzącą działalność osd Działania Spółki naruszały niezaleŝność Enea Operatora Sp. z o.o. jako osd, wymaganej przez Prawo energetyczne. Według umowy spółki Enea Operatora Sp. z o.o. (tekst jednolity z dnia 5 marca 2008 r.) celem działania Operatora było m.in. przygotowanie i realizacja nowych inwestycji w rozwój źródeł energii odnawialnej oraz eksploatację obiektów odnawialnych źródeł energii ( 5 umowy spółki). Ponadto w przedmiocie działalności wymieniono m.in. doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania oraz działalność komercyjną pozostałą. W opinii NIK taki zakres działalności nie jest związany z dystrybucją energii elektrycznej, dlatego teŝ jest niedopuszczalny na podstawie art. 9d ust. 1 Prawa energetycznego. Uchwałą Nr 999 z dnia 19 grudnia 2007 r. Zarząd ENEA przyjął Zasady współpracy gospodarczej w Grupie Kapitałowej ENEA. Celowość ich przyjęcia uzasadniono wykorzystaniem potencjału spółek zaleŝnych ENEA do zaspokojenia potrzeb rynku zewnętrznego i wewnętrznego oraz uporządkowaniem wzajemnych relacji pomiędzy spółkami. Wskazywano ponadto, iŝ: Spółki prowadzić będą m. in. skoordynowaną politykę marketingową i reklamową, kadrową, w ramach opracowanych strategii, ponadto nie będą mogły konkurować ze sobą, a działać na zasadzie współpracy, wykorzystując efekt skali w realizacji zbliŝonych działań gospodarczych i inwestycyjnych. Tak określone postanowienia ww. dokumentu były sprzeczne z art. 9d ust. 2 pkt 3 i 4 Prawa energetycznego. Osd powinien bowiem mieć m.in. zapewnione prawo podejmowania niezaleŝnych decyzji w zakresie zarządzania majątkiem koniecznym do jego działania, w tym eksploatacji, konserwacji, remontów lub rozbudowy sieci, zaś kierownictwo przedsiębiorstw zintegrowanych pionowo nie powinno wydawać operatorom poleceń dotyczących bieŝącego ich funkcjonowania. Ponadto w dniu 27 lipca 2007 r. zawarto na okres czterech miesięcy umowę nr CRU/9/4995/2007/DO/OO/OS na świadczenie usług w zakresie obsługi klienta przez ENEA Operator Sp. z o.o. na rzecz Spółki. Jej zakres obejmował m.in.: załatwianie reklamacji związanych z realizowanymi umowami, prowadzenie windykacji naleŝności oraz udzielanie informacji dotyczących realizowanej umowy. Oznaczało to prowadzenie przez Enea Operator 9

10 Sp. z o.o. działalności niezwiązanej z wykonywaniem zadań osd, a więc było niezgodne z art. 9d ust. 1 Prawa energetycznego. ZastrzeŜenia co do niezaleŝności Enea Operator Sp. z o.o. jako osd formułował równieŝ Prezes URE 11 [...] 12. Umowa z dnia 27 lipca 2007 r. nie uwzględniała warunków określonych w Wytycznych Dyrekcji Generalnej ds. Energii i Transportu UE z dnia 16 stycznia 2004 r. w kwestii implementacji postanowień dyrektyw 2003/54/WE i 2003/55/WE. Wobec braku zgody Walnego Zgromadzenia Spółki na zawarcie nowej umowy, po wygaśnięciu ww. umowy z końcem listopada 2007 r. do zakończenia kontroli realizowano obsługę klientów bezumownie, co Zarząd Spółki wyjaśnił zobowiązaniami ENEA SA wynikającymi z umów zawartych z klientami Zarząd Spółki odwołał prezesa zarządu oraz członka zarządu Enea Operator Sp. z o.o. bez naleŝytego uzasadnienia, wynikającego z rygorów niezaleŝności osób odpowiedzialnych za zarządzanie osd, określonych w umowie spółki Enea Operator Sp. z o.o. Umowa spółki Enea Operator Sp. z o.o. określała konkretne warunki odwołania z funkcji członka zarządu. Jednak w opinii NIK Zarząd Spółki, podejmując decyzję o odwołaniu dwóch członków zarządu (w tym prezesa) w dniu 9 lipca 2008 r., nie uzasadnił odwołania konkretnymi przesłankami, przywołując jedynie ogólnie brzmiący 13 ust. 2 lit e umowy spółki: niezrealizowanie wyznaczonych celów strategicznych oraz ekonomicznofinansowych. Zarząd Spółki podjął uchwałę, ustanawiającą pełnomocnika do reprezentowania Spółki na zgromadzeniu wspólników Enea Operator Sp. z o.o. i zobowiązującą go do odwołania dwóch członków zarządu. Zarówno w uchwale zarządu, jak i późniejszej uchwale zgromadzenia wspólników nie zawarto merytorycznego uzasadnienia odwołania. RównieŜ w wyjaśnieniach dla kontrolerów NIK nie wskazano konkretnych przyczyn odwołania. W ocenie NIK działanie takie było naduŝyciem interpretacyjnym 13 umowy spółki i niezapewniało właściwej niezaleŝności osd. 4. Spółka wywiązała się w kontrolowanym okresie z obowiązku zakupu energii elektrycznej wytworzonej w odnawialnych źródłach energii (OZE). Nie zrealizowała natomiast wymogów ilościowych w zakresie obowiązkowego wytworzenia lub zakupu 11 Np. w piśmie DPE-47-47/2008/13854/BT z dnia 14 lutego 2008 r. do zarządu ENEA Operator Sp. z o.o. 12 Wyłączono informacje stanowiące tajemnice przedsiębiorstwa. Tajemnica ustawowo chroniona na podstawie art. 5 ust.2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej Dz.U. Nr 112, poz ze zm. w zw. z art. 11 ust.4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji Dz.U. z 2003 r. Nr 153, poz ze zm. Wyłączenie dokonane przez NIK w interesie ENEA SA.) 13 Pismo Prezesa Zarządu Spółki z dnia 7 sierpnia 2008 r. 10

11 energii elektrycznej wytwarzanej w skojarzeniu z ciepłem, co spowodowało konieczność uiszczenia opłaty zastępczej w wysokości tys. zł. Szczegółowy zakres obowiązków, związanych z wytwarzaniem energii z OZE, określono w rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 9 grudnia 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu obowiązku zakupu energii elektrycznej i ciepła wytworzonych w odnawialnych źródłach energii 14, a od dnia 13 stycznia 2006 r. w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 19 grudnia 2005 r. w sprawie szczegółowego zakresu obowiązków uzyskania i przedstawienia do umorzenia świadectw pochodzenia, uiszczenia opłaty zastępczej oraz zakupu energii elektrycznej i ciepła wytworzonych w odnawialnych źródłach energii 15 (utraciło moc z dniem 25 lutego 2008 r.). Spółka spełniła ilościowy wymóg udziału energii pochodzącej z OZE, uzyskując odpowiednie świadectwa pochodzenia. Szczegółowy zakres obowiązków, związanych z wytwarzaniem energii w kogeneracji, określono w rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 9 grudnia 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu obowiązku zakupu energii elektrycznej wytwarzanej w skojarzeniu z wytwarzaniem ciepła 16 (utraciło moc z dniem 24 lutego 2007 r.), a następnie w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 26 września 2007 r. w sprawie sposobu obliczania danych podanych we wniosku o wydanie świadectwa pochodzenia z kogeneracji oraz szczegółowego zakresu obowiązku uzyskania i przedstawienia do umorzenia tych świadectw, uiszczania opłaty zastępczej i obowiązku potwierdzania danych dotyczących ilości energii elektrycznej wytworzonej w wysokosprawnej kogeneracji 17. Minimalny udział ilościowy zakupionej energii elektrycznej ze skojarzonych źródeł energii przyłączonych do sieci lub wytworzonej we własnych skojarzonych źródłach energii i sprzedanej odbiorcom dokonującym zakupu energii elektrycznej na własne potrzeby, w wykonanej całkowitej rocznej sprzedaŝy energii elektrycznej przez dane przedsiębiorstwo energetyczne tym odbiorcom, wynosił: 13,7 % w 2005 r., 15,0 % w 2006 r., 15,2 % w 2007 r. oraz 15,6 % w 2008 r. W I półroczu 2007 r. ENEA zakupiła ,629 MWh energii elektrycznej wytworzonej w kogeneracji, realizując obowiązek na poziomie 88,3% wymaganej ilości energii pochodzącej z kogeneracji. Po 1 lipca 2007 r., kiedy wprowadzono mechanizm realizacji obowiązku poprzez umorzenie świadectw pochodzenia z kogeneracji lub uiszczenia opłaty zastępczej, Spółka uzyskała i umorzyła świadectwa pochodzenia energii z kogeneracji Ŝółtej (wydawanych dla energii wytwarzanej w źródłach opalanych paliwem gazowym lub 14 Dz.U. Nr 267, poz Dz.U. Nr 261, poz ze zm. 16 Dz.U. Nr 267, poz Dz.U. Nr 185, poz. 1314; stosowane z mocą wsteczną od 1 lipca 2007 r. 11

12 o mocy zainstalowanej poniŝej 1 MW) w ilości ,000 MWh, wykonując tę część obowiązku poprzez umorzenie świadectw w 31 %, a takŝe uzyskała i umorzyła świadectwa energii z kogeneracji czerwonej (wydawanych dla energii wytwarzanej w pozostałych źródłach) w ilości ,910 MWh, wykonując tę część obowiązku poprzez umorzenie świadectw w 63 %. Według wyjaśnień Spółki 18 było to spowodowane brakiem moŝliwości nabycia praw majątkowych (brak podaŝy lub nieatrakcyjne warunki sprzedaŝy). Z powodu niezrealizowania ilościowego wymogu za II półrocze 2007 r. ENEA uiściła opłatę zastępczą. Na rok 2008 ENEA zakontraktowała sztuk świadectw pochodzenia energii elektrycznej wytworzonej w kogeneracji. Brakujące ilości ENEA zamierzała, z uwzględnieniem rachunku ekonomicznego, nabyć za pomocą dodatkowych transakcji lub uiścić w terminie do 31 marca 2009 r. opłatę zastępczą. Opłata ta stanowi koszt uzyskania przychodu równowaŝny z kosztem powstałym przy pozyskiwaniu praw majątkowych. 5. ENEA w kontrolowanym okresie osiągała dodatnie wyniki swej działalności, jednak przy zmniejszającym się poziomie zysku na obrocie energią elektryczną. NIK stwierdziła nieprawidłowości w działaniach słuŝb księgowych Spółki. NIK wskazuje takŝe na zmniejszający się poziom realizacji planów inwestycyjnych Spółki W latach Spółka uzyskiwała wzrastający corocznie zysk netto od tys. zł do tys. zł. NaleŜy jednak zauwaŝyć, Ŝe w 2007 r. tak duŝy zysk był spowodowany rozwiązaniem rezerwy na podatek dochodowy odroczony w wysokości tys. zł. Oprócz 2006 roku 19, zysk ze sprzedaŝy Spółki był na zbliŝonym poziomie powyŝej 60 mln zł. W I kwartale 2008 r. Spółka poniosła natomiast stratę na sprzedaŝy ( tys. zł). Istotny wpływ na to miało wydzielenie działalności w zakresie dystrybucji energii. W obszarze podstawowej działalności pozostawionej w Spółce, tj. obrocie energią, ENEA uzyskiwała w kolejnych latach coraz niŝszy zysk (od ,2 tys. zł w 2005 r. do ,5 tys. zł w 2007 r.), a w I kwartale 2008 r. stratę (-2 206,3 tys. zł). Wpływ na tak niekorzystną tendencję miał przede wszystkim wzrost o 84% kosztów uzyskania przychodów (z ,3 tys. zł w 2004 r. do ,7 tys. zł na koniec 2007 r.), a w tym wzrost o 21,6% kosztów zakupu energii do odsprzedaŝy (z ,8 tys. zł w 2004 r. do ,6 tys. zł w 2007 r.). Strata na sprzedaŝy energii elektrycznej w I kw r. spowodowana została kosztami związanymi z umorzeniem świadectw pochodzenia. 18 Pismo Dyrektora Departamentu Handlu ENEA SA Marka Szymankiewicza z dnia 4 kwietnia 2008 r. 19 Zysk w wysokości tys. zł. 12

13 Wzrost kosztów zakupu energii był spowodowany głównie wydzieleniem z dniem 1 lipca 2007 r. ze struktur Spółki działalności dystrybucyjnej i uwzględnieniem w II półroczu 2007 r. kosztów zakupu energii na pokrycie róŝnicy bilansowej. Ponadto w II półroczu 2007 roku wystąpiły po raz pierwszy koszty zakupu usług dystrybucyjnych od ENEA Operator. Jednocześnie, w przychodach ze sprzedaŝy w obrocie zostały wykazane przychody ze sprzedaŝy usług dystrybucyjnych ze względu na świadczenie przez Spółkę usługi kompleksowej sprzedaŝy energii i usług dystrybucyjnych oraz przychody z tytułu sprzedaŝy energii na pokrycie róŝnicy bilansowej dla ENEA Operator. Przychody ze sprzedaŝy usług dystrybucyjnych nie wpływają na poziom wyniku uzyskiwanego w działalności obrotu Wartość aktywów w badanym okresie wzrosła z tys. zł do tys. zł, tj. o 50,8 %. Było to głównie efektem konsolidacji, w ramach której ENEA stała się w 2007 r. akcjonariuszem Elektrowni Kozienice SA. Jednocześnie w badanym okresie zmniejszyła się wartość brutto majątku trwałego Spółki (z tys. zł w dniu 31 grudnia 2005 r. do tys. zł w dniu 31 marca 2008 r.) w wyniku realizacji obowiązku prawnego wydzielenia ze struktury Spółki działalności w zakresie dystrybucji energii. W związku z tym przekazano w 2007 do ENEA Operator Sp. z o.o. majątek związany z dystrybucją energii Nieprawidłowo zostały rozliczone skutki finansowe dotyczące połączenia w 2003 r. Energetyki Poznańskiej S.A. w Poznaniu jako spółki przejmującej oraz Energetyki Szczecińskiej S.A. w Szczecinie, Zielonogórskich Zakładów Energetycznych S.A. w Zielonej Górze, Zakładów Energetycznych Gorzów SA w Gorzowie i Zakładów Energetycznych SA w Bydgoszczy jako spółek przejmowanych. W sprawozdaniu finansowym za 2003 r. podwyŝszono wartość rzeczowych składników majątku trwałego o ,3 tys. zł w związku z ich wyceną do wartości godziwej. Decyzja Zarządu Spółki była niezgodna z art. 44c ust.2 ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. 20 stanowiącym, Ŝe łączenie się spółek rozlicza się i ujmuje w księgach rachunkowych spółki, na którą przechodzi majątek łączących się spółek, w tym takŝe nowej spółki powstałej w wyniku połączenia, metodą łączenia udziałów 21. Sprawozdanie finansowe za 2003 r. podlegało badaniu przez BDO Polska Sp. z o.o., a sposób rozliczenia transakcji nie był w 2003 r., w Ŝaden sposób kwestionowany przez audytora. Biorąc to pod uwagę, Zarząd ENEA postanowił sporządzić sprawozdanie finansowe za 2004 r. według takich samych zasad jak sporządził sprawozdanie finansowe za 20 Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694 ze zm. 21 Brzmienie ust. 2 art. 44 ust. c ustawy o rachunkowości do r. 13

14 2003 r. W związku z tym, Ŝe audytor w 2004 r. zakwestionował swoje wcześniejsze podejście, Walne Zgromadzenie Wspólników podjęło w 2005 r. uchwałę o zmianie stosowanych zasad rachunkowości i przyjęcie MSSF UE jako zasad rachunkowości stosowanych przez Spółkę. W związku z powyŝszym, wszelkie korekty dotyczące przekształcenia sprawozdań finansowych, sporządzanych dotychczas według ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, do zgodności z wymaganiami MSSF UE były ewidencjonowane w opracowanych w tym celu arkuszach Excel. Korekty te zostały przeniesione do systemu SAP po ukończeniu prac dostosowawczych systemu z dniem 30 czerwca 2007 roku. NajwyŜsza Izba Kontroli nie neguje faktu, Ŝe Spółka prezentując od 2005 r. sprawozdania finansowe zgodnie z MSR 22 miała prawo podwyŝszyć wartość majątku trwałego do wartości godziwej ustalonej w 2003 r. i potwierdzonej wyceną na 31 grudnia 2004 roku NajwyŜsza Izba Kontroli zauwaŝa brak porównywalności wyniku finansowego za rok 2004, w którym nie wykazano utworzenia rezerwy na podatek odroczony ( tys. zł w korespondencji z kontem 930) związany z ustaleniem wartości godziwej środków trwałych, z wynikiem finansowym za rok 2007, w którym wykazano rozwiązanie rezerwy na podatek odroczony ( tys. zł w korespondencji z kontem 860) dotyczący podwyŝszenia wartości środków trwałych w roku W latach systematycznie spadały nakłady inwestycyjne na rozwój działalności koncesjonowanej, tj. inwestycji sieciowych, infrastruktury dla wspomagania dystrybucji, zakup gotowych dóbr oraz wykup gruntów. Nakłady inwestycyjne wyniosły w kolejnych latach tys. zł (101,1 % planu), tys. zł (95,9 %) i tys. zł (67,8 %). Równocześnie wzrastał stan wolnych środków pienięŝnych na rachunkach bankowych ENEA z tys. w 2005 r. do tys. zł w 2007 r. W badanym okresie długość linii energetycznych wzrosła ze km do km, tj. o 1%. ObniŜenie wskaźnika wykonania przez Spółkę planu inwestycyjnego w 2007 r. wynikało bezpośrednio z wydzielenia z dniem 1 lipca 2007 roku ze struktur Spółki Operatora Systemu Dystrybucyjnego (ENEA Operator) NIK wskazuje na zakres świadczeń na rzecz pracowników jako czynnik, ograniczający zdolność Spółki do konkurencji na rynku energii. 22 Międzynarodowe Standardy Rachunkowości, Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej oraz związane z nimi interpretacje ogłoszone w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej. 14

15 Takie ograniczenie stanowią niektóre z postanowień porozumień, zawartych przez Zarząd Spółki ze związkami związkowymi. W Spółce obowiązywało m.in. porozumienie z dnia 18 grudnia 2002 r. o objęciu pracowników gwarancjami zatrudnienia uwzględniając zawarte aneksy gwarancje zatrudnienia do dnia 31 grudnia 2018 r. objęły wszystkich pracowników zatrudnionych w grupie kapitałowej ENEA przed dniem 29 czerwca 2007 r. Dodatkowo gwarancje zatrudnienia będą przedłuŝone w stosunku do pracowników, którym będzie brakować nie więcej niŝ 4 lata do spełnienia przesłanek uprawniających ich do nabycia prawa do emerytury. Ponadto pracodawca jest obowiązany zatrudnić zdolnego do pracy członka rodziny lub opiekuna rodziny pracownika, który uległ w pracy lub w drodze do pracy, wypadkowi śmiertelnemu lub powodującemu trwałą niezdolność do pracy. Na niekorzystny dla Spółki wpływ ww. kwestii wskazywano w dokumentach strategicznych Spółki, np. w Strategii do roku 2007 (opracowanie z października 2003 r.), dostrzegając ograniczenia motywacyjne wynikające z istniejących układów zbiorowych. Biorąc pod uwagę powyŝsze oceny i uwagi, na podstawie art. 60 ust. 2 ustawy o NIK, NajwyŜsza Izba Kontroli wnosi o podjęcie działań, zapewniających spółce Enea Operator Sp. z o.o. jako operatorowi systemu dystrybucyjnego wszelkie standardy niezaleŝności. NajwyŜsza Izba Kontroli Departament Gospodarki, Skarbu Państwa i Prywatyzacji, na podstawie art. 62 ust. 1 ustawy o NIK, zwraca się do Zarządu Spółki o nadesłanie, w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia, informacji o sposobie wykorzystania uwag i wykonania wniosku oraz o podjętych działaniach lub o przyczynach niepodjęcia tych działań. Stosownie do art. 61 u st. 1 ustawy o NIK, w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego, przysługuje Zarządowi Spółki prawo zgłoszenia do dyrektora Departamentu Gospodarki, Skarbu Państwa i Prywatyzacji NIK umotywowanych zastrzeŝeń w sprawie ocen, uwag i wniosku, zawartych w tym wystąpieniu. W razie zgłoszenia zastrzeŝeń, termin nadesłania informacji, o której wyŝej mowa, liczy się stosownie do art. 62 ust. 2 ustawy o NIK od dnia otrzymania ostatecznej uchwały w sprawie powyŝszych zastrzeŝeń. Dyrektor Departamentu Gospodarki, Skarbu Państwa i Prywatyzacji ( - ) Andrzej Otrębski 15

ROZWÓJ I WYKORZYSTANIE ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII ELEKTRYCZNEJ

ROZWÓJ I WYKORZYSTANIE ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII ELEKTRYCZNEJ Nr ewid. 45/2012/P/11/044/KGP KGP-4101-02-00/2011 Informacja o wynikach kontroli ROZWÓJ I WYKORZYSTANIE ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII ELEKTRYCZNEJ MARZEC 2 01 1 MISJĄ Najwyższej Izby Kontroli jest dbałość

Bardziej szczegółowo

POLIMEX-MOSTOSTAL S.A. (spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 22460)

POLIMEX-MOSTOSTAL S.A. (spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 22460) POLIMEX-MOSTOSTAL S.A. (spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 22460) Ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie 416.666.666

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY. CP Energia Spółka Akcyjna. z siedzibą w Warszawie ul. Królewska 16 00-103 Warszawa, www.cpenergia.pl

PROSPEKT EMISYJNY. CP Energia Spółka Akcyjna. z siedzibą w Warszawie ul. Królewska 16 00-103 Warszawa, www.cpenergia.pl PROSPEKT EMISYJNY CP Energia Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ul. Królewska 16 00-103 Warszawa, www.cpenergia.pl sporządzony w związku z ofertą publiczną 3.000.000 Akcji Serii G z wyłączeniem prawa

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY AKCJI. BBI ZENERIS Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A. związany z ubieganiem się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym

PROSPEKT EMISYJNY AKCJI. BBI ZENERIS Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A. związany z ubieganiem się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym PROSPEKT EMISYJNY AKCJI BBI ZENERIS Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A. z siedzibą w Poznaniu związany z ubieganiem się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym Akcji serii B OFERUJĄCY Niniejszy Prospekt

Bardziej szczegółowo

Prezes Urzędu Regulacji Energetyki INFORMACJA

Prezes Urzędu Regulacji Energetyki INFORMACJA Prezes Urzędu Regulacji Energetyki INFORMACJA DLA WYTWÓRCÓW I INNYCH PODMIOTÓW WCHODZĄCYCH W SKŁAD GRUP KAPITAŁOWYCH O SZCZEGÓŁOWYM ZAKRESIE I SPOSOBIE PRZEKAZYWANIA INFORMACJI I DANYCH NIEZBĘDNYCH DO

Bardziej szczegółowo

Dokument Informacyjny Spółki Rocca S.A. z siedzibą w Słubicach

Dokument Informacyjny Spółki Rocca S.A. z siedzibą w Słubicach Dokument Informacyjny Spółki Rocca S.A. z siedzibą w Słubicach Sporządzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii A i akcji serii B do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako alternatywny system obrotu

Bardziej szczegółowo

DOM AUKCYJNY ABBEY HOUSE SPÓŁKA AKCYJNA

DOM AUKCYJNY ABBEY HOUSE SPÓŁKA AKCYJNA DOKUMENT INFORMACYJNY SPÓŁKI DOM AUKCYJNY ABBEY HOUSE SPÓŁKA AKCYJNA sporządzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii A oraz akcji serii B do obrotu na NewConnect prowadzonym jako alternatywny system obrotu

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2012

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2012 Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2012 Katowice, Marzec 2013r. SPIS TREŚCI 1 Wstęp.... 3 2 Informacja o kadencji Rady Nadzorczej i kolejnym roku działalności w kadencji.... 3

Bardziej szczegółowo

Informacja o wynikach kontroli realizacji postanowień ustawy o działalności ubezpieczeniowej w zakresie ochrony osób ubezpieczonych

Informacja o wynikach kontroli realizacji postanowień ustawy o działalności ubezpieczeniowej w zakresie ochrony osób ubezpieczonych NAJWYśSZA IZBA KONTROLI DEPARTAMENT BUDśETU I FINANSÓW KBF-41024/03 Nr ewid. 133/2004/P03027/KBF Informacja o wynikach kontroli realizacji postanowień ustawy o działalności ubezpieczeniowej w zakresie

Bardziej szczegółowo

SELENA FM S.A. Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej SELENA w okresie 01.01.2008 31.12.2008 r.

SELENA FM S.A. Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej SELENA w okresie 01.01.2008 31.12.2008 r. SELENA FM S.A. 53-611 Wrocław, ul. Strzegomska 2-4 Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej SELENA w okresie 01.01.2008 31.12.2008 r. Wrocław, kwiecień 2009 r. Spis treści I. Informacje ogólne 3 II.

Bardziej szczegółowo

NADZÓR NAD PUBLICZNYM OBROTEM INSTRUMENTAMI FINANSOWYMI

NADZÓR NAD PUBLICZNYM OBROTEM INSTRUMENTAMI FINANSOWYMI KBF-4101-07-00/2014 Nr ewid. 71/2015/P/14/012/KBF Informacja o wynikach kontroli NADZÓR NAD PUBLICZNYM OBROTEM INSTRUMENTAMI FINANSOWYMI DEPARTAMENT BUDŻETU i FINANSÓW MARZEC 2 01 1 MISJĄ Najwyższej Izby

Bardziej szczegółowo

Dokument Rejestracyjny. Get Bank S.A.

Dokument Rejestracyjny. Get Bank S.A. Dokument Rejestracyjny Get Bank S.A. Niniejszy dokument stanowi część trzyczęściowego prospektu emisyjnego sporządzonego na potrzeby (i) ubiegania się przez Emitenta o dopuszczenie Akcji Istniejących do

Bardziej szczegółowo

Dokument Informacyjny

Dokument Informacyjny Dokument Informacyjny GUARDIER SPÓŁKA AKCYJNA SPORZĄDZONY NA POTRZEBY WPROWADZENIA AKCJI SERII A, B DO OBROTU NA RYNKU NEWCONNECT PROWADZONYM JAKO ALTERNATYWNY SYSTEM OBROTU PRZEZ GIEŁDĘ PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH

Bardziej szczegółowo

ENERGA S.A. Prospekt został zatwierdzony przez KNF w dniu 17 stycznia 2014 roku

ENERGA S.A. Prospekt został zatwierdzony przez KNF w dniu 17 stycznia 2014 roku ENERGA S.A. (spółka akcyjna z siedzibą w Gdańsku przy al. Grunwaldzkiej 472, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000271591) Ubieganie się o dopuszczenie

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI GRUPA DUON S.A. W 2014 ROKU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI GRUPA DUON S.A. W 2014 ROKU SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI GRUPA DUON S.A. W 2014 ROKU Wysogotowo, 13 marca 2015 r. Sprawozdanie Zarządu z działalności spółki Grupa DUON S.A. w 2013 roku Spis treści O GRUPIE DUON... 3

Bardziej szczegółowo

POLSKIE KOLEJE PAŃSTWOWE S.A. DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO

POLSKIE KOLEJE PAŃSTWOWE S.A. DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO POLSKIE KOLEJE PAŃSTWOWE S.A. DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO Wytyczne w sprawie sporządzania sprawozdania finansowego za rok 2014 dla Spółek Grupy PKP oraz spółek, w których PKP S.A. dysponuje bezpośrednio

Bardziej szczegółowo

Prospekt emisyjny akcji spółki FAM Technika Odlewnicza S.A.

Prospekt emisyjny akcji spółki FAM Technika Odlewnicza S.A. Prospekt emisyjny akcji spółki FAM Technika Odlewnicza S.A. Niniejszy prospekt został sporządzony w związku z: zamiarem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA PPWK S.A. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2008 R. I ZA PÓŁ ROKU ZAKOŃCZONE 30 CZERWCA 2008 PSR 30-06

GRUPA KAPITAŁOWA PPWK S.A. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2008 R. I ZA PÓŁ ROKU ZAKOŃCZONE 30 CZERWCA 2008 PSR 30-06 GRUPA KAPITAŁOWA PPWK S.A. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2008 R. I ZA PÓŁ ROKU ZAKOŃCZONE 30 CZERWCA 2008 PSR 30-06 06-2008 Zawartość Raportu: Wybrane Dane Finansowe Skonsolidowane

Bardziej szczegółowo

Dokument Informacyjny Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna

Dokument Informacyjny Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna sporządzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii B1 i C do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako alternatywny system obrotu przez Giełdę

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY

JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY KOFOLA S.A. 2014 JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY SPÓŁKI KOFOLA S.A. ZA OKRES 12 M-CY KOŃCZĄCY SIĘ 31 GRUDNIA 2014 SPIS TREŚCI 1 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI KOFOLA S.A....

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY. Data zatwierdzenia: 5 LUTEGO 2008 r. OFERUJĄCY: INTERNETOWY DOM MAKLERSKI SPÓŁKA AKCYJNA

PROSPEKT EMISYJNY. Data zatwierdzenia: 5 LUTEGO 2008 r. OFERUJĄCY: INTERNETOWY DOM MAKLERSKI SPÓŁKA AKCYJNA PROSPEKT EMISYJNY SPORZĄDZONY W ZWIĄZKU Z PUBLICZNĄ OFERTĄ AKCJI SERII C ORAZ UBIEGANIEM SIĘ O WPROWADZENIE DO OBROTU GIEŁDOWEGO PRAW POBORU AKCJI SERII C, PRAW DO AKCJI SERII C ORAZ AKCJI SERII C SANWIL

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ARTERIA SPÓŁKA AKCYJNA NA DZIEŃ I ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2012 ROKU

SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ARTERIA SPÓŁKA AKCYJNA NA DZIEŃ I ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2012 ROKU SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ARTERIA SPÓŁKA AKCYJNA NA DZIEŃ I ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2012 ROKU Zawierający: 1. Pismo Prezesa Zarządu Arteria S.A. spółki

Bardziej szczegółowo

NFI Magna Polonia S.A.

NFI Magna Polonia S.A. OKŁADKA PROSPEKT EMISYJNY SPÓŁKI NFI Magna Polonia S.A. Dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym: - 61.896.667 akcji zwykłych na okaziciela serii B, - 12.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C.

Bardziej szczegółowo

PROPOZYCJA NABYCIA OBLIGACJI NA OKAZICIELA SERII K/2011 SPÓŁKI. M.W. Trade S.A. www.mwtrade.pl W TRYBIE OFERTY PUBLICZNEJ

PROPOZYCJA NABYCIA OBLIGACJI NA OKAZICIELA SERII K/2011 SPÓŁKI. M.W. Trade S.A. www.mwtrade.pl W TRYBIE OFERTY PUBLICZNEJ PROPOZYCJA NABYCIA OBLIGACJI NA OKAZICIELA SERII K/2011 SPÓŁKI M.W. Trade S.A. www.mwtrade.pl W TRYBIE OFERTY PUBLICZNEJ Minimalna kwota inwestycji: 225.000 złotych OFERUJĄCY: Data sporządzenia: 5 października

Bardziej szczegółowo

Dokument Ofertowy. Kredyt Inkaso S.A.

Dokument Ofertowy. Kredyt Inkaso S.A. Dokument Ofertowy Kredyt Inkaso S.A. ul. Okrzei 32, 22-400 Zamość www.kredytinkaso.pl Niniejszy Dokument Ofertowy został sporządzony zgodnie z przepisami Rozporządzenia Komisji (WE) nr 809/2004 oraz innymi

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A Załącznik do uchwały Rady Nadzorczej PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. nr 75/IX/2013 z dnia 4 kwietnia 2013 r. SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A. Z OCENY SYTUACJI SPÓŁKI W

Bardziej szczegółowo

Uzasadnienie. Część ogólna

Uzasadnienie. Część ogólna Uzasadnienie Część ogólna Projektowana ustawa - Prawo energetyczne ma na celu uporządkowanie oraz uproszczenie obwiązujących przepisów, wprowadzenie nowatorskich rozwiązań podyktowanych rozwojem rynku

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 MARCA 2014 ROKU

SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 MARCA 2014 ROKU SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 MARCA 2014 ROKU 15 maja 2014 r. 2 Spis treści 1. Informacje ogólne... 11 2. Zasady przyjęte przy sporządzaniu raportu śródrocznego

Bardziej szczegółowo

PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok 2014

PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok 2014 PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok 2014 zakończony dnia roku zgodne z MSSF UE (w mln złotych) zakończony dnia 31 marca 2014 roku zgodne z MSSF (w tysiącach

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności IPO Doradztwo Kapitałowe S.A. za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku

Sprawozdanie Zarządu z działalności IPO Doradztwo Kapitałowe S.A. za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku Sprawozdanie Zarządu z działalności IPO Doradztwo Kapitałowe S.A. za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku Warszawa, dn. 25 maja 2015 r. Spis treści 1 Wprowadzenie... 4 1.1 Podstawowe informacje

Bardziej szczegółowo