Od złożoności do orientacji na klienta

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Od złożoności do orientacji na klienta"

Transkrypt

1 IBM Global Business Services Executive report Od złożoności do orientacji na klienta Dzięki prostym, inteligentnym usługom Bankowość

2 IBM Institute for Business Value IBM Global Business Services, za pośrednictwem instytutu IBM Institute for Business Value, przygotowuje oparte na faktycznych danych strategiczne analizy przeznaczone dla kadry kierowniczej wyższego szczebla. Koncentrują się one na kluczowych zagadnieniach związanych z sektorem publicznym i prywatnym. Niniejsze opracowanie oparte jest na dogłębnej analizie przeprowadzonej przez zespół badawczy Instytutu. Stanowi element stałego zaangażowania IBM Global Business Services w proces tworzenia analiz i opinii umożliwiających przedsiębiorstwom osiąganie wartości biznesowej. Aby uzyskać więcej informacji, prosimy o wysłanie wiadomości na adres Inne opracowania instytutu IBM Institute for Business Value można znaleźć w serwisie ibm.com/iibv

3 Wprowadzenie Autorzy: Srini Giridhar, David Notestein, Shanker Ramamurthy i Likhit Wagle Niemal 90% przedstawicieli banków, którzy wzięli udział w naszym badaniu wierzy, że podważanie status quo jest niezbędne do uzyskania wzrostu zyskowności. Banki przyszłości muszą być w większym stopniu skoncentrowane na kliencie poprzez przeprowadzanie złożonych analiz pozwalających usprawnić mechanizmy zarządzania ryzykiem i określania cen, zwiększyć wydajności poszczególnych kanałów i tym samym doprowadzić do wzrostu zadowolenia klientów. Równocześnie banki działające na dojrzałych rynkach powinny dążyć do ograniczenia złożoności operacyjnej. Według naszych oszacowań nadmierna złożoność operacyjna generuje koszty w wysokości 200 miliardów USD rocznie. 1 Na rynkach wschodzących wartość aktywów rośnie co roku niemal o 900 miliardów USD. Dlatego tak ważne jest, aby banki skoncentrowały się na usługach wealth management, rozwijaniu innowacyjności oraz dotarciu do tych, którzy jeszcze nie zostali objęciu usługami bankowymi. 2 Aby wzrastać i rozwijać się w nieustannie zmieniającym się świecie, banki również muszą wprowadzać zmiany. Instytucje bankowe powinny wykroczyć poza problemy nadmiernej autonomizacji jednostek organizacyjnych, złożoności infrastruktury oraz innych ograniczeń w kierunku działalności zorientowanej na klienta. W jaki sposób banki mogą przejść transformację dla nowego jutra? Na podstawie najnowszych badań sektora bankowego, ankiet i wywiadów możemy stwierdzić, że stosowanie zaawansowanych analiz stanowi główny czynnik wyróżniający (patrz ramka: Metodologia badań). Banki dysponujące odpowiednią wiedzą będą mogły na bieżąco dostosowywać swoje usługi i sieci dystrybucji do zmieniających się potrzeb klientów. Aby osiągnąć sukces na dynamicznie zmieniającym się rynku, banki powinny nie tylko unikać przedsięwzięć charakteryzujących się nadmiernym ryzykiem, ale również obudować i wzmocnić zaufanie i pozytywne nastawienie klientów. Wnioski te stanowią naturalną konsekwencję naszych wcześniejszych badań dotyczących globalizacji, symplifikacji działania oraz specjalizacji. 3 Kolejnym istotnym elementem jest konieczność uwzględnienia wskaźników leżących u podstaw ekonomii zarówno w przypadku dojrzałych, jak i wschodzących rynków. Dla przykładu banki funkcjonujące na dojrzałych rynkach muszą uwzględnić koszty związane ze złożonością operacyjną. Szacujemy, że wynoszą one nawet 200 miliardów USD rocznie i powodują ograniczenie zysków brutto o prawie 20%. 4 Z drugiej strony rozwój firm, a tym samym wysokość zysków osiąganych przez banki na nowych rynkach, są uzależnione od podejścia tych instytucji do wykluczenia finansowego i do osób nieobjętych w dostatecznym stopniu usługami bankowymi. Istotny jest także lukratywny rynek usług wealth management, którego wartość wzrasta o 900 miliardów USD rocznie. 5 Uważamy, że banki działające na rynkach wschodzących, które inwestują w analizę potrzeb klientów, mogą potencjalnie zwiększyć wartość usług w zakresie wealth management średnio o 150 milionów USD rocznie w ciągu najbliższych kilku lat. 6

4 2 Od złożoności do orientacji na klienta Obecnie, w porównaniu do przeszłości, przyglądamy się z większą uwagą poszczególnym procesom i obszarom działalności przedsiębiorstwa. Jeśli nasze produkty lub usługi powodują zwiększenie ryzyka bądź nie spełniają ścisłych reguł dotyczących kosztów kapitału, rezygnujemy z nich. Senior Executive, przedstawiciel uniwersalnego banku komercyjnego, Ameryka Północna. Banki, koncentrując się na fundamentalnych czynnikach rynku, powinny przeprowadzać analizy pod kątem: optymalizacji poziomu ryzyka poprzez wykorzystanie dostępnych informacji; zwiększenia przychodów dzięki zorientowaniu na klienta wsparciu działalności operacyjnej poprzez zarządzaniem kosztami i złożonością. Metodologia badań Dla celów niniejszego raportu IBM Institute for Business Value nawiązał współpracę z ośrodkiem analitycznym Economist Intelligence Unit. W globalnym badaniu wzięło udział 200 największych instytucji bankowych wybranych według wartości kapitału podstawowego. 28% uzyskanych odpowiedzi pochodziło z Ameryki Północnej i Południowej, 36% z Europy, a kolejne 36% z Azji i Australii. Przeprowadzono także wywiady z około 50 przedstawicielami kadry kierowniczej z sektora bankowego oraz wykonano dodatkowe prace analityczne. Ich celem było opracowanie modeli ilościowych 200 największych banków bazujących na informacjach finansowych zebranych w ciągu ostatnich pięciu lat. Bankowy ekosystem Tradycyjny system bankowy, według naszej definicji, obejmuje instytucje przyjmujące depozyty i świadczące usługi finansowe dla klientów detalicznych oraz instytucjonalnych. W ramach tego systemu dzielimy przedsiębiorstwa na trzy kategorie: Banki uniwersalne to duże banki o zasięgu globalnym, które przeważnie prowadzą rozbudowaną działalność w co najmniej 12 krajach lub regionach handlowych i posiadają aktywa o wartości co najmniej 800 mld USD. Takie banki uzyskują ponad 2-2,5% swoich przychodów w każdym z krajów (lub regionów handlowych), w których prowadzą działalność. Tworzą, obsługują i oferują różnorodne produkty skierowane do wielu segmentów klientów w skali globalnej. Banki międzynarodowe i krajowe to banki prowadzące rozbudowaną działalność w co najwyżej 11 krajach, posiadające aktywa o wartości od 250 do 800 mld USD i uzyskujące 50% przychodów w swoim kraju macierzystym. Tworzą, obsługują i oferują rozbudowany zestaw produktów skierowanych do wielu segmentów klientów w ramach danego kraju lub regionu handlowego. Banki wyspecjalizowane i regionalne to instytucje bankowe działające w co najmniej jednym kraju, posiadające aktywa o wartości nie przekraczającej 250 mld USD i uzyskujące 75% swoich przychodów w jednym lub dwóch krajach czy obszarach działalności. Tworzą, obsługują i oferują wyspecjalizowany zestaw produktów w ramach niewielkiego regionu geograficznego.

5 IBM Global Business Services 3 Świat dzisiaj Obecna sytuacja gospodarcza charakteryzuje się mnogością prognoz dotyczących wzrostu gospodarczego i poziomu inflacji. Obecnie motorem ogólnoświatowego wzrostu są rynki wschodzące, w przypadku których w roku 2010 odnotowano średni wzrost PKB rzędu 6%, co znacznie przekracza osiąganą na dojrzałych rynkach wartość 2%. 7 Na rynkach wschodzących dużo bardziej prawdopodobne jest również wystąpienie wzrostu gospodarczego i czynników inflacyjnych, a także rozwój segmentu osób zamożnych i występowanie zjawiska wykluczenia finansowego jak również dużej grupy osób nieobjętych w dostatecznym stopniu usługami bankowymi. Dojrzałe rynki mogą z kolei borykać się z niskim wzrostem i niską inflacją, połączonymi z rosnącym zadłużeniem, deficytem i obniżeniem poziomu dźwigni finansowej. Interwencje rządowe podjęte na wielu takich rynkach umożliwiły wprawdzie wyjście z kryzysu finansowego, jednak wiele państw zachodnich boryka się obecnie z kryzysem fiskalnym. W roku 2010 wartość długu publicznego w stosunku do PKB w przypadku Wielkiej Brytanii i Niemiec przekroczyła 80%, zaś w przypadku Stanów Zjednoczonych 60%. 8 Jednocześnie zadłużenie gospodarstw domowych w stosunku do wartości dochodu rozporządzalnego zbliżyło się do 150% w Stanach Zjednoczonych i przekroczyło 140% w Wielkiej Brytani. 9 Dodatkowo rządy krajów dotkniętych deficytem budżetowym konkurują z bankami w pozyskiwaniu lokat i oszczędności konsumentów. W rezultacie banki muszą wykazać się innowacyjnością i zwiększyć atrakcyjność swojej oferty depozytowej. W tych wyjątkowych warunkach ekonomicznych 200 największym bankom udało się powrócić do poziomu dochodów sprzed kryzysu finansowego, podczas gdy ich zyski i stopa zwrotu z aktywów uplasowały się niżej. W porównaniu z rekordowymi wynikami z roku 2007 ich zyski spadły o 15 do 20 procent w całym sektorze. 10 Ponadto w wielu krajach występują problemy z finansowaniem banków w wyniku nieodpowiednich okresów wymagalności pożyczek krótkoterminowych i kredytów długoterminowych. Co za tym idzie, wiele banków zmaga się z kryzysem finansowania jego rozmiar szacuje się na niemal 1 bilion USD rocznie w ciągu najbliższych pięciu lat. 11 Równocześnie pojawia się wiele nowych przepisów związanych z wyższymi wymaganiami dotyczącymi kapitału i płynności. W konsekwencji większość banków będzie musiała w ciągu najbliższych kilku lat zwiększyć swój kapitał, ustabilizować finansowanie i poprawić płynność. Wszystkie wymienione czynniki mają wpływ na zyskowność. W obliczu opisanych wyzwań banki zarówno na rynkach wschodzących, jak i rynkach dojrzałych zmuszone będą przeprowadzić transformację działalności operacyjnej w celu osiągnięcia zysków w przyszłości. Jednym z celów badań było ustalenie rodzaju i kierunków tej transformacji, dlatego zadaliśmy przedstawicielom sektora bankowego pytanie o to, które z atrybutów są według nich najbardziej istotne z punktu widzenia wartości oferowanej akcjonariuszom. Jako cztery najważniejsze obszary wymieniono skuteczne zarządzanie ryzykiem, wysoką jakość obsługi klienta, zarządzanie kapitałem i efektywność kosztową. W przypadku obu rynków, zarządzanie ryzykiem okazało się najistotniejszym elementem (patrz rys. 1). Atrybuty najważniejsze z punktu widzenia wartości oferowanej akcjonariuszom Rynki wschodzące i dojrzałe 58% 54% Zarządzanie ryzykiem 43% 31% Obsługa klientów Rynki dojrzałe Rynki wschodzące 39% 38% 35% 34% Kapitał Koszty Uwagi: n=235; pokazano cztery najczęstsze odpowiedzi; zadane pytanie: Jakie atrybuty uważają Państwo za najistotniejsze z punktu widzenia wartości oferowanej akcjonariuszom Państwa instytucji finansowej w ciągu trzech najbliższych lat? Można wybrać maksymalnie trzy atrybuty. Źródło: Raport IBM Institute for Business Value/Economist Intelligence Unit Business Analytics in Banking Survey Rysunek 1: Przedstawiciele banków z całego świata uważają zarządzanie ryzykiem za najistotniejszy element z punktu widzenia wartości oferowanej akcjonariuszom.

6 4 Od złożoności do orientacji na klienta Badanie pokazuje także, że większość przedstawicieli banków zdaje sobie sprawę z konieczności wprowadzania zmian jedynie niecałe 10% ankietowanych wskazało, że zachowanie stanu obecnego jest jedną z możliwości uzyskania zysków w przyszłości. Jednak około 90% ankietowanych oczekuje stopniowego wprowadzania zmian lub dokonania całkowitej transformacji. Większość przedstawicieli rozumie, że zachowanie statusu quo nie jest dłużej realne. By jednak rzeczywiście i aktywnie wdrożyć niezbędne zmiany, konieczne jest uzyskanie odpowiedniej wiedzy analitycznej w celu skuteczniejszego zarządzania ryzykiem oraz wypracowania kompleksowego podejścia do klientów przy jednoczesnym zarządzaniu kosztami i złożonością. Wykorzystanie informacji i obniżenie ryzyka Banki stale mają do czynienia z różnymi aspektami ryzyka związanymi z przestępstwami finansowymi, działalnością operacyjną, nadzorem i zgodnością z przepisami. Tym samym udoskonalenie technik zarządzania ryzykiem polegające na eliminacji odseparowanych obszarów działalności, zwiększeniu przejrzystości i wdrożeniu spójnych procedur zarządzania ryzykiem, niemal zawsze stanie się koniecznością w sektorze bankowym. Ryzyko finansowe: Przygotowując się na wprowadzenie nowych przepisów zaostrzających wymagania dotyczące kapitału, wiele banków powiększyło swoją bazę kapitałową. Ponadto wartości aktywów 200 największych banków wzrosły od swojej minimalnej wartości z 2008 roku o ponad 5%, osiągając prawie 82 biliony USD. Jednak 30 największych banków zwiększyło wielkość swoich aktywów już po kryzysie. 12 Co więcej, w przypadku wielu państw wartość aktywów bankowych ponad dwukrotnie przekracza wielkość PKB (patrz rys. 2). 13 W efekcie niektóre spośród największych banków stały się jeszcze większe, co spowodowało wzrost ryzyka systemowego. Aktywa bankowe jako procent PKB w latach % 700% 600% 500% 400% 300% 200% 100% Szwajcaria 2008 Wielka Brytania 2009 Francja Australia Hiszpania Niemcy Kanada Japonia Stany Zjednoczone Uwaga: PKB kraju stanowiącego siedzibę banku. Źródła: Global Financial Stability Report (Raport dotyczący globalnej stabilności finansowej), Międzynarodowy Fundusz Walutowy, październik 2010 r.; analiza IBM Institute for Business Value. Rysunek 2: Aktywa banków w wielu krajach znacznie przekraczają wartość produktu krajowego brutto.

7 IBM Global Business Services 5 Przestępstwa finansowe: Oszustwa bankowe wciąż stanowią problem. Niektóre rodzaje przestępstw stają się coraz bardziej rozpowszechnione, a zarazem bardziej wyrafinowane. Ich liczba gwałtownie rośnie. Według raportu organizacji American Bankers Association z 2009 roku dotyczącego oszustw związanych z rachunkami depozytowymi, liczba przestępstw z użyciem kart płatniczych spowodowanych naruszeniem bezpieczeństwa danych, fałszowaniem danych i wyłudzaniem informacji, zwiększyła się dwukrotnie w ciągu ostatnich dwóch lat. W przypadku kart debetowych wchodzą w grę kwoty rzędu 788 milionów USD. 14 Skutkiem tych działań jest rokroczny wzrost nakładów ponoszonych przez banki na zapobieganie oszustwom. Ryzyko operacyjne: Banki z różnych krajów są ze sobą coraz ściślej powiązane. Efektem globalizacji i nieprzerwanego prowadzenia operacji finansowych jest wzrost łącznej liczby i wartości transakcji. Wartość średniego dziennego obrotu jedynie na globalnym rynku walutowym wzrosła do 4 bilionów USD. 15 Równolegle rośnie wartość transakcji płatniczych i debetowych. Skutkuje to wzrostem wymagań dotyczących mocy obliczeniowej systemów, a zarazem zwiększeniem ryzyka awarii. Nadzór i zgodność z przepisami: Coraz większa liczba przepisów reguluje funkcjonowanie banków. W samych Stanach Zjednoczonych w drugiej połowie 2010 roku 11 różnych urzędów prowadziło prace nad 70 nowymi projektami. Uruchomiono także 240 procesów legislacyjnych. 16 W niektórych regionach Europy funkcjonuje wiele różnych przepisów obejmujących wiele jurysdykcji. Duch i litera prawa często są ze sobą zgodne, jednak sposób wdrożenia procedur w praktyce zależny jest od konkretnego kraju. Większość instytucji finansowych nie jest dobrze przygotowana do zapewnienia zgodności działalności operacyjnej z przepisami. Według najnowszych badań niemal 80% firm z sektora finansowego przyznaje, że nie wprowadziły zintegrowanych mechanizmów nadzoru, zarządzania ryzykiem i procesów zachowania zgodności z przepisami. 17 Ryzyko i dochód Banki powinny w większym stopniu zwracać uwagę na zagadnienia związane z ryzykiem i stworzyć mechanizmy analityczne, umożliwiające optymalizację ryzyka i osiąganych zysków. Ze źródłami dochodu charakteryzującymi się wysokim stopniem ryzyka może wiązać się niestabilność dochodów, gdyż istnieje możliwość uzyskania znacznych zysków, ale i poniesienie dużych strat. Obniżenie profilu ryzyka banku spowodowane zmniejszeniem udziału ryzykownych przedsięwzięć ma jednak wpływ na potencjalne przychody i zyski. Szacujemy, że w celu zachowania zysków na tym samym poziomie na każdy procent redukcji dochodów pochodzących z takich źródeł należy ponad dwukrotnie (lub nawet trzykrotnie) zwiększyć dochody ze źródeł niskiego ryzyka. Dzięki analizie ryzyka banki są w stanie uzyskać bardziej szczegółową wiedzę na temat swojego portfolio dochodów i aktywów, usprawnić techniki zarządzania ryzykiem i lepiej zrozumieć wpływ warunków ekonomicznych na zachowania klientów oraz podejmowane inwestycje. Źródło: Analiza instytutu IBM Institute for Business Value dotycząca 200 największych banków uwzględnionych w raporcie; luty Wdrażając nowe przepisy międzynarodowe, nie powinniśmy zapominać o szczególnych potrzebach niewielkich banków regionalnych i ich klientów. Senior executive, Wyspecjalizowany regionalny bank spółdzielczy, Azja.

8 6 Od złożoności do orientacji na klienta Tak postrzegany wzrost ryzyka stanowi dla banków stosujących analizę predykcyjną okazję do wyróżnienia się na rynku. Wiele instytucji bankowych dysponuje już informacjami niezbędnymi do skuteczniejszego zarządzania ryzykiem nie są jednak w stanie w efektywny sposób wykorzystać tych danych. Konieczne jest zainwestowanie w odpowiednie narzędzia i mechanizmy analityczne, co pozwoli osiągnąć stabilne, długoterminowe rezultaty. Ankietowani przez nas przedstawiciele banków doceniają takie mechanizmy optymalizacji ryzyka zarządzanie ryzykiem znalazło się na pierwszym miejscu wśród obszarów, w których zastosowanie narzędzi analitycznych może przynieść długofalowe korzyści (patrz rys. 3). Jak sugerują wyniki, w połączeniu z ogromną potrzebą analizy ryzyka, ponad 40% banków musi radzić sobie z nadmiarem informacji i brakiem odpowiednich narzędzi. Banki dysponują na przykład informacjami na temat rodzin klientów oraz profili ich oszczędności i dochodów. Wiele spośród tych danych duplikuje się. Mimo to, banki często nie potrafią stworzyć usług odpowiadających potrzebom klientów. Aby w efektywny sposób wykorzystać mechanizmy analityczne i bogaty zbiór dostępnych informacji, niezbędne są dodatkowe narzędzia i procesy (patrz rys. 4). Która z funkcji przyniesie największe korzyści dzięki inwestycji w mechanizmy analityczne? 72% 85% 82% 81% 80% 80% 69% 66% 66% 61% 77% 76% 75% 63% 63% 58% Zarządzanie ryzykiem Zarządzanie klientami Innowacyjność Planowanie strategiczne Ceny Marketing Zarządzanie kanałami Pracownicy Stan bieżący Stan przyszły Uwagi: n=235. Zadane pytania: w jakim stopniu Państwa przedsiębiorstwo stosuje mechanizmy analityczne w następujących obszarach? Proszę ocenić każdą z funkcji w skali od 1 do 5, gdzie 1 oznacza w znacznym stopniu, a 5 w nieznacznym stopniu. Dla każdej z podanych funkcji proszę określić prawdopodobieństwo, że inwestycja w mechanizmy analityczne pozwoli bankowi uzyskać długofalowe, stabilne zyski. Każdą z funkcji proszę ocenić w skali od 1 do 5, gdzie 1 oznacza duże prawdopodobieństwo, a 5 małe. Źródło: Raport IBM Institute for Business Value/Economist Intelligence Unit Business Analytics in Banking Survey Rysunek 3: Przedstawiciele banków uważają, że inwestycje w mechanizmy analizy predykcyjnej mogą przynieść długofalowe korzyści.

9 IBM Global Business Services 7 Wykorzystanie informacji i narzędzi oraz cel inwestycji w mechanizmy analityczne Nadmiar informacji 1 Brak narzędzi 1 Mechanizmy analizy ryzyka 2 Rynki dojrzałe 7% Rynki wschodzące 6% Rynki dojrzałe 8% Rynki wschodzące 7% Rynki dojrzałe 5% Rynki wschodzące 9% 8% 17% 20% 22% 19% Nie zgadzam się całkowicie 26% 32% 19% 27% 29% 37% 26% 34% 26% 35% 19% 28% 10% 24% 41% 57% Zgadzam się całkowicie Uwagi: n=235. Zadane pytanie: 1. W jakim stopniu zgadzają się Państwo z poniższymi stwierdzeniami? Proszę ocenić w skali od 1 do 5. Bank dysponuje większą ilością informacji, niż jest w stanie skutecznie przetworzyć. Bank nie posiada narzędzi i procesów umożliwiających zastosowanie rygorystycznych mechanizmów analitycznych, 2. Pokazano najczęstsze odpowiedzi. Zadane pytanie: dla każdej z podanych funkcji proszę określić prawdopodobieństwo, że inwestycja w mechanizmy analityczne pozwoli bankowi uzyskać długofalowe, stabilne zyski. Każdą z funkcji proszę ocenić w skali od 1 do 5, gdzie 1 oznacza duże prawdopodobieństwo, a 5 małe. Źródło: Raport IBM Institute for Business Value/Economist Intelligence Unit Business Analytics in Banking Survey Rysunek 4: Banki muszą w bardziej efektywny sposób wykorzystywać informacje i wdrożyć narzędzia, które pozwolą osiągnąć jak najwięcej korzyści dzięki zastosowaniu analizy ryzyka. Klient w centrum uwagi Banki chcące lepiej zrozumieć swoich klientów powinny skoncentrować się na: rozbudowaniu modeli cenowych, które zaspokajają potrzeb klientów z różnych segmentów; modernizacji technik segmentacji rynku; usprawnieniu obsługi klienta w ramach różnych kanałów interakcji. Ceny klucz do sukcesu Niewiele banków w relacjach z klientami konsekwentnie traktuje ceny jako czynnik różnicujący na rynku. Najczęściej ceny produktów i usług są po prostu dopasowane do cen stosowanych przez lokalnych konkurentów podobnie jak to się dzieje w przypadku stacji benzynowych położonych po dwu stronach ulicy. By efektywnie wycenić swoje usługi banki muszą wyjść poza uniwersalny model w kierunku bardziej innowacyjnych rozwiązań takich, które uwzględniają czynnik ryzyka i potrzeb klienta, jak również rozwiązań, które oferują klientom elastyczność i możliwość wyboru. Zgodnie z wynikami badania około 25% banków na rynkach dojrzałych i 28% banków na rynkach wschodzących stosuje obecnie jednolite mechanizmy cenowe niezależnie od relacji z danym klientem. Jednak tylko 13% banków z pierwszej grupy i 12% banków z drugiej deklaruje zachowanie takiego modelu w przyszłości, co odzwierciedla krok w stronę innowacyjnego podejścia do polityki cenowej. Banki, świadome wagi ryzyka, będą dokonywać inwestycji w mechanizmy analityczne, które pozwolą im wykorzystać ogromne ilości dostępnych informacji i zwiększyć wiedzę o rynku, obniżyć profil ryzyka oraz zoptymalizować zyski. Ceny naszych produktów i usług zależne są od kanału dystrybucji. Skupiamy się na obniżeniu kosztów i maksymalizacji zadowolenia klientów. Senior executive, bank uniwersalny, Europa

10 8 Od złożoności do orientacji na klienta I rzeczywiście, ponad 60% ankietowanych sądzi, że innowacyjne podejście do polityki cenowej przyczyni się do wzrostu lojalności klientów i zwiększenia zysków w nowych warunkach rynkowych (patrz rys. 5). Banki działające na obu rynkach są zainteresowane bardziej szczegółowymi modelami określania cen i tworzeniem pakietów samoobsługowych. Większy poziom uszczegółowienia cen wymaga określenia segmentów klientów, które uwzględniają różne profile ryzyka i różne poziomy wypłacalności. Jesteśmy przekonani, że na rynku usług bankowych pojawią się oferty pakietów samoobsługowych, w których klienci będą mogli wybrać odpowiednią cenę, kanał i poziom obsługi. Tworzenie efektywnych modeli cenowych wymaga skorzystania ze szczegółowych danych dotyczących: ryzyka związanego z klientami; kosztów związanych z dostarczeniem produktów i usług za pośrednictwem poszczególnych kanałów; motywacji klienta do zakupu produktów i usług; elastyczności określania cen na różnych rynkach. W odpowiedzi na pytanie o to, jakie dodatkowe informacje są niezbędne do efektywnego określania cen, dopasowanego do potrzeb klientów, ponad 70% ankietowanych wskazało konieczność dostępu do informacji o ryzyku na poziomie klienta. Kolejnymi wymienianymi elementami były koszt obsługi oraz elastyczność cenowa rynku. Na szczęście pozyskanie danych niezbędnych do ulepszenia modeli cenowych leży w zakresie możliwości banków. Większość problemów da się rozwiązać dzięki inwestycjom w infrastrukturę umożliwiającą analizę ogromnych ilości zebranych do tej pory danych. Segment osób do 30. roku życia jest w naszym kraju bardzo duży. Musimy jedynie lepiej zrozumieć postawy i preferencje tych klientów, którzy zaczynają poszukiwać ofert usług finansowych. Innowacyjne modele cenowe Szczegółowe modele cenowe Pakiety samoobsługowe Rynki dojrzałe 14% Rynki wschodzące 7% 20% 32% Rynki dojrzałe 11% Rynki wschodzące 12% Nie zgadzam się całkowicie 19% 36% 31% 26% 26% 31% 36% 40% 24% 31% Zgadzam się całkowicie Uwagi: n=235. Zadane pytanie: W jakim stopniu zgadzają się Państwo z poniższymi stwierdzeniami? Proszę ocenić w skali od 1 do 5, gdzie 1 oznacza zgadzam się całkowicie, a 5 nie zgadzam się całkowicie. Bardziej szczegółowy model określania cen (np. ceny indywidualnie dostosowane do potrzeb konkretnych klientów) pozwolą pozyskać nowych klientów. Banki mogą zwiększyć zyskowność dzięki wprowadzeniu pakietów samoobsługowych, które pozwolą klientom wybrać zestaw produktów i kanałów według wstępnie określonych cen. Źródło: Raport IBM Institute for Business Value/Economist Intelligence Unit Business Analytics in Banking Survey Rysunek 5: Większość ankietowanych sądzi, że innowacyjne podejście do określania cen pozwoli zwiększyć lojalność klientów i zyski przedsiębiorstwa. Nowe spojrzenie na klienta Stosowane przez banki tradycyjne metody segmentacji klientów opierają się na czynnikach demograficznych. Jest to jednak tylko jeden z aspektów ich klasyfikacji. Obecnie instytucje bankowe muszą starać się zrozumieć sposób myślenia klienta. Muszą one przejść na segmentację psychograficzną. Badania wskazują, że banki szczególnie na rynkach wschodzących przygotowują się do przyjęcia w ciągu najbliższych trzech lat mechanizmu podziału na segmenty opartego na potrzebach i zachowaniach (patrz rys. 6). Metody określania segmentów, które w większym stopniu uwzględniają te elementy, mają zastąpić podejście oparte wyłącznie na danych demograficznych. Senior executive, bank krajowy, Azja Wschodnia

11 IBM Global Business Services 9 Rynki dojrzałe Rynki wschodzące 59% 61% 57% 47% 53% 64% 57% 63% 60% 66% 40% 27% 33% 32% 34% 40% Czynniki demograficzne Segmentacja na podstawie zachowań Zorientowanie na potrzeby klienta Zysk związany z klientami Czynniki demograficzne Segmentacja na podstawie zachowań Zorientowanie na potrzeby klienta Zysk związany z klientami Stan bieżący Stan przyszły Uwagi: n=235. Zadane pytanie: na jakiej podstawie Państwa bank (lub Państwa dział) dokonuje obecnie segmentacji klientów? Proszę wskazać wszystkie właściwe odpowiedzi. Na jakiej podstawie Państwa bank (lub Państwa dział) zamierza dokonywać segmentacji klientów w ciągu najbliższych trzech lat? Proszę wskazać wszystkie właściwe odpowiedzi. Źródło: Raport IBM Institute for Business Value/Economist Intelligence Unit Business Analytics in Banking Survey Rysunek 6: Zarówno na rynkach dojrzałych, jak i wschodzących, banki planują zmianę metod segmentacji klientów. Są to optymistyczne dane, gdyż wierzymy, że w przyszłości sukces instytucji bankowej będzie zależny od uwzględnienia podziału na segmenty opartego na postawach, zainteresowaniach i wzorcach zachowań, a nie tylko na stosowanych dotąd czynnikach demograficznych, takich jak wiek, płeć czy narodowość. Jednak brak spójnych informacji i analiz dotyczących klientów może stanowić problem dla wielu banków podczas określania segmentów rynkowych i tworzenia powiązań między zachowaniami klientów i potencjalnym zyskiem. Potrzeba pozyskania takich danych nie jest jedynym problemem związanym z wdrożeniem nowych sposobów segmentacji. Uczestnicy badania wskazali, że największe przeszkody związane z pozyskaniem wiedzy o klientach to: ograniczenia w ramach systemów i procesów; czas i gotowość klientów do udostępniania informacji; brak narzędzi umożliwających ciągły monitoring klientów (follow up). Segmentację na podstawie zachowań i potrzeb klienta ankietowani uznali za najważniejsze metody klasyfikacji klientów, które wymagają informacji dziś jeszcze niedostępnych.

12 10 Od złożoności do orientacji na klienta Wiele z tych problemów spowodowane są wewnętrznymi niedociągnięciami i mogą zostać rozwiązane wewnętrznie. Aby zlikwidować wspomniane ograniczenia, banki będą musiały dokonać inwestycji w infrastrukturę by udoskonalić procesy oraz w narzędzia analityczne i umiejętność dzielenia się informacją w ramach struktury organizacyjnej. Kanały dystrybucji to podstawowy element spajający wszystkie podstawowe aspekty funkcjonowania banku, łączą bowiem klientów z produktami i usługami. Przedstawiciele banków zdają sobie sprawę z faktu, jak ważna jest interakcja użytkowników z kanałami dystrybucji. W odpowiedzi na pytanie o to, w których obszarach dodatkowa wiedza analityczna może w przyszłości zapewnić stabilny poziom zysków, ankietowane osoby wskazały zadowolenie klientów w poszczególnych kanałach dystrybucji oraz zyskowność danego kanału. Niestety w przypadku wielu banków bieżący poziom zadowolenia klientów w poszczególnych kanałach jest co najwyżej przeciętny (patrz rys. 8). Przewidywane zmiany dotyczące wykorzystania kanałów i bieżący poziom zadowolenia Wysoki 5 Bieżący poziom zadowolenia klientów Bankomaty Centrum zgłoszeniowe Media społecznościowe Oddziały Średnia wartość odpowiedzi Internet Urządzenia mobilne Jaki rodzaj danych analitycznych może zapewnić stabilny poziom zysków? 71% 67% 63% 54% Rynki dojrzałe 49% 36% Rynki wschodzące 38% 29% Niski Przewidywane zmiany dotyczące wykorzystania kanałów Uwagi: n=235. Zadane pytanie: w przypadku których spośród następujących kanałów wystąpi największa zmiana, jeśli chodzi o ich wykorzystanie przez klientów w ciągu najbliższych trzech lat? Proszę ocenić w skali od 1 do 5. Jak według Państwa wygląda zadowolenie klientów z poziomu obsługi w następujących kanałach dystrybucji? Proszę ocenić w skali od 1 do 5. Źródło: Raport IBM Institute for Business Value/Economist Intelligence Unit Business Analytics in Banking Survey Rysunek 8: Banki mają możliwość zwiększenia poziomu zadowolenia klientów w poszczególnych kanałach dystrybucji. Zadowolenie według kanałów Zyski według kanałów Motywacja klientów Zachowania w ramach bankowości elektronicznej Uwagi: n=235. Pokazano cztery najczęstsze odpowiedzi. Zadane pytanie: które z następujących obszarów wymagają w przyszłości pozyskania bardziej szczegółowych danych analitycznych w celu zachowania stabilnego poziomu zysków? Można wybrać maksymalnie trzy odpowiedzi. Źródło: Raport IBM Institute for Business Value/Economist Intelligence Unit Business Analytics in Banking Survey Rysunek 7: Ankietowani wskazali potrzebę uzyskania dodatkowej wiedzy na temat kanałów dystrybucji.

13 IBM Global Business Services 11 Call center stanowią wyzwanie dla większości banków poziom zadowolenia klientów jest poniżej średniej i nie oczekuje się dużych zmian, jeśli chodzi o częstotliwość korzystania klientów z tej formy obsługi. Z kolei w przypadku Internetu i urządzeń mobilnych poziom zadowolenia klientów jest nieco wyższy, jednak wciąż nie osiąga najwyższych wartości (większych niż 4). Oczekuje się jednak, że właśnie w przypadku tych kanałów nastąpią największe zmiany dotyczące ich wykorzystania. Oddziały banków i bankomaty są wysoko w zestawieniu zadowolenia klientów, ale nie przewiduje się większych zmian stopnia ich wykorzystania. Przedstawiciele banków nie traktują obecnie mediów społecznościowych jako prawdziwej platformy dystrybucji. Jeden z ankietowanych przedstawicieli kadry kierowniczej stwierdził, że pod wieloma względami media społecznościowe znajdują się na podobnym etapie rozwoju jak Internet 15 lat temu. W najbliższych latach spodziewamy się ich ewolucji wraz z pojawieniem się nowych procedur i przepisów związanych z ich zastosowaniem. Inna osoba wyraziła opinię, że obecnie banki korzystają z mediów społecznościowych w celu weryfikacji społecznej. Poprzez uczestniczenie w tego typu mediach zachęcają klientów do partycypacji. Na przykład tworzenie profilu społecznościowego i gromadzenie fanów lub przyjaciół ma stanowić dowód wiarygodności banku, lojalności i przywiązania klientów. Aby osiągnąć lepsze wyniki w poszczególnych kanałach dystrybucji i zwiększyć poziom zadowolenia klientów, banki muszą zrozumieć: jak ludzie korzystają z usług bankowych; jak często to robią; jakich produktów i usług poszukują. Wykorzystanie tych informacji pozwala zwiększyć poziom zadowolenia klientów dzięki: określeniu kanałów dystrybucji odpowiednich dla poszczególnych grup klientów; określeniu cen, które pozwolą pozyskać klientów; dopasowaniu sposobu świadczenia usług do wybranych przez klientów kanałów dystrybucji; stworzeniu spójnego i pełnego user experience we wszystkich kanałach. Podsumowując, banki muszą skupić się na osiągnięciu zadowolenia klientów w ramach wszystkich kanałów. Aby to osiągnąć, muszą znacznie zwiększyć poziom wiedzy o klientach i wyeliminować różne bariery, szczególnie te wynikające z limitacji własnych systemów. Przyszłość należy do banków korzystających z nowoczesnych metod segmentacji i innowacyjnej polityki cenowej, aby dostarczać najwyższej jakości usługi w ramach różnych kanałów dystrybucji. Oferujemy różnorodne usługi i unikatowe ceny w zależności od kanału dystrybucji. Obserwujemy interakcje zachodzące w każdym z kanałów, chcąc doprowadzić do wzrostu zadowolenia klientów i skoncentrować się na najbardziej zyskownych segmentach klientów. Operations Executive, bank uniwersalny, Europa

14 12 Od złożoności do orientacji na klienta Mniejsza złożoność, większe przychody Banki, podobnie jak inne przedsiębiorstwa, w celu osiągnięcia sukcesu muszą stale kontrolować działania operacyjne, szukając sposobów wzrostu efektywności, obniżenia kosztów i stworzenia nowych możliwości uzyskania przychodów. Obecnie problemy związane z działalnością operacyjną banków na rynkach dojrzałych różnią się od problemów pojawiających się na rynkach wschodzących. W pierwszym przypadku instytucje bankowe powinny skoncentrować się na złożoności procesów, w drugim zaś na rozszerzaniu źródeł przychodów i dotarciu do osób wykluczonych finansowo i nieobjętych w dostatecznym stopniu usługami bankowymi. Efektywność kosztową mamy w genach. Staramy się wciąż optymalizować nasze procesy i dopasowywać je w jak największym stopniu do klientów. Mierzymy poziom zadowolenia klientów, żeby sprawdzić, czy wybrany przez nas kierunek rozwoju jest właściwy. Senior executive, bank uniwersalny, Europa Kwestia złożoności Jak już wspomniano, wzrost branży bankowej zaobserwować można przede wszystkim na rynkach wschodzących. Co więcej rynki te zajmują czołowe miejsca pod względem zyskowności i efektywności kosztowej stan ten utrzymuje się już od pięciu lat (patrz rys. 9). Banki z rynków dojrzałych nie mogą pochwalić się tak dobrymi wynikami, jeśli chodzi o kontrolę kosztów. Wartość ogólnego wskaźnika kosztów do dochodów jest w ich przypadku znacznie wyższa. 300% 275% Wzrost kosztów według regionu, 2004 do 2010 r. 250% 225% 200% 175% 150% 125% Koszty z okresu od 2004 do 2005 r. = 100% Wielka Brytania Ameryka Północna Europa Zachodnia 100% 75% 50% Chiny Azja Źródło: Analiza danych biznesowych dostarczonych przez Economist Intelligence Unit, wykonana przez instytut IBM Institute for Business Value; 2010 r. Rysunek 9: Banki na rynkach wschodzących odznaczają się najlepszą efektywnością kosztową.

15 IBM Global Business Services 13 Dużą część kosztów na dojrzałych rynkach stanowią wydatki związane ze złożonością (np. wynikającą z istnienia odseparowanych obszarów działalności lub z dostosowywania systemów informatycznych). Dla osiągnięcia sukcesu w nowych warunkach rynkowych, by pozostać konkurencyjnym konieczne jest obniżenie zarówno złożoności, jak i kosztów. W trakcie badania wyróżniona została grupa banków osiągających ponadprzeciętne wyniki. Nazwane zostały bankami wzorcowymi. W ciągu każdego z ostatnich trzech lat udało im się osiągnąć pozycję lidera pod względem poziomu kosztów i wysokości zysków. Dzięki zastosowaniu zaawansowanych mechanizmów analitycznych w odpowiednich obszarach specjalizacji banki wzorcowe były w stanie usprawnić działalność operacyjną, unikając przy tym nadmiernej złożoności, obniżając koszty i zwiększając zyski. Wykorzystały one zgromadzoną wiedzę do stworzenia odpowiednich produktów, oferowanych w odpowiedniej cenie odpowiednim segmentom klientów (patrz ramka: Banki wzorcowe osiągają lepsze wyniki dzięki specjalizacji). Podążając za ich przykładem, banki działające na rynkach dojrzałych powinny skoncentrować się na zwiększaniu dochodów i jednoczesnym obniżaniu złożoności, która obecnie nie pozwala im osiągać większych zysków. Przy opracowywaniu metodologii badania kosztów złożoności, porównaliśmy banki wzorcowe w każdej grupie z innymi bankami (patrz ramka: Metody obliczania złożoności). Stwierdziliśmy, że banki działające na dojrzałych rynkach mogą zmniejszyć złożoność i potencjalnie zwiększyć zysk brutto nawet o 20% (patrz rys. 10). 18 Miliardy USD 10 mld 200 mld 200 mld 500 mld 500 mld 1 bln > 1 bln Średnie koszty 3 USD 6 USD 10 USD 34 USD Procent kosztów wynikających ze złożoności 55% 40% 30% 25% Procentowa wartość obniżenia złożoności 30%-40% 30%-40% 30%-40% 30% Potencjalny dodatkowy zysk wynikający z obniżenia złożoności 20% 30% 25% 20% Potencjalny dodatkowy zysk wynikający z obniżenia złożoności (w USD) 200 mld USD Uwagi: n=50; banki z rynków dojrzałych zestawione z 200 najlepszymi bankami wzorcowymi; dodatkowy zysk = przyrost zysku / zysk pierwotny; koszty złożoności obliczone poprzez porównanie banków wzorcowych z innymi bankami w środowisku i porównanie kosztów kanałów oraz sieci oddziałów banków wzorcowych z innymi bankami w środowisku. Wszystkie wartości procentowe zostały zaokrąglone do najbliższej wielokrotności liczby 5. Źródło: Analiza instytutu IBM Institute for Business Value. Rysunek 10: Banki funkcjonujące na rynkach dojrzałych mogą osiągnąć wzrost zysków dzięki obniżeniu złożoności.

16 14 Od złożoności do orientacji na klienta Banki wzorcowe osiągają lepsze wyniki dzięki specjalizacji W trakcie badania wyróżniona została grupa banków osiągających ponadprzeciętne wyniki. Nazwaliśmy je bankami wzorcowymi. To banki, którym udało się dzięki specjalizacji osiągnąć w ciągu ostatnich trzech lat wyniki lepsze niż w przypadku innych podobnych instytucji. Korzystają one z wiedzy analitycznej, aby skoncentrować swoje działania wokół klienta i usprawnić działalność operacyjną. Wyspecjalizowane i regionalne banki wzorcowe Banki z tej grupy wyróżnia kilka istotnych wyraźnych elementów, dzięki którym udało się im osiągnąć zyski brutto niemal o 20% wyższe niż konkurencyjne przedsiębiorstwa. Banki wzorcowe dysponują szczegółową wiedzą na temat klientów i segmentów rynku. Korzystają z niej, tworząc produkty i usługi opracowane specjalnie z myślą o zaspokojeniu potrzeb klientów. Dystrybucja powstałych w ten sposób produktów odbywa się za pośrednictwem sieci oddziałów, która w pełni pokrywa niewielkie regiony geograficzne. Niektóre z wyspecjalizowanych banków wzorcowych to instytucje specjalizujące się w obsługiwaniu kredytów samochodowych, inne zaś zajmują się tworzeniem nowych produktów na rynku kredytowym. Regionalne banki wyspecjalizowane mają solidną sieć dystrybucji skoncentrowaną na konkretnym regionie. Towarzyszy jej zestaw produktów i usług dopasowanych do lokalnych potrzeb. Grupą docelową w wielu przypadkach są klienci o ustalonym poziomie ryzyka. Banki unikają przy tym operacji związanych z wysokim ryzykiem, takich jak sekurytyzacja. Zwykle w przypadku banków wzorcowych wskaźnik kosztów do dochodów ma wartość od 25% do 30%, natomiast wskaźnik wynagrodzeń do dochodów wartość 30%. Krajowe i międzynarodowe banki wzorcowe W przypadku tej grupy banków wzorcowych zyski brutto są o około 10% wyższe niż u konkurencji. Takie banki dysponują szczegółową wiedzą na temat klientów i rynku w danym kraju lub regionie handlowym. Szeroka oferta banków wzorcowych obejmuje różnorodne produkty i usługi zaprojekto- wane z myślą o realizacji potrzeb wielu segmentów klientów z obszaru działania przedsiębiorstwa. Banki wzorcowe dostarczają swoje usługi za pośrednictwem wielu kanałów dystrybucji. Objęte są zwykle również dość ścisłym nadzorem finansowym, który nie sprzyja wykonywaniu operacji wysokiego ryzyka, wspierając wiodące firmy w danym kraju. Omawiane banki zwykle charakteryzują się wskaźnikiem kosztów do dochodów rzędu 40% do 50% i wskaźnikiem wynagrodzeń do dochodów rzędu 50%. Uniwersalne banki wzorcowe Różnica w zyskach brutto w porównaniu z innymi bankami wynosi dla tej grupy średnio 15%. Takie banki wzorcowe dysponują szczegółowymi analizami rynkowymi dotyczącymi różnych segmentów klientów w wielu krajach i regionach handlowych. Tworzą produkty i usługi przeznaczone dla wielu rynków i państw, jak również dla konkretnych segmentów rynkowych. Produkty takie konstruowane są z uwzględnieniem dogłębnych analiz dotyczących klientów i rynku, dlatego oferta banków wzorcowych jest zróżnicowana w zależności od kraju. Uniwersalne banki wzorcowe można podzielić na dwie grupy. Pierwsza z nich specjalizuje się w dopasowywaniu produktów i kanałów dystrybucji do potrzeb konkretnego rynku lub segmentu klientów. Wskaźnik kosztów do dochodów w tej grupie osiąga wartość od 50% do 55%, natomiast wskaźnik wynagrodzeń do dochodów około 55%. Druga grupa to banki koncentrujące się na wdrożeniu ustandaryzowanych procesów i scentralizowanych usług infrastrukturalnych, prowadzących do obniżenia kosztów w skali globalnej. W przypadku tej grupy wartość wskaźnika kosztów do dochodów to około 35%, a wynagrodzeń do dochodów 35% do 40%. Źródło: Analiza instytutu IBM Institute for Business Value. Listopad 2010 r. Uwaga: banki wzorcowe to banki należące jednocześnie do pierwszej trzydziestki pod względem zysków brutto i pod względem wskaźnika kosztów do dochodów w latach

17 IBM Global Business Services 15 Metody obliczania złożoności Wybrano banki wzorcowe, czyli banki należące jednocześnie do pierwszej trzydziestki pod względem zysków brutto i pod względem wskaźnika kosztów do dochodów w latach Dla banków wzorcowych określono najlepsze w danej klasie wartości kosztów operacyjnych. Dane na temat liczby oddziałów detalicznych oraz wielkość pożyczek i depozytów uzyskano na podstawie raportów rocznych z roku 2009 i Koszty złożoności określono jako różnicę między kosztami banków wzorcowych i innymi bankami w danej kategorii aktywów. Na dojrzałych rynkach pozycję lidera najprawdopodobniej osiągnął te banki, którym uda się obniżyć złożoność i wykorzystać zaawansowane analizy do określenia obszarów wprowadzania innowacji i osiągania przychodów. Z kolei na rynkach wschodzących instytucje bankowe powinny nadal skupiać się na zachowaniu efektywności kosztowej i unikaniu problemów, które już pojawiły się w krajach rozwiniętych. Ponowne zrównoważenie portfolio Banki na rynkach wschodzących osiągnęły mocną pozycję rynkową dzięki skupieniu się na tradycyjnej działalności detalicznej. Ich zyski jednak są w zbyt dużym stopniu zależne od dochodów odsetkowych, zatem podlegają ryzyku związanym ze zmianą stóp procentowych. Przedsiębiorstwa te muszą ponownie zrównoważyć swoje portfolio w celu większego uniezależnienia się od cykli koniunkturalnych i zmian stóp procentowych oraz zapewnienia długookresowego rozwoju i zyskowności. Złożoność jest efektem istnienia wielu poziomów zarządzania, zbyt wielu spersonalizowanych platform systemowych i słabej integracji po przeprowadzeniu kilku przejęć... Senior executive, bank międzynarodowy/krajowy, Azja Wschodnia Według badania banki działające na rynkach wschodzących powinny zainwestować w zaawansowane mechanizmy pozyskiwania wiedzy lub mechanizmy analityczne, które ułatwią im realizowanie usług w zakresie wealth management. Obecnie takie usługi odpowiadają jedynie 15% wyniku prowizyjnego netto, podczas gdy na rynkach dojrzałych wartość ta kształtuje się na poziomie 30% (patrz rys. 11). 19 Elementy dochodów nieodsetkowych w latach Wybrane banki z rynków dojrzałych i wschodzących 45% 32% Dochody nieodsetkowe netto Rynki dojrzałe Dochody prowizyjne netto Dochody z transakcji Inne dochody 20% 15% 30% 23% 35% Dochody prowizyjne netto Rynki wschodzące 65% 15% Dochody nieodsetkowe netto Inne Usługi giełdowe Zarządzanie majątkiem Pożyczki i karty kredytowe 30% 15% 15% 20% 40% Dochody prowizyjne netto Uwagi: 1: N=16, tj. 20% banków z rynków wschodzących, znajdujących się wśród najlepszych 200 banków, w porównaniu z przeciętnym bankiem uniwersalnym z rynku dojrzałego działającym także na rynkach wschodzących oraz w rejonie Azji Wschodniej. Inne dochody obejmują dochody jednorazowe, dochody z działalności nieregularnej, zmiany wartości godziwej, dochody z najmu itp. Źródła: Analiza instytutu IBM Institute for Business Value. Rysunek 11: Banki działające na rynkach wschodzących powinny rozszerzyć działalność w zakresie zarządzania majątkiem.

18 16 Od złożoności do orientacji na klienta Według raportu wartość majątku gospodarstw domowych na rynkach wschodzących, będzie rosnąć średnio o 900 miliardów USD rocznie aż do roku Do 2013 Azja będzie mogła pochwalić się większą liczbą milionerów niż Stany Zjednoczone. 21 Z prognoz wynika, że każdy z banków tego regionu dysponujący odpowiednimi analizami lokalnych rynków, może potencjalnie osiągnąć w ciągu najbliższych kilku lat zyski rzędu 150 mln USD rocznie z działalności związanej z wealth management. 22 Należy jednak pamiętać, że jeszcze pięć lat temu w wielu regionach usługi tego typu właściwie nie były dostępne na rynku. W związku z czym, aby banki mogły odnieść sukces w tym obszarze, powinny zwrócić uwagę między innymi na zmieniające się profile ryzyka klientów, na ich zainteresowanie aktywami finansowymi i niefinansowymi, a także na mechanizmy kontrolne dotyczące walut oraz regulacje prawne obowiązujące na lokalnym rynku. Równocześnie banki działające na rozwijających się rynkach, powinny skoncentrować się na obsłudze osób wykluczonych finansowo i niedostatecznie objętych usługami bankowymi. Ten segment niesie ze sobą znaczne możliwości i jest w stanie przyczynić się do utrzymania długoterminowych zysków (patrz rys. 12). Na przykład Republika Malediwów, obejmująca 200 zamieszkanych wysp na Oceanie Indyjskim, jako pierwszy kraj na świecie wkrótce zapewni powszechny dostęp do usług finansowych nawet najbiedniejszym mieszkańcom wiosek leżących na najbardziej odległych wyspach. CGAP (Consultative Group to Assist the Poor), Bank Światowy oraz bank centralny Malediwów współpracują nad udostępnieniem rozwiązań finansowych obywatelom nieobjętym usługami bankowymi lub objętym nimi w niedostatecznym stopniu. Wykorzystywane są w tym celu sieci telefonii komórkowej oraz sieć lokalnych sklepów, występujących w roli agencji bankowych. 23 Obywatele nieobjęci usługami bankowymi, rok 2009 Procent ludności Afryka Subsaharyjska Azja Południowa Bliski Wschód i Afryka Północna Azja Wschodnia Azja Centralna i Europa Wschodnia Ameryka Łacińska i Karaiby Kraje rozwinięte 16% 65% 61% 58% 55% 76% 88% Źródło: Analiza danych z raportu grupy World Bank Group dotyczącego dostępu do usług finansowych w roku 2009 (Financial Access Survey 2009), wykonana przez instytut IBM Institute for Business Value. Rysunek 8: Osoby nieobjęte usługami bankowymi stanowią znaczny procent ludności na wielu rynkach wschodzących. Warto wspomnieć także o Brazylii, gdzie banki założyły sieć składającą się z korespondentów (m.in. lokalnych sklepów, kolektur loterii i urzędów pocztowych) wyposażonych w terminale płatnicze i oferujących rozbudowane usługi na terenie 1600 gmin, w których jeszcze siedem lat temu nie było żadnych placówek. 24 To tylko dwa przykłady różnych metod stosowanych przez banki na rozwijających się rynkach w celu objęcia usługami bankowymi osób, które do tej pory z nich nie korzystały bez utraty kontroli nad efektywnością kosztową.

19 IBM Global Business Services 17 Dzięki szczegółowym analizom banki funkcjonujące na rynkach wschodzących mogą rozwinąć swoją działalność i pozyskać nowe źródła dochodów. Powinny równocześnie zadbać o zachowanie efektywności kosztowej i uniknięcie złożoności operacyjnej, która tak często dotyka wiele instytucji bankowych w krajach rozwiniętych. Konieczne działania Jak zatem rozpocząć transformację niezbędną do osiągnięcia sukcesu w nowym środowisku ekonomicznym? Poniżej przedstawiamy kilka konkretnych działań, które pozwolą zainicjować najistotniejsze zmiany. Na podstawie badania wywnioskować można, iż przyszłość należy do banków, które będą w stanie w efektywny sposób zarządzać kosztami, równoważyć ryzyko i przychody oraz stosować innowacyjne rozwiązania finansowe w celu zaspokojenia potrzeb klientów. Banki na całym świecie powinny zainwestować w zaawansowane mechanizmy analityczne: Zorientowanie na potrzeby klienta Działalność operacyjna Ryzyko Rozszerzenie technik segmentacji klientów i opracowanie bardziej wyspecjalizowanych usług, dopasowanych do potrzeb klienta Optymalizacja kanałów inwestycyjnych w celu zwiększenia efektywności sieci dystrybucji Innowacyjność modeli cenowych w celu wzmocnienia relacji z klientami Wyróżnienie się na rynku dzięki wysokiej jakości obsłudze klienta Efektywne zarządzanie kosztami i złożonością operacyjną Specjalizacja działalności operacyjnej Usunięcie ograniczeń uniemożliwiających prowadzenie analiz biznesowych Wykorzystanie istniejących informacji w celu optymalizacji ryzyka Efektywne zarządzanie źródłami finansowania oraz poziomem płynności i wysokością kapitału Banki działające na rynkach dojrzałych powinny: zainwestować w mechanizmy analityczne w celu pozyskania nowych źródeł dochodów wyeliminować koszty złożoności operacyjnej obniżyć koszty operacyjne zmniejszyć udział aktywów obarczonych ryzykiem i znacznie obniżyć niestabilność portfela dochodów zidentyfikować poziom ryzyka związanego z finansowaniem w ciągu najbliższych trzech lat Banki działające na rynkach wschodzących powinny: zwiększyć przychody i zróżnicować źródła dochodów skupić się na rozwijających się segmentach, np. bankowości elektronicznej i wealth management, w celu uzyskania wzrostu zysków w najbliższych latach wprowadzać innowacyjne rozwiązania dotyczące kanałów dystrybucji oraz usług, uwzględniające wykluczonych i finansowych i nieobjętych usługami bankowymi w dostatecznym stopniu dbać o utrzymanie pozycji lidera pod względem efektywności kosztowej unikać złożoności związanej z działalnością operacyjną i zarządzaniem

20 18 Od złożoności do orientacji na klienta Wnioski Na całym świecie banki muszą uwzględnić uwarunkowania rynkowe, skoncentrować się na potrzebach klienta i zachować efektywność działania. Inwestycje w zaawansowane mechanizmy analityczne pozwolą bankom efektywnie zwiększyć orientację na klienta, usprawnić strategie zarządzania ryzykiem, opracować innowacyjne techniki określania cen, poprawić wyniki osiągane w poszczególnych kanałach dystrybucji i dbać o zadowolenie klientów. Instytucje bankowe na rynkach wschodzących i na rynkach dojrzałych borykają się z różnymi problemami z powodu odmiennych warunków ekonomicznych, zatem strategie działania będą się różnić. Wspólna jest za to potrzeba uzyskania dogłębnej wiedzy, umożliwiającej rozwiązanie pojawiających się wyzwań. W krajach rozwiniętych banki powinny przede wszystkim wyeliminować złożoność i obniżyć koszty. Na rynkach wschodzących istotna jest dywersyfikacja źródeł dochodów z zachowaniem kontroli kosztów. Wszędzie warto inwestować w mechanizmy analityczne, które pozwalają wprowadzić specjalizację w działalności operacyjnej i dostarczać wysokiej jakości produkty i usługi dopasowane do potrzeb klientów. Publikacje powiązane Ramamurthy, Shanker, Srini Giridhar i Cormac Petit, Fit, focused and ready to fight: How banks can get in shape for the battle ahead ( Sprawni, skoncentrowani i gotowi do walki: jak banki mogą przygotować się do bitwy ); Instytut IBM Institute for Business Value, grudzień 2009 r. ftp://public.dhe.ibm.com/ common/ssi/ecm/en/gbe03272usen/gbe03272usen.pdf Feller, Wendy, Cormac Petit i John White, No bank is an island: Get global before globalization gets you ( Żaden bank nie jest wyspą: działajmy globalnie, zanim globalizacja nas zaskoczy ); Instytut Wartości Biznesowej IBM, luty 2008 r. Ramamurthy, Shanker i Michael Robinson, Simplify to succeed: Optimise the customer franchise and achieve operational scale ( Uproszczenie drogą do sukcesu: optymalizacja obsługi klientów i zwiększenie skali działania ); Instytut IBM Institute for Business Value, 2002 r. Dodatkowe informacje na temat tego raportu instytutu IBM Institute for Business Value można uzyskać, wysyłając wiadomość pod adresem Pełny katalog naszych opracowań można znaleźć w serwisie ibm.com/iibv Mogą Państwo znaleźć się w gronie pierwszych odbiorców najnowszych analiz opracowanych przez instytut IBM Institute for Business Value. Zapraszamy do subskrypcji comiesięcznego biuletynu elektronicznego IdeaWatch, przedstawiającego raporty przeglądowe z analizami strategicznymi i zaleceniami opartymi na naszych badaniach: ibm.com/gbs/ideawatch/subscribe

OKLADKA_bankowoscdetal-wybrana.indd 1

OKLADKA_bankowoscdetal-wybrana.indd 1 OKLADKA_bankowoscdetal-wybrana.indd 1 6/8/15 1:56 PM Wyzwania bankowości detalicznej pod redakcją Zbigniewa Jagiełły Gdańsk 2015 Opracowanie redakcyjne: Aleksandra Gibała Projekt graficzny: TOFU Studio

Bardziej szczegółowo

Doradztwo gospodarcze PLUS. czerwiec 2010 r. PLUS 1

Doradztwo gospodarcze PLUS. czerwiec 2010 r. PLUS 1 Doradztwo gospodarcze czerwiec 2010 r. PLUS PLUS 1 Spis treści 4. Rozciąganie czy skracanie horyzontów planowania? 11. Rentowność a koniunktura gospodarcza 16. O czym należy pamiętać, gdy zdecydujemy się

Bardziej szczegółowo

Redukcja kosztów doraźna potrzeba czy długofalowe działanie?

Redukcja kosztów doraźna potrzeba czy długofalowe działanie? Redukcja kosztów doraźna potrzeba czy długofalowe działanie? Jak polskie przedsiębiorstwa podchodzą do optymalizacji kosztów KPMG W POLSCE 2 Redukcja kosztów doraźna potrzeba czy długofalowe działanie??

Bardziej szczegółowo

RAPORT. Raport nt. rynku Private Equity/Venture Capital

RAPORT. Raport nt. rynku Private Equity/Venture Capital RAPORT Raport nt. rynku Private Equity/Venture Capital KRAKÓW LUTY 2012 Spis treści I. WSTĘP... 3 II. RYNEK PRIVATE EQUITY/VENTURE CAPITAL W EUROPIE ŚRODKOWO WSCHODNIEJ... 8 III. JAKI BYŁ ROK 2011?...

Bardziej szczegółowo

czasopismo poświęcone zagadnieniom gwarancji depozytów i bezpieczeństwa finansowego banków Kolegium

czasopismo poświęcone zagadnieniom gwarancji depozytów i bezpieczeństwa finansowego banków Kolegium czasopismo poświęcone zagadnieniom gwarancji depozytów i bezpieczeństwa finansowego banków Kolegium programowo-redakcyjne: dr Marek Grzybowski redaktor naczelny, Kazimierz Beca, prof. dr hab. Tomasz Dybowski,

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 736 FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA NR 55 2012

ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 736 FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA NR 55 2012 ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 736 FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA NR 55 2012 MAŁGORZATA KIEŻEL ANNA KWIECIEŃ Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach KAPITAŁ RELACYJNY I CUSTOMER RELATIONSHIP

Bardziej szczegółowo

Innowacyjność sektora MSP w Polsce

Innowacyjność sektora MSP w Polsce Innowacyjność sektora MSP w Polsce Rządowe programy wsparcia a luka finansowa Darek Klonowski Innowacyjność sektora MSP w Polsce Rządowe programy wsparcia a luka finansowa Darek Klonowski Warszawa 2009

Bardziej szczegółowo

MARKETING W DZIAŁALNOŚCI BANKÓW

MARKETING W DZIAŁALNOŚCI BANKÓW ROCZNIKI EKONOMII I ZARZADZANIA Tom 1(37) 2009 AGNIESZKA STOLARSKA MARKETING W DZIAŁALNOŚCI BANKÓW Marketing usług bankowych są to zintegrowane działania banku mające na celu identyfikowanie, przewidywanie

Bardziej szczegółowo

Drodzy Akcjonariusze!

Drodzy Akcjonariusze! Drodzy Akcjonariusze! Rok 2010 był dla Citigroup rokiem przełomowym. Zrealizowaliśmy nasz zasadniczy cel - Citi odzyskało trwałą rentowność generując zysk w każdym kwartale minionego roku. Zysk za cały

Bardziej szczegółowo

W tym rozdziale skoncentrujemy się na rozwoju strategii marketingowej i funkcji planowania. Po przeczytaniu tego rozdziału będziesz umiał:

W tym rozdziale skoncentrujemy się na rozwoju strategii marketingowej i funkcji planowania. Po przeczytaniu tego rozdziału będziesz umiał: Rozdział 2 Audyt marketingowy CELE W tym rozdziale skoncentrujemy się na rozwoju strategii marketingowej i funkcji planowania. Po przeczytaniu tego rozdziału będziesz umiał: Wymienić i wyjaśnić składniki

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA MARKETINGOWA KLASTRA SPAWALNICZEGO KLASTAL

STRATEGIA MARKETINGOWA KLASTRA SPAWALNICZEGO KLASTAL STRATEGIA MARKETINGOWA KLASTRA SPAWALNICZEGO KLASTAL Zespół opracowujący: Monika Kępka Bogdan Kępka Magdalena Kępka Warszawa 2012 Strona2 2 Spis treści 1. Wprowadzenie... 3 2. Podstawowe pojęcia i zagadnienia

Bardziej szczegółowo

dotyczące zagadnień transformacji wiedzy, konkurencyjności i innowacyjności gospodarki

dotyczące zagadnień transformacji wiedzy, konkurencyjności i innowacyjności gospodarki Ekspertyzy i analizy dotyczące zagadnień transformacji wiedzy, konkurencyjności i innowacyjności gospodarki UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY SERIA INNOWACJE Ekspertyzy i analizy dotyczące zagadnień

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności mbanku S.A. w 2014 roku

Sprawozdanie Zarządu z działalności mbanku S.A. w 2014 roku Sprawozdanie Zarządu z działalności mbanku S.A. w 2014 roku Spis treści 1. Krótka charakterystyka mbanku... 4 1.1. Główne dane finansowe i biznesowe dla mbanku... 4 1.2. Historia mbanku... 6 1.3. Skład

Bardziej szczegółowo

Analiza dotycząca Eksportu usług oraz produktów ICT. Analiza dotycząca eksportu usług oraz produktów ICT raport Informatyka polską specjalnością

Analiza dotycząca Eksportu usług oraz produktów ICT. Analiza dotycząca eksportu usług oraz produktów ICT raport Informatyka polską specjalnością Analiza dotycząca eksportu usług oraz produktów ICT raport Informatyka polską specjalnością 1 Departament Gospodarki Elektronicznej Ministerstwo Gospodarki Publikacja została przygotowana przez Zespół

Bardziej szczegółowo

Raport Roczny. Commercial Union Polska należy do międzynarodowej Grupy Aviva

Raport Roczny. Commercial Union Polska należy do międzynarodowej Grupy Aviva Raport Roczny Commercial Union Polska należy do międzynarodowej Grupy Aviva 8 Raport Roczny Commercial Union Polska należy do międzynarodowej Grupy Aviva List przewodniczàcego Rady Nadzorczej 4 List prezesa

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium. za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2012 r.

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium. za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2012 r. 1 Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2012 r. 2 I. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU MILLENNIUM

Bardziej szczegółowo

Oficjalne wydawnictwo Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie ISBN 978-83-60510-95-4

Oficjalne wydawnictwo Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie ISBN 978-83-60510-95-4 Wydawca: Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA ul. Książęca 4, 00-498 Warszawa tel. 22 628 32 32 fax 22 537 77 90 www.gpw.pl Opracowanie graficzne, skład i druk: Wydawnictwo ART art@artdruk.pl Autor:

Bardziej szczegółowo

cash MAnAGeMenT SpoSóB na optymalizację kosztów

cash MAnAGeMenT SpoSóB na optymalizację kosztów NIEZALEŻNY DODATEK TEMATYCZNY DYSTRYBUOWANY WRAZ Z RZECZPOSPOLITĄ Finansowanie Potrzeby, możliwości, instrumenty Kontrola należności Ochrona przepływów gotówkowych Analiza płynności Zbadaj kondycję Twojej

Bardziej szczegółowo

Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu

Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu 2050 Spis treści Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu 2050 str. 06 1. Wstęp 2. Polska

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Zachodniego WBK S.A. w I połowie 2005 roku

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Zachodniego WBK S.A. w I połowie 2005 roku Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Zachodniego WBK S.A. w I połowie 2005 roku Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Zachodniego WBK S.A. w I poł. 2005 roku

Bardziej szczegółowo

Marketing eksportowy poradnik dla małych i średnich przedsiębiorców

Marketing eksportowy poradnik dla małych i średnich przedsiębiorców 2014 Marketing eksportowy poradnik dla małych i średnich przedsiębiorców Marketing eksportowy poradnik dla małych i średnich przedsiębiorców Warszawa 2014 Marketing eksportowy poradnik dla małych i średnich

Bardziej szczegółowo

www.pwc.com/banki Szukając nowych kierunków Raport o rynku consumer finance w Polsce

www.pwc.com/banki Szukając nowych kierunków Raport o rynku consumer finance w Polsce www.pwc.com/banki 2011 Szukając nowych kierunków Raport o rynku consumer finance w Polsce Wstęp Szanowni Państwo, Przekazuję Państwu tegoroczny raport dotyczący rynku consumer finance w Polsce. Podobnie

Bardziej szczegółowo

Analiza najlepszych praktyk w zarządzaniu pracami B+R

Analiza najlepszych praktyk w zarządzaniu pracami B+R Analiza najlepszych praktyk w zarządzaniu pracami B+R Pierwsze w Polsce opracowanie, które kompleksowo analizuje sposoby zarządzania pracami B+R w nauce, sposoby zarządzania pracami B+R w gospodarce oraz

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu Banku z działalności Grupy Banku BPH S.A. za rok

Sprawozdanie Zarządu Banku z działalności Grupy Banku BPH S.A. za rok Sprawozdanie Zarządu Banku z działalności Grupy Banku BPH S.A. za rok 2010 Spis treści 1. Informacja o Banku BPH...4 2. Wybrane dane finansowe i operacyjne Grupy Banku BPH S.A....5 3. Sytuacja makroekonomiczna

Bardziej szczegółowo

VI. OPIS DZIAŁALNOŚCI BIZNESOWEJ

VI. OPIS DZIAŁALNOŚCI BIZNESOWEJ 26 Wartość kredytów brutto udzielonych przez Grupę na dzień 31 grudnia 2014 r. wyniosła 45.501 mln zł. Kredyty dla Klientów segmentu detalicznego wyniosły 32.018 mln zł i stanowiły 70% całkowitej wartości

Bardziej szczegółowo

Autor Raportu KAPITAŁ Z GIEŁDY RAPORT. GPW NewConnect Catalyst PARTNERZY PATRONI MEDIALNI

Autor Raportu KAPITAŁ Z GIEŁDY RAPORT. GPW NewConnect Catalyst PARTNERZY PATRONI MEDIALNI Autor Raportu RAPORT KAPITAŁ Z GIEŁDY GPW NewConnect Catalyst 2010/2011 PARTNERZY PATRONI MEDIALNI Szanowni Państwo, Wybór sposobu finansowania jest bardzo istotną decyzją w życiu przedsiębiorstwa. Zgodnie

Bardziej szczegółowo

Marketing eksportowy małych i średnich przedsiębiorstw w Regionie Południowego Bałtyku

Marketing eksportowy małych i średnich przedsiębiorstw w Regionie Południowego Bałtyku Marketing eksportowy małych i średnich przedsiębiorstw w Regionie Południowego Bałtyku Pod redakcją Hanny Treder i Przemysława Kulawczuka Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego Marketing eksportowy małych

Bardziej szczegółowo

Marketing wielowymiarowy

Marketing wielowymiarowy Marketing wielowymiarowy Marketing wielowymiarowy Marketing wielowymiarowy Nowe zasady w erze cyfrowej Ostatnie pięć lat to okres znaczącej ewolucji marketingu. Jej podstawą jest ewolucja klientów połączonych

Bardziej szczegółowo

Raport Aon Polska 2013/2014. Zarządzanie ryzykiem i ubezpieczeniami w firmach w Polsce

Raport Aon Polska 2013/2014. Zarządzanie ryzykiem i ubezpieczeniami w firmach w Polsce Raport Aon Polska 2013/2014 Zarządzanie ryzykiem i ubezpieczeniami w firmach w Polsce Zarządzanie ryzykiem i ubezpieczeniami w firmach w Polsce Raport Aon Polska 2013/2014 Autorzy raportu Mateusz Przywecki,

Bardziej szczegółowo

Jak pozyskać kapitał z giełdy?

Jak pozyskać kapitał z giełdy? Poradnik dla przyszłych emitentów Bogdan Duszek Jak pozyskać kapitał z giełdy? Z myślą o firmach, których poziom rozwoju i kapitałów własnych uniemożliwia jeszcze skorzystanie z oferty giełdy, z inicjatywy

Bardziej szczegółowo