ROZWÓJ INWESTYCJI SPOŁECZNIE ODPOWIEDZIALNYCH W POLSCE. CZY ODPOWIEDZIALNE INWESTYCJE SIĘ OPŁACAJĄ?

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ROZWÓJ INWESTYCJI SPOŁECZNIE ODPOWIEDZIALNYCH W POLSCE. CZY ODPOWIEDZIALNE INWESTYCJE SIĘ OPŁACAJĄ?"

Transkrypt

1 ROZWÓJ INWESTYCJI SPOŁECZNIE ODPOWIEDZIALNYCH W POLSCE. CZY ODPOWIEDZIALNE INWESTYCJE SIĘ OPŁACAJĄ? Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. Katedra Filozofii ul. Rakowicka 16, pok. 44a, p. IV. Marcin Pitura, 11 Maj, 2012

2 GES ENGAGEMENT SERVICES WIODĄCA FIRMA W ZAKRESIE ODPOWIEDZIALNYCH INWESTYCJI NA RYNKU PÓŁNOCNO EUROPEJSKIM Czym się zajmujemy: Wizja: Misja: Globalne badania oraz zaangażowanie dotyczące inwestowania w zakresie ESG wspieranie właścicieli aktywów oraz zarządzającymi aktywami Globalny, niezależny lider pod względem analiz z zakresu ESG na zrównoważonym rynku. Czynić każdy dzień trochę lepszym! Rok założenia: 1992 Aktywa naszych klientów: Klienci: Organizacja: Partnerzy: 700 miliardów Euro Ponad 70 renomowanych instytucji finansowych 50 współpracowników w Polsce, Szwecji, Danii, oraz Szwajcarii Manifest (Londyn) SIRIS w Melbourne, Australia oraz ICCR, New York, USA 2

3 GES ENGAGEMENT SERVICES KLIENCI National Pension Funds - AP1-4 and AP7 Organizations and Unions Save the Children Asset Managers Credit Suisse, Kempen, SEB and Folksam * GES Investment Services provides service to the Ethical Council of the Swedish National Pension Funds - AP-Funds. 3

4 ODPOWIEDZIALNE INWESTOWANIE 4 Odpowiedzialne inwestowanie (Sustainable and Responsible Investment - SRI) jest ogólnym terminem, obejmującym każdy typ procesu inwestycyjnego, który umożliwia połączenie finansowych celów inwestorów z ich troską o kwestie ochrony środowiska, społeczne i ładu korporacyjnego. źródło: Eurosif, European SRI Study

5 ODPOWIEDZIALNE INWESTOWANIE 6 zasad odpowiedzialnego inwestowania ONZ 5 1. Włączymy standardy ESG w procesy dokonywania analiz i podejmowania decyzji. 2. Będziemy aktywnymi właścicielami i zastosujemy standardy ESG w naszej polityce i działaniach. 3. Będziemy dążyli do należytego ujawniania standardów ESG przez firmy, w których inwestujemy. 4. Będziemy promowali akceptację i wprowadzanie zasad w branży inwestycyjnej. 5. Będziemy wspólnie pracować nad zwiększeniem skuteczności we wprowadzaniu zasad. 6. Będziemy każdorazowo raportować nasze działania i postępy we wprowadzaniu zasad. - od 2006r sygnatariuszy zarządzających aktywami o wartości ponad 30 bln $ Polska - 1 5

6 STRATEGIA CSR UNII EUROPEJSKIEJ CSR to odpowiedzialnośd przedsiębiorstw za ich wpływ na społeczeostwo. 25 października 2011 Komisja Europejska opublikowała odnowioną strategię CSR na lata Plan działań Komisji w zakresie inwestycji: Celem działań Komisji jest zapewnienie bardziej odpowiedzialnego i przejrzystego systemu finansowego; Komisja wspiera budowanie potencjału inwestorów w zakresie sposobów włączania informacji niefinansowych do decyzji inwestycyjnych; Europejskie podmioty zarządzające aktywami i właściciele aktywów, zwłaszcza fundusze emerytalne, proszeni są o dostosowanie się do zasad odpowiedzialnego inwestowania ONZ; Komisja rozważy stworzenie wymogu, aby wszystkie fundusze inwestycyjne i instytucje finansowe informowały wszystkich swoich klientów (obywateli, przedsiębiorstwa, organy publiczne itp.) o stosowanych przez nie kryteriach etycznych lub zasadach odpowiedzialnego inwestowania lub jakichkolwiek normach i kodach, których przestrzegają ; 6

7 ODPOWIEDZIALNE INWESTOWANIE Wartość aktywów ponad 1031 firm i instytucji, które podpisały Zasady Odpowiedzialnego Inwestowania ONZ (UN PRI) przekroczyła sumę 30 miliardów USD Holenderska firma inwestycyjna Robeco prognozuje, że do 2015 r. inwestowanie społecznie odpowiedzialne (SRI) przestanie być kojarzone z niszą rynkowa, a inwestycje takie będą obejmować 20% wszystkich zarządzanych aktywów. źródło: unpri.org; Robeco, Responsible Investng: Aparadigm Shift 7

8 ODPOWIEDZIALNE INWESTOWANIE źródło: Robeco 8

9 NEGATIVE SCREENING VALUE BASED AVOIDING CONTROVERSIAL BUSINESS VALUE BASED AND NORM BASED The product is a tool for avoiding investments in companies, which are documented to have controversial business activities according to a clients investment policy. Value based Negative screening measures how large part the controversial business activity is in relation to the turnover of the company. Available criteria value based Military Weapons Adult Entertainment Fossil Fuels Non-free Countries Petroleum Industry Nuclear Power Car Industry Contraceptives Abortion Fat and Sugar Fast Food Tropical Forests Intensive Farming Pesticides Countries at Risk Money Laundering Alcohol Production Alcohol Distribution Tobacco Production Tobacco Distribution Gambling GM Crops Fat and Sugar etc etc etc 9

10 FUNDUSZE SRI - VALUE BASED Kryteria pozafinansowe są również brane pod uwagę w norweskim narodowym funduszu emerytalnym (Government Pension Fund Global, GPFG), największym funduszu emerytalnym na świecie, o wartości rynkowej miliardów koron norweskich (ok. 530mld $). Zalecenia dotyczące etyki zarządzania funduszem GPFG, wprowadzone zostały w 2004 roku przez norweskie Ministerstwo Finansów. GPFG do tej pory już kilka razy wykluczał z portfela spółki związane z produkcją broni, branżą tytoniową oraz spółki o niskich standardach związanych z ochroną środowiska i prawami człowieka. 10

11 NEGATIVE SCREENING - NORM BASED BASED ON UN GLOBAL COMPACT Child labor Bribery Global Warming ABC Weapons Global Compact, OECD Guidelines Human Rights Right to organize Discrimination Biodiversity 11

12 ALERT SERVICE WEEKLY NOTIFICATION 12

13 NEGATIVE CREENING NORM BASED LONG TERM ENGAGEMENT The Incident analysis establishes what has happened: Incident description. Causes. Reporting sources and the response from companies. A decision on whether to pursue the analysis! The Risk Analysis assesses: The Industry and the region. Policy. Implementation. Compliance. Reporting and transparency. Company Report concludes: Recommendation. 13

14 NEGATIVE CREENING NORM BASED RECOMMENDATION: ENGAGE/ EXCLUDE Systematic actions or isolated actions leading to severe negative consequenses. Reporting criteria (one or more of the following): Examination by an official body, e.g. UN Observer. Sanctions against the company issued by regional/national courts or an official body. The company has admittted responsibility for the incident(s). 14

15 NEGATIVE CREENING NORM BASED RECOMMENDATION: OBSERVATION Companies that do not meet the Reporting criteria may be included as Observations: An ongoing official investigation and no other conclusive material is available. Only Non-governmental organization report. Other uncertainties that pose hindrance toward reaching a conclusion. 15

16 NEGATIVE CREENING NORM BASED REVISION CRITERIA Recommendation: GES recommends its clients to engage in dialogue and/or active ownership with Company X, or as an alternative, to exclude the company from their investment universe. The violation has ceased. The company has adopted a responsible course of action. The company has taken a proactive and precautionary approach to improve routines and prevent future violations. Company X should adopt a human rights policy including the right to freedom of association and the right to collective bargaining. In the Sustainability Report from 2010 the company states that it recognizes its employees right to freely associate or not to associate in compliance with the laws of the countries in which it operates. GES considers this to be a step in the right direction. It is yet unclear how this will reflect the ongoing dispute in the Philippines. The company s action is verifiable. 16

17 FUNDUSZE SRI NORM BASED Rząd Szwecji już w 2001 roku wprowadził przepisy prawne związane z SRI w Narodowych Funduszach Emerytalnych (AP Fund). Fundusze te muszą brać pod uwagę kwestie etyczne i środowiskowe, z uwzględnianiem ogólnego celu wysokiego zwrotu z inwestycji. Fundusze AP przyjęły różne strategie, aby sprostać wymaganiom prawnym niektóre skupiają się na kwestiach ładu korporacyjnego, inne wykluczają ze spektrum inwestycji firmy nie spełniające międzynarodowych standardów, takich jak np. Global Compact. Jeden z funduszy inwestuje w najlepsze pod względem standardów ESG firmy szwedzkie. Fundusze AP1, AP2, AP3, AP4 oraz AP7 są sygnatariuszami UN PRI. 17

18 ENGAGEMENT COORDINATION BETWEEN OWNERS Each case have: A clear process goal connected to the revision criteria s. An identified strategy and action plan to reach the goal. Next step. Coordination between owners: Coordination with GES Engagement clients. Coordination with other investors. Co-meeting owners & GES & Co s. The status of the case with a rating: Company response. Case development. 18

19 POSITIVE SCREENING RISK RATING Analiza ESG zgodna z ONZ ZOI Analiza GES Risk Rating polega na ocenie systemu zarządzania: środowiska, społecznej odpowiedzialności, ładu korporacyjnego firm. Analiza opiera się na międzynarodowych normach dotyczących zrównoważonego rozwoju w połączeniu z Zasadami Odpowiedzialnego Inwestowania (UN PRI). GES Risk Rating ocenia zarówno stopień przygotowania firm (poprzez systemy zarządzania, itp.) jak również osiągnięcia za pomocą kryteriów i podkryteriów. Obecnie 4500 firm przeanalizowanych, w tym MSCI Word, MSCI Emerging Markets, FTSE All World. Produkt używany do best in class, worst in class, zaangażowanie, modyfikacja sfery inwestycyjjnej lub/oraz benchmark, intersektorowe modyfikacje. 19

20 POSITIVE SCREENING KRYTERIA OCENY Zarządzanie środowiskiem Przygotowanie: Organizacja i procedury Polityka i programy Mechanizm weryfikacji zewnętrznej Raportowanie środowiskowe Ocena dostawców Rezultaty: Gazy cieplarniane Zużycie energii Wykorzystanie zasobów wodnych Racjonalizowanie podróży służbowych Rekultywacja i odtwarzanie zasobów Ocena oddziaływania na środowisko przyszłych projektów Odpady niebezpieczne Emisje do powietrza + 8 dodatkowych kryteriów Odpowiedzialność społeczna Pracownicy: Dyskryminacja Wolnośd zrzeszania się Bezpieczeostwo i higiena pracy Godziny pracy i wynagrodzenie + 5 dodatkowych kryteriów Społeczność lokalna: Przeszkolenie pracowników ochrony Korupcja + 2 dodatkowe kryteria Dostawcy: Kodeks Postępowania System zarządzania i program Ocena wyników Ład korporacyjny Nadzór i kontrola: Komitet audytu, komisja ds. wynagrodzeo, komisja nominacyjna Skład Rady Nadzorczej i jej niezależnośd Zróżnicowanie Rady Nadzorczej Prawa udziałowców: Równe prawo głosu Przejrzystośd struktury własnościowej Przejrzystość i system wynagradzania: Wynagrodzenie firm audytorskich Wynagrodzenie prezesa zarządu Raportowanie 20

21 GES RISK RATING DLA FIRMY X Nazwa firmy Firma X Punkt Cząstkowy Zarządzania Środowiskiem - Przygotowanie c+ Numeryczny Punkt Cząstkowy Zarządzania Środowiskiem Przygotowanie 0,58 Punkt Cząstkowy Zarządzania Środowiskiem Rezultaty c Numeryczny Punkt Cząstkowy Zarządzania Środowiskiem Rezultaty 0 Firma X wykazuje stosunkowo niski poziom zaangażowania w zakresie ochrony środowiska, poprzez przyjęte strategie oraz systemy zarządzania, jak również w niedostatecznym stopniu raportuje powyższe kwestie. Firma nie udostępnia żadnych informacji dotyczących oddziaływania na środowisko oraz wszelkich możliwych zagrożeo wynikających ze zużycia energii oraz emisji gazów cieplarnianych. Punkt Cząstkowy Odpowiedzialności Społecznej Pracownicy b Numeryczny Punkt Cząstkowy Odpowiedzialności Społecznej Pracownicy 0,94 Punkt Cząstkowy Odpowiedzialności Społecznej Społecznośd Lokalna - Numeryczny Punkt Cząstkowy Odpowiedzialności Społecznej Społecznośd Lokalna - Punkt Cząstkowy Odpowiedzialności Społecznej Dostawcy - Numeryczny Punkt Cząstkowy Odpowiedzialności Społecznej Dostawcy - Firma X wykazuje umiarkowany poziom odpowiedzialności społecznej, poprzez przyjęte strategie oraz systemy zarządzania, jak również regularnie raportuje powyższe kwestie. Firma X dba o bezpieczeostwo swoich pracowników, nie dyskryminuje, współpracuje ze związkami zawodowymi oraz zapewnia wynagrodzenie zgodne z kwalifikacjami. Punkt Cząstkowy Ładu Korporacyjnego Nadzór i Kontrola b- Numeryczny Punkt Cząstkowy Ładu Korporacyjnego Nadzór i Kontrola 0,6 Punkt Cząstkowy Ładu Korporacyjnego Przejrzystośd i System Wynagradzania c+ Numeryczny Punkt Cząstkowy Ładu Korporacyjnego Przejrzystośd i System Wynagradzania 0,33 Punkt Cząstkowy Ładu Korporacyjnego Prawa Udziałowców b Numeryczny Punkt Cząstkowy Ładu Korporacyjnego Prawa Udziałowców 1 Firma X wykazuje umiarkowany poziom zarządzania ładem korporacyjnym w odniesieniu do przestrzegania niezależności, przejrzystości oraz przestrzegania praw akcjonariuszy. Średnia punktów ZŚ (0-3) 0,29 Średnia punktów OS (0-2) 0,94 Średnia punktów ŁK (0-2) 0,64 Ogólne Ryzyko Zarządzania Środowiskiem B+ Wynik Ogólny Zarządzania Środowiskiem c Ogólne Ryzyko Odwiedzialności Społecznej B Wynik Ogólny Odpowiedzialności Społecznej b Ogólne Ryzyko Ładu Korporacyjnego - Wynik Ogólny Ładu Korporacyjnego b- 21

22 GES RISK RATING BENCHMARK Environmental rating B+c Portfolio rank: 1st out of 1 Industry rank: 3d out of 4 Firma X scores an average in the GES Environmental Risk Rating, compared with all the companies in the examined portfolio. Compared to 4 examined Diversified Consumer Services companies in the MSCI World Index, Firma X places third. Social responsibility rating Bb Portfolio rank: 1st out of 1 Industry rank: 1st out of 4 Firma X scores an average in the GES Social Responsibility Rating, compared with all the companies in the examined portfolio. Compared to 4 examined Diversified Consumer Services companies in the MSCI World Index, Firma X places first. 22

23 COMPARISON OF ESG REPORTING ON SELECTED INDEXES 31 indexes in Europe 25 to 40 largest companies in every market Approx companies in total E, S & G pillars separately and jointly Mean performance MSCI World MSCI Emerging Markets Assessment based on publicly available information. 23

24 70% MEAN ENVIRONMENTAL PERFORMANCE (%) 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 24

25 40% MEAN SOCIAL PERFORMANCE (%) 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% 25

26 70% MEAN CORPORATE GOVERNANCE PERFORMANCE (%) 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 26

27 60% MEAN ESG PERFORMANCE (%) 50% 40% 30% 20% 10% 0% 27

28 Industry risk GES RISK RATING DODAJE WARTOŚĆ Environmental Portfolio Risk Strategia Identyfikowanie i re-balansowanie według ryzyka ESG low A A- Porfolio FY0 Porfolio FY-1 B+ Zaangażowanie Identyfikuje ESG underperformers. W portfelu używany do zaangażowanie i trwożenia wartości B B- C+ MSCI World Firma X C high c c+ b- b b+ a- a high Company risk low 28

29 RISK STUDY ESG RISKS ARE BETTER NOT IGNORED Tail risk* of ESG-neutral portfolios can be reduced by optimizing exposure to ESG risk factors: In developped markets: Tail risk reduction by 32% In emerging markets: Tail risk reduction by 40% *Tail risk is measured as Conditional Value at Risk (CVaR) at a level of 95% and a time horizon of 12 months. (Hörter, S.; Study by Risklab / Allianz Global Investors, April 2011) 29

30 MORE PROOF RCM (part of Allianz Global Investors) study showes Inclusion of ESG criteria increased profits by 1,6% per year when investing in companies with above agerage ESG performance over a period of five years (MSCI World, MSCI Europe or MSCI US. Harvard Business School and London Buisness School study showes 1 USD 1993 rose to 22.6 USD 2010 if invested in a High sustainable company compared to 14.4 USD if invested in a company with inferior sustainability performance. Also positive outperformance after three years and rises with a longer investment horizon. Evidence from Swedish Top 300 Companies - Environmental and Social performance ratings are value relevant and complement financial information in explaining the variation in stock prices. Integration of extra-financial value apporoach into tradisional financial investment analysis provides a richer picture of the long-term corporate performance. 30

31 MORE FUN WITH LESS RISK? Religious/Ethical towards towards Risk Return Skandia (2003 Wealthbuilder), Parmalat (Insolvency 2003), AIG (Nationalised 2008, Lehman Brothers (Bankcrupt 2009, BP (Deep Water Horizon oilrig 2010), TEPCO (Power plant security 2011) Performance Risk limitation of investment universe (exclusion, best in class) leads to greater risk? Or is the quality of sustainability management an indicator for the quality of the over all management? Reputational Risk Dutch Cancer Foundation invested in Tobacco etc. Principle guided investors, other large investors and insurance companie are under scrunity. Knowledge gained by including ESG related criteria into the analysis will more then compensate a diversification disadvantage because of a smaller investment universe. 31

32 ANALIZA SPÓŁEK SKARBU PAŃSTWA około 60% przeanalizowanych pp oraz spółek z udziałem SP nie publikuje żadnej istotnej informacji dotyczącej danych ESG a 40% spółek nie publikuje żadnej informacji dotyczącej ESG. 32

33 ZESPÓŁ DS. SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW ZESPÓŁ DS. SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW MINISTERSTWO GOSPODARKI GRUPA ROBOCZA DS. PROMOCJI CSR GRUPA ROBOCZA DS. ODPOWIEDZIALNYCH INWESTYCJI GRUPA ROBOCZA DS. ZRÓWNOWAŻONEJ KONSUMPCJI GRUPA ROBOCZA DS. EDUKACJI CSR Rządowy Zespół do spraw Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw powołany Zarządzeniem nr 38 Prezesa Rady Ministrów z dnia 8 maja 2009 roku realizuje zadania mające na celu promocję koncepcji CSR w Polsce. W ramach Zespołu działa Grupa robocza ds. Odpowiedzialnych Inwestycji. 33

34 DOTYCHCZASOWE DZIAŁANIA GRUPY DOTYCHCZASOWE Działania DZIAŁANIA Grupy Roboczej GRUPY ponad 40 Rekomendacje dla Zespołu Odpowiedzialne Inwestycje Infrastrukturalne Publikacja Spotkań członków Grupy Roboczej zostało zorganizowanych w ciągu ostatnich 2 lat Merytorycznych, przygotowanych przez ekspertów prezentacji zostało przedstawione na forum Grupy Instytucji, organizacji i firm zaangażowało się w prace Grupy, m.in. KNF, SEG, IOB, CDM Pekao S.A, SKOK, GES Investment Services, ING Bank, PTE Polsat Poparte wnikliwą analizą SRI na świecie i w Polsce, wraz z określeniem ścieżki rozwoju, szans i zagrożeń Seminarium i warsztaty dotyczące dialogu społecznego we współpracy m.in. z GAZ-SYSTEM, PSE Operator, WWF, Ministerstwem Środowiska Podręcznik konsultacji społecznych przy inwestycjach infrastrukturalnych

35 DOTYCHCZASOWE DZIAŁANIA GRUPY Spotkanie z Paul Hermanem amerykańskim ekspertem ds. SRI przygotowane przy współpracy z Instytutem Odpowiedzialnego Biznesu Publikacja Odpowiedzialne Inwestycje Kapitałowe 3 5 Seminarium SRI Konferencja CSR w ramach Prezydencji Raport ESG w spółkach z udziałem Skarbu Państwa SRI Workshop Day 35

36 PROJEKT ORAZ PARTNERZY ANALIZA ESG SPÓŁEK W POLSCE Celami projektu jest dostarczenie wiarygodnych danych pozafinansowych dla analityków i inwestorów oraz zwiększenie transparentności raportowania tego typu informacji w spółkach poprzez zbudowanie interaktywnej bazy wiedzy o 780 spółkach. Pracodawcy RP, najstarsza i największa organizacja pracodawców, koordynator prac Grupy Roboczej ds. Odpowiedzialnych Inwestycji. Pracodawcy RP powołali Koalicję na rzecz Odpowiedzialnego Biznesu w ramach której promują zasady CSR. Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych istnieje od roku 1993 roku. Oferuje pomoc i konsultacje dla spółek członkowskich w zakresie wymogów prawnych, regulacji rynku, relacji inwestorskich. Obecnie SEG skupia 265 spółek notowanych na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych oraz alternatywnym rynku NewConnect, reprezentujących blisko 85 proc. kapitalizacji emitentów krajowych. 36

37 SEMINARIUM DLA OFE W CZERWCU I GRUPA ROBOCZA W 2012R. Przeprowadzenie seminarium zostało zapisane w dokumencie Planu działań na rok 2012 rządowego Zespołu ds. Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw Grupą docelową seminarium są przedstawiciele (analitycy) Otwartych Funduszy Emerytalnych Celem seminarium jest przekazanie informacji o aktualnych trendach oraz praktycznej wiedzy w zakresie uwzględniania wskaźników pozafinansowych w politykach inwestycyjnych 1. Wypracowanie wytycznych dla instytucji finansowych w zakresie szerszego uwzględniania w strategiach inwestycyjnych ryzyka ESG 2. Opracowanie programu szkoleń dla doradców inwestycyjnych, doradców finansowych i pośredników ubezpieczeniowych w zakresie odpowiedzialnych inwestycji 3. Opracowanie propozycji pytań nt. zrównoważonego rozwoju oraz CSR do włączenia do zestawu pytań dla kandydatów do rad nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa 37

38 Managing Director GES Investment Services Kungsgatan Stockholm, Sweden Phone: GES Investment Services Denmark Købmagergade Copenhagen, Denmark Phone: $ GES Investment Services Poland ul. Sikorskiego Zielona Gora, Poland Phone GES Investment Services Switzerland Seefeldstrasse Zurich, Switzerland Phone

Wytyczne dla inwestorów w zakresie odpowiedzialnego inwestowania

Wytyczne dla inwestorów w zakresie odpowiedzialnego inwestowania Wytyczne dla inwestorów w zakresie odpowiedzialnego inwestowania Redakcja: Robert Sroka Guidelines for investors in the scope of responsible investing 2 GRUPA ROBOCZA DS. ODPOWIEDZIALNYCH INWESTYCJI Wydawca:

Bardziej szczegółowo

ANALIZA ESG SPÓŁEK W POLSCE. Budowanie wartości spółki poprzez raportowanie danych pozafinansowych ESG

ANALIZA ESG SPÓŁEK W POLSCE. Budowanie wartości spółki poprzez raportowanie danych pozafinansowych ESG ANALIZA ESG SPÓŁEK W POLSCE Budowanie wartości spółki poprzez raportowanie danych pozafinansowych ESG O R G A N I Z AT O R Z Y: Pat r o n i h o n o r o w i : Wydawca: Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych

Bardziej szczegółowo

Warszawa 2011. Wydawca: Pracodawcy RP ul. Brukselska 7 03-973 Warszawa. Publikacja przygotowana przez. Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej

Warszawa 2011. Wydawca: Pracodawcy RP ul. Brukselska 7 03-973 Warszawa. Publikacja przygotowana przez. Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej 1 2 Warszawa 2011 Wydawca: Pracodawcy RP ul. Brukselska 7 03-973 Warszawa Publikacja przygotowana przez Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej na zlecenie Ministerstwa Gospodarki Recenzja naukowa: dr Magdalena

Bardziej szczegółowo

Społecznie odpowiedzialne inwestowanie narzędziem koncepcji społecznie odpowiedzialnego biznesu

Społecznie odpowiedzialne inwestowanie narzędziem koncepcji społecznie odpowiedzialnego biznesu Społecznie odpowiedzialne inwestowanie narzędziem koncepcji społecznie odpowiedzialnego biznesu Agata Lulewicz-Sas Politechnika Białostocka, Wydział Zarzadzania, Katedra Zarządzania Produkcją e-mail: a.lulewicz@pb.edu.pl

Bardziej szczegółowo

rola raportowania społecznego Praca zbiorowa (Red. Natalia Ćwik)

rola raportowania społecznego Praca zbiorowa (Red. Natalia Ćwik) rola raportowania społecznego Praca zbiorowa (Red. Natalia Ćwik) Forum Odpowiedzialnego Biznesu 2013 ISBN 978-83-932564-8-8 Koncepcja, redakcja: Natalia Ćwik Współpraca merytoryczna: Mirella Panek-Owsiańska

Bardziej szczegółowo

raport roczny annual report

raport roczny annual report raport roczny 2013 annual report Zdjęcie na okładce: Nowa siedziba Banku BPH w Gdańsku przy ul. płk. Jana Pałubickiego Cover photo: The new headquarters of Bank BPH in Gdansk at płk. Jana Pałubickiego

Bardziej szczegółowo

RAPORTOWANIE ZINTEGROWANE

RAPORTOWANIE ZINTEGROWANE YOUR GLOBAL NETWORK OF LEADING TAX ADVISORS RAPORTOWANIE ZINTEGROWANE www.taxand.com 29.08.2012 AGENDA 1 1. Wprowadzenie 2. Prezentacja najważniejszych założeń ekspertyzy dla Ministerstwa Gospodarki 3.

Bardziej szczegółowo

Raport Roczny Annual Report 2010

Raport Roczny Annual Report 2010 Raport Roczny Annual Report 2010 Raport Roczny Annual Report 2010 Spis treści Table of contents Misja Mission 03 Wizja Vision 03 List przewodniczącego Rady Nadzorczej do akcjonariuszy Letter from the Chairman

Bardziej szczegółowo

STUDIA I PRACE. Kolegium Zarządzania i Finansów ZESZYT NAUKOWY 126

STUDIA I PRACE. Kolegium Zarządzania i Finansów ZESZYT NAUKOWY 126 STUDIA I PRACE Kolegium Zarządzania i Finansów ZESZYT NAUKOWY 126 STUDIA I PRACE Kolegium Zarządzania i Finansów ZESZYT NAUKOWY 126 SZKOŁA GŁÓWNA HANDLOWA W WARSZAWIE SKŁAD RADY NAUKOWEJ ZESZYTÓW NAUKOWYCH

Bardziej szczegółowo

etapy cyklu życia zrównoważonej inwestycji budowlanej:

etapy cyklu życia zrównoważonej inwestycji budowlanej: 323 Partnerstwo na wszystkich etapach cyklu życia zrównoważonej inwestycji budowlanej Partnership at all stages of sustainable building life cycle Projekt Partnerstwo na wszystkich etapach cyklu życia

Bardziej szczegółowo

The exclusive interview with Mr Rafał Działowski, CEO of Tarnów Industrial Cluster S.A. page 4

The exclusive interview with Mr Rafał Działowski, CEO of Tarnów Industrial Cluster S.A. page 4 3 2014 price 14,85 PLN (including 8% VAT) The exclusive interview with Mr Rafał Działowski, CEO of Tarnów Industrial Cluster S.A. page 4 Ekskluzywny wywiad z Prezesem Tarnowskiego Klastera Przemysłowego

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE POLITYKI EUROPEJSKIE, FINANSE I MARKETING Nr 4 (53) 2010

ZESZYTY NAUKOWE POLITYKI EUROPEJSKIE, FINANSE I MARKETING Nr 4 (53) 2010 ZESZYTY NAUKOWE POLITYKI EUROPEJSKIE, FINANSE I MARKETING Nr 4 (53) 2010 Tomasz Karol Wiśniewski Indeks RESPECTIndex jako inicjatywa Giełdy Papierów Wartościowych w procesie tworzenia zasad CSR na polskim

Bardziej szczegółowo

LIST PRZEWODNICZĄCEGO RADY NADZORCZEJ GETIN HOLDING I RADY NADZORCZEJ GETIN NOBLE BANKU

LIST PRZEWODNICZĄCEGO RADY NADZORCZEJ GETIN HOLDING I RADY NADZORCZEJ GETIN NOBLE BANKU LIST PRZEWODNICZĄCEGO RADY NADZORCZEJ GETIN HOLDING I RADY NADZORCZEJ GETIN NOBLE BANKU NOBLE FUDS DOBRZE ZARZĄDZANY FUNDUSZ 4 26 NOBLE FUNDS WELL-MANAGED FUND LETTER FROM THE CHAIRMAN OF GETIN HOLDING

Bardziej szczegółowo

PHOTON ENERGY N.V. CHAT WITH INVESTORS CZAT INWESTORSKI

PHOTON ENERGY N.V. CHAT WITH INVESTORS CZAT INWESTORSKI PHOTON ENERGY N.V. CHAT WITH INVESTORS CZAT INWESTORSKI Transcript of the chat with the Polish retail investors association SII On 18 February 2015 1/10 Why have you decided to be listed on the Polish

Bardziej szczegółowo

ING Bank N.V. Issue of 15,000 Short Currency Open Ended Sprinters under the Certificates Programme

ING Bank N.V. Issue of 15,000 Short Currency Open Ended Sprinters under the Certificates Programme Final Terms dated 19 January 2015 ING Bank N.V. Issue of 15,000 Short Currency Open Ended Sprinters under the Certificates Programme Any person making or intending to make an offer of the Certificates

Bardziej szczegółowo

GRUPA EDF W POLSCE EDF GROUP IN POLAND

GRUPA EDF W POLSCE EDF GROUP IN POLAND GRUPA EDF W POLSCE EDF GROUP IN POLAND Działalność i odpowiedzialność korporacyjna Activities and corporate responsibility EDF - LIONEL CHARRIER Publikacja przygotowana przez Dział Komunikacji EDF Polska

Bardziej szczegółowo

Społeczna odpowiedzialność biznesu w rachunkowości przedsiębiorstw przesłanki, koncepcje, regulacje. ... na świecie. dr Joanna Krasodomska 02/02/2015

Społeczna odpowiedzialność biznesu w rachunkowości przedsiębiorstw przesłanki, koncepcje, regulacje. ... na świecie. dr Joanna Krasodomska 02/02/2015 Społeczna odpowiedzialność biznesu w rachunkowości przedsiębiorstw przesłanki, koncepcje, regulacje Plan prezentacji Rachunkowość społeczna Sprawozdawczość zintegrowana dr Joanna Krasodomska Katedra Rachunkowości

Bardziej szczegółowo

Realizacja zasad ładu korporacyjnego przez polskie banki

Realizacja zasad ładu korporacyjnego przez polskie banki Monika Marcinkowska * Realizacja zasad ładu korporacyjnego przez polskie banki Wstęp Fundamentalnym warunkiem sprawnego i stabilnego działania systemu finansowego jest zapewnienie stabilności finansowej

Bardziej szczegółowo

RAPORT KOŃCOWY. Umowa nr 224/DS/2010 z dnia 17 listopada 2010 r.

RAPORT KOŃCOWY. Umowa nr 224/DS/2010 z dnia 17 listopada 2010 r. t Uniwersytet Jagielloński Centrum Badań nad Szkolnictwem Wyższym RAPORT KOŃCOWY Modele zarządzania uczelniami w Polsce" Umowa nr 224/DS/2010 z dnia 17 listopada 2010 r. Opracował Zespół pod kierunkiem

Bardziej szczegółowo

Transform your business Deloitte Sustainability Consulting Central Europe

Transform your business Deloitte Sustainability Consulting Central Europe Transform your business Deloitte Sustainability Consulting Central Europe 2015 1 2 Deloitte Central Europe Deloitte Sustainability Consulting Central Europe Zespół Sustainability Consulting Central Europe

Bardziej szczegółowo

Odpowiedzialność biznesu. Teoria i praktyka

Odpowiedzialność biznesu. Teoria i praktyka 26 Artykuły MBA. CE 2/2012 Management and Business Administration. Central Europe 2/2012 (115): s. 26 40, ISSN 2084 3356, Copyright by Akademia Leona Koźmińskiego Odpowiedzialność biznesu. Teoria i praktyka

Bardziej szczegółowo

Warto mieć standardy. czyli Kodeks odpowiedzialnego Biznesu oraz podręcznik do jego wdrażania

Warto mieć standardy. czyli Kodeks odpowiedzialnego Biznesu oraz podręcznik do jego wdrażania Warto mieć standardy czyli Kodeks odpowiedzialnego Biznesu oraz podręcznik do jego wdrażania czyli Kodeks Odpowiedzialnego Biznesu oraz podręcznik do jego wdrażania Spis Treści 005 Wprowadzenie do Kodeksu

Bardziej szczegółowo

Krakowskie Sympozjum HTA/MA 2015

Krakowskie Sympozjum HTA/MA 2015 Krakowskie Sympozjum HTA/MA 2015 23-24 czerwca 2015 Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manggha, Kraków Abstrakty Spis treści Jakub Adamski: Uprawnione oczekiwania a obecna praktyka organów administracji

Bardziej szczegółowo

Informowanie na temat ryzyka w raportach rocznych największych spółek giełdowych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie

Informowanie na temat ryzyka w raportach rocznych największych spółek giełdowych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie Paweł Skowron * Informowanie na temat ryzyka w raportach rocznych największych spółek giełdowych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie Wstęp Proces raportowania jest coraz bardziej

Bardziej szczegółowo

Glosariusz ITIL wraz ze skrótami. Polski

Glosariusz ITIL wraz ze skrótami. Polski Polski glosariusz ITIL, wersja 1.0, z dnia 15 grudnia 2011 oparty na angielskim glosariuszu, wersja 1.0, z dnia 29 lipca 2011 Glosariusz ITIL wraz ze skrótami Polski Niniejszy glosariusz można pobierać

Bardziej szczegółowo

ANALIZA POTRZEB INFRASTRUKTURALNYCH W RAMACH ŚRODOWISKA W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM

ANALIZA POTRZEB INFRASTRUKTURALNYCH W RAMACH ŚRODOWISKA W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM RAPORT Z BADANIA: ANALIZA POTRZEB INFRASTRUKTURALNYCH W RAMACH ŚRODOWISKA W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM Projekt finansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach

Bardziej szczegółowo

raport roczny annual report

raport roczny annual report raport roczny annual report raport roczny annual report Spis treści Content 6 List Prezesa Zarządu 8 Informacja Głównego Ekonomisty Banku Wzrost gospodarczy i inflacja Stopy procentowe i kurs walutowy

Bardziej szczegółowo

201 20 3 B s u i s n i e n s e s s Se s r Se vi v c i e c s e Se s c Se to t r o rin i P n o P l o a l n a d

201 20 3 B s u i s n i e n s e s s Se s r Se vi v c i e c s e Se s c Se to t r o rin i P n o P l o a l n a d Sektor nowoczesnych 2013 usług biznesowych w Polsce Business Services Sector in Poland 1 Raport opracowany przez Związek Liderów Sektora Usług Biznesowych (ABSL) Report prepared by the Association of Business

Bardziej szczegółowo

2011 RAPORT Odpowiedzialny biznes / Responsible business REPORT

2011 RAPORT Odpowiedzialny biznes / Responsible business REPORT www.lotnisko-chopina.pl Lotnisko Chopina w Warszawie / Warsaw Chopin Airport 2011 RAPORT Odpowiedzialny biznes / Responsible business REPORT 2011 RAPORT Odpowiedzialny biznes / Responsible business REPORT

Bardziej szczegółowo

ryzykiem w procesie zrównoważonego rozwoju biznesu podręcznik dla Dużych i średnich przedsiębiorstw Tomasz Gasiński Sławomir Pijanowski

ryzykiem w procesie zrównoważonego rozwoju biznesu podręcznik dla Dużych i średnich przedsiębiorstw Tomasz Gasiński Sławomir Pijanowski Tomasz Gasiński Sławomir Pijanowski podręcznik dla Dużych i średnich przedsiębiorstw Zarządzanie ryzykiem w procesie zrównoważonego rozwoju biznesu Publikacja przygotowana na zlecenie Ministerstwa Gospodarki

Bardziej szczegółowo