Kapitalne pomys³y s¹ zawsze podstaw¹ sukcesu finansowego.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Kapitalne pomys³y s¹ zawsze podstaw¹ sukcesu finansowego."

Transkrypt

1

2 Kapitalne pomys³y s¹ zawsze podstaw¹ sukcesu finansowego. Szybki rozwój naszej gospodarki i wzrost konkurencyjnoœci powoduj¹, e roœnie iloœæ elementów, które nale y rozwa yæ przy podejmowaniu strategicznych decyzji w biznesie. Dlatego te coraz wiêcej przedsiêbiorstw siêga po profesjonalnych doradców by spoœród wielu wariantów rozwoju wybraæ ten, który zapewni najlepsze rezultaty. Od za³o enia firmy poprzez zakup, fuzjê, sprzeda czêœci lub ca³oœci przedsiêbiorstwa, zajmujemy siê przygotowaniem, finansowaniem i realizacj¹ transakcji. Szybko i w warunkach pe³nej poufnoœci. Nasz zespó³ wspó³pracuje z wiod¹cymi bankami inwestycyjnymi w Europie i USA i ma trzynastoletnie doœwiadczenie w realizacji transakcji kapita³owych na polskim rynku. A przed nami? Byæ mo e Twoja transakcja...

3 Corporate Finanse Specjalizujemy siê w œredniej i du ej wielkoœci transakcjach fuzji i przejêæ, zwykle pracuj¹c dla miêdzynarodowych firm chc¹cych dokonaæ kupna atrakcyjnych aktywów w Polsce. Bierzemy na siebie odpowiedzialnoœæ za sprawny przebieg kolejnych etapów transakcji w³¹czaj¹c w to poszukiwania potencjalnych spó³ek do przejêcia, przygotowanie analiz oraz dokumentacji (studia rynkowe, wyceny), koordynacjê prac pozosta³ych firm doradczych bior¹cych udzia³ w procesie due diligence (kancelarie prawne, biura ksiêgowe, doradcy podatkowi), efektywne prowadzenie negocjacji maj¹cych na celu podpisanie umów pomiêdzy stronami i zamkniêcie transakcji. Wœród naszych klientów znajduj¹ siê równie dobrze znani przedsiêbiorcy krajowi zainteresowani pozyskaniem partnera strategicznego dla w³asnej spó³ki. W takich przypadkach zajmujemy siê doradztwem po stronie sprzedaj¹cego i poszukujemy potencjalnych inwestorów. Nasze obowi¹zki obejmuj¹ zwykle przygotowanie pe³nej dokumentacji transakcyjnej, w³¹czaj¹c w to Memorandum Inwestycyjne oraz doradztwo klientowi podczas wszystkich faz transakcji maj¹ce na celu zapewnienie dla niego optymalnych warunków umowy. Kolejn¹ istotn¹ us³ug¹ znajduj¹c¹ siê w naszej ofercie jest pozyskiwanie finansowania kapita³owego dla firm krajowych. Klientami zainteresowanymi tego typu przedsiêwziêciami s¹ najczêœciej innowacyjne i dynamicznie rozwijaj¹ce siê spó³ki poszukuj¹ce zewnêtrznego finansowania dla pokrycia kosztów planów rozwojowych (przejêcia, ekspansja rynkowa, itp.). Dziêki szerokim kontaktom w krêgach funduszy typu private equity oraz dostêpowi do rynków miêdzynarodowych, jesteœmy w stanie szybko zorganizowaæ tego typu finansowanie. W konkretnych przypadkach, w zale noœci od fazy rozwoju firmy, mo emy doradziæ naszym klientom pozyskanie pieniêdzy z rynku publicznego poprzez wejœcie na gie³dê.

4 Doradztwo Strategiczne

5 Corporate Finanse

6 Doradztwo Strategiczne

7 MC Securities - szwajcarski prywatny bank inwestycyjny za³o ony w 1995 roku w Londynie i Genewie, krórego prezesem by³ Hans Jorg Rudloff, by³y v-ce prezes Credit Suisse First Boston. Za³o y³ biura i domy maklerskie w Londynie, Pary u, Pradze, Moskwie. Posiada³ firmê zarz¹dzania aktywami MC Trustco w Genewie. By³ wspó³za³o ycielem Concordii w Warszawie w 1996 roku. W 1998 MC Securities zosta³ przejêty przez ING. Donaldson Lufkin Jenrette - amerykañski bank inwestycyjny notowany na nowojorskiej gie³dzie, wyspecjalizowany w instrumentach d³u nych i obligacjach podwy szonego ryzyka. Podpisa³ porozumienie o wy³¹cznej wspó³pracy z Concordi¹ w 1998 roku. Pracowa³ przy wprowadzaniu polskiej spó³ki telekomunikacyjnej Netia S.A. na nowojorsk¹ gie³dê oraz przy emisji obligacji Stalexportu S.A. W 2000 roku zosta³ przejêty przez Credit Suisse First Boston. Espirito Santo Investimento - portugalski bank inwestycyjny, czêœæ grupy Banco Espirito Santo, notowanej na gie³dzie w Lizbonie, z biurami w Lizbonie, Madrycie, Nowym Jorku, Pary u, Sao Paulo, Warszawie. W 2006 roku za³o y³ z Concordi¹ join venture Concordia Espirito Santo Investment dla rozpoczêcia dzia³alnoœci Grupy w Polsce, w 2008 roku otworzy³ biuro maklerskie i w 2009 wykupi³ udzia³y Concordii w joint-venture.

8 Concordia jako doradca poszukuje inwestora zainteresowanego budowê obiektu hotelowego/sanatoryjnego lub nabyciem 100% akcji TIGA S.A. prowadz¹cej najwiêkszy mazurski port yachtowy w Sztynorcie - aktywa Spó³ki, obejmuj¹ port jachtowy, flotê czarterow¹, hotel oraz inne nieruchomoœci w miejscowoœci Sztynort, na terenie 52 ha, w³¹czaj¹c zabytkowy park i pa³ac, a tak e teren w miejscowoœci Zdory, przewidziany pod budowê zespo³u hotelowego z marin¹. Sztynort le y 290 km od Warszawy i 300 km od Gdañska. Zainteresowanych prosimy o œci¹gniêcie zamieszczonej obok prezentacji w formacie pdf.

9 Andrzej Mierzwa Partner Zarz¹dzaj¹cy Pan Andrzej Mierzwa jest Partnerem w Concordii, któr¹ za³o y³ w 1996 roku jako firmê doradztwa inwestycyjnego. W ci¹gu trzynastu lat pracy w Concordii Pan Mierzwa wyspecjalizowa³ siê w transakcjach miêdzynarodowych du ych transakcji fuzji i przejêæ i private equity doradzaj¹c m.i.n zarz¹dowi holdingu TIGA przy sprzeda y pakietu kontrolnego Agrosu francuskiej firmie Pernod Ricard, Pernod Ricard przy zakupie Polmosu Poznañ, producenta Wódki Wyborowej, France Telecom SA przy negocjacjach zakupu kontrolnego pakietu akcji Telekomunikacji Polskiej S.A, miêdzynarodowemu konsorcjum przy zakupie akcji producenta ubrówki Polmosu Bia³ystok, hiszpañskiemu Banco Santander przy zakupie akcji Polskiego Towarzystwa Finansowego. W latach by³ Przewodnicz¹cym Rady Nadzorczej Concordia Espirito Santo Investment za³o onej w 2006 roku razem z wiod¹cym bankiem portugalskim Banco Espirito Santo Investimento, a w latach by³ Dyrektorem Generalnym BESI w Polsce. W 1989 roku by³ wspó³za³o ycielem Central Europe Trust Co. Ltd - londyñskiej firmy doradztwa strategicznego, której Prezesem Rady Nadzorczej by³ Nigel Lawson, by³y Minister Finansów Welkiej Brytanii. Pracowa³ m.in. dla British Gypsum, Hutchison Telecom, Heinz. Jako doradca Ministra Prywatyzacji przeprowadzi³ transakcje sprzeda y przedsiêbiorstw inwestorom takim jak: Jacobs Suchard, Bahlsen, United Biscuits. Wprowadzi³ na gie³dê Stalexport S.A. i doradza³ zarz¹dowi Stomil Olsztyn S.A. przy emisji publicznej. W latach pracowa³ w amerykañskiej firmie konsultingu strategicznego Booz Allen and Hamilton, Inc w Pary u i Londynie. Doradza³ m.in. rz¹dom Francji, Wielkiej Brytanii i Nowej Zelandii przy projektach restrukturyzacji i prywatyzacji du ych przedsiêbiorstw, oraz doradza³ France Telecom, US West, RTL, IBM, Digital Equipment Corporation. Jest Przewodnicz¹cym Rady Nadzorczej TIGA S.A i Dyrektorem Generalnym International Privatisation Services w Pary u. Poprzednio by³ cz³onkiem rad nadzorczych IQ Partners S.A. i Zielona Budka S.A. Andrzej Mierzwa otrzyma³ dyplom MBA z American Graduate School of International Management w 1987 roku, a wczeœniej studiowa³ na Wydziale Handlu Zagranicznego na katowickiej Akademii Ekonomicznej.

10 Marek Modecki Marek Modecki jest Partnerem w Concordia Sp. z o.o. od 1997 roku. Prowadzi³ negocjacje w procesie sprzeda y Agros S.A. na rzecz Pernod Ricard, sprzeda y TuiR Warta do KBC, zakupu Multivita przez Coca-Cola Company, sprzeda y pakietu akcji Bankowi PKO BP Banku Pocztowego. W latach pracowa³ jako Senior Banker dla Concordia Espirito Santo Investment, joint venture pomiêdzy Concordi¹ i portugalskim bankiem Espirito Santo Group. W latach pracowa³ jako prokurent w firmie Hilfer GmbH w Hamburgu doradzaj¹c miêdzy innymi Stinnes AG w finansowaniu inwestycji dla Huty Zawiercie, Quelle AG w tworzeniu spó³ki w Polsce i prowadz¹c w imieniu Schweizerische Creditanstalt i Stinnes rozmowy w zakresie regulacji zobowi¹zañ Klubu Londyñskiego i Paryskiego. W latach tworzy³ w Polsce z Wojciechem Fibakiem grupê spó³ek, które kupowa³y i prowadzi³y dzienniki prasowe w Polsce, prowadz¹c akwizycje i nadzoruj¹c dzia³alnoœæ gazet takich jak: Gazeta Poznañska, Sport, Express Wieczorny, Sztandar M³odych, etc. Po sprzeda y grupy w latach w imieniu Socpresse S.A. nadzorowa³ proces zakupu wiêkszoœciowego udzia³u, a potem sprzeda y w Presspublica S.A. wydaj¹cym Rzeczpospolit¹. Marek Modecki byl Czlonkiem Rady Nadzorczej Agros S.A., CLIF S.A., Atlantis S.A., Metalexport S.A., Prokom Software S.A., Concordia Espirito Santo Investment Sp.z o.oo. Jest obecnie cz³onkiem Rady Nadzorczej Pegas Nonwovens S.A., Rady Nadzorczej Petrolinvest S.A, Rady Nadzorczej Polnord S.A i Dyrektorem TIGA International Holding S.A. Jest absolwentem Wydzia³u Prawa Uniwersytetu Warszawskiego. Ukoñczy³ Wydzia³ Prawa na Uniwersytecie w Hamburgu oraz Max Planck Institute for International Law w Hamburgu - Wydzia³ Prawa Miêdzynarodowego.

11 Concordia sp. z o.o. Centrum LIM XIV Piêtro Aleje Jerozolimskie 65/ Warszawa KRS , Nip , Regon Tel , Fax

MARKETING ZINTEGROWANY

MARKETING ZINTEGROWANY II Forum NAJWIÊKSZE DOROCZNE SPOTKANIE BRAN Y MARKETINGOWEJ MARKETING ZINTEGROWANY Nowa era komunikacji z klientem 27 28 kwietnia 2010, Hotel Sofitel Victoria, Warszawa GOŒCIE SPECJALNI Alastair Tempest

Bardziej szczegółowo

8-9 czerwca 2010 r., Hotel Marriott, Warszawa

8-9 czerwca 2010 r., Hotel Marriott, Warszawa 8-9 czerwca r., Hotel Marriott, Warszawa WŒRÓD PRELEGENTÓW: SPOTKAJMY SIÊ JU PO RAZ 6! UNIKALNE WYDARZENIE O NAJD U SZEJ HISTORII! Bo ena Batycka Batycki S.A. Krzysztof Gradecki EKO Holding Pedro Martinho

Bardziej szczegółowo

FUZJE I PRZEJÊCIA BANKOWE

FUZJE I PRZEJÊCIA BANKOWE 45 FUZJE I PRZEJÊCIA BANKOWE SPIS TREŒCI Lista uczestników seminarium 4 Od Redakcji WPROWADZENIE 5 Wojciech Kostrzewa PRZES ANKI ORAZ TYPY FUZJI I PRZEJÊÆ BANKOWYCH 7 1. Fuzja moda czy koniecznoœæ 7 2.

Bardziej szczegółowo

Niezrewidowane Pólroczne Sprawozdanie Finansowe. JPMorgan Investment Funds Société d Investissement à Capital Variable, Luxembourg

Niezrewidowane Pólroczne Sprawozdanie Finansowe. JPMorgan Investment Funds Société d Investissement à Capital Variable, Luxembourg Niezrewidowane Pólroczne Sprawozdanie Finansowe JPMorgan Investment Funds Société d Investissement à Capital Variable, Luxembourg 31 grudnia 2014 JPMorgan Investment Funds Zrewidowane roczne sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

ecard IPO Raport analityczny 21.06.2006

ecard IPO Raport analityczny 21.06.2006 GPW: -- REUTERS: -- BLOOMBERG: -- 21.06.2006 Raport analityczny IPO Dane podstawowe (po emisji)* cena emisyjna (PLN)** 2,50 maksymalna cena emisyjna (PLN)*** 3,50 w ycena DCF (PLN) 2,60 w ycena porów naw

Bardziej szczegółowo

MNI. Akumuluj. 4,90 z³. Raport analityczny 11.10.2006

MNI. Akumuluj. 4,90 z³. Raport analityczny 11.10.2006 GPW: REUTERS: SZEP.WA BLOOMBERG:.PW 11.10.2006 DOM MAKLERSKI PKO BP Raport analityczny Akumuluj 4,90 z³ 18 13 8 3 5 paÿ 16 gru 27 lut 12 maj 24 lip 3 paÿ WIG znormalizowany Dane podstawowe cena rynkow

Bardziej szczegółowo

RAPORT. Swissmed. analityczny IPO. sektor: ochrona zdrowia. 31 sierpieñ 2004 r. analityk: Sebastian Słomka. tel. (0-22)521-79-10.

RAPORT. Swissmed. analityczny IPO. sektor: ochrona zdrowia. 31 sierpieñ 2004 r. analityk: Sebastian Słomka. tel. (0-22)521-79-10. sektor: ochrona zdrowia 31 sierpieñ 2004 r. IPO RAPORT analityczny Unikalny model dzia³alnoœci prowadzi dzia³alnoœæ na rynku us³ug medycznych. Podstawowym za³o eniem strategii dzia³ania spó³ki jest wydzielenie

Bardziej szczegółowo

ODNAWIALNE RÓD A ENERGII PRZYSZ OŒCI NOWOCZESNEJ GOSPODARKI

ODNAWIALNE RÓD A ENERGII PRZYSZ OŒCI NOWOCZESNEJ GOSPODARKI Konferencja Miêdzynarodowa ODNAWIALNE RÓD A ENERGII PRZYSZ OŒCI NOWOCZESNEJ GOSPODARKI 22-23 wrzeœnia Golden Floor Plaza, Budynek Millenium Plaza, al. Jerozolimskie 123 A, Warszawa NAJWA NIEJSZE ZAGADNIENIA:

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka Ÿróde³ pozyskiwania kapita³u i finansowania dzia³alnoœci przedsiêbiorstw górniczych. Czêœæ 1: ród³a kapita³u w³asnego

Charakterystyka Ÿróde³ pozyskiwania kapita³u i finansowania dzia³alnoœci przedsiêbiorstw górniczych. Czêœæ 1: ród³a kapita³u w³asnego GOSPODARKA SUROWCAMI MINERALNYMI Tom 23 2007 Zeszyt 1 PATRYCJA B K* Charakterystyka Ÿróde³ pozyskiwania kapita³u i finansowania dzia³alnoœci przedsiêbiorstw górniczych. Czêœæ 1: ród³a kapita³u w³asnego

Bardziej szczegółowo

Nowa ustawa o systemie zarz¹dzania emisjami gazów cieplarnianych lub innych substancji. Prelegenci Konferencji:

Nowa ustawa o systemie zarz¹dzania emisjami gazów cieplarnianych lub innych substancji. Prelegenci Konferencji: Nowa ustawa o systemie zarz¹dzania emisjami gazów cieplarnianych lub innych substancji Konferencja Dyrektywa IPPC, LCP, Technologie CCS Prelegenci Konferencji: 12-13 paÿdziernika 2009, Hotel Polonia Palace,

Bardziej szczegółowo

Prognoza wzrostu. cover. w polskiej farmacji i medycynie. 24 grudzień styczeń 10/2004

Prognoza wzrostu. cover. w polskiej farmacji i medycynie. 24 grudzień styczeń 10/2004 cover w polskiej farmacji i medycynie Prognoza wzrostu Przedstawiamy listę 20 najbogatszych Polaków działających na rynku farmaceutyczno-medycznym. Swój sukces okupili ciężką pracą, wykazali się także

Bardziej szczegółowo

FOTA S.A. Oferta akcji zwyk³ych na okaziciela o wartoœci nominalnej 8 z³otych ka da. Oferuj¹cy oraz Zarz¹dzaj¹cy budow¹ Ksiêgi Popytu

FOTA S.A. Oferta akcji zwyk³ych na okaziciela o wartoœci nominalnej 8 z³otych ka da. Oferuj¹cy oraz Zarz¹dzaj¹cy budow¹ Ksiêgi Popytu FOTA S.A. Oferta akcji zwyk³ych na okaziciela o wartoœci nominalnej 8 z³otych ka da Na podstawie niniejszego Prospektu oferuje siê 2.916.000 Akcji Serii D ( Akcje Oferowane ) z wy³¹czeniem prawa poboru

Bardziej szczegółowo

Raport Roczny Annual Report

Raport Roczny Annual Report Raport Roczny Annual Report 2000 1 2 Spis treœci 3 4 Zarz¹d Banku 7 Sprawozdanie Zarz¹du z dzia³alnoœci Banku SPRAWOZDANIE FINANSOWE 17 Opinia bieg³ego rewidenta 19 Rachunek zysków i strat 20 Bilans 22

Bardziej szczegółowo

Wykupy mened erskie (MBO, LBO...)

Wykupy mened erskie (MBO, LBO...) WYWIAD MIESIÑCA nr 2 (158), luty 2004 Wykupy mened erskie (MBO, LBO...) rozmawia z Tomaszem Stamirowskim, Micha em Zawiszà oraz Robertem Wi c awskim z grupy AVALLON W Polsce transakcje wykupów cz sto postrzega

Bardziej szczegółowo

Zmiany w Prawie telekomunikacyjnym

Zmiany w Prawie telekomunikacyjnym Wyj¹tkowa debata! Kluczowi eksperci! W konferencji udzia³ bior¹: Wojciech Dziomdziora Kancelaria Cottyn - Lecoutre Eugeniusz Gaca KIGEiT Wojciech Ha³ka Instytut ¹cznoœci Tadeusz Jarmuziewicz Sejm RP Zbigniew

Bardziej szczegółowo

RAPORT PBG. analityczny 34,20 PLN. sektor: budownictwo przemys³owe. 06 sierpnia 2004 r. rekomendacja REDUKUJ. kurs docelowy

RAPORT PBG. analityczny 34,20 PLN. sektor: budownictwo przemys³owe. 06 sierpnia 2004 r. rekomendacja REDUKUJ. kurs docelowy sektor: budownictwo przemys³owe 06 sierpnia 2004 r. rekomendacja REDUKUJ kurs docelowy 34,20 PLN RAPORT analityczny Po wejœciu do UE na rynek budowlany wp³yn¹ nowe œrodki Jeszcze w roku 2004 ze œrodków

Bardziej szczegółowo

BANK MILLENNIUM S.A.

BANK MILLENNIUM S.A. (spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie w Polsce i adresem przy ul. Stanisława Żaryna 2A, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000010186) Oferta do 425.000.000

Bardziej szczegółowo

Polskie instytucje finansowe. Kreacja rynków i procesy konsolidacyjne

Polskie instytucje finansowe. Kreacja rynków i procesy konsolidacyjne Polskie instytucje finansowe Kreacja rynków i procesy konsolidacyjne 1 2 Jaros³aw Poteraj Tytu³ EPISTEME 24(2002) Jaros³aw Poteraj Polskie instytucje finansowe Kreacja rynków i procesy konsolidacyjne Wydawnictwo

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej TAURON Polska Energia S. A. marca 2014 r.

Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej TAURON Polska Energia S. A. marca 2014 r. Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej TAURON Polska Energia S. A. za 2013 rok 151 8 marca 2014 r. List Prezesa Zarz¹du TAURON Polska Energia S.A. Szanowni Pañstwo, Z przyjemnoœci¹ oddajê w Pañstwa

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZ DU Z DZIA ALNOŒCI GRUPY KAPITA OWEJ TAURON POLSKA ENERGIA S.A. ZA ROK OBROTOWY 2013

SPRAWOZDANIE ZARZ DU Z DZIA ALNOŒCI GRUPY KAPITA OWEJ TAURON POLSKA ENERGIA S.A. ZA ROK OBROTOWY 2013 SPRAWOZDANIE ZARZ DU Z DZIA ALNOŒCI GRUPY KAPITA OWEJ TAURON POLSKA ENERGIA S.A. ZA ROK OBROTOWY 2013 MARZEC 2014 SPIS TREŒCI 1. ORGANIZACJA GRUPY KAPITA OWEJ TAURON.............................. 4 1.1.

Bardziej szczegółowo

Piotr Szulec. Poradnik inwestora. W co inwestowaæ czyli abc inwestycji

Piotr Szulec. Poradnik inwestora. W co inwestowaæ czyli abc inwestycji Piotr Szulec Poradnik inwestora W co inwestowaæ czyli abc inwestycji Warszawa 2004 1 Broszura zosta³a wydana w celach edukacyjnych. Informacje w niej zawarte maj¹ charakter ogólny. Publikacja zosta³a wydana

Bardziej szczegółowo

Wanda BURDECKA Instytucje otoczenia biznesu Badanie w³asne PARP, 2004 r Warszawa, 2004 1 Autor Wanda Burdecka Redakcja i korekta Wanda Burdecka Copyright by Polska Agencja Rozwoju Przedsiêbiorczoœci, 2004

Bardziej szczegółowo

Monitor it serwis prasowy informatyki i telekomunikacji Numer 1 (242), 8 stycznia 2007, Rok XI

Monitor it serwis prasowy informatyki i telekomunikacji Numer 1 (242), 8 stycznia 2007, Rok XI Monitor it serwis prasowy informatyki i telekomunikacji Numer 1 (242), 8 stycznia 2007, Rok XI W sektorze IT l Teta przejmie 70% udzia³ów w firmie Pyton Management. Jej produkty [systemy zarz¹dzania wiedz¹]

Bardziej szczegółowo

Szanowni Pañstwo. Prof. dr hab. Ryszard Borowiecki Rektor Akademii Ekonomicznej w Krakowie

Szanowni Pañstwo. Prof. dr hab. Ryszard Borowiecki Rektor Akademii Ekonomicznej w Krakowie Szanowni Pañstwo A kademia Ekonomiczna w Krakowie to nowoczesna instytucja edukacyjna o ponad 80 letniej tradycji w kszta³ceniu profesjonalnych kadr. Uczelnia kszta³ci swoich studentów na studiach magisterskich

Bardziej szczegółowo

Ponad. 1 mln. dolarów Takim majątkiem dysponuje około 80 tysięcy. Usługi finansowe na miarę. ludzi w Polsce. Zamożnych Polaków przybywa

Ponad. 1 mln. dolarów Takim majątkiem dysponuje około 80 tysięcy. Usługi finansowe na miarę. ludzi w Polsce. Zamożnych Polaków przybywa FINANSE PROFESJONALISTÓW 3 W poszukiwaniu prostych i bezpiecznych rozwi¹zañ NA WSTÊPIE Jak pokazuj¹ statystyki zamo noœci, Polakom yje siê coraz lepiej. Gromadzimy coraz wiêcej dóbr i coraz czêœciej korzystamy

Bardziej szczegółowo

21 CONCORDIA LISTOPAD 2011

21 CONCORDIA LISTOPAD 2011 21 CONCORDIA LISTOPAD 2011 21 PARTNERS 21 PARTNERS 21 INVESTIMENTI (WŁOCHY) 21 CENTRALE PARTNERS (FRANCJA I SZWAJCARIA) 21 CONCORDIA (POLSKA) Grupa 21 Partners została założona we Włoszech w 1992 roku

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka Ÿróde³ pozyskiwania kapita³u i finansowania dzia³alnoœci przedsiêbiorstw górniczych. Czêœæ 2: ród³a kapita³u obcego

Charakterystyka Ÿróde³ pozyskiwania kapita³u i finansowania dzia³alnoœci przedsiêbiorstw górniczych. Czêœæ 2: ród³a kapita³u obcego GOSPODARKA SUROWCAMI MINERALNYMI Tom 23 2007 Zeszyt 2 PATRYCJA B K* Charakterystyka Ÿróde³ pozyskiwania kapita³u i finansowania dzia³alnoœci przedsiêbiorstw górniczych. Czêœæ 2: ród³a kapita³u obcego S³owa

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE INWESTYCYJNE NA POLSKIM RYNKU ZNACZENIE I TENDENCJE ROZWOJU

FUNDUSZE INWESTYCYJNE NA POLSKIM RYNKU ZNACZENIE I TENDENCJE ROZWOJU 42 FUNDUSZE INWESTYCYJNE NA POLSKIM RYNKU ZNACZENIE I TENDENCJE ROZWOJU Publikacja jest kontynuacj¹ serii wydawniczej Zeszyty PBR-CASE Fundacja Naukowa CASE Centrum Analiz Spo³eczno-Ekonomicznych 00-944

Bardziej szczegółowo

Kana³y oddzia³ywania kryzysu finansowego na bran ê doradztwa finansowego w Polsce Kana³y oddzia³ywania kryzysu finansowego na bran ê doradztwa...

Kana³y oddzia³ywania kryzysu finansowego na bran ê doradztwa finansowego w Polsce Kana³y oddzia³ywania kryzysu finansowego na bran ê doradztwa... Krzysztof Waliszewski * Krzysztof Waliszewski Kana³y oddzia³ywania kryzysu finansowego na bran ê doradztwa finansowego w Polsce Kana³y oddzia³ywania kryzysu finansowego na bran ê doradztwa... Wstêp Kryzys

Bardziej szczegółowo

CNG. Dostêpnoœæ i mo liwoœci wykorzystania w Polsce. Konferencja. Nowa alternatywa dla dro ej¹cej benzyny

CNG. Dostêpnoœæ i mo liwoœci wykorzystania w Polsce. Konferencja. Nowa alternatywa dla dro ej¹cej benzyny Nowa alternatywa dla dro ej¹cej benzyny Zaproszeni prelegenci: Polska Izba Paliw P³ynnych Polska Izba Motoryzacji Koalicja na Rzecz Autogazu Akademia Górniczo-Hutnicza Dolnoœl¹ska Spó³ka Dolnoœl¹skie Linie

Bardziej szczegółowo