SYSTEMY INFORMATYCZNE CRM W KSZTA TOWANIU STRATEGII BIZNESOWEJ CRM SYSTEMS IN SHAPING THE BUSINESS STRATEGY

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SYSTEMY INFORMATYCZNE CRM W KSZTA TOWANIU STRATEGII BIZNESOWEJ CRM SYSTEMS IN SHAPING THE BUSINESS STRATEGY"

Transkrypt

1 Anna Sotysik-Piorunkiewicz Wysza Szkoa Humanitas W Sosnowcu SYSTEMY INFORMATYCZNE CRM W KSZTATOWANIU STRATEGII BIZNESOWEJ CRM SYSTEMS IN SHAPING THE BUSINESS STRATEGY STRESZCZENIE W artykule omówiono zagadnienia dotyczce wdraania systemów informatycznych zarzdzania, przedstawiono równie determinanty skutecznego wdroenia systemów informatycznych. Zwrócono uwag na specyfik wdraania systemów klasy CRM. Na podstawie przegldu wybranych systemów klasy CRM sformuowano etapy wdroenia systemu klasy CRM i rol tych systemów w strategii biznesowej przedsibiorstwa. ABSTRACT In this article author describes implementation of information system in enterprise and shows the main determinants of effective implementation. Author shows the main steps of implementation of customer relationship management system in enterprise as a part of business strategy. One of the part of this article is characteristics of method of building CRM in business. The implementation of CRM information system in business can take advantage for enterprise but not all implementation can be successful. SOWA KLUCZOWE: CRM, wdraanie CRM, determinanty skutecznego wdroenia CRM, strategia biznesowa przedsibiorstwa KEY WORDS: Customer Relationship Management, implementation of CRM, determinants of effective implementation CRM, business strategy in enterprise WSTP Postpujca globalizacja gospodarki XXI wieku oraz zoono procesów biznesowych wpywa proporcjonalnie na zwikszenie liczby danych generowanych przez otoczenie, danych, które liczce si na rynku przedsibiorstwo zmuszone jest gromadzi, analizowa, przetwarza, a zarazem chroni. Wyselekcjonowanie z ogromu napywajcych informacji danych kluczowych dla rozwoju przedsibiorstwa w dzisiejszych czasach wymaga zastosowania zoonych narzdzi algorytmicznych. Rodzi to zatem potrzeb stosowania zaawansowanych rozwiza technologii informacyjnej. Mona zatem powiedzie, e rozwój wspóczesnych przedsibiorstw, bez wsparcia technologii informacyjnej, byby niemoliwy. Rodzi to zatem potrzeb formuowania strategii informacyjnej, która jest nieodcznym elementem strategii biznesowej przedsibiorstwa 1. 1 A. Nowicki (red.), Komputerowe wspomaganie biznesu, Placet, Warszawa 2006; C.M. Olszak, H. Sroka, Zintegrowane systemy informatyczne zarzdzania, Akademia Ekonomiczna Katowice, Katowice

2 1. CRM JAKO STRATEGIA BIZNESOWA CRM (ang. Customer Relationship Management) na przestrzeni ostatnich lat zrobi zawrotn karier. Niestety czsto zdarza si, e termin CRM jest utosamiany z oprogramowaniem klasy CRM. Naley jednak pamita, e CRM nie odnosi si tylko do oprogramowania i nie powinnimy degradowa jego znaczenia. Oprogramowanie jest tylko jednym z wielu narzdzi, natomiast CRM to caa filozofia tworzenia oraz zarzdzania relacjami z klientami 2. W literaturze znajdziemy wiele rónych definicji CRM: 1. Zarzdzanie Relacjami z Klientami (ang. Customer Relationship Management - CRM). Polega to bdzie na stopniowej modyfikacji zachowania klientów oraz czerpaniu wiedzy z kadego wzajemnego kontaktu. Istotne bdzie indywidualne traktowanie klientów oraz wzmocnienie wizi pomidzy nimi a firm. 2. CRM jest swoist filozofi tworzenia relacji z klientem i zarzdzania nimi. 3. Customer Relationship Management jest to strategia prowadzenia biznesu polegajca na selekcji i zarzdzaniu relacjami z najbardziej wartociowymi klientami, wymagajca zorientowania kultury organizacyjnej przedsibiorstwa i prowadzonych przez nie dziaa na klientów, aby wspiera efektywny marketing, sprzeda i obsug serwisow. Realizacj dziaa wspieraj natomiast specjalne aplikacje, które umoliwiaj efektywne wdraanie idei CRM 4. CRM to zbiór strategii i metod, których podstawowym celem jest zwikszenie lojalnoci klientów oraz zmniejszenie kosztów obsugi, promocji i sprzeday. Naley zauway, i pomimo takiej mnogoci definicji, adna z nich nie traktuje CRM jako systemu informatycznego. Wicej niektóre z nich mówi wprost, e takie rozumowanie jest bdne. Po wziciu pod uwag przytoczonych definicji moe si nasun wniosek: firma chcca wdroy CRM nie moe ograniczy si do zakupu oprogramowania, ale musi zmieni swoj strategi. Zarzdzanie relacjami z klientami to niewtpliwie pojcie szersze ni kontakt z klientem w formie marketingu bezporedniego. Nie jest jego kontynuacj, ale wymaga cakiem nowych umiejtnoci. CRM ma na celu zmian zachowania klientów oraz wzmocnienie wizi pomidzy nimi a firm. Nowe, mocne wizi s budowane z korzyci dla klienta oraz z zyskiem dla firmy 3. Rozwój wizi z klientem wymaga obopólnej zgody, poniewa moe si okaza, e klient zatrzymuje si na pewnym etapie ksztatowania wizi i nie wykazuje chci postpu. Wyróniamy róne sfery relacji klient - dostawca zalene od ich chci wspópracy (rys. 1). 2 I. Dembiska-Cyran, J. Houb-Iwan, J. Perenc, Zarzdzanie relacjami z klientem, Difin, Warszawa 2004, s F. Newell, Lojalno.com, IFC PRESS, Kraków 2002, s

3 Rys. 1. Strefy relacji klient-dostawca ródo: I. Dembiska-Cyran, J. Houb-Iwan, J. Perenc, Zarzdzanie relacjami z klientem, Difin, Warszawa 2004, s W myl filozofii CRM do kadego klienta naley podchodzi indywidualnie. Dostrzega jego potrzeby i realizowa je. Klient jest postrzegany jako warto firmy i to wokó niego skupiane s jej dziaania. Celem niezmiennym jest zwikszenie zysków przedsibiorstwa, jednak zamiast najwikszej sprzeday oferowanych produktów CRM skupia si na stworzeniu takich wizi z klientem, które pozwol mu na opacalne transakcje z przedsibiorstwem. W tej strategii klient wie, e to nasza firma zna jego potrzeby i pragnienia i umie je zaspokoi, wic korzystanie z usug konkurencji staje si dla niego mniej atrakcyjne i nieopacalne. Strategia CRM nie przyniesie natychmiastowych efektów, ale prowadzi do dugoterminowego zwikszenia zysków. Kluczowymi zadaniami strategii CRM s: 1. Wychwycenie tych wartoci klientów, które zwizane s z konkretn dziaalnoci. 2. Zrozumienie wzgldnej wanoci danej wartoci dla kadego klienta. 3. Analiza opacalnoci dostarczenia tych wartoci. 4. Dostarczenie odpowiednich wartoci klientowi w taki sposób, w jaki on chce je otrzyma. 5. Badanie rezultatów i zagwarantowanie opacalnoci inwestycji. Naley pamita, e nie wszystkie wartoci s warte dostarczenia oraz nie wszystkie wartoci spowoduj zmian zachowania lub zwiksz lojalno klientów wobec firmy 4. CRM segmentuje rynek ze wzgldu na to, co ceni sobie róne grupy klientów i co sprawi, e stan si lojalne. 2. WDRAANIE SYSTEMU INFORMATYCZNEGO W PRZEDSI- BIORSTWIE Wdroenie systemu informatycznego w przedsibiorstwie jest jedn z faz cyklu ycia systemu. Cykl ycia systemu informatycznego to proces cigy, wzorowany na cyklu ycia 4 Tame, s

4 organizmu, zoony z sekwencji wzajemnie spójnych, powizanych ze sob logicznie i logistycznie etapów umoliwiajcych stworzenie, wdroenie i uytkowanie systemów informatycznych wspomagajcych zarzdzanie. Obejmuje on okresy: od powstania u uytkownika potrzeby wprowadzenia systemu (narodziny), poprzez wdroenie, uytkowanie, a do wycofania systemu z eksploatacji (mier systemu). Na cykl ycia systemu informatycznego skadaj si nastpujce etapy: wstpne rozpoznanie systemu, analiza informacyjna systemu, projektowanie systemu, oprogramowanie systemu, testowanie systemu, instalacja, wdroenie, eksploatacja, wycofanie systemu 5. Zalenie od warunków wdraania systemu informatycznego mamy do czynienia z rozmaitymi trudnociami. Aby rozwia wtpliwoci, naley odpowiedzie na ponisze pytania: czy wdraania dokonuje si w nowo powstaej organizacji, czy te ju istniejcej? czy system informacyjny by opracowany indywidualnie, czy te by to system typowy, tylko przystosowany do organizacji? Kupujc gotowy ju system, naraamy si na to, e oferowany produkt jest czsto trudny do modyfikowania i dostosowania do naszych wymaga. System opracowany indywidualnie lepiej zaspokaja potrzeby organizacji, ale przy jego wdroeniu moemy napotka trudnoci zwizane z tym, e jest to prototypowe zastosowanie, wic nie ma gotowych procedur postpowania CZYNNIKI WPYWAJCE NA EFEKTYWNO WDRAANIA SYSTEMU Dla okrelenia czynników sprzyjajcych lub utrudniajcych wdroenie systemu informacyjnego mona posuy si podziaem wprowadzania zmian organizacyjnych podanym przez K. Lewina (rys. 2). Wedug tego ujcia wprowadzenie zmian organizacyjnych moemy podzieli na trzy etapy: Etap I: Rozmraanie uruchomienie si oddziaujcych na ludzi tak aby dotychczasowa stabilna sytuacja w organizacji ulega istotnemu naruszeniu i wywoaa gotowo do zmian. Etap II: Wprowadzanie zmian - przedstawienie kierunków zmian i uczenie si nowych ról. Etap III: Zamroenie - integracja zmienionych ról z reszt systemu powiza midzyludzkich w jeden poprzednio funkcjonujcy system interakcji emocjonalnych 7. 5 W. Chmielarz, Analiza i projektowanie systemów informatycznych zarzdzania, Wykady, rok akademicki 2005/2006, Uniwersytet Warszawski, W. Chmielarz, Systemy informatyczne wspomagajce zarzdzanie, Wykady, rok akademicki 2005/2006, Uniwersytet Warszawski, 6 J. Kisielnicki, H. Sroka, Systemy Informacyjne biznesu, Placet, Warszawa Tame. 91

5 Rys. 2. Cykl wdroenia innowacji w organizacji ródo: J. Kisielnicki, H. Sroka, Systemy Informacyjne biznesu, Placet, Warszawa 2006 Czynniki oddziaujce w poszczególnych etapach na proces wdroenia przedstawiono tabeli 1. Tabela 1. Czynniki oddziaujce na wdraanie systemu Etap Sprzyjajce 1. Kierownictwo organizacji oraz rednie i techniczne kierownictwo odczuwaj wano problemów dla organizacji. 2. Kierownictwo organizacji wcza si do procesu zmian. 3. Kierownictwo organizacji rozpoznaje potrzeby zmian. 4. Kierownictwo organizacji inicjuje badania. 5. Kierownictwo wyszych szczebli zachowuje si otwarcie. 6. Kierownictwo organizacji modyfikuje cz swoich wymaga. Rozmroenie Niesprzyjajce 1. Kierownictwo organizacji nie okrelio klarowania problemów, które naley usprawni. 2. Kierownictwo organizacji odczuwao, e problem jest zbyt duy. 3. Kierownictwo komórek organizacyjnych nie rozpoznao potrzebnych zmian. 4. Kierownictwo komórek organizacyjnych czuje si pomijane. 5. Kierownictwo komórek organizacyjnych jest przeciwne. 6. Kierownictwo organizacji utracio zaufanie do projektantów. 7. Kierownictwo organizacji uwiadomio sobie, e moe dokonywa bada samodzielnie. Zmiany 1. Kierownictwo wydziaów i projektanci wspólnie gromadz dane. 2. Niezbdne dane mona byo uzyska dziki systemowi informacji. 3. Przemylano nowe alternatywy. 4. Kierownictwo wydziaów przejrzao i ocenio alternatywy. 5. Doradzono kierownictwu organizacji wybór wariantu. 6. Kierownictwo organizacji pomogo opracowa rozwizanie. 7. Propozycje doskonalono sekwencyjnie. 1. Kierownictwo komórek organizacyjnych próbuje nowych rozwiza. 2. Wykorzystanie wskazuje przewag nowych rozwiza. 3. Projektanci inicjuj pozytywne sprzenie zwrotne po pocztkowych próbach. 4. Rozwizania zaakceptowano powszechnie po pocztkowym sukcesie. 5. Kierownictwo komórek jest zadowolone z osignitych rozwiza. 6. Rozwizanie wykorzystano równie w innych dziedzinach. 7. Zmiany poprawiy dziaalno organizacji. 92

6 Zamroenie 1. Projektanci nie byli w stanie przeszkoli kierownictwa organizacji. 2. Nie mona byo uzyska danych. 3. Kierownictwo organizacji nie pomogo opracowa rozwizania. 4. Kierownictwo wydziaów nie rozumie rozwiza projektantów. 5. Projektanci uwiadomili sobie, e projektowano zbyt szybko. 1. Projektanci nie wspomagaj decydentów po pocztkowym wdroeniu rozwiza. 2. Projektanci nie próbowali ustabilizowa sytuacji po wprowadzeniu zmian. 3. Rezultatów nie mona zmierzy. 4. Wystpi brak norm oceny wyników. 5. Kierownictwo organizacji zignorowao rozwizania rekomendowane przez projektantów. 6. Rozwizanie nie byo dostosowane do potrzeb organizacji. 7. Kierownictwo organizacji nie zachca innych komórek do wykorzystania rozwizania. ródo: J. Kisielnicki, H. Sroka, Systemy Informacyjne biznesu, Placet, Warszawa SPECYFIKA WDROENIA SYSTEMU CRM Statystyki mówi, e 50-70% wdroe CRM koczy si fiaskiem, a zaledwie 46% firm, którym si powiodo, osiga zamierzone cele. Tak pesymistyczne wyniki skaniaj do refleksji, czy warto angaowa czas w rozwaania nad wyborem i wdroeniem systemu CRM. Naley jednak pamita, e korzyci z waciwego, udanego wdroenia mog przynie firmie ogromne korzyci. Wymaga to jednak odpowiedniego przygotowania, opracowania strategii i wdroenia jej. Póniej mona zastanawia si nad odpowiednim systemem komputerowym. Pierwszym krokiem we wdroeniu powinno by zrozumienie tego, czym tak naprawd jest zarzdzanie relacjami z klientami. W tym celu mona skorzysta z wiedzy firm, które udane wdroenie CRM maj ju za sob lub wyspecjalizowanej firmy konsultingowej. Zym pomysem jest konsultowanie si z firm informatyczn, która moe postrzega CRM przez pryzmat oferowanych przez ni produktów. Naley równie rozway, czy strategi CRM jest w ogóle potrzebna w firmie 8. Jeeli podejmiemy si jednak wdroenia nowej strategii, to krokami, jakimi naley poda, aby wdroenie CRM w firmie zakoczyo si powodzeniem, s: 1. Zaoenie zespou analitycznego. 2. Analiza potrzeb. 3. Okrelenie funkcjonalnoci systemu. 4. Wybór rozwizania. 5. Przeprowadzenie wdroenia systemu. Ad. 1. Zaoenie zespou analitycznego. Czonkami takiego zespou powinni by specjalici oraz pracownicy wszystkich dziaów w firmie. O powodzeniu wdroenia decyduje cisa wspópraca wszystkich. Powoanie takiego zespou sprawi, e pracownicy bd czu si za niego odpowiedzialni i przedsiwzicie nie bdzie traktowane jak sprawa dotyczca tylko i wycznie szefa, ale caej firmy. Wane jest uzgodnienie poj, którymi bd posugiwa si czonkowie zespou, dlatego dobrze jest skorzysta ze szkolenia CRM lub poleci lektur ksiek o tej tematyce. Ad. 2. Analiza potrzeb. Gówn zasad przyjt przy analizie oraz samym wdroeniu CRM jest wprowadzanie takich zmian, które przynios firmie korzyci. Pamitajc, e CRM w pierwszej kolejnoci 8 A. Stachowicz-Stanusch, M. Stanuch, CRM. Przewodnik dla wdraajcych, Placet, Warszawa 2007, s

7 wnosi zmiany organizacyjne konieczne jest przeanalizowanie, jak bardzo obecny model biznesu przedsibiorstwa dostosowany jest do koncepcji CRM. Powinnimy wyodrbni te obszary firmy, które s zgodne z filozofi CRM oraz te, które niekoniecznie do niej pasuj i zastanowi si, jakie zmiany przeksztac je w kierunku strategii CRM. Naley równie oceni, w jakim stopniu przedsibiorstwo jest gotowe do wdroenia CRM oraz jak wdroenie nowej strategii wpynie na obecny model biznesowy przedsibiorstwa. Faza analizy ma ustali cele wdroenia oraz odpowiedzie na pytanie: jak powinno wyglda przedsibiorstwo po wdroeniu CRM. Podczas analizy strategii przedsibiorstwa naley: okreli zasoby techniczne, zbada oczekiwania wszystkich potencjalnych uytkowników systemu, zdefiniowa procesy biznesowe i okreli ich priorytety oraz zdoby informacje na temat osigalnych systemów CRM. W wyniku tych prac powinny powsta: lista procesów biznesowych, uszeregowana wedug priorytetów, spis wymaga sprztowych i programowych oraz lista wymaga wobec personelu. Na tym etapie moe okaza si, e planowane zmiany przewyszaj budet zaplanowany na to przedsiwzicie. W takiej sytuacji naley wprowadza na pocztku te rozwizania, które doprowadz do wymiernych korzyci (poprawa efektywnoci, wzrost obrotów, uruchomienie elektronicznych kanaów sprzeday). Ad. 3. Okrelenie funkcjonalnoci systemu. Na tym etapie firma sporód duej iloci funkcji, które oferuj systemy CRM, musi wybra te, które przynios jej najwiksze korzyci. Naley równie zdawa sobie spraw z tego, i wybór duej iloci moduów oraz funkcji wielokrotnie zwiksza nie tylko koszty zakupu, ale take wdroe, szkole i opieki nad systemem. Przy okreleniu wymaga wobec systemu klasy CRM naley wzi pod uwag posiadane rozwizania techniczne. W procesie wyboru funkcji, które ma zawiera aplikacja, dobrze jest odpowiedzie na pytanie, które z nich s ju realizowane, musz zosta zrealizowane, mog pozosta, nie s potrzebne, jeszcze nie wiadomo, czy s potrzebne. Badania przeprowadzone w 2001 r. przez firm Process4E pokazuj, e najczciej wdraanymi przez przedsibiorstwa moduami CRM s: - serwis i zarzdzanie reklamacjami 100%, - analizy sprzeday 100%, - bezporednia obsuga klienta 83%, - zarzdzanie kontaktami z klientem 70%, - automatyzacja sprzeday (SFA) 70%, - Call Center 50%, - badanie marketingowe 50%, - zarzdzanie kampaniami promocyjnymi 30%, - elektroniczna wymiana dokumentów (EDI) 30%, Ad.4. Wybór rozwizania. Poza cen, która w wielu przypadkach ma decydujce znaczenie przy wyborze rozwizania, naley zwróci uwag na: - funkcjonalno systemu (czy jest zgodna z czoowymi potrzebami firmy), - moduowo (czy system moe by dostarczany w czciach), - indywidualne dopasowanie systemu (czy jest moliwe za akceptowaln cen), - moliwo rozbudowy (czy plany rozwoju systemu s zgodne z caociow wizj przedsibiorstwa), - rodowisko pracy (czy konieczna bdzie zmiana systemu operacyjnego lub bazy danych). Ad. 5. Wdroenie. Etap wdroenia powinien obejmowa aspekt finansowy, metodologii, planowania, szkole i wsparcia technicznego. Przy wikszych lub rozproszonych projektach mona wykona wdroenie pilotaowe w pojedynczej jednostce lub w dziale. Wnioski, które nasun si przy takim wdroeniu, mona wykorzysta przy kolejnych jednostkach w celu uatwienia pracy. 94

8 Naley pamita, e kade wdroenie wymaga czasu. Skraca si on, im bardziej przygotowana jest zaoga, im bardziej przemylana jest kolejno poszczególnych elementów wdroenia, jeeli s okrelone zasady migracji danych z poprzednich systemów oraz scenariusze postpowa. Czsto metoda maych kroków jest skuteczniejsza od gwatownej reorganizacji firmy. Gównymi problemami opóniajcymi wdroenie CRM s: - zbyt optymistyczne oszacowanie czasu potrzebnego na import oraz integracj bazy danych, - wyczerpanie si budetu przeznaczonego na wdroenie, - personel z odpowiednimi kwalifikacjami jest na urlopie (czas urlopów), - bardzo mae zaangaowanie na starcie wdroenia, - kierownik projektu zarzdza równolegle innymi projektami. Nie ma wystarczajcej iloci czasu na dobre prowadzenie projektu CRM 9. PODSUMOWANIE Pomimo wielu korzyci pyncych z wdroenia CRM moemy napotka na szereg problemów. Kadra kierownicza wyszego szczebla moe uwaa korzyci pynce z CRM za zbyt odlege w czasie lub w ogóle nie zna koncepcji CRM. Trudno te dokadnie obliczy rentowno CRM, poniewa mamy du ilo trudnych do okrelenia zmiennych wpywajcych na koszty i korzyci. Do przyczyn nieudanego wdroenia systemu CRM mona zaliczy: Brak silnego zaangaowania zarzdu. Decydenci nie s do koca przekonani co do susznoci wdroenia. Nie s pewni, czy inwestycja przyniesie zyski. czy taki system jest w ogóle potrzebny. Uytkownicy nie maj dowiadczenia w danej dziedzinie, a wic nie potrafi poprawnie zdefiniowa swoich oczekiwa. Brak zdefiniowanych celów wdroenia CRM. Saba lub brak komunikacji midzy czonkami zespou wdroeniowego i reszt zaogi. Brak kompleksowego podejcia do wdraania. Brak przekonania do systemu wród pracowników. Zakup systemu klasy CRM bez stosowania strategii CRM. Brak umiejtnoci przeprowadzenia zmian strategicznych w przedsibiorstwie. Brak zgody na odmienne traktowanie klientów ze wzgldu na wartoci jakie przynosz firmie. Rozpoczcie wdroenia, gdy firma nie jest do tego przygotowana. Wybór nieodpowiedniego rozwizania informatycznego. LITERATURA 1. Nowicki A. (red.), Komputerowe wspomaganie biznesu, Placet, Warszawa Olszak C.M., Sroka H., Zintegrowane systemy informatyczne zarzdzania, Akademia Ekonomiczna Katowice, Katowice Kisielnicki J., Sroka H., Systemy Informacyjne biznesu, Placet, Warszawa Dembiska-Cyran I., Houb-Iwan J., Perenc J., Zarzdzanie relacjami z klientem, Difin, Warszawa Newell F., Lojalno.com, IFC PRESS, Kraków A. Mazur, D. Mazur: Jak wdroy CRM w maej i redniej firmie?, Wyd. MADAR Sp. Z o.o., Zabrze 2004, s

9 6. Chmielarz W., Analiza i projektowanie systemów informatycznych zarzdzani, Wykady, rok akademicki 2005/2006, Uniwersytet Warszawski, 7. Chmielarz W., Systemy informatyczne wspomagajce zarzdzanie, Wykady, rok akademicki 2005/2006, Uniwersytet Warszawski, 8. Kenzelmann P., Ksztatowanie dobrych relacji z klientami. BC Edukacja, Warszawa Stachowicz-Stanusch A., Stanuch M., CRM. Przewodnik dla wdraajcych. Wyd. Placet, Warszawa Mazur A., Mazur D., Jak wdroy CRM w maej i redniej firmie?, Wyd. MADAR Sp. z o.o., Zabrze

Proces adaptacji spo eczno-zawodowej nowego pracownika New employee social-professional adaptation process

Proces adaptacji spo eczno-zawodowej nowego pracownika New employee social-professional adaptation process Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 94 Seria: Administracja i Zarzdzanie 2012 dr Zbigniew Ciekanowski Akademia Obrony Narodowej Proces adaptacji spoeczno-zawodowej

Bardziej szczegółowo

kroków oprogramowanie dla biznesu 2008 do sukcesu wdro eniowca kompendium nowoczesna firma

kroków oprogramowanie dla biznesu 2008 do sukcesu wdro eniowca kompendium nowoczesna firma kompendium nowoczesna firma oprogramowanie dla biznesu 28 listopad 28 cena 7 z do sukcesu wdroeniowca kroków badania obszary informatyzacji w firmie rynek oprogramowania w Polsce 28 stan obecny i prognozy

Bardziej szczegółowo

INFORMATYCZNE SYSTEMY ZARZDZANIA EKSPLOATACJ OBIEKTÓW TECHNICZNYCH

INFORMATYCZNE SYSTEMY ZARZDZANIA EKSPLOATACJ OBIEKTÓW TECHNICZNYCH UNIWERSYTET WARMISKO MAZURSKI W OLSZTYNIE AKADEMIA TECHNICZNO ROLNICZA W BYDGOSZCZY NIZISKI Stanisław ÓŁTOWSKI Bogdan INFORMATYCZNE SYSTEMY ZARZDZANIA EKSPLOATACJ OBIEKTÓW TECHNICZNYCH OLSZTYN BYDGOSZCZ

Bardziej szczegółowo

Zaawansowana inynieria oprogramowania. Zarzdzanie Ryzykiem

Zaawansowana inynieria oprogramowania. Zarzdzanie Ryzykiem Zarzdzanie Ryzykiem Witam Pastwa serdecznie na kolejnym wykładzie z cyklu Zaawansowana inynieria oprogramowania. Zarzdzanie ryzykiem wie si bezporednio z problematyk zarzdzania przedsiwziciami, a w szczególnoci,

Bardziej szczegółowo

Przedsi biorczo akademicka w praktyce

Przedsi biorczo akademicka w praktyce Przedsibiorczo akademicka w praktyce Wydawnictwo SWSPiZ ód 2011 1 Projekt wspófinansowany przez Uni Europejsk w ramach rodków Europejskiego Funduszu Spoecznego WND-POKL.08.02.01-10-030/09 Niniejsza publikacja

Bardziej szczegółowo

Wybór i wdroenie aplikacji klasy ERP

Wybór i wdroenie aplikacji klasy ERP NGD.PL: Niezalena Grupa Doradców, 2005 SYSTEM ERP - ZMIANY W INFORMATYCE Wiele firm staje przed decyzj o poprawie efektywnoci własnego systemu informacyjnego, czsto utosamiajc to zagadnienie z wdroeniem

Bardziej szczegółowo

ZASTOSOWANIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH W ZARZDZANIU WIEDZ Pod redakcj C. Orłowskiego, Z. Kowalczuka, E. Szczerbickiego, 2009 STRESZCZENIA

ZASTOSOWANIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH W ZARZDZANIU WIEDZ Pod redakcj C. Orłowskiego, Z. Kowalczuka, E. Szczerbickiego, 2009 STRESZCZENIA ZASTOSOWANIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH W ZARZDZANIU WIEDZ Pod redakcj C. Orłowskiego, Z. Kowalczuka, E. Szczerbickiego, 2009 PWNT Gdask STRESZCZENIA Rozdział 1. Ekonomiczne aspekty zastosowania metod

Bardziej szczegółowo

System informatyczny jakiego jeszcze nie byáo...

System informatyczny jakiego jeszcze nie byáo... Projekt Stworzenie e-usáugi w postaci systemu ksiċgowo-kadrowego on-line przez MGA Sp. z o.o. w Toruniu jest wspóáþnansowany ze Ğrodków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze Ğrodków budīetu

Bardziej szczegółowo

Zaawansowana inynieria oprogramowania. Normy serii ISO 9000

Zaawansowana inynieria oprogramowania. Normy serii ISO 9000 Normy serii ISO 9000 Szanowni Pastwo! Zaczynamy wykłady nt. zaawansowanej inynierii oprogramowania od prezentacji norm serii ISO 9000. To co proponuj normy serii ISO 9000 mona zastosowa w wielkich organizacjach

Bardziej szczegółowo

Systemy Zarzdzania rodowiskowego ISO 14 000 i EMAS

Systemy Zarzdzania rodowiskowego ISO 14 000 i EMAS Systemy Zarzdzania rodowiskowego ISO 14 000 i EMAS Wstp Systemy zarzdzania rodowiskowego stanowi szczególnie uyteczny instrument poprawy efektywnoci funkcjonowania organizacji w zakresie szeroko pojtej

Bardziej szczegółowo

administracji geodezyjnej

administracji geodezyjnej PRO-INFO Projektowanie i organizacja systemów informatycznych Zastosowanie metod zarzdzania projektami we wdraaniu systemów informatycznych w administracji geodezyjnej Konferencja SGP Oddział Katowice

Bardziej szczegółowo

RELACJE MIĘDZY STRATEGIĄ A STRUKTURĄORGANIZACYJNĄ W PRZEDSIĘBIORSTWACH SEKTORA WYSOKICH TECHNOLOGII

RELACJE MIĘDZY STRATEGIĄ A STRUKTURĄORGANIZACYJNĄ W PRZEDSIĘBIORSTWACH SEKTORA WYSOKICH TECHNOLOGII Politechnika Łódzka ZESZYTY NAUKOWE Nr 1095 AGNIESZKAZAKRZEWSKA-BIELAWSKA RELACJE MIĘDZY STRATEGIĄ A STRUKTURĄORGANIZACYJNĄ W PRZEDSIĘBIORSTWACH SEKTORA WYSOKICH TECHNOLOGII ŁÓDŹ 2011 ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI

Bardziej szczegółowo

OUTSOURCING RACHUNKOWOCI I DORADZTWA PODATKOWEGO W SEKTORZE MP IMPLIKACJE DLA URZDNIKÓW SKARBOWYCH

OUTSOURCING RACHUNKOWOCI I DORADZTWA PODATKOWEGO W SEKTORZE MP IMPLIKACJE DLA URZDNIKÓW SKARBOWYCH 17 OUTSOURCING RACHUNKOWOCI I DORADZTWA PODATKOWEGO W SEKTORZE MP IMPLIKACJE DLA URZDNIKÓW SKARBOWYCH Marek Matejun Katedra Zarzdzania, Politechnika Łódzka 1. Wprowadzenie Outsourcing stanowi interesujc

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK DLA EKSPORTERA. Publikacja uzyskaa wsparcie finansowe Wspólnot Europejskich, w ramach Krajowego Programu Rozwoju Eksportu PL0003.12.

PRZEWODNIK DLA EKSPORTERA. Publikacja uzyskaa wsparcie finansowe Wspólnot Europejskich, w ramach Krajowego Programu Rozwoju Eksportu PL0003.12. PRZEWODNIK DLA EKSPORTERA Publikacja uzyskaa wsparcie finansowe Wspólnot Europejskich, w ramach Krajowego Programu Rozwoju Eksportu PL0003.12.01 Centrum Obsugi Inwestora przy Rzeszowskiej Agencji Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Open Access Library Volume 1 (7) 2012

Open Access Library Volume 1 (7) 2012 Open Access Library Volume 1 (7) 2012 4. Oryginalne metody i narzdzia analityczne skadajce si na metodologi komputerowo zintegrowanego prognozowania rozwoju inynierii powierzchni materiaów Opisana w rozdziale

Bardziej szczegółowo

Elektroniczna gospodarka w Polsce RAPORT 2006. Praca zbiorowa pod redakcj Marcina Kraski

Elektroniczna gospodarka w Polsce RAPORT 2006. Praca zbiorowa pod redakcj Marcina Kraski 1 2 Elektroniczna gospodarka w Polsce RAPORT 2006 Praca zbiorowa pod redakcj Marcina Kraski Pozna 2007 3 Redakcja: dr Marcin Kraska Zespół autorski: Autor Przygotowane rozdziały Instytut Logistyki i Magazynowania

Bardziej szczegółowo

Autorzy: Przemysaw Rusiecki Micha Lebuda

Autorzy: Przemysaw Rusiecki Micha Lebuda E-BOOK: MASS MAILING W MAYM PRZEDSIBIORSTWIE Autorzy: Przemysaw Rusiecki Micha Lebuda autorzy publikacji s wykadowcami Górnolskiej Wyszej Szkoy Handlowej w Katowicach Odwied take www.niespamuj.pl aby przeczyta

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANIE I WDRAŻANIE SYSTEMÓW CRM

PROJEKTOWANIE I WDRAŻANIE SYSTEMÓW CRM Teresa Porębska-Miąc PROJEKTOWANIE I WDRAŻANIE SYSTEMÓW CRM Wprowadzenie Pozyskiwanie nowych klientów jest procesem bardzo kosztownym. Szacuje się, że jedynie 1% wykonanych przez sprzedawcę rozmów telefonicznych

Bardziej szczegółowo

Zintegrowane systemy zarz dzania w procesach logistycznych Integrated management systems in the logistics process

Zintegrowane systemy zarz dzania w procesach logistycznych Integrated management systems in the logistics process Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 95 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2012 dr hab. in. Tadeusz Wa ci ski, prof. PW Politechnika Warszawska Zintegrowane systemy

Bardziej szczegółowo

1. Klasyfikacja systemów 2. Podstawowe pojcia 3. Przegld funkcjonalnoci systemów zarzdzania 4. Otoczenie systemów 5. E-Biznes

1. Klasyfikacja systemów 2. Podstawowe pojcia 3. Przegld funkcjonalnoci systemów zarzdzania 4. Otoczenie systemów 5. E-Biznes 1. Klasyfikacja systemów 2. Podstawowe pojcia 3. Przegld funkcjonalnoci systemów zarzdzania 4. Otoczenie systemów 5. E-Biznes Oprogramowanie infrastrukturalne Application Development Application Integration

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z BADA NIEKOMERCYJNYCH INSTYTUCJI OTOCZENIA BIZNESU 1 W WOJEWÓDZTWIE DOLNOLSKIM

RAPORT Z BADA NIEKOMERCYJNYCH INSTYTUCJI OTOCZENIA BIZNESU 1 W WOJEWÓDZTWIE DOLNOLSKIM Krzysztof B. Matusiak RAPORT Z BADA NIEKOMERCYJNYCH INSTYTUCJI OTOCZENIA BIZNESU 1 W WOJEWÓDZTWIE DOLNOLSKIM Spis treci: 1. Pojcie i zadania niekomercyjnych instytucji otoczenia biznesu... 2 2. Rozwój

Bardziej szczegółowo

Wdrażanie systemów informatycznych

Wdrażanie systemów informatycznych Wdrażanie systemów informatycznych Z pewnością, Drogi Monsieur Poirot, Zrobienie czegoś z perfekcją jest usprawiedliwieniem 1 Słowo wdrażać oznacza zaczynać, wprowadzać, stosować coś, zapoczątkowywać 2.

Bardziej szczegółowo

Marketing us ug bankowych w procesie zarz dzania jako ci Marketing of the banking service in the process of the quality management

Marketing us ug bankowych w procesie zarz dzania jako ci Marketing of the banking service in the process of the quality management Zeszyty Naukowe AKADEMII PODLASKIEJ w SIEDLCACH Nr 85 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2010 dr in. Henryk Wyr bek Akademia Podlaska w Siedlcach Marketing us ug bankowych w procesie zarz dzania jako ci

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZESTWO PASTWA W KONTEK CIE ZAGRO!E Z CYBERPRZESTRZENI

BEZPIECZESTWO PASTWA W KONTEK CIE ZAGRO!E Z CYBERPRZESTRZENI mjr dr Robert RECZKOWSKI 1 mjr mgr Andrzej SKIBA 2 BEZPIECZESTWO PASTWA W KONTEK CIE ZAGRO!E Z CYBERPRZESTRZENI Dajcie mi 10 hackerów, a w cigu 90 dni powal ten kraj [USA przyp. autorzy] na kolana. Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

PIERWSZY OKRES WYKORZYSTANIA FUNDUSZY STRUKTURALNYCH W POLSCE RAPORT IZ PWW

PIERWSZY OKRES WYKORZYSTANIA FUNDUSZY STRUKTURALNYCH W POLSCE RAPORT IZ PWW PIERWSZY OKRES WYKORZYSTANIA FUNDUSZY STRUKTURALNYCH W POLSCE RAPORT IZ PWW Rodzaje projektów, typy beneficjentów, rozkład przestrzenny udzielonej pomocy UE Instytucja zarzdzajca Podstawami Departament

Bardziej szczegółowo

7.2. Załoenia i cele strategii lizboskiej a budowanie konkurencyjnej gospodarki

7.2. Załoenia i cele strategii lizboskiej a budowanie konkurencyjnej gospodarki 7.1. Wprowadzenie Jednym z podstawowych załoe i celów strategii lizboskiej jest budowanie gospodarki opartej na wiedzy. Koncepcja ta, w wietle przyjtych złoe, ma by realizowana poprzez takie działania,

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE RELACJAMI Z KLIENTEM Z WYKORZYSTANIEM TECHNIKI CUSTOMER CARE CHARAKTERYSTYKA SYSTEMÓW CRM

ZARZĄDZANIE RELACJAMI Z KLIENTEM Z WYKORZYSTANIEM TECHNIKI CUSTOMER CARE CHARAKTERYSTYKA SYSTEMÓW CRM Anna Sołtysik-Piorunkiewicz* ZARZĄDZANIE RELACJAMI Z KLIENTEM Z WYKORZYSTANIEM TECHNIKI CUSTOMER CARE CHARAKTERYSTYKA SYSTEMÓW CRM Nie myśl o transakcjach, myśl o relacjach. Nie myśl o zwrocie z inwestycji,

Bardziej szczegółowo

Bariery wdrożeń systemów CRM w Polsce

Bariery wdrożeń systemów CRM w Polsce Magdalena Raftowicz Uniwersytet Wrocławski, NKE Łukasz Filipkiewicz politechnika Wrocławska Bariery wdrożeń systemów CRM w Polsce Wstęp W ostatnich latach często słyszy się o systemach klasy CRM (ang.

Bardziej szczegółowo

Sprzeda!em w internecie w!asne produkty i us!ugi o warto"ci 1 miliona 141 tysi#cy 519 z!otych i 38 groszy. Zobacz, czego si# nauczy!

Sprzeda!em w internecie w!asne produkty i us!ugi o wartoci 1 miliona 141 tysi#cy 519 z!otych i 38 groszy. Zobacz, czego si# nauczy! Je!li jeste! odpowiedzialny za marketing i rozwój swojej firmy, to trafi"e! w dobre r#ce... Sprzeda!em w internecie w!asne produkty i us!ugi o warto"ci 1 miliona 141 tysi#cy 519 z!otych i 38 groszy. Zobacz,

Bardziej szczegółowo

CRM - Informatyczny system zarządzania klientami

CRM - Informatyczny system zarządzania klientami CRM - Informatyczny system zarządzania klientami Marcin Krzyżanowski Grupa: IZ202 Warszawa - 2005 1/15 Spis Treści 1. Wstęp... 3 2. Ewolucja systemów zintegrowanych w kierunku CRM... 4 3. Charakterystyka

Bardziej szczegółowo