SYSTEMY INFORMATYCZNE CRM W KSZTA TOWANIU STRATEGII BIZNESOWEJ CRM SYSTEMS IN SHAPING THE BUSINESS STRATEGY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SYSTEMY INFORMATYCZNE CRM W KSZTA TOWANIU STRATEGII BIZNESOWEJ CRM SYSTEMS IN SHAPING THE BUSINESS STRATEGY"

Transkrypt

1 Anna Sotysik-Piorunkiewicz Wysza Szkoa Humanitas W Sosnowcu SYSTEMY INFORMATYCZNE CRM W KSZTATOWANIU STRATEGII BIZNESOWEJ CRM SYSTEMS IN SHAPING THE BUSINESS STRATEGY STRESZCZENIE W artykule omówiono zagadnienia dotyczce wdraania systemów informatycznych zarzdzania, przedstawiono równie determinanty skutecznego wdroenia systemów informatycznych. Zwrócono uwag na specyfik wdraania systemów klasy CRM. Na podstawie przegldu wybranych systemów klasy CRM sformuowano etapy wdroenia systemu klasy CRM i rol tych systemów w strategii biznesowej przedsibiorstwa. ABSTRACT In this article author describes implementation of information system in enterprise and shows the main determinants of effective implementation. Author shows the main steps of implementation of customer relationship management system in enterprise as a part of business strategy. One of the part of this article is characteristics of method of building CRM in business. The implementation of CRM information system in business can take advantage for enterprise but not all implementation can be successful. SOWA KLUCZOWE: CRM, wdraanie CRM, determinanty skutecznego wdroenia CRM, strategia biznesowa przedsibiorstwa KEY WORDS: Customer Relationship Management, implementation of CRM, determinants of effective implementation CRM, business strategy in enterprise WSTP Postpujca globalizacja gospodarki XXI wieku oraz zoono procesów biznesowych wpywa proporcjonalnie na zwikszenie liczby danych generowanych przez otoczenie, danych, które liczce si na rynku przedsibiorstwo zmuszone jest gromadzi, analizowa, przetwarza, a zarazem chroni. Wyselekcjonowanie z ogromu napywajcych informacji danych kluczowych dla rozwoju przedsibiorstwa w dzisiejszych czasach wymaga zastosowania zoonych narzdzi algorytmicznych. Rodzi to zatem potrzeb stosowania zaawansowanych rozwiza technologii informacyjnej. Mona zatem powiedzie, e rozwój wspóczesnych przedsibiorstw, bez wsparcia technologii informacyjnej, byby niemoliwy. Rodzi to zatem potrzeb formuowania strategii informacyjnej, która jest nieodcznym elementem strategii biznesowej przedsibiorstwa 1. 1 A. Nowicki (red.), Komputerowe wspomaganie biznesu, Placet, Warszawa 2006; C.M. Olszak, H. Sroka, Zintegrowane systemy informatyczne zarzdzania, Akademia Ekonomiczna Katowice, Katowice

2 1. CRM JAKO STRATEGIA BIZNESOWA CRM (ang. Customer Relationship Management) na przestrzeni ostatnich lat zrobi zawrotn karier. Niestety czsto zdarza si, e termin CRM jest utosamiany z oprogramowaniem klasy CRM. Naley jednak pamita, e CRM nie odnosi si tylko do oprogramowania i nie powinnimy degradowa jego znaczenia. Oprogramowanie jest tylko jednym z wielu narzdzi, natomiast CRM to caa filozofia tworzenia oraz zarzdzania relacjami z klientami 2. W literaturze znajdziemy wiele rónych definicji CRM: 1. Zarzdzanie Relacjami z Klientami (ang. Customer Relationship Management - CRM). Polega to bdzie na stopniowej modyfikacji zachowania klientów oraz czerpaniu wiedzy z kadego wzajemnego kontaktu. Istotne bdzie indywidualne traktowanie klientów oraz wzmocnienie wizi pomidzy nimi a firm. 2. CRM jest swoist filozofi tworzenia relacji z klientem i zarzdzania nimi. 3. Customer Relationship Management jest to strategia prowadzenia biznesu polegajca na selekcji i zarzdzaniu relacjami z najbardziej wartociowymi klientami, wymagajca zorientowania kultury organizacyjnej przedsibiorstwa i prowadzonych przez nie dziaa na klientów, aby wspiera efektywny marketing, sprzeda i obsug serwisow. Realizacj dziaa wspieraj natomiast specjalne aplikacje, które umoliwiaj efektywne wdraanie idei CRM 4. CRM to zbiór strategii i metod, których podstawowym celem jest zwikszenie lojalnoci klientów oraz zmniejszenie kosztów obsugi, promocji i sprzeday. Naley zauway, i pomimo takiej mnogoci definicji, adna z nich nie traktuje CRM jako systemu informatycznego. Wicej niektóre z nich mówi wprost, e takie rozumowanie jest bdne. Po wziciu pod uwag przytoczonych definicji moe si nasun wniosek: firma chcca wdroy CRM nie moe ograniczy si do zakupu oprogramowania, ale musi zmieni swoj strategi. Zarzdzanie relacjami z klientami to niewtpliwie pojcie szersze ni kontakt z klientem w formie marketingu bezporedniego. Nie jest jego kontynuacj, ale wymaga cakiem nowych umiejtnoci. CRM ma na celu zmian zachowania klientów oraz wzmocnienie wizi pomidzy nimi a firm. Nowe, mocne wizi s budowane z korzyci dla klienta oraz z zyskiem dla firmy 3. Rozwój wizi z klientem wymaga obopólnej zgody, poniewa moe si okaza, e klient zatrzymuje si na pewnym etapie ksztatowania wizi i nie wykazuje chci postpu. Wyróniamy róne sfery relacji klient - dostawca zalene od ich chci wspópracy (rys. 1). 2 I. Dembiska-Cyran, J. Houb-Iwan, J. Perenc, Zarzdzanie relacjami z klientem, Difin, Warszawa 2004, s F. Newell, Lojalno.com, IFC PRESS, Kraków 2002, s

3 Rys. 1. Strefy relacji klient-dostawca ródo: I. Dembiska-Cyran, J. Houb-Iwan, J. Perenc, Zarzdzanie relacjami z klientem, Difin, Warszawa 2004, s W myl filozofii CRM do kadego klienta naley podchodzi indywidualnie. Dostrzega jego potrzeby i realizowa je. Klient jest postrzegany jako warto firmy i to wokó niego skupiane s jej dziaania. Celem niezmiennym jest zwikszenie zysków przedsibiorstwa, jednak zamiast najwikszej sprzeday oferowanych produktów CRM skupia si na stworzeniu takich wizi z klientem, które pozwol mu na opacalne transakcje z przedsibiorstwem. W tej strategii klient wie, e to nasza firma zna jego potrzeby i pragnienia i umie je zaspokoi, wic korzystanie z usug konkurencji staje si dla niego mniej atrakcyjne i nieopacalne. Strategia CRM nie przyniesie natychmiastowych efektów, ale prowadzi do dugoterminowego zwikszenia zysków. Kluczowymi zadaniami strategii CRM s: 1. Wychwycenie tych wartoci klientów, które zwizane s z konkretn dziaalnoci. 2. Zrozumienie wzgldnej wanoci danej wartoci dla kadego klienta. 3. Analiza opacalnoci dostarczenia tych wartoci. 4. Dostarczenie odpowiednich wartoci klientowi w taki sposób, w jaki on chce je otrzyma. 5. Badanie rezultatów i zagwarantowanie opacalnoci inwestycji. Naley pamita, e nie wszystkie wartoci s warte dostarczenia oraz nie wszystkie wartoci spowoduj zmian zachowania lub zwiksz lojalno klientów wobec firmy 4. CRM segmentuje rynek ze wzgldu na to, co ceni sobie róne grupy klientów i co sprawi, e stan si lojalne. 2. WDRAANIE SYSTEMU INFORMATYCZNEGO W PRZEDSI- BIORSTWIE Wdroenie systemu informatycznego w przedsibiorstwie jest jedn z faz cyklu ycia systemu. Cykl ycia systemu informatycznego to proces cigy, wzorowany na cyklu ycia 4 Tame, s

4 organizmu, zoony z sekwencji wzajemnie spójnych, powizanych ze sob logicznie i logistycznie etapów umoliwiajcych stworzenie, wdroenie i uytkowanie systemów informatycznych wspomagajcych zarzdzanie. Obejmuje on okresy: od powstania u uytkownika potrzeby wprowadzenia systemu (narodziny), poprzez wdroenie, uytkowanie, a do wycofania systemu z eksploatacji (mier systemu). Na cykl ycia systemu informatycznego skadaj si nastpujce etapy: wstpne rozpoznanie systemu, analiza informacyjna systemu, projektowanie systemu, oprogramowanie systemu, testowanie systemu, instalacja, wdroenie, eksploatacja, wycofanie systemu 5. Zalenie od warunków wdraania systemu informatycznego mamy do czynienia z rozmaitymi trudnociami. Aby rozwia wtpliwoci, naley odpowiedzie na ponisze pytania: czy wdraania dokonuje si w nowo powstaej organizacji, czy te ju istniejcej? czy system informacyjny by opracowany indywidualnie, czy te by to system typowy, tylko przystosowany do organizacji? Kupujc gotowy ju system, naraamy si na to, e oferowany produkt jest czsto trudny do modyfikowania i dostosowania do naszych wymaga. System opracowany indywidualnie lepiej zaspokaja potrzeby organizacji, ale przy jego wdroeniu moemy napotka trudnoci zwizane z tym, e jest to prototypowe zastosowanie, wic nie ma gotowych procedur postpowania CZYNNIKI WPYWAJCE NA EFEKTYWNO WDRAANIA SYSTEMU Dla okrelenia czynników sprzyjajcych lub utrudniajcych wdroenie systemu informacyjnego mona posuy si podziaem wprowadzania zmian organizacyjnych podanym przez K. Lewina (rys. 2). Wedug tego ujcia wprowadzenie zmian organizacyjnych moemy podzieli na trzy etapy: Etap I: Rozmraanie uruchomienie si oddziaujcych na ludzi tak aby dotychczasowa stabilna sytuacja w organizacji ulega istotnemu naruszeniu i wywoaa gotowo do zmian. Etap II: Wprowadzanie zmian - przedstawienie kierunków zmian i uczenie si nowych ról. Etap III: Zamroenie - integracja zmienionych ról z reszt systemu powiza midzyludzkich w jeden poprzednio funkcjonujcy system interakcji emocjonalnych 7. 5 W. Chmielarz, Analiza i projektowanie systemów informatycznych zarzdzania, Wykady, rok akademicki 2005/2006, Uniwersytet Warszawski, W. Chmielarz, Systemy informatyczne wspomagajce zarzdzanie, Wykady, rok akademicki 2005/2006, Uniwersytet Warszawski, 6 J. Kisielnicki, H. Sroka, Systemy Informacyjne biznesu, Placet, Warszawa Tame. 91

5 Rys. 2. Cykl wdroenia innowacji w organizacji ródo: J. Kisielnicki, H. Sroka, Systemy Informacyjne biznesu, Placet, Warszawa 2006 Czynniki oddziaujce w poszczególnych etapach na proces wdroenia przedstawiono tabeli 1. Tabela 1. Czynniki oddziaujce na wdraanie systemu Etap Sprzyjajce 1. Kierownictwo organizacji oraz rednie i techniczne kierownictwo odczuwaj wano problemów dla organizacji. 2. Kierownictwo organizacji wcza si do procesu zmian. 3. Kierownictwo organizacji rozpoznaje potrzeby zmian. 4. Kierownictwo organizacji inicjuje badania. 5. Kierownictwo wyszych szczebli zachowuje si otwarcie. 6. Kierownictwo organizacji modyfikuje cz swoich wymaga. Rozmroenie Niesprzyjajce 1. Kierownictwo organizacji nie okrelio klarowania problemów, które naley usprawni. 2. Kierownictwo organizacji odczuwao, e problem jest zbyt duy. 3. Kierownictwo komórek organizacyjnych nie rozpoznao potrzebnych zmian. 4. Kierownictwo komórek organizacyjnych czuje si pomijane. 5. Kierownictwo komórek organizacyjnych jest przeciwne. 6. Kierownictwo organizacji utracio zaufanie do projektantów. 7. Kierownictwo organizacji uwiadomio sobie, e moe dokonywa bada samodzielnie. Zmiany 1. Kierownictwo wydziaów i projektanci wspólnie gromadz dane. 2. Niezbdne dane mona byo uzyska dziki systemowi informacji. 3. Przemylano nowe alternatywy. 4. Kierownictwo wydziaów przejrzao i ocenio alternatywy. 5. Doradzono kierownictwu organizacji wybór wariantu. 6. Kierownictwo organizacji pomogo opracowa rozwizanie. 7. Propozycje doskonalono sekwencyjnie. 1. Kierownictwo komórek organizacyjnych próbuje nowych rozwiza. 2. Wykorzystanie wskazuje przewag nowych rozwiza. 3. Projektanci inicjuj pozytywne sprzenie zwrotne po pocztkowych próbach. 4. Rozwizania zaakceptowano powszechnie po pocztkowym sukcesie. 5. Kierownictwo komórek jest zadowolone z osignitych rozwiza. 6. Rozwizanie wykorzystano równie w innych dziedzinach. 7. Zmiany poprawiy dziaalno organizacji. 92

6 Zamroenie 1. Projektanci nie byli w stanie przeszkoli kierownictwa organizacji. 2. Nie mona byo uzyska danych. 3. Kierownictwo organizacji nie pomogo opracowa rozwizania. 4. Kierownictwo wydziaów nie rozumie rozwiza projektantów. 5. Projektanci uwiadomili sobie, e projektowano zbyt szybko. 1. Projektanci nie wspomagaj decydentów po pocztkowym wdroeniu rozwiza. 2. Projektanci nie próbowali ustabilizowa sytuacji po wprowadzeniu zmian. 3. Rezultatów nie mona zmierzy. 4. Wystpi brak norm oceny wyników. 5. Kierownictwo organizacji zignorowao rozwizania rekomendowane przez projektantów. 6. Rozwizanie nie byo dostosowane do potrzeb organizacji. 7. Kierownictwo organizacji nie zachca innych komórek do wykorzystania rozwizania. ródo: J. Kisielnicki, H. Sroka, Systemy Informacyjne biznesu, Placet, Warszawa SPECYFIKA WDROENIA SYSTEMU CRM Statystyki mówi, e 50-70% wdroe CRM koczy si fiaskiem, a zaledwie 46% firm, którym si powiodo, osiga zamierzone cele. Tak pesymistyczne wyniki skaniaj do refleksji, czy warto angaowa czas w rozwaania nad wyborem i wdroeniem systemu CRM. Naley jednak pamita, e korzyci z waciwego, udanego wdroenia mog przynie firmie ogromne korzyci. Wymaga to jednak odpowiedniego przygotowania, opracowania strategii i wdroenia jej. Póniej mona zastanawia si nad odpowiednim systemem komputerowym. Pierwszym krokiem we wdroeniu powinno by zrozumienie tego, czym tak naprawd jest zarzdzanie relacjami z klientami. W tym celu mona skorzysta z wiedzy firm, które udane wdroenie CRM maj ju za sob lub wyspecjalizowanej firmy konsultingowej. Zym pomysem jest konsultowanie si z firm informatyczn, która moe postrzega CRM przez pryzmat oferowanych przez ni produktów. Naley równie rozway, czy strategi CRM jest w ogóle potrzebna w firmie 8. Jeeli podejmiemy si jednak wdroenia nowej strategii, to krokami, jakimi naley poda, aby wdroenie CRM w firmie zakoczyo si powodzeniem, s: 1. Zaoenie zespou analitycznego. 2. Analiza potrzeb. 3. Okrelenie funkcjonalnoci systemu. 4. Wybór rozwizania. 5. Przeprowadzenie wdroenia systemu. Ad. 1. Zaoenie zespou analitycznego. Czonkami takiego zespou powinni by specjalici oraz pracownicy wszystkich dziaów w firmie. O powodzeniu wdroenia decyduje cisa wspópraca wszystkich. Powoanie takiego zespou sprawi, e pracownicy bd czu si za niego odpowiedzialni i przedsiwzicie nie bdzie traktowane jak sprawa dotyczca tylko i wycznie szefa, ale caej firmy. Wane jest uzgodnienie poj, którymi bd posugiwa si czonkowie zespou, dlatego dobrze jest skorzysta ze szkolenia CRM lub poleci lektur ksiek o tej tematyce. Ad. 2. Analiza potrzeb. Gówn zasad przyjt przy analizie oraz samym wdroeniu CRM jest wprowadzanie takich zmian, które przynios firmie korzyci. Pamitajc, e CRM w pierwszej kolejnoci 8 A. Stachowicz-Stanusch, M. Stanuch, CRM. Przewodnik dla wdraajcych, Placet, Warszawa 2007, s

7 wnosi zmiany organizacyjne konieczne jest przeanalizowanie, jak bardzo obecny model biznesu przedsibiorstwa dostosowany jest do koncepcji CRM. Powinnimy wyodrbni te obszary firmy, które s zgodne z filozofi CRM oraz te, które niekoniecznie do niej pasuj i zastanowi si, jakie zmiany przeksztac je w kierunku strategii CRM. Naley równie oceni, w jakim stopniu przedsibiorstwo jest gotowe do wdroenia CRM oraz jak wdroenie nowej strategii wpynie na obecny model biznesowy przedsibiorstwa. Faza analizy ma ustali cele wdroenia oraz odpowiedzie na pytanie: jak powinno wyglda przedsibiorstwo po wdroeniu CRM. Podczas analizy strategii przedsibiorstwa naley: okreli zasoby techniczne, zbada oczekiwania wszystkich potencjalnych uytkowników systemu, zdefiniowa procesy biznesowe i okreli ich priorytety oraz zdoby informacje na temat osigalnych systemów CRM. W wyniku tych prac powinny powsta: lista procesów biznesowych, uszeregowana wedug priorytetów, spis wymaga sprztowych i programowych oraz lista wymaga wobec personelu. Na tym etapie moe okaza si, e planowane zmiany przewyszaj budet zaplanowany na to przedsiwzicie. W takiej sytuacji naley wprowadza na pocztku te rozwizania, które doprowadz do wymiernych korzyci (poprawa efektywnoci, wzrost obrotów, uruchomienie elektronicznych kanaów sprzeday). Ad. 3. Okrelenie funkcjonalnoci systemu. Na tym etapie firma sporód duej iloci funkcji, które oferuj systemy CRM, musi wybra te, które przynios jej najwiksze korzyci. Naley równie zdawa sobie spraw z tego, i wybór duej iloci moduów oraz funkcji wielokrotnie zwiksza nie tylko koszty zakupu, ale take wdroe, szkole i opieki nad systemem. Przy okreleniu wymaga wobec systemu klasy CRM naley wzi pod uwag posiadane rozwizania techniczne. W procesie wyboru funkcji, które ma zawiera aplikacja, dobrze jest odpowiedzie na pytanie, które z nich s ju realizowane, musz zosta zrealizowane, mog pozosta, nie s potrzebne, jeszcze nie wiadomo, czy s potrzebne. Badania przeprowadzone w 2001 r. przez firm Process4E pokazuj, e najczciej wdraanymi przez przedsibiorstwa moduami CRM s: - serwis i zarzdzanie reklamacjami 100%, - analizy sprzeday 100%, - bezporednia obsuga klienta 83%, - zarzdzanie kontaktami z klientem 70%, - automatyzacja sprzeday (SFA) 70%, - Call Center 50%, - badanie marketingowe 50%, - zarzdzanie kampaniami promocyjnymi 30%, - elektroniczna wymiana dokumentów (EDI) 30%, Ad.4. Wybór rozwizania. Poza cen, która w wielu przypadkach ma decydujce znaczenie przy wyborze rozwizania, naley zwróci uwag na: - funkcjonalno systemu (czy jest zgodna z czoowymi potrzebami firmy), - moduowo (czy system moe by dostarczany w czciach), - indywidualne dopasowanie systemu (czy jest moliwe za akceptowaln cen), - moliwo rozbudowy (czy plany rozwoju systemu s zgodne z caociow wizj przedsibiorstwa), - rodowisko pracy (czy konieczna bdzie zmiana systemu operacyjnego lub bazy danych). Ad. 5. Wdroenie. Etap wdroenia powinien obejmowa aspekt finansowy, metodologii, planowania, szkole i wsparcia technicznego. Przy wikszych lub rozproszonych projektach mona wykona wdroenie pilotaowe w pojedynczej jednostce lub w dziale. Wnioski, które nasun si przy takim wdroeniu, mona wykorzysta przy kolejnych jednostkach w celu uatwienia pracy. 94

8 Naley pamita, e kade wdroenie wymaga czasu. Skraca si on, im bardziej przygotowana jest zaoga, im bardziej przemylana jest kolejno poszczególnych elementów wdroenia, jeeli s okrelone zasady migracji danych z poprzednich systemów oraz scenariusze postpowa. Czsto metoda maych kroków jest skuteczniejsza od gwatownej reorganizacji firmy. Gównymi problemami opóniajcymi wdroenie CRM s: - zbyt optymistyczne oszacowanie czasu potrzebnego na import oraz integracj bazy danych, - wyczerpanie si budetu przeznaczonego na wdroenie, - personel z odpowiednimi kwalifikacjami jest na urlopie (czas urlopów), - bardzo mae zaangaowanie na starcie wdroenia, - kierownik projektu zarzdza równolegle innymi projektami. Nie ma wystarczajcej iloci czasu na dobre prowadzenie projektu CRM 9. PODSUMOWANIE Pomimo wielu korzyci pyncych z wdroenia CRM moemy napotka na szereg problemów. Kadra kierownicza wyszego szczebla moe uwaa korzyci pynce z CRM za zbyt odlege w czasie lub w ogóle nie zna koncepcji CRM. Trudno te dokadnie obliczy rentowno CRM, poniewa mamy du ilo trudnych do okrelenia zmiennych wpywajcych na koszty i korzyci. Do przyczyn nieudanego wdroenia systemu CRM mona zaliczy: Brak silnego zaangaowania zarzdu. Decydenci nie s do koca przekonani co do susznoci wdroenia. Nie s pewni, czy inwestycja przyniesie zyski. czy taki system jest w ogóle potrzebny. Uytkownicy nie maj dowiadczenia w danej dziedzinie, a wic nie potrafi poprawnie zdefiniowa swoich oczekiwa. Brak zdefiniowanych celów wdroenia CRM. Saba lub brak komunikacji midzy czonkami zespou wdroeniowego i reszt zaogi. Brak kompleksowego podejcia do wdraania. Brak przekonania do systemu wród pracowników. Zakup systemu klasy CRM bez stosowania strategii CRM. Brak umiejtnoci przeprowadzenia zmian strategicznych w przedsibiorstwie. Brak zgody na odmienne traktowanie klientów ze wzgldu na wartoci jakie przynosz firmie. Rozpoczcie wdroenia, gdy firma nie jest do tego przygotowana. Wybór nieodpowiedniego rozwizania informatycznego. LITERATURA 1. Nowicki A. (red.), Komputerowe wspomaganie biznesu, Placet, Warszawa Olszak C.M., Sroka H., Zintegrowane systemy informatyczne zarzdzania, Akademia Ekonomiczna Katowice, Katowice Kisielnicki J., Sroka H., Systemy Informacyjne biznesu, Placet, Warszawa Dembiska-Cyran I., Houb-Iwan J., Perenc J., Zarzdzanie relacjami z klientem, Difin, Warszawa Newell F., Lojalno.com, IFC PRESS, Kraków A. Mazur, D. Mazur: Jak wdroy CRM w maej i redniej firmie?, Wyd. MADAR Sp. Z o.o., Zabrze 2004, s

9 6. Chmielarz W., Analiza i projektowanie systemów informatycznych zarzdzani, Wykady, rok akademicki 2005/2006, Uniwersytet Warszawski, 7. Chmielarz W., Systemy informatyczne wspomagajce zarzdzanie, Wykady, rok akademicki 2005/2006, Uniwersytet Warszawski, 8. Kenzelmann P., Ksztatowanie dobrych relacji z klientami. BC Edukacja, Warszawa Stachowicz-Stanusch A., Stanuch M., CRM. Przewodnik dla wdraajcych. Wyd. Placet, Warszawa Mazur A., Mazur D., Jak wdroy CRM w maej i redniej firmie?, Wyd. MADAR Sp. z o.o., Zabrze

Wymierne korzyci wynikajce z analizy procesów

Wymierne korzyci wynikajce z analizy procesów Wymierne korzyci wynikajce z analizy procesów Analiza procesu jest narzdziem do osignicia wyszej efektywnoci organizacji (midzy innymi). Wymaga ona zbudowania modelu procesu biznesowego bdcego opisem funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

Europejska karta jakości staży i praktyk

Europejska karta jakości staży i praktyk Europejska karta jakości staży i praktyk www.qualityinternships.eu Preambu!a Zwa!ywszy,!e:! dla m"odych ludzi wej#cie na rynek pracy po zako$czeniu edukacji staje si% coraz trudniejsze m"odzi ludzie s&

Bardziej szczegółowo

72 Beata STACHOWIAK Uniwersytet Miko!aja Kopernika w Toruniu POTRZEBY EDUKACYJNE MIESZKA!CÓW WSI A RYNEK PRACY W SPO"ECZE!STWIE INFORMACYJNYM Pocz"tek XXI wieku dla Polski to czas budowania nowego spo!ecze#stwa,

Bardziej szczegółowo

Krótkie przedstawienie PKE S.A. Elektrowni Jaworzno III

Krótkie przedstawienie PKE S.A. Elektrowni Jaworzno III !"! # $$$ 28 kwiecie 24r Krótkie przedstawienie PKE S.A. Elektrowni Jaworzno III Stan zatrudnienia w latach 1995-24 spadł z poziomu 285 do 178 pracowników, rednia wieku pracowników 45 lat redni sta pracy

Bardziej szczegółowo

EP io default website

EP io default website 26-01-2015 Od regulacji Internetu po bezpieczestwo publiczne debata na temat dylematów ochrony danych Nowoczesna gospodarka opiera si w duej mierze na przetwarzaniu danych, dlatego potrzebne s jasne reguy,

Bardziej szczegółowo

Planowanie adresacji IP dla przedsibiorstwa.

Planowanie adresacji IP dla przedsibiorstwa. Planowanie adresacji IP dla przedsibiorstwa. Wstp Przy podejciu do planowania adresacji IP moemy spotka si z 2 głównymi przypadkami: planowanie za pomoc adresów sieci prywatnej przypadek, w którym jeeli

Bardziej szczegółowo

WYBRANE METODY DOSKONALENIA SYSTEMÓW ZARZDZANIA. L. KRÓLAS 1, P. KRÓLAS 2 Orodek Kwalifikacji Jakoci Wyrobów SIMPTEST ul. Przemysłowa 34A 61-579 Pozna

WYBRANE METODY DOSKONALENIA SYSTEMÓW ZARZDZANIA. L. KRÓLAS 1, P. KRÓLAS 2 Orodek Kwalifikacji Jakoci Wyrobów SIMPTEST ul. Przemysłowa 34A 61-579 Pozna 22/21 ARCHIWUM ODLEWNICTWA Rok 2006, Rocznik 6, Nr 21(1/2) ARCHIVES OF FOUNDARY Year 2006, Volume 6, Nº 21 (1/2) PAN Katowice PL ISSN 1642-5308 WYBRANE METODY DOSKONALENIA SYSTEMÓW ZARZDZANIA L. KRÓLAS

Bardziej szczegółowo

CZY I JAK M IERZY? ROI Z KAPITA?U LUDZKIEGO?

CZY I JAK M IERZY? ROI Z KAPITA?U LUDZKIEGO? CZY I JAK M IERZY? ROI Z KAPITA?U LUDZKIEGO? KAPITA? LUDZKI A ROI Na pierwszy rzut oka mo?e si? wydawa?,?e kapita?ludzki??ywa tkanak firmy? i?cis?y, ekonomiczny wska?nik, jakim jest ROI nie przystaj? do

Bardziej szczegółowo

1) Instytucje kształcce w tym zawodzie (w kraju i we Wrocławiu). 2) Moliwoci podnoszenia kwalifikacji i dokształcania w tym zawodzie.

1) Instytucje kształcce w tym zawodzie (w kraju i we Wrocławiu). 2) Moliwoci podnoszenia kwalifikacji i dokształcania w tym zawodzie. Spis treci: I. Wprowadzenie II. Zadania i czynnoci 1) Potencjalne miejsca pracy. 2) Zakres obowizków. III. Wymagania zawodu 1) Wymagania fizyczne i zdrowotne 2) Wymagania psychologiczne IV. Kształcenie

Bardziej szczegółowo

CRM. Relacje z klientami.

CRM. Relacje z klientami. CRM. Relacje z klientami. Autor: Jill Dyche Książka przeznaczona jest dla wielu czytelników -- od menedżerów do użytkowników Część 1. skierowana jest do kadry zarządzającej, menedżerów projektów oraz ludzi

Bardziej szczegółowo

PROWIZJE Menad er Schematy rozliczeniowe

PROWIZJE Menad er Schematy rozliczeniowe W nowej wersji systemu pojawił si specjalny moduł dla menaderów przychodni. Na razie jest to rozwizanie pilotaowe i udostpniono w nim jedn funkcj, która zostanie przybliona w niniejszym biuletynie. Docelowo

Bardziej szczegółowo

Informacja i Promocja. Mechanizm Finansowy EOG Norweski Mechanizm Finansowy

Informacja i Promocja. Mechanizm Finansowy EOG Norweski Mechanizm Finansowy Informacja i Promocja Mechanizm Finansowy EOG Norweski Mechanizm Finansowy Spis treci 1. Wstp... 3 2. Ogólne działania informacyjno - promocyjne... 3 3. Działania informacyjno-promocyjne projektu... 4

Bardziej szczegółowo

Poprawa efektywnoci metody wstecznej propagacji bdu. Jacek Bartman

Poprawa efektywnoci metody wstecznej propagacji bdu. Jacek Bartman Poprawa efektywnoci metody wstecznej propagac bdu Algorytm wstecznej propagac bdu. Wygeneruj losowo wektory wag. 2. Podaj wybrany wzorzec na wejcie sieci. 3. Wyznacz odpowiedzi wszystkich neuronów wyjciowych

Bardziej szczegółowo

Akademia Lotus Software 2010

Akademia Lotus Software 2010 Akademia Lotus Software 2010 10-12 marca 2010, Zakopane Dotacje unijne na usprawnienie organizacji Grzegorz Jezierski Business Development Executive EU Funds grzegorz.jezierski@pl.ibm.com 693 93 59 63

Bardziej szczegółowo

KARTA OCENY MERYTORYCZNEJ W RAMACH PROJEKTU PIERWSZY BIZNES AKTYWIZACJA LOKALNEJ SPOŁECZNOCI. Deklaracja bezstronnoci i poufnoci

KARTA OCENY MERYTORYCZNEJ W RAMACH PROJEKTU PIERWSZY BIZNES AKTYWIZACJA LOKALNEJ SPOŁECZNOCI. Deklaracja bezstronnoci i poufnoci Owiadczam, e: Nr wniosku Imi i nazwisko Kandydata/tki Imi i nazwisko Oceniajcego Imi i nazwisko Kandydata/tki Załcznik nr 5 do Regulaminu rekrutacji do Projektu PIERWSZY BIZNES aktywizacja lokalnej społecznoci

Bardziej szczegółowo

Programy i projekty badawczo-rozwojowe oraz inwestycje współfinansowane ze rodków strukturalnych (działanie 1.4 SPO-WKP)

Programy i projekty badawczo-rozwojowe oraz inwestycje współfinansowane ze rodków strukturalnych (działanie 1.4 SPO-WKP) str. 1 Załcznik Nr 1 Programy i projekty badawczo-rozwojowe oraz inwestycje współfinansowane ze rodków strukturalnych (działanie 1.4 SPO-WKP) Działanie 1.4 Wzmocnienie współpracy midzy sfer badawczo-rozwojow

Bardziej szczegółowo

Sektorowy Program Operacyjny Wzrost konkurencyjnoci przedsibiorstw, lata 2004-2006

Sektorowy Program Operacyjny Wzrost konkurencyjnoci przedsibiorstw, lata 2004-2006 Załcznik nr 5 WZÓR MINISTERSTWO GOSPODARKI I PRACY Sektorowy Program Operacyjny Wzrost konkurencyjnoci przedsibiorstw, lata 2004-2006 Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu w ramach działania 1.4:

Bardziej szczegółowo

-OPIS WYMAGA - OPIS ZAKRESU. a. w zakresie usługi b. w zakresie personelu technicznego

-OPIS WYMAGA - OPIS ZAKRESU. a. w zakresie usługi b. w zakresie personelu technicznego BEZPIECZNA PROFESJONALNA USŁUGA SERWISOWA KRYTERIA WYBORU FIRMY SERWISOWEJ NA POZIOMIE WIADCZENIA USŁUGI TIER3/TIER4 dla klimatyzacji precyzyjnej HPAC w obiektach DATA CENTER 1 1. I. Kryterium wymaga str.

Bardziej szczegółowo

Jak wdrożyć CRM w małej i średniej firmie? Dariusz Mazur, Madar

Jak wdrożyć CRM w małej i średniej firmie? Dariusz Mazur, Madar Jak wdrożyć CRM w małej i średniej firmie? Dariusz Mazur, Madar Plan wystąpienia Podstawowe definicje System informatyczny dla MSP Pięć kroków udanego wdrożenia Podsumowanie Co to jest CRM Posiadanie takiej

Bardziej szczegółowo

Bazy danych Podstawy teoretyczne

Bazy danych Podstawy teoretyczne Pojcia podstawowe Baza Danych jest to zbiór danych o okrelonej strukturze zapisany w nieulotnej pamici, mogcy zaspokoi potrzeby wielu u!ytkowników korzystajcych z niego w sposóbs selektywny w dogodnym

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie zintegrowanych systemów zarzdzania w małych i rednich przedsibiorstwach moliwoci i ograniczenia

Zastosowanie zintegrowanych systemów zarzdzania w małych i rednich przedsibiorstwach moliwoci i ograniczenia Controlling w małych i rednich przedsibiorstwach 121 Zastosowanie zintegrowanych systemów zarzdzania w małych i rednich przedsibiorstwach moliwoci i ograniczenia The integrated management software in small

Bardziej szczegółowo

Programowanie Obiektowe

Programowanie Obiektowe Programowanie Obiektowe dr in. Piotr Zabawa IBM/Rational Certified Consultant pzabawa@pk.edu.pl WYKŁAD 1 Wstp, jzyki, obiektowo Cele wykładu Zaznajomienie słuchaczy z głównymi cechami obiektowoci Przedstawienie

Bardziej szczegółowo

!"#$%"&"'()*+,,-*.+,.+.*,/(!"#$%&'()*+(*$(,&'

!#$%&'()*+,,-*.+,.+.*,/(!#$%&'()*+(*$(,&' !"#$%"&"'()*+,,-*.+,.+.*,/(!"#$%&'()*+(*$(,&' Kim jeste!my? 02 PMI (Project Management Institute) to wiod!ca mi"dzynarodowa organizacja non-profit zrzeszaj!ca profesjonalistów z dziedziny zarz!dzania projektami.

Bardziej szczegółowo

1. WSTP. 2. Koncepcja platformy bezpieczestwa publicznego

1. WSTP. 2. Koncepcja platformy bezpieczestwa publicznego Koncepcja Platformy Bezpieczestwa Wewntrznego do realizacji zada badawczo-rozwojowych w ramach projektu Nowoczesne metody naukowego wsparcia zarzdzania bezpieczestwem publicznym w Unii Europejskiej 1.

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY O F E R T A

FORMULARZ OFERTOWY O F E R T A Załcznik nr 1 do zapytania ofertowego NAZWA ADRES e-mail telefon Nazwa, adres, tel., e-mail Oferenta FORMULARZ OFERTOWY O F E R T A Odpowiadajc na Zapytanie ofertowe nr 06A/WSH/EFS_SOS/2016 z dnia 27 padziernika

Bardziej szczegółowo

ZARZDZANIE PROJEKTAMI W OBRUM SP. Z O.O.

ZARZDZANIE PROJEKTAMI W OBRUM SP. Z O.O. Szybkobiene Pojazdy Gsienicowe (38) nr 3, 2015 Adrian BRITTANI ZARZDZANIE PROJEKTAMI W OBRUM SP. Z O.O. Streszczenie. W artykule przedstawiono wdroon do praktyki w OBRUM sp. z o.o. now form zarzdzania

Bardziej szczegółowo

Program Sprzeda wersja 2011 Korekty rabatowe

Program Sprzeda wersja 2011 Korekty rabatowe Autor: Jacek Bielecki Ostatnia zmiana: 14 marca 2011 Wersja: 2011 Spis treci Program Sprzeda wersja 2011 Korekty rabatowe PROGRAM SPRZEDA WERSJA 2011 KOREKTY RABATOWE... 1 Spis treci... 1 Aktywacja funkcjonalnoci...

Bardziej szczegółowo

FAKTURA PRZEDPŁATA PODRCZNIK UYTKOWNIKA

FAKTURA PRZEDPŁATA PODRCZNIK UYTKOWNIKA FAKTURA PRZEDPŁATA PODRCZNIK UYTKOWNIKA Alterkom Sp. z o.o., ul. Halszki 37/28A, 30-611 Kraków tel./fax +48 12 654-06-85 email:biuro@alterkom.pl www.alterkom.pl Moduł Faktura Przedpłata działajcy w powizaniu

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr./.. - PROJEKT. zawarta dnia.. 2007 roku. po przeprowadzonym post&powaniu o zamówienie publiczne w trybie przetargu

UMOWA nr./.. - PROJEKT. zawarta dnia.. 2007 roku. po przeprowadzonym post&powaniu o zamówienie publiczne w trybie przetargu Nr sprawy ZP 03/2007 51 ZACZNIK NR 9 WZÓR UMOWY UMOWA nr./.. - PROJEKT zawarta dnia.. 2007 roku po przeprowadzonym post&powaniu o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego, poni/ej 60 000

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA WYPEŁNIENIA KARTY PROJEKTU W KONKURSIE NA NAJLEPSZY PROJEKT

INSTRUKCJA WYPEŁNIENIA KARTY PROJEKTU W KONKURSIE NA NAJLEPSZY PROJEKT INSTRUKCJA WYPEŁNIENIA KARTY PROJEKTU W KONKURSIE NA NAJLEPSZY PROJEKT Rubryka 1 Nazwa programu operacyjnego. W rubryce powinien zosta okrelony program operacyjny, do którego składany jest dany projekt.

Bardziej szczegółowo

Mi dzynarodowe Kwalifikacje Zawodowe (IVQ) w zakresie sprzeda y i marketingu (4410)

Mi dzynarodowe Kwalifikacje Zawodowe (IVQ) w zakresie sprzeda y i marketingu (4410) Midzynarodowe Kwalifikacje Zawodowe (IVQ) w zakresie sprzeday i marketingu (4410) IVQ w zakresie sprzeday i marketingu (4410) Midzynarodowe Kwalifikacje Zawodowe (IVQ) w zakresie sprzeday i marketingu

Bardziej szczegółowo

Bazy danych Transakcje

Bazy danych Transakcje Wstp Pojcia podstawowe: Transakcja - sekwencja (uporzdkowany zbiór) logicznie powizanych operacji na bazie danych, która przeprowadza baz danych z jednego stanu spójnego w inny stan spójny. W!a"no"ci transakcji:

Bardziej szczegółowo

Instrumenty rynku pracy dla osób poszukuj cych pracy, aktualnie podlegaj cych ubezpieczeniu spo ecznemu rolników w pe nym zakresie.

Instrumenty rynku pracy dla osób poszukuj cych pracy, aktualnie podlegaj cych ubezpieczeniu spo ecznemu rolników w pe nym zakresie. Instrumentyrynkupracydlaosóbposzukujcychpracy, aktualniepodlegajcychubezpieczeniuspoecznemurolnikówwpenymzakresie. Zdniem1lutego2009r.weszywycieprzepisyustawyzdnia19grudnia2008r. o zmianie ustawy o promocji

Bardziej szczegółowo

Podnoszenie efektywnoci produkcji przy wykorzystaniu istniejcych zasobów

Podnoszenie efektywnoci produkcji przy wykorzystaniu istniejcych zasobów Podnoszenie efektywnoci produkcji przy wykorzystaniu istniejcych zasobów Adam Jednoróg Koordynator ds. Systemów Zarzdzania Produkcj Email: ajednorog@ipscontrol.pl pl ips Control idealny partner w biznesie

Bardziej szczegółowo

Wojciech Drzewiecki SYSTEMY INFORMACJI GEOGRAFICZNEJ

Wojciech Drzewiecki SYSTEMY INFORMACJI GEOGRAFICZNEJ Wojciech Drzewiecki SYSTEMY INFORMACJI GEOGRAFICZNEJ Systemem Informacji Geograficznej (Systemem Informacji Przestrzennej, GIS, SIP) nazywamy skomputeryzowany system pozyskiwania, przechowywania, przetwarzania,

Bardziej szczegółowo

KONKURENCJA DOSKONA!A

KONKURENCJA DOSKONA!A KONKURENCJA OSKONA!A Bez wzgl"du na rodzaj konkurencji, w jakiej uczestniczy firma, jej celem gospodarowania jest maksymalizacja zysku (minimalizacja straty) w krótkim okresie i maksymalizacja warto"ci

Bardziej szczegółowo

Pozycjonowanie i ró!nicowanie produktów

Pozycjonowanie i ró!nicowanie produktów Spo!eczna Wy"sza Szko!a Przedsi#biorczo$ci i Zarz%dzania kierunek: Zarz%dzanie Podstawy marketingu Opracowanie: dr Joanna Krygier 1 Pozycjonowanie i ró!nicowanie produktów 2 Pozycjonowanie i ró%nicowanie

Bardziej szczegółowo

ZAWÓD KIEROWNIK PROJEKTU

ZAWÓD KIEROWNIK PROJEKTU Szybkobiene Pojazdy Gsienicowe (38) nr 3, 2015 Paulina HARAF Renata HARAF Marek Ł. GRABANIA ZAWÓD KIEROWNIK PROJEKTU Streszczenie. W artykule przedstawiono nowy zawód funkcjonujcy obecnie na rynku pracy

Bardziej szczegółowo

Podział Internetu radiowego WIFI konfiguracja

Podział Internetu radiowego WIFI konfiguracja Podział Internetu radiowego WIFI konfiguracja TL-WR543G Wireless AP Client Router Instrukcja ta zawiera uproszczony opis podziału łcza internetowego dostarczanego poprzez sie WIFI za pomoc dwóch routerów

Bardziej szczegółowo

Biuletyn K wiecie? NASI PARTNERZY W TYM NUMERZE. Projekty: Partnerzy:

Biuletyn K wiecie? NASI PARTNERZY W TYM NUMERZE. Projekty: Partnerzy: Biuletyn K wiecie? W TYM NUMERZE Projekty: - Firmy Rodzinne 1 - Firmy Rodzinne 2 - FBA: Skuteczny lider ma?ej firmy - Rodzinni Rodzinnym, Rodzinni Przedsiebiorczym - Barometr Firm Rodzinnych (Edycja I/II)

Bardziej szczegółowo

Amortyzacja rodków trwałych

Amortyzacja rodków trwałych Amortyzacja rodków trwałych Wydawnictwo Podatkowe GOFIN http://www.gofin.pl/podp.php/190/665/ Dodatek do Zeszytów Metodycznych Rachunkowoci z dnia 2003-07-20 Nr 7 Nr kolejny 110 Warto pocztkow rodków trwałych

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie: Krystyna Gurbiel Dyrektor Generalny Polskiej Fundacji Promocji i Rozwoju Ma"ych i (rednich Przedsi)biorstw... 9. Streszczenie...

Wprowadzenie: Krystyna Gurbiel Dyrektor Generalny Polskiej Fundacji Promocji i Rozwoju Maych i (rednich Przedsi)biorstw... 9. Streszczenie... SPIS TRE%CI Wprowadzenie: Krystyna Gurbiel Dyrektor Generalny Polskiej Fundacji Promocji i Rozwoju Ma"ych i (rednich Przedsi)biorstw... 9 Streszczenie... 11 1. Zmiany makroekonomiczne w Polsce w latach

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY l METODYKA PRZEPROWADZANIA AUDYTU WEWNTRZNEGO

PROCEDURY l METODYKA PRZEPROWADZANIA AUDYTU WEWNTRZNEGO Załcznik do Uchwały nr 157/04 z dnia 17 maja 2004 r Zarzdu Powiatu Pabianickiego PROCEDURY l METODYKA PRZEPROWADZANIA AUDYTU WEWNTRZNEGO KARTA AUDYTU WEWNTRZNEGO Okrela prawa i obowizki audytora, do najwaniejszych

Bardziej szczegółowo

Program Współpracy Gminy Michałowo z Organizacjami Pozarzdowymi na rok 2008.

Program Współpracy Gminy Michałowo z Organizacjami Pozarzdowymi na rok 2008. Załcznik Nr 1 do uchwały Nr XIV/129/08 Rady Gminy Michałowo z dnia 11 stycznia 2008r. Program Współpracy Gminy Michałowo z Organizacjami Pozarzdowymi na rok 2008. Wprowadzenie Aktywna działalno organizacji

Bardziej szczegółowo

FORTECA DF - terminal kasowy

FORTECA DF - terminal kasowy FORTECA DF - terminal kasowy 1. WSTP FortecaTerminal jest programem wspomagajcym gówny modu handlowy Forteca w zakresie obsugi drukarek fiskalnych. Program wspópracuje z drukarkami POSNET, Duo, Optimus

Bardziej szczegółowo

SHAPING ORGANIZATIONAL CULTURE IN SMALL FIRM

SHAPING ORGANIZATIONAL CULTURE IN SMALL FIRM Magorzata Smolarek Wysza Szkoa Humanitas w Sosnowcu KSZTATOWANIE KULTURY ORGANIZACYJNEJ W MAYM PRZEDSIBIORSTWIE SHAPING ORGANIZATIONAL CULTURE IN SMALL FIRM STRESZCZENIE Opracowanie przedstawia wybrane

Bardziej szczegółowo

Instalacja Altium Designer Powizane wideo Altium Designer - Installation and Management

Instalacja Altium Designer Powizane wideo Altium Designer - Installation and Management Instalacja Altium Designer Powizane wideo Altium Designer - Installation and Management Nadrzdny artyku: Pierwsze kroki z Altium Designer Podstawow metod instalacji Altium Designer (od wersji Altium Designer

Bardziej szczegółowo

Kurs Dydaktyk medialny

Kurs Dydaktyk medialny Kurs Dydaktyk medialny Jednym z najdynamiczniej rozwijajcych si zastosowa techniki informacyjnych jest wspomagane komputerowo nauczanie. Konieczno ustawicznego podnoszenia kwalifikacji zawodowych wymusza

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu MechKonstruktor

Instrukcja obsługi programu MechKonstruktor Instrukcja obsługi programu MechKonstruktor Opracował: Sławomir Bednarczyk Wrocław 2002 1 1. Opis programu komputerowego Program MechKonstruktor słuy do komputerowego wspomagania oblicze projektowych typowych

Bardziej szczegółowo

Sposoby przekazywania parametrów w metodach.

Sposoby przekazywania parametrów w metodach. Temat: Definiowanie i wywoływanie metod. Zmienne lokalne w metodach. Sposoby przekazywania parametrów w metodach. Pojcia klasy i obiektu wprowadzenie. 1. Definiowanie i wywoływanie metod W dotychczas omawianych

Bardziej szczegółowo

Rachunek kosztów działa. dr Adam Chmielewski

Rachunek kosztów działa. dr Adam Chmielewski Rachunek kosztów działa dr Adam Chmielewski Koszty we współczesnym otoczeniu rynkowym spadek udziału kosztów bezporednich spadek udziału kosztów materiałów spadek udziału kosztów płac bezporednich wzrost

Bardziej szczegółowo

Lista kontrolna umowy z podwykonawc

Lista kontrolna umowy z podwykonawc Dane podstawowe projektu:... Zleceniodawca:...... Nazwa podwykonawcy z którym zawierana jest umowa:... Nazwa detalu:... Numer detalu:... Odbiór Czy definicja tymczasowego odbioru jest jasno ustalona? Czy

Bardziej szczegółowo

Symulacja cieek klinicznych w rodowisku PowerDesigner i SIMUL8

Symulacja cieek klinicznych w rodowisku PowerDesigner i SIMUL8 Symulacja w Badaniach i Rozwoju Vol. 1, No. 2/2010 Marta LIGNOWSKA Wojskowa Akademia Techniczna, ul. Kaliskiego 2, 00-908 Warszawa E-mail: marta.lignowska@wat.edu.pl Symulacja cieek klinicznych w rodowisku

Bardziej szczegółowo

Kurs Tester/ewaluator treci e-learningowych

Kurs Tester/ewaluator treci e-learningowych Kurs Tester/ewaluator treci e-learningowych Jednym z najdynamiczniej rozwijajcych si zastosowa techniki informacyjnych jest wspomagane komputerowo nauczanie. Konieczno ustawicznego podnoszenia kwalifikacji

Bardziej szczegółowo

Rola i zadania systemów CRM w e-biznesie. Marcin KrzyŜanowski

Rola i zadania systemów CRM w e-biznesie. Marcin KrzyŜanowski Rola i zadania systemów CRM w e-biznesie Marcin KrzyŜanowski Co to jest CRM CRM - to skrót pochodzący od angielskiego terminu Customer Relationship Management. Po polsku tłumaczy się go zazwyczaj jako:

Bardziej szczegółowo

Wybór i wdroenie aplikacji klasy ERP

Wybór i wdroenie aplikacji klasy ERP NGD.PL: Niezalena Grupa Doradców, 2005 SYSTEM ERP - ZMIANY W INFORMATYCE Wiele firm staje przed decyzj o poprawie efektywnoci własnego systemu informacyjnego, czsto utosamiajc to zagadnienie z wdroeniem

Bardziej szczegółowo

Procedura rekrutacji pracowników do Starostwa Powiatowego w Kielcach

Procedura rekrutacji pracowników do Starostwa Powiatowego w Kielcach Zał. do Zarzdzenia Nr 58/05 Starosty Kieleckiego z dnia 30 grudnia 2005 r. w sprawie wprowadzenia procedury rekrutacji pracowników do Starostwa Powiatowego w Kielcach Procedura rekrutacji pracowników do

Bardziej szczegółowo

Pytania i komentarze prosimy kierowa do Pana Roberta Izdebskiego Tel.: 503063068 info@mentat.pl

Pytania i komentarze prosimy kierowa do Pana Roberta Izdebskiego Tel.: 503063068 info@mentat.pl Prezentujemy 5 koncepcji serwisów internetowych. S to pomysły na portal biznesowy. Wybierz ten, który najbardziej Ci si podoba, stwórz ranking koncepcji. Do wyboru wykorzystaj metod addytywnej uytecznoci

Bardziej szczegółowo

Controlling w excelu realizowany za pomoc technologii uytkowania arkusza kalkulacyjnego.

Controlling w excelu realizowany za pomoc technologii uytkowania arkusza kalkulacyjnego. Controlling w małych i rednich przedsibiorstwach 219 Controlling w excelu realizowany za pomoc technologii uytkowania arkusza kalkulacyjnego. Dr Tomasz GŁUSZKOWSKI, Dr Anna KACZOROWSKA * Streszczenie Arkusz

Bardziej szczegółowo

B I B L I O T E K I N A U K O W E W K U L T U R Z E I C Y W I L I Z A C J I

B I B L I O T E K I N A U K O W E W K U L T U R Z E I C Y W I L I Z A C J I B I B L I O T E K I N A U K O W E W K U L T U R Z E I C Y W I L I Z A C J I Agnieszka Majewska Politechnika Czstochowska w Czstochowie Biblioteka Wydziału Zarzdzania czytel@zim.pcz.czest.pl Mariola Szyda

Bardziej szczegółowo

EMAS równowanik czy uzupełnienie ISO 14001?

EMAS równowanik czy uzupełnienie ISO 14001? Materiały na konferencj Systemy zarzdzania w energetyce 27-29.04.2004, Szczyrk Andrzej Ociepa Polskie Forum ISO 14000 Prezes Stowarzyszenia Ekoekspert Sp. z o.o., Warszawa Główny Specjalista EMAS równowanik

Bardziej szczegółowo

$ % !""# ' ( ) *+ + % %, % -,, ,./01*233!!*456*71568

$ % !# ' ( ) *+ + % %, % -,, ,./01*233!!*456*71568 !"!#! !""# $ % %& ' ( ) *+ + % %, % -,,,./01*233!!*456*71568 $%!& Najwiksza polska firma doradcza, której konsultanci ju od 15 lat zdobywaj dowiadczenie i wiadcz usługi Unikalne łczenie doradztwa z rozwizaniami

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK WZORCOWY. U Dane zaznaczone kolorem niebieskim s wype niane automatycznie po za o eniu konta w systemie EBOI

WNIOSEK WZORCOWY. U Dane zaznaczone kolorem niebieskim s wype niane automatycznie po za o eniu konta w systemie EBOI U Dane zaznaczone kolorem niebieskim s wypeniane automatycznie po zaoeniu konta w systemie EBOI D zaznaczone kolorem ótym wnioskodawca wypenia samodzielnie na etapie skadania wniosku Informacje w ramkach

Bardziej szczegółowo

VPN Virtual Private Network. Uycie certyfikatów niekwalifikowanych w sieciach VPN. wersja 1.1 UNIZETO TECHNOLOGIES SA

VPN Virtual Private Network. Uycie certyfikatów niekwalifikowanych w sieciach VPN. wersja 1.1 UNIZETO TECHNOLOGIES SA VPN Virtual Private Network Uycie certyfikatów niekwalifikowanych w sieciach VPN wersja 1.1 Spis treci 1. CO TO JEST VPN I DO CZEGO SŁUY... 3 2. RODZAJE SIECI VPN... 3 3. ZALETY STOSOWANIA SIECI IPSEC

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE na rok 2008

GMINNY PROGRAM OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE na rok 2008 Załcznik do uchwały Nr... z dnia...rady Miasta Sandomierza GMINNY PROGRAM OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE na rok 2008 Gminny Program Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie okrela lokaln strategi na rok 2008

Bardziej szczegółowo

Badania marketingowe w pigułce

Badania marketingowe w pigułce Jolanta Tkaczyk Badania marketingowe w pigułce Dlaczego klienci kupuj nasze produkty lub usługi? To pytanie spdza sen z powiek wikszoci menederom. Kady z nich byłby skłonny zapłaci due pienidze za konkretn

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi dodatku InsERT GT Smart Documents

Instrukcja obsługi dodatku InsERT GT Smart Documents Instrukcja obsługi dodatku InsERT GT Smart Documents InsERT, grudzie 2003 http://www.insert.com.pl/office2003 InsERT GT Smart Documents to przygotowany przez firm InsERT specjalny dodatek, umoliwiajcy

Bardziej szczegółowo

Marketing nowych technologii

Marketing nowych technologii Marketing nowych technologii dr Bartłomiej Kurzyk dr Bartłomiej Kurzyk Uniwersytet Łódzki Wydział Zarządzania e-mail: kurzyk@kurzyk.pl WWW: www.kurzyk.pl 1 Cele Będziecie czuć i rozumieć rolę marketingu

Bardziej szczegółowo

Badanie efektywnoci procesów logistycznych narzdziem wspomagajcym tworzenie łacuchów zarzdzania dostawami *

Badanie efektywnoci procesów logistycznych narzdziem wspomagajcym tworzenie łacuchów zarzdzania dostawami * AMME 2001 10th JUBILEE INTERNATIONAL SC IENTIFIC CONFERENCE Badanie efektywnoci procesów logistycznych narzdziem wspomagajcym tworzenie łacuchów zarzdzania dostawami * S. Tkaczyk, M. Roszak Zakład Zarzdzania

Bardziej szczegółowo

STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓ! DZIECI S!O!CA

STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓ! DZIECI S!O!CA Statut STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓ! DZIECI S!O!CA z siedzib! w Poznaniu tekst jednolity! Rozdzia! I Postanowienia ogólne 1 Stowarzyszenie nosi nazw!: Stowarzyszenie Przyjació" Dzieci S"o#ca w dalszych postanowieniach

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY PROGRAM DZIAŁA NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

POWIATOWY PROGRAM DZIAŁA NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH POWIATOWY PROGRAM DZIAŁA NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Załcznik do Uchwały Nr XXVIII/75/03 Rady Powiatu Pabianickiego z dnia 13 listopada 2003 r. (w zakresie : rehabilitacji społecznej, rehabilitacji

Bardziej szczegółowo

Program do konwersji obrazu na cig zero-jedynkowy

Program do konwersji obrazu na cig zero-jedynkowy Łukasz Wany Program do konwersji obrazu na cig zero-jedynkowy Wstp Budujc sie neuronow do kompresji znaków, na samym pocztku zmierzylimy si z problemem przygotowywania danych do nauki sieci. Przyjlimy,

Bardziej szczegółowo

Koszty logistyczne w strategiach konkurencyjnych przedsibiorstw. Logistical costs in the competitive strategy of enterprises

Koszty logistyczne w strategiach konkurencyjnych przedsibiorstw. Logistical costs in the competitive strategy of enterprises Controlling w małych i rednich przedsibiorstwach 209 Koszty logistyczne w strategiach konkurencyjnych przedsibiorstw Logistical costs in the competitive strategy of enterprises Izabela WALCZAK *, Krzysztof

Bardziej szczegółowo

Typy bazy danych Textract

Typy bazy danych Textract Typy bazy danych Typy bazy danych bazy tekstowe, Textract, http://www.textract.com - bazy tekstowe, np. archiwum gazety, dla setek gigabajtów, szybkie wyszukiwanie i indeksacja informacji bazy danych bez

Bardziej szczegółowo

Rozdzia I Postanowienia ogólne

Rozdzia I Postanowienia ogólne Zacznik nr 1 do Zarzdzenia nr 13 / 2011 Dyrektora Powiatowego Urzdu Pracy w rodzie Wlkp. z dnia 15.04.2011 REGULAMIN ORGANIZACYJNY CENTRUM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ Rozdzia I Postanowienia ogólne 1 Regulamin

Bardziej szczegółowo

CRM w logistyce. Justyna Jakubowska. CRM7 Specjalista Marketingu

CRM w logistyce. Justyna Jakubowska. CRM7 Specjalista Marketingu CRM w logistyce Justyna Jakubowska CRM7 Specjalista Marketingu CRM w logistyce Prezentacja firm more7 Polska dostawca systemu CRM Autor i producent systemu do zarządzania relacjami z klientem CRM7; Integrator

Bardziej szczegółowo

Dołącz do grona zadowolonych użytkowników systemu Belisama4CRM

Dołącz do grona zadowolonych użytkowników systemu Belisama4CRM Czym jest CRM? Termin CRM, czyli Customer Relationship Management, ma wiele definicji i jest dość szerokim pojęciem. W ogólnym zarysie jest to takie zarządzanie relacjami z klientem, które ma prowadzić

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU ARR S.A. w Koninie

STRATEGIA ROZWOJU ARR S.A. w Koninie Agencja Rozwoju Regionalnego SA Siedziba Zarzdu ul. Makowa 8 62-502 Konin tel. (48 63) 245 69 71 fax (48 63) 245 69 70 Regionalna Instytucja Finansujca ul. Zakładowa 4, 62-510 Konin tel. (48 63) 245 30

Bardziej szczegółowo

Udziałowcy wpływający na poziom cen:

Udziałowcy wpływający na poziom cen: Analiza procesu wytwórczego Udziałowcy wpływający na poziom cen: - dostawcy podzespołów - kooperanci - dystrybutorzy - sprzedawcy detaliczni tworzą nowy model działania: Zarządzanie łańcuchem dostaw SCM

Bardziej szczegółowo

Zmiany w informatorze technik organizacji us ug gastronomicznych 341[07]

Zmiany w informatorze technik organizacji us ug gastronomicznych 341[07] Technik organizacji usug gastronomicznych errata sierpie 2011 Zmiany w informatorze technik organizacji usug gastronomicznych 341[07] Strona 22 punkt 3. otrzymuje brzmienie: 3. Bezpiecznie wykonywa zadania

Bardziej szczegółowo

System B2B jako element przewagi konkurencyjnej

System B2B jako element przewagi konkurencyjnej 2012 System B2B jako element przewagi konkurencyjnej dr inż. Janusz Dorożyński ZETO Bydgoszcz S.A. Analiza biznesowa integracji B2B Bydgoszcz, 26 września 2012 Kilka słów o sobie główny specjalista ds.

Bardziej szczegółowo

MODEL SEKTORA KONTROLI OBSZARU DO BADANIA P YNNO CI RUCHU LOTNICZEGO

MODEL SEKTORA KONTROLI OBSZARU DO BADANIA P YNNO CI RUCHU LOTNICZEGO Piotr Andrzej Dmochowski Polska Agencja eglugi Powietrznej Jacek Skorupski MODEL SEKTORA KONTROLI OBSZARU DO BADANIA PYNNOCI RUCHU LOTNICZEGO Rkopis dostarczono, kwiecie 2012 Streszczenie: Stay wzrost

Bardziej szczegółowo

Opinia PKPP Lewiatan do projektu ustawy o wiadczeniu us ug na terytorium RP /druk 2590 cz.1/ z dnia 11.01.2010 r.

Opinia PKPP Lewiatan do projektu ustawy o wiadczeniu us ug na terytorium RP /druk 2590 cz.1/ z dnia 11.01.2010 r. Uwagi ogólne: Opinia PKPP Lewiatan do projektu ustawy o wiadczeniu usug na terytorium RP /druk 2590 cz.1/ z dnia 11.01.2010 r. Ad. Tytu projektu ustawy i przedmiot projektu ustawy o wiadczeniu usug na

Bardziej szczegółowo

oraz co to jest norma ISO 9001/2000

oraz co to jest norma ISO 9001/2000 Dlaczego system zarzdzania jakoci w firmie i orodku oraz propozycja certyfikacji grupowej dla małych firm geodezyjnych. oraz co to jest norma ISO 9001/2000 Wojciech Tokarski 2 Auditor wiodcy akredytowany

Bardziej szczegółowo

KOSZTY PLANOWEJ OBSŁUGI TECHNICZNEJ CIGNIKÓW ROLNICZYCH NOWEJ GENERACJI

KOSZTY PLANOWEJ OBSŁUGI TECHNICZNEJ CIGNIKÓW ROLNICZYCH NOWEJ GENERACJI Technica Agraria 2(2) 2003, 53-57 KOSZTY PLANOWEJ OBSŁUGI TECHNICZNEJ CIGNIKÓW ROLNICZYCH NOWEJ GENERACJI Zenon Grze Streszczenie. W pracy dokonano analizy kosztów planowej obsługi technicznej cigników

Bardziej szczegółowo

SENTE Produkcja. Tworzymy dla Ciebie. Prezentacja programu. planowanie i kontrola procesów wytwórczych. SENTE Systemy Informatyczne Sp. z o.o.

SENTE Produkcja. Tworzymy dla Ciebie. Prezentacja programu. planowanie i kontrola procesów wytwórczych. SENTE Systemy Informatyczne Sp. z o.o. Prezentacja programu SENTE Produkcja planowanie i kontrola procesów wytwórczych Tworzymy dla Ciebie SENTE Systemy Informatyczne Sp. z o.o. Infolinia handlowa: 0 801 077 778 ul. Kościuszki 142 A 50-008

Bardziej szczegółowo

Dobór instrumentów formu owania i implementacji strategii 1 Tool selection for strategy formulation and implementation

Dobór instrumentów formu owania i implementacji strategii 1 Tool selection for strategy formulation and implementation Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 97 Seria: Administracja i Zarzdzanie 2013 dr Marek Szarucki Katedra Analiz Strategicznych Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie Dobór

Bardziej szczegółowo

CIECH S.A. w drodze na gied

CIECH S.A. w drodze na gied CIECH S.A. w drodze na gied Forum Zmieniamy polski przemys Roland Berger Strategy Consultants Warszawa, 7 lutego 2005 1 Ciech S.A. to spóka dominuj#ca grupy kapitaowej maj#cej przychody ponad 2 mld PLN,

Bardziej szczegółowo

1. Wstp. Załcznik nr.1 do uchwały Nr XXXII/259/05 Rady Powiatu w Krasnymstawie z dnia 24 listopada2005r.

1. Wstp. Załcznik nr.1 do uchwały Nr XXXII/259/05 Rady Powiatu w Krasnymstawie z dnia 24 listopada2005r. Załcznik nr.1 do uchwały Nr XXXII/259/05 Rady Powiatu w Krasnymstawie z dnia 24 listopada2005r. Wieloletni program współpracy samorzdu Powiatu Krasnostawskiego z organizacjami pozarzdowymi oraz z podmiotami

Bardziej szczegółowo

SYSTEM ZARZDZANIA I KONTROLI FUNDUSZU SPÓJNOCI WYTYCZNE DOTYCZCE OPRACOWANIA CIEEK AUDYTU ORAZ JEDNOLITEGO FORMATU ICH PREZENTACJI

SYSTEM ZARZDZANIA I KONTROLI FUNDUSZU SPÓJNOCI WYTYCZNE DOTYCZCE OPRACOWANIA CIEEK AUDYTU ORAZ JEDNOLITEGO FORMATU ICH PREZENTACJI SYSTEM ZARZDZANIA I KONTROLI FUNDUSZU SPÓJNOCI WYTYCZNE DOTYCZCE OPRACOWANIA CIEEK AUDYTU ORAZ JEDNOLITEGO FORMATU ICH PREZENTACJI Ministerstwo Gospodarki i Pracy Departament Koordynacji Funduszu Spójnoci

Bardziej szczegółowo

Odpowiedzialno!" spo#eczna w administracji publicznej

Odpowiedzialno! spo#eczna w administracji publicznej Zeszyty Naukowe Wy!szej Szko"y Bankowej we Wroc"awiu nr 24/2011 Wy!sza Szko"a Bankowa we Wroc"awiu Wydzia" Ekonomiczny w Opolu Odpowiedzialno!" spo#eczna w administracji publicznej Streszczenie. W #wietle

Bardziej szczegółowo

Globalne standardy toruj drog

Globalne standardy toruj drog Globalne standardy toruj drog Unikalnej Identyfikacji Wyrobów Medycznych (UDI) Unikalna Identyfikacja Wyrobów Medycznych (Unique Device Identification UDI) ma na celu popraw bezpieczestwa pacjentów i procesów

Bardziej szczegółowo

NARODOWY PROGRAM ZDROWIA 2007-2015

NARODOWY PROGRAM ZDROWIA 2007-2015 Teresa Karwowska 1 z 6 NARODOWY PROGRAM ZDROWIA 2007-2015 1 : Okrela gówne kierunki polityki zdrowotnej pastwa Jest prób zjednoczenia wysików rónych organów administracji rzdowej, organizacji pozarzdowych

Bardziej szczegółowo

DECYZJA. odmawiam uwzgldnienia wniosku. Uzasadnienie

DECYZJA. odmawiam uwzgldnienia wniosku. Uzasadnienie Decyzja Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych z dnia 21 marca 2005 r. odmawiajca uwzgldnienia wniosku o zobowizanie Zarzdu Banku, do wykrelenia danych osobowych dotyczcych Skarcego z Bankowego

Bardziej szczegółowo

ROZPORZDZENIE KOMISJI (WE) NR 69/2001. z dnia 12 stycznia 2001 r.

ROZPORZDZENIE KOMISJI (WE) NR 69/2001. z dnia 12 stycznia 2001 r. ROZPORZDZENIE KOMISJI (WE) NR 69/2001 z dnia 12 stycznia 2001 r. w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy w ramach zasady de minimis KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, uwzgldniajc

Bardziej szczegółowo

Proces budowania strategii. Prof. zw. dr hab. Krzysztof Opolski Wydzial Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego

Proces budowania strategii. Prof. zw. dr hab. Krzysztof Opolski Wydzial Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego Proces budowania strategii Prof. zw. dr hab. Krzysztof Opolski Wydzial Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego Strategia nie jest badaniem obecnej sytuacji, ale ćwiczeniem polegającym na wyobrażaniu

Bardziej szczegółowo

Studium przypadku Case Study CCNA2-ROUTING

Studium przypadku Case Study CCNA2-ROUTING Na podstawie oryginału CISCO, przygotował: mgr in. Jarosław Szybiski Studium przypadku Case Study CCNA2-ROUTING Ogólne załoenia dla projektu Przegld i cele Podczas tego wiczenia uczestnicy wykonaj zadanie

Bardziej szczegółowo

Krajowy System Monitorowania Technologii rodowiskowych Zarys koncepcji Dlaczego taki system jest potrzebny?

Krajowy System Monitorowania Technologii rodowiskowych Zarys koncepcji Dlaczego taki system jest potrzebny? Krajowy System Monitorowania Technologii rodowiskowych Dlaczego taki system jest potrzebny? Zarys koncepcji Sektor technologii rodowiskowych postrzegany jest w Europie i na wiecie jako jeden z najbardziej

Bardziej szczegółowo

Urzd przyjazny obywatelom. Kodeks Etyki Pracy zie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego

Urzd przyjazny obywatelom. Kodeks Etyki Pracy zie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego Urzd przyjazny obywatelom Kodeks Etyki Pracy w Urzdzie zie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego Warszawa 2006 1. Wprowadzenie Potrzeba opracowania i wdroenia w Urzdzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego

Bardziej szczegółowo

4CMSystem. Podrcznik uytkownika. Strona projektu: http://cms.4proweb.net. Realizacja projektu: 2004 2005

4CMSystem. Podrcznik uytkownika. Strona projektu: http://cms.4proweb.net. Realizacja projektu: 2004 2005 4CMSystem Podrcznik uytkownika Stworzone przez grup 4proweb.net Strona projektu: http://cms.4proweb.net Realizacja projektu: 2004 2005 Programista, administrator Marcin Iwaniec, miwaniec@4proweb.net Autor

Bardziej szczegółowo