Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli."

Transkrypt

1

2 Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną, a także kopiowanie książki na nośniku filmowym, magnetycznym lub innym powoduje naruszenie praw autorskich niniejszej publikacji. Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Autor oraz Wydawnictwo HELION dołożyli wszelkich starań, by zawarte w tej książce informacje były kompletne i rzetelne. Nie biorą jednak żadnej odpowiedzialności ani za ich wykorzystanie, ani za związane z tym ewentualne naruszenie praw patentowych lub autorskich. Autor oraz Wydawnictwo HELION nie ponoszą również żadnej odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikłe z wykorzystania informacji zawartych w książce. Redaktor prowadzący: Magdalena Dragon Projekt okładki: Jan Paluch Materiały graficzne na okładce zostały wykorzystane za zgodą Shutterstock. Wydawnictwo HELION ul. Kościuszki 1c, GLIWICE tel , WWW: (księgarnia internetowa, katalog książek) Drogi Czytelniku! Jeżeli chcesz ocenić tę książkę, zajrzyj pod adres Możesz tam wpisać swoje uwagi, spostrzeżenia, recenzję. ISBN: Copyright Michał Bartyzel 2012 Printed in Poland. Kup książkę Poleć książkę Oceń książkę Księgarnia internetowa Lubię to!» Nasza społeczność

3 Spis tre ci Podzi kowania...9 Rozdzia 1. Mi dzy biznesem a IT Dla kogo jest przeznaczona ta ksi ka? Ile zarz dzania jest w zarz dzaniu wymaganiami? Klient, który wie, czego chce Podsumowanie Rozdzia 2. Co to znaczy my le biznesowo? Nonszalancja programistów Podsumowanie Rozdzia 3. Wspólna wizja Czym jest wizja? Wizja a zakres systemu Formu owanie wizji Nazwa jest wa na Kiedy wizja bywa niebezpieczna? Podsumowanie Rozdzia 4. Rozpoznanie procesu biznesowego Proces biznesowy, czyli co si dzieje u klienta? Podsumowanie Rozdzia 5. Sztuka zadawania pyta Kto prowadzi rozmow? Podstawowa struktura rozmowy Konkretyzowanie Uogólnianie Pe en cykl konkretyzowania i uogólniania Podsumowanie

4 6 OPROGRAMOWANIE SZYTE NA MIAR Rozdzia 6. Techniki rozszerzaj ce podstawowe algorytmy rozmowy Wi cej na temat pyta Parafrazowanie Technika pozytywnej intencji Przejmowanie kierunku rozmowy Ramy odniesienia i zmiana ram Podsumowanie Rozdzia 7. Ustalanie priorytetów wymaga Pytanie i eliminowanie Wa no a pilno Excelowe czary-mary Podsumowanie Rozdzia 8. Spotkania Efektywne spotkania i te, podczas których tylko tracisz czas Przygotowanie spotkania Prowadzenie spotkania Podsumowanie ko cowe Zamykanie spotkania Formu y spotka na ró ne okazje Podsumowanie Rozdzia 9. Techniki prowadzenia rozmowy na temat wymaga w pigu ce Wizja Konkretyzowanie Technika skrzynki Ekrany u ytkownika Uogólnianie Powi kszanie przestrzeni mo liwych rozwi za Ró ne rodzaje pyta Parafrazowanie Technika pozytywnej intencji

5 Spis tre ci 7 Przejmowanie kierunku rozmowy Zmiana ram odniesienia Ustalanie priorytetów za pomoc pyta Spotkania Rozdzia 10. Kiedy techniki przedstawione w tej ksi ce NIE zadzia aj? Lektura uzupe niaj ca...227

6

7 Rozdzia 3. Wspólna wizja Wyobra sobie okno z przyciskiem Zamknij. Jak wygl da Twoje wyobra enie? Jaki kolor ma okno? Po której stronie umieszczony jest przycisk? Czy przycisk ma obrazek, czy nie? Czy napis Zamknij ma aktywny znak? Z pewno ci Twoje wyobra enie jest ró ne od wyobra e innych czytelniczek i czytelników. To naturalne, e ka dy z nas ma indywidualne preferencje i wyobra enia. Ka dy z nas jest inny. Poszczególne elementy naszej osobowo ci powsta y w wyniku rozwoju spo ecznego lub, jak chc niektórzy, s w jakiej cz ci uwarunkowane genetycznie. Sk dkolwiek pochodz, stanowi wa ny sk adnik naszej osobowo ci. Naprawd zaczyna by zabawnie, gdy kilka chodz cych oryginalnych osobowo ci spotyka si przy jednym stole i ma za zadanie wymy li CO (z uwagi na ró ne oblicza tego CZEGO nazywajmy to produktem programistycznym lub w uproszczeniu aplikacj, oprogramowaniem albo systemem). Czym jest wizja? Podobnie jak z wyobra eniem sobie okna z przyciskiem, tak w przypadku nowego systemu informatycznego opinie ka dego z cz onków zespo u na temat tego, co nale y zrobi, mog by bardzo zró nicowane. Tyle e w przypadku projektów informatycznych ju nie chodzi o zabaw w wyobra enia, lecz o bardzo wymierne korzy ci

8 28 OPROGRAMOWANIE SZYTE NA MIAR lub straty liczone w twardej walucie. Z tego wzgl du pierwsz rzecz, któr nale y zrobi podczas przygotowa do projektu, jest ustalenie ze wszystkimi zaanga owanymi osobami, do czego nale y zmierza. Innymi s owy: ustalenie wizji nowego systemu, któr b d wspó dzieli wszystkie osoby zaanga owane w projekt (rysunek 3.1). Rysunek 3.1. Wspólna wizja Kto jest odpowiedzialny za wizj? Wizja oczywi cie pochodzi od biznesu, gdy to cele biznesowe system ma realizowa. Jednak za ustalenie Ustalenie wizji systemu wizji, a nast pnie za jej realizowanie z biznesem to pierwszy krok w pracach nad nowym odpowiedzialna b dzie osoba, która oprogramowaniem, otrzyma a zadanie zdefiniowania, czego jego kolejn wersj lub nad nowymi modu ami. biznes potrzebuje, i ma na tej podstawie okre li zakres prac dla IT. Najcz ciej ta osoba nazywana jest analitykiem. Je li wi c odgrywasz rol analityka, szczególnie uwa nie przeczytaj ten rozdzia.

9 Wspólna wizja 29 Wizja jest po prostu wyciagni ciem na wierzch tego, co Ty, Twój klient i inne osoby, które s zaanga owane w przedsi wzi cie, my licie, gdy zastanawiacie si nad pytaniem: Jaki/Czym b dzie ten system? Wyci gamy wszystkie warianty rozwi za na wierzch, a potem ustalamy wspóln odpowied na wspomniane pytanie. Wizja a zakres systemu Po pierwszym kontakcie z wizj mo e nam si wydawa, e to nic nieznacz ce sformu owanie, które zniknie gdzie w odm tach ogromnego dokumentu SRS (ang. Software Requirements Specification). Co, co w dokumencie musi by, bo jest wymagane, ale nie warto przywi zywa do tego wi kszej wagi. Nic bardziej mylnego! Wizja to niezwykle prosty i u yteczny sposób precyzowania zakresu systemu. PRZYK AD Wyobra sobie nast puj c sytuacj : ustali e z klientem, e celem projektu b dzie system do zarz dzania kontaktami z klientami, nazywany skrótowo CRM (ang. Customer Relationship Management). Podczas jednego ze spotka rozmowa przebiega jak poni ej. [Klient]: Chcia bym, eby dosz a tu funkcjonalno raportowania sprzeda y kwartalnej. [Ty]: Ale przecie nie mówili my o tym wcze niej [Klient]: Oczywi cie, e tak. Wspomina em o raportach sprzeda y. [Ty]: Tak, ale pó rocznych i rocznych. O kwartalnych nie. [Klient]: No, raport to raport. Chyba nie b dzie z tym k opotu? [Ty]: Hmm

10 30 OPROGRAMOWANIE SZYTE NA MIAR Przedstawiony dialog w takiej czy innej wersji powtarza si w naszej pracy wyj tkowo cz sto. Z grubsza rzecz bior c: chodzi o to, czy zg aszana funkcjonalno mie ci si w obszarze kontraktu i kto za jej wykonanie zap aci. Chodzi wi c, ni mniej ni wi cej, o zakres systemu, zakres prac, do wykonania których si zobowi zujesz. PRZYK AD Za ó my, e wizja systemu zosta a zdefiniowana nast puj co: CRM sprzeda owy to oprogramowanie webowe dla przedstawicieli handlowych, które pozwoli na bie ce wyznaczanie zada sprzeda owych i upro ci generowanie raportów w zwi zku z zamykaniem roku obrotowego. Podczas wspomnianego spotkania rozmowa mog aby przebiega nast puj co: [Klient]: Chcia bym, eby dosz a tu funkcjonalno raportowania sprzeda y kwartalnej. [Ty]: Ale przecie nie mówili my o tym wcze niej [Klient]: Oczywi cie, e tak. Wspomina em o raportach sprzeda y. [Ty]: Tak, lecz czy to mie ci si w ustalonym zakresie prac, w którym CRM upraszcza generowanie raportów na zamkni cie roku obrotowego? [Klient]: Hmm Pos uguj c si wizj, mog e bez problemu ustali, czy nowe wymaganie nale y do zakresu prac, czy nie. Podkre lmy wyra nie: nie chodzi tu o wyprowadzenie klienta na manowce. Chodzi przede wszystkim o szybkie, jednoznaczne i nienaruszaj ce relacji interpersonalnych okre lenie, czy nowa funkcjonalno mie ci si w ustalonym wcze niej zakresie prac, czy nie (rysunek 3.2). Chodzi o jasn odpowied na pytanie: Kto zap aci za Twoj prac?

11 Wspólna wizja 31 Rysunek 3.2. Które wymagania wchodz do zakresu prac? Nawet najciekawsze technicznie systemy tworzone s z za o eniem, e zarobi na siebie. Ka da aktywno podj ta w projekcie jest w konsekwencji i tak przeliczana na pieni dze. Pieni dze, które musisz wyda Ty lub Twój klient. To, e wizja pozwala w prosty sposób, bez zb dnych konfliktów, zaliczy zlecone prace na Twoje konto lub na konto Twojego klienta, czyni z niej praktyczne i pot ne narz dzie wspó pracy z biznesem. Formu owanie wizji Zgodnie z nasz definicj : wizja jest wspóln odpowiedzi wszystkich zaanga owanych osób z biznesu na pytanie: Jaki/Czym b dzie ten system? W tej definicji istotne jest s owo wspólna. Wizja powinna by wypracowana wspólnie z klientem (z kluczowymi decydentami). Mo e si odby w trakcie moderowanego przez Ciebie spotkania. Wtedy powstaje wizja marzenie, do którego wszyscy b d od tej chwili zmierza.

12 32 OPROGRAMOWANIE SZYTE NA MIAR Kolejnym naturalnym krokiem jest komunikowanie wizji reszcie zespo u i decydentów, aby dos ownie ka dy zaanga owany w projekt dok adnie tak samo rozumia efekt ko cowy. Wizja jako krótki opis Najprostszym sformu owaniem wizji jest krótki opis w postaci zdania: System <NAZWA> jest to <PRZEZNACZENIE, G ÓWNE FUNKCJONALNO CI>. PRZYK AD System CRM sprzeda owy to narz dzie CRM dla sprzedawców, które ujednolica sposób przechowywania informacji na temat klientów. Arkusz wizji Szczegó ow metod konsolidowania wizji zaproponowa Karl Wiegers w Software Requirements w postaci siedmiopunktowego arkusza wizji, który zamieszczam w tabeli 3.1. Tabela 3.1. Arkusz wizji Element wizji Jak si nazywa produkt? Jakiej kategorii/klasy jest to produkt? Dla kogo jest przeznaczony? Jakie potrzeby zaspokaja? Jakie mo liwo ci wykorzystuje? Przyk ad System CRM sprzeda owy jest aplikacj webow klasy CRM przeznaczon dla sprzedawców i marketingowców, którzy potrzebuj wsparcia procesu sprzeda y us ug szkoleniowych.

13 Wspólna wizja 33 Tabela 3.1. Arkusz wizji ci g dalszy Element wizji Jakie przynosi korzy ci, za które klient zechce zap aci? Jakie s alternatywy? Co odró nia produkt od konkurencyjnych alternatyw? Przyk ad CRM sprzeda owy przeprowadza sprzedawc i marketingowca przez pe en proces sprzeda y, w którym to klient jest centrum procesu, dzi ki czemu oszcz dzimy u ytkownikom konieczno ci pami tania o terminach i etapach procesu. W przeciwie stwie do obecnej sytuacji, w której ka dy z naszych sprzedawców ma w asn metod dzia ania, co powoduje sporo zamieszania, CRM sprzeda owy ujednolica ca y proces sprzeda y. Pozwala równie zintegrowa si z systemem organizacji szkole. Nazwa jest wa na Jeden z moich klientów nazwa kiedy system, nad którym wspólnie pracowali my, Zintegrowanym systemem informatycznym (ZSI). Ta z pozoru neutralna nazwa spowodowa a sporo zamieszania. By em niemal zmuszony do godzenia si na wszystkie kolejne funkcjonalno ci. [Klient]: Jak e by ich mog o zabrakn w Zintegrowanym systemie informatycznym? [Ja]: Ale przecie to si nie uda! Nic z tego. ZSI to ZSI i musi mie wszystkie funkcjonalno ci, których klient od niego oczekiwa. Zrozumia em potem, jaki b d pope ni em. Gdy nadajesz czemu nazw, to ta nazwa zaczyna budowa Twoje oczekiwania w stosunku do nazwanej tak rzeczy. Gdy nazwiesz buty butami sportowymi, to b dziesz oczekiwa, e b d wygodne podczas biegania. Gdy nazwiesz

14 34 OPROGRAMOWANIE SZYTE NA MIAR buty butami wizytowymi, to b dziesz oczekiwa, e b d si dobrze prezentowa w zestawieniu z garniturem. Je li zatem nieopatrznie nazwiesz tworzony system nieadekwatn nazw, to klienci b d oczekiwa od systemu innych funkcjonalno ci, ni powinni. W opisanym przyk adzie Zintegrowanego systemu informatycznego nazwa by a zbyt ogólna, w zwi zku z tym niemal ka da funkcjonalno pasowa a do zakresu tak nazwanego systemu. Je li nadamy nazw konkretn, np.: System obiegu dokumentów, System zarz dzania produkcj rowerów, System katalogowania produktów w hurtowni, to nazwa ta przekazuje w miar jednoznaczn informacj o tym, które funkcjonalno ci mieszcz si w zakresie Nowemu produktowi nadawaj konkretne nazwy, zwi zane z rzeczywisto ci (dziedzin ) informatyzowanego procesu. prac nad systemem, a które nie. Odpowiednia nazwa powinna ogniskowa oczekiwania klientów na tym, czym w istocie jest tworzony system, oraz pomaga odrzuca zb dne funkcjonalno ci, zwane potocznie wodotryskami. Jest przecie oczywiste lub atwe do wykazania, e odgrywanie plików mp3 nie jest typow funkcjonalno ci Systemu ksi gowego. Trudno jednak b dzie przeprowadzi podobne rozumowanie w przypadku Zintegrowanego systemu informatycznego skoro zintegrowany, to dlaczego nie mp3? Dobra nazwa powinna odwo ywa si do tego, co klienci ju znaj do rzeczywisto ci (dziedziny) informatyzowanego procesu. Je li tworzysz oprogramowanie wspieraj ce dzia HR, to oczywi cie mo na mu nada nazw Szybki Lopez, ale czy to komukolwiek cokolwiek mówi? Klienci b d musieli nauczy si odpowiedniego rozumienia sformu owania Szybki Lopez, a to zabierze nieco czasu. Lepiej odwo a si do do wiadczenia zaanga owanych osób i nazwa oprogramowanie Kadry i p ace. Nic nie stoi na przeszkodzie, aby stosowa równie nazwy czone, np.: Szybki Lopez kadry i p ace. W ten sposób wszyscy zaanga-

15 Wspólna wizja 35 owani w projekt zaczn do szybko pos ugiwa si krótk nazw Szybki Lopez, lecz przypisz tej nazwie to samo znaczenie, co nazwie Kadry i p ace, a o to przecie chodzi o. Kiedy wizja bywa niebezpieczna? Czy po wszystkich zaletach wizji, które wymienili my, mo na zastanawia si nad tym, czy wizja jest niebezpieczna? Oczywi cie, e mo na. Ka de narz dzie czy metoda ma ograniczony zakres stosowania. Wizja równie. Wizja staje si niebezpieczna, kiedy s u y do wyci gania wniosków na temat systemu, który opisuje. PRZYK AD Powiedzmy, e tworzysz system, którego wizja zosta a okre lona nast puj co: SuperTest jest systemem do przeprowadzania bada satysfakcji klienta banku. Wyobra sobie, e w ramach Twojej organizacji powsta a koncepcja innego systemu okre lonego wizj : T-Expert jest systemem do przeprowadzania bada potrzeb szkoleniowych w ród programistów. W ród klientów, zw aszcza tych, którzy s daleko od zagadnie technicznych, mog si pojawi wnioski oparte na nast puj cym rozumowaniu: Skoro SuperTest s u y do przeprowadzania bada oraz T-Expert b dzie s u y do przeprowadzania bada, zatem do budowy systemu T-Expert mo na u y ju istniej cych

16 36 OPROGRAMOWANIE SZYTE NA MIAR modu ów systemu SuperTest. Tworzenie T-Experta b dzie wi c trwa o krócej i kosztowa o mniej. Z pewno ci widzisz ogrom zagro enia powsta ego z powodu nieprawid owego wnioskowania, które opiera si na sformu owaniach wizji. Takie wnioskowanie by o mo liwe, poniewa wizja zosta a u yta niezgodnie z jej przeznaczeniem. Zamiast wskazywa cel, do którego zmierzamy, sta a si podstaw wnioskowania. Raczej nie powstrzymasz klientów przed wyci ganiem tego typu ogólnych wniosków. Jedyne co mo esz zrobi, to by na nie wyczulonym i w por interweniowa. Podsumowanie Z tego rozdzia u dowiedzia e si, czym jest wizja oraz jak du y ma wp yw na zakres tworzonego oprogramowania. Rozmawiali my o dwóch sposobach definiowania wizji: poprzez krótki opis, z u yciem arkusza wizji.

17

18

19

Tytuł oryginału: The Lean Startup: How Today's Entrepreneurs Use Continuous Innovation to Create Radically Successful Businesses

Tytuł oryginału: The Lean Startup: How Today's Entrepreneurs Use Continuous Innovation to Create Radically Successful Businesses Tytuł oryginału: The Lean Startup: How Today's Entrepreneurs Use Continuous Innovation to Create Radically Successful Businesses Tłumaczenie: Bartosz Sałbut ISBN: 978-83-246-5100-9 Copyright Eric Ries,

Bardziej szczegółowo

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli.

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną,

Bardziej szczegółowo

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli.

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną,

Bardziej szczegółowo

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli.

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną,

Bardziej szczegółowo

Tytuł oryginału: How To Start A Conversation And Make Friends: Revised And Updated

Tytuł oryginału: How To Start A Conversation And Make Friends: Revised And Updated Tytuł oryginału: How To Start A Conversation And Make Friends: Revised And Updated Tłumaczenie: Cezar Matkowski Projekt okładki: Jan Paluch Materiały graficzne na okładce zostały wykorzystane za zgodą

Bardziej szczegółowo

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli.

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną,

Bardziej szczegółowo

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli.

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Tytuł oryginału: The Cloud at Your Service Tłumaczenie: Justyna Walkowska Projekt okładki: Jan Paluch ISBN: 978-83-246-3416-3 Original edition copyright 2011 by Manning Publications Co. All rights reserved

Bardziej szczegółowo

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli.

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną,

Bardziej szczegółowo

Wszystkie znaki wyst puj ce w tek cie s zastrze onymi znakami firmowymi b d towarowymi ich w a cicieli.

Wszystkie znaki wyst puj ce w tek cie s zastrze onymi znakami firmowymi b d towarowymi ich w a cicieli. Wszelkie prawa zastrze one. Nieautoryzowane rozpowszechnianie ca o ci lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metod kserograficzn, fotograficzn, a

Bardziej szczegółowo

Tytuł oryginału: The Tangled Web: A Guide to Securing Modern Web Applications

Tytuł oryginału: The Tangled Web: A Guide to Securing Modern Web Applications Tytuł oryginału: The Tangled Web: A Guide to Securing Modern Web Applications Tłumaczenie: Wojciech Moch ISBN: 978-83-246-4477-3 Original edition copyright 2012 by Michał Zalewski. All rights reserved.

Bardziej szczegółowo

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli.

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną,

Bardziej szczegółowo

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli.

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną,

Bardziej szczegółowo

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli.

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną,

Bardziej szczegółowo

Materiały graficzne na okładce zostały wykorzystane za zgodą Shutterstock Images LLC.

Materiały graficzne na okładce zostały wykorzystane za zgodą Shutterstock Images LLC. Tytuł oryginału: Search Engine Optimization Secrets Tłumaczenie: Rafał Jońca Projekt okładki: Studio Gravite / Olsztyn Obarek, Pokoński, Pazdrijowski, Zaprucki ISBN: 978-83-246-3606-8 Copyright 2011 by

Bardziej szczegółowo

Tytuł oryginału: What's Stopping You?: Why Smart People Don't Always Reach Their Potential and How You Can

Tytuł oryginału: What's Stopping You?: Why Smart People Don't Always Reach Their Potential and How You Can Tytuł oryginału: What's Stopping You?: Why Smart People Don't Always Reach Their Potential and How You Can Tłumaczenie: Anna Kanclerz ISBN: 978-83-246-4451-3 2011 What s Stopping You Ltd. All rights reserved.

Bardziej szczegółowo

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli.

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną,

Bardziej szczegółowo

Tytuł oryginału: Bulletproof Web Design: Improving flexibility and protecting against worst-case scenarios with HTML5 and CSS3 (3rd Edition)

Tytuł oryginału: Bulletproof Web Design: Improving flexibility and protecting against worst-case scenarios with HTML5 and CSS3 (3rd Edition) Tytuł oryginału: Bulletproof Web Design: Improving flexibility and protecting against worst-case scenarios with HTML5 and CSS3 (3rd Edition) Tłumaczenie: Piotr Cieślak ISBN: 978-83-246-5120-7 Authorized

Bardziej szczegółowo

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli.

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną,

Bardziej szczegółowo

Tytuł oryginału: Today We Are Rich: Harnessing the Power of Total Confidence

Tytuł oryginału: Today We Are Rich: Harnessing the Power of Total Confidence Tytuł oryginału: Today We Are Rich: Harnessing the Power of Total Confidence Tłumaczenie: Wojciech Białas Projekt okładki: Michał Wójcik ISBN: 978-83-246-3681-5 Copyright 2011 by Tim Sanders. Polish edition

Bardziej szczegółowo

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli.

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną,

Bardziej szczegółowo

Social Media Marketing. Odkryj potencjał Facebooka, Twittera i innych portali społecznościowych

Social Media Marketing. Odkryj potencjał Facebooka, Twittera i innych portali społecznościowych IDŹ DO: Spis treści Przykładowy rozdział KATALOG KSIĄŻEK: Katalog online Bestsellery Nowe książki Zapowiedzi CENNIK I INFORMACJE: Zamów informacje o nowościach Zamów cennik CZYTELNIA: Fragmenty książek

Bardziej szczegółowo

Cz I Modelowanie systemów ERP... 13

Cz I Modelowanie systemów ERP... 13 Spis tre ci Wst p... 9 Cz I Modelowanie systemów ERP... 13 Rozdzia 1. Zrozumie ERP... 15 1.1. Uk ad modelowania ERP... 18 1.2. Otoczenie (kontekst) ERP... 20 1.2.1. Analiza PEST a ERP... 21 1.2.2. Zbiór

Bardziej szczegółowo

Godzina dziennie z Web Analytics. Stwórz dobr¹ strategiê e-marketingow¹

Godzina dziennie z Web Analytics. Stwórz dobr¹ strategiê e-marketingow¹ Godzina dziennie z Web Analytics. Stwórz dobr¹ strategiê e-marketingow¹ Autor: Avinash Kaushik T³umaczenie: Tomasz Walczak ISBN: 978-83-246-1880-4 Tytu³ orygina³u: Web Analytics: An Hour a Day Format:

Bardziej szczegółowo

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli.

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną,

Bardziej szczegółowo

Miros aw D browski. Pozwólmy dzieciom my le! O umiej tno ciach matematycznych polskich trzecioklasistów. Wydanie II zmienione

Miros aw D browski. Pozwólmy dzieciom my le! O umiej tno ciach matematycznych polskich trzecioklasistów. Wydanie II zmienione Miros aw D browski Pozwólmy dzieciom my le! O umiej tno ciach matematycznych polskich trzecioklasistów Wydanie II zmienione Warszawa 2008 Autor ksi ki: Miros aw D browski Opracowanie graficzne: Stefan

Bardziej szczegółowo

A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 261, 2011. Tomasz Miros aw W odarczyk

A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 261, 2011. Tomasz Miros aw W odarczyk A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 261, 2011 KONCEPCJA ODCHUDZONEJ SPRZEDA Y (LEAN SELLING) 1 1. WPROWADZENIE Marketing jako koncepcja rynkowo zorientowanego zarz dzania

Bardziej szczegółowo

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli.

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną,

Bardziej szczegółowo

A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 261, 2011. Gra yna Broniewska

A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 261, 2011. Gra yna Broniewska A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 261, 2011 WYBRANE ASPEKTY ZARZ DZANIA JAKO CI W ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ 1. WPROWADZENIE Przes anki zastosowania nowoczesnych metod

Bardziej szczegółowo

Zintegrowane systemy zarz dzania w procesach logistycznych Integrated management systems in the logistics process

Zintegrowane systemy zarz dzania w procesach logistycznych Integrated management systems in the logistics process Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 95 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2012 dr hab. in. Tadeusz Wa ci ski, prof. PW Politechnika Warszawska Zintegrowane systemy

Bardziej szczegółowo

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli.

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną,

Bardziej szczegółowo