ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY"

Transkrypt

1 ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY Szanowni Państwo! ORLEN Laboratorium zaprasza do składania ofert na dostawę 4 sztuk automatycznych aparatów do miareczkowania. I. WYMAGANIA TECHNICZNE A. Automatyczny aparat do miareczkowania potencjometrycznego do analiz H2S i Sm wg UOP 212 Rejestracja wyników w zakresie ± 2000mV Dokładność pomiaru 1mV Zapewniający dokładność dozowania ± 0,0001ml Możliwość zmniejszania szybkości miareczkowania do minimum w pobliżu punktu końcowego początkowy, potencjał przegięcia krzywej miareczkowania, wynik końcowy H2S i Sm, rejestracja wykresu z zastrzeżeniem możliwości pokazywania wykresu podczas analizy ( on-line ) oraz zapamiętywania wykresu po skończonej analizie; - zestaw elektrod do miareczkowania H2S i Sm - biuretę o pojemności 10ml - mieszadło magnetyczne - naczynie miareczkowe - statyw i uchwyt do elektrod - komplet wężyków i kabli podłączeniowych Preferowany: zestaw komputerowy z oprogramowaniem w jęz. polskim Możliwość podłączenia drukarki do zestawu komputerowego lub aparatu Certyfikowane materiały odniesienia (CRM-y): H2S ok 50ppm i Sm ok 50ppm

2 ustawienie aplikacji i wdrożenie metody oznaczania H2S i Sm wg UOP 212 sprawdzenie na certyfikowanych materiałach odniesienia H2S ok. 50ppm i Sm ok. 50ppm (CRM-y - po stronie Dostawcy), kryterium poprawności działania aparatu - precyzja metody tj. odtwarzalność w/w metody B. Automatyczny aparat do oznaczania zawartości wody metodą miareczkowania potencjometrycznego Automatyczny aparat do oznaczania zawartości wody metodą miareczkowania potencjometrycznego Karla Fischera, miareczkujący do punktu końcowego reakcji zgodny z wymaganiami normy PN-ISO 6296 oraz ASTM D 4377 Zakres pomiarowy: minimum od 0,003% m/m do 2% m/m Dokładność podawania wyniku 0,0001% m/m początkowy, potencjał przegięcia krzywej miareczkowania, wynik końcowy, rejestracja wykresu oraz zapamiętywania wykresu po skończonej analizie - zestaw elektrod do miareczkowania wody - biuretę o pojemności 10ml - mieszadło magnetyczne - naczynie miareczkowe - statyw i uchwyt na elektrody - komplet wężyków i kabli podłączeniowych Możliwość podłączenia drukarki do aparatu (opcja) Certyfikowane materiały odniesienia wody (CRM-y) około: 0,006% m/m; 0,05% m/m; 0,1% m/m; 0,5% m/m; 2,0% m/m Dodatkowe części zamienne: - elektroda 2szt. - pojemnik na odczynnik 2 szt. - kolba/naczynie do miareczkowania 3szt. ustawienie aplikacji i wdrożenie metody oznaczania zawartości wody wg PN-ISO 6296 oraz ASTM D 4377 sprawdzenie na certyfikowanych materiałach odniesienia wody (CRM-y): ok 0,006% m/m; 0,05% m/m; 0,1% m/m; 0,5% m/m; 2,0% m/m (CRM-y po stronie Dostawcy), kryterium poprawności działania aparatu - odchylenie standardowe odtwarzalności dla danej metody C. Automatyczny aparat do miareczkowania potencjometrycznego wraz z oprogramowaniem do oznaczania liczby kwasowej i liczby zasadowej Umożliwiający realizację metod: PN-ISO 3771:2012 oznaczanie liczby zasadowej, ASTM D oznaczanie liczby kwasowej, PN-ISO oznaczanie liczby kwasowej Umożliwiający automatyczne rozpoznawanie biuret Strona 2/7

3 Umożliwiający podłączenie do wagi analitycznej i transmisję pomiarów ważenia początkowy, potencjał przegięcia krzywej miareczkowania, wynik końcowy H2S i Sm, rejestracja wykresu oraz zapamiętywania wykresu po skończonej analizie - zestaw elektrod do oznaczania liczby kwasowej i liczby zasadowej - dwie biurety o pojemności 10ml (preferowane) lub 20ml, odpornych na działanie roztworów kwaśnych i zasadowych wraz z dwoma pojemnikami na titranty tzw. zestaw dwustanowiskowy jeden do oznaczania liczby kwasowej, drugi liczby zasadowej - mieszadła magnetyczne - statywy i uchwyty do elektrod - naczynia miareczkowe - komplet wężyków - kable niezbędne do podłączenia i pracy aparatu - suszki do zabezpieczenia przed wilgocią (jeśli wymagane) - uszczelki, septy (jeśli wymagane) Możliwość podłączenia drukarki do aparatu (opcja) Certyfikowane materiały odniesienia (CRM-y): dla liczby kwasowej ok. 0,1mgKOH/g; dla liczby zasadowej ok. 10mgKOH/g ustawienie aplikacji i wdrożenie w/w metod sprawdzenie na certyfikowanych materiałach odniesienia: dla liczby kwasowej ok. 0,1mgKOH/g; dla liczby zasadowej ok. 10mgKOH/g (wzorce po stronie Dostawcy), kryterium poprawności działania aparatu - precyzja metody tj. odtwarzalność w/w metod D. Automatyczny aparat do miareczkowania potencjometrycznego do analiz siarczków wg UOP Rejestracja wyników w zakresie ± 2000mV Dokładność pomiaru 1mV Zapewniający dokładność dozowania ± 0,0005ml Możliwość zmniejszania szybkości miareczkowania do minimum w pobliżu punktu końcowego początkowy, potencjał przegięcia krzywej miareczkowania, wynik końcowy COS, rejestracja wykresu - zestaw elektrod do oznaczania siarczków - biureta o pojemności 20ml - mieszadło magnetyczne - naczynie miareczkowe - statyw i uchwyt do elektrod - komplet wężyków i kabli podłączeniowych Preferowane: oprogramowanie w jęz. polskim Możliwość podłączenia drukarki do aparatu Certyfikowane materiały odniesienia siarczków (CRM-y): ok 500ppm i ok 1% (10000ppm) Dodatkowe części zamienne: - biureta pojemności 10ml ± 0,0005ml z tłokiem Strona 3/7

4 ustawienie aplikacji i wdrożenie metody UOP sprawdzenie na certyfikowanych materiałach odniesienia siarczków ok 500ppm i ok 1% (10000ppm) (CRM-y po stronie Dostawcy), kryterium poprawności działania aparatu - precyzja metody tj. odtwarzalność w/w metody II. OFERTA powinna składać się z trzech części (każda w oddzielnej kopercie): A. Części formalnej, która powinna zawierać następujące dane potwierdzone odpowiednimi dokumentami: 1. Nazwa Firmy, adres, telefon, fax. 2. Nazwiska osób reprezentujących firmę. 3. Aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego w przypadku spółek prawa handlowego lub aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej w przypadku osób fizycznych. Dla odpisu/zaświadczenia dodatkowo wymagane jest oświadczenie, że od dnia jego wydania na dzień sporządzenia oferty nie wprowadzono żadnych zmian. 4. Decyzje w sprawie nadania numeru identyfikacji podatkowej NIP. 5. Oświadczenie o nie zaleganiu z opłacaniem składek ZUS. 6. Oświadczenie o braku zaległości podatkowych z US. 7. Przedstawienie oświadczenia, iż w stosunku do oferenta nie zostało wszczęte: - postępowanie egzekucyjne, - nie zachodzą warunki do otwarcia w najbliższym czasie postępowania układowego lub upadłościowego, - postanowienie sądowe zabraniające prawa do zarządzania i rozporządzania majątkiem. 8. Kopię ubezpieczenia OC w zakresie prowadzonej działalności zgodnej z przedmiotem niniejszego Zaproszenia do złożenia oferty, gwarantującego pokrycie ewentualnych strat wyrządzonych podczas realizacji zleconej usługi. Dokumenty określone w pkt. 5 i 6 nie mogą być opatrzone datą wcześniejszą niż 3 m-ce w stosunku do dnia złożenia oferty. B. Części technicznej, która powinna zawierać: 1. Dane techniczne oferowanego aparatu wraz z przedstawieniem: - warunków pracy, wymagań środowiskowych i lokalowych do bezpiecznej pracy aparatu i osób go obsługujących; - propozycji harmonogramu dostawy, uruchomienia i przeszkolenia personelu; - okresu gwarancji na aparat wraz z warunkami realizacji napraw gwarancyjnych, w tym przedstawienie propozycji karty gwarancyjnej; - czasu reakcji serwisu na zgłoszoną awarię, w tym czas w jakim usługa serwisowa zostanie zrealizowana z uwzględnieniem dostaw niezbędnych części; - potwierdzenia dostępności do części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych na okres min 10 lat; - oświadczenia o zgodności nadesłanej oferty z przedstawionymi wymaganiami; - listy referencyjnej użytkowników oferowanego aparatu; - dokumentacji poświadczającej dopuszczenie do stosowania oferowanego aparatu na terenie Unii Europejskiej certyfikat CE; - okresu ważności oferty w części technicznej nie krótszy niż 50 dni od ostatecznej daty złożenia oferty. Strona 4/7

5 2. Potwierdzenie, że aparaty: - są urządzeniami kompletnymi, nowymi, nieużywanymi, nie były przedmiotem wystaw i prezentacji, - zostaną dostarczone z: kompletnym wyposażeniem umożliwiającym wykonanie oznaczenia z odpowiednimi normami; certyfikatami dla dostarczonych certyfikowanych materiałów odniesienia; certyfikatem potwierdzającym zgodność z aktualną normą PN-ISO 6296 oraz ASTM D 4377 oraz świadectwem sprawdzenia z wynikami badań CRM-ów wystawionym po instalacji i uruchomieniu aparatu u Użytkownika (dotyczy aparatu B); kompletną instrukcją oryginalną wraz z tłumaczeniem w języku polskim min. w wersji elektronicznej; dokumentacją techniczno-rozruchową i instalacyjną; kartą gwarancyjną; dokumentami poświadczającymi dopuszczenie ich do stosowania na terenie Unii Europejskiej; - realizacja dostawy aparatów do Laboratorium odbędzie się na koszt, odpowiedzialność i ryzyko Dostawcy do momentu podpisania protokołu odbioru przez Użytkownika. C. Części finansowej, która powinna zawierać: - datę sporządzenia oferty; - cenę za oferowany aparat z wyposażeniem, uwzględniającą dostawę i montaż u wskazanego użytkownika tj. Płock; - formę i warunki płatności (termin, kurs waluty jeśli wymagany); - okres ważności oferty w zakresie części finansowej nie krótszy niż 50 dni od ostatecznej daty złożenia oferty. III. WARUNKI PRZYJĘCIA OFERTY Warunkiem przyjęcia oferty jest sporządzenie jej w formie papierowej, pisemnej w języku polskim (pod rygorem nieważności), zabezpieczonej przed zdekompletowaniem oraz podpisanej przez osoby upoważnione. Wszystkie zapisane strony muszą być parafowane przez Oferenta oraz kolejno numerowane. Ewentualne poprawki w ofercie winny być sygnowane przez osoby podpisujące ofertę wraz z właściwymi pieczątkami. Dokumenty i załączniki będące kopiami winny być na każdej stronie opatrzone napisem za zgodność z oryginałem oraz być sygnowane przez osoby podpisujące ofertę wraz z właściwymi pieczątkami. Ofertę należy dostarczyć w kopercie z napisem OFERTA TITRATORY, która powinna zawierać trzy koperty: 1. kopertę z napisem OFERTA TITRATORY Część formalna zawierającą wersję papierową części formalnej, 2. kopertę z napisem OFERTA TITRATORY Część techniczna zawierającą wersję papierową części technicznej, 3. kopertę z napisem OFERTA TITRATORY Część finansowa zawierającą wersję papierową części finansowej. Nie dopuszcza się złożenia oferty w formie elektronicznej przesłanej na adres owy. Tak sporządzona kompletna oferta, zawierająca oddzielne opisane i zamknięte koperty z częścią formalną, techniczną i częścią finansową, winna być dostarczona w jednej opisanej i zamkniętej kopercie do dnia do godz. 15:00, do Kancelarii obsługującej ORLEN Laboratorium lub do siedziby Spółki w Płocku, (ORLEN Laboratorium Sp. z o.o. ul. Chemików 7, Płock). Na kopercie należy podać nazwę, dokładny adres Oferenta oraz tytuł OFERTA TITRATORY. W przypadku otrzymania oferty po godz. 15:00 dnia nie będzie ona uwzględniona w postępowaniu zakupowym. Strona 5/7

6 IV. INFORMACJE DODATKOWE W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji związanych z przedmiotem Zaproszenia do złożenia oferty, prosimy o kontakt z Agatą Budziło tel , , lub Moniką Machulską-Niździńską tel , , Otwarcie ofert Części formalnej i Części technicznej nastąpi w dniu o godz. 12:30 w siedzibie ORLEN Laboratorium w obecności Komisji bez udziału Oferentów. V. UWAGI DOTYCZĄCE PRZYJĘCIA ORAZ OCENY OFERTY Oferty oceniane będą wg kryteriów określonych przez Komisję. 1. Kryteria obligatoryjne 1.1. spełnienie wymagań formalnych 1.2. spełnienie kryteriów punktu III Zaproszenia do złożenia oferty 1.3. zgodność przedmiotu oferty z wysłanym Zaproszeniem do złożenia oferty. 2. Kryteria oceny oferty 2.1. warunki finansowe tj. cena z uwzględnieniem warunków płatności 2.2. warunki gwarancji, w tym czas gwarancji. Firmy, które przedstawią oferty nie podlegające odrzuceniu zostaną zaproszone do dalszych negocjacji. W przypadku przedłożenia oferty niekompletnej Oferent zobowiązany będzie do jej uzupełnienia w wyznaczonym terminie. Brak uzupełnienia oferty przez Oferenta w wyznaczonym terminie spowoduje jej automatyczne odrzucenie. Ponadto Komisja może zobligować Oferenta do uzupełnienia oferty o dodatkowe dokumenty/informacje w wyznaczonym terminie. Niedostarczenie przez Oferenta w wyznaczonym terminie wymaganej przez Komisję dokumentacji spowoduje automatyczne odrzucenie oferty. VI. ZASTRZEŻENIA ZAMAWIAJĄCEGO ORLEN Laboratorium Sp. z o. o. nie jest związana postanowieniami ustawy o zamówieniach publicznych i jako Zamawiający zastrzega sobie prawo do: - swobodnego wyboru Dostawcy według przyjętych kryteriów oceny, a tym samym do odrzucenia oferty bez podania przyczyny (w części lub w całości), - zakupu pojedynczych aparatów od poszczególnych dostawców, - unieważnienia postępowania bez podania przyczyn, - prowadzenia dalszych negocjacji techniczno-cenowych. Oferent ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty i nie przysługuje mu prawo zwrotu poniesionych kosztów. Oferentowi nie przysługują żadne roszczenia z tytułu odrzucenia jego oferty lub nie wybrania oferty. Nie przewiduje się trybu odwoławczego od dokonania wyboru Dostawcy. Zainteresowani będą powiadomieni o wyniku postępowania zakupowego w terminie 60 dni od wyznaczonej daty składania ofert. VII. UWAGI DODATKOWE 1. W ORLEN Laboratorium Sp. z o.o. został wdrożony System Zarządzania Środowiskiem i BHP wg normy PN-EN ISO i PN-N 18001, którego celem jest utrzymanie zgodności z obowiązującym prawem środowiskowym i BHP oraz stały postęp w dziedzinie zmniejszania uciążliwości Spółki dla środowiska. Dokumentem wiodącym Systemu jest Polityka Zintegrowanego Systemu Zarządzania. Strona 6/7

7 2. W ORLEN Laboratorium podczas wykonywania prac obowiązują przepisy wewnętrzne w zakresie BHP oraz zarządzenia Kompleksowego Systemu Prewencji PKN Orlen S.A., do których przestrzegania Dostawca jest zobowiązany 3. Wszyscy pracownicy zatrudnieni podczas realizacji tego zadania przez Dostawcę będą posiadać kwalifikacje i uprawnienia oraz będą posiadać stosowne szkolenia BHP (w tym uprawnienia niezbędne do wykonywania pracy na terenie PKN ORLEN S.A.). 4. Osoby pracujące na terenie Zakładu Produkcyjnego PKN ORLEN S.A. zobowiązane są do przestrzegania wewnętrznych zasad o ruchu osobowym zgodnie z Zarządzeniem 20/DG/2014 z dnia Osoby pracujące na terenie Laboratorium zobowiązane są do zapoznania się z Instrukcją Bezpieczeństwa dla osób przebywających na terenie Laboratorium nr GS/01/ Firma prowadząca prace jest wytwórcą odpadów powstałych podczas wykonywania usługi, w związku z tym zobowiązana jest do zagospodarowania wytworzonych odpadów zgodnie z ustawą odpadach z dnia 14 kwietnia 2012 (Dz. U r. poz. 21) 7. Dostawca ma obowiązek zgłaszania do osoby odpowiedzialnej za odbiór usługi ilości i rodzaju wytworzonych odpadów podczas realizacji zleconej usługi. 8. Dostawca ma obowiązek zgłaszania do osoby odpowiedzialnej za odbiór usługi będącej przedmiotem zamówienia, zdarzeń potencjalnie wypadkowych lub wypadków pracowników oraz awarii środowiskowych, które powstały podczas jego realizacji. 9. Dostawca ma obowiązek posiadania ubezpieczenia OC w zakresie prowadzonej działalności zgodnej z przedmiotem niniejszego Zaproszenia do złożenia oferty, gwarantującego pokrycie ewentualnych strat wyrządzonych podczas realizacji zleconej dostawy/usługi. Złożenie oferty do niniejszego zapytania jest jednoznaczne w akceptacją przez Zleceniobiorcę dodatkowych warunków realizacji dostaw na teren PKN ORLEN S.A., w tym: - przestrzegania wewnętrznych zasad BHP; - przestrzegania wewnętrznych zasad o ruchu osobowym zgodnie z Zarządzeniem 20/DG/2014 z dnia ; - ponoszenia wszelkich opłat wynikających z realizacji Zlecenia, w tym opłat związanych z odbyciem niezbędnych szkoleń BHP, opłat związanych z utrzymaniem kart identyfikacyjnych, czy też opłat za wjazd pojazdem na teren PKN ORLEN S.A. * Na życzenie jesteśmy w stanie dostarczyć Państwu wszelkie dodatkowe informacje wynikające z realizacji dostaw na terenie PKN ORLEN S.A. w wersji elektronicznej na wskazany adres owy. Strona 7/7

0113/ZO/FZ/2014 Płock, 2014-11-28 ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

0113/ZO/FZ/2014 Płock, 2014-11-28 ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY Szanowni Państwo! ORLEN Laboratorium zaprasza do składania ofert na sprzedaż i dostawę 2 sztuk laserowego analizatora wielkości cząstek. I. WYMAGANIA TECHNICZNE A Laserowy

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY 0033/ZO/FZ/2014 Płock, 2014-03-31 ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY Szanowni Państwo! ORLEN Laboratorium zaprasza do składania ofert na dostawę 9 sztuk chromatografów. I. ZAKRES REALIZACJI Zakres realizacji

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na dostawę platformy sprzętowo-programowej pod system ERP na rzecz NITROERG S.A. w lokalizacji Krupski Młyn Nr postępowania: 40/PIW/2013 Zamówienie nie podlega

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. z dnia 23.04.2015

ZAPYTANIE OFERTOWE. z dnia 23.04.2015 ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 23.04.2015 Poznański Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości zaprasza do składania ofert na realizację przedmiotu niniejszego zapytania ofertowego. 1. ZAMAWIAJĄCY Zamawiający:

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe Zakup aplikacji do zarzadzania urządzeniami mobilnymi oraz aplikacji REGIOKonduktor

Zapytanie ofertowe Zakup aplikacji do zarzadzania urządzeniami mobilnymi oraz aplikacji REGIOKonduktor "Przewozy Regionalne" sp. z o.o. ul. Wileńska 14 a, 03-414 Warszawa Postępowanie nr PR-23/2015 Zapytanie ofertowe Zakup aplikacji do zarzadzania urządzeniami mobilnymi oraz aplikacji REGIOKonduktor Warszawa,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Serwis infrastruktury w CPOD i serwerowni rezerwowej systemu chłodzenia klimatyzacja ZNAK POSTĘPOWANIA: 140/GL/LZA/AB/2015 Postępowanie prowadzone w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie nr 527/U/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie usług

Ogłoszenie nr 527/U/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie usług Ogłoszenie nr 527/U/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie usług ENERGA OPERATOR SA. Oddział w Gdańsku 1) Zamawiający: ENERGA-OPERATOR SA z siedzibą w Gdańsku Oddział w Gdańsku adres:

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy: POIG.4/ICL/SIWZ-Zam.13/23.10 Celem postepowania jest wybór wykonawcy następujących robót: Instalacja Wentylacji magazynu wysokiego składowania Inwestycja w Inteligentne Centrum Logistyczne

Bardziej szczegółowo

Zakup wyposażenia aparaturowego dla Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Poznaniu oraz Delegatur

Zakup wyposażenia aparaturowego dla Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Poznaniu oraz Delegatur Strona 1 z 18 WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W POZNANIU 61-625 Poznań, ul. Czarna Rola 4 tel. 061/ 8270-500, fax. 0-61/ 8270-522 www.poznan.pios.gov.pl e-mail: sekretariat@poznan.wios.gov.pl

Bardziej szczegółowo

ŚLĄSKA ORGANIZACJA TURYSTYCZNA

ŚLĄSKA ORGANIZACJA TURYSTYCZNA Nr przetargu: ŚOT/7/3.3/2011 Katowice, 22 sierpnia 2011r. ŚLĄSKA ORGANIZACJA TURYSTYCZNA ul. Mickiewicza 29, 40-085 Katowice NIP : 9542494931 Tel : 0048 32 207 2071, fax. : 0048 32 207 2072 www.silesia-sot.pl,

Bardziej szczegółowo

Dostawa agregatu prądotwórczego w ramach zasilania awaryjnego serwerowni

Dostawa agregatu prądotwórczego w ramach zasilania awaryjnego serwerowni Zamawiający: Nowy Styl Sp. z o.o. 38-400 Krosno ul. Pużaka 49 Województwo podkarpackie www.nowystylgroup.com SPECYFIKACJAISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedsięwzięcia inwestycyjnego realizowanego w ramach

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający: Centrum Medyczne KOL-MED samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej w Tarnowie adres: 33-100 Tarnów, Pl. Dworcowy 6 tel.: (14) 621 38 48 lub

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy: WIF-212-1/2012 Warszawa, 2012-05-22 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Tryb postępowania: przetarg nieograniczony na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Dostawa i wdrożenie systemu biletu elektronicznego w komunikacji miejskiej Łomży

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Dostawa i wdrożenie systemu biletu elektronicznego w komunikacji miejskiej Łomży SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Dostawa i wdrożenie systemu biletu elektronicznego w komunikacji miejskiej Łomży Przedmiot zamówienia jest częścią projektu "Rozbudowa i

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Warszawa, dnia 29 lipca 2013 r. ZATWIERDZAM z up. DYREKTORA GENERALNEGO DYREKTOR BIURA DYREKTORA GENERALNEGO /-/ Bożenna Owsińska-Ciach SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/31/2013

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/10/2015. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/10/2015. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych) Warszawa, 8 maja 2015 r. ZATWIERDZAM Zastępujący Dyrektora Generalnego Urzędu Patentowego RP /-/ Iwona Grodnicka-Lech SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/10/2015 Tryb postępowania:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. o wartości powyżej wyrażonej w złotych równowartości 207 000 Euro

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. o wartości powyżej wyrażonej w złotych równowartości 207 000 Euro DZP -271-288/ZP//2014 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA o wartości powyżej wyrażonej w złotych równowartości 207 000 Euro Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie Sp. z o.o. zaprasza

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/40/2013. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/40/2013. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych) ZATWIERDZAM DYREKTOR GENERALNY Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej Cezary Pyl /-/ Warszawa, dnia 10 października 2013 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/40/2013

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy AZP 2611-33/08 pieczęć Zamawiającego

Znak sprawy AZP 2611-33/08 pieczęć Zamawiającego Znak sprawy AZP 2611-33/08 pieczęć Zamawiającego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA UDZIELANEGO PRZEZ NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA CENTRALA ul. Grójecka 186, 02-390 Warszawa; fax 22 572 63 05 Postępowanie

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR PLCRC/2830700/06/131/2015

ZAPYTANIE OFERTOWE NR PLCRC/2830700/06/131/2015 Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka ZAPYTANIE OFERTOWE NR PLCRC/2830700/06/131/2015 Kraków, 2015-01-13

Bardziej szczegółowo

Usługa kompleksowa wdrożenia ISO 27001 i Ochrony Danych Osobowych wraz z oprogramowaniem wspierającym RZ/55/ZN/2013/PLNG

Usługa kompleksowa wdrożenia ISO 27001 i Ochrony Danych Osobowych wraz z oprogramowaniem wspierającym RZ/55/ZN/2013/PLNG SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU NIEPUBLICZNYM PROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Usługa kompleksowa wdrożenia ISO 27001 i Ochrony Danych Osobowych wraz z oprogramowaniem

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA Wrocław, 2014-10-17 DOSTAWA SPRZĘTU I OPROGRAMOWANIA KOMPUTEROWEGO, W TYM ROZBUDOWA SYSTEMU MEDYCZNEGO WRAZ Z WDROŻENIEM W RAMACH PROJEKTU E-ZDROWIE

Bardziej szczegółowo

Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku

Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku ZAMAWIAJĄCY Zakład Gospodarki Komunalnej w Grodzisku Mazowieckim sp. z o.o. ul. Sportowa 29 05-825 Grodzisk Mazowiecki tel. (22) 755 51 97 faks (22) 755 51 97 Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Konkurs ofert nr 01/KO/2012 na wykonywanie badań RM

Konkurs ofert nr 01/KO/2012 na wykonywanie badań RM WARUNKI KONKURSU OFERT NA ŚWIADCZENIE USŁUG MEDYCZNYCH I. Udzielający Zamówienia: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. J. Gromkowskiego ul. Koszarowa 5 51-149 Wrocław www.szpital.wroc.pl II. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA Wrocław, 2014-10-17 DOSTAWA SPRZĘTU I OPROGRAMOWANIA KOMPUTEROWEGO, W TYM ROZBUDOWA SYSTEMU MEDYCZNEGO WRAZ Z WDROŻENIEM W RAMACH PROJEKTU E-ZDROWIE

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE 35-242 Rzeszów ul. Partyzantów 1 a

POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE 35-242 Rzeszów ul. Partyzantów 1 a POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE 35-242 Rzeszów ul. Partyzantów 1 a Znak sprawy PUP-PA-3402/37/JD/2012 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia na usługi szkoleniowe w zakresie: E-biznes zakładanie

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych Tryb postępowania: Przetarg

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak sprawy 139/2013 ZAMAWIAJĄCY: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Nasielsku ul. Sportowa 2 05-190 Nasielsk tel. (23) 691 25 03 fax. (23) 691 26 06 w 27 www.zoz.nasielsk.pl e-mail: sekretariat@zoz.nasielsk.pl

Bardziej szczegółowo

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA DOSTAWĘ PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA DOSTAWĘ PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Projekt: System Informacji Przestrzennej wraz z Portalem e-urząd w Gminie Lędziny. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego POSTĘPOWANIE

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE na przeprowadzenie szkolenia zawodowego: SQL w MySQL

ZAPYTANIE OFERTOWE na przeprowadzenie szkolenia zawodowego: SQL w MySQL Nr FAE/14/pokl/2015 Przemyśl dnia 28 kwietnia 2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE na przeprowadzenie szkolenia zawodowego: SQL w MySQL w trybie zgodnym z zasadą konkurencyjności dla potrzeb projektu FANINA w restrukturyzacji

Bardziej szczegółowo