ZASADY OGÓLNE OBSŁUGI INWESTORA I UCZESTNIKA FUNDUSZY PKO/CREDIT SUISSE W SYSTEMIE Pocztowy24/Inteligo

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZASADY OGÓLNE OBSŁUGI INWESTORA I UCZESTNIKA FUNDUSZY PKO/CREDIT SUISSE W SYSTEMIE Pocztowy24/Inteligo"

Transkrypt

1 ZASADY OGÓLNE OBSŁUGI INWESTORA I UCZESTNIKA FUNDUSZY PKO/CREDIT SUISSE W SYSTEMIE Pocztowy24/Inteligo Słowniczek: Depozytariusz Bank Handlowy w Warszawie S.A. Siedziba: Warszawa, adres: ul. Senatorska 16, Warszawa, tel. (22) , faks: (22) Agent Obsługujący Podmiot prowadzący rejestr Uczestników Funduszu (agent obsługujący). PKO BP Finat Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Adres: ul. Kolejowa 5/7, Warszawa, tel.: (22) , faks: (22) Dzień Wyceny KaŜdy dzień, w którym odbywa się sesja na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Dzień Roboczy KaŜdy dzień od poniedziałku do piątku, który nie jest dniem świątecznym w Polsce. Dystrybutor Podmiot pośredniczący w zbywaniu i odkupywaniu Jednostek Uczestnictwa Funduszy, działający na mocy podpisanej z Funduszem umowy o dystrybucję Jednostek Uczestnictwa. FINAT Podmiot prowadzący rejestr Uczestników Funduszu (agent obsługujący). PKO BP Finat Sp. z o.o.z siedzibą w Warszawie. Adres: ul. Kolejowa 5/7, Warszawa, tel.: (22) , faks: (22) Fundusze PKO/CREDIT SUISSE Skarbowy - fundusz inwestycyjny otwarty, PKO/CREDIT SUISSE Obligacji - fundusz inwestycyjny otwarty, PKO/CREDIT SUISSE Stabilnego Wzrostu - fundusz inwestycyjny otwarty, PKO/CREDIT SUISSE ZrównowaŜony - fundusz inwestycyjny otwarty, PKO/CREDIT SUISSE Akcji - fundusz inwestycyjny otwarty. PKO/CREDIT SUISSE Akcji Nowa Europa - fundusz inwestycyjny otwarty. PKO/CREDIT SUISSE Rynku PienięŜnego - fundusz inwestycyjny otwarty. PKO/CREDIT SUISSE Obligacji Długoterminowych - fundusz inwestycyjny otwarty Fundusz źródłowy Fundusz, którego Jednostki Uczestnictwa są odkupywane w wyniku realizacji zlecenia konwersji. Uwaga: W wyniku realizacji Konwersji w Funduszu źródłowym pobierany jest podatek. Fundusz docelowy Fundusz, którego Jednostki Uczestnictwa są nabywane w wyniku realizacji zlecenia konwersji. Uwaga: W wyniku realizacji Konwersji w Funduszu docelowym pobierana jest opłata manipulacyjna GPW Rozumie się przez to Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Hasło Inteligo Znany jedynie Klientowi Inteligo ciąg znaków umoŝliwiający wraz z Identyfikatorem uzyskanie dostępu do Konta poprzez dany Kanał dostępu; zestaw haseł tymczasowych, dostarczanych przez Bank, Klient zastępuje własnymi hasłami. Hasło numeryczne (PIN) PKO TFI S.A. KaŜdy Uczestnik po realizacji pierwszego nabycia otrzyma listem poleconym pięciocyfrowe hasło numeryczne (PIN) nadawane przez Agenta Obsługującego. Przy wykorzystaniu PIN-u moŝna za pośrednictwem infolinii PKO TFI S.A. uzyskiwać informacje o swoich rejestrach. Identyfikator Inteligo Ciąg znaków umoŝliwiający identyfikację Klienta Inteligo w danym kanale dostępu oraz umoŝliwiający wraz z hasłem dostęp do usług. Instrukcja płatnicza do rejestru otwartego za pośrednictwem Inteligo Rachunek bankowy wskazany przez Inwestora / Uczestnika prowadzony na jego imię i rzecz za pośrednictwem Inteligo. Inteligo Inteligo Financial Services S.A. z siedzibą w Warszawie, Al. Armii Ludowej 26, Warszawa, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem , z kapitałem zakładowym wpłaconym i zarejestrowanym w wysokości zł, NIP , będąca Dystrybutorem na podstawie Decyzji Komisji Papierów Wartościowych i Giełd nr DFI/W/ /2003 z dn

2 Inwestor Rozumie się przez to osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, która zamierza zostać Uczestnikiem Funduszu. Jednostka Uczestnictwa Reprezentuje jednakowe, w ramach poszczególnych kategorii, prawa majątkowe Uczestników funduszu, określone prawem i Statutem. Jednostki Uczestnictwa dzielą się na następujące kategorie: Jednostka Uczestnictwa kategorii A - opłata manipulacyjna pobierana przy nabywaniu, zgodnie z Tabelą Opłat. Jednostka Uczestnictwa kategorii B - opłata manipulacyjna pobierana przy odkupieniu, zgodnie z Tabelą Opłat. Jednostki Uczestnictwa kategorii C - opłata manipulacyjna pobierana przy nabywaniu i odkupieniu, zgodnie z Tabelą Opłat. Rozumie się przez to tytuł prawny do udziału w aktywach netto funduszu na zasadach określonych w Ustawie i Statucie Funduszu. Jednostki Uczestnictwa dzieli się na kategorie A, A1, B, B1, C, C1 w zaleŝności od metody pobierania opłat manipulacyjnych oraz wysokości kosztów pobieranych od aktywów funduszu przypadających na daną Jednostkę Uczestnictwa. Karta kodów Przekazywana Klientowi karta zawierająca zestaw kodów. Karta kodów winna być aktywowana przez Klienta Inteligo po telefonicznym skontaktowaniu się z konsultantem Inteligo zaraz po otrzymaniu. Pierwsza Karta kodów przekazywana w przesyłce startowej nie wymaga aktywacji. Klient profesjonalny Uczestnik lub Inwestor, który posiada doświadczenie i wiedzę pozwalające na podejmowanie właściwych decyzji inwestycyjnych w rozumieniu par. 2 pkt. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 3 kwietnia 2009r. (Dz. U. z dnia 21 kwietnia 2009 r.) w sprawie postępowania podmiotów prowadzących działalność w zakresie pośrednictwa w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa oraz tytułów uczestnictwa. KNF Rozumie się przez to Komisję Nadzoru Finansowego. Kod Numer autoryzacyjny; unikalny numer słuŝący do autoryzacji realizowanych transakcji oraz niektórych innych czynności dokonywanych przez Uczestnika. Konto Inteligo Otwarty i prowadzony przez Bank PKO BP S.A., na podstawie zawartej z Klientem Umowy, rachunek bankowy lub rachunki bankowe, z których jeden jest rachunkiem głównym. W ramach Konta Inteligo mogą być prowadzone rachunki rozliczeniowo - oszczędnościowe w PLN, rachunki bieŝące w PLN oraz inne rachunki bankowe. Konwersja Rozumie się przez to taką operację gdzie, na podstawie jednego zlecenia następuje odkupienie Jednostek Uczestnictwa, w jednym z Funduszy PKO/CREDIT SUISSE (Fundusz źródłowy), a za uzyskane w ten sposób środki, następuje nabycie Jednostek Uczestnictwa w innym Funduszu PKO/CREDIT SUISSE (Fundusz docelowy) Uwaga: W wyniku realizacji Konwersji w Funduszu źródłowym pobierany jest podatek, a w Funduszu docelowym pobierana jest opłata manipulacyjna. Kwestionariusz Kwestionariusz, którego celem jest uzyskanie od klienta informacji dotyczących jego wiedzy i doświadczenia w zakresie inwestowania, w tym równieŝ tolerancji na ryzyko, celu i horyzontu inwestycyjnego. Treść pytań zawartych w kwestionariuszu moŝe ulec zmianie. Numer Uczestnika Indywidualny ośmiocyfrowy numer Uczestnika nadany przez PKO TFI S.A. Drugi człon numeru rejestru następujący po 08 Odkupienie Jednostek Uczestnictwa przez Fundusz Wypłata środków pienięŝnych stanowiących równowartość Jednostek Uczestnictwa po uwzględnieniu odpowiednich kosztów (np. podatki, opłaty manipulacyjne). Opłata manipulacyjna Opłata pobierana przy nabywaniu Jednostek Uczestnictwa kategorii A, A1 oraz przy nabywaniu i odkupieniu Jednostek Uczestnictwa kategorii C, C1. Zasady pobierania opłat manipulacyjnych określa Tabela Opłat. Osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych Osoba fizyczna, pełnoletnia w rozumieniu przepisów obowiązującego prawa, która nie jest ubezwłasnowolniona całkowicie ani częściowo. Plany Systematycznego Oszczędzania Plan, w którym uczestnictwo na warunkach określonych w "Zasadach uczestnictwa w PSO", daje prawo do zwolnienia z całości lub części opłaty za nabycie lub/i odkupienie. Aby przystąpić do planu naleŝy złoŝyć zlecenie otwarcia Planu, zdeklarować wartość wpłaty tytułem nabycia, typ Funduszu i wariant Planu,

3 potwierdzić znajomość "Zasad uczestnictwa w Planie Systematycznego Oszczędzania" oraz dokonać wpłaty, która nie moŝe być mniejsza niŝ 50 złotych. Posiadacz Konta Inteligo Osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która ma otwarty rachunek bankowy Konto Inteligo prowadzony przez Bank PKO BP S.A. przy współpracy z Inteligo. Rachunek Bankowy do danego zlecenia odkupienia W przypadku dokonywania zlecenia odkupienia, rachunkiem bankowym do odkupienia jest rachunek prowadzony przez Inteligo na imię i rzecz Uczestnika podawany jednorazowo do danego zlecenia odkupienia. Podanie rachunku bankowego, na który ma nastąpić przelew środków z tytułu realizacji zlecenia odkupienia nie zmienia instrukcji płatniczej do rejestru Rejestr Komputerowa ewidencja danych Uczestnika, prowadzona przez Agenta Obsługującego, uwzględniająca, między innymi, dane identyfikujące Uczestnika, informacje o pełnomocnictwach udzielonych lub odwołanych przez Uczestnika, liczbę Jednostek Uczestnictwa poszczególnych kategorii naleŝących do Uczestnika, dane o liczbie i cenie poszczególnych kategorii Jednostek Uczestnictwa nabytych przez Uczestnika a takŝe odkupionych przez Fundusz, informację o dacie nabycia, dacie odkupienia i kwocie wypłaconej Uczestnikowi za odkupione jednostki oraz wzmiankę o zastawie ustanowionym na Jednostkach Uczestnictwa. Reinwestycja Rozumie się przez to wolne od opłaty manipulacyjnej nabycie Jednostek Uczestnictwa na Rejestr, z którego zrealizowano Zlecenie odkupienia Jednostek Uczestnictwa o ile wpłata na nabycie Jednostek Uczestnictwa wpłynie na rachunek do wpłat bezpośrednich nie później niŝ w 90 dniu następującym po Dniu Wyceny, w którym zrealizowano Zlecenie odkupienia. Uczestnikowi przysługuje prawo do 3 Reinwestycji Jednostek Uczestnictwa A, A1, C, C1 w jednym roku kalendarzowym. Liczba reinwestycji w Funduszu pomniejszana jest o liczbę reinwestycji dokonanych w innych Funduszach PKO/CREDIT SUISSE w danym roku kalendarzowym. Kwota Reinwestycji, nie moŝe przewyŝszać kwoty otrzymanej przez Uczestnika w wyniku realizacji Zlecenia odkupienia, którego dotyczy Reinwestycja. Dokonując wpłaty na nabycie Jednostek Uczestnictwa, Uczestnik ma obowiązek wskazać:. czy chce skorzystać z prawa do Reinwestycji;. Dzień Wyceny, w którym zrealizowano Zlecenie odkupienia;. Numer Rejestru, na który na nastąpić nabycie Jednostek Uczestnictwa. Reinwestycja środków uzyskanych z odkupienia Jednostek Uczestnictwa moŝe zostać dokonana wyłącznie w ramach jednej wpłaty bezpośredniej i wyłącznie na Rejestr, z którego zrealizowano Zlecenie odkupienia Jednostek Uczestnictwa. Rezydent Osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej z miejscem zamieszkania lub siedzibą w Polsce. System Internetowy system składania przez Posiadaczy Kont Inteligo Zleceń i innych oświadczeń woli dotyczących uczestnictwa w Funduszach, wyraŝonych za pomocą elektronicznych nośników informacji, a takŝe do przekazywania Posiadaczom Kont Inteligo informacji o stanie Rejestru. TFI Rozumie się przez to PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. Uczestnik Osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która nabyła na swoją rzecz i posiada Jednostki Uczestnictwa w Funduszu. Zasady ogólne 1. Inwestorzy i Uczestnicy Funduszy PKO/CREDIT SUISSE, którzy chcą składać zlecenia za pośrednictwem Inteligo muszą być posiadaczami Konta Inteligo i otworzyć rejestr za pośrednictwem Inteligo. Zlecenia są składane i przyjmowane w postaci elektronicznej. Inwestorzy i Uczestnicy korzystający z moŝliwość składania zleceń za pośrednictwem Inteligo dokonują wyboru przekazywania informacji przy wykorzystaniu innego niŝ papier trwałego nośnika informacji. Inwestorzy i Uczestnicy wyraŝają zgodę na przekazywanie informacji nie adresowanych do nich indywidualnie za pośrednictwem strony internetowej w zakładce dotyczącej inwestycji w fundusze inwestycyjne. 2. Za pośrednictwem serwisu internetowego INTELIGO oferowane są następujące fundusze zarządzane przez PKO TFI S.A.: PKO/CREDIT SUISSE Skarbowy - fio jednostki uczestnictwa kategorii A, PKO/CREDIT SUISSE Obligacji - fio jednostki uczestnictwa kategorii A, PKO/CREDIT SUISSE Stabilnego Wzrostu - fio jednostki uczestnictwa kategorii A, i C,

4 PKO/CREDIT SUISSE ZrównowaŜony - fio jednostki uczestnictwa kategorii A, i C, PKO/CREDIT SUISSE Akcji - fio jednostki uczestnictwa kategorii A, i C, PKO/CREDIT SUISSE Akcji Nowa Europa- fio jednostki uczestnictwa kategorii A, i C,. PKO/CREDIT SUISSE Rynku PienięŜnego - fio jednostki uczestnictwa kategorii A, PKO/CREDIT SUISSE Obligacji Długoterminowych - fio jednostki uczestnictwa kategorii A. 3. Za pośrednictwem Konta Inteligo: 3.1 Inwestor moŝe otworzyć rejestr, na który będą nabywane Jednostki Uczestnictwa kategorii A. 3.2 Uczestnik moŝe nabywać Jednostki Uczestnictwa. 3.2 Uczestnik moŝe złoŝyć następujące zlecenia: Otwarcia rejestru prowadzonego dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A, Odkupienia Jednostek Uczestnictwa, Konwersji Jednostek Uczestnictwa, 3.3 Uczestnik moŝe korzystać z następujących usług: Sprawdzanie stanu rejestru, Sprawdzanie ceny Jednostki Uczestnictwa. 4. Warunkiem składania i realizacji zleceń za pośrednictwem Konta Inteligo jest akceptacja przez Inwestora/Uczestnika następujących oświadczeń: 4.1 Oświadczam, Ŝe: - udostępniono mi Prospekty Informacyjne wraz ze Statutami Funduszy otwartych PKO/CREDIT SUISSE i zapoznałem się z ich treścią, - Tabela Opłat jest mi znana, - zostałem poinformowany o polityce inwestycyjnej funduszy PKO/CREDIT SUISSE, - zostałem poinformowany o tym, iŝ inwestowanie w fundusze PKO/CREDIT SUISSE wiąŝe się z ryzykiem. 4.2 Oświadczam, Ŝe Zasady obsługi inwestora i uczestnika funduszy PKO/CREDIT SUISSE za pośrednictwem Inteligo są mi znane i akceptuję je. WyraŜam zgodę na udostępnianie Inteligo przez PKO TFI S.A. numerów rejestrów wraz z wszelkimi danymi w celu umoŝliwienia mi ich przeglądania oraz na udostępnienie Towarzystwu przez PKO Bank Polski S.A. informacji dotyczących mojego rachunku bankowego w zakresie niezbędnym do realizacji złoŝonego przeze mnie zlecenia; 4. 3 Zostałem poinformowany, Ŝe posługując się Identyfikatorem i Hasłem do konta Inteligo jestem upowaŝniony do składania zleceń w Funduszach PKO/CREDIT SUISSE; 4. 4 Oświadczam, Ŝe zwalniam IFS S.A. z wszelkiej odpowiedzialności wynikającej z nieprawidłowego podania przeze mnie danych niezbędnych do wykonania zlecenia; Po wypełnieniu kwestionariusza weryfikującego posiadane doświadczenie i wiedzę na podejmowanie właściwych decyzji inwestycyjnych: 4. 5 Zostałem poinformowany, iŝ: - administratorem moich danych osobowych jest Inteligo Financial Services S.A. z siedzibą w Warszawie przy Al. Armii Ludowej 26, wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy - Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS , o kapitale zakładowym ,00 zł (w całości wpłaconym), NIP ; - celem przetwarzania moich danych osobowych obejmujących imię i nazwisko, identyfikator, PESEL oraz adres korespondencyjny jest przeprowadzenie przez IFS S.A. kwestionariusza zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 3 kwietnia 2009 r. w sprawie postępowania podmiotów prowadzących działalność w zakresie pośrednictwa w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa oraz tytułów uczestnictwa (Dz. U. Nr 62, poz. 507); - mam prawo dostępu do treści moich danych oraz ich poprawiania na warunkach określonych w ustawie o ochronie danych osobowych. Warunkiem otwarcia rejestru PSO przez Inwestora/Uczestnika jest akceptacja następującej klauzuli: 4.6 Akceptuję zasady składania zleceń w Planach Systematycznego Oszczędzania. Dodatkowo przy pierwszym nabyciu Jednostek Uczestnictwa Inwestor wyraŝa wolę:

5 4.7 Zgadzam/nie zgadzam się na przetwarzanie moich danych osobowych przez PKO TFI S.A. w celach marketingowych. Jestem poinformowany/a o prawie wglądu do swoich danych i ich poprawiania. Dla zlecenia odkupienia/konwersji Uczestnik akceptuje następującą klauzulę: 4.8 Zostałem/am poinformowany/a, Ŝe przy zleceniach odkupienia/konwersji Fundusz PKO/CREDIT SUISSE w pierwszej kolejności odkupi/konwertuje Jednostki Uczestnictwa nabyte najwcześniej (metoda księgowa FIFO). W wyniku realizacji transakcji otrzymam kwotę, na którą zostało złoŝone zlecenie pomniejszoną o ewentualną opłatę manipulacyjną i / lub podatek. 5. Za pośrednictwem Konta Inteligo nie jest moŝliwe złoŝenie zlecenia ustanowienia blokady rejestru przez Uczestnika. ZłoŜona przez Posiadacza Konta blokada Konta Inteligo nie obejmuje rejestrów prowadzonych przez PKO/CREDIT SUISSE. Zlecenie ustanowienia blokady rejestrów moŝna złoŝyć osobiście w Punkcie Obsługi Klienta PKO BP S.A, DM PKO BP S.A. telefonicznie lub na stronach transakcyjnych dostępnych z poziomu 6. Rejestr Uczestnika Funduszu. 6.1 Po otwarciu rejestru Uczestnikowi nadawany jest czteroczłonowy numer rejestru. Struktura numeru rejestru: gdzie: pierwsze dwie cyfry - oznaczają Fundusz PKO/CREDIT SUISSE, osiem kolejnych cyfr - oznacza indywidualny numer Uczestnika, dwie kolejne cyfry - oznaczają rodzaj Funduszu, dwie ostatnie cyfry - oznaczają numer rejestru w danym Funduszu. 6.2 Rejestr zawiera dane osobowe identyfikujące Uczestnika, dane o liczbie i cenie nabytych i odkupionych Jednostek Uczestnictwa, wartość jednostek na rejestrze Uczestnika, informacje o pełnomocnictwach udzielonych lub odwołanych przez Uczestnika. 6.3 Za pośrednictwem Konta Inteligo moŝna otworzyć typ rejestru indywidualny osoby fizycznej prowadzony dla jednostek A. 7. Posiadacz Konta wspólnego w Inteligo ma moŝliwość składania wszystkich rodzajów zleceń, w Funduszach PKO/CREDIT SUISSE jak posiadacz Konta indywidualnego. System Inteligo umoŝliwi jednoznaczną identyfikację osoby składającej zlecenie. Uczestnik uzyska dostęp do informacji o stanie rejestru, którego jest wyłącznym właścicielem. Posiadacz Rachunku wspólnego nie będący Uczestnikiem nie będzie miał moŝliwości podglądu informacji o stanie rejestru będącego własnością innego współwłaściciela Konta Inteligo. 8. Zlecenie jest realizowane najwcześniej w najbliŝszym Dniu Wyceny następującym po dniu złoŝenia zlecenia i nie później niŝ w ciągu 7 dni kalendarzowych po dniu złoŝenia zlecenia. Zlecenie jest realizowane w tym Dniu Wyceny, w którym Agent Obsługujący - PKO BP Finat Sp. z o.o. otrzyma od Dystrybutora prawidłowe zlecenie. 9. Po prawidłowo zrealizowanej transakcji, na adres korespondencyjny Uczestnika wysyłane jest potwierdzenie transakcji (za wyjątkiem Planu Systematycznego Oszczędzania, gdzie wysyłane jest potwierdzenie zbiorcze - 2 razy w roku). Dodatkowo po otwarciu pierwszego rejestru w Funduszach PKO/CREDIT SUISSE listem poleconym wysyłane jest Hasło numeryczne (PIN) PKO TFI S.A., słuŝące do uzyskiwania telefonicznie informacji o rejestrach na Infolinii PKO TFI. Zasady dodatkowe 1. Zlecenia Uczestnika/Inwestora przystąpienia do Funduszu, odkupienia albo konwersji lub nabycia Jednostek Uczestnictwa, dokonywane za pośrednictwem serwisu www Inteligo, będą przekazywane właściwemu Funduszowi za pośrednictwem FINAT, w celu ich wykonania zgodnie z postanowieniami Statutu Funduszu, którego dotyczy zlecenie lub nabycie Jednostek Uczestnictwa. 2. Uczestnik/Inwestor zobowiązuje się do: a) dołoŝenia naleŝytej staranności w celu uniemoŝliwienia złoŝenia zlecenia lub dokonania nabycia Jednostek Uczestnictwa przez osoby trzecie z wykorzystaniem Hasła Inteligo, Kodu lub Numeru klienta, b) korzystania z usług profesjonalnych dostawców Internetu, łączy telekomunikacyjnych itp.

6 3. ZłoŜenie przez Inwestora/Uczestnika zlecenia Otwarcia Rejestru lub nabycie Jednostek Uczestnictwa jest równoznaczne z ustanowieniem w Banku Instrukcji płatniczej do Rejestru otwartego za pośrednictwem Inteligo niezbędnej do wykonania przez Bank przelewu na rachunek Funduszu środków pienięŝnych niezbędnych do zrealizowania transakcji objętej zleceniem. 4. ZłoŜenie przez Uczestnika zlecenia Odkupienia Jednostek Uczestnictwa przez Fundusz jest równoznaczne ze zleceniem Inteligo wysłania właściwej dyspozycji do Funduszu wraz ze wskazaniem Rachunku Bankowego do odkupienia. Zlecenie Odkupienia Jednostek Uczestnictwa zostanie zrealizowane, gdy saldo i wartość Jednostek Uczestnictwa będących przedmiotem zlecenia zarejestrowanych w Rejestrze na Uczestnika umoŝliwia prawidłowe wykonanie zlecenia zgodnie ze Statutem właściwego Funduszu. 5. ZłoŜenie przez Uczestnika zlecenia Konwersji jest równoznaczne ze zleceniem Inteligo wysłania do Funduszu dyspozycji w ramach której, na podstawie jednego zlecenia następuje odkupienie Jednostek Uczestnictwa w jednym z Funduszy PKO/CREDIT SUISSE (Fundusz źródłowy), a za uzyskane w ten sposób środki następuje nabycie Jednostek Uczestnictwa w innym Funduszu PKO/CREDIT SUISSE (Fundusz docelowy). 6. Inteligo nie przyjmuje zleceń nabycia z opcją Reinwestycji. Posiadacze Rachunków mogą skorzystać z Reinwestycji wykonując odpowiednio opisany przelew na rachunek nabyć Funduszu. Na poleceniu przelewu - w tytule przelewu - oprócz numeru rejestru, imienia i nazwiska Uczestnika naleŝy umieścić słowo "Reinwestycja" oraz podać datę wyceny zlecenia odkupienia, którego Reinwestycja dotyczy. Tak wykonany przelew zostanie obciąŝony prowizją zgodnie z obowiązującą w Banku Taryfą Opłat i Prowizji. 7. Środki pienięŝne niezbędne do prawidłowej realizacji zleceń będą przekazywane przez Inwestora/Uczestnika przelewem z rachunku bankowego Inteligo wskazanego przez Inwestora/Uczestnika na podstawie jego zlecenia. Nabycie Jednostek Uczestnictwa potwierdzone Hasłem Inteligo oraz Kodem jest równoznaczne ze złoŝeniem zlecenia przelewu w celu zapłaty za nabywane Jednostki Uczestnictwa. Przelew realizowany jest przez Bank niezwłocznie po prawidłowym złoŝeniu zlecenia w celu nabycia Jednostek Uczestnictwa. 8. Brak wystarczających środków do prawidłowego wykonania zlecenia powoduje niemoŝność jego realizacji. 9. Inwestor/Uczestnik nie moŝe anulować złoŝonych zleceń lub nabyć Jednostek Uczestnictwa po ich wprowadzeniu do Systemu. Z tych względów Inteligo zaleca ostroŝność w wypełnianiu formularza zlecenia, tak aby Inwestor / Uczestnik mógł uniknąć błędów lub pomyłek, za które Inteligo nie ponosi odpowiedzialności. 10. Inteligo nie pobiera od Uczestnika/Inwestora Ŝadnych opłat z tytułu świadczonych usług pośrednictwa w wykonywaniu zleceń opisanych w pkt 3. Inwestor / Uczestnik ponosi opłaty i prowizje zgodnie z obowiązującą w Banku Taryfą Opłat i Prowizji, a ponadto opłaty manipulacyjne z tytułu zleceń zgodnie z obowiązującą we właściwym Funduszu Tabelą Opłat. 11. Opublikowanie na stronach informacyjnych informacji dotyczących Funduszy nie jest świadczeniem usług doradztwa inwestycyjnego. 12. ZłoŜenie przez Inwestora / Uczestnika oświadczeń woli, o których mowa pkt 4 Zasad ogólnych w postaci elektronicznej, jest równoznaczne ze złoŝeniem przez niego wobec Funduszy oświadczenia woli uczestnictwa w Funduszach. Oświadczenie woli Inwestora / Uczestnika jest skuteczne z chwilą jego wprowadzenia przez Inwestora / Uczestnika do Systemu poprzez potwierdzenie Hasłem Inteligo i Kodem. 13. W sprawach nieuregulowanych w niniejszych Zasadach składania zleceń w funduszach PKO/CREDIT SUISSE za pośrednictwem Inteligo a odnoszących się do Konta Inteligo stosuje się postanowienia Regulaminu Konta Inteligo. 14. Niniejsze Zasady składania zleceń w funduszach PKO/CREDIT SUISSE za pośrednictwem Inteligo mogą ulec zmianie. Rozszerzenie funkcjonalności usługi nie uwaŝa się za zmianę Zasad. 15. Usługa Inteligo jako Dystrybutora jest związana funkcjonalnie z rachunkiem bankowym Konto Inteligo. W związku z powyŝszym rezygnacja przez Inwestora/Uczestnika z usług Dystrybutora moŝe nastąpić tylko i wyłącznie poprzez wypowiedzenie Umowy rachunku bankowego KONTO INTELIGO.

7 16. Inwestor/Uczestnik ma prawo pisemnie rozwiązać Umowę rachunku bankowego KONTO INTELIGO, na zasadach określonych w tej umowie. 17. Rozwiązanie lub wygaśnięcie Umowy rachunku bankowego KONTO INTELIGO nie ma wpływu na uczestnictwo w Funduszu i nie powoduje Ŝadnych zmian w Rejestrze, a Inwestor / Uczestnik zobowiązany jest wskazać inny rachunek bankowy, na który Fundusz przekazywał będzie środki pienięŝne z tytułu realizacji zleceń Uczestnika. 18. Wszelkie reklamacje Inwestorów / Uczestników, a takŝe oświadczenia dotyczące usługi pośrednictwa Inteligo w nabywaniu i zbywaniu Jednostek Uczestnictwa naleŝy zgłaszać do Inteligo Financial Services SA na adres Warszawa, ul. Wspólna 47/49. Odpowiedź na reklamację zostanie udzielona niezwłocznie na adres Klienta. W przypadku konieczności uzyskania informacji od podmiotów trzecich, reklamacja zostanie rozpatrzona przez Inteligo Financial Services SA w terminie nie dłuŝszym niŝ 30 dni. 19. Inteligo wdroŝyło procedury postępowania w przypadku powstania konfliktu interesów, które zawierają zasady identyfikacji konfliktów interesów, mechanizmy eliminujące konflikty interesów oraz mechanizmy eliminujące ryzyka w przypadku stwierdzenia zaistnienia konfliktu interesu. Na pisemne Ŝądanie Uczestnika lub Inwestora Inteligo udostępni informacje dotyczące tych zasad. 20. Inteligo przed przyjęciem zlecenia nabycia uzyskuje od Uczestnika lub Inwestora informacje dotyczącą jego wiedzy i doświadczenia w dziedzinie inwestycji niezbędne do dokonania oceny czy przewidziana usługa lub produkt są dla niego odpowiednie, zgodnie z właściwymi przepisami. 21. Inteligo moŝe odstąpić od wymogu zbierania informacji, o których mowa w pkt. 20, w przypadku wystąpienia przez Uczestnika lub Inwestora z pisemnym Ŝądaniem uznania go za klienta profesjonalnego wraz z dokumentami wykazującymi, iŝ Uczestnik lub Inwestor posiada doświadczenie i wiedzę pozwalającą na podejmowanie właściwych decyzji inwestycyjnych oraz wiedzę na temat ryzyka związanego z tymi decyzjami. 22. W zakresie nie dotyczącym składania zleceń Inwestorzy i Uczestnicy komunikują się z IFS S.A. w formie pisemnej.

UMOWA Konto Indywidualne BGŻOptima

UMOWA Konto Indywidualne BGŻOptima Oferta zawarcia umowy ramowej świadczenia usług bankowości elektronicznej BGŻOptima, w tym prowadzenia rachunków bankowych, zwanej dalej Umową Ramową. Oferent: Bank Gospodarki Żywnościowej Spółka Akcyjna

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY

PROSPEKT INFORMACYJNY PROSPEKT INFORMACYJNY Commercial Union Fundusz Inwestycyjny Otwarty (Commercial Union FIO) Fundusz jest funduszem inwestycyjnym otwartym z wydzielonymi subfunduszami: 1. CU Depozyt Plus 2. CU Obligacji

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA PRZEZ BANK DNB NORD POLSKA S.A

REGULAMIN ŚWIADCZENIA PRZEZ BANK DNB NORD POLSKA S.A REGULAMIN ŚWIADCZENIA PRZEZ BANK DNB NORD POLSKA S.A. USŁUGI PRZYJMOWANIA I PRZEKAZYWANIA DYSPOZYCJI I ZLECEŃ NABYCIA LUB ZBYCIA TYTUŁÓW UCZESTNICTWA W INSTYTUCJACH WSPÓLNEGO INWESTOWANIA POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

Statut Novo Fundusz Inwestycyjny Otwarty

Statut Novo Fundusz Inwestycyjny Otwarty Statut Novo Fundusz Inwestycyjny Otwarty CZĘŚĆ I FUNDUSZ Rozdział I. Postanowienia ogólne Art. 1 Fundusz 1. Fundusz jest osobą prawną i działa pod nazwą Novo Fundusz Inwestycyjny Otwarty, zwany dalej w

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z Bankowości Internetowej Noble Banku ( Regulamin ) Postanowienia ogólne. 1

Regulamin korzystania z Bankowości Internetowej Noble Banku ( Regulamin ) Postanowienia ogólne. 1 Regulamin korzystania z Bankowości Internetowej Noble Banku ( Regulamin ) Postanowienia ogólne. 1 Przez uŝyte w niniejszym Regulaminie określenia rozumie się: Autoryzacja zatwierdzenie złoŝonej Dyspozycji

Bardziej szczegółowo

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG BROKERSKICH PRZEZ DOM MAKLERSKI PENETRATOR SA ZA POŚREDNICTWEM INTERNETU I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Regulamin świadczenia usług brokerskich przez Dom Maklerski PENETRATOR SA

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Regulamin świadczenia usług bankowości. Gospodarki Żywnościowej S.A.

Spis treści. Regulamin świadczenia usług bankowości. Gospodarki Żywnościowej S.A. Regulamin świadczenia usług bankowości elektronicznej BGŻOptima przez Bank Gospodarki Żywnościowej S.A. Spis treści Rozdział 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE... 02 Rozdział 2. DEFINICJE... 02 Rozdział 3. WYMAGANIA

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY

PROSPEKT INFORMACYJNY PROSPEKT INFORMACYJNY Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty - skrócona nazwa - Allianz FIO z wydzielonymi Subfunduszami: - Allianz Akcji, - Allianz Akcji Plus, - Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek,

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług doradztwa inwestycyjnego przez Biuro Maklerskie Banku BGŻ BNP Paribas S.A. (dla klientów bankowości osobistej)

Regulamin świadczenia usług doradztwa inwestycyjnego przez Biuro Maklerskie Banku BGŻ BNP Paribas S.A. (dla klientów bankowości osobistej) Regulamin świadczenia usług doradztwa inwestycyjnego przez Biuro Maklerskie Banku BGŻ BNP Paribas S.A. (dla klientów bankowości osobistej) SPIS TREŚCI Rozdział 1. Postanowienia ogólne Rozdział 2. Informacje

Bardziej szczegółowo

Załącznik III do Załącznika nr 2A do Umowy

Załącznik III do Załącznika nr 2A do Umowy Załącznik III do Załącznika nr 2A do Umowy REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG SERWISU TELEFONICZNEGO I IVR 1 Przedmiot Regulaminu Niniejszy Regulamin określa tryb, zasady i warunki korzystania z usług serwisu

Bardziej szczegółowo

Prospekt informacyjny

Prospekt informacyjny PKO Parasolowy - fundusz inwestycyjny otwarty 1. Nazwa Funduszu. Fundusz działa pod nazwą PKO Parasolowy - fundusz inwestycyjny otwarty i w dalszej części prospektu zwany jest Funduszem. Fundusz może używać

Bardziej szczegółowo

Regulamin kart debetowych Banku BPH S.A. dla Klientów Indywidualnych

Regulamin kart debetowych Banku BPH S.A. dla Klientów Indywidualnych Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr Z PMiZP_2012 z dn. Regulamin kart debetowych Banku BPH S.A. dla Klientów Indywidualnych 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin kart debetowych Banku BPH S.A. dla

Bardziej szczegółowo

Prospekt informacyjny. BPH Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty. Total Profit. (BPH SFIO Total Profit. poprzednia nazwa BPH SFIO Płynnościowy)

Prospekt informacyjny. BPH Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty. Total Profit. (BPH SFIO Total Profit. poprzednia nazwa BPH SFIO Płynnościowy) Prospekt informacyjny sporządzony na podstawie art. 220 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz. U. Nr 146, poz. 1546, ze zm.) oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 maja

Bardziej szczegółowo

Załacznik nr 1 do Uchwały Nr 13/06/2013 Zarządu ESBANKU Banku Spółdzielczego z dnia 10 czerwca 2013 roku. ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne

Załacznik nr 1 do Uchwały Nr 13/06/2013 Zarządu ESBANKU Banku Spółdzielczego z dnia 10 czerwca 2013 roku. ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne Załacznik nr 1 do Uchwały Nr 13/06/2013 Zarządu ESBANKU Banku Spółdzielczego z dnia 10 czerwca 2013 roku Regulamin świadczenia usług w zakresie prowadzenia rachunków bankowych i wydawania kart do rachunków

Bardziej szczegółowo

Regulamin kart kredytowych w Raiffeisen Bank Polska S.A.,

Regulamin kart kredytowych w Raiffeisen Bank Polska S.A., Regulamin kart kredytowych w Raiffeisen Bank Polska S.A. Rozdział 1 Definicje i postanowienia ogólne 1 Regulamin kart kredytowych w Raiffeisen Bank Polska S.A., zwany dalej Regulaminem, został wydany na

Bardziej szczegółowo

NN Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty. (działający uprzednio pod nazwą ING Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty)

NN Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty. (działający uprzednio pod nazwą ING Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty) NN Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty (działający uprzednio pod nazwą ING Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty) Data prospektu NN Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty (działający

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWYCH I OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWYCH I OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWYCH I OSZCZĘDNOŚCIOWOROZLICZENIOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH ROZDZIAŁ 1 Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin niniejszy, zwany dalej Regulaminem, określa

Bardziej szczegółowo

regulamin udzielania Kredytu Gotówkowego dla osób fizycznych w ramach Orange Finanse obowiązuje od 22 lipca 2015 r.

regulamin udzielania Kredytu Gotówkowego dla osób fizycznych w ramach Orange Finanse obowiązuje od 22 lipca 2015 r. regulamin udzielania Kredytu Gotówkowego dla osób fizycznych w ramach Orange Finanse obowiązuje od 22 lipca 2015 r. Spis treści Rozdział I Postanowienia Ogólne... 2 Rozdział II Warunki udzielenia Kredytu...

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG MAKLERSKICH

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG MAKLERSKICH REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG MAKLERSKICH REGULAMIN OKREŚLA ZASADY ŚWIADCZENIA USŁUG MAKLERSKICH KLIENTOM POSIADAJĄCYM RACHUNKI INWESTYCYJNE W BIURZE MAKLERSKIM BANKU BPH S.A. SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z Bankowości telefonicznej i Bankowości internetowej Witryna Getinonline

Regulamin korzystania z Bankowości telefonicznej i Bankowości internetowej Witryna Getinonline Regulamin korzystania z Bankowości telefonicznej i Bankowości internetowej Witryna Getinonline Postanowienia ogólne. Definicje 1 1. Niniejszy Regulamin korzystania z Bankowości telefonicznej i Bankowości

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług maklerskich

Regulamin świadczenia usług maklerskich Regulamin świadczenia usług maklerskich I. Postanowienia ogólne 1. 1. Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem określa prawa i obowiązki Millennium Domu Maklerskiego S.A. oraz jego klientów wynikające

Bardziej szczegółowo

Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty (Credit Agricole FIO)

Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty (Credit Agricole FIO) PROSPEKT INFORMACYJNY Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty (Credit Agricole FIO) Fundusz jest funduszem inwestycyjnym otwartym z wydzielonymi subfunduszami: (1) Credit Agricole Stabilnego Wzrostu

Bardziej szczegółowo

Regulamin funkcjonowania międzynarodowych przedpłaconych kart płatniczych MasterCard w ESBANKU Banku Spółdzielczym

Regulamin funkcjonowania międzynarodowych przedpłaconych kart płatniczych MasterCard w ESBANKU Banku Spółdzielczym Załacznik nr 5 do Uchwały Nr 19/02/2014 Zarządu ESBANKU Banku Spółdzielczego z dnia 14 lutego 2014 roku Regulamin funkcjonowania międzynarodowych przedpłaconych kart płatniczych MasterCard w ESBANKU Banku

Bardziej szczegółowo

Regulamin wydawania i używania kart płatniczych biznes w Banku Pocztowym S.A.

Regulamin wydawania i używania kart płatniczych biznes w Banku Pocztowym S.A. Regulamin wydawania i używania kart płatniczych biznes w Banku Pocztowym S.A. Warszawa, czerwiec 2014 r. Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin wydawania i używania kart płatniczych biznes w Banku

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KART KREDYTOWYCH VISA BUSINESS W BANKU POLSKIEJ SPÓŁDZIELCZOŚCI S.A.

REGULAMIN KART KREDYTOWYCH VISA BUSINESS W BANKU POLSKIEJ SPÓŁDZIELCZOŚCI S.A. REGULAMIN KART KREDYTOWYCH VISA BUSINESS W BANKU POLSKIEJ SPÓŁDZIELCZOŚCI S.A. Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. Regulamin kart kredytowych Visa Business w Banku Polskiej Spółdzielczości S.A., zwany

Bardziej szczegółowo

regulamin kart kredytowych dla osób fizycznych w ramach Orange Finanse obowiązuje od 18 maja 2015 r. Spis treści Dział I Postanowienia Ogólne...

regulamin kart kredytowych dla osób fizycznych w ramach Orange Finanse obowiązuje od 18 maja 2015 r. Spis treści Dział I Postanowienia Ogólne... regulamin kart kredytowych dla osób fizycznych w ramach Orange Finanse obowiązuje od 18 maja 2015 r. Spis treści Dział I Postanowienia Ogólne... 3 Dział II Warunki wydawania i używania kart kredytowych...

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa w programie oszczędnościowoinwestycyjnym

Regulamin uczestnictwa w programie oszczędnościowoinwestycyjnym Regulamin uczestnictwa w programie oszczędnościowoinwestycyjnym Lokata Plus z dnia 05.07.2012 r. Art. 1 [Definicje] 1. W niniejszy Regulaminie użyto następujących wyrażeń i definicji: 1) Bank bank, będący

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY DĄBROWA TARNOWSKA 33-200 Dąbrowa Tarnowska ul. Jagiellońska 1A, tel.-fax (0-14) 642-21-78

BANK SPÓŁDZIELCZY DĄBROWA TARNOWSKA 33-200 Dąbrowa Tarnowska ul. Jagiellońska 1A, tel.-fax (0-14) 642-21-78 BANK SPÓŁDZIELCZY DĄBROWA TARNOWSKA 33-200 Dąbrowa Tarnowska ul. Jagiellońska 1A, tel.-fax (0-14) 642-21-78 REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Rozdział

Bardziej szczegółowo

Obowiązuje od 22 stycznia 2015r.

Obowiązuje od 22 stycznia 2015r. Regulamin otwierania i prowadzenia rachunku oszczędnościowego Indywidualnego Konta Emerytalnego mike lokata dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Obowiązuje od 22 stycznia 2015r.

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG ZARZĄDZANIA PORTFELEM INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG ZARZĄDZANIA PORTFELEM INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG ZARZĄDZANIA PORTFELEM INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH NR zwana dalej Umową, zawarta w Warszawie w dniu pomiędzy, Money Makers Towarzystwem Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie,

Bardziej szczegółowo