ZASADY OGÓLNE OBSŁUGI INWESTORA I UCZESTNIKA FUNDUSZY PKO/CREDIT SUISSE W SYSTEMIE Pocztowy24/Inteligo

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZASADY OGÓLNE OBSŁUGI INWESTORA I UCZESTNIKA FUNDUSZY PKO/CREDIT SUISSE W SYSTEMIE Pocztowy24/Inteligo"

Transkrypt

1 ZASADY OGÓLNE OBSŁUGI INWESTORA I UCZESTNIKA FUNDUSZY PKO/CREDIT SUISSE W SYSTEMIE Pocztowy24/Inteligo Słowniczek: Depozytariusz Bank Handlowy w Warszawie S.A. Siedziba: Warszawa, adres: ul. Senatorska 16, Warszawa, tel. (22) , faks: (22) Agent Obsługujący Podmiot prowadzący rejestr Uczestników Funduszu (agent obsługujący). PKO BP Finat Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Adres: ul. Kolejowa 5/7, Warszawa, tel.: (22) , faks: (22) Dzień Wyceny KaŜdy dzień, w którym odbywa się sesja na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Dzień Roboczy KaŜdy dzień od poniedziałku do piątku, który nie jest dniem świątecznym w Polsce. Dystrybutor Podmiot pośredniczący w zbywaniu i odkupywaniu Jednostek Uczestnictwa Funduszy, działający na mocy podpisanej z Funduszem umowy o dystrybucję Jednostek Uczestnictwa. FINAT Podmiot prowadzący rejestr Uczestników Funduszu (agent obsługujący). PKO BP Finat Sp. z o.o.z siedzibą w Warszawie. Adres: ul. Kolejowa 5/7, Warszawa, tel.: (22) , faks: (22) Fundusze PKO/CREDIT SUISSE Skarbowy - fundusz inwestycyjny otwarty, PKO/CREDIT SUISSE Obligacji - fundusz inwestycyjny otwarty, PKO/CREDIT SUISSE Stabilnego Wzrostu - fundusz inwestycyjny otwarty, PKO/CREDIT SUISSE ZrównowaŜony - fundusz inwestycyjny otwarty, PKO/CREDIT SUISSE Akcji - fundusz inwestycyjny otwarty. PKO/CREDIT SUISSE Akcji Nowa Europa - fundusz inwestycyjny otwarty. PKO/CREDIT SUISSE Rynku PienięŜnego - fundusz inwestycyjny otwarty. PKO/CREDIT SUISSE Obligacji Długoterminowych - fundusz inwestycyjny otwarty Fundusz źródłowy Fundusz, którego Jednostki Uczestnictwa są odkupywane w wyniku realizacji zlecenia konwersji. Uwaga: W wyniku realizacji Konwersji w Funduszu źródłowym pobierany jest podatek. Fundusz docelowy Fundusz, którego Jednostki Uczestnictwa są nabywane w wyniku realizacji zlecenia konwersji. Uwaga: W wyniku realizacji Konwersji w Funduszu docelowym pobierana jest opłata manipulacyjna GPW Rozumie się przez to Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Hasło Inteligo Znany jedynie Klientowi Inteligo ciąg znaków umoŝliwiający wraz z Identyfikatorem uzyskanie dostępu do Konta poprzez dany Kanał dostępu; zestaw haseł tymczasowych, dostarczanych przez Bank, Klient zastępuje własnymi hasłami. Hasło numeryczne (PIN) PKO TFI S.A. KaŜdy Uczestnik po realizacji pierwszego nabycia otrzyma listem poleconym pięciocyfrowe hasło numeryczne (PIN) nadawane przez Agenta Obsługującego. Przy wykorzystaniu PIN-u moŝna za pośrednictwem infolinii PKO TFI S.A. uzyskiwać informacje o swoich rejestrach. Identyfikator Inteligo Ciąg znaków umoŝliwiający identyfikację Klienta Inteligo w danym kanale dostępu oraz umoŝliwiający wraz z hasłem dostęp do usług. Instrukcja płatnicza do rejestru otwartego za pośrednictwem Inteligo Rachunek bankowy wskazany przez Inwestora / Uczestnika prowadzony na jego imię i rzecz za pośrednictwem Inteligo. Inteligo Inteligo Financial Services S.A. z siedzibą w Warszawie, Al. Armii Ludowej 26, Warszawa, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem , z kapitałem zakładowym wpłaconym i zarejestrowanym w wysokości zł, NIP , będąca Dystrybutorem na podstawie Decyzji Komisji Papierów Wartościowych i Giełd nr DFI/W/ /2003 z dn

2 Inwestor Rozumie się przez to osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, która zamierza zostać Uczestnikiem Funduszu. Jednostka Uczestnictwa Reprezentuje jednakowe, w ramach poszczególnych kategorii, prawa majątkowe Uczestników funduszu, określone prawem i Statutem. Jednostki Uczestnictwa dzielą się na następujące kategorie: Jednostka Uczestnictwa kategorii A - opłata manipulacyjna pobierana przy nabywaniu, zgodnie z Tabelą Opłat. Jednostka Uczestnictwa kategorii B - opłata manipulacyjna pobierana przy odkupieniu, zgodnie z Tabelą Opłat. Jednostki Uczestnictwa kategorii C - opłata manipulacyjna pobierana przy nabywaniu i odkupieniu, zgodnie z Tabelą Opłat. Rozumie się przez to tytuł prawny do udziału w aktywach netto funduszu na zasadach określonych w Ustawie i Statucie Funduszu. Jednostki Uczestnictwa dzieli się na kategorie A, A1, B, B1, C, C1 w zaleŝności od metody pobierania opłat manipulacyjnych oraz wysokości kosztów pobieranych od aktywów funduszu przypadających na daną Jednostkę Uczestnictwa. Karta kodów Przekazywana Klientowi karta zawierająca zestaw kodów. Karta kodów winna być aktywowana przez Klienta Inteligo po telefonicznym skontaktowaniu się z konsultantem Inteligo zaraz po otrzymaniu. Pierwsza Karta kodów przekazywana w przesyłce startowej nie wymaga aktywacji. Klient profesjonalny Uczestnik lub Inwestor, który posiada doświadczenie i wiedzę pozwalające na podejmowanie właściwych decyzji inwestycyjnych w rozumieniu par. 2 pkt. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 3 kwietnia 2009r. (Dz. U. z dnia 21 kwietnia 2009 r.) w sprawie postępowania podmiotów prowadzących działalność w zakresie pośrednictwa w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa oraz tytułów uczestnictwa. KNF Rozumie się przez to Komisję Nadzoru Finansowego. Kod Numer autoryzacyjny; unikalny numer słuŝący do autoryzacji realizowanych transakcji oraz niektórych innych czynności dokonywanych przez Uczestnika. Konto Inteligo Otwarty i prowadzony przez Bank PKO BP S.A., na podstawie zawartej z Klientem Umowy, rachunek bankowy lub rachunki bankowe, z których jeden jest rachunkiem głównym. W ramach Konta Inteligo mogą być prowadzone rachunki rozliczeniowo - oszczędnościowe w PLN, rachunki bieŝące w PLN oraz inne rachunki bankowe. Konwersja Rozumie się przez to taką operację gdzie, na podstawie jednego zlecenia następuje odkupienie Jednostek Uczestnictwa, w jednym z Funduszy PKO/CREDIT SUISSE (Fundusz źródłowy), a za uzyskane w ten sposób środki, następuje nabycie Jednostek Uczestnictwa w innym Funduszu PKO/CREDIT SUISSE (Fundusz docelowy) Uwaga: W wyniku realizacji Konwersji w Funduszu źródłowym pobierany jest podatek, a w Funduszu docelowym pobierana jest opłata manipulacyjna. Kwestionariusz Kwestionariusz, którego celem jest uzyskanie od klienta informacji dotyczących jego wiedzy i doświadczenia w zakresie inwestowania, w tym równieŝ tolerancji na ryzyko, celu i horyzontu inwestycyjnego. Treść pytań zawartych w kwestionariuszu moŝe ulec zmianie. Numer Uczestnika Indywidualny ośmiocyfrowy numer Uczestnika nadany przez PKO TFI S.A. Drugi człon numeru rejestru następujący po 08 Odkupienie Jednostek Uczestnictwa przez Fundusz Wypłata środków pienięŝnych stanowiących równowartość Jednostek Uczestnictwa po uwzględnieniu odpowiednich kosztów (np. podatki, opłaty manipulacyjne). Opłata manipulacyjna Opłata pobierana przy nabywaniu Jednostek Uczestnictwa kategorii A, A1 oraz przy nabywaniu i odkupieniu Jednostek Uczestnictwa kategorii C, C1. Zasady pobierania opłat manipulacyjnych określa Tabela Opłat. Osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych Osoba fizyczna, pełnoletnia w rozumieniu przepisów obowiązującego prawa, która nie jest ubezwłasnowolniona całkowicie ani częściowo. Plany Systematycznego Oszczędzania Plan, w którym uczestnictwo na warunkach określonych w "Zasadach uczestnictwa w PSO", daje prawo do zwolnienia z całości lub części opłaty za nabycie lub/i odkupienie. Aby przystąpić do planu naleŝy złoŝyć zlecenie otwarcia Planu, zdeklarować wartość wpłaty tytułem nabycia, typ Funduszu i wariant Planu,

3 potwierdzić znajomość "Zasad uczestnictwa w Planie Systematycznego Oszczędzania" oraz dokonać wpłaty, która nie moŝe być mniejsza niŝ 50 złotych. Posiadacz Konta Inteligo Osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która ma otwarty rachunek bankowy Konto Inteligo prowadzony przez Bank PKO BP S.A. przy współpracy z Inteligo. Rachunek Bankowy do danego zlecenia odkupienia W przypadku dokonywania zlecenia odkupienia, rachunkiem bankowym do odkupienia jest rachunek prowadzony przez Inteligo na imię i rzecz Uczestnika podawany jednorazowo do danego zlecenia odkupienia. Podanie rachunku bankowego, na który ma nastąpić przelew środków z tytułu realizacji zlecenia odkupienia nie zmienia instrukcji płatniczej do rejestru Rejestr Komputerowa ewidencja danych Uczestnika, prowadzona przez Agenta Obsługującego, uwzględniająca, między innymi, dane identyfikujące Uczestnika, informacje o pełnomocnictwach udzielonych lub odwołanych przez Uczestnika, liczbę Jednostek Uczestnictwa poszczególnych kategorii naleŝących do Uczestnika, dane o liczbie i cenie poszczególnych kategorii Jednostek Uczestnictwa nabytych przez Uczestnika a takŝe odkupionych przez Fundusz, informację o dacie nabycia, dacie odkupienia i kwocie wypłaconej Uczestnikowi za odkupione jednostki oraz wzmiankę o zastawie ustanowionym na Jednostkach Uczestnictwa. Reinwestycja Rozumie się przez to wolne od opłaty manipulacyjnej nabycie Jednostek Uczestnictwa na Rejestr, z którego zrealizowano Zlecenie odkupienia Jednostek Uczestnictwa o ile wpłata na nabycie Jednostek Uczestnictwa wpłynie na rachunek do wpłat bezpośrednich nie później niŝ w 90 dniu następującym po Dniu Wyceny, w którym zrealizowano Zlecenie odkupienia. Uczestnikowi przysługuje prawo do 3 Reinwestycji Jednostek Uczestnictwa A, A1, C, C1 w jednym roku kalendarzowym. Liczba reinwestycji w Funduszu pomniejszana jest o liczbę reinwestycji dokonanych w innych Funduszach PKO/CREDIT SUISSE w danym roku kalendarzowym. Kwota Reinwestycji, nie moŝe przewyŝszać kwoty otrzymanej przez Uczestnika w wyniku realizacji Zlecenia odkupienia, którego dotyczy Reinwestycja. Dokonując wpłaty na nabycie Jednostek Uczestnictwa, Uczestnik ma obowiązek wskazać:. czy chce skorzystać z prawa do Reinwestycji;. Dzień Wyceny, w którym zrealizowano Zlecenie odkupienia;. Numer Rejestru, na który na nastąpić nabycie Jednostek Uczestnictwa. Reinwestycja środków uzyskanych z odkupienia Jednostek Uczestnictwa moŝe zostać dokonana wyłącznie w ramach jednej wpłaty bezpośredniej i wyłącznie na Rejestr, z którego zrealizowano Zlecenie odkupienia Jednostek Uczestnictwa. Rezydent Osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej z miejscem zamieszkania lub siedzibą w Polsce. System Internetowy system składania przez Posiadaczy Kont Inteligo Zleceń i innych oświadczeń woli dotyczących uczestnictwa w Funduszach, wyraŝonych za pomocą elektronicznych nośników informacji, a takŝe do przekazywania Posiadaczom Kont Inteligo informacji o stanie Rejestru. TFI Rozumie się przez to PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. Uczestnik Osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która nabyła na swoją rzecz i posiada Jednostki Uczestnictwa w Funduszu. Zasady ogólne 1. Inwestorzy i Uczestnicy Funduszy PKO/CREDIT SUISSE, którzy chcą składać zlecenia za pośrednictwem Inteligo muszą być posiadaczami Konta Inteligo i otworzyć rejestr za pośrednictwem Inteligo. Zlecenia są składane i przyjmowane w postaci elektronicznej. Inwestorzy i Uczestnicy korzystający z moŝliwość składania zleceń za pośrednictwem Inteligo dokonują wyboru przekazywania informacji przy wykorzystaniu innego niŝ papier trwałego nośnika informacji. Inwestorzy i Uczestnicy wyraŝają zgodę na przekazywanie informacji nie adresowanych do nich indywidualnie za pośrednictwem strony internetowej w zakładce dotyczącej inwestycji w fundusze inwestycyjne. 2. Za pośrednictwem serwisu internetowego INTELIGO oferowane są następujące fundusze zarządzane przez PKO TFI S.A.: PKO/CREDIT SUISSE Skarbowy - fio jednostki uczestnictwa kategorii A, PKO/CREDIT SUISSE Obligacji - fio jednostki uczestnictwa kategorii A, PKO/CREDIT SUISSE Stabilnego Wzrostu - fio jednostki uczestnictwa kategorii A, i C,

4 PKO/CREDIT SUISSE ZrównowaŜony - fio jednostki uczestnictwa kategorii A, i C, PKO/CREDIT SUISSE Akcji - fio jednostki uczestnictwa kategorii A, i C, PKO/CREDIT SUISSE Akcji Nowa Europa- fio jednostki uczestnictwa kategorii A, i C,. PKO/CREDIT SUISSE Rynku PienięŜnego - fio jednostki uczestnictwa kategorii A, PKO/CREDIT SUISSE Obligacji Długoterminowych - fio jednostki uczestnictwa kategorii A. 3. Za pośrednictwem Konta Inteligo: 3.1 Inwestor moŝe otworzyć rejestr, na który będą nabywane Jednostki Uczestnictwa kategorii A. 3.2 Uczestnik moŝe nabywać Jednostki Uczestnictwa. 3.2 Uczestnik moŝe złoŝyć następujące zlecenia: Otwarcia rejestru prowadzonego dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A, Odkupienia Jednostek Uczestnictwa, Konwersji Jednostek Uczestnictwa, 3.3 Uczestnik moŝe korzystać z następujących usług: Sprawdzanie stanu rejestru, Sprawdzanie ceny Jednostki Uczestnictwa. 4. Warunkiem składania i realizacji zleceń za pośrednictwem Konta Inteligo jest akceptacja przez Inwestora/Uczestnika następujących oświadczeń: 4.1 Oświadczam, Ŝe: - udostępniono mi Prospekty Informacyjne wraz ze Statutami Funduszy otwartych PKO/CREDIT SUISSE i zapoznałem się z ich treścią, - Tabela Opłat jest mi znana, - zostałem poinformowany o polityce inwestycyjnej funduszy PKO/CREDIT SUISSE, - zostałem poinformowany o tym, iŝ inwestowanie w fundusze PKO/CREDIT SUISSE wiąŝe się z ryzykiem. 4.2 Oświadczam, Ŝe Zasady obsługi inwestora i uczestnika funduszy PKO/CREDIT SUISSE za pośrednictwem Inteligo są mi znane i akceptuję je. WyraŜam zgodę na udostępnianie Inteligo przez PKO TFI S.A. numerów rejestrów wraz z wszelkimi danymi w celu umoŝliwienia mi ich przeglądania oraz na udostępnienie Towarzystwu przez PKO Bank Polski S.A. informacji dotyczących mojego rachunku bankowego w zakresie niezbędnym do realizacji złoŝonego przeze mnie zlecenia; 4. 3 Zostałem poinformowany, Ŝe posługując się Identyfikatorem i Hasłem do konta Inteligo jestem upowaŝniony do składania zleceń w Funduszach PKO/CREDIT SUISSE; 4. 4 Oświadczam, Ŝe zwalniam IFS S.A. z wszelkiej odpowiedzialności wynikającej z nieprawidłowego podania przeze mnie danych niezbędnych do wykonania zlecenia; Po wypełnieniu kwestionariusza weryfikującego posiadane doświadczenie i wiedzę na podejmowanie właściwych decyzji inwestycyjnych: 4. 5 Zostałem poinformowany, iŝ: - administratorem moich danych osobowych jest Inteligo Financial Services S.A. z siedzibą w Warszawie przy Al. Armii Ludowej 26, wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy - Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS , o kapitale zakładowym ,00 zł (w całości wpłaconym), NIP ; - celem przetwarzania moich danych osobowych obejmujących imię i nazwisko, identyfikator, PESEL oraz adres korespondencyjny jest przeprowadzenie przez IFS S.A. kwestionariusza zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 3 kwietnia 2009 r. w sprawie postępowania podmiotów prowadzących działalność w zakresie pośrednictwa w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa oraz tytułów uczestnictwa (Dz. U. Nr 62, poz. 507); - mam prawo dostępu do treści moich danych oraz ich poprawiania na warunkach określonych w ustawie o ochronie danych osobowych. Warunkiem otwarcia rejestru PSO przez Inwestora/Uczestnika jest akceptacja następującej klauzuli: 4.6 Akceptuję zasady składania zleceń w Planach Systematycznego Oszczędzania. Dodatkowo przy pierwszym nabyciu Jednostek Uczestnictwa Inwestor wyraŝa wolę:

5 4.7 Zgadzam/nie zgadzam się na przetwarzanie moich danych osobowych przez PKO TFI S.A. w celach marketingowych. Jestem poinformowany/a o prawie wglądu do swoich danych i ich poprawiania. Dla zlecenia odkupienia/konwersji Uczestnik akceptuje następującą klauzulę: 4.8 Zostałem/am poinformowany/a, Ŝe przy zleceniach odkupienia/konwersji Fundusz PKO/CREDIT SUISSE w pierwszej kolejności odkupi/konwertuje Jednostki Uczestnictwa nabyte najwcześniej (metoda księgowa FIFO). W wyniku realizacji transakcji otrzymam kwotę, na którą zostało złoŝone zlecenie pomniejszoną o ewentualną opłatę manipulacyjną i / lub podatek. 5. Za pośrednictwem Konta Inteligo nie jest moŝliwe złoŝenie zlecenia ustanowienia blokady rejestru przez Uczestnika. ZłoŜona przez Posiadacza Konta blokada Konta Inteligo nie obejmuje rejestrów prowadzonych przez PKO/CREDIT SUISSE. Zlecenie ustanowienia blokady rejestrów moŝna złoŝyć osobiście w Punkcie Obsługi Klienta PKO BP S.A, DM PKO BP S.A. telefonicznie lub na stronach transakcyjnych dostępnych z poziomu 6. Rejestr Uczestnika Funduszu. 6.1 Po otwarciu rejestru Uczestnikowi nadawany jest czteroczłonowy numer rejestru. Struktura numeru rejestru: gdzie: pierwsze dwie cyfry - oznaczają Fundusz PKO/CREDIT SUISSE, osiem kolejnych cyfr - oznacza indywidualny numer Uczestnika, dwie kolejne cyfry - oznaczają rodzaj Funduszu, dwie ostatnie cyfry - oznaczają numer rejestru w danym Funduszu. 6.2 Rejestr zawiera dane osobowe identyfikujące Uczestnika, dane o liczbie i cenie nabytych i odkupionych Jednostek Uczestnictwa, wartość jednostek na rejestrze Uczestnika, informacje o pełnomocnictwach udzielonych lub odwołanych przez Uczestnika. 6.3 Za pośrednictwem Konta Inteligo moŝna otworzyć typ rejestru indywidualny osoby fizycznej prowadzony dla jednostek A. 7. Posiadacz Konta wspólnego w Inteligo ma moŝliwość składania wszystkich rodzajów zleceń, w Funduszach PKO/CREDIT SUISSE jak posiadacz Konta indywidualnego. System Inteligo umoŝliwi jednoznaczną identyfikację osoby składającej zlecenie. Uczestnik uzyska dostęp do informacji o stanie rejestru, którego jest wyłącznym właścicielem. Posiadacz Rachunku wspólnego nie będący Uczestnikiem nie będzie miał moŝliwości podglądu informacji o stanie rejestru będącego własnością innego współwłaściciela Konta Inteligo. 8. Zlecenie jest realizowane najwcześniej w najbliŝszym Dniu Wyceny następującym po dniu złoŝenia zlecenia i nie później niŝ w ciągu 7 dni kalendarzowych po dniu złoŝenia zlecenia. Zlecenie jest realizowane w tym Dniu Wyceny, w którym Agent Obsługujący - PKO BP Finat Sp. z o.o. otrzyma od Dystrybutora prawidłowe zlecenie. 9. Po prawidłowo zrealizowanej transakcji, na adres korespondencyjny Uczestnika wysyłane jest potwierdzenie transakcji (za wyjątkiem Planu Systematycznego Oszczędzania, gdzie wysyłane jest potwierdzenie zbiorcze - 2 razy w roku). Dodatkowo po otwarciu pierwszego rejestru w Funduszach PKO/CREDIT SUISSE listem poleconym wysyłane jest Hasło numeryczne (PIN) PKO TFI S.A., słuŝące do uzyskiwania telefonicznie informacji o rejestrach na Infolinii PKO TFI. Zasady dodatkowe 1. Zlecenia Uczestnika/Inwestora przystąpienia do Funduszu, odkupienia albo konwersji lub nabycia Jednostek Uczestnictwa, dokonywane za pośrednictwem serwisu www Inteligo, będą przekazywane właściwemu Funduszowi za pośrednictwem FINAT, w celu ich wykonania zgodnie z postanowieniami Statutu Funduszu, którego dotyczy zlecenie lub nabycie Jednostek Uczestnictwa. 2. Uczestnik/Inwestor zobowiązuje się do: a) dołoŝenia naleŝytej staranności w celu uniemoŝliwienia złoŝenia zlecenia lub dokonania nabycia Jednostek Uczestnictwa przez osoby trzecie z wykorzystaniem Hasła Inteligo, Kodu lub Numeru klienta, b) korzystania z usług profesjonalnych dostawców Internetu, łączy telekomunikacyjnych itp.

6 3. ZłoŜenie przez Inwestora/Uczestnika zlecenia Otwarcia Rejestru lub nabycie Jednostek Uczestnictwa jest równoznaczne z ustanowieniem w Banku Instrukcji płatniczej do Rejestru otwartego za pośrednictwem Inteligo niezbędnej do wykonania przez Bank przelewu na rachunek Funduszu środków pienięŝnych niezbędnych do zrealizowania transakcji objętej zleceniem. 4. ZłoŜenie przez Uczestnika zlecenia Odkupienia Jednostek Uczestnictwa przez Fundusz jest równoznaczne ze zleceniem Inteligo wysłania właściwej dyspozycji do Funduszu wraz ze wskazaniem Rachunku Bankowego do odkupienia. Zlecenie Odkupienia Jednostek Uczestnictwa zostanie zrealizowane, gdy saldo i wartość Jednostek Uczestnictwa będących przedmiotem zlecenia zarejestrowanych w Rejestrze na Uczestnika umoŝliwia prawidłowe wykonanie zlecenia zgodnie ze Statutem właściwego Funduszu. 5. ZłoŜenie przez Uczestnika zlecenia Konwersji jest równoznaczne ze zleceniem Inteligo wysłania do Funduszu dyspozycji w ramach której, na podstawie jednego zlecenia następuje odkupienie Jednostek Uczestnictwa w jednym z Funduszy PKO/CREDIT SUISSE (Fundusz źródłowy), a za uzyskane w ten sposób środki następuje nabycie Jednostek Uczestnictwa w innym Funduszu PKO/CREDIT SUISSE (Fundusz docelowy). 6. Inteligo nie przyjmuje zleceń nabycia z opcją Reinwestycji. Posiadacze Rachunków mogą skorzystać z Reinwestycji wykonując odpowiednio opisany przelew na rachunek nabyć Funduszu. Na poleceniu przelewu - w tytule przelewu - oprócz numeru rejestru, imienia i nazwiska Uczestnika naleŝy umieścić słowo "Reinwestycja" oraz podać datę wyceny zlecenia odkupienia, którego Reinwestycja dotyczy. Tak wykonany przelew zostanie obciąŝony prowizją zgodnie z obowiązującą w Banku Taryfą Opłat i Prowizji. 7. Środki pienięŝne niezbędne do prawidłowej realizacji zleceń będą przekazywane przez Inwestora/Uczestnika przelewem z rachunku bankowego Inteligo wskazanego przez Inwestora/Uczestnika na podstawie jego zlecenia. Nabycie Jednostek Uczestnictwa potwierdzone Hasłem Inteligo oraz Kodem jest równoznaczne ze złoŝeniem zlecenia przelewu w celu zapłaty za nabywane Jednostki Uczestnictwa. Przelew realizowany jest przez Bank niezwłocznie po prawidłowym złoŝeniu zlecenia w celu nabycia Jednostek Uczestnictwa. 8. Brak wystarczających środków do prawidłowego wykonania zlecenia powoduje niemoŝność jego realizacji. 9. Inwestor/Uczestnik nie moŝe anulować złoŝonych zleceń lub nabyć Jednostek Uczestnictwa po ich wprowadzeniu do Systemu. Z tych względów Inteligo zaleca ostroŝność w wypełnianiu formularza zlecenia, tak aby Inwestor / Uczestnik mógł uniknąć błędów lub pomyłek, za które Inteligo nie ponosi odpowiedzialności. 10. Inteligo nie pobiera od Uczestnika/Inwestora Ŝadnych opłat z tytułu świadczonych usług pośrednictwa w wykonywaniu zleceń opisanych w pkt 3. Inwestor / Uczestnik ponosi opłaty i prowizje zgodnie z obowiązującą w Banku Taryfą Opłat i Prowizji, a ponadto opłaty manipulacyjne z tytułu zleceń zgodnie z obowiązującą we właściwym Funduszu Tabelą Opłat. 11. Opublikowanie na stronach informacyjnych informacji dotyczących Funduszy nie jest świadczeniem usług doradztwa inwestycyjnego. 12. ZłoŜenie przez Inwestora / Uczestnika oświadczeń woli, o których mowa pkt 4 Zasad ogólnych w postaci elektronicznej, jest równoznaczne ze złoŝeniem przez niego wobec Funduszy oświadczenia woli uczestnictwa w Funduszach. Oświadczenie woli Inwestora / Uczestnika jest skuteczne z chwilą jego wprowadzenia przez Inwestora / Uczestnika do Systemu poprzez potwierdzenie Hasłem Inteligo i Kodem. 13. W sprawach nieuregulowanych w niniejszych Zasadach składania zleceń w funduszach PKO/CREDIT SUISSE za pośrednictwem Inteligo a odnoszących się do Konta Inteligo stosuje się postanowienia Regulaminu Konta Inteligo. 14. Niniejsze Zasady składania zleceń w funduszach PKO/CREDIT SUISSE za pośrednictwem Inteligo mogą ulec zmianie. Rozszerzenie funkcjonalności usługi nie uwaŝa się za zmianę Zasad. 15. Usługa Inteligo jako Dystrybutora jest związana funkcjonalnie z rachunkiem bankowym Konto Inteligo. W związku z powyŝszym rezygnacja przez Inwestora/Uczestnika z usług Dystrybutora moŝe nastąpić tylko i wyłącznie poprzez wypowiedzenie Umowy rachunku bankowego KONTO INTELIGO.

7 16. Inwestor/Uczestnik ma prawo pisemnie rozwiązać Umowę rachunku bankowego KONTO INTELIGO, na zasadach określonych w tej umowie. 17. Rozwiązanie lub wygaśnięcie Umowy rachunku bankowego KONTO INTELIGO nie ma wpływu na uczestnictwo w Funduszu i nie powoduje Ŝadnych zmian w Rejestrze, a Inwestor / Uczestnik zobowiązany jest wskazać inny rachunek bankowy, na który Fundusz przekazywał będzie środki pienięŝne z tytułu realizacji zleceń Uczestnika. 18. Wszelkie reklamacje Inwestorów / Uczestników, a takŝe oświadczenia dotyczące usługi pośrednictwa Inteligo w nabywaniu i zbywaniu Jednostek Uczestnictwa naleŝy zgłaszać do Inteligo Financial Services SA na adres Warszawa, ul. Wspólna 47/49. Odpowiedź na reklamację zostanie udzielona niezwłocznie na adres Klienta. W przypadku konieczności uzyskania informacji od podmiotów trzecich, reklamacja zostanie rozpatrzona przez Inteligo Financial Services SA w terminie nie dłuŝszym niŝ 30 dni. 19. Inteligo wdroŝyło procedury postępowania w przypadku powstania konfliktu interesów, które zawierają zasady identyfikacji konfliktów interesów, mechanizmy eliminujące konflikty interesów oraz mechanizmy eliminujące ryzyka w przypadku stwierdzenia zaistnienia konfliktu interesu. Na pisemne Ŝądanie Uczestnika lub Inwestora Inteligo udostępni informacje dotyczące tych zasad. 20. Inteligo przed przyjęciem zlecenia nabycia uzyskuje od Uczestnika lub Inwestora informacje dotyczącą jego wiedzy i doświadczenia w dziedzinie inwestycji niezbędne do dokonania oceny czy przewidziana usługa lub produkt są dla niego odpowiednie, zgodnie z właściwymi przepisami. 21. Inteligo moŝe odstąpić od wymogu zbierania informacji, o których mowa w pkt. 20, w przypadku wystąpienia przez Uczestnika lub Inwestora z pisemnym Ŝądaniem uznania go za klienta profesjonalnego wraz z dokumentami wykazującymi, iŝ Uczestnik lub Inwestor posiada doświadczenie i wiedzę pozwalającą na podejmowanie właściwych decyzji inwestycyjnych oraz wiedzę na temat ryzyka związanego z tymi decyzjami. 22. W zakresie nie dotyczącym składania zleceń Inwestorzy i Uczestnicy komunikują się z IFS S.A. w formie pisemnej.

ZASADY OGÓLNE OBSŁUGI INWESTORA I UCZESTNIKA FUNDUSZY PKO KORZYSTAJĄCYCH Z SERWISU INTERNETOWEGO ipko

ZASADY OGÓLNE OBSŁUGI INWESTORA I UCZESTNIKA FUNDUSZY PKO KORZYSTAJĄCYCH Z SERWISU INTERNETOWEGO ipko ZASADY OGÓLNE OBSŁUGI INWESTORA I UCZESTNIKA FUNDUSZY PKO KORZYSTAJĄCYCH Z SERWISU INTERNETOWEGO ipko Słowniczek Depozytariusz Bank Handlowy w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Senatorskiej

Bardziej szczegółowo

Obowiązuje od dnia 18.11.2014. ZASADY OGÓLNE OBSŁUGI INWESTORA I UCZESTNIKA FUNDUSZY PKO KORZYSTAJĄCYCH Z SERWISU INTERNETOWEGO ipko

Obowiązuje od dnia 18.11.2014. ZASADY OGÓLNE OBSŁUGI INWESTORA I UCZESTNIKA FUNDUSZY PKO KORZYSTAJĄCYCH Z SERWISU INTERNETOWEGO ipko Obowiązuje od dnia 18.11.2014 ZASADY OGÓLNE OBSŁUGI INWESTORA I UCZESTNIKA FUNDUSZY PKO KORZYSTAJĄCYCH Z SERWISU INTERNETOWEGO ipko 1 Słowniczek Depozytariusz Bank Handlowy w Warszawie S.A. z Siedzibą

Bardziej szczegółowo

Bank Handlowy w Warszawie S.A. 1

Bank Handlowy w Warszawie S.A. 1 UMOWA O ŚWIADCZENIE PRZEZ BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. USŁUG PRZYJMOWANIA I PRZEKAZYWANIA ZLECEŃ NABYCIA LUB ZBYCIA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH Zwana dalej Umową zawarta dnia, między Panią/Panem: data i miejsce

Bardziej szczegółowo

Obowiązuje od dnia ZASADY OGÓLNE OBSŁUGI INWESTORA I UCZESTNIKA FUNDUSZY PKO W SYSTEMIE INTELIGO

Obowiązuje od dnia ZASADY OGÓLNE OBSŁUGI INWESTORA I UCZESTNIKA FUNDUSZY PKO W SYSTEMIE INTELIGO Obowiązuje od dnia 04.10.2014 ZASADY OGÓLNE OBSŁUGI INWESTORA I UCZESTNIKA FUNDUSZY PKO W SYSTEMIE INTELIGO 1 Słowniczek Depozytariusz Bank Handlowy w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Senatorskiej

Bardziej szczegółowo

ZASADY OGÓLNE OBSŁUGI INWESTORA I UCZESTNIKA FUNDUSZY PKO W SYSTEMIE INTELIGO

ZASADY OGÓLNE OBSŁUGI INWESTORA I UCZESTNIKA FUNDUSZY PKO W SYSTEMIE INTELIGO Obowiązuje od dnia 24.08.2015 ZASADY OGÓLNE OBSŁUGI INWESTORA I UCZESTNIKA FUNDUSZY PKO W SYSTEMIE INTELIGO Słowniczek Depozytariusz Bank Handlowy w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Senatorskiej

Bardziej szczegółowo

Regulamin nabywania i obsługi obligacji skarbowych za pomocą systemu teleinformatycznego Inteligo. Rozdział 1. Zagadnienia ogólne

Regulamin nabywania i obsługi obligacji skarbowych za pomocą systemu teleinformatycznego Inteligo. Rozdział 1. Zagadnienia ogólne Regulamin nabywania i obsługi obligacji skarbowych za pomocą systemu teleinformatycznego Inteligo Rozdział 1. Zagadnienia ogólne 1 Niniejszy Regulamin określa: 1. Warunki składania dyspozycji w zakresie

Bardziej szczegółowo

Obowiązuje od dnia 9.10.2015. ZASADY OGÓLNE OBSŁUGI INWESTORA I UCZESTNIKA FUNDUSZY PKO KORZYSTAJĄCYCH Z SERWISU INTERNETOWEGO ipko

Obowiązuje od dnia 9.10.2015. ZASADY OGÓLNE OBSŁUGI INWESTORA I UCZESTNIKA FUNDUSZY PKO KORZYSTAJĄCYCH Z SERWISU INTERNETOWEGO ipko Obowiązuje od dnia 9.10.2015 ZASADY OGÓLNE OBSŁUGI INWESTORA I UCZESTNIKA FUNDUSZY PKO KORZYSTAJĄCYCH Z SERWISU INTERNETOWEGO ipko 1 Słowniczek Depozytariusz Bank Handlowy w Warszawie S.A. z siedzibą w

Bardziej szczegółowo

ZASADY OGÓLNE OBSŁUGI INWESTORA I UCZESTNIKA FUNDUSZY PKO W SYSTEMIE INTELIGO

ZASADY OGÓLNE OBSŁUGI INWESTORA I UCZESTNIKA FUNDUSZY PKO W SYSTEMIE INTELIGO Obowiązuje od dnia 01.12.2014 ZASADY OGÓLNE OBSŁUGI INWESTORA I UCZESTNIKA FUNDUSZY PKO W SYSTEMIE INTELIGO Słowniczek Depozytariusz Bank Handlowy w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Senatorskiej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROGRAMIE SYSTEMATYCZNEGO INWESTOWANIA PLAN INWESTYCYJNY ING XELION

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROGRAMIE SYSTEMATYCZNEGO INWESTOWANIA PLAN INWESTYCYJNY ING XELION Załącznik nr 1 do Aneksu nr 9 Załącznik nr 8 do Umowy dystrybucyjnej Postanowienia ogólne REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROGRAMIE SYSTEMATYCZNEGO INWESTOWANIA PLAN INWESTYCYJNY ING XELION 1 1. WyraŜenia uŝyte

Bardziej szczegółowo

1. Nazwa Towarzystwa, dane pozwalające na bezpośredni kontakt Klienta z Towarzystwem oraz informacja o zezwoleniu posiadanym przez Towarzystwo

1. Nazwa Towarzystwa, dane pozwalające na bezpośredni kontakt Klienta z Towarzystwem oraz informacja o zezwoleniu posiadanym przez Towarzystwo Informacje dla Inwestorów dotyczące Aviva Investors Poland Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA oraz usług świadczonych przez Aviva Investors Poland Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA. Informacje

Bardziej szczegółowo

9) Regulamin - Regulamin przyjmowania i przekazywania zleceń dotyczących Jednostek Uczestnictwa Funduszy lub Subfunduszy dystrybuowanych przez

9) Regulamin - Regulamin przyjmowania i przekazywania zleceń dotyczących Jednostek Uczestnictwa Funduszy lub Subfunduszy dystrybuowanych przez REGULAMIN PRZYJMOWANIA I PRZEKAZYWANIA ZLECEŃ DOTYCZĄCYCH JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH DYSTRYBUOWANYCH PRZEZ GETIN NOBLE BANK SA ZA POŚREDNICTWEM BANKOWOŚCI telefonicznej i internetowej

Bardziej szczegółowo

Regulamin nabywania i obsługi obligacji skarbowych za pomocą systemu teleinformatycznego Inteligo. Rozdział 1. Zagadnienia ogólne 1

Regulamin nabywania i obsługi obligacji skarbowych za pomocą systemu teleinformatycznego Inteligo. Rozdział 1. Zagadnienia ogólne 1 Regulamin nabywania i obsługi obligacji skarbowych za pomocą systemu teleinformatycznego Inteligo Rozdział 1. Zagadnienia ogólne 1 Niniejszy Regulamin określa: 1) Warunki składania dyspozycji w zakresie

Bardziej szczegółowo

ZASADY UCZESTNICTWA W PROGRAMIE OSZCZĘDNOŚCIOWYM NIśSZA RATA ( Zasady Uczestnictwa ) oferowanym przez PKO Parasolowy fundusz inwestycyjny otwarty

ZASADY UCZESTNICTWA W PROGRAMIE OSZCZĘDNOŚCIOWYM NIśSZA RATA ( Zasady Uczestnictwa ) oferowanym przez PKO Parasolowy fundusz inwestycyjny otwarty ZASADY UCZESTNICTWA W PROGRAMIE OSZCZĘDNOŚCIOWYM NIśSZA RATA ( Zasady Uczestnictwa ) oferowanym przez PKO Parasolowy fundusz inwestycyjny otwarty 1 1. Ilekroć w Zasadach Uczestnictwa jest mowa o: Banku

Bardziej szczegółowo

Obowiązuje od dnia 11.12.2015 r. ZASADY OGÓLNE OBSŁUGI INWESTORA I UCZESTNIKA FUNDUSZY PKO KORZYSTAJĄCYCH Z SERWISU INTERNETOWEGO ipko

Obowiązuje od dnia 11.12.2015 r. ZASADY OGÓLNE OBSŁUGI INWESTORA I UCZESTNIKA FUNDUSZY PKO KORZYSTAJĄCYCH Z SERWISU INTERNETOWEGO ipko Obowiązuje od dnia 11.12.2015 r. ZASADY OGÓLNE OBSŁUGI INWESTORA I UCZESTNIKA FUNDUSZY PKO KORZYSTAJĄCYCH Z SERWISU INTERNETOWEGO ipko 1 Słowniczek Depozytariusz Bank Handlowy w Warszawie S.A. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Regulamin składania zleceń i dyspozycji dotyczących jednostek uczestnictwa funduszy zarządzanych przez Union Investment TFI S.A.

Regulamin składania zleceń i dyspozycji dotyczących jednostek uczestnictwa funduszy zarządzanych przez Union Investment TFI S.A. Regulamin składania zleceń i dyspozycji dotyczących jednostek uczestnictwa funduszy zarządzanych przez Union Investment TFI S.A. za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość 1 International

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU SYSTEMATYCZNEGO INWESTOWANIA Allianz Progres

REGULAMIN PROGRAMU SYSTEMATYCZNEGO INWESTOWANIA Allianz Progres REGULAMIN PROGRAMU SYSTEMATYCZNEGO INWESTOWANIA Allianz Progres Postanowienia ogólne 1 1. UŜyte w niniejszym Regulaminie wyraŝenia mają następujące znaczenie: Fundusz Allianz FIO - fundusz zarządzany przez

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa w programie oszczędnościowoinwestycyjnym

Regulamin uczestnictwa w programie oszczędnościowoinwestycyjnym Regulamin uczestnictwa w programie oszczędnościowoinwestycyjnym Lokata Plus z dnia 05.07.2012 r. Art. 1 [Definicje] 1. W niniejszy Regulaminie użyto następujących wyrażeń i definicji: 1) Bank bank, będący

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług w zakresie przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia oraz zbycia maklerskich instrumentów finansowych

Regulamin świadczenia usług w zakresie przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia oraz zbycia maklerskich instrumentów finansowych Regulamin świadczenia usług w zakresie przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia oraz zbycia maklerskich instrumentów finansowych I. Postanowienia ogólne. 1. 1. Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. świadczenia usług za pośrednictwem systemu ebanknet przez Bank Spółdzielczy w Trzebnicy

REGULAMIN. świadczenia usług za pośrednictwem systemu ebanknet przez Bank Spółdzielczy w Trzebnicy BANK SPÓŁDZIELCZY W TRZEBNICY Niniejszy regulamin jest jedynie informacją o zasadach udostępnienia produktu bankowego, który moŝe ulec zmianie w przypadku zawarcia umowy z klientem. Przed zawarciem umowy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OGÓLNEGO PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI OVB W ZAKRESIE POŚREDNICTWA W ZBYWANIU I ODKUPYWANIU J.U.

REGULAMIN OGÓLNEGO PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI OVB W ZAKRESIE POŚREDNICTWA W ZBYWANIU I ODKUPYWANIU J.U. REGULAMIN OGÓLNEGO PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI OVB W ZAKRESIE POŚREDNICTWA W ZBYWANIU I ODKUPYWANIU J.U. Zarząd OVB Allfinanz Polska Spółka Finansowa Sp. z o.o. Warszawa, aktualizacja z dnia 11-03-2011 Spis

Bardziej szczegółowo

1. Nazwa Towarzystwa, dane pozwalające na bezpośredni kontakt Klienta z Towarzystwem oraz informacja o zezwoleniu posiadanym przez Towarzystwo

1. Nazwa Towarzystwa, dane pozwalające na bezpośredni kontakt Klienta z Towarzystwem oraz informacja o zezwoleniu posiadanym przez Towarzystwo Informacje dla Inwestorów dotyczące Aviva Investors Poland Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA oraz usług świadczonych przez Aviva Investors Poland Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA. Informacje

Bardziej szczegółowo

Regulamin. Planu Systematycznego Oszczędzania w Investors TFI S.A.

Regulamin. Planu Systematycznego Oszczędzania w Investors TFI S.A. Regulamin Planu Systematycznego Oszczędzania w Investors TFI S.A. SPIS TREŚCI Postanowienia ogólne... 2 1. Przedmiot Regulaminu... 2 2. Definicje... 2 Zasady i warunki przystąpienia do PSO... 2 3. Umowa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU SYSTEMATYCZNEGO INWESTOWANIA Małe Wielkie Oszczędności

REGULAMIN PROGRAMU SYSTEMATYCZNEGO INWESTOWANIA Małe Wielkie Oszczędności REGULAMIN PROGRAMU SYSTEMATYCZNEGO INWESTOWANIA Małe Wielkie Oszczędności 1 1. Słownik wyrażeń użytych w poniższym regulaminie: Bank z siedzibą w Warszawie, ul. Piękna 20. Program Program Systematycznego

Bardziej szczegółowo

UMOWA O KORZYSTANIE Z USŁUG SERWISU TRANSAKCYJNO-INFORMACYJNEGO zwana dalej Umową

UMOWA O KORZYSTANIE Z USŁUG SERWISU TRANSAKCYJNO-INFORMACYJNEGO zwana dalej Umową UMOWA O KORZYSTANIE Z USŁUG SERWISU TRANSAKCYJNO-INFORMACYJNEGO zwana dalej Umową zawarta pomiędzy: ProService Agentem Transferowym Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością (zwaną dalej ProService AT) z

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług za pośrednictwem telefonu i Internetu dla osób fizycznych Strona 1 z 7 Obowiązuje od 23.02.2015

Regulamin świadczenia usług za pośrednictwem telefonu i Internetu dla osób fizycznych Strona 1 z 7 Obowiązuje od 23.02.2015 Regulamin świadczenia usług za pośrednictwem telefonu i Internetu dla osób fizycznych Strona 1 z 7 Regulamin świadczenia usług za pośrednictwem telefonu i Internetu dla osób fizycznych Niniejszy Regulamin

Bardziej szczegółowo

Regulamin Świadczenia Usług za pośrednictwem telefonu i Internetu dla osób fizycznych

Regulamin Świadczenia Usług za pośrednictwem telefonu i Internetu dla osób fizycznych Regulamin Świadczenia Usług za pośrednictwem telefonu i Internetu dla osób fizycznych Poznań, dnia 8 marca 2010 r. Niniejszy Regulamin stanowiący integralną część umowy o świadczenie usług za pośrednictwem

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie z dnia 8 stycznia 2014 roku o zmianach Statutu Superfund Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Portfelowy

Ogłoszenie z dnia 8 stycznia 2014 roku o zmianach Statutu Superfund Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Portfelowy Ogłoszenie z dnia 8 stycznia 2014 roku o zmianach Statutu Superfund Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Portfelowy Superfund Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ( Towarzystwo ) działając

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N PROMOCJI DODATKOWE AKTYWA JUBILEUSZOWE POSTANOWIENIA OGÓLNE

R E G U L A M I N PROMOCJI DODATKOWE AKTYWA JUBILEUSZOWE POSTANOWIENIA OGÓLNE R E G U L A M I N PROMOCJI DODATKOWE AKTYWA JUBILEUSZOWE POSTANOWIENIA OGÓLNE Promocja została zorganizowana z okazji 20-lecia działalności Centralnego Domu Maklerskiego Pekao S.A. i dedykowana jest dla

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Zwrot 1% I. Organizator Promocji

Regulamin Promocji Zwrot 1% I. Organizator Promocji Regulamin Promocji Zwrot 1% I. Organizator Promocji 1. Promocja Zwrot 1%, zwana dalej Promocją organizowana jest przez BRE Bank SA z siedzibą w Warszawie przy ul. Senatorskiej 18, wpisany do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

ZASADY UCZESTNICTWA W PROGRAMIE OSZCZĘDNOŚCIOWYM NIŻSZA RATA ( Zasady Uczestnictwa ) oferowanym przez PKO Parasolowy fundusz inwestycyjny otwarty

ZASADY UCZESTNICTWA W PROGRAMIE OSZCZĘDNOŚCIOWYM NIŻSZA RATA ( Zasady Uczestnictwa ) oferowanym przez PKO Parasolowy fundusz inwestycyjny otwarty ZASADY UCZESTNICTWA W PROGRAMIE OSZCZĘDNOŚCIOWYM NIŻSZA RATA ( Zasady Uczestnictwa ) oferowanym przez PKO Parasolowy fundusz inwestycyjny otwarty 1 1. Ilekroć w Zasadach Uczestnictwa jest mowa o: Banku

Bardziej szczegółowo

Tabela Opłat Millennium TFI

Tabela Opłat Millennium TFI Tabela Opłat Millennium TFI Fundusze Millennium oferują jednostki uczestnictwa kategorii A, od których opłaty manipulacyjne pobierane są przy nabyciach oraz jednostki uczestnictwa kategorii B, od których

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE INWESTYCYJNE I INNE PRODUKTY TFI PZU SA

FUNDUSZE INWESTYCYJNE I INNE PRODUKTY TFI PZU SA FUNDUSZE INWESTYCYJNE I INNE PRODUKTY TFI PZU SA Informacje dotyczące Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych PZU SA oraz usług świadczonych przez Towarzystwo w zakresie pośrednictwa w przyjmowaniu i przekazywaniu

Bardziej szczegółowo

Zasady składania Zleceń za pośrednictwem Systemu IAT FI wersja 3.0 Strona 1 z 5

Zasady składania Zleceń za pośrednictwem Systemu IAT FI wersja 3.0 Strona 1 z 5 Zasady składania Zleceń za pośrednictwem Systemu IAT FI obowiązujące w funduszach inwestycyjnych zarządzanych przez PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ( Zasady ) 1 Definicje 1. Pojęcia niezdefiniowane

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROGRAMIE SYSTEMATYCZNEGO INWESTOWANIA PLAN INWESTYCYJNY NN XELION

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROGRAMIE SYSTEMATYCZNEGO INWESTOWANIA PLAN INWESTYCYJNY NN XELION REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROGRAMIE SYSTEMATYCZNEGO INWESTOWANIA PLAN INWESTYCYJNY NN XELION Postanowienia ogólne 1 1. Wyrażenia użyte w treści Regulaminu oznaczają: 1) Fundusz NN Parasol Fundusz Inwestycyjny

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROWADZENIA INDYWIDUALNYCH KONT EMERYTALNYCH W FUNDUSZACH INWESTYCYJNYCH ZARZĄDZANYCH PRZEZ MILLENNIUM TFI S.A.

REGULAMIN PROWADZENIA INDYWIDUALNYCH KONT EMERYTALNYCH W FUNDUSZACH INWESTYCYJNYCH ZARZĄDZANYCH PRZEZ MILLENNIUM TFI S.A. REGULAMIN PROWADZENIA INDYWIDUALNYCH KONT EMERYTALNYCH W FUNDUSZACH INWESTYCYJNYCH ZARZĄDZANYCH obowiązujący od dnia 1 kwietnia 2011 roku 1. P r z e d m i o t r e g u l a c j i 1. Regulamin prowadzenia

Bardziej szczegółowo

UMOWA O KORZYSTANIE Z USŁUG SERWISU TRANSAKCYJNO-INFORMACYJNEGO zwana dalej Umową

UMOWA O KORZYSTANIE Z USŁUG SERWISU TRANSAKCYJNO-INFORMACYJNEGO zwana dalej Umową UMOWA O KORZYSTANIE Z USŁUG SERWISU TRANSAKCYJNO-INFORMACYJNEGO zwana dalej Umową zawarta pomiędzy: ProService Agentem Transferowym Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością (zwaną dalej ProService AT) z

Bardziej szczegółowo

12) Usługa telefoniczna usługa umożliwiająca składanie zleceń za pomocą telefonu oraz IVR.

12) Usługa telefoniczna usługa umożliwiająca składanie zleceń za pomocą telefonu oraz IVR. Zasady składania Zleceń za pośrednictwem Systemu IAT FI obowiązujące w funduszach inwestycyjnych zarządzanych przez PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ( Zasady ) 1 Definicje 1. Pojęcia niezdefiniowane

Bardziej szczegółowo

UMOWA O KORZYSTANIE Z USŁUG SERWISU TRANSAKCYJNO-INFORMACYJNEGO zwana dalej Umową

UMOWA O KORZYSTANIE Z USŁUG SERWISU TRANSAKCYJNO-INFORMACYJNEGO zwana dalej Umową UMOWA O KORZYSTANIE Z USŁUG SERWISU TRANSAKCYJNO-INFORMACYJNEGO zwana dalej Umową zawarta pomiędzy: ProService Agentem Transferowym Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością (zwaną dalej ProService AT) z

Bardziej szczegółowo

Informacja o zmianach danych objętych prospektem informacyjnym dokonanych w dniu 15 czerwca 2015 roku

Informacja o zmianach danych objętych prospektem informacyjnym dokonanych w dniu 15 czerwca 2015 roku Informacja o zmianach danych objętych prospektem informacyjnym dokonanych w dniu 15 czerwca 2015 roku Działając na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 maja 2013 r. w sprawie prospektu

Bardziej szczegółowo

Regulamin. Rozdział 1. Postanowienia ogólne

Regulamin. Rozdział 1. Postanowienia ogólne Regulamin korzystania z dostępu do Rachunku Rejestrowego w zakresie obligacji skarbowych za pośrednictwem telefonu i Internetu Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1 Regulamin korzystania z dostępu do Rachunku

Bardziej szczegółowo

ZASADY UCZESTNICTWA W PROGRAMIE OSZCZĘDNOŚCIOWYM DLA DZIECI ( Zasady Uczestnictwa ) oferowanym przez PKO Parasolowy - fundusz inwestycyjny otwarty

ZASADY UCZESTNICTWA W PROGRAMIE OSZCZĘDNOŚCIOWYM DLA DZIECI ( Zasady Uczestnictwa ) oferowanym przez PKO Parasolowy - fundusz inwestycyjny otwarty ZASADY UCZESTNICTWA W PROGRAMIE OSZCZĘDNOŚCIOWYM DLA DZIECI ( Zasady Uczestnictwa ) oferowanym przez PKO Parasolowy - fundusz inwestycyjny otwarty 1 1. Ilekroć w Zasadach Uczestnictwa jest mowa o: Inwestorze

Bardziej szczegółowo

Regulamin usług bankowości internetowej e-bank dla Posiadaczy rachunków bankowych w Banku Spółdzielczym w Piasecznie

Regulamin usług bankowości internetowej e-bank dla Posiadaczy rachunków bankowych w Banku Spółdzielczym w Piasecznie Regulamin usług bankowości internetowej e-bank dla Posiadaczy rachunków bankowych w Banku Spółdzielczym w Piasecznie Piaseczno, marzec 2005 r. Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy regulamin określa: a)

Bardziej szczegółowo

Informacja o zmianach danych objętych prospektem informacyjnym dokonanych w dniu 19 kwietnia 2013 roku

Informacja o zmianach danych objętych prospektem informacyjnym dokonanych w dniu 19 kwietnia 2013 roku Informacja o zmianach danych objętych prospektem informacyjnym dokonanych w dniu 19 kwietnia 2013 roku Działając na podstawie 28 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 stycznia 2009 r. w sprawie prospektu

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji 90 dni z oprocentowaniem nominalnym 0% i bez prowizji, z ubezpieczeniem spłaty kredytu odnawialnego II

Regulamin Promocji 90 dni z oprocentowaniem nominalnym 0% i bez prowizji, z ubezpieczeniem spłaty kredytu odnawialnego II Regulamin Promocji 90 dni z oprocentowaniem nominalnym 0% i bez prowizji, z ubezpieczeniem spłaty kredytu odnawialnego II Obowiązuje od 17.12.2014 r. do 27.01.2015 r. 1. Organizator Promocji 1. Promocja

Bardziej szczegółowo

ZASADY UCZESTNICTWA W PROGRAMIE OSZCZĘDNOŚCIOWYM NIŻSZA RATA ( Zasady Uczestnictwa lub Zasady )

ZASADY UCZESTNICTWA W PROGRAMIE OSZCZĘDNOŚCIOWYM NIŻSZA RATA ( Zasady Uczestnictwa lub Zasady ) ZASADY UCZESTNICTWA W PROGRAMIE OSZCZĘDNOŚCIOWYM NIŻSZA RATA ( Zasady Uczestnictwa lub Zasady ) oferowanym przez PKO Parasolowy fundusz inwestycyjny otwarty 1. 1. Użyte w Zasadach Uczestnictwa określenia

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Kredyt odnawialny - 90 dni z oprocentowaniem nominalnym 0% i bez prowizji, z Ubezpieczeniem spłaty kredytu odnawialnego

Regulamin Promocji Kredyt odnawialny - 90 dni z oprocentowaniem nominalnym 0% i bez prowizji, z Ubezpieczeniem spłaty kredytu odnawialnego Regulamin Promocji Kredyt odnawialny - 90 dni z oprocentowaniem nominalnym 0% i bez prowizji, z Ubezpieczeniem spłaty kredytu odnawialnego Obowiązuje od 08.09.2015 r. do 02.11.2015 r. 1. Organizator Promocji

Bardziej szczegółowo

ZASADY WYSPECJALIZOWANEGO PROGRAMU INWESTYCYJNEGO LOKATA TERMINOWA 3-MIESIĘCZNA Z 50% ALOKACJĄ W PROGRAM INWESTYCYJNY PKO AKCJOMAT

ZASADY WYSPECJALIZOWANEGO PROGRAMU INWESTYCYJNEGO LOKATA TERMINOWA 3-MIESIĘCZNA Z 50% ALOKACJĄ W PROGRAM INWESTYCYJNY PKO AKCJOMAT ZASADY WYSPECJALIZOWANEGO PROGRAMU INWESTYCYJNEGO LOKATA TERMINOWA 3-MIESIĘCZNA Z 50% ALOKACJĄ W PROGRAM INWESTYCYJNY PKO AKCJOMAT DEFINICJE 1. 1. Niniejszy dokument określa zasady uczestnictwa w Wyspecjalizowanym

Bardziej szczegółowo

B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y W L I M A N O W E J

B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y W L I M A N O W E J Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 3/10/2004 Zarządu BS w Limanowej z dnia 19.10.2004r. I zm. 9/05/2007 z 31.05.2007 II zm. 5/07/2007 z 12.07.2007r. III zm.6/06/2008 z 12.06.2008r B A N K S P Ó Ł D Z I E L C

Bardziej szczegółowo

Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS

Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 1 umowa o prowadzenie bankowych rachunków dla osób fizycznych dalej jako Umowa 2 potwierdzenie zawarcia Umowy o prowadzenie bankowych rachunków dla osób fizycznych 3

Bardziej szczegółowo

Obowiązuje od dnia r. ZASADY OGÓLNE OBSŁUGI INWESTORA I UCZESTNIKA FUNDUSZY PKO KORZYSTAJĄCYCH Z SERWISU INTERNETOWEGO ipko

Obowiązuje od dnia r. ZASADY OGÓLNE OBSŁUGI INWESTORA I UCZESTNIKA FUNDUSZY PKO KORZYSTAJĄCYCH Z SERWISU INTERNETOWEGO ipko Obowiązuje od dnia 04.12.2016 r. ZASADY OGÓLNE OBSŁUGI INWESTORA I UCZESTNIKA FUNDUSZY PKO KORZYSTAJĄCYCH Z SERWISU INTERNETOWEGO ipko 1 Słowniczek Depozytariusz Bank Handlowy w Warszawie S.A. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN POŻYCZKI GOTÓWKOWEJ KASOMAT.PL Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU

REGULAMIN POŻYCZKI GOTÓWKOWEJ KASOMAT.PL Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU REGULAMIN POŻYCZKI GOTÓWKOWEJ KASOMAT.PL Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU Niniejszy Regulamin Pożyczki Gotówkowej Kasomat.PL S.A. we Wrocławiu określa warunki i zasady udzielania pożyczek gotówkowych osobom fizycznym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU POD NAZWĄ. Wakacyjne inwestycje z TFI Allianz

REGULAMIN KONKURSU POD NAZWĄ. Wakacyjne inwestycje z TFI Allianz REGULAMIN KONKURSU POD NAZWĄ Wakacyjne inwestycje z TFI Allianz I. Organizator Konkursu 1. Konkurs Wakacyjne inwestycje z TFI Allianz, zwany dalej Konkursem, organizowany jest przez Towarzystwo Funduszy

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji 100 zł za regularne inwestowanie" stan na dzień 18.04.2016 wersja 2

Regulamin promocji 100 zł za regularne inwestowanie stan na dzień 18.04.2016 wersja 2 ING Bank Śląski S.A. ul. Sokolska 34, 40-086 Katowice www.ingbank.pl Regulamin promocji 100 zł za regularne inwestowanie" stan na dzień 18.04.2016 wersja 2 Spis treści Spis treści... 1 Rozdział 1 - Organizator...

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI PRAWIE BEZ PROWIZJI ZA GDM.

REGULAMIN PROMOCJI PRAWIE BEZ PROWIZJI ZA GDM. REGULAMIN PROMOCJI PRAWIE BEZ PROWIZJI ZA GDM. 1. ORGANIZATOR PROMOCJI 1. Organizatorem promocji Prawie bez prowizji za GDM (zwanej dalej: Promocją ), o której mowa w niniejszym regulaminie (zwanym dalej:

Bardziej szczegółowo

PEŁNOMOCNICTWO DLA DM

PEŁNOMOCNICTWO DLA DM Załącznik do Umowy o świadczenie usług maklerskich w zakresie tytułów uczestnictwa w instytucjach Nr rachunku: Imię i nazwisko: Nr dokumentu tożsamości: PESEL: dnia r. PEŁNOMOCNICTWO DLA DM Ja, będąc mocodawcą

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Wakacje kredytowe 2x0% z Ubezpieczeniem Spłaty Kredytu Odnawialnego II. Obowiązuje od 03.07.2014 r. do 15.07.2014 r.

Regulamin promocji Wakacje kredytowe 2x0% z Ubezpieczeniem Spłaty Kredytu Odnawialnego II. Obowiązuje od 03.07.2014 r. do 15.07.2014 r. Regulamin promocji Wakacje kredytowe 2x0% z Ubezpieczeniem Spłaty Kredytu Odnawialnego II Obowiązuje od 03.07.2014 r. do 15.07.2014 r. I. Organizator Promocji 1. Promocja Wakacje kredytowe 2x0% z Ubezpieczeniem

Bardziej szczegółowo

Regulamin wymiany walutowej Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. ( Regulamin wymiany)

Regulamin wymiany walutowej Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. ( Regulamin wymiany) Regulamin wymiany walutowej Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. ( Regulamin wymiany) 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin wymiany walutowej Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska

Bardziej szczegółowo

Umowa. o świadczenie usług maklerskich. (zwana dalej Umową)

Umowa. o świadczenie usług maklerskich. (zwana dalej Umową) Umowa o świadczenie usług maklerskich (zwana dalej Umową) zawarta w dniu... r. pomiędzy: Raiffeisen Bank Polska Spółka Akcyjna Domem Maklerskim z siedzibą w Warszawie, przy ul. Pięknej 20, 00-549, wpisaną

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Prowizja 0% za udzielenie kredytu samochodowego online

Regulamin Promocji Prowizja 0% za udzielenie kredytu samochodowego online Regulamin Promocji Prowizja 0% za udzielenie kredytu samochodowego online Regulamin Promocji Prowizja 0% za udzielenie kredytu samochodowego online I. Organizator Promocji 1. Promocja Prowizja 0% za udzielenie

Bardziej szczegółowo

Wykaz zmian wprowadzonych do prospektu informacyjnego: KBC Parasol Biznes Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty w dniu 28 maja 2015 r.

Wykaz zmian wprowadzonych do prospektu informacyjnego: KBC Parasol Biznes Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty w dniu 28 maja 2015 r. Wykaz zmian wprowadzonych do prospektu informacyjnego: KBC Parasol Biznes Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty w dniu 28 maja 2015 r. 1. Na stronie tytułowej dodaje się informacje o dacie ostatniej

Bardziej szczegółowo

I. Organizator Promocji

I. Organizator Promocji Regulamin Promocji Obniżka oprocentowania do 8,99% z Ubezpieczeniem Spłaty Kredytu Odnawialnego III Regulamin Promocji Obniżka oprocentowania do 8,99% z Ubezpieczeniem Spłaty Kredytu Odnawialnego III I.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI Bądź aktywny i poleć konto znajomemu (II edycja) 1 Wprowadzenie

REGULAMIN PROMOCJI Bądź aktywny i poleć konto znajomemu (II edycja) 1 Wprowadzenie REGULAMIN PROMOCJI Bądź aktywny i poleć konto znajomemu (II edycja) 1 Wprowadzenie 1. Niniejszy regulamin ( Regulamin ) określa warunki II edycji Promocji pod nazwą Bądź aktywny i poleć konto znajomemu

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zmianie statutu Legg Mason Senior Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty

Ogłoszenie o zmianie statutu Legg Mason Senior Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Legg Mason Tel. +48 (22) 337 66 00 Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. Faks +48 (22) 337 66 99 pl. Piłsudskiego 2, 00-073 Warszawa www.leggmason.pl Ogłoszenie o zmianie statutu Legg Mason Senior Specjalistyczny

Bardziej szczegółowo

... (imię i nazwisko upowaŝnionej osoby /stanowisko) numer rachunku papierów wartościowych i numer rachunku pienięŝnego:

... (imię i nazwisko upowaŝnionej osoby /stanowisko) numer rachunku papierów wartościowych i numer rachunku pienięŝnego: Aneks do Umowy świadczenia usług brokerskich w zakresie wykonywania wszelkich czynności faktycznych i prawnych koniecznych do zaciągania kredytów bankowych na zakup papierów wartościowych w dniu. pomiędzy

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Bezpłatna Weryfikacja tożsamości

Regulamin Promocji Bezpłatna Weryfikacja tożsamości Regulamin Promocji Bezpłatna Weryfikacja tożsamości 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin Promocji Bezpłatna Weryfikacja tożsamości (zwany dalej Regulaminem ) określa zasady uczestnictwa w Promocji

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI DODATKOWE AKTYWA JUBILEUSZOWE POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN PROMOCJI DODATKOWE AKTYWA JUBILEUSZOWE POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN PROMOCJI DODATKOWE AKTYWA JUBILEUSZOWE POSTANOWIENIA OGÓLNE Promocja została zorganizowana z okazji 20-lecia działalności Centralnego Domu Maklerskiego Pekao SA z siedzibą w Warszawie i dedykowana

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji 0% prowizji za udzielenie kredytu odnawialnego. Obowiązuje od 16.10.2014 r. do 17.11.2014 r.

Regulamin promocji 0% prowizji za udzielenie kredytu odnawialnego. Obowiązuje od 16.10.2014 r. do 17.11.2014 r. Regulamin promocji 0% prowizji za udzielenie kredytu odnawialnego Obowiązuje od 16.10.2014 r. do 17.11.2014 r. 1. Organizator Promocji 1. Promocja 0% prowizji za udzielenie kredytu odnawialnego, zwana

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa w Programie Inwestycyjnym Moja Przyszłość

Regulamin uczestnictwa w Programie Inwestycyjnym Moja Przyszłość Regulamin uczestnictwa w Programie Inwestycyjnym Moja Przyszłość 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin określa zasady uczestnictwa w Programie Inwestycyjnym Moja Przyszłość (Program) i jest integralną częścią

Bardziej szczegółowo

1. Informacje ogólne

1. Informacje ogólne Regulamin Serwisu (obowiązujący z dniem 7 luty 2010) 1. Informacje ogólne Homepay jest serwisem obsługującym płatności internetowe prowadzonym przez firmę PeSoft Paweł Wachnik zwaną dalej PeSoft z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Regulamin. 6. Regulamin Akcji jest dostępny na stronie Serwisu, w siedzibie Organizatora oraz na stronie Serwisu Gruper.pl.

Regulamin. 6. Regulamin Akcji jest dostępny na stronie Serwisu, w siedzibie Organizatora oraz na stronie Serwisu Gruper.pl. Regulamin Akcji promocyjnej Konto 360 o z premią w serwisie Gruper.pl 1. Postanowienia ogólne Regulamin 1. Organizatorem Akcji promocyjnej Konto 360 o z premią zwanej dalej Akcją oraz fundatorem premii

Bardziej szczegółowo

Regulamin Akcji promocyjnej Konto 360 o z premią Regulamin UWAGA!!! AKCJA ZOSTAJE PRZEDŁUŻONA DO 24.04.2015 pozostałe warunki promocji bez zmian

Regulamin Akcji promocyjnej Konto 360 o z premią Regulamin UWAGA!!! AKCJA ZOSTAJE PRZEDŁUŻONA DO 24.04.2015 pozostałe warunki promocji bez zmian 1. Postanowienia ogólne. Regulamin Akcji promocyjnej Konto 360 o z premią Regulamin UWAGA!!! AKCJA ZOSTAJE PRZEDŁUŻONA DO 24.04.2015 pozostałe warunki promocji bez zmian 1. Organizatorem akcji promocyjnej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI Spotify w prezencie na rok

REGULAMIN PROMOCJI Spotify w prezencie na rok REGULAMIN PROMOCJI Spotify w prezencie na rok 1. Organizator Promocji 1. Promocja Spotify w prezencie na rok, organizowana jest przez BRE Bank SA (mbank) z siedzibą w Warszawie przy ul. Senatorskiej 18,

Bardziej szczegółowo

Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS

Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 1 umowa o prowadzenie bankowych rachunków dla osób fizycznych dalej jako Umowa 2 potwierdzenie zawarcia Umowy o prowadzenie bankowych rachunków dla osób fizycznych 3

Bardziej szczegółowo

Umowa o świadczenie usług maklerskich

Umowa o świadczenie usług maklerskich Umowa o świadczenie usług maklerskich NUMER RACHUNKU zawarta w w dniu pomiędzy: 1. Nazwisko 2. Imiona 3. Adres zamieszkania, 5. Rodzaj, seria i nr dokumentu tożsamości Dowód osobisty a DB Securities Spółka

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O ZMIANĘ KATEGORII KLIENTA składającego zlecenie nabycia jednostek uczestnictwa

WNIOSEK O ZMIANĘ KATEGORII KLIENTA składającego zlecenie nabycia jednostek uczestnictwa WNIOSEK O ZMIANĘ KATEGORII KLIENTA składającego zlecenie nabycia jednostek uczestnictwa...... Imię i Nazwisko/Nazwa Klienta PESEL/REGON Korzystając z praw przysługujących klientowi na mocy 37 ust. 1 lub

Bardziej szczegółowo

uruchomienia kredytu odnawialnego), prowizja za udzielenie kredytu 0% od kwoty kredytu, rzeczywista roczna stopa

uruchomienia kredytu odnawialnego), prowizja za udzielenie kredytu 0% od kwoty kredytu, rzeczywista roczna stopa Regulamin promocji obniżka oprocentowania do 8,99% z ubezpieczeniem spłaty kredytu odnawialnego 2014r. II Obowiązuje od 16.04.2014r. do 03.06.2014r. I. Organizator Promocji 1. Promocja Obniżka oprocentowania

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji mokazja za zakupy w sklepach Carrefour

Regulamin Promocji mokazja za zakupy w sklepach Carrefour Regulamin Promocji mokazja za zakupy w sklepach Carrefour Regulamin Promocji mokazja za zakupy w sklepach Carrefour I Organizator Promocji 1. Promocja mokazja za zakupy w sklepach Carrefour, zwana dalej

Bardziej szczegółowo

1 Przedmiot Regulaminu. 2 Definicje

1 Przedmiot Regulaminu. 2 Definicje REGULAMIN SKŁADANIA ZLECEŃ I DYSPOZYCJI DOTYCZĄCYCH JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZY ZARZĄDZANYCH PRZEZ AMPLICO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. ZA POŚREDNICTWEM TELEFONU W TYM SYSTEMU IVR 1 Przedmiot

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków oszczędnościowych Efekt w złotych dla osób fizycznych

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków oszczędnościowych Efekt w złotych dla osób fizycznych Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków oszczędnościowych Efekt w złotych dla osób fizycznych Niechobrz, dnia 22 października 2007r. (miejscowość, rok) SPIS TREŚCI: Rozdział 1. Postanowienia ogólne...

Bardziej szczegółowo

1 Definicje. 2 Zasady ogólne

1 Definicje. 2 Zasady ogólne ZASADY SKŁADANIA ZLECEŃ ZA POŚREDNICTWEM SYSTEMU IATFI OBOWIĄZUJĄCE W FUNDUSZACH INWESTYCYJNYCH ZARZĄDZANYCH PRZEZ PKO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH ( ZASADY ) 1 Definicje 1. Pojęcia niezdefiniowane

Bardziej szczegółowo

dane wymagane wyłącznie dla osób nie mających miejsca zamieszkania na terytorium Polski

dane wymagane wyłącznie dla osób nie mających miejsca zamieszkania na terytorium Polski Umowa o świadczenie usług przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych przez Biuro Maklerskie Banku BGŻ BNP Paribas S.A. dla klientów bankowości prywatnej zwana dalej

Bardziej szczegółowo

zwana dalej Umową o zarządzanie, zawarta w dniu r. w Warszawie

zwana dalej Umową o zarządzanie, zawarta w dniu r. w Warszawie Umowa o świadczenie usługi zarządzania portfelem, w skład którego wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych przez PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. zwana dalej Umową o zarządzanie,

Bardziej szczegółowo

UMOWA PRZYJMOWANIA I PRZEKAZYWANIA ZLECEŃ NABYCIA LUB ZBYCIA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH

UMOWA PRZYJMOWANIA I PRZEKAZYWANIA ZLECEŃ NABYCIA LUB ZBYCIA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH UMOWA PRZYJMOWANIA I PRZEKAZYWANIA ZLECEŃ NABYCIA LUB ZBYCIA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH zwana dalej Umową zawarta w Warszawie w dniu, pomiędzy: Domem Maklerskim W Investments Spółką Akcyjną z siedzibą przy

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji 50% prowizji za udzielenie Kredytu Odnawialnego. Obowiązuje od 21.05.2015 r. do 30.06.2015 r.

Regulamin Promocji 50% prowizji za udzielenie Kredytu Odnawialnego. Obowiązuje od 21.05.2015 r. do 30.06.2015 r. Regulamin Promocji 50% prowizji za udzielenie Kredytu Odnawialnego Obowiązuje od 21.05.2015 r. do 30.06.2015 r. 1. Organizator Promocji 1. Promocja 50% prowizji za udzielenie Kredytu Odnawialnego, zwana

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY ŚWIADCZENIA USŁUG POŚREDNICTWA W ZBYWANIU I ODKUPYWANIU JEDNOSTEK UCZESTNICTWA PRZEZ UNION INVESTMENT TOWARZYSTWO FUNDUSZY

PROSPEKT INFORMACYJNY ŚWIADCZENIA USŁUG POŚREDNICTWA W ZBYWANIU I ODKUPYWANIU JEDNOSTEK UCZESTNICTWA PRZEZ UNION INVESTMENT TOWARZYSTWO FUNDUSZY PROSPEKT INFORMACYJNY ŚWIADCZENIA USŁUG POŚREDNICTWA W ZBYWANIU I ODKUPYWANIU JEDNOSTEK UCZESTNICTWA PRZEZ UNION INVESTMENT TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. Niniejszy dokument zawiera informacje

Bardziej szczegółowo

Umowa o prowadzenie indywidualnego konta emerytalnego przez Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. (Umowa IKE)

Umowa o prowadzenie indywidualnego konta emerytalnego przez Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. (Umowa IKE) przez Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. (Umowa IKE) W dniu pomiędzy: Domem Maklerskim Banku Ochrony Środowiska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie 00-517, przy ul. Marszałkowskiej 78/80, zarejestrowaną

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Kieruj się na oszczędzanie. 1. Organizator Promocji

Regulamin Promocji Kieruj się na oszczędzanie. 1. Organizator Promocji Regulamin Promocji Kieruj się na oszczędzanie 1. Organizator Promocji Organizatorem Promocji Kieruj się na oszczędzanie jest Toyota Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Postępu 18B, 02-676 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

UMOWA O UDOSTĘPNIENIE KANAŁÓW ELEKTRONICZNYCH BANKU BPH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

UMOWA O UDOSTĘPNIENIE KANAŁÓW ELEKTRONICZNYCH BANKU BPH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH UMOWA O UDOSTĘPNIENIE KANAŁÓW ELEKTRONICZNYCH BANKU BPH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Niniejsza umowa (dalej: Umowa) została zawarta w... dnia. pomiędzy Bankiem BPH Spółka Akcyjna Al. Pokoju 1, 31-548 Kraków

Bardziej szczegółowo

BRE Bank SA BRE Bank SA z siedzibą w Warszawie, ul. Senatorska 18, Warszawa, wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pr

BRE Bank SA BRE Bank SA z siedzibą w Warszawie, ul. Senatorska 18, Warszawa, wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pr REGULAMIN ŚWIADCZENIA PRZEZ MBANK USŁUGI PRZYJMOWANIA I PRZEKAZYWANIA ZLECEŃ NABYCIA LUB ODKUPIENIA JEDNOSTEK UCZESTNICTWA W FUNDUSZACH INWESTYCYJNYCH Obowiązuje od 17.06.2010 1 Postanowienia ogólne 1.

Bardziej szczegółowo

TFI Allianz Polska. Fundusze inwestycyjne on-line

TFI Allianz Polska. Fundusze inwestycyjne on-line TFI Allianz Polska Fundusze inwestycyjne on-line Czym jest fundusz inwestycyjny? Fundusz inwestycyjny to forma wspólnego inwestowania środków pieniężnych powierzonych przez uczestników funduszu. Funduszem

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Promocja 300 zł z mbiznes kontem

Regulamin Promocji Promocja 300 zł z mbiznes kontem Regulamin Promocji Promocja 300 zł z mbiznes kontem I. Organizator Promocji 1. Promocja Promocja 300 zł z mbiznes kontem, zwana dalej Promocją organizowana jest przez BRE Bank SA (mbank) z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Umowa ramowa o korzystanie z systemu bankowości internetowej ... WZÓR

Umowa ramowa o korzystanie z systemu bankowości internetowej ... WZÓR Umowa ramowa o korzystanie z systemu bankowości internetowej Dnia 12.08.2015 Umowę zawierają: ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach, przy ul. Sokolskiej 34, 40-086 Katowice, wpisany do Rejestru

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA DLA KLIENTÓW KORZYSTAJĄCYCH Z USŁUG ZARZĄDZANIA PORTFELAMI INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH W BPS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A.

KARTA INFORMACYJNA DLA KLIENTÓW KORZYSTAJĄCYCH Z USŁUG ZARZĄDZANIA PORTFELAMI INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH W BPS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. KARTA INFORMACYJNA DLA KLIENTÓW KORZYSTAJĄCYCH Z USŁUG ZARZĄDZANIA PORTFELAMI INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH W BPS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. (dalej: Towarzystwo ) 1. Firma Towarzystwa: BPS Towarzystwo

Bardziej szczegółowo

Zdalny dostęp. do Funduszy Arka. przewodnik po zmianach. www.arka.pl 061 885 19 19

Zdalny dostęp. do Funduszy Arka. przewodnik po zmianach. www.arka.pl 061 885 19 19 Zdalny dostęp do Funduszy Arka www.arka.pl 061 885 19 19 przewodnik po zmianach Spis treści Zlecenia, jakie możesz składać przez Internet lub telefon............................................ 3 Twój

Bardziej szczegółowo

MS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A.

MS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. MS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. Regulamin rozpatrywania reklamacji przez MS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. 1 Definicje Pojęcia użyte w niniejszym Regulaminie mają następujące znaczenie:

Bardziej szczegółowo

Tabela funkcjonalności kanałów dostępu Fundusze Inwestycyjne

Tabela funkcjonalności kanałów dostępu Fundusze Inwestycyjne Tabela funkcjonalności kanałów dostępu Fundusze Inwestycyjne Zakres obsługi: I. ODDZIAŁ Fundusze Inwestycyjne TFI Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Allianz S.A. Aviva Investors Poland Towarzystwo Funduszy

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania terminowej Lokaty BIZ PRO w PLN i Rachunku oszczędnościowego BIZ poprzez serwis internetowy www

Regulamin otwierania terminowej Lokaty BIZ PRO w PLN i Rachunku oszczędnościowego BIZ poprzez serwis internetowy www Regulamin otwierania terminowej Lokaty BIZ PRO w PLN i Rachunku oszczędnościowego BIZ poprzez serwis internetowy www 1 1. Niniejszy Regulamin, zwany dalej Regulaminem, określa warunki otwierania rachunku

Bardziej szczegółowo

B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y W G R Y B O W I E REGULAMIN

B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y W G R Y B O W I E REGULAMIN B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y W G R Y B O W I E REGULAMIN świadczenia usług bankowości internetowej za pośrednictwem systemu ebanknet przez Bank Spółdzielczy w Grybowie Grybów 2007 SPIS TREŚCI Rozdział

Bardziej szczegółowo

łącznie w terminie od 2 stycznia do 31 marca 2012 r. zarejestruje u doradcy Bankowego ankietę potrzeb

łącznie w terminie od 2 stycznia do 31 marca 2012 r. zarejestruje u doradcy Bankowego ankietę potrzeb REGULAMIN PROMOCJI UBEZPIECZEŃ UBEZPIECZNIE Z BONUSEM. 1. ORGANIZATORZY PROMOCJI Organizatorami promocji ubezpieczeń Ubezpieczenie z bonusem ( Promocja ) stanowiącej sprzedaŝ premiową z nagrodami, o której

Bardziej szczegółowo

UMOWA ŚWIADCZENIA PRZEZ NOBLE SECURITIES S.A. USŁUG NA RYNKACH TOWAROWEJ GIEŁDY ENERGII S.A. NR. zawarta w dniu w pomiędzy:

UMOWA ŚWIADCZENIA PRZEZ NOBLE SECURITIES S.A. USŁUG NA RYNKACH TOWAROWEJ GIEŁDY ENERGII S.A. NR. zawarta w dniu w pomiędzy: UMOWA ŚWIADCZENIA PRZEZ NOBLE SECURITIES S.A. USŁUG NA RYNKACH TOWAROWEJ GIEŁDY ENERGII S.A. NR zawarta w dniu w pomiędzy: Noble Securities S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Przyokopowa 33, 01-208 Warszawa,

Bardziej szczegółowo