Szacuje si, e globalne wydatki na implementacj

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Szacuje si, e globalne wydatki na implementacj"

Transkrypt

1 CRM w logistyce dystrybucji Pawe Zajàc SYSTEMY INFORMATYCZNE W poszukiwaniu KORZYSTNYCH rozwiàzaƒ Szacuje si, e globalne wydatki na implementacj CRM si gnà ok. 20 miliardów dolarów do 2005 r. Wed ug wielu ekspertów dostawcy CRM skierujà si w stron rozwiàzaƒ specjalistycznych, adresowanych do poszczególnych bran (tzw. systemów wertykalnych) lub majàcych rozwiàzaç konkretny problem. W przysz oêci wymusi to powszechnà obni k cen aplikacji. Takie dzia ania spowodowane sà licznymi pora kami wdro eƒ uniwersalnych systemów CRM. Prekursorami wêród u ytkowników tego typu rozwiàzaƒ w Polsce sà niewàtpliwie banki, które Z punktu widzenia dostawców oprogramowania CRM, rynek w Polsce nie rozwija si tak szybko jak wczeêniej prognozowano. Jest to po cz Êci zwiàzane z ogólnà sytuacjà makroekonomicznà kraju, która nie sprzyja d ugofalowym i bardzo kosztownym finansowo inwestycjom, jakimi niewàtpliwie sà wdro enia systemów CRM. Ze wzgl du na brak jednoznacznej definicji funkcjonalnoêci sytemu CRM, liczba tego typu aplikacji wdro onych w Polsce jest trudna do oszacowania. 74 EUROLOGISTICS z racji rozwoju us ug Êwiadczonych drogà elektronicznà sà szczególnie zainteresowane pozyskiwaniem i wykorzystywaniem w ten sposób informacji o swoich klientach. Wiele jednak wskazuje na to, e polskie firmy po fazie rozpoznawania, czym jest CRM i jakie korzyêci mo e przynieêç jego wdro enie, sà zainteresowane konkretnymi produktami oferowanymi na polskim rynku CRM. Systemy CRM oferowane na polskim rynku mo na podzieliç na dwie kategorie: Systemy o pe nej funkcjonalnoêci CRM cz sto nazywane du y CRM, bàdê systemy z górnej pó ki oraz Aplikacje oferujàce tylko ograniczonà funkcjonalnoêç CRM, czasami tylko cz Êciowo spe niajàce pewne funkcjonalnoêci przypisane CRM tzw. ma y CRM bàdê system z dolnej pó ki. Znaczna ich cz Êç to systemy posiadajàce tylko wycinek funkcjonalnoêci przypisywanych systemom CRM. Cz Êç aplikacji jest w aênie wdra ana i trudno powiedzieç, czy zakoƒczà si one sukcesem. Przeglàd systemów oferowanych na polskim rynku CRM zosta przedstawiony poni ej, ale tylko w zakresie systemów o ograniczonej funkcjonalnoêci. Filozofia wed ug CRM Rosnàce mo liwoêci produkcyjne w po àczeniu z rozwojem technologii informatycznych doprowadzi y do globalnej przewagi poda y towarów i us ug nad popytem. Na skutek tego dla wi kszoêci organizacji najwi kszym skarbem sta si dyktujàcy warunki klient, a przede wszystkim jego satysfakcja ajàca z produktów i Êwiadczonych przez firm us ug. Ka dy klient czuje si kimê wyjàtkowym dla firmy, kiedy zna ona jego osobiste upodobania i trafnie je zaspokaja, dlatego CRM zajà miejsce or a w walce o wzgl dy nabywców, dajàc dzia ajàcym wed ug jego filozofii firmom szanse na wzrost i utrzymanie przewagi konkurencyjnej. Zarzàdzanie firmà w oparciu o CRM zak ada traktowanie wi zi, którà firma nawiàza a z klientem jako jednego z jej aktywów. Potencja le àcy w posiadanych relacjach z klientami w d u szej perspektywie prze o y si na konkretne i, takie jak dochody i wartoêç firmy. Przejawami stosowania fi-

2 lozofii CRM jest propagowanie ÊwiadomoÊci, i ka dy cz onek organizacji ma wa ny wp yw na jej relacje z klientami. Niezb dne jest ciàg e dzielenie si informacjà na temat klientów i ich potrzeb. Celem ka dego pracownika powinno byç aktywne poszukiwanie metod polepszenia relacji z klientami. Ponadto CRM oznacza odejêcie od tradycyjnego rozumienia produktów, us ug i relacji z klientem. Koncepcja CRM postrzega sprzeda produktu jako proces. Produkt wià e si Prowadzenie dzia alnoêci gospodarczej polega nie na sprzedawaniu produktów, lecz na wykorzystaniu kwalifikacji firmy do budowania zwiàzku z klientem. z wymianà wartoêci pomi dzy klientem i firmà i jest jedynie postacià kwalifikacji firmy, bowiem: Zgodnie z tymi s owami, produktem jest sam zwiàzek z klientem. Dzi ki w aêciwemu zarzàdzaniu zwiàzkiem dochodzi do kreowania wartoêci po obu stronach, poniewa firma zdobywa kwalifikacje równie od klienta. Zauwa alny jest zanik ró nicy pomi dzy towarami i us ugami. Firmy, które sprzedajà towary, starajà si uzupe niç swojà ofert o us ugi w celu osiàgni cia pe niejszej integracji dzia aƒ z procesem kreowania wartoêci. Ponadto firma powinna byç odpowiedzialna za zwiàzek z klientem. Na niej bowiem spoczywa Obs ugiwane procesy biznesowe powinny byç wi c zorganizowane wokó klienta, nie zaê wokó produktu, technologii czy poszczególnych dzia ów firmy. obowiàzek sta ego udoskonalania kontaktów i szukania nowych mo liwoêci kreowania wartoêci zwiàzku. W myêl Zasady Pareto (80:20), ma a cz Êç klientów przynosi wi kszoêç zysków firmy. CRM ma na celu identyfikacj tego segmentu odbiorców, a nast pnie zarzàdzanie nim. Nale y jednak pami taç, e za o eniem filozofii CRM nie jest zadowolenie wszystkich klientów. Najlepszym rozwiàzaniem w odniesieniu do tych, którzy nie generujà zysku i nie rokujà perspektyw na przysz oêç, mo e byç rezygnacja ze wspó pracy. Powinno si optymalizowaç podejêcie wzgl dem ka dego wyodr bnionego segmentu rynkowego. Mobilne obszary dzia ania Mo na wyró niç kilka obszarów zastosowania systemów CRM w przedsi biorstwie w zale noêci od potrzeb i specyfiki: marketing, sprzeda, obs uga kontaktów z klientami i serwis. W obszarze marketingu systemy dajà mo liwoêç planowania, realizowania oraz badania skutecznoêci i kontroli kosztów kampanii i akcji marketingowych. Pozwalajà na szybki dost p do informacji o produkcjach i us ugach oraz usystematyzowanej bazy wiedzy o klientach. Te dzia ania majà na celu maksymalnà personalizacj klienta i optymalne dostosowanie wszelkich relacji z nim do jego osobistych upodobaƒ, tak aby osiàgnàç maksymalny efekt marketingowy, przek adajàcy si na zwi kszenie zysku w d u szym okresie. Aplikacja CRM daje te mo liwoêç automatyzacji pracy handlowców. W tym obszarze du e pole do popisu ma zastosowanie nowych technologii, szczególnie w procesie zdalnego przekazywania informacji z centrali do punktów terenowych. W obszarze szeroko poj tej obs ugi klienta systemy CRM umo liwiajà firmie integracj ró nych kana ów kontaktów z klientami poczàwszy od kontaktu bezpoêredniego, poprzez telefon, fax, , stron WWW, komunikaty SMS czy bardzo ostatnio rosnàcy na popularnoêci protokó WAP. Ma to na celu automatyzacj procedur obs ugi klienta i zbudowanie z nim Poddajàc ocenie (Tab. 1) systemy przeznaczone dla ma ych i Êrednich przedsi biorstw (MSP), wzi to pod uwag poni sze kryteria: 1. Zakres funkcjonalnoêci eby odpowiedzieç na pytanie o po àdanà funkcjonalnoêç systemu, trzeba zdobyç sporà wiedz na temat mo liwoêci funkcjonalnych i sposobów wykorzystania aplikacji klasy CRM w ogóle. Powinna powstaç lista wymagaƒ wobec cech systemu i zastosowanych w nim rozwiàzaƒ technologicznych. Istnieje ryzyko, e przygotowana lista potrzeb przedsi biorstwa b dzie tak d uga, e system, który by je spe ni, w aden sposób nie zmieêci by si w dost pnym bud ecie. Dlatego niezb dne jest ustalenie priorytetów potrzeb przez zespó wdro eniowy, który powinien tak e wydzieliç te obszary zastosowania aplikacji, które zagwarantujà najszybszy zwrot z inwestycji. W praktyce okazuje si, e dla wielu firm zakup pe nej funkcjonalnoêci CRM, a wi c obejmujàcej handel, marketing, serwis i Call Center, nie jest op acalny. Cz sto wdro enie dwóch prostych modu ów mo e przynieêç najwi kszy i najszybszy zwrot z inwestycji. Niektóre dost pne na rynku aplikacje CRM posiadajà wersje dedykowane konkretnym bran om na przyk ad bran y samochodowej czy FMCG. Takie wersje zapewniajà dodatkowà funkcjonalnoêç stworzonà z myêlà o danej grupie odbiorców. Cz sto jest to realizowane na przyk ad poprzez definiowane pola w bazie danych lub poprzez modu lub funkcj stworzonà specjalnie na yczenie klienta. 2. SkalowalnoÊç Tworzàc list potrzeb, warto zastanowiç si nad sposobem i zakresem integracji systemu front-office z posiadanymi ju przez przedsi biorstwo aplikacjami back- -office. Optymalnym wyjêciem jest po àczenie procesów realizowanych przez pakiety ERP z oprogramowaniem CRM. Koszt takiego po àczenia jest doêç wysoki zwykle wymaga stworzenia interfejsów pomi dzy aplikacjami, jednak spodziewane korzyêci przemawiajà za wykonaniem go. Wraz z rozwojem organizacji rosnà jej potrzeby automatyzacji coraz wi kszej iloêci dzia aƒ. Dlatego warto sprawdziç, jakie sà plany rozwoju aplikacji. Na rynku oprogramowania panuje trend integracji produktów z rozwiàzaniami innych producentów. W ten sposób, niewielkim nak adem pracy, i przede wszystkim w krótkim czasie, dostawcy mogà wzbogaciç swoje aplikacje o nowe, ciekawe mo liwoêci. W przypadku narz dzi klasy CRM takà dodatkowà funkcjonalnoêcià mo e byç np. system kopertowania i korespondencji seryjnej, system archiwizacji dokumentów, modu y bran owe czy rozwiàzania do obs ugi Call Center. 3. Interfejs Zagraniczne aplikacje dost pne w Polsce sà zwykle polonizowane. Decydujàc si na takie rozwiàzanie, warto zwróciç uwag, by posiada o polskoj zyczny interfejs u ytkownika i dokumentacj. 4. WieloplatformowoÊç Aplikacja, która ma s u yç przez najbli sze kilkanaêcie lat, powinna wykorzystywaç nowoczesne technologie relacyjnych baz danych, powinna te zapewniaç mo liwoêç pracy w architekturze rozproszonej dobrze, jeêli b dzie mo na z niej korzystaç za poêrednictwem Internetu. W aêciwie standardem jest ju integracja z serwerem pocztowym (np. Microsoft Exchange) i z aplikacjami biurowymi.

3 5. Liczba wdro eƒ i pozycja dostawcy na rynku Wybierajàc system, trzeba mieç na uwadze fakt, e wybiera si przede wszystkim partnera, z którym rozpoczyna si d ugoletnià wspó prac. Âredni czas ycia aplikacji CRM jest szacowany na dziesi ç do pi tnastu lat i przez ten czas dostawca b dzie Êwiadczy us ugi serwisu i wsparcia technicznego oraz sprawowa opiek upgrade owà, czyli dostarcza nowe wersje aplikacji. Warto zatem odpowiedzieç m.in. na takie pytania, jak: Kim jest dostawca, jakà ma pozycj na rynku, osiàgni cia, nagrody, certyfikaty? Dostawca krajowy czy zagraniczny? Czy dostawca sam korzysta z oferowanej aplikacji? Ile ma na koncie zakoƒczonych wdro eƒ, jakie ma referencje u klientów? 6. Stosunek funkcjonalnoêci do kosztów Analizujàc ofert dostawców systemów CRM, mo na zauwa yç, e w pewnym momencie cena rozwiàzania roênie du o szybciej, ni oferowana przez nie funkcjonalnoêç. Na ca oêciowy koszt zwiàzany z wdro eniem aplikacji sk adajà si : koszty aplikacji, koszty oprogramowania systemowego, koszty infrastruktury i sprz tu, koszty wdro enia, koszty szkolenia, koszty opieki autorskiej. Liczenie bia ych ko nierzyków Wed ug prognoz analityków z Dataquest w nadchodzàcych latach klientami firm oferujàcych CRM b dà przede wszystkim firmy z sektora ma ych i Êrednich przedsi biorstw (tzw. MSP). Sektor ten ma w najbli szym czasie rosnàç szybciej ni sektor du ych korporacji. Aby scharakteryzowaç MSP, na potrzeby CRM przyj to liczb tzw. bia ych ko nierzyków, czyli osób wprowadzajàcych lub otrzymujàcych informacje. To umowne poj cie w pewnym stopniu dotyczy pracowników umys owych, ale równie ka dej innej osoby b dàcej w bezpoêrednim kontakcie z klientem: pracowników marketingu, handlowców, serwisantów, ksi gowoêci lub zarzàdzajàcych. W myêl tego kryterium: ma e przedsi biorstwo zatrudnia 1 do 10 bia ych ko nierzyków, Êrednie zatrudnia ich 11 do 100, du e wi cej ni 100. Ponadto wi ksze zainteresowanie systemami CRM wêród ma ych i Êrednich przedsi biorstw zwiàzane jest z atwiejszà ich integracjà z innymi pakietami oprogramowania u ywanymi w przedsi biorstwach, co przyczynia si do obni- enia kosztów wdro enia i utrzymania systemu. Dostawcy systemów CRM dla MSP stale ulepszajà swoje produkty, zaopatrujàc je w stosowne rozwiàzania sprzeda owe, marketingowe i obs ugi klientów. Pojawiajà si tak e nowe kategorie funkcjonalnoêci, jak np. silniejsza integracja z MS Outlook, usprawnienia pracy w trybie off-line. Za o enia CRM sà niezale ne od rodzaju przedsi biorstwa, które b dzie je stosowa o. Ró nice pojawiajà si przy okazji wprowadzania idei w ycie mogà zale eç nie tylko od wielkoêci i struktury przedsi biorstwa, lecz równie w odniesieniu do rodzaju dzia alnoêci przedsi biorstwa du a iloêç systemów CRM dedykowana jest okreêlonym bran om: bankowoêci, telekomunikacji, przemys owi ci kiemu itp. Tab. 1. Ocena i wybór rozwiązania Kryterium oceny Waga ACT! 2000 GoldMine FrontOffice RecentCRM 3.0 CRMadar 3.0 Logotec CRM9000 NETCRM Inspft CRM VIKING CRM TETA_CRM Simple CRM Wynik Wynik Zakres funkcjonalny Skalowalność Interfejs Wieloplatformowość Liczba wdrożeń i pozycja firmy Funkcjonalnośc / Koszty RAZEM Klasyfikacja końcowa systemów EUROLOGISTICS trwa ego i lojalnego zwiàzku w myêl zasady, e doskona a obs uga klienta to natychmiastowa reakcja na jego potrzeby. Procedura wyboru systemu Wdro enie systemu CRM to nie tylko instalacja nowego oprogramowania, które pozwoli zwi kszyç wydajnoêç pracy jednego czy dwóch zespo ów, ale zmiana kierunku sposobu my- Êlenia ca ej organizacji. Proste przeniesienie zachodnich metodyk realizacji systemów informatycznych na grunt polski nie gwarantuje powodzenia przedsi wzi cia. Problem polega bowiem na ich umiej tnym przystosowaniu do lokalnych warunków bàdê zaproponowanie nowych. Implementacja CRM to z jednej strony typowy projekt wdro enia narz dzia informatycznego tworzony jest zespó odpowiedzialny za jego wykonanie, ustalany harmonogram, szkoleni u ytkownicy, z drugiej zaê strony mamy do czynienia z delikatnym procesem prze amywania oporu u ytkowników i stopniowego przyzwyczajania ich do zupe nie nowych metod pracy i do uwa nego s uchania potrzeb klienta. Podczas wyboru najbardziej odpowiedniego dla firmy systemu istotne jest uzgodnienie procedury oceny zebranych ofert. Konieczne wtedy staje si okreêlenie wag (prio-

4 Stosowane urzàdzenia mobilne umo liwiajà szybki przep yw informacji mi dzy osobami w terenie a firmà oraz ciàg y dost p do najaktualniejszych danych. rytetów w systemie punktowym) nadawanym poszczególnym elementom odpowiedzi. PodkreÊliç nale y, e procedura oceny powinna byç bezwzgl dnie ustalona jeszcze przed nadejêciem pierwszych ofert. Jak a z przedstawionej w Tab. 1 oceny systemów przeznaczonych dla sektora MSP, najwy ej sklasyfikowany zosta system Simple CRM zaraz za nim plasuje si TE- TA_CRM. Rozwiàzania te charakteryzujà si bogatà funkcjonalnoêcià, wysokà skalowalnoêcià (liczne wersje bran- owe), mo liwoêcià wspó pracy z relacyjnà bazà danych MS SQL Server 2000 i du à iloêcià wdro eƒ. Warte podkreêlenia jest to, e obydwa systemy stworzone zosta y przez polskie firmy, które od lat sà znaczàcymi dostawcami systemów ERP. DoÊwiadczenie w tym zakresie pozwoli o firmom tym stworzyç produkty doskonale dostosowane do polskich realiów, specyfiki, wymagaƒ i potrzeb rynku. Równie wysokà funkcjonalnoêcià i mo liwoêcià dostosowania do wymagaƒ polskich firm charakteryzuje si system VIKING CRM stworzony przez wroc awskà firm doradczà Infomedia. Jednak system ten jest nowym rozwiàzaniem na polskim rynku i ci ko jest uzyskaç jakiekolwiek referencje dotyczàce jego wdro eƒ. Czwarte miejsce zajmujà systemy: polski Insoft CRM i zagraniczny GoldMine FrontOffice. Jedynymi wadami rozwiàzania firmy Insoft Sp. z o.o. sà: brak wersji dedykowanych i mo liwoêç wspó pracy jedynie z bazà danych Lotus Domino/Notes. Z kolei produkt firmy Front Range nie posiada polskiego interfejsu i dokumentacji. Niewiele odbiegajà od nich kolejno sklasyfikowane systemy: Logotec CRM9000, Recent CRM, ACT! 2000 i CRMadar. Wartym uwagi, ze wzgl du na nowatorskie rozwiàzanie i bardzo niski koszt, jest system NETCRM. Jest on oparty na modelu ASP (Aplication Service Providers), który pozwala jego producentowi udost pniaç system za sta à, miesi cznà op at abonamentowà za poêrednictwem Internetu. Firmy korzystajàc z takiego rozwiàzania oszcz dzajà m.in. na kosztach serwera. Takie rozwiàzanie dedykowane jest jednak tylko ma ym firmom handlowym chcàcym wspomóc dzia anie dzia ów handlowego i marketingu. Jak a z przedstawionej klasyfikacji, najwy ej ocenione zosta y rozwiàzania stworzone przez rodzimych dostawców. Tak du e zainteresowanie polskimi systemami a przede wszystkim z niskiej ceny tych rozwiàzaƒ. Rodzimi producenci oprogramowania niewàtpliwie dysponujà lepszà znajomoêcià polskich realiów oraz oferujà wi kszà elastycznoêç w dostosowaniu produktu do indywidualnych potrzeb u ytkownika, co w systemach wspomagania procesów obs ugi klienta ma szczególne znaczenie. CRM w Polsce W krajach Europy Zachodniej oraz w USA ju od dobrych kilku lat zaobserwowaç mo na du e zainteresowanie strategià i systemami CRM. Mimo e rynek aplikacji rozwija si wolniej, ni pierwotnie przewidywano, to du a cz Êç przedsi biorstw wdro- y a ju systemy CRM. Natomiast w Polsce nie obserwuje si jeszcze du ego zainteresowania systemami tej klasy, na co wskazujà badania. W maju i czerwcu 2002 roku firma Process4E przeprowadzi a badanie, którego celem by o okreêlenie aktualnego stanu wdro eƒ oprogramowania w firmach prowadzàcych swojà dzia alnoêç na polskim rynku. Badaniem zostali obj ci producenci aplikacji klasy CRM, integratorzy oprogramowania klasy CRM oraz ich klienci. Do badaƒ wykorzystano kwestionariusze, które zosta y wype niane przez respondentów podczas wywiadów bezpoêrednich, telefonicznych oraz ankiet pocztowych. W trakcie badania przeanalizowano 92 wdro enia systemu klasy CRM w przedsi biorstwach na terenie Polski. Wyniki badania wskazujà na to, e wdro enia CRM dominujà w sektorze informatycznym (g ównie wêród samych dostawców tych systemów), bo stanowià 38 proc. wszystkich implementacji sytemu (pe ne i prezentuje Rys.1). W zdecydowanej wi kszoêci, bo a w 93 proc. przedsi biorstw wdro ono modu Contact Management (zarzàdzanie kontaktami, sprzeda à, handlowcami i czasem). Modu Campaign Management (zarzàdzanie kampaniami) zosta wdro ony w 40 proc. badanych, natomiast reszta firm wdro y a pozosta e modu y, jak CRM analityczny, wspomaganie serwisu i wsparcie klienta (Rys. 2). Najcz Êciej wdro enie systemu wspomagajàcego zarzàdzanie relacjami z klientami w Polsce obejmuje od 20 Informatyka 3 Service Management Campaign Management Contact Management Rys. 1 Klienci na systemy CRM Działalność wydawnicza 4% Handel hurtowy 16% 7% 13% 20% Produkcja aparatury Sektor finansowy Działalność usługowa związana z prowadzeniem interesów 10% 40% Pozostałe 16% Rys. 2 Najcz Êciej wdra ane modu y Helpdesk Analitycal CRM 93% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Rys. 3 WielkoÊç wdro enia (iloêç licencji) od 21 do 50 34% od 11 do 20 1 od 51 do od 6 do 10 do 6 6% powyżej 100

5 SYSTEMY INFORMATYCZNE do 50 stanowisk (co prezentuje wykres na Rys. 3.) oraz jest w zdecydowanej wi kszoêci oparte na platformie bazodanowej Microsoft SQL Server (Rys. 4). Klienci stosunkowo rzadko myêlà o integracji CRM z innymi systemami. Zaledwie w 43 proc. przypadków nastàpi a taka integracja z systemem MRPII/ERP (back-office), w wi kszoêci wtedy, gdy oba systemy pochodzi y od tego samego dostawcy. W 17 proc. integracja jest planowana, a a 40 proc. klientów wcale nie planuje integracji, co zdecydowanie ogranicza skutecznoêç dzia ania obu systemów. Zaskakujàcy jest fakt, e zaledwie 14 proc. badanych firm zintegrowa o oprogramowanie CRM z systemami Call Center/Contact Center. Z przedstawionych danych a, i liderem w dostarczaniu oprogramowania CRM jest firma Siebel. Mo na zauwa yç analogi rynku polskiego do rynku Êwiatowego. Systemy CRM firmy Siebel, sprzedawane w Polsce przez Microsoft Great Plains, wdro one zosta y przez 23 proc. przedsi biorstw. Dodatkowo dokonano kilku wdro eƒ korporacyjnych stàd firma Siebel Systems uplasowa a si na czo owej pozycji. Na drugim miejscu znajduje si austriacka firma Update.com, producent systemu Marketing Manager. Jej udzia w polskim rynku wynosi 13 proc. Dalsze miejsce zajmuje amerykaƒska firma Epicor z systemem Clientele i 11 proc. udzia em. Polski dostawca uplasowa si dopiero na czwartej pozycji, jest to firma Logotec Engineering, która wdro- y a 8 proc. Logotec CRM9000. Kolejne miejsce zajmujà firmy: Exact Software (6 proc. wdro eƒ), Teta S.A. (5 proc. wdro- eƒ), IFS (3 proc. wdro eƒ) oraz dostawcy z mniejszà liczbà wdro eƒ, których ca kowity udzia w rynku wynosi 31 proc. Nale y si spodziewaç, e dostawcy zacznà si specjalizowaç. Nie tylko ze wzgl du na przystosowanie oferty do wymagaƒ ma ych i Êrednich firm. Równie ze wzgl du na koniecznoêç rywalizacji z gigantami technologicznymi, a zw aszcza jednym, do walki wkracza bowiem koncern Microsoft, który do tej pory sprawia wra enie zupe nie nie zainteresowanego rynkiem CRM. Rys. 4 Platformy bazodanowe Oracle Inne Lotus Notes 14% MS SQL Server 66% Rys. 5 Dostawcy syst. pod wzgl. iloêci wdro eƒ Exact Software 6% CRM9000 Clientele 11% Marketing Manager 13% TETA CRM 5% IFS 3% Inne 31% Siebel Systems + GPS 23% O autorze Pawe Zajàc wyk ada na Politechnice Wroc awskiej, Wydzia Mechaniczny Instytut Konstrukcji i Eksploatacji Maszyn, Zak ad Logistyki i Systemów Transportowych. From suppliers' point of view, the CRM market is not growing so rapidly as it was expected earlier. It is partly related to to the general macro economy situation of the country which is not favourable for long-term and very costly investments such as implementation of the CRM system for example.

Nowości w module: BI, w wersji 9.0

Nowości w module: BI, w wersji 9.0 Nowości w module: BI, w wersji 9.0 Copyright 1997-2009 COMARCH S.A. Spis treści Wstęp... 3 Obszary analityczne... 3 1. Nowa kostka CRM... 3 2. Zmiany w obszarze: Księgowość... 4 3. Analizy Data Mining...

Bardziej szczegółowo

ZMIANY W KRYTERIACH WYBORU FINANSOWANYCH OPERACJI PO IG

ZMIANY W KRYTERIACH WYBORU FINANSOWANYCH OPERACJI PO IG ZMIANY W KRYTERIACH WYBORU FINANSOWANYCH OPERACJI PO IG LP Działanie Poprzednie brzmienie Aktualne brzmienie 1. 1.4-4.1 Projekt obejmuje badania przemysłowe i/lub prace rozwojowe oraz zakłada wdroŝenie

Bardziej szczegółowo

Zobacz to na własne oczy. Przyszłość już tu jest dzięki rozwiązaniu Cisco TelePresence.

Zobacz to na własne oczy. Przyszłość już tu jest dzięki rozwiązaniu Cisco TelePresence. Informacje dla kadry zarządzającej Zobacz to na własne oczy. Przyszłość już tu jest dzięki rozwiązaniu Cisco TelePresence. 2010 Cisco i/lub firmy powiązane. Wszelkie prawa zastrzeżone. Ten dokument zawiera

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE. Zapytanie ofertowe

DOTACJE NA INNOWACJE. Zapytanie ofertowe Wrocław, dnia 03.01.2013 r. Nitrotek Sp. z o.o. ul. Krynicka 40/7 50-555 Wrocław Zapytanie ofertowe W związku z realizacją projektu Wdrożenie nowoczesnego systemu B2B automatyzującego współpracę Nitrotek

Bardziej szczegółowo

IMPORT PRZELEWÓW. 1. Schemat dzia ania funkcji IMPORT PRZELEWÓW 2. 2. Dodatkowe zabezpieczenia funkcjonalnoêci IMPORT PRZELEWÓW 2

IMPORT PRZELEWÓW. 1. Schemat dzia ania funkcji IMPORT PRZELEWÓW 2. 2. Dodatkowe zabezpieczenia funkcjonalnoêci IMPORT PRZELEWÓW 2 IMPORT PRZELEWÓW 1. Schemat dzia ania funkcji IMPORT PRZELEWÓW 2 2. Dodatkowe zabezpieczenia funkcjonalnoêci IMPORT PRZELEWÓW 2 3. Funkcja IMPORT PRZELEWÓW - najcz Êciej zadawane pytania 3 4. Import plików

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DO ZAPYTANIA KE1/POIG 8.2/13

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DO ZAPYTANIA KE1/POIG 8.2/13 Zapytanie ofertowe - Działanie PO IG 8.2 Warszawa, dnia 13.12.2013 r. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DO ZAPYTANIA KE1/POIG 8.2/13 ISTOTNE INFORMACJE O PROJEKCIE: Celem projektu "Wdrożenie zintegrowanego systemu

Bardziej szczegółowo

Efektywna strategia sprzedaży

Efektywna strategia sprzedaży Efektywna strategia sprzedaży F irmy wciąż poszukują metod budowania przewagi rynkowej. Jednym z kluczowych obszarów takiej przewagi jest efektywne zarządzanie siłami sprzedaży. Jak pokazują wyniki badania

Bardziej szczegółowo

DZIAŁALNOŚĆ INNOWACYJNA PRZEDSIĘBIORSTW

DZIAŁALNOŚĆ INNOWACYJNA PRZEDSIĘBIORSTW DZIAŁALNOŚĆ INNOWACYJNA PRZEDSIĘBIORSTW Opole, 29.01.2016 r. Danuta Michoń Opolski Ośrodek Badań Regionalnych Badania z zakresu innowacji ujęte w PBSSP Podstawowe pojęcia Działalność innowacyjna przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie projektami. wykład 1 dr inż. Agata Klaus-Rosińska

Zarządzanie projektami. wykład 1 dr inż. Agata Klaus-Rosińska Zarządzanie projektami wykład 1 dr inż. Agata Klaus-Rosińska 1 DEFINICJA PROJEKTU Zbiór działań podejmowanych dla zrealizowania określonego celu i uzyskania konkretnego, wymiernego rezultatu produkt projektu

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE ZAPYTANIE OFERTOWE

DOTACJE NA INNOWACJE ZAPYTANIE OFERTOWE Rentis S.A. ul. Krakowska 204 02-219 Warszawa Warszawa, dnia 20.10.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją projektu pn. Wdrożenie systemu B2B pomiędzy Global Rent a Car S.A. i jego partnerami

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN PRZEDSIĘWZIĘCIA (obowiązuje od dnia 28.11.2011 r.)

BIZNES PLAN PRZEDSIĘWZIĘCIA (obowiązuje od dnia 28.11.2011 r.) BIZNES PLAN PRZEDSIĘWZIĘCIA (obowiązuje od dnia 28.11.2011 r.) I. INFORMACJE OGÓLNE Pełna nazwa Wnioskodawcy/Imię i nazwisko II. OPIS DZIAŁALNOŚCI I PRZEDSIĘWZIĘCIA 1. KRÓTKI OPIS PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI

Bardziej szczegółowo

Wynagrodzenia i świadczenia pozapłacowe specjalistów

Wynagrodzenia i świadczenia pozapłacowe specjalistów Wynagrodzenia i świadczenia pozapłacowe specjalistów Wynagrodzenia i podwyżki w poszczególnych województwach Średnie podwyżki dla specjalistów zrealizowane w 2010 roku ukształtowały się na poziomie 4,63%.

Bardziej szczegółowo

Phaseo Telemecanique Nowoczesny sposób zasilania. DoÊwiadczenie w zasilaniu elektrycznym

Phaseo Telemecanique Nowoczesny sposób zasilania. DoÊwiadczenie w zasilaniu elektrycznym Phaseo Telemecanique Nowoczesny sposób zasilania DoÊwiadczenie w zasilaniu elektrycznym Phaseo, Oferta zasilaczy dopasowana do Twoich potrzeb Wiele zastosowaƒ Sprawne u ytkowanie kompaktowe Zaprojektowane

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 03.12.2015r

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 03.12.2015r ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 03.12.2015r 1. ZAMAWIAJĄCY HYDROPRESS Wojciech Górzny ul. Rawska 19B, 82-300 Elbląg 2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Przedmiotem Zamówienia jest przeprowadzenie usługi indywidualnego audytu

Bardziej szczegółowo

Środki unijne dla branży transportowej. Bezpłatny kurs EFS

Środki unijne dla branży transportowej. Bezpłatny kurs EFS Środki unijne dla branży transportowej. Bezpłatny kurs EFS Celem głównym projektu jest podniesienie kwalifikacji z zakresu wdrażania rozwiązań proekologicznych u pracowników przedsiębiorstw branży TSL.

Bardziej szczegółowo

1. Najnowsze dane dotyczące zapotrzebowania energetycznego w okresie wzrostu

1. Najnowsze dane dotyczące zapotrzebowania energetycznego w okresie wzrostu 1. Najnowsze dane dotyczące zapotrzebowania energetycznego w okresie wzrostu Im wi kszy pies doros y, tym proporcjonalnie mniejsza waga urodzeniowa szczeni cia. Waga nowonarodzonego szczeni cia rasy Yorkshire

Bardziej szczegółowo

Wdrożenie systemu Inteligentnego Opomiarowania (AMI) w Energa-Operator. 8 grudnia 2010

Wdrożenie systemu Inteligentnego Opomiarowania (AMI) w Energa-Operator. 8 grudnia 2010 Wdrożenie systemu Inteligentnego Opomiarowania (AMI) w Energa-Operator 8 grudnia 2010 Agenda Cel i zakres wdrożenia Inteligentnego Opomiarowania Status projektu Standaryzacja i interoperacyjność Kluczowe

Bardziej szczegółowo

Opis programu do wizualizacji algorytmów z zakresu arytmetyki komputerowej

Opis programu do wizualizacji algorytmów z zakresu arytmetyki komputerowej Opis programu do wizualizacji algorytmów z zakresu arytmetyki komputerowej 3.1 Informacje ogólne Program WAAK 1.0 służy do wizualizacji algorytmów arytmetyki komputerowej. Oczywiście istnieje wiele narzędzi

Bardziej szczegółowo

Fed musi zwiększać dług

Fed musi zwiększać dług Fed musi zwiększać dług Autor: Chris Martenson Źródło: mises.org Tłumaczenie: Paweł Misztal Fed robi, co tylko może w celu doprowadzenia do wzrostu kredytu (to znaczy długu), abyśmy mogli powrócić do tego,

Bardziej szczegółowo

Oferta kompleksowego serwisu sprzętu komputerowego dla przedsiębiorstw, instytucji oraz organizacji.

Oferta kompleksowego serwisu sprzętu komputerowego dla przedsiębiorstw, instytucji oraz organizacji. Oferta dla FIRM Outsourcing IT Oferta kompleksowego serwisu sprzętu komputerowego dla przedsiębiorstw, instytucji oraz organizacji. OUTSOURCING INFORMATYCZNY W PRAKTYCE Outsourcing informatyczny to w praktyce

Bardziej szczegółowo

BIUR I LABORATORIÓW PRACOWNIKÓW W POLSCE W POLSCE GLOBALNY SERWIS W 140 KRAJACH LOKALNA WIEDZA OD 1878 NA ŚWIECIE OD 1929 W POLSCE

BIUR I LABORATORIÓW PRACOWNIKÓW W POLSCE W POLSCE GLOBALNY SERWIS W 140 KRAJACH LOKALNA WIEDZA OD 1878 NA ŚWIECIE OD 1929 W POLSCE 80 000 PRACOWNIKÓW 500 W POLSCE OD 1878 NA ŚWIECIE OD 1929 W POLSCE 1 650 BIUR I LABORATORIÓW 30 W POLSCE GLOBALNY SERWIS W 140 KRAJACH LOKALNA WIEDZA 1 SGS Systems & Services Certification Projekty wg

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie Produkcją II

Zarządzanie Produkcją II Zarządzanie Produkcją II Dr Janusz Sasak Poziomy zarządzania produkcją Strategiczny Taktyczny Operatywny Uwarunkowania decyzyjne w ZP Poziom strategiczny - wybór strategii - wybór systemu produkcyjnego

Bardziej szczegółowo

MAKSYMALNA WYDAJNOŚĆ MŁOTY HYDRAULICZNE TYPU TXH

MAKSYMALNA WYDAJNOŚĆ MŁOTY HYDRAULICZNE TYPU TXH MAKSYMALNA WYDAJNOŚĆ MŁOTY HYDRAULICZNE TYPU TXH MŁOTY HYDRAULICZNE TYPU TXH SKONCENTROWANA MOC Solidność i precyzja Wysokowydajne młoty hydrauliczne Terex, poszerzające wszechstronność koparko-ładowarek,

Bardziej szczegółowo

Utrzymanie aplikacji biznesowych SI PSZ

Utrzymanie aplikacji biznesowych SI PSZ Utrzymanie aplikacji biznesowych SI PSZ Grzegorz Dziwoki/Dawid Batko Inżynier Systemowy, Sygnity S.A. Kwiecień 2014 r. Plan prezentacji Aplikacje utrzymywane w CPD MPiPS Kolokacja Syriusz Std w CPD MPiPS

Bardziej szczegółowo

Jak zostać przedsiębiorcą, czyli własna firma za unijne pieniądze Anna Szymańska Wiceprezes Zarządu DGA S.A. Poznań, 20 kwietnia 2016 r.

Jak zostać przedsiębiorcą, czyli własna firma za unijne pieniądze Anna Szymańska Wiceprezes Zarządu DGA S.A. Poznań, 20 kwietnia 2016 r. Jak zostać przedsiębiorcą, czyli własna firma za unijne pieniądze Anna Szymańska Wiceprezes Zarządu DGA S.A. Poznań, 20 kwietnia 2016 r. UWAGA w obecnej perspektywie UE maksymalna kwota dotacji nie przekracza

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA WARSZAWSKA Wydział Chemiczny LABORATORIUM PROCESÓW TECHNOLOGICZNYCH PROJEKTOWANIE PROCESÓW TECHNOLOGICZNYCH

POLITECHNIKA WARSZAWSKA Wydział Chemiczny LABORATORIUM PROCESÓW TECHNOLOGICZNYCH PROJEKTOWANIE PROCESÓW TECHNOLOGICZNYCH POLITECHNIKA WARSZAWSKA Wydział Chemiczny LABORATORIUM PROCESÓW TECHNOLOGICZNYCH PROJEKTOWANIE PROCESÓW TECHNOLOGICZNYCH Ludwik Synoradzki Jerzy Wisialski EKONOMIKA Zasada opłacalności Na początku każdego

Bardziej szczegółowo

Stan prac w zakresie wdrożenia systemów operacyjnych: NCTS2, AIS/INTRASTAT, AES, AIS/ICS i AIS/IMPORT. Departament Ceł, Ministerstwo Finansów

Stan prac w zakresie wdrożenia systemów operacyjnych: NCTS2, AIS/INTRASTAT, AES, AIS/ICS i AIS/IMPORT. Departament Ceł, Ministerstwo Finansów Stan prac w zakresie wdrożenia systemów operacyjnych: NCTS2, AIS/INTRASTAT, AES, AIS/ICS i AIS/IMPORT Departament Ceł, Ministerstwo Finansów Usługa e-tranzyt System NCTS 2 Aktualny stan wdrożenia Ogólnopolskie

Bardziej szczegółowo

Tomice, dnia 15 lutego 2012 r.

Tomice, dnia 15 lutego 2012 r. WSPÓLNA METODA OCENY CAF 2006 W URZĘDZIE GMINY TOMICE PLAN DOSKONALENIA Sporządził: Ryszard Góralczyk Koordynator CAF Cel dokumentu: Przekazanie pracownikom i klientom Urzędu informacji o przyjętym planie

Bardziej szczegółowo

Finansowanie projektów IT ze środków unijnych na rok 2016.

Finansowanie projektów IT ze środków unijnych na rok 2016. systemy.aplikom.com.pl Finansowanie projektów IT ze środków unijnych na rok 2016. województwo śląskie Aplikom zajmuje się integracją systemów CAD z innymi systemami IT. Wdrażamy rozwiązania typu ERP, CAM,

Bardziej szczegółowo

Instalacja. Zawartość. Wyszukiwarka. Instalacja... 1. Konfiguracja... 2. Uruchomienie i praca z raportem... 4. Metody wyszukiwania...

Instalacja. Zawartość. Wyszukiwarka. Instalacja... 1. Konfiguracja... 2. Uruchomienie i praca z raportem... 4. Metody wyszukiwania... Zawartość Instalacja... 1 Konfiguracja... 2 Uruchomienie i praca z raportem... 4 Metody wyszukiwania... 6 Prezentacja wyników... 7 Wycenianie... 9 Wstęp Narzędzie ściśle współpracujące z raportem: Moduł

Bardziej szczegółowo

Raport. wynagrodzenia na stanowiskach. oferta sprzedaży

Raport. wynagrodzenia na stanowiskach. oferta sprzedaży wynagrodzenia na stanowiskach Kraków 2009 Raport IT oferta sprzedaży 30-220 Kraków ul. Królowej Jadwigi 189 B tel. 012 625 59 10 fax. 012 625 59 20 e-mail: sedlak@sedlak.pl www.sedlak.pl www.wynagrodzenia.pl

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANIE PROCESÓW PRODUKCYJNYCH

PROJEKTOWANIE PROCESÓW PRODUKCYJNYCH PROJEKTOWANIE PROCESÓW PRODUKCYJNYCH Do celów projektowania naleŝy ustalić model procesu wytwórczego: Zakłócenia i warunki otoczenia Wpływ na otoczenie WEJŚCIE materiały i półprodukty wyposaŝenie produkcyjne

Bardziej szczegółowo

Proces wprowadzania nowo zatrudnionych pracowników

Proces wprowadzania nowo zatrudnionych pracowników Proces wprowadzania nowo zatrudnionych pracowników poradnik dla bezpoêredniego prze o onego wprowadzanego pracownika WZMOCNIENIE ZDOLNOÂCI ADMINISTRACYJNYCH PROJEKT BLIèNIACZY PHARE PL03/IB/OT/06 Proces

Bardziej szczegółowo

Tele-Polska Holding S.A.

Tele-Polska Holding S.A. Tele-Polska Holding S.A. Prezentacja IPO - debiut na rynku NewConnect Warszawa, 02.12.2009 Podstawowe informacje o spółce Nazwa Sektor Ticker GPW Rynek notowań Rejestracja spółki Kapitał zakładowy Władze

Bardziej szczegółowo

BI 2 T. Transformacja podmiotu administracji publicznej w świadomy, zorientowany na cele eurząd CASE STUDY

BI 2 T. Transformacja podmiotu administracji publicznej w świadomy, zorientowany na cele eurząd CASE STUDY Transformacja podmiotu administracji publicznej w świadomy, zorientowany na cele eurząd CASE STUDY Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Mariusz Ulicki Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego 1 Cel

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE dot. rozliczania projektu. realizowane w ramach projektu: JESTEŚMY DLA WAS Kompleksowa opieka w domu chorego.

ZAPYTANIE OFERTOWE dot. rozliczania projektu. realizowane w ramach projektu: JESTEŚMY DLA WAS Kompleksowa opieka w domu chorego. ZAPYTANIE OFERTOWE dot. rozliczania projektu Wrocław, 31-07-2014 r. realizowane w ramach projektu: JESTEŚMY DLA WAS Kompleksowa opieka w domu chorego. Zamówienie jest planowane do realizacji z wyłączeniem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI: BĄDŹ GOTÓW NA VAT! WYBIERZ SYMFONIĘ

REGULAMIN PROMOCJI: BĄDŹ GOTÓW NA VAT! WYBIERZ SYMFONIĘ REGULAMIN PROMOCJI: BĄDŹ GOTÓW NA VAT! WYBIERZ SYMFONIĘ Postanowienia ogólne 1. Organizatorem Promocji Bądź gotów na VAT! Wybierz Symfonię (dalej: Promocja) jest firma Sage Sp. z o.o. w Warszawie, ul.

Bardziej szczegółowo

Techniki korekcyjne wykorzystywane w metodzie kinesiotapingu

Techniki korekcyjne wykorzystywane w metodzie kinesiotapingu Techniki korekcyjne wykorzystywane w metodzie kinesiotapingu Jak ju wspomniano, kinesiotaping mo e byç stosowany jako osobna metoda terapeutyczna, jak równie mo e stanowiç uzupe nienie innych metod fizjoterapeutycznych.

Bardziej szczegółowo

Wdrożenie modułu płatności eservice dla systemu Virtuemart 2.0.x

Wdrożenie modułu płatności eservice dla systemu Virtuemart 2.0.x Wdrożenie modułu płatności eservice dla systemu Virtuemart 2.0.x Wersja 02 Styczeń 2016 Centrum Elektronicznych Usług Płatniczych eservice Sp. z o.o. Spis treści 1. Wstęp... 3 1.1. Przeznaczenie dokumentu...

Bardziej szczegółowo

Microsoft Management Console

Microsoft Management Console Microsoft Management Console Konsola zarządzania jest narzędziem pozwalającym w prosty sposób konfigurować i kontrolować pracę praktycznie wszystkich mechanizmów i usług dostępnych w sieci Microsoft. Co

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Obsługi STRONA PODMIOTOWA BIP

Instrukcja Obsługi STRONA PODMIOTOWA BIP Instrukcja Obsługi STRONA PODMIOTOWA BIP Elementy strony podmiotowej BIP: Strona podmiotowa Biuletynu Informacji Publicznej podzielona jest na trzy części: Nagłówek strony głównej Stopka strony podmiotowej

Bardziej szczegółowo

Satysfakcja pracowników 2006

Satysfakcja pracowników 2006 Satysfakcja pracowników 2006 Raport z badania ilościowego Listopad 2006r. www.iibr.pl 1 Spis treści Cel i sposób realizacji badania...... 3 Podsumowanie wyników... 4 Wyniki badania... 7 1. Ogólny poziom

Bardziej szczegółowo

Wrocław, 20 października 2015 r.

Wrocław, 20 października 2015 r. 1 Wrocław, 20 października 2015 r. Program Operacyjny Inteligentny Rozwój Działanie 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa (Szybka Ścieżka) MŚP i duże Informacje

Bardziej szczegółowo

ARIES-IT Profesjonalne Usługi Informatyczne dla Firm i Instytucji, Outsourcing IT

ARIES-IT Profesjonalne Usługi Informatyczne dla Firm i Instytucji, Outsourcing IT ARIES-IT Profesjonalne Usługi Informatyczne dla Firm i Instytucji, Outsourcing IT Strona1 Nie trzeba nikogo przekonywać, jak ważną role w każdej firmie odgrywa prawidłowy, bezawaryjny system informatyczny.

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA PRZYSTÑPIENIA DO KONKURSU BANK DOST PNY

DEKLARACJA PRZYSTÑPIENIA DO KONKURSU BANK DOST PNY DEKLARACJA PRZYSTÑPIENIA DO KONKURSU BANK DOST PNY OBS UGA ELEKTRONICZNA BANKU Konkurs realizowany przez oraz Narodowy Bank Polski Warszawa 2005 Projekt Bank Dost pny realizowany jest przez i Narodowy

Bardziej szczegółowo

Wykorzystaj szans na wi kszy zysk Inwestuj w metale szlachetne. Inwestycyjne ubezpieczenie na ycie subskrypcja Z OTO i PLATYNA

Wykorzystaj szans na wi kszy zysk Inwestuj w metale szlachetne. Inwestycyjne ubezpieczenie na ycie subskrypcja Z OTO i PLATYNA Wykorzystaj szans na wi kszy zysk Inwestuj w metale szlachetne Inwestycyjne ubezpieczenie na ycie subskrypcja Z OTO i PLATYNA Inwestycyjne ubezpieczenie na ycie to: mo liwoêç udzia u w zyskach z inwestycji

Bardziej szczegółowo

W dobie postępującej digitalizacji zasobów oraz zwiększającej się liczby dostawców i wydawców

W dobie postępującej digitalizacji zasobów oraz zwiększającej się liczby dostawców i wydawców W dobie postępującej digitalizacji zasobów oraz zwiększającej się liczby dostawców i wydawców oferujących dostępy do tytułów elektronicznych, zarówno bibliotekarze jak i użytkownicy coraz większą ilość

Bardziej szczegółowo

Automatyczne Systemy Infuzyjne

Automatyczne Systemy Infuzyjne Automatyczne Systemy Infuzyjne Wype nienie luki Nie ma potrzeby stosowania skomplikowanych i czasoch onnych udoskonaleƒ sprz tu infuzyjnego wymaganych do specjalistycznych pomp. Pompy towarzyszàce pacjentowi

Bardziej szczegółowo

Poznań, 03 lutego 2015 r. DO-III.272.1.2015

Poznań, 03 lutego 2015 r. DO-III.272.1.2015 Poznań, 03 lutego 2015 r. DO-III.272.1.2015 Zapytanie ofertowe pn.: Opracowanie wzorów dokumentów elektronicznych (e-usług), przeznaczonych do umieszczenia na platformie epuap w ramach projektu e-um: elektronizacja

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie Usługa realizowana w ramach Projektu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP

Zaproszenie Usługa realizowana w ramach Projektu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP Zaproszenie Usługa realizowana w ramach Projektu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP Szanowni Państwo, Mam przyjemność zaprosić Państwa firmę do udziału w Usłudze

Bardziej szczegółowo

VENDING. Oferta handlowo - usługowa. Tel.: +48 602 74 37 74 Fax: +48 12 444 15 19. ul. Strażacka 39, 30-737 Kraków NIP: 679 299 98 37

VENDING. Oferta handlowo - usługowa. Tel.: +48 602 74 37 74 Fax: +48 12 444 15 19. ul. Strażacka 39, 30-737 Kraków NIP: 679 299 98 37 VENDING Oferta handlowo - usługowa Vendeo - Vending Solutions Grupa Clean24.pl ul. Strażacka 39, 30-737 Kraków NIP: 679 299 98 37 Tel.: +48 602 74 37 74 Fax: +48 12 444 15 19 E-mail: info@vendeo.pl Web:

Bardziej szczegółowo

Ewidencja abonentów. Kalkulacja opłat

Ewidencja abonentów. Kalkulacja opłat Wachlarz możliwości programu w całości wykorzystywać będą operatorzy o szerokiej strukturze oraz rozbudowanej ofercie. Jednak program został zaprojektowany tak, by umożliwić obsługę zarówno niewielkiej

Bardziej szczegółowo

Systemy wspierające sprzedaż i marketing w logistyce. Iwo Baszkowski Wojtek Dubicki

Systemy wspierające sprzedaż i marketing w logistyce. Iwo Baszkowski Wojtek Dubicki Systemy wspierające sprzedaż i marketing w logistyce Iwo Baszkowski Wojtek Dubicki Sprzedaż SEVEN Subiekt GT nowoczesny i przyjazny dla użytkownika system obsługi sprzedaży skierowany jest do małych i

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE Legnica, dnia 22.05.2015r. ZAPYTANIE OFERTOWE na przeprowadzenie audytu zewnętrznego projektu wraz z opracowaniem raportu końcowego audytu w ramach projektu, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie. Ocena efektywności projektów inwestycyjnych. Modelowanie procesów EFI. Jerzy T. Skrzypek Kraków 2013 Jerzy T.

Zaproszenie. Ocena efektywności projektów inwestycyjnych. Modelowanie procesów EFI. Jerzy T. Skrzypek Kraków 2013 Jerzy T. 1 1 Ocena efektywności projektów inwestycyjnych Ocena efektywności projektów inwestycyjnych Jerzy T. Skrzypek Kraków 2013 Jerzy T. Skrzypek MODEL NAJLEPSZYCH PRAKTYK SYMULACJE KOMPUTEROWE Kraków 2011 Zaproszenie

Bardziej szczegółowo

Wpływ jakości świadczonych usług na doświadczenia abonenta w cyfrowym domu. Janusz Kilon

Wpływ jakości świadczonych usług na doświadczenia abonenta w cyfrowym domu. Janusz Kilon Wpływ jakości świadczonych usług na doświadczenia abonenta w cyfrowym domu Janusz Kilon Agenda Istotność zapewnienia wysokiej jakości świadczonych usług Czym jest wysoka jakość świadczonych usług Narzędzia

Bardziej szczegółowo

I. Charakterystyka przedsiębiorstwa

I. Charakterystyka przedsiębiorstwa I. Charakterystyka przedsiębiorstwa Firma odzieżowa jest spółką cywilną zajmującą się produkcją odzieży i prowadzeniem handlu hurtowego w całym kraju. Jej siedziba znajduje się w Chorzowie, a punkty sprzedaży

Bardziej szczegółowo

wignią konkurencyjności

wignią konkurencyjności Lider Informatyki dla Energetyki Laur Białego Tygrysa IT dźwignid wignią konkurencyjności ci w energetyce Stanisław Niwiński, Debata INFO-TELE-ENE, Procesy Inwestycyjne, Warszawa, 27 czerwca 2008r. 1 Pytanie

Bardziej szczegółowo

Projektowanie bazy danych

Projektowanie bazy danych Projektowanie bazy danych Pierwszą fazą tworzenia projektu bazy danych jest postawienie definicji celu, założeo wstępnych i określenie podstawowych funkcji aplikacji. Każda baza danych jest projektowana

Bardziej szczegółowo

Regulamin Usługi Certyfikat SSL. 1 Postanowienia ogólne

Regulamin Usługi Certyfikat SSL. 1 Postanowienia ogólne Regulamin Usługi Certyfikat SSL 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin reguluje zasady świadczenia Usługi Certyfikat SSL ( zwanej dalej : Usługa Certyfikat SSL) przez Az.pl Sp. z o.o. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie kosztami w dziale utrzymania ruchu

Zarządzanie kosztami w dziale utrzymania ruchu Zarządzanie kosztami w dziale utrzymania ruchu Cele szkolenia Zapotrzebowanie na wykwalifikowanych menedżerów zarządzania procesami i kosztami utrzymania ruchu potęguje się wraz ze wzrostem postrzegania

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA DOSTĘPU. Działanie 2.1,,E-usługi dla Mazowsza (typ projektu: e-administracja, e-zdrowie)

KRYTERIA DOSTĘPU. Działanie 2.1,,E-usługi dla Mazowsza (typ projektu: e-administracja, e-zdrowie) Załącznik nr 1 do Uchwały nr / II / 2015 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 201-2020 KRYTERIA DOSTĘPU Działanie 2.1,,E-usługi dla Mazowsza (typ projektu:

Bardziej szczegółowo

Chmura obliczeniowa. do przechowywania plików online. Anna Walkowiak CEN Koszalin 2015-10-16

Chmura obliczeniowa. do przechowywania plików online. Anna Walkowiak CEN Koszalin 2015-10-16 Chmura obliczeniowa do przechowywania plików online Anna Walkowiak CEN Koszalin 2015-10-16 1 Chmura, czyli co? Chmura obliczeniowa (cloud computing) to usługa przechowywania i wykorzystywania danych, do

Bardziej szczegółowo

Oferta. Przedmiot: System odczytu, transmisji i archiwizacji danych z ciepłomierzy i wodomierzy.

Oferta. Przedmiot: System odczytu, transmisji i archiwizacji danych z ciepłomierzy i wodomierzy. Oferent: FlowService Adresat: Oferta Przedmiot: System odczytu, transmisji i archiwizacji danych z ciepłomierzy i wodomierzy. Warszawa, lipiec 2006 Wstęp Przedmiotem niniejszej oferty jest wdrożenie systemu

Bardziej szczegółowo

Program sektorowy pn. Program

Program sektorowy pn. Program POMIĘDZY FASCYNACJĄ A KRYTYCYZMEM ITIL W URZĘDZIE MIASTA KRAKOWA Strategia Rozwoju Krakowa 13 kwietnia 2005 r. Rada Miasta Krakowa Cel operacyjny I-8 Rozwój samorządności lokalnej i doskonalenie metod

Bardziej szczegółowo

Opis modułu analitycznego do śledzenia rotacji towaru oraz planowania dostaw dla programu WF-Mag dla Windows.

Opis modułu analitycznego do śledzenia rotacji towaru oraz planowania dostaw dla programu WF-Mag dla Windows. Opis modułu analitycznego do śledzenia rotacji towaru oraz planowania dostaw dla programu WF-Mag dla Windows. Zadaniem modułu jest wspomaganie zarządzania magazynem wg. algorytmu just in time, czyli planowanie

Bardziej szczegółowo

3M TM Wall Display. du o wi cej ni obraz. 3 Innowacje

3M TM Wall Display. du o wi cej ni obraz. 3 Innowacje du o wi cej ni obraz 3 Innowacje Obraz, który trwa Po raz pierwszy jeden produkt àczy w sobie wszystkie urzàdzenia projekcyjne niezb dne w sali konferencyjnej. 3M Wall Display tworzy zupe nie nowà kategori

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI dr Magdalena Klimczuk-Kochańska

ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI dr Magdalena Klimczuk-Kochańska ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI dr Magdalena Klimczuk-Kochańska 1. WPROWADZENIE DO ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI 1 RODZAJE DZIAŁAŃ REALIZOWANYCH W PRZEDSIĘBIORSTWIE CHARAKTERYSTYKA I RODZAJE DZIAŁAŃ W PRZEDSIĘBIORSTWIE

Bardziej szczegółowo

Nowa funkcjonalnoêç,,aktywowanie odbiorców w systemie bankowoêci internetowej

Nowa funkcjonalnoêç,,aktywowanie odbiorców w systemie bankowoêci internetowej Nowa funkcjonalnoêç,,aktywowanie odbiorców w systemie bankowoêci internetowej Maj 2006 Biuro Elektronicznych Kana ów Dystrybucji str 1 Szanowni Paƒstwo, Uprzejmie informujemy, e zgodnie z pkt. 7.9 Ogólnych

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe M.M. Druk Serwis Sp. z o.o.

Zapytanie ofertowe M.M. Druk Serwis Sp. z o.o. Kraków, 09.05.2014 ZAPYTANIE OFERTOWE Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty handlowej na planowany zakup 2 aplikacji Web to Print oraz Print od Demand w ramach działania 2.1 schemat B Wspólne przedsięwziecia

Bardziej szczegółowo

CONSUMER CONFIDENCE WSKAŹNIK ZADOWOLENIA KONSUMENTÓW W POLSCE Q3 2015

CONSUMER CONFIDENCE WSKAŹNIK ZADOWOLENIA KONSUMENTÓW W POLSCE Q3 2015 CONSUMER CONFIDENCE WSKAŹNIK ZADOWOLENIA KONSUMENTÓW W POLSCE Q3 2015 Najwyższy wzrost od Q2 2005 Poziom zadowolenia polskich konsumentów w Q3 15 wyniósł 80 punktów, tym samym wzrósł o 10 punktów względem

Bardziej szczegółowo

Rusza oferta publiczna INTERFOAM HOLDING AS, największego producenta pianki poliuretanowej z Ukrainy 23.11.2011.

Rusza oferta publiczna INTERFOAM HOLDING AS, największego producenta pianki poliuretanowej z Ukrainy 23.11.2011. Rusza oferta publiczna INTERFOAM HOLDING AS, największego producenta pianki poliuretanowej z Ukrainy 23.11.2011. INTERFOAM HOLDING AS, zarejestrowana w Estonii spółka tworząca grupę kapitałową będącą największym

Bardziej szczegółowo

PoluProduction. Vision. Version 1.0

PoluProduction. <jedi> Vision. Version 1.0 PoluProduction Vision Version 1.0 Revision History Date Version Description Author 21/05/2011 1.0 Pierwsza wersja aplikacji Grzegorz Pol Confidential PoluProduction, 2011 ii Table of Contents 1.

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie synergii obszarowych odpowiedzią na wzrastającą konkurencyjność rynku

Wykorzystanie synergii obszarowych odpowiedzią na wzrastającą konkurencyjność rynku Wykorzystanie synergii obszarowych odpowiedzią na wzrastającą konkurencyjność rynku, Aldona Gmyrek Dyrektor Departamentu Sprzedaży i Obsługi Klienta TAURON Polska Energia SA Grzegorz Bednarski Dyrektor

Bardziej szczegółowo

ZASADY REKLAMOWANIA USŁUG BANKOWYCH

ZASADY REKLAMOWANIA USŁUG BANKOWYCH Załącznik do uchwały KNF z dnia 2 października 2008 r. ZASADY REKLAMOWANIA USŁUG BANKOWYCH Reklama i informacja reklamowa jest istotnym instrumentem komunikowania się z obecnymi jak i potencjalnymi klientami

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju kariery zawodowej - Twój scenariusz (program nagrania).

Strategia rozwoju kariery zawodowej - Twój scenariusz (program nagrania). Strategia rozwoju kariery zawodowej - Twój scenariusz (program nagrania). W momencie gdy jesteś studentem lub świeżym absolwentem to znajdujesz się w dobrym momencie, aby rozpocząć planowanie swojej ścieżki

Bardziej szczegółowo

Dotacje unijne dla młodych przedsiębiorców

Dotacje unijne dla młodych przedsiębiorców Dotacje unijne dla młodych przedsiębiorców Autor: R.P. / IPO.pl 18.07.2008. Portal finansowy IPO.pl Przeciętnemu Polakowi dotacje unijne kojarzą się z wielkimi inwestycjami infrastrukturalnymi oraz dopłatami

Bardziej szczegółowo

Formularz F-4.2.3-01-01-01 Druk firmowy Nr wydania: 03 Data wydania: 22-09-2014

Formularz F-4.2.3-01-01-01 Druk firmowy Nr wydania: 03 Data wydania: 22-09-2014 Instrument: Realizacja niektórych przedsięwzięć w zakresie promocji i wspierania eksportu lub sprzedaży na rynku wewnętrznym UE ( PRZEDSIĘWZIĘCIA PROMOCYJNE ). Cel główny wsparcia Wymagania Udzielanie

Bardziej szczegółowo

Analiza wyników sondaŝu na temat zatrudniania osób niepełnosprawnych

Analiza wyników sondaŝu na temat zatrudniania osób niepełnosprawnych Analiza wyników sondaŝu na temat zatrudniania osób niepełnosprawnych Celem badania było pozyskanie informacji wśród pracodawców na temat czynników oraz barier w zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w firmach,

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe zasady obliczania wysokości. i pobierania opłat giełdowych. (tekst jednolity)

Szczegółowe zasady obliczania wysokości. i pobierania opłat giełdowych. (tekst jednolity) Załącznik do Uchwały Nr 1226/2015 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 3 grudnia 2015 r. Szczegółowe zasady obliczania wysokości i pobierania opłat giełdowych (tekst jednolity)

Bardziej szczegółowo

Case Study Rozwiązania DBMS dla windykacji

Case Study Rozwiązania DBMS dla windykacji Case Study Rozwiązania DBMS dla windykacji Szanowni Państwo Obecne 90% zasobów danych w przedsiębiorstwach powstało w ciągu ostatnich dwóch latach, ale tylko 1% z posiadanych danych jest wykorzystywanych

Bardziej szczegółowo

Lublin, 19.07.2013. Zapytanie ofertowe

Lublin, 19.07.2013. Zapytanie ofertowe Lublin, 19.07.2013 Zapytanie ofertowe na wyłonienie wykonawcy/dostawcy 1. Wartości niematerialne i prawne a) System zarządzania magazynem WMS Asseco SAFO, 2. usług informatycznych i technicznych związanych

Bardziej szczegółowo

Zalety Wspó pracy. Gwarantujemy prawid owoêç i terminowoêç prowadzonych procesów personalnych. Korzystamy z profesjonalnego systemu TETA_Personel

Zalety Wspó pracy. Gwarantujemy prawid owoêç i terminowoêç prowadzonych procesów personalnych. Korzystamy z profesjonalnego systemu TETA_Personel PAYROLL CONSULTING HRK Payroll Consulting specjalizuje si w zarzàdzaniu dokumentacjà personalnà i profesjonalnym rozliczaniu wynagrodzeƒ. Naszymi atutami sà wiedza i doêwiadczenie zespo u. Tworzà go konsultanci

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Przedsiębiorstw. Grupy przedsiębiorstw w Polsce w 2008 r.

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Przedsiębiorstw. Grupy przedsiębiorstw w Polsce w 2008 r. Materiał na konferencję prasową w dniu 28 stycznia 2010 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Przedsiębiorstw w Polsce w 2008 r. Wprowadzenie * Badanie grup przedsiębiorstw prowadzących działalność

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zdrowie.walbrzych.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zdrowie.walbrzych.pl 1 z 5 2015-11-10 08:18 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zdrowie.walbrzych.pl Wałbrzych: Dostawa i wdrożenie oprogramowania wspomagającego

Bardziej szczegółowo

Ogólne bezpieczeƒstwo produktów

Ogólne bezpieczeƒstwo produktów Ogólne bezpieczeƒstwo produktów !?! PRODUKT to rzecz ruchoma: nowa lub u ywana, naprawiana lub regenerowana, przeznaczona do u ytku konsumentów lub co do której istnieje prawdopodobieƒstwo, e mo e byç

Bardziej szczegółowo

Ludzie êród em ycia organizacji.

Ludzie êród em ycia organizacji. Ludzie êród em ycia organizacji. Na konkurencyjnych rynkach farmaceutycznym i medycznym coraz trudniej zwi kszaç dynamik sprzeda y. Dotyczy to tak e rynku polskiego, na którym, poza rodzimymi firmami dzia

Bardziej szczegółowo

Instrukcja postępowania w celu podłączenia do PLI CBD z uwzględnieniem modernizacji systemu w ramach projektu PLI CBD2

Instrukcja postępowania w celu podłączenia do PLI CBD z uwzględnieniem modernizacji systemu w ramach projektu PLI CBD2 Urząd Komunikacji Projekt PLI Elektronicznej CBD2 Faza projektu: E-3 Rodzaj dokumentu: Instrukcje Odpowiedzialny: Paweł Sendek Wersja nr: 1 z dnia 31.03.2015 Obszar projektu: Organizacyjny Status dokumentu:

Bardziej szczegółowo

Nowy Serwis Pstr gowy. Analiza Rynku Producentów Ryb ososiowatych

Nowy Serwis Pstr gowy. Analiza Rynku Producentów Ryb ososiowatych Nowy Serwis Pstr gowy Analiza Rynku Producentów Ryb ososiowatych Spis Tre ci Za enia Nowego Serwisu Historia Serwisu Pstr gowego Problemy Nowego Serwisu Pstr gowego Pozyskiwanie Danych ci galno danych

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi platformy zakupowej e-osaa (klient podstawowy)

Instrukcja obsługi platformy zakupowej e-osaa (klient podstawowy) Instrukcja obsługi platformy zakupowej e-osaa (klient podstawowy) 1. Wejście na stronę http://www.officemedia.com.pl strona główną Office Media 2. Logowanie do zakupowej części serwisu. Login i hasło należy

Bardziej szczegółowo

Posiadane punkty lojalnościowe można również wykorzystać na opłacenie kosztów przesyłki.

Posiadane punkty lojalnościowe można również wykorzystać na opłacenie kosztów przesyłki. Program lojalnościowy Program lojalnościowy sklepu Gunfire pozwala Ci zyskać jeszcze więcej, nie dopłacając ani grosza. Zbieraj punkty i zamieniaj je na wysokiej jakości produkty dostępne w sklepie Gunfire.pl.

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK UCZESTNIKA PRAKTYK ZAWODOWYCH. realizowanych dla nauczycieli i instruktorów kształcących w zawodzie TECHNIKA LOGISTYKA

DZIENNIK UCZESTNIKA PRAKTYK ZAWODOWYCH. realizowanych dla nauczycieli i instruktorów kształcących w zawodzie TECHNIKA LOGISTYKA DZIENNIK UCZESTNIKA PRAKTYK ZAWODOWYCH realizowanych dla nauczycieli i instruktorów kształcących w zawodzie TECHNIKA LOGISTYKA HANDEL I REKLAMA W PRAKTYCE PILOTAŻOWY PROGRAM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI KSZTAŁCENIA

Bardziej szczegółowo

Ogólna charakterystyka kontraktów terminowych

Ogólna charakterystyka kontraktów terminowych Jesteś tu: Bossa.pl Kurs giełdowy - Część 10 Ogólna charakterystyka kontraktów terminowych Kontrakt terminowy jest umową pomiędzy dwiema stronami, z których jedna zobowiązuje się do nabycia a druga do

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołane na dzień 10 maja 2016 r.

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołane na dzień 10 maja 2016 r. Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołane na dzień 10 maja 2016 r. Uchwała nr.. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy OEX Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia

Bardziej szczegółowo

2.Prawo zachowania masy

2.Prawo zachowania masy 2.Prawo zachowania masy Zdefiniujmy najpierw pewne podstawowe pojęcia: Układ - obszar przestrzeni o określonych granicach Ośrodek ciągły - obszar przestrzeni którego rozmiary charakterystyczne są wystarczająco

Bardziej szczegółowo

BADANIE RYNKU. Prof. dr hab. Andrzej Pomykalski. Katedra Innowacji i Marketingu

BADANIE RYNKU. Prof. dr hab. Andrzej Pomykalski. Katedra Innowacji i Marketingu BADANIE RYNKU Prof. dr hab. Andrzej Pomykalski Katedra Innowacji i Marketingu LUDZIE MUSZĄ KUPOWAĆ. ale mogą wybierać Fazy procesu zarządzania marketingowego zawierają: Badanie rynku Analiza rynku docelowego

Bardziej szczegółowo

newss.pl Ultraszybki internet nowej generacji - UPC Fiber Power

newss.pl Ultraszybki internet nowej generacji - UPC Fiber Power UPC Polska, lider w zakresie prędkości przesyłu danych i jeden z największych polskich dostawców usług internetowych, wprowadza na rynek ultraszybki internet kablowy najnowszej generacji UPC Fiber Power,

Bardziej szczegółowo

System nagłośnieniowy i dźwiękowy system ostrzegawczy Bosch Praesideo

System nagłośnieniowy i dźwiękowy system ostrzegawczy Bosch Praesideo System nagłośnieniowy i dźwiękowy system ostrzegawczy Bosch Praesideo 2 Systemy nagłośnieniowe i dźwiękowe systemy ostrzegawcze Bosch Praesideo Bosch Praesideo przekaże Twoją wiadomość zawsze i wszędzie

Bardziej szczegółowo

Roman Dmowski Centrum Usług Wspólnych

Roman Dmowski Centrum Usług Wspólnych Czy PRINCE2 może być pomocny w zamówieniach publicznych Roman Dmowski Best Practice Showcase, 10 czerwca 2011 PRINCE2 jest znakiem handlowym Office of Government Commerce zarejestrowanym w Zjednoczonym

Bardziej szczegółowo

Niniejszy dokument obejmuje: 1. Szablon Umowy zintegrowanej o rachunek ilokata, 2. Szablon Umowy zintegrowanej o rachunek ilokata oraz o rachunek

Niniejszy dokument obejmuje: 1. Szablon Umowy zintegrowanej o rachunek ilokata, 2. Szablon Umowy zintegrowanej o rachunek ilokata oraz o rachunek Niniejszy dokument obejmuje: 1. Szablon Umowy zintegrowanej o rachunek ilokata, 2. Szablon Umowy zintegrowanej o rachunek ilokata oraz o rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy. Umowa zintegrowana o rachunek

Bardziej szczegółowo