Aplikacja lokalna CRM billboardowej firmy reklamowej

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Aplikacja lokalna CRM billboardowej firmy reklamowej"

Transkrypt

1 1. Wstęp Radosław URBAŃSKI Wydział Elektroniki i Informatyki, Politechnika Koszalińska E mail: Aplikacja lokalna CRM billboardowej firmy reklamowej Postęp technologiczny wymusza na firmach wyszukiwanie rozwiązań, które usprawnią ich działanie i polepszą obsługę klienta. Dostępne gotowe aplikacje często nie odpowiadają przedsiębiorstwom, które kierują się własnymi, indywidualnymi procesami biznesowymi. Sytuacja taka powoduje projektowanie systemów informatycznych dedykowanych do specyficznych wymagań odbiorców. Rozważanym podmiotem jest mała firma reklamowa, której główną usługą jest wynajem billboardów. Pozyskiwaniem kontrahentów zajmuje się dział marketingu i kierownictwo firmy. Negocjacje odbywają się w biurze firmy lub w siedzibie kontrahenta. W trakcie spotkań zawierane są wstępne umowy i spisywane rezerwacje reklam (jednostką czasu jest miesiąc). Rezerwacje mają postać kartek A4 (rysunek 1) z tabelą zawierającą dane reklam w pierwszych kolumnach i miesiącami w kolejnych oraz kolumnę zawierającą ceny nośników. Taki system rezerwacji jest niedoskonały. Często zdarza się, że nie ma czasu na skserowanie kartek rezerwacji i pracownik marketingu lub kierownictwo zabiera kartki ze sobą, czego konsekwencją może być utrata ważnych danych. Występują sytuacje, kiedy potrzeba uzyskać informacje o aktualnym stanie wynajmu billboardów z miejsca odległego od siedziby firmy i nikt nie jest w stanie ich udostępnić (np. brak pracowników w biurze). Pierwsza część artykułu stanowi odpowiedź na zapotrzebowanie firmy reklamowej na system wspomagający zarządzanie relacjami z klientem (CRM) zaprojektowanie i wdrożenie oczekiwanego produktu. W drugiej części artykułu poruszone zostało zagadnienie wykorzystania nowej technologii i oszacowania ewentualnych korzyści wynikających z implementacji (w jej ramach) proponowanego rozwiązania. Sformułowanie problemu Dane jest przedsiębiorstwo reklamowe zajmujące się wynajmem billboardów. Wymaga wyprodukowania oprogramowania umożliwiającego dokonywanie miesięcznych rezerwacji reklam wraz z możliwością stałego i zdalnego dostępu do danych rezerwacji. Aplikacja musi być niezależna od zainstalowanego systemu operacyjnego na komputerze firmy. Firma posiada ograniczony budżet, przez co należy dobrać możliwie jak najtańsze rozwiązania. Czy przy pomocy dostępnych technologii informatycznych można zaprojektować system do zarządzania relacjami z klientem odpowiadający zachodzącym w firmie procesom biznesowym i spełniający jej oczekiwania?

2 120 Radosław Urbański Rys. 1. Arkusz rezerwacji billboardów w firmie reklamowej Fig. 1. Booking sheet of billboards advertising company

3 Aplikacja lokalna CRM bilboardowej firmy reklamowej Przegląd aplikacji CRM Istniejące na rynku rozwiązania takie jak ProfitCRM, Asystent CRM czy Enova Firma zawierają rozbudowaną bazę produktów i kontrahentów. Systemy posiadają wiele modułów wspomagających obsługę klienta, lecz nie umożliwiają rezerwacji produktów (billboardów) w sposób określony w firmie. Moduły zawierające kalendarze i przypomnienia pozwalają na rezerwację reklam, lecz jest to zbyt czasochłonne i niewygodne rozwiązanie. Koszty i czas związane z wdrażaniem dostępnych aplikacji są dla firmy nie akceptowalne. Ilość zbędnych modułów jest kolejnym czynnikiem przemawiającym za wdrożeniem oprogramowania dedykowanego, posiadającego tylko niezbędną funkcjonalnością. 3. Proces wytwarzania systemu CRM 3.1. Określenie wymagań Etap określenia wymagań zawiera: opis obszaru organizacji korzystającego z systemu, ogólną wizję systemu, spis funkcjonalności i użytkowników, wymagania jakościowe, ograniczenia, specyfikację oprogramowania [7]. Rys. 2. Diagram przypadków użycia aplikacji Fig. 2. Application use case diagram

4 122 Radosław Urbański Pierwszą kwestią jest zidentyfikowanie obszaru firmy, dla którego projektowany jest system CRM. Usługą ujętą w projekcie jest wynajem i rezerwacja billboardów. Spisano listę aktualnych reklam i danych klientów przez pracownika biurowego. Wynajem nośników reklamowych możliwy jest maksymalnie na 3 lata od daty podpisania umów, z powodu niepewności dzierżawy billboardów i zmienności stawek czynszu. Założono, że system jest aplikacją lokalną zainstalowaną na jednym stanowisku wraz z modułem internetowym umieszczonym na firmowym serwerze. W wyniku konsultacji z kierownictwem, pracownikami biurowymi i działem marketingu zdefiniowano funkcjonalność systemu w postaci diagramu przypadków użycia w notacji UML (rysunek 2). Sporządzenie diagramów przypadków użycia stanowi podstawę do akceptacji systemu przez klienta. Najbardziej popularnym językiem programowania obiektowego spełniającym wymagania dla aplikacji lokalnej jest Java [1],[2]. Dla modułu WWW odpowiednim językiem jest PHP, umożliwiający wyświetlanie danych tabelarycznych i logowanie [3]. Zarówno Java jak i PHP udostępnione są jako darmowe języki programowania wraz z darmowymi środowiskami programistycznymi. Są niezależne od platformy sprzętowoprogramowej oraz umożliwiają implementację zakładanej funkcjonalności [1], [2], [3] Projekt interfejsu i bazy danych Interfejs aplikacji lokalnej (rysunek 3) zaprojektowano w środowisku NetBeans i złożono z komponentów pakietu Swing, dołączonego do standardowych bibliotek Javy. Użyte w aplikacji gotowe kontenery i kontrolki to: panele, przyciski, pola tekstowe, pola haseł, pola wyboru, przełączniki, menu i jego elementy, listy rozwijalne, paski narzędzi oraz okna dialogowe. Przy projektowaniu GUI zastosowano kilka zasad rozmieszczania elementów graficznych [4]. Przycisk działania podstawowego ( Dodaj, Zapisz lub Zastosuj ) znajduje się zawsze po lewej stronie w stosunku do przycisku działania drugoplanowego ( Anuluj ). W projekcie zastosowano jeden typ czcionki - standardowo dołączony do systemów operacyjnych font Tahoma. Celem redukcji kosztów w systemie nie zawarto płatnych komponentów. Interfejs modułu WWW powstał przy pomocy kodu HTML i arkusza stylów CSS. Założeniem projektowanego interfejsu jest zastosowanie jak najmniejszej liczby elementów i grafik. Głównym odbiorcą modułu jest pracownik marketingu znajdujący się w terenie i odbierający dane z telefonu komórkowego z połączeniem internetowym poprzez sieć GSM. Przedstawione na rysunku 4 zrzuty ekranu pokazują formularze logowania i wyboru roku rezerwacji. Podstawą do implementacji aplikacji jest zaprojektowanie bazy danych umożliwiającej zapis i odczyt danych we współpracy z interfejsem. Model relacyjnej bazy danych zrealizowano przy pomocy programu Power Designer (rysunek 5). Baza danych składa się z 3 encji zawierających atrybuty identyfikujące dane klientów, billboardów i rezerwacji oraz 2 encji zawierających poufne dane loginów i haseł. Część danych aplikacji zapisywana jest w plikach, co zmniejszyło złożoność bazy.

5 Aplikacja lokalna CRM bilboardowej firmy reklamowej 123 Rys. 3. Interfejs aplikacji lokalnej - okno główne z panelem kontrahentów Fig. 3. Interface of local application. Main window and panel of customers Rys. 4. Formularze modułu WWW Fig. 4. Forms of Web module Zalety zastosowania systemu zarządzania relacyjnymi bazami danych to: bezpieczeństwo danych (dzięki wbudowanym funkcjom kopii bezpieczeństwa i blokowania dostępu do danych nieuprawnionym do tego użytkownikom), możliwość szybkiego i dokładnego sprawdzenia danych (przeglądanie danych wraz z edytorem zapytań, automatyczne sprawdzanie spójności wpisów w bazie) oraz opcje kaskadowego usuwania zbędnych danych [5].

6 124 Radosław Urbański Rys. 5. Model relacyjnej bazy danych systemu CRM Fig. 5. Model of relational database of CRM system 3.3. Implementacja Celem etapu implementacyjnego jest zaprogramowanie systemu CRM, odpowiadającego w całości założeniom etapu określenia wymagań i produktom fazy projektowania [7]. W celu usprawnieniu prac implementacyjnych ustalono, które funkcjonalności są zależne od innych (rysunek 6). W pierwszej kolejności powstają moduły, od których w największym stopniu zależne są pozostałe. Kolejność powstawania modułów jest następująca: tabela kontrahentów i/lub billboardów, tabela rezerwacji i na końcu w dowolnej kolejności rezerwacje on-line, analiza kontaktów i symulacja kampanii reklamowej. Moduł rezerwacji to najważniejszy i najtrudniejszy do wykonania element systemu CRM, który umożliwia zapis danych klientów, produktów i odpowiadających im rezerwacji. Stanowi podstawę działania aplikacji i jest elementem najczęściej wykorzystywanym przez użytkowników, co powoduje największy wkład czasu i pracy przy implementacji tego modułu w porównaniu do pozostałych. Na podstawie diagramu przypadków użycia z fazy wymagań określono metody funkcji dla tabeli kontrahentów, tj. dodawanie, edytowanie i usuwanie kontrahenta, drukowanie tabeli, wysyłanie wiadomości , przejście do witryny internetowej kontrahenta. Tabela billboardów posiada po-

7 Aplikacja lokalna CRM bilboardowej firmy reklamowej 125 dobne funkcje jak opisywana powyżej tabela kontrahentów: dodawanie, edytowanie oraz usuwanie billboardu. Po napisaniu funkcji dla tabel kontrahentów i billboardów rozpoczęto prace nad rezerwacjami. Tabela przedstawia wybrany przy pomocy listy rok wynajmu. Pierwsze trzy kolumny zawierają dane z encji billboardów (symbol, lokalizacja, wymiary), kolejne kolumny to miesiące, w których komórki zawierają skróconą nazwę kontrahenta wynajmującego nośnik. Ułatwiając użytkownikowi przełączanie się miedzy tabelami, rezerwacje uporządkowane według lat podane są w zakładkach i liście rozwijalnej. Funkcje tabeli rezerwacji to dodawanie i usuwanie rezerwacji oraz aktualizacja danych on-line. Rys. 6. Model zależności między modułami systemu CRM Fig. 6. Model of the relationship between CRM modules Elementami odróżniającymi projektowaną aplikację spośród innych programów jest zastosowanie modułów dostosowanych do potrzeb agencji reklamowej. Modułami tymi są symulacja kampanii reklamowej i analiza kontaktów z klientem. Symulacja kampanii reklamowej to narzędzie umożliwiające pracownikom firmy oszacowanie kosztów i zysków kampanii reklamowej. Pojęcie kampanii w tym wypadku odnosi się do wynajmu jednego lub więcej billboardów na dowolny okres i możliwości zawarcia przy tym listy dodatkowych produktów i usług tj. wydruku, montażu, projektów itp. Kampanie można zapisać do plików tekstowych w wersji dla zleceniobiorcy i zleceniodawcy (rysunek 7).

8 126 Radosław Urbański Rys. 7. Plik tekstowy z symulacją kampanii reklamowej Fig. 7. The text file with a simulation of an advertising campaign Analiza kontaktów z klientem składa się z okna podzielonego na trzy panele: billboardy, kontrahenci oraz rezerwacje. Każdy panel wyświetla statystyki powiązane z wynajem billboardów przez kontrahentów. Panel billboardy przedstawia tabelę z listą aktualnych tablic reklamowych, posortowanych według ilości wynajęć wraz z wyszczególnionymi najczęściej i najrzadziej wynajmowanymi tablicami. Panel kontrahenci zawiera tabelę klientów firmy uporządkowanych według ilości wynajęć billboardów. Posiada opcję wypisania do formularza wszystkich miesięcy i lat wynajęć przez danego klienta wraz z wyznaczeniem powtarzalności miesięcy wynajęć dla danego kontrahenta (rysunek 8). Panel rezerwacje wyświetla informacje o miesiącach i latach dla których jest najwięcej i najmniej rezerwacji oraz wyświetla tabelę z procentowym wynajęciem billboardów w poszczególnych latach.

9 Aplikacja lokalna CRM bilboardowej firmy reklamowej 127 Rys. 8. Okno analizy kontaktów z klientem Fig. 8. Window of analysis contacts with a customer 3.4. Testowanie i wdrożenie Testowanie polega na dokładnym przeanalizowaniu i wyeliminowaniu błędów oraz sprawdzeniu, czy aplikacja jest zgodna z wymaganiami określonymi w początkowych etapach projektu. Błędem można nazwać niepoprawną konstrukcję wewnątrz programu komputerowego, która może prowadzić do nieoczekiwanych i nieprawidłowych działań [6]. Przykładowe błędy systemu CRM, które wykryto i wyeliminowano to: wyświetlanie innego roku rezerwacji niż zaznaczony w liście rozwijalnej, nie uwzględnianie rabatu przy symulacji kampanii reklamowej czy złe przypisanie elementów menu do przyporządkowanych im funkcji. Etap wdrożenia gotowego systemu CRM do firmy podzielono na procesy: instalacja oprogramowania do obsługi bazy danych PostgreSQL, instalacja JDK w najnowszej dostępnej wersji, skopiowanie plików systemu CRM (aplikacji lokalnej), skopiowanie plików modułu WWW na serwer firmy, uruchomienie i konfiguracja PostgreSQL i systemu CRM, uzupełnienie bazy danych, przeszkolenie pracowników z obsługi systemu CRM. Wdrożenie aplikacji trwało dwa dni.

10 128 Radosław Urbański 4. Nowe wymagania i przyszłość systemu Zakończone sukcesem wdrożenie skłoniło kierownictwo i pracowników firmy do rozważania dalszej rozbudowy systemu. Firma stale się rozwija, zwiększa się liczba posiadanych billboardów oraz pracowników obsługujących rezerwacje. Kierownictwo firmy rozważa możliwość integracji systemu CRM z aplikacjami do tworzenia umów i wystawiania faktur VAT. Częste problemy wynikające z awarii sprzętu naraziły firmę na dodatkowe koszta związane z ponowną instalacją systemu. Powstaje więc pytanie: czy istnieje technologia umożliwiająca spełnianie rosnących wymagań klienta i jednocześnie niwelująca koszty i czas związany z powtarzaniem procesów instalacji systemu i jego aktualizacji? Istnieje taka technologia i jest nią Cloud computing. 5. System CRM jako usługa dostępna w chmurze W poprzednich rozdziałach zostały opisane etapy wytwarzania aplikacji lokalnej wraz z modułem WWW systemu CRM dla małej firmy reklamowej. Rozważmy natomiast jaki wpływ na działanie firmy ma użytkowanie systemu CRM jako usługi udostępnianej zdalnie poprzez chmurę obliczeniową i model SaaS. Cloud computing po polsku tłumaczone jako chmura obliczeniowa jest to model przetwarzania danych oparty na połączonych ze sobą serwerach, które dzięki temu połączeniu tworzą znacznie wydajniejszą jednostkę obliczeniową. Pozwala na udostępnianie funkcjonalności jako usług (infrastruktury informatycznej, oprogramowania czy platform programistycznych) [10]. SaaS to skrót od Software as a Service. Oznacza traktowanie oprogramowania jako usługi udostępnionej przez Internet. Aplikacja nie jest instalowana na komputerach klienta, lecz udostępniana poprzez przeglądarkę internetową, a wszystkie pliki znajdują się na serwerach dostawcy usługi [11]. Badania pokazują, że w 2020 roku w samych tylko Stanach Zjednoczonych korzystanie z chmury pozwoli oszczędzić około 12 miliardów dolarów. W 2009 roku wartość rynku Cloud computing warta była około 56 miliardów dolarów, przy czym szacuje się, że w 2014 roku rynek ten może być warty ponad 150 miliardów dolarów [10]. Bezpośrednie przeniesienie zaprojektowanej lokalnej aplikacji CRM do modelu SaaS z technicznego punktu widzenia nie jest możliwe. Wymaga użycia technologii dla aplikacji webowych, czyli takich, które umieszczone są na serwerze, a nie na komputerze użytkownika. Popularnymi technologiami używanymi do projektowania aplikacji webowych są Java EE, PHP czy ASP.NET [3], [8], [9]. Przy projektowaniu systemu CRM użytkowanemu w modelu SaaS można po części opierać się na gotowej analizie wymagań (procesy zachodzące w firmie nie uległy zmianie) czy interfejsie użytkownika (elementy graficzne przenieść do aplikacji webowej, odtworzyć układ komponentów interfejsu). Moduł WWW jest w takim przypadku zbędny, użytkownik ma zdalny dostęp do całości aplikacji, nie tylko do podglądu rezerwacji. Jakie korzyści dla firmy niesie za sobą korzystanie z aplikacji udostępnionej w chmurze? Tak jak w przypadku systemów rozproszonych wielu użytkowników może jednocześnie

11 Aplikacja lokalna CRM bilboardowej firmy reklamowej 129 korzystać z aplikacji poprzez wiele urządzeń (komputerów, smartfonów) [12]. Pracownicy działu marketingu przeprowadzają symulacje kampanii reklamowych bezpośrednio w siedzibie klienta. Dane rezerwacji są na bieżąco uzupełniane. Aktualizacje aplikacji nie wymagają kolejnych instalacji na komputerze użytkownika i rozbudowy sprzętu, co zmniejsza koszty utrzymania systemu [13]. Dane są bezpieczniejsze w przypadku krytycznych awarii komputera, na którym jest zainstalowany system CRM (zalanie, spalenie) w większości przypadków nie ma możliwości przywrócenia danych z dysku twardego. Komputery używane w firmie niekiedy wymagają ponownej instalacji całości oprogramowania przez złe użytkowanie. Wydłuża się więc czas przerwy w korzystaniu z systemu. Stosowanie zewnętrznej usługi wymaga przeglądarki internetowej dostarczonej wraz z dowolnym systemem operacyjnym (np. Windows, Linux, Android) [11]. 6. Wnioski Zaprojektowana i wdrożona aplikacja odpowiadała dotychczasowym potrzebom firmy reklamowej. Można ją sklasyfikować jako system CRM, gdyż dostarcza firmie niezbędnych narzędzi do lepszej i szybszej obsługi klientów. Własny system rezerwacji wraz z modułem internetowym pozwolił na informatyzację pracy i odejście od spisywania danych na papierowych kartkach. Ze względu na potrzebę wdrażania nowych funkcji programu planowane jest przejście z aplikacji lokalnej na aplikację webową. Podejście takie rozwiąże część problemów technicznych oraz pozwoli obniżyć koszty. Korzyści jakie płyną z udostępniania oprogramowania jako usługi mogą znacznie ograniczyć produkcję aplikacji lokalnych. Kierunek w jakim podąża świat informatyki pokazuje, że znaczna liczba firmy programistycznych zaczyna produkować oprogramowanie w technologiach internetowych, kompatybilnych z chmurą obliczeniową. Warto więc od razu wprowadzać model aplikacji jako usługi zamiast aplikacji lokalnej, gdyż łatwiej jest dostosowywać ją do rosnących potrzeb odbiorców. Literatura 1. Horstmann C. S.: Java Podstawy, Helion, Gliwice, Horstmann C. S.: Java techniki zaawansowane, Helion, Gliwice, Naramone E.: PHP 5, Apache i MySQL od podstaw, Helion, Gliwice, Hoekman R.: Magia interfejsu, Helion. Gliwice, Stones R.: Bazy danych i PostgreSQL od podstaw. Helion, Gliwice, Bereza-Jarociński B.: Inżynieria oprogramowania. Jak zapewnić jakość tworzonym aplikacjom. Helion, Gliwice, Koszlajda A.: Zarządzanie projektami IT. Przewodnik po metodykach. Helion, Gliwice, Kiessig R.: Ultra-Fast ASP.NET: Build Ultra-Fast and Ultra-Scalable web sites using ASP.NET and SQL Server, New York Apress, Heffelfinger D.: Java EE 6 with GlassFish 3 Application Server. Birmingham: Packt Publishing, 2010

12 130 Radosław Urbański 10. Skowera P. (2012). Cloud computing historia technologia perspektywy. Warszawa: PARP. 11. Małyszko M. (2008). SaaS jako metoda świadczenia e-usług. Warszawa: PARP. 12. Hwang K. (2011). Distributed and Cloud Computing: From Parallel Processing to the Internet of Things. Burlington: Morgan Kaufmann. 13. Trumba Corporation.(2007). White paper: Five benefits of SaaS. Pobrano z Streszczenie Artykuł przedstawia proces wytwórczy dedykowanej aplikacji wspomagającej zarządzanie relacjami z klientem. Odbiorcą oprogramowania jest mała firma reklamowa, której główną usługą jest wynajem billboardów. Rozważane jest przeniesienie wdrożonego systemu w obszar chmury obliczeniowej. Local CRM application for billboard advertisement company Summary Article presents development process of dedicated application that supports client relationship management. Software receiver is a small advertisement company, which main service is renting billboards. We consider moving implemented system into area of Cloud computing.

Dokument Detaliczny Projektu

Dokument Detaliczny Projektu Dokument Detaliczny Projektu Dla Biblioteki miejskiej Wersja 1.0 Streszczenie Niniejszy dokument detaliczny projektu(ddp) przedstawia szczegóły pracy zespołu projektowego, nad stworzeniem aplikacji bazodanowej

Bardziej szczegółowo

Dokument Detaliczny Projektu

Dokument Detaliczny Projektu Dokument Detaliczny Projektu Dla Biblioteki miejskiej Wersja 1.0 Streszczenie Niniejszy dokument detaliczny projektu(ddp) przedstawia szczegóły pracy zespołu projektowego, nad stworzeniem aplikacji bazodanowej

Bardziej szczegółowo

REFERAT O PRACY DYPLOMOWEJ

REFERAT O PRACY DYPLOMOWEJ REFERAT O PRACY DYPLOMOWEJ Temat pracy: Projekt i realizacja elektronicznego dziennika ocen ucznia Autor: Grzegorz Dudek wykonanego w technologii ASP.NET We współczesnym modelu edukacji, coraz powszechniejsze

Bardziej szczegółowo

ul. Pogodna 6 10-647 Olsztyn +48 504 647 030 codeit@codeit.pl http://codeit.pl

ul. Pogodna 6 10-647 Olsztyn +48 504 647 030 codeit@codeit.pl http://codeit.pl Aplikacja 'mcrm' codeit ul. Pogodna 6 10-647 Olsztyn +48 504 647 030 codeit@codeit.pl 1. Idea Aplikacja 'mcrm' to prosty system klasy CRM (Customer Relationship Management) stworzony z myślą o małych i

Bardziej szczegółowo

I. Informacje ogólne. Jednym z takich systemów jest Mambo.

I. Informacje ogólne. Jednym z takich systemów jest Mambo. MAMBO (CMS) I. Informacje ogólne CMS, Content Management System ("system zarządzania treścią") jest to jedna lub zestaw aplikacji internetowych pozwalających na łatwe utworzenie oraz późniejszą aktualizację

Bardziej szczegółowo

WINDOWS Instalacja serwera WWW na systemie Windows XP, 7, 8.

WINDOWS Instalacja serwera WWW na systemie Windows XP, 7, 8. WINDOWS Instalacja serwera WWW na systemie Windows XP, 7, 8. Gdy już posiadamy serwer i zainstalowany na nim system Windows XP, 7 lub 8 postawienie na nim serwera stron WWW jest bardzo proste. Wystarczy

Bardziej szczegółowo

System zarządzania firmą specyfikacja techniczna.

System zarządzania firmą specyfikacja techniczna. System zarządzania firmą specyfikacja techniczna. 1. Zakres funkcjonalności Funkcjonalność aplikacji została podzielona na 3 grupy: Zbiór podstawowych danych dane kontrahentów, typy dokumentów, magazynów,

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis zamówienia:

Szczegółowy opis zamówienia: Szczegółowy opis zamówienia: Rok 2016 budowa stron w html5 (8h v + 4h ćw) 8 szt. html5 - zaawans. (7h v + 5h ćw) 8 szt. programowania w java script (9h v + 7h ćw) 8 szt. java script zaawans (8h v + 4h

Bardziej szczegółowo

OpenOfficePL. Zestaw szablonów magazynowych. Instrukcja obsługi

OpenOfficePL. Zestaw szablonów magazynowych. Instrukcja obsługi OpenOfficePL Zestaw szablonów magazynowych Instrukcja obsługi Spis treści : 1. Informacje ogólne 2. Instalacja zestawu a) konfiguracja połączenia z bazą danych b) import danych z poprzedniej wersji faktur

Bardziej szczegółowo

Mateusz Kurleto NEOTERIC. Analiza projektu B2B Kielce, 18 października 2012

Mateusz Kurleto NEOTERIC. Analiza projektu B2B Kielce, 18 października 2012 2012 Pierwsze przymiarki do zakresu informatyzacji (rodzaj oprogramowania: pudełkowe, SaaS, Iaas, CC, PaaS. Zalety i wady: dostępność, koszty, narzędzia, ludzie, utrzymanie, bezpieczeństwo, aspekty prawne)

Bardziej szczegółowo

INŻYNIERIA OPROGRAMOWANIA

INŻYNIERIA OPROGRAMOWANIA INSTYTUT INFORMATYKI STOSOWANEJ 2013 INŻYNIERIA OPROGRAMOWANIA Inżynieria Oprogramowania Proces ukierunkowany na wytworzenie oprogramowania Jak? Kto? Kiedy? Co? W jaki sposób? Metodyka Zespół Narzędzia

Bardziej szczegółowo

Te i wiele innych cech sprawia, że program mimo swej prostoty jest bardzo funkcjonalny i spełnia oczekiwania większości klientów.

Te i wiele innych cech sprawia, że program mimo swej prostoty jest bardzo funkcjonalny i spełnia oczekiwania większości klientów. Instrukcja użytkownika OFERTOWANIE 3.0 Program OFERTOWANIE 3.0 to intuicyjne i łatwe w użyciu narzędzie do szybkiego przygotowania i wydrukowania profesjonalnie wyglądającej oferty dla klienta, Program

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja systemu NTP rekrut. Autor: Sławomir Miller

Dokumentacja systemu NTP rekrut. Autor: Sławomir Miller Dokumentacja systemu NTP rekrut Autor: Sławomir Miller 1 Spis treści: 1. Wstęp 1.1 Wprowadzenie 1.2 Zakres dokumentu 2. Instalacja 2.1 Wymagania systemowe 2.2 Początek 2.3 Prawa dostępu 2.4 Etapy instalacji

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM 8,9: BAZA DANYCH MS-ACCESS

LABORATORIUM 8,9: BAZA DANYCH MS-ACCESS UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI INSTYTUT INFORMATYKI I ELEKTROTECHNIKI ZAKŁAD INŻYNIERII KOMPUTEROWEJ Przygotowali: mgr inż. Arkadiusz Bukowiec mgr inż. Remigiusz Wiśniewski LABORATORIUM 8,9: BAZA DANYCH MS-ACCESS

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK INFORMATYK, 351203 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK INFORMATYK, 351203 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK INFORMATYK, 351203 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ Systemy baz danych 1. 2 Wstęp do baz danych 2. 2 Relacyjny model baz danych. 3. 2 Normalizacja baz danych. 4. 2 Cechy

Bardziej szczegółowo

Praca klienta biura rachunkowego na wspólnej bazie

Praca klienta biura rachunkowego na wspólnej bazie Praca klienta biura rachunkowego na wspólnej bazie (wersja 1.0) Soneta Sp z o.o. ul. Wadowicka 8a, wejście B 31-415 Kraków tel./fax +48 (12) 261 36 41 http://www.enova.pl e-mail: handel@enova.pl 1 Spis

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Użytkownika LSI WRPO

Podręcznik Użytkownika LSI WRPO Podręcznik użytkownika Lokalnego Systemu Informatycznego do obsługi Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 2013 w zakresie wypełniania wniosków o dofinansowanie Wersja 1 Podręcznik

Bardziej szczegółowo

egroupware czy phpgroupware jest też mniej stabilny.

egroupware czy phpgroupware jest też mniej stabilny. Opengroupware to projekt udostępniający kompletny serwer aplikacji oparty na systemie Linux. Dostępny na licencji GNU GPL, strona domowa: http://www.opengroupware.org/ Jego cechy to wysoka stabilność,

Bardziej szczegółowo

REFERAT PRACY DYPLOMOWEJ

REFERAT PRACY DYPLOMOWEJ REFERAT PRACY DYPLOMOWEJ Temat pracy: Projekt i implementacja środowiska do automatyzacji przeprowadzania testów aplikacji internetowych w oparciu o metodykę Behavior Driven Development. Autor: Stepowany

Bardziej szczegółowo

Instrukcje instalacji pakietu IBM SPSS Data Access Pack dla systemu Windows

Instrukcje instalacji pakietu IBM SPSS Data Access Pack dla systemu Windows Instrukcje instalacji pakietu IBM SPSS Data Access Pack dla systemu Windows Spis treści Rozdział 1. Przegląd......... 1 Wstęp................. 1 Wdrażanie technologii Data Access........ 1 Źródła danych

Bardziej szczegółowo

Dokument Detaliczny Projektu Temat: Księgarnia On-line Bukstor

Dokument Detaliczny Projektu Temat: Księgarnia On-line Bukstor Koszalin, 15.06.2012 r. Dokument Detaliczny Projektu Temat: Księgarnia On-line Bukstor Zespół projektowy: Daniel Czyczyn-Egird Wojciech Gołuchowski Michał Durkowski Kamil Gawroński Prowadzący: Dr inż.

Bardziej szczegółowo

firmy produkty intranet handel B2B projekty raporty notatki

firmy produkty intranet handel B2B projekty raporty notatki firmy mail intranet produkty DOKUMENTY handel raporty B2B projekty notatki serwis zadania Dlaczego warto wybrać Pakiet ITCube? Najczęściej wybierany polski CRM Pakiet ITCube jest wykorzystywany przez ponad

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu

Instrukcja obsługi programu Instrukcja obsługi programu directintegrator ST5 wersja dla WF-Mag (SOTE 5) Spis treści 1. Wstęp...3 2. Instalacja...3 2.1. Przebieg Instalacji...3 2.1.1. Generowanie klucza aplikacji...8 2.1.2. Zakładka

Bardziej szczegółowo

BcnSoft Piotr Paul Kom.: 0 505 032 069 E-mail: biuro@bcnsoft.com.pl Strony WWW, sklepy internetowe, programy użytkowe, systemy baz danych i inne.

BcnSoft Piotr Paul Kom.: 0 505 032 069 E-mail: biuro@bcnsoft.com.pl Strony WWW, sklepy internetowe, programy użytkowe, systemy baz danych i inne. Portfolio: strony internetowe apartamenty aparts Technologia: PHP, XHTML, MySQL, CSS, AJAX, MSSQL, ODBC, SQL SERVER 2008, WINDOWS 2008 SERVER Czas realizacji: 30 dni Projekt strony internetowej i systemu

Bardziej szczegółowo

Currenda EPO Instrukcja Konfiguracji. Wersja dokumentu: 1.3

Currenda EPO Instrukcja Konfiguracji. Wersja dokumentu: 1.3 Currenda EPO Instrukcja Konfiguracji Wersja dokumentu: 1.3 Currenda EPO Instrukcja Konfiguracji - wersja dokumentu 1.3-19.08.2014 Spis treści 1 Wstęp... 4 1.1 Cel dokumentu... 4 1.2 Powiązane dokumenty...

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika Moduł kliencki Kodak Asset Management Software Stan i ustawienia zasobów... 1 Menu Stan zasobów... 2 Menu Ustawienia zasobów... 3 Obsługa alertów... 7 Komunikaty zarządzania zasobami...

Bardziej szczegółowo

Konspekt pracy inżynierskiej

Konspekt pracy inżynierskiej Konspekt pracy inżynierskiej Wydział Elektryczny Informatyka, Semestr VI Promotor: dr inż. Tomasz Bilski 1. Proponowany tytuł pracy inżynierskiej: Komunikator Gandu na platformę mobilną Android. 2. Cel

Bardziej szczegółowo

System Kancelaris. Zdalny dostęp do danych

System Kancelaris. Zdalny dostęp do danych Kancelaris krok po kroku System Kancelaris Zdalny dostęp do danych Data modyfikacji: 2008-07-10 Z czego składaj adają się systemy informatyczne? System Kancelaris składa się z dwóch części: danych oprogramowania,

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Zamawiający. Przedmiot zapytania ofertowego. Wrocław, dnia 23.03.2015 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Zamawiający. Przedmiot zapytania ofertowego. Wrocław, dnia 23.03.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Wrocław, dnia 23.03.2015 r. W związku z realizacją przez Nova Telecom spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, projektu pn.: Wdrożenie zintegrowanego systemu klasy B2B, umożliwiającego

Bardziej szczegółowo

X-CONTROL -FUNKCJONALNOŚCI

X-CONTROL -FUNKCJONALNOŚCI X-CONTROL -FUNKCJONALNOŚCI X-CONTROL FUNKCJONALNOŚCI* *Funkcjonalności zostały omówione w kolejności logicznej. Kolejność na pulpicie; patrz widok powyżej, została zaplanowana dla wygody użytkownika. 1.

Bardziej szczegółowo

Praca Magisterska "System zdalnego składania ofert kupna i sprzedaży za pośrednictwem Internetu" AUTOR PROMOTOR

Praca Magisterska System zdalnego składania ofert kupna i sprzedaży za pośrednictwem Internetu AUTOR PROMOTOR System Oferta Praca Magisterska Niniejszy system powstał w ramach pracy magisterskiej "System zdalnego składania ofert kupna i sprzedaży za pośrednictwem Internetu". Politechnika Poznańska Wydział Informatyki

Bardziej szczegółowo

Client Management Solutions i Mobile Printing Solutions

Client Management Solutions i Mobile Printing Solutions Client Management Solutions i Mobile Printing Solutions Instrukcja obsługi Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation,

Bardziej szczegółowo

SklepEF moduł sklepu i zamówień internetowych do programu Hermes SQL firmy Humansoft

SklepEF moduł sklepu i zamówień internetowych do programu Hermes SQL firmy Humansoft SklepEF moduł sklepu i zamówień internetowych do programu Hermes SQL firmy Humansoft Funkcja stworzona została z założeniem szybkiej instalacji modułu i uruchomienia witryny internetowej umożliwiającej

Bardziej szczegółowo

Wymagane jest podłączenie serwera do Internetu (konieczne do zdalnego dostępu).

Wymagane jest podłączenie serwera do Internetu (konieczne do zdalnego dostępu). Spis treści Informacje ogólne...2 Tryby pracy...3 Wygląd interfejsu...4 Tryb użytkownika...5 Tryb administratora...6 Import kontrahentów z pliku XML...8 2 Informacje ogólne Aplikacja internetowa umożliwia

Bardziej szczegółowo

Jarosław Żeliński analityk biznesowy, projektant systemów

Jarosław Żeliński analityk biznesowy, projektant systemów Czy chmura może być bezpiecznym backupem? Ryzyka systemowe i prawne. Jarosław Żeliński analityk biznesowy, projektant systemów Agenda Definicja usługi backup i cloud computing Architektura systemu z backupem

Bardziej szczegółowo

SYSTEM VILM ZARZĄDZANIE CYKLEM ŻYCIA ŚRODOWISK WIRTUALNYCH. info@prointegra.com.pl tel: +48 (032) 730 00 42

SYSTEM VILM ZARZĄDZANIE CYKLEM ŻYCIA ŚRODOWISK WIRTUALNYCH. info@prointegra.com.pl tel: +48 (032) 730 00 42 SYSTEM VILM ZARZĄDZANIE CYKLEM ŻYCIA ŚRODOWISK WIRTUALNYCH info@prointegra.com.pl tel: +48 (032) 730 00 42 1. WPROWADZENIE... 3 2. KORZYŚCI BIZNESOWE... 4 3. OPIS FUNKCJONALNY VILM... 4 KLUCZOWE FUNKCJE

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Wsparcie projektów celowych

ZAPYTANIE OFERTOWE. Wsparcie projektów celowych ZAPYTANIE OFERTOWE Wsparcie projektów celowych Wrocław, dnia 01 października 2011 r. Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty handlowej na zakup systemu zarządzania procesami w ramach Działania 1.4

Bardziej szczegółowo

Projektowanie baz danych za pomocą narzędzi CASE

Projektowanie baz danych za pomocą narzędzi CASE Projektowanie baz danych za pomocą narzędzi CASE Metody tworzenia systemów informatycznych w tym, także rozbudowanych baz danych są komputerowo wspomagane przez narzędzia CASE (ang. Computer Aided Software

Bardziej szczegółowo

Kadry Optivum, Płace Optivum. Jak przenieść dane na nowy komputer?

Kadry Optivum, Płace Optivum. Jak przenieść dane na nowy komputer? Kadry Optivum, Płace Optivum Jak przenieść dane na nowy komputer? Aby kontynuować pracę z programem Kadry Optivum lub Płace Optivum (lub z obydwoma programami pracującymi na wspólnej bazie danych) na nowym

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1. Specyfikacja techniczna portalu internetowego Łódź, 15.10.2012 r.

Załącznik nr 1. Specyfikacja techniczna portalu internetowego Łódź, 15.10.2012 r. Załącznik nr 1. Specyfikacja techniczna portalu internetowego Łódź, 15.10.2012 r. Stworzenie platformy internetowej na potrzeby projektu. 1 Wykonanie portalu internetowego na potrzeby e-usługi, obejmującego

Bardziej szczegółowo

Wykaz zmian w programie SysLoger

Wykaz zmian w programie SysLoger Wykaz zmian w programie SysLoger Pierwsza wersja programu 1.0.0.1 powstała we wrześniu 2011. Funkcjonalność pierwszej wersji programu: 1. Zapis logów do pliku tekstowego, 2. Powiadamianie e-mail tylko

Bardziej szczegółowo

Księgowość w chmurze

Księgowość w chmurze Księgowość w chmurze Chwilowa moda czy przyszłość finansów? KRZYSZTOF MADEJCZYK EKSPERT OŚWIATOWY Co to jest chmura obliczeniowa? Co to jest chmura obliczeniowa? Co to jest chmura obliczeniowa? Co to jest

Bardziej szczegółowo

SklepEF5 moduł sklepu i zamówień internetowych do programu EuroFirma i Hermes firmy Humansoft

SklepEF5 moduł sklepu i zamówień internetowych do programu EuroFirma i Hermes firmy Humansoft SklepEF5 moduł sklepu i zamówień internetowych do programu EuroFirma i Hermes firmy Humansoft Funkcja stworzona została z założeniem szybkiej instalacji modułu i uruchomienia witryny internetowej umożliwiającej

Bardziej szczegółowo

Program do wagi SmartScale

Program do wagi SmartScale Program do wagi SmartScale zarządzanie pomiarami zarządzanie towarami - dodawanie, usuwanie oraz wyszukiwanie towarów zarządzanie kontrahentami dodawanie i usuwanie oraz wyszukiwanie wydruki kwitów w trybie

Bardziej szczegółowo

Informatyzacja JST z zastosowaniem technologii przetwarzania w chmurze

Informatyzacja JST z zastosowaniem technologii przetwarzania w chmurze Informatyzacja JST z zastosowaniem technologii przetwarzania w chmurze Centrum Projektów Informatycznych Warszawa, 22 kwietnia 2013 r. Agenda 1. Prezentacja ogólnych informacji na temat uruchomionego projektu

Bardziej szczegółowo

Océ Podręcznik użytkownika

Océ Podręcznik użytkownika Océ Podręcznik użytkownika Océ Client Tools Instrukcje podstawowej obsługi Copyright 2010 Océ Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część tego podręcznika nie może być powielana, kopiowana, adaptowana ani

Bardziej szczegółowo

Procesowa specyfikacja systemów IT

Procesowa specyfikacja systemów IT Procesowa specyfikacja systemów IT BOC Group BOC Information Technologies Consulting Sp. z o.o. e-mail: boc@boc-pl.com Tel.: (+48 22) 628 00 15, 696 69 26 Fax: (+48 22) 621 66 88 BOC Management Office

Bardziej szczegółowo

Dotacje na innowacje. Inwestujemy w waszą przyszłość.

Dotacje na innowacje. Inwestujemy w waszą przyszłość. PROJEKT TECHNICZNY Implementacja Systemu B2B w firmie Lancelot i w przedsiębiorstwach partnerskich Przygotowane dla: Przygotowane przez: Lancelot Marek Cieśla Grzegorz Witkowski Constant Improvement Szkolenia

Bardziej szczegółowo

Prezentacja programu. Parentis Sp. z o.o. Dział Informatyki. Kartoszyno, ul. Przemysłowa 5, 84-110 Krokowa

Prezentacja programu. Parentis Sp. z o.o. Dział Informatyki. Kartoszyno, ul. Przemysłowa 5, 84-110 Krokowa Prezentacja programu Parentis Sp. z o.o. Dział Informatyki Kartoszyno, ul. Przemysłowa 5, 84-110 Krokowa OPIS PROGRAMU I ZASADY UŻYTKOWANIA System CRM współpracuje z programami do obsługi magazynowej,

Bardziej szczegółowo

Problemy techniczne SQL Server

Problemy techniczne SQL Server Problemy techniczne SQL Server Jak utworzyć i odtworzyć kopię zapasową za pomocą narzędzi serwera SQL? Tworzenie i odtwarzanie kopii zapasowych baz danych programów Kadry Optivum, Płace Optivum, MOL Optivum,

Bardziej szczegółowo

Wstęp... 9. Część I. Podstawy teoretyczne zintegrowanych systemów zarządzania

Wstęp... 9. Część I. Podstawy teoretyczne zintegrowanych systemów zarządzania Wstęp... 9 Część I. Podstawy teoretyczne zintegrowanych systemów zarządzania 1. Systemy informatyczne zarządzania... 13 1.1. System informacyjny, system informatyczny, system informatyczny zarządzania...

Bardziej szczegółowo

Instalacja systemu zarządzania treścią (CMS): Joomla

Instalacja systemu zarządzania treścią (CMS): Joomla Instalacja systemu zarządzania treścią (CMS): Joomla Na stronie http://www.cba.pl/ zarejestruj nowe konto klikając na przycisk:, następnie wybierz nazwę domeny (Rys. 1a) oraz wypełnij obowiązkowe pola

Bardziej szczegółowo

Przewodnik użytkownika (instrukcja) AutoMagicTest

Przewodnik użytkownika (instrukcja) AutoMagicTest Przewodnik użytkownika (instrukcja) AutoMagicTest 0.1.21.137 1. Wprowadzenie Aplikacja AutoMagicTest to aplikacja wspierająca testerów w testowaniu i kontrolowaniu jakości stron poprzez ich analizę. Aplikacja

Bardziej szczegółowo

Deduplikacja danych. Zarządzanie jakością danych podstawowych

Deduplikacja danych. Zarządzanie jakością danych podstawowych Deduplikacja danych Zarządzanie jakością danych podstawowych normalizacja i standaryzacja adresów standaryzacja i walidacja identyfikatorów podstawowa standaryzacja nazw firm deduplikacja danych Deduplication

Bardziej szczegółowo

Płace Optivum. 1. Zainstalować serwer SQL (Microsoft SQL Server 2008 R2) oraz program Płace Optivum.

Płace Optivum. 1. Zainstalować serwer SQL (Microsoft SQL Server 2008 R2) oraz program Płace Optivum. Płace Optivum Jak przenieść dane programu Płace Optivum na nowy komputer? Aby kontynuować pracę z programem Płace Optivum na nowym komputerze, należy na starym komputerze wykonać kopię zapasową bazy danych

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Podpis cyfrowy ISO 9001:2008 Dokument: 2016.0.0.0 Wydanie: 2016-01. Podpis cyfrowy. Spis treści... 1

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Podpis cyfrowy ISO 9001:2008 Dokument: 2016.0.0.0 Wydanie: 2016-01. Podpis cyfrowy. Spis treści... 1 Spis treści Spis treści... 1 Wstęp... 2 Przygotowanie certyfikatów wewnętrznych... 2 2.1. Przygotowanie karty pracownika... 2 2.2. Dodawanie certyfikatu nadrzędnego... 3 2.3. Dodawanie certyfikatu pracownika...

Bardziej szczegółowo

Opis zmian funkcjonalności platformy E-GIODO wprowadzających możliwość podpisania wniosku bezpośrednio w oknie przeglądarki.

Opis zmian funkcjonalności platformy E-GIODO wprowadzających możliwość podpisania wniosku bezpośrednio w oknie przeglądarki. Opis zmian funkcjonalności platformy E-GIODO wprowadzających możliwość podpisania wniosku bezpośrednio w oknie przeglądarki. Wstęp. Opisane poniżej zmiany wprowadzają modyfikacje platformy e-giodo w zakresie

Bardziej szczegółowo

Munsol - dokument zmian. MUNSOL - Dokument zmian

Munsol - dokument zmian. MUNSOL - Dokument zmian MUNSOL - Dokument zmian 1 Spis treści Munsol - dokument zmian Spis treści 2 Wprowadzenie 3 Wprowadzone zmiany 3 1. Logowanie z użyciem karty. 3 2. Strona główna 4 3. Komunikaty informacyjne 4 4. Listy

Bardziej szczegółowo

Możliwość dodawania modułów pozwala na dopasowanie oprogramowania do procesów biznesowych w firmie.

Możliwość dodawania modułów pozwala na dopasowanie oprogramowania do procesów biznesowych w firmie. zajmuje się wdrażaniem koncepcji CRM Eroica CRM bazującej na najczęściej używanym rozwiązaniu Open Source vtiger. Eroica CRM posiada wiele funkcji ułatwiających zarządzanie relacjami z klientem w kancelarii.

Bardziej szczegółowo

Piotr Bubacz Cloud Computing

Piotr Bubacz Cloud Computing Cloud Computing ITA-112 Wersja 0.9 Warszawa, Czerwiec 2011 Spis treści Wprowadzenie i-4 Moduł 1 Wprowadzenie do Cloud Computing 1-1 Moduł 2 Wprowadzenie do Windows 2-1 Moduł 3 Storage Tabele 3-1 Moduł

Bardziej szczegółowo

Wykład I. Wprowadzenie do baz danych

Wykład I. Wprowadzenie do baz danych Wykład I Wprowadzenie do baz danych Trochę historii Pierwsze znane użycie terminu baza danych miało miejsce w listopadzie w 1963 roku. W latach sześcdziesątych XX wieku został opracowany przez Charles

Bardziej szczegółowo

mfaktura Instrukcja instalacji programu Ogólne informacje o programie www.matsol.pl biuro@matsol.pl

mfaktura Instrukcja instalacji programu Ogólne informacje o programie www.matsol.pl biuro@matsol.pl mfaktura Instrukcja instalacji programu Ogólne informacje o programie www.matsol.pl biuro@matsol.pl Instalacja programu 1. Po włożeniu płytki cd do napędu program instalacyjny powinien się uruchomić automatyczne.

Bardziej szczegółowo

IO - Plan testów. M.Jałmużna T.Jurkiewicz P.Kasprzyk M.Robak. 5 czerwca 2006

IO - Plan testów. M.Jałmużna T.Jurkiewicz P.Kasprzyk M.Robak. 5 czerwca 2006 IO - Plan testów M.Jałmużna T.Jurkiewicz P.Kasprzyk M.Robak 5 czerwca 2006 1 SPIS TREŚCI 2 Spis treści 1 Historia zmian 3 2 Zakres testów 3 2.1 Integration testing - Testy spójnosci.............. 3 2.2

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Szybki start

Przewodnik Szybki start Przewodnik Szybki start Program Microsoft Visio 2013 wygląda inaczej niż wcześniejsze wersje, dlatego przygotowaliśmy ten przewodnik, aby skrócić czas nauki jego obsługi. Zaktualizowane szablony Szablony

Bardziej szczegółowo

Kluczowe zasoby do realizacji e-usługi Warszawa, 16 października 2012. Maciej Nikiel

Kluczowe zasoby do realizacji e-usługi Warszawa, 16 października 2012. Maciej Nikiel 2012 Zasoby wiedzy w e-projekcie. Technologie informatyczne, oprogramowanie - zdefiniowanie potrzeb, identyfikacja źródeł pozyskania. Preferencje odnośnie technologii informatycznych. Maciej Nikiel Kluczowe

Bardziej szczegółowo

Oferta na program komputerowy System SPA

Oferta na program komputerowy System SPA Oferta na program komputerowy System SPA Wstęp Szanowni Państwo, System SPA jest programem komputerowym zaprojektowanym z myślą o uproszczeniu obsługi salonów piękności, salonów kosmetycznych, SPA, solariów,

Bardziej szczegółowo

PLAN REALIZACJI MATERIAŁU NAUCZANIA Z INFORMATYKI II. Uczeń umie: Świadomie stosować się do zasad regulaminów (P).

PLAN REALIZACJI MATERIAŁU NAUCZANIA Z INFORMATYKI II. Uczeń umie: Świadomie stosować się do zasad regulaminów (P). PLAN REALIZACJI MATERIAŁU NAUCZANIA Z INFORMATYKI II DZIAŁ I: KOMPUTER W ŻYCIU CZŁOWIEKA. 1. Lekcja organizacyjna. Zapoznanie uczniów z wymaganiami edukacyjnymi i PSP. 2. Przykłady zastosowań komputerów

Bardziej szczegółowo

Firma Informatyczna ASDER. Prezentacja. Serwer danych lokalnych. Przemysław Kroczak ASDER 2012-08-06

Firma Informatyczna ASDER. Prezentacja. Serwer danych lokalnych. Przemysław Kroczak ASDER 2012-08-06 2012 Firma Informatyczna ASDER Prezentacja Serwer danych lokalnych Przemysław Kroczak ASDER 2012-08-06 Szanowni Państwo, W dzisiejszej coraz częściej trzeba współdzielić pliki między pracownikami/działami

Bardziej szczegółowo

Kielce, dn. 28.07.2014 MICRON Sp. z o.o. Ul. Silniczna 15/1 25 515 Kielce ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2014/PARP/POIG

Kielce, dn. 28.07.2014 MICRON Sp. z o.o. Ul. Silniczna 15/1 25 515 Kielce ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2014/PARP/POIG Kielce, dn. 28.07.2014 MICRON Sp. z o.o. Ul. Silniczna 15/1 25 515 Kielce ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2014/PARP/POIG W związku z realizacją projektu Wdrożenie internetowego systemu klasy B2B automatyzującego

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika. Aplikacja dla Comarch ERP XL

Instrukcja użytkownika. Aplikacja dla Comarch ERP XL Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch ERP XL Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch ERP XL Wersja 1.0 Warszawa, Listopad 2015 Strona 2 z 12 Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch ERP

Bardziej szczegółowo

1. Wprowadzenie...2. 1.1. Do czego służy system NepriX...2. 2. Program krok po kroku...2. 2.1. Logowanie do systemu...2

1. Wprowadzenie...2. 1.1. Do czego służy system NepriX...2. 2. Program krok po kroku...2. 2.1. Logowanie do systemu...2 Spis treści 1. Wprowadzenie...2 1.1. Do czego służy system NepriX...2 2. Program krok po kroku...2 2.1. Logowanie do systemu...2 2.2. Ważne ikony w systemie...3 2.3. Dodawanie kontraktu...4 2.4. Wystawianie

Bardziej szczegółowo

Systemy ERP. dr inż. Andrzej Macioł http://amber.zarz.agh.edu.pl/amaciol/

Systemy ERP. dr inż. Andrzej Macioł http://amber.zarz.agh.edu.pl/amaciol/ Systemy ERP dr inż. Andrzej Macioł http://amber.zarz.agh.edu.pl/amaciol/ Źródło: Materiały promocyjne firmy BaaN Inventory Control Jako pierwsze pojawiły się systemy IC (Inventory Control) - systemy zarządzania

Bardziej szczegółowo

RELACYJNE BAZY DANYCH

RELACYJNE BAZY DANYCH RELACYJNE BAZY DANYCH Aleksander Łuczyk Bielsko-Biała, 15 kwiecień 2015 r. Ludzie używają baz danych każdego dnia. Książka telefoniczna, zbiór wizytówek przypiętych nad biurkiem, encyklopedia czy chociażby

Bardziej szczegółowo

Administratora CSIZS - OTM

Administratora CSIZS - OTM Powykonawcza Dokumentacja Wykonawca: Asseco Poland S.A. Ul. Olchowa 14, 35-322 Rzeszów Informacje o dokumencie: Autor Zespół ds. Wytwarzania i Analizy Tytuł Produkt 33.3 Dokumentacja administratora OTM

Bardziej szczegółowo

Integracja systemu CAD/CAM Catia z bazą danych uchwytów obróbkowych MS Access za pomocą interfejsu API

Integracja systemu CAD/CAM Catia z bazą danych uchwytów obróbkowych MS Access za pomocą interfejsu API Dr inż. Janusz Pobożniak, pobozniak@mech.pk.edu.pl Instytut Technologii Maszyn i Automatyzacji produkcji Politechnika Krakowska, Wydział Mechaniczny Integracja systemu CAD/CAM Catia z bazą danych uchwytów

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja Administratora portalu. aplikacji. Wirtualna szkoła

Dokumentacja Administratora portalu. aplikacji. Wirtualna szkoła Dokumentacja Administratora portalu aplikacji Wirtualna szkoła aktualna na dzień 20.12.2012 Wykonawca: Young Digital Planet SA 2012 Strona 2 z 15 Spis Treści Wirtualna szkoła SYSTEM ZARZĄDZANIA NAUCZANIEM...

Bardziej szczegółowo

Mazowiecki Elektroniczny Wniosek Aplikacyjny

Mazowiecki Elektroniczny Wniosek Aplikacyjny Mazowiecki Elektroniczny Wniosek Aplikacyjny Generator Offline Instrukcja użytkownika Problemy z aplikacją można zgłaszad pod adresem: zgloszenie@mazowia.eu SPIS TREŚCI Zawartość 1 Instalacja Generatora

Bardziej szczegółowo

Jak się zalogować do Pocztowy24 Biznes

Jak się zalogować do Pocztowy24 Biznes Jak się zalogować do Pocztowy24 Biznes Wejdź na stronę Banku Pocztowego www.pocztowy.pl. W prawym górnym rogu, na czerwonej belce znajdziesz przycisk Zaloguj się, wybierz go, a następnie wybierz przycisk

Bardziej szczegółowo

OPTIMA PC v2.2.1. Program konfiguracyjny dla cyfrowych paneli domofonowy serii OPTIMA 255 2011 ELFON. Instrukcja obsługi. Rev 1

OPTIMA PC v2.2.1. Program konfiguracyjny dla cyfrowych paneli domofonowy serii OPTIMA 255 2011 ELFON. Instrukcja obsługi. Rev 1 OPTIMA PC v2.2.1 Program konfiguracyjny dla cyfrowych paneli domofonowy serii OPTIMA 255 Instrukcja obsługi Rev 1 2011 ELFON Wprowadzenie OPTIMA PC jest programem, który w wygodny sposób umożliwia konfigurację

Bardziej szczegółowo

Client Management Solutions i Universal Printing Solutions

Client Management Solutions i Universal Printing Solutions Client Management Solutions i Universal Printing Solutions Instrukcja obsługi Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation,

Bardziej szczegółowo

2012 Provider Sp. z o.o. ul. Legnicka 62, 54-204 Wrocław. tel./faks: 713418192 3.0

2012 Provider Sp. z o.o. ul. Legnicka 62, 54-204 Wrocław. tel./faks: 713418192 3.0 Provider Sp. z o.o ul. Legnicka 62, 54-204 Wrocław tel./faks: 713418192 http://www.provider.pl info@provider.pl 3.0 System wspomagający zarządzanie firmą online Strona 1 z 13 2012 Provider Sp. z o.o. System

Bardziej szczegółowo

Kurs Wizualizacja z WinCC SCADA - Zaawansowany. Spis treści. Dzień 1. I VBS w WinCC podstawy programowania (zmienne, instrukcje, pętle) (wersja 1410)

Kurs Wizualizacja z WinCC SCADA - Zaawansowany. Spis treści. Dzień 1. I VBS w WinCC podstawy programowania (zmienne, instrukcje, pętle) (wersja 1410) Spis treści Dzień 1 I VBS w WinCC podstawy programowania (zmienne, instrukcje, pętle) (wersja 1410) I-3 VBS w WinCC - Informacje ogólne I-4 Zastosowanie VBS w WinCC Runtime I-5 Wykorzystanie i wydajność

Bardziej szczegółowo

S P I S T R E Ś C I. Instrukcja obsługi

S P I S T R E Ś C I. Instrukcja obsługi S P I S T R E Ś C I Instrukcja obsługi 1. Podstawowe informacje o programie.................................................................................... 2 2. Instalacja programu.....................................................................................................

Bardziej szczegółowo

5-6. Struktura dokumentu html. 2 Określenie charakteru i tematyki strony. Rodzaje witryn. Projekt graficzny witryny. Opracowanie skryptów

5-6. Struktura dokumentu html. 2 Określenie charakteru i tematyki strony. Rodzaje witryn. Projekt graficzny witryny. Opracowanie skryptów Aplikacje internetowe KL. III Rok szkolny: 013/01 Nr programu: 31[01]/T,SP/MENIS/00.06.1 Okres kształcenia: łącznie ok. 170 godz. lekcyjne Moduł Bok wprowadzający 1. Zapoznanie z programem nauczania i

Bardziej szczegółowo

System Muflon. Wersja 1.4. Dokument zawiera instrukcję dla użytkownika systemu Muflon. 2009-02-09

System Muflon. Wersja 1.4. Dokument zawiera instrukcję dla użytkownika systemu Muflon. 2009-02-09 System Muflon Wersja 1.4 Dokument zawiera instrukcję dla użytkownika systemu Muflon. 2009-02-09 SPIS TREŚCI 1. Firmy... 3 I. Informacje podstawowe.... 3 II. Wyszukiwanie.... 4 III. Dodawanie nowego kontrahenta....

Bardziej szczegółowo

Tematy dyplomów inżynierskich 2009 Katedra Inżynierii Oprogramowania

Tematy dyplomów inżynierskich 2009 Katedra Inżynierii Oprogramowania Tematy dyplomów inżynierskich 2009 Katedra Inżynierii Oprogramowania Literatura Projekt i implementacja biblioteki tłumaczącej zapytania w języku SQL oraz OQL na zapytania w języku regułowym. dr hab. inż.

Bardziej szczegółowo

SYSTEM ZARZĄDZANIA TREŚCIĄ (CMS) STRONY INTERNETOWEJ SZKOŁY PRZEWODNIK

SYSTEM ZARZĄDZANIA TREŚCIĄ (CMS) STRONY INTERNETOWEJ SZKOŁY PRZEWODNIK SYSTEM ZARZĄDZANIA TREŚCIĄ (CMS) STRONY INTERNETOWEJ SZKOŁY PRZEWODNIK Daniel M. [dm.o12.pl] 2012 I. Ogólna charakterystyka systemu 1) System nie wymaga bazy danych oparty jest o pliki tekstowe. 2) Aktualna

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET RZESZOWSKI KATEDRA INFORMATYKI

UNIWERSYTET RZESZOWSKI KATEDRA INFORMATYKI UNIWERSYTET RZESZOWSKI KATEDRA INFORMATYKI LABORATORIUM TECHNOLOGIA SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH W BIOTECHNOLOGII Aplikacja bazodanowa: Cz. II Rzeszów, 2010 Strona 1 z 11 APLIKACJA BAZODANOWA MICROSOFT ACCESS

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja wymagań systemowych (może podlegać edytowaniu na kolejnych etapach)

Specyfikacja wymagań systemowych (może podlegać edytowaniu na kolejnych etapach) Specyfikacja wymagań systemowych (może podlegać edytowaniu na kolejnych etapach) 1. Wstęp: 1.1. Cel. Niniejszy dokument przestawia specyfikację wymagań systemowych (zarówno funkcjonalnych jak i niefunkcjonalnych)

Bardziej szczegółowo

Pomoc do programu Oferent

Pomoc do programu Oferent Pomoc do programu Oferent Wersja dokumentu: 1.1 Data ostatniej modyfikacji: 12.03.2012 Informacja o zmianach w stosunku do poprzedniej wersji dokumentu: Dodano informację o wymaganiach platformy Silverlight

Bardziej szczegółowo

Aplikacje internetowe i mobilne (studia tradycyjne)

Aplikacje internetowe i mobilne (studia tradycyjne) Aplikacje internetowe i mobilne (studia tradycyjne) Informacje o usłudze Numer usługi 2016/03/12/7405/5969 Cena netto 4 200,00 zł Cena brutto 4 200,00 zł Cena netto za godzinę 22,34 zł Cena brutto za godzinę

Bardziej szczegółowo

Lista wprowadzonych zmian w systemie Vario v. 3.3 od wydania 3.003.60177.00403 do wydania 3.003.60180.00419

Lista wprowadzonych zmian w systemie Vario v. 3.3 od wydania 3.003.60177.00403 do wydania 3.003.60180.00419 Lista wprowadzonych zmian w systemie Vario v. 3.3 od wydania 3.003.60177.00403 do wydania 3.003.60180.00419 LP Vario* Wersja Zmiany 1. BPM 3.003.60177.00403 Ulepszenie działania pola przeznaczonego do

Bardziej szczegółowo

Sieciowa instalacja Sekafi 3 SQL

Sieciowa instalacja Sekafi 3 SQL Sieciowa instalacja Sekafi 3 SQL Niniejsza instrukcja opisuje instalację Sekafi 3 SQL w wersji sieciowej, z zewnętrznym serwerem bazy danych. Jeśli wymagana jest praca jednostanowiskowa, należy postępować

Bardziej szczegółowo

Kancelaria Prawna.WEB - POMOC

Kancelaria Prawna.WEB - POMOC Kancelaria Prawna.WEB - POMOC I Kancelaria Prawna.WEB Spis treści Część I Wprowadzenie 1 Część II Wymagania systemowe 1 Część III Instalacja KP.WEB 9 1 Konfiguracja... dostępu do dokumentów 11 Część IV

Bardziej szczegółowo

System kontroli dostępu ACCO NET Instrukcja instalacji

System kontroli dostępu ACCO NET Instrukcja instalacji System kontroli dostępu ACCO NET Instrukcja instalacji acco_net_i_pl 12/14 SATEL sp. z o.o. ul. Budowlanych 66 80-298 Gdańsk POLSKA tel. 58 320 94 00 serwis 58 320 94 30 dz. techn. 58 320 94 20; 604 166

Bardziej szczegółowo

REFERAT O PRACY DYPLOMOWEJ

REFERAT O PRACY DYPLOMOWEJ REFERAT O PRACY DYPLOMOWEJ Temat pracy: Projekt i implementacja mobilnego systemu wspomagającego organizowanie zespołowej aktywności fizycznej Autor: Krzysztof Salamon W dzisiejszych czasach życie ludzi

Bardziej szczegółowo

Dołącz do grona zadowolonych użytkowników systemu Belisama4CRM

Dołącz do grona zadowolonych użytkowników systemu Belisama4CRM Czym jest CRM? Termin CRM, czyli Customer Relationship Management, ma wiele definicji i jest dość szerokim pojęciem. W ogólnym zarysie jest to takie zarządzanie relacjami z klientem, które ma prowadzić

Bardziej szczegółowo

Zadanie nr 4.5: Oprogramowanie bazodanowe. Lp. Zwartość karty Opis 1 Specyfikacja techniczna / funkcjonalna przedmiotu zamówienia

Zadanie nr 4.5: Oprogramowanie bazodanowe. Lp. Zwartość karty Opis 1 Specyfikacja techniczna / funkcjonalna przedmiotu zamówienia Zadanie nr 4.5: Oprogramowanie bazodanowe Lp. Zwartość karty Opis 1 Specyfikacja techniczna / funkcjonalna przedmiotu zamówienia Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje dostarczenie, wdrożenie oraz konfigurację

Bardziej szczegółowo