Instalacja programu Crystal Reports - Crystal Reports 9.0 i nowsze

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Instalacja programu Crystal Reports - Crystal Reports 9.0 i nowsze"

Transkrypt

1 Instalacja programu Crystal Reports - Crystal Reports 9.0 i nowsze Zainstalować silnik serwera Crystal Reports na serwerze internetowym przy uży ciu jednej z nastepujących metod: 1. Zainstalować Crystal Reports razem z instalacją programu Visual Studio 2003, 2005 lub Crystal Reports stanowiło część wersji oprogramowania Visual Studio wydanych przed rokiem 201 O. 2. Pobrać ze strony internetowej SAP.com. Upewnić się, że użytkownik ASPNET ma pełny dostęp do folderu tymczasowego ASPNET (C:\Documents and Settings\[Machine Name ]\ASPNET\Local Settings\Temp). Określić połączenia dla Crystal Reports na stronie Admin > Połączenia SQL. Jeżeli OS to 64-bitowy Windows 7, Windows 2008 lub nowszy system, nale ży upewnić się, że zasoby aplikacji ReportPortal application są określone jako 32-bit. Advanced Settings : _ El (General).NET Framework Version Ena błe 32-Bit Applications Managed Pipeline Mode Na me Queue Length Start Automatically El CPU Limit Limit Action Limit Interval (minutes) Processor Affinity Ena błe d Processor Affinity Mask El Process Model Identity Idle lime-oot (minutes) Load User Profile Maximum Worker Processes Ping Enabled v2.0 True --- Classic Reportportal 1000 True o NoAction 5 False ApplicationPoolldentity 20 True True Ping Maximum Response lime (secon190 Ping Period (seconds) 30 Shutdown lime Limit (seconds) 90 Name [name] The application pool name is the lxlique identifier fur the app&cation pool. 1 OK Cancel I ~ Instalacja Crystal Reports - Crystal Reports 8.0 i 8.5

2 Aplikacja ReportPortal obsługuje program Crystal Reports 8.0 i nowsze jego wersje. W przypadku gdy na serwerze zainstalowane są różne wersje oprogramowania Crystal Reports, aplikacja ReportPortal wybierze najnowszą wersję. W przypadku wersji Crystal Reports 8.0 aplikacja ReportPortal wykorzystuje przeglądarkę ActiveX Viewer do starczoną wraz z programem Crystal Reports. Należy skopiować plik ActiveXViewer.cab z folderu "C:\Program Files\Seagate Software\ Viewers\ActiveXViewer'' do folderu "ReportPortal\crystal". W przypadku wersji Crystal Reports 8.5 konieczna jest instalacja programu Crystal Enterprise. Aplikacja ReportPortal wykorzysta przeglądarkę ActiveX Viewer dostarczoną wraz z programem Crystal Reports. Należy skopiować plik ActiveXViewer.cab do folderu "ReportPortal\crystal ". Poniższy przykład pokazuje instalacj ę programu Seagate Crystal Reports 8.0. Należy upewnić się, że wybrano serwer typu Web Component Server. Select Features Please select which features you would like to install ~ - g... Seagate Crystal Reports Program $ B... Data Access $ 0... Ei<port Support j X... Custom Charting $ 0... Geographic Mapping ~J B... \../eb ( omponent ~1erver $ - B... Developer Components! B... Sample Reports l±l B... Developer Samples Feature Description: Publish and share reports via a web server. This feature wal remain on your local hard drive. T his feature has O of 1 subfeatures selected. The selected subfeatures require OKB on your hard drive. Qisk Cost fieset <~ack Cancel Należy upewn i ć się, że serwer typu Seagate Page Server ma włączoną opcję startu automatycznego i pracuje poprawnie:

3 >!~ Services ~' IJ &ction ~ew IJ... I ~ fi] I ~ ~ IJ ~ li Tree j Services (Loca!) Name I ~Remote Registry Se. ~Removable Storage ~Routing and Remot. ~RunAs Service Deser" tion Allows rem, Manages r. Offers rout... Enables st. status Started Started Automatlc Manu al Dlsabled Automatic LocalSystem LocalSystem LocalSystem LocalSystem. I ~Seagate Web Comp.. ~Security Accounts, ~Server ~Slmpfe Mail Transpo. ~SmartCard 'łlsmart Card Hefper e <;()I <;F'D \IF'D n t::f'l\it Stores sec. Provides R. Transports. Manages a. Provides s. Started Started Manual Automatlc Automatic Manu al Manu al Manual M an11;al LocafSystem LocalSystem LocalSystem J LocafSystem LocafSystem LocalSyst~ I n,.,, <+ W przypadku programu Crystal Reports 8.0 i 8.5 należy upewnić s ię, że u żytkownik anonimowy IIS ma pełny dostęp do folderu ReportPortal\crystal\temp. File Edit View f avorites Toofs Help <? Back... _.... (!;;) I tfa Search I CO Folders Address j.:..i C:\ReporŁPorta~crystal\temp i) ~Go Folders lłl CJ orade rij D Orade3 $ Q Program Files $ CJ Project l""bl public ~ D ReportPortal l! Q admin ; : ~ i ~J. 0 crystal!! fj temp j J.=:J design ~J. 0 help $ Q images j o mining ~ o olap $ Q owe l:eh..j s ąl 1 object(s) 1 jo bytes ~ temp Properties ~» General I Web Sharing I Sharing Security I Name Permissions: Full Control Modify Read & Execute List Folder Contents Read Write Add... Remove Allow Deny EJ D EJ D EJ D EJ D EJ D EJ D Advanced. p All?w inheritabfe permissions from parent to propagate to this ob1ect OK Cancel.6.pply

4

5 Tworzenie raportu Crystal Podać nazwę raportu Przejrzeć i wybrać plik raportu Crystal (RPT), kliknąć przycisk "Wczytaj" Wybrać połączenie. Połączenie można określić z poziomu strony Admin > Połączenia SQL. Parametry wczytanego pliku zostaną wyświetlone poniżej. Należy kliknąć przycisk edycji aby powiązać parametr z filtrem. Po określeniu wszystkich filtrów wyświetlany jest przycisk podgl ądu. Kliknąć przycisk podglądu aby wykonać test raportu. Crystal Report Report name F~e Connection Pubs lcrystalreport.2.rpt Browse... Upload J Clear Cache I Replace Delete Download Options View Edit Name Type jstringparameter li Ann Arbor

6

7 Opcje: Zakładka Ogólne Uruchom po wczytaniu - Opcja ta uruchamia raport po jego wczytaniu. Należy odznaczyć tę opcję jeśli raport posiada filtry a użytkownicy dokonują wyborów przed uruchomieniem raportu. Filtruj kolumny - Liczba kolumn przypisanych do filtrów grup Ustawienia etykiet - Położenie etykiety w stosunku do filtra: Po lewej lub u góry. I~ http: j, localhostjreportf'ortal lfcrystaljoptions.aspx?report!d= 135 Options General P" Run On Load r llter Columns J63 Label Settingsj Top 3 Ok Can cel

8

9 Tworzenie nowego filtra Z poziomu kreatora raportów, kliknąć przycisk paska zadań Filtr, a następnie kliknąć Dodaj Wybrać typ: Pole wyboru, Pole tekstowe, Pole zaznaczenia wyboru, itd. Podać Opis Podać Wartość domyślną Wybrać Szerokosć dla pola wyboru, pola tekstowego, listy typu Combo, Combo Suggest i Wyszukiwanie DB Wybrać Typ listy dla pola wyboru, pola tekstowego, listy typu Combo, Combo Suggest i Wyszukiwanie DB oraz przycisków radiowych. Do stępne są trzy następujące opcje: 1. Tabela - Wybór tabeli, klucza i kolumn nazw. 2. Na bazie SQL - Wyrażenie SQL zwracające jako wynik dwie kolwnny. Pierwsza kolumna zawiera wartości, druga - tekst. 3. Dzielone - SQL zdefiniowane w Dzielonym filtrze 4. Ręczne - Statyczna lista kluczy i wartości. Kliknąć przycisk Aktualizuj aby zapisać filtr. Kliknąć przycisk Wstecz aby powrócić do kreatora rapo1tów Typ filtra: Pole wyboru Należy wkleić lub utworzyć wyrażenie SQL. Wyrażenie SQL powinno mieć tylko dwie kolumny. Pierwsza kolumna jest przeznaczona na wartości liczbowe, druga - na tekst. Należy wybrać, czy zmiany mają powodować odświeżanie się raportu. Update Go Back [) juser FilterType I u st Name U ser Oescil>tion ( optional) User Fdter Value I N one r Refresh on change r Required Not Selected Label --~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Default Valle Width List Type 1100% 3!sal Basedi] r Expression SQL CBuild) Select two colurms only. First column is for values. Second column is for text select O As Userld, ' None' as FullName unio n SELECT Userld, FirstName + ' + LastName FROM AppUser

10 Typ filtra: Pole tekstowe Należy określić maksymalną liczbę znaków. Update Go Back j D FilterType Na me jaction!text Box!Action Description (optional) User Filer Value I N one r Refresh on change r Required Default Value Wldth 1100% Textbox Mask jnone...-~~~~~~~~~~~~~~~~~ r Expression Maximum Typ filtra: Pole zaznaczenia Ten typ jest użyteczny w przypadku kolumn typu "Tak" lub "Nie". Update Go Back j D I Report 3 AterType j Check Box..:.! Na me I Report Description (optional) User Filler Value I None P' Refresh on change r Required --~~~~~~- De fa u lt Value r Expression [ Ch ckbox YesValue NoValue Typ filtra: Wybór daty

11 Update Go Back I O) I ReportOate.::.I FdterType I Date Picker.::.I Na me IReportDate Oescription (optional) r Refresh on change r Required User FiterValue I None 3 oateformat!ansi (yy.mm.dd) 3 DefBult Value r Expression Kontrolka kalendarza wybierająca date dla kolumny dat. Typ filtra: Combo Update Go Back ID ::1 FilterType I Combo Name City Descńption (optional) User filer Value J None r Refresh on change r Required Oefault Value r Expression Width 1100% List Type I Table List~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~---. T11ble I Person.Address KeyColumn jcity 3 NameColumn I city 3 Rozwijana lista z moż li wością wpisywania do niej tekstu. Typ filtra: Combo z sugestią Lista filtrowana dynamicznie w trakcie wprowadzania danych przez użytkownika

12 D Update Go Back I FilterType ::1 J Combo Suggest Na me City Oescription (optional) User FilterValue I None r Refresh on change r Requred Default Value Wldth 1100% Ust Type jrable.--~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ r Expression List~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Table I Person.Address KeyColumn I city 3 NameColumn Jcity 3 Typ filtra: Wyszukiwanie DB Lista danych wyszukanych w innej tabeli. Ten typ jest użyteczny w przypadku dużych list (200 i więc ej rekordów). Update Go Back I D ::1 Fiier Type l DB Lookup Na me City Oescription (optional) User Fllter Value I N one r Refresh on change r Requr ed --~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Oefault Value r Expression Width 1100% List Type jrable List~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--. Table J Person.Address i] KeyColumn JCity i) Name Column JCity i) Typ filtra: Przyciski radiowe Ten typ jest użyteczny w sytuacji, gdy mamy do wyboru bardzo niewiele opcji z długimi opisami, jak ma to miejsce np. w kwestionariuszach.

13 IO Update FiłerType Name Go Back I ::1 I Radio Button.s JGender Oescription (optional) r Refresh on change r Requi"ed UserfiłterValue J None Not Selected LabelJ.,.N_o_n_e Oefault Value Ust Type jmanual r Expression List~~~~~~~~~~~~~~~~~--, Manual List ltems fg Value IMI Text -M-a-le jf jfemale

14

15 Zapisywanie nowego raportu Podać nazwę raportu Przejrzeć i wybrać plik raportu programu Crystal (RPT), następnie kliknąć przycisk "Wczytaj" Wybrać połączenie. Połączenie można określić z poziomu strony Admin > Połączenia SQL. Zapisywanie istniejącego raportu Wybrać raport który ma zostać zmodyfikowany. Zmienić nazwę raportu, jeśli to konieczne. Przejrzeć i wybrać plik raportu programu Crystal (RPT), następnie kliknąć przycisk "Zastąp". Crystal Report Report na me lcrysta1report2.rpt File Browse... Connection Pubs Upload Cłear Cache j Replace Delete J Download Options View Edit tlame Type lstringparameter -jjann Arbor

16

17 Otwieranie raportu Rozwinąć foldery, znaleźć i kliknąć raport. Jeżeli raport zawiera filtry, u góry raportu wyświetli się panel filtrów. Wybrać raport i kliknąć polecenie "Podgląd raportu". Raport zostanie otwarty. state lca ::::J Reportl.rpt.11J1r-1-0-0o->10---~- powered by ~ 1 <.:.i crystal. [ gja au lname au fn.ame ehone umh White Johnson Bigge Rd Green Marjorie rd St. # C81'Son Cheryl Darwin Ln O' Leary Michael Cleveland.Av. # Straight Dean College Av Bennet Abraham Batenum St Dull Ann Blonde St Gringlesby Burt 707 POBox Locksley Charlene Broadway Av Yokomoto Akiko SiłverCt Stringer Dirk Telegraph Av MacFeather Steams Upland Hts K8J'Sen Livia McA uley St Hunter Sheryl Blonde St McBadden Heat her Putnam illi Menlo Oalclan Berkele SanJos Oalclan Berkele Palo Al Covelo San Fra Walnut Oalclan Oalclan Oalclan Palo Al Vacavil ~I

18

19 Przykład: Tworzenie raportu programu Crystal z zapisanej procedury. Uwaga: w przykładzie wykorzystano program Crystal Reports 8.0. Otworzyć aplikację Crystal Reports Plik > Nowy Wybrać opcję "Jako pusty raport" Seagate Crystal Report Gallery ' Creale a New Crystal Report Document ~ (" Using the fieport Expert D r. As a.!!lank Report Choose an Expert ~ ~Standard [B Form Letter &!!Form 111 Cross-Tab ~Subreport ( ') Mail Label [jj Drill Down [!) OLAP Guides the creation of a typical report. W eksploratorze danych rozwinąć "Więcej źródeł danych" i "OLE DB"

20 X $ D Database Files Ęi - D More Data Sources l i!i DActive Data l i!i D Local File System j iij DMessage Tracking Log i i!i DMicrosoft SQL Server iij DMS lls/pro)(.y Log Files iij DNT Archived Event Log s-.c1 1 i!i DNT Current Event Log i i ~ Make New Connection i L.. 1{~ Connect Usino Data Link File Data Explorer ~ Browse through the fołders to find your data source's tabłes. Select and Add tables that contain data you want to report on. You can also double-click a table toadd~. 8dd B.emove Add to.eavorites.qelete Favorite.Qptions... I.!ielp I Cjose I Kliknąć przycisk "Opcje." i upewnić się, że zaznaczono opcję Zapisane procedury. Options '.'"_ X Database I - Show: E Io Opf xp rer 1ons P" Iables Tabje name UKE: I (%,_) r System T ables.qwner UKE: I (%,_) p ~~ P S l!nonyms P" Stored Pr~edures r fleprompt user when connecting - List T ables and Fields by: - Sorting: r Name P ~ort T ables Alphabetically r Qescription r Sort.Eields AłphabeticaAy (e' te.:9!6 ~ Advanced Options ~ P' Use!ndexes or Server for Speed P Translate D.QS Memos r Perform. rouping On Seiver P' Auto-Smart.binking P'!.!se DefaultAlias r Cartesianfroduct P Iranslate DOS Strings r Perform Query8synchronously P' b;ase łnsensitive SQL Data P Select Distinct Data for!!rowsing OK Cancel.!:!elp Pod "OLE DB" dwukrotnie kliknąć "Utwórz nowe połączenie" Wybrać opcję Microsoft OLE DB Provider for SQL Server

21 Elfi, Data link Properties 1 Provider I Connection I Advanced I All Sełect the data you want to connect to: OLE DB Provider s Microsoft ISAM 1.1 OLE DB Provider Microsoft Jet 3.51 OLE DB Provider Microsoft Jet 4.0 OLE DB Provider Microsoft OLE DB Provider For Data Mining Services Microsoft OLE DB Provider for DTS Packages Microsoft OLE DB Provider for lndeming Service Microsoft OLE DB Provider for Internet Publishing Microsoft OLE DB Provider for Microsoft Search Microsoft OLE DB Provider for ODBC Drivers Microsoft OLE DB Provider for OLAP Services Microsoft OLE DB Provider for Olap Services 8.0 Microsoft OLE DB Provider for Oracle t 1 1cro:-ott OLE DB Provider tor ';.QL ';.er\"t:r Microsoft OLE DB Simple Provider Microsoft Project 10.0 OLE DB Provider MSDataShape OLE DB Provider for Microsoft Directory Services.:J OK Can cel Help Podać nazwę serwera, nazwę użytkownika, hasło i bazę danych. Wykonać test połączenia. Kliknąć OK.

22 ~ Data Link Properties.... X Provider Connection I Advanced I All Specify the fołlowing to comect to SQL Server data: 1. S elect or enter a s~rver name: j(local) 2. Enter information to log on to the server: r Use Windows NT Integrated security r..u.se a specific user name and password: U ser name: sa e assword: 1.,,,.,. :::J f!efresh j r.6.lank password r AOow aving password 3. Ci' Select the,i1atabase on the server: jnorthwind i] r Attacb a database file as a database name: jnorthwind Using the!ilename: OK Cancel Help Ro zwinąć listę Zapisane procedury i wybrać z apisaną procedurę "CustOrderHist" Kliknąć Dodaj. ~m Data Ewplorer -. i \j Connect Using Data Link File.:... ~(local) i!h~il T ables El lj Stored Procedures i ~ l Jorthv.'lnd dbo Proi:ICu:tOrderHi:t 1 l J i ~ N orthwinddbo.proc(custo rdersdetail;1 i ~ Northwind.dbo.Proc(CustOrdersOrders; i ~ Northwind.dbo.Proc(dt_addtosourceco i ~ Northwind. dba. Proc(dt_ addtosourceco i ~ Northwind.dbo.Proc(dt_adduserobject; [! Northwind.dbo.Procfdt ajduserobi~ 8dd.B.emove /l.dd to f avorites Qelete Favorite Data Explorer Browse through the folders to find yol.k data source's tables. Select and Add tabłes that contain data you want to report on. You can also double click a table toaddit..qptions... Help Cjose Wprowadz ić ID klienta (na przykład ANA TR) z tabeli Klientów

23 ~ Kliknąć OK. Enter Parameter Values _._ X Parameter Fields: i:~:icu;tornerj[1 - - ~ Discrete Vajue lmpidi r Set to NULL value OK I Cancel Zakmnąć Eksplorator Danych, program Crystal Reports otworzy widok tworzenia

24 "ill_seagate Crystal Reports - [Reportl] '_, - Cl :EJ ~ Eile ~dit '.!!!ew Insert Formgt!łatabase Report Analy~er ~ndow!::ielp ::J.~J.~ D 5... rml I ~ [}. ~? I Jb ~ l!li ~... '... I & ~ ab l: I i:;:i łil ił t"ł!mi I 141 f10o% I ~!! I B I!! Ig: : '. ~ I $ ' % '& ~I Ł~ I T:: fłf Report Header i] I 11!~ ~~ tili g:; il! ~ ~ I ~ ~ ~ ~ ~ I X I " 1111 ł cl PageHeader I ' ' ' I ' f 1 I I I I I I I 2. I I I I I I 3 ' I I I I I 4 '. I I ' Details Aepo1t Footer 1--P-age-F-00-te_r l:i ==:::;::::==========================; e. I Database Fields: l B [g ) CustOrderHist;1 l l IE> ProductName j i.iej Total :. x 1 Formula Fields: [~} [?] Parameter Fields: ~ ~ Running Total Fields: l... ~ Group Name Fields: ~. J: Special Fields: For Help, press Ft Close Help Przeciągnąć odpowiednie pola z Eksploratora Pól do szczegółowej częśc i raportu

25 fil Seagate Crystal Reports - [Report I] ~ - r::::j X J!I Eile ~dit ~iew 1nsert Form~t!latabase aeport Analy~er ytindow t!elp ~ ~.B' D ~ riil I ~ ~ ~ ff I ~ ~ l!łi w:') r" I & rn ab i: I ct;i?i1 fil t'l!mi tp I ~ JiOo% j TimesNew Roman(Western:::Jll10 :::Jl ł! I B I!! I ~ ~~ I $ j, % '& ~ I i~j I 7:: rqf 31.r!~ g~ ~ ~~ :1: I ~ ~ ~. ~ I x I ~ a I Dl Report Header ---~~~~~~~-Cl Page Header I Q ' ' I ' ' 1 '. ' I ' ' 2~. I 3. '. I ' 4 '.. I Details Report F ooter Page Footer ~... x 1 Formula Fields: ril [?J Parameter Fields: l 'E' R unning Total Fields: ) ---'.~ Group Name Fielcls: ril l: Special Fields: Field: CustOrderHist; 1. Total 12.1, 0.9: 0.6 x 0.2 Close Help Kliknąć przycisk Odświe ż Zapi sać raport na dysku lokalnym

26 1R Seagate Crystal Reports - [Reportl],_,,. - Cl X $Ji') Eile fdit ~ew Insert Formgt Q.atabase B,eport Analy~er ~ndow tl.elp ~.itl D ~ Iii I ~ ~ ~ cwi ~ ~ ' (")j I ~ ~ ab :E I!il ~ ił t'ł!mi J 141 JiOcii ITimesNewRoman(WesterniJJ l10 i'.ji.o. ~ I B I Y J ~ ~~ I $ j, % "& ~ I i~i 1r;rq;p I 3111!, ~~ ~ ~~!I! ~ s I -. ~ ~ ~ ~ I X I " 111 Design I Preview Toda_y 4:59 ~~..il 1 of1!..jłlj~ Report1 r-----;:lj=.:::::;::=~=.==. =, =.=.=. =1=.=. =. =,=.=. =.=2= 0 =. =.=,=. =.=3=. =.=. =, =.==. =4=.~ RH PH, o_c D D D D D D D D D RF -5 ~1rJ~~f! [ eamem ttierrot ran alsost Konbu Mascarpone Fabioli Mo:z:zarella di Giovanni Outback Lager Queso Cabrales Singaporean Hokkien Fried Me Teatime Chocolate Biscuits Tofu lj~~~~~~~~~~--' l ) Elm ~~l{ ffia~ ~~ ~ Discard saved data and reprint report in preview window j2.1, O. 9 : 0.6 x 0.2!Records: 10 W aplikacji Report Portal przejść do menu Tworzenie > Crystal Report Podać nazwę raportu (zamówienia klientów) Przejrzeć l istę i wybrać plik zapisany w poprzednim kroku Wybrać połączenie (publiczne) Kliknąć przycisk W czytaj Kliknąć przycisk edycji parametru "Customerld"

27 Crystal Report Report name Ae lcrysta1report4.rpt Browse.. Connectionj Pubs 10 I Upload Clear Cache I Repłace city lstringparameter. - Delete Download Options Fil ter Wprowadzić opis filtra. Wybrać typ listy: Tabela. Wybrać tabelę oraz kolumny Klucz i Nazwa Kliknąć przycisk Test i sprawdzić działanie rozwijanej listy. Kliknąć przycisk Aktualizuj. Kliknąć odnośnik "Wstecz" znajdujący się na dole ekranu. Update Go Back D ::1 FilterType I u st Na me City Oescription (optional) User Filter Vałue I N one r Refresh on change r Required Not Seleded Label...-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Defauł Vah.le r Expression Width 1100% ~ list Type jtable 3 List Table I authors 3 Key Column Jcity ~ Name Column jcity i] Wybrać element z rozwijanej listy Kliknąć przycisk podglądu aby sprawdzić raport

28 Crystal Report Report name File Connection I Pubs jcrysta1report2.rpt Browse... - Name Upload j Clear Cache Replace Delete Download Options View Type Filter jstringparameter Ann Arbor...

29 Dlaczego warto używać raportów ROLAP? Raport ROLAP może okazać się użyteczny z następujących powodów: Raport ROLAP zapewnia dostęp do baz danych innych niż bazy Usług Analizy (Analysis Services): SQL Server, Access, MySQL, Oracle, i DB2. Raport ROLAP pozwala na tworzenie zbiorów danych online. Raport ROLAP może być użyteczny w przypadku walidacji danych Dane-Magazyn dla Usług Analizy (Analysis Services). Czasami, z różnych przyczyn, nie wszystkie dane Dane-Magazyn są przesyłane do programu Analysis Services. Raport ROLAP zapewnia możliwość podglądu brakujących danych. Raport ROLAP może korzystać z danych połączonych znajdujących się w systemie źródłowym. Czasami, język SQL stanowi szybszą alternatywę wobec programu Analysis Services w przypadku podglądu szczegółowych danych. Raport ROLAP umożliwia określenie typów filtrów, takich jak Wybór daty czy Pole tekstowe. W przypadku osób nie rozumiejących składni MDX, SQL jest łatwiejszy do zrozumienia oraz łatwiejszy w użyciu.

30

31 Kreator raportów ROLAP Kreator raportów ROLAP posiada cztery główne elementy: Panel listy pól- Wyświetla wielkości, wymiary, właściwości i hierarchie. Panel pola upuszczania - Docelowe miejsce przeznaczone na zrzucanie elementów Listy pól. Jest ono podzielone na cztery części: 1. Wielkości - umożliwia upuszczanie wielkości 2. Filtry - umożliwia upuszczanie właściwości i hierarchii celem ich filtrowania 3. Wiersze - umożliwia upuszczanie właściwości i hierarchii w wierszach 4. Kolumny - umożliwia upuszczanie właściwości i hierarchii w kolumnach Panel SQL Panel tabeli wyników

32 ~ ~ l!ł ~ r;t iwj 4 "' 0' [SQL" ~ ~ ~ e IColumns: mm 11 Product Standard Cost Sales Amount 8 TaxAmt Total Product Cost 8 UnitPrice 8 Unit Price Discount Pet El Ll CUrrency l]j CUrrency El Ll CUstomer Fi e Id List ttl Lj Customer Geography![I Address![l Commute Distance![I Date First Purchase ~ Frlt1C7ltinn ~ Rows bj Product Cat eg ories Y Filters ~ currency Ej Promotions :I: Measures 8 EXtended Amount 8 Gross Profit Drop1Area W:UI Columns [2l CustÓmer Geography..!,f SELECT J Cmre Execute p.englishproductcategoryname as [ Sum(CASE c.english CountryRegionNa S~ j ElljWishntiRegionNa S L.Enp'Qt RegionNa Sum(CAS c.englishcountryregionna Sum(CASE c.englis hcountryregionna Sum(CASE c.englishcountryregion..~a $608, $256, $122, $ $ $ Result Table P' Defer Layout Update Update Pasek zadań posiada następujące przyciski: 'I~ Nowy raport-resetuje raport 1 ~ Połącz ze zbiorem - Otwiera okno dialogowe połączenia ze zbiorem danych ROLAP rill Zapisz raport - Otwiera okno dialogowe zapisu raportu ~Otwórz raport - Otwiera /zamyka panel drzewa raportów zawierający zapisane raporty ROLAP ~ Lista pól - Otwiera I zamyka listę pól 001 Wykres - Otwiera okno dialogowe wykresu 4 Rozwiń wszystkie I Uszczegółowianie - Przełącza między trybami nawigacji Rozwiń wszystkie I Uszczegóławianie "" Cofnij I Wykonaj - Umożliwia użytkownikowi przechodzenie mi ędzy uszczegółowionymi wierszami. Przyciski te są wyświetlane wyłącznie w trybie nawigacji U szc zegóławianie.

33 SQL SQL - Otwiera I zamyka panel SQL rf1 Options - Otwiera okno dialogowe Opcji IJ' Export - Umożliwia eksportowanie raportów do plików w formatach: Excel, CSV, PDF i HTML ~Print - Umożliwia drukowanie raportów 8 - Otwiera okno dialogowe wysyłania raportów pocztą

34

35 Tworzenie filtrów Przycisk Wielokrotny wybór umo ż liwia wybór wielu elementów. Aby wybrać zakres elementów, należy: wybrać pierwszy element zakresu, a następnie kliknąć ostatni element zakresu, trzymając wciśnięty klawisz Shift. Kliknąć czerwoną ikonę usunięcia aby usunąć filtr. Pod z iał na strony jest stosowany wówczas, gdy ilość elementów przekroczy domyślny rozmiar strony ( 1 OO) Product cateoories Tourino Bikes 1±1 Accessories El Bikes 1±1 Mountain Bikes 1±1 Road Bikes 1±1 Touring Bikes I 1±1 Clothing I lll """'""'""b! I Product cateoories U ft,~... I Multi-Select I 1±1 r Accessories El r Bikes 1±1 r Mountain Bikes 1±1 P" Road Bikes I I!±I 1±1 P" Touring Bikes r Clothing I 1±1 r Components I I Ok I Cancel I Kliknąć przycisk wyszukiwania filtrów aby wyszukać dane filtry:

36 I~ http: /ilocałlost/repo r tf'o rtal ljro!ap /Se ar eh. aspx?id =O Search Product Name jha I starting w ith Search mode Search results P- Half-Finger Gloves, L P- Half-Finger Gloves, M r Half-Finger Gloves, S Search f Ok Close Je żeli ustawiono atrybut daty, można go użyć jako element wyboru daty: loate I. Z poziomu menu Admin > ROLAP > Wybór zbioru wybrać atrybut daty, jako typ filtra wybrać Wybór daty. 2. Dodać atrybut daty do filtrów. 12/25/2008? 111"10{:.J ;T:Tl.JrJffiJ!) t «,. <.,.I Today I >.,.I».,. wk Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat SO B

37 Używanie wykresów Kliknąc ikonę "Wykres" w pasku zadań i wybrać typ wykresu który ma zostać wyświetlony. Zakładka Opcje wykresu umożliwia zmiany ustawień wykresu. Wykresy w formacie HTML i Flash mają własne, specjalne ustawienia. Po dokonaniu wyboru wykres zostaje zapisany i staje się on dostępny po otwarciu raportu. Wyświetl dane dla najniższego poziomu (ukryj dane przodka) - Wyświetla dane wykresu na najniższym poziomie Zamień osie wykresu - Zamienia wiersze na kolumny i vice versa Wysokość - Wysokość wykresu w pikselach Szerokość - Szerokość wykresu w pikselach Położenie wykresu: o Góra o Dół o Prawa strona o Lewa strona o Brak tabeli - ukrywa arkusz danych Górny koniec wykresu - Górna krawędz osi Y. W przypadku wykresu z dwiema osiami dostępne są dwie wartości. Dolny koniec wykresu -Dolna krawędź osi Y. W przypadku wykresu z dwiema osiami dostępne są dwie wartości. Legenda o Pokaż legendę - Wyświetla I chowa legendę wykresu o Szerokość legendy - Szerokość legendy w pikselach o Położenie legendy-po prawej, lewej stronie lub pod wykresem Flash o Włącz anmiację Flash - Wyświetla animację podczas wczytywania wykresu o Pokazuj wartości - Wyświetla wartości dla każdego słupka o Paleta kolorów wykresu - Wybór innej palety kolorów o Umieść wartości wewnątrz- Umieszcza wartości wewnątrz słupków danych. o o Wyświetlane tylko wówczas, gdy wybrana jest opcja "Pokaż wartości". Obróć wartości - Wyświetla wartości pionowo. Wyświetlane tylko wówczas, gdy wybrana jest opcja "Pokaż wartości". Obróć etykiety - Wyświetla etykiety pionowo.

38 a Chart -- Webpage Dialpg J ~ 1/olap/Chartoia!og.aspx Chart Flash HTML GeoMap Options P' Show data for lowest level (hide parent data) r Switch chart axis j300 Height I Top i] Chart position I Default Colors :::::J J400 Width J3 Margin --1 Chart Ceiling J230 Legend width ~ P" Show Legend Flash -,-Chart Floor J Right :::::J Legend Position r Enable Flash Animation!Show ::::I Labels P" Show VakJes r Show empty as zero I.SI Rlgll r Round edges 1%..:Jl% -=:J Prefoc 11, ::::I I Default ~Separator P' Place Values lnside 17 Rotate VakJes '13 Chart Color Palette jk,m..::j IK,M ::=::J Scale ~Lines D Background Color joefault -=::! I Default ::=::J Decimals r Hide Canvas r ShowTtle r Show Fiters r Force Decimals r X Axis Label r Y Axis Label No Chart j Apply Ok Cancel Wybór trybu uszczególniania lub rozwijania danych powoduje, że wykres staje się interaktywny. Po kliknięciu element wykresu (belka, wycinek lub punkt wykresu liniowego), raport zostanie rozwinięty lub filtrowany przy użyci u klikniętego elementu. Przytrzymując kursor myszki nad elementem wykresu przez dłuższy czas zauważymy, że wyświetla s ię wartość liczbowa i opis. Wykresy HTML Wykres w formacie HTML nie wymaga instalacji jakichkolwiek dodatkowych elementów w przeglądarce internetowej klienta. W przypadku wykresu tego typu, gdy kursor myszki przesuwa s ię nad wykresem, legenda zostanie przewinięta do odpowiedniego element, a zawartość odpowiadającej mu komórki w tabeli wyników zostanie podświetlona.

39 !:) Chart -- Webpage Dialog. I ~ http: /Jlocalhost.IRe;:iort?o tal 1,iolapj ChartDia:og. aspx Chart Flash HTML Geo Map Options r. ~~ 03;: c11art 1 ~":... ; (' f:.i Pie Chart I ~ Line Chart I ~ Stacked Bar Chart (' ł.- Horizontal Bar Chart I ~ Scatter Chart (' o" Bubble Chart No Chart Apply Ok Cancel Wykres słupkowy

40 I Bachelors Degree Graduale Degree r I High School Degree C - I Pańial College I Pańia l High School ---- Education Level 17, , , , , , , , , , , , , , , , P;;.1i1al Hi9h School 19, , , , Wykres kołowy I Bachelors Degree Graduale Degree I High School Degree I Pańial College I Pańial High School Wykres liniowy 25,407 12,728. I Bachelors Degree Graduale Degree I High School Degree I Pańial College I Pańial High School o

41 Warstwowy wykres słupkowy I Bachelors Degree Graduate Degree I High School Degree I Partial College I Partia! High School Wykres punktowy 25,457 I Bachelors Degree 8 o o o o : Graduate Degree I High School Degree I Partia! College I Partia! High School 12,728. o o Poziomy wykres słupkowy

42 I Bachelors Degree Graduate Degree I High School Degree I Partia! College I Partia! High School O.OO Wykres bąbelkowy mz 3c -.,.. o3 o o ~~... o Org Salary ~ o o 765.Q I HQ Finance and Accounting HQ General Management I HQ Human Resources I HQ lnformation Systems I HQ Marketing I Store lnformation Systems I Store Management Store Permanent Butchers Store Permanent Checkers I Store Permanent Stockers I Store Temporary Checkers I Store Temporary Stockers Department: HG) F1n::.nce -~n cl,!l,cc ount1n~1 Stcite Tempo1.~t';' C hecl ~ et 3 Steire Tempotaty Stodet ~ Wykres Geo Number of Employees $ $ $6.03 $ $ $ $ $ $ $ $ $

43 Wykres Geo umożliwia tworzenie mapy na podstawie plików XML znajdujących się w C:\inetpub\wwwroot\Re ortportal\olap\maps. ~ "!!>'ro to :>\Jv/D 40% to45% 35% to40% 30% to 35% 25% to 30% 20% to 25% 15% to 20% 10% to 15% 5% to 10% 0% to 5% o f:) Chart -- Webpage Dialog "~...;1>--..:#f:_ l~ Chart Rash HTML Geo Map I Options $51, $67, $86, $109, $389, South_Korea2 spain sweden switzerland Thailand UK USA Ok Cancel Wykresy Flash Wykresy tworzone w technologii Flash wymagają zainstalowania na komputerze klienta programu Macromedia Flash 8 lub nowszego. Jeśli program ten nie jest zainstalowany, zainstaluje go aplikacja.

Ćwiczenie Microsoft SQL Server 2008 przegląd

Ćwiczenie Microsoft SQL Server 2008 przegląd Ćwiczenie Microsoft SQL Server 2008 przegląd 1. Przygotowanie systemu oraz instalacja 1. Na początku należy upewnić się, że system, na którym mamy przeprowadzić instalację SQL Server a, spełnia wymagania

Bardziej szczegółowo

ArcGIS 10.1 Tutorial. Podstawy działania i obsługi programu. Adam Potapowicz

ArcGIS 10.1 Tutorial. Podstawy działania i obsługi programu. Adam Potapowicz ArcGIS 10.1 Tutorial Podstawy działania i obsługi programu Adam Potapowicz Spis treści 1. Pierwsze kroki w programie... 3 2. Układy współrzędnych... 9 3. Organizacja danych... 13 4. Warstwy... 17 5. Tabela

Bardziej szczegółowo

Presto! PageManager do skanerów Kodak

Presto! PageManager do skanerów Kodak Presto! PageManager do skanerów Kodak Podręcznik użytkownika A-61830_pl 1 Streszczenie Spis treści Instalacja...1-1 Funkcje...1-2 Dodatkowa dokumentacja...1-3 Kodak Alaris Inc. i NewSoft wspólnie opracowali

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika IBM SPSS Statistics 22 System podstawowy

Podręcznik użytkownika IBM SPSS Statistics 22 System podstawowy Podręcznik użytkownika IBM SPSS Statistics 22 System podstawowy Uwaga Przed skorzystaniem z niniejszych informacji oraz produktu, którego one dotyczą, należy zapoznać się z informacjami zamieszczonymi

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika. Lipiec 2013. Q - Table. Just dream IT, we do the rest.

Instrukcja użytkownika. Lipiec 2013. Q - Table. Just dream IT, we do the rest. Instrukcja użytkownika Q - Table Lipiec 2013 Program Q-Table służy do połączenia z bazą danych systemu SAP ERP. Umożliwia pobranie tabel i zapisanie ich na lokalnym dysku lub w bazie danych. Przed ściągnięciem

Bardziej szczegółowo

Spis treści Wstęp... 3 Wyszukiwanie tagów serwera Proficy Historian... 5 Szybka analiza pojedynczego taga i analiza wielu tagów...

Spis treści Wstęp... 3 Wyszukiwanie tagów serwera Proficy Historian... 5 Szybka analiza pojedynczego taga i analiza wielu tagów... Podręcznik opracowany przez VIX Automation sp. z o.o. Autoryzowanego Dystrybutora GE Intelligent Platforms Ul. Siemianowicka 5a, 40-301 Katowice tel.: + 48 (32) 358 20 20, fax: +48 (32) 358 20 29 e-mail:

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Platformy transakcyjnej BOSSAFX Mobile Windows Mobile z ekranem dotykowym Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. S t r o n a 2 Spis treści I) Pierwsze kroki... 4 1) Instalacja...

Bardziej szczegółowo

Pierwsze kroki. CIMPLICITY HMI Plant Edition. Wersja 6.10

Pierwsze kroki. CIMPLICITY HMI Plant Edition. Wersja 6.10 Pierwsze kroki CIMPLICITY HMI Plant Edition Wersja 6.10 Luty 2004 Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część tej publikacji nie może być reprodukowana w żadnej formie w sposób elektroniczny czy mechaniczny,

Bardziej szczegółowo

A-61768_pl. Podręcznik administratora

A-61768_pl. Podręcznik administratora A-61768_pl Podręcznik administratora Oprogramowanie używane przez elementy tej aplikacji wymaga postępowania według poniższego oświadczenia licencyjnego: [Licencja BSD] Copyright (c) 2004-2011 Jaroslaw

Bardziej szczegółowo

QGIS User Guide. Wydanie 2.2. QGIS Project

QGIS User Guide. Wydanie 2.2. QGIS Project QGIS User Guide Wydanie 2.2 QGIS Project December 04 2014 Spis treści 1 Preambuła 3 2 Przyjęte oznaczenia 5 2.1 Oznaczenia GUI........................................... 5 2.2 Oznaczenia tekstu i klawiszy.....................................

Bardziej szczegółowo

Sieciowe Systemy Operacyjne [Microsoft 2003/2008 Server]

Sieciowe Systemy Operacyjne [Microsoft 2003/2008 Server] Sieciowe Systemy Operacyjne [Microsoft 2003/2008 Server] Michał Kuciapski Katedra Informatyki Ekonomicznej Uniwersytet Gdański Temat 0 Konsola Virtual PC Typ zadania: Dodawanie wirtualnych maszyn Zadanie

Bardziej szczegółowo

A-61708_pl. Korzystanie Smart Touch Wersja 1.6

A-61708_pl. Korzystanie Smart Touch Wersja 1.6 A-61708_pl Korzystanie Smart Touch Wersja 1.6 Korzystanie z funkcji Smart Touch Spis treści Przegląd... 2 Uruchamianie funkcji Smart Touch... 2 Korzystanie z funkcji Smart Touch z domyślnymi numerami funkcji

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany System Zarządzania Firmą. humansoft HermesSQL OPIS SYSTEMU

Zintegrowany System Zarządzania Firmą. humansoft HermesSQL OPIS SYSTEMU Zintegrowany System Zarządzania Firmą humansoft HermesSQL OPIS SYSTEMU Radom,, grudzień 2008 Powielanie w jakiejkolwiek formie, całości lub fragmentów podręcznika, bez pisemnej zgody Humansoft Sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

Spis treści 1. Wstęp i informacje ogóln 2. Laboratorium - Historian 3. Laboratorium - Pulse 4. Laboratorium Workflow Załączniki

Spis treści 1. Wstęp i informacje ogóln 2. Laboratorium - Historian 3. Laboratorium - Pulse 4. Laboratorium Workflow Załączniki Spis treści 1. Wstęp i informacje ogólne... 2 2. Laboratorium - Historian... 3 2.1. Dodawanie tagów z kolektora Historian OPC Collector... 3 2.2. Dodawanie tagów i konfiguracja kolektora Historian Calculation

Bardziej szczegółowo

GV-ASServer. Podręcznik użytkownika

GV-ASServer. Podręcznik użytkownika GV-ASServer Podręcznik użytkownika 2007 GeoVision, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone. Podręcznik jest chroniony prawami autorskimi i nie może być kopiowany, również częściowo, bez pisemnej zgody firmy GeoVision.

Bardziej szczegółowo

Pierwsze kroki: Wprowadzenie do systemu Proficy* Historian 5.5 firmy GE Intelligent Platforms

Pierwsze kroki: Wprowadzenie do systemu Proficy* Historian 5.5 firmy GE Intelligent Platforms Pierwsze kroki: Wprowadzenie do systemu Proficy* Historian 5.5 firmy GE Intelligent Platforms Wydanie 1.0 Katowice, lipiec 2014 Podręcznik opracowany przez VIX Automation sp. z o.o. Autoryzowanego Dystrybutora

Bardziej szczegółowo

Windows 2003. Ćwiczenia. Piotr Fulmański

Windows 2003. Ćwiczenia. Piotr Fulmański Windows 2003 Ćwiczenia Piotr Fulmański Piotr Fulmański 1 e-mail 1: fulmanp@math.uni.lodz.pl Wydział Matematyki i Informatyki, Uniwersytet Łódzki Banacha 22, 90-238, Łódź Polska Data ostaniej modyfikacji:

Bardziej szczegółowo

STORAGE GATEWAY WLAN

STORAGE GATEWAY WLAN MANUAL STORAGE GATEWAY NETWORK HARD DRIVE / 3.5" / STORAGE SERVER BACKUP SERVER / EMAIL SERVER / ROUTER / AND MORE STORAGE GATEWAY WLAN NETWORK HARD DRIVE / 3.5" / STORAGE SERVER BACKUP SERVER / EMAIL

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja Użytkownika Systemu Moduł Analizy BI aaaaaaaaaaaaaaaaaa Wersja: 2013.0.1

Dokumentacja Użytkownika Systemu Moduł Analizy BI aaaaaaaaaaaaaaaaaa Wersja: 2013.0.1 Dokumentacja Użytkownika Systemu Moduł Analizy BI aaaaaaaaaaaaaaaaaa Wersja: 2013.0.1 Spis Treści I Instalacja 5 1 Wymagania... 5 2 Instalacja... 6 3 Konfiguracja... serwisu licencji Mobile 11 II Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

Comarch OPT!MA Analizy BI Wersja 2012.5.0.0

Comarch OPT!MA Analizy BI Wersja 2012.5.0.0 Comarch OPT!MA Analizy BI Wersja 2012.5.0.0 Pomyśl o środowisku zanim zdecydujesz się wydrukować ten dokument! Spis treści 1 Wymagania... 5 1.1 Sprzętowe i systemowe... 5 1.2 Programowe... 5 1.3 Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

System zarządzania urządzeniem Nr produktu 125449

System zarządzania urządzeniem Nr produktu 125449 INSTRUKCJA OBSŁUGI System zarządzania urządzeniem Nr produktu 125449 Strona 1 z 64 4. Instalacja 4.1 Wymagania systemowe Aby zainstalować Voltsoft, komputer powinien posiadać: - procesor Pentium 233-megahertz

Bardziej szczegółowo

MapInfo Professional 11.5.2 Dokumentacja nowych funkcjonalności

MapInfo Professional 11.5.2 Dokumentacja nowych funkcjonalności MapInfo Professional 11.5.2 Dokumentacja nowych funkcjonalności USA: Phone: 518.285.6000 Fax: 518.285.6070 Sales: 800.327.8627 Government Sales: 800.619.2333 Technical Support: 518.285.7283 Technical Support

Bardziej szczegółowo

O autorach... 19 Dedykacje... 20 Podziękowania... 20 Wprowadzenie... 21. Wprowadzenie do Visual Studio 2008... 25

O autorach... 19 Dedykacje... 20 Podziękowania... 20 Wprowadzenie... 21. Wprowadzenie do Visual Studio 2008... 25 Spis treści O autorach... 19 Dedykacje... 20 Podziękowania... 20 Wprowadzenie... 21 Część I Wprowadzenie do Visual Studio 2008... 25 Rozdział 1. Krótki przegląd środowiska Visual Studio 2008... 27 Oczekiwane

Bardziej szczegółowo

ST7501 Darmowy pakiet Oprogramowanie do Centralnego Zarządzania i Rejestracji

ST7501 Darmowy pakiet Oprogramowanie do Centralnego Zarządzania i Rejestracji ST7501 Darmowy pakiet Oprogramowanie do Centralnego Zarządzania i Rejestracji Instrukcja użytkownika Niniejsza instrukcja została przetłumaczona przez firmę P.P.H.U. SUMA Sp. z o.o. Autor przekładu, nie

Bardziej szczegółowo

Najbardziej aktualna wersja instrukcji znajduje się na stronie www.navroad.com w dziale WSPARCIE / DO POBRANIA.

Najbardziej aktualna wersja instrukcji znajduje się na stronie www.navroad.com w dziale WSPARCIE / DO POBRANIA. Prawa autorskie www.navroad.com Dziękujemy za zakup urządzenia. Przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia, zapoznaj się z niniejszą instrukcją. Trzymaj instrukcję w dogodnym miejscu, by w razie potrzeby

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Farm Works Software Solutions. Oprogramowanie Farm Works Surface

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Farm Works Software Solutions. Oprogramowanie Farm Works Surface INSTRUKCJA OBSŁUGI Farm Works Software Solutions Oprogramowanie Farm Works Surface INSTRUKCJA OBSŁUGI Farm Works Software Solutions Oprogramowanie Farm Works Surface Wersja 2012 i późniejsze Stan zmian

Bardziej szczegółowo

Camera IP Security Cam

Camera IP Security Cam Kamera IP Security Cam Podręcznik Użytkownika Camera IP Security Cam User Guide Kamera IP Security Cam Spis Treści 1 WPROWADZENIE... 4 1.1 Witamy użytkowników Kamery IP Security Cam... 4 1.2 Zawartość

Bardziej szczegółowo

Materiały szkoleniowe. Kurs D2. wersja 2.00

Materiały szkoleniowe. Kurs D2. wersja 2.00 Materiały szkoleniowe Kurs D2 wersja 2.00 Podstawy administracji szkolną pracownią informatyczną Windows NT 4.0 + SBS 4.0 PL (pakiet MEN) edycja 2001 Opracował: mgr inż. Tomasz Chudzikiewicz Centrum Kształcenia

Bardziej szczegółowo

Fedora 7 Installation Guide

Fedora 7 Installation Guide Fedora 7 Installation Guide Suart Ellis Paul Frields Installation Guide Fedora 7 Installation Guide Wydanie 2.0 Autor Suart Ellis stuart@elsn.org Autor Paul Frields stickster@gmail.com Copyright 2006 Red

Bardziej szczegółowo

Mobile Trading. Instrukcja obsługi

Mobile Trading. Instrukcja obsługi Mobile Trading Instrukcja obsługi 1 Mobile Trading na jakim systemie i urządzeniach działa?... 3 Start... 4 Przed instalacją... 4 Instalacja... 4 Uruchamianie platformy... 5 Otwieranie rachunku... 6 Otwieranie

Bardziej szczegółowo