SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA"

Transkrypt

1 ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ w Świętochłowicach ul. Chorzowska 38, Świętochłowice Sąd Rejonowy w Katowicach Nr KRS NIP , REGON Dyrektor tel.032/ tel.032 / Kadry tel. 032/ Gł. księgowa tel. 032/ Świętochłowice, dnia r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr zamówienia publicznego: 11/ZA/12 przedmiot zamówienia publicznego: Zespół Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę i wdroŝenie zintegrowanego systemu informatycznego wspierającego procesy informacyjno decyzyjne dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach oraz dostawę i instalację sprzętu i infrastruktury niezbędnej do funkcjonowania wdroŝonego systemu. wymagany czas realizacji zamówienia:... 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy termin składania ofert: r. o godz termin otwarcia ofert: r. o godz termin związania ofertą wynosi 60 dni od upływu terminu składania ofert. miejsce składania ofert: Zespół Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach ul. Chorzowska 38 Sekcja Zaopatrzenia i Zamówień Publicznych- pokój nr 19. miejsce otwarcia ofert: Zespół Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach ul. Chorzowska 38 sala konferencyjna - pokój nr 14. 1

2 Załączniki do specyfikacji istotnych warunków zamówienia: 1. Załącznik nr 1 Plan zarządzania projektem oraz wykonanie raportu z analizy przedwdroŝeniowej 2. Załącznik nr 2 Dostawa, instalacja i konfiguracja oprogramowania medycznego 3. Załącznik nr 3 Dostawa oprogramowania w części administracyjnej (Szarej) 4. Załącznik nr 4 Dostawa instalacja i konfiguracja oprogramowania w części Controlingu finansowego i operacyjnego. 5. Załącznik nr 5 Dostawa instalacja i konfiguracja oprogramowania w części Controlingu zarządzania zasobami szpitala. 6. Załącznik nr 6 Dostawa instalacja i konfiguracja oprogramowania w części Bi dla Szpitali 7. Załącznik nr 7 Dostawa, instalacja i konfiguracja oprogramowania aplikacyjnego - ilość licencji stanowiskowych 8. Załącznik nr 8 Dostawa, instalacja i konfiguracja sprzętu komputerowego i peryferyjnego (między innymi: serwery, stacje robocze, drukarki, sprzęt sieciowy, wraz z odpowiednim oprogramowaniem) 9. Załącznik nr 9 Warunki gwarancji oraz serwisu technicznego 10. Załącznik nr 10 Migracja danych z aktualnie posiadanych systemów informatycznych 11. Załącznik nr 11 Szkolenia dla pracowników Szpitala 12. Załącznik nr 12 Formularz Oferty Wykonawcy 13. Załącznik nr 13 Formularz Cenowy 14. Załącznik nr 14 Wzór Umowy 15. Załącznik nr 15 Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 16. Załącznik nr 16 Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania 17. Załącznik nr 17 Wykaz Osób,które będą uczestniczyć w wykonaniu zadania 18. Załącznik nr 18 Zobowiązanie innego podmiotu do oddania do dyspozycji wykonawcy niezbędnych zasobów 19. Załącznik nr 19 Wzór formularza opis funkcyjny 20. Załącznik nr 20 Wykaz wykonanych usług 2

3 Rozdział 1. Tryb udzielenia zamówienia Postępowanie prowadzone jest zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo Zamówień Publicznych, w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej zamówienia powyŝej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 j.t. z późn. zm.). Rozdział 2. Przedmiot zamówienia Dostawa i wdroŝenie zintegrowanego systemu informatycznego wspierającego procesy informacyjno decyzyjne dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach oraz dostawa i instalacja sprzętu i infrastruktury niezbędnej do funkcjonowania wdroŝonego systemu. Przedmiot zamówienia obejmuje następujące elementy: Wykonanie analizy przedwdroŝeniowej do zatwierdzenia przez Zamawiającego, Zakup, dostawa i instalacja oprogramowania systemowego, Zakup, dostawa, instalacja i uruchomienie oprogramowania bazodanowego, Zakup, dostawa, instalacja i konfiguracja zintegrowanego oprogramowania aplikacyjnego obejmującego: podsystemy medyczne (część biała), podsystemy zarządzania (część szara), controlling finansowy i operacyjny z budŝetowaniem, controlling zarządzania zasobami (majątkiem) szpitala, Zakup i dostawa sprzętu komputerowego wraz z licencjami, Instalacja i konfiguracja sprzętu komputerowego, Szkolenie uŝytkowników i administratorów w siedzibie Zamawiającego, Serwis gwarancyjny, wsparcie techniczne oraz aktualizacje (PATCH) oprogramowania systemowego i bazodanowego zgodnie ze specyfikacją, Migracja danych z aktualnie posiadanych systemów informatycznych Zamawiającego do wdraŝanego systemu. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, w tym parametry wymagane, zawarty jest w Załącznikach nr 1-11 do SIWZ. Opis przedmiotu zamówienia Przedmiot zamówienia określony według Wspólnego Słownika Zamówień Publicznych (CPV) kodem: Pakiety oprogramowania do zarządzania systemem Dostawa sprzętu komputerowego Usługi instalowania urządzeń komputerowych Usługi wdraŝania oprogramowania Usługi szkolenia komputerowego Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających. 3

4 Rozdział 3. Wymagany termin realizacji zamówienia Wymagany termin realizacji zamówienia wynosi 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy. Rozdział 4. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków O udzielenie zamówienia mogą ubiegać Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące: 1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeŝeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Wykonawca zobowiązany jest złoŝyć oświadczenie, o spełnianiu warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 j.t. z późn. zm.). 2) posiadania wiedzy i doświadczenia; W celu spełnienia powyŝszego warunku Wykonawca obowiązany jest przedstawić wykonanie co najmniej 1 zamówienia, w zakres którego wchodziła dostawa i wdroŝenie zintegrowanego systemu informatycznego lub jego komponentów o funkcjonalności określonej w załącznikach do SIWZ, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeŝeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie z podaniem jego wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, Ŝe zamówienie to zostało wykonane naleŝycie; 3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia; Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Wykonawca zobowiązany jest złoŝyć oświadczenie, o spełnianiu warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych ((Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 j.t. z późn. zm.). 4) sytuacji ekonomicznej i finansowej; W celu spełnienia powyŝszego warunku naleŝy okazać opłaconą polisę OC o wartości nie mniejszej niŝ ,00 PLN brutto, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, Ŝe Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia. Ocena spełnienia w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia/nie spełnia w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu i wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania. JeŜeli wykonawca polegać będzie na wiedzy, doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezaleŝnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków, zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iŝ będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. 4

5 JeŜeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunku, o którym mowa w pkt. 4, polega na zdolnościach finansowych innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 j.t. z późn. zm.), wymaga się przedłoŝenia informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których podmioty te posiadają rachunek, potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową tych podmiotów, wystawionej nie wcześniej niŝ 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Rozdział 5. Oświadczenia i dokumenty wymagane od Wykonawców w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania oraz potwierdzenia, iŝ Wykonawca posiada uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności 1) W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu wskazanych w Rozdziale 4 SIWZ Wykonawca przystępując do niniejszego postępowania winien złoŝyć następujące dokumenty: a) wypełniony formularz ofertowy wraz z oświadczeniem o spełnianiu warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 j.t z późn. zm.)- Załącznik nr 15; b) wypełniony załącznik przedstawiający wykonanie co najmniej 1 zamówienia, w zakres którego wchodziła dostawa i wdroŝenie zintegrowanego systemu informatycznego lub jego komponentów o funkcjonalności określonej w załącznikach do SIWZ, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeŝeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie z podaniem jego wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, Ŝe to zamówienie to zostało wykonane naleŝycie; b) opłaconą polisę o wartości nie mniejszej niŝ ,00 PLN brutto, a w przypadku jej braku - inny dokument potwierdzający, Ŝe Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia. 2) W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania Wykonawcy Zamawiający wymaga przedłoŝenia: a) oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 j.t. z późn. zm.) Załącznik nr 16; b) aktualnego odpisu z właściwego rejestru, jeŝeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych(Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 j.t. z późn. zm.), wystawionego nie wcześniej niŝ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 j.t. z późn. zm.); c) aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, Ŝe Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, Ŝe uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłoŝenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionego nie wcześniej niŝ 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; 5

6 d) aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, Ŝe Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, Ŝe uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłoŝenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawionego nie wcześniej niŝ 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; e) aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), wystawionej nie wcześniej niŝ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; f) aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 j.t. z późn. zm.), wystawionej nie wcześniej niŝ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. g) dowód wpłacenia/ wniesienia wadium. 3) JeŜeli, w przypadku wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5-8 w/w ustawy, mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 5-8 ustawy, wystawione nie wcześniej niŝ 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, z tym Ŝe w przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń - zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złoŝone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób. 4) JeŜeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada: a) Zamiast dokumentów, o których mowa w ust. 2 pkt b, c, d i f składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, Ŝe: 1) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, 2) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie, 3) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo, Ŝe uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłoŝenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. b) Zamiast dokumentów, o których mowa w ust. 2 pkt e), składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 j.t. z późn. zm.). Dokumenty, o których mowa w ust. 4 lit a) ppkt 1 i 2 oraz ust. 4 lit b) powinny być wystawione nie wcześniej niŝ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Jedynie w przypadku dokumentu o nie zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo potwierdzającego, Ŝe Wykonawca uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłoŝenie na raty zaległych płatności lub 6

7 wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wymagane jest wystawienie dokumentu nie wcześniej niŝ 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. JeŜeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa wyŝej zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złoŝone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju pochodzenia osoby, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. 5) Pełnomocnictwo do podpisania i złoŝenia oferty, jeŝeli osoba podpisana nie jest wymieniona w dokumencie rejestracyjnym Wykonawcy. Pełnomocnictwo naleŝy przedłoŝyć w oryginale lub w formie kopii potwierdzonej notarialnie. Wykonawca na Ŝądanie Zamawiającego i w zakresie przez niego wskazanym jest zobowiązany wykazać, nie później niŝ na dzień składania ofert, spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 j.t. z późn. zm.), i brak podstaw do wykluczenia z powodu nie spełniania warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 j.t. z późn. zm.). Wykonawca moŝe polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezaleŝnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iŝ będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. JeŜeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 j.t. z późn. zm.), polega na zdolnościach finansowych innych podmiotów na zasadach wyŝej określonych, wymaga się przedłoŝenia informacji, o której mowa w 1 ust. 1 pkt 9 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzaju dokumentów, jakich moŝe Ŝądać Zamawiający od Wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2009r. Nr 226, poz. 1817). JeŜeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie moŝe przedstawić dokumentów dotyczących sytuacji finansowej i ekonomicznej wymaganych przez Zamawiającego, moŝe przedstawić inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez Zamawiającego warunku. Dokumenty są składane w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku podmiotów, o których mowa w 1 ust. 2 i 3 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzaju dokumentów, jakich moŝe Ŝądać Zamawiający od Wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2009 r. Nr 226, poz. 1817), kopie dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub te podmioty. 7

8 Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. Zamawiający będzie Ŝądał przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złoŝona przez Wykonawcę kopia dokumentu będzie nieczytelna lub budzić wątpliwości, co do jej prawdziwości. Pełnomocnictwo naleŝy złoŝyć w oryginale lub notarialnie poświadczonej kopii. Rozdział 6. Udział w postępowaniu podmiotów występujących wspólnie 1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. 2. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego, Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 3. Wymagania dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców, o których mowa w pkt JeŜeli oferta Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia została wybrana, Zamawiający moŝe Ŝądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. Rozdział 7. Udział w postępowaniu podwykonawców Zamawiający Ŝąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom. JeŜeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 j.t. z późn. zm.), polega na zasobach innych podmiotów na zasadach wyŝej określonych, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, Zamawiający Ŝąda od Wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w 2 ust. 1 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzaju dokumentów, jakich moŝe Ŝądać Zamawiający od Wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2009 r. Nr 226, poz. 1817). JeŜeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 j.t. z późn. zm.), polega na zdolnościach finansowych innych podmiotów na zasadach wyŝej określonych, wymaga się przedłoŝenia informacji, o której mowa w 1 ust. 1 pkt 9 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzaju dokumentów, jakich moŝe Ŝądać Zamawiający od Wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2009 r. Nr. 226, poz. 1817). Rozdział 8. Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających Zamawiający nie przewiduje moŝliwości dokonania zamówień uzupełniających. Rozdział 9. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami Wzajemne porozumiewanie się oraz przekazywanie oświadczeń, wniosków, zawiadomień, informacji i dokumentów odbywa się pisemnie. Wykonawcy mogą składać oświadczenia i 8

9 inne dokumenty faksem, a kaŝda ze stron na Ŝądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. Wykonawcy mający zamiar skorzystać z uprawnień do wglądu w dokumenty postępowania, powinni złoŝyć wniosek w powyŝszej sprawie i ustalić telefonicznie termin spotkania z osobą uprawnioną ze strony Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami. Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami są: - w zakresie procedury przetargowej: Jolanta Krowicka, tel.: 32/ , fax. 32/ , - w zakresie przedmiotu zamówienia: Beata Gawlik-Siwek, tel.: 32/ wew. 277, fax. 32/ Rozdział 10. Przygotowanie oferty Wykonawcą moŝe być osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej oraz podmioty te występujące wspólnie. Wykonawcy występujący wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienaleŝyte wykonanie zamówienia. Oferta winna być złoŝona z zachowaniem formy pisemnej w języku polskim pod rygorem niewaŝności. Wszelkie dokumenty sporządzane w języku obcym naleŝy składać zgodnie z wymaganiami określonymi w Rozdziale 5 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. KaŜdy Wykonawca moŝe złoŝyć tylko jedną ofertę. Zamawiający wymaga, aby kaŝda zapisana strona oferty była ponumerowana kolejnymi numerami oraz zaparafowana. Wykonawca, który przedłoŝy więcej niŝ jedną ofertę zostanie wykluczony z postępowania. Treść oferty musi odpowiadać treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Ofertę naleŝy złoŝyć na formularzu ofertowym - Załącznik nr 12 wraz z pisemnym oświadczeniem o zaakceptowaniu warunków umowy zgodnych ze wzorem, stanowiącym Załącznik nr 14. Do oferty winny być dołączone wszystkie dokumenty wymagane postanowieniami zawartymi w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Oferta winna być podpisana przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli i zaciągania zobowiązań w imieniu Wykonawcy. Umocowanie do złoŝenia oferty winno być dołączone do oferty, o ile nie wynika ono wprost z innych dokumentów załączonych do oferty. Wykonawca umieści ofertę w zamkniętej kopercie i opisze w następujący sposób: nazwa i adres Wykonawcy z dopiskiem: Dostawa i wdroŝenie zintegrowanego systemu informatycznego wspierającego procesy informacyjno decyzyjne dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach oraz dostawa i instalacja sprzętu i infrastruktury niezbędnej do funkcjonowania wdroŝonego systemu Wykonawca moŝe zastrzec, Ŝe nie mogą być udostępnione innym uczestnikom postępowania informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów Ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, nie później niŝ w terminie składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Wykonawca nie moŝe zastrzec informacji, o których mowa art. 86 ust. 4 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Dokumenty zawierające tajemnicę przedsiębiorstwa naleŝy złoŝyć w nieprzezroczystej zamkniętej kopercie z dopiskiem tylko do wglądu przez komisję przetargową. W przypadku braku powyŝszego zapisu, Zamawiający uzna, Ŝe wszystkie informacje złoŝone w ofercie są w pełni jawne. 9

10 Rozdział 11. Sposób obliczenia ceny oferty Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego. Dane cenowe, określone przez Wykonawcę będą stałe przez cały okres realizacji umowy. Wykonawca nie moŝe pominąć Ŝadnej pozycji składającej się na zaoferowaną cenę. Oferowana cena powinna być sporządzona w oparciu o niniejszą Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia i winna obejmować wszystkie elementy niezbędne do wykonania zakresu przedmiotu zamówienia. Rozdział 12. Wadium Przystępując do niniejszego postępowania Wykonawca zobowiązany jest do, wniesienia przed upływem terminu składania ofert, wadium w wysokości: ,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych 00/100), na zasadach określonych w niniejszej Specyfikacji oraz Ustawie Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 j.t. z późn. zm.). Wadium moŝe być wniesione w następujących formach: - pieniądzu, - poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowej z tym, Ŝe poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pienięŝnym, - gwarancjach bankowych, - gwarancjach ubezpieczeniowych, - poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust.5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007, Nr 42, poz. 275). W przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji bankowych lub ubezpieczeniowych oryginały tych dokumentów naleŝy dołączyć do oferty, jeŝeli do wypłaty gwarantowanej sumy niezbędny jest oryginał dokumentu gwarancji. W pozostałych przypadkach Zamawiający wymaga dołączenia do oferty kopii dokumentu gwarancji poświadczonego za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Wpłaty wadium naleŝy dokonać na konto Zespołu Opieki Zdrowotnej: PKO O/ Świętochłowice nr konta: z dopiskiem: Dostawa i wdroŝenie zintegrowanego systemu informatycznego wspierającego procesy informacyjno decyzyjne dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach oraz dostawa i instalacja sprzętu i infrastruktury niezbędnej do funkcjonowania wdroŝonego systemu W przypadku wniesienia wadium w formie przelewu, środki na koncie Zamawiającego powinny się znaleźć przed upływem terminu składania ofert, tj. do dnia r., do godz. 10:00. 10

11 Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub uniewaŝnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy sprawie w zamówienia publicznego. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. Zamawiający Ŝąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty lub uniewaŝnieniu postępowania, jeŝeli w wyniku ostatecznego rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie wskazanym przez Zamawiającego. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeŝeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: - w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ((Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 j.t. z późn. zm.), nie złoŝył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 j.t. z późn. zm.), lub pełnomocnictw, chyba Ŝe udowodni, Ŝe wynika to z przyczyn nie leŝących po jego stronie; - odmówi podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; - zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemoŝliwe z przyczyn leŝących po stronie Wykonawcy. Rozdział 13. Język postępowania Postępowanie jest prowadzone w języku polskim. Wszelkie dokumenty sporządzane w języku obcym naleŝy składać zgodnie z wymaganiami określonymi w Rozdziale 5 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Rozdział 14. Miejsce i termin składania ofert Ofertę naleŝy złoŝyć w siedzibie Zamawiającego - Zespołu Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach, ul. Chorzowska 38 Sekcja Zaopatrzenia i Zamówień Publicznychpok. nr 19 w terminie do r. do godz. 10:00 Wykonawca moŝe przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać ofertę. Zamawiający niezwłocznie zwraca ofertę, która została złoŝona po terminie. Rozdział 15. Miejsce i termin otwarcia ofert Otwarcie ofert nastąpi dnia r. o godz w siedzibie Zamawiającego - Zespół Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach, ul. Chorzowska 38 pok. nr 14 Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a takŝe informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach. 11

12 Rozdział 16. Środki ochrony prawnej Wykonawcy, a takŝe innemu podmiotowi przysługują środki ochrony prawnej jeŝeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub moŝe ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy - zgodnie z zapisami Działu VI Środki Ochrony Prawnej (art. 179 art. 198 g) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 j.t. z późn. zm.). Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą waŝnego kwalifikowanego certyfikatu, w terminie określonym w art. 182 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 j.t. z późn. zm.), przesyłając jego treść Zamawiającemu celem zapoznania się Zamawiającego z jego treścią przed upływem terminu do jego wniesienia i z zachowaniem pozostałych regulacji wyŝej powołanych przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 j.t. z późn. zm.). Rozdział 17. Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie Przy wyborze najkorzystniejszej oferty komisja przetargowa będzie kierować się następującymi kryteriami: 1. cena 2. okres gwarancji Kryterium Waga (%) 60 % 40% Oferty nieodrzucone oraz Wykonawców niewykluczonych Zamawiający będzie oceniał według następujących kryteriów i wag: Kryterium 1. cena brutto 60% Oferta o najniŝszej cenie otrzyma 60 pkt Cena brutto najniŝsza wśród ofert x 60 pkt. Cena brutto badanej oferty 2. okres gwarancji - 40% (suma okresów gwarancji wykazanych przez Wykonawcę w załączniku nr 9) Oferta o najdłuŝszym okresie gwarancji otrzyma 40 pkt 12

13 Okres gwarancji badanej oferty x 40 pkt. NajdłuŜszy okres gwarancji Zamawiający dokona wyboru oferty z najwyŝszą sumą punktów. Rozdział 18. Oczywiste omyłki Zamawiający poprawia w ofercie: - oczywiste omyłki pisarskie, - oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, - inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty, niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona. Rozdział 19. Termin związania ofertą Termin związania ofertą złoŝoną w przedmiotowym postępowaniu wynosi 60 dni. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego moŝe przedłuŝyć termin związania ofertą, z tym, Ŝe Zamawiający moŝe tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyraŝenie zgody na przedłuŝenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuŝszy jednak niŝ 60 dni. Rozdział 20. Formalności, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający jednocześnie zawiadamia Wykonawców, którzy złoŝyli oferty, o: 1. wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy) albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy Wykonawców, którzy złoŝyli oferty, a takŝe punktację przyznaną ofertom w kaŝdym kryterium oceny ofert i łączną punktację; 2. Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne; 3. Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne; 4. terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 j.t. z późn. zm.), po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego moŝe być zawarta. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieszcza informacje, o których mowa wyŝej w pkt 1, równieŝ na stronie internetowej Zamawiającego oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego. Zamawiający zawiera umowę z Wykonawcą w sprawie zamówienia publicznego, z zastrzeŝeniem art. 183 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) w terminie nie krótszym niŝ 10 dni od dnia 13

14 przesłania zawiadomienia o wyborze oferty, jeŝeli zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie przesłane Wykonawcy faksem, a kaŝda ze stron na Ŝądanie drugiej niezwłocznie potwierdzi fakt ich otrzymania. JeŜeli zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zostało przesłane w inny sposób niŝ wyŝej wymieniony Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie 15 dni od dnia przesłania zawiadomienia, a kaŝda ze stron na Ŝądanie drugiej niezwłocznie potwierdzi fakt ich otrzymania. JeŜeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia została złoŝona tylko jedna oferta, Zamawiający moŝe zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem w/w terminów. JeŜeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający na podstawie art. 94 ust. 3 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych wybiera ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba Ŝe zachodzą przesłanki uniewaŝnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 z późn. zm.). Rozdział 21. Tryb udzielania wyjaśnień Pani Jolanta Krowicka, tel.: 32/ , fax. 32/ , telefonicznie i faxem w zakresie procedury przetargowej w godzinach od 12:00 do 14:00. Pani Beata Gawlik-Siwek, tel.: 32/ wew. 277, fax. 32/ , telefonicznie i faxem w zakresie przedmiotu zamówienia w godzinach od 12:00 do 14:00. Wykonawca moŝe zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niŝ na 6 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem Ŝe wniosek o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wpłynął do Zamawiającego nie później niŝ do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.. JeŜeli wniosek o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wpłynął po upływie terminu lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający moŝe udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. PrzedłuŜenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosków o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje Wykonawcom, którym przekazał Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia, bez ujawnienia źródła zapytania, oraz zamieszcza na stronie internetowej W uzasadnionych przypadkach Zamawiający moŝe przed upływem terminu składania ofert zmienić treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Dokonaną zmianę Specyfikacji Zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia oraz zamieszcza na stronie internetowej JeŜeli zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, Zamawiający przekazuje Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich ogłoszenie dodatkowych informacji, informacji o niekompletnej procedurze lub sprostowania, drogą elektroniczną, zgodnie z formą i procedurami wskazanymi na stronie internetowej określonej w dyrektywie. JeŜeli w wyniku zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuŝa termin składania ofert i 14

15 informuje o tym Wykonawców, którym przekazano Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia oraz zamieszcza informację na stronie internetowej Przepis art. 38 ust. 4a Ustawy Prawo zamówień Publicznych stosuje się odpowiednio. Świętochłowice, dnia r. Sporządził: Zatwierdził: 15

16 Załącznik nr 1 Plan zarządzania projektem oraz wykonanie raportu z analizy przedwdroŝeniowej Wykonawca przygotuje, w uzgodnieniu z Zamawiającym Plan zarządzania projektem. Dokument będzie zawierał co najmniej następujące elementy: lp. Zakres planu zarządzania projektem Element wymagany 1. Lista dokumentów, które powstaną w trakcie realizacji projektu 2. Zakres dostaw w ramach projektu. 3 Organizacja pracy w projekcie i obowiązki stron, 3.1 Organizacja pracy zespołów projektowych po stronie Zamawiającego i Wykonawcy. 3.2 Skład zespołów projektowych po stronie Zamawiającego i Wykonawcy, 3.3OObowiązki zespołów projektowych 4 K Kontrola projektu 4.1 Informacja i monitorowanie postępów prac a) Tworzenie i uaktualnianie dokumentacji projektu b) Przygotowanie dokumentu opisującego Procedurę zarządzania zmianami c) Koordynacja procesu zarządzania zmianami zgodnie z wytycznymi WSL 4.2 Informacje o postępie prac a) Harmonogram projektu uwzględniający harmonogram dostaw (oprogramowania, sprzętu, dokumentów, prowadzonych analiz, innych elementów projektu koniecznych do jego realizacji), obciąŝenia zasobów, koszty przypisane do zadań realizowanych w ramach Projektu, następstwo i zaleŝności zadań, kroki milowe, przygotowany w standardzie wraz z wersją zapisywaną w ogólnodostępnym formacie typu PDF, JPG; b) Sprawozdania z postępów prac c)organizacja spotkań dotyczących postępów prac 5. Zarządzanie ryzykiem a) identyfikacja moŝliwych ryzyk b) działanie mające na celu zmniejszenie lub uniknięcie ryzyka c)działania do podjęcia po wystąpieniu ryzyka. 6. Zarządzanie bezpieczeństwem a) Kontrola dostępu b) Obsługa, przechowywanie i archiwizacja dokumentów c)poufność informacji w projekcie 7 a) Scenariusze testów b) Organizacja testów akceptacyjnych we wszelkich koniecznych zakresach, uwzględniając wskazówki Zamawiającego co do terminów, miejsca, zakresu c) Przeprowadzenie testów akceptacyjnych i asysta w ich trakcie d) Raporty z poszczególnych testów akceptacyjnych e) Raport zbiorczy z testów Protokoły odbiorów zgodne z standardami jakości u Zamawiającego 16

17 8 Wszystkie dokumenty oraz prowadzone prace koordynujące muszą pozostawać w całkowitej zgodności z politykami RPO WSL oraz być zharmonizowane z procedurami obowiązującymi w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego.Wszelkie konieczne zmiany wynikające z procedur kontroli i rozliczeń wymagają od Wykonawcy dostosowywania się do ewentualnych poprawek oraz uwag ze strony jednostek kontrolujących Zamawiającego, Raport z analizy przedwdroŝeniowej.wykonawca przy udziale zamawiającego przeprowadzi znalizę przedwroŝeniową. W celu wykonania analizy przedwdroŝeniowej Wykonawca przeprowadzi rozmowy/wywiady ze wskazanymi pracownikami Zamawiającego. Elementami analizy będą co najmniej: Lp. Elementy Analizy 1 Słownik pojęć uŝywanych w projekcie (ma na celu zapewnienie jednakowego rozumienia przez zamawiającego i wykonawcę uŝywanego słownictwa i w efekcie uniknięcie nieporozumień i sporów) Element wymagany 2 Analiza obiegu dokumentów w organizacji Tak 3 Dokument z analizy przepływów informacji w którym przepływy informacji ujęte zostaną w postaci diagramów procesów przy uŝyciu notacji BPMN, wraz z opisem Tak 4 Dokładny opis kaŝdej funkcjonalności i kaŝdego słownika. Wykonawca przeprowadzi wywiady ze wskazanymi przez zamawiającego pracownikami i dokona opisu wszystkich funkcjonalności. 5 Uzgodniony pomiędzy wykonawcą i zamawiającym harmonogram realizacji projektu, przygotowany w odpowiednim standardzie wraz z wersją zapisywaną w ogólnodostępnym formacie typu PDF, JPG. 6 Kryteria odbioru systemu wraz z klasyfikacją (definicjami) błędów, którą Tak wykonawca i zamawiający będzie się posługiwał podczas testów. 7 Harmonogram dostaw (oprogramowania, sprzętu, dokumentów). Tak Tak Tak Tak. Data i miejscowość.. Wykonawca 17

18 Załącznik nr 2 - Dostawa, instalacja i konfiguracja oprogramowania medycznego Poz. OPIS FUNKCJONALNOŚCI Parametr Wymagany WYMAGANIA OGÓLNE 1. System ma działać w oparciu o relacyjną bazę danych i jest zaprojektowany w architekturze klient serwer 2. Baza danych dostarczona będzie wraz z aplikacją przez producenta systemu. 3. Dostawca umoŝliwia wykupienie asysty technicznej u producenta, dla oferowanej wersji silnika bazy danych. 4. System ma posiadać konstrukcję modułową ze ściśle zdefiniowanymi powiązaniami i interfejsami międzymodułowymi oraz moŝliwość rozbudowy systemu 5. System ma być zintegrowany pod względem przepływu informacji - informacja raz wprowadzona do systemu w jakimkolwiek z modułów jest wielokrotnie wykorzystywana we wszystkich pozostałych. 6. Aplikacja kliencka ma być dostępna na platformy systemowe: Windows XP, Windows 7 (32 lub 64 bit) 7. System ma zapewniać poprawną jednoczesną pracę min. 100 uŝytkowników 8. Zastosowany w oferowanym rozwiązaniu silnik bazy danych musi posiadać: moŝliwość parametryzacji pracy, musi być dostępny na róŝne platformy sprzętowo systemowe serwera, musi być wielodostępną, wielouŝytkownikową, transakcyjną bazą danych 9. System ma być dostarczony w postaci pełnego zestawu instalacyjnego. W skład zestawu ma wchodzi: wersja instalacyjna oprogramowania oraz szczegółowa instrukcja instalacji. 10. Instalator musi zawierać pakiet instalacji na stacji roboczej obejmujący wszystkie niezbędne komponenty do prawidłowej pracy systemu (w tym katalogi aplikacji, środowisko uruchomieniowe, czcionki, skróty itd.). 11. System ma zapewniać integralność danych, a w szczególności: integralność danych i transakcji na poziomie bazy danych i aplikacji efektywny i bezbłędny dostęp uŝytkowników i procesów do wspólnych danych pełną i bezbłędną identyfikację ewidencjonowanych pacjentów 12. System ma zapewniać mechanizmy ochrony bazy danych, takie jak: kontrola zleceń (wstawianie, modyfikacja, usuwanie danych) kontrola połączeń z bazą kontrola dostępu do określonych zasobów 13. System ma zapewniać dostęp do zarchiwizowanych danych historycznych 14. System posiada mechanizmy umoŝliwiające zapis i przeglądanie danych o logowaniu uŝytkowników do systemu pozwalająca na uzyskanie informacji o czasie i miejscach ich pracy 15. System ma zapewniać administratorowi z poziomu aplikacji definiowanie i zmianę praw dostępu dla poszczególnych uŝytkowników i grup uŝytkowników 16. W systemie muszą być zaimplementowane mechanizmy walidacji haseł zgodnie z wymaganiami ustawowymi przewidzianymi dla rodzaju danych przetwarzanych przez system 17. System zapewnia administratorowi utrzymanie następujących zbiorów słownikowych: rozpoznań zgodnie z klasyfikacją ICD-10 (wersja 3- i 4-znakowa) procedur medycznych zgodnie z nową edycją klasyfikacji procedur ICD-9 CM kodów terytorialnych 18

19 gmin powiatów list aktywnych, podopiecznych specjalizacji trybów przyjęcia/wypisu instytucji Unii Europejskiej uprawnień dodatkowych 18. System zapewnia administratorowi utrzymanie następujących przedmiotowych zbiorów słownikowych: 1) płatników (w tym oddziałów NFZ) i umów z nimi zawartych 2) jednostek i lekarzy kierujących 3) katalogów badań i wyników, materiałów pobranych do badań 4) kontrahentów 5) katalogu leków (w tym informacji o poziomie refundacji leku oraz receptariusza szpitalnego) 6) personelu 7) cenników 19. System zapewnia - automatycznie wypełnia dane zaszyte w PESELu pacjenta tj. datę urodzenie oraz płeć 20. System zapewnia - przenoszenie danych pomiędzy oprogramowaniem aplikacyjnym i innymi programami uruchomionymi na stacji roboczej z zastosowaniem techniki kopiuj/wklej 21. System zapewnia - pola obligatoryjne muszą być jednoznacznie rozróŝnialne przez uŝytkownika (np. inny kształt, kolor, itp.) 22. System zapewnia - w systemie dłuŝsze niŝ widoczne w domyślnym oknie listy wyboru muszą posiadać mechanizm wyszukiwania frazy lub kodu podawanego przez uŝytkownika. Funkcja ta musi uwzględniać polskie znaki diakrytyczne. 23. Językiem obowiązującym w oprogramowaniu aplikacyjnym, jest język polski. 24. Okienka systemu powinny się skalować 25. System ma zapewniać moŝliwość migracji danych z innych systemów. 26. System ma zapewniać blokowanie aplikacji przy odejściu uŝytkownika od stanowiska lub zmianę jego miejsca pracy 27. System ma zapewniać moŝliwość definiowania struktury organizacyjnej, zarządzania strukturą (dodawanie, zmiany) 28. Dostawca systemu zapewnia, Ŝe system jest zgodny z aktualnymi aktami prawnymi regulującymi działalność sektora medycznego oraz z innymi dot. podmiotów publicznych (np o informatyzacji), zgodny z Ustawą o ochronie danych osobowych), będzie uwzględniać wszelkie zmiany w obowiązujących aktach prawnych regulujących działalność sektora medycznego, musi umoŝliwiać prowadzenie i wydruk dokumentacji medycznej z zgodnie z obowiązującym Rozporządzeniem MZ, musi umoŝliwiać prowadzenie dokumentacji medycznej w wersji elektronicznej zgodnie z obowiązującymi przepisami. 29. System zapewnia moŝliwość prowadzenia i wydruk dokumentacji medycznej zbiorczej i indywidualnej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania Dz. U. z 2010 r. nr 252 poz System zapewnia moŝliwość prowadzenia dokumentacji medycznej zbiorczej i indywidualnej w wersji elektronicznej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania Dz. U. z 2010 r. nr 252 poz System zapewnia moŝliwość zdefiniowania wzorów, szablonów dokumentów funkcjonujących u Zamawiającego 19

20 32. System zapewnia moŝliwość podglądu aktualnie zalogowanych do systemu uŝytkowników 33. System zapewnia administratorowi z poziomu aplikacji definiowanie i zmianę praw dostępu dla poszczególnych uŝytkowników i grup uŝytkowników z dokładnością do poszczególnych modułów, funkcjonalności, rodzaju wykonywanej operacji 34. System zapewnia prowadzenie list oczekujących na przyjęcie we wszystkich modułach obsługujących ruch pacjentów z moŝliwością zmiany zaplanowanego terminu 35. System zapewnia wydrukowanie skierowania Pacjentowi z kodem kreskowym, System pozwala na wyszukanie pacjenta i danych skierowania za pomocą wczytania kodu kreskowego, System pozwala na identyfikacje personelu medycznego poprzez wczytanie kodu kreskowego na identyfikatorze 36. System ma zapewniać obsługę sprzedaŝy usług medycznych komercyjnych we wszystkich modułach związanych z obsługą pacjenta. W tym: obsługę kontrahentów, rozliczeń realizatorów usług (zarówno jednostek organizacyjnych jak i personelu), generowanie rozliczeń System umoŝliwia centralne zarządzanie obsługą sprzedaŝy usług komercyjnych tj. prowadzenie listy dostępnych usług dla poszczególnych jednostek organizacyjnych, wprowadzanie cenników, obsługa umów, rozliczanie umów, moŝliwość generowania zestawień, współpraca z drukarkami fiskalnymi. *** MODUŁ WSPOMAGAJĄCY EWIDENCJONOWANIE I ANALIZOWANIE WEWNĄTRZSZPITALNEGO RUCHU CHORYCH ORAZ GROMADZENIE ZWIĄZANYCH Z NIM DOKUMENTÓW; MODUŁ WSPOMAGAJĄCY PLANOWANIE PRACY I OBSŁUGĘ BLOKU OPERACYJNEGO; 1. System ma zapewniać obsługę izby przyjęć. 2. System zapewnia przenosiny między oddziałowe pacjenta 3. System zapewnia moŝliwość wprowadzenia pacjenta NN 4. System zapewnia wyświetlenie aktualnej historii choroby pacjenta po ze skanowanym identyfikatorze (kod kreskowy) pacjenta dostosowanego do obowiązujących aktów prawnych 5. System posiada moduł uruchamiany na urządzeniach przenośnych typu tablet umoŝliwiający pracę personelu medycznego z dokumentacją medyczną pacjenta przy łóŝku łącznie z moŝliwością dokonywania zleceń na badania diagnostyczne i moŝliwością dokonywania wpisów do Historii Choroby. *** 6. System posiada funkcjonalność drukowania identyfikatora pacjenta dostosowanego do obowiązujących aktów prawnych 7. System zapewnia drukowanie: karty statystyczne, karty wypisu i pełnej historii choroby pacjenta, dowolnych oświadczeń i zgody na czynności medyczne z moŝliwością modyfikacji ich wzorców i dokładania nowych 8. System zapewnia: obsługę bloku operacyjnego w tym przydzielanie i rezerwację sal, przydzielenie personelu medycznego, tworzenie protokołu operacyjnego: wprowadzenie wykonanych czynności i procedur, protokołów pielęgniarskich, anestezjologicznych, generowanie opisów medycznych w oparciu o indywidualne słowniki, utworzone w systemie formularze lub dopiski. ewidencję podanych leków, zuŝytych materiałów, wykonującego personelu. prowadzenie księgi bloku operacyjnego 20

dostawa do siedziby Polskiego Komitetu Normalizacyjnego oprogramowania Microsoft Office Professional

dostawa do siedziby Polskiego Komitetu Normalizacyjnego oprogramowania Microsoft Office Professional Strona 1 z 5 Warszawa: Zakup oprogramowania MS Office Professional 2007 MOLP wraz z dostawą dla PKN Numer ogłoszenia: 203767-2009; data zamieszczenia: 10.11.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

BUDYNKU WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO NR 5 W SOSNOWCU WRAZ

BUDYNKU WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO NR 5 W SOSNOWCU WRAZ Sosnowiec: WYKONANIE TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO NR 5 W SOSNOWCU WRAZ Z WYKONANIEM PROJEKTU TECHNICZNEGO. Numer ogłoszenia: 226755-2009; data zamieszczenia: 01.12.2009

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Klub Przyrodników, ul. 1 Maja 22, 66-200 Świebodzin, woj. lubuskie, tel. 068

I. 1) NAZWA I ADRES: Klub Przyrodników, ul. 1 Maja 22, 66-200 Świebodzin, woj. lubuskie, tel. 068 Strona 1 z 5 Świebodzin: Odbudowa zbiornika wodnego dz. 279/1 pod nazwą JEZIORO BABA Etap I Numer ogłoszenia: 194609-2009; data zamieszczenia: 02.11.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

URZĄD SKARBOWY Bytom, W BYTOMIU

URZĄD SKARBOWY Bytom, W BYTOMIU URZĄD SKARBOWY Bytom, 2011-01-27 W BYTOMIU OL/251/1/2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU DOTYCZĄCE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO REALIZOWANEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO DOT. CAŁODOBOWEJ OCHRONY FIZYCZNEJ

Bardziej szczegółowo

2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: KOMPLEKSOWE UTRZYMANIE PORZĄDKU I CZYSTOŚCI OBIEKTU ORAZ POSESJI URZĘDU SKARBOWEGO W BYTOMIU

2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: KOMPLEKSOWE UTRZYMANIE PORZĄDKU I CZYSTOŚCI OBIEKTU ORAZ POSESJI URZĘDU SKARBOWEGO W BYTOMIU Bytom, dnia 2 marca 2012 r. URZĄD SKARBOWY W BYTOMIU OL/251-2/2012/PZP OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU DOTYCZĄCE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO REALIZOWANEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA KOMPLEKSOWE

Bardziej szczegółowo

Polska-Poznań: Meble medyczne 2014/S 014-020142. (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 12.12.2013, 2013/S 241-418793)

Polska-Poznań: Meble medyczne 2014/S 014-020142. (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 12.12.2013, 2013/S 241-418793) 1/13 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:20142-2014:text:pl:html Polska-Poznań: Meble medyczne 2014/S 014-020142 Wielkopolskie Centrum Onkologii, ul. Garbary 15,

Bardziej szczegółowo

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM Strona 1 z 5 Warszawa: Modernizacja serwerowni mieszczącej się w budynku Polskiego Komitetu Normalizacyjnego w Warszawie Numer ogłoszenia: 198981-2009; data zamieszczenia: 05.11.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

1. Oświadczenie o spełnianiu wymogów art. 22 ust. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych formularz załączony do SIWZ.

1. Oświadczenie o spełnianiu wymogów art. 22 ust. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych formularz załączony do SIWZ. 27/01/2015 S18 Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta Polska-Grudziądz: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2015/S 018-028311 Regionalny

Bardziej szczegółowo

jest usługa całodobowej ochrony fizycznej budynku Prokuratury Rejonowej w Oleśnicy przy ul. Chopina

jest usługa całodobowej ochrony fizycznej budynku Prokuratury Rejonowej w Oleśnicy przy ul. Chopina Strona 1 z 5 Wrocław: Całodobowa ochrona fizyczna budynku Prokuraury Rejonowej w Oleśnicy ul. Chopina 2 Numer ogłoszenia: 285835-2008; data zamieszczenia: 27.10.2008 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

KUJAWSKO-POMORSKI TRANSPORT SAMOCHODOWY SPÓŁKA AKCYJNA WE WŁOCŁAWKU

KUJAWSKO-POMORSKI TRANSPORT SAMOCHODOWY SPÓŁKA AKCYJNA WE WŁOCŁAWKU Numer strony 1 OGŁOSZENIE KUJAWSKO-POMORSKI TRANSPORT SAMOCHODOWY SPÓŁKA AKCYJNA WE WŁOCŁAWKU ul. Wieniecka 39, 87-800 Włocławek ogłasza przetarg nieograniczony na leasing operacyjny 20 autobusów używanych

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.univ.szczecin.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.univ.szczecin.pl 1 z 5 2014-02-21 11:17 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.univ.szczecin.pl Szczecin: Mobilne urządzenia do badania ruchów gałek

Bardziej szczegółowo

oprogramowanie: - Check Point Express - VPN-1 Express Gateway for 500 Users and Smart Center

oprogramowanie: - Check Point Express - VPN-1 Express Gateway for 500 Users and Smart Center Strona 1 z 5 Warszawa: Zakup oprogramowania Checkpoint wraz z instalacją Numer ogłoszenia: 203773-2009; data zamieszczenia: 10.11.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Bardziej szczegółowo

Polska-Wrocław: Usługi świadczone przez laboratoria medyczne 2015/S 032-054150

Polska-Wrocław: Usługi świadczone przez laboratoria medyczne 2015/S 032-054150 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:54150-2015:text:pl:html Polska-Wrocław: Usługi świadczone przez laboratoria medyczne 2015/S 032-054150 Wojewódzki Szpital

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.emag.pl/przetargi0.php

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.emag.pl/przetargi0.php Page 1 of 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.emag.pl/przetargi0.php Katowice: Rozbudowa Laboratorium Badań Kompatybilności Elektromagnetycznej

Bardziej szczegółowo

Świętochłowice: Dostawa leków do apteki szpitalnej Numer ogłoszenia: 288624-2015; data zamieszczenia: 28.10.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Świętochłowice: Dostawa leków do apteki szpitalnej Numer ogłoszenia: 288624-2015; data zamieszczenia: 28.10.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zoz.net.pl Świętochłowice: Dostawa leków do apteki szpitalnej Numer ogłoszenia: 288624-2015;

Bardziej szczegółowo

Nr ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej: 2011-015774 data zamieszczenia: 01.02.2011

Nr ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej: 2011-015774 data zamieszczenia: 01.02.2011 Dostawa skanerów: znak sprawy: 3/2011 Nr ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej: 2011-015774 data zamieszczenia: 01.02.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA OFICERSKA SIŁ POWIETRZNYCH

WYŻSZA SZKOŁA OFICERSKA SIŁ POWIETRZNYCH WYŻSZA SZKOŁA OFICERSKA SIŁ POWIETRZNYCH ogłasza przetarg nieograniczony na zakup systemu bezzałogowego statku powietrznego klasy mini do szkolenia obsługi Systemów Bezzałogowych Statków Powietrznych (Zp/pn/22/2016)

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU GŁÓWNY INSPEKTOR OCHRONY ŚRODOWISKA Andrzej Jagusiewicz Warszawa, dnia 2011 r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJĄCA I.1) NAZWA, ADRES I PUNKTY KONTAKTOWE Oficjalna nazwa: Główny Inspektorat

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.cpi.mswia.gov.pl. I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: państwowa jednostka budżetowa.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.cpi.mswia.gov.pl. I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: państwowa jednostka budżetowa. Warszawa: Rezerwacja, zakup oraz dostarczanie biletów na zagraniczne przewozy lotnicze na potrzeby Centrum Projektów Informatycznych MSWiA Numer ogłoszenia: 21103-2010; data zamieszczenia: 28.01.2010 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2013/S 153-266188. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2013/S 153-266188. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:266188-2013:text:pl:html Polska-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2013/S 153-266188 Ogłoszenie o

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpital.walbrzych.pl. I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpital.walbrzych.pl. I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej. Wałbrzych: Usługi serwisu i nadzoru autorskiego nad zintegrowanym systemem informatycznym obejmującym oprogramowanie Eskulap i Impuls 5 dla Specjalistycznego Szpitala Ginekologiczno-Położniczym im. E.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zgkikm.wroc.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zgkikm.wroc.pl Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zgkikm.wroc.pl Wrocław: Zaprojektowanie i wdrożenie strony internetowej dla Zarządu

Bardziej szczegółowo

PL-Radom: Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne 2012/S 5-006343

PL-Radom: Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne 2012/S 5-006343 10/01/2012 S5 Państwa członkowskie - Roboty budowlane - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta PL-Radom: Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne 2012/S 5-006343 Komenda

Bardziej szczegółowo

V zamówienia publicznego zawarcia umowy ramowej ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

V zamówienia publicznego zawarcia umowy ramowej ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 1 z 5 2015-12-01 11:07 Kielce: Przetarg nieograniczony na świadczenie usług ochrony fizycznej osób i mienia oraz prowadzenie Punktu Informacyjnego, sprzątanie terenów zewnętrznych i zielonych na potrzeby

Bardziej szczegółowo

Polska-Wrocław: Maszyny i aparatura badawcza i pomiarowa 2013/S 202-349179

Polska-Wrocław: Maszyny i aparatura badawcza i pomiarowa 2013/S 202-349179 1/8 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:349179-2013:text:pl:html Polska-Wrocław: Maszyny i aparatura badawcza i pomiarowa 2013/S 202-349179 Grontmij Polska sp.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: 1 z 6 2015-07-02 14:21 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zdrowie.walbrzych.pl Wałbrzych: Dostawy endoprotezoplastyk oraz zestawów

Bardziej szczegółowo

Polska-Kraków: Maszyny do przetwarzania danych (sprzęt) 2015/S 164-299905. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Kraków: Maszyny do przetwarzania danych (sprzęt) 2015/S 164-299905. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:299905-2015:text:pl:html Polska-Kraków: Maszyny do przetwarzania danych (sprzęt) 2015/S 164-299905 Ogłoszenie o zamówieniu

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.mon.gov.pl/298.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.mon.gov.pl/298. 1 z 6 2012-02-23 08:12 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.mon.gov.pl/298.html Warszawa: Przygotowanie i przeprowadzenie usługi

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU OGRANICZONEGO

WNIOSEK O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU OGRANICZONEGO (formularz - WZÓR )..., dnia... Nazwa Wykonawcy (pełnomocnika Wykonawców działających wspólnie):...... REGON... NIP...KRS... z siedzibą w:...... internet: http://... e-mail:...@... telefon...fax... I LO

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.10.2011.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.10.2011. Warszawa: Dostawa mebli medycznych do Szpitala Specjalistycznego św. Zofii w Warszawie SPZOZ Numer ogłoszenia: 262056-2011; data zamieszczenia: 26.08.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

Suwałki: UDZIELENIE POŻYCZKI W WYSOKOŚCI 4 500 000 ZŁ Numer ogłoszenia: 336401-2011; data zamieszczenia: 19.12.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Suwałki: UDZIELENIE POŻYCZKI W WYSOKOŚCI 4 500 000 ZŁ Numer ogłoszenia: 336401-2011; data zamieszczenia: 19.12.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Suwałki: UDZIELENIE POŻYCZKI W WYSOKOŚCI 4 500 000 ZŁ Numer ogłoszenia: 336401-2011; data zamieszczenia: 19.12.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mon.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mon.gov.pl 1 z 6 2015-01-26 14:12 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mon.gov.pl Warszawa: Dostawa artykułów z branŝy budowlanej, artykułów

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gis.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gis.gov.pl 1 z 6 2014-01-03 12:45 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gis.gov.pl Warszawa: USŁUGI SPRZĄTANIA POMIESZCZEŃ I TERENU GŁÓWNEGO INSPEKTORATU

Bardziej szczegółowo

*I. 1) NAZWA I ADRES:* Gmina Nowa Ruda, ul. Niepodległości 1, 57-400 Nowa Ruda, woj. dolnośląskie, tel. (74) 872-09 10, faks (74) 872-50-83.

*I. 1) NAZWA I ADRES:* Gmina Nowa Ruda, ul. Niepodległości 1, 57-400 Nowa Ruda, woj. dolnośląskie, tel. (74) 872-09 10, faks (74) 872-50-83. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.gmina.nowaruda.pl/ ------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.krus.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.krus.gov.pl Strona 1 z 8 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.krus.gov.pl Bydgoszcz: Wymiana dźwigów osobowych wraz z remontem maszynowni i szybów

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: 1 z 6 2013-05-20 12:54 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zdrowie.walbrzych.pl Wałbrzych: Dostawa elektrod EKG kończynowych oraz

Bardziej szczegółowo

Świętochłowice: Dodatkowe usługi transportu sanitarnego Numer ogłoszenia: 27938-2015; data zamieszczenia: 09.02.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Świętochłowice: Dodatkowe usługi transportu sanitarnego Numer ogłoszenia: 27938-2015; data zamieszczenia: 09.02.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zoz.net.pl Świętochłowice: Dodatkowe usługi transportu sanitarnego Numer ogłoszenia: 27938-2015;

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.univ.szczecin.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.univ.szczecin.pl 1 z 6 2013-07-19 11:46 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.univ.szczecin.pl Szczecin: Wymiana stolarki okiennej od strony zaplecza

Bardziej szczegółowo

Polska-Białystok: Usługi leasingu finansowego 2015/S 092-166215. Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe. Dostawy

Polska-Białystok: Usługi leasingu finansowego 2015/S 092-166215. Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe. Dostawy 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:166215-2015:text:pl:html Polska-Białystok: Usługi leasingu finansowego 2015/S 092-166215 Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: 67080-2013; data zamieszczenia: 18.02.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Numer ogłoszenia: 67080-2013; data zamieszczenia: 18.02.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi 1 z 5 2013-02-18 14:18 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zoz.net.pl Świętochłowice: Kompleksowe usługi bankowe obejmujące obsługę

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I OPROGRAMOWANIA DLA GMINY MIASTA SUWAŁKI KOMPUTERYZACJA 2011

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I OPROGRAMOWANIA DLA GMINY MIASTA SUWAŁKI KOMPUTERYZACJA 2011 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I OPROGRAMOWANIA DLA GMINY MIASTA SUWAŁKI KOMPUTERYZACJA 2011 Zatwierdzam Lipiec 2011 Numer sprawy In. 271.4.2011 Postępowanie

Bardziej szczegółowo

Polanica-Zdrój: ZP/PN/2014/42-obsługa prawna Numer ogłoszenia: 230786-2014; data zamieszczenia: 10.07.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Polanica-Zdrój: ZP/PN/2014/42-obsługa prawna Numer ogłoszenia: 230786-2014; data zamieszczenia: 10.07.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Polanica-Zdrój: ZP/PN/2014/42-obsługa prawna Numer ogłoszenia: 230786-2014; data zamieszczenia: 10.07.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia

Bardziej szczegółowo

Polska-Olsztyn: Usługi pocztowe i kurierskie 2015/S Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Olsztyn: Usługi pocztowe i kurierskie 2015/S Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:359532-2015:text:pl:html Polska-Olsztyn: Usługi pocztowe i kurierskie 2015/S 198-359532 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gis.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gis.gov.pl 1 z 5 2013-11-06 10:51 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gis.gov.pl Warszawa: EDYCJA, DRUK I DYSTRYBUCJA MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 12.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 12. Opracowanie i wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego do zarządzania Zarządem Budynków Mieszkalnych w Suwałkach Numer ogłoszenia: 204390-2013; data zamieszczenia: 27.05.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Choszczno: Zaprojektowanie rozbiórki trzech garaŝyw zabudowie szeregowej, nowego budynku dla pośredniego węzła ciepłowniczego wraz z wyposaŝeniem o mocy 2,8 MW dla osiedla Centrum w Choszcznie oraz budowa

Bardziej szczegółowo

Przebudowa stropu i dachu budynku gospodarczego z przeznaczeniem na budynek socjalno-biurowy w

Przebudowa stropu i dachu budynku gospodarczego z przeznaczeniem na budynek socjalno-biurowy w Page 1 of 6 Gorzów Wielkopolski: Przebudowa stropu i dachu budynku gospodarczego z przeznaczeniem na budynek socjalno-biurowy. Numer ogłoszenia: 403046-2009; data zamieszczenia: 23.11.2009 OGŁOSZENIE O

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2013/S 161-281106

Polska-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2013/S 161-281106 1/9 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:281106-2013:text:pl:html Polska-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2013/S 161-281106 Instytut Meteorologii

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rarr.rzeszow.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rarr.rzeszow.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rarr.rzeszow.pl Rzeszów: Doradztwo indywidualne dla 6 spółdzielni socjalnych. Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Państwowa Inspekcja Pracy Główny Inspektorat Pracy, ul. Krucza 38/42,

I. 1) NAZWA I ADRES: Państwowa Inspekcja Pracy Główny Inspektorat Pracy, ul. Krucza 38/42, Warszawa: Organizacja konferencji Dzień Tematyczny Komitetu Wyższych Inspektorów Pracy (SLIC) Numer ogłoszenia: 45694-2011; data zamieszczenia: 16.03.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bialystok.sa.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bialystok.sa.gov.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bialystok.sa.gov.pl Białystok: Dostawa 10 serwerów oraz 10 napędów taśmowych LTO do sądów apelacji

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.ncbir.pl

Adres strony internetowej zamawiającego: www.ncbir.pl Warszawa: NAJEM SAMOCHODU DLA NARODOWEGO CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU Numer ogłoszenia: 408452-2011; data zamieszczenia: 02.12.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Jednostka Samorządu Terytorialnego.

Adres strony internetowej zamawiającego:  I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Jednostka Samorządu Terytorialnego. Radom: Dostawa fortepianu koncertowego oraz pianin dla Zespołu Szkół Muzycznych im. O.Kolberga w Radomiu przy ul.25 Czerwca 70. Numer ogłoszenia: 231193-2010; data zamieszczenia: 26.08.2010 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Starostwo Powiatowe w Wejherowie, ul. 3 Maja 4, 84-200 Wejherowo, woj.

I. 1) NAZWA I ADRES: Starostwo Powiatowe w Wejherowie, ul. 3 Maja 4, 84-200 Wejherowo, woj. Strona 1 z 5 Wejherowo: Dostawa tablic rejestracyjnych dla Starostwa Powiatowego w Wejherowie oraz odbiór i złomowanie zdanych tablic rejestracyjnych Numer ogłoszenia: 179265-2009; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.katowice.szkolapolicji.gov.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.katowice.szkolapolicji.gov. 1 z 6 2013-10-18 13:28 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.katowice.szkolapolicji.gov.pl Katowice: ROBOTY BUDOWLANE DOT. WYMIANY

Bardziej szczegółowo

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM Brzeźnio: Usługa bankowa w zakresie udzielenia kredytu bankowego długoterminowego w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn.: Adaptacja budynku w Nowej Wsi na Centrum Inicjatyw Obywatelskich Numer

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.nowydwormaz.sr.gov.pl

Adres strony internetowej zamawiającego: www.nowydwormaz.sr.gov.pl Świadczenie usług ochrony obiektu osób i mienia w budynkach Sądu Rejonowego w Nowym Dworze Mazowieckim, przy ul. Słowackiego 19 i ul. Chemików 1B. Numer ogłoszenia: 520492-2012; data zamieszczenia: 19.12.2012

Bardziej szczegółowo

3) Adres strony internetowej, na której zamieszczona została specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

3) Adres strony internetowej, na której zamieszczona została specyfikacja istotnych warunków zamówienia: Nr sprawy 4/ 2008 Wysokie Mazowieckie, 2007-02-21 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługę w zakresie ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności cywilnej.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mir.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mir.gov.pl Page 1 of 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mir.gov.pl Warszawa: aktualizacja zasad, produkcja i dostawa edukacyjnej gry planszowej

Bardziej szczegółowo

Stargard Szczeciński: Pobór opłat w Strefie Płatnego Parkowania (SPP) zlokalizowanej na ulicach powiatowych w Stargardzie. Szczecińskim.

Stargard Szczeciński: Pobór opłat w Strefie Płatnego Parkowania (SPP) zlokalizowanej na ulicach powiatowych w Stargardzie. Szczecińskim. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zdp.stargard.pl Stargard Szczeciński: Pobór opłat w Strefie Płatnego Parkowania (SPP) zlokalizowanej

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Nr sprawy: OWr/04/U/DE/KO/KZ/Um./14

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Nr sprawy: OWr/04/U/DE/KO/KZ/Um./14 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Nr sprawy: OWr/04/U/DE/KO/KZ/Um./14 Działając na podstawie art. 40 ust. 1 w związku z art. 39-46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j.: Dz. U. z 2013

Bardziej szczegółowo

ZP/MP/342-TZ/11/192/2010 Warszawa, dnia 14.05.2010 r.

ZP/MP/342-TZ/11/192/2010 Warszawa, dnia 14.05.2010 r. ZP/MP/342-TZ/11/192/2010 Warszawa, dnia 14.05.2010 r. OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM o wartości zamówienia mniejszej od kwoty 4 845 000 euro określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.puk-hajnowka.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.puk-hajnowka.pl Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.puk-hajnowka.pl Hajnówka: Dostawa samochodu ciężarowego używanego z zabudową do

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:379179-2011:text:pl:html PL-Katowice: Implanty ortopedyczne 2011/S 234-379179 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 14.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 14. Page 1 of 5 Płock: Dostawa samochodów osobowych w ilości 3 sztuk dla Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Płocku Numer ogłoszenia: 326751-2010; data zamieszczenia: 17.11.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

III.4) INFORMACJA O O

III.4) INFORMACJA O O Legnica: Przewóz niepełnosprawnych mieszkańców Legnicy w oparciu o -Regulamin korzystania przez osoby niepełnosprawne z indywidualnego przewozu wykonywanego w Legnicy w oparciu o mikrobusy przystosowane

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Województwo Śląskie, ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice, woj. śląskie, tel. 032 2078562, faks 032 2563420.

I. 1) NAZWA I ADRES: Województwo Śląskie, ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice, woj. śląskie, tel. 032 2078562, faks 032 2563420. Wykonanie, dostawa, instalacja i wdrożenie systemu geoinformatycznego do zarządzania bazą danych obiektów topograficznych wraz ze szkoleniem pracowników i świadczeniem serwisu technicznego OGŁOSZENIE O

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.zgm-centrum.wroc.pl. I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: wspólnota mieszkaniowa.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.zgm-centrum.wroc.pl. I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: wspólnota mieszkaniowa. Wrocław: Remont dachu i elewacji z wymianą stolarki okiennej wraz z osuszaniem budynku mieszkalnego przy ul. Odrzańskiej 20 we Wrocławiu Numer ogłoszenia: 115930-2011; data zamieszczenia: 16.05.2011 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.univ.szczecin.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.univ.szczecin.pl 1 z 5 2012-11-23 13:47 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.univ.szczecin.pl Szczecin: Ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej

Bardziej szczegółowo

Polska-Łódź: Usługi udzielania kredytu 2013/S 126-216161. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Łódź: Usługi udzielania kredytu 2013/S 126-216161. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:216161-2013:text:pl:html Polska-Łódź: Usługi udzielania kredytu 2013/S 126-216161 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpital.netus.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpital.netus.pl 1 z 6 2014-04-24 13:00 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpital.netus.pl Cieszyn: Odbiór, transport oraz unieszkodliwianie odpadów

Bardziej szczegółowo

Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM < 206 000,00 EURO

Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM < 206 000,00 EURO Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku 80-336 Gdańsk, ul. Kazimierza Górskiego 1, tel. (0-58) 554-71-23, fax. (0-58) 552-17-92 Gdańsk, 11.03.2009r. zmiana 12.03.2009r., zmiana 16.03.2009r. OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sapsp.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sapsp.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sapsp.pl Kraków: Dostawa plandek pokryciowych dla Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej

Bardziej szczegółowo

stolarki drzwiowej wewnętrznej, modernizacja sanitariatów z dostosowaniem do potrzeb osób niepełnosprawnych

stolarki drzwiowej wewnętrznej, modernizacja sanitariatów z dostosowaniem do potrzeb osób niepełnosprawnych 1 z 6 2010-03-23 10:26 Ełk: Likwidacja barier architektonicznych - wymiana stolarki drzwiowej wewnętrznej, modernizacja sanitariatów z dostosowaniem do potrzeb osób niepełnosprawnych w budynku Zespół Szkół

Bardziej szczegółowo

Polska-Kraków: Samochody osobowe 2015/S 150-276787

Polska-Kraków: Samochody osobowe 2015/S 150-276787 1/8 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:276787-2015:text:pl:html Polska-Kraków: Samochody osobowe 2015/S 150-276787 Sąd Apelacyjny w Krakowie (Zamawiający) reprezentowany

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (przekazane Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich w dniu 3 grudnia 2010 r.)

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (przekazane Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich w dniu 3 grudnia 2010 r.) Nr sprawy: WIW 322/P/12/2010 Łódź, 3 grudnia 2010 r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (przekazane Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich w dniu 3 grudnia 2010 r.) dla zamówienia o wartości szacunkowej

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zut.com.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zut.com.pl Strona 1 z 8 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zut.com.pl Gdańsk: Opracowanie dokumentacji projektowej, w tym przeprowadzenie powtórnej

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 42.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 42. 1 z 6 2015-07-22 15:01 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.saniko.com.pl/bip/ Włocławek: Zakup i dostawa fabrycznie nowej koparki

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Koleje Śląskie Sp. z o.o., Ul. Wita Stwosza 7, 40-040 Katowice, woj. śląskie, tel. 32 494 06 63, faks 32 494 06 62.

I. 1) NAZWA I ADRES: Koleje Śląskie Sp. z o.o., Ul. Wita Stwosza 7, 40-040 Katowice, woj. śląskie, tel. 32 494 06 63, faks 32 494 06 62. Katowice: DOSTAWA WRAZ Z MONTAŻEM I USTAWIENIEM W MIEJSCACH WSKAZANYCH PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO MEBLI DLA POTRZEB KOLEI ŚLĄSKICH SP. Z O.O. (KS/ZP/16/2011) OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Samochody osobowe 2014/S 238-418634. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Warszawa: Samochody osobowe 2014/S 238-418634. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:418634-2014:text:pl:html Polska-Warszawa: Samochody osobowe 2014/S 238-418634 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 1/5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:319514-2010:text:pl:html PL-Chęciny: Maszyny do pakowania zbiorczego lub jednostkowego 2010/S 209-319514 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

Puławy: UBEZPIECZENIE GRUPOWE PRACOWNIKÓW SĄDU REJONOWEGO W PUŁAWACH

Puławy: UBEZPIECZENIE GRUPOWE PRACOWNIKÓW SĄDU REJONOWEGO W PUŁAWACH Puławy: UBEZPIECZENIE GRUPOWE PRACOWNIKÓW SĄDU REJONOWEGO W PUŁAWACH Numer ogłoszenia: 249710-2011; data zamieszczenia: 18.08.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta 1/5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:231315-2011:text:pl:html PL-Łańcut: Usługi udzielania kredytu 2011/S 140-231315 Miasto Łańcut, Plac Sobieskiego 18, Urząd

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpital-makow.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpital-makow.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpital-makow.pl Maków Mazowiecki: 12/2014 Numer ogłoszenia: 139338-2014; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 20.10.2010.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 20.10.2010. Rzeszów: Zakup wyposaŝenia wraz z montaŝem i instalacją dla budynku Filharmonii im. Artura Malawskiego w Rzeszowie. Numer ogłoszenia: 252316-2010; data zamieszczenia: 16.08.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

Polska-Płock: Usługi udzielania kredytu 2014/S 039-064669. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Płock: Usługi udzielania kredytu 2014/S 039-064669. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:64669-2014:text:pl:html Polska-Płock: Usługi udzielania kredytu 2014/S 039-064669 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

Polska-Kraków: Roboty drogowe 2016/S (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, , 2016/S )

Polska-Kraków: Roboty drogowe 2016/S (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, , 2016/S ) 1 / 11 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:187286-2016:text:pl:html Polska-Kraków: Roboty drogowe 2016/S 105-187286 Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie, ul. Głowackiego

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.mon.gov.pl/343.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.mon.gov.pl/343. 1 z 5 2014-01-15 10:25 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.mon.gov.pl/343.html Warszawa: Dostawa mebli biurowych oraz mebli gabinetowych

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mopsbelchatow.pl Bełchatów: PRZEPROWADZENIE KURSU JĘZYKA ANGIELSKIEGO, WARSZTATÓW I INDYWIDUALNEGO

Bardziej szczegółowo

PL-Jasionka: Samochody osobowe 2012/S 161-268952. Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe. Dostawy

PL-Jasionka: Samochody osobowe 2012/S 161-268952. Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe. Dostawy 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:268952-2012:text:pl:html PL-Jasionka: Samochody osobowe 2012/S 161-268952 Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe Dostawy

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.csp.edu.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.csp.edu.pl 1 z 5 2015-06-24 09:36 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.csp.edu.pl Legionowo: Dostawa 50 kompletów zestawów komputerowych oraz

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Ministerstwo Edukacji Narodowej, al. Jana Chrystiana Szucha 25, 00-918 Warszawa, woj.

I. 1) NAZWA I ADRES: Ministerstwo Edukacji Narodowej, al. Jana Chrystiana Szucha 25, 00-918 Warszawa, woj. Page 1 of 5 Warszawa: Dostawa i wdroŝenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego na potrzeby Ministerstwa Edukacji Narodowej. Postępowanie nr DE-WZP-BgS- 321-47/09. Numer ogłoszenia: 326238-2009; data

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.its.waw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.its.waw.pl Page 1 of 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.its.waw.pl Warszawa: Dostawa systemu do rejestracji pola stanu odkształcenia/naprężenia

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Państwowa Jednostka Budżetowa - Centrum Projektów Europejskich, ul.

I. 1) NAZWA I ADRES: Państwowa Jednostka Budżetowa - Centrum Projektów Europejskich, ul. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.cpe.gov.pl Warszawa: Druk publikacji Krajowej Instytucji Wspomagającej w strukturze Centrum Projektów

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pkn.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pkn.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pkn.pl Warszawa: Dostawa oprogramowania do tworzenia dokumentów oraz zapewnienie prawa do nowej

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.kppsp.belchatow.msk.pl

Adres strony internetowej zamawiającego: www.kppsp.belchatow.msk.pl Bełchatów: Termomodernizacja budynku Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Bełchatowie - zakup i wymiana bram garażowych, stolarki okiennej oraz drzwi zewnętrznych. Numer ogłoszenia: 192578-2010;

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: 1 z 6 2012-08-10 14:03 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pm.waw.pl Warszawa: Wykonanie instalacji solarnej do podgrzewania wody

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Wrocławski, pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław, woj. dolnośląskie, tel. 071 3752234, faks 071 3752472.

I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Wrocławski, pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław, woj. dolnośląskie, tel. 071 3752234, faks 071 3752472. res strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.uni.wroc.pl Wrocław: Usługa drukowania i dostawa druków szkolnictwa wyŝszego: Pakiet I - dyplomy

Bardziej szczegółowo

Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM < ,00 EURO

Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM < ,00 EURO Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku 80-336 Gdańsk, ul. Kazimierza Górskiego 1, tel. (0-58) 554-71-23, fax. (0-58) 552-17-92 Gdańsk, 19.08.2008r. OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM < 206

Bardziej szczegółowo

V zamówienia publicznego zawarcia umowy ramowej ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

V zamówienia publicznego zawarcia umowy ramowej ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Olsztyn: Dostawa zintegrowanego systemu teleinformatycznego w rozumieniu przepisów ustawy o kierujących pojazdami wg stanu na dzień 4 stycznia 2016r. oraz jego wdrożenie Numer ogłoszenia: 245036-2015;

Bardziej szczegółowo