Copyright by Wydawnictwo PJWSTK Warszawa Wszystkie nazwy produktów są zastrzeżonymi nazwami handlowymi lub znakami towarowymi odpowiednich firm

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Copyright by Wydawnictwo PJWSTK Warszawa 2006. Wszystkie nazwy produktów są zastrzeżonymi nazwami handlowymi lub znakami towarowymi odpowiednich firm"

Transkrypt

1

2

3

4 Copyright by Wydawnictwo PJWSTK Warszawa 2006 Wszystkie nazwy produktów są zastrzeżonymi nazwami handlowymi lub znakami towarowymi odpowiednich firm Książki w całości lub części nie wolno powielać ani przekazywać w żaden sposób, nawet za pomocą nośników mechanicznych i elektronicznych (np. zapis magnetyczny) bez uzyskania pisemnej zgody Wydawnictwa Redaktor techniczny Ada Jedlińska Projekt okładki i płyty Bogdan Nowowiejski Wydawnictwo Polsko-Japońskiej Wyższej Szkoły Technik Komputerowych ul. Koszykowa 86, Warszawa tel , fax Oprawa miękka Nakład: 450 egz.

5 Spis treści 1.Wstęp... 2.Informacja o projekcie EFS... 3.Prezentacja internetowego systemu Edu wspomagającego nauczanie na odległość... 4.Zasady studiowania z użyciem metod edukacji na odległość... 5.Studia przez Internet w PJWSTK Studia I stopnia - na stopień inżyniera informatyki Studia II stopnia - na stopień magistra informatyki Projekt UNDP wspólne studia z uczelniami ukraińskimi Zapewnienie odpowiedniej jakości kształcenia przez Internet Użycie metod zdalnego nauczania na studiach stacjonarnych... 6.Program studiów I stopnia Lista przedmiotów studiów I stopnia Konspekty przedmiotów studiów I stopnia... 7.Program studiów II stopnia Lista przedmiotów specjalizacji Bazy danych i Inżynieria oprogramowania i baz danych studiów II stopnia Lista przedmiotów specjalizacji Programowanie systemowe i sieciowe studiów II stopnia Konspekty przedmiotów studiów II stopnia

6 1. Wstęp Polsko-Japońska Wyższa Szkoła Technik Komputerowych to jedna z najlepszych Uczelni informatycznych w Polsce wyróżniana przez pracodawców, studentów i media. Uczelnia powstała w 1994 roku na mocy porozumień rządów Polski i Japonii. Szczególny nacisk kładzie na program nauczania, który jest systematycznie dostosowywany do potrzeb rynku pracy w Polsce, standardów kształcenia w Unii Europejskiej oraz postępu w dziedzinie zastosowań technik komputerowych. Atutem programu jest przede wszystkim praktyczne kształcenie umiejętności. Dzięki temu studenci i absolwenci nie mają problemu ze znalezieniem pracy posiadają dużą wiedzę teoretyczną i praktyczną na temat nowoczesnych zastosowań informatyki w wielu dziedzinach życia. Polsko-Japońska Wyższa Szkoła Technik Komputerowych prowadzi studia na kierunkach: Informatyka, Grafika oraz Zarządzanie i Marketing. W 2003 roku rozpoczął działalność Wydział Zamiejscowy Informatyki w Bytomiu. PJWSTK ma prawo do nadawania tytułów naukowych: licencjata, inżyniera, magistra oraz doktora nauk technicznych. Posiada akredytacje KAUT (Komisja Akredytacyjna Uczelni Technicznych) i PKA (Państwowa Komisja Akredytacyjna) oraz kategoryzację Komitetu Badań Naukowych. Prowadzi studia podyplomowe: IT w biznesie, Bankowość elektroniczna, Zaawansowane multimedia, Technologie Internetu, Bazy danych i ich aplikacje oraz Sieci komunikacji mobilnej. Studentom PJWSTK przysługują te same prawa, co studentom uczelni państwowych. Od 2000 roku ośrodek szkolenia informatycznego PJWSTK, działając pod auspicjami JICA (Japan International Cooperation Agency), prowadzi działalność na rzecz krajów Europy Środkowej i Wschodniej. Od 2002 roku Polsko-Japońska Wyższa Szkoła Technik Komputerowych prowadzi studia I stopnia (inżynierskie) w trybie zaocznym przez Internet. Absolwenci tych studiów posiadają wiedzę umożliwiającą im pracę w zawodzie informatyka (administrator, analityk, projektant, programista, twórca multimedialny), umiejętność przygotowywania systemów informatycznych działających w Internecie oraz umiejętność pracy zawodowej na odległość przy użyciu Internetu. Te dwie ostatnie umiejętności w sposób istotny bazują na samej formie prowadzenia studiów za pośrednictwem Internetu, a nie tylko na programie tych studiów. W roku akademickim 2006/2007 po raz pierwszy prowadzone będą studia II stopnia (magisterskie uzupełniające) w trybie zaocznym przez Internet. Program studiów internetowych PJWSTK jest niemal identyczny z programem studiów stacjonarnych, jednakże większy nacisk został w nim położony na technologie internetowe. Końcowe egzaminy i zaliczenia odbywają się w gmachu Uczelni tak, jak

7 2 1. Wstęp w przypadku studiów stacjonarnych. Również wybrane zajęcia laboratoryjne odbywają się na miejscu w PJWSTK, w ramach trwających 5 dni zjazdów. Wszystkie zajęcia są oparte na elektronicznych materiałach dydaktycznych, dostarczanych studentom zarówno na płytach CD, jak też dostępnych przez Internet w systemie EDU. Dla studentów, z których większość jest spoza Warszawy, istotne jest, że ich przyjazdy na Uczelnię są ograniczone do trzech zjazdów w roku. W lutym jest organizowana sesja egzaminacyjna zimowa; a w lipcu sesja egzaminacyjna letnia oraz zaliczenie jednego przedmiotu laboratoryjnego. We wrześniu studenci mają sesję egzaminacyjną poprawkową oraz zaliczają kolejny przedmiot laboratoryjny. W tej książce zaprezentujemy kolejno: informacje o projekcie EFS, internetowy system edukacyjny EDU, zasady studiowania z użyciem metod edukacji na odległość stosowane w PJWSTK, studia przez Internet w PJWSTK w tym wspomnimy o wspólnych studiach z uczelniami ukraińskimi, a następnie przedstawimy program studiów na odległość na kierunku Informatyka w PJWSTK w podziale na studia I i II stopnia.

8 2. Informacja o projekcie EFS Projekt: Opracowanie programu nauczania na odległość na kierunku informatyka w PJWSTK jest finansowany ze środków Unii Europejskiej Europejskiego Funduszu Społecznego (maj-sierpień 2006). Projekt realizowany jest przez Polsko-Japońską Wyższą Szkołę Technik Komputerowych w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego - Rozwój Zasobów Ludzkich , Priorytet 2 Rozwój społeczeństwa opartego na wiedzy, Działanie 2.1 Zwiększenie dostępu do edukacji promocja kształcenia przez całe życie, Schemat 2.1 c) Rozwój systemu kształcenia ustawicznego, w tym kształcenia na odległość. Celem projektu jest opracowanie programu studiów I i II stopnia na kierunku Informatyka, które będą prowadzone na odległość (on-line) i które będą obejmować cały proces kształcenia na stopień magistra inżyniera informatyki. W ramach projektu, opierając się o istniejący, funkcjonujący w Polsko-Japońskiej Wyższej Szkole Technik Komputerowych program nauczania I stopnia, opracowany został program nauczania dla studiów II stopnia oraz multimedialne materiały dydaktyczne na potrzeby studentów i wykładowców (do prowadzenia zajęć z wykorzystaniem technologii informatycznych kształcenia na odległość). W ramach projektu opracowane zostały programy wszystkich przedmiotów ogólnych oraz programy przedmiotów dla trzech specjalizacji magisterskich: Bazy danych, Inżynieria oprogramowania i baz danych Programowanie systemowe i sieciowe W sumie dla 16 przedmiotów opracowano programy i materiały multimedialne. Rezultatami projektu będą też: poprawa zdolności komunikacyjnych, twórczych i interpersonalnych pomiędzy pracownikami naukowymi PJWSTK a środowiskiem studenckim, poprawa zdolności adaptacyjnych w części dotyczącej innowacyjności, rozpowszechnianie wizerunku dostępności wiedzy informatycznej także dla osób, które dotychczas nie mogły studiować w trybie stacjonarnym, wzmocnienie kapitału społecznego poprzez umożliwienie osobom napotykającym na bariery mobilności w dostępie do edukacji poprzez ich aktywne uczestnictwo w procesie dydaktycznym. Zakładany profil absolwenta omawianych studiów zakłada: znajomość informatyki umożliwiającą samodzielne rozwiązywanie problemów informatycznych, w tym klasyfikację ich pod kątem złożoności, specyfikację i implementację rozwiązań, umiejętność przygotowywania, realizacji i weryfikacji projektów informatycznych,

9 4 2.Informacja o projekcie EFS umiejętność praktycznego posługiwania się narzędziami informatycznymi i biegłość w programowaniu, w szczególności w zakresie technologii internetowych, wiedzę umożliwiającą szybkie adaptowanie się do dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości informatycznej. Stworzenie omawianego programu będzie realizacją założeń Strategii Lizbońskiej i Celów Nicejskich, które zakładają lepsze dostosowanie systemu edukacji do wymagań społeczeństwa opartego o wiedzę. Jak wynika z doświadczeń prowadzenia przez PJWSTK studiów inżynierskich z użyciem metod nauki przez Internet, istnieją rozpoznane potrzeby stworzenia programu takich studiów dla osób, które nie są w stanie w zwykłym trybie (dziennym lub wieczorowym) podjąć nauki na poziomie wyższym. Należą do nich osoby, których praca zawodowa nie pozwala na częste przyjazdy na uczelnię np. z powodu wyjazdów za granicę lub elastycznego czasu pracy, a także z powodu przebywania w miejscach odległych od centrów edukacyjnych. Są to też osoby niepełnosprawne ruchowo, które w przypadku przyjazdu na uczelnię wymagają obecności swojego opiekuna oraz osoby sprawujące opiekę nad dzieckiem, przede wszystkim kobiety. Technologie informacyjne z użyciem Internetu dają możliwość zastąpienia bezpośrednich kontaktów "na żywo" pomiędzy nauczycielem a studentem, kontaktami na odległość: albo w trybie bezpośrednim (w postaci rozmów przez Internet) albo w trybie pośrednim (w postaci forów dyskusyjnych i folderów wymiany zadań). Oprócz tego system testów umożliwia sprawdzanie wiedzy każdego studenta na bieżąco. Opracowanie programu sprzyjać będzie realizacji jednego z celów Strategii Rozwoju Edukacji na lata , ze szczególnym uwzględnieniem uznania studiów na odległość za równoprawny do innych sposobów organizacji kształcenia. Przygotowanie projektowanego programu studiów będzie też krokiem w kierunku wypracowania odpowiednich standardów kształcenia na odległość (p. 5.6 w/w Strategii). Program będzie także realizował jeden z celów budowy społeczeństwa informacyjnego zapisanego w programie e-polska na lata zakładającego przygotowanie społeczeństwa polskiego do szybkich przemian technologicznych, społecznych i gospodarczych związanych z tworzeniem się społeczeństwa informacyjnego.

10 3. Prezentacja internetowego systemu Edu wspomagającego nauczanie na odległość Internetowy system edukacyjny Edu wspomaga studiowanie na odległość. Jest dostępny pod adresem Wymaga podania identyfikatora użytkownika i hasła. Po zalogowaniu pojawia się ekran z listą wykładów, do których użytkownik ma uprawnienia (rys. 1). Rys. 1 Ekran po załogowaniu. Po wybraniu przedmiotu wyświetli się główne okno operacyjne Systemu (rys 2). Rys. 2 Ekran po wybraniu konkretnego przedmiotu.

11 6 3.Prezentacja internetowego systemu Edu wspomagającego nauczanie na odległość Składa się ono z paska stanu informującego o wybranej opcji, wybranym przedmiocie, kto został zalogowany, z menu po lewej stronie ekranu z dostępnymi modułami (opcjami) oraz z głównego obszaru operacyjnego zawierającego na samym początku podstawowe informacje o wykładzie, a dalej listę studentów zarejestrowanych na dany przedmiot. Poniżej znajduje się opis kolejnych modułów systemu wywoływanych wyborem odpowiedniej opcji z menu. Kurs Jest to moduł umożliwiający wykładowcy ustalenie podstawowych danych o kursie jak wykładowcy, opis przedmiotu oraz ustalenie parametrów kursu jak np. wybór modułów, które będą dostępne dla studentów. Wykładowca może również zadecydować, czy kurs ma być aktywny, może np. wyłączać kurs na pewien czas w celach wprowadzenia do niego zmian. Od strony studenta moduł ten umożliwia jedynie obejrzenie informacji o kursie, u wykładowcy oraz przejście do dalszych modułów. Wykłady Moduł Wykłady jest zbiorem stron HTML, grafiki i innych plików połączonych w jedną strukturę. System umożliwia wykładowcy łatwe wprowadzanie modyfikacji, zamianę plików, zmianę struktury katalogów. Gdy student wchodzi do modułu, otwiera mu się nowe okno przeglądarki z przygotowanym wykładem. Rys. 3 pokazuje przykładowy ekran z wykładami. Rys. 3 Przykładowy ekran z wykładami Oceny - Wykładowca używając tego modułu może wprowadzać oceny za określone zadania. Po wejściu do modułu może wybrać lub określić zadania, za które będą wystawiane oceny jak np. zadanie domowe, kolokwium, test itp. Po wybraniu zadania wykładowca widzi listę studentów zapisanych na kurs i ma możliwość wprowadzania ocen. Student wchodząc do tego modułu widzi listę zadań wraz z wystawionymi za nie

12 3.Prezentacja internetowego systemu Edu wspomagającego nauczanie na odległość 7 ocenami (tylko swoimi) i/lub dodatkowymi uwagami. Wykładowca może uaktywnić funkcje statystyczne, dzięki którym studenci mogą zobaczyć m.in. swoją średnią ocen, porównać ją z najlepszą i najgorszą średnią kursu, zobaczyć, jaka była najgorsza i najlepsza ocena za zadanie. Moduł wspomaga wykładowcę w wystawianiu ocen końcowych i sporządzaniu protokołów. Materiały Moduł Materiały umożliwia wykładowcy umieszczanie multimedialnych materiałów dydaktycznych tak, aby były one łatwo dostępne dla studentów. Każdy materiał posiada nazwę, rozmiar oraz opcjonalnie adres, pod którym się znajduje. Wykładowca może również określić, od kiedy materiał będzie dostępny dla studenta. Student wchodząc do modułu Materiały widzi listę dostępnych materiałów w postaci powiązań. Jeżeli materiał jest przygotowany w formacie obsługiwanym przez przeglądarkę (np. HTML, Flash), to jego zawartość pojawi się na ekranie przeglądarki. Jeżeli jednak jest to plik w jakimś innym formacie (np. DOC, PDF, PPT), to pojawi się standardowe okienko umożliwiające zapisanie pliku na dysk. Zapisany w ten sposób plik student może następnie otworzyć używając odpowiedniego programu. Testy - Moduł ten umożliwia wykładowcy łatwe tworzenie testów, które studenci będą mogli wypełniać na stronach WWW. W ramach kursu jest możliwe zdefiniowanie wielu testów. Każdy test posiada atrybuty określające: tytuł, od kiedy jest aktywny, do kiedy jest aktywny, czy jest automatycznie sprawdzany, czy studenci mogą obejrzeć poprawne odpowiedzi po zakończeniu testu. Na test składa się dowolna liczba pytań. Każde pytanie posiada treść, typ oraz opcjonalnie wartość dobrej odpowiedzi. Pytania mogą być typów: text (małe pole tekstowe), area (duże pole tekstowe do odpowiedzi opisowych), checkbox (umożliwia udzielenie odpowiedzi tak/nie), option (pozwala wybrać jedną z kilku opcji). Po wypełnieniu testu przez studenta, wykładowca może obejrzeć udzielone odpowiedzi. Jeżeli wykładowca wybrał opcję automatycznego sprawdzania testu, będzie mógł obejrzeć wyniki testu tj. liczbę dobrych odpowiedzi udzielonych przez każdego studenta. Student po zakończeniu wypełniania testu również zobaczy informację na temat liczby poprawnych odpowiedzi. Jeżeli wykładowca na to zezwoli, po dacie zakończenia testu studenci będą mogli obejrzeć poprawne odpowiedzi na wszystkie pytania. Foldery zadań Do każdego zadania wykładowca tworzy osobny folder, do którego studenci wkładają rozwiązane zadania domowe. Gdy minie określony termin oddawania zadań, wykładowca pobiera rozwiązania zadań na swój komputer i na nim je sprawdza.. Notatki Jest to miejsce, w którym każdy student może wprowadzać dowolne notatki tekstowe widoczne tylko dla niego. Forum Jest to moduł umożliwiający prowadzenie dyskusji (w trybie off-line) pomiędzy studentami i prowadzącymi zajęcia na odległość. Każdy uczestnik może wyrazić niezależnie swoją opinię albo może odpowiedzieć na opinię wyrażoną wcześniej przez innego uczestnika. Chat Jest to moduł umożliwiający bezpośrednią komunikację (on-line) pomiędzy studentami i prowadzącymi zajęcia na odległość. Moduł umożliwia przeprowadzanie konsultacji on-line. Wchodząc do elektronicznego pokoju rozmów użytkownik widzi listę

13 8 3.Prezentacja internetowego systemu Edu wspomagającego nauczanie na odległość osób, które również znajdują się w tym pokoju rys. 4. Wprowadzenie wiadomości powoduje pojawienie się jej na ekranach wszystkich innych użytkowników wraz z identyfikatorem autora wiadomości. Chat zawiera tablicę graficzną, na której wykładowca może rysować lub wyświetlać przygotowane wcześniej pliki graficzne. Istnieje również tablica tekstowa, na której wykładowca może umieścić dużą ilość tekstu (np. zadania czy teksty programów). Wykładowca może dać wybranym studentom prawo do rysowania na tablicy. Rys. 4 Ekran z pokojem rozmów. Ogłoszenia Jest to moduł umożliwiający wykładowcy kursu umieszczanie bieżących ogłoszeń. Każde ogłoszenie oznaczone jest datą wprowadzenia do systemu i zawiera dowolną treść. Od strony studenta widoczna jest posortowana według dat lista wszystkich ogłoszeń. Student widzi najnowsze informacje od razu po załogowaniu się razem z listą zmian, które zaszły w kursach od jego ostatniej wizyty. Obszar Roboczy - Jest to moduł zapewniający wspólną przestrzeń na serwerze, umożliwiającą wymianę plików pomiędzy studentami (np. pracującymi wspólnie nad projektem). Każdy student może umieścić dowolne pliki na serwerze wraz z ich opisami. Może również ściągnąć pliki umieszczone przez innych studentów. Wykładowca może dodatkowo usuwać pliki z serwera. Lekcje W tym module wykładowca może zaprojektować kurs złożony z interaktywnych lekcji. Nauka studenta polega na czytaniu materiałów i odpowiadaniu na pytania testowe na zakończenie sekcji materiału, lekcji i całego kursu. Wykładowca ustala liczbę punktów, które zaliczają pojedynczą lekcję jak i cały kurs. WWW - Moduł ten stanowi bazę danych na temat stron WWW dotyczących kursu. Wykładowca może wprowadzić listę powiązań, która pojawi się studentowi. Każde powiązanie jest opisane komentarzem tekstowym. Dodatkowo, każdy student może

14 3.Prezentacja internetowego systemu Edu wspomagającego nauczanie na odległość 9 umieścić adres swojej własnej strony WWW. Student wchodzący do tego modułu widzi listę odnośników do stron wprowadzonych przez wykładowcę oraz listę stron studenckich. FAQ Wykładowca używając tego modułu może sporządzić listę najczęściej zadawanych pytań oraz odpowiedzi na nie. Pytanie i odpowiedź mogą zawierać dowolny tekst. Student wybierając ten moduł widzi listę wszystkich zdefiniowanych pytań wraz z odpowiedziami. Kalendarz Jest to moduł umożliwiający wykładowcy stworzenie kalendarza kursu. Wykładowca może wprowadzić datę oraz opis pewnych zdarzeń (np. testu, oddawania projektów itp.). Student widzi posortowaną według daty listę zdarzeń wprowadzonych przez wykładowcę. Podręczniki - Jest to moduł umożliwiający wykładowcy wprowadzenie listy podręczników zalecanych do wykładu. Podręcznik opisany jest tytułem, autorem i wydawcą. Wykładowca może również określić, które podręczniki są podstawowe dla danego przedmiotu oraz przy każdym z nich umieścić swoje uwagi. Rejestr aktywności Jest to moduł dostępny tylko dla wykładowcy. Umożliwia on monitorowanie aktywności użytkowników kursu. Wykładowca może sprawdzić, kiedy i ile razy studenci wchodzili do kursu oraz do poszczególnych modułów. Oprócz samego systemu Edu, istotną rolę w kształceniu przez Internet pełni zdalny dostęp do ogólnych zasobów uczelni takich jak: konto pocztowe, zdalny dostęp do dodatkowych materiałów dydaktycznych, zdalny dostęp do zasobów programistycznych sieci lokalnej za pomocą sieci vpn, a więc w szczególności do serwerów baz danych oraz narzędzi CASE wspomagających projektowanie i programowanie, połączenie przez Skype z Dziekanatem i prowadzącymi zajęcia.

15 10 3.Prezentacja internetowego systemu Edu wspomagającego nauczanie na odległość

16 4. Zasady studiowania z użyciem metod edukacji na odległość Poniżej znajduje się lista głównych zasad studiowania na odległość, które są podstawą prowadzenia studiów internetowych w PJWSTK. 1. Przedmioty dzielą się na trzy kategorię w zależności od tego, ile zajęć odbywa się przez Internet a ile stacjonarnie w gmachu uczelni: Przedmioty internetowe w ciągu semestru zajęcia odbywają się tylko przez Internet; Przedmioty internetowo-stacjonarne w ciągu semestru zajęcia odbywają się przez Internet, w czasie zjazdu odbywają się stacjonarnie w gmachu uczelni; Przedmioty stacjonarne zajęcia odbywają się wyłącznie stacjonarnie w gmachu uczelni. 2. Wykłady dla przedmiotów internetowych i internetowo-stacjonarnych mają postać multimedialnych lekcji w formacie stron WWW z osadzonymi pytaniami i testami kontrolnymi oraz plikami graficznymi, Flash i dźwiękowymi. 3. Podczas semestru kontakt studiującego z nauczycielami akademickimi odbywa się drogą na odległość albo za pomocą poczty elektronicznej albo za pomocą środków internetowego systemu edukacyjnego Edu takich jak: tablica ogłoszeń, biblioteka multimedialnych wykładów, listy dyskusyjne, testy przez Internet, obszary robocze do wymiany materiałów, pokoje rozmów chat z tablicą elektroniczną. 4. W przypadku przedmiotu internetowego zajęcia składają się z 15 jednostek traktowanych jak wykłady. Materiał z jednego wykładu studenci opanowują w ciągu jednego tygodnia. Na jego koniec przekazują wykonane zadania domowe do sekcji Folder zadań nauczyciela prowadzącego zajęcia, oraz wykonują automatycznie sprawdzane testy. Uzyskane oceny studenci odczytują ze swojego elektronicznego indeksu ocen - każdy student widzi tylko swoje wyniki. Oprócz tego studenci uczestniczą jeszcze w trzech rodzajach zajęć: konsultacjach przez Internet raz w tygodniu, w dyskusjach prowadzonych w ramach forum dyskusyjnego oraz w konsultacjach w gmachu uczelni - raz na miesiąc. Cząstkowe oceny stawiane przez asystentów (przede wszystkim z zadań domowych i testów) składają się na ocenę zaliczeniową ćwiczeń. 5. Na koniec semestru odbywają się sesje egzaminacyjne w gmachu PJWSTK. 6. Sesje egzaminacyjne i sesje laboratoryjne są łączone w czasie tak, aby każdy student internetowy mógł pojawiać się w gmachu uczelni tylko trzy razy w roku: zjazd zimowy: w pierwszej połowie lutego

17 12 4. Zasady studiowania z użyciem metod edukacji na odległość 4-dniowa sesja egzaminacyjna semestru zimowego, 5-dniowa sesja stacjonarna; zjazd letni: koniec czerwca i początek lipca 4-dniowa sesja egzaminacyjna semestru letniego, 5-dniowa sesja stacjonarna; zjazd jesienny: połowa września - 4-dniowa sesja egzaminacyjna poprawkowa, 5-dniowa sesja stacjonarna. 7. Sprawdzanie wiedzy studenta odbywa się częściowo na odległość: testy, zadania domowe, ocena wypowiedzi na Forum; a częściowo bezpośrednio na egzaminie.

18 5. Studia przez Internet w PJWSTK 5.1 Studia I stopnia - na stopień inżyniera informatyki Aktualnie w PJWSTK realizowane jest na odległość wszystkie osiem semestrów studiów na stopień inżyniera informatyki.. Przedmioty są takie same jak na studiach stacjonarnych. Organizacja naszych studiów umożliwia indywidualne ustalanie zajęć w semestrze (ITN), rozciąganie bądź skracanie okresu studiów w czasie. Oferujemy trzy specjalizacje dyplomowe inżynierskie: 1. Bazy danych 2. Multimedia 3. Sieci komputerowe. Uzyskane przez nas doświadczenia wskazują, że dla pewnej liczby studentów ta forma studiowania jest idealna. Wymaga ona co prawda dużej motywacji, aby systematycznie studiować, ale z drugiej strony pozostawia bardzo dużo samodzielności i daje możliwość dobierania czasu i miejsca uczenia się, a w konsekwencji umożliwia dostosowanie studiowania do wymagań pracy zawodowej bądź sytuacji rodzinnej. Zdalne kontakty między studentami też odgrywają tu znaczącą rolę. Wyraźnie widać, że osoby, które potrafią nawiązywać i utrzymywać ze sobą kontakty w sieci, lepiej radzą sobie ze studiowaniem. Wydaje się, że nie odczuwają one separacji w związku z brakiem bezpośrednich spotkań na zajęciach w uczelni, ponieważ kontakty przez Internet w zupełności zastępują im kontakty bezpośrednie. Młodzież w coraz większym stopniu korzysta z wirtualnych kontaktów, można więc liczyć, że przychodząc na studia studenci będą w coraz większym stopniu przyzwyczajeni do tworzenia społeczności studenckiej poprzez sieć co z kolei zapewni motywację do studiowania przez Internet i lepsze wyniki studiowania. Do głównych przyczyn niepowodzenia na studiach internetowych należą nie utrzymywanie stałych kontaktów przez sieć oraz braki w przygotowaniu matematycznym. Dlatego pierwszą aktywnością na studiach jest spotkanie studentów I roku na żywo z prowadzącymi zajęcia i władzami uczelni a pierwszy przedmiot jest realizowany w gmachu uczelni i jego głównym zadaniem jest przygotowanie studentów do studiowania przez Internet. Ponadto na samym początku organizujemy bezpłatny, opcjonalny kurs wyrównawczy z matematyki, prowadzony przez Internet, którego zadaniem jest zarówno podniesienie poziomu z matematyki, jak i umożliwienie studentom przyzwyczajenia się do nowej formy studiowania i kontaktów z nauczycielami i innymi studentami poprzez sieć. Studenci studiów stacjonarnych korzystają chętnie z możliwości zaliczania wybranych przez siebie przedmiotów (zwykle nie zaliczonych za pierwszym razem w zwykłym trybie) w trybie internetowym. Tych studentów zwykle jest na kursie przez Internet, co najmniej tylu, co studentów studiów internetowych.

19 14 5. Studia przez Internet w PJWSTK 5.2 Studia II stopnia - na stopień magistra informatyki Od 1 października 2006 roku zostaną otwarte studia na stopień magistra informatyki (program i materiały do nich są teraz przygotowywane w ramach projektu Europejskiego Funduszu Społecznego SPO RZL 2.1.c). Kandydaci na te studia muszą mieć tytuł zawodowy inżyniera informatyki lub równoważne wykształcenie. W przypadku większych rozbieżności ich wcześniejszego programu studiów z programem PJWSTK, studenci będą zobowiązani w ramach semestru wstępnego zrealizować potrzebne przedmioty z naszych studiów inżynierskich. Na początek zostaną uruchomione trzy specjalizacje: (1) Bazy danych (2) Inżynieria oprogramowania i baz danych (3) Programowanie systemowe i sieciowe. Podobnie jak w przypadku studiów pierwszego stopnia, w każdym roku akademickim będą zorganizowane 3 zjazdy na miejscu w uczelni, w trakcie których zostaną przeprowadzone zaliczenia, egzaminy oraz zajęcia z przedmiotów fakultatywnych, w tym pracownie rozszerzające materiał głównych wykładów kursowych. Odbędą się także spotkania w ramach seminariów magisterskich w tym prace projektowe. Oczekujemy, że tak jak przypadku studiów pierwszego stopnia, studenci stacjonarni będą korzystać z możliwości zaliczania przedmiotów przez Internet z ich programu studiów w trybie ITN indywidualnego toku nauczania. 5.3 Projekt UNDP wspólne studia z uczelniami ukraińskimi Projekt o nazwie Transfer of Information Technology to Ukraine jest prowadzony w Polsko-Japońskiej Wyższej Szkole Technik Komputerowych pod auspicjami United Nations Development Program (UNDP) i jest finansowany przez Rząd Japonii. Projekt rozpoczął się w połowie 2004 roku a jego zakończenie jest planowane na grudzień 2006 roku. Jego efektem będzie prowadzenie na Ukrainie, poprzez Internet, studiów na stopień odpowiadający polskiemu inżynierowi informatyki, ukierunkowanych na edukację inżynierów informatyki posiadających umiejętności programistyczne w zastosowaniach biznesowych w połączeniu z biegłą znajomością języka angielskiego. Studia będą prowadzone w języku angielskim i ukraińskim przy użyciu systemu kształcenia na odległość EDU w wersji rozproszonej. Realizacja projektu polegała na utworzeniu na Ukrainie, we Lwowie i w Kijowie, a w przyszłości także w Odessie, edukacyjnych centrów kształcenia na odległość z własną kadrą organizującą, zarządzającą i prowadzącą studia. Centra te, współpracując z PJWSTK, są powiązane z istniejącymi już ukraińskimi placówkami naukowo-dydaktycznymi, w tym z Politechniką Kijowską i Politechniką Lwowską i korzystają z zatrudnionej w nich, odpowiednio przeszkolonej kadry. Komunikacja pomiędzy PJWSTK i budowanymi centrami edukacyjnymi na Ukrainie jest oparta na telekonferencjach, w sprzęt do których zostały wyposażone zarówno PJWSTK jak i centra ukraińskie. Oprócz tego komunikacja na poziomie systemu zarządzania nauczaniem na odległość będzie realizowana przez połączenie trzech kopii systemu EDU w jedną całość.

20 5. Studia przez Internet w PJWSTK Zapewnienie odpowiedniej jakości kształcenia przez Internet Wysoka jakość kształcenia jest zapewniona przez stosowanie kryteriów zaliczeń i egzaminów, takich samych jak na studiach stacjonarnych obowiązuje zasada wzajemnej wymienialności zaliczeń między studiami stacjonarnymi i internetowymi. Regularnie przeprowadzane są ankiety wśród studentów i pracowników. Podsumowanie każdego semestru na studiach internetowych odbywa się w czasie konferencji dydaktycznej obejmującej wszystkich pracowników prowadzących zajęcia przez Internet. W oparciu o aktualny stan przygotowywania prac dyplomowych oczekujemy również, że wyniki osiągnięte przez studentów w ich pracach dyplomowych będą świadectwem odpowiedniej jakości naszych studiów internetowych. 5.5 Użycie metod zdalnego nauczania na studiach stacjonarnych Zbudowanie systemu Edu wspomagającego zdalną edukację, jak i dostępność innych środków zdalnej komunikacji w sieci PJWSTK, dało możliwość zastosowania metod elektronicznych na studiach stacjonarnych. Ich zastosowanie udowodniło, że różnice między kształceniem stacjonarnym i niestacjonarnym wcale nie powiększają się, a odwrotnie zmniejszają wraz z rozwojem technologii nauczania zdalnego. Zaletami wnoszonymi przez nowe techniki są przede wszystkim: możliwość elektronicznego studiowania wykładów (faktem obserwowanym na studiach stacjonarnych jest to, że ze względu na prace zawodowe większość studentów ma problemy z obecnością na wykładach), komputerowe wspomaganie pracy własnej studentów oraz urozmaicenie kontaktów z prowadzącymi zajęcia oraz innymi studentami (forum dyskusyjne, chat, rozmowy za pomocą Skype). Następujące moduły systemu Edu są stosowane przy prowadzeniu zajęć stacjonarnych: Ogłoszenia, Foldery zadań domowych, Materiały dydaktyczne, Testy/egzaminy, Forum dyskusyjne, Chat. Podsumowując, największą korzyścią z użycia systemu Edu na studiach stacjonarnych jest to, że studenci mają wszystkie narzędzia wspomagające ich naukę przez Internet w jednym miejscu w sieci. Najważniejsze znaczenie dla prowadzących zajęcia ma moduł testów używany do przeprowadzania kolokwiów i egzaminów (w salach na miejscu w uczelni).

21 16 5. Studia przez Internet w PJWSTK

22 6. Program studiów I stopnia 6.1 Lista przedmiotów studiów I stopnia Rok I semestr I Skrót Realizacja Forma zalicze nia Użytkowanie komputerów, oprogramowania i Internetu UKI 30 godz. zajęć w PJWSTK Z Algebra liniowa z geometrią ALG 30 godz. zajęć przez Internet E Podstawy programowania w Javie PPJ 30 godz. zajęć w PJWSTK Z Architektura komputerów ARK 30 godz. zajęć przez Internet E Język angielski 1 ANG 30 godz. zajęć przez Internet Z Rok I semestr II Matematyka dyskretna MAD 30 godz. zajęć przez Internet E Programowanie obiektowe w Javie POJ 30 godz. zajęć w PJWSTK E Programowanie w C++ PRO 30 godz. zajęć przez Internet Z Język angielski 2 ANG2 30 godz. zajęć przez Internet Z Relacyjne bazy danych RBD 14 godz. przez Internet i 30 godz. zajęć w PJWSTK Z Rok II semestr III Grafika komputerowa GRK 14 godz. przez Internet i 30 godz. zajęć w PJWSTK E Metody programowania MPR 30 godz. zajęć przez Internet E

Wytwarzanie kompleksowego zintegrowanego oprogramowania wspomagającego nauczanie na odległość

Wytwarzanie kompleksowego zintegrowanego oprogramowania wspomagającego nauczanie na odległość Praca powinna byc cytowana jako: Lenkiewicz, P., 2011. Wytwarzanie kompleksowego zintegrowanego oprogramowania wspomagającego nauczanie na odległość. Rozprawa doktorska. Polsko-Japońska Wyższa Szkoła Technik

Bardziej szczegółowo

Tworzenie innowacyjnych materiałów dydaktycznych

Tworzenie innowacyjnych materiałów dydaktycznych Tworzenie innowacyjnych materiałów dydaktycznych e-podręcznik Autor: Strona 1 Spis treści Wstęp... 4 Metody tworzenia materiałów dydaktycznych... 7 Podejście indywidualne i zespołowe... 7 Indywidualnie

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z WIZYTACJI. (ocena programowa)

RAPORT Z WIZYTACJI. (ocena programowa) dokonanej w dniach 13-14 grudnia 2013 roku na kierunku informatyka prowadzonym w ramach obszaru nauk technicznych na poziomie studiów pierwszego stopnia inżynierskich o profilu ogólnoakademickim realizowanych

Bardziej szczegółowo

Weronika Ewertowska. Platforma Moodle w szkole przewodnik nauczyciela

Weronika Ewertowska. Platforma Moodle w szkole przewodnik nauczyciela Informatyka i technologia informacyjna Podyplomowe studia kwalifikacyjne Weronika Ewertowska Platforma Moodle w szkole przewodnik nauczyciela PRACA DYPLOMOWA PROMOTOR mgr Tomasz Piłka POZNAŃ 2010/2011

Bardziej szczegółowo

Model Ustawicznego Kształcenia Społecznościowego

Model Ustawicznego Kształcenia Społecznościowego Model Ustawicznego Kształcenia Społecznościowego Autorzy: Strona 1 Recenzja publikacji: Dr Andrzej Szelc Prof. dr hab. Jerzy Chłopecki ISBN 978-83-60005-37-8 Strona 2 SPIS TREŚCI WSTĘP... 7 ROZDZIAŁ I.

Bardziej szczegółowo

ul. Domaniewska 37 A, 02-672 Warszawa, Polska tel. (22) 853-38-46 fax (22) 852-21-35 www.pou.pl e-mail: rektorat@pou.pl ECTS

ul. Domaniewska 37 A, 02-672 Warszawa, Polska tel. (22) 853-38-46 fax (22) 852-21-35 www.pou.pl e-mail: rektorat@pou.pl ECTS ul. Domaniewska 37 A, 02-672 Warszawa, Polska tel. (22) 853-38-46 fax (22) 852-21-35 www.pou.pl e-mail: rektorat@pou.pl ECTS PAKIET INFORMACYJNY 2012 / 2013 ECTS Kierunek Zarządzanie Warszawa, 2012 Spis

Bardziej szczegółowo

Program kształcenia na kierunku studiów podyplomowych w zakresie: Informatyka Studia Podyplomowe: Grafika Komputerowa i Komunikacja Wizualna

Program kształcenia na kierunku studiów podyplomowych w zakresie: Informatyka Studia Podyplomowe: Grafika Komputerowa i Komunikacja Wizualna Program kształcenia na kierunku studiów podyplomowych w zakresie: Informatyka Studia Podyplomowe: Grafika Komputerowa i Komunikacja Wizualna Program kształcenia Spis treści Część I Studia podyplomowe w

Bardziej szczegółowo

W WIT można studiować w systemie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym).

W WIT można studiować w systemie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym). Jesteśmy już 15 lat na rynku edukacyjnym Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania WIT powstała w 1996 roku z inicjatywy Prezesa Polskiej Akademii Nauk. Uczelnia jest członkiem KRASP (Konferencji

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Metodyczny Szkoleń Blended-learning Wykorzystanie Internetu w Biznesie. (na przykładzie projektu SME.net.pl)

Przewodnik Metodyczny Szkoleń Blended-learning Wykorzystanie Internetu w Biznesie. (na przykładzie projektu SME.net.pl) 2009 Przewodnik Metodyczny Szkoleń Blended-learning Wykorzystanie Internetu w Biznesie (na przykładzie projektu SME.net.pl) Spis treści Zagadnienia Strona A. OGÓLNE INFORMACJE O PROJEKCIE SME.NET.PL 2

Bardziej szczegółowo

Organizacja akademickiej edukacji zdalnej a akademickiej edukacji tradycyjnej

Organizacja akademickiej edukacji zdalnej a akademickiej edukacji tradycyjnej dr Magdalena Roszak dr Barbara Kołodziejczak Katedra Informatyki i Statystyki, Wydział Lekarski II Uniwersytet Medyczny w Poznaniu dr Wojciech Kowalewski Wydział Matematyki i Informatyki Uniwersytet im.

Bardziej szczegółowo

EKSPERTYZA. dotycząca zastosowania e-learningu w Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego

EKSPERTYZA. dotycząca zastosowania e-learningu w Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego EKSPERTYZA dotycząca zastosowania e-learningu w Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego EKSPERTYZA dotycząca zastosowania e-learningu w Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego Przygotowana

Bardziej szczegółowo

Optymalizacja alokacji modułów programistycznych w rozproszonym systemie szkolenia wojskowego

Optymalizacja alokacji modułów programistycznych w rozproszonym systemie szkolenia wojskowego POLITECHNIKA GDAŃSKA Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Artur Zacniewski Optymalizacja alokacji modułów programistycznych w rozproszonym systemie szkolenia wojskowego Rozprawa doktorska

Bardziej szczegółowo

Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji. Uniwersytet Zielonogórski PAKIET INFORMACYJNY

Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji. Uniwersytet Zielonogórski PAKIET INFORMACYJNY Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji Uniwersytet Zielonogórski PAKIET INFORMACYJNY Kierunek: INFORMATYKA Studia inżynierskie I stopnia Rok akademicki 2010/2011 Europejski System Transferu

Bardziej szczegółowo

Raport Zespołu Oceniającego Państwowej Komisji Akredytacyjnej. Część I. Informacje ogólne. Podstawy Prawne.

Raport Zespołu Oceniającego Państwowej Komisji Akredytacyjnej. Część I. Informacje ogólne. Podstawy Prawne. Raport Zespołu Oceniającego Państwowej Komisji Akredytacyjnej z wizytacji przeprowadzonej w dniach 25-26 marca 2010 r. dotyczącej oceny jakości kształcenia na kierunku informatyka prowadzonym na Wydziale

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie systemów e-learningu w szkolnictwie wyższym

Zastosowanie systemów e-learningu w szkolnictwie wyższym Redlarski, K., Garnik, I. (2014). Zastosowanie systemów e-learningu w szkolnictwie wyższym. W: B. A. Basińska, I. Garnik (red.). Zarządzanie informacyjnym środowiskiem pracy (s. 77-94). Gdańsk: Wydział

Bardziej szczegółowo

Harmonizacja struktur kszta³cenia w Europie. Wk³ad uczelni w Proces Boloñski. Wprowadzenie do projektu

Harmonizacja struktur kszta³cenia w Europie. Wk³ad uczelni w Proces Boloñski. Wprowadzenie do projektu Harmonizacja struktur kszta³cenia w Europie Wk³ad uczelni w Proces Boloñski Wprowadzenie do projektu Wprowadzenie do projektu Tuning Educational Structures in Europe Harmonizacja struktur kształcenia w

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z PRZEBIEGU REALIZACJI PROJEKTU REJS DO KARIERY

RAPORT Z PRZEBIEGU REALIZACJI PROJEKTU REJS DO KARIERY RAPORT Z PRZEBIEGU REALIZACJI PROJEKTU REJS DO KARIERY 1 Spis treści WSTĘP... 3 WSPARCIE STUDENTÓW W UCZELNIACH EUROPEJSKICH... 6 1. Podsumowanie kontaktów z uczelniami zagranicznymi... 6 2. Seminaria

Bardziej szczegółowo

AKTYWNIE NA MATEMATYCE. Program nauczania matematyki IV etap edukacyjny. Kształcenie ogólne w zakresie podstawowym i rozszerzonym

AKTYWNIE NA MATEMATYCE. Program nauczania matematyki IV etap edukacyjny. Kształcenie ogólne w zakresie podstawowym i rozszerzonym AKTYWNIE NA MATEMATYCE Program nauczania matematyki IV etap edukacyjny Kształcenie ogólne w zakresie podstawowym i rozszerzonym Przedmowa Matematyka jest produktem myśli ludzkiej, niezależnej od doświadczenia,

Bardziej szczegółowo

Rola informatyki w naukach ekonomicznych i społecznych Innowacje i implikacje interdyscyplinarne. redakcja ZBIGNIEW E. ZIELIŃSKI

Rola informatyki w naukach ekonomicznych i społecznych Innowacje i implikacje interdyscyplinarne. redakcja ZBIGNIEW E. ZIELIŃSKI Rola informatyki w naukach ekonomicznych i społecznych Innowacje i implikacje interdyscyplinarne redakcja ZBIGNIEW E. ZIELIŃSKI Wydawnictwo Wyższej Szkoły Handlowej Kielce 2012 Publikacja wydrukowana została

Bardziej szczegółowo

EUROPEJSKI SYSTEM TRANSFERU I AKUMULACJI PUNKTÓW (ECTS) Krótki przewodnik

EUROPEJSKI SYSTEM TRANSFERU I AKUMULACJI PUNKTÓW (ECTS) Krótki przewodnik EUROPEJSKI SYSTEM TRANSFERU I AKUMULACJI PUNKTÓW (ECTS) Krótki przewodnik opracowany na podstawie przewodnika Europejski System Transferu i Akumulacji Punktów i Suplement do Dyplomu wydanego w roku 2004

Bardziej szczegółowo

Internet moja przyszłość

Internet moja przyszłość Internet moja przyszłość Wykorzystanie technologii informatycznych we własnym rozwoju Andrzej Wodecki E-learning szansą na dobrą edukację dla mieszkańców wsi Krzysztof Markiewicz Internet a niepełnosprawni

Bardziej szczegółowo

Andrzej Kraśniewski. Proces Boloński. to już 10 lat

Andrzej Kraśniewski. Proces Boloński. to już 10 lat Andrzej Kraśniewski Proces Boloński to już 10 lat Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Warszawa 2009 Andrzej Kraśniewski Proces Boloński to już 10 lat Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Warszawa 2009 Publikacja

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z WIZYTACJI. (ocena programowa)

RAPORT Z WIZYTACJI. (ocena programowa) dokonanej w dniach 21-22 marca 2014 roku na kierunku informatyka prowadzonym w ramach obszaru nauk technicznych na poziomie studiów pierwszego stopnia inżynierskich o profilu ogólnoakademickim realizowanych

Bardziej szczegółowo

Online Elektroniczna wersja publikacji dostępna jest na stronie internetowej projektu http://www.tcteacher.eu

Online Elektroniczna wersja publikacji dostępna jest na stronie internetowej projektu http://www.tcteacher.eu Projekt Nauczyciel w sieci/tc*teacher został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Zarówno projekt jak i publikacja odzwierciedlają jedynie stanowisko ich autorów a Komisja Europejska

Bardziej szczegółowo

JAK WDRAŻAĆ KSZTAŁCENIE NA ODLEGŁOŚĆ

JAK WDRAŻAĆ KSZTAŁCENIE NA ODLEGŁOŚĆ RAFAŁ MICHAŁOWSKI WOJCIECH MYKA JAK WDRAŻAĆ KSZTAŁCENIE NA ODLEGŁOŚĆ W KSZTAŁCENIU USTAWICZNYM W FORMACH POZASZKOLNYCH KROK PO KROKU Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Rozwój e-edukacji w ekonomicznym szkolnictwie wyższym

Rozwój e-edukacji w ekonomicznym szkolnictwie wyższym Rozwój e-edukacji w ekonomicznym szkolnictwie wyższym pod redakcją Marcina Dąbrowskiego i Marii Zając Materiały z ogólnopolskiej konferencji zorganizowanej 18 listopada 2004 roku w Akademii Ekonomicznej

Bardziej szczegółowo

Realizacja zajęć dydaktycznych w WSPA wytyczne dla nauczycieli

Realizacja zajęć dydaktycznych w WSPA wytyczne dla nauczycieli Realizacja zajęć dydaktycznych w WSPA wytyczne dla nauczycieli Lublin, kwiecień 2013 Wstęp Jakość kształcenia przesądza o skuteczności procesu edukacyjnego realizowanego w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

Rola informatyki w naukach ekonomicznych i społecznych Innowacje i implikacje interdyscyplinarne

Rola informatyki w naukach ekonomicznych i społecznych Innowacje i implikacje interdyscyplinarne Rola informatyki w naukach ekonomicznych i społecznych Innowacje i implikacje interdyscyplinarne The Role of Informatics in Economic and Social Sciences Innovations and Interdisciplinary Implications redakcja

Bardziej szczegółowo

Praktyka wdrażania Krajowych Ram Kwalifikacji w wybranych uczelniach europejskich

Praktyka wdrażania Krajowych Ram Kwalifikacji w wybranych uczelniach europejskich Praktyka wdrażania Krajowych Ram Kwalifikacji w wybranych uczelniach europejskich Między autonomią szkół wyższych a urzędniczymi wymaganiami A n d r z e j R o z m u s, K a r o l i n a C y r a n, O l g

Bardziej szczegółowo

Doskonalenie kadr polskich przedsiębiorstw

Doskonalenie kadr polskich przedsiębiorstw Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Doskonalenie kadr polskich przedsiębiorstw Doświadczenia związane z realizacją Działania 2.3 Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich Warszawa

Bardziej szczegółowo