Copyright by Wydawnictwo PJWSTK Warszawa Wszystkie nazwy produktów są zastrzeżonymi nazwami handlowymi lub znakami towarowymi odpowiednich firm

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Copyright by Wydawnictwo PJWSTK Warszawa 2006. Wszystkie nazwy produktów są zastrzeżonymi nazwami handlowymi lub znakami towarowymi odpowiednich firm"

Transkrypt

1

2

3

4 Copyright by Wydawnictwo PJWSTK Warszawa 2006 Wszystkie nazwy produktów są zastrzeżonymi nazwami handlowymi lub znakami towarowymi odpowiednich firm Książki w całości lub części nie wolno powielać ani przekazywać w żaden sposób, nawet za pomocą nośników mechanicznych i elektronicznych (np. zapis magnetyczny) bez uzyskania pisemnej zgody Wydawnictwa Redaktor techniczny Ada Jedlińska Projekt okładki i płyty Bogdan Nowowiejski Wydawnictwo Polsko-Japońskiej Wyższej Szkoły Technik Komputerowych ul. Koszykowa 86, Warszawa tel , fax Oprawa miękka Nakład: 450 egz.

5 Spis treści 1.Wstęp... 2.Informacja o projekcie EFS... 3.Prezentacja internetowego systemu Edu wspomagającego nauczanie na odległość... 4.Zasady studiowania z użyciem metod edukacji na odległość... 5.Studia przez Internet w PJWSTK Studia I stopnia - na stopień inżyniera informatyki Studia II stopnia - na stopień magistra informatyki Projekt UNDP wspólne studia z uczelniami ukraińskimi Zapewnienie odpowiedniej jakości kształcenia przez Internet Użycie metod zdalnego nauczania na studiach stacjonarnych... 6.Program studiów I stopnia Lista przedmiotów studiów I stopnia Konspekty przedmiotów studiów I stopnia... 7.Program studiów II stopnia Lista przedmiotów specjalizacji Bazy danych i Inżynieria oprogramowania i baz danych studiów II stopnia Lista przedmiotów specjalizacji Programowanie systemowe i sieciowe studiów II stopnia Konspekty przedmiotów studiów II stopnia

6 1. Wstęp Polsko-Japońska Wyższa Szkoła Technik Komputerowych to jedna z najlepszych Uczelni informatycznych w Polsce wyróżniana przez pracodawców, studentów i media. Uczelnia powstała w 1994 roku na mocy porozumień rządów Polski i Japonii. Szczególny nacisk kładzie na program nauczania, który jest systematycznie dostosowywany do potrzeb rynku pracy w Polsce, standardów kształcenia w Unii Europejskiej oraz postępu w dziedzinie zastosowań technik komputerowych. Atutem programu jest przede wszystkim praktyczne kształcenie umiejętności. Dzięki temu studenci i absolwenci nie mają problemu ze znalezieniem pracy posiadają dużą wiedzę teoretyczną i praktyczną na temat nowoczesnych zastosowań informatyki w wielu dziedzinach życia. Polsko-Japońska Wyższa Szkoła Technik Komputerowych prowadzi studia na kierunkach: Informatyka, Grafika oraz Zarządzanie i Marketing. W 2003 roku rozpoczął działalność Wydział Zamiejscowy Informatyki w Bytomiu. PJWSTK ma prawo do nadawania tytułów naukowych: licencjata, inżyniera, magistra oraz doktora nauk technicznych. Posiada akredytacje KAUT (Komisja Akredytacyjna Uczelni Technicznych) i PKA (Państwowa Komisja Akredytacyjna) oraz kategoryzację Komitetu Badań Naukowych. Prowadzi studia podyplomowe: IT w biznesie, Bankowość elektroniczna, Zaawansowane multimedia, Technologie Internetu, Bazy danych i ich aplikacje oraz Sieci komunikacji mobilnej. Studentom PJWSTK przysługują te same prawa, co studentom uczelni państwowych. Od 2000 roku ośrodek szkolenia informatycznego PJWSTK, działając pod auspicjami JICA (Japan International Cooperation Agency), prowadzi działalność na rzecz krajów Europy Środkowej i Wschodniej. Od 2002 roku Polsko-Japońska Wyższa Szkoła Technik Komputerowych prowadzi studia I stopnia (inżynierskie) w trybie zaocznym przez Internet. Absolwenci tych studiów posiadają wiedzę umożliwiającą im pracę w zawodzie informatyka (administrator, analityk, projektant, programista, twórca multimedialny), umiejętność przygotowywania systemów informatycznych działających w Internecie oraz umiejętność pracy zawodowej na odległość przy użyciu Internetu. Te dwie ostatnie umiejętności w sposób istotny bazują na samej formie prowadzenia studiów za pośrednictwem Internetu, a nie tylko na programie tych studiów. W roku akademickim 2006/2007 po raz pierwszy prowadzone będą studia II stopnia (magisterskie uzupełniające) w trybie zaocznym przez Internet. Program studiów internetowych PJWSTK jest niemal identyczny z programem studiów stacjonarnych, jednakże większy nacisk został w nim położony na technologie internetowe. Końcowe egzaminy i zaliczenia odbywają się w gmachu Uczelni tak, jak

7 2 1. Wstęp w przypadku studiów stacjonarnych. Również wybrane zajęcia laboratoryjne odbywają się na miejscu w PJWSTK, w ramach trwających 5 dni zjazdów. Wszystkie zajęcia są oparte na elektronicznych materiałach dydaktycznych, dostarczanych studentom zarówno na płytach CD, jak też dostępnych przez Internet w systemie EDU. Dla studentów, z których większość jest spoza Warszawy, istotne jest, że ich przyjazdy na Uczelnię są ograniczone do trzech zjazdów w roku. W lutym jest organizowana sesja egzaminacyjna zimowa; a w lipcu sesja egzaminacyjna letnia oraz zaliczenie jednego przedmiotu laboratoryjnego. We wrześniu studenci mają sesję egzaminacyjną poprawkową oraz zaliczają kolejny przedmiot laboratoryjny. W tej książce zaprezentujemy kolejno: informacje o projekcie EFS, internetowy system edukacyjny EDU, zasady studiowania z użyciem metod edukacji na odległość stosowane w PJWSTK, studia przez Internet w PJWSTK w tym wspomnimy o wspólnych studiach z uczelniami ukraińskimi, a następnie przedstawimy program studiów na odległość na kierunku Informatyka w PJWSTK w podziale na studia I i II stopnia.

8 2. Informacja o projekcie EFS Projekt: Opracowanie programu nauczania na odległość na kierunku informatyka w PJWSTK jest finansowany ze środków Unii Europejskiej Europejskiego Funduszu Społecznego (maj-sierpień 2006). Projekt realizowany jest przez Polsko-Japońską Wyższą Szkołę Technik Komputerowych w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego - Rozwój Zasobów Ludzkich , Priorytet 2 Rozwój społeczeństwa opartego na wiedzy, Działanie 2.1 Zwiększenie dostępu do edukacji promocja kształcenia przez całe życie, Schemat 2.1 c) Rozwój systemu kształcenia ustawicznego, w tym kształcenia na odległość. Celem projektu jest opracowanie programu studiów I i II stopnia na kierunku Informatyka, które będą prowadzone na odległość (on-line) i które będą obejmować cały proces kształcenia na stopień magistra inżyniera informatyki. W ramach projektu, opierając się o istniejący, funkcjonujący w Polsko-Japońskiej Wyższej Szkole Technik Komputerowych program nauczania I stopnia, opracowany został program nauczania dla studiów II stopnia oraz multimedialne materiały dydaktyczne na potrzeby studentów i wykładowców (do prowadzenia zajęć z wykorzystaniem technologii informatycznych kształcenia na odległość). W ramach projektu opracowane zostały programy wszystkich przedmiotów ogólnych oraz programy przedmiotów dla trzech specjalizacji magisterskich: Bazy danych, Inżynieria oprogramowania i baz danych Programowanie systemowe i sieciowe W sumie dla 16 przedmiotów opracowano programy i materiały multimedialne. Rezultatami projektu będą też: poprawa zdolności komunikacyjnych, twórczych i interpersonalnych pomiędzy pracownikami naukowymi PJWSTK a środowiskiem studenckim, poprawa zdolności adaptacyjnych w części dotyczącej innowacyjności, rozpowszechnianie wizerunku dostępności wiedzy informatycznej także dla osób, które dotychczas nie mogły studiować w trybie stacjonarnym, wzmocnienie kapitału społecznego poprzez umożliwienie osobom napotykającym na bariery mobilności w dostępie do edukacji poprzez ich aktywne uczestnictwo w procesie dydaktycznym. Zakładany profil absolwenta omawianych studiów zakłada: znajomość informatyki umożliwiającą samodzielne rozwiązywanie problemów informatycznych, w tym klasyfikację ich pod kątem złożoności, specyfikację i implementację rozwiązań, umiejętność przygotowywania, realizacji i weryfikacji projektów informatycznych,

9 4 2.Informacja o projekcie EFS umiejętność praktycznego posługiwania się narzędziami informatycznymi i biegłość w programowaniu, w szczególności w zakresie technologii internetowych, wiedzę umożliwiającą szybkie adaptowanie się do dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości informatycznej. Stworzenie omawianego programu będzie realizacją założeń Strategii Lizbońskiej i Celów Nicejskich, które zakładają lepsze dostosowanie systemu edukacji do wymagań społeczeństwa opartego o wiedzę. Jak wynika z doświadczeń prowadzenia przez PJWSTK studiów inżynierskich z użyciem metod nauki przez Internet, istnieją rozpoznane potrzeby stworzenia programu takich studiów dla osób, które nie są w stanie w zwykłym trybie (dziennym lub wieczorowym) podjąć nauki na poziomie wyższym. Należą do nich osoby, których praca zawodowa nie pozwala na częste przyjazdy na uczelnię np. z powodu wyjazdów za granicę lub elastycznego czasu pracy, a także z powodu przebywania w miejscach odległych od centrów edukacyjnych. Są to też osoby niepełnosprawne ruchowo, które w przypadku przyjazdu na uczelnię wymagają obecności swojego opiekuna oraz osoby sprawujące opiekę nad dzieckiem, przede wszystkim kobiety. Technologie informacyjne z użyciem Internetu dają możliwość zastąpienia bezpośrednich kontaktów "na żywo" pomiędzy nauczycielem a studentem, kontaktami na odległość: albo w trybie bezpośrednim (w postaci rozmów przez Internet) albo w trybie pośrednim (w postaci forów dyskusyjnych i folderów wymiany zadań). Oprócz tego system testów umożliwia sprawdzanie wiedzy każdego studenta na bieżąco. Opracowanie programu sprzyjać będzie realizacji jednego z celów Strategii Rozwoju Edukacji na lata , ze szczególnym uwzględnieniem uznania studiów na odległość za równoprawny do innych sposobów organizacji kształcenia. Przygotowanie projektowanego programu studiów będzie też krokiem w kierunku wypracowania odpowiednich standardów kształcenia na odległość (p. 5.6 w/w Strategii). Program będzie także realizował jeden z celów budowy społeczeństwa informacyjnego zapisanego w programie e-polska na lata zakładającego przygotowanie społeczeństwa polskiego do szybkich przemian technologicznych, społecznych i gospodarczych związanych z tworzeniem się społeczeństwa informacyjnego.

10 3. Prezentacja internetowego systemu Edu wspomagającego nauczanie na odległość Internetowy system edukacyjny Edu wspomaga studiowanie na odległość. Jest dostępny pod adresem Wymaga podania identyfikatora użytkownika i hasła. Po zalogowaniu pojawia się ekran z listą wykładów, do których użytkownik ma uprawnienia (rys. 1). Rys. 1 Ekran po załogowaniu. Po wybraniu przedmiotu wyświetli się główne okno operacyjne Systemu (rys 2). Rys. 2 Ekran po wybraniu konkretnego przedmiotu.

11 6 3.Prezentacja internetowego systemu Edu wspomagającego nauczanie na odległość Składa się ono z paska stanu informującego o wybranej opcji, wybranym przedmiocie, kto został zalogowany, z menu po lewej stronie ekranu z dostępnymi modułami (opcjami) oraz z głównego obszaru operacyjnego zawierającego na samym początku podstawowe informacje o wykładzie, a dalej listę studentów zarejestrowanych na dany przedmiot. Poniżej znajduje się opis kolejnych modułów systemu wywoływanych wyborem odpowiedniej opcji z menu. Kurs Jest to moduł umożliwiający wykładowcy ustalenie podstawowych danych o kursie jak wykładowcy, opis przedmiotu oraz ustalenie parametrów kursu jak np. wybór modułów, które będą dostępne dla studentów. Wykładowca może również zadecydować, czy kurs ma być aktywny, może np. wyłączać kurs na pewien czas w celach wprowadzenia do niego zmian. Od strony studenta moduł ten umożliwia jedynie obejrzenie informacji o kursie, u wykładowcy oraz przejście do dalszych modułów. Wykłady Moduł Wykłady jest zbiorem stron HTML, grafiki i innych plików połączonych w jedną strukturę. System umożliwia wykładowcy łatwe wprowadzanie modyfikacji, zamianę plików, zmianę struktury katalogów. Gdy student wchodzi do modułu, otwiera mu się nowe okno przeglądarki z przygotowanym wykładem. Rys. 3 pokazuje przykładowy ekran z wykładami. Rys. 3 Przykładowy ekran z wykładami Oceny - Wykładowca używając tego modułu może wprowadzać oceny za określone zadania. Po wejściu do modułu może wybrać lub określić zadania, za które będą wystawiane oceny jak np. zadanie domowe, kolokwium, test itp. Po wybraniu zadania wykładowca widzi listę studentów zapisanych na kurs i ma możliwość wprowadzania ocen. Student wchodząc do tego modułu widzi listę zadań wraz z wystawionymi za nie

12 3.Prezentacja internetowego systemu Edu wspomagającego nauczanie na odległość 7 ocenami (tylko swoimi) i/lub dodatkowymi uwagami. Wykładowca może uaktywnić funkcje statystyczne, dzięki którym studenci mogą zobaczyć m.in. swoją średnią ocen, porównać ją z najlepszą i najgorszą średnią kursu, zobaczyć, jaka była najgorsza i najlepsza ocena za zadanie. Moduł wspomaga wykładowcę w wystawianiu ocen końcowych i sporządzaniu protokołów. Materiały Moduł Materiały umożliwia wykładowcy umieszczanie multimedialnych materiałów dydaktycznych tak, aby były one łatwo dostępne dla studentów. Każdy materiał posiada nazwę, rozmiar oraz opcjonalnie adres, pod którym się znajduje. Wykładowca może również określić, od kiedy materiał będzie dostępny dla studenta. Student wchodząc do modułu Materiały widzi listę dostępnych materiałów w postaci powiązań. Jeżeli materiał jest przygotowany w formacie obsługiwanym przez przeglądarkę (np. HTML, Flash), to jego zawartość pojawi się na ekranie przeglądarki. Jeżeli jednak jest to plik w jakimś innym formacie (np. DOC, PDF, PPT), to pojawi się standardowe okienko umożliwiające zapisanie pliku na dysk. Zapisany w ten sposób plik student może następnie otworzyć używając odpowiedniego programu. Testy - Moduł ten umożliwia wykładowcy łatwe tworzenie testów, które studenci będą mogli wypełniać na stronach WWW. W ramach kursu jest możliwe zdefiniowanie wielu testów. Każdy test posiada atrybuty określające: tytuł, od kiedy jest aktywny, do kiedy jest aktywny, czy jest automatycznie sprawdzany, czy studenci mogą obejrzeć poprawne odpowiedzi po zakończeniu testu. Na test składa się dowolna liczba pytań. Każde pytanie posiada treść, typ oraz opcjonalnie wartość dobrej odpowiedzi. Pytania mogą być typów: text (małe pole tekstowe), area (duże pole tekstowe do odpowiedzi opisowych), checkbox (umożliwia udzielenie odpowiedzi tak/nie), option (pozwala wybrać jedną z kilku opcji). Po wypełnieniu testu przez studenta, wykładowca może obejrzeć udzielone odpowiedzi. Jeżeli wykładowca wybrał opcję automatycznego sprawdzania testu, będzie mógł obejrzeć wyniki testu tj. liczbę dobrych odpowiedzi udzielonych przez każdego studenta. Student po zakończeniu wypełniania testu również zobaczy informację na temat liczby poprawnych odpowiedzi. Jeżeli wykładowca na to zezwoli, po dacie zakończenia testu studenci będą mogli obejrzeć poprawne odpowiedzi na wszystkie pytania. Foldery zadań Do każdego zadania wykładowca tworzy osobny folder, do którego studenci wkładają rozwiązane zadania domowe. Gdy minie określony termin oddawania zadań, wykładowca pobiera rozwiązania zadań na swój komputer i na nim je sprawdza.. Notatki Jest to miejsce, w którym każdy student może wprowadzać dowolne notatki tekstowe widoczne tylko dla niego. Forum Jest to moduł umożliwiający prowadzenie dyskusji (w trybie off-line) pomiędzy studentami i prowadzącymi zajęcia na odległość. Każdy uczestnik może wyrazić niezależnie swoją opinię albo może odpowiedzieć na opinię wyrażoną wcześniej przez innego uczestnika. Chat Jest to moduł umożliwiający bezpośrednią komunikację (on-line) pomiędzy studentami i prowadzącymi zajęcia na odległość. Moduł umożliwia przeprowadzanie konsultacji on-line. Wchodząc do elektronicznego pokoju rozmów użytkownik widzi listę

13 8 3.Prezentacja internetowego systemu Edu wspomagającego nauczanie na odległość osób, które również znajdują się w tym pokoju rys. 4. Wprowadzenie wiadomości powoduje pojawienie się jej na ekranach wszystkich innych użytkowników wraz z identyfikatorem autora wiadomości. Chat zawiera tablicę graficzną, na której wykładowca może rysować lub wyświetlać przygotowane wcześniej pliki graficzne. Istnieje również tablica tekstowa, na której wykładowca może umieścić dużą ilość tekstu (np. zadania czy teksty programów). Wykładowca może dać wybranym studentom prawo do rysowania na tablicy. Rys. 4 Ekran z pokojem rozmów. Ogłoszenia Jest to moduł umożliwiający wykładowcy kursu umieszczanie bieżących ogłoszeń. Każde ogłoszenie oznaczone jest datą wprowadzenia do systemu i zawiera dowolną treść. Od strony studenta widoczna jest posortowana według dat lista wszystkich ogłoszeń. Student widzi najnowsze informacje od razu po załogowaniu się razem z listą zmian, które zaszły w kursach od jego ostatniej wizyty. Obszar Roboczy - Jest to moduł zapewniający wspólną przestrzeń na serwerze, umożliwiającą wymianę plików pomiędzy studentami (np. pracującymi wspólnie nad projektem). Każdy student może umieścić dowolne pliki na serwerze wraz z ich opisami. Może również ściągnąć pliki umieszczone przez innych studentów. Wykładowca może dodatkowo usuwać pliki z serwera. Lekcje W tym module wykładowca może zaprojektować kurs złożony z interaktywnych lekcji. Nauka studenta polega na czytaniu materiałów i odpowiadaniu na pytania testowe na zakończenie sekcji materiału, lekcji i całego kursu. Wykładowca ustala liczbę punktów, które zaliczają pojedynczą lekcję jak i cały kurs. WWW - Moduł ten stanowi bazę danych na temat stron WWW dotyczących kursu. Wykładowca może wprowadzić listę powiązań, która pojawi się studentowi. Każde powiązanie jest opisane komentarzem tekstowym. Dodatkowo, każdy student może

14 3.Prezentacja internetowego systemu Edu wspomagającego nauczanie na odległość 9 umieścić adres swojej własnej strony WWW. Student wchodzący do tego modułu widzi listę odnośników do stron wprowadzonych przez wykładowcę oraz listę stron studenckich. FAQ Wykładowca używając tego modułu może sporządzić listę najczęściej zadawanych pytań oraz odpowiedzi na nie. Pytanie i odpowiedź mogą zawierać dowolny tekst. Student wybierając ten moduł widzi listę wszystkich zdefiniowanych pytań wraz z odpowiedziami. Kalendarz Jest to moduł umożliwiający wykładowcy stworzenie kalendarza kursu. Wykładowca może wprowadzić datę oraz opis pewnych zdarzeń (np. testu, oddawania projektów itp.). Student widzi posortowaną według daty listę zdarzeń wprowadzonych przez wykładowcę. Podręczniki - Jest to moduł umożliwiający wykładowcy wprowadzenie listy podręczników zalecanych do wykładu. Podręcznik opisany jest tytułem, autorem i wydawcą. Wykładowca może również określić, które podręczniki są podstawowe dla danego przedmiotu oraz przy każdym z nich umieścić swoje uwagi. Rejestr aktywności Jest to moduł dostępny tylko dla wykładowcy. Umożliwia on monitorowanie aktywności użytkowników kursu. Wykładowca może sprawdzić, kiedy i ile razy studenci wchodzili do kursu oraz do poszczególnych modułów. Oprócz samego systemu Edu, istotną rolę w kształceniu przez Internet pełni zdalny dostęp do ogólnych zasobów uczelni takich jak: konto pocztowe, zdalny dostęp do dodatkowych materiałów dydaktycznych, zdalny dostęp do zasobów programistycznych sieci lokalnej za pomocą sieci vpn, a więc w szczególności do serwerów baz danych oraz narzędzi CASE wspomagających projektowanie i programowanie, połączenie przez Skype z Dziekanatem i prowadzącymi zajęcia.

15 10 3.Prezentacja internetowego systemu Edu wspomagającego nauczanie na odległość

16 4. Zasady studiowania z użyciem metod edukacji na odległość Poniżej znajduje się lista głównych zasad studiowania na odległość, które są podstawą prowadzenia studiów internetowych w PJWSTK. 1. Przedmioty dzielą się na trzy kategorię w zależności od tego, ile zajęć odbywa się przez Internet a ile stacjonarnie w gmachu uczelni: Przedmioty internetowe w ciągu semestru zajęcia odbywają się tylko przez Internet; Przedmioty internetowo-stacjonarne w ciągu semestru zajęcia odbywają się przez Internet, w czasie zjazdu odbywają się stacjonarnie w gmachu uczelni; Przedmioty stacjonarne zajęcia odbywają się wyłącznie stacjonarnie w gmachu uczelni. 2. Wykłady dla przedmiotów internetowych i internetowo-stacjonarnych mają postać multimedialnych lekcji w formacie stron WWW z osadzonymi pytaniami i testami kontrolnymi oraz plikami graficznymi, Flash i dźwiękowymi. 3. Podczas semestru kontakt studiującego z nauczycielami akademickimi odbywa się drogą na odległość albo za pomocą poczty elektronicznej albo za pomocą środków internetowego systemu edukacyjnego Edu takich jak: tablica ogłoszeń, biblioteka multimedialnych wykładów, listy dyskusyjne, testy przez Internet, obszary robocze do wymiany materiałów, pokoje rozmów chat z tablicą elektroniczną. 4. W przypadku przedmiotu internetowego zajęcia składają się z 15 jednostek traktowanych jak wykłady. Materiał z jednego wykładu studenci opanowują w ciągu jednego tygodnia. Na jego koniec przekazują wykonane zadania domowe do sekcji Folder zadań nauczyciela prowadzącego zajęcia, oraz wykonują automatycznie sprawdzane testy. Uzyskane oceny studenci odczytują ze swojego elektronicznego indeksu ocen - każdy student widzi tylko swoje wyniki. Oprócz tego studenci uczestniczą jeszcze w trzech rodzajach zajęć: konsultacjach przez Internet raz w tygodniu, w dyskusjach prowadzonych w ramach forum dyskusyjnego oraz w konsultacjach w gmachu uczelni - raz na miesiąc. Cząstkowe oceny stawiane przez asystentów (przede wszystkim z zadań domowych i testów) składają się na ocenę zaliczeniową ćwiczeń. 5. Na koniec semestru odbywają się sesje egzaminacyjne w gmachu PJWSTK. 6. Sesje egzaminacyjne i sesje laboratoryjne są łączone w czasie tak, aby każdy student internetowy mógł pojawiać się w gmachu uczelni tylko trzy razy w roku: zjazd zimowy: w pierwszej połowie lutego

17 12 4. Zasady studiowania z użyciem metod edukacji na odległość 4-dniowa sesja egzaminacyjna semestru zimowego, 5-dniowa sesja stacjonarna; zjazd letni: koniec czerwca i początek lipca 4-dniowa sesja egzaminacyjna semestru letniego, 5-dniowa sesja stacjonarna; zjazd jesienny: połowa września - 4-dniowa sesja egzaminacyjna poprawkowa, 5-dniowa sesja stacjonarna. 7. Sprawdzanie wiedzy studenta odbywa się częściowo na odległość: testy, zadania domowe, ocena wypowiedzi na Forum; a częściowo bezpośrednio na egzaminie.

18 5. Studia przez Internet w PJWSTK 5.1 Studia I stopnia - na stopień inżyniera informatyki Aktualnie w PJWSTK realizowane jest na odległość wszystkie osiem semestrów studiów na stopień inżyniera informatyki.. Przedmioty są takie same jak na studiach stacjonarnych. Organizacja naszych studiów umożliwia indywidualne ustalanie zajęć w semestrze (ITN), rozciąganie bądź skracanie okresu studiów w czasie. Oferujemy trzy specjalizacje dyplomowe inżynierskie: 1. Bazy danych 2. Multimedia 3. Sieci komputerowe. Uzyskane przez nas doświadczenia wskazują, że dla pewnej liczby studentów ta forma studiowania jest idealna. Wymaga ona co prawda dużej motywacji, aby systematycznie studiować, ale z drugiej strony pozostawia bardzo dużo samodzielności i daje możliwość dobierania czasu i miejsca uczenia się, a w konsekwencji umożliwia dostosowanie studiowania do wymagań pracy zawodowej bądź sytuacji rodzinnej. Zdalne kontakty między studentami też odgrywają tu znaczącą rolę. Wyraźnie widać, że osoby, które potrafią nawiązywać i utrzymywać ze sobą kontakty w sieci, lepiej radzą sobie ze studiowaniem. Wydaje się, że nie odczuwają one separacji w związku z brakiem bezpośrednich spotkań na zajęciach w uczelni, ponieważ kontakty przez Internet w zupełności zastępują im kontakty bezpośrednie. Młodzież w coraz większym stopniu korzysta z wirtualnych kontaktów, można więc liczyć, że przychodząc na studia studenci będą w coraz większym stopniu przyzwyczajeni do tworzenia społeczności studenckiej poprzez sieć co z kolei zapewni motywację do studiowania przez Internet i lepsze wyniki studiowania. Do głównych przyczyn niepowodzenia na studiach internetowych należą nie utrzymywanie stałych kontaktów przez sieć oraz braki w przygotowaniu matematycznym. Dlatego pierwszą aktywnością na studiach jest spotkanie studentów I roku na żywo z prowadzącymi zajęcia i władzami uczelni a pierwszy przedmiot jest realizowany w gmachu uczelni i jego głównym zadaniem jest przygotowanie studentów do studiowania przez Internet. Ponadto na samym początku organizujemy bezpłatny, opcjonalny kurs wyrównawczy z matematyki, prowadzony przez Internet, którego zadaniem jest zarówno podniesienie poziomu z matematyki, jak i umożliwienie studentom przyzwyczajenia się do nowej formy studiowania i kontaktów z nauczycielami i innymi studentami poprzez sieć. Studenci studiów stacjonarnych korzystają chętnie z możliwości zaliczania wybranych przez siebie przedmiotów (zwykle nie zaliczonych za pierwszym razem w zwykłym trybie) w trybie internetowym. Tych studentów zwykle jest na kursie przez Internet, co najmniej tylu, co studentów studiów internetowych.

19 14 5. Studia przez Internet w PJWSTK 5.2 Studia II stopnia - na stopień magistra informatyki Od 1 października 2006 roku zostaną otwarte studia na stopień magistra informatyki (program i materiały do nich są teraz przygotowywane w ramach projektu Europejskiego Funduszu Społecznego SPO RZL 2.1.c). Kandydaci na te studia muszą mieć tytuł zawodowy inżyniera informatyki lub równoważne wykształcenie. W przypadku większych rozbieżności ich wcześniejszego programu studiów z programem PJWSTK, studenci będą zobowiązani w ramach semestru wstępnego zrealizować potrzebne przedmioty z naszych studiów inżynierskich. Na początek zostaną uruchomione trzy specjalizacje: (1) Bazy danych (2) Inżynieria oprogramowania i baz danych (3) Programowanie systemowe i sieciowe. Podobnie jak w przypadku studiów pierwszego stopnia, w każdym roku akademickim będą zorganizowane 3 zjazdy na miejscu w uczelni, w trakcie których zostaną przeprowadzone zaliczenia, egzaminy oraz zajęcia z przedmiotów fakultatywnych, w tym pracownie rozszerzające materiał głównych wykładów kursowych. Odbędą się także spotkania w ramach seminariów magisterskich w tym prace projektowe. Oczekujemy, że tak jak przypadku studiów pierwszego stopnia, studenci stacjonarni będą korzystać z możliwości zaliczania przedmiotów przez Internet z ich programu studiów w trybie ITN indywidualnego toku nauczania. 5.3 Projekt UNDP wspólne studia z uczelniami ukraińskimi Projekt o nazwie Transfer of Information Technology to Ukraine jest prowadzony w Polsko-Japońskiej Wyższej Szkole Technik Komputerowych pod auspicjami United Nations Development Program (UNDP) i jest finansowany przez Rząd Japonii. Projekt rozpoczął się w połowie 2004 roku a jego zakończenie jest planowane na grudzień 2006 roku. Jego efektem będzie prowadzenie na Ukrainie, poprzez Internet, studiów na stopień odpowiadający polskiemu inżynierowi informatyki, ukierunkowanych na edukację inżynierów informatyki posiadających umiejętności programistyczne w zastosowaniach biznesowych w połączeniu z biegłą znajomością języka angielskiego. Studia będą prowadzone w języku angielskim i ukraińskim przy użyciu systemu kształcenia na odległość EDU w wersji rozproszonej. Realizacja projektu polegała na utworzeniu na Ukrainie, we Lwowie i w Kijowie, a w przyszłości także w Odessie, edukacyjnych centrów kształcenia na odległość z własną kadrą organizującą, zarządzającą i prowadzącą studia. Centra te, współpracując z PJWSTK, są powiązane z istniejącymi już ukraińskimi placówkami naukowo-dydaktycznymi, w tym z Politechniką Kijowską i Politechniką Lwowską i korzystają z zatrudnionej w nich, odpowiednio przeszkolonej kadry. Komunikacja pomiędzy PJWSTK i budowanymi centrami edukacyjnymi na Ukrainie jest oparta na telekonferencjach, w sprzęt do których zostały wyposażone zarówno PJWSTK jak i centra ukraińskie. Oprócz tego komunikacja na poziomie systemu zarządzania nauczaniem na odległość będzie realizowana przez połączenie trzech kopii systemu EDU w jedną całość.

20 5. Studia przez Internet w PJWSTK Zapewnienie odpowiedniej jakości kształcenia przez Internet Wysoka jakość kształcenia jest zapewniona przez stosowanie kryteriów zaliczeń i egzaminów, takich samych jak na studiach stacjonarnych obowiązuje zasada wzajemnej wymienialności zaliczeń między studiami stacjonarnymi i internetowymi. Regularnie przeprowadzane są ankiety wśród studentów i pracowników. Podsumowanie każdego semestru na studiach internetowych odbywa się w czasie konferencji dydaktycznej obejmującej wszystkich pracowników prowadzących zajęcia przez Internet. W oparciu o aktualny stan przygotowywania prac dyplomowych oczekujemy również, że wyniki osiągnięte przez studentów w ich pracach dyplomowych będą świadectwem odpowiedniej jakości naszych studiów internetowych. 5.5 Użycie metod zdalnego nauczania na studiach stacjonarnych Zbudowanie systemu Edu wspomagającego zdalną edukację, jak i dostępność innych środków zdalnej komunikacji w sieci PJWSTK, dało możliwość zastosowania metod elektronicznych na studiach stacjonarnych. Ich zastosowanie udowodniło, że różnice między kształceniem stacjonarnym i niestacjonarnym wcale nie powiększają się, a odwrotnie zmniejszają wraz z rozwojem technologii nauczania zdalnego. Zaletami wnoszonymi przez nowe techniki są przede wszystkim: możliwość elektronicznego studiowania wykładów (faktem obserwowanym na studiach stacjonarnych jest to, że ze względu na prace zawodowe większość studentów ma problemy z obecnością na wykładach), komputerowe wspomaganie pracy własnej studentów oraz urozmaicenie kontaktów z prowadzącymi zajęcia oraz innymi studentami (forum dyskusyjne, chat, rozmowy za pomocą Skype). Następujące moduły systemu Edu są stosowane przy prowadzeniu zajęć stacjonarnych: Ogłoszenia, Foldery zadań domowych, Materiały dydaktyczne, Testy/egzaminy, Forum dyskusyjne, Chat. Podsumowując, największą korzyścią z użycia systemu Edu na studiach stacjonarnych jest to, że studenci mają wszystkie narzędzia wspomagające ich naukę przez Internet w jednym miejscu w sieci. Najważniejsze znaczenie dla prowadzących zajęcia ma moduł testów używany do przeprowadzania kolokwiów i egzaminów (w salach na miejscu w uczelni).

21 16 5. Studia przez Internet w PJWSTK

22 6. Program studiów I stopnia 6.1 Lista przedmiotów studiów I stopnia Rok I semestr I Skrót Realizacja Forma zalicze nia Użytkowanie komputerów, oprogramowania i Internetu UKI 30 godz. zajęć w PJWSTK Z Algebra liniowa z geometrią ALG 30 godz. zajęć przez Internet E Podstawy programowania w Javie PPJ 30 godz. zajęć w PJWSTK Z Architektura komputerów ARK 30 godz. zajęć przez Internet E Język angielski 1 ANG 30 godz. zajęć przez Internet Z Rok I semestr II Matematyka dyskretna MAD 30 godz. zajęć przez Internet E Programowanie obiektowe w Javie POJ 30 godz. zajęć w PJWSTK E Programowanie w C++ PRO 30 godz. zajęć przez Internet Z Język angielski 2 ANG2 30 godz. zajęć przez Internet Z Relacyjne bazy danych RBD 14 godz. przez Internet i 30 godz. zajęć w PJWSTK Z Rok II semestr III Grafika komputerowa GRK 14 godz. przez Internet i 30 godz. zajęć w PJWSTK E Metody programowania MPR 30 godz. zajęć przez Internet E

Nauczanie informatyki przez Internet w Polsko-Japońskiej WyŜszej Szkole Technik Komputerowych

Nauczanie informatyki przez Internet w Polsko-Japońskiej WyŜszej Szkole Technik Komputerowych Nauczanie informatyki przez Internet w Polsko-Japońskiej WyŜszej Szkole Technik Komputerowych Lech Banachowski, Paweł Lenkiewicz, ElŜbieta Mrówka- Matejewska Polsko-Japońska WyŜsza Szkoła Technik Komputerowych

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Informatyka Rodzaj przedmiotu: Obowiązkowy w ramach treści wspólnych z kierunkiem Matematyka, moduł kierunku obowiązkowy Rodzaj zajęć: wykład, ćwiczenia I KARTA PRZEDMIOTU CEL

Bardziej szczegółowo

KARTA MODUŁU KSZTAŁCENIA

KARTA MODUŁU KSZTAŁCENIA KARTA MODUŁU KSZTAŁCENIA I. 1 Nazwa modułu kształcenia I. Informacje ogólne Analiza matematyczna 2 Nazwa jednostki prowadzącej moduł Instytut Informatyki, Zakład Informatyki Stosowanej 3 Kod modułu (wypełnia

Bardziej szczegółowo

Data wydruku: Dla rocznika: 2015/2016. Opis przedmiotu

Data wydruku: Dla rocznika: 2015/2016. Opis przedmiotu Sylabus przedmiotu: Specjalność: Matematyka I Wszystkie specjalności Data wydruku: 21.01.2016 Dla rocznika: 2015/2016 Kierunek: Wydział: Zarządzanie i inżynieria produkcji Inżynieryjno-Ekonomiczny Dane

Bardziej szczegółowo

Sylabus do programu kształcenia obowiązującego od roku akademickiego 2012/13

Sylabus do programu kształcenia obowiązującego od roku akademickiego 2012/13 Sylabus do programu kształcenia obowiązującego od roku akademickiego 2012/13 (1) Nazwa Algebra liniowa z geometrią (2) Nazwa jednostki prowadzącej Instytut Matematyki przedmiot (3) Kod () Studia Kierunek

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 10. WYMAGANIA WSTĘPNE: wiadomości i umiejętności z zakresu matematyki ze szkoły średniej

KARTA PRZEDMIOTU. 10. WYMAGANIA WSTĘPNE: wiadomości i umiejętności z zakresu matematyki ze szkoły średniej KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Matematyka 2. KIERUNEK: Mechanika i budowa maszyn 3. POZIOM STUDIÓW: I stopnia 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: I/1 5. LICZBA PUNKTÓW ECTS: 4 6. LICZBA GODZIN: 30 WY + 30

Bardziej szczegółowo

Kierunek Informatyka. Specjalność Systemy i sieci komputerowe. Specjalność Systemy multimedialne i internetowe

Kierunek Informatyka. Specjalność Systemy i sieci komputerowe. Specjalność Systemy multimedialne i internetowe Kierunek Informatyka Studiowanie na kierunku Informatyka daje absolwentom dobre podstawy z zakresu matematyki, fizyki, elektroniki i metrologii, teorii informacji, języka angielskiego oraz wybranych zagadnień

Bardziej szczegółowo

KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ECTS) KIERUNEK INFORMATYKA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ECTS) KIERUNEK INFORMATYKA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ECTS) KIERUNEK INFORMATYKA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Legnica 2011/2012 Kierunek Informatyka Studiowanie na kierunku Informatyka daje absolwentom dobre podstawy

Bardziej szczegółowo

Problemy optymalizacji, rozbudowy i integracji systemu Edu wspomagającego e-nauczanie i e-uczenie się w PJWSTK

Problemy optymalizacji, rozbudowy i integracji systemu Edu wspomagającego e-nauczanie i e-uczenie się w PJWSTK Problemy optymalizacji, rozbudowy i integracji systemu Edu wspomagającego e-nauczanie i e-uczenie się w PJWSTK Paweł Lenkiewicz Polsko Japońska Wyższa Szkoła Technik Komputerowych Plan prezentacji PJWSTK

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Analiza matematyczna I Mathematical analysis I Kierunek: Kod przedmiotu: Matematyka Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy dla wszystkich specjalności Rodzaj zajęć: wykład, ćwiczenia Poziom kwalifikacji:

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Lektorat języka angielskiego. 2. KIERUNEK: Politologia. 3. POZIOM STUDIÓW: I stopnia

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Lektorat języka angielskiego. 2. KIERUNEK: Politologia. 3. POZIOM STUDIÓW: I stopnia KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Lektorat języka angielskiego 2. KIERUNEK: Politologia 3. POZIOM STUDIÓW: I stopnia 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: I/1 5. LICZBA PUNKTÓW ECTS: 2 6. LICZBA GODZIN: 30 7. TYP

Bardziej szczegółowo

ANALIZA SYLABUS. A. Informacje ogólne

ANALIZA SYLABUS. A. Informacje ogólne ANALIZA SYLABUS A. Informacje ogólne Elementy składowe sylabusu Nazwa jednostki prowadzącej kierunek Nazwa kierunku studiów Poziom kształcenia Profil studiów Forma studiów Kod Język Rodzaj Rok studiów

Bardziej szczegółowo

I rok. semestr 1 semestr 2 15 tyg. 15 tyg. Razem ECTS. laborat. semin. ECTS. konwer. wykł. I rok. w tym. Razem ECTS. laborat. semin. ECTS. konwer.

I rok. semestr 1 semestr 2 15 tyg. 15 tyg. Razem ECTS. laborat. semin. ECTS. konwer. wykł. I rok. w tym. Razem ECTS. laborat. semin. ECTS. konwer. Wydział Informatyki i Nauki o Materiałach Kierunek Informatyka studia I stopnia inżynierskie studia stacjonarne 08- IO1S-13 od roku akademickiego 2015/2016 A Lp GRUPA TREŚCI PODSTAWOWYCH kod Nazwa modułu

Bardziej szczegółowo

WYKAZ PRZEDMIOTÓW I PLAN REALIZACJI

WYKAZ PRZEDMIOTÓW I PLAN REALIZACJI (3,-letnie studia stacjonarne I stopnia - inżynierskie) Obowiązuje od roku akademickiego 009/00 WYKAZ PRZEDMIOTÓW I PLAN REALIZACJI ROZKŁAD GODZIN ZAJĘĆ Lp Nazwa przedmiotu Obowiązuje po semestrze Godziny

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI Zał. nr 4 do ZW WYDZIAŁ Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii KARTA PRZEDMIOTU Nazwa w języku polskim Wstęp do analizy i algebry Nazwa w języku angielskim Introduction to analysis and algebra Kierunek studiów

Bardziej szczegółowo

JĘZYK OBCY SYLABUS. A. Informacje ogólne

JĘZYK OBCY SYLABUS. A. Informacje ogólne JĘZYK OBCY SYLABUS A. Informacje ogólne Elementy składowe sylabusu Nazwa jednostki prowadzącej kierunek Nazwa kierunku studiów Poziom kształcenia Profil studiów Forma studiów Kod przedmiotu Język przedmiotu

Bardziej szczegółowo

Sylabus do programu kształcenia obowiązującego od roku akademickiego 2012/13

Sylabus do programu kształcenia obowiązującego od roku akademickiego 2012/13 Sylabus do programu kształcenia obowiązującego od roku akademickiego 2012/13 (1) Nazwa Rachunek różniczkowy i całkowy II (2) Nazwa jednostki prowadzącej Instytut Matematyki przedmiot (3) Kod (4) Studia

Bardziej szczegółowo

Matematyka zajęcia fakultatywne (Wyspa inżynierów) Dodatkowe w ramach projektu UE

Matematyka zajęcia fakultatywne (Wyspa inżynierów) Dodatkowe w ramach projektu UE PROGRAM ZAJĘĆ FAKULTATYWNYCH Z MATEMATYKI DLA STUDENTÓW I ROKU SYLABUS Nazwa uczelni: Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie ul. Bursaki 12, 20-150 Lublin Kierunek Rok studiów Informatyka

Bardziej szczegółowo

Zajęcia fakultatywne z matematyki (Wyspa inżynierów) Dodatkowe w ramach projektu UE

Zajęcia fakultatywne z matematyki (Wyspa inżynierów) Dodatkowe w ramach projektu UE PROGRAM ZAJĘĆ FAKULTATYWNYCH Z MATEMATYKI DLA STUDENTÓW I ROKU SYLABUS Nazwa uczelni: Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie ul. Bursaki 12, 20-150 Lublin Kierunek Rok studiów Architektura

Bardziej szczegółowo

Matematyka II nazwa przedmiotu SYLABUS A. Informacje ogólne

Matematyka II nazwa przedmiotu SYLABUS A. Informacje ogólne Matematyka II nazwa przedmiotu SYLABUS A. Informacje ogólne Elementy składowe sylabusu Nazwa jednostki prowadzącej kierunek Nazwa kierunku studiów Poziom kształcenia Profil studiów Forma studiów Kod przedmiotu

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2010/2011. Wydział Matematyczno-Fizyczno-Techniczny

PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2010/2011. Wydział Matematyczno-Fizyczno-Techniczny PROGRAM STUDIÓ YŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ ROKU AKADEMICKIM 2010/2011 data zatwierdzenia przez Radę ydziału w SID pieczęć i podpis dziekana ydział Matematyczno-Fizyczno-Techniczny Studia wyższe prowadzone

Bardziej szczegółowo

Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium Liczba godzin zajęć zorganizowanych w Uczelni 45 45

Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium Liczba godzin zajęć zorganizowanych w Uczelni 45 45 Zał. nr 4 do ZW WYDZIAŁ PODSTAWOWYCH PROBLEMÓW TECHNIKI KARTA PRZEDMIOTU Nazwa w języku polskim: ANALIZA MATEMATYCZNA M3 Nazwa w języku angielskim: MATHEMATICAL ANALYSIS M3 Kierunek studiów (jeśli dotyczy):

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Lektorat języka angielskiego. 2. KIERUNEK: Turystyka i rekreacja. 3. POZIOM STUDIÓW: I stopnia

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Lektorat języka angielskiego. 2. KIERUNEK: Turystyka i rekreacja. 3. POZIOM STUDIÓW: I stopnia KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Lektorat języka angielskiego 2. KIERUNEK: Turystyka i rekreacja 3. POZIOM STUDIÓW: I stopnia 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: II/1 5. LICZBA PUNKTÓW ECTS: 2 6. LICZBA GODZIN:

Bardziej szczegółowo

20 zorganizowanych w Uczelni (ZZU) Liczba godzin całkowitego 150 nakładu pracy studenta (CNPS)

20 zorganizowanych w Uczelni (ZZU) Liczba godzin całkowitego 150 nakładu pracy studenta (CNPS) Zał. nr 4 do ZW WYDZIAŁ ELEKTRONIKI KARTA PRZEDMIOTU Nazwa w języku polskim ANALIZA MATEMATYCZNA.3 A Nazwa w języku angielskim Mathematical Analysis Kierunek studiów (jeśli dotyczy): Specjalność (jeśli

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: MODELOWANIE I ANALIZA SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH Modeling and analysis of computer systems Kierunek: Informatyka Forma studiów: Stacjonarne Rodzaj przedmiotu: Poziom kwalifikacji: obowiązkowy

Bardziej szczegółowo

Zasady studiów magisterskich na kierunku astronomia

Zasady studiów magisterskich na kierunku astronomia Zasady studiów magisterskich na kierunku astronomia Sylwetka absolwenta Absolwent jednolitych studiów magisterskich na kierunku astronomia powinien: posiadać rozszerzoną wiedzę w dziedzinie astronomii,

Bardziej szczegółowo

SYLABUS. 4.Studia Kierunek studiów/specjalność Poziom kształcenia Forma studiów Ekonomia Studia pierwszego stopnia Studia stacjonarne i niestacjonarne

SYLABUS. 4.Studia Kierunek studiów/specjalność Poziom kształcenia Forma studiów Ekonomia Studia pierwszego stopnia Studia stacjonarne i niestacjonarne SYLABUS 1.Nazwa Matematyka 2.Nazwa jednostki prowadzącej Katedra Metod Ilościowych i Informatyki przedmiot Gospodarczej 3.Kod E/I/A.3 4.Studia Kierunek studiów/specjalność Poziom Forma studiów Ekonomia

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Zarządzenia Nr 72/2013 z dnia 31 grudnia 2013 r.

Załącznik do Zarządzenia Nr 72/2013 z dnia 31 grudnia 2013 r. Załącznik do Zarządzenia Nr 72/2013 z dnia 31 grudnia 2013 r. Wytyczne do opracowania planów studiów i programów kształcenia na studiach pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiach magisterskich

Bardziej szczegółowo

SYLABUS DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA

SYLABUS DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA SYLABUS DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA 2015-2017 (skrajne daty) 1.1. PODSTAWOWE INFORMACJE O PRZEDMIOCIE/MODULE Nazwa przedmiotu/ modułu Język angielski Kod przedmiotu/ modułu* Wydział (nazwa jednostki prowadzącej

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2015/2016

PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2015/2016 PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2015/2016 data zatwierdzenia przez Radę Wydziału kod programu studiów pieczęć i podpis dziekana Wydział Matematyczno-Fizyczno-Techniczny

Bardziej szczegółowo

Liczba godzin w semestrze II r o k. Nazwa modułu. PLAN STUDIÓW (poziom studiów) I STOPNIA studia (forma studiów) niestacjonarne

Liczba godzin w semestrze II r o k. Nazwa modułu. PLAN STUDIÓW (poziom studiów) I STOPNIA studia (forma studiów) niestacjonarne PLAN STUDIÓW (poziom studiów) I STOPNIA studia (forma studiów) niestacjonarne (kierunek studiów) informatyka specjalności: programowanie systemów i baz danych, systemy i sieci komputerowe, informatyczne

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: PROJEKTOWANIE SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH I KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE C1. Podniesienie poziomu wiedzy studentów z inżynierii oprogramowania w zakresie C.

Bardziej szczegółowo

Regulamin tworzenia i prowadzenia zajęć dydaktycznych w formie elektronicznej, z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość

Regulamin tworzenia i prowadzenia zajęć dydaktycznych w formie elektronicznej, z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość Regulamin tworzenia i prowadzenia zajęć dydaktycznych w formie elektronicznej, z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość 1 Użyte w niniejszym Regulaminie określenia oznaczają odpowiednio:

Bardziej szczegółowo

Mechanika i Budowa Maszyn Studia pierwszego stopnia

Mechanika i Budowa Maszyn Studia pierwszego stopnia Mechanika i Budowa Maszyn Studia pierwszego stopnia Przedmiot: Język angielski Rodzaj przedmiotu: podstawowy Kod przedmiotu: Rok: 2 Semestr: 3 Forma studiów: Studia stacjonarne Rodzaj zajęć i liczba godzin

Bardziej szczegółowo

Wydział Matematyki Stosowanej. Politechniki Śląskiej w Gliwicach

Wydział Matematyki Stosowanej. Politechniki Śląskiej w Gliwicach Wydział Matematyki Stosowanej Politechniki Śląskiej w Gliwicach Wydział Matematyki Stosowanej jeden z 13 wydziałów Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Od kilkunastu lat główną siedzibą Wydziału oraz Instytutu

Bardziej szczegółowo

KARTA KURSU. Mathematics

KARTA KURSU. Mathematics KARTA KURSU Nazwa Nazwa w j. ang. Matematyka Mathematics Kod Punktacja ECTS* 4 Koordynator Dr Maria Robaszewska Zespół dydaktyczny dr Maria Robaszewska Opis kursu (cele kształcenia) Celem kursu jest zapoznanie

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie Instytut Matematyczno-Przyrodniczy Zakład Matematyki

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie Instytut Matematyczno-Przyrodniczy Zakład Matematyki Program studiów na kierunku matematyka (studia I stopnia o profilu ogólnoakademickim, stacjonarne) dotyczy osób zarekrutowanych w roku 2013/14 i w latach następnych Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Obliczenia symboliczne Symbolic computations Kierunek: Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy w ramach treści wspólnych z kierunkiem Informatyka Rodzaj zajęć: wykład,

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 10. WYMAGANIA WSTĘPNE: technologia informacyjna na poziomie szkoły średniej.

KARTA PRZEDMIOTU. 10. WYMAGANIA WSTĘPNE: technologia informacyjna na poziomie szkoły średniej. KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Technologia informacyjna 2. KIERUNEK: Mechanika i budowa maszyn 3. POZIOM STUDIÓW: inżynierskie 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: 1/1 5. LICZBA PUNKTÓW ECTS: 2 6. LICZBA GODZIN:

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera z siedzibą w Krakowie

Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera z siedzibą w Krakowie Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera z siedzibą w Krakowie KARTA PRZEDMIOTU 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu Matematyka Rocznik studiów 2012/2013 Wydział Wydział Stosowanych

Bardziej szczegółowo

1. WSTĘP 2. PRAWA I OBOWIĄZKI STUDENTA

1. WSTĘP 2. PRAWA I OBOWIĄZKI STUDENTA REGULAMIN ZALICZANIA ZAJĘĆ Z JĘZYKÓW OBCYCH NA STUDIACH NIESTACJONARNYCH W POLITECHNICE WARSZAWSKIEJ 1. WSTĘP 1. Niniejszy regulamin dotyczy zajęć z języków obcych na studiach niestacjonarnych, prowadzonych

Bardziej szczegółowo

Początki e-learningu

Początki e-learningu E-learning Początki e-learningu Początków nauczania na odległość można doszukiwać się w Stanach Zjednoczonych w latach 80. Technikę tą początkowo wykorzystywało tylko kilka uczelni wyższych. Widząc zainteresowanie

Bardziej szczegółowo

Karta Opisu Przedmiotu

Karta Opisu Przedmiotu Politechnika Opolska Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki Kierunek studiów Profil kształcenia Poziom studiów Specjalność Forma studiów Semestr studiów AUTOMATYKA I ROBOTYKA ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

JĘZYK OBCY SYLABUS. A. Informacje ogólne

JĘZYK OBCY SYLABUS. A. Informacje ogólne JĘZYK OBCY SYLABUS A. Informacje ogólne Elementy składowe sylabusu Nazwa jednostki prowadzącej kierunek Nazwa kierunku studiów Poziom kształcenia Profil studiów Forma studiów Kod przedmiotu Język przedmiotu

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2010/2011. Wydział Matematyczno-Fizyczno-Techniczny

PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2010/2011. Wydział Matematyczno-Fizyczno-Techniczny PROGRAM STUDIÓ YŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ ROKU AKADEMICKIM 2010/2011 data zatwierdzenia przez Radę ydziału w SID pieczęć i podpis dziekana ydział Matematyczno-Fizyczno-Techniczny Studia wyższe prowadzone

Bardziej szczegółowo

Obowiązkowy A. Przedmioty kształcenia ogólnego 1 Etykieta w życiu publicznym wykład 9 zaliczenie tak 1 B. Przedmioty podstawowe

Obowiązkowy A. Przedmioty kształcenia ogólnego 1 Etykieta w życiu publicznym wykład 9 zaliczenie tak 1 B. Przedmioty podstawowe Instytut Informatyki, PWSZ w Nysie Kierunek: Informatyka Specjalność: Systemy internetowe, SI studia niestacjonarne Rok 2012/2013 Rok I, semestr I (zimowy) zajęć 1 Etykieta w życiu publicznym 9 tak 1 Przedmiot

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Informatyka Information Technology Kierunek: inżynieria środowiska Kod przedmiotu: 1.5. Rodzaj przedmiotu: Nauk ścisłych, moduł 1 Poziom kształcenia: I stopnia Semestr: I Rodzaj zajęć:

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU SYLABUS PRZEDMIOTU. Obowiązuje od roku akademickiego: 2010/2011

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU SYLABUS PRZEDMIOTU. Obowiązuje od roku akademickiego: 2010/2011 PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU SYLABUS Obowiązuje od roku akademickiego: 2010/2011 Instytut Ekonomiczny Kierunek studiów: Ekonomia Kod kierunku: 04.9 Specjalność: brak 1. PRZEDMIOT NAZWA

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. Programowanie aplikacji internetowych

KARTA PRZEDMIOTU. Programowanie aplikacji internetowych KARTA PRZEDMIOTU Nazwa przedmiotu/modułu: Nazwa angielska: Kierunek studiów: Poziom studiów: Profil studiów Jednostka prowadząca: Programowanie aplikacji internetowych Web application development edukacja

Bardziej szczegółowo

Sylabus krok po kroku

Sylabus krok po kroku Sylabus krok po kroku Praktyczne informacje dotyczące wypełniania formularza opisu przedmiotu wprowadzonego Zarządzeniem nr 11 Rektora UW z dnia 19 lutego 2010 r. Część I Komentarze odnośnie do części

Bardziej szczegółowo

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2014/2015

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2014/2015 Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Karta przedmiotu Wydział Mechaniczny obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2014/2015 Kierunek studiów: Inżynieria Wzornictwa Przemysłowego

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Informatyka Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy w ramach treści kierunkowych, moduł kierunkowy ogólny Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium I KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU PRZEWODNIK

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Technologii Teleinformatycznych w Świdnicy. Dokumentacja specjalności. Grafika komputerowa

Wyższa Szkoła Technologii Teleinformatycznych w Świdnicy. Dokumentacja specjalności. Grafika komputerowa Wyższa Szkoła Technologii Teleinformatycznych w Świdnicy Dokumentacja specjalności Grafika komputerowa prowadzonej w ramach kierunku Informatyka na wydziale Informatyki 1. Dane ogólne Nazwa kierunku: Informatyka

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2010/2011. Wydział Matematyczno-Fizyczno-Techniczny

PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2010/2011. Wydział Matematyczno-Fizyczno-Techniczny PROGRAM STUDIÓ YŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ ROKU AKADEMICKIM 2010/2011 data zatwierdzenia przez Radę ydziału w SID pieczęć i podpis dziekana ydział Matematyczno-Fizyczno-Techniczny Studia wyższe prowadzone

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Podstawy Informatyki Basic Informatics Kierunek: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Rodzaj przedmiotu: ogólny Poziom studiów: studia I stopnia forma studiów: studia stacjonarne Rodzaj

Bardziej szczegółowo

I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE. Nie dotyczy. podstawowy i kierunkowy

I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE. Nie dotyczy. podstawowy i kierunkowy 1.1.1 Statystyka opisowa I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE STATYSTYKA OPISOWA Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej kierunek: Kod przedmiotu: P6 Wydział Zamiejscowy w Ostrowie Wielkopolskim

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Technologii Teleinformatycznych w Świdnicy. Dokumentacja specjalności. Grafika komputerowa

Wyższa Szkoła Technologii Teleinformatycznych w Świdnicy. Dokumentacja specjalności. Grafika komputerowa Wyższa Szkoła Technologii Teleinformatycznych w Świdnicy Dokumentacja specjalności Grafika komputerowa prowadzonej w ramach kierunku Informatyka na wydziale Informatyki 1. Dane ogólne Nazwa kierunku: Informatyka

Bardziej szczegółowo

I. Część ogólna programu studiów.

I. Część ogólna programu studiów. I. Część ogólna programu studiów.. Wstęp: Kierunek edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych jest umiejscowiony w obszarze sztuki (Sz). Program studiów dla prowadzonych w uczelni specjalności

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku studiów INFORMATYKA, Absolwent studiów I stopnia kierunku Informatyka WIEDZA

Efekty kształcenia dla kierunku studiów INFORMATYKA, Absolwent studiów I stopnia kierunku Informatyka WIEDZA Symbol Efekty kształcenia dla kierunku studiów INFORMATYKA, specjalność: 1) Sieciowe systemy informatyczne. 2) Bazy danych Absolwent studiów I stopnia kierunku Informatyka WIEDZA Ma wiedzę z matematyki

Bardziej szczegółowo

JĘZYK OBCY (JĘZYK ANGIELSKI) Foreign Language (English) Stacjonarne Poziom przedmiotu: II stopnia Liczba godzin/tydzień: 2 PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

JĘZYK OBCY (JĘZYK ANGIELSKI) Foreign Language (English) Stacjonarne Poziom przedmiotu: II stopnia Liczba godzin/tydzień: 2 PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Matematyka Rodzaj przedmiotu: Treści uzupełniające Rodzaj zajęć: Ćwiczenia JĘZYK OBCY (JĘZYK ANGIELSKI) Foreign Language (English) Forma studiów: Stacjonarne Poziom przedmiotu:

Bardziej szczegółowo

Język obcy - opis przedmiotu

Język obcy - opis przedmiotu Język obcy - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Język obcy Kod przedmiotu 09.1-WA-MalP-LEKT-Ć-S14_pNadGenY3UAD Wydział Kierunek Wydział Artystyczny Malarstwo Profil ogólnoakademicki Rodzaj

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie e-learningu we wspomaganiu procesu nauczania na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach na przykładzie AE Katowice elearning System

Wykorzystanie e-learningu we wspomaganiu procesu nauczania na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach na przykładzie AE Katowice elearning System Wykorzystanie e-learningu we wspomaganiu procesu nauczania na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach na przykładzie AE Katowice elearning System Prof. zw. dr hab. inż Celina M. Olszak Dr Kornelia Batko

Bardziej szczegółowo

Język angielski - opis przedmiotu

Język angielski - opis przedmiotu Język angielski - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Język angielski Kod przedmiotu 09.0-WE-ED-JA Wydział Kierunek Wydział Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki Elektrotechnika / Systemy

Bardziej szczegółowo

Grafika inżynierska i projektowanie geometryczne WF-ST1-GI--12/13Z-GRAF. Liczba godzin stacjonarne: Wykłady: 15 Zajęcia projektowe: 40

Grafika inżynierska i projektowanie geometryczne WF-ST1-GI--12/13Z-GRAF. Liczba godzin stacjonarne: Wykłady: 15 Zajęcia projektowe: 40 Karta przedmiotu Wydział: Wydział Finansów Kierunek: Gospodarka przestrzenna I. Informacje podstawowe Nazwa przedmiotu Grafika inżynierska i projektowanie geometryczne Nazwa przedmiotu w j. ang. Język

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z przedmiotu Witryny i aplikacje internetowe klasa 2iA. tworzenia stron. animację - multimedia

Wymagania edukacyjne z przedmiotu Witryny i aplikacje internetowe klasa 2iA. tworzenia stron. animację - multimedia Wymagania edukacyjne z przedmiotu Witryny i aplikacje internetowe klasa 2iA Dział Uczeń otrzymuje ocenę dopuszczającą lub dostateczną, jeśli potrafi: wymienić narzędzia do tworzenia strony Zainstalować

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Zespołowy projekt informatyczny. 2. KIERUNEK: Matematyka. 3. POZIOM STUDIÓW: I stopnia

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Zespołowy projekt informatyczny. 2. KIERUNEK: Matematyka. 3. POZIOM STUDIÓW: I stopnia KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Zespołowy projekt informatyczny 2. KIERUNEK: Matematyka 3. POZIOM STUDIÓW: I stopnia 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: III/6 5. LICZBA PUNKTÓW ECTS: 4 6. LICZBA GODZIN: 30

Bardziej szczegółowo

INFORMATYKA P L AN S T U DIÓW ST AC J O N AR N Y C H ( W UKŁAD Z I E S EMESTR AL N Y M ) Podstawy programowania

INFORMATYKA P L AN S T U DIÓW ST AC J O N AR N Y C H ( W UKŁAD Z I E S EMESTR AL N Y M ) Podstawy programowania INFORMATYKA P L AN S T U DIÓ ST AC J O N AR N Y C H ( UKŁAD Z I S MSTR AL N Y M ) Semestr I /- Podstawy programowania 20 45 65 1 7 Systemy operacyjne 30 30 60 5 Teoretyczne podstawy informatyki 30 15 45

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Inżynieria Biomedyczna Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy moduł specjalności informatyka medyczna Rodzaj zajęć: seminarium SEMINARIUM DYPLOMOWE Diploma Seminar Forma studiów: studia

Bardziej szczegółowo

Kierunek i poziom studiów: Informatyka, pierwszy Sylabus modułu: Analiza Matematyczna Nazwa wariantu modułu (opcjonalnie):

Kierunek i poziom studiów: Informatyka, pierwszy Sylabus modułu: Analiza Matematyczna Nazwa wariantu modułu (opcjonalnie): Uniwersytet Śląski w Katowicach str. 1 Kierunek i poziom studiów: Informatyka, pierwszy Sylabus modułu: Analiza Matematyczna Nazwa wariantu modułu (opcjonalnie): 1. Informacje ogólne koordynator modułu

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Technologia informacyjna Information Technology Kierunek: inżynieria środowiska Kod przedmiotu:.10. Rodzaj przedmiotu: treści podstawowych, moduł Poziom kształcenia: I stopnia Semestr:

Bardziej szczegółowo

OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) dla przedmiotu Koncepcje zarządzania na kierunku Administracja

OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) dla przedmiotu Koncepcje zarządzania na kierunku Administracja OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) dla przedmiotu Koncepcje zarządzania na kierunku Administracja I. Informacje ogólne 1. Nazwa modułu : Koncepcje zarządzania 2. Kod modułu : 10-KZw-a2-n, 10-KZw-a2-s 3.

Bardziej szczegółowo

INFORMATYKA PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH. Podstawy programowania 15 30 45 1 7. Systemy operacyjne 20 25 45 5

INFORMATYKA PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH. Podstawy programowania 15 30 45 1 7. Systemy operacyjne 20 25 45 5 razem razem INFORMATYKA PLAN STUDIÓ NISTACJONARNYCH ( U K Ł A D Z I R O C Z N Y M ) Rok I Zajęcia dydaktyczne obligatoryjne Podstawy programowania 15 30 45 1 7 Systemy operacyjne 20 25 45 5 Teoretyczne

Bardziej szczegółowo

KATALOG KURSÓW PRZEDMIOTÓW KSZTACŁENIA OGÓLNEGO

KATALOG KURSÓW PRZEDMIOTÓW KSZTACŁENIA OGÓLNEGO KATALOG KURSÓW PRZEDMIOTÓW KSZTACŁENIA OGÓLNEGO NA ROK AKADEMICKI 2015/2016 Politechnika Wrocławska Katalog kursów przedmiotów kształcenia ogólnego Oferta Ogólnouczelniana 2015/2016 Politechnika Wrocławska

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Technologii Teleinformatycznych w Świdnicy. Dokumentacja specjalności. Informatyka w działalności biznesowej

Wyższa Szkoła Technologii Teleinformatycznych w Świdnicy. Dokumentacja specjalności. Informatyka w działalności biznesowej Wyższa Szkoła Technologii Teleinformatycznych w Świdnicy Dokumentacja specjalności Informatyka w działalności biznesowej prowadzonej w ramach kierunku Informatyka na wydziale Informatyki 1. Dane ogólne

Bardziej szczegółowo

METODY ILOŚCIOWE W ZARZĄDZANIU

METODY ILOŚCIOWE W ZARZĄDZANIU 1.1.1 Metody ilościowe w zarządzaniu I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE METODY ILOŚCIOWE W ZARZĄDZANIU Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej kierunek: Kod przedmiotu: RiAF_PS5 Wydział Zamiejscowy

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. Projekt zespołowy D1_10

KARTA PRZEDMIOTU. Projekt zespołowy D1_10 KARTA PRZEDMIOTU 1. Informacje ogólne Nazwa przedmiotu i kod (wg planu studiów): Projekt zespołowy D1_10 Nazwa przedmiotu (j. ang.): Team Project Kierunek studiów: Specjalność/specjalizacja: Poziom kształcenia:

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Informatyka Rodzaj przedmiotu: moduł specjalności obowiązkowy: Inżynieria oprogramowania, Sieci komputerowe Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium MODELOWANIE I SYMULACJA Modelling

Bardziej szczegółowo

Język angielski specjalistyczny English Language B2 level

Język angielski specjalistyczny English Language B2 level KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Załącznik nr 7 do Zarządzenia Rektora nr 10/12 z dnia 21 lutego 2012r. Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013

Bardziej szczegółowo

Zaliczanie przedmiotów

Zaliczanie przedmiotów Zarządzenie Rektora Wyższej Szkoły Administracji Publicznej w Białymstoku z dnia 10 kwietnia 2002 roku Zasady organizacji i zaliczania przedmiotów oraz lat studiów w systemie Europejskiego Systemu Transferu

Bardziej szczegółowo

KARTA MODUŁU KSZTAŁCENIA

KARTA MODUŁU KSZTAŁCENIA KARTA MODUŁU KSZTAŁCENIA I. Informacje ogólne 1 Nazwa modułu kształcenia Inżynieria 2 Nazwa jednostki prowadzącej moduł Instytut Informatyki, Zakład Informatyki Stosowanej 3 Kod modułu (wypełnia koordynator

Bardziej szczegółowo

Karta Opisu Przedmiotu

Karta Opisu Przedmiotu Politechnika Opolska Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki Kierunek studiów Profil kształcenia Poziom studiów Specjalność Forma studiów Semestr studiów Karta Opisu Przedmiotu ELEKTRONIKA I

Bardziej szczegółowo

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć Nazwa modułu: Formalne podstawy informatyki Rok akademicki: 2013/2014 Kod: EIB-1-220-s Punkty ECTS: 2 Wydział: Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej Kierunek: Inżynieria Biomedyczna

Bardziej szczegółowo

Informatyka I stopień (I stopień / II stopień) Ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny)

Informatyka I stopień (I stopień / II stopień) Ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny) Załącznik nr 7 do Zarządzenia Rektora nr 10/12 z dnia 21 lutego 2012r. KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod Nazwa Nazwa w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013 Programy grafiki rastrowej,

Bardziej szczegółowo

STUDIA ZAWODOWE NA SPECJALNOŚCI NAUCZYCIELSKIEJ

STUDIA ZAWODOWE NA SPECJALNOŚCI NAUCZYCIELSKIEJ STUDIA ZAWODOWE NA SPECJALNOŚCI NAUCZYCIELSKIEJ 1. CHARAKTERYSTYKA STUDIÓW Są to dzienne, bezpłatne wyższe studia zawodowe. Program studiów wypełnia aktualne standardy nauczania Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: ENERGETYKA Rodzaj przedmiotu: podstawowy Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium I KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE C1. Zapoznanie studentów z metodami i

Bardziej szczegółowo

Technologie informacyjne w planowaniu przestrzennym WF-ST1-GI--12/13Z-TECH. Liczba godzin stacjonarne: Zajęcia projektowe: 45

Technologie informacyjne w planowaniu przestrzennym WF-ST1-GI--12/13Z-TECH. Liczba godzin stacjonarne: Zajęcia projektowe: 45 Karta przedmiotu Wydział: Wydział Finansów Kierunek: Gospodarka przestrzenna I. Informacje podstawowe Nazwa przedmiotu Technologie informacyjne w planowaniu przestrzennym Nazwa przedmiotu w j. ang. Język

Bardziej szczegółowo

Rozwiązywanie równań liniowych. Transmitancja. Charakterystyki częstotliwościowe

Rozwiązywanie równań liniowych. Transmitancja. Charakterystyki częstotliwościowe Zał. nr do ZW 33/01 WYDZIAŁ Informatyki i Zarządzania / STUDIUM KARTA PRZEDMIOTU Nazwa w języku polskim Modele systemów dynamicznych Nazwa w języku angielskim Dynamic Systems Models. Kierunek studiów (jeśli

Bardziej szczegółowo

edycja 1 opracowany zgodnie z Zarządzeniami Wewnętrznymi PWr. nr 14/2012 i 15/2012 i 34/2012

edycja 1 opracowany zgodnie z Zarządzeniami Wewnętrznymi PWr. nr 14/2012 i 15/2012 i 34/2012 Wrocław, 18.05.2015 Program kształcenia i plan studiów podyplomowych: Android i ios nowoczesne aplikacje mobilne edycja 1 opracowany zgodnie z Zarządzeniami Wewnętrznymi PWr. nr 14/2012 i 15/2012 i 34/2012

Bardziej szczegółowo

Podstawy elektroniki i miernictwa

Podstawy elektroniki i miernictwa Podstawy elektroniki i miernictwa Kod modułu: ELE Rodzaj przedmiotu: podstawowy; obowiązkowy Wydział: Informatyki Kierunek: Informatyka Poziom studiów: pierwszego stopnia Profil studiów: ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2015/16

PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2015/16 PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2015/16 data zatwierdzenia przez Radę Wydziału kod programu studiów pieczęć i podpis dziekana Wydział Matematyczno-Fizyczno-Techniczny Studia

Bardziej szczegółowo

Metodyka rozwiązywania zadań matematycznych 4 - opis przedmiotu

Metodyka rozwiązywania zadań matematycznych 4 - opis przedmiotu Metodyka rozwiązywania zadań matematycznych 4 - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Metodyka rozwiązywania zadań matematycznych 4 Kod przedmiotu 05.3-WK-MATD-MRZM4-Ć-S14_pNadGen1P4NJ Wydział

Bardziej szczegółowo

Kierunek i poziom studiów: Filologia, specjalność: język rosyjski, program: język biznesu, studia pierwszego stopnia

Kierunek i poziom studiów: Filologia, specjalność: język rosyjski, program: język biznesu, studia pierwszego stopnia Uniwersytet Śląski w Katowicach str. 1 Kierunek i poziom studiów: Filologia, specjalność: język rosyjski, program: język biznesu, studia pierwszego stopnia Sylabus : Praktyczna nauka języka angielskiego

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Technologii Teleinformatycznych w Świdnicy. Dokumentacja specjalności. Systemy komputerowe administracji

Wyższa Szkoła Technologii Teleinformatycznych w Świdnicy. Dokumentacja specjalności. Systemy komputerowe administracji Wyższa Szkoła Technologii Teleinformatycznych w Świdnicy Dokumentacja specjalności Systemy komputerowe administracji prowadzonej w ramach kierunku Informatykana wydziale Informatyki 1. Dane ogólne Nazwa

Bardziej szczegółowo

Nowoczesne metody nauczania przedmiotów ścisłych

Nowoczesne metody nauczania przedmiotów ścisłych Nowoczesne metody nauczania przedmiotów ścisłych Bartosz Ziemkiewicz Wydział Matematyki i Informatyki UMK, Toruń 14 VI 2012 Bartosz Ziemkiewicz Nowoczesne metody nauczania... 1/14 Zdalne nauczanie na UMK

Bardziej szczegółowo

Język obcy - opis przedmiotu

Język obcy - opis przedmiotu Język obcy - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Język obcy Kod przedmiotu 06.4-WI-ArchKP-j.obcy- 16 Wydział Kierunek Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Architektura

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 28/2011 Rektora Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie z dnia 3 października 2011 roku

ZARZĄDZENIE Nr 28/2011 Rektora Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie z dnia 3 października 2011 roku ZARZĄDZENIE Nr 28/2011 Rektora Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie z dnia 3 października 2011 roku w sprawie szczegółowych zasad organizacji nauki języków obcych prowadzonej

Bardziej szczegółowo

Wydział Ekonomiczno-Informatyczny w Wilnie. 1. Podstawy programowania strukturalnego (C) 2. Wstęp do programowania obiektowego

Wydział Ekonomiczno-Informatyczny w Wilnie. 1. Podstawy programowania strukturalnego (C) 2. Wstęp do programowania obiektowego Podstawy programowania w internecie nazwa SYLABUS A. Informacje ogólne Tę część wypełnia koordynator (w porozumieniu ze wszystkimi prowadzącymi dany przedmiot w jednostce) łącznie dla wszystkich form zajęć

Bardziej szczegółowo

17. Ramowy plan studiów 3 - INFORMATYKA, studia dzienne. Studia trwają 3.5 roku (7 semestrów)

17. Ramowy plan studiów 3 - INFORMATYKA, studia dzienne. Studia trwają 3.5 roku (7 semestrów) 17. Ramowy plan studiów 3 - INFORMATYKA, studia dzienne Studia trwają 3.5 roku (7 semestrów) Przedmiot Skrót W C L P SEMESTR I Algebra liniowa i geometria ALG 30 30 Matematyka dyskretna MAD 30 30 Programowanie

Bardziej szczegółowo

E-learning: nowoczesna metoda kształcenia

E-learning: nowoczesna metoda kształcenia E-learning: nowoczesna metoda kształcenia Tworzenie kursów e-learningowych Karolina Kotkowska Plan prezentacji część I E-learning obiektywnie: 2. Definicja 3. Formy 4. Wady i zalety e-szkoleń 5. Mity 6.

Bardziej szczegółowo

Informatyka II stopień (I stopień / II stopień) ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny) kierunkowy (podstawowy / kierunkowy / inny HES)

Informatyka II stopień (I stopień / II stopień) ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny) kierunkowy (podstawowy / kierunkowy / inny HES) KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Modelowanie i Analiza Systemów Informatycznych Nazwa modułu w języku angielskim Modeling and Analysis of Information Systems Obowiązuje od roku akademickiego

Bardziej szczegółowo