I. ELEKTRONICZNY SYSTEM OBIEGU DOKUMENTÓW Zgodno oferowanego SYSTEMU z nastpujcymi przepisami prawnymi:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "I. ELEKTRONICZNY SYSTEM OBIEGU DOKUMENTÓW Zgodno oferowanego SYSTEMU z nastpujcymi przepisami prawnymi:"

Transkrypt

1 Załcznik nr 13 miejscowo..., data CHARAKTERYSTYKA PROPONOWANEGO ELEKTRONICZNEGO OBIEGU DOKUMENTÓW, ELEKTRONICZNEJ SKRZYNKI PODAWCZEJ, PORTALU INTERNETOWEGO DO ELEKTRONICZNEJ OBSŁUGI INTERESANTÓW Ponisz tabel naley wypełni w zakresie wymienionych funkcjonalnoci wpisujc w ostatniej kolumnie tak lub nie. piecz firmy l.p. WYMAGANIA I. ELEKTRONICZNY SYSTEM OBIEGU DOKUMENTÓW Zgodno oferowanego SYSTEMU z nastpujcymi przepisami prawnymi: Rozporzdzenie Prezesa Rady Ministrów sprawie instrukcji kancelaryjnej dla organów powiatu (Dz. U. nr 160, poz. 1074) z dnia 18 grudnia 1998 r. z póniejszymi zmianami, Rozporzdzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej dla organów gmin i zwizków midzygminnych (Dz. U. nr 112, poz. 1319) z dnia 22 grudnia 1999 r. z póniejszymi zmianami Rozporzdzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej dla organów samorzdu województwa (Dz. U. nr 160, poz. 1073) z dnia 18 grudnia 1998 r. z póniejszymi zmianami Ustawa o ochronie danych osobowych (Dz. U. nr 133 Poz. 883) z dnia 29 sierpnia 1997 r. Rozporzdzenie ministra spraw wewntrznych i administracji z dnia 3 czerwca 1998 r. w sprawie okrelenia podstawowych warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiada urzdzenia i Systemy informatyczne słuce do przetwarzania danych osobowych (DZ. U. Nr 100 Poz. 1024) Ustawa o informatyzacji działalnoci podmiotów realizujcych zadania publiczne (Dz. U. Nr 64, poz. 565) z dnia 17 lutego 2005 r. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZCE BUDOWY SYSTEMU 7. Jednolity i przejrzysty interfejs graficzny dla kadego z modułów Czytelny sposób pokazywania poszczególnych etapów obiegu 8. dokumentów oraz moliwo wprowadzenia struktury organizacyjnej urzdu (schematu organizacyjnego) 9. W pełni polskojzyczny interfejs uytkownika 10. Trójwarstwowa architektura: a) warstwa prezentacji, obejmujca interfejsy uytkownika klienta WWW, warstwa aplikacji, obejmujc serwer Systemu, c) warstwa danych, zawierajc serwer bazy danych 11. System zapewnia obieg dokumentów zgodnie z wymogami instrukcji kancelaryjnej Spełnia/ nie spełnia wymagania zawarte w SIWZ (tak/ nie) 1

2 12. Rozproszona rejestracja wszelkiej korespondencji kadego typu wpływajcej do Zamawiajcego 13. Rejestracja korespondencji wraz z załcznikami 14. Automatyczne numerowanie korespondencji 15. Sygnowanie rejestrowanej korespondencji kodem kreskowym 16. Tworzenie raportów i zestawie 17. Wielostronicowe skanowanie dokumentów z poziomu aplikacji oraz rejestrowanie ich formy elektronicznej Optyczne rozpoznawanie tekstu w dokumentach przechowywanych w 18. formie graficznej i konwersj tych dokumentów do plików tekstowych (obróbka OCR) 19. Rejestracja treci skanowanych dokumentów pod obróbce OCR 20. Rejestracja i nadzorowanie obiegu korespondencji wewntrznej Zamawiajcego (pomidzy pracownikami i komórkami organizacyjnymi) 21. Jednolita baza klientów (nadawców i odbiorców korespondencji) 22. Wielopoziomowa dekretacja wpływajcej korespondencji z moliwoci niezalenego kierowania oryginałów dokumentów i 23. Sporzdzania dowolnej iloci kopii dokumentów, tworzonych na dowolnym etapie ich obiegu 24. Nadzorowanie kadej kopii dokumentu 25. Rejestrowanie kadej czynnoci zwizanej z poszczególnym dokumentem, np. w postaci historii, moliwo szybkiego odczytania i drukowania tych informacji 26. Nadawanie polece i terminów realizacji zwizanych z korespondencj oraz kontrola ich realizacji 27. Moliwo przydzielania zada samemu sobie oraz innym uytkownikom zgodnie z przydzielonymi uprawnieniami 28. Nadzorowanie terminu i sposobu realizacji zada 29. Jednolity terminarz organizacji z moliwoci wpisywania terminów i rocznic poszczególnym uytkownikom i grupom pracowników oraz ich powiadamiania wraz z potwierdzeniem 30. Moliwo tworzenia i przegldania terminarzy grupowych oraz zarzdzania nimi 31. Moliwo udzielania zastpstw przez pracowników i pracy w zastpstwie 32. Jednoznaczne przypisanie odpowiedzialnoci za kady z dokumentów 33. Ewidencjonowanie i nadzorowanie dokumentów wewntrznych jednostki Zamawiajcego wraz z ich stanami i wersjami. 34. Moliwo odtworzenia wersji dokumentu obowizujcej w danym dniu, jeeli dokument w SYSTEMIE zmienił wersj. 35. Obsługa korespondencji wychodzcej wyposaona w moliwo wykorzystania szablonów ułatwiajcych przygotowanie dokumentów. Tworzenie szablonów powinno by proste i moliwe do samodzielnego 36. definiowania i modyfikowania przez przeszkolonego pracownika Zamawiajcego 37. Rejestrowanie i prowadzenie spraw wraz z dokumentami zwizanymi. 38. Kontrolowanie stanu sprawy (stopnia realizacji) i poszczególnych terminów realizacji wraz z powiadamianiem o opónieniach. 39. Sprawy s trwale gromadzone w teczkach i podteczkach rzeczowego wykazu akt i udostpniane zgodnie z uprawnieniami. 40. Moliwo przekazywania prowadzonych spraw innym pracownikom 41. Wyszukiwarka, która w prosty i szybki sposób znajduje odpowiednie dokumenty. 2

3 Przeszukiwanie metryk dokumentów, jak i treci dokumentów (plików dokumentów) w formatach przynajmniej MS Word, MS Excel i HTML Interfejs oparty na przegldarce internetowej (pełna - łcznie z wprowadzaniem danych - obsługa przy uyciu przegldarki) 44. Polskojzyczna instrukcja obsługi 45. Przechowywanie polskojzycznych danych Moliwo sumarycznej kontroli przez pracowników posiadajcych odpowiednie uprawnienia dotyczcej iloci korespondencji przychodzcej, terminów realizacji i przydzielonych zada poszczególnych uytkowników oraz ich grup; Kontrola dotyczca terminów realizacji moliwa z odpowiednim wyprzedzeniem (stan na dany dzie) Zapamitywanie profilów pracy poszczególnych uytkowników w kadym z modułów i udostpnianie ich po zalogowaniu na dowolnej stacji roboczej Moliwo tworzenia procedur postpowania zwizanych z obiegiem dokumentów przy odpowiednim typie sprawy; jasne tworzenie procedur oraz osobnych kroków; kroki niezalenie kontrolowane przez uytkownika prowadzcego. Moliwo wprowadzenia zmiany do jej biegu w trakcie pracy. Tworzenie procedur moliwe do samodzielnego wykonania przez odpowiednio wyszkolonych administratorów po stronie Zamawiajcego Rozbudowany moduł bezpieczestwa zarzdzajcy dostpem uytkowników zarówno do odpowiedniego typu dokumentów (grup dokumentów, teczek), jak i funkcji SYSTEMU Baza danych, w której przechowane s dokumenty ograniczona jedynie zasobami sprztowymi serwera System operacyjny serwera zapewnia kontrolowany dostp do zasobów bazy danych SYSTEM jest wyposaony w komunikator typu Instant Messaging, pozwalajcy na wymian wiadomoci tekstowych zarówno midzy uytkownikami SYSTEMU, jak i przekazywanie uytkownikowi komunikatów przez SYSTEM. Komunikator przekazuje wiadomoci równie wtedy, gdy uytkownik nie ma uruchomionego SYSTEMU na swojej stacji roboczej System zawiera mechanizmy dokonujce eksportu wybranych danych do Biuletynu Informacji Publicznej zgodnie z obowizujcymi standardami formatu danych; Interfejs powinien zapewnia dostp do informacji o sprawach i dokumentach wyznaczonych do publikowania w BIP. SYSTEM informuje o dacie umieszczenia dokumentu i informacji o sprawach w BIP oraz dacie aktualizacji tych dokumentów 56. Otwarty interfejs integracji z dowolnym Systemem BIP a) Interfejs zapewniajcy dostp do informacji o sprawach i dokumentach wyznaczonych do publikowania w BIP Informowanie przez SYSTEM o dacie umieszczenia dokumentu i informacji o sprawach w BIP oraz dacie aktualizacji tych dokumentów Importowanie korespondencji elektronicznej z sieci Internet do wewntrznej, oddzielonej galwanicznie sieci urzdu Zamawiajcego Integracja z aplikacj E-urzd umoliwiajc załatwianie spraw drog elektroniczn; aplikacja zapewni m.in.: składanie pism i wniosków w formie elektronicznej (mailem lub za porednictwem specjalnego formularza), opatrzonych podpisem elektronicznym kwalifikowanym lub niekwalifikowanym, 3

4 sprawdzanie stanu i przebiegu sprawy poprzez Internet, c) pobieranie dokumentów i informacji, d) komunikacj z interesantem w zwizku z prowadzon spraw, e) inne czynnoci ułatwiajce obsług interesantów i kontrahentów SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA DOTYCZCE BUDOWY SYSTEMU Identyfikacja uytkownika Logowanie uytkownika do Systemu przy pomocy indywidualnego loginu 61. i hasła 62. Moliwo indywidualnego ustalania hasła uytkownika 63. Mechanizm wymuszania na uytkowniku okresowej zmiany hasła 64. Definiowanie stopnia złoonoci hasła 65. Moliwo zastpowania uytkownika bez koniecznoci ujawniania hasła dostpu 66. Szyfrowanie haseł uytkowników Zarzdzanie czasem pracowników 67. Zintegrowany kalendarz i terminarz Rejestrowanie i sygnalizowanie terminów własnych pracownika oraz zaplanowanych przez kierownictwo (pojedynczych i cyklicznych) Rejestrowanie i sygnalizowanie rocznic własnych pracownika i zaplanowanych przez kierownictwo 70. Kojarzenie terminów i rocznic z dokumentami, sprawami i pismami 71. Definiowane terminarzy grupowych 72. Przegldanie terminów w układzie dziennym i grupowym 73. Graficzne obrazowanie terminów i czasu ich trwania Zarzdzanie zadaniami Definiowanie zada własnych pracownika oraz zlecanie zada zaplanowanych przez innych pracowników Zamawiajcego Kierowanie zada do komórek organizacyjnych z moliwoci dekretowania ich na wskazanych pracowników komórki Nadzorowanie terminu i sposobu realizacji zada przez zlecajcego z moliwoci odrzucania zada wykonanych niewłaciwie 77. Kojarzenie zada z dokumentami i sprawami Zarzdzanie zasobami 78. Definiowanie zasobów zamawiajcego 79. Łczenie zasobów w grupy (np. sale, samochody słubowe, rzutniki multimedialne itp.) 80. Ustalanie uprawnionych do rezerwowania zasobów 81. Rezerwowanie wybranych zasobów w okrelonym dniu i przedziale czasowym z sygnalizowaniem konfliktów (próby jednoczesnego wykorzystania w tym samym czasie) 82. Przegldanie historii wykorzystania wybranego zasobu lub grupy zasobów 83. Raportowanie Ewidencja notatek Sporzdzanie notatek w formie niestandardowych i zestandaryzowanych 84. druków i formularzy sporzdzanych w postaci plików w dowolnym formacie 4

5 Generowanie treci notatki wychodzcych i załczników w oparciu o zdefiniowane szablony MS Word lub Open Office Sporzdzanie notatek w formie odpowiednio przygotowanych formularzy interaktywnych, które mona sporzdza poza Systemem i przesyła je bezporednio do Systemu 87. Dołczanie notatek od spraw Sygnalizowanie zdarze Sygnalizowanie przeterminowanych dokumentów, spraw i zada oraz 88. automatyczne generowanie ich wykazów Dokumenty i sprawy przeterminowane powinny by wywietlane np. wyrónionym kolorem Sygnalizowanie zdarze z zadanym okresem wyprzedzenia, oraz automatyczne generowanie ich wykazów Sygnalizowanie zdarze zachodzcych na bieco dotyczcych kadego uytkownika poprzez komunikator Systemowy typu Instant Messaging równie wówczas, gdy uytkownik nie jest zalogowany w SYSTEMIE 92. Sygnalizowanie otrzymania nowego pisma do załatwienia 93. Sygnalizowanie pojawienia si nowego terminu wpisanego do terminarza przez innego uytkownika 94. Sygnalizowanie terminu przekroczonego 95. Sygnalizowanie zlecenia nowego zadania do wykonania przez innego uytkownika 96. Sygnalizowanie pojawienia si zadania do akceptacji przez zlecajcego 97. Sygnalizowanie pojawienia si zadania do zadekretowania (dla kierownika) 98. Sygnalizowanie przeterminowania zadania (własnego lub powierzonego) 99. Sygnalizowanie wyznaczenia pracownika do zastpowania Sygnalizowanie pojawienia si w kancelarii (sekretariacie) wycofanego pisma Sygnalizowanie pojawienia si nowych pism do zadekretowania (dla kierowników wszystkich szczebli) Sygnalizowanie pojawienia si nowej sprawy, dla której uytkownik jest wyznaczony jako współpracujcy 103. Sygnalizowanie przeterminowania sprawy Sygnalizowanie pojawienia si nowego dokumentu, dla którego uytkownik jest wyznaczony jako współpracujcy Sygnalizowanie pojawienia si nowego pisma, dla którego uytkownik jest wyznaczony jako współpracujcy Sygnalizowanie pojawienia si nowego pisma do akceptacji (dla osoby posiadajcej uprawnienia do akceptacji) Sygnalizowanie pojawienia si pisma ju zaakceptowanego (tego, które uytkownik wysłał do akceptacji) 108. Sygnalizowanie oznaczenia dokumentu lub sprawy komentarzem Funkcje uzupełniajce 109. Szybki dostp do regulacji i procedur wewntrznych 110. Zarzdzanie własnymi dokumentami oraz sprawami poprzez tworzenie grup dokumentów podrcznych 5

6 Przekazywanie dokumentów i spraw pomidzy pracownikami Zamawiajcego Ustalanie pracowników zastpujcych na czas nieobecnoci w pracy innych pracowników (na bieco i z wyprzedzeniem) Logowanie si do Systemu pracownika w zastpstwie innego z 113. uprawnieniami pracownika zastpowanego Obsługa korespondencji przychodzcej Rejestrowanie pism wpływajcych w wielu, dowolnie zdefiniowanych 114. dziennikach (rejestrach) korespondencji wpływajcej Automatyczna rejestracja poczty elektronicznej odebranej na oficjalnym koncie pocztowym Zamawiajcego oraz na indywidualnych kontach pocztowych pracowników (wraz z załcznikami i identyfikacj danych adresowych nadawcy). Rejestracja powinna si odbywa bezporednio z 115. klienta poczty (obsługa przynajmniej MS Outlook, MS Outlook Express oraz Mozilla Thunderbird), czyli wiadomoci musz by pobierane przez System bez koniecznoci wczeniejszego zapisywania ich kopii Rozpoznawanie druków stosowanych przez Zamawiajcego dostosowanie 116. formatki wprowadzania danych skojarzonej z drukiem 117. Automatyczna rejestracja faksów elektronicznych 118. Jednoczesne rejestrowanie korespondencji na wielu stanowiskach pracy 119. Automatyczna numeracja rejestrowanych pism 120. Rejestrowanie wielu nadawców pisma 121. Rejestrowanie załczników do pism Skanowanie pism i załczników z poziomu aplikacji i udostpnianie obrazów tych dokumentów pracownikom Zamawiajcego, stosownie do ich uprawnie Obróbka OCR z uwzgldnieniem polskich znaków diakrytycznych i rejestrowanie treci dokumentu po tej obróbce z poziomu systemu Dołczanie dokumentów w formie plików elektronicznych dowolnych w dowolnych formatach Drukowanie pieczci wpływu i sygnowanie korespondencji np. za pomoc drukarki etykiet samoprzylepnych, znakowanych kodem kreskowym 126. Identyfikowanie pism przy pomocy czytników kodu kreskowego Drukowanie potwierdzenia przyjcia pisma przyniesionego osobicie przez zainteresowanego do kancelarii lub sekretariatu Zamawiajcego Drukowanie pokwitowania przekazania pism do komórek organizacyjnych i pracowników Klasyfikowanie (kategoryzowanie) pism wg dowolnie zdefiniowanego 129. przez uytkownika słownika Obsługa obiegu wewntrznego korespondencji Wielopoziomowe dekretowanie i przekazywanie pism (oryginałów) do 130. podległych komórek organizacyjnych i pracowników 131. Wycofywanie niewłaciwie zadekretowanej i przekazanej korespondencji Dekretowanie i przekazywanie kopii pism kierowanych do wiadomoci pracowników i komórek organizacyjnych Dołczanie dyspozycji dekretujcego pismo w postaci formatki okrelonej w instrukcji kancelaryjnej (okrelonej w rozporzdzeniach Prezesa Rady Ministrów: 6

7 w sprawie instrukcji kancelaryjnej dla organów powiatu (Dz.U. nr 160, poz. 1074) z dnia 18 grudnia 1998 z póniejszymi zmianami, w sprawie instrukcji kancelaryjnej dla organów gmin i zwizków midzygminnych (Dz.U. nr 112, poz. 1319) z dnia 22 grudnia 1999 z póniejszymi zmianami w sprawie instrukcji kancelaryjnej dla organów samorzdu województwa (Dz.U. nr 160, poz. 1073) z dnia 18 grudnia 1998 r. z póniejszymi zmianami Dołczanie do pisma nieusuwalnych adnotacji z rejestracj czasu i autora tych adnotacji Automatyczne rejestrowanie historii ycia pisma od momentu zarejestrowania go w Systemie oraz drogi obiegu pomidzy komórkami organizacyjnymi i pracownikami Zamawiajcego oraz czasów zatrzymania 136. Zaawansowane wyszukiwanie pism zarejestrowanych w Systemie 137. Gromadzenie bazy danych o nadawcach pism i kontrahentach 138. Moliwo zastosowania systemu klasyfikacji danych adresowych w postaci słowników systemu TERYT 139. Klasyfikowanie nadawców i kontrahentów Ustalanie terminów rozpatrywania i załatwiania spraw zwizanych z pismem Definiowanie formatek wprowadzania danych w zalenoci od rodzaju pisma wpływajcego Zestawianie statystyk i raportów dotyczcych korespondencji 142. przychodzcej oraz drukowanie tych raportów Obsługa spraw Zakładanie spraw w oparciu o pisma wpływajce do Zamawiajcego, 143. pisma wychodzce, pisma wewntrzne, notatki i inne dokumenty System zapewnia moliwo utworzenie wielu spraw w oparciu o jeden dokument Automatyczne ustalanie stron wszczynanej sprawy (nadawcy w przypadku pisma przychodzcego lub adresaci w przypadku pisma wychodzcego) 146. Moliwo rejestracji danych stron zainteresowanych sprawy Dołczanie dowolnych dokumentów do sprawy pism przychodzcych i wychodzcych, dokumentów wewntrznych, Ustalanie i dołczanie do sprawy danych adresowych stron zainteresowanych Definiowanie Systemu numerowania spraw w sposób odpowiadajcy Zamawiajcemu i automatyczna numeracja zakładanych spraw Grupowanie dokumentów tworzonych i rejestrowanych w wyspecjalizowanych modułach w segregatory teczki i podteczki 151. Obsługa teczek i podteczek w sposób zgodny z instrukcj kancelaryjn 152. Przenoszenie spraw pomidzy teczkami i podteczkami 153. Usuwanie spraw 154. Klasyfikowanie spraw zgodnie z rzeczowym wykazem akt lub analogicznym Systemem klasyfikacji stosowanym przez Zamawiajcego 155. Rzeczowy wykaz akt w postaci słownika 156. Modyfikowanie rzeczowego wykazu akt stosowanie do potrzeb 7

8 Zamawiajcego poprzez łczenie kategorii i ich rozbudowywanie Klasyfikowanie stanu spraw za pomoc słowników definiowanych przez uytkownika, ułatwiajce wykonywanie prac pracownikom Dołczanie dokumentów do sprawy pism przychodzcych i wychodzcych, dokumentów wewntrznych Zamawiajcego, ustalanie i dołczanie do sprawy danych adresowych stron zainteresowanych Tworzenie grup pracowników współpracujcych przy realizacji spraw z 159. moliwoci definiowania uprawnie kadego z uytkowników w poszczególnych sprawach Nadzorowanie przebiegu spraw przez kierownictwo poprzez: Sygnalizowanie spraw o okrelonym terminie załatwienia, (dla których 160. upłynł termin załatwienia, termin załatwienia upływa w dniu biecym, termin załatwienia upłynie za jaki czas itp.) 161. Kontrolowanie sposobu realizacji 162. Moliwo bezporedniego wgldu do kadego dokumentu sprawy 163. Nadawanie priorytetów sprawom ledzenie historii przebiegu sprawy od chwili zarejestrowania jej w Systemie oraz drogi obiegu dokumentów sprawy pomidzy komórkami organizacyjnymi i pracownikami Definiowanie standardowych procedur postpowania przy załatwianiu spraw poprzez przydzielanie zada do wykonania przez komórki organizacyjne i pracowników organizacji, nadzorowanie stanu realizacji zada i terminów Automatyczny dobór procedury postpowania w oparciu o identyfikacj dokumentu wszczynajcego spraw Archiwizowanie dokumentacji spraw ostatecznie zakoczonych przekazywanie ich do archiwum zakładowego Sporzdzanie wykazów przekazywanych akt spraw 169. Sporzdzanie zestawie prowadzonych spraw, statystyk i raportów Przeszukiwanie spraw wg kryteriów dowolnie definiowanych przez uytkownika Eksportowanie danych o stanie realizacji spraw do Biuletyny Informacji Publicznej Zamawiajcego Definiowalny zakres informacji o stanie realizacji spraw eksportowanych do Biuletyny Informacji Publicznej Zamawiajcego Automatyczne numerowanie dokumentów w sprawie i sygnowanie dokumentów numerem sprawy Generowanie nowych dokumentów z poziomu sprawy (pism 174. wychodzcych, notatek, pism wewntrznych itp.) Ewidencja dokumentów Definiowanie i prowadzenie rejestrów dokumentów: uchwał, protokołów, 175. zarzdze, umów itp a) Definiowanie rodzajów ewidencjonowanych dokumentów (np. umowy, uchwały, pozwolenia na budow itp.) wraz z okreleniem ich atrybutów (odrbnie dla kadego z rodzajów dokumentów!). Minimalny zestaw atrybutów powinien obejmowa: definiowalny zakres danych opisujcych dokument (opisy, daty, słowniki itp.) definiowalne parametry pól danych opisujcych (długo pół, wymagalno, wartoci domylne, format wywietlania, kolejno 8

9 wywietlania itp.) c) definiowalny wygld formatek wprowadzania danych, d) definiowalna maska numeru dokumentu (z parametrami kontroli unikalnoci numeru, numeracji automatycznej bd rcznej itp.) e) definiowalne statusy dokumentu f) domylne szablony dokumentu, klasyfikacja Wywietlanie danych o dokumentach (rejestrów) w układzie tabelarycznym standardowym i 177. zdefiniowanym przez uytkownika. Definiowanie widoku uytkownika powinno obejmowa przynajmniej: definiowania widoków indywidualnych pracownika i publicznych a) (dostpnych dla innych uytkowników systemu) przypisanych do okrelonych rodzajów dokumentów, definiowanie układu tabeli (liczby kolumn, szerokoci, tytułów nagłówków), c) dynamiczne modyfikowanie widoków (grupowanie danych, przesuwnie kolumn, sortowanie po nagłówkach kolumn itp..) 178. Przechowywanie treci dokumentów utworzonych w dowolnym formacie lub skanowanych Obróbka OCR z uwzgldnieniem polskich znaków diakrytycznych i rejestrowanie treci dokumentu po tej obróbce z poziomu systemu Definiowanie Systemu numerowania dokumentów w sposób obowizujcy u Zamawiajcego 181. Tworzenie Systemu powiza i zalenoci pomidzy dokumentami Klasyfikowanie dokumentów z godnie z rzeczowym wykazem akt lub podobnym Systemem klasyfikacji stosowanym przez Zamawiajcego Wersjonowanie dokumentów oraz przechowywanie treci dokumentów i załczników dla kadej z wersji Zapewnienie dostpu do treci dokumentu w okrelonej wersji obowizujcej w okrelonym czasie Nadzorowanie dokumentów przez kierownictwo terminów i statusów. Moliwo bezporedniego wgldu do treci kadego dokumentu ledzenie historii ycia dokumentu od chwili zarejestrowania w SYSTEMIE oraz wszystkich czynnoci wykonywanych na dokumencie przez pracowników Archiwizowanie dokumentów przekazywanie ich do archiwum zakładowego. Sporzdzanie wykazów przekazywanych dokumentów Przeszukiwanie dokumentów zwizanych wg kryteriów dowolnie definiowanych przez uytkownika Generowanie dokumentów na podstawie zdefiniowanych szablonów MS Word lub Open Office 190. Sygnowanie dokumentów kodem kreskowym 191. Identyfikowanie dokumentów przy pomocy czytnika kodów kreskowych Obsługa korespondencji wychodzcej 192. Rejestrowanie pism wychodzcych na kadym stanowisku pracy 193. Rejestrowanie załczników do pism wychodzcych 194. Generowanie treci pism wychodzcych i załczników w oparciu o zdefiniowane szablony MS Word lub Open Office 195. Automatyczne numerowanie pism 196. Skanowanie pism i załczników i udostpnianie obrazów tych 9

10 dokumentów pracownikom Zamawiajcego, stosownie do ich uprawnie 197. Dołczanie dokumentów w formie plików elektronicznych i skanów 198. Autoryzowanie i zatwierdzanie treci pism przez osoby uprawnione 199. Klasyfikowanie (kategoryzowanie) pism wg dowolnie zdefiniowanego przez uytkownika słownika 200. Wersjonowanie pisma na kadym etapie jego opracowywania 201. Gromadzenie bazy danych o adresatach pism i kontrahentach Zamawiajcego 202. Klasyfikowanie adresatów i kontrahentów Wspomaganie kancelarii Zamawiajcego w zakresie adresowania, 203. kopertowania i zestawiania wykazów pism poleconych Obsługa korespondencji wewntrznej 204. Rejestrowanie pism wewntrznych na kadym stanowisku pracy 205. Rejestrowanie załczników do pism wewntrznych 206. Generowanie treci pism wychodzcych i załczników w oparciu o zdefiniowane szablony MS Word lub Open Office 207. Automatyczne numerowanie pism 208. Skanowanie pism i załczników i udostpnianie obrazów tych dokumentów pracownikom Zamawiajcego, stosownie do ich uprawnie 209. Dołczanie dokumentów w formie plików elektronicznych i skanów 210. Autoryzowanie i zatwierdzanie treci pism przez osoby uprawnione Klasyfikowanie (kategoryzowanie) pism wg dowolnie zdefiniowanego przez uytkownika słownika Kierowanie pism jednoczenie do wielu pracowników i komórek organizacyjnych 213. Kontrolowanie wersji dokumentu na kadym etapie jego opracowywania Wspomaganie pracy kancelarii poprzez generowa wykazów pism 214. wysyłanych danego dnia Hierarchiczny dostp do dokumentów i spraw Definiowanie grup uytkowników, którzy posiadaj zrónicowane uprawnienia dostpu do dokumentów i spraw, a w szczególnoci: 215. Grupa uytkowników z dostpem do rejestrów dokumentów i spraw. Grupa uytkowników z dostpem do treci dokumentów. Wspomaganie pracy biura rady Prowadzenie rejestrów składu osobowego rady i zarzdu z 216. uwzgldnieniem zmian zachodzcych w tych składach odwołanie, wyganiecie mandatu itp Prowadzenie rejestrów składów osobowych komisji rady z uwzgldnieniem zmian zachodzcych w tych składach Prowadzenie rejestrów składów osobowych klubów radnych z uwzgldnieniem zmian zachodzcych w tych składach 219. Prowadzenie rejestrów posiedze rady, komisji, zarzdu Prowadzenie rejestrów list obecnoci radnych i osób zaproszonych na posiedzenia Prowadzenie rejestrów dokumentów rozpatrywanych i podejmowanych na tych posiedzeniach projektów uchwał, uchwał podjtych, protokołów, interpelacji i wniosków itp. 10

11 Prowadzenie rejestrów gromadzenie i wyszukiwanie informacji dotyczcych radnych (np. według okrgów wyborczych, zamieszkania, przynalenoci do komisji lub klubu Prowadzenie rejestrów przebiegu działalnoci radnego, historii przynalenoci do komisji i klubów, monitorowania aktywnoci radnego obecnoci na posiedzeniach, ilo zgłaszanych interpelacji, zapyta itp. Moliwo budowania takich struktur/ rejestrów dla poszczególnych 224. kadencji odrbnie. Definiowanie szablonów dokumentów Definiowanie szablonów MS Word i OpenOffice z poziomu SYSTEMU w moliwoci wstawiania do treci pisma znaczników, których zawarto 225. jest automatycznie odczytywana z bazy danych dokumentów, interesantów i kontrahentów System zapewnia automatyczne wstawianie nastpujcych danych do treci pisma: a) danych adresata (minimum: nazwisko, imi, instytucj, kod pocztowy, nazw miejscowoci, nazw ulicy, numer domu i lokalu) danych strony zainteresowanej (minimum: nazwisko, imi, instytucj, kod pocztowy, nazw miejscowoci, nazw ulicy, numer domu i lokalu) c) tematu dokumentu d) numeru dokumentu e) znaku sprawy, z któr dokument jest zwizany f) daty utworzenia g) danych autora dokumentu h) symbolu komórki organizacyjnej autora dokumentu i) kodu kreskowego jednoznacznie identyfikujcego dokument 227. Dołczanie dokumentów w formie plików elektronicznych i skanów 228. Moliwo łczenia szablonów w grupy i podgrupy Wyszukiwanie dokumentów Zestawianie prostych i złoonych warunków wyszukiwania dokumentów 229. według ich metryk Pełnotekstowe przeszukiwanie treci dokumentów (plików dokumentów) w formatach przynajmniej MS Word, MS Excel i HTML z uwzgldnieniem polskiej fleksji (odnajdywanie wyrazów niezalenie od ich formy gramatycznej) Zestawianie wykazów wyszukanych dokumentów wraz z prezentacj kontekstu i wskazania wystpie poszukiwanych wyrazów w przypadku przeszukiwania plików dokumentów 232. Zestawianie zakresu informacji o wyszukanych dokumentach 233. Zestawianie statystyk o dokumentach 234. Wywietlanie informacji szczegółowych o wyszukanych dokumentach 235. Identyfikowanie i wyszukiwanie dokumentów na podstawie sygnowania w SYSTEMIE np. poprzez kod kreskowy 236. Przeszukiwanie bazy interesantów Pomoc Pomoc podrczna uytkownik po wywołaniu tej funkcji przeglda cał 237. instrukcj obsługi SYSTEMU 11

12 Pomoc kontekstowa na kadym z ekranów musi by moliwo zobaczenia instrukcji przeznaczonej wyłcznie dla danego ekranu Moliwoci wydruku całej dokumentacji w formie ksiki, poprzez pojedynczy wydruk odpowiednio sformatowanego pliku 240. Sygnalizowanie uytkownikowi nowej wersji oprogramowania Moliwo wylistowania zmian wprowadzonych do systemu w nowej 241. wersji oprogramowania. Raportowanie Wbudowany zestaw raportów z moliwo ich modyfikowania przez 242. przeszkolonego pracownika 243. Moliwo definiowania nowych raportów 244. Moliwo zapisywania raportów w postaci dokumentu Administrowanie systemem Odwzorowanie wieloszczeblowej struktury organizacyjnej Zamawiajcego 245. z moliwoci jej dowolnej modyfikacji Struktura powinna umoliwia definiowanie: jednostek organizacyjnych, komórek organizacyjnych, pracowników zatrudnionych w komórkach, ich funkcje i stanowiska. Moliwo modyfikacji struktury powinna zapewnia przemieszczanie dowolnego elementu struktury (łcznie z całymi gałziami) w dowolne inne miejsce struktury Tworzenie grup uytkowników, definiowanie ich uprawnie do wykonywania funkcji Definiowanie uprawnie kadego z pracowników w zakresie: dostpu do dokumentów i spraw oraz uprawnie do aktualizacji i przegldania ich zawartoci 250. Kopiowanie uprawnie uytkowników Rejestrowanie historii zmian dokonywanych w strukturze organizacyjnej i uprawnieniach Wywietlenie stanu struktury w okrelonym dniu oraz histori zmian kadego z elementów struktury Moliwo administrowania przez uprawnionych pracowników 253. poszczególnymi modułami Systemu w zakresie zawartoci słowników, edycji szablonów tp. Urzdzenia wspomagajce 254. Współpraca ze skanerami automatycznymi, 255. Współpraca z czytnikami kodów kreskowych, 256. Współpraca z drukarkami etykiet adresowych i kodów kreskowych. Komunikator systemowy Wymiana wiadomoci zarówno midzy uytkownikami SYSTEMU, jak 257. i przekazywanie uytkownikowi komunikatów przez SYSTEM Przekazywanie wiadomoci równie wtedy, gdy uytkownik nie ma uruchomionego Systemu na swojej stacji roboczej Jednolity dostp do usług IM oraz usług Systemu elektronicznego obiegu dokumentów za pomoc wspólnej bazy uytkowników i haseł Rejestrowanie w SYSTEMIE zapisów rozmów przeprowadzonych w 260. trakcie trwania sesji klientów IM w postaci dokumentu / notatki Baza danych 12

13 261. System umoliwia prac na bezpłatnej bazie danych Zapewnienie na danie zamawiajcego bezpłatnej migracji danych do 262. komercyjnych baz danych (co najmniej do MS SQL Server 2000 lub Oracle 9) Podpis elektroniczny Podpisywanie plików podpisem elektronicznym kwalifikowanym i 263. niekwalifikowanym z poziomu SYSTEMU (bez koniecznoci rcznego uruchamiania dodatkowego oprogramowania) Obsługa podpisu elektronicznego przynajmniej dwóch dostawców usług certyfikacyjnych. Sygnalizowanie, e dany dokument jest podpisany elektronicznie, bez koniecznoci otwierania tego dokumentu Weryfikacja podpisu elektronicznego z poziomu SYSTEMU (bez koniecznoci rcznego uruchamiania dodatkowego oprogramowania) 267. Podpisywanie dokumentów przygotowanych w dowolnym formacie Obsługa aktywnych formularzy 268. Przesyłania danych za porednictwem aktywnych formularzy (xml) 269. Automatyczna rejestracja danych z formularza w bazie Systemu obiegu dokumentów Moliwo podpisywania formularzy kwalifikowanym 270. i niekwalifikowanym podpisem elektronicznym Wersja wiczebna Wersja wiczebna, funkcjonalnie w pełni odpowiadajca wersji uytkowej. (Wersja testowa bdzie wykorzystywana przez Zamawiajcego w okresie 271. wdraania do prowadzenia szkolenia uytkowników i administratorów SYSTEMU II. ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA 1. Zgodno oferowanego SYSTEMU z nastpujcymi przepisami prawnymi: a) Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postpowania administracyjnego c) d) e) f) g) h) Ustawa z dnia 18 wrzenia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. Nr 130 poz. 1450) Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalnoci podmiotów realizujcych zadania publiczne (Dz. U nr 64 poz. 565) Rozporzdzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 wrzenia 2005 r. w sprawie warunków organizacyjno-technicznych dorczania dokumentów elektronicznych podmiotom publicznym (Dz. U nr 200 poz. 1651) Ustawa o ochronie danych osobowych (Dz. U. nr 133 Poz. 883) z dnia 29 sierpnia 1997 r. Rozporzdzenie ministra spraw wewntrznych i administracji z dnia 3 czerwca 1998 r. w sprawie okrelenia podstawowych warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiada urzdzenia i systemy informatyczne słuce do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100 Poz. 1024) Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o wiadczeniu usług drog elektroniczn (Dz. U. Nr 144 poz. 1204), Rozporzdzenie Prezesa Rady Ministrów sprawie instrukcji kancelaryjnej dla organów powiatu (Dz. U. nr 160, poz. 1074) z dnia 18 grudnia 1998 r. z póniejszymi zmianami 13

14 Rozporzdzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji i) kancelaryjnej dla organów gmin i zwizków midzygminnych (Dz. U. nr 112, poz. 1319) z dnia 22 grudnia 1999 r. z póniejszymi zmianami j) Rozporzdzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej dla organów samorzdu województwa (Dz. U. nr 160, poz. 1073) z dnia 18 grudnia 1998 r. z póniejszymi zmianami SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA DOTYCZCE BUDOWY ESP (elektronicznej skrzynki podawczej) Architektura trójwarstwowa: warstwa prezentacji, obejmujca interfejs uytkownika udostpniany poprzez przegldark WWW bezpiecznymi kanałami SSL, 2. warstwa aplikacji, obejmujca serwer systemu zlokalizowany u dostawcy usług, warstwa danych, zawierajca serwer bazy danych zlokalizowany u dostawcy usług 3. System wspiera co najmniej nastpujce przegldarki: a) Mozilla Firefox od wersji 1.0 MS Internet Explorer w wersji minimum 6 c) Netscape Browser 8 4. System pracuje pod systemami MS Windows oraz Linux 5. ESP posiada polskojzyczny interfejs uytkownika Wszelkie informacje wprowadzane przez uytkowników systemu i przechowywane w bazie danych s zgodne z formatami odpowiadajcymi polskiej normie (sortowanie alfabetyczne, daty, liczy arabskie i rzymskie itp.) Format wprowadzania i prezentacji danych jest niezaleny od ustawie lokalizacyjnych kadego ze stanowisk pracy uytkowników 8. Dokumentacja ESP jest w jzyku polskim 9. Instrukcja w wersji elektronicznej z moliwoci przegldania jej z poziomu systemu Indywidualne profile kadego z uytkowników zapamitywane i 10 udostpniane po zalogowaniu z dowolnej stacji roboczej połczonej z Internetem Podpis elektroniczny oparty o mechanizm S/MIME (ang. Secure Multipurpose Internet Mail 11. Extensions), charakteryzujcy si nastpujcymi cechami: a) wykorzystanie do formatowania podpisu składni CMS (RFC3852), wykorzystanie do potwierdzania autentycznoci certyfikatów X.509 (RFC3280), uycie uznawanych obecnie jako bezpieczne mechanizmów c) szyfrujcych, takich jak 3DES-EDE3-CBC,RSA,X9.42-DSS,SHA1. Materiał kryptograficzny kluczy prywatnych urzdów, uywany do 12. generowania "piecztki elektronicznej", przechowywany w bezpiecznym rodowisku HSM spełniajcym normy FIPS W przypadku hostingu oprogramowania ESP na serwerach Wykonawcy, 13. wszystkie urzdzenia wchodzce w skład aplikacji s zabezpieczone w pomieszczeniach spełniajcych normy SA Komunikacja z panelem administracyjnym oraz z przegldark dokumentów ESP poprzez przegldark WWW bezpiecznymi kanałami SSL Dostp sieciowy do orodka obliczeniowego Wykonawcy realizujcego funkcje "piecztki elektronicznej" w modelu hostingu jest zabezpieczony 14

15 a) c) poprzez protokół BGP-4 zestawiony z co najmniej trzema niezalenymi dostawcami Internetu Własna pula adresów Internetowych posiadana przez Wykonawc, pozwalajca na stabilne i bezpieczne skalowanie usług sieciowych Zamawiajcego Elektroniczna Skrzynka Podawcza zapewnia bezpieczestwo danych osobowych. ESP zawiera mechanizm bezpieczestwa wspierajcy: szyfrowanie transmisji komunikacja powinna poprzez przegldark WWW bezpiecznymi kanałami SSL autoryzowany dostp do systemu definiowalne reguły tworzenia haseł i czstotliwoci ich aktualizacji dostp do danych i dokumentów za porednictwem szyfrowanego kanału SSL d) monitoring operacji wykonywanych przez uytkowników w systemie e) f) a) przechowywanie dokumentów z danymi w systemie tylko do czasu przeniesienia ich do repozytorium lokalnego jednostki (systemu obiegu dokumentów lub innego) reguły złoonoci haseł oraz ich administracja zgodne z wymaganiami rozporzdzenia w sprawie wymaga dla systemów informatycznych przetwarzajcych dane osobowe Tworzenie przez system rejestru dokumentów elektronicznych wraz z załcznikami i przechowanie ich treci. Dokumenty odbieranie z dowolnej liczby elektronicznych skrzynek pocztowych, wskazanych przez Zamawiajcego do obsługi klientów. Trwałe powizanie dokumentu odebranego od klienta z urzdowym powiadczeniem odbioru. Przechowywanie przez ESP dokumentów i ich opisów do czasu przeniesienia ich do docelowego repozytorium dokumentów (np. system obiegu dokumentów lub wskazanego folderu), z jednoczesnym usuniciem przenoszonych plików i zachowaniem danych o dokumentach. Przegldanie, filtrowanie i wyszukiwanie dokumentów co najmniej według sposobu dostarczenia, stanu dokumentu i daty dostarczenia. Przyjmowanie i rejestrowanie dokumentów elektronicznych, dla których nie jest wymagane generowanie urzdowego powiadczenia odbioru. Rejestrowanie kadej czynno wykonanej przez pracowników zwizan z dokumentem w postaci historii ycia dokumentu oraz umoliwienie szybkie odczytanie tych informacji. W przypadku integracji z Elektronicznym Obiegiem Dokumentów historia ycia dokumentu w rozpoczta w ESP powinna by kontynuowana w systemie obiegu dokumentów. ESP jest wyposaona w wyszukiwark, która w prosty i szybki sposób bdzie znajdowa odpowiednie dokumenty, w szczególnoci umoliwiajc: zestawianie prostych i złoonych warunków wyszukiwania dokumentów zestawianie wykazów wyszukanych dokumentów c) zestawianie zakresu informacji o wyszukanych dokumentach d) zestawianie statystyk o dokumentach 26. Weryfikowanie podpisu elektronicznego złoonego na otrzymanym dokumencie oraz rejestrowanie wyniki weryfikacji 15

16 Generowanie dla dokumentów elektronicznych urzdowe powiadczenie odbioru. Urzdowe powiadczenie odbioru musi zawiera dane wymagane ustawowo, dodatkowo informacj o numerze, pod jakim dokument został zarejestrowany w elektronicznej skrzynce podawczej Zamawiajcego Automatyczne generowanie urzdowych powiadcze odbioru dla elektronicznej korespondencji wychodzcej w formie i oraz formularzy interaktywnych Moliwo tworzenia i udostpniania jednolitej bazy nadawców korespondencji. Moliwo gromadzenia danych o klientach, umoliwiajc ich jednoznaczn identyfikacj. Moliwo przeszukiwania bazy adresowej według dowolnie zdefiniowanych kryteriów Automatyczna identyfikacja znanego nadawcy (na podstawie danych z bazy adresowej) oraz identyfikacja nowego nadawcy (na podstawie danych zawartych w formularzu) Dokonywanie selekcji elektronicznej korespondencji przychodzcej i generowanie urzdowych powiadcze odbioru dla wybranej korespondencji 34. Moliwo uzupełniania danych nadawcy, jeeli s niepełne System powinien posiada zestaw zdefiniowanych wydruków umoliwiajcych raportowanie stanu elektronicznej skrzynki podawczej. ESP jest zintegrowana z formularzami interaktywnymi realizujcymi koncepcj bezpiecznego dokumentu z podpisem elektronicznym. Formularze mog by pobierane ze repozytorium formularzy umieszczonego w BIP, internetowego portalu do elektronicznej obsługi interesantów lub na stronach WWW Zamawiajcego. System zapewnia przetwarzanie i wykorzystywanie danych zawartych w formularzach. 38. Działanie ESP oparte jest o relacyjn baz danych Dokumenty przechowywane poza baz danych. Baza zawiera wyłcznie dane o nadawcach i opisy dokumentów (tzw. metryki) Elektroniczna Skrzynka Podawcza jest zintegrowana z dostarczonymi przez Wykonawc ESOD oraz systemem do obsługi interesantów drog elektroniczn, tworzy łcznie zintegrowan i kompleksow platform obsługi interesantów drog elektroniczn ESP posiada rozbudowane metody zarzdzania aplikacj poprzez moduł administracyjny Moliwo ustalenia wielu uytkowników systemu o zrónicowanych uprawnieniach Administrowanie systemem w zakresie aktualizacji wersji ograniczone jest 43. wyłcznie do obsługi aplikacji na serwerze, bez koniecznoci wykonywania jakichkolwiek czynnoci na stacjach roboczych 44. Moduł administracyjny musi oferowa nastpujce funkcje: a) ustalanie uytkowników systemu ustalanie uprawnie uytkowników c) definiowanie reguł generowania urzdowego powiadczenia odbioru d) definiowanie reguł weryfikacji podpisu elektronicznego 43. Konfiguracja systemu obejmuje: 16

17 a) ustalenie uytkowników i ich uprawnie ustalenie prowadzonych rejestrów dokumentów, spraw i dzienników korespondencji, c) ustalenie zawartoci słowników systemu d) ustalenie zasad generowania urzdowego powiadczenia odbioru ESP nie moe wymaga wykonywania jakichkolwiek prac instalacyjnych na komputerach uytkownika. Zamawiajcy powinien otrzyma adres 45. aplikacji, hasło oraz login i natychmiast bdzie mógł rozpocz uytkowanie systemu SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA DOTYCZCE ELEKTRONICZNYCH FORMULARZY INTERAKTYWNYCH ZINTEGROWANYCH Z ELEKTRONICZN SKRZYNK PODAWCZ Formularze powinny spełnia wymogi ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o 46. informatyzacji działalnoci podmiotów realizujcych zadania publiczne (Dz. U nr 64 poz. 565). Korzystanie z formularza musi by zapewnione przez aplikacj udostpniajc funkcjonalno formularza, realizujc logik zapisan w 47. formularzu bdc bezpiecznym urzdzeniem do składania i weryfikacji podpisu elektronicznego zgodnie z wymaganiami Ustawy o podpisie elektronicznym Dokument formularz elektroniczny musi by zabezpieczony podpisami autoryzujcymi, i podpisami uytkowników (wiele podpisów, kady podpis moe obejmowa wiele czci formularza oraz kontrasygnowa inne podpisy) zgodnymi ze specyfikacjami W3C. Musi istnie moliwo wykorzystania formularza w sposób autonomiczny, bez współpracy z innymi systemami (z wykorzystaniem jedynie poczty elektronicznej) jak i w sposób zintegrowany z innymi systemami z wykorzystaniem mechanizmów usług sieciowych, w szczególnoci z oferowanym przez Dostawc Elektronicznym Systemem Obiegu Dokumentów, portalem internetowym do elektronicznej obsługi interesantów Musi istnie moliwo wymiany informacji poprzez wbudowane mechanizmy komunikacji z wykorzystaniem poczty elektronicznej oraz wymiany informacji z uyciem protokołu SOAP daje moliwo automatyzacji realizacji procesów pomidzy systemami i organizacjami 51. Musi istnie moliwo zapisu formularza w formacie PDF Proponowane rozwizanie powinno by rozwizaniem niezalenym od platformy systemowej, uytkownicy formularza mog posiada dowolny system operacyjny i nie naley narzuca im uywania adnego z nich W pliku wzoru formularza powinny by zapisywane informacje dotyczce reguł weryfikacji poszczególnych pól formularza, wraz opisami sytuacji błdnych. Opisy powinny by wywietlane przez aplikacj do uywania formularza podczas procesu weryfikacji poprawnoci danych wprowadzanych do formularza Naley przewidzie moliwo uruchomienia okrelonych działa na formularzu w nastpstwie decyzji uytkownika (zgodnie z zaprojektowanym wzorem formularza) takich jak: złoenie/usunicie podpisu, ustawienie wartoci domylnej okrelonego pola, wykonanie weryfikacji poprawnoci danych w polu/polach formularza, wysłanie wiadomoci z wykorzystaniem poczty elektronicznej (równie w postaci zaszyfrowanej), wymiana wiadomoci z serwerem z wykorzystaniem protokołu SOAP (RPC i MSG) 55. Aplikacja do korzystania z formularza powinna realizowa wymian 17

18 informacji z otoczeniem z wykorzystaniem poczty elektronicznej (SMTP) oraz protokołu usług sieciowych SOAP (Web Services) zgodnie z logik zapisan we wzorze formularza III. INTERNETOWY PORTAL DO ELEKTRONICZNEJ OBSŁUGI INTERESANTÓW 1. Zgodno oferowanego SYSTEMU z nastpujcymi przepisami prawnymi: a) Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postpowania administracyjnego c) d) e) f) g) Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalnoci podmiotów realizujcych zadania publiczne (Dz. U nr 64 poz. 565) Rozporzdzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 wrzenia 2005 r. w sprawie warunków organizacyjno-technicznych dorczania dokumentów elektronicznych podmiotom publicznym (Dz. U nr 200 poz. 1651) Rozporzdzenie Rady Ministrów z dnia 11 padziernika 2005 r. w sprawie minimalnych wymaga dla systemów teleinformatycznych (Dz. U nr 212 poz. 1766) Rozporzdzenie Rady Ministrów z dnia 11 padziernika 2005 r. w sprawie minimalnych wymaga dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w formie elektronicznej (Dz. U nr 214 poz. 1781) Ustawa o ochronie danych osobowych (Dz. U. nr 133 Poz. 883) z dnia 29 sierpnia 1997 r. Rozporzdzenie ministra spraw wewntrznych i administracji z dnia 3 czerwca 1998 r. w sprawie okrelenia podstawowych warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiada urzdzenia i systemy informatyczne słuce do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100 Poz. 1024) Ustawa z dnia 18 wrzenia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. Nr h) 130 poz. 1450) i) Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o wiadczeniu usług drog elektroniczn (Dz. U. Nr 144 poz. 1204) SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA DOTYCZCE BUDOWY INTERNETOWEGO PORTALU DO OBSŁUGI INTERESANTÓW System komunikacji musi umoliwia: 2. Załatwianie przez interesanta spraw właciwych przedmiotowo dla urzdu, a w szczególnoci: a) pobieranie informacji o sposobie załatwienia spraw w urzdzie pobieranie wniosków w sprawach, w tym interaktywnych formularzy wniosków, o których mowa w pkt IV niniejszej specyfikacji c) składanie wniosków przez interesantów za porednictwem Internetu d) uzyskanie informacji o stanie załatwianych spraw e) przesyłanie korespondencji w sprawach, w tym decyzji i pism urzdowych od urzdu do interesanta 3. Informowanie interesanta o sprawach wnoszonych drog korespondencyjn (poza Internetem): a) przesyłanie informacji o pismach od i do interesanta w sprawach przesyłanie informacji o stanie załatwianych spraw 4. Informowanie interesanta o jego innych sprawach w urzdzie, np.: a) stanie rozlicze z urzdem z tytułu nalenoci podatkowych i opłat danych przechowywanych w rejestrach urzdu 5. Prowadzenie personalizowanych kont interesantów w systemie 18

19 komunikacji, do których dostp bdzie wymagał uwierzytelnienia zarówno interesanta, urzdnika jak i administratora systemu 6. Udostpnianie obywatelowi interfejsu uytkownika, za pomoc, którego interesant bdzie mógł: a) przygotowa pismo do Urzdu przesła do urzdu wniosek, pismo, skarg, zapytanie lub inn korespondencj c) otrzyma korespondencj z urzdu 7. Bezpieczne, wzajemne przesyłania plików pomidzy interesantem i Urzdem gwarantujce: a) potwierdzenie poprawnego wysłania pisma do Urzdu powiadomienie Kancelarii Urzdu o pismach oczekujcych na odbiór c) potwierdzenie odbioru pisma w Kancelarii Urzdu d) wysyłk pism z Urzdu do interesanta e) potwierdzenie poprawnego wysłania pisma do interesanta f) powiadomienie interesanta o pismach oczekujcych na odbiór g) potwierdzenie odbioru pisma przez interesanta 8. Bezpieczestwo wiadczenia usług publicznych systemu komunikacji musi si opiera na nastpujcych zasadach: a) personalizacja kontaktu interesanta z Urzdem poprzez indywidualne konta wymagajce uwierzytelnienia interesanta zapewnienie technologii i mechanizmów informatycznych przesyłania danych uznanych jako bezpieczne w transakcjach internetowych c) zapewnienie niepodwaalnoci przesłania korespondencji 9. Przyjmowanie wniosków podpisanych podpisem elektronicznym Udostpnienie interesantowi pełnej informacji o jego sprawie i pismach 10. zwizanych z jego spraw 11. Składanie deklaracji podatkowych podpisanych podpisem elektronicznym 12. Obsługa elektronicznych formularzy interaktywnych dostarczonych z Elektroniczn Skrzynk Podawcz UWAGA! Do opisu naley dołczy próbk elektronicznego systemu obiegu dokumentów w pełni zgodnego z wymaganiami niniejszej SIWZ w wersji testowej w postaci płyty CD.. Owiadczam, e potwierdzone dane zgodne s ze stanem rzeczywistym. Podpisy osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy 19

Załcznik nr 15 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Załcznik nr 15 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załcznik nr 15 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1 Spis treci: I. ELEKTRONICZNY SYSTEM OBIEGU DOKUMENTÓW (ESOD)... 3 II. ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA... 16 III. PORTAL INTERNETOWY DO ELEKTRONICZNEJ

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postpowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: dostaw i wdroenie Elektronicznego Systemu Obiegu Dokumentów i zestawów do składania bezpiecznego podpisu

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. warstwa prezentacji, obejmująca interfejsy użytkownika klienta WWW, warstwa danych, zawierająca serwer bazy danych.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. warstwa prezentacji, obejmująca interfejsy użytkownika klienta WWW, warstwa danych, zawierająca serwer bazy danych. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik Nr 7 do siwz 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa i wdrożenie systemu EZD w Urzędzie Gminy w Stężycy 2. Zamówienie obejmie w szczególności: 1) Wdrożenie systemu,

Bardziej szczegółowo

Nasz znak: 0300-10/10 Pęcław, dnia 01 października 2010r. O G Ł O S Z E N I E

Nasz znak: 0300-10/10 Pęcław, dnia 01 października 2010r. O G Ł O S Z E N I E Nasz znak: 0300-10/10 Pęcław, dnia 01 października 2010r. O G Ł O S Z E N I E Gmina Pęcław z siedzibą w Pęcławiu 28, REGON 390647370, NIP 6931942641 ogłasza zapytanie ofertowe na zorganizowanie szkolenia

Bardziej szczegółowo

ZARZADZENIE NR 84/08 BURMISTRZA OZIMKA z dnia 30 grudnia 2008 roku

ZARZADZENIE NR 84/08 BURMISTRZA OZIMKA z dnia 30 grudnia 2008 roku ZARZADZENIE NR 84/08 BURMISTRZA OZIMKA z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie: wprowadzenia w Urzędzie Gminy i Miasta w Ozimku elektronicznego obiegu dokumentów w ramach aplikacji MUNSOL Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 110/2007 Burmistrza Gminy i Miasta w Pelplinie z dnia 28 grudnia 2007 roku

Zarządzenie Nr 110/2007 Burmistrza Gminy i Miasta w Pelplinie z dnia 28 grudnia 2007 roku Zarządzenie Nr 110/2007 Burmistrza Gminy i Miasta w Pelplinie z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie wprowadzenia obowiązku prowadzenia Elektronicznego Obiegu Dokumentów w Urzędzie Gminy i Miasta w Pelplinie

Bardziej szczegółowo

ZARZDZENIE NR 1432/05 PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA. z dnia 6 grudnia 2005 r. w sprawie regulaminu wewntrznego Biura Obsługi Prawnej.

ZARZDZENIE NR 1432/05 PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA. z dnia 6 grudnia 2005 r. w sprawie regulaminu wewntrznego Biura Obsługi Prawnej. ZARZDZENIE NR 1432/05 PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA z dnia 6 grudnia 2005 r. w sprawie regulaminu wewntrznego Biura Obsługi Prawnej. Na podstawie 42 ust. 1 regulaminu organizacyjnego stanowicego załcznik

Bardziej szczegółowo

ZAKRES OBOWIZKÓW, UPRAWNIE I ODPOWIEDZIALNOCI PRACOWNIKA BIURA ZARZDU POWIATU STAROSTWA POWIATOWEGO W PABIANICACH

ZAKRES OBOWIZKÓW, UPRAWNIE I ODPOWIEDZIALNOCI PRACOWNIKA BIURA ZARZDU POWIATU STAROSTWA POWIATOWEGO W PABIANICACH ZAKRES OBOWIZKÓW, UPRAWNIE I ODPOWIEDZIALNOCI PRACOWNIKA BIURA ZARZDU POWIATU STAROSTWA POWIATOWEGO W PABIANICACH Nazwa stanowiska Obsada stanowiska Tytuł słubowy - Informatyk Powiatowy - Maciej Duniec

Bardziej szczegółowo

Co nowego w systemie Kancelaris 3.31 STD/3.41 PLUS

Co nowego w systemie Kancelaris 3.31 STD/3.41 PLUS Ten dokument zawiera informacje o zmianach w wersjach: 3.31 STD w stosunku do wersji 3.30 STD 3.41 PLUS w stosunku do wersji 3.40 PLUS 1. Kancelaria 1.1. Opcje kancelarii Co nowego w systemie Kancelaris

Bardziej szczegółowo

FUNKCJONALNOŚĆ SYSTEMU TALGOS v. 4.0

FUNKCJONALNOŚĆ SYSTEMU TALGOS v. 4.0 Załącznik nr 1 FUNKCJONALNOŚĆ SYSTEMU TALGOS v. 4.0 System TALGOS w wersji 4.0 zapewnia: 1) kontrolę nad obiegiem informacji (korespondencji przychodzącej i wychodzącej, poczty elektronicznej i innych

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja uytkownika. e-urzd Wojewódzki. Wersja dokumentacji 1.00.01. Unizeto Technologies SA - www.unizeto.pl

Dokumentacja uytkownika. e-urzd Wojewódzki. Wersja dokumentacji 1.00.01. Unizeto Technologies SA - www.unizeto.pl Dokumentacja uytkownika e-urzd Wojewódzki Wersja dokumentacji 1.00.01 Unizeto Technologies SA - www.unizeto.pl Niniejsza dokumentacja powstała w wyniku realizacji umowy nr TBD-SPO/Z4/2/06/414/TBD/06 z

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 93/V/2008 Prezydenta Miasta Zgierza z dnia 30 kwietnia 2008 roku

Zarządzenie Nr 93/V/2008 Prezydenta Miasta Zgierza z dnia 30 kwietnia 2008 roku Zarządzenie Nr 93/V/2008 Prezydenta Miasta Zgierza z dnia 30 kwietnia 2008 roku w sprawie: wprowadzenia w Urzędzie Miasta Zgierza elektronicznego obiegu dokumentów w ramach aplikacji DocFlow Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Załcznik nr 1 do Zaproszenie do składania ofert.

Załcznik nr 1 do Zaproszenie do składania ofert. Fundusze europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego Projekt współfinansowany przez Uni Europejsk z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budetu pastwa Załcznik nr 1 do Zaproszenie do składania ofert.

Bardziej szczegółowo

Poradnik korzystania z serwisu UNET: Konfiguracja programu pocztowego

Poradnik korzystania z serwisu UNET: Konfiguracja programu pocztowego Poradnik korzystania z serwisu UNET: Konfiguracja programu pocztowego Niniejszy opis dotyczy konfiguracji programu pocztowego Outlook Express z pakietu Internet Explorer, pracujcego pod kontrol systemu

Bardziej szczegółowo

Mozilla Firefox 2.0.0.2 PL. Wykorzystanie certyfikatów niekwalifikowanych w oprogramowaniu Mozilla Firefox 2.0.0.2 PL. wersja 1.1

Mozilla Firefox 2.0.0.2 PL. Wykorzystanie certyfikatów niekwalifikowanych w oprogramowaniu Mozilla Firefox 2.0.0.2 PL. wersja 1.1 Mozilla Firefox 2.0.0.2 PL Wykorzystanie certyfikatów niekwalifikowanych w oprogramowaniu Mozilla Firefox 2.0.0.2 PL wersja 1.1 Spis treci 1. INSTALACJA CERTYFIKATÓW URZDÓW POREDNICH... 3 2. INSTALACJA

Bardziej szczegółowo

obsług dowolnego typu formularzy (np. formularzy ankietowych), pobieranie wzorców formularzy z serwera centralnego,

obsług dowolnego typu formularzy (np. formularzy ankietowych), pobieranie wzorców formularzy z serwera centralnego, Wstp GeForms to program przeznaczony na telefony komórkowe (tzw. midlet) z obsług Javy (J2ME) umoliwiajcy wprowadzanie danych według rónorodnych wzorców. Wzory formularzy s pobierane z serwera centralnego

Bardziej szczegółowo

SYSTEM EZD v. 3.16.26.0

SYSTEM EZD v. 3.16.26.0 SYSTEM EZD v. 3.16.26.0 1. Dodano możliwość zablokowania zmiany rocznika w rejestracji sprawy W ustawieniach administracyjnych wykorzystując nowa opcję: można globalnie ustawić możliwość zakładania sprawy:

Bardziej szczegółowo

Spis treci. Dzie 1. I Wprowadzenie (wersja 0911) II Dostp do danych biecych specyfikacja OPC Data Access (wersja 0911)

Spis treci. Dzie 1. I Wprowadzenie (wersja 0911) II Dostp do danych biecych specyfikacja OPC Data Access (wersja 0911) I Wprowadzenie (wersja 0911) Kurs OPC Integracja i Diagnostyka Spis treci Dzie 1 I-3 O czym bdziemy mówi? I-4 Typowe sytuacje I-5 Klasyczne podejcie do komunikacji z urzdzeniami automatyki I-6 Cechy podejcia

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE. Certes Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wał Miedzeszyński 552 C, 03-994 Warszawa, Kierownik Projektu Monika Przykaza

OGŁOSZENIE. Certes Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wał Miedzeszyński 552 C, 03-994 Warszawa, Kierownik Projektu Monika Przykaza Warszawa, dnia 09 stycznia 2013 OGŁOSZENIE Certes Sp. z o.o z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wał Miedzeszyński 552 C, 03-994 Warszawa, realizując zasadę konkurencyjności zaprasza do składania ofert na

Bardziej szczegółowo

ZETO Koszalin Sp. z o.o.

ZETO Koszalin Sp. z o.o. Izabela Wrzeszcz Dział Nowych Usług ZETO Koszalin Sp. z o.o. Zakład Elektronicznej Techniki Obliczeniowej Sp. z o.o. Firma powstała w 1967 roku Największa firma informatyczna w regionie PomorzaŚrodkowego

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp... 9. Rozdział 1. Wprowadzenie do pakietu Office 2007... 11. Rozdział 2. Edytory tekstu program Word... 15

Spis treści. Wstęp... 9. Rozdział 1. Wprowadzenie do pakietu Office 2007... 11. Rozdział 2. Edytory tekstu program Word... 15 Spis treści Wstęp... 9 Rozdział 1. Wprowadzenie do pakietu Office 2007... 11 1.1. Nowy interfejs... 11 1.2. Nowe formaty plików... 13 1.3. Podgląd w czasie rzeczywistym... 14 1.4. Nowe funkcje... 14 Rozdział

Bardziej szczegółowo

1. Informacje ogólne.

1. Informacje ogólne. Polityka prywatności (Pliki Cookies) 1. Informacje ogólne. Lęborskie Centrum Kultury Fregata 1. Operatorem Serwisu www.lck-fregata.pl jest L?borskie Centrum Kultury "Fregata" z siedzib? w L?borku (84-300),

Bardziej szczegółowo

Wzorcowy załcznik techniczny, do umowy w sprawie przesyłania faktur elektronicznych pomidzy Firm A oraz Firm B

Wzorcowy załcznik techniczny, do umowy w sprawie przesyłania faktur elektronicznych pomidzy Firm A oraz Firm B Wzorcowy załcznik techniczny, do umowy w sprawie przesyłania faktur elektronicznych pomidzy Firm A oraz Firm B Wersja draft 2.1 Na podstawie: Europejskiej Modelowej Umowy o EDI (w skrócie: EMUoE). 1. Standardy

Bardziej szczegółowo

Poradnik korzystania z serwisu UNET: Dostp do poczty elektronicznej ze strony WWW

Poradnik korzystania z serwisu UNET: Dostp do poczty elektronicznej ze strony WWW Poradnik korzystania z serwisu UNET: Dostp do poczty elektronicznej ze strony WWW W przypadku braku stosownego oprogramowania słucego do komunikacji z systemem pocztowym UNET uytkownik ma moliwo skorzystania

Bardziej szczegółowo

System midzybankowej informacji gospodarczej Dokumenty Zastrzeone MIG DZ ver. 2.0. Aplikacja WWW ver. 2.1 Instrukcja Obsługi

System midzybankowej informacji gospodarczej Dokumenty Zastrzeone MIG DZ ver. 2.0. Aplikacja WWW ver. 2.1 Instrukcja Obsługi System midzybankowej informacji gospodarczej Dokumenty Zastrzeone MIG DZ ver. 2.0. Aplikacja WWW ver. 2.1 Instrukcja Obsługi 1.Wymagania techniczne 1.1. Wymagania sprztowe - minimalne : komputer PC Intel

Bardziej szczegółowo

Elektroniczna Książka Pocztowa z Obiegiem Dokumentów by CTI Instrukcja

Elektroniczna Książka Pocztowa z Obiegiem Dokumentów by CTI Instrukcja Elektroniczna Książka Pocztowa z Obiegiem Dokumentów by CTI Instrukcja 1 Spis treści 1. Opis programu...3 2. Pierwsze uruchomienie...5 3. Okno główne programu...6 3.1. Operacje na listach...6 3.1.1. Sortowanie...6

Bardziej szczegółowo

Elektroniczny Obieg Dokumentów i Elektroniczna Skrzynka Podawcza. FlowER & eboi

Elektroniczny Obieg Dokumentów i Elektroniczna Skrzynka Podawcza. FlowER & eboi Elektroniczny Obieg Dokumentów i Elektroniczna Skrzynka Podawcza FlowER & eboi Agenda Flower Cyfrowy Urząd eboi Serwer wiadomości SCS Administracja SCS Warianty wdrożenia systemu Cele istnienia FlowER

Bardziej szczegółowo

Program Sprzeda wersja 2011 Korekty rabatowe

Program Sprzeda wersja 2011 Korekty rabatowe Autor: Jacek Bielecki Ostatnia zmiana: 14 marca 2011 Wersja: 2011 Spis treci Program Sprzeda wersja 2011 Korekty rabatowe PROGRAM SPRZEDA WERSJA 2011 KOREKTY RABATOWE... 1 Spis treci... 1 Aktywacja funkcjonalnoci...

Bardziej szczegółowo

1.2 Prawa dostępu - Role

1.2 Prawa dostępu - Role Portlet Użytkownik Login Uprawnienie Rola Kontekst podmiotu Okno w serwisie portalu, udostępniające konkretne usługi lub informacje, na przykład kalendarz lub wiadomości Jest to osoba korzystająca z funkcjonalności

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Wsparcie projektów celowych

ZAPYTANIE OFERTOWE. Wsparcie projektów celowych ZAPYTANIE OFERTOWE Wsparcie projektów celowych Wrocław, dnia 01 października 2011 r. Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty handlowej na zakup systemu zarządzania procesami w ramach Działania 1.4

Bardziej szczegółowo

Jolanta Łukowska Małgorzata Pakowska Stanisław Stanek Mariusz ytniewski

Jolanta Łukowska Małgorzata Pakowska Stanisław Stanek Mariusz ytniewski Zastosowanie systemu agentowego dla wspomagania pracy Biura Obsługi Mieszkaców w Urzdzie Miejskim ze szczególnym uwzgldnieniem funkcjonowania Powiatowego (Miejskiego) Orodka Dokumentacji Geodezyjnej i

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU na wiadczenie usług przewozowych jednym statkiem pomidzy portem w Gdasku (Nabrzee Motławy), Sopotem (Molo) a Sobieszewem w roku 2009 I. Zamawiajcy: Zarzd Transportu Miejskiego w

Bardziej szczegółowo

7. zainstalowane oprogramowanie. 8. 9. 10. zarządzane stacje robocze

7. zainstalowane oprogramowanie. 8. 9. 10. zarządzane stacje robocze Specyfikacja oprogramowania do Opis zarządzania przedmiotu i monitorowania zamówienia środowiska Załącznik nr informatycznego 1 do specyfikacji Lp. 1. a) 1. Oprogramowanie oprogramowania i do systemów

Bardziej szczegółowo

InfoNET ON-LINE Ewidencja Ofert Nieruchomości

InfoNET ON-LINE Ewidencja Ofert Nieruchomości InfoNET ON-LINE Ewidencja Ofert Nieruchomości INET ON-LINE jest programem zarówno prostym jak i nowoczesnym. Uzyskaliśmy to dzięki połączeniu nowych technologii w tworzeniu aplikacji z doświadczeniem,

Bardziej szczegółowo

U S T AWA. z dnia. o zmianie ustawy o informatyzacji działalnoci podmiotów realizujcych zadania publiczne oraz niektórych innych ustaw 1)

U S T AWA. z dnia. o zmianie ustawy o informatyzacji działalnoci podmiotów realizujcych zadania publiczne oraz niektórych innych ustaw 1) U S T AWA Projekt z dnia o zmianie ustawy o informatyzacji działalnoci podmiotów realizujcych zadania publiczne oraz niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji

Bardziej szczegółowo

RÓWNOWAŻNOŚĆ ZAOFEROWANCH PAKIETÓW PROGRAMÓW BIUROWYCH

RÓWNOWAŻNOŚĆ ZAOFEROWANCH PAKIETÓW PROGRAMÓW BIUROWYCH Załącznik Nr 1B do SIWZ RÓWNOWAŻNOŚĆ ZAOFEROWANCH PAKIETÓW PROGRAMÓW BIUROWYCH Odno nik 1 : Zintegrowany pakiet programów biurowych MS OFFICE Home and Busines 2010 polski OEM Za równoważne oprogramowaniu

Bardziej szczegółowo

Część I Rozpoczęcie pracy z usługami Reporting Services

Część I Rozpoczęcie pracy z usługami Reporting Services Spis treści Podziękowania... xi Wprowadzenie... xiii Część I Rozpoczęcie pracy z usługami Reporting Services 1 Wprowadzenie do usług Reporting Services... 3 Platforma raportowania... 3 Cykl życia raportu...

Bardziej szczegółowo

ZAŁOŻENIA TECHNICZNO-TECHNOLOGICZNE SYSTEMU BUDOWANEGO W RAMACH PROJEKTU

ZAŁOŻENIA TECHNICZNO-TECHNOLOGICZNE SYSTEMU BUDOWANEGO W RAMACH PROJEKTU Projekt Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa ZAŁOŻENIA TECHNICZNO-TECHNOLOGICZNE SYSTEMU BUDOWANEGO

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DLA ZADANIA 2 - Wdrożenie EOD i systemu zarządzania treścią

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DLA ZADANIA 2 - Wdrożenie EOD i systemu zarządzania treścią Załącznik nr 2 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DLA ZADANIA 2 - Wdrożenie EOD i systemu zarządzania treścią Elektroniczny Obieg Dokumentów (EOD) musi być systemem elektronicznego obiegu dokumentów

Bardziej szczegółowo

Projekt dotyczy stworzenia zintegrowanego, modularnego systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie pracownikami i projektami w firmie

Projekt dotyczy stworzenia zintegrowanego, modularnego systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie pracownikami i projektami w firmie Projekt dotyczy stworzenia zintegrowanego, modularnego systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie pracownikami i projektami w firmie informatycznej. Zadaniem systemu jest rejestracja i przechowywanie

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcjonalności w wersji 3.14. 1. Automatyczne uzupełnianie zakładek w dokumentach WORD przy podpisywaniu

Nowe funkcjonalności w wersji 3.14. 1. Automatyczne uzupełnianie zakładek w dokumentach WORD przy podpisywaniu Nowe funkcjonalności w wersji 3.14 1. Automatyczne uzupełnianie zakładek w dokumentach WORD przy podpisywaniu Istnieje możliwość zdefiniowania 3 pól, które w sposób automatyczny zostaną uzupełnione w trakcie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi dodatku InsERT GT Smart Documents

Instrukcja obsługi dodatku InsERT GT Smart Documents Instrukcja obsługi dodatku InsERT GT Smart Documents InsERT, grudzie 2003 http://www.insert.com.pl/office2003 InsERT GT Smart Documents to przygotowany przez firm InsERT specjalny dodatek, umoliwiajcy

Bardziej szczegółowo

SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ WG NORMY PN EN ISO 9001:2009 PROCEDURA SYSTEMOWA PS 2. Postępowanie z dokumentami ZAWARTOŚĆ PROCEDURY

SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ WG NORMY PN EN ISO 9001:2009 PROCEDURA SYSTEMOWA PS 2. Postępowanie z dokumentami ZAWARTOŚĆ PROCEDURY Strona 1/7 ZAWARTOŚĆ PROCEDURY 1. CEL PROCEDURY 2. ZAKRES PROCEDURY 3. ODPOWIEDZIALNOŚĆ 4. DEFINICJE 5. OPIS POSTĘPOWANIA 6. ALGORYTM POSTĘPOWANIA 7. DOKUMENTY ZWIĄZANE 8. ZAŁĄCZNIKI 9. TABELA ZMIAN Nr

Bardziej szczegółowo

OPIS JAKOŚCIOWY (wymagania minimalne) ZESTAWIENIE PARAMETRÓW GRANICZNYCH

OPIS JAKOŚCIOWY (wymagania minimalne) ZESTAWIENIE PARAMETRÓW GRANICZNYCH załącznik nr 3 do SIWZ pieczęć wykonawcy... OPIS JAKOŚCIOWY (wymagania minimalne) ZESTAWIENIE PARAMETRÓW GRANICZNYCH Dot.: Dostawa biuletynu informacji publicznej, portalu miejskiego oraz hostingu w ramach

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1e do Formularza Ofertowego

Załącznik nr 1e do Formularza Ofertowego Załącznik nr 1e do Formularza Ofertowego Specyfikacja funkcjonalna oferowanego oprogramowania wymagane podanie konkretnych funkcjonalności na temat oferowanego oprogramowania. Wymagania minimalne dla pakietu

Bardziej szczegółowo

Kompleksowe rozwiązanie informatyczne dla administracji publicznej i samorządów COMARCH WORKFLOW COMARCH WORKFLOW. Agenda

Kompleksowe rozwiązanie informatyczne dla administracji publicznej i samorządów COMARCH WORKFLOW COMARCH WORKFLOW. Agenda www.comarch.pl Kompleksowe rozwiązanie informatyczne dla administracji publicznej i samorządów COMARCH WORKFLOW II Konwent Informatyków Administracji Publicznej na Lubelszczyźnie 29.01.09 Agenda e-urząd

Bardziej szczegółowo

Świadczenie usługi hurtowej wysyłki wiadomości SMS dla Urzędu Miasta Torunia w latach

Świadczenie usługi hurtowej wysyłki wiadomości SMS dla Urzędu Miasta Torunia w latach OPIS WYMGŃ FUNKCJONLNO-TECHNICZNYCH dla zamówienia: Świadczenie usługi hurtowej wysyłki wiadomości SMS dla Urzędu Miasta Torunia w latach 2015-2016 Przedmiot zamówienia Przedmiotem zamówienia jest usługa

Bardziej szczegółowo

epuap Zakładanie konta organizacji

epuap Zakładanie konta organizacji epuap Zakładanie konta organizacji Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Jak założyć konto? Proces zakładania

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika. Aplikacja dla WF-Mag

Instrukcja użytkownika. Aplikacja dla WF-Mag Instrukcja użytkownika Aplikacja dla WF-Mag Instrukcja użytkownika Aplikacja dla WF-Mag Wersja 1.0 Warszawa, Kwiecień 2015 Strona 2 z 13 Instrukcja użytkownika Aplikacja dla WF-Mag Spis treści 1. Wstęp...4

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY. Nawiązując do ogłoszonego przetargu w trybie przetarg nieograniczony na:

FORMULARZ OFERTOWY. Nawiązując do ogłoszonego przetargu w trybie przetarg nieograniczony na: Załącznik nr 1 pieczęć wykonawcy GMINA KAMIEŃ POMORSKI STARY RYNEK 1 72-400 KAMIEŃ POMORSKI FORMULARZ OFERTOWY Nawiązując do ogłoszonego przetargu w trybie przetarg nieograniczony na: firma: Dostawa, instalacja

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika. Aplikacja dla Comarch ERP XL

Instrukcja użytkownika. Aplikacja dla Comarch ERP XL Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch ERP XL Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch ERP XL Wersja 1.0 Warszawa, Listopad 2015 Strona 2 z 12 Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch ERP

Bardziej szczegółowo

System Connector Opis wdrożenia systemu

System Connector Opis wdrożenia systemu System Connector Opis wdrożenia systemu Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Spistre ci Wymagania z perspektywy Powiatowego Urzdu Pracy... 3

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika. Aplikacja dla Comarch Optima

Instrukcja użytkownika. Aplikacja dla Comarch Optima Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch Optima Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch Optima Wersja 1.1 Warszawa, Luty 2016 Strona 2 z 14 Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch Optima

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONY OPIS systemu lojalnościowego

SKRÓCONY OPIS systemu lojalnościowego SKRÓCONY OPIS systemu lojalnościowego na podstawie wersji 2.0 PRODUCENT: Basic-Soft Ostrów Wlkp. AKTUALNA WERSJA: Kontrahent GT wersja 2.0 Zabrania się powielania, publikowania i rozpowszechniania bez

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika. Aplikacja dla Comarch Optima

Instrukcja użytkownika. Aplikacja dla Comarch Optima Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch Optima Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch Optima Wersja 1.0 Warszawa, Sierpień 2015 Strona 2 z 12 Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch Optima

Bardziej szczegółowo

Przedmiotem zamówienia jest zakup oprogramowania biurowego dla Urzędu Miasta Lublin, w liczbie 50 licencji.

Przedmiotem zamówienia jest zakup oprogramowania biurowego dla Urzędu Miasta Lublin, w liczbie 50 licencji. Zał. nr 1 do SIWZ (zał. nr 1 do wzoru umowy) Przedmiotem zamówienia jest zakup oprogramowania biurowego dla Urzędu Miasta Lublin, w liczbie 50 licencji. Zamawiający oświadcza, iż w związku z potrzebą zapewnienia

Bardziej szczegółowo

WYJCIOWE WYMAGANIA Bdce podstaw do przygotowania oferty. ul. Kociuszki 17 88-200 Radziejów tel. 0 54 285 35 53, faks 0 54 285 30 87

WYJCIOWE WYMAGANIA Bdce podstaw do przygotowania oferty. ul. Kociuszki 17 88-200 Radziejów tel. 0 54 285 35 53, faks 0 54 285 30 87 WYJCIOWE WYMAGANIA Bdce podstaw do przygotowania oferty Zamawiajcy: Starosta Radziejowski ul. Kociuszki 17 88-200 Radziejów tel. 0 54 285 35 53, faks 0 54 285 30 87 Przedmiot zamówienia: Archiwizacja powiatowego

Bardziej szczegółowo

Kurs: ECDL Usługi w sieciach informatycznych poziom podstawowy

Kurs: ECDL Usługi w sieciach informatycznych poziom podstawowy Kurs: ECDL Usługi w sieciach informatycznych poziom podstawowy Opis: W tym module uczestnicy szkolenia poznają podstawowe pojęcia związanie z Internetem, programy służące do przeglądania zasobów sieci

Bardziej szczegółowo

Currenda EPO Instrukcja Konfiguracji. Wersja dokumentu: 1.3

Currenda EPO Instrukcja Konfiguracji. Wersja dokumentu: 1.3 Currenda EPO Instrukcja Konfiguracji Wersja dokumentu: 1.3 Currenda EPO Instrukcja Konfiguracji - wersja dokumentu 1.3-19.08.2014 Spis treści 1 Wstęp... 4 1.1 Cel dokumentu... 4 1.2 Powiązane dokumenty...

Bardziej szczegółowo

Mediatel 4B Sp. z o.o., ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. 7A, 02-366 Warszawa, www.mediatel.pl

Mediatel 4B Sp. z o.o., ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. 7A, 02-366 Warszawa, www.mediatel.pl W instrukcji znajdują się informacje dotyczące zakresu działania usługi efax oraz kilka wskazówek umożliwiających sprawne wykorzystywanie usługi wirtualnych faksów w codziennej pracy. Wysyłanie i odczytywanie

Bardziej szczegółowo

Czy przedmiotem oferty jest dostarczenie bazy danych dedykowanej do oferowanego rozwiązania?

Czy przedmiotem oferty jest dostarczenie bazy danych dedykowanej do oferowanego rozwiązania? Znak WAG II 2910-16/PII/08 Kraków 01.12.2008r. Uczestnicy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Dostawę systemu elektronicznego obiegu dokumentów

Bardziej szczegółowo

Wymagania dla modułu Pracownia Diagnostyczna załącznik A.2

Wymagania dla modułu Pracownia Diagnostyczna załącznik A.2 Wymagania dla modułu Pracownia Diagnostyczna załącznik A.2 Wymaganie System posiada wspólny dla wszystkich użytkowników moduł rejestracji pacjentów obsługujący jednocześnie wiele pracowni diagnostycznych

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konfiguracji funkcji skanowania

Instrukcja konfiguracji funkcji skanowania Instrukcja konfiguracji funkcji skanowania WorkCentre M123/M128 WorkCentre Pro 123/128 701P42171_PL 2004. Wszystkie prawa zastrzeżone. Rozpowszechnianie bez zezwolenia przedstawionych materiałów i informacji

Bardziej szczegółowo

Opis zmian funkcjonalności platformy E-GIODO wprowadzających możliwość podpisania wniosku bezpośrednio w oknie przeglądarki.

Opis zmian funkcjonalności platformy E-GIODO wprowadzających możliwość podpisania wniosku bezpośrednio w oknie przeglądarki. Opis zmian funkcjonalności platformy E-GIODO wprowadzających możliwość podpisania wniosku bezpośrednio w oknie przeglądarki. Wstęp. Opisane poniżej zmiany wprowadzają modyfikacje platformy e-giodo w zakresie

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 inwestujemy w

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcjonalności wersji 3.12.0

Nowe funkcjonalności wersji 3.12.0 1. Folder poczekalnia Nowe funkcjonalności wersji 3.12.0 Dostępny jest z poziomu strony głównej w zakładce Foldery 2. Wkładka adresowa Zdefiniowane wkładu 3. Lokalizacja składów chronologicznych Możliwość

Bardziej szczegółowo

Dla ułatwienia pracy wydrukuj poni sz instrukcj

Dla ułatwienia pracy wydrukuj poni sz instrukcj Dla ułatwienia pracy wydrukuj ponisz instrukcj Do pracy z formularzami mona uywa przegldarek Internet Explorer 7, 8, 9, Firefox, Opera i Chrome w najnowszych wersjach. UWAGA! nie mona zakłada 2 lub wicej

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja SYSTEMU ELEKTRONICZNEGO OBIEGU DOKUMENTÓW zintegrowany z platformą E-PUAP

Specyfikacja SYSTEMU ELEKTRONICZNEGO OBIEGU DOKUMENTÓW zintegrowany z platformą E-PUAP Specyfikacja SYSTEMU ELEKTRONICZNEGO OBIEGU DOKUMENTÓW zintegrowany z platformą E-PUAP 1. Architektura Systemu Elektronicznego Obiegu Dokumentów (SEOD) 1.1. Oprogramowanie musi posiadać architekturę trójwarstwową,

Bardziej szczegółowo

Do wersji 7.91.0 Warszawa, 09-21-2013

Do wersji 7.91.0 Warszawa, 09-21-2013 Moduł Zarządzania Biurem instrukcja użytkownika Do wersji 7.91.0 Warszawa, 09-21-2013 Spis treści 1. Instalacja oprogramowania... 3 2. Rejestracja klienta w Portalu dla Biur Rachunkowych... 4 3. Pierwsze

Bardziej szczegółowo

Typy bazy danych Textract

Typy bazy danych Textract Typy bazy danych Typy bazy danych bazy tekstowe, Textract, http://www.textract.com - bazy tekstowe, np. archiwum gazety, dla setek gigabajtów, szybkie wyszukiwanie i indeksacja informacji bazy danych bez

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie biurowe. Podręcznik do nauki zawodu technik informatyk

Oprogramowanie biurowe. Podręcznik do nauki zawodu technik informatyk Oprogramowanie biurowe. Podręcznik do nauki zawodu technik informatyk Autor: Jolanta Pokorska Podręcznik jest zgodny z podstawą programową kształcenia w zawodzie technik informatyk 312[01]. Numer dopuszczenia

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA ELEKTRONICZNEJ WYMIANY KORESPONDENCJI

PROCEDURA ELEKTRONICZNEJ WYMIANY KORESPONDENCJI Załącznik do Zarządzenia Nr 183.195.2015 Wójta Gminy Wiązowna z dnia 21 grudnia 2015 r. PROCEDURA ELEKTRONICZNEJ WYMIANY KORESPONDENCJI Urząd Gminy Wiązowna 1/7 Spis treści: I. OKREŚLENIA UŻYTE W PROCEDURZE.

Bardziej szczegółowo

TWÓJ BIZNES. Nasz Obieg Dokumentów

TWÓJ BIZNES. Nasz Obieg Dokumentów 1 Innowacyjny System Elektronicznego Obiegu Dokumentów i Spraw opracowany przez firmę WASKO S.A., na podstawie wieloletnich doświadczeń zdobytych na rynku systemów teleinformatycznych. TWÓJ BIZNES Nasz

Bardziej szczegółowo

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Elektroniczna Skrzynka Podawcza Elektroniczna Skrzynka Podawcza Instrukcja dla administratora Wersja 1.6.0 Przewodnik przeznaczony jest dla użytkowników, którzy administrują kontem urzędu w systemie Elektronicznej Skrzynki Podawczej.

Bardziej szczegółowo

DOTYCZY KLIENTA PKO BIURO OBSŁUGI LEASING ZAPYTANIE O INFORMACJĘ OTYCZY: DOSTAWY PLATFORMY ELEKTRONICZNE DLA PKO

DOTYCZY KLIENTA PKO BIURO OBSŁUGI LEASING ZAPYTANIE O INFORMACJĘ OTYCZY: DOSTAWY PLATFORMY ELEKTRONICZNE DLA PKO ZAPYTANIE O INFORMACJĘ DOTYCZY OTYCZY: DOSTAWY PLATFORMY ELEKTRONICZNE BIURO OBSŁUGI KLIENTA DLA PKO LEASING SA SA PKO ŁÓDŹ, MARZEC 2014 PYTAJĄCY PKO Leasing SA ul. Śmigłego Rydza 20, 93 281 Łódź tel.

Bardziej szczegółowo

OPIS i SPECYFIKACJA TECHNICZNA

OPIS i SPECYFIKACJA TECHNICZNA OPIS i SPECYFIKACJA TECHNICZNA Dotyczy Konkursu ofert numer 1/POIG 8.2/2013 WdroŜenie internetowego systemu klasy B2B do automatyzacji procesów biznesowych oraz koordynacji działań z partnerami w firmie

Bardziej szczegółowo

PROFESJONALNE SYSTEMY INFORMATYCZNE

PROFESJONALNE SYSTEMY INFORMATYCZNE INTERNETOWE BIURO OBSŁUGI INTERESANTA (iboi) Ustawa i BIP precyzuje zasady i warunki umieszczania ważnych urzędowych informacji w Internecie. Ustawodawca określił strukturę informacyjną BIP. Jak wiadomo

Bardziej szczegółowo

Podstawowe możliwości programu Spectro Market Faktura 2011.2

Podstawowe możliwości programu Spectro Market Faktura 2011.2 Podstawowe możliwości programu Spectro Market Faktura 2011.2 Obsługa faktur VAT sprzedaży, zaliczki, marży. Obsługa faktur korygujących. Tworzenie not. Tworzenie pokwitowań. Budowane i obsługa kartotek:

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. eurząd. Profil Interesanta

Instrukcja obsługi. eurząd. Profil Interesanta Instrukcja obsługi eurząd Profil Interesanta 2 Instrukcja obsługi eurząd - Profil Interesanta Spis treści 1. INFORMACJE PODSTAWOWE...3 1.1. Jak korzystać z instrukcji...3 1.2. Podstawowe informacje o systemie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA ARCHIWALNA WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY RODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W KIELCACH

INSTRUKCJA ARCHIWALNA WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY RODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W KIELCACH Załcznik nr 2 do zarzdzenia wewntrznego Nr 16/05 Prezesa Zarzdu WFOiGW w Kielcach z dnia 21 grudnia 2005r. INSTRUKCJA ARCHIWALNA WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY RODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W KIELCACH

Bardziej szczegółowo

1. WSTP. 2. Koncepcja platformy bezpieczestwa publicznego

1. WSTP. 2. Koncepcja platformy bezpieczestwa publicznego Koncepcja Platformy Bezpieczestwa Wewntrznego do realizacji zada badawczo-rozwojowych w ramach projektu Nowoczesne metody naukowego wsparcia zarzdzania bezpieczestwem publicznym w Unii Europejskiej 1.

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu umowy. 1. Środowisko SharePoint UWMD (wewnętrzne) składa się z następujących grup serwerów:

Szczegółowy opis przedmiotu umowy. 1. Środowisko SharePoint UWMD (wewnętrzne) składa się z następujących grup serwerów: Rozdział I Szczegółowy opis przedmiotu umowy Załącznik nr 1 do Umowy Architektura środowisk SharePoint UMWD 1. Środowisko SharePoint UWMD (wewnętrzne) składa się z następujących grup serwerów: a) Środowisko

Bardziej szczegółowo

Wybór sposobu wpłacania zaliczek na podatek dochodowy lub ryczałtu przez osoby fizyczne prowadz ce pozarolnicz działalno gospodarcz

Wybór sposobu wpłacania zaliczek na podatek dochodowy lub ryczałtu przez osoby fizyczne prowadz ce pozarolnicz działalno gospodarcz KOPIA UYTKOWA - WERSJA ELEKTRONICZNA, PO WYDRUKU KOPIA INFORMACYJNA Karta informacyjna K-053/2 obowizuje od 04.04.2012 r. Urzd Skarbowy w Trzebnicy Wybór sposobu wpłacania zaliczek na podatek dochodowy

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Wymagań. System Obsługi Zgłoszeń Serwisowych Polfa Warszawa S.A. Załącznik nr 1

Specyfikacja Wymagań. System Obsługi Zgłoszeń Serwisowych Polfa Warszawa S.A. Załącznik nr 1 Specyfikacja Wymagań System Obsługi Zgłoszeń Serwisowych Polfa Warszawa S.A. Załącznik nr 1 1. Wymagania sprzętowe i środowiskowe 1.1. Wymagania podstawowe Nowy system ma być dostępny dla wszystkich pracowników

Bardziej szczegółowo

SUPLEMENT SM-BOSS WERSJA 5.25

SUPLEMENT SM-BOSS WERSJA 5.25 SUPLEMENT SM-BOSS WERSJA 5.25 Spis treci WSTP...2 ZMIANY W EWIDENCJI KLIENTÓW...3 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH...3 ZMIANY W MODUŁACH KADRY I PŁACE...3 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH...3 PIT-11/PIT-8B...4 LISTA PŁAC...4

Bardziej szczegółowo

Bariera dla e- administracji Przepisy prawne nie odpowiadające istocie elektronizacji. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi

Bariera dla e- administracji Przepisy prawne nie odpowiadające istocie elektronizacji. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi Postępowanie z dokumentem elektronicznym w urzędzie w świetle ustawy o zmianie ustawy informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne Krzysztof Lange Bariera dla e- administracji

Bardziej szczegółowo

wspiera w swojej specyfikacji podpis elektroniczny zgodnie z Tabelą A.1.1 załącznika 2 Rozporządzenia w sprawie minimalnych Strona 1 z 6

wspiera w swojej specyfikacji podpis elektroniczny zgodnie z Tabelą A.1.1 załącznika 2 Rozporządzenia w sprawie minimalnych Strona 1 z 6 SZCZEGÓŁOWE OKREŚLENIE Oprogramowanie Oprogramowanie musi być zgodne Microsoft Office Standard 2010 licencja edukacyjna, równowaŝny lub o wyŝszych parametrach technicznych z wymaganiami określonymi poniŝej:

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA ZARZDZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM SŁUCYM DO PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W URZDZIE GMINY MICHAŁOWO

INSTRUKCJA ZARZDZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM SŁUCYM DO PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W URZDZIE GMINY MICHAŁOWO Załcznik Nr 2 do Zarzdzenia Nr 25/07 Wójta Gminy Michałowo z dnia 15 czerwca 2007r. INSTRUKCJA ZARZDZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM SŁUCYM DO PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W URZDZIE GMINY MICHAŁOWO 1. Wstp

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY ... ... 7. Nie zgłaszamy adnych uwag co do procedury udzielania zamówienia publicznego. ., dnia...

FORMULARZ OFERTOWY ... ... 7. Nie zgłaszamy adnych uwag co do procedury udzielania zamówienia publicznego. ., dnia... Załcznik nr 1 do SIWZ Nazwa wykonawcy Adres wykonawcy Telefon/fax wykonawcy Adres e-mail wykonawcy Przedmiot oferty* (poda nr czci) Nazwa Szkoły Cena brutto za jedn godzin lekcyjn prowadzenia zaj. FORMULARZ

Bardziej szczegółowo

Amazis świadczenia rodzinne. Aneks do Instrukcji Obsługi PLATFORMA EMP@TIA. INFO-R Spółka Jawna - 2015

Amazis świadczenia rodzinne. Aneks do Instrukcji Obsługi PLATFORMA EMP@TIA. INFO-R Spółka Jawna - 2015 Amazis świadczenia rodzinne Aneks do Instrukcji Obsługi PLATFORMA EMP@TIA INFO-R Spółka Jawna - 2015 43-430 Pogórze, ul. Baziowa 29, tel. (33) 479 93 29, (33) 479 93 89 fax (33) 853 04 06 e-mail: admin@ops.strefa.pl

Bardziej szczegółowo

Zmiany wprowadzone w pakiecie. Projekt PSZ.eDOK

Zmiany wprowadzone w pakiecie. Projekt PSZ.eDOK Projekt Wersja 5.0 09 kwietnia 2013 Dokument wg wzorca PULS/SW/KOD/FR/10 Strona: 1 Spis treści 1. 3 Moduł administratora 1.1. Aktualizacja serwera PostgresSQL do wersji 9.2.1 3 1.2. Dodano usługę Single

Bardziej szczegółowo

Portal Podatkowy. e-deklaracje 2. Portal Podatkowy, jako nowoczesny i funkcjonalny system Ministerstwa Finansów

Portal Podatkowy. e-deklaracje 2. Portal Podatkowy, jako nowoczesny i funkcjonalny system Ministerstwa Finansów e-deklaracje 2, jako nowoczesny i funkcjonalny system Ministerstwa Finansów Podstawa prawna Ustawa z dnia 10 stycznia 2014 r. (Dz. U. z 2014 r. poz. 183) o zmianie ustawy o informatyzacji działalności

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA BL-VI.272.94.2012 zał. nr 2 do siwz SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA OBEJMUJE: 1. Dostawę, instalację i uruchomienie Systemu do zarządzania projektami dla Programu Ochrony

Bardziej szczegółowo

Prezentacja danych w PANELU INTERNETOWYM

Prezentacja danych w PANELU INTERNETOWYM Prezentacja danych w PANELU INTERNETOWYM Logowanie PANEL INTERNETOWY został przetestowanych na przeglądarkach Microsoft Internet Explorer 6 i Internet Explorer 7. Ze względów bezpieczeństwa zaleca się

Bardziej szczegółowo

Wymagania dotyczące systemu WrokFlow

Wymagania dotyczące systemu WrokFlow Zachodniopomorski Regionalny Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o Wymagania dotyczące systemu WrokFlow DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO. Szczecin 2011 1 Spis treści Wymagania dotyczące oferentów oraz kryteria

Bardziej szczegółowo

Mozilla Thunderbird 1.5.0.10 PL

Mozilla Thunderbird 1.5.0.10 PL Mozilla Thunderbird 1.5.0.10 PL Wykorzystanie certyfikatów niekwalifikowanych w oprogramowaniu Mozilla Thunderbird 1.5.0.10 PL wersja 1.2 Spis treci 1. INSTALACJA CERTYFIKATÓW URZDÓW POREDNICH... 3 2.

Bardziej szczegółowo

W dalszej części dokumentu przedstawiamy skrócony opis kluczowych funkcji systemu. Niniejszy dokument nie zawiera opisu technicznego systemu.

W dalszej części dokumentu przedstawiamy skrócony opis kluczowych funkcji systemu. Niniejszy dokument nie zawiera opisu technicznego systemu. 1. Informacje Podstawowe Mediamanager 2.1 jest systemem wspierającym zarządzanie dokumentami elektronicznymi. Podstawowymi funkcjami realizowanymi przez oprogramowanie jest przetrzymywanie, zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Platforma elektronicznego obiegu dokumentów dla klientów KBA. Copyright by Korycka, Budziak & Audytorzy Sp. z o.o.

Platforma elektronicznego obiegu dokumentów dla klientów KBA. Copyright by Korycka, Budziak & Audytorzy Sp. z o.o. Platforma elektronicznego obiegu dokumentów dla klientów KBA Spis treści I. Wprowadzenie...2 II. O co chodzi? Jak to działa?...3 A. System obiegu dokumentów...3 B. Zasady obiegu dokumentów...4 C. Administracja

Bardziej szczegółowo