Technology Management

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Technology Management"

Transkrypt

1 Technology Management s y s t e m y V I M S Wiêkszoœæ organizacji rozumie, e efektywne zarz¹dzanie infrastruktur¹ technologiczn¹ to powa ny wk³ad w rozwój biznesowy. Dochodz¹ one do wniosku, e aby realizowaæ cele w tym zakresie potrzebuj¹ zestawu aplikacji zarz¹dczych posiadaj¹cych okreœlone cechy. Kluczowym komponentem tej grupy aplikacji jest system dokumentacji infrastruktury technicznej. Przedsiêbiorstwa coraz czêœciej zdaj¹ sobie sprawê i dokumentowanie infrastruktury technicznej jest konieczne aby osi¹gn¹æ za³o one cele. Posiadane przez nie systemy, które nie ³¹cz¹ w sobie informacji bazodanowych z wizualnymi, nie s¹ w stanie spe³niaæ tej roli. Rozwijaj¹ zatem rozwi¹zania typu Visual Infrastructure Management Systems - Systemy Wizualnego Zarz¹dzania Infrastruktur¹. Systemy VIMS przede wszystkim oddaj¹ pe³ny obraz infrastruktury technicznej (sieci i centra przetwarzania danych). Odnotowuj¹ fizyczn¹ lokalizacjê ka dego urz¹dzenia, na planach budynku i w szafach steruj¹cych, dokumentuj¹ po³¹czenia (elektryczne i informatyczne) i gromadz¹ centralnie dane o zasobach. VIMS s¹ u ywane do projektowania, opracowywania za³o eñ, wspomagania usuwania usterek, prowadzenia analiz i raportowania generalnie do wszystkich aspektów zarz¹dzania infrastruktur¹. Graficzne dokumentowanie fizycznych lokalizacji urz¹dzeñ i ich po³¹czeñ wraz z przynale nymi im informacjami bazodanowymi o zasobach jest kluczowe dla VIMS. Bez tej podstawy, brakuje informacji umo liwiaj¹cych korzystanie z innych narzêdzi wspomagaj¹cych zarz¹dzanie infrastruktur¹. Dokumentowanie infrastruktury technologicznej organizacji jest pierwszym, podstawowym krokiem do efektywnego zarz¹dzania ni¹. ( wg opinii jednej z firm doradczych Wielkiej Czwórki ) ABF Competence Vision Solutions Technology Management 1

2 Oczekiwane rozwi¹zania Nowoczesne rozwi¹zania technologiczne pozwalaj¹ organizacjom gospodarczym efektywniej zarz¹dzaæ infrastruktur¹ techniczn¹. Organizacje, które potrafi¹ korzystaæ z takich rozwi¹zañ mog¹ : nad¹ aæ z rozwojem strategicznym rozwijaj¹c sprawnie infrastrukturê efektywnie obs³ugiwaæ klientów, eliminuj¹c usterki i przestoje korelowaæ inicjatywy techniczne ze zmianami biznesowymi podejmowaæ trafniejsze decyzje finansowe dziêki dostêpnej informacji o posiadanych zasobach technologicznych zwiêkszyæ sprawnoœæ operacyjn¹ dziêki efektywnemu systemowi zarz¹dzania zmianami (change management) Problemy biznesowe Wystêpuje wiele czynników ograniczaj¹cych efektywne zarz¹dzanie infrastruktur¹ technologiczn¹, miêdzy innymi : posiadane systemy nie s¹ przygotowane do dostarczania wizualnego wyobra enia infrastruktury technologicznej i komunikowania wymaganych informacji, co ogranicza ich zdolnoœæ do wspomagania strategicznych decyzji biznesowych i technologicznych dokumentacja techniczna nie istnieje, jest niekompletna lub utrzymywana w wielu ró nych miejscach i formatach danych diagramy i rysunki sieci oraz informacje bazodanowe zwykle s¹ utrzymywane odrêbnie, co prowadzi do braku efektywnoœci w pozyskiwaniu, uzupe³nianiu i korzystaniu z informacji posiadane systemy, wskutek koniecznoœci posiadania eksperckich umiejêtnoœci do ich obs³ugi, nie s¹ powszechnie u ywane w ramach organizacji, szczególnie przez osoby bezprzygotowania technicznego lub zmuszone jedynie od czasu do czasu do korzystania z nich organizacja nie mo e efektywnie w³¹czyæ / adaptowaæ systemu, gdy nie jest on dostatecznie elastyczny aby móc po³¹czyæ go z dzia³aj¹cymi aplikacjami tak, aby wymienia³ dane z funkcjonuj¹cymi Ÿród³ami danych i korzysta³ z ich aktualizacji informacja jest niew³aœciwa z braku procesów jej uaktualnienia w trakcie planowania i implementacji zmian ABF Competence Vision Solutions Technology Management 2 tel

3 Rekomendowane rozwi¹zania Wiêkszoœæ organizacji rozumie, e efektywne zarz¹dzanie infrastruktur¹ technologiczn¹ to powa ny wk³ad w rozwój biznesowy. Dochodz¹ one do wniosku, e aby zrealizowaæ takie cele wymagany jest zestaw aplikacji zarz¹dczych posiadaj¹cych okreœlone cechy / funkcje. Kluczowym komponentem tej grupy aplikacji jest system dokumentacji infrastruktury technicznej. Przedsiêbiorstwa coraz czêœciej zdaj¹ sobie sprawê i dokumentowanie infrastruktury technicznej jest konieczne aby osi¹gn¹æ za³o one cele, a posiadane przez nie systemy, które nie ³¹cz¹ w sobie informacji bazodanowych z wizualnymi, nie s¹ w stanie spe³niæ tej roli. Inwestuj¹ zatem w rozwi¹zania typu Visual Infrastructure Management Systems (Systemy Wizualnego Zarz¹dzania Infrastruktur¹). Systemy VIMS przede wszystkim oddaj¹ pe³ny obraz infrastruktury technicznej (sieci i centra przetwarzania danych). Odnotowuj¹ fizyczn¹ lokalizacjê ka dego urz¹dzenia, na planach budynku i w szafach steruj¹cych, dokumentuj¹ po³¹czenia (elektryczne i informatyczne) i gromadz¹ centralnie dane o zasobach. VIMS s¹ u ywane do projektowania, opracowywania za³o eñ, wspomagania usuwania usterek, prowadzenia analiz i raportowania generalnie do wszystkich aspektów zarz¹dzania infrastruktur¹. Graficzne dokumentowanie fizycznych lokalizacji urz¹dzeñ i ich po³¹czeñ wraz z przynale nymi im informacjami bazodanowymi o zasobach jest kluczowe dla VIMS. Bez tej podstawy, brakuje informacji umo liwiaj¹cych korzystanie z innych narzêdzi wspomagaj¹cych zarz¹dzanie infrastruktur¹. Dokumentowanie infrastruktury technologicznej organizacji jest pierwszym, podstawowym krokiem do efektywnego zarz¹dzania ni¹. Aperture pracuje od wielu lat na rzecz firm z Listy 1000 magazynu Fortune, wyposa aj¹c je w rozwi¹zania umo liwiaj¹ce efektywne zarz¹dzanie infrastruktur¹ techniczn¹ i osi¹ganie celów biznesowych. Aperture dostarczy³o rozwi¹zania VIMS po³owie firm z Listy 500 magazynu Fortune i dwóm-trzecim z Listy 100 magazynu Fortune. Ponadto Aperture przygotowa³o wiele uniwersalnych rozwi¹zañ przez 125 miêdzynarodowych partnerów obecnych w 35 krajach. Dlaczego Aperture jest najlepszym systemem do dokumentowania? Aperture dostarcza firmie jedno centralne repozytorium danych (miejsce dostêpu do danych) dla wszelkich informacji. Repozytorium to ³¹czy wszystkie odrêbne bazy danych razem, eliminuj¹c koniecznoœæ prowadzenia sta³ych procesów ³¹czenia, odnawiania, uzupe³niania i synchronizowania ró norakich Ÿróde³. Wykorzystuj¹c Aperture organizacja mo e standaryzowaæ i u ywaæ jednego Ÿród³a informacji we wszystkich sytuacjach. Aperture ³¹czy rysunki / plany i dane w jedno. Przy wykorzystaniu Aperture dane i rysunki nie musz¹ byæ przechowywane odrêbnie : dane w arkuszu kalkulacyjnym / bazach danych, a rysunki w programie CAD. Oznacza to, e je eli dokonuje siê zmian, dokonuje siê ich tylko raz i s¹ one odnotowywane wszêdzie : w bazach danych i na rysunkach. Aperture jest ³atwy w u ytkowaniu i uzupe³nianiu danych. Jeœli informacja musi byæ znaleziona lub uzupe³niona / zmieniona, operator systemu na drodze intuicyjnej nawigacji dociera do dowolnego urz¹dzenia na rysunku i do³¹czonych do niego szczegó³owych danych o nim. Aperture daje mu mo liwoœæ zmiany / Aperture Client Smart Picture Server Web Server Web browser Aperture Client Aperture Server windows Smart Picture Server Web Server Smart Picture Enterprise Manager Via Internet Intranet TCP/IP Web browser MAC Aperture Client Smart Picture Server Web browser Os2 Aperture Client Aperture Project Database can be external (Oracle, SQL Server, etc.) Web Server Web browser UNIX ABF Competence Vision Solutions Technology Management 3

4 Aperture to System. Kluczowa jest kwestia utrzymywania aktualnoœci danych w nim zawartych. Dlatego na jego budowê sk³ada siê nie tylko dostarczenie, kastomizacja i implementacja oprogramowania, ale równie szkolenie u ytkowników, szczegó³owy instrukta i dokumentacja dzia³añ, które musz¹ byæ realizowane, aby dane by³y aktualne Dziêki Aperture zyskuje siê Umiejêtnoœæ dostosowania siê do procesu rozwoju przez skalowanie infrastruktury technicznej. efektywne planowanie mo liwoœci, zdolnoœci infrastruktury prognozowanie zapotrzebowania na powierzchniê i sprzêt zarz¹dzanie wykorzystaniem energii zarz¹dzanie przepustowoœci¹ infrastruktury Mo liwoœæ lepszej obs³ugi klienta wewnêtrznego (pracownicy firmy, dzia³y) i zewnêtrznego efektywne dzia³anie w zakresie prowadzonych us³ug znajdowanie niezbêdnych zdolnoœci, mo liwoœci wykorzystania infrastruktury kontrolê dzia³añ wspomagaj¹cych i serwisowych (energia, ch³odzenie, utrzymanie ruchu, naprawy) zarz¹dzanie procesami pracy w ramach dostarczanych / odbieranych us³ug Wzrost efektywnoœci operacyjnej usprawniony proces Zarz¹dzania Zmianami (Change Management) projektowanie wielorozwi¹zaniowych scenariuszy postêpowania rezerwowanie powierzchni, sprzêtu, przy³¹czy ³¹czenie procesu projektowania z procesem zamówieñ na us³ugi i ich specyfikacj¹ odnoszenie siê do szczegó³owych planów / projektów w procesie instalacji w³¹czanie / odnotowywanie zmian do dokumentacji poinwestycyjnej / odbiorczej Redukcjê przestojów i wzrost zadowolenia klientów szybkie usuwanie usterek okreœlenie lokalizacji uszkodzonych urz¹dzeñ pod³¹czenie do zadanych urz¹dzeñ diagnostycznych (np. Ping, Telnet) mo liwoœæ œledzenia po³¹czeñ urz¹dzeñ posiadanie i szybki dostêp do kluczowych informacji o sprzêcie zdolnoœæ do reagowania na alarmy systemowe mo liwoœæ zbudowania interfejsu z systemem zamówieñ i zarz¹dzania prac¹ unikanie przeci¹ eñ, nadmiernego wykorzystania urz¹dzeñ mo liwoœæ kalkulowania obci¹ eñ planowanie i wykonywanie rutynowych czynnoœci serwisowych / utrzymania ruchu dostêpnoœæ listy up³ywaj¹cych kontaktów serwisowych zapewnienie nadmiarowoœci na posiadanym sprzêcie, w zamian za urz¹dzenia poddawane naprawom efektywne planowanie i prowadzenie napraw Dostarczanie informacji o zasobach technicznych w celu analizy i opracowania best practices analiza i raportowanie w zakresie zasobów technicznych uszczegó³owienie informacji o wszystkich elementach infrastruktury przygotowanie danych do podzia³u obci¹ eñ za korzystanie z infrastruktury przygotowanie raportów obci¹ eniowych (charge back) analizy rozk³adu kosztów Reagowanie na zadania biznesowe inicjatywami technicznymi opracowanie Planów Awaryjnych i planów powrotu do dzia³ania konsolidowanie centrów przetwarzania danych i zasobów sieciowych ocena i analiza benefitów korzystania z Nowych Technologii posiadanie generalnego pogl¹du na / ogl¹du stanu infrastruktury technologicznej organizacji ABF Competence Vision Solutions tel Technology Management 4

5 Wizja techniczna Aperture Podstawowym celem Aperture jest stworzenie bazowego rozwi¹zania do dostarczania informacji. ¹czy ono w sobie kluczowe elementy filozofii projektowania takie jak : ³atwoœæ u ytkowania, zmienne mo liwoœci / zdolnoœci produktu, mo liwoœci kastomizacji, zdolnoœæ do klarownej prezentacji informacji. Technologia Aperture budowana jest na nieporównywalnych doœwiadczeniach w realizacji rozwi¹zañ koresponduj¹cych z tak¹ wizj¹. Wizja Aperture przejawia siê w rozwi¹zaniach, które budowane s¹ i dostarczane w zgodzie z powy szymi pryncypiami. atwoœæ u ycia Rozwi¹zania Aperture wyposa aj¹ u ytkownika w narzêdzie do szybkiego i sprawniejszego wykonywania jego pracy. Osi¹gane jest to dziêki ³atwemu do nauczenia, intuicyjnemu systemowi obs³ugi. Zmienne mo liwoœci / zdolnoœci Kluczowym elementem w³¹czania dowolnego systemu do prowadzenia procesów zachodz¹cych w danej organizacji jest zdolnoœæ jego integracji z innymi systemami, Ÿród³ami danych. Aby wspomóc takie dzia³anie rozwi¹zania Aperture naturalnie koresponduj¹ ze standardowymi interfejsami, jak na przyk³ad ODBC czy COM. Kastomizacja Wiêkszoœæ organizacji ma swoje szczególne, unikalne wymagania. Rozwi¹zania Aperture nie wymagaj¹ operacji na kodzie Ÿród³owym w celu dokonywania, nawet daleko id¹cych, zmian i pozwalaj¹ na ³atw¹ kastomizacjê. To pozwala organizacjom adaptowaæ rozwi¹zania Aperture pod k¹tem indywidualnych potrzeb. Prezentacja informacji Bez efektywnej prezentacji, nieobrobione dane nie mog¹ staæ siê informacj¹. Systemy Aperture s¹ stworzone po to aby prezentowaæ jednoczeœnie grafikê i informacje tekstowe / dane. Rezultatem jest efektywne narzêdzie komunikacji rozwi¹zañ, idei które w innym wypadku trudno by³oby opisaæ, sformu³owaæ i ³atwo mo naby utraciæ jako abstrakcyjne i niezdefiniowane. Biblioteka Symboli Aperture Biblioteka Symboli Aperture zawiera ponad symboli urz¹dzeñ i do³¹czonych do nich danych opisuj¹cych ich charakterystyki. Symbole Aperture to szczegó³owe rysunki urz¹dzeñ sieciowych. Oznacza to, e ka dy port i slot pojawia siê dok³adnie w tym samym miejscu na rysunku jak na urz¹dzeniu. Jeœli ktoœ ma odszukaæ okreœlone urz¹dzenie, bêdzie to ³atwe poniewa urz¹dzenie w szafie / racku umieszczone jest dok³adnie w tym samym miejscu co w systemie Aperture. Symbole Aperture zachowuj¹ skalê. Kiedy szafa monta owa jest projektowana w Aperture, odwzorowuje on to co bêdzie istnia³o w rzeczywistoœci. Przy projektowaniu szafy proporcje miêdzy urz¹dzeniami mog¹ byæ determinowane ju na tym etapie. Symbole Aperture zawieraj¹ widok urz¹dzenia z przodu i z ty³u, daj¹c mo liwoœæ projektowania frontu i ty³u szafy. W wypadku urz¹dzeñ wolnostoj¹cych mo liwa jest reprezentacja graficzna widoku z góry i z do³u. W koñcu - co najwa niejsze - Symbole Aperture s¹ kombinacj¹ rysunku / grafiki i danych. Symbole Aperture nie tylko odwzorowuj¹ graficznie urz¹dzenie z ka dej strony, ale tak e zawieraj¹ dane dostarczone przez producenta. Te u ywane s¹ do okreœlenia wymagañ energetycznych, emisji ciep³a, mo liwoœci ³¹czenia, montowania w zestawy etc. Je eli symbol nie jest dostêpny w Bibliotece Symboli Aperture, mo e byæ œci¹gniêty ze Strony Symboli na stronie internetowej Aperture lub stworzony bez dodatkowych op³at. Strona www Aperture pozwala u ytkownikom przeszukiwaæ Bibliotekê Symboli, œci¹gaæ je je eli s¹ dostêpne i automatycznie sk³adaæ zamówienie na symbole, które nie s¹ dostêpne. Ka dy nabywca Aperture Technology Documentation Solution otrzymuje dostêp do strony www. ABF Competence Vision Solutions tel Technology Management 5

6 Opinie U ytkowników First National Bank z Omaha Aperture pomaga administratorom wizualizowaæ rozrastaj¹ce siê sieci Zarz¹dzanie danymi to jedno mo liwoœæ ich zobaczenia to coœ zupe³nie innego. Mo liwoœæ wizualizacji danych, którymi zarz¹dza jest tym co daje Kenowi Russellow przewagê nad innymi i mo liwoœæ przekazania prze³o onym z³o onego obrazu kompletnej sieci komputerowej. Administrator w Centrali First National Bank of Omaha - Ken Russell, nadzoruje sieæ z³o on¹ z ponad 250 ³¹czy komunikacyjnych wychodz¹cych z banku do oddzia³ów terenowych i klientów w 12 stanach. W zakresie odpowiedzialnoœci administratora le y zapewnienie, e przep³yw danych bankowych przez te linie odbêdzie siê sprawnie ³¹cz¹c komputery wysy³aj¹ce i odbieraj¹ce informacje, umo liwiaj¹c codzienne transakcje bankowe. Je eli jakaœ czêœæ tej sieci przestanie dzia³aæ, transakcje te nie bêd¹ mog³y byæ realizowane. Administrator musi zatem znaæ swoj¹ sieæ na wylot. Korzystaj¹c z Aperture Visual Information Managera (Wizualnego Zarz¹dzania Informacj¹ Aperture) zna. Aperture pozwala nie tylko budowaæ bazê danych o sieci, ale tak e wizualnie dokumentowaæ ka dy element wyposa enia sk³adaj¹cego siê na ni¹. Widzenie jest rozumieniem Muszê narysowaæ to co widzê w swojej g³owie. Aperture u³atwia ogromnie moj¹ pracê bo jestem w stanie zwizualizowaæ sieæ mówi Russell. Dokumentacja sieci, z której korzysta Russell pod¹ a od punktu na mapie USA do panela ka dego elementu sieci w³¹czaj¹c w to linie telefoniczne, terminale komputerowe, modemy itp. Ka dy element jest uzupe³niony na ekranie o zestaw danych zawieraj¹cych miêdzy innymi numer seryjny, nazwisko, imiê i numer telefonu serwisanta i wiele, wiele innych. Informacje te s¹ umieszczane w predefiniowanych polach bazy danych wymagaj¹c jedynie minimalnej kastomizacji, która mo e byæ dokonana przez u ytkownika. To wielka oszczêdnoœæ czasu mówi Russell. Dziêki pe³nemu obrazowi sieci w ka dej lokalizacji, Russell mo e ³atwo dostrzec i przewidzieæ rozk³ad ruchu w niej, likwidowaæ miejsca spowalniania i blokady przesy³u danych. Jeœli dzieje siê coœ nieprawid³owego z miêdzystanow¹ sieci¹ banku, wszystko co musi zrobiæ Russell to klikniêcie na mapê w miejscu gdzie wystêpuj¹ problemy, wywo³anie rysunków / planów i po³¹czonych z nimi danych na temat sprzêtu tam funkcjonuj¹cego. W tym momencie ma ju ca³oœciowe spojrzenie na sytuacjê i jest gotowy do dzia³ania. Burzowe chmury znikaj¹ Poza ³atwym zlokalizowaniem problemu mówi Russell mo liwoœæ zobaczenia problematycznego regionu na mapie, mo e prowadziæ do zidentyfikowania innych fragmentów informacji, które pozwol¹ znaleÿæ rozwi¹zanie. Na przyk³ad je eli chodzi o linie telekomunikacyjne jeœli widzisz region, z którego problem siê wywodzi, czasami coœ prostego jak sprawdzenie warunków atmosferycznych, mo e prowadziæ do rozwi¹zania. Mo e tam byæ burza linie telefoniczne nie dzia³aj¹ i to jest przyczyn¹ problemów. Na tej samej fali Aperture pomaga Russellowi komunikowaæ siê z u ytkownikami, którzy zwracaj¹ siê do niego z problemami. Dziêki posiadaniu rysunków paneli, Russell mo e widzieæ to na co patrzy w danym momencie u ytkownik, zamiast opieraæ siê na jego zdolnoœci do w³aœciwego opisania problemu. Zafascynowany Aperture Russell prowadzi lobbing wewn¹trz firmy na rzecz szerszego wykorzystania rozwi¹zañ Aperture niebawem rozwi¹zañ takich bêdzie u ywa³ Help Desk. Russell mówi, e Aperture jest wielki ale prosty i mimo tego, e u ywa systemu praktycznie bez ustanku, twierdzi e wykorzystuje na razie maksimum 10 % jego zdolnoœci. Opinie U ytkowników Korporacja First Fidelity Korporacja Bankowa First Fidelity korzysta z Aperture John Snopkowski mia³ problem. Musia³ przekonaæ grupê kompetentnych w sprawie techniki mened erów bankowych do upgrade'u sieci komunikacji g³osowej i komputerowej. Zadanie polega³o na pokazaniu jak transmisja milionów bajtów danych ka dego dnia w³¹czaj¹c w to dane klientów, transakcje Mastercard, VISA, bankomatów, dokonywane za pomoc¹ call center, homebankingu i wiele innych - po sieci cyfrowej oznacza³aby d³ugoterminowe, znacz¹ce oszczêdnoœci dla banku. Snopkowski mówi : Zarz¹dzaj¹cy mened erowie nie wiedzieli jak mo e pracowaæ nowa sieæ. U y³em zatem Aperture aby narysowaæ istniej¹c¹ sieæ i zintegrowaæ z planem wszystkie dane kosztowe. Potem zrobi³em to samo dla nowoprojektowanej sieci. Teraz by³em gotowy do pokazania ró nic w kosztach. Przygotowa³em raport pokazuj¹c wszystkie obecne koszta i wszystkie projektowane. Wysz³o na to, e bank mo e zaoszczêdziæ ponad 2 miliony dolarów rocznie. Zarz¹dzaj¹cy mogli zobaczyæ projekt nowej sieci i zrozumieæ w jaki sposób takie oszczêdnoœci s¹ mo liwe. Aperture odp³aca siê z procentem S¹dzê, e Aperture jest koniecznoœci¹ przy zarz¹dzaniu sieci¹ mówi Snopkowski Bez niego potrzebowa³bym kilku kolejnych osób. Snopkowski zarz¹dza sieci¹ First Fidelity w Nowym Jorku. Bank ma oko³o pracowników w 700 lokalizacjach. Aperture umo liwia pokazanie dróg jakimi komunikuj¹ siê oni ze sob¹. U ywam Aperture do konsultowania siê z moimi prze³o onymi. Mogê pokazaæ mened erom rysunki projektowe tak, e zrozumiej¹ co mam na myœli i co proponujê. Projektujê sieci opieraj¹c siê na tych rysunkach. Nastêpnie wykorzystujê Aperture aby przekazaæ moje pomys³y / rozwi¹zania do wdro enia. Mogê wyjaœniæ ka demu kto tego potrzebuje, jak wygl¹da sieæ jakie s¹ z tym zwi¹zane koszta ró ne drogi, którymi mog¹ pod¹ aæ po³¹czenia. S³uchacze mog¹ spojrzeæ na mapê : sk¹d dok¹d idzie po³¹czenie i jak¹ drog¹. Aperture pozwala mi inwentaryzowaæ drogi po³¹czeñ, a jest ich , zatem jeœli jest problem ze œcie k¹ po³¹czenia lub elementem sprzêtowym systemu wszystko to mam w Aperture. ycie bez Aperture by³oby trudne. Wczeœniej robi³em to wszystko na papierze. Teraz mogê wydrukowaæ sobie kopie ale wszystko jest w Aperture. ABF Competence Vision Solutions Technology Management 6

7 Fuzje s¹ ³atwe z Aperture John wspomina sytuacjê, w której First Fidelity kupi³ 5 ma³ych banków w Nowym Jorku. By³y one niezale nymi podmiotami a ka dy mia³ oko³o 15 oddzia³ów. Zadaniem Snopkowskiego by³o po³¹czenie banków wspóln¹ sieci¹. Jedynym sposobem, w jaki mog³em pokazaæ dostawcy us³ug telekomunikacyjnych co siê dzieje, by³o wys³anie kopii Aperture dla obszaru Nowego Jorku. Otworzyli pliki na swoim komputerze, przejrzeli je, zadzwonili do mnie i powiedzieli : 'Sk¹d masz ten system on jest fantastyczny skontaktuj nas ze sprzedawc¹'. Niebawem ich firma u ywa³a Aperture. Do tego czasu nie mieli pojêcia, e jest produkt, który mo e byæ do tego stopnia pomocny. Prognoza dla Aperture Snopkowski mówi Aperture to produkt, który mo e byæ u ywany w odniesieniu do dowolnego systemu telefonicznego, sieci komputerowej. Wszystko masz w zasiêgu rêki. W³aœciwie trudno mi sobie wyobraziæ osobê na moim stanowisku, funkcjonuj¹c¹ bez Aperture. Opinie U ytkowników Rannoch Corporation Korporacja Rannoch Lata Wysoko (z Aperture w Kluczowej Roli) WyobraŸ sobie nastêpuj¹c¹ sytuacjê : Radar dalekiego zasiêgu Federalnej Administracji Lotniczej na Florydzie nie dzia³a. Nikt nie wie dlaczego. Kontrolerzy z Centrum Kontroli Lotów w Miami raportuj¹ uszkodzenie. Radar ten, gdy pracuje, kontroluje ruch samolotów w promieniu 250 mil siêgaj¹c wschodnich wysp Bahama, po³udnia Kuby, zachodniego wybrze a Meksyku i pó³nocnych krañców Jacksonville. Podaje równie kluczowe informacje dla Lotniczych Si³ Zbrojnych strzeg¹cych granic. Wiele zale y od tego jak szybko radar mo e byæ przywrócony do normalnego funkcjonowania. Wyzwanie polega na natychmiastowym znalezieniu problemu i najszybszej, z mo liwych, naprawie lub wymianie wadliwego sprzêtu. Aby móc zmierzyæ siê z takimi wyzwaniami Federalna Administracja Lotnicza zleci³a Rannoch Corporation stworzenie dla radaru najnowszej generacji, systemu zarz¹dzania zasobami, zapewniaj¹cego szybk¹ identyfikacjê i wymianê zepsutych komponentów w sytuacji kryzysowej. Firma Rannoch z Virgini nie jest debiutantem w tematyce lotniczej. Jest to firma specjalizuj¹ca siê w in ynierii lotniczej, zapewniaj¹ca techniczne wsparcie dla wielu klientów federalnych i komercyjnych. Aby zmierzyæ siê z postawionym zadaniem Rannoch wybra³ oprogramowanie Aperture Visual Information Manager System (VIMS). Aperture wchodzi do gry Zadaniem Rannoch Corporation by³o udokumentowanie ka dego elementu w radarze i stworzenie szybkiego, sprawnego systemu identyfikacji uszkodzonych czêœci umo liwiaj¹cego ich wymianê. System jest skonstruowany tak, i umo liwia znajdowanie problemów i przekazywanie technikom pracuj¹cym przy nim kodów referencyjnych dla ka dej czêœci. Technik musi zlokalizowaæ czêœæ koresponduj¹c¹ z danym kodem. Bennet Cohen (Project Manager) opowiada : 'Wbudowaliœmy do Aperture skrypty Visual Basic'a tak, aby umo liwiæ technikom przeszukiwanie wed³ug znaczników / wskaÿników referencyjnych. Aperture przeszukuje wszystkie rysunki w bazie danych i wskazuje w³aœciwy z nich pokazuj¹c szukany element. W Aperture technik szybko znajduje zdjêcie / rysunek poszukiwanej czêœci, klika na nie i uzyskuje nazwê, numer, numer magazynowy i instrukcje naprawy / wymiany. Aperture podaje technikom nawet lokalizacjê szafy magazynowej i pó³ki, na której mo na znaleÿæ czêœci. W³aœciwe rozwi¹zanie Przyk³ad ten potwierdza, e Aperture umo liwia u ytkownikowi ³¹czenie danych i rysunków. 'Jest wiele rozwi¹zañ CAD, które pozwalaj¹ doskonale rysowaæ, ale to czego nie robi¹, to mo liwoœæ po³¹czenia rysunków z danymi. adne z nich nie s¹ tak bardzo intuicyjne. Ktokolwiek, z podstawowym doœwiadczeniem w, mo e u ywaæ Aperture. Narzêdzie to pozwala logicznie ³¹czyæ rysunki i do³¹czaæ dane do ka dego zwizualizowanego obiektu. Jest ono z za³o enia, od podstaw, stworzone jako narzêdzie CAFM (Computer Aided Facility Management - Komputerowe Wspomaganie Zarz¹dzania Zasobami). Inni po prostu próbowali przekszta³ciæ rozwi¹zania CAD w narzêdzie do Facility Managementu - nikt jednak nie osi¹gn¹³ efektów zbli onych do tego co daje Aperture. ABF Competence Vision Solutions Technology Management 7

8 Oferta ABF w zakresie Technology Management Wychodz¹c naprzeciw narastaj¹cym oczekiwaniom polskich podmiotów gospodarczych, oferujemy kompleksowe us³ugi w zakresie wspomagania firm w problematyce zarz¹dzania zasobami przedsiêbiorstwa w zakresach definiowanych typowo jako Facility Management i Technology Management. Bêd¹c oficjalnym Partnerem amerykañskiej firmy Aperture Technologies, Inc w oparciu o udostêpnion¹ i przystosowan¹ do polskich warunków metodologiê i narzêdzia informatyczno - organizacyjne rozbudowy -wane od 1987 roku a u ywane przez ponad po³owê firm z Listy 500, 2/3 z Listy 100 magazynu Fortune i konsultantów z grona wielkiej pi¹tki jako pierwsi w Polsce proponujemy tak szeroki pakiet dzia³añ w tej dziedzinie. ABF oferuje szeroki zakres konsultacyjno - technicznego wsparcia poprzez nasze us³ugi zwi¹zane z Technology Managementem. Dostarczamy narzêdzia do budowy systemów VIMS (Visual Infrastructure Management System - System Wizualnego Zarz¹dzania Infrastruktur¹). Szkolimy u ytkowników. Budujemy zintegrowane systemy w oparciu o wymagania klienta z u yciem spolonizowanych narzêdzi Aperture uznanych na œwiecie jako najbardziej przyjazne ( user-friendly ) w codziennym u ytkowaniu. Niezwykle istotn¹ ich cech¹ jest perfekcyjna wizualizacja i prostota umo liwiaj¹ca równie osobom bez przygotowania technicznego wspó³ -tworzenie rozwi¹zañ i efektywne z nich korzystanie. W zakresie realizowanych przez nas prac znajduj¹ siê kompleksowe projekty wdro eniowe, które pocz¹wszy od analiz obecnego sposobu zarz¹dzania infrastruktur¹ techniczn¹, poprzez identyfikacjê celów do osi¹gniêcia w ramach projektu, prowadz¹ do implementacji systemu VIMS. Dzia³ania te stanowi¹ podstawê do podejmowania efektywnych decyzji kosztowych, decyzji inwestycyjnych zwi¹zanych z infrastruktur¹, jej rozbudow¹ planami rozwojowymi, a sk³adaj¹ siê na nie m.in.: analiza stanu obecnego i wymagañ w sferze zarz¹dzania infrastruktur¹ konsultacje w zakresie funkcjonowania i kosztów utrzymania posiadanych zasobów zarz¹dzanie dokumentacj¹ zasobów; integracja zarz¹dzania infrastruktur¹ z modelem organizacyjnym przedsiêbiorstwa implementacja systemu VIMS w oparciu o rozwi¹zania Aperture tworzenie i wype³nianie baz danych mo liwoœæ integracji z funkcjonuj¹cymi u klienta systemami zarz¹dzania ( SAP, RDBMS... ) jak równie systemami zarz¹dzania typu 'HP Open-View', 'Tivoli Na proponowane rozwi¹zania VIMS / Technology Management standardowo sk³adaj¹ siê nastêpuj¹ce modu³y: Dokumentacja Sieci Komputerowych (Urz¹dzenia Sieciowe i Po³¹czenia) Zarz¹dzanie Sprzêtem Komputerowym oraz Zasobami Centrum Obliczeniowego Helpdesk Dziêki wbudowanym mechanizmom ODBC aplikacja mo e byæ uzupe³niana i rozbudo -wywana o elementy dokumentuj¹ce infrastrukturê i umo liwiaj¹ce m.in. gromadzenie oraz analizê rozk³adu kosztów infrastruktury teleinformatycznej i zwi¹zane z tym symulacje studium przypadku najni szego kosztu. Nadmieniæ nale y, e doœwiadczenia œwiatowe z eksploatacji systemów VIMS wskazuj¹ na mo liwoœæ znacz¹cej obni ki kosztów zarz¹dzania oraz serwisu infrastruktury poprzez znaczne obni enie czasu reakcji jak te mo liwoœæ zdalnego diagnozowania z poziomu centralnego repozytorium danych O nas... ABF Ltd. specjalizuje siê w przystosowywaniu i wprowadzaniu na polski rynek nowych technologii i innowacyjnych rozwi¹zañ, doradztwie i konsultingu w kluczowych aspektach dzia³ania wspó³czesnego biznesu z wykorzystaniem informatyki i nowych technologii. Realizujemy us³ugi doradcze dotycz¹ce budowy systemów informatycznych, organizacji pracy zespo³ów projektowych, dostarczamy narzêdzia do projektowania i konstruowania systemów informatycznych. Mamy doœwiadczenie w samodzielnym prowadzeniu prac konsultingowych, analitycznych, programistycznych i wdro eniowych. Spó³ka ABF Ltd. Sp. z o.o. powsta³a na drodze wyodrêbnienia dzia³u konsultingu firmy SET i przekszta³cenia go w osobny podmiot gospodarczy. Skutecznoœæ prowadzonych na przestrzeni przez zespó³ konsultingowy SET dzia³añ potwierdza wysoka pozycja rynkowa ( wg Teleinfo 40 miejsce w gronie 150 firm œwiadcz¹cych us³ugi konsultacyjne w dziedzinie IT w Polsce ) i wysokie oceny us³ug œwiadczonych przez nas jakie otrzymujemy od naszych klientów. Bezpoœrednie zaplecze techniczne i informatyczne dla realizacji prowadzonych przez ABF projektów (zarówno w sferze infrastruktury jak i zasobów personalnych) stanowi¹ firmy SET Sp. z o.o. z siedzib¹ w Zabrzu - jedna z najwiêkszych polskich firm outsourcingowych z wieloletnim doœwiadczeniem, g³ównie na rynku niemieckim i brytyjskim, oraz 'e-direct' z Opola, specjalizuj¹ca siê w technologiach internetowych Wspólnie jesteœmy organizacj¹ posiadaj¹c¹ unikatowy profil dzia³alnoœci i doœwiadczenie na polskim rynku ABF Competence Vision Solutions Technology Management 8

9 Lista Referencyjna Powszechny Zak³ad Ubezpieczeñ S.A. Bank PBK PBK Property Stalexport S.A. Gullfiber / ISOVER Sp. Z o.o. Elektrownia Siersza S.A. Synchron S.A. Kostrzyn Paper S. A. NOKIA ( wspó³praca - Millenium Scandinavia Oy) Rettig Heating ( wspó³praca - Millenium Scandinavia Oy) Burger King (wspó³praca Data Dimensions, Inc.) SANYO (wspó³praca Data Dimensions, Inc.) 3M Corporation A&T, Inc ABB Grundbesitz GmbH & Co. OHG ABB Power Asea Brown Boveri ABN AMRO Services Co. Inc. ABN Armo Adidas-Salomon AG AGF Air Afrique Alcatel Amazon.com America Online American Airlines Inc. American Express Ameritech Amtrak Apple Computer Inc. Arthur Andersen Arthur Andersen LLP Associated Press AT&T AT&T Istel Australian Stock Exchange BAAN Deutschland GmbH Banca D'Italia Bank of America Bank of Montreal Bank of New York Bank One Ohio Banque Paribas Barclays Bank BASF Bayer AG Bayer Corporations Bayerische Vereinsbank Black & Decker Blue Cross & Blue Shield Boeing Company/NCA Boston Stock Exchange BP Oil Company British Airways British Gas Services British Petroleum Budget Rent-A-Car California State University CAP Gemini Cellular One Chase Manhattan Bank Checkpoint Charlie Chicago Stock Exchange, Inc. Chrysler Motors Cisco Systems Inc. Citibank Clorox Company Coca-Cola Colgate Palmolive Technology Center Compaq Computer EMEA BV Coopers & Lybrand Credit Lyonnais Credit Suisse Daimler Chrysler AG Dell Computers Deloitte & Touche Delta Airlnes Deutsche Bank Deutsche Welle DHL Disney Worldwide Services Dow Jones & Company Eastman Kodak Company EDS Global Financial Markets Enterprises Ericsson Inc. European Patent Office Exxon Chemical Company FBI Federal Express France Telecom Fuji Electric Fuji Film Fujitsu Gartner Group Inc. General Electric Gillette Company Global One Goodyear Tire & Rubber Hewlett Packard Company Hitachi Honeywell SSG IBM Corp. IBM-GSA ING IVECO Spa. Johnson & Johnson JPMorgan Kellogg KPMG Peat Marwick LLP Kraft General Foods Kraft Jacobs Suchard KrichGruppe Levi Strauss & Co. Lockheed Martin Lotus Development Lucent Technologies Lufthansa System GmbH Madison Square Garden Marriott Corp. Mastercard International McDonald Corp. MCI Telecommunications MCI Worldcom Merrill Lynch Mitsubishi Motors Mobil Oil Motorola Inc. MTV NASA NEC Electronics Inc. Nestle USA Netscape Communicatons Corp. NIKE Corp. NY Stock Exchange Inc. Oracle Corp. Paramount Pictures Pepsico, Inc. Peugeot Pfizer Incorporated Phillip Morris PriceWaterhouse Coopers Procter & Gamble Readers Digest Reebok Reuters America Inc. Rheinmetall Informationssysteme ROK Navy Royal Prince Alfred Hospital SAP America, Inc. Sheraton Corp. Siemens Business Service Siemens Geb udemanagement Siemens Nixdorf SmithKline Beecham Sony Facility Service Speedway Express Telecom New Zealand Texaco Inc. Time Inc. Tokyo Mitsubishi Bank Toy ot a TRW, Inc. Unisys Corp. United Nations United Percel Service US Army US Navy US Postal Service US Steel Corporation USAF Viacom International Inc. VISA International Volvo Data Warner Brothers Studio Woolworth Corp. World Bank Xerox Corp. Yale University ABF Competence Vision Solutions Technology Management 9

Czy przedsiêbiorstwo, którym zarz¹dzasz, intensywnie siê rozwija, ma wiele oddzia³ów lub kolejne lokalizacje w planach?

Czy przedsiêbiorstwo, którym zarz¹dzasz, intensywnie siê rozwija, ma wiele oddzia³ów lub kolejne lokalizacje w planach? Czy przedsiêbiorstwo, którym zarz¹dzasz, intensywnie siê rozwija, ma wiele oddzia³ów lub kolejne lokalizacje w planach? Czy masz niedosyt informacji niezbêdnych do tego, by mieæ pe³en komfort w podejmowaniu

Bardziej szczegółowo

revati.pl Drukarnia internetowa Szybki kontakt z klientem Obs³uga zapytañ ofertowych rozwi¹zania dla poligrafii Na 100% procent wiêcej klientów

revati.pl Drukarnia internetowa Szybki kontakt z klientem Obs³uga zapytañ ofertowych rozwi¹zania dla poligrafii Na 100% procent wiêcej klientów revati.pl rozwi¹zania dla poligrafii Systemy do sprzeda y us³ug poligraficznych w internecie Drukarnia Szybki kontakt z klientem Obs³uga zapytañ ofertowych Na 100% procent wiêcej klientów drukarnia drukarnia

Bardziej szczegółowo

Tomice, dnia 15 lutego 2012 r.

Tomice, dnia 15 lutego 2012 r. WSPÓLNA METODA OCENY CAF 2006 W URZĘDZIE GMINY TOMICE PLAN DOSKONALENIA Sporządził: Ryszard Góralczyk Koordynator CAF Cel dokumentu: Przekazanie pracownikom i klientom Urzędu informacji o przyjętym planie

Bardziej szczegółowo

Nowości w module: BI, w wersji 9.0

Nowości w module: BI, w wersji 9.0 Nowości w module: BI, w wersji 9.0 Copyright 1997-2009 COMARCH S.A. Spis treści Wstęp... 3 Obszary analityczne... 3 1. Nowa kostka CRM... 3 2. Zmiany w obszarze: Księgowość... 4 3. Analizy Data Mining...

Bardziej szczegółowo

W dobie postępującej digitalizacji zasobów oraz zwiększającej się liczby dostawców i wydawców

W dobie postępującej digitalizacji zasobów oraz zwiększającej się liczby dostawców i wydawców W dobie postępującej digitalizacji zasobów oraz zwiększającej się liczby dostawców i wydawców oferujących dostępy do tytułów elektronicznych, zarówno bibliotekarze jak i użytkownicy coraz większą ilość

Bardziej szczegółowo

Zobacz to na własne oczy. Przyszłość już tu jest dzięki rozwiązaniu Cisco TelePresence.

Zobacz to na własne oczy. Przyszłość już tu jest dzięki rozwiązaniu Cisco TelePresence. Informacje dla kadry zarządzającej Zobacz to na własne oczy. Przyszłość już tu jest dzięki rozwiązaniu Cisco TelePresence. 2010 Cisco i/lub firmy powiązane. Wszelkie prawa zastrzeżone. Ten dokument zawiera

Bardziej szczegółowo

ABONENCKA CENTRALA TELEFONICZNA SIGMA. Instalacja sterownika USB

ABONENCKA CENTRALA TELEFONICZNA SIGMA. Instalacja sterownika USB ABONENCKA CENTRALA TELEFONICZNA SIGMA Instalacja sterownika USB 1 SIGMA PLATAN Sp. z o.o. 81-855 SOPOT, ul. Platanowa 2 tel. (0-58) 555-88-00, fax (0-58) 555-88-01 www.platan.pl e-mail: platan@platan.pl

Bardziej szczegółowo

Zbuduj prywatnπ chmurê backupu w? rmie. Xopero Backup. Centralnie zarzπdzane rozwiπzanie do backupu serwerów i stacji roboczych

Zbuduj prywatnπ chmurê backupu w? rmie. Xopero Backup. Centralnie zarzπdzane rozwiπzanie do backupu serwerów i stacji roboczych Zbuduj prywatnπ chmurê backupu w? rmie Centralne i zdalne zarzπdzanie kopiami zapasowymi Dedykowane rozwiπzanie dla dowolnej infrastruktury w? rmie Backup stacji roboczych i serwerów Bezpieczne przechowywanie

Bardziej szczegółowo

BIUR I LABORATORIÓW PRACOWNIKÓW W POLSCE W POLSCE GLOBALNY SERWIS W 140 KRAJACH LOKALNA WIEDZA OD 1878 NA ŚWIECIE OD 1929 W POLSCE

BIUR I LABORATORIÓW PRACOWNIKÓW W POLSCE W POLSCE GLOBALNY SERWIS W 140 KRAJACH LOKALNA WIEDZA OD 1878 NA ŚWIECIE OD 1929 W POLSCE 80 000 PRACOWNIKÓW 500 W POLSCE OD 1878 NA ŚWIECIE OD 1929 W POLSCE 1 650 BIUR I LABORATORIÓW 30 W POLSCE GLOBALNY SERWIS W 140 KRAJACH LOKALNA WIEDZA 1 SGS Systems & Services Certification Projekty wg

Bardziej szczegółowo

Oferta. Przedmiot: System odczytu, transmisji i archiwizacji danych z ciepłomierzy i wodomierzy.

Oferta. Przedmiot: System odczytu, transmisji i archiwizacji danych z ciepłomierzy i wodomierzy. Oferent: FlowService Adresat: Oferta Przedmiot: System odczytu, transmisji i archiwizacji danych z ciepłomierzy i wodomierzy. Warszawa, lipiec 2006 Wstęp Przedmiotem niniejszej oferty jest wdrożenie systemu

Bardziej szczegółowo

systemy informatyczne SIMPLE.ERP Bud etowanie dla Jednostek Administracji Publicznej

systemy informatyczne SIMPLE.ERP Bud etowanie dla Jednostek Administracji Publicznej SIMPLE systemy informatyczne SIMPLE.ERP Bud etowanie dla Jednostek Administracji Publicznej SIMPLE.ERP Bud etowanie dla Jednostek Administracji Publicznej to nowoczesny system informatyczny kompleksowo

Bardziej szczegółowo

XChronos Rejestracja czasu pracy

XChronos Rejestracja czasu pracy SYSTEM REJESTRACJI CZASU PRACY XChronos Rejestracja czasu pracy Najważniejsze cechy zgodność z kodeksem pracy w zakresie rejestracji czasu pracy tworzenie i drukowanie różnorodnych raportów wysyłanie bilansu

Bardziej szczegółowo

Efektywna strategia sprzedaży

Efektywna strategia sprzedaży Efektywna strategia sprzedaży F irmy wciąż poszukują metod budowania przewagi rynkowej. Jednym z kluczowych obszarów takiej przewagi jest efektywne zarządzanie siłami sprzedaży. Jak pokazują wyniki badania

Bardziej szczegółowo

Sieci komputerowe. Definicja. Elementy 2012-05-24

Sieci komputerowe. Definicja. Elementy 2012-05-24 Sieci komputerowe Wprowadzenie dr inż. Maciej Piechowiak Definicja grupa komputerów lub innych urządzeń połączonych ze sobą w celu wymiany danych lub współdzielenia różnych zasobów Elementy Cztery elementy

Bardziej szczegółowo

Modułowy system aluminiowy o nieograniczonych możliwościach. Nieograniczony wybór różnych urządzeń o dowolnych. do zastosowania w służbie zdrowie.

Modułowy system aluminiowy o nieograniczonych możliwościach. Nieograniczony wybór różnych urządzeń o dowolnych. do zastosowania w służbie zdrowie. Modułowy system aluminiowy o nieograniczonych możliwościach Nieograniczony wybór różnych urządzeń o dowolnych wymiarach do zastosowania w służbie zdrowie. PVS RVS System profili i połączeń dla rozwiązań

Bardziej szczegółowo

Wdrożenie modułu płatności eservice dla systemu Virtuemart 2.0.x

Wdrożenie modułu płatności eservice dla systemu Virtuemart 2.0.x Wdrożenie modułu płatności eservice dla systemu Virtuemart 2.0.x Wersja 02 Styczeń 2016 Centrum Elektronicznych Usług Płatniczych eservice Sp. z o.o. Spis treści 1. Wstęp... 3 1.1. Przeznaczenie dokumentu...

Bardziej szczegółowo

Automatyka przemys³owa

Automatyka przemys³owa - 6 - Doœwiadczenie Firma uesa dzia³a na miêdzynarodowym rynku automatyki od 1991 roku, zaœ na rynku polskim od 2007. Zakres realizacji Œwiadczymy us³ugi zarówno dla przemys³u jak i energetyki zawodowej

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU- DOSTAWY

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU- DOSTAWY Numer ogłoszenia: 397380-2009; data zamieszczenia: 17.11.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU- DOSTAWY WdroŜenie systemu kolejkowego, informowania klienta i badania opinii Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Bardziej szczegółowo

Niniejszy dokument obejmuje: 1. Szablon Umowy zintegrowanej o rachunek ilokata, 2. Szablon Umowy zintegrowanej o rachunek ilokata oraz o rachunek

Niniejszy dokument obejmuje: 1. Szablon Umowy zintegrowanej o rachunek ilokata, 2. Szablon Umowy zintegrowanej o rachunek ilokata oraz o rachunek Niniejszy dokument obejmuje: 1. Szablon Umowy zintegrowanej o rachunek ilokata, 2. Szablon Umowy zintegrowanej o rachunek ilokata oraz o rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy. Umowa zintegrowana o rachunek

Bardziej szczegółowo

OmniTouch 8400 Instant Communications Suite 4980 Softphone

OmniTouch 8400 Instant Communications Suite 4980 Softphone OmniTouch 8400 Instant Communications Suite 4980 Softphone Przewodnik informacyjny R6.0 Czym jest aplikacja 4980 Softphone? Działająca w systemie Windows aplikacja kliencka Alcatel-Lucent 4980 Softphone

Bardziej szczegółowo

Ewidencja abonentów. Kalkulacja opłat

Ewidencja abonentów. Kalkulacja opłat Wachlarz możliwości programu w całości wykorzystywać będą operatorzy o szerokiej strukturze oraz rozbudowanej ofercie. Jednak program został zaprojektowany tak, by umożliwić obsługę zarówno niewielkiej

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie projektami. wykład 1 dr inż. Agata Klaus-Rosińska

Zarządzanie projektami. wykład 1 dr inż. Agata Klaus-Rosińska Zarządzanie projektami wykład 1 dr inż. Agata Klaus-Rosińska 1 DEFINICJA PROJEKTU Zbiór działań podejmowanych dla zrealizowania określonego celu i uzyskania konkretnego, wymiernego rezultatu produkt projektu

Bardziej szczegółowo

CONSTRUCTOR. Kompaktowy magazyn z u yciem rega³ów wjezdnych. Deepstor P90 DRIVE -IN

CONSTRUCTOR. Kompaktowy magazyn z u yciem rega³ów wjezdnych. Deepstor P90 DRIVE -IN CONSTRUCTOR Kompaktowy magazyn z u yciem rega³ów wjezdnych Deepstor P90 CONSTRUCTOR Magazyn w miejsce korytarzy Rega³y wjezdne P90 daj¹ mo liwoœæ zwiêkszenia powierzchni magazynowania nawet o 90% w porównaniu

Bardziej szczegółowo

ARIES-IT Profesjonalne Usługi Informatyczne dla Firm i Instytucji, Outsourcing IT

ARIES-IT Profesjonalne Usługi Informatyczne dla Firm i Instytucji, Outsourcing IT ARIES-IT Profesjonalne Usługi Informatyczne dla Firm i Instytucji, Outsourcing IT Strona1 Nie trzeba nikogo przekonywać, jak ważną role w każdej firmie odgrywa prawidłowy, bezawaryjny system informatyczny.

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE. Zapytanie ofertowe

DOTACJE NA INNOWACJE. Zapytanie ofertowe Wrocław, dnia 03.01.2013 r. Nitrotek Sp. z o.o. ul. Krynicka 40/7 50-555 Wrocław Zapytanie ofertowe W związku z realizacją projektu Wdrożenie nowoczesnego systemu B2B automatyzującego współpracę Nitrotek

Bardziej szczegółowo

Formularz oferty. (Wypełniają jedynie Wykonawcy składający wspólną ofertę)

Formularz oferty. (Wypełniają jedynie Wykonawcy składający wspólną ofertę) Załącznik 2 do SIWZ Formularz oferty Do:...... (nazwa i adres Zamawiającego) Nawiązując do ogłoszenia o postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Stworzenie

Bardziej szczegółowo

Przypomnienie najważniejszych pojęć z baz danych. Co to jest baza danych?

Przypomnienie najważniejszych pojęć z baz danych. Co to jest baza danych? Przypomnienie najważniejszych pojęć z baz danych. Co to jest baza danych? 1 Podstawowe pojęcia: 2 3 4 5 Dana (ang.data) najmniejsza, elementarna jednostka informacji o obiekcie będąca przedmiotem przetwarzania

Bardziej szczegółowo

Oferta kompleksowego serwisu sprzętu komputerowego dla przedsiębiorstw, instytucji oraz organizacji.

Oferta kompleksowego serwisu sprzętu komputerowego dla przedsiębiorstw, instytucji oraz organizacji. Oferta dla FIRM Outsourcing IT Oferta kompleksowego serwisu sprzętu komputerowego dla przedsiębiorstw, instytucji oraz organizacji. OUTSOURCING INFORMATYCZNY W PRAKTYCE Outsourcing informatyczny to w praktyce

Bardziej szczegółowo

Wpływ jakości świadczonych usług na doświadczenia abonenta w cyfrowym domu. Janusz Kilon

Wpływ jakości świadczonych usług na doświadczenia abonenta w cyfrowym domu. Janusz Kilon Wpływ jakości świadczonych usług na doświadczenia abonenta w cyfrowym domu Janusz Kilon Agenda Istotność zapewnienia wysokiej jakości świadczonych usług Czym jest wysoka jakość świadczonych usług Narzędzia

Bardziej szczegółowo

Uprawnienia do dysponentów/jednostek organizacyjnych Uprawnienia do operacji. System EUROBUDŻET Aplikacja Księga Główna Aplikacja Środki trwałe

Uprawnienia do dysponentów/jednostek organizacyjnych Uprawnienia do operacji. System EUROBUDŻET Aplikacja Księga Główna Aplikacja Środki trwałe Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 100/08 Burmistrza Myszyńca z dnia 28 lipca 2008 r. w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) prowadzenia rachunkowości w Urzędzie Miejskim w Myszyńcu, w jednostkach budżetowych,

Bardziej szczegółowo

S I M P L E. E O D ELEKTRONICZNY OBIEG DOKUMENTÓW. www.simple.com.pl

S I M P L E. E O D ELEKTRONICZNY OBIEG DOKUMENTÓW. www.simple.com.pl S I M P L E. E O D ELEKTRONICZNY OBIEG DOKUMENTÓW www.simple.com.pl SIMPLE.EOD ELEKTRONICZNY OBIEG DOKUMENTÓW SIMPLE.EOD to innowacyjna platforma dotycz¹cy przetwarzania informacji mo e internetowa do

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DO ZAPYTANIA KE1/POIG 8.2/13

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DO ZAPYTANIA KE1/POIG 8.2/13 Zapytanie ofertowe - Działanie PO IG 8.2 Warszawa, dnia 13.12.2013 r. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DO ZAPYTANIA KE1/POIG 8.2/13 ISTOTNE INFORMACJE O PROJEKCIE: Celem projektu "Wdrożenie zintegrowanego systemu

Bardziej szczegółowo

newss.pl Ultraszybki internet nowej generacji - UPC Fiber Power

newss.pl Ultraszybki internet nowej generacji - UPC Fiber Power UPC Polska, lider w zakresie prędkości przesyłu danych i jeden z największych polskich dostawców usług internetowych, wprowadza na rynek ultraszybki internet kablowy najnowszej generacji UPC Fiber Power,

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE ZAPYTANIE OFERTOWE

DOTACJE NA INNOWACJE ZAPYTANIE OFERTOWE Rentis S.A. ul. Krakowska 204 02-219 Warszawa Warszawa, dnia 20.10.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją projektu pn. Wdrożenie systemu B2B pomiędzy Global Rent a Car S.A. i jego partnerami

Bardziej szczegółowo

Politechnika Warszawska Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych ul. Koszykowa 75, 00-662 Warszawa

Politechnika Warszawska Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych ul. Koszykowa 75, 00-662 Warszawa Zamawiający: Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych Politechniki Warszawskiej 00-662 Warszawa, ul. Koszykowa 75 Przedmiot zamówienia: Produkcja Interaktywnej gry matematycznej Nr postępowania: WMiNI-39/44/AM/13

Bardziej szczegółowo

Katowice, dnia 29 wrzeœnia 2006 r. Nr 15 ZARZ DZENIE PREZESA WY SZEGO URZÊDU GÓRNICZEGO

Katowice, dnia 29 wrzeœnia 2006 r. Nr 15 ZARZ DZENIE PREZESA WY SZEGO URZÊDU GÓRNICZEGO DZIENNIK URZÊDOWY WY SZEGO URZÊDU GÓRNICZEGO Katowice, dnia 29 wrzeœnia 2006 r. Nr 15 TREŒÆ: Poz.: ZARZ DZENIE PREZESA WY SZEGO URZÊDU GÓRNICZEGO 81 nr 6 z dnia 29 sierpnia 2006 r. zmieniaj¹ce zarz¹dzenie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja postępowania w celu podłączenia do PLI CBD z uwzględnieniem modernizacji systemu w ramach projektu PLI CBD2

Instrukcja postępowania w celu podłączenia do PLI CBD z uwzględnieniem modernizacji systemu w ramach projektu PLI CBD2 Urząd Komunikacji Projekt PLI Elektronicznej CBD2 Faza projektu: E-3 Rodzaj dokumentu: Instrukcje Odpowiedzialny: Paweł Sendek Wersja nr: 1 z dnia 31.03.2015 Obszar projektu: Organizacyjny Status dokumentu:

Bardziej szczegółowo

PODNOSZENIE EFEKTYWNOŒCI PRZEDSIÊBIORSTWA - PROJEKTOWANIE PROCESÓW

PODNOSZENIE EFEKTYWNOŒCI PRZEDSIÊBIORSTWA - PROJEKTOWANIE PROCESÓW BAROMETR REGIONALNY 33 PODNOSZENIE EFEKTYWNOŒCI PRZEDSIÊBIORSTWA - PROJEKTOWANIE PROCESÓW mgr in. Adam Piekara, Doradca w programie EQUAL Podstaw¹ niniejszego artyku³u jest przyjêcie za- ³o enia, e ka

Bardziej szczegółowo

Sieci komputerowe cel

Sieci komputerowe cel Sieci komputerowe cel współuŝytkowanie programów i plików; współuŝytkowanie innych zasobów: drukarek, ploterów, pamięci masowych, itd. współuŝytkowanie baz danych; ograniczenie wydatków na zakup stacji

Bardziej szczegółowo

Poznań, 03 lutego 2015 r. DO-III.272.1.2015

Poznań, 03 lutego 2015 r. DO-III.272.1.2015 Poznań, 03 lutego 2015 r. DO-III.272.1.2015 Zapytanie ofertowe pn.: Opracowanie wzorów dokumentów elektronicznych (e-usług), przeznaczonych do umieszczenia na platformie epuap w ramach projektu e-um: elektronizacja

Bardziej szczegółowo

Siemens IO-Link. Smart TIA integration of sensors and actuators

Siemens IO-Link. Smart TIA integration of sensors and actuators Siemens IO-Link Smart TIA integration of sensors and actuators IO-Link Integracja z TIA (SIMATIC) Siemens IO-Link Dost pne produkty Modu Master IO-Link Modu y IO Modu y obiektowe Oprogramowanie STEP 7

Bardziej szczegółowo

Procedura działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane epuap w Urzędzie Miejskim w Łabiszynie

Procedura działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane epuap w Urzędzie Miejskim w Łabiszynie Załącznik do Zarządzenia Nr 120.16.2014 Burmistrza Łabiszyna z dnia 25 kwietnia 2014 r. Procedura działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane epuap w Urzędzie Miejskim w Łabiszynie ""BSES Spis treści

Bardziej szczegółowo

ZAGADNIENIA PODATKOWE W BRANŻY ENERGETYCZNEJ - VAT

ZAGADNIENIA PODATKOWE W BRANŻY ENERGETYCZNEJ - VAT ZAGADNIENIA PODATKOWE W BRANŻY ENERGETYCZNEJ - VAT Szanowni Państwo! Prowadzenie działalności w branży energetycznej wiąże się ze specyficznymi problemami podatkowymi, występującymi w tym sektorze gospodarki.

Bardziej szczegółowo

Powstanie firmy, pocz tki powstanie w kształcie spółki z o.o. 2000 rok siedziba - Kraków cel powstania» tworzenie oprogramowania wg potrzeb klienta

Powstanie firmy, pocz tki powstanie w kształcie spółki z o.o. 2000 rok siedziba - Kraków cel powstania» tworzenie oprogramowania wg potrzeb klienta Powstanie firmy, pocz tki powstanie w kształcie spółki z o.o. 2000 rok siedziba - Kraków cel powstania» tworzenie oprogramowania wg potrzeb klienta» od 2000 roku specjalizacja w zakresie systemów w kodów

Bardziej szczegółowo

DZIENNICZEK PRAKTYKI ZAWODOWEJ

DZIENNICZEK PRAKTYKI ZAWODOWEJ DZIENNICZEK PRAKTYKI ZAWODOWEJ ZESPÓŁ SZKÓŁ HOTELARSKO TURYSTYCZNYCH im. WŁADYSŁAWA ZAMOYSKIEGO w ZAKOPANEM ul. Partyzantów 1/5, 34-500 Zakopane Typ szkoły: TECHNIK INFORMATYK 312[01] (Imię i nazwisko

Bardziej szczegółowo

2.1 INFORMACJE OGÓLNE O SERII NX

2.1 INFORMACJE OGÓLNE O SERII NX ASTOR KATALOG SYSTEMÓW STEROWANIA HORNER APG 2.1 INFORMACJE OGÓLNE O SERII NX Wyświetlacz graficzny, monochromatyczny o rozmiarach 240 x 128 lub 128 x 64 piksele. 256 kb pamięci programu. 2 porty szeregowe.

Bardziej szczegółowo

Lublin, 19.07.2013. Zapytanie ofertowe

Lublin, 19.07.2013. Zapytanie ofertowe Lublin, 19.07.2013 Zapytanie ofertowe na wyłonienie wykonawcy/dostawcy 1. Wartości niematerialne i prawne a) System zarządzania magazynem WMS Asseco SAFO, 2. usług informatycznych i technicznych związanych

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 03.12.2015r

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 03.12.2015r ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 03.12.2015r 1. ZAMAWIAJĄCY HYDROPRESS Wojciech Górzny ul. Rawska 19B, 82-300 Elbląg 2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Przedmiotem Zamówienia jest przeprowadzenie usługi indywidualnego audytu

Bardziej szczegółowo

HAŚKO I SOLIŃSKA SPÓŁKA PARTNERSKA ADWOKATÓW ul. Nowa 2a lok. 15, 50-082 Wrocław tel. (71) 330 55 55 fax (71) 345 51 11 e-mail: kancelaria@mhbs.

HAŚKO I SOLIŃSKA SPÓŁKA PARTNERSKA ADWOKATÓW ul. Nowa 2a lok. 15, 50-082 Wrocław tel. (71) 330 55 55 fax (71) 345 51 11 e-mail: kancelaria@mhbs. HAŚKO I SOLIŃSKA SPÓŁKA PARTNERSKA ADWOKATÓW ul. Nowa 2a lok. 15, 50-082 Wrocław tel. (71) 330 55 55 fax (71) 345 51 11 e-mail: kancelaria@mhbs.pl Wrocław, dnia 22.06.2015 r. OPINIA przedmiot data Praktyczne

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacji przetwarzania i ochrony danych osobowych w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego im. Komisji Edukacji Narodowej w Jaworze

Regulamin organizacji przetwarzania i ochrony danych osobowych w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego im. Komisji Edukacji Narodowej w Jaworze Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 9/11/12 dyrektora PCKZ w Jaworze z dnia 30 marca 2012 r. Regulamin organizacji przetwarzania i ochrony danych osobowych w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego im.

Bardziej szczegółowo

Rynek telekomunikacyjny w Polsce 2007

Rynek telekomunikacyjny w Polsce 2007 Rynek telekomunikacyjny w Polsce 2007 Prognozy rozwoju na lata 2007-2010 Data publikacji: wrzesieñ 2007 Wersje jêzykowe: polska, angielska Od autora Na polskim rynku telekomunikacyjnym widocznych jest

Bardziej szczegółowo

Zespó Szkó Samochodowych

Zespó Szkó Samochodowych Program sta owy w ramach projektu S t a i n w e s t y c j w p r z y s z o Zespó Szkó Samochodowych Rodzaj zaj : Sta e zawodowe dla uczniów Imi i nazwisko nauczyciela: Mariusz Rakowicz Liczba uczniów w

Bardziej szczegółowo

Przeciąganie Gratowanie Automatyzacja

Przeciąganie Gratowanie Automatyzacja Przeciąganie Gratowanie Automatyzacja M A S C H I N E N F A B R I K P r z edsiębiorstw o Kim jest? Rausch jest średniej wielkości firmą rodzinną. Czym zajmuje się? Rausch jest wyspecjalizowanym producentem

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE Rok 2014 CZĘŚĆ PRAKTYCZNA

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE Rok 2014 CZĘŚĆ PRAKTYCZNA Nazwa kwalifikacji: MontaŜ i eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych Oznaczenie kwalifikacji: E.12 Numer zadania: 02 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia

Bardziej szczegółowo

Procedura weryfikacji badania czasu przebiegu 1 paczek pocztowych

Procedura weryfikacji badania czasu przebiegu 1 paczek pocztowych Procedura weryfikacji badania czasu przebiegu 1 paczek pocztowych Warszawa 2012 (nowelizacja 2014) 1 zmiana nazwy zgodnie z terminologią zawartą w ustawie Prawo pocztowe Jednostka zlecająca: Urząd Komunikacji

Bardziej szczegółowo

STOISKA - spis treœci STOISKA stoiska PROMOCYJNE stoiska SPRZEDA OWE stoiska TARGOWE stoiska SKLEPOWE / zabudowy

STOISKA - spis treœci STOISKA stoiska PROMOCYJNE stoiska SPRZEDA OWE stoiska TARGOWE stoiska SKLEPOWE / zabudowy biuro@omegasystem.pl STOISKA - spis treœci STOISKA stoiska PROMOCYJNE stoiska SPRZEDA OWE stoiska TARGOWE stoiska SKLEPOWE / zabudowy 2 3 4 5 6 biuro@omegasystem.pl STOISKA Œwiadczymy kompleksowe us³ugi

Bardziej szczegółowo

Nasz kochany drogi BIK Nasz kochany drogi BIK

Nasz kochany drogi BIK Nasz kochany drogi BIK https://www.obserwatorfinansowy.pl/tematyka/bankowosc/biuro-informacji-kredytowej-bik-koszty-za r Biznes Pulpit Debata Biuro Informacji Kredytowej jest jedyną w swoim rodzaju instytucją na polskim rynku

Bardziej szczegółowo

Prowadzenie szkoleń w systemie rezerwacji Sabre Interact i Sabre w języku niemieckim i

Prowadzenie szkoleń w systemie rezerwacji Sabre Interact i Sabre w języku niemieckim i Senior Trainer Sabre Reservations (w/m) Twoje zadania: Prowadzenie szkoleń w systemie rezerwacji Sabre Interact i Sabre w języku niemieckim i angielskim Ewaluacja wyników treningu Przygotowanie i opieka

Bardziej szczegółowo

Sieć komputerowa grupa komputerów lub innych urządzeo połączonych ze sobą w celu wymiany danych lub współdzielenia różnych zasobów, na przykład:

Sieć komputerowa grupa komputerów lub innych urządzeo połączonych ze sobą w celu wymiany danych lub współdzielenia różnych zasobów, na przykład: Sieci komputerowe Sieć komputerowa grupa komputerów lub innych urządzeo połączonych ze sobą w celu wymiany danych lub współdzielenia różnych zasobów, na przykład: korzystania ze wspólnych urządzeo, np.

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN POTWIERDZAJ CY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE Rok 2014 CZ PRAKTYCZNA

EGZAMIN POTWIERDZAJ CY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE Rok 2014 CZ PRAKTYCZNA Nazwa kwalifikacji: Monta i eksploatacja komputerów osobistych oraz urz dze peryferyjnych Oznaczenie kwalifikacji: E.12 Numer zadania: 01 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpocz

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie FonTel służy do prezentacji nagranych rozmów oraz zarządzania rejestratorami ( zapoznaj się z rodziną rejestratorów FonTel ).

Oprogramowanie FonTel służy do prezentacji nagranych rozmów oraz zarządzania rejestratorami ( zapoznaj się z rodziną rejestratorów FonTel ). {tab=opis} Oprogramowanie FonTel służy do prezentacji nagranych rozmów oraz zarządzania rejestratorami ( zapoznaj się z rodziną rejestratorów FonTel ). Aplikacja umożliwia wygodne przeglądanie, wyszukiwanie

Bardziej szczegółowo

Kategoria środka technicznego

Kategoria środka technicznego Nr zlecenia DEKRA: PKOL(W)/LODZ/08423/14/02/14 Nr zlecenia/szkody: Data zlecenia: 14-02-2014 DEKRA Polska - Centrala tel. (22) 577 36 12, faks (22) 577 36 36 Zleceniodawca: Marcin Migdalski PKO Leasing

Bardziej szczegółowo

WZORU UŻYTKOWEGO EGZEMPLARZ ARCHIWALNY. d2)opis OCHRONNY. (19) PL (n)62894. Centralny Instytut Ochrony Pracy, Warszawa, PL

WZORU UŻYTKOWEGO EGZEMPLARZ ARCHIWALNY. d2)opis OCHRONNY. (19) PL (n)62894. Centralny Instytut Ochrony Pracy, Warszawa, PL RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej d2)opis OCHRONNY WZORU UŻYTKOWEGO (21) Numer zgłoszenia: 112772 (22) Data zgłoszenia: 29.11.2001 EGZEMPLARZ ARCHIWALNY (19) PL (n)62894 (13)

Bardziej szczegółowo

Procedura działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane epuap w Urzędzie Miejskim w Barcinie

Procedura działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane epuap w Urzędzie Miejskim w Barcinie Załącznik do Zarządzenia Nr 59/2014 Burmistrza Barcina z dnia 24 kwietnia 2014 r. Procedura działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane epuap w Urzędzie Miejskim w Barcinie Spis treści 1. Użyte pojęcia

Bardziej szczegółowo

wignią konkurencyjności

wignią konkurencyjności Lider Informatyki dla Energetyki Laur Białego Tygrysa IT dźwignid wignią konkurencyjności ci w energetyce Stanisław Niwiński, Debata INFO-TELE-ENE, Procesy Inwestycyjne, Warszawa, 27 czerwca 2008r. 1 Pytanie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 8. Warunki i obsługa gwarancyjna

Załącznik nr 8. Warunki i obsługa gwarancyjna Załącznik nr 8 Warunki i obsługa gwarancyjna 1. Definicje. Dla potrzeb określenia zakresów Usług gwarancyjnych, przyjmuje się że określenia podane poniżej, będą miały następujące znaczenie: Usterka Zdarzenie,

Bardziej szczegółowo

Chmura obliczeniowa. do przechowywania plików online. Anna Walkowiak CEN Koszalin 2015-10-16

Chmura obliczeniowa. do przechowywania plików online. Anna Walkowiak CEN Koszalin 2015-10-16 Chmura obliczeniowa do przechowywania plików online Anna Walkowiak CEN Koszalin 2015-10-16 1 Chmura, czyli co? Chmura obliczeniowa (cloud computing) to usługa przechowywania i wykorzystywania danych, do

Bardziej szczegółowo

Część II SIWZ: Szczegółowy Opis Przedmiotu zamówienia

Część II SIWZ: Szczegółowy Opis Przedmiotu zamówienia Część II SIWZ: Szczegółowy Opis Przedmiotu zamówienia 1. Założenia i zakres pracy Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie, przygotowanie i wdrożenie przynajmniej ośmiu samouczków, służących nauczycielom

Bardziej szczegółowo

System wymiany informacji Wyzwania związane z obsługą klienta masowego. Michał Słoniewicz Departament Jakości Danych

System wymiany informacji Wyzwania związane z obsługą klienta masowego. Michał Słoniewicz Departament Jakości Danych System wymiany informacji Wyzwania związane z obsługą klienta masowego Michał Słoniewicz Departament Jakości Danych Warszawa, 19 kwietnia 2010 Kto korzysta z naszych produktów i usług? BANKI ORAZ SKOK-i,

Bardziej szczegółowo

Normy szansą dla małych przedsiębiorstw. Skutki biznesowe wdrożenia norm z zakresu bezpieczeństwa w małych firmach studium przypadków

Normy szansą dla małych przedsiębiorstw. Skutki biznesowe wdrożenia norm z zakresu bezpieczeństwa w małych firmach studium przypadków IV Ogólnopolska Konferencja Normalizacja w Szkole Temat wiodący Normy wyrównują szanse Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego Łódź, ul. Kopcińskiego 29 Normy szansą dla małych

Bardziej szczegółowo

Warszawa: usługa modyfikacji systemu ZSI db modułów finansowoksięgowych

Warszawa: usługa modyfikacji systemu ZSI db modułów finansowoksięgowych Page 1 of 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.msp.gov.pl Warszawa: usługa modyfikacji systemu ZSI db modułów finansowoksięgowych

Bardziej szczegółowo

Systemy mikroprocesorowe - projekt

Systemy mikroprocesorowe - projekt Politechnika Wrocławska Systemy mikroprocesorowe - projekt Modbus master (Linux, Qt) Prowadzący: dr inż. Marek Wnuk Opracował: Artur Papuda Elektronika, ARR IV rok 1. Wstępne założenia projektu Moje zadanie

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorstwo WielobranŜowe GALKOR Sp. z o.o. ul. Ogrodowa 73 86-010 Koronowo Tel: +48 52 382 07 70

Przedsiębiorstwo WielobranŜowe GALKOR Sp. z o.o. ul. Ogrodowa 73 86-010 Koronowo Tel: +48 52 382 07 70 Przedsiębiorstwo WielobranŜowe GALKOR Sp. z o.o. galkor@galkor.pl www.galkor.pl Precyzyjna kontrola przebiegu procesu produkcyjnego Wizualizacja dająca pełen obraz produkcji Parametryzacja pracy urządzeń

Bardziej szczegółowo

Po³¹czenie iphone'a/ipad a do Smart Multishare USB

Po³¹czenie iphone'a/ipad a do Smart Multishare USB INSTRUKCJA OBSLUGI Po³¹czenie iphone'a/ipad a do Smart Multishare USB Smart Multishare USB jest produktem, który pozwala Ci bezprzewodowo transmitowaæ elementy takie jak zdjêcia, filmy video, muzykê i

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. na obsługę bankową realizowaną na rzecz Gminy Solec nad Wisłą

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. na obsługę bankową realizowaną na rzecz Gminy Solec nad Wisłą SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na obsługę bankową realizowaną na rzecz Gminy Solec nad Wisłą P r z e t a r g n i e o g r a n i c z o n y (do 60 000 EURO) Zawartość: Informacja ogólna Instrukcja

Bardziej szczegółowo

GEO-SYSTEM Sp. z o.o. GEO-RCiWN Rejestr Cen i Wartości Nieruchomości Podręcznik dla uŝytkowników modułu wyszukiwania danych Warszawa 2007

GEO-SYSTEM Sp. z o.o. GEO-RCiWN Rejestr Cen i Wartości Nieruchomości Podręcznik dla uŝytkowników modułu wyszukiwania danych Warszawa 2007 GEO-SYSTEM Sp. z o.o. 02-732 Warszawa, ul. Podbipięty 34 m. 7, tel./fax 847-35-80, 853-31-15 http:\\www.geo-system.com.pl e-mail:geo-system@geo-system.com.pl GEO-RCiWN Rejestr Cen i Wartości Nieruchomości

Bardziej szczegółowo

Lista kontrolna osiągania interoperacyjności przez system teleinformatyczny regulowany przez projekt dokumentu rządowego

Lista kontrolna osiągania interoperacyjności przez system teleinformatyczny regulowany przez projekt dokumentu rządowego Lista kontrolna osiągania interoperacyjności przez system teleinformatyczny regulowany przez projekt dokumentu rządowego Tytuł dokumentu: projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA CYFRYZACJI

DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA CYFRYZACJI DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA CYFRYZACJI Warszawa, dnia 7 kwietnia 2016 r. Poz. 9 ZARZĄDZENIE NR 9 MINISTRA CYFRYZACJI 1) z dnia 5 kwietnia 2016 r. w sprawie Karty Audytu Wewnętrznego w Ministerstwie Cyfryzacji

Bardziej szczegółowo

Systemy monitoringu wizyjnego Avigilon w zabezpieczeniu obiektów logistycznych.

Systemy monitoringu wizyjnego Avigilon w zabezpieczeniu obiektów logistycznych. doradzamy, szkolimy, rozwijamy Systemy monitoringu wizyjnego Avigilon w zabezpieczeniu obiektów logistycznych. Właściciel tel. 722-529-820 e-mail: biuro@brb-doradztwobiznesowe.pl www.brb-doradztwobiznesowe.pl

Bardziej szczegółowo

Procedura działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane epuap w Urzędzie Gminy Wągrowiec

Procedura działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane epuap w Urzędzie Gminy Wągrowiec Załącznik do Zarządzenia Nr 88/2014 Wójta Gminy Wągrowiec z dnia 7 lipca 2014 r. Procedura działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane epuap w Urzędzie Gminy Wągrowiec 1 Spis treści 1. Użyte pojęcia

Bardziej szczegółowo

ICT Bankowość, Finanse, Ubezpieczenia 2012.09.28. Inteligentne zarządzanie majątkiem

ICT Bankowość, Finanse, Ubezpieczenia 2012.09.28. Inteligentne zarządzanie majątkiem 2012.09.28 Inteligentne zarządzanie majątkiem Inteligentne zarządzanie majątkiem Potrzeby instytucji finansowych 2012.09.28 2 SmartMedia Ewidencja majątku Jaki majątek posiadam? Ile jest wart? Kto jest

Bardziej szczegółowo

OSZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA z dnia... 2004 roku Dz. U. z dnia 12 marca 2004 r. Nr 40 poz.356

OSZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA z dnia... 2004 roku Dz. U. z dnia 12 marca 2004 r. Nr 40 poz.356 OSZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA z dnia... 2004 roku Dz. U. z dnia 12 marca 2004 r. Nr 40 poz.356 w celu wszczęcia postępowania i zawarcia umowy opłacanej ze środków publicznych 1. Przedmiot zamówienia:

Bardziej szczegółowo

1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek?

1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek? 1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek? Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego będzie można składać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Puławach. Wnioski będą przyjmowane od dnia

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA DOSTĘPU. Działanie 2.1,,E-usługi dla Mazowsza (typ projektu: e-administracja, e-zdrowie)

KRYTERIA DOSTĘPU. Działanie 2.1,,E-usługi dla Mazowsza (typ projektu: e-administracja, e-zdrowie) Załącznik nr 1 do Uchwały nr / II / 2015 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 201-2020 KRYTERIA DOSTĘPU Działanie 2.1,,E-usługi dla Mazowsza (typ projektu:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ncbr.gov.p Warszawa: Przeprowadzenie badania dotyczącego procesów zarządzania projektami B+R+I

Bardziej szczegółowo

Urządzenie do odprowadzania spalin

Urządzenie do odprowadzania spalin Urządzenie do odprowadzania spalin Nr. Art. 158930 INSTRUKCJA OBSŁUGI Informacje wstępne: Po otrzymaniu urządzenia należy sprawdzić czy opakowanie jest w stanie nienaruszonym. Jeśli po dostarczeniu produktu

Bardziej szczegółowo

Procedura działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane epuap Urzędzie Gminy w Ułężu

Procedura działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane epuap Urzędzie Gminy w Ułężu Załącznik nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Ułęż nr 21 z dnia 14 maja 2014r. Procedura działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane epuap Urzędzie Gminy w Ułężu Spis treści Użyte pojęcia i skróty...

Bardziej szczegółowo

Materiały szkoleniowe dla partnerów. Prezentacja: FIBARO a system grzewczy.

Materiały szkoleniowe dla partnerów. Prezentacja: FIBARO a system grzewczy. Materiały szkoleniowe dla partnerów. Prezentacja: FIBARO a system grzewczy. Twój inteligentny system grzewczy Inteligentny system grzewczy to w pełni zautomatyzowany system sterowania i monitoringu ogrzewania

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2012

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2012 Zawód: technik teleinformatyk Symbol cyfrowy zawodu: 312[02] Numer zadania: 2 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpocz cia egzaminu 312[02]-02-122 Czas trwania egzaminu: 240 minut

Bardziej szczegółowo

DZENIE RADY MINISTRÓW

DZENIE RADY MINISTRÓW Dz. U. 2007 Nr 210, poz. 1522 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 31 października 2007 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis na uzyskanie certyfikatu wyrobu wymaganego na rynkach zagranicznych Na

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: 0101872HC8201

INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: 0101872HC8201 INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: PZ-41SLB-E PL 0101872HC8201 2 Dziękujemy za zakup urządzeń Lossnay. Aby uŝytkowanie systemu Lossnay było prawidłowe i bezpieczne, przed pierwszym uŝyciem przeczytaj niniejszą

Bardziej szczegółowo

System kontroli wersji SVN

System kontroli wersji SVN System kontroli wersji SVN Co to jest system kontroli wersji Wszędzie tam, gdzie nad jednym projektem pracuje wiele osób, zastosowanie znajduje system kontroli wersji. System, zainstalowany na serwerze,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ

INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ Część ogólna Tekst obowiązujący od dnia:. SPIS TREŚCI I.A. Postanowienia ogólne... 3 I.B. Podstawy prawne opracowania IRiESD... 3 I.C. Zakres przedmiotowy

Bardziej szczegółowo

Terminale ISDN. Katalog produktów 2001/2002

Terminale ISDN. Katalog produktów 2001/2002 Katalog produktów 2001/2002 Terminale ISDN Ascom Poland Sp. z o.o., 03-924 Warszawa, ul. Niek³añska 23 tel. +48 22 617 80 06, ISDN +48 22 616 42 36, fax +48 22 617 80 05 Internet:www.ascom.com.pl a a Co

Bardziej szczegółowo

PoluProduction. Vision. Version 1.0

PoluProduction. <jedi> Vision. Version 1.0 PoluProduction Vision Version 1.0 Revision History Date Version Description Author 21/05/2011 1.0 Pierwsza wersja aplikacji Grzegorz Pol Confidential PoluProduction, 2011 ii Table of Contents 1.

Bardziej szczegółowo

Modem ADSL2. Z portem USB i Ethernet. Szybki start ADSL2MUE(EU/LA) ZawartoϾ zestawu. Modem ADSL2

Modem ADSL2. Z portem USB i Ethernet. Szybki start ADSL2MUE(EU/LA) Zawartoœæ zestawu. Modem ADSL2 ivision of isco Systems, Inc. Zawartoœæ zestawu Modem SL2 Zasilacz sieciowy Kabel US thernetowy kabel sieciowy (Kat 5) Kabel telefoniczny RJ-11 Instrukcja obs³ugi i sterowniki na -Rom Instrukcja Szybki

Bardziej szczegółowo

Pierwsze kroki. Krok 1. Uzupełnienie danych własnej firmy

Pierwsze kroki. Krok 1. Uzupełnienie danych własnej firmy Pierwsze kroki Krok 1. Uzupełnienie danych własnej firmy Przed rozpoczęciem pracy z programem, należy uzupełnić informacje o własnej firmie. Odbywa się to dokładnie tak samo, jak uzupełnianie informacji

Bardziej szczegółowo

Eureka Filary marki. Innowacyjność. Dostarczona. Dopasowanie Otwartość. wartość/efekt. Partnerstwo

Eureka Filary marki. Innowacyjność. Dostarczona. Dopasowanie Otwartość. wartość/efekt. Partnerstwo 1 Innowacyjność Dopasowanie Otwartość Partnerstwo Dostarczona wartość/efekt Współtworzymy sukcesy naszych Klientów w oparciu o trafną diagnozę organizacji, otoczenia biznesowego, wnikliwą analizę szans

Bardziej szczegółowo

PROMOCJE Internet po świetle

PROMOCJE Internet po świetle Cennik usług INTROLAN na dzień 01-07-2016 PROMOCJE Internet po świetle Pakiet (umowa 24 m-ce, podłączenie kablem światłowodowym ) FIBER-40 40Mbps FIBER-80 80Mbps FIBER-120 120Mbps FIBER-160 160Mbps Miesięczny

Bardziej szczegółowo

Microsoft Management Console

Microsoft Management Console Microsoft Management Console Konsola zarządzania jest narzędziem pozwalającym w prosty sposób konfigurować i kontrolować pracę praktycznie wszystkich mechanizmów i usług dostępnych w sieci Microsoft. Co

Bardziej szczegółowo