Technology Management

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Technology Management"

Transkrypt

1 Technology Management s y s t e m y V I M S Wiêkszoœæ organizacji rozumie, e efektywne zarz¹dzanie infrastruktur¹ technologiczn¹ to powa ny wk³ad w rozwój biznesowy. Dochodz¹ one do wniosku, e aby realizowaæ cele w tym zakresie potrzebuj¹ zestawu aplikacji zarz¹dczych posiadaj¹cych okreœlone cechy. Kluczowym komponentem tej grupy aplikacji jest system dokumentacji infrastruktury technicznej. Przedsiêbiorstwa coraz czêœciej zdaj¹ sobie sprawê i dokumentowanie infrastruktury technicznej jest konieczne aby osi¹gn¹æ za³o one cele. Posiadane przez nie systemy, które nie ³¹cz¹ w sobie informacji bazodanowych z wizualnymi, nie s¹ w stanie spe³niaæ tej roli. Rozwijaj¹ zatem rozwi¹zania typu Visual Infrastructure Management Systems - Systemy Wizualnego Zarz¹dzania Infrastruktur¹. Systemy VIMS przede wszystkim oddaj¹ pe³ny obraz infrastruktury technicznej (sieci i centra przetwarzania danych). Odnotowuj¹ fizyczn¹ lokalizacjê ka dego urz¹dzenia, na planach budynku i w szafach steruj¹cych, dokumentuj¹ po³¹czenia (elektryczne i informatyczne) i gromadz¹ centralnie dane o zasobach. VIMS s¹ u ywane do projektowania, opracowywania za³o eñ, wspomagania usuwania usterek, prowadzenia analiz i raportowania generalnie do wszystkich aspektów zarz¹dzania infrastruktur¹. Graficzne dokumentowanie fizycznych lokalizacji urz¹dzeñ i ich po³¹czeñ wraz z przynale nymi im informacjami bazodanowymi o zasobach jest kluczowe dla VIMS. Bez tej podstawy, brakuje informacji umo liwiaj¹cych korzystanie z innych narzêdzi wspomagaj¹cych zarz¹dzanie infrastruktur¹. Dokumentowanie infrastruktury technologicznej organizacji jest pierwszym, podstawowym krokiem do efektywnego zarz¹dzania ni¹. ( wg opinii jednej z firm doradczych Wielkiej Czwórki ) ABF Competence Vision Solutions Technology Management 1

2 Oczekiwane rozwi¹zania Nowoczesne rozwi¹zania technologiczne pozwalaj¹ organizacjom gospodarczym efektywniej zarz¹dzaæ infrastruktur¹ techniczn¹. Organizacje, które potrafi¹ korzystaæ z takich rozwi¹zañ mog¹ : nad¹ aæ z rozwojem strategicznym rozwijaj¹c sprawnie infrastrukturê efektywnie obs³ugiwaæ klientów, eliminuj¹c usterki i przestoje korelowaæ inicjatywy techniczne ze zmianami biznesowymi podejmowaæ trafniejsze decyzje finansowe dziêki dostêpnej informacji o posiadanych zasobach technologicznych zwiêkszyæ sprawnoœæ operacyjn¹ dziêki efektywnemu systemowi zarz¹dzania zmianami (change management) Problemy biznesowe Wystêpuje wiele czynników ograniczaj¹cych efektywne zarz¹dzanie infrastruktur¹ technologiczn¹, miêdzy innymi : posiadane systemy nie s¹ przygotowane do dostarczania wizualnego wyobra enia infrastruktury technologicznej i komunikowania wymaganych informacji, co ogranicza ich zdolnoœæ do wspomagania strategicznych decyzji biznesowych i technologicznych dokumentacja techniczna nie istnieje, jest niekompletna lub utrzymywana w wielu ró nych miejscach i formatach danych diagramy i rysunki sieci oraz informacje bazodanowe zwykle s¹ utrzymywane odrêbnie, co prowadzi do braku efektywnoœci w pozyskiwaniu, uzupe³nianiu i korzystaniu z informacji posiadane systemy, wskutek koniecznoœci posiadania eksperckich umiejêtnoœci do ich obs³ugi, nie s¹ powszechnie u ywane w ramach organizacji, szczególnie przez osoby bezprzygotowania technicznego lub zmuszone jedynie od czasu do czasu do korzystania z nich organizacja nie mo e efektywnie w³¹czyæ / adaptowaæ systemu, gdy nie jest on dostatecznie elastyczny aby móc po³¹czyæ go z dzia³aj¹cymi aplikacjami tak, aby wymienia³ dane z funkcjonuj¹cymi Ÿród³ami danych i korzysta³ z ich aktualizacji informacja jest niew³aœciwa z braku procesów jej uaktualnienia w trakcie planowania i implementacji zmian ABF Competence Vision Solutions Technology Management 2 tel

3 Rekomendowane rozwi¹zania Wiêkszoœæ organizacji rozumie, e efektywne zarz¹dzanie infrastruktur¹ technologiczn¹ to powa ny wk³ad w rozwój biznesowy. Dochodz¹ one do wniosku, e aby zrealizowaæ takie cele wymagany jest zestaw aplikacji zarz¹dczych posiadaj¹cych okreœlone cechy / funkcje. Kluczowym komponentem tej grupy aplikacji jest system dokumentacji infrastruktury technicznej. Przedsiêbiorstwa coraz czêœciej zdaj¹ sobie sprawê i dokumentowanie infrastruktury technicznej jest konieczne aby osi¹gn¹æ za³o one cele, a posiadane przez nie systemy, które nie ³¹cz¹ w sobie informacji bazodanowych z wizualnymi, nie s¹ w stanie spe³niæ tej roli. Inwestuj¹ zatem w rozwi¹zania typu Visual Infrastructure Management Systems (Systemy Wizualnego Zarz¹dzania Infrastruktur¹). Systemy VIMS przede wszystkim oddaj¹ pe³ny obraz infrastruktury technicznej (sieci i centra przetwarzania danych). Odnotowuj¹ fizyczn¹ lokalizacjê ka dego urz¹dzenia, na planach budynku i w szafach steruj¹cych, dokumentuj¹ po³¹czenia (elektryczne i informatyczne) i gromadz¹ centralnie dane o zasobach. VIMS s¹ u ywane do projektowania, opracowywania za³o eñ, wspomagania usuwania usterek, prowadzenia analiz i raportowania generalnie do wszystkich aspektów zarz¹dzania infrastruktur¹. Graficzne dokumentowanie fizycznych lokalizacji urz¹dzeñ i ich po³¹czeñ wraz z przynale nymi im informacjami bazodanowymi o zasobach jest kluczowe dla VIMS. Bez tej podstawy, brakuje informacji umo liwiaj¹cych korzystanie z innych narzêdzi wspomagaj¹cych zarz¹dzanie infrastruktur¹. Dokumentowanie infrastruktury technologicznej organizacji jest pierwszym, podstawowym krokiem do efektywnego zarz¹dzania ni¹. Aperture pracuje od wielu lat na rzecz firm z Listy 1000 magazynu Fortune, wyposa aj¹c je w rozwi¹zania umo liwiaj¹ce efektywne zarz¹dzanie infrastruktur¹ techniczn¹ i osi¹ganie celów biznesowych. Aperture dostarczy³o rozwi¹zania VIMS po³owie firm z Listy 500 magazynu Fortune i dwóm-trzecim z Listy 100 magazynu Fortune. Ponadto Aperture przygotowa³o wiele uniwersalnych rozwi¹zañ przez 125 miêdzynarodowych partnerów obecnych w 35 krajach. Dlaczego Aperture jest najlepszym systemem do dokumentowania? Aperture dostarcza firmie jedno centralne repozytorium danych (miejsce dostêpu do danych) dla wszelkich informacji. Repozytorium to ³¹czy wszystkie odrêbne bazy danych razem, eliminuj¹c koniecznoœæ prowadzenia sta³ych procesów ³¹czenia, odnawiania, uzupe³niania i synchronizowania ró norakich Ÿróde³. Wykorzystuj¹c Aperture organizacja mo e standaryzowaæ i u ywaæ jednego Ÿród³a informacji we wszystkich sytuacjach. Aperture ³¹czy rysunki / plany i dane w jedno. Przy wykorzystaniu Aperture dane i rysunki nie musz¹ byæ przechowywane odrêbnie : dane w arkuszu kalkulacyjnym / bazach danych, a rysunki w programie CAD. Oznacza to, e je eli dokonuje siê zmian, dokonuje siê ich tylko raz i s¹ one odnotowywane wszêdzie : w bazach danych i na rysunkach. Aperture jest ³atwy w u ytkowaniu i uzupe³nianiu danych. Jeœli informacja musi byæ znaleziona lub uzupe³niona / zmieniona, operator systemu na drodze intuicyjnej nawigacji dociera do dowolnego urz¹dzenia na rysunku i do³¹czonych do niego szczegó³owych danych o nim. Aperture daje mu mo liwoœæ zmiany / Aperture Client Smart Picture Server Web Server Web browser Aperture Client Aperture Server windows Smart Picture Server Web Server Smart Picture Enterprise Manager Via Internet Intranet TCP/IP Web browser MAC Aperture Client Smart Picture Server Web browser Os2 Aperture Client Aperture Project Database can be external (Oracle, SQL Server, etc.) Web Server Web browser UNIX ABF Competence Vision Solutions Technology Management 3

4 Aperture to System. Kluczowa jest kwestia utrzymywania aktualnoœci danych w nim zawartych. Dlatego na jego budowê sk³ada siê nie tylko dostarczenie, kastomizacja i implementacja oprogramowania, ale równie szkolenie u ytkowników, szczegó³owy instrukta i dokumentacja dzia³añ, które musz¹ byæ realizowane, aby dane by³y aktualne Dziêki Aperture zyskuje siê Umiejêtnoœæ dostosowania siê do procesu rozwoju przez skalowanie infrastruktury technicznej. efektywne planowanie mo liwoœci, zdolnoœci infrastruktury prognozowanie zapotrzebowania na powierzchniê i sprzêt zarz¹dzanie wykorzystaniem energii zarz¹dzanie przepustowoœci¹ infrastruktury Mo liwoœæ lepszej obs³ugi klienta wewnêtrznego (pracownicy firmy, dzia³y) i zewnêtrznego efektywne dzia³anie w zakresie prowadzonych us³ug znajdowanie niezbêdnych zdolnoœci, mo liwoœci wykorzystania infrastruktury kontrolê dzia³añ wspomagaj¹cych i serwisowych (energia, ch³odzenie, utrzymanie ruchu, naprawy) zarz¹dzanie procesami pracy w ramach dostarczanych / odbieranych us³ug Wzrost efektywnoœci operacyjnej usprawniony proces Zarz¹dzania Zmianami (Change Management) projektowanie wielorozwi¹zaniowych scenariuszy postêpowania rezerwowanie powierzchni, sprzêtu, przy³¹czy ³¹czenie procesu projektowania z procesem zamówieñ na us³ugi i ich specyfikacj¹ odnoszenie siê do szczegó³owych planów / projektów w procesie instalacji w³¹czanie / odnotowywanie zmian do dokumentacji poinwestycyjnej / odbiorczej Redukcjê przestojów i wzrost zadowolenia klientów szybkie usuwanie usterek okreœlenie lokalizacji uszkodzonych urz¹dzeñ pod³¹czenie do zadanych urz¹dzeñ diagnostycznych (np. Ping, Telnet) mo liwoœæ œledzenia po³¹czeñ urz¹dzeñ posiadanie i szybki dostêp do kluczowych informacji o sprzêcie zdolnoœæ do reagowania na alarmy systemowe mo liwoœæ zbudowania interfejsu z systemem zamówieñ i zarz¹dzania prac¹ unikanie przeci¹ eñ, nadmiernego wykorzystania urz¹dzeñ mo liwoœæ kalkulowania obci¹ eñ planowanie i wykonywanie rutynowych czynnoœci serwisowych / utrzymania ruchu dostêpnoœæ listy up³ywaj¹cych kontaktów serwisowych zapewnienie nadmiarowoœci na posiadanym sprzêcie, w zamian za urz¹dzenia poddawane naprawom efektywne planowanie i prowadzenie napraw Dostarczanie informacji o zasobach technicznych w celu analizy i opracowania best practices analiza i raportowanie w zakresie zasobów technicznych uszczegó³owienie informacji o wszystkich elementach infrastruktury przygotowanie danych do podzia³u obci¹ eñ za korzystanie z infrastruktury przygotowanie raportów obci¹ eniowych (charge back) analizy rozk³adu kosztów Reagowanie na zadania biznesowe inicjatywami technicznymi opracowanie Planów Awaryjnych i planów powrotu do dzia³ania konsolidowanie centrów przetwarzania danych i zasobów sieciowych ocena i analiza benefitów korzystania z Nowych Technologii posiadanie generalnego pogl¹du na / ogl¹du stanu infrastruktury technologicznej organizacji ABF Competence Vision Solutions tel Technology Management 4

5 Wizja techniczna Aperture Podstawowym celem Aperture jest stworzenie bazowego rozwi¹zania do dostarczania informacji. ¹czy ono w sobie kluczowe elementy filozofii projektowania takie jak : ³atwoœæ u ytkowania, zmienne mo liwoœci / zdolnoœci produktu, mo liwoœci kastomizacji, zdolnoœæ do klarownej prezentacji informacji. Technologia Aperture budowana jest na nieporównywalnych doœwiadczeniach w realizacji rozwi¹zañ koresponduj¹cych z tak¹ wizj¹. Wizja Aperture przejawia siê w rozwi¹zaniach, które budowane s¹ i dostarczane w zgodzie z powy szymi pryncypiami. atwoœæ u ycia Rozwi¹zania Aperture wyposa aj¹ u ytkownika w narzêdzie do szybkiego i sprawniejszego wykonywania jego pracy. Osi¹gane jest to dziêki ³atwemu do nauczenia, intuicyjnemu systemowi obs³ugi. Zmienne mo liwoœci / zdolnoœci Kluczowym elementem w³¹czania dowolnego systemu do prowadzenia procesów zachodz¹cych w danej organizacji jest zdolnoœæ jego integracji z innymi systemami, Ÿród³ami danych. Aby wspomóc takie dzia³anie rozwi¹zania Aperture naturalnie koresponduj¹ ze standardowymi interfejsami, jak na przyk³ad ODBC czy COM. Kastomizacja Wiêkszoœæ organizacji ma swoje szczególne, unikalne wymagania. Rozwi¹zania Aperture nie wymagaj¹ operacji na kodzie Ÿród³owym w celu dokonywania, nawet daleko id¹cych, zmian i pozwalaj¹ na ³atw¹ kastomizacjê. To pozwala organizacjom adaptowaæ rozwi¹zania Aperture pod k¹tem indywidualnych potrzeb. Prezentacja informacji Bez efektywnej prezentacji, nieobrobione dane nie mog¹ staæ siê informacj¹. Systemy Aperture s¹ stworzone po to aby prezentowaæ jednoczeœnie grafikê i informacje tekstowe / dane. Rezultatem jest efektywne narzêdzie komunikacji rozwi¹zañ, idei które w innym wypadku trudno by³oby opisaæ, sformu³owaæ i ³atwo mo naby utraciæ jako abstrakcyjne i niezdefiniowane. Biblioteka Symboli Aperture Biblioteka Symboli Aperture zawiera ponad symboli urz¹dzeñ i do³¹czonych do nich danych opisuj¹cych ich charakterystyki. Symbole Aperture to szczegó³owe rysunki urz¹dzeñ sieciowych. Oznacza to, e ka dy port i slot pojawia siê dok³adnie w tym samym miejscu na rysunku jak na urz¹dzeniu. Jeœli ktoœ ma odszukaæ okreœlone urz¹dzenie, bêdzie to ³atwe poniewa urz¹dzenie w szafie / racku umieszczone jest dok³adnie w tym samym miejscu co w systemie Aperture. Symbole Aperture zachowuj¹ skalê. Kiedy szafa monta owa jest projektowana w Aperture, odwzorowuje on to co bêdzie istnia³o w rzeczywistoœci. Przy projektowaniu szafy proporcje miêdzy urz¹dzeniami mog¹ byæ determinowane ju na tym etapie. Symbole Aperture zawieraj¹ widok urz¹dzenia z przodu i z ty³u, daj¹c mo liwoœæ projektowania frontu i ty³u szafy. W wypadku urz¹dzeñ wolnostoj¹cych mo liwa jest reprezentacja graficzna widoku z góry i z do³u. W koñcu - co najwa niejsze - Symbole Aperture s¹ kombinacj¹ rysunku / grafiki i danych. Symbole Aperture nie tylko odwzorowuj¹ graficznie urz¹dzenie z ka dej strony, ale tak e zawieraj¹ dane dostarczone przez producenta. Te u ywane s¹ do okreœlenia wymagañ energetycznych, emisji ciep³a, mo liwoœci ³¹czenia, montowania w zestawy etc. Je eli symbol nie jest dostêpny w Bibliotece Symboli Aperture, mo e byæ œci¹gniêty ze Strony Symboli na stronie internetowej Aperture lub stworzony bez dodatkowych op³at. Strona www Aperture pozwala u ytkownikom przeszukiwaæ Bibliotekê Symboli, œci¹gaæ je je eli s¹ dostêpne i automatycznie sk³adaæ zamówienie na symbole, które nie s¹ dostêpne. Ka dy nabywca Aperture Technology Documentation Solution otrzymuje dostêp do strony www. ABF Competence Vision Solutions tel Technology Management 5

6 Opinie U ytkowników First National Bank z Omaha Aperture pomaga administratorom wizualizowaæ rozrastaj¹ce siê sieci Zarz¹dzanie danymi to jedno mo liwoœæ ich zobaczenia to coœ zupe³nie innego. Mo liwoœæ wizualizacji danych, którymi zarz¹dza jest tym co daje Kenowi Russellow przewagê nad innymi i mo liwoœæ przekazania prze³o onym z³o onego obrazu kompletnej sieci komputerowej. Administrator w Centrali First National Bank of Omaha - Ken Russell, nadzoruje sieæ z³o on¹ z ponad 250 ³¹czy komunikacyjnych wychodz¹cych z banku do oddzia³ów terenowych i klientów w 12 stanach. W zakresie odpowiedzialnoœci administratora le y zapewnienie, e przep³yw danych bankowych przez te linie odbêdzie siê sprawnie ³¹cz¹c komputery wysy³aj¹ce i odbieraj¹ce informacje, umo liwiaj¹c codzienne transakcje bankowe. Je eli jakaœ czêœæ tej sieci przestanie dzia³aæ, transakcje te nie bêd¹ mog³y byæ realizowane. Administrator musi zatem znaæ swoj¹ sieæ na wylot. Korzystaj¹c z Aperture Visual Information Managera (Wizualnego Zarz¹dzania Informacj¹ Aperture) zna. Aperture pozwala nie tylko budowaæ bazê danych o sieci, ale tak e wizualnie dokumentowaæ ka dy element wyposa enia sk³adaj¹cego siê na ni¹. Widzenie jest rozumieniem Muszê narysowaæ to co widzê w swojej g³owie. Aperture u³atwia ogromnie moj¹ pracê bo jestem w stanie zwizualizowaæ sieæ mówi Russell. Dokumentacja sieci, z której korzysta Russell pod¹ a od punktu na mapie USA do panela ka dego elementu sieci w³¹czaj¹c w to linie telefoniczne, terminale komputerowe, modemy itp. Ka dy element jest uzupe³niony na ekranie o zestaw danych zawieraj¹cych miêdzy innymi numer seryjny, nazwisko, imiê i numer telefonu serwisanta i wiele, wiele innych. Informacje te s¹ umieszczane w predefiniowanych polach bazy danych wymagaj¹c jedynie minimalnej kastomizacji, która mo e byæ dokonana przez u ytkownika. To wielka oszczêdnoœæ czasu mówi Russell. Dziêki pe³nemu obrazowi sieci w ka dej lokalizacji, Russell mo e ³atwo dostrzec i przewidzieæ rozk³ad ruchu w niej, likwidowaæ miejsca spowalniania i blokady przesy³u danych. Jeœli dzieje siê coœ nieprawid³owego z miêdzystanow¹ sieci¹ banku, wszystko co musi zrobiæ Russell to klikniêcie na mapê w miejscu gdzie wystêpuj¹ problemy, wywo³anie rysunków / planów i po³¹czonych z nimi danych na temat sprzêtu tam funkcjonuj¹cego. W tym momencie ma ju ca³oœciowe spojrzenie na sytuacjê i jest gotowy do dzia³ania. Burzowe chmury znikaj¹ Poza ³atwym zlokalizowaniem problemu mówi Russell mo liwoœæ zobaczenia problematycznego regionu na mapie, mo e prowadziæ do zidentyfikowania innych fragmentów informacji, które pozwol¹ znaleÿæ rozwi¹zanie. Na przyk³ad je eli chodzi o linie telekomunikacyjne jeœli widzisz region, z którego problem siê wywodzi, czasami coœ prostego jak sprawdzenie warunków atmosferycznych, mo e prowadziæ do rozwi¹zania. Mo e tam byæ burza linie telefoniczne nie dzia³aj¹ i to jest przyczyn¹ problemów. Na tej samej fali Aperture pomaga Russellowi komunikowaæ siê z u ytkownikami, którzy zwracaj¹ siê do niego z problemami. Dziêki posiadaniu rysunków paneli, Russell mo e widzieæ to na co patrzy w danym momencie u ytkownik, zamiast opieraæ siê na jego zdolnoœci do w³aœciwego opisania problemu. Zafascynowany Aperture Russell prowadzi lobbing wewn¹trz firmy na rzecz szerszego wykorzystania rozwi¹zañ Aperture niebawem rozwi¹zañ takich bêdzie u ywa³ Help Desk. Russell mówi, e Aperture jest wielki ale prosty i mimo tego, e u ywa systemu praktycznie bez ustanku, twierdzi e wykorzystuje na razie maksimum 10 % jego zdolnoœci. Opinie U ytkowników Korporacja First Fidelity Korporacja Bankowa First Fidelity korzysta z Aperture John Snopkowski mia³ problem. Musia³ przekonaæ grupê kompetentnych w sprawie techniki mened erów bankowych do upgrade'u sieci komunikacji g³osowej i komputerowej. Zadanie polega³o na pokazaniu jak transmisja milionów bajtów danych ka dego dnia w³¹czaj¹c w to dane klientów, transakcje Mastercard, VISA, bankomatów, dokonywane za pomoc¹ call center, homebankingu i wiele innych - po sieci cyfrowej oznacza³aby d³ugoterminowe, znacz¹ce oszczêdnoœci dla banku. Snopkowski mówi : Zarz¹dzaj¹cy mened erowie nie wiedzieli jak mo e pracowaæ nowa sieæ. U y³em zatem Aperture aby narysowaæ istniej¹c¹ sieæ i zintegrowaæ z planem wszystkie dane kosztowe. Potem zrobi³em to samo dla nowoprojektowanej sieci. Teraz by³em gotowy do pokazania ró nic w kosztach. Przygotowa³em raport pokazuj¹c wszystkie obecne koszta i wszystkie projektowane. Wysz³o na to, e bank mo e zaoszczêdziæ ponad 2 miliony dolarów rocznie. Zarz¹dzaj¹cy mogli zobaczyæ projekt nowej sieci i zrozumieæ w jaki sposób takie oszczêdnoœci s¹ mo liwe. Aperture odp³aca siê z procentem S¹dzê, e Aperture jest koniecznoœci¹ przy zarz¹dzaniu sieci¹ mówi Snopkowski Bez niego potrzebowa³bym kilku kolejnych osób. Snopkowski zarz¹dza sieci¹ First Fidelity w Nowym Jorku. Bank ma oko³o pracowników w 700 lokalizacjach. Aperture umo liwia pokazanie dróg jakimi komunikuj¹ siê oni ze sob¹. U ywam Aperture do konsultowania siê z moimi prze³o onymi. Mogê pokazaæ mened erom rysunki projektowe tak, e zrozumiej¹ co mam na myœli i co proponujê. Projektujê sieci opieraj¹c siê na tych rysunkach. Nastêpnie wykorzystujê Aperture aby przekazaæ moje pomys³y / rozwi¹zania do wdro enia. Mogê wyjaœniæ ka demu kto tego potrzebuje, jak wygl¹da sieæ jakie s¹ z tym zwi¹zane koszta ró ne drogi, którymi mog¹ pod¹ aæ po³¹czenia. S³uchacze mog¹ spojrzeæ na mapê : sk¹d dok¹d idzie po³¹czenie i jak¹ drog¹. Aperture pozwala mi inwentaryzowaæ drogi po³¹czeñ, a jest ich , zatem jeœli jest problem ze œcie k¹ po³¹czenia lub elementem sprzêtowym systemu wszystko to mam w Aperture. ycie bez Aperture by³oby trudne. Wczeœniej robi³em to wszystko na papierze. Teraz mogê wydrukowaæ sobie kopie ale wszystko jest w Aperture. ABF Competence Vision Solutions Technology Management 6

7 Fuzje s¹ ³atwe z Aperture John wspomina sytuacjê, w której First Fidelity kupi³ 5 ma³ych banków w Nowym Jorku. By³y one niezale nymi podmiotami a ka dy mia³ oko³o 15 oddzia³ów. Zadaniem Snopkowskiego by³o po³¹czenie banków wspóln¹ sieci¹. Jedynym sposobem, w jaki mog³em pokazaæ dostawcy us³ug telekomunikacyjnych co siê dzieje, by³o wys³anie kopii Aperture dla obszaru Nowego Jorku. Otworzyli pliki na swoim komputerze, przejrzeli je, zadzwonili do mnie i powiedzieli : 'Sk¹d masz ten system on jest fantastyczny skontaktuj nas ze sprzedawc¹'. Niebawem ich firma u ywa³a Aperture. Do tego czasu nie mieli pojêcia, e jest produkt, który mo e byæ do tego stopnia pomocny. Prognoza dla Aperture Snopkowski mówi Aperture to produkt, który mo e byæ u ywany w odniesieniu do dowolnego systemu telefonicznego, sieci komputerowej. Wszystko masz w zasiêgu rêki. W³aœciwie trudno mi sobie wyobraziæ osobê na moim stanowisku, funkcjonuj¹c¹ bez Aperture. Opinie U ytkowników Rannoch Corporation Korporacja Rannoch Lata Wysoko (z Aperture w Kluczowej Roli) WyobraŸ sobie nastêpuj¹c¹ sytuacjê : Radar dalekiego zasiêgu Federalnej Administracji Lotniczej na Florydzie nie dzia³a. Nikt nie wie dlaczego. Kontrolerzy z Centrum Kontroli Lotów w Miami raportuj¹ uszkodzenie. Radar ten, gdy pracuje, kontroluje ruch samolotów w promieniu 250 mil siêgaj¹c wschodnich wysp Bahama, po³udnia Kuby, zachodniego wybrze a Meksyku i pó³nocnych krañców Jacksonville. Podaje równie kluczowe informacje dla Lotniczych Si³ Zbrojnych strzeg¹cych granic. Wiele zale y od tego jak szybko radar mo e byæ przywrócony do normalnego funkcjonowania. Wyzwanie polega na natychmiastowym znalezieniu problemu i najszybszej, z mo liwych, naprawie lub wymianie wadliwego sprzêtu. Aby móc zmierzyæ siê z takimi wyzwaniami Federalna Administracja Lotnicza zleci³a Rannoch Corporation stworzenie dla radaru najnowszej generacji, systemu zarz¹dzania zasobami, zapewniaj¹cego szybk¹ identyfikacjê i wymianê zepsutych komponentów w sytuacji kryzysowej. Firma Rannoch z Virgini nie jest debiutantem w tematyce lotniczej. Jest to firma specjalizuj¹ca siê w in ynierii lotniczej, zapewniaj¹ca techniczne wsparcie dla wielu klientów federalnych i komercyjnych. Aby zmierzyæ siê z postawionym zadaniem Rannoch wybra³ oprogramowanie Aperture Visual Information Manager System (VIMS). Aperture wchodzi do gry Zadaniem Rannoch Corporation by³o udokumentowanie ka dego elementu w radarze i stworzenie szybkiego, sprawnego systemu identyfikacji uszkodzonych czêœci umo liwiaj¹cego ich wymianê. System jest skonstruowany tak, i umo liwia znajdowanie problemów i przekazywanie technikom pracuj¹cym przy nim kodów referencyjnych dla ka dej czêœci. Technik musi zlokalizowaæ czêœæ koresponduj¹c¹ z danym kodem. Bennet Cohen (Project Manager) opowiada : 'Wbudowaliœmy do Aperture skrypty Visual Basic'a tak, aby umo liwiæ technikom przeszukiwanie wed³ug znaczników / wskaÿników referencyjnych. Aperture przeszukuje wszystkie rysunki w bazie danych i wskazuje w³aœciwy z nich pokazuj¹c szukany element. W Aperture technik szybko znajduje zdjêcie / rysunek poszukiwanej czêœci, klika na nie i uzyskuje nazwê, numer, numer magazynowy i instrukcje naprawy / wymiany. Aperture podaje technikom nawet lokalizacjê szafy magazynowej i pó³ki, na której mo na znaleÿæ czêœci. W³aœciwe rozwi¹zanie Przyk³ad ten potwierdza, e Aperture umo liwia u ytkownikowi ³¹czenie danych i rysunków. 'Jest wiele rozwi¹zañ CAD, które pozwalaj¹ doskonale rysowaæ, ale to czego nie robi¹, to mo liwoœæ po³¹czenia rysunków z danymi. adne z nich nie s¹ tak bardzo intuicyjne. Ktokolwiek, z podstawowym doœwiadczeniem w, mo e u ywaæ Aperture. Narzêdzie to pozwala logicznie ³¹czyæ rysunki i do³¹czaæ dane do ka dego zwizualizowanego obiektu. Jest ono z za³o enia, od podstaw, stworzone jako narzêdzie CAFM (Computer Aided Facility Management - Komputerowe Wspomaganie Zarz¹dzania Zasobami). Inni po prostu próbowali przekszta³ciæ rozwi¹zania CAD w narzêdzie do Facility Managementu - nikt jednak nie osi¹gn¹³ efektów zbli onych do tego co daje Aperture. ABF Competence Vision Solutions Technology Management 7

8 Oferta ABF w zakresie Technology Management Wychodz¹c naprzeciw narastaj¹cym oczekiwaniom polskich podmiotów gospodarczych, oferujemy kompleksowe us³ugi w zakresie wspomagania firm w problematyce zarz¹dzania zasobami przedsiêbiorstwa w zakresach definiowanych typowo jako Facility Management i Technology Management. Bêd¹c oficjalnym Partnerem amerykañskiej firmy Aperture Technologies, Inc w oparciu o udostêpnion¹ i przystosowan¹ do polskich warunków metodologiê i narzêdzia informatyczno - organizacyjne rozbudowy -wane od 1987 roku a u ywane przez ponad po³owê firm z Listy 500, 2/3 z Listy 100 magazynu Fortune i konsultantów z grona wielkiej pi¹tki jako pierwsi w Polsce proponujemy tak szeroki pakiet dzia³añ w tej dziedzinie. ABF oferuje szeroki zakres konsultacyjno - technicznego wsparcia poprzez nasze us³ugi zwi¹zane z Technology Managementem. Dostarczamy narzêdzia do budowy systemów VIMS (Visual Infrastructure Management System - System Wizualnego Zarz¹dzania Infrastruktur¹). Szkolimy u ytkowników. Budujemy zintegrowane systemy w oparciu o wymagania klienta z u yciem spolonizowanych narzêdzi Aperture uznanych na œwiecie jako najbardziej przyjazne ( user-friendly ) w codziennym u ytkowaniu. Niezwykle istotn¹ ich cech¹ jest perfekcyjna wizualizacja i prostota umo liwiaj¹ca równie osobom bez przygotowania technicznego wspó³ -tworzenie rozwi¹zañ i efektywne z nich korzystanie. W zakresie realizowanych przez nas prac znajduj¹ siê kompleksowe projekty wdro eniowe, które pocz¹wszy od analiz obecnego sposobu zarz¹dzania infrastruktur¹ techniczn¹, poprzez identyfikacjê celów do osi¹gniêcia w ramach projektu, prowadz¹ do implementacji systemu VIMS. Dzia³ania te stanowi¹ podstawê do podejmowania efektywnych decyzji kosztowych, decyzji inwestycyjnych zwi¹zanych z infrastruktur¹, jej rozbudow¹ planami rozwojowymi, a sk³adaj¹ siê na nie m.in.: analiza stanu obecnego i wymagañ w sferze zarz¹dzania infrastruktur¹ konsultacje w zakresie funkcjonowania i kosztów utrzymania posiadanych zasobów zarz¹dzanie dokumentacj¹ zasobów; integracja zarz¹dzania infrastruktur¹ z modelem organizacyjnym przedsiêbiorstwa implementacja systemu VIMS w oparciu o rozwi¹zania Aperture tworzenie i wype³nianie baz danych mo liwoœæ integracji z funkcjonuj¹cymi u klienta systemami zarz¹dzania ( SAP, RDBMS... ) jak równie systemami zarz¹dzania typu 'HP Open-View', 'Tivoli Na proponowane rozwi¹zania VIMS / Technology Management standardowo sk³adaj¹ siê nastêpuj¹ce modu³y: Dokumentacja Sieci Komputerowych (Urz¹dzenia Sieciowe i Po³¹czenia) Zarz¹dzanie Sprzêtem Komputerowym oraz Zasobami Centrum Obliczeniowego Helpdesk Dziêki wbudowanym mechanizmom ODBC aplikacja mo e byæ uzupe³niana i rozbudo -wywana o elementy dokumentuj¹ce infrastrukturê i umo liwiaj¹ce m.in. gromadzenie oraz analizê rozk³adu kosztów infrastruktury teleinformatycznej i zwi¹zane z tym symulacje studium przypadku najni szego kosztu. Nadmieniæ nale y, e doœwiadczenia œwiatowe z eksploatacji systemów VIMS wskazuj¹ na mo liwoœæ znacz¹cej obni ki kosztów zarz¹dzania oraz serwisu infrastruktury poprzez znaczne obni enie czasu reakcji jak te mo liwoœæ zdalnego diagnozowania z poziomu centralnego repozytorium danych O nas... ABF Ltd. specjalizuje siê w przystosowywaniu i wprowadzaniu na polski rynek nowych technologii i innowacyjnych rozwi¹zañ, doradztwie i konsultingu w kluczowych aspektach dzia³ania wspó³czesnego biznesu z wykorzystaniem informatyki i nowych technologii. Realizujemy us³ugi doradcze dotycz¹ce budowy systemów informatycznych, organizacji pracy zespo³ów projektowych, dostarczamy narzêdzia do projektowania i konstruowania systemów informatycznych. Mamy doœwiadczenie w samodzielnym prowadzeniu prac konsultingowych, analitycznych, programistycznych i wdro eniowych. Spó³ka ABF Ltd. Sp. z o.o. powsta³a na drodze wyodrêbnienia dzia³u konsultingu firmy SET i przekszta³cenia go w osobny podmiot gospodarczy. Skutecznoœæ prowadzonych na przestrzeni przez zespó³ konsultingowy SET dzia³añ potwierdza wysoka pozycja rynkowa ( wg Teleinfo 40 miejsce w gronie 150 firm œwiadcz¹cych us³ugi konsultacyjne w dziedzinie IT w Polsce ) i wysokie oceny us³ug œwiadczonych przez nas jakie otrzymujemy od naszych klientów. Bezpoœrednie zaplecze techniczne i informatyczne dla realizacji prowadzonych przez ABF projektów (zarówno w sferze infrastruktury jak i zasobów personalnych) stanowi¹ firmy SET Sp. z o.o. z siedzib¹ w Zabrzu - jedna z najwiêkszych polskich firm outsourcingowych z wieloletnim doœwiadczeniem, g³ównie na rynku niemieckim i brytyjskim, oraz 'e-direct' z Opola, specjalizuj¹ca siê w technologiach internetowych Wspólnie jesteœmy organizacj¹ posiadaj¹c¹ unikatowy profil dzia³alnoœci i doœwiadczenie na polskim rynku ABF Competence Vision Solutions Technology Management 8

9 Lista Referencyjna Powszechny Zak³ad Ubezpieczeñ S.A. Bank PBK PBK Property Stalexport S.A. Gullfiber / ISOVER Sp. Z o.o. Elektrownia Siersza S.A. Synchron S.A. Kostrzyn Paper S. A. NOKIA ( wspó³praca - Millenium Scandinavia Oy) Rettig Heating ( wspó³praca - Millenium Scandinavia Oy) Burger King (wspó³praca Data Dimensions, Inc.) SANYO (wspó³praca Data Dimensions, Inc.) 3M Corporation A&T, Inc ABB Grundbesitz GmbH & Co. OHG ABB Power Asea Brown Boveri ABN AMRO Services Co. Inc. ABN Armo Adidas-Salomon AG AGF Air Afrique Alcatel Amazon.com America Online American Airlines Inc. American Express Ameritech Amtrak Apple Computer Inc. Arthur Andersen Arthur Andersen LLP Associated Press AT&T AT&T Istel Australian Stock Exchange BAAN Deutschland GmbH Banca D'Italia Bank of America Bank of Montreal Bank of New York Bank One Ohio Banque Paribas Barclays Bank BASF Bayer AG Bayer Corporations Bayerische Vereinsbank Black & Decker Blue Cross & Blue Shield Boeing Company/NCA Boston Stock Exchange BP Oil Company British Airways British Gas Services British Petroleum Budget Rent-A-Car California State University CAP Gemini Cellular One Chase Manhattan Bank Checkpoint Charlie Chicago Stock Exchange, Inc. Chrysler Motors Cisco Systems Inc. Citibank Clorox Company Coca-Cola Colgate Palmolive Technology Center Compaq Computer EMEA BV Coopers & Lybrand Credit Lyonnais Credit Suisse Daimler Chrysler AG Dell Computers Deloitte & Touche Delta Airlnes Deutsche Bank Deutsche Welle DHL Disney Worldwide Services Dow Jones & Company Eastman Kodak Company EDS Global Financial Markets Enterprises Ericsson Inc. European Patent Office Exxon Chemical Company FBI Federal Express France Telecom Fuji Electric Fuji Film Fujitsu Gartner Group Inc. General Electric Gillette Company Global One Goodyear Tire & Rubber Hewlett Packard Company Hitachi Honeywell SSG IBM Corp. IBM-GSA ING IVECO Spa. Johnson & Johnson JPMorgan Kellogg KPMG Peat Marwick LLP Kraft General Foods Kraft Jacobs Suchard KrichGruppe Levi Strauss & Co. Lockheed Martin Lotus Development Lucent Technologies Lufthansa System GmbH Madison Square Garden Marriott Corp. Mastercard International McDonald Corp. MCI Telecommunications MCI Worldcom Merrill Lynch Mitsubishi Motors Mobil Oil Motorola Inc. MTV NASA NEC Electronics Inc. Nestle USA Netscape Communicatons Corp. NIKE Corp. NY Stock Exchange Inc. Oracle Corp. Paramount Pictures Pepsico, Inc. Peugeot Pfizer Incorporated Phillip Morris PriceWaterhouse Coopers Procter & Gamble Readers Digest Reebok Reuters America Inc. Rheinmetall Informationssysteme ROK Navy Royal Prince Alfred Hospital SAP America, Inc. Sheraton Corp. Siemens Business Service Siemens Geb udemanagement Siemens Nixdorf SmithKline Beecham Sony Facility Service Speedway Express Telecom New Zealand Texaco Inc. Time Inc. Tokyo Mitsubishi Bank Toy ot a TRW, Inc. Unisys Corp. United Nations United Percel Service US Army US Navy US Postal Service US Steel Corporation USAF Viacom International Inc. VISA International Volvo Data Warner Brothers Studio Woolworth Corp. World Bank Xerox Corp. Yale University ABF Competence Vision Solutions Technology Management 9

Katalog rozwi¹zañ dla Microsoft Office Sharepoint Server SPIS TREŒCI: Absence and Timesheet Management Application (ATMA) Aplikacja obs³ugi dokumentów dzia³u BHP i Ochrony Œrodowiska Aplikacja obs³ugi

Bardziej szczegółowo

Krzysztof Karwowski ZPAS dolnoœl¹ska firma na miarê doliny krzemowej

Krzysztof Karwowski ZPAS dolnoœl¹ska firma na miarê doliny krzemowej 2 Monitoring i nowoczesne systemy alarmowe SPIS TREŒCI BIBLIOTEKA INFOTELA ISBN 978-83-60516-08-9 Cena 15 z³ (w tym 0% VAT) Nak³ad: 7000 egz. Wydawca: MSG MEDIA MSG Media s.c. ul. Stawowa 110 85-323 Bydgoszcz

Bardziej szczegółowo

Czy Polacy wiedz¹ co to jest VoIP? 3. Telefonia IP krótki poradnik dla firm zainteresowanych wykorzystaniem tej technologii

Czy Polacy wiedz¹ co to jest VoIP? 3. Telefonia IP krótki poradnik dla firm zainteresowanych wykorzystaniem tej technologii 2 VoIP OPERATORZY, US UGI, SPRZÊT SPIS TREŒCI BIBLIOTEKA INFOTELA ISBN 978-83-60516-02-7 Cena 15 z³ (w tym 0% VAT) Nak³ad: 7000 egz. Wydawca: MSG MEDIA MSG Media s.c. ul. Stawowa 110 85-323 Bydgoszcz tel.

Bardziej szczegółowo

Mariusz Kasprzak Rewolucja w technologii VoIP. Sposób na ograniczenie kosztów dla firm i instytucji

Mariusz Kasprzak Rewolucja w technologii VoIP. Sposób na ograniczenie kosztów dla firm i instytucji 2 VoIP SPIS TREŒCI BIBLIOTEKA INFOTELA Mariusz Kasprzak Rewolucja w technologii VoIP 4 5 ISBN 978-83-60516-33-1 Cena 15 z³ (w tym 0% VAT) Nak³ad: 7000 egz. Telefonia internetowa: gdzie jesteœmy? 6 10 Wydawca:

Bardziej szczegółowo

COBIT GOVERNANCE INSTITUTE. Wydanie trzecie Wytyczne Zarz¹dzania. Kwiecieñ 2001

COBIT GOVERNANCE INSTITUTE. Wydanie trzecie Wytyczne Zarz¹dzania. Kwiecieñ 2001 GOVERNANCE INSTITUTE COBIT Wydanie trzecie Wytyczne Zarz¹dzania Kwiecieñ 2001 Released by the COBIT Steering Committee and the IT Governance Institute TM The COBIT Mission: To research, develop, publicise

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKACJA ELEKTRONICZNA DLA ENERGETYKI

KOMUNIKACJA ELEKTRONICZNA DLA ENERGETYKI BIBLIOTEKA INFOTELA Cena 15 z³ (w tym 0% VAT) ISBN 83-921962-3-6 KOMUNIKACJA ELEKTRONICZNA DLA ENERGETYKI partnerzy wydania 4 Okablowanie œwiat³owodowe 4 Centrale telefoniczne 4 Technologie mobilne 4 Zarz¹dzanie

Bardziej szczegółowo

Microsoft Dynamics NAV. przejmij stery swojej firmy

Microsoft Dynamics NAV. przejmij stery swojej firmy Microsoft Dynamics NAV przejmij stery swojej firmy W œlad za potrzebami Twojej firmy Konkurencja na rynku wzrasta, a tempo rozwoju œrodowiska biznesowego wymaga poszukiwania nowych rozwi¹zañ w celu utrzymania

Bardziej szczegółowo

OPERA.MES produkcja, jakoϾ, utrzymanie ruchu i serwis, magazyn, zasoby ludzkie

OPERA.MES produkcja, jakoœæ, utrzymanie ruchu i serwis, magazyn, zasoby ludzkie OPERA.MES produkcja, jakoœæ, utrzymanie ruchu i serwis, magazyn, zasoby ludzkie Wprowadzenie OPERA to wszechstronny system klasy MES (Manufacturing Execution System), umo liwiaj¹cy bezpoœredni monitoring

Bardziej szczegółowo

Naszym zdaniem technologie informacyjne i telekomunikacyjne s¹ w stanie poprawiæ standard ycia oko³o 80% ludnoœci zamieszkuj¹ce kraje rozwijaj¹ce siê.

Naszym zdaniem technologie informacyjne i telekomunikacyjne s¹ w stanie poprawiæ standard ycia oko³o 80% ludnoœci zamieszkuj¹ce kraje rozwijaj¹ce siê. Warunkiem koniecznym dla zaistnienia gotowoœci jest zapewnienie odpowiedniej infrastruktury sieciowej. Bez dostêpu do globalnego systemu komunikacyjnego, adna spo³eczeñstwo nie bêdzie mog³o uczestniczyæ

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE ZESZYT 5 PRACE Z ZAKRESU ZARZĄDZANIA MAŁOPOLSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY EKONOMICZNEJ W TARNOWIE. Pod Redakcją LESZKA KOZIOŁA

ZESZYTY NAUKOWE ZESZYT 5 PRACE Z ZAKRESU ZARZĄDZANIA MAŁOPOLSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY EKONOMICZNEJ W TARNOWIE. Pod Redakcją LESZKA KOZIOŁA ZESZYTY NAUKOWE MAŁOPOLSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY EKONOMICZNEJ W TARNOWIE ZESZYT 5 PRACE Z ZAKRESU ZARZĄDZANIA Pod Redakcją LESZKA KOZIOŁA TARNÓW 2004 KOMISJA SENACKA DO SPRAW NAUKI I WYDAWNICTW Recenzent: prof.

Bardziej szczegółowo

AUTOMATYKA Nr 2/02 (19) Czerwiec 2002 biuletyn informacyjny firmy Szanowni Pañstwo, na wstêpie chcia³abym w imieniu ca³ego zespo³u naszej firmy serdecznie podziêkowaæ Pañstwu za odwiedzenie stoiska firmy

Bardziej szczegółowo

Sterowanie dla monitoringu. Nowoczesne rozwi¹zania œwiat³owodowe i telekomunikacyjne. Pawe³ Olszynka, Marzena Opaliñska, Tomasz Deluga

Sterowanie dla monitoringu. Nowoczesne rozwi¹zania œwiat³owodowe i telekomunikacyjne. Pawe³ Olszynka, Marzena Opaliñska, Tomasz Deluga 2 ITELIGENTNE INFRASTRUKTURY SIECIOWE SPIS TREŒCI BIBLIOTEKA GRUPA ZPAS 3 INFOTELA ISBN 978-83-60516-01-0 Cena 15 z³ (w tym 0% VAT) Nak³ad: 7000 egz. Wydawca: MSG MEDIA MSG Media s.c. ul. Stawowa 110 85-323

Bardziej szczegółowo

WARTO WIEDZIEÆ, E... INFOTEL 1/2007

WARTO WIEDZIEÆ, E... INFOTEL 1/2007 WARTO WIEDZIEÆ, E......B³yskawiczna ekspansja wideo w internecie zmienia oblicze portali. Wydawcy internetowi coraz wiêcej inwestuj¹ w multimedia i coraz chêtniej mówi¹ o swoich us³ugach telewizja. Teledyski,

Bardziej szczegółowo

SIMPLE.ERP. profesjonalizm i innowacyjnoϾ

SIMPLE.ERP. profesjonalizm i innowacyjnoœæ SIMPLE.ERP profesjonalizm i innowacyjnoœæ Wspó³czesny rynek stawia przed mened erami wysokie wymagania. Zmieniaj¹ce siê warunki gospodarcze i ekonomiczne sprawiaj¹, e tylko wysoka efektywnoœæ wszystkich

Bardziej szczegółowo

Adam Iwaniak. Laboratorium GIS, Akademia Rolnicza we Wroc³awiu

Adam Iwaniak. Laboratorium GIS, Akademia Rolnicza we Wroc³awiu Rola serwisów POLSKIE WMS WFS TOWARZYSTWO i generalizacji w INFORMACJI upowszechnianiu PRZESTRZENNEJ informacji geograficznej ROCZNIKI GEOMATYKI 2005 m TOM III m ZESZYT 4 77 ROLA SERWISÓW WMS WFS I GENERALIZACJI

Bardziej szczegółowo

Integracja wszystkich obszarów dzia³alnoœci organizacji; Uporz¹dkowanie i zarz¹dzanie procesami przedsiêbiorstwa; Optymalizacja zasobów;

Integracja wszystkich obszarów dzia³alnoœci organizacji; Uporz¹dkowanie i zarz¹dzanie procesami przedsiêbiorstwa; Optymalizacja zasobów; Zintegrowany system informatyczny Rekord.ERP jest w pe³ni polskim oprogramowaniem, doskonale dostosowanym do oczekiwañ polskich przedsiêbiorców jak równie spe³nia wymogi stawiane przed systemami klasy

Bardziej szczegółowo

Saia S Web nowa idea efektywnego i taniego monitoringu, serwisowania oraz eksploatacji systemów automatyki

Saia S Web nowa idea efektywnego i taniego monitoringu, serwisowania oraz eksploatacji systemów automatyki 29 Nr 1/2005 Marzec 2005 biuletyn informacyjny firmy SABUR wy³¹czny dystrybutor i przedstawiciel firm: Wydanie Specjalne Saia S Web nowa idea efektywnego i taniego monitoringu, serwisowania oraz eksploatacji

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŒÆ. ask. expert PROMISE UMOWY LICENCYJNE WDRO ENIA ROZWI ZAÑ WYBRANE ROZWI ZANIA CENTRUM EDUKACYJNE PROMISE AUDYT OPROGRAMOWANIA/SAM

ZAWARTOŒÆ. ask. expert PROMISE UMOWY LICENCYJNE WDRO ENIA ROZWI ZAÑ WYBRANE ROZWI ZANIA CENTRUM EDUKACYJNE PROMISE AUDYT OPROGRAMOWANIA/SAM ask the expert ZAWARTOŒÆ PROMISE UMOWY LICENCYJNE WDRO ENIA ROZWI ZAÑ WYBRANE ROZWI ZANIA CENTRUM EDUKACYJNE PROMISE AUDYT OPROGRAMOWANIA/SAM PROGRAM EKSPERCKI KONTAKT 2 3 6 8 10 10 11 12 PROFIL PROMISE

Bardziej szczegółowo

Grzegorz Kantowicz. Mieczys³aw Borkowski. Grzegorz Kantowicz. Grzegorz Kantowicz. Grzegorz Kantowicz. Grzegorz Kantowicz. Grzegorz Kantowicz

Grzegorz Kantowicz. Mieczys³aw Borkowski. Grzegorz Kantowicz. Grzegorz Kantowicz. Grzegorz Kantowicz. Grzegorz Kantowicz. Grzegorz Kantowicz INDEKS 345237 numer 1 (101), rok dziesi¹ty styczeñ/marzec 2009 PL ISSN 1429-0200 Cena 15 z³ (w tym 0% VAT) Nak³ad: 10 000 egz. Wydawca: MSG MEDIA MSG Media s.c. M. Kantowicz, G. Kantowicz ul. Stawowa 110,

Bardziej szczegółowo

Kompendium infrastruktur danych przestrzennych

Kompendium infrastruktur danych przestrzennych Czêœæ I skróconej wersji polskiej podrêcznika Developing Spatial Data Infrastructures: The SDI Cookbook Kompendium infrastruktur danych przestrzennych GSDI, wersja 1.1, 2001, pod redakcj¹ Douglasa D. Neberta

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Gospodarki i Pracy Departament Rynku Pracy. Krzysztof Symela PORADNIK METODYCZNY. dla autorów modu³owych programów szkolenia zawodowego

Ministerstwo Gospodarki i Pracy Departament Rynku Pracy. Krzysztof Symela PORADNIK METODYCZNY. dla autorów modu³owych programów szkolenia zawodowego Ministerstwo Gospodarki i Pracy Departament Rynku Pracy Krzysztof Symela PORADNIK METODYCZNY dla autorów modu³owych programów szkolenia zawodowego Warszawa 2005 Ministerstwo Gospodarki i Pracy, Departament

Bardziej szczegółowo

Evolving Outsourcing

Evolving Outsourcing Evolving Outsourcing Spis treœci: Wiod¹ce przedsiêbiorstwa wyró niaj¹ siê tym, i korzystaj¹ z ka dej mo liwoœci zdobycia przewagi nad konkurencj¹. Dzisiejszy rynek pracy wymusza wrêcz na nich koniecznoœæ

Bardziej szczegółowo

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli.

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Tytuł oryginału: The Cloud at Your Service Tłumaczenie: Justyna Walkowska Projekt okładki: Jan Paluch ISBN: 978-83-246-3416-3 Original edition copyright 2011 by Manning Publications Co. All rights reserved

Bardziej szczegółowo

ukasz Wojnowski Administrator Sieci Departamentu Geodezji i Kartografii w Urzêdzie Marsza³kowskim Województwa Ma³opolskiego

ukasz Wojnowski Administrator Sieci Departamentu Geodezji i Kartografii w Urzêdzie Marsza³kowskim Województwa Ma³opolskiego PRZETWARZANIE POLSKIE CHMUROWE TOWARZYSTWO W GIS NA PRZYK ADZIE INFORMACJI MA OPOLSKIEJ PRZESTRZENNEJ INFRASTRUKTURY... ROCZNIKI GEOMATYKI 2010 m TOM VIII m ZESZYT 6(42) 131 PRZETWARZANIE CHMUROWE W GIS

Bardziej szczegółowo

Oblicze następnej generacji

Oblicze następnej generacji WORKiO rozwiązania sieciowe Witamy w œwiecie cyfrowych platform przetwarzania obrazu WORKiO rzeczywistej konwergencji cyfrowej komunikacji i nowatorskich technologii obrazu. Ka da nowa generacja urz¹dzeñ

Bardziej szczegółowo

Wyýsza Szkoùa Ekonomii i Informatyki w Krakowie ZESZYTY NAUKOWE. Zeszyt nr 8

Wyýsza Szkoùa Ekonomii i Informatyki w Krakowie ZESZYTY NAUKOWE. Zeszyt nr 8 Wyýsza Szkoùa Ekonomii i Informatyki w Krakowie ZESZYTY NAUKOWE Zeszyt nr 8 Kraków 2012 Redaktor Naukowy: prof. dr hab. Henryk Gurgul Sekretarz: mgr Krzysztof K³êk Recenzenci: prof. dr hab. Stanis³aw Belniak

Bardziej szczegółowo

Monitor it serwis prasowy informatyki i telekomunikacji Numer 1 (242), 8 stycznia 2007, Rok XI

Monitor it serwis prasowy informatyki i telekomunikacji Numer 1 (242), 8 stycznia 2007, Rok XI Monitor it serwis prasowy informatyki i telekomunikacji Numer 1 (242), 8 stycznia 2007, Rok XI W sektorze IT l Teta przejmie 70% udzia³ów w firmie Pyton Management. Jej produkty [systemy zarz¹dzania wiedz¹]

Bardziej szczegółowo

Model hybrydowy jako optymalny wariant funkcjonowania i rozwoju wspó³czesnej biblioteki akademickiej

Model hybrydowy jako optymalny wariant funkcjonowania i rozwoju wspó³czesnej biblioteki akademickiej 11 Gra yna Piotrowicz Biblioteka Uniwersytecka Wroc³aw piotrowicz@bu.uni.wroc.pl Model hybrydowy jako optymalny wariant funkcjonowania i rozwoju wspó³czesnej biblioteki akademickiej Hybrid model as the

Bardziej szczegółowo

Algorytmy MRP i CRP w systemie informatycznym IFS Applications

Algorytmy MRP i CRP w systemie informatycznym IFS Applications AUTOMATYKA 2009 Tom 13 Zeszyt 3 Katarzyna Grobler* Algorytmy MRP i CRP w systemie informatycznym IFS Applications 1. Wprowadzenie Ze wzglêdu na wzrastaj¹ce wymagania rynkowe, podstaw¹ prosperowania przedsiêbiorstw

Bardziej szczegółowo

FUZJE I PRZEJÊCIA BANKOWE

FUZJE I PRZEJÊCIA BANKOWE 45 FUZJE I PRZEJÊCIA BANKOWE SPIS TREŒCI Lista uczestników seminarium 4 Od Redakcji WPROWADZENIE 5 Wojciech Kostrzewa PRZES ANKI ORAZ TYPY FUZJI I PRZEJÊÆ BANKOWYCH 7 1. Fuzja moda czy koniecznoœæ 7 2.

Bardziej szczegółowo