CENOWEJ W PROWADZONYM ROZPOZNANIU CENOWYM NA: DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO ORAZ OPROGRAMOWANIA DO SZKÓŁ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "CENOWEJ W PROWADZONYM ROZPOZNANIU CENOWYM NA: DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO ORAZ OPROGRAMOWANIA DO SZKÓŁ"

Transkrypt

1 ZATWIERDZAM ZAPROSZENIE Kielce, dnia DO ZŁOśENIA OFERTY CENOWEJ W PROWADZONYM ROZPOZNANIU CENOWYM NA: DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO ORAZ OPROGRAMOWANIA DO SZKÓŁ w KIELCACH oraz SZKÓŁ w KAZIMIERZY WIELKIEJ 1. Nazwa i adres zamawiającego Zamawiający Prowadzący postępowanie (adres) Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach ul. Paderewskiego 55, Kielce Godziny pracy: Od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00 tel. 041/ , fax. 041/ , Wydział Zamówień Publicznych Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Kielcach ul. Paderewskiego 55, Kielce Biuro Zakładu Ul. Śląska 9, Kielce W oparciu o zastosowanie zasad równego traktowania, uczciwej konkurencji i przejrzystości zapraszam do złoŝenia oferty cenowej zgodnie z Zaproszeniem. 1. Zakres rzeczowy dostawy został określony w charakterystyce przedmiotu zamówienia oraz w projekcie umowy, które stanowią integralną część zaproszenia. 2. Wykonawca składający ofertę cenową musi dołączyć: - szczegółową charakterystykę oferowanego przedmiotu zamówienia, która będzie zawierała nazwę przedmiotu zamówienia, typ, model i nazwę producenta (w przypadku nie załączenia dokumentu oferta zostanie odrzucona), - aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeŝeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, - wykaz wykonanych dwóch dostaw w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia rozpoznania o udzielenie zamówienia, a jeŝeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością dostawom stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączenia dokumentów potwierdzających, Ŝe te dostawy zostały wykonane naleŝycie za spełnienie warunku zamawiający uzna jeŝeli wykonawca wykaŝe, Ŝe wykonał dwie dostawy sprzętu informatycznego minimum o wartości złoŝonej oferty kaŝda. 3. Oferta cenowa musi uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia. 4. Projekt umowy nie podlega negocjacji, złoŝenie oferty jest równoznaczne z akceptacją postanowień umowy. 5. Wykonawca którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą w dniu podpisania umowy przedłoŝy kalkulację cen jednostkowych oferowanego przedmiotu zamówienia zgodnie z charakterystyką stanowiącą załącznik do zaproszenia. 6. Zamawiający dokona wyboru wykonawcy, który zaoferuje najniŝszą cenę 7. Ofertę naleŝy składać na formularzu oferty cenowej która stanowi załącznik do zaproszenia w nieprzekraczalnym terminie do dnia godzina 10:00 w sekretariacie Prezesa Zarządu Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Kielcach, Biuro Zakładu ul. Śląska 9, pokój nr 106,. 8. Oferta winna być złoŝona w zamkniętej kopercie z opisem: DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO ORAZ OPROGRAMOWANIA DO SZKÓŁ w KIELCACH oraz SZKÓŁ w KAZIMIERZY WIELKIEJ Numer sprawy: 38/ZK/2010 Nie otwierać przed godz. 10:00 1

2 Oferty, które wpłyną po tym terminie nie będą rozpatrywane zostaną zwrócone bez otwierania. Numer sprawy: 38/ZK/ W razie wątpliwości proszę o kontakt owy lub telefoniczny 041/ w Osoba do kontaktu: ElŜbieta Florek. 10. Przedmiotowe zaproszenie znajduje się na stronie internetowej Zamawiającego, Wykonawca przed złoŝeniem oferty zobowiązany jest zapoznać się z informacjami umieszczonymi na tej stronie, gdyŝ wszelkie informacje związane z zapytaniami do przedmiotowego rozpoznania Zamawiający zamieści na stronie. DYREKTOR Wydziału Zamówień Publicznych i Kontraktowania Wydatków mgr ALOJZY JAKÓBIK Załączniki: 1. Charakterystyka przedmiotu zamówienia 2. Druk oferty cenowej 3. Projekt umowy 2

3 Załącznik nr 1 Szkoły Kielce CHARAKTERYSTYKA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Komputery stacjonarne - 20 szt. stawka VAT 0% Jednostka centralna: Element konfiguracji Chipset płyty głównej Procesor Zainstalowana pamięć operacyjna RAM Rodzaj pamięci RAM Płyta Główna Gniazda rozszerzeń Zintegrowane złącza wyprowadzone na zewnątrz obudowy Zarządzanie Dysk twardy Napędy wbudowane Karta dźwiękowa Wymaganie minimalne Rekomendowany przez producenta procesora procesor klasy x86, dwurdzeniowy, taktowany zegarem co najmniej 2,93GHz, obsługa technologii Hyper-Threading, pamięć cache CPU co najmniej 4 MB L3 lub procesor o równowaŝnej wydajności wg wyników testu przeprowadzonego przez Wykonawcę. W przypadku uŝycia przez Wykonawcę testów wydajności Zamawiający zastrzega sobie, iŝ w celu sprawdzenia poprawności przeprowadzonych testów Wykonawca musi dostarczyć Zamawiającemu oprogramowanie testujące, oba równowaŝne porównywane zestawy oraz dokładne opisy uŝytych testów wraz z wynikami w terminie nie dłuŝszym niŝ 3 dni od otrzymania zawiadomienia od Zamawiającego 2GB (2x1GB dual ) DDR3 SDRAM 1333MHz, 4 gniazda DIMM, moŝliwość rozbudowy do 16GB (dwa sloty wolne dla zapewnienia dalszej rozbudowy) Producenta komputera, opatrzona trwałym jego Logo z niezamazywaną informacją w BIOS zawierającą nazwę oraz nr seryjny komputera, wbudowanym kontrolerem dysków obsługującym konfiguracje RAID 0, 1, 5 Conajmniej: 3 gniazda PCI pełnej wysokości, 2 gniazda PCI Express pełnej wysokości x16, 1 gniazdo PCI Express pełnej wysokości x1 2 x PS/2 1 x Serial, 10 x USB 2.0 (w tym 4 z przodu obudowy), 1 x DB-15, 1 x Display Port 1 x RJ45, 1 x wejście audio, 1 x wejście mikrofonowe 1 x port równoległy (Centronics) 1 x esata 1. Dołączone dedykowane oprogramowanie producenta komputera umoŝliwiające zdalną inwentaryzację sprzętu, monitorowanie stanu jego pracy, zmianę ustawień BIOS u oraz na aktualizację sterowników oraz BIOS u 2. Wbudowana w płytę główną technologia zarządzania i monitorowania powinna umoŝliwiać: 1) monitorowanie konfiguracji komponentów komputera - CPU, pamięć, HDD, wersje BIOS płyty głównej; 2) zdalną konfigurację BIOSu, zdalne uaktualnienie BIOSu; 3) zdalne przejęcie konsoli tekstowej systemu, przekierowanie procesu ładowania systemu operacyjnego z wirtualnego CD ROM lub FDD z serwera zarządzającego; 4) zapis i przechowywanie dodatkowych informacji o wersji zainstalowanego oprogramowania i zdalny odczyt tych informacji (wersja, zainstalowane uaktualnienia, sygnatury wirusów, itp.) z wbudowanej pamięci nieulotnej. minimum: 320GB SATA II 7200rpm kompatybilny z technologią SMART IV i NCQ optyczny : 16X/48X DVD-RW SATA Zintegrowana z płytą główną, zgodna z High Definition (HD) Audio, wbudowany głośnik 3

4 niezintegrowana Typ chipsetu: Radeon HD4550; Szyna pamięci: 64-bitowa; Rodzaj pamięci: DDR III; Zainstalowana pamięć wideo: 512 MB; Częstotliwość RAMDAC: Karta graficzna 400 MHz; Taktowanie rdzenia: 600 MHz; Taktowanie pamięci: 800 MHz; Maksymalna rozdzielczość obrazu: 2048 x 1536 pikseli; Typ złącza magistrali: PCI-E 16x; Złącze zewnętrzne: 1 x DVI-D, wyjście TV Karta sieciowa zintegrowana, 10/100/1000 Mysz Klawiatura Obudowa Zasilacz Głośność Bezpieczeństwo Przewodowa dwu przyciskowa mysz z rolką podłączana do portu USB Klawiatura typu Windows pełnowymiarowa, układ typu QWERTY US, przewodowa podłączana przez port USB MiniTower - fabrycznie przystosowana do pracy w poziomie (rozwiązanie w pełni wspierane przez producenta komputera dostarczone wszystkie elementy potrzebne do zmiany połoŝenia obudowy) montaŝ napędów zewnętrznych 5.25 w orientacji pionowej i poziomej. Opcjonalny montaŝ dwóch dodatkowych dysków wewnętrznych. Beznarzędziowe (bez konieczności odkręcania jakichkolwiek śrub) otwieranie obudowy oraz wymiana napędów optycznych, dysku twardego, kart rozszerzeń Min. 320 W Napięcie wejściowe / V, 50/60Hz, Hz, aktywny stabilizator PFC o sprawności (89%) Maksymalnie 23 db z pozycji obserwatora, pomiar zgodny z normą ISO 9296 / ISO 7779; wymagane oświadczenie producenta dołączone do dokumentacji przetargowej 1.BIOS musi posiadać moŝliwość - skonfigurowania hasła Power On, - ustawienia hasła dostępu do Biosu (administratora), - blokadę portów USB, COM i Centronics; - moŝliwość wyłączenia w BIOS-ie portów USB; - moŝliwość wyłączenia w BIOS-ie portu szeregowego; - moŝliwość wyłączenia w BIOS-ie portu równoległego; - kontrola sekwencji boot-ącej; - start systemu z urządzenia USB 2. Komputer musi posiadać zintegrowany w płycie głównej aktywny układ zgodny ze standardem Trusted Platform Module (TPM v 1.2); 3. MoŜliwość zapięcia linki typu Kensington - funkcja zdalnego monitorowania stanu otwarcia obudowy System operacyjny Oprogramowanie dodatkowe Wymagane oświadczenia dołączone do dokumentacji przetargowej Gwarancja i standardy - funkcja zdalnego zamykania i otwierania obudowy Licencja Windows 7 Professional z prawem uŝywania Windows XP Professional, system preinstalowany fabrycznie przez producenta komputera, dostarczone nośniki ze wszystkimi niezbędnymi do poprawnej pracy sterownikami zarówno do Windows 7 Professional jak i do Windows XP Professional. 1. Oprogramowanie producenta komputera do wykonania kopii bezpieczeństwa systemu operacyjnego i danych uŝytkownika na dysku twardym i dyskach zewnętrznych np.cd-rom oraz ich odtworzenie po ewentualnej awarii systemu operacyjnego bez potrzeby jego reinstalacji; 2.Oprogramowanie diagnostyczne umoŝliwiające wykrywanie usterek z wyprzedzeniem. CE dla urządzeń Oświadczenie producenta komputera, Ŝe w przypadku nie wywiązywania się z obowiązków gwarancyjnych oferenta lub firmy serwisującej, przejmie na siebie wszelkie zobowiązania związane z serwisem. 36 miesięcy on-site producenta komputera (w miejscu eksploatacji) Komputer musi być zaprojektowany i wyprodukowany w całości przez jednego producenta, elementy komputera muszą być przez niego sygnowane (opatrzone jego numerem katalogowym); 4

5 Monitor: Typ ekranu Rozmiar plamki Minimalne parametry TN; Powłoka antyrefleksyjna i antystatyczna przekątna 22 cali 0,282 mm Współczynnik kontrastu 1000:1 Jasność Kąt podglądu Czas reakcji matrycy Zalecana rozdzielczość Częstotliwość odświeŝania poziomego Częstotliwość odświeŝania pionowego Oprogramowanie ZuŜycie energii Złącze Gwarancja Inne Sterowanie (menu ekranowe) Funkcje podstawowe Inne 250 cd/m² 160 w poziomie, 160 w pionie max 5ms Fabrycznie ustawione tryby graficzne VESA (bez przeplotu): 1680 x 1050 przy 60 Hz, 1280 x 1024 przy 60 i 75 Hz, 1280 x 960 przy 60 Hz, 1024 x 768 przy 60 i 75 Hz, 1600 x 1000 przy 60 Hz, 1440 x 900 przy 60 Hz, 1152 x 900 przy 65 Hz, 1152 x 870 przy 75 Hz (Mac), 1152 x 900 przy 76 Hz (Sun), 832 x 624 przy 75 Hz (Mac), 800 x 600 przy 60 i 75 Hz, 640 x 480 przy 60 i 75 Hz khz, Hz 0programowanie usługowe, które umoŝliwia regulację monitora, kalibrację kolorów i zarządzanie zabezpieczeniami i zasobami za pomocą protokołu Display Data Channel Command Interface (DDC/CI) wykorzystywanego w komputerze PC podłączonym do monitora. Funkcja która pozwala uŝytkownikowi zaprogramować określony czas przejścia w tryb uśpienia, co zabezpiecza monitor przed utrwalaniem obrazu i radykalnie obniŝa zuŝycie i koszty energii oraz wydłuŝa okres eksploatacji monitora maks. 35W 15-stykowe złącze typu D-Sub; w odłączanym kablu Trzyletnia ograniczona gwarancja na części, robociznę i serwis u klienta, Monitor musi posiadać trwałe oznaczenie ( numer katalogowy, tabliczka znamionowa ) logo producenta jednostki centralnej Jasność, kontrast, połoŝenie, temperatura koloru (6500 K, 9300 K, srgb, niestandardowa), dostosowywanie pojedynczych kolorów, numer seryjny, wyświetlanie, zegar, faza sygnału zegarowego, menu ekranowe, język, zarządzanie monitorem, powrót do ustawień fabrycznych, skalowanie Zakres przechyłu: przechyłu w pionie, brak moŝliwości obrotu w poziomie, brak regulacji wysokości, brak moŝliwości zmiany orientacji ekranu, odłączana podstawa Monitor tego samego producenta co jednostka centralna 2. Drukarka termiczna + podajnik 1 szt. stawka VAT 22% Nazwa komponentu Rozmiar modelu (miary metryczne) Czas drukowania obrazu w kolorze ISO N5 Min. 21,5 min/str (tryb best, format D, papier błyszczący) Czas drukowania obrazu w kolorze ISO N5 Min. 14,5 min/str. (tryb normal, format D, papier błyszczący) Czas drukowania obrazu w kolorze ISO N5 Min. 90 s/str. (tryb draft, format D, papier powlekany) Czas drukowania obrazu w kolorze ISO N5 Min 5 min/str. (tryb normal, format D, papier powlekany) Standardowa pamięć Min. 64 MB Wymagane minimalne parametry techniczne Min. 610 mm 5

6 Technologia druku Rozdzielczość druku Liczba wkładów drukujących Zgodne rodzaje atramentów Gwarantowana min szerokość wiersza Dokładność linii +/- 0.2% Standardowe rozwiązania komunikacyjne Standardowe języki drukarki Podawanie nośników, wykańczanie dokumentów Nośniki Zalecana gramatura nośników Obsługiwane formaty nośników Grubość nośników (według ścieŝki prowadzenia papieru) ZuŜycie energii Obsługiwane systemy operacyjne Dołączone oprogramowanie Gwarancja Technologia termiczna Technologia wielowarstwowego nakładania barw 4 (błękitny, purpurowy, Ŝółty, czarny) Numer sprawy: 38/ZK/2010 Atrament barwnikowy (kolorowy); Atrament pigmentowy (czarny) 0,04 mm (ISO/IEC 13660:2001(E)) port Full-Speed USB 1.1; port równoległy Centronics IEEE-1284 (zgodny ze standardem ECP); Gniazdo akcesoriów EIO Jetdirect PCL 3 GUI Podajnik papieru, ręczny podajnik pojedynczych arkuszy z przodu, tylny ręczny podajnik do grubszych nośników Papier typu bond i powlekany (powlekany, powlekany o duŝej gramaturze, zwykły), papier techniczny (kalka kreślarska, papier półprzezroczysty, welinowy), folia, papier fotograficzny (o duŝym połysku, półbłyszczący), proofing (o duŝym połysku do odbitek kontrolnych do umów, półbłyszczący do odbitek kontrolnych do umów, matowy, półbłyszczący) Od 60 do 210 g/m2 A1; A1+; A2; A2 (nadwymiarowy metryczny); A3; A4; B2; B3; B4 Podajnik 1: do 0,20 mm; koperty: do 0,38 mm; ścieŝka przednia: do 0,20 mm; ścieŝka tylna: do 0,38 mm Maks. 45 W (drukowanie), < 15 W (tryb uśpienia), < 12 W (tryb gotowości), 0,1 W (drukarka wyłączona) Windows 7 Ultimate/Professional/Home Premium; Windows Vista Ultimate/Business/Home Premium; Microsoft Windows XP Professional/Home (32- i 64-bitowy), Server 2008 (32- i 64-bitowy), Server 2003 (32- i 64-bitowy); Novell NetWare 5.x, 6.x; Mac OS X v10.4, v10.5, v10.6; Citrix XenApp; Citrix XenServer System konserwacji 12 miesięcy 3. Napęd Optyczny 1 szt. stawka VAT 22% Nazwa komponentu Wielkość bufora (MB) Typ interfejsu Zgodność ze standardem LightScribe Szybkość odczytu Szybkość zapisu Wymagane minimalne parametry techniczne 4MB Serial ATA Tak BD-ROM (SL/DL) 10x / 8x CAV BD-R (SL/DL) 10x / 8x CAV BD-RE (SL/DL) 8x / 6x CAV BDMV (płyty zgodne ze standardem AACS) 4.8x CAV DVD-ROM (SL/DL) 16x / 12x CAV DVD-R (SL/DL) 16x / 12x CAV DVD-RW (SL/DL) 12x CAV DVD+R (SL/DL) 16x / 12x CAV DVD+RW (SL/DL) 12x CAV DVD-RAM 2x, 3x CLV, 5x, 12x PCAV DVD-Video (płyty zgodne ze standardem CSS) (SL/DL) 4.8x CAV (SL/DL) CD-R/RW/ROM 48x / 40x / 48x CAV CD-DA (DAE) 40x CAV Płyty CD o średnicy 80 mm 16x CAV BD-R 2x, 4x CLV, 6x, 8x, 10x PCAV / 2x, 4x CLV, 6x, 8x PCAV BD-R DL 2x,4x CLV 6

7 BD-RE BD-RE DL DVD-R DVD-R DL DVD-RW DVD-RAM DVD+R DVD+R DL DVD+RW CD-R 2x CLV 2x CLV 2x, 4x CLV, 8x ZCLV, 8x, 12x PCAV, 16x CAV 2x, 4x CLV, 8x PCAV 1x, 2x, 4x, 6x CLV 2x, 3x CLV, 5x, 12x PCAV 2.4x, 4x CLV, 8x ZCLV, 8x, 12x PCAV, 16x CAV 2.4x, 4x CLV, 8x PCAV 2.4x, 4x, 6x CLV, 8x ZCLV 4x, 8x, 16x CLV, 24x, 32x, 40x PCAV, 48x CAV 4. Serwer 1 szt. stawka VAT 22% Nazwa komponentu Chipset Procesor Pamięć RAM 4 GB DDR2 800 Karta sieciowa Kontroler RAID (SATA) Wymagane minimalne parametry techniczne Intel ICH9R (Pineview-D) 1.66GHz z 2 rdzeniami na procesor 2 x 1 GBit/s LAN (RJ-45) Intel 82574L Zintegrowana karta graficzna VGA Integrated G200eW Input/Output Porty USB Gniazda rozszerzeń Dysk Twardy Zarządzanie zdalne Właściwości Czujniki IPMI Obudowa Wentylatory Normy 6 x SATA Intel ICH9R (RAID 0, 1, 10, 5, Software-Raid) 2 x PS/2, D-Sub 15, 1 x port szeregowy Fast UART (RS-232), 1 x Internal Serial Header 2x USB (przód) 1 x USB on Board 1 x PCI-E (x4) Pojemność dysku: 1 TB; Interfejs: Serial ATA 300; Szybkość interfejsu dysku: 300 MB/s; Prędkość obrotowa silnika: 7200 obr./min; Pojemność pamięci podręcznej: 32 MB; Średni czas dostępu (latency): 4,2 ms; Liczba talerzy: 3; Liczba głowic danych: 6; Odporność na wstrząsy: praca 65G / spoczynek 250G; Stopa błędów przy odczycie: 1:10E15; Głośność w czasie pracy: 3,3 B; Głośność w czasie spoczynku: 2,8 B; Zasilanie: 5V DC, 12V DC; Pobór mocy (praca/spoczynek): 8,4/- Wat; Szerokość: 101,6 mm; Wysokość: 25,4 mm; Długość: 147 mm; Masa netto: 0,69 kg; Rodzina produktów: ; Dodatkowe funkcje: Technologia PMR (pionowy zapis), Technologia IntelliSeek Zintegrowany moduł IPM Oprogramowanie do zarządzania IPMI View Konsola KVM przez LAN Serial Over LAN (SOL) Wirtualne media przez LAN (wirtualny napęd FDD USB, CD, drive redirection) LAN Alert-SNMP Trap - powiadomienia SNMP Event Log - log zdarzeń NiezaleŜny od systemu operacyjnego Hardware Health Monitor - monitoring stanu komponentów Remote Power Control - zdalne włączanie/wyłączanie Wsparcie dla RMCP (Remote Management Control Protocol) Fan Speed Control Temperature Monitoring and Recovery Alerting Temperatura CPU (OK / ostrzeŝenie) Temperatura systemu (stopnie Celsjusza) Napięcie elektryczne (Wolt) Dalsze czujniki, zaleŝnie od modelu ( 1U 2x wentylator 4cm PWM Europe / CE Mark 7

8 EN / IEC Compliant USA - UL listed, FCC Canada - CUL listed Zasilacz 350 W Efektywność zasilacza % Gwarancja 12 miesięcy 5. Windows Server Standard 2008R2 SNGL OLP 1 szt. stawka VAT 22% 6. Windows Server CAL 2008 SNGL OLP UsrCAL 60 szt. stawka VAT 22% 7. Przełącznik sieciowy 1 szt. stawka VAT 22% Nazwa komponentu Porty Pamięć i procesor Opóźnienie Przepustowość Funkcje zarządzania Napięcie wejściowe NatęŜenie wejściowe Częstotliwość wejściowa Wymagane minimalne parametry techniczne 24 porty 10/100 z automatycznym wykrywaniem szybkości (10Base-T typu IEEE 802.3, 100Base-TX typu IEEE 802.3u); Tryb: pełny dupleks lub półdupleks; Typy nośników: ProCurve Auto-MDIX; 1 port szeregowy konsoli RJ-45; 2 porty typu dual personality kaŝdy z nich moŝe słuŝyć jako port RJ-45 10/100/1000 (10Base-T typu IEEE 802.3; 100Base-TX typu IEEE 802.3u; 1000Base-T Gigabit Ethernet typu 802.3ab) lub wolny port mini-gbic (na transceivery mini-gbic) Typ i szybkość procesora: MIPS 264 MHz; Pojemność pamięci flash: 8 MB; Pamięć SDRAM: 64 MB 100 Mb: < 4,9 µs (pakiety 64-bajtowe); 1000 Mb < 2,6 µs (pakiety 64-bajtowe) maks. 6,5 mln p/s (pakiety 64-bajtowe) command-line interface; Web browser; out-of-band management / VAC 0.7 / 0.4 A 50 / 60 Hz Bezpieczeństwo cul (CSA 22.2 nr 60950); EN 60950/IEC 60950; NOM-019-SCFI-1994; UL Certyfikaty Gwarancja Inne FCC Class A; VCCI Klasa A; EN55022/CISPR-22 Klasa A; IEC/EN ; IEC/EN DoŜywotnia Współpraca z HP ProCurve Manager, obsługa protokołów i funkcji LLDP, port-security, secureport, 802.1X, RDP, VLAN, RADIUS 8. Oprogramowanie antywirusowe na serwer 1 szt. stawka VAT 22% 1. Ochrona przed wszystkimi typami wirusów, robaków i koni trojańskich, przed zagroŝeniami z Internetu i poczty elektronicznej, a takŝe złośliwym kodem (w tym Java i ActiveX). 2. MoŜliwość wykrywania oprogramowania szpiegowskiego, pobierającego reklamy, programów podwyŝszonego ryzyka oraz narzędzi hakerskich. 3. Wbudowany moduł wyszukiwania heurystycznego bazującego na analizie kodu potencjalnego wirusa. 4. MoŜliwość definiowania liczby instancji silnika antywirusowego oraz moŝliwość uŝycia specjalnego sterownika do zarządzania procesami równoległymi. 5. Centralne zbieranie i przetwarzanie alarmów w czasie rzeczywistym. 6. Leczenie i usuwanie plików z archiwów następujących formatów: ZIP, RAR, CAB i ARJ. 7. MoŜliwość zablokowania dostępu do ustawień programu. 8. MoŜliwość planowania zadań, w tym takŝe terminów automatycznej aktualizacji baz sygnatur. 9. MoŜliwość pobierania uaktualnień w trybie przyrostowym (np. po zerwaniu połączenia, bez konieczności retransmitowania juŝ wczytanych fragmentów informacji). 10. Podczas startu systemu monitor antywirusowy skanuje: 8

9 główny sektor rozruchowy (MBR) sektory rozruchowe wszystkich dysków twardych i dyskietek (jeŝeli obecne) pamięć operacyjną komputera oraz aplikacja uruchamiane podczas ładowania systemu operacyjnego 11. MoŜliwość wstrzymania działania ochrony zgodnie z terminarzem lub podczas uruchomiania określonej aplikacji. 12. MoŜliwość skanowania tylko nowych i zmienionych plików. 13. Funkcja ochrony katalogów i części rejestru systemowego wykorzystywanych przez program przed usuwaniem i modyfikacją oraz samego programu przed dostępem z innej aplikacji. 14. MoŜliwość tworzenia list zaufanych procesów, których nie będzie monitorowana aktywność plikowa. 15. MoŜliwość automatycznej zmiany poziomu uŝycia zasobów systemowych przez funkcje antywirusowe w zaleŝności od aktywności innych aplikacji (z moŝliwością wyłączenia tej funkcji). 16. Skanowanie w czasie rzeczywistym uruchamianych, otwieranych, kopiowanych, przenoszonych lub tworzonych plików. 17. W przypadku wykrycia wirusa monitor antywirusowy moŝe automatycznie: podejmować zalecane działanie czyli próbować leczyć, a jeŝeli nie jest to moŝliwe to usuwać obiekt rejestrować w pliku raportu informację o wykryciu wirusa powiadamiać administratora przy uŝyciu poczty elektronicznej lub polecania NET SEND utworzyć kopie zapasową przed podjęciem próby leczenia lub usunięcia zainfekowanego pliku poddać kwarantannie podejrzany obiekt zablokować dostęp z zainfekowanego komputera na określony czas 18. Skaner antywirusowy moŝe być uruchamiany automatycznie zgodnie z terminarzem; skanowane są wszystkie lokalne dyski twarde komputera. 19. MoŜliwość zarządzania programem z wiersza poleceń. 16. System antywirusowy posiada moŝliwość skanowania archiwów i plików spakowanych niezaleŝnie od poziomu ich zagnieŝdŝenia. 17. Antywirusowe bazy danych na serwerach producenta aktualizowane nie rzadziej niŝ raz na godzinę. 18. Program posiada moŝliwość wyłączenia zewnętrznej kontroli usługi antywirusowej. 19. Program posiada moŝliwość zresetowania wszystkich ustawień włącznie z regułami stworzonymi przez uŝytkownika. 20. Program posiada moŝliwość zabezpieczenia hasłem ustawień programu, uruchamiania/zatrzymywania ochrony i zakończenia działania programu oraz jego odinstalowania. 21. System scentralizowanego zarządzania powinien przechowywać ustawienia w relacyjnej bazie danych (MSDE, Microsoft SQL Express lub Microsoft SQL Server 2000 lub nowszy). 22. System zdalnego zarządzania powinien umoŝliwiać automatyczne umieszczenie komputerów w grupach administracyjnych odpowiadających strukturze sieci (grupy robocze sieci Microsoft Windows i/lub struktura Active Directory). 23. System zdalnego zarządzania powinien umoŝliwiać automatyczne umieszczanie stacji roboczych w określonych grupach administracyjnych w oparciu o zdefiniowane reguły. 24. System zdalnego zarządzania powinien umoŝliwiać ograniczenie pasma sieciowego wykorzystywanego do komunikacji stacji z serwerem administracyjnych. Reguły powinny umoŝliwić ograniczenia w oparciu o zakresy adresów IP oraz przedziały czasowe. 25. System zdalnego zarządzania umoŝliwia tworzenie hierarchicznej struktury serwerów administracyjnych 26. System zdalnego zarządzania umoŝliwia zarządzanie stacjami roboczymi i serwerami plików Windows, nawet wtedy, gdy znajdują się one za zaporą NAT/Firewall. 27. Komunikacja pomiędzy serwerem zarządzającym a agentami sieciowymi na stacjach roboczych jest szyfrowana przy uŝyciu protokołu SSL. 28. Konsola administracyjna posiada moŝliwość zdalnego inicjowania skanowania antywirusowego na stacjach roboczych włączonych do sieci komputerowych w całej firmie. 29. Zarządzania aplikacjami odbywa się przy uŝyciu profili aplikacji oraz zadań. 30. Konsola administracyjna ma moŝliwość informowania administratorów o wykryciu epidemii wirusa. 31. Serwer zarządzający ma moŝliwość automatycznej reakcji na epidemie wirusa (automatyczna stosowanie wskazanego profilu ustawień stacji roboczych). 32. System centralnego zarządzania wyposaŝony w mechanizmy raportowania i dystrybucji oprogramowania oraz polityk antywirusowych w sieciach korporacyjnych. 33. System centralnej dystrybucji i instalacji aktualizacji bibliotek sygnatur wirusów, który umoŝliwia automatyczne, niewidoczne dla uŝytkownika przesłanie i zainstalowanie nowej wersji biblioteki. 34. System centralnej dystrybucji i instalacji aktualizacji oprogramowania, który umoŝliwia automatyczne, niewidoczne dla uŝytkownika przesłanie i zainstalowanie nowego oprogramowania. 35. System centralnego zbierania informacji i tworzenia sumarycznych raportów. 9

10 36. System zdalnego zarządzania powinien umoŝliwiać automatyczne wysyłanie raportów pocztą elektroniczną lub zapisywanie ich w postaci plików w zdefiniowanej lokalizacji (przynajmniej w formatach HTML, XML i PDF). 37. System zdalnego zarządzania powinien umoŝliwiać podgląd w czasie rzeczywistym statystyk ochrony, stanu aktualizacji instalacji w sieci itp. 38. System zdalnego zarządzania powinien umoŝliwiać przeglądanie informacji o aplikacjach zainstalowanych na stacjach roboczych. 39. System zdalnego zarządzania powinien umoŝliwiać przeglądanie informacji o obiektach poddanych kwarantannie oraz podejmowanie odpowiednich działań (np. przywracanie, skanowanie itp.) 40. System zdalnego zarządzania powinien umoŝliwiać przeglądanie informacji o kopiach zapasowych obiektów wyleczonych/usuniętych na stacjach roboczych wraz z moŝliwością ich przywrócenia do początkowej lokalizacji i/lub zapisania na stacji administratora. 41. System zdalnego zarządzania powinien umoŝliwiać przeglądanie informacji o obiektach, które zostały wykryte ale program nie podjął względem nich Ŝadnego działania wraz z moŝliwością wymuszenia przez administratora odpowiedniego działania. 42. System zdalnego zarządzania powinien umoŝliwiać automatyczne instalowanie licencji na stacjach roboczych. 43. System zdalnego zarządzania powinien umoŝliwiać automatyczne i regularne tworzenie kopii zapasowej serwera zarządzającego, która umoŝliwi przywrócenie w pełni działającego systemu zarządzania. 44. System zdalnego zarządzania powinien umoŝliwiać automatyczne uruchomienie wyłączonych komputerów przed wykonaniem odpowiednich zadań administracyjnych (z wykorzystaniem funkcji Wake-On-LAN) a po zakończeniu wykonywania zadań ich wyłączenie. Funkcjonalność ta nie moŝe być ograniczona tylko do podsieci, w której znajduje się serwer administracyjny. 45. System zdalnego zarządzania powinien umoŝliwiać wysłanie do stacji roboczych komunikatu o dowolnie zdefiniowanej treści. 46. System zdalnego zarządzania powinien umoŝliwiać zdalne włączanie, wyłączanie oraz restartowanie komputerów wraz z moŝliwością interakcji z uŝytkownikiem (np. natychmiastowe wykonanie działania lub jego odłoŝenie na zdefiniowany okres czasu). 47. Program powinien umoŝliwiać ukrycie go przed uŝytkownikiem a przynajmniej moŝliwość ukrycia ikony w pasku systemowym, wpisów w Menu Start oraz na liście zainstalowanych programów. 48. Program powinien umoŝliwić administratorowi wyłączenie niektórych lub wszystkich powiadomień wyświetlanych na stacjach roboczych. 49. W całym okresie trwania subskrypcji uŝytkownik ma prawo do korzystania z bezpłatnej pomocy technicznej świadczonej za pośrednictwem telefonu i poczty elektronicznej. 50. W całym okresie trwania subskrypcji uŝytkownik ma moŝliwość pobierania i instalacji nowszych wersji oprogramowania i konsoli zarządzającej. 51. Współpraca z Kaspersky Admnistration Kit (wykorzystywany przez zamawiającego) 9. Oprogramowanie Addobe Photoshop CS5 v.12 PL Win wersja komercyjna 1 szt. stawka VAT 22% 10. Oprogramowanie CorelDraw X5 PL wersja komercyjna 2 szt. stawka VAT 22% 11. Oprogramowanie Corel VideoStudio Pro X3 PL wersja komercyjna 22 szt. stawka VAT 22% 12. Oprogramowanie Subiekt GT licencja na pracownie komputerową ( min 20 szt. ) 1 szt. stawka VAT 22% 13. Karta graficzna 2 szt. stawka VAT 22% Nazwa komponentu Wymagane minimalne parametry techniczne Magistrala PCI Express 2.0 Zainstalowana pamięć wideo 512 MB Szyna pamięci Częstotliwość RAMDAC Maksymalna rozdzielczość obrazu Rodzaj pamięci 256-bitowa Podwójny RAMDAC 400MHz 2560 x 1600 pikseli DDR III Cechy dodatkowe Pełne zmiennoprzecinkowe 128 bitowe obliczanie efektów dynamicznego oświetlenia (HDR) 10

11 Technologia obliczania fizyki NVIDIA Quantum Effects Wyjście dual-link DVI obsługujące ekrany o rozdzielczości 2560x1600 Technologia NVIDIA PureVideo HD Obsługa OpenGL 2.1 Ujednolicona architektura sterowników NVIDIA ForceWare UDA Zaprojektowane dla Microsoft Windows Vista Silnik NVIDIA Lumenex Dyskretny, programowalny procesor wideo Sprzętowa akceleracja dekodowania Skalowanie w wysokiej jakości Konwersja Inverse Telecine (3:2 & 2:2 Pulldown) Korekcja Bad Edit Correction Zintegrowane wyjścia obrazu SD i HD TV Redukcja szumów Funkcja Edge Enhancement Obsługa Dual-link HDCP Szkoły Kazimierza Wielka 14. Komputery stacjonarne - 20 szt. stawka VAT 0% Jednostka centralna: Element konfiguracji Chipset płyty głównej Wymaganie minimalne Rekomendowany przez producenta procesora procesor klasy x86, dwurdzeniowy, taktowany zegarem co najmniej 2,93GHz, obsługa technologii Hyper-Threading, pamięć cache CPU co najmniej 4 MB L3 lub procesor o równowaŝnej wydajności wg wyników testu przeprowadzonego przez Wykonawcę. W przypadku uŝycia przez Wykonawcę testów wydajności Procesor Zamawiający zastrzega sobie, iŝ w celu sprawdzenia poprawności przeprowadzonych testów Wykonawca musi dostarczyć Zamawiającemu oprogramowanie testujące, oba równowaŝne porównywane zestawy oraz dokładne opisy uŝytych testów wraz z wynikami w terminie nie dłuŝszym niŝ 3 dni od otrzymania zawiadomienia od Zamawiającego Zainstalowana pamięć operacyjna RAM 2GB (2x1GB dual ) Rodzaj pamięci RAM Płyta Główna Gniazda rozszerzeń Zintegrowane złącza wyprowadzone na zewnątrz obudowy Zarządzanie DDR3 SDRAM 1333MHz, 4 gniazda DIMM, moŝliwość rozbudowy do 16GB (dwa sloty wolne dla zapewnienia dalszej rozbudowy) Producenta komputera, opatrzona trwałym jego Logo z niezamazywaną informacją w BIOS zawierającą nazwę oraz nr seryjny komputera, wbudowanym kontrolerem dysków obsługującym konfiguracje RAID 0, 1, 5 Conajmniej: 3 gniazda PCI pełnej wysokości, 2 gniazda PCI Express pełnej wysokości x16, 1 gniazdo PCI Express pełnej wysokości x1 2 x PS/2 1 x Serial, 10 x USB 2.0 (w tym 4 z przodu obudowy), 1 x DB-15, 1 x Display Port 1 x RJ45, 1 x wejście audio, 1 x wejście mikrofonowe, 1 x port równoległy (Centronics) 1 x esata 1. Dołączone dedykowane oprogramowanie producenta komputera umoŝliwiające zdalną inwentaryzację sprzętu, monitorowanie stanu jego pracy, zmianę ustawień BIOS u oraz na aktualizację sterowników oraz BIOS u 2. Wbudowana w płytę główną technologia zarządzania i monitorowania powinna 11

12 Dysk twardy Napędy wbudowane Numer sprawy: 38/ZK/2010 umoŝliwiać: a) monitorowanie konfiguracji komponentów komputera - CPU, pamięć, HDD, wersje BIOS płyty głównej; b) zdalną konfigurację BIOSu, zdalne uaktualnienie BIOSu; c) zdalne przejęcie konsoli tekstowej systemu, przekierowanie procesu ładowania systemu operacyjnego z wirtualnego CD ROM lub FDD z serwera zarządzającego; d) zapis i przechowywanie dodatkowych informacji o wersji zainstalowanego oprogramowania i zdalny odczyt tych informacji (wersja, zainstalowane uaktualnienia, sygnatury wirusów, itp.) z wbudowanej pamięci nieulotnej. minimum: 320GB SATA II 7200rpm kompatybilny z technologią SMART IV i NCQ optyczny: 16X/48X DVD-RW SATA Zintegrowana z płytą główną, zgodna z High Definition (HD) Audio, wbudowany Karta dźwiękowa głośnik niezintegrowana Typ chipsetu: Radeon HD4550; Szyna pamięci: 64-bitowa; Rodzaj pamięci: DDR III; Zainstalowana pamięć wideo: 512 MB; Częstotliwość RAMDAC: Karta graficzna 400 MHz; Taktowanie rdzenia: 600 MHz; Taktowanie pamięci: 800 MHz; Maksymalna rozdzielczość obrazu: 2048 x 1536 pikseli; Typ złącza magistrali: PCI- E 16x; Złącze zewnętrzne: 1 x DVI-D, wyjście TV Karta sieciowa zintegrowana, 10/100/1000 Mysz Klawiatura Obudowa Przewodowa dwu przyciskowa mysz z rolką podłączana do portu USB Klawiatura typu Windows pełnowymiarowa, układ typu QWERTY US, przewodowa podłączana przez port USB MiniTower - fabrycznie przystosowana do pracy w poziomie (rozwiązanie w pełni wspierane przez producenta komputera dostarczone wszystkie elementy potrzebne do zmiany połoŝenia obudowy) montaŝ napędów zewnętrznych 5.25 w orientacji pionowej i poziomej. Opcjonalny montaŝ dwóch dodatkowych dysków wewnętrznych. Beznarzędziowe (bez konieczności odkręcania jakichkolwiek śrub) otwieranie obudowy oraz wymiana napędów optycznych, dysku twardego, kart rozszerzeń Zasilacz Głośność Bezpieczeństwo System operacyjny Oprogramowanie dodatkowe Min. 320 W Napięcie wejściowe / V, 50/60Hz, Hz, aktywny stabilizator PFC o sprawności (89%) Maksymalnie 23 db z pozycji obserwatora, pomiar zgodny z normą ISO 9296 / ISO 7779; wymagane oświadczenie producenta dołączone do dokumentacji przetargowej 1.BIOS musi posiadać moŝliwość - skonfigurowania hasła Power On, - ustawienia hasła dostępu do Biosu (administratora), - blokadę portów USB, COM i Centronics; - moŝliwość wyłączenia w BIOS-ie portów USB; - moŝliwość wyłączenia w BIOS-ie portu szeregowego; - moŝliwość wyłączenia w BIOS-ie portu równoległego; - kontrola sekwencji boot-ącej; - start systemu z urządzenia USB 2. Komputer musi posiadać zintegrowany w płycie głównej aktywny układ zgodny ze standardem Trusted Platform Module (TPM v 1.2); 3. MoŜliwość zapięcia linki typu Kensington - funkcja zdalnego monitorowania stanu otwarcia obudowy - funkcja zdalnego zamykania i otwierania obudowy Licencja Windows 7 Professional z prawem uŝywania Windows XP Professional, system preinstalowany fabrycznie przez producenta komputera, dostarczone nośniki ze wszystkimi niezbędnymi do poprawnej pracy sterownikami zarówno do Windows 7 Professional jak i do Windows XP Professional. 1. Oprogramowanie producenta komputera do wykonania kopii bezpieczeństwa systemu operacyjnego i danych uŝytkownika na dysku twardym i dyskach zewnętrznych np.cd-rom oraz ich odtworzenie po ewentualnej awarii systemu operacyjnego bez potrzeby jego reinstalacji; 2.Oprogramowanie diagnostyczne umoŝliwiające wykrywanie usterek z 12

13 wyprzedzeniem. Wymagane oświadczenia dołączone do dokumentacji przetargowej Gwarancja i standardy CE dla urządzeń Oświadczenie producenta komputera, Ŝe w przypadku nie wywiązywania się z obowiązków gwarancyjnych oferenta lub firmy serwisującej, przejmie na siebie wszelkie zobowiązania związane z serwisem. 36 miesięcy on-site producenta komputera (w miejscu eksploatacji) Komputer musi być zaprojektowany i wyprodukowany w całości przez jednego producenta, elementy komputera muszą być przez niego sygnowane (opatrzone jego numerem katalogowym); Monitor Minimalne parametry Typ ekranu Rozmiar plamki TN; Powłoka antyrefleksyjna i antystatyczna przekątna 22 cali 0,282 mm Współczynnik kontrastu 1000:1 Jasność Kąt podglądu Czas reakcji matrycy Zalecana rozdzielczość Częstotliwość odświeŝania poziomego Częstotliwość odświeŝania pionowego Oprogramowanie ZuŜycie energii Złącze Gwarancja Inne Sterowanie (menu ekranowe) Funkcje podstawowe Inne 250 cd/m² 160 w poziomie, 160 w pionie max 5ms Fabrycznie ustawione tryby graficzne VESA (bez przeplotu): 1680 x 1050 przy 60 Hz, 1280 x 1024 przy 60 i 75 Hz, 1280 x 960 przy 60 Hz, 1024 x 768 przy 60 i 75 Hz, 1600 x 1000 przy 60 Hz, 1440 x 900 przy 60 Hz, 1152 x 900 przy 65 Hz, 1152 x 870 przy 75 Hz (Mac), 1152 x 900 przy 76 Hz (Sun), 832 x 624 przy 75 Hz (Mac), 800 x 600 przy 60 i 75 Hz, 640 x 480 przy 60 i 75 Hz khz, Hz 0programowanie usługowe, które umoŝliwia regulację monitora, kalibrację kolorów i zarządzanie zabezpieczeniami i zasobami za pomocą protokołu Display Data Channel Command Interface (DDC/CI) wykorzystywanego w komputerze PC podłączonym do monitora. Funkcja która pozwala uŝytkownikowi zaprogramować określony czas przejścia w tryb uśpienia, co zabezpiecza monitor przed utrwalaniem obrazu i radykalnie obniŝa zuŝycie i koszty energii oraz wydłuŝa okres eksploatacji monitora maks. 35W 15-stykowe złącze typu D-Sub; w odłączanym kablu Trzyletnia ograniczona gwarancja na części, robociznę i serwis u klienta, Monitor musi posiadać trwałe oznaczenie ( numer katalogowy, tabliczka znamionowa ) logo producenta jednostki centralnej Jasność, kontrast, połoŝenie, temperatura koloru (6500 K, 9300 K, srgb, niestandardowa), dostosowywanie pojedynczych kolorów, numer seryjny, wyświetlanie, zegar, faza sygnału zegarowego, menu ekranowe, język, zarządzanie monitorem, powrót do ustawień fabrycznych, skalowanie Zakres przechyłu: przechyłu w pionie, brak moŝliwości obrotu w poziomie, brak regulacji wysokości, brak moŝliwości zmiany orientacji ekranu, odłączana podstawa Monitor tego samego producenta co jednostka centralna 15. Program Norma Pro licencja na 20 stanowisk VAT 22% 13

14 Załącznik nr 2.. Pieczęć wykonawcy O F E R T A C E N O W A Nawiązując do zaproszenia na: DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO ORAZ OPROGRAMOWANIA DO SZKÓŁ w KIELCACH oraz SZKÓŁ w KAZIMIERZY WIELKIEJ Oferuje realizację przedmiotu zamówienia: ZA CENĘ BRUTTO RAZEM:... ZŁ SŁOWNIE:.... ZŁ Dane dotyczące Wykonawcy Nazwisko i imię:... Imię Nazwisko osoby (osób) upowaŝnionych do podpisania umowy Numer telefonu: 0/.. Numer faksu: 0/... Numer REGON:... Numer NIP:... - oświadczam, Ŝe cena brutto obejmuje wszystkie koszty realizacji przedmiotu zamówienia (w tym koszty transportu do Biura Zakładu Zamawiającego, ul. Śląska 9); - Oświadczam, Ŝe posiadam stosowne uprawnienia do świadczenia dostawy objętej projektem umowy. - oświadczam, Ŝe uzyskałem od Zamawiającego wszelkich informacji niezbędnych do rzetelnego sporządzenia niniejszej oferty zgodnie z wymogami określonymi w projekcje umowy; - oświadczam, Ŝe zapoznałem się z projektem umowy i nie wnoszę Ŝadnych zastrzeŝeń oraz uznaje się za związanego określonymi w niej zasadami, przez okres 30 dni od daty złoŝenia oferty; - oświadczam, Ŝe zobowiązuje się w przypadku wyboru mojej oferty do zawarcia umowy na warunkach, w miejscu i terminie określonych przez Zamawiającego;... dnia..... imię i nazwisko, podpis osoby/ osób upowaŝnionych do składania oświadczeń woli 14

15 Załącznik nr 3 PROJEKT UMOWY Nr 38/ZK/2010 Zawarta w dniu roku w Kielcach pomiędzy: Zakładem Doskonalenia Zawodowego w Kielcach z siedzibą w Kielcach przy ul. Paderewskiego 55, wpisanym do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym w Kielcach Wydział X Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS , NIP REGON reprezentowanym przez: 1. mgr inŝ. Jerzego Wątrobę - Prezesa Zarządu 2. mgr Annę Boruń - Wiceprezesa Zarządu zwanym dalej w treści Umowy Zamawiającym a zwany dalej w treści Umowy Wykonawcą, o następującej treści: 1 Zamawiający kupuje, a Wykonawca sprzedaje sprzęt komputerowy oraz oprogramowanie do szkół w Kielcach oraz Kazimierzy Wielkiej zwane dalej sprzętem w ilościach i rodzajach oraz zgodnie z wymogami określonymi w charakterystyce przedmiotu zamówienia, stanowiącej załącznik nr 1 do Zaproszenia, zwanej dalej charakterystyką Wykonawca dostarczy sprzęt i oprogramowanie do siedziby Zamawiającego mieszczącej się w Kielcach przy ul. Śląskiej Kielce, zwanego dalej miejscem dostawy. 2. Wykonawca dostarczy sprzęt jednorazowo w ciągu 14 dni od daty zawarcia umowy. Wykonawca powiadomi Zamawiającego co najmniej z dwudniowym wyprzedzeniem. 3. Wykonawca zapewni takie opakowanie sprzętu, jakie jest wymagane, by nie dopuścić do ich uszkodzenia lub pogorszenia ich jakości w trakcie transportu do miejsca dostawy. 4. Sprzęt będzie oznaczony zgodnie z obowiązującymi przepisami, a w szczególności znakami bezpieczeństwa. 5. Wykonawca umoŝliwi Zamawiającemu sprawdzenie sprzętu w celu jego odbioru w miejscu dostawy. Sprawdzenie sprzętu będzie polegało na upewnieniu się, Ŝe sprzęt jest wolny od wad fizycznych, a w szczególności, Ŝe sprzęt odpowiada wymogom określonym w charakterystyce. Na okoliczność odbioru sprzętu zostanie sporządzony protokół. 6. Wykonawca wyda Zamawiającemu dokumenty, które dotyczą tego sprzętu, przede wszystkim karty gwarancyjne i instrukcje obsługi sprzętu oraz licencje na oprogramowanie. 7. Korzyści i cięŝary związane ze sprzętem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia sprzętu przechodzą na Zamawiającego z chwilą wydania sprzętu Zamawiającemu. Za dzień wydania sprzętu zamawiającemu uwaŝa się dzień, w którym sprzęt został odebrany przez Zamawiającego zgodnie z procedurą określona w ust Strony ustalają cenę za sprzęt na podstawie oferty w kwocie zł brutto (słownie: ). Cena obejmuje koszty transportu. 2. Zapłata ceny nastąpi po otrzymaniu przez Zamawiającego faktury VAT, przelewem na konto bankowe Wykonawcy wskazane w fakturze. 3. Zamawiający dokona zapłaty w terminie do 30 dni od daty otrzymania faktury. 4. Za datę zapłaty strony przyjmują datę obciąŝenia rachunku Zamawiającego. 5. Zamawiający dokona zapłaty za faktycznie dostarczone ilości przedmiotu zamówienia według cen jednostkowych, które zostaną określone przez Wykonawcę w załączniku do faktury. 15

16 4 Numer sprawy: 38/ZK/ Wykonawca udziale rękojmi/gwarancji na sprzęt określony w szczegółowej charakterystyce przedmiotu zamówienia stanowiącej załącznik nr 1 do SIWZ na okres wskazany w szczegółowej charakterystyce przedmiotu zamówienia. Okres gwarancji liczony jest od daty sprzedaŝy. 2. Odpowiedzialność z tytułu rękojmi/gwarancji jakości obejmuje zarówno wady powstałe z przyczyn tkwiących w sprzęcie w chwili dokonania odbioru przez Zamawiającego jak i wszelkie inne wady fizyczne sprzętu powstałe po ich odbiorze, pod warunkiem, Ŝe wady te ujawnią się w ciągu terminu obowiązywania rękojmi. 3. W ramach rękojmi/gwarancji, Wykonawca zapewni bezpłatny serwis w miejscu uŝytkowania sprzętu. W przypadku awarii wymagającej naprawy poza miejscem uŝytkowania Wykonawca odbierze sprzęt wadliwy z miejsca uŝytkowania, a następnie dostarczy w to miejsce sprzęt naprawiony lub wolny od wad. Wykonawca dokona powyŝszego odbioru i zwrotu na własny koszt. Czas naprawy lub wymiany na wolny od wad wynosi 14 dni. 4. Wykonawca na zlecenie Zamawiającego zapewni odpłatny serwis pogwarancyjny przez okres 5 lat po ustaniu rękojmi/gwarancji W przypadku nie wykonania lub nie naleŝytego wykonania umowy przez Wykonawcę Zamawiający moŝe naliczyć karę umowną w następujących przypadkach i wysokościach: a. za opóźnienie w przekazaniu przedmiotu umowy w wysokości 1 % ceny za kaŝdy dzień opóźnienia, b. za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji w wysokości 1 % ceny za kaŝdy dzień opóźnienia licząc od dnia wyznaczonego na usunięcie wad, c. za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leŝących po stronie Wykonawcy w wysokości 10 % ceny. 2. O nałoŝeniu kary umownej, jej wysokości i podstawie jej nałoŝenia Zamawiający będzie informował Wykonawcę pisemnie w terminie 14 dni od zaistnienia zdarzenia stanowiącego podstawę nałoŝenia kary. 3. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych Kodeksu Cywilnego jeŝeli wartość powstałej szkody przekroczy wysokość kary umownej. 6 Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, Ŝe wykonanie umowy nie leŝy w interesie publicznym, czego nie moŝna było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. 7 Zmiana postanowień niniejszej umowy moŝe nastąpić za zgodą obu stron wyraŝoną na piśmie pod rygorem niewaŝności takiej zmiany. 8 Właściwym do rozpoznania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy jest sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego. 1. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową obowiązują przepisy Kodeksu Cywilnego. 2. Integralne części niniejszej umowy stanowi oferta Wykonawcy oraz Zaproszenie Umowa niniejsza sporządzona została w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 egzemplarzu dla kaŝdej ze stron. ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA 16

5. Napędy wewnętrzne 6. Obudowa: 7. Gniazda rozszerzeń 8. Porty i interfejsy zewnętrzne 1GB/s 9. Karta graficzna 10. Inne 11.

5. Napędy wewnętrzne 6. Obudowa: 7. Gniazda rozszerzeń 8. Porty i interfejsy zewnętrzne 1GB/s 9. Karta graficzna 10. Inne 11. Załącznik nr 6 A Część A Przedmiot zamówienia dotyczący pkt 1.1.1 SIWZ I. Zestaw komputerowy ( Stacja robocza i monitor wraz z oprogramowaniem systemowym i akcesoriami ) - 10 szt. o poniżej wskazanych

Bardziej szczegółowo

I Zestaw komputerowy: Stacja robocza i monitor wraz z oprogramowaniem systemowym i akcesoriami - 10 szt. STACJA ROBOCZA:

I Zestaw komputerowy: Stacja robocza i monitor wraz z oprogramowaniem systemowym i akcesoriami - 10 szt. STACJA ROBOCZA: Załącznik nr 6 C Część C Przedmiot zamówienia dotyczący pkt 1.1.3 SIWZ I Zestaw komputerowy: Stacja robocza i monitor wraz z oprogramowaniem systemowym i akcesoriami - 10 szt. STACJA ROBOCZA: 1. Procesor

Bardziej szczegółowo

Zakup oprogramowania oraz systemu obsługi informatycznej hoteli i restauracji dla szkół w Kielcach

Zakup oprogramowania oraz systemu obsługi informatycznej hoteli i restauracji dla szkół w Kielcach ZATWIERDZAM Kielce, dnia 2011-12-14 ZAPROSZENIE DO ZŁOśENIA OFERTY CENOWEJ W PROWADZONYM ROZPOZNANIU CENOWYM NA: Zakup oprogramowania oraz systemu obsługi informatycznej hoteli i restauracji dla szkół

Bardziej szczegółowo

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Ostrowiec Św., dnia 21 października 2013 Znak sprawy: ARL/PZP/PN/KOMP/2013/8 ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do SIWZ. Sprzęt komputerowy i peryferyjny

Załącznik Nr 2 do SIWZ. Sprzęt komputerowy i peryferyjny Sprzęt komputerowy i peryferyjny Komputery stacjonarne 44 szt. Nazwa podzespołu Wymagana wartość minimalna 1 Obudowa typu desktop / tower pracująca w pozycji pionowej i poziomej, 1 zewnętrzna zatoka na

Bardziej szczegółowo

SUKCESYWNA DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO Opis techniczny oferowanego sprzętu

SUKCESYWNA DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO Opis techniczny oferowanego sprzętu SUKCESYWNA DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO Opis techniczny oferowanego sprzętu Zestaw komputerowy (konfiguracja nr 1) Dell OptiPlex 3020MT 1. Płyta główna Wyposażona w: 1 wolne - pełne złącze PCI Express

Bardziej szczegółowo

Formularz cenowy Pakiet nr 2

Formularz cenowy Pakiet nr 2 ... nazwa i adres wykonawcy Załącznik r 2 Formularz cenowy Pakiet nr 2 Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego nr ZP-4/09 p.n. Dostawa sprzętu komputerowego Lp. Wyszczególnienie Cena

Bardziej szczegółowo

1. Serwer. 2. Komputer desktop 9szt. Załącznik nr 1 do SIWZ

1. Serwer. 2. Komputer desktop 9szt. Załącznik nr 1 do SIWZ 1. Serwer Załącznik nr 1 do SIWZ Lp. Nazwa elementu, Opis wymagań parametru lub cechy 1 Obudowa RACK o wysokości max. 2U z szynami i elementami niezbędnymi do zabudowy w szafie 19" 2 Procesor Czterordzeniowy

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA w odniesieniu do zadania antywirus - dostawa oprogramowania antywirusowego

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA w odniesieniu do zadania antywirus - dostawa oprogramowania antywirusowego ZADANIE V OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA w odniesieniu do zadania antywirus - dostawa oprogramowania antywirusowego A. ROZMIARY I CHARAKTER ZADANIA 1. W ramach dostawy oprogramowania antywirusowego Szpital

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 5 do SIWZ OPIS TECHNICZNY SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO

Załącznik Nr 5 do SIWZ OPIS TECHNICZNY SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO Zadanie 1 Komputery stacjonarne Procesor Pamięć RAM Dysk Twardy Napęd Optyczny Płyta główna Dwurdzeniowy w architekturze x86 o częstotliwości 2,5 GHz (preferowany Intel Core 2 Duo lub inny o takiej samej

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Opis przedmiotu zamówienia DZP.381.65.2012.DW Załącznik nr 2 Lp. Nazwa komponentu komputery konfiguracji pierwszej 300 szt. (z syst. operac. i bez syst. operac. - łącznie) Model oferowany: DELL OPTIPLEX

Bardziej szczegółowo

Załacznik nr 4 do SIWZ - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA- załącznik do Formularza Oferty

Załacznik nr 4 do SIWZ - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA- załącznik do Formularza Oferty . Urządzenie wielofunkcyjne laserowe. a Minimalne parametry urządzenia wymagane przez Zamawiającego Technologia Laserowa Funkcje drukowanie, skanowanie, kopiowanie, fax Podajnik papieru Minimum 200 arkuszy

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do SIWZ. Wykaz zamawianego sprzętu oraz oprogramowania

Załącznik nr 2 do SIWZ. Wykaz zamawianego sprzętu oraz oprogramowania Załącznik nr 2 do SIWZ Wykaz zamawianego sprzętu oraz oprogramowania 1. Komputerowa stacja robocza 4 sztuki Ilość zainstalowanych procesorów: 1 szt.; Maksymalna ilość procesorów: 1 szt.; Typ zainstalowanego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA (minimalne parametry techniczne)

SPECYFIKACJA TECHNICZNA (minimalne parametry techniczne) Załącznik Nr 1A SPECYFIKACJA TECHNICZNA (minimalne parametry techniczne) I. Urządzenie wielofunkcyjne 1 szt. Cechy produktu Ogólne Szybkość urządzenia, tryb cz.-b. w str./min (A4) Szybkość urządzenia,

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY. Nazwa i siedziba Wykonawcy lub Wykonawców*... NIP... REGON... Nr konta... Bank... Tel... Fax...

FORMULARZ OFERTY. Nazwa i siedziba Wykonawcy lub Wykonawców*... NIP... REGON... Nr konta... Bank... Tel... Fax... Załącznik nr 2 (pieczęć ) FORMULARZ OFERTY Nazwa i siedziba Wykonawcy lub Wykonawców*.................. NIP... REGON... Nr konta... Bank... Tel.... Fax. e-mail:... składając ofertę na rzecz Miasta Stołecznego

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 do SIWZ. 1. Stacja robocza 46 szt. NAZWA PRODUCENTA: NUMER PRODUKTU (part number):

Załącznik nr 6 do SIWZ. 1. Stacja robocza 46 szt. NAZWA PRODUCENTA: NUMER PRODUKTU (part number): Załącznik nr 6 do SIWZ 1. Stacja robocza 46 szt. NUMER PRODUKTU (part number): LP. Atrybut Parametr wymagany Opis parametru urządzenia 1. Procesor Min. 2-rdzeniowy, osiągający w teście PassMark CPU Mark

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do SIWZ. Wykaz zamawianego sprzętu oraz oprogramowania

Załącznik nr 2 do SIWZ. Wykaz zamawianego sprzętu oraz oprogramowania Załącznik nr 2 do SIWZ Wykaz zamawianego sprzętu oraz oprogramowania 1. Komputerowa stacja robocza: 4 szt Ilość zainstalowanych procesorów: 1 szt.; Maksymalna ilość procesorów: 1 szt.; Typ zainstalowanego

Bardziej szczegółowo

Numer sprawy: 20/ZK/2011/SD

Numer sprawy: 20/ZK/2011/SD ZATWIERDZAM Kielce, dnia 2011-06-01 ZAPROSZENIE do złoŝenia oferty cenowej w rozpoznaniu cenowym na: Usługa polegającą na wynajmie sprzętu cięŝkiego w celu realizacji szkoleń na potrzeby projektu Szkolenia

Bardziej szczegółowo

Formularz cenowy Pakiet nr 4. Zestawienie parametrów technicznych oferowanego sprzętu

Formularz cenowy Pakiet nr 4. Zestawienie parametrów technicznych oferowanego sprzętu ... nazwa i adres wykonawcy Załącznik r 4 Formularz cenowy Pakiet nr 4 Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego nr ZP-4/09 p.n. Dostawa sprzętu komputerowego Lp. Wyszczególnienie Cena

Bardziej szczegółowo

Zestawienie Sprzętu Komputerowego

Zestawienie Sprzętu Komputerowego Zestawienie Sprzętu Komputerowego Komputer AXP 2000,00 zł Obudowa: SFF - Small Form Factor Wymiary max.: 110x340x380 mm Waga max.: 8,5 kg Procesor klasy Intel Celeron 440 2.0GHz, 512kb L2 cache Pamięć

Bardziej szczegółowo

Dostawa 16 fabrycznie nowych komputerów stacjonarnych dla Gimnazjum Nr 2 im. Polskich Noblistów w Gostyninie

Dostawa 16 fabrycznie nowych komputerów stacjonarnych dla Gimnazjum Nr 2 im. Polskich Noblistów w Gostyninie Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego Pieczątka firmowa Wykonawcy Nr fax:... F O R M U L A R Z O F E R T O W Y na zadanie pn.: Dostawa 16 fabrycznie nowych komputerów stacjonarnych dla Gimnazjum Nr 2

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 5 do SIWZ OPIS TECHNICZNY SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO

Załącznik Nr 5 do SIWZ OPIS TECHNICZNY SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO Załącznik Nr 5 do SIWZ OPIS TECHNICZNY SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO Zadanie I Komputery stacjonarne Procesor Dwurdzeniowy lub Czterordzeniowy w architekturze x86, zapewniający wydajność komputera obsługującego

Bardziej szczegółowo

Vat % Słownie złotych:...

Vat % Słownie złotych:... PAKIET NR 1 1 Sprzęt komputerowy PC szt. 13 Słownie złotych:... -Wymagania dotyczące sprzętu komputerowego PC L.p. Komponent Parametry wymagane oferowana 1 Obudowa miniatx/microatx/atx -dwa porty USB 2.0

Bardziej szczegółowo

1. Zestaw komputerowy a) jednostka centralna

1. Zestaw komputerowy a) jednostka centralna 1. Zestaw komputerowy a) jednostka centralna 1. procesor Dwurdzeniowy procesor zgodny z architekturą x86, 2. pamięć RAM DDR2 2 GB (2*1GB dwukanałowy dostęp), 667MHz 3. płyta główna : Płyta główna kompatybilna

Bardziej szczegółowo

Lp. Nazwa Parametry techniczne

Lp. Nazwa Parametry techniczne Załącznik do Zaproszenia Nr sprawy 1/N/2012 Opis Przedmiotu Zamówienia Przedmiotem zamówienia jest dostawa stacjonarnych zestawów komputerowych oraz komputerów przenośnych wraz z oprogramowaniem o parametrach

Bardziej szczegółowo

min. 8 GB, możliwość rozbudowy do min 16 GB, minimum jeden slot wolny na dalszą rozbudowę.

min. 8 GB, możliwość rozbudowy do min 16 GB, minimum jeden slot wolny na dalszą rozbudowę. 1. Komputery typu AIO (All In One) 3 Dysk twardy Komputer powinien osiągać w teście wydajności Passmark CPU Mark (wynik dostępny: http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php) co najmniej wynik 6110 punktów

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja Wymagania techniczne oferowana Producent. Rok produkcji..

Konfiguracja Wymagania techniczne oferowana Producent. Rok produkcji.. Pakiet I Formularz wymaganych warunków technicznych Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. Dostawa serwerów, urządzeń infrastruktury sieciowej oraz wybór podmiotu obsługującego

Bardziej szczegółowo

Karta sieciowa, 10/100/1000Mbit Dopuszcza się możliwość stosowania kart sieciowych zintegrowanych z płyta główną 8. Nagrywarka DVD+-RW DL SATA

Karta sieciowa, 10/100/1000Mbit Dopuszcza się możliwość stosowania kart sieciowych zintegrowanych z płyta główną 8. Nagrywarka DVD+-RW DL SATA CZEŚĆ I Komputer PC Procesor w architekturze x86 Częstotliwość taktowania procesora nie mniejsza niż: 2,6GHz Ilość rdzeni: 4 Technologia zapewniającą oszczędność energii lub procesor równoważny wydajnościowo

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY Dostawa fabrycznie nowego sprzętu komputerowego oraz audiowizualnego. 1) NAZWA I DOKŁADNY ADRES WYKONAWCY a) firma:

FORMULARZ OFERTOWY Dostawa fabrycznie nowego sprzętu komputerowego oraz audiowizualnego. 1) NAZWA I DOKŁADNY ADRES WYKONAWCY a) firma: FORMULARZ OFERTOWY Dostawa fabrycznie nowego sprzętu komputerowego oraz audiowizualnego 1) NAZWA I DOKŁADNY ADRES WYKONAWCY a) firma: b) REGON: c) kod, miejscowość, województwo, powiat:,,, d) ulica, nr:,,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 Szczegółowy wykaz zamawianego sprzętu Zestaw komputerowy klasy PC nr 1 Stacja robocza PC 2. Monitor LCD

Załącznik nr 1 Szczegółowy wykaz zamawianego sprzętu Zestaw komputerowy klasy PC nr 1 Stacja robocza PC 2. Monitor LCD Załącznik nr 1 Szczegółowy wykaz zamawianego sprzętu Specyfikacja istotnych warunków zamówienia na zestawy komputerowe z oprogramowaniem, komputer przenośny notebook, zasilacze awaryjne UPS, projektor

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe minimalne wymagania dla dostarczonego sprzętu: Tabela nr 1

Szczegółowe minimalne wymagania dla dostarczonego sprzętu: Tabela nr 1 Załącznik nr 8 (Pieczęć Wykonawcy) Szczegółowe minimalne wymagania dla dostarczonego sprzętu Przedmiot postępowania: Dostawa fabrycznie nowego sprzętu informatycznego na potrzeby Komendy Wojewódzkiej Państwowej

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA TECHNICZNE

WYMAGANIA TECHNICZNE Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr PO.2611.36.2015 z dnia 03.11.2015 1. Komputer PC. Ilość 12 szt. Kategoria CPV: 30200000-1 Typ: Procesor: Płyta główna: Chipset płyty głównej: Zintegrowane sloty

Bardziej szczegółowo

znak postępowania OIGd-2800-15/13 załącznik nr 2 FORMULARZ OFERTY CZĘŚĆ I

znak postępowania OIGd-2800-15/13 załącznik nr 2 FORMULARZ OFERTY CZĘŚĆ I znak postępowania OIGd-2800-15/13 załącznik nr 2 FORMULARZ OFERTY CZĘŚĆ I, dnia (miejscowość) (data) Wykonawca,......, (pełna nazwa, firma, imię i nazwisko wykonawcy albo wykonawców wspólnie ubiegających

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja sprzętu komputerowego

Specyfikacja sprzętu komputerowego Załącznik nr 2 Specyfikacja sprzętu komputerowego Zestaw nr 1. 1 Procesor KONFIGURACJA OCZEKIWANA Technologia dwurdzeniowa; Taktowanie min 2,8 Ghz; Pamięć cache min 2 MB; Taktowanie wewnętrzne FSB 1066MHz;

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja podstawowa

Specyfikacja podstawowa Specyfikacja podstawowa Opis produktu HPE ProLiant ML350e Gen8 v2 Base - Xeon E5-2407V2 2.2 GHz - 4 GB - 0 GB Wysokość (jednostek w stojaku) Lokalizacja Skalowalność serwera Server - tower 5U Europa Podwójny

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna komputerów

Specyfikacja techniczna komputerów Specyfikacja techniczna komputerów Właściwość Parametry wymagane Procesor Procesor klasy x86 posiadający co najmniej dwa rdzenie, częstotliwość pracy zegara 1,6GHz lub procesor o równowaŝnej wydajności

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1. Przedmiot zamówienia Nazwa i typ urządzenia... 1. Fulltester kabli sieciowych i telefonicznych (RJ45/RJ11) - LED display 1 szt.

Załącznik nr 1. Przedmiot zamówienia Nazwa i typ urządzenia... 1. Fulltester kabli sieciowych i telefonicznych (RJ45/RJ11) - LED display 1 szt. Załącznik nr 1 1. Fulltester kabli sieciowych i telefonicznych (RJ45/RJ11) - LED display 1 szt. Załącznik nr 2 2. Zestaw komputerowy 6 szt. : Procesor - częstotliwość taktowania : co najmniej 3000 Mhz

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Postępowanie numer: WIChiP/390-4/14 Szczególne wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia: Sprzęt powinien być produktem wysokiej jakości, musi być fabrycznie nowy, wolny od wad

Bardziej szczegółowo

Opis Przedmiotu Zamówienia

Opis Przedmiotu Zamówienia Opis Przedmiotu Zamówienia I. Zestaw komputerowy 8 szt. 1. Komputer osobisty do zastosowań biurowych Lp. Nazwa parametru Wymagane minimalne parametry techniczne 1 2 3 1 Zainstalowany system operacyjny

Bardziej szczegółowo

A. ZESTAWY KOMPUTEROWE

A. ZESTAWY KOMPUTEROWE DOA.III.272.1.92.2011 Załącznik nr 1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I CZĘŚĆ ZAMÓWIENIA ZESTAWY KOMPUTEROWE I KOMPUTERY PRZENOŚNE A. ZESTAWY KOMPUTEROWE ZESTAW KOMPUTEROWY I szt. 49 1. Komputer

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik Nr 1 do SIWZ Nr spr. 13/ZP/CBA/2007 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zadanie nr 1 Serwer wraz z oprogramowaniem Serwer 1. Procesor(y) Dwa procesory wykonane w technologii czterordzeniowej.

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE, ŻE OFEROWANY SPRZĘT SPEŁNIA WYMAGANIA OKREŚLONE PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO Tabela zgodności - Zad nr 1

OŚWIADCZENIE, ŻE OFEROWANY SPRZĘT SPEŁNIA WYMAGANIA OKREŚLONE PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO Tabela zgodności - Zad nr 1 WS-Z.280..242.205 Załącznik do formularza ofertowego OŚWIADCZENIE, ŻE OFEROWANY SPRZĘT SPEŁNIA WYMAGANIA OKREŚLONE PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO Tabela zgodności - Zad nr I. Komputer PC biurowy Rodzaj sprzętu Komputer

Bardziej szczegółowo

Niniejszy załącznik zawiera opis techniczny oferowanego przedmiotu zamówienia.

Niniejszy załącznik zawiera opis techniczny oferowanego przedmiotu zamówienia. Numer sprawy: DGA/11/09 Załącznik nr 2 do formularza oferty Niniejszy załącznik zawiera opis techniczny oferowanego przedmiotu zamówienia. A. Komputer stacjonarny (1 szt.)typ*.. procesor stacjonarny, czterordzeniowy

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Dostawa 100 szt. komputerów stacjonarnych do pracy biurowej 1. Wydajność obliczeniowa Komputer uzyskujący w teście SYSMark 2012 Rating min. 95 pkt. Wykonawca załączy

Bardziej szczegółowo

Zestaw komputerowy (jednostka centralna + monitor) Wymagany, minimalny parametr z rodziny x86, min. dwurdzeniowy, pamięć podręczna 3MB, 1 Procesor

Zestaw komputerowy (jednostka centralna + monitor) Wymagany, minimalny parametr z rodziny x86, min. dwurdzeniowy, pamięć podręczna 3MB, 1 Procesor 1. Komputer stacjonarny z oprogramowaniem i monitorem Zestaw komputerowy (jednostka centralna + monitor) Wymagany, minimalny parametr z rodziny x86, min. dwurdzeniowy, pamięć podręczna 3MB, 1 Procesor

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY. Uwaga, wymaga się aby przedmiot umowy był fabrycznie nowy. Opis przedmiotu zamówienia zawiera minimalne wymagania Zamawiającego.

FORMULARZ OFERTOWY. Uwaga, wymaga się aby przedmiot umowy był fabrycznie nowy. Opis przedmiotu zamówienia zawiera minimalne wymagania Zamawiającego. Załącznik Nr 1 do SIWZ.. FORMULARZ OFERTOWY Uwaga, wymaga się aby przedmiot umowy był fabrycznie nowy. Opis przedmiotu zamówienia zawiera minimalne wymagania Zamawiającego. Lp Opis Producent / nazwa modelu

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1. Pakiet nr 1 Wymagania dotyczące sprzętu komputerowego PC - 32bit szt.10

Załącznik nr 1. Pakiet nr 1 Wymagania dotyczące sprzętu komputerowego PC - 32bit szt.10 Załącznik nr 1 Pakiet nr 1 Wymagania dotyczące sprzętu komputerowego PC - 32bit szt.10 L.p. Komponent Parametry wymagane Wartość oferowana 1 Obudowa miniatx/microatx/atx -dwa porty USB 2.0/3.0 wyprowadzone

Bardziej szczegółowo

Zestawienie wymaganych parametrów technicznych dla Pakietu nr 1

Zestawienie wymaganych parametrów technicznych dla Pakietu nr 1 Załącznik Nr 2 do SIWZ Zestawienie wymaganych parametrów technicznych dla Pakietu nr 1 Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego nr 63/ZP/2013 p.n. Dostawa sprzętu komputerowego Notebook

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 do SIWZ OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. 1. Dostawa 6 szt. komputerów stacjonarnych do pracy biurowej

Załącznik nr 5 do SIWZ OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. 1. Dostawa 6 szt. komputerów stacjonarnych do pracy biurowej Załącznik nr 5 do SIWZ OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Dostawa 6 szt. komputerów stacjonarnych do pracy biurowej L.p. Komponent 1. Wydajność obliczeniowa jednostki Komputer uzyskujący w teście

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 4 do SIWZ Poniższe zestawienie zawiera opis parametrów minimalnych, jakie powinien spełniać oferowany sprzęt komputerowy. 1 Komputer osobisty PC 10 szt.

Bardziej szczegółowo

1. Serwer rack typ 1 Liczba sztuk: 2

1. Serwer rack typ 1 Liczba sztuk: 2 1. Serwer rack typ 1 Liczba sztuk: 2 Lp. Identyfikator komponentu, inne wymagania Opis wymagań minimalnych Opis komponentu 1 Obudowa 2 Płyta główna 3 Procesor 4 Pamięć RAM 5 Gniazda PCI 6 Interfejsy sieciowe

Bardziej szczegółowo

Wielordzeniowy ze wsparciem dla wirtualizacji, obsługujący systemy 32/64 bitowe

Wielordzeniowy ze wsparciem dla wirtualizacji, obsługujący systemy 32/64 bitowe Pozycja 1 Stacja Robocza (jednostka) przeznaczony do przetwarzania danych, w konfiguracji umoŝliwiającej późniejszą rozbudowę. Liczba sztuk: 14 Komputer biurowy Minimalne wymagania Zamawiającego Procesor

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE 6/2014

ZAPYTANIE OFERTOWE 6/2014 Rejowiec Fabryczny, dnia 14.03.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE 6/2014 Zespół Szkół Samorządowych w Rejowcu Fabrycznym, ul. Lubelska 18, 22-170 Rejowiec Fabryczny zaprasza do złożenia oferty na 10 zestawów komputerów

Bardziej szczegółowo

NOTEBOOK PROSZĘ WPISAĆ PRODUCENTA OFEROWANEGO SPRZĘTU PRODUCENT: Minimalne wymagania sprzętowe

NOTEBOOK PROSZĘ WPISAĆ PRODUCENTA OFEROWANEGO SPRZĘTU PRODUCENT: Minimalne wymagania sprzętowe ILOŚĆ SZTUK: 2 Ekran NOTEBOOK 12" typu LED dotykowy obracany pracujący w trybie tablet o rozdzielczości dokładnie 1280x800 Procesor Pamięć RAM Dysk twardy Napęd Pamięć wideo Złącza zewnętrzne Wyposażenie

Bardziej szczegółowo

Komputery stacjonarne - zestawy komputerowe

Komputery stacjonarne - zestawy komputerowe UWAGA!!! Ceny za poniższy sprzęt nie obejmują ceny za program Microsoft Office Pro Plus 2016. W celu zakupu tego oprogramowania należy wystawić oddzielny wniosek na kwotę 330 zł. (brutto). Na poniższy

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Komputer stacjonarny wraz z monitorem panoramicznym LCD 22 cale szt. 1

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Komputer stacjonarny wraz z monitorem panoramicznym LCD 22 cale szt. 1 Załącznik nr 1 do SIWZ Znak sprawy K-2/28/2010 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zadanie częściowe nr 1 Komputer stacjonarny wraz z monitorem panoramicznym LCD 22 cale szt. 1 KOMPUTER: Typ procesora

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1. Pakiet nr 1 Wymagania dotyczące sprzętu komputerowego PC - 32bit szt.13

Załącznik nr 1. Pakiet nr 1 Wymagania dotyczące sprzętu komputerowego PC - 32bit szt.13 Załącznik nr 1 Pakiet nr 1 Wymagania dotyczące sprzętu komputerowego PC - 32bit szt.13 L.p. Komponent Parametry wymagane Wartość oferowana 1 Obudowa miniatx/microatx/atx -dwa porty USB 2.0 wyprowadzone

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA Załącznik nr 1 do SIWZ SPECYFIKACJA TECHNICZNA Część nr 1 Komputer stacjonarny model wg opisu w części nr 1 (zestaw składający się m.in. z jednostki centralnej, klawiatury, myszy optycznej, spełniający

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Zaproszenia nr 03/07/2014

Załącznik nr 1 do Zaproszenia nr 03/07/2014 Załącznik nr 1 do Zaproszenia nr 03/07/2014 FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY Zamawiający wymaga dostawy urządzeń komputerowych w podanej niżej ilości oraz o określonych poniżej parametrach technicznych

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby realizacji projektu Ochrona bioróżnorodności siedlisk trawiastych wschodniej Lubelszczyzny, dofinansowanego

Bardziej szczegółowo

Wykaz Standardowego Sprzętu Komputerowego w Akademii Marynarki Wojennej

Wykaz Standardowego Sprzętu Komputerowego w Akademii Marynarki Wojennej Załącznik do decyzji Rektora-Komendanta AMW Nr 51 z dnia 28.06.2013 r. Wykaz Standardowego Sprzętu Komputerowego w Akademii Marynarki Wojennej I. Sprzęt komputerowy 1. Komputer stacjonarny z monitorem

Bardziej szczegółowo

Opis Przedmiotu Zamówienia

Opis Przedmiotu Zamówienia Główny Urząd Geodezji i Kartografii Cześć I Opis Przedmiotu Zamówienia Dostawa serwera typu rack i pakietu licencji na oprogramowanie 1 1. Przedmiot zamówienia 1. Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę

Bardziej szczegółowo

Dostawa serwera bazodanowego i półki dyskowej,

Dostawa serwera bazodanowego i półki dyskowej, Załącznik nr 5 do SIWZ Dostawa serwera bazodanowego i półki dyskowej, (Zadanie 1) 1 1. Serwer bazodanowy 1 szt. Producent. model Lp. Parametr Minimalne(maksymalne) parametry wymaganie 1. Obudowa Minimalnie

Bardziej szczegółowo

Zakres rzeczowy. Zał. 6. Komputer biurkowy - 10 szt.

Zakres rzeczowy. Zał. 6. Komputer biurkowy - 10 szt. Zakres rzeczowy Zał. 6 Komputer biurkowy - 10 szt. Wydajność obliczeniowa Pamięć operacyjna Karta graficzna Pamięć masowa Napęd optyczny Karat dźwiękowa Porty I/O Sieć Zasilanie Niezawodność i jakość wytwarzania

Bardziej szczegółowo

1. ZESTAWIENIE WARUNKÓW I PARAMETRÓW WYMAGANYCH TAK TAK TAK TAK

1. ZESTAWIENIE WARUNKÓW I PARAMETRÓW WYMAGANYCH TAK TAK TAK TAK P/56/KOMP.OION/2011-ZAŁĄCZNIK 1A 1. ZESTAWIENIE WARUNKÓW I PARAMETRÓW WYMAGANYCH Przedmiot zamówienia: Komputery klasy PC wraz z dodatkowym osprzętem (14 szt.) VAT za 1 szt. zł Cena brutto za 1 szt...zł

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Numer sprawy: DGA/11/09 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik A do SIWZ A. Komputer stacjonarny (1 szt.) procesor stacjonarny, czterordzeniowy klasy x86 osiągający min. 3900 pkt. w teście pamięć

Bardziej szczegółowo

DZPZ/ 333/71/2012 Olsztyn, dnia 20 kwietnia 2012 r.

DZPZ/ 333/71/2012 Olsztyn, dnia 20 kwietnia 2012 r. DZPZ/ 333/71/2012 Olsztyn, dnia 20 kwietnia 2012 r. ZAPROSZENIE DO ZŁOśENIA OFERTY CENOWEJ Przedmiot zapytania dotyczy: Zakupu sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem I. Zamawiający: Wojewódzki Szpital

Bardziej szczegółowo

Katowice, 2015-10-05 r. BetaMed S.A. Ul. Mikołowska 100A/802 40-065 Katowice. Nr zapytania ofertowego 37/2015. Zapytanie ofertowe

Katowice, 2015-10-05 r. BetaMed S.A. Ul. Mikołowska 100A/802 40-065 Katowice. Nr zapytania ofertowego 37/2015. Zapytanie ofertowe Katowice, 2015-10-05 r. BetaMed S.A. Ul. Mikołowska 100A/802 40-065 Katowice Nr zapytania ofertowego 37/2015 Zapytanie ofertowe W związku z zamiarem zakupu przez BetaMed S.A. z siedzibą w Katowicach zestawów

Bardziej szczegółowo

1. Komputer przenośny (notebook) 14 szt.

1. Komputer przenośny (notebook) 14 szt. Lp. 1. Komputer przenośny (notebook) 14 szt. Część składowa / cechy podstawowe 1 PROCESOR 2 DYSK TWARDY [Dell Precision M4300] Parametry nie gorsze niż Intel Core i5 (2.60GHz/3MB/1066MHz) lub równoważny

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. na dostawę sprzętu komputerowego o wartości poniżej 14.000 euro

ZAPYTANIE OFERTOWE. na dostawę sprzętu komputerowego o wartości poniżej 14.000 euro Gdańsk, dnia. 08.12.2011 r. SE.EA/24/241/02/TK/11 ZAPYTANIE OFERTOWE na dostawę sprzętu komputerowego o wartości poniżej 14.000 euro 1. Zamawiający: Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Gdańsku

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Notebook nr 1. Procesor Ilość punktów uzyskanych w teście 3Dmark06 CPU Pamięć RAM Typ dysku twardego

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Notebook nr 1. Procesor Ilość punktów uzyskanych w teście 3Dmark06 CPU Pamięć RAM Typ dysku twardego Załącznik nr 1 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Notebook nr 1 5 szt. fabrycznie nowe (P1) Notebook nr 1 Procesor Ilość punktów uzyskanych w teście 3Dmark06 CPU -3100 Typ dysku twardego 8 GB SSD 256

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA NA DOSTAWĘ WYPOSAśENIA I SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO

SPECYFIKACJA TECHNICZNA NA DOSTAWĘ WYPOSAśENIA I SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO NO-0420-08/KM/06 Załącznik nr 1 do SIWZ SPECYFIKACJA TECHNICZNA NA DOSTAWĘ WYPOSAśENIA I SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO 1. Switch 48-portowy - 1szt. Wydajność Przepustowość przełączania 13,6 Gb/s 10,1 mln pakietów

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA. Ja (My), niżej podpisany (ni)... działając w imieniu i na rzecz :... (pełna nazwa wykonawcy)... (adres siedziby wykonawcy)

INFORMACJA. Ja (My), niżej podpisany (ni)... działając w imieniu i na rzecz :... (pełna nazwa wykonawcy)... (adres siedziby wykonawcy) Załącznik nr 4 do... ( pieczęć wykonawcy) INFORMACJA Ja (My), niżej podpisany (ni)... działając w imieniu i na rzecz : (pełna nazwa wykonawcy) (adres siedziby wykonawcy) w odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu

Bardziej szczegółowo

Pakiet nr 3. Formularz cenowy. Załącznik Nr 3. Przetarg nieograniczony nr ZP 4/08p.n. Dostawa sprzętu komputerowego. Podatek VAT

Pakiet nr 3. Formularz cenowy. Załącznik Nr 3. Przetarg nieograniczony nr ZP 4/08p.n. Dostawa sprzętu komputerowego. Podatek VAT ... nazwa i adres wykonawcy Załącznik Nr 3 Przetarg nieograniczony nr ZP 4/08p.n. Dostawa sprzętu komputerowego Pakiet nr 3 Formularz cenowy Lp. Wyszczególnienie Cena netto Zestaw nr 1 Zestaw nr 2 Drukarka

Bardziej szczegółowo

V-DAG-343/28/2007 Człuchów, dnia 11.10.2007r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

V-DAG-343/28/2007 Człuchów, dnia 11.10.2007r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU V-DAG-343/28/2007 Człuchów, dnia.0.2007r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Przedmiot zamówienia: Zakup, dostawa i montaż sprzętu komputerowego.. Nazwa (firma) i adres zamawiającego: Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy,

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik Nr 4a do SIWZ WyposaŜenie serwerowi (dwa serwery + montaŝ wyposaŝenia serwerowi) wraz z oprogramowaniem i montaŝem klimatyzatora Minimalne wymagane parametry

Bardziej szczegółowo

PARAMETRY TECHNICZNE dla 60 komputerów stacjonarnych w obudowach typu AIO przedmiot 1

PARAMETRY TECHNICZNE dla 60 komputerów stacjonarnych w obudowach typu AIO przedmiot 1 L.p. PARAMETRY TECHNICZNE dla 60 komputerów stacjonarnych w obudowach typu AIO przedmiot 1 Nazwa komponentu Wymagane minimalne parametry techniczne przez Zamawiającego Załącznik nr 7 do SIWZ Oferowane

Bardziej szczegółowo

PAKIET nr 15 Instytut Fizyki Teoretycznej

PAKIET nr 15 Instytut Fizyki Teoretycznej Załącznik nr 4 do SIWZ Pieczęć Wykonawcy strona z ogólnej liczby stron 1 L.P. NAZWA ASORTYMENTU Opis urządzeń technicznych minimalne wymagania ILOŚĆ PAKIET nr 15 Instytut Fizyki Teoretycznej Zaoferowana

Bardziej szczegółowo

PAKIET nr 12 Instytut Fizyki Teoretycznej

PAKIET nr 12 Instytut Fizyki Teoretycznej L.P. NAZWA ASORTYMENTU Opis urządzeń technicznych minimalne wymagania ILOŚĆ PAKIET nr 2 Instytut Fizyki Teoretycznej Zaoferowana gwarancja ZAOFEROWANY SPRZĘT (model i/lub parametry) CENA JEDNOSTKOWA NETTO

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Komputer stacjonarny PC 2 sztuki Procesor Minimum 3800 punktów w teście wydajności zamieszonym na stronie http://www.cpubenchmark.net/high_end_cpus.html

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ A ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ A ZAMÓWIENIA Projekt,,Kształcenie ustawiczne jako kształcenie powszechne Projekt Szkolnictwo zawodowe. Kondycja Potencjał Potrzeby Załącznik nr 2 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ A ZAMÓWIENIA 1.

Bardziej szczegółowo

Stacja robocza z monitorem LCD o parametrach minimalnych 1 szt.

Stacja robocza z monitorem LCD o parametrach minimalnych 1 szt. Załącznik nr 3 do SWZ Opis Przedmiotu Zamówienia Stacja robocza z monitorem LCD o parametrach minimalnych 1 szt. Zastosowanie Procesor Opis Komputer będzie wykorzystywany do pracy w domenie zamawiającego

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ XV. Serwer stelażowy węzeł klastra obliczeniowego

CZĘŚĆ XV. Serwer stelażowy węzeł klastra obliczeniowego Produkt zamawiany Produkt oferowany VAT Cena netto Wartość Lp (cechy) ilość Nazwa i parametry ilość % za 1 szt brutto 1 2 3 4 5 6 7 8 1 Rozbudowa klastra obliczeniowego w Instytucie Fizyki UJK serwer stelażowy

Bardziej szczegółowo

Dotyczy: Procedury udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na Sprzęt komputerowy i oprogramowanie.

Dotyczy: Procedury udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na Sprzęt komputerowy i oprogramowanie. INSTYTUT FIZYKI POLSKIEJ AKADEMII NAUK PL - 02-668 WARSZAWA, AL. LOTNIKÓW 32/46 Tel. (48-22) 843 66 01 Fax. (48-22) 843 09 26 REGON: P-000326061, NIP: 525-000-92-75 DZPIE/001-V/2013 Warszawa, 17 wrzesień

Bardziej szczegółowo

minimum 16GB pamięci DDR3 SDRAM 1600 MHz Min. 1000 GB SATA 5400 obr. Express Cache 8 GB

minimum 16GB pamięci DDR3 SDRAM 1600 MHz Min. 1000 GB SATA 5400 obr. Express Cache 8 GB ROZDZIAŁ IV OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Część I Komputer przenośny (laptop) - 2 szt. Dysk twardy osiągający co najmniej 7840 punktów w teście wg cpubenchmark.net minimum 16GB pamięci DDR3 SDRAM 1600 MHz

Bardziej szczegółowo

1x HDMI, RJ 11 (modem), RJ45 (LAN),

1x HDMI, RJ 11 (modem), RJ45 (LAN), FORMULARZ OFERTY TECHNICZNEJ 1. KOMPUTERY PRZENOŚNE (LAPTOP) w zestawie z torbą i myszą optyczną z przeznaczeniem do prac biurowych oraz dla potrzeb dydaktyczno prezentacyjnych. ILOŚĆ SZTUK: 4+4 ** Procesor

Bardziej szczegółowo

Komputer będzie wykorzystywany na potrzeby aplikacji: biurowych, obliczeniowych, multimedialnych.

Komputer będzie wykorzystywany na potrzeby aplikacji: biurowych, obliczeniowych, multimedialnych. 1. Komputer stacjonarny: a) typ 1 (36szt.) Typ Zastosowanie Stacjonarny. Komputer będzie wykorzystywany na potrzeby aplikacji: biurowych, obliczeniowych, multimedialnych. Wydajność Komputer powinien osiągać

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA DO FORMULARZA OFERTOWEGO

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA DO FORMULARZA OFERTOWEGO ... Wykonawca SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA DO FORMULARZA OFERTOWEGO Typ/ Procesor Płyta główna zegara Ilość pamięci cache L2 szyny danych (FSB) Liczba rdzeni Procesor z rodziny procesorów serwerowych

Bardziej szczegółowo

Serwer główny bazodanowy. Maksymalnie 1U RACK 19 cali (wraz ze wszystkimi elementami niezbędnymi do zamontowania serwera w oferowanej szafie)

Serwer główny bazodanowy. Maksymalnie 1U RACK 19 cali (wraz ze wszystkimi elementami niezbędnymi do zamontowania serwera w oferowanej szafie) 1. SPECYFIKACJA TECHNICZNA SERWERÓW Serwer główny bazodanowy Element konfiguracji Obudowa Procesor Wymagania minimalne Maksymalnie 1U RACK 19 cali (wraz ze wszystkimi elementami niezbędnymi do zamontowania

Bardziej szczegółowo

Rodzaj zamówienia Dostawa. Tryb zamówienia. Termin składania ofert. Szacunkowa wartość zamówienia. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Rodzaj zamówienia Dostawa. Tryb zamówienia. Termin składania ofert. Szacunkowa wartość zamówienia. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Mogilany: Zakup wraz z dostawą do Zamawiającego sprzętu komputerowego oraz licencji wraz z nośnikami Numer ogłoszenia: 313839-2008; data zamieszczenia: 14.11.2008 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Rodzaj

Bardziej szczegółowo

W Y K O N A W C Y MINISTERSTWO SPORTU I TURYSTYKI. Komisja Przetargowa. Sygn.: 30/dost./2008. BA/zp/19038/2008. Warszawa, 06 listopada 2008 r.

W Y K O N A W C Y MINISTERSTWO SPORTU I TURYSTYKI. Komisja Przetargowa. Sygn.: 30/dost./2008. BA/zp/19038/2008. Warszawa, 06 listopada 2008 r. MINISTERSTWO SPORTU I TURYSTYKI Komisja Przetargowa Sygn.: 30/dost./2008 BA/zp/19038/2008 Warszawa, 06 listopada 2008 r. W Y K O N A W C Y Dot.: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ TECHNICZNY (FT) - ZMIENIONY NR 2 Część IV 1. PAKIET NR 1 Formularz techniczny dla pakietu nr 1

FORMULARZ TECHNICZNY (FT) - ZMIENIONY NR 2 Część IV 1. PAKIET NR 1 Formularz techniczny dla pakietu nr 1 ... (oznaczenie wykonawcy) 1. Typ skanera płaski, stolikowy 2. Rozdzielczość optyczna 2400x2400 dpi 3. Głębia koloru 48 bit 4. Prędkość skanowania - w trybie przeglądu: do 7 s, 5. Maksymalne rozmiary dokumentu

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ TECHNICZNY (FT) Część II 1. PAKIET NR 1 Formularz techniczny dla pakietu nr 1

FORMULARZ TECHNICZNY (FT) Część II 1. PAKIET NR 1 Formularz techniczny dla pakietu nr 1 ... (oznaczenie wykonawcy) FORMULARZ TECHNICZNY (FT) Część II 1. PAKIET NR 1 Formularz techniczny dla pakietu nr 1 1. Notebook typ I Oferowane parametry Ilość sztuk: 21 Nazwa producenta i model: Załącznik

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ Nr RI Pieczęć firmowa Wykonawcy FORMULARZ OFERTOWY

Załącznik nr 1 do SIWZ Nr RI Pieczęć firmowa Wykonawcy FORMULARZ OFERTOWY Pieczęć firmowa Wykonawcy Załącznik nr 1 do SIWZ Nr RI. 272.3.2014 FORMULARZ OFERTOWY Dane dotyczące Wykonawcy: Nazwa (imię i nazwisko) Siedziba (adres). Tel.. Faks.. E-mail.... NIP...PESEL *...REGON:...Ser.

Bardziej szczegółowo

1. KOMPUTER STACJONARNY Z SYSTEMEM OPERACYJNYM - 4 SZTUKI

1. KOMPUTER STACJONARNY Z SYSTEMEM OPERACYJNYM - 4 SZTUKI ZAŁĄCZNIK NUMER 1 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DO CZĘŚCI III ( WZÓR OFERTY SZCZEGÓLOWEJ) Dostawa sprzętu komputerowego, oprogramowania i licencji do oprogramowania 1. KOMPUTER STACJONARNY Z SYSTEMEM

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 2 do Formularza oferty

ZAŁĄCZNIK NR 2 do Formularza oferty Dla części I ZAŁĄCZNIK NR 2 do Formularza oferty Przedmiot 1. Urządzenie wielofunkcyjne Urządzenie wielofunkcyjne A3 kolor laser spełnianie wymagań określonych przez Podstawowe funkcje urządzenia Drukowanie

Bardziej szczegółowo

1. Komputer przenośny nr 1 9 szt.

1. Komputer przenośny nr 1 9 szt. ZADANIE NR 1 Dostawa komputerów przenośnych (wspólny słownik zamówienia CPV: 30213000-5, 30213100-6, 30213300-8) 1. Komputer przenośny nr 1 9 szt. Jeden procesor dwurdzeniowy o wyniku testu Pasmark CPU

Bardziej szczegółowo

Lp. Sprzęt Liczba sztuk Parametr Wymagane minimum. 1. Kompletny zestaw komputerowy z systemem operacyjnym. 15 kompletów

Lp. Sprzęt Liczba sztuk Parametr Wymagane minimum. 1. Kompletny zestaw komputerowy z systemem operacyjnym. 15 kompletów Część A. Sprzęt dla informatyków zgodne z zapytaniem ofertowym nr 08/2013/01 z dnia 03.09.2013 r. w ramach projektu Szkoła, staż, praca Twoja droga do sukcesu! Lp. Sprzęt Liczba sztuk Parametr Wymagane

Bardziej szczegółowo

minimum 16GB pamięci DDR3 SDRAM 1600 MHz 1000 GB SATA 5400 obr. Express Cache 8 GB Zintegrowana z płytą główną

minimum 16GB pamięci DDR3 SDRAM 1600 MHz 1000 GB SATA 5400 obr. Express Cache 8 GB Zintegrowana z płytą główną ROZDZIAŁ IV OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Część I Komputer przenośny (laptop) - 2 szt. Pamięć operacyjna osiągający co najmniej 7980 punktów w teście wg minimum 16GB pamięci DDR3 SDRAM 1600 MHz 1000 GB SATA

Bardziej szczegółowo

PAKIET nr 14 Instytut Fizyki Teoretycznej

PAKIET nr 14 Instytut Fizyki Teoretycznej Załącznik nr 4 do SIWZ Pieczęć Wykonawcy strona z ogólnej liczby stron 1 L.P. NAZWA ASORTYMENTU Opis urządzeń technicznych minimalne wymagania ILOŚĆ PAKIET nr 14 Instytut Fizyki Teoretycznej Zaoferowana

Bardziej szczegółowo