CENOWEJ W PROWADZONYM ROZPOZNANIU CENOWYM NA: DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO ORAZ OPROGRAMOWANIA DO SZKÓŁ

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "CENOWEJ W PROWADZONYM ROZPOZNANIU CENOWYM NA: DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO ORAZ OPROGRAMOWANIA DO SZKÓŁ"

Transkrypt

1 ZATWIERDZAM ZAPROSZENIE Kielce, dnia DO ZŁOśENIA OFERTY CENOWEJ W PROWADZONYM ROZPOZNANIU CENOWYM NA: DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO ORAZ OPROGRAMOWANIA DO SZKÓŁ w KIELCACH oraz SZKÓŁ w KAZIMIERZY WIELKIEJ 1. Nazwa i adres zamawiającego Zamawiający Prowadzący postępowanie (adres) Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach ul. Paderewskiego 55, Kielce Godziny pracy: Od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00 tel. 041/ , fax. 041/ , Wydział Zamówień Publicznych Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Kielcach ul. Paderewskiego 55, Kielce Biuro Zakładu Ul. Śląska 9, Kielce W oparciu o zastosowanie zasad równego traktowania, uczciwej konkurencji i przejrzystości zapraszam do złoŝenia oferty cenowej zgodnie z Zaproszeniem. 1. Zakres rzeczowy dostawy został określony w charakterystyce przedmiotu zamówienia oraz w projekcie umowy, które stanowią integralną część zaproszenia. 2. Wykonawca składający ofertę cenową musi dołączyć: - szczegółową charakterystykę oferowanego przedmiotu zamówienia, która będzie zawierała nazwę przedmiotu zamówienia, typ, model i nazwę producenta (w przypadku nie załączenia dokumentu oferta zostanie odrzucona), - aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeŝeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, - wykaz wykonanych dwóch dostaw w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia rozpoznania o udzielenie zamówienia, a jeŝeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością dostawom stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączenia dokumentów potwierdzających, Ŝe te dostawy zostały wykonane naleŝycie za spełnienie warunku zamawiający uzna jeŝeli wykonawca wykaŝe, Ŝe wykonał dwie dostawy sprzętu informatycznego minimum o wartości złoŝonej oferty kaŝda. 3. Oferta cenowa musi uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia. 4. Projekt umowy nie podlega negocjacji, złoŝenie oferty jest równoznaczne z akceptacją postanowień umowy. 5. Wykonawca którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą w dniu podpisania umowy przedłoŝy kalkulację cen jednostkowych oferowanego przedmiotu zamówienia zgodnie z charakterystyką stanowiącą załącznik do zaproszenia. 6. Zamawiający dokona wyboru wykonawcy, który zaoferuje najniŝszą cenę 7. Ofertę naleŝy składać na formularzu oferty cenowej która stanowi załącznik do zaproszenia w nieprzekraczalnym terminie do dnia godzina 10:00 w sekretariacie Prezesa Zarządu Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Kielcach, Biuro Zakładu ul. Śląska 9, pokój nr 106,. 8. Oferta winna być złoŝona w zamkniętej kopercie z opisem: DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO ORAZ OPROGRAMOWANIA DO SZKÓŁ w KIELCACH oraz SZKÓŁ w KAZIMIERZY WIELKIEJ Numer sprawy: 38/ZK/2010 Nie otwierać przed godz. 10:00 1

2 Oferty, które wpłyną po tym terminie nie będą rozpatrywane zostaną zwrócone bez otwierania. Numer sprawy: 38/ZK/ W razie wątpliwości proszę o kontakt owy lub telefoniczny 041/ w Osoba do kontaktu: ElŜbieta Florek. 10. Przedmiotowe zaproszenie znajduje się na stronie internetowej Zamawiającego, Wykonawca przed złoŝeniem oferty zobowiązany jest zapoznać się z informacjami umieszczonymi na tej stronie, gdyŝ wszelkie informacje związane z zapytaniami do przedmiotowego rozpoznania Zamawiający zamieści na stronie. DYREKTOR Wydziału Zamówień Publicznych i Kontraktowania Wydatków mgr ALOJZY JAKÓBIK Załączniki: 1. Charakterystyka przedmiotu zamówienia 2. Druk oferty cenowej 3. Projekt umowy 2

3 Załącznik nr 1 Szkoły Kielce CHARAKTERYSTYKA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Komputery stacjonarne - 20 szt. stawka VAT 0% Jednostka centralna: Element konfiguracji Chipset płyty głównej Procesor Zainstalowana pamięć operacyjna RAM Rodzaj pamięci RAM Płyta Główna Gniazda rozszerzeń Zintegrowane złącza wyprowadzone na zewnątrz obudowy Zarządzanie Dysk twardy Napędy wbudowane Karta dźwiękowa Wymaganie minimalne Rekomendowany przez producenta procesora procesor klasy x86, dwurdzeniowy, taktowany zegarem co najmniej 2,93GHz, obsługa technologii Hyper-Threading, pamięć cache CPU co najmniej 4 MB L3 lub procesor o równowaŝnej wydajności wg wyników testu przeprowadzonego przez Wykonawcę. W przypadku uŝycia przez Wykonawcę testów wydajności Zamawiający zastrzega sobie, iŝ w celu sprawdzenia poprawności przeprowadzonych testów Wykonawca musi dostarczyć Zamawiającemu oprogramowanie testujące, oba równowaŝne porównywane zestawy oraz dokładne opisy uŝytych testów wraz z wynikami w terminie nie dłuŝszym niŝ 3 dni od otrzymania zawiadomienia od Zamawiającego 2GB (2x1GB dual ) DDR3 SDRAM 1333MHz, 4 gniazda DIMM, moŝliwość rozbudowy do 16GB (dwa sloty wolne dla zapewnienia dalszej rozbudowy) Producenta komputera, opatrzona trwałym jego Logo z niezamazywaną informacją w BIOS zawierającą nazwę oraz nr seryjny komputera, wbudowanym kontrolerem dysków obsługującym konfiguracje RAID 0, 1, 5 Conajmniej: 3 gniazda PCI pełnej wysokości, 2 gniazda PCI Express pełnej wysokości x16, 1 gniazdo PCI Express pełnej wysokości x1 2 x PS/2 1 x Serial, 10 x USB 2.0 (w tym 4 z przodu obudowy), 1 x DB-15, 1 x Display Port 1 x RJ45, 1 x wejście audio, 1 x wejście mikrofonowe 1 x port równoległy (Centronics) 1 x esata 1. Dołączone dedykowane oprogramowanie producenta komputera umoŝliwiające zdalną inwentaryzację sprzętu, monitorowanie stanu jego pracy, zmianę ustawień BIOS u oraz na aktualizację sterowników oraz BIOS u 2. Wbudowana w płytę główną technologia zarządzania i monitorowania powinna umoŝliwiać: 1) monitorowanie konfiguracji komponentów komputera - CPU, pamięć, HDD, wersje BIOS płyty głównej; 2) zdalną konfigurację BIOSu, zdalne uaktualnienie BIOSu; 3) zdalne przejęcie konsoli tekstowej systemu, przekierowanie procesu ładowania systemu operacyjnego z wirtualnego CD ROM lub FDD z serwera zarządzającego; 4) zapis i przechowywanie dodatkowych informacji o wersji zainstalowanego oprogramowania i zdalny odczyt tych informacji (wersja, zainstalowane uaktualnienia, sygnatury wirusów, itp.) z wbudowanej pamięci nieulotnej. minimum: 320GB SATA II 7200rpm kompatybilny z technologią SMART IV i NCQ optyczny : 16X/48X DVD-RW SATA Zintegrowana z płytą główną, zgodna z High Definition (HD) Audio, wbudowany głośnik 3

4 niezintegrowana Typ chipsetu: Radeon HD4550; Szyna pamięci: 64-bitowa; Rodzaj pamięci: DDR III; Zainstalowana pamięć wideo: 512 MB; Częstotliwość RAMDAC: Karta graficzna 400 MHz; Taktowanie rdzenia: 600 MHz; Taktowanie pamięci: 800 MHz; Maksymalna rozdzielczość obrazu: 2048 x 1536 pikseli; Typ złącza magistrali: PCI-E 16x; Złącze zewnętrzne: 1 x DVI-D, wyjście TV Karta sieciowa zintegrowana, 10/100/1000 Mysz Klawiatura Obudowa Zasilacz Głośność Bezpieczeństwo Przewodowa dwu przyciskowa mysz z rolką podłączana do portu USB Klawiatura typu Windows pełnowymiarowa, układ typu QWERTY US, przewodowa podłączana przez port USB MiniTower - fabrycznie przystosowana do pracy w poziomie (rozwiązanie w pełni wspierane przez producenta komputera dostarczone wszystkie elementy potrzebne do zmiany połoŝenia obudowy) montaŝ napędów zewnętrznych 5.25 w orientacji pionowej i poziomej. Opcjonalny montaŝ dwóch dodatkowych dysków wewnętrznych. Beznarzędziowe (bez konieczności odkręcania jakichkolwiek śrub) otwieranie obudowy oraz wymiana napędów optycznych, dysku twardego, kart rozszerzeń Min. 320 W Napięcie wejściowe / V, 50/60Hz, Hz, aktywny stabilizator PFC o sprawności (89%) Maksymalnie 23 db z pozycji obserwatora, pomiar zgodny z normą ISO 9296 / ISO 7779; wymagane oświadczenie producenta dołączone do dokumentacji przetargowej 1.BIOS musi posiadać moŝliwość - skonfigurowania hasła Power On, - ustawienia hasła dostępu do Biosu (administratora), - blokadę portów USB, COM i Centronics; - moŝliwość wyłączenia w BIOS-ie portów USB; - moŝliwość wyłączenia w BIOS-ie portu szeregowego; - moŝliwość wyłączenia w BIOS-ie portu równoległego; - kontrola sekwencji boot-ącej; - start systemu z urządzenia USB 2. Komputer musi posiadać zintegrowany w płycie głównej aktywny układ zgodny ze standardem Trusted Platform Module (TPM v 1.2); 3. MoŜliwość zapięcia linki typu Kensington - funkcja zdalnego monitorowania stanu otwarcia obudowy System operacyjny Oprogramowanie dodatkowe Wymagane oświadczenia dołączone do dokumentacji przetargowej Gwarancja i standardy - funkcja zdalnego zamykania i otwierania obudowy Licencja Windows 7 Professional z prawem uŝywania Windows XP Professional, system preinstalowany fabrycznie przez producenta komputera, dostarczone nośniki ze wszystkimi niezbędnymi do poprawnej pracy sterownikami zarówno do Windows 7 Professional jak i do Windows XP Professional. 1. Oprogramowanie producenta komputera do wykonania kopii bezpieczeństwa systemu operacyjnego i danych uŝytkownika na dysku twardym i dyskach zewnętrznych np.cd-rom oraz ich odtworzenie po ewentualnej awarii systemu operacyjnego bez potrzeby jego reinstalacji; 2.Oprogramowanie diagnostyczne umoŝliwiające wykrywanie usterek z wyprzedzeniem. CE dla urządzeń Oświadczenie producenta komputera, Ŝe w przypadku nie wywiązywania się z obowiązków gwarancyjnych oferenta lub firmy serwisującej, przejmie na siebie wszelkie zobowiązania związane z serwisem. 36 miesięcy on-site producenta komputera (w miejscu eksploatacji) Komputer musi być zaprojektowany i wyprodukowany w całości przez jednego producenta, elementy komputera muszą być przez niego sygnowane (opatrzone jego numerem katalogowym); 4

5 Monitor: Typ ekranu Rozmiar plamki Minimalne parametry TN; Powłoka antyrefleksyjna i antystatyczna przekątna 22 cali 0,282 mm Współczynnik kontrastu 1000:1 Jasność Kąt podglądu Czas reakcji matrycy Zalecana rozdzielczość Częstotliwość odświeŝania poziomego Częstotliwość odświeŝania pionowego Oprogramowanie ZuŜycie energii Złącze Gwarancja Inne Sterowanie (menu ekranowe) Funkcje podstawowe Inne 250 cd/m² 160 w poziomie, 160 w pionie max 5ms Fabrycznie ustawione tryby graficzne VESA (bez przeplotu): 1680 x 1050 przy 60 Hz, 1280 x 1024 przy 60 i 75 Hz, 1280 x 960 przy 60 Hz, 1024 x 768 przy 60 i 75 Hz, 1600 x 1000 przy 60 Hz, 1440 x 900 przy 60 Hz, 1152 x 900 przy 65 Hz, 1152 x 870 przy 75 Hz (Mac), 1152 x 900 przy 76 Hz (Sun), 832 x 624 przy 75 Hz (Mac), 800 x 600 przy 60 i 75 Hz, 640 x 480 przy 60 i 75 Hz khz, Hz 0programowanie usługowe, które umoŝliwia regulację monitora, kalibrację kolorów i zarządzanie zabezpieczeniami i zasobami za pomocą protokołu Display Data Channel Command Interface (DDC/CI) wykorzystywanego w komputerze PC podłączonym do monitora. Funkcja która pozwala uŝytkownikowi zaprogramować określony czas przejścia w tryb uśpienia, co zabezpiecza monitor przed utrwalaniem obrazu i radykalnie obniŝa zuŝycie i koszty energii oraz wydłuŝa okres eksploatacji monitora maks. 35W 15-stykowe złącze typu D-Sub; w odłączanym kablu Trzyletnia ograniczona gwarancja na części, robociznę i serwis u klienta, Monitor musi posiadać trwałe oznaczenie ( numer katalogowy, tabliczka znamionowa ) logo producenta jednostki centralnej Jasność, kontrast, połoŝenie, temperatura koloru (6500 K, 9300 K, srgb, niestandardowa), dostosowywanie pojedynczych kolorów, numer seryjny, wyświetlanie, zegar, faza sygnału zegarowego, menu ekranowe, język, zarządzanie monitorem, powrót do ustawień fabrycznych, skalowanie Zakres przechyłu: przechyłu w pionie, brak moŝliwości obrotu w poziomie, brak regulacji wysokości, brak moŝliwości zmiany orientacji ekranu, odłączana podstawa Monitor tego samego producenta co jednostka centralna 2. Drukarka termiczna + podajnik 1 szt. stawka VAT 22% Nazwa komponentu Rozmiar modelu (miary metryczne) Czas drukowania obrazu w kolorze ISO N5 Min. 21,5 min/str (tryb best, format D, papier błyszczący) Czas drukowania obrazu w kolorze ISO N5 Min. 14,5 min/str. (tryb normal, format D, papier błyszczący) Czas drukowania obrazu w kolorze ISO N5 Min. 90 s/str. (tryb draft, format D, papier powlekany) Czas drukowania obrazu w kolorze ISO N5 Min 5 min/str. (tryb normal, format D, papier powlekany) Standardowa pamięć Min. 64 MB Wymagane minimalne parametry techniczne Min. 610 mm 5

6 Technologia druku Rozdzielczość druku Liczba wkładów drukujących Zgodne rodzaje atramentów Gwarantowana min szerokość wiersza Dokładność linii +/- 0.2% Standardowe rozwiązania komunikacyjne Standardowe języki drukarki Podawanie nośników, wykańczanie dokumentów Nośniki Zalecana gramatura nośników Obsługiwane formaty nośników Grubość nośników (według ścieŝki prowadzenia papieru) ZuŜycie energii Obsługiwane systemy operacyjne Dołączone oprogramowanie Gwarancja Technologia termiczna Technologia wielowarstwowego nakładania barw 4 (błękitny, purpurowy, Ŝółty, czarny) Numer sprawy: 38/ZK/2010 Atrament barwnikowy (kolorowy); Atrament pigmentowy (czarny) 0,04 mm (ISO/IEC 13660:2001(E)) port Full-Speed USB 1.1; port równoległy Centronics IEEE-1284 (zgodny ze standardem ECP); Gniazdo akcesoriów EIO Jetdirect PCL 3 GUI Podajnik papieru, ręczny podajnik pojedynczych arkuszy z przodu, tylny ręczny podajnik do grubszych nośników Papier typu bond i powlekany (powlekany, powlekany o duŝej gramaturze, zwykły), papier techniczny (kalka kreślarska, papier półprzezroczysty, welinowy), folia, papier fotograficzny (o duŝym połysku, półbłyszczący), proofing (o duŝym połysku do odbitek kontrolnych do umów, półbłyszczący do odbitek kontrolnych do umów, matowy, półbłyszczący) Od 60 do 210 g/m2 A1; A1+; A2; A2 (nadwymiarowy metryczny); A3; A4; B2; B3; B4 Podajnik 1: do 0,20 mm; koperty: do 0,38 mm; ścieŝka przednia: do 0,20 mm; ścieŝka tylna: do 0,38 mm Maks. 45 W (drukowanie), < 15 W (tryb uśpienia), < 12 W (tryb gotowości), 0,1 W (drukarka wyłączona) Windows 7 Ultimate/Professional/Home Premium; Windows Vista Ultimate/Business/Home Premium; Microsoft Windows XP Professional/Home (32- i 64-bitowy), Server 2008 (32- i 64-bitowy), Server 2003 (32- i 64-bitowy); Novell NetWare 5.x, 6.x; Mac OS X v10.4, v10.5, v10.6; Citrix XenApp; Citrix XenServer System konserwacji 12 miesięcy 3. Napęd Optyczny 1 szt. stawka VAT 22% Nazwa komponentu Wielkość bufora (MB) Typ interfejsu Zgodność ze standardem LightScribe Szybkość odczytu Szybkość zapisu Wymagane minimalne parametry techniczne 4MB Serial ATA Tak BD-ROM (SL/DL) 10x / 8x CAV BD-R (SL/DL) 10x / 8x CAV BD-RE (SL/DL) 8x / 6x CAV BDMV (płyty zgodne ze standardem AACS) 4.8x CAV DVD-ROM (SL/DL) 16x / 12x CAV DVD-R (SL/DL) 16x / 12x CAV DVD-RW (SL/DL) 12x CAV DVD+R (SL/DL) 16x / 12x CAV DVD+RW (SL/DL) 12x CAV DVD-RAM 2x, 3x CLV, 5x, 12x PCAV DVD-Video (płyty zgodne ze standardem CSS) (SL/DL) 4.8x CAV (SL/DL) CD-R/RW/ROM 48x / 40x / 48x CAV CD-DA (DAE) 40x CAV Płyty CD o średnicy 80 mm 16x CAV BD-R 2x, 4x CLV, 6x, 8x, 10x PCAV / 2x, 4x CLV, 6x, 8x PCAV BD-R DL 2x,4x CLV 6

7 BD-RE BD-RE DL DVD-R DVD-R DL DVD-RW DVD-RAM DVD+R DVD+R DL DVD+RW CD-R 2x CLV 2x CLV 2x, 4x CLV, 8x ZCLV, 8x, 12x PCAV, 16x CAV 2x, 4x CLV, 8x PCAV 1x, 2x, 4x, 6x CLV 2x, 3x CLV, 5x, 12x PCAV 2.4x, 4x CLV, 8x ZCLV, 8x, 12x PCAV, 16x CAV 2.4x, 4x CLV, 8x PCAV 2.4x, 4x, 6x CLV, 8x ZCLV 4x, 8x, 16x CLV, 24x, 32x, 40x PCAV, 48x CAV 4. Serwer 1 szt. stawka VAT 22% Nazwa komponentu Chipset Procesor Pamięć RAM 4 GB DDR2 800 Karta sieciowa Kontroler RAID (SATA) Wymagane minimalne parametry techniczne Intel ICH9R (Pineview-D) 1.66GHz z 2 rdzeniami na procesor 2 x 1 GBit/s LAN (RJ-45) Intel 82574L Zintegrowana karta graficzna VGA Integrated G200eW Input/Output Porty USB Gniazda rozszerzeń Dysk Twardy Zarządzanie zdalne Właściwości Czujniki IPMI Obudowa Wentylatory Normy 6 x SATA Intel ICH9R (RAID 0, 1, 10, 5, Software-Raid) 2 x PS/2, D-Sub 15, 1 x port szeregowy Fast UART (RS-232), 1 x Internal Serial Header 2x USB (przód) 1 x USB on Board 1 x PCI-E (x4) Pojemność dysku: 1 TB; Interfejs: Serial ATA 300; Szybkość interfejsu dysku: 300 MB/s; Prędkość obrotowa silnika: 7200 obr./min; Pojemność pamięci podręcznej: 32 MB; Średni czas dostępu (latency): 4,2 ms; Liczba talerzy: 3; Liczba głowic danych: 6; Odporność na wstrząsy: praca 65G / spoczynek 250G; Stopa błędów przy odczycie: 1:10E15; Głośność w czasie pracy: 3,3 B; Głośność w czasie spoczynku: 2,8 B; Zasilanie: 5V DC, 12V DC; Pobór mocy (praca/spoczynek): 8,4/- Wat; Szerokość: 101,6 mm; Wysokość: 25,4 mm; Długość: 147 mm; Masa netto: 0,69 kg; Rodzina produktów: ; Dodatkowe funkcje: Technologia PMR (pionowy zapis), Technologia IntelliSeek Zintegrowany moduł IPM Oprogramowanie do zarządzania IPMI View Konsola KVM przez LAN Serial Over LAN (SOL) Wirtualne media przez LAN (wirtualny napęd FDD USB, CD, drive redirection) LAN Alert-SNMP Trap - powiadomienia SNMP Event Log - log zdarzeń NiezaleŜny od systemu operacyjnego Hardware Health Monitor - monitoring stanu komponentów Remote Power Control - zdalne włączanie/wyłączanie Wsparcie dla RMCP (Remote Management Control Protocol) Fan Speed Control Temperature Monitoring and Recovery Alerting Temperatura CPU (OK / ostrzeŝenie) Temperatura systemu (stopnie Celsjusza) Napięcie elektryczne (Wolt) Dalsze czujniki, zaleŝnie od modelu (www.thomas-krenn.com/ipmi-czujniki) 1U 2x wentylator 4cm PWM Europe / CE Mark 7

8 EN / IEC Compliant USA - UL listed, FCC Canada - CUL listed Zasilacz 350 W Efektywność zasilacza % Gwarancja 12 miesięcy 5. Windows Server Standard 2008R2 SNGL OLP 1 szt. stawka VAT 22% 6. Windows Server CAL 2008 SNGL OLP UsrCAL 60 szt. stawka VAT 22% 7. Przełącznik sieciowy 1 szt. stawka VAT 22% Nazwa komponentu Porty Pamięć i procesor Opóźnienie Przepustowość Funkcje zarządzania Napięcie wejściowe NatęŜenie wejściowe Częstotliwość wejściowa Wymagane minimalne parametry techniczne 24 porty 10/100 z automatycznym wykrywaniem szybkości (10Base-T typu IEEE 802.3, 100Base-TX typu IEEE 802.3u); Tryb: pełny dupleks lub półdupleks; Typy nośników: ProCurve Auto-MDIX; 1 port szeregowy konsoli RJ-45; 2 porty typu dual personality kaŝdy z nich moŝe słuŝyć jako port RJ-45 10/100/1000 (10Base-T typu IEEE 802.3; 100Base-TX typu IEEE 802.3u; 1000Base-T Gigabit Ethernet typu 802.3ab) lub wolny port mini-gbic (na transceivery mini-gbic) Typ i szybkość procesora: MIPS 264 MHz; Pojemność pamięci flash: 8 MB; Pamięć SDRAM: 64 MB 100 Mb: < 4,9 µs (pakiety 64-bajtowe); 1000 Mb < 2,6 µs (pakiety 64-bajtowe) maks. 6,5 mln p/s (pakiety 64-bajtowe) command-line interface; Web browser; out-of-band management / VAC 0.7 / 0.4 A 50 / 60 Hz Bezpieczeństwo cul (CSA 22.2 nr 60950); EN 60950/IEC 60950; NOM-019-SCFI-1994; UL Certyfikaty Gwarancja Inne FCC Class A; VCCI Klasa A; EN55022/CISPR-22 Klasa A; IEC/EN ; IEC/EN DoŜywotnia Współpraca z HP ProCurve Manager, obsługa protokołów i funkcji LLDP, port-security, secureport, 802.1X, RDP, VLAN, RADIUS 8. Oprogramowanie antywirusowe na serwer 1 szt. stawka VAT 22% 1. Ochrona przed wszystkimi typami wirusów, robaków i koni trojańskich, przed zagroŝeniami z Internetu i poczty elektronicznej, a takŝe złośliwym kodem (w tym Java i ActiveX). 2. MoŜliwość wykrywania oprogramowania szpiegowskiego, pobierającego reklamy, programów podwyŝszonego ryzyka oraz narzędzi hakerskich. 3. Wbudowany moduł wyszukiwania heurystycznego bazującego na analizie kodu potencjalnego wirusa. 4. MoŜliwość definiowania liczby instancji silnika antywirusowego oraz moŝliwość uŝycia specjalnego sterownika do zarządzania procesami równoległymi. 5. Centralne zbieranie i przetwarzanie alarmów w czasie rzeczywistym. 6. Leczenie i usuwanie plików z archiwów następujących formatów: ZIP, RAR, CAB i ARJ. 7. MoŜliwość zablokowania dostępu do ustawień programu. 8. MoŜliwość planowania zadań, w tym takŝe terminów automatycznej aktualizacji baz sygnatur. 9. MoŜliwość pobierania uaktualnień w trybie przyrostowym (np. po zerwaniu połączenia, bez konieczności retransmitowania juŝ wczytanych fragmentów informacji). 10. Podczas startu systemu monitor antywirusowy skanuje: 8

9 główny sektor rozruchowy (MBR) sektory rozruchowe wszystkich dysków twardych i dyskietek (jeŝeli obecne) pamięć operacyjną komputera oraz aplikacja uruchamiane podczas ładowania systemu operacyjnego 11. MoŜliwość wstrzymania działania ochrony zgodnie z terminarzem lub podczas uruchomiania określonej aplikacji. 12. MoŜliwość skanowania tylko nowych i zmienionych plików. 13. Funkcja ochrony katalogów i części rejestru systemowego wykorzystywanych przez program przed usuwaniem i modyfikacją oraz samego programu przed dostępem z innej aplikacji. 14. MoŜliwość tworzenia list zaufanych procesów, których nie będzie monitorowana aktywność plikowa. 15. MoŜliwość automatycznej zmiany poziomu uŝycia zasobów systemowych przez funkcje antywirusowe w zaleŝności od aktywności innych aplikacji (z moŝliwością wyłączenia tej funkcji). 16. Skanowanie w czasie rzeczywistym uruchamianych, otwieranych, kopiowanych, przenoszonych lub tworzonych plików. 17. W przypadku wykrycia wirusa monitor antywirusowy moŝe automatycznie: podejmować zalecane działanie czyli próbować leczyć, a jeŝeli nie jest to moŝliwe to usuwać obiekt rejestrować w pliku raportu informację o wykryciu wirusa powiadamiać administratora przy uŝyciu poczty elektronicznej lub polecania NET SEND utworzyć kopie zapasową przed podjęciem próby leczenia lub usunięcia zainfekowanego pliku poddać kwarantannie podejrzany obiekt zablokować dostęp z zainfekowanego komputera na określony czas 18. Skaner antywirusowy moŝe być uruchamiany automatycznie zgodnie z terminarzem; skanowane są wszystkie lokalne dyski twarde komputera. 19. MoŜliwość zarządzania programem z wiersza poleceń. 16. System antywirusowy posiada moŝliwość skanowania archiwów i plików spakowanych niezaleŝnie od poziomu ich zagnieŝdŝenia. 17. Antywirusowe bazy danych na serwerach producenta aktualizowane nie rzadziej niŝ raz na godzinę. 18. Program posiada moŝliwość wyłączenia zewnętrznej kontroli usługi antywirusowej. 19. Program posiada moŝliwość zresetowania wszystkich ustawień włącznie z regułami stworzonymi przez uŝytkownika. 20. Program posiada moŝliwość zabezpieczenia hasłem ustawień programu, uruchamiania/zatrzymywania ochrony i zakończenia działania programu oraz jego odinstalowania. 21. System scentralizowanego zarządzania powinien przechowywać ustawienia w relacyjnej bazie danych (MSDE, Microsoft SQL Express lub Microsoft SQL Server 2000 lub nowszy). 22. System zdalnego zarządzania powinien umoŝliwiać automatyczne umieszczenie komputerów w grupach administracyjnych odpowiadających strukturze sieci (grupy robocze sieci Microsoft Windows i/lub struktura Active Directory). 23. System zdalnego zarządzania powinien umoŝliwiać automatyczne umieszczanie stacji roboczych w określonych grupach administracyjnych w oparciu o zdefiniowane reguły. 24. System zdalnego zarządzania powinien umoŝliwiać ograniczenie pasma sieciowego wykorzystywanego do komunikacji stacji z serwerem administracyjnych. Reguły powinny umoŝliwić ograniczenia w oparciu o zakresy adresów IP oraz przedziały czasowe. 25. System zdalnego zarządzania umoŝliwia tworzenie hierarchicznej struktury serwerów administracyjnych 26. System zdalnego zarządzania umoŝliwia zarządzanie stacjami roboczymi i serwerami plików Windows, nawet wtedy, gdy znajdują się one za zaporą NAT/Firewall. 27. Komunikacja pomiędzy serwerem zarządzającym a agentami sieciowymi na stacjach roboczych jest szyfrowana przy uŝyciu protokołu SSL. 28. Konsola administracyjna posiada moŝliwość zdalnego inicjowania skanowania antywirusowego na stacjach roboczych włączonych do sieci komputerowych w całej firmie. 29. Zarządzania aplikacjami odbywa się przy uŝyciu profili aplikacji oraz zadań. 30. Konsola administracyjna ma moŝliwość informowania administratorów o wykryciu epidemii wirusa. 31. Serwer zarządzający ma moŝliwość automatycznej reakcji na epidemie wirusa (automatyczna stosowanie wskazanego profilu ustawień stacji roboczych). 32. System centralnego zarządzania wyposaŝony w mechanizmy raportowania i dystrybucji oprogramowania oraz polityk antywirusowych w sieciach korporacyjnych. 33. System centralnej dystrybucji i instalacji aktualizacji bibliotek sygnatur wirusów, który umoŝliwia automatyczne, niewidoczne dla uŝytkownika przesłanie i zainstalowanie nowej wersji biblioteki. 34. System centralnej dystrybucji i instalacji aktualizacji oprogramowania, który umoŝliwia automatyczne, niewidoczne dla uŝytkownika przesłanie i zainstalowanie nowego oprogramowania. 35. System centralnego zbierania informacji i tworzenia sumarycznych raportów. 9

10 36. System zdalnego zarządzania powinien umoŝliwiać automatyczne wysyłanie raportów pocztą elektroniczną lub zapisywanie ich w postaci plików w zdefiniowanej lokalizacji (przynajmniej w formatach HTML, XML i PDF). 37. System zdalnego zarządzania powinien umoŝliwiać podgląd w czasie rzeczywistym statystyk ochrony, stanu aktualizacji instalacji w sieci itp. 38. System zdalnego zarządzania powinien umoŝliwiać przeglądanie informacji o aplikacjach zainstalowanych na stacjach roboczych. 39. System zdalnego zarządzania powinien umoŝliwiać przeglądanie informacji o obiektach poddanych kwarantannie oraz podejmowanie odpowiednich działań (np. przywracanie, skanowanie itp.) 40. System zdalnego zarządzania powinien umoŝliwiać przeglądanie informacji o kopiach zapasowych obiektów wyleczonych/usuniętych na stacjach roboczych wraz z moŝliwością ich przywrócenia do początkowej lokalizacji i/lub zapisania na stacji administratora. 41. System zdalnego zarządzania powinien umoŝliwiać przeglądanie informacji o obiektach, które zostały wykryte ale program nie podjął względem nich Ŝadnego działania wraz z moŝliwością wymuszenia przez administratora odpowiedniego działania. 42. System zdalnego zarządzania powinien umoŝliwiać automatyczne instalowanie licencji na stacjach roboczych. 43. System zdalnego zarządzania powinien umoŝliwiać automatyczne i regularne tworzenie kopii zapasowej serwera zarządzającego, która umoŝliwi przywrócenie w pełni działającego systemu zarządzania. 44. System zdalnego zarządzania powinien umoŝliwiać automatyczne uruchomienie wyłączonych komputerów przed wykonaniem odpowiednich zadań administracyjnych (z wykorzystaniem funkcji Wake-On-LAN) a po zakończeniu wykonywania zadań ich wyłączenie. Funkcjonalność ta nie moŝe być ograniczona tylko do podsieci, w której znajduje się serwer administracyjny. 45. System zdalnego zarządzania powinien umoŝliwiać wysłanie do stacji roboczych komunikatu o dowolnie zdefiniowanej treści. 46. System zdalnego zarządzania powinien umoŝliwiać zdalne włączanie, wyłączanie oraz restartowanie komputerów wraz z moŝliwością interakcji z uŝytkownikiem (np. natychmiastowe wykonanie działania lub jego odłoŝenie na zdefiniowany okres czasu). 47. Program powinien umoŝliwiać ukrycie go przed uŝytkownikiem a przynajmniej moŝliwość ukrycia ikony w pasku systemowym, wpisów w Menu Start oraz na liście zainstalowanych programów. 48. Program powinien umoŝliwić administratorowi wyłączenie niektórych lub wszystkich powiadomień wyświetlanych na stacjach roboczych. 49. W całym okresie trwania subskrypcji uŝytkownik ma prawo do korzystania z bezpłatnej pomocy technicznej świadczonej za pośrednictwem telefonu i poczty elektronicznej. 50. W całym okresie trwania subskrypcji uŝytkownik ma moŝliwość pobierania i instalacji nowszych wersji oprogramowania i konsoli zarządzającej. 51. Współpraca z Kaspersky Admnistration Kit (wykorzystywany przez zamawiającego) 9. Oprogramowanie Addobe Photoshop CS5 v.12 PL Win wersja komercyjna 1 szt. stawka VAT 22% 10. Oprogramowanie CorelDraw X5 PL wersja komercyjna 2 szt. stawka VAT 22% 11. Oprogramowanie Corel VideoStudio Pro X3 PL wersja komercyjna 22 szt. stawka VAT 22% 12. Oprogramowanie Subiekt GT licencja na pracownie komputerową ( min 20 szt. ) 1 szt. stawka VAT 22% 13. Karta graficzna 2 szt. stawka VAT 22% Nazwa komponentu Wymagane minimalne parametry techniczne Magistrala PCI Express 2.0 Zainstalowana pamięć wideo 512 MB Szyna pamięci Częstotliwość RAMDAC Maksymalna rozdzielczość obrazu Rodzaj pamięci 256-bitowa Podwójny RAMDAC 400MHz 2560 x 1600 pikseli DDR III Cechy dodatkowe Pełne zmiennoprzecinkowe 128 bitowe obliczanie efektów dynamicznego oświetlenia (HDR) 10

11 Technologia obliczania fizyki NVIDIA Quantum Effects Wyjście dual-link DVI obsługujące ekrany o rozdzielczości 2560x1600 Technologia NVIDIA PureVideo HD Obsługa OpenGL 2.1 Ujednolicona architektura sterowników NVIDIA ForceWare UDA Zaprojektowane dla Microsoft Windows Vista Silnik NVIDIA Lumenex Dyskretny, programowalny procesor wideo Sprzętowa akceleracja dekodowania Skalowanie w wysokiej jakości Konwersja Inverse Telecine (3:2 & 2:2 Pulldown) Korekcja Bad Edit Correction Zintegrowane wyjścia obrazu SD i HD TV Redukcja szumów Funkcja Edge Enhancement Obsługa Dual-link HDCP Szkoły Kazimierza Wielka 14. Komputery stacjonarne - 20 szt. stawka VAT 0% Jednostka centralna: Element konfiguracji Chipset płyty głównej Wymaganie minimalne Rekomendowany przez producenta procesora procesor klasy x86, dwurdzeniowy, taktowany zegarem co najmniej 2,93GHz, obsługa technologii Hyper-Threading, pamięć cache CPU co najmniej 4 MB L3 lub procesor o równowaŝnej wydajności wg wyników testu przeprowadzonego przez Wykonawcę. W przypadku uŝycia przez Wykonawcę testów wydajności Procesor Zamawiający zastrzega sobie, iŝ w celu sprawdzenia poprawności przeprowadzonych testów Wykonawca musi dostarczyć Zamawiającemu oprogramowanie testujące, oba równowaŝne porównywane zestawy oraz dokładne opisy uŝytych testów wraz z wynikami w terminie nie dłuŝszym niŝ 3 dni od otrzymania zawiadomienia od Zamawiającego Zainstalowana pamięć operacyjna RAM 2GB (2x1GB dual ) Rodzaj pamięci RAM Płyta Główna Gniazda rozszerzeń Zintegrowane złącza wyprowadzone na zewnątrz obudowy Zarządzanie DDR3 SDRAM 1333MHz, 4 gniazda DIMM, moŝliwość rozbudowy do 16GB (dwa sloty wolne dla zapewnienia dalszej rozbudowy) Producenta komputera, opatrzona trwałym jego Logo z niezamazywaną informacją w BIOS zawierającą nazwę oraz nr seryjny komputera, wbudowanym kontrolerem dysków obsługującym konfiguracje RAID 0, 1, 5 Conajmniej: 3 gniazda PCI pełnej wysokości, 2 gniazda PCI Express pełnej wysokości x16, 1 gniazdo PCI Express pełnej wysokości x1 2 x PS/2 1 x Serial, 10 x USB 2.0 (w tym 4 z przodu obudowy), 1 x DB-15, 1 x Display Port 1 x RJ45, 1 x wejście audio, 1 x wejście mikrofonowe, 1 x port równoległy (Centronics) 1 x esata 1. Dołączone dedykowane oprogramowanie producenta komputera umoŝliwiające zdalną inwentaryzację sprzętu, monitorowanie stanu jego pracy, zmianę ustawień BIOS u oraz na aktualizację sterowników oraz BIOS u 2. Wbudowana w płytę główną technologia zarządzania i monitorowania powinna 11

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWO-BIUROWEGO ORAZ OPROGRAMOWANIA ANTYWIRUSOWEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWO-BIUROWEGO ORAZ OPROGRAMOWANIA ANTYWIRUSOWEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWO-BIUROWEGO ORAZ OPROGRAMOWANIA ANTYWIRUSOWEGO dla Biura Państwowej Komisji Akredytacyjnej W POSTĘPOWANIU W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI Sp. z o. o. 44-100 Gliwice, ul. Rybnicka 47 MATERIAŁY PRZETARGOWE

PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI Sp. z o. o. 44-100 Gliwice, ul. Rybnicka 47 MATERIAŁY PRZETARGOWE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI Sp. z o. o. 44-100 Gliwice, ul. Rybnicka 47 R01/55/2014 MATERIAŁY PRZETARGOWE Dotyczy: przetargu otwartego na Zakup fabrycznie nowych zestawów komputerowych z

Bardziej szczegółowo

Umowa nr ZTM/ /2012 na dostawę sprzętu serwerowego oraz komputerowego. zawarta w dniu 2012r. w Rzeszowie pomiędzy:

Umowa nr ZTM/ /2012 na dostawę sprzętu serwerowego oraz komputerowego. zawarta w dniu 2012r. w Rzeszowie pomiędzy: Umowa nr ZTM/ /2012 na dostawę sprzętu serwerowego oraz komputerowego zawarta w dniu 2012r. w Rzeszowie pomiędzy: Gminą Miasto Rzeszów Zarządem Transportu Miejskiego w Rzeszowie ul. Trembeckiego 3, 35-234

Bardziej szczegółowo

2. Tryb udzielenia zamówienia. Zamówienie zostanie udzielone w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 39 ustawy.

2. Tryb udzielenia zamówienia. Zamówienie zostanie udzielone w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 39 ustawy. Rozdział : INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW.. Nazwa oraz adres zamawiającego. Zamawiający: Powiat Rzeszowski; 35-959 Rzeszów, ul. Grunwaldzka 5 Obsługę postępowania zapewnia: Starostwo Powiatowe w Rzeszowie,

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA dla rozwoju Mazowsza Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) ZESTAWY KOMPUTEROWE

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) ZESTAWY KOMPUTEROWE SZPITAL WOJEWÓDZKI IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA UL. T. CHAŁUBIŃSKIEGO 7 75 581 KOSZALIN NIP: 669-10-44-410 REGON: 330006292 BANK: BOŚ O/Koszalin nr: 35 1540 1043 2001 8101 3130 0001 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW

Bardziej szczegółowo

Oryginalny Windows 7 professional Obsługiwane systemy operacyjne

Oryginalny Windows 7 professional Obsługiwane systemy operacyjne Załącznik nr 1 do SIWZ Specyfikacja Techniczna Opis przedmiotu zamówienia Część nr 1 Uniwersytet Otwarty UW Drukarka sieciowa 1 szt. Parametry techniczne: Druk: Czerno-biały; Drukarka sieciowa z dupleksem;

Bardziej szczegółowo

Sprzęt i urządzenia. Załącznik nr 3 do SIWZ

Sprzęt i urządzenia. Załącznik nr 3 do SIWZ Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Bardziej szczegółowo

Numer sprawy Zp/pn/80/2014 1

Numer sprawy Zp/pn/80/2014 1 W YŻSZA SZKOŁA OFICERSKA SIŁ POWIETRZNYCH ZATWIERDZAM KANCLERZ WYŻSZEJ SZKOŁY OFICERSKIEJ SIŁ POWIETRZNYCH Dęblin, dnia 17 listopada 2014 r. mgr Waldemar Bieniek Nr sprawy Zp/pn/80/2014 Zamawiający: Wyższa

Bardziej szczegółowo

Numer sprawy Zp/pn/80/2014 1

Numer sprawy Zp/pn/80/2014 1 W YŻSZA SZKOŁA OFICERSKA SIŁ POWIETRZNYCH ZATWIERDZAM KANCLERZ WYŻSZEJ SZKOŁY OFICERSKIEJ SIŁ POWIETRZNYCH Dęblin, dnia 17 listopada 2014 r. mgr Waldemar Bieniek Nr sprawy Zp/pn/80/2014 Zamawiający: Wyższa

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - SPECYFIKACKJA TECHNICZNA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - SPECYFIKACKJA TECHNICZNA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - SPECYFIKACKJA TECHNICZNA Szczegółowa specyfikacja techniczna komputerów i sprzętu komputerowego dla Starostwa Powiatowego w Kielcach Stacja robocza 16 szt. Lp. Nazwa komponentu

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby w Sądzie Rejonowym w Kartuzach

ZAPYTANIE OFERTOWE. Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby w Sądzie Rejonowym w Kartuzach ZAPYTANIE OFERTOWE Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby w Sądzie Rejonowym w Kartuzach Zamawiający - Sąd Rejonowy w Kartuzach ul. Kościuszki 26 83-300 Kartuzy Zatwierdził: Piotr Kryszewski Dyrektor

Bardziej szczegółowo

Ap VI G 25/6/13. Wykonawcy biorący udział w postępowaniu. Warszawa, dnia 19 czerwca 2013 roku. PROKURATURA APELACYJNA w WARSZAWIE

Ap VI G 25/6/13. Wykonawcy biorący udział w postępowaniu. Warszawa, dnia 19 czerwca 2013 roku. PROKURATURA APELACYJNA w WARSZAWIE Warszawa, dnia 19 czerwca 2013 roku PROKURATURA APELACYJNA w WARSZAWIE Ap VI G 25/6/13 Wykonawcy biorący udział w postępowaniu Prokuratura Apelacyjna w Warszawie, zgodnie z art. 38 ustawy Prawo zamówień

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ 18-400 ŁOMśA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

ZAKŁAD PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ 18-400 ŁOMśA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAKŁAD PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ 18-400 ŁOMśA ul. Szosa Zambrowska 1/27 tel/fax 86-2156949 NIP 718-16 - 85-955 ZP- komputery /2011 07.2011r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dostawa sprzętu komputerowego oraz oprogramowania komputerowego na potrzeby Międzynarodowego Instytutu Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie Znak sprawy

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy: IAM-ZP/109/2011

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy: IAM-ZP/109/2011 Instytut Adama Mickiewicza Ul. Mokotowska 25 00-560 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy: W postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: Dostawę sprzętu IT

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - SPECYFIKACJA TECHNICZNA. Dostawa sprzętu komputerowego, licencji, macierzy dyskowej wraz z usługą wdrożenia.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - SPECYFIKACJA TECHNICZNA. Dostawa sprzętu komputerowego, licencji, macierzy dyskowej wraz z usługą wdrożenia. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - SPECYFIKACJA TECHNICZNA Dostawa sprzętu komputerowego, licencji, macierzy dyskowej wraz z usługą wdrożenia. Dostawa dotyczy: stacji roboczych, monitorów, drukarek, zasilaczy

Bardziej szczegółowo

1. Zamawiający. Warszawska WyŜsza Szkoła Informatyki ul. Lewartowskiego 17 00-169 Warszawa Tel.: 0 22 489 64 44 Fax: 0 22 489 64 91

1. Zamawiający. Warszawska WyŜsza Szkoła Informatyki ul. Lewartowskiego 17 00-169 Warszawa Tel.: 0 22 489 64 44 Fax: 0 22 489 64 91 Zapytanie ofertowe realizowane w ramach projektu: Kuźnia Kompetencji IT- otwarte szkolenia IT dla osób spoza społeczności akademickiej (dalej: Projekt) 1. Zamawiający. Warszawska WyŜsza Szkoła Informatyki

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA opis przedmiotu zamówienia

SPECYFIKACJA TECHNICZNA opis przedmiotu zamówienia ZAŁĄCZNIK NR 1 do SIWZ SPECYFIKACJA TECHNICZNA opis przedmiotu zamówienia Zamówienie obejmuje dostawę sprzętu komputerowego, instalację systemów oraz przeprowadzenie testu poprawności działania sprzętu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA opis przedmiotu zamówienia

SPECYFIKACJA TECHNICZNA opis przedmiotu zamówienia ZAŁĄCZNIK NR 1 do SIWZ SPECYFIKACJA TECHNICZNA opis przedmiotu zamówienia Zamówienie obejmuje dostawę sprzętu komputerowego, instalację systemów oraz przeprowadzenie testu poprawności działania sprzętu

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do SIWZ. Zestaw komputerowy ilość: 18 szt: Wymagane minimalne parametry techniczne komputerów

Załącznik Nr 1 do SIWZ. Zestaw komputerowy ilość: 18 szt: Wymagane minimalne parametry techniczne komputerów Zestaw komputerowy ilość: 18 szt: Płyta główna Chipset Procesor Pamięć RAM Dysk twardy Karta graficzna Karta dźwiękowa Karta sieciowa Porty Klawiatura Mysz Napęd optyczny Wymagane minimalne parametry techniczne

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zamawiający: Sąd Rejonowy dla Warszawy-Żoliborza w Warszawie ul. Kocjana3, 01-473 Warszawa, NIP:522-279-28-72, REGON 140356636 ZP/SR/09/2012 Zał. Nr 1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zgodnie

Bardziej szczegółowo

załącznik nr 4 do specyfikacji Opis przedmiotu zamówienia.

załącznik nr 4 do specyfikacji Opis przedmiotu zamówienia. załącznik nr 4 do specyfikacji Opis przedmiotu zamówienia. Niniejsza specyfikacja określa wymagania minimalne. Zamawiający akceptuje rozwiązania równoważne o parametrach równoważnych lub lepszych. W przypadku

Bardziej szczegółowo

Zadanie 1 Specjalistyczne urządzenia zabezpieczające sieć komputerową.

Zadanie 1 Specjalistyczne urządzenia zabezpieczające sieć komputerową. załącznik nr 4 do specyfikacji Opis przedmiotu zamówienia. Niniejsza specyfikacja określa wymagania minimalne. Zamawiający akceptuje rozwiązania równoważne o parametrach równoważnych lub lepszych. W przypadku

Bardziej szczegółowo

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SĄD OKRĘGOWY w LUBLINIE ul. Krakowskie Przedmieście 43 20-076 Lublin Lublin, dnia 22 października 2013 r. D.ZP-2820/8/13 ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Na podstawie art. 38 ust.

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ CENOWY. 1 Typ: Komputer stacjonarny wersja 1. 6... zł... zł

FORMULARZ CENOWY. 1 Typ: Komputer stacjonarny wersja 1. 6... zł... zł (pieczęć Wykonawcy [ów]) FORMULARZ CENOWY dotyczy: dostawy sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem, zarządzanych przełączników sieciowych, sieciowej pamięci dyskowej SAN/NAS dla Stołecznego Zarządu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZP-271-2/14 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na : Dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Małopolskiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Nowym Sączu Rozdział Nazwa i adres Zamawiającego Małopolski

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA Istotnych Warunków Zamówienia

SPECYFIKACJA Istotnych Warunków Zamówienia Instytut Ogrodnictwa 96-100 Skierniewice, ul. Konstytucji 3 Maja 1/3 tel. 46 833 20 21, fax 46 833 32 28 www.inhort.pl Nr postępowania: 86/ZP/2011 SPECYFIKACJA Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) dla

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - SPECYFIKACJA TECHNICZNA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - SPECYFIKACJA TECHNICZNA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - SPECYFIKACJA TECHNICZNA Część I: Dostawa sprzętu komputerowego Dostawa dotyczy: stacji roboczych, monitorów, komputera przenośnego, skanerów, urządzeń wielofunkcyjnych, dysków

Bardziej szczegółowo

(kody CPV 30121200-5, 30213000-5, 30213100-6, 30216130-6, 30231300-0, 30232110-8, 32413100-2, 38652100-1)

(kody CPV 30121200-5, 30213000-5, 30213100-6, 30216130-6, 30231300-0, 30232110-8, 32413100-2, 38652100-1) Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dla przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniŝej 193 000 EURO na dostawę sprzętu komputerowego, sieciowego i audiowizualnego (kody CPV 30121200-5,

Bardziej szczegółowo