Dynamiczne Serwisy WWW [ASP.NET]

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Dynamiczne Serwisy WWW [ASP.NET]"

Transkrypt

1 Dynamiczne Serwisy WWW [ASP.NET] ZADANIA WSTĘPNE Temat 1 Środowisko Visual Studio Web Developer 2008 Typ zadania: Dodawanie nowego projektu Zadanie 1: Dodaj nowy projekt o nazwie RezerwacjaBiletow i zapoznaj się z poszczególnymi elementami interfejsu Visual Studio Dodanie nowego projektu 1. Wybranie operacji 2. zdefiniowanie: typu projektu (witryna ASP to ASP.NET Web Site), lokalizacji oraz języka (VB lub C#) Elementy interfejsu 1. Dodawanie wyświetlania poszczególnych paneli menu View 2. Wzorcowy układ interfejsu

2 Menu, np. widoki, kompilacja Pliki projektu Formatka projektowania strony (część centralna) Kontrolki budowania interfejsu Właściwości aktualnie zaznaczonego elementu Lista błędów kodu Typ zadania: Widoki projektowania witryny Zadanie 2: Dla domyślnej strony głównej witryny sprawdź widoki: graficzny, kodu ASP i kodu.net. Sprawdź wstawianie kontrolek w trybie graficznym poprzez ich przeciąganie. 1. Strona główna - domyślnie default.aspx 2. Widoki A) Projektu graficznego (Design) i kodu ASP (Source)

3 B) Kodu.NET Typ zadania: Zarządzanie projektami Zadanie 3: Dodaj nową witrynę o nazwie zadanie.aspx. Dodaj nowy projekt o nazwie sprzedaŝ w ramach, którego będzie tworzony projekt kolejnej witryny. Dodanie nowej witryny 1. Dodanie nowego elementu operacja na nazwie projektu 2. Wskazanie typu elementu i podanie nazwy

4 Dodanie innego typu projektu Analogicznie jak dodanie pierwszego projektu A) Wersja Express jeden projekt, jedna instancja (okno) Visual Studio B) Wersja pełna wiele projektów w ramach jednej instancji (okna) Visual Studio Typ zadania: Kompilacja i wyświetlenie witryny Zadanie 4: Skompiluj witrynę i następnie uruchom w trybach: - Debugowania - Wyświetlenia przeglądarki wewnętrznej - Wyświetlenia poprzez przeglądarkę Firefox Wyświetlanie strony: A) Debugowania pozwala na śledzenie wykonania kodu

5 B) Wyświetlenie w przeglądarce wewnętrznej Visual Studio (View in browser) C) Wyświetlenie w jednej z przeglądarek zainstalowanych w systemie( Browse with )

6 ZADANIA PODSTAWOWE Temat 2 Tworzenie aplikacji webowych Typ zadania: Tworzenie interfejsu witryny Zadanie 1: Zdefiniuj interfejs uŝytkownika zgodnie z poniŝszym korzystając z kontrolek: - Tabeli określenie struktury rozmieszczenia elementów - Pól tekstowych - Etykiet - List wyboru - Przycisków Widok strony Etykieta - Label Tabela - Table Widok projektu Przycisk Button Nazwa: btnrezerwuj Pole listy DropDownList Nazwy: ddlmiasto ddllotnisko Multimedialna prezentacja (Webcast o nazwie Temat 2 - Tworzenie interfejsu witryny) Typ zadania: Obsługa zdarzeń witryny podstawy Zadanie 2: Zdefiniuj dla przycisku btnrezerwuj dla zdarzenia kliknięcia, kolejno jako kolejne wersje: A) Wyświetlenie, na stronie tekstu Dokonałeś rezerwacji dla miasta NazwaMiasta z pola ddlmiasto. B) Przekierowanie do strony rezerwacja.aspx (naleŝy ją uprzednio utworzyć), która wyświetla identyczny komunikat z punktu A uŝycie Response.Redirect. C) Przekierowanie do strony rezerwacja.aspx (naleŝy ją uprzednio utworzyć), która wyświetla identyczny komunikat z punktu A uŝycie Server.Transfer. Czym róŝni się Response.Redirect od Server.Transfer?

7 Multimedialna prezentacja (Webcast o nazwie Temat 2 Obsługa zdarzeń Wskazówki: [podstawy]) - Wyświetlanie tekstu, jako strumienia odpowiedzi: Page.Response.Write("Dokonałeś rezerwacji dla miasta " + ddlmiasto.selectedvalue); - Przekierowanie na inna stronę: Server.Transfer("Productdisplay.aspx?productname=bike&color=blue"); - Pobranie informacji przekierowania: string strcolor = Request.QueryString("color"); string strproduct = Request.QueryString("productname"); Label1.Text = "You have requested a " + strcolor + " " + strproduct; Typ zadania: Obsługa zdarzeń witryny POSTBACK Zadanie 3: Dodaj dla strony kod pozwalający na wyświetlenie nazwy lotniska w polu listy ddllotnisko. Wykonaj to na 2 sposoby: A) Poprzez przycisk tymczasowy wyświetl lotniska. B) W momencie wskazania nazwy miasta w polu ddlmiasto wykorzystaj mechanizm postback. Wystarczające dla ćwiczenia jest zdefiniowanie, aby dla wybrania Londynu w polu wyboru lotniska były wymienione: Heathrow, Luton, Gatwick, Stansted. Multimedialna prezentacja (Webcast o nazwie Temat 2 Postback) Typ zadania: Sprawdzanie ustawień przeglądarki Zadanie 4: Dodaj w prawym górnym rogu kontrolkę odnośnika (kontrola HyperLink) o nazwie właściwości przeglądarki. Odnośnik wskazuje na stronę przegladarka.aspx (właściwości Text i NavigateUrl). Stron przegladarka.aspx wyświetla pełne informacje o przeglądarce (Request.Browser). Jeśli przeglądarka nie wspiera kontrolek ActiveX i apletów Java ten tekst ma być wypisany na czerwono. Kod wyświetlenia właściwości przeglądarki: 1. Dodanie etykiet i pola tekstowego ustawienie właściwości:

8 TextMode (tryb wyświetlania) MultiLine ReadOnly brak moŝliwości graficznej modyfikacji 2. Wprowadzenie kodu dla zdarzenia tworzenia zawartości strony Page_Load (dwukrotne kliknięcie na pusty obszar strony) System.Web.HttpBrowserCapabilities browser = Request.Browser; string s = "Właściwości przeglądatki\n" + "Typ = " + browser.type + "\n" + "Nazwa = " + browser.browser + "\n" + "Wersja = " + browser.version + "\n" + "Wersja główna = " + browser.majorversion + "\n" + "Wersja szczegółowa = " + browser.minorversion + "\n" + "Platforma = " + browser.platform + "\n" + "Beta = " + browser.beta + "\n" + "Crawler = " + browser.crawler + "\n" + "AOL = " + browser.aol + "\n" + "Win16 = " + browser.win16 + "\n" + "Win32 = " + browser.win32 + "\n" + "Wspiera ramki = " + browser.frames + "\n" + "Wspiera tabele = " + browser.tables + "\n" + "Wspiera VBScript = " + browser.vbscript + "\n" + browser.ecmascriptversion.tostring() + "\n" + "Wspiera Java Applets = " + browser.javaapplets + "\n"; lblwlasciwosci.text = s; lblciasteczka.text = "Wspiera ciasteczka = " + browser.cookies + "\n"; lbljavascript.text = "Wspiera JavaScript = " + browser.javascript; lblactivex.text = "Wspiera ActiveX Controls = " + browser.activexcontrols + "\n"; if (!browser.cookies) lblciasteczka.backcolor = System.Drawing.Color.Red; if (!browser.javascript) lbljavascript.backcolor = System.Drawing.Color.Red; if (!browser.activexcontrols)

9 lblactivex.backcolor = System.Drawing.Color.Red; Typ zadania: Obsługa błędów Zadanie 5: Dla strony default.aspx dodaj obsługę wszelkich moŝliwych błędów związanych z przekierowaniem na stronę rezerwacja.aspx dla zdarzenia kliknięcia na przycisk rejestruj. Multimedialna prezentacja (Webcast o nazwie Temat 2 obsługa błędów) try { Server.Transfer("rezerwacja.aspx?miasto=" + ddlmiasto.selectedvalue); //III wersja } catch(httpexception ex) { Page.Response.Write(ex.Message); try { Page.Response.Write(Server.GetLastError().GetBaseException().Message); Page.Response.Write(Server.GetLastError().Message); } catch { } } Sprawdzenie mechanizmu podanie błędnej strony np.blad.aspx.

10 Temat 3 - Kontrolki serwerowe ASP Typ zadania: Standardowe kontrolki interfejsu Zadanie 1: Zmodyfikuj interfejs strony, aby wyglądał analogicznie jak poniŝszy (podejrzyj równieŝ stronę wizzair.com). Obrazek - Image Kalendarz - Calendar Lista - ListBox Pole zaznaczenia- CheckBox Obszar tekstu- Textarea

11 Multimedialna prezentacja (Webcast o nazwie Temat 3 - Standardowe kontrolki interfejsu) Typ zadania: Zarządzanie stanem Zadanie 2: Zmodyfikuj dla strony default.aspx zarządzanie stanem tak, aby w trakcie wykonania postbacków (np. dla wybrania z listy miasta) w polu obszaru tekstowego uwagi nie znikał tekst (konwersja kontrolki html na kontrolkę serwerową) oraz strona nie przesuwała się do początku, ale pozostawała w biezącym miejscu. Multimedialna prezentacja (Webcast o nazwie Temat3 - Zarządzanie stanem) Konwersja kontrolki na serwerową zdefiniowanie właściwości runat, jako server Zachowanie pozycji strony w ramach postbacków dla formatki MaintainScrollPositionOnPostback="true" Typ zadania: Kontrolki nawigacji Zadanie 3: Dla strony default.aspx, rezerwacja.aspx i przegladarka.aspx. dodaj nawigację, zgodnie z poniŝszą tak, aby zawierała: Menu Aktualną lokalizację w strukturze stron Multimedialna prezentacja (Webcast o nazwie Temat 3 kontrolki nawigacji) Typ zadania: Dynamiczne dodawanie kontrolek Zadanie 4: Zmodyfikuj kod zdarzenia kliknięcia na przycisk Rezerwuj strony default.aspx, aby w przypadku nie zaznaczenia ilości biletów pojawiał się komunikat obok przycisku Proszę podać wszystkie dane dynamicznie dodana kontrolka label.

12 Multimedialna prezentacja (Webcast o nazwie Temat 3 dynamiczne dodawanie kontrolek) Typ zadania: Kontrolki walidacji Zadanie 5: Zmodyfikuj kod zdarzenia kliknięcia na przycisk Rezerwuj strony default.aspx, aby otwierał stronę dane osobowe.aspx, wyglądającą analogicznie do poniŝszej wykonanie moŝliwe poprzez skopiowanie i modyfikację strony default.aspx. Widok projektu checkbox radiobuttonlist HTML - TextArea Dodaj walidację dla strony, tak aby były wyświetlane błędy: Brak wprowadzenia danych wszystkie pola oprócz faktura i uwagi Wiek nie jest w formie numerycznej Wiek nie jest zakresu od Adres ma nieodpowiedni format Imię lub nazwisko maja poniŝej 3 znaków długości Zdefiniuj walidację tak, aby przy polach wyświetlała się informacja o błędzie, jako czerwony wykrzyknik, a komunikaty błędów były zamieszczone przy przycisku zatwierdź w dedykowanej kontrolce ValidationSummary.

13 Multimedialna prezentacja (Webcast o nazwie Temat 3 kontrolki walidacji) Typ zadania: CrossPostback Zadanie 6: Zmodyfikuj kod zdarzenia kliknięcia na przycisk Zatwierdź strony osobowe.aspx przekierowywał na stronę rezerwacja.aspx wyświetlającą wprowadzone dane z wcześniejszej strony osobowe.aspx. Multimedialna prezentacja (Webcast o nazwie Temat 3 CrossPostback)

14 Temat 4 - Definiowanie układu witryny Typ zadania: Definiowanie strony MasterPage Zadanie 1: Zdefiniuj stronę szablonu ogólnego dla stron internetowych (MasterPage) składającej się z elementów wspólnych stron (patrz rysunek poniŝej): logo, mapa nawigacji, menu nawigacyjne nazwa komponentu nawigacja.master. Multimedialna prezentacja (Webcast o nazwie Temat 4 Tworzenie strony MasterPage) Dyrektywa strony MasterPage - Master Language="C#" %>\ Master Language="C#" CodeFile="MasterPage.master.cs" AutoEventWireup="false" Inherits="MasterPage" %> Przykładowy projekt strony Masterpage Typ zadania: Łączenie stron ContentPage z MasterPage Zadanie 2: Zmodyfikuj istniejące strony (default.aspx, osobowe.aspx, przegladarka.aspx, rezerwacja.aspx), aby zawierały wyłącznie część merytoryczną bez elementów wspólnych menu, loga, kontrolki sitemap. Przypisz poszczególnym stronom, stronę główną - MasterPage nawigacja.master. Przetestuj wygląd witryn powinien być analogiczny jak w przypadku poniŝej.

15 Dodaj dowolny element do strony MasterPage- nawigacja.master. Czy zmiana została odzwierciedlona we wszystkich witrynach zawartości? Dodaj w tramach strony przegladarka.aspx zmianę loga na inny rysunek wykorzystaj referencję do obiektu MasterPage. Multimedialna prezentacja (Webcast o nazwie Temat 4 Łączenie stron ContentPage z MasterPage) Wskazanie strony MasterPage - Page Language="C#" AutoEventWireup="true" CodeFile="przegladarka.aspx.cs" Inherits="przegladarka" MasterPageFile="~/Nawigacja.master" %> - Definiowanie obszaru ContentPage <asp:content ID="part1" ContentPlaceHolderID="witryna" runat="server"> <div> <asp:textbox ID="lblWlasciwosci" runat="server" Height="224px" ReadOnly="True" TextMode="MultiLine" Width="562px"></asp:TextBox> <br /> <br /> <asp:label ID="lblCiasteczka" runat="server"></asp:label> <br /> <asp:label ID="lblJavaScript" runat="server"></asp:label> <br /> <asp:label ID="lblActiveX" runat="server"></asp:label> </div> </asp:content> Dostęp do obiektu MasterPage Image logo = (Image) Page.Master.FindControl("Image1"); logo.imageurl = "~/Rysunki/logo_alt.jpg";

16 Temat 5 - Zarządzanie stanem aplikacji webowych Typ zadania: Zarządzanie sesjami aplikacji Zadanie 1: Zdefiniuj dla strony MasterPage w dolnej części informacje o autorze witryny oraz prawach autorskich. Pod menu wstaw etykietę dla wyświetlania licznika odwiedzin (rysunek poniŝej). Dodaj kod wyświetlający za kaŝdym wejściem na stronę informacje o liczniku odwiedzin. Następnie, jako tymczasowe rozwiązanie zmodyfikuj kod, aby rejestrowane były odwiedziny wyłącznie z róŝnych adresów IP. Multimedialna prezentacja (Webcast o nazwie Temat 5 Zarządzanie sesjami aplikacji) Zapisywanie danych do sesji aplikacji Application["Message"] = "Hello, world."; Application["PageRequestCount"] = 0; Pobieranie danych sesji aplikacji if (Application["AppStartTime"]!= null) { DateTime myappstarttime = (DateTime)Application["AppStartTime"]; } Typ zadania: Zarządzanie sesjami uŝytkownika Zadanie 2: Zmodyfikuj istniejące strony (default.aspx, osobowe.aspx) aby za pomocą sesji uŝytkownika przechowywały dane o rezerwacji. Zmodyfikuj stronę rezerwacja.aspx, aby pobierała i wyświetlała wszystkie dane przechowywane za pomocą sesji.

17 Multimedialna prezentacja (Webcast o nazwie Temat 5 Zarządzanie sesją uŝytkownika) Zapisywanie danych do sesji uŝytkownika string firstname = "Jeff"; string lastname = "Smith"; string city = "Seattle"; Session["FirstName"] = firstname; Session["LastName"] = lastname; Session["City"] = city; Pobieranie danych sesji uŝytownika string firstname = (string)(session["first"]); string lastname = (string)(session["last"]); string city = (string)(session["city"]); Typ zadania: Przechowywanie danych poprzez ciasteczka Zadanie 3: Dodaj do strony MasterPage poniŝej obok odnośnika Ustawienia przeglądarki odnośnik Wygląd, przekierowujący na stronę stronywyglad.aspx zgodnie z wyglądem poniŝej. Informacje na stronie są poprzez kliknięcie na odnośnik zapamiętaj, są zapisywane permanentnie w ciastku po stronie uŝytkownika. Czy wiesz gdzie fizycznie zostało zapisane ciasteczko? Zmodyfikuj stronę MasterPage, aby kolorystyka strony została zdefiniowana zgodnie z ustawieniami strony: - Kolor nagłówka - Kolor tła podstron - Kolor stopki Multimedialna prezentacja (Webcast o nazwie Temat 5 Przechowywanie danych poprzez ciasteczka)

18 Typ zadania: Buforowanie danych Zadanie 4: Dodaj stronę o nazwie lotniska.aspx wyświetlającą dane w kontrolce bazodanowej DataGrid wczytującą dane pliku lotniska.xml. Strona powinna wyglądać analogicznie, jako poniŝsza Ze względu na rzadkie aktualizacje strony dodaj kod dodający wyświetlane dane kontrolki DataGrid do bufora skróci to czas ładowania strony dzięki wyeliminowaniu wykonania kodu i generowania wielu elementów strony. Dane powinny być wczytywane w pierwszej kolejności z bufora. Czy modyfikacja pliku lotniska.xml powoduje aktualizację strony? Zmodyfikuj kod strony, aby w sytuacji, gdy zmodyfikowany został plik lotniska.xml, równieŝ aktualizowany był automatycznie bufor. W ten sposób zarówno zostanie osiągnięty efekt szybszego ładowania strony oraz aktualność wyświetlanych danych. Multimedialna prezentacja (Webcast o nazwie Temat 5 Buforowanie danych)

19 Temat 6 Dane w aplikacjach webowych Typ zadania: Pobieranie danych z bazy Zadanie 1: Zdefiniuj dla strony default.aspx, aby dane o miastach i lotniskach wyświetlane w kontrolkach DropDownList były pobierane z bazy danych. Multimedialna prezentacja (Webcast o nazwie Temat 6 Pobieranie danych z bazy) Typ zadania: Wyświetlanie danych poprzez kontrolki bazodanowe Zadanie 2: Zdefiniuj stronę lotniskadane.aspx, wyświetlającą dane w poniŝszy sposób. Widok projektu Widok strony Wykorzystaj kontrolki DataList i DetailsView Multimedialna prezentacja (Webcast o nazwie Temat 6 kontrolki bazodanowe) Typ zadania: Zarządzanie danymi bazy Zadanie 3: Dodaj stronę o nazwie lotniskaadmin.aspx z poniŝszym interfejsem pozwalającą na dodawanie, usuwanie i modyfikację informacji o lotniskach.

20 Wykorzystaj kontrolkę GridView Multimedialna prezentacja (Webcast o nazwie Temat 6 Zarządzanie danymi bazy) Typ zadania: Oprogramowanie dostępu do bazy danych Zadanie 4: Dodaj kontrolki i kod powodujący dodanie danych wprowadzonych w formularzach default.aspx i osobowe.aspx do tabeli rezerwacje bazy danych lotniska. Zadanie do samodzielnego wykonania Zapamiętanie danych pomiędzy stronami default.aspx i osobowe.aspx sesje uŝytkownika Zapisanie danych zdefiniowanie za pomocą kreatora kontrolki AccessDataSource i polecenia insert. Wykonanie metody insert kontrolki w momencie kliknięcia na przycisk Zatwierdź strony osobowe.aspx.

21 Temat 7 Zarządzanie dostępem do aplikacji webowych Typ zadania: Definiowanie metody uwierzytelniania Zadanie 1: Zdefiniuj dla witryny uwierzytelnianie poprzez formatki. W przypadku braku zalogowanego uŝytkownika przekierowany jest on do strony logowanie.aspx o poniŝszym wyglądzie. Zdefiniuj, aby do całej witryny miały dostęp wyłącznie osoby zalogowane. Kontrolka logowania - Login Multimedialna prezentacja (Webcast o nazwie Temat 7 Definiowanie metody uwierzytelniania) Typ zadania: Dedykowane mechanizmy uwierzytelniania Zadanie 2: Oprogramuj zdarzenie kliknięcia na przycisk zaloguj tak, aby sprawdzana była nazwa i hasło uŝytkownika a dostęp był przyznawany wyłącznie, jeśli login i hasło to admin lub user. Informacje o kontach uŝytkownika przechowuj w dowolnym miejscu np. sesji aplikacyjnej. Jeśli uwierzytelnienie zakończyło się sukcesem, uŝytkownik powinien być przekierowany na stronę, na którą pierwotnie próbował wejść. W innym przypadku ma zostać przekserowany na stronę default.aspx. Zmodyfikuj stronę nawigacja.master, aby strony witryn wyświetlały w prawym górnym rogu informacje o zalogowanym uŝytkowniku rysunek poniŝej. Pobieranie informacji o wprowadzonym loginie i haśle kontrolka login Przekierowanie na stronę na którą uŝytkownik pierwotnie próbował wejść System.Web.Security.FormsAuthentication.RedirectFromLoginPage metoda równocześnie dołącza ciasteczko uwierzytelnienia. Multimedialna prezentacja (Webcast o nazwie Temat 7 Dedykowane mechanizmy uwierzytelniania)

22 Typ zadania: Definiowanie autoryzacji Zadanie 3: Zdefiniuj wyłączność dostępu do stron lotniskaadmin.aspx oraz lotniskadane.aspx wyłącznie dla uŝytkownika Admin. Zdefiniuj sekcje Location przykład <location path="lotniskaadmin.aspx"> <system.web> <authorization> <allow users="admin,mczelski,adobrowska"/> <deny users="*"/> </authorization> </system.web> </location> Multimedialna prezentacja (Webcast o nazwie Temat 7 Autoryzacja) Typ zadania: Autoryzacja w oparciu o członkostwo Zadanie 4: W związku z rozwojem portalu i stałym pojawianiem się nowych kont uŝytkowników przekształć uwierzytelnianie na oparte o członkostwo przy wykorzystaniu bazy danych SQL Server. Zdefiniuj dostawcę kont za pomocą pliku Web.config Multimedialna prezentacja (Webcast o nazwie Temat 7 Autoryzacja w oparciu członkostwo)

23 ZADANIA DODATKOWE Temat 8 WdraŜanie aplikacji webowych Typ zadania: Konfigurowanie i publikacja witryny Zadanie 1: Opublikuj witrynę w ramach serwera IIS odpowiednio ustawiając pulę aplikacyjną. Dokonaj dowolnej modyfikacji kilku witryn (np. tekstu, wielkości kontrolek). Następnie zaktualizuj witrynę wyłącznie o zmienione strony w tym celu zastosuj narzędzie Copy Web Site W związku z tym, Ŝe witryna jest publikowana w wersji nieskompilowanej (czyt. jako pliki z kodem a nie przekompilowana dll) co czyni ją wolniejszą, opublikuj ją w wersji skompilowanej. Czy jest to moŝliwe do wykonania w wersji Express Edition? Narzędzie Copy Web Site - menu Website Multimedialna prezentacja (Webcast o nazwie Temat 8 Konfigurowanie i publikacja witryny) Typ zadania: Przygotowanie pakietu instalacyjnego (wdroŝeniowego) Zadanie 2: Przygotuj pakiet instalacyjny msi witryny pozwalający na szybkie wdroŝenie jej na serwerze WWW. Wykonaj wdroŝenie w oparciu o przygotowany pakiet instalacyjny. Czy jest to moŝliwe do wykonania w wersji Express Edition? Multimedialna prezentacja (Webcast o nazwie Temat 8 Przygotowanie pakietu instalacyjnego)

24 Temat 9 Aplikacje webowe dla urządzeń mobilnych Typ zadania: Aplikacje ASP.NET dla urządzeń mobilnych Zadanie 1: Zdefiniuj stronę default.aspx w wersji dostosowanej dla urządzeń mobilnych ograniczony obszar strony. Dodaj kod, który w trakcie generowania strony rozpozna czy klientem nie jest urządzanie mobilne i przekiowuje na stronę mdefault.aspx Multimedialna prezentacja (Webcast o nazwie Temat 9 Aplikacje ASP dla urządzeń mobilnych)

25 Temat 10 Kontrolki uŝytkownika Typ zadania: Tworzenie dedykowanych kontrolek serwerowych Zadanie 1: Zmodyfikuj dla kaŝdej ze stron rezerwacji (default.aspx, osobowe.aspx i rezerwacja.aspx) nagłówek na posiadający postać: Odnośnik do wcześniejszego etapu < Rezerwacja > Tytuł etapu Np. na stronie osobowe.aspx tytuł Rezerwacja będzie miał postać Dodanie rezerwacji < Rezerwacja > Wprowadzenie danych osobowych Znając ograniczenia kontrolki etykiety (jedno ustawienie dla wszystkich znaków) i wymaganie kontrolki hyperlink dla ograniczenia ilości kontrolek (3 strony x 3 kontrolki strona) przygotuj własną kontrolkę: - jako tworzoną od podstaw kontrolkę serwerową - pozwalającą poprzez odpowiednie właściwości na ustawienie o tekstu, o koloru, typ i wielkość czcionki (dla większej uniwersalności) o adresu odnośnika. Zastosuj przygotowaną kontrolkę w stronach default.aspx, osobowe.aspx i rezerwacja.aspx dla modyfikacji nagłówka. Multimedialna prezentacja (Webcast o nazwie Temat 10 Tworzenie dedykowanych kontrolek serwerowych) Typ zadania: Tworzenie kontrolek typu połączeniowego Zadanie 2: W związku z potencjalnym częstym wykorzystywaniem w ramach innych przygotowywanych stron, bloku kontrolek (rysunek poniŝej)

26 przygotuj go w formie pojedynczej kontrolki, gdzie dostęp do poszczególnych podkont rolek jest moŝliwy poprzez odpowiednie właściwości. Zastosuj przygotowaną kontrolkę w ramach strony osobowe.aspx. Multimedialna prezentacja (Webcast o nazwie Temat 10 Tworzenie kontrolek typu połączeniowego)

27 Temat 11 Projektowanie rozproszonych aplikacji WWW Typ zadania: Przygotowanie serwisu XML Zadanie 1: Inny portal internetowy pozwala na wyszukiwanie względem miasta linii lotniczych oferujących do niego przeloty w raz z listą lotniska tego miasta. Aby móc reklamować się poprzez ten portal niezbędne jest dostarczenie informacji o miastach i ich lotniskach. W związku z tym, Ŝe dane oferty mogą się zmieniać portal partnera wymaga stałego dostępu do aktualnych danych. Ze względów bezpieczeństwa nie moŝe być przyznany bezpośredni dostęp do bazy danych. W związku z tym przygotuj odpowiedni serwis XML pozwalający poprzez zapytanie sprawdzenie czy oferowane są przeloty do tego miasta, i w przypadku posiadania oferty zwrócenie listy lotnisk. Ze względu na uniwersalność dostępu przygotowane mają być 2 metody, z których jedna zwraca listę lotnisk jako pojedynczy tekst oddzielony przecinkami a druga zwraca w postaci tablicy. Definicja metod: string listalotnisks (string miasto) string[] listalotniskt (string miasto) Przetestuj działanie serwisu XML. Którą z metod moŝna przetestować poprzez przeglądarkę? Multimedialna prezentacja (Webcast o nazwie Temat 11 Przygotowanie serwisu XML) Typ zadania: Klient serwisu XML Zadanie 2: Rozbuduj witrynę o wyświetlanie aktualnych kursów Euro, Dolara oraz Funta, wyświetlanych pod menu nawigacyjnym na wszystkich stronach dodaj odpowiedni kod do strony nawigacja.master. Kurs walut ma być pobierany automatycznie poprzez Internet. Dla ograniczenia prac (łączenia się ze stroną, parsowania wpisów) wykorzystaj gotowy serwis XML-owy - W związku z tym, Ŝe kurs pobierany jest raz dziennie strona nie powinna za kaŝdym razem łączyć się z serwisem. Zmodyfikuj kod tak, aby działanie strony było

28 zoptymalizowane (wskazówka: zastosuj strukturę DateTime do mierzenia czasu, wykorzystaj sesje aplikacyjne lub cache). Pobranie kursu dla dolara //utworzenie obiektu proxy (dostępu do kursów) waluty.nbprates kurs = new Waluty.waluty.NBPRates(); //pobranie i wypisanie kursu dla zaznaczonej waluty lblkurs.text = kurs.getratevalue( Dolar ).ToString(); Multimedialna prezentacja (Webcast o nazwie Temat 11 Klient serwisu XML)

29 Temat 12 Technologia AJAX Typ zadania: Budowanie dynamicznej witryny w oparciu o technologię AJAX Zadanie 1: Wybór miasta wylotu lub przylotu (rys. poniŝej) powoduje wyświetlenie listy lotnisk pobieranych z bazy. Zdarzenie to wiąŝe się z wykonaniem postbacku i przeładowaniem całej strony. Aby usprawnić (czyt. przyśpieszyć) działanie witryny zastosuj technologię AJAX dla odświeŝania wyłącznie wybranego obszaru witryny. Analogiczna sytuacja ma miejsce w przypadku strony wyświetlania informacji o lotniskach (rys. poniŝej). RównieŜ dla tej strony poprzez zastosowanie AJAXu ogranicz przeładowania strony poprzez odświeŝanie wyłącznie obszaru strony. Widok projektu Widok strony Multimedialna prezentacja (Webcast o nazwie Temat 12 Podstawy technologii AJAX) Typ zadania: Kontroli AJAX Zadanie 2: Strona dodawania rezerwacji lotu zawiera kontrolki kalendarza (rys. poniŝej), które powodują pełne przeładowanie strony przy zmianie miesiąca lub roku. W związku z tym dla optymalizacji działania strony zastosuj kontrolkę kalendarza w wersji AJAX, instalując uprzednio AJAX Controls Toolkit.

30 Multimedialna prezentacja (Webcast o nazwie Temat 12 Kontrolki AJAX)

Dawid Kaleta. Internetowy system rezerwacji biletów. Praca dyplomowa

Dawid Kaleta. Internetowy system rezerwacji biletów. Praca dyplomowa WYśSZA SZKOŁA KOMUNIKACJI I ZARZĄDZANIA W POZNANIU Dawid Kaleta Internetowy system rezerwacji biletów Praca dyplomowa Promotor: dr. inŝ. Jarosław Warczyński Instytut: Wydział technologii informacyjnych

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Nazwa zamówienia Zaprojektowanie i wykonanie strony internetowej Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Knurowie. Cel zamówienia Strona internetowa

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi oprogramowania. wersja 1.1 październik 2009

Instrukcja obsługi oprogramowania. wersja 1.1 październik 2009 Instrukcja obsługi oprogramowania FRAKTAL Faktury ++ wersja 1.1 październik 2009 Studio Oprogramowania FRAKTAL s.c. ul. Konstruktorska 4, 02-673 Warszawa tel. 22 490 43 86, www.fraktal.com.pl Adres siedziby:

Bardziej szczegółowo

SZYBKI START Datapolis Process System v 4.2.0.4294

SZYBKI START Datapolis Process System v 4.2.0.4294 Datapolis.com, ul Wiktorska 63, 02-587 Warszawa tel. (+48 22) 398-37-53; fax. (+ 48 22) 398-37-93, office@datapolis.com SZYBKI START Datapolis Process System v 4.2.0.4294 Ostatnia aktualizacja: 10 czerwca

Bardziej szczegółowo

Wraz ze stworzeniem najnowszej wersji środowiska

Wraz ze stworzeniem najnowszej wersji środowiska ASP.NET Starter Kit Stefan Turalski Bezpieczne aplikacje internetowe na platformie ASP.NET 2.0 Wraz ze stworzeniem najnowszej wersji środowiska.net, firma Microsoft oddała w ręce programistów znacznie

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW. WF-KaPeR dla Windows

KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW. WF-KaPeR dla Windows KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW WF-KaPeR dla Windows Warszawa 2009 Podręcznik uŝytkownika WF-KaPeR dla Windows Producent zastrzega sobie prawo dokonywania w programie zmian i udoskonaleń nie ujętych w niniejszej

Bardziej szczegółowo

Podręcznik WebIssues. Wersja 1.1-beta1. Michał Męciński

Podręcznik WebIssues. Wersja 1.1-beta1. Michał Męciński Wersja 1.1-beta1 Michał Męciński : Wersja 1.1-beta1 Michał Męciński Copyright 2007-2013 Zespół WebIssues Udziela się zezwolenia na kopiowanie, rozpowszechnianie i modyfikację tego dokumentu zgodnie z zasadami

Bardziej szczegółowo

To jednak wcale nie znaczy, że nie można. Uwierzytelnianie i autoryzacja w ASP.NET 2.0

To jednak wcale nie znaczy, że nie można. Uwierzytelnianie i autoryzacja w ASP.NET 2.0 Uwierzytelnianie i autoryzacja w ASP.NET 2.0 Atak Jacek Matulewski, Sławomir Orłowski stopień trudności Jak wiadomo, urzędom nie są potrzebni obywatele, szpitale najlepiej funkcjonują bez pacjentów, a

Bardziej szczegółowo

Comarch e-sklep Ulotka v. 4.5

Comarch e-sklep Ulotka v. 4.5 Comarch e-sklep Ulotka v. 4.5 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: (12) 681 43 00 http://www.comarch.pl/erp/ info.erp@comarch.pl

Bardziej szczegółowo

Aplikacja Ramzes. Administrator

Aplikacja Ramzes. Administrator Ramzes Sp. z o.o. Al. Jerozolimskie 214, 02-486 Warszawa NIP: 527-10-30-866 tel.: +4822 335 98 73, faks: +4822 335 99 73 http://www.ramzes.pl e-mail: ramzes@ramzes.pl Aplikacja Ramzes Administrator podręcznik

Bardziej szczegółowo

Animacje zjawisk i procesów fizycznych katalog stron w Internecie

Animacje zjawisk i procesów fizycznych katalog stron w Internecie Wydział Podstawowych Problemów Techniki Animacje zjawisk i procesów fizycznych katalog stron w Internecie Praca dyplomowa inŝynierska Marcin Nowicki, Paweł Zakrzewski Promotor: dr hab. inŝ. Włodzimierz

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM Z ROZPROSZONYCH I OBIEKTOWYCH SYSTEMÓW BAZ DANYCH

LABORATORIUM Z ROZPROSZONYCH I OBIEKTOWYCH SYSTEMÓW BAZ DANYCH POLITECHNIKA WROCŁAWSKA WYDZIAŁ ELEKTRONIKI LABORATORIUM Z ROZPROSZONYCH I OBIEKTOWYCH SYSTEMÓW BAZ DANYCH System obsługi internetowego rozkładu jazdy oparty o rozproszoną bazę danych AUTORZY: Michał Kowalczyk

Bardziej szczegółowo

OG/328/2011 Katowice dnia 07.07.2011r TREŚĆ ZAPYTAŃ WRAZ Z WYJAŚNIENIAMI ORAZ MODYFIKACJA TREŚCI REGULAMINU KONKURSU OFERT

OG/328/2011 Katowice dnia 07.07.2011r TREŚĆ ZAPYTAŃ WRAZ Z WYJAŚNIENIAMI ORAZ MODYFIKACJA TREŚCI REGULAMINU KONKURSU OFERT OG/328/2011 Katowice dnia 07.07.2011r TREŚĆ ZAPYTAŃ WRAZ Z WYJAŚNIENIAMI ORAZ MODYFIKACJA TREŚCI REGULAMINU KONKURSU OFERT Dotyczy: postępowania konkursowego prowadzonego na podstawie Wewnętrznego Regulaminu

Bardziej szczegółowo

Microsoft Access relacyjna (?) baza danych

Microsoft Access relacyjna (?) baza danych Microsoft Access relacyjna (?) baza danych 1. Informacje ogólne Microsoft Access jest prawdziwie zaawansowanym i profesjonalnym programem baz danych, dostępny równieŝ dla niedoświadczonych uŝytkowników.

Bardziej szczegółowo

Comarch OPT!MA Analizy BI Wersja 2012.5.0.0

Comarch OPT!MA Analizy BI Wersja 2012.5.0.0 Comarch OPT!MA Analizy BI Wersja 2012.5.0.0 Pomyśl o środowisku zanim zdecydujesz się wydrukować ten dokument! Spis treści 1 Wymagania... 5 1.1 Sprzętowe i systemowe... 5 1.2 Programowe... 5 1.3 Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do umowy nr z dnia. 2014 r. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA pn Zaprojektowanie i wdrożenie narzędzia informatycznego do zarządzania systemem monitorowania polityk publicznych w województwie

Bardziej szczegółowo

WYSZUKIWARKA MERLIN.X & EASY-PAX

WYSZUKIWARKA MERLIN.X & EASY-PAX WYSZUKIWARKA MERLIN.X & EASY-PAX KONFIGURACJA I PODŁA CZENIE (wersja z 12.03.2013r.) 1 Spis treści I KONFIGURACJA... 5 1.Dodawanie i usuwanie afiliatu... 5 2.Ustawienia Agencji... 6 2.1. Dane Agencji...

Bardziej szczegółowo

O autorach... 19 Dedykacje... 20 Podziękowania... 20 Wprowadzenie... 21. Wprowadzenie do Visual Studio 2008... 25

O autorach... 19 Dedykacje... 20 Podziękowania... 20 Wprowadzenie... 21. Wprowadzenie do Visual Studio 2008... 25 Spis treści O autorach... 19 Dedykacje... 20 Podziękowania... 20 Wprowadzenie... 21 Część I Wprowadzenie do Visual Studio 2008... 25 Rozdział 1. Krótki przegląd środowiska Visual Studio 2008... 27 Oczekiwane

Bardziej szczegółowo

Weronika Ewertowska. Platforma Moodle w szkole przewodnik nauczyciela

Weronika Ewertowska. Platforma Moodle w szkole przewodnik nauczyciela Informatyka i technologia informacyjna Podyplomowe studia kwalifikacyjne Weronika Ewertowska Platforma Moodle w szkole przewodnik nauczyciela PRACA DYPLOMOWA PROMOTOR mgr Tomasz Piłka POZNAŃ 2010/2011

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA DLA UśYTKOWNIKA Systemu Bankowości Elektronicznej ESBANK24 oraz ESBANK24 Mobile

INSTRUKCJA DLA UśYTKOWNIKA Systemu Bankowości Elektronicznej ESBANK24 oraz ESBANK24 Mobile INSTRUKCJA DLA UśYTKOWNIKA Systemu Bankowości Elektronicznej ESBANK24 oraz ESBANK24 Mobile 1 Spis treści I. System bankowości elektronicznej ESBANK24... 4 1.Wstęp... 4 1.1. Niezbędne informacje... 4 2.

Bardziej szczegółowo

WYSZUKIWARKA MERLIN.X & EASY-PAX

WYSZUKIWARKA MERLIN.X & EASY-PAX WYSZUKIWARKA MERLIN.X & EASY-PAX KONFIGURACJA I PODŁACZENIE (wersja z 06.02.2013r.) 1 Spis treści I KONFIGURACJA...5 1.Dodawanie i usuwanie afliatu... 5 2.Ustawienia Agencji... 6 2.1. Dane Agencji...6

Bardziej szczegółowo

Program Płatnik A1 10.01.001. Dokumentacja administratora

Program Płatnik A1 10.01.001. Dokumentacja administratora Program Płatnik A1 10.01.001 Dokumentacja administratora Tytuł dokumentu: Program Płatnik Dokumentacja administratora Wersja: 5.0 Data wydania: 2015-02-06 Dotyczy aplikacji: Płatnik A1 10.01.001 Spis treści

Bardziej szczegółowo

Nasz Bank. Podręcznik użytkownika

Nasz Bank. Podręcznik użytkownika Nasz Bank Podręcznik użytkownika Wersja 2013 Podręcznik użytkownika programu Nasz Bank Strona 2 Powielanie w jakiejkolwiek formie całości lub fragmentów podręcznika bez pisemnej zgody firmy MAP solutions

Bardziej szczegółowo

Raportowanie w systemie Asix na bazie usług Reporting Services firmy Microsoft

Raportowanie w systemie Asix na bazie usług Reporting Services firmy Microsoft Pomoc dla użytkowników systemu Asix 7 www.asix.com.pl Raportowanie w systemie Asix na bazie usług Reporting Services firmy Microsoft Dok. Nr PLP7100 Wersja: 2013-09-17 ASKOM i Asix to zastrzeżone znaki

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu INFOR System Magazyn Biznes Strona Internetowa: www.biznesmen.com.pl

Instrukcja obsługi programu INFOR System Magazyn Biznes Strona Internetowa: www.biznesmen.com.pl Instrukcja obsługi programu INFOR System Magazyn Biznes Strona Internetowa: www.biznesmen.com.pl e-mail: info@biznesmen.com.pl 1 Spis treści 1.Wymagania sprzętowe...5 2.Administracja bazami danych...5

Bardziej szczegółowo

GRAFFITI BUILDER PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

GRAFFITI BUILDER PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA GRAFFITI BUILDER PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA Podręcznik użytkownika aplikacji Graffiti Builder. Graffiti.ERP jest zintegrowanym systemem informatycznym klasy MRPII/ERP wspomagającym zarządzanie przedsiębiorstwem,

Bardziej szczegółowo

Moduł Raporty i Formularze

Moduł Raporty i Formularze Moduł Raporty i Formularze Wersja 3.56.303 Spis treści Słowo wstępne 3 Charakterystyka modułu Raporty i Formularze 5 1. Przeznaczenie modułu 5 2. Budowa modułu 6 3. Ikony i skróty klawiszowe 7 Instalacja

Bardziej szczegółowo

BackupExpert backup i synchronizacja w jednej aplikacji. Instrukcja użytkownika

BackupExpert backup i synchronizacja w jednej aplikacji. Instrukcja użytkownika BackupExpert backup i synchronizacja w jednej aplikacji. Instrukcja użytkownika 14.02.2014 SPIS TREŚCI Spis treści... 2 Wstęp... 4 Symbole stosowane w instrukcji... 4 Czym jest backup danych?... 4 Aplikacja

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi wybranych funkcji panelu administracyjnego Integra WebShop (dot. m.in. przygotowania szablonu graficznego portalu)

Instrukcja obsługi wybranych funkcji panelu administracyjnego Integra WebShop (dot. m.in. przygotowania szablonu graficznego portalu) Instrukcja obsługi wybranych funkcji panelu administracyjnego Integra WebShop (dot. m.in. przygotowania szablonu graficznego portalu) Integra Software Koszalin 07-2015 Logowanie do panelu administracyjnego

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika wersja 1.01

Podręcznik użytkownika wersja 1.01 earchiwista Podręcznik użytkownika wersja 1.01 Metryka Projekt Wykonawca Produkt Opis Autorzy earchiwista SKG S.A. Podręcznik użytkownika Dokument zawiera instrukcję użytkowania programu earchiwista, służącego

Bardziej szczegółowo