Dynamiczne Serwisy WWW [ASP.NET]

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Dynamiczne Serwisy WWW [ASP.NET]"

Transkrypt

1 Dynamiczne Serwisy WWW [ASP.NET] ZADANIA WSTĘPNE Temat 1 Środowisko Visual Studio Web Developer 2008 Typ zadania: Dodawanie nowego projektu Zadanie 1: Dodaj nowy projekt o nazwie RezerwacjaBiletow i zapoznaj się z poszczególnymi elementami interfejsu Visual Studio Dodanie nowego projektu 1. Wybranie operacji 2. zdefiniowanie: typu projektu (witryna ASP to ASP.NET Web Site), lokalizacji oraz języka (VB lub C#) Elementy interfejsu 1. Dodawanie wyświetlania poszczególnych paneli menu View 2. Wzorcowy układ interfejsu

2 Menu, np. widoki, kompilacja Pliki projektu Formatka projektowania strony (część centralna) Kontrolki budowania interfejsu Właściwości aktualnie zaznaczonego elementu Lista błędów kodu Typ zadania: Widoki projektowania witryny Zadanie 2: Dla domyślnej strony głównej witryny sprawdź widoki: graficzny, kodu ASP i kodu.net. Sprawdź wstawianie kontrolek w trybie graficznym poprzez ich przeciąganie. 1. Strona główna - domyślnie default.aspx 2. Widoki A) Projektu graficznego (Design) i kodu ASP (Source)

3 B) Kodu.NET Typ zadania: Zarządzanie projektami Zadanie 3: Dodaj nową witrynę o nazwie zadanie.aspx. Dodaj nowy projekt o nazwie sprzedaŝ w ramach, którego będzie tworzony projekt kolejnej witryny. Dodanie nowej witryny 1. Dodanie nowego elementu operacja na nazwie projektu 2. Wskazanie typu elementu i podanie nazwy

4 Dodanie innego typu projektu Analogicznie jak dodanie pierwszego projektu A) Wersja Express jeden projekt, jedna instancja (okno) Visual Studio B) Wersja pełna wiele projektów w ramach jednej instancji (okna) Visual Studio Typ zadania: Kompilacja i wyświetlenie witryny Zadanie 4: Skompiluj witrynę i następnie uruchom w trybach: - Debugowania - Wyświetlenia przeglądarki wewnętrznej - Wyświetlenia poprzez przeglądarkę Firefox Wyświetlanie strony: A) Debugowania pozwala na śledzenie wykonania kodu

5 B) Wyświetlenie w przeglądarce wewnętrznej Visual Studio (View in browser) C) Wyświetlenie w jednej z przeglądarek zainstalowanych w systemie( Browse with )

6 ZADANIA PODSTAWOWE Temat 2 Tworzenie aplikacji webowych Typ zadania: Tworzenie interfejsu witryny Zadanie 1: Zdefiniuj interfejs uŝytkownika zgodnie z poniŝszym korzystając z kontrolek: - Tabeli określenie struktury rozmieszczenia elementów - Pól tekstowych - Etykiet - List wyboru - Przycisków Widok strony Etykieta - Label Tabela - Table Widok projektu Przycisk Button Nazwa: btnrezerwuj Pole listy DropDownList Nazwy: ddlmiasto ddllotnisko Multimedialna prezentacja (Webcast o nazwie Temat 2 - Tworzenie interfejsu witryny) Typ zadania: Obsługa zdarzeń witryny podstawy Zadanie 2: Zdefiniuj dla przycisku btnrezerwuj dla zdarzenia kliknięcia, kolejno jako kolejne wersje: A) Wyświetlenie, na stronie tekstu Dokonałeś rezerwacji dla miasta NazwaMiasta z pola ddlmiasto. B) Przekierowanie do strony rezerwacja.aspx (naleŝy ją uprzednio utworzyć), która wyświetla identyczny komunikat z punktu A uŝycie Response.Redirect. C) Przekierowanie do strony rezerwacja.aspx (naleŝy ją uprzednio utworzyć), która wyświetla identyczny komunikat z punktu A uŝycie Server.Transfer. Czym róŝni się Response.Redirect od Server.Transfer?

7 Multimedialna prezentacja (Webcast o nazwie Temat 2 Obsługa zdarzeń Wskazówki: [podstawy]) - Wyświetlanie tekstu, jako strumienia odpowiedzi: Page.Response.Write("Dokonałeś rezerwacji dla miasta " + ddlmiasto.selectedvalue); - Przekierowanie na inna stronę: Server.Transfer("Productdisplay.aspx?productname=bike&color=blue"); - Pobranie informacji przekierowania: string strcolor = Request.QueryString("color"); string strproduct = Request.QueryString("productname"); Label1.Text = "You have requested a " + strcolor + " " + strproduct; Typ zadania: Obsługa zdarzeń witryny POSTBACK Zadanie 3: Dodaj dla strony kod pozwalający na wyświetlenie nazwy lotniska w polu listy ddllotnisko. Wykonaj to na 2 sposoby: A) Poprzez przycisk tymczasowy wyświetl lotniska. B) W momencie wskazania nazwy miasta w polu ddlmiasto wykorzystaj mechanizm postback. Wystarczające dla ćwiczenia jest zdefiniowanie, aby dla wybrania Londynu w polu wyboru lotniska były wymienione: Heathrow, Luton, Gatwick, Stansted. Multimedialna prezentacja (Webcast o nazwie Temat 2 Postback) Typ zadania: Sprawdzanie ustawień przeglądarki Zadanie 4: Dodaj w prawym górnym rogu kontrolkę odnośnika (kontrola HyperLink) o nazwie właściwości przeglądarki. Odnośnik wskazuje na stronę przegladarka.aspx (właściwości Text i NavigateUrl). Stron przegladarka.aspx wyświetla pełne informacje o przeglądarce (Request.Browser). Jeśli przeglądarka nie wspiera kontrolek ActiveX i apletów Java ten tekst ma być wypisany na czerwono. Kod wyświetlenia właściwości przeglądarki: 1. Dodanie etykiet i pola tekstowego ustawienie właściwości:

8 TextMode (tryb wyświetlania) MultiLine ReadOnly brak moŝliwości graficznej modyfikacji 2. Wprowadzenie kodu dla zdarzenia tworzenia zawartości strony Page_Load (dwukrotne kliknięcie na pusty obszar strony) System.Web.HttpBrowserCapabilities browser = Request.Browser; string s = "Właściwości przeglądatki\n" + "Typ = " + browser.type + "\n" + "Nazwa = " + browser.browser + "\n" + "Wersja = " + browser.version + "\n" + "Wersja główna = " + browser.majorversion + "\n" + "Wersja szczegółowa = " + browser.minorversion + "\n" + "Platforma = " + browser.platform + "\n" + "Beta = " + browser.beta + "\n" + "Crawler = " + browser.crawler + "\n" + "AOL = " + browser.aol + "\n" + "Win16 = " + browser.win16 + "\n" + "Win32 = " + browser.win32 + "\n" + "Wspiera ramki = " + browser.frames + "\n" + "Wspiera tabele = " + browser.tables + "\n" + "Wspiera VBScript = " + browser.vbscript + "\n" + browser.ecmascriptversion.tostring() + "\n" + "Wspiera Java Applets = " + browser.javaapplets + "\n"; lblwlasciwosci.text = s; lblciasteczka.text = "Wspiera ciasteczka = " + browser.cookies + "\n"; lbljavascript.text = "Wspiera JavaScript = " + browser.javascript; lblactivex.text = "Wspiera ActiveX Controls = " + browser.activexcontrols + "\n"; if (!browser.cookies) lblciasteczka.backcolor = System.Drawing.Color.Red; if (!browser.javascript) lbljavascript.backcolor = System.Drawing.Color.Red; if (!browser.activexcontrols)

9 lblactivex.backcolor = System.Drawing.Color.Red; Typ zadania: Obsługa błędów Zadanie 5: Dla strony default.aspx dodaj obsługę wszelkich moŝliwych błędów związanych z przekierowaniem na stronę rezerwacja.aspx dla zdarzenia kliknięcia na przycisk rejestruj. Multimedialna prezentacja (Webcast o nazwie Temat 2 obsługa błędów) try { Server.Transfer("rezerwacja.aspx?miasto=" + ddlmiasto.selectedvalue); //III wersja } catch(httpexception ex) { Page.Response.Write(ex.Message); try { Page.Response.Write(Server.GetLastError().GetBaseException().Message); Page.Response.Write(Server.GetLastError().Message); } catch { } } Sprawdzenie mechanizmu podanie błędnej strony np.blad.aspx.

10 Temat 3 - Kontrolki serwerowe ASP Typ zadania: Standardowe kontrolki interfejsu Zadanie 1: Zmodyfikuj interfejs strony, aby wyglądał analogicznie jak poniŝszy (podejrzyj równieŝ stronę wizzair.com). Obrazek - Image Kalendarz - Calendar Lista - ListBox Pole zaznaczenia- CheckBox Obszar tekstu- Textarea

11 Multimedialna prezentacja (Webcast o nazwie Temat 3 - Standardowe kontrolki interfejsu) Typ zadania: Zarządzanie stanem Zadanie 2: Zmodyfikuj dla strony default.aspx zarządzanie stanem tak, aby w trakcie wykonania postbacków (np. dla wybrania z listy miasta) w polu obszaru tekstowego uwagi nie znikał tekst (konwersja kontrolki html na kontrolkę serwerową) oraz strona nie przesuwała się do początku, ale pozostawała w biezącym miejscu. Multimedialna prezentacja (Webcast o nazwie Temat3 - Zarządzanie stanem) Konwersja kontrolki na serwerową zdefiniowanie właściwości runat, jako server Zachowanie pozycji strony w ramach postbacków dla formatki MaintainScrollPositionOnPostback="true" Typ zadania: Kontrolki nawigacji Zadanie 3: Dla strony default.aspx, rezerwacja.aspx i przegladarka.aspx. dodaj nawigację, zgodnie z poniŝszą tak, aby zawierała: Menu Aktualną lokalizację w strukturze stron Multimedialna prezentacja (Webcast o nazwie Temat 3 kontrolki nawigacji) Typ zadania: Dynamiczne dodawanie kontrolek Zadanie 4: Zmodyfikuj kod zdarzenia kliknięcia na przycisk Rezerwuj strony default.aspx, aby w przypadku nie zaznaczenia ilości biletów pojawiał się komunikat obok przycisku Proszę podać wszystkie dane dynamicznie dodana kontrolka label.

12 Multimedialna prezentacja (Webcast o nazwie Temat 3 dynamiczne dodawanie kontrolek) Typ zadania: Kontrolki walidacji Zadanie 5: Zmodyfikuj kod zdarzenia kliknięcia na przycisk Rezerwuj strony default.aspx, aby otwierał stronę dane osobowe.aspx, wyglądającą analogicznie do poniŝszej wykonanie moŝliwe poprzez skopiowanie i modyfikację strony default.aspx. Widok projektu checkbox radiobuttonlist HTML - TextArea Dodaj walidację dla strony, tak aby były wyświetlane błędy: Brak wprowadzenia danych wszystkie pola oprócz faktura i uwagi Wiek nie jest w formie numerycznej Wiek nie jest zakresu od Adres ma nieodpowiedni format Imię lub nazwisko maja poniŝej 3 znaków długości Zdefiniuj walidację tak, aby przy polach wyświetlała się informacja o błędzie, jako czerwony wykrzyknik, a komunikaty błędów były zamieszczone przy przycisku zatwierdź w dedykowanej kontrolce ValidationSummary.

13 Multimedialna prezentacja (Webcast o nazwie Temat 3 kontrolki walidacji) Typ zadania: CrossPostback Zadanie 6: Zmodyfikuj kod zdarzenia kliknięcia na przycisk Zatwierdź strony osobowe.aspx przekierowywał na stronę rezerwacja.aspx wyświetlającą wprowadzone dane z wcześniejszej strony osobowe.aspx. Multimedialna prezentacja (Webcast o nazwie Temat 3 CrossPostback)

14 Temat 4 - Definiowanie układu witryny Typ zadania: Definiowanie strony MasterPage Zadanie 1: Zdefiniuj stronę szablonu ogólnego dla stron internetowych (MasterPage) składającej się z elementów wspólnych stron (patrz rysunek poniŝej): logo, mapa nawigacji, menu nawigacyjne nazwa komponentu nawigacja.master. Multimedialna prezentacja (Webcast o nazwie Temat 4 Tworzenie strony MasterPage) Dyrektywa strony MasterPage - Master Language="C#" %>\ Master Language="C#" CodeFile="MasterPage.master.cs" AutoEventWireup="false" Inherits="MasterPage" %> Przykładowy projekt strony Masterpage Typ zadania: Łączenie stron ContentPage z MasterPage Zadanie 2: Zmodyfikuj istniejące strony (default.aspx, osobowe.aspx, przegladarka.aspx, rezerwacja.aspx), aby zawierały wyłącznie część merytoryczną bez elementów wspólnych menu, loga, kontrolki sitemap. Przypisz poszczególnym stronom, stronę główną - MasterPage nawigacja.master. Przetestuj wygląd witryn powinien być analogiczny jak w przypadku poniŝej.

15 Dodaj dowolny element do strony MasterPage- nawigacja.master. Czy zmiana została odzwierciedlona we wszystkich witrynach zawartości? Dodaj w tramach strony przegladarka.aspx zmianę loga na inny rysunek wykorzystaj referencję do obiektu MasterPage. Multimedialna prezentacja (Webcast o nazwie Temat 4 Łączenie stron ContentPage z MasterPage) Wskazanie strony MasterPage - Page Language="C#" AutoEventWireup="true" CodeFile="przegladarka.aspx.cs" Inherits="przegladarka" MasterPageFile="~/Nawigacja.master" %> - Definiowanie obszaru ContentPage <asp:content ID="part1" ContentPlaceHolderID="witryna" runat="server"> <div> <asp:textbox ID="lblWlasciwosci" runat="server" Height="224px" ReadOnly="True" TextMode="MultiLine" Width="562px"></asp:TextBox> <br /> <br /> <asp:label ID="lblCiasteczka" runat="server"></asp:label> <br /> <asp:label ID="lblJavaScript" runat="server"></asp:label> <br /> <asp:label ID="lblActiveX" runat="server"></asp:label> </div> </asp:content> Dostęp do obiektu MasterPage Image logo = (Image) Page.Master.FindControl("Image1"); logo.imageurl = "~/Rysunki/logo_alt.jpg";

16 Temat 5 - Zarządzanie stanem aplikacji webowych Typ zadania: Zarządzanie sesjami aplikacji Zadanie 1: Zdefiniuj dla strony MasterPage w dolnej części informacje o autorze witryny oraz prawach autorskich. Pod menu wstaw etykietę dla wyświetlania licznika odwiedzin (rysunek poniŝej). Dodaj kod wyświetlający za kaŝdym wejściem na stronę informacje o liczniku odwiedzin. Następnie, jako tymczasowe rozwiązanie zmodyfikuj kod, aby rejestrowane były odwiedziny wyłącznie z róŝnych adresów IP. Multimedialna prezentacja (Webcast o nazwie Temat 5 Zarządzanie sesjami aplikacji) Zapisywanie danych do sesji aplikacji Application["Message"] = "Hello, world."; Application["PageRequestCount"] = 0; Pobieranie danych sesji aplikacji if (Application["AppStartTime"]!= null) { DateTime myappstarttime = (DateTime)Application["AppStartTime"]; } Typ zadania: Zarządzanie sesjami uŝytkownika Zadanie 2: Zmodyfikuj istniejące strony (default.aspx, osobowe.aspx) aby za pomocą sesji uŝytkownika przechowywały dane o rezerwacji. Zmodyfikuj stronę rezerwacja.aspx, aby pobierała i wyświetlała wszystkie dane przechowywane za pomocą sesji.

17 Multimedialna prezentacja (Webcast o nazwie Temat 5 Zarządzanie sesją uŝytkownika) Zapisywanie danych do sesji uŝytkownika string firstname = "Jeff"; string lastname = "Smith"; string city = "Seattle"; Session["FirstName"] = firstname; Session["LastName"] = lastname; Session["City"] = city; Pobieranie danych sesji uŝytownika string firstname = (string)(session["first"]); string lastname = (string)(session["last"]); string city = (string)(session["city"]); Typ zadania: Przechowywanie danych poprzez ciasteczka Zadanie 3: Dodaj do strony MasterPage poniŝej obok odnośnika Ustawienia przeglądarki odnośnik Wygląd, przekierowujący na stronę stronywyglad.aspx zgodnie z wyglądem poniŝej. Informacje na stronie są poprzez kliknięcie na odnośnik zapamiętaj, są zapisywane permanentnie w ciastku po stronie uŝytkownika. Czy wiesz gdzie fizycznie zostało zapisane ciasteczko? Zmodyfikuj stronę MasterPage, aby kolorystyka strony została zdefiniowana zgodnie z ustawieniami strony: - Kolor nagłówka - Kolor tła podstron - Kolor stopki Multimedialna prezentacja (Webcast o nazwie Temat 5 Przechowywanie danych poprzez ciasteczka)

18 Typ zadania: Buforowanie danych Zadanie 4: Dodaj stronę o nazwie lotniska.aspx wyświetlającą dane w kontrolce bazodanowej DataGrid wczytującą dane pliku lotniska.xml. Strona powinna wyglądać analogicznie, jako poniŝsza Ze względu na rzadkie aktualizacje strony dodaj kod dodający wyświetlane dane kontrolki DataGrid do bufora skróci to czas ładowania strony dzięki wyeliminowaniu wykonania kodu i generowania wielu elementów strony. Dane powinny być wczytywane w pierwszej kolejności z bufora. Czy modyfikacja pliku lotniska.xml powoduje aktualizację strony? Zmodyfikuj kod strony, aby w sytuacji, gdy zmodyfikowany został plik lotniska.xml, równieŝ aktualizowany był automatycznie bufor. W ten sposób zarówno zostanie osiągnięty efekt szybszego ładowania strony oraz aktualność wyświetlanych danych. Multimedialna prezentacja (Webcast o nazwie Temat 5 Buforowanie danych)

19 Temat 6 Dane w aplikacjach webowych Typ zadania: Pobieranie danych z bazy Zadanie 1: Zdefiniuj dla strony default.aspx, aby dane o miastach i lotniskach wyświetlane w kontrolkach DropDownList były pobierane z bazy danych. Multimedialna prezentacja (Webcast o nazwie Temat 6 Pobieranie danych z bazy) Typ zadania: Wyświetlanie danych poprzez kontrolki bazodanowe Zadanie 2: Zdefiniuj stronę lotniskadane.aspx, wyświetlającą dane w poniŝszy sposób. Widok projektu Widok strony Wykorzystaj kontrolki DataList i DetailsView Multimedialna prezentacja (Webcast o nazwie Temat 6 kontrolki bazodanowe) Typ zadania: Zarządzanie danymi bazy Zadanie 3: Dodaj stronę o nazwie lotniskaadmin.aspx z poniŝszym interfejsem pozwalającą na dodawanie, usuwanie i modyfikację informacji o lotniskach.

20 Wykorzystaj kontrolkę GridView Multimedialna prezentacja (Webcast o nazwie Temat 6 Zarządzanie danymi bazy) Typ zadania: Oprogramowanie dostępu do bazy danych Zadanie 4: Dodaj kontrolki i kod powodujący dodanie danych wprowadzonych w formularzach default.aspx i osobowe.aspx do tabeli rezerwacje bazy danych lotniska. Zadanie do samodzielnego wykonania Zapamiętanie danych pomiędzy stronami default.aspx i osobowe.aspx sesje uŝytkownika Zapisanie danych zdefiniowanie za pomocą kreatora kontrolki AccessDataSource i polecenia insert. Wykonanie metody insert kontrolki w momencie kliknięcia na przycisk Zatwierdź strony osobowe.aspx.

21 Temat 7 Zarządzanie dostępem do aplikacji webowych Typ zadania: Definiowanie metody uwierzytelniania Zadanie 1: Zdefiniuj dla witryny uwierzytelnianie poprzez formatki. W przypadku braku zalogowanego uŝytkownika przekierowany jest on do strony logowanie.aspx o poniŝszym wyglądzie. Zdefiniuj, aby do całej witryny miały dostęp wyłącznie osoby zalogowane. Kontrolka logowania - Login Multimedialna prezentacja (Webcast o nazwie Temat 7 Definiowanie metody uwierzytelniania) Typ zadania: Dedykowane mechanizmy uwierzytelniania Zadanie 2: Oprogramuj zdarzenie kliknięcia na przycisk zaloguj tak, aby sprawdzana była nazwa i hasło uŝytkownika a dostęp był przyznawany wyłącznie, jeśli login i hasło to admin lub user. Informacje o kontach uŝytkownika przechowuj w dowolnym miejscu np. sesji aplikacyjnej. Jeśli uwierzytelnienie zakończyło się sukcesem, uŝytkownik powinien być przekierowany na stronę, na którą pierwotnie próbował wejść. W innym przypadku ma zostać przekserowany na stronę default.aspx. Zmodyfikuj stronę nawigacja.master, aby strony witryn wyświetlały w prawym górnym rogu informacje o zalogowanym uŝytkowniku rysunek poniŝej. Pobieranie informacji o wprowadzonym loginie i haśle kontrolka login Przekierowanie na stronę na którą uŝytkownik pierwotnie próbował wejść System.Web.Security.FormsAuthentication.RedirectFromLoginPage metoda równocześnie dołącza ciasteczko uwierzytelnienia. Multimedialna prezentacja (Webcast o nazwie Temat 7 Dedykowane mechanizmy uwierzytelniania)

22 Typ zadania: Definiowanie autoryzacji Zadanie 3: Zdefiniuj wyłączność dostępu do stron lotniskaadmin.aspx oraz lotniskadane.aspx wyłącznie dla uŝytkownika Admin. Zdefiniuj sekcje Location przykład <location path="lotniskaadmin.aspx"> <system.web> <authorization> <allow users="admin,mczelski,adobrowska"/> <deny users="*"/> </authorization> </system.web> </location> Multimedialna prezentacja (Webcast o nazwie Temat 7 Autoryzacja) Typ zadania: Autoryzacja w oparciu o członkostwo Zadanie 4: W związku z rozwojem portalu i stałym pojawianiem się nowych kont uŝytkowników przekształć uwierzytelnianie na oparte o członkostwo przy wykorzystaniu bazy danych SQL Server. Zdefiniuj dostawcę kont za pomocą pliku Web.config Multimedialna prezentacja (Webcast o nazwie Temat 7 Autoryzacja w oparciu członkostwo)

23 ZADANIA DODATKOWE Temat 8 WdraŜanie aplikacji webowych Typ zadania: Konfigurowanie i publikacja witryny Zadanie 1: Opublikuj witrynę w ramach serwera IIS odpowiednio ustawiając pulę aplikacyjną. Dokonaj dowolnej modyfikacji kilku witryn (np. tekstu, wielkości kontrolek). Następnie zaktualizuj witrynę wyłącznie o zmienione strony w tym celu zastosuj narzędzie Copy Web Site W związku z tym, Ŝe witryna jest publikowana w wersji nieskompilowanej (czyt. jako pliki z kodem a nie przekompilowana dll) co czyni ją wolniejszą, opublikuj ją w wersji skompilowanej. Czy jest to moŝliwe do wykonania w wersji Express Edition? Narzędzie Copy Web Site - menu Website Multimedialna prezentacja (Webcast o nazwie Temat 8 Konfigurowanie i publikacja witryny) Typ zadania: Przygotowanie pakietu instalacyjnego (wdroŝeniowego) Zadanie 2: Przygotuj pakiet instalacyjny msi witryny pozwalający na szybkie wdroŝenie jej na serwerze WWW. Wykonaj wdroŝenie w oparciu o przygotowany pakiet instalacyjny. Czy jest to moŝliwe do wykonania w wersji Express Edition? Multimedialna prezentacja (Webcast o nazwie Temat 8 Przygotowanie pakietu instalacyjnego)

24 Temat 9 Aplikacje webowe dla urządzeń mobilnych Typ zadania: Aplikacje ASP.NET dla urządzeń mobilnych Zadanie 1: Zdefiniuj stronę default.aspx w wersji dostosowanej dla urządzeń mobilnych ograniczony obszar strony. Dodaj kod, który w trakcie generowania strony rozpozna czy klientem nie jest urządzanie mobilne i przekiowuje na stronę mdefault.aspx Multimedialna prezentacja (Webcast o nazwie Temat 9 Aplikacje ASP dla urządzeń mobilnych)

25 Temat 10 Kontrolki uŝytkownika Typ zadania: Tworzenie dedykowanych kontrolek serwerowych Zadanie 1: Zmodyfikuj dla kaŝdej ze stron rezerwacji (default.aspx, osobowe.aspx i rezerwacja.aspx) nagłówek na posiadający postać: Odnośnik do wcześniejszego etapu < Rezerwacja > Tytuł etapu Np. na stronie osobowe.aspx tytuł Rezerwacja będzie miał postać Dodanie rezerwacji < Rezerwacja > Wprowadzenie danych osobowych Znając ograniczenia kontrolki etykiety (jedno ustawienie dla wszystkich znaków) i wymaganie kontrolki hyperlink dla ograniczenia ilości kontrolek (3 strony x 3 kontrolki strona) przygotuj własną kontrolkę: - jako tworzoną od podstaw kontrolkę serwerową - pozwalającą poprzez odpowiednie właściwości na ustawienie o tekstu, o koloru, typ i wielkość czcionki (dla większej uniwersalności) o adresu odnośnika. Zastosuj przygotowaną kontrolkę w stronach default.aspx, osobowe.aspx i rezerwacja.aspx dla modyfikacji nagłówka. Multimedialna prezentacja (Webcast o nazwie Temat 10 Tworzenie dedykowanych kontrolek serwerowych) Typ zadania: Tworzenie kontrolek typu połączeniowego Zadanie 2: W związku z potencjalnym częstym wykorzystywaniem w ramach innych przygotowywanych stron, bloku kontrolek (rysunek poniŝej)

26 przygotuj go w formie pojedynczej kontrolki, gdzie dostęp do poszczególnych podkont rolek jest moŝliwy poprzez odpowiednie właściwości. Zastosuj przygotowaną kontrolkę w ramach strony osobowe.aspx. Multimedialna prezentacja (Webcast o nazwie Temat 10 Tworzenie kontrolek typu połączeniowego)

27 Temat 11 Projektowanie rozproszonych aplikacji WWW Typ zadania: Przygotowanie serwisu XML Zadanie 1: Inny portal internetowy pozwala na wyszukiwanie względem miasta linii lotniczych oferujących do niego przeloty w raz z listą lotniska tego miasta. Aby móc reklamować się poprzez ten portal niezbędne jest dostarczenie informacji o miastach i ich lotniskach. W związku z tym, Ŝe dane oferty mogą się zmieniać portal partnera wymaga stałego dostępu do aktualnych danych. Ze względów bezpieczeństwa nie moŝe być przyznany bezpośredni dostęp do bazy danych. W związku z tym przygotuj odpowiedni serwis XML pozwalający poprzez zapytanie sprawdzenie czy oferowane są przeloty do tego miasta, i w przypadku posiadania oferty zwrócenie listy lotnisk. Ze względu na uniwersalność dostępu przygotowane mają być 2 metody, z których jedna zwraca listę lotnisk jako pojedynczy tekst oddzielony przecinkami a druga zwraca w postaci tablicy. Definicja metod: string listalotnisks (string miasto) string[] listalotniskt (string miasto) Przetestuj działanie serwisu XML. Którą z metod moŝna przetestować poprzez przeglądarkę? Multimedialna prezentacja (Webcast o nazwie Temat 11 Przygotowanie serwisu XML) Typ zadania: Klient serwisu XML Zadanie 2: Rozbuduj witrynę o wyświetlanie aktualnych kursów Euro, Dolara oraz Funta, wyświetlanych pod menu nawigacyjnym na wszystkich stronach dodaj odpowiedni kod do strony nawigacja.master. Kurs walut ma być pobierany automatycznie poprzez Internet. Dla ograniczenia prac (łączenia się ze stroną, parsowania wpisów) wykorzystaj gotowy serwis XML-owy - W związku z tym, Ŝe kurs pobierany jest raz dziennie strona nie powinna za kaŝdym razem łączyć się z serwisem. Zmodyfikuj kod tak, aby działanie strony było

28 zoptymalizowane (wskazówka: zastosuj strukturę DateTime do mierzenia czasu, wykorzystaj sesje aplikacyjne lub cache). Pobranie kursu dla dolara //utworzenie obiektu proxy (dostępu do kursów) waluty.nbprates kurs = new Waluty.waluty.NBPRates(); //pobranie i wypisanie kursu dla zaznaczonej waluty lblkurs.text = kurs.getratevalue( Dolar ).ToString(); Multimedialna prezentacja (Webcast o nazwie Temat 11 Klient serwisu XML)

29 Temat 12 Technologia AJAX Typ zadania: Budowanie dynamicznej witryny w oparciu o technologię AJAX Zadanie 1: Wybór miasta wylotu lub przylotu (rys. poniŝej) powoduje wyświetlenie listy lotnisk pobieranych z bazy. Zdarzenie to wiąŝe się z wykonaniem postbacku i przeładowaniem całej strony. Aby usprawnić (czyt. przyśpieszyć) działanie witryny zastosuj technologię AJAX dla odświeŝania wyłącznie wybranego obszaru witryny. Analogiczna sytuacja ma miejsce w przypadku strony wyświetlania informacji o lotniskach (rys. poniŝej). RównieŜ dla tej strony poprzez zastosowanie AJAXu ogranicz przeładowania strony poprzez odświeŝanie wyłącznie obszaru strony. Widok projektu Widok strony Multimedialna prezentacja (Webcast o nazwie Temat 12 Podstawy technologii AJAX) Typ zadania: Kontroli AJAX Zadanie 2: Strona dodawania rezerwacji lotu zawiera kontrolki kalendarza (rys. poniŝej), które powodują pełne przeładowanie strony przy zmianie miesiąca lub roku. W związku z tym dla optymalizacji działania strony zastosuj kontrolkę kalendarza w wersji AJAX, instalując uprzednio AJAX Controls Toolkit.

30 Multimedialna prezentacja (Webcast o nazwie Temat 12 Kontrolki AJAX)

Komponent Formularz. Rys. 1. Strona programu Joomla - http://joomla.pl. Rys. 2. Instalacja komponentu

Komponent Formularz. Rys. 1. Strona programu Joomla - http://joomla.pl. Rys. 2. Instalacja komponentu Komponent Formularz Instalacja Aby wykorzystać gotowy komponent do tworzenia formularzy w systemie CMS (Joomla), naleŝy uprzednio zaimplementować go, postępując według poniŝszego schematu: 1. Wejść na

Bardziej szczegółowo

Budowa aplikacji ASP.NET współpracującej z bazą dany do przeprowadzania ankiet internetowych

Budowa aplikacji ASP.NET współpracującej z bazą dany do przeprowadzania ankiet internetowych Budowa aplikacji ASP.NET współpracującej z bazą dany do przeprowadzania ankiet internetowych widok ankiety w przeglądarce Rozpoczniemy od zaprojektowania bazy danych w programie SYBASE/PowerDesigner umieszczamy

Bardziej szczegółowo

Budowa aplikacji ASP.NET współpracującej z bazą dany do obsługi przesyłania wiadomości

Budowa aplikacji ASP.NET współpracującej z bazą dany do obsługi przesyłania wiadomości Budowa aplikacji ASP.NET współpracującej z bazą dany do obsługi przesyłania wiadomości część 3 przejdziemy teraz do zaprojektowania strony przegladaj_dzialami.aspx na której użytkownicy będą przeglądać

Bardziej szczegółowo

SYSTEM ZARZĄDZANIA TREŚCIĄ (CMS) STRONY INTERNETOWEJ SZKOŁY PRZEWODNIK

SYSTEM ZARZĄDZANIA TREŚCIĄ (CMS) STRONY INTERNETOWEJ SZKOŁY PRZEWODNIK SYSTEM ZARZĄDZANIA TREŚCIĄ (CMS) STRONY INTERNETOWEJ SZKOŁY PRZEWODNIK Daniel M. [dm.o12.pl] 2012 I. Ogólna charakterystyka systemu 1) System nie wymaga bazy danych oparty jest o pliki tekstowe. 2) Aktualna

Bardziej szczegółowo

Budowa aplikacji ASP.NET współpracującej z bazą dany do obsługi przesyłania wiadomości

Budowa aplikacji ASP.NET współpracującej z bazą dany do obsługi przesyłania wiadomości Budowa aplikacji ASP.NET współpracującej z bazą dany do obsługi przesyłania wiadomości część 2 Zaprojektowaliśmy stronę dodaj_dzial.aspx proszę jednak spróbować dodać nowy dział nie podając jego nazwy

Bardziej szczegółowo

Zaawansowane aplikacje internetowe - laboratorium

Zaawansowane aplikacje internetowe - laboratorium Zaawansowane aplikacje internetowe - laboratorium Web Services (część 3). Do wykonania ćwiczeń potrzebne jest zintegrowane środowisko programistyczne Microsoft Visual Studio 2005. Ponadto wymagany jest

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 8. Kontrolki serwerowe

Ćwiczenie 8. Kontrolki serwerowe Ćwiczenie 8 Temat: Kontrolki serwerowe ASP.NET cz.2 Cel ćwiczenia: W ramach tego ćwiczenie student zapozna się z kolejnymi kontrolkami serwerowymi oraz z metodami ich walidacji, a także z kontrolkami umożliwiającymi

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis zamówienia:

Szczegółowy opis zamówienia: Szczegółowy opis zamówienia: Rok 2016 budowa stron w html5 (8h v + 4h ćw) 8 szt. html5 - zaawans. (7h v + 5h ćw) 8 szt. programowania w java script (9h v + 7h ćw) 8 szt. java script zaawans (8h v + 4h

Bardziej szczegółowo

Aplikacje WWW - laboratorium

Aplikacje WWW - laboratorium Aplikacje WWW - laboratorium JavaServer Faces Celem ćwiczenia jest przygotowanie aplikacji internetowej z wykorzystaniem technologii JSF. Prezentowane ćwiczenia zostały wykonane w środowisku Oracle JDeveloper

Bardziej szczegółowo

Aplikacje internetowe i rozproszone - laboratorium

Aplikacje internetowe i rozproszone - laboratorium Aplikacje internetowe i rozproszone - laboratorium ASP.NET Do realizacji projektu potrzebne jest zintegrowane środowisko programistyczne Microsoft Visual Studio 2005 oraz dostęp do bazy danych z tabelą

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Zaplecza epk w zakresie zarządzania tłumaczeniami opisów procedur, publikacji oraz poradników przedsiębiorcy

Instrukcja obsługi Zaplecza epk w zakresie zarządzania tłumaczeniami opisów procedur, publikacji oraz poradników przedsiębiorcy Instrukcja obsługi Zaplecza epk w zakresie zarządzania tłumaczeniami opisów procedur, publikacji oraz poradników przedsiębiorcy Spis treści: 1 WSTĘP... 3 2 DOSTĘP DO SYSTEMU... 3 3 OPIS OGÓLNY SEKCJI TŁUMACZENIA...

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE APLIKACJI OKIENKOWEJ OBLICZAJĄCEJ SUMĘ DWÓCH LICZB W ŚRODOWISKU PROGRAMISTYCZNYM. NetBeans. Wykonał: Jacek Ventzke informatyka sem.

WYKONANIE APLIKACJI OKIENKOWEJ OBLICZAJĄCEJ SUMĘ DWÓCH LICZB W ŚRODOWISKU PROGRAMISTYCZNYM. NetBeans. Wykonał: Jacek Ventzke informatyka sem. WYKONANIE APLIKACJI OKIENKOWEJ OBLICZAJĄCEJ SUMĘ DWÓCH LICZB W ŚRODOWISKU PROGRAMISTYCZNYM NetBeans Wykonał: Jacek Ventzke informatyka sem. VI 1. Uruchamiamy program NetBeans (tu wersja 6.8 ) 2. Tworzymy

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Systemu MEWA 2.0 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 dla wnioskodawców/beneficjentów 1. Wstęp System MEWA 2.0 jest narzędziem przeznaczonym

Bardziej szczegółowo

Aplikacje Internetowe

Aplikacje Internetowe Aplikacje Internetowe ITA-103 Wersja 1 Warszawa, październik 2008 Spis treści Wprowadzenie i-4 Moduł 1 Podstawy HTML 1-1 Moduł 2 Kaskadowe Arkusze Stylów CSS 2-1 Moduł 3 Podstawy JavaScript 3-1 Moduł 4

Bardziej szczegółowo

Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia sp. z o.o. w Grudziądzu. ibok. Internetowe Biuro Obsługi Klienta. Instrukcja obsługi

Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia sp. z o.o. w Grudziądzu. ibok. Internetowe Biuro Obsługi Klienta. Instrukcja obsługi Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia sp. z o.o. w Grudziądzu ibok Internetowe Biuro Obsługi Klienta Instrukcja obsługi SPIS TREŚCI 1. AUTORYZACJA UŻYTKOWNIKA W SYSTEMIE IBOK... 3 1.1 Logowanie... 3 1.2 Przywracanie

Bardziej szczegółowo

Przebieg przykładowej rejestracji nowego Oferenta

Przebieg przykładowej rejestracji nowego Oferenta Przebieg przykładowej rejestracji nowego Oferenta Oferent, który nie miał jeszcze zawartej z Lubuskim OW NFZ umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, aby móc złoŝyć taką ofertę w ramach Konkursu

Bardziej szczegółowo

Wymagane jest podłączenie serwera do Internetu (konieczne do zdalnego dostępu).

Wymagane jest podłączenie serwera do Internetu (konieczne do zdalnego dostępu). Spis treści Informacje ogólne...2 Tryby pracy...3 Wygląd interfejsu...4 Tryb użytkownika...5 Tryb administratora...6 Import kontrahentów z pliku XML...8 2 Informacje ogólne Aplikacja internetowa umożliwia

Bardziej szczegółowo

Instalacja programu Ozon.

Instalacja programu Ozon. Instalacja programu Ozon. Przykładowa topologia sieci w której moŝe pracować program Ozon: Jak widać na powyŝszym obrazku baza danych zainstalowana jest na jednym komputerze, który określany jest mianem

Bardziej szczegółowo

Dostęp do poczty przez www czyli Kerio Webmail Poradnik

Dostęp do poczty przez www czyli Kerio Webmail Poradnik Dostęp do poczty przez www czyli Kerio Webmail Poradnik Spis treści 1. Przeglądarka internetowa 2. Logowanie do Kerio Webmail 3. Zmiana hasła 4. Specjalne właściwości i ograniczenia techniczne Webmaila

Bardziej szczegółowo

Centrum Informatyki "ZETO" S.A. w Białymstoku. Wysyłanie danych o licencjach i zezwoleniach do CEIDG w systemie ProcEnt Licencje

Centrum Informatyki ZETO S.A. w Białymstoku. Wysyłanie danych o licencjach i zezwoleniach do CEIDG w systemie ProcEnt Licencje Centrum Informatyki "ZETO" S.A. w Białymstoku Wysyłanie danych o licencjach i zezwoleniach do CEIDG w systemie Białystok, 29 czerwca 2012 Tytuł dokumentu: Wysyłanie danych o licencjach i zezwoleniach do

Bardziej szczegółowo

4. Podstawowa konfiguracja

4. Podstawowa konfiguracja 4. Podstawowa konfiguracja Po pierwszym zalogowaniu się do urządzenia należy zweryfikować poprawność licencji. Można to zrobić na jednym z widżetów panelu kontrolnego. Wstępną konfigurację można podzielić

Bardziej szczegółowo

Nowy szablon stron pracowników ZUT

Nowy szablon stron pracowników ZUT Nowy szablon stron pracowników ZUT Uczelniane Centrum Informatyki ZUT przygotowało nowy szablon stron pracowników, zunifikowany z obecnymi stronami ZUT. Serdecznie zachęcamy Państwa do migracji na nowy

Bardziej szczegółowo

Certyfikat niekwalifikowany zaufany Certum Silver. Instrukcja dla uŝytkowników Windows Vista. wersja 1.1 UNIZETO TECHNOLOGIES SA

Certyfikat niekwalifikowany zaufany Certum Silver. Instrukcja dla uŝytkowników Windows Vista. wersja 1.1 UNIZETO TECHNOLOGIES SA Certyfikat niekwalifikowany zaufany Certum Silver Instrukcja dla uŝytkowników Windows Vista wersja 1.1 Spis treści 1. POBRANIE CERTYFIKATU SILVER... 3 2. IMPORTOWANIE CERTYFIKATU DO PROGRAMU POCZTA SYSTEMU

Bardziej szczegółowo

Zaawansowane aplikacje internetowe

Zaawansowane aplikacje internetowe Zaawansowane aplikacje internetowe AJAX 1 Celem tego laboratorium jest pokazanie moŝliwości technologii AJAX. W ramach ćwiczeń zostanie zbudowana prosta aplikacja, przechwytująca kliknięcia uŝytkownika

Bardziej szczegółowo

Płace Optivum. 1. Zainstalować serwer SQL (Microsoft SQL Server 2008 R2) oraz program Płace Optivum.

Płace Optivum. 1. Zainstalować serwer SQL (Microsoft SQL Server 2008 R2) oraz program Płace Optivum. Płace Optivum Jak przenieść dane programu Płace Optivum na nowy komputer? Aby kontynuować pracę z programem Płace Optivum na nowym komputerze, należy na starym komputerze wykonać kopię zapasową bazy danych

Bardziej szczegółowo

elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej

elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Instrukcja użytkownika Katalog Usług Publicznych wersja 1.0 wersja 1.0. 1. WPROWADZENIE...3 1.1. CEL DOKUMENTU...3 1.2. SŁOWNIK POJĘĆ...3 1.3. ELEMENTY

Bardziej szczegółowo

Nabór Bursy/CKU. Do korzystania ze strony elektronicznej rekrutacji zalecamy następujące wersje przeglądarek internetowych:

Nabór Bursy/CKU. Do korzystania ze strony elektronicznej rekrutacji zalecamy następujące wersje przeglądarek internetowych: Nabór Bursy/CKU Przeglądanie oferty i rejestracja kandydata Informacje ogólne Do korzystania ze strony elektronicznej rekrutacji zalecamy następujące wersje przeglądarek internetowych: Internet Explorer

Bardziej szczegółowo

Kadry Optivum, Płace Optivum. Jak przenieść dane na nowy komputer?

Kadry Optivum, Płace Optivum. Jak przenieść dane na nowy komputer? Kadry Optivum, Płace Optivum Jak przenieść dane na nowy komputer? Aby kontynuować pracę z programem Kadry Optivum lub Płace Optivum (lub z obydwoma programami pracującymi na wspólnej bazie danych) na nowym

Bardziej szczegółowo

Podstawowa instrukcja obsługi STRON stron internetowych serwisu www.smpn.pl zrealizowanych w systemie zarządzania treścią Wordpress.

Podstawowa instrukcja obsługi STRON stron internetowych serwisu www.smpn.pl zrealizowanych w systemie zarządzania treścią Wordpress. Podstawowa instrukcja obsługi STRON stron internetowych serwisu www.smpn.pl zrealizowanych w systemie zarządzania treścią Wordpress. Założenia użytkownik posiada założone konto w systemie z prawami Redaktora.

Bardziej szczegółowo

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED Podręcznik użytkownika Katowice 2010 Producent programu: KAMSOFT S.A. ul. 1 Maja 133 40-235 Katowice Telefon: (0-32) 209-07-05 Fax:

Bardziej szczegółowo

Budowa aplikacji ASP.NET współpracującej z bazą dany do obsługi przesyłania wiadomości

Budowa aplikacji ASP.NET współpracującej z bazą dany do obsługi przesyłania wiadomości Budowa aplikacji ASP.NET współpracującej z bazą dany do obsługi przesyłania wiadomości Rozpoczniemy od zaprojektowania bazy danych w programie SYBASE/PowerDesigner umieszczamy dwie Encje (tabele) prawym

Bardziej szczegółowo

Serwis jest dostępny w internecie pod adresem www.solidnyserwis.pl. Rysunek 1: Strona startowa solidnego serwisu

Serwis jest dostępny w internecie pod adresem www.solidnyserwis.pl. Rysunek 1: Strona startowa solidnego serwisu Spis treści 1. Zgłoszenia serwisowe wstęp... 2 2. Obsługa konta w solidnym serwisie... 2 Rejestracja w serwisie...3 Logowanie się do serwisu...4 Zmiana danych...5 3. Zakładanie i podgląd zgłoszenia...

Bardziej szczegółowo

Microsoft.NET: LINQ to SQL, ASP.NET AJAX

Microsoft.NET: LINQ to SQL, ASP.NET AJAX Microsoft.NET: LINQ to SQL, ASP.NET AJAX Do realizacji projektu potrzebne jest zintegrowane środowisko programistyczne Microsoft Visual Studio 2008 oraz serwer bazy danych SQL Server Express 2005 (lub

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja modułu alarmowania w oprogramowaniu InTouch 7.11

Konfiguracja modułu alarmowania w oprogramowaniu InTouch 7.11 INFORMATOR TECHNICZNY WONDERWARE Informator Techniczny nr 58 28-11-2002 Konfiguracja modułu alarmowania w oprogramowaniu InTouch 7.11 Oprogramowanie wizualizacyjne InTouch 7.11, gromadzi informacje alarmowe

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Systemu MEWA 2.0 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 dla wnioskodawców/beneficjentów 1. Wstęp System MEWA 2.0 jest narzędziem przeznaczonym

Bardziej szczegółowo

Kontrola dostępu w ASP.NET

Kontrola dostępu w ASP.NET Ćwiczenie 13 Temat: Kontrola dostępu w ASP.NET Cel ćwiczenia: W ramach ćwiczenia student zapozna się mechanizmami kontroli dostępu obecnymi w ASP.NET. Nauczy się konfigurować uprawnienia poszczególnych

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja pracy z Generatorem Wniosków

Skrócona instrukcja pracy z Generatorem Wniosków Skrócona instrukcja pracy z Generatorem Wniosków I. OGÓLNA OBSŁUGA GENERATORA WNIOSKÓW Rozpoczynanie pracy z generatorem przez nowych użytkowników Aby skorzystać z Generatora Wniosków należy posiadać konto

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja Administratora portalu. aplikacji. Wirtualna szkoła

Dokumentacja Administratora portalu. aplikacji. Wirtualna szkoła Dokumentacja Administratora portalu aplikacji Wirtualna szkoła aktualna na dzień 20.12.2012 Wykonawca: Young Digital Planet SA 2012 Strona 2 z 15 Spis Treści Wirtualna szkoła SYSTEM ZARZĄDZANIA NAUCZANIEM...

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Instrukcja instalacji generatora wniosku o dofinansowanie projektu ze środków EFRR w ramach I osi priorytetowej Regionalnego

Bardziej szczegółowo

Infrastruktura aplikacji WWW

Infrastruktura aplikacji WWW ASP.NET WebForms Infrastruktura aplikacji WWW Gotowe rozwiązania architektoniczne i szkielety aplikacji zwalniają twórców aplikacji z implementacji infrastruktury, zwiększając ich produktywność Stanowy,

Bardziej szczegółowo

Rys. 3. Kod elementów na stronie po dodaniu kontrolek podstawowych.

Rys. 3. Kod elementów na stronie po dodaniu kontrolek podstawowych. 1 2 Kontrolki standardowe WP7 Michał Ręczkowicz, Opublikowano: 2012-02-08 http://msdn.microsoft.com/pl-pl/library/rozpoczecie-pracy-z-windows-phone--kontrolki-standardowe W tym samouczku dowiesz się, jakie

Bardziej szczegółowo

Data wydania: 2013-06-12. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Data wydania: 2013-06-12. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Wersja 1.0 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Tytuł dokumentu: Dokumentacja dla administratora strony

Bardziej szczegółowo

Załącznik techniczny przedmiotu zamówienia komponentu

Załącznik techniczny przedmiotu zamówienia komponentu Załącznik nr 1 mapowego dla portalu WWW Załącznik techniczny przedmiotu zamówienia komponentu 1.1 Komponent mapowy Zleceniodawcy pozostawia się wolną rękę w wyborze technologii w jakiej zostanie stworzony

Bardziej szczegółowo

Rys Rejestracja certyfikatu kwalifikowanego w programie Płatnik

Rys Rejestracja certyfikatu kwalifikowanego w programie Płatnik I. ZUS 1.1. Instalacja certyfikatu kwalifikowanego w programie Płatnik. Przesyłanie dokumentów elektronicznych do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych moŝe być realizowane przez uŝytkowników posiadających zainstalowaną

Bardziej szczegółowo

System epon Dokumentacja użytkownika

System epon Dokumentacja użytkownika System epon Dokumentacja użytkownika Prawa autorskie tego opracowania należą do MakoLab S.A. Dokument ten, jako całość, ani żadna jego część, nie może być reprodukowana lub rozpowszechniana w jakiejkolwiek

Bardziej szczegółowo

Instalacja systemu zarządzania treścią (CMS): Joomla

Instalacja systemu zarządzania treścią (CMS): Joomla Instalacja systemu zarządzania treścią (CMS): Joomla Na stronie http://www.cba.pl/ zarejestruj nowe konto klikając na przycisk:, następnie wybierz nazwę domeny (Rys. 1a) oraz wypełnij obowiązkowe pola

Bardziej szczegółowo

Tworzenie prezentacji w MS PowerPoint

Tworzenie prezentacji w MS PowerPoint Tworzenie prezentacji w MS PowerPoint Program PowerPoint dostarczany jest w pakiecie Office i daje nam możliwość stworzenia prezentacji oraz uatrakcyjnienia materiału, który chcemy przedstawić. Prezentacje

Bardziej szczegółowo

Dostęp do baz danych w ASP.NET.

Dostęp do baz danych w ASP.NET. Ćwiczenie 12 Temat: Dostęp do baz danych w ASP.NET. Kontrolki źródeł danych i wizualizacyjne. Wyświetlanie i edycja danych. Cel ćwiczenia: W ramach ćwiczenie student zapozna się z kontrolkami umożliwiającymi

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji aplikacji Comarch Smart Card ToolBox dla urządzeń kryptograficznych.

Instrukcja instalacji aplikacji Comarch Smart Card ToolBox dla urządzeń kryptograficznych. Instrukcja instalacji aplikacji Comarch Smart Card ToolBox dla urządzeń kryptograficznych. Bankowość Internetowa R-Online Biznes. Spis treści: 1. Wstęp... 2 2. Instalacja Comarch Smart Card ToolBox w systemie

Bardziej szczegółowo

Portal Personelu Medycznego. 2010 Global Services Sp. z o.o.

Portal Personelu Medycznego. 2010 Global Services Sp. z o.o. Portal Personelu Medycznego 2 Portal Personelu Medycznego Spis treści Rozdział I Wprowadzenie 3 Rozdział II Konfiguracja 4 Rozdział III Aktywacja 5 Rozdział IV Opis aplikacji 7 Rozdział V Obsługa okien

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika. Aplikacja dla Comarch ERP XL

Instrukcja użytkownika. Aplikacja dla Comarch ERP XL Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch ERP XL Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch ERP XL Wersja 1.0 Warszawa, Listopad 2015 Strona 2 z 12 Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch ERP

Bardziej szczegółowo

Portal Wymiany Wiedzy Przewodnik dla nowych użytkowników

Portal Wymiany Wiedzy Przewodnik dla nowych użytkowników Portal Wymiany Wiedzy Przewodnik dla nowych użytkowników Spis treści 1. Wstęp... 2. Dostęp do Portalu Wymiany Wiedzy... 2.1. Główna strona projektu... 2.2. Główna strona portalu... 3. Rejestracja na Portalu

Bardziej szczegółowo

Zadanie 1. Tworzenie nowej "strony sieci WEB". Będziemy korzystad ze stron w technologii ASP.NET.

Zadanie 1. Tworzenie nowej strony sieci WEB. Będziemy korzystad ze stron w technologii ASP.NET. Zadanie 1. Tworzenie nowej "strony sieci WEB". Będziemy korzystad ze stron w technologii ASP.NET. Ważne! Przy pierwszym uruchomieniu Visual Studio zostaniemy zapytani, jaki ma byd podstawowy język programowania

Bardziej szczegółowo

GEO-SYSTEM Sp. z o.o. GEO-RCiWN Rejestr Cen i Wartości Nieruchomości Podręcznik dla administratora systemu Warszawa 2007

GEO-SYSTEM Sp. z o.o. GEO-RCiWN Rejestr Cen i Wartości Nieruchomości Podręcznik dla administratora systemu Warszawa 2007 GEO-SYSTEM Sp. z o.o. 02-732 Warszawa, ul. Podbipięty 34 m. 7, tel./fax 847-35-80, 853-31-15 http:\\www.geo-system.com.pl e-mail:geo-system@geo-system.com.pl GEO-RCiWN Rejestr Cen i Wartości Nieruchomości

Bardziej szczegółowo

Program Zamiana towarów dla Subiekta GT.

Program Zamiana towarów dla Subiekta GT. Program Zamiana towarów dla Subiekta GT. Do czego słuŝy program? Program Zamiana towarów to narzędzie umoŝliwiające szybką zmianę stanu magazynowego jednego towaru w stan innego towaru. Aplikacja tworzy

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w szkole ZASTOSOWANIA

Pracownia internetowa w szkole ZASTOSOWANIA NR ART/SBS/07/01 Pracownia internetowa w szkole ZASTOSOWANIA Artykuły - serwery SBS i ich wykorzystanie Instalacja i Konfiguracja oprogramowania MOL Optiva na szkolnym serwerze (SBS2000) Artykuł opisuje

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi aplikacji

Instrukcja obsługi aplikacji Formularz koniunktury w gospodarstwie rolnym AK-R Instrukcja obsługi aplikacji Spis Treści 1. Zakres i wymagania systemowe aplikacji... 2 2. Instalacja i uruchomienie aplikacji... 2 3. Zasady pracy z aplikacją...

Bardziej szczegółowo

Produkcja by CTI. Proces instalacji, ważne informacje oraz konfiguracja

Produkcja by CTI. Proces instalacji, ważne informacje oraz konfiguracja Produkcja by CTI Proces instalacji, ważne informacje oraz konfiguracja Spis treści 1. Ważne informacje przed instalacją...3 2. Instalacja programu...4 3. Nawiązanie połączenia z serwerem SQL oraz z programem

Bardziej szczegółowo

Instrukcja składania wniosku o dofinansowanie w systemie informatycznym IP na potrzeby konkursu nr 1/1.1.1/2015

Instrukcja składania wniosku o dofinansowanie w systemie informatycznym IP na potrzeby konkursu nr 1/1.1.1/2015 Instrukcja składania wniosku o dofinansowanie w systemie informatycznym IP na potrzeby konkursu nr 1/1.1.1/2015 INFORMACJE OGÓLNE 1. Wnioski o dofinansowanie projektu w ramach konkursu nr 1/1.1.1/2015

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OTWARCIA RACHUNKU ALIOR TRADER PRZEZ INTERNET

INSTRUKCJA OTWARCIA RACHUNKU ALIOR TRADER PRZEZ INTERNET INSTRUKCJA OTWARCIA RACHUNKU ALIOR TRADER PRZEZ INTERNET OTWARCIE RACHUNKU ROR PRZEZ INTERNET Aby otworzyć rachunek ROR przez Internet należy, uruchomić portal Alior Banku i przejść do sekcji Klienci Indywidualni/Konta

Bardziej szczegółowo

Administracja Internetowymi systemami baz danych (niestacjonarne) Laboratorium 5. Reporting Services (SSRS), Integration Services (SSIS)

Administracja Internetowymi systemami baz danych (niestacjonarne) Laboratorium 5. Reporting Services (SSRS), Integration Services (SSIS) Administracja Internetowymi systemami baz danych (niestacjonarne) Laboratorium 5 Reporting Services (SSRS), Integration Services (SSIS) Instrukcja do laboratorium V: I. Tworzenie raportów II. Migracja

Bardziej szczegółowo

Instrukcja składania wniosku o dofinansowanie w systemie informatycznym IP na potrzeby konkursu nr 1/1.1.1/2015

Instrukcja składania wniosku o dofinansowanie w systemie informatycznym IP na potrzeby konkursu nr 1/1.1.1/2015 Instrukcja składania wniosku o dofinansowanie w systemie informatycznym IP na potrzeby konkursu nr 1/1.1.1/2015 INFORMACJE OGÓLNE 1. Wnioski o dofinansowanie projektu w ramach konkursu nr 1/1.1.1/2015

Bardziej szczegółowo

e-wsparcie Barbara Muszko Aktualizacja Twojej witryny internetowej tak prosta, jak obsługa Worda

e-wsparcie Barbara Muszko Aktualizacja Twojej witryny internetowej tak prosta, jak obsługa Worda e-wsparcie Barbara Muszko Aktualizacja Twojej witryny internetowej tak prosta, jak obsługa Worda Logowanie do panelu administracyjnego Aby móc zarządzać stroną, należy zalogować się do panelu administracyjnego.

Bardziej szczegółowo

https://lsi.ncbr.gov.pl

https://lsi.ncbr.gov.pl Instrukcja składania wniosku o dofinansowanie w systemie informatycznym IP na potrzeby konkursu nr 2/1.1.2/2015 INFORMACJE OGÓLNE 1. Wnioski o dofinansowanie projektu w ramach konkursu nr 2/1.1.2/2015

Bardziej szczegółowo

elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej

elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Instrukcja użytkownika Instrukcja korzystania z certyfikatu wersja 7.6 Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji ul. Batorego 5, 02-591 Warszawa

Bardziej szczegółowo

Elektroniczny Urząd Podawczy

Elektroniczny Urząd Podawczy Elektroniczny Urząd Podawczy Dzięki Elektronicznemu Urzędowi Podawczemu Beneficjent może wypełnić i wysłać formularz wniosku o dofinansowanie projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Bardziej szczegółowo

elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej

elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Instrukcja użytkownika - Akceptanta Podsystem płatności wersja 7.0. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji ul. Batorego 5, 02-591 Warszawa

Bardziej szczegółowo

Wstęp - Prosta aplikacja internetowa w technologii Java EE 5. Programowanie komponentowe 1

Wstęp - Prosta aplikacja internetowa w technologii Java EE 5. Programowanie komponentowe 1 Wstęp - Prosta aplikacja internetowa w technologii Java EE 5 Programowanie komponentowe 1 Przykład 1- Wykonanie prostej aplikacji internetowej w technologii JavaEE w środowisku Netbeans 5.5 z wykorzystaniem

Bardziej szczegółowo

ZAPOZNANIE SIĘ ZE SPOSOBEM PRZECHOWYWANIA

ZAPOZNANIE SIĘ ZE SPOSOBEM PRZECHOWYWANIA LABORATORIUM SYSTEMÓW MOBILNYCH ZAPOZNANIE SIĘ ZE SPOSOBEM PRZECHOWYWANIA DANYCH NA URZĄDZENIACH MOBILNYCH I. Temat ćwiczenia II. Wymagania Podstawowe wiadomości z zakresu obsługi baz danych i języka SQL

Bardziej szczegółowo

FK - Deklaracje CIT-8

FK - Deklaracje CIT-8 FK - Deklaracje CIT-8 1. Wstęp. Moduł FK umoŝliwia przygotowanie i wydruk formularza deklaracji podatkowej CIT-8. W skład dostępnych formularzy wchodzą deklaracje CIT-8(21) oraz CIT- 8/O(8). Dane do formularza

Bardziej szczegółowo

I Tworzenie prezentacji za pomocą szablonu w programie Power-Point. 1. Wybieramy z górnego menu polecenie Nowy a następnie Utwórz z szablonu

I Tworzenie prezentacji za pomocą szablonu w programie Power-Point. 1. Wybieramy z górnego menu polecenie Nowy a następnie Utwórz z szablonu I Tworzenie prezentacji za pomocą szablonu w programie Power-Point 1. Wybieramy z górnego menu polecenie Nowy a następnie Utwórz z szablonu 2. Po wybraniu szablonu ukaŝe się nam ekran jak poniŝej 3. Następnie

Bardziej szczegółowo

Wstęp 5 Rozdział 1. Instalacja systemu 13. Rozdział 2. Logowanie i wylogowywanie 21 Rozdział 3. Pulpit i foldery 25. Rozdział 4.

Wstęp 5 Rozdział 1. Instalacja systemu 13. Rozdział 2. Logowanie i wylogowywanie 21 Rozdział 3. Pulpit i foldery 25. Rozdział 4. Wstęp 5 Rozdział 1. Instalacja systemu 13 Uruchamianie Ubuntu 14 Rozdział 2. Logowanie i wylogowywanie 21 Rozdział 3. Pulpit i foldery 25 Uruchamianie aplikacji 25 Skróty do programów 28 Preferowane aplikacje

Bardziej szczegółowo

Włączanie/wyłączanie paska menu

Włączanie/wyłączanie paska menu Włączanie/wyłączanie paska menu Po zainstalowaniu przeglądarki Internet Eksplorer oraz Firefox domyślnie górny pasek menu jest wyłączony. Czasem warto go włączyć aby mieć szybszy dostęp do narzędzi. Po

Bardziej szczegółowo

Wnioski i dyspozycje elektroniczne. Instrukcja użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm. BOŚBank24 iboss

Wnioski i dyspozycje elektroniczne. Instrukcja użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm. BOŚBank24 iboss BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. ul. Żelazna 32 / 00-832 Warszawa tel.: (+48 22) 850 87 35 faks: (+48 22) 850 88 91 e-mail: bos@bosbank.pl Instrukcja użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm Wnioski

Bardziej szczegółowo

autor poradnika - KS Jak zamieszczać i edytować artykuły na szkolnej stronie internetowej

autor poradnika - KS Jak zamieszczać i edytować artykuły na szkolnej stronie internetowej Jak zamieszczać i edytować artykuły na szkolnej stronie internetowej adres naszej strony: www.zs3.wroc.pl logo liceum 1. Aby dodać artykuł należy się zalogować: System pokaże nazwę zalogowanego użytkownika

Bardziej szczegółowo

Program Dokumenty zbiorcze dla Subiekta GT.

Program Dokumenty zbiorcze dla Subiekta GT. Program Dokumenty zbiorcze dla Subiekta GT. Do czego słuŝy program? Program Dokumenty zbiorcze to narzędzie umoŝliwiające wystawianie zbiorczych dokumentów, na podstawie dowolnej ilości wybranych dokumentów

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Instalacji

Instrukcja Instalacji Generator Wniosków Płatniczych dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Instrukcja Instalacji Aplikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Spis treści

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja serwisu internetowego Zespołu Szkół Technicznych w Radomiu.

Dokumentacja serwisu internetowego Zespołu Szkół Technicznych w Radomiu. Dokumentacja serwisu internetowego Zespołu Szkół Technicznych w Radomiu. Wykonanie: Radom Maj 2008 1 Serwis WWW szkoły w Internecie to obecnie najszybszy i najtańszy sposób dotarcia do największego kręgu

Bardziej szczegółowo

Aplikacja formularza internetowego R-ZW-S

Aplikacja formularza internetowego R-ZW-S Aplikacja formularza internetowego R-ZW-S Badanie pogłowia świń oraz produkcji żywca wieprzowego Instrukcja obsługi aplikacji Spis Treści 1. Zakres i wymagania systemowe aplikacji... 2 2. Instalacja i

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA GENERATORA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE DLA WNIOSKODAWCÓW

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA GENERATORA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE DLA WNIOSKODAWCÓW INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA GENERATORA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE DLA WNIOSKODAWCÓW Historia zmian dokumentu Nr wersji Data wersji Komentarz/Uwagi/Zakres zmian 1.0 2015-11-19 Utworzenie dokumentu 1 Spis treści

Bardziej szczegółowo

System imed24 Instrukcja Moduł Analizy i raporty

System imed24 Instrukcja Moduł Analizy i raporty System imed24 Instrukcja Moduł Analizy i raporty Instrukcja obowiązująca do wersji 1.8.0 Spis treści 1. Moduł Analizy i Raporty... 3 1.1. Okno główne modułu Analizy i raporty... 3 1.1.1. Lista szablonów

Bardziej szczegółowo

elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej

elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Instrukcja użytkownika Podystem bezpieczeństwa wersja 1.2 wersja 1.0. 1. WPROWADZENIE... 3 1.1. CEL DOKUMENTU... 3 1.2. SŁOWNIK POJĘĆ... 3 1.3. SPIS

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 1. Konfiguracja systemu ewuś...3. 2. Logowanie się do systemu ewuś...6. 3. Korzystanie z systemu ewuś...6. 4. Weryfikacja cykliczna...

Spis treści. 1. Konfiguracja systemu ewuś...3. 2. Logowanie się do systemu ewuś...6. 3. Korzystanie z systemu ewuś...6. 4. Weryfikacja cykliczna... Centralny Ośrodek Informatyki Górnictwa S.A. KSOP Obsługa systemu ewuś Katowice, 2013 Spis treści 1. Konfiguracja systemu ewuś...3 2. Logowanie się do systemu ewuś...6 3. Korzystanie z systemu ewuś...6

Bardziej szczegółowo

Programowanie Obiektowe GUI

Programowanie Obiektowe GUI Programowanie Obiektowe GUI Swing Celem ćwiczenia jest ilustracja wizualnego tworzenia graficznego interfejsu użytkownika opartego o bibliotekę Swing w środowisku NetBeans. Ponadto, ćwiczenie ma na celu

Bardziej szczegółowo

ASP.NET MVC. Podstawy. Zaawansowane programowanie internetowe Instrukcja nr 3

ASP.NET MVC. Podstawy. Zaawansowane programowanie internetowe Instrukcja nr 3 3 ASP.NET MVC Podstawy 1 1. Cel zajęć Celem zajęć jest zapoznanie się z podstawami ASP.NET MVC 2.0 Framework. 2. Zadanie Proszę zbudować prostą aplikację WWW przy zastosowaniu framework a ASP.NET MVC 2.0

Bardziej szczegółowo

Kierunek: ETI Przedmiot: Programowanie w środowisku RAD - Delphi Rok III Semestr 5. Ćwiczenie 5 Aplikacja wielo-okienkowa

Kierunek: ETI Przedmiot: Programowanie w środowisku RAD - Delphi Rok III Semestr 5. Ćwiczenie 5 Aplikacja wielo-okienkowa Kierunek: ETI Przedmiot: Programowanie w środowisku RAD - Delphi Rok III Semestr 5 Ćwiczenie 5 Aplikacja wielo-okienkowa 1. Opracuj aplikację realizującą obliczenia na podstawie danych wpisywanych w komponencie

Bardziej szczegółowo

ZPKSoft WDoradca. 1. Wstęp 2. Architektura 3. Instalacja 4. Konfiguracja 5. Jak to działa 6. Licencja

ZPKSoft WDoradca. 1. Wstęp 2. Architektura 3. Instalacja 4. Konfiguracja 5. Jak to działa 6. Licencja ZPKSoft WDoradca 1. Wstęp 2. Architektura 3. Instalacja 4. Konfiguracja 5. Jak to działa 6. Licencja 1. Wstęp ZPKSoft WDoradca jest technologią dostępu przeglądarkowego do zasobów systemu ZPKSoft Doradca.

Bardziej szczegółowo

Manual konfiguracji aplikacji softphone dla usługi Biznes Pakiet

Manual konfiguracji aplikacji softphone dla usługi Biznes Pakiet Manual konfiguracji aplikacji softphone dla usługi Biznes Pakiet Spis treści 1 POBRANIE APLIKACJI... 3 2 INSTALACJA APLIKACJI... 4 3 URUCHOMIENIE I KONFIGURACJA APLIKACJI... 5 4 FUNKCJONALNOŚCI APLIKACJI...

Bardziej szczegółowo

Przewodnik użytkownika (instrukcja) AutoMagicTest

Przewodnik użytkownika (instrukcja) AutoMagicTest Przewodnik użytkownika (instrukcja) AutoMagicTest 0.1.21.137 1. Wprowadzenie Aplikacja AutoMagicTest to aplikacja wspierająca testerów w testowaniu i kontrolowaniu jakości stron poprzez ich analizę. Aplikacja

Bardziej szczegółowo

System Symfonia e-dokumenty

System Symfonia e-dokumenty System Symfonia e-dokumenty Konfiguracja Symfonia e-dokumenty Wersja 2012.1 Konfiguracja Symfonia e-dokumenty 2012.1 Instalacja Symfonia e-dokumenty 2012.1 Należy pamiętać, że na danym systemie operacyjnym

Bardziej szczegółowo

Aplikacje Internetowe

Aplikacje Internetowe Aplikacje Internetowe ITA-103 Wersja 1 Warszawa, październik 2008 2008 Piotr Bubacz. Autor udziela prawa do bezpłatnego kopiowania i dystrybuowania wśród pracowników uczelni oraz studentów objętych programem

Bardziej szczegółowo

Notowania Mobilne wersja Java

Notowania Mobilne wersja Java Notowania Mobilne wersja Java Instrukcja obsługi programu Notowania Mobilne to aplikacja, która pozwala na dostęp do notowań giełdowych w czasie rzeczywistym z każdego miejsca na świecie, gdzie tylko możliwe

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Użytkownika aplikacji NOVO Szkoła. Profil Ucznia

Podręcznik Użytkownika aplikacji NOVO Szkoła. Profil Ucznia Podręcznik Użytkownika aplikacji NOVO Szkoła Profil Ucznia Spis treści 1 Podstawowe informacje 3 1.1 Przeglądarka internetowa........................................ 3 1.2 Logowanie i wylogowanie, sesja

Bardziej szczegółowo

5.4. Tworzymy formularze

5.4. Tworzymy formularze 5.4. Tworzymy formularze Zastosowanie formularzy Formularz to obiekt bazy danych, który daje możliwość tworzenia i modyfikacji danych w tabeli lub kwerendzie. Jego wielką zaletą jest umiejętność zautomatyzowania

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika. Aplikacja dla WF-Mag

Instrukcja użytkownika. Aplikacja dla WF-Mag Instrukcja użytkownika Aplikacja dla WF-Mag Instrukcja użytkownika Aplikacja dla WF-Mag Wersja 1.0 Warszawa, Kwiecień 2015 Strona 2 z 13 Instrukcja użytkownika Aplikacja dla WF-Mag Spis treści 1. Wstęp...4

Bardziej szczegółowo

Pomoc dla http://host.nask.pl/ 31.12.2012 r.

Pomoc dla http://host.nask.pl/ 31.12.2012 r. Pomoc dla http://host.nask.pl/ 31.12.2012 r. Spis treści Kontakt... 2 Logowanie do konta pocztowego przez WWW... 3 Logowanie do panelu administracyjnego... 4 Konfiguracja klienta pocztowego... 7 Umieszczanie

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Szybki start

Przewodnik Szybki start Przewodnik Szybki start Program Microsoft Word 2013 wygląda inaczej niż wcześniejsze wersje, dlatego przygotowaliśmy ten przewodnik, aby skrócić czas nauki jego obsługi. Pasek narzędzi Szybki dostęp Te

Bardziej szczegółowo

KaŜdy z formularzy naleŝy podpiąć do usługi. Nazwa usługi moŝe pokrywać się z nazwą formularza, nie jest to jednak konieczne.

KaŜdy z formularzy naleŝy podpiąć do usługi. Nazwa usługi moŝe pokrywać się z nazwą formularza, nie jest to jednak konieczne. Dodawanie i poprawa wzorców formularza i wydruku moŝliwa jest przez osoby mające nadane odpowiednie uprawnienia w module Amin (Bazy/ Wzorce formularzy i Bazy/ Wzorce wydruków). Wzorce formularzy i wydruków

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika. Aplikacja dla Comarch Optima

Instrukcja użytkownika. Aplikacja dla Comarch Optima Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch Optima Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch Optima Wersja 1.1 Warszawa, Luty 2016 Strona 2 z 14 Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch Optima

Bardziej szczegółowo

elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej

elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Instrukcja użytkownika Profil Zaufany wersja 7.3. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji ul. Batorego 5, 02-591 Warszawa www.epuap.gov.pl

Bardziej szczegółowo