SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)"

Transkrypt

1 Zamawiający: Centrum Sztuki Współczesnej Łaźnia w Gdańsku ul. Jaskółcza Gdańsk SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Przetarg nieograniczony Dostawa wraz z montażem mebli oraz sprzętu AGD i wyposażenia gospodarczego oraz narzędzi budowlanych w ramach projektu pn. Adaptacja, rewaloryzacja i przebudowa budynku dawnej łaźni przy ul. Strajku Dokerów 5 na Centrum Edukacji Artystycznej Łaźnia Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego CSWŁ/TI/ZP/3/202 Zamówienie o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych Gdańsk, październik 202 r.

2 I. Nazwa (firma) oraz adres zamawiającego. II. III. IV. Tryb udzielenia zamówienia. Opis przedmiotu zamówienia. Termin wykonania zamówienia. Spis treści V. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków. VI. VII. VIII. IX. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami. Wymagania dotyczące wadium. Termin związania ofertą. X. Opis sposobu przygotowania ofert. XI. XII. XIII. XIV. XV. XVI. XVII. XVIII. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert. Opis sposobu obliczenia ceny. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Wzór Umowy. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia. Załączniki. 2

3 I. Nazwa (firma) oraz adres Zamawiającego. Centrum Sztuki Współczesnej Łaźnia w Gdańsku ul. Jaskółcza Gdańsk Tel. /58/ Faks /58/ II. Tryb udzielenia zamówienia. Przetarg nieograniczony na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 200 r. Nr 3, poz. 759 ze zm.), zwanej dalej ustawą. III. Opis przedmiotu zamówienia.. Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z montażem fabrycznie nowych mebli oraz sprzętu AGD i wyposażenia gospodarczego oraz narzędzi budowlanych w ramach projektu pn. Adaptacja, rewaloryzacja i przebudowa budynku dawnej łaźni przy ul. Strajku Dokerów 5 na Centrum Edukacji Artystycznej Łaźnia. Zamówienie jest współfinansowane w zakresie projektu Rewitalizacja Nowego Portu w Gdańsku ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata Obowiązki Wykonawcy: ) Wszystkie wymiary i instalacje sprawdzić ze stanem faktycznym na miejscu montażu przed rozpoczęciem prac. 2) Wszystkie użyte do montażu i wykończenia wnętrz materiały powinny posiadać odpowiednie certyfikaty lub deklaracje zgodności, wydane przez odpowiednie, uprawnione instytucje, zezwalające na stosowanie ich na terenie Polski. 3) Wszystkie próbki kolorystyczne tkanin i płyt meblowych (faktura, kolorystyka) użyte do oferowanych mebli należy dostarczyć do akceptacji zamawiającego przed wykonaniem dostawy i montażu. W przypadku, gdy próbki nie będą spełniać wymagań określonych w siwz, Zamawiający wezwie Wykonawcę do złożenia prawidłowych próbek w terminie 7 dni od dnia przesłania wezwania. Po tym terminie, jeśli Wykonawca nie przedstawi prawidłowych próbek spełniających wymagań opisanych w siwz, Zamawiający będzie mógł odstąpić od umowy. 3. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje: ) dostawę do budynku przy ul. Strajku Dokerów 5 w Gdańsku, z załadunkiem i rozładunkiem przedmiotu zamówienia szczegółowo opisanego w załączniku nr c oraz nr d do siwz. 2) montaż fabrycznie nowych mebli. 3) montaż fabrycznie nowej zabudowy kuchennej i zabudowy szaf, lobby, spiżarni oraz wmontowanie, podłączenie i uruchomienie fabrycznie nowego sprzętu w zabudowie kuchennej. 4) dostawa i montaż żaluzji oraz drzwi przesuwnych i luster, modułów wystawienniczych. 5) dostawa i montaż systemu przeciwkradzieżowego oraz dostawa etykiet magnetycznych sztuk. 3

4 6) zamontowanie elementów wyposażenia gospodarczego. 7) dostawa fabrycznie nowych narzędzi budowlanych do budynku przy ul. Strajku Dokerów 5 w Gdańsku z załadunkiem i rozładunkiem. 8) dostarczony przedmiot zamówienia powinien być odpowiednio zabezpieczony na czas transportu. 9) udzielenie gwarancji jakości i rękojmi za wady fizyczne lub prawne na dostarczony przedmiot zamówienia. 0) dostarczenie dokumentów gwarancyjnych. ) dostarczenie instrukcji obsługi w języku polskim. 4. Przedmiot zamówienia podzielono na dwie części: Część - Dostawa wraz z montażem mebli i sprzętu AGD oraz wyposażenia gospodarczego, wg szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia zawartego w załączniku nr c do siwz oraz w załącznikach od nr 6 do 29 do siwz. Część 2 Dostawa narzędzi budowlanych, wg szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia zawartego w załączniku nr d do siwz. 5. Zaoferowany przez Wykonawcę przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy, pochodzić z oficjalnego kanału dystrybucji producenta, powinien być przeznaczony do sprzedaży na rynek polski, wyprodukowany zgodnie z normami EU, musi spełniać parametry techniczne i jakościowe nie gorsze niż wskazane szczegółowo w załącznikach do siwz nr c, nr d do siwz i nr Parametry zawarte w siwz należy traktować jako minimalne (nie gorsze niż). Zamawiający dopuszcza zaproponowanie lepszych parametrów lub sprzętu posiadającego dodatkowe funkcjonalności poza wymienionymi w niniejszej siwz. 6. Zamawiający nie dopuszcza rozwiązań nie spełniających norm EU, nie dopuszcza rozwiązań open source. 7. Zamawiający zaleca dokonanie wizji lokalnej na terenie montażu w budynku przy ul. Strajku Dokerów 5 w Gdańsku. 8. Zamawiający wymaga, aby serwis przedmiotu zamówienia był realizowany przez producenta oferowanego sprzętu lub autoryzowanego partnera serwisowego producenta sprzętu. 9. Wykonawca zobowiązany będzie dostarczyć przedmiot zamówienia zgodnie z niniejszą siwz, zawartą umową i ofertą przetargową. 0. Kody CPV Kod główny: Kody dodatkowe: Meble Meble biurowe Siedziska, krzesła i produkty z nimi związane i ich części Materace Elektryczny sprzęt gospodarstwa domowego Sprzęt kuchenny, artykuły gospodarstwa domowego i artykuły domowe oraz artykuły cateringowe Sprzęt kuchenny Chłodziarko zamrażarki Elektryczne zaparzacze do kawy 4

5 Kuchenki mikrofalowe Płyty grzewcze (AGD) Elektryczny sprzęt gospodarstwa domowego do czyszczenia; żelazka do prasowania Zmywarki do naczyń Pralki i suszarki Odkurzacze Wentylatory i urządzenia klimatyzacyjne Naczynia Filiżanki i szklanki Narzędzia.. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na dowolnie wybraną część lub części zamówienia. 2. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. pkt 7 ustawy Pzp, stanowiących nie więcej niż 20% wartości zamówienia podstawowego. 3. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 5. Zamawiający nie przewiduje rozliczeń między zamawiającym a wykonawcą w walutach obcych. 6. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej. 7. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 8. Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom. 9. Gwarancja jakości i rękojmia za wady fizyczne lub prawne: Część zamówienia: ) na meble skórzane, materace, sofy, krzesła bez kółek, ochraniacze na materace: 0 lat od daty podpisania protokołu odbioru dostawy, 2) na pozostały zakres przedmiotu umowy 5 lat od daty podpisania protokołu odbioru dostawy. Część 2 zamówienia: 2 lata od daty podpisania protokołu odbioru dostawy. IV. Termin wykonania zamówienia: ) części zamówienia: a) w przypadku zawarcia umowy do dnia r. termin wykonania przedmiotu zamówienia nastąpi: od dnia r. do dnia r. b) w przypadku zawarcia umowy po r. termin wykonania przedmiotu zamówienia nastąpi: od daty zawarcia umowy do dnia r. 2) części 2 zamówienia: do dnia r. V. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków.. O udzielenie zamówienia publicznego ubiegać się mogą Wykonawcy, którzy 5

6 spełniają warunki określone w art. 22 ust. ustawy Prawo zamówień publicznych dotyczące: ) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; 2) posiadania wiedzy i doświadczenia; 3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; 4) sytuacji ekonomicznej i finansowej. 2. Opis sposobu dokonania oceny spełniania warunków, o których mowa w ust. pkt 2) Zamawiający uzna, iż powyższe warunki zostały spełnione, jeżeli Wykonawca, w zakresie posiadania wiedzy i doświadczenia, wykaże że: ) w przypadku ubiegania się o udzielenie zamówienia w zakresie Części - w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, wykonał co najmniej jedną dostawę wraz z montażem mebli o wartości co najmniej zł brutto; 2) w przypadku ubiegania się o udzielenie zamówienia w zakresie Części 2 - w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, wykonał co najmniej jedną dostawę narzędzi budowlanych o wartości co najmniej zł brutto. Wraz z ofertą należy złożyć wykaz dostaw na potwierdzenie spełnienia warunku opisanego w rozdziale V ust. 2 pkt ) i 2) siwz, wraz z dokumentami potwierdzającymi, że dostawy zostały wykonane należycie (np. referencje) wzór wykazu stanowi załącznik nr 4 do siwz. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji jest zobowiązany udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia. 3. Opis sposobu dokonania oceny spełniania warunków, o których mowa w ust. pkt ), 3) i 4) Zamawiający uzna, iż powyższe warunki zostały spełnione, jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie o spełnieniu warunków art. 22 ust. sporządzone wg wzoru załącznika nr 2 do siwz. 4. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawców w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. ustawy. 5. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz wykazanie braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy dokonywane będą na podstawie dokumentów wymienionych w rozdziale VI, według formuły: spełnia/nie spełnia. 6

7 VI. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu.. aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. pkt 2 ustawy Pzp, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. pkt 2 ustawy Pzp, dotyczące otwarcia likwidacji wobec Wykonawcy lub ogłoszenia upadłości; 2. oświadczenie o spełnieniu warunków art. 22 ust. pkt -4 ustawy Pzp, sporządzone wg wzoru załącznika nr 2 do siwz. 3. oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania w oparciu o art. 24 ust. ustawy Pzp wg wzoru załącznika nr 3 do siwz; 4. w celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. ustawy, Zamawiający żąda wykazu wykonanych dostaw w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia wymaganego w odniesieniu do Części zamówienia, o którą Wykonawca się ubiega, określonego odpowiednio w pkt w rozdziale V ust. 2 pkt ) siwz, lub w rozdziale V ust. 2 pkt 2) siwz - wraz z dokumentami potwierdzającymi, że dostawy zostały wykonane należycie (np. referencje) wzór wykazu stanowi załącznik nr w przypadku składania oferty na Część zamówienia należy załączyć wypełniony druk oferty, zgodny z załącznikiem nr a do siwz. 6. w przypadku składania oferty na Część 2 zamówienia należy załączyć wypełniony druk oferty, zgodny z załącznikiem nr b do siwz. 7. pełnomocnictwo wskazujące, iż osoba występująca w imieniu wykonawcy lub wykonawca występujący w imieniu wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, jest do tego upoważniona, jeżeli nie wynika to z załączonych do oferty dokumentów. Pełnomocnictwo należy złożyć w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza. 8. dokumenty wymagane od Wykonawców, którzy mają siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium RP: ) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w rozdziale VI ust. siwz składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, 2) Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 8 pkt ) zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. 3) Dokumenty, o których mowa w ust. 8 pkt ) powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 9. Opis sposobu spełnienia warunków przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 7

8 ) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia składają pełnomocnictwo do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego dla ustanowionego przez nich pełnomocnika. Pełnomocnictwo należy złożyć w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza. 2) Dokumenty wymienione w rozdziale VI ust. i 3 siwz muszą dotyczyć każdego z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, 3) Dokumenty wymienione w rozdziale VI ust. 2 i 4 siwz powinny potwierdzać, że wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia łącznie spełniają warunki udziału w postępowaniu. 0. Ocena spełnienia powyższych warunków odbędzie się metodą spełnia/nie spełnia.. W przypadku, gdy na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu, zgodnie z wymaganiami Zamawiającego, Wykonawca przedstawi wartości wyrażone w walutach innych niż polski złoty, Zamawiający w celu przeprowadzenia oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu, dokona przeliczenia danych wartości posługując się średnim kursem waluty ogłoszonym przez Narodowy Bank Polski i obowiązującym na dzień publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. VII. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami.. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i wykonawcy przekazują pisemnie lub faksem. 2. W przypadku przekazywania korespondencji drogą faksową każda ze stron, na żądanie drugiej, niezwłocznie potwierdza fakt jej otrzymania. 3. Osobą uprawnioną do porozumiewania się z wykonawcami w sprawie procedury przetargowej jest p. Mirosława Zalewska faks: /58/ Zamawiający nie przewiduje zebrania Wykonawców w celu wyjaśnienia zapisów niniejszej siwz. 5. Wykonawcy mogą zwracać się do Zamawiającego o wyjaśnienia treści siwz kierując swoje zapytania pisemnie lub faksem. 6. Zamawiający udzieli wyjaśnień wykonawcom, w trybie art. 38 ustawy Pzp, z zachowaniem drogi porozumiewania się określonej w ust.. 7. Zamawiający udzieli wyjaśnień, o których mowa w ust. 6 niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści siwz wpłynie do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. 8. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści siwz wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w ust. 7, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień lub pozostawić wniosek bez rozpoznania. 9. Ewentualne przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa w ust. 8. 8

9 0. Zamawiający przekaże treść zapytań wraz z wyjaśnieniami wszystkim Wykonawcom, którym przekazano siwz, bez ujawniania źródła zapytania, a także zamieści na stronie internetowej, na której zamieszczono siwz.. Jeżeli w wyniku zmiany treści siwz, nie prowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, niezbędny jest dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuży termin składania ofert i poinformuje o tym Wykonawców, którym przekazano siwz oraz zamieści o tym informację na stronie internetowej, na której zamieszczono siwz. VIII. Wymagania dotyczące wadium.. Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium na całość przedmiotu zamówienia w wysokości złotych, bądź na poszczególne części zamówienia w następującej wysokości: ) część : dostawa mebli i AGD w wysokości złotych; 2) część 2: dostawa narzędzi w wysokości 000 złotych; 2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. 3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: ) pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 09, poz. 58, z późn. zm.). 4. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy w Banku Millennium nr konta: PL , z oznaczeniem: Uwaga: (*) w zależności od części zamówienia, której dotyczy oferta Wykonawcy.,,Wadium część : Dostawa mebli i AGD.,,Wadium część 2: Dostawa narzędzi. Wadium część i 2: Dostawa mebli, AGD i narzędzi. Potwierdzenie przelewu należy złożyć wraz z ofertą. 5. Wadium w formach niegotówkowych należy złożyć w siedzibie Centrum Sztuki Współczesnej ul. Jaskółcza, Gdańsk (sekretariat). 6. Wadium w formie poręczeń lub gwarancji musi gwarantować zamawiającemu bezwarunkową wypłatę na jego pierwsze pisemne żądanie kwoty wadium w przypadkach określonych w art. 46 ust. 4a oraz ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 200 r. Nr 3, poz. 759 ze zm.), bez jakichkolwiek dodatkowych zastrzeżeń i warunków. Poręczenia i gwarancje muszą być ważne co najmniej przez okres związania ofertą, w tym na okres przedłużenia terminu związania ofertą. 7. Termin ważności wystawionego dokumentu powinien być zgodny z terminem związania ofertą. 9

10 IX. Termin związania ofertą. Termin związania ofertą wynosi 30 dni. X. Opis sposobu przygotowania oferty.. Wykonawca może złożyć jedną ofertę na całość zamówienia (wszystkie jego części) lub na dowolnie wybraną część (części) tego zamówienia. 2. Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej. 3. Treść oferty musi odpowiadać treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 4. Oferta wraz z załącznikami musi być sporządzona w języku polskim. Każdy dokument składający się na ofertę sporządzony w innym języku niż polski winien być złożony wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę. 5. W przypadku składania oferty na część zamówienia wzór formularza oferty stanowi załącznik nr a do siwz, a w przypadku części 2 zamówienia załącznik nr b do siwz. 6. Wykonawca składa ofertę w zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie zawartości bez uszkodzenia opakowania. Opakowanie winno być oznaczone nazwą i adresem Wykonawcy, zaadresowane na adres Centrum Sztuki Współczesnej Łaźnia, ul. Jaskółcza, Gdańsk oraz opisane w następujący sposób (w zależności na którą część składana jest oferta): Oferta Część zamówienia - Dostawa wraz z montażem mebli, sprzętu AGD Część 2 zamówienia Dostawa narzędzi budowlanych Nie otwierać przed dniem r. godz. 0: Oferta otrzymana przez zamawiającego po terminie składania ofert zostanie niezwłocznie zwrócona wykonawcy bez otwierania. 8. Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonej oferty pod warunkiem, że zamawiający otrzyma pisemne zawiadomienie o wprowadzeniu zmian przed terminem składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone według takich samych zasad, jak składana oferta tj. w kopercie odpowiednio oznakowanej napisem ZMIANA. Koperty oznaczone,,zmiana zostaną otwarte przy otwieraniu oferty wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonywania zmian, zostaną dołączone do oferty. 9. Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania poprzez złożenie pisemnego powiadomienia, według tych samych zasad jak wprowadzanie zmian i poprawek z napisem na kopercie WYCOFANIE. Koperty oznakowane w ten sposób będą otwierane w pierwszej kolejności po potwierdzeniu poprawności postępowania wykonawcy oraz zgodności z danymi zamieszczonymi na kopercie wycofywanej oferty. Koperty z ofertami wycofanymi nie będą otwierane. XI. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.. Oferty należy składać w siedzibie Centrum Sztuki Współczesnej Łaźnia, ul. Jaskółcza, Gdańsk (sekretariat), w terminie do dnia: r. do godziny 0:00. 0

11 2. Oferty zostaną otwarte w siedzibie Centrum Sztuki Współczesnej Łaźnia, ul. Jaskółcza, Gdańsk w dniu: r. o godzinie 0:30. XII. Opis sposobu obliczenia ceny.. Kwota podana w ofercie Wykonawcy jest ceną ryczałtową za wykonanie przedmiotu zamówienia określonego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i jej załącznikach. 2. Cenę należy podać osobno na każdą z części zamówienia, którą Wykonawca deklaruje się wykonać. 3. Ustalone w wyniku przetargu ceny za poszczególne części zamówienia będą stanowić ryczałtowe wynagrodzenie Wykonawcy. 4. Cena powinna być podana w złotych polskich, w kwocie brutto uwzględniająca wartość podatku od towarów i usług. 5. Wykonawca zobowiązany jest do uwzględnienia w cenie oferty wszelkich kosztów związanych z kompleksowym wykonaniem Przedmiotu Zamówienia, w tym wszelkich kosztów odbiorów, uzgodnień wynikających z przepisów prawa, Umowie, Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, a także koszty wszelkich innych działań wskazanych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia jako zobowiązania wykonawcy. 6. W przypadku składania oferty na część zamówienia należy wypełnić (uzupełnić wykropkowane miejsca, należy podać nazwę producenta przedmiotu zamówienia oraz model) i złożyć wraz z ofertą załącznik nr a do swiz, a w przypadku składania oferty na część 2 zamówienia załącznik nr b do siwz (uzupełnić wykropkowane miejsca, należy podać nazwę producenta sprzętu oraz model). 7. Cena brutto obejmować będzie: zapakowanie do transportu, koszt transportu do Gdańska (koszt załadunku i rozładunku), wniesienie przedmiotu zamówienia przez pracowników Wykonawcy, koszt dostawy przedmiotu zamówienia szczegółowo opisanego dla części zamówienia w załączniku nr c oraz w załącznikach nr 6 do nr 29 do siwz i dla części 2 zamówienia w załączniku nr d do siwz, koszt montażu przedmiotu zamówienia, wbudowania, podłączenia i uruchomienia sprzętu, zamontowania elementów wyposażenia na ścianach, zamontowanie żaluzji, drzwi przesuwnych, zabudowy: lobby, szaf, kuchni, spiżarni, dostawa i montaż: przegród wystawienniczych, luster, bramek przeciwkradzieżowych i deaktywatora. 8. Wykonawca zobowiązany jest do uwzględnienia w cenie oferty wszelkich kosztów związanych z kompleksowym wykonaniem Przedmiotu Zamówienia, w tym wszelkich kosztów odbiorów, uzgodnień wynikających z przepisów prawa, Umowie, Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, a także koszty wszelkich innych działań wskazanych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia jako zobowiązania wykonawcy. XIII. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie kierował się przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert.. Przy ocenie ofert Zamawiający będzie się kierował następującym kryterium: Cena ofertowa brutto: 00% 2. Sposób przyznawania punktów:

12 (cena brutto oferty najtańszej / cena brutto oferty badanej) x Oferta, która uzyska największą ilość punktów zostanie uznana za najkorzystniejszą. XIV. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.. O miejscu i terminie zawarcia umowy wykonawca zostanie poinformowany pisemnie. 2. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyli się od zawarcia umowy, Zamawiający będzie mógł wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzenia ponownej ich oceny, chyba, że zachodzą przesłanki do unieważnienia postępowania. XV. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Zamawiający wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 0% wartości oferty brutto. XVI. Wzór umowy dla poszczególnych części zamówienia stanowi załącznik nr 5a i załącznik nr 5b do siwz. XVII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia.. Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia przysługują środki ochrony prawnej zgodnie z działem VI ustawy. 2. Wykonawcom, a także innym osobom, jeżeli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, na podstawie art. 80 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 200 r. Nr 3, poz. 759 ze zm.) przysługuje odwołanie wyłącznie wobec czynności: ) opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu; 2) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia; 3) odrzucenia oferty odwołującego. XVIII. Załączniki. Wzór formularza oferty (dla części zamówienia) załącznik nr a; Wzór formularza oferty (dla części 2 zamówienia) załącznik nr b; Opis przedmiotu zamówienia dot. części zamówienia załącznik nr c; Opis przedmiotu zamówienia dot. części 2 zamówienia załącznik nr d; Wzór oświadczenia o spełnieniu warunków art. 22 ust ustawy Pzp załącznik nr 2; Wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia załącznik nr 3; Wzór wykazu dostaw załącznik nr 4; Wzór Umowy (dla części zamówienia) - załącznik nr 5a; Wzór Umowy (dla części 2 zamówienia) - załącznik nr 5b; Zestawienia materiałów dot. drzwi przesuwnych załącznik nr 6; Zestawienie materiałów dot. przegród wystawienniczych ruchomych załącznik nr 7; Zestawienie materiałów dot. żaluzji drewnianych załącznik nr 8; 2

13 Zestawienie materiałów dot. zabudowy szaf załącznik nr 9; Zestawienie materiałów dot. zabudowy lobby załącznik nr 0; Zestawienie materiałów dot. zabudowy spiżarni załącznik nr ; Zestawienie materiałów dot. zabudowy kuchennej załącznik nr 2; Zestawienie materiałów dot. montażu luster załącznik nr 3; Rysunek dot. zabudowy kuchennej i spiżarni załącznik nr 4; Rysunek dot. zabudowy lobby załącznik nr 5; Rysunek dot. mobilnych modułów wystawienniczych załącznik nr 6; Rysunek dot. żaluzji grzejnikowych załącznik nr 7; Rysunek dot. drzwi przesuwnych załącznik nr 8a; Rysunek dot. drzwi przesuwnych załącznik nr 8b; Rysunek dot. żaluzji detal z blachy nierdzewnej załącznik nr 9; Rysunek dot. zabudowy szaf S i S2 załącznik nr 20; Rysunek dot. zabudowy szaf S3 i S4 załącznik nr 2; Rysunek dot. luster załącznik nr 22; Rysunek rzut parteru załącznik nr 23; Rysunek rzut I piętra załącznik nr 24; Rysunek rzut poddasza załącznik nr 25; Opis techniczny modułów mobilnych załącznik nr 26; Opis techniczny lobby załącznik nr 27; Opis techniczny zabudowa kuchni załącznik nr 28; Opis techniczny zabudowa szafy, drzwi, żaluzji, luster załącznik nr 29. Zatwierdził: Dyrektor Jadwiga Charzyńska 3

14 Załącznik nr a do siwz O F E R T A W Y K O N A W C Y CZĘŚĆ NR ZAMÓWIENIA DOSTAWA WRAZ Z MONTAŻEM MEBLI ORAZ SPRZĘTU AGD I WYPOSAŻENIA GOSPODARCZEGO w ramach projektu pn. Adaptacja, rewaloryzacja i przebudowa budynku dawnej łaźni przy ul. Strajku Dokerów 5 na Centrum Edukacji Artystycznej Łaźnia Pełna nazwa wykonawcy: adres:.. nr telefonu: nr faksu:.... Po zapoznaniu się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami, niniejszym składamy ofertę na: Część Dostawę wraz montażem mebli oraz sprzętu AGD i wyposażenia gospodarczego w ramach projektu pn. Adaptacja, rewaloryzacja i przebudowa budynku dawnej łaźni przy ul. Strajku Dokerów 5 na Centrum Edukacji Artystycznej Łaźnia 2. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia oraz warunki wykonania zostały określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami. 3. Cena ofertowa na wykonanie części zamówienia wynosi:...zł brutto, w tym podatek VAT. 4. Powyższa cena została obliczona zgodnie z następującymi cenami jednostkowymi: Lp. Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia Nazwa producenta, model (należy wypełnić wykropkowane miejsca) Ilość Cena jednostkowa brutto Wartość brutto [zł] Komplet drzwi przesuwnych 2. Komplet przegrody wystawiennicze ruchome 3. Komplet żaluzji 4

15 4. Zestaw zabudowa szaf 5. Zabudowa lobby 6. Zabudowa spiżarni 7. Zabudowa kuchenna 8. Komplet luster 9. Sejf meblowy 0. Pralko suszarka. Ekspres do kawy 2. kuchenka mikrofalowa 3. czajnik bezprzewodowy 4. chłodziarka jednodrzwiowa niska 5. Lodówka do zabudowy 6. Zmywarka do zabudowy 7. Płyta indukcyjna do zabudowy 8. Żelazko montaż zlewu i baterii kuchennej 20. Szafa ubraniowa pracownicza 2. Szafa gospodarcza Półka na kubki Szafa dwudrzwiowa zamykana na klucz 24. stół składany ścienny 6 5

16 25. Szafka na CD 26. Stół biurowy biały dł. 20 cm 27. Stół biurowy biały dł. 50 cm 28. Stół niski 29. Zestaw podkładów gumowych 30. Kosz na odpady techniczne 3. Skrzynka na klucze Zestaw rama mobilna z drążkami na wieszaki stojak zestaw materacy (w zestawie 9 szt. materacy) 34. Wentylator podłogowy 35. Zestawy biurowe 36. Stojak na ulotki 37. Tablica flipchart 38. Obrus 39. Termos z pompką 40. Termos konferencyjny 4. Zestaw garnków patelnia, do płyty indukcyjnej 42. Kubki z kamionki 43. Szklanki żaroodporne 44. Patera 45. Filiżanka ze spodkiem zest. zestaw 5 0 zestawów zestaw 50 szt. 50 szt. 4 szt. 24 6

17 46. Kubki porcelana skaleniowa 47. Szklane dzbanki 48. Tacki porcelanowe 49. Czajniczek 50. Dzbanek na mleko 5. Cukiernica 52. Komplet desek 53. Pojemnik na sztućce 54. Komplet noży 55. Szklanki pokal 56. Szklanki szkło 57. Taca 58. Talerz deserowy 59. Antyrama kpl. 2 kpl szt. Komplet roślin i donic (7 szt. roślin i 7 szt. donic) 6. Serwis obiadowy 62. Miska ceramiczna 63. Sztućce komplet 64. Kieliszki do wina białego 65. Kieliszki do wina czerwonego 66. Komplet pościeli 5 kpl. 0 3 kpl. 00 szt. 00 szt. 33 kpl. 7

18 67. Prześcieradła z gumką 68. Kołdry 69. Komplet: narzuta, 2 poszewki, 2 poduszki 70. Poduszki do spania 7. Ręczniki 72. Kubek na szczoteczkę 73. Zestawy higieniczne hotelowe 74. Zegar ścienny 75. Komplet otwieraczy 76. Mop płaski 77. Kosz na śmieci sanitarny 78. Kosz na śmieci 50l 79. Kosz z popielniczką 80. Dozowniki na mydło 8. Pojemnik na papier 82. Pojemnik ręczników papierowych 83. Szczotka do toalet 84. Uchwyt na papier 85. Dozowniki do mydła pokoje gościnne 86. Uchwyt na ręczniki 87. Szafy aktowe metalowe 24 szt. 0 szt. 8 kpl. 6 szt. 90 szt. 8 szt. 500 zest. 20 szt. kpl szt. 6 8

19 88. Pomocnik szyfrowany na kółkach 89. Pomocnik lekki 90. Lampa stojąca podłogowa 9. Szafka z żaluzją 92. Szafka z żaluzją wysoka 93. Automatyka do drzwi wewn. Elektromagnetyczny system przeciwkradzieżowy, 94. oprogramowanie, 95. etykiety magnetyczne 96. Krzesła biurowe obrotowe 97. Krzesło biurowe obrotowe (siedzisko sklejka) 98. Ochraniacze podłogi pod krzesła 99. Krzesła do pokoi gościnnych 00. Sofa trzyosobowa 0. Sofa dwuosobowa 02. ochraniacze na materac (9 sztuk) 03. Krzesła kinowe 04. Odkurzacz biurowy 05. odbojniki do drzwi 06. wieszaki stojące 07. Regały biurowe kpl sztuk szt

20 08. Pufy classic 09. Dywan tkany na płasko 0. Pudełko z pokrywką. kubki plastikowe 2. Wieszak biały 3. lampa stołowa 4. Półka ścienna i reflektory 5. suszarka do naczyń 6 szyna 7 torba na pranie 8 Pojemnik na sztućce do szuflady 9 Stołek taboret 20 Wazon 2 Ściereczki kuchenne 22 Przybory kuchenne 23 Szczotka śmietniczka 24 Suszarka na pranie 25 Deska do prasowania 26 Durszlak 27 Koce 28 Miska duża

FORMULARZ CENOWY. Załącznik nr 1.1 do SIWZ. Sprzęt AGD. Model /typ / producent/ oraz Opis parametrów oferowanego produkty. Cena jednostkowa brutto PLN

FORMULARZ CENOWY. Załącznik nr 1.1 do SIWZ. Sprzęt AGD. Model /typ / producent/ oraz Opis parametrów oferowanego produkty. Cena jednostkowa brutto PLN Sprzęt AGD Lp. Rodzaj sprzętu Ilość Jednostka Opis szczegółowy i min. wymagania Zamawiającego FORMULARZ CENOWY Model /typ / producent/ oraz Opis parametrów oferowanego produkty Załącznik nr 1.1 do SIWZ

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ CENOWY. Załącznik nr 1.1 do SIWZ. Zadanie nr 1 sprzęt AGD. Model /typ / producent/ oraz Opis parametrów oferowanego produkty

FORMULARZ CENOWY. Załącznik nr 1.1 do SIWZ. Zadanie nr 1 sprzęt AGD. Model /typ / producent/ oraz Opis parametrów oferowanego produkty Zadanie nr 1 sprzęt AGD Lp. Rodzaj sprzętu Ilość Jednostka 1. Czajnik 13 szt. 2. Lodówka 5 szt. 3. Pralka automatyczna 1 szt. 4. Odkurzacz 3 szt. Opis szczegółowy i min. wymagania Zamawiającego Pojemność

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA TECHNICZNA Załącznik nr 2 B do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA TECHNICZNA Zlew dwukomorowy bez ociekacza łącznie 4 szt. 1 Materiał - stal nierdzewna 2 Typ dwukomorowy bez ociekacza 3 Wykończenie - mikrolen

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gik.gda.pl/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gik.gda.pl/ Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gik.gda.pl/ Gdańsk: Świadczenie usług telefonii komórkowej, bezprzewodowego dostępu do internetu

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Gdańsk: Wykonanie oraz dostawa folderów, ulotek i plakatów promocyjnych dla Przedsięwzięć Euro 2012: Połączenie Portu Lotniczego z Portem Morskim Gdańsk - Trasa Słowackiego; Budowa Europejskiego Centrum

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO Dostawa samochodu furgon przystosowanego do przewozu osób zatrzymanych dla Straży Miejskiej w Szczecinku. I.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) GŁÓWNY URZĄD MIAR Nr sprawy BA-231-2/536/276/MM/11 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na dostawę elektronicznego systemu zarządzania czynnościami metrologicznymi E-SUM CPV 48000000-8 Pakiety

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy: MW/PN/41/2016 Załącznik nr 2 B do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA TECHNICZNA Zlew dwukomorowy bez ociekacza łącznie 4 szt. Nazwa oferowanego urządzenia:... Typ:. Model: Rok produkcji:...

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 1 ZP.271.11.2014 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania w ramach projektu Zintegrowany system e-usług dla mieszkańców Zadanie uzyskało pomoc finansową

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Nr sprawy: 24/2015 Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi restauracyjnej

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.drmg.gdansk.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.drmg.gdansk.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.drmg.gdansk.pl Gdańsk: Dostawa i montaż 6 notebooków, szafy dystrybucyjnej, switcha oraz 6 zestawów

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ III. 1. Łóżko pojedyncze - rama oraz dno łóżka do materaca o wymiarze 90/200-6 sztuk

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ III. 1. Łóżko pojedyncze - rama oraz dno łóżka do materaca o wymiarze 90/200-6 sztuk Załącznik nr 2 - Opis przedmiotu zamówienia/szczegółowe wymagania OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ III A. Pokoje hotelowe 1. Łóżko pojedyncze - rama oraz dno łóżka do materaca o wymiarze 90/200-6 sztuk

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS TECHNICZNY: ZADANIE 1 Dostawa mebli biurowych

SZCZEGÓŁOWY OPIS TECHNICZNY: ZADANIE 1 Dostawa mebli biurowych Załącznik nr 6. do SIWZ Zakup i dostawa wyposażenia do Centrum Aktywności Twórczej w Ustce SZCZEGÓŁOWY OPIS TECHNICZNY: ZADANIE Dostawa mebli biurowych. Zadanie obejmuje dostawę następującego sprzętu:

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy: RSS/ZPFSiZ/P-33/./2013 Radom, dnia r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Przetarg nieograniczony

Znak sprawy: RSS/ZPFSiZ/P-33/./2013 Radom, dnia r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Przetarg nieograniczony RADOMSKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY im. dr Tytusa Chałubińskiego 26-610 Radom, ul. Lekarska 4 Dział Zamówień Publicznych, Funduszy Strukturalnych i Zaopatrzenia www.szpital.radom.pl; zampubl@rszs.regiony.pl

Bardziej szczegółowo

Dostawa wyposażenia do żłobka Gminnego w Przechlewie. Sprzęt AGD

Dostawa wyposażenia do żłobka Gminnego w Przechlewie. Sprzęt AGD Dostawa wyposażenia do żłobka Gminnego w Przechlewie. Sprzęt AGD I. ZMYWALNIA pom. 0.20 parter. 1 Zmywarko wyparzarka Opis urządzenia: czas trwania cyklu: 120 s zużycie wody: 2l/cykl specjalnie zaprojektowane

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM 1) Nazwa i Adres zamawiającego: Powiat Krasnostawski, ul. Sobieskiego 3, 22-300 Krasnystaw, tel. 082-576-52-11 do 13. fax. 082-576-45-88, strona internetowa www.krasnystaw-powiat.pl

Bardziej szczegółowo

Patelnia Elektryczna. Talerz płytki obiadowy. Talerz głęboki obiadowy. Dostawa do świetlicy w miejscowości Jałowe:

Patelnia Elektryczna. Talerz płytki obiadowy. Talerz głęboki obiadowy. Dostawa do świetlicy w miejscowości Jałowe: Doposażenie świetlic wiejskich w miejscowościach: Jałowe, Łobozew Górny, Wojtkowa, Wojtkówka, Brelików, Równia, Krościenko, Dźwiniacz Dolny, Hoszowczyk. Dostawa do świetlicy w miejscowości Jałowe: Lp.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi hotelarskiej, konferencyjnej i

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DOSTAWA I MONTAŻ SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA GASTRONOMICZNEGO DO SO STAY HOTEL POŁOŻONEGO PRZY UL. KARTUSKIEJ 18 W GDAŃSKU. SPIS TREŚCI. I. Nazwa oraz adres Zamawiającego.

Bardziej szczegółowo

Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi AG-I.273.2.24.2013

Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi AG-I.273.2.24.2013 Łódź, dnia 15 listopada 2013 r. Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi AG-I.273.2.24.2013 INFORMACJA O ZMIANIE OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU ORAZ TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dotyczy: postępowania

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZP/3411/1/2011 pieczęć zamawiającego Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ROZDZIAŁ I ( I ) Informacje ogólne Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Miejski Ośrodek Zdrowia w

Bardziej szczegółowo

Dostawa mebli dla Centrum Sztuki Współczesnej Łaźnia

Dostawa mebli dla Centrum Sztuki Współczesnej Łaźnia Zamawiający: Centrum Sztuki Współczesnej Łaźnia w Gdańsku ul. Jaskółcza 1 80-767 Gdańsk SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Przetarg nieograniczony Dostawa mebli dla Centrum Sztuki Współczesnej

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: Załącznik nr 1 do umowy WyposaŜenie budynku z przeznaczeniem na Centrum Kultury w Polskiej Cerekwi 1. Informacje ogólne Przedmiot zamówienia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na: Dostawę szaf ubraniowych i biurowych do wyposażenia budynku B Zespołu Szkół Muzycznych. 1. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: Zespół Szkół Muzycznych

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwoju Zasobów Ludzkich

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwoju Zasobów Ludzkich ZAMAWIAJĄCY Nazwa Wyższa Szkoła Zarządzania Personelem Adres: ul. Hirszfelda 11 Miejscowość Warszawa Telefon (22) 855 49 16 wew. 108 Poczta elektroniczna (e-mail) k.dzianachsliwa@wszp.edu.pl Nazwisko osoby

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, ul. C.K. Norwida 25/27, 50-375 Wrocław, woj.

I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, ul. C.K. Norwida 25/27, 50-375 Wrocław, woj. 1 z 6 2011-01-07 10:47 Wrocław: Dostawa mebli laboratoryjnych do budynku Centrum Nauk o Żywności i Żywieniu w celu wyposażenia pomieszczeń laboratoryjnych i magazynowych Katedr - sprawa RAP/189/2010 Numer

Bardziej szczegółowo

1. Kontener dostawny 1 sztuka

1. Kontener dostawny 1 sztuka OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Kontener dostawny 1 sztuka Korpus z płyty wiórowej melaminowanej w klasie E1 o grubości 18 mm. Blat - płyta wiórowa trójwarstwowa spełniająca normę E 1, uszlachetniona laminatem

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Znak sprawy: 5/R/ZP/AT/2014 Zał. Nr 5 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA IV pokój nr 11 IV pokój nr 12 IV pokój nr 13 IV pokój nr 14 IV pokój nr 20 Opis elementów wyposażenia części administracyjno-technicznej

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kopernik.org.pl ; bip.kopernik.org.pl Warszawa: Dostawa kart logowania do systemu biletowego

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.mazowiecka.policja.gov.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.mazowiecka.policja.gov. 1 z 6 2015-07-13 15:14 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.mazowiecka.policja.gov.pl Radom: Zakup 12 kompletów aparatów telefonicznych

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.psouu.pl Gdańsk: Przebudowa budynku szkolnego polegająca na dobudowie windy w części północnej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ ZAMAWIAJĄCY: KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W BRZEGU 49-300 BRZEG, UL. SAPERSKA 16 Nr sprawy: PT.2370.1.2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ Postępowanie prowadzone

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Wykonanie i instalacja Systemu kontroli dostępu i rejestracji czasu pracy.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Wykonanie i instalacja Systemu kontroli dostępu i rejestracji czasu pracy. Centrum Projektów Informatycznych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Adres: ul. Pileckiego 63, 02-781 Warszawa Znak sprawy: 40-CPI-WA-2244/10 ZATWIERDZAM. Kierownik zamawiającego /data/ SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Polska-Lublin: Meble 2015/S 086-154737

Polska-Lublin: Meble 2015/S 086-154737 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:154737-2015:text:pl:html Polska-Lublin: Meble 2015/S 086-154737 Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, pl. Marii

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - TABELA CEN RYCZAŁTOWYCH

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - TABELA CEN RYCZAŁTOWYCH (pieczęć zamawiającego) SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - TABELA CEN RYCZAŁTOWYCH Lp. krzesło Rama: lity buk, Bezbarwny lakier akrylowy Siedzisko: Formowana sklejka bukowa, Pianka poliuretanowa

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gik.gda.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gik.gda.pl Strona 1 z 8 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gik.gda.pl Gdańsk: Wykonywanie usług sprzątania w pomieszczeniach użytkowanych przez

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.kopernik.org.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:  bip.kopernik.org. 1 z 7 28.06.2016 15:01 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kopernik.org.pl bip.kopernik.org.pl Warszawa: Roboty budowlane polegające

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY Modyfikacja 05.02.2013 r. PAKIET I

OPIS TECHNICZNY Modyfikacja 05.02.2013 r. PAKIET I OPIS TECHNICZNY Modyfikacja 05.02.2013 r. PAKIET I Załącznik nr 2 do SIWZ Załączone poniżej rysunki (zdjęcia) mają charakter poglądowy, obrazują tylko kształty i stylistykę, której Zamawiający wymaga.

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Dostawa sprzętu gospodarstwa domowego. Zgodnie z załącznikiem iem nr (WTT)

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Dostawa sprzętu gospodarstwa domowego. Zgodnie z załącznikiem iem nr (WTT) JEDNOSTKA WOJSKOWA NR 4226 04-470 Warszawa, ul. Marsa 110 ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Lp. Wyszczególnienie 1. Przedmiot zamówienia 2. Ilość 3. CPV Dane Dostawa sprzętu gospodarstwa

Bardziej szczegółowo

DOPOSAŻENIE KUCHNI I STOŁÓWKI SZKOŁA PODSTAWOWA W MIĘDZYLESIU L.P NAZWA OPIS ILOŚĆ 1. Dyspenser do napojów z

DOPOSAŻENIE KUCHNI I STOŁÓWKI SZKOŁA PODSTAWOWA W MIĘDZYLESIU L.P NAZWA OPIS ILOŚĆ 1. Dyspenser do napojów z Numer postępowania: ZP.7.0.05 Załącznik Nr G do SIWZ DOPOSAŻENIE KUCHNI I STOŁÓWKI SZKOŁA PODSTAWOWA W MIĘDZYLESIU L.P NAZWA OPIS ILOŚĆ. Dyspenser do napojów z podwójnymi ściankami Obudowa i pokrywa ze

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE KOSZTÓW ZAMÓWIENIA Część III - Drobne wyposażenie kuchenne

ZESTAWIENIE KOSZTÓW ZAMÓWIENIA Część III - Drobne wyposażenie kuchenne ZESTAWIENIE KOSZTÓW ZAMÓWIENIA Część III - Drobne wyposażenie kuchenne Dotyczy: Dostawa rolet, karniszy oraz drobnego wyposażenia kuchennego dla potrzeb Ośrodka Wsparcia Dziecka i Rodziny Koło przy ul

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Lubuskie Trójmiasto ul. Podgórna 22, 65-424 Zielona Góra www.lubuskietrojmiasto.eu, NIP 9730937764

Stowarzyszenie Lubuskie Trójmiasto ul. Podgórna 22, 65-424 Zielona Góra www.lubuskietrojmiasto.eu, NIP 9730937764 Stowarzyszenie Lubuskie Trójmiasto ul. Podgórna 22, 65-424 Zielona Góra www.lubuskietrojmiasto.eu, NIP 9730937764 Sprawa: ZP.3/2013 Zielona Góra, 4 września 2013 r. Ogłoszenie o zamówieniu o wartości mniejszej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Zmiana I

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Zmiana I Gmina Boguty-Pianki ul. Aleja Papieża Jana Pawła II 45 07-5 Boguty-Pianki tel. (86) 77 50 0, fax tel. (86) 77 50 0, e-mail ugbogut@wp.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Zmiana I w postępowaniu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ. Muzeum Ziemi Lubuskiej, 65-048 Zielona Góra, al. Niepodległości 15

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ. Muzeum Ziemi Lubuskiej, 65-048 Zielona Góra, al. Niepodległości 15 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ I. Nazwa oraz adres zamawiającego Muzeum Ziemi Lubuskiej, 65-048 Zielona Góra, al. Niepodległości 15 II. Tryb udzielenia zamówienia Przetarg

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA STRONA INTERNETOWA UMS ORAZ TABLICA OGŁOSZEŃ. NR PO-II-/370/ZZP-3/22/15

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA STRONA INTERNETOWA UMS ORAZ TABLICA OGŁOSZEŃ. NR PO-II-/370/ZZP-3/22/15 Urząd Morski w Szczecinie na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Instytut Transportu Samochodowego, ul. Jagiellońska 80, 03-301 Warszawa, woj.

I. 1) NAZWA I ADRES: Instytut Transportu Samochodowego, ul. Jagiellońska 80, 03-301 Warszawa, woj. Page 1 of 7 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.its.waw.pl/zamowienia_publiczne,1869,1869,1.html Warszawa: Drukowanie plakatów i

Bardziej szczegółowo

2. W sprawach nieuregulowanych Ustawą stosuje się przepisy Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.).

2. W sprawach nieuregulowanych Ustawą stosuje się przepisy Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.). Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Priorytetu XI Działania 11.1 Ochrona i zachowanie dziedzictwa

Bardziej szczegółowo

ZADANIE NR 3 Dostawa, montaż i ustawienie fabrycznie nowych mebli szkolnych oraz pozostałego wyposażenia do nowoutworzonych pracowni przyrodniczych.

ZADANIE NR 3 Dostawa, montaż i ustawienie fabrycznie nowych mebli szkolnych oraz pozostałego wyposażenia do nowoutworzonych pracowni przyrodniczych. Załącznik Nr 3 do SIWZ ZADANIE NR 3 Dostawa, montaż i ustawienie fabrycznie nowych mebli szkolnych oraz pozostałego do nowoutworzonych przyrodniczych. Gimnazjum Lp. Ławki szkolne 3 Krzesła szkolne 3 3

Bardziej szczegółowo

Kosz na śmieci 20l. pojemnik do segregacji odpadów (typ 1) pojemnik do segregacji odpadów (typ 2) Strona 1 z 6

Kosz na śmieci 20l. pojemnik do segregacji odpadów (typ 1) pojemnik do segregacji odpadów (typ 2) Strona 1 z 6 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ III d SIWZ Formularz asortymentowocenowy CZĘŚĆ OPISOWA (Zamawiający nie wymaga wypełnienia, ani złożenia wraz z ofertą części opisowej) PAKIET NR 4 L.P. SYMBOL OPIS RYSUNEK

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Koleje Śląskie Sp. z o.o., Ul. Wita Stwosza 7, 40-040 Katowice, woj. śląskie, tel. 32 494 06 63, faks 32 494 06 62.

I. 1) NAZWA I ADRES: Koleje Śląskie Sp. z o.o., Ul. Wita Stwosza 7, 40-040 Katowice, woj. śląskie, tel. 32 494 06 63, faks 32 494 06 62. Katowice: DOSTAWA WRAZ Z MONTAŻEM I USTAWIENIEM W MIEJSCACH WSKAZANYCH PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO MEBLI DLA POTRZEB KOLEI ŚLĄSKICH SP. Z O.O. (KS/ZP/16/2011) OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.drmg.gdansk.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.drmg.gdansk.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.drmg.gdansk.pl Gdańsk: Utwardzenie działki budowlanej przy parkingu PKM Osowa w Gdańsku Numer

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. zwana dalej SIWZ. Muzeum Etnograficzne w Zielonej Górze z/s w Ochli, ul. Muzealna 5, 66-006 Ochla

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. zwana dalej SIWZ. Muzeum Etnograficzne w Zielonej Górze z/s w Ochli, ul. Muzealna 5, 66-006 Ochla SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ I. Nazwa oraz adres zamawiającego Muzeum Etnograficzne w Zielonej Górze z/s w Ochli, ul. Muzealna 5, 66-006 Ochla II. Tryb udzielenia zamówienia

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zut.com.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zut.com.pl Strona 1 z 8 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zut.com.pl Gdańsk: Opracowanie dokumentacji projektowej, w tym przeprowadzenie powtórnej

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 7/2015/9.1.1 POKL

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 7/2015/9.1.1 POKL ZAPYTANIE OFERTOWE nr 7/2015/9.1.1 POKL W związku z realizacją Projektu: Modernizacja oddziałów przedszkolnych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Dostawa wyposażenia na potrzeby działalności Zakładu Aktywności Zawodowej

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Dostawa wyposażenia na potrzeby działalności Zakładu Aktywności Zawodowej Załącznik nr 1 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Dostawa wyposażenia na potrzeby działalności Zakładu Aktywności Zawodowej Wyposażenie noclegowo - szkoleniowe Lp. Opis Ilość 1 SZAFA - dwudrzwiowa,

Bardziej szczegółowo

Wykonanie ogrodzenia wraz z bramami wjazdowymi i furtkami na terenie działki nr 120/3 w Muzeum Etnograficznym w Zielonej Górze z/s w Ochli

Wykonanie ogrodzenia wraz z bramami wjazdowymi i furtkami na terenie działki nr 120/3 w Muzeum Etnograficznym w Zielonej Górze z/s w Ochli SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ I. Nazwa oraz adres zamawiającego Muzeum Etnograficzne w Zielonej Górze z/s w Ochli, ul. Muzealna 5, 66-006 Ochla II. Tryb udzielenia zamówienia

Bardziej szczegółowo

ZRZ 23/2011 Jasionka, dn. 09.06.2011 r. OGŁOSZENIE

ZRZ 23/2011 Jasionka, dn. 09.06.2011 r. OGŁOSZENIE ZRZ 23/2011 Jasionka, dn. 09.06.2011 r. OGŁOSZENIE PORT LOTNICZY RZESZÓW-JASIONKA SP. Z O.O. 36-002 Jasionka 942 Tel. 17/ 852 00 81 fax 17/ 852 07 09 www.rzeszowairport.pl ogłasza przetarg nieograniczony

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.tkp.com.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.tkp.com.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.tkp.com.pl Tarnów: Wykonanie kompletnego projektu oraz adaptacja piętra budynku szkoły na potrzeby

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miasta Gdańska reprezentowana przez Gdańskie Inwestycje Komunalne Sp. z o.o.

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miasta Gdańska reprezentowana przez Gdańskie Inwestycje Komunalne Sp. z o.o. Gdańsk: Weryfikacja dokumentacji projektowej obiektów inżynierskich dla przedsięwzięć Euro 2012: Połączenie dróg krajowych - Trasa Sucharskiego oraz Połączenie Portu Lotniczego z Portem Morskim Gdańsk

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do złożenia oferty

Zaproszenie do złożenia oferty GS.Z3.2013 Oleśnica, dnia 18.11.2013r. WSZYSCY WYKONAWCY Zaproszenie do złożenia oferty Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska ul. Rynek 11, 28-220 Oleśnica tel.: 41-377-40-05, fax.: 41-377-40-38 Zapraszam

Bardziej szczegółowo

Strona 1 z 7 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzdw.pl Warszawa: Dostawa 9 sztuk samochodów dostawczych na potrzeby Mazowieckiego

Bardziej szczegółowo

Strona 2 z 6 SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM

Strona 2 z 6 SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM http://bzp2.portal.uzp.gov.pl/?ogloszenie=show&pozycja=98931&rok= Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzdw.pl Warszawa:

Bardziej szczegółowo

MUZEUM I INSTYTUT ZOOLOGII

MUZEUM I INSTYTUT ZOOLOGII MUZEUM I INSTYTUT ZOOLOGII POLSKA AKADEMIA NAUK ul. Wilcza 64 00-679 Warszawa Tel.: 22 629 32 21 Tel./Fax: 22 62 96 302 E-mail: sekretariat@miiz.waw.pl Remont i ocieplenie budynku socjalnego w Stacji Badawczej

Bardziej szczegółowo

OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY na roboty budowlane.

OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY na roboty budowlane. Nr sprawy: AZ-21/2013 Muzeum Narodowe w Poznaniu Al. K. Marcinkowskiego 9 61 745 Poznań tel. 61/ 8 568 117; fax.: 61/ 8 568 156 OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY na roboty budowlane. I. Specyfikacja istotnych

Bardziej szczegółowo

KUJAWSKO-POMORSKI TRANSPORT SAMOCHODOWY SPÓŁKA AKCYJNA WE WŁOCŁAWKU

KUJAWSKO-POMORSKI TRANSPORT SAMOCHODOWY SPÓŁKA AKCYJNA WE WŁOCŁAWKU Numer strony 1 OGŁOSZENIE KUJAWSKO-POMORSKI TRANSPORT SAMOCHODOWY SPÓŁKA AKCYJNA WE WŁOCŁAWKU ul. Wieniecka 39, 87-800 Włocławek ogłasza przetarg nieograniczony na leasing operacyjny 20 autobusów używanych

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS ZAMÓWIENIA ZFE-II.042.2.5.2015 SZCZEGÓŁOWY OPIS ZAMÓWIENIA I. Zasady przeprowadzenia procedury zamówienia: 1. Zamówienie realizowane jest na podstawie art. 70 1 i 70 3 70 5 Kodeksu (Dz. U. z 2014 r. poz. 121, 827,

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 2 PUM w Szczecinie Dział Zamówień Publicznych Al. Powstańców Wielkopolskich 72, 70-111 Szczecin tel. (0-91) 466 10 86 do 88 fax. 466 11 13 Znak sprawy: ZP/220/09/12

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8

Bardziej szczegółowo

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Suwałki: Świadczenie usługi w zakresie odbioru, transportu i utylizacji odpadów medycznych dla SZW w Suwałkach Numer ogłoszenia: 52378-2013; data zamieszczenia: 07.02.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Bardziej szczegółowo

Dzieci oraz sanitariatu w budynku Biblioteki Publicznej Miasta i. Gminy im. Kazimiery Iłłakowiczówny w Trzciance, ul.

Dzieci oraz sanitariatu w budynku Biblioteki Publicznej Miasta i. Gminy im. Kazimiery Iłłakowiczówny w Trzciance, ul. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia przetarg nieograniczony na remont pomieszczeń w budynku Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy im. Kazimiery Iłłakowiczówny w Trzciance, ul. Sikorskiego 22 I. Nazwa

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Dostawa i montaż rękawów do wyciągu spalin do Centrum Kształceni... 1 Gdańsk: Dostawa i montaż rękawów do wyciągu spalin do Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 1w Gdańsku, ul. Sobieskiego

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS TECHNICZNY: ZADANIE 1 Dostawa mebli biurowych

SZCZEGÓŁOWY OPIS TECHNICZNY: ZADANIE 1 Dostawa mebli biurowych Załącznik nr 6. do SIWZ Zakup i dostawa wyposażenia do Centrum Aktywności Twórczej w Ustce SZCZEGÓŁOWY OPIS TECHNICZNY: ZADANIE Dostawa mebli biurowych. Zadanie obejmuje dostawę następującego sprzętu:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.drmg.gdansk.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.drmg.gdansk.pl 1 z 6 2014-06-10 11:26 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.drmg.gdansk.pl Gdańsk: Modernizacja boisk sportowych wraz z zagospodarowaniem

Bardziej szczegółowo

Dostawa mebli biurowych wraz z montażem Numer ogłoszenia: 150886-2011; data zamieszczenia: 09.06.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Dostawa mebli biurowych wraz z montażem Numer ogłoszenia: 150886-2011; data zamieszczenia: 09.06.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Dostawa mebli biurowych wraz z montażem Numer ogłoszenia: 150886-2011; data zamieszczenia: 09.06.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia

Bardziej szczegółowo

Zadanie 1 Dostawa mebli Pozycja Opis wyposażenia Ilość 1. regał magazynowy: wymiar min. 100x40x180cm, stalowy skręcany,

Zadanie 1 Dostawa mebli Pozycja Opis wyposażenia Ilość 1. regał magazynowy: wymiar min. 100x40x180cm, stalowy skręcany, Zadanie 1 Dostawa mebli Pozycja Opis wyposażenia Ilość 1. regał magazynowy: 2. regał magazynowy: 3. regał magazynowy: 4. regał magazynowy: 5. zabudowa kuchenna: dł. 250 cm szafki dołem z blatem / wbudowany

Bardziej szczegółowo

dostawę środków czystości dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wejherowie w roku 2015

dostawę środków czystości dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wejherowie w roku 2015 Załącznik Nr 1a do Regulaminu udzielania zamówień publicznych ZAPROSZENIE CENOWO- OFERTOWE w postępowaniu o wartości powyżej 3000 EURO netto do wartości, o której mowa w art. 4 pkt 8 Prawa zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SWITZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SWITZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SWITZ) POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU OGRANICZONEGO DOSTAWA FABRYCZNIE NOWEGO SAMOCHODU TYPU BUS DO PRZEWOZU

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.drmg.gdansk.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.drmg.gdansk.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.drmg.gdansk.pl Gdańsk: Budowa boiska wielofunkcyjnego przy ul. Suchej 29 w Gdańsku Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia ZP/UR/106/2012 Załącznik nr 1.1 do siwz Opis przedmiotu zamówienia Zadanie nr 1: Dostawa wersalek dla Biblioteki Uniwersytetu Rzeszowskiego 1. Wersalka -7 sztuk Wersalka z głębokim pojemnikiem na pościel.

Bardziej szczegółowo

ZAKUP, DOSTAWA I MONTAŻ ELEMENTÓW DODATKOWYCH I DEKORACYJNYCH WYMAGANIA OGÓLNE

ZAKUP, DOSTAWA I MONTAŻ ELEMENTÓW DODATKOWYCH I DEKORACYJNYCH WYMAGANIA OGÓLNE Załącznik nr 8 do SIWZ ZAKUP, DOSTAWA I MONTAŻ ELEMENTÓW DODATKOWYCH I DEKORACYJNYCH WYMAGANIA OGÓLNE 1. Należy wykonać zgodnie z opisem utworzonym odrębnie dla każdego pomieszczenia, 2. W celach pomocniczych

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.its.waw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.its.waw.pl Page 1 of 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.its.waw.pl Warszawa: Dostawa systemu do rejestracji pola stanu odkształcenia/naprężenia

Bardziej szczegółowo

Świadczenie usług ubezpieczenia

Świadczenie usług ubezpieczenia Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Przetarg nieograniczony poniżej 193 000 euro - do postępowania prowadzonego na podstawie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2007 r. Nr

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, ul. Wspólna 30, 00-930 Warszawa, woj. mazowieckie, tel.

I. 1) NAZWA I ADRES: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, ul. Wspólna 30, 00-930 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. Page l of 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.minrol.gov.pl Warszawa: Wykonanie nowej tablicy (szafy) w Rozdzielni Głównej Niskiego

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiat Łowicki, ul. Stanisławskiego 30, Łowicz, woj. łódzkie, tel , faks

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiat Łowicki, ul. Stanisławskiego 30, Łowicz, woj. łódzkie, tel , faks Łowicz: Dostawa wyposażenia dla Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Łowiczu Numer ogłoszenia: 265896-2011; data zamieszczenia: 30.08.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Us.262.1.1.2015.RPO Jastrzębie- Zdrój, dn.29.12.2015r. ZAPYTANIE OFERTOWE

Us.262.1.1.2015.RPO Jastrzębie- Zdrój, dn.29.12.2015r. ZAPYTANIE OFERTOWE Us.6...05.RPO Jastrzębie- Zdrój, dn.9..05r. ZAPYTANIE OFERTOWE na zakup, dostawę i montaż mebli biurowych w ramach realizacji projektu O krok do przodu realizowanego przez Jastrzębie-Zdrój- Miasto na prawach

Bardziej szczegółowo

Elementy wyposażenia pracowni

Elementy wyposażenia pracowni Załącznik Nr do SIWZ Zadanie nr - Dostawa, montaż i ustawienie mebli szkolnych oraz do nowoutworzonych przyrodniczych Lp. Ławki szkolne 5 Krzesła szkolne 5 4 5 Regał biblioteczka Regał na pomoce dydaktyczne

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Zamawiający: Centrum Sztuki Współczesnej Łaźnia w Gdańsku ul. Jaskółcza 1 80-767 Gdańsk SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Przetarg nieograniczony Dostawa wraz z montażem foteli kinowych

Bardziej szczegółowo

POKL.04.01.01-00-162/09-00

POKL.04.01.01-00-162/09-00 Wrocław: Usługa dydaktyczna polegająca na prowadzeniu zajęć w formie ćwiczeń z przedmiotu: Estymacja parametrów, w roku akademickim 2011/2012 w semestrze letnim na kierunku Bioinformatyka na Uniwersytecie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.theworldgames2017.com

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.theworldgames2017.com Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.theworldgames2017.com Wrocław: Dostawa materiałów promocyjnych w miesiącach VI VII 2015 (6 zadań)

Bardziej szczegółowo

http://bzp2.portal.uzp.gov.pl/?ogloszenie=show&pozycja=11839&rok= Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzdw.pl Warszawa:

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia załącznik nr 1 do zapytania cenowego Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia I. Wytyczne ogólne: 1. Przedmiotem zamówienia jest dostarczenie i wykonanie pod wymiar mebli kuchennych do Pałacu w Rogalinie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.warszawapraga.so.gov.pl

Adres strony internetowej zamawiającego: www.warszawapraga.so.gov.pl Warszawa: dostawa i wdrożenie Systemu Wspomagania Organizacji Rozpraw Numer ogłoszenia: 350272-2011; data zamieszczenia: 25.10.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY Załącznik 2.1 do SIWZ Pełna nazwa (podać): Producent (podać): Rok produkcji: Poz. 1 Poz. 2 Poz. 3 Poz. 4 Poz. 5 Poz. 6 Poz. 7 Poz. 8 Poz. 9 Poz. 10 Poz. 11 Poz. 12 Poz. 13 Poz. 14 Poz. 15 Poz. 16 Poz.

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM Żywiec, dnia 7 grudnia 2015r. OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM BESKID ŻYWIEC Sp. z o.o. w Żywcu ul. Kabaty 2 ogłasza przetarg nieograniczony na: Dostawę worków foliowych do selektywnej zbiórki odpadów.

Bardziej szczegółowo

ZP.272.40.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych dnia 14.10.2011r. pod numerem: 335402-2011

ZP.272.40.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych dnia 14.10.2011r. pod numerem: 335402-2011 ZP.272.40.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych dnia 14.10.2011r. pod numerem: 335402-2011 Cieszyn, dnia 14.10.2011r. ZAMAWIAJĄCY (art. 41 pkt 1), 3) upzp) Powiatowy

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak: DPS/2008 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA I II III NAZWA (FIRMA) ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO Dom Pomocy Społecznej nr 1 ul. Podmiejska Boczna 10 66-400 Gorzów Wlkp. tel. (095) 732-35-22 fax

Bardziej szczegółowo

1 29x13,7x40,6 380W/230V. 1 100W/230V 100W/230V Montaż do sufitu, sterowanie

1 29x13,7x40,6 380W/230V. 1 100W/230V 100W/230V Montaż do sufitu, sterowanie Meble biurowe (biurka, szafy i regały) z melaminy, płyty MDF lub fornirowane,na metalowych stelażach, blaty biurek proste, grubości 2,8cm, wyposażone w osłonę przednią. Szafy z półkami, zamykane na zamki,

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: operalodz.com/przetargi.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: operalodz.com/przetargi. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: operalodz.com/przetargi.php Łódź: Przetarg nieograniczony na dostawę fortepianu wraz z akcesoriami

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA POWIATOWY INSPEKTORAT WETERYNARII W PRZEMYŚLU Ul. Lwowska 7a 37 700 Przemyśl tel/fax 6784259, tel. centr. 6768360, 6785310 Nr sprawy: PIW.ZP.3.2011 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. Wykaz i parametry zawiera tabela poniŝej: szt. 1. szt. 1. szt. 1. szt. 1. szt. 1. szt. 3

Zapytanie ofertowe. Wykaz i parametry zawiera tabela poniŝej: szt. 1. szt. 1. szt. 1. szt. 1. szt. 1. szt. 3 Zapytanie ofertowe Gminny Ośrodek Kultury w Brzeźniu z siedzibą ul. Wspólna 45, 98-275 Brzeźnio kieruje do Państwa zapytanie ofertowe w sprawie wykonania dostawy o wartości poniŝej 14 000 euro (zgodnie

Bardziej szczegółowo