SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)"

Transkrypt

1 Zamawiający: Centrum Sztuki Współczesnej Łaźnia w Gdańsku ul. Jaskółcza Gdańsk SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Przetarg nieograniczony Dostawa wraz z montażem mebli oraz sprzętu AGD i wyposażenia gospodarczego oraz narzędzi budowlanych w ramach projektu pn. Adaptacja, rewaloryzacja i przebudowa budynku dawnej łaźni przy ul. Strajku Dokerów 5 na Centrum Edukacji Artystycznej Łaźnia Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego CSWŁ/TI/ZP/3/202 Zamówienie o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych Gdańsk, październik 202 r.

2 I. Nazwa (firma) oraz adres zamawiającego. II. III. IV. Tryb udzielenia zamówienia. Opis przedmiotu zamówienia. Termin wykonania zamówienia. Spis treści V. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków. VI. VII. VIII. IX. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami. Wymagania dotyczące wadium. Termin związania ofertą. X. Opis sposobu przygotowania ofert. XI. XII. XIII. XIV. XV. XVI. XVII. XVIII. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert. Opis sposobu obliczenia ceny. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Wzór Umowy. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia. Załączniki. 2

3 I. Nazwa (firma) oraz adres Zamawiającego. Centrum Sztuki Współczesnej Łaźnia w Gdańsku ul. Jaskółcza Gdańsk Tel. /58/ Faks /58/ II. Tryb udzielenia zamówienia. Przetarg nieograniczony na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 200 r. Nr 3, poz. 759 ze zm.), zwanej dalej ustawą. III. Opis przedmiotu zamówienia.. Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z montażem fabrycznie nowych mebli oraz sprzętu AGD i wyposażenia gospodarczego oraz narzędzi budowlanych w ramach projektu pn. Adaptacja, rewaloryzacja i przebudowa budynku dawnej łaźni przy ul. Strajku Dokerów 5 na Centrum Edukacji Artystycznej Łaźnia. Zamówienie jest współfinansowane w zakresie projektu Rewitalizacja Nowego Portu w Gdańsku ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata Obowiązki Wykonawcy: ) Wszystkie wymiary i instalacje sprawdzić ze stanem faktycznym na miejscu montażu przed rozpoczęciem prac. 2) Wszystkie użyte do montażu i wykończenia wnętrz materiały powinny posiadać odpowiednie certyfikaty lub deklaracje zgodności, wydane przez odpowiednie, uprawnione instytucje, zezwalające na stosowanie ich na terenie Polski. 3) Wszystkie próbki kolorystyczne tkanin i płyt meblowych (faktura, kolorystyka) użyte do oferowanych mebli należy dostarczyć do akceptacji zamawiającego przed wykonaniem dostawy i montażu. W przypadku, gdy próbki nie będą spełniać wymagań określonych w siwz, Zamawiający wezwie Wykonawcę do złożenia prawidłowych próbek w terminie 7 dni od dnia przesłania wezwania. Po tym terminie, jeśli Wykonawca nie przedstawi prawidłowych próbek spełniających wymagań opisanych w siwz, Zamawiający będzie mógł odstąpić od umowy. 3. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje: ) dostawę do budynku przy ul. Strajku Dokerów 5 w Gdańsku, z załadunkiem i rozładunkiem przedmiotu zamówienia szczegółowo opisanego w załączniku nr c oraz nr d do siwz. 2) montaż fabrycznie nowych mebli. 3) montaż fabrycznie nowej zabudowy kuchennej i zabudowy szaf, lobby, spiżarni oraz wmontowanie, podłączenie i uruchomienie fabrycznie nowego sprzętu w zabudowie kuchennej. 4) dostawa i montaż żaluzji oraz drzwi przesuwnych i luster, modułów wystawienniczych. 5) dostawa i montaż systemu przeciwkradzieżowego oraz dostawa etykiet magnetycznych sztuk. 3

4 6) zamontowanie elementów wyposażenia gospodarczego. 7) dostawa fabrycznie nowych narzędzi budowlanych do budynku przy ul. Strajku Dokerów 5 w Gdańsku z załadunkiem i rozładunkiem. 8) dostarczony przedmiot zamówienia powinien być odpowiednio zabezpieczony na czas transportu. 9) udzielenie gwarancji jakości i rękojmi za wady fizyczne lub prawne na dostarczony przedmiot zamówienia. 0) dostarczenie dokumentów gwarancyjnych. ) dostarczenie instrukcji obsługi w języku polskim. 4. Przedmiot zamówienia podzielono na dwie części: Część - Dostawa wraz z montażem mebli i sprzętu AGD oraz wyposażenia gospodarczego, wg szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia zawartego w załączniku nr c do siwz oraz w załącznikach od nr 6 do 29 do siwz. Część 2 Dostawa narzędzi budowlanych, wg szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia zawartego w załączniku nr d do siwz. 5. Zaoferowany przez Wykonawcę przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy, pochodzić z oficjalnego kanału dystrybucji producenta, powinien być przeznaczony do sprzedaży na rynek polski, wyprodukowany zgodnie z normami EU, musi spełniać parametry techniczne i jakościowe nie gorsze niż wskazane szczegółowo w załącznikach do siwz nr c, nr d do siwz i nr Parametry zawarte w siwz należy traktować jako minimalne (nie gorsze niż). Zamawiający dopuszcza zaproponowanie lepszych parametrów lub sprzętu posiadającego dodatkowe funkcjonalności poza wymienionymi w niniejszej siwz. 6. Zamawiający nie dopuszcza rozwiązań nie spełniających norm EU, nie dopuszcza rozwiązań open source. 7. Zamawiający zaleca dokonanie wizji lokalnej na terenie montażu w budynku przy ul. Strajku Dokerów 5 w Gdańsku. 8. Zamawiający wymaga, aby serwis przedmiotu zamówienia był realizowany przez producenta oferowanego sprzętu lub autoryzowanego partnera serwisowego producenta sprzętu. 9. Wykonawca zobowiązany będzie dostarczyć przedmiot zamówienia zgodnie z niniejszą siwz, zawartą umową i ofertą przetargową. 0. Kody CPV Kod główny: Kody dodatkowe: Meble Meble biurowe Siedziska, krzesła i produkty z nimi związane i ich części Materace Elektryczny sprzęt gospodarstwa domowego Sprzęt kuchenny, artykuły gospodarstwa domowego i artykuły domowe oraz artykuły cateringowe Sprzęt kuchenny Chłodziarko zamrażarki Elektryczne zaparzacze do kawy 4

5 Kuchenki mikrofalowe Płyty grzewcze (AGD) Elektryczny sprzęt gospodarstwa domowego do czyszczenia; żelazka do prasowania Zmywarki do naczyń Pralki i suszarki Odkurzacze Wentylatory i urządzenia klimatyzacyjne Naczynia Filiżanki i szklanki Narzędzia.. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na dowolnie wybraną część lub części zamówienia. 2. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. pkt 7 ustawy Pzp, stanowiących nie więcej niż 20% wartości zamówienia podstawowego. 3. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 5. Zamawiający nie przewiduje rozliczeń między zamawiającym a wykonawcą w walutach obcych. 6. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej. 7. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 8. Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom. 9. Gwarancja jakości i rękojmia za wady fizyczne lub prawne: Część zamówienia: ) na meble skórzane, materace, sofy, krzesła bez kółek, ochraniacze na materace: 0 lat od daty podpisania protokołu odbioru dostawy, 2) na pozostały zakres przedmiotu umowy 5 lat od daty podpisania protokołu odbioru dostawy. Część 2 zamówienia: 2 lata od daty podpisania protokołu odbioru dostawy. IV. Termin wykonania zamówienia: ) części zamówienia: a) w przypadku zawarcia umowy do dnia r. termin wykonania przedmiotu zamówienia nastąpi: od dnia r. do dnia r. b) w przypadku zawarcia umowy po r. termin wykonania przedmiotu zamówienia nastąpi: od daty zawarcia umowy do dnia r. 2) części 2 zamówienia: do dnia r. V. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków.. O udzielenie zamówienia publicznego ubiegać się mogą Wykonawcy, którzy 5

6 spełniają warunki określone w art. 22 ust. ustawy Prawo zamówień publicznych dotyczące: ) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; 2) posiadania wiedzy i doświadczenia; 3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; 4) sytuacji ekonomicznej i finansowej. 2. Opis sposobu dokonania oceny spełniania warunków, o których mowa w ust. pkt 2) Zamawiający uzna, iż powyższe warunki zostały spełnione, jeżeli Wykonawca, w zakresie posiadania wiedzy i doświadczenia, wykaże że: ) w przypadku ubiegania się o udzielenie zamówienia w zakresie Części - w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, wykonał co najmniej jedną dostawę wraz z montażem mebli o wartości co najmniej zł brutto; 2) w przypadku ubiegania się o udzielenie zamówienia w zakresie Części 2 - w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, wykonał co najmniej jedną dostawę narzędzi budowlanych o wartości co najmniej zł brutto. Wraz z ofertą należy złożyć wykaz dostaw na potwierdzenie spełnienia warunku opisanego w rozdziale V ust. 2 pkt ) i 2) siwz, wraz z dokumentami potwierdzającymi, że dostawy zostały wykonane należycie (np. referencje) wzór wykazu stanowi załącznik nr 4 do siwz. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji jest zobowiązany udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia. 3. Opis sposobu dokonania oceny spełniania warunków, o których mowa w ust. pkt ), 3) i 4) Zamawiający uzna, iż powyższe warunki zostały spełnione, jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie o spełnieniu warunków art. 22 ust. sporządzone wg wzoru załącznika nr 2 do siwz. 4. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawców w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. ustawy. 5. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz wykazanie braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy dokonywane będą na podstawie dokumentów wymienionych w rozdziale VI, według formuły: spełnia/nie spełnia. 6

7 VI. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu.. aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. pkt 2 ustawy Pzp, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. pkt 2 ustawy Pzp, dotyczące otwarcia likwidacji wobec Wykonawcy lub ogłoszenia upadłości; 2. oświadczenie o spełnieniu warunków art. 22 ust. pkt -4 ustawy Pzp, sporządzone wg wzoru załącznika nr 2 do siwz. 3. oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania w oparciu o art. 24 ust. ustawy Pzp wg wzoru załącznika nr 3 do siwz; 4. w celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. ustawy, Zamawiający żąda wykazu wykonanych dostaw w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia wymaganego w odniesieniu do Części zamówienia, o którą Wykonawca się ubiega, określonego odpowiednio w pkt w rozdziale V ust. 2 pkt ) siwz, lub w rozdziale V ust. 2 pkt 2) siwz - wraz z dokumentami potwierdzającymi, że dostawy zostały wykonane należycie (np. referencje) wzór wykazu stanowi załącznik nr w przypadku składania oferty na Część zamówienia należy załączyć wypełniony druk oferty, zgodny z załącznikiem nr a do siwz. 6. w przypadku składania oferty na Część 2 zamówienia należy załączyć wypełniony druk oferty, zgodny z załącznikiem nr b do siwz. 7. pełnomocnictwo wskazujące, iż osoba występująca w imieniu wykonawcy lub wykonawca występujący w imieniu wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, jest do tego upoważniona, jeżeli nie wynika to z załączonych do oferty dokumentów. Pełnomocnictwo należy złożyć w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza. 8. dokumenty wymagane od Wykonawców, którzy mają siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium RP: ) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w rozdziale VI ust. siwz składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, 2) Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 8 pkt ) zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. 3) Dokumenty, o których mowa w ust. 8 pkt ) powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 9. Opis sposobu spełnienia warunków przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 7

8 ) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia składają pełnomocnictwo do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego dla ustanowionego przez nich pełnomocnika. Pełnomocnictwo należy złożyć w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza. 2) Dokumenty wymienione w rozdziale VI ust. i 3 siwz muszą dotyczyć każdego z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, 3) Dokumenty wymienione w rozdziale VI ust. 2 i 4 siwz powinny potwierdzać, że wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia łącznie spełniają warunki udziału w postępowaniu. 0. Ocena spełnienia powyższych warunków odbędzie się metodą spełnia/nie spełnia.. W przypadku, gdy na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu, zgodnie z wymaganiami Zamawiającego, Wykonawca przedstawi wartości wyrażone w walutach innych niż polski złoty, Zamawiający w celu przeprowadzenia oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu, dokona przeliczenia danych wartości posługując się średnim kursem waluty ogłoszonym przez Narodowy Bank Polski i obowiązującym na dzień publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. VII. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami.. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i wykonawcy przekazują pisemnie lub faksem. 2. W przypadku przekazywania korespondencji drogą faksową każda ze stron, na żądanie drugiej, niezwłocznie potwierdza fakt jej otrzymania. 3. Osobą uprawnioną do porozumiewania się z wykonawcami w sprawie procedury przetargowej jest p. Mirosława Zalewska faks: /58/ Zamawiający nie przewiduje zebrania Wykonawców w celu wyjaśnienia zapisów niniejszej siwz. 5. Wykonawcy mogą zwracać się do Zamawiającego o wyjaśnienia treści siwz kierując swoje zapytania pisemnie lub faksem. 6. Zamawiający udzieli wyjaśnień wykonawcom, w trybie art. 38 ustawy Pzp, z zachowaniem drogi porozumiewania się określonej w ust.. 7. Zamawiający udzieli wyjaśnień, o których mowa w ust. 6 niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści siwz wpłynie do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. 8. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści siwz wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w ust. 7, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień lub pozostawić wniosek bez rozpoznania. 9. Ewentualne przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa w ust. 8. 8

9 0. Zamawiający przekaże treść zapytań wraz z wyjaśnieniami wszystkim Wykonawcom, którym przekazano siwz, bez ujawniania źródła zapytania, a także zamieści na stronie internetowej, na której zamieszczono siwz.. Jeżeli w wyniku zmiany treści siwz, nie prowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, niezbędny jest dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuży termin składania ofert i poinformuje o tym Wykonawców, którym przekazano siwz oraz zamieści o tym informację na stronie internetowej, na której zamieszczono siwz. VIII. Wymagania dotyczące wadium.. Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium na całość przedmiotu zamówienia w wysokości złotych, bądź na poszczególne części zamówienia w następującej wysokości: ) część : dostawa mebli i AGD w wysokości złotych; 2) część 2: dostawa narzędzi w wysokości 000 złotych; 2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. 3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: ) pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 09, poz. 58, z późn. zm.). 4. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy w Banku Millennium nr konta: PL , z oznaczeniem: Uwaga: (*) w zależności od części zamówienia, której dotyczy oferta Wykonawcy.,,Wadium część : Dostawa mebli i AGD.,,Wadium część 2: Dostawa narzędzi. Wadium część i 2: Dostawa mebli, AGD i narzędzi. Potwierdzenie przelewu należy złożyć wraz z ofertą. 5. Wadium w formach niegotówkowych należy złożyć w siedzibie Centrum Sztuki Współczesnej ul. Jaskółcza, Gdańsk (sekretariat). 6. Wadium w formie poręczeń lub gwarancji musi gwarantować zamawiającemu bezwarunkową wypłatę na jego pierwsze pisemne żądanie kwoty wadium w przypadkach określonych w art. 46 ust. 4a oraz ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 200 r. Nr 3, poz. 759 ze zm.), bez jakichkolwiek dodatkowych zastrzeżeń i warunków. Poręczenia i gwarancje muszą być ważne co najmniej przez okres związania ofertą, w tym na okres przedłużenia terminu związania ofertą. 7. Termin ważności wystawionego dokumentu powinien być zgodny z terminem związania ofertą. 9

10 IX. Termin związania ofertą. Termin związania ofertą wynosi 30 dni. X. Opis sposobu przygotowania oferty.. Wykonawca może złożyć jedną ofertę na całość zamówienia (wszystkie jego części) lub na dowolnie wybraną część (części) tego zamówienia. 2. Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej. 3. Treść oferty musi odpowiadać treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 4. Oferta wraz z załącznikami musi być sporządzona w języku polskim. Każdy dokument składający się na ofertę sporządzony w innym języku niż polski winien być złożony wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę. 5. W przypadku składania oferty na część zamówienia wzór formularza oferty stanowi załącznik nr a do siwz, a w przypadku części 2 zamówienia załącznik nr b do siwz. 6. Wykonawca składa ofertę w zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie zawartości bez uszkodzenia opakowania. Opakowanie winno być oznaczone nazwą i adresem Wykonawcy, zaadresowane na adres Centrum Sztuki Współczesnej Łaźnia, ul. Jaskółcza, Gdańsk oraz opisane w następujący sposób (w zależności na którą część składana jest oferta): Oferta Część zamówienia - Dostawa wraz z montażem mebli, sprzętu AGD Część 2 zamówienia Dostawa narzędzi budowlanych Nie otwierać przed dniem r. godz. 0: Oferta otrzymana przez zamawiającego po terminie składania ofert zostanie niezwłocznie zwrócona wykonawcy bez otwierania. 8. Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonej oferty pod warunkiem, że zamawiający otrzyma pisemne zawiadomienie o wprowadzeniu zmian przed terminem składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone według takich samych zasad, jak składana oferta tj. w kopercie odpowiednio oznakowanej napisem ZMIANA. Koperty oznaczone,,zmiana zostaną otwarte przy otwieraniu oferty wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonywania zmian, zostaną dołączone do oferty. 9. Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania poprzez złożenie pisemnego powiadomienia, według tych samych zasad jak wprowadzanie zmian i poprawek z napisem na kopercie WYCOFANIE. Koperty oznakowane w ten sposób będą otwierane w pierwszej kolejności po potwierdzeniu poprawności postępowania wykonawcy oraz zgodności z danymi zamieszczonymi na kopercie wycofywanej oferty. Koperty z ofertami wycofanymi nie będą otwierane. XI. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.. Oferty należy składać w siedzibie Centrum Sztuki Współczesnej Łaźnia, ul. Jaskółcza, Gdańsk (sekretariat), w terminie do dnia: r. do godziny 0:00. 0

11 2. Oferty zostaną otwarte w siedzibie Centrum Sztuki Współczesnej Łaźnia, ul. Jaskółcza, Gdańsk w dniu: r. o godzinie 0:30. XII. Opis sposobu obliczenia ceny.. Kwota podana w ofercie Wykonawcy jest ceną ryczałtową za wykonanie przedmiotu zamówienia określonego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i jej załącznikach. 2. Cenę należy podać osobno na każdą z części zamówienia, którą Wykonawca deklaruje się wykonać. 3. Ustalone w wyniku przetargu ceny za poszczególne części zamówienia będą stanowić ryczałtowe wynagrodzenie Wykonawcy. 4. Cena powinna być podana w złotych polskich, w kwocie brutto uwzględniająca wartość podatku od towarów i usług. 5. Wykonawca zobowiązany jest do uwzględnienia w cenie oferty wszelkich kosztów związanych z kompleksowym wykonaniem Przedmiotu Zamówienia, w tym wszelkich kosztów odbiorów, uzgodnień wynikających z przepisów prawa, Umowie, Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, a także koszty wszelkich innych działań wskazanych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia jako zobowiązania wykonawcy. 6. W przypadku składania oferty na część zamówienia należy wypełnić (uzupełnić wykropkowane miejsca, należy podać nazwę producenta przedmiotu zamówienia oraz model) i złożyć wraz z ofertą załącznik nr a do swiz, a w przypadku składania oferty na część 2 zamówienia załącznik nr b do siwz (uzupełnić wykropkowane miejsca, należy podać nazwę producenta sprzętu oraz model). 7. Cena brutto obejmować będzie: zapakowanie do transportu, koszt transportu do Gdańska (koszt załadunku i rozładunku), wniesienie przedmiotu zamówienia przez pracowników Wykonawcy, koszt dostawy przedmiotu zamówienia szczegółowo opisanego dla części zamówienia w załączniku nr c oraz w załącznikach nr 6 do nr 29 do siwz i dla części 2 zamówienia w załączniku nr d do siwz, koszt montażu przedmiotu zamówienia, wbudowania, podłączenia i uruchomienia sprzętu, zamontowania elementów wyposażenia na ścianach, zamontowanie żaluzji, drzwi przesuwnych, zabudowy: lobby, szaf, kuchni, spiżarni, dostawa i montaż: przegród wystawienniczych, luster, bramek przeciwkradzieżowych i deaktywatora. 8. Wykonawca zobowiązany jest do uwzględnienia w cenie oferty wszelkich kosztów związanych z kompleksowym wykonaniem Przedmiotu Zamówienia, w tym wszelkich kosztów odbiorów, uzgodnień wynikających z przepisów prawa, Umowie, Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, a także koszty wszelkich innych działań wskazanych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia jako zobowiązania wykonawcy. XIII. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie kierował się przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert.. Przy ocenie ofert Zamawiający będzie się kierował następującym kryterium: Cena ofertowa brutto: 00% 2. Sposób przyznawania punktów:

12 (cena brutto oferty najtańszej / cena brutto oferty badanej) x Oferta, która uzyska największą ilość punktów zostanie uznana za najkorzystniejszą. XIV. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.. O miejscu i terminie zawarcia umowy wykonawca zostanie poinformowany pisemnie. 2. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyli się od zawarcia umowy, Zamawiający będzie mógł wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzenia ponownej ich oceny, chyba, że zachodzą przesłanki do unieważnienia postępowania. XV. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Zamawiający wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 0% wartości oferty brutto. XVI. Wzór umowy dla poszczególnych części zamówienia stanowi załącznik nr 5a i załącznik nr 5b do siwz. XVII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia.. Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia przysługują środki ochrony prawnej zgodnie z działem VI ustawy. 2. Wykonawcom, a także innym osobom, jeżeli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, na podstawie art. 80 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 200 r. Nr 3, poz. 759 ze zm.) przysługuje odwołanie wyłącznie wobec czynności: ) opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu; 2) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia; 3) odrzucenia oferty odwołującego. XVIII. Załączniki. Wzór formularza oferty (dla części zamówienia) załącznik nr a; Wzór formularza oferty (dla części 2 zamówienia) załącznik nr b; Opis przedmiotu zamówienia dot. części zamówienia załącznik nr c; Opis przedmiotu zamówienia dot. części 2 zamówienia załącznik nr d; Wzór oświadczenia o spełnieniu warunków art. 22 ust ustawy Pzp załącznik nr 2; Wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia załącznik nr 3; Wzór wykazu dostaw załącznik nr 4; Wzór Umowy (dla części zamówienia) - załącznik nr 5a; Wzór Umowy (dla części 2 zamówienia) - załącznik nr 5b; Zestawienia materiałów dot. drzwi przesuwnych załącznik nr 6; Zestawienie materiałów dot. przegród wystawienniczych ruchomych załącznik nr 7; Zestawienie materiałów dot. żaluzji drewnianych załącznik nr 8; 2

13 Zestawienie materiałów dot. zabudowy szaf załącznik nr 9; Zestawienie materiałów dot. zabudowy lobby załącznik nr 0; Zestawienie materiałów dot. zabudowy spiżarni załącznik nr ; Zestawienie materiałów dot. zabudowy kuchennej załącznik nr 2; Zestawienie materiałów dot. montażu luster załącznik nr 3; Rysunek dot. zabudowy kuchennej i spiżarni załącznik nr 4; Rysunek dot. zabudowy lobby załącznik nr 5; Rysunek dot. mobilnych modułów wystawienniczych załącznik nr 6; Rysunek dot. żaluzji grzejnikowych załącznik nr 7; Rysunek dot. drzwi przesuwnych załącznik nr 8a; Rysunek dot. drzwi przesuwnych załącznik nr 8b; Rysunek dot. żaluzji detal z blachy nierdzewnej załącznik nr 9; Rysunek dot. zabudowy szaf S i S2 załącznik nr 20; Rysunek dot. zabudowy szaf S3 i S4 załącznik nr 2; Rysunek dot. luster załącznik nr 22; Rysunek rzut parteru załącznik nr 23; Rysunek rzut I piętra załącznik nr 24; Rysunek rzut poddasza załącznik nr 25; Opis techniczny modułów mobilnych załącznik nr 26; Opis techniczny lobby załącznik nr 27; Opis techniczny zabudowa kuchni załącznik nr 28; Opis techniczny zabudowa szafy, drzwi, żaluzji, luster załącznik nr 29. Zatwierdził: Dyrektor Jadwiga Charzyńska 3

14 Załącznik nr a do siwz O F E R T A W Y K O N A W C Y CZĘŚĆ NR ZAMÓWIENIA DOSTAWA WRAZ Z MONTAŻEM MEBLI ORAZ SPRZĘTU AGD I WYPOSAŻENIA GOSPODARCZEGO w ramach projektu pn. Adaptacja, rewaloryzacja i przebudowa budynku dawnej łaźni przy ul. Strajku Dokerów 5 na Centrum Edukacji Artystycznej Łaźnia Pełna nazwa wykonawcy: adres:.. nr telefonu: nr faksu:.... Po zapoznaniu się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami, niniejszym składamy ofertę na: Część Dostawę wraz montażem mebli oraz sprzętu AGD i wyposażenia gospodarczego w ramach projektu pn. Adaptacja, rewaloryzacja i przebudowa budynku dawnej łaźni przy ul. Strajku Dokerów 5 na Centrum Edukacji Artystycznej Łaźnia 2. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia oraz warunki wykonania zostały określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami. 3. Cena ofertowa na wykonanie części zamówienia wynosi:...zł brutto, w tym podatek VAT. 4. Powyższa cena została obliczona zgodnie z następującymi cenami jednostkowymi: Lp. Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia Nazwa producenta, model (należy wypełnić wykropkowane miejsca) Ilość Cena jednostkowa brutto Wartość brutto [zł] Komplet drzwi przesuwnych 2. Komplet przegrody wystawiennicze ruchome 3. Komplet żaluzji 4

15 4. Zestaw zabudowa szaf 5. Zabudowa lobby 6. Zabudowa spiżarni 7. Zabudowa kuchenna 8. Komplet luster 9. Sejf meblowy 0. Pralko suszarka. Ekspres do kawy 2. kuchenka mikrofalowa 3. czajnik bezprzewodowy 4. chłodziarka jednodrzwiowa niska 5. Lodówka do zabudowy 6. Zmywarka do zabudowy 7. Płyta indukcyjna do zabudowy 8. Żelazko montaż zlewu i baterii kuchennej 20. Szafa ubraniowa pracownicza 2. Szafa gospodarcza Półka na kubki Szafa dwudrzwiowa zamykana na klucz 24. stół składany ścienny 6 5

16 25. Szafka na CD 26. Stół biurowy biały dł. 20 cm 27. Stół biurowy biały dł. 50 cm 28. Stół niski 29. Zestaw podkładów gumowych 30. Kosz na odpady techniczne 3. Skrzynka na klucze Zestaw rama mobilna z drążkami na wieszaki stojak zestaw materacy (w zestawie 9 szt. materacy) 34. Wentylator podłogowy 35. Zestawy biurowe 36. Stojak na ulotki 37. Tablica flipchart 38. Obrus 39. Termos z pompką 40. Termos konferencyjny 4. Zestaw garnków patelnia, do płyty indukcyjnej 42. Kubki z kamionki 43. Szklanki żaroodporne 44. Patera 45. Filiżanka ze spodkiem zest. zestaw 5 0 zestawów zestaw 50 szt. 50 szt. 4 szt. 24 6

17 46. Kubki porcelana skaleniowa 47. Szklane dzbanki 48. Tacki porcelanowe 49. Czajniczek 50. Dzbanek na mleko 5. Cukiernica 52. Komplet desek 53. Pojemnik na sztućce 54. Komplet noży 55. Szklanki pokal 56. Szklanki szkło 57. Taca 58. Talerz deserowy 59. Antyrama kpl. 2 kpl szt. Komplet roślin i donic (7 szt. roślin i 7 szt. donic) 6. Serwis obiadowy 62. Miska ceramiczna 63. Sztućce komplet 64. Kieliszki do wina białego 65. Kieliszki do wina czerwonego 66. Komplet pościeli 5 kpl. 0 3 kpl. 00 szt. 00 szt. 33 kpl. 7

18 67. Prześcieradła z gumką 68. Kołdry 69. Komplet: narzuta, 2 poszewki, 2 poduszki 70. Poduszki do spania 7. Ręczniki 72. Kubek na szczoteczkę 73. Zestawy higieniczne hotelowe 74. Zegar ścienny 75. Komplet otwieraczy 76. Mop płaski 77. Kosz na śmieci sanitarny 78. Kosz na śmieci 50l 79. Kosz z popielniczką 80. Dozowniki na mydło 8. Pojemnik na papier 82. Pojemnik ręczników papierowych 83. Szczotka do toalet 84. Uchwyt na papier 85. Dozowniki do mydła pokoje gościnne 86. Uchwyt na ręczniki 87. Szafy aktowe metalowe 24 szt. 0 szt. 8 kpl. 6 szt. 90 szt. 8 szt. 500 zest. 20 szt. kpl szt. 6 8

19 88. Pomocnik szyfrowany na kółkach 89. Pomocnik lekki 90. Lampa stojąca podłogowa 9. Szafka z żaluzją 92. Szafka z żaluzją wysoka 93. Automatyka do drzwi wewn. Elektromagnetyczny system przeciwkradzieżowy, 94. oprogramowanie, 95. etykiety magnetyczne 96. Krzesła biurowe obrotowe 97. Krzesło biurowe obrotowe (siedzisko sklejka) 98. Ochraniacze podłogi pod krzesła 99. Krzesła do pokoi gościnnych 00. Sofa trzyosobowa 0. Sofa dwuosobowa 02. ochraniacze na materac (9 sztuk) 03. Krzesła kinowe 04. Odkurzacz biurowy 05. odbojniki do drzwi 06. wieszaki stojące 07. Regały biurowe kpl sztuk szt

20 08. Pufy classic 09. Dywan tkany na płasko 0. Pudełko z pokrywką. kubki plastikowe 2. Wieszak biały 3. lampa stołowa 4. Półka ścienna i reflektory 5. suszarka do naczyń 6 szyna 7 torba na pranie 8 Pojemnik na sztućce do szuflady 9 Stołek taboret 20 Wazon 2 Ściereczki kuchenne 22 Przybory kuchenne 23 Szczotka śmietniczka 24 Suszarka na pranie 25 Deska do prasowania 26 Durszlak 27 Koce 28 Miska duża

Sukcesywna dostawa do siedziby Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wielkopolskim materiałów informacyjno promocyjnych.

Sukcesywna dostawa do siedziby Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wielkopolskim materiałów informacyjno promocyjnych. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Sukcesywna dostawa do siedziby Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wielkopolskim materiałów informacyjno promocyjnych. Zatwierdził: Z up. DYREKTORA GENERALNEGO

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana w dalszej części SIWZ) na

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana w dalszej części SIWZ) na Cena za SIWZ 20,00 zł brutto Opłata pocztowa 13,50 zł Zamawiający: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny 42-200 Częstochowa, ul. Bialska 104/118 Znak sprawy: DAZ.26.065.2015 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku 80-336 Gdańsk, ul. Kazimierza Górskiego 1, tel. 58-554-71-23, fax. 58-554-71-26 Znak sprawy: 23/0312/DN/UE SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

Bardziej szczegółowo

PRZETARG NIEOGRANICZONY

PRZETARG NIEOGRANICZONY Usługa bankowa w zakresie udzielenia i obsługi długoterminowego kredytu na pokrycie planowanego deficytu budżetu miasta Płocka na 2015 rok oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji

Bardziej szczegółowo

Modernizacja platformy zabezpieczeń Crossbeam

Modernizacja platformy zabezpieczeń Crossbeam CENTRUM USŁUG INFORMATYCZNYCH WE WROCŁAWIU ul. Namysłowska 8 50-304 Wrocław SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej: SIWZ) Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Modernizacja

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Do postępowania o wartości poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Do postępowania o wartości poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. Zamawiający: Politechnika Poznańska pl. Marii Skłodowskiej-Curie 5 60-965 Poznań NIP 777-00-03-699 www.put.poznan.pl Godziny urzędowania 7.00-15.00 tel. 061 665 3538 fax 061 665 3738 Specyfikacja Istotnych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ. Znak postępowania: CEZAMAT/ZP06/2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Morska Służba Poszukiwania i Ratownictwa Hryniewickiego 10 81-340 Gdynia 08.03.2011 r. Znak postępowania: NZ-NTZ/I/PN/02/11 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nazwa nadana zamówieniu: Dostawa samochodu

Bardziej szczegółowo

GMINA KAMIENICA Kamienica, 2015-02-10 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

GMINA KAMIENICA Kamienica, 2015-02-10 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA GMINA KAMIENICA Kamienica, 2015-02-10 34-608 Kamienica 420 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dot.: BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ nr 2 W KAMIENICY nr sprawy: ZPI/271/1/15 I.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Dostawa i wdrożenie systemu biletu elektronicznego w komunikacji miejskiej Łomży

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Dostawa i wdrożenie systemu biletu elektronicznego w komunikacji miejskiej Łomży SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Dostawa i wdrożenie systemu biletu elektronicznego w komunikacji miejskiej Łomży Przedmiot zamówienia jest częścią projektu "Rozbudowa i

Bardziej szczegółowo

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA DOSTAWĘ PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA DOSTAWĘ PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Projekt: System Informacji Przestrzennej wraz z Portalem e-urząd w Gminie Lędziny. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego POSTĘPOWANIE

Bardziej szczegółowo

S Ą D REJONOWY W BYDGOSZCZY SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

S Ą D REJONOWY W BYDGOSZCZY SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA S Ą D REJONOWY W BYDGOSZCZY 85-128 BYDGOSZCZ UL. WAŁY JAGIELLOŃSKIE 4 TEL. 52 32 53 100 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PN 1/2013 Przedmiot zamówienia: Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby

Bardziej szczegółowo

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Usługa polegająca na wdrożeniu i utrzymaniu Zintegrowanego Systemu Informatycznego klasy

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak: ZSP 27/2/5 ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W SMOLCU Smolec ul. Kościelna 2 55 080 Kąty Wrocławskie tel.(7) 36 84 6 działając w oparciu o ustawę Prawo Zamówień

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Postępowanie nr BZP.2422.8.2012.BD SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) dla przetargu nieograniczonego na roboty budowlane pod nazwą: Remont i przebudowa istniejącej sali gimnastycznej wraz

Bardziej szczegółowo

Bydgoszcz, dnia 24 lipca 2015 r. Izba Skarbowa w Bydgoszczy LO-2/260/2/6/2015

Bydgoszcz, dnia 24 lipca 2015 r. Izba Skarbowa w Bydgoszczy LO-2/260/2/6/2015 Bydgoszcz, dnia 24 lipca 2015 r. Izba Skarbowa w Bydgoszczy LO-2/260/2/6/2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół Elektronicznych i Licealnych Ul. Gen. Zajączka 7, 01-518 Warszawa

Zespół Szkół Elektronicznych i Licealnych Ul. Gen. Zajączka 7, 01-518 Warszawa Zespół Szkół Elektronicznych i Licealnych Ul. Gen. Zajączka 7, 01-518 Warszawa www.zseil.edu.pl Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na dostawę sprzętu komputerowego Nr sprawy: ZP/02/11 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Radio PiK S.A. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZO-261-08-2013

Radio PiK S.A. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZO-261-08-2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na na dostawę 30 sztuk komputerów biurowych stacjonarnych klasy PC, 35 sztuk monitorów, 4 sztuk tabletów, 1 notebooka. znak sprawy: ZO-261-08-2013 Postępowanie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Wrocławski Park Technologiczny S.A. ul. Muchoborska 18 54-424 Wrocław Polska tel. +48 71 798 58 00 fax. +48 71 780 40 34 e-mail: wpt@technologpark.pl Nr referencyjny nadany przez Zamawiającego WPT/18/2015

Bardziej szczegółowo

Dęblin, dnia 21 października 2014 r.

Dęblin, dnia 21 października 2014 r. W YŻSZA SZKOŁA OFICERSKA SIŁ POWIETRZNYCH ZATWIERDZAM KANCLERZ WYŻSZEJ SZKOŁY OFICERSKIEJ SIŁ POWIETRZNYCH Dęblin, dnia 21 października 2014 r. mgr Waldemar Bieniek Nr sprawy Zp/pn/69/2014 Zamawiający:

Bardziej szczegółowo

Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach. od godz. 7:15 do 15:15

Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach. od godz. 7:15 do 15:15 Z A T W I E R D Z A M: Z upoważnienia Dyrektora Izby Celnej w Katowicach Zastępca Dyrektora młodszy inspektor celny /-/ Mariusz Gojny Katowice, dnia 20.11.2013 roku data zatwierdzenia: 2013-11-22 Numer

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) Nr sprawy: TW/EG/04/2014 Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. ul. Nowohucka 1, 31 580 Kraków Zarządzający Systemem Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Gminie Miejskiej Kraków Specyfikacja Istotnych

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD GŁÓWNY. ul. Piłsudskiego 65 tel/fax 18 20-61-550, tel. 18 20-14-152 34-500 Zakopane www.gopr.pl e-mail: zarzad@gopr.pl

ZARZĄD GŁÓWNY. ul. Piłsudskiego 65 tel/fax 18 20-61-550, tel. 18 20-14-152 34-500 Zakopane www.gopr.pl e-mail: zarzad@gopr.pl GÓRSKIE OCHOTNICZE POGOTOWIE RATUNKOWE Członek Międzynarodowej Komisji Ratownictwa Górskiego IKAR-CISA ZARZĄD GŁÓWNY ul. Piłsudskiego 65 tel/fax 18 20-61-550, tel. 18 20-14-152 34-500 Zakopane www.gopr.pl

Bardziej szczegółowo

BZU.IG.2291-39/15 UWAGI DOTYCZĄCE SIWZ

BZU.IG.2291-39/15 UWAGI DOTYCZĄCE SIWZ BZU.IG.2291-39/15 SIWZ Spis treści Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego... 3 Rozdział 2. Tryb udzielenia zamówienia oraz informacje o postępowaniu... 3 Rozdział 3. Opis przedmiotu zamówienia... 3 Rozdział

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 4 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA POSTĘPOWANIE PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO WARTOŚĆ

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/40/2013. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/40/2013. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych) ZATWIERDZAM DYREKTOR GENERALNY Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej Cezary Pyl /-/ Warszawa, dnia 10 października 2013 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/40/2013

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej specyfikacją lub SIWZ ) System do neuronawigacji, znak sprawy: AZP-2401-05/2015

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej specyfikacją lub SIWZ ) System do neuronawigacji, znak sprawy: AZP-2401-05/2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej specyfikacją lub SIWZ ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego System do neuronawigacji, znak sprawy: AZP-2401-05/2015 Zamawiający informuje,

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. Oskara Langego w Zamościu

ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. Oskara Langego w Zamościu ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. Oskara Langego w Zamościu SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego Postępowanie nr ZP/PRPW/PN/7/2012 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na produkcję i druk materiałów

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO ORAZ LICENCJI DO OPROGRAMOWANIA Postępowanie

Bardziej szczegółowo