Zarządzanie i Edukacja

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zarządzanie i Edukacja"

Transkrypt

1 Zarządzanie i Edukacja Zarządzanie zasobami ludzkimi Zarządzanie przedsiębiorstwem Edukacja społeczna NUMER 89 lipiec sierpień 2013 ISSN X DWUMIESIÊCZNIK SZKO Y WY SZEJ IM. BOGDANA JAÑSKIEGO

2 Adres redakcji Dwumiesięcznik Zarządzanie i Edukacja ul. Elektronowa 2, Warszawa tel./fax (22) Redaktor naczelny dr hab. Kazimierz Korab, prof. Szkoły Wyższej im. Bogdana Jańskiego Rada naukowa dwumiesięcznika Zarządzanie i Edukacja Dr hab. Włodzimierz Bernacki, prof. UJ; prof. dr hab. Mirosława Czerny, UW; doc. PaedDr. Tomáš Jablonský PhD. prof. KU, v Ružomberku, prof. dr hab. Wołodymyr Jewtuch, Ukraińska Akademia Nauk; prof. dr hab. Romuald Jończy, UE we Wrocławiu; ks. dr hab. Jan Krokos, prof. UKSW; prof. dr hab. Ihor Hrabynskyi, Narodowy Uniwersytet Lwowski; Dr Marcin Kazimierczak, Uniwersytet Abat Oliba CEU, Barcelona; Prof. dr. hab. Anatolij M. Kołot Kijowski Narodowy Uniwersytet Ekonomiczny; prof. dr hab. Włodzimierz Kurek, UJ; prof. dr hab. Bożena Muchacka, UP w Krakowie; prof. dr hab. Jan Oleszczuk, UM w Lublinie; prof. dr hab. Marek Pawlak, KUL; prof. dr hab. Wanda Rusiecka National Academy of Sciences of Belarus; dr hab. Grażyna Skąpska prof. UJ, dr hab. Dr.h.c. prof. PhDr. Vojtech Slomski, PhD. ISM Slovakia v Prešove; Wojciech Sroczyński, prof. UPH Redaktor tematyczny Dr Małgorzata Stawicka Redaktor językowy Dr Jerzy Ryszard Suchocki, prof. Universidad de las Américas Puebla (UDLAP) Sekretarz redakcji Anna Janus (tel ) Korekta Anna Janus Wszystkie artykuły są recenzowane Recenzenci ks. prof. dr hab. Stanisław Urbański (UKSW w Warszawie); dr inż. Jerzy Donarski (SWBJ w Warszawie); dr hab. Łukasz Popławski (UR w Krakowie) Dr.h.c. doc. PhDr. Pavel Czarnecki, (ISM Slovakia v Prešove) Prof. dr hab. Jewgienij M. Babosow (Narodowa Akademia Nauk Białorusi) Redakcja zastrzega sobie prawo dokonywania w publikowanych tekstach skrótów i zmian ISSN X wersja referencyjna czasopisma: papierowa numer dostępny w wersji elektronicznej na stronie Skład, korekta, druk i oprawa: Oficyna Wydawniczo-Poligraficzna Adam

3 Spis treœci Zarządzanie zasobami ludzkimi Elżbieta Kopciuszewska Zmiany i wyzwania w kierowaniu rozwojem zawodowym jakość kapitału ludzkiego... 5 Urszula Kozłowska Kapitał intelektualny jako niezbędny element paradygmatu gospodarowania opartego na wiedzy Monika Duchnowska Socjologiczno-prawne aspekty równouprawnienia kobiet w Polsce w XXI wieku Tomasz Machelski Perspektywy dla Unii Gospodarczej i Walutowej refleksja prakseologiczna Martyna Michalak Stres i elementy zarządzania stresem wśród pracowników i funkcjonariuszy straży pożarnej (na podstawie jednostki stacjonującej na terenie Dolnego Śląska) Zarządzanie przedsiębiorstwem Agata Kaszuba Planowanie strategiczne w przedsiębiorstwach sektora mśp studium przypadków mikroprzedsiębiorstw Katarzyna Świerszcz, Sławomir Bartosiewicz Kultura organizacyjna determinantą racjonalności ekonomicznej w centrach logistycznych Ewa Golisz Zarządzanie zapasami w przedsiębiorstwie handlowym z wykorzystaniem metody Monte Carlo Andrzej Sawicki Człowiek, który rzucił wyzwanie establishmentowi

4 Edukacja społeczna Dorota Wejchert-Gajczyk Edukacja artystyczna od przedszkolaka do studenta. Jak tworzyć warsztat adresowany do specyficznej grupy odbiorców? Stanisław Chrobak Dziecko źródłem nadziei wyzwania pedagogiczne Lidia Marszałek Inspiracje Janusza Korczaka dla współczesnego rozumienia wartości dzieciństwa Krzysztof Knajp Konkordaty gwarantami katolickiego wychowania potomstwa poprzez zapewnienie dostępu do nauki religii w szkołach publicznych Marcin A. Stradowski Kultura polityczna w procesie wychowania obywatelskiego. 295 Anna Modzelewska Kłamstwo i inne patologie w nauce Noty o Autorach

5 R O Z P R A W Y I A R T Y K U Ł Y Elżbieta Kopciuszewska Zmiany i wyzwania w kierowaniu rozwojem zawodowym jakość kapitału ludzkiego Changes and Challenges in directing of the professional activity the quality of human capital Streszczenie W pracy przedstawiono analizę wyników przeprowadzonych badań dotyczących oceny uwarunkowań decydujących o aktywności zawodowej absolwentów szkół wyższych. Wskazano czynniki determinujące możliwości alokacji na rynku pracy ludzi młodych, czyli osób należących do grup defaworyzowanych gdzie odnotowywany jest największy wzrost liczby bezrobotnych. Należy więc prowadzić ciągłe analizy i monitoring sytuacji na rynku pracy absolwentów szkół dla wskazania zmieniających się uwarunkowań, decydujących o skutecznym poszukiwaniu satysfakcjonującej pracy. Młody człowiek musi być przygotowany i zmotywowany do elastycznej, szybkiej adaptacji do świadczenia pracy z maksymalnym wykorzystaniem i rozwojem własnego kapitału. Summary The main factors which determine the professional activity of students population have been considered in the paper. Under the test results for the representative sample of students the statistical

6 6 ZARZĄDZANIE I EDUKACJA nr 89/2013 lipiec sierpień analysis has been realized. The factors which determine the ability of the allocation of young people (i.e. the most disadvantaged group of workers) in the labour market has been identified on the basis of some test results. The students position in the labour market changes all along and that is why one have to select most significant factors with performed research including statistical analysis. Young people have to be both prepared themselves and motivated to flexible and immediate ability to being employed at the same time taking into advantage the raise of them capital. Słowa klucze: zarządzanie kapitałem ludzkim, jakość życia, jakość pracy, potencjał człowieka, kierowanie rozwojem zawodowym. Keywords: human capital management, quality of life, quality of work, human potential, leadership development training. Nowa rzeczywistość w kreowaniu jakości kapitału ludzkiego Twórcą poziomu jakości jest człowiek realizujący się efektywnie w swojej pracy. Także człowiek będąc konsumentem ocenia poziom jakości dając ocenę osobistej satysfakcji. O poziomie jakości decyduje klient akceptując dany produkt. Stale zmieniają się dochody, gusta, poglądy, potrzeby i oczekiwania klienta, więc i zmieniają się wytwarzane dobra reprezentujące pożądany poziom jakości. Wyrób czy usługa mają odpowiednią jakość wówczas gdy powraca klient do firmy, a nie idzie do konkurencji 1. Można traktować w kategoriach oceny jakości życia wszelkie rozważania naukowobadawcze oceny jakości dóbr. Istnieje silna zależność i sprzężenie zwrotne: jakość pracy ludzi zależy od jakości ich życia 2 (rysunek 1), jakość życia decyduje o produktywności pracy. Istnieje związek pomiędzy zadowoleniem, satysfakcją człowieka a poziomem jakości dobra czy usługi. Poziom ten jest elementem jakości życia i oceny 1 S. Wawak, Zarządzanie jakością, Helion, Gliwice 2011, s R. Kolman, Poradnik o jakości dla praktyków, OPOV, Bydgoszcz 1995, s. 13.

7 Elżbieta Kopciuszewska zmiany i wyzwania w kierowaniu... 7 jego poziomu. Nie tylko wysoki poziom jakości dóbr wpływa na ocenę jakości życia ale i satysfakcja człowieka z życia jest silnym bodźcem do wytwarzania dóbr na wysokim poziomie. 3 Rys. 1. Model sprzężeń między jakością życia społeczeństwa, potrzebami społecznymi oraz ich zaspokajaniem przez efekty produkcji. Źródło: Opracowanie na podstawie R. Kolman Poradnik o jakości dla praktyków, OPOV Bydgoszcz 1995 s R.J. Łańcucki, D Kowalska, J. Łuczak, Zarządznie jakością w przedsiębiorstwie, OPOV, Bydgoszcz 1995, s. 7-9.

8 8 ZARZĄDZANIE I EDUKACJA nr 89/2013 lipiec sierpień Wg filozofów jakość życia stanowią warunki tworzenia autentycznej egzystencji, poczucia wartości i niepowtarzalności własnej osoby. Wg ekonomistów i statystyków jakość życia może mieć charakter: zobiektywizowany - odzwierciedla wówczas cechy rzeczywistości społecznej niezależne od jej postrzegania i wartościowania przez ludzi, (materialne, kulturalne oraz społeczne warunki życia) to ocena poziomu życia subiektywny zawiera ocenę stopnia zaspokojenia potrzeb czyli jest to ocena jakości życia Czynniki subiektywne to: wartości dotyczące zadowolenia z życia wpływające na ocenę warunków życia perspektywa oczekiwania względem przyszłości porównania z przeszłością punkty odniesienia, aspiracje Czynniki obiektywne to obiektywna rzeczywistość gdzie żyjemy, struktura społeczno-polityczna, demograficzna, ekonomiczna itp. 4 Składowa powyższych czynników rzutuje na jakość życia: radość życia, bycia kimś, odczuwanie różnych stanów emocjonalnych itp. Jakość życia to stopień spełnienia wymagań określających poziom materialnego i duchowego bytu jednostki i całego społeczeństwa. Elementy: jakość życia rodzinnego jakość życia psychicznego jakość życia funkcjonalnego, np. kwalifikacje zawodowe jakość życia somatycznego postawa społeczna jakość życia środowiskowego warunki bytowe 5 Potencjał człowieka stanowi kapitał ludzki: zdolności, wiedza, umiejętności, wykształcenie, stan zdrowia, energii, motywacji do pracy itp. Kapitał ludzki jest wykorzystywany w pracy, dzięki której człowiek dąży do zaspokojenia potrzeb. Każda organizacja musi dbać o rozwój posiadanego przez pracowników kapitału co przekłada się 4 J. Łańcucki, D. Kowalska, J. Łuczak, Zarządznie jakością w przedsiębiorstwie, OPOV, Bydgoszcz 1995 s R. Kolman, Poradnik o jakości dla praktyków, OPOV, Bydgoszcz 1995 s

9 Elżbieta Kopciuszewska zmiany i wyzwania w kierowaniu... 9 na wyniki finansowe. Istotne jest kreowanie warunków efektywnego wykorzystywania zdolności pracowników, rozwoju kapitału ludzkiego. By dobrze zarządzać ludźmi, trzeba w nich wierzyć i mieć świadomość, że dysponują takimi samymi możliwościami i potrzebują tylko odwagi by iść swoją drogą. Zadaniem przywódców jest zachęcanie innych do rozwijania swojej osobowości, zamiast ograniczania ich przez porady. Należy uczyć pracowników, że powinni kształtować swoje życie, nie doprowadzać do sytuacji, kiedy życie kieruje nimi. Codziennie każdy otrzymuje 24 godziny do dyspozycji, co z tym czasem zrobi, to jego rzecz. 6 Trzeba umieć wykorzystać ten czas. Rozwijanie i wzmacnianie własnych zdolności powinno być jednym z najważniejszych zadań życiowych człowieka. Praca nad sobą w celu wyzwolenia i uaktywnienia wszystkich możliwości tkwiących w nas, to trzon filozofii drogi, która może doprowadzić do sukcesu, który ludziom o pozytywnym nastawieniu do życia kojarzyć się winien z życiem, spełnieniem, radością, uznaniem, zadowoleniem, szczęściem i bogactwem 7 To czy odniesiemy sukces zależy od nas samych, naszych umiejętności i zdolności do elastycznego dostosowywania się do ciągłych zmian, chęci i zaangażowania w zdobywanie nowych kompetencji, by zmiany nie wyzwalały sprzeciwu i gwałtownego oporu wobec nowego. Dla wykorzystania energii człowieka, rezerw tkwiących w jego psychice, niezbędny jest prawidłowo skonstruowany system motywacji. Jest to siła osiągania sukcesu. T. Kotrabiński 8 ujmuje istotę motywacji: chodzi o to, by człowiek robił chętnie to, co robić musi, by tego, co robić musi, nie robił dlatego, że musi, by w robieniu tego, co musi, znalazł upodobanie i dzięki temu pracę swoją usprawnił wielokrotnie, okazując hojność w oddaniu się jej. Należy więc zastanowić się nad dzisiejszą sytuacją ludzi młodych, rozpoczynających swoje życie zawodowe. Jak odnajdują się na konkurencyjnym rynku pracy, co determinuje ich wybory, czego oczekują 6 E.Skrzypek, Jakość i efektywność, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej, Lublin 2000, s Tamże, s Tamże, s. 124.

10 10 ZARZĄDZANIE I EDUKACJA nr 89/2013 lipiec sierpień i jak mogą osiągnąć satysfakcję z pracy. Ludzie młodzi szczególnie odczuwają ekonomiczne i psychospołeczne skutki bezrobocia. Jednak szczególnie doświadczają negatywnych skutków opóźnienia czy wręcz uniemożliwienie startu w dorosłe życie przez brak kwalifikacji zawodowych gdzie niezbędna jest praktyka zawodowa oraz trudności w usamodzielnieniu ekonomicznym. 9 Dlatego niezbędna jest skuteczna motywacja podejmowania wyzwań dla odnalezienia się młodego, kształcącego się człowieka na dzisiejszym rynku pracy w konkurencyjnej walce o utrzymanie miejsca pracy. Motywacja (schemat motywacyjny rysunek 2)jest jednym z determinujących czynników, które decydują o skuteczności działania. Motywacja do pracy, powstająca na skutek wewnętrznego procesu człowieka, jest następstwem motywacji od strony przełożonych. W większości przypadków człowiek potrzebuje motywacji z zewnątrz a tylko nieliczni potrafią sami się motywować. Z tego względu przedsiębiorstwo powinno stworzyć systemowe warunki, w których dzięki bodźcom materialnym i niematerialnym a zwłaszcza wynagrodzeniu oraz możliwościom uczenia się i rozwoju, pracownicy mogą osiągnąć wysokie poziomy motywacji. 10 Rys. 2. Schemat motywacyjny Źródło: R.W. Griffin, Podstawy zarządzania organizacjami, PWN, Warszawa, 2001, s M.W. Kopertyńska, Sytuacja ludzi młodych na rynku pracy w jej wpływ na ich aktywność, w: (red) M. Noga, M. Stawicka, Rynek pracy w Polsce w dobie integracji europejskiej i globalizacji, CEDEWU Sp.z o.o., Warszawa Cz. Zając, Zarządzanie zasobami ludzkimi, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej, Poznań 2007, s. 115.

11 Elżbieta Kopciuszewska zmiany i wyzwania w kierowaniu Ujęcie to pozwala wyodrębnić dwa rodzaje motywacji: zewnętrzną, obejmującą nagrody takie jak podwyżka pensji, pochwała czy awans oraz kary: m.in. działania dyscyplinarne, nagany, kary pieniężne, krytyka. wewnętrzną, gdzie pojawiają się m.in. takie bodźce jak: odpowiedzialność, swoboda działania, możliwości wykorzystania i rozwoju umiejętności, interesująca i stawiająca wyzwania praca oraz możliwość awansu. Osoby stosujące motywację zewnętrzną mogą uzyskać natychmiastowe i znaczące skutki, które jednak zwykle są nietrwałe. Osoby posługujące się motywacją wewnętrzną, dbające o jakość życia w pracy, mają szanse na uzyskanie głębszych i trwalszych rezultatów, ponieważ wykorzystują wrodzone, a nie nabyte cechy jednostek Badania konkurencyjności na rynku pracy absolwentów szkoły wyższej Sytuacja na rynku pracy w Polsce to podstawowy i bardzo dynamicznie zmieniający się czynnik decydujący o alokacji siły roboczej i podejmowaniu decyzji o zatrudnieniu. Tu na rynku pracy najszybciej można zauważyć sygnały zmian, które nieustannie następują w gospodarce, gdyż rynek pracy jest związany z wieloma dziedzinami życia społeczno-ekonomicznego, które wpływają na podaż siły roboczej i kształtują popyt na pracę. 12 Rynek podlega ciągłym przeobrażeniom wpływając na stopę bezrobocia i możliwości aktywizacji zawodowej społeczeństwa. Stopa bezrobocia posiada bardzo silny związek z poziomem upadłości/niewypłacalności firm i jej wzrost po pewnym okresie może jednak doprowadzić do 11 J. Misztal, Człowiek w organizacji, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 2006, s W. Matwiejczuk, J. Samul, Instrumenty zarządzania rynkiem pracy w regionie, w : (red) W. Matwiejczuk, Zarządzanie organizacją w nowej rzeczywistości gospodarczej, Dyfin, 2009 s. 25.

12 12 ZARZĄDZANIE I EDUKACJA nr 89/2013 lipiec sierpień zwiększenia popytu na pracę poprzez czasowe obniżenie kosztów pracy i zwiększenie produkcji. 13 Sytuację na rynku pracy wg poziomu wykształcenia i wieku bezrobotnych przedstawiono w tabeli 1 i tabeli 2 (odpowiednio rysunek 3, rysunek 4) gdzie podano dane GUS dotyczące bezrobocia 14. Trendy zmian w liczbie bezrobotnych dla wybranych kwartałów od 2005 do rokuzilustrowane są na wykresach. Tab. 1. Bezrobotni według poziomu wykształcenia w tys. z wykształceniem Okresy Ogółem wyższym średnim zawodowym średnim ogólnokształcącym zasadniczym zawodowym gimnazjalnym, podstawowym i niepełnym podstawowym IV 2773,0 152,4 606,7 211,5 903,6 898, IV 2309,4 140,7 508,8 194,9 713,9 751, IV 1746,6 120,2 386,2 159,0 516,6 564, IV 1473,8 124,8 328,5 150,1 422,1 448, IV 1892,7 178,3 418,4 203,8 547,7 544, IV 1954,7 204,7 429,9 213,1 556,2 550, I II III IV 2133,9 1883,3 1861,7 1982,7 223,5 200,1 212,8 225,8 465,3 422,3 423,2 440,7 236,5 217,8 210,5 214,5 605,3 520,3 510,2 555,8 603,4 522,8 505,0 545, I II III IV 2141,9 1964,4 1979,0 2136,8 235,7 216,1 235,4 251,0 468,8 437,4 446,4 472,5 231,0 220,7 218,5 226,3 607,8 546,2 545,7 603,9 598,6 544,2 533,0 583,2 Źródło: Bezrobocie rejestrowane I-IV kwartał 2012 r. Informacje i opracowania statystyczne. GUS, Departament Badań Demograficznych i Rynku Pracy, W-wa 2013, s E. Kopciuszewska, R. Maciejewski, Modelowanie poziomu zadłużeń podmiotów gospodarczych z segmentu MSP, Zarządzanie i Edukacja nr 85, Wydawnictwo Szkoły Wyższej im. Bogdana Jańskiego, Warszawa 2012, s Bezrobocie rejestrowane I-IV kwartał 2012 r. Informacje i opracowania statystyczne. GUS, Departament Badań Demograficznych i Rynku Pracy, Warszawa 2013, s. 38.

13 Elżbieta Kopciuszewska zmiany i wyzwania w kierowaniu Rys. 3. Trend poziomu bezrobocia wg wykształcenia Źródło: Opracowanie własne Tab. 2. Bezrobotni według wieku w tys. Okresy 24 lata i mniej w wieku i więcej IV 626,1 778,5 567,0 660,2 141, IV 476,7 641,6 460,2 576,8 154, IV 332,7 485,1 336,9 443,7 148, IV 304,6 418,7 273,9 347,9 128, IV 425,9 547,8 345,4 404,4 169, IV 428,3 570,9 358,8 397,2 199, I II III IV 469,3 393,2 401,5 416,1 631,8 558,1 548,2 581,9 392,6 350,1 346,5 373,4 421,0 373,7 358,2 385,3 219,2 208,2 207,2 226,0

14 14 ZARZĄDZANIE I EDUKACJA nr 89/2013 lipiec sierpień I II III IV 437,2 380,5 402,9 424,2 637,5 583,7 584,6 627,5 408,8 378,7 381,5 418,1 411,4 378,3 367,3 400,4 247,0 243,3 242,6 266,7 Źródło: Bezrobocie rejestrowane I-IV kwartał 2012r. Informacje i opracowania statystyczne. GUS, Departament Badań Demograficznych i Rynku Pracy, W-wa 2013, s. 38 Rys. 4.Trend poziomu bezrobocia wg wieku Źródło: Opracowanie własne Największy wzrost bezrobocia odnotowano wśród osób w wieku lata oraz lata. Dla osób w wieku 45 lat i więcej nie odnotowano znaczących zmian poziomu stopy bezrobocia. We wszystkich prezentowanych grupach wieku nastąpił jednak wzrost bezrobocia. Największy dotyczy osób w wieku 15-24, czyli absolwentów szkół, wkraczających w życie zawodowe, zaś najmniejszy osób wieku 45 lat i więcej. Najmniejsze natężenie bezrobocia jest wśród absolwentów szkół wyższych a największe wśród absolwentów zasadniczych szkół zawodowych.należy jednak zwrócić uwagę na fakt, że rzeczywisty poziom bezrobocia zależy w silnym stopniu od skali emigracji części

15 Elżbieta Kopciuszewska zmiany i wyzwania w kierowaniu społeczeństwa, która największą intensywność zanotowała w 2007 roku. Wobec stale wzrastającej liczby osób bezrobotnych wśród ludzi młodych należy prowadzić ciągły monitoring sytuacji na rynku pracy absolwentów szkół dla wskazania zmieniających się uwarunkowań, decydujących o skutecznym poszukiwaniu satysfakcjonującej pracy. Młody człowiek musi być przygotowany do elastycznej, szybkiej adaptacji do świadczenia pracy z maksymalnym wykorzystaniem kapitału i gotowością mobilności zarówno zawodowej jak i przestrzennej. Jednocześnie dla osiągania równowagi między bezpieczeństwem i elastycznością (flexicurity) 15 muszą być spełnione warunki połączenia elastycznych i pewnych porozumień umownych, aktywnych polityk rynku pracy, nowoczesnych oraz trwałych systemów zabezpieczenia społecznego oraz kompleksowych i wiarygodnych strategii uczenia się przez całe życie. Szkolnictwo musi dostosowywać się do zmian gospodarczych. W programach kształcenia efekty zdobywania wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych muszą być ukierunkowane na zapotrzebowanie zgłaszane przez przedsiębiorców. Pożądane są dzisiaj wysokie kwalifikacje w zakresie nowych, innowacyjnych rozwiązań co wymaga wykazania kreatywności w doskonaleniu i rozwijaniu własnego potencjału. Ważne jest inwestowanie w siebie, podwyższanie kwalifikacji, aby być konkurencyjnym trzeba wykazywać się aktywnością i przedsiębiorczością. W przeciwnym razie młody człowiek opóźnia start w dorosłe życie zawodowe dające ekonomiczne usamodzielnienie. Przeprowadzono badanie ankietowe w celu dokonania analizy i oceny czynników determinujących zachowania absolwentów szkoły wyższej, ich aktywności na dzisiejszym, konkurencyjnym rynku pracy. Badanie przeprowadzono wśród studentów ostatniego roku magisterskich studiów zaocznych, osób aktywnych zawodowo podnoszących poprzez zdobywaną na studiach wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne swoje kwalifikacje. W pierwszym kroku badania przeprowadzono analizę mobilności zarówno przestrzennej, jak i zawodowej studentów dla oceny elastyczności w po- 15 Flexicurity, bezpieczny i elastyczny rynek pracy, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Departament Rynku Pracy, Warszawa 2009.

16 16 ZARZĄDZANIE I EDUKACJA nr 89/2013 lipiec sierpień szukiwaniu nowych, lepszych warunków pracy. Analiza wskazuje ocenę łatwości dostosowywania się do zmian i podejmowania decyzji w odnajdywaniu nowych sposobów na życie. Analiza rozwoju zawodowego to kontynuacja analizy bodźców aktywizacji w ocenie kariery zawodowej, wyboru ścieżki zawodowej, podejmowania decyzji i postawy doskonalenia zawodowego, chęci zdobywania nowych kwalifikacji. Dalsze analizy to szukanie determinantów odnajdywania własnego miejsca na konkurencyjnym rynku pracy w warunkach dzisiejszej rzeczywistości gospodarczej. 3. Kierowanie rozwojem zawodowym wyniki analiz Celem przeprowadzonego badania jest identyfikacja czynników, które są najczęściej określane przez studentów jako istotne w rozwoju zawodowym. Badanie obejmowało analizę okresu pięciu ostatnich lat ze wskazaniem ilościowym w obszarach (kolor zielony tabela 3): Mobilności zarówno przestrzennej jak i zawodowej Rozwoju zawodowego szkoleń i zdobytych potwierdzonych (świadectwa, dyplomy itp.) kwalifikacji Dalsze badanie dotyczyło: Wskazania czynników motywujących do aktywności i podnoszenia kwalifikacji (kolor czerwony tabela 3): Zagrożenie utraty pracy, utrzymania miejsca pracy Możliwości awansu Wynagrodzenie, nagrody, premie itp. Zdobywanie doświadczenia, nowych umiejętności Atmosfera pracy-warunki środowiska nastawienie na rozwój, konkurencyjność Procedury, standardy-oceny pracownicze Wskazania czynników umożliwiających znalezienie satysfakcjonującej pracy (kolor niebieski tabela 3): Wyniki w nauce konkurencyjność zdobytej wiedzy, przeszkolenie

17 Elżbieta Kopciuszewska zmiany i wyzwania w kierowaniu Doświadczenie Znajomość technik informatycznych Znajomość branży Osobowość (otwartość, dyplomacja, etyka, spostrzegawczość, zdecydowanie, wytrwałość itp.) Znajomość języków obcych Wskazania czynników wpływających na wybór pracy (kolor żółty- tabela 3) Wynagrodzenie Świadczenia dodatkowe (opieka zdrowotna, premia, służbowy samochód, komputer itp.) Możliwości rozwoju, zdobycia umiejętności Lokalizacja (czas dojazdu) Elastyczność czasu pracy, form pracy Pozycja, prestiż organizacji W przeprowadzonym badaniu poddano ocenie w skali 1-5 ważność poszczególnych czynników dla absolwenta szkoły wyższej podejmującego aktywność zawodową. Poniższa tabela 3 prezentuje wszystkie cechy zawarte w ankietach wyszczególnione od cech z najwyższą średnią punktacją do cech z najniższą średnią punktacją. Dodatkowo w tabeli 3 zawarte są wartości liczb braków w danych, mediany, 1 oraz 3 kwartyla dla punktacji. Dla niektórych cech obserwuje się zwiększoną liczbę braków w odpowiedziach i interpretacja ich wyników nie ma znaczenia z punktu widzenia statystycznej analizy danych. Cechy te zostały oznaczone kursywą. Z tabeli wynika, że najistotniejsze cechy to doświadczenie, wynagrodzenie, możliwości rozwoju oraz premie. Najmniej istotne to: procedury, ilość kwalifikacji, mobilność zawodowa oraz przestrzenna.

18 18 ZARZĄDZANIE I EDUKACJA nr 89/2013 lipiec sierpień Tab. 3. Charakterystyki rozkładu liczby wskazanych punktów Cecha liczba braków pierwszy kwartyl średnia mediana trzeci kwartyl doświadczenie 1 4 4, wynagrodzenie 6 4 4, inne (szukanie pracy) ,5 4 5 inne (wybór pracy) ,5 4 4 rozwój 7 4 4, premie 2 4 4, awans 0 4 4, cechy osobowe 1 4 4, języki 1 4 4, znajomość branży 1 4 4, nowe doświadczenia 0 4 4, utrata pracy 2 4 4, lokalizacja 5 4 4, atmosfera pracy 0 3 4, dodatkowe świadczenia 5 4 4, znajomość informatyki 3 3 3, elastyczność czasu pracy 5 3 3, wyniki nauki 1 3 3, prestiż 5 3 3, procedury 2 3 3, ilość kwalifikacji , inne (motywacyjne) ,5 1 1

19 Elżbieta Kopciuszewska zmiany i wyzwania w kierowaniu mobilność zawodowa mobilność przestrzenna , , Źródło: Badania własne Jednocześnie widać, że wśród czynników motywujących do aktywności, największe znaczenie posiada wynagrodzenie, premie, nagrody czyli głównie motywatory materialne a najmniejsze znaczenie procedury, standardy. Wśród czynników umożliwiających znalezienie satysfakcjonującej pracy największe znaczenie posiada doświadczenie, które jest jednocześnie najistotniejszą cechą wśród wszystkich wyszczególnionych na teście, a najmniejsze znaczenie posiada wyniki w nauce ukończenie szkół itp. Wśród czynników wpływających na wybór pracy największe znaczenie posiada wysokość wynagrodzenia i jasno określone możliwości rozwoju a najmniejsze posiada prestiż firmy. Wyniki te skłaniają do wniosku, że studenci zainteresowani są pracą o możliwie wysokich zarobkach zdając sobie sprawę z tego, że ich zawodowe doświadczenie jest czynnikiem, który w głównym stopniu decyduje o znalezieniu pracy. Nie doceniają jednocześnie innych czynników jak odbyte szkolenia oraz nie doceniają pracodawców, którzy w swoich standardach przyjmują ocenę pracownika zmierzającą do podniesienia jego lojalności, co z kolei pozwala na stwierdzenie iż studenci myślą o kolejnej swojej pracy w horyzoncie krótkoterminowym. Głównymi cechami, które różnicowały populację studentów biorących udział w ankiecie były wiek oraz płeć. 49% studentów było w najniższej kategorii wiekowej do 25 lat, 39% w wieku od 26 do 35 lat, 11% od 36 do 45 lat, 1% powyżej 46 lat oraz 79 % stanowiły kobiety. Dla niektórych pytań z ankiety zakres zaznaczanych punktów istotnie różnił się dla studentów w zależności od ich wieku. Wynika z tego że preferencje studentów w zakresie wyboru istotnych czynników w aktywności zawodowej zmieniają się z wiekiem zrozumienie przyczyn tej transformacji może być wskazówką dla pracodawców jak motywować pracowników w zależności od ich

20 20 ZARZĄDZANIE I EDUKACJA nr 89/2013 lipiec sierpień wieku. Podobna zależność w zakresie zróżnicowania czynników aktywności zawodowej występuje ze względu na płeć respondentów. Poniższe dwie tabele prezentują 10 najważniejszych cech, których waga zmienia się istotnie wraz z wiekiem ( tabela 4) oraz jest zależna od płci studenta (tabela 5). Cechy zostały wyselekcjonowane za pomocą modelu lasów losowych, wykorzystujących podział danych na losowe zbiory, dla których wykonuje się szereg modeli drzew klasyfikacyjnych. Cechy wymienione są od najistotniejszych czyli takich których zróżnicowanie jest najsilniejsze ze względu na wiek lub płeć do najmniej istotnych. Miarą istotności cech jest statystyka Importance, biorąca pod uwagę liczbę drzew, których dana cecha okazała się istotna, poziom w drzewie, na którym cecha występuje w modelu oraz liczbę jej pojawień się w modelu drzewa. Dla wybranych dwóch cech z wyszczególnionej grupy cech, z najwyższą wartością statystyki Importance, dokonano analizy ich rozkładu (niebieskie słupki) wraz z określeniem poziomu wieku (najmłodsi studenci) w przypadku tabeli 4 lub procenta kobiet w przypadku tabeli 5. Tab. 4. Najważniejsze czynniki dyskryminujące kategorie wiekowe Name Importance ilość szkoleń 82, lokalizacja 67, prestiż 58, wyniki nauki 44, wynagrodzenie 35, awans 34, nowe doświadczenia 34, znajomość informatyki 32, cechy osobowe 31, procedury 30, Źródło: Badania własne

21 Elżbieta Kopciuszewska zmiany i wyzwania w kierowaniu Rys. 5. Rozkład ilości szkoleń wraz z udziałem najniższej kategorii wiekowej ilości szkoleń Źródło: Badania własne Wykres (rysunek 5) zależności udziału osób najmłodszych w populacji (do 25 lat) od ilości szkoleń nie jest ściśle monotoniczny, jednak lokalne utraty monotoniczności związane są niewielką liczbą obserwacji w poszczególnych kategoriach ilości szkoleń. Generalnie trend jest malejący, czyli wzrost liczby szkoleń związany jest ze zmniejszeniem w populacji liczby studentów w najmłodszej kategorii wiekowej.

22 22 ZARZĄDZANIE I EDUKACJA nr 89/2013 lipiec sierpień Rys. 6. Rozkład ilości punktów dla czynnika lokalizacja wraz z udziałem najniższej kategorii wiekowej Źródło: Badania własne Wykres (rysunek 6) wskazuje na prawidłowość wzrostu ważności lokalizacji miejsca pracy dla młodszych osób. Dostrzegamy wyraźny trend udziału osób młodszych w odpowiedziach wskazujących na większą istotność lokalizacji miejsca pracy. Tab. 5. Najważniejsze czynniki dyskryminujące ze względu na płeć respondentów Name Importance ilość szkoleń 54, elastyczność czasu pracy 40, nowe doświadczenia 40, wyniki nauki 38, znajomość branży 37, lokalizacja 36, dodatkowe świadczenia 35, procedury 34,

23 Elżbieta Kopciuszewska zmiany i wyzwania w kierowaniu ilość kwalifikacji 32, języki 32, Źródło: Badania własne Rys. 7. Rozkład ilości punktów dla czynnika elastyczność czasu pracy wraz z udziałem grupy kobiety elastyczność czasu pracy Źródło: Badania własne Biorąc pod uwagę udział procentowy kobiet w badanej populacji na poziomie 79%, widać, że wysoki zakres punktów 4, 5 dotyczy w ponad 85% kobiet, a niski zakres 1,2 dotyczy ok. 65% kobiet (rysunek 7). Są to wielkości istotnie różne od średniej w populacji co pozwala na stwierdzenie, że cecha ta jest ważniejsza dla kobiet, co potwierdza potrzebę pogodzenia dla dużej części kobiet obowiązków rodzinnych z pracą zawodową.

Doskonalenie kadr polskich przedsiębiorstw

Doskonalenie kadr polskich przedsiębiorstw Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Doskonalenie kadr polskich przedsiębiorstw Doświadczenia związane z realizacją Działania 2.3 Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich Warszawa

Bardziej szczegółowo

Analiza potrzeb szkoleniowych wśród studentów Uniwersytetu Opolskiego a ich zgodność z oczekiwaniami pracodawców w kontekście działań transgresyjnych.

Analiza potrzeb szkoleniowych wśród studentów Uniwersytetu Opolskiego a ich zgodność z oczekiwaniami pracodawców w kontekście działań transgresyjnych. Analiza potrzeb szkoleniowych wśród studentów Uniwersytetu Opolskiego a ich zgodność z oczekiwaniami pracodawców w kontekście działań transgresyjnych. Gabriela Plencler Uniwersytet Opolski Praca wykonana

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE WARTOŚCIĄ REGIONU POPRZEZ ROZWÓJ I WZROST SEKTORA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW PROGNOZA ROZWOJU SEKTORA MŚP W KONTEKŚCIE RYNKU PRACY

ZARZĄDZANIE WARTOŚCIĄ REGIONU POPRZEZ ROZWÓJ I WZROST SEKTORA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW PROGNOZA ROZWOJU SEKTORA MŚP W KONTEKŚCIE RYNKU PRACY ZARZĄDZANIE WARTOŚCIĄ REGIONU POPRZEZ ROZWÓJ I WZROST SEKTORA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW PROGNOZA ROZWOJU SEKTORA MŚP W KONTEKŚCIE RYNKU PRACY Adam Jabłoński Marek Jabłoński Recenzenci Prof. dr

Bardziej szczegółowo

Marketingowe źródła uzyskiwania przewagi konkurencyjnej w działalności nowoczesnych podmiotów gospodarujących

Marketingowe źródła uzyskiwania przewagi konkurencyjnej w działalności nowoczesnych podmiotów gospodarujących PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I ZARZĄDZANIE TOM XII, ZESZYT 5 Marketingowe źródła uzyskiwania przewagi konkurencyjnej w działalności nowoczesnych podmiotów gospodarujących Redakcja naukowa: Maciej Trippner, Muzahim

Bardziej szczegółowo

PERSPEKTYWY ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W WARUNKACH NIEPEWNOŚCI I RYZYKA

PERSPEKTYWY ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W WARUNKACH NIEPEWNOŚCI I RYZYKA P O L I T E C H N I K A Ł Ó D Z K A PERSPEKTYWY ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W WARUNKACH NIEPEWNOŚCI I RYZYKA Redakcja naukowa: Marek Matejun Katarzyna Szymańska Monografie PŁ Łódź 2013 Recenzenci: prof.

Bardziej szczegółowo

ZEWNĘTRZNY MARKETING PERSONALNY JAKO ELEMENT HOLISTYCZNEJ ORIENTACJI ORGANIZACJI

ZEWNĘTRZNY MARKETING PERSONALNY JAKO ELEMENT HOLISTYCZNEJ ORIENTACJI ORGANIZACJI ZEWNĘTRZNY MARKETING PERSONALNY JAKO ELEMENT HOLISTYCZNEJ ORIENTACJI ORGANIZACJI marketing instytucji naukowych i badawczych ZEWNĘTRZNY MARKETING PERSONALNY JAKO ELEMENT HOLISTYCZNEJ ORIENTACJI ORGANIZACJI

Bardziej szczegółowo

Elektroniczna wersja książki dostępna w Bibliotece Cyfrowej PL www.bc.pollub.pl Nakład: 100 egz.

Elektroniczna wersja książki dostępna w Bibliotece Cyfrowej PL www.bc.pollub.pl Nakład: 100 egz. Elektroniczna wersja książki dostępna w Bibliotece Cyfrowej PL www.bc.pollub.pl Nakład: 100 egz. SPIS TREŚCI WSTĘP... 7 I. Przedsiębiorczość jako proces tworzenia bogactwa... 8 1.1. Istota i funkcje przedsiębiorczości...

Bardziej szczegółowo

ISSN 2300-5491 e-issn 2449-948X

ISSN 2300-5491 e-issn 2449-948X ISSN 2300-5491 e-issn 2449-948X CZASOPISMO NAUKOWE RYNEK KULTURA temat numeru: Przedsiębiorstwa wyzwania Companies and Challenges Współczesny świat staje się coraz bardziej wielopłaszczyznowy i złożony

Bardziej szczegółowo

INSTRUMENTY KREOWANIA INNOWACYJNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW I INSTYTUCJI

INSTRUMENTY KREOWANIA INNOWACYJNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW I INSTYTUCJI UNIWERSYTET SZCZECIŃ SKI ZESZYTY NAUKOWE NR 516 PROBLEMY ZARZĄDZANIA, FINANSÓW I MARKETINGU NR 13 INSTRUMENTY KREOWANIA INNOWACYJNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW I INSTYTUCJI SZCZECIN 2009 Rada Wydawnicza Urszula

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 736 FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA NR 55 2012

ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 736 FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA NR 55 2012 ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 736 FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA NR 55 2012 MAŁGORZATA KIEŻEL ANNA KWIECIEŃ Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach KAPITAŁ RELACYJNY I CUSTOMER RELATIONSHIP

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORCZY MENEDŻER PRZEDSIĘBIORCZEJ ORGANIZACJI Problemy współczesnej praktyki zarządzania

PRZEDSIĘBIORCZY MENEDŻER PRZEDSIĘBIORCZEJ ORGANIZACJI Problemy współczesnej praktyki zarządzania PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I ZARZĄDZANIE ISSN 1733 2486 TOM XIV, ZESZYT 4 http://piz.san.edu.pl PRZEDSIĘBIORCZY MENEDŻER PRZEDSIĘBIORCZEJ ORGANIZACJI Problemy współczesnej praktyki zarządzania Redakcja Jan D. Antoszkiewicz

Bardziej szczegółowo

Rozdział 5. Zarządzanie kompetencjami pracowników jako jeden z elementów strategicznego zarządzania zasobami ludzkimi

Rozdział 5. Zarządzanie kompetencjami pracowników jako jeden z elementów strategicznego zarządzania zasobami ludzkimi Artykuł pochodzi z publikacji: Zarządzanie kapitałem intelektualnym w organizacji inteligentnej, (Red.) W. Harasim, Wyższa Szkoła Promocji, Warszawa 2012 Jadwiga Dudzińska-Głaz Wyższa Szkoła Zarządzania

Bardziej szczegółowo

Jakość życia a procesy zarządzania rozwojem i funkcjonowaniem organizacji publicznych

Jakość życia a procesy zarządzania rozwojem i funkcjonowaniem organizacji publicznych Monografie i Studia Instytutu Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego Jakość życia a procesy zarządzania rozwojem i funkcjonowaniem organizacji publicznych Redakcja naukowa Aleksander Noworól TOM

Bardziej szczegółowo

Analiza wpływu wartości marki na wartość przedsiębiorstwa

Analiza wpływu wartości marki na wartość przedsiębiorstwa Uniwersytet Warszawski Wydział Nauk Ekonomicznych Tomasz Michał Bąk Nr albumu: 224837 Analiza wpływu wartości marki na wartość przedsiębiorstwa Praca magisterska na kierunku: Ekonomia w zakresie: Ekonomia

Bardziej szczegółowo

JAK WDRAŻAĆ INNOWACJE TECHNOLOGICZNE W FIRMIE. poradnik dla przedsiębiorców

JAK WDRAŻAĆ INNOWACJE TECHNOLOGICZNE W FIRMIE. poradnik dla przedsiębiorców JAK WDRAŻAĆ INNOWACJE TECHNOLOGICZNE W FIRMIE poradnik dla przedsiębiorców Warszawa, 2005 Autorzy: prof. zw. dr hab. Alicja Sosnowska dr Stanisław Łobejko dr Anna Kłopotek dr Jakub Brdulak Anna Rutkowska-Brdulak

Bardziej szczegółowo

WSPARCIE ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH A ROZWÓJ MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W NIEMCZECH

WSPARCIE ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH A ROZWÓJ MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W NIEMCZECH UNIWERSYTET W BIAŁYMSTOKU Wydział Ekonomii i Zarządzania Joanna Karpowicz WSPARCIE ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH A ROZWÓJ MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W NIEMCZECH Rozprawa doktorska napisana pod kierunkiem

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Warszawski Wydział Zarządzania

Uniwersytet Warszawski Wydział Zarządzania Uniwersytet Warszawski Wydział Zarządzania Mgr Maciej Kraus METODY WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW DZIAŁU SPRZEDAŻY W PRZEDSIĘBIORSTWACH DZIAŁAJĄCYCH NA RYNKU INSTYTUCJONALNYM Praca doktorska na kierunku Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie wiedzą we współczesnym przedsiębiorstwie

Zarządzanie wiedzą we współczesnym przedsiębiorstwie Rozdział 1. Zarządzanie wiedzą we współczesnych organizacjach gospodarczych Marcin Kłak Zarządzanie wiedzą we współczesnym przedsiębiorstwie Praca naukowa współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorczość w zarządzaniu i socjologii

Przedsiębiorczość w zarządzaniu i socjologii Przedsiębiorczość w zarządzaniu i socjologii Wydawnictwo WSPA Lublin 2012 Część I Przedsiębiorczość w zarządzaniu Redakcja naukowa: dr Elena Mieszajikina, prof. WSPA Recenzent: prof. dr. hab. inż. Włodzimierz

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOT: NOWOCZESNE KONCEPCJE MARKETINGU

PRZEDMIOT: NOWOCZESNE KONCEPCJE MARKETINGU SPOŁECZNA AKADEMIA NAUK W ŁODZI KIERUNEK STUDIÓW: ZARZĄDZANIE PRZEDMIOT: NOWOCZESNE KONCEPCJE MARKETINGU (MATERIAŁ POMOCNICZY PRZEDMIOT SPECJALNOŚCIOWY ) Łódź Spis treści Moduł 1 Rozwój koncepcji marketingu.

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczne i sprawnościowe problemy zarządzania projektami

Ekonomiczne i sprawnościowe problemy zarządzania projektami Przedsiębiorczość i Zarządzanie TOM XIV, ZESZYT 11 CZĘŚĆ II http://piz.san.edu.pl Ekonomiczne i sprawnościowe problemy zarządzania projektami Redakcja naukowa Tadeusz Listwan Łukasz Sułkowski Łódź 2013

Bardziej szczegółowo

Marketing eksportowy małych i średnich przedsiębiorstw w Regionie Południowego Bałtyku

Marketing eksportowy małych i średnich przedsiębiorstw w Regionie Południowego Bałtyku Marketing eksportowy małych i średnich przedsiębiorstw w Regionie Południowego Bałtyku Pod redakcją Hanny Treder i Przemysława Kulawczuka Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego Marketing eksportowy małych

Bardziej szczegółowo

Copyright 2007 Program Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju ul. Langiewicza 31, 02-071 Warszawa.

Copyright 2007 Program Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju ul. Langiewicza 31, 02-071 Warszawa. Raport Edukacja dla pracy został wydany ze środków własnych UNDP przy wsparciu finansowym Banku Światowego oraz Grupy Telekomunikacja Polska w ramach jej członkostwa w programie Global Compact.* Copyright

Bardziej szczegółowo

Firmy Rodzinne współczesne nurty badań i praktyki zarządzania. część 2

Firmy Rodzinne współczesne nurty badań i praktyki zarządzania. część 2 Przedsiębiorczość i Zarządzanie TOM XV, ZESZYT 7 CZĘŚĆ II http://piz.san.edu.pl Firmy Rodzinne współczesne nurty badań i praktyki zarządzania część 2 Redakcja naukowa Bogdan Piasecki Andrzej Marjański

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I ZARZĄDZANIE TOM XI, ZESZYT 6. Redakcja naukowa: Katarzyna Kolasińska-Morawska

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I ZARZĄDZANIE TOM XI, ZESZYT 6. Redakcja naukowa: Katarzyna Kolasińska-Morawska PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I ZARZĄDZANIE TOM XI, ZESZYT 6 Zarządzanie Logistyczne Redakcja naukowa: Katarzyna Kolasińska-Morawska Łódź 2010 Redakcja naukowa: Katarzyna Kolasińska-Morawska Skład i łamanie tekstu:

Bardziej szczegółowo

Umiejętności Polaków wyniki Międzynarodowego Badania Kompetencji Osób Dorosłych (PIAAC)

Umiejętności Polaków wyniki Międzynarodowego Badania Kompetencji Osób Dorosłych (PIAAC) Umiejętności Polaków wyniki Międzynarodowego Badania Kompetencji Osób Dorosłych (PIAAC) Redakcja merytoryczna: dr Maja Rynko Recenzenci: prof. dr hab. Jarosław Górniak prof. dr hab. Irena E. Kotowska dr

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE WYŻSZA SZKOŁA EKONOMICZNO-SPOŁECZNA W OSTROŁĘCE OSTROŁĘKA 2008

ZESZYTY NAUKOWE WYŻSZA SZKOŁA EKONOMICZNO-SPOŁECZNA W OSTROŁĘCE OSTROŁĘKA 2008 ZESZYTY NAUKOWE WYŻSZA SZKOŁA EKONOMICZNO-SPOŁECZNA W OSTROŁĘCE 6 OSTROŁĘKA 2008 RADA PROGRAMOWA Andrzej Borowicz, Bogusław Kaczmarek, Wojciech Wiszniewski, Piotr Bórawski, Mariola Grzybowska-Brzezińska,

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE

ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE Z E S Z Y T Y N A U K O W E Nr 1143 ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE ZESZYT CZTERDZIESTY Ó SMY ŁÓ D Ź 2 0 12 Menedżer jako promotor zmian w przedsiębiorstwie 3 ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI ŁÓDZKIEJ SCIENTIFIC

Bardziej szczegółowo

FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ W ZARZĄDZANIU WSPÓŁCZESNYM PRZEDSIĘBIORSTWEM Teoria i praktyka

FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ W ZARZĄDZANIU WSPÓŁCZESNYM PRZEDSIĘBIORSTWEM Teoria i praktyka PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I ZARZĄDZANIE TOM XII, ZESZYT 13 FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ W ZARZĄDZANIU WSPÓŁCZESNYM PRZEDSIĘBIORSTWEM Teoria i praktyka Redakcja naukowa Andrzej Jackiewicz Brodnica 2011 Wydawnictwo dofinansowane

Bardziej szczegółowo

Czy Twoja firma jest innowacyjna? Jak poszukiwać innowacji w sektorze usług? Podpowiedzi dla MSP

Czy Twoja firma jest innowacyjna? Jak poszukiwać innowacji w sektorze usług? Podpowiedzi dla MSP 2012 Czy Twoja firma jest innowacyjna? Jak poszukiwać innowacji w sektorze usług? Podpowiedzi dla MSP Jan Fazlagić Czy Twoja firma jest innowacyjna? Jak poszukiwać innowacji w sektorze usług? Podpowiedzi

Bardziej szczegółowo