Zarządzanie i Edukacja

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zarządzanie i Edukacja"

Transkrypt

1 Zarządzanie i Edukacja Zarządzanie zasobami ludzkimi Zarządzanie przedsiębiorstwem Edukacja społeczna NUMER 89 lipiec sierpień 2013 ISSN X DWUMIESIÊCZNIK SZKO Y WY SZEJ IM. BOGDANA JAÑSKIEGO

2 Adres redakcji Dwumiesięcznik Zarządzanie i Edukacja ul. Elektronowa 2, Warszawa tel./fax (22) Redaktor naczelny dr hab. Kazimierz Korab, prof. Szkoły Wyższej im. Bogdana Jańskiego Rada naukowa dwumiesięcznika Zarządzanie i Edukacja Dr hab. Włodzimierz Bernacki, prof. UJ; prof. dr hab. Mirosława Czerny, UW; doc. PaedDr. Tomáš Jablonský PhD. prof. KU, v Ružomberku, prof. dr hab. Wołodymyr Jewtuch, Ukraińska Akademia Nauk; prof. dr hab. Romuald Jończy, UE we Wrocławiu; ks. dr hab. Jan Krokos, prof. UKSW; prof. dr hab. Ihor Hrabynskyi, Narodowy Uniwersytet Lwowski; Dr Marcin Kazimierczak, Uniwersytet Abat Oliba CEU, Barcelona; Prof. dr. hab. Anatolij M. Kołot Kijowski Narodowy Uniwersytet Ekonomiczny; prof. dr hab. Włodzimierz Kurek, UJ; prof. dr hab. Bożena Muchacka, UP w Krakowie; prof. dr hab. Jan Oleszczuk, UM w Lublinie; prof. dr hab. Marek Pawlak, KUL; prof. dr hab. Wanda Rusiecka National Academy of Sciences of Belarus; dr hab. Grażyna Skąpska prof. UJ, dr hab. Dr.h.c. prof. PhDr. Vojtech Slomski, PhD. ISM Slovakia v Prešove; Wojciech Sroczyński, prof. UPH Redaktor tematyczny Dr Małgorzata Stawicka Redaktor językowy Dr Jerzy Ryszard Suchocki, prof. Universidad de las Américas Puebla (UDLAP) Sekretarz redakcji Anna Janus (tel ) Korekta Anna Janus Wszystkie artykuły są recenzowane Recenzenci ks. prof. dr hab. Stanisław Urbański (UKSW w Warszawie); dr inż. Jerzy Donarski (SWBJ w Warszawie); dr hab. Łukasz Popławski (UR w Krakowie) Dr.h.c. doc. PhDr. Pavel Czarnecki, (ISM Slovakia v Prešove) Prof. dr hab. Jewgienij M. Babosow (Narodowa Akademia Nauk Białorusi) Redakcja zastrzega sobie prawo dokonywania w publikowanych tekstach skrótów i zmian ISSN X wersja referencyjna czasopisma: papierowa numer dostępny w wersji elektronicznej na stronie Skład, korekta, druk i oprawa: Oficyna Wydawniczo-Poligraficzna Adam

3 Spis treœci Zarządzanie zasobami ludzkimi Elżbieta Kopciuszewska Zmiany i wyzwania w kierowaniu rozwojem zawodowym jakość kapitału ludzkiego... 5 Urszula Kozłowska Kapitał intelektualny jako niezbędny element paradygmatu gospodarowania opartego na wiedzy Monika Duchnowska Socjologiczno-prawne aspekty równouprawnienia kobiet w Polsce w XXI wieku Tomasz Machelski Perspektywy dla Unii Gospodarczej i Walutowej refleksja prakseologiczna Martyna Michalak Stres i elementy zarządzania stresem wśród pracowników i funkcjonariuszy straży pożarnej (na podstawie jednostki stacjonującej na terenie Dolnego Śląska) Zarządzanie przedsiębiorstwem Agata Kaszuba Planowanie strategiczne w przedsiębiorstwach sektora mśp studium przypadków mikroprzedsiębiorstw Katarzyna Świerszcz, Sławomir Bartosiewicz Kultura organizacyjna determinantą racjonalności ekonomicznej w centrach logistycznych Ewa Golisz Zarządzanie zapasami w przedsiębiorstwie handlowym z wykorzystaniem metody Monte Carlo Andrzej Sawicki Człowiek, który rzucił wyzwanie establishmentowi

4 Edukacja społeczna Dorota Wejchert-Gajczyk Edukacja artystyczna od przedszkolaka do studenta. Jak tworzyć warsztat adresowany do specyficznej grupy odbiorców? Stanisław Chrobak Dziecko źródłem nadziei wyzwania pedagogiczne Lidia Marszałek Inspiracje Janusza Korczaka dla współczesnego rozumienia wartości dzieciństwa Krzysztof Knajp Konkordaty gwarantami katolickiego wychowania potomstwa poprzez zapewnienie dostępu do nauki religii w szkołach publicznych Marcin A. Stradowski Kultura polityczna w procesie wychowania obywatelskiego. 295 Anna Modzelewska Kłamstwo i inne patologie w nauce Noty o Autorach

5 R O Z P R A W Y I A R T Y K U Ł Y Elżbieta Kopciuszewska Zmiany i wyzwania w kierowaniu rozwojem zawodowym jakość kapitału ludzkiego Changes and Challenges in directing of the professional activity the quality of human capital Streszczenie W pracy przedstawiono analizę wyników przeprowadzonych badań dotyczących oceny uwarunkowań decydujących o aktywności zawodowej absolwentów szkół wyższych. Wskazano czynniki determinujące możliwości alokacji na rynku pracy ludzi młodych, czyli osób należących do grup defaworyzowanych gdzie odnotowywany jest największy wzrost liczby bezrobotnych. Należy więc prowadzić ciągłe analizy i monitoring sytuacji na rynku pracy absolwentów szkół dla wskazania zmieniających się uwarunkowań, decydujących o skutecznym poszukiwaniu satysfakcjonującej pracy. Młody człowiek musi być przygotowany i zmotywowany do elastycznej, szybkiej adaptacji do świadczenia pracy z maksymalnym wykorzystaniem i rozwojem własnego kapitału. Summary The main factors which determine the professional activity of students population have been considered in the paper. Under the test results for the representative sample of students the statistical

6 6 ZARZĄDZANIE I EDUKACJA nr 89/2013 lipiec sierpień analysis has been realized. The factors which determine the ability of the allocation of young people (i.e. the most disadvantaged group of workers) in the labour market has been identified on the basis of some test results. The students position in the labour market changes all along and that is why one have to select most significant factors with performed research including statistical analysis. Young people have to be both prepared themselves and motivated to flexible and immediate ability to being employed at the same time taking into advantage the raise of them capital. Słowa klucze: zarządzanie kapitałem ludzkim, jakość życia, jakość pracy, potencjał człowieka, kierowanie rozwojem zawodowym. Keywords: human capital management, quality of life, quality of work, human potential, leadership development training. Nowa rzeczywistość w kreowaniu jakości kapitału ludzkiego Twórcą poziomu jakości jest człowiek realizujący się efektywnie w swojej pracy. Także człowiek będąc konsumentem ocenia poziom jakości dając ocenę osobistej satysfakcji. O poziomie jakości decyduje klient akceptując dany produkt. Stale zmieniają się dochody, gusta, poglądy, potrzeby i oczekiwania klienta, więc i zmieniają się wytwarzane dobra reprezentujące pożądany poziom jakości. Wyrób czy usługa mają odpowiednią jakość wówczas gdy powraca klient do firmy, a nie idzie do konkurencji 1. Można traktować w kategoriach oceny jakości życia wszelkie rozważania naukowobadawcze oceny jakości dóbr. Istnieje silna zależność i sprzężenie zwrotne: jakość pracy ludzi zależy od jakości ich życia 2 (rysunek 1), jakość życia decyduje o produktywności pracy. Istnieje związek pomiędzy zadowoleniem, satysfakcją człowieka a poziomem jakości dobra czy usługi. Poziom ten jest elementem jakości życia i oceny 1 S. Wawak, Zarządzanie jakością, Helion, Gliwice 2011, s R. Kolman, Poradnik o jakości dla praktyków, OPOV, Bydgoszcz 1995, s. 13.

7 Elżbieta Kopciuszewska zmiany i wyzwania w kierowaniu... 7 jego poziomu. Nie tylko wysoki poziom jakości dóbr wpływa na ocenę jakości życia ale i satysfakcja człowieka z życia jest silnym bodźcem do wytwarzania dóbr na wysokim poziomie. 3 Rys. 1. Model sprzężeń między jakością życia społeczeństwa, potrzebami społecznymi oraz ich zaspokajaniem przez efekty produkcji. Źródło: Opracowanie na podstawie R. Kolman Poradnik o jakości dla praktyków, OPOV Bydgoszcz 1995 s R.J. Łańcucki, D Kowalska, J. Łuczak, Zarządznie jakością w przedsiębiorstwie, OPOV, Bydgoszcz 1995, s. 7-9.

8 8 ZARZĄDZANIE I EDUKACJA nr 89/2013 lipiec sierpień Wg filozofów jakość życia stanowią warunki tworzenia autentycznej egzystencji, poczucia wartości i niepowtarzalności własnej osoby. Wg ekonomistów i statystyków jakość życia może mieć charakter: zobiektywizowany - odzwierciedla wówczas cechy rzeczywistości społecznej niezależne od jej postrzegania i wartościowania przez ludzi, (materialne, kulturalne oraz społeczne warunki życia) to ocena poziomu życia subiektywny zawiera ocenę stopnia zaspokojenia potrzeb czyli jest to ocena jakości życia Czynniki subiektywne to: wartości dotyczące zadowolenia z życia wpływające na ocenę warunków życia perspektywa oczekiwania względem przyszłości porównania z przeszłością punkty odniesienia, aspiracje Czynniki obiektywne to obiektywna rzeczywistość gdzie żyjemy, struktura społeczno-polityczna, demograficzna, ekonomiczna itp. 4 Składowa powyższych czynników rzutuje na jakość życia: radość życia, bycia kimś, odczuwanie różnych stanów emocjonalnych itp. Jakość życia to stopień spełnienia wymagań określających poziom materialnego i duchowego bytu jednostki i całego społeczeństwa. Elementy: jakość życia rodzinnego jakość życia psychicznego jakość życia funkcjonalnego, np. kwalifikacje zawodowe jakość życia somatycznego postawa społeczna jakość życia środowiskowego warunki bytowe 5 Potencjał człowieka stanowi kapitał ludzki: zdolności, wiedza, umiejętności, wykształcenie, stan zdrowia, energii, motywacji do pracy itp. Kapitał ludzki jest wykorzystywany w pracy, dzięki której człowiek dąży do zaspokojenia potrzeb. Każda organizacja musi dbać o rozwój posiadanego przez pracowników kapitału co przekłada się 4 J. Łańcucki, D. Kowalska, J. Łuczak, Zarządznie jakością w przedsiębiorstwie, OPOV, Bydgoszcz 1995 s R. Kolman, Poradnik o jakości dla praktyków, OPOV, Bydgoszcz 1995 s

9 Elżbieta Kopciuszewska zmiany i wyzwania w kierowaniu... 9 na wyniki finansowe. Istotne jest kreowanie warunków efektywnego wykorzystywania zdolności pracowników, rozwoju kapitału ludzkiego. By dobrze zarządzać ludźmi, trzeba w nich wierzyć i mieć świadomość, że dysponują takimi samymi możliwościami i potrzebują tylko odwagi by iść swoją drogą. Zadaniem przywódców jest zachęcanie innych do rozwijania swojej osobowości, zamiast ograniczania ich przez porady. Należy uczyć pracowników, że powinni kształtować swoje życie, nie doprowadzać do sytuacji, kiedy życie kieruje nimi. Codziennie każdy otrzymuje 24 godziny do dyspozycji, co z tym czasem zrobi, to jego rzecz. 6 Trzeba umieć wykorzystać ten czas. Rozwijanie i wzmacnianie własnych zdolności powinno być jednym z najważniejszych zadań życiowych człowieka. Praca nad sobą w celu wyzwolenia i uaktywnienia wszystkich możliwości tkwiących w nas, to trzon filozofii drogi, która może doprowadzić do sukcesu, który ludziom o pozytywnym nastawieniu do życia kojarzyć się winien z życiem, spełnieniem, radością, uznaniem, zadowoleniem, szczęściem i bogactwem 7 To czy odniesiemy sukces zależy od nas samych, naszych umiejętności i zdolności do elastycznego dostosowywania się do ciągłych zmian, chęci i zaangażowania w zdobywanie nowych kompetencji, by zmiany nie wyzwalały sprzeciwu i gwałtownego oporu wobec nowego. Dla wykorzystania energii człowieka, rezerw tkwiących w jego psychice, niezbędny jest prawidłowo skonstruowany system motywacji. Jest to siła osiągania sukcesu. T. Kotrabiński 8 ujmuje istotę motywacji: chodzi o to, by człowiek robił chętnie to, co robić musi, by tego, co robić musi, nie robił dlatego, że musi, by w robieniu tego, co musi, znalazł upodobanie i dzięki temu pracę swoją usprawnił wielokrotnie, okazując hojność w oddaniu się jej. Należy więc zastanowić się nad dzisiejszą sytuacją ludzi młodych, rozpoczynających swoje życie zawodowe. Jak odnajdują się na konkurencyjnym rynku pracy, co determinuje ich wybory, czego oczekują 6 E.Skrzypek, Jakość i efektywność, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej, Lublin 2000, s Tamże, s Tamże, s. 124.

10 10 ZARZĄDZANIE I EDUKACJA nr 89/2013 lipiec sierpień i jak mogą osiągnąć satysfakcję z pracy. Ludzie młodzi szczególnie odczuwają ekonomiczne i psychospołeczne skutki bezrobocia. Jednak szczególnie doświadczają negatywnych skutków opóźnienia czy wręcz uniemożliwienie startu w dorosłe życie przez brak kwalifikacji zawodowych gdzie niezbędna jest praktyka zawodowa oraz trudności w usamodzielnieniu ekonomicznym. 9 Dlatego niezbędna jest skuteczna motywacja podejmowania wyzwań dla odnalezienia się młodego, kształcącego się człowieka na dzisiejszym rynku pracy w konkurencyjnej walce o utrzymanie miejsca pracy. Motywacja (schemat motywacyjny rysunek 2)jest jednym z determinujących czynników, które decydują o skuteczności działania. Motywacja do pracy, powstająca na skutek wewnętrznego procesu człowieka, jest następstwem motywacji od strony przełożonych. W większości przypadków człowiek potrzebuje motywacji z zewnątrz a tylko nieliczni potrafią sami się motywować. Z tego względu przedsiębiorstwo powinno stworzyć systemowe warunki, w których dzięki bodźcom materialnym i niematerialnym a zwłaszcza wynagrodzeniu oraz możliwościom uczenia się i rozwoju, pracownicy mogą osiągnąć wysokie poziomy motywacji. 10 Rys. 2. Schemat motywacyjny Źródło: R.W. Griffin, Podstawy zarządzania organizacjami, PWN, Warszawa, 2001, s M.W. Kopertyńska, Sytuacja ludzi młodych na rynku pracy w jej wpływ na ich aktywność, w: (red) M. Noga, M. Stawicka, Rynek pracy w Polsce w dobie integracji europejskiej i globalizacji, CEDEWU Sp.z o.o., Warszawa Cz. Zając, Zarządzanie zasobami ludzkimi, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej, Poznań 2007, s. 115.

11 Elżbieta Kopciuszewska zmiany i wyzwania w kierowaniu Ujęcie to pozwala wyodrębnić dwa rodzaje motywacji: zewnętrzną, obejmującą nagrody takie jak podwyżka pensji, pochwała czy awans oraz kary: m.in. działania dyscyplinarne, nagany, kary pieniężne, krytyka. wewnętrzną, gdzie pojawiają się m.in. takie bodźce jak: odpowiedzialność, swoboda działania, możliwości wykorzystania i rozwoju umiejętności, interesująca i stawiająca wyzwania praca oraz możliwość awansu. Osoby stosujące motywację zewnętrzną mogą uzyskać natychmiastowe i znaczące skutki, które jednak zwykle są nietrwałe. Osoby posługujące się motywacją wewnętrzną, dbające o jakość życia w pracy, mają szanse na uzyskanie głębszych i trwalszych rezultatów, ponieważ wykorzystują wrodzone, a nie nabyte cechy jednostek Badania konkurencyjności na rynku pracy absolwentów szkoły wyższej Sytuacja na rynku pracy w Polsce to podstawowy i bardzo dynamicznie zmieniający się czynnik decydujący o alokacji siły roboczej i podejmowaniu decyzji o zatrudnieniu. Tu na rynku pracy najszybciej można zauważyć sygnały zmian, które nieustannie następują w gospodarce, gdyż rynek pracy jest związany z wieloma dziedzinami życia społeczno-ekonomicznego, które wpływają na podaż siły roboczej i kształtują popyt na pracę. 12 Rynek podlega ciągłym przeobrażeniom wpływając na stopę bezrobocia i możliwości aktywizacji zawodowej społeczeństwa. Stopa bezrobocia posiada bardzo silny związek z poziomem upadłości/niewypłacalności firm i jej wzrost po pewnym okresie może jednak doprowadzić do 11 J. Misztal, Człowiek w organizacji, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 2006, s W. Matwiejczuk, J. Samul, Instrumenty zarządzania rynkiem pracy w regionie, w : (red) W. Matwiejczuk, Zarządzanie organizacją w nowej rzeczywistości gospodarczej, Dyfin, 2009 s. 25.

12 12 ZARZĄDZANIE I EDUKACJA nr 89/2013 lipiec sierpień zwiększenia popytu na pracę poprzez czasowe obniżenie kosztów pracy i zwiększenie produkcji. 13 Sytuację na rynku pracy wg poziomu wykształcenia i wieku bezrobotnych przedstawiono w tabeli 1 i tabeli 2 (odpowiednio rysunek 3, rysunek 4) gdzie podano dane GUS dotyczące bezrobocia 14. Trendy zmian w liczbie bezrobotnych dla wybranych kwartałów od 2005 do rokuzilustrowane są na wykresach. Tab. 1. Bezrobotni według poziomu wykształcenia w tys. z wykształceniem Okresy Ogółem wyższym średnim zawodowym średnim ogólnokształcącym zasadniczym zawodowym gimnazjalnym, podstawowym i niepełnym podstawowym IV 2773,0 152,4 606,7 211,5 903,6 898, IV 2309,4 140,7 508,8 194,9 713,9 751, IV 1746,6 120,2 386,2 159,0 516,6 564, IV 1473,8 124,8 328,5 150,1 422,1 448, IV 1892,7 178,3 418,4 203,8 547,7 544, IV 1954,7 204,7 429,9 213,1 556,2 550, I II III IV 2133,9 1883,3 1861,7 1982,7 223,5 200,1 212,8 225,8 465,3 422,3 423,2 440,7 236,5 217,8 210,5 214,5 605,3 520,3 510,2 555,8 603,4 522,8 505,0 545, I II III IV 2141,9 1964,4 1979,0 2136,8 235,7 216,1 235,4 251,0 468,8 437,4 446,4 472,5 231,0 220,7 218,5 226,3 607,8 546,2 545,7 603,9 598,6 544,2 533,0 583,2 Źródło: Bezrobocie rejestrowane I-IV kwartał 2012 r. Informacje i opracowania statystyczne. GUS, Departament Badań Demograficznych i Rynku Pracy, W-wa 2013, s E. Kopciuszewska, R. Maciejewski, Modelowanie poziomu zadłużeń podmiotów gospodarczych z segmentu MSP, Zarządzanie i Edukacja nr 85, Wydawnictwo Szkoły Wyższej im. Bogdana Jańskiego, Warszawa 2012, s Bezrobocie rejestrowane I-IV kwartał 2012 r. Informacje i opracowania statystyczne. GUS, Departament Badań Demograficznych i Rynku Pracy, Warszawa 2013, s. 38.

13 Elżbieta Kopciuszewska zmiany i wyzwania w kierowaniu Rys. 3. Trend poziomu bezrobocia wg wykształcenia Źródło: Opracowanie własne Tab. 2. Bezrobotni według wieku w tys. Okresy 24 lata i mniej w wieku i więcej IV 626,1 778,5 567,0 660,2 141, IV 476,7 641,6 460,2 576,8 154, IV 332,7 485,1 336,9 443,7 148, IV 304,6 418,7 273,9 347,9 128, IV 425,9 547,8 345,4 404,4 169, IV 428,3 570,9 358,8 397,2 199, I II III IV 469,3 393,2 401,5 416,1 631,8 558,1 548,2 581,9 392,6 350,1 346,5 373,4 421,0 373,7 358,2 385,3 219,2 208,2 207,2 226,0

14 14 ZARZĄDZANIE I EDUKACJA nr 89/2013 lipiec sierpień I II III IV 437,2 380,5 402,9 424,2 637,5 583,7 584,6 627,5 408,8 378,7 381,5 418,1 411,4 378,3 367,3 400,4 247,0 243,3 242,6 266,7 Źródło: Bezrobocie rejestrowane I-IV kwartał 2012r. Informacje i opracowania statystyczne. GUS, Departament Badań Demograficznych i Rynku Pracy, W-wa 2013, s. 38 Rys. 4.Trend poziomu bezrobocia wg wieku Źródło: Opracowanie własne Największy wzrost bezrobocia odnotowano wśród osób w wieku lata oraz lata. Dla osób w wieku 45 lat i więcej nie odnotowano znaczących zmian poziomu stopy bezrobocia. We wszystkich prezentowanych grupach wieku nastąpił jednak wzrost bezrobocia. Największy dotyczy osób w wieku 15-24, czyli absolwentów szkół, wkraczających w życie zawodowe, zaś najmniejszy osób wieku 45 lat i więcej. Najmniejsze natężenie bezrobocia jest wśród absolwentów szkół wyższych a największe wśród absolwentów zasadniczych szkół zawodowych.należy jednak zwrócić uwagę na fakt, że rzeczywisty poziom bezrobocia zależy w silnym stopniu od skali emigracji części

15 Elżbieta Kopciuszewska zmiany i wyzwania w kierowaniu społeczeństwa, która największą intensywność zanotowała w 2007 roku. Wobec stale wzrastającej liczby osób bezrobotnych wśród ludzi młodych należy prowadzić ciągły monitoring sytuacji na rynku pracy absolwentów szkół dla wskazania zmieniających się uwarunkowań, decydujących o skutecznym poszukiwaniu satysfakcjonującej pracy. Młody człowiek musi być przygotowany do elastycznej, szybkiej adaptacji do świadczenia pracy z maksymalnym wykorzystaniem kapitału i gotowością mobilności zarówno zawodowej jak i przestrzennej. Jednocześnie dla osiągania równowagi między bezpieczeństwem i elastycznością (flexicurity) 15 muszą być spełnione warunki połączenia elastycznych i pewnych porozumień umownych, aktywnych polityk rynku pracy, nowoczesnych oraz trwałych systemów zabezpieczenia społecznego oraz kompleksowych i wiarygodnych strategii uczenia się przez całe życie. Szkolnictwo musi dostosowywać się do zmian gospodarczych. W programach kształcenia efekty zdobywania wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych muszą być ukierunkowane na zapotrzebowanie zgłaszane przez przedsiębiorców. Pożądane są dzisiaj wysokie kwalifikacje w zakresie nowych, innowacyjnych rozwiązań co wymaga wykazania kreatywności w doskonaleniu i rozwijaniu własnego potencjału. Ważne jest inwestowanie w siebie, podwyższanie kwalifikacji, aby być konkurencyjnym trzeba wykazywać się aktywnością i przedsiębiorczością. W przeciwnym razie młody człowiek opóźnia start w dorosłe życie zawodowe dające ekonomiczne usamodzielnienie. Przeprowadzono badanie ankietowe w celu dokonania analizy i oceny czynników determinujących zachowania absolwentów szkoły wyższej, ich aktywności na dzisiejszym, konkurencyjnym rynku pracy. Badanie przeprowadzono wśród studentów ostatniego roku magisterskich studiów zaocznych, osób aktywnych zawodowo podnoszących poprzez zdobywaną na studiach wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne swoje kwalifikacje. W pierwszym kroku badania przeprowadzono analizę mobilności zarówno przestrzennej, jak i zawodowej studentów dla oceny elastyczności w po- 15 Flexicurity, bezpieczny i elastyczny rynek pracy, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Departament Rynku Pracy, Warszawa 2009.

16 16 ZARZĄDZANIE I EDUKACJA nr 89/2013 lipiec sierpień szukiwaniu nowych, lepszych warunków pracy. Analiza wskazuje ocenę łatwości dostosowywania się do zmian i podejmowania decyzji w odnajdywaniu nowych sposobów na życie. Analiza rozwoju zawodowego to kontynuacja analizy bodźców aktywizacji w ocenie kariery zawodowej, wyboru ścieżki zawodowej, podejmowania decyzji i postawy doskonalenia zawodowego, chęci zdobywania nowych kwalifikacji. Dalsze analizy to szukanie determinantów odnajdywania własnego miejsca na konkurencyjnym rynku pracy w warunkach dzisiejszej rzeczywistości gospodarczej. 3. Kierowanie rozwojem zawodowym wyniki analiz Celem przeprowadzonego badania jest identyfikacja czynników, które są najczęściej określane przez studentów jako istotne w rozwoju zawodowym. Badanie obejmowało analizę okresu pięciu ostatnich lat ze wskazaniem ilościowym w obszarach (kolor zielony tabela 3): Mobilności zarówno przestrzennej jak i zawodowej Rozwoju zawodowego szkoleń i zdobytych potwierdzonych (świadectwa, dyplomy itp.) kwalifikacji Dalsze badanie dotyczyło: Wskazania czynników motywujących do aktywności i podnoszenia kwalifikacji (kolor czerwony tabela 3): Zagrożenie utraty pracy, utrzymania miejsca pracy Możliwości awansu Wynagrodzenie, nagrody, premie itp. Zdobywanie doświadczenia, nowych umiejętności Atmosfera pracy-warunki środowiska nastawienie na rozwój, konkurencyjność Procedury, standardy-oceny pracownicze Wskazania czynników umożliwiających znalezienie satysfakcjonującej pracy (kolor niebieski tabela 3): Wyniki w nauce konkurencyjność zdobytej wiedzy, przeszkolenie

17 Elżbieta Kopciuszewska zmiany i wyzwania w kierowaniu Doświadczenie Znajomość technik informatycznych Znajomość branży Osobowość (otwartość, dyplomacja, etyka, spostrzegawczość, zdecydowanie, wytrwałość itp.) Znajomość języków obcych Wskazania czynników wpływających na wybór pracy (kolor żółty- tabela 3) Wynagrodzenie Świadczenia dodatkowe (opieka zdrowotna, premia, służbowy samochód, komputer itp.) Możliwości rozwoju, zdobycia umiejętności Lokalizacja (czas dojazdu) Elastyczność czasu pracy, form pracy Pozycja, prestiż organizacji W przeprowadzonym badaniu poddano ocenie w skali 1-5 ważność poszczególnych czynników dla absolwenta szkoły wyższej podejmującego aktywność zawodową. Poniższa tabela 3 prezentuje wszystkie cechy zawarte w ankietach wyszczególnione od cech z najwyższą średnią punktacją do cech z najniższą średnią punktacją. Dodatkowo w tabeli 3 zawarte są wartości liczb braków w danych, mediany, 1 oraz 3 kwartyla dla punktacji. Dla niektórych cech obserwuje się zwiększoną liczbę braków w odpowiedziach i interpretacja ich wyników nie ma znaczenia z punktu widzenia statystycznej analizy danych. Cechy te zostały oznaczone kursywą. Z tabeli wynika, że najistotniejsze cechy to doświadczenie, wynagrodzenie, możliwości rozwoju oraz premie. Najmniej istotne to: procedury, ilość kwalifikacji, mobilność zawodowa oraz przestrzenna.

18 18 ZARZĄDZANIE I EDUKACJA nr 89/2013 lipiec sierpień Tab. 3. Charakterystyki rozkładu liczby wskazanych punktów Cecha liczba braków pierwszy kwartyl średnia mediana trzeci kwartyl doświadczenie 1 4 4, wynagrodzenie 6 4 4, inne (szukanie pracy) ,5 4 5 inne (wybór pracy) ,5 4 4 rozwój 7 4 4, premie 2 4 4, awans 0 4 4, cechy osobowe 1 4 4, języki 1 4 4, znajomość branży 1 4 4, nowe doświadczenia 0 4 4, utrata pracy 2 4 4, lokalizacja 5 4 4, atmosfera pracy 0 3 4, dodatkowe świadczenia 5 4 4, znajomość informatyki 3 3 3, elastyczność czasu pracy 5 3 3, wyniki nauki 1 3 3, prestiż 5 3 3, procedury 2 3 3, ilość kwalifikacji , inne (motywacyjne) ,5 1 1

19 Elżbieta Kopciuszewska zmiany i wyzwania w kierowaniu mobilność zawodowa mobilność przestrzenna , , Źródło: Badania własne Jednocześnie widać, że wśród czynników motywujących do aktywności, największe znaczenie posiada wynagrodzenie, premie, nagrody czyli głównie motywatory materialne a najmniejsze znaczenie procedury, standardy. Wśród czynników umożliwiających znalezienie satysfakcjonującej pracy największe znaczenie posiada doświadczenie, które jest jednocześnie najistotniejszą cechą wśród wszystkich wyszczególnionych na teście, a najmniejsze znaczenie posiada wyniki w nauce ukończenie szkół itp. Wśród czynników wpływających na wybór pracy największe znaczenie posiada wysokość wynagrodzenia i jasno określone możliwości rozwoju a najmniejsze posiada prestiż firmy. Wyniki te skłaniają do wniosku, że studenci zainteresowani są pracą o możliwie wysokich zarobkach zdając sobie sprawę z tego, że ich zawodowe doświadczenie jest czynnikiem, który w głównym stopniu decyduje o znalezieniu pracy. Nie doceniają jednocześnie innych czynników jak odbyte szkolenia oraz nie doceniają pracodawców, którzy w swoich standardach przyjmują ocenę pracownika zmierzającą do podniesienia jego lojalności, co z kolei pozwala na stwierdzenie iż studenci myślą o kolejnej swojej pracy w horyzoncie krótkoterminowym. Głównymi cechami, które różnicowały populację studentów biorących udział w ankiecie były wiek oraz płeć. 49% studentów było w najniższej kategorii wiekowej do 25 lat, 39% w wieku od 26 do 35 lat, 11% od 36 do 45 lat, 1% powyżej 46 lat oraz 79 % stanowiły kobiety. Dla niektórych pytań z ankiety zakres zaznaczanych punktów istotnie różnił się dla studentów w zależności od ich wieku. Wynika z tego że preferencje studentów w zakresie wyboru istotnych czynników w aktywności zawodowej zmieniają się z wiekiem zrozumienie przyczyn tej transformacji może być wskazówką dla pracodawców jak motywować pracowników w zależności od ich

20 20 ZARZĄDZANIE I EDUKACJA nr 89/2013 lipiec sierpień wieku. Podobna zależność w zakresie zróżnicowania czynników aktywności zawodowej występuje ze względu na płeć respondentów. Poniższe dwie tabele prezentują 10 najważniejszych cech, których waga zmienia się istotnie wraz z wiekiem ( tabela 4) oraz jest zależna od płci studenta (tabela 5). Cechy zostały wyselekcjonowane za pomocą modelu lasów losowych, wykorzystujących podział danych na losowe zbiory, dla których wykonuje się szereg modeli drzew klasyfikacyjnych. Cechy wymienione są od najistotniejszych czyli takich których zróżnicowanie jest najsilniejsze ze względu na wiek lub płeć do najmniej istotnych. Miarą istotności cech jest statystyka Importance, biorąca pod uwagę liczbę drzew, których dana cecha okazała się istotna, poziom w drzewie, na którym cecha występuje w modelu oraz liczbę jej pojawień się w modelu drzewa. Dla wybranych dwóch cech z wyszczególnionej grupy cech, z najwyższą wartością statystyki Importance, dokonano analizy ich rozkładu (niebieskie słupki) wraz z określeniem poziomu wieku (najmłodsi studenci) w przypadku tabeli 4 lub procenta kobiet w przypadku tabeli 5. Tab. 4. Najważniejsze czynniki dyskryminujące kategorie wiekowe Name Importance ilość szkoleń 82, lokalizacja 67, prestiż 58, wyniki nauki 44, wynagrodzenie 35, awans 34, nowe doświadczenia 34, znajomość informatyki 32, cechy osobowe 31, procedury 30, Źródło: Badania własne

21 Elżbieta Kopciuszewska zmiany i wyzwania w kierowaniu Rys. 5. Rozkład ilości szkoleń wraz z udziałem najniższej kategorii wiekowej ilości szkoleń Źródło: Badania własne Wykres (rysunek 5) zależności udziału osób najmłodszych w populacji (do 25 lat) od ilości szkoleń nie jest ściśle monotoniczny, jednak lokalne utraty monotoniczności związane są niewielką liczbą obserwacji w poszczególnych kategoriach ilości szkoleń. Generalnie trend jest malejący, czyli wzrost liczby szkoleń związany jest ze zmniejszeniem w populacji liczby studentów w najmłodszej kategorii wiekowej.

22 22 ZARZĄDZANIE I EDUKACJA nr 89/2013 lipiec sierpień Rys. 6. Rozkład ilości punktów dla czynnika lokalizacja wraz z udziałem najniższej kategorii wiekowej Źródło: Badania własne Wykres (rysunek 6) wskazuje na prawidłowość wzrostu ważności lokalizacji miejsca pracy dla młodszych osób. Dostrzegamy wyraźny trend udziału osób młodszych w odpowiedziach wskazujących na większą istotność lokalizacji miejsca pracy. Tab. 5. Najważniejsze czynniki dyskryminujące ze względu na płeć respondentów Name Importance ilość szkoleń 54, elastyczność czasu pracy 40, nowe doświadczenia 40, wyniki nauki 38, znajomość branży 37, lokalizacja 36, dodatkowe świadczenia 35, procedury 34,

23 Elżbieta Kopciuszewska zmiany i wyzwania w kierowaniu ilość kwalifikacji 32, języki 32, Źródło: Badania własne Rys. 7. Rozkład ilości punktów dla czynnika elastyczność czasu pracy wraz z udziałem grupy kobiety elastyczność czasu pracy Źródło: Badania własne Biorąc pod uwagę udział procentowy kobiet w badanej populacji na poziomie 79%, widać, że wysoki zakres punktów 4, 5 dotyczy w ponad 85% kobiet, a niski zakres 1,2 dotyczy ok. 65% kobiet (rysunek 7). Są to wielkości istotnie różne od średniej w populacji co pozwala na stwierdzenie, że cecha ta jest ważniejsza dla kobiet, co potwierdza potrzebę pogodzenia dla dużej części kobiet obowiązków rodzinnych z pracą zawodową.

Dopasowanie IT/biznes

Dopasowanie IT/biznes Dopasowanie IT/biznes Dlaczego trzeba mówić o dopasowaniu IT-biznes HARVARD BUSINESS REVIEW, 2008-11-01 Dlaczego trzeba mówić o dopasowaniu IT-biznes http://ceo.cxo.pl/artykuly/51237_2/zarzadzanie.it.a.wzrost.wartosci.html

Bardziej szczegółowo

Uw a r u n k o w a n i a r o z w o j u Do l n e g o Śl ą s k a. Redaktor naukowy Teresa Kupczyk

Uw a r u n k o w a n i a r o z w o j u Do l n e g o Śl ą s k a. Redaktor naukowy Teresa Kupczyk Uw a r u n k o w a n i a r o z w o j u Do l n e g o Śl ą s k a w perspektywie roku 2020 Redaktor naukowy Teresa Kupczyk Wrocław 2010 Spis treści Wprowadzenie...7 1. Szanse i zagrożenia dla rozwoju Polski

Bardziej szczegółowo

SPOŁECZNY LUDZKI KAPITAŁ. INTELEKTUALNY= kapitał ludzki, strukturalny (organizacyjny) i relacyjny PRACOWNICY STANOWIĄ KAPITAŁ FIRMY

SPOŁECZNY LUDZKI KAPITAŁ. INTELEKTUALNY= kapitał ludzki, strukturalny (organizacyjny) i relacyjny PRACOWNICY STANOWIĄ KAPITAŁ FIRMY 1 PRACOWNICY STANOWIĄ KAPITAŁ FIRMY Istotna zmiana od pracownika taylorowskiego, którego rola polegała na wykonywaniu poleceń, bez konieczności rozumienia ich znaczenia do pracownika kreatywnego, otwartego

Bardziej szczegółowo

Badanie aktywności zawodowej studentów Warszawskiej Wyższej Szkoły Informatyki

Badanie aktywności zawodowej studentów Warszawskiej Wyższej Szkoły Informatyki Badanie aktywności zawodowej studentów Warszawskiej Wyższej Szkoły Informatyki Grudzień 2014 Wstęp Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki prowadzi cykliczne badania, których celem są: ocena pozycji uczelni

Bardziej szczegółowo

TEMATYKA PRAC. Zarządzanie Studia stacjonarne II stopień I rok

TEMATYKA PRAC. Zarządzanie Studia stacjonarne II stopień I rok TEMATYKA PRAC Zapisy dnia 18.02.2015 r. o godz. 9.45 Prof.nzdz. dr hab. Agnieszka Sitko-Lutek Zapisy pok. 309 Zarządzanie Studia stacjonarne II stopień I rok 1. Uwarunkowania i zmiana kultury organizacyjnej

Bardziej szczegółowo

Inteligentne organizacje zarządzanie wiedzą i kompetencjami pracowników

Inteligentne organizacje zarządzanie wiedzą i kompetencjami pracowników 2010 Inteligentne organizacje zarządzanie wiedzą i kompetencjami pracowników Paulina Zadura-Lichota Zespół Przedsiębiorczości Warszawa, styczeń 2010 r. Pojęcie inteligentnej organizacji Organizacja inteligentna

Bardziej szczegółowo

TEMATYKA PRAC. Zarządzanie Studia stacjonarne II stopień I rok

TEMATYKA PRAC. Zarządzanie Studia stacjonarne II stopień I rok TEMATYKA PRAC Zapisy dnia 18.02.2015 r. o godz. 9.45 Zarządzanie Studia stacjonarne II stopień I rok Prof.nzdz. dr hab. Agnieszka Sitko-Lutek pok. 1018 1. Uwarunkowania i zmiana kultury organizacyjnej

Bardziej szczegółowo

BADANIA OPINII PRACOWNIKÓW W PRAKTYCE ZARZĄDZANIA

BADANIA OPINII PRACOWNIKÓW W PRAKTYCE ZARZĄDZANIA BADANIA OPINII PRACOWNIKÓW W PRAKTYCE ZARZĄDZANIA 1 1. WPROWADZENIE Każdy, kto zarządza organizacją, doskonale wie, jak wiele czynników zarówno wewnętrznych, jak i zewnętrznych wpływa na funkcjonowanie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE KAPITAŁEM LUDZKIM W POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTWACH

ZARZĄDZANIE KAPITAŁEM LUDZKIM W POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTWACH DAG MARA LEWICKA ZARZĄDZANIE KAPITAŁEM LUDZKIM W POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTWACH Metody, narzędzia, mierniki WYDAWNICTWA PROFESJONALNE PWN WARSZAWA 2010 Wstęp 11 ROZDZIAŁ 1. Zmiany w zakresie funkcji personalnej

Bardziej szczegółowo

DR GRAŻYNA KUŚ. specjalność: Gospodarowanie zasobami ludzkimi

DR GRAŻYNA KUŚ. specjalność: Gospodarowanie zasobami ludzkimi DR GRAŻYNA KUŚ specjalność: Gospodarowanie zasobami ludzkimi 1. Motywacja pracowników jako element zarządzania przedsiębiorstwem 2. Pozapłacowe formy motywowania pracowników na przykładzie wybranej organizacji

Bardziej szczegółowo

Spis treści WSTĘP... 13 STRATEGIE... 15

Spis treści WSTĘP... 13 STRATEGIE... 15 WSTĘP... 13 STRATEGIE... 15 ROZDZIAŁ 1 PROJEKTOWANIE INNOWACYJNYCH MODELI BIZNESU A WARTOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTWA... 17 Marek Jabłoński Wstęp... 17 1. Projektowanie organizacji zarys teoretyczny... 18 2. Motywy

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE MARKĄ. Doradztwo i outsourcing

ZARZĄDZANIE MARKĄ. Doradztwo i outsourcing ZARZĄDZANIE MARKĄ Doradztwo i outsourcing Pomagamy zwiększać wartość marek i maksymalizować zysk. Prowadzimy projekty w zakresie szeroko rozumianego doskonalenia organizacji i wzmacniania wartości marki:

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Rozdział I ELEMENTARNE POJĘCIA I PRZEDMIOT EKONOMII

Spis treści. Rozdział I ELEMENTARNE POJĘCIA I PRZEDMIOT EKONOMII Spis treści Rozdział I ELEMENTARNE POJĘCIA I PRZEDMIOT EKONOMII Wstępne określenie przedmiotu ekonomii 7 Ekonomia a inne nauki 9 Potrzeby ludzkie, produkcja i praca, środki produkcji i środki konsumpcji,

Bardziej szczegółowo

Innowacyjność a konkurencyjność firmy

Innowacyjność a konkurencyjność firmy 3.3.3 Innowacyjność a konkurencyjność firmy A co jeśli nie startup? Zacznijmy od tego, że interes rozkręcony z pasji to jeden z najtrwalszych rodzajów przedsiębiorstw. Dlaczego? Po pierwsze angażując się

Bardziej szczegółowo

Plan rozwoju pracownika. Opracowanie: Aneta Stosik

Plan rozwoju pracownika. Opracowanie: Aneta Stosik Plan rozwoju pracownika Opracowanie: Aneta Stosik Rozwój pracownika Zapoznanie z tworzeniem planów rozwoju pracowników oraz związanych z tym korzyści dla firmy i pracowników Plan rozwoju pracownika Jest

Bardziej szczegółowo

Społeczna odpowiedzialność biznesu podejście strategiczne i operacyjne. Maciej Bieńkiewicz

Społeczna odpowiedzialność biznesu podejście strategiczne i operacyjne. Maciej Bieńkiewicz 2012 Społeczna odpowiedzialność biznesu podejście strategiczne i operacyjne Maciej Bieńkiewicz Społeczna Odpowiedzialność Biznesu - istota koncepcji - Nowa definicja CSR: CSR - Odpowiedzialność przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Oczekiwania wobec przyszłego pracownika absolwenta szkoły zawodowej. Anna Bartkiewicz Regionalna Izba Przemysłowo- Handlowa w Radomsku

Oczekiwania wobec przyszłego pracownika absolwenta szkoły zawodowej. Anna Bartkiewicz Regionalna Izba Przemysłowo- Handlowa w Radomsku Oczekiwania wobec przyszłego pracownika absolwenta szkoły zawodowej Anna Bartkiewicz Regionalna Izba Przemysłowo- Handlowa w Radomsku 19 listopada 2013 Plan prezentacji 1. Kontekst: szkolnictwo zawodowe

Bardziej szczegółowo

M. Dąbrowska. K. Grabowska. Wroclaw University of Economics

M. Dąbrowska. K. Grabowska. Wroclaw University of Economics M. Dąbrowska K. Grabowska Wroclaw University of Economics Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa na przykładzie przedsiębiorstw z branży produkującej napoje JEL Classification: A 10 Słowa kluczowe: Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Wyzwania polskiej polityki edukacyjnej z perspektywy rynku pracy. dr Agnieszka Chłoń- Domińczak, IBE

Wyzwania polskiej polityki edukacyjnej z perspektywy rynku pracy. dr Agnieszka Chłoń- Domińczak, IBE Wyzwania polskiej polityki edukacyjnej z perspektywy rynku pracy dr Agnieszka Chłoń- Domińczak, IBE Plan prezentacji 1. Wyzwania dla polityki rozwoju umiejętności w Polsce 2. Absolwenci i ich sytuacja

Bardziej szczegółowo

Część 1. Kierunki badań nad zarządzaniem małymi i średnimi przedsiębiorstwami... 13

Część 1. Kierunki badań nad zarządzaniem małymi i średnimi przedsiębiorstwami... 13 Spis treści Słowo wstępne (Marek Matejun).................................................. 11 Część 1. Kierunki badań nad zarządzaniem małymi i średnimi przedsiębiorstwami.................................

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE BADANIE SATYSFAKCJI KLIENTA I ZARZĄDZANIE SATYSFAKCJĄ KLIENTA W PRZEDSIĘBIORSTWIE

SZKOLENIE BADANIE SATYSFAKCJI KLIENTA I ZARZĄDZANIE SATYSFAKCJĄ KLIENTA W PRZEDSIĘBIORSTWIE SZKOLENIE ROZWIĄZANIA W ZAKRESIE ROZWOJU KAPITAŁU LUDZKIEGO PRZEDSIĘBIORSTW BADANIE SATYSFAKCJI KLIENTA I ZARZĄDZANIE SATYSFAKCJĄ KLIENTA W WPROWADZENIE W dobie silnej konkurencji oraz wzrastającej świadomości

Bardziej szczegółowo

KWALIFIKACJE ABSOLWENTA: Absolwent specjalności Branding jest przygotowany do realizacji zadań zawodowych w trzech obszarach:

KWALIFIKACJE ABSOLWENTA: Absolwent specjalności Branding jest przygotowany do realizacji zadań zawodowych w trzech obszarach: PLAN STUDIÓW NA KIERUNKU: Komunikacja wizerunkowa (reklama, public relations, branding) Studia niestacjonarne II stopnia (magisterskie) SPECJALNOŚĆ: branding PROGRAM OBOWIĄZUJĄCY OD ROKU AKADEMICKIEGO

Bardziej szczegółowo

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW ZARZĄDZANIE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA - PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW ZARZĄDZANIE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA - PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW ZARZĄDZANIE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA - PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI Umiejscowienie kierunku w obszarach kształcenia Kierunek studiów Zarządzanie reprezentuje dziedzinę

Bardziej szczegółowo

Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia)

Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia) Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia) Obowiązuje od 01.10.2014 Zgodnie z Zarządzeniem Rektora ZPSB w sprawie Regulaminu Procedur Dyplomowych, na egzaminie magisterskim

Bardziej szczegółowo

Wydział Matematyki Stosowanej. Politechniki Śląskiej w Gliwicach

Wydział Matematyki Stosowanej. Politechniki Śląskiej w Gliwicach Wydział Matematyki Stosowanej Politechniki Śląskiej w Gliwicach Wydział Matematyki Stosowanej jeden z 13 wydziałów Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Od kilkunastu lat główną siedzibą Wydziału oraz Instytutu

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie zasobami ludzkimi Wprowadzenie

Zarządzanie zasobami ludzkimi Wprowadzenie Marek Angowski Zarządzanie zasobami ludzkimi Wprowadzenie Definicje ZZL Zarządzanie zasobami ludzkimi jest to skoordynowany zbiór działań związanych z ludźmi, prowadzący do osiągania założonych celów organizacji

Bardziej szczegółowo

niestacjonarne IZ2106 Liczba godzin Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium Studia stacjonarne 30 0 0 0 0 Studia niestacjonarne 24 0 0 0 0

niestacjonarne IZ2106 Liczba godzin Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium Studia stacjonarne 30 0 0 0 0 Studia niestacjonarne 24 0 0 0 0 1. Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Kod kursu Ekonomia stacjonarne ID1106 niestacjonarne IZ2106 Liczba godzin Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium Studia stacjonarne 0 0 0 0 0 Studia niestacjonarne

Bardziej szczegółowo

Podnoszę swoje kwalifikacje

Podnoszę swoje kwalifikacje Podnoszę swoje kwalifikacje Dorota Marszałek Podejmując działania edukacyjne musisz brać pod uwagę fakt, iż współczesny rynek pracy wymaga ciągłego dokształcania i rozwoju od wszystkich poszukujących pracy,

Bardziej szczegółowo

Katalog rozwiązań informatycznych dla firm produkcyjnych

Katalog rozwiązań informatycznych dla firm produkcyjnych Katalog rozwiązań informatycznych dla firm produkcyjnych www.streamsoft.pl Obserwować, poszukiwać, zmieniać produkcję w celu uzyskania największej efektywności. Jednym słowem być jak Taiichi Ohno, dyrektor

Bardziej szczegółowo

Wstęp... 7. 3. Technologie informacyjne wpływające na doskonalenie przedsiębiorstwa

Wstęp... 7. 3. Technologie informacyjne wpływające na doskonalenie przedsiębiorstwa Spis treści Wstęp.............................................................. 7 1. Przedsiębiorstwo w dobie globalizacji.............................. 11 1.1. Wyzwania globalnego rynku....................................

Bardziej szczegółowo

2012 PRACA ZESPOŁOWA W KSZTAŁTOWANIU INNOWACJI. Piotr Markiewicz

2012 PRACA ZESPOŁOWA W KSZTAŁTOWANIU INNOWACJI. Piotr Markiewicz 2012 PRACA ZESPOŁOWA W KSZTAŁTOWANIU INNOWACJI Piotr Markiewicz PROBLEMATYKA Wyzwania gospodarki opartej na wiedzy Innowacja i innowacyjność Zespoły istota i cechy Specyfika pracy zespołowej Uwarunkowania

Bardziej szczegółowo

dr Anna Jawor-Joniewicz Barbara Sajkiewicz Instytut Pracy i Spraw Socjalnych

dr Anna Jawor-Joniewicz Barbara Sajkiewicz Instytut Pracy i Spraw Socjalnych dr Anna Jawor-Joniewicz Barbara Sajkiewicz Instytut Pracy i Spraw Socjalnych Projekt Kształtowanie zaangażowania pracowników w kontekście zarządzania różnorodnością Cel: analiza metod i narzędzi kształtowania

Bardziej szczegółowo

Termin 09-10 maja 2013 r. Miejsce: sala szkoleniowa - Dolnośląska Izba Gospodarcza

Termin 09-10 maja 2013 r. Miejsce: sala szkoleniowa - Dolnośląska Izba Gospodarcza SZKOLENIE EFEKTYWNA ROZMOWA OCENIAJĄCA Termin 09-10 maja 2013 r. Miejsce: sala szkoleniowa - Dolnośląska Izba Gospodarcza Wrocław, dn. 27 marca 2013 r. ZAKRES OFERTY 1. Charakterystyka Human Partner Sp.

Bardziej szczegółowo

Organizacja przyszłości, Zmiany w otoczeniu. Opracowanie: Aneta Stosik

Organizacja przyszłości, Zmiany w otoczeniu. Opracowanie: Aneta Stosik Organizacja przyszłości, Zmiany w otoczeniu. Opracowanie: Aneta Stosik Współczesne otoczenie organizacji Czynniki kształtujące burzliwe otoczenie współczesnej organizacji: Procesy globalizacji i umiędzynarodowienie

Bardziej szczegółowo

prof. dr hab. M. Juchnowicz, Katedra Rozwoju Kapitału Ludzkiego SGH

prof. dr hab. M. Juchnowicz, Katedra Rozwoju Kapitału Ludzkiego SGH sposobem reagowania na bieżącą sytuację rynkową 1 1. Zatrudnienie w 2007 r. najwyższy poziom prognoz wzrostu /ok. 5%/ przedsiębiorstwa oferujące dobra inwestycyjne, transport, handel i naprawy, budownictwo

Bardziej szczegółowo

biznesu (CSR) a konkurencyjność - dobre praktyki europejskich MŚP M -

biznesu (CSR) a konkurencyjność - dobre praktyki europejskich MŚP M - Instytut Badań nad Przedsiębiorczo biorczością i Rozwojem Ekonomicznym Społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR) a konkurencyjność - dobre praktyki europejskich MŚP M - Maciej Bieńkiewicz, 26 luty 2008,

Bardziej szczegółowo

PYTANIA NA EGZAMIN MAGISTERSKI KIERUNEK: EKONOMIA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA. CZĘŚĆ I dotyczy wszystkich studentów kierunku Ekonomia pytania podstawowe

PYTANIA NA EGZAMIN MAGISTERSKI KIERUNEK: EKONOMIA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA. CZĘŚĆ I dotyczy wszystkich studentów kierunku Ekonomia pytania podstawowe PYTANIA NA EGZAMIN MAGISTERSKI KIERUNEK: EKONOMIA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA CZĘŚĆ I dotyczy wszystkich studentów kierunku Ekonomia pytania podstawowe 1. Cele i przydatność ujęcia modelowego w ekonomii 2.

Bardziej szczegółowo

Raport: Oczekiwania studentów względem rynku pracy

Raport: Oczekiwania studentów względem rynku pracy Raport: Oczekiwania studentów względem rynku Wyniki badań Plany kariery Brak planów rozwoju zawodowego jest powszechnym problemem występującym w Polsce. Zdaniem ekspertów tego rodzaju plany powinny być

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 1.2, Struktura, kapitału ludzkiego 34. Wstęp 17. O Autorach 23

Spis treści. 1.2, Struktura, kapitału ludzkiego 34. Wstęp 17. O Autorach 23 Spis treści Wstęp 17 O Autorach 23 Część I. Pracownicy jako kapitał 27 1. Istota i struktura kapitału ludzkiego 29 1.1. Charakterystyka kapitału ludzkiego jako elementu kapitału intelektualnego 29 1.2,

Bardziej szczegółowo

Program doradztwa edukacyjnego i orientacji zawodowej

Program doradztwa edukacyjnego i orientacji zawodowej 1 Program doradztwa edukacyjnego i orientacji zawodowej dla uczniów Gimnazjum nr 44 im. gen. Mariusza Zaruskiego w Poznaniu w roku szkolnym: 2015/2016. 1. Program obejmuje ogół działań podejmowanych przez

Bardziej szczegółowo

Zasoby, kapitał i potencjał organizacji

Zasoby, kapitał i potencjał organizacji Zasoby, kapitał i potencjał organizacji Zasoby Termin ten nie jest jednoznacznie definiowany i rozumiany. W tradycyjnym ujęciu pojęcie zasobów odnoszone jest do: - zasobów naturalnych (ziemia, surowce

Bardziej szczegółowo

Henryk Skłodowski Zmiana postrzegania ścieżki zawodowej jeden zawód na całe życie, czyli zagrożenie bezrobociem. Pedagogika Rodziny 2/3,

Henryk Skłodowski Zmiana postrzegania ścieżki zawodowej jeden zawód na całe życie, czyli zagrożenie bezrobociem. Pedagogika Rodziny 2/3, Henryk Skłodowski Zmiana postrzegania ścieżki zawodowej jeden zawód na całe życie, czyli zagrożenie bezrobociem Pedagogika Rodziny 2/3, 179-182 2012 Henryk Skłodowski Katedra Psychologii, Zarządzania i

Bardziej szczegółowo

WPROWADZANIE INWESTORÓW POLSKICH NA RYNKI OBCE

WPROWADZANIE INWESTORÓW POLSKICH NA RYNKI OBCE WPROWADZANIE INWESTORÓW POLSKICH NA RYNKI OBCE SEKRETEM BIZNESU JEST WIEDZIEĆ TO, CZEGO NIE WIEDZĄ INNI Arystoteles Onassis SZANOWNI PAŃSTWO, Lubelskie Centrum Consultingu sp. z o. o. powstało w 2009 roku

Bardziej szczegółowo

Oczekiwania rynku pracy wobec absolwentki szkoły wyższej technicznej. Joanna Żyra Politechnika Krakowska

Oczekiwania rynku pracy wobec absolwentki szkoły wyższej technicznej. Joanna Żyra Politechnika Krakowska Oczekiwania rynku pracy wobec absolwentki szkoły wyższej technicznej Joanna Żyra Politechnika Krakowska Trendy obserwowane w gospodarce: Społeczeństwo wiedzy: rosnące znaczenie kapitału ludzkiego Zmienny

Bardziej szczegółowo

Spis treści WSTĘP... 13

Spis treści WSTĘP... 13 WSTĘP... 13 Rozdział I MODEL ZRÓWNOWAŻONEGO BIZNESU PRZEDSIĘBIORSTWA A KREACJA WARTOŚCI... 15 (Adam Jabłoński) Wstęp... 15 1. Konkurencyjność przedsiębiorstwa a model zrównoważonego biznesu... 16 2. Ciągłość

Bardziej szczegółowo

Sieć społeczna przedsiębiorcy w teorii i praktyce zarządzania małą firmą

Sieć społeczna przedsiębiorcy w teorii i praktyce zarządzania małą firmą 1 2 Politechnika Częstochowska Piotr Tomski Sieć społeczna przedsiębiorcy w teorii i praktyce zarządzania małą firmą Monografia Częstochowa 2016 3 Recenzenci: Prof. dr hab. inż. Stanisław Nowosielski Prof.

Bardziej szczegółowo

Zestawy zagadnień na egzamin dyplomowy (licencjacki) dla kierunku ZARZĄDZANIE (studia I stopnia)

Zestawy zagadnień na egzamin dyplomowy (licencjacki) dla kierunku ZARZĄDZANIE (studia I stopnia) Zestawy zagadnień na egzamin dyplomowy (licencjacki) dla kierunku ZARZĄDZANIE (studia I stopnia) Obowiązuje od 01.10.2014 Zgodnie z Zarządzeniem Rektora ZPSB w sprawie Regulaminu Procedur Dyplomowych,

Bardziej szczegółowo

Systemy zarządzania wiedzą w strategiach firm. Prof. dr hab. Irena Hejduk Szkoła Głowna Handlowa w Warszawie

Systemy zarządzania wiedzą w strategiach firm. Prof. dr hab. Irena Hejduk Szkoła Głowna Handlowa w Warszawie Systemy zarządzania wiedzą w strategiach firm Prof. dr hab. Irena Hejduk Szkoła Głowna Handlowa w Warszawie Wprowadzenie istota zarządzania wiedzą Wiedza i informacja, ich jakość i aktualność stają się

Bardziej szczegółowo

Pomiar kapitału ludzkiego wyzwania i szanse dla ZKL

Pomiar kapitału ludzkiego wyzwania i szanse dla ZKL Pomiar kapitału ludzkiego wyzwania i szanse dla ZKL dr Łukasz Sienkiewicz Instytut Kapitału Ludzkiego Seminarium naukowe Pomiar kapitału ludzkiego wyzwania i szanse dla zarządzania organizacją Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Wpływ integracji europejskiej w obszarze rynków finansowych na dostępność sektora MSP do finansowania zewnętrznego

Wpływ integracji europejskiej w obszarze rynków finansowych na dostępność sektora MSP do finansowania zewnętrznego Wpływ integracji europejskiej w obszarze rynków finansowych na dostępność sektora MSP do finansowania zewnętrznego Artykuł wprowadzający do e-debaty Sektor małych i średnich przedsiębiorstw (MSP) ma istotne

Bardziej szczegółowo

Spis treści: Wprowadzenie. Rozdział 1 Kapitał ludzki w organizacji wiedzy

Spis treści: Wprowadzenie. Rozdział 1 Kapitał ludzki w organizacji wiedzy Elastyczne zarządzanie kapitałem ludzkim w organizacji wiedzy. pod redakcją naukową Marty Juchnowicz Profesjonalny zespół autorów: Marta Juchnowicz, Lidia Jabłonowska, Hanna Kinowska, Beata Mazurek-Kucharska,

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie Studia stacjonarne Stopień studiów: Iº Rok studiów: II

Zarządzanie Studia stacjonarne Stopień studiów: Iº Rok studiów: II TEMATYKI SEMINARIÓW Zarządzanie Studia stacjonarne Stopień studiów: Iº Rok studiów: II Zapisy na seminarium: 18 lutego w godz. 13:15 Proponowane tematy (obszary) prac licencjackich: Prof. nadzw. dr hab.

Bardziej szczegółowo

Ekonomika Transportu. Przedsiębiorstwo transportowe. Przedsiębiorstwo transportowe. Przedsiębiorstwo transportowe. Przedsiębiorstwo transportowe

Ekonomika Transportu. Przedsiębiorstwo transportowe. Przedsiębiorstwo transportowe. Przedsiębiorstwo transportowe. Przedsiębiorstwo transportowe Ekonomika Transportu każda zorganizowana postać podażowej strony rynku usług przemieszczania, mająca swoją nazwę i oferującą specyficzny produkt - usługę transportową Cechy: odrębność ekonomiczna odrębność

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie wartością przedsiębiorstw na przykładzie przedsiębiorstw z branży papierniczej

Zarządzanie wartością przedsiębiorstw na przykładzie przedsiębiorstw z branży papierniczej Magdalena Mordasewicz (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu) Katarzyna Madej (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu) Milena Wierzyk (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu) Zarządzanie wartością przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Analiza perspektyw zatrudnienia studentów i absolwentów kierunków technicznych i nauk ścisłych Stopień konkurencyjności absolwentów jest naturalną wer

Analiza perspektyw zatrudnienia studentów i absolwentów kierunków technicznych i nauk ścisłych Stopień konkurencyjności absolwentów jest naturalną wer Analiza perspektyw zatrudnienia studentów i absolwentów kierunków technicznych i nauk ścisłych Pion Współpracy i Rozwoju AGH Centrum Karier Kraków, 15 marca 2008 Analiza perspektyw zatrudnienia studentów

Bardziej szczegółowo

Kompleksowe wspieranie procesów zarządzania

Kompleksowe wspieranie procesów zarządzania Kompleksowe wspieranie procesów zarządzania Raport z badania przeprowadzonego w sierpniu 2007 roku O badaniu Badanie zostało przeprowadzone w sierpniu bieżącego roku na podstawie ankiety internetowej Ankieta

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie Część I Relacje przedsiębiorstw z otoczeniem w warunkach globalizacji

Wprowadzenie Część I Relacje przedsiębiorstw z otoczeniem w warunkach globalizacji Tytuł: Współczesne przedsiębiorstwo Zasobowe czynniki sukcesu w konkurencyjnym otoczeniu Autorzy: JOANNA FRYC, JACEK JAWORSKI Wydawnictwo: CeDeWu.pl Rok wydania: 2008 Opis: Postępująca dynamika zmian współczesnej

Bardziej szczegółowo

Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia)

Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia) Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia) Obowiązuje od 01.10.2014 Zgodnie z Zarządzeniem Rektora ZPSB w sprawie Regulaminu Procedur Dyplomowych, na egzaminie magisterskim

Bardziej szczegółowo

Launch. przygotowanie i wprowadzanie nowych produktów na rynek

Launch. przygotowanie i wprowadzanie nowych produktów na rynek Z przyjemnością odpowiemy na wszystkie pytania. Prosimy o kontakt: e-mail: kontakt@mr-db.pl tel. +48 606 356 999 www.mr-db.pl MRDB Szkolenie otwarte: Launch przygotowanie i wprowadzanie nowych produktów

Bardziej szczegółowo

MAPA KOMPETENCJI W SEKTORZE IT JAKOŚCIOWA CHARAKTERYSTYKA PODAŻY I POPYTU NA KOMPETENCJE W SEKTORZE IT. Dr Agnieszka Wojtczuk-Turek

MAPA KOMPETENCJI W SEKTORZE IT JAKOŚCIOWA CHARAKTERYSTYKA PODAŻY I POPYTU NA KOMPETENCJE W SEKTORZE IT. Dr Agnieszka Wojtczuk-Turek MAPA KOMPETENCJI W SEKTORZE IT JAKOŚCIOWA CHARAKTERYSTYKA PODAŻY I POPYTU NA KOMPETENCJE W SEKTORZE IT Dr Agnieszka Wojtczuk-Turek Ogólna charakterystyka sektora Specyfika sektora: wysoka technologia wzajemny

Bardziej szczegółowo

Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie z dnia 9 listopada 2011 roku

Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie z dnia 9 listopada 2011 roku ZARZĄDZENIE Nr 84/2011 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie z dnia 9 listopada 2011 roku zmieniające zasady organizacji studiów podyplomowych Zarządzanie jakością Na podstawie 7 Regulaminu

Bardziej szczegółowo

Audyt funkcjonalnego systemu monitorowania energii w Homanit Polska w Karlinie

Audyt funkcjonalnego systemu monitorowania energii w Homanit Polska w Karlinie Audyt funkcjonalnego systemu monitorowania energii w Homanit Polska w Karlinie System zarządzania energią to uniwersalne narzędzie dające możliwość generowania oszczędności energii, podnoszenia jej efektywności

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej

Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej Zestaw pytań do egzaminu licencjackiego na kierunku Zarządzanie Zestaw pytań do egzaminu

Bardziej szczegółowo

EASY BUSINESS SYMULACJA PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ WARSZTAT OPARTY O SYMULACJĘ BIZNESU EASY BUSINESS

EASY BUSINESS SYMULACJA PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ WARSZTAT OPARTY O SYMULACJĘ BIZNESU EASY BUSINESS EASY BUSINESS SYMULACJA PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ WARSZTAT OPARTY O SYMULACJĘ BIZNESU EASY BUSINESS Na bazie symulacji EASY BUSINESS może być prowadzone szkolenie lub cykl szkoleń z tematyki

Bardziej szczegółowo

Ekonomia II stopień ogólnoakademicki. Stacjonarne wszystkie Katedra Strategii Gospodarczych Dr Danuta Witczak-Roszkowska.

Ekonomia II stopień ogólnoakademicki. Stacjonarne wszystkie Katedra Strategii Gospodarczych Dr Danuta Witczak-Roszkowska. KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Z-EKO2-538 Nazwa modułu Gospodarowanie kapitałem ludzkim Nazwa modułu w języku angielskim Human Capital Management Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013

Bardziej szczegółowo

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie SPOŁECZEŃSTWO WIEDZY. Nowe wyzwania. Zbigniew Kąkol

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie SPOŁECZEŃSTWO WIEDZY. Nowe wyzwania. Zbigniew Kąkol Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie SPOŁECZEŃSTWO WIEDZY Nowe wyzwania Zbigniew Kąkol Idea Po społeczeństwie kapitalistycznym opartym na prywatnej własności środków produkcji

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 28/2013/IV Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 26 kwietnia 2013 r.

Uchwała Nr 28/2013/IV Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 26 kwietnia 2013 r. Uchwała Nr 28/2013/IV Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie określenia efektów kształcenia dla studiów podyplomowych Zarządzanie Logistyką w Przedsiębiorstwie, prowadzonych

Bardziej szczegółowo

pod redakcją naukową Stanisławy Borkowskiej SYSTEMY WYSOCE EFEKTYWNEJ PRACY

pod redakcją naukową Stanisławy Borkowskiej SYSTEMY WYSOCE EFEKTYWNEJ PRACY pod redakcją naukową Stanisławy Borkowskiej SYSTEMY WYSOCE EFEKTYWNEJ PRACY Warszawa 2007 SPIS TREŚCI PRZEDMOWA... 11 Część I ISTOTA PROBLEMY DETERMINANTY Rozdział I Andrzej Woźniakowski KONCEPCJA HIGH

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ I. UWARUNKOWANIA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

CZĘŚĆ I. UWARUNKOWANIA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Nowoczesne podejście do zarządzania organizacjami. redakcja naukowa Anna Wasiluk Książka podejmuje aktualną problematykę zarządzania organizacjami w dynamicznie zmieniającym się otoczeniu. Przedstawiono

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE. z pilotażowej ankietyzacji pracodawcy dotyczącej oceny absolwenta Wydziału Ekonomii, Zarządzania i Turystyki w Jeleniej Górze

SPRAWOZDANIE. z pilotażowej ankietyzacji pracodawcy dotyczącej oceny absolwenta Wydziału Ekonomii, Zarządzania i Turystyki w Jeleniej Górze SPRAWOZDANIE z pilotażowej ankietyzacji pracodawcy dotyczącej oceny absolwenta Wydziału Ekonomii, Zarządzania i Turystyki w Jeleniej Górze. Procedura, tryb, warunki i zasady ankietyzacji Zgodnie z ustaleniami

Bardziej szczegółowo

DOSKONALENIE PROCESÓW

DOSKONALENIE PROCESÓW KATALOG SZKOLEŃ DOSKONALENIE PROCESÓW - Tworzenie projektów ciągłego doskonalenia - Konsultacje z ekspertami - Poprawa jakości oraz produktywności - Eliminacja marnotrawstwa - Redukcja kosztów - Metody

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA LOKALNA O ZAWODZIE NAUCZYCIEL JĘZYKA ANGIELSKIEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ (KOD 234104) ANALIZA SYTUACJI NA RYNKU PRACY

INFORMACJA LOKALNA O ZAWODZIE NAUCZYCIEL JĘZYKA ANGIELSKIEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ (KOD 234104) ANALIZA SYTUACJI NA RYNKU PRACY INFORMACJA LOKALNA O ZAWODZIE NAUCZYCIEL JĘZYKA ANGIELSKIEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ (KOD 234104) ANALIZA SYTUACJI NA RYNKU PRACY Zawód nauczyciel języka angielskiego w szkole podstawowej to jeden z 2360

Bardziej szczegółowo

Do czego chcemy przygotować nasze dzieci i naszych uczniów: do testów czy do życia i pracy? Gdańsk, 16 maja 2009 roku

Do czego chcemy przygotować nasze dzieci i naszych uczniów: do testów czy do życia i pracy? Gdańsk, 16 maja 2009 roku Do czego chcemy przygotować nasze dzieci i naszych uczniów: do testów czy do życia i pracy? 1 Prawdziwe wartości edukacji Europejskie ramy odniesienia Polskie ramy odniesienia Badania PISA 2 Jeżeli nie

Bardziej szczegółowo

Wiedza. P1P_W01 S1P_W05 K_W03 Zna podstawowe prawa fizyki i chemii pozwalające na wyjaśnianie zjawisk i procesów zachodzących w przestrzeni

Wiedza. P1P_W01 S1P_W05 K_W03 Zna podstawowe prawa fizyki i chemii pozwalające na wyjaśnianie zjawisk i procesów zachodzących w przestrzeni Załącznik nr 1 Efekty kształcenia dla kierunku studiów Gospodarka przestrzenna studia pierwszego stopnia - profil praktyczny studia inżynierskie Umiejscowienie kierunku w obszarach kształcenia Kierunek

Bardziej szczegółowo

Raport satysfakcji z wdrożonego ERP. Badanie opinii menedżerów przedsiębiorstw produkcyjnych średniej wielkości.

Raport satysfakcji z wdrożonego ERP. Badanie opinii menedżerów przedsiębiorstw produkcyjnych średniej wielkości. Strona 1 Spis treści Spis treści... 2 Wprowadzenie... 3 O badaniu... 5 Grupa docelowa... 5 Ankieta... 5 Uzyskana próba... 5 Przyjęte zasady interpretacji wyników... 7 Podsumowanie wyników... 8 Wyniki badania

Bardziej szczegółowo

Rynek Budowlany-J.Deszcz 2013-03-02

Rynek Budowlany-J.Deszcz 2013-03-02 Politechnika Śląska w Gliwicach Wydział Budownictwa Katedra Procesów Budowlanych Badania i analizy rynku w działalności przedsiębiorstwa budowlanego. Potrzeby badań rynku na etapie planowania biznesu Kim

Bardziej szczegółowo

stanu na koniec okresu Bezrobotni według Osoby do 12 miesięcy nauki ogółem od dnia ukończenia

stanu na koniec okresu Bezrobotni według Osoby do 12 miesięcy nauki ogółem od dnia ukończenia INFORMACJA LOKALNA O ZAWODZIE NAUCZYCIEL JĘZYKA NIEMIECKIEGO (KOD 233011) ANALIZA SYTUACJI NA RYNKU PRACY Zawód Nauczyciel języka niemieckiego to jeden z 2360 zawodów ujętych w obowiązującej od 1 lipca

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KŁOBUCKIM W 2009 ROKU

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KŁOBUCKIM W 2009 ROKU POWIATOWY URZĄD PRACY W KŁOBUCKU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KŁOBUCKIM W 2009 ROKU ( II część raportu za 2009 rok oparta o dane o uczniach szkół ponadgimnazjalnych z SIO MEN)

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH LESKIM

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH LESKIM POWIATOWY URZĄD PRACY W LESKU MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE LESKIM Część II Oparta na wynikach badań GUS oraz danych o absolwentach z Systemu Informacji Oświatowej MEN.:: Lipiec

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce do roku 2013 STRESZCZENIE

Strategia rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce do roku 2013 STRESZCZENIE Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji Strategia rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce do roku 2013 STRESZCZENIE październik 2008 Rząd Rzeczypospolitej Polskiej, mając na uwadze dobro

Bardziej szczegółowo

Efektywny Controlling Personalny

Efektywny Controlling Personalny Firma szkoleniowa 2014 roku. TOP 3 w rankingu firm szkoleniowych zaprasza na szkolenie: Efektywny Controlling Personalny praktyczne warsztaty Ekspert: Monika Kulikowska-Pawlak Trener z wieloletnim doświadczeniem

Bardziej szczegółowo

Organizacja i Zarządzanie

Organizacja i Zarządzanie Kazimierz Piotrkowski Organizacja i Zarządzanie Wydanie II rozszerzone Warszawa 2011 Recenzenci prof. dr hab. Waldemar Bańka prof. dr hab. Henryk Pałaszewski skład i Łamanie mgr. inż Ignacy Nyka PROJEKT

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY PREMIOWANIA W PRZEDSIĘBIORSTWACH zarys problemu

SYSTEMY PREMIOWANIA W PRZEDSIĘBIORSTWACH zarys problemu SYSTEMY PREMIOWANIA W PRZEDSIĘBIORSTWACH zarys problemu 01/ PREMIOWANIE UWAGI OGÓLNE Premiowanie w firmie jest ważnym narzędziem zarządzania. Stanowi kluczowy element tzw. higieny firmy w obszarze motywowania

Bardziej szczegółowo

Nowo zatrudnieni pracownicy

Nowo zatrudnieni pracownicy Nowo zatrudnieni pracownicy jak skutecznie zarządzać i zwiększać ich zaangażowanie projekt badawczo doradczy NASZE DOŚWIADCZENIE Jako pierwsza firma szkoleniowa w Polsce rozpoczęliśmy promowanie idei Brygadzista

Bardziej szczegółowo

DORADZTWO DORADZTWO W ZAKRESIE DORADZTWO MARKETINGOWE MARKETINGOWE SZKOLENIA SZKOLENIA

DORADZTWO DORADZTWO W ZAKRESIE DORADZTWO MARKETINGOWE MARKETINGOWE SZKOLENIA SZKOLENIA ZAKRES DZIAŁALNOŚCI PMG CONSULTING PMG CONSULTING PMG CONSULTING PROJEKTY PROJEKTY POMOCOWE POMOCOWE UNII UNII EUROPEJSKIEJ EUROPEJSKIEJ W ZAKRESIE ZAKRESIE ZARZĄDZANIA ZARZĄDZANIA MARKETINGOWE MARKETINGOWE

Bardziej szczegółowo

EKONOMIKA I FINANSOWANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

EKONOMIKA I FINANSOWANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Program specjalności dla studentów studiów stacjonarnych I stopnia Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego UŁ nt. EKONOMIKA I FINANSOWANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Opiekun specjalności: dr Artur Sajnóg Katedra

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie wartością i ryzykiem na przykładzie przedsiębiorstwa zajmującego się projektowaniem i dystrybucją odzieży

Zarządzanie wartością i ryzykiem na przykładzie przedsiębiorstwa zajmującego się projektowaniem i dystrybucją odzieży Zarządzanie wartością i ryzykiem na przykładzie przedsiębiorstwa zajmującego się projektowaniem i dystrybucją odzieży Value management and risk on the example of a company engaged in the design and distribution

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie talentami w polskich przedsiębiorstwach - wyniki badań

Zarządzanie talentami w polskich przedsiębiorstwach - wyniki badań Zarządzanie talentami w polskich przedsiębiorstwach - wyniki badań Informacja o badaniu Pomimo trudnej sytuacji na rynku pracy, zarówno polskie jak i międzynarodowe przedsiębiorstwa coraz częściej dostrzegają

Bardziej szczegółowo

mgr Karol Marek Klimczak KONCEPCJA I PLAN ROZPRAWY DOKTORSKIEJ

mgr Karol Marek Klimczak KONCEPCJA I PLAN ROZPRAWY DOKTORSKIEJ mgr Karol Marek Klimczak KONCEPCJA I PLAN ROZPRAWY DOKTORSKIEJ Tytuł: Zarządzanie ryzykiem finansowym w polskich przedsiębiorstwach działających w otoczeniu międzynarodowym Ostatnie dziesięciolecia rozwoju

Bardziej szczegółowo

WSPÓŁCZESNA ANALIZA STRATEGII

WSPÓŁCZESNA ANALIZA STRATEGII WSPÓŁCZESNA ANALIZA STRATEGII Przedmowa CZĘŚĆ I. WSTĘP Rozdział 1. Koncepcja strategii Rola strategii w sukcesie Główne ramy analizy strategicznej Krótka historia strategii biznesowej Zarządzanie strategiczne

Bardziej szczegółowo

DIAGNOSTYKA W TECHNIKACH I ZASADNICZYCH SZKOŁACH ZAWODOWYCH

DIAGNOSTYKA W TECHNIKACH I ZASADNICZYCH SZKOŁACH ZAWODOWYCH DIAGNOSTYKA W TECHNIKACH I ZASADNICZYCH SZKOŁACH ZAWODOWYCH dr Anna Wawrzonek Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Wydział Studiów Edukacyjnych Szkoły zawodowe Zasadnicze szkoły zawodowe Technika

Bardziej szczegółowo

Kluczowe czynniki wartości firmy a jej rozwój

Kluczowe czynniki wartości firmy a jej rozwój Marek Jabłoński Adam Jabłoński Kluczowe czynniki wartości firmy a jej rozwój 1. Wstęp. Współcześni menedŝerowie zmagający się z rosnącą konkurencją oraz gwałtownym spadkiem cen, walcząc o przetrwanie szukają

Bardziej szczegółowo

Książka została wydana dzięki dotacji Instytutu Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk w Warszawie

Książka została wydana dzięki dotacji Instytutu Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk w Warszawie Recenzja: prof. dr hab. Janina Godłów-Legiędź Projekt okładki: Katarzyna Juras Zdjęcie na okładce: Fotolia anyaberkut Redaktor prowadzący: Łukasz Żebrowski Redakcja i korekta: Claudia Snochowska-Gonzalez

Bardziej szczegółowo

BEZROBOCIE ŚWIĘTOKRZYSKIE

BEZROBOCIE ŚWIĘTOKRZYSKIE Marek Gębski BEZROBOCIE ŚWIĘTOKRZYSKIE B381348 Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomii i Prawa im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach Kielce 2011 Spis treści Wstęp, 7 Rozdział 1 Charakterystyka spoleczno-ekonomiczna

Bardziej szczegółowo

Proces zarządzania zasobami ludzkimi

Proces zarządzania zasobami ludzkimi Marek Angowski Proces zarządzania zasobami ludzkimi Część 1 Etapy procesy zarządzania zasobami ludzkimi Planowanie zasobów ludzkich Rekrutacja Selekcja i dobór kandydatów Szkolenia i doskonalenie zawodowe

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. 1.5. Funkcje funduszy inwestycyjnych w gospodarce... 32 1.6. Szanse i zagrożenia inwestowania w fundusze inwestycyjne...

SPIS TREŚCI. 1.5. Funkcje funduszy inwestycyjnych w gospodarce... 32 1.6. Szanse i zagrożenia inwestowania w fundusze inwestycyjne... SPIS TREŚCI Wstęp......................................................... 9 Rozdział 1. Pojęcie i istota funduszu inwestycyjnego.................. 13 1.1. Definicja funduszu inwestycyjnego...............................

Bardziej szczegółowo

Alicja Matura: Procedury naboru pracowników 1 PROCEDURY NABORU PRACOWNIKÓW W PRZEDSIĘBIORSTWIE. Alicja Matura. www.e-bookowo.pl

Alicja Matura: Procedury naboru pracowników 1 PROCEDURY NABORU PRACOWNIKÓW W PRZEDSIĘBIORSTWIE. Alicja Matura. www.e-bookowo.pl 1 PROCEDURY NABORU PRACOWNIKÓW W PRZEDSIĘBIORSTWIE Alicja Matura 2 Alicja Matura Procedury naboru pracowników w przedsiębiorstwie Copyright by e-bookowo & Alicja Matura 2008 ISBN 978-83-61184-15-7 Internetowe

Bardziej szczegółowo

Przedmowa... 7 1. System zarządzania jakością w przygotowaniu projektów informatycznych...11

Przedmowa... 7 1. System zarządzania jakością w przygotowaniu projektów informatycznych...11 Spis treści Przedmowa... 7 1. System zarządzania jakością w przygotowaniu projektów informatycznych...11 1.1. Wprowadzenie...11 1.2. System zarządzania jakością...11 1.3. Standardy jakości w projekcie

Bardziej szczegółowo

MARKETING USŁUG ZDROWOTNYCH

MARKETING USŁUG ZDROWOTNYCH MARKETING USŁUG ZDROWOTNYCH Beata Nowotarska-Romaniak wydanie 3. zmienione Warszawa 2013 SPIS TREŚCI Wstęp... 7 Rozdział 1. Istota marketingu usług zdrowotnych... 11 1.1. System marketingu usług... 11

Bardziej szczegółowo

Wynagrodzenia w gospodarce

Wynagrodzenia w gospodarce Wynagrodzenia w gospodarce Gorzów Wielkopolski, 23.04.2016r. PREMIA Slajd nr 2 Premia jest to składnik wynagrodzenia bieżącego przyznawany pracownikowi jako uzupełnienie płacy zasadniczej, a uzależniony

Bardziej szczegółowo