ZESPÓŁ REDAKCYJNY: dr Anna Jeznach Elżbieta Cała Alicja Chróściel Anna Kurowska Sylwester Mendza Ariel Miłkowski

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZESPÓŁ REDAKCYJNY: dr Anna Jeznach Elżbieta Cała Alicja Chróściel Anna Kurowska Sylwester Mendza Ariel Miłkowski"

Transkrypt

1

2 ZESPÓŁ REDAKCYJNY: dr Anna Jeznach, nauczyciel akademicki uczestniczący w testowaniu modelu ideagora Elżbieta Cała, metodyk Alicja Chróściel, studentka uczestnicząca w testowaniu modelu ideagora Anna Kurowska, specjalista ds. opracowania modelu Sylwester Mendza, informatyk, moderator platformy ideagora Ariel Miłkowski, absolwent uczestniczący w testowaniu modelu ideagora Urszula Paczuska, koordynator projektu Agnieszka Przesmycka, absolwentka, animatorka aktywności absolwentów Alicja Szabłowska, redaktor gazetki internetowej STRONA - 2

3 SPIS TREŚCI Wstęp 4 Rozdział I Elementy innowacyjnego modelu kształcenia ideagora doświadczenia z testowania 5 1. Innowacyjne programy kształcenia studentów, absolwentów i nauczycieli 5 2. Szkolenia na start program cyklu szkoleń dla absolwentów w ramach kształcenia ustawicznego Platforma internetowa ideagora Klub Absolwenta Gazetka internetowa Kwartalnik ideagora 38 Rozdział II Zanim zaczniesz wdrażać model ideagora Potrzebne zasoby Efekty wdrożenia 47 Załączniki 52 STRONA - 3

4 Wstęp Urszula Paczuska Opracowany przez Collegium Mazovia Innowacyjną Szkołę Wyższą, we współpracy z partnerem fińskim firmą Capful Ltd., innowacyjny model kształcenia ideagora absolwenci kapitałem społecznym uczelni poddany został testowaniu (w terminie wrzesień 2013 r. - wrzesień 2014 r.). Był to wyjątkowy czas. Pełen wyzwań, nieprzewidzianych zwrotów akcji i niepowtarzalnych emocji. Stworzyliśmy ambitny i rozbudowany model (produkt finalny składa się z 8 elementów) i rozpoczęliśmy trudny proces jego wdrażania. Wiedzieliśmy, że droga do osiągnięcia głównego celu - zbudowania trwałej więzi pomiędzy uczelnią i absolwentami - będzie długa, kręta i wyboista. Budowanie postaw i skłonienie ludzi do aktywności na rzecz licznej grupy społecznej, przy założeniu samofinansowania się tego mechanizmu poprzez korzyści osiągane w wyniku współpracy sieciowej, szczególnie w warunkach deficytu kapitału społecznego w Polsce, wydaje się ogromnym wyzwaniem. Jednak któż mógłby się tego podjąć, jeśli nie uczelnia? 1 Wyniki testowania pokazały, że model jest efektywny. Osiągnęliśmy wszystkie założone wskaźniki, zrealizowaliśmy zaplanowane zadania, zyskaliśmy dodatkowe wartości stanowiące efekt dobrowolnego zaangażowania absolwentów (aplikacja CV Europass stworzona na platformie ideagora przez absolwenta informatyki, Koło AutoCad założone przez absolwenta budownictwa, inicjatywa utworzenia dodatkowego Klubu Absolwenta - od podstaw zaaranżowanego przez samych absolwentów, program w TV Wschód nagrany prze absolwenta, ekskluzywne wywiady, m.in. z Arturem Barcisiem, Krzysztofem Hołowczycem, prowadzone przez absolwenta, itp.). Chociaż cieszą nas wyniki testowania, to nie one są miarą sukcesu całego przedsięwzięcia. Najważniejsze, że sieć społeczna ideagory nadal się rozrasta. Dzień po dniu zyskujemy nowych uczestników, odnawiamy kontakty z kolejnymi absolwentami. Koło zamachowe ideagory nabrało rozpędu Doświadczenia z etapu testowania opisaliśmy szczegółowo w niniejszym opracowaniu. Wskazaliśmy kwestie, na które trzeba zwrócić szczególną uwagę wdrażając model ideagora. Teraz jesteśmy gotowi pomóc innym uczelniom w tworzeniu ich własnej agory. Osoby zainteresowane wdrożeniem modelu prosimy o kontakt: tel , w. 44, kom M. Szabłowski, Jak wdrażać model ideagora, cz. I teoria, Wydawnictwo Collegium Mazovia, Siedlce 2013, s. 6. STRONA - 4

5 Rozdział I Elementy innowacyjnego modelu kształcenia ideagora - doświadczenia z testowania 1. Innowacyjne programy kształcenia studentów, absolwentów i nauczycieli dr Anna Jeznach Anna Kurowska Elżbieta Cała Alicja Chróściel Programy kształcenia ideagora są fakultatywnymi, dowolnie wybieralnymi formami rozszerzenia oraz wzbogacenia programów studiów obowiązujących na danym kierunku. Innowacyjność i eksperymentalność programów polega na odejściu od tradycyjnej formy organizacji procesu kształcenia, w której główną rolę odgrywa okres studiów i zakończenie procesu zależności pomiędzy studentem, a uczelnią z chwilą uzyskania zamierzonego stopnia wykształcenia. Uwaga uczelni skupia się na okresie aktywności zawodowej absolwenta i utrzymaniu z nim trwałej relacji. Zmieniony zostaje paradygmat szkoły wyższej, który można zawrzeć w haśle: uczelnia na całe życie. Innowacyjne programy kształcenia zostały poddane testowaniu, w okresie od września 2013 roku do września 2014 roku, w trzech grupach beneficjentów: kadra naukowo-dydaktyczna, studenci ostatniego roku studiów (prawie absolwenci), studenci I roku studiów. Kadra naukowo-dydaktyczna Uczestniczyła w testowaniu Innowacyjnego programu kształcenia kadry naukowodydaktycznej. W grupie tej znalazło się 22 przedstawicieli kadry akademickiej Collegium Mazovia. Ze względu na interdyscyplinarne podejście do kształcenia, jakie zakłada model ideagora do grupy tej zaproszono specjalistów z różnych dziedzin nauki, m.in.: z obszaru nauk społecznych, tj. psychologii, socjologii, pedagogiki, ekonomii, finansów, nauki o zarządzaniu, prawa, administracji z obszaru nauk medycznych i nauk o zdrowiu, tj. pielęgniarstwa, zdrowia publicznego z obszaru nauk technicznych, tj. budownictwa, informatyki STRONA - 5

6 z obszaru nauk ścisłych, tj. matematyki, fizyki i chemii. Wybrano nauczycieli wykonujących swój zawód z pasją, otwartych na zmiany, kreatywnych, przejawiających chęć doskonalenia siebie i gotowych poznawać nowe metody dydaktyczne. W ramach testowania Innowacyjnego programu kształcenia kadry naukowo-dydaktycznej przeprowadzono: jedno spotkanie organizacyjne wprowadzające kadrę w model ideagora (1 godzina) spotkania warsztatowe (56 godzin, a w tym 48 godzin warsztatów obejmujących 12 tematów szkoleniowych i 8 godzin indywidulanych konsultacji) jedno seminarium podsumowujące etap testowania z udziałem eksperta fińskiego (7 godzin). Nauczyciele akademiccy, uczestniczący w testowaniu modelu ideagora, z proponowanego programu warsztatów wybrali cztery tematy, zgodne z ich osobistymi zainteresowaniami. W każdej grupie warsztatowej uczestniczyło od 7 d 8 osób. Zajęcia miały charakter warsztatowy. Prowadzone były przez trenerów i coachów posiadających doświadczenie w obrębie: psychologii, biznesu, komunikacji międzypłciowej, doradztwa zawodowego, nowoczesnych technologii informatycznych. Nauczyciele uczestniczyli też w seminarium podsumowującym, które obejmowało następujące zagadnienia: rola kadry naukowo dydaktycznej w budowaniu relacji z uczelnią nowoczesne sposoby edukacji fińskie doświadczenia, prezentacja Design Factory metodyka innowacyjnych programów kształcenia ideagora platforma ideagora jako jedna z metod budowania trwałych relacji ze studentami i absolwentami. Kadra naukowo-dydaktyczna, wykorzystując kompetencje zdobyte podczas warsztatów, przygotowała i przeprowadziła szkolenia dla studentów (prawie absolwentów) ostatniego roku. Zgodnie z wytycznymi Innowacyjnego programu kształcenia absolwentów. Kadra opracowała też metodą open source otwarty podręcznik Jak nauczać studentów. Ma on formę filmu instruktażowego oraz gotowych scenariuszy zajęć dydaktycznych (do pobrania na STRONA - 6

7 Przykładowy harmonogram realizacji warsztatów dla kadry naukowo-dydaktycznej zawiera załącznik nr 1 (zgodnie z tematyką warsztatów zawartą w Innowacyjnym programie kształcenia kadry naukowo-dydaktycznej ). Propozycje warsztatów dla kadry naukowo dydaktycznej traktujemy jako otwarte. Bierzemy pod uwagę dołączenie do modelu ideagora wartościowego, dydaktycznego wariantu dodatkowego wypracowanego przez inną uczelnię, a także wprowadzenie otwartej formuły sylabusa np. w zakresie literatury. Doświadczenia z wdrażania modelu kształcenia ideagora wniosły do świadomości/myślenia kadry naukowo-dydaktycznej istotna zmianę w podejściu do filozofii kształcenia. Szczególną uwagę zwrócono na interdyscyplinarność metod nauczania, która sprzyja powstawaniu innowacyjnych projektów i produktów. Ważną rolę w procesie nauczania zajmują praktycy. Doceniono wartość kadry naukowo-dydaktycznej kształcącej w oparciu o własne praktyczne doświadczenia zawodowe, zdobyte głównie w sektorze biznesu. Praktyczne biznesowe doświadczenie wykładowców wpływa korzystnie na dobór form pracy, dynamikę oraz na poziom zaangażowania w proces edukacji. Proces ten ułatwia otwartość, dzielenie się wiedzą i doświadczeniem, przekazywanie własnego know-how. Potrzeba wiele wysiłku i pracy całej społeczności akademickiej w dążeniu do wzorcowego, nowego modelu wykładowcy elastycznego, otwartego, podążającego za studentem. Studenci ostatniego roku studiów (prawie absolwenci) Uczestniczyli w testowaniu Innowacyjnego programu kształcenia absolwentów. W grupie tej znalazło się 40 studentów ostatniego roku, studiujących na Wydziale Nauk Stosowanych. Ze względu na ostatni semestr studiów, studenci ci nie mieli możliwości przejścia programu podstawowego, czyli "studenckiego" zaplanowanego na 6 semestrów. W ramach testowania Innowacyjnego programu kształcenia absolwentów przeprowadzono 150 godzin warsztatów. W każdej grupie szkoleniowej uczestniczyło maksymalnie 15 osób. Warsztaty przeprowadzili przedstawiciele kadry naukowo-dydaktycznej, najbardziej zaangażowani w proces testowania modelu ideagora. Przykładowy harmonogram realizacji warsztatów dla absolwentów zawiera załącznik nr 2 (zgodnie z tematyką warsztatów zawartą w Innowacyjnym programie kształcenia absolwentów ). STRONA - 7

8 Doświadczenia z testowania Innowacyjnego programu kształcenia absolwentów wskazują na konieczność nieustannego wzma niania działań, które zostały już podjęte. Zdaniem studentów ostatniego roku (prawie absolwentów) niezbędne jest: systematyczne informowanie absolwentów o wydarzeniach, które mają miejsce na uczelni, zwłaszcza, kiedy opuszczą już oni mury uczelni włączanie absolwentów w kolejne działania podejmowane przez uczelnię badanie potrzeb absolwentów (poprzez platformę ideagora) i inicjownie działań oraz wydarzeń odpowiadających zgłoszonym potrzebom podejmowanie kolejnych prób zaktywizowania absolwentów, którzy nie uczestniczyli w testowaniu modelu. Studenci I roku studiów Uczestniczyli w testowaniu Innowacyjnego programu kształcenia studentów. Grupa 99 nowo zrekrutowanych studentów Wydziału Nauk Stosowanych, kierunków finanse i rachunkowość i budownictwo. Studenci I roku zostali zaproszeni do udziału w projekcie w celu uzyskania kompleksowej informacji zwrotnej dotyczącej procesu testowania całego modelu. Grupa została wprowadzona poza wymogami formalnymi (wartość dodana projektu). Przeprowadzone w ramach projektu badania wskazały, iż studenci pierwszych roczników są najbardziej podatni na zmianę postaw i budowanie trwałych relacji z uczelnią. Studenci I roku to grupa, do której działania podejmowane przez uczelnię w zakresie budowania trwałych relacji powinny być kierowane w pierwszej kolejności. To w nich tkwi największy potencjał do nawiązania i przede wszystkim utrzymywania w przyszłości trwałych relacji ze swoją macierzystą uczelnią. Testowanie modelu ideagora wśród studentów I roku odbyło się dwutorowo: część zajęć wg standardowego programu kształcenia część zajęć wg innowacyjnego programu kształcenia dla studentów oraz zawartymi w nim metodami dydaktycznymi. W semestrze pierwszym zrealizowano trzy warsztaty wynikające z programu kształcenia dla studentów: komunikacja z elementami negocjacji i rozwiązywania konfliktów, zaufanie społeczne oraz technologie informatyczne w doskonaleniu. Pozostałe tematy warsztatów: wikionomia, profil osobowości w koncepcji LLL, sieci społeczne i kapitał społeczny, kompendium personalne, kreatywność i innowacyjność, inicjatywa gospodarcza oraz dwa dodatkowo STRONA - 8

9 powtórzone warsztaty (zgodnie z zainteresowaniem studentów) zostaną zaproponowane studentom do realizacji w dalszym toku kształcenia jako zajęcia dodatkowe. O TYM WARTO PAMIĘTAĆ! Sposób realizacji Innowacyjnego programu kształcenia dla studentów zależy w dużej mierze od zasobów jakimi dysponuje uczelnia oraz od otwartości władz uczelni na innowacyjne rozwiązania w obszarze dydaktyki. Wariant I - wprowadzenie do zatwierdzonego programu kształcenia na danym kierunku (obejmującego cały tok studiów) wszystkich warsztatów z modułu kształcenia kompetencji społecznych (w wymiarze 120 godzin - 4,5 ECTS). Realizacja tego wariantu wymaga zaangażowania zasobów własnych uczelni. L.p. Warsztaty Liczba godzin ECTS 1. Profil osobowości w koncepcji LLL 14 0,5 2. Kreatywność i innowacyjność 12 0,5 3. Kompendium personalne 12 0,5 4. Technologie informatyczne w doskonaleniu 14 0,5 5. Wikinomia, czyli działanie oparte na czterech zasadach: otwartości, partnerstwie, współdzieleniu i działaniu globalnym 13 0,5 6. Sieci społeczne i kapitał społeczny 14 0,5 7. Zaufanie społeczne 14 0,5 8. Komunikacja z elementami negocjacji i rozwiązywania konfliktów 13 0,5 9. Inicjatywa gospodarcza 14 0,5 Wariant II (do wykorzystania przy ograniczonych zasobach uczelni) - realizacja wybranych warsztatów w ramach przedmiotów humanistycznych dowolnie wybieralnych przez studentów z podanych bloków tematycznych. Blok tematyczny I II III Warsztaty 1. Profil osobowości w koncepcji LLL 2. Kreatywność i innowacyjność 3. Kompendium personalne 1. Technologie informatyczne w doskonaleniu 2. Wikinomia, czyli działanie oparte na czterech zasadach: otwartości, partnerstwie, współdzieleniu i działaniu globalnym 3. Sieci społeczne i kapitał społeczny 1. Zaufanie społeczne 2. Komunikacja z elementami negocjacji i rozwiązywania konfliktów 3. Inicjatywa gospodarcza Liczba godzin STRONA - 9

10 Warsztaty dla studentów realizowane w ramach projektu ideagora wzmacniają profil praktyczny studiów. Umożliwiają studentom zdobycie konkretnych umiejętności oraz rozwój kompetencji społecznych. Innowacyjne metody kształcenia pomagają w budowaniu trwałej relacji pomiędzy studentami (w przyszłości absolwentami) a Uczelnią. Wnioski z testowania metod dydaktycznych ideagora Metody dydaktyczne modelu ideagora są atrakcyjne i skuteczne, co wykazała zastosowana technika indywidualnych wywiadów pogłębionych przeprowadzona z przedstawicielami kadry naukowo-dydaktycznej CM. Wieloletnie doświadczenie dydaktyczne kadry pozwoliło uchwycić różnicę między metodami ideagora, a metodami konwencjonalnymi i ocenić stopień oraz obszary zmian na uczelni wprowadzającej model. Filozofia i metody kształcenia charakterystyczne dla modelu ideagora odpowiadają na potrzeby studentów i wymagania rynku pracy. Potwierdzają, że najwięcej można zapamiętać poprzez doświadczenie. Warsztaty dla kadry naukowo-dydaktycznej potwierdziły, uzupełniły i pogłębiły świadomość stosowania tych metod. Praktyczne wykorzystanie poznanych metod sprawiło, iż sprawdzona, innowacyjna metoda jest atrakcyjna i możliwa do wykorzystania przy każdej formie zajęć np.: seminarium, wykład, ćwiczenia. Metody modelu ideagora pozwalają na rozwój umiejętności/kompetencji społecznych, m.in.: pracy w zespole, zaufania społecznego oraz komunikacji i wystąpień publicznych. Zastosowanie tych metod wychodzi naprzeciw potrzebom studentów/absolwentów coraz częściej preferujących aktywne formy pracy. Gwarantuje zaangażowanie wszystkich studentów w pracę zespołową oraz poczucie tworzenia wartości dodanej na zajęciach. Pozwala to na elastyczne modyfikacje programu kształcenia do potrzeb studenta/absolwenta, a także poczucie partnerstwa w wymianie wiedzy i doświadczenia. Ze względu na otwartość i elastyczność formuły modelu, metody ideagora pozwalają na interdyscyplinarne ich zastosowanie. Mogą być stosowane we wszystkich dziedzinach ścisłych, humanistycznych, naukach o zdrowiu, technicznych. STRONA - 10

11 Innowacyjne metody i ich stosowanie wpływają na nowy wymiar jakości kształcenia na uczelni, ponieważ zmianie podlega zarówno samo podejście do kształcenia studenta/absolwenta, jak również wszystkie aspekty funkcjonowania uczelni odpowiedzialne za realizację modelu ideagora. Innowacyjność metod nauczania przejawia się w: Doborze aktywnych metod pracy ze studentami podczas zajęć (w szczególności: gry, zadania zespołowe, zabawy oraz dyskusje) umożliwiających uczenie się poprzez działanie/doświadczenie. Dobór form w modelu ideagora wpływa korzystnie na zapamiętywanie wiedzy i rozumienie jej, rozwój konkretnych, przydatnych umiejętności społecznych. Wykorzystaniu platformy ideagora do kreatywnych zadań i efektycznej komunikacji pomiędzy studentem/absolwentem a kadrą naukowo-dydaktyczną. Pozwala na szukanie optymalnych rozwiązań problemu z włączeniem całej społeczności ideagora oraz dzielenie się wiedzą. Umożliwia wielowymiarową ocenę efektów pracy/kształcenia. Wykorzystaniu networkingu w nawiązywaniu relacji z innymi studentami/absolwentami, wykładowcami. Stwarza możliwość podtrzymania tych relacji w przyszłości, tworzenia specyficznej społeczności modelu ideagora. Zmianie relacji kadra naukowo-dydaktyczna - student/absolwent z hierarchicznej, zamkniętej na partnerską, otwartą. Sprzyja temu zamiana ról podczas zajęć (studenci prowadzą wybrane zajęcia przy wsparciu i kontroli wykładowcy), nieoficjalny sposób zwracania się do siebie na platformie, partnerskie podejście wykładowcy do studenta/absolwenta przejawiające się w otwartej dyskusji na zajęciach. Pogłębianiu świadomości idei kształcenia ustawicznego niezbędnego do funkcjonowania w życiu zawodowym. STRONA - 11

12 2. Szkolenia na start program szkoleniowy dla absolwentów Agnieszka Przesmycka Program cyklu szkoleń dla absolwentów w ramach kształcenia ustawicznego skierowany jest do absolwentów, którzy opuścili już mury uczelni. Propozycja cyklu ciekawych szkoleń to pierwszy krok zrobiony przez uczelnię, którego celem jest odbudowanie trwałej relacji z absolwentami. Pokazanie, że uczelnia jest miejscem, w którym mogą kształcić się ustawicznie. Rozwijać własne kompetencje w sposób ciekawy i efektywny. Program szkoleniowy dla absolwentów to cykl 40 szkoleń podzielonych na cztery obszary związane z kompetencjami: umiejętności personalne, umiejętności interpersonalne, umiejętności i zdolności intelektualne, umiejętności i wiedza ogólna. Na każde szkolenie przewidziane zostało 4 godziny. Uczestnicząca w testowaniu grupa 100 absolwentów miała możliwość uczestniczenia w 160 godzinach warsztatów (40 x 4 godziny). Grupy szkoleniowe ograniczone zostały do 15 osób. Dzięki temu zajęcia miały charakter warsztatowy i każdy z uczestników miał szansę aktywnie w nich uczestniczyć. Tematyka i zakres szkoleń wraz z harmonogramem spotkań zamieszczone zostały na Platformie To tutaj absolwenci mieli możliwość zapisywania się na konkretne szkolenia. Ważną osobą z uwagi na rekrutację uczestników szkoleń był animator aktywności absolwentów. Osoba odpowiedzialna za kontakt z absolwentami, upowszechnianie informacji na temat planowanych szkoleń, kierowanie zainteresowanych osób na platformę celem rejestracji na wybrane szkolenie. Animator aktywności absolwentów podejmował (i nadal podejmuje) działania zmierzające w kierunku budowania dobrych relacji z absolwentami, na bieżąco reaguje na ich potrzeby, wspiera podejmowane inicjatywy. Cykl szkoleń dla absolwentów zgromadził zarówno osoby poszukujące swojej ścieżki zawodowej, jak i te które wiedziały dokładnie co chcą robić w życiu. Uczestnicy szkoleń bardzo często podkreślali, iż kluczowe jest dla nich dobranie odpowiednich trenerów. Szukają oni bowiem specjalistów w wąskich dziedzinach i zależy im na wysokim merytorycznym przekazie. Nazwiska części trenerów były znane absolwentom. Wpływało to pozytywnie na wyniki rekrutacji na szkolenia. Potwierdziło się przypuszczenie zespołu projektowego, iż o sukcesie szkoleń decyduje wybór trenerów. STRONA - 12

13 Oferowany absolwentom przez uczelnię cykl szkoleń to tzw. pakiet startowy. Ma on wyzwolić w absolwentach potrzebę dalszego kształcenia. Zachęcić ich do identyfikacji potrzeb szkoleniowych, które świadomie mają zgłaszać na platformie ideagora (w zakładce Zapotrzebowanie na szkolenia). Uczelnia na bieżąco powinna reagować na zgłoszone potrzeby szkoleniowe, zachęcać absolwentów do organizowania spotkań samokształceniowych. Na etap testowania modelu ideagora zaplanowano 160 godzin spotkań samokształceniowych. Liczbę tę zwiększono o kolejne 64 godziny z uwagi na duże zainteresowanie absolwentów tą formą dokształcania. Uczestniczący w testowaniu absolwenci bardzo chętnie zgłaszali interesujące ich tematy szkoleń na platformie ideagora. Reagując na ich potrzeby uczelnia zorganizowała spotkania samokształceniowe o następującej tematyce: Inwestor giełdowy praktyczna wiedza, Rola mediów w kreowaniu własnego wizerunku, Kurs emisji głosu, Do you speak English?, Projektowanie ogrodów, Każdy może wypłynąć na morze sztuka życia z pasją, Tworzymy aplikacje internetowe, Jak pisać skutecznie i z polotem, Sztuka pisania tekstów w Internecie. Część z tych spotkań została przeprowadzona przez absolwentów posiadających wiedzę i doświadczenie w danej dziedzinie. Należy podkreślić, że formuła spotkań samokształceniowych nadal cieszy się dużym zainteresowaniem absolwentów. Systematycznie na platformie ideagora pojawiają się nowe potrzeby szkoleniowe, na które uczelnia na bieżąco reaguje. STRONA - 13

14 3. Platforma ideagora Sylwester Mendza Platforma w swoim założeniu ma zrzeszać ludzi będących absolwentami, pracownikami i studentami jednej uczelni (jednego środowiska akademickiego). Nie jest ona zatem ukierunkowana tematycznie na konkretnego odbiorcę. Jest przestrzenią do swobodnej wymiany informacji i doświadczeń przez ludzi o bardzo różnych zainteresowaniach. Dodatkowo jej zamknięta forma sprawia, że dostęp do zgromadzonej tam wiedzy i aktywności mają tylko zarejestrowani użytkownicy. Uniemożliwia to pojawianie się przypadkowych odsłon i znacznie ogranicza ruch na platformie. Trzeba zatem mieć pełną świadomość, że tak specyficzny charakter platformy ogranicza aktywność na niej, zwłaszcza w początkowym etapie funkcjonowania. Doświadczenia oraz analiza zgromadzonych na platformie danych wskazują na konieczność skupienia wokół platformy osób szczególnie zaangażowanych w proces wdrażania modelu ideagora. Osoby te będą animatorami aktywności. Ich zadaniem będzie aktywizowanie innych użytkowników poprzez zakładanie nowych wątków, zadawanie pytań, zachęcanie do podzielenia się doświadczeniami. Zdecydowana większość użytkowników platformy to bierni czytelnicy. Obserwują wypowiedzi innych osób, sporadycznie komentują wypowiedzi. Zestawienie liczby użytkowników i aktywności w okresie testowania Liczba użytkowników Liczba użytkowników Użytkownicy logujący się na platformie tworzących nowe wątki komentujących Zadaniem animatorów aktywności będzie zatem systematyczne podsycanie atmosfery na platformie. Po pewnym czasie stanie się ona samonapędzającą się machiną społecznej aktywności. Etap testowania przyniósł zadawalające efekty: STRONA - 14

15 STRONA - 15

16 Uwalnianie potencjału absolwentów Doświadczenia z testowania wyraźnie wskazują, że użytkowników platformy warto zaprosić do jej współtworzenia. Na jednym ze spotkań samokształceniowych dotyczącym tworzenia aplikacji internetowych, gdzie prowadzącym był absolwent, uczestnicy zostali poproszeni o opinie STRONA - 16

17 odnośnie funkcjonalności platformy. Bardzo poważnie podeszli do tematu. W efekcie ich zaangażowania powstał dodatkowy moduł do tworzenia CV w standardzie EuroPass (funkcjonalność dostępna jest z poziomu profilu użytkownika). Struktura informacji i dostępu do niej Informacje publikowane na platformie pogrupowane są w 6 działów: Oferty pracy Propozycje szkoleń Zapotrzebowanie na szkolenia Wydarzenia Projekty Forum. Struktura działów jest z góry ustalona i nie może być zmieniana bez ingerencji w kod platformy. Wątki w działach w celu zapewnienia większej przejrzystości zbierana są w grupy, które definiują STRONA - 17

18 z poziomu panelu moderatora - moderator lub administrator. Każdy nowy temat musi zostać opublikowany w kontekście jednego z działów i należy przypisać do niego jedną grupę. Kategorie informacji/zainteresowań Kategorie informacji to słowa kluczowe związane z tematem. Pozwalają na kategoryzowanie wpisów pod jednym, wspólnym wyrażeniem lub opisują zainteresowania użytkownika. Dla danego tematu można dodać wiele określających je kategorii, np. edukacja i informatyka. Żaden temat nie może zostać zapisany bez przypisania do niego kategorii. Kategorie przypisane do tematów i kategorie zdefiniowane przez użytkownika są wykorzystywane do budowy widoku powiadomienia. Prezentuje on użytkownikowi tylko te informację, którymi jest on zainteresowany. Kategorie wykorzystywane są również przy wysyłaniu powiadomień o aktywnościach na platformie. Użytkownicy otrzymują powiadomienia tylko o tych aktywnościach, które mieszczą się w kręgu ich zainteresowań. Przed uruchomieniem platformy należy w panelu moderatora zdefiniować słownik kategorii informacji. Słownik ten jest wykorzystywany przy publikowaniu nowych informacji i do zdefiniowania zainteresowań użytkownika. Wątki, które nie parują się z zainteresowanymi użytkownika są przed nim ukrywane. Nie są one wyświetlane w oknie powiadomień. System nie wysyła również informacji o ich pojawieniu na skrzynkę użytkownika. Instalacja środowiska ideagora Minimalne wymagania sprzętowe dla serwera: Procesor 2 rdzeniowy, 64 bitowy, o taktowaniu przynajmniej 2,4Ghz (nie może być to procesor z serii Itanium) Pamięć RAM 4GB Twardy dysk o pojemności co najmniej 100GB System operacyjny dla serwera: Windows Server 2012 Instalacja elementów serwera: Należy zainstalować serwer IIS w wersji 8.0 z obsługą ASP.NET w wersji 4.5 STRONA - 18

19 W panelu sterowania klikamy w opcję "Turn Widows features on or off" Przechodząc przez kolejne etapy klikając "Next" (zostawiając ustawienia domyślne), dochodzimy do etapu "Server Roles" tam zaznaczamy opcję "Web Server (IIS)" W okienku, które się pojawi klikamy przycisk "Add Feature" Klikamy w "Next" Będąc na etapie "Features" rozwijamy funkcje "NET Framework 4.5 Features" Zaznaczamy opcję "ASP.NET 4.5" Rozwijamy funkcję "WCF Services" Zaznaczamy opcję "Http Activation" W okienku, które się pojawi klikamy przycisk "Add Features" Przechodzimy dalej, klikając "Next" Będąc na etapie "Role Services" zaznaczamy opcję "Centralized SSL Certificate Support" Klikamy "Next" Na ostatnim etapie klikamy "Install" Następnie klikamy "Close" (Instalacja będzie przebiegać w tle) Postęp instalacji możemy obserwować w powiadomieniach serwera. Instacja Microsoft SQL Server 2012: Poniższy opis dotyczy instalacji wersji Express z dodatkiem SQL Server Management Studio. Oficjalna instrukcja instalacji SQL Server 2012 opublikowana przez Microsoft znajduje się pod adresem: Uruchamiamy plik instalatora Po uruchomieniu instalatora wybieramy opcję New SQL Server stand-alone installation or add features to an existing installation Akceptujemy warunki licencji i klikamy Next STRONA - 19

20 Ponownie klikamy Next Pojawi się okienko z opcjami do zainstalowania, wybieramy domyślne opcje i klikamy Next Pojawi się okno, w którym będziemy mogli nadać nazwę dla instancji serwera. Nadajemy mu nazwę (możemy też zostawić nazwę domyślną). Możemy też określić ścieżkę dla bazy danych (zazwyczaj zostawiamy domyślną) Pojawi się kolejne okienko, tutaj zostawiamy opcje domyślne i klikamy Next W kolejnym oknie na zakładce Server Configuration zmieniamy Authentication Mode na Mixed Mode. Następnie ustawiamy hasło dla użytkownika sa i klikamy Next W następnym oknie również klikamy Next. Po kliknięciu rozpoczyna się proces instalacji Po zakończeniu instalacji klikamy Close Zamykamy pozostałe okna instalatora. Konfiguracja serwera SQL (jeśli chcemy mieć dostęp do bazy danych za pomocą Management Studio spoza serwera): Na pulpicie klikamy w ikonę "SQL Server Configuration Manager" Z menu po lewej rozwijamy "SQL Server Network Configuration" Z rozwiniętego menu wybieramy "Protocols for INSTANCJASERWERA (wpisana przez nas na etapie instalacji nazwa serwera np. SQLEXPRESS)" Dla opcji "TCP/IP" zmieniamy status na "enabled" W menu po lewej przechodzimy na zakładkę "SQL Server Services" Zatrzymujemy SQL Server (INSTANCJASERWERA), a następnie go uruchamiamy Prawym przyciskiem klikamy na usługę "SQL Server Browser" i w nowo otwartym okienku przechodzimy na zakładkę "Service" "Start Mode" zmieniamy na "Automatic" i klikamy przycisk "Apply" STRONA - 20

21 Wracamy na zakładkę "Log on" i klikamy przycisk "start" Klikamy przycisk "OK" UWAGA! Ze względów bezpieczeństwa należy założyć osobne konto w bazie danych dla platformy, jak również osobną bazę danych. Zakładając konto w bazie danych należy pamiętać, by nie zaznaczać opcji wygasanie hasła. Konfiguracja serwera IIS, dodanie projektu Ideagora w IIS: W katalogu C:\Inetpub\wwwroot należy stworzyć katalog dla projektu (nie jest obowiązkiem trzymanie plików projektu w tej lokalizacji) Do katalogu można wgrać pliki projektu (ten etap nie musi być wykonany w tym miejscu, można to zrobić później) Na pulpicie metro klikamy w ikonę "Internet Information Services (IIS) Manager " Rozwijamy drzewko przy nazwie serwera po lewej stronie managera Na ikonce "Sites" klikamy prawym przyciskiem myszy Z menu kontekstowego wybieramy ikonę "Add website" W oknie, które nam się pojawi wypełniamy poszczególne pola" Site Name - podajemy tutaj nazwę naszej aplikacji Physical path - wskazujemy tutaj utworzony przez nas folder dla platformy Binding - http zmieniamy na https Host name - wpisujemy tutaj adres www pod jakim ma być dostępna platforma SSL Certificate - należy wskazać certyfiakt zainstalowany dla domeny platformy Klikamy "ok". W tym momencie zostaje utworzona witryna na serwerze Jeśli chcemy, aby platforma była dostępna zarówno pod domeną z przedrostkiem www, jak i bez to musimy również podpiąć do domeny ten drugi wariant. W tym celu: - na pulpicie metro klikamy w ikonę "Internet Information Services (IIS) Manager " STRONA - 21

22 - rozwijamy drzewko przy nazwie serwera po lewej stronie managera - rozwijamy drzewko przy "Sites" - klikamy lewym przyciskiem na nazwę naszej strony - z menu po prawej wybieramy opcję "Bindings". Instalacja platformy: Do katalogu projektu należy wrzucić pliki platformy W pliku web config należy skonfigurować dostępy do bazy danych (konfiguracja zostanie opisana w Konfiguracja bazy danych ) Dla tej bazy danych należy uruchomić skrypt platforma\models\agora.edm.sql (wcześniej należy w skrypcie ustawić dostęp do odpowiedniej bazy danych) Następnie należy uruchomić skrypt platforma\models\createuser.sql (wcześniej należy w skrypcie ustawić dostęp do odpowiedniej bazy danych) W katalogu Content trzeba podmienić pliki z informacją o kontakcie - konatakt.txt, regulaminie serwisu - regulamin.txt (są to pliki w formacie html, kodowane w utf8), polityką prywatności - polityka.txt oraz informacją o rekrutacji do modelu - rekrutacja.txt (są to pliki html kodowane w UTF8) Należy utworzyć katalog tmp w katalogu głównym platformy i ustawić do niego pełne prawa dla użytkownika IIS_USER Należy utworzyć katalog, w którym będą zapisywane zdjęcia profilowe użytkowników w katalogu głównym platformy, ustawić do niego pełne prawa dla użytkownika IIS_USER oraz wprowadzić odpowiednie ustawienia w pliku web.config (szczegóły będą opisane w Pozostałe elementy konfiguracji ) W tym momencie została zainstalowana platforma z jednym użytkownikiem o uprawnieniach administratora. Nazwa użytkownika: Administrator oraz hasło: ideagora1 Po zalogowaniu administrator powinien zmienić hasło! STRONA - 22

23 Konfiguracja pliku Web.config Poprawna konfiguracja jest niezbędna do prawidłowego działania platformy. Poniżej zostały omówione elementy konfiguracyjne, które należy ustawić podczas instalacji platformy. Konfiguracja bazy danych Podstawową rzeczą w konfiguracji jest poprawna konfiguracja bazy danych. W pliku Web.config platformy konfigurację tą trzeba powtórzyć w kilku miejscach. Są to connectionstrings (ciągi opisujące sposób łączenia się z bazą danych): <connectionstrings> <add name="defaultconnection" connectionstring="data Source=PlatformaServer;Database=PlatformaDB;Integrated Security=false;UID=PlatformaUser;PWD=PlatformaPass; MultipleActiveResultSets=True" providername="system.data.sqlclient" /> <add name="agoracontainer" connectionstring="metadata=res://*/models.agora.csdl res://*/models.agora.ssdl res://*/mo dels.agora.msl;provider=system.data.sqlclient;provider connection string="data source=platformaserver;initial catalog=platformadb;user id=platformauser;password=platformapass;multipleactiveresultsets=true;app=entityframew ork"" providername="system.data.entityclient" /> </connectionstrings> Oraz parametry połączenia z bazą danych dla elementu: <entityframework> <defaultconnectionfactory type="system.data.entity.infrastructure.sqlconnectionfactory, EntityFramework"> <parameters> <parameter value="data Source=PlatformaServer;Database=PlatformaDB;Integrated Security=false;UID=PlatformaUser;PWD=PlatformaPass; MultipleActiveResultSets=True" /> </parameters> </defaultconnectionfactory> STRONA - 23

24 </entityframework> Parametry jakie należy zmodyfikować: Data Source - Nazwa serwera wraz z instancją bazy danych (np. localhost\sqlexpress) Database - Nazwa bazy danych UID - Nazwa użytkownika w bazie danych PWD - Hasło dla użytkownika w bazie danych Konfiguracja poczty Poprawnie skonfigurowana poczta jest niezbędna do wysyłania powiadomień mailowych. Konfiguracja poczty znajduje się we fragmencie: <system.net> <mailsettings> <smtp from=" adress"> <network host="smtpserver" port="587" enablessl="true" username=" user" password=" pass" /> </smtp> </mailsettings> </system.net> from - adres, z którego wysyłane będą maile host - adres serwera smtp obsługujący pocztę port - port, po którym platforma łączy się z serwerem smtp enablessl - czy wymagane jest SSL do połączenia z serwerem poczty username - nazwa użytkownik, na którego loguje się platforma w systemie pocztowym password - hasło użytkownika, na którego loguje się platforma w systemie pocztowym. STRONA - 24

25 Pozostałe elementy konfiguracji Są to elementy mające wpływ na wyświetlanie się elementów platformy, takich jak zdjęcia profilowe listy itp. Konfiguracja tych elementów znajduje się we fragmencie: <appsettings> <add key="profilefotos" value="userfoto/" /> <add key="countthreadsrightmenu" value="3" /> <add key="countthreadsnotice" value="5" /> <add key="countthreadsadmin" value="25" /> <add key="countthreadsmain" value="20" /> <add key="countanswersthread" value="10" /> <add key="addtomodelmail" value=" adres" /> <add key="surveyactive" value="false"/> <add key="surveyurl" value="urlankiety"/> <add key="platformaurl" value=" https://adresplatformy/" /> <add key="lastdays" value="15" /> <add key="edittime" value="3600"/> </appsettings> ProfileFotos - katalog, w którym będą zapisywane zdjęcia użytkowników. Katalog powinien znajdować się w folderze aplikacji, powinien tez mieć ustawione pełne prawa dostępu dla użytkownika IIS_USER. Należy pamiętać, że wpisując nazwę katalogu w pliku web.config, należy ją wpisać nie podając żadnych ukośników po lewej stronie, zaś dopisując ukośnik po stronie prawej (tak jak jest to w przykładzie). CountThreadsRightMenu - ilość elementów na liście w prawym menu CountThreadsNotice - ilość elementów na liście w powiadomieniach, oraz na stronie głównej danego działu STRONA - 25

26 CountThreadsAdmin - ilość elementów na liście na jednej stronie w panelu administracyjnym CountThreadsMain - ilość wątków na jednej stronie w widoku konkretnej grupy CountAnswersThread - ilość komentarzy na jednej stronie w danym wątku AddToModelMail adres mailowy, na który będą wysyłane informacje o osobach, które zarejestrują się do modelu SurveyActive przełącznik włączający/wyłączający ankietę oceniającą platformę (false ankieta nieaktywna, true ankieta aktywna) SurveyUrl adres Url ankiety oceniającej platformę. platformaurl adres Url platformy. lastdays ilość dni, w których szukamy nowości na platformie, dla osób, które dawno się nie logowały. edittime czas (liczony w sekundach), jaki dajemy użytkownikowi na edycje komentarza, pod warunkiem, ze nie było nowszych komentarzy oraz komentarz nie był moderowany. Instalacja oraz konfiguracja serwisu obsługującego wysyłkę powiadomień Powiadomienia mailowe dotyczące nowych tematów, wydarzeń, ofert pracy, propozycji szkoleń, zapotrzebowań na szkolenia, projektów oraz komentarzy są obsługiwane przez serwis Windows: AgoraNotificationsService. Instalacja serwisu Aby zainstalować usługę należy na serwerze uruchomić wiersz poleceń jako administrator. Następnie trzeba przejść do katalogu Dysk:\KatalogWindows\Microsoft.NET\Framework\v i uruchomić polecenie installutil ŚcieżkaDoSerwisu\AgoraNotificationsService.exe, gdzie: Dysk:\KatalogWindows - miejsce, w którym zainstalowany jest system na serwerze, ŚcieżkaDoSerwisu - katalog, w którym znajduje się serwis. Po zainstalowaniu należy uruchomić usługę z menadżera usług, lub zresetować serwer (wówczas usługa uruchomi się automatycznie). STRONA - 26

27 W przypadku, gdy zaistnieje potrzeba przekompilowania usługi ze względu na zmianę w kodzie, przed wgraniem pliku AgoraNotificationsService.exe (oraz innych plików, jeśli uległy zmianie) do miejsca, w którym została uruchomiona usługa, należy zatrzymać usługę. Po wgraniu pliku należy ponownie uruchomić usługę. Konfiguracja serwisu Konfiguracja serwisu znajduje się w pliku App.config. Po przekompilowaniu serwisu plik jest kopiowany do katalogu bin/release lub bin/debug w zależności od wyboru sposobu kompilacji i ma zmienioną nazwę na AgoraNotificationsService.exe.config. W przypadku, gdy chcemy podmienić tylko dane konfiguracyjne, nie ma potrzeby dokonywać kompilacji. Wystarczy podmienić tylko te dane w pliku AgoraNotificationsService.exe.config. Aby serwis zaczytał nowo zmienione dane konfiguracyjne konieczny jest restart usługi. Konfiguracja usługi zawiera teki elementy jak: konfiguracja bazy danych (podobnie jak w Konfiguracja bazy danych ) konfiguracja poczty (podobnie, jak w Konfiguracja poczty ) konfiguracja pozostałych elementów. Konfiguracja pozostałych elementów znajduje się we fragmencie: <appsettings> <add key="callduration" value="600" /> <add key="fromname" value="powiadomienia" /> <add key="from " value="adres " /> <add key=" new" value="informacja o nowych aktywnościach na platformie ideagora " /> <add key=" body" value="na platformie ideagora.pl pojawiły się informacje, którymi możesz być zainteresowany:" /> <add key="platformalink" value="https://adresplatformy/"/> </appsettings> STRONA - 27

28 callduration - okres czasu (liczony w sekundach), co jaki będą sprawdzane informacje o nowych aktywnościach na platformie, fromname - nazwa wpisywana w mailu, w polu nadawcy, from - adres mailowy, z którego wysyłane są powiadomienia, subject - tytuł powiadomienia o nowych aktywnościach, body - treść powiadomienia o nowych aktywnościach, platformalink - link do aktywności w platformie (po ostatnim ukośniku serwis dokleja id aktywności, budując w ten sposób poprawny link). Tworzenie oraz obsługa ankiety oceniającej platformę Ankieta oceniająca platformę jest zrobiona z wykorzystaniem Google forms. Każdy użytkownik platformy proszony jest, aby po pewnym czasie użytkowania platformy wypełnił ankietę (w przypadku, gdy ankieta jest włączona). W tym celu wysyłane są do niego przypomnienia podczas korzystania z platformy. Oprócz tego został przygotowany serwis windows, który co jakiś czas analizuje wyniki ankiety: SurveyVeryficationService. Aby zachować anonimowość ankiety sprawdzanie polega na sprawdzeniu sumy kontrolnej md5, która jest doklejana do ankiety dla każdego użytkownika. Aby ankieta działała poprawnie należy ją przygotować w odpowiedni sposób. Tworzenie ankiety Ankietę należy przygotować logując się do google i wchodząc na stronę: https://docs.google.com/forms Tam należy wypełnić wszystkie dane jakie ma zawierać ankieta (sekcje, pytania, rodzaje pytań, pola wymagane itp.) Do ankiet należy dodać jedno pole typu tekst. Jako tytuł można wpisać: Weryfikacja formularza, jako tekst pomocy: (prosimy nie zmieniać wartości pola) Należy zaznaczyć, że pole to jest wymagane, włączyć weryfikację danych i jako weryfikację podać wyrażenie regularne pasujące do wzorca: ([0-9A-F]{32}). Weryfikacja taka ma na celu zminimalizować prawdopodobieństwo, że dane te będą ręcznie modyfikowane przez uczestnika ankiety STRONA - 28

29 Następnie w menu Odpowiedzi wybieramy submenu Pobierz wstępnie wypełniony URL. Otworzy nam się wtedy strona ankiety do wypełnienia Wypełniamy pole Weryfikacja formularza (wpisując cokolwiek) i klikamy przycisk Prześlij. Zostanie wtedy wygenerowany link do formularza z wypełnionym polem Kopiujemy link usuwając po znaku = wstawioną przez nas treść oraz zamieniając znaki & na & i wklejamy do pliku web.config do parametru SurveyUrl. Przykładowy link do ankiety: https://docs.google.com/forms/d/176f78awcfnjdiauvlyzttizbgxdpy6oz0hw0hjsi_3a/vie wform?entry &entry = Następnie w menu Odpowiedzi wybieramy submenu Wyświetl odpowiedzi. Otworzy nam się arkusz z odpowiedziami W menu Plik wybieramy submenu Opublikuj w internecie W nowo otwartym oknie zmieniamy strona internetowa na CSV oraz wszystkie komórki na kolumnę zawierającą pole weryfikacja formularza podając przy tym dość duży zakres (taki, aby nie udało się jego przekroczyć przez wypełniających ankietę). Np. L2:L10000 Wygenerowany link kopiujemy i wklejamy w pliku konfiguracyjnym serwisu SurveyVeryficationService, do pola SurveyCSV zamieniając przy tym znaki & na & (konfiguracja serwisu jest opisana w Konfiguracja serwisu obsługującego ankiety ). Przykładowy link do pliku CSV: https://docs.google.com/spreadsheet/pub?key=0ass3nai9tb_idevuuwryszzbenryrm1qs F92VjI1VlE&single=true&gid=0&range=L2%3AL10000&output=csv Aby włączyć, lub wyłączyć ankietę w pliku konfiguracyjnym platformy należy ustawić odpowiednio wartość SurveyActive na true lub false Instalacji serwisu obsługującego ankiety Aby zainstalować usługę należy na serwerze uruchomić wiersz poleceń jako administrator. Następnie trzeba przejść do katalogu Dysk:\KatalogWindows\Microsoft.NET\Framework\v i uruchomić polecenie STRONA - 29

30 installutil ŚcieżkaDoSerwisu\SurveyVeryficationService.exe, gdzie: Dysk:\KatalogWindows - miejsce, w którym zainstalowany jest system na serwerze, ŚcieżkaDoSerwisu - katalog, w którym znajduje się serwis. Po zainstalowaniu należy uruchomić usługę z menadżera usług, lub zresetować serwer (wówczas usługa uruchomi się automatycznie) W przypadku, gdy zaistnieje potrzeba przekompilowania usługi ze względu na zmianę w kodzie, przed wgraniem pliku SurveyVeryficationService.exe (oraz innych plików, jeśli uległy zmianie) do miejsca, w którym została uruchomiona usługa, należy zatrzymać usługę. Po wgraniu pliku należy ponownie uruchomić usługę. Konfiguracja serwisu obsługującego ankiety Konfiguracja serwisu znajduje się w pliku App.config. Po przekompilowaniu serwisu plik jest kopiowany do katalogu bin/release lub bin/debug w zależności od wyboru sposobu kompilacji i ma zmienioną nazwę na SurveyVeryficationService.exe.config. W przypadku, gdy chcemy podmienić tylko dane konfiguracyjne, nie ma potrzeby dokonywać kompilacji. Wystarczy podmienić tylko te dane w pliku SurveyVeryficationService.exe.config. Aby serwis zaczytał nowo zmienione dane konfiguracyjne konieczny jest restart usługi. Konfiguracja usługi zawiera teki elementy jak: konfiguracja bazy danych konfiguracja pozostałych elementów. Konfiguracja pozostałych elementów znajduje się we fragmencie: <appsettings> <add key="callduration" value="3600" /> <add key="surveycsv" value="adresplikucsv"/> <add key="scanhour" value="3"/> </appsettings> callduration - okres czasu (liczony w sekundach), co jaki czas będzie sprawdzenie, czy już mamy pobierać plik z ankietą. STRONA - 30

31 SurveyCSV - link do pliku CSV z wynikami ankiety (jak powinien wyglądać plik i link do pliku zostało opisane w sekcji Tworzenie ankiety ). scanhour godzina, o której będzie pobierany plik CSV z wynikami ankiety i weryfikowany z bazą. Uprawnienia, role w systemie ideagora W systemie wyróżniamy następujące typy użytkowników: Administrator rola pozwalająca na zarządzanie użytkownikami. Zakładanie nowych kont, modyfikację już istniejących, resetowanie haseł użytkowników. Zarządzanie działami Moderator - moderuje wpisy innych użytkowników. Definiuje kategorie informacji i zarządza grupami w działach. Publikuje i zarządza ofertami pracy. Dodaje ogłoszenia różne prezentowane w nagłówku strony Student, absolwent, pracownik - rola pozwalająca na redagowanie wątków, komentowanie wypowiedzi innych. Zrządzanie profilem własnym, profilem zawodowym, CV. Masowe generowanie kont Platforma ideagora pozwala importować wiele kont użytkowników z pojedynczego pliku źródłowego. Plik musi zawierać wartości rozdzielane przecinkami (CSV) i spełniać wymagania w zakresie formatu. Funkcja Zarejestruj wielu użytkowników z pliku CSV umożliwia sprawne generowanie kont dla nowych jaki i również modyfikację już istniejących kont. Format pliku CSV: Dane, które chcemy zaimportować do systemu powinny zostać przygotowanie wg. wzorca. Adres ,imie,nazwisko, Profil,Hasło Tekst w pliku CSV powinien zostać przygotowany w formacie ANSI STRONA - 31

32 Zakładanie kont z formularza zgłoszeniowego. Użytkownicy, którzy nie posiadają kont na platformie ideagora mogą zgłosić zapotrzebowanie na konto wypełniając formularz rejestracyjny. Dane z formularza trafią do administratora, który po weryfikowaniu czy osoba rejestrująca jest związana ze społecznością uczelni zakłada konto. Udostępnienie platformy ideagora Uczelniom, które będą zainteresowane wdrożeniem platformy internetowej ideagora, Collegium Mazovia przekaże skompilowany, gotowy do instalacji serwis oraz kod źródłowy projektu w technologii ASP.NET MVC4. STRONA - 32

33 4. Klub Absolwenta Ariel Miłkowski Klub Absolwenta to doskonałe miejsce do monitorowania losów absolwentów. Dlaczego więc stworzenie tętniącego życiem Klubu Absolwenta jest takie trudne? Z przeprowadzonych w ramach projektu ideagora badań wynika, że Klub Absolwenta powinien mieć charakter nieformalny, powinien zawiązać się oddolnie z inicjatywy samych absolwentów. Tymczasem w większości środowisk akademickich twórcami klubów są pracownicy uczelni, którzy bez udziału absolwentów próbują stworzyć atrakcyjne dla nich miejsce. Rolą szkoły wyższej powinno być co najwyżej udostępnienie miejsca i potrzebnych zasobów, natomiast Klub Absolwenta powinien zrodzić się z inicjatywy absolwentów. Tylko wówczas przedsięwzięcie to ma szanse na rzeczywisty rozwój. Dlatego tak ważne jest kształtowanie trwałej relacji studenta z uczelnią już od pierwszego roku studiów. Zaangażowani w życie uczelni studenci to szansa na zaangażowanych w przyszłości absolwentów. Proces kształcenia powinien być na tyle ciekawy i inspirujący dla studentów, aby po ukończeniu studiów nadal czuli potrzebę utrzymywania kontaktu z uczelnią i uczenia się przez całe życie. Jako przykład mogą posłużyć tu doświadczenia fińskie. Utworzony w Finlandii, w campusie Aalto University w Otaniemi, Park technologiczny Design Faktory i Startup Sauna stał się wzorem do naśladowania dla uczelni na całym świecie. Park to forma otwartej platformy łączącej zabawę z nauką i praktyką. Wspólną misją zaangażowanych w przedsięwzięcie osób jest budowanie środowiska współpracy, przedsiębiorczości, kreatywnego myślenia i działania. Na platformie zrodziły się partnerskie relacje pomiędzy studentem, a wykładowcą. Główną ideą Finów jest odejście od odgórnego zarządzania metodami uczenia się i pracy, na rzecz stworzenia warunków, w których te procesy mogą swobodnie przebiegać. Design Factory składa się z miejsc przygotowanych do prowadzenia różnego rodzaju warsztatów oraz spotkań projektowych. Zaaranżowane przez samych studentów pokoje sprzyjają budowaniu atmosfery współpracy pomiędzy nauczycielami-mentorami a studentami-uczniami. Warto podkreślić, że powstające tam produkty i usługi przygotowywane są na użytek realnych potrzeb rynku. Dzięki temu studenci mają okazję nawiązać bezpośredni kontakt z firmą, stwarzając sobie przy okazji możliwość nawiązania kontaktu z potencjalnym przyszłym pracodawcą. Tak zorganizowany proces kształcenia powoduje silne zaangażowanie studentów i buduje trwałą więź z uczelnią. Absolwenci Aalto University nawet po oficjalnym opuszczeniu uczelni chętnie powracają do Design Factory, aby tym razem skorzystać z jej zasobów i możliwości jako przedstawiciele firm, dla których wcześniej byli dostawcami pomysłów i rozwiązań. STRONA - 33

34 Warto wykorzystać fińskie wzorce i uczynić z uczelni miejsce rozkwitu innowacyjnych pomysłów, realizacji ciekawych projektów, gdzie zaangażowanie studenta rodzi się samoistnie, bez odgórnych nacisków. Klub Absolwenta w takim ujęciu stanowi naturalne przedłużenie kontaktu studenta z uczelnią. Staje się miejscem przyjaznym i chętnie odwiedzanym. Zadowolenie absolwentów, ich zaufanie do uczelni, jako instytucji dbającej o ich potrzeby, która bierze odpowiedzialność za ich zawodową przyszłość z całą pewnością przełoży się na silną i trwałą więź z alma mater. Historia naszych zmagań Posiadanie sprawnie działającego Klubu Absolwenta jest nieodłącznym i koniecznym elementem wdrażanego modelu kształcenia. Utworzenie takiego miejsca spotkań wydaje się być niezwykle prostym zadaniem, a już sama idea na tyle ciekawa i inspirująca, że powinna sama przyciągnąć grono zainteresowanych. Praktyka okazuje się inna. Z naszych doświadczeń wynika, że bez umiejętnego kierowania taką inicjatywą ze strony uczelni, praktycznie nie jest możliwe utworzenie klubu. Z drugiej strony - uczelnia również nie jest w stanie go stworzyć bez zaangażowania absolwentów. Przy czym ci drudzy muszą mieć poczucie kontroli nad podjętym przedsięwzięciem. To do nich powinno należeć ostatnie słowo. Uczelnia musi dać absolwentom przyzwolenie na samodzielne działanie. Dlatego niezwykle ważne jest znalezienie odpowiedniego balansu między działaniami uczelni oraz absolwentów. Nasze próby utworzenia miejsca spotkań dla studentów i absolwentów rozpoczęły się od utworzenia w pełni wyposażonej sali konferencyjnej (system nagłośnienia audio i video, ekran, stół konferencyjny, wi-fi, itd.). Sala ta miała za zadanie umożliwić najbardziej aktywnym absolwentów organizację spotkń i dyskusji o podłożu biznesowym i edukacyjnym. I rzeczywiście tak się stało. W Klubie Absolwenta przeprowadzono ponad 400 godzin warsztatów i spotkań samokształceniowych. Niejednokrotnie spotkania prowadzone były przez absolwentów posiadających wiedzę i doświadczenie w danej dziedzinie. Udało się zorganizować między innymi takie zajęcia jak: Inwestor giełdowy, Kurs emisji głosu, Warsztaty dziennikarskie, Tworzymy aplikacje internetowe, Kurs języka angielskiego, Projektowanie ogrodów. Klub Absolwenta o charakterze czysto konferencyjnym nie spełnił jednak wszystkich oczekiwań. Dzięki coraz większej integracji studentów i absolwentów oraz otwartości uczelni na nowe inicjatywy, powstała potrzeba organizacji miejsca umożliwiającego rozwój pasji i realizację życia kulturalnego. Od nowego Klubu Absolwenta oczekiwano bardziej kameralnego charakteru. Uczelnia oddała w ręce absolwentów kolejne pomieszczenie. Członkowie tworzącego się klubu STRONA - 34

35 zorganizowali w nim między innymi takie imprezy jak: koncert szantowy, Karaoke, spotkania filmowe. Jak się okazało nie było to ostatnie absolwenckie lokum. Przełomowym wydarzeniem w historii powstawania Klubu Absolwenta był wyjazd studyjny do Finlandii. Grupa najaktywniejszych studentów i absolwentów uczestniczących w wyjeździe, zainspirowana otwartą, kreatywną przestrzenią Design Factory oraz Startup Sauna (Aalto Uniwersisty) zapragnęła stworzyć własne lokum, na podobieństwo fińskich pomysłów. Uczestnikom wycieczki bardzo podobała się idea stworzenia miejsca na miarę własnych potrzeb i możliwości. Zapragnęli, śladem fińskich studentów, otrzymać od uczelni surową, niezagospodarowaną przestrzeń i przygotować ją zgodnie z własną (nie narzuconą przez nikogo) koncepcją. W myśl zasady dajcie nam klucze, a my zrobimy co trzeba. No i zaczęło się. Po powrocie z Finlandii na platformie ideagora zawiązany został projekt Tworzymy Klub Absolwenta. Oprócz absolwentów i studentów przyłączyło się do niego kilku pracowników uczelni w sumie 14 osób. Niby niedużo, ale jak się okazało nie w ilości tylko w zaangażowaniu siła. W związku z tym, że wśród inicjatorów Klubu Absolwenta były osoby reprezentujące różne grupy środowiska akademickiego postanowiono rozszerzyć znaczenie określenia absolwent. Jednogłośnie uznano, że absolwentem jest każdy przyjaciel uczelni, każda osoba, której zależy na utrzmywaniu trwałej relacji z uczelnią. Tak więc na wyraźną prośbę absolwentów, władze uczelni udostępniły kolejne pomieszczenie pod Klub Absolwenta. Zupełnie surowe, wymagające modernizacji i zupełnie nowej aranżacji. Niestety pomimo wielkiego początkowego entuzjazmu, absolwencka inicjatywa stanęła w martwym punkcie. Zasadniczym problemem okazał się czas. Obowiązki zawodowe i rodzinne znacznie go ograniczały. Z pomocą przyszły władze uczelni. Do najcięższych prac remontowych wykorzystano fachowców pracujących na co dzień na uczelni. Lada dzień pomieszczenie znów trafi w ręce absolwentów. Czeka ich malowanie i aranżowanie wnętrza. Absolwent budownictwa opracował projekt. Jedna z absolwentek (pracująca w zakładzie elektrotechnicznym) obiecała pomóc z elektryką. Studentka zadeklarowała dostarczyć kilkanaście palet, z których wykonane zostaną meble. Prace trwają. STRONA - 35

36 Projekt aranżacji Klubu Absolwenta przygotowany przez absolwenta kierunku budownictwo STRONA - 36

37 5. Gazetka internetowa Alicja Szabłowska Wykorzystanie Internetu jako jednego z kanałów informacyjnych jest oczywiste, kwestią jest jedynie, jaką formę ma przyjąć e-komunikacja z absolwentami i studentami. W projekcie ideagora założono, że oprócz obszernej informacji o działaniach, publikowanej na łamach Kwartalnika ideagora oraz na stronach projektu, uczelni i Platformie ideagora, należy zapewnić odbiorcom zwięzły i łatwo dostępny skrót. Postawiliśmy zatem na gazetkę internetowąprezentację w aplikacji Prezi. Sama jej forma narzuca dyscyplinę informacyjną do prezentacji trafiają tylko hasłowe, skrócone informacje, po których rozwiniecie zainteresowany sięgnie sam, wchodząc na stronę ideagora lub czytając Kwartalnik ideagora. Dodatkowo uznaliśmy, że nowoczesna szata graficzna ruchomej prezentacji spodoba się odbiorcom. Biuletyn publikowany w Prezi jest łatwy do udostępnienia via link np. w social mediach lub kod embed (przydaje się zwłaszcza na partnerskich WWW lub jeśli nie dysponujemy własnym kanałem w serwisie typu YouTube czy Vimeo). Należy tu od razu zaznaczyć, że wykorzystanie tego konkretnego narzędzia i tej konkretnej formy prezentacji informacji nie jest obligatoryjne, jednak np. druk do formatu.pdf i publikacja jedynie w tej formie może skutecznie zmniejszyć krąg odbiorców, choćby tych z social mediów. O ile część contentu gazetki pochodzi od uczelni, spora dawka tematów do zamieszczenia pojawia się właśnie na platformie i pochodzi bezpośrednio od samych absolwentów o szkoleniach, ofertach pracy, ciekawych wydarzeniach czy artykułach wartych przeczytania. Gazetce internetowej może towarzyszyć newsletter, który pozwoli zwiększyć zasięg i dotrzeć do osób nieodwiedzających regularnie uczelnianej strony. Collegium Mazovia zamieszcza w nim treści nie tylko z gazetki, ale też inne materiały, które się w niej nie znalazły. Gazetka publikowana jest na stronie projektu Może też być udostępniana w portalach społecznościowych. Wydawanie jej powinno być cykliczne i podlegać pewnemu wydawniczemu harmonogramowi. Forma i zawartość dają pewną dowolność, warto jednak pamiętać, że to jeden z filarów komunikacji z absolwentami obok Kwartalnika ideagora, platformy i newslettera, nie powinna zatem powielać tych samych treści, ale jednocześnie nawiązać do nich swoją zawartością. STRONA - 37

38 6. Kwartalnik ideagora Urszula Paczuska Rozpoczynając przygodę z publikowaniem Kwartalnika ideagora nie mieliśmy zbudowanego zespołu redakcyjnego, którego głównym celem byłoby zbieranie materiału prasowego i pisane artykułów. Pierwsze numery nie były, więc zadaniem prostym. Wraz z postępem prac projektowych i uruchomieniem procesu wdrażania modelu ideagora sytuacja zaczęła się zmieniać. Wokół ideagory zaczęło pojawiać się coraz więcej osób studentów, absolwentów oraz przedstawicieli kadry naukowo-dydaktycznej. Coraz częściej i chętniej osoby te zaczęły wypowiadać się na łamach kwartalnika. Nasze pismo stawało się coraz ciekawsze. I co ważniejsze współtworzyło je coraz więcej osób. Do chwili obecnej wydaliśmy 8 numerów kwartalnika, w których opublikowanych zostało 83 artykuły, w tym: 26 tekstów napisanych przez kadrę naukowo-dydaktyczną Collegium Mazovia, 3 teksty napisane przez kadrę innych uczelni, 34 teksty napisane przez absolwentów i 9 przez studentów. Z inicjatywy jednego z absolwentów na łamach kwartalnika ukazały się 4 ekskluzywne wywiady ze znanymi osobami: Arturem Barcisiem, Krzysztofem Hołowczycem, Wojciechem Modestem Amaro i Jerzym Kryszakiem. STRONA - 38

39 Na platformie ideagora uruchomiona została funkcjonalność umożliwiająca subskrypcję kwartalnika. Elektroniczna wersja kwartalnika na bieżąco dostępna jest na: STRONA - 39

Weronika Ewertowska. Platforma Moodle w szkole przewodnik nauczyciela

Weronika Ewertowska. Platforma Moodle w szkole przewodnik nauczyciela Informatyka i technologia informacyjna Podyplomowe studia kwalifikacyjne Weronika Ewertowska Platforma Moodle w szkole przewodnik nauczyciela PRACA DYPLOMOWA PROMOTOR mgr Tomasz Piłka POZNAŃ 2010/2011

Bardziej szczegółowo

Autorzy: Sławomir Klimecki Beata Leśniewska Ewa Sieńkowska Anna Janczak Tomasz Gibas

Autorzy: Sławomir Klimecki Beata Leśniewska Ewa Sieńkowska Anna Janczak Tomasz Gibas Autorzy: Sławomir Klimecki Beata Leśniewska Ewa Sieńkowska Anna Janczak Tomasz Gibas Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu ul. Komandorska 118/120, 53-345 Wrocław www.ue.wroc.pl Spis treści Wstęp...3 1.

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE NOWOCZESNE TECHNOLOGIE W NAUCZANIU WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE. Materiały dla uczestnika

SZKOLENIE NOWOCZESNE TECHNOLOGIE W NAUCZANIU WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE. Materiały dla uczestnika SZKOLENIE NOWOCZESNE TECHNOLOGIE W NAUCZANIU WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE Materiały dla uczestnika Małgorzata Wojnarowska Jacek Kulasa 1 SPIS TREŚCI Powitanie Zakres szkolenia Nowa podstawa programowa z wiedzy

Bardziej szczegółowo

Tworzenie innowacyjnych materiałów dydaktycznych

Tworzenie innowacyjnych materiałów dydaktycznych Tworzenie innowacyjnych materiałów dydaktycznych e-podręcznik Autor: Strona 1 Spis treści Wstęp... 4 Metody tworzenia materiałów dydaktycznych... 7 Podejście indywidualne i zespołowe... 7 Indywidualnie

Bardziej szczegółowo

Platforma Cyfrowa Opis Przedmiotu Zamówienia

Platforma Cyfrowa Opis Przedmiotu Zamówienia Platforma Cyfrowa Opis Przedmiotu Zamówienia 1. Informacje ogólne Ogólny opis opisujący docelową wizję Platformy Cyfrowej jest zawarty w załączony dokumencie Założenia ogólne prototypy projektów stron

Bardziej szczegółowo

Artysta to także zawód! Podręcznik aktywizacji społecznozawodowej osób związanych z kulturą i sztuką

Artysta to także zawód! Podręcznik aktywizacji społecznozawodowej osób związanych z kulturą i sztuką Artysta to także zawód! Podręcznik aktywizacji społecznozawodowej osób związanych z kulturą i sztuką Wstęp... 3 Rozdział 1. Rekrutacja... 7 1. Ogólne wytyczne dotyczące przeprowadzania rekrutacji wśród

Bardziej szczegółowo

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Strona1 Strona2 Spis treści: 1. PROJEKT EDUKACYJNY W GIMNAZJUM...5 2. DLACZEGO PROJEKT EDUKACYJNY W GIMNAZJUM...7 2.1. Nowa podstawa programowa...7

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Metodyczny Szkoleń Blended-learning Wykorzystanie Internetu w Biznesie. (na przykładzie projektu SME.net.pl)

Przewodnik Metodyczny Szkoleń Blended-learning Wykorzystanie Internetu w Biznesie. (na przykładzie projektu SME.net.pl) 2009 Przewodnik Metodyczny Szkoleń Blended-learning Wykorzystanie Internetu w Biznesie (na przykładzie projektu SME.net.pl) Spis treści Zagadnienia Strona A. OGÓLNE INFORMACJE O PROJEKCIE SME.NET.PL 2

Bardziej szczegółowo

EKSPERTYZA. dotycząca zastosowania e-learningu w Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego

EKSPERTYZA. dotycząca zastosowania e-learningu w Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego EKSPERTYZA dotycząca zastosowania e-learningu w Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego EKSPERTYZA dotycząca zastosowania e-learningu w Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego Przygotowana

Bardziej szczegółowo

KUŹNIA KADR IV. Dlaczego współpraca z praktyką gospodarczą jest tak istotna dla Uczelni. Satysfakcja z rozwoju

KUŹNIA KADR IV. Dlaczego współpraca z praktyką gospodarczą jest tak istotna dla Uczelni. Satysfakcja z rozwoju Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Numer projektu: POKL.04.01.01-00-311/10 FABER EST SUAE QUISQUE FORTUNAE Magazyn nr 2/2013 (6) KUŹNIA KADR IV Dlaczego

Bardziej szczegółowo

Jak się wyszkolić, by szkolić innych

Jak się wyszkolić, by szkolić innych Jak się wyszkolić, by szkolić innych Wprowadzenie w problematykę zawodu trenera Wydanie I Wydawca: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ul. Pańska 81/83 00-834 Warszawa www.parp.gov.pl Copyright by

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE RELACJAMI Z KLIENTAMI WF-CRM

ZARZĄDZANIE RELACJAMI Z KLIENTAMI WF-CRM ZARZĄDZANIE RELACJAMI Z KLIENTAMI WF-CRM Warszawa 2008 Rozdział 1 Wstęp Spis treści ROZDZIAŁ 1. WSTĘP... 6 1.1. Krótko o historii CRM... 6 1.2. Po co nam CRM?... 6 1.3. O programie WF-CRM... 7 1.3.1. Główne

Bardziej szczegółowo

integralną częścią instrukcji jest podręcznik Jak wdrażać model ideagora, cz. II - praktyka

integralną częścią instrukcji jest podręcznik Jak wdrażać model ideagora, cz. II - praktyka integralną częścią instrukcji jest podręcznik Jak wdrażać model ideagora, cz. II - praktyka STRONA - 2 Produktem finalnym Modelu kształcenia przez całe życie w oparciu o trwałą relację z uczelnią: ideagora

Bardziej szczegółowo

Andrzej Biesiekirski, Prezes Zarządu Fild.NET

Andrzej Biesiekirski, Prezes Zarządu Fild.NET 1. Prelegenci Andrzej Biesiekirski, Prezes Zarządu Fild.NET Andrzej Baruch, programista aplikacji internetowych w Fild.NET, w tym aplikacji pod platformę SharePoint w technologii MVC. Fild.NET zajmuje

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika i administratora systemu ITCube

Podręcznik użytkownika i administratora systemu ITCube Podręcznik użytkownika i administratora systemu ITCube 1 Spis treści 1. Wstęp... 4 2. Instalacja systemu (administrator)... 7 3. Pierwsze uruchomienie (administrator)...10 3.1. Połączenie z innego komputera...12

Bardziej szczegółowo

Wewnętrzny portal uczelni

Wewnętrzny portal uczelni Wewnętrzny portal uczelni Przegląd tematyki z perspektywy Uniwersytetu Warszawskiego Materiały z prac Zespołu Rektorskiego do spraw portalu wewnętrznego Uniwersytetu Warszawskiego Warszawa, 2007 1 Główne

Bardziej szczegółowo

http://kwartalnik.wodip.opole.pl kwartalnik@wodip.opole.pl

http://kwartalnik.wodip.opole.pl kwartalnik@wodip.opole.pl Kwartalnik Wojewódzkiego Ośrodka Doskonalenia Informatycznego i Politechnicznego ISSN 1899-8534 Edukacja w drodze do społeczeostwa informacyjnego Nr 7 (grudzieo)/2009 SPIS TREŚCI Książka, zeszyt, długopis

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK METODYCZNY

PODRĘCZNIK METODYCZNY PODRĘCZNIK METODYCZNY Czyli jak pracować z modułem doszkalającym Efektywni 50+? 1 Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt Innowacyjny

Bardziej szczegółowo

Jak skutecznie prowadzić zajęcia na platformie edukacyjnej?

Jak skutecznie prowadzić zajęcia na platformie edukacyjnej? Jak skutecznie prowadzić zajęcia na platformie edukacyjnej? Poradnik Agnieszka Wedeł-Domaradzka Anita Raczyńska Krajowy Ośrodek Wpierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej Warszawa 2013 Szanowni Państwo,

Bardziej szczegółowo

Wytwarzanie kompleksowego zintegrowanego oprogramowania wspomagającego nauczanie na odległość

Wytwarzanie kompleksowego zintegrowanego oprogramowania wspomagającego nauczanie na odległość Praca powinna byc cytowana jako: Lenkiewicz, P., 2011. Wytwarzanie kompleksowego zintegrowanego oprogramowania wspomagającego nauczanie na odległość. Rozprawa doktorska. Polsko-Japońska Wyższa Szkoła Technik

Bardziej szczegółowo

JAK WDRAŻAĆ KSZTAŁCENIE NA ODLEGŁOŚĆ

JAK WDRAŻAĆ KSZTAŁCENIE NA ODLEGŁOŚĆ RAFAŁ MICHAŁOWSKI WOJCIECH MYKA JAK WDRAŻAĆ KSZTAŁCENIE NA ODLEGŁOŚĆ W KSZTAŁCENIU USTAWICZNYM W FORMACH POZASZKOLNYCH KROK PO KROKU Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego

Bardziej szczegółowo

ANALIZA PRZEDWDROŻENIOWA

ANALIZA PRZEDWDROŻENIOWA ANALIZA PRZEDWDROŻENIOWA Implementacja Systemu B2B w firmie Lancelot i w przedsiębiorstwach partnerskich Przygotowane dla: Przygotowane przez: Lancelot Marek Cieśla Grzegorz Witkowski Constant Improvement

Bardziej szczegółowo

METODA PROJEKTÓW PORADNIK DLA NAUCZYCIELI I DYREKTORÓW GIMNAZJÓW AGNIESZKA MIKINA BOŻENA ZAJĄC

METODA PROJEKTÓW PORADNIK DLA NAUCZYCIELI I DYREKTORÓW GIMNAZJÓW AGNIESZKA MIKINA BOŻENA ZAJĄC METODA PROJEKTÓW PORADNIK DLA NAUCZYCIELI I DYREKTORÓW GIMNAZJÓW AGNIESZKA MIKINA BOŻENA ZAJĄC Szanowni Państwo, Dyrektorzy i Nauczyciele Gimnazjów Przekazujemy Wam materiały informacyjne dotyczące pracy

Bardziej szczegółowo

Podręcznik WebIssues. Wersja 1.1-beta1. Michał Męciński

Podręcznik WebIssues. Wersja 1.1-beta1. Michał Męciński Wersja 1.1-beta1 Michał Męciński : Wersja 1.1-beta1 Michał Męciński Copyright 2007-2013 Zespół WebIssues Udziela się zezwolenia na kopiowanie, rozpowszechnianie i modyfikację tego dokumentu zgodnie z zasadami

Bardziej szczegółowo

ICT-Go-Girls! Nowe technologie jako narzędzie promowania przedsiębiorczości wśród uczennic szkół ponadpodstawowych

ICT-Go-Girls! Nowe technologie jako narzędzie promowania przedsiębiorczości wśród uczennic szkół ponadpodstawowych ICT-Go-Girls! Nowe technologie jako narzędzie promowania przedsiębiorczości wśród uczennic szkół ponadpodstawowych MarÍa J. RodrÍguez Malmierca Bozica Ilijic Carmen FernÁndez Morante Beatriz Cebreiro LÓpez

Bardziej szczegółowo

Online Elektroniczna wersja publikacji dostępna jest na stronie internetowej projektu http://www.tcteacher.eu

Online Elektroniczna wersja publikacji dostępna jest na stronie internetowej projektu http://www.tcteacher.eu Projekt Nauczyciel w sieci/tc*teacher został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Zarówno projekt jak i publikacja odzwierciedlają jedynie stanowisko ich autorów a Komisja Europejska

Bardziej szczegółowo

Barbara Łukasik-Makowska Jolanta Sala PORTAL LOKALNY 20 KROKÓW DO UŻYTECZNEGO SERWISU INTERNETOWEGO GMINY, REGIONU, MIEJSCOWOŚCI

Barbara Łukasik-Makowska Jolanta Sala PORTAL LOKALNY 20 KROKÓW DO UŻYTECZNEGO SERWISU INTERNETOWEGO GMINY, REGIONU, MIEJSCOWOŚCI Barbara Łukasik-Makowska Jolanta Sala PORTAL LOKALNY 20 KROKÓW DO UŻYTECZNEGO SERWISU INTERNETOWEGO GMINY, REGIONU, MIEJSCOWOŚCI Fundacja Wspomagania Wsi 2011 Barbara Łukasik-Makowska Jolanta Sala PORTAL

Bardziej szczegółowo

Podręcznik do metody Collaborative Blended Learning ver. 2. www.webquests.eu

Podręcznik do metody Collaborative Blended Learning ver. 2. www.webquests.eu Projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej w ramach programu Uczenie się przez całe życie. Niniejszy materiał odzwierciedla jedynie stanowisko autora i Komisja Europejska

Bardziej szczegółowo

Aktywny absolwent innowacyjne narzędzia i metody działania pośredników pracy. Załącznik 2 PODRĘCZNIK DLA ABSOLWENTÓW

Aktywny absolwent innowacyjne narzędzia i metody działania pośredników pracy. Załącznik 2 PODRĘCZNIK DLA ABSOLWENTÓW Strona1 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Aktywny absolwent innowacyjne narzędzia i metody działania pośredników pracy Załącznik 2 PODRĘCZNIK

Bardziej szczegółowo

erasmus mundus poradnik administratora wspólnych studiów

erasmus mundus poradnik administratora wspólnych studiów erasmus mundus poradnik administratora wspólnych studiów Współpraca przy realizacji projektu: Anna Bielecka, Beata Skibińska Zespół Programów Erasmus, Erasmus Mundus, Tempus, Eksperci Bolońscy Fundacja

Bardziej szczegółowo