Kuratorium Oświaty w Kielcach

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Kuratorium Oświaty w Kielcach"

Transkrypt

1 Kuratorium Oświaty w Kielcach Kielce tel al. IX Wieków Kielc 3 fax Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2012/2013 (w okresie od 1 września 2012 r. do 31 maja 2013 r.) 1

2 Spis treści 1. Wstęp Ewaluacja Ogólne informacje o liczbie ewaluacji Wyniki ewaluacji Zestawienie ilościowych wyników ewaluacji przeprowadzonych w poszczególnych typach szkół i placówek Podsumowanie analizy jakościowych wyników ewaluacji szkół i placówek w ramach badanych obszarów Wnioski z przeprowadzonych ewaluacji Kontrola 3.1. Kontrole planowe Ogólne informacje o liczbie przeprowadzonych kontroli planowych Wyniki kontroli planowych Kontrola w zakresie spełniania warunków określonych w art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty przez niepubliczną szkołę podstawową o uprawnieniach szkoły publicznej Kontrola przestrzegania przez dyrektora szkoły przepisów dotyczących obowiązku szkolnego Kontrola zgodności z przepisami prawa organizacji pracy świetlicy szkolnej zorganizowanej w publicznej szkole podstawowej Kontrola w zakresie zgodności organizacji zajęć edukacyjnych z informatyki z ramowymi planami nauczania w publicznych liceach ogólnokształcących i technikach Kontrola w zakresie zgodności organizacji zajęć edukacyjnych z języków obcych nowożytnych z ramowymi planami nauczania w publicznych gimnazjach Kontrola w zakresie prawidłowości organizacji oddziału przedszkolnego Kontrola prawidłowości organizacji działania publicznej biblioteki pedagogicznej i realizacji jej zadań oraz zgodności zatrudnienia nauczycieli z wymaganymi kwalifikacjami (kontrola przewidziana do realizacji w okresie od czerwca do lipca 2013 r.) Kontrola organizacji zajęć rewalidacyjnych w szkole ogólnodostępnej, w tym liczby godzin i rodzaju tych zajęć oraz ich zgodności z zaleceniami zawartymi w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego z uwagi na niepełnosprawność (kontrola w trakcie realizacji) Kontrola w zakresie organizowania i realizowania zajęć rewalidacyjnowychowawczych w publicznych przedszkolach, szkołach podstawowych, 2

3 gimnazjach oraz publicznych i niepublicznych poradniach psychologicznopedagogicznych i ośrodkach rewalidacyjno-wychowawczych Kontrola prawidłowości nadzorowania przez dyrektora publicznej szkoły podstawowej spełniania przez dzieci pięcioletnie i sześcioletnie rocznego obowiązkowego przygotowania przedszkolnego Wnioski wynikające z kontroli planowych Kontrole doraźne Ogólne informacje o liczbie przeprowadzonych kontroli doraźnych Informacje dotyczące organizacji i przeprowadzania kontroli Wyniki kontroli doraźnych Wnioski wynikające z analizy wyników kontroli doraźnych 4. Wspomaganie 4.1. Informacje opisujące działania Kuratora Oświaty w zakresie wspomagania szkół i placówek Przygotowywanie i podawanie do publicznej wiadomości na stronie internetowej Kuratorium analiz wyników sprawowanego nadzoru pedagogicznego, w tym wniosków z ewaluacji zewnętrznych i kontroli Upowszechnianie przykładów dobrych praktyk Promowanie wykorzystania ewaluacji w procesie doskonalenia jakości działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkół i placówek Organizowanie konferencji i narad w roku szkolnym 2012/2013 wskazanie liczby konferencji i narad dla dyrektorów różnych typów szkół i rodzajów placówek (adresaci), zakresy tematyczne konferencji i narad 4.2. Wnioski z działalności wspomagającej 3

4 1. Wstęp Przedstawienie uogólnionej informacji zbiorczej o wynikach ewaluacji zewnętrznych i kontroli przeprowadzonych w województwie w roku szkolnym 2012/2013 (do 31 maja 2013 roku), sformułowanie rekomendacji dotyczących poprawy funkcjonowania szkół i placówek w województwie. 4

5 2. Ewaluacja 2.1. Ogólne informacje o liczbie ewaluacji W roku szkolnym 2012/2013 (w okresie od 1 września 2012r. do 31 maja 2013r.) przeprowadzono 117 ewaluacji zewnętrznych, w tym 57 całościowych oraz 64 problemowych, co obrazuje poniższa tabela. Liczba ewaluacji przeprowadzonych w roku szkolnym 2012/13 (do 31 maja 2013 r.) z uwzględnieniem typów szkół i placówek Lp. 1. Typ szkoły/placówki Przedszkola i inne formy wychowania przedszkolnego Liczba ewaluacji: całościowe problemowe łącznie Szkoły podstawowe Gimnazja Licea ogólnokształcące Technika Zasadnicze szkoły zawodowe Licea profilowane Szkoły specjalne Inne szkoły, o których mowa w art. 9 pkt 3d 3e ustawy o systemie oświaty Poradnie psychologicznopedagogiczne Biblioteki pedagogiczne Placówki doskonalenia nauczycieli Placówki oświatowowychowawcze Placówki kształcenia ustawicznego i inne, o których mowa w art. 2 pkt. 3a ustawy MOW-y, MOS-y i inne ośrodki, o których mowa w art. 2 pkt 5 ustawy Placówki zapewniające opiekę i wychowanie, o których mowa w art. 2 pkt 7 Kolegia pracowników służb społecznych Suma

6 Łącznie w roku szkolnym 2012/2013 zaplanowano 159 ewaluacji, w tym 31 w szkołach samodzielnych i 128 w zespołach szkół. Łącznie do 31 maja 2013 roku przeprowadzono 117 ewaluacji, w tym 20 w szkołach samodzielnych i 97 w zespołach szkół. W roku szkolnym 2012/2013 zaplanowano przeprowadzenie 159 (łączna liczba) ewaluacji, w tym 48 (liczba) ewaluacji całościowych, 111 (liczba) ewaluacji problemowych w ramach obszarów: Efekty działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkoły lub placówki i Zarządzanie szkołą lub placówką - 48 ewaluacji; Procesy zachodzące w szkole lub placówce i Funkcjonowanie szkoły lub placówki w środowisku lokalnym, w szczególności w zakresie współpracy z rodzicami uczniów - 47 ewaluacji; Wybranych przez kuratora oświaty - 16 ewaluacji. Do 31 maja 2013 roku zrealizowano 117 (łączna liczba) ewaluacji, co stanowi 73,6% planu, w tym 53 (liczba) ewaluacji całościowych 33,3% planu, 64 (liczba) ewaluacji problemowych 40,3% planu, w ramach obszarów: Efekty działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkoły lub placówki i Zarządzanie szkołą lub placówką - 39 ewaluacji 24,6% planu; Procesy zachodzące w szkole lub placówce i Funkcjonowanie szkoły lub placówki w środowisku lokalnym, w szczególności w zakresie współpracy z rodzicami uczniów 25 ewaluacji 15,7% planu; Wybranych przez kuratora oświaty Zarządzanie szkołą lub placówką - 0 ewaluacji - 0% planu. 6

7 2.2. Wyniki ewaluacji Zestawienie ilościowych wyników ewaluacji przeprowadzonych w poszczególnych typach szkół i placówek Zestawienie poziomów spełniania wymagań państwa w poszczególnych typach szkół i placówek (z uwzględnieniem ewaluacji całościowych i problemowych zaplanowanych i przeprowadzonych w szkołach/placówkach samodzielnych i w zespołach). Wymagania Typ placówki Przedszkola i inne formy wychowania przedszkolnego Poziom A B C D E Szkoły podstawowe A B C D E Gimnazja A B C D E

8 A Licea ogólnokształcące B C D E Technika A B C D E Zasadnicze szkoły zawodowe A B C D E A B Licea profilowane C D E Szkoły A 8

9 specjalne B C D E Inne szkoły, o których mowa w art. 9 pkt 3d 3e ustawy o systemie oświaty A B C D E Poradnie psychologiczno pedagogiczne A B C D E A Biblioteki pedagogiczne B C D E Placówki doskonalenia nauczycieli A B C D E Placówki A 9

10 oświatowowychowawcze B C D E Placówki kształcenia ustawicznego i inne, o których mowa w art. 2 pkt. 3a ustawy A B C D E A MOW-y, MOS-y i inne ośrodki (art.2 pkt 5 ustawy) B C D E A Placówki zapewniające opiekę i wychowanie (art. 2 pkt 7 ustawy) B C D E A Kolegia pracowników służb społecznych B C D E W okresie sprawozdawczym od 1 września do 31 maja 2013 r. nie przeprowadzono ewaluacji w: szkołach specjalnych, innych szkołach, o których mowa w art. 9 pkt 3d 3e ustawy o systemie oświaty, bibliotekach pedagogicznych, placówkach oświatowo-wychowawczych, placówkach kształcenia ustawicznego i innych, o których mowa w art. 2 pkt. 3a ustawy, w MOW-ach, MOS-ach i innych ośrodkach (art.2 pkt 5 ustawy), placówkach zapewniających opiekę i wychowanie (art. 2 pkt 7 ustawy), kolegiach pracowników służb społecznych. 10

11 Podsumowanie analizy jakościowych wyników ewaluacji szkół i placówek w ramach badanych obszarów Podsumowanie analizy jakościowych wyników ewaluacji szkół i placówek, na podstawie raportów z ewaluacji, w ramach badanych obszarów *tabele należy uzupełnić wskazując na najistotniejsze wyniki ewaluacji w ramach poszczególnych obszarów, zawierające np. mocne strony, osiągnięcia oraz słabe strony, trudności w poszczególnych typach szkół i placówek (każdorazowo do trzech wskazań) Przedszkola i inne formy wychowania przedszkolnego Wyniki ewaluacji Lp. Badany obszar Mocne strony Słabe strony 1 Efekty 2 Procesy 3 Współpraca ze środowiskiem 1.Nauczyciele realizują programy poszerzające ofertę edukacyjną, np. logopedyczne, terapeutyczne (taniec w terapii dzieci z upośledzeniem umysłowym), własne (w magicznym świecie bajek i baśni). (A-2, B-11) 2. Przedszkola wdrażają dzieci do samodzielności, podejmowania aktywności, dzieci chętnie uczestniczą w zajęciach z oferty dodatkowej (plastycznych, muzycznych, rytmicznych, komputerowych, języka angielskiego. (B-14) 3. Przedszkola organizują dyżury psychologa, warsztaty dla rodziców, zajęcia otwarte, spotkania dzieci i rodziców z lekarzem, policjantem, strażakiem, opracowują kodeksy grupowe, uczą zasad bezpieczeństwa. (A-1, B-11) 1.Koncepcje pracy przedszkoli są analizowane, modyfikowane, poszerzane o działania wynikające ze zdiagnozowanych potrzeb dzieci, są znane i akceptowane przez rodziców. (A-1, B-10) 2.Przedszkola dostosowują swoje działania do potrzeb i możliwości dzieci, diagnozują te potrzeby. (B- 11) 3.Nauczyciele współdziałają ze sobą przy tworzeniu, analizie i ocenie efektów procesów edukacyjnych, które prowadzą.(b-11). 1.Przedszkola bardzo aktywnie współpracują z osobami i instytucjami działającymi w ich środowiskach lokalnych. (A-2, B-9) 1. W przedszkolu nie formułuje się wniosków z analizy osiągnięć dzieci. (D-1) 2. Przedszkole nie podjęło realizacji terapii logopedycznej, mimo zdiagnozowanych potrzeb w tym względzie. (D-1) 3. Przedszkola nie oceniają skuteczności prowadzonych działań wychowawczych, nie dokonują modyfikacji tych działań. (C-2) 1.Przedszkola nie wykorzystują do wzbogacania swojej oferty nowatorskich rozwiązań programowych. (C-5) 2.W przedszkolu nie monitoruje się procesów edukacyjnych, nie wdraża wniosków z monitorowania. (D-1) 3.Przedszkola w ograniczonym zakresie stosują indywidualizację procesu wspomagania rozwoju i edukacji dzieci. (C-2). 1.Zdarzają się problemy adaptacyjne dzieci obserwowane w kolejnych etapach edukacyjnych. (C-1). 11

12 2.Wychowankowie przedszkoli są dobrze przygotowani do dalszej edukacji i funkcjonowania społecznego, informacje o ich losach nauczyciele wykorzystują w doskonaleniu metod i form pracy z dziećmi. (A-1, B-9) 3.Przedszkola dbają o relacje ze środowiskiem, promują wartość wychowania przedszkolnego poprzez organizację dni otwartych, Ogólnopolskiego Dnia Wychowania Przedszkolnego, imprez z udziałem mieszkańców, pikników rodzinnych, wystaw prac dzieci poza placówką, rozdawanie ulotek z informacjami, realizację projektów edukacyjnych. (A-1, B-10) 4 Zarządzanie 1. Nauczyciele pracują zespołowo, dzielą się doświadczeniami, czują się współodpowiedzialni za pracę przedszkola. (B-10) 2. Wszyscy nauczyciele angażują się w ewaluację wewnętrzną, a wnioski formułowane na jej podstawie są wdrażane i przyczyniają się do projakościowych zmian. (B-14) 3. Przedszkola posiadają odpowiednie warunki lokalowe i wyposażenie, dysponują nowoczesnymi pomocami dydaktycznymi, mają w pełni wyposażone place zabaw umożliwiające zapewnienie aktywności ruchowej dzieci. (A-1, B- 10) 2.Rodzice nie wykorzystują w pełni swoich praw stanowiących, jeśli przedszkole posiada program wychowawczy i program profilaktyczny - nie uchwalają ich, wyrażają głównie opinie w sprawach organizacyjnych (wycieczki, uroczystości, składki). (C-2) 3.Rodzice nie mają poczucia wpływu na działania przedszkola: brak wycieczek poza teren przedszkolny, zdjęcia okazyjne bez zgody rodziców, mało skuteczny przepływ informacji, rodzice nie mają wpływu na formy zajęć dodatkowych dla dziecka, na liczebność grup, nikt nie pyta ich w sprawie religii czy w sprawie jadłospisu (D- 1). 1.Nauczyciele nie korzystają z doskonalenia w zakresie metod i form współpracy zespołowej. (C-4) 2.Wnioski z wewnętrznego nadzoru nie są wykorzystywane do planowania pracy przedszkola oraz do wprowadzania projakościowych zmian. (E-1, C-1) 3.Przedszkole nie podejmuje starań w celu poprawienia warunków lokalowych i wyposażenia (małe sale, brak wydzielonego miejsca do nauki i zabawy, brak nowoczesnych pomocy dydaktycznych). (E-1, C-2) Szkoły podstawowe Lp. Badany obszar Mocne strony Wyniki ewaluacji Słabe strony 1 Efekty 1.Szkoły prowadzą analizy ilościowe i jakościowe wyników sprawdzianu zewnętrznego, uzyskują lepsze wyniki w związku z podejmowaniem projakościowych działań. (B-10) 2.Uczniowie inicjują ciekawe działania związane z patronem szkoły, działalnością charytatywną, społeczną, swoją aktywność rozwijają w ramach bogatej oferty kół zainteresowań. (A-1, B-25) 3.Szkoły są bezpieczne, uczniowie 1.Nauczyciele nie analizują wyników sprawdzianów zewnętrznych i innych osiągnięć edukacyjnych uczniów. (E-1) 2.Do analizy wyników sprawdzianu nie wykorzystuje się metod jakościowych, a wdrażane wnioski nie podnoszą efektów kształcenia. (C-13, D-7) 3.W szkole nie formułuje się wniosków z analizy osiągnięć uczniów (D-2), a wyniki w skali 12

13 znają obowiązujący w nich zasady i normy zachowania, nauczyciele analizują efekty swoich działań wychowawczych, modyfikują te działania. (B-20) 2 Procesy 1.Szkoły pracują w oparciu o koncepcję pracy, która jest znana i akceptowana przez uczniów, rodziców, podlega też analizie i modyfikacji. (B-13) 3 Współpraca ze środowiskiem 2.W ramach nowatorskich rozwiązań programowych szkoły realizują innowacyjne projekty, np. Matematyka innego Wymiaru, Matematyczne Mistrzostwa Polski Dzieci i Młodzieży, EtnoLog zaloguj się na ludowo, Otwarta Firma w ramach Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości, Projekt ekonomiczny Edukacja ekonomiczna z wykorzystaniem gry symulacyjnej Chłopska Szkoła Biznesu, itp. (A-2, B-8) 3.Szkoły realizują projekty edukacyjne,, np. Indywidualizacja nauczania klas I-III, Pierwsze uczniowskie doświadczenia drogą do wiedzy, uczestniczą w programach rządowych, np. Radosna Szkoła, samorządowych, np. Świętokrzyski Program Wspierania Rozwoju Edukacji.(A-1, B-14) 1.Szkoły współpracują z wieloma podmiotami środowiska lokalnego, wykorzystują zasoby lokalne w procesie dydaktycznym, podejmują szereg działań na rzecz swojego środowiska. (A-1, B-17) 2. Szkoły propagują potrzebę uczenia się, dbają o jakość uczenia się, informują środowisko o celowości i skuteczności podejmowanych przez nie działań. (B-15) 4 Zarządzanie 1.Planowanie pracy nauczycieli odbywa się na podstawie systematycznej analizy efektów pracy zespołów, uczestniczą w staninowej wykazują tendencje spadkowe. (C-10) 4.W modyfikacjach oddziaływań wychowawczych szkoły nie uwzględniają inicjatyw uczniowskich. (D-1, C-10) 1.Szkoła nie ma koncepcji pracy (E- 1), koncepcja pracy nie jest analizowania, nie dokonuje się w niej żadnych modyfikacji (D-2, C-5) 2.Nauczyciele nie znają wskazanych w rozporządzeniach elementów podstawy programowej obowiązkowych do realizacji, nie monitorują systematyczności realizacji podstawy. (E-2) 3.Szkoły nie podejmują realizacji nowatorskich rozwiązań programowych. (D-1, C-8) 4. W szkole nie stosuje się zalecanych warunków i sposobów realizacji podstawy programowej. (E-2), wnioski z monitorowania nie są wykorzystywane do planowania procesów edukacyjnych. (D-1, C- 11) 5.Uczniowie nie są włączani w planowanie i modyfikowanie działań wychowawczych, wnioski z analizy tych oddziaływań nie są wdrażane. (D-3, C-5) 1. Szkoły nie diagnozują potrzeb lokalnego środowiska, w niewielkim stopniu korzystają z jego zasobów (D-1, C-2), (3.3) nie informują o skuteczności działań edukacyjnych, w niewielkim stopniu promują ideę uczenia się przez całe życie. (E-2, D- 1, C-3) 2.Szkoły nie wykorzystują informacji o losach absolwentów w procesie nauczania, nie współpracują z absolwentami, w niewielkim stopniu przygotowują do dalszej edukacji i funkcjonowania na rynku pracy. (E- 2, D- 3, C-10) 3.Rodzice nie podejmują decyzji dotyczących funkcjonowania szkoły, wynikających z ich uprawnień ustawodawczych (uchwalanie w porozumieniu z RP programu wychowawczego i programu profilaktyki), rzadko uczestniczą w organizowanych przez szkoły działaniach. (D-2, C-11) 1. Nauczyciele nie pracują w zespołach (E-2, sporadycznie analizują efekty swojej pracy (D-1), nie uczestniczą w formach 13

14 Gimnazja szkoleniach dotyczących współpracy, np. Współpraca nauczycieli, jak tworzyć skuteczny zespół i efektywną strategię edukacyjną", Zasady stosowane w komunikacji międzyludzkiej, "Organizacja i planowanie pracy zespołu przedmiotowego lub zadaniowego". (B-12) 2.Prowadzony w szkołach wewnętrzny nadzór pedagogiczny jest efektywny, przyczynia się do rozwoju i promocji placówek, dyrektorzy angażują nauczycieli do zespołowego uczestnictwa w ewaluacji wewnętrznej. (B-22) 3.Szkoły dysponują bardzo dobrymi warunkami lokalowymi i bazą do realizacji wybranych programów nauczania, posiadają w pełni wyposażone pracownie komputerowe, multimedialne pracownie językowe, nowoczesne place zabaw, boiska, sale gimnastyczne, nowoczesne pomoce dydaktyczne, systematycznie uzupełniają i wzbogacają tę bazę. (A-3, B- 21) doskonalenia dotyczących metod i form współpracy zespołowej. (C- 16). 2. W szkole nie był prowadzony nadzór pedagogiczny, nie prowadzono także ewaluacji wewnętrznej (E-1), nauczyciele nie uczestniczą w planowaniu ewaluacji wewnętrznej (D-3), wnioski z nadzoru nie powodują prorozwojowych zmian w funkcjonowaniu szkół. (C-5) 3. W szkołach nie podejmuje się działań w celu poprawiania warunków lokalowych, dyrektorzy nie posiadają planów doposażenia i wzbogacania bazy, zdarzają się ograniczenia lokalowe utrudniające naukę dzieciom i pracę nauczycielom, np. bardzo małe sale lekcyjne, brak sal gimnastycznych, brak boiska, szatni w sektorze wychowania fizycznego, brak szafek dla uczniów klas I-III, ciasne szatnie. (E-1, D 1, C- 5) Lp. Badany obszar Mocne strony Wyniki ewaluacji Słabe strony 1 Efekty 1.Nauczyciele analizują osiągnięcia swoich uczniów, dostrzegają ich możliwości rozwojowe, talenty, predyspozycje, działania, które podejmują w wyniku wdrażania wniosków z analizy osiągnięć, pozytywnie wpływają na efektywność nauczania. (B-13) 2.Uczniowie podejmują szereg ciekawych inicjatyw, które znacząco wpływają na ich rozwój, np. udział w konkursach ogólnopolskich z zakresu przedsiębiorczości (certyfikat Szkoła Przedsiębiorczości), działalność zespołów wokalnych, muzycznych, udział w projektach: Fascynacje zaklęte w nauce i biznesie, Feniks, Program Integracji społecznej, Interaktywna mapa przemian, Na Własne Konto, Akademia Przedsiębiorczego Obywatela, HEPS (projekt MEN), Szkoła z klasą 2.0. (A- 3, B- 12) 3. Gimnazja są bezpieczne, pozytywne zachowania uczniów są 1.Gimnazja nie analizują pod względem jakościowym wyników egzaminów zewnętrznych, a wnioski z analiz ilościowych nie podnoszą efektywności kształcenia. (D-2, C- 7) 2. Wdrażanie wniosków z analizy efektów kształcenia nie przyczynia się do wzrostu efektów kształcenia, wyniki gimnazjów w skali staninowej wykazują tendencje spadkowe, wskaźnik EWD plasuje je w wśród szkół neutralnych lub szkół wymagających pomocy. (C-5) 3. Uczniowie nie mają wpływu na działania podejmowane w szkole, ich pomysły nie są realizowane, wykazują ograniczoną aktywność na rzecz własnego rozwoju (D-2, C- 1), gimnazja (1.4) nie uwzględniają inicjatyw uczniowskich w modyfikacji oddziaływań wychowawczych. (C-7) 14

15 dostrzegane i chwalone przez nauczycieli, uczniowie aktywnie zgłaszają inicjatywy dotyczące działań wychowawczych, np. opracowanie Kodeksów postępowania ucznia, organizacja akcji środowiskowych, klasowych, wycieczek, dni specjalnych (szczęści lwy numerek, Fajny Dzionek, Dzień życzliwości, Dama i Dżentelmen). (B-11) 2 Procesy 1.Gimnazja realizują nowatorskie rozwiązania programowe, np. praca metodą WebQuest (uczniowskie badania), Wirtualne Koła Naukowe (współpraca z uczelniami wyższymi), koło teatralne w języku angielskim, e- Akademia Przyszłości (praca domowa on-line), projekt językowy "Deutch- Wagen Tour", realizacja własnych programów z matematyki, papieroplastyki, wychowania fizycznego, tańca oraz technik malarskich. (B-9) 3 Współpraca ze środowiskiem 2. Nauczyciele wspólnie planują, realizują, analizują procesy edukacyjne, decydują o wprowadzaniu koniecznych zmian w tym zakresie. (B-9) 3.Gimnazja prowadzą różne działania w celu wyrównywania szans edukacyjnych uczniów, np. programy stypendialne, zajęcia dodatkowe z art. 42 KN rozwijające uzdolnienia i zainteresowania uczniów oraz wyrównujące deficyty uczniów ze zdiagnozowanymi problemami edukacyjnymi, propagowanie udziału w licznych konkursach wiedzy, artystycznych, ekologicznych, prozdrowotnych. (B-6) 1.Gimnazja współpracują z wieloma podmiotami środowiska lokalnego, wykorzystują zasoby lokalne w procesie dydaktycznym, podejmują szereg działań na rzecz swojego środowiska, np. udostępnianie pomieszczeń, przygotowanie imprez i uroczystości środowiskowych, prowadzenie zajęć dla dorosłych (aerobik, zajęcia sportowe), akcje społeczne, ekologiczne. (B-11) 2.Gimnazja szeroko informują o osiągnięciach uczniów i nauczycieli, podejmowanych działaniach edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych, promują wartość uczenia się przez całe życie poprzez organizację konkursów, projektów 1.Gimnazja nie modyfikują swojej oferty edukacyjnej, nie realizują żadnych nowatorskich rozwiązań programowych (D-2, C- 1) 2.Gimnazjum nie wykorzystuje zalecanych warunków i sposobów realizacji podstawy programowej (E- 1), nauczyciele nie współpracują z uczniami w zakresie prowadzenia procesów edukacyjnych, nie wdrażają wniosków a monitorowania osiągnięć uczniów. (C- 6) 3. W gimnazjach rzadko indywidualizuje się proces edukacyjny, co wynika z opinii rodziców i obserwowanych zajęć edukacyjnych, uczniowie najczęściej rozwiązują te same problemy, zadania, nie różnicuje się zadawanych prac domowych. (C-6) 1.Gimnazja nieregularnie / sporadycznie śledzą losy swoich absolwentów, nie wykorzystują informacji o ich losach do doskonalenia procesów edukacyjnych, nie współpracują ze swoimi absolwentami (E-2), nie w pełni przygotowują uczniów do dalszej edukacji (korepetycje). (C-7) 2.Rodzice nie uczestniczą w działaniach proponowanych przez szkoły, nie podejmują decyzji wynikających z ich kompetencji stanowiących. (D-2, C- 4). 15

16 edukacyjnych, spotkań z ciekawymi ludźmi, warsztatów skierowanych do mieszkańców swojego środowiska. (B-9) 3.Gimnazja wspierają rodziców w wychowaniu, informują o ich rozwoju, rodzice uczestniczą w działaniach skierowanych do nich, podejmują ważne decyzje dotyczące życia szkół. (B-6) 4 Zarządzanie 1.Wszyscy nauczyciele angażują się w pracę zespołów, systematycznie analizują efekty tej pracy, opierając się na analizie planują działania, rozwiązują problemy oraz doskonalą się w zakresie metod i form współpracy. (B-10) 2.Nauczyciele zespołowo uczestniczą w ewaluacji wewnętrznej, wnioski z nadzoru wewnętrznego są w pełni uwzględniane w planowaniu pracy gimnazjów i służą wprowadzaniu projakościowych zmian. (B-15) 3.Gimnazja aktywnie wzbogacają bazę poprzez udział w projektach oraz ze środków własnych, pozyskują pracownie językowe, tablice interaktywne, energooszczędne oświetlenie do sal lekcyjnych, rzutniki multimedialne, kamery, mikroskopy, tablety, laptopy, sprzęt sportowy, dysponują nowoczesnymi halami sportowymi, siłownią, korzystają z basenu. (A-2, B-12) 1.Nauczyciele nie analizują efektów pracy zespołów, rzadko wspólnie planują działania (E-1, D-1)), nie podejmują doskonalenia w zakresie metod i form współpracy (C-6). 2.W gimnazjum nie powołano zespołu ds. ewaluacji wewnętrznej (D-1), wdrażane wnioski nie przynoszą korzystnych zmian w działalności szkół (C-2) 3.Dyrektorzy nie posiadają planów wzbogacania warunków lokalowych i bazy, nie podejmują żadnych działań w celu uzupełnienia wyposażenia dydaktycznego. (D-1, C-3) Licea ogólnokształcące Lp. Badany obszar 1 Efekty Mocne strony 1. Licea analizują wyniki egzaminu maturalnego, wykorzystują różnorodne metody badawcze, wyniki egzaminów są analizowane w celu poprawy jakości pracy szkoły, wdraża się wnioski z tych analiz. (B- 2) 2.Uczniowie są samodzielni w podejmowaniu aktywności na rzecz własnego rozwoju, licea realizują działania zainicjowane przez uczniów. (B-3) Wyniki ewaluacji Słabe strony 1.Wdrażanie wniosków z analizy osiągnięć zewnętrznych i szkolnych uczniów nie wpływa na efektywność potwierdzoną zdawalnością matury. (D-1) 2.Uczniowie rzadko korzystają z oferty zajęć pozalekcyjnych, nie podejmują inicjatyw w związku z własnym rozwojem. (D-1) 3.Modyfikując działania wychowawcze nie uwzględnia się inicjatyw uczniowskich. (C-1) 2 Procesy 1.Licea realizują ciekawe nowatorskie rozwiązania programowe, np. innowacje 1.Koncepcja szkoły nie jest analizowana, modyfikowana, w niewielkim stopniu znają ją rodzice. 16

17 3 Współpraca ze środowiskiem pedagogiczne (klasy mundurowe), sesje popularno-naukowe, edukacja filmowa, szkolna internetowa gra giełdowa. (B-4) 2.Nauczyciele wspólnie planują, analizują, organizują i modyfikują prowadzone w szkole procesy edukacyjne. (B-4) 1.Szkoły podejmują inicjatywy na rzecz środowiska i współpracują z różnymi podmiotami w nim działającymi, identyfikują potrzeby i możliwości środowiska, prowadza działania w celu zaspokojenia tych potrzeb, korzystają z zasobów środowiska w procesie nauczania. (A-2, B-2) 2.Licea prowadzą działania w lokalnej społeczności promujące wartość uczenia się przez całe życie, działania informacyjne na temat swojej oferty oraz sukcesów uczniów i nauczycieli z wykorzystaniem różnorodnych form przekazu, w tym reklam podczas imprez sportowych. (B-4) 4 Zarządzanie 1.Wnioski z ewaluacji wewnętrznej są wykorzystywane w planowaniu projakościwoych zmian w funkcjonowaniu liceów, np. poprzez dostosowanie oferty programowej do zdiagnozowanych potrzeb. (B-3) 2.Licea dysponują odpowiednimi warunkami lokalowymi i bazą do realizacji wybranych programów nauczania, dbają o systematyczne, planowe uzupełnianie i doposażenie tej bazy. (B-4) (D-1) 2.Szkoła nie realizuje nowatorskich rozwiązań programowych. (D-1) 3.Wnioski z monitorowania nie są wykorzystywane do planowania procesów edukacyjnych, nauczyciele nie współpracują z uczniami w realizacji tych procesów. (D-1. C-1) 1.Licea nie w pełni przygotowują do dalszej edukacji i funkcjonowania na rynku pracy (D-1, C-2) 2.Rodzice nie uczestniczą w działaniach szkoły, nie podejmują też decyzji dotyczących funkcjonowania szkoły, a wynikających z prawa oświatowego. (D-1, C-1) 1.Nauczyciele nie rozwiązują wspólnie problemów, nie doskonalą się w zakresie metod i form współpracy zespołowej. (D-1, C-2) Technika Lp. Badany obszar 1 Efekty Mocne strony 1.Uczniowie wykazują inicjatywy w zakresie zdobywania dodatkowych umiejętności zawodowych, w czym wspierają ich szkoły, wdrażając pomysły uczniów do realizacji, np. organizacja kół zainteresowań (graficzne, gastronomiczne, zespół muzyczny, Grupa Rekonstrukcyjna, Związek Strzelecki Strzelec ). (A-2, B-9) 2.Podczas modyfikacji działań wychowawczych uwzględnia się Wyniki ewaluacji Słabe strony 1.Formułowane i wdrażane wnioski z analizy osiągnięć uczniów nie wpływają na poprawę efektywności kształcenia potwierdzoną wynikami zdawalności i EWD (C-2) 2.Technika nie uwzględniają inicjatyw uczniowskich w trakcie modyfikacji podejmowanych działań wychowawczych. (C-2) 17

18 inicjatywy uczniów i rodziców, m.in. wdrożono program Nieproszeni w szkole, który w znacznym stopniu przyczynił się do podniesienia poziomu bezpieczeństwa. (B-9) 3.Uczniowie technikum nabywają wiadomości i umiejętności zgodnie z obowiązującymi podstawami programowymi kształcenia ogólnego i zawodowego. Szkoła umożliwia im poszerzanie wiedzy i rozwój indywidualnych pasji i zainteresowań poprzez organizację zajęć pozalekcyjnych, a także umożliwienie udziału w różnego rodzaju konkursach, olimpiadach i zawodach. (B-9) 2 Procesy 1.Technika realizują ciekawe, oryginalne nowatorskie rozwiązania programowe, np. własne programy z zakresu dietetyki i żywienia, autorka specjalizacja: grafika komputerowa, aplikacje internetowe, wdrożenie informatycznych systemów zarządzania szkołą (autorstwa nauczyciela). (A-2, 10) 3 Współpraca ze środowiskiem 2.Nauczyciele tworzą zespół świadomych swoich mocnych i słabych stron specjalistów, potrafią wymieniać się opiniami, doskonalić swój warsztat pracy, prosić o pomoc i udzielać jej w sytuacji, która tego wymaga, wszyscy mają świadomość pełnej odpowiedzialności za jakość pracy szkoły. (B-12) 3.Technika prowadzą działania umożliwiające odniesienie sukcesu wszystkim uczniom, współpracują z uczelniami technicznymi, organizują sesje techniczne, kursy kwalifikacyjne, uczestniczą w projektach umożliwiających uczniom wyjazdy na praktyki zagraniczne. (B- 11) 1.Technika współpracują z licznymi podmiotami z lokalnego środowiska realizując projekty edukacyjne, dzięki czemu młodzież ma możliwość zdobycia dodatkowych kwalifikacji na certyfikowanych kursach, podejmują liczne inicjatywy i akcje, służą pomocą w organizacji przedsięwzięć adresowanych do środowiska. (A-4, B-8) 2.Technika prowadzą w środowisku działania informacyjne dotyczące oferty edukacyjnej, realizowanych działań oraz osiągnięć uczniów i 1.W opinii uczniów i rodziców nauczyciele nie współpracują z wychowankami w wystarczającym stopniu nad doskonaleniem procesów edukacyjnych. (C-2) 2.Nie prowadzi się działań indywidualizujących proces edukacji. (C-1) 1.Technika nie w pełni przygotowują uczniów do dalszej edukacji. (C-3) 2.(3.4)Rodzice nie uczestniczą w szkolnych wydarzeniach i w bardzo małym zakresie podejmują decyzje dotyczące życia szkoły wynikające z ich kompetencji stanowiących. (C-4) 3.Szkoła nie realizuje żadnych działań promujących w środowisku wartość uczenia się przez całe życie. (C-1) 18

19 nauczycieli wykorzystując - między innymi - własną stronę internetową, lokalne media, opracowując broszury, foldery reklamowe, organizując "dni otwarte" lub uczestnicząc w targach edukacyjnych, konferencjach, festiwalach. (B-1) 3.Szkoły profesjonalnie przygotowują do funkcjonowania na rynku pracy m.in. poprzez realizację specjalistycznych programów PRORES, PROGAS, organizację w szkole kursów kwalifikacyjnych (barmański, balistyczny), organizację i obsługę bankietów. (A-1, B-8) 4 Zarządzanie 1.Podejmowane są systemowe, skuteczne działania uwzględniające potrzebę i specyfikę środowiska, które umożliwiają rozwój szkoły w wybranych obszarach, są one planowane i opracowywane na podstawie wniosków wynikających ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego. (A-1, B-10) 2.Warunki lokalowe i wyposażenie szkół są w pełni wystarczające do realizowania podstawy programowej i przyjętych programów nauczania, a ponadstandardowe wyposażenie pracowni specjalistycznych umożliwia organizowanie i przeprowadzanie egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe we wszystkich zawodach kształconych w szkołach.(a-3, B-8) 1. Nauczyciele nie doskonalą się w zakresie metod i form współpracy. (C-5) Zasadnicze szkoły zawodowe Lp. Badany obszar 1 Efekty Mocne strony 1.W szkołach zasadniczych do analizy wyników egzaminów zawodowych wykorzystuje się metody ilościowe i jakościowe, wdrażanie wniosków z analiz przyczynia się do wysokiej zdawalności. (B-7) 2.Uczniowie działają aktywnie w szkolnych organizacjach: zespół muzyczny, Grupa Rekonstrukcji Historycznej Żuawi Śmierci, Drużynie Związku Strzeleckiego Strzelec, organizują wycieczko do fabryk, zakładów pracy związanych ze swoimi kierunkami kształcenia, są Wyniki ewaluacji Słabe strony 1. Żadna badana ZSZ nie uzyskała poziomu spełnienia wymagania niższego niż B. 19

20 aktywnymi członkami Klubu Honorowego Krwiodawstwa. (A-2, B- 5) 3.Uczniowie maja duże poczucie bezpieczeństwa, prezentują postawy zgodne z normami zachowania, a szkoły realizują liczne działania profilaktyczne, wychowawcze w celu wzmacniania właściwych postaw, poddają je analizie iw razie potrzeby modyfikują. (B-7) 2 Procesy 1.Szkoły na bieżąco dostosowują swoją ofertę do zdiagnozowanych potrzeb uczniów, realizują ciekawe nowatorskie rozwiązania programowe, np. informatyczne systemy zarządzania szkołą autorstwa nauczyciela, cykliczny Festiwal Stołów Wigilijnych, działalność Grupy Rekonstrukcyjnej, Drużyny Strzeleckiej, świadczenie usług dla lokalnego społeczeństwanaprawa samochodów, diagnostyka, wykonywanie wyrobów dla lokalnych firm, udział w projektach- Stawiam na swoją przyszłość, Comenius, Program Wymiany Młodzieży, praktyki zagraniczne. (A-1, B-6) 3 Współpraca ze środowiskiem 2.Nauczyciele dbają o spójność oddziaływań wychowawczych, zachęcają uczniów do aktywnego uczestnictwa w kształtowaniu pożądanych postaw poprzez udział w różnych akcjach, np. honorowe krwiodawstwo, akcje charytatywne. (B-7) 3.Nauczyciele znają możliwości swoich uczniów i pomagają im osiągnąć sukces na miarę ich potencjału organizując różnego rodzaju zajęcia i służą pomocą przy pokonywaniu trudności.(b-8) 1.Szkoły współpracują z uczelniami technicznymi w kraju i za granicą, stowarzyszeniami i firmami ze środowiska lokalnego w celu przygotowania uczniów do przyszłego zawodu. (A-2, B-7) 2.Szkoły w sposób systematyczny i zorganizowany współpracują ze swoimi absolwentami, a współpraca ta wykorzystywana jest przez nauczycieli w procesie dydaktyczno wychowawczym poprzez, np. cykliczne spotkania z absolwentami z prezentacją ich kariery zawodowej, współpracę z Klubem Sympatyków Szkoły, organizowanie wycieczek 1.Szkoły nie modyfikują oferty edukacyjnej, nie realizują nowatorskich rozwiązań programowych. (D-1, C-1). 2.Nauczyciele w niewielkim stopniu różnicują sposoby wspierania i motywowania uczniów do nauki. (D- 1, C- 3.Nie wszyscy rodzice dostrzegają proces indywidualizacji pracy z uczniami, są zdania, że ich dzieci nie są traktowane indywidualnie. (D- 1). 1.Uczniowie nie czują się wystarczająco przygotowani do podjęcia dalszej edukacji (korepetycje) (C-2) 2.Rodzice nie uczestniczą w działaniach proponowanych przez szkoły, nie podejmują decyzji wynikających z ich kompetencji stanowiących. (D-1, C-5) 20

Warszawa, dnia 14 maja 2013 r. Poz. 560 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 10 maja 2013 r.

Warszawa, dnia 14 maja 2013 r. Poz. 560 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 10 maja 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 14 maja 2013 r. Poz. 560 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 10 maja 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadzoru pedagogicznego

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z realizacji nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Podlaskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2009/2010

Sprawozdanie z realizacji nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Podlaskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2009/2010 Sprawozdanie z realizacji nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Podlaskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2009/2010 Białystok, wrzesień 2010 roku I. Wstęp Z dniem 24 sierpnia 2009 r. na podstawie

Bardziej szczegółowo

Artykuł 24 Edukacja 1. Państwa Strony uznają prawo osób niepełnosprawnych do edukacji. W celu realizacji tego prawa bez dyskryminacji i na zasadach

Artykuł 24 Edukacja 1. Państwa Strony uznają prawo osób niepełnosprawnych do edukacji. W celu realizacji tego prawa bez dyskryminacji i na zasadach Artykuł 24 Edukacja 1. Państwa Strony uznają prawo osób niepełnosprawnych do edukacji. W celu realizacji tego prawa bez dyskryminacji i na zasadach równych szans, Państwa Strony zapewnią integracyjny system

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Komarowo Kuratorium Oświaty w Szczecinie Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji zewnętrznej przeprowadzonej w szkole

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ Szkoła Podstawowa w Buszkowie Buszkowo Kujawsko - Pomorski Kurator Oświaty Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy Przebieg ewaluacji:

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI "COLLEGE MEDYCZNY" Kielce Kuratorium Oświaty w Kielcach Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Samorządowe Przedszkole Nr 135 im. Księcia Kraka w Krakowie Kraków Małopolski Kurator Oświaty Kuratorium Oświaty w Krakowie Wstęp

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z REALIZACJI KIERUNKÓW POLITYKI OŚWIATOWEJ MIASTA W LATACH 2006-2010. WNIOSKI I ZAMIERZENIA NA PRZYSZŁOŚĆ

RAPORT Z REALIZACJI KIERUNKÓW POLITYKI OŚWIATOWEJ MIASTA W LATACH 2006-2010. WNIOSKI I ZAMIERZENIA NA PRZYSZŁOŚĆ RAPORT Z REALIZACJI KIERUNKÓW POLITYKI OŚWIATOWEJ MIASTA W LATACH 2006-2010. WNIOSKI I ZAMIERZENIA NA PRZYSZŁOŚĆ Opole, lipiec 2010 r. Spis treści I. Wstęp 3 II. Informacja o realizacji zadań 3 1. Sieć

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy. na lata 2014-2019. Zespołu Szkół Elektronicznych i Licealnych w Warszawie. Zespół Szkół Elektronicznych i Licealnych w Warszawie

Koncepcja pracy. na lata 2014-2019. Zespołu Szkół Elektronicznych i Licealnych w Warszawie. Zespół Szkół Elektronicznych i Licealnych w Warszawie Koncepcja pracy Zespołu Szkół Elektronicznych i Licealnych w Warszawie na lata 2014-2019 Zespół Szkół Elektronicznych i Licealnych w Warszawie ul. gen. J. Zajączka 7 Wstęp Zespół Szkół Elektronicznych

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W TANOWIE SZKOŁY FILIALNEJ W PILCHOWIE

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W TANOWIE SZKOŁY FILIALNEJ W PILCHOWIE KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W TANOWIE SZKOŁY FILIALNEJ W PILCHOWIE NA LATA 2014-2017 Spis treści Wstęp Podstawa prawna Rozdział I Aktualna sytuacja szkoły Rozdział II - Misja szkoły Rozdział III

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Przedszkole Miejskie nr 10 Gorzów Wielkopolski Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wielkopolskim Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem

Bardziej szczegółowo

Program rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020

Program rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020 Załącznik do Uchwały Nr LXIII/1751/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 29 sierpnia 2013 r. Program rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020 Warszawa, 2013 r. 1 Program rozwoju edukacji w Warszawie w

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ Punkt Przedszkolny Montessori Kraków Małopolski Kurator Oświaty Kuratorium Oświaty w Krakowie Przebieg ewaluacji: Prezentowany

Bardziej szczegółowo

Koncepcja Pracy Szkoły Podstawowej nr 5 im. Mieszka I w Ostrowie Wielkopolskim na lata 2014-2017

Koncepcja Pracy Szkoły Podstawowej nr 5 im. Mieszka I w Ostrowie Wielkopolskim na lata 2014-2017 Koncepcja Pracy Szkoły Podstawowej nr 5 im. Mieszka I w Ostrowie Wielkopolskim na lata 2014-2017 1 MISJA SZKOŁY Misją naszej szkoły jest w ciągu sześcioletniego okresu nauki ukształtować wychowanka, który:

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PIĘCIOLETNI PLAN ROZWOJU SZKOŁY Opracowany na lata 2009 2014

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PIĘCIOLETNI PLAN ROZWOJU SZKOŁY Opracowany na lata 2009 2014 KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PIĘCIOLETNI PLAN ROZWOJU SZKOŁY Opracowany na lata 2009 2014 ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH NR 11 W KATOWICACH KATOWICE, WRZESIEŃ 2009 1 K oncepcja Pracy Szkoł y Koncepcja Pracy Szkoły

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA PROCESU INTEGRACJI W SZKOLE PODSTAWOWEJ Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 154 IM. P. E. STRZELECKIEGO

ORGANIZACJA PROCESU INTEGRACJI W SZKOLE PODSTAWOWEJ Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 154 IM. P. E. STRZELECKIEGO załącznik nr 4 do Statutu Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 154 im. P. E. Strzeleckiego w Warszawie ORGANIZACJA PROCESU INTEGRACJI W SZKOLE PODSTAWOWEJ Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 154

Bardziej szczegółowo

Program Rozwoju Przedszkola Publicznego w Bytomiu Odrzańskim na lata 2011-2016 (Koncepcja pracy przedszkola)

Program Rozwoju Przedszkola Publicznego w Bytomiu Odrzańskim na lata 2011-2016 (Koncepcja pracy przedszkola) P. P. 411-2/11 ZAŁĄCZNIK NR1 DO UCHWAŁY RADY PEDAGOGICZNEJ NR 5 /11 Z DNIA 14 WRZEŚNIA 2011R. Program Rozwoju Przedszkola Publicznego w Bytomiu Odrzańskim na lata 2011-2016 (Koncepcja pracy przedszkola)

Bardziej szczegółowo

Statut Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci - UNICEF w Malborku

Statut Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci - UNICEF w Malborku Statut Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci - UNICEF w Malborku Tekst jednolity uchwalony przez Radę Szkoły w dniu 24.06.2013r.

Bardziej szczegółowo

STATUT. Zespołu Szkół Specjalnych Nr 102 im. Jana Pawła II w Poznaniu

STATUT. Zespołu Szkół Specjalnych Nr 102 im. Jana Pawła II w Poznaniu Zespołu Szkół Specjalnych Nr 102 im. Jana Pawła II w Poznaniu tekst ujednolicony z 14 października 2014r. 1 SPIS TREŚCI Rozdział I - Postanowienia ogólne.s.3 Rozdział II - Cele i zadania szkoły s.5 Rozdział

Bardziej szczegółowo

Nauczyciel w szkole. uczącej się. Informacje o nowym systemie wspomagania pracy szkół. fotolia.com

Nauczyciel w szkole. uczącej się. Informacje o nowym systemie wspomagania pracy szkół. fotolia.com fotolia.com Nauczyciel w szkole uczącej się Informacje o nowym systemie wspomagania pracy szkół 2 W pracy nauczycieli uczenie się jest równie ważne jak uczenie innych Nauczyciele powinni i chcą poszerzać

Bardziej szczegółowo

PRAWO DO EDUKACJI DZIECI O SPECJALNYCH POTRZEBACH EDUKACYJNYCH RAPORT Z MONITORINGU

PRAWO DO EDUKACJI DZIECI O SPECJALNYCH POTRZEBACH EDUKACYJNYCH RAPORT Z MONITORINGU PRAWO DO EDUKACJI DZIECI O SPECJALNYCH POTRZEBACH EDUKACYJNYCH RAPORT Z MONITORINGU Warszawa 2010 PRAWO DO EDUKACJI DZIECI O SPECJALNYCH POTRZEBACH EDUKACYJNYCH RAPORT Z MONITORINGU Warszawa 2010 Sponsor:

Bardziej szczegółowo

Warszawa, wrzesień 2013 r.

Warszawa, wrzesień 2013 r. Informacja ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania o stanie przygotowań organów prowadzących do objęcia obowiązkiem szkolnym dzieci sześcioletnich Warszawa, wrzesień 2013 r. 1. Wstęp 3 2. Przygotowanie

Bardziej szczegółowo

STATUT. PUBLICZNEGO GIMNAZJUM Nr 15 W ŁODZI. Rozdział 1. Przepisy ogólne. 2.Siedzibą szkoły jest budynek przy ulicy Sowińskiego 50/56 w Łodzi

STATUT. PUBLICZNEGO GIMNAZJUM Nr 15 W ŁODZI. Rozdział 1. Przepisy ogólne. 2.Siedzibą szkoły jest budynek przy ulicy Sowińskiego 50/56 w Łodzi STATUT PUBLICZNEGO GIMNAZJUM Nr 15 W ŁODZI Rozdział 1. Przepisy ogólne. 1 1.Szkoła nosi nazwę: Publiczne Gimnazjum Nr 15 w Łodzi 2.Siedzibą szkoły jest budynek przy ulicy Sowińskiego 50/56 w Łodzi 3.Gimnazjum

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY GIMNAZJUM NR 6 W MYSŁOWICACH NA LATA SZKOLNE 2013/14-2015/16

KONCEPCJA PRACY GIMNAZJUM NR 6 W MYSŁOWICACH NA LATA SZKOLNE 2013/14-2015/16 KONCEPCJA PRACY GIMNAZJUM NR 6 W MYSŁOWICACH NA LATA SZKOLNE 2013/14-2015/16 Koncepcja pracy szkoły została opracowana w oparciu o: Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r. (DZ.U. z 2004r. nr

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ Przedszkole Prywatne Entliczek Pentliczek Lublin Lubelski Kurator Oświaty Kuratorium Oświaty w Lublinie Przebieg ewaluacji: Prezentowany

Bardziej szczegółowo

S T A T U T MIEJSKIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 11 W PIEKARACH ŚLĄSKICH

S T A T U T MIEJSKIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 11 W PIEKARACH ŚLĄSKICH S T A T U T MIEJSKIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 11 W PIEKARACH ŚLĄSKICH Spis treści ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne... 5 ROZDZIAŁ II Cele i zadania szkoły... 6 ROZDZIAŁ III Organy szkoły i ich kompetencje...

Bardziej szczegółowo

Jesteśmy liderem zmian w zakresie edukacji i bierzemy czynny udział w tworzeniu regionalnej polityki oświatowej.

Jesteśmy liderem zmian w zakresie edukacji i bierzemy czynny udział w tworzeniu regionalnej polityki oświatowej. CEN Białystok Szanowni Państwo! Informator na rok szkolny 2013/2014 zawiera ofertę edukacyjną związaną z szeroko rozumianym kształceniem nauczycieli, wynikającą z analizy i diagnozy stanu i potrzeb oświaty

Bardziej szczegółowo

ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi Podniesienie Specjalne potrzeby efektywności edukacyjne kształcenia uczniów dzieci i młodzieży. ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi Prawne ABC dyrektora przedszkola, Materiały www.men.gov.pl szkoły

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. K. MIARKI W GMINIE ORNONTOWICE NA LATA 2013-2015 SPIS TREŚCI

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. K. MIARKI W GMINIE ORNONTOWICE NA LATA 2013-2015 SPIS TREŚCI KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. K. MIARKI W GMINIE ORNONTOWICE NA LATA 2013-2015 SPIS TREŚCI 1. Podstawa prawna 2. Informacje o szkole 3. Misja szkoły 4. Wizja szkoły 5. Model absolwenta 6. Plan

Bardziej szczegółowo

STATUT GIMNAZJUM NR 11 W KOSZALINIE

STATUT GIMNAZJUM NR 11 W KOSZALINIE G I M N A Z J U M N R 1 1 W K O S Z A L I N I E STATUT GIMNAZJUM NR 11 W KOSZALINIE ==================================================================== K O S Z A L I N 2 0 1 0 1 SPIS TREŚCI Rozdział I

Bardziej szczegółowo