Kuratorium Oświaty w Kielcach

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Kuratorium Oświaty w Kielcach"

Transkrypt

1 Kuratorium Oświaty w Kielcach Kielce tel al. IX Wieków Kielc 3 fax Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2012/2013 (w okresie od 1 września 2012 r. do 31 maja 2013 r.) 1

2 Spis treści 1. Wstęp Ewaluacja Ogólne informacje o liczbie ewaluacji Wyniki ewaluacji Zestawienie ilościowych wyników ewaluacji przeprowadzonych w poszczególnych typach szkół i placówek Podsumowanie analizy jakościowych wyników ewaluacji szkół i placówek w ramach badanych obszarów Wnioski z przeprowadzonych ewaluacji Kontrola 3.1. Kontrole planowe Ogólne informacje o liczbie przeprowadzonych kontroli planowych Wyniki kontroli planowych Kontrola w zakresie spełniania warunków określonych w art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty przez niepubliczną szkołę podstawową o uprawnieniach szkoły publicznej Kontrola przestrzegania przez dyrektora szkoły przepisów dotyczących obowiązku szkolnego Kontrola zgodności z przepisami prawa organizacji pracy świetlicy szkolnej zorganizowanej w publicznej szkole podstawowej Kontrola w zakresie zgodności organizacji zajęć edukacyjnych z informatyki z ramowymi planami nauczania w publicznych liceach ogólnokształcących i technikach Kontrola w zakresie zgodności organizacji zajęć edukacyjnych z języków obcych nowożytnych z ramowymi planami nauczania w publicznych gimnazjach Kontrola w zakresie prawidłowości organizacji oddziału przedszkolnego Kontrola prawidłowości organizacji działania publicznej biblioteki pedagogicznej i realizacji jej zadań oraz zgodności zatrudnienia nauczycieli z wymaganymi kwalifikacjami (kontrola przewidziana do realizacji w okresie od czerwca do lipca 2013 r.) Kontrola organizacji zajęć rewalidacyjnych w szkole ogólnodostępnej, w tym liczby godzin i rodzaju tych zajęć oraz ich zgodności z zaleceniami zawartymi w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego z uwagi na niepełnosprawność (kontrola w trakcie realizacji) Kontrola w zakresie organizowania i realizowania zajęć rewalidacyjnowychowawczych w publicznych przedszkolach, szkołach podstawowych, 2

3 gimnazjach oraz publicznych i niepublicznych poradniach psychologicznopedagogicznych i ośrodkach rewalidacyjno-wychowawczych Kontrola prawidłowości nadzorowania przez dyrektora publicznej szkoły podstawowej spełniania przez dzieci pięcioletnie i sześcioletnie rocznego obowiązkowego przygotowania przedszkolnego Wnioski wynikające z kontroli planowych Kontrole doraźne Ogólne informacje o liczbie przeprowadzonych kontroli doraźnych Informacje dotyczące organizacji i przeprowadzania kontroli Wyniki kontroli doraźnych Wnioski wynikające z analizy wyników kontroli doraźnych 4. Wspomaganie 4.1. Informacje opisujące działania Kuratora Oświaty w zakresie wspomagania szkół i placówek Przygotowywanie i podawanie do publicznej wiadomości na stronie internetowej Kuratorium analiz wyników sprawowanego nadzoru pedagogicznego, w tym wniosków z ewaluacji zewnętrznych i kontroli Upowszechnianie przykładów dobrych praktyk Promowanie wykorzystania ewaluacji w procesie doskonalenia jakości działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkół i placówek Organizowanie konferencji i narad w roku szkolnym 2012/2013 wskazanie liczby konferencji i narad dla dyrektorów różnych typów szkół i rodzajów placówek (adresaci), zakresy tematyczne konferencji i narad 4.2. Wnioski z działalności wspomagającej 3

4 1. Wstęp Przedstawienie uogólnionej informacji zbiorczej o wynikach ewaluacji zewnętrznych i kontroli przeprowadzonych w województwie w roku szkolnym 2012/2013 (do 31 maja 2013 roku), sformułowanie rekomendacji dotyczących poprawy funkcjonowania szkół i placówek w województwie. 4

5 2. Ewaluacja 2.1. Ogólne informacje o liczbie ewaluacji W roku szkolnym 2012/2013 (w okresie od 1 września 2012r. do 31 maja 2013r.) przeprowadzono 117 ewaluacji zewnętrznych, w tym 57 całościowych oraz 64 problemowych, co obrazuje poniższa tabela. Liczba ewaluacji przeprowadzonych w roku szkolnym 2012/13 (do 31 maja 2013 r.) z uwzględnieniem typów szkół i placówek Lp. 1. Typ szkoły/placówki Przedszkola i inne formy wychowania przedszkolnego Liczba ewaluacji: całościowe problemowe łącznie Szkoły podstawowe Gimnazja Licea ogólnokształcące Technika Zasadnicze szkoły zawodowe Licea profilowane Szkoły specjalne Inne szkoły, o których mowa w art. 9 pkt 3d 3e ustawy o systemie oświaty Poradnie psychologicznopedagogiczne Biblioteki pedagogiczne Placówki doskonalenia nauczycieli Placówki oświatowowychowawcze Placówki kształcenia ustawicznego i inne, o których mowa w art. 2 pkt. 3a ustawy MOW-y, MOS-y i inne ośrodki, o których mowa w art. 2 pkt 5 ustawy Placówki zapewniające opiekę i wychowanie, o których mowa w art. 2 pkt 7 Kolegia pracowników służb społecznych Suma

6 Łącznie w roku szkolnym 2012/2013 zaplanowano 159 ewaluacji, w tym 31 w szkołach samodzielnych i 128 w zespołach szkół. Łącznie do 31 maja 2013 roku przeprowadzono 117 ewaluacji, w tym 20 w szkołach samodzielnych i 97 w zespołach szkół. W roku szkolnym 2012/2013 zaplanowano przeprowadzenie 159 (łączna liczba) ewaluacji, w tym 48 (liczba) ewaluacji całościowych, 111 (liczba) ewaluacji problemowych w ramach obszarów: Efekty działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkoły lub placówki i Zarządzanie szkołą lub placówką - 48 ewaluacji; Procesy zachodzące w szkole lub placówce i Funkcjonowanie szkoły lub placówki w środowisku lokalnym, w szczególności w zakresie współpracy z rodzicami uczniów - 47 ewaluacji; Wybranych przez kuratora oświaty - 16 ewaluacji. Do 31 maja 2013 roku zrealizowano 117 (łączna liczba) ewaluacji, co stanowi 73,6% planu, w tym 53 (liczba) ewaluacji całościowych 33,3% planu, 64 (liczba) ewaluacji problemowych 40,3% planu, w ramach obszarów: Efekty działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkoły lub placówki i Zarządzanie szkołą lub placówką - 39 ewaluacji 24,6% planu; Procesy zachodzące w szkole lub placówce i Funkcjonowanie szkoły lub placówki w środowisku lokalnym, w szczególności w zakresie współpracy z rodzicami uczniów 25 ewaluacji 15,7% planu; Wybranych przez kuratora oświaty Zarządzanie szkołą lub placówką - 0 ewaluacji - 0% planu. 6

7 2.2. Wyniki ewaluacji Zestawienie ilościowych wyników ewaluacji przeprowadzonych w poszczególnych typach szkół i placówek Zestawienie poziomów spełniania wymagań państwa w poszczególnych typach szkół i placówek (z uwzględnieniem ewaluacji całościowych i problemowych zaplanowanych i przeprowadzonych w szkołach/placówkach samodzielnych i w zespołach). Wymagania Typ placówki Przedszkola i inne formy wychowania przedszkolnego Poziom A B C D E Szkoły podstawowe A B C D E Gimnazja A B C D E

8 A Licea ogólnokształcące B C D E Technika A B C D E Zasadnicze szkoły zawodowe A B C D E A B Licea profilowane C D E Szkoły A 8

9 specjalne B C D E Inne szkoły, o których mowa w art. 9 pkt 3d 3e ustawy o systemie oświaty A B C D E Poradnie psychologiczno pedagogiczne A B C D E A Biblioteki pedagogiczne B C D E Placówki doskonalenia nauczycieli A B C D E Placówki A 9

10 oświatowowychowawcze B C D E Placówki kształcenia ustawicznego i inne, o których mowa w art. 2 pkt. 3a ustawy A B C D E A MOW-y, MOS-y i inne ośrodki (art.2 pkt 5 ustawy) B C D E A Placówki zapewniające opiekę i wychowanie (art. 2 pkt 7 ustawy) B C D E A Kolegia pracowników służb społecznych B C D E W okresie sprawozdawczym od 1 września do 31 maja 2013 r. nie przeprowadzono ewaluacji w: szkołach specjalnych, innych szkołach, o których mowa w art. 9 pkt 3d 3e ustawy o systemie oświaty, bibliotekach pedagogicznych, placówkach oświatowo-wychowawczych, placówkach kształcenia ustawicznego i innych, o których mowa w art. 2 pkt. 3a ustawy, w MOW-ach, MOS-ach i innych ośrodkach (art.2 pkt 5 ustawy), placówkach zapewniających opiekę i wychowanie (art. 2 pkt 7 ustawy), kolegiach pracowników służb społecznych. 10

11 Podsumowanie analizy jakościowych wyników ewaluacji szkół i placówek w ramach badanych obszarów Podsumowanie analizy jakościowych wyników ewaluacji szkół i placówek, na podstawie raportów z ewaluacji, w ramach badanych obszarów *tabele należy uzupełnić wskazując na najistotniejsze wyniki ewaluacji w ramach poszczególnych obszarów, zawierające np. mocne strony, osiągnięcia oraz słabe strony, trudności w poszczególnych typach szkół i placówek (każdorazowo do trzech wskazań) Przedszkola i inne formy wychowania przedszkolnego Wyniki ewaluacji Lp. Badany obszar Mocne strony Słabe strony 1 Efekty 2 Procesy 3 Współpraca ze środowiskiem 1.Nauczyciele realizują programy poszerzające ofertę edukacyjną, np. logopedyczne, terapeutyczne (taniec w terapii dzieci z upośledzeniem umysłowym), własne (w magicznym świecie bajek i baśni). (A-2, B-11) 2. Przedszkola wdrażają dzieci do samodzielności, podejmowania aktywności, dzieci chętnie uczestniczą w zajęciach z oferty dodatkowej (plastycznych, muzycznych, rytmicznych, komputerowych, języka angielskiego. (B-14) 3. Przedszkola organizują dyżury psychologa, warsztaty dla rodziców, zajęcia otwarte, spotkania dzieci i rodziców z lekarzem, policjantem, strażakiem, opracowują kodeksy grupowe, uczą zasad bezpieczeństwa. (A-1, B-11) 1.Koncepcje pracy przedszkoli są analizowane, modyfikowane, poszerzane o działania wynikające ze zdiagnozowanych potrzeb dzieci, są znane i akceptowane przez rodziców. (A-1, B-10) 2.Przedszkola dostosowują swoje działania do potrzeb i możliwości dzieci, diagnozują te potrzeby. (B- 11) 3.Nauczyciele współdziałają ze sobą przy tworzeniu, analizie i ocenie efektów procesów edukacyjnych, które prowadzą.(b-11). 1.Przedszkola bardzo aktywnie współpracują z osobami i instytucjami działającymi w ich środowiskach lokalnych. (A-2, B-9) 1. W przedszkolu nie formułuje się wniosków z analizy osiągnięć dzieci. (D-1) 2. Przedszkole nie podjęło realizacji terapii logopedycznej, mimo zdiagnozowanych potrzeb w tym względzie. (D-1) 3. Przedszkola nie oceniają skuteczności prowadzonych działań wychowawczych, nie dokonują modyfikacji tych działań. (C-2) 1.Przedszkola nie wykorzystują do wzbogacania swojej oferty nowatorskich rozwiązań programowych. (C-5) 2.W przedszkolu nie monitoruje się procesów edukacyjnych, nie wdraża wniosków z monitorowania. (D-1) 3.Przedszkola w ograniczonym zakresie stosują indywidualizację procesu wspomagania rozwoju i edukacji dzieci. (C-2). 1.Zdarzają się problemy adaptacyjne dzieci obserwowane w kolejnych etapach edukacyjnych. (C-1). 11

12 2.Wychowankowie przedszkoli są dobrze przygotowani do dalszej edukacji i funkcjonowania społecznego, informacje o ich losach nauczyciele wykorzystują w doskonaleniu metod i form pracy z dziećmi. (A-1, B-9) 3.Przedszkola dbają o relacje ze środowiskiem, promują wartość wychowania przedszkolnego poprzez organizację dni otwartych, Ogólnopolskiego Dnia Wychowania Przedszkolnego, imprez z udziałem mieszkańców, pikników rodzinnych, wystaw prac dzieci poza placówką, rozdawanie ulotek z informacjami, realizację projektów edukacyjnych. (A-1, B-10) 4 Zarządzanie 1. Nauczyciele pracują zespołowo, dzielą się doświadczeniami, czują się współodpowiedzialni za pracę przedszkola. (B-10) 2. Wszyscy nauczyciele angażują się w ewaluację wewnętrzną, a wnioski formułowane na jej podstawie są wdrażane i przyczyniają się do projakościowych zmian. (B-14) 3. Przedszkola posiadają odpowiednie warunki lokalowe i wyposażenie, dysponują nowoczesnymi pomocami dydaktycznymi, mają w pełni wyposażone place zabaw umożliwiające zapewnienie aktywności ruchowej dzieci. (A-1, B- 10) 2.Rodzice nie wykorzystują w pełni swoich praw stanowiących, jeśli przedszkole posiada program wychowawczy i program profilaktyczny - nie uchwalają ich, wyrażają głównie opinie w sprawach organizacyjnych (wycieczki, uroczystości, składki). (C-2) 3.Rodzice nie mają poczucia wpływu na działania przedszkola: brak wycieczek poza teren przedszkolny, zdjęcia okazyjne bez zgody rodziców, mało skuteczny przepływ informacji, rodzice nie mają wpływu na formy zajęć dodatkowych dla dziecka, na liczebność grup, nikt nie pyta ich w sprawie religii czy w sprawie jadłospisu (D- 1). 1.Nauczyciele nie korzystają z doskonalenia w zakresie metod i form współpracy zespołowej. (C-4) 2.Wnioski z wewnętrznego nadzoru nie są wykorzystywane do planowania pracy przedszkola oraz do wprowadzania projakościowych zmian. (E-1, C-1) 3.Przedszkole nie podejmuje starań w celu poprawienia warunków lokalowych i wyposażenia (małe sale, brak wydzielonego miejsca do nauki i zabawy, brak nowoczesnych pomocy dydaktycznych). (E-1, C-2) Szkoły podstawowe Lp. Badany obszar Mocne strony Wyniki ewaluacji Słabe strony 1 Efekty 1.Szkoły prowadzą analizy ilościowe i jakościowe wyników sprawdzianu zewnętrznego, uzyskują lepsze wyniki w związku z podejmowaniem projakościowych działań. (B-10) 2.Uczniowie inicjują ciekawe działania związane z patronem szkoły, działalnością charytatywną, społeczną, swoją aktywność rozwijają w ramach bogatej oferty kół zainteresowań. (A-1, B-25) 3.Szkoły są bezpieczne, uczniowie 1.Nauczyciele nie analizują wyników sprawdzianów zewnętrznych i innych osiągnięć edukacyjnych uczniów. (E-1) 2.Do analizy wyników sprawdzianu nie wykorzystuje się metod jakościowych, a wdrażane wnioski nie podnoszą efektów kształcenia. (C-13, D-7) 3.W szkole nie formułuje się wniosków z analizy osiągnięć uczniów (D-2), a wyniki w skali 12

13 znają obowiązujący w nich zasady i normy zachowania, nauczyciele analizują efekty swoich działań wychowawczych, modyfikują te działania. (B-20) 2 Procesy 1.Szkoły pracują w oparciu o koncepcję pracy, która jest znana i akceptowana przez uczniów, rodziców, podlega też analizie i modyfikacji. (B-13) 3 Współpraca ze środowiskiem 2.W ramach nowatorskich rozwiązań programowych szkoły realizują innowacyjne projekty, np. Matematyka innego Wymiaru, Matematyczne Mistrzostwa Polski Dzieci i Młodzieży, EtnoLog zaloguj się na ludowo, Otwarta Firma w ramach Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości, Projekt ekonomiczny Edukacja ekonomiczna z wykorzystaniem gry symulacyjnej Chłopska Szkoła Biznesu, itp. (A-2, B-8) 3.Szkoły realizują projekty edukacyjne,, np. Indywidualizacja nauczania klas I-III, Pierwsze uczniowskie doświadczenia drogą do wiedzy, uczestniczą w programach rządowych, np. Radosna Szkoła, samorządowych, np. Świętokrzyski Program Wspierania Rozwoju Edukacji.(A-1, B-14) 1.Szkoły współpracują z wieloma podmiotami środowiska lokalnego, wykorzystują zasoby lokalne w procesie dydaktycznym, podejmują szereg działań na rzecz swojego środowiska. (A-1, B-17) 2. Szkoły propagują potrzebę uczenia się, dbają o jakość uczenia się, informują środowisko o celowości i skuteczności podejmowanych przez nie działań. (B-15) 4 Zarządzanie 1.Planowanie pracy nauczycieli odbywa się na podstawie systematycznej analizy efektów pracy zespołów, uczestniczą w staninowej wykazują tendencje spadkowe. (C-10) 4.W modyfikacjach oddziaływań wychowawczych szkoły nie uwzględniają inicjatyw uczniowskich. (D-1, C-10) 1.Szkoła nie ma koncepcji pracy (E- 1), koncepcja pracy nie jest analizowania, nie dokonuje się w niej żadnych modyfikacji (D-2, C-5) 2.Nauczyciele nie znają wskazanych w rozporządzeniach elementów podstawy programowej obowiązkowych do realizacji, nie monitorują systematyczności realizacji podstawy. (E-2) 3.Szkoły nie podejmują realizacji nowatorskich rozwiązań programowych. (D-1, C-8) 4. W szkole nie stosuje się zalecanych warunków i sposobów realizacji podstawy programowej. (E-2), wnioski z monitorowania nie są wykorzystywane do planowania procesów edukacyjnych. (D-1, C- 11) 5.Uczniowie nie są włączani w planowanie i modyfikowanie działań wychowawczych, wnioski z analizy tych oddziaływań nie są wdrażane. (D-3, C-5) 1. Szkoły nie diagnozują potrzeb lokalnego środowiska, w niewielkim stopniu korzystają z jego zasobów (D-1, C-2), (3.3) nie informują o skuteczności działań edukacyjnych, w niewielkim stopniu promują ideę uczenia się przez całe życie. (E-2, D- 1, C-3) 2.Szkoły nie wykorzystują informacji o losach absolwentów w procesie nauczania, nie współpracują z absolwentami, w niewielkim stopniu przygotowują do dalszej edukacji i funkcjonowania na rynku pracy. (E- 2, D- 3, C-10) 3.Rodzice nie podejmują decyzji dotyczących funkcjonowania szkoły, wynikających z ich uprawnień ustawodawczych (uchwalanie w porozumieniu z RP programu wychowawczego i programu profilaktyki), rzadko uczestniczą w organizowanych przez szkoły działaniach. (D-2, C-11) 1. Nauczyciele nie pracują w zespołach (E-2, sporadycznie analizują efekty swojej pracy (D-1), nie uczestniczą w formach 13

14 Gimnazja szkoleniach dotyczących współpracy, np. Współpraca nauczycieli, jak tworzyć skuteczny zespół i efektywną strategię edukacyjną", Zasady stosowane w komunikacji międzyludzkiej, "Organizacja i planowanie pracy zespołu przedmiotowego lub zadaniowego". (B-12) 2.Prowadzony w szkołach wewnętrzny nadzór pedagogiczny jest efektywny, przyczynia się do rozwoju i promocji placówek, dyrektorzy angażują nauczycieli do zespołowego uczestnictwa w ewaluacji wewnętrznej. (B-22) 3.Szkoły dysponują bardzo dobrymi warunkami lokalowymi i bazą do realizacji wybranych programów nauczania, posiadają w pełni wyposażone pracownie komputerowe, multimedialne pracownie językowe, nowoczesne place zabaw, boiska, sale gimnastyczne, nowoczesne pomoce dydaktyczne, systematycznie uzupełniają i wzbogacają tę bazę. (A-3, B- 21) doskonalenia dotyczących metod i form współpracy zespołowej. (C- 16). 2. W szkole nie był prowadzony nadzór pedagogiczny, nie prowadzono także ewaluacji wewnętrznej (E-1), nauczyciele nie uczestniczą w planowaniu ewaluacji wewnętrznej (D-3), wnioski z nadzoru nie powodują prorozwojowych zmian w funkcjonowaniu szkół. (C-5) 3. W szkołach nie podejmuje się działań w celu poprawiania warunków lokalowych, dyrektorzy nie posiadają planów doposażenia i wzbogacania bazy, zdarzają się ograniczenia lokalowe utrudniające naukę dzieciom i pracę nauczycielom, np. bardzo małe sale lekcyjne, brak sal gimnastycznych, brak boiska, szatni w sektorze wychowania fizycznego, brak szafek dla uczniów klas I-III, ciasne szatnie. (E-1, D 1, C- 5) Lp. Badany obszar Mocne strony Wyniki ewaluacji Słabe strony 1 Efekty 1.Nauczyciele analizują osiągnięcia swoich uczniów, dostrzegają ich możliwości rozwojowe, talenty, predyspozycje, działania, które podejmują w wyniku wdrażania wniosków z analizy osiągnięć, pozytywnie wpływają na efektywność nauczania. (B-13) 2.Uczniowie podejmują szereg ciekawych inicjatyw, które znacząco wpływają na ich rozwój, np. udział w konkursach ogólnopolskich z zakresu przedsiębiorczości (certyfikat Szkoła Przedsiębiorczości), działalność zespołów wokalnych, muzycznych, udział w projektach: Fascynacje zaklęte w nauce i biznesie, Feniks, Program Integracji społecznej, Interaktywna mapa przemian, Na Własne Konto, Akademia Przedsiębiorczego Obywatela, HEPS (projekt MEN), Szkoła z klasą 2.0. (A- 3, B- 12) 3. Gimnazja są bezpieczne, pozytywne zachowania uczniów są 1.Gimnazja nie analizują pod względem jakościowym wyników egzaminów zewnętrznych, a wnioski z analiz ilościowych nie podnoszą efektywności kształcenia. (D-2, C- 7) 2. Wdrażanie wniosków z analizy efektów kształcenia nie przyczynia się do wzrostu efektów kształcenia, wyniki gimnazjów w skali staninowej wykazują tendencje spadkowe, wskaźnik EWD plasuje je w wśród szkół neutralnych lub szkół wymagających pomocy. (C-5) 3. Uczniowie nie mają wpływu na działania podejmowane w szkole, ich pomysły nie są realizowane, wykazują ograniczoną aktywność na rzecz własnego rozwoju (D-2, C- 1), gimnazja (1.4) nie uwzględniają inicjatyw uczniowskich w modyfikacji oddziaływań wychowawczych. (C-7) 14

15 dostrzegane i chwalone przez nauczycieli, uczniowie aktywnie zgłaszają inicjatywy dotyczące działań wychowawczych, np. opracowanie Kodeksów postępowania ucznia, organizacja akcji środowiskowych, klasowych, wycieczek, dni specjalnych (szczęści lwy numerek, Fajny Dzionek, Dzień życzliwości, Dama i Dżentelmen). (B-11) 2 Procesy 1.Gimnazja realizują nowatorskie rozwiązania programowe, np. praca metodą WebQuest (uczniowskie badania), Wirtualne Koła Naukowe (współpraca z uczelniami wyższymi), koło teatralne w języku angielskim, e- Akademia Przyszłości (praca domowa on-line), projekt językowy "Deutch- Wagen Tour", realizacja własnych programów z matematyki, papieroplastyki, wychowania fizycznego, tańca oraz technik malarskich. (B-9) 3 Współpraca ze środowiskiem 2. Nauczyciele wspólnie planują, realizują, analizują procesy edukacyjne, decydują o wprowadzaniu koniecznych zmian w tym zakresie. (B-9) 3.Gimnazja prowadzą różne działania w celu wyrównywania szans edukacyjnych uczniów, np. programy stypendialne, zajęcia dodatkowe z art. 42 KN rozwijające uzdolnienia i zainteresowania uczniów oraz wyrównujące deficyty uczniów ze zdiagnozowanymi problemami edukacyjnymi, propagowanie udziału w licznych konkursach wiedzy, artystycznych, ekologicznych, prozdrowotnych. (B-6) 1.Gimnazja współpracują z wieloma podmiotami środowiska lokalnego, wykorzystują zasoby lokalne w procesie dydaktycznym, podejmują szereg działań na rzecz swojego środowiska, np. udostępnianie pomieszczeń, przygotowanie imprez i uroczystości środowiskowych, prowadzenie zajęć dla dorosłych (aerobik, zajęcia sportowe), akcje społeczne, ekologiczne. (B-11) 2.Gimnazja szeroko informują o osiągnięciach uczniów i nauczycieli, podejmowanych działaniach edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych, promują wartość uczenia się przez całe życie poprzez organizację konkursów, projektów 1.Gimnazja nie modyfikują swojej oferty edukacyjnej, nie realizują żadnych nowatorskich rozwiązań programowych (D-2, C- 1) 2.Gimnazjum nie wykorzystuje zalecanych warunków i sposobów realizacji podstawy programowej (E- 1), nauczyciele nie współpracują z uczniami w zakresie prowadzenia procesów edukacyjnych, nie wdrażają wniosków a monitorowania osiągnięć uczniów. (C- 6) 3. W gimnazjach rzadko indywidualizuje się proces edukacyjny, co wynika z opinii rodziców i obserwowanych zajęć edukacyjnych, uczniowie najczęściej rozwiązują te same problemy, zadania, nie różnicuje się zadawanych prac domowych. (C-6) 1.Gimnazja nieregularnie / sporadycznie śledzą losy swoich absolwentów, nie wykorzystują informacji o ich losach do doskonalenia procesów edukacyjnych, nie współpracują ze swoimi absolwentami (E-2), nie w pełni przygotowują uczniów do dalszej edukacji (korepetycje). (C-7) 2.Rodzice nie uczestniczą w działaniach proponowanych przez szkoły, nie podejmują decyzji wynikających z ich kompetencji stanowiących. (D-2, C- 4). 15

16 edukacyjnych, spotkań z ciekawymi ludźmi, warsztatów skierowanych do mieszkańców swojego środowiska. (B-9) 3.Gimnazja wspierają rodziców w wychowaniu, informują o ich rozwoju, rodzice uczestniczą w działaniach skierowanych do nich, podejmują ważne decyzje dotyczące życia szkół. (B-6) 4 Zarządzanie 1.Wszyscy nauczyciele angażują się w pracę zespołów, systematycznie analizują efekty tej pracy, opierając się na analizie planują działania, rozwiązują problemy oraz doskonalą się w zakresie metod i form współpracy. (B-10) 2.Nauczyciele zespołowo uczestniczą w ewaluacji wewnętrznej, wnioski z nadzoru wewnętrznego są w pełni uwzględniane w planowaniu pracy gimnazjów i służą wprowadzaniu projakościowych zmian. (B-15) 3.Gimnazja aktywnie wzbogacają bazę poprzez udział w projektach oraz ze środków własnych, pozyskują pracownie językowe, tablice interaktywne, energooszczędne oświetlenie do sal lekcyjnych, rzutniki multimedialne, kamery, mikroskopy, tablety, laptopy, sprzęt sportowy, dysponują nowoczesnymi halami sportowymi, siłownią, korzystają z basenu. (A-2, B-12) 1.Nauczyciele nie analizują efektów pracy zespołów, rzadko wspólnie planują działania (E-1, D-1)), nie podejmują doskonalenia w zakresie metod i form współpracy (C-6). 2.W gimnazjum nie powołano zespołu ds. ewaluacji wewnętrznej (D-1), wdrażane wnioski nie przynoszą korzystnych zmian w działalności szkół (C-2) 3.Dyrektorzy nie posiadają planów wzbogacania warunków lokalowych i bazy, nie podejmują żadnych działań w celu uzupełnienia wyposażenia dydaktycznego. (D-1, C-3) Licea ogólnokształcące Lp. Badany obszar 1 Efekty Mocne strony 1. Licea analizują wyniki egzaminu maturalnego, wykorzystują różnorodne metody badawcze, wyniki egzaminów są analizowane w celu poprawy jakości pracy szkoły, wdraża się wnioski z tych analiz. (B- 2) 2.Uczniowie są samodzielni w podejmowaniu aktywności na rzecz własnego rozwoju, licea realizują działania zainicjowane przez uczniów. (B-3) Wyniki ewaluacji Słabe strony 1.Wdrażanie wniosków z analizy osiągnięć zewnętrznych i szkolnych uczniów nie wpływa na efektywność potwierdzoną zdawalnością matury. (D-1) 2.Uczniowie rzadko korzystają z oferty zajęć pozalekcyjnych, nie podejmują inicjatyw w związku z własnym rozwojem. (D-1) 3.Modyfikując działania wychowawcze nie uwzględnia się inicjatyw uczniowskich. (C-1) 2 Procesy 1.Licea realizują ciekawe nowatorskie rozwiązania programowe, np. innowacje 1.Koncepcja szkoły nie jest analizowana, modyfikowana, w niewielkim stopniu znają ją rodzice. 16

17 3 Współpraca ze środowiskiem pedagogiczne (klasy mundurowe), sesje popularno-naukowe, edukacja filmowa, szkolna internetowa gra giełdowa. (B-4) 2.Nauczyciele wspólnie planują, analizują, organizują i modyfikują prowadzone w szkole procesy edukacyjne. (B-4) 1.Szkoły podejmują inicjatywy na rzecz środowiska i współpracują z różnymi podmiotami w nim działającymi, identyfikują potrzeby i możliwości środowiska, prowadza działania w celu zaspokojenia tych potrzeb, korzystają z zasobów środowiska w procesie nauczania. (A-2, B-2) 2.Licea prowadzą działania w lokalnej społeczności promujące wartość uczenia się przez całe życie, działania informacyjne na temat swojej oferty oraz sukcesów uczniów i nauczycieli z wykorzystaniem różnorodnych form przekazu, w tym reklam podczas imprez sportowych. (B-4) 4 Zarządzanie 1.Wnioski z ewaluacji wewnętrznej są wykorzystywane w planowaniu projakościwoych zmian w funkcjonowaniu liceów, np. poprzez dostosowanie oferty programowej do zdiagnozowanych potrzeb. (B-3) 2.Licea dysponują odpowiednimi warunkami lokalowymi i bazą do realizacji wybranych programów nauczania, dbają o systematyczne, planowe uzupełnianie i doposażenie tej bazy. (B-4) (D-1) 2.Szkoła nie realizuje nowatorskich rozwiązań programowych. (D-1) 3.Wnioski z monitorowania nie są wykorzystywane do planowania procesów edukacyjnych, nauczyciele nie współpracują z uczniami w realizacji tych procesów. (D-1. C-1) 1.Licea nie w pełni przygotowują do dalszej edukacji i funkcjonowania na rynku pracy (D-1, C-2) 2.Rodzice nie uczestniczą w działaniach szkoły, nie podejmują też decyzji dotyczących funkcjonowania szkoły, a wynikających z prawa oświatowego. (D-1, C-1) 1.Nauczyciele nie rozwiązują wspólnie problemów, nie doskonalą się w zakresie metod i form współpracy zespołowej. (D-1, C-2) Technika Lp. Badany obszar 1 Efekty Mocne strony 1.Uczniowie wykazują inicjatywy w zakresie zdobywania dodatkowych umiejętności zawodowych, w czym wspierają ich szkoły, wdrażając pomysły uczniów do realizacji, np. organizacja kół zainteresowań (graficzne, gastronomiczne, zespół muzyczny, Grupa Rekonstrukcyjna, Związek Strzelecki Strzelec ). (A-2, B-9) 2.Podczas modyfikacji działań wychowawczych uwzględnia się Wyniki ewaluacji Słabe strony 1.Formułowane i wdrażane wnioski z analizy osiągnięć uczniów nie wpływają na poprawę efektywności kształcenia potwierdzoną wynikami zdawalności i EWD (C-2) 2.Technika nie uwzględniają inicjatyw uczniowskich w trakcie modyfikacji podejmowanych działań wychowawczych. (C-2) 17

18 inicjatywy uczniów i rodziców, m.in. wdrożono program Nieproszeni w szkole, który w znacznym stopniu przyczynił się do podniesienia poziomu bezpieczeństwa. (B-9) 3.Uczniowie technikum nabywają wiadomości i umiejętności zgodnie z obowiązującymi podstawami programowymi kształcenia ogólnego i zawodowego. Szkoła umożliwia im poszerzanie wiedzy i rozwój indywidualnych pasji i zainteresowań poprzez organizację zajęć pozalekcyjnych, a także umożliwienie udziału w różnego rodzaju konkursach, olimpiadach i zawodach. (B-9) 2 Procesy 1.Technika realizują ciekawe, oryginalne nowatorskie rozwiązania programowe, np. własne programy z zakresu dietetyki i żywienia, autorka specjalizacja: grafika komputerowa, aplikacje internetowe, wdrożenie informatycznych systemów zarządzania szkołą (autorstwa nauczyciela). (A-2, 10) 3 Współpraca ze środowiskiem 2.Nauczyciele tworzą zespół świadomych swoich mocnych i słabych stron specjalistów, potrafią wymieniać się opiniami, doskonalić swój warsztat pracy, prosić o pomoc i udzielać jej w sytuacji, która tego wymaga, wszyscy mają świadomość pełnej odpowiedzialności za jakość pracy szkoły. (B-12) 3.Technika prowadzą działania umożliwiające odniesienie sukcesu wszystkim uczniom, współpracują z uczelniami technicznymi, organizują sesje techniczne, kursy kwalifikacyjne, uczestniczą w projektach umożliwiających uczniom wyjazdy na praktyki zagraniczne. (B- 11) 1.Technika współpracują z licznymi podmiotami z lokalnego środowiska realizując projekty edukacyjne, dzięki czemu młodzież ma możliwość zdobycia dodatkowych kwalifikacji na certyfikowanych kursach, podejmują liczne inicjatywy i akcje, służą pomocą w organizacji przedsięwzięć adresowanych do środowiska. (A-4, B-8) 2.Technika prowadzą w środowisku działania informacyjne dotyczące oferty edukacyjnej, realizowanych działań oraz osiągnięć uczniów i 1.W opinii uczniów i rodziców nauczyciele nie współpracują z wychowankami w wystarczającym stopniu nad doskonaleniem procesów edukacyjnych. (C-2) 2.Nie prowadzi się działań indywidualizujących proces edukacji. (C-1) 1.Technika nie w pełni przygotowują uczniów do dalszej edukacji. (C-3) 2.(3.4)Rodzice nie uczestniczą w szkolnych wydarzeniach i w bardzo małym zakresie podejmują decyzje dotyczące życia szkoły wynikające z ich kompetencji stanowiących. (C-4) 3.Szkoła nie realizuje żadnych działań promujących w środowisku wartość uczenia się przez całe życie. (C-1) 18

19 nauczycieli wykorzystując - między innymi - własną stronę internetową, lokalne media, opracowując broszury, foldery reklamowe, organizując "dni otwarte" lub uczestnicząc w targach edukacyjnych, konferencjach, festiwalach. (B-1) 3.Szkoły profesjonalnie przygotowują do funkcjonowania na rynku pracy m.in. poprzez realizację specjalistycznych programów PRORES, PROGAS, organizację w szkole kursów kwalifikacyjnych (barmański, balistyczny), organizację i obsługę bankietów. (A-1, B-8) 4 Zarządzanie 1.Podejmowane są systemowe, skuteczne działania uwzględniające potrzebę i specyfikę środowiska, które umożliwiają rozwój szkoły w wybranych obszarach, są one planowane i opracowywane na podstawie wniosków wynikających ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego. (A-1, B-10) 2.Warunki lokalowe i wyposażenie szkół są w pełni wystarczające do realizowania podstawy programowej i przyjętych programów nauczania, a ponadstandardowe wyposażenie pracowni specjalistycznych umożliwia organizowanie i przeprowadzanie egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe we wszystkich zawodach kształconych w szkołach.(a-3, B-8) 1. Nauczyciele nie doskonalą się w zakresie metod i form współpracy. (C-5) Zasadnicze szkoły zawodowe Lp. Badany obszar 1 Efekty Mocne strony 1.W szkołach zasadniczych do analizy wyników egzaminów zawodowych wykorzystuje się metody ilościowe i jakościowe, wdrażanie wniosków z analiz przyczynia się do wysokiej zdawalności. (B-7) 2.Uczniowie działają aktywnie w szkolnych organizacjach: zespół muzyczny, Grupa Rekonstrukcji Historycznej Żuawi Śmierci, Drużynie Związku Strzeleckiego Strzelec, organizują wycieczko do fabryk, zakładów pracy związanych ze swoimi kierunkami kształcenia, są Wyniki ewaluacji Słabe strony 1. Żadna badana ZSZ nie uzyskała poziomu spełnienia wymagania niższego niż B. 19

20 aktywnymi członkami Klubu Honorowego Krwiodawstwa. (A-2, B- 5) 3.Uczniowie maja duże poczucie bezpieczeństwa, prezentują postawy zgodne z normami zachowania, a szkoły realizują liczne działania profilaktyczne, wychowawcze w celu wzmacniania właściwych postaw, poddają je analizie iw razie potrzeby modyfikują. (B-7) 2 Procesy 1.Szkoły na bieżąco dostosowują swoją ofertę do zdiagnozowanych potrzeb uczniów, realizują ciekawe nowatorskie rozwiązania programowe, np. informatyczne systemy zarządzania szkołą autorstwa nauczyciela, cykliczny Festiwal Stołów Wigilijnych, działalność Grupy Rekonstrukcyjnej, Drużyny Strzeleckiej, świadczenie usług dla lokalnego społeczeństwanaprawa samochodów, diagnostyka, wykonywanie wyrobów dla lokalnych firm, udział w projektach- Stawiam na swoją przyszłość, Comenius, Program Wymiany Młodzieży, praktyki zagraniczne. (A-1, B-6) 3 Współpraca ze środowiskiem 2.Nauczyciele dbają o spójność oddziaływań wychowawczych, zachęcają uczniów do aktywnego uczestnictwa w kształtowaniu pożądanych postaw poprzez udział w różnych akcjach, np. honorowe krwiodawstwo, akcje charytatywne. (B-7) 3.Nauczyciele znają możliwości swoich uczniów i pomagają im osiągnąć sukces na miarę ich potencjału organizując różnego rodzaju zajęcia i służą pomocą przy pokonywaniu trudności.(b-8) 1.Szkoły współpracują z uczelniami technicznymi w kraju i za granicą, stowarzyszeniami i firmami ze środowiska lokalnego w celu przygotowania uczniów do przyszłego zawodu. (A-2, B-7) 2.Szkoły w sposób systematyczny i zorganizowany współpracują ze swoimi absolwentami, a współpraca ta wykorzystywana jest przez nauczycieli w procesie dydaktyczno wychowawczym poprzez, np. cykliczne spotkania z absolwentami z prezentacją ich kariery zawodowej, współpracę z Klubem Sympatyków Szkoły, organizowanie wycieczek 1.Szkoły nie modyfikują oferty edukacyjnej, nie realizują nowatorskich rozwiązań programowych. (D-1, C-1). 2.Nauczyciele w niewielkim stopniu różnicują sposoby wspierania i motywowania uczniów do nauki. (D- 1, C- 3.Nie wszyscy rodzice dostrzegają proces indywidualizacji pracy z uczniami, są zdania, że ich dzieci nie są traktowane indywidualnie. (D- 1). 1.Uczniowie nie czują się wystarczająco przygotowani do podjęcia dalszej edukacji (korepetycje) (C-2) 2.Rodzice nie uczestniczą w działaniach proponowanych przez szkoły, nie podejmują decyzji wynikających z ich kompetencji stanowiących. (D-1, C-5) 20

Sprawozdanie. Pomorskiego Kuratora Oświaty

Sprawozdanie. Pomorskiego Kuratora Oświaty Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Pomorskiego Kuratora Oświaty w okresie od 1 czerwca 2013 r. do 31 maja 2014 r. 1 Spis treści 1. Wstęp 5 Ewaluacja 6 Część A (okres od 1 czerwca

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Pomorskiego Kuratora Oświaty w okresie od 1 czerwca 2014 r. do 31 maja 2015 r.

Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Pomorskiego Kuratora Oświaty w okresie od 1 czerwca 2014 r. do 31 maja 2015 r. Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Pomorskiego Kuratora Oświaty w okresie od 1 czerwca 2014 r. do 31 maja 2015 r. 1 Spis treści 1. Wstęp.... 4 2. Ewaluacja.....6 Część A (okres od

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Podkarpackiego Kuratora Oświaty w okresie od 1 czerwca 2013 r. do 31 maja 2014 r.

Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Podkarpackiego Kuratora Oświaty w okresie od 1 czerwca 2013 r. do 31 maja 2014 r. Podkarpacki Kurator Oświaty ul. Grunwaldzka 15 35-959 Rzeszów NP. 002.31.2014 Rzeszów, 2014-06-13 Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Podkarpackiego Kuratora Oświaty w okresie od 1

Bardziej szczegółowo

Raport z ewaluacji zewnętrznej. Wymaganie:

Raport z ewaluacji zewnętrznej. Wymaganie: Raport z ewaluacji zewnętrznej Analizuje się wyniki sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego potwierdzającego kwalifikacje zawodowe W szkole przeprowadzana jest ilościowa i jakościowa

Bardziej szczegółowo

I. WYMAGANIA WOBEC PRZEDSZKOLI 1)

I. WYMAGANIA WOBEC PRZEDSZKOLI 1) I. WYMAGANIA WOBEC PRZEDSZKOLI 1) Wymaganie Charakterystyka wymagania na poziomie D Charakterystyka wymagania na poziomie B 1. Przedszkole realizuje koncepcję pracy ukierunkowaną na rozwój dzieci Przedszkole

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA WOBEC SZKÓŁ I PLACÓWEK

WYMAGANIA WOBEC SZKÓŁ I PLACÓWEK 3 Załącznik do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia.. r. (poz..) WYMAGANIA WOBEC SZKÓŁ I PLACÓWEK I. WYMAGANIA WOBEC PRZEDSZKOLI 1) Wymaganie Charakterystyka wymagania na poziomie podstawowym

Bardziej szczegółowo

Kuratorium Oświaty w Gdańsku. Konferencja dla dyrektorów szkół i placówek, sierpień 2012

Kuratorium Oświaty w Gdańsku. Konferencja dla dyrektorów szkół i placówek, sierpień 2012 Kuratorium Oświaty w Gdańsku Konferencja dla dyrektorów szkół i placówek, sierpień 2012 Ewaluacja zewnętrzna Ewaluacja zewnętrzna Badane obszary w latach szkolnych: 2009/10 2011/12 Ewaluacja zewnętrzna

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNE STANDARDY JAKOŚCI PRACY

WEWNĄTRZSZKOLNE STANDARDY JAKOŚCI PRACY WEWNĄTRZSZKOLNE STANDARDY JAKOŚCI PRACY (ustalone w oparciu o obszary i wymagania opisane w załączniku do rozporządzenia MEN w sprawie nadzoru pedagogicznego z 2009r. ) SZKOŁA PODSTAWOWA im. JANA PAWŁA

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty w okresie od 1 czerwca 2013 r. do 31 maja 2014 r.

Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty w okresie od 1 czerwca 2013 r. do 31 maja 2014 r. Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty w okresie od 1 czerwca 2013 r. do 31 maja 2014 r. Spis treści 1. Wstęp 4 2. Ewaluacja..5 Część A (okres od

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Małopolskiego Kuratora Oświaty

Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Małopolskiego Kuratora Oświaty NP.531.12.2015.PS Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Małopolskiego Kuratora Oświaty w okresie od 1 czerwca 2014 r. do 31 maja 2015 r. Kraków, 12 czerwca 2015r. 1 2 Spis treści 1.

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy Gimnazjum nr 5 im. Sejmu Polskiego na lata 2010-2015

Koncepcja pracy Gimnazjum nr 5 im. Sejmu Polskiego na lata 2010-2015 Koncepcja pracy Gimnazjum nr 5 im. Sejmu Polskiego na lata 2010-2015 1 I. Informacja o szkole: a. Nazwa szkoły: Gimnazjum nr 5 im. Sejmu Polskiego w Słupsku. b. Adres szkoły: ul. Profesora Lotha 3, 76

Bardziej szczegółowo

3.1.1. Informacje o wspomaganiu szkół i placówek opisujące działania Kuratora Oświaty w zakresie:

3.1.1. Informacje o wspomaganiu szkół i placówek opisujące działania Kuratora Oświaty w zakresie: 3. Wspomaganie 3.1. Organizacja i realizacja wspomagania 3.1.1. Informacje o wspomaganiu szkół i placówek opisujące działania Kuratora Oświaty w zakresie: 1) Przygotowywania i podawania do publicznej wiadomości

Bardziej szczegółowo

Spotkanie z dyrektorami szkół/placówek kształcących w zawodach, przedstawicielami organów prowadzących powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy

Spotkanie z dyrektorami szkół/placówek kształcących w zawodach, przedstawicielami organów prowadzących powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy Kuratorium Oświaty w Gdańsku Wnioski z nadzoru pedagogicznego w szkołach/placówkach kształcących w zawodach w województwie pomorskim Spotkanie z dyrektorami szkół/placówek kształcących w zawodach, przedstawicielami

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Pomorskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2012/2013 (w okresie od 1 września 2012 r.

Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Pomorskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2012/2013 (w okresie od 1 września 2012 r. Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Pomorskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2012/2013 (w okresie od 1 września 2012 r. do 31 maja 2013 r.) 1 Spis treści 1. Wstęp.. - 4 2. Ewaluacja...

Bardziej szczegółowo

Kuratorium Oświaty w Gdańsku

Kuratorium Oświaty w Gdańsku Kuratorium Oświaty w Gdańsku Konferencja dla dyrektorów szkół i placówek wrzesień 2015 Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2015/16 1.Wzmocnienie bezpieczeństwa dzieci

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty w okresie od 1 czerwca 2014 r. do 31 maja 2015 r.

Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty w okresie od 1 czerwca 2014 r. do 31 maja 2015 r. Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty w okresie od 1 czerwca 2014 r. do 31 maja 2015 r. 1 Spis treści 1. Wstęp. 4 2. Ewaluacja...6 Część A (okres

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO nr 35 W SOSNOWCU NA ROK SZKOLNY 2010/2011

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO nr 35 W SOSNOWCU NA ROK SZKOLNY 2010/2011 KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO nr 35 W SOSNOWCU NA ROK SZKOLNY 2010/2011 Podstawa prawna Koncepcja pracy przedszkola oparta jest na celach i zadaniach zawartych w aktach prawnych 1. Ustawa o systemie

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 6 W ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 2

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 6 W ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 2 KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 6 W ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 2 IM. A. MICKIEWICZA W BIAŁEJ PODLASKIEJ NA ROK SZKOLNY 2013/2017 opracowana na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji

Bardziej szczegółowo

EWALUACJA ZEWNĘTRZNA

EWALUACJA ZEWNĘTRZNA Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 im. Władysława Korżyka w Rykach Wnioski do pracy Rok szkolny 2015/2016 EWALUACJA ZEWNĘTRZNA Zasadnicza Szkoła Zawodowa Wnioski z ewaluacji zewnętrznej/ problemowej/ dotyczące

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 14 maja 2013 r. Poz. 560 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 10 maja 2013 r.

Warszawa, dnia 14 maja 2013 r. Poz. 560 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 10 maja 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 14 maja 2013 r. Poz. 560 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 10 maja 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadzoru pedagogicznego

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY GIMNAZJUM

KONCEPCJA PRACY GIMNAZJUM Koncepcja pracy gimnazjum Strona 1 z 7 KONCEPCJA PRACY GIMNAZJUM IM. AGATY MRÓZ- OLSZEWSKIEJ W BOBOLICACH NA ROK SZKOLNY 2012/2013 opracowana na podstawie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października

Bardziej szczegółowo

Ewaluacje rok szkolny 2010/2011

Ewaluacje rok szkolny 2010/2011 Ewaluacje rok szkolny 00/0 Lp. Rodzaj ewaluacji ogółem P SP G LO T Ewaluacja całościowa 8 7 6 0 Procesy zachodzące w szkole lub placówce 7 9 8 ŁĄCZNIE 89 3 3 A B C D E Obszar Zarządzanie,% 6,7%,%,% Obszar

Bardziej szczegółowo

Kuratorium Oświaty w Kielcach

Kuratorium Oświaty w Kielcach Kuratorium Oświaty w Kielcach 25-516 Kielce tel. 41 34 21 634 al. IX Wieków Kielc 3 fax 41 34 48 883 e-mail: kurator@kuratorium.kielce.pl http://kuratorium.kielce.pl Załącznik do zarządzenia nr 30/2015

Bardziej szczegółowo

Umysł nie jest naczyniem, które należy napełnić, lecz ogniem, który trzeba rozniecić

Umysł nie jest naczyniem, które należy napełnić, lecz ogniem, który trzeba rozniecić Umysł nie jest naczyniem, które należy napełnić, lecz ogniem, który trzeba rozniecić Plutarch KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W UWIELINACH NA ROK SZKOLNY 2013/2014 Koncepcja jest planem działań dydaktycznych,

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy Szkoły Podstawowej im. Króla Władysława Jagiełły w Zespole Szkół w Błażowej

Koncepcja pracy Szkoły Podstawowej im. Króla Władysława Jagiełły w Zespole Szkół w Błażowej Koncepcja pracy Szkoły Podstawowej im. Króla Władysława Jagiełły w Zespole Szkół w Błażowej Nasza szkoła realizuje potrzeby i oczekiwania całej społeczności szkolnej i środowiska lokalnego. Kształci i

Bardziej szczegółowo

Plan. nadzoru pedagogicznego. na rok szkolny 2014/2015

Plan. nadzoru pedagogicznego. na rok szkolny 2014/2015 Plan nadzoru na rok szkolny 2014/2015 Podstawa prawna Ustawa z dnia 7 września 1991 r. O systemie oświaty /Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 z późn. zm./ Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia

Bardziej szczegółowo

Realizacja zadań nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez wizytatorów Delegatury w Słupsku Kuratorium Oświaty w Gdańsku w roku szkolnym 2014/2015

Realizacja zadań nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez wizytatorów Delegatury w Słupsku Kuratorium Oświaty w Gdańsku w roku szkolnym 2014/2015 Realizacja zadań nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez wizytatorów Delegatury w Słupsku Kuratorium Oświaty w Gdańsku w roku szkolnym 2014/2015 I. Ewaluacje zewnętrzne 1. W roku szkolnym 2015/2015 przeprowadzono

Bardziej szczegółowo

Załącznik do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia... 2009 r. (poz...) I. WYMAGANIA WOBEC EDUKACJI PRZEDSZKOLNEJ

Załącznik do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia... 2009 r. (poz...) I. WYMAGANIA WOBEC EDUKACJI PRZEDSZKOLNEJ Załącznik do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia... 2009 r. (poz....) I. WYMAGANIA WOBEC EDUKACJI PRZEDSZKOLNEJ 1. EFEKTY DZIAŁALNOŚCI DYDAKTYCZNEJ, WYCHOWAWCZEJ I OPIEKUŃCZEJ ORAZ INNEJ

Bardziej szczegółowo

Plan nadzoru pedagogicznego Łódzkiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2015/2016

Plan nadzoru pedagogicznego Łódzkiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2015/2016 Plan nadzoru pedagogicznego Łódzkiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2015/2016 I. Podstawa prawna 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.)

Bardziej szczegółowo

Szkoły ponadgimnazjalne licea ogólnokształcące, technika, zasadnicze szkoły zawodowe, szkoły policealne. Placówki CKU, CKP, ODiDZ,

Szkoły ponadgimnazjalne licea ogólnokształcące, technika, zasadnicze szkoły zawodowe, szkoły policealne. Placówki CKU, CKP, ODiDZ, Wyniki i wnioski z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Wielkopolskiego Kuratora Oświaty 2015/2016 Szkoły ponadgimnazjalne licea ogólnokształcące, technika, zasadnicze szkoły zawodowe, szkoły policealne

Bardziej szczegółowo

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO KURATORA OŚWIATY NA ROK SZKOLNY 2013/2014

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO KURATORA OŚWIATY NA ROK SZKOLNY 2013/2014 PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO KURATORA OŚWIATY NA ROK SZKOLNY 2013/2014 Podstawa prawna: - 18 ust. 1 i 2, 3 ust. 1-3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Lubelskiego Kuratora Oświaty w okresie od 1 czerwca 2013 r. do 31 maja 2014 r.

Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Lubelskiego Kuratora Oświaty w okresie od 1 czerwca 2013 r. do 31 maja 2014 r. Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Lubelskiego Kuratora Oświaty w okresie od 1 czerwca 2013 r. do 31 maja 2014 r. Lublin, 15 czerwca 2014 r. 1 Spis treści 1. Wstęp 4 2. Ewaluacja

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Dolnośląskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2012/2013

Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Dolnośląskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2012/2013 Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Dolnośląskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2012/2013 (w okresie od 1 września 2012 r. do 31 maja 2013 r. z uwzględnieniem wyników kontroli

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA

KONCEPCJA PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA Koncepcja pracy zespołu szkół Strona 1 z 6 KONCEPCJA PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W ZATORZE NA ROK SZKOLNY 2010/ opracowana na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji

Bardziej szczegółowo

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA ZESPOŁU SZKÓŁ NR 2 W KOLBUSZOWEJ

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA ZESPOŁU SZKÓŁ NR 2 W KOLBUSZOWEJ PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA ZESPOŁU SZKÓŁ NR 2 W KOLBUSZOWEJ Podstawa prawna zaplanowania zadań na rok szkolny 2013/2014: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy Zespołu Szkół Nr 60 w Warszawie na lata 2014-2019

Koncepcja pracy Zespołu Szkół Nr 60 w Warszawie na lata 2014-2019 1 Koncepcja pracy Zespołu Szkół Nr 60 w Warszawie na lata 2014-2019 2 * Koncepcja pracy szkoły została opracowana w oparciu o: 1. Ustawę o systemie oświaty z dn. 7 września 1991r (Dz. U. z 2004r. nr 256,

Bardziej szczegółowo

Koncepcja Pracy Miejskiego Przedszkola Nr 8 w Żyrardowie ul. Nietrzebki 6.

Koncepcja Pracy Miejskiego Przedszkola Nr 8 w Żyrardowie ul. Nietrzebki 6. Koncepcja Pracy Miejskiego Przedszkola Nr 8 w Żyrardowie ul. Nietrzebki 6. JAK TWORZYLIŚMY KONCEPCJĘ PRACY PRZEDSZKOLA? Nasze przedszkole jest dobrym miejscem do nauki i do zabawy. Nikt nam nie dał jakości

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY NA ROK SZKOLNY 2014 2015

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY NA ROK SZKOLNY 2014 2015 KONCEPCJA PRACY SZKOŁY NA ROK SZKOLNY 2014 2015 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 316 IM. ASTRID LINDGREN W WARSZAWIE W ZESPOLE SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM NR 6 W WARSZAWIE 1 Koncepcja rozwoju szkoły w poszczególnych wymaganiach.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z realizacji nadzoru pedagogicznego w zakresie ewaluacji sprawowanego przez Małopolskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2012/2013

Sprawozdanie z realizacji nadzoru pedagogicznego w zakresie ewaluacji sprawowanego przez Małopolskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2012/2013 Sprawozdanie z realizacji nadzoru pedagogicznego w zakresie ewaluacji sprawowanego przez Małopolskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2012/2013 (w okresie od 1 września 2012 r. do 31 maja 2013 r.) W

Bardziej szczegółowo

Plan nadzoru pedagogicznego Opolskiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2014/2015

Plan nadzoru pedagogicznego Opolskiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2014/2015 Szanowni Państwo Dyrektorzy szkół i placówek oświatowych województwa opolskiego Na podstawie 18 ust. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Dolnośląskiego Kuratora Oświaty w okresie od 1 czerwca 2014 r. do 31 maja 2015 r.

Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Dolnośląskiego Kuratora Oświaty w okresie od 1 czerwca 2014 r. do 31 maja 2015 r. Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Dolnośląskiego Kuratora Oświaty w okresie od 1 czerwca 2014 r. do 31 maja 2015 r. 1 Spis treści 1. Wstęp.4 2. Ewaluacja...8 Część A (okres od 1

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY SZKOŁY NA ROK SZKOLNY 2014/2015. Opracowała: dr Justyna Knopik w-ce dyrektor szkoły

PLAN PRACY SZKOŁY NA ROK SZKOLNY 2014/2015. Opracowała: dr Justyna Knopik w-ce dyrektor szkoły PLAN PRACY SZKOŁY NA ROK SZKOLNY 2014/2015 Opracowała: dr Justyna Knopik w-ce dyrektor szkoły ZADANIE 1 Szkoła lub placówka realizuje koncepcję pracy ukierunkowana na rozwój uczniów Szkoła działa zgodnie

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO

KONCEPCJA PRACY I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO Koncepcja pracy szkoły Strona 1 z 6 KONCEPCJA PRACY I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO W LESZNIE NA ROK SZKOLNY 2011/2012 opracowana na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Podlaskiego Kuratora Oświaty w okresie od 1 czerwca 2015 r. do 31 maja 2016 r.

Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Podlaskiego Kuratora Oświaty w okresie od 1 czerwca 2015 r. do 31 maja 2016 r. Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Podlaskiego Kuratora Oświaty w okresie od 1 czerwca 2015 r. do 31 maja 2016 r. 1 Spis treści 1. Wstęp. 4 2. Ewaluacja.. 5 Część A (okres od 1 czerwca

Bardziej szczegółowo

EWALUACJA WEWNĘTRZNA

EWALUACJA WEWNĘTRZNA Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego za I sem. roku szkolnego 2012/2013 Przedstawiony na zebraniu Rady Pedagogicznej dnia.. r. I. Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (ze

Bardziej szczegółowo

Koncepcja rozwoju Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Żeromskiego w Nałęczowie w latach

Koncepcja rozwoju Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Żeromskiego w Nałęczowie w latach Koncepcja rozwoju Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Żeromskiego w Nałęczowie w latach 2016-2021 1 1.Podstawa prawna opracowania Koncepcji Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U.

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN PRACY WEWNĄTRZSZKOLNEGO DOSKONALENIA NAUCZYCIELI Gimnazjum nr 1 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Górze (rok szkolny 2012/2013)

ROCZNY PLAN PRACY WEWNĄTRZSZKOLNEGO DOSKONALENIA NAUCZYCIELI Gimnazjum nr 1 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Górze (rok szkolny 2012/2013) ROCZNY PLAN PRACY WEWNĄTRZSZKOLNEGO DOSKONALENIA NAUCZYCIELI Gimnazjum nr 1 im. Marii Skłodowskiej-Curie (rok szkolny 2012/2013) PLAN OPRACOWANO W OPARCIU O: Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej

Bardziej szczegółowo

Plan nadzoru pedagogicznego. na rok szkolny 2013/2014

Plan nadzoru pedagogicznego. na rok szkolny 2013/2014 15-950 Białystok Rynek Kościuszki 9 Tel. (085) 748-48-48 Fax. (085) 748-48-49 http://www.kuratorium.bialystok.pl Załącznik do Zarządzenia Nr 67/2013 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 30 sierpnia 2013

Bardziej szczegółowo

NP.532.1.2015.PS Kraków, 25 sierpnia 2015 r. PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO SPRAWOWANEGO PRZEZ MAŁOPOLSKIEGO KURATORA OŚWIATY W ROKU SZKOLNYM 2015/2016

NP.532.1.2015.PS Kraków, 25 sierpnia 2015 r. PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO SPRAWOWANEGO PRZEZ MAŁOPOLSKIEGO KURATORA OŚWIATY W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 NP.532.1.2015.PS Kraków, 25 sierpnia 2015 r. PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO SPRAWOWANEGO PRZEZ MAŁOPOLSKIEGO KURATORA OŚWIATY W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 1. Podstawa prawna planowania działań: 18 ust. 1-3 rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy Zespołu Szkół nr 4 w Suwałkach na lata 2014-2017

Koncepcja pracy Zespołu Szkół nr 4 w Suwałkach na lata 2014-2017 Koncepcja pracy Zespołu Szkół nr 4 w Suwałkach na lata 2014-2017 1. Podstawa prawna Ustawa z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. 2004 r., nr 256, poz. 2572 ze zm.); Rozporządzenie Ministra Edukacji

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty w okresie od 1 czerwca 2013 r. do 31 maja 2014 r.

Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty w okresie od 1 czerwca 2013 r. do 31 maja 2014 r. Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty w okresie od 1 czerwca 2013 r. do 31 maja 2014 r. 1 Spis treści Wstęp 5 Ewaluacja 6 Część A (okres od 1 czerwca

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ TECHNICZNO-ELEKTRONICZNYCH

KONCEPCJA PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ TECHNICZNO-ELEKTRONICZNYCH Koncepcja pracy Zespołu Szkół Techniczno-Elektronicznych Strona 1 z 6 KONCEPCJA PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ TECHNICZNO-ELEKTRONICZNYCH W KALISZU NA LATA 2012-2016 opracowana na podstawie rozporządzenia Ministra

Bardziej szczegółowo

Art. 33.1. Nadzór pedagogiczny polega na:

Art. 33.1. Nadzór pedagogiczny polega na: PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO Zespołu Szkolno Gimnazjalnego nr 1 w Radomsku W ROKU SZKOLNYM 2012/2013 Podstawa prawna prowadzonego nadzoru: 1) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Dolnośląskiego Kuratora Oświaty w okresie od 1 czerwca 2015 r. do 31 maja 2016 r.

Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Dolnośląskiego Kuratora Oświaty w okresie od 1 czerwca 2015 r. do 31 maja 2016 r. Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Dolnośląskiego Kuratora Oświaty w okresie od 1 czerwca 2015 r. do 31 maja 2016 r. 1 Spis treści 1. Wstęp..4 2. Ewaluacja....11 Część A (okres od

Bardziej szczegółowo

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA ZESPOŁU SZKÓŁ NR 2 W KOLBUSZOWEJ

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA ZESPOŁU SZKÓŁ NR 2 W KOLBUSZOWEJ PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA ZESPOŁU SZKÓŁ NR 2 W KOLBUSZOWEJ Podstawa prawna zaplanowania zadań na rok szkolny 2014/2015: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY KONCEPCJA PRACY SZKOŁY 2015-2018 Dobrą szkołę lubią uczniowie i nauczyciele. Jedni i drudzy powinni być współtwórcami jej osiągnięć Dążymy do: -systematycznego podnoszenia efektów kształcenia, - stworzenia

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWE KIERUNKI REALIZACJI POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA W ROKU SZKOLNYM 2015/2016

PODSTAWOWE KIERUNKI REALIZACJI POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 PODSTAWOWE KIERUNKI REALIZACJI POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA W ROKU SZKOLNYM 0/06 Na podstawie art. ust. pkt ustawy z dnia 7 września 99 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 004 r. Nr 6, poz. 7 z późn. zm.) Minister

Bardziej szczegółowo

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA PRZEDSZKOLA NR 283 W WARSZAWIE W ROKU SZKOLNYM 2014/2015

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA PRZEDSZKOLA NR 283 W WARSZAWIE W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 PRZEDSZKOLE NR 283 W WARSZAWIE Warszawa, dn.15 września 2014 r. PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA PRZEDSZKOLA NR 283 W WARSZAWIE W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września

Bardziej szczegółowo

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO. Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2013/2014 - modyfikacja w dniu 19 listopada 2013r.

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO. Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2013/2014 - modyfikacja w dniu 19 listopada 2013r. PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2013/2014 - modyfikacja w dniu 19 listopada 2013r. Źródła planu: 1. Kontekst prawny: Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY IX LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. JAROSŁAWA DĄBROWSKIEGO W ŁODZI REALIZOWANA W LATACH 2011-2014. Główne założenia pracy szkoły:

KONCEPCJA PRACY IX LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. JAROSŁAWA DĄBROWSKIEGO W ŁODZI REALIZOWANA W LATACH 2011-2014. Główne założenia pracy szkoły: KONCEPCJA PRACY IX LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. JAROSŁAWA DĄBROWSKIEGO W ŁODZI REALIZOWANA W LATACH 2011-2014 Główne założenia pracy szkoły: A. Zapewnienie społeczności szkolnej warunków pracy i nauki

Bardziej szczegółowo

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ Z ODDZIAŁAMI PRZYSZPITALNYMI NR 9 IM. KMDRA STANISŁAWA HRYNIEWIECKIEGO W SŁUPSKU na rok szkolny 2015/2016 Podstawa prawna: 1.Ustawa z dnia 7 września

Bardziej szczegółowo

Grupę badawczą stanowili nauczyciele-wychowawcy 3 grup oddziałów przedszkolnych oraz uczniowie oddziałów przedszkolnych.

Grupę badawczą stanowili nauczyciele-wychowawcy 3 grup oddziałów przedszkolnych oraz uczniowie oddziałów przedszkolnych. WYMAGANIE 3. Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej. Przedmiot ewaluacji: Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej Cel ewaluacji

Bardziej szczegółowo

Wnioski i rekomendacje LKO ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2015/2016. Szkoły ponadgimnazjalne. Lublin, 22 sierpnia 2016 r.

Wnioski i rekomendacje LKO ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2015/2016. Szkoły ponadgimnazjalne. Lublin, 22 sierpnia 2016 r. Wnioski i rekomendacje LKO ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2015/2016 Szkoły ponadgimnazjalne Lublin, 22 sierpnia 2016 r. Realizacja zadań z nadzoru pedagogicznego - ewaluacje W roku

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO W CZAPLINKU NA LATA 2013 2018. Strategia rozwoju placówki

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO W CZAPLINKU NA LATA 2013 2018. Strategia rozwoju placówki KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO W CZAPLINKU NA LATA 2013 2018 Świat bez dzieci byłby jak niebo bez gwiazd Św. J. Vianney Strategia rozwoju placówki Zapewnienie ciągłego rozwoju i doskonalenia jakości

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2012/2013 (w okresie od 1 września

Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2012/2013 (w okresie od 1 września Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2012/2013 (w okresie od 1 września 2012 r. do 31 maja 2013 r.) 1 Spis treści 1. Wstęp 4 2.

Bardziej szczegółowo

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO NA ROK SZKOLNY 2015/2016 Szkoły Podstawowej nr 61 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Krakowie

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO NA ROK SZKOLNY 2015/2016 Szkoły Podstawowej nr 61 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Krakowie PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO NA ROK SZKOLNY 2015/2016 Szkoły Podstawowej nr 61 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Krakowie 1. PODSTAWA PLANOWANIA DZIAŁAŃ Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia

Bardziej szczegółowo

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO. na rok szkolny 2014/2015. Zespół Szkół w Ratoszynie

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO. na rok szkolny 2014/2015. Zespół Szkół w Ratoszynie PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO na rok szkolny 2014/2015 Zespół Szkół w Ratoszynie Podstawa prawna prowadzonego nadzoru: rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009r. w sprawie nadzoru

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty w okresie od 1 czerwca 2014 r. do 31 maja 2015 r.

Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty w okresie od 1 czerwca 2014 r. do 31 maja 2015 r. Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty w okresie od 1 czerwca 2014 r. do 31 maja 2015 r. 1 Spis treści 1. Wstęp 4 2. Ewaluacja. 6 Część A (okres

Bardziej szczegółowo

Ocena realizacji zadań ocenianych w danym kryterium i w danym zakresie Z-zadowalająca, NDZniezadawalająca/wymaga

Ocena realizacji zadań ocenianych w danym kryterium i w danym zakresie Z-zadowalająca, NDZniezadawalająca/wymaga Ocena spełniania przez szkołę wymagań w czterech obszarach pracy rok 2009/2010 Wymaganie Poziom spełniania kryterium,,, D 1 Ocena realizacji zadań ocenianych w danym kryterium i w danym zakresie -zadowalająca,

Bardziej szczegółowo

Informacja o wynikach nadzoru pedagogicznego

Informacja o wynikach nadzoru pedagogicznego Informacja o wynikach nadzoru pedagogicznego nad szkołami i placówkami w województwie podlaskim w roku szkolnym 2010/2011 EWALUACJA ZEWNĘTRZNA 2010/11 Zakres wykonywanych badań: 7 Przedszkoli 14 szkół

Bardziej szczegółowo

Plan nadzoru pedagogicznego

Plan nadzoru pedagogicznego Plan nadzoru pedagogicznego Obowiązuje w Zespole Szkół w Kwiatonowicach w roku szkolnym 2012/2013 AKTY PRAWNE, PODSTAWY: 1. Ustawa z 7 września 1991 roku o systemie oświaty ze zmianami 2. Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

Wyniki i wnioski z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Opolskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2012/2013 (w okresie od 1 września 2012 r.

Wyniki i wnioski z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Opolskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2012/2013 (w okresie od 1 września 2012 r. Wyniki i wnioski z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Opolskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2012/2013 (w okresie od 1 września 2012 r. do 31 maja 2013 r.) 1 Spis treści 1. Wstęp.3 2. Ewaluacja..6

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY (PROGRAM ROZWOJU SZKOŁY)

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY (PROGRAM ROZWOJU SZKOŁY) KONCEPCJA PRACY SZKOŁY (PROGRAM ROZWOJU SZKOŁY) NA ROK SZKOLNY 2013-2014 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 225 im. Józefa Gardeckiego w WARSZAWIE EFEKTY DZIAŁALNOŚCI DYDAKTYCZNEJ, WYCHOWAWCZEJ I OPIEKUŃCZEJ ORAZ INNEJ

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Lubelskiego Kuratora Oświaty w okresie od 1 czerwca 2014 r. do 31 maja 2015 r.

Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Lubelskiego Kuratora Oświaty w okresie od 1 czerwca 2014 r. do 31 maja 2015 r. Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Lubelskiego Kuratora Oświaty w okresie od 1 czerwca 2014 r. do 31 maja 2015 r. Czerwiec 2015 1 Spis treści 1. Wstęp 4 2. Ewaluacja. 7 Część A (okres

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA ROZWOJU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 8 IM. STANISŁAWA STASZICA NA LATA 2011-2014

KONCEPCJA ROZWOJU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 8 IM. STANISŁAWA STASZICA NA LATA 2011-2014 KONCEPCJA ROZWOJU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 8 IM. STANISŁAWA STASZICA NA LATA 2011-2014 Uczcież się ludzie. (...) Byście swe powinności wypełniać umieli! Stanisław Staszic Koncepcja rozwoju Szkoły Podstawowej

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy Szkoły Podstawowej Nr 158 im. Jana Kilińskiego w Warszawie na lata

Koncepcja pracy Szkoły Podstawowej Nr 158 im. Jana Kilińskiego w Warszawie na lata Koncepcja pracy Szkoły Podstawowej Nr 158 im. Jana Kilińskiego w Warszawie na lata 2011-2016 Cel główny: Podniesienie jakości pracy szkoły w zakresie zarządzania i organizacji, wychowania i opieki oraz

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Małopolskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2012/2013

Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Małopolskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2012/2013 Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Małopolskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2012/2013 (w okresie od 1 września 2012 r. do 31 maja 2013 r.) Kraków, 15 czerwca 2013r. 1 Spis treści

Bardziej szczegółowo

Realizacja zadań z nadzoru pedagogicznego w Kuratorium Oświaty w Białymstoku. 1. 09. 2011 r. 21. 02. 2012 r.

Realizacja zadań z nadzoru pedagogicznego w Kuratorium Oświaty w Białymstoku. 1. 09. 2011 r. 21. 02. 2012 r. Realizacja zadań z nadzoru pedagogicznego w Kuratorium Oświaty w Białymstoku 1. 09. 2011 r. 21. 02. 2012 r. Ewaluacje od 1. 09. 2011 r. Ogółem 51 w tym: 11 przedszkoli 21 szkół podstawowych 19 gimnazjów

Bardziej szczegółowo

Plan nadzoru pedagogicznego Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Lipinach w roku szkolnym 2014/2015

Plan nadzoru pedagogicznego Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Lipinach w roku szkolnym 2014/2015 Plan nadzoru pedagogicznego Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Lipinach w roku szkolnym 2014/2015 Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

Aktualna sytuacja prawna dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Warszawa, 25 listopada 2014 r.

Aktualna sytuacja prawna dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Warszawa, 25 listopada 2014 r. Aktualna sytuacja prawna dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi Warszawa, 25 listopada 2014 r. Regulacje prawne ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty akty wykonawcze do ustawy - rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Zasady udzielania i organizacji pomocy psychologiczno - pedagogicznej w Gimnazjum nr 39 im. rtm Witolda Pileckiego we Wrocławiu

Zasady udzielania i organizacji pomocy psychologiczno - pedagogicznej w Gimnazjum nr 39 im. rtm Witolda Pileckiego we Wrocławiu Zasady udzielania i organizacji pomocy psychologiczno - pedagogicznej w Gimnazjum nr 39 im. rtm Witolda Pileckiego we Wrocławiu Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 r. w

Bardziej szczegółowo

Edukacyjna Wartość Dodana w ewaluacji...

Edukacyjna Wartość Dodana w ewaluacji... Edukacyjna Wartość Dodana w ewaluacji... W polskim systemie edukacyjnym funkcjonują dwa podstawowe systemy związane ze zbieraniem informacji o jakości pracy szkół: system egzaminów zewnętrznych; system

Bardziej szczegółowo

WYNIKI EWALUACJI- 2. Cel główny: wyrównanie szans edukacyjnych oraz wykorzystanie możliwości uczniów, rozwijanie uzdolnień i talentów

WYNIKI EWALUACJI- 2. Cel główny: wyrównanie szans edukacyjnych oraz wykorzystanie możliwości uczniów, rozwijanie uzdolnień i talentów PRZEDMIOT EWALUACJI: WYNIKI EWALUACJI- 2 Obszar 2. Procesy zachodzące w szkole. Wymagania 2.6.D: uczniowie osiągają sukcesy na miarę swoich potrzeb. 2.6.B: w szkole są prowadzone działania zwiększające

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA NR 7 W ŁOWICZU

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA NR 7 W ŁOWICZU KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA NR 7 W ŁOWICZU Każde dziecko ma prawo do pełnego dostępu do edukacji bez względu na to, jaki prezentuje potencjał rozwojowy. Przedszkole daje szansę rozwoju dzieciom uczy tolerancji,

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY X LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE I GIMNAZJUM NR 11

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY X LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE I GIMNAZJUM NR 11 KONCEPCJA PRACY SZKOŁY X LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE I GIMNAZJUM NR 11 WYMAGANIE: SZKOŁA LUB PLACÓWKA REALIZUJE KONCEPCJĘ PRACY UKIERUNKOWANĄ NA ROZWÓJ UCZNIÓW DATA PREZENTACJI: 06.11.2013 r. Posiedzenie Rady

Bardziej szczegółowo

Rok Szkoły Zawodowców

Rok Szkoły Zawodowców PODSTAWOWE KIERUNKI REALIZACJI POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA w roku szkolnym 2014/15 Rok Szkoły Zawodowców 1. Wspieranie rozwoju dziecka młodszego na I-szym i kolejnych etapach edukacyjnych w związku z obniżeniem

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY GIMNAZJUM NR 10 IM.JERZEGO KUKUCZKI W KATOWICACH

KONCEPCJA PRACY GIMNAZJUM NR 10 IM.JERZEGO KUKUCZKI W KATOWICACH KONCEPCJA PRACY GIMNAZJUM NR 10 IM.JERZEGO KUKUCZKI W KATOWICACH 1 Cel nadrzędny: Wszechstronny i harmonijny rozwój ucznia oraz wyposażenie go w niezbędną wiedzę i umiejętności potrzebną do dalszego etapu

Bardziej szczegółowo

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO Plan nadzoru pedagogicznego 2014/2015 dla przedszkola Strona 1 z 6 PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO Plan nadzoru na rok szkolny 2014/2015 przedstawiono na posiedzeniu Rady Pedagogicznej Przedszkola w dniu 28

Bardziej szczegółowo

Szkoła wyposaża swoich uczniów w wiedzę, umiejętności i wartości, sprzyja twórczej aktywności i przygotowuje do dalszego kształcenia w gimnazjum.

Szkoła wyposaża swoich uczniów w wiedzę, umiejętności i wartości, sprzyja twórczej aktywności i przygotowuje do dalszego kształcenia w gimnazjum. MISJA Szkoła wyposaża swoich uczniów w wiedzę, umiejętności i wartości, sprzyja twórczej aktywności i przygotowuje do dalszego kształcenia w gimnazjum. 1. Szkoła osiąga wysokie wyniki ze sprawdzianu zewnętrznego

Bardziej szczegółowo

Plan nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 2015/2016

Plan nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 2015/2016 Plan nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 2015/2016 Podstawa prawna Ustawa z dnia 7 września 1991 r. O systemie oświaty /Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 z późn. zm./ Rozporządzenie Ministra Edukacji

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie Raport z ewaluacji wewnętrznej

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie Raport z ewaluacji wewnętrznej Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie Raport z ewaluacji wewnętrznej Opis przedmiotu ewaluacji: IV. Zarządzanie szkołą lub placówką 4.1. Funkcjonuje praca w zespołach. Cel ewaluacji: Ocena wpływu

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Jana Pawła II w Staszowie na lata 2012-2017

Koncepcja pracy Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Jana Pawła II w Staszowie na lata 2012-2017 Koncepcja pracy Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Jana Pawła II w Staszowie na lata 2012-2017 1 Misja szkoły rynkowej. Szkoła wspiera uczniów w przygotowaniu do dobrego funkcjonowania w gospodarce Wizja

Bardziej szczegółowo

Wyniki i wnioski z nadzoru pedagogicznego oraz informacja o działalności przedszkola w roku szkolnym 2014/2015 PRZEDSZKOLE IM.DZ.JEZUS W OSTRZESZOWIE

Wyniki i wnioski z nadzoru pedagogicznego oraz informacja o działalności przedszkola w roku szkolnym 2014/2015 PRZEDSZKOLE IM.DZ.JEZUS W OSTRZESZOWIE 1 Wyniki i wnioski z nadzoru pedagogicznego oraz informacja o działalności przedszkola w roku szkolnym 2014/2015 PRZEDSZKOLE IM.DZ.JEZUS W OSTRZESZOWIE 1. Ewaluacja Przedmiot ewaluacji: 1. Ocena stopnia

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 im. Marii Dąbrowskiej w Ostrzeszowie na lata szkolne 2011-2016

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 im. Marii Dąbrowskiej w Ostrzeszowie na lata szkolne 2011-2016 KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 im. Marii Dąbrowskiej w Ostrzeszowie na lata szkolne 2011-2016 Koncepcja opracowana na podstawie: 1. Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r. (Dz. U. z

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY SYSTEM WSPIERANIA ZDOLNOŚCI I TALENTÓW UCZNIÓW W ZESPOLE SZKÓŁ SAMOCHODOWYCH IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI WE WŁOCŁAWKU

SZKOLNY SYSTEM WSPIERANIA ZDOLNOŚCI I TALENTÓW UCZNIÓW W ZESPOLE SZKÓŁ SAMOCHODOWYCH IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI WE WŁOCŁAWKU SZKOLNY SYSTEM WSPIERANIA ZDOLNOŚCI I TALENTÓW UCZNIÓW W ZESPOLE SZKÓŁ SAMOCHODOWYCH IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI WE WŁOCŁAWKU 1 WSTĘP Wsparcie utalentowanej młodzieży to jedno z najważniejszych zadań współczesnej

Bardziej szczegółowo

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO Plan nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 2016/2017 dla przedszkola- wariant 3 Strona 1 z 6 PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA PRZEDSZKOLA W ROKU SZKOLNYM 2016/2017 Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7

Bardziej szczegółowo

Zmiany w zakresie wspomagania szkół/placówek. Podstawowe założenia i organizacja nowego systemu doskonalenia nauczycieli

Zmiany w zakresie wspomagania szkół/placówek. Podstawowe założenia i organizacja nowego systemu doskonalenia nauczycieli Zmiany w zakresie wspomagania szkół/placówek Podstawowe założenia i organizacja nowego systemu doskonalenia nauczycieli Rok szkolny 2012/2013 - pierwszy etap tworzenia nowoczesnego systemu wspomagania

Bardziej szczegółowo

Ewaluacja Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcące rok szkolny 2010/2011

Ewaluacja Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcące rok szkolny 2010/2011 Ewaluacja Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcące rok szkolny 2010/2011 PLAN EWALUACJI OBSZARÓW EFEKTY DZIAŁALNOŚCI DYDAKTYCZNEJ, WYCHOWAWCZEJ I OPIEKUŃCZEJ ORAZ INNEJ DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ SZKOŁY PROCESY

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Lubelskiego Kuratora Oświaty w okresie od 1 czerwca 2015 r. do 31 maja 2016 r.

Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Lubelskiego Kuratora Oświaty w okresie od 1 czerwca 2015 r. do 31 maja 2016 r. Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Lubelskiego Kuratora Oświaty w okresie od 1 czerwca 2015 r. do 31 maja 2016 r. Czerwiec 2016 1 Spis treści 1. Wstęp. 4 2. Ewaluacja.. 7 Część A

Bardziej szczegółowo

W PRZEDSZKOLU SAMORZĄDOWYM NR 10 W BIAŁEJ PODLASKIEJ W ROKU SZKOLNYM 2011/ Sprawowany jest wewnętrzny nadzór pedagogiczny

W PRZEDSZKOLU SAMORZĄDOWYM NR 10 W BIAŁEJ PODLASKIEJ W ROKU SZKOLNYM 2011/ Sprawowany jest wewnętrzny nadzór pedagogiczny RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ PRZEPROWADZONEJ W PRZEDSZKOLU SAMORZĄDOWYM NR 10 W BIAŁEJ PODLASKIEJ W ROKU SZKOLNYM 2011/2012 Ewaluację przeprowadził zespół powołany przez dyrektora przedszkola w składzie:

Bardziej szczegółowo