Wrocław Analiza cen transakcyjnych działek budowlanych we Wrocławiu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wrocław 1-11.2009. Analiza cen transakcyjnych działek budowlanych we Wrocławiu"

Transkrypt

1 Wrocław Analiza cen transakcyjnych działek budowlanych we Wrocławiu Siedziba we Wrocławiu Oddział w Poznaniu ul. Ołtaszyoska 87 ul. Kutrzeby 12a/ Wrocław Poznao tel tel fax fax

2 Spis Treści 1 Podstawowe mierniki gospodarcze w Polsce 4 2 Krótka charakterystyka Wrocławia 5 3 Podstawowe dane statystyczne dla Wrocławia. 6 4 Analiza cen transakcyjnych nieruchomości gruntowych niezabudowanych z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną 8 5 Analiza średnich cen transakcyjnych działek niezabudowanych przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną we Wrocławiu 15 6 Analiza średnich cen transakcyjnych działek niezabudowanych przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, z podziałem na poszczególne rodzaje praw 16 7 Analiza działek będących przedmiotem prawa własności 17 8 Analiza cen transakcyjnych działek niezabudowanych przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, będących przedmiotem prawa własności w zależności od ich powierzchni 19 2

3 AiM PROPERTY jest połączeniem doświadczenia zawodowego osób zarządzających oraz zapału i chęci pracowników firmy. To jedna z wiodących firm w zakresie rynku nieruchomości. Wieloletnia obecnośd liderów AiM PROPERTY na rynku nieruchomości, skutecznośd, liczne sukcesy są podstawą i gwarancją najwyższej jakości usług. Budujemy trwałe relacje oraz staramy się zrozumied, przewidzied i zaspokoid potrzeby naszych klientów. Miarą naszego sukcesu jest praca zespołowa. Gdy zachodzi potrzeba nawiązujemy współpracę z ekspertami z innych dziedzin biznesu. Dzielimy się swoją wiedzą i udostępniamy informacje, które pomagają innym w podjęciu decyzji. Profesjonalnie i zgodnie z planem dążymy do wyznaczonego celu, który jest tożsamy z celem Naszych klientów. AiM PROPERTY wykonuje badania rynku nieruchomości w bardzo szerokim zakresie. Firma posiada doświadczenie w zakresie wycen, w tym także wycen przedsiębiorstw i nieruchomości nietypowych. AiM PROPERTY to lider w zakresie doradztwa na rynku nieruchomości. Pomożemy Ci ocenid sytuację każdej oferty inwestycyjnej na krajowym rynku nieruchomości oraz na rynkach zagranicznych, w miejscach gdzie współpracujemy z naszymi partnerami. Specjaliści AiM PROPERTY sprawdzą zapisy księgi wieczystej, zweryfikują tytuł prawny do nieruchomości, sprawdzą jej przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego oraz zidentyfikują potencjał nieruchomości, ale również wszystkie zagrożenia. Przeprowadzą również wnikliwe badanie rynku i pomogą w zakresie zdobycia finansowania potencjalnej inwestycji. AiM PROPERTY zajmuje się również pośrednictwem na rynku nieruchomości posiadając wieloletnie doświadczenie. 3

4 1 Podstawowe mierniki gospodarcze w Polsce Wyk. 1 Inflacja, stopa bezrobocia, wzrost PKB w latach ,00% 20,00% 15,00% 10,00% 5,00% 0,00% Źródło: Tab. 1 Wyk. 2 Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w zł w latach Wzrost PKB Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych -inflacja Stopa Bezrobocia Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w zł Podstawowe roczne mierniki gospodarcze w Polsce w latach zaprezentowane zostały w tab. 1. W tabeli ujęto inflację, wielkośd ludności w tysiącach, stopę bezrobocia, wzrost PKB oraz przeciętne miesięczne wynagrodzenie (podstawa wymiaru emerytur i rent). Na wyk. 1 zobrazowano kształtowanie się inflacji, stopy bezrobocia oraz wzrostu PKB w latach , na wyk 2 przeciętne miesięczne wynagrodzenie, niektóre z danych z 2009r. pochodzą z miesięcy wcześniejszych niż koniec grudnia 2009 r. (w przypadkach takich zaznaczono to w tabeli 1). Tab. 1. Podstawowe roczne mierniki gospodarcze Wyszczególnienie Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych - inflacja Ludnośd w tysiącach Lata ,1% 5,5% 1,9% 0,8% 3,50% 2,1% 1% 2,5% 4,20% 3,5% Stopa Bezrobocia 15,1% 17,5% 20% 20% 19% 17,6% 14,8% 11,2% 9,50% 11,4% (lis.09) Wzrost PKB 4,3% 1,2% 1,4% 3,9% 5,3% 3,6% 6,2% 6,7% 4,80% 1,7%* Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w zł Źródło: GUS (*-prognoza) 1 923, , , , , , , , , ,29 (III kw.09) Źródło: Tab. 1 0, , , , ,00 4

5 2 Krótka charakterystyka Wrocławia Wrocław jest stolicą Dolnego Śląska. Należy do najstarszych i zarazem najciekawszych miast w Polsce. Miasto położone jest u podnóża Sudetów, nad rzeką Odrą, poprzecinane jej licznymi dopływami i kanałami. Wrocław leży na 12 wyspach i ma ponad sto mostów. Wrocław jest ważnym węzłem komunikacyjnym posiadającym Międzynarodowy Port Lotniczy, usytuowany w odległości ok. 6 km od centrum miasta. Międzynarodowy Port Lotniczy oferuje regularne połączenia z wieloma miastami Europy oraz usługi cargo, a także dodatkowo tanie linie lotnicze, co przyczyniło się do zwiększenia liczby połączeo z miastem. Przebiegająca przez obrzeża miasta autostrada A4, dworce kolejowe, porty żeglugi rzecznej zapewniają dobre połączenie Wrocławia z Europą i światem. 5

6 3 Podstawowe dane statystyczne dla Wrocławia. Tab. 2. Ludnośd zamieszkująca poszczególne dzielnice Wrocławia wg stanu na 30 czerwiec 2009 r. Wyszczególnienie Ludnośd w 2009 r. (stan na 30 VI 2009r.) Wrocław ogółem Fabryczna Krzyki Psie Pole Stare Miasto Śródmieście Źródło: GUS W koocu czerwca 2009 r. we Wrocław zamieszkało nieco ponad 632,0 tys. ludzi, co stanowiło 22,0% ogólnej liczby ludności województwa dolnośląskiego (szczegółowe dane w zakresie ludności poszczególnych dzielnic zaprezentowane zostały w tab. nr 2 oraz wyk 3.). Na ryc. 1 Przedstawiono ilośd ludności w poszczególnych dzielnicach Wrocławia z udziałem procentowym kobiet. Ryc. 1 Ilośd ludności w poszczególnych dzielnicach Wrocławia oraz udział procentowy kobiet w tej ludności. Wyk. 3 Procentowy udział zamieszkującej dzielnice Wrocławia ludności - wg stanu na 30 czerwiec 2009r. Śródmieście 19,16% Fabryczna 31,20% Stare Miasto 8,59% Psie Pole 14,81% Źródło :Tab. 2 Krzyki 26,24% Źródło: GUS. Dane na 30 czerwiec 2009r. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw we Wrocławiu w okresie styczeo - wrzesieo 2009 r. kształtowało się na poziomie 3.308,19 zł - o 4,8% wyższe niż w analogicznym okresie 2008 r. W sektorze publicznym przeciętne wynagrodzenie wyniosło 4.076,74 zł, tj. o 6,9% więcej niż w 2008 r. Przeciętna płaca w sektorze prywatnym kształtowała się natomiast na poziomie 3.227,39 zł. Najwyższe wynagrodzenia otrzymywali pracujący w sekcjach: informacja i komunikacja 5.541,99 zł, wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę ,01 zł, dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami; rekultywacja 4.015,55 zł. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw wypłacone w okresie styczeo - wrzesieo br. we Wrocławiu było wyższe niż w województwie o 1,6%. (Źródło: GUS). 6

7 Tab. 3. Struktura wykorzystania powierzchni miasta w 2008 r r. Wyszczególnienie Powierzchnia w ha Powierzchnia ogólna w tym: Użytki rolne, w tym: grunty orne, sady, łąki i pastwiska trwałe grunty rolne zabudowane 224 Grunty leśne oraz zadrzewione i zakrzewione Grunty pod wodami powierzchniowymi 955 Grunty zabudowane i zurbanizowane, w tym: tereny mieszkaniowe tereny przemysłowe tereny rekreacji i wypoczynku tereny komunikacyjne użytki kopalne 16 Użytki ekologiczne 7 Nieużytki 416 Źródło: GUS W tabeli nr 3 oraz na wyk. 4 zaprezentowano strukturę wykorzystania powierzchni miasta w 2008 r. Powierzchnia podana została w hektarach. Do dnia wydania niniejszego raportu brak jest świeższych danych opublikowanych przez GUS. Wyk. 4 Struktura wykorzystania powierzchni miasta w 2008 r Źródło: tab. 4 7

8 4 Analiza cen transakcyjnych nieruchomości gruntowych niezabudowanych z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną 4.1 Statystyka ilości transakcji przyjętych do analizy Tab. 4. Ilośd transakcji zawartych w okresie od stycznia do listopada 2009r. przyjętych do analizy. Data Ilośd transakcji przyjęta do analizy styczeo luty marzec kwiecieo maj czerwiec lipiec sierpieo wrzesieo październik listopad Ogółem 144 Źródło: badania własne. Do analizy przyjęto transakcje sprzedaży działek niezabudowanych z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną będących przedmiotem prawa własności lub prawa użytkowania wieczystego. Częśd przyjętych do analizy działek posiada miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, częśd objęta jest jedynie studium, które przewiduje zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, niektóre posiadają wydaną decyzję o warunkach zabudowy, w sporadycznych przypadkach również decyzję o pozwoleniu na budowę. Z analizy odrzucono na wstępie m.in. szczególne okazje, działki przeznaczone jednocześnie pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną oraz nieruchomości z zabudowaniami do rozbiórki. Ceny transakcyjne przyjęte do analizy nie zawierają podatku VAT. Tabela nr 4, wykres 5 przedstawiają ilośd transakcji przyjętych do analizy w poszczególnych miesiącach 2009 r. (od stycznia do listopada włącznie) spełniających powyższe kryteria. Wykres 4 obrazuje dynamikę zmian ilości przyjętych transakcji w poszczególnych miesiącach. Wyk. 5 Ilośd transakcji przyjętych do analizy, przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową w badanym okresie Źródło: badania własne. 8

9 Tab. 5. Ilośd transakcji przyjętych do analizy, przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową, zawartych w badanym okresie. z podziałem na poszczególne rodzaje praw. Rodzaj nabywanego prawa Ilośd transakcji Źródło: badania własne. Własnośd 140 Użytkowanie wieczyste 4 Ogółem ilośd transakcji 144 Tabela nr 5 i wykres nr 6 przedstawiają ilośd transakcji sprzedaży nieruchomości niezabudowanych, będących przedmiotem prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. Wyk. 6. Ilośd transakcji zawartych w badanym okresie we Wrocławiu, przyjętych do analizy WŁASNOŚD U. WIECZYSTE WŁASNOŚD Źródło: badania własne. 4 U. WIECZYSTE 9

10 4.2 Analiza parametrów statystycznych dla transakcji działkami niezabudowanymi z przeznaczeniem pod zabudowę jednorodzinną dla Wrocławia ogółem Tab. 6. Podstawowe parametry statystyczne dla transakcji działkami niezabudowanymi przeznaczonymi pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, zawartymi w badanym okresie we Wrocławiu. Podstawowe parametry statystyczne dla działek pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną we Wrocławiu w okresie od stycznia do listopada 2009r. Cena średnia 1m 2 290,13 Cena maksymalna 1 m ,43 Cena minimalna 1 m 2 101,09 Zakres cenowy dla ceny 1m 2 900,34 Odchylenie standardowe ceny 1m 2 127,02 Współczynnik zmienności ceny 1m 2 43,78% Q1 (kwartyl pierwszy) dla ceny 1m 2 214,73 Mediana dla ceny 1m 2 262,14 Q3(kwartyl trzeci) dla ceny 1m 2 317,52 Korelacja powierzchnia a cena 1 m 2. -0,1811 Ilośd transakcji do ustalenie parametrów statystycznych 144 Źródło: badania własne. Na podstawie przyjętego zbioru transakcji ustalono podstawowe parametry statystyczne dla działek niezabudowanych przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną będących przedmiotem prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego łącznie. Dane te określone zostały dla Wrocławia ogółem, bliżej wyniki analizy przedstawione zostały w tabeli nr 6. Przy zachowaniu założeo opisanych wcześniej, z analizy wynika, że jednostkowe ceny transakcyjne kształtują się pomiędzy 101,09zł/m 2 a 1.001,43 zł/m 2. Cena średnia 1m 2 powierzchni działek kształtuje się na poziomie 290,13 zł i jak wykaże dalsza analiza ilości transakcji w poszczególnych przedziałach cenowych, zawarta jest w przedziale cenowym obejmującym 72 transakcje (przedział o największej liczbie transakcji). Korelacja ujemna pomiędzy powierzchnią działek a ceną jednostkową pokazuje odwrotną zależnośd powierzchni działek od ich ceny jednostkowej. Świadczy to o fakcie, że kupujący byli w stanie zapłacid wyższą cenę jednostkową za działki o mniejszych powierzchniach (przy czym korelacja ta ustalona jest przy dużym uśrednieniu, bez uwzględnienia innych czynników takich np. jak lokalizacja, zmiana cen w ciągu roku itp., które przy bardziej szczegółowej analizie należałoby uwzględnid). 10

11 Tab. 7. Ilośd transakcji działkami będącymi przedmiotem prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego (przyjętych do analizy w poszczególnych przedziałach ceny jednostkowej. Cena transakcyjna 1 m 2 powierzchni działek (w PLN) Źródło: badania własne Ilośd transakcji w okresie od stycznia do listopada 2009r. od 100,01 do 200,00 27 od 200,01 do 300,00 72 od 300,01 do 400,00 29 od 400,01 do 500,00 7 od 500,01 do 700,00 7 od 700,01 do 1.000,00 1 powyżej 1.000,00 1 Razem 144 Tabela nr 7 oraz poniższy wykres nr 7 prezentują przedziały cenowe w jakich kształtowały się ceny jednostkowe działek w miesiącach od stycznia do listopada 2009 r. we Wrocławiu. Ceny jednostkowe zgrupowane zostały w 7 przedziałów cenowych. Jak wynika z danych zawartych w tabeli 7 i na wykresie nr 7 najwięcej transakcji zawartych jest na ceny jednostkowe w przedziale od 200,01 zł do 300,00 zł (72 transakcje) co stanowi 50,00% wszystkich przyjętych do analizy transakcji. Łącznie transakcje w przedziale od 100,01 zł do 400,00 zł stanowią 88,89% wszystkich transakcji. Wyk. 7. Ilośd transakcji w poszczególnych przedziałach ceny jednostkowej, zawartych w badanym okresie we Wrocławiu. Ilośd transakcji od 100,01 do 200,00 od 200,01 do 300,00 od 300,01 do 400,00 od 400,01 do 500,00 od 500,01 do 700,00 od 700,01 do 1000,00 powyżej 1000,00 Źródło: badania własne Cena transakcyjna 1m 2 powierzchni działek 11

12 4.3 Analiza podstawowych parametrów statystycznych dla transakcji działkami niezabudowanymi z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną w poszczególnych dzielnicach Wrocławia Tab. 8. Podstawowe parametry statystyczne dla transakcji działkami niezabudowanymi z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, będącymi przedmiotem prawa własności lub prawa użytkowania wieczystego dla dzielnicy Fabryczna. Podstawowe parametry statystyczne dla działek przeznaczonych pod zabudowę jednorodzinną w dzielnicy Fabryczna w okresie od stycznia do listopada 2009 r. Cena średnia 1m 2 300,19 Cena maksymalna 1 m ,43 Cena minimalna 1 m 2 148,48 Zakres cenowy dla ceny 1m 2 852,95 Odchylenie standardowe ceny 1m 2 142,85 Współczynnik zmienności ceny 1m 2 47,59% Q1 (kwartyl pierwszy) dla ceny 1m 2 215,99 Mediana dla ceny 1m 2 271,38 Q3(kwartyl trzeci) dla ceny 1m 2 328,42 Ilośd transakcji do ustalenie parametrów statystycznych 69 Źródło: badania własne. Tabele 8 10 przedstawiają wyniki analizy podstawowych parametrów statystycznych, przeprowadzonej na podstawie przyjętego zbioru transakcji ustalonego dla działek niezabudowanych przeznaczonych pod zabudowę jednorodzinną będących przedmiotem praw własności oraz prawa użytkowania wieczystego łącznie w podziale na poszczególne dzielnice Wrocławia. We Wrocławiu wyodrębnia się 5 dzielnic: Fabryczna, Krzyki, Psie Pole, Stare Miasto i Śródmieście. Bliżej podział terytorialny dzielnic widoczny jest na poniższej mapce ryc. 2. Ryc. 2 Podział dzielnicowy Wrocławia Źródło: opracowanie własne 12

13 Tab. 9. Podstawowe parametry statystyczne dla transakcji działkami z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną będących przedmiotem prawa własności lub prawa użytkowania wieczystego dla dzielnicy Krzyki. Podstawowe parametry statystyczne dla działek przeznaczonych pod zabudowę jednorodzinną w dzielnicy Krzyki w okresie od stycznia do listopada 2009 r. Cena średnia 1m 2 334,32 Cena maksymalna 1 m 2 691,70 Cena minimalna 1 m 2 154,60 Zakres cenowy dla ceny 1m 2 537,10 Odchylenie standardowe ceny 1m 2 134,79 Współczynnik zmienności ceny 1m 2 40,32% Q1 (kwartyl pierwszy) dla ceny 1m 2 248,37 Mediana dla ceny 1m 2 290,00 Q3(kwartyl trzeci) dla ceny 1m 2 369,05 Ilośd transakcji do ustalenie parametrów statystycznych 25 Źródło: badania własne. Tab. 10. Podstawowe parametry statystyczne dla transakcji działkami z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną będących przedmiotem prawa własności lub prawa użytkowania wieczystego dla dzielnicy Psie Pole. Podstawowe parametry statystyczne dla działek przeznaczonych pod zabudowę jednorodzinną w dzielnicy Psie Pole w okresie od stycznia do listopada 2009 r. Cena średnia 1m 2 254,16 Cena maksymalna 1 m 2 536,40 Cena minimalna 1 m 2 101,09 Zakres cenowy dla ceny 1m 2 435,31 Odchylenie standardowe ceny 1m 2 86,05 Współczynnik zmienności ceny 1m 2 33,86% Q1 (kwartyl pierwszy) dla ceny 1m 2 203,72 Mediana dla ceny 1m 2 248,70 Q3(kwartyl trzeci) dla ceny 1m 2 286,29 Ilośd transakcji do ustalenie parametrów statystycznych 50 Źródło: badania własne. W badanej próbce transakcji nie odnotowano w dzielnicy Stare Miasto i Śródmieście wiarygodnych transakcji nieruchomościami niezabudowanymi o analizowanym przeznaczeniu. 13

14 Tab. 11. Zestawienie ceny średniej 1 m 2 dla transakcji działkami z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, będących przedmiotem prawa własności lub prawa użytkowania wieczystego w dzielnicach: Fabryczna, Krzyki i Psie Pole w okresie od stycznia do listopada 2009 r. Dzielnica Średnia z Cena 1 m 2 Źródło: badania własne. Fabryczna 300,19 Krzyki 334,32 Psie Pole 254,16 Najdroższą dzielnicą Wrocławia jest Stare Miasto, w następnej kolejności Śródmieście. W dzielnicach tych bardzo sporadycznie zawierane są transakcje działkami przeznaczonymi pod zabudowę mieszkalną jednorodzinną. W badanym okresie w badanej próbce nie zanotowano żadnych transakcji spełniających kryteriów analizy. Najwyższa cena jednostkowa 1.001,43/m 2 dotyczyła działki zlokalizowanej w dzielnicy Fabryczna o powierzchni 699m 2. Najniższą cenę jednostkową - 101,09 zł/m 2 uzyskała transakcja działką położoną w dzielnice Psie Pole obrębie Swojczyce. Tabela nr 11 i wykres nr 8 prezentują średnie ceny jednostkowe dla działek w okresie od stycznia do listopada 2009 r. w dzielnicach Fabryczna, Krzyki, Psie Pole. Wyk. 8. Ceny średnie 1 m 2 dla działek (będących przedmiotem prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego) w dzielnicach: Fabryczna, Krzyki i Psie Pole w okresie od stycznia do listopada 2009 r. 350,00 300,19 334,32 300,00 254,16 250,00 200,00 150,00 100,00 50,00 0,00 Fabryczna Krzyki Psie Pole Źródło: badania własne 14

15 5 Analiza średnich cen transakcyjnych działek niezabudowanych przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną we Wrocławiu 5.1 Analiza ceny średniej dla Wrocławia ogółem Tab. 12. Cena średnia 1 m 2 powierzchni działek (będących przedmiotem prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego) w poszczególnych miesiącach badanego okresu dla Wrocławia ogółem. Miesiąc Średnia cena transakcyjna 1m 2 styczeo ,89 luty ,23 marzec ,55 kwiecieo ,61 maj ,74 czerwiec ,58 lipiec ,46 sierpieo ,99 wrzesieo ,76 październik ,97 listopad ,56 Źródło: badania własne Przeprowadzono analizę ceny średniej 1 m 2 dla działek niezabudowanych przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną (będących przedmiotem prawa własności i prawa użytkowania wieczystego łącznie). Wyodrębniono cenę średnią w poszczególnych miesiącach 2009 r. (styczeo listopad 2009 r.) Bliżej wyniki badao zaprezentowane zostały w tabeli nr 12 oraz na wykresie nr 9. Z powyższych danych wynika, że najwyższy jednostkowy poziom ceny średniej osiągnięty został w styczniu 357,89zł /m 2, najniższy w maju- 209,74 zł/m 2 Zauważalne są naprzemienne spadki i wzrosty jednostkowej ceny średniej. Wyk. 9. Cena średnia 1 m 2 dla powierzchni działek (będących przedmiotem prawa własności oraz użytkowania wieczystego) w poszczególnych miesiącach badanego okresu dla Wrocławia ogółem. 400,00 350,00 300,00 250,00 200,00 150,00 100,00 50,00 0,00 Cena średnia 1 m2 gruntu dla Wrocławia Źródło: badania własne 15

16 6 Analiza średnich cen transakcyjnych działek niezabudowanych przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, z podziałem na poszczególne rodzaje praw Tab. 13. Średnia cena jednostkowa w poszczególnych dzielnicach dla poszczególnych rodzajów praw w okresie od stycznia do listopada 2009r. Dzielnica Rodzaj nabywanego prawa Średnia cena transakcyjna 1m 2 Fabryczna własnośd 300,04 użytkowanie wieczyste 309,79 Krzyki własnośd 334,32 Psie Pole własnośd 240,46 użytkowanie wieczyste 468,82 Źródło: badania własne Wykres nr 10 prezentuje jednostkowe ceny średnie działek z podziałem na rodzaj prawa w poszczególnych dzielnicach Wrocławia w badanym okresie. Tab. nr 13 prezentuje jednostkową cenę średnią dla poszczególnych praw z podziałem na dzielnice. W dzielnicach Stare Miasto i Śródmieście nie odnotowano w bazie transakcji spełniających kryteria analizy. Z pośród przyjętych do analizy transakcji jedynie 4 transakcje zawarte zostały na grunty będące przedmiotem prawa użytkowania wieczystego, z czego 3 transakcje dotyczyły gruntów zlokalizowanych w dzielnicy Psie Pole a jedna w dzielnicy Fabryczna. W związku z powyższym jednostkowa cena średnia w dzielnicy Fabryczna dla prawa użytkowania wieczystego została ustalona w oparciu o jedną transakcję spełniająca kryteria analizy. Należy rozumied w związku z tym ograniczenia tak ustalonej ceny średniej. Wyk. 10. Cena średnia 1 m 2 działek będących przedmiotem prawa własności oraz użytkowania wieczystego w poszczególnych dzielnicach Wrocławia. Cena średnia 1m2 dla poszczególnych rodzajów praw 500,00 450,00 400,00 350,00 300,00 250,00 200,00 150,00 100,00 50,00 0,00 WŁASNOŚD U. WIECZYSTE WŁASNOŚD WŁASNOŚD U. WIECZYSTE Fabryczna Krzyki Psie Pole Źródło: badania własne 16

17 7 Analiza działek będących przedmiotem prawa własności 7.1 Analiza parametrów statystycznych dla transakcji działkami z przeznaczeniem pod zabudowę jednorodzinną Tab. 14. Podstawowe parametry statystyczne dla transakcji działkami przeznaczonymi pod zabudowę mieszkaniową będących przedmiotem prawa własności zawartymi w okresie od stycznia do listopada 2009 r. we Wrocławiu Podstawowe parametry statystyczne dla działek pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną we Wrocławiu w okresie od stycznia do listopada 2009 r. Cena średnia 1m 2 286,16 Cena maksymalna 1 m ,43 Cena minimalna 1 m 2 101,09 Ze względu na fakt, że transakcji nieruchomościami niezabudowanymi przeznaczonymi na zabudowę mieszkaniową jednorodzinną i będącymi przedmiotem prawa użytkowania wieczystego jest stosunkowo niewiele, przeprowadzono dodatkowo jedynie krótką analizę dla transakcji prawem własności dla Wrocławia ogółem. Na podstawie przyjętego zbioru transakcji ustalono podstawowe parametry statystyczne dla działek przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną będących przedmiotem własności. Przy zachowaniu założeo opisanych wcześniej, z analizy wynika, że jednostkowe ceny transakcyjne kształtują się dla prawa własności pomiędzy 101,09zł/m 2 a 1.001,43 zł/m 2. Cena średnia 1m 2 powierzchni działek kształtuje się na poziomie 286,16 zł. Zakres cenowy dla ceny 1m 2 900,34 Odchylenie standardowe ceny 1m 2 125,73 Współczynnik zmienności ceny 1m 2 43,94% Q1 (kwartyl pierwszy) dla ceny 1m 2 213,85 Mediana dla ceny 1m 2 260,50 Q3(kwartyl trzeci) dla ceny 1m 2 313,41 Korelacja powierzchnia a cena 1 m 2. -0,1742 Ilośd transakcji do ustalenie parametrów statystycznych 140 Źródło: badania własne. 17

18 7.2 Analiza ceny średniej dla Wrocławia ogółem Tab. 15. Cena średnia 1 m 2 powierzchni działek (będących przedmiotem własności oraz użytkowania wieczystego) w poszczególnych miesiącach badanego okresu dla Wrocławia ogółem. Miesiąc Średnia cena transakcyjna 1m 2 styczeo ,89 luty ,23 marzec ,55 kwiecieo ,61 maj ,74 czerwiec ,58 lipiec ,46 sierpieo ,02 wrzesieo ,68 październik ,10 listopad ,56 Źródło: badania własne Tab. 15 i wyk 11 przedstawiają jak kształtował się poziom jednostkowej ceny średniej dla działek niezabudowanych, będących przedmiotem prawa własności. W związku, że transakcji nieruchomościami niezabudowanymi będącymi przedmiotem prawa użytkowania wieczystego jest niewielka ilośd (4 transakcje) nie determinują one poziomu jednostkowej ceny średniej (patrz wyk. 9 przebieg obu wykresów niemal identyczny). Wyk. 11. Cena średnia 1 m 2 dla powierzchni działek będących przedmiotem własności w poszczególnych miesiącach badanego okresu dla Wrocławia ogółem. 400,00 350,00 300,00 250,00 200,00 150,00 100,00 50,00 0,00 Cena średnia 1 m2 gruntu dla Wrocławia Źródło: badania własne 18

19 8 Analiza cen transakcyjnych działek niezabudowanych przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, będących przedmiotem prawa własności w zależności od ich powierzchni Tab. 16. Cena średnia 1 m 2 powierzchni działek (będących przedmiotem prawa własności) w poszczególnych miesiącach badanego okresu dla Wrocławia ogółem. Powierzchnia działek (w m 2 ) Ilośd transakcji Cena średnia 1m 2 do 200, ,65 od 200,01 do 500, ,68 od 500,01 do 1.000, ,42 od 1.000,01 do 1.500, ,02 od 1.500,01 do 2.000, ,41 od 2.000,01 do 5.000, ,05 od 5.000,01 do , ,03 powyżej , ,60 Źródło: badania własne Tab. 16 prezentuje ilośd transakcji działkami niezabudowanymi w różnych przedziałach powierzchni oraz średnią jednostkową cenę dla tych działek (patrz również wyk 12). Z powyższych danych wynika, że działki o powierzchniach od 200,01 do 500m 2 postrzegane są jako te, za które kupujący jest w stanie zapłacid najwyższą cenę jednostkową. Działki o niższych powierzchniach niż 200m 2, są postrzegane jako gorsze ze względu na ograniczoną możliwośd ich zagospodarowania. Cena średnia 1m 2 działek spada systematycznie wraz ze wzrostem powierzchni działek do powierzchni 2.000m 2. Jednostkowa cena średnia ponownie wzrasta przy działkach o powierzchni pomiędzy 2.000,01 a 5.000m 2. Wyciągając wnioski z powyższego należy pamiętad, że na jednostkowe ceny analizowanej próby wpływ miały również inne cechy odpowiedzialne za ceny rynkowe nieruchomości. Nie przeprowadzono bowiem na potrzeby tej analizy sprowadzenia nieruchomości w próbie do poziomu porównywalności w zakresie wszystkich pozostałych cech wpływających na ceny. Wyciagnięcie wiec wniosku o konkretnym wpływie powierzchni działek na ceny nieruchomości może byd obarczone błędem. 19

20 Wyk. 12. Cena średnia 1 m 2 powierzchni dla działek niezabudowanych będących przedmiotem prawa własności w poszczególnych przedziałach powierzchni. 350,00 327,68 300,00 307,42 331,05 250,00 251,02 223,03 200,00 150,00 172,65 187,41 154,60 100,00 50,00 0,00 do 200,00 Źródło: badania własne od 200,01 do 500,00 od 500,01 do 1.000,00 od 1.000,01 do 1.500,00 od 1.500,01 do 2.000,00 od 2.000,01 do 5.000,00 od 5.000,01 do ,00 powyżej ,00 20

21 Klauzule 1. Niniejszy raport został sporządzony w celu przedstawienia ogólnych informacji o rynku transakcji działkami niezabudowanymi z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną we Wrocławiu. 2. Pomimo przeprowadzenia szczegółowych badao AiM PROPERTY nie ponosi odpowiedzialności za informacje, które w trakcie badao lub publikacji niniejszego raportu zostały zdezaktualizowane. 3. AiM PROPERTY nie ponosi również żadnej odpowiedzialności za szkody wynikające z korzystania ze strony internetowej i publikowanych na niej raportów (analiz), a w szczególności za szkody wynikające z interpretacji i/lub wykorzystania danych i materiałów dostępnych na stronie oraz za jakiekolwiek straty spowodowane zastosowaniem i przetwarzaniem tych materiałów czy danych. 4. Wszelkie dane i materiały zawarte na stronie internetowej AiM PROPERTY chronione są prawem autorskim. Zastrzega się również wygląd graficzny raportu. 5. Rozpowszechnianie i wykorzystywanie danych oraz materiałów zawartych na stronie możliwe jest wyłącznie z podaniem AiM PROPERTY jako źródła informacji. 6. Dozwolone jest wyświetlanie, kopiowanie i przekazywanie materiałów innym osobom pod warunkiem że materiały nie będą modyfikowane. 21

22 Siedziba we Wrocławiu ul. Ołtaszyoska Wrocław tel fax Oddział w Poznaniu ul. Kutrzeby 12a/ Poznao tel fax Jerzy Adamiczka MSc MRICS REV Dyrektor Zarządzający tel. (kom.) Autorzy: Magdalena Małecka - Pilujska REV Dyrektor Wykonawczy tel. (kom.) Anna Błądek Specjalista ds. nieruchomości Tel. (kom.)

Wrocław 2007. Analiza cen transakcyjnych działek budowlanych we Wrocławiu

Wrocław 2007. Analiza cen transakcyjnych działek budowlanych we Wrocławiu Wrocław 2007 Analiza cen transakcyjnych działek budowlanych we Wrocławiu Siedziba we Wrocławiu Oddział w Poznaniu ul. Ołtaszyoska 87 ul. Kutrzeby 12a/7 53-034 Wrocław 61-719 Poznao tel. +48 71 333 00 85

Bardziej szczegółowo

Poznao 2009 Analiza cen transakcyjnych lokali mieszkalnych w Poznaniu

Poznao 2009 Analiza cen transakcyjnych lokali mieszkalnych w Poznaniu Poznao 2009 Analiza cen transakcyjnych lokali mieszkalnych w Poznaniu Siedziba we Wrocławiu Oddział w Poznaniu ul. Ołtaszyoska 87 ul. Kutrzeby 12a/7 53-034 Wrocław 61-719 Poznao tel. +48 71 333 00 85 tel.

Bardziej szczegółowo

Poznao 2007 Analiza cen transakcyjnych lokali mieszkalnych w Poznaniu

Poznao 2007 Analiza cen transakcyjnych lokali mieszkalnych w Poznaniu Poznao 2007 Analiza cen transakcyjnych lokali mieszkalnych w Poznaniu Siedziba we Wrocławiu Oddział w Poznaniu ul. Ołtaszyoska 87 ul. Kutrzeby 12a/7 53-034 Wrocław 61-719 Poznao tel. +48 71 333 00 85 tel.

Bardziej szczegółowo

Wrocław 2007-2008. Analiza porównawcza cen transakcyjnych lokali mieszkalnych. we Wrocławiu

Wrocław 2007-2008. Analiza porównawcza cen transakcyjnych lokali mieszkalnych. we Wrocławiu Wrocław 2007-2008 Analiza porównawcza cen transakcyjnych lokali mieszkalnych we Wrocławiu Siedziba we Wrocławiu Oddział w Poznaniu ul. Ołtaszyoska 87 ul. Kutrzeby 12a/7 53-034 Wrocław 61-719 Poznao tel.

Bardziej szczegółowo

Poznao I połowa 2010 Siedziba we Wrocławiu Oddzał w Poznaniu

Poznao I połowa 2010 Siedziba we Wrocławiu Oddzał w Poznaniu Poznao Analiza cen transakcyjnych spółdzielczych własnościowych praw do lokali mieszkalnych będących w zasobach Poznańskiej SM Winogrady Siedziba we Wrocławiu Oddzał w Poznaniu ul. Ołtaszyoska 87 ul. Kutrzeby

Bardziej szczegółowo

Informacja sygnalna. Rynek nieruchomości mieszkaniowych w Katowicach oraz w niektórych miastach aglomeracji śląskiej III kwartał 2016 r.

Informacja sygnalna. Rynek nieruchomości mieszkaniowych w Katowicach oraz w niektórych miastach aglomeracji śląskiej III kwartał 2016 r. Listopad 216 r. Rynek nieruchomości mieszkaniowych w Katowicach oraz w niektórych miastach aglomeracji śląskiej III kwartał 216 r. NBP Oddział Okręgowy w Katowicach Katowice, 216 r. Synteza Synteza Informację

Bardziej szczegółowo

ANALIZA ŁÓDZKIEGO RYNKU

ANALIZA ŁÓDZKIEGO RYNKU Stowarzyszenie Baza Danych o Rynku Nieruchomości pod patronatem Łódzkiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych ANALIZA ŁÓDZKIEGO RYNKU NIERUCHOMOŚCI 2013-2014 CZĘŚĆ NR 2 2. RYNEK NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH

Bardziej szczegółowo

Tabela nr 1. Stopa bezrobocia rejestrowanego w poszczególnych miesiącach w 2012 i 2013 r. na Mazowszu i w Polsce.

Tabela nr 1. Stopa bezrobocia rejestrowanego w poszczególnych miesiącach w 2012 i 2013 r. na Mazowszu i w Polsce. MAZOWIECKI RYNEK PRACY GRUDZIEŃ 2013 R. GUS poinformował, że w grudniu stopa bezrobocia rejestrowanego na Mazowszu utrzymała się na poziomie sprzed miesiąca (11,0%). W skali kraju w stosunku do listopada

Bardziej szczegółowo

ŁÓDZKI RYNEK NIERUCHOMOŚCI

ŁÓDZKI RYNEK NIERUCHOMOŚCI Baza Danych o Rynku Nieruchomości pod patronatem Łódzkiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych ŁÓDZKI RYNEK NIERUCHOMOŚCI 2011 2012 I. NIERUCHOMOŚCI LOKALOWE MIESZKALNE W ŁODZI II. NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWE

Bardziej szczegółowo

Ceny gruntów zurbanizowanych a lokalny poziom zamożności

Ceny gruntów zurbanizowanych a lokalny poziom zamożności Ceny gruntów zurbanizowanych a lokalny poziom zamożności Raport Warszawa - Kraków, 30 września 2015 Spis treści Wstęp... 2 1. Metodologia... 2 1.1. Dane... 2 1.1.1. Transakcje... 2 1.1.2. Lokalny poziom

Bardziej szczegółowo

Roczna analiza cen wtórnego i pierwotnego rynku mieszkaniowego Wrocław

Roczna analiza cen wtórnego i pierwotnego rynku mieszkaniowego Wrocław Roczna analiza cen wtórnego i pierwotnego rynku mieszkaniowego Wrocław I. Wprowadzenie Wrocław jest miastem położonym w południowo-zachodniej Polsce. Jest on siedzibą władz województwa dolnośląskiego.

Bardziej szczegółowo

Informacja sygnalna. Rynek nieruchomości mieszkaniowych w Katowicach oraz w niektórych miastach aglomeracji śląskiej II kwartał 2016 r.

Informacja sygnalna. Rynek nieruchomości mieszkaniowych w Katowicach oraz w niektórych miastach aglomeracji śląskiej II kwartał 2016 r. Sierpień 216 r. Rynek nieruchomości mieszkaniowych w Katowicach oraz w niektórych miastach aglomeracji śląskiej II kwartał 216 r. NBP Oddział Okręgowy w Katowicach Katowice, 216 r. Synteza Synteza Informację

Bardziej szczegółowo

Raport roczny Obrót niezabudowanymi działkami gruntu w Łodzi w 2015r.

Raport roczny Obrót niezabudowanymi działkami gruntu w Łodzi w 2015r. RAPORT ROCZNY OBRÓT NIEZABUDOWANYMI DZIAŁKAMI GRUNTU W ŁODZI ROK 2015 Dział Monitoringu Rynku Nieruchomości Wprowadzenie Raport Obrót niezabudowanymi działkami gruntu w Łodzi w 2015r. prezentuje wyniki

Bardziej szczegółowo

Analiza rynku, wybrane elementy przydatne. majątkowego

Analiza rynku, wybrane elementy przydatne. majątkowego 2010-20112011 Analiza rynku, wybrane elementy przydatne w czynnościach rzeczoznawcy majątkowego Rynek lokalny rynek miasta i gminy Łódź na prawach powiatu. Łódź to miasto liczące ok 745 tysięcy mieszkańców

Bardziej szczegółowo

MAZOWIECKI RYNEK PRACY II KWARTAŁ 2016 II KWARTAŁ 2016 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE

MAZOWIECKI RYNEK PRACY II KWARTAŁ 2016 II KWARTAŁ 2016 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE MAZOWIECKI RYNEK PRACY II KWARTAŁ 2016 II KWARTAŁ 2016 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE Na Mazowszu nie pracowało 43,4% ludności w wieku 15 lat i więcej. W województwie mazowieckim populacja pracujących wyniosła

Bardziej szczegółowo

MAZOWIECKI RYNEK PRACY LUTY 2014 R.

MAZOWIECKI RYNEK PRACY LUTY 2014 R. MAZOWIECKI RYNEK PRACY LUTY 2014 R. Na koniec lutego 2014 r. stopa bezrobocia na Mazowszu pozostała na poziomie sprzed miesiąca (11,4%). Jak wynika z informacji publikowanych przez GUS, przeciętne zatrudnienie

Bardziej szczegółowo

MAZOWIECKI RYNEK PRACY I KWARTAŁ 2017 I KWARTAŁ 2017 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE

MAZOWIECKI RYNEK PRACY I KWARTAŁ 2017 I KWARTAŁ 2017 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE MAZOWIECKI RYNEK PRACY I KWARTAŁ 2017 I KWARTAŁ 2017 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE Na Mazowszu nie pracowało 43,3% ludności w wieku 15 lat i więcej. W województwie mazowieckim populacja pracujących wyniosła

Bardziej szczegółowo

MAZOWIECKI RYNEK PRACY I KWARTAŁ 2016 I KWARTAŁ 2016 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE

MAZOWIECKI RYNEK PRACY I KWARTAŁ 2016 I KWARTAŁ 2016 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE MAZOWIECKI RYNEK PRACY I KWARTAŁ 2016 I KWARTAŁ 2016 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE Na Mazowszu nie pracowało 44,3% ludności w wieku 15 lat i więcej, co oznacza pogorszenie sytuacji w ujęciu rocznym o 1,1 p.

Bardziej szczegółowo

Tabela nr 1. Stopa bezrobocia rejestrowanego w poszczególnych miesiącach w 2012 i 2013 r. na Mazowszu i w Polsce.

Tabela nr 1. Stopa bezrobocia rejestrowanego w poszczególnych miesiącach w 2012 i 2013 r. na Mazowszu i w Polsce. MAZOWIECKI RYNEK PRACY STYCZEŃ 2014 R. W pierwszym miesiącu 2014 r. Mazowsze było jednym z trzech województw, w którym odnotowano wzrost stopy bezrobocia w skali roku. W ujęciu miesiąc do miesiąca zwiększenie

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 13 Informacja o stanie mienia komunalnego...na dzień...2009 r.

Załącznik Nr 13 Informacja o stanie mienia komunalnego...na dzień...2009 r. Załącznik Nr 13 Informacja o stanie mienia komunalnego...na dzień...2009 r. nazwa j.s.t. Rzeczowe aktywa trwałe jednostek budżetowych, zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych wg załączonego wykazu*

Bardziej szczegółowo

Informacja sygnalna. Rynek nieruchomości mieszkaniowych w Katowicach oraz w niektórych miastach aglomeracji śląskiej I kwartał 2017 r.

Informacja sygnalna. Rynek nieruchomości mieszkaniowych w Katowicach oraz w niektórych miastach aglomeracji śląskiej I kwartał 2017 r. Maj 217 r. Rynek nieruchomości mieszkaniowych w Katowicach oraz w niektórych miastach aglomeracji śląskiej I kwartał 217 r. NBP Oddział Okręgowy w Katowicach Katowice, 217 r. Synteza Synteza Informację

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY OBRÓT NIEZABUDOWANYMI DZIAŁKAMI GRUNTU W ŁODZI ROK Dział Monitoringu Rynku Nieruchomości

RAPORT ROCZNY OBRÓT NIEZABUDOWANYMI DZIAŁKAMI GRUNTU W ŁODZI ROK Dział Monitoringu Rynku Nieruchomości RAPORT ROCZNY OBRÓT NIEZABUDOWANYMI DZIAŁKAMI GRUNTU W ŁODZI ROK 2016 Dział Monitoringu Rynku Nieruchomości Do zadań Działu Monitoringu Rynku Nieruchomości należy w szczególności: Zespół Monitoringu Rynku

Bardziej szczegółowo

MAZOWIECKI RYNEK PRACY LISTOPAD 2013 R.

MAZOWIECKI RYNEK PRACY LISTOPAD 2013 R. MAZOWIECKI RYNEK PRACY LISTOPAD 2013 R. Po raz pierwszy od ośmiu miesięcy nastąpił wzrost stopy bezrobocia zarówno w Polsce, jak i na Mazowszu. Bardziej optymistyczna informacja dotyczy zatrudnienia w

Bardziej szczegółowo

MAZOWIECKI RYNEK PRACY IV KWARTAŁ 2014 IV KWARTAŁ 2014 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE

MAZOWIECKI RYNEK PRACY IV KWARTAŁ 2014 IV KWARTAŁ 2014 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE MAZOWIECKI RYNEK PRACY IV KWARTAŁ 2014 IV KWARTAŁ 2014 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE Na Mazowszu nie pracowało 42,4% ludności w wieku 15 lat i więcej co oznacza poprawę sytuacji w ujęciu rocznym. W województwie

Bardziej szczegółowo

Rynek mieszkaniowy - Wrocław

Rynek mieszkaniowy - Wrocław Rynek mieszkaniowy - Wrocław W minionym półroczu w serwisie ogłoszeniowym Domiporta.pl znajdowało się ponad 27 tys. aktualnych ofert sprzedaŝy mieszkań z Wrocławia. Większość z nich była ogłoszeniami z

Bardziej szczegółowo

RYNEK PIERWOTNY LOKALI MIESZKALNYCH W CENTRUM POZNANIA W OKRESIE 01.2012-04.2014

RYNEK PIERWOTNY LOKALI MIESZKALNYCH W CENTRUM POZNANIA W OKRESIE 01.2012-04.2014 There are no translations available LOKALE MIESZKALNE Badaniem został objęty lokalny rynek nieruchomości lokalowych o funkcji mieszkalnej w zakresie transakcji przeprowadzonych na ryku pierwotnym, z przynależnym

Bardziej szczegółowo

Analiza rynku nieruchomości gruntowych w gminie Koszyce, powiat proszowicki, woj. małopolskie czerwiec 2013

Analiza rynku nieruchomości gruntowych w gminie Koszyce, powiat proszowicki, woj. małopolskie czerwiec 2013 Analiza rynku nieruchomości gruntowych w gminie Koszyce, powiat proszowicki, woj. małopolskie czerwiec 2013 W gminie Koszyce w ostatnich latach [od lipca 2010 roku] odnotowano 118 transakcje gruntami [w

Bardziej szczegółowo

RAPORT RYNEK MIESZKANIOWY WE WROCŁAWIU -PODSUMOWANIE ROKU 2008 NA RYNKU WTÓRNYM JOT- BE NIERUCHOMOŚCI EKSPERCI RYNKU NIERUCHOMOŚCI

RAPORT RYNEK MIESZKANIOWY WE WROCŁAWIU -PODSUMOWANIE ROKU 2008 NA RYNKU WTÓRNYM JOT- BE NIERUCHOMOŚCI EKSPERCI RYNKU NIERUCHOMOŚCI RAPORT RYNEK MIESZKANIOWY WE WROCŁAWIU -PODSUMOWANIE ROKU 2008 NA RYNKU WTÓRNYM ŚREDNIA CENA m.kw. MIESZKANIA W 2008 ROKU ( w PLN) 7000 6000 5000 5676 6315 6150 6643 4000 3000 2000 1000 0 I KWARTAŁ II

Bardziej szczegółowo

wrzesień 2011 r. uczestników rynku nieruchomości praktyką. Większośd publikacji obejmuje najmniej przejrzyste rynki lokalne w Polsce.

wrzesień 2011 r. uczestników rynku nieruchomości praktyką. Większośd publikacji obejmuje najmniej przejrzyste rynki lokalne w Polsce. wrzesień 2011 r. Obszary systematycznego monitorowania rynku cen transakcyjnych przez rzeczoznawców majątkowych i zorganizowane bazy danych Rzeczoznawcy majątkowi w Polsce są świadomi faktu, iż systematyczne

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE

URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE 31-223 Kraków, ul. Kazimierza Wyki 3 e-mail:sekretariatuskrk@stat.gov.pl tel. 012 415 60 11 Internet: http://www.stat.gov.pl/krak Informacja sygnalna - Nr 15 Data opracowania

Bardziej szczegółowo

MAZOWIECKI RYNEK PRACY I KWARTAŁ 2014 I KWARTAŁ 2014 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE

MAZOWIECKI RYNEK PRACY I KWARTAŁ 2014 I KWARTAŁ 2014 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE MAZOWIECKI RYNEK PRACY I KWARTAŁ 2014 I KWARTAŁ 2014 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE Sytuacja na mazowieckim rynku pracy wyróżnia się pozytywnie na tle kraju. Kobiety rzadziej uczestniczą w rynku pracy niż mężczyźni

Bardziej szczegółowo

Wykres 1. Stopa bezrobocia na Mazowszu i w Polsce w okresie styczeń - październik 2013 r. 14,2 13,0

Wykres 1. Stopa bezrobocia na Mazowszu i w Polsce w okresie styczeń - październik 2013 r. 14,2 13,0 MAZOWIECKI RYNEK PRACY PAŹDZIERNIK 2013 R. Październikowe dane dotyczące mazowieckiego rynku pracy wskazują na poprawę sytuacji. W ujęciu miesiąc do miesiąca stopa bezrobocia spadła, a wynagrodzenie i

Bardziej szczegółowo

ŁÓDZKI RYNEK NIERUCHOMOŚCI

ŁÓDZKI RYNEK NIERUCHOMOŚCI ŁÓDZKI RYNEK NIERUCHOMOŚCI 2012 2013 Baza Danych o Rynku Nieruchomości pod patronatem Łódzkiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych autor: Michał Marcińczak Łódź, dnia 25 maj 2014 r. Spis treści 1.

Bardziej szczegółowo

MAZOWIECKI RYNEK PRACY IV KWARTAŁ 2015 IV KWARTAŁ 2015 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE

MAZOWIECKI RYNEK PRACY IV KWARTAŁ 2015 IV KWARTAŁ 2015 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE MAZOWIECKI RYNEK PRACY IV KWARTAŁ 2015 IV KWARTAŁ 2015 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE Na Mazowszu nie pracowało 41,9% ludności w wieku 15 lat i więcej, co oznacza poprawę sytuacji w ujęciu rocznym o 0,5 p. proc.

Bardziej szczegółowo

ANALIZA STAWEK CZYSZNU LOKALI UŻYTKOWYCH W POZNANIU W II POŁOWIE 2008R.

ANALIZA STAWEK CZYSZNU LOKALI UŻYTKOWYCH W POZNANIU W II POŁOWIE 2008R. ANALIZA STAWEK CZYSZNU LOKALI UŻYTKOWYCH W POZNANIU W II POŁOWIE 2008R. Badanie stawek czynszów lokali użytkowych uzyskiwanych w obrocie wolnorynkowym przeprowadzono na podstawie zebranych danych ofertowych.

Bardziej szczegółowo

LUBLIN. Liczba mieszkańców: 347892 osób - w tym mężczyzn: 160937 - w tym kobiet: 186955. Gęstość zaludnienia: 2370 osób/km²

LUBLIN. Liczba mieszkańców: 347892 osób - w tym mężczyzn: 160937 - w tym kobiet: 186955. Gęstość zaludnienia: 2370 osób/km² LUBLIN Liczba mieszkańców: 347892 osób - w tym mężczyzn: 160937 - w tym kobiet: 186955 Gęstość zaludnienia: 2370 osób/km² Ludność w wieku (dane GUS, 30.06.2010): przedprodukcyjnym: 56 577 (16,21%) produkcyjnym

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 144/2011 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 25 marca 2011

Zarządzenie Nr 144/2011 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 25 marca 2011 Zarządzenie Nr 44/20 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 25 marca 20 w sprawie: wykazu średnich wartości rynkowych nieruchomości na terenie miasta Kalisza. Na podstawie art. 30 ust. i ust.2 pkt 3 ustawy z

Bardziej szczegółowo

RYNEK WTÓRNY I RYNEK NAJMU MIESZKAŃ W WYBRANYCH MIASTACH POLSKI WRZESIEŃ/PAŹDZIERNIK 2007 ANALIZA DANYCH OFERTOWYCH Z SERWISU GAZETADOM.

RYNEK WTÓRNY I RYNEK NAJMU MIESZKAŃ W WYBRANYCH MIASTACH POLSKI WRZESIEŃ/PAŹDZIERNIK 2007 ANALIZA DANYCH OFERTOWYCH Z SERWISU GAZETADOM. WRZESIEŃ/PAŹDZIERNIK 2007 ANALIZA DANYCH OFERTOWYCH Z SERWISU GAZETADOM.PL Mamy przyjemność zaprezentować piąty z cyklu miesięcznych przeglądów rynku mieszkaniowego w Polsce przygotowanych przez REAS na

Bardziej szczegółowo

ANALIZA ŁÓDZKIEGO RYNKU

ANALIZA ŁÓDZKIEGO RYNKU Stowarzyszenia Baza Danych o rynku Nieruchomości pod patronatem Łódzkiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych ANALIZA ŁÓDZKIEGO RYNKU NIERUCHOMOŚCI 2014-2015 CZĘŚĆ NR 1 I. RYNEK NIERUCHOMOŚCI LOKALOWYCH

Bardziej szczegółowo

PAŹDZIERNIK 2008 RYNEK WTÓRNY I RYNEK NAJMU MIESZKAŃ W WYBRANYCH MIASTACH POLSKI RYNEK WTÓRNY I RYNEK NAJMU MIESZKAŃ W WYBRANYCH MIASTACH POLSKI

PAŹDZIERNIK 2008 RYNEK WTÓRNY I RYNEK NAJMU MIESZKAŃ W WYBRANYCH MIASTACH POLSKI RYNEK WTÓRNY I RYNEK NAJMU MIESZKAŃ W WYBRANYCH MIASTACH POLSKI RYNEK WTÓRNY I RYNEK NAJMU MIESZKAŃ RYNEK WTÓRNY I RYNEK NAJMU MIESZKAŃ PAŹDZIERNIK 2008 ANALIZA DANYCH OFERTOWYCH Z SERWISU GAZETADOM.PL Miesięczny przegląd rynku mieszkaniowego w wybranych miastach Polski

Bardziej szczegółowo

MAZOWIECKI RYNEK PRACY I KWARTAŁ 2015 I KWARTAŁ 2015 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE

MAZOWIECKI RYNEK PRACY I KWARTAŁ 2015 I KWARTAŁ 2015 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE MAZOWIECKI RYNEK PRACY I KWARTAŁ 2015 I KWARTAŁ 2015 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE Na Mazowszu nie pracowało 43,2% ludności w wieku 15 lat i więcej co oznacza poprawę sytuacji w ujęciu rocznym. W województwie

Bardziej szczegółowo

Instytut Keralla Research Raport sygnalny Sygn /273

Instytut Keralla Research Raport sygnalny Sygn /273 Instytut Keralla Research Raport sygnalny Sygn. 14.09.2016/273 2016 1.1. Sektor przemysłowy 2015 najważniejsze fakty Jak wynika z danych GUS, produkcja sprzedana w przemyśle w porównaniu do 2014 roku była

Bardziej szczegółowo

RAPORT RYNEK MIESZKANIOWY W ŁODZI ROK 2015

RAPORT RYNEK MIESZKANIOWY W ŁODZI ROK 2015 RAPORT RYNEK MIESZKANIOWY W ŁODZI ROK 2015 Dział Monitoringu Rynku Nieruchomości Wprowadzenie Raport Rynek Mieszkaniowy w Łodzi - jest kompleksowym i wyczerpującym materiałem na temat transakcji lokalami

Bardziej szczegółowo

Część I - Grunty gminne ZESTAWIENIE NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH NA TERENIE MIASTA

Część I - Grunty gminne ZESTAWIENIE NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH NA TERENIE MIASTA Część I - Grunty gminne ZESTAWIENIE NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH NA TERENIE MIASTA Ogólna powierzchnia Miasta 17,448,0 ha 17,448,0 ha w tym: grunty własności Skarbu Państwa 8.976,0 ha 8.796,0 ha grunty prywatne

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku. Wojewódzka Rada Rynku Pracy Białymstoku 2 czerwca 2017 roku

Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku. Wojewódzka Rada Rynku Pracy Białymstoku 2 czerwca 2017 roku 1 Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku Wojewódzka Rada Rynku Pracy Białymstoku 2 czerwca 2017 roku Współczynnik aktywności zawodowej ludności w wieku 15 lat i więcej w % Wskaźnik zatrudnienia ludności

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O NIERUCHOMOŚCIACH I OBIEKTACH BUDOWLANYCH, O GRUNTACH, O LASACH

INFORMACJA O NIERUCHOMOŚCIACH I OBIEKTACH BUDOWLANYCH, O GRUNTACH, O LASACH INFORMACJA O NIERUCHOMOŚCIACH I OBIEKTACH BUDOWLANYCH, O GRUNTACH, O LASACH na Rok... Podstawa prawna: Składający: Termin składania: Miejsce składania: art. 6 ust. 6 i ust. 10 ustawy z dnia 12 stycznia

Bardziej szczegółowo

Informacja o rynku lokali mieszkalnych w Szczecinie aktualizacja danych za IV kwartał 2014 r.

Informacja o rynku lokali mieszkalnych w Szczecinie aktualizacja danych za IV kwartał 2014 r. Szczecin, 2 lutego 215 r. Marta Lekka Anna Tomska wanow Wydział Statystyczno Dewizowy nformacja o rynku lokali mieszkalnych w Szczecinie aktualizacja danych za kwartał 214 r. W kwartale 214 r. na szczecińskim

Bardziej szczegółowo

O P I N I A o wartości nieruchomości rolnej.

O P I N I A o wartości nieruchomości rolnej. O P I N I A o wartości rolnej. Adres : Pniówek, gmina Zamość. Księga wieczysta numer: ZA1Z/00023194/9. Właściciel: Mieczysław Andrzej Duda. Cel opracowania : Postanowienie Komornika Sądowego przy Sądzie

Bardziej szczegółowo

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU PołoŜenie Powierzchnia nieruchomości Nazwa lokalizacji: Oznaczenie ewidencyjne działek: Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej: Miasto / Gmina Powiat Województwo

Bardziej szczegółowo

ANALIZA ŁÓDZKIEGO RYNKU

ANALIZA ŁÓDZKIEGO RYNKU Stowarzyszenie Baza Danych o Rynku Nieruchomości pod patronatem Łódzkiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych ANALIZA ŁÓDZKIEGO RYNKU NIERUCHOMOŚCI 2013-2014 CZĘŚĆ NR 1 1. RYNEK NIERUCHOMOŚCI LOKALOWYCH

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O NIERUCHOMOŚCIACH I OBIEKTACH BUDOWLANYCH, O GRUNTACH ORAZ LASACH

INFORMACJA O NIERUCHOMOŚCIACH I OBIEKTACH BUDOWLANYCH, O GRUNTACH ORAZ LASACH Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr I/ 91/2015 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji stosowanych w podatku od nieruchomości, podatku rolnego

Bardziej szczegółowo

Obrót nieruchomościami w województwie lubelskim w 2013 roku

Obrót nieruchomościami w województwie lubelskim w 2013 roku URZĄD STATYSTYCZNY W LUBLINIE OPRACOWANIA SYGNALNE Lublin, wrzesień 2014 r. Kontakt: SekretariatUSLUB@stat.gov.pl Tel. 81 533 20 51, fax 81 533 27 61 Internet: http://lublin.stat.gov.pl Obrót nieruchomościami

Bardziej szczegółowo

GRUNTY W STREFIE PODMIEJSKIEJ

GRUNTY W STREFIE PODMIEJSKIEJ GRUNTY W STREFIE PODMIEJSKIEJ POWIAT KRAKOWSKI I WIELICKI Ewelina Wójciak Instytut Analiz Monitor Rynku Nieruchomości MRN.pl jest zespołem analityków i doradców z uprawnieniami rzeczoznawców majątkowych,

Bardziej szczegółowo

STANDARD ZAWODOWY RZECZOZNAWCÓW MAJĄTKOWYCH WYCENA NIERUCHOMOŚCI DROGOWYCH z dnia 22 sierpnia 2017r.

STANDARD ZAWODOWY RZECZOZNAWCÓW MAJĄTKOWYCH WYCENA NIERUCHOMOŚCI DROGOWYCH z dnia 22 sierpnia 2017r. STANDARD ZAWODOWY RZECZOZNAWCÓW MAJĄTKOWYCH WYCENA NIERUCHOMOŚCI DROGOWYCH z dnia 22 sierpnia 2017r. 1. WPROWADZENIE 1.1. Standard stosuje się ilekroć celem wyceny jest określanie wartości nieruchomości

Bardziej szczegółowo

ROMAN FEDAK Urząd Statystyczny w Zielonej Górze STATYSTYCZNY OBRAZ REGIONU I POGRANICZA POLSKO - NIEMIECKIEGO

ROMAN FEDAK Urząd Statystyczny w Zielonej Górze STATYSTYCZNY OBRAZ REGIONU I POGRANICZA POLSKO - NIEMIECKIEGO ROMAN FEDAK Urząd Statystyczny w Zielonej Górze STATYSTYCZNY OBRAZ REGIONU I POGRANICZA POLSKO - NIEMIECKIEGO KONFERENCJA: Lubuskie Forum Gospodarcze Łagów 24-25 września 2010 r. Opracowanie: Lubuski Ośrodek

Bardziej szczegółowo

Wynajem.pl Miesięczny raport rynku wynajmu mieszkań lipiec 2010

Wynajem.pl Miesięczny raport rynku wynajmu mieszkań lipiec 2010 Wynajem.pl Miesięczny raport rynku wynajmu mieszkań lipiec 2010 Na rynku wynajmu mieszkań w okresie wakacyjnym wciąż jest spokojnie i panuje tu urlopowe rozluźnienie. Powoli zaczyna się zauważać ruch wśród

Bardziej szczegółowo

6. Wynagrodzenia jako element sytuacji społeczno-ekonomicznej gospodarstw domowych

6. Wynagrodzenia jako element sytuacji społeczno-ekonomicznej gospodarstw domowych 6. Wynagrodzenia jako element sytuacji społeczno-ekonomicznej gospodarstw domowych Wielkość i regularność otrzymywanych wynagrodzeń pełni niezwykłą rolę społeczną. Pozwala na realizację potrzeb, kształtując

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 MARCA 2011 ROKU

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 MARCA 2011 ROKU CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 MARCA 2011 ROKU I. SYTUACJA WŚRÓD PRACUJĄCYCH W SEKTORZE PRZEDSIĘBIORSTW W ŁODZI, NA KONIEC MARCA 2011 ROKU Liczba ogółem pracujących w sektorze przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

OFERTA INWESTYCYJNA NIERUCHOMOŚĆ: GRUNT INWESTYCYJNY O PRZEZNACZENIU MIESZKANIOWYM LOKALIZACJA: KĄTY WROCŁAWSKIE UL. BRZOZOWA / JANA PAWŁA II

OFERTA INWESTYCYJNA NIERUCHOMOŚĆ: GRUNT INWESTYCYJNY O PRZEZNACZENIU MIESZKANIOWYM LOKALIZACJA: KĄTY WROCŁAWSKIE UL. BRZOZOWA / JANA PAWŁA II OFERTA INWESTYCYJNA NIERUCHOMOŚĆ: GRUNT INWESTYCYJNY O PRZEZNACZENIU MIESZKANIOWYM LOKALIZACJA: KĄTY WROCŁAWSKIE UL. BRZOZOWA / JANA PAWŁA II MARZEC 2017 1. Opis ogólny nieruchomości Przedmiotem oferty

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY MIASTA CHEŁMśA wg stanu na dzień 31 grudnia 20 r.

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY MIASTA CHEŁMśA wg stanu na dzień 31 grudnia 20 r. Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 18/FK/11 Burmistrza Miasta ChełmŜy z dnia 7 lutego 2011 r. INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY MIASTA CHEŁMśA wg stanu na dzień 31 grudnia 20 r. SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

Podmioty gospodarcze według rodzajów i miejsc prowadzenia działalności w 2013 roku

Podmioty gospodarcze według rodzajów i miejsc prowadzenia działalności w 2013 roku Warszawa, 2014.12.12 Podmioty gospodarcze według rodzajów i miejsc prowadzenia działalności w 2013 roku Liczba jednostek, biorących udział w rocznym badaniu przedsiębiorstw o liczbie pracujących 10 i więcej

Bardziej szczegółowo

Wrocław, Kiełczowska/Mirkowska

Wrocław, Kiełczowska/Mirkowska Wrocław, Kiełczowska/Mirkowska PREZENTACJA NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ POD ZABUDOWĘ USŁUGOWĄ MIASTO WROCŁAW Wrocław miasto na prawach powiatu w południowo-zachodniej Polsce, siedziba władz województwa

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, ROLNEGO I LEŚNEGO

INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, ROLNEGO I LEŚNEGO 1. Identyfikator podatkowy NIP/numer PESEL PESEL w przypadku podatników będących osobami fizycznymi objętymi rejestrem PESEL, nieprowadzących działalności gospodarczej lub niebędacych zarejestrowanymi

Bardziej szczegółowo

Pełen zestaw raportów będzie wkrótce dostępny na naszej

Pełen zestaw raportów będzie wkrótce dostępny na naszej Rynek ziemi rolnej w Polsce w latach 24 28 Przedstawiamy Państwu raport dotyczący rynku ziemi rolniczej w Polsce w latach 24 28. Raport podsumowuje serię 16 analiz realizowanych przez nas od końca 27 roku

Bardziej szczegółowo

URZĄ D STATYSTYCZNY W BIAŁ YMSTOKU

URZĄ D STATYSTYCZNY W BIAŁ YMSTOKU URZĄ D STATYSTYCZNY W BIAŁ YMSTOKU Opracowania sygnalne Białystok, luty 2012 r. Tel. 85 749 77 00, fax 85 749 77 79 E-mail: SekretariatUSBST@stat.gov.pl Internet: www.stat.gov.pl/urzedy/bialystok Krajowy

Bardziej szczegółowo

Szczecińska Stocznia Remontowa GRYFIA. Nieruchomość gruntowa rekreacyjna na sprzedaż. Szczecińska Stocznia Remontowa GRYFIA SA

Szczecińska Stocznia Remontowa GRYFIA. Nieruchomość gruntowa rekreacyjna na sprzedaż. Szczecińska Stocznia Remontowa GRYFIA SA Nieruchomość gruntowa rekreacyjna na sprzedaż GRYFIA 2011 SA Nieruchomość gruntowa na sprzedaż Gryfia S.A. ( Sprzedający ) oferuje na sprzedaż prawo użytkowania wieczystego do nieruchomości gruntowej niezabudowanej,

Bardziej szczegółowo

Czarny Bór, ul. Parkowa 5

Czarny Bór, ul. Parkowa 5 Czarny Bór, ul. Parkowa 5 Nieruchomość Nieruchomość na sprzedaż sprzedaż PODSTAWOWE INFORMACJE Miejscowość Czarny Bór Ulica, nr budynku Parkowa nr 5 Powierzchnia budynków Nieruchomość gruntowa zabudowana

Bardziej szczegółowo

AKTUALIZACJA PROJEKTU ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE DLA MIASTA KATOWICE. Charakterystyka miasta

AKTUALIZACJA PROJEKTU ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE DLA MIASTA KATOWICE. Charakterystyka miasta AKTUALIZACJA PROJEKTU ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE DLA MIASTA KATOWICE Część 03 Charakterystyka miasta Katowice W-880.03 2/9 SPIS TREŚCI 3.1 Źródła informacji

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia osiemdziesiąty piąty kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce (IV kwartał 2014 r.) oraz prognozy na lata 2015 2016 KWARTALNE

Bardziej szczegółowo

Zestawienie parametrów nieruchomości

Zestawienie parametrów nieruchomości INFORMACJE DOTYCZĄCE NIERUCHOMOŚCI Powierzchnia nieruchomości Lokalizacja Zestawienie parametrów nieruchomości Nazwa podmiotu Dolnośląski Park Technologiczny T-Park Instytucja zarządzająca Dolnośląska

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY Nazwa Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Poznaniu Osoba do kontaktu Konrad Czępiński Telefon (061) 8560-623 Inne numery fax: (061) 8560-615 kontaktowe: email: kczepinski@anr.gov.pl

Bardziej szczegółowo

Uzasadnienie do Uchwały Nr... Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia... w sprawie zmiany

Uzasadnienie do Uchwały Nr... Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia... w sprawie zmiany Uzasadnienie do Uchwały Nr... Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia... w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Piaseczna dla obszaru ograniczonego ulicami: Wschodnią,

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY MIASTA CHEŁMśA wg stanu na dzień 30 września 2009 r.

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY MIASTA CHEŁMśA wg stanu na dzień 30 września 2009 r. Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 96/FK/09 Burmistrza Miasta ChełmŜy z dnia 13 lipca 2009 r. INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY MIASTA CHEŁMśA wg stanu na dzień 30 września 2009 r. SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji finansowej przedsiębiorstw w województwie mazowieckim w 2015 r.

Raport o sytuacji finansowej przedsiębiorstw w województwie mazowieckim w 2015 r. Raport o sytuacji finansowej przedsiębiorstw w województwie mazowieckim w 2015 r. Opracowanie: Zespół Mazowieckiego Obserwatorium Rynku Pracy Najważniejsze obserwacje W 2015 r.: Przychody z całokształtu

Bardziej szczegółowo

OSADA GENCZ OFERTA SPRZEDAŻY GRUNTÓW POD ZABUDOWĘ MIEJSCOWOŚĆ KOMOROWICE GMINA ŻÓRAWINA. POLKOWICE 2016 r.

OSADA GENCZ OFERTA SPRZEDAŻY GRUNTÓW POD ZABUDOWĘ MIEJSCOWOŚĆ KOMOROWICE GMINA ŻÓRAWINA. POLKOWICE 2016 r. OSADA GENCZ OFERTA SPRZEDAŻY GRUNTÓW POD ZABUDOWĘ MIEJSCOWOŚĆ KOMOROWICE GMINA ŻÓRAWINA POLKOWICE 2016 r. Zespół gruntów pod zabudowę jest składową projektu Osada Gencz rozpoczętego przez firmę Korporacja

Bardziej szczegółowo

PEX PharmaSequence raport miesięczny - grudzień 2017 Cały rynek apteczny (raport sell-out)

PEX PharmaSequence raport miesięczny - grudzień 2017 Cały rynek apteczny (raport sell-out) PEX PharmaSequence raport miesięczny - grudzień Cały rynek apteczny (raport sell-out) Narastająco Prognoza na cały rok Listopad Styczeń 2015 Obrót całkowity (w mln PLN) Cały rynek apteczny 1 2 839 3,1%

Bardziej szczegółowo

PRODUKT KRAJOWY BRUTTO W III KWARTALE 2014 R. (zgodnie z ESA 2010) NAKŁADY INWESTYCYJNE W OKRESIE I IX 2014 R.

PRODUKT KRAJOWY BRUTTO W III KWARTALE 2014 R. (zgodnie z ESA 2010) NAKŁADY INWESTYCYJNE W OKRESIE I IX 2014 R. PRODUKT KRAJOWY BRUTTO W III KWARTALE 2014 R. (zgodnie z ESA 2010) NAKŁADY INWESTYCYJNE W OKRESIE I IX 2014 R. BADANIE AKTYWNOŚCI EKONOMICZNEJ LUDNOŚCI (BAEL) W III KWARTALE 2014 R. 28 listopada 2014 r.

Bardziej szczegółowo

Gmina Lanckorona i sąsiednie - wrzesień 2012 rok. Rynki nieruchomości gruntowych rolnych, leśnych i pod zabudowę.

Gmina Lanckorona i sąsiednie - wrzesień 2012 rok. Rynki nieruchomości gruntowych rolnych, leśnych i pod zabudowę. Gmina Lanckorona i sąsiednie - wrzesień 2012 rok. Rynki nieruchomości gruntowych rolnych, leśnych i pod zabudowę. Gmina Lanckorona graniczy z pięcioma gminami: z zachodu z Kalwarią Zebrzydowską; Stryszowem

Bardziej szczegółowo

Raport: Rynek ziemi w Polsce grunty rolne i budowlane

Raport: Rynek ziemi w Polsce grunty rolne i budowlane Skala dysproporcji Wysoki poziom dysproporcji w cenach gruntów budowlanych i rolnych zachęca do inwestowania. W niektórych powiatach metr kwadratowy gruntu budowlanego jest nawet kilkunastokrotnie droższy

Bardziej szczegółowo

TENDENCJE DO ZMIAN W RUCHU BUDOWLANYM W KRAKOWIE

TENDENCJE DO ZMIAN W RUCHU BUDOWLANYM W KRAKOWIE TENDENCJE DO ZMIAN W RUCHU BUDOWLANYM W KRAKOWIE Sylwia Musiał Monika Musiał - Malagó Instytut Analiz Monitor Rynku Nieruchomości MRN.pl jest zespołem analityków i doradców z uprawnieniami rzeczoznawców

Bardziej szczegółowo

Nasz region we współczesnym świecie

Nasz region we współczesnym świecie Nasz region we współczesnym świecie Anna Czarlińska-Wężyk 14.04.2013 http://pl.wikipedia.org/wiki/wojew%c3%b3dztwo_%c5%9bl%c4%85skie Województwo powstało dnia 1.01.1999 z województw: katowickiego i częstochowskiego

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ I - INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO MIASTA OLSZTYN za okres od 01 października 2009r. do 31 grudnia 2009r.

CZĘŚĆ I - INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO MIASTA OLSZTYN za okres od 01 października 2009r. do 31 grudnia 2009r. CZĘŚĆ I - INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO MIASTA OLSZTYN za okres od 01 października r. do 31 grudnia r. Powierzchnia Olsztyna wg stanu na dzień 31 grudnia roku wynosiła 8 833 ha, natomiast 4 138

Bardziej szczegółowo

Tabela nr 1. Postępowanie o skomunalizowanie nieruchomości w latach 2002, 2003, 2004, 2005 i według stanu na dzień 30.09.2006 roku

Tabela nr 1. Postępowanie o skomunalizowanie nieruchomości w latach 2002, 2003, 2004, 2005 i według stanu na dzień 30.09.2006 roku Załącznik do Zarządzenia Nr 68/FK/06 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 24 lipca 2006 roku Tabela nr 1. Postępowanie o skomunalizowanie nieruchomości w latach 2002, 2003, 2004, 2005 i według stanu na dzień

Bardziej szczegółowo

W A R S Z A W A

W A R S Z A W A W A R S Z A W A 2 0 3 0 POWIERZCHNIE BIUROWE I TERENY INWESTYCYJNE ANALIZA NA POTRZEBY OPRACOWANIA DIAGNOZY STRATEGICZNEJ Urząd m.st. Warszawy sierpień 2016 Opracowanie przygotowane na potrzeby aktualizacji

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr VII/21/2014 Wójta Gminy Tarnów z dnia 30 grudnia 2014 r.

Zarządzenie Nr VII/21/2014 Wójta Gminy Tarnów z dnia 30 grudnia 2014 r. Zarządzenie Nr VII/21/2014 Wójta Gminy Tarnów z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie zatwierdzenia planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości na lata 2015-2017 Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

W Y K A Z N R 1205 ODDZIAŁ TERENOWY AGENCJI MIENIA WOJSKOWEGO WROCŁAW

W Y K A Z N R 1205 ODDZIAŁ TERENOWY AGENCJI MIENIA WOJSKOWEGO WROCŁAW W Y K A Z N R 1205 ODDZIAŁ TERENOWY AGENCJI MIENIA WOJSKOWEGO WROCŁAW Działając na podstawie art. 23 ust.1 i 3 Ustawy z dnia 30 maja 1996 roku o gospodarowaniu niektórymi składnikami mienia Skarbu Państwa

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. w sprawie powszechnej taksacji nieruchomości.

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. w sprawie powszechnej taksacji nieruchomości. Dz.U.01.135.1514 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 19 października 2001 r. w sprawie powszechnej taksacji. (Dz. U. z dnia 26 listopada 2001 r.) Na podstawie art. 173 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka podmiotów gospodarczych w regionie

Charakterystyka podmiotów gospodarczych w regionie Analiza sytuacji przedsiębiorstw w subregionie konińskim Opracowanie przygotowane przez Radę Konińskiej Izby Gospodarczej na spotkanie przedstawicieli Władz Izby z Prezydentem Miasta Konina Józefem Nowickim

Bardziej szczegółowo

Informacja o rynku lokali mieszkalnych w Szczecinie aktualizacja danych za III kwartał 2016 r. 1

Informacja o rynku lokali mieszkalnych w Szczecinie aktualizacja danych za III kwartał 2016 r. 1 Szczecin, 28 października 26 r. Marta Zaorska Anna Tomska Iwanow Wydział Statystyczno Dewizowy Informacja o rynku lokali mieszkalnych w Szczecinie aktualizacja danych za III kwartał 26 r. W III kw. 26

Bardziej szczegółowo

IN-1 INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, ROLNEGO, LEŚNEGO

IN-1 INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, ROLNEGO, LEŚNEGO Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 257/XXIX/2016 Rady Gminy Czerwonak z dnia 24 listopada 2016 r. IN-1 INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, ROLNEGO, LEŚNEGO 1. Rok Podstawa prawna: Składający: Termin

Bardziej szczegółowo

WROCŁAW, ul. Kiełczowska

WROCŁAW, ul. Kiełczowska WROCŁAW, ul. Kiełczowska PREZENTACJA NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ POD ZABUDOWĘ USŁUGOWĄ MIASTO WROCŁAW Wrocław miasto na prawach powiatu w południowo-zachodniej Polsce, siedziba władz województwa dolnośląskiego

Bardziej szczegółowo

AVARUS Benchmark cen zakupu

AVARUS Benchmark cen zakupu AVARUS Benchmark cen zakupu Porównywarka cen podstawowych produktów i usług zakupywanych przez szpitale Raport dla: Szpital Przykładowy Warszawa, 3 kwiecień 2014 Niniejszy raport został przygotowany przez

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁ INFORMACYJNY

MATERIAŁ INFORMACYJNY MATERIAŁ INFORMACYJNY Strukturyzowane Certyfikaty Depozytowe powiązane z indeksem WIG20 ze 100% gwarancją zainwestowanego kapitału w Dniu Wykupu ( Certyfikaty Depozytowe ) Emitent ( Bank ) Bank BPH S.A.

Bardziej szczegółowo

Rynek. Nowych Mieszkań. Rynek Nowych. Mieszkań. III kwartał 2012 r.

Rynek. Nowych Mieszkań. Rynek Nowych. Mieszkań. III kwartał 2012 r. Rynek Nowych Rynek Mieszkań Nowych III kwartał 213 r. Mieszkań III kwartał 212 r. str. 2 Na podstawie analizowanych danych przewidujemy: utrzymanie stabilnego poziomu cen, możliwe wzrosty dla szczególnie

Bardziej szczegółowo

Sektor budowlany w Polsce 2017 Analiza regionalna. Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata

Sektor budowlany w Polsce 2017 Analiza regionalna. Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata Sektor budowlany w Polsce 2017 Analiza regionalna Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2017-2022 MARZEC 2017 SPIS TREŚCI Metodologia...6 Rynek budowlany ogółem... 11 Produkcja budowlano-montażowa...

Bardziej szczegółowo

Załącznik 1. Rys. Lokalizacja miejscowości Cichawa na terenie gminy Gdów. Rys. Mapa poglądowa lokalizacyjna działek inwestycyjnych w m. Cichawa.

Załącznik 1. Rys. Lokalizacja miejscowości Cichawa na terenie gminy Gdów. Rys. Mapa poglądowa lokalizacyjna działek inwestycyjnych w m. Cichawa. Załącznik 1 I. OFERTA INWESTYCYJNA DLA OBSZARU CICHAWA Oferta inwestycyjna jest przestawiona na podstawie istniejącego i obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Cichawa.

Bardziej szczegółowo

Diagnoza Strategiczna na potrzeby opracowania Strategii Rozwoju Miasta Radymno na lata (Załącznik 1)

Diagnoza Strategiczna na potrzeby opracowania Strategii Rozwoju Miasta Radymno na lata (Załącznik 1) Diagnoza Strategiczna na potrzeby opracowania Strategii Rozwoju Miasta Radymno na lata 2015 2025 (Załącznik 1) Kwiecień 2015 Spis treści Wstęp... 3 I. Uwarunkowania przestrzenno-środowiskowe... 4 II. Uwarunkowania

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIESZKANIOWY PAŹDZIERNIK 2015

RYNEK MIESZKANIOWY PAŹDZIERNIK 2015 RYNEK MESZKANOWY PAŹDZERNK Deweloperzy już od drugiej połowy 2013 roku cieszą się dobrymi wynikami sprzedażowymi, jednak dynamiczny wzrost sprzedaży mieszkań odnotowuje się od marca r., kiedy to Rada Polityki

Bardziej szczegółowo

Plan wykorzystania zasobu nieruchomości stanowiących własność Gminy Środa Wielkopolska na okres od 01 grudnia 2013 do 30 listopada 2016

Plan wykorzystania zasobu nieruchomości stanowiących własność Gminy Środa Wielkopolska na okres od 01 grudnia 2013 do 30 listopada 2016 Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 190/2013 Burmistrza Miasta Środa Wielkopolska z dnia 29 listopada 2013 r. Plan wykorzystania zasobu nieruchomości stanowiących własność Gminy Środa Wielkopolska na okres

Bardziej szczegółowo

OSTRÓW WIELKOPOLSKI ul. Wiejska www.przedsiebiorczyostrow.eu

OSTRÓW WIELKOPOLSKI ul. Wiejska www.przedsiebiorczyostrow.eu ul. Wiejska TEREN PRZY ULICY WIEJSKIEJ OSTRÓW WIELKOPOLSKI PRZEZNACZENIE: usługi i drobne funkcje przemysłowe OPIS NIERUCHOMOŚCI: ruchomość gruntowa położona w Ostrowie Wielkopolskim pomiędzy ul. Wiejską

Bardziej szczegółowo