Uwagi! Remont i adaptacja dwóch garay na cele magazynowe w budynku oficynowym Pałacu Pusłowskich przy ul.westerplatte 10 w Krakowie.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Uwagi! Remont i adaptacja dwóch garay na cele magazynowe w budynku oficynowym Pałacu Pusłowskich przy ul.westerplatte 10 w Krakowie."

Transkrypt

1 Uwagi! Remont i adaptacja dwóch garay na cele magazynowe w budynku oficynowym Pałacu Pusłowskich przy ul.westerplatte 10 w Krakowie. Zakres zlecenia: Zakres zlecenia okrela załczony projekt. W zakresie dostawy i montau regałów jezdnych naley przyj: Magazyn biblioteczny nr 1. 3 szt. Szeroko 60 cm ( w tym 1 o obnionej wysokoci), półki o głbokoci 30 cm Magazyn biblioteczny nr 2 ; 3 szt. Szeroko 50 cm ( w tym 1 o obnionej wysokoci), półki o głbokoci 25 cm Dostawa i osadzenie belek pod regały jezdne komplet Uwagi odnonie prowadzenia prac. 1. na teren obiektu jest utrudniony wjazd, teren dostpny tylko dla małych samochodów 2. Uniwersytet nie ma moliwoci przekazania pomieszcze dla celów sanitarnych i socjalnych dla wykonawcy. 3. Uniwersytet nie ma moliwoci przekazania dodatkowych pomieszcze dla celów magazynowych 4. prace bd si odbywa w czynnym obiekcie, naley wygrodzi teren prac w sposób uniemoliwiajcy dostp osób niepowołanych. Wygrodzenie wykona w sposób estetyczny.

2 NAZWA OPRACOWANIA : Lokalizacja : SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT DLA Remont i adaptacja na cele magazynowe ( magazyn biblioteczny ) pomieszcze dwóch gara y zlokalizowanych na parterze we wschodniej cz ci oficyny budynku Pa acu Pud owskich w Krakowie przy ul.westerplatte 10 Budynek Oficyny tylnej Pa acu Pud owskich; Kraków, ul. Westerplatte 10 Zamawiaj cy : Uniwersytet Jagiello ski Kraków ul. Go bia 24 Autor opracowania : Pracownia Projektowa Rewaloryzacji Zabytków ul. Wójtowska 4/70, Kraków Nazwy i kody : Dzia : Roboty budowlane : Roboty remontowe i renowacyjne : Kraków, Sierpie 2011r

3 Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych Podstaw opracowania jest Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze nia 2004r. w sprawie szczegó owego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-u ytkowego. 2

4 SPIS TRE CI 1. WST P Nazwa zamówienia Przedmiot i zakres robót budowlanych Informacje o terenie budowy Organizacja robót budowlanych Klasyfikacja robót wg Wspólnego S ownika Zamówie (CPV) Okre lenia podstawowe WYMAGANIA OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZ CE W A CIWO CI WYROBÓW I MATERIA ÓW BUDOWLANYCH WYMAGANIA DOTYCZ CE SPRZ TU I MASZYN WYMAGANIA DOTYCZ CE RODKÓW TRANSPORTU OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZ CE ROBÓT Zgodno Robót z Dokumentacj Projektow i ST Ogólne zasady wykonania robót KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH Pobranie próbek Badania i pomiary Raporty z bada Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru Atesty jako ci materia ów i urz dze DOKUMENTY BUDOWY Dziennik budowy Dokumenty laboratoryjne Pozosta e dokumenty budowy Przechowywanie dokumentów budowy WYMAGANIA DOTYCZ CE OBMIARU ROBÓT Ogólne zasady obmiaru robót

5 9.2 Zasady okre lania ilo ci robót i materia ów Urz dzenia i sprz t pomiarowy Wagi i zasady wa enia Czas i cz stotliwo przeprowadzenia obmiaru ODBIORY Odbiór robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu Odbiór cz ciowy Odbiór ko cowy robót Dokumenty do odbioru ko cowego robót Odbiór ostateczny SPOSÓB ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I TOWARZYSZ CYCH OCHRONA I UTRZYMANIE ROBÓT ZABEZPIECZENIE TERENU BUDOWY OCHRONA RODOWISKA W CZASIE WYKONYWANIA ROBÓT OCHRONA PRZECIWPO AROWA OCHRONA W ASNO CI PUBLICZNEJ I PRYWATNEJ OGRANICZENIE OBCI E OSI POJAZDÓW BEZPIECZE STWO I HIGIENA PRACY STOSOWANIE SI DO PRAWA I INNYCH PRZEPISÓW DOKUMENTY ODNIESIENIA

6 1.WST P 1.0. Informacja ogólna. Prace budowlane zwi zane z realizacj przedmiotowej inwestycji nale y wykona zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, opisanymi w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (ST), któr sklasyfikowano na podstawie Wspólnego S ownika Zamówie, którego stosowanie reguluje Rozporz dzenie Komisji (WE) Nr 2151/2003 z 16 grudnia 2003 r. zmieniaj ce Rozporz dzenie (WE) Nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego oraz Rady w sprawie Wspólnego S ownika Zamówie (CPV). Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (ST) okre la zasady post powania przy wykonywaniu Robót Budowlanych (kod wg CPV: ), w sk ad, których wchodz ni ej wymienione kategorie prac: I. Roboty budowlane w zakresie prac remontowych (kod wg CPV: ) W sk ad, których wchodz : Budynki o szczególnej warto ci historycznej lub architektonicznej (kod wg CPV: ), Szczegó owe wymagania zwi zane z organizacj robót budowlanych, zabezpieczeniem interesów osób trzecich, ochron rodowiska, warunkami bezpiecze stwa pracy, zapleczem dla potrzeb wykonawcy, warunkami dotycz cymi organizacji ruchu, ogrodzeniem, zabezpieczeniem chodników i jezdni oraz wykonaniem prac towarzysz cych i robót tymczasowych powinny by zgodne z Ogóln Specyfikacj Techniczn 1.1.Nazwa zamówienia Remont i adaptacja na cele magazynowe ( magazyn biblioteczny ) pomieszcze dwóch gara y zlokalizowanych na parterze we wschodniej cz ci oficyny budynku Pa acu Pud owskich w Krakowie przy ul.westerplatte Przedmiot i zakres robót budowlanych Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu i adaptacji na cele magazynowe ( magazyn biblioteczny ) pomieszcze dwóch gara y zlokalizowanych na parterze we wschodniej cz ci oficyny budynku Pa acu Pud owskich w Krakowie przy ul.westerplatte 10, a w tym: - Roboty murowe - Roboty tynkarskie - Prace malarskie - Roboty izolacyjne - Roboty lusarskie - Roboty ziemne i betonowe - Prace wyko czeniowe - Prace posadzkarskie - I inne 1.3.Informacje o terenie budowy a) prace prowadzone b d na terenie obj tym cis ochron konserwatorsk, w czynnym obiekcie b) transport materia ów oraz praca sprz tu i maszyn bud. nie mog stanowi utrudnienia ani zagro enia dla eksploatacji i u ytkowanie obiektu. c) z uwagi na bezpo rednie s siedztwo u ytkowanego obiektu, nale y ograniczy emisj ha asu,. d) teren prac winien by wygrodzony, zabezpieczony przed dost pem dla osób postronnych; sposób wygrodzenia placu budowy nale y uzgodni z przedstawicielami inwestora e) na terenie obj tym pracami znajduj si urz dzenia oraz elementy uzbrojenia i nale y zapewni dost p do nich s u bom technicznym 5

7 f) gruz, materia y z rozbiórki nie przeznaczone do ponownego wykorzystania, itp. nale y wywozi na bie co z uwagi na brak miejsca na sk adowanie, g) wykluczone jest sk adowanie i magazynowanie materia ów atwopalnych; materia y takie winny by dowo one na bie co, w ilo ci nie przekraczaj cej dziennego zu ycia, h) Zamawiaj cy udost pnia odp atnie media (woda, energia elektryczna) niezb dne do realizacji zadania; miejsca poboru, dopuszczalna moc i szczegó owe warunki techniczne pod czenia do uzgodnieniu na wprowadzeniu do na teren budowy, natomiast kable, przewody i rozdzielnie od miejsc przy czenia zapewnia wykonawca na w asny koszt, i) Wykonawca zapewni urz dzi szatni z w z em sanitarnym, w w asnym zakresie j) Rusztowania i pomosty robocze powinny by zabezpieczone za pomoc szczelnych ogrodze przed dost pem osób z zewn trz k) Trawniki i chodniki w razie zniszczenia, po zako czeniu prac powinny by doprowadzone do stanu pierwotnego l) Na terenie budowy obowi zuje ca kowity zakaz palenia m) Miejsce sk adowania materia ów zostanie wskazane przez przedstawicieli Zamawiaj cego na wprowadzeniu. B dzie to ograniczona powierzchnia na ogrodzonym terenie przy obiekcie. W kosztach realizacji nale y uwzgl dni utrudniony transport materia ów z terenu ulicy na plac budowy. Materia y nale y dowozi na bie co w ograniczonych ilo ciach unikaj c sk adowania wokó obiektów du ych ilo ci nie wbudowanych materia ów n) Rusztowania i plac budowy powinien by zabezpieczony przed dost pem osób z zewn trz o) Wykonawca opracuje szczegó owy harmonogram prac, 1.4.Organizacja robót budowlanych Zamawiaj cy w terminie okre lonym w umowie przeka e Wykonawcy teren budowy. Obowi zek uzyskania informacji o osnowie geodezyjnej oraz reperach spoczywa na Wykonawcy. Stabilizacja osnowy roboczej, roboczych reperów jak równie ich zabezpieczenie do chwili odbioru robót spoczywa na Wykonawcy. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na w asny koszt. Zaplecze budowlane wykonawca zorganizuje w miejscu wskazanym przez Inwestora Wykonawca b dzie prowadzi roboty wg uzgodnionego harmonogramu i zgodnie z zapisami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Wykonawca jest zobowi zany do zapewnienia i utrzymania bezpiecze stwa terenu budowy oraz robót poza placem budowy w okresie trwania realizacji zadania a do zako czenia i odbioru ko cowego robót. Wykonawca b dzie odpowiedzialny za ochron robót i za wszelkie materia y oraz urz dzenia u ywane do robót od daty rozpocz cia do daty zako czenia robót (do wydania potwierdzenia zako czenia przez Inwestora). Wykonawca b dzie utrzymywa roboty do czasu odbioru ostatecznego. Wykonawca w ramach zadania ma uprz tn plac budowy po zako czeniu robót, zlikwidowa plac budowy i doprowadzi teren budowy do stanu pierwotnego Klasyfikacja robót wg Wspólnego S ownika Zamówie (CPV) Roboty budowlane : Roboty remontowe i renowacyjne : Okre lenia podstawowe a). Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawc, upowa niona do kierowania robotami i do wyst powania w jego imieniu w sprawach realizacji przedmiotu przetargu. b). Inspektor Nadzoru osoba upowa niona z ramienia Zamawiaj cego w my l przepisów Prawa Budowlanego do kontrolowania prowadzonych prac pod katem zgodno ci z dokumentacj projektow, warunkami oferty oraz normami, przepisami i zasadami wiedzy technicznej c). Zamawiaj cy Uniwersytet Jagiello ski Kraków ul. Go bia 24 6

8 d). Inwestor Bezpo redni Uniwersytet Jagiello ski Kraków ul. Go bia 24 e). Roboty ogó dzia a, niezb dnych do podj cia w ramach realizacji przez Wykonawc przedmiotu zadania. f). Laboratorium - badawcze, zaakceptowane przez Zamawiaj cego, niezb dne do przeprowadzenia wszelkich bada i prób zwi zanych z ocen jako ci materia ów oraz robót. g). Materia y - wszelkie tworzywa niezb dne do wykonania robót, zgodne z dokumentacj projektow i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inwestora. h). Odpowiednia (bliska) zgodno - zgodno wykonywanych robót z dopuszczonymi tolerancjami, a je li przedzia tolerancji nie zosta okre lony - z przeci tnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych. i). Projektant - uprawniona osoba fizyczna b d ca autorem dokumentacji projektowej j). Aprobata techniczna dokument potwierdzaj cy pozytywn ocen techniczn wyrobu stwierdzaj c jego przydatno do stosowania w okre lonych warunkach, wydany przez jednostk upowa nion do udzielania aprobat technicznych; spis jednostek aprobuj cych zestawiony jest w Rozporz dzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19 grudnia 1994 r. W sprawie aprobat i kryteriów technicznych dotycz cych wyrobów budowlanych (Dz. U. Nr 10 z dnia 8 lutego 1995 r. Poz.48, rozdzia 2 z pó niejszymi zmianami). k). Certyfikat zgodno ci dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji wykazuj cy, e zapewniono odpowiedni stopie zaufania, i nale ycie zidentyfikowano wyrób, proces lub us uga s zgodne z okre lon norm lub innymi dokumentami normatywnymi w odniesieniu do wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania. W budownictwie (zgodnie z Ustaw z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, art. 10) certyfikat zgodno ci wykazuje, e zapewniono zgodno wyrobu z PN lub aprobat techniczn (w wypadku wyrobów, dla których nie ustalono PN). l). Znak zgodno ci zastrze ony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji, wskazuj cy, e zapewniono odpowiedni stopie zaufania, i dany wyrób, proces lub us uga s zgodne z okre lon norm lub innym dokumentem normatywnym. m). Umowa umowa na wykonanie zadania obj tego specyfikacjami, zawarta po rozstrzygni ciu przetargu pomi dzy Zamawiaj cym (Inwestorem) i Wykonawc. n). Nadzór konserwatorski Wojewódzki Konserwator Ochrony Zabytków, wykonuj cy funkcje organu administracji pa stwowej w zakresie ochrony zabytków. 2. WYMAGANIA OGÓLNE Wymagania ogólne dotycz ce wykonania i odbioru robót budowlanych odnosz si do wymaga wspólnych dla poszczególnych wymaga technicznych dotycz cych wykonania i odbioru robót, które zostan wykonane w ramach zadania Remont i adaptacja na cele magazynowe ( magazyn biblioteczny ) pomieszcze dwóch gara y zlokalizowanych na parterze we wschodniej cz ci oficyny budynku Pa acu Pud owskich w Krakowie przy ul.westerplatte 10 a) Kierownik budowy musi posiada stosowne uprawnienia zawodowe oraz uprawnienia do prowadzenia prac w obiektach zabytkowych okre lone w Rozporz dzeniu Ministra Kultury i Sztuki z dnia r (Dz.U.nr 150 p.1579) oraz by cz onkiem w a ciwej Izby samorz du zawodowego b) Kierownik robót elektrycznych musi posiada stosowne uprawnienia zawodowe oraz uprawnienia do prowadzenia prac w obiektach zabytkowych okre lone w 7

9 Rozporz dzeniu Ministra Kultury i Sztuki z dnia r (Dz.U.nr 150 p.1579) oraz by cz onkiem w a ciwej Izby samorz du zawodowego 3.WYMAGANIA DOTYCZ CE W A CIWO CI WYROBÓW I MATERIA ÓW BUDOWLANYCH a) Materia y i technologie stosowane do wykonania robót musz odpowiada zaleceniom i rozwi zaniom przyj tym w zatwierdzonym programie konserwatorskim, spe nia postawione w nim wymagania techniczne, normowe a tak e estetyczne, posiada stosowne atesty, aprobaty, certyfikaty zgodnie z obowi zuj cymi przepisami. b) Materia y stosowane do prac konserwatorskich musz odpowiada technologii uzgodnionej przez Wykonawc z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków. Wszelkie zmiany materia ów i technologii musz by ponownie uzgadniane przez Wykonawc z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków. c) Wszystkie materia y, winien zapewni Wykonawca (koszt nale y uwzgl dni w ofercie), d) W wycenie ofertowej uwzgl dni ewentualne op aty za z o enie gruzu na wysypisku, ród a uzyskania materia ów Co najmniej trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materia ów i urz dze przeznaczonych do robót Wykonawca przedstawi szczegó owe informacje dotycz ce proponowanego ród a wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materia ów i odpowiednie atesty, aprobaty, dopuszczenia oraz wiadectwa bada laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inwestora. Zatwierdzenia pewnych materia ów z danego ród a nie oznacza automatycznie, e wszystkie materia y z danego ród a uzyskuj zatwierdzenie. Wykonawca zobowi zany jest do udokumentowania, e materia y uzyskane z dopuszczonego ród a w sposób ci g y spe niaj wymagania specyfikacji technicznych w czasie post pu robót. Wykonawca ponosi odpowiedzialno za spe nienie wymaga ilo ciowych i jako ciowych materia ów z jakichkolwiek róde. Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: op aty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwi zane z dostarczeniem materia ów i urz dze do robót. Wszystkie odpowiednie materia y pozyskane na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy b d wykorzystane do robót lub odwiezione na odk ad odpowiednio do wymaga umowy lub wskaza Zamawiaj cego Materia y nie odpowiadaj ce wymaganiom Materia y nie odpowiadaj ce wymaganiom zostan przez Wykonawc wywiezione z terenu budowy, b d z o one w miejscu wskazanym przez Inwestora. Je li Inwestor zezwoli wykonawcy na u ycie tych materia ów do robót innych, ni te, dla których zosta y zakupione, to koszt tych materia ów zostanie przewarto ciowany przez Inwestora. Ka dy rodzaj robót, w którym znajduj si niezbadane i nie zaakceptowane materia y, Wykonawca wykonuje na w asne ryzyko, licz c si z jego nie przyj ciem i niezap aceniem. Przechowywanie i sk adowanie materia ów. Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sk adane materia y, do czasu, gdy b d one potrzebne do robót, by y zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowa y swoj jako i w a ciwo do robót i by y dost pne do kontroli Inspektora Nadzoru oraz nadzoru konserwatorskiego. Miejsca czasowego sk adowania b d zlokalizowane w obr bie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inwestorem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawc. Wariantowe stosowanie materia ów. Je li dokumentacja projektowa przewiduj mo liwo wariantowego zastosowania materia u w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inwestora o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed u yciem materia u, albo w okresie d u szym, je li b dzie to wymagane dla bada prowadzonych przez Inspektora Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany przez Inwestora i nadzór konserwatorski rodzaj materia u nie mo e by pó niej zmieniony bez zgody Inwestora i nadzoru konserwatorskiego. 8

10 4. WYMAGANIA DOTYCZ CE SPRZ TU I MASZYN a) dobór maszyn i sprz tu koniecznych do wykonywania robót powinien uwzgl dni warunki lokalne tj. ograniczon powierzchni placu budowy, wp yw ha asu na funkcjonowanie obiektu. b) cis ej ochronie i zabezpieczeniu na czas robót podlegaj elementy zabytkowej architektury znajduj ce si w obr bie placu budowy c) W cenie ofertowej nale y przewidzie nak ady zwi zane z zabezpieczeniem przy pracach transportowych elementów zabytkowych, dróg, schodów i innych. Wykonawca jest zobowi zany do u ywania jedynie takiego sprz tu, który nie spowoduje niekorzystnego wp ywu na jako wykonywanych robót oraz obiektów na terenie obiektu. Sprz t u ywany do robót powinien by zgodny z ofert Wykonawcy i powinien odpowiada pod wzgl dem typów i ilo ci warunkom dopuszczaj cym ruch pojazdów wokó obiektu. W przypadku braku ustale w takich dokumentach sprz t powinien by uzgodniony i zaakceptowany przez Inwestora. Liczba i wydajno sprz tu b dzie gwarantowa przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami ustalonymi w dokumentacji projektowej i wskazaniach Inwestora w terminie przewidzianym Zleceniem. Sprz t b d cy w asno ci Wykonawcy b d wynaj ty do wykonania robót ma by utrzymywany w dobrym stanie i gotowo ci do pracy. B dzie on zgodny z normami ochrony rodowiska i przepisami dotycz cymi jego u ytkowania. Wykonawca dostarczy Inwestorowi kopie dokumentów potwierdzaj cych dopuszczenie sprz tu do u ytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Je eli dokumentacja projektowa przewiduj mo liwo wariantowego u ycia sprz tu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inwestora o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacj przed u yciem sprz tu. Wybrany sprz t, po akceptacji Inspektor Nadzoru, nie mo e by pó niej zmieniony bez jego zgody. Jakikolwiek sprz t, maszyny, urz dzenia i narz dzia nie gwarantuj ce zachowania warunków zlecenia, zostan przez Inwestora zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót. 5.WYMAGANIA DOTYCZ CE RODKÓW TRANSPORTU Wykonawca stosowa si b dzie do ustawowych ogranicze na o przy transporcie materia ów i sprz tu na i z terenu Robót. Uzyska on wszelkie niezb dne zezwolenia od w adz, co do przewozu adunków i w sposób ci g y b dzie o ka dym takim przewozie powiadamia Inspektora nadzoru. Wykonawca jest zobowi zany do stosowania jedynie takich rodków transportu, które nie wp yn niekorzystnie na jako wykonywanych robót i przewo onych materia ów oraz obiektów na terenie obiektu. Liczba rodków transportu b dzie zapewnia prowadzenie Robót zgodnie z zasadami okre lonymi w Dokumentacji Projektowej, i wskazaniach Inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym umow. rodki transportu nie odpowiadaj ce warunkom dopuszczalnych obci e na osie, okre lonym przez uwarunkowania panuj ce na terenie obiektu, nie mog by u yte przez Wykonawc Wykonawca b dzie usuwa na bie co, na w asny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy. 6. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZ CE ROBÓT Podstawowe zasady i warunki wykonania robót okre laj : Pozwolenie na Budow Pozwolenie Konserwatorskie W koszcie realizacji prac Wykonawca musi uwzgl dni koszty wszelkich niezb dnych nadzorów t.j m.im: konstrukcyjnych przy robotach zwi zanych z remontem obiektu oraz archeologiczne przy robotach ziemnych Prace podlega b d odbiorowi przez komisj techniczno konserwatorsk, z udzia em Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Krakowie, przedstawicieli inwestora i 9

11 u ytkownika, pod k tem zgodno ci z dokumentacj techn., prawid owo ci wykonania, zgodno ci z zasadami sztuki bud. i konserwatorskiej, normami okre laj cymi warunki wykonania i odbioru robót bud. jak równie warunkami pozwolenia konserwatorskiego i decyzji o pozwoleniu na budow. Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jako ich wykonania oraz za ich zgodno z Dokumentacj Projektow, poleceniami Inspektora Nadzoru, oraz sztuk budowlan. Wykonawca ponosi odpowiedzialno za wykonanie robót zgodnie z warunkami uzgodnienia konserwatorskiego oraz zasadami sztuki budowlanej i normami okre laj cymi warunki wykonania i odbioru robót, Wykonawca ponosi odpowiedzialno cywiln za ewentualne szkody na osobach i rzeczach powsta e w zwi zku przyczynowym z realizacj prac, Wykonywane prace podlega b d kontroli technicznej i konserwatorskiej ze strony Konserwatora Zabytków oraz upowa nionych przedstawicieli Inwestora Bezpo redniego, a tak e nadzorowi autorskiemu projektantów 6.1 Zgodno Robót z Dokumentacj Projektow Podstaw wyceny robót i prac jest projekt Remontu i adaptacji na cele magazynowe ( magazyn biblioteczny ) pomieszcze dwóch gara y zlokalizowanych na parterze we wschodniej cz ci oficyny budynku Pa acu Pud owskich w Krakowie przy ul.westerplatte 10 opracowany przez PRACOWNI PROJEKTOW REWALORYZACJI ZABYTKÓW KRAKÓW, UL.WÓJTOWSKA z sierpnia 2011r oraz przedmiar robót. W przypadku rozbie no ci Wykonawca nie mo e wykorzystywa b dów lub opuszcze w dokumentacji, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi Inspektora nadzoru i Projektanta, który dokona odpowiednich zmian lub poprawek. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materia y b d zgodne z dokumentacj projektow i specyfikacj techniczn Dane okre lone w Dokumentacji Projektowej b d uwa ane za warto ci docelowe, od których dopuszczalne s odchylenia w ramach okre lonego przedzia u tolerancji. Przy wykonywaniu robót nale y uwzgl dnia instrukcje producenta materia ów oraz przepisy zwi zane i obowi zuj ce, w tym równie te, które uleg y zmianie lub aktualizacji. W przypadku istnienia norm, atestów, certyfikatów, instrukcji ITB, aprobat technicznych, wiadectw dopuszczenia nie wyszczególnionych w niniejszym opracowaniu a obowi zuj cych, Wykonawca ma równie obowi zek stosowania si do ich tre ci i postanowie. W kosztach realizacji Wykonawca powinien uj wszelkie nak ady zwi zany z zaj ciem chodnika na czas robót, projektem zmiany organizacji ruchu i inne konieczne do zaj cia chodnika 6.2 Ogólne zasady wykonania robót Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umow, oraz za jako zastosowanych materia ów i wykonywanych robót, za ich zgodno z dokumentacj projektow, projektu organizacji robót oraz poleceniami Inwestora. Wszelkie wymagania nadzoru konserwatorskiego, oraz inwestora bezpo redniego, kierowane b d do Wykonawcy za po rednictwem Inspektora Nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialno za dok adne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysoko ci wszystkich elementów robót z wymiarami i rz dnymi okre lonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pi mie przez Inwestora. Nast pstwa jakiegokolwiek b du spowodowanego przez Wykonawc w wytyczeniu i wyznaczeniu robot zostan poprawione przez Wykonawc na w asny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysoko ci przez Inwestora nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialno ci za ich dok adno. Decyzje Inwestora dotycz ce akceptacji lub odrzucenia materia ów i elementów robót, b d oparte na wymaganiach sformu owanych w umowie, dokumentacji projektowej, a tak e w normach i wytycznych oraz na wytycznych konserwatorskich i opinii nadzoru konserwatorskiego. Przy podejmowaniu decyzji Inwestor uwzgl dni wyniki bada materia ów i robót, rozrzuty normalnie wyst puj ce przy produkcji i przy badaniach materia ów, do wiadczenia z przesz o ci, wyniki bada naukowych oraz inne czynniki wp ywaj ce na rozwa ana kwesti. Polecenia Inwestora b d wykonywane nie pó niej ni w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawc, pod gro b zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytu u ponosi Wykonawca. 10

12 7.KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH Celem kontroli robót b dzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osi gn za o on jako robót i poprawny efekt estetyczny prac konserwatorskich. Wykonawca jest odpowiedzialny za pe n kontrol robót i jako ci materia ów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, w czaj c personel, laboratorium, sprz t, zaopatrzenie i wszystkie urz dzenia niezb dne do pobierania próbek i bada materia ów oraz robót. Wykonawca b dzie przeprowadza pomiary i badania materia ów oraz robót z cz stotliwo ci zapewniaj ca stwierdzenie, e roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej. Minimalne wymagania co do zakresu bada i ich cz stotliwo ci s okre lone w normach, wytycznych i warunkach technicznych odbioru. W przypadku, gdy nie zosta y one tam okre lone, Inspektor Nadzoru ustali, jaki zakres jest konieczny, aby zapewni wykonanie robót zgodnie z umow. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru wiadectwa, e wszystkie stosowane urz dzenia i sprz t badawczy posiadaj wa n legitymacj, zosta y prawid owo wykalibrowane i odpowiadaj wymaganiom norm okre laj cych procedury bada. Inspektor Nadzoru b dzie mie nieograniczony dost p do pomieszcze laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. Inspektor Nadzoru b dzie przekazywa Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedoci gni ciach dotycz cych urz dze laboratoryjnych, sprz tu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Je eli niedoci gni cia te b d tak powa ne, e mog wp yn ujemnie na wyniki bada, Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma u ycie do robót badanych materia ów i dopu ci je do u ycia dopiero wtedy, gdy niedoci gni cia w pracy laboratorium Wykonawcy zostan usuni te i stwierdzona zostanie odpowiednia jako tych materia ów. Wszystkie koszty zwi zane z organizowaniem i prowadzeniem bada materia ów ponosi Wykonawca. 7.1 Pobranie próbek Próbki b d pobierane losowo. Zaleca si stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na zasadzie, e wszystkie jednostkowe elementy produkcji mog by z jednakowym prawdopodobie stwem wytypowane do bada. Inspektor Nadzoru i nadzór konserwatorski b dzie mie zapewnion mo liwo udzia u w pobieraniu próbek. Na zlecenie Inwestora Wykonawca b dzie przeprowadza dodatkowe badania tych materia ów, które budz w tpliwo ci co do jako ci, o ile kwestionowane materia y nie zostan przez Wykonawc usuni te lub ulepszone z w asnej woli. Koszty tych dodatkowych bada pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek: w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiaj cy. Pojemniki do pobierania b d dostarczone przez Wykonawc i zatwierdzone przez Inspektor Nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawc do bada wykonywanych przez Inwestora b d odpowiednio opisane i oznaczone, w sposób zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 7.2 Badania i pomiary Wszystkie pomiary i badania b d przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmuj jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa mo na wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Przed przyst pieniem do pomiarów lub bada, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pi mie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru. 7.3 Raporty z bada Wykonawca b dzie przekazywa Inspektorowi Nadzoru kopie raportów z wynikami bada jak najszybciej, nie pó niej jednak ni w terminie okre lonym w programie zapewnienia jako ci. Wyniki bada (kopie) b d przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach wed ug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaakceptowanych. 7.4 Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru Dla celów kontroli jako ci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materia ów u ród a ich wytwarzania, i zapewniona mu b dzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materia ów. 11

13 Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonych przez Wykonawc, b dzie ocenia zgodno materia ów i robót z wymaganiami ST na podstawie wyników bada dostarczonych przez Wykonawc. Inspektor Nadzoru mo e pobiera próbki materia ów i prowadzi badania niezale nie od Wykonawcy, na swój koszt. Je eli wyniki tych bada wyka, e raporty Wykonawcy s niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezale nemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych bada, albo oprze si wy cznie na w asnych badaniach przy ocenie zgodno ci materia ów i robót z dokumentacj projektow i ST. W takim przypadku ca kowite koszty powtórnych lub dodatkowych bada i pobierania próbek poniesione zostan przez Wykonawc. 7.5 Atesty jako ci materia ów i urz dze Przed wykonaniem bada i jako ci materia ów przez Wykonawc, Inspektor Nadzoru mo e dopu ci do u ycia materia y posiadaj ce atest producenta stwierdzaj cy ich pe n zgodno z warunkami podanymi w ST. W przypadku materia ów, dla których atesty s wymagane przez ST, ka da partia dostarczona do robót b dzie posiada atest okre laj cy w sposób jednoznaczny jej cechy. Produkty przemys owe b d posiada atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego bada. Kopie wyników tych bada b d dostarczone przez Wykonawc Inspektorowi Nadzoru. Materia y posiadaj ce atest a urz dzenia wa ne legitymacje mog by badane w dowolnym czasie. Je eli zostanie stwierdzona niezgodno ich w a ciwo ci z ST to takie materia y i / lub urz dzenia zostan odrzucone. 8.0 DOKUMENTY BUDOWY 8.1 Dziennik budowy Odpowiedzialno za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowi zuj cymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w Dzienniku budowy b d wykonywane na bie co i b d dotyczy przebiegi robót, stanu bezpiecze stwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Ka dy zapis w Dzienniku Budowy b dzie opatrzony dat jego dokonania, podpisem osoby, która dokona a zapisu, z podaniem jego imienia i nazwiska oraz stanowiska s u bowego. Zapisy b d czytelne, dokonane trwa technik, w porz dku chronologicznym, bezpo rednio jeden pod drugim, bez przerw. Za czone do Dziennika Budowy protoko y i inne dokumenty b d oznaczone kolejnym numerem za cznika i opatrzone dat i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru. Do Dziennika Budowy nale y wpisywa w szczególno ci: - dat przekazania Wykonawcy terenu budowy, - dat przekazania przez Zamawiaj cego dokumentacji projektowej, - uzgodnienie przez Inwestora harmonogramów robót, - terminy rozpocz cia i zako czenia poszczególnych elementów robót, przebieg robót, trudno ci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach, - uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru - daty zarz dzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, - zg oszenia i daty odbioru robót zanikaj cych, ulegaj cych zakryciu, cz ciowych i ko cowych odbiorów robót, - wyja nienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, - stan pogody i temperatur powietrza w okresie wykonywania robót podlegaj cych ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w zwi zku z warunkami klimatycznymi, - zgodno rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej, - dane dotycz ce czynno ci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robót, - dane dotycz ce sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, - dane dotycz ce jako ci materia ów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych bada z podaniem, kto je przeprowadzi, - wyniki robót poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzi, inne istotne informacje o przebiegu robót, - propozycje, uwagi i wyja nienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy b d przed o one Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania si, 12

14 Decyzje Inwestora wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyj cia lub zaj ciem stanowiska. Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inwestora do ustosunkowania si. 8.2 Dokumenty laboratoryjne Dzienniki laboratoryjne, atesty materia ów, orzeczenia o jako ci materia ów, recepty robocze i kontrolne wyniki bada Wykonawcy b d gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jako ci. Dokumenty te stanowi za cznik do odbioru robót. Winny by udost pnione na ka de yczenie Inspektora nadzoru i inwestora. 8.3 Pozosta e dokumenty budowy Do dokumentów budowy zalicza si, oprócz wymienionych w powy szych trzech punktach nast puj ce dokumenty: - pozwolenie na realizacj zadania budowlanego, - protoko y przekazania terenu budowy, - umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, - protoko y odbioru robót, - protoko y z narad i ustale, - korespondencj na budowie. 8.4 Przechowywanie dokumentów budowy Dokumenty budowy b d przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zagini cie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszystkie dokumenty budowy b d zawsze dost pne dla Inwestora i przedstawione do wgl du na yczenie Zamawiaj cego. 9. WYMAGANIA DOTYCZ CE OBMIARU ROBÓT 9.1 Ogólne zasady obmiaru robót Obmiar robót b dzie okre la faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacj projektow, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu przedstawiciela Zamawiaj cego o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru b d wpisane do rejestru obmiarów. Jakikolwiek b d lub przeoczenie (opuszczenie) w ilo ciach podanych w przedmiarze Robót lub gdzie indziej nie zwalnia Wykonawcy od obowi zku uko czenia wszystkich robót. B dne dane zostan poprawione wg instrukcji Inspektora nadzoru na pi mie. Obmiar gotowych robót b dzie przeprowadzony z cz sto ci wymagan do celu miesi cznej p atno ci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okre lonym w Kontrakcie (umowie) lub oczekiwanym przez Wykonawc i Inspektora nadzoru. 9.2 Zasady okre lania ilo ci robót i materia ów D ugo ci i odleg o ci pomi dzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi b d obmierzone poziomo wzd u linii osiowej. Je li SST w a ciwe dla danych robót nie wymagaj tego inaczej, obj to ci b d wyliczone w m 3 jako d ugo pomno ona przez redni przekrój. m 3 wykopu oznacza obj to gruntu mierzon w stanie rodzimym. m 3 nasypu oznacza obj to materia u mierzon po zag szczeniu nasypu. Ilo ci, które maj by obmierzone wagowo, b d wa one w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami ST. 9.3 Urz dzenia i sprz t pomiarowy Wszystkie urz dzenia i sprz t pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót b d zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 13

15 Urz dzenia i sprz t pomiarowy zostan dostarczone przez Wykonawc. Je eli urz dzenia te lub sprz t wymagaj bada atestuj cych to Wykonawca b dzie posiada wa ne wiadectwa legalizacji. Wszystkie urz dzenia pomiarowe b d przez Wykonawc utrzymywane w dobrym stanie, w ca ym okresie trwania Robót. 9.4 Wagi i zasady wa enia Wykonawca dostarczy i zainstaluje urz dzenia wagowe odpowiadaj ce odno nym wymaganiom ST. B dzie utrzymywa to wyposa enie zapewniaj c w sposób ci g y zachowanie dok adno ci wg norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru. 9.5 Czas i cz stotliwo przeprowadzenia obmiaru Obmiary b d przeprowadzone przed cz ciowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót, a tak e w przypadku wyst powania d u szej przerwy w robotach. Obmiar robót zanikaj cych przeprowadza si w czasie ich wykonywania. Obmiar robót podlegaj cych zakryciu przeprowadza si przed ich zakryciem. 10.ODBIORY a) Wykonywane prace podlega b d kontroli technicznej i konserwatorskiej ze strony Zamawiaj cego oraz upowa nionych przedstawicieli inwestora, a tak e nadzorowi autorskiemu projektantów b) Prace podlega b d odbiorowi przez komisj techniczno konserwatorsk, z udzia em Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, przedstawicieli inwestora i u ytkownika, pod k tem zgodno ci z dokumentacj techn., prawid owo ci wykonania, zgodno ci z zasadami sztuki bud. i normami okre laj cymi warunki wykonania i odbioru robót bud. oraz warunkami decyzji o pozwoleniu na budow Odbiór robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu Odbiór robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu polega na finalnej ocenie ilo ci i jako ci wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegaj zakryciu. Odbiór robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu b dzie dokonywany w czasie umo liwiaj cym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego post pu robót. Odbiór robót dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowo danej cz ci robót do odbioru zg asza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiór b dzie przeprowadzony niezw ocznie, nie pó niej jednak ni w ci gu 3 dni od daty zg oszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomieniem o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Jako i ilo robót ulegaj cych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentów zawieraj cych komplet wyników bada laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektow, ST i uprzednimi ustaleniami Odbiór cz ciowy Odbiór cz ciowy polega na ocenie ilo ci i jako ci wykonanych cz ci robót. Odbioru cz ciowego robót dokonuje si wg zasad jak przy odbiorze ko cowym robót Odbiór ko cowy robót Odbiór ko cowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilo ci, jako ci i warto ci. Ca kowite zako czenie robót oraz gotowo do odbioru ko cowego b dzie stwierdzona przez Wykonawc wpisem do dziennika budowy z bezzw ocznym powiadomieniem na pi mie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Odbiór ko cowy robót nast pi w terminie ustalonym w dokumentach kontraktowych, licz c od dnia potwierdzenia przez Inwestora zako czenia robót i przyj cia dokumentów, o których mowa w punkcie poni ej pt. Dokumenty do odbioru ko cowego robót. Odbioru ko cowego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiaj cego w obecno ci Inwestora, u ytkownika, nadzoru konserwatorskiego i Wykonawcy. Komisja odbieraj ca roboty dokona ich oceny jako ciowej na podstawie przed o onych dokumentów, wyników bada i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodno ci wykonania robót z dokumentacj projektow i ST. W toku odbioru ko cowego robót komisja zapozna si z realizacj ustale przyj tych w trakcie odbiorów 14

16 robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu, zw aszcza w zakresie wykonania robót uzupe niaj cych i robót poprawkowych. W przypadku niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupe niaj cych, komisja przerwie swoje czynno ci i ustala nowy termin odbioru ko cowego. W przypadku stwierdzenia przez komisj, e jako wykonywanych robot w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacji projektowej i ST z uwzgl dnieniem tolerancji i nie ma wi kszego wp ywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja dokona potr ce, oceniaj c pomniejszona warto wykonywanych robót w stosunku do wymaga przyj tych w dokumentach kontraktowych Dokumenty do odbioru ko cowego robót Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ko cowego robót jest protokó odbioru ko cowego robót sporz dzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiaj cego. Do odbioru ko cowego Wykonawca jest zobowi zany przygotowa nast puj ce dokumenty: - dokumentacj projektow z naniesionymi zmianami, - specyfikacje techniczne, - uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zw aszcza przy odbiorze robót znikaj cych i ulegaj cych zakryciu i udokumentowanie wykonania jego zalece, - recepty i ustalenia technologiczne, - dzienniki budowy i ksi gi obmiaru, - protoko u odbioru robót zanikowych, protoko y odbioru cz ciowego i protoko y odbioru instalacji - wyniki pomiarów kontrolnych oraz bada, - atesty jako ciowe wbudowanych materia ów, - sprawozdanie techniczne, - inne dokumenty wymagane przez Zamawiaj cego, Sprawozdanie techniczne b dzie zawiera : - zakres i lokalizacje wykonywanych robót, - wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do dokumentacji projektowej przekazanej przez Zamawiaj cego, - uwagi dotycz ce warunków realizacji robót, - dokumentacja z prac konserwatorskich - dat rozpocz cia i zako czenia robót. W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgl dem przygotowania dokumentacyjnego nie b d gotowe do odbioru ko cowego, komisja w porozumieniu z Wykonawc wyznaczy ponowny termin odbioru ko cowego robót. Wszystkie zarz dzone przez komisj roboty poprawkowe lub uzupe niaj ce b d zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiaj cego. Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupe niaj cych wyznaczy komisja Odbiór ostateczny Odbiór ostateczny polega na ocenie wykonanych robót zwi zanych z usuni ciem wad stwierdzonych przy odbiorze ko cowym i zaistnia ych w okresie gwarancyjnym. Odbiór ostateczny b dzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzgl dnieniem zasad odbioru ko cowego. 11.SPOSÓB ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I TOWARZYSZ CYCH Roboty wyszczególnione w przedmiarze, w szczególno ci rozbiórki, wymiany tynków, wymiany pokrycia dachu, przemurowania i inne, winny by rozliczane wg obmiarów ich rzeczywistego zakresu, w obecno ci inspektora nadzoru. Jednostki obmiaru jak w przedmiarze robót. Roboty towarzysz ce i tymczasowe, nie wyszczególnione w przedmiarze, winny by uj te w kosztach ogólnych Wykonawcy i nie podlegaj obmiarowi. 12.OCHRONA I UTRZYMANIE ROBÓT Wykonawca b dzie odpowiedzialny za ochron robót i za wszystkie materia y i urz dzenia u ywane do robót od daty rozpocz cia do daty wydania potwierdzenia zako czenia przez Inwestora. Wykonawca b dzie utrzymywa roboty do czasu ko cowego 15

17 odbioru. Utrzymanie powinno by prowadzone w taki sposób, aby zrealizowane obiekty by y w zadawalaj cym stanie przez ca y czas, do momentu odbioru ko cowego. Je li Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inwestora powinien rozpocz roboty utrzymaniowe nie pó niej ni w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. 13.ZABEZPIECZENIE TERENU BUDOWY Wykonawca jest zobowi zany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu, a do zako czenia i odbioru ostatecznego Robót a w szczególno ci: a). zabezpieczy i utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonuj cych czynno ci zwi zane z budow i nienaruszalno ich mienia s u cego do pracy a tak e zabezpieczy teren budowy przed dost pem osób nieupowa nionych. b). fakt przyst pienia do robót Wykonawca obwie ci publicznie przed ich rozpocz ciem w sposób uzgodniony z Inwestorem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilo ciach okre lonych przez Inspektora nadzoru, tablic informacyjnych, których tre b dzie zatwierdzona przez Inwestora. Tablice informacyjne b d utrzymywane przez Wykonawc w dobrym stanie przez ca y okres realizacji robót. c). Wykonawca we w asnym zakresie zorganizuje zaplecze budowy. d). Wykonawca wykona wszystkie prace wst pne potrzebne do zorganizowania zaplecza, doprowadzi instalacje niezb dne do jego funkcjonowania oraz wyposa y w odpowiednie obiekty i drogi monta owe. e). Wykonawca jest zobowi zany do uzyskania doprowadzenia, przy czenia wszelkich czynników i mediów energetycznych do zaplecza i placu budowy, takich jak: energia elektryczna, gaz, woda, cieki itp. f). Zabezpieczenie korzystania z w/w czynników i mediów energetycznych nale y do obowi zków Wykonawcy i w pe ni jest on odpowiedzialny za uzyskanie wszystkich warunków technicznych przy czenia, dokonanie uzgodnie itp. g). Wykonawca w ramach umowy ma uprz tn plac budowy po zako czeniu ka dego elementu robót i doprowadzi go do stanu pierwotnego po zako czeniu robót i likwidacji placu budowy. 14.OCHRONA RODOWISKA W CZASIE WYKONYWANIA ROBÓT Wykonawca ma obowi zek zna i stosowa w czasie prowadzenia Robót wszelkie przepisy dotycz ce ochrony rodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wyka czania Robót Wykonawca b dzie: a). utrzymywa Teren Budowy i wykopy bez wody stoj cej b). podejmowa wszelkie uzasadnione kroki maj ce na celu stosowanie si do przepisów i norm dotycz cych ochrony rodowiska na terenie i wokó Terenu Budowy oraz b dzie unika uszkodze lub uci liwo ci dla osób lub w asno ci spo ecznej i innych, a wynikaj cych ze ska enia, ha asu, lub innych przyczyn powsta ych w nast pstwie jego sposobu dzia ania. Stosuj c si do tych wymaga b dzie mia szczególny wzgl d na : h). lokalizacj baz, warsztatów, magazynów, baz, sk adowisk, wykopów i dróg dojazdowych. i). rodki ostro no ci i zabezpieczenia przed: - zanieczyszczeniem powietrza py ami i gazami - mo liwo ci powstania po arów - ha asem. 16

18 15.OCHRONA PRZECIWPO AROWA Wykonawca b dzie przestrzega przepisów ochrony przeciwpo arowej. Wykonawca b dzie utrzymywa sprawny sprz t przeciwpo arowy, wymagany przez odpowiednie przepisy. Materia y atwopalne b d sk adowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami, tylko w ilo ci niezb dnej na dany dzie pracy i zabezpieczone przed dost pem osób trzecich. Przetrzymywanie materia ów atwopalnych na terenie budowy i obiektu po zako czeniu pracy jest niedopuszczalne. Wykonawca b dzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane po arem wywo anym jako rezultat realizacji Robót albo przez personel Wykonawcy. 16.OCHRONA W ASNO CI PUBLICZNEJ I PRYWATNEJ Wykonawca odpowiada za ochron instalacji na powierzchni ziemi i za urz dzenia podziemne, takie jak ruroci gi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich w adz b d cych w a cicielami tych urz dze potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiaj cego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni w a ciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniami tych instalacji i urz dze w czasie trwania budowy. Wykonawca zobowi zany jest umie ci w swoim harmonogramie rezerw czasow dla wszelkiego rodzaju Robót, które maj by wykonane w zakresie prze o enia instalacji i urz dze podziemnych na Terenie Budowy i powiadomi Inspektora Nadzoru i w adze lokalne (zarz dzaj cych sieciami) o zamiarze rozpocz cia Robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzw ocznie powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowane w adze oraz b dzie z nimi wspó pracowa dostarczaj c wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca b dzie odpowiada za wszelkie spowodowane przez jego dzia ania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urz dze podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiaj cego. 17.OGRANICZENIE OBCI E OSI POJAZDÓW Pojazdy lub adunki powoduj ce nadmierne obci enie osiowe nie b d dopuszczone na wie o uko czony fragment budowy i Wykonawca b dzie odpowiedzialny za napraw wszelkich Robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru. 18.BEZPIECZE STWO I HIGIENA PRACY Podczas realizacji Robót Wykonawca b dzie przestrzega przepisów dotycz cych bezpiecze stwa i higieny pracy oraz stosowa si do zalece Planu Bezpiecze stwa i Ochrony Zdrowia. W szczególno ci Wykonawca ma obowi zek zadba, aby personel nie wykonywa pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spe niaj cych odpowiednich wymaga sanitarnych. Wykonawca zapewni i b dzie utrzymywa wszelkie urz dzenia zabezpieczaj ce, socjalne oraz sprz t i odpowiedni odzie dla ochrony ycia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpiecze stwa publicznego. 19.STOSOWANIE SI DO PRAWA I INNYCH PRZEPISÓW Wykonawca zobowi zany jest zna wszystkie przepisy wydane przez w adze centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które s w jakikolwiek sposób zwi zane z Robotami i b dzie w pe ni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia Robót. Wykonawca b dzie przestrzega praw patentowych i b dzie w pe ni odpowiedzialny za wype nienie wszelkich wymaga prawnych odno nie wykorzystania opatentowanych 17

19 urz dze lub metod i w sposób ci g y b dzie informowa Inspektora nadzoru o swoich dzia aniach, przedstawiaj c kopie zezwole i inne odno ne dokumenty. 20.DOKUMENTY ODNIESIENIA Dokumentacj odniesienia jest: a) SIWZ dla zadania: Remont i adaptacja na cele magazynowe ( magazyn biblioteczny ) pomieszcze dwóch gara y zlokalizowanych na parterze we wschodniej cz ci oficyny budynku Pa acu Pud owskich w Krakowie przy ul.westerplatte 10 b) umowa zawarta pomi dzy Wykonawc a Zamawiaj cym wraz z harmonogramem robót c) Projekt Remontu i adaptacji na cele magazynowe ( magazyn biblioteczny ) pomieszcze dwóch gara y zlokalizowanych na parterze we wschodniej cz ci oficyny budynku Pa acu Pud owskich w Krakowie przy ul.westerplatte 10 opracowany przez PRACOWNI PROJEKTOW REWALORYZACJI ZABYTKÓW KRAKÓW, UL.WÓJTOWSKA z sierpnia 2011r c) Zezwolenie konserwatorskie d) Pozwolenie na Budow e) Przedmiar robót f) Normy g) aprobaty techniczne h) inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji. Podstawowe przepisy w zakresie projektowania i realizowania planowanego przedsi wzi cia: 1. Ustawa z dnia r. Prawo budowlane ( z pó niejszymi zmianami). 2. Ustawa z dnia r. o Prawo Ochrony rodowiska 3. Ustawa z dnia r. o odpadach 4. Rozporz dzenie Ministra Ochrony rodowiska, Zasobów Naturalnych i Le nictwa z dnia 28 kwietnia 1998 r. w sprawie dopuszczalnych warto ci st e substancji zanieczyszczaj cych w powietrzu (Dz.U. nr 55, poz. 355). 5. Rozporz dzenie Ministra Ochrony rodowiska, Zasobów Naturalnych i Le nictwa z dnia 13 maja 1998 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów ha asu w rodowisku (Dz.U. nr 66, poz. 436). 6. Rozporz dzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z w sprawie ogólnych przepisów BHP. 7. Rozporz dzenie Ministra Rozwoju regionalnego i Budownictwa z w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz ZUDP. 8. Ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami z dnia r Dz.U,nr 162 poz.1568) 9. Rozporz dzenie Ministra Kultury i Sztuki w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich z dnia r (Dz.U.nr 150 poz.1579) Nie wymienienie tytu u jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowi zku stosowania wymogów okre lonych prawem polskim. Odpowiednie normy budowlane s obowi zuj ce dla wykonawcy przedmiotowego obiektu. 18

20 <+ <,+ <+ <,+ *!!"#$!#%!-*"7-$C <+++C>?:C"$!+ #$! 35(49)()"1(::34; A' $#.$ -!"#$!!*! %&'() (:B4; %#*# /!.#$*" #$-*" 70 *8$#$ %,+ $ %#* +,, - $!#$#0!# 123(4)5623+,,+ + E, < +D,D?9(3):3(11(53523( 4=2?93594;G>&2 42; < < E,?9(3):3(11(53523( 4=2?93594;G>&2 42; E, < E, << <, >& (& 8<>++& < 1(F3;4)3(F6( + +?9(3):3(11(53523( 4=2?93594;G>&2 42; < E < <,, < < < + <?9(3):3(11(53523( 4=2?93594;G>&2 42; <>,& (& 8<>++& + + +,

Z INSTALACJAMI, INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ ORAZ ZAGOSPODAROWANIEM TERENU SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

Z INSTALACJAMI, INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ ORAZ ZAGOSPODAROWANIEM TERENU SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH strona 1/217 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 45236220-8 Kształtowanie terenu ogrodów zoologicznych Nazwa inwestycji: WYBIEG

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych CZEGEKO CZEGEKO Sp. z O.O. 31-115 Kraków Pl. gen. Wł. Sikorskiego 2 Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych dla projektów wielobranżowych, budowlano-wykonawczych; Budowa szklarni

Bardziej szczegółowo

Przykładowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - STWiOR.

Przykładowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - STWiOR. Przykładowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - STWiOR. Wykonujemy: Kosztorysy inwestorskie Kosztorysy ofertowe Kosztorysy powykonawcze Kosztorysy zamienne Przedmiary robót

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-450.0.00 WYMAGANIA OGÓLNE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-450.0.00 WYMAGANIA OGÓLNE Specyfikacja Techniczna ST-450.0.00 - Wymagania Ogólne SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-450.0.00 WYMAGANIA OGÓLNE 1. WSTĘP 1.1.Przedmiot Specyfikacji Technicznej 1.1.1. Specyfikacja Techniczna ST-450.0.00 Wymagania

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT DLA REMONTU I PRZEBUDOWY BUDYNKU WARSZTATU-ZAPLECZA TECHNICZNEGO STRAŻNICY KP PSP W GŁUBCZYCACH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT DLA REMONTU I PRZEBUDOWY BUDYNKU WARSZTATU-ZAPLECZA TECHNICZNEGO STRAŻNICY KP PSP W GŁUBCZYCACH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT DLA REMONTU I PRZEBUDOWY BUDYNKU WARSZTATU-ZAPLECZA TECHNICZNEGO STRAŻNICY KP PSP W GŁUBCZYCACH PRZY UL. KOŁŁĄTAJA 4 Opole, maj 2013 1 SPIS TREŚCI WYMAGANIA

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. Kod CPV 45000000-7. Roboty budowlane

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. Kod CPV 45000000-7. Roboty budowlane PRACOWNIA PROJEKTOWA REGON: 634453564 64-600 OBORNIKI ul. Kowanowska 55 tel.: 603-963-110 ; 603-963-121 www. anmarprojekt.pl ; e-mail: anmarprojekt@wp.pl SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA ISTNIEJĄCEJ PRZYBUDÓWKI HALI WARSZTATOWO-USŁUGOWEJ NA POMIESZCZENIE BIUROWE KOD CPV 45100000-8 PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych ETAP / BRANŻA: PROJEKT BUDOWLANY DATA: SZCZECIN, VII. 2012 TECZKA: 1 TOM: 1 NAZWA OPRACOWANIA PROJEKT OSUSZENIA I IZOLACJI ŚCIAN PIWNICZNYCH I FUNDAMENTOWYCH W PRZEDSZKOLU PUBLICZNYM NR 48 PRZY ul. 9-go

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Zarząd Dróg ul. Sygietyńskiego 20 43-200 Pszczyna

Powiatowy Zarząd Dróg ul. Sygietyńskiego 20 43-200 Pszczyna Powiatowy Zarząd Dróg ul. Sygietyńskiego 20 43-200 Pszczyna Szczegółowa Specyfikacja Techniczna na roboty: BUDOWA MAGAZYNU DO SKLADOWANIA MATERIAŁÓW SYPKICH D - M - 00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE...2 D-01.01.01

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH BUDOWY SALI GIMNASTYCZNEJ PRZY ZESPOLE SZKÓŁ W STOJADŁACH gm.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH BUDOWY SALI GIMNASTYCZNEJ PRZY ZESPOLE SZKÓŁ W STOJADŁACH gm. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH BUDOWY SALI GIMNASTYCZNEJ PRZY ZESPOLE SZKÓŁ W STOJADŁACH gm. MIŃSK MAZOWIECKI Kod wg Wspólnego Słownika Zamówień CPV : 45212222-8 - ROBOTY

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI WYKAZ SZCZEGÓŁOWYCH SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH

SPIS TREŚCI WYKAZ SZCZEGÓŁOWYCH SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH Lp. Budowa krytej strzelnicy garnizonowej typu B w Powidzu, kompleks 6015, jednostka wojskowa 3293 SPIS TREŚCI WYKAZ SZCZEGÓŁOWYCH SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH Numer specyfikacji Nazwa specyfikacji Strona

Bardziej szczegółowo

OGÓLNA I SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT DLA ZADANIA: BUDOWA STRZELNICY SNAJPERSKIEJ WRAZ Z JEJ ELEMENTAMI SKŁADOWYMI W

OGÓLNA I SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT DLA ZADANIA: BUDOWA STRZELNICY SNAJPERSKIEJ WRAZ Z JEJ ELEMENTAMI SKŁADOWYMI W OGÓLNA I SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT DLA ZADANIA: BUDOWA STRZELNICY SNAJPERSKIEJ WRAZ Z JEJ ELEMENTAMI SKŁADOWYMI W KOMPLEKSIE WOJSKOWYM 8627 W ZIELONCE DLA POTRZEB JEDNOSTKI

Bardziej szczegółowo

Sieć wod kan Dąbie Boćwinka, gmina Gołdap.

Sieć wod kan Dąbie Boćwinka, gmina Gołdap. SPECYFIIKACJA TECHNIICZNA OBIEKT: Sieć wod kan Dąbie Boćwinka, gmina Gołdap. ADRES: Gmina Gołdap, działki o numerach geodezyjnych: Obręb Główka: 171/27; 18/4; 168/20; 171/26; 27; 25; 16/1; 15/3; 26/6;

Bardziej szczegółowo

Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta i Gminy Czempiń Czempiń, 24 Stycznia 25

Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta i Gminy Czempiń Czempiń, 24 Stycznia 25 Projektowanie Doradztwo Techniczne Zbigniew Grabarkiewicz Os. Rusa 45/1, 61-245 Poznań tel./fax 48 61/prefiks/8740681 Nazwa inwestycji Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta i Gminy Czempiń Czempiń, 24

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA OBIEKT: Sieć kanalizacji sanitarnej tłocznej Krzemianka-Prudziszki, Gmina Jeleniewo Sieć kanalizacji sanitarnej tłocznej Szelment-Leszczewo-Suchodoły-Prudziszki-Suwałki, Gmina Jeleniewo,

Bardziej szczegółowo

MIKPROJ 81-538 GDYNIA. DZ.NR 522/53, KM 69 GDYŃSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI. Imię i Nazwisko Nr uprawnień Podpis

MIKPROJ 81-538 GDYNIA. DZ.NR 522/53, KM 69 GDYŃSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI. Imię i Nazwisko Nr uprawnień Podpis MIKPROJ MIKPROJ Wioleta Mikulska-Samulak ul. Myśliwskie Wzgórze 21/51, 80-283 Gdańsk, NIP 579-195-62-22 tel. (+48)535-35-90-50, mail: mikproj.biuro@gmail.com Temat: REMONT POMIESZCZEŃ W HALI LA ORAZ W

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH DLA ROZBUDOWY ZESPOŁU SZKÓŁ O CZĘŚĆ REHABILITACYJNO REWALIDACYJNO - SPORTOWĄ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH DLA ROZBUDOWY ZESPOŁU SZKÓŁ O CZĘŚĆ REHABILITACYJNO REWALIDACYJNO - SPORTOWĄ BIURO USŁUG PROJEKTOWYCH INFO - PROJEKT 47-440 Górki Śląskie ul. Ofiar Oświęcimskich 63 tel. ( 032 ) 418 73 24 0604 149 000 e-mail: lin_inf@poczta.onet.pl 6041490 00@eranet.pl SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJE DLA WYKONAWCÓW Z ZA CZNIKAMI

INSTRUKCJE DLA WYKONAWCÓW Z ZA CZNIKAMI BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W ZLEWNI O.. MILICZ - CZ I (9 miejscowo ci: Czatkowice, Duchowo, Gogo owice, Grabownica, Kaszowo, Mi ochowice, Ruda Milicka, Stawiec, wi toszyn) Nr ref. ZP-11/2012 CZ

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT PRZEBUDOWA BUDYNKU BIUROWEGO INWESTOR: 81-006 Gdynia, ul. Morska 200A, działka nr 983, KM 22 Nadleśnictwo Gdańsk z siedzibą w Gdyni ul. Morska 200 81-006 Gdynia SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU

Bardziej szczegółowo

KSI GA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZ DZANIA JAKO CI. Obowi zuje : WSZYSTKIE KO SZPITALA DATA 01.11.2013 WYDANIE 3

KSI GA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZ DZANIA JAKO CI. Obowi zuje : WSZYSTKIE KO SZPITALA DATA 01.11.2013 WYDANIE 3 Strona 1/40 KSI GA JAKO CI ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZ DZANIA JAKO CI Szpital Rejonowy im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu Zatwierdzenia Zespó Imi i nazwisko stanowisko Data Podpis Opracowa Grzegorz PZJ

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH:

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH: SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH: MODERNIZACJA BASENU WEWNĘTRZNEGO W ODDZIALE LECZNICZO REHABILITACYJNYM DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W JAWORZU ULICA WAPIENICKA 142 Sierpień 2011

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDWLANYCH

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDWLANYCH SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDWLANYCH MODERNIZACJA STACJI PALIW PŁYNNYCH NA DZIAŁACH NR EW.206/3, 235 POŁOśONYCH PRZY UL. WJAZDOWEJ W RADOMIU FUNDAMENTY POD URZĄDZENIA

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH POCHYLNIA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH PRZY DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W RADOMIU UL. ZIĘTALÓW 13 Wspólny słownik zamówień 45223100-7

Bardziej szczegółowo

GMINA LEWIN BRZESKI 49-340 Lewin Brzeski ul. Rynek 1

GMINA LEWIN BRZESKI 49-340 Lewin Brzeski ul. Rynek 1 GMINA LEWIN BRZESKI 49-340 Lewin Brzeski ul. Rynek 1 ZAGOSPODAROWANIE TERENU WYPOCZYNKU LETNIEGO Lewin Brzeski ul. Nysańska dz. nr 414/57, 414/45, 404 CPV-45212221-1 Roboty w zakresie budowy boisk sportowych

Bardziej szczegółowo

dz. nr ewid. 1578/56, 1578/77, 1578/78, 1578/79, 1578/80

dz. nr ewid. 1578/56, 1578/77, 1578/78, 1578/79, 1578/80 SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH R O Z B I Ó R K A 9 B U D Y N K Ó W O R AZ P O Z O S T AŁ Y C H O B I E K T Ó W B U D O W L AN Y C H W R AZ Z U P O R ZĄD K O W AN I E M T

Bardziej szczegółowo

WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV): GRUPA

WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV): GRUPA SPIS TREŚCI. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych dla tematu: Zasilanie w energię elektryczną budynku techniczno-socjalnego MSK w Imielinie przy ul. Wandy 44D przyłącze oraz instalacja

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH dla zadania pn.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH dla zadania pn. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH dla zadania pn. Remont klatek schodowych znajdujących się w Muzeum Wojsk Lądowych przy ul. Czerkaskiej 2 w Bydgoszczy; działka nr 13/2, obręb

Bardziej szczegółowo

ROZPORZ DZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 4 lipca 2002 r.

ROZPORZ DZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 4 lipca 2002 r. ROZPORZ DZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 4 lipca 2002 r. w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym musz odpowiada kasy rejestruj ce, oraz warunków stosowania tych kas przez podatników. Spis tre

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ÂWIADCZENIA US UG MAKLERSKICH PRZEZ DOM MAKLERSKI PKO BANKU POLSKIEGO

REGULAMIN ÂWIADCZENIA US UG MAKLERSKICH PRZEZ DOM MAKLERSKI PKO BANKU POLSKIEGO REGULAMIN ÂWIADCZENIA US UG MAKLERSKICH PRZEZ DOM MAKLERSKI PKO BANKU POLSKIEGO Warszawa, 2010 r. Rozdzia 1. Postanowienia ogólne 1. 1. Regulamin wiadczenia us ug maklerskich przez Dom Maklerski PKO Banku

Bardziej szczegółowo

Kod CPV 45000000-7 WYMAGANIA OGÓLNE

Kod CPV 45000000-7 WYMAGANIA OGÓLNE ESTIMA * BIURO USLUG KOSZTORYSOWYCH Leszek Rosiński 05-220 Zielonka ul. Niecala 3 tel. 771-23-18 ; Tel. kom. 602714407 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo