Uwagi! Remont i adaptacja dwóch garay na cele magazynowe w budynku oficynowym Pałacu Pusłowskich przy ul.westerplatte 10 w Krakowie.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Uwagi! Remont i adaptacja dwóch garay na cele magazynowe w budynku oficynowym Pałacu Pusłowskich przy ul.westerplatte 10 w Krakowie."

Transkrypt

1 Uwagi! Remont i adaptacja dwóch garay na cele magazynowe w budynku oficynowym Pałacu Pusłowskich przy ul.westerplatte 10 w Krakowie. Zakres zlecenia: Zakres zlecenia okrela załczony projekt. W zakresie dostawy i montau regałów jezdnych naley przyj: Magazyn biblioteczny nr 1. 3 szt. Szeroko 60 cm ( w tym 1 o obnionej wysokoci), półki o głbokoci 30 cm Magazyn biblioteczny nr 2 ; 3 szt. Szeroko 50 cm ( w tym 1 o obnionej wysokoci), półki o głbokoci 25 cm Dostawa i osadzenie belek pod regały jezdne komplet Uwagi odnonie prowadzenia prac. 1. na teren obiektu jest utrudniony wjazd, teren dostpny tylko dla małych samochodów 2. Uniwersytet nie ma moliwoci przekazania pomieszcze dla celów sanitarnych i socjalnych dla wykonawcy. 3. Uniwersytet nie ma moliwoci przekazania dodatkowych pomieszcze dla celów magazynowych 4. prace bd si odbywa w czynnym obiekcie, naley wygrodzi teren prac w sposób uniemoliwiajcy dostp osób niepowołanych. Wygrodzenie wykona w sposób estetyczny.

2 NAZWA OPRACOWANIA : Lokalizacja : SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT DLA Remont i adaptacja na cele magazynowe ( magazyn biblioteczny ) pomieszcze dwóch gara y zlokalizowanych na parterze we wschodniej cz ci oficyny budynku Pa acu Pud owskich w Krakowie przy ul.westerplatte 10 Budynek Oficyny tylnej Pa acu Pud owskich; Kraków, ul. Westerplatte 10 Zamawiaj cy : Uniwersytet Jagiello ski Kraków ul. Go bia 24 Autor opracowania : Pracownia Projektowa Rewaloryzacji Zabytków ul. Wójtowska 4/70, Kraków Nazwy i kody : Dzia : Roboty budowlane : Roboty remontowe i renowacyjne : Kraków, Sierpie 2011r

3 Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych Podstaw opracowania jest Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze nia 2004r. w sprawie szczegó owego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-u ytkowego. 2

4 SPIS TRE CI 1. WST P Nazwa zamówienia Przedmiot i zakres robót budowlanych Informacje o terenie budowy Organizacja robót budowlanych Klasyfikacja robót wg Wspólnego S ownika Zamówie (CPV) Okre lenia podstawowe WYMAGANIA OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZ CE W A CIWO CI WYROBÓW I MATERIA ÓW BUDOWLANYCH WYMAGANIA DOTYCZ CE SPRZ TU I MASZYN WYMAGANIA DOTYCZ CE RODKÓW TRANSPORTU OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZ CE ROBÓT Zgodno Robót z Dokumentacj Projektow i ST Ogólne zasady wykonania robót KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH Pobranie próbek Badania i pomiary Raporty z bada Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru Atesty jako ci materia ów i urz dze DOKUMENTY BUDOWY Dziennik budowy Dokumenty laboratoryjne Pozosta e dokumenty budowy Przechowywanie dokumentów budowy WYMAGANIA DOTYCZ CE OBMIARU ROBÓT Ogólne zasady obmiaru robót

5 9.2 Zasady okre lania ilo ci robót i materia ów Urz dzenia i sprz t pomiarowy Wagi i zasady wa enia Czas i cz stotliwo przeprowadzenia obmiaru ODBIORY Odbiór robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu Odbiór cz ciowy Odbiór ko cowy robót Dokumenty do odbioru ko cowego robót Odbiór ostateczny SPOSÓB ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I TOWARZYSZ CYCH OCHRONA I UTRZYMANIE ROBÓT ZABEZPIECZENIE TERENU BUDOWY OCHRONA RODOWISKA W CZASIE WYKONYWANIA ROBÓT OCHRONA PRZECIWPO AROWA OCHRONA W ASNO CI PUBLICZNEJ I PRYWATNEJ OGRANICZENIE OBCI E OSI POJAZDÓW BEZPIECZE STWO I HIGIENA PRACY STOSOWANIE SI DO PRAWA I INNYCH PRZEPISÓW DOKUMENTY ODNIESIENIA

6 1.WST P 1.0. Informacja ogólna. Prace budowlane zwi zane z realizacj przedmiotowej inwestycji nale y wykona zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, opisanymi w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (ST), któr sklasyfikowano na podstawie Wspólnego S ownika Zamówie, którego stosowanie reguluje Rozporz dzenie Komisji (WE) Nr 2151/2003 z 16 grudnia 2003 r. zmieniaj ce Rozporz dzenie (WE) Nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego oraz Rady w sprawie Wspólnego S ownika Zamówie (CPV). Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (ST) okre la zasady post powania przy wykonywaniu Robót Budowlanych (kod wg CPV: ), w sk ad, których wchodz ni ej wymienione kategorie prac: I. Roboty budowlane w zakresie prac remontowych (kod wg CPV: ) W sk ad, których wchodz : Budynki o szczególnej warto ci historycznej lub architektonicznej (kod wg CPV: ), Szczegó owe wymagania zwi zane z organizacj robót budowlanych, zabezpieczeniem interesów osób trzecich, ochron rodowiska, warunkami bezpiecze stwa pracy, zapleczem dla potrzeb wykonawcy, warunkami dotycz cymi organizacji ruchu, ogrodzeniem, zabezpieczeniem chodników i jezdni oraz wykonaniem prac towarzysz cych i robót tymczasowych powinny by zgodne z Ogóln Specyfikacj Techniczn 1.1.Nazwa zamówienia Remont i adaptacja na cele magazynowe ( magazyn biblioteczny ) pomieszcze dwóch gara y zlokalizowanych na parterze we wschodniej cz ci oficyny budynku Pa acu Pud owskich w Krakowie przy ul.westerplatte Przedmiot i zakres robót budowlanych Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu i adaptacji na cele magazynowe ( magazyn biblioteczny ) pomieszcze dwóch gara y zlokalizowanych na parterze we wschodniej cz ci oficyny budynku Pa acu Pud owskich w Krakowie przy ul.westerplatte 10, a w tym: - Roboty murowe - Roboty tynkarskie - Prace malarskie - Roboty izolacyjne - Roboty lusarskie - Roboty ziemne i betonowe - Prace wyko czeniowe - Prace posadzkarskie - I inne 1.3.Informacje o terenie budowy a) prace prowadzone b d na terenie obj tym cis ochron konserwatorsk, w czynnym obiekcie b) transport materia ów oraz praca sprz tu i maszyn bud. nie mog stanowi utrudnienia ani zagro enia dla eksploatacji i u ytkowanie obiektu. c) z uwagi na bezpo rednie s siedztwo u ytkowanego obiektu, nale y ograniczy emisj ha asu,. d) teren prac winien by wygrodzony, zabezpieczony przed dost pem dla osób postronnych; sposób wygrodzenia placu budowy nale y uzgodni z przedstawicielami inwestora e) na terenie obj tym pracami znajduj si urz dzenia oraz elementy uzbrojenia i nale y zapewni dost p do nich s u bom technicznym 5

7 f) gruz, materia y z rozbiórki nie przeznaczone do ponownego wykorzystania, itp. nale y wywozi na bie co z uwagi na brak miejsca na sk adowanie, g) wykluczone jest sk adowanie i magazynowanie materia ów atwopalnych; materia y takie winny by dowo one na bie co, w ilo ci nie przekraczaj cej dziennego zu ycia, h) Zamawiaj cy udost pnia odp atnie media (woda, energia elektryczna) niezb dne do realizacji zadania; miejsca poboru, dopuszczalna moc i szczegó owe warunki techniczne pod czenia do uzgodnieniu na wprowadzeniu do na teren budowy, natomiast kable, przewody i rozdzielnie od miejsc przy czenia zapewnia wykonawca na w asny koszt, i) Wykonawca zapewni urz dzi szatni z w z em sanitarnym, w w asnym zakresie j) Rusztowania i pomosty robocze powinny by zabezpieczone za pomoc szczelnych ogrodze przed dost pem osób z zewn trz k) Trawniki i chodniki w razie zniszczenia, po zako czeniu prac powinny by doprowadzone do stanu pierwotnego l) Na terenie budowy obowi zuje ca kowity zakaz palenia m) Miejsce sk adowania materia ów zostanie wskazane przez przedstawicieli Zamawiaj cego na wprowadzeniu. B dzie to ograniczona powierzchnia na ogrodzonym terenie przy obiekcie. W kosztach realizacji nale y uwzgl dni utrudniony transport materia ów z terenu ulicy na plac budowy. Materia y nale y dowozi na bie co w ograniczonych ilo ciach unikaj c sk adowania wokó obiektów du ych ilo ci nie wbudowanych materia ów n) Rusztowania i plac budowy powinien by zabezpieczony przed dost pem osób z zewn trz o) Wykonawca opracuje szczegó owy harmonogram prac, 1.4.Organizacja robót budowlanych Zamawiaj cy w terminie okre lonym w umowie przeka e Wykonawcy teren budowy. Obowi zek uzyskania informacji o osnowie geodezyjnej oraz reperach spoczywa na Wykonawcy. Stabilizacja osnowy roboczej, roboczych reperów jak równie ich zabezpieczenie do chwili odbioru robót spoczywa na Wykonawcy. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na w asny koszt. Zaplecze budowlane wykonawca zorganizuje w miejscu wskazanym przez Inwestora Wykonawca b dzie prowadzi roboty wg uzgodnionego harmonogramu i zgodnie z zapisami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Wykonawca jest zobowi zany do zapewnienia i utrzymania bezpiecze stwa terenu budowy oraz robót poza placem budowy w okresie trwania realizacji zadania a do zako czenia i odbioru ko cowego robót. Wykonawca b dzie odpowiedzialny za ochron robót i za wszelkie materia y oraz urz dzenia u ywane do robót od daty rozpocz cia do daty zako czenia robót (do wydania potwierdzenia zako czenia przez Inwestora). Wykonawca b dzie utrzymywa roboty do czasu odbioru ostatecznego. Wykonawca w ramach zadania ma uprz tn plac budowy po zako czeniu robót, zlikwidowa plac budowy i doprowadzi teren budowy do stanu pierwotnego Klasyfikacja robót wg Wspólnego S ownika Zamówie (CPV) Roboty budowlane : Roboty remontowe i renowacyjne : Okre lenia podstawowe a). Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawc, upowa niona do kierowania robotami i do wyst powania w jego imieniu w sprawach realizacji przedmiotu przetargu. b). Inspektor Nadzoru osoba upowa niona z ramienia Zamawiaj cego w my l przepisów Prawa Budowlanego do kontrolowania prowadzonych prac pod katem zgodno ci z dokumentacj projektow, warunkami oferty oraz normami, przepisami i zasadami wiedzy technicznej c). Zamawiaj cy Uniwersytet Jagiello ski Kraków ul. Go bia 24 6

8 d). Inwestor Bezpo redni Uniwersytet Jagiello ski Kraków ul. Go bia 24 e). Roboty ogó dzia a, niezb dnych do podj cia w ramach realizacji przez Wykonawc przedmiotu zadania. f). Laboratorium - badawcze, zaakceptowane przez Zamawiaj cego, niezb dne do przeprowadzenia wszelkich bada i prób zwi zanych z ocen jako ci materia ów oraz robót. g). Materia y - wszelkie tworzywa niezb dne do wykonania robót, zgodne z dokumentacj projektow i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inwestora. h). Odpowiednia (bliska) zgodno - zgodno wykonywanych robót z dopuszczonymi tolerancjami, a je li przedzia tolerancji nie zosta okre lony - z przeci tnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych. i). Projektant - uprawniona osoba fizyczna b d ca autorem dokumentacji projektowej j). Aprobata techniczna dokument potwierdzaj cy pozytywn ocen techniczn wyrobu stwierdzaj c jego przydatno do stosowania w okre lonych warunkach, wydany przez jednostk upowa nion do udzielania aprobat technicznych; spis jednostek aprobuj cych zestawiony jest w Rozporz dzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19 grudnia 1994 r. W sprawie aprobat i kryteriów technicznych dotycz cych wyrobów budowlanych (Dz. U. Nr 10 z dnia 8 lutego 1995 r. Poz.48, rozdzia 2 z pó niejszymi zmianami). k). Certyfikat zgodno ci dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji wykazuj cy, e zapewniono odpowiedni stopie zaufania, i nale ycie zidentyfikowano wyrób, proces lub us uga s zgodne z okre lon norm lub innymi dokumentami normatywnymi w odniesieniu do wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania. W budownictwie (zgodnie z Ustaw z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, art. 10) certyfikat zgodno ci wykazuje, e zapewniono zgodno wyrobu z PN lub aprobat techniczn (w wypadku wyrobów, dla których nie ustalono PN). l). Znak zgodno ci zastrze ony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji, wskazuj cy, e zapewniono odpowiedni stopie zaufania, i dany wyrób, proces lub us uga s zgodne z okre lon norm lub innym dokumentem normatywnym. m). Umowa umowa na wykonanie zadania obj tego specyfikacjami, zawarta po rozstrzygni ciu przetargu pomi dzy Zamawiaj cym (Inwestorem) i Wykonawc. n). Nadzór konserwatorski Wojewódzki Konserwator Ochrony Zabytków, wykonuj cy funkcje organu administracji pa stwowej w zakresie ochrony zabytków. 2. WYMAGANIA OGÓLNE Wymagania ogólne dotycz ce wykonania i odbioru robót budowlanych odnosz si do wymaga wspólnych dla poszczególnych wymaga technicznych dotycz cych wykonania i odbioru robót, które zostan wykonane w ramach zadania Remont i adaptacja na cele magazynowe ( magazyn biblioteczny ) pomieszcze dwóch gara y zlokalizowanych na parterze we wschodniej cz ci oficyny budynku Pa acu Pud owskich w Krakowie przy ul.westerplatte 10 a) Kierownik budowy musi posiada stosowne uprawnienia zawodowe oraz uprawnienia do prowadzenia prac w obiektach zabytkowych okre lone w Rozporz dzeniu Ministra Kultury i Sztuki z dnia r (Dz.U.nr 150 p.1579) oraz by cz onkiem w a ciwej Izby samorz du zawodowego b) Kierownik robót elektrycznych musi posiada stosowne uprawnienia zawodowe oraz uprawnienia do prowadzenia prac w obiektach zabytkowych okre lone w 7

9 Rozporz dzeniu Ministra Kultury i Sztuki z dnia r (Dz.U.nr 150 p.1579) oraz by cz onkiem w a ciwej Izby samorz du zawodowego 3.WYMAGANIA DOTYCZ CE W A CIWO CI WYROBÓW I MATERIA ÓW BUDOWLANYCH a) Materia y i technologie stosowane do wykonania robót musz odpowiada zaleceniom i rozwi zaniom przyj tym w zatwierdzonym programie konserwatorskim, spe nia postawione w nim wymagania techniczne, normowe a tak e estetyczne, posiada stosowne atesty, aprobaty, certyfikaty zgodnie z obowi zuj cymi przepisami. b) Materia y stosowane do prac konserwatorskich musz odpowiada technologii uzgodnionej przez Wykonawc z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków. Wszelkie zmiany materia ów i technologii musz by ponownie uzgadniane przez Wykonawc z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków. c) Wszystkie materia y, winien zapewni Wykonawca (koszt nale y uwzgl dni w ofercie), d) W wycenie ofertowej uwzgl dni ewentualne op aty za z o enie gruzu na wysypisku, ród a uzyskania materia ów Co najmniej trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materia ów i urz dze przeznaczonych do robót Wykonawca przedstawi szczegó owe informacje dotycz ce proponowanego ród a wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materia ów i odpowiednie atesty, aprobaty, dopuszczenia oraz wiadectwa bada laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inwestora. Zatwierdzenia pewnych materia ów z danego ród a nie oznacza automatycznie, e wszystkie materia y z danego ród a uzyskuj zatwierdzenie. Wykonawca zobowi zany jest do udokumentowania, e materia y uzyskane z dopuszczonego ród a w sposób ci g y spe niaj wymagania specyfikacji technicznych w czasie post pu robót. Wykonawca ponosi odpowiedzialno za spe nienie wymaga ilo ciowych i jako ciowych materia ów z jakichkolwiek róde. Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: op aty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwi zane z dostarczeniem materia ów i urz dze do robót. Wszystkie odpowiednie materia y pozyskane na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy b d wykorzystane do robót lub odwiezione na odk ad odpowiednio do wymaga umowy lub wskaza Zamawiaj cego Materia y nie odpowiadaj ce wymaganiom Materia y nie odpowiadaj ce wymaganiom zostan przez Wykonawc wywiezione z terenu budowy, b d z o one w miejscu wskazanym przez Inwestora. Je li Inwestor zezwoli wykonawcy na u ycie tych materia ów do robót innych, ni te, dla których zosta y zakupione, to koszt tych materia ów zostanie przewarto ciowany przez Inwestora. Ka dy rodzaj robót, w którym znajduj si niezbadane i nie zaakceptowane materia y, Wykonawca wykonuje na w asne ryzyko, licz c si z jego nie przyj ciem i niezap aceniem. Przechowywanie i sk adowanie materia ów. Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sk adane materia y, do czasu, gdy b d one potrzebne do robót, by y zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowa y swoj jako i w a ciwo do robót i by y dost pne do kontroli Inspektora Nadzoru oraz nadzoru konserwatorskiego. Miejsca czasowego sk adowania b d zlokalizowane w obr bie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inwestorem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawc. Wariantowe stosowanie materia ów. Je li dokumentacja projektowa przewiduj mo liwo wariantowego zastosowania materia u w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inwestora o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed u yciem materia u, albo w okresie d u szym, je li b dzie to wymagane dla bada prowadzonych przez Inspektora Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany przez Inwestora i nadzór konserwatorski rodzaj materia u nie mo e by pó niej zmieniony bez zgody Inwestora i nadzoru konserwatorskiego. 8

10 4. WYMAGANIA DOTYCZ CE SPRZ TU I MASZYN a) dobór maszyn i sprz tu koniecznych do wykonywania robót powinien uwzgl dni warunki lokalne tj. ograniczon powierzchni placu budowy, wp yw ha asu na funkcjonowanie obiektu. b) cis ej ochronie i zabezpieczeniu na czas robót podlegaj elementy zabytkowej architektury znajduj ce si w obr bie placu budowy c) W cenie ofertowej nale y przewidzie nak ady zwi zane z zabezpieczeniem przy pracach transportowych elementów zabytkowych, dróg, schodów i innych. Wykonawca jest zobowi zany do u ywania jedynie takiego sprz tu, który nie spowoduje niekorzystnego wp ywu na jako wykonywanych robót oraz obiektów na terenie obiektu. Sprz t u ywany do robót powinien by zgodny z ofert Wykonawcy i powinien odpowiada pod wzgl dem typów i ilo ci warunkom dopuszczaj cym ruch pojazdów wokó obiektu. W przypadku braku ustale w takich dokumentach sprz t powinien by uzgodniony i zaakceptowany przez Inwestora. Liczba i wydajno sprz tu b dzie gwarantowa przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami ustalonymi w dokumentacji projektowej i wskazaniach Inwestora w terminie przewidzianym Zleceniem. Sprz t b d cy w asno ci Wykonawcy b d wynaj ty do wykonania robót ma by utrzymywany w dobrym stanie i gotowo ci do pracy. B dzie on zgodny z normami ochrony rodowiska i przepisami dotycz cymi jego u ytkowania. Wykonawca dostarczy Inwestorowi kopie dokumentów potwierdzaj cych dopuszczenie sprz tu do u ytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Je eli dokumentacja projektowa przewiduj mo liwo wariantowego u ycia sprz tu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inwestora o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacj przed u yciem sprz tu. Wybrany sprz t, po akceptacji Inspektor Nadzoru, nie mo e by pó niej zmieniony bez jego zgody. Jakikolwiek sprz t, maszyny, urz dzenia i narz dzia nie gwarantuj ce zachowania warunków zlecenia, zostan przez Inwestora zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót. 5.WYMAGANIA DOTYCZ CE RODKÓW TRANSPORTU Wykonawca stosowa si b dzie do ustawowych ogranicze na o przy transporcie materia ów i sprz tu na i z terenu Robót. Uzyska on wszelkie niezb dne zezwolenia od w adz, co do przewozu adunków i w sposób ci g y b dzie o ka dym takim przewozie powiadamia Inspektora nadzoru. Wykonawca jest zobowi zany do stosowania jedynie takich rodków transportu, które nie wp yn niekorzystnie na jako wykonywanych robót i przewo onych materia ów oraz obiektów na terenie obiektu. Liczba rodków transportu b dzie zapewnia prowadzenie Robót zgodnie z zasadami okre lonymi w Dokumentacji Projektowej, i wskazaniach Inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym umow. rodki transportu nie odpowiadaj ce warunkom dopuszczalnych obci e na osie, okre lonym przez uwarunkowania panuj ce na terenie obiektu, nie mog by u yte przez Wykonawc Wykonawca b dzie usuwa na bie co, na w asny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy. 6. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZ CE ROBÓT Podstawowe zasady i warunki wykonania robót okre laj : Pozwolenie na Budow Pozwolenie Konserwatorskie W koszcie realizacji prac Wykonawca musi uwzgl dni koszty wszelkich niezb dnych nadzorów t.j m.im: konstrukcyjnych przy robotach zwi zanych z remontem obiektu oraz archeologiczne przy robotach ziemnych Prace podlega b d odbiorowi przez komisj techniczno konserwatorsk, z udzia em Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Krakowie, przedstawicieli inwestora i 9

11 u ytkownika, pod k tem zgodno ci z dokumentacj techn., prawid owo ci wykonania, zgodno ci z zasadami sztuki bud. i konserwatorskiej, normami okre laj cymi warunki wykonania i odbioru robót bud. jak równie warunkami pozwolenia konserwatorskiego i decyzji o pozwoleniu na budow. Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jako ich wykonania oraz za ich zgodno z Dokumentacj Projektow, poleceniami Inspektora Nadzoru, oraz sztuk budowlan. Wykonawca ponosi odpowiedzialno za wykonanie robót zgodnie z warunkami uzgodnienia konserwatorskiego oraz zasadami sztuki budowlanej i normami okre laj cymi warunki wykonania i odbioru robót, Wykonawca ponosi odpowiedzialno cywiln za ewentualne szkody na osobach i rzeczach powsta e w zwi zku przyczynowym z realizacj prac, Wykonywane prace podlega b d kontroli technicznej i konserwatorskiej ze strony Konserwatora Zabytków oraz upowa nionych przedstawicieli Inwestora Bezpo redniego, a tak e nadzorowi autorskiemu projektantów 6.1 Zgodno Robót z Dokumentacj Projektow Podstaw wyceny robót i prac jest projekt Remontu i adaptacji na cele magazynowe ( magazyn biblioteczny ) pomieszcze dwóch gara y zlokalizowanych na parterze we wschodniej cz ci oficyny budynku Pa acu Pud owskich w Krakowie przy ul.westerplatte 10 opracowany przez PRACOWNI PROJEKTOW REWALORYZACJI ZABYTKÓW KRAKÓW, UL.WÓJTOWSKA z sierpnia 2011r oraz przedmiar robót. W przypadku rozbie no ci Wykonawca nie mo e wykorzystywa b dów lub opuszcze w dokumentacji, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi Inspektora nadzoru i Projektanta, który dokona odpowiednich zmian lub poprawek. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materia y b d zgodne z dokumentacj projektow i specyfikacj techniczn Dane okre lone w Dokumentacji Projektowej b d uwa ane za warto ci docelowe, od których dopuszczalne s odchylenia w ramach okre lonego przedzia u tolerancji. Przy wykonywaniu robót nale y uwzgl dnia instrukcje producenta materia ów oraz przepisy zwi zane i obowi zuj ce, w tym równie te, które uleg y zmianie lub aktualizacji. W przypadku istnienia norm, atestów, certyfikatów, instrukcji ITB, aprobat technicznych, wiadectw dopuszczenia nie wyszczególnionych w niniejszym opracowaniu a obowi zuj cych, Wykonawca ma równie obowi zek stosowania si do ich tre ci i postanowie. W kosztach realizacji Wykonawca powinien uj wszelkie nak ady zwi zany z zaj ciem chodnika na czas robót, projektem zmiany organizacji ruchu i inne konieczne do zaj cia chodnika 6.2 Ogólne zasady wykonania robót Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umow, oraz za jako zastosowanych materia ów i wykonywanych robót, za ich zgodno z dokumentacj projektow, projektu organizacji robót oraz poleceniami Inwestora. Wszelkie wymagania nadzoru konserwatorskiego, oraz inwestora bezpo redniego, kierowane b d do Wykonawcy za po rednictwem Inspektora Nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialno za dok adne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysoko ci wszystkich elementów robót z wymiarami i rz dnymi okre lonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pi mie przez Inwestora. Nast pstwa jakiegokolwiek b du spowodowanego przez Wykonawc w wytyczeniu i wyznaczeniu robot zostan poprawione przez Wykonawc na w asny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysoko ci przez Inwestora nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialno ci za ich dok adno. Decyzje Inwestora dotycz ce akceptacji lub odrzucenia materia ów i elementów robót, b d oparte na wymaganiach sformu owanych w umowie, dokumentacji projektowej, a tak e w normach i wytycznych oraz na wytycznych konserwatorskich i opinii nadzoru konserwatorskiego. Przy podejmowaniu decyzji Inwestor uwzgl dni wyniki bada materia ów i robót, rozrzuty normalnie wyst puj ce przy produkcji i przy badaniach materia ów, do wiadczenia z przesz o ci, wyniki bada naukowych oraz inne czynniki wp ywaj ce na rozwa ana kwesti. Polecenia Inwestora b d wykonywane nie pó niej ni w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawc, pod gro b zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytu u ponosi Wykonawca. 10

12 7.KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH Celem kontroli robót b dzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osi gn za o on jako robót i poprawny efekt estetyczny prac konserwatorskich. Wykonawca jest odpowiedzialny za pe n kontrol robót i jako ci materia ów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, w czaj c personel, laboratorium, sprz t, zaopatrzenie i wszystkie urz dzenia niezb dne do pobierania próbek i bada materia ów oraz robót. Wykonawca b dzie przeprowadza pomiary i badania materia ów oraz robót z cz stotliwo ci zapewniaj ca stwierdzenie, e roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej. Minimalne wymagania co do zakresu bada i ich cz stotliwo ci s okre lone w normach, wytycznych i warunkach technicznych odbioru. W przypadku, gdy nie zosta y one tam okre lone, Inspektor Nadzoru ustali, jaki zakres jest konieczny, aby zapewni wykonanie robót zgodnie z umow. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru wiadectwa, e wszystkie stosowane urz dzenia i sprz t badawczy posiadaj wa n legitymacj, zosta y prawid owo wykalibrowane i odpowiadaj wymaganiom norm okre laj cych procedury bada. Inspektor Nadzoru b dzie mie nieograniczony dost p do pomieszcze laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. Inspektor Nadzoru b dzie przekazywa Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedoci gni ciach dotycz cych urz dze laboratoryjnych, sprz tu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Je eli niedoci gni cia te b d tak powa ne, e mog wp yn ujemnie na wyniki bada, Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma u ycie do robót badanych materia ów i dopu ci je do u ycia dopiero wtedy, gdy niedoci gni cia w pracy laboratorium Wykonawcy zostan usuni te i stwierdzona zostanie odpowiednia jako tych materia ów. Wszystkie koszty zwi zane z organizowaniem i prowadzeniem bada materia ów ponosi Wykonawca. 7.1 Pobranie próbek Próbki b d pobierane losowo. Zaleca si stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na zasadzie, e wszystkie jednostkowe elementy produkcji mog by z jednakowym prawdopodobie stwem wytypowane do bada. Inspektor Nadzoru i nadzór konserwatorski b dzie mie zapewnion mo liwo udzia u w pobieraniu próbek. Na zlecenie Inwestora Wykonawca b dzie przeprowadza dodatkowe badania tych materia ów, które budz w tpliwo ci co do jako ci, o ile kwestionowane materia y nie zostan przez Wykonawc usuni te lub ulepszone z w asnej woli. Koszty tych dodatkowych bada pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek: w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiaj cy. Pojemniki do pobierania b d dostarczone przez Wykonawc i zatwierdzone przez Inspektor Nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawc do bada wykonywanych przez Inwestora b d odpowiednio opisane i oznaczone, w sposób zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 7.2 Badania i pomiary Wszystkie pomiary i badania b d przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmuj jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa mo na wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Przed przyst pieniem do pomiarów lub bada, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pi mie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru. 7.3 Raporty z bada Wykonawca b dzie przekazywa Inspektorowi Nadzoru kopie raportów z wynikami bada jak najszybciej, nie pó niej jednak ni w terminie okre lonym w programie zapewnienia jako ci. Wyniki bada (kopie) b d przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach wed ug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaakceptowanych. 7.4 Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru Dla celów kontroli jako ci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materia ów u ród a ich wytwarzania, i zapewniona mu b dzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materia ów. 11

13 Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonych przez Wykonawc, b dzie ocenia zgodno materia ów i robót z wymaganiami ST na podstawie wyników bada dostarczonych przez Wykonawc. Inspektor Nadzoru mo e pobiera próbki materia ów i prowadzi badania niezale nie od Wykonawcy, na swój koszt. Je eli wyniki tych bada wyka, e raporty Wykonawcy s niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezale nemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych bada, albo oprze si wy cznie na w asnych badaniach przy ocenie zgodno ci materia ów i robót z dokumentacj projektow i ST. W takim przypadku ca kowite koszty powtórnych lub dodatkowych bada i pobierania próbek poniesione zostan przez Wykonawc. 7.5 Atesty jako ci materia ów i urz dze Przed wykonaniem bada i jako ci materia ów przez Wykonawc, Inspektor Nadzoru mo e dopu ci do u ycia materia y posiadaj ce atest producenta stwierdzaj cy ich pe n zgodno z warunkami podanymi w ST. W przypadku materia ów, dla których atesty s wymagane przez ST, ka da partia dostarczona do robót b dzie posiada atest okre laj cy w sposób jednoznaczny jej cechy. Produkty przemys owe b d posiada atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego bada. Kopie wyników tych bada b d dostarczone przez Wykonawc Inspektorowi Nadzoru. Materia y posiadaj ce atest a urz dzenia wa ne legitymacje mog by badane w dowolnym czasie. Je eli zostanie stwierdzona niezgodno ich w a ciwo ci z ST to takie materia y i / lub urz dzenia zostan odrzucone. 8.0 DOKUMENTY BUDOWY 8.1 Dziennik budowy Odpowiedzialno za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowi zuj cymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w Dzienniku budowy b d wykonywane na bie co i b d dotyczy przebiegi robót, stanu bezpiecze stwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Ka dy zapis w Dzienniku Budowy b dzie opatrzony dat jego dokonania, podpisem osoby, która dokona a zapisu, z podaniem jego imienia i nazwiska oraz stanowiska s u bowego. Zapisy b d czytelne, dokonane trwa technik, w porz dku chronologicznym, bezpo rednio jeden pod drugim, bez przerw. Za czone do Dziennika Budowy protoko y i inne dokumenty b d oznaczone kolejnym numerem za cznika i opatrzone dat i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru. Do Dziennika Budowy nale y wpisywa w szczególno ci: - dat przekazania Wykonawcy terenu budowy, - dat przekazania przez Zamawiaj cego dokumentacji projektowej, - uzgodnienie przez Inwestora harmonogramów robót, - terminy rozpocz cia i zako czenia poszczególnych elementów robót, przebieg robót, trudno ci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach, - uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru - daty zarz dzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, - zg oszenia i daty odbioru robót zanikaj cych, ulegaj cych zakryciu, cz ciowych i ko cowych odbiorów robót, - wyja nienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, - stan pogody i temperatur powietrza w okresie wykonywania robót podlegaj cych ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w zwi zku z warunkami klimatycznymi, - zgodno rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej, - dane dotycz ce czynno ci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robót, - dane dotycz ce sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, - dane dotycz ce jako ci materia ów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych bada z podaniem, kto je przeprowadzi, - wyniki robót poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzi, inne istotne informacje o przebiegu robót, - propozycje, uwagi i wyja nienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy b d przed o one Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania si, 12

14 Decyzje Inwestora wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyj cia lub zaj ciem stanowiska. Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inwestora do ustosunkowania si. 8.2 Dokumenty laboratoryjne Dzienniki laboratoryjne, atesty materia ów, orzeczenia o jako ci materia ów, recepty robocze i kontrolne wyniki bada Wykonawcy b d gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jako ci. Dokumenty te stanowi za cznik do odbioru robót. Winny by udost pnione na ka de yczenie Inspektora nadzoru i inwestora. 8.3 Pozosta e dokumenty budowy Do dokumentów budowy zalicza si, oprócz wymienionych w powy szych trzech punktach nast puj ce dokumenty: - pozwolenie na realizacj zadania budowlanego, - protoko y przekazania terenu budowy, - umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, - protoko y odbioru robót, - protoko y z narad i ustale, - korespondencj na budowie. 8.4 Przechowywanie dokumentów budowy Dokumenty budowy b d przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zagini cie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszystkie dokumenty budowy b d zawsze dost pne dla Inwestora i przedstawione do wgl du na yczenie Zamawiaj cego. 9. WYMAGANIA DOTYCZ CE OBMIARU ROBÓT 9.1 Ogólne zasady obmiaru robót Obmiar robót b dzie okre la faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacj projektow, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu przedstawiciela Zamawiaj cego o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru b d wpisane do rejestru obmiarów. Jakikolwiek b d lub przeoczenie (opuszczenie) w ilo ciach podanych w przedmiarze Robót lub gdzie indziej nie zwalnia Wykonawcy od obowi zku uko czenia wszystkich robót. B dne dane zostan poprawione wg instrukcji Inspektora nadzoru na pi mie. Obmiar gotowych robót b dzie przeprowadzony z cz sto ci wymagan do celu miesi cznej p atno ci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okre lonym w Kontrakcie (umowie) lub oczekiwanym przez Wykonawc i Inspektora nadzoru. 9.2 Zasady okre lania ilo ci robót i materia ów D ugo ci i odleg o ci pomi dzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi b d obmierzone poziomo wzd u linii osiowej. Je li SST w a ciwe dla danych robót nie wymagaj tego inaczej, obj to ci b d wyliczone w m 3 jako d ugo pomno ona przez redni przekrój. m 3 wykopu oznacza obj to gruntu mierzon w stanie rodzimym. m 3 nasypu oznacza obj to materia u mierzon po zag szczeniu nasypu. Ilo ci, które maj by obmierzone wagowo, b d wa one w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami ST. 9.3 Urz dzenia i sprz t pomiarowy Wszystkie urz dzenia i sprz t pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót b d zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 13

15 Urz dzenia i sprz t pomiarowy zostan dostarczone przez Wykonawc. Je eli urz dzenia te lub sprz t wymagaj bada atestuj cych to Wykonawca b dzie posiada wa ne wiadectwa legalizacji. Wszystkie urz dzenia pomiarowe b d przez Wykonawc utrzymywane w dobrym stanie, w ca ym okresie trwania Robót. 9.4 Wagi i zasady wa enia Wykonawca dostarczy i zainstaluje urz dzenia wagowe odpowiadaj ce odno nym wymaganiom ST. B dzie utrzymywa to wyposa enie zapewniaj c w sposób ci g y zachowanie dok adno ci wg norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru. 9.5 Czas i cz stotliwo przeprowadzenia obmiaru Obmiary b d przeprowadzone przed cz ciowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót, a tak e w przypadku wyst powania d u szej przerwy w robotach. Obmiar robót zanikaj cych przeprowadza si w czasie ich wykonywania. Obmiar robót podlegaj cych zakryciu przeprowadza si przed ich zakryciem. 10.ODBIORY a) Wykonywane prace podlega b d kontroli technicznej i konserwatorskiej ze strony Zamawiaj cego oraz upowa nionych przedstawicieli inwestora, a tak e nadzorowi autorskiemu projektantów b) Prace podlega b d odbiorowi przez komisj techniczno konserwatorsk, z udzia em Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, przedstawicieli inwestora i u ytkownika, pod k tem zgodno ci z dokumentacj techn., prawid owo ci wykonania, zgodno ci z zasadami sztuki bud. i normami okre laj cymi warunki wykonania i odbioru robót bud. oraz warunkami decyzji o pozwoleniu na budow Odbiór robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu Odbiór robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu polega na finalnej ocenie ilo ci i jako ci wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegaj zakryciu. Odbiór robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu b dzie dokonywany w czasie umo liwiaj cym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego post pu robót. Odbiór robót dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowo danej cz ci robót do odbioru zg asza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiór b dzie przeprowadzony niezw ocznie, nie pó niej jednak ni w ci gu 3 dni od daty zg oszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomieniem o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Jako i ilo robót ulegaj cych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentów zawieraj cych komplet wyników bada laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektow, ST i uprzednimi ustaleniami Odbiór cz ciowy Odbiór cz ciowy polega na ocenie ilo ci i jako ci wykonanych cz ci robót. Odbioru cz ciowego robót dokonuje si wg zasad jak przy odbiorze ko cowym robót Odbiór ko cowy robót Odbiór ko cowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilo ci, jako ci i warto ci. Ca kowite zako czenie robót oraz gotowo do odbioru ko cowego b dzie stwierdzona przez Wykonawc wpisem do dziennika budowy z bezzw ocznym powiadomieniem na pi mie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Odbiór ko cowy robót nast pi w terminie ustalonym w dokumentach kontraktowych, licz c od dnia potwierdzenia przez Inwestora zako czenia robót i przyj cia dokumentów, o których mowa w punkcie poni ej pt. Dokumenty do odbioru ko cowego robót. Odbioru ko cowego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiaj cego w obecno ci Inwestora, u ytkownika, nadzoru konserwatorskiego i Wykonawcy. Komisja odbieraj ca roboty dokona ich oceny jako ciowej na podstawie przed o onych dokumentów, wyników bada i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodno ci wykonania robót z dokumentacj projektow i ST. W toku odbioru ko cowego robót komisja zapozna si z realizacj ustale przyj tych w trakcie odbiorów 14

16 robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu, zw aszcza w zakresie wykonania robót uzupe niaj cych i robót poprawkowych. W przypadku niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupe niaj cych, komisja przerwie swoje czynno ci i ustala nowy termin odbioru ko cowego. W przypadku stwierdzenia przez komisj, e jako wykonywanych robot w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacji projektowej i ST z uwzgl dnieniem tolerancji i nie ma wi kszego wp ywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja dokona potr ce, oceniaj c pomniejszona warto wykonywanych robót w stosunku do wymaga przyj tych w dokumentach kontraktowych Dokumenty do odbioru ko cowego robót Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ko cowego robót jest protokó odbioru ko cowego robót sporz dzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiaj cego. Do odbioru ko cowego Wykonawca jest zobowi zany przygotowa nast puj ce dokumenty: - dokumentacj projektow z naniesionymi zmianami, - specyfikacje techniczne, - uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zw aszcza przy odbiorze robót znikaj cych i ulegaj cych zakryciu i udokumentowanie wykonania jego zalece, - recepty i ustalenia technologiczne, - dzienniki budowy i ksi gi obmiaru, - protoko u odbioru robót zanikowych, protoko y odbioru cz ciowego i protoko y odbioru instalacji - wyniki pomiarów kontrolnych oraz bada, - atesty jako ciowe wbudowanych materia ów, - sprawozdanie techniczne, - inne dokumenty wymagane przez Zamawiaj cego, Sprawozdanie techniczne b dzie zawiera : - zakres i lokalizacje wykonywanych robót, - wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do dokumentacji projektowej przekazanej przez Zamawiaj cego, - uwagi dotycz ce warunków realizacji robót, - dokumentacja z prac konserwatorskich - dat rozpocz cia i zako czenia robót. W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgl dem przygotowania dokumentacyjnego nie b d gotowe do odbioru ko cowego, komisja w porozumieniu z Wykonawc wyznaczy ponowny termin odbioru ko cowego robót. Wszystkie zarz dzone przez komisj roboty poprawkowe lub uzupe niaj ce b d zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiaj cego. Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupe niaj cych wyznaczy komisja Odbiór ostateczny Odbiór ostateczny polega na ocenie wykonanych robót zwi zanych z usuni ciem wad stwierdzonych przy odbiorze ko cowym i zaistnia ych w okresie gwarancyjnym. Odbiór ostateczny b dzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzgl dnieniem zasad odbioru ko cowego. 11.SPOSÓB ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I TOWARZYSZ CYCH Roboty wyszczególnione w przedmiarze, w szczególno ci rozbiórki, wymiany tynków, wymiany pokrycia dachu, przemurowania i inne, winny by rozliczane wg obmiarów ich rzeczywistego zakresu, w obecno ci inspektora nadzoru. Jednostki obmiaru jak w przedmiarze robót. Roboty towarzysz ce i tymczasowe, nie wyszczególnione w przedmiarze, winny by uj te w kosztach ogólnych Wykonawcy i nie podlegaj obmiarowi. 12.OCHRONA I UTRZYMANIE ROBÓT Wykonawca b dzie odpowiedzialny za ochron robót i za wszystkie materia y i urz dzenia u ywane do robót od daty rozpocz cia do daty wydania potwierdzenia zako czenia przez Inwestora. Wykonawca b dzie utrzymywa roboty do czasu ko cowego 15

17 odbioru. Utrzymanie powinno by prowadzone w taki sposób, aby zrealizowane obiekty by y w zadawalaj cym stanie przez ca y czas, do momentu odbioru ko cowego. Je li Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inwestora powinien rozpocz roboty utrzymaniowe nie pó niej ni w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. 13.ZABEZPIECZENIE TERENU BUDOWY Wykonawca jest zobowi zany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu, a do zako czenia i odbioru ostatecznego Robót a w szczególno ci: a). zabezpieczy i utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonuj cych czynno ci zwi zane z budow i nienaruszalno ich mienia s u cego do pracy a tak e zabezpieczy teren budowy przed dost pem osób nieupowa nionych. b). fakt przyst pienia do robót Wykonawca obwie ci publicznie przed ich rozpocz ciem w sposób uzgodniony z Inwestorem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilo ciach okre lonych przez Inspektora nadzoru, tablic informacyjnych, których tre b dzie zatwierdzona przez Inwestora. Tablice informacyjne b d utrzymywane przez Wykonawc w dobrym stanie przez ca y okres realizacji robót. c). Wykonawca we w asnym zakresie zorganizuje zaplecze budowy. d). Wykonawca wykona wszystkie prace wst pne potrzebne do zorganizowania zaplecza, doprowadzi instalacje niezb dne do jego funkcjonowania oraz wyposa y w odpowiednie obiekty i drogi monta owe. e). Wykonawca jest zobowi zany do uzyskania doprowadzenia, przy czenia wszelkich czynników i mediów energetycznych do zaplecza i placu budowy, takich jak: energia elektryczna, gaz, woda, cieki itp. f). Zabezpieczenie korzystania z w/w czynników i mediów energetycznych nale y do obowi zków Wykonawcy i w pe ni jest on odpowiedzialny za uzyskanie wszystkich warunków technicznych przy czenia, dokonanie uzgodnie itp. g). Wykonawca w ramach umowy ma uprz tn plac budowy po zako czeniu ka dego elementu robót i doprowadzi go do stanu pierwotnego po zako czeniu robót i likwidacji placu budowy. 14.OCHRONA RODOWISKA W CZASIE WYKONYWANIA ROBÓT Wykonawca ma obowi zek zna i stosowa w czasie prowadzenia Robót wszelkie przepisy dotycz ce ochrony rodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wyka czania Robót Wykonawca b dzie: a). utrzymywa Teren Budowy i wykopy bez wody stoj cej b). podejmowa wszelkie uzasadnione kroki maj ce na celu stosowanie si do przepisów i norm dotycz cych ochrony rodowiska na terenie i wokó Terenu Budowy oraz b dzie unika uszkodze lub uci liwo ci dla osób lub w asno ci spo ecznej i innych, a wynikaj cych ze ska enia, ha asu, lub innych przyczyn powsta ych w nast pstwie jego sposobu dzia ania. Stosuj c si do tych wymaga b dzie mia szczególny wzgl d na : h). lokalizacj baz, warsztatów, magazynów, baz, sk adowisk, wykopów i dróg dojazdowych. i). rodki ostro no ci i zabezpieczenia przed: - zanieczyszczeniem powietrza py ami i gazami - mo liwo ci powstania po arów - ha asem. 16

18 15.OCHRONA PRZECIWPO AROWA Wykonawca b dzie przestrzega przepisów ochrony przeciwpo arowej. Wykonawca b dzie utrzymywa sprawny sprz t przeciwpo arowy, wymagany przez odpowiednie przepisy. Materia y atwopalne b d sk adowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami, tylko w ilo ci niezb dnej na dany dzie pracy i zabezpieczone przed dost pem osób trzecich. Przetrzymywanie materia ów atwopalnych na terenie budowy i obiektu po zako czeniu pracy jest niedopuszczalne. Wykonawca b dzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane po arem wywo anym jako rezultat realizacji Robót albo przez personel Wykonawcy. 16.OCHRONA W ASNO CI PUBLICZNEJ I PRYWATNEJ Wykonawca odpowiada za ochron instalacji na powierzchni ziemi i za urz dzenia podziemne, takie jak ruroci gi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich w adz b d cych w a cicielami tych urz dze potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiaj cego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni w a ciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniami tych instalacji i urz dze w czasie trwania budowy. Wykonawca zobowi zany jest umie ci w swoim harmonogramie rezerw czasow dla wszelkiego rodzaju Robót, które maj by wykonane w zakresie prze o enia instalacji i urz dze podziemnych na Terenie Budowy i powiadomi Inspektora Nadzoru i w adze lokalne (zarz dzaj cych sieciami) o zamiarze rozpocz cia Robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzw ocznie powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowane w adze oraz b dzie z nimi wspó pracowa dostarczaj c wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca b dzie odpowiada za wszelkie spowodowane przez jego dzia ania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urz dze podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiaj cego. 17.OGRANICZENIE OBCI E OSI POJAZDÓW Pojazdy lub adunki powoduj ce nadmierne obci enie osiowe nie b d dopuszczone na wie o uko czony fragment budowy i Wykonawca b dzie odpowiedzialny za napraw wszelkich Robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru. 18.BEZPIECZE STWO I HIGIENA PRACY Podczas realizacji Robót Wykonawca b dzie przestrzega przepisów dotycz cych bezpiecze stwa i higieny pracy oraz stosowa si do zalece Planu Bezpiecze stwa i Ochrony Zdrowia. W szczególno ci Wykonawca ma obowi zek zadba, aby personel nie wykonywa pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spe niaj cych odpowiednich wymaga sanitarnych. Wykonawca zapewni i b dzie utrzymywa wszelkie urz dzenia zabezpieczaj ce, socjalne oraz sprz t i odpowiedni odzie dla ochrony ycia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpiecze stwa publicznego. 19.STOSOWANIE SI DO PRAWA I INNYCH PRZEPISÓW Wykonawca zobowi zany jest zna wszystkie przepisy wydane przez w adze centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które s w jakikolwiek sposób zwi zane z Robotami i b dzie w pe ni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia Robót. Wykonawca b dzie przestrzega praw patentowych i b dzie w pe ni odpowiedzialny za wype nienie wszelkich wymaga prawnych odno nie wykorzystania opatentowanych 17

19 urz dze lub metod i w sposób ci g y b dzie informowa Inspektora nadzoru o swoich dzia aniach, przedstawiaj c kopie zezwole i inne odno ne dokumenty. 20.DOKUMENTY ODNIESIENIA Dokumentacj odniesienia jest: a) SIWZ dla zadania: Remont i adaptacja na cele magazynowe ( magazyn biblioteczny ) pomieszcze dwóch gara y zlokalizowanych na parterze we wschodniej cz ci oficyny budynku Pa acu Pud owskich w Krakowie przy ul.westerplatte 10 b) umowa zawarta pomi dzy Wykonawc a Zamawiaj cym wraz z harmonogramem robót c) Projekt Remontu i adaptacji na cele magazynowe ( magazyn biblioteczny ) pomieszcze dwóch gara y zlokalizowanych na parterze we wschodniej cz ci oficyny budynku Pa acu Pud owskich w Krakowie przy ul.westerplatte 10 opracowany przez PRACOWNI PROJEKTOW REWALORYZACJI ZABYTKÓW KRAKÓW, UL.WÓJTOWSKA z sierpnia 2011r c) Zezwolenie konserwatorskie d) Pozwolenie na Budow e) Przedmiar robót f) Normy g) aprobaty techniczne h) inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji. Podstawowe przepisy w zakresie projektowania i realizowania planowanego przedsi wzi cia: 1. Ustawa z dnia r. Prawo budowlane ( z pó niejszymi zmianami). 2. Ustawa z dnia r. o Prawo Ochrony rodowiska 3. Ustawa z dnia r. o odpadach 4. Rozporz dzenie Ministra Ochrony rodowiska, Zasobów Naturalnych i Le nictwa z dnia 28 kwietnia 1998 r. w sprawie dopuszczalnych warto ci st e substancji zanieczyszczaj cych w powietrzu (Dz.U. nr 55, poz. 355). 5. Rozporz dzenie Ministra Ochrony rodowiska, Zasobów Naturalnych i Le nictwa z dnia 13 maja 1998 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów ha asu w rodowisku (Dz.U. nr 66, poz. 436). 6. Rozporz dzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z w sprawie ogólnych przepisów BHP. 7. Rozporz dzenie Ministra Rozwoju regionalnego i Budownictwa z w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz ZUDP. 8. Ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami z dnia r Dz.U,nr 162 poz.1568) 9. Rozporz dzenie Ministra Kultury i Sztuki w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich z dnia r (Dz.U.nr 150 poz.1579) Nie wymienienie tytu u jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowi zku stosowania wymogów okre lonych prawem polskim. Odpowiednie normy budowlane s obowi zuj ce dla wykonawcy przedmiotowego obiektu. 18

20 <+ <,+ <+ <,+ *!!"#$!#%!-*"7-$C <+++C>?:C"$!+ #$! 35(49)()"1(::34; A' $#.$ -!"#$!!*! %&'() (:B4; %#*# /!.#$*" #$-*" 70 *8$#$ %,+ $ %#* +,, - $!#$#0!# 123(4)5623+,,+ + E, < +D,D?9(3):3(11(53523( 4=2?93594;G>&2 42; < < E,?9(3):3(11(53523( 4=2?93594;G>&2 42; E, < E, << <, >& (& 8<>++& < 1(F3;4)3(F6( + +?9(3):3(11(53523( 4=2?93594;G>&2 42; < E < <,, < < < + <?9(3):3(11(53523( 4=2?93594;G>&2 42; <>,& (& 8<>++& + + +,

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Nazwa i adres obiektu: BUDYNEK USŁUGOWY UL. STRAŻACKA 1 44-264 ŚWIERKLANY Nazwa i adres zamawiającego: URZĄD GMINY ŚWIERKLANY UL. ŚWIERKLAŃSKA

Bardziej szczegółowo

Instalacja elektryczna KOD CPV 45311000-0; 45311100; 45311200

Instalacja elektryczna KOD CPV 45311000-0; 45311100; 45311200 Specyfikacja Techniczna Instalacja elektryczna KOD CPV 45311000-0; 45311100; 45311200 1. Wstęp 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wymiany

Bardziej szczegółowo

Wymiana nawierzchni chodników oraz dróg dojazdowych wokół budynku, rozbiórka i ponowny montaż prefabrykowanego muru oporowego

Wymiana nawierzchni chodników oraz dróg dojazdowych wokół budynku, rozbiórka i ponowny montaż prefabrykowanego muru oporowego Istotne postanowienia umowy ------------------------------------------------- W dniu. r w Jastrzębiu Zdroju pomiędzy ZLO dla Dzieci BETLEJEM zwanym dalej Zamawiającym w imieniu którego działa s. Jadwiga

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Docieplenie budynku Publicznego Przedszkola nr 3 z grupą żłobkową Niezapominajka ul. Spokojna 2, 58-160 Świebodzice DOCIEPLENIE STROPODACHU

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 451-1 GEODEZJA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 451-1 GEODEZJA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 451-1 GEODEZJA 16 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 18 1.1. Przedmiot ST... 18 1.2. Zakres stosowania ST... 18 1.3. Określenia podstawowe... 18 1.4.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY REMONTU (WYMIANY) POKRYCIA DACHU BUDYNKU SĄDU OKRĘGOWEGO W KATOWICACH PRZY Ul. ANDRZEJA 16/18 SEGMENT WSCHODNI

PROJEKT BUDOWLANY REMONTU (WYMIANY) POKRYCIA DACHU BUDYNKU SĄDU OKRĘGOWEGO W KATOWICACH PRZY Ul. ANDRZEJA 16/18 SEGMENT WSCHODNI Nr: 1114/02/12 Zadanie: SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Temat: PROJEKT BUDOWLANY REMONTU (WYMIANY) POKRYCIA DACHU BUDYNKU SĄDU OKRĘGOWEGO W KATOWICACH PRZY Ul. ANDRZEJA 16/18 SEGMENT

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH B.01.15. Roboty lusarskie kod CPV 45421100-5 1 Spis tre ci 1. Wst p....3 1.1. Przedmiot SST 3 1.2 Zakres stosowania SST..3 1.3

Bardziej szczegółowo

ST- 01.00 SPECYFIKACJA TECHNICZNA ROBOTY GEODEZYJNE. Specyfikacje techniczne ST-01.00 Roboty geodezyjne

ST- 01.00 SPECYFIKACJA TECHNICZNA ROBOTY GEODEZYJNE. Specyfikacje techniczne ST-01.00 Roboty geodezyjne 41 SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST- 01.00 ROBOTY GEODEZYJNE 42 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 43 1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)...43 1.2. Zakres stosowania ST...43 1.3. Zakres Robót objętych ST...43

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Roboty ciesielskie SST 13.0 KOD CPV 45422000-1

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Roboty ciesielskie SST 13.0 KOD CPV 45422000-1 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Roboty ciesielskie SST 13.0 KOD CPV 45422000-1 TEMAT OPRACOWANIA: Modernizacja i adaptacja kompleksu Sali Wielkiej w Centrum Kultury "Zamek"

Bardziej szczegółowo

K O Z I C K I. KAROL KOZICKI 19-300 EŁK, ul. W. Polskiego 54/13 tel./fax.:(87)6100107 NIP: 848-166-86-54 tel. kom. 516 026 308

K O Z I C K I. KAROL KOZICKI 19-300 EŁK, ul. W. Polskiego 54/13 tel./fax.:(87)6100107 NIP: 848-166-86-54 tel. kom. 516 026 308 K O Z I C K I USŁUGI PROJEKTOWO- WYKONAWCZE INśYNIERII SANITARNEJ K. KOZICKI KAROL KOZICKI 19-300 EŁK, ul. W. Polskiego 54/13 tel./fax.:(87)6100107 NIP: 848-166-86-54 tel. kom. 516 026 308 REGON: 280232437

Bardziej szczegółowo

TOM II ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA UMOWY. Opis przedmiotu zamówienia opis techniczny + schematy przedmiar robót

TOM II ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA UMOWY. Opis przedmiotu zamówienia opis techniczny + schematy przedmiar robót TOM II ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA UMOWY Rozdział 1 Rozdział 2 Wzór umowy Opis przedmiotu zamówienia opis techniczny + schematy przedmiar robót R O Z D Z I A Ł 1 Wzór umowy WZÓR UMOWY U M O W A NR.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA D.01.01.01 GEODEZYJNA OBSŁUGA BUDOWY

SPECYFIKACJA TECHNICZNA D.01.01.01 GEODEZYJNA OBSŁUGA BUDOWY GEODEZYJNA OBSŁUGA BUDOWY 1. Wstęp 1.1. Przedmiot ST. Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z geodezyjną obsługą w związku z wykonaniem

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY REMONTU PIWNIC BUDYNKU SĄDU REJONOWEGO W BYTOMIU PRZY UL. PIEKARSKIEJ 1.

PROJEKT BUDOWLANY REMONTU PIWNIC BUDYNKU SĄDU REJONOWEGO W BYTOMIU PRZY UL. PIEKARSKIEJ 1. Nr: 829/09/08 Zadanie: SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Temat: PROJEKT BUDOWLANY REMONTU PIWNIC BUDYNKU SĄDU REJONOWEGO W BYTOMIU PRZY UL. PIEKARSKIEJ 1. ST 1. ROBOTY ROZBIÓRKOWE Inwestor:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ST 03 Instalacje elektryczne OBIEKT / TEMAT: Przebudowa Hali Sportowej Działki o nr ewid. 116/62; 116/63 obręb 0004 Śródmieście ul. Wojska Polskiego 6

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT. Podłoża pod posadzki ST 12

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT. Podłoża pod posadzki ST 12 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Podłoża pod posadzki ST 12 1 Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót ST 12 SPIS TREŚCI Przebudowa istniejącego stadionu żużlowego w Ostrowie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH OBIEKT: Zagospodarowanie centrum wsi Śmiłowo na cele sportoworekreacyjne. INWESTOR: Miasto i Gmina Szamotuły, ul. Dworcowa 26, 64-500 Szamotuły

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT. Budowa ogrodzenia przy Sądzie Rejonowym w Lwówku Śląskim ST 1.0

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT. Budowa ogrodzenia przy Sądzie Rejonowym w Lwówku Śląskim ST 1.0 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Budowa ogrodzenia przy Sądzie Rejonowym w Lwówku Śląskim ST 1.0 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP 1.1 Przedmiot i zakres specyfikacji 1.2 Określenia podstawowe 1.3

Bardziej szczegółowo

Zawarta w Warszawie w dniu.. pomiędzy: Filmoteką Narodową z siedzibą przy ul. Puławskiej 61, 00-975 Warszawa, NIP:, REGON:.. reprezentowaną przez:

Zawarta w Warszawie w dniu.. pomiędzy: Filmoteką Narodową z siedzibą przy ul. Puławskiej 61, 00-975 Warszawa, NIP:, REGON:.. reprezentowaną przez: Załącznik nr 6 Nr postępowania: 30/2010 UMOWA Nr... Zawarta w Warszawie w dniu.. pomiędzy: Filmoteką Narodową z siedzibą przy ul. Puławskiej 61, 00-975 Warszawa, NIP:, REGON:.. reprezentowaną przez:..

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. D.02.01.01h.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. D.02.01.01h. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH D.02.01.01h. WZMOCNIENIE PODŁOŻA GRUNTOWEGO 111 1. Wstęp 1.1. Przedmiot ST. Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru

Bardziej szczegółowo

D.01.01.01. ODTWORZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH

D.01.01.01. ODTWORZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH D.01.01.01. ODTWORZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH 1. WSTĘP 1.1.Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych

Bardziej szczegółowo

Zamawiający potwierdza, że zapis ten należy rozumieć jako przeprowadzenie audytu z usług Inżyniera.

Zamawiający potwierdza, że zapis ten należy rozumieć jako przeprowadzenie audytu z usług Inżyniera. Pytanie nr 1 Bardzo prosimy o wyjaśnienie jak postrzegają Państwo możliwość przeliczenia walut obcych na PLN przez Oferenta, który będzie składał ofertę i chciał mieć pewność, iż spełnia warunki dopuszczające

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA STI 01.07 ZASYPANIE WYKOPÓW WRAZ Z ZAGĘSZCZENIEM Kod według Wspólnego Słownika Zamówień

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA STI 01.07 ZASYPANIE WYKOPÓW WRAZ Z ZAGĘSZCZENIEM Kod według Wspólnego Słownika Zamówień 1. WSTĘ P 1.1. Przedmiot STWiOR. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA STI 01.07 ZASYPANIE WYKOPÓW WRAZ Z ZAGĘSZCZENIEM Kod według Wspólnego Słownika Zamówień kody CPV 45213314-7, 45111200-0 Przedmiotem

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... (projekt)

UMOWA Nr... (projekt) zał. nr 3 do SIWZ 4/2008 UMOWA Nr... (projekt) Dnia... w Kowali pomiędzy Gminą Kowala z siedzibą w Kowali, Kowala 105A, 26-624 Kowala, działającym w imieniu i na rzecz Gminy Kowala, zwanym w dalszej części

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA 2. PRACE GEODEZYJNE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA 2. PRACE GEODEZYJNE SPECYFIKACJA TECHNICZNA 2. PRACE GEODEZYJNE 27 SPIS TREŚCI 2. PRACE GEODEZYJNE... 27 1. WSTĘP... 29 1.1.Przedmiot ST... 29 1.2. Zakres stosowania Specyfikacji technicznej... 29 1.3. Zakres robót objętych

Bardziej szczegółowo

ST - NR 01 Kod CPV 45000000-7 WYMAGANIA OGÓLNE

ST - NR 01 Kod CPV 45000000-7 WYMAGANIA OGÓLNE KLONOWA 4 ST - NR 01 Kod CPV 45000000-7 WYMAGANIA OGÓLNE SPORZĄDZONA DLA CELÓW WYKONANIE ROBÓT REMONTOWYCH BUDYNKU OCZYSZCZALNIŚCIEKÓW CKR STARE lubiejewo, UL. 1 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 3 1.1. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru. robót budowlanych

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru. robót budowlanych 1 Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych dotycząca: robót remontowo - budowlanych Termomodernizacja wybranych budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Raciechowice etap

Bardziej szczegółowo

5. Źródła i sposoby finansowania

5. Źródła i sposoby finansowania Załącznik nr 1 do uchwały Nr..../.. /09 Rady Miejskiej w Cedyni z dnia. 2009 r. 5. Źródła i sposoby finansowania Źródłem finansowania na 2009 rok będzie Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ ODBIORU KOŃCOWEGO ROBÓT BUDOWLANYCH

PROTOKÓŁ ODBIORU KOŃCOWEGO ROBÓT BUDOWLANYCH PROTOKÓŁ ODBIORU KOŃCOWEGO ROBÓT BUDOWLANYCH Załącznik nr 8 do umowy polegających na modernizacji sieci kanalizacyjnej, ogrodzenia i nawierzchni na terenie posesji Zakładu Ochron Osobistych CIOP-PIB w

Bardziej szczegółowo

D-01.01.01. wysokościowych

D-01.01.01. wysokościowych D-01.01.01 Odtworzenie nawierzchni i punktów wysokościowych 32 Spis treści 1. WSTĘP... 34 1.1. Przedmiot SST... 34 1.2. Zakres stosowania SST... 34 1.3. Zakres robót objętych SST... 34 1.4. Określenia

Bardziej szczegółowo

U M O W A. zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą

U M O W A. zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą U M O W A zawarta w dniu pomiędzy: Miejskim Centrum Medycznym Śródmieście sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi przy ul. Próchnika 11 reprezentowaną przez: zwanym dalej Zamawiający a zwanym w dalszej części umowy

Bardziej szczegółowo

UMOWA. Zawarta dnia... w Kielcach w wyniku wyboru najkorzystniejszej oferty w zapytaniu ofertowym EKOM/15/2013 z 17.05.2013r.

UMOWA. Zawarta dnia... w Kielcach w wyniku wyboru najkorzystniejszej oferty w zapytaniu ofertowym EKOM/15/2013 z 17.05.2013r. Załącznik nr 2 UMOWA Zawarta dnia... w Kielcach w wyniku wyboru najkorzystniejszej oferty w zapytaniu ofertowym EKOM/15/2013 z 17.05.2013r. pomiędzy: Zamawiającym: EKOM Maciejczyk spółka jawna z siedzibą

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT. Konstrukcje drewniane

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT. Konstrukcje drewniane SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Konstrukcje drewniane ST 14.0 OBIEKT: Budowa Przedszkola nr 10 na os. Kombatantów 22 w Jarosławiu INWESTOR: Gmina Miejska Jarosław ul. Rynek 1, 37-500

Bardziej szczegółowo

REMONT POMIESZCZEŃ SĄDU REJONOWEGO POZNAŃ STARE MIASTO PRZY UL. DOŻYNKOWEJ 9H W POZNANIU. IV. INFORMACJA BIOZ

REMONT POMIESZCZEŃ SĄDU REJONOWEGO POZNAŃ STARE MIASTO PRZY UL. DOŻYNKOWEJ 9H W POZNANIU. IV. INFORMACJA BIOZ IV. INFORMACJA BIOZ Inwestor: SĄD REJONOWY POZNAŃ STARE MIASTO ul. Młyńska 1a 61-729 Poznań Projekt budowy dla inwestycji : REMONT POMIESZCZEŃ SĄDU REJONOWEGO POZNAŃ STARE MIASTO PRZY UL. DOŻYNKOWEJ 9H

Bardziej szczegółowo

Ojcowski Park Narodowy

Ojcowski Park Narodowy Znak sprawy: DNE 50/13/2011 Zamawiający: Ojcowski Park Narodowy 32 047 OJCÓW 9, POLSKA tel.: 12 389 10 39, 12 389 14 90, 12 389 20 05, fax: 12 389 20 06, email: opnar@pro.onet.pl www.ojcowskiparknarodowy.pl

Bardziej szczegółowo

GŁĘBOKIE; gmina Olszówka (obręb Głębokie; arkusz 1; działka nr 125/10)

GŁĘBOKIE; gmina Olszówka (obręb Głębokie; arkusz 1; działka nr 125/10) BIURO PROJEKTÓW;; NADZORÓW;; KIEROWANIA ROBOTAMI I KOSZTORYSOWANIA -- Zbiigniiew Rattajjczyk ull.. Włłocłławska 7//4;; 62--600 Kołło //0--507//142801 PROJEKT BUDOWLANY na wykonaniie odbudowy sttawów ii

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Roboty budowlane - instalacja sygnalizacyjna p.poż. w Domu Dziennego Pobytu dla Osób Niepełnosprawnych w Łodzi, ul. Rojna 18a - na I p. (II

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Opis przedmiotu zamówienia Przedmiot zamówienia: Wykonanie dokumentacji technicznej rozbudowy i modernizacji Systemów Ochrony Przeciwpożarowej w budynkach A, B i C Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 5 UMOWA nr... (wzór)

Załącznik Nr 5 UMOWA nr... (wzór) Załącznik Nr 5 UMOWA nr... (wzór) W dniu...pomiędzy Gminą Klonowa, ul. Ks. Józefa Dalaka 2, 98-273 Klonowa, NIP 827-22-34-443 zwanym dalej Zamawiającym, którego reprezentuje: Stanisław Rył Wójt a... z

Bardziej szczegółowo

TEMAT: EKSPERTYZA TECHNICZNA DLA INWESTYCJI: REMONTU BUDYNKU INFORMACJI TURYSTYCZNEJ W JURGOWIE

TEMAT: EKSPERTYZA TECHNICZNA DLA INWESTYCJI: REMONTU BUDYNKU INFORMACJI TURYSTYCZNEJ W JURGOWIE TEMAT: EKSPERTYZA TECHNICZNA DLA INWESTYCJI: REMONTU BUDYNKU INFORMACJI TURYSTYCZNEJ W JURGOWIE INWESTOR: GMINA BUKOWINA TATRZAŃSKA UL. DŁUGA 144, 34-530 BUKOWINA TATRZAŃSKA ADRES INWESTYCJI: 34-532 JURGÓW

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III/21/15 RADY GMINY W KUNICACH. z dnia 23 stycznia 2015 r.

UCHWAŁA NR III/21/15 RADY GMINY W KUNICACH. z dnia 23 stycznia 2015 r. UCHWAŁA NR III/21/15 RADY GMINY W KUNICACH z dnia 23 stycznia 2015 r. w sprawie przyjęcia regulaminu dofinansowania zadań z zakresu usuwania, transportu i utylizacji wyrobów zawierających azbest z terenu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT TYTUŁ OPRACOWANIA: Wymiana okien i drzwi w Hali Sportowej LOKALIZACJA INWESTYCJI: Łódź, ul. Północna 36 INWESTOR: Klub Sportowy Społem 91-045 Łódź, ul.

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Ministerstwo Środowiska, Biuro Dyrektora Generalnego, ul. Wawelska 52/54, 00-922

I. 1) NAZWA I ADRES: Ministerstwo Środowiska, Biuro Dyrektora Generalnego, ul. Wawelska 52/54, 00-922 1 z 5 2011-09-13 08:19 Warszawa: Prowadzenie nadzoru inwestorskiego, sporządzanie oraz weryfikacja kosztorysów budowlanych Numer ogłoszenia: 243355-2011; data zamieszczenia: 13.09.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

UMOWA. a firmą. reprezentowaną przez: zwaną w dalszej części niniejszej umowy Wykonawcą.

UMOWA. a firmą. reprezentowaną przez: zwaną w dalszej części niniejszej umowy Wykonawcą. UMOWA Zawarta w Rzeszowie dnia r. roku pomiędzy: Oficyna Wydawnicza Press-Media ul. Wojska Polskiego 3 39-300 Mielec reprezentowaną przez: Romana Oraczewskiego zwaną w dalszej części niniejszej umowy Zamawiającym,

Bardziej szczegółowo

UMOWA (wzór) zawarta w dniu... w Płaskiej, pomiędzy: Gminą Płaska, Płaska 53, 16-326 Płaska, NIP 846-159-32-61, REGON 790671001,

UMOWA (wzór) zawarta w dniu... w Płaskiej, pomiędzy: Gminą Płaska, Płaska 53, 16-326 Płaska, NIP 846-159-32-61, REGON 790671001, UMOWA (wzór) zawarta w dniu... w Płaskiej, pomiędzy: Gminą Płaska, Płaska 53, 16-326 Płaska, NIP 846-159-32-61, REGON 790671001, reprezentowaną przez Wójta Gminy Płaska Wiesława Gołaszewskiego zwaną w

Bardziej szczegółowo

Umowa o powierzanie przetwarzania danych osobowych

Umowa o powierzanie przetwarzania danych osobowych Załącznik numer 3 do wzoru Umowy pomiędzy Umowa o powierzanie przetwarzania danych osobowych zawarta w dniu.. 2016r., w Warszawie Centrum Nauki Kopernik, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wybrzeże Kościuszkowski

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE SST - 05.03.11 RECYKLING

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE SST - 05.03.11 RECYKLING SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE SST - 05.03.11 RECYKLING Jednostka opracowująca: SPIS SPECYFIKACJI SST - 05.03.11 RECYKLING FREZOWANIE NAWIERZCHNI ASFALTOWYCH NA ZIMNO SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych Nazwa inwestycji : Oczyszczenie zbiornika wodnego w Lubrańcu Adres: Lubraniec dz. Nr 625 Inwestor: Gmina Lubraniec ul. Brzeska 49 87-890 Lubraniec

Bardziej szczegółowo

UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH nr.. zawarta w dniu. zwana dalej Umową powierzenia

UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH nr.. zawarta w dniu. zwana dalej Umową powierzenia Załącznik nr 3A do SIWZ UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH nr.. zawarta w dniu. zwana dalej Umową powierzenia pomiędzy: Szpitalem Uniwersyteckim Nr 2 im. Dr Jana Biziela w Bydgoszczy ul.

Bardziej szczegółowo

URZĄD GMINY RUDA MALENIECKA

URZĄD GMINY RUDA MALENIECKA Załącznik nr 1 Formularz ofertowy OFERTA CENOWA wykonania dokumentacji technicznej dla zadania Projekt budowlano wykonawczy rozbudowy budynku strażnicy OSP w Lipie. STRONA ZAMAWIAJĄCA URZĄD GMINY RUDA

Bardziej szczegółowo

Nr... Przedmiot umowy

Nr... Przedmiot umowy Umowa o usługę nadzoru budowlanego /projekt/ Nr... Zawarta w dniu...we Włoszczowie pomiędzy: Biblioteką Publiczną NIP REGON.z siedzibą ul. Kościuszki 11, 29-100 Włoszczowa reprezentowaną przez: Annę Adamczyk

Bardziej szczegółowo

Umowa o prace projektowe Nr

Umowa o prace projektowe Nr Umowa o prace projektowe Nr zawarta w dniu pomiędzy: 1.., reprezentowanym przez, zwanym dalej m a 2..., reprezentowanym przez, zwanym dalej Jednostką projektowania. W wyniku postępowania określonego w

Bardziej szczegółowo

Mechanizm zawarty w warunkach zamówienia podstawowego. Nie wymaga aneksu do umowy albo udzielenia nowego zamówienia. -

Mechanizm zawarty w warunkach zamówienia podstawowego. Nie wymaga aneksu do umowy albo udzielenia nowego zamówienia. - Załącznik nr 1a Lista sprawdzająca dot. ustalenia stosowanego trybu zwiększenia wartości zamówień podstawowych na roboty budowlane INFORMACJE PODLEGAJĄCE SPRAWDZENIU Analiza ryzyka Działanie Uwagi Czy

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ OGÓLNA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ OGÓLNA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ OGÓLNA Przedmiot zamówienia: 1. Wykonanie dokumentacji projektowej i sprawowanie nadzoru autorskiego dla realizacji zadania p.n. Ośrodki radarowe kolokowanych radarów dozorowania

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE

SPECYFIKACJE TECHNICZNE SPECYFIKACJE TECHNICZNE INSTALACJA ODGROMOWA - PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 5 UL. ŚIKORSKIEGO 126 Specyfikacje techniczne spis treści SPIS TREŚCI ST-00.00.00 Wymagania ogólne ST-0001 Instalacje odgromowe,

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 9 do SIWZ SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT.

Załącznik Nr 9 do SIWZ SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT. Załącznik Nr 9 do SIWZ SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT. Wykonanie Przebudowy łazienek z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych na parterze budynku przy ulicy Daleka 11a w Grodzisku

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) Dz.U.05.73.645 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 20 kwietnia 2005 r. w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz. U. z dnia 28 kwietnia 2005 r.) Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych I Ogólna Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych I Ogólna Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Część I Ogólna

Bardziej szczegółowo

D - 05.03.11 FREZOWANIE NAWIERZCHNI ASFALTOWYCH NA ZIMNO 1. WST P... 2 2. MATERIA Y... 2 3. SPRZ T... 2 4. TRANSPORT... 3 5. WYKONANIE ROBÓT...

D - 05.03.11 FREZOWANIE NAWIERZCHNI ASFALTOWYCH NA ZIMNO 1. WST P... 2 2. MATERIA Y... 2 3. SPRZ T... 2 4. TRANSPORT... 3 5. WYKONANIE ROBÓT... D - 05.03.11 FREZOWANIE NAWIERZCHNI ASFALTOWYCH NA ZIMNO SPIS TRE CI 1. WST P... 2 2. MATERIA Y... 2 3. SPRZ T... 2 4. TRANSPORT... 3 5. WYKONANIE ROBÓT... 3 6. KONTROLA JAKO CI ROBÓT... 4 7. OBMIAR ROBÓT...

Bardziej szczegółowo

GAB/14/2010/PN zał. nr 4 U M O W A

GAB/14/2010/PN zał. nr 4 U M O W A zał. nr 4 U M O W A zawarta w dniu... w Katowicach pomiędzy: WyŜszym Urzędem Górniczym z siedzibą w Katowicach (40 055) przy ul. Ks. J. Poniatowskiego 31, NIP: 634-10-87-040, REGON: 00033224, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE GAZ-SYSTEM S.A. w zakresie komunikacji ze społecznościami lokalnymi na etapie realizacji inwestycji (dalej: Wytyczne )

WYTYCZNE GAZ-SYSTEM S.A. w zakresie komunikacji ze społecznościami lokalnymi na etapie realizacji inwestycji (dalej: Wytyczne ) Załącznik nr do.. WYTYCZNE GAZ-SYSTEM S.A. w zakresie komunikacji ze społecznościami lokalnymi na etapie realizacji inwestycji (dalej: Wytyczne ) I. Wprowadzenie II. III. Opis działań komunikacyjnych:

Bardziej szczegółowo

BUDOWA WIATY GARAŻOWEJ RZESZÓW DZ. NR 487, OBR.208

BUDOWA WIATY GARAŻOWEJ RZESZÓW DZ. NR 487, OBR.208 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWA WIATY GARAŻOWEJ NA POTRZEBY REGIONALNEGO CENTRUM KRWIODAWSTWA I KRWIOLECZNICTWA W RZESZOWIE, RZESZÓW ul. Wierzbowa 14 DZ.NR 487 obr.208

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy. Umowa nr 2310/38/09

Wzór umowy. Umowa nr 2310/38/09 Wzór umowy Umowa nr 2310/38/09 Zawarta w dniu...r. w Bydgoszczy, pomiędzy: Kasą Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego reprezentowaną przez Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, w imieniu którego

Bardziej szczegółowo

Organizacja awansu zawodowego nauczycieli W ZESPOLE SZKÓŁ Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W GŁOGOWIE

Organizacja awansu zawodowego nauczycieli W ZESPOLE SZKÓŁ Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W GŁOGOWIE Organizacja awansu zawodowego nauczycieli W ZESPOLE SZKÓŁ Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W GŁOGOWIE I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa bez bliższego określenia o : 1) Szkole

Bardziej szczegółowo

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Remont dachu, przebudowa wentylacji mechanicznej w centralnym laboratorium, remont pomieszczeń i korytarza oraz remont klatki schodowej w budynku Zespołu Wojewódzkich Przychodni Specjalistycznych w Katowicach

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia..2008 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia..2008 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia..2008 r. PROJEKT w sprawie sposobu prowadzenia dokumentacji obrotu detalicznego produktami leczniczymi weterynaryjnymi i wzoru tej dokumentacji

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU MODERNIZACJA SALI WIDOWISKOWO-KONFERENCYJNEJ PRZY URZEDZIE GMINY WIELISZEW

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU MODERNIZACJA SALI WIDOWISKOWO-KONFERENCYJNEJ PRZY URZEDZIE GMINY WIELISZEW SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU MODERNIZACJA INWESTOR: GMINA WIELISZEW 05-135 Wieliszew ul. Modlińska 1 OPRACOWAŁ: mgr inż. Marcin Wielgosz DATA OPRACOWANIA: lipiec 2012r. 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 6 listopada 2015 r. Poz. 1821 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 23 października 2015 r.

Warszawa, dnia 6 listopada 2015 r. Poz. 1821 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 23 października 2015 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 6 listopada 2015 r. Poz. 1821 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 23 października 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków

Bardziej szczegółowo

Development Design Sp. z o.o. PRACE RENOWACYJNO REMONTOWE POMIESZCZEŃ RATUSZA MIEJSKIEGO

Development Design Sp. z o.o. PRACE RENOWACYJNO REMONTOWE POMIESZCZEŃ RATUSZA MIEJSKIEGO OBIEKT: RATUSZ MIEJSKI TEMAT: BRANŻA: PRACE RENOWACYJNO REMONTOWE POMIESZCZEŃ RATUSZA OGÓLNOBUDOWLANA STADIUM: KOSZTORYS INWESTOR: ADRES : GMINA MIEJSKA SŁUPSK ul. Plac Zwycięstwa 3 76 200 Słupsk ul. Plac

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 12 lutego 2016 r. Poz. 683 UCHWAŁA NR XIX/105/2016 RADY GMINY BIAŁACZÓW w sprawie przyjęcia Regulaminu określającego zasady finansowani zadań z zakresu

Bardziej szczegółowo

PFU-3 CZĘŚĆ INFORMACYJNA PROGRAMU FUNKCJONALNO-UŻYTKOWEGO

PFU-3 CZĘŚĆ INFORMACYJNA PROGRAMU FUNKCJONALNO-UŻYTKOWEGO PFU-3 Część informacyjna 1 PFU-3 CZĘŚĆ INFORMACYJNA PROGRAMU FUNKCJONALNO-UŻYTKOWEGO ZAWARTOŚĆ PFU-3: 1 Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego 2 Inne informacje

Bardziej szczegółowo

6. Obmiar robót. Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonanych robót

6. Obmiar robót. Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonanych robót SPECYFIKACJA TECHNICZNA BUDOWA CENTRUM REKREACYJNO-WYPOCZYNKOWEGO W SKOŁYSZYNIE OBEJMUJACEGO: ALEJKI Z ŁAWKAMI WYPOCZYNKOWYMI, ORAZ BUDOWĘ KORTU TENISOWEGO. I. Część ogólna 1.1. Przedmiot Specyfikacji

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Regulaminu Konkursu na działania informacyjno- promocyjne dla przedsiębiorców z terenu Gminy Boguchwała

Załącznik Nr 2 do Regulaminu Konkursu na działania informacyjno- promocyjne dla przedsiębiorców z terenu Gminy Boguchwała Załącznik Nr 2 do Regulaminu Konkursu na działania informacyjno- promocyjne dla przedsiębiorców z terenu Gminy Boguchwała WZÓR UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU DOTACYJNEGO DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 339/2011 Prezydenta Miasta Nowego Sącza z dnia 17 października 2011r.

Zarządzenie Nr 339/2011 Prezydenta Miasta Nowego Sącza z dnia 17 października 2011r. Zarządzenie Nr 339/2011 Prezydenta Miasta Nowego Sącza z dnia 17 października 2011r. w sprawie: ustalenia instrukcji dotyczącej sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych oznaczonych klauzulą

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWA Nr /2007. W dniu... 2007r. pomiędzy: Skarbem Państwa-Komendą Wojewódzką Policji zs. w Radomiu, ul. 11-go Listopada 37/59

WZÓR UMOWA Nr /2007. W dniu... 2007r. pomiędzy: Skarbem Państwa-Komendą Wojewódzką Policji zs. w Radomiu, ul. 11-go Listopada 37/59 WZÓR UMOWA Nr /2007 W dniu... 2007r. pomiędzy: Skarbem Państwa-Komendą Wojewódzką Policji zs. w Radomiu, ul. 11-go Listopada 37/59 reprezentowaną przez: przy kontrasygnacie Głównego Księgowego - zwaną

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zim.wroc.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zim.wroc.pl Page 1 of 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zim.wroc.pl Wrocław: Zaprojektowanie i wykonanie Muchoborskiego Ogrodu Dzieci dla

Bardziej szczegółowo

Sprawa numer: BAK.WZP.230.2.2015.34 Warszawa, dnia 27 lipca 2015 r. ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Sprawa numer: BAK.WZP.230.2.2015.34 Warszawa, dnia 27 lipca 2015 r. ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT Sprawa numer: BAK.WZP.230.2.2015.34 Warszawa, dnia 27 lipca 2015 r. ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT 1. Zamawiający: Skarb Państwa - Urząd Komunikacji Elektronicznej ul. Kasprzaka 18/20 01-211 Warszawa 2.

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 533/2013 Wójta Gminy Dziemiany z dnia 31 stycznia 2013 roku

Zarządzenie Nr 533/2013 Wójta Gminy Dziemiany z dnia 31 stycznia 2013 roku Zarządzenie Nr 533/2013 z dnia 31 stycznia 2013 roku w sprawie ustalenia zasad rozliczania kosztów związanych z podróżą służbową pracowników Urzędu Gminy w Dziemianach oraz kierowników jednostek organizacyjnych

Bardziej szczegółowo

wzór Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA Nr /

wzór Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA Nr / wzór Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA Nr / zawarta w dniu. w Szczecinie pomiędzy: Wojewodą Zachodniopomorskim z siedzibą w Szczecinie, Wały Chrobrego 4, zwanym dalej "Zamawiającym" a nr NIP..., nr KRS...,

Bardziej szczegółowo

Biuro Certyfikacji Wyrobów Instytutu Górnictwa Naftowego i Gazownictwa. http://www.igng.krakow.pl/crf/pc.html IRENA LUBINIECKA IRENA LUBINIECKA

Biuro Certyfikacji Wyrobów Instytutu Górnictwa Naftowego i Gazownictwa. http://www.igng.krakow.pl/crf/pc.html IRENA LUBINIECKA IRENA LUBINIECKA Przepisy prawne dotyczące urządzeń gazowych po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej i związane z nimi zmiany w procedurach Biura Certyfikacji Wyrobów IGNiG Biuro Certyfikacji Wyrobów Instytutu Górnictwa

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH REMONT DACHU URZĘDU POCZTOWEGO W M. WISZNIA MAŁA UL. WROCŁAWSKA 27

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH REMONT DACHU URZĘDU POCZTOWEGO W M. WISZNIA MAŁA UL. WROCŁAWSKA 27 1 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH REMONT DACHU URZĘDU POCZTOWEGO W M. WISZNIA MAŁA UL. WROCŁAWSKA 27 CPV : 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne 1. WSTĘP... 1 2. MATERIAŁY...

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 7 do Umowy Nr...2013 z dnia...06.2013 r. Oświadczenie Podwykonawcy (WZÓR) W związku z wystawieniem przez Wykonawcę: faktury nr z dnia..

Załącznik nr 7 do Umowy Nr...2013 z dnia...06.2013 r. Oświadczenie Podwykonawcy (WZÓR) W związku z wystawieniem przez Wykonawcę: faktury nr z dnia.. Załącznik nr 7 do Umowy Nr...2013 z dnia...06.2013 r. Oświadczenie Podwykonawcy (WZÓR) W związku z wystawieniem przez Wykonawcę: faktury nr z dnia.. wskazuję, iż w ramach robót objętych fakturą wykonywałem,

Bardziej szczegółowo

OSZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA z dnia... 2004 roku Dz. U. z dnia 12 marca 2004 r. Nr 40 poz.356

OSZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA z dnia... 2004 roku Dz. U. z dnia 12 marca 2004 r. Nr 40 poz.356 OSZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA z dnia... 2004 roku Dz. U. z dnia 12 marca 2004 r. Nr 40 poz.356 w celu wszczęcia postępowania i zawarcia umowy opłacanej ze środków publicznych 1. Przedmiot zamówienia:

Bardziej szczegółowo

ZŁA CIEPŁOWNICZEGO DLA TEATRU POLSKIEGO W POZNANIU

ZŁA CIEPŁOWNICZEGO DLA TEATRU POLSKIEGO W POZNANIU UMOWA W dniu.. 2014r. w Poznaniu pomiędzy: Teatrem Polskim w Poznaniu, z siedzibą w Poznaniu 61-737, przy ul. 27 Grudnia 8/10, zarejestrowanym w Rejestrze Instytucji Kultury prowadzonym przez Wydział Kultury

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. ul. Lubelska 13, 03-802 Warszawa, NIP 113-22-58-115, REGON 016174756

WZÓR UMOWY. ul. Lubelska 13, 03-802 Warszawa, NIP 113-22-58-115, REGON 016174756 Załącznik Nr 3 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia WZÓR UMOWY na opracowanie projektu Strategii rozwoju i modernizacji technologicznej transportu szynowego na Mazowszu w kontekście polityki transportowej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-01.00. PRACE POMIAROWE.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-01.00. PRACE POMIAROWE. SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-01.00. PRACE POMIAROWE. 17 1.Wst p. 1.1. Przedmiot ST. Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s wymagania dotycz ce wykonania i odbioru robót pomiarowych liniowych przy

Bardziej szczegółowo

UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH (zwana dalej Umową )

UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH (zwana dalej Umową ) Nr sprawy: PZP1/2016 Załącznik nr 6 do Umowy w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na o świadczenie kompleksowej usługi na wydruk, konfekcjonowanie oraz wysyłkę imiennych zaproszeń na badania mammograficzne

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W NIDZICY ul. Traugutta 23, 13 100 NIDZICA, 89 6250 130, fax. 89 6250 139, e-mail: olni@up.gov.pl

POWIATOWY URZĄD PRACY W NIDZICY ul. Traugutta 23, 13 100 NIDZICA, 89 6250 130, fax. 89 6250 139, e-mail: olni@up.gov.pl POWIATOWY URZĄD PRACY W NIDZICY ul. Traugutta 23, 13 100 NIDZICA, 89 6250 130, fax. 89 6250 139, e-mail: olni@up.gov.pl Projekt umowy szkoleniowej UMOWA SZKOLENIOWA NR. zawarta pomiędzy: Starostą Nidzickim,

Bardziej szczegółowo

R O Z P O R ZĄDZENIE M I N I S T R A N A U K I I S Z K O L N I C T WA W YŻSZEGO 1) z dnia... 2015 r.

R O Z P O R ZĄDZENIE M I N I S T R A N A U K I I S Z K O L N I C T WA W YŻSZEGO 1) z dnia... 2015 r. R O Z P O R ZĄDZENIE Projekt 02.06.2015 r. M I N I S T R A N A U K I I S Z K O L N I C T WA W YŻSZEGO 1) z dnia... 2015 r. w sprawie szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mcs-przychodnia.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mcs-przychodnia.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mcs-przychodnia.pl Warszawa: Dostawa materiałów i wypełnień stomatologicznych dla Mazowieckiego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Remont i modernizacja budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Piaskach 1. Rozbiórka pokrycia z papy - CPV 45111100-9 2. Wykonanie pokrycia z blachodachówki

Bardziej szczegółowo

Projekt "Integracja i aktywność" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Integracja i aktywność współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego WZÓR UMOWY (KURS PRAWA JAZDY KAT. B I B+E) zawarta w dniu.. r. w Wieruszowie, pomiędzy: Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wieruszowie, ul. Ludwika Waryńskiego 15, 98-400 Wieruszów, reprezentowanym przez

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót SZLIFOWANIE I LAKIEROWANIE POSADZEK PARKIETOWYCH RATUSZ LESZNO, RYNEK STRONA 1

SPIS TREŚCI. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót SZLIFOWANIE I LAKIEROWANIE POSADZEK PARKIETOWYCH RATUSZ LESZNO, RYNEK STRONA 1 STRONA 1 SPIS TREŚCI ST 1 WYMAGANIA OGÓLNE ST 2 SZLIFOWANIE I LAKIEROWANIE POSADZEK PARKIETOWYCH I SCHODÓW Z DREWNA DĘBOWEGO ST 1. WYMAGANIA OGÓLNE. Wstęp Zakres robót objętych ST: - szlifowanie i lakierowanie

Bardziej szczegółowo

WW-01 ROBOTY POMIAROWE... 2

WW-01 ROBOTY POMIAROWE... 2 1 SPIS TREŚCI WW-01 ROBOTY POMIAROWE... 2 1. Informacje ogólne... 2 1.1. Przedmiot Warunków wykonania i odbioru robót budowlanych... 2 1.2. Zakres stosowania WW... 2 1.3. Zakres Robót objętych WW... 2

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 29 lutego 2016 r. Poz. 251 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I BUDOWNICTWA 1) z dnia 10 lutego 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie

Bardziej szczegółowo

Istotne Postanowienia Umowy

Istotne Postanowienia Umowy Istotne Postanowienia Umowy Załącznik nr 2 Wykonawca został wybrany w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.zoz.nasielsk.pl. I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.zoz.nasielsk.pl. I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej. Nasielsk: Dostawa na podstawie umowy leasingu finansowego fabrycznie nowego wyprodukowanego w 2011 roku 1szt. sprzętu medycznego - aparatu ultrasonograficznego. Numer ogłoszenia: 325940-2011; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR w sprawie: przyznania środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS)

UMOWA NR w sprawie: przyznania środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS) UMOWA NR w sprawie: przyznania środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS) zawarta w dniu. r. pomiędzy : Powiatowym Urzędem Pracy w Gdyni reprezentowanym przez.., działającą na podstawie upoważnienia

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej Znak sprawy: ZSiPM.9.2016 Oświęcim, dnia 20.04.2016 r. Zaproszenie do złożenia oferty cenowej Podstawa prawna: do postępowania nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień

Bardziej szczegółowo

Kontrola na zakończenie realizacji projektu. Trwałość projektu

Kontrola na zakończenie realizacji projektu. Trwałość projektu UNIA EUROPEJSKA Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko Kontrola na zakończenie realizacji projektu. Trwałość projektu Agnieszka Tomaszewska Ewa Sikora 21-23.10.2013r. Elbląg Kontrola na zakończenie

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. ROZBIÓRKI BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO zlokalizowanego przy ul. Dąbrówki 8 w Katowicach

PROJEKT BUDOWLANY. ROZBIÓRKI BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO zlokalizowanego przy ul. Dąbrówki 8 w Katowicach PROJEKT BUDOWLANY ROZBIÓRKI BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO zlokalizowanego przy ul. Dąbrówki 8 w Katowicach SPECYFIKACJE TECHNICZNE OBIEKT: INWESTOR: ST-03.00 KONSTRUKCJA BUDYNEK WIELORODZINNY PRZY

Bardziej szczegółowo