Nowa gospodarka" i jej implikacje dla długookresowego wzrostu w krajach posocjalistycznych

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Nowa gospodarka" i jej implikacje dla długookresowego wzrostu w krajach posocjalistycznych"

Transkrypt

1

2 Nowa gospodarka" i jej implikacje dla długookresowego wzrostu w krajach posocjalistycznych

3

4 Nowa gospodarka" i jej implikacje dla długookresowego wzrostu w krajach posocjalistycznych Grzegorz W. Kołodko redakcja naukowa Warszawa 2001

5 2001 Wydawnictwo Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego Redakcja: Korekta: Projekt okładki: Koordynator wydania: Hanna Grajewska-Rychlik Anita Rodek Paweł Rosołek Marek B. Kamiński Redaktor naukowy: Grzegorz W. Kołodko - Centrum Badawcze Transformacji, Integracji i Globalizacji (TIGER) ISBN Skład i łamanie: Wydawnictwo Key Text sp. z o.o., Warszawa, ul. Prosta 2/14 tel , tel./fax Druk: ZP Hera Warszawa, ul. Golędzinowska 10 tel

6 Spis treści Wprowadzenie Część I. Nowa szansa czy nowe wyzwanie Grzegorz W. Kołodko Nowa gospodarka" i stare problemy. Perspektywy szybkiego wzrostu w krajach posocjalistycznej transformacji Andrzej Wojtyna Czy tradycyjna ekonomia pozwala zrozumieć nową gospodarkę"? Lech W. Zacher Nowa gospodarka" jako interakcja techniki, gospodarki i społeczeństwa... Zbigniew Bauer Ludzie w sieci. Czy Internet zmienia nasz światopogląd? Część II. Nowy-stary biznes Stefan Kwiatkowski Przedsiębiorczość intelektualna a trwały rozwój gospodarczy europejskich krajów posocjalistycznych Jerzy A. Kisielnicki Technologia Informacyjna jako czynnik wspomagający proces globalizacji - studium na przykładzie polskiej transformacji Witold T. Bielecki Przedsiębiorcy wobec e-biznesu. Szanse i zagrożenia dla polskiej e-gospodarki... Robert A. Rządca Negocjacje w warunkach gospodarki cyfrowej. Kontynuacja i zmiana Vito Tanzi Globalizacja, rozwój technologiczny i działanie termitów fiskalnych

7 Część III. E-biznes. Podejście sektorowe 193 Andrea Goldstein, David 0'Connor Handel elektroniczny jako czynnik rozwoju: perspektywy, wyzwania, ograniczenia 195 Stanisław Flejterski E-finanse a makro-, mezzo- i mikroekonomia. Wstęp do analizy kosztów i korzyści 231 Beata Świecka Bankowość elektroniczna - implikacje dla rozwoju sektora bankowego w Polsce 247 Jacek Brdulak Nowa gospodarka" i techniki informatyczne czynnikiem zmian polskiego transportu 265 Część IV. E-biznes. Podejście regionalne 277 Andrea Szalavetz Strukturalne i regionalne implikacje nowej gospodarki" w krajach transformacji (na przykładzie Węgier) 279 Siergiej B. Perminov Upowszechnianie technologii handlu elektronicznego w Rosji Część V. Światowe doświadczenia i wnioski dla regionalnej polityki gospodarczej 315 Matti Pohjola Technologie informatyczne a wzrost gospodarczy: analiza porównawcza 317 Stefano Scarpetta, Philip Hemmings Związek polityki gospodarczej ze wzrostem: wyniki analizy porównawczej 335 Stephen S. Cohen, J. Bradford DeLong, Steven Weber, John Zysman Technologie informatyczne jako motor rozwoju handlu elektronicznego 367 Indeks 393

8 Wprowadzenie Dwanaście lat po wejściu w fazę ustrojowej transformacji i przystąpieniu do tworzenia gospodarki rynkowej kraje posocjalistyczne wciąż poszukują dróg prowadzących do szybkiego wzrostu gospodarczego. Z tego punktu widzenia pierwsza dekada - lata były zdecydowanie nieudane. Coraz bogatsza jest literatura przedmiotu w tym zakresie i chociaż dzisiaj na ogół panuje dość powszechna zgodność poglądów, że można było zdziałać więcej mniejszym kosztem, to nadal trwają spory co do rzeczywistych możliwości osiągnięcia lepszych rezultatów na polu poprawy efektywności produkcji. Fakty jednak są bezsporne. W roku 2000 produkt krajowy brutto (PKB) - licząc średnią ważoną dla całego regionu 27 posocjalistycznych gospodarek Europy Środkowowschodniej oraz Wspólnoty Niepodległych Państw - wciąż wynosił ledwie około 75 procent wielkości z roku 1989, umownie traktowanego jako początek transformacji, chociaż jej korzenie w niektórych krajach (zwłaszcza w Polsce i na Węgrzech) sięgają głębiej, do czasów reform socjalistycznej gospodarki centralnie planowanej. Nawet w najlepszym wypadku, czyli w odniesieniu do Polski, udało się iść do przodu ścieżką szybkiego wzrostu jedynie przez cztery lata, podczas realizacji Strategii dla Polski" w okresie Zarówno przedtem - podczas transformacyjnej recesji wywołanej szokiem bez terapii" -jak i później, kiedy to niepotrzebne schłodzenie koniunktury sprowadziło tempo wzrostu z ponad 7 procent w pierwszej połowie 1997 roku do niewiele ponad 2 procent w pierwszej połowie roku 2001, nie udało się utrzymać wysokiej dynamiki rozwojowej. A było to możliwe, gdyby oprzeć realizowaną politykę gospodarczą na innej koncepcji teoretycznej, lepiej koordynować stojące do dyspozycji instru-

9 II Grzegorz W. Kołodko menty polityki fiskalnej i pieniężnej, a zwłaszcza przemysłowej i handlowej, a także gdyby umiejętniej wykorzystywać pojawiające się okoliczności sprzyjające poprawie mikroekonomicznej efektywności oraz przyspieszaniu tempa wzrostu produkcji. W tym kontekście trzeba też mieć nadzieję, że sytuacja ulegnie odczuwalnej poprawie, a nade wszystko należy poszukiwać sposobów na skuteczne przyspieszenie tempa wzrostu w krajach posocjalistycznych w przyszłości. Przy tym nie chodzi bynajmniej o najbliższe lata, ale o rozwój długookresowy, o dłuższą perspektywę czasową, w której można będzie także nadrabiać olbrzymie zaległości w poziomie rozwoju - jeszcze dodatkowo zwiększone podczas Wielkiej Transformacyjnej Depresji - niwelując tym samym dystans dzielący te kraje od najwyżej rozwiniętych gospodarek świata. Szanse takie powinna stworzyć sama transformacja, która przecież będzie miała ostatecznie sens wtedy i tylko wtedy, kiedy wyłaniające się w jej wyniku posocjalistyczne gospodarki rynkowe będą wykazywały się wyższą efektywnością, a więc będą również cieszyć się wyższym tempem wzrostu niż w epoce centralnego planowania. Szanse takie stwarza także współczesna faza globalizacji. Jeśli chodzi o kraje posocjalistyczne, to z pewnością implikuje ona dodatkowe koszty, eksponując je na ostrą międzynarodową konkurencję, ale przynosi im też wiele nowych korzyści z tytułu rosnących możliwości twórczego włączania się do światowego obiegu gospodarczego. Dodatkowe szanse na poprawę efektywności, postęp w odniesieniu do konkurencyjności, a na dłuższą metę także przyspieszenie tempa wzrostu gospodarczego stwarza ponadto fenomen tzw. nowej gospodarki (ang. new ecomomy" lub e-conomy"). Oczywiście, tak naprawdę to nie ma żadnej nowej gospodarki", jest wszakże wiele nowych technologii oraz ich społecznych, kulturowych, ekonomicznych i finansowych konsekwencji. Powszechna komputeryzacja oraz Internet wywierają znaczny wpływ na wszystkie bez mała sfery życia, na prawie wszystkie formy aktywności gospodarczej - od szczebla rządów i organizacji międzynarodowych po zarządzanie strategiczne wielkimi ponadnarodowymi korporacjami i małymi firmami. Jest to, oczywiście, przede wszystkim domeną krajów wysoko rozwiniętych. Jednakże technologie i w ślad za tym nowe sposoby zarządzania oraz ewolucja instrumentów polityki ekonomicznej i finansowej przenoszą się jak fale po wodzie, do której wrzucono kamień, do bardziej peryferyjnych części gospodarki światowej. Zataczające się kręgi dotarły także szybko do wyłaniających się posocjalistycznych gospodarek rynkowych. I one zatem stają w obliczu nowych możliwości, które może przynieść nowa gospodarka". Jak je wykorzystać? Co powinno czynić państwo, a co należy pozostawić oddolnej inicjatywie przedsiębiorczości? Co jest domeną żywiołowego mechanizmu rynkowego, a co z kolei powinno być regulowane i ujęte w ścisłe ramy instytucjonalne? W jaki sposób koordynować na tym polu współdziałanie rządów z organizacjami międzynarodowymi?

10 Wprowadzenie III To są główne pytania, na które próbujemy odpowiedzieć w tej wielowątkowej książce. Jest to pierwsza w polskiej literaturze - a także jedna z pierwszych w literaturze przedmiotu w ogóle - tak obszerna i kompleksowa praca omawiająca różne aspekty fenomenu nowej gospodarki" i rozważająca jej implikacje dla krajów posocjalistycznych, a w szczególności dla perspektyw ich szybkiego wzrostu. Książka zawiera dorobek badawczy grupy ponad 20 autorów. Został on zaprezentowany podczas międzynarodowej konferencji zorganizowanej w Warszawie w dniach marca 2001 roku przez TIGER - Centrum Badawcze Transformacji, Integracji i Globalizacji przy Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego w Warszawie (WSPiZ). Głównym sponsorem projektu badawczego była Telekomunikacja Polska SA. TIGER (www.tiger.edu.pl) jest nowym ośrodkiem badawczym prowadzącym studia z zakresu posocjalistycznych przemian w szerszym kontekście integracji z gospodarką światową, w tym konsekwencjami, jakie przynosi globalizacja dla procesów rozwoju społeczno-gospodarczego w krajach Europy Środkowowschodniej i byłego Związku Radzieckiego. Badania z tego zakresu TIGER będzie kontynuował także w następnych latach. Pierwsza część książki jest zatytułowana Nowa szansa czy nowe wyzwanie? Zawiera ona cztery rozdziały. W pierwszym, pt. Nowa gospodarka" i stare problemy. Perspektywy szybkiego wzrostu w krajach posocjalistycznej transformacji - rozważam realne szanse, jakie swoisty czwarty sektor, czy idąca w poprzek tradycyjnych działów nowa gospodarka", może stwarzać dla przezwyciężania wielu piętrzących się trudności i starych problemów" związanych z niedostatkami kapitału i nowoczesnych technologii w krajach posocjalistycznej transformacji. Nie ulega wątpliwości, że nowa gospodarka" bynajmniej nie jest panaceum na problemy trapiące kraje naszego regionu, ale w wielu wypadkach może stwarzać pewne dodatkowe impulsy do ich przezwyciężania. W drugim rozdziale - Czy tradycyjna ekonomia pozwala zrozumieć nową gospodarkę?, profesor Andrzej Wojtyna z Akademii Ekonomicznej w Krakowie przedstawia główne nurty debaty dotyczące teoretycznych prób interpretacji modyfikacji przebiegu cyklu koniunkturalnego pod wpływem rozwoju nowej gospodarki". Dyskusja ta ogniskuje się przede wszystkim wokół tego procesu w USA w latach 90., gdyż tam rozwinęła się najbardziej zarówno tzw. e-conomy, jak i - konsekwentnie - e-conomics. Jednak twarde lądowanie" amerykańskiej gospodarki, które z całą ostrością daje o sobie znać w szczególności w roku 2001, wyraźnie dowodzi, że stare prawa ekonomiczne nadal działają, a nowe technologie nie zawieszają ich działania. Podobne zagadnienia, choć pod innym kątem, omawia w trzecim rozdziale profesor Lech Zacher z WSPiZ i Uniwersytetu Śląskiego. Rozdział zatytułowany Nowa gospodarka" jako interakcja techniki, gospodarki i społeczeństwa analizuje zmiany zachodzące we wzajemnym powiązaniu tych sfer oraz wystę-

11 IV Grzegorz W. Kołodko pujące pomiędzy nimi sprzężenia zwrotne. Są to zatem rozważania o charakterze interdyscyplinarnym, łączące elementy analizy ekonomicznej z socjologiczną. Ewidentne są zmiany w obrębie stosunków społecznych, wywołane charakterem współczesnego postępu technologicznego, a jedne i drugie w odczuwalny sposób rzutują na stosunki produkcji. Z kolei w rozdziale czwartym pt. Ludzie w sieci. Czy Internet zmienia nasz światopogląd? dr Zbigniew Bauer z Akademii Pedagogicznej w Krakowie koncentruje swoją uwagę na wątkach kulturowych współczesnej odsłony rewolucji technologicznej. Poddaje on wnikliwej analizie zmiany, jakie zachodzą w zachowaniach ludzkich - indywidualnych i zbiorowych, w odniesieniu do różnych grup społecznych - pod wpływem eksplozji technik informatycznych i szybkiego rozprzestrzeniania się Internetu. Cztery kolejne rozdziały zawiera druga część książki, zatytułowana Nowy-stary biznes. Rozdział piąty, którego autorem jest profesor Stefan Kwiatkowski z WSPiZ i Uniwersytetu Warszawskiego, nosi tytuł Przedsiębiorczość intelektualna a trwały rozwój gospodarczy europejskich krajów posocjalistycznych. Autor zwraca uwagę na specyficzną, wymagającą najwyższych kwalifikacji formę aktywności, tzw. przedsiębiorczość intelektualną, która jest podstawą funkcjonowania gospodarki opartej na wiedzy, a której rola w epoce rewolucji informatycznej szybko rośnie. Fragment ten zawiera też omówienie wielu przykładów przedsiębiorczości intelektualnej zaczerpniętych z polskiej rzeczywistości. W rozdziale szóstym pt. Technologia informacyjna jako czynnik wspomagający proces globalizacji - studium na przykładzie polskiej transformacji, profesor Jerzy A. Kisielnicki z WSPiZ i uniwersytetu Warszawskiego omawia związki pomiędzy nowymi technologiami, które przynosi nowa gospodarka", a procesem integracji rynków towarowych i kapitałowych. Z takiego punktu widzenia analizuje on także wpływ globalizacji i ekspansji technologii informacyjnej na ewolucję polskiej gospodarki. Autorem rozdziału siódmego, zatytułowanego Przedsiębiorcy wobec e-biznesu. Szanse i zagrożenia dla polskiej e-gospodarki, jest dr Wiktor T. Bielecki z WSZiP i Uniwersytetu Warszawskiego. Przedstawia on liczne fakty obrazujące rodzenie się i powolną ekspansję tzw. e-biznesu w naszych realiach instytucjonalnych i strukturalnych, przeprowadzając przy okazji krytyczną ocenę stanu i perspektyw rozwojowych tego rodzaju aktywności gospodarczej. Rozdział ósmy, którego autorem jest dr Robert A. Rządca z WSZiP i Uniwersytetu Warszawskiego, nosi tytuł Negocjacje w warunkach gospodarki cyfrowej. Kontynuacja i zmiana. Także i tutaj dyskutowane są uwarunkowania dalszego rozwoju sektorów opartych na technologiach informatycznych w gospodarce uwikłanej w głębokie przeobrażenia systemowe. Analiza podkreśla głównie mikroekonomiczne aspekty gospodarowania i zachowania się firm w nowych, zmieniających się warunkach, które jednak wciąż pozostają

12 Wprowadzenie V pod wpływem pozostałości starych struktur, instytucji, mechanizmów i nawyków. Tę część książki wieńczy rozdział dziewiąty pt. Globalizacja, rozwój technologiczny i działanie termitów fiskalnych. Został on przygotowany przez profesora Vito Tanziego z Carnegie Endowment, długoletniego dyrektora Fiscal Affairs Departament Międzynarodowego Funduszu Walutowego. Profesor Tanzi to światowy autorytet naukowy z zakresu polityki fiskalnej, a także znawca problematyki implikacji nowej gospodarki" dla funkcjonowania systemów podatkowych. W swoim studium wskazuje on na zupełnie nowe zjawiska, jakie do funkcjonowania systemów fiskalnych przynosi handel elektroniczny i przenoszenie się różnych form aktywności do przestrzeni wirtualnej. Stanowi to nowe wyzwanie dla polityki fiskalnej, także w wymiarze jej koordynacji na skalę ponadnarodową. Trzecia część pracy to E-biznes. Podejście sektorowe. Rozpoczyna ją rozdział dziesiąty, zatytułowany Handel elektroniczny jako czynnik rozwoju: perspektywy, wyzwania, ograniczenia, przygotowany przez dwóch ekspertów z Development Centre OECD - Andrea Goldsteina oraz Davida 0'Connora. Jeśli chodzi o studia dotyczące nowej gospodarki", Organizacja Rozwoju i Współpracy Gospodarczej jest na tym polu bezsprzecznie jednym z najlepszych ośrodków na świecie. Rezultaty kompleksowych porównawczych badań w zakresie rozwoju handlu elektronicznego oraz e-biznesu zawarte są właśnie w tym rozdziale. Z przedstawionych obserwacji i analiz wynikają także interesujące wnioski oraz postulaty dla gospodarek posocjalistycznych, zwłaszcza co do możliwości niwelowania różnic rozwojowych poprzez szersze inwestowanie w sferę badań i wdrożeń oraz poprzez zwiększanie nakładów na kapitał ludzki. Rozdział jedenasty na temat E-finanse a makro-, mezzo- i mikroekonomia. Wstęp do analizy kosztów i korzyści przygotował profesor Stanisław Flejterski z Uniwersytetu Szczecińskiego. Jego interesujące rozważania pokazują, jakie są możliwości ekspansji tzw. e-finansów, ale przede wszystkim, na jakie bariery ich rozwój napotyka w polskiej rzeczywistości i co w związku z tym należy czynić, aby sukcesywnie następował rozwój usług i instytucji pośrednictwa finansowego. Na dłuższą metę powinno to podnosić ogólną sprawność procesów finansowania rozwoju, przyczyniając się do poprawy efektywności alokacyjnej. W dwunastym rozdziale dr Barbara Świecka - także z Uniwersytetu Szczecińskiego - dyskutuje kwestie związane z rozwojem e-bankowości w warunkach zmian własnościowych i głębokich przeobrażeń strukturalnych {Bankowość elektroniczna. Implikacje dla rozwoju sektora bankowego w Polsce). Bankowość elektroniczna chyba jako pierwszy segment nowej gospodarki" dała o sobie wyraźniej znać w polskiej rzeczywistości, zwłaszcza w większych aglomeracjach miejskich i w stosunku do relatywnie lepiej uposażonych grup ludności. Szczególne znaczenie może ona wywrzeć na rozliczenie finansowe

13 VI Grzegorz W. Kołodko pomiędzy przedsiębiorstwami, bankami i innymi uczestnikami wymiany na rynkach, co jednak wymaga znacznych inwestycji oraz odpowiednich regulacji. W ostatnim czasie odnotowano tu znaczny postęp, ale wciąż bardzo wiele pozostaje do zrobienia. W rozdziale trzynastym profesor Jacek Brdulak z SGH traktuje o potencjalnych i realnych konsekwencjach komputeryzacji dla funkcjonowania transportu ( Nowa gospodarka" i techniki informatyczne czynnikiem zmian polskiego transportu). Nie ulega wątpliwości, że z czasem także zmieni się oblicze transportu, a zwłaszcza sposoby zarządzania nim, z pozytywnymi tego skutkami dla usprawnienia funkcjonowania całej infrastruktury. Dotychczas jednak to właśnie przestarzała infrastruktura stanowi jedno z wąskich gardeł utrudniających przyspieszenie tempa wzrostu produkcji. Czwarta część książki - E-biznes. Podejście regionalne - zawiera rozdziały prezentujące doświadczenia innych krajów posocjalistycznych. W rozdziale czternastym dr Andrea Szalavetz z Instytutu Badań Gospodarki Światowej Węgierskiej Akademii Nauk w Budapeszcie analizuje Strukturalne i regionalne implikacje nowej gospodarki" w krajach transformacji (na przykładzie Węgier), a w rozdziale piętnastym profesor Siergiej B. Perminov z Centralnego Instytutu Ekonomii i Matematyki Rosyjskiej Akademii Nauk w Moskwie omawia Upowszechnienie technologii handlu elektronicznego w Rosji. Zestawienie tych dwóch krajów nie jest przypadkowe, gdyż chodziło tutaj o skonfrontowanie doświadczeń i problemów małego kraju, o relatywnie bardziej otwartej gospodarce i wysokim stopniu zaawansowania w procesie budowy instytucjonalnych podstaw gospodarki rynkowej z gospodarką kraju dużego, o mniejszym stopniu otwarcia na kontakty zewnętrzne oraz względnie zapóźnionego w przechodzeniu do systemu rynkowego. Wreszcie piąta część książki to Światowe doświadczenia i wnioski dla regionalnej polityki gospodarczej. Zawiera ona trzy rozdziały przygotowane przez wybitnych uczonych z różnych stron świata. Autorem rozdziału szesnastego, zatytułowanego Technologie informatyczne a wzrost gospodarczy: analiza porównawcza, jest profesor Matti Pohjola z World Institute for Development Economics Research Uniwersytetu ONZ w Helsinkach (UNU/WIDER). Te bogate studium pokazuje, jak bardzo w tyle w odniesieniu do wykorzystania technik informatycznych pozostają kraje mniej technologicznie zaawansowane, a zarazem jaki potencjał kryje w sobie szersze zastosowanie tamże - jeśli tylko jest to poparte solidnymi fundamentami makroekonomicznymi i poprawą w zakresie instytucjonalnej podbudowy rynku - technik i zarządzania kryjącego się za pojęciem nowa gospodarka". Podobnie w rozdziale siedemnastym, pt. Związek polityki gospodarczej ze wzrostem: wyniki analizy porównawczej, eksperci Economics Department OECD z Paryża - Stefano Scarpetta i Philip Hemmings - wskazują na korelację występującą pomiędzy inwestycjami w technologie nowej gospodarki"

14 Wprowadzenie VII i dynamiką rozwojową. Ich bogata analiza statystyczna oraz dogłębne studia merytoryczne pokazują, że zaiste techniki i technologie komputerowe oraz szybki rozwój Internetu mogą być źródłem dodatkowego wzrostu gospodarczego, ale wymaga to zawsze wsparcia ze strony polityki gospodarczej państwa i rozwoju oddolnej przedsiębiorczości. Rozdział osiemnasty, zatytułowany Technologie informatyczne jako motor rozwoju handlu elektronicznego, został przygotowany przez znakomite grono amerykańskich ekonomistów. Profesor John Zysman, dyrektor Berkeley Roundtable on International Economy (BRIE) z Berkeley University oraz profesorowie Stephen S. Cohen, J. Bradford DeLong i Steven Weber poddają krytycznej i wszechstronnej analizie uwarunkowania i perspektywy rozwoju handlu elektronicznego. Ich rozważania, odnoszące się w pierwszym rzędzie do gospodarki USA i innych najbardziej ekonomicznie i technologicznie zaawansowanych krajów, są szczególnie ciekawe w konfrontacji z rozważaniami zaprezentowanymi we wcześniejszych rozdziałach, odnoszącymi się do krajów posocjalistycznych. Książka zatem jest bogata w liczne nurty rozważań dotyczące powstania, funkcjonowania, rozwoju i perspektyw nowej gospodarki". Zawiera ona nie tylko wielowątkową dyskusję dotyczącą tego fenomenu w krajach posocjalistycznej transformacji, ale - co wydaje się szczególnie cenne - przedstawia ją na szerokim porównawczym tle osiągnięć i problemów w krajach wysoko rozwiniętych. Dodatkową zaletą wydaje się także ujęcie dyskutowanych kwestii w różnych perspektywach. Z jednej strony, wszechstronnie potraktowane są mikroekonomiczne aspekty rodzenia się i rozwoju gospodarki ery komputerowej oraz Internetu w Polsce i innych krajach posocjalistycznych, ale zarazem, z drugiej strony, rozważania te są uplasowane w kontekście analizy makroekonomicznej. Spojrzeniu od strony nauki o zarządzaniu towarzyszy nieustannie punkt widzenia ekonomii i polityki gospodarczej, a w ślad za tym aspekty teoretyczne przeplatają się w inspirujący sposób z kwestiami natury praktycznej. Wreszcie - co ważne - książka ta łączy różne punkty widzenia; ekonomiczny i socjologiczny, psychologiczny i polityczny, historyczny i antropologiczny, europejski" i amerykański". To wszystko z pewnością wzbogaca ją jeszcze bardziej, choć jest to - również na pewno - książka ekonomiczna. Ale przecież - podobnie jak dzieje się to w wielu innych sytuacjach, tak i w odniesieniu do nowej gospodarki" - nie sposób zrozumieć i wyjaśnić tak skomplikowanego zagadnienia nie opuszczając od czasu do czasu czysto ekonomicznego poletka. Aby dobrze dostrzec, co się na nim dzieje, niekiedy koniecznie trzeba na nie popatrzeć także z zewnątrz. Nie inaczej jest w odniesieniu do nowej gospodarki". Grzegorz W Kołodko Warszawa, lipiec 2001 r.

15

16 Część I Nowa szansa czy nowe wyzwanie

17

18 Grzegorz W. Kołodko Nowa gospodarka" i stare problemy. Perspektywy szybkiego wzrostu w krajach posocjalistycznej transformacji Globalizacja epoki Internetu Trwa czwarta rewolucja przemysłowa, związana z rozpowszechnianiem się technik informatycznych i komputeryzacją bez mała wszystkich form ludzkiej aktywności. W latach koszt jednostki obliczeniowej komputera spadł na niebywałą skalę, bo aż prawie 50 tysięcy razy. Jeśli 1 Mhz mocy procesora kosztował przed 30 laty aż 7600 dolarów, to obecnie ledwie około 15 centów. Koszt gromadzenia w pamięci komputera informacji o objętości jednego megabitu w tym samym czasie zmniejszył się o około 30 tysięcy razy, a przesłania biliona bitów o szokujące razy! Rewolucja ta obejmuje także rozwój biotechnologii i inżynierii genetycznej oraz przenikanie dokonywanych na tych polach odkryć ze sfery badań do wdrożeń przemysłowych, a z czasem - szybko nadchodzącym - do produkcji na wielką skalę. Szczególnie wielkie zmiany za lat kilkanaście (lub więcej) może przynieść wielki przełom w farmaceutyce, który doprowadzi do masowej, a więc i relatywnie taniej produkcji leków stanowiących antidotum na wiele chorób współcześnie trapiących ludzkość. Jednakże z wyjątkiem zamożniejszych warstw najbogatszych narodów, gdzie skokowe wydłużenie przeciętnego czasu trwania życia o lat pięć czy dziesięć nie spowoduje kryzysu finansów publicznych, większość ludzkości niestety jest do tego ekonomicznie zupełnie nieprzygotowana. W wielu krajach ten aspekt postępu nauki bynajmniej nie musi mieć początkowo pozytywnego wpływu na sytuację gospodarczą, gdyż w jego wyniku zwiększą się obciążenia społeczeństwa wydatkami spowodowanymi pogarszaniem się stopy zależności demograficznej, czyli proporcji ludności w wieku

19 10 Grzegorz W. Kołodko poprodukcyjnym do liczby ludności aktywnej zawodowo. Jeśli w tym samym czasie nie nastąpi co najmniej odpowiedni skok wydajności pracy i nie poprawi się odpowiednio produktywność kapitału, może nastąpić nawet zwolnienie tempa wzrostu produkcji na głowę mieszkańca. Tym razem nie dlatego, że więcej ludzi będzie się rodzić, ale dlatego, iż będą oni żyć dłużej. Może wszakże zdarzyć się i tak - i w tym nadzieja - że inne wątki i aspekty toczącej się czwartej rewolucji przemysłowej przyniosą w stosunku do efektywności gospodarczej zmiany dostatecznie daleko idące i wydajność pracy aktywnej zawodowo, zatrudnionej części ludzkości - choć znowu dotyczyć to będzie w tej fazie głównie społeczeństw najzamożniejszych - zmieni się dostatecznie, by można było uniknąć narastania kryzysowych dysproporcji. Wówczas całokształt przemian w sferze produkcji i dystrybucji, wywołany czynnikami związanymi z postępem naukowym i technologicznym, wpłynie per saldo korzystnie na utrzymanie dynamicznej równowagi, tak w znaczeniu ekonomiczno-finansowym, jak i społeczno-politycznym. Tak może - choć nie musi - być i przed nami będzie się wyłaniać jeszcze wiele nowych teoretycznych i praktycznych problemów o implikacjach zarówno finansowych, jak i kulturowych oraz politycznych. Patrząc z takiej perspektywy, szczególne znaczenie będzie miał przede wszystkim rozwój Internetu, który coraz bardziej będzie wkraczał w kolejne sfery życia gospodarczego i towarzyszące mu obszary polityki oraz kultury. Internet - z całym jego otoczeniem technologicznym, instytucjonalnym i kulturowym - jest fundamentem tzw. nowej gospodarki, tego fenomenu przełomu wieków. W samej istocie rzeczy nie mamy żadnej nowej gospodarki", a jedynie nowe techniki i technologie wytwarzania oraz dystrybucji, co skądinąd ma jednak jakościowy wpływ na sposób gospodarowania. Występujące na tym polu zmiany - a ogłoszenie śmierci" zarówno cyklu koniunkturalnego, jak i alternatywy inflacja-bezrobocie, podobnie jak kiedyś Marka Twaina, okazało się zdecydowanie przedwczesne - dają się przy tym wyjaśnić w ramach dotychczasowego paradygmatu ekonomii (FRB 1999, Economist 2000, Wojtyna 2001). Tak więc choć mamy nowe techniki i formy aktywności gospodarczej, to nadal działają stare prawa i prawidłowości ekonomiczne, poczynając od prawa popytu i podaży. Pamiętać przy tym trzeba, że tak koncepcja nowej gospodarki", jak i nowatorskie (choć często tylko na pozór) próby jej teoretycznego wyjaśnienia są pod olbrzymim wpływem amerykańskiego spojrzenia na rzeczywistość. Obecnie większość nowinek teoretycznych z tego obszaru przeżywa okres twardego lądowania", podobnie jak rozwijająca się zdecydowanie wolniej - o kilka punktów procentowych mniej w kategoriach przyrostu PKB niż przez całą dekadę lat gospodarka USA (Donovan 2000, Economist 2001). Jednakże wiele spostrzeżeń i uogólnień teoretycznych poczynionych w okresie boomu firm nowej gospodarki", zwłaszcza w USA, zachowuje swoją aktualność.

20 Nowa gospodarka" i stare problemy 11 Co więcej, faza załamania i upadku wielu firm typu dotcom po okresie tego boomu też wnosi do fenomenu nowej gospodarki" dodatkowe impulsy oraz wyzwania zarówno teoretyczne, jak i praktyczne. Nawet jeśli słynny skądinąd Amazon.com stracił podczas niespełna roku aż około 90 procent swojej rynkowej wartości, to i tak prawdą pozostaje fakt, że Internet zmienia oblicze świata. Wpierw jego najbardziej rozwiniętej części, a potem - wraz z poszerzaniem swojej domeny - także innych rewirów naszej globalnej wioski, zmienia on bowiem sposób kontaktowania się ludzi. Dotyczy to przede wszystkim tempa wymiany informacji, w ślad za czym niebywale spadają koszty transakcyjne. Jeśli w roku 1860 przesłanie dwu słów przez Atlantyk kosztowało 40 dzisiejszych dolarów, to obecnie za tę cenę, teoretycznie biorąc, można by przesłać całą zawartość Library of Congress. Od roku 1930 koszt rozmowy telefonicznej między Londynem a Nowym Jorkiem spadł 1500 razy. Od 1970 roku realne koszty komputerowych zdolności obliczeniowych spadły o 99,999 procent i liczą się w rachunku nakładów tylko ze względu na przeogromną masę dokonywanych operacji. Gospodarka w sieci Coraz więcej transakcji przenosi się do sieci, zarówno na płaszczyznę business-to-business" (B2B), jak i business-to-consumer" (B2C), co redukuje koszty, wymuszając dodatkowo proefektywnościową konkurencję (Shapiro i Varian 1999, OECD 2000a). Wiele transakcji i transferów będzie się też dokonywać na rosnącą skalę na linii G2B ( government-to-business") i odwrotnie, B2G ( business-to-government") oraz G2Cn ( government-to-citizen") i odwrotnie Cn2G ( citizen-to-government"), zwłaszcza w odniesieniu do realizacji zamówień publicznych, rozliczeń podatkowych i transferów w ramach opieki zdrowotnej i systemu ubezpieczeń społecznych, tam gdzie są one przedmiotem zaangażowania się państwa oraz rządów (samorządów) lokalnych. Ekspansja zawieranych kontraktów i realizowanych w przestrzeni wirtualnej transakcji to proces nieodwracalny, choć co do jego skali i tempa, a także dynamiki i jej rytmu wciąż więcej jest pytań niż odpowiedzi. By jednak proces ten stał się istotny z punktu widzenia funkcjonowania całej gospodarki, musi być przekroczona masa krytyczna nasycenia użytkownikami Internetu. W przypadku elektryczności, która wywarła swe wielkie piętno podczas drugiej rewolucji przemysłowej - a Internet jest wynalazkiem porównywalnym - wyraźne przyspieszenie tempa wzrostu gospodarczego nastąpiło dopiero w 40 lat po jej zastosowaniu w produkcji. Internet jednakże rozpowszechnia się dużo szybciej, nie trzeba więc czekać aż tak długo. Ale nawet w USA tzw.

21 12 Grzegorz W. Kołodko nowa gospodarka związana z rewolucją internetową ruszyła ostro dopiero wtedy, gdy komputery znalazły się w blisko połowie gospodarstw domowych. Innym krajom wciąż jeszcze daleko do takiego stanu nasycenia, ale postęp jest szybki (Eriksson i Adahl 2000). Tak więc również do innych, obecnie mniej zaawansowanych technologicznie gospodarek szybko docierać będą efekty rozprzestrzeniania się Internetu. Aczkolwiek wiele musi zmienić się w odniesieniu do stanu twardej infrastruktury, niezbędnej do sprawnego funkcjonowania sieci, to niektóre rejony technologicznie nie najwyżej rozwiniętych, a niekiedy wręcz zacofanych gospodarek mogą już teraz korzystać z szans i możliwości, jakie stwarza rewolucja ery komputerów i Internetu. Przykładowo, w Zachodnim Bengalu przypada tylko 27 telefonów, a w dziesięciomilionowej Kalkucie jedynie 4,5 komputera na 1000 mieszkańców (Mulligan 2001). O indyjskiej wsi nie ma co nawet w tym kontekście wzmiankować. Ale i w biednych Indiach - obok masy starych problemów, których w dotychczasowym rozwoju cywilizacyjnym nie udało się przezwyciężyć - rozwijają się segmenty nowej gospodarki". I to nie tylko w najwyżej (pod pewnymi względami nie mniej niż w Europie czy Ameryce) rozwiniętym rejonie Bangalore, ale także właśnie w jakże biednej Kalkucie, którą przecież nie bez powodu za centrum aktywności obrała sobie Matka Teresa. Tam właśnie, w niespełna rok po uruchomieniu lokalnego, bezpłatnego serwisu, aż 300 tysięcy użytkowników zaczęło w miarę regularnie korzystać z dostępu do Internetu, co ma swoje przełożenie na ich zajęcia, w tym także na kwalifikacje, wydajność pracy i - w konsekwencji - również na formy aktywności gospodarczej. W niektórych regionach świata stan nasycenia Internetem - a stąd także możliwości rodzenia się i ekspansji różnorakich form aktywności ekonomicznej oraz czerpania z towarzyszących im zmian kulturowych, zwłaszcza zwiększonych możliwości edukacyjnych - jest daleko gorszy. Dzieje się tak pomimo niekiedy przeciętnie wyższego poziomu rozwoju w kategoriach PKB przypadającego na mieszkańca. Ma to rozliczne uwarunkowania, nie tylko ekonomiczne, ale także kulturowe (jak chociażby zakres znajomości języka angielskiego), polityczne (zakres autentycznych swobód demokratycznych i siła państwowego wsparcia dla rozwoju sieci) i wreszcie ekonomiczne (struktura podziału dochodów i rozwój infrastruktury telekomunikacyjnej). Na takim tle zupełnie inaczej postrzegać trzeba stan i perspektywy gospodarki internetowej w takich krajach posocjalistycznej transformacji, jak przykładowo Estonia czy Azerbejdżan 1, skoro w tym drugim kraju przypada led- 1 W Azerbejdżanie w 2001 roku PKB na mieszkańca (według parytetu siły nabywczej) można było szacować na około 2315 dolarów (PlanEcon 2000a), podczas gdy w Indiach - kraju niebywałe zróżnicowanym - wahał się on w przedziale od tysiąca do dwóch tysięcy dolarów.

Nowa gospodarka i stare problemy

Nowa gospodarka i stare problemy Nowa gospodarka i stare problemy Perspektywy szybkiego wzrostu w krajach posocjalistycznych Redakcja naukowa Grzegorz W. Kołodko Marcin Piątkowski Wydawnictwo Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania

Bardziej szczegółowo

SUKCES NA DWIE TRZECIE. POLSKA TRANSFORMACJA USTROJOWA I LEKCJE NA PRZYSZŁOŚĆ

SUKCES NA DWIE TRZECIE. POLSKA TRANSFORMACJA USTROJOWA I LEKCJE NA PRZYSZŁOŚĆ Grzegorz W. Kołodko Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego w Warszawie Centrum Badawcze Transformacji, Integracji i Globalizacji TIGER (www.tiger.edu.pl) SUKCES NA DWIE TRZECIE.

Bardziej szczegółowo

dotyczące zagadnień transformacji wiedzy, konkurencyjności i innowacyjności gospodarki

dotyczące zagadnień transformacji wiedzy, konkurencyjności i innowacyjności gospodarki Ekspertyzy i analizy dotyczące zagadnień transformacji wiedzy, konkurencyjności i innowacyjności gospodarki UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY SERIA INNOWACJE Ekspertyzy i analizy dotyczące zagadnień

Bardziej szczegółowo

RAPORT. Raport nt. rynku Private Equity/Venture Capital

RAPORT. Raport nt. rynku Private Equity/Venture Capital RAPORT Raport nt. rynku Private Equity/Venture Capital KRAKÓW LUTY 2012 Spis treści I. WSTĘP... 3 II. RYNEK PRIVATE EQUITY/VENTURE CAPITAL W EUROPIE ŚRODKOWO WSCHODNIEJ... 8 III. JAKI BYŁ ROK 2011?...

Bardziej szczegółowo

Maciej Bukowski Andrzej Halesiak Ryszard Petru

Maciej Bukowski Andrzej Halesiak Ryszard Petru Maciej Bukowski Andrzej Halesiak Ryszard Petru Raport powstał we współpracy z Towarzystwem Ekonomistów Polskich. Autorzy raportu: Maciej Bukowski Andrzej Halesiak Ryszard Petru Krajowa Izba Gospodarcza

Bardziej szczegółowo

INSTYTUCJONALNE I ORGANIZACYJNE ASPEKTY ROZWOJU USŁUG POŚREDNICTWA FINANSOWEGO W POLSCE

INSTYTUCJONALNE I ORGANIZACYJNE ASPEKTY ROZWOJU USŁUG POŚREDNICTWA FINANSOWEGO W POLSCE UNIWERSYTET W BIAŁYMSTOKU WYDZIAŁ EKONOMII I ZARZĄDZANIA KATEDRA EKONOMII POLITYCZNEJ Leszek Kropiwnicki INSTYTUCJONALNE I ORGANIZACYJNE ASPEKTY ROZWOJU USŁUG POŚREDNICTWA FINANSOWEGO W POLSCE Praca doktorska

Bardziej szczegółowo

Grzegorz W. Kołodko. Strategia. dla Polski. Moim córeczkom Julii i Gabrysi

Grzegorz W. Kołodko. Strategia. dla Polski. Moim córeczkom Julii i Gabrysi Grzegorz W. Kołodko Strategia dla Polski Moim córeczkom Julii i Gabrysi Honorarium za książkę Autor przekazuje Fundacji Chór Stuligrosza - Poznańskie Słowiki" Grzegorz W. Kołodko Strategia dla Polski Warszawa

Bardziej szczegółowo

Przewodnik dla animatorów inicjatyw klastrowych w Polsce

Przewodnik dla animatorów inicjatyw klastrowych w Polsce Polskie klastry i polityka klastrowa 2011 Przewodnik dla animatorów inicjatyw klastrowych w Polsce Luk Palmen Marcin Baron Przewodnik dla animatorów inicjatyw klastrowych w Polsce Luk Palmen Marcin Baron

Bardziej szczegółowo

NAUKI EKONOMICZNE A KRYZYS GOSPODARCZY

NAUKI EKONOMICZNE A KRYZYS GOSPODARCZY Studia ekonomiczne 1 Economic studies nr 3 4 (LXII LXIII) 2009 Marian Gorynia * Tadeusz Kowalski * NAUKI EKONOMICZNE A KRYZYS GOSPODARCZY Wstęp Celem artykułu jest próba udzielenia odpowiedzi na pytanie,

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Kraju 2020

Strategia Rozwoju Kraju 2020 Strategia Rozwoju Kraju 2020 MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO Strategia Rozwoju Kraju 2020 Dokument przyję ty uchwałą Rady Ministrów w dniu 25 wrześ nia 2012 roku Warszawa, wrzesień 2012 r. Ministerstwo

Bardziej szczegółowo

Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce. w latach 2010 2011

Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce. w latach 2010 2011 2012 Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2010 2011 Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2010 2011 Warszawa 2012 Raport o stanie

Bardziej szczegółowo

Znaczenie targów dla rozwoju gospodarczego kraju

Znaczenie targów dla rozwoju gospodarczego kraju Praca Znaczenie targów dla rozwoju gospodarczego kraju pod redakcją prof. dr hab. Henryka Mruka jest bardzo ciekawym i oryginalnym opracowaniem dotyczącym roli oraz znaczenia targów w procesie rozwoju

Bardziej szczegółowo

Bilans przedsiębiorczości Jak wykorzystać potencjał małych i średnich firm? Krzysztof Iszkowski

Bilans przedsiębiorczości Jak wykorzystać potencjał małych i średnich firm? Krzysztof Iszkowski Bilans przedsiębiorczości Jak wykorzystać potencjał małych i średnich firm? Krzysztof Iszkowski Współpracownicy i rozmówcy: Janusz Antonik, Paweł Budrewicz, Jarosław Ciepał, Beata Dąbek, Waldemar Jakowlew,

Bardziej szczegółowo

E-biznes. Radosław Szulc Andrzej Kobylański

E-biznes. Radosław Szulc Andrzej Kobylański E-biznes Radosław Szulc Andrzej Kobylański Olsztyn 2014 E-biznes Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt pn. Wzmocnienie potencjału dydaktycznego

Bardziej szczegółowo

Trzy lata członkostwa Polski w Unii Europejskiej

Trzy lata członkostwa Polski w Unii Europejskiej Trzy lata członkostwa Polski w Unii Europejskiej Bilans korzyści i kosztów społeczno-gospodarczych związanych z członkostwem w Unii Europejskiej Polska na tle regionu 1 maja 2004 r. 1 maja 2007 r. Autorzy:

Bardziej szczegółowo

EUROPEJSKIE INNOWACJE

EUROPEJSKIE INNOWACJE EUROPEJSKIE INNOWACJE T e o r i a i p r a k t y k a EUROPEJSKIE INNOWACJE T e o r i a i p r a k t y k a Warszawa Bruksela 2011 Recenzent: prof. zw. dr hab. Adam Gwiazda Redaktor inicjujący: Krzysztof

Bardziej szczegółowo

Doskonalenie kadr polskich przedsiębiorstw

Doskonalenie kadr polskich przedsiębiorstw Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Doskonalenie kadr polskich przedsiębiorstw Doświadczenia związane z realizacją Działania 2.3 Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich Warszawa

Bardziej szczegółowo

ISSN 2300-5491 e-issn 2449-948X

ISSN 2300-5491 e-issn 2449-948X ISSN 2300-5491 e-issn 2449-948X CZASOPISMO NAUKOWE RYNEK KULTURA temat numeru: Rozwój i Regiony Development and Regions Współczesny świat staje się coraz bardziej wielopłaszczyznowy i złożony wymagając

Bardziej szczegółowo

E-biznes innowacje w usługach. Teoria, praktyka, przykłady

E-biznes innowacje w usługach. Teoria, praktyka, przykłady 2012 E-biznes innowacje w usługach. Teoria, praktyka, przykłady Redakcja: Mikołaj Olszański i Krzysztof Piech E-biznes innowacje w usługach. Teoria, praktyka, przykłady Redakcja Mikołaj Olszański i Krzysztof

Bardziej szczegółowo

Innowacyjność w sieciach przedsiębiorstw informatycznych

Innowacyjność w sieciach przedsiębiorstw informatycznych Raporty Wschodniego Klastra IT Raport nr 1, wrzesień 2010 autor: mgr inż. Jerzy Wawro Innowacyjność w sieciach przedsiębiorstw informatycznych Spis treści Wprowadzenie...2 Wstęp...2 Co to jest innowacyjność...2

Bardziej szczegółowo

WNIOSKI DLA EUROPY INWESTYCJE INNOWACJE ENERGIA 20-22 KWIETNIA 2015 KATOWICE WYDAWNICTWO VII EUROPEJSKIEGO KONGRESU GOSPODARCZEGO

WNIOSKI DLA EUROPY INWESTYCJE INNOWACJE ENERGIA 20-22 KWIETNIA 2015 KATOWICE WYDAWNICTWO VII EUROPEJSKIEGO KONGRESU GOSPODARCZEGO WNIOSKI DLA EUROPY WYDAWNICTWO VII EUROPEJSKIEGO KONGRESU GOSPODARCZEGO INWESTYCJE INNOWACJE ENERGIA 20-22 KWIETNIA 2015 KATOWICE GŁÓWNE NURTY EUROPEJSKI KONGRES GOSPODARCZY 2015 Więcej wolności w gospodarce

Bardziej szczegółowo

sieci szkieletowe program e-pionier Internet rzeczy cyfrowego Program Operacyjny Polska Cyfrowa FUNDUSZE UNIJNE rynek ICT Big Data

sieci szkieletowe program e-pionier Internet rzeczy cyfrowego Program Operacyjny Polska Cyfrowa FUNDUSZE UNIJNE rynek ICT Big Data start-upy metadane sieci szkieletowe profil zaufany kierunki techniczne studia zamawiane usługi program e-pionier komunikacja M2M klastry technologiczne interdyscyplinarność platforma epuap Europejska

Bardziej szczegółowo

CYFROWA GOSPODARKA. Kluczowe trendy rewolucji cyfrowej. Diagnoza, prognozy, strategie reakcji

CYFROWA GOSPODARKA. Kluczowe trendy rewolucji cyfrowej. Diagnoza, prognozy, strategie reakcji CYFROWA GOSPODARKA Kluczowe trendy rewolucji cyfrowej Diagnoza, prognozy, strategie reakcji CYFROWA GOSPODARKA KLUCZOWE TRENDY REWOLUCJI CYFROWEJ pod redakcją Dominika Batorskiego PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY

Bardziej szczegółowo

RAPORT. o innowacyjności gospodarki Polski w. roku. RAPORT o innowacyjności gospodarki Polski w 2010 roku. redakcja naukowa Tadeusz Baczko

RAPORT. o innowacyjności gospodarki Polski w. roku. RAPORT o innowacyjności gospodarki Polski w 2010 roku. redakcja naukowa Tadeusz Baczko Kierunki działań strategicznych: rozwój sektora innowacyjnego uwzględnianie potrzeb firm finansowanie działalności innowacyjnej aktywizacja procesów innowacyjnych poprawa perspektyw ekspansji ograniczanie

Bardziej szczegółowo

Między Północą a Południem

Między Północą a Południem Między Północą a Południem pułapki status quo i wyzwania modernizacji Polski do roku 25 Przyszłość Polski i standard życia Polaków zależą od tego, czy unikniemy zagrożenia osłabienia dynamiki wzrostu i

Bardziej szczegółowo

Wzrost gospodarczy a innowacje

Wzrost gospodarczy a innowacje konferencja Wzrost gospodarczy a innowacje Wrocław, 13-14 pazdziernika 2008, Publikacja pokonferencyjna Konferencja pod patronatem Ministra Gospodarki i Rektora Politechniki Wrocławskiej Wrocławskie Centrum

Bardziej szczegółowo

Cztery lata członkostwa Polski w UE

Cztery lata członkostwa Polski w UE Cztery lata członkostwa Polski w UE Wydaje: Urząd Komitetu Integracji Europejskiej Przygotowano w: Departamencie Analiz i Strategii Al. J. Ch. Szucha 23 00-580 Warszawa Zespół autorski: Jakub Wiśniewski

Bardziej szczegółowo

Trzeci etap reform. J aki system podatko wy. Jaros³aw Neneman Rados³aw Piwowarski. www.case.com.pl 1

Trzeci etap reform. J aki system podatko wy. Jaros³aw Neneman Rados³aw Piwowarski. www.case.com.pl 1 Trzeci etap reform J aki system podatko wy Jaros³aw Neneman Rados³aw Piwowarski www.case.com.pl 1 Prezentowane stanowiska merytoryczne wyra aj¹ osobiste pogl¹dy autora (autorów) i niekoniecznie s¹ zbie

Bardziej szczegółowo

Rekomendacje zmian w polskim systemie transferu technologii i komercjalizacji wiedzy

Rekomendacje zmian w polskim systemie transferu technologii i komercjalizacji wiedzy Skuteczne Otoczenie Innowacyjnego Biznesu 2010 Rekomendacje zmian w polskim systemie transferu technologii i komercjalizacji wiedzy pod redakcją Krzysztofa B. Matusiaka Jacka Gulińskiego Rekomendacje zmian

Bardziej szczegółowo

Copyright 2007 Program Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju ul. Langiewicza 31, 02-071 Warszawa.

Copyright 2007 Program Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju ul. Langiewicza 31, 02-071 Warszawa. Raport Edukacja dla pracy został wydany ze środków własnych UNDP przy wsparciu finansowym Banku Światowego oraz Grupy Telekomunikacja Polska w ramach jej członkostwa w programie Global Compact.* Copyright

Bardziej szczegółowo