S P I S Z A W A R T O C I O P R A C O W A N I A

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "S P I S Z A W A R T O C I O P R A C O W A N I A"

Transkrypt

1 DT 13/2008 "DOMINO" S.C. w Łomy Str. 1 S P I S Z A W A R T O C I O P R A C O W A N I A I. CZ OPISOWA. 1. INWESTOR CEL I ZAKRES OPRACOWANIA OPIS STANU ISTNIEJCEGO Połoenie terenu Istniejce zainwestowanie terenu Warunki gruntowe INFORMACJE OGÓLNE PRZYJTYCH ROZWIZA WYSTPUJCE ELEMENTY ROBÓT PRZEWIDYWANE ZAGROENIA WYSTPUJCE PRZY REALIZACJI INSTRUKTA PRACOWNIKÓW PRZED PRZYSTPIENIEM DO REALIZACJI RODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE, SŁUCE ZACHOWANIU BEZPIECZE STWA I OCHRONY ZDROWIA WYMAGANIA OGÓLNE ZAGOSPODAROWANIE TERENU BUDOWY WARUNKI SOCJALNE I HIGIENICZNE SIECI I URZDZENIA ELEKTROENERGETYCZNE MASZYNY I INNE URZDZENIA TECHNICZNE ROBOTY ZIEMNE ROBOTY ROZBIÓRKOWE UWAGI KO COWE....14

2 DT 13/2008 "DOMINO" S.C. w Łomy Str. 2

3 DT 13/2008 "DOMINO" S.C. w Łomy Str. 3 INFORMACJA O BEZPIECZE STWIE I OCHRONIE ZDROWIA do projektu budowlano-wykonawczego oczyszczalni cieków deszczowych - osadnika piasku i separatora produktów ropopochodnych, zlokalizowanych na kanalizacji deszczowej, przy ul. Nadnarwiaskiej w Łomy. 1. INWESTOR Inwestorem jest Miasto Łoma w imieniu którego wystpuje Prezydent; z siedzib w Łomy, przy ul. Stary Rynek CEL I ZAKRES OPRACOWANIA. Opracowanie ma na celu okrelenie warunków BHP przy realizacji oczyszczalni cieków deszczowych na wylocie kanalizacji deszczowej w ul Nadnarwiaskiej w Łomy. Zakresem projektu budowlano-wykonawczego objto rozwizania techniczne: osadnika piasku i separatora produktów ropopochodnych na kanalizacji deszczowej przed wprowadzeniem wód opadowych i roztopowych do rowu melioracyjnego. Rozwizanie kanału, na którym zlokalizowana bdzie oczyszczalnia i komora wlotowa do przepustu pozostanie bez zmian w formie zaprojektowanej w dokumentacji DT 23/02, z 2003 r. 3. OPIS STANU ISTNIEJCEGO Połoenie terenu. Teren objty opracowaniem połoony jest w granicach administracyjnych Miasta Łomy, na terenie pasa drogowego ul. Nadnarwiaskiej (przy granicy ul. Grobla Jednaczewska). Teren zlokalizowany jest w północnej czci miasta Istniejce zainwestowanie terenu. Teren zlewni kanałów w ul. Nadnarwiaskiej i Łkowej jest czesiowo zainwestowany zabudow jednorodzinn, zagrodow i obiektami usługowymi o charakterze handlowym. W pasie drogowym ul. Nadnarwiaskiej (w rejonie lokalizacji oczyszczalni) nie wystpuj uzbrojenia sieci infrastruktury technicznej. Teren jest płaski, a pas drogowy wyniesiony ponad teren otoczenia.

4 DT 13/2008 "DOMINO" S.C. w Łomy Str Warunki gruntowe. W miejscu lokalizowania separatora i osadnika dokonano odwiert próbny (otwór nr 13). W podłou stwierdzono wystpowanie nawodnionego gruntu niespoistego w stanie zagszczonym, przykrytego warstwami gruntów organicznych (torf) i namułów, o gruboci 1,3 m. Nad tymi warstwami naturalnymi, wystpuje nasyp budowlany. Konstrukcja nasypu drogowego dostosowana jest do ruchu lekkiego (nawierzchnia drogi jest nierówna i nosi lady uszkodze). Lustro wody jest pod cinieniem; nawiercone na głbokoci 3,3 m (poziom spgu torfów), stabilizuje si na głbokoci 2,2 m p.p.t. Zbiorniki oczyszczalni posadowione bd na ww. gruntach niespoistych (piasek drobny, szary), o dobrych własnociach nonych pod warunkiem nie dopuszczenia do jego upłynnienia si, w wyniku niewłaciwego odwadniania wykopu. 4. INFORMACJE OGÓLNE PRZYJTYCH ROZWIZA. Ze wzgldu na stosunkowo wysoki poziom wód gruntowych i spodziewane kłopoty z odwadnianiem i posadawianiem obiektów, zaprojektowano urzdzenia betonowe, których konstrukcja jest wytrzymała mechanicznie i nie wymaga wykonywania specjalnych zabezpiecze przed wyporem wód gruntowych. Dobrano separator Ekol-Unicon PSW 60/600 o przepustowoci nominalnej 60 l/sek i maksymalnej 600 1/s oraz osadnik O/S 3000 o pojemnoci czynnej 10,0 m 3. Separatory PSW LAMELA przeznaczone s do oddzielania substancji ropopochodnych z wód deszczowych płyncych grawitacyjnie w rozdzielczym systemie kanalizacji przed wprowadzeniem ich do odbiornika. Oddzielenie substancji ropopochodnych nastpuje dziki zjawisku flotacji zachodzcemu podczas poziomego przepływu zanieczyszczonych wód przez specjalnie skonstruowane sekcje aluzjowe (lamelowe). W skład separatora wchodz: elementy betonowe B-45 (cz denna, krgi porednie, element centralny z otworami lub przejciami szczelnymi do połczenia rur kanalizacyjnych, krg nadbudowy i pokrywa), przegrody wewntrzne, sekcje lamelowe oraz właz. Urzdzenie dostarczane jest w elementach do montau na placu budowy. Połczenia midzy elementami uszczelnione zostan ywicami epoksydowymi lub na uszczelk gumow. Separator posadowiony bdzie na gruntach nonych i nie wymaga przygotowania specjalnego fundamentu; dno wykopu przygotowuje si wykonujc podbudow (beton C8/10 gruboci cm albo dobrze zagszczona warstwa wiru lub innego gruboziarnistego gruntu niespoistego gruboci ok. 20 cm). W niniejszym projekcie przyjto podbudow z betonu C8/10, gruboci 15 cm. Uwaga: nie wolno dopuci do upłynnienia si gruntu posadowienia (zbudowanego z nawodnionych pisaków drobnych), który bdzie na to podatny, jeeli nie odwodni si skutecznie rejonu wykopu przed jego wykonaniem!

5 DT 13/2008 "DOMINO" S.C. w Łomy Str. 5 Na odpowiednio przygotowanym podłou, po sprawdzeniu rzdnych, naley ustawi korpus separatora, podłczy rury, zamontowa niezbdne krgi nadbudowy i pokryw, a nastpnie zasypa wykop, starannie zagszczajc. Obsypywanie rur i zagszczanie gruntu naley wykonywa ostronie, nie dopuszczajc do uszkodzenia połcze rur z separatorem. Osadnik Ekol-Unicon O/S 3000 składa si z monolitycznego krgu dennego, krgów porednich, oraz pokrywy betonowej w włazem Ø 600 typu cikiego. Na wlocie do osadnika zamontowany zostanie deflektor stalowy. Sposób posadowienia i montau osadnika jest analogiczny jak separatora. 5. WYSTPUJCE ELEMENTY ROBÓT Podczas realizacji prac wystpi nastpujce grupy robót: Zagospodarowanie terenu budowy, Zapewnienie warunków socjalnych i higienicznych pracowników, Maszyny i inne urzdzenia techniczne, Roboty ziemne, Roboty rozbiórkowe. 6. PRZEWIDYWANE ZAGROENIA WYSTPUJCE PRZY REALIZACJI. Zagroenia wystpujce przy realizacji to: 1. głbokie wykopy, 2. napływ wód gruntowych, 3. praca sprztu, 4. monta cikich elementów prefabrykowanych, 5. ruch drogowy i pieszy. Ad 1. Głbokie wykopy wystpowa bd na wszystkich etapach prac montau separatora ropopochodnych i osadnika pisaku. Parametry zagłbienia wskazano na profilu podłunym w dokumentacji technicznej. Skutek w postaci uszkodzenia ciała lub nawet mierci moe powodowa: - upadek do wykopu, - zasypanie gruntem skarpy le wzmocnionych cian wykopu, - uderzenie kamieniami, gruzem itp. nie usunitymi ze cian wykopu, - uszkodzenie ciała elementami urobku przenoszonego przez koparki. Ad 2. Ze wzgldu na to, e na terenie inwestycji w podłou wystpuje stałe nawodnienie, problem wód gruntowych wystpuje na całym terenie. Lustro wody ma charakter napity warstwami torfu i po jego przekopaniu stabilizowało si - w czasie dokonywania pomiarów (marzec 2003) - na rzdnej 98,60 m n.p.m. W porach suchych wody gruntowe mog obniy swe lustro, ale bdzie obnienie niewielkie, ze wzgldu na bagienny charakter otoczenia.

6 DT 13/2008 "DOMINO" S.C. w Łomy Str. 6 Napływajce wody gruntowe przy niewłaciwie prowadzonych pracach odwodnieniowych i przy wadliwie wzmocnionych cianach wykopu, mog doprowadzi do zalania wykopu lub upłynnienia si gruntu w cianach wykopu i zawalanie si skarp. Wykopy nawodnione musz by stale i skutecznie odwadniane, aby nie dopuci do rozlunienia struktury gruntu skarp. Ad 3. Praca sprztu moe powodowa zagroenia w postaci uszkodze ciała w wyniku: - bezporedniego uderzenia elementami pracujcego sprztu (łyka koparki, rami dwigu, wibromłot do wbijania grodzic), - najechaniem w wyniku manewrowania sprztu na stanowisku pracy (koparka, dwig, wywrotka, samochody skrzyniowe i dostawcze), - upadkiem transportowanego materiału (grunt i gruz z łyki koparki, przenoszone przez dwig, a le zamocowane materiały, prefabrykaty, urzdzenia, itp.), Ad 4. Do cikich elementów montowanych na budowie nale: - prefabrykowane elementy osadnika piasku i separatora (prefabrykaty, krgi, płyty nastudzienne, włazy eliwne, itp.) - elementy stalowe konstrukcji szalunku wykopów, - elementy systemu odwodnie igłofiltrowych (igłofiltry, rury odwodnieniowe, pompy). Zagroenie udarami (w szczególnoci koczyn i głowy) wystpuje przy rozładunku tych elementów, podawaniu ich do wykopów i dopasowywaniu oraz łczeniu w wykopie, Ad 5. Ruch drogowy i pieszy stwarza zagroenia dla pracowników i osób postronnych (uczestników tego ruchu). Realizacja oczyszczalni przebiega bdzie poza stref ruchu pojazdów po ul. Nadnarwiaskiej, jednak w jej ssiedztwie. Wystpuje wic zagroenie najechania pojazdu na pracowników i sprzt budowlany lub wjechanie pojazdu, ew. wpadnicie pieszego do wykopu. Jednoczenie uczestnicy ruchu, którzy znajd si z rejonie operowania sprztu, s naraeni na udary spowodowane elementami (czciami) maszyn, bdcymi w ruchu. Na prace prowadzone w pasie drogowym w rejonach gdzie ruch jest intensywny- naley opracowa (w ramach planu BiOZ) projekt organizacji ruchu. 7. INSTRUKTA PRACOWNIKÓW PRZED PRZYSTPIENIEM DO REALIZACJI. Zgodnie z wymaganiami Rozporzdzenia Ministra Infrastruktury z dn r. w sprawie informacji dotyczcej bezpieczestwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczestwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Z dn. 10 lipca 2003r., Nr 120, poz nw. plan musi by sporzdzony przez kierownictwo budowy, przed rozpoczciem robót. W ramach instruktau pracowników, kierownictwo budowy zobowizane jest: - zapozna pracowników z przedmiotem i zakresem robót inwestycji, - przeprowadzi szkolenie stanowiskowe poszczególnych pracowników w miejscu wykonywania przez nich prac, - przedstawi zagroenia mogce wystpi w miejscu pracy poszczególnym pracownikom i sposoby zapobiegania im,

7 DT 13/2008 "DOMINO" S.C. w Łomy Str. 7 - okreli zakres czynnoci, obowizków i kompetencji poszczególnych pracowników, - okreli charakter zalenoci słubowych i sposobu komunikowania si w ramach tych zalenoci, na wypadek powstania zagroenia lub wypadku przy pracy, - zapozna pracowników z planem bezpieczestwa i ochrony zdrowia, - zapozna pracowników z lokalizacj rodków do udzielania pierwszej pomocy i ochrony p.po, oraz sposobem ich uycia, - przekaza informacje na temat sposobu powiadamiania o zagroeniach ratunkowych słub zewntrznych (stra poarna, pogotowie ratunkowe, policja, słuby gazowni, rejonu energetycznego i wodocigów itp.). 8. RODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE, SŁUCE ZACHOWANIU BEZPIECZESTWA I OCHRONY ZDROWIA. Wszyscy pracownicy biorcy udział w procesie realizacyjnym musz posiada potwierdzone kwalifikacje - odpowiednie do sprawowanej funkcji i zakresu prac przewidzianych dla nich do realizacji. Nie wolno powierza prac o charakterze specjalistycznym pracownikom nie wykwalifikowanym. Pracownicy niewykwalifikowani nie powinni wykonywa prac samodzielnie (bez nadzoru). Wszyscy pracownicy powinni by wyposaeni w ubrania ochronne i rodki ochrony osobistej. Ze wzgldu na prowadzenie prac na terenie otwartym, naley zabezpieczy na placu budowy pomieszczenia umoliwiajce: - mycie rk i twarzy, - spoywanie jedzenia i napojów, - załatwianie potrzeb fizjologicznych, - ochron na okres opadów, upałów, wichur, itp. Pracodawca winien zapewni pracownikom posiłki regeneracyjne i napoje na warunkach okrelonych w Dz. U. Nr 60 z 96r. poz Naley egzekwowa uywanie przez pracowników ubra roboczych i rodków ochrony osobistej (kaski, rkawice, ochraniacze uszu, itp.) Plac budowy naley wyposay w rodki ppo. i do udzielania pierwszej pomocy, w miejscach umoliwiajcych szybkie skorzystanie z nich. Ze wzgldu na otwarty charakter placu budowy, naley stosowa ochron poszczególnych obiektów realizacyjnych. Rejony prowadzenia prac powinny by odpowiednio oznakowane tablicami informacyjnymi, a w szczególnoci powiadamiajcymi o prowadzeniu głbokich wykopów. Wykopy powinny by wygrodzone barwnymi (biało czerwonymi) elementami. Na czas przerw w pracy ogrodzenie wykopów powinno by zamknite po całym obwodzie. W porach nocnych ogrodzenie wykopów i pozostawionego sprztu, powinno by owietlone lub zaopatrzone w pulsujce sygnalizatory wietlne.

8 DT 13/2008 "DOMINO" S.C. w Łomy Str. 8 W ramach planu BiOZ naley przewidzie (i wyznaczy) moliwe trasy przemieszczania si pojazdów ratownictwa do rejonu bezporednio ssiadujcego ze strefami palcu budowy, gdzie moe doj do zagroenia bezpieczestwa. W miejscach zwyczajowych cigów komunikacji pieszej naley wykona obustronnie obarierowane kładki dla pieszych. Naley nie dopuszcza do przebywania osób postronnych na placu budowy i w rejonie operowania sprztu budowlanego. W rejonie wystpowania istniejcego uzbrojenia infrastruktury technicznej, prace ziemne naley wykonywa rcznie do momentu odnalezienia danego uzbrojenia. Nastpnie element tego uzbrojenia naley zabezpieczy w sposób wskazany w dokumentacji technicznej lub okrelony przez słuby eksploatujce to urzdzenie. Wszelkie prace prowadzone w rejonie sieci istniejcych prowadzi pod nadzorem słub eksploatujcych dane urzdzenie. Szczególn uwag naley zwróci na wzmocnienia cian wykopów głbokich. Zakłada si stosowanie prefabrykowanych szalunków skrzyniowych z systemowymi rozporami. Grunt w miejscach wykonywania wykopów przed ich głbieniem musi by skutecznie odwodniony. Procesu odwadniania wykopów nie naley przerywa do momentu zakoczenia wszystkich prac łcznie z zasypaniem i zagszczeniem. Uywany sprzt budowlany musi by stale kontrolowany i utrzymywany w pełnej sprawnoci technicznej. Nie wolno uywa nie w pełni sprawnego sprztu lub uszkodzonych narzdzi. 9. WYMAGANIA OGÓLNE. 1. Inwestor jest obowizany zawiadomi o zamiarze rozpoczcia robót budowlanych właciwego inspektora pracy, na 7 dni przed rozpoczciem budowy lub rozbiórki, na której przewiduje si wykonywanie robót budowlanych trwajcych dłuej ni 30 dni roboczych i jednoczesne zatrudnienie co najmniej 20 osób albo, na której planowany zakres robót przekracza 500 osobodni. 2 Uczestnicy procesu budowlanego współdziałaj ze sob w zakresie bezpieczestwa i higieny pracy w procesie przygotowania i realizacji budowy. 3. Stosowanie niezbdnych rodków ochrony indywidualnej obowizuje wszystkie osoby przebywajce na terenie budowy. 4. Bezporedni nadzór nad bezpieczestwem i higien pracy na stanowiskach pracy sprawuj odpowiednio kierownik robót oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowizków. 5. Do zabezpiecze stanowisk pracy na wysokoci, przed upadkiem z wysokoci, naley stosowa rodki ochrony zbiorowej, w szczególnoci balustrady, siatki ochronne i siatki bezpieczestwa. 6. Stosowanie rodków ochrony indywidualnej, w szczególnoci takich jak szelki bezpieczestwa, jest dopuszczalne, gdy nie ma moliwoci stosowania rodków ochrony zbiorowej. 10. ZAGOSPODAROWANIE TERENU BUDOWY 7. Zagospodarowanie terenu budowy wykonuje si przed rozpoczciem robót budowlanych, co najmniej w zakresie: 1) ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych;

9 DT 13/2008 "DOMINO" S.C. w Łomy Str. 9 2) wykonania dróg, wyj i przej dla pieszych; 3) urzdzenia pomieszcze higieniczno-sanitarnych i socjalnych; 4) zapewnienia owietlenia naturalnego i sztucznego; 5) zapewnienia łcznoci telefonicznej; 6) urzdzenia składowisk materiałów i wyrobów Teren budowy lub robót naley ogrodzi albo w inny sposób uniemoliwi wejcie osobom nieupowanionym. 2. Jeeli ogrodzenie terenu budowy lub robót nie jest moliwe, naley oznakowa granice terenu za pomoc tablic ostrzegawczych, a w razie potrzeby zapewni stały nadzór. 9. Ogrodzenie terenu budowy wykonuje si w taki sposób, aby nie stwarzało zagroenia dla ludzi. Wysoko ogrodzenia powinna wynosi co najmniej 1,5 m. 10. Dla pojazdów uywanych w trakcie wykonywania robót budowlanych wyznacza si miejsca postojowe na terenie budowy. 11. Pochylnie, po których dokonuje si rcznego przenoszenia ciarów, nie powinny mie spadków wikszych ni 10%. 12. Drogi komunikacyjne dla taczek nie mog by nachylone wicej ni - 10%. 13. Przejcia o pochyleniu wikszym ni 15% zaopatruje si w listwy umocowane poprzecznie, w odstpach nie mniejszych ni 0,4 m lub w schody o szerokoci nie mniejszej ni 0,75 m, co najmniej z jednostronnym zabezpieczeniem, o którym mowa w 15 ust Przejcia i strefy niebezpieczne owietla si i oznakowuje znakami ostrzegawczymi lub znakami zakazu. 15. Wyjcia oraz przejcia, wychodzce na drogi, zabezpiecza si porczami ochronnymi, umieszczonymi na wysokoci 1,1 m lub w inny sposób, w szczególnoci labiryntami Stref niebezpieczn ogradza si i oznakowuje w sposób uniemoliwiajcy dostp osobom postronnym. 2. Przejcia, przejazdy i stanowiska pracy w strefie niebezpiecznej zabezpiecza si daszkami ochronnymi Stref niebezpieczn, w której istnieje zagroenie spadania z wysokoci przedmiotów, ogradza si balustradami, składajcymi si z deski krawnikowej o wysokoci 0,15 m i porczy ochronnej umieszczonej na wysokoci 1,1 m. Woln przestrze pomidzy desk krawnikow a porcz wypełnia si w sposób zabezpieczajcy pracowników przed upadkiem z wysokoci. 2. Strefa niebezpieczna, o której mowa w ust. 1, w swym najmniejszym wymiarze liniowym liczonym od płaszczyzny obiektu budowlanego, nie moe wynosi mniej ni 1/10 wysokoci, z której mog spada przedmioty, lecz nie mniej ni 6 m Daszki ochronne powinny znajdowa si na wysokoci nie mniejszej ni 2,4 m nad terenem w najniszym miejscu i by nachylone pod ktem 45 w kierunku ródła zagroenia. Pokrycie daszków powinno by szczelne i odporne na przebicie przez spadajce przedmioty. 2. W miejscach przej i przejazdów szeroko daszka ochronnego wynosi co najmniej o 0,5 m wicej z kadej strony ni szeroko przejcia lub przejazdu. 3. Uywanie daszków ochronnych jako rusztowa lub miejsc składowania narzdzi, sprztu, materiałów jest zabronione. 19. Na terenie budowy wyznacza si, utwardza i odwadnia miejsca do składowania materiałów i wyrobów W przypadku przechowywania w magazynach substancji i preparatów niebezpiecznych, naley informacj o tym zamieci na tablicach ostrzegawczych, umieszczonych w widocznych miejscach. Towary te na terenie budowy przechowuje si i uytkuje zgodnie z instrukcjami producenta.

10 DT 13/2008 "DOMINO" S.C. w Łomy Str Substancje i preparaty niebezpieczne przechowuje si i przemieszcza na terenie budowy w opakowaniach producenta. 3. W pomieszczeniach magazynowych umieszcza si tablice okrelajce dopuszczalne obcienie regałów magazynowych, a take dopuszczalne obcienie powierzchni stropu Składowiska materiałów, wyrobów i urzdze technicznych wykonuje si w sposób wykluczajcy moliwo wywrócenia, zsunicia, rozsunicia si lub spadnicia składowanych wyrobów i urzdze. 2. Materiały składuje si w miejscu wyrównanym do poziomu. 3. Materiały drobnicowe układa si w stosy o wysokoci nie wikszej ni 2 m, dostosowane do rodzaju i wytrzymałoci tych materiałów. 4. Stosy materiałów workowanych układa si w warstwach krzyowo do wysokoci nie przekraczajcej 10 warstw. 5. Przy składowaniu materiałów odległo stosów nie powinna by mniejsza ni: 1) 0,75 m - od ogrodzenia lub zabudowa; 2) 5 m - od stałego stanowiska pracy. 22. Opieranie składowanych materiałów lub wyrobów o płoty, słupy napowietrznych linii elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej lub ciany obiektu budowlanego, jest zabronione. 23. Wchodzenie i schodzenie ze stosu utworzonego ze składowanych materiałów lub wyrobów jest dopuszczalne wyłcznie przy uyciu drabiny lub schodni. 24. Podczas mechanicznego załadunku lub rozładunku materiałów lub wyrobów, przemieszczanie ich nad ludmi lub kabin, w której znajduje si kierowca, jest zabronione. Na czas wykonywania tych czynnoci kierowca jest obowizany opuci kabin. 11. WARUNKI SOCJALNE I HIGIENICZNE 25. Na terenie budowy urzdza si wydzielone pomieszczenia szatni na odzie robocz i ochronn, umywalni, jadalni, suszarni i ustpów Na terenie budowy, na której roboty budowlane wykonuje wicej ni 20 pracujcych, zabrania si urzdzania w jednym pomieszczeniu szatni i jadalni. 2. Szafki na odzie osób wykonujcych roboty na terenie budowy, o której mowa w ust. 1, powinny by dwudzielne, zapewniajce moliwo przechowywania oddzielnie odziey roboczej i własnej. 27. Dopuszczalne jest korzystanie z istniejcych na terenie budowy pomieszcze i urzdze higieniczno-sanitarnych inwestora, jeeli przewiduje to zawarta umowa. 28. W przypadku usytuowania pomieszcze higieniczno-sanitarnych w kontenerach dopuszcza si nisz wysoko tych pomieszcze ni okrelona w 1 ust. 4 załcznika nr 3 do rozporzdzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzenia 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczestwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129, poz. 844 oraz z 2002 r. Nr 91, poz. 811). 29. Dopuszcza si stosowanie ławek w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych jako miejsc siedzcych, jeeli s one trwale przytwierdzone do podłoa. 30. Palenie tytoniu moe odbywa si wyłcznie na otwartej przestrzeni lub w specjalnie do tego celu przystosowanym pomieszczeniu (palarni) Jeeli wymaga tego bezpieczestwo lub ochrona zdrowia osób wykonujcych roboty budowlane albo, gdy wynika to z rodzaju wykonywanych robót, naley zapewni osobom wykonujcym takie roboty pomieszczenia do odpoczynku lub pomieszczenia mieszkalne.

11 DT 13/2008 "DOMINO" S.C. w Łomy Str Pomieszczenia, o których mowa w ust. 1, wyposaa si w odpowiedni do liczby zatrudnionych osób liczb stołów i krzeseł z oparciami. 3. Stacjonarne pomieszczenia mieszkalne powinny posiada wystarczajce wyposaenie sanitarne, jadalni, pomieszczenie do odpoczynku, łóka, szafki kuchenne, stoły i krzesła z oparciami, stosownie do liczby osób. 4. W innych przypadkach ni okrelone w ust. 1 zapewnia si inne miejsca, wykorzystywane podczas przerw w pracy. 32. W sprawach dotyczcych warunków higieniczno-sanitarnych, nieuregulowanych w niniejszym rozdziale, stosuje si ogólne przepisy bezpieczestwa i higieny pracy. 12. SIECI I URZDZENIA ELEKTROENERGETYCZNE Instalacje rozdziału energii elektrycznej na terenie budowy powinny by zaprojektowane i wykonane oraz utrzymywane i uytkowane w taki sposób, aby nie stanowiły zagroenia poarowego lub wybuchowego, a take chroniły w dostatecznym stopniu pracowników przed poraeniem prdem elektrycznym. 2. Projekt, konstrukcj i wybór materiałów oraz urzdze ochronnych w instalacji, o której mowa w ust. 1, naley dostosowa do typu, rodzaju i mocy rozdzielanej energii, warunków zewntrznych oraz do poziomu kwalifikacji osób majcych dostp do instalacji. 35. Roboty zwizane z podłczaniem, sprawdzaniem, konserwacj i napraw instalacji i urzdze elektrycznych mog by wykonywane wyłcznie przez osoby posiadajce odpowiednie uprawnienia Nie jest dopuszczalne sytuowanie stanowisk pracy, składowisk wyrobów i materiałów lub maszyn i urzdze budowlanych bezporednio pod napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi lub w odległoci liczonej w poziomie od skrajnych przewodów, mniejszej ni: 1) 3 m - dla linii o napiciu znamionowym nieprzekraczajcym 1 kv; 2) 5 m - dla linii o napiciu znamionowym powyej 1 kv, lecz nieprzekraczajcym 15 kv; 3) 10 m - dla linii o napiciu znamionowym powyej 15 kv, lecz nieprzekraczajcym 30 kv; 2. W czasie wykonywania robót budowlanych z zastosowaniem urawi lub urzdze załadowczo-wyładowczych zachowuje si odległoci, o których mowa w ust. 1, mierzone do najdalej wysunitego punktu urzdzenia wraz z ładunkiem. 3. Przy wykonywaniu robót budowlanych przy uyciu maszyn lub innych urzdze technicznych, bezporednio pod lini wysokiego napicia, naley uzgodni bezpieczne warunki pracy z jej uytkownikiem. 4. urawie samojezdne, koparki i inne urzdzenia ruchome, które mog zbliy si na niebezpieczn odległo do napowietrznych lub kablowych linii elektroenergetycznych, o których mowa w ust. 1, powinny by wyposaone w sygnalizatory napicia Rozdzielnice budowlane prdu elektrycznego znajdujce si na terenie budowy zabezpiecza si przed dostpem nieupowanionych osób. 2. Rozdzielnice, o których mowa w ust. 1, powinny by usytuowane w odległoci nie wikszej ni 50 m od odbiorników energii Połczenia przewodów elektrycznych z urzdzeniami mechanicznymi wykonuje si w sposób zapewniajcy bezpieczestwo pracy osób obsługujcych takie urzdzenia. 2. Przewody, o których mowa w ust. 1, zabezpiecza si przed uszkodzeniami mechanicznymi W przypadku zastosowania urzdze ochronnych rónicowoprdowych w instalacji, naley sprawdzi ich działanie kadorazowo przed przystpieniem do pracy.

12 DT 13/2008 "DOMINO" S.C. w Łomy Str Kopie zapisu pomiarów skutecznoci zabezpieczenia przed poraeniem prdem elektrycznym powinny znajdowa si u kierownika budowy. 3. Dokonywane naprawy i przegldy urzdze elektrycznych powinny by odnotowane w ksice konserwacji urzdze Miejsca wykonania robót, drogi na terenie budowy, dojcia i dojazdy w czasie wykonywania robót powinny by dostatecznie owietlone. 2. urawie, maszty lub inne wysokie konstrukcje o zmroku i w nocy powinny posiada owietlenie pozycyjne. 3. Punkty wietlne rozmieszcza si w sposób zapewniajcy odczytanie tablic i znaków ostrzegawczych oraz znaków sygnalizacji ruchu na terenie budowy. 4. Słupy z punktami wietlnymi na drogach znajdujcych si na terenie budowy naley rozmieci wzdłu dróg i na ich skrzyowaniach. Na łukach dróg, przy jednostronnym owietleniu, słupy naley ustawia po zewntrznej stronie łuku. 5. Punkty wietlne i sygnalizacyjne powinny spełnia wymagania okrelone w 45 ust. 4 i MASZYNY I INNE URZDZENIA TECHNICZNE 41. Maszyny i inne urzdzenia techniczne oraz narzdzia zmechanizowane powinny by montowane, eksploatowane i obsługiwane zgodnie z instrukcj producenta oraz spełnia wymagania okrelone w przepisach dotyczcych systemu oceny zgodnoci Maszyny i inne urzdzenia techniczne, podlegajce dozorowi technicznemu, mog by uywane na terenie budowy tylko wówczas, jeeli wystawiono dokumenty uprawniajce do ich eksploatacji. 2. Dokumenty te powinny by dostpne dla organów kontroli w miejscu eksploatacji maszyn i urzdze, o których mowa w ust Wykonawca, uytkujcy maszyny i inne urzdzenia techniczne, niepodlegajce dozorowi technicznemu, udostpnia organom kontroli dokumentacj techniczno-ruchow lub instrukcj obsługi tych maszyn lub urzdze. 2. Wykonawca zapoznaje pracowników z dokumentacj, o której mowa w ust. 1, przed dopuszczeniem ich do wykonywania robót. 3. Maszyny i inne urzdzenia techniczne eksploatuje si, konserwuje i naprawia zgodnie z instrukcj producenta, w sposób zapewniajcy ich sprawne funkcjonowanie Maszyny i inne urzdzenia techniczne powinny by: 1) utrzymywane w stanie zapewniajcym ich sprawno; 2) stosowane wyłcznie do prac, do jakich zostały przeznaczone; 3) obsługiwane przez przeszkolone osoby. 2. Maszyny i inne urzdzenia techniczne pracujce pod cinieniem powinny by sprawdzane i poddawane regularnym kontrolom, zgodnie z przepisami odrbnymi. 45. Przecianie maszyn i innych urzdze technicznych ponad dopuszczalne obcienie robocze jest zabronione, z wyjtkiem przecie dokonanych w czasie bada i prób. 46. Operatorzy lub maszynici urawi, maszyn budowlanych, kierowcy wózków i innych maszyn o napdzie silnikowym powinni posiada wymagane kwalifikacje. 47. W przypadku stwierdzenia w czasie pracy uszkodzenia maszyny lub innego urzdzenia technicznego naley je niezwłocznie unieruchomi i odłczy dopływ energii. 48. Na stanowiskach pracy przy stacjonarnych maszynach i innych urzdzeniach technicznych powinny by dostpne instrukcje bezpiecznej obsługi i konserwacji, z którymi zapoznaje si osoby upowanione do pracy na tych stanowiskach.

13 DT 13/2008 "DOMINO" S.C. w Łomy Str ROBOTY ZIEMNE 49. Roboty ziemne powinny by prowadzone na podstawie projektu, okrelajcego połoenie instalacji i urzdze podziemnych, mogcych znale si w zasigu prowadzonych robót Wykonywanie robót ziemnych w bezporednim ssiedztwie sieci, takich jak: elektroenergetyczne, gazowe, telekomunikacyjne, ciepłownicze, wodocigowe i kanalizacyjne powinno by poprzedzone okreleniem przez kierownika budowy bezpiecznej odległoci, w jakiej mog by one wykonywane od istniejcej sieci, i sposobu wykonywania tych robót. 2. Bezpieczn odległo wykonywania robót, o których mowa w ust.1, ustala kierownik budowy w porozumieniu z właciw jednostk, w której zarzdzie lub uytkowaniu znajduj si te instalacje. Miejsca tych robót naley oznakowa napisami ostrzegawczymi i ogrodzi. 3. W czasie wykonywania robót ziemnych miejsca niebezpieczne naley ogrodzi i umieci napisy ostrzegawcze. 4. Prowadzenie robót ziemnych w pobliu instalacji podziemnych, a take głbienie wykopów poszukiwawczych powinno odbywa si rcznie W czasie wykonywania wykopów w miejscach dostpnych dla osób niezatrudnionych przy tych robotach naley wokół wykopów pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawi balustrady, zaopatrzone w wiatło ostrzegawcze koloru czerwonego. 2. Porcze balustrad, o których mowa w ust. 1, powinny znajdowa si na wysokoci 1,1 m nad terenem i w odległoci nie mniejszej ni 1 m od krawdzi wykopu. 3. Niezalenie od ustawienia balustrad, o których mowa w ust. 1, w przypadkach uzasadnionych wzgldami bezpieczestwa wykop naley szczelnie przykry, w sposób uniemoliwiajcy wpadnicie do wykopu. 4. W przypadku przykrycia wykopu, zamiast balustrad, o których mowa w ust. 3, teren robót mona oznaczy za pomoc balustrad z lin lub tam z tworzyw sztucznych, umieszczonych wzdłu wykopu na wysokoci 1,1 m i w odległoci 1 m od krawdzi wykopu. 52. Jeeli teren, na którym s wykonywane roboty ziemne, nie moe by ogrodzony, wykonawca robót powinien zapewni stały jego dozór Wykopy o cianach pionowych nieumocnionych, bez rozparcia lub podparcia, mog by wykonywane tylko do głbokoci 1 m w gruntach zwartych, w przypadku, gdy teren przy wykopie nie jest obciony w pasie o szerokoci równej głbokoci wykopu. 2. Wykopy bez umocnie, o głbokoci wikszej ni 1 m, lecz nie wikszej od 2 m, mona wykonywa, jeeli pozwalaj na to wyniki bada gruntu i dokumentacja geologicznoinynierska. 3. Zabezpieczenie aurowe cian wykopów mona stosowa tylko w gruntach zwartych. Stosowanie zabezpieczenia aurowego cian wykopów w okresie zimowym jest zabronione. 4. Niedopuszczalne jest uywanie elementów obudowy wykopu niezgodnie z przeznaczeniem. 54. W czasie wykonywania wykopów ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu, zgodnym z przepisami odrbnymi, naley: 1) w pasie terenu przylegajcego do górnej krawdzi skarpy, na szerokoci równej trzykrotnej głbokoci wykopu, wykona spadki umoliwiajce łatwy odpływ wód opadowych w kierunku od wykopu; 2) likwidowa naruszenie struktury gruntu skarpy, usuwajc naruszony grunt, z zachowaniem bezpiecznego nachylenia w kadym punkcie skarpy; 3) sprawdza stan skarpy po deszczu, mrozie lub po dłuszej przerwie w pracy.

14 DT 13/2008 "DOMINO" S.C. w Łomy Str Przebywanie osób pomidzy cian wykopu a kopark, nawet w czasie postoju, jest zabronione. 15. ROBOTY ROZBIÓRKOWE Roboty rozbiórkowe powinny by wykonywane na podstawie dokumentacji projektowej. 2. Teren, na którym prowadzone s roboty rozbiórkowe obiektu budowlanego, naley ogrodzi i oznakowa tablicami ostrzegawczymi. 3. Przed rozpoczciem robót rozbiórkowych naley obiekt odłczy od sieci gazowej, cieplnej, elektroenergetycznej, teletechnicznej, wodocigowej i kanalizacyjnej Prowadzenie robót rozbiórkowych, jeeli zachodzi moliwo przewrócenia czci konstrukcji obiektu przez wiatr, jest zabronione. 2. Roboty naley wstrzyma w przypadku, gdy prdko wiatru przekracza 10 m/s. 58. W czasie prowadzenia robót rozbiórkowych przebywanie ludzi na niej połoonych kondygnacjach jest zabronione Do usuwania gruzu w czasie robót rozbiórkowych naley stosowa zsuwnie pochyłe lub rynny zsypowe. 2. Rynny zsypowe powinny mie zabezpieczenie przed wypadaniem gruzu. 60. Przewracanie cian lub innych czci obiektu przez podkopywanie i podcinanie jest zabronione W czasie wykonywania robót rozbiórkowych sposobami zmechanizowanymi wszystkie osoby i maszyny powinny znajdowa si poza stref niebezpieczn. 2. W czasie wykonywania robót rozbiórkowych sposobem przewracania długo umocowanych lin powinna by trzykrotnie wiksza od wysokoci obiektu, a ich umocowanie powinno by niezawodne. 16. UWAGI KOCOWE. Cało robót wykonana bdzie zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montaowych" oraz dokumentacj techniczn, obowizujcymi normami i przepisami, a take z zachowaniem przepisów BHP. Zastosowane urzdzenia musz posiada certyfikat na znak bezpieczestwa lub deklaracj zgodnoci. Materiały bd posiada aktualne aprobaty techniczne. OPRACOWAŁ:

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA Przedmiot inwestycji Adres inwestycji Inwestor Adres Inwestora Przebudowa z rozbudową oraz zmiana sposobu użytkowania budynku mieszkalnego jednorodzinnego

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOCI INFORMACJI

SPIS ZAWARTOCI INFORMACJI SPIS ZAWARTOCI INFORMACJI 1. PODSTAWA OPRACOWANIA I PRZEPISY OBOWIAZUJCE 2. 2. ZAKRES ROBÓT 3. 3. WYKAZ ISTNIEJCYCH I PROJEKTOWANYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH 3. 4. WYKAZ ELEMENTÓW MOGCYCH STWARZA ZAGROENIE

Bardziej szczegółowo

dz.nr geod.32/27, obręb 3036,71-699 Szczecin Im. Stef. Sempołowskiej ul. Hoża 25 71-699 Szczecin

dz.nr geod.32/27, obręb 3036,71-699 Szczecin Im. Stef. Sempołowskiej ul. Hoża 25 71-699 Szczecin PLAN BEZPIECZEŃSTWA l OCHRONY ZDROWIA" Temat: Branża: Adres: Plac zabaw w ramach Rządowego Programu Radosna Szkoła przy Szkole Podstawowej Nr 42 im. Stef. Sempołowskiej w Szczecinie Architektura dz.nr

Bardziej szczegółowo

Ocena stanu bhp na budowie

Ocena stanu bhp na budowie Ocena stanu bhp na budowie Adres i nazwa budowy: Lp. Zagadnienie objte kontrol Tak Nie Nie dotyczy Przepis prawny Potwierdzenie usunicia nieprawidłow. 1 2 3 4 5 6 7 1. Czy opracowano plan BIOZ na budowie?

Bardziej szczegółowo

- 1 - OPIS TECHNICZNY Do projektu wykonawczego modernizacji budynku Komisariatu Policji w Gniewoszowie, pow. Kozienice

- 1 - OPIS TECHNICZNY Do projektu wykonawczego modernizacji budynku Komisariatu Policji w Gniewoszowie, pow. Kozienice - 1 - OPIS TECHNICZNY Do projektu wykonawczego modernizacji budynku Komisariatu Policji w Gniewoszowie, pow. Kozienice 1. OPIS OGÓLNY! " # $%&&' ( )%"&*+!!!!! $,!!$-!!#!"! #. /,0123"45044"67,88 8 ("9(5"%6!!:

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA.

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA. 1 INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA. OBIEKT BUDOWLANY: Sieć wodociągowa i kanalizacyjna w m. Szymocin ETAP I LOKALIZACJA: INWESTOR: ADRES: BIURO AUTORSKIE: Szymocin gm. Grębocice Zakład

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA USŁUGI PROJEKTOWE DOROTA BAZYLEWICZ ul. Papieża Jana Pawła II 10/5 16-400 Suwałki NIP 844-104-64-03 tel. 509 961 021 INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA OBIEKT: Budowa odcinka sieci wodociągowej

Bardziej szczegółowo

ul. Powstania Styczniowego 10 24-103 yrzyn Amfiteatr leny przy ulicy Tysiclecia. Lokalizacja: Nr ewidencyjny działki 1871 24-103 yrzyn.

ul. Powstania Styczniowego 10 24-103 yrzyn Amfiteatr leny przy ulicy Tysiclecia. Lokalizacja: Nr ewidencyjny działki 1871 24-103 yrzyn. Inwestor: Urzd Gminy w yrzynie ul. Powstania Styczniowego 10 24-103 yrzyn Obiekt: Amfiteatr leny przy ulicy Tysiclecia. Lokalizacja: Nr ewidencyjny działki 1871 24-103 yrzyn. INFORMACJA BiOZ REMONT I PRZEBUDOWA

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA Dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

INFORMACJA Dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia INFORMACJA Dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 1. ZAKRES ROBÓT. Zakres robót obejmuje przebudowę Instalacji Elektrycznej w Przedszkolu Gminnym w Krosnowicach. 1.1. Kolejność wykonywania robót. zagospodarowanie

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA BIOZ DOTYCZY:

INFORMACJA BIOZ DOTYCZY: INFORMACJA BIOZ DOTYCZY: Projektu architektoniczno budowlanego. Remontu tarasów, hydroizolacji i termoizolacji fundamentów oraz remontu przyłącza kanalizacji deszczowej budynku willowego przy ulicy Jaworowej

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY Informacja BIOZ

PROJEKT BUDOWLANY Informacja BIOZ 39 PRACOWNIA PROJEKTOWA SYSTEMÓW WODNO KANALIZACYJNYCH dr inż. Tadeusz Gruszecki 75-256 Koszalin ul. Stoczniowców 10 NIP 669-100-69-12 REGON 003802148 tel./ fax 0-94 343 22 43 e-mail: tadgru_xl@wp.pl tel.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY REMONTU ELEWACJI KAMIENICY przy pl. Wolności nr 20, obręb Grójec jedn. ew. Grójec dz. nr ew. 1388

PROJEKT BUDOWLANY REMONTU ELEWACJI KAMIENICY przy pl. Wolności nr 20, obręb Grójec jedn. ew. Grójec dz. nr ew. 1388 7 Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz

Bardziej szczegółowo

Budowa ścieżki rowerowej z Nowogardu do Olchowa

Budowa ścieżki rowerowej z Nowogardu do Olchowa PLAN BIOZ 1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych obiektów Zakres robót objętych opracowaniem : BRANŻA DROGOWA - roboty ziemne wykopy pod projektowaną

Bardziej szczegółowo

Kod CPV 453 312 10-1 WENTYLACJA

Kod CPV 453 312 10-1 WENTYLACJA SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA l OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Kod CPV 453 312 10-1 WENTYLACJA 1 SPIS TRECI 1. WSTP... 1.1. Przedmiot ST... 1.2. Zakres stosowania ST... 1.3. Zakres robót objtych ST... 1.4.

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. str. 1 Uzbrojenie w sieci wodno-kanalizacyjne rozbudowy Strefy Aktywności Gospodarczej w kierunku ul. Poznańskiej w Zielonej Górze

SPIS TREŚCI. str. 1 Uzbrojenie w sieci wodno-kanalizacyjne rozbudowy Strefy Aktywności Gospodarczej w kierunku ul. Poznańskiej w Zielonej Górze SPIS TREŚCI I. INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA... 2 I.1. Zakres robót i kolejność realizacji... 3 I.2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych... 3 I.3. Elementy zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZCA BEZPIECZESTWA I OCHRONY ZDROWIA.

INFORMACJA DOTYCZCA BEZPIECZESTWA I OCHRONY ZDROWIA. INFORMACJA DOTYCZCA BEZPIECZESTWA I OCHRONY ZDROWIA. DLA BUDOWY KANALIZACJI SANITARNEJ DLA WSI RÓYNY GM. PSZCZÓŁKI Adres obiektu: RÓYNY Gm. PSZCZÓŁKI woj. POMORSKIE INWESTOR: GMINA PSZCZÓŁKI ul. POMORSKA

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY budowa miejsc postojowych wraz z zjazdami

PROJEKT BUDOWLANY budowa miejsc postojowych wraz z zjazdami SPIS TRECI 1 Podstawy opracowania 6 2 Charakterystyka obiektu 6 3 Stan istniejcy 6 4 Zaenia projektowe 6 5 Zakres opracowania 6 6 Opis projektu 7 7 Opis robót 7 8 Oddziaywanie zamierzonej inwestycji na

Bardziej szczegółowo

M.11.01.04 ZASYPANIE WYKOPÓW WRAZ Z ZAGSZCZENIEM

M.11.01.04 ZASYPANIE WYKOPÓW WRAZ Z ZAGSZCZENIEM ZASYPANIE WYKOPÓW WRAZ Z ZAGSZCZENIEM 1. WSTP 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej ST s wymagania szczegółowe dotyczce wykonania i odbioru Robót zwizanych z zasypywaniem wykopów z zagszczeniem dla

Bardziej szczegółowo

2. INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

2. INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 2. INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 11 Nazwa inwestycji: Projekt chodnika i zatok autobusowych wraz z odwodnieniem w ul. Laryskiej na odcinku od ul.konopnickiej do ul.3 Maja w Mysłowicach.

Bardziej szczegółowo

Maszyny i urz dzenia techniczne:

Maszyny i urz dzenia techniczne: Roboty zwizane z podłczeniem, sprawdzeniem, konserwacj i napraw instalacji, urzdze elektrycznych mog by wykonywane wyłcznie przez osoby posiadajce odpowiednie uprawnienia Maszyny i urzdzenia techniczne:

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwa I Ochrony Zdrowia

Bezpieczeństwa I Ochrony Zdrowia I N F O R M A C J A dotycząca Bezpieczeństwa I Ochrony Zdrowia Nazwa Obiektu: Adres Obiektu: ODWODNIENIE ULICY POLNEJ W MIEJSCO- WOŚCI RATOWICE 55-003 RATOWICE, GMINA CZERNICA, PO- WIAT WROCŁAWSKI, WOJEWÓDZTWO

Bardziej szczegółowo

Przebudowa i budowa drogi powiatowej na odcinku Zieleniewo Kunowo- Skalin rondo Golczewo . INFORMACJA BIOZ

Przebudowa i budowa drogi powiatowej na odcinku Zieleniewo Kunowo- Skalin rondo Golczewo . INFORMACJA BIOZ . INFORMACJA BIOZ 1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych obiektów Zakres robót objętych opracowaniem : BRANŻA DROGOWA - roboty rozbiórkowe konstrukcji

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZ CA BEZPIECZE STWA I OCHRONY ZDROWIA

INFORMACJA DOTYCZ CA BEZPIECZE STWA I OCHRONY ZDROWIA POIS.01.01.00-00-070/08 Nazwa i adres Zamawiajcego: Spóka Komunalna Dorzecze Biaej Sp. z o.o. ul. Jana III Sobieskiego 69c, 33-170 Tuchów, Polska Tel: +48 14 6506204 www.dorzeczebialej.pl Adres do uzyskania

Bardziej szczegółowo

Obiekt szkolny OBIEKT: ADRES: Kraków, ul. Bolesława Prusa 18. INWESTOR: Gmina Miejska Kraków Zespół Ekonomiki Oświaty Kraków, ul. Ułanów 9 PROJEKTANT:

Obiekt szkolny OBIEKT: ADRES: Kraków, ul. Bolesława Prusa 18. INWESTOR: Gmina Miejska Kraków Zespół Ekonomiki Oświaty Kraków, ul. Ułanów 9 PROJEKTANT: INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA DLA WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH POLEGAJĄCYCH NA REMONCIE ELEWACJI (DOCIEPLENIE ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH SALI KOMPUTEROWEJ I POMIESZCZEŃ RADY DZIELNICY VII)

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO: Wentylacja sali gimnastycznej wraz z pomieszczeniem siłowni dz. nr 188 obr. Centrum ul. Piłsudskiego 10 58-200 Dzierżoniów

Bardziej szczegółowo

III. INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

III. INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA III. INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA OBIEKT: Przyłącze do kanalizacji sanitarnej ADRES: 16-400 Suwałki, ul. Reymonta /nr dz. ewid. Obręb nr 02, dz. 21119/4, 21750/1/ INWESTOR: Przedsiębiorstwo

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE O PLANIE BEZPIECZEŃSTWIA I OCHRONIE ZDROWIE

INFORMACJE O PLANIE BEZPIECZEŃSTWIA I OCHRONIE ZDROWIE 8 INFORMACJE O PLANIE BEZPIECZEŃSTWIA I OCHRONIE ZDROWIE Obiekt : Przebudowa drogi gminnej do Kali w zakresie wykonania kanalizacji deszczowej Adres: m. Nawojowa, gmina Nawojowa Inwestor: Gmina Nawojowa

Bardziej szczegółowo

W obiekcie hali sportowej projektuje si nastpujce powierzchnie: Nr pom. uytkowa (m 2 ) I PARTER

W obiekcie hali sportowej projektuje si nastpujce powierzchnie: Nr pom. uytkowa (m 2 ) I PARTER WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOAROWEJ DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO- BUDOWLANEGO ROZBUDOWA SZKOŁY PODSTAWOWEJ O SAL SPORTOW Z ZAPLECZEM I BIBLIOTEK Lubosz, ul. Powstaców Wlkp. 1, działki nr 121/4, 122 1. Dane

Bardziej szczegółowo

Informacje do sporz dzenia planu BIOZ

Informacje do sporz dzenia planu BIOZ PRACOWNIA PROJEKTOWA INSTALACJI ELEKTROENERGETYCZNYCH ELseco Sp. z o.o., tel./fax: +48 (91) 820 14 80 OPRACOWANIE : Informacje do sporzdzenia planu BIOZ Temat / obiekt / cz : Zadanie nr 21708 PROJEKT WYMIANY

Bardziej szczegółowo

ROZBIÓRKI OBIEKTU MIESZKALNEGO WRAZ Z WYWOZEM GRUZU Z DZIAŁKI POŁOŻONEJ W WARSZAWIE PRZY UL. SMOLEŃSKIEGO 16.

ROZBIÓRKI OBIEKTU MIESZKALNEGO WRAZ Z WYWOZEM GRUZU Z DZIAŁKI POŁOŻONEJ W WARSZAWIE PRZY UL. SMOLEŃSKIEGO 16. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT CPV 45261000-4 BUDOWLANE CPV 45110000-1 ROBOTY W ZAKRESIE BURZENIA I ROZBIÓRKI OBIEKTÓW BUDOWLANYCH; ROBOTY ZIEMNE NA WYKONANIE: ROZBIÓRKI OBIEKTU MIESZKALNEGO

Bardziej szczegółowo

PRACOWNIA PROJEKTOWA PROFIL mgr inż. Izabela Frąckiewicz SZPITAL MAZOWIECKI W GARWOLINIE SP. Z O.O.

PRACOWNIA PROJEKTOWA PROFIL mgr inż. Izabela Frąckiewicz SZPITAL MAZOWIECKI W GARWOLINIE SP. Z O.O. PRACOWNIA PROJEKTOWA PROFIL IZABELA FRACKIEWICZ PRACOWNIA PROJEKTOWA PROFIL mgr inż. Izabela Frąckiewicz ul. 1 Maja 7a lok. 209 tel./fax. 24 365 66 11 NIP: 774 124 50 00 09-402 Płock tel.kom. 693 137 985

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY do projektu przyłczy wod. kan. do urzdze zabawowych wodnego placu zabaw

OPIS TECHNICZNY do projektu przyłczy wod. kan. do urzdze zabawowych wodnego placu zabaw OPIS TECHNICZNY do projektu przyłczy wod. kan. do urzdze zabawowych wodnego placu zabaw 1. Dane ogólne 1.1. Przedmiot opracowania Przedmiotem niniejszego opracowania jest budowa przyłczy wodocigowych i

Bardziej szczegółowo

Szamotuły, dnia r.

Szamotuły, dnia r. Szamotuły, dnia 26.05.2015r. O Ś W I A D C Z E N I E P R O J E K T A N T A Na podstawie art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. 2013 nr 0 poz. 1409 z późn. zmianami) oświadczam,

Bardziej szczegółowo

Znaki Zakazu. Zakaz wjazdu motocykli Oznacza zakaz wjazdu na drog wszelkich motocykli (nawet tych z bocznym wózkiem).

Znaki Zakazu. Zakaz wjazdu motocykli Oznacza zakaz wjazdu na drog wszelkich motocykli (nawet tych z bocznym wózkiem). Znaki Zakazu Zakaz ruchu w obu kierunkach Znak ten oznacza, e droga, na której jest on ustawiony jest zamknita dla ruchu drogowego w obu kierunkach. W przypadku, gdy znak ten obowizuje tylko w okrelonych

Bardziej szczegółowo

Szczegółowa karta szacowania ryzyka

Szczegółowa karta szacowania ryzyka Piecztka zakładu pracy Stanowisko: sprztaczka Szczegółowa karta szacowania ryzyka Metoda szacowania: Nazwa stanowiska: Opis : Risk Score Sprztaczka Przygotowanie rodków myjcych, dezynfekujcych, narzdzi.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA ZDROWIA

PROJEKT BUDOWLANY BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA ZDROWIA PROJEKT BUDOWLANY BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA ZDROWIA Temat: P.B. PRZEBUDOWY ULICY SPADOWEJ W DŁUTOWIE Obiekt: Ulica Spadowa w Dłutowie km 0+000 0+162,46 Działka nr 286 w obrębie Dłutów Poduchowny Branża:

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O BEZPIECZEŃSTWIE I OCHRONIE ZDROWIA.

INFORMACJA O BEZPIECZEŃSTWIE I OCHRONIE ZDROWIA. GRAFIT Pracownia Projektowa Siedziba: 42-224 Częstochowa, ul. Czecha 1/44 Pracownia: 42-200 Częstochowa, Aleja Najświętszej Maryi Panny 71 Tel./fax: 034 361-50-25; e-mail: grafit@grafit-pp.pl IDS 150147445

Bardziej szczegółowo

Informacja BIOZ: Budowa chodnika dla pieszych w ciągu DP nr 1433 S Cięcina Dolna - Cięcina Górna, etap I: od ul. Górskiej do ul.

Informacja BIOZ: Budowa chodnika dla pieszych w ciągu DP nr 1433 S Cięcina Dolna - Cięcina Górna, etap I: od ul. Górskiej do ul. Informacja BIOZ: Budowa chodnika dla pieszych w ciągu DP nr 1433 S Cięcina Dolna - Cięcina Górna, etap I: od ul. Górskiej do ul. Brańków" Stanowisko Imię i Nazwisko Uprawnienia Podpis Opracował: mgr inż.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA TERMOMODERNIZACJI BUDYNKÓW ZAJEZDNI AUTOBUSOWEJ MPK W RADOMIU SP. Z O.O.

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA TERMOMODERNIZACJI BUDYNKÓW ZAJEZDNI AUTOBUSOWEJ MPK W RADOMIU SP. Z O.O. sierpień 2012 INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA dla TERMOMODERNIZACJI BUDYNKÓW ZAJEZDNI AUTOBUSOWEJ MPK W RADOMIU SP. Z O.O. BRANśA: ROBOTY BUDOWLANE INWESTOR: MPK w Radomiu sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Budowa ścieżek spacerowych ( ciągów pieszych) na działce nr 1871 w miejscowości Żyrzyn. egz. nr. Numer działki: 1871 INWESTOR -

PROJEKT BUDOWLANY. Budowa ścieżek spacerowych ( ciągów pieszych) na działce nr 1871 w miejscowości Żyrzyn. egz. nr. Numer działki: 1871 INWESTOR - egz. nr PROJEKT BUDOWLANY Budowa ścieżek spacerowych ( ciągów pieszych) na działce nr 1871 w miejscowości Żyrzyn Numer działki: 1871 BRANŻA- DROGOWA INWESTOR - Gmina Żyrzyn ul. Powstania Styczniowego 10

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ROZBIÓRKI BUDYNKU GOSPODARCZEGO W RAMACH ROZBUDOWY I PRZEBUDOWY ISNIEJĄCEGO DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ROZBIÓRKI BUDYNKU GOSPODARCZEGO W RAMACH ROZBUDOWY I PRZEBUDOWY ISNIEJĄCEGO DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ 1 DO PROJEKTU ROZBIÓRKI BUDYNKU GOSPODARCZEGO W RAMACH ROZBUDOWY I PRZEBUDOWY ISNIEJĄCEGO DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ 1.0 Dane ogólne 1.1 Przedmiot opracowania Przedmiotem opracowania jest projekt rozbiórki

Bardziej szczegółowo

KONSTAB Konstrukcje budowlane i inżynierskie tel. +48 91 486 88 09 ul. Ku Słońcu 63/8 kom. +48 503 695 931 71-047 Szczecin mail: pepal@wp.

KONSTAB Konstrukcje budowlane i inżynierskie tel. +48 91 486 88 09 ul. Ku Słońcu 63/8 kom. +48 503 695 931 71-047 Szczecin mail: pepal@wp. KONSTAB Konstrukcje budowlane i inżynierskie tel. +48 91 486 88 09 ul. Ku Słońcu 63/8 kom. +48 503 695 931 71-047 Szczecin mail: pepal@wp.pl TEMAT/OBIEKT: Aneks do dokumentacji podstawowej pod nazwą Remont

Bardziej szczegółowo

ZARZD MORSKICH PORTÓW Szczecin, dnia 09.02.2005 r. SZCZECIN i WINOUJCIE SA

ZARZD MORSKICH PORTÓW Szczecin, dnia 09.02.2005 r. SZCZECIN i WINOUJCIE SA ZARZD MORSKICH PORTÓW Szczecin, dnia 09.02.2005 r. SZCZECIN i WINOUJCIE SA Zarzdzenie Nr 6 / 05 W sprawie: wprowadzenia znowelizowanego Regulaminu Ochrony Przeciwpoarowej na terenie Zarzdu Morskich Portów

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE WYKOPÓW W GRUNTACH I V KAT.

WYKONANIE WYKOPÓW W GRUNTACH I V KAT. WYKONANIE WYKOPÓW W GRUNTACH I V KAT. 1. WSTP 1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) Przedmiotem n/n Szczegółowej Specyfikacji Technicznej s wymagania dotyczce wykonania i odbioru robót

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Wydział Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, KOWEZiU Zawód: ciela Symbol cyfrowy: 712 [02] STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Kształcenie w zawodzie ciela powinno si odbywa

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

INFORMACJA dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia INFORMACJA dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia Dotyczy: Przyłącz kanalizacyjny do budynku mieszkalnego Lokalizacja: Lubliniec, ul. Przemysłowa 1, dz. nr 3767/134, 3764/137, 3765/137, 3766/137, 465/137

Bardziej szczegółowo

1. INFORMACJA PLAN BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA (PLAN

1. INFORMACJA PLAN BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA (PLAN 1. INFORMACJA PLAN BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA (PLAN BIOZ ).-TELEKOMUNIKACJA Plan został sporządzony zgodnie z rozporządzeniem ministra infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r w sprawie informacji

Bardziej szczegółowo

Przebudowa przepust na cieku bez nazwy w m. Płocochowo w km 53+711,27

Przebudowa przepust na cieku bez nazwy w m. Płocochowo w km 53+711,27 Projektant: C G M PROJEKT Sp. z o.o., ul. Wapienna 25, 04-691 Warszawa Inwestor: MAZOWIECKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W WARSZAWIE Zadanie inwestycyjne: ul. Kruczkowskiego 3, 00-380 Warszawa PRZEBUDOWA DROGI

Bardziej szczegółowo

SZCZECIN UL. DĘBOGÓRSKA 23

SZCZECIN UL. DĘBOGÓRSKA 23 SZCZECIN UL. DĘBOGÓRSKA 23 1. CHARAKTERYSTYKA BUDYNKU 2. SPECYFIKACJA TECHNICZNA 1.1. Wprowadzenie 1.1.1. Budynek mieszkalny wielorodzinny wybudowany w latach przedwojennych w konstrukcji tradycyjnej z

Bardziej szczegółowo

ONFORMACJA DOTYCZ CA

ONFORMACJA DOTYCZ CA ONFORMACJA DOTYCZCA OLSZTN, grudzie 2012r. BEZPIECZESTWA I OCHRONY ZDROWIA BRANA : TEMAT : ADRES : INWESTOR : ARCHITEKTURA Droga poarowa do budynku Specjalnego Orodka Szkolno-wychowawczego przy ul. Pisudskiego

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych. obiektów... 2

Spis treści. 1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych. obiektów... 2 Spis treści 1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych obiektów... 2 2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych;... 2 3. Wskazanie elementów zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

Zawartość opracowania:

Zawartość opracowania: Zawartość opracowania: 1. Zakres robót dla całej inwestycji wraz z kolejnością realizacji. 1.1. Zarurowanie rowu drogowego. 1.2. Zabezpieczenie sieci teletechnicznych i energetycznych. 1.3. Budowa chodnika

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A BIOZ do. marzec 2015 P R O J E K T U WYKONAWCZEGO. utwardzenia terenu BUDYNEK CENTARLI PKP SA

I N F O R M A C J A BIOZ do. marzec 2015 P R O J E K T U WYKONAWCZEGO. utwardzenia terenu BUDYNEK CENTARLI PKP SA p r a c o w n i a a r c h i t e k t o n i c z n a jednostka projektowania Sylwia Melon-Szypulska www.wena21.com.pl biuro@wena21.com.pl biuro, ul. Górczewska 123 lok. 18, 01-109 Warszawa pracownia, ul.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA Projekt wykonawczy Stadium projektu Drogowa-elektryczna Branża Przebudowa ciągu drogowego odcinków dróg powiatowych Al Jana Pawła II i L Chrzanowskiego

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA ROZBIÓRKA NIEUŻYTKOWANYCH ZDEWASTOWANYCH BUDYNKÓW WARSZTATOWO MAGAZYNOWYCH USYTUOWANYCH NA NIERUCHOMOŚCI PRZY UL. KAŁUSA 29 W RUDZIE ŚLĄSKIEJ - WIREK

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE MONTAŻU STUDZIENEK KANALIZACYJNYCH MONOKAN Z POLIETYLENU (PE) produkcji firmy EKO-SYSTEMY Sp. z o. o.

WYTYCZNE MONTAŻU STUDZIENEK KANALIZACYJNYCH MONOKAN Z POLIETYLENU (PE) produkcji firmy EKO-SYSTEMY Sp. z o. o. WYTYCZNE MONTAŻU STUDZIENEK KANALIZACYJNYCH MONOKAN Z POLIETYLENU (PE) produkcji firmy EKO-SYSTEMY Sp. z o. o. EKO-SYSTEMY Sp. z o.o. WSTĘP Przedmiotem niniejszych wytycznych montażu są studzienki kanalizacyjne

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA D.07.06.02.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA D.07.06.02. SPECYFIKACJA TECHNICZNA D.07.06.02. URZDZENIA ZABEZPIECZAJCE RUCH PIESZYCH 1. Wstp 1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s wymagania dotyczce wykonania

Bardziej szczegółowo

Zawartość opracowania:

Zawartość opracowania: I. Podstawa opracowania Zawartość opracowania: II. III. IV. Dane ogólne Zakres opracowania Część technologiczna V. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia VI. Oświadczenie projektanta 1 OPIS

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA ( B I O Z )

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA ( B I O Z ) INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA ( B I O Z ) Wymiany pokrycia dachu Opacz dz. nr 88 INWESTOR: ZESPÓŁ SZKÓŁ UL. WARSZAWSKA 42 06-230 RÓZAN OPRACOWANIE INFORMACJI : Marzec 2008 r. CZĘŚĆ

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. 1. Podstawa prawna...2. 2. Zakres robót...2

SPIS TREŚCI. 1. Podstawa prawna...2. 2. Zakres robót...2 SPIS TREŚCI 1. Podstawa prawna...2 2. Zakres robót...2 3. Wskazanie elementów zagospodarowania terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi...2 4. Wskazanie dotyczące przewidywanych

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA BIOZ. mgr inż. Paweł Kudelski MAP/0337/POOL/08. Tramwaje Śląskie. Inwestor: 41-506 Chorzów, ul. Inwalidzka 5

INFORMACJA BIOZ. mgr inż. Paweł Kudelski MAP/0337/POOL/08. Tramwaje Śląskie. Inwestor: 41-506 Chorzów, ul. Inwalidzka 5 PROGREG Sp. z o.o. 30-414 Kraków, ul. Dekarzy 7C tel. (012) 269-82-50, fax. (012) 268-13-91 NIP 679-301-39-27 REGON 120974723 www.progreg.pl e-mail: biuro@progreg.pl Numer KRS 0000333486 Sąd Rejonowy dla

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA (BIOZ)

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA (BIOZ) INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA (BIOZ) NAZWA INWESTYCJI: BUDOWA PODŁOŻA I INFRASTRUKTURY TOWARZYSZĄCEJ STANOWISKA DO TANKOWANIA POJAZDÓW KOLEJOWYCH. DZIAŁKA NR 2 / 120, OBRĘB DZIESIĄTA

Bardziej szczegółowo

GMINA MIKOŁÓW ul. Rynek 16 43-190 Mikołów

GMINA MIKOŁÓW ul. Rynek 16 43-190 Mikołów Jednostka projektowa: Inwestor: GMINA MIKOŁÓW ul. Rynek 16 43-190 Mikołów Nazwa i adres obiektu: Budowa łączników drogowych ul. Bluszcza - Strzechy, ul. Strzechy - Długa, ul. Długa - Jodłowa w Mikołowie

Bardziej szczegółowo

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót rozbiórkowych.

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót rozbiórkowych. 1 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKI. B.01. Dotyczy: robót rozbiórkowych ŚCIANEK DZIAŁOWYCH SANITARIATÓW Zespołu Szkół Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Nowym Belęcinie

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. BUDOWY PARKINGU DLA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH w m. KOZIEBRODY

PROJEKT BUDOWLANY. BUDOWY PARKINGU DLA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH w m. KOZIEBRODY PROJEKT BUDOWLANY BUDOWY PARKINGU DLA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH w m. KOZIEBRODY Na terenie oznaczonym numerem ewidencyjnym: 562,563 Obiekt: Projekt budowlany budowa parkingu dla samochodów osobowych w m. Koziebrody

Bardziej szczegółowo

I. OBIEKTY BUDOWLANE WYMAGANIA

I. OBIEKTY BUDOWLANE WYMAGANIA 3 Spis treści Wstęp... 9 I. OBIEKTY BUDOWLANE WYMAGANIA... 11 1. Określenia stosowane w budownictwie... 11 2. Wymagania stawiane obiektom budowlanym... 11 2.1. Wymagania stawiane obiektom budowlanym przez

Bardziej szczegółowo

Przebudowa wejścia do budynku ZSP Nr 2 w Mysłowicach przy ul. Pocztowej 20.

Przebudowa wejścia do budynku ZSP Nr 2 w Mysłowicach przy ul. Pocztowej 20. INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA. dla zamierzenia inwestycyjnego p.n.: Przebudowa wejścia do budynku ZSP Nr 2 w Mysłowicach przy ul. Pocztowej 20. 1. Zakres robót dla całego zamierzenia

Bardziej szczegółowo

SPIS TRECI SPIS RYSUNKÓW

SPIS TRECI SPIS RYSUNKÓW SPIS TRECI 2 1 Cz ogólna 3 1.1 Inwestor i uytkownik. 3 1.2 Podstawy formalno-prawne opracowania 3 1.3 Nazwa i połoenie inwestycji. 3 1.4 Przedmiot opracowania 3 1.5 Warunki gruntowo-wodne 4 1.5.1 Warunki

Bardziej szczegółowo

Olsztyn, grudzień 2012 rok.

Olsztyn, grudzień 2012 rok. INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA DO PROJEKTU BUDOWLANO-WYKONAWCZEGO ŁĄCZNIKA POMIĘDZY PLATFORMĄ ODPRAW A BUDYNKIEM SG I IC NA TERENIE DROGOWEGO PRZEJŚCIA GRANICZNEGO W BEZLEDACH NAZWA

Bardziej szczegółowo

Budowa hali magazynowo-serwisowej wraz z budynkiem oraz towarzyszc infrastruktur w Łaziskach Górnych przy ul. wierczewskiego.

Budowa hali magazynowo-serwisowej wraz z budynkiem oraz towarzyszc infrastruktur w Łaziskach Górnych przy ul. wierczewskiego. Załcznik nr 1 do Decyzji Burmistrza Miasta Łaziska Górne z dnia 29.05.2008r. nr WO.2-U/08 o rodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiwzicia. Budowa hali magazynowo-serwisowej wraz z budynkiem

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA INSTALACJA GAZOWA-ST13

SPECYFIKACJA TECHNICZNA INSTALACJA GAZOWA-ST13 SPECYFIKACJA TECHNICZNA INSTALACJA GAZOWA-ST13 CPV 453 330 00-0 1. WSTP 1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s wymagania dotyczce wykonania i odbioru

Bardziej szczegółowo

Informacja BIOZ REMONT ODCINKÓW TOROWISKA TRAMWAJOWEGO PRZY ULICY GRZEGÓRZECKIEJ 10 W KRAKOWIE.

Informacja BIOZ REMONT ODCINKÓW TOROWISKA TRAMWAJOWEGO PRZY ULICY GRZEGÓRZECKIEJ 10 W KRAKOWIE. Cześć opisowa w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury Nr 1126 z dnia 23 czerwca 2003 dla: REMONT ODCINKÓW TOROWISKA TRAMWAJOWEGO

Bardziej szczegółowo

Projekt budowlany przyłączy wod-kan. ORLIK 2012 ZESPÓŁ BOISK SPORTOWYCH Przy IILO Zduńska Wola ul. Komisji Edukacji Narodowej 6

Projekt budowlany przyłączy wod-kan. ORLIK 2012 ZESPÓŁ BOISK SPORTOWYCH Przy IILO Zduńska Wola ul. Komisji Edukacji Narodowej 6 Projekt budowlany przyłączy wod-kan. ORLIK 2012 ZESPÓŁ BOISK SPORTOWYCH Przy IILO Zduńska Wola ul. Komisji Edukacji Narodowej 6 Projektant Izabela Drobnik-Kamińska Strona 1 SPIS TREŚCI. 1. Podstawa opracowania....

Bardziej szczegółowo

D-03.02.01 REGULACJA PIONOWA STUDZIENEK REWIZYJNYCH, KRATEK CIEKOWYCH, ZAWORÓW ORAZ POKRYW STUDNI KABLOWYCH

D-03.02.01 REGULACJA PIONOWA STUDZIENEK REWIZYJNYCH, KRATEK CIEKOWYCH, ZAWORÓW ORAZ POKRYW STUDNI KABLOWYCH D-03.02.01 REGULACJA PIONOWA STUDZIENEK REWIZYJNYCH, KRATEK CIEKOWYCH, ZAWORÓW ORAZ POKRYW STUDNI KABLOWYCH 1. WSTP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST)

Bardziej szczegółowo

Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia OBIEKT : PROJEKTOWANA BUDOWA SIEĆ KANALIZACJI SANIT. Z PRZYŁĄCZAMI I SIEĆ KANALIZACJI DESZCZOWEJ DLA M. SUCHORZE ADRES : SUCHORZE dz. nr 10/1, 10/15, 10/18, 11/4, 11/5, 11/6, 11/8, 11/9, 11/10, 11/11,

Bardziej szczegółowo

1 INFORMACJA DO PLANU BEZPIECZE

1 INFORMACJA DO PLANU BEZPIECZE Załącznik nr 1 INFORMACJA DO PLANU BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA dotyczący wykonania: INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ dla Rozbudowy obiektu Zespołu Placówek Oświatowych i Gimnazjum w Szreńsku przy ul. Budzyn

Bardziej szczegółowo

Pozostałe okrelenia s zgodne z obowizujcymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi w SST D.M.00.00.00 Wymagania ogólne.

Pozostałe okrelenia s zgodne z obowizujcymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi w SST D.M.00.00.00 Wymagania ogólne. D.10.02.01. SCHODY SKARPOWE 1. WSTP 1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) Przedmiotem n/n Szczegółowej Szczegółowe Specyfikacje Techniczne s wymagania dotyczce wykonania i odbioru

Bardziej szczegółowo

Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia Dane obiektu budowlanego: budowa ciągu pieszo rowerowego w m. Sterławki Małe, wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 592, gm. Giżycko, powiat giżycki aktualizacja

Bardziej szczegółowo

Spis treści 1. PODSTAWA OPRACOWANIA 2. ZAKRES ROBÓT BUDOWLANYCH. 2.1. Szczegółowy zakres i kolejność realizacji robót instalacyjnych

Spis treści 1. PODSTAWA OPRACOWANIA 2. ZAKRES ROBÓT BUDOWLANYCH. 2.1. Szczegółowy zakres i kolejność realizacji robót instalacyjnych Spis treści 1. PODSTAWA OPRACOWANIA 2. ZAKRES ROBÓT BUDOWLANYCH 2.1. Szczegółowy zakres i kolejność realizacji robót instalacyjnych 2.2. Szczegółowy zakres i kolejność robót budowlanych 3.WYKAZ ISTNIEJĄCYCH

Bardziej szczegółowo

USŁUGI BUDOWLANE Z ZAKRESU PROJEKTOWANIA I NADZOROWANIA ADAM NOSSOL WALCE UL. LIPOWA 4

USŁUGI BUDOWLANE Z ZAKRESU PROJEKTOWANIA I NADZOROWANIA ADAM NOSSOL WALCE UL. LIPOWA 4 Inwestor: DO PROJEKTU PRZEBUDOWA KLATKI SCHODOWEJ W BUDYNKU ŁAMIARNI GÓRAŻDŻE CEMENT S.A. W CHORULI, UL. CEMENTOWA 1, 47-316 CHORULA Lokalizacja: KAMIONEK, działka nr 19/79 k.m. 8 DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA

Bardziej szczegółowo

Uwagi końcowe: Wszystkie roboty należy prowadzić zgodnie z sztuką budowlaną oraz warunkami odbioru robót budowlano-montażowych.

Uwagi końcowe: Wszystkie roboty należy prowadzić zgodnie z sztuką budowlaną oraz warunkami odbioru robót budowlano-montażowych. Uwagi końcowe: Wszystkie roboty należy prowadzić zgodnie z sztuką budowlaną oraz warunkami odbioru robót budowlano-montażowych. Opracował: inż. Krzysztof Oleś uprawnienia: SWK/0019/POOK/08 INFORMACJA BIOZ

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczestwa i higieny pracy. (Dz. U. Nr 169, poz. 1650)

DZIENNIK USTAW. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczestwa i higieny pracy. (Dz. U. Nr 169, poz. 1650) DZIENNIK USTAW OBWIESZCZENIE MINISTRA GOSPODARKI, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporzdzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie

Bardziej szczegółowo

Przyłącze kanalizacyjne zlokalizowane na działce 496/5 do działek 496/3, 496/4

Przyłącze kanalizacyjne zlokalizowane na działce 496/5 do działek 496/3, 496/4 Biłgoraj marzec 2013 r Stadium: Informacja BIOZ Nazwa Inwestycji: Przyłącze kanalizacyjne zlokalizowane na działce 496/5 do działek 496/3, 496/4 Miejscowość: Wola Mała ; Gmina Biłgoraj Inwestor: Branża:

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA Nazwa i adres obiektu budowlanego: Droga wewnętrzna Górki - Folwark dz.nr. 533/322, 42, 309, Nazwa inwestora oraz jego adres: Gmina Prószków ul. Opolska

Bardziej szczegółowo

LĄDOWISKO DLA ŚMIGŁOWCÓW RATOWNICTWA MEDYCZNEGO NA TERENIE WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE W ZGIERZU

LĄDOWISKO DLA ŚMIGŁOWCÓW RATOWNICTWA MEDYCZNEGO NA TERENIE WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE W ZGIERZU LĄDOWISKO DLA ŚMIGŁOWCÓW RATOWNICTWA MEDYCZNEGO NA TERENIE WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE W ZGIERZU SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

Bardziej szczegółowo

inż. Jan Augustynek Nowogard ul. 3-go Maja 14, tel./fax ( 091) PROJEKT BUDOWLANY

inż. Jan Augustynek Nowogard ul. 3-go Maja 14, tel./fax ( 091) PROJEKT BUDOWLANY 4 inż. Jan Augustynek 72-200 Nowogard ul. 3-go Maja 14, tel./fax ( 091) 39-26-780 e-mail: projaug@neostrada.pl PROJEKT BUDOWLANY Nazwa obiektu PRZEBUDOWA ODCINKA ULICY GEN. BEMA W KM 0+00 0+ 811,50 Z WYKONANIEM

Bardziej szczegółowo

Przedsibiorstwo Usługowo Projektowe MI Mirosław Sieja 47-223 Kdzierzyn Kole ul. Piłsudskiego 10B/1

Przedsibiorstwo Usługowo Projektowe MI Mirosław Sieja 47-223 Kdzierzyn Kole ul. Piłsudskiego 10B/1 Przedsibiorstwo Usługowo Projektowe MI Mirosław Sieja 47-223 Kdzierzyn Kole ul. Piłsudskiego 10B/1 1 Inwestor : SŁUBA DROGOWA POWIATU WIDNICKIEGO 58-140 JAWORZYNA L SKA UL. POWSTACÓW 12 Nazwa zadania :

Bardziej szczegółowo

Opis sposobu zapewnienia bezpieczeństwa ludzi i mienia

Opis sposobu zapewnienia bezpieczeństwa ludzi i mienia 10 Opis sposobu zapewnienia bezpieczeństwa ludzi i mienia w czasie przebudowy ul. Cmentarnej na odcinku od ul. Środkowej do ul. Rzemieślniczej w Kostrzynie nad Odrą. Dla zapewnienia bezpieczeństwa ludzi

Bardziej szczegółowo

OPIS ZAKRESU I SPOSÓB PROWADZENIA ROBÓT ROZBIÓRKOWYCH BUDYNKU MIESZKALNEGO I BUDYNKU GOSPODARCZEGO

OPIS ZAKRESU I SPOSÓB PROWADZENIA ROBÓT ROZBIÓRKOWYCH BUDYNKU MIESZKALNEGO I BUDYNKU GOSPODARCZEGO OPIS ZAKRESU I SPOSÓB PROWADZENIA ROBÓT ROZBIÓRKOWYCH BUDYNKU MIESZKALNEGO I BUDYNKU GOSPODARCZEGO 1.PODSTAWA OPRACOWANIA Przedmiotem opracowania jest rozbiórka budynku mieszkalnego i budynku gospodarczego,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ROBOTY INSTALACYJNE ELEKTRYCZNE W BUDYNKU WIETLICY WIEJSKIEJ W TOBOLICACH Inwestor: Gmina Rzeku Adres inwestycji: Tobolice Gm. Rzeku Opracował: mgr in.

Bardziej szczegółowo

ZAŁCZNIK nr 3. DO OGÓLNYCH WARUNKÓW KOMPLEKSOWEGO UBEZPIECZENIA PZU DORADCA ustalonych uchwał Nr UZ/49/2011 Zarzdu PZU SA z dnia 10 lutego 2011 roku

ZAŁCZNIK nr 3. DO OGÓLNYCH WARUNKÓW KOMPLEKSOWEGO UBEZPIECZENIA PZU DORADCA ustalonych uchwał Nr UZ/49/2011 Zarzdu PZU SA z dnia 10 lutego 2011 roku ZAŁCZNIK nr 3 DO OGÓLNYCH WARUNKÓW KOMPLEKSOWEGO UBEZPIECZENIA PZU DORADCA ustalonych uchwał Nr UZ/49/2011 Zarzdu PZU SA z dnia 10 lutego 2011 roku WYMOGI W ZAKRESIE ZABEZPIECZE PRZECIWKRADZIEOWYCH UBEZPIECZONEGO

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY PRZYŁĄCZ KANALIZACYJNY DO BUDYNKU MIESZKALNEGO

OPIS TECHNICZNY PRZYŁĄCZ KANALIZACYJNY DO BUDYNKU MIESZKALNEGO OPIS TECHNICZNY PRZYŁĄCZ KANALIZACYJNY DO BUDYNKU MIESZKALNEGO ADRES BUDOWY: ul. Przemysłowa 1, 42-700 Lubliniec dz. nr 3767/134, 3764/137, 3765/137, 3766/137, 465/137 TEMAT PROJEKTU I TEREN INWESTYCJI:

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. TOM 2/2 Projekt kanalizacji deszczowej

PROJEKT WYKONAWCZY. TOM 2/2 Projekt kanalizacji deszczowej OBIEKT: PRZEBUDOWA ULICY OPALOWEJ WE WROCŁAWIU DZIAŁKI NR: 2, 3/4, 3/5, 1/2 AM-14 oraz 80/1, 177 AM-10, Obręb Ołtaszyn INWESTOR: WROCŁAWSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE SP. Z O. O. UL. GRABISZYŃSKA 85 53-503

Bardziej szczegółowo

3. WYKONANIE PRZEJŚCIA POD DROGĄ...5

3. WYKONANIE PRZEJŚCIA POD DROGĄ...5 CZĘŚĆ OPISOWA Spis treści: 1. DANE OGÓLNE...3 1.1. MATERIAŁY WYKORZYSTANE PRZY OPRACOWANIU PROJEKTU...3 1.2. PODSTAWA OPRACOWANIA...3 2. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA...3 2.1. LOKALIZACJA PRZEJŚCIA...4

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA NA PLACU BUDOWY

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA NA PLACU BUDOWY INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA NA PLACU BUDOWY PROJEKT WEJŚCIA DO BUDYNKU MIESZKALNEGO Z ZAPROJEKTOWANIEM KLATKI SCHODOWEJ PRZY UL. CHOPINA 2A W MRĄGOWIE adres: Mrągowo ul.chopina

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI I. CZĘŚĆ OPISOWA - DROGI, CHODNIKI, PARKINGI II. CZĘŚĆ RYSUNKOWA - DROGI, CHODNIKI, PARKINGI

SPIS TREŚCI I. CZĘŚĆ OPISOWA - DROGI, CHODNIKI, PARKINGI II. CZĘŚĆ RYSUNKOWA - DROGI, CHODNIKI, PARKINGI SPIS TREŚCI I. CZĘŚĆ OPISOWA - DROGI, CHODNIKI, PARKINGI II. CZĘŚĆ RYSUNKOWA - DROGI, CHODNIKI, PARKINGI Nr rys. D-1 Projekt zagospodarowania terenu - drogi - skala 1:500 Nr rys. D-2 Przekroje normalne

Bardziej szczegółowo

PLAN BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

PLAN BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA PLAN BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA na czas budowy chodnika w ciągu drogi krajowej nr 76 Wilga - Łuków od km w km 8+456,00 10+304,50 str.l działka nr 125/1 w m. Stoczek, gmina Garwolin, woj.mazowieckie

Bardziej szczegółowo

JAMROTECH Sp. z o.o. II. PRZEDMIAR ROBÓT. Umowa: Nr WI-PI.7011.229.1.2012 z dnia 15.11.2012r. Nr uprawnień budowlanych

JAMROTECH Sp. z o.o. II. PRZEDMIAR ROBÓT. Umowa: Nr WI-PI.7011.229.1.2012 z dnia 15.11.2012r. Nr uprawnień budowlanych JAMROTECH Sp. z o.o. ul. Zelwerowicza 52G, 35-601 Rzeszów Tel. kom.: (+48) 606-726-118, tel. / fax: (+48) 17 86-11-134 NIP: 813-367-20-85, REGON: 180833938, KRS: 0000416819 Adres e-mail: kontakt@jamrotech.pl,

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE WYKOPÓW W GRUNTACH I V KAT.

WYKONANIE WYKOPÓW W GRUNTACH I V KAT. WYKONANIE WYKOPÓW W GRUNTACH I V KAT. 1. WSTP 1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) Przedmiotem n/n Szczegółowej Specyfikacji Technicznej s wymagania dotyczce wykonania i odbioru robót

Bardziej szczegółowo