PROJEKT BUDOWLANY OCIEPLENIA I KOLORYSTYKI CIAN ZEWN TRZNYCH WRAZ Z REMONTEM BALKONÓW w budynku wielorodzinnym przy ul. Bema 91 w Warszawie

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROJEKT BUDOWLANY OCIEPLENIA I KOLORYSTYKI CIAN ZEWN TRZNYCH WRAZ Z REMONTEM BALKONÓW w budynku wielorodzinnym przy ul. Bema 91 w Warszawie"

Transkrypt

1 PROJEKT BUDOWLANY OCIEPLENIA I KOLORYSTYKI CIAN ZEWN TRZNYCH WRAZ Z REMONTEM BALKONÓW w budynku wielorodzinnym przy ul. Bema 91 w Warszawie Inwestor: Obiekt: Umowa: Zakład Gospodarowania Nieruchomo ciami w Dzielnicy Wola m. st. Warszawy, Warszawa ul. Gen. Józefa Bema 70 Budynek wielorodzinny Warszawa ul. Bema 91 Nr 319/ZP/268/07 Projektował: Specjalno /funkcja Imi, nazwisko Nr uprawnie Data Podpis Architektura/projektant mgr in. arch. Ewa Stocka Wa-980/94 Architektura/współpraca Architektura/współpraca Architektura/współpraca Architektura/współpraca mgr in. arch. Tomasz Chojnowski in. arch. Ewa Budniak in. arch. Agnieszka Wieczorek tech. arch. Katarzyna Umiastowska Warszawa, sierpie 2007 _ Bank Przemysłowo-Handlowy PBK S.A., Oddział w Warszawie nr

2 ZAWARTO OPRACOWANIA UPRAWNIENIA PROJEKTOWE, O WIADCZENIA OPIS TECHNICZNY ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY I. Podstawa opracowania s.6 II. Przedmiot i zakres opracowania s.6 III. Opis ogólny budynku s.6 IV. Konstrukcja budynku, opis stanu technicznego s.6 V. Dane wymiarowe budynku s.8 VI. Ekspertyza stanu istniej cego s.8 VII. Dane o projektowanym zakresie robót i wnioski s.9 VIII. Prace remontowe s.10 IX. Bezpiecze stwo po arowe s.16 X. Ochrona rodowiska s.16 XI. Podstawy prawne i normatywne projektowania i wykonywania prac remontowych s.16 INFORMACJA DOTYCZ CA BEZPIECZE STWA I OCHRONY ZDROWIA ZAŁ CZNIKI INFORMACJE O MATERIAŁACH s.21 s.36 CZ RYSUNKOWA ARCHITEKTONICZNA Rys. nr 1 - Plan sytuacyjny skala 1:500 Rys. nr A-0 Pogl dowe etapowanie inwestycji skala 1:100 Rys. nr A-1 Elewacja frontowa - kolorystyka skala 1:100 Rys. nr A-2 Przekrój przez bram - kolorystyka skala 1:100 Rys. nr A-3 Elewacja zachodnia, Elewacja północna (studnia) skala 1:100 Rys. nr A-4 Elewacja południowa - kolorystyka skala 1:100 Rys. nr A-5 Elewacja zachodnia - kolorystyka skala 1:100 Rys. nr A-6 Elewacja zachodnia, Elewacja północna - kolorystyka skala 1:100 Rys. nr A-7 Balkon typ1 skala 1:20 Rys. nr A-8 Balkon typ2 skala 1:20 Rys. nr A-9 Detal naprawy płyty balkonowej Rys. nr A-10 Detal mocowania barierki do ciany skala 1:20 Rys. nr D-1 Detal ocieplenia w obr bie gzymsu skala 1:10 Rys. nr D-2 Detal ocieplenia w obr bie naro nika budynku skala 1:10 Rys. nr D-3 Detal poł czenia z płyt chodnikow skala 1:10 Rys. nr D-4 Detal zabezpieczenia naro y otworów skala 1:10 Rys. nr D5 Detal poł czenia syst. ociepleniowego z o cie nic skala 1:10 Rys. nr D6 Detal okna z parapetem skala 1:10 Rys. nr D7 Detal A skala 1:20 Rys. nr D8 Detal ocieplenia dachu skala 1:20 Dokumentacja fotograficzna Rys. nr I-1 Elewacja frontowa - inwentaryzacja skala 1:100 Rys. nr I-2 Przekrój przez bram - inwentaryzacja skala 1:100 Rys. nr I-3 Elewacja zachodnia, Elewacja północna (studnia) skala 1:100 Rys. nr I-4 Elewacja południowa - inwentaryzacja skala 1:100 2

3 Rys. nr I-5 Elewacja zachodnia - inwentaryzacja skala 1:100 Rys. nr I-6 Elewacja zachodnia, Elewacja północna - inwentaryzacja skala 1:100 Rys. nr I-7 Elewacja południowa inwentaryzacja skala 1:100 Rys. nr I-8 Rzut dachu skala 1:100 Rys. nr A-9 Balkon typ1 - inwentaryzacja skala 1:20 Rys. nr A-10 Balkon typ2 - inwentaryzacja skala 1:20 3

4 4

5 O WIADCZENIE PROJEKTANTA Dotyczy: PROJEKT BUDOWLANY OCIEPLENIA I KOLORYSTYKI CIAN ZEWN TRZNYCH WRAZ Z REMONTEM BALKONÓW Inwestor: w budynku wielorodzinnym przy ul. Bema 91 Zakład Gospodarowania Nieruchomo ciami w Dzielnicy Wola m. st. Warszawy, Warszawa ul. Gen. Józefa Bema 70 Obiekt: Budynek wielorodzinny Warszawa ul. Bema 91 Niniejszym o wiadczam, e w/w dokumentacja została wykonana zgodnie z obowi zuj cymi przepisami prawa budowlanego, normami i wymaganiami technicznymi oraz zasadami wiedzy technicznej i jest kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma słu y. 5

6 OPIS TECHNICZNY ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY I. Podstawa opracowania 1.1. Umowa z dnia roku Nr 319/ZP/268/07 zawarta z Inwestorem Zakładem Gospodarowania Nieruchomo ciami w Dzielnicy Wola m. st. Warszawy przy ul. Bema Mapa sytuacyjno-wysoko ciowa z zasobów w skali 1: Dokumentacja archiwalna: inwentaryzacja budowlana wykonana przez Miejskie Biuro projektów Miasta Stołecznego Warszawy w czerwcu 1968 roku ; projekt techniczny remontu elewacji wykonany przez Miejskie Biuro Projektów Warcent w styczniu 1981 roku Wizja lokalna Inwentaryzacja budowlana własna budynku obj tego opracowaniem Projekt budowlany przebudowy budynku usługowo-biurowego znajduj cego si na terenie posesji własny. II. Przedmiot i zakres opracowania Przedmiotem opracowania jest projekt ocieplenia cian wraz z kolorystyk i remontem elewacji i remontem balkonów budynku mieszkalnego, wielorodzinnego, znajduj cego si na terenie posesji przy ul. Bema 91 w Warszawie, nr ew. działki 9 obr. 112/ /. Projekt wykonano w zwi zku z prowadzon obecnie przebudow usytuowanego w podwórku i bezpo rednio dobudowanego do budynku mieszkalnego, budynku biurowousługowego. Po zako czeniu przebudowy bardzo trudne stanie si wykonanie niezb dnych prac remontowych i ociepleniowych budynku mieszkalnego w cz ci b d cej w obszarze obecnych prac budowlanych. Remont elewacji tej cz ci b dzie I etapem prac remontowych. Nale y wspomnie, ze remont cało ciowy elewacji budynku mieszkalnego jest, ze wzgl du na skomplikowany charakter architektury, rozczłonkowanie bryły zadaniem wieloetapowym i opracowanie obecne nie wyczerpuje wszystkich zagadnie, które b d wymagały u ci lenia i dalszych opracowa projektowych przy realizacji dalszych etapów prac remontowych. I. III. Opis ogólny budynku Obiekt b d cy przedmiotem niniejszego opracowania jest budynkiem redniowysokim o IV kondygnacjach nadziemnych, z cz ciowo u ytkowym poddaszem, podpiwniczonym. Poło ony jest w zabudowie zwartej ul. Bema i stanowi cz jej pierzei zachodniej. Od południa (posesja Bema 89) do budynku przylega stosunkowo niedawno wybudowany, pi ciokondygnacyjny obiekt biuro-usługowy w bardzo dobrym stanie technicznym. Od południa trzykondygnacyjny budynek mieszkalny Bema 93, w bardzo złym stanie technicznym, przeznaczony do rozbiórki, obecnie nie u ytkowany. Obiekt na planie U z elewacj frontow wschodni od ulicy Bema oraz dwiema oficynami północna i południow, ze cianami granicznymi w ostrej granicy z budynkami s siednimi (Bema 93 i 89), okalaj cymi wewn trzne podwórko, zamkni te od zachodu jednokondygnacyjnym budynkiem biurowo-usługowym, obecnie w przebudowie. Oficyna północna posiada ponadto podwórko-studni usytuowane przy granicy z posesj Bema 93 zamkni te od północy cian oficyny budynku s siedniego przeznaczonego do rozbiórki. Studnia ta jest zabudowana całkowicie w poziomie parteru jednokondygnacyjnymi, podpiwniczonymi, pomieszczeniami gospodarczymi. Oficyny posiadaj ciany szczytowe zachodnie z otworami okiennymi i drzwiowymi, z tym,ze oficyna północna w poziomie 6

7 parteru jest dobudowana do wspomnianego ju budynku biurowo-usługowego. Oficyna południowa posiada cz ciany zewn trznej, granicz cej z posesj Bema 89, znajduj cej si w obr bie podwórka Bema 89, ocieplona i otynkowana, w dobrym stanie technicznym Z ulicy Bema na podwórko prowadzi przejazd bramny ze słupami elbetowymi (?) oddzielaj cymi przejazd kołowy od przej cia pieszego. Na wjazdach zachowały si charakterystyczne odbojniki z br zu. Podwórko-studnia w oficynie północnej jest niedost pne. Nale y stwierdzi, e obiekt posiada skomplikowany rzut i i o ile elewacja frontowa od ul. Bema jest stosunkowa prosta i jednolita, to elewacje oficyn od strony podwórko posiadaj liczne ryzality, załamania, wn ki, zarówno w poziomie parteru, jak i dachu. Budynek posiada pi klatek schodowych cztery z wej ciem od podwórka oraz jedn dost pn z przejazdu bramnego. Na cianie południowej oficyny północnej znajduje si, biegn ca wzdłu elewacji budynku rampa, z której dost pne jest wej cie do pomieszcze gospodarczo-magazynowych w parterze. Cz z tych pomieszcze przynale na jest do budynku biuro-usługowego. Oficyna południowa posiada w parterze trzy gara e indywidualne z wjazdem od podwórka. Pomi dzy wjazdami usytuowany jest kran zewn trzny z interesuj c eliwna obudow, obecnie mocno zniszczon, wymagaj ca konserwacji. Od strony przejazdu bramnego usytuowane jest wej cie do pomieszcze biurowych stra y miejskiej, a od ul. Bema zlokalizowane s ponadto lokale u ytkowe. W latach poprzednich (przynajmniej do ko ca lat sze dziesi tych) parter budynku w cz ci frontowej, oficynie północnej oraz w całym budynku biurowo-usługowym był u ytkowany przez katedr prefabrykacji i betonów spr onych Politechniki Warszawskiej. Poddasze budynku cz ciowo u ytkowe lokale mieszkalne usytuowane w oficynach i w cz ci frontowej od strony podwórka i na fragmencie elewacji frontowej od strony posesji Bema 93.. Budynek posiada balkony na elewacji frontowej i cianie południowej oficyny północnej. Powierzchnia zabudowy budynku wynosi 969,40 m², a kubatura ok. 16,537 m³. IV. Konstrukcja budynku, wystrój elewacji, opis stanu technicznego 4.1. Opis konstrukcji i elementów elewacyjnych Budynek powstał na planie litery U, z mieszanym - poprzecznym i podłu nym układem cian no nych. Konstrukcj budynku stanowi ciany murowane z cegły pełnej, nieocieplane od zewn trz. Grubo cian zewn trznych piwnic i parteru wynosi ok. 75 cm, wy szych kondygnacji 60 cm i 48 cm. Stropy ogniotrwałe, prawdopodobnie Klein a (brak danych), balkony płyta Klein a na belkach stalowych. Tynki zewn trzne cementowo-wapienne, cokół betonowy z wyko czeniem z lastriko płukanego. Dach w konstrukcji drewnianej, o skomplikowanej, niejednorodnej geometrii cz ciowo jednospadowy (oficyny), dwuspadowy (cz frontowa), mansardowy (oficyna południowa), z koszami, szczytami i załamaniami od strony podwórka. W elewacji frontowej widoczna jednorodna poła. Dach pierwotnie kryty dachówka ceramiczn, obecnie blach stalowa fałdow ocynowan. Od strony podwórka widoczne liczne obszary korozji blachy, w elewacji frontowej stan do dobry. Okna zostały wymieniona na okna w technologii PVC, za wyj tkiem wi kszo ci okienek piwnicznych.. Drzwi wej ciowe wymienione, ocieplone. Obiekt posiada do bogaty wystrój elewacji z uwypukleniem podziału poziomego, gzymsami. Elewacja frontowa posiada bogaty gzyms wie cz cy budynek, gzyms nad parterem, gzymsy podokienne oraz obramienia pionowe pasów okiennych. Balkony na elewacji frontowej posiadaj bogaty wystrój płyt. 7

8 Budynek jest wyposa ony w instalacj wodno-kanalizacyjn i elektryczn, c.o Opis ogólny stanu technicznego elementów zewn trznych Ogólny stan techniczny budynku jest zadawalaj cy. Brak widocznych rys i p kni cian zewn trznych si gaj cych w gł b murów. Tynki zewn trzne, szczególnie oficyn i cz ci frontowej od podwórka w stanie złym. Balkony w stanie złym i rednim. Pokrycie dachowego w stanie bardzo zró nicowanym złym, rednim i dobrym, cz ciowo wymagaj ce naprawy. Obróbki blacharskie w stanie bardzo zró nicowanym złym, rednim i dobrym, cz ciowo wymagaj ce wymiany. Kominy ponad połaciami dachowymi w stanie złym i bardzo złym Wyko czenie i stan techniczny cian zewn trznych i elementów wystroju i wyposa enia elewacyjnego ciany zewn trzne pokrywaj tynki mineralne cementowo-wapienne III kategorii od strony elewacji frontowej w rednim stanie, mocne zabrudzone i przebarwione, liczne p kni cia i ubytki oraz zacieki wyst puj w cianach parteru, przy rurach spustowych, naro nikach oraz gzymsach; ciany oficyn od strony podwórka, wszystkie ciany oficyny północnej w bardzo złym stanie technicznym, z licznymi ubytkami, odspojeniami, zaciekami, cz ciowo prowizorycznie pokrytymi łatami cementowymi; cokoły lastriko płukane, w ró nym stopniu zniszczenia, cz ciowo po naprawach łatami z zaprawy; nad oknami III pi tra, pod okapem gzyms wie cz cy budynek w rednim stanie, liczne p kni cia i ubytki, szczególnie przy rurach spustowych; kominy w stanie złym, czapki betonowe, posiadaj prawidłowo zało one obróbki blacharskie wydry; balkony w elewacji frontowej w stanie rednim i złym, od podwórka w stanie złym. Liczne p kni cia, widoczne pr ty zbrojeniowe silnie skorodowane; aby utrzyma mo liwo ich u ytkowania wymagaj natychmiastowej naprawy i konserwacji; barierki balkonowe z pr tów stalowych o przekroju prostok tnym i płaskowników, w stanie rednim, nie spełniaj obecnych wymaga normowych w kwestii ich wysoko ci; wymagaj konserwacji i podwy szenia do wymaganych 110 cm; obróbki blacharskie, rynny i rury spustowe z blachy ocynkowanej w stanie do dobrym, zało one niestarannie, wymagaj wymiany ze wzgl du na przewidziane prace remontowe; podej cia rur spustowych do kanalizacji deszczowej z rur eliwnych, cz ciowo wymienione na PVC; daszki nad wej ciami do klatek schodowych nowe w konstrukcji stalowej, podwieszane, w stanie bardzo dobrym; schodki zewn trzne do klatek schodowych w stanie rednim lub złym wymagaj ce naprawy; schody zewn trzne do lokali u ytkowych w stanie rednim wymagaj ce konserwacji; rampa towarowa, elbetowa, usytuowana na cianie oficyny północnej, od strony podwórka w stanie złym wymagaj ca naprawy i konserwacji, lub likwidacji dotyczy to równie schodków elbetowych wraz z barierkami stalowymi (do wymiany); 8

9 4.4. Elementów zewn trzne elewacji koliduj ce z pracami ociepleniowymi (Inwentaryzacja obiektów koliduj cych zgodnie z rys. 1/I, 2/I) Na elewacji wyst puj lub do niej przylegaj nast puj ce elementy koliduj ce z planowanymi pracami, których wymiana, demonta i ponowny monta lub obróbka i naprawa cz ci wspólnych wchodz w zakres robót remontowych: 1. Zadaszenia nad wej ciami do klatek schodowych - wskazany byłby czasowy demonta lub wykonanie sztywnej osłony podczas prowadzania prac ociepleniowych budynku. 2. Parapety istniej ce zdemontowa i zamontowa nowe z blachy stalowej powlekanej. 3. Gzymsy - istniej cy gzymsy zostan (wg rys. detalu) cz ciowo pokryte warstw ocieplenia. 4. Tablice reklamowe i informacyjne - nale y zdemontowa na czas prac i po ich zako czeniu zamontowa ponownie. 5. Kratki wentylacyjne nale y zamontowa w nowym licu ciany nowe kratki i podł czy je do starych kształtk z blachy o odpowiedniej rednicy. 6. Mocowanie flag - nale y zdemontowa na czas prac i po ich zako czeniu zamontowa ponownie lub wymieni na nowe. 7. Rury spustowe deszczowe zostan zdemontowane, pas pod zdemontowan rur spustow nale y ociepli płyta twardym styropianem i otynkowa ; nale y wykona odsuni cie rur eliwnych instalacji deszczowej od ciany poprzez zało enie odsadzki i poprowadzi rury po licu ciany elewacyjnej po wykonaniu ocieplenia i tynku. Szczególna uwag nale y zwróci na rury spustowe prowadzone ukosem po obu stronach wrót gara owych nale y wyprostowa ich przebieg po wykonaniu przedłu enia rynny i kociołka na gzymsie. Przed przyst pieniem do w/w robót skonsultowa si z projektantem. Uwaga! Nie dotyczy to rur spustowych w elewacji frontowej od ul. Bema, które po wymianie pozostan w bruzdach. Nowe rynny i rury spustowe; wykona z blachy ocynkowanej 8. Osprz t elektryczny / telefoniczny - nale y zdemontowa na czas robót ociepleniowych i po ich zako czeniu zamontowa ponownie np. alarmy, domofony. Przewody biegn ce po elewacji nale y ukry pod warstw ocieplenia prowadz c je w peszlach; wymieni oprawy o wietleniowe 9. Zł cze i tablice elektryczne nale y wymieni, ewentualnie przesun drzwiczki o grubo ocieplenia 10. Kraty w wietle okna i montowane zewn trznie w oknach na elewacji frontowej kraty nale y zdemontowa na czas prowadzenia prac ociepleniowych, wskazane i najlepsze byłoby wykona kraty identyczne na całej elewacji frontowej, według wzoru krat z siedziby stra y miejskiej, przy czym Inwestor i u ytkownicy lokali u ytkowych powinni wskaza okna przeznaczone do okratowania; nale y wzi pod uwag wymagania dotycz ce ochrony ppo i ewentualnie wskaza kraty otwierane; kraty zdemontowane nale y podda konserwacji i ponownie zamontowa, po dospawaniu w sów przedłu aj cych z pr tów stalowych, jak w kratach istniej cych. 9

10 11. Kraty otwierane przy wej ciach do lokali u ytkowych nale y zdemontowa na czas trwania prac ociepleniowych, podda konserwacji, a tak e przeróbce polegaj cej na zmniejszeniu wysoko ci krat, ze wzgl du na wykonane ocieplenie dotyczy to w szczególno ci wej cia do pomieszcze stra y miejskiej, usytuowanego w przeje dzie bramnym. 12. Przy wykonywaniu ocieplenia w przeje dzie bramnym nale y wzi pod uwag sposób otwieranie si drzwi zewn trznych i uwzgl dni to w warstwach ocieplenia, po uprzednim skonsultowani si z projektantem. 13. Kominy naprawi, wykona nowe czapki betonowe, wykona prawidłowe obróbki blacharskie na wytworzonych wydrach oraz otynkowa ; wywiewki wymieni. 14. Brama w przeje dzie drewniana z elementami krat stalowych ze wzgl du na zły stan techniczny konserwacja jest nieopłacalna nale y ja zdemontowa ; w przypadku monta u nowej bramy wykona j wg tego samego wzoru (w tym celu nale y istniej ca bram dokładnie zinwentaryzowa ). W przypadku wykonywania nowej bramy nale y wzi pod uwag zmniejszenia wiatła przejazdu po wykonaniu ocieplenia. 15. Elementy odbojowe eliwne w bramie oraz eliwna obudowa kranu zewn trznego w podwórku nale y podda konserwacji, zabezpieczy antykorozyjnie, obudow kranu zdemontowa na czas trwania prac ociepleniowych. V. Dane wymiarowe budynku Wysoko ~21,80 m Ilo kondygnacji nadziemnych 5 Pow. zabudowy 969,40 m² Kubatura budynku m³ VI. Wnioski do projektu to: 6.1. Podstawowe projektowe przesłanki dla realizowanego remontu - poprawa izolacyjno ci cieplnej i akustycznej obiektu; - poprawa walorów estetycznych elewacji; - wyeliminowanie post puj cych uszkodze elewacji - poprawa warunków i przedłu enie okresu u ytkowania obiektu, w szczególno ci eliminacja wyst puj cych mostków cieplnych Wnioski płyn ce z inwentaryzacji budowlanej i wizji lokalnej, a dotycz ce lub odnosz ce si do zakresu niniejszego projektu s nast puj ce: - Naprawy tynków zewn trznych przed przyst pieniem do prac ociepleniowych., - Konieczno ocieplenia cian zewn trznych budynku, płytami styropianowymi EPS Fasada (Ps-E FS 15) grubo ci 12 cm, oraz na fragmentach łukowych cian 10

11 wełna mineralna grub. 12 cm, metod bez spoinow i wyko czenie tynkiem - w zakresie opracowania. - Ocieplenie dachu płytami poliuretanowymi grubo ci 10 cm, metod bezspoinow i pokrycie blach stalowa na r bek stoj cy wg rys. detalu - w zakresie opracowania. Uwaga! Przed wykonaniem ocieplenia dachu nale y wykona przegl d techniczny aktualnego stanu pokrycia i poszycia dachowego i zlikwidowa ewentualne przecieki, a tak e dokona sprawdzenia wi by dachowej ze wzgl du na to, i prace to pozostaj poza zakresem niniejszego opracowania, nie zostało to uj te w kosztorysie. - Ocieplenie stropu nad przejazdem bramnym wełna mineralna grubo ci 16 cm, metod bezspoinow i pokrycie tynkiem wg rys. detalu - w zakresie opracowania. - Remont balkonów naprawa płyt balkonowych i barierek stalowych wraz z ich podwy szeniem ich wysoko ci 110 cm wymaganej w obecnych przepisach w zakresie opracowania VII. Dane o projektowanym etapowaniu robót 7.2. Projektowany zakres prac remontowych w kolejno ci wykonywania ( w ramach umownego zakresu prac projektowych): Uwaga! Przewidziano I etap realizacji prac remontowych zwi zany z obecnie wykonywan przebudow przyległego budynku biurowo-usługowego. Zakres tych prac okre la kosztorys I etapu oraz rysunek pogl dowy. Przyj to nast puj ce etapy prac remontowych: Etap I wg rysunku pogl dowego etapowania inwestycji ocieplenie i remont elewacji wraz z remontem balkonów - oficyna północna ciana szczytowa zachodnia, ciana południowa od podwórka w obszarze wykonywanych obecnie prac przebudowy budynku biurowousługowego do rury spustowej. Etap II wg rysunku pogl dowego etapowania inwestycji ocieplenie i remont elewacji - oficyna północna, południowa oraz cz frontowa od strony podwórka wszystkie pozostałe ciany od strony podwórka wraz z ociepleniem i remontem przejazdu bramnego. Etap III wg rysunku pogl dowego etapowania inwestycji ocieplenie i remont połaci dachowych oraz ocieplenie i remont elewacji wraz z remontem balkonów - cz frontowa od strony ul. Bema oraz oficyna północna, ciana w ostrej granicy i ciany od strony podwórka studni po wykonaniu rozbiórki budynku na posesji Bema 93. Przyj to nast puj cy zakres prac remontowych na poszczególnych etapach: Etap I - rozbiórka komina oficyny s siedniej posesji Bema 91 nale y przed przyst pieniem do prac ociepleniowych, ze wzgl dów bezpiecze stwa, dokona rozbiórki 11

12 znajduj cego si w bezpo rednim s siedztwie placu robót komina; rozbiórk wykona zgodnie z projektem rozbiórki całego budynku; - naprawa cian zewn trznych ciany i tynki w stanie zró nicowanym złym, do dobrym i rednim uszkodzenie tynków przy gzymsach w rejonie rur spustowych, fragmentarycznie na cokołach-podmurowanie cianek attykowych na szczytach (ogniomurów) do wymaganej wysoko ci nale y uwzgl dni podwy szenie połaci dachowych po wykonaniu ocieplenia ok. 20 cm; - demonta parapetów okiennych, obróbek blacharskich i innych elementów wyposa enia technicznego i wystroju elewacji (patrz pkt. IV.2. koliduj ce elementy na elewacji); - - rozbiórka rampy; - zamurowanie wskazanych otworów okiennych i drzwiowych; - wymiana okienek piwnicznych; - wymiana okien nad zamurowanymi wrotami przy rampie; - - naprawa płyt balkonowych i barierek - ocieplenie cian zewn trznych budynku wg opisu; - monta obróbek; - wykonanie tynków; - monta rynien i rur spustowych - w bruzdach; - monta innych elementów wystroju elewacji;; - wykonanie impregnacji antygraffiti do wysoko ci min. 2,50 m ponad poziom terenu od strony elewacji ulicznych (do wysoko ci poziomego podziału elewacji np. gzymsu, linia parapetów, podziały kolorystyczne elewacji itp.) Etap II - naprawa cian zewn trznych ciany w stanie w stanie zró nicowanym złym, do dobrym i rednim uszkodzenie tynków przy gzymsach w rejonie rur spustowych, fragmentarycznie na cokołach, - podmurowanie cianek attykowych na szczytach (ogniomurów) do wymaganej wysoko ci nale y uwzgl dni podwy szenie połaci dachowych po wykonaniu ocieplenia ok. 20 cm; - demonta parapetów okiennych, obróbek blacharskich i innych elementów wyposa enia technicznego i wystroju elewacji (patrz pkt. IV.2. koliduj ce elementy na elewacji); - demonta i ponowny monta po konserwacji krat opisanych jw. wskazanych na rysunkach; - ocieplenie cian zewn trznych budynku oraz przejazdu bramowego wg opisu; - wykonanie odsadzki rur spustowych deszczowych (PVC) - monta obróbek; - wykonanie tynków; - monta rynien i rur spustowych wg opisu - przeniesienie rur spustowych kanalizacji deszczowej na lico ciany po wykonaniu ocieplenia; - uło enie pokrycia dachowego; - monta innych elementów wystroju elewacji;; - wykonanie impregnacji antygraffiti do wysoko ci min. 2,50 m ponad poziom terenu od strony elewacji ulicznych (do wysoko ci poziomego podziału elewacji np. gzymsu, linia parapetów, podziały kolorystyczne elewacji itp.) Etap III Uwaga! Etap III mo liwy do wykonania po rozbiórce budynku na posesji Bema 12

13 93 - rozbiórka pokrycia i naprawa poszycia dachowego wraz z demonta em obróbek blacharskich i rynien, ewentualna naprawa i zabezpieczenie konstrukcji dachowej; - Uło enie warstw ocieplenia i zamocowanie konstrukcji z podwójnego łacenia pod pokrycie dachowe; - naprawa cian zewn trznych ciany w stanie w stanie zró nicowanym złym, do dobrym i rednim uszkodzenie tynków przy gzymsach w rejonie rur spustowych, fragmentarycznie na cokołach, w najgorszym stanie jest ciana w ostrej granicy z posesja na Bema 93; - podmurowanie cianek attykowych na szczytach (ogniomurów) do wymaganej wysoko ci nale y uwzgl dni podwy szenie połaci dachowych po wykonaniu ocieplenia ok. 20 cm; - demonta parapetów okiennych, obróbek blacharskich i innych elementów wyposa enia technicznego i wystroju elewacji (patrz pkt. IV.2. koliduj ce elementy na elewacji); - demonta i ponowny monta po konserwacji krat opisanych jw. wskazanych na rysunkach; - wymiana okienek piwnicznych; - ocieplenie cian zewn trznych budynku wg opisu; - wykonanie odsadzki rur spustowych deszczowych (PVC) - monta obróbek; - wykonanie tynków; - monta rynien i rur spustowych wg opisu - przeniesienie rur spustowych kanalizacji deszczowej na lico ciany po wykonaniu ocieplenia; - monta innych elementów wystroju elewacji;; - wykonanie impregnacji antygraffiti do wysoko ci min. 2,50 m ponad poziom terenu od strony elewacji ulicznych (do wysoko ci poziomego podziału elewacji np. gzymsu, linia parapetów, podziały kolorystyczne elewacji itp.) VIII. Prace remontowe Uwaga! Nale y zastosowa wył cznie rozwi zania systemowe, posiadaj ce wszelkie wymagane prawem aprobaty, atesty i dopuszczenia. Dobór materiałów i technologia wykonania ci le wg wskaza producenta. VIII.1. Sposób wykonania ocieplenia dachu Przyj to docieplenie zewn trzne dachu płytami poliuretanu dwustronnie grubo ci 10 cm (L = 0,023 W/mK). Układ projektowanych warstw wg rys. detalu. Obróbki blacharskie istniej ce, nale y zdemontowa, nowe obróbki winny uwzgl dnia docieplenie cian zewn trznych styropianem grubo ci 12 cm. Zaprojektowano zmian usytuowania rur spustowych, z wyj tkiem rur spustowych w elewacji frontowej oraz na cianie południowej oficyny północnej, które zostana poprowadzone w bruzdach. Pozostałe rury spustowe tj. w naro nikach, przy otworach okiennych i drzwiowych oraz prowadzone uko nie przy wrotach gara owych nale y zmontowa na warstwie ocieplenia. Wymieni istniej cego koryta i rynny dachowe. Na dachu oficyny południowej w pasie gzymsu nad gara ami nale y wykona przeloty do kociołków montowanych w pasie gzymsu. Nowe rury spustowe zostan zamontowane po zewn trznym licu ciany po wykonaniu ocieplenia. Przeloty wykona z blachy ocynkowanej ze spadkiem 13

14 min 2% i uszczelni 2 x pap zgrzewaln. Kociołki i rury spustowe wykona z blachy stalowej powlekanej wg projektu kolorystyki. Sposób wykonania kociołków uzgodni z projektantem. Kominy na dachu nale y przemurowa w celu podwy szenia otwarcia bocznego przewodów wentylacyjnych, w przypadku, gdy po uło eniu warstw ocieplenia otwarcie wylotów wentylacyjnych b dzie usytuowane mniej ni 30 cm od połaci. Spód otwarcia kratki min. 30 cm na wierzchem nowego pokrycia dachowego. - cianki zewn trzne kominów ponad połaci dachow zostan poddane gruntownej renowacji. Nale y sku stare, tynki, i usun odspojone fragmenty muru. Po oczyszczeniu wzmocni i uzupełni cianki kominów - wypełni kilkuwarstwow zapraw cementow klasy M5 (PN-B :1999) z dodatkiem rodka ograniczaj cego skurcz i zapewniaj cego penetracj,; pierwsza warstwa zaprawy musi zosta wtarta w wilgotne podło e szczotk lub twardym p dzlem; - zatrze cało tak sam zapraw dla wyrównania powierzchni;jako domieszk do zaprawy cementowej mo na u y preparatu Hydrostop- Koncentrat (producent Hydrostop, Warszawa), ilo domieszki 5% wagi cementu; - Na kominach uło y warstw styropianu grubo ci 2,00 cm i wykona tynki analogicznie jak na pozostałych cianach zewn trznych. Nale y rozebra istniej ce czapki, wykona nowe betonowe z odpowiednim spadkiem i kapinosem lub zastosowa prefabrykowane betonowe, a tak e wymieni obróbki blacharskie na szczytach. Pokrycie dachowe istniej ce blach fałdow zdemontowa. Sprawdzi stan poszycia z desek, ewentualnie wymieni, zabezpieczy ogniochronnie i przeciwgrzybicznie. Na uło one płyty termoizolacji nale y układa kolejne warstwy wg rys. detalu. Pokrycie dachowe wykona z blachy stalowej powlekanej na r bek stoj cy w kolorze ciemnoszarym. Uwaga: 1. Kable prowadzone wewn trz przewodów kominowych nale y usun (przewody antenowe). 2. Istniej ce blaszane nasady kominowe po zdemontowaniu wymieni na nowe i osadzi ponownie zgodnie z zaleceniami ekspertyzy kominiarskiej. VIII.2. Prace remontowe elewacji - sposób wykonania ocieplenia budynku i tynków Uwaga! Nale y zastosowa wył cznie rozwi zania systemowe, posiadaj ce wszelkie wymagane prawem aprobaty, atesty i dopuszczenia. Dobór materiałów i technologia wykonania ci le wg wskaza producenta. W projekcie z uwagi na kwalifikacj budynku redniowysoki - przyj to zastosowanie styropianu. Jednak e, ze wzgl du a wyst puj ce od strony podwórka fragmenty cian łukowych, a tak e na stropie nad przejazdem bramnym przyj to ocieplenie płytami fasadowymi wełny mineralnej 12 cm, na tych fragmentach. Przed przyst pieniem do prac nale y oczy ci powierzchni cian, wyrówna ubytki, zdemontowa obróbki blacharskie i elementy zewn trzne. Nale y sku zniszczone fragmenty odspojonych tynków na elewacjach. Istniej ce ubytki w cianach zewn trznych, szczególnie przy obróbkach blacharskich na szczytach, oczy ci z elementów lu no zwi zanych z podło em, zagruntowa i uzupełni zapraw renowacyjna do starych murów ceglanych. 14

15 Rury spustowe nale y zdemontowa. Nowe ł czniki dla rur powinny zapewnia dystans dla warstwy ocieplenia, tam gdzie przewidziano prowadzenie rur po licu sciany. Nale y zdemontowa wszelkie elementy umieszczone na elewacji - uchwyt dla flagi, o wietlenie wej cia. Instalacje prowadzone po elewacji (kable i instalacje w orurowaniu) - nale y oceni przydatno i uło y zgodnie z warunkami technicznymi przewidzianymi dla prowadzenia instalacji. Oczy ci elewacj z kurzu i pyłu. Uzupełni brakuj ce fragmenty tynku, ewentualnie wyrówna mas tynkarsk lub wyrównawcz. Po wykonaniu prac remontowych elewacji nale y zamontowa wszystkie elementy zewn trzne wystroju i wyposa enia. ciany budynku (oprócz cokołów) ocieplone zostan styropianem Przyj to docieplenie płytami Ps-E FS 15 o grubo ci 12 cm, a na wskazanych fragmentach płytami twardej wełny fasadowej 12 cm. W przypadku, gdy styk wełny i styropianu wyst puje na licu ciany nale y zatosowa profil do boniowania lub inny element dystansowy zapobiegaj cy powstaniu rysy na tynku. W projekcie przyj to system docieple CAPATECT Mineral firmy CAPAROL. Dopuszcza si zastosowanie innego systemu posiadaj cego niezb dne aprobaty techniczne i spełniaj ce wymagania technologiczne polecanego systemu. Podło e dla montowania płyt docieplenia powinno by suche, czyste, stabilne. Podło e nie mo e zawiera materiału, którego wej cie w reakcj chemiczn z dowolnym składnikiem zestawu wyrobów do wykonania docieple spowoduje utrat jego funkcji lub zmniejszy przyczepno materiałów mocuj cych warstw izolacji termicznej. Nale y sprawdzi odchylenia kraw dzi i powierzchni zgodnie z instrukcj producenta. Listw startow docieplenia nale y usytuowa nad opask budynku.. Przyj to monta płyt na klej do zagruntowanego podło a mas klejow Capatect 190S oraz na kołki z talerzykiem stosownie do rodzaju ciany zgodnie z instrukcj producenta. Przyj to docieplenie płytami Ps-E FS 15 grubo ci 12 cm. Przestrzega ci le sposobu uło enia płyt zalecanego w systemie (przesuni cie kraw dzi płyt w poziomie min. 15 cm i uło enie płyt w naro ach otworów). Ocieplenie w glifach otworów z płyt grubo ci 3cm. UWAGA: 1. Zaleca si wykonanie próby na wyrywanie dla kołków. 2. Na listwie startowej uło y pierwsz warstw płyt ze styropianu Ps-E FS 20 grubo ci wg rys. detali(cokół). Ponad cokołem na listwie startowej uło y pierwsz warstw płyt ze styropianu Ps-E FS 15 grubo ci 12 cm, Sposób uło enia płyt docieplenia i wykonanie warstwy zbrojonej według systemu. Wierzchnia warstwa - tynk wierzchni strukturalny mineralny( baranek 1,5mm) Glify okienne i drzwiowe tynk gładki, drobnoziarnisty. Barwienie tynków wierzchnich - malowanie farbami fasadowymi wg kolorystyki elewacji. Uwaga! Cokoły wyst puj na elewacji, jako nieznacznie wystaj ce poza lico (ok. 2 cm) Po skuciu zniszczonej wyprawy cokołu i wyrównaniu podło a i, nale y przyklei płyty klejem do styropianu (Dysperbit, Izoplast KL itp). Listwa startowa dla ocieplenia cokołu poni ej listwy dla ocieplenia wy szej cz ci elewacji (od wysoko ci opaski wokół budynku). Wierzch płyt nale y przymocowa kołkami do ciany zewn trznej. Wierzchnia warstwa wyko czeniowa - tynk kamienny cokołowy, gotowy do obróbki tynk z barwnego grysu Capatect- Buntstein-Sockelputz 691/01 uło ony na podło u zbrojonym siatk i zagruntowanym materiałem Capatect-Putzgrund 610 do wysoko ci nadpro y okienek piwnicznych, barwionym w masie stosownie dla tego odcienia tynku. Dodatkowe prace remontowe, które nale y wykona to: 15

16 - w przypadku stwierdzenia koniczno ci pozostawienia rampy - naprawa rampy wylewanej elbetowej preparaty systemowe do naprawy betonów + wykonanie szlichty wyrównuj cej + malowanie farbami krzemianowymi do betonów. Istniej ce ubytki w cianach zewn trznych, szczególnie przy obróbkach blacharskich na szczytach, przy budynku mieszkalnym, oczy ci z elementów lu no zwi zanych z podło em, zagruntowa i uzupełni zapraw renowacyjna do starych murów ceglanych. Ł czenie kolorów i tynków - wyst puj ce na elewacji projektowane ł czenia nale y wykona zgodnie z rysunkami elewacji i detalem przy systemowej listwy do boniowania 10 x 10 mm. Styropian nale y kołkowa kołkami o długo ci = 12 cm ocieplenia + grubo tynku istniej cego (z natury) + 5 cm. Prace wykonywa zgodnie z technologi przyj tego systemu dostarczon przez producenta. Po wykonaniu prac remontowych elewacji nale y zamontowa wszystkie elementy zewn trzne wystroju i wyposa enia. Przed przyst pieniem do robót nale y wykona próby tynku na elewacji budynku i uzyska akceptacj projektanta Wymiana osprz tu elektrycznego Istniej ce oprawy elektryczne, typu ulicznego, mocowane do fasady, nale y wymieni na nowe np. typu Nowe Tempo Philips w aluminiowej obudowie. Wybór producenta i oprawy uzgodni z projektantem. Istniej ce, zniszczone drzwiczki stalowe do skrzynek rewizyjnych i podł czeniowych wymieni na nowe stalowe powlekane w kolorze jasnoszarym Wymiana okienek piwnicznych i cianek z luksferów Nie wymienione okienka piwniczne (głownie w elewacji frontowej i w elewacji od podwórka cz ci frontowej) nale y wymienic na nowe z profili PCV. Istniej ce cianki z luksferów (nad ramp ) wymieni na nowe z pustaków szklanych. Wskazane na rysunkach otwory okienne i drzwiowe zamurowa wg rysunków, pozostawiaj c kratki wentylacyjne nawiewne Renowacja krat okiennych Zdemontowa kraty stalowe, wg przyj tego wzornika, montowane w wietle otworu okiennego do glifów. Sposób wykonania krat uzgodni z projektantem Wymiana rynien i rur spustowych Zaprojektowano nowe rynny i rury spustowe z blachy stalowej ocynkowanej, powlekanej Przed monta em nale y wykona niezb dne obróbki blacharskie oraz odsadzki na eliwnych rurach kanalizacji deszczowej. VIII.3. Naprawa cian zewn trznych 16

17 Przyjmuje si, e po wykonaniu w/w prac i ociepleniu ciany zewn trznej istniej ce niewielkie rysy zewn trzne, jako nie stanowi ce zagro enia konstrukcji zostan zabezpieczone w sposób wystarczaj cy. Zamkni cie nale y wykona nast puj co: - - oczy ci szczotkami metalowymi rejon rysy i rozku j na szeroko i gł boko ok. 15 mm - - powstały rowek wypełni kilkuwarstwow zapraw cementow klasy M5 (PN-B-03002:1999) z dodatkiem rodka ograniczaj cego skurcz i zapewniaj cego penetracj,; pierwsza warstwa zaprawy musi zosta wtarta w wilgotne podło e szczotk lub twardym p dzlem; - - zatrze cało tak sam zapraw dla wyrównania powierzchni; Jako domieszk do zaprawy cementowej mo na u y preparatu Hydrostop- Koncentrat (producent Hydrostop, Warszawa), ilo domieszki 5% wagi cementu. Dla sprawdzenia procesu rozszerzania si p kni, W wybranych miejscach zamkni te rysy pokry cienka warstw gipsu alabastrowego, dokumentuj c czas i miejsce zało enia plomby. Alternatywnie mo na zastosowa renowacyjny, polikrzemianowy system antyrysowy Przed przyst pieniem do robót nale y teren i ciany zabezpieczy. Prace wykonywa ze szczególna staranno ci i zachowaniem zasad bhp, pod ci głym nadzorem autorskim i inspektora nadzoru. Uwaga! Nale y zwróci uwag na istniej c dylatacj konstrukcji budynku. Na dylatacji, dla unikni cia powstawania niekontrolowanych rys wykona przerw monta ow na styk w układaniu płyt styropianowych i zamontowa profil rowkowany do boniowania. VIII.4. Renowacja balkonów Wariant IA wyko czenie posadzki lakierem epoksydowym Nale y wykona naprawy w systemie napraw balkonów. Proponuje si system napraw Sopro. Dopuszcza si zastosowanie innego systemu, posiadaj cego wszystkie niezb dne aprobaty techniczne i spełniaj ce wymagania technologiczne polecanego systemu. Kolejno wykonywania robót: 1) zdemontowa obróbki blacharskie 2) usun uszkodzone posadzki cementowe 3) usun powierzchniowo naruszone, odspojone warstwy betonu na bocznych i czołowych kraw dziach płyt 4) w przypadku odkrycia pr tów zbrojeniowych, nale y starannie usun wszystkie odspojone i naruszone w strukturze cz ci betonu, oczy ci skorodowane pr ty poprzez piaskowanie (metoda strumieniowo- cierna), piaskowanie na mokro, rutowanie lub frezowanie; odsłoni dalsze odcinki nieskorodowane na dł. min. 5 cm, zabezpieczy preparatem antykorozyjnym Sopro Repadur KS. 5) oczy ci i zabezpieczy antykorozyjnie balustrady 6) nawil y podło e czyst wod 7) wykona warstw zapewniaj c trwałe wi zania starego i nowego podło a Sopro Repadur MH. 8) uzupełni ubytki betonu w płycie balkonu mas Repadur 50. 9) Warstw spadkow wykona szpachl Sopro AMT 468 (grubo 2-30mm) lub za pomoc dodatku do jastrychów Sopro Rapidur M5 (grubo min. 4 cm.), zbrojon siatk Rabitz a ze spadkiem 1,5%; 10) Wklei ta my uszczelniaj ce EDB 568 (styk ciana podłoga i dylatacje) 17

18 11) uszczelni górn powierzchni płyty balkonowej Sopro DSF 523 dwuwarstwowo (grubo 2mm). Wyprowadzi uszczelnienie na min. 15 cm. na cian. 12) Wykona warstw dociskow z Sopro Rapidur M5 (min. 4 cm. grubo ci) 13) Warstwa ostateczna - Lakier epoksydowy Sopro TL 513 (w kolorze szarym, antypo lizgowy) 14) wykonanie obróbek blacharskich z blachy stalowej, ocynkowanej 0,5 0,6 mm na pasach z papy na betonie 15) wykonanie odbojów (nalutowanie na obróbkach blacharskich) w miejscach osadzenia płyt balkonowych dla wła ciwego odprowadzenia wód opadowych 16) wykona powłoki malarskie balustrad 17) wykonanie wypraw malarskich spodu płyty farba akrylowa elastyczna Nafufill BS kolor wg elewacji W przypadku zastosowanie innego systemu nale y pami ta o stosowaniu preparatów antykorozyjnych zawieraj cych inhibitory korozji i wykazuj cych dobr przyczepno do stali, stosowa zaprawy i betony modyfikowane polimerami. Wariant IB wyko czenie posadzki płytkami Nale y wykona naprawy w systemie napraw balkonów. Proponuje si system napraw Sopro. Dopuszcza si zastosowanie innego systemu, posiadaj cego wszystkie niezb dne aprobaty techniczne i spełniaj ce wymagania technologiczne polecanego systemu. Kolejno wykonywania robót: 18) zdemontowa obróbki blacharskie 19) usun posadzki z płytek i uszkodzone posadzki cementowe 20) usun powierzchniowo naruszone, odspojone warstwy betonu na bocznych i czołowych kraw dziach płyt 21) w przypadku odkrycia pr tów zbrojeniowych, nale y starannie usun wszystkie odspojone i naruszone w strukturze cz ci betonu, oczy ci skorodowane pr ty poprzez piaskowanie (metoda strumieniowo- cierna), piaskowanie na mokro, rutowanie lub frezowanie; odsłoni dalsze odcinki nieskorodowane na dł. min. 5 cm, zabezpieczy preparatem antykorozyjnym Sopro Repadur KS. 22) oczy ci i zabezpieczy antykorozyjnie balustrady 23) nawil y podło e czyst wod 24) wykona warstw zapewniaj c trwałe wi zania starego i nowego podło a Sopro Repadur MH. 25) uzupełni ubytki betonu w płycie balkonu mas Repadur ) Warstw spadkow wykona szpachl Sopro AMT 468 (grubo 2-30mm) lub za pomoc dodatku do jastrychów Sopro Rapidur M5 (grubo min. 4 cm.), zbrojon siatk Rabitz a ze spadkiem 1,5%; 27) Wklei ta my uszczelniaj ce EDB 568 (styk ciana podłoga i dylatacje) 28) uszczelni górn powierzchni płyty balkonowej Sopro DSF 523 dwuwarstwowo (grubo 2mm). Wyprowadzi uszczelnienie na min. 15 cm. na cian. 29) Płytki ceramiczne na zaprawie klejowej Sopro VF ) wykonanie obróbek blacharskich z blachy stalowej, ocynkowanej 0,5 0,6 mm na pasach z papy na betonie 31) wykonanie odbojów (nalutowanie na obróbkach blacharskich) w miejscach osadzenia płyt balkonowych dla wła ciwego odprowadzenia wód opadowych 32) wykona powłoki malarskie balustrad 33) wykonanie wypraw malarskich spodu płyty farba akrylowa elastyczna Nafufill BS kolor wg elewacji 18

19 Wariant II W przypadku zastosowanie innego systemu nale y pami ta o stosowaniu preparatów antykorozyjnych zawieraj cych inhibitory korozji i wykazuj cych dobr przyczepno do stali, stosowa zaprawy i betony modyfikowane polimerami. Nale y wykona naprawy w systemie betonów Hydrostop (patrz zał czniki). Dopuszcza si zastosowanie innego systemu posiadaj cego wszystkie niezb dne aprobaty techniczne i spełniaj ce wymagania technologiczne polecanego systemu. W tym wariancie przewiduje si zachowanie, b d cych w dobrym stanie technicznym posadzek balkonowych i miejscowe naprawy obróbek blacharskich. W przypadki stwierdzenia du ych uszkodze posadzek balkonów post powa analogicznie, jak w wariancie I. Uwaga! Do naprawy i kalkulacji przyj to wariant z wykonaniem izolacji poziomej płyt balkonowych Barierki Nale y wykona naprawy i podwy szenie barierek do wymaganej wysoko ci 110 cm. Kolejno wykonywania robót: 34) zdemontowa balustrady poprzez odci cie przy mocowaniach 35) usun powierzchniowo naruszone, odspojone warstwy tynku i betonu przy mocowaniach barierek 36) barierki oczy ci poprzez piaskowanie, nadspawa por cz z kształtownika stalowego do uzyskania wymaganej wysoko ci 37) dospawa elementy stalowe mocowania, tak, aby po uło eniu warstw ociepleniowych barierka mogła by prawidłowo zamontowana 38) po wykonaniu warstwy ocieplenia, a przed wykonaniem wierzchniej warstwy tynku, zamontowa nowe balustrady 39) wykonanie wypraw malarskich spodu płyty farba akrylowa elastyczna Nafufill BS kolor wg elewacji 40) ewentualne wykonanie napraw obróbek blacharskich z blachy stalowej, ocynkowanej 0,5 0,6 mm na pasach z papy na betonie 41) wykonanie odbojów (nalutowanie na obróbkach blacharskich) w miejscach osadzenia płyt dla wła ciwego odprowadzenia wód opadowych, 42) wykona powłoki malarskie balustrad farb chlorokauczukowa wg kolorystyki Uwaga 1. Nale y sprawdzi mocowanie balustrad, mocowanie do ciany budynku powinno uniemo liwia zaciekanie warstwy docieplenia. 2. W przypadku kolizji balustrady stalowej z lini docieplenia ciany zewn trznej nale y skróci elementy poziome, odci i wspawa ponownie elementy pionowe zapewniaj c min. 3 cm odst p od wierzchniej warstwy docieplenia. 3. Wszystkie prace naprawcze - oprócz wypraw malarskich kolorystycznych nale y zako czy przed rozpocz ciem układania płyt docieplenia ciany zewn trznej. 4. Przed przyst pieniem do prac naprawczych nale y dokona, w obecno ci inspektora nadzoru, przegl du aktualnego stanu technicznego balkonów i w zale no ci od niego dokona wyboru wariantu napraw. 5. Do kosztorysowania przyj to wariant z wykonaniem izolacji poziomej płyt balkonowych. 19

20 VIII.5. Warunki wykonywania robót Roboty remontowe wykonywa jedynie przy bezdeszczowej pogodzie, temperatura 5ºC - 25ºC przy powierzchni cian. Wykonywan wypraw nale y chroni przed bezpo rednim działaniem sło ca i opadów atmosferycznych, z do pełnego zwi zania tynku. Czas wi zania, w przypadku wysokiej wilgotno ci powietrza i niskiej temperatury mo e si przedłu y do kilku dni. Prace powinny by prowadzone pod stałym nadzorem inwestorskim przez osob posiadaj c uprawnienia budowlane. Roboty wykonywa zgodnie z Warunkami Technicznymi Robót Budowlano-monta owych oraz rozbiórkowych. W czasie prowadzenia robót nale y przestrzega obowi zuj cych przepisów BHP. UWAGA: 1. Prace dociepleniowe na elewacji mo na rozpocz po zako czeniu prac zwi zanych z ociepleniem stropodachu, wymian stolarki latarni. 2. Zako czenie obróbek blacharskich dostosowanych do nowych rozwi za nale y przewidzie najpó niej przed wykonaniem warstwy zbrojonej ocieplenia - zgodnie z zaleceniem producenta systemu. 3. Wszystkie wymiary sprawdzi w naturze. 4. Wszystkie materiały budowlane i zestawy materiałów winny posiada stosowne Aprobaty Techniczne. 5. W projekcie uj to ocieplenie cokołu budynku w ramach niezb dnych prac remontowych dla elewacji. VIII.6. Obliczenia cieplno-wilgotno ciowe ciany zewn trzne SZ 1 Cegła pełna 1900 kg/m 3, 0.91 W/mK, obustronnie tynkowana 63 cm Opór cieplny istniej cej przegrody dla warunków redniej wilgotno ci : R = 0.63 / 0.91 = m 2 K/W Dopuszczalny współczynnik przenikania ciepła przegrody z uwzgl dnieniem mostków termicznych: U k maks = W/m²K Obliczeniowa grubo wełny mineralnej W/mK, 30 kg/m 3 wynosi : 1 x , x >= m Przyj to ocieplenie warstw wełny mineralnej lub styropianu grubo ci 12 cm. ciany zewn trzne SZ 2 Cegła pełna 1900 kg/m 3, 0.91 W/mK, obustronnie tynkowana 55 cm Opór cieplny istniej cej przegrody dla warunków redniej wilgotno ci : R = 0.55 / 0.91 = m 2 K/W Dopuszczalny współczynnik przenikania ciepła przegrody z uwzgl dnieniem mostków termicznych: U k maks = W/m²K Obliczeniowa grubo wełny mineralnej W/mK, 30 kg/m 3 wynosi : 1 x , x >= m

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY REMONTU BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO PRZY UL. HAJOTY 48 W WARSZAWIE

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY REMONTU BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO PRZY UL. HAJOTY 48 W WARSZAWIE inpro- projektowanie, nadzory i wykonawstwo budownictwa ogólnego 00-682 Warszawa HoŜa 72/33 tel.(0 22) 625-40-85 kom.0602-190-624 e-mail: inpro@go2.pl NIP 527-015-66-83 PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY REMONTU

Bardziej szczegółowo

1. SPIS RYSUNKÓW..3 2. DANE OGÓLNE... 4 2.1. PRZEDMIOT INWESTYCJI... 4

1. SPIS RYSUNKÓW..3 2. DANE OGÓLNE... 4 2.1. PRZEDMIOT INWESTYCJI... 4 SPIS TREŚCI 1. SPIS RYSUNKÓW..3 2. DANE OGÓLNE... 4 2.1. PRZEDMIOT INWESTYCJI... 4 2.2. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU... 4 STAN ISTNIEJĄCY... 4 2.3. OPIS PROJEKTOWANEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENU... 5 3.

Bardziej szczegółowo

BUDYNEK MINISTERSTWA EDUKACJI NARODOWEJ Warszawa, Al. Jana Ch. Szucha 25

BUDYNEK MINISTERSTWA EDUKACJI NARODOWEJ Warszawa, Al. Jana Ch. Szucha 25 PRACOWNIA REWALORYZACJI ARCHITEKTURY NOWY ZAMEK Marta Pinkiewicz-Wo niakowska 03-741 Warszawa, ul. Bia ostocka 22 lok. 3 ZAMAWIAJ CY: Ministerstwo Edukacji Narodowej Warszawa, Al. Jana Ch. Szucha 25 OBIEKT:

Bardziej szczegółowo

Lucyna Maria Szymańska 07-410 Ostrołęka ul. Gen. Prądzyńskiego 1 m.19 tel. (029) 764-44-88 NIP: 758-112-64-78 REGON 550739015 kom.

Lucyna Maria Szymańska 07-410 Ostrołęka ul. Gen. Prądzyńskiego 1 m.19 tel. (029) 764-44-88 NIP: 758-112-64-78 REGON 550739015 kom. USŁUGI PROJEKTOWO-BUDOWLANE Lucyna Maria Szymańska 07-410 Ostrołęka ul. Gen. Prądzyńskiego 1 m.19 tel. (029) 764-44-88 NIP: 758-112-64-78 REGON 550739015 kom. 602 702 324 EGZ. WYKONAWCY PROJEKT BUDOWLANY

Bardziej szczegółowo

Bran a Imi i nazwisko Numer uprawnie Data Podpis

Bran a Imi i nazwisko Numer uprawnie Data Podpis Jednostka projektowania: www.team.busko.pl 28-100 Busko-Zdrój, ul. Wojska Polskiego 18a tel./fax 0-41 378 74 65, e-mail: biuro@team.busko.pl Egzemplarz 1 Symbol projektu: 11.1263.07 Faza opracowania: Projekt

Bardziej szczegółowo

PROJEKT OCIEPLENIA ŚCIANY SZCZYTOWEJ i IZOLACJI ŚCIAN W BUDYNKU MIESZKALNYM WIELORODZINNYM

PROJEKT OCIEPLENIA ŚCIANY SZCZYTOWEJ i IZOLACJI ŚCIAN W BUDYNKU MIESZKALNYM WIELORODZINNYM PROJEKT OCIEPLENIA ŚCIANY SZCZYTOWEJ i IZOLACJI ŚCIAN W BUDYNKU MIESZKALNYM WIELORODZINNYM aneks nr 1 nazwa obiektu budynek mieszkalny wielorodzinny faza projekt budowlany adres obiektu Szczecin ul. Sławomira

Bardziej szczegółowo

MDB PROJEKT S.J. UL. T. BOROWSKIEGO 2 LOK. 205 03-475 WARSZAWA TEL. +48 22 39 86 005 FAX +48 22 10 14 422 www.mdbprojekt.eu info@mdbprojekt.

MDB PROJEKT S.J. UL. T. BOROWSKIEGO 2 LOK. 205 03-475 WARSZAWA TEL. +48 22 39 86 005 FAX +48 22 10 14 422 www.mdbprojekt.eu info@mdbprojekt. MDB PROJEKT S.J. UL. T. BOROWSKIEGO 2 LOK. 205 03-475 WARSZAWA TEL. +48 22 39 86 005 FAX +48 22 10 14 422 www.mdbprojekt.eu info@mdbprojekt.eu TEMAT ETAP PROJEKT BUDOWLANY REMONTU (OCIEPLENIA) ELEWACJI

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY PS PROJEKT Piotr Siejka 22400 Zamość, ul. Kilińskiego 72 tel./fax 84 627 94 38 Egz. Nr 1 PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY BRANŻA: BUDOWLANA OBIEKT: BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY TEMAT: TERMOMODERNIZACJA

Bardziej szczegółowo

II. Część ogólna, Inwestor: INSTYTUT TECHNICZNY WOJSK LOTNICZYCH ul. Księcia Bolesława 6 01-494 Warszawa. Faza; Projekt robót budowlanych

II. Część ogólna, Inwestor: INSTYTUT TECHNICZNY WOJSK LOTNICZYCH ul. Księcia Bolesława 6 01-494 Warszawa. Faza; Projekt robót budowlanych II. Część ogólna, Nazwa i adres inwestycji: PRZEBUDOWA BUDYNKU nr 11(4) CZĘŚĆ BIUROWA WRAZ ZE ZGŁOSZENIEM ROBÓT NA OCIEPLENIE ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH I DACHU oraz NAPRAWĄ SCHODÓW PRZY STOLARNI Inwestor: INSTYTUT

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKA PROJEKTOWA PIASTÓW. DWORZEC KOLEJOWY W PIASTOWIE Ul. Dworcowa 1, PIASTÓW, Nr działki ew. 147/2 obręb 5, 278/36 obręb 4 PROJEKT BUDOWLANY

JEDNOSTKA PROJEKTOWA PIASTÓW. DWORZEC KOLEJOWY W PIASTOWIE Ul. Dworcowa 1, PIASTÓW, Nr działki ew. 147/2 obręb 5, 278/36 obręb 4 PROJEKT BUDOWLANY INWESTOR JEDNOSTKA PROJEKTOWA POLSKIE KOLEJE PAŃSTWOWE SPÓŁKA AKCYJNA Ul. Szczęśliwicka 62, 00-973 Warszawa RAIL PROJEKT Sp. z o.o. ul. J. Chłopickiego 50, 04-275 Warszawa TYTUŁ OPRACOWANIA PRZEBUDOWA

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY ARCHITEKTURY remontu i docieplenia obiektów pompowni Bachury

PROJEKT WYKONAWCZY ARCHITEKTURY remontu i docieplenia obiektów pompowni Bachury Pracownia Architektury Mariusz C. Stepaniuk 15-689 Białystok, ul.pietkiewicza 9 m.34 Pracownia: 15-399 Białystok, ul.hurtowa 13 Tel./fax. +85 745 90-88, kom. 0-603-755-221 E-mail: marcer@poczta.onet.pl

Bardziej szczegółowo

Prawid owy monta P YTY WARSTWOWE. Stan 05-a/2007

Prawid owy monta P YTY WARSTWOWE. Stan 05-a/2007 P YTY WARSTWOWE Prawid owy monta Stan 05-a/2007 Autor i Copyright: Biuro In ynierskie Budowy Maszyn i Konstrukcji Metalowych Ing. Reinhard WIESINGER KG Ogólnie zaprzysi ony i s downie zarejstrowany rzeczoznawca

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ZADANIE: REMONT SALI GIMNASTYCZNEJ ADRES: SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KAZIMIERZA WIELKIEGO 64-730 WIELEŃ UL. SZKOLNA INWESTOR: SZKOŁA PODSTAWOWA 64-730 WIELEŃ

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Załącznik nr 2 PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Nazwa zamówienia: Adres obiektów: Ocieplenie budynku biurowego i magazynowego oraz renowacja tynku budynku magazynowo garażowego wraz z wykonaniem projektów

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY ZESPOŁU REKREACYJNO - SPORTOWEGO w Ustroniu Morskim

PROJEKT BUDOWLANY ZESPOŁU REKREACYJNO - SPORTOWEGO w Ustroniu Morskim PAWEŁ TIEPŁOW PRACOWNIA PROJEKTOWA ul. Osowska 27 m5, 04-302 Warszawa tel./fax. (0-22) 612-47-11, kom. 608-052-956 e-mail: tieplow@wp.pl PROJEKT BUDOWLANY ZESPOŁU REKREACYJNO - SPORTOWEGO w Ustroniu Morskim

Bardziej szczegółowo

P R O J E K T W Y K O N A W C Z Y ARCHITEKTURA

P R O J E K T W Y K O N A W C Z Y ARCHITEKTURA BRANśA: FAZA: P R O J E K T W Y K O N A W C Z Y ARCHITEKTURA PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY TEMAT: ROBOTY REMONTOWO-BUDOWLANE POLEGAJĄCE NA REMONCIE BUDYNKU KRUS PLACÓWKI

Bardziej szczegółowo

Spis tre ci. Wskazówki ogólne. Uwagi wst pne od firmy HELLA Ocienienie podtynkowe VB 401

Spis tre ci. Wskazówki ogólne. Uwagi wst pne od firmy HELLA Ocienienie podtynkowe VB 401 Ta instrukcja musi zosta przed u ytkowaniem i monta em przeczytana! Spis tre ci Uwagi wst pne od firmy HELLA Ocienienie podtynkowe VB 40... Wskazówki ogólne... Oznaczenie CE... Przepisy bezpiecze stwa...

Bardziej szczegółowo

CPV-45262600-7- Róne specjalne roboty budowlane.

CPV-45262600-7- Róne specjalne roboty budowlane. S.T.2.0 Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru robót-architektura i konstrukcja. S.T.2.1. Specyfikacja Techniczna -roboty ziemne, rozbiórkowe, przygotowawcze, pomocnicze i naprawcze. CPV- 45110000-1-

Bardziej szczegółowo

2 METRY Sebastian Kalota, ul. Górczewska 26/38 Warszawa PROJEKT TECHNICZNY

2 METRY Sebastian Kalota, ul. Górczewska 26/38 Warszawa PROJEKT TECHNICZNY 2 METRY Sebastian Kalota, ul. Górczewska 26/38 Warszawa PROJEKT TECHNICZNY Remontu elewacji w budynku mieszkalnym wielorodzinnym położonym przy ul. Chopina 5 A INWESTOR: WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA BUDYNKU

Bardziej szczegółowo

aarto s.c. ARCHITEKTURA I URBANISTYKA

aarto s.c. ARCHITEKTURA I URBANISTYKA jednostka projektowania : aarto s.c. ARCHITEKTURA I URBANISTYKA 02-697 Warszawa, ul. Rzymowskiego 33 m 36 tel./22/857.98.20 tom / teczka : opracowanie/część : Adres inwestycji : Inwestor : PROJEKT BUDOWLANY

Bardziej szczegółowo

Lokalizacja obiektu: Ul. Kwiatka 10 09-400 Płock Dz. Nr 544. Nr ewid. MA-1368 255/69. Maz/Bo/6 506/01 Maz/Bo/6 506/01 Maz/Bo/5 104/02 62/87 62/87

Lokalizacja obiektu: Ul. Kwiatka 10 09-400 Płock Dz. Nr 544. Nr ewid. MA-1368 255/69. Maz/Bo/6 506/01 Maz/Bo/6 506/01 Maz/Bo/5 104/02 62/87 62/87 Strona 1 Tytuł: Zamawiający: Projekt budowlany Remontu kamienicy /wymiana więźby dachowej, stolarki okiennej i drzwiowej, remont elewacji/ Płock, ul. Kwiatka 10. Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ARCHITEKTURA I KONSTRUKCJA OPISY ARCHITEKTURA I KONSTRUKCJA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ARCHITEKTURA I KONSTRUKCJA OPISY ARCHITEKTURA I KONSTRUKCJA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ARCHITEKTURA I KONSTRUKCJA OPISY ARCHITEKTURA I KONSTRUKCJA część 1 Opis techniczny architektoniczny Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia /Informacja BIOZ/ KONSTRUKCJA

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANIE W BUDOWNICTWIE. OPINIE I WYCENY.

PROJEKTOWANIE W BUDOWNICTWIE. OPINIE I WYCENY. BUDOGRAF PROJEKTOWANIE W BUDOWNICTWIE. OPINIE I WYCENY. 04-807 Warszawa ul. Sobierajska 31 tel/fax. (022)6157990 konto: BRE Bank SA 20114020040000340237821691 email: budograf@op.pl UPROSZCZONA DOKUMENTACJA

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA MODERNIZACJI BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO PRZY UL. RADZYMIŃSKIEJ 2 W WARSZAWIE

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA MODERNIZACJI BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO PRZY UL. RADZYMIŃSKIEJ 2 W WARSZAWIE DOKUMENTACJA PROJEKTOWA MODERNIZACJI BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO PRZY UL. RADZYMIŃSKIEJ 2 W WARSZAWIE Inwestor: MIASTO STOŁECZNE WARSZAWA DZIELNICA PRAGA PÓLNOC UL. KS. I. KŁOPOTOWSKIEGO 15 03-708

Bardziej szczegółowo

AUTORSKIE BIURO ARCHITEKTONICZNE ARCHITEKCI BARBARA I JANUSZ TARGOWSCY

AUTORSKIE BIURO ARCHITEKTONICZNE ARCHITEKCI BARBARA I JANUSZ TARGOWSCY AUTORSKIE BIURO ARCHITEKTONICZNE ARCHITEKCI BARBARA I JANUSZ TARGOWSCY 01-875 Warszawa ul. Zgrupowania Żmija 3 p.21 tel./fax (22) 40-321-32 www.aba-architekci.pl e-mail: biuroaba@wp.pl TEMAT: REMONT ELEWACJI

Bardziej szczegółowo

Nazwa i kody według Wspólnego Słownika Zamówień:

Nazwa i kody według Wspólnego Słownika Zamówień: PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY na Kompleksową realizację zadania p.n. Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół w Lotyniu w ramach formuły zaprojektuj i wybuduj Nazwa i kody według Wspólnego Słownika Zamówień:

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia - realizacja II etapu zadania inwestycyjnego pod nazwą:

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia - realizacja II etapu zadania inwestycyjnego pod nazwą: OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia - realizacja II etapu zadania inwestycyjnego pod nazwą: ODRESTAUROWANIE BUDYNKU ZABYTKOWEGO BĘDĄCEGO SIEDZIBĄ DELEGATURY MAZOWIECKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO

Bardziej szczegółowo

instrukcja wykonawcza alpol eko plus

instrukcja wykonawcza alpol eko plus uwaga! Uwagi ogólne System ALPOL EKO PLUS jest złożonym systemem zewnętrznej izolacji cieplnej budynków (tzw. ETICS External Thermal Insulation Composite System). System ten określany dawniej jako technologia

Bardziej szczegółowo

SYSTEM OCENY STANU POBOCZY I ODWODNIENIA DRÓG /SOPO/ WYTYCZNE STOSOWANIA

SYSTEM OCENY STANU POBOCZY I ODWODNIENIA DRÓG /SOPO/ WYTYCZNE STOSOWANIA SYSTEM OCENY STANU POBOCZY I ODWODNIENIA DRÓG /SOPO/ WYTYCZNE STOSOWANIA ZAŁ CZNIK A Katalog najcz ciej wyst puj cych uszkodze poboczy nieutwardzonych oraz elementów systemu odwodnienia dróg 1. Wst p...2

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI DRUKARKA FISKALNA

INSTRUKCJA OBSŁUGI DRUKARKA FISKALNA INSTRUKCJA OBSŁUGI DRUKARKA FISKALNA ul. Nawojowska 118 33-300 Nowy S cz Infolinia: 0 801 13 00 23, www.novitus.pl info@novitus.pl Wydanie I NOVITUS 2010 Co powiniene zna i wiedzie przed przyst pieniem

Bardziej szczegółowo