PROJEKT BUDOWLANY OCIEPLENIA I KOLORYSTYKI CIAN ZEWN TRZNYCH WRAZ Z REMONTEM BALKONÓW w budynku wielorodzinnym przy ul. Bema 91 w Warszawie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROJEKT BUDOWLANY OCIEPLENIA I KOLORYSTYKI CIAN ZEWN TRZNYCH WRAZ Z REMONTEM BALKONÓW w budynku wielorodzinnym przy ul. Bema 91 w Warszawie"

Transkrypt

1 PROJEKT BUDOWLANY OCIEPLENIA I KOLORYSTYKI CIAN ZEWN TRZNYCH WRAZ Z REMONTEM BALKONÓW w budynku wielorodzinnym przy ul. Bema 91 w Warszawie Inwestor: Obiekt: Umowa: Zakład Gospodarowania Nieruchomo ciami w Dzielnicy Wola m. st. Warszawy, Warszawa ul. Gen. Józefa Bema 70 Budynek wielorodzinny Warszawa ul. Bema 91 Nr 319/ZP/268/07 Projektował: Specjalno /funkcja Imi, nazwisko Nr uprawnie Data Podpis Architektura/projektant mgr in. arch. Ewa Stocka Wa-980/94 Architektura/współpraca Architektura/współpraca Architektura/współpraca Architektura/współpraca mgr in. arch. Tomasz Chojnowski in. arch. Ewa Budniak in. arch. Agnieszka Wieczorek tech. arch. Katarzyna Umiastowska Warszawa, sierpie 2007 _ Bank Przemysłowo-Handlowy PBK S.A., Oddział w Warszawie nr

2 ZAWARTO OPRACOWANIA UPRAWNIENIA PROJEKTOWE, O WIADCZENIA OPIS TECHNICZNY ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY I. Podstawa opracowania s.6 II. Przedmiot i zakres opracowania s.6 III. Opis ogólny budynku s.6 IV. Konstrukcja budynku, opis stanu technicznego s.6 V. Dane wymiarowe budynku s.8 VI. Ekspertyza stanu istniej cego s.8 VII. Dane o projektowanym zakresie robót i wnioski s.9 VIII. Prace remontowe s.10 IX. Bezpiecze stwo po arowe s.16 X. Ochrona rodowiska s.16 XI. Podstawy prawne i normatywne projektowania i wykonywania prac remontowych s.16 INFORMACJA DOTYCZ CA BEZPIECZE STWA I OCHRONY ZDROWIA ZAŁ CZNIKI INFORMACJE O MATERIAŁACH s.21 s.36 CZ RYSUNKOWA ARCHITEKTONICZNA Rys. nr 1 - Plan sytuacyjny skala 1:500 Rys. nr A-0 Pogl dowe etapowanie inwestycji skala 1:100 Rys. nr A-1 Elewacja frontowa - kolorystyka skala 1:100 Rys. nr A-2 Przekrój przez bram - kolorystyka skala 1:100 Rys. nr A-3 Elewacja zachodnia, Elewacja północna (studnia) skala 1:100 Rys. nr A-4 Elewacja południowa - kolorystyka skala 1:100 Rys. nr A-5 Elewacja zachodnia - kolorystyka skala 1:100 Rys. nr A-6 Elewacja zachodnia, Elewacja północna - kolorystyka skala 1:100 Rys. nr A-7 Balkon typ1 skala 1:20 Rys. nr A-8 Balkon typ2 skala 1:20 Rys. nr A-9 Detal naprawy płyty balkonowej Rys. nr A-10 Detal mocowania barierki do ciany skala 1:20 Rys. nr D-1 Detal ocieplenia w obr bie gzymsu skala 1:10 Rys. nr D-2 Detal ocieplenia w obr bie naro nika budynku skala 1:10 Rys. nr D-3 Detal poł czenia z płyt chodnikow skala 1:10 Rys. nr D-4 Detal zabezpieczenia naro y otworów skala 1:10 Rys. nr D5 Detal poł czenia syst. ociepleniowego z o cie nic skala 1:10 Rys. nr D6 Detal okna z parapetem skala 1:10 Rys. nr D7 Detal A skala 1:20 Rys. nr D8 Detal ocieplenia dachu skala 1:20 Dokumentacja fotograficzna Rys. nr I-1 Elewacja frontowa - inwentaryzacja skala 1:100 Rys. nr I-2 Przekrój przez bram - inwentaryzacja skala 1:100 Rys. nr I-3 Elewacja zachodnia, Elewacja północna (studnia) skala 1:100 Rys. nr I-4 Elewacja południowa - inwentaryzacja skala 1:100 2

3 Rys. nr I-5 Elewacja zachodnia - inwentaryzacja skala 1:100 Rys. nr I-6 Elewacja zachodnia, Elewacja północna - inwentaryzacja skala 1:100 Rys. nr I-7 Elewacja południowa inwentaryzacja skala 1:100 Rys. nr I-8 Rzut dachu skala 1:100 Rys. nr A-9 Balkon typ1 - inwentaryzacja skala 1:20 Rys. nr A-10 Balkon typ2 - inwentaryzacja skala 1:20 3

4 4

5 O WIADCZENIE PROJEKTANTA Dotyczy: PROJEKT BUDOWLANY OCIEPLENIA I KOLORYSTYKI CIAN ZEWN TRZNYCH WRAZ Z REMONTEM BALKONÓW Inwestor: w budynku wielorodzinnym przy ul. Bema 91 Zakład Gospodarowania Nieruchomo ciami w Dzielnicy Wola m. st. Warszawy, Warszawa ul. Gen. Józefa Bema 70 Obiekt: Budynek wielorodzinny Warszawa ul. Bema 91 Niniejszym o wiadczam, e w/w dokumentacja została wykonana zgodnie z obowi zuj cymi przepisami prawa budowlanego, normami i wymaganiami technicznymi oraz zasadami wiedzy technicznej i jest kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma słu y. 5

6 OPIS TECHNICZNY ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY I. Podstawa opracowania 1.1. Umowa z dnia roku Nr 319/ZP/268/07 zawarta z Inwestorem Zakładem Gospodarowania Nieruchomo ciami w Dzielnicy Wola m. st. Warszawy przy ul. Bema Mapa sytuacyjno-wysoko ciowa z zasobów w skali 1: Dokumentacja archiwalna: inwentaryzacja budowlana wykonana przez Miejskie Biuro projektów Miasta Stołecznego Warszawy w czerwcu 1968 roku ; projekt techniczny remontu elewacji wykonany przez Miejskie Biuro Projektów Warcent w styczniu 1981 roku Wizja lokalna Inwentaryzacja budowlana własna budynku obj tego opracowaniem Projekt budowlany przebudowy budynku usługowo-biurowego znajduj cego si na terenie posesji własny. II. Przedmiot i zakres opracowania Przedmiotem opracowania jest projekt ocieplenia cian wraz z kolorystyk i remontem elewacji i remontem balkonów budynku mieszkalnego, wielorodzinnego, znajduj cego si na terenie posesji przy ul. Bema 91 w Warszawie, nr ew. działki 9 obr. 112/ /. Projekt wykonano w zwi zku z prowadzon obecnie przebudow usytuowanego w podwórku i bezpo rednio dobudowanego do budynku mieszkalnego, budynku biurowousługowego. Po zako czeniu przebudowy bardzo trudne stanie si wykonanie niezb dnych prac remontowych i ociepleniowych budynku mieszkalnego w cz ci b d cej w obszarze obecnych prac budowlanych. Remont elewacji tej cz ci b dzie I etapem prac remontowych. Nale y wspomnie, ze remont cało ciowy elewacji budynku mieszkalnego jest, ze wzgl du na skomplikowany charakter architektury, rozczłonkowanie bryły zadaniem wieloetapowym i opracowanie obecne nie wyczerpuje wszystkich zagadnie, które b d wymagały u ci lenia i dalszych opracowa projektowych przy realizacji dalszych etapów prac remontowych. I. III. Opis ogólny budynku Obiekt b d cy przedmiotem niniejszego opracowania jest budynkiem redniowysokim o IV kondygnacjach nadziemnych, z cz ciowo u ytkowym poddaszem, podpiwniczonym. Poło ony jest w zabudowie zwartej ul. Bema i stanowi cz jej pierzei zachodniej. Od południa (posesja Bema 89) do budynku przylega stosunkowo niedawno wybudowany, pi ciokondygnacyjny obiekt biuro-usługowy w bardzo dobrym stanie technicznym. Od południa trzykondygnacyjny budynek mieszkalny Bema 93, w bardzo złym stanie technicznym, przeznaczony do rozbiórki, obecnie nie u ytkowany. Obiekt na planie U z elewacj frontow wschodni od ulicy Bema oraz dwiema oficynami północna i południow, ze cianami granicznymi w ostrej granicy z budynkami s siednimi (Bema 93 i 89), okalaj cymi wewn trzne podwórko, zamkni te od zachodu jednokondygnacyjnym budynkiem biurowo-usługowym, obecnie w przebudowie. Oficyna północna posiada ponadto podwórko-studni usytuowane przy granicy z posesj Bema 93 zamkni te od północy cian oficyny budynku s siedniego przeznaczonego do rozbiórki. Studnia ta jest zabudowana całkowicie w poziomie parteru jednokondygnacyjnymi, podpiwniczonymi, pomieszczeniami gospodarczymi. Oficyny posiadaj ciany szczytowe zachodnie z otworami okiennymi i drzwiowymi, z tym,ze oficyna północna w poziomie 6

7 parteru jest dobudowana do wspomnianego ju budynku biurowo-usługowego. Oficyna południowa posiada cz ciany zewn trznej, granicz cej z posesj Bema 89, znajduj cej si w obr bie podwórka Bema 89, ocieplona i otynkowana, w dobrym stanie technicznym Z ulicy Bema na podwórko prowadzi przejazd bramny ze słupami elbetowymi (?) oddzielaj cymi przejazd kołowy od przej cia pieszego. Na wjazdach zachowały si charakterystyczne odbojniki z br zu. Podwórko-studnia w oficynie północnej jest niedost pne. Nale y stwierdzi, e obiekt posiada skomplikowany rzut i i o ile elewacja frontowa od ul. Bema jest stosunkowa prosta i jednolita, to elewacje oficyn od strony podwórko posiadaj liczne ryzality, załamania, wn ki, zarówno w poziomie parteru, jak i dachu. Budynek posiada pi klatek schodowych cztery z wej ciem od podwórka oraz jedn dost pn z przejazdu bramnego. Na cianie południowej oficyny północnej znajduje si, biegn ca wzdłu elewacji budynku rampa, z której dost pne jest wej cie do pomieszcze gospodarczo-magazynowych w parterze. Cz z tych pomieszcze przynale na jest do budynku biuro-usługowego. Oficyna południowa posiada w parterze trzy gara e indywidualne z wjazdem od podwórka. Pomi dzy wjazdami usytuowany jest kran zewn trzny z interesuj c eliwna obudow, obecnie mocno zniszczon, wymagaj ca konserwacji. Od strony przejazdu bramnego usytuowane jest wej cie do pomieszcze biurowych stra y miejskiej, a od ul. Bema zlokalizowane s ponadto lokale u ytkowe. W latach poprzednich (przynajmniej do ko ca lat sze dziesi tych) parter budynku w cz ci frontowej, oficynie północnej oraz w całym budynku biurowo-usługowym był u ytkowany przez katedr prefabrykacji i betonów spr onych Politechniki Warszawskiej. Poddasze budynku cz ciowo u ytkowe lokale mieszkalne usytuowane w oficynach i w cz ci frontowej od strony podwórka i na fragmencie elewacji frontowej od strony posesji Bema 93.. Budynek posiada balkony na elewacji frontowej i cianie południowej oficyny północnej. Powierzchnia zabudowy budynku wynosi 969,40 m², a kubatura ok. 16,537 m³. IV. Konstrukcja budynku, wystrój elewacji, opis stanu technicznego 4.1. Opis konstrukcji i elementów elewacyjnych Budynek powstał na planie litery U, z mieszanym - poprzecznym i podłu nym układem cian no nych. Konstrukcj budynku stanowi ciany murowane z cegły pełnej, nieocieplane od zewn trz. Grubo cian zewn trznych piwnic i parteru wynosi ok. 75 cm, wy szych kondygnacji 60 cm i 48 cm. Stropy ogniotrwałe, prawdopodobnie Klein a (brak danych), balkony płyta Klein a na belkach stalowych. Tynki zewn trzne cementowo-wapienne, cokół betonowy z wyko czeniem z lastriko płukanego. Dach w konstrukcji drewnianej, o skomplikowanej, niejednorodnej geometrii cz ciowo jednospadowy (oficyny), dwuspadowy (cz frontowa), mansardowy (oficyna południowa), z koszami, szczytami i załamaniami od strony podwórka. W elewacji frontowej widoczna jednorodna poła. Dach pierwotnie kryty dachówka ceramiczn, obecnie blach stalowa fałdow ocynowan. Od strony podwórka widoczne liczne obszary korozji blachy, w elewacji frontowej stan do dobry. Okna zostały wymieniona na okna w technologii PVC, za wyj tkiem wi kszo ci okienek piwnicznych.. Drzwi wej ciowe wymienione, ocieplone. Obiekt posiada do bogaty wystrój elewacji z uwypukleniem podziału poziomego, gzymsami. Elewacja frontowa posiada bogaty gzyms wie cz cy budynek, gzyms nad parterem, gzymsy podokienne oraz obramienia pionowe pasów okiennych. Balkony na elewacji frontowej posiadaj bogaty wystrój płyt. 7

8 Budynek jest wyposa ony w instalacj wodno-kanalizacyjn i elektryczn, c.o Opis ogólny stanu technicznego elementów zewn trznych Ogólny stan techniczny budynku jest zadawalaj cy. Brak widocznych rys i p kni cian zewn trznych si gaj cych w gł b murów. Tynki zewn trzne, szczególnie oficyn i cz ci frontowej od podwórka w stanie złym. Balkony w stanie złym i rednim. Pokrycie dachowego w stanie bardzo zró nicowanym złym, rednim i dobrym, cz ciowo wymagaj ce naprawy. Obróbki blacharskie w stanie bardzo zró nicowanym złym, rednim i dobrym, cz ciowo wymagaj ce wymiany. Kominy ponad połaciami dachowymi w stanie złym i bardzo złym Wyko czenie i stan techniczny cian zewn trznych i elementów wystroju i wyposa enia elewacyjnego ciany zewn trzne pokrywaj tynki mineralne cementowo-wapienne III kategorii od strony elewacji frontowej w rednim stanie, mocne zabrudzone i przebarwione, liczne p kni cia i ubytki oraz zacieki wyst puj w cianach parteru, przy rurach spustowych, naro nikach oraz gzymsach; ciany oficyn od strony podwórka, wszystkie ciany oficyny północnej w bardzo złym stanie technicznym, z licznymi ubytkami, odspojeniami, zaciekami, cz ciowo prowizorycznie pokrytymi łatami cementowymi; cokoły lastriko płukane, w ró nym stopniu zniszczenia, cz ciowo po naprawach łatami z zaprawy; nad oknami III pi tra, pod okapem gzyms wie cz cy budynek w rednim stanie, liczne p kni cia i ubytki, szczególnie przy rurach spustowych; kominy w stanie złym, czapki betonowe, posiadaj prawidłowo zało one obróbki blacharskie wydry; balkony w elewacji frontowej w stanie rednim i złym, od podwórka w stanie złym. Liczne p kni cia, widoczne pr ty zbrojeniowe silnie skorodowane; aby utrzyma mo liwo ich u ytkowania wymagaj natychmiastowej naprawy i konserwacji; barierki balkonowe z pr tów stalowych o przekroju prostok tnym i płaskowników, w stanie rednim, nie spełniaj obecnych wymaga normowych w kwestii ich wysoko ci; wymagaj konserwacji i podwy szenia do wymaganych 110 cm; obróbki blacharskie, rynny i rury spustowe z blachy ocynkowanej w stanie do dobrym, zało one niestarannie, wymagaj wymiany ze wzgl du na przewidziane prace remontowe; podej cia rur spustowych do kanalizacji deszczowej z rur eliwnych, cz ciowo wymienione na PVC; daszki nad wej ciami do klatek schodowych nowe w konstrukcji stalowej, podwieszane, w stanie bardzo dobrym; schodki zewn trzne do klatek schodowych w stanie rednim lub złym wymagaj ce naprawy; schody zewn trzne do lokali u ytkowych w stanie rednim wymagaj ce konserwacji; rampa towarowa, elbetowa, usytuowana na cianie oficyny północnej, od strony podwórka w stanie złym wymagaj ca naprawy i konserwacji, lub likwidacji dotyczy to równie schodków elbetowych wraz z barierkami stalowymi (do wymiany); 8

9 4.4. Elementów zewn trzne elewacji koliduj ce z pracami ociepleniowymi (Inwentaryzacja obiektów koliduj cych zgodnie z rys. 1/I, 2/I) Na elewacji wyst puj lub do niej przylegaj nast puj ce elementy koliduj ce z planowanymi pracami, których wymiana, demonta i ponowny monta lub obróbka i naprawa cz ci wspólnych wchodz w zakres robót remontowych: 1. Zadaszenia nad wej ciami do klatek schodowych - wskazany byłby czasowy demonta lub wykonanie sztywnej osłony podczas prowadzania prac ociepleniowych budynku. 2. Parapety istniej ce zdemontowa i zamontowa nowe z blachy stalowej powlekanej. 3. Gzymsy - istniej cy gzymsy zostan (wg rys. detalu) cz ciowo pokryte warstw ocieplenia. 4. Tablice reklamowe i informacyjne - nale y zdemontowa na czas prac i po ich zako czeniu zamontowa ponownie. 5. Kratki wentylacyjne nale y zamontowa w nowym licu ciany nowe kratki i podł czy je do starych kształtk z blachy o odpowiedniej rednicy. 6. Mocowanie flag - nale y zdemontowa na czas prac i po ich zako czeniu zamontowa ponownie lub wymieni na nowe. 7. Rury spustowe deszczowe zostan zdemontowane, pas pod zdemontowan rur spustow nale y ociepli płyta twardym styropianem i otynkowa ; nale y wykona odsuni cie rur eliwnych instalacji deszczowej od ciany poprzez zało enie odsadzki i poprowadzi rury po licu ciany elewacyjnej po wykonaniu ocieplenia i tynku. Szczególna uwag nale y zwróci na rury spustowe prowadzone ukosem po obu stronach wrót gara owych nale y wyprostowa ich przebieg po wykonaniu przedłu enia rynny i kociołka na gzymsie. Przed przyst pieniem do w/w robót skonsultowa si z projektantem. Uwaga! Nie dotyczy to rur spustowych w elewacji frontowej od ul. Bema, które po wymianie pozostan w bruzdach. Nowe rynny i rury spustowe; wykona z blachy ocynkowanej 8. Osprz t elektryczny / telefoniczny - nale y zdemontowa na czas robót ociepleniowych i po ich zako czeniu zamontowa ponownie np. alarmy, domofony. Przewody biegn ce po elewacji nale y ukry pod warstw ocieplenia prowadz c je w peszlach; wymieni oprawy o wietleniowe 9. Zł cze i tablice elektryczne nale y wymieni, ewentualnie przesun drzwiczki o grubo ocieplenia 10. Kraty w wietle okna i montowane zewn trznie w oknach na elewacji frontowej kraty nale y zdemontowa na czas prowadzenia prac ociepleniowych, wskazane i najlepsze byłoby wykona kraty identyczne na całej elewacji frontowej, według wzoru krat z siedziby stra y miejskiej, przy czym Inwestor i u ytkownicy lokali u ytkowych powinni wskaza okna przeznaczone do okratowania; nale y wzi pod uwag wymagania dotycz ce ochrony ppo i ewentualnie wskaza kraty otwierane; kraty zdemontowane nale y podda konserwacji i ponownie zamontowa, po dospawaniu w sów przedłu aj cych z pr tów stalowych, jak w kratach istniej cych. 9

10 11. Kraty otwierane przy wej ciach do lokali u ytkowych nale y zdemontowa na czas trwania prac ociepleniowych, podda konserwacji, a tak e przeróbce polegaj cej na zmniejszeniu wysoko ci krat, ze wzgl du na wykonane ocieplenie dotyczy to w szczególno ci wej cia do pomieszcze stra y miejskiej, usytuowanego w przeje dzie bramnym. 12. Przy wykonywaniu ocieplenia w przeje dzie bramnym nale y wzi pod uwag sposób otwieranie si drzwi zewn trznych i uwzgl dni to w warstwach ocieplenia, po uprzednim skonsultowani si z projektantem. 13. Kominy naprawi, wykona nowe czapki betonowe, wykona prawidłowe obróbki blacharskie na wytworzonych wydrach oraz otynkowa ; wywiewki wymieni. 14. Brama w przeje dzie drewniana z elementami krat stalowych ze wzgl du na zły stan techniczny konserwacja jest nieopłacalna nale y ja zdemontowa ; w przypadku monta u nowej bramy wykona j wg tego samego wzoru (w tym celu nale y istniej ca bram dokładnie zinwentaryzowa ). W przypadku wykonywania nowej bramy nale y wzi pod uwag zmniejszenia wiatła przejazdu po wykonaniu ocieplenia. 15. Elementy odbojowe eliwne w bramie oraz eliwna obudowa kranu zewn trznego w podwórku nale y podda konserwacji, zabezpieczy antykorozyjnie, obudow kranu zdemontowa na czas trwania prac ociepleniowych. V. Dane wymiarowe budynku Wysoko ~21,80 m Ilo kondygnacji nadziemnych 5 Pow. zabudowy 969,40 m² Kubatura budynku m³ VI. Wnioski do projektu to: 6.1. Podstawowe projektowe przesłanki dla realizowanego remontu - poprawa izolacyjno ci cieplnej i akustycznej obiektu; - poprawa walorów estetycznych elewacji; - wyeliminowanie post puj cych uszkodze elewacji - poprawa warunków i przedłu enie okresu u ytkowania obiektu, w szczególno ci eliminacja wyst puj cych mostków cieplnych Wnioski płyn ce z inwentaryzacji budowlanej i wizji lokalnej, a dotycz ce lub odnosz ce si do zakresu niniejszego projektu s nast puj ce: - Naprawy tynków zewn trznych przed przyst pieniem do prac ociepleniowych., - Konieczno ocieplenia cian zewn trznych budynku, płytami styropianowymi EPS Fasada (Ps-E FS 15) grubo ci 12 cm, oraz na fragmentach łukowych cian 10

11 wełna mineralna grub. 12 cm, metod bez spoinow i wyko czenie tynkiem - w zakresie opracowania. - Ocieplenie dachu płytami poliuretanowymi grubo ci 10 cm, metod bezspoinow i pokrycie blach stalowa na r bek stoj cy wg rys. detalu - w zakresie opracowania. Uwaga! Przed wykonaniem ocieplenia dachu nale y wykona przegl d techniczny aktualnego stanu pokrycia i poszycia dachowego i zlikwidowa ewentualne przecieki, a tak e dokona sprawdzenia wi by dachowej ze wzgl du na to, i prace to pozostaj poza zakresem niniejszego opracowania, nie zostało to uj te w kosztorysie. - Ocieplenie stropu nad przejazdem bramnym wełna mineralna grubo ci 16 cm, metod bezspoinow i pokrycie tynkiem wg rys. detalu - w zakresie opracowania. - Remont balkonów naprawa płyt balkonowych i barierek stalowych wraz z ich podwy szeniem ich wysoko ci 110 cm wymaganej w obecnych przepisach w zakresie opracowania VII. Dane o projektowanym etapowaniu robót 7.2. Projektowany zakres prac remontowych w kolejno ci wykonywania ( w ramach umownego zakresu prac projektowych): Uwaga! Przewidziano I etap realizacji prac remontowych zwi zany z obecnie wykonywan przebudow przyległego budynku biurowo-usługowego. Zakres tych prac okre la kosztorys I etapu oraz rysunek pogl dowy. Przyj to nast puj ce etapy prac remontowych: Etap I wg rysunku pogl dowego etapowania inwestycji ocieplenie i remont elewacji wraz z remontem balkonów - oficyna północna ciana szczytowa zachodnia, ciana południowa od podwórka w obszarze wykonywanych obecnie prac przebudowy budynku biurowousługowego do rury spustowej. Etap II wg rysunku pogl dowego etapowania inwestycji ocieplenie i remont elewacji - oficyna północna, południowa oraz cz frontowa od strony podwórka wszystkie pozostałe ciany od strony podwórka wraz z ociepleniem i remontem przejazdu bramnego. Etap III wg rysunku pogl dowego etapowania inwestycji ocieplenie i remont połaci dachowych oraz ocieplenie i remont elewacji wraz z remontem balkonów - cz frontowa od strony ul. Bema oraz oficyna północna, ciana w ostrej granicy i ciany od strony podwórka studni po wykonaniu rozbiórki budynku na posesji Bema 93. Przyj to nast puj cy zakres prac remontowych na poszczególnych etapach: Etap I - rozbiórka komina oficyny s siedniej posesji Bema 91 nale y przed przyst pieniem do prac ociepleniowych, ze wzgl dów bezpiecze stwa, dokona rozbiórki 11

12 znajduj cego si w bezpo rednim s siedztwie placu robót komina; rozbiórk wykona zgodnie z projektem rozbiórki całego budynku; - naprawa cian zewn trznych ciany i tynki w stanie zró nicowanym złym, do dobrym i rednim uszkodzenie tynków przy gzymsach w rejonie rur spustowych, fragmentarycznie na cokołach-podmurowanie cianek attykowych na szczytach (ogniomurów) do wymaganej wysoko ci nale y uwzgl dni podwy szenie połaci dachowych po wykonaniu ocieplenia ok. 20 cm; - demonta parapetów okiennych, obróbek blacharskich i innych elementów wyposa enia technicznego i wystroju elewacji (patrz pkt. IV.2. koliduj ce elementy na elewacji); - - rozbiórka rampy; - zamurowanie wskazanych otworów okiennych i drzwiowych; - wymiana okienek piwnicznych; - wymiana okien nad zamurowanymi wrotami przy rampie; - - naprawa płyt balkonowych i barierek - ocieplenie cian zewn trznych budynku wg opisu; - monta obróbek; - wykonanie tynków; - monta rynien i rur spustowych - w bruzdach; - monta innych elementów wystroju elewacji;; - wykonanie impregnacji antygraffiti do wysoko ci min. 2,50 m ponad poziom terenu od strony elewacji ulicznych (do wysoko ci poziomego podziału elewacji np. gzymsu, linia parapetów, podziały kolorystyczne elewacji itp.) Etap II - naprawa cian zewn trznych ciany w stanie w stanie zró nicowanym złym, do dobrym i rednim uszkodzenie tynków przy gzymsach w rejonie rur spustowych, fragmentarycznie na cokołach, - podmurowanie cianek attykowych na szczytach (ogniomurów) do wymaganej wysoko ci nale y uwzgl dni podwy szenie połaci dachowych po wykonaniu ocieplenia ok. 20 cm; - demonta parapetów okiennych, obróbek blacharskich i innych elementów wyposa enia technicznego i wystroju elewacji (patrz pkt. IV.2. koliduj ce elementy na elewacji); - demonta i ponowny monta po konserwacji krat opisanych jw. wskazanych na rysunkach; - ocieplenie cian zewn trznych budynku oraz przejazdu bramowego wg opisu; - wykonanie odsadzki rur spustowych deszczowych (PVC) - monta obróbek; - wykonanie tynków; - monta rynien i rur spustowych wg opisu - przeniesienie rur spustowych kanalizacji deszczowej na lico ciany po wykonaniu ocieplenia; - uło enie pokrycia dachowego; - monta innych elementów wystroju elewacji;; - wykonanie impregnacji antygraffiti do wysoko ci min. 2,50 m ponad poziom terenu od strony elewacji ulicznych (do wysoko ci poziomego podziału elewacji np. gzymsu, linia parapetów, podziały kolorystyczne elewacji itp.) Etap III Uwaga! Etap III mo liwy do wykonania po rozbiórce budynku na posesji Bema 12

13 93 - rozbiórka pokrycia i naprawa poszycia dachowego wraz z demonta em obróbek blacharskich i rynien, ewentualna naprawa i zabezpieczenie konstrukcji dachowej; - Uło enie warstw ocieplenia i zamocowanie konstrukcji z podwójnego łacenia pod pokrycie dachowe; - naprawa cian zewn trznych ciany w stanie w stanie zró nicowanym złym, do dobrym i rednim uszkodzenie tynków przy gzymsach w rejonie rur spustowych, fragmentarycznie na cokołach, w najgorszym stanie jest ciana w ostrej granicy z posesja na Bema 93; - podmurowanie cianek attykowych na szczytach (ogniomurów) do wymaganej wysoko ci nale y uwzgl dni podwy szenie połaci dachowych po wykonaniu ocieplenia ok. 20 cm; - demonta parapetów okiennych, obróbek blacharskich i innych elementów wyposa enia technicznego i wystroju elewacji (patrz pkt. IV.2. koliduj ce elementy na elewacji); - demonta i ponowny monta po konserwacji krat opisanych jw. wskazanych na rysunkach; - wymiana okienek piwnicznych; - ocieplenie cian zewn trznych budynku wg opisu; - wykonanie odsadzki rur spustowych deszczowych (PVC) - monta obróbek; - wykonanie tynków; - monta rynien i rur spustowych wg opisu - przeniesienie rur spustowych kanalizacji deszczowej na lico ciany po wykonaniu ocieplenia; - monta innych elementów wystroju elewacji;; - wykonanie impregnacji antygraffiti do wysoko ci min. 2,50 m ponad poziom terenu od strony elewacji ulicznych (do wysoko ci poziomego podziału elewacji np. gzymsu, linia parapetów, podziały kolorystyczne elewacji itp.) VIII. Prace remontowe Uwaga! Nale y zastosowa wył cznie rozwi zania systemowe, posiadaj ce wszelkie wymagane prawem aprobaty, atesty i dopuszczenia. Dobór materiałów i technologia wykonania ci le wg wskaza producenta. VIII.1. Sposób wykonania ocieplenia dachu Przyj to docieplenie zewn trzne dachu płytami poliuretanu dwustronnie grubo ci 10 cm (L = 0,023 W/mK). Układ projektowanych warstw wg rys. detalu. Obróbki blacharskie istniej ce, nale y zdemontowa, nowe obróbki winny uwzgl dnia docieplenie cian zewn trznych styropianem grubo ci 12 cm. Zaprojektowano zmian usytuowania rur spustowych, z wyj tkiem rur spustowych w elewacji frontowej oraz na cianie południowej oficyny północnej, które zostana poprowadzone w bruzdach. Pozostałe rury spustowe tj. w naro nikach, przy otworach okiennych i drzwiowych oraz prowadzone uko nie przy wrotach gara owych nale y zmontowa na warstwie ocieplenia. Wymieni istniej cego koryta i rynny dachowe. Na dachu oficyny południowej w pasie gzymsu nad gara ami nale y wykona przeloty do kociołków montowanych w pasie gzymsu. Nowe rury spustowe zostan zamontowane po zewn trznym licu ciany po wykonaniu ocieplenia. Przeloty wykona z blachy ocynkowanej ze spadkiem 13

14 min 2% i uszczelni 2 x pap zgrzewaln. Kociołki i rury spustowe wykona z blachy stalowej powlekanej wg projektu kolorystyki. Sposób wykonania kociołków uzgodni z projektantem. Kominy na dachu nale y przemurowa w celu podwy szenia otwarcia bocznego przewodów wentylacyjnych, w przypadku, gdy po uło eniu warstw ocieplenia otwarcie wylotów wentylacyjnych b dzie usytuowane mniej ni 30 cm od połaci. Spód otwarcia kratki min. 30 cm na wierzchem nowego pokrycia dachowego. - cianki zewn trzne kominów ponad połaci dachow zostan poddane gruntownej renowacji. Nale y sku stare, tynki, i usun odspojone fragmenty muru. Po oczyszczeniu wzmocni i uzupełni cianki kominów - wypełni kilkuwarstwow zapraw cementow klasy M5 (PN-B :1999) z dodatkiem rodka ograniczaj cego skurcz i zapewniaj cego penetracj,; pierwsza warstwa zaprawy musi zosta wtarta w wilgotne podło e szczotk lub twardym p dzlem; - zatrze cało tak sam zapraw dla wyrównania powierzchni;jako domieszk do zaprawy cementowej mo na u y preparatu Hydrostop- Koncentrat (producent Hydrostop, Warszawa), ilo domieszki 5% wagi cementu; - Na kominach uło y warstw styropianu grubo ci 2,00 cm i wykona tynki analogicznie jak na pozostałych cianach zewn trznych. Nale y rozebra istniej ce czapki, wykona nowe betonowe z odpowiednim spadkiem i kapinosem lub zastosowa prefabrykowane betonowe, a tak e wymieni obróbki blacharskie na szczytach. Pokrycie dachowe istniej ce blach fałdow zdemontowa. Sprawdzi stan poszycia z desek, ewentualnie wymieni, zabezpieczy ogniochronnie i przeciwgrzybicznie. Na uło one płyty termoizolacji nale y układa kolejne warstwy wg rys. detalu. Pokrycie dachowe wykona z blachy stalowej powlekanej na r bek stoj cy w kolorze ciemnoszarym. Uwaga: 1. Kable prowadzone wewn trz przewodów kominowych nale y usun (przewody antenowe). 2. Istniej ce blaszane nasady kominowe po zdemontowaniu wymieni na nowe i osadzi ponownie zgodnie z zaleceniami ekspertyzy kominiarskiej. VIII.2. Prace remontowe elewacji - sposób wykonania ocieplenia budynku i tynków Uwaga! Nale y zastosowa wył cznie rozwi zania systemowe, posiadaj ce wszelkie wymagane prawem aprobaty, atesty i dopuszczenia. Dobór materiałów i technologia wykonania ci le wg wskaza producenta. W projekcie z uwagi na kwalifikacj budynku redniowysoki - przyj to zastosowanie styropianu. Jednak e, ze wzgl du a wyst puj ce od strony podwórka fragmenty cian łukowych, a tak e na stropie nad przejazdem bramnym przyj to ocieplenie płytami fasadowymi wełny mineralnej 12 cm, na tych fragmentach. Przed przyst pieniem do prac nale y oczy ci powierzchni cian, wyrówna ubytki, zdemontowa obróbki blacharskie i elementy zewn trzne. Nale y sku zniszczone fragmenty odspojonych tynków na elewacjach. Istniej ce ubytki w cianach zewn trznych, szczególnie przy obróbkach blacharskich na szczytach, oczy ci z elementów lu no zwi zanych z podło em, zagruntowa i uzupełni zapraw renowacyjna do starych murów ceglanych. 14

15 Rury spustowe nale y zdemontowa. Nowe ł czniki dla rur powinny zapewnia dystans dla warstwy ocieplenia, tam gdzie przewidziano prowadzenie rur po licu sciany. Nale y zdemontowa wszelkie elementy umieszczone na elewacji - uchwyt dla flagi, o wietlenie wej cia. Instalacje prowadzone po elewacji (kable i instalacje w orurowaniu) - nale y oceni przydatno i uło y zgodnie z warunkami technicznymi przewidzianymi dla prowadzenia instalacji. Oczy ci elewacj z kurzu i pyłu. Uzupełni brakuj ce fragmenty tynku, ewentualnie wyrówna mas tynkarsk lub wyrównawcz. Po wykonaniu prac remontowych elewacji nale y zamontowa wszystkie elementy zewn trzne wystroju i wyposa enia. ciany budynku (oprócz cokołów) ocieplone zostan styropianem Przyj to docieplenie płytami Ps-E FS 15 o grubo ci 12 cm, a na wskazanych fragmentach płytami twardej wełny fasadowej 12 cm. W przypadku, gdy styk wełny i styropianu wyst puje na licu ciany nale y zatosowa profil do boniowania lub inny element dystansowy zapobiegaj cy powstaniu rysy na tynku. W projekcie przyj to system docieple CAPATECT Mineral firmy CAPAROL. Dopuszcza si zastosowanie innego systemu posiadaj cego niezb dne aprobaty techniczne i spełniaj ce wymagania technologiczne polecanego systemu. Podło e dla montowania płyt docieplenia powinno by suche, czyste, stabilne. Podło e nie mo e zawiera materiału, którego wej cie w reakcj chemiczn z dowolnym składnikiem zestawu wyrobów do wykonania docieple spowoduje utrat jego funkcji lub zmniejszy przyczepno materiałów mocuj cych warstw izolacji termicznej. Nale y sprawdzi odchylenia kraw dzi i powierzchni zgodnie z instrukcj producenta. Listw startow docieplenia nale y usytuowa nad opask budynku.. Przyj to monta płyt na klej do zagruntowanego podło a mas klejow Capatect 190S oraz na kołki z talerzykiem stosownie do rodzaju ciany zgodnie z instrukcj producenta. Przyj to docieplenie płytami Ps-E FS 15 grubo ci 12 cm. Przestrzega ci le sposobu uło enia płyt zalecanego w systemie (przesuni cie kraw dzi płyt w poziomie min. 15 cm i uło enie płyt w naro ach otworów). Ocieplenie w glifach otworów z płyt grubo ci 3cm. UWAGA: 1. Zaleca si wykonanie próby na wyrywanie dla kołków. 2. Na listwie startowej uło y pierwsz warstw płyt ze styropianu Ps-E FS 20 grubo ci wg rys. detali(cokół). Ponad cokołem na listwie startowej uło y pierwsz warstw płyt ze styropianu Ps-E FS 15 grubo ci 12 cm, Sposób uło enia płyt docieplenia i wykonanie warstwy zbrojonej według systemu. Wierzchnia warstwa - tynk wierzchni strukturalny mineralny( baranek 1,5mm) Glify okienne i drzwiowe tynk gładki, drobnoziarnisty. Barwienie tynków wierzchnich - malowanie farbami fasadowymi wg kolorystyki elewacji. Uwaga! Cokoły wyst puj na elewacji, jako nieznacznie wystaj ce poza lico (ok. 2 cm) Po skuciu zniszczonej wyprawy cokołu i wyrównaniu podło a i, nale y przyklei płyty klejem do styropianu (Dysperbit, Izoplast KL itp). Listwa startowa dla ocieplenia cokołu poni ej listwy dla ocieplenia wy szej cz ci elewacji (od wysoko ci opaski wokół budynku). Wierzch płyt nale y przymocowa kołkami do ciany zewn trznej. Wierzchnia warstwa wyko czeniowa - tynk kamienny cokołowy, gotowy do obróbki tynk z barwnego grysu Capatect- Buntstein-Sockelputz 691/01 uło ony na podło u zbrojonym siatk i zagruntowanym materiałem Capatect-Putzgrund 610 do wysoko ci nadpro y okienek piwnicznych, barwionym w masie stosownie dla tego odcienia tynku. Dodatkowe prace remontowe, które nale y wykona to: 15

16 - w przypadku stwierdzenia koniczno ci pozostawienia rampy - naprawa rampy wylewanej elbetowej preparaty systemowe do naprawy betonów + wykonanie szlichty wyrównuj cej + malowanie farbami krzemianowymi do betonów. Istniej ce ubytki w cianach zewn trznych, szczególnie przy obróbkach blacharskich na szczytach, przy budynku mieszkalnym, oczy ci z elementów lu no zwi zanych z podło em, zagruntowa i uzupełni zapraw renowacyjna do starych murów ceglanych. Ł czenie kolorów i tynków - wyst puj ce na elewacji projektowane ł czenia nale y wykona zgodnie z rysunkami elewacji i detalem przy systemowej listwy do boniowania 10 x 10 mm. Styropian nale y kołkowa kołkami o długo ci = 12 cm ocieplenia + grubo tynku istniej cego (z natury) + 5 cm. Prace wykonywa zgodnie z technologi przyj tego systemu dostarczon przez producenta. Po wykonaniu prac remontowych elewacji nale y zamontowa wszystkie elementy zewn trzne wystroju i wyposa enia. Przed przyst pieniem do robót nale y wykona próby tynku na elewacji budynku i uzyska akceptacj projektanta Wymiana osprz tu elektrycznego Istniej ce oprawy elektryczne, typu ulicznego, mocowane do fasady, nale y wymieni na nowe np. typu Nowe Tempo Philips w aluminiowej obudowie. Wybór producenta i oprawy uzgodni z projektantem. Istniej ce, zniszczone drzwiczki stalowe do skrzynek rewizyjnych i podł czeniowych wymieni na nowe stalowe powlekane w kolorze jasnoszarym Wymiana okienek piwnicznych i cianek z luksferów Nie wymienione okienka piwniczne (głownie w elewacji frontowej i w elewacji od podwórka cz ci frontowej) nale y wymienic na nowe z profili PCV. Istniej ce cianki z luksferów (nad ramp ) wymieni na nowe z pustaków szklanych. Wskazane na rysunkach otwory okienne i drzwiowe zamurowa wg rysunków, pozostawiaj c kratki wentylacyjne nawiewne Renowacja krat okiennych Zdemontowa kraty stalowe, wg przyj tego wzornika, montowane w wietle otworu okiennego do glifów. Sposób wykonania krat uzgodni z projektantem Wymiana rynien i rur spustowych Zaprojektowano nowe rynny i rury spustowe z blachy stalowej ocynkowanej, powlekanej Przed monta em nale y wykona niezb dne obróbki blacharskie oraz odsadzki na eliwnych rurach kanalizacji deszczowej. VIII.3. Naprawa cian zewn trznych 16

17 Przyjmuje si, e po wykonaniu w/w prac i ociepleniu ciany zewn trznej istniej ce niewielkie rysy zewn trzne, jako nie stanowi ce zagro enia konstrukcji zostan zabezpieczone w sposób wystarczaj cy. Zamkni cie nale y wykona nast puj co: - - oczy ci szczotkami metalowymi rejon rysy i rozku j na szeroko i gł boko ok. 15 mm - - powstały rowek wypełni kilkuwarstwow zapraw cementow klasy M5 (PN-B-03002:1999) z dodatkiem rodka ograniczaj cego skurcz i zapewniaj cego penetracj,; pierwsza warstwa zaprawy musi zosta wtarta w wilgotne podło e szczotk lub twardym p dzlem; - - zatrze cało tak sam zapraw dla wyrównania powierzchni; Jako domieszk do zaprawy cementowej mo na u y preparatu Hydrostop- Koncentrat (producent Hydrostop, Warszawa), ilo domieszki 5% wagi cementu. Dla sprawdzenia procesu rozszerzania si p kni, W wybranych miejscach zamkni te rysy pokry cienka warstw gipsu alabastrowego, dokumentuj c czas i miejsce zało enia plomby. Alternatywnie mo na zastosowa renowacyjny, polikrzemianowy system antyrysowy Przed przyst pieniem do robót nale y teren i ciany zabezpieczy. Prace wykonywa ze szczególna staranno ci i zachowaniem zasad bhp, pod ci głym nadzorem autorskim i inspektora nadzoru. Uwaga! Nale y zwróci uwag na istniej c dylatacj konstrukcji budynku. Na dylatacji, dla unikni cia powstawania niekontrolowanych rys wykona przerw monta ow na styk w układaniu płyt styropianowych i zamontowa profil rowkowany do boniowania. VIII.4. Renowacja balkonów Wariant IA wyko czenie posadzki lakierem epoksydowym Nale y wykona naprawy w systemie napraw balkonów. Proponuje si system napraw Sopro. Dopuszcza si zastosowanie innego systemu, posiadaj cego wszystkie niezb dne aprobaty techniczne i spełniaj ce wymagania technologiczne polecanego systemu. Kolejno wykonywania robót: 1) zdemontowa obróbki blacharskie 2) usun uszkodzone posadzki cementowe 3) usun powierzchniowo naruszone, odspojone warstwy betonu na bocznych i czołowych kraw dziach płyt 4) w przypadku odkrycia pr tów zbrojeniowych, nale y starannie usun wszystkie odspojone i naruszone w strukturze cz ci betonu, oczy ci skorodowane pr ty poprzez piaskowanie (metoda strumieniowo- cierna), piaskowanie na mokro, rutowanie lub frezowanie; odsłoni dalsze odcinki nieskorodowane na dł. min. 5 cm, zabezpieczy preparatem antykorozyjnym Sopro Repadur KS. 5) oczy ci i zabezpieczy antykorozyjnie balustrady 6) nawil y podło e czyst wod 7) wykona warstw zapewniaj c trwałe wi zania starego i nowego podło a Sopro Repadur MH. 8) uzupełni ubytki betonu w płycie balkonu mas Repadur 50. 9) Warstw spadkow wykona szpachl Sopro AMT 468 (grubo 2-30mm) lub za pomoc dodatku do jastrychów Sopro Rapidur M5 (grubo min. 4 cm.), zbrojon siatk Rabitz a ze spadkiem 1,5%; 10) Wklei ta my uszczelniaj ce EDB 568 (styk ciana podłoga i dylatacje) 17

18 11) uszczelni górn powierzchni płyty balkonowej Sopro DSF 523 dwuwarstwowo (grubo 2mm). Wyprowadzi uszczelnienie na min. 15 cm. na cian. 12) Wykona warstw dociskow z Sopro Rapidur M5 (min. 4 cm. grubo ci) 13) Warstwa ostateczna - Lakier epoksydowy Sopro TL 513 (w kolorze szarym, antypo lizgowy) 14) wykonanie obróbek blacharskich z blachy stalowej, ocynkowanej 0,5 0,6 mm na pasach z papy na betonie 15) wykonanie odbojów (nalutowanie na obróbkach blacharskich) w miejscach osadzenia płyt balkonowych dla wła ciwego odprowadzenia wód opadowych 16) wykona powłoki malarskie balustrad 17) wykonanie wypraw malarskich spodu płyty farba akrylowa elastyczna Nafufill BS kolor wg elewacji W przypadku zastosowanie innego systemu nale y pami ta o stosowaniu preparatów antykorozyjnych zawieraj cych inhibitory korozji i wykazuj cych dobr przyczepno do stali, stosowa zaprawy i betony modyfikowane polimerami. Wariant IB wyko czenie posadzki płytkami Nale y wykona naprawy w systemie napraw balkonów. Proponuje si system napraw Sopro. Dopuszcza si zastosowanie innego systemu, posiadaj cego wszystkie niezb dne aprobaty techniczne i spełniaj ce wymagania technologiczne polecanego systemu. Kolejno wykonywania robót: 18) zdemontowa obróbki blacharskie 19) usun posadzki z płytek i uszkodzone posadzki cementowe 20) usun powierzchniowo naruszone, odspojone warstwy betonu na bocznych i czołowych kraw dziach płyt 21) w przypadku odkrycia pr tów zbrojeniowych, nale y starannie usun wszystkie odspojone i naruszone w strukturze cz ci betonu, oczy ci skorodowane pr ty poprzez piaskowanie (metoda strumieniowo- cierna), piaskowanie na mokro, rutowanie lub frezowanie; odsłoni dalsze odcinki nieskorodowane na dł. min. 5 cm, zabezpieczy preparatem antykorozyjnym Sopro Repadur KS. 22) oczy ci i zabezpieczy antykorozyjnie balustrady 23) nawil y podło e czyst wod 24) wykona warstw zapewniaj c trwałe wi zania starego i nowego podło a Sopro Repadur MH. 25) uzupełni ubytki betonu w płycie balkonu mas Repadur ) Warstw spadkow wykona szpachl Sopro AMT 468 (grubo 2-30mm) lub za pomoc dodatku do jastrychów Sopro Rapidur M5 (grubo min. 4 cm.), zbrojon siatk Rabitz a ze spadkiem 1,5%; 27) Wklei ta my uszczelniaj ce EDB 568 (styk ciana podłoga i dylatacje) 28) uszczelni górn powierzchni płyty balkonowej Sopro DSF 523 dwuwarstwowo (grubo 2mm). Wyprowadzi uszczelnienie na min. 15 cm. na cian. 29) Płytki ceramiczne na zaprawie klejowej Sopro VF ) wykonanie obróbek blacharskich z blachy stalowej, ocynkowanej 0,5 0,6 mm na pasach z papy na betonie 31) wykonanie odbojów (nalutowanie na obróbkach blacharskich) w miejscach osadzenia płyt balkonowych dla wła ciwego odprowadzenia wód opadowych 32) wykona powłoki malarskie balustrad 33) wykonanie wypraw malarskich spodu płyty farba akrylowa elastyczna Nafufill BS kolor wg elewacji 18

19 Wariant II W przypadku zastosowanie innego systemu nale y pami ta o stosowaniu preparatów antykorozyjnych zawieraj cych inhibitory korozji i wykazuj cych dobr przyczepno do stali, stosowa zaprawy i betony modyfikowane polimerami. Nale y wykona naprawy w systemie betonów Hydrostop (patrz zał czniki). Dopuszcza si zastosowanie innego systemu posiadaj cego wszystkie niezb dne aprobaty techniczne i spełniaj ce wymagania technologiczne polecanego systemu. W tym wariancie przewiduje si zachowanie, b d cych w dobrym stanie technicznym posadzek balkonowych i miejscowe naprawy obróbek blacharskich. W przypadki stwierdzenia du ych uszkodze posadzek balkonów post powa analogicznie, jak w wariancie I. Uwaga! Do naprawy i kalkulacji przyj to wariant z wykonaniem izolacji poziomej płyt balkonowych Barierki Nale y wykona naprawy i podwy szenie barierek do wymaganej wysoko ci 110 cm. Kolejno wykonywania robót: 34) zdemontowa balustrady poprzez odci cie przy mocowaniach 35) usun powierzchniowo naruszone, odspojone warstwy tynku i betonu przy mocowaniach barierek 36) barierki oczy ci poprzez piaskowanie, nadspawa por cz z kształtownika stalowego do uzyskania wymaganej wysoko ci 37) dospawa elementy stalowe mocowania, tak, aby po uło eniu warstw ociepleniowych barierka mogła by prawidłowo zamontowana 38) po wykonaniu warstwy ocieplenia, a przed wykonaniem wierzchniej warstwy tynku, zamontowa nowe balustrady 39) wykonanie wypraw malarskich spodu płyty farba akrylowa elastyczna Nafufill BS kolor wg elewacji 40) ewentualne wykonanie napraw obróbek blacharskich z blachy stalowej, ocynkowanej 0,5 0,6 mm na pasach z papy na betonie 41) wykonanie odbojów (nalutowanie na obróbkach blacharskich) w miejscach osadzenia płyt dla wła ciwego odprowadzenia wód opadowych, 42) wykona powłoki malarskie balustrad farb chlorokauczukowa wg kolorystyki Uwaga 1. Nale y sprawdzi mocowanie balustrad, mocowanie do ciany budynku powinno uniemo liwia zaciekanie warstwy docieplenia. 2. W przypadku kolizji balustrady stalowej z lini docieplenia ciany zewn trznej nale y skróci elementy poziome, odci i wspawa ponownie elementy pionowe zapewniaj c min. 3 cm odst p od wierzchniej warstwy docieplenia. 3. Wszystkie prace naprawcze - oprócz wypraw malarskich kolorystycznych nale y zako czy przed rozpocz ciem układania płyt docieplenia ciany zewn trznej. 4. Przed przyst pieniem do prac naprawczych nale y dokona, w obecno ci inspektora nadzoru, przegl du aktualnego stanu technicznego balkonów i w zale no ci od niego dokona wyboru wariantu napraw. 5. Do kosztorysowania przyj to wariant z wykonaniem izolacji poziomej płyt balkonowych. 19

20 VIII.5. Warunki wykonywania robót Roboty remontowe wykonywa jedynie przy bezdeszczowej pogodzie, temperatura 5ºC - 25ºC przy powierzchni cian. Wykonywan wypraw nale y chroni przed bezpo rednim działaniem sło ca i opadów atmosferycznych, z do pełnego zwi zania tynku. Czas wi zania, w przypadku wysokiej wilgotno ci powietrza i niskiej temperatury mo e si przedłu y do kilku dni. Prace powinny by prowadzone pod stałym nadzorem inwestorskim przez osob posiadaj c uprawnienia budowlane. Roboty wykonywa zgodnie z Warunkami Technicznymi Robót Budowlano-monta owych oraz rozbiórkowych. W czasie prowadzenia robót nale y przestrzega obowi zuj cych przepisów BHP. UWAGA: 1. Prace dociepleniowe na elewacji mo na rozpocz po zako czeniu prac zwi zanych z ociepleniem stropodachu, wymian stolarki latarni. 2. Zako czenie obróbek blacharskich dostosowanych do nowych rozwi za nale y przewidzie najpó niej przed wykonaniem warstwy zbrojonej ocieplenia - zgodnie z zaleceniem producenta systemu. 3. Wszystkie wymiary sprawdzi w naturze. 4. Wszystkie materiały budowlane i zestawy materiałów winny posiada stosowne Aprobaty Techniczne. 5. W projekcie uj to ocieplenie cokołu budynku w ramach niezb dnych prac remontowych dla elewacji. VIII.6. Obliczenia cieplno-wilgotno ciowe ciany zewn trzne SZ 1 Cegła pełna 1900 kg/m 3, 0.91 W/mK, obustronnie tynkowana 63 cm Opór cieplny istniej cej przegrody dla warunków redniej wilgotno ci : R = 0.63 / 0.91 = m 2 K/W Dopuszczalny współczynnik przenikania ciepła przegrody z uwzgl dnieniem mostków termicznych: U k maks = W/m²K Obliczeniowa grubo wełny mineralnej W/mK, 30 kg/m 3 wynosi : 1 x , x >= m Przyj to ocieplenie warstw wełny mineralnej lub styropianu grubo ci 12 cm. ciany zewn trzne SZ 2 Cegła pełna 1900 kg/m 3, 0.91 W/mK, obustronnie tynkowana 55 cm Opór cieplny istniej cej przegrody dla warunków redniej wilgotno ci : R = 0.55 / 0.91 = m 2 K/W Dopuszczalny współczynnik przenikania ciepła przegrody z uwzgl dnieniem mostków termicznych: U k maks = W/m²K Obliczeniowa grubo wełny mineralnej W/mK, 30 kg/m 3 wynosi : 1 x , x >= m

ZAKŁAD PROJEKTOWANIA I NADZORU EFEKT-BUD Bydgoszcz ul. Powalisza 2/35 1 PROJEKT TECHNICZNY

ZAKŁAD PROJEKTOWANIA I NADZORU EFEKT-BUD Bydgoszcz ul. Powalisza 2/35 1 PROJEKT TECHNICZNY ZAKŁAD PROJEKTOWANIA I NADZORU EFEKT-BUD 85-791 Bydgoszcz ul. Powalisza 2/35 1 3. PROJEKT TECHNICZNY Nazwa zadania: Remont elewacji budynku frontowego. Ocieplenie ścian. Kolorystyka elewacji. Wymiana pokrycia

Bardziej szczegółowo

RODEK RZECZOZNAWCÓW SITR Rok za enia 1974 85-030 Bydgoszcz, ul. Bol. Rumi skiego 6, pok. 8 REGON: 092355266 322-44-19 NIP: 953-153-15-22

RODEK RZECZOZNAWCÓW SITR Rok za enia 1974 85-030 Bydgoszcz, ul. Bol. Rumi skiego 6, pok. 8 REGON: 092355266 322-44-19 NIP: 953-153-15-22 RODEK RZECZOZNAWCÓW SITR Rok za enia 1974 85-030 Bydgoszcz, ul. Bol. Rumi skiego 6, pok. 8 REGON: 092355266 322-44-19 NIP: 953-153-15-22 Zlec. 102/2011 Zamawiaj cy: Agencja Nieruchomo ci Rolnych Oddzia

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA ORAZ PLANU BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA ORAZ PLANU BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA ORAZ PLANU BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA INWESTYCJA OBIEKT: ADRES : INWESTOR: JEDNOSTKA PROJEKTOWA: AUTOR OPRACOWANIA REMONT DACHU WRAZ Z OCIEPLENIEM

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Projekt kolorystyki i remontu elewacji budynku położonego w Górze przy ul. Podwale 24

PROJEKT BUDOWLANY. Projekt kolorystyki i remontu elewacji budynku położonego w Górze przy ul. Podwale 24 PROJEKT BUDOWLANY OBIEKT: INWESTOR I ZLECENIODAWCA Projekt kolorystyki i remontu elewacji budynku położonego w Górze przy ul. Podwale 24 Starostwo Powiatowe w Górze Ul. Mickiewicza 1 56-200 Góra GENERALNY

Bardziej szczegółowo

EKSPERTYZA TECHNICZNA WRAZ Z OPISEM DO INWENTARYZACJI BUDOWLANEJ OKRĘGOWEJ STACJI KONTROLI POJAZDÓW

EKSPERTYZA TECHNICZNA WRAZ Z OPISEM DO INWENTARYZACJI BUDOWLANEJ OKRĘGOWEJ STACJI KONTROLI POJAZDÓW EKSPERTYZA TECHNICZNA WRAZ Z OPISEM DO INWENTARYZACJI BUDOWLANEJ OKRĘGOWEJ STACJI KONTROLI POJAZDÓW 1. PODSTAWA OPRACOWANIA Zlecenie inwestora: MZK Bielsko - Biała; Dz. U. Z 2006r nr 40 poz. 275 w sprawie

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ KONTROLI OKRESOWEJ ROCZNEJ

PROTOKÓŁ KONTROLI OKRESOWEJ ROCZNEJ 1 RODZAJ PROTOKÓŁ KONTROLI OKRESOWEJ ROCZNEJ PRZEGLĄDU NR 1/BIBL/2014 PROTOKOŁU DATA 18/06/2014 WYKONANIA OBIEKT Budynek użyteczności publicznej ADRES Szubin, Kcyńska 11 WŁAŚCICIEL LUB Rejonowa Biblioteka

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA PODCZAS REMONTU BALKONÓW

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA PODCZAS REMONTU BALKONÓW INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA PODCZAS REMONTU BALKONÓW Inwestor : Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola Miasta Stołecznego Warszawy. Nazwa inwestycji i adres obiektu

Bardziej szczegółowo

INWENATRYZACJA - OPIS

INWENATRYZACJA - OPIS I N W E N T A R Y Z A C J A budynku biurowego w Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów MPGK Krosno Sp. z o.o. zlokalizowanego przy ul. Białobrzeskiej na działce nr ewid. 2177/8 poło onej w Kro nie Lokalizacja:

Bardziej szczegółowo

Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR : Data opracowania 10.05.2013. Data zatwierdzenia

Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR : Data opracowania 10.05.2013. Data zatwierdzenia KOSZTORYS OFERTOWY NAZWA INWESTYCJI : Odnowienie elewacji wraz z balkonami ADRES INWESTYCJI : Budynek mieszkalny ul. Warszawska 1 w Gizycku INWESTOR : Wspólnota Mieszkaniowa nr 114 ADRES INWESTORA : ul.

Bardziej szczegółowo

Przedmiar. Remont budynku ul. K.Paryskiej 14-16

Przedmiar. Remont budynku ul. K.Paryskiej 14-16 Przedmiar Budowa: Budynek użytkowy OSP Moszczenica Obiekt: Jastrzębie-Zdrój ul. Komuny Paryskiej 16 Zamawiający: Miejski Zarząd Nieruchomości Jastrzębie-Zdrój ul. 1 Maja 55 Jednostka opracowująca kosztorys:

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY WYMIANY CZĘŚCI OKIEN PARTERU BUDYNKU REGIONALNEJ DYREKCJI OCHRONY ŚRODOWISKA

PROJEKT BUDOWLANY WYMIANY CZĘŚCI OKIEN PARTERU BUDYNKU REGIONALNEJ DYREKCJI OCHRONY ŚRODOWISKA PROJEKT BUDOWLANY WYMIANY CZĘŚCI OKIEN PARTERU BUDYNKU REGIONALNEJ DYREKCJI OCHRONY ŚRODOWISKA ul. H. Sienkiewicza 3 w Warszawie Działka nr 26 obręb 50310 Inwestor: Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska

Bardziej szczegółowo

Kamienica zabytkowa Lidzbark Warmiński, ul. Kopernika 38. Wspólnota Mieszkaniowa Lidzbark Warmiński, ul. Kopernika 38

Kamienica zabytkowa Lidzbark Warmiński, ul. Kopernika 38. Wspólnota Mieszkaniowa Lidzbark Warmiński, ul. Kopernika 38 INWENTARYZACJA I PROJEKT ODTWORZENIA ZABYTKOWEJ STOLARKI OKIENNEJ OBIEKT: Kamienica zabytkowa Lidzbark Warmiński, ul. Kopernika 38 INWESTOR: Wspólnota Mieszkaniowa Lidzbark Warmiński, ul. Kopernika 38

Bardziej szczegółowo

PROJEKT REMONTU POMIESZCZEŃ SANITARNYCH URZĘDU MIEJSKIEGO

PROJEKT REMONTU POMIESZCZEŃ SANITARNYCH URZĘDU MIEJSKIEGO PROJEKTOWANIE I NADZÓR 76-200 SŁUPSK UL.WŁODKOWICA 28 TEL./FAX (0-59) 845-71-77 NIP 839-144-39-28 REGON 771588708 PROJEKT REMONTU POMIESZCZEŃ SANITARNYCH URZĘDU MIEJSKIEGO INWESTOR: GMINA MIEJSKA ŁEBA

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY ZAMIENNY BUDYNKU WIELORODZINNEGO A segmenty 3,4,5 KOLORYSTYKA ELEWACJI

PROJEKT WYKONAWCZY ZAMIENNY BUDYNKU WIELORODZINNEGO A segmenty 3,4,5 KOLORYSTYKA ELEWACJI ArTop PRACOWNIA PROJEKTOWA ul. J.H. Dabrowskiego 38-40 lok. 30; 70-100Szczecin tel./fax: 91 45-57-930 e mail : artop@artop.szczecin.pl PROJEKT WYKONAWCZY ZAMIENNY BUDYNKU WIELORODZINNEGO A segmenty 3,4,5

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. Adres obiektu: 62-510 Konin, ul. Szarotki 1. Inwestor: Przedszkole Nr 16 62-510 Konin, ul. Szarotki 1

PROJEKT WYKONAWCZY. Adres obiektu: 62-510 Konin, ul. Szarotki 1. Inwestor: Przedszkole Nr 16 62-510 Konin, ul. Szarotki 1 PRZEDSIĘBIORSTWO INWESTYCJI I BUDOWNICTWA *INWEST-BUD* 62-510 Konin, ul. Begoniowa 14 Tel. 063 245 05 45 PROJEKT WYKONAWCZY Obiekt: Przedszkole Nr 16 Temat: Remont tarasów Adres obiektu: 62-510 Konin,

Bardziej szczegółowo

TEMAT: EKSPERTYZA TECHNICZNA DLA INWESTYCJI: REMONTU BUDYNKU INFORMACJI TURYSTYCZNEJ W JURGOWIE

TEMAT: EKSPERTYZA TECHNICZNA DLA INWESTYCJI: REMONTU BUDYNKU INFORMACJI TURYSTYCZNEJ W JURGOWIE TEMAT: EKSPERTYZA TECHNICZNA DLA INWESTYCJI: REMONTU BUDYNKU INFORMACJI TURYSTYCZNEJ W JURGOWIE INWESTOR: GMINA BUKOWINA TATRZAŃSKA UL. DŁUGA 144, 34-530 BUKOWINA TATRZAŃSKA ADRES INWESTYCJI: 34-532 JURGÓW

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY ZMIAN DO PROJEKTU BUDOWLANEGO REMONTU ELEWACJI I DACHU BUDYNKU MIESZKALNO-US UGOWEGO PRZY UL. KOLEJOWA 25 W CHOJNOWIE

PROJEKT BUDOWLANY ZMIAN DO PROJEKTU BUDOWLANEGO REMONTU ELEWACJI I DACHU BUDYNKU MIESZKALNO-US UGOWEGO PRZY UL. KOLEJOWA 25 W CHOJNOWIE PROJEKTOWANIE I NADZÓR W BUDOWNICTWIE mgr in. Jaros aw Miko ajczyk 59-216 Kunice, P tnów Legnicki 10a tel. kom. 502-296-226 PROJEKT BUDOWLANY ZMIAN DO PROJEKTU BUDOWLANEGO REMONTU ELEWACJI I DACHU BUDYNKU

Bardziej szczegółowo

REMONT POMIESZCZEŃ SĄDU REJONOWEGO POZNAŃ STARE MIASTO PRZY UL. DOŻYNKOWEJ 9H W POZNANIU. IV. INFORMACJA BIOZ

REMONT POMIESZCZEŃ SĄDU REJONOWEGO POZNAŃ STARE MIASTO PRZY UL. DOŻYNKOWEJ 9H W POZNANIU. IV. INFORMACJA BIOZ IV. INFORMACJA BIOZ Inwestor: SĄD REJONOWY POZNAŃ STARE MIASTO ul. Młyńska 1a 61-729 Poznań Projekt budowy dla inwestycji : REMONT POMIESZCZEŃ SĄDU REJONOWEGO POZNAŃ STARE MIASTO PRZY UL. DOŻYNKOWEJ 9H

Bardziej szczegółowo

PROJEKT. REMONT BUDYNKU SALI GIMNASTYCZNEJ Zespół Szkół nr 1

PROJEKT. REMONT BUDYNKU SALI GIMNASTYCZNEJ Zespół Szkół nr 1 PROJEKT REMONT BUDYNKU SALI GIMNASTYCZNEJ Zespół Szkół nr 1 Inwestor: Zespół Szkół Nr 1 im Kazimierza Wielkiego ul. Budowlana 4 05-300 Mińsk Mazowiecki Opracował: mgr inż. Bogusław Kowalczyk Mińsk Mazowiecki

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY PROJEKT REMONTU - MALOWANIE ELEWACJI ORAZ KOLORYSTYKI ELEWACJI BUDYNKU. Konin, ul. Dmowskiego 1 IMIĘ I NAZWISKO IMIĘ I NAZWISKO

PROJEKT WYKONAWCZY PROJEKT REMONTU - MALOWANIE ELEWACJI ORAZ KOLORYSTYKI ELEWACJI BUDYNKU. Konin, ul. Dmowskiego 1 IMIĘ I NAZWISKO IMIĘ I NAZWISKO Z080/04-10 DATA : 04.2010 ZLECENIE : em.forma B I U R O P R O J E K T O W E e-mail: biuro@emforma.pl www.emforma.pl PROJEKT WYKONAWCZY CPV: TEMAT PROJEKT REMONTU - MALOWANIE ELEWACJI ORAZ KOLORYSTYKI ELEWACJI

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY ZAMIENNY BUDYNKU WIELORODZINNEGO A segmenty 3,4,5 KOLORYSTYKA ELEWACJI

PROJEKT WYKONAWCZY ZAMIENNY BUDYNKU WIELORODZINNEGO A segmenty 3,4,5 KOLORYSTYKA ELEWACJI ArTop PRACOWNIA PROJEKTOWA ul. J.H. Dabrowskiego 38-40 lok. 30; 70-100Szczecin tel./fax: 91 45-57-930 e mail : artop@artop.szczecin.pl PROJEKT WYKONAWCZY ZAMIENNY BUDYNKU WIELORODZINNEGO A segmenty 3,4,5

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Termomodernizacji i wykonania podjazdu dla osób niepełnosprawnych budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kaliszu Pomorskim

PROJEKT BUDOWLANY. Termomodernizacji i wykonania podjazdu dla osób niepełnosprawnych budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kaliszu Pomorskim PROJEKT BUDOWLANY Termomodernizacji i wykonania podjazdu dla osób niepełnosprawnych budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kaliszu Pomorskim LOKALIZACJA: Kalisz Pomorski ul. Mickiewicza 51 INWESTOR:

Bardziej szczegółowo

Rozbudowa domu przedpogrzebowego na cmentarzu komunalnym w Bierutowie. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - Okna i drzwi

Rozbudowa domu przedpogrzebowego na cmentarzu komunalnym w Bierutowie. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - Okna i drzwi SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH * * * OKNA I DRZWI 1 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej części specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące

Bardziej szczegółowo

AUTORZY PROJEKTU IMIĘ I NAZWISKO PODPIS

AUTORZY PROJEKTU IMIĘ I NAZWISKO PODPIS USSŁŁUGI I PPRROJ JEEKKTTOWEE KALMAR MARCIIN MACIIEJJEWSKII PPONI IŃSSKKI IEEGO 88//2277,, 8888- -110000 Innoowrrooccł I łaaw NIPP 555566- -222255- -3355- -5599 TEMAT OBIEKT teel t ll..(005522) ) 33553300332277,,

Bardziej szczegółowo

Wymiana przy czy domowych, oraz naprawa pokrycia dachowego z przemurowaniem trzonów kominowych ponad dachem. dzia ka nr

Wymiana przy czy domowych, oraz naprawa pokrycia dachowego z przemurowaniem trzonów kominowych ponad dachem. dzia ka nr Inwestor: Zak ad Us ug Komunalnych 59-940 W gliniec Ul. Partyzantów 8 Przedmiot opracowania: Wymiana przy czy domowych, oraz naprawa pokrycia dachowego z przemurowaniem trzonów kominowych ponad dachem

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1) DOKUMENTY kserokopia uprawnień projektanta zaświadczenie o wpisie do izby zawodowej mapa sytuacyjno-wysokościowa 1:500 mapa ewidencji gruntów 1:1000 2) PROJEKT BUDOWLANY 1. CZĘŚĆ

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. Zakres robót renowacyjnych

OPIS TECHNICZNY. Zakres robót renowacyjnych OPIS TECHNICZNY do robót elewacyjnych budynku mieszkalnego przy ulicy Kutnowskiej nr14 w Krośniewicach Kosztorys wykonano na zlecenie MZGKiM Krośniewice ul. Paderewskiego 3 Remontowany obiekt jest budynkiem

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. INWESTOR: MIASTO INOWROCŁAW ul. F.D.Roosevelta 36, 88-100 Inowrocław

PROJEKT BUDOWLANY. INWESTOR: MIASTO INOWROCŁAW ul. F.D.Roosevelta 36, 88-100 Inowrocław PROJEKT BUDOWLANY TEMAT: ADAPTACJA POMIESZCZEŃ SZKOLNYCH NA BIURA ADRES: ul. Stanisława Kiełbasiewicza 7, 88-100 Inowrocław BRANŻA: KONSTRUKCYJNO - BUDOWLANA INWESTOR: MIASTO INOWROCŁAW ul. F.D.Roosevelta

Bardziej szczegółowo

PPUH Jan i Renata CHOCHLA Sp. c. "PROCAL" 44-100 GLIWICE ul. Warszawska 23 tel. fax 3346561

PPUH Jan i Renata CHOCHLA Sp. c. PROCAL 44-100 GLIWICE ul. Warszawska 23 tel. fax 3346561 PPUH Jan i Renata CHOCHLA Sp. c. "PROCAL" 44-100 GLIWICE ul. Warszawska 23 tel. fax 3346561 Regon : 272033632-92700000-59-3-372-27177, Konto BP PKO II/o Gliwice 80 10202401 105660022 NIP 631-000-65-20

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY REMONTU (WYMIANY) POKRYCIA DACHU BUDYNKU SĄDU OKRĘGOWEGO W KATOWICACH PRZY Ul. ANDRZEJA 16/18 SEGMENT WSCHODNI

PROJEKT BUDOWLANY REMONTU (WYMIANY) POKRYCIA DACHU BUDYNKU SĄDU OKRĘGOWEGO W KATOWICACH PRZY Ul. ANDRZEJA 16/18 SEGMENT WSCHODNI Nr: 1114/02/12 Zadanie: SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Temat: PROJEKT BUDOWLANY REMONTU (WYMIANY) POKRYCIA DACHU BUDYNKU SĄDU OKRĘGOWEGO W KATOWICACH PRZY Ul. ANDRZEJA 16/18 SEGMENT

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA 2

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA 2 Łódź, dnia 8 lutego 2013 r. Administracja Nieruchomościami Łódź-Śródmieście Centrum II 90-019 Łódź. ul. Dowborczyków 5 tel. (42) 253 64 19 fax (42) 253 64 22 www.centrum2.com3.pl ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE

SPECYFIKACJE TECHNICZNE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYRÓWNANIE POŁACI DACHU ORAZ WYMIANA POKRYCIA DACOWEGO Z ETERNITU NA BLACHĘ TRAPEZOWĄ SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE (SST) WYKONANIA I ODBORU ROBÓT BUDOWLANYCH 1. WSTĘP 1.1.

Bardziej szczegółowo

Opis techniczny do zgłoszenia robót budowlanych budynku mieszkalnego wielorodzinnego na działce nr 158/5 w Słuchaj

Opis techniczny do zgłoszenia robót budowlanych budynku mieszkalnego wielorodzinnego na działce nr 158/5 w Słuchaj Opis techniczny do zgłoszenia robót budowlanych budynku mieszkalnego wielorodzinnego na działce nr 158/5 w Słuchaj Inwestor: Agencja Nieruchomości Rolnych ul. Hetmańska 38 85-039 Bydgoszcz 1. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

30-418 Kraków, ul. Zakopiańska 9/407, tel/fax 269 27 71 Pracownia NIP: 679-006-43-38 1250/VI/12

30-418 Kraków, ul. Zakopiańska 9/407, tel/fax 269 27 71 Pracownia NIP: 679-006-43-38 1250/VI/12 30-418 Kraków, ul. Zakopiańska 9/407, tel/fax 269 27 71 Pracownia NIP: 679-006-43-38 1250/VI/12 PROJEKT BUDOWLANY TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU MIESZKALNO BIUROWEGO Z GARAśAMI DOMU POMOCY SPOŁECZEJ DOM POMOCY

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Zespół Szkół Budowlanych i Ogólnokształcących w Biłgoraju ul. Cegielniana 24 23-400 Biłgoraj

PROJEKT BUDOWLANY. Zespół Szkół Budowlanych i Ogólnokształcących w Biłgoraju ul. Cegielniana 24 23-400 Biłgoraj PROJEKT BUDOWLANY Obiekt BranŜa Temat Lokalizacja inwestycji Inwestor Data opracowania Sala gimnastyczna Zespołu Szkół Budowlanych i Ogólnokształcących w Biłgoraju Kod CPV: 45212222-8 Sale gimnastyczne

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1. Strona tytułowa str. nr. 1 2. Opis techniczny wraz z planem BIOZ str. nr. 2-7 3) Oświadczenie autora projektu str. nr. 8-11 4.Rysunki: -Plan Sytuacyjny rys. nr - 1 str. nr. 12

Bardziej szczegółowo

Architektura. Adres inwestycji: ul. Bartniaka 21/23 05-825 Grodzisk Mazowiecki

Architektura. Adres inwestycji: ul. Bartniaka 21/23 05-825 Grodzisk Mazowiecki PROJEKT WYKONAWCZY WYMIANY WYEKSPLOATOWANYCH KOTŁÓW WĘGLOWO- KOKSOWYCH NA KOTŁY GAZOWO - OLEJOWE WRAZ Z UKŁADEM TECHNOLOGICZNYM ORAZ REMONT POMIESZCZEŃ KOTŁOWNI W ISTNIEJĄCYM BUDYNKU SĄDU REJONOWEGO W

Bardziej szczegółowo

EnklawaDevelopmnent - Kraków - Nieruchomości, Projekty i Wykonawstwo Standard wykończenia

EnklawaDevelopmnent - Kraków - Nieruchomości, Projekty i Wykonawstwo Standard wykończenia : ZAKRES OPRACOWANIA Niniejszy opis techniczny dotyczy budynku mieszkalno-usługowego zlokalizowanego w Krakowie przy ul. Twardowskiego i ul. Mitkowskiego wraz z infrastrukturą techniczną oraz zagospodarowaniem

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD PROJEKTOWANIA I NADZORU EFEKT-BUD 85-791 Bydgoszcz ul. Powalisza 2/35 PROJEKT TECHNICZNY. 85-868 Bydgoszcz

ZAKŁAD PROJEKTOWANIA I NADZORU EFEKT-BUD 85-791 Bydgoszcz ul. Powalisza 2/35 PROJEKT TECHNICZNY. 85-868 Bydgoszcz 1 ZAKŁAD PROJEKTOWANIA I NADZORU EFEKT-BUD 85-791 Bydgoszcz ul. Powalisza 2/35 1. PROJEKT TECHNICZNY Nazwa zadania: Izolacja piwnic budynku Małej Szkoły Zespołu Szkół nr 19 w Bydgoszczy. Inwestor: Zespół

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ TECZKI. VII. RYSUNKI TECHNICZNE rys. nr 1 str. nr 11-12 Mapa sytuacyjna 1:500 str. nr 11 1. Rzut parteru 1:100 str.

ZAWARTOŚĆ TECZKI. VII. RYSUNKI TECHNICZNE rys. nr 1 str. nr 11-12 Mapa sytuacyjna 1:500 str. nr 11 1. Rzut parteru 1:100 str. ZAWARTOŚĆ TECZKI I. KARTA TYTUŁOWA str. nr 1 II. SPIS ZAWARTOŚCI TECZKI str. nr 2 III. DANE OGÓLNE str. nr 3 1. Podstawy formalno prawne 2. Dane ewidencyjne IV. OPIS TECHNICZNY str. nr 4-5 1. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

ŚWIETLICA WIEJSKA W SKALE

ŚWIETLICA WIEJSKA W SKALE ŚWIETLICA WIEJSKA W SKALE Projekt prac remontowych Temat opracowania: Remont Budynku Mieszkalnego i Świetlicy Wiejskiej w Skale Zamawiający: Gmina i Miasto w Lwówku Śląskim Aleja Wojska Polskiego 25 A

Bardziej szczegółowo

Zakopane, dnia 06.06.2011 roku. Uczestnicy postępowania przetargowego

Zakopane, dnia 06.06.2011 roku. Uczestnicy postępowania przetargowego Zakopane, dnia 06.06.2011 roku Uczestnicy postępowania przetargowego dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Przebudowa i modernizacja części budynku z przeznaczeniem

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY BUDOWY ALTANY MIETNIKOWEJ

PROJEKT BUDOWLANY BUDOWY ALTANY MIETNIKOWEJ PROJEKT BUDOWLANY BUDOWY ALTANY MIETNIKOWEJ DLA BUDYNKU PRZY UL. CHŁODNEJ 34 Bran a: konstrukcyjno budowlana Inwestor: Zakład Gospodarowania Nieruchomo ciami Dzielnicy Wola m. st. Warszawa ul. Bema 70

Bardziej szczegółowo

TERMOMODERNIZACJA I REMONT Lecznicy Weterynaryjnej w miejscowości Jabłonna Majątek

TERMOMODERNIZACJA I REMONT Lecznicy Weterynaryjnej w miejscowości Jabłonna Majątek Z.P.H.U. Usługi Budowlane Janusz Lipiec 23-100 Bychawa u. Roweckiego 16 Tel. 502 040 840 TERMOMODERNIZACJA I REMONT Lecznicy Weterynaryjnej w miejscowości Jabłonna Majątek Roboty remontowe Lokalizacja:

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO SIŁOWNI TERENOWEJ

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO SIŁOWNI TERENOWEJ OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO SIŁOWNI TERENOWEJ 1 Dane wyjściowe 1.1 Przedmiot i podstawa opracowania Przedmiotem opracowania jest dokumentacja projektowa budowy siłowni terenowej na dz. nr ewid.

Bardziej szczegółowo

1. Budynek nadle nictwa wie Kromnów dz. 246 gmina Brochów.

1. Budynek nadle nictwa wie Kromnów dz. 246 gmina Brochów. Załącznik nr 1 1. Budynek nadleśnictwa wieś Kromnów dz. 246 gmina Brochów. Prace termomodernizacyjne obejmują wykonanie docieplenia ścian metodą lekką mokrą gr. 14 cm z wyprawą z tynku akrylowego typu

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE WODOCIĄGOWE P.POŻ. -hydranty wewnętrzne

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE WODOCIĄGOWE P.POŻ. -hydranty wewnętrzne Anita Wilczyńska-Pracownia Architektury PROSPERITA 81-524 GDYNIA, ul. Goplany 6 ------------------------------------------------------------------------------------------------ PROJEKT BUDOWLANY PROJEKT

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. Założenia ogólne: Dane powierzchniowo kubaturowe:

OPIS TECHNICZNY. Założenia ogólne: Dane powierzchniowo kubaturowe: OPIS TECHNICZNY do projektu architektoniczno budowlanego docieplenia budynku mieszkalnego V-cio kondygnacyjnego przy ul. Mickiewicza 120 znajdującego się na nieruchomości oznaczonej nr geod. 2596/7 położonej

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY OBIEKT: BUDYNEK PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 14 UL. PUŁASKIEGO W TARNOWIE BRANŻA: ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANA WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ W BUDYNKU INWESTOR: URZĄD

Bardziej szczegółowo

1. 40,00/2,50 16,00 3 KNR 4-01 0811-07-050 Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej krotność= 1,00

1. 40,00/2,50 16,00 3 KNR 4-01 0811-07-050 Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej krotność= 1,00 Książka przedmiarów REMONT TARASÓW WIEJSKA 22A-22C, 56-400 OLEŚNICA 1. REMONT TARASÓW 1 KNR 2-02 1610-08-020 Rusztowania przesuwne typu RR 1/30,o wysokości kolumny do 10 m. 2 AW-020 Dodatek za przestawienie

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. Założenia ogólne: Dane powierzchniowo kubaturowe:

OPIS TECHNICZNY. Założenia ogólne: Dane powierzchniowo kubaturowe: OPIS TECHNICZNY do projektu architektoniczno budowlanego docieplenia budynku mieszkalnego V-cio kondygnacyjnego przy ul. Mickiewicza 114 znajdującego się na nieruchomości oznaczonej nr geod 2600/1, 2599/2,

Bardziej szczegółowo

BIURO PROJEKTOWE MDS- Projekt ul. Kulczy skiego 3 59-900 Zgorzelec

BIURO PROJEKTOWE MDS- Projekt ul. Kulczy skiego 3 59-900 Zgorzelec BIURO PROJEKTOWE MDS- Projekt ul. Kulczy skiego 3 59-900 Zgorzelec PROJEKT ZAM IENNY BUDOWLANY PRZEBUDOWY I REM ONTU CZ CI PARTEROWEJ BUDYNKU URZ DU GMINY W SULIKOWIE WRAZ Z LIKWIDACJ BARIER ARCHITEKTONICZNYCH

Bardziej szczegółowo

- PROJEKT BUDOWLANY -

- PROJEKT BUDOWLANY - - PROJEKT BUDOWLANY - OBIEKT: BUDYNEK MIESZKALNY wielorodzinny ADRES OBIEKTU: Leszno ul. B. Chrobrego 25/6 INWESTOR: MZBK Leszno ul. Dekana 10 TEMAT OPRACOWANIA: Projekt budowlany wewnętrznej instalacji

Bardziej szczegółowo

TERMOIZOLACJĘ ŚCIANY OD PODWÓRKA METODĄ LEKKĄ MOKRĄ Z ZASTOSOWANIEM WARSTWY IZOLACYJNEJ gr. 14 cm ZE STYROPIANU

TERMOIZOLACJĘ ŚCIANY OD PODWÓRKA METODĄ LEKKĄ MOKRĄ Z ZASTOSOWANIEM WARSTWY IZOLACYJNEJ gr. 14 cm ZE STYROPIANU PRZEWIDUJE: RENOWACJĘ ŚCIANY OD ULICY NARUTOWICZA WG PROGRAMU KONSERWATORSKIEGO TERMOIZOLACJĘ ŚCIANY OD PODWÓRKA METODĄ LEKKĄ MOKRĄ Z ZASTOSOWANIEM WARSTWY IZOLACYJNEJ gr. 14 cm ZE STYROPIANU 1 1. OKAP

Bardziej szczegółowo

VII. SZCZEGÓŁOWY OPIS TECHNICZNY ROZBIÓRKI BUDYNKU MIESZKALNEGO I GOSPODARCZEGO

VII. SZCZEGÓŁOWY OPIS TECHNICZNY ROZBIÓRKI BUDYNKU MIESZKALNEGO I GOSPODARCZEGO VII. SZCZEGÓŁOWY OPIS TECHNICZNY ROZBIÓRKI BUDYNKU MIESZKALNEGO I GOSPODARCZEGO 1. PODSTAWY FORMALNE I MATERIALNOPRAWNE. Umowa pomidzy Inwestorem: Miejsk Dyrekcj Inwestycji w Suwałkach, z siedzib 16-400

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY 2.0. CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA ZABEZPIECZEŃ

OPIS TECHNICZNY 2.0. CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA ZABEZPIECZEŃ 1 OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO ZABEZPIECZENIA MIEJSC ZIMOWANIA I ROZRODU NIETOPERZY W REZERWACIE PRZYRODY NIETOPEREK PODZIEMIA I DZIAŁKI FORTECZNE MIĘDZYRZECKIEGO REJONU UMOCNIONEGO 1.0. CZĘŚĆ

Bardziej szczegółowo

1-Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych obiektów:

1-Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych obiektów: 1-Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych obiektów: Załącznik nr 2 Proponowana kolejność realizacji poszczególnych etapów rozbiórki -budynek mieszkalny

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA zlec. 1/P/06/2008 INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA Nazwa i adres obiektu : Budynek Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Ozorkowie budowlanego Ul. Traugutta 1 - dz.nr 96,obręb O-5. Inwestor

Bardziej szczegółowo

Opis techniczny do zgłoszenia robót budowlanych budynku mieszkalnego wielorodzinnego na działce nr 100/1 w Wichulcu

Opis techniczny do zgłoszenia robót budowlanych budynku mieszkalnego wielorodzinnego na działce nr 100/1 w Wichulcu Opis techniczny do zgłoszenia robót budowlanych budynku mieszkalnego wielorodzinnego na działce nr 100/1 w Wichulcu Inwestor: Agencja Nieruchomości Rolnych ul. Hetmańska 38 85-039 Bydgoszcz 1. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 45421000-4 ROBOTY W ZAKRESIE STOLARKI BUDOWLANEJ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 45421000-4 ROBOTY W ZAKRESIE STOLARKI BUDOWLANEJ SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 45421000-4 ROBOTY W ZAKRESIE STOLARKI BUDOWLANEJ 1 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP str. 3 2. MATERIAŁY str. 3 3. SPRZĘT str. 4 4.TRANSPORT str. 4 5. WYKONANIE

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. Do projektu :,, Projekt przebudowy budynku magazynu polegający na

OPIS TECHNICZNY. Do projektu :,, Projekt przebudowy budynku magazynu polegający na OPIS TECHNICZNY Do projektu :,, Projekt przebudowy budynku magazynu polegający na wykonaniu w ścianach zewnętrznych elewacji północnej i południowej otworów drzwiowych i okiennych, poszerzeniu istniejących

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY OPIS TECHNICZNY

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY OPIS TECHNICZNY WYKONANIE IZOLACJI PRZECIWWILGOCIOWYCH WRAZ Z DRENAŻEM OTOKOWYM BUDYNKU NR 22 NA TERENIE AKADEMII OBRONY NARODOWEJ PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY CZĘŚĆ ARCHITEKTONICZNA OPIS TECHNICZNY Adres inwestycji:

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA OŚWIADCZENIE PROJEKTANTÓW KOPIA DECYZJI O PRZYZNANYCH UPRAWNIENIACH BUDOWLANYCH KOPIA ZAŚWIADCZENIA O PRZYNALEśNOŚCI DO ZIIB I Ekspertyza techniczna stanu budynku 1. Przedmiot, cel

Bardziej szczegółowo

PFU-3 CZĘŚĆ INFORMACYJNA PROGRAMU FUNKCJONALNO-UŻYTKOWEGO

PFU-3 CZĘŚĆ INFORMACYJNA PROGRAMU FUNKCJONALNO-UŻYTKOWEGO PFU-3 Część informacyjna 1 PFU-3 CZĘŚĆ INFORMACYJNA PROGRAMU FUNKCJONALNO-UŻYTKOWEGO ZAWARTOŚĆ PFU-3: 1 Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego 2 Inne informacje

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA Widok budynku komunalnego od strony drogi. I.CZĘŚĆ OPISOWA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1. BUDYNEK W ZAKRZEWIE PARCELE GM. BARUCHOWO I.1 Opis ogólny budynku. I.2 Opis szczegółowy budynku. I.3 Stan techniczny

Bardziej szczegółowo

WIELOLETNI PROGRAM GOSPODAROWANIA MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY JANÓW PODLASKI NA LATA

WIELOLETNI PROGRAM GOSPODAROWANIA MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY JANÓW PODLASKI NA LATA Zał cznik do uchwały Nr XII/125/16 Rady Gminy Janów Podlaski z dnia 10 wrze nia 2016 r. WIELOLETNI PROGRAM GOSPODAROWANIA MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY JANÓW PODLASKI NA LATA 2016-2021 Celem niniejszego

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA STRONA TYTUŁOWA OPIS TECHNICZNY CZĘŚĆ RYSUNKOWA Lp Nazwa rysunku Stadium Skala Nr rys. 1. Sytuacja inwentaryzacja 01 2. Fotografie inwentaryzacja 02 3. Fotografie inwentaryzacja 03

Bardziej szczegółowo

M E T R Y K A P R O J E K T U B U D O W L A N E G O

M E T R Y K A P R O J E K T U B U D O W L A N E G O «BUDGRAF» BIURO PROJEKTOWO- USŁUGOWE inż. JÓZEF MURZYNIAK ul. Zjednoczenia 3/1 ; 48-304 Nysa tel. +48 607 634 571 www.budgraf.pl budgraf@wp.pl EGZEMPLARZ... M E T R Y K A P R O J E K T U B U D O W L A

Bardziej szczegółowo

1 PROJEKT ROBÓT BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH Z DOBUDOWĄ SCHODÓW NA III PIĘTRZE KLATKI OD STRONY UL.KORCZAKA W POŁUDNIOWYM SKRZYDLE BUDYNKU ŚLĄSKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO W CZĘSTOCHOWIE Nazwa obiektu budowlanego

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY REMONT ELEWACJI

PROJEKT BUDOWLANY REMONT ELEWACJI PROJEKT BUDOWLANY REMONT ELEWACJI 1. Inwestor: GMINA UDANIN 2. Lokalizacja: Udanin 86b 3. Obiekt: Budynek biurowo-usługowy 4. Stadium: Projekt budowlany 5. Branża: budowlana Nazwa Opracowania Projektant

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ ARCHITEKTONICZNA

CZĘŚĆ ARCHITEKTONICZNA CZĘŚĆ ARCHITEKTONICZNA 1. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA: Przedmiotem opracowania jest wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania: Modernizacja stacji transformatorowej PT-19802 (Wiadukt) w Szklarskiej

Bardziej szczegółowo

Projekt robót remontowych II pawilonu i łącznika Szkoły Podstawowej w Błażowej

Projekt robót remontowych II pawilonu i łącznika Szkoły Podstawowej w Błażowej Projekt robót remontowych II pawilonu i łącznika Szkoły Podstawowej w Błażowej Inwestor: Gmina Błażowa Plac Jana Pawła II 1 36-030 Błażowa Adres Inwestycji: Szkoła Podstawowa w Błażowej ul. Armii Krajowej

Bardziej szczegółowo

Nazwa zadania: wyburzenie 9 budynków. Adres obiektu: Podzamcze, 26-060 Chęciny. Kod CPV: 45111100-9

Nazwa zadania: wyburzenie 9 budynków. Adres obiektu: Podzamcze, 26-060 Chęciny. Kod CPV: 45111100-9 Program funkcjonalno-użytkowy dla wyburzenia 9 budynków na terenach Regionalnego Centrum Naukowo- Technologicznego w Podzamczu koło Chęcin w ramach zadania p.n. Tworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych

Bardziej szczegółowo

NAZWA ZADANIA: TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU OSP W BŁAŻOWEJ

NAZWA ZADANIA: TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU OSP W BŁAŻOWEJ INWESTOR: GMINA BŁAŻOWA PLAC JANA PAWŁA II 1 36-030 BŁAŻOWA NAZWA ZADANIA: TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU OSP W BŁAŻOWEJ LOKALIZACJA: DZIAŁKA NR 1189 ul. PARTYZANTÓW 1 36-030 BŁAŻOWA Lipiec 2014 r. Opis techniczny

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA BIURO OBSŁUGI INWESTYCJI "INNOWATOR PLUS" Piotr śywica 62-510 Konin, ul. Poznańska 74 tel. 245-45-77 NIP 665-109-28-97 DOKUMENTACJA PROJEKTOWA Nazwa zamówienia: Termomodernizacja budynku II Liceum Obiekt:

Bardziej szczegółowo

DOM MAX. Pomieszczenia. : 7 pokoi, 1 kuchnia, spiżarka, 2 łazienki, kotłownia, garderoby, garaż 2. Powierzchnia całkowita: 212,3 m Technologia:

DOM MAX. Pomieszczenia. : 7 pokoi, 1 kuchnia, spiżarka, 2 łazienki, kotłownia, garderoby, garaż 2. Powierzchnia całkowita: 212,3 m Technologia: jq2j(document).ready(function(){jq2j("#twoj_container-1 > ul").tabs({ event: 'click'});}); - Opis - Wizualizacje - Rzuty - Standardy wykończenia DOM MAX Pomieszczenia : 7 pokoi, 1 kuchnia, spiżarka, 2

Bardziej szczegółowo

Załącznik do protokołu odbioru robót Termomodernizacja ZPO Wielgie z dnia 25.01.2013 28.01.2013r.

Załącznik do protokołu odbioru robót Termomodernizacja ZPO Wielgie z dnia 25.01.2013 28.01.2013r. 1 Załącznik do protokołu odbioru robót Termomodernizacja ZPO Wielgie z dnia 25.01.2013 28.01.2013r. 1. Szkoła Podstawowa Zdjęcie nr 1 Ściana wschodnia Niezgodna z projektem technologia termomodernizacji,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY REMONTU BUDYNKU ŚWIETLICY

PROJEKT BUDOWLANY REMONTU BUDYNKU ŚWIETLICY PROJEKT BUDOWLANY REMONTU BUDYNKU ŚWIETLICY w Żukowie, gm. Mokobody Branża: Budowlana Część: Remont budynku świetlicy Inwestor: Gmina Mokobody 08-124 Mokobody, ul. Plac Chreptowicza 25 Adres budowy: Żuków

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ORGANIZACJI RUCHU

PROJEKT ORGANIZACJI RUCHU 1 PROJEKT ORGANIZACJI RUCHU Nazwa inwestycji: Przebudowa i budowa ul. Nowomyśliwskiej w Międzyzdrojach, powiat kamieński, woj. zachodniopomorskie. Obiekt : Oznakowanie pionowe i poziome. Rodzaj opracowania

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Docieplenie budynku Publicznego Przedszkola nr 3 z grupą żłobkową Niezapominajka ul. Spokojna 2, 58-160 Świebodzice DOCIEPLENIE STROPODACHU

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR DATA OPRACOWANIA : 30.06.2014 WYKONAWCA : INWESTOR : Data opracowania 30.06.2014. Data zatwierdzenia

PRZEDMIAR DATA OPRACOWANIA : 30.06.2014 WYKONAWCA : INWESTOR : Data opracowania 30.06.2014. Data zatwierdzenia NAZWA INWESTYCJI : PROJEKT TERMOMODERNIZACJI CIAN ZEWN TRZNYCH BUDYNKU WRAZ Z KOLORYSTY- ORAZ OCIEPLENIE STROPODACHU ZGODNIE Z AUDYTEM ENERGETYCZNYM NIERUCHO- MO CI ADRES INWESTYCJI : PADEREWSKIEGO 26,44-100

Bardziej szczegółowo

Zawartość opracowania OPIS TECHNICZNY. 1. WPROWADZENIE 1.1. Temat 1.2. Materiały wyjściowe 1.3. Zakres opracowania 2.

Zawartość opracowania OPIS TECHNICZNY. 1. WPROWADZENIE 1.1. Temat 1.2. Materiały wyjściowe 1.3. Zakres opracowania 2. Zawartość opracowania OPIS TECHNICZNY 1. WPROWADZENIE 1.1. Temat 1.2. Materiały wyjściowe 1.3. Zakres opracowania 2. STAN ISTNIEJĄCY 3. STAN PROJEKTOWANY 3.1. Oznakowanie pionowe 3.2. Oznakowanie poziome

Bardziej szczegółowo

WYPOSAŻENIE WNĘTRZ W MEBLE ARCHIWUM ZAKŁADOWE

WYPOSAŻENIE WNĘTRZ W MEBLE ARCHIWUM ZAKŁADOWE WYPOSAŻENIE WNĘTRZ W MEBLE ARCHIWUM ZAKŁADOWE NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO INWESTOR ZAKRES OPRACOWANIA BUDYNEK URZĘDU MIASTA W STALOWEJ WOLI ul. Wolności 7, 37-450 Stalowa Wola URZĄD MIASTA W STALOWEJ

Bardziej szczegółowo

Proponowane postępowanie konserwatorskie

Proponowane postępowanie konserwatorskie Proponowane postępowanie konserwatorskie 1. Tynki Ze względu na zły stan wypraw tynkarskich, ich niejednorodność : tynki wapienne, tynki wapienno-cementowe i tynki wapienne z narzutem cementowym oraz znaczne

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚC OPRACOWANIA

ZAWARTOŚC OPRACOWANIA ZAWARTOŚC OPRACOWANIA I. OPIS TECHNICZNY II. OBLICZENIA STATYCZNE ( w projekcie budowlanym ) III. RYSUNKI: 1. Rzut fundamentów nr K-01 2. Stopa fundamentowa St1 nr K-02 3. Stopa fundamentowa St2 i St3

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA MT-2370/15-2/2010 Załącznik nr 2 DOKUMENTACJA PROJEKTOWA Nazwa zadania: Wymiana bram garażowych i stolarki drzwiowej w budynku Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Siemianowicach Śląskich 1 Zawartość

Bardziej szczegółowo

Działki nr: 44/75 obręb B-48. Tuxbel Engineering Sp. z o. o. ul. Mielżyńskiego 14. 61-725 Poznań

Działki nr: 44/75 obręb B-48. Tuxbel Engineering Sp. z o. o. ul. Mielżyńskiego 14. 61-725 Poznań INWESTOR: Miasto Łódź Wydział Gospodarki Komunalnej w Departamencie Infrastruktury i Lokali UMŁ ul. Piotrkowska 175 Łódź PRZEDSIĘWZIĘCIE BUDOWLANE: Opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej na

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA ARCHITEKTONICZNA Budynku sali konferencyjnej Okrąglak

INWENTARYZACJA ARCHITEKTONICZNA Budynku sali konferencyjnej Okrąglak 2 H =? M E = F H A J M K I K C M = C H E = H? D, = H E K I = E A H? = & "! 4 K E = K 2 =! J A B = N # & $ ' '! ' ' J A #! & ' % INWENTARYZACJA ARCHITEKTONICZNA Budynku sali konferencyjnej Okrąglak Adres

Bardziej szczegółowo

Opis techniczny do projektu przydomowej oczyszczalni oraz remontu budynku mieszkalnego wielorodzinnego na działce nr 114 w Jerzycach

Opis techniczny do projektu przydomowej oczyszczalni oraz remontu budynku mieszkalnego wielorodzinnego na działce nr 114 w Jerzycach Opis techniczny do projektu przydomowej oczyszczalni oraz remontu budynku mieszkalnego wielorodzinnego na działce nr 114 w Jerzycach Inwestor: Agencja Nieruchomości Rolnych ul. Hetmańska 38 85-039 Bydgoszcz

Bardziej szczegółowo

SPRZĄTACZKA pracownik gospodarczy

SPRZĄTACZKA pracownik gospodarczy Szkolenie wstępne InstruktaŜ stanowiskowy SPRZĄTACZKA pracownik gospodarczy pod red. Bogdana Rączkowskiego Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY UPROSZCZONY formularz NAZWA INWESTYCJI : Remont kompleksowy budynku Komisariatu Policji w Darłowie-

KOSZTORYS OFERTOWY UPROSZCZONY formularz NAZWA INWESTYCJI : Remont kompleksowy budynku Komisariatu Policji w Darłowie- OFERTOWY UPROSZCZONY formularz NAZWA INWESTYCJI : Remont kompleksowy budynku Komisariatu Policji w Darłowie- I etap ADRES INWESTYCJI : Darłowo ul. Rzemieślnicza 48 INWESTOR : Komenda Wojewódzka Policji

Bardziej szczegółowo

Karta informacyjna przedsięwzięcia Przebudowa budynku warsztatu

Karta informacyjna przedsięwzięcia Przebudowa budynku warsztatu Karta informacyjna przedsięwzięcia Przebudowa budynku warsztatu Realizowanego na działce numer 33/4, k.m. 4, obręb Wojnowice ul. Ogrodowa 1, 47 470 Wojnowice gmina Krzanowice powiat raciborski województwo

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R R O B Ó T część 1

P R Z E D M I A R R O B Ó T część 1 Załącznik nr 5/1 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia P R Z E D M I A R R O B Ó T część 1 Opis robót : Docieplenie nowej części obiektu B u d o w a : GMINA WOŁCZYN O b i e k t : Budynek Urzędu

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR DATA OPRACOWANIA : 30.06.2014 WYKONAWCA : INWESTOR : Data opracowania 30.06.2014. Data zatwierdzenia

PRZEDMIAR DATA OPRACOWANIA : 30.06.2014 WYKONAWCA : INWESTOR : Data opracowania 30.06.2014. Data zatwierdzenia NAZWA INWESTYCJI : PROJEKT TERMOMODERNIZACJI CIAN ZEWN TRZNYCH BUDYNKU WRAZ Z KOLORYSTY- ORAZ OCIEPLENIE STROPODACHU ZGODNIE Z AUDYTEM ENERGETYCZNYM NIERUCHO- MO CI ADRES INWESTYCJI : PADEREWSKIEGO 22,44-100

Bardziej szczegółowo

850, 64/3, 770, 335/1, 10, 851, 326 obręb Tarczyn

850, 64/3, 770, 335/1, 10, 851, 326 obręb Tarczyn Zamierzenie budowlane Przebudowa mostu przez rzekę Tarczynkę (JNI 0109684) w ciągu drogi powiatowej nr 2855W w km 0+161,00 w miejscowości Tarczyn. Nr działek 850, 64/3, 770, 335/1, 10, 851, 326 obręb Tarczyn

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ III/1 DOKUMENTACJA PROJEKTOWA (DP)

CZĘŚĆ III/1 DOKUMENTACJA PROJEKTOWA (DP) CZĘŚĆ III/1 DOKUMENTACJA PROJEKTOWA (DP) DP-1 Projekt budowlany w zakresie uwzględniającym specyfikę robót budowlanych DP-2 Projekt wykonawczy DP-3 Przedmiar Robót DP-4 Informacja dotycząca bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

TEMAT: OCIEPLENIE ZEWNĘTRZNYCH ŚCIAN BUDYNKU WRAZ Z OCIEPLENIEM STROPU NAD PIĘTREM. Projektant: Nr. upr. bud. Podpis mgr inŝ. arch. ELśBIETA PODWIŃSKA

TEMAT: OCIEPLENIE ZEWNĘTRZNYCH ŚCIAN BUDYNKU WRAZ Z OCIEPLENIEM STROPU NAD PIĘTREM. Projektant: Nr. upr. bud. Podpis mgr inŝ. arch. ELśBIETA PODWIŃSKA PROJEKT BUDOWLANY Załącznik do wniosku zgłoszenia robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. ( Dz. U. z 2010 r. nr 243 poz. 1623) OBIEKT: BUDYNEK ZESPOŁU

Bardziej szczegółowo

KRAKÓW, AL. 29 LISTOPADA 48 C AKADEMIA ROLNICZA IM. HUGONA KOŁŁĄTAJA KRAKÓW, AL. MICKIEWICZA 21. PROJEKT BUDOWLANY z elementami PW (ANEKS)

KRAKÓW, AL. 29 LISTOPADA 48 C AKADEMIA ROLNICZA IM. HUGONA KOŁŁĄTAJA KRAKÓW, AL. MICKIEWICZA 21. PROJEKT BUDOWLANY z elementami PW (ANEKS) AUTORSKA PRACOWNIA ARCHITEKTURY 91 Wacław Stefański 30-039 KRAKÓW, UL.JÓZEFITÓW 1/17 tel.012-634-35-44, tel/fax.012-633-38-18 email: apa@architekci.krakow.pl OBIEKT: DOM STUDENCKI NR 3 LOKALIZACJA : KRAKÓW,

Bardziej szczegółowo

V. PROJEKT BEZODPŁYWOWEGO SZCZELNEGO ZBIORNIKA NA ŚCIEKI

V. PROJEKT BEZODPŁYWOWEGO SZCZELNEGO ZBIORNIKA NA ŚCIEKI V. PROJEKT BEZODPŁYWOWEGO SZCZELNEGO ZBIORNIKA NA ŚCIEKI ADRES INWESTYCJI: Wola Wydrzyna dz. nr ewid. 75 INWESTOR: Gmina Sulmierzyce ul. Urzędowa 1 PROJEKTANT: DATA OPRACOWANIA: 07.2014 r. OPIS TECHNICZNY

Bardziej szczegółowo

PROJEKT TYMCZASOWEJ ORGANIZACJI RUCHU

PROJEKT TYMCZASOWEJ ORGANIZACJI RUCHU PBS Dit Ryszard Przybył 62-300 Września ul. Kościuszki 60/4 tel. 502 174 480, fax 061 640 13 81 e-mail pbsdit@interia.pl projekty dróg, ulic, placów, zjazdów oraz nadzory nad robotami drogowymi PROJEKT

Bardziej szczegółowo