Visual Basic.NET ASP.NET + Microsoft SQL Server

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Visual Basic.NET ASP.NET + Microsoft SQL Server"

Transkrypt

1 Platforma.NET laboratorium 5 Prowadzący: mgr inż. Tomasz Jaworski Strona WWW: Visual Basic.NET ASP.NET + Microsoft SQL Server Połączenie z bazą serwera Microsoft SQL Server Środowisko programistyczne Microsoft Visual Studio posiada podstawową funkcjonalność pozwalającą na pracę z wieloma relacyjnymi bazami danych, poprzez dostępne sterowniki m.in. ADO, ODBC. W trakcie laboratoriów wykorzystane zostanie tylko połączenia z bazą danych serwera MS SQL Express. Aby dodać nowe połączenie z serwerem MSSQL należy wybrać: Add Connection jeśli chcemy połączyć się z istniejącą bazą danych, lub Create New SQL Server Database jeśli chcemy utworzyć nową bazę danych na istniejącym serwerze. Na potrzeby tego ćwiczenia zostanie utworzona nowa baza danych o nazwie baza_testowa. W polu Server name wybieramy lokalny serwer MSSQL. Wcześniej jednak należy dopilnować, aby na lokalnym komputerze były uruchomione dwie usługi: SQL Server (SQLEXPRESS) 1 faktyczny serwer, oraz usługa SQL Server Browser pozwalająca m.in. na listowanie lokalnych instancji 2. W polu New database name podajemy nazwę tworzonej bazy danych, a następnie zatwierdzamy operację tworzenia. 1 Przy czym tekst SQLEXPRESS to nazwa instancji serwera. Instancji może być wiele na lokalnym komputerze i nie muszą nazywać się SQLEXPRESS. Jest do nazwa domyślnie proponowana podczas instalacji serwera MS SQL Express Edition 2 1

2 Po utworzeniu nowej bazy danych na pracującym serwerze MSSQL, Visual Studio doda nowe połączenie do listy istniejących (jak na rysunku). Po stworzeniu bazy danych należy utworzyć tabelę danych o nazwie np. kontakty. Kod SQL, tworzący tabelę kontakty, znajduje się na końcu instrukcji niniejszego ćwiczenia. Tabela ta będzie wykorzystana w ćwiczeniu i dla ułatwienia powinna mieć strukturę przedstawioną na poniższym rysunku. Pole id ma zawierać unikalny identyfikator wiersza oraz ma być kluczem podstawowym 3 (Primary Key). Pole nazwa ma być tekstem dowolnej długości, np. 10. Aby utworzyć nową tabelę, należy skorzystać z polecenia Add New table z menu podręcznego elementu Tables, a tak utworzoną tabele należy wypełnić przykładowymi danymi (Kontakty -> Show Table Data). Utworzone połączenie do nowej bazy danych posiada pewne własności. Aby się z nimi zapoznać, należy wybrać odpowiednie połączenie z okna Server Explorer. W tym ćwiczeniu będzie to tj\sqlexpress.baza_testowa.dbo. Następnie należy wcisnąć klawisz F4, lub wybrać polecenie View -> Properties Window. Jedną z własności jest Connection String. Jest to tekst określający parametry połączenia z bazą danych. Jego odpowiednik dla bazy Microsoft SQL Server Compact został pokazany na poprzednim laboratorium. Przykładowy tekst konfigurujący połączenie może mieć następującą postać: "Data Source=TJ\SQLEXPRESS;Initial Catalog=baza_testowa;Integrated Security=True" 3 Do pola można dodać klucz podstawowy w trybie edycji struktury tabeli. Na wybranym polu należy kliknąć prawym przyciskiem myszy i z menu kontekstowego wybrać Set Primary Key. Jeśli pole nie będzie posiadało klucza podstawowego, kod generujący odpowiednie polecenia dla adaptera danych, np.: sql_adapter.deletecommand = cmd_builder.getdeletecommand() nie zostanie poprawnie wykonany wygeneruje wyjątek. 2

3 Pierwsza aplikacja webowa w ASP.NET Do stworzenia nowej, pustej aplikacji wykorzystuje się Kreatora odpowiedniego projektu. W tym wypadku będzie to ASP.NET Web Application: Ćwiczenie Celem ćwiczenia będzie stworzenie formularza (strony WWW) pozwalającej na przeglądanie i edycję danych w tabeli kontakty. Tworzenie formularza Poniżej przedstawiony jest formularz prostej aplikacji ASP.NET, tworzonej w ramach tego ćwiczenia. Formularz został podzielony na 4 oddzielne bloki <div>...<div>, ułożone pionowo (oznaczone na powyższym rysunku czerwonymi prostokątami). Aby przygotować formularz do ćwiczenia, należy wykonać następujące kroki: 3

4 1. Należy przełączyć się w połączonego widok kodu i formularza (ikonka Split). Kod pustego formularza wygląda następująco: Page Language="vb" AutoEventWireup="false" CodeBehind="WebForm1.aspx.vb" Inherits="web1.WebForm1" %> <!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/tr/xhtml1/dtd/xhtml1-transitional.dtd"> <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" > <head runat="server"> <title></title> </head> <body> <form id="form1" runat="server"> <div> </div> </form> </body> </html> W obszarze znacznika <form> znajduje się znacznik <div> </div>. Zgodnie z założeniem, formularz ma być podzielony na 4 części, zatem należy dodać jeszcze 3 bloki <div> </div> w znaczniku <form>. Operacje tę można wykonać również poprzez przeciągnięcie znacznika z paska narzędzi. 2. Pierwszy znacznik zawiera napis Aplikacja. Można go wpisać z poziomu edytora wizualnego (dolna cześć okna edycyjnego) lub jako kod HTML o treści: <div> <br /> <center>aplikacja</center> <br /> </div> 3. Drugim blokiem jest skonfigurowana kontrolka GridView pozwalająca na przeglądanie danych w postaci tabeli (w bardzo podobny sposób do DataGridView z poprzednich zajęć laboratoryjnych). Aby otrzymać kontrolkę o odpowiednich parametrach należy: a. Ustawić własność AutoGenerateColumns = False. Zablokuje to możliwość automatycznego tworzenia kolumn widocznych w kontrolce, odpowiadających kolumnom z tabeli, którą chcemy wyświetlić. Wartość False pozwala nam wyświetlać tylko te kolumny, które są potrzebne ze względu na projekt, oraz pozwala na indywidualną konfigurację parametrów każdej kolumny. b. Ustawienie własności HorizontalAlign = Center spowoduje wycentrowanie tabelki na formularzu. Można również podać domyślną szerokość, Width = 900px. c. W okienku własności wybranej kontrolki (Properties) znajduje się przycisk Auto Format. Dostępny jest on również z poziomu ikony [ > ] pokazanej na rysunku obok. Funkcja tego przycisku pozwala na wybranie jednego z domyślnych wyglądów kontrolki. Dzięki temu można szybko wybrać pożądaną kolorystykę bez ustawiania wielu parametrów indywidualnie. 4

5 d. Należy skonfigurować kolumny. W tym celu należy rozpocząć edycję kolekcji Columns (przycisk ( ) przy własności Columns) lub uruchomić funkcję Edit Columns Edycja kolumn Uruchomiony zostanie kreator, pozwalający na praktycznie dowolne ustawienie parametrów poszczególnych kolumn: Kreator Fields udostępnia kilka typów kolumn. W tym ćwiczeniu wykorzystane zostaną tylko dwa typy: BoundField, pozwalający na wyświetlanie informacji z wybranej kolumny oraz ButtonField, czyli przycisk wyświetlany w każdym wierszu wyświetlanej kontrolki. Celem pracy z tym kreatorem jest dodanie kilku kolumn dla danych wyświetlanych w kontrolce, ustawienie im nagłówków (co nie jest możliwe przy automatycznym tworzeniu kolumn), oraz skojarzenie przycisków Edytuj oraz Usuń z każdym wierszem. Należy dodać 4 kolumny typu BoundField. Dla każdej z nich należy ustawić dwie własności: a. HeaderText = tekst nagłówka wyświetlanego na stronie WWW, np.: ID wiersza, Imię, Nazwisko, Adres. b. DataField musi zawierać nazwę kolumny danych z zapytania SELECT przekazywanego do adaptera danych (patrz: poprzednie laboratorium). Ponieważ w części opisującej implementację wykorzystane zostanie zapytanie SELECT, które nie zmodyfikuje nazw kolumn, dla poszczególnych kolumn należy wpisać odpowiednio: id, imie, nazwisko, adres. c. Przydatnym parametrem kolumny jest własność Visible. Pozwala ona na określenie, czy dana kolumna będzie widoczna w tabeli w przeglądarce (True) czy nie (False). Wartością domyślną jest True. Aby przetestować tę funkcjonalność, należy ustawić wartość własności Visible = False dla kolumny id ( ID wiersza ). Każdy rekord powinien posiadać możliwość edycji lub usunięcia (akurat na potrzeby tego laboratorium). Aby to zrealizować, potrzebne będą dwie kolumny ButtonField. Własność Text takiej kolumny zawiera napis wyświetlany na stronie WWW (tytuł przycisku). Należy ustawić go odpowiednio na Edytuj oraz Usuń. Aby możliwa była reakcja na kliknięcie jednego z tych przycisków, należy skorzystać ze zdarzenia RowCommand kontrolki GridView. Jednym z parametrów tego zdarzenia jest identyfikator przycisku, który ustawia się indywidualnie dla każdego z nich we własności CommandName, np. cmd_edytuj oraz cmd_usun. Własność ButtonType pozwala na określenie wyglądu przycisku w kolumnie. Może to być typowy odnośnik (Link), przycisk (Button) lub obraz (Image). Proszę zwrócić uwagę na własność SelectedIndex = -1. Wartość -1 oznacza, że żaden rekord nie jest wybrany. Wartości >= 0 oznaczają numer wiersza tabeli kontrolki GridView. Informacja ta będzie przydatna podczas wybierania rekordu, który chcemy edytować. 5

6 Definicja utworzonej i skonfigurowanej kontrolki GridView powinna być zbliżona do poniższego przykładu: <div style="text-align: center"> <asp:gridview ID="GridView1" runat="server" HorizontalAlign="Center" Width="819px" BackColor="White" BorderColor="#999999" BorderStyle="None" BorderWidth="1px" CellPadding="3" DataKeyNames="id" GridLines="Vertical" AutoGenerateColumns="False"> <RowStyle BackColor="#EEEEEE" ForeColor="Black" /> <Columns> <asp:boundfield DataField="id" HeaderText="ID" Visible="False"> <ControlStyle Width="32px" /> </asp:boundfield> <asp:boundfield DataField="imie" HeaderText="Imię"> <ControlStyle Width="100px" /> </asp:boundfield> <asp:boundfield DataField="nazwisko" HeaderText="Nazwisko"> <ControlStyle Width="100px" /> </asp:boundfield> <asp:boundfield DataField="adres" HeaderText="Adres"> <ControlStyle Width="50px" /> </asp:boundfield> <asp:buttonfield CommandName="cmd_edytuj" Text="Edytuj" /> <asp:buttonfield CommandName="cmd_usun" Text="Usuń" /> </Columns> <FooterStyle BackColor="#CCCCCC" ForeColor="Black" /> <PagerStyle BackColor="#999999" ForeColor="Black" HorizontalAlign="Center" /> <SelectedRowStyle BackColor="#008A8C" Font-Bold="True" ForeColor="White" /> <HeaderStyle BackColor="#000084" Font-Bold="True" ForeColor="White" /> <AlternatingRowStyle BackColor="#DCDCDC" /> </asp:gridview> <br /> </div> 4. Trzecim blokiem jest obszar, w którym dokonywana będzie edycja wiersza wybranego z tabeli. W tym ćwiczeniu będą to 4 pola tekstowe. Aby ułatwić sobie formatowanie i pozycjonowanie pól tekstowych na formularzu, można skorzystać z tabeli HTML (Table z grupy HTML). Aby skorzystać z pól tekstowych, należy nadać im identyfikatory. Aby to zrobić, należy do pola (ID) każdej z kontrolek wpisać jej nazwę, odpowiednio: edtimie, edtnazwisko, edtadres, edt . Definicja tego bloku powinna być następującej postaci: <div> <table style="width: 100%;"> <tr> <td width="25%">imię</td> <td width="25%">nazwisko</td> <td width="25%">adres</td> <td width="25%"> </td> </tr> <tr> <td><asp:textbox ID="edtImie" runat="server" Width="223px"></asp:TextBox></td> <td><asp:textbox ID="edtNazwisko" runat="server" Width="224px"></asp:TextBox></td> <td><asp:textbox ID="edtAdres" runat="server" Width="227px"></asp:TextBox></td> <td><asp:textbox ID="edt " runat="server" Width="226px"></asp:TextBox></td> </tr> </table> <br /> </div> 5. Ostatnim blokiem formularza będzie grupa dwóch przycisków: Zapisz rekord oraz Dodaj nowy. Ich zadaniem będzie odpowiednio: a. zapisanie zmian wprowadzonych do aktualnie edytowanego rekordu, oraz b. dodanie nowego, pustego rekordu do tabeli i ustawienie aplikacji w tryb edycji tego rekordu Po dodaniu dwóch przycisków (Button z grupy Standard) należy im nadać odpowiednio: nazwy w polu (ID), odpowiednio: btnzapisz, btndodaj, tytuły w polu Text, odpowiednio: Zapisz rekord, Dodaj nowy. 6

7 Definicja tego bloku powinna być następującej postaci: <div style="text-align: center"> <asp:button ID="btnZapisz" runat="server" Text="Zapisz rekord" /> <asp:button ID="btnDodaj" runat="server" Text="Dodaj nowy" /> </div> Tak stworzony formularz należy odpowiednio oprogramować. 1. Należy dodać przestrzeń nazw z klasami dostępu do danych: Imports System.Data.SqlClient Nie jest to konieczne, ale ułatwia pisanie kodu i poprawia jego czytelność. Podobnie do poprzedniego laboratorium, należy stworzyć pola klasy formularza, dostępne z poziomu wszystkich jego metod: Dim sql_conn As SqlConnection Dim sql_cmd As SqlCommand Dim sql_adapter As SqlDataAdapter Dim tabela As DataTable SqlConnection jest klasą obsługującą połączenie z bazą danych, SqlCommand obsługuje zapytania wysyłane do bazy, SqlDataAdapter umożliwia pobranie wyników zapytania, jednak nie dla wszystkich zastosowań wykorzystanie tej klasy jest konieczne, DataTable przechowuje wynik zapytania wybierającego, SELECT, czyli tabelę z pewną ilością kolumn oraz wierszy, wynikająca z samego zapytania. Przydatna będzie również funkcja wyświetlająca komunikat po stronie przeglądarki WWW. Na forach ASP.NET można znaleźć przypadki, w których dyskutanci proponują skorzystanie z metody System.Windows.Forms.MessageBox.Show( ). Okno komunikatu zostanie oczywiście wyświetlone, jednak tylko po stronie serwera (nie klienta), co skutecznie zablokuje pracę aplikacji. Poniższy kod wyświetli w poprawny sposób typowy komunikat, dostępny z poziomu języka JavaScript. Sub Alert(ByVal msg As String) msg = msg.replace("'", "\\'") Response.Write(String.Format("<script>alert('{0}');</script>", msg)) End Sub Zdarzenie Load formularza: Aby dodać zdarzenie formularza, w przeciwieństwie do klasycznego interfejsu GUI, należy skorzystać dwóch list rozwijanych dostępnych w oknie edycji kodu: Nowo utworzone zdarzenie Load może zawierać następujący kod: Protected Sub Page_Load(ByVal sender As Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Me.Load Dim conn_str = "Data Source=TJ\SQLEXPRESS;Initial Catalog=baza_testowa;" + _ "Integrated Security=True;Pooling=False" sql_conn = New SqlConnection(conn_str) Try sql_conn.open() Catch ex As Exception Alert("Błąd połączenia z bazą danych!") End Try tabela = New DataTable() 7

8 sql_adapter =New SqlDataAdapter("SELECT id, imie, nazwisko, adres, FROM kontakty", _ sql_conn) Dim cmd_builder = New SqlCommandBuilder(sql_adapter) sql_adapter.deletecommand = cmd_builder.getdeletecommand() sql_adapter.insertcommand = cmd_builder.getinsertcommand() sql_adapter.updatecommand = cmd_builder.getupdatecommand() sql_adapter.fill(tabela) GridView1.DataSource = tabela (1) GridView1.DataBind() End Sub Przedstawiony kod jest praktycznie identyczny z kodem omawianym na poprzednich laboratoriach. Na uwagę zasługuje jednak linia (1). Jej zadaniem jest połączenie danych z podanego źródła (w tym wypadku jest do tabela tabela) z szablonem zdefiniowanym wcześniej (w edytorze formularza). Zdarzenie RowCommand kontrolki GridView1: Zdarzenie RowCommand odpowiada za reakcję programu na kliknięcie jednego z przycisków zdefiniowanych w każdym wierszu kontrolki GridView. Zadaniem poniższego kodu jest usunięcie wybranego wiersza lub zaznaczenie go, jako do edycji. 1. Reakcja na kliknięcie przycisku Edytuj Pole CommandName parametru zdarzenia, e, zawiera nazwę wpisaną wcześniej w polu CommandName kolumny dodanej do kontroli GridView. Zgodnie z oczekiwaniem, możliwe wartości są tylko dwie: "cmd_edytuj" oraz "cmd_usun". Informacja zwarta w polu CommandArgument zdarzenia pozwala określić numer wiersza, w którym dany przycisk został kliknięty. Należy pamiętać, że pole to jest tekstowe, a więc numer wiersza należy wcześniej zamienić na wartość liczbową (Integer.Parse(e.CommandArgument)). Po uzyskaniu numeru wybranego wiersza należy pobrać go z tabeli poprzez odwołanie się do kolekcji Rows: Dim wiersz = tabela.rows(wiersz_numer). Dane z wybranego wiersza zostaną następnie wykorzystane do wypełnienia pól tekstowych formularza (dla edycji przez użytkownika). Należy jeszcze zapamiętać numer wiersza wybranego do edycji po to, aby możliwe było zapisanie nowych wartości do tego wiersza. Metod postępowania w takim wypadku jest wiele, jednak na potrzeby tego ćwiczenia należy skorzystać z własności GridView1.SelectedIndex. Efektem będzie zapisanie numeru wiersza poddawanego edycji (lub -1, jeśli żaden wiersz nie jest edytowany) oraz wizualne (innym kolorem) zaznaczenie wybranego wiersza. ' reakcja na przycisk "Edytuj" If (e.commandname = "cmd_edytuj") Then Dim wiersz_numer = Integer.Parse(e.CommandArgument) Dim wiersz = tabela.rows(wiersz_numer) GridView1.SelectedIndex = wiersz_numer If TypeOf wiersz("imie") Is DBNull Then edtimie.text = "" Else edtimie.text = wiersz("imie") Przypadkiem, na który należy zwrócić uwagę jest sytuacja, w której pole tabeli danych ma wartość null (naturalne w bazach danych). Null reprezentuje rzeczywisty brak wartości, innymi słowy null nie jest napisem ani też pustym ciągiem znaków (""). 8

9 Przed przypisaniem zawartości takiego pola do własności Text kontrolki TextBox należy sprawdzić, czy pole nie przypadkiem jest puste. Jedną z metod zaprezentowano poniżej: If TypeOf wiersz("nazwisko") Is DBNull Then edtnazwisko.text = "" Else edtnazwisko.text = wiersz("nazwisko") Kod ten sprawdza, czy w polu wiersza, np. wiersz("nazwisko"), jest obiekt klasy DBNull. Jeśli tak, to do kontrolki pola tekstowego przesyłany jest pusty ciąg znaków (""). W przeciwnym wypadku, pobierana jest wartość pola tego wiersza (.Text = wiersz("nazwisko")). If TypeOf wiersz("adres") Is DBNull Then edtadres.text = "" Else edtadres.text = wiersz("adres") If TypeOf wiersz(" ") Is DBNull Then edt .text = "" Else edt .text = wiersz(" ") ' ' rekacja na przycisk "Usuń" If (e.commandname = "cmd_usun") Then Dim wiersz_numer = Integer.Parse(e.CommandArgument) Dim wiersz = tabela.rows(wiersz_numer) wiersz.delete() sql_adapter.update(tabela) GridView1.DataBind() Reakcja na kliknięcie przycisku Usuń rozpoczyna się podobnie do reakcji na przycisk Edytuj. Pobierany jest numer wiersza, w którym został kliknięty przycisk oraz sam wiersz z tabeli tabela. Linia wiersz.delete() oznacza dany wiersz, jako usunięty. Natomiast linia sql_adapter.update(tabela) odpowiada za aktualizację fizycznej tabeli danych w bazie na podstawie tabeli w aplikacji (tabela). Zadaniem metody Update jest wykonanie zapytań UPDATE, INSERT oraz DELETE odpowiednio dla każdego wiersza źródła danych: Jeśli wiersz jest oznaczony jako usunięty, wykonywane jest zapytanie DELETE. Jeśli wiersz jest oznaczony jako nowy, wykonywane jest zapytanie INSERT. Jeśli wiersz jest oznaczony jako zmieniony (jedno lub więcej pól zostało zmodyfikowanych), wykonywane jest zapytanie UPDATE. Po pomyślnym wykonaniu aktualizacji bazy danych wykonywana jest metoda DataBind, opisana wcześniej. Zdarzenie Click kontrolki btndodaj: Zdarzenie ma za zadanie wykonać dwie operacje: dodać nowy wiersz do tabeli oraz ustawić aplikację w tryb edycji dodanego wiersza. (1) Dim nowy_wiersz = tabela.newrow() (2) tabela.rows.add(nowy_wiersz) 9

10 (3) sql_adapter.update(tabela) (4) GridView1.DataBind() (5) Dim numer_wiersza = tabela.rows.indexof(nowy_wiersz) (6) GridView1.SelectedIndex = numer_wiersza Kod (1) tworzy nowy wiersz na podstawie definicji tabeli danych zawartej w tabela. Obiekt nowy_wiersz jest typu DataRow (typ ten nie posiada publicznego konstruktora). Utworzony, na podstawie tabeli, wiersz może zostać w każdej chwili odrzucony (nie jest dodany do tabeli tabela). Kod (2) odpowiada za dodanie nowego wiersza do kolekcji wierszy w tabeli tabela. W takiej sytuacji wykonanie kodu (3) spowoduje fizycznie dodanie pustego wiersza w określonej (przez adapter danych) tabeli bazy danych. Kod (4) ponownie łączy szablon kontrolki GridView1 ze źródłem danych tabela. Teraz nowy wiersz będzie już widoczny w przeglądarce. Kod (5) pobiera pozycję nowego wiersza w kolekcji wierszy tabela. Ponieważ kontrolka GridView1 korzysta z tej tabeli, pozycja nowego wiersza w kolekcji będzie odpowiadała numerowi tego samego wiersza w oknie przeglądarki. Zatem uzasadniony jest kod (6). Kod (6), podobnie jak w przypadku edycji rekordu, ma za zadanie oznaczyć edytowany rekord. W tym przypadku będzie to nowy (pusty) rekord. Zdarzenie Click kontrolki btnzapisz: Celem zdarzenia jest zapisanie zmian wprowadzonych przez użytkownika, w wybranym wcześniej rekordzie, do fizycznej bazy danych. Przykładowy kod realizujący taką funkcjonalność może mieć następującą postać: (1) If (GridView1.SelectedIndex = -1) Then (1) Alert("Brak wybranego rekordu do zapisu") (1) Exit Sub (1) (2) Dim wiersz = tabela.rows(gridview1.selectedindex) (3) wiersz("imie") = edtimie.text (3) wiersz("nazwisko") = edtnazwisko.text (3) wiersz("adres") = edtadres.text (3) wiersz(" ") = edt .text (4) sql_adapter.update(tabela) (4) GridView1.DataBind() (5) GridView1.SelectedIndex = -1 Kod (1) sprawdza, czy jakikolwiek rekord jest został wybrany do edycji. Wartość -1 oznacza brak rekordu do edycji, o czym użytkownik jest informowany stosownym komunikatem po kliknięciu na przycisk Zapisz rekord. Kod (2) pobiera z kolekcji wierszy tabela wybrany wiersz, po czym kod (3) ustawia wartości wybranych pól wartościami z odpowiednich kontrolek (pól tekstowych na formularzu). Kod (4) uaktualnia wiersz fizycznie, w bazie danych. Ponieważ jest to nowy wiersz, wykonane zostanie zapytanie INSERT. Zaktualizowana w ten sposób tabela zostaje ponownie przekazana do kontrolki GridView1. Kod (5) odpowiada usunięcie zaznaczenia wiersz w edycji. 10

11 Zadania 1. Uruchomić aplikację dla powyższego ćwiczenia. Do testowania proszę wykorzystywać przeglądarkę Internet Explorer. 2. Poprawić błąd o następujących objawach: Po dokonaniu zmian w wybranym wierszu i kliknięciu na przycisk Zapisz rekord, wybrany wiersz jest aktualizowany, ale zawartości pól tekstowych nie są czyszczone. Pola te powinny być puste po aktualizacji wiersza. 3. Dodać funkcjonalność: Wciśnięcie przycisku Dodaj nowy powinno dodawać nowy wiersz z wartościami wpisanymi wcześniej w pola tekstowe, pod tabelą. Obecnie dodawany wiersz jest zawsze pusty. Kod SQL tworzący tabelę kontakty: CREATE TABLE kontakty ( id INT PRIMARY KEY NOT NULL IDENTITY (1, 1), imie varchar(100), nazwisko varchar(100), adres varchar(100), varchar(100) ); INSERT INTO kontakty (imie, nazwisko, adres, ) VALUES ('Kubuś', 'Puchatek', 'Chatka Puchatka', INSERT INTO kontakty (imie, nazwisko, adres, ) VALUES ('Krzyś', 'Krzyś', 'Stumilowy Las', INSERT INTO kontakty (imie, nazwisko, adres, ) VALUES ('Prosiaczek', '', 'Norka Prosiaczka', 11

Platforma.NET laboratorium 4 Aktualizacja: 15/11/2013. Visual Basic.NET dostęp do bazy danych. Baza Microsoft SQL Server Compact

Platforma.NET laboratorium 4 Aktualizacja: 15/11/2013. Visual Basic.NET dostęp do bazy danych. Baza Microsoft SQL Server Compact Platforma.NET laboratorium 4 Aktualizacja: 15/11/2013 Prowadzący: mgr inż. Tomasz Jaworski Strona WWW: http://tjaworski.kis.p.lodz.pl/ Visual Basic.NET dostęp do bazy danych Baza Microsoft SQL Server Compact

Bardziej szczegółowo

ASP.NET MVC. Podstawy. Zaawansowane programowanie internetowe Instrukcja nr 3

ASP.NET MVC. Podstawy. Zaawansowane programowanie internetowe Instrukcja nr 3 3 ASP.NET MVC Podstawy 1 1. Cel zajęć Celem zajęć jest zapoznanie się z podstawami ASP.NET MVC 2.0 Framework. 2. Zadanie Proszę zbudować prostą aplikację WWW przy zastosowaniu framework a ASP.NET MVC 2.0

Bardziej szczegółowo

1 LINQ. Zaawansowane programowanie internetowe Instrukcja nr 1

1 LINQ. Zaawansowane programowanie internetowe Instrukcja nr 1 1 LINQ 1 1. Cel zajęć Celem zajęć jest zapoznanie się z technologią LINQ oraz tworzeniem trójwarstwowej aplikacji internetowej. 2. Zadanie Proszę przygotować aplikację WWW, która: będzie pozwalała na generowanie

Bardziej szczegółowo

Inżynieria Programowania Laboratorium 3 Projektowanie i implementacja bazy danych. Paweł Paduch paduch@tu.kielce.pl

Inżynieria Programowania Laboratorium 3 Projektowanie i implementacja bazy danych. Paweł Paduch paduch@tu.kielce.pl Inżynieria Programowania Laboratorium 3 Projektowanie i implementacja bazy danych Paweł Paduch paduch@tu.kielce.pl 06-04-2013 Rozdział 1 Wstęp Na dzisiejszych zajęciach zajmiemy się projektem bazy danych.

Bardziej szczegółowo

Microsoft.NET: LINQ to SQL, ASP.NET AJAX

Microsoft.NET: LINQ to SQL, ASP.NET AJAX Microsoft.NET: LINQ to SQL, ASP.NET AJAX Do realizacji projektu potrzebne jest zintegrowane środowisko programistyczne Microsoft Visual Studio 2008 oraz serwer bazy danych SQL Server Express 2005 (lub

Bardziej szczegółowo

Microsoft.NET: Warstwa dostępu do danych (DAL) w aplikacjach ASP.NET Web Forms

Microsoft.NET: Warstwa dostępu do danych (DAL) w aplikacjach ASP.NET Web Forms Microsoft.NET: Warstwa dostępu do danych (DAL) w aplikacjach ASP.NET Web Forms Do realizacji projektu potrzebne jest zintegrowane środowisko programistyczne Microsoft Visual Studio 2008 oraz serwer bazy

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM 8,9: BAZA DANYCH MS-ACCESS

LABORATORIUM 8,9: BAZA DANYCH MS-ACCESS UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI INSTYTUT INFORMATYKI I ELEKTROTECHNIKI ZAKŁAD INŻYNIERII KOMPUTEROWEJ Przygotowali: mgr inż. Arkadiusz Bukowiec mgr inż. Remigiusz Wiśniewski LABORATORIUM 8,9: BAZA DANYCH MS-ACCESS

Bardziej szczegółowo

Aplikacje internetowe i rozproszone - laboratorium

Aplikacje internetowe i rozproszone - laboratorium Aplikacje internetowe i rozproszone - laboratorium ASP.NET Do realizacji projektu potrzebne jest zintegrowane środowisko programistyczne Microsoft Visual Studio 2005 oraz dostęp do bazy danych z tabelą

Bardziej szczegółowo

Budowa aplikacji ASP.NET współpracującej z bazą dany do obsługi przesyłania wiadomości

Budowa aplikacji ASP.NET współpracującej z bazą dany do obsługi przesyłania wiadomości Budowa aplikacji ASP.NET współpracującej z bazą dany do obsługi przesyłania wiadomości część 2 Zaprojektowaliśmy stronę dodaj_dzial.aspx proszę jednak spróbować dodać nowy dział nie podając jego nazwy

Bardziej szczegółowo

Dostęp do baz danych w ASP.NET.

Dostęp do baz danych w ASP.NET. Ćwiczenie 12 Temat: Dostęp do baz danych w ASP.NET. Kontrolki źródeł danych i wizualizacyjne. Wyświetlanie i edycja danych. Cel ćwiczenia: W ramach ćwiczenie student zapozna się z kontrolkami umożliwiającymi

Bardziej szczegółowo

Aplikacje WWW - laboratorium

Aplikacje WWW - laboratorium Aplikacje WWW - laboratorium ASP.NET. Do wykonania ćwiczeń potrzebne jest zintegrowane środowisko programistyczne Microsoft Visual Studio 2005 oraz dostęp do serwera Microsoft SQL Server 2005. Treść ćwiczenia

Bardziej szczegółowo

Aplikacje WWW - laboratorium

Aplikacje WWW - laboratorium Aplikacje WWW - laboratorium JavaServer Pages Celem ćwiczenia jest zbudowanie kilku prostych stron internetowych z użyciem technologii JSP. Podczas ćwiczenia wykorzystany zostanie algorytm sortowania bąbelkowego

Bardziej szczegółowo

Zaawansowane aplikacje internetowe - laboratorium

Zaawansowane aplikacje internetowe - laboratorium Zaawansowane aplikacje internetowe - laboratorium Web Services (część 3). Do wykonania ćwiczeń potrzebne jest zintegrowane środowisko programistyczne Microsoft Visual Studio 2005. Ponadto wymagany jest

Bardziej szczegółowo

Systemy baz danych Prowadzący: Adam Czyszczoń. Systemy baz danych. 1. Import bazy z MS Access do MS SQL Server 2012:

Systemy baz danych Prowadzący: Adam Czyszczoń. Systemy baz danych. 1. Import bazy z MS Access do MS SQL Server 2012: Systemy baz danych 16.04.2013 1. Plan: 10. Implementacja Bazy Danych - diagram fizyczny 11. Implementacja Bazy Danych - implementacja 2. Zadania: 1. Przygotować model fizyczny dla wybranego projektu bazy

Bardziej szczegółowo

Założenia do ćwiczeń: SQL Server UWM Express Edition: 213.184.8.192\SQLEXPRESS. Zapoznaj się ze sposobami użycia narzędzia T SQL z wiersza poleceń.

Założenia do ćwiczeń: SQL Server UWM Express Edition: 213.184.8.192\SQLEXPRESS. Zapoznaj się ze sposobami użycia narzędzia T SQL z wiersza poleceń. Cel: polecenia T-SQL Założenia do ćwiczeń: SQL Server UWM Express Edition: 213.184.8.192\SQLEXPRESS Authentication: SQL Server Authentication Username: student01,, student21 Password: student01,., student21

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 8. Kontrolki serwerowe

Ćwiczenie 8. Kontrolki serwerowe Ćwiczenie 8 Temat: Kontrolki serwerowe ASP.NET cz.2 Cel ćwiczenia: W ramach tego ćwiczenie student zapozna się z kolejnymi kontrolkami serwerowymi oraz z metodami ich walidacji, a także z kontrolkami umożliwiającymi

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenia laboratoryjne nr 11 Bazy danych i SQL.

Ćwiczenia laboratoryjne nr 11 Bazy danych i SQL. Prezentacja Danych i Multimedia II r Socjologia Ćwiczenia laboratoryjne nr 11 Bazy danych i SQL. Celem ćwiczeń jest poznanie zasad tworzenia baz danych i zastosowania komend SQL. Ćwiczenie I. Logowanie

Bardziej szczegółowo

ZAPOZNANIE SIĘ ZE SPOSOBEM PRZECHOWYWANIA

ZAPOZNANIE SIĘ ZE SPOSOBEM PRZECHOWYWANIA LABORATORIUM SYSTEMÓW MOBILNYCH ZAPOZNANIE SIĘ ZE SPOSOBEM PRZECHOWYWANIA DANYCH NA URZĄDZENIACH MOBILNYCH I. Temat ćwiczenia II. Wymagania Podstawowe wiadomości z zakresu obsługi baz danych i języka SQL

Bardziej szczegółowo

WTYCZKA FARA-TCM Dane techniczne dla twórców zewnętrznych aplikacji do obsługi map cmentarza

WTYCZKA FARA-TCM Dane techniczne dla twórców zewnętrznych aplikacji do obsługi map cmentarza 2015 WTYCZKA FARA-TCM Dane techniczne dla twórców zewnętrznych aplikacji do obsługi map cmentarza Dokumentacja techniczna dostępu do podstawowych danych cmentarnych w programie FARA. wersja 1.0 aktualizacja:

Bardziej szczegółowo

Laboratorium 7 Blog: dodawanie i edycja wpisów

Laboratorium 7 Blog: dodawanie i edycja wpisów Laboratorium 7 Blog: dodawanie i edycja wpisów Dodawanie nowych wpisów Tworzenie formularza Za obsługę formularzy odpowiada klasa Zend_Form. Dla każdego formularza w projekcie tworzymy klasę dziedziczącą

Bardziej szczegółowo

Laboratorium nr 4. Temat: SQL część II. Polecenia DML

Laboratorium nr 4. Temat: SQL część II. Polecenia DML Laboratorium nr 4 Temat: SQL część II Polecenia DML DML DML (Data Manipulation Language) słuŝy do wykonywania operacji na danych do ich umieszczania w bazie, kasowania, przeglądania, zmiany. NajwaŜniejsze

Bardziej szczegółowo

Microsoft.NET: ASP.NET MVC + Entity Framework (Code First)

Microsoft.NET: ASP.NET MVC + Entity Framework (Code First) Microsoft.NET: ASP.NET MVC + Entity Framework (Code First) Do realizacji projektu potrzebne jest zintegrowane środowisko programistyczne Microsoft Visual Studio 2012. W ramach projektu budowana jest prosta

Bardziej szczegółowo

Laboratorium 050. Crystal Reports. Ćwiczenie 1. Otwarte pozycje

Laboratorium 050. Crystal Reports. Ćwiczenie 1. Otwarte pozycje Laboratorium 050 Crystal Reports Ćwiczenie 1 Otwarte pozycje 1. Uruchomić Microsoft.NET 2. Wybrać New Project, preferowany język (np. VB), Reporting, Crystal Reports Application i w polu Name (nazwa projektu)

Bardziej szczegółowo

3. Budowa prostych raportów opartych o bazę danych

3. Budowa prostych raportów opartych o bazę danych 3. Budowa prostych raportów opartych o bazę danych 1. Przy pomocy kreatora utwórz raport tabelaryczny, wyświetlający dane dotyczące prowadzących listę przebojów. W tym celu: a. Uruchom narzędzie Application

Bardziej szczegółowo

Projekt Hurtownia, realizacja rejestracji dostaw produktów

Projekt Hurtownia, realizacja rejestracji dostaw produktów Projekt Hurtownia, realizacja rejestracji dostaw produktów Ćwiczenie to będzie poświęcone zaprojektowaniu formularza pozwalającego na rejestrację dostaw produktów dla naszej hurtowni. Dane identyfikujące

Bardziej szczegółowo

Kostki OLAP i język MDX

Kostki OLAP i język MDX Kostki OLAP i język MDX 24 kwietnia 2015 r. Opis pliku z zadaniami Wszystkie zadania na zajęciach będą przekazywane w postaci plików PDF sformatowanych jak ten. Będą się na nie składały różne rodzaje zadań,

Bardziej szczegółowo

Budowa aplikacji ASP.NET współpracującej z bazą dany do obsługi przesyłania wiadomości

Budowa aplikacji ASP.NET współpracującej z bazą dany do obsługi przesyłania wiadomości Budowa aplikacji ASP.NET współpracującej z bazą dany do obsługi przesyłania wiadomości Rozpoczniemy od zaprojektowania bazy danych w programie SYBASE/PowerDesigner umieszczamy dwie Encje (tabele) prawym

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET RZESZOWSKI KATEDRA INFORMATYKI

UNIWERSYTET RZESZOWSKI KATEDRA INFORMATYKI UNIWERSYTET RZESZOWSKI KATEDRA INFORMATYKI LABORATORIUM TECHNOLOGIA SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH W BIOTECHNOLOGII Aplikacja bazodanowa: Cz. II Rzeszów, 2010 Strona 1 z 11 APLIKACJA BAZODANOWA MICROSOFT ACCESS

Bardziej szczegółowo

Krzysztof Kluza proste ćwiczenia z baz danych

Krzysztof Kluza proste ćwiczenia z baz danych Bazy danych Baza danych to uporządkowany zbiór danych, dający się łatwo przeszukiwać. Każda pozycja bazy danych nazywana jest rekordem, z kolei rekordy składają się z pól. Przyjmując, że dysponujemy bazą

Bardziej szczegółowo

Aplikacje WWW - laboratorium

Aplikacje WWW - laboratorium Aplikacje WWW - laboratorium PHP + bazy danych Celem ćwiczenia jest przygotowanie prostej aplikacji internetowej wykorzystującej technologię PHP. Aplikacja pokazuje takie aspekty, współpraca PHP z bazami

Bardziej szczegółowo

Laboratorium 6 Tworzenie bloga w Zend Framework

Laboratorium 6 Tworzenie bloga w Zend Framework Laboratorium 6 Tworzenie bloga w Zend Framework Przygotowanie bazy danych 1. Wykonaj skrypt blog.sql, który założy w bazie danych dwie tabele oraz wpisze do nich przykładowe dane. Tabela blog_uzytkownicy

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Zaplecza epk w zakresie zarządzania tłumaczeniami opisów procedur, publikacji oraz poradników przedsiębiorcy

Instrukcja obsługi Zaplecza epk w zakresie zarządzania tłumaczeniami opisów procedur, publikacji oraz poradników przedsiębiorcy Instrukcja obsługi Zaplecza epk w zakresie zarządzania tłumaczeniami opisów procedur, publikacji oraz poradników przedsiębiorcy Spis treści: 1 WSTĘP... 3 2 DOSTĘP DO SYSTEMU... 3 3 OPIS OGÓLNY SEKCJI TŁUMACZENIA...

Bardziej szczegółowo

Połączenie AutoCad'a z bazą danych

Połączenie AutoCad'a z bazą danych Połączenie AutoCad'a z bazą danych Założenie bazy danych z pojedynczą tablicą Samochody, za pomocą aplikacji MS Access 1. Na dysku C: założyć katalog: C:\TKM\GR1x 2. Do tego katalogu przekopiować plik:

Bardziej szczegółowo

z przedmiotu: Techniki Informatyczne Stanisław Flaga (stanislaw.flaga@agh.edu.pl)

z przedmiotu: Techniki Informatyczne Stanisław Flaga (stanislaw.flaga@agh.edu.pl) mysql relacyjna baza danych wstęp Materiały pomocnicze do laboratorium z przedmiotu: Techniki Informatyczne Stanisław Flaga () Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki Katedra Automatyzacji Procesów

Bardziej szczegółowo

Podstawy JavaScript ćwiczenia

Podstawy JavaScript ćwiczenia Podstawy JavaScript ćwiczenia Kontekst:

Bardziej szczegółowo

Biuletyn informacyjny WeriOn. 3/2015 Instrukcja konfiguracji połączenia z programem Subiekt GT. 21.09.2015 r.

Biuletyn informacyjny WeriOn. 3/2015 Instrukcja konfiguracji połączenia z programem Subiekt GT. 21.09.2015 r. Biuletyn informacyjny WeriOn 3/2015 Instrukcja konfiguracji połączenia z programem Subiekt GT 21.09.2015 r. Uwaga ten Biuletyn informacyjny WeriOn nie zawiera informacji dotyczących instalacji oprogramowania

Bardziej szczegółowo

I. Interfejs użytkownika.

I. Interfejs użytkownika. Ćwiczenia z użytkowania systemu MFG/PRO 1 I. Interfejs użytkownika. MFG/PRO w wersji eb2 umożliwia wybór użytkownikowi jednego z trzech dostępnych interfejsów graficznych: a) tekstowego (wybór z menu:

Bardziej szczegółowo

MsAccess - ćwiczenie nr 3 (zao) Budowa formularzy

MsAccess - ćwiczenie nr 3 (zao) Budowa formularzy Opracowanie: dr hab. Marzena Nowakowska, dr Maria Szczepańska, mgr Grażyna Gębal MsAccess - ćwiczenie nr 3 (zao) Budowa formularzy 1. Opracować formularz Pracownicy edycja wg wzorca przedstawionego na

Bardziej szczegółowo

Języki programowania wysokiego poziomu. PHP cz.4. Bazy danych

Języki programowania wysokiego poziomu. PHP cz.4. Bazy danych Języki programowania wysokiego poziomu PHP cz.4. Bazy danych PHP i bazy danych PHP może zostać rozszerzony o mechanizmy dostępu do różnych baz danych: MySQL moduł mysql albo jego nowsza wersja mysqli (moduł

Bardziej szczegółowo

Zapytania i wstawianie etykiet z bazy danych do rysunku

Zapytania i wstawianie etykiet z bazy danych do rysunku Zapytania i wstawianie etykiet z bazy danych do rysunku Pracujemy z gotową bazą danych MSAccess o nazwie KOMIS.MDB. Baza ta składa się z kilku tabel, rys. 1 Rys. 1. Diagram relacji. Wybierając w MSAccess,

Bardziej szczegółowo

7. Formularze master-detail

7. Formularze master-detail 7. Formularze master-detail 1. Utworzymy teraz jeden z bardziej złożonych formularzy dostępnych z kreatora formularz master-detail. Będzie on swoją strukturą przypominał utworzony wcześniej formularz dotyczący

Bardziej szczegółowo

Projekt Hurtownia, realizacja rejestracji dostaw produktów

Projekt Hurtownia, realizacja rejestracji dostaw produktów Projekt Hurtownia, realizacja rejestracji dostaw produktów Ćwiczenie to będzie poświęcone zaprojektowaniu formularza pozwalającego na rejestrację dostaw produktów dla naszej hurtowni. Dane identyfikujące

Bardziej szczegółowo

Wdrożenie modułu płatności eservice. dla systemu Zen Cart 1.3.9 1.5

Wdrożenie modułu płatności eservice. dla systemu Zen Cart 1.3.9 1.5 Wdrożenie modułu płatności eservice dla systemu Zen Cart 1.3.9 1.5 - dokumentacja techniczna Wer. 01 Warszawa, styczeń 2014 1 Spis treści: 1 Wstęp... 3 1.1 Przeznaczenie dokumentu... 3 1.2 Przygotowanie

Bardziej szczegółowo

Bazy danych Karta pracy 1

Bazy danych Karta pracy 1 Bazy danych Karta pracy 1 Bazy danych Karta pracy 1 1. Utwórz katalog Bazy danych służący do przechowywania wszelkich danych dotyczących kursu. 2. W katalogu Bazy danych stwórz podkatalog BD1 służący jako

Bardziej szczegółowo

Język SQL, zajęcia nr 1

Język SQL, zajęcia nr 1 Język SQL, zajęcia nr 1 SQL - Structured Query Language Strukturalny język zapytań Login: student Hasło: stmeil14 Baza danych: st https://194.29.155.15/phpmyadmin/index.php Andrzej Grzebielec Najpopularniejsze

Bardziej szczegółowo

Programowanie Obiektowe GUI

Programowanie Obiektowe GUI Programowanie Obiektowe GUI Swing Celem ćwiczenia jest ilustracja wizualnego tworzenia graficznego interfejsu użytkownika opartego o bibliotekę Swing w środowisku NetBeans. Ponadto, ćwiczenie ma na celu

Bardziej szczegółowo

Formularze w programie Word

Formularze w programie Word Formularze w programie Word Formularz to dokument o określonej strukturze, zawierający puste pola do wypełnienia, czyli pola formularza, w których wprowadza się informacje. Uzyskane informacje można następnie

Bardziej szczegółowo

Programowanie obiektowe

Programowanie obiektowe Laboratorium z przedmiotu Programowanie obiektowe - zestaw 07 Cel zajęć. Celem zajęć jest zapoznanie z praktycznymi aspektami tworzenia aplikacji okienkowych w C#. Wprowadzenie teoretyczne. Rozważana w

Bardziej szczegółowo

Leszek Stasiak Zastosowanie technologii LINQ w

Leszek Stasiak Zastosowanie technologii LINQ w Leszek Stasiak Zastosowanie technologii LINQ w C# 1. Wstęp - połączenie Do naszych zadań będziemy używać Microsoft Visual Studio 2010. Stwórzmy nowy projekt Windows Form Application. Mając do dyspozycji

Bardziej szczegółowo

BAZY DANYCH Formularze i raporty

BAZY DANYCH Formularze i raporty BAZY DANYCH Formularze i raporty Za pomocą tabel można wprowadzać nowe dane, przeglądać i modyfikować dane już istniejące. Jednak dla typowego użytkownika systemu baz danych, przygotowuje się specjalne

Bardziej szczegółowo

Spotkania z wiedzą webinarium

Spotkania z wiedzą webinarium Spotkania z wiedzą webinarium Korespondencja Seryjna Co to jest korespondencja seryjna Korespondencja seryjna - technika tworzenia w edytorze tekstów jednobrzmiących dokumentów, różniących się jedynie

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do projektu QualitySpy

Wprowadzenie do projektu QualitySpy Wprowadzenie do projektu QualitySpy Na podstawie instrukcji implementacji prostej funkcjonalności. 1. Wstęp Celem tego poradnika jest wprowadzić programistę do projektu QualitySpy. Będziemy implementować

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w szkole ZASTOSOWANIA

Pracownia internetowa w szkole ZASTOSOWANIA NR ART/SBS/07/01 Pracownia internetowa w szkole ZASTOSOWANIA Artykuły - serwery SBS i ich wykorzystanie Instalacja i Konfiguracja oprogramowania MOL Optiva na szkolnym serwerze (SBS2000) Artykuł opisuje

Bardziej szczegółowo

Synchronizator plików (SSC) - dokumentacja

Synchronizator plików (SSC) - dokumentacja SZARP http://www.szarp.org Synchronizator plików (SSC) - dokumentacja Wersja pliku: $Id: ssc.sgml 4420 2007-09-18 11:19:02Z schylek$ > 1. Witamy w programie SSC Synchronizator plików (SZARP Sync Client,

Bardziej szczegółowo

Budowa aplikacji ASP.NET współpracującej z bazą dany do przeprowadzania ankiet internetowych

Budowa aplikacji ASP.NET współpracującej z bazą dany do przeprowadzania ankiet internetowych Budowa aplikacji ASP.NET współpracującej z bazą dany do przeprowadzania ankiet internetowych widok ankiety w przeglądarce Rozpoczniemy od zaprojektowania bazy danych w programie SYBASE/PowerDesigner umieszczamy

Bardziej szczegółowo

Przygotowanie formularza do wypożyczenia filmu:

Przygotowanie formularza do wypożyczenia filmu: Przygotowanie formularza do wypożyczenia filmu: Stworzony przez nas formularz powinien spełniać pewne wymagania, które umożliwią pracownikowi szybkie przeszukiwanie bazy danych. Zaprojektowany formularz

Bardziej szczegółowo

Projektowanie systemów baz danych

Projektowanie systemów baz danych Projektowanie systemów baz danych Seweryn Dobrzelewski 4. Projektowanie DBMS 1 SQL SQL (ang. Structured Query Language) Język SQL jest strukturalnym językiem zapewniającym możliwość wydawania poleceń do

Bardziej szczegółowo

KS-ZSA. Mechanizm aktualizacji kartotek lokalnych w aptece na podstawie zmian w kartotece CKT. Data aktualizacji: 2013-08-29

KS-ZSA. Mechanizm aktualizacji kartotek lokalnych w aptece na podstawie zmian w kartotece CKT. Data aktualizacji: 2013-08-29 KS-ZSA Mechanizm aktualizacji kartotek lokalnych w aptece na podstawie zmian w kartotece CKT Data aktualizacji: 2013-08-29 1. Opis funkcjonalności Funkcjonalność umożliwia obsługiwanie zmian urzędowych

Bardziej szczegółowo

Utworzenie aplikacji mobilnej Po uruchomieniu Visual Studio pokazuje się ekran powitalny. Po lewej stronie odnośniki do otworzenia lub stworzenia

Utworzenie aplikacji mobilnej Po uruchomieniu Visual Studio pokazuje się ekran powitalny. Po lewej stronie odnośniki do otworzenia lub stworzenia Utworzenie aplikacji mobilnej Po uruchomieniu Visual Studio pokazuje się ekran powitalny. Po lewej stronie odnośniki do otworzenia lub stworzenia nowego projektu (poniżej są utworzone projekty) Po kliknięciu

Bardziej szczegółowo

Wstęp 5 Rozdział 1. Instalacja systemu 13. Rozdział 2. Logowanie i wylogowywanie 21 Rozdział 3. Pulpit i foldery 25. Rozdział 4.

Wstęp 5 Rozdział 1. Instalacja systemu 13. Rozdział 2. Logowanie i wylogowywanie 21 Rozdział 3. Pulpit i foldery 25. Rozdział 4. Wstęp 5 Rozdział 1. Instalacja systemu 13 Uruchamianie Ubuntu 14 Rozdział 2. Logowanie i wylogowywanie 21 Rozdział 3. Pulpit i foldery 25 Uruchamianie aplikacji 25 Skróty do programów 28 Preferowane aplikacje

Bardziej szczegółowo

Wdrożenie modułu płatności eservice. dla systemu oscommerce 2.3.x

Wdrożenie modułu płatności eservice. dla systemu oscommerce 2.3.x Wdrożenie modułu płatności eservice dla systemu oscommerce 2.3.x - dokumentacja techniczna Wer. 01 Warszawa, styczeń 2014 1 Spis treści: 1 Wstęp... 3 1.1 Przeznaczenie dokumentu... 3 1.2 Przygotowanie

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do programowania w języku Visual Basic. Podstawowe instrukcje języka

Wprowadzenie do programowania w języku Visual Basic. Podstawowe instrukcje języka Wprowadzenie do programowania w języku Visual Basic. Podstawowe instrukcje języka 1. Kompilacja aplikacji konsolowych w środowisku programistycznym Microsoft Visual Basic. Odszukaj w menu startowym systemu

Bardziej szczegółowo

Program Lojalnościowy by CTI. Instalacja

Program Lojalnościowy by CTI. Instalacja Program Lojalnościowy by CTI Instalacja Spis treści 1. Wstęp...3 2. Instalacja skryptów...4 2.1. Tabele...4 2.1.1. Tabela dbo.prlkonfiguracja...5 2.1.2. Tabela dbo.prlmarki...5 2.1.3. Tabela dbo.prlpunkty...5

Bardziej szczegółowo

DECLARE VARIABLE zmienna1 typ danych; BEGIN

DECLARE VARIABLE zmienna1 typ danych; BEGIN Procedury zapamiętane w Interbase - samodzielne programy napisane w specjalnym języku (właściwym dla serwera baz danych Interbase), który umożliwia tworzenie zapytań, pętli, instrukcji warunkowych itp.;

Bardziej szczegółowo

SYSTEM INFORMATYCZNY KS-SEW

SYSTEM INFORMATYCZNY KS-SEW DOKUMENTACJA TECHNICZNA KAMSOFT S.A. 40-235 Katowice ul. 1-Maja 133 Tel. (032) 2090705, Fax. (032) 2090715 http:www.kamsoft.pl, e-mail: 5420@kamsoft.pl SYSTEM INFORMATYCZNY NR KATALOGOWY 2334PI06.00 WYDANIE

Bardziej szczegółowo

1. Podręcznik instalacji aplikacji EXR Creator... 2 1.1 Wstęp... 3 1.2 Instalacja... 4 1.2.1 Instalacja aplikacji EXR Creator z płyty CD... 5 1.2.1.

1. Podręcznik instalacji aplikacji EXR Creator... 2 1.1 Wstęp... 3 1.2 Instalacja... 4 1.2.1 Instalacja aplikacji EXR Creator z płyty CD... 5 1.2.1. 1. Podręcznik instalacji aplikacji EXR Creator.................................................................... 2 1.1 Wstęp.............................................................................................

Bardziej szczegółowo

Wstęp - Prosta aplikacja internetowa w technologii Java EE 5. Programowanie komponentowe 1

Wstęp - Prosta aplikacja internetowa w technologii Java EE 5. Programowanie komponentowe 1 Wstęp - Prosta aplikacja internetowa w technologii Java EE 5 Programowanie komponentowe 1 Przykład 1- Wykonanie prostej aplikacji internetowej w technologii JavaEE w środowisku Netbeans 5.5 z wykorzystaniem

Bardziej szczegółowo

Bazy danych dla producenta mebli tapicerowanych. Bartosz Janiak Marcin Sikora Wrocław 9.06.2015 r.

Bazy danych dla producenta mebli tapicerowanych. Bartosz Janiak Marcin Sikora Wrocław 9.06.2015 r. Bazy danych dla producenta mebli tapicerowanych Bartosz Janiak Marcin Sikora Wrocław 9.06.2015 r. Założenia Stworzyć system bazodanowy dla małej firmy produkującej meble tapicerowane. Projekt ma umożliwić

Bardziej szczegółowo

KASK by CTI. Instrukcja

KASK by CTI. Instrukcja KASK by CTI Instrukcja Spis treści 1. Opis programu... 3 2. Pierwsze uruchomienie... 4 3. Okno główne programu... 5 4. Konfiguracja atrybutów... 6 5. Nadawanie wartości atrybutom... 7 6. Wybór firmy z

Bardziej szczegółowo

LK1: Wprowadzenie do MS Access Zakładanie bazy danych i tworzenie interfejsu użytkownika

LK1: Wprowadzenie do MS Access Zakładanie bazy danych i tworzenie interfejsu użytkownika LK1: Wprowadzenie do MS Access Zakładanie bazy danych i tworzenie interfejsu użytkownika Prowadzący: Dr inż. Jacek Habel Instytut Technologii Maszyn i Automatyzacji Produkcji Zakład Projektowania Procesów

Bardziej szczegółowo

Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji Instytut Informatyki i Elektroniki

Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji Instytut Informatyki i Elektroniki Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji Instytut Informatyki i Elektroniki Instrukcja do zajęć laboratoryjnych Przetwarzanie i organizowanie danych : bazy danych Nr ćwiczenia 10 Temat Aplikacje

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i konfiguracji bazy danych SQL SERVER 2008 EXPRESS R2. Instrukcja tworzenia bazy danych dla programu AUTOSAT 3. wersja 0.0.

Instrukcja instalacji i konfiguracji bazy danych SQL SERVER 2008 EXPRESS R2. Instrukcja tworzenia bazy danych dla programu AUTOSAT 3. wersja 0.0. Instrukcja instalacji i konfiguracji bazy danych SQL SERVER 2008 EXPRESS R2 Instrukcja tworzenia bazy danych dla programu AUTOSAT 3 wersja 0.0.4 2z12 1. Wymagania systemowe. Przed rozpoczęciem instalacji

Bardziej szczegółowo

SQL Server Configuration Manager centrum dowodzenia

SQL Server Configuration Manager centrum dowodzenia Instrukcja do przedmiotu Bazy danych laboratorium (zajęcia 1) 1 Celem pierwszych zajęć laboratoryjnych jest poznanie podstaw obsługi MS SQL Server 2005 za pomocą programu SQL Server Management Studio,

Bardziej szczegółowo

Zadanie 1. Stosowanie stylów

Zadanie 1. Stosowanie stylów Zadanie 1. Stosowanie stylów Styl to zestaw elementów formatowania określających wygląd: tekstu atrybuty czcionki (tzw. styl znaku), akapitów np. wyrównanie tekstu, odstępy między wierszami, wcięcia, a

Bardziej szczegółowo

ĆWICZENIE 4. 1. Uruchomić Oracle Forms Builder. 2. Utworzyć nowy formularz (File->New->Form) 3. Nawiązać połączenie z bazą danych (file-connect).

ĆWICZENIE 4. 1. Uruchomić Oracle Forms Builder. 2. Utworzyć nowy formularz (File->New->Form) 3. Nawiązać połączenie z bazą danych (file-connect). ĆWICZENIE 4 1. Uruchomić Oracle Forms Builder. 2. Utworzyć nowy formularz (File->New->Form) 3. Nawiązać połączenie z bazą danych (file-connect). 4. Utworzyć blok danych (Data Block) oparty na tabeli SAMOCHODY:

Bardziej szczegółowo

Aplikacje WWW. Laboratorium z przedmiotu Aplikacje WWW - zestaw 01

Aplikacje WWW. Laboratorium z przedmiotu Aplikacje WWW - zestaw 01 Laboratorium z przedmiotu Aplikacje WWW - zestaw 01 Cel zajęć. Celem zajęć jest zapoznanie z technologią ASP.NET Web Forms. Wprowadzenie teoretyczne. 1. Komunikacja klient-serwer poprzez połączenie internetowe

Bardziej szczegółowo

Podstawy programowania. Ćwiczenie. Pojęcia bazowe. Języki programowania. Środowisko programowania Visual Studio

Podstawy programowania. Ćwiczenie. Pojęcia bazowe. Języki programowania. Środowisko programowania Visual Studio Podstawy programowania Ćwiczenie Pojęcia bazowe. Języki programowania. Środowisko programowania Visual Studio Tematy ćwiczenia algorytm, opis języka programowania praca ze środowiskiem, formularz, obiekty

Bardziej szczegółowo

Wdrożenie modułu płatności eservice. dla systemu Gekosale 1.4

Wdrożenie modułu płatności eservice. dla systemu Gekosale 1.4 Wdrożenie modułu płatności eservice dla systemu Gekosale 1.4 - dokumentacja techniczna Wer. 01 Warszawa, styczeń 2014 1 Spis treści: 1 Wstęp... 3 1.1 Przeznaczenie dokumentu... 3 1.2 Przygotowanie do integracji...

Bardziej szczegółowo

BAZY DANYCH. CREATE TABLE dbo.wydzialy (ID INT, Akronim VARCHAR(4) NOT NULL, Wydzial VARCHAR(30) NOT NULL, CONSTRAINT Kluczyk PRIMARY KEY(ID) )

BAZY DANYCH. CREATE TABLE dbo.wydzialy (ID INT, Akronim VARCHAR(4) NOT NULL, Wydzial VARCHAR(30) NOT NULL, CONSTRAINT Kluczyk PRIMARY KEY(ID) ) BAZY DANYCH laboratorium 3 tworzenie, modyfikacje i usuwanie tabel, operacje na danych Cel Stworzenie w ramach bazy danych Biblioteka nowych tabel według specyfikacji (CREATE TABLE Ustawianie właściwości

Bardziej szczegółowo

Aplikacje WWW - laboratorium

Aplikacje WWW - laboratorium Aplikacje WWW - laboratorium PHP + bazy danych Celem ćwiczenia jest przygotowanie prostej aplikacji internetowej wykorzystującej technologię PHP. Aplikacja pokazuje takie aspekty, współpraca PHP z bazami

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja serwisu internetowego Zespołu Szkół Technicznych w Radomiu.

Dokumentacja serwisu internetowego Zespołu Szkół Technicznych w Radomiu. Dokumentacja serwisu internetowego Zespołu Szkół Technicznych w Radomiu. Wykonanie: Radom Maj 2008 1 Serwis WWW szkoły w Internecie to obecnie najszybszy i najtańszy sposób dotarcia do największego kręgu

Bardziej szczegółowo

BEXLAB RYSZARD MATUSZYK, BRZOZOWA 14, 05-311 DĘBE WIELKIE, TEL. KOM.: 512-019-590. Instalacja. Microsoft SQL Server 2008 R2 SP2 Express

BEXLAB RYSZARD MATUSZYK, BRZOZOWA 14, 05-311 DĘBE WIELKIE, TEL. KOM.: 512-019-590. Instalacja. Microsoft SQL Server 2008 R2 SP2 Express BEXLAB RYSZARD MATUSZYK, BRZOZOWA 14, 05-311 DĘBE WIELKIE, TEL. KOM.: 512-019-590 Instalacja Microsoft SQL Server 2008 R2 SP2 Express http://bexlab.pl Spis treści 1 Wstęp... 2 2 Wymagania... 2 3 Instalacja...

Bardziej szczegółowo

Aplikacje internetowe - laboratorium ASP.NET praca z bazą danych

Aplikacje internetowe - laboratorium ASP.NET praca z bazą danych Aplikacje internetowe - laboratorium ASP.NET praca z bazą danych Do realizacji projektu potrzebne jest zintegrowane środowisko programistyczne Microsoft Visual Studio 2010 oraz dostęp do bazy danych z

Bardziej szczegółowo

15. Funkcje i procedury składowane PL/SQL

15. Funkcje i procedury składowane PL/SQL 15. Funkcje i procedury składowane PLSQL 15.1. SQL i PLSQL (Structured Query Language - SQL) Język zapytań strukturalnych SQL jest zbiorem poleceń, za pomocą których programy i uŝytkownicy uzyskują dostęp

Bardziej szczegółowo

strukturalny język zapytań używany do tworzenia i modyfikowania baz danych oraz do umieszczania i pobierania danych z baz danych

strukturalny język zapytań używany do tworzenia i modyfikowania baz danych oraz do umieszczania i pobierania danych z baz danych SQL SQL (ang. Structured Query Language): strukturalny język zapytań używany do tworzenia strukturalny język zapytań używany do tworzenia i modyfikowania baz danych oraz do umieszczania i pobierania danych

Bardziej szczegółowo

Polecenie 3.1: Uruchom SQL Server Management Studio, zaloguj się do serwera.

Polecenie 3.1: Uruchom SQL Server Management Studio, zaloguj się do serwera. Instrukcja do przedmiotu Bazy danych laboratorium (zajęcia 3) 1 Na poprzednich zajęciach nauczyliśmy się tworzyd bazy danych i proste tabele przechowujące dane. Dzisiaj pójdziemy krok dalej - zajmiemy

Bardziej szczegółowo

Programowanie w MS Visual Studio 2005 z wykorzystaniem MS SQL Server 2005

Programowanie w MS Visual Studio 2005 z wykorzystaniem MS SQL Server 2005 Programowanie w MS Visual Studio 2005 z wykorzystaniem MS SQL Server 2005 Lekcja 3 Zapisywanie i anulowanie zmian wprowadzonych w DataGridView do pliku z Bazą Danych. Formatowanie DataGridView. Wymagania:

Bardziej szczegółowo

Sekretariat Optivum. Jak przygotować listę uczniów zawierającą tylko wybrane dane, np. adresy e-mail ucznia i jego opiekunów? Projektowanie listy

Sekretariat Optivum. Jak przygotować listę uczniów zawierającą tylko wybrane dane, np. adresy e-mail ucznia i jego opiekunów? Projektowanie listy Sekretariat Optivum Jak przygotować listę uczniów zawierającą tylko wybrane dane, np. adresy e-mail ucznia i jego opiekunów? Program Sekretariat Optivum ma wbudowane różne edytory, które umożliwiają przygotowywanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcjaaktualizacji

Instrukcjaaktualizacji Instrukcja Instrukcjaaktualizacji aktualizacji oprogramowania oprogramowaniainpro InProBMS BMS SPIS TREŚCI 1. AKTUALIZACJA 3 1.1. ARCHIWIZACJA BAZY DANYCH...3 1.1.1. AUTOMATYCZNA...3 1.1.2. RĘCZNA...4

Bardziej szczegółowo

Bazy danych i usługi sieciowe

Bazy danych i usługi sieciowe Bazy danych i usługi sieciowe Ćwiczenia I Paweł Daniluk Wydział Fizyki Jesień 2014 P. Daniluk (Wydział Fizyki) BDiUS ćw. I Jesień 2014 1 / 16 Strona wykładu http://bioexploratorium.pl/wiki/ Bazy_danych_i_usługi_sieciowe_-_2014z

Bardziej szczegółowo

Biuletyn informacyjny WeriOn. 4/2015 Instrukcja konfiguracji połączenia z programem WF-MAG. 28.09.2015 r.

Biuletyn informacyjny WeriOn. 4/2015 Instrukcja konfiguracji połączenia z programem WF-MAG. 28.09.2015 r. Biuletyn informacyjny WeriOn 4/2015 Instrukcja konfiguracji połączenia z programem WF-MAG 28.09.2015 r. Uwaga ten Biuletyn informacyjny WeriOn nie zawiera informacji dotyczących instalacji oprogramowania

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika Obieg dokumentów

Podręcznik użytkownika Obieg dokumentów Podręcznik użytkownika Obieg dokumentów Opracowany na potrzeby wdrożenia dla Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu W ramach realizacji projektu: Uczelnia jutra wdrożenie

Bardziej szczegółowo

5.4. Tworzymy formularze

5.4. Tworzymy formularze 5.4. Tworzymy formularze Zastosowanie formularzy Formularz to obiekt bazy danych, który daje możliwość tworzenia i modyfikacji danych w tabeli lub kwerendzie. Jego wielką zaletą jest umiejętność zautomatyzowania

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi aplikacji Karty Pojazdów dla Dealerów Samochodowych

Instrukcja obsługi aplikacji Karty Pojazdów dla Dealerów Samochodowych Instrukcja obsługi aplikacji Karty Pojazdów dla Dealerów Samochodowych ver. 0.6 1 Instalacja 1. Proces instalacji należy rozpocząć od sprawdzenia, czy w systemie MS Windows jest zainstalowana aplikacja

Bardziej szczegółowo

Praca w programie dodawanie pisma.

Praca w programie dodawanie pisma. Praca w programie dodawanie pisma. Wybór zakładki z danymi z Currendy (1) (tylko w przypadku włączenia opcji korzystania z danych Currendy). Wyszukanie i wybranie pisma. Po wybraniu wiersza dane z Currendy

Bardziej szczegółowo

MasterEdytor. Podprogram pomocniczy do programu mpfotoalbum 1.2 INSTRUKCJA

MasterEdytor. Podprogram pomocniczy do programu mpfotoalbum 1.2 INSTRUKCJA MasterEdytor Podprogram pomocniczy do programu mpfotoalbum 1.2 INSTRUKCJA 1. Przeznaczenie Program MasterEdytor przeznaczony jest do skonfigurowania wszystkich parametrów pracy programu mpfotoalbum. 2.

Bardziej szczegółowo

Praca z bazą danych. Rysunek 1. Projekt tabeli UZYTKOWNIK bazy KURSY

Praca z bazą danych. Rysunek 1. Projekt tabeli UZYTKOWNIK bazy KURSY Praca z bazą danych Aby móc korzystać z niniejszego kursu musimy utworzyć bazę danych o nazwie KURSY, tabelę o nazwie UZYTKOWNIK, a w tabeli tej utworzyć następujące kolumny: user_id typu integer/autonumer

Bardziej szczegółowo

Telesprzedaż by CTI Instrukcja

Telesprzedaż by CTI Instrukcja Telesprzedaż by CTI Instrukcja 1 Spis treści 1. Opis programu...4 2. Konfiguracja...5 2.1. Połączenie z serwerem MS SQL...6 2.2. Połączenie z serwerem MS SQL systemu Call Center...7 2.3. Nawiązanie połączenia

Bardziej szczegółowo

Bazy Danych i Usługi Sieciowe

Bazy Danych i Usługi Sieciowe Bazy Danych i Usługi Sieciowe Ćwiczenia I Paweł Daniluk Wydział Fizyki Jesień 2011 P. Daniluk (Wydział Fizyki) BDiUS ćw. I Jesień 2011 1 / 15 Strona wykładu http://bioexploratorium.pl/wiki/ Bazy_Danych_i_Usługi_Sieciowe_-_2011z

Bardziej szczegółowo

Podstawowe zagadnienia z zakresu baz danych

Podstawowe zagadnienia z zakresu baz danych Podstawowe zagadnienia z zakresu baz danych Jednym z najważniejszych współczesnych zastosowań komputerów we wszelkich dziedzinach życia jest gromadzenie, wyszukiwanie i udostępnianie informacji. Specjalizowane

Bardziej szczegółowo