Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku. Katalog Przedmiotów. Wydział Nauk Ekonomicznych (język polski)

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku. Katalog Przedmiotów. Wydział Nauk Ekonomicznych (język polski)"

Transkrypt

1 Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku Katalog Przedmiotów Wydział Nauk Ekonomicznych (język polski) Katalog zawiera: nazwę przedmiotów wymienionych w kolejności alfabetycznej ilość punktów ECTS kierunek krótki opis przedmiotu

2 Analiza finansowa 6 ECTS,, Studenci w ramach przedmiotu poznają metody i podstawowe kierunki analizy finansowej umożliwiające dokonanie wszechstronnej oceny kondycji finansowej przedsiębiorstwa. Wstępna część zajęć poświęcona jest w szczególności nabyciu wiedzy w zakresie wstępnej analizy sprawozdań finansowych, w tym poznaniu treści ekonomicznej poszczególnych pozycji sprawozdania finansowego oraz umiejętności ich odczytywania w analizie finansowej. W dalszym etapie studenci nabywają umiejętność stosowania analizy wskaźnikowej w ocenie sytuacji finansowej przedsiębiorstwa, poznają zasady kształtowania struktury kapitałowej przedsiębiorstwa w celu maksymalizowania jego wartości, metody wyceny przedsiębiorstw, systemy wczesnego ostrzegania i sposoby oceny pogarszającej się sytuacji finansowej jednostki, a także zdobywają umiejętność analizy progu rentowności i opłacalności podejmowanych przedsięwzięć inwestycyjnych. Analiza systemów informatycznych 3 ECTS Celem zajęć jest zapoznanie studentów z problematyką analizy systemów informatycznych. Przedmiotem szczególnej uwagi na wykładach będzie przedmiot i zadania analizy systemów informatycznych, metody analizy systemów informatycznych, techniki analizy systemów informatycznych, etapy rozwoju systemów informatycznych, cykl życia systemów informatycznych. Architektura systemów komputerowych 3 ECTS Celami przedmiotu są: - zapoznanie studentów z budową i zasadami działania procesora z architekturą von Neumana wraz z wiedzą na temat uwarunkowań projektowych związanych ze stosowaną technologią oraz sposobami uzyskiwania rozwiązań optymalnych ze względu na koszt i czas działania; - zapoznanie studentów ze związkami pomiędzy architekturą procesora a realizacją rozkazów języka poziomu asemblera; - zaznajomienie studentów z wybranymi rodzajami pamięci komputera, ich budową i sposobami działania; - pokazanie sposobów współpracy komputera z urządzeniami wejścia/wyjścia. Badania marketingowe 4 ECTS Zapoznanie studentów z podstawowymi kategoriami marketingowymi oraz zrozumienie istoty i zakresu podstawowych rodzajów badań marketingowych. Bankowość 6 ECTS Celem przedmiotu jest osiągnięcie umiejętności i kompetencji w zakresie: -rozumienia zasad funkcjonowania systemu bankowego; - rozumienia zasad działania instytucji centralnych regulujących sektor bankowy; - oceny wpływu sektora bankowego na sytuację makroekonomiczną; - oceny wpływu stabilności systemu finansowego na działalność bankową; - rozumienia zasad i metod zarządzania bankiem; - konstruowania oferty produktowo-usługowej; - rozumienia zasad kalkulacji instrumentów bankowych;

3 - identyfikowania, analizowania i zarządzania ryzykiem bankowym; - oceniania sytuacji ekonomiczno-finansowej banków. Bezpieczeństwo publiczne 3 ECTS Współcześnie, przy tak złożonych kwestiach dotyczących funkcjonowania państwa, sprawowanych przez niego funkcji, zaangażowania się w politykę międzynarodową, sprawy bezpieczeństwa publicznego trzeba rozstrzygać w nieco inny sposób. Obecnie, przy tak umiędzynarodowionych procesach społeczno-gospodarczych, to nie tylko domena policji i wojska (sił zbrojnych). Aby osiągnąć zadawalający społeczeństwo stan bezpieczeństwa nieodzowna jest integracja wszystkich służb, łącznie z Państwową Strażą Pożarną i Służbami Medycznymi. W konstruowanie systemu i jego funkcjonowanie muszą się włączyć władze lokalne i samorządowe. Trzeba przekonać i "przyciągnąć" ludność miejscową. Należy także stworzyć poprawnie funkcjonujący system monitorowania, ostrzegania, powiadamiania i alarmowania. Biznes Plan 4 ECTS Celem nauczania jest zapoznanie studentów z teorią, metodologią i procedurą sporządzania planów biznesowych dla przedsiębiorstw i pojedynczych przedsięwzięć inwestycyjnych oraz organizacyjnych. Controlling 6 ECTS Studenci w ramach przedmiotu nabywają wiedzę umożliwiającą wykorzystanie koncepcji controllingu w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Na podstawie modelowego przedsiębiorstwa uczą się jak zaprojektować i wdrożyć system controllingu w konkretnym przedsiębiorstwie począwszy od diagnozy sytuacji dotychczasowej i związanej z tym identyfikacji problemów, przebudowy struktury organizacyjnej firmy ukierunkowanej na wyodrębnienie ośrodków odpowiedzialności, poprzez proces budżetowania działalności poszczególnych jednostek i konsolidację planów w budżet główny rachunku wyniku, bilansu, cash flow, tworzenie systemu ocen poszczególnych centrów odpowiedzialności oraz budowę w oparciu o te plany motywacyjnych systemów wynagradzania, a skończywszy na bieżącym monitoringu osiąganych wyników, analizie odchyleń i poznawaniu sposobów reagowania na nie. Diagnostyka organizacji 3 ECTS Zapoznanie z rozległą tematyką diagnozowania przedsiębiorstwa zarówno w teorii nauk ekonomicznych jak również na przykładach praktycznych. Dowodzenie 3 ECTS Istota dowodzenia terminologia i definicje. Funkcje dowodzenia. Rola i uprawnienia dowódcy. Cykle działań zorganizowanych w procesie dowodzenia. Organizacja dowodzenia w czasie pokoju, akcji, kryzysu i wojny. Struktura systemów dowodzenia. Sztaby (zespoły funkcjonalne) w procesie dowodzenia. Procedury dowodzenia. Techniczne środki dowodzenia. Informatyczne wspomaganie procesów dowodzenia. Proces decyzyjny w dowodzeniu. Dowodzenie zespołami (zgrupowaniami) zadaniowymi w czasie akcji, operacji i walki.

4 Dowodzenie operacyjne 4 ECTS Współczesne organizacje funkcjonują w nader złożonych warunkach. Aby nimi efektywnie kierować (zarządzać) nieodzowna jest wszechstronna wiedza i umiejętności interdyscyplinarne. W rozwiązywaniu problemów trzeba być elastycznym. Dowodzenie operacyjne dostarcza informacji oraz umiejętności nie tylko z obszaru organizacji zhierarchizowanych. To także poszerzenie spektrum o nowe środowiska, co zapewne nie pozostanie bez wpływu na kompetencje studentów - absolwentów WSFiZ. Ekonometria 7 ECTS (6 ECTS IiE), W ramach zajęć student poznaje metody analizy zjawisk ekonomicznych przy wykorzystaniu metod ilościowych Etyka w zarządzaniu 3 ECTS Uświadomienie etycznych i nieetycznych form zachowań w podmiotach gospodarczych. Poznanie i rozumienie zasad etycznego postępowania. Rozważenie dylematów moralnych występujących w procesie zarządzania. Finanse 7 ECTS, Celem przedmiotu jest zdobycie przez studentów wiedzy i umiejętności w zakresie: - znajomości podstawowych działów i kategorii finansowych, alokacji zasobów z punktu widzenia czasu i ryzyka, - poznanie systemu i struktury finansów publicznych, - rozumienie i analiza struktury dochodów i wydatków publicznych, - zaznajomienie ze strukturą systemu bankowego, - poznanie istoty, roli i funkcji Banku Centralnego oraz zasad polityki pieniężnej, - specyfika banku jako podmiotu gospodarczego i podstawowe operacje bankowe, - zrozumienie istoty i znaczenia rynku finansowego poznanie podstaw jego funkcjonowania i instrumentów, - Ubezpieczenia majątkowe i osobowe, ubezpieczenia na życie, - System emerytalny. - Finanse pozostałych podmiotów gospodarczych. Celem przedmiotu jest także zdobycie kompetencji społecznych związanych z potrzebą kształcenia się przez całe życie. Finanse jednostek samorządu terytorialnego 4 ECTS Studenci w ramach przedmiotu poznają złożone zjawiska zachodzące w obrębie finansów jednostek samorządu terytorialnego (j.s.t.). Studenci w oparciu o przykłady uczą się jak funkcjonują finanse sektora publicznego, w tym w szczególności podsektora samorządowego, poznają ich podstawy prawne, ich zakres i obowiązujące w nich zasady. Opanowują podstawowe pojęcia związane z finansami samorządu terytorialnego (t.j. budżet j.s.t., dochody i wydatki budżetów j.s.t., samorządowe fundusze celowe, gospodarka budżetowa i pozabudżetowa j.s.t. etc.). Studenci nabywają umiejętność interpretacji uchwały budżetowej i wieloletniej prognozy finansowej (WPF) oraz poznają mechanizm funkcjonowania samorządowych jednostek budżetowych. Poznają również problematykę deficytu

5 budżetowego i długu publicznego oraz inne zagadnienia związane z funkcjonowaniem gospodarki budżetowej j.s.t. Finanse międzynarodowe 6 ECTS Przedmiot ma na celu zapoznanie słuchaczy z tematyką kursów walutowych funkcjonowaniem międzynarodowego rynku dewizowego w warunkach globalizacji, oraz z istotą międzynarodowych przepływów finansowych. Na zajęciach analizowane będą następujące zagadnienia: rachunkowość dochodu narodowego, rachunki bilansu płatniczego, rynek dewizowy, ceny walut, równowaga rynku dewizowego, ryzyko kursowe i zarządzanie ryzykiem, kontrakty terminowe forward i futures, opcja walutowa i swap, pieniądz i stopa procentowa a kurs walutowy Finanse przedsiębiorstwa 6 ECTS Celem przedmiotu jest nabycie przez studenta wiedzy, umiejętności i kompetencji w zakresie: - podejmowania decyzji bieżących i strategicznych w przedsiębiorstwie, - rozumienia występowania ryzyka w działalności przedsiębiorstwa, - zarządzania składnikami majątku przedsiębiorstwa, - pozyskania źródeł finansowania przedsiębiorstwa, - analizowania decyzji zarządczych. Finanse publiczne 3 ECTS Studenci w ramach przedmiotu poznają złożone zjawiska zachodzące w obrębie finansów publicznych rozumianych jako finanse państwa i jednostek samorządu terytorialnego (j.s.t.). Studenci w oparciu o przykłady uczą się jak funkcjonują finanse sektora publicznego, poznają ich podstawy prawne, ich zakres i obowiązujące w nich zasady. Opanowują podstawowe pojęcia związane z finansami publicznymi (t.j. dochody i wydatki publiczne, budżet państwa, budżet j.s.t., fundusze celowe, gospodarka budżetowa etc.). Studenci nabywają umiejętność interpretacji ustawy budżetowej oraz poznają mechanizm funkcjonowania państwowych jednostek budżetowych. Poznają również problematykę deficytu budżetowego i długu publicznego oraz inne zagadnienia związane z finansowaniem wydatków budżetu państwa i j.s.t. Geografia ekonomiczna 3 ECTS, W ramach przedmiotu student nabędzie podstawową wiedzę z zakresu przyrodniczych, demograficznych, politycznych i ekonomicznych uwarunkowań rozwoju. Grafika komputerowa 4 ECTS W ramach przedmiotu studenci zapoznają się z tworzeniem i edycją grafiki rastrowej i wektorowej za pomocą takich programów jak GIMP i INKSCAPE. Infrastruktura logistyczna 3 ECTS Celem zajęć jest zapoznanie studentów z teoretycznymi i praktycznymi aspektami infrastruktury. Omówiona zostanie struktura infrastruktury logistycznej i sposób jej wykorzystywania do realizacji zadań wykonywanych w ramach procesów logistycznych.

6 Komputerowe techniki w finansach i bankowości 4 ECTS Studenci w ramach przedmiotu nabywają umiejętności posługiwania się popularnymi aplikacjami biurowymi (edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny, baza danych) w celu analizy i prezentacji danych. Komputerowe techniki w rachunkowości 4 ECTS W dobie informatyzacji konieczna jest umiejętność i wiedza w zakresie posługiwania się różnorodnymi systemami informatycznymi. Przedmiot ma na celu zapoznanie studenta z technikami informatycznymi wykorzystywanymi w rachunkowości przedsiębiorstwa. Koncepcje zarządzania 8 ECTS Strukturalne koncepcje zarządzania. Podmiotowe koncepcje zarządzania human relations, podejście psychologiczne. Integratywne koncepcje zarządzania koncepcja zachowania administracyjnego, teoria gry organizacyjnej, podejście sytuacyjne, podejście systemowe. Współczesne orientacje i koncepcje zarządzania orientacja na klienta, orientacja na jakość, orientacja na innowacje i know-how, orientacja na wynik finansowy, orientacja na wartość przedsiębiorstwa, orientacja na wiedzę, orientacja na człowieka, podejście zasobowe. Koncepcje organizacji uczącej się, inteligentnej, wirtualnej i sieciowej. Paradygmaty procesowości, elastyczności i zmiany w koncepcjach zarządzania. Omówienie wybranych koncepcji zarządzania w kontekście praktycznego wykorzystanie wiedzy dotyczącej współczesnych koncepcji zarządzania. Laboratorium medialne - grafika medialna 4 ECTS Informatyka i Ekonometria Przedmiot pozwala na zwiększenie wydajności i efektywności pracy z komputerowymi aplikacjami graficznymi oraz programami do tworzenia stron www poprzez poznanie zagadnień dotyczących podstawowej funkcjonalności programów wybranych, złożonych pakietów aplikacji, prezentując współdziałanie elementów pakietów różnorodnych możliwości jakie w szczególności oferuje Corel DRAW. Logistyka 4 ECTS Przedmiot obejmuje takie treści jak: pojęcie logistyki; Istota i rola procesów logistycznych w funkcjonowaniu organizacji; Kategorie logistyki; Obowiązujące procedury logistyczne; Czynniki determinujące sprawność procesów logistycznych. procesami logistycznymi. Planowanie i organizacja procesów logistycznych w organizacji. Wsparcie logistyczne zgrupowań (zespołów) zadaniowych. Makroekonomia 8 ECTS, Przedmiotem nauczania są prawidłowości funkcjonowania i rozwoju wielkich agregatów gospodarczych. Celem przedmiotu jest analiza współzależności między podstawowymi agregatami, takimi jak dochód narodowy, wydatki na konsumpcję, oszczędności, dochody i wydatki budżetu państwa, bilans handlowy i płatniczy kraju, popyt na pieniądz i podaż pieniądza, zmiany ogólnego poziomu cen, rozmiary zatrudnienia i bezrobocia, zmiany struktury gospodarki narodowej. Wyjaśniane są przyczyny niepełnego wykorzystania

7 istniejących zdolności produkcyjnych, w tym problemy rynku pracy. Określane są też warunki sprawności instrumentów pełniejszego wykorzystania istniejących zasobów czynników wytwórczych. Analizuje się przejawy zawodności samoregulujących mechanizmów rynkowych i związane z tym przesłanki ingerencji państwa. Marketing 7 ECTS Student rozumie znaczenie marketingu z punktu widzenia przedsiębiorstwa i klienta. Student potrafi opisać ewolucyjne uwarunkowania działalności marketingowej poprzez orientację produkcyjną, orientację sprzedażową, orientację marketingową oraz marketing strategiczny. Student potrafi rozróżnić dwie kategorie klientów: indywidualnych i instytucjonalnych, wskazać zasadnicze różnice pomiędzy klientem indywidualnym a instytucjonalnym, opisać czynniki wpływające na nabywców oraz omówić proces podejmowania decyzji zakupu na przykładzie wybranych produktów. Student potrafi wyjaśnić pojęcie segmentacji rynku i wskazać istotę segmentu rynku, niszy rynkowej, rynku docelowego. Student zna procedurę segmentacji oraz potrafi wskazać kryteria segmentacji rynku na rynku konsumenta i rynku przedsiębiorstw na przykładzie wybranych produktów. Student potrafi wskazać różnice pomiędzy marketingiem masowym i marketingiem zróżnicowanym. Student potrafi wyjaśnić pojęcie konkurencji z punktu widzenia marketingu. Student potrafi omówić poszczególne rodzaje konkurencji z uwzględnieniem stopnia substytucyjności produktu, konkurencji cenowej i pozacenowej, stopnia zróżnicowania produktu i liczby konkurentów, funkcji jakie może pełnić przedsiębiorstwo w odniesieniu do strategii względem konkurencji. Student potrafi zdefiniować pojęcie analizy konkurencji oraz określić jej cele i znaczenie. Student potrafi określić marketingową definicję produktu i omówić strukturę produktu i jego atrybuty - asortyment, jakość, marka, opakowanie, serwis i gwarancja - na wybranym przykładzie. Student potrafi wyjaśnić pojęcie pozycjonowania produktu i wskazać jaki wpływ mogą wywrzeć poszczególne atrybuty produktu na świadomość klienta. Student potrafi opisać zalety marki i strategie marki. Student zna cykl życia produktu i potrafi dokonać dokładnej analizy jego faz ze szczególnym uwzględnieniem działań marketingowych mających w nich zastosowanie. Student zna proces wprowadzenia nowego produktu na rynek. Marketing międzynarodowy 3 ECTS Student potrafi zdefiniować pojęcie globalizacji i internacjonalizacji działalności gospodarczej. Student potrafi wskazać motywy i korzyści z internacjonalizacji.student potrafi określić definicję marketingu międzynarodowego i globalnego. Student potrafi określić zadania producenta w ramach marketingu międzynarodowego oraz orientacje przedsiębiorstw w marketingu międzynarodowym (etnocentryczną, policentryczną, regiocentryczną, geocentryczną). Student potrafi wyjaśnić pojęcie euromarketingu i eurokonsumenta, alterglobalizmu a marketingu globalno-lokalnego. Student potrafi omówić elementy składowe międzynarodowego otoczenia przedsiębiorstw (demograficznego, ekonomicznego, polityczno-prawnego, techniczno-technologicznego, naturalnego, kulturowego) oraz przeprowadzić analizę międzynarodowego otoczenia przedsiębiorstwa na wybranym przykładzie. Marketing non profit 4 ECTS

8 Zapoznanie studentów ze specyfiką działalności marketingowej w organizacjach non profit. Zapoznanie z elementami strategii marketingowej organizacji niedochodowych. Marketing personalny 4 ECTS Zapoznanie studentów z podstawowymi założeniami marketingu personalnego, jego istotą, celami, zasadami działania, a także kształtowanie umiejętności powiązania zdobytych wiadomości z praktyką. Marketing w handlu i usługach 4 ECTS Studenci uczą się przenosić wiedzę i umiejętności nabyte w ramach podstaw marketingu na sektor handlu i usług. Studenci w ramach przedmiotu nabywają wiedzę i umiejętności konieczne do opracowania strategii marketingowych dla firm usługowych. Poznają cechy usług oraz zasady funkcjonowania marketingu w sektorze usług. W ramach zajęć studenci tworzą grupowe prace o tematyce marketingowej oraz przygotowują referaty na temat wybranego sektora usług. Matematyka 6 ECTS,, Przekazanie studentom umiejętności posługiwania się podstawowym aparatem matematycznym w zakresie podstaw analizy matematycznej i algebry liniowej. Zapoznanie z kluczowymi pojęciami analizy matematycznej oraz algebry liniowej. Pokazanie typowych zastosowań w naukach ekonomicznych w tym finansowych w skali mikro- i makroekonomicznej. Matematyka finansowa i ubezpieczeniowa 3 ECTS Przedmiot obejmuje takie zagadnienia jak: Wartość pieniądza w czasie. Rachunek rent. Rozliczenie kredytów i pożyczek. Trwałość (duration) instrumentów finansowych. Wycena instrumentów finansowych. Analiza portfelowa. Konstrukcja portfela o zadanych charakterystykach (zwrot albo ryzyko). Konstrukcja portfeli na podstawie notowań polskiego rynku kapitałowego. Elementy rachunku aktuarialnego. Kalkulacja stawek ubezpieczeniowych. Materialne prawo podatkowe 4 ECTS Podstawowym założeniem i celem przedmiotu jest osiągniecie przez studenta efektów nauczania polegających na nabyciu wiedzy, umiejętności i kompetencji niezbędnych do rozumienia istoty podatku; podstawowych regulacji prawnych dotyczących opodatkowania; rodzajów podatków i ich cech; wyszukiwania źródeł prawa podatkowego; wpływu opodatkowania na funkcjonowanie procesów gospodarczych; łączenia wiedzy i praktyki ekonomicznej z wiedzą prawną. Metody i techniki przygotowywania projektu 3 ECTS Europeistyka Zapoznanie z rozległą tematyką zarządzania projektami, zarządzania zmianą, planowania przygotowania projektu oraz sposobów i technik jego wdrażania i kontrolowania. Międzynarodowe stosunki gospodarcze i integracja europejska 5 ECTS

9 Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z wiedzą w zakresie funkcjonowania współczesnych światowych rynków czynników produkcji, mechanizmów ekonomicznych działających w sferze wymiany i współpracy międzynarodowej, rozumienia zmian w gospodarce światowej i ich wpływu dla uczestników rynku światowego. Mikroekonomia 8 ECTS, Celem przedmiotu jest: - analiza zachowań podstawowych grup podmiotów gospodarczych (gospodarstwa domowe, przedsiębiorstwo) - badanie kategorii i prawidłowości składających się na mechanizm funkcjonowania rynku Monitoring i ewaluacja Funduszy UE 4 ECTS Na zajęciach studenci zostaną zapoznani z celami i zadaniami monitoringu oraz ewaluacji, które dotyczą programów, projektów i funduszy. Zostaną przedstawienie założenia, kryteria i metody ewaluacji stosowane przez Komisję Europejską oraz instytucje przyznające środki unijne. Studenci będą poznawali praktyczne metody monitoringu i kontroli projektów oraz związane z tym narzędzia ewaluacji. Uczestnicy zajęć zdobędą umiejętności stałego monitorowania projektów oraz rozliczania wykonanych zadań. Nabędą też umiejętności przygotowania i prezentacji okresowych i końcowych raportów kontroli i ewaluacji projektów, oraz będą umieli wyciągać praktyczne wnioski oraz formułować prognozy na podstawie raportów i wyników ewaluacji. Nauka o organizacji 6 ECTS W wyniku przeprowadzonych zajęć student zdobędzie wiedzę z zakresu: - znajomość prawno-organizacyjnych form działania organizacji, - znajomość współczesnych koncepcji zarządzania, - definiowania kluczowych pojęć z zakresu organizacji, - metod i koncepcji zarządzania organizacja, - zasobów materialnych i niematerialnych organizacji W wyniku przeprowadzonych zajęć student zdobędzie umiejętności w zakresie: - rozpoznawania współczesnych koncepcji zarządzania - potrafi wskazać obszary o strategicznym znaczeniu dla organizacji, - umie identyfikować słabe i silne strony organizacji, - potrafi zidentyfikować powiązania między poszczególnymi obszarami funkcjonowania organizacji, - oceniania zmian zachodzących w otoczeniu przedsiębiorstwa i ich oddziaływania na funkcjonowanie firmy, W wyniku przeprowadzonych zajęć student nabędzie następujące postawy: - szerszego rozumienia oczekiwań interesariuszy organizacji, - umiejętności pracy w grupie (przedstawianie i argumentowanie własnych poglądów, wymiana poglądów i opinii), - wrażliwości na procesy i zjawiska zachodzące w organizacji, - wrażliwości na przejawy dyskryminacji oraz zachowań nieetycznych w organizacji. Negocjacje 3 ECTS

10 Strategie i style negocjacji. Cel negocjacji. Negocjacje wewnątrz organizacji. Negocjacje międzynarodowe. Negocjacje w rejonach konfliktu i w sytuacjach kryzysowych. Przygotowanie negocjacji. Zabezpieczenie informacyjne negocjacji. Przewodniczenie negocjacjom. Ocena sytuacji. Style negocjacji. Formy i sposoby prowadzenia negocjacji. Ocena pracy i pracowników 3 ECTS Zasadniczym celem przedmiotu jest przedstawienie procedury i instrumentarium ocen okresowych pracowników. Praktyczne odejście od polityki pełnego zatrudnienia do racjonalnego zatrudnienia sprawiło, że jakość zasad, kryteriów, systemów ocen ma dzisiaj istotne znaczenie zarówno dla pracowników, jak i dla pracodawców. Systemy ocen okresowych, wartościując stopień realizacji indywidualnych celów pracowników, osiągane przez nich wyniki pracy, informują, w jaki sposób pracownicy przyczyniają się do realizacji celów strategicznych przedsiębiorstwa. Dlatego warunkiem sukcesu systemu ocen jest starannie opracowana procedura, w pełni uwzględniając specyfikę działalności konkretnego przedsiębiorstwa. Ochrona własności intelektualnej 2 ECTS, Obecność Ochrony własności intelektualnej w programie nauczania na uczelniach wyższych na wszystkich kierunkach studiów wynika z zaleceń Unii Europejskiej oraz z oczywistego faktu szybkiego i dynamicznego rozwoju wymiany informatycznej na świecie. Tworzenie się "społeczeństw informatycznych", w których liczy się przede wszystkim wymiana myśli i możliwych do praktycznego zastosowania koncepcji, przy malejącym znaczeniu bezpośredniej wymiany towarowej sprawia, że własność intelektualna, w tym prawa autorskie i pokrewne, stają się coraz cenniejszym przedmiotem obrotu. Podstawowym celem przedmiotu jest przedstawienie studentom systemu własności intelektualnej, ich kategorii oraz ich ochrony prawnej w wymiarze krajowym i międzynarodowym. Cel podstawowy będzie uzupełniany celami szczegółowymi, polegającymi na zdobyciu przez studenta umiejętności poruszania się w przepisach prawa autorskiego i rozwiązywania podstawowych problemów związanych z wykorzystywaniem cudzych utworów. Studenci kierunków informatycznych powinni w szczególności poznać zagadnienia prawa autorskiego w Internecie, ochrony programów komputerowych, baz danych, sieci komputerowych, ochrony topografii układów scalonych. Studenci kierunków finansowych i zarządzania powinni zaś w szczególności zaznajomić się z rolą własności intelektualnej w obrocie gospodarczym (umowy) i zagadnieniami podatkowymi związanymi z prawami autorskimi. Studenci kierunku Gospodarka przestrzenna z kolei powinni dowiedzieć się na czym polega ochrona utworu architektonicznego i architektoniczno-urbanistycznego. Uzasadnienie obecności tego przedmiotu w programach nauczania na studiach wyższych jest więc niekwestionowane, gdyż z własnością intelektualną mamy do czynienia wszędzie, codziennie i na każdym kroku. Ordynacja podatkowa 4 ECTS Celem wykładu jest zapoznanie studenta z podstawowymi instytucjami z zakresu zobowiązań podatkowych i postępowania podatkowego, z prawami i obowiązkami podatnika, płatnika i inkasenta (a także ich następców prawnych i osób trzecich) oraz organów popdatkowych. Podejmowanie decyzji 4 ECTS

11 Celem zajęć jest zaprezentowanie słuchaczom problematyki podejmowania decyzji we współczesnym przedsiębiorstwie. Słuchacze będą mogli zapoznać się z kluczowymi zagadnieniami teorii i praktyki podejmowania decyzji, planowania procesu podejmowania decyzji, oraz ich wdrażania przy użyciu różnych technik decyzyjnych. Podstawy zarządzania 8 ECTS, jego istota i znaczenie. Organizacja w otoczeniu jako obiekt zarządzania. Elementy organizacji ludzie, technologie, procesy. Władza. Informacja i komunikacja w zarządzaniu. Struktura zarządzania. Cele i funkcje zarządzania. Struktura organizacyjna uwarunkowania i kierunki ewolucji. jako proces informacyjnodecyzyjny. Metody zarządzania. Kryteria oceny sprawności działań. Istota pracy kierowniczej, składniki kierowania, role kierownicze, style kierowania, umiejętności kierownicze. Etyczny i kulturowy kontekst zarządzania. w kontekście zmian. w warunkach globalizacji. Polityka społeczna w Unii Europejskiej i Polsce 3 ECTS, Celem przedmiotu jest zrozumienie problemów wyborów społecznych i warunków w zakresie polityki społecznej, poznanie zadań polityki społecznej, roli i działań państwa oraz organizacji pozarządowych w przeciwdziałaniu patologiom społecznym oraz przekonanie o podmiotowej roli człowieka i rodziny w życiu społecznym i rozwoju gospodarczym. PORTFEL INWESTYCYJNY 7 ECTS Celem przedmiotu jest zdobycie przez studentów wiedzy i umiejętności w zakresie: - rozumienia mechanizmów funkcjonowania rynku kapitałowego, - klasyfikacji instrumentów finansowych, - rozumienia zasad analizy i wyceny ryzyka i dochodowości różnych instrumentów finansowych, - rozumienia zasad tworzenia i zarządzania portfelem inwestycyjnym, - dywersyfikacji portfela inwestycyjnego, -zabezpieczenia wartości portfela inwestycyjnego za pomocą instrumentów pochodnych. Celem przedmiotu jest także zdobycie kompetencji społecznych związanych ze zdolnością do podejmowania ryzyka. Postępowanie administracyjne 4 ECTS Podstawowym założeniem i celem przedmiotu jest osiągniecie przez studenta efektów nauczania polegających na nabyciu wiedzy, umiejętności i kompetencji niezbędnych do rozumienia istoty postępowania administracyjnego oraz podstawowych zasad tego postępowania w celu pogłębienia umiejętności posługiwania się w praktycznych zastosowaniach systemami normatywnymi oraz normami i regułami prawnymi w rozwiązywaniu wybranych problemów z zakresu finansów i rachunkowości. Prawo 6 ECTS, Podstawowym założeniem i celem przedmiotu jest osiągniecie przez studenta efektów nauczania polegających na nabyciu wiedzy, umiejętności i kompetencji niezbędnych do rozumienia istoty prawa; podstawowych zasad i instytucji prawnych; wyszukiwania źródeł

12 prawa; rozumienia przepisów prawnych i umów obrotu gospodarczego; rozpoznawania obszarów prawnych w działalności gospodarczej; łączenia wiedzy i praktyki ekonomicznej z wiedzą prawną. Prawo cywilne 3 ECTS Podstawowym założeniem i celem przedmiotu jest osiągniecie przez studenta efektów nauczania polegających na nabyciu wiedzy, umiejętności i kompetencji niezbędnych do rozumienia istoty prawa cywilnego; rozumienia roli prawa cywilnego w obrocie prawnym; wyszukiwania źródeł prawa cywilnego; rozumienia przepisów prawnych i umów obrotu gospodarczego; posługiwania się podstawowymi pojęciami cywilnoprawnymi; łączenia wiedzy i praktyki ekonomicznej z wiedzą prawną; dokonywania podstawowych czynności prawych. Prawo handlowe 4 ECTS Celem jest zaznajomienie studentów z podstawowymi pojęciami i normami prawa handlowego, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki prawa przedsiębiorców, w tym spółek handlowych i prawa umów gospodarczych. W ramach tego celu zakłada się, iż studenci: - nauczą się prawidłowego posługiwania się aparatem pojęciowym prawa handlowego, - nauczą się prawidłowego stosowania instytucji prawa handlowego, - poznają zasady funkcjonowania podmiotów prawa handlowego w obrocie gospodarczym, - nabędą umiejętność wskazania istotnych różnic i podobieństw między poszczególnymi formami prowadzenia działalności gospodarczej ( typami przedsiębiorców), - poznają prawne skutki niewypłacalności przedsiębiorcy, - poznają ogólne zasady tworzenia, funkcjonowania, rozwiązywania i likwidacji spółek prawa handlowego, - nauczą się dopasowywać treść kontraktów gospodarczych do założonego celu transakcji; - poznają zasady odpowiedzialności kontraktowej. Prawo finansowe (podatkowe) 4 ECTS Podstawowym założeniem i celem przedmiotu jest osiągniecie przez studenta efektów nauczania polegających na nabyciu pogłębionej wiedzy, umiejętności i kompetencji niezbędnych do rozumienia instytucji prawnych regulujących podatki; wyszukiwania źródeł prawa podatkowego; rozumienia wpływu opodatkowania na funkcjonowanie procesów gospodarczych; łączenia wiedzy i praktyki ekonomicznej z wiedzą prawną. Projektowanie aplikacji internetowych 4 ECTS Zapoznanie z podstawowymi regułami projektowania graficznego interfejsu użytkownika w połączeniu z wybranymi metodami implementacji Projektowanie stron www z elementami grafiki komputerowej 4 ECTS W ramach przedmiotu studenci nabywają praktyczną umiejętność tworzenia stron WWW w języku HTML. Poznają środowisko języka, składnię poleceń, zasadę ich stosowania i wykorzystywania ich argumentów. Poznają kilka podstawowych edytorów tekstowych oraz

13 graficznych do tworzenia stron WWW. Poznają zasady tworzenia odsyłaczy aktywnych (hiperłącz) do innych stron WWW, plików, poczty , oraz miejsc w tym samym dokumencie. Zapoznają się z różnymi aranżacjami układów stron zależnych, kaskady, ramki. Nabywają umiejętność publikacji w internecie dokumentów już wcześniej stworzonych w dowolnym edytorze tekstowym (np. w Wordzie) jak i przygotowanie skomplikowanych i złożonych projektów witryn WWW. Umiejętności te zostaną wykorzystane w przyszłości przy własnej pracy naukowej, dla publikowania swego dorobku zawodowego jak i w działalności zawodowej: marketingu, reklamie handlowej lub pracy przy systemach informatycznych. Projektowanie systemów informatycznych 5 ECTS Informatyka i Ekonometria Celem zajęć jest zapoznanie studentów z problematyką projektowania systemów informatycznych, ukierunkowanych na wspomaganie podejmowania decyzji ekonomicznych i zarządczych oraz realizację procesów gospodarczych. Przedmiotem szczególnej uwagi na zajęciach będą metody, techniki i narzędzia modelowania i konstrukcji procesów biznesowych, tworzenia architektur systemów informatycznych (informacyjnych) oraz problemy budowy i wykorzystywania programów wspomagających modelowanie i konstrukcję procesów biznesowych i systemów informatycznych. Wiele uwagi zostanie poświęcone podejściu obiektowemu projektowania systemów informatycznych ze względu na zalety tego podejścia w przypadku analizy i modelowania problemów ekonomicznych i zarządczych zakładających intensywne wykorzystywanie technologii informatycznych oraz rosnącą popularność. Przedsiębiorczość i innowacje 6 ECTS Pojęcie przedsiębiorczości. Typy przedsiębiorczości i organizacji przedsiębiorczych. Przedsiębiorca, przedsiębiorczość wewnętrzna, przedsiębiorczość zewnętrzna. Cechy przedsiębiorczej osoby. Przedsiębiorcza orientacja. Przedsiębiorczość jako proces. Identyfikacja i ocena przedsiębiorczych szans. Ryzyko i sposoby radzenia sobie z nim. Planowanie przedsięwzięć. Zapewnienie zasobów i warunków wdrożenia przedsiębiorczego planu. Infrastruktura wspierająca przedsiębiorczość. Przedsiębiorczość międzynarodowa. Przedsiębiorczość a innowacyjność. Typy innowacji. Źródła innowacji. Proces innowacyjny.przedsiębiorca,własciciel,innowator-rola,charakterystyka. Rachunek prawdopodobieństwa i statystyka matematyczna 7 ECTS Różne rodzaje prawdopodobieństwa - częstościowa, klasyczna. Niezależność zdarzeń i twierdzenie Bayesa. Dystrybuanta i charakterystyki opisowe rozkładów zmiennych losowych. Własności i zastosowanie wybranych rozkładów skokowych i ciągłych zmiennych losowych. Zmienna losowa wielowymiarowa. niezależność i korelacja zmiennych losowych. Funkcje zmiennych losowych. Funkcja tworząca momenty i jej własności. Rozkłady wybranych statystyk z próby. Estymatory i ich własności. Metody estymacji punktowej. Estymacja przedziałowa. Weryfikacja hipotez, metody konstrukcji testów statystycznych. Rachunkowość 7 ECTS, Studenci w ramach przedmiotu nabywają umiejętności księgowania różnorodnych operacji gospodarczych występujących w jednostkach gospodarczych prowadzących działalność produkcyjną, usługową i handlową w warunkach gospodarki rynkowej, bilansowania środków

14 gospodarczych i źródeł ich pochodzenia oraz sporządzania rachunku wyników zgodnie z przepisami prawa zawartymi w Ustawie z dnia r. o rachunkowości. Rachunkowość finansowa 8 ECTS System rachunkowości jest w istotny sposób związany z gospodarką. Zrodził się on bowiem z potrzeb praktyki życia gospodarczego i rozwijał szczególnie w warunkach gospodarki rynkowej, pod wpływem rosnących potrzeb informacyjno-decyzyjnych zarządzania. Istotna rolę w dostarczaniu potrzebnych informacji spełnia rachunkowość, o której można powiedzieć, że jest sztuką interpretacji, pomiaru i opisu działalności ekonomicznej. Rachunkowość rejestruje operacje gospodarcze i przetwarza je dla zaprezentowania ich w takiej formie, aby ich interpretacja służyła podejmowaniu przez kierownictwo jednostki racjonalnych decyzji. Tak więc celem rachunkowości jest zapewnienie prawidłowego, rzetelnego i jasnego przedstawienia sytuacji majątkowej i finansowej, wyniku finansowego oraz rentowności podmiotu gospodarczego. Rachunkowość podatkowa 4 ECTS Celem dydaktycznym przedmiotu jest zapoznanie studentów z obszarami prawa podatkowego i prawa bilansowego. Istotą przedmiotu jest ukazanie dualizmu wynikającego z przepisów rachunkowych i podatkowych, które mają swój efekt w sposobie prowadzenia ewidencji. Student nabywa wiedzę dotyczącą wpływu regulacji podatkowych na system rachunkowości przedsiębiorstwa. Rachunkowość zarządcza 3 ECTS (8 ECTS FiR), Jednym z zarzutów stawianych tradycyjnej rachunkowości jest fakt niedostosowania jej informacji do potrzeb zarządzania przedsiębiorstwem. Efektywne zarządzanie firmą wymaga dostosowania informacji do potrzeb wewnętrznych użytkowników. W związku z tym w strukturze rachunkowości obserwuje się rozgraniczenie procedur informacyjnych zorientowanych na tworzenie zbiorów informacji typowych dla rachunkowości finansowej od procedur związanych z rachunkowością zarządczą. Rachunkowość zarządcza jest bowiem tym działem rachunkowości, który jest bezpośrednio związany z procesami zarządzania przedsiębiorstwem. Restrukturyzacja i zarządzanie zmianą 5 ECTS Zapoznanie z rozległą tematyką restrukturyzacji, zarządzania zmianą, planowania jej i wdrażania. Zdobyta wiedza teoretyczna poparta zostanie praktyką. Rynki Finansowe 6 ECTS Zajęcia mają na celu nabycie przez studenta wiedzy, umiejętności i kompetencji w zakresie: - znajomości instrumentów finansowych i rozumienia reguł ich stosowania, - rozumienia zasad funkcjonowania rynków finansowych, - rozumienia zadań instytucji finansowych na rynkach finansowych, - znajomości mechanizmu emisji dłużnych papierów wartościowych, - dokonywania analizy rentowności inwestycji w dłużne papiery wartościowe, - rozumienia zasad wprowadzenia akcji do obrotu giełdowego oraz regulowanego obrotu

15 pozagiełdowego, - rozpoznawania i oceny wydarzeń na rynkach finansowych. Sieci komputerowe 4 ECTS Informatyka i Ekonometria Studenci w ramach przedmiotu zapoznają się z podstawami budowy i funkcjonowania sieci komputerowych, poznają klsyfikacje sieci. W oparciu o referencyjny model ISO/OSI zostają zapoznani z pojęciem warstwy, protokołu sieciowego oraz stosu protokołów. Omawiane są różne topologie sieci, stosowane w nich protokoły i sposoby strukturalizacji przesyłanych danych. Bardziej szczegółowo omówione sa trzy pierwsze warstwy modelu ISO/OSI. Przedstawione są podstawy realizacji bezpiecznej transmisji danych, a także reprezentatywne algorytmy doboru tras w sieci. Omawiane są podstawy budowy i działania systemu TCP/IP, który stanowi podstawę internetu. W szczególności studenci poznają jego architekturę, podstawowe protokoły oraz organizację przesyłania danych. Omówione są szczegóły rutowania, a także podstwowe usługi sieciowe. Oddzielny wykład poświęcony jest przegladowi zagadnienień związanych z bezpieczeństwem w sieci. Socjologia 3 ECTS,, Informatyka i Ekonometria Celem zajęć jest zapoznanie uczestników z podstawowymi kategoriami opisu małych struktur społecznych, jak również analiza i krytyczna dyskusja wokół wybranych generalizacji teoretycznych oraz twierdzeń objaśniających procesy grupowe i zachowania jednostek w grupach. Ponadto zadaniem tych zajęć jest uściślanie pojęć, które służą do opisu małych grup społecznych w kategoriach socjologicznych, a także przyjrzenie się strukturze, dynamice i funkcjom grupowym. Socjologia i psychologia sportu 4 ECTS 1. Rozumienie mechanizmów rządzących relacjami interpersonalnymi 2. Umiejętność stworzenia współpracującego zespołu (drużyny): etyczne i nieetyczne formy zachowań 3. Uświadomienie własnych źródeł motywacji 4. Poznanie mechanizmów motywacji zawodników, konieczne w pracy trenerskiej Społeczeństwa i kultury Europy 3 ECTS Europeistyka Wykłady służą poznaniu problematyki cywilizacyjnej współczesnej Europy. Omawiane będą zagadnienia zarówno z zakresu socjologii (społeczeństwa, migracje, grupy mniejszościowe w Europie, polityka różnych państw wobec mniejszości) jak i cechy stylistycznie różnych epok i krajów europejskich (zabytki architektury, malarstwa i muzyki, style życia, historia mody), co pozwoli na lepsze zrozumienie zarówno społeczeństw jak i kultur europejskich, a przez to sprawne funkcjonowanie w ich obrębie Sprawozdawczość finansowa 6 ECTS Sprawozdawczość finansowa stanowi podsumowanie rachunkowości finansowej. Sprawozdania finansowe są obecnie głównym źródłem informacji o sytuacji finansowej przedsiębiorstw, stanowią one praktyczne narzędzie pozwalające na uporządkowanie informacji finansowych oraz na szybką analizę danych jednostki gospodarczej. Sprawozdania

16 finansowe prezentują skutki finansowe zdarzeń gospodarczych, które miały miejsce w okresie (okresach) poprzedzającym ich sporządzenie. Rzetelność i wiarygodność przedstawionej sytuacji finansowej i wyników działalności jednostki zależy od posiadania przez sprawozdania finansowe podstawowych cech jakościowych i zastosowania właściwych standardów rachunkowości. Celem przedmiotu jest wskazanie na zakres informacji jakich oczekują korzystający ze sprawozdań finansowych, przedstawienie podstawowych założeń koncepcyjnych i cech jakościowych warunkujących ich przygotowanie, prezentacja struktury i treści sprawozdań określonych w ustawie o rachunkowości. Sprawozdawczość i analiza finansowa banku 6 ECTS Zajęcia mają na celu nabycie przez studenta wiedzy, umiejętności i kompetencji w zakresie: - rozumienia zasad i standardów rachunkowości bankowej, - wyceny pozycji sprawozdawczych, - rozumienia zawartości poszczególnych pozycji sprawozdań banku i powiązań między nimi, - przeprowadzania analiz finansowych banku, - oceny kondycji finansowej banku. Standardy Sprawozdawczości Finansowej 4 ECTS Celem przedmiotu jest analiza struktury i wymogów standardów rachunkowości i standardów sprawozdawczości finansowej Strategie finansowe przedsiębiorstw 4 ECTS Celem przedmiotu jest zdobycie wiedzy na temat zasad kształtowania strategii finansowych przedsiębiorstw oraz nabycie praktycznej umiejętności posługiwania się narzędziami analizy działalności przedsiębiorstwa w trzech wymiarach - ekonomicznym, finansowym i majątkowym. Strategie logistyczne przedsiębiorstw 3 ECTS Celem wykładu jest zapoznanie studentów z podstawowymi strategiami logistycznymi przedsiębiorstw. W wyniku przeprowadzonych zajęć student zdobędzie wiedzę z zakresu: - zarządzania strategicznego w obszarze logistyki, - etapów procesu planowania strategicznego, - podstawowych rodzajów strategii logistycznych, - mapowania procesów logistycznych, - współczesnych koncepcji logistycznych. W wyniku przeprowadzonych zajęć student zdobędzie umiejętności w zakresie: - analizy strategii logistycznej, - diagnozowania i mapowania procesów logistycznych, - analizy standardów obsługi klienta, - zna metody i narzędzia diagnostyczne, - określenia kryteriów wyboru strategii logistycznych. Statystyka 7 ECTS,,

17 Przekazanie studentom umiejętności czytania i przetwarzania danych statystycznych, stosowania metod statystycznych do opisu różnego rodzaju zjawisk. Zapoznanie z kluczowymi pojęciami, twierdzeniami i własnościami dotyczącymi metod statystycznych (z zakresu opisu statystycznego), dokonywania samodzielnej interpretacji wyników oraz przypadków opisywanych w literaturze. Nauczenie dostrzegania zastosowań zagadnień teoretycznych w praktyce. Statystyka matematyczna 7 ECTS Statystyka matematyczna należy do grupy przedmiotów ilościowych, wykładanych w polskim wyższym szkolnictwie ekonomicznym na studiach drugiego stopnia. Zasadniczą treścią nauczania statystyki matematycznej jest prezentacja numerycznych i graficznych metod wnioskowania statystycznego o nieznanych liczbowo populacjach generalnych na podstawie znanych liczbowo prób losowych. Odniesieniem są zatem analizy procesów masowych w danym przypadku na przykładzie zjawisk ekonomiczno-społecznych. Studium wykonalności projektów inwestycyjnych 3 ECTS Przedmiot koncentruje się na metodologii opracowania studium wykonalności projektów inwestycyjnych jako podstawy decyzji inwestorskich i finansowych. Symulacje biznesowe 4 ECTS W ramach tego przedmiotu studenci mają się zapoznac z funkcjonowaniem przedsisiębiorstwa na płaszczyźnie praktycznej uczestnicząc w internetowej grze symulacyjnej MARKETPLACE. System informacji i komunikacji personalnej 3 ECTS Zapoznanie studentów z istotą informacji i komunikacji interpersonalnej oraz sposobami komunikacji wewnątrz firmy. Pokazanie roli systemów komunikacji i informacji jako elementu kreowania wizerunku. Wprowadzenie elementów zachowań asertywnych w kontekście komunikacji w przedsiębiorstwie. Systemy motywacyjne 4 ECTS Studenci w ramach przedmiotu nabywają wiedzę w zakresie zagadnień związanych z działaniem i tworzeniem systemów motywacyjnych w organizacjach. Studenci porządkują wcześniej zdobytą wiedzę obejmującą teorie motywacyjne oraz ich praktyczne aspekty. W ramach zajęć wykonywane są ćwiczenia praktyczne pozwalające sprawdzić umiejętność przyswajania przez studentów wiedzy, a także zdolności kreatywnego myślenia dotyczących motywacji w organizacjach. Techniki zarządzania 4 ECTS Głównym założeniem przedmiotu jest szczegółowa analiza technik zarządzania, w zakresie zarządzania relacjami społecznymi. Z uwagi na przypisywanie priorytetu zasobom ludzkim, jako najcenniejszym w organizacji, jest zasadna kompleksowa analiza możliwych do zastosowania w tym wymiarze technik.

18 Technologia informacyjna 7 ECTS,, Celem przedmiotu jest zdobycie wiedzy na temat możliwości zastosowania pakietu Office 2007 i Internetu pozwalających opisywać struktury i instytucje społeczne i gospodarcze oraz procesy w nich i między nimi zachodzące. W ramach przedmiotu studenci nabywają umiejętności posługiwania się typowymi aplikacjami (edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny, edytor prezentacji multimedialnej) w celu przetwarzania danych do praktycznego analizowania konkretnych procesów i zjawisk specyficznych dla nauk o zarządzaniu, poznają możliwości prezentacji wyników swojej pracy w projektach multimedialnych. W trakcie przedmiotu zdobędą kompetencje w zakresie zrozumienia potrzeby uczenia się przez całe życie, uzupełniania i doskonalenia nabytej wiedzy i umiejętności oraz ciągłego podnoszenia kwalifikacji zawodowych w zakresie technologii informacyjnej. Technologie informatyczne na rynku kapitałowym 6 ECTS Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z możliwościami programów komputerowych służących analizie i prognozowaniu cen na giełdzie papierów wartościowych oraz zapoznanie z zasadami klasycznych i nowoczesnych metod analizy rynku kapitałowego z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi informatycznych, jak również zastosowanie systemów inteligentnych do opisu polskiego rynku kapitałowego. Zachowania organizacyjne 3 ECTS 1.Rozumienie istoty zachowań organizacyjnych, czynników kształtujących te zachowania oraz roli zachowań organizacyjnych w funkcjonowaniu organizacji. 2.Rozumienie istoty zachowań grupowych a także źródeł konfliktów w organizacji; nabycie umiejętności zarządzania konfliktem. 3.Rozumienie istoty komunikowania się w organizacji i jej wpływu na zachowania organizacyjne. 4.Rrozumienie roli autorytetu oraz umiejętność wskazania źródeł i postaci władzy w organizacji. 5. Rozumienie istoty zmiany w organizacji, ich przyczyn oraz powodów, dla których nie mogą zaistnieć. 6. Rozumienie etyki zachowań organizacyjnych; poznanie źródeł dylematów etycznych oraz wypracowanie reguł etycznego postępowania. Zamówienia Publiczne 3 ECTS Celem wykładu jest zapoznanie studentów z podstawowymi zasadami i procedurami udzielania zamówień publicznych. W wyniku przeprowadzonych zajęć student zdobędzie wiedzę z zakresu: - ogólnych zasad udzielania zamówień publicznych, - etapów postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, - uprawnień i odpowiedzialności kierownika zamawiającego, - obowiązków komisji przetargowej, - zasad opisu przedmiotu zamówienia, - trybów udzielania zamówienia, - specyfikacji istotnych warunków zamówienia, - warunków udziału w postępowaniu, - kryteriów oceny ofert,

19 - środków odwoławczych, - kontroli zamówień publicznych. instytucjami kredytowymi 4 ECTS Studenci w ramach przedmiotu poznają podstawy określania strategii i modelu funkcjonowania instytucji kredytowej, rozumienia zasad planowania i działalności bankowej; podejmowania decyzji menedżerskich w zakresie bieżącego funkcjonowania banku; rozumienia zasad kalkulacji finansowych typowych dla działalności bankowej, zarządzania ofertą produktowo-usługową banku, narzędzi oceny i ograniczania ryzyka bankowego, dokonywania oceny kondycji ekonomiczno-finansowej banku. jakością 3 ECTS W ramach zajęć studenci nabywają wiedzę na temat możliwości i znaczenia zastosowania technik zarządzania jakością w praktyce. Analizują ich wpływ na sprawność funkcjonowania oraz wyniki osiągane przez organizacje. Opanowują umiejętność definiowania istoty poszczególnych technik, zasad posługiwania się nimi, a także warunków skutecznego ich zastosowania. Na podstawie prezentowanych i omawianych dokumentów źródłowych zapoznają się z doświadczeniami przedsiębiorstw i rozwojem wiedzy o metodach zarządzania. kapitałem ludzkim 7 ECTS Studenci w ramach przedmiotu zapoznają się przede wszystkim z poszczególnymi etami procesu kadrowego i praktyką ich prowadzenia w zakładzie pracy. Niezależnie od powyższego głównego obszaru zarządzania kadrami w pierwszej części przedmiotu omawiane są elementy zarządzania kadrami w skali szerszej niż zakład pracy (rynku pracy). Przedmiot, uwarunkowania, znaczenie i ewolucja zarządzania zasobami ludzkimi. Problemy terminologiczne. Kapitał ludzki i kapitał intelektualny organizacji. Formy zatrudnienia. Struktura i treść podstawowych elementów procesu kadrowego planowanie kadr, pozyskiwanie pracowników, doskonalenie i rozwój, kierowanie ludźmi, ocenianie, wynagradzanie, odejścia pracowników. Audyt personalny. Podmioty i narzędzia zarządzania zasobami ludzkimi. Umiędzynarodowienie zarządzania zasobami ludzkimi. Systemy informacji personalnej. Etyka w zarządzaniu zasobami ludzkimi. Strategiczne aspekty zarządzania zasobami ludzkimi. marketingowe 3 ECTS Przedmiot ma na celu pokazanie jak w praktycznej działalności przedsiębiorstw i instytucji należy stosować wiedzę marketingową, ażeby zarządzanie firmą było zgodne z zasadami "orientacji marketingowej". Istotą zarządzania marketingowego jest zapewnienie konkurencyjności przedsiębiorstwa w warunkach gospodarki rynkowej. Zrozumienie marketingowych aspektów planowania, organizowania, motywowania i kontroli w procesach zarządzania. Zrozumienie istoty planowania marketingowego jako podstawy podejmowania decyzji w procesie zarządzania. Rola analiz marketingowych dostarczających informacji (wiedzy) o procesach zachodzących w firmie i jej otoczeniu. Zrozumienie znaczenia wyboru rynków docelowych i świadomego kształtowania celów w realizacji strategii marketingowej firmy. Zrozumienie strategicznych i operacyjnych aspektów realizacji celów marketingowych i zasad doboru instrumentów marketingu mix.

20 procesami 3 ECTS Celem nauczania przedmiotu jest: zapoznanie studentów z podstawami wiedzy w zakresie organizowania procesów oraz zarządzania nimi w przedsiębiorstwach i instytucjach, nauczenie myślenia kategoriami procesowymi w projektowaniu podstawowych funkcji przedsiębiorstwa, projektami 3 ECTS Projekt jest środowiskiem tworzonym przez organizację do wytworzenia unikalnych produktów. projektami jest połączeniem zagadnień organizacyjnych, logistycznych, technicznych i psychologicznych. Zarządzający projektem powinien poruszać się w szerokim spektrum zagadnień. W praktyce są wykorzystywane metodyki, metody i techniki realizacji zadań zarządzania projektami prowadzące do skutecznej i efektywnej realizacji projektu. Wykład służy poznaniu w/w aparatu metodycznego oraz pozyskaniu umiejętności jego zastosowania. Kształcenie w zakresie zarządzania projektami obejmuje m.in. następujące treści kształcenia: Miejsce i rola projektów w zarządzaniu. Istota i rodzaje projektów. Dojrzałość projektowa. Cykl życia projektów. Inicjowanie i definiowanie projektów. Ocena wykonalności projektów. Analiza ryzyka projektów. Określanie struktury projektów. Planowanie przebiegu i zasobów projektu. Budżetowanie projektu. Sterowanie przebiegiem projektu. Organizacja zespołu projektowego. Instytucjonalne formy zarządzania projektami. Informatyczne narzędzia zarządzania projektami. Prezentacja zarządzania projektami na przykładzie praktycznym. projektami Unii Europejskiej 3 ECTS Program zajęć nastawiony jest na przekazanie słuchaczom doświadczeń, które pozwalają doprowadzić do uruchomienia bezzwrotnych źródeł zewnętrznego finansowania oraz zdobyć wiedzę, która jest niezbędna do prawidłowego i skutecznego funkcjonowania w instytucjach użyteczności publicznej. Celem jest przygotowanie kadr profesjonalnie przygotowanych do prowadzenia projektów w zakresie pozyskiwania środków unijnych. Studenci uzyskają niezbędną wiedzę o dostępnych środkach pomocy finansowej, a także wsparcia sektora gospodarki i samorządowego od strony szkoleniowo doradczej z funduszy Unii Europejskiej. Istotnym rezultatem zajęć będzie dostarczenie wiedzy o praktycznych sposobach poszukiwania źródeł finansowania przedsięwzięć rozwojowych. strategiczne 7 ECTS Istota strategii i zarządzania strategicznego. Szkoły i nurty zarządzania strategicznego. Poziomy i rodzaje klasycznych strategii. Globalny i lokalny kontekst strategii. Wizja, misja i cele strategiczne organizacji. Metody analizy strategicznej otoczenia dalszego i bliskiego organizacji. Metody planowania strategicznego. Implementacja strategii. Strategia a struktura oraz strategia a kultura organizacji. Controlling strategiczny. strategiczne charakterystyczne dla nurtu zasobowego. Organizacja ucząca się. Strategie kooperacji i tworzenia wartości dodanej. Modele businessu (bezpieczeństwa). strategiczne w narastającej turbulencji otoczenia.

Program nauczania i plan studiów drugiego stopnia w SGH

Program nauczania i plan studiów drugiego stopnia w SGH Program nauczania i plan studiów drugiego stopnia w SGH (dotyczy studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2009/2010 i 2010/2011) SPECJALNOŚCI MIĘDZYKIERUNKOWE DLA STUDENTÓW, KTÓRZY ROZPOCZĘLI

Bardziej szczegółowo

OFERTA WSPÓŁPRACY OFERTA WSPÓŁPRACY

OFERTA WSPÓŁPRACY OFERTA WSPÓŁPRACY OFERTA WSPÓŁPRACY OFERTA WSPÓŁPRACY Szanowni Państwo, przedstawiam ofertę współpracy wybranych Instytutów Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, ponieważ jestem przekonany, że zwiększenie

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI program nauczania podstaw przedsiębiorczości w zakresie podstawowym dla techników, zasadniczych szkół zawodowych i liceów ogólnokształcących zgodny z Rozporządzeniem Ministra

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe www.wsb.pl Informator 2014/2015 53 KIERUNKI, 21 NOWOŚCI PROGRAMY OPRACOWANE PRZEZ PRAKTYKÓW GRY BIZNESOWE, CASE STUDIES, WARSZTATY

studia podyplomowe www.wsb.pl Informator 2014/2015 53 KIERUNKI, 21 NOWOŚCI PROGRAMY OPRACOWANE PRZEZ PRAKTYKÓW GRY BIZNESOWE, CASE STUDIES, WARSZTATY studia podyplomowe www.wsb.pl 53 KIERUNKI, 21 NOWOŚCI Y OPRACOWANE PRZEZ PRAKTYKÓW GRY BIZNESOWE, CASE STUDIES, WARSZTATY 4 BEZPŁATNE SZKOLENIA BIZNESOWE FAKULTATYWNE KURSY JĘZYKOWE CAN-DO Informator 2014/2015

Bardziej szczegółowo

Podstawy przedsiębiorczości

Podstawy przedsiębiorczości Podstawy przedsiębiorczości Program nauczania dla szkół ponadgimnazjalnych Jolanta Kijakowska Spis treści 1. Wstęp 3 2. Szczegółowe cele kształcenia i wychowania 4 3. Treści edukacyjne 7 4. Sposoby osiągania

Bardziej szczegółowo

KLUCZ DO SUKCESU PROGRAM ZAJĘĆ POZASZKOLNYCH Z PRZEDSIĘBIORCZOŚCI DLA UCZNIÓW ZDOLNYCH KLAS I III / IV LICEÓW I TECHNIKÓW IV ETAP EDUKACYJNY

KLUCZ DO SUKCESU PROGRAM ZAJĘĆ POZASZKOLNYCH Z PRZEDSIĘBIORCZOŚCI DLA UCZNIÓW ZDOLNYCH KLAS I III / IV LICEÓW I TECHNIKÓW IV ETAP EDUKACYJNY KLUCZ DO SUKCESU PROGRAM ZAJĘĆ POZASZKOLNYCH Z PRZEDSIĘBIORCZOŚCI DLA UCZNIÓW ZDOLNYCH KLAS I III / IV LICEÓW I TECHNIKÓW IV ETAP EDUKACYJNY TOMASZ STRACHANOWSKI Program zweryfikowany przez Autora po zajęciach

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH i OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH w BYTOMIU. Podstawy przedsiębiorczości

ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH i OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH w BYTOMIU. Podstawy przedsiębiorczości ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH i OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH w BYTOMIU Podstawy przedsiębiorczości Program nauczania dla szkół ponadgimnazjalnych w zakresie podstawowym Krok w przedsiębiorczość rok szkolny 2013/2015

Bardziej szczegółowo

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Ekonomia A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Ekonomia A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Załącznik nr 22 Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Ekonomia A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA I. WYMAGANIA OGÓLNE Studia pierwszego stopnia trwają nie krócej niŝ 6 semestrów. Liczba godzin zajęć nie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA Z ROZKŁADEM MATERIAŁU

PROGRAM NAUCZANIA Z ROZKŁADEM MATERIAŁU PROGRAM NAUCZANIA Z ROZKŁADEM MATERIAŁU OGÓLNE ZAŁOŻENIA DYDAKTYCZNE I WYCHOWAWCZE PROGRAMU Wstęp Szeroko pojęta ekonomia dotyczy każdego z nas niemal codziennie zawieramy transakcje kupna lub sprzedaży,

Bardziej szczegółowo

ZARYS PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

ZARYS PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Jacek Musiałkiewicz ZARYS PRZEDSIĘBIORCZOŚCI program nauczania podstaw przedsiębiorczości w zakresie podstawowym dla techników, zasadniczych szkół zawodowych i liceów ogólnokształcących Program zdobył

Bardziej szczegółowo

ZARYS PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

ZARYS PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Jacek Musiałkiewicz ZARYS PRZEDSIĘBIORCZOŚCI program nauczania podstaw przedsiębiorczości w zakresie podstawowym dla techników, zasadniczych szkół zawodowych i liceów ogólnokształcących Program zdobył

Bardziej szczegółowo

Program nauczania ogólnego z Podstaw Przedsiębiorczości w Liceum Ogólnokształcącym im. mjr. H. Sucharskiego w Myszkowie na lata 2012-2015.

Program nauczania ogólnego z Podstaw Przedsiębiorczości w Liceum Ogólnokształcącym im. mjr. H. Sucharskiego w Myszkowie na lata 2012-2015. Program nauczania ogólnego z Podstaw Przedsiębiorczości w Liceum Ogólnokształcącym im. mjr. H. Sucharskiego w Myszkowie na lata 2012-2015. a) Szczegółowe cele kształcenia i wychowania. W podstawie programowej,

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe 2013/2014

studia podyplomowe 2013/2014 studia podyplomowe 2013/2014 www.wsb.pl 51 ATRAKCYJNYCH KIERUNKÓW STUDIÓW Z DZIEDZIN TAKICH JAK: ADMINISTRACJA I BEZPIECZEŃSTWO FINANSE HR IT JĘZYKI OBCE LOGISTYKA MARKETING I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI PEDAGOGIKA

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe 2015/2016

studia podyplomowe 2015/2016 studia podyplomowe 2015/2016 www.wsb.pl KIERUNKI STUDIÓW Z OBSZARÓW: ADMINISTRACJA I BEZPIECZEŃSTWO EKOLOGIA I ENERGIA FINANSE HR IT JĘZYKI OBCE KOMPETENCJE MENEDŻERSKIE LOGISTYKA MARKETING I SPRZEDAŻ

Bardziej szczegółowo

Marian Pietraszewski. Program nauczania podstaw przedsiębiorczości w zasadniczych szkołach zawodowych

Marian Pietraszewski. Program nauczania podstaw przedsiębiorczości w zasadniczych szkołach zawodowych Marian Pietraszewski Jak działać na rynku Program nauczania podstaw przedsiębiorczości w zasadniczych szkołach zawodowych materiały i podręczniki Mariana Pietraszewskiego Poznań 2003 Redaktor: Krystyna

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe 2014/2015

studia podyplomowe 2014/2015 studia podyplomowe 2014/2015 www.wsb.pl KIERUNKI STUDIÓW Z DZIEDZIN TAKICH JAK: ADMINISTRACJA I BEZPIECZEŃSTWO EKOLOGIA I ENERGIA FINANSE HR IT JĘZYKI OBCE LOGISTYKA MARKETING I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI

Bardziej szczegółowo

Akademia Polonijna Wydział Interdyscyplinarny Instytut Ekonomii i Administracji kierunek Ekonomia SYLLABUSY rok akademicki 2009/2010

Akademia Polonijna Wydział Interdyscyplinarny Instytut Ekonomii i Administracji kierunek Ekonomia SYLLABUSY rok akademicki 2009/2010 Akademia Polonijna Wydział Interdyscyplinarny kierunek Ekonomia Y rok akademicki 2009/2010 studia stacjonarne studia stacjonarne I stopnia, licencjat ROK I przedmiot: PRAWO Prowadzący zajęcia Ks. prof.

Bardziej szczegółowo

autorka: Monika Sekura

autorka: Monika Sekura Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Jestem przedsiębiorczy innowacyjny program nauczania podstaw przedsiębiorczości i ekonomii w praktyce POKL

Bardziej szczegółowo

PLAN WARSZTATÓW PROWADZONYCH PRZEZ PRACODAWCÓW

PLAN WARSZTATÓW PROWADZONYCH PRZEZ PRACODAWCÓW PLAN WARSZTATÓW PROWADZONYCH PRZEZ PRACODAWCÓW 18.10.2013 Warsztat Umiejętności Specjalistycznych - Leasing w praktyce księgowego. Umowy leasingu operacyjno-finansowego od A do Z - rozliczanie w bilansie

Bardziej szczegółowo

FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ

FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I EKONOMIKI USŁUG Plan i sylabusy przedmiotów studiów niestacjonarnych I stopnia KIERUNEK STUDIÓW FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW II STOPNIA

PROGRAM STUDIÓW II STOPNIA WYśSZA SZKOŁA FINANSÓW I ZARZĄDZANIA W WARSZAWIE PROGRAM STUDIÓW II STOPNIA KIERUNEK STUDIÓW: Zarządzanie Warszawa, 14 czerwca 2010 r. SPIS TREŚCI A. UWAGI WSTĘPNE... 3 B. KWALIFIKACJE ABSOLWENTA... 3

Bardziej szczegółowo

Marek Niesłuchowski. Program nauczania podstaw przedsiębiorczości w zakresie podstawowym. dla szkół ponadgimnazjalnych Krok w przedsiębiorczość

Marek Niesłuchowski. Program nauczania podstaw przedsiębiorczości w zakresie podstawowym. dla szkół ponadgimnazjalnych Krok w przedsiębiorczość Marek Niesłuchowski Program nauczania podstaw przedsiębiorczości w zakresie podstawowym dla szkół ponadgimnazjalnych Krok w przedsiębiorczość Spis treści WSTĘP 3 I. OGÓLNE CELE EDUKACYJNE... 4 II. OSIĄGNIĘCIA

Bardziej szczegółowo

1. Ogólna charakterystyka prowadzonych studiów

1. Ogólna charakterystyka prowadzonych studiów 1. Ogólna charakterystyka prowadzonych studiów 1.1. Nazwa kierunku studiów ZARZĄDZANIE 1.2. Poziom kształcenia Studia I stopnia 1.3. Profil kształcenia Ogólnoakademicki 1.4. Forma studiów (stacjonarne/niestacjonarne)

Bardziej szczegółowo

Liczba i struktura punktów ECTS: 2 Formy zajęć Liczba godzin zajęć Sposób realizacji Sposób zaliczenia Wykład 15 zajęcia w sali dydaktycznej egzamin

Liczba i struktura punktów ECTS: 2 Formy zajęć Liczba godzin zajęć Sposób realizacji Sposób zaliczenia Wykład 15 zajęcia w sali dydaktycznej egzamin Nazwa przedmiotu: Bankowość inwestycyjna i hipoteczna Kod ECTS Moduł kształcenia: przedmiot specjalizacyjny Status przedmiotu: kurs do wyboru Język wykładowy: polski Liczba i struktura punktów ECTS: Formy

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE SPECJALNOŚĆ: ZARZĄDZANIE MAŁYM I ŚREDNIM PRZEDSIĘBIORSTWEM

ZARZĄDZANIE SPECJALNOŚĆ: ZARZĄDZANIE MAŁYM I ŚREDNIM PRZEDSIĘBIORSTWEM PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU PROGRAM NAUCZANIA 3 LETNICH (6 SEMESTRALNYCH) STUDIÓW ZAWODOWYCH KIERUNEK: ZARZĄDZANIE SPECJALNOŚĆ: ZARZĄDZANIE MAŁYM I ŚREDNIM PRZEDSIĘBIORSTWEM STUDIA STACJONARNE

Bardziej szczegółowo

Świadczenie usług teleinformatycznych 312[02].Z4.02

Świadczenie usług teleinformatycznych 312[02].Z4.02 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Jadwiga Kaczmarska-Krawczak Świadczenie usług teleinformatycznych 312[02].Z4.02 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy

Bardziej szczegółowo

A. Andrzejczak (red.), Przedsiębiorczość w edukacji, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Poznań 2008 2

A. Andrzejczak (red.), Przedsiębiorczość w edukacji, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Poznań 2008 2 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Jestem przedsiębiorczy innowacyjny program nauczania podstaw przedsiębiorczości i ekonomii w praktyce POKL

Bardziej szczegółowo

WYKAZ PRZEDMIOTÓW I KARTY OPISU POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW DLA NABORU 2011/2012 STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

WYKAZ PRZEDMIOTÓW I KARTY OPISU POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW DLA NABORU 2011/2012 STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA WYKAZ PRZEDMIOTÓW I KARTY OPISU POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW DLA NABORU 2011/2012 STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Kierunek: Ekonomia Kod Wyszczególnienie Nr strony przedmiotu I/1 Język obcy obowiązkowy - angielski

Bardziej szczegółowo

spis treści Zarządzanie strategie i systemy Zarządzanie zasobami ludzkimi 2 www.difin.pl

spis treści Zarządzanie strategie i systemy Zarządzanie zasobami ludzkimi 2 www.difin.pl spis treści Zarządzanie strategie i systemy Zarządzanie technologiami. Zaawansowane technologie i wyzwania ich komercjalizacji 4 Zarządzanie organizacjami. Diagnoza i sposoby rozwiązywania problemów 4

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE I PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

WYMAGANIA EDUKACYJNE I PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI WYMAGANIA EDUKACYJNE I PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI 1 Obowiązuje od 1 września 2013r. I Informacje ogólne Przedmiotowy system oceniania obowiązuje od: 1 września 2013 r. Program

Bardziej szczegółowo