Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku. Katalog Przedmiotów. Wydział Nauk Ekonomicznych (język polski)

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku. Katalog Przedmiotów. Wydział Nauk Ekonomicznych (język polski)"

Transkrypt

1 Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku Katalog Przedmiotów Wydział Nauk Ekonomicznych (język polski) Katalog zawiera: nazwę przedmiotów wymienionych w kolejności alfabetycznej ilość punktów ECTS kierunek krótki opis przedmiotu

2 Analiza finansowa 6 ECTS,, Studenci w ramach przedmiotu poznają metody i podstawowe kierunki analizy finansowej umożliwiające dokonanie wszechstronnej oceny kondycji finansowej przedsiębiorstwa. Wstępna część zajęć poświęcona jest w szczególności nabyciu wiedzy w zakresie wstępnej analizy sprawozdań finansowych, w tym poznaniu treści ekonomicznej poszczególnych pozycji sprawozdania finansowego oraz umiejętności ich odczytywania w analizie finansowej. W dalszym etapie studenci nabywają umiejętność stosowania analizy wskaźnikowej w ocenie sytuacji finansowej przedsiębiorstwa, poznają zasady kształtowania struktury kapitałowej przedsiębiorstwa w celu maksymalizowania jego wartości, metody wyceny przedsiębiorstw, systemy wczesnego ostrzegania i sposoby oceny pogarszającej się sytuacji finansowej jednostki, a także zdobywają umiejętność analizy progu rentowności i opłacalności podejmowanych przedsięwzięć inwestycyjnych. Analiza systemów informatycznych 3 ECTS Celem zajęć jest zapoznanie studentów z problematyką analizy systemów informatycznych. Przedmiotem szczególnej uwagi na wykładach będzie przedmiot i zadania analizy systemów informatycznych, metody analizy systemów informatycznych, techniki analizy systemów informatycznych, etapy rozwoju systemów informatycznych, cykl życia systemów informatycznych. Architektura systemów komputerowych 3 ECTS Celami przedmiotu są: - zapoznanie studentów z budową i zasadami działania procesora z architekturą von Neumana wraz z wiedzą na temat uwarunkowań projektowych związanych ze stosowaną technologią oraz sposobami uzyskiwania rozwiązań optymalnych ze względu na koszt i czas działania; - zapoznanie studentów ze związkami pomiędzy architekturą procesora a realizacją rozkazów języka poziomu asemblera; - zaznajomienie studentów z wybranymi rodzajami pamięci komputera, ich budową i sposobami działania; - pokazanie sposobów współpracy komputera z urządzeniami wejścia/wyjścia. Badania marketingowe 4 ECTS Zapoznanie studentów z podstawowymi kategoriami marketingowymi oraz zrozumienie istoty i zakresu podstawowych rodzajów badań marketingowych. Bankowość 6 ECTS Celem przedmiotu jest osiągnięcie umiejętności i kompetencji w zakresie: -rozumienia zasad funkcjonowania systemu bankowego; - rozumienia zasad działania instytucji centralnych regulujących sektor bankowy; - oceny wpływu sektora bankowego na sytuację makroekonomiczną; - oceny wpływu stabilności systemu finansowego na działalność bankową; - rozumienia zasad i metod zarządzania bankiem; - konstruowania oferty produktowo-usługowej; - rozumienia zasad kalkulacji instrumentów bankowych;

3 - identyfikowania, analizowania i zarządzania ryzykiem bankowym; - oceniania sytuacji ekonomiczno-finansowej banków. Bezpieczeństwo publiczne 3 ECTS Współcześnie, przy tak złożonych kwestiach dotyczących funkcjonowania państwa, sprawowanych przez niego funkcji, zaangażowania się w politykę międzynarodową, sprawy bezpieczeństwa publicznego trzeba rozstrzygać w nieco inny sposób. Obecnie, przy tak umiędzynarodowionych procesach społeczno-gospodarczych, to nie tylko domena policji i wojska (sił zbrojnych). Aby osiągnąć zadawalający społeczeństwo stan bezpieczeństwa nieodzowna jest integracja wszystkich służb, łącznie z Państwową Strażą Pożarną i Służbami Medycznymi. W konstruowanie systemu i jego funkcjonowanie muszą się włączyć władze lokalne i samorządowe. Trzeba przekonać i "przyciągnąć" ludność miejscową. Należy także stworzyć poprawnie funkcjonujący system monitorowania, ostrzegania, powiadamiania i alarmowania. Biznes Plan 4 ECTS Celem nauczania jest zapoznanie studentów z teorią, metodologią i procedurą sporządzania planów biznesowych dla przedsiębiorstw i pojedynczych przedsięwzięć inwestycyjnych oraz organizacyjnych. Controlling 6 ECTS Studenci w ramach przedmiotu nabywają wiedzę umożliwiającą wykorzystanie koncepcji controllingu w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Na podstawie modelowego przedsiębiorstwa uczą się jak zaprojektować i wdrożyć system controllingu w konkretnym przedsiębiorstwie począwszy od diagnozy sytuacji dotychczasowej i związanej z tym identyfikacji problemów, przebudowy struktury organizacyjnej firmy ukierunkowanej na wyodrębnienie ośrodków odpowiedzialności, poprzez proces budżetowania działalności poszczególnych jednostek i konsolidację planów w budżet główny rachunku wyniku, bilansu, cash flow, tworzenie systemu ocen poszczególnych centrów odpowiedzialności oraz budowę w oparciu o te plany motywacyjnych systemów wynagradzania, a skończywszy na bieżącym monitoringu osiąganych wyników, analizie odchyleń i poznawaniu sposobów reagowania na nie. Diagnostyka organizacji 3 ECTS Zapoznanie z rozległą tematyką diagnozowania przedsiębiorstwa zarówno w teorii nauk ekonomicznych jak również na przykładach praktycznych. Dowodzenie 3 ECTS Istota dowodzenia terminologia i definicje. Funkcje dowodzenia. Rola i uprawnienia dowódcy. Cykle działań zorganizowanych w procesie dowodzenia. Organizacja dowodzenia w czasie pokoju, akcji, kryzysu i wojny. Struktura systemów dowodzenia. Sztaby (zespoły funkcjonalne) w procesie dowodzenia. Procedury dowodzenia. Techniczne środki dowodzenia. Informatyczne wspomaganie procesów dowodzenia. Proces decyzyjny w dowodzeniu. Dowodzenie zespołami (zgrupowaniami) zadaniowymi w czasie akcji, operacji i walki.

4 Dowodzenie operacyjne 4 ECTS Współczesne organizacje funkcjonują w nader złożonych warunkach. Aby nimi efektywnie kierować (zarządzać) nieodzowna jest wszechstronna wiedza i umiejętności interdyscyplinarne. W rozwiązywaniu problemów trzeba być elastycznym. Dowodzenie operacyjne dostarcza informacji oraz umiejętności nie tylko z obszaru organizacji zhierarchizowanych. To także poszerzenie spektrum o nowe środowiska, co zapewne nie pozostanie bez wpływu na kompetencje studentów - absolwentów WSFiZ. Ekonometria 7 ECTS (6 ECTS IiE), W ramach zajęć student poznaje metody analizy zjawisk ekonomicznych przy wykorzystaniu metod ilościowych Etyka w zarządzaniu 3 ECTS Uświadomienie etycznych i nieetycznych form zachowań w podmiotach gospodarczych. Poznanie i rozumienie zasad etycznego postępowania. Rozważenie dylematów moralnych występujących w procesie zarządzania. Finanse 7 ECTS, Celem przedmiotu jest zdobycie przez studentów wiedzy i umiejętności w zakresie: - znajomości podstawowych działów i kategorii finansowych, alokacji zasobów z punktu widzenia czasu i ryzyka, - poznanie systemu i struktury finansów publicznych, - rozumienie i analiza struktury dochodów i wydatków publicznych, - zaznajomienie ze strukturą systemu bankowego, - poznanie istoty, roli i funkcji Banku Centralnego oraz zasad polityki pieniężnej, - specyfika banku jako podmiotu gospodarczego i podstawowe operacje bankowe, - zrozumienie istoty i znaczenia rynku finansowego poznanie podstaw jego funkcjonowania i instrumentów, - Ubezpieczenia majątkowe i osobowe, ubezpieczenia na życie, - System emerytalny. - Finanse pozostałych podmiotów gospodarczych. Celem przedmiotu jest także zdobycie kompetencji społecznych związanych z potrzebą kształcenia się przez całe życie. Finanse jednostek samorządu terytorialnego 4 ECTS Studenci w ramach przedmiotu poznają złożone zjawiska zachodzące w obrębie finansów jednostek samorządu terytorialnego (j.s.t.). Studenci w oparciu o przykłady uczą się jak funkcjonują finanse sektora publicznego, w tym w szczególności podsektora samorządowego, poznają ich podstawy prawne, ich zakres i obowiązujące w nich zasady. Opanowują podstawowe pojęcia związane z finansami samorządu terytorialnego (t.j. budżet j.s.t., dochody i wydatki budżetów j.s.t., samorządowe fundusze celowe, gospodarka budżetowa i pozabudżetowa j.s.t. etc.). Studenci nabywają umiejętność interpretacji uchwały budżetowej i wieloletniej prognozy finansowej (WPF) oraz poznają mechanizm funkcjonowania samorządowych jednostek budżetowych. Poznają również problematykę deficytu

5 budżetowego i długu publicznego oraz inne zagadnienia związane z funkcjonowaniem gospodarki budżetowej j.s.t. Finanse międzynarodowe 6 ECTS Przedmiot ma na celu zapoznanie słuchaczy z tematyką kursów walutowych funkcjonowaniem międzynarodowego rynku dewizowego w warunkach globalizacji, oraz z istotą międzynarodowych przepływów finansowych. Na zajęciach analizowane będą następujące zagadnienia: rachunkowość dochodu narodowego, rachunki bilansu płatniczego, rynek dewizowy, ceny walut, równowaga rynku dewizowego, ryzyko kursowe i zarządzanie ryzykiem, kontrakty terminowe forward i futures, opcja walutowa i swap, pieniądz i stopa procentowa a kurs walutowy Finanse przedsiębiorstwa 6 ECTS Celem przedmiotu jest nabycie przez studenta wiedzy, umiejętności i kompetencji w zakresie: - podejmowania decyzji bieżących i strategicznych w przedsiębiorstwie, - rozumienia występowania ryzyka w działalności przedsiębiorstwa, - zarządzania składnikami majątku przedsiębiorstwa, - pozyskania źródeł finansowania przedsiębiorstwa, - analizowania decyzji zarządczych. Finanse publiczne 3 ECTS Studenci w ramach przedmiotu poznają złożone zjawiska zachodzące w obrębie finansów publicznych rozumianych jako finanse państwa i jednostek samorządu terytorialnego (j.s.t.). Studenci w oparciu o przykłady uczą się jak funkcjonują finanse sektora publicznego, poznają ich podstawy prawne, ich zakres i obowiązujące w nich zasady. Opanowują podstawowe pojęcia związane z finansami publicznymi (t.j. dochody i wydatki publiczne, budżet państwa, budżet j.s.t., fundusze celowe, gospodarka budżetowa etc.). Studenci nabywają umiejętność interpretacji ustawy budżetowej oraz poznają mechanizm funkcjonowania państwowych jednostek budżetowych. Poznają również problematykę deficytu budżetowego i długu publicznego oraz inne zagadnienia związane z finansowaniem wydatków budżetu państwa i j.s.t. Geografia ekonomiczna 3 ECTS, W ramach przedmiotu student nabędzie podstawową wiedzę z zakresu przyrodniczych, demograficznych, politycznych i ekonomicznych uwarunkowań rozwoju. Grafika komputerowa 4 ECTS W ramach przedmiotu studenci zapoznają się z tworzeniem i edycją grafiki rastrowej i wektorowej za pomocą takich programów jak GIMP i INKSCAPE. Infrastruktura logistyczna 3 ECTS Celem zajęć jest zapoznanie studentów z teoretycznymi i praktycznymi aspektami infrastruktury. Omówiona zostanie struktura infrastruktury logistycznej i sposób jej wykorzystywania do realizacji zadań wykonywanych w ramach procesów logistycznych.

6 Komputerowe techniki w finansach i bankowości 4 ECTS Studenci w ramach przedmiotu nabywają umiejętności posługiwania się popularnymi aplikacjami biurowymi (edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny, baza danych) w celu analizy i prezentacji danych. Komputerowe techniki w rachunkowości 4 ECTS W dobie informatyzacji konieczna jest umiejętność i wiedza w zakresie posługiwania się różnorodnymi systemami informatycznymi. Przedmiot ma na celu zapoznanie studenta z technikami informatycznymi wykorzystywanymi w rachunkowości przedsiębiorstwa. Koncepcje zarządzania 8 ECTS Strukturalne koncepcje zarządzania. Podmiotowe koncepcje zarządzania human relations, podejście psychologiczne. Integratywne koncepcje zarządzania koncepcja zachowania administracyjnego, teoria gry organizacyjnej, podejście sytuacyjne, podejście systemowe. Współczesne orientacje i koncepcje zarządzania orientacja na klienta, orientacja na jakość, orientacja na innowacje i know-how, orientacja na wynik finansowy, orientacja na wartość przedsiębiorstwa, orientacja na wiedzę, orientacja na człowieka, podejście zasobowe. Koncepcje organizacji uczącej się, inteligentnej, wirtualnej i sieciowej. Paradygmaty procesowości, elastyczności i zmiany w koncepcjach zarządzania. Omówienie wybranych koncepcji zarządzania w kontekście praktycznego wykorzystanie wiedzy dotyczącej współczesnych koncepcji zarządzania. Laboratorium medialne - grafika medialna 4 ECTS Informatyka i Ekonometria Przedmiot pozwala na zwiększenie wydajności i efektywności pracy z komputerowymi aplikacjami graficznymi oraz programami do tworzenia stron www poprzez poznanie zagadnień dotyczących podstawowej funkcjonalności programów wybranych, złożonych pakietów aplikacji, prezentując współdziałanie elementów pakietów różnorodnych możliwości jakie w szczególności oferuje Corel DRAW. Logistyka 4 ECTS Przedmiot obejmuje takie treści jak: pojęcie logistyki; Istota i rola procesów logistycznych w funkcjonowaniu organizacji; Kategorie logistyki; Obowiązujące procedury logistyczne; Czynniki determinujące sprawność procesów logistycznych. procesami logistycznymi. Planowanie i organizacja procesów logistycznych w organizacji. Wsparcie logistyczne zgrupowań (zespołów) zadaniowych. Makroekonomia 8 ECTS, Przedmiotem nauczania są prawidłowości funkcjonowania i rozwoju wielkich agregatów gospodarczych. Celem przedmiotu jest analiza współzależności między podstawowymi agregatami, takimi jak dochód narodowy, wydatki na konsumpcję, oszczędności, dochody i wydatki budżetu państwa, bilans handlowy i płatniczy kraju, popyt na pieniądz i podaż pieniądza, zmiany ogólnego poziomu cen, rozmiary zatrudnienia i bezrobocia, zmiany struktury gospodarki narodowej. Wyjaśniane są przyczyny niepełnego wykorzystania

7 istniejących zdolności produkcyjnych, w tym problemy rynku pracy. Określane są też warunki sprawności instrumentów pełniejszego wykorzystania istniejących zasobów czynników wytwórczych. Analizuje się przejawy zawodności samoregulujących mechanizmów rynkowych i związane z tym przesłanki ingerencji państwa. Marketing 7 ECTS Student rozumie znaczenie marketingu z punktu widzenia przedsiębiorstwa i klienta. Student potrafi opisać ewolucyjne uwarunkowania działalności marketingowej poprzez orientację produkcyjną, orientację sprzedażową, orientację marketingową oraz marketing strategiczny. Student potrafi rozróżnić dwie kategorie klientów: indywidualnych i instytucjonalnych, wskazać zasadnicze różnice pomiędzy klientem indywidualnym a instytucjonalnym, opisać czynniki wpływające na nabywców oraz omówić proces podejmowania decyzji zakupu na przykładzie wybranych produktów. Student potrafi wyjaśnić pojęcie segmentacji rynku i wskazać istotę segmentu rynku, niszy rynkowej, rynku docelowego. Student zna procedurę segmentacji oraz potrafi wskazać kryteria segmentacji rynku na rynku konsumenta i rynku przedsiębiorstw na przykładzie wybranych produktów. Student potrafi wskazać różnice pomiędzy marketingiem masowym i marketingiem zróżnicowanym. Student potrafi wyjaśnić pojęcie konkurencji z punktu widzenia marketingu. Student potrafi omówić poszczególne rodzaje konkurencji z uwzględnieniem stopnia substytucyjności produktu, konkurencji cenowej i pozacenowej, stopnia zróżnicowania produktu i liczby konkurentów, funkcji jakie może pełnić przedsiębiorstwo w odniesieniu do strategii względem konkurencji. Student potrafi zdefiniować pojęcie analizy konkurencji oraz określić jej cele i znaczenie. Student potrafi określić marketingową definicję produktu i omówić strukturę produktu i jego atrybuty - asortyment, jakość, marka, opakowanie, serwis i gwarancja - na wybranym przykładzie. Student potrafi wyjaśnić pojęcie pozycjonowania produktu i wskazać jaki wpływ mogą wywrzeć poszczególne atrybuty produktu na świadomość klienta. Student potrafi opisać zalety marki i strategie marki. Student zna cykl życia produktu i potrafi dokonać dokładnej analizy jego faz ze szczególnym uwzględnieniem działań marketingowych mających w nich zastosowanie. Student zna proces wprowadzenia nowego produktu na rynek. Marketing międzynarodowy 3 ECTS Student potrafi zdefiniować pojęcie globalizacji i internacjonalizacji działalności gospodarczej. Student potrafi wskazać motywy i korzyści z internacjonalizacji.student potrafi określić definicję marketingu międzynarodowego i globalnego. Student potrafi określić zadania producenta w ramach marketingu międzynarodowego oraz orientacje przedsiębiorstw w marketingu międzynarodowym (etnocentryczną, policentryczną, regiocentryczną, geocentryczną). Student potrafi wyjaśnić pojęcie euromarketingu i eurokonsumenta, alterglobalizmu a marketingu globalno-lokalnego. Student potrafi omówić elementy składowe międzynarodowego otoczenia przedsiębiorstw (demograficznego, ekonomicznego, polityczno-prawnego, techniczno-technologicznego, naturalnego, kulturowego) oraz przeprowadzić analizę międzynarodowego otoczenia przedsiębiorstwa na wybranym przykładzie. Marketing non profit 4 ECTS

8 Zapoznanie studentów ze specyfiką działalności marketingowej w organizacjach non profit. Zapoznanie z elementami strategii marketingowej organizacji niedochodowych. Marketing personalny 4 ECTS Zapoznanie studentów z podstawowymi założeniami marketingu personalnego, jego istotą, celami, zasadami działania, a także kształtowanie umiejętności powiązania zdobytych wiadomości z praktyką. Marketing w handlu i usługach 4 ECTS Studenci uczą się przenosić wiedzę i umiejętności nabyte w ramach podstaw marketingu na sektor handlu i usług. Studenci w ramach przedmiotu nabywają wiedzę i umiejętności konieczne do opracowania strategii marketingowych dla firm usługowych. Poznają cechy usług oraz zasady funkcjonowania marketingu w sektorze usług. W ramach zajęć studenci tworzą grupowe prace o tematyce marketingowej oraz przygotowują referaty na temat wybranego sektora usług. Matematyka 6 ECTS,, Przekazanie studentom umiejętności posługiwania się podstawowym aparatem matematycznym w zakresie podstaw analizy matematycznej i algebry liniowej. Zapoznanie z kluczowymi pojęciami analizy matematycznej oraz algebry liniowej. Pokazanie typowych zastosowań w naukach ekonomicznych w tym finansowych w skali mikro- i makroekonomicznej. Matematyka finansowa i ubezpieczeniowa 3 ECTS Przedmiot obejmuje takie zagadnienia jak: Wartość pieniądza w czasie. Rachunek rent. Rozliczenie kredytów i pożyczek. Trwałość (duration) instrumentów finansowych. Wycena instrumentów finansowych. Analiza portfelowa. Konstrukcja portfela o zadanych charakterystykach (zwrot albo ryzyko). Konstrukcja portfeli na podstawie notowań polskiego rynku kapitałowego. Elementy rachunku aktuarialnego. Kalkulacja stawek ubezpieczeniowych. Materialne prawo podatkowe 4 ECTS Podstawowym założeniem i celem przedmiotu jest osiągniecie przez studenta efektów nauczania polegających na nabyciu wiedzy, umiejętności i kompetencji niezbędnych do rozumienia istoty podatku; podstawowych regulacji prawnych dotyczących opodatkowania; rodzajów podatków i ich cech; wyszukiwania źródeł prawa podatkowego; wpływu opodatkowania na funkcjonowanie procesów gospodarczych; łączenia wiedzy i praktyki ekonomicznej z wiedzą prawną. Metody i techniki przygotowywania projektu 3 ECTS Europeistyka Zapoznanie z rozległą tematyką zarządzania projektami, zarządzania zmianą, planowania przygotowania projektu oraz sposobów i technik jego wdrażania i kontrolowania. Międzynarodowe stosunki gospodarcze i integracja europejska 5 ECTS

9 Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z wiedzą w zakresie funkcjonowania współczesnych światowych rynków czynników produkcji, mechanizmów ekonomicznych działających w sferze wymiany i współpracy międzynarodowej, rozumienia zmian w gospodarce światowej i ich wpływu dla uczestników rynku światowego. Mikroekonomia 8 ECTS, Celem przedmiotu jest: - analiza zachowań podstawowych grup podmiotów gospodarczych (gospodarstwa domowe, przedsiębiorstwo) - badanie kategorii i prawidłowości składających się na mechanizm funkcjonowania rynku Monitoring i ewaluacja Funduszy UE 4 ECTS Na zajęciach studenci zostaną zapoznani z celami i zadaniami monitoringu oraz ewaluacji, które dotyczą programów, projektów i funduszy. Zostaną przedstawienie założenia, kryteria i metody ewaluacji stosowane przez Komisję Europejską oraz instytucje przyznające środki unijne. Studenci będą poznawali praktyczne metody monitoringu i kontroli projektów oraz związane z tym narzędzia ewaluacji. Uczestnicy zajęć zdobędą umiejętności stałego monitorowania projektów oraz rozliczania wykonanych zadań. Nabędą też umiejętności przygotowania i prezentacji okresowych i końcowych raportów kontroli i ewaluacji projektów, oraz będą umieli wyciągać praktyczne wnioski oraz formułować prognozy na podstawie raportów i wyników ewaluacji. Nauka o organizacji 6 ECTS W wyniku przeprowadzonych zajęć student zdobędzie wiedzę z zakresu: - znajomość prawno-organizacyjnych form działania organizacji, - znajomość współczesnych koncepcji zarządzania, - definiowania kluczowych pojęć z zakresu organizacji, - metod i koncepcji zarządzania organizacja, - zasobów materialnych i niematerialnych organizacji W wyniku przeprowadzonych zajęć student zdobędzie umiejętności w zakresie: - rozpoznawania współczesnych koncepcji zarządzania - potrafi wskazać obszary o strategicznym znaczeniu dla organizacji, - umie identyfikować słabe i silne strony organizacji, - potrafi zidentyfikować powiązania między poszczególnymi obszarami funkcjonowania organizacji, - oceniania zmian zachodzących w otoczeniu przedsiębiorstwa i ich oddziaływania na funkcjonowanie firmy, W wyniku przeprowadzonych zajęć student nabędzie następujące postawy: - szerszego rozumienia oczekiwań interesariuszy organizacji, - umiejętności pracy w grupie (przedstawianie i argumentowanie własnych poglądów, wymiana poglądów i opinii), - wrażliwości na procesy i zjawiska zachodzące w organizacji, - wrażliwości na przejawy dyskryminacji oraz zachowań nieetycznych w organizacji. Negocjacje 3 ECTS

10 Strategie i style negocjacji. Cel negocjacji. Negocjacje wewnątrz organizacji. Negocjacje międzynarodowe. Negocjacje w rejonach konfliktu i w sytuacjach kryzysowych. Przygotowanie negocjacji. Zabezpieczenie informacyjne negocjacji. Przewodniczenie negocjacjom. Ocena sytuacji. Style negocjacji. Formy i sposoby prowadzenia negocjacji. Ocena pracy i pracowników 3 ECTS Zasadniczym celem przedmiotu jest przedstawienie procedury i instrumentarium ocen okresowych pracowników. Praktyczne odejście od polityki pełnego zatrudnienia do racjonalnego zatrudnienia sprawiło, że jakość zasad, kryteriów, systemów ocen ma dzisiaj istotne znaczenie zarówno dla pracowników, jak i dla pracodawców. Systemy ocen okresowych, wartościując stopień realizacji indywidualnych celów pracowników, osiągane przez nich wyniki pracy, informują, w jaki sposób pracownicy przyczyniają się do realizacji celów strategicznych przedsiębiorstwa. Dlatego warunkiem sukcesu systemu ocen jest starannie opracowana procedura, w pełni uwzględniając specyfikę działalności konkretnego przedsiębiorstwa. Ochrona własności intelektualnej 2 ECTS, Obecność Ochrony własności intelektualnej w programie nauczania na uczelniach wyższych na wszystkich kierunkach studiów wynika z zaleceń Unii Europejskiej oraz z oczywistego faktu szybkiego i dynamicznego rozwoju wymiany informatycznej na świecie. Tworzenie się "społeczeństw informatycznych", w których liczy się przede wszystkim wymiana myśli i możliwych do praktycznego zastosowania koncepcji, przy malejącym znaczeniu bezpośredniej wymiany towarowej sprawia, że własność intelektualna, w tym prawa autorskie i pokrewne, stają się coraz cenniejszym przedmiotem obrotu. Podstawowym celem przedmiotu jest przedstawienie studentom systemu własności intelektualnej, ich kategorii oraz ich ochrony prawnej w wymiarze krajowym i międzynarodowym. Cel podstawowy będzie uzupełniany celami szczegółowymi, polegającymi na zdobyciu przez studenta umiejętności poruszania się w przepisach prawa autorskiego i rozwiązywania podstawowych problemów związanych z wykorzystywaniem cudzych utworów. Studenci kierunków informatycznych powinni w szczególności poznać zagadnienia prawa autorskiego w Internecie, ochrony programów komputerowych, baz danych, sieci komputerowych, ochrony topografii układów scalonych. Studenci kierunków finansowych i zarządzania powinni zaś w szczególności zaznajomić się z rolą własności intelektualnej w obrocie gospodarczym (umowy) i zagadnieniami podatkowymi związanymi z prawami autorskimi. Studenci kierunku Gospodarka przestrzenna z kolei powinni dowiedzieć się na czym polega ochrona utworu architektonicznego i architektoniczno-urbanistycznego. Uzasadnienie obecności tego przedmiotu w programach nauczania na studiach wyższych jest więc niekwestionowane, gdyż z własnością intelektualną mamy do czynienia wszędzie, codziennie i na każdym kroku. Ordynacja podatkowa 4 ECTS Celem wykładu jest zapoznanie studenta z podstawowymi instytucjami z zakresu zobowiązań podatkowych i postępowania podatkowego, z prawami i obowiązkami podatnika, płatnika i inkasenta (a także ich następców prawnych i osób trzecich) oraz organów popdatkowych. Podejmowanie decyzji 4 ECTS

11 Celem zajęć jest zaprezentowanie słuchaczom problematyki podejmowania decyzji we współczesnym przedsiębiorstwie. Słuchacze będą mogli zapoznać się z kluczowymi zagadnieniami teorii i praktyki podejmowania decyzji, planowania procesu podejmowania decyzji, oraz ich wdrażania przy użyciu różnych technik decyzyjnych. Podstawy zarządzania 8 ECTS, jego istota i znaczenie. Organizacja w otoczeniu jako obiekt zarządzania. Elementy organizacji ludzie, technologie, procesy. Władza. Informacja i komunikacja w zarządzaniu. Struktura zarządzania. Cele i funkcje zarządzania. Struktura organizacyjna uwarunkowania i kierunki ewolucji. jako proces informacyjnodecyzyjny. Metody zarządzania. Kryteria oceny sprawności działań. Istota pracy kierowniczej, składniki kierowania, role kierownicze, style kierowania, umiejętności kierownicze. Etyczny i kulturowy kontekst zarządzania. w kontekście zmian. w warunkach globalizacji. Polityka społeczna w Unii Europejskiej i Polsce 3 ECTS, Celem przedmiotu jest zrozumienie problemów wyborów społecznych i warunków w zakresie polityki społecznej, poznanie zadań polityki społecznej, roli i działań państwa oraz organizacji pozarządowych w przeciwdziałaniu patologiom społecznym oraz przekonanie o podmiotowej roli człowieka i rodziny w życiu społecznym i rozwoju gospodarczym. PORTFEL INWESTYCYJNY 7 ECTS Celem przedmiotu jest zdobycie przez studentów wiedzy i umiejętności w zakresie: - rozumienia mechanizmów funkcjonowania rynku kapitałowego, - klasyfikacji instrumentów finansowych, - rozumienia zasad analizy i wyceny ryzyka i dochodowości różnych instrumentów finansowych, - rozumienia zasad tworzenia i zarządzania portfelem inwestycyjnym, - dywersyfikacji portfela inwestycyjnego, -zabezpieczenia wartości portfela inwestycyjnego za pomocą instrumentów pochodnych. Celem przedmiotu jest także zdobycie kompetencji społecznych związanych ze zdolnością do podejmowania ryzyka. Postępowanie administracyjne 4 ECTS Podstawowym założeniem i celem przedmiotu jest osiągniecie przez studenta efektów nauczania polegających na nabyciu wiedzy, umiejętności i kompetencji niezbędnych do rozumienia istoty postępowania administracyjnego oraz podstawowych zasad tego postępowania w celu pogłębienia umiejętności posługiwania się w praktycznych zastosowaniach systemami normatywnymi oraz normami i regułami prawnymi w rozwiązywaniu wybranych problemów z zakresu finansów i rachunkowości. Prawo 6 ECTS, Podstawowym założeniem i celem przedmiotu jest osiągniecie przez studenta efektów nauczania polegających na nabyciu wiedzy, umiejętności i kompetencji niezbędnych do rozumienia istoty prawa; podstawowych zasad i instytucji prawnych; wyszukiwania źródeł

12 prawa; rozumienia przepisów prawnych i umów obrotu gospodarczego; rozpoznawania obszarów prawnych w działalności gospodarczej; łączenia wiedzy i praktyki ekonomicznej z wiedzą prawną. Prawo cywilne 3 ECTS Podstawowym założeniem i celem przedmiotu jest osiągniecie przez studenta efektów nauczania polegających na nabyciu wiedzy, umiejętności i kompetencji niezbędnych do rozumienia istoty prawa cywilnego; rozumienia roli prawa cywilnego w obrocie prawnym; wyszukiwania źródeł prawa cywilnego; rozumienia przepisów prawnych i umów obrotu gospodarczego; posługiwania się podstawowymi pojęciami cywilnoprawnymi; łączenia wiedzy i praktyki ekonomicznej z wiedzą prawną; dokonywania podstawowych czynności prawych. Prawo handlowe 4 ECTS Celem jest zaznajomienie studentów z podstawowymi pojęciami i normami prawa handlowego, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki prawa przedsiębiorców, w tym spółek handlowych i prawa umów gospodarczych. W ramach tego celu zakłada się, iż studenci: - nauczą się prawidłowego posługiwania się aparatem pojęciowym prawa handlowego, - nauczą się prawidłowego stosowania instytucji prawa handlowego, - poznają zasady funkcjonowania podmiotów prawa handlowego w obrocie gospodarczym, - nabędą umiejętność wskazania istotnych różnic i podobieństw między poszczególnymi formami prowadzenia działalności gospodarczej ( typami przedsiębiorców), - poznają prawne skutki niewypłacalności przedsiębiorcy, - poznają ogólne zasady tworzenia, funkcjonowania, rozwiązywania i likwidacji spółek prawa handlowego, - nauczą się dopasowywać treść kontraktów gospodarczych do założonego celu transakcji; - poznają zasady odpowiedzialności kontraktowej. Prawo finansowe (podatkowe) 4 ECTS Podstawowym założeniem i celem przedmiotu jest osiągniecie przez studenta efektów nauczania polegających na nabyciu pogłębionej wiedzy, umiejętności i kompetencji niezbędnych do rozumienia instytucji prawnych regulujących podatki; wyszukiwania źródeł prawa podatkowego; rozumienia wpływu opodatkowania na funkcjonowanie procesów gospodarczych; łączenia wiedzy i praktyki ekonomicznej z wiedzą prawną. Projektowanie aplikacji internetowych 4 ECTS Zapoznanie z podstawowymi regułami projektowania graficznego interfejsu użytkownika w połączeniu z wybranymi metodami implementacji Projektowanie stron www z elementami grafiki komputerowej 4 ECTS W ramach przedmiotu studenci nabywają praktyczną umiejętność tworzenia stron WWW w języku HTML. Poznają środowisko języka, składnię poleceń, zasadę ich stosowania i wykorzystywania ich argumentów. Poznają kilka podstawowych edytorów tekstowych oraz

13 graficznych do tworzenia stron WWW. Poznają zasady tworzenia odsyłaczy aktywnych (hiperłącz) do innych stron WWW, plików, poczty , oraz miejsc w tym samym dokumencie. Zapoznają się z różnymi aranżacjami układów stron zależnych, kaskady, ramki. Nabywają umiejętność publikacji w internecie dokumentów już wcześniej stworzonych w dowolnym edytorze tekstowym (np. w Wordzie) jak i przygotowanie skomplikowanych i złożonych projektów witryn WWW. Umiejętności te zostaną wykorzystane w przyszłości przy własnej pracy naukowej, dla publikowania swego dorobku zawodowego jak i w działalności zawodowej: marketingu, reklamie handlowej lub pracy przy systemach informatycznych. Projektowanie systemów informatycznych 5 ECTS Informatyka i Ekonometria Celem zajęć jest zapoznanie studentów z problematyką projektowania systemów informatycznych, ukierunkowanych na wspomaganie podejmowania decyzji ekonomicznych i zarządczych oraz realizację procesów gospodarczych. Przedmiotem szczególnej uwagi na zajęciach będą metody, techniki i narzędzia modelowania i konstrukcji procesów biznesowych, tworzenia architektur systemów informatycznych (informacyjnych) oraz problemy budowy i wykorzystywania programów wspomagających modelowanie i konstrukcję procesów biznesowych i systemów informatycznych. Wiele uwagi zostanie poświęcone podejściu obiektowemu projektowania systemów informatycznych ze względu na zalety tego podejścia w przypadku analizy i modelowania problemów ekonomicznych i zarządczych zakładających intensywne wykorzystywanie technologii informatycznych oraz rosnącą popularność. Przedsiębiorczość i innowacje 6 ECTS Pojęcie przedsiębiorczości. Typy przedsiębiorczości i organizacji przedsiębiorczych. Przedsiębiorca, przedsiębiorczość wewnętrzna, przedsiębiorczość zewnętrzna. Cechy przedsiębiorczej osoby. Przedsiębiorcza orientacja. Przedsiębiorczość jako proces. Identyfikacja i ocena przedsiębiorczych szans. Ryzyko i sposoby radzenia sobie z nim. Planowanie przedsięwzięć. Zapewnienie zasobów i warunków wdrożenia przedsiębiorczego planu. Infrastruktura wspierająca przedsiębiorczość. Przedsiębiorczość międzynarodowa. Przedsiębiorczość a innowacyjność. Typy innowacji. Źródła innowacji. Proces innowacyjny.przedsiębiorca,własciciel,innowator-rola,charakterystyka. Rachunek prawdopodobieństwa i statystyka matematyczna 7 ECTS Różne rodzaje prawdopodobieństwa - częstościowa, klasyczna. Niezależność zdarzeń i twierdzenie Bayesa. Dystrybuanta i charakterystyki opisowe rozkładów zmiennych losowych. Własności i zastosowanie wybranych rozkładów skokowych i ciągłych zmiennych losowych. Zmienna losowa wielowymiarowa. niezależność i korelacja zmiennych losowych. Funkcje zmiennych losowych. Funkcja tworząca momenty i jej własności. Rozkłady wybranych statystyk z próby. Estymatory i ich własności. Metody estymacji punktowej. Estymacja przedziałowa. Weryfikacja hipotez, metody konstrukcji testów statystycznych. Rachunkowość 7 ECTS, Studenci w ramach przedmiotu nabywają umiejętności księgowania różnorodnych operacji gospodarczych występujących w jednostkach gospodarczych prowadzących działalność produkcyjną, usługową i handlową w warunkach gospodarki rynkowej, bilansowania środków

14 gospodarczych i źródeł ich pochodzenia oraz sporządzania rachunku wyników zgodnie z przepisami prawa zawartymi w Ustawie z dnia r. o rachunkowości. Rachunkowość finansowa 8 ECTS System rachunkowości jest w istotny sposób związany z gospodarką. Zrodził się on bowiem z potrzeb praktyki życia gospodarczego i rozwijał szczególnie w warunkach gospodarki rynkowej, pod wpływem rosnących potrzeb informacyjno-decyzyjnych zarządzania. Istotna rolę w dostarczaniu potrzebnych informacji spełnia rachunkowość, o której można powiedzieć, że jest sztuką interpretacji, pomiaru i opisu działalności ekonomicznej. Rachunkowość rejestruje operacje gospodarcze i przetwarza je dla zaprezentowania ich w takiej formie, aby ich interpretacja służyła podejmowaniu przez kierownictwo jednostki racjonalnych decyzji. Tak więc celem rachunkowości jest zapewnienie prawidłowego, rzetelnego i jasnego przedstawienia sytuacji majątkowej i finansowej, wyniku finansowego oraz rentowności podmiotu gospodarczego. Rachunkowość podatkowa 4 ECTS Celem dydaktycznym przedmiotu jest zapoznanie studentów z obszarami prawa podatkowego i prawa bilansowego. Istotą przedmiotu jest ukazanie dualizmu wynikającego z przepisów rachunkowych i podatkowych, które mają swój efekt w sposobie prowadzenia ewidencji. Student nabywa wiedzę dotyczącą wpływu regulacji podatkowych na system rachunkowości przedsiębiorstwa. Rachunkowość zarządcza 3 ECTS (8 ECTS FiR), Jednym z zarzutów stawianych tradycyjnej rachunkowości jest fakt niedostosowania jej informacji do potrzeb zarządzania przedsiębiorstwem. Efektywne zarządzanie firmą wymaga dostosowania informacji do potrzeb wewnętrznych użytkowników. W związku z tym w strukturze rachunkowości obserwuje się rozgraniczenie procedur informacyjnych zorientowanych na tworzenie zbiorów informacji typowych dla rachunkowości finansowej od procedur związanych z rachunkowością zarządczą. Rachunkowość zarządcza jest bowiem tym działem rachunkowości, który jest bezpośrednio związany z procesami zarządzania przedsiębiorstwem. Restrukturyzacja i zarządzanie zmianą 5 ECTS Zapoznanie z rozległą tematyką restrukturyzacji, zarządzania zmianą, planowania jej i wdrażania. Zdobyta wiedza teoretyczna poparta zostanie praktyką. Rynki Finansowe 6 ECTS Zajęcia mają na celu nabycie przez studenta wiedzy, umiejętności i kompetencji w zakresie: - znajomości instrumentów finansowych i rozumienia reguł ich stosowania, - rozumienia zasad funkcjonowania rynków finansowych, - rozumienia zadań instytucji finansowych na rynkach finansowych, - znajomości mechanizmu emisji dłużnych papierów wartościowych, - dokonywania analizy rentowności inwestycji w dłużne papiery wartościowe, - rozumienia zasad wprowadzenia akcji do obrotu giełdowego oraz regulowanego obrotu

15 pozagiełdowego, - rozpoznawania i oceny wydarzeń na rynkach finansowych. Sieci komputerowe 4 ECTS Informatyka i Ekonometria Studenci w ramach przedmiotu zapoznają się z podstawami budowy i funkcjonowania sieci komputerowych, poznają klsyfikacje sieci. W oparciu o referencyjny model ISO/OSI zostają zapoznani z pojęciem warstwy, protokołu sieciowego oraz stosu protokołów. Omawiane są różne topologie sieci, stosowane w nich protokoły i sposoby strukturalizacji przesyłanych danych. Bardziej szczegółowo omówione sa trzy pierwsze warstwy modelu ISO/OSI. Przedstawione są podstawy realizacji bezpiecznej transmisji danych, a także reprezentatywne algorytmy doboru tras w sieci. Omawiane są podstawy budowy i działania systemu TCP/IP, który stanowi podstawę internetu. W szczególności studenci poznają jego architekturę, podstawowe protokoły oraz organizację przesyłania danych. Omówione są szczegóły rutowania, a także podstwowe usługi sieciowe. Oddzielny wykład poświęcony jest przegladowi zagadnienień związanych z bezpieczeństwem w sieci. Socjologia 3 ECTS,, Informatyka i Ekonometria Celem zajęć jest zapoznanie uczestników z podstawowymi kategoriami opisu małych struktur społecznych, jak również analiza i krytyczna dyskusja wokół wybranych generalizacji teoretycznych oraz twierdzeń objaśniających procesy grupowe i zachowania jednostek w grupach. Ponadto zadaniem tych zajęć jest uściślanie pojęć, które służą do opisu małych grup społecznych w kategoriach socjologicznych, a także przyjrzenie się strukturze, dynamice i funkcjom grupowym. Socjologia i psychologia sportu 4 ECTS 1. Rozumienie mechanizmów rządzących relacjami interpersonalnymi 2. Umiejętność stworzenia współpracującego zespołu (drużyny): etyczne i nieetyczne formy zachowań 3. Uświadomienie własnych źródeł motywacji 4. Poznanie mechanizmów motywacji zawodników, konieczne w pracy trenerskiej Społeczeństwa i kultury Europy 3 ECTS Europeistyka Wykłady służą poznaniu problematyki cywilizacyjnej współczesnej Europy. Omawiane będą zagadnienia zarówno z zakresu socjologii (społeczeństwa, migracje, grupy mniejszościowe w Europie, polityka różnych państw wobec mniejszości) jak i cechy stylistycznie różnych epok i krajów europejskich (zabytki architektury, malarstwa i muzyki, style życia, historia mody), co pozwoli na lepsze zrozumienie zarówno społeczeństw jak i kultur europejskich, a przez to sprawne funkcjonowanie w ich obrębie Sprawozdawczość finansowa 6 ECTS Sprawozdawczość finansowa stanowi podsumowanie rachunkowości finansowej. Sprawozdania finansowe są obecnie głównym źródłem informacji o sytuacji finansowej przedsiębiorstw, stanowią one praktyczne narzędzie pozwalające na uporządkowanie informacji finansowych oraz na szybką analizę danych jednostki gospodarczej. Sprawozdania

16 finansowe prezentują skutki finansowe zdarzeń gospodarczych, które miały miejsce w okresie (okresach) poprzedzającym ich sporządzenie. Rzetelność i wiarygodność przedstawionej sytuacji finansowej i wyników działalności jednostki zależy od posiadania przez sprawozdania finansowe podstawowych cech jakościowych i zastosowania właściwych standardów rachunkowości. Celem przedmiotu jest wskazanie na zakres informacji jakich oczekują korzystający ze sprawozdań finansowych, przedstawienie podstawowych założeń koncepcyjnych i cech jakościowych warunkujących ich przygotowanie, prezentacja struktury i treści sprawozdań określonych w ustawie o rachunkowości. Sprawozdawczość i analiza finansowa banku 6 ECTS Zajęcia mają na celu nabycie przez studenta wiedzy, umiejętności i kompetencji w zakresie: - rozumienia zasad i standardów rachunkowości bankowej, - wyceny pozycji sprawozdawczych, - rozumienia zawartości poszczególnych pozycji sprawozdań banku i powiązań między nimi, - przeprowadzania analiz finansowych banku, - oceny kondycji finansowej banku. Standardy Sprawozdawczości Finansowej 4 ECTS Celem przedmiotu jest analiza struktury i wymogów standardów rachunkowości i standardów sprawozdawczości finansowej Strategie finansowe przedsiębiorstw 4 ECTS Celem przedmiotu jest zdobycie wiedzy na temat zasad kształtowania strategii finansowych przedsiębiorstw oraz nabycie praktycznej umiejętności posługiwania się narzędziami analizy działalności przedsiębiorstwa w trzech wymiarach - ekonomicznym, finansowym i majątkowym. Strategie logistyczne przedsiębiorstw 3 ECTS Celem wykładu jest zapoznanie studentów z podstawowymi strategiami logistycznymi przedsiębiorstw. W wyniku przeprowadzonych zajęć student zdobędzie wiedzę z zakresu: - zarządzania strategicznego w obszarze logistyki, - etapów procesu planowania strategicznego, - podstawowych rodzajów strategii logistycznych, - mapowania procesów logistycznych, - współczesnych koncepcji logistycznych. W wyniku przeprowadzonych zajęć student zdobędzie umiejętności w zakresie: - analizy strategii logistycznej, - diagnozowania i mapowania procesów logistycznych, - analizy standardów obsługi klienta, - zna metody i narzędzia diagnostyczne, - określenia kryteriów wyboru strategii logistycznych. Statystyka 7 ECTS,,

17 Przekazanie studentom umiejętności czytania i przetwarzania danych statystycznych, stosowania metod statystycznych do opisu różnego rodzaju zjawisk. Zapoznanie z kluczowymi pojęciami, twierdzeniami i własnościami dotyczącymi metod statystycznych (z zakresu opisu statystycznego), dokonywania samodzielnej interpretacji wyników oraz przypadków opisywanych w literaturze. Nauczenie dostrzegania zastosowań zagadnień teoretycznych w praktyce. Statystyka matematyczna 7 ECTS Statystyka matematyczna należy do grupy przedmiotów ilościowych, wykładanych w polskim wyższym szkolnictwie ekonomicznym na studiach drugiego stopnia. Zasadniczą treścią nauczania statystyki matematycznej jest prezentacja numerycznych i graficznych metod wnioskowania statystycznego o nieznanych liczbowo populacjach generalnych na podstawie znanych liczbowo prób losowych. Odniesieniem są zatem analizy procesów masowych w danym przypadku na przykładzie zjawisk ekonomiczno-społecznych. Studium wykonalności projektów inwestycyjnych 3 ECTS Przedmiot koncentruje się na metodologii opracowania studium wykonalności projektów inwestycyjnych jako podstawy decyzji inwestorskich i finansowych. Symulacje biznesowe 4 ECTS W ramach tego przedmiotu studenci mają się zapoznac z funkcjonowaniem przedsisiębiorstwa na płaszczyźnie praktycznej uczestnicząc w internetowej grze symulacyjnej MARKETPLACE. System informacji i komunikacji personalnej 3 ECTS Zapoznanie studentów z istotą informacji i komunikacji interpersonalnej oraz sposobami komunikacji wewnątrz firmy. Pokazanie roli systemów komunikacji i informacji jako elementu kreowania wizerunku. Wprowadzenie elementów zachowań asertywnych w kontekście komunikacji w przedsiębiorstwie. Systemy motywacyjne 4 ECTS Studenci w ramach przedmiotu nabywają wiedzę w zakresie zagadnień związanych z działaniem i tworzeniem systemów motywacyjnych w organizacjach. Studenci porządkują wcześniej zdobytą wiedzę obejmującą teorie motywacyjne oraz ich praktyczne aspekty. W ramach zajęć wykonywane są ćwiczenia praktyczne pozwalające sprawdzić umiejętność przyswajania przez studentów wiedzy, a także zdolności kreatywnego myślenia dotyczących motywacji w organizacjach. Techniki zarządzania 4 ECTS Głównym założeniem przedmiotu jest szczegółowa analiza technik zarządzania, w zakresie zarządzania relacjami społecznymi. Z uwagi na przypisywanie priorytetu zasobom ludzkim, jako najcenniejszym w organizacji, jest zasadna kompleksowa analiza możliwych do zastosowania w tym wymiarze technik.

18 Technologia informacyjna 7 ECTS,, Celem przedmiotu jest zdobycie wiedzy na temat możliwości zastosowania pakietu Office 2007 i Internetu pozwalających opisywać struktury i instytucje społeczne i gospodarcze oraz procesy w nich i między nimi zachodzące. W ramach przedmiotu studenci nabywają umiejętności posługiwania się typowymi aplikacjami (edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny, edytor prezentacji multimedialnej) w celu przetwarzania danych do praktycznego analizowania konkretnych procesów i zjawisk specyficznych dla nauk o zarządzaniu, poznają możliwości prezentacji wyników swojej pracy w projektach multimedialnych. W trakcie przedmiotu zdobędą kompetencje w zakresie zrozumienia potrzeby uczenia się przez całe życie, uzupełniania i doskonalenia nabytej wiedzy i umiejętności oraz ciągłego podnoszenia kwalifikacji zawodowych w zakresie technologii informacyjnej. Technologie informatyczne na rynku kapitałowym 6 ECTS Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z możliwościami programów komputerowych służących analizie i prognozowaniu cen na giełdzie papierów wartościowych oraz zapoznanie z zasadami klasycznych i nowoczesnych metod analizy rynku kapitałowego z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi informatycznych, jak również zastosowanie systemów inteligentnych do opisu polskiego rynku kapitałowego. Zachowania organizacyjne 3 ECTS 1.Rozumienie istoty zachowań organizacyjnych, czynników kształtujących te zachowania oraz roli zachowań organizacyjnych w funkcjonowaniu organizacji. 2.Rozumienie istoty zachowań grupowych a także źródeł konfliktów w organizacji; nabycie umiejętności zarządzania konfliktem. 3.Rozumienie istoty komunikowania się w organizacji i jej wpływu na zachowania organizacyjne. 4.Rrozumienie roli autorytetu oraz umiejętność wskazania źródeł i postaci władzy w organizacji. 5. Rozumienie istoty zmiany w organizacji, ich przyczyn oraz powodów, dla których nie mogą zaistnieć. 6. Rozumienie etyki zachowań organizacyjnych; poznanie źródeł dylematów etycznych oraz wypracowanie reguł etycznego postępowania. Zamówienia Publiczne 3 ECTS Celem wykładu jest zapoznanie studentów z podstawowymi zasadami i procedurami udzielania zamówień publicznych. W wyniku przeprowadzonych zajęć student zdobędzie wiedzę z zakresu: - ogólnych zasad udzielania zamówień publicznych, - etapów postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, - uprawnień i odpowiedzialności kierownika zamawiającego, - obowiązków komisji przetargowej, - zasad opisu przedmiotu zamówienia, - trybów udzielania zamówienia, - specyfikacji istotnych warunków zamówienia, - warunków udziału w postępowaniu, - kryteriów oceny ofert,

19 - środków odwoławczych, - kontroli zamówień publicznych. instytucjami kredytowymi 4 ECTS Studenci w ramach przedmiotu poznają podstawy określania strategii i modelu funkcjonowania instytucji kredytowej, rozumienia zasad planowania i działalności bankowej; podejmowania decyzji menedżerskich w zakresie bieżącego funkcjonowania banku; rozumienia zasad kalkulacji finansowych typowych dla działalności bankowej, zarządzania ofertą produktowo-usługową banku, narzędzi oceny i ograniczania ryzyka bankowego, dokonywania oceny kondycji ekonomiczno-finansowej banku. jakością 3 ECTS W ramach zajęć studenci nabywają wiedzę na temat możliwości i znaczenia zastosowania technik zarządzania jakością w praktyce. Analizują ich wpływ na sprawność funkcjonowania oraz wyniki osiągane przez organizacje. Opanowują umiejętność definiowania istoty poszczególnych technik, zasad posługiwania się nimi, a także warunków skutecznego ich zastosowania. Na podstawie prezentowanych i omawianych dokumentów źródłowych zapoznają się z doświadczeniami przedsiębiorstw i rozwojem wiedzy o metodach zarządzania. kapitałem ludzkim 7 ECTS Studenci w ramach przedmiotu zapoznają się przede wszystkim z poszczególnymi etami procesu kadrowego i praktyką ich prowadzenia w zakładzie pracy. Niezależnie od powyższego głównego obszaru zarządzania kadrami w pierwszej części przedmiotu omawiane są elementy zarządzania kadrami w skali szerszej niż zakład pracy (rynku pracy). Przedmiot, uwarunkowania, znaczenie i ewolucja zarządzania zasobami ludzkimi. Problemy terminologiczne. Kapitał ludzki i kapitał intelektualny organizacji. Formy zatrudnienia. Struktura i treść podstawowych elementów procesu kadrowego planowanie kadr, pozyskiwanie pracowników, doskonalenie i rozwój, kierowanie ludźmi, ocenianie, wynagradzanie, odejścia pracowników. Audyt personalny. Podmioty i narzędzia zarządzania zasobami ludzkimi. Umiędzynarodowienie zarządzania zasobami ludzkimi. Systemy informacji personalnej. Etyka w zarządzaniu zasobami ludzkimi. Strategiczne aspekty zarządzania zasobami ludzkimi. marketingowe 3 ECTS Przedmiot ma na celu pokazanie jak w praktycznej działalności przedsiębiorstw i instytucji należy stosować wiedzę marketingową, ażeby zarządzanie firmą było zgodne z zasadami "orientacji marketingowej". Istotą zarządzania marketingowego jest zapewnienie konkurencyjności przedsiębiorstwa w warunkach gospodarki rynkowej. Zrozumienie marketingowych aspektów planowania, organizowania, motywowania i kontroli w procesach zarządzania. Zrozumienie istoty planowania marketingowego jako podstawy podejmowania decyzji w procesie zarządzania. Rola analiz marketingowych dostarczających informacji (wiedzy) o procesach zachodzących w firmie i jej otoczeniu. Zrozumienie znaczenia wyboru rynków docelowych i świadomego kształtowania celów w realizacji strategii marketingowej firmy. Zrozumienie strategicznych i operacyjnych aspektów realizacji celów marketingowych i zasad doboru instrumentów marketingu mix.

20 procesami 3 ECTS Celem nauczania przedmiotu jest: zapoznanie studentów z podstawami wiedzy w zakresie organizowania procesów oraz zarządzania nimi w przedsiębiorstwach i instytucjach, nauczenie myślenia kategoriami procesowymi w projektowaniu podstawowych funkcji przedsiębiorstwa, projektami 3 ECTS Projekt jest środowiskiem tworzonym przez organizację do wytworzenia unikalnych produktów. projektami jest połączeniem zagadnień organizacyjnych, logistycznych, technicznych i psychologicznych. Zarządzający projektem powinien poruszać się w szerokim spektrum zagadnień. W praktyce są wykorzystywane metodyki, metody i techniki realizacji zadań zarządzania projektami prowadzące do skutecznej i efektywnej realizacji projektu. Wykład służy poznaniu w/w aparatu metodycznego oraz pozyskaniu umiejętności jego zastosowania. Kształcenie w zakresie zarządzania projektami obejmuje m.in. następujące treści kształcenia: Miejsce i rola projektów w zarządzaniu. Istota i rodzaje projektów. Dojrzałość projektowa. Cykl życia projektów. Inicjowanie i definiowanie projektów. Ocena wykonalności projektów. Analiza ryzyka projektów. Określanie struktury projektów. Planowanie przebiegu i zasobów projektu. Budżetowanie projektu. Sterowanie przebiegiem projektu. Organizacja zespołu projektowego. Instytucjonalne formy zarządzania projektami. Informatyczne narzędzia zarządzania projektami. Prezentacja zarządzania projektami na przykładzie praktycznym. projektami Unii Europejskiej 3 ECTS Program zajęć nastawiony jest na przekazanie słuchaczom doświadczeń, które pozwalają doprowadzić do uruchomienia bezzwrotnych źródeł zewnętrznego finansowania oraz zdobyć wiedzę, która jest niezbędna do prawidłowego i skutecznego funkcjonowania w instytucjach użyteczności publicznej. Celem jest przygotowanie kadr profesjonalnie przygotowanych do prowadzenia projektów w zakresie pozyskiwania środków unijnych. Studenci uzyskają niezbędną wiedzę o dostępnych środkach pomocy finansowej, a także wsparcia sektora gospodarki i samorządowego od strony szkoleniowo doradczej z funduszy Unii Europejskiej. Istotnym rezultatem zajęć będzie dostarczenie wiedzy o praktycznych sposobach poszukiwania źródeł finansowania przedsięwzięć rozwojowych. strategiczne 7 ECTS Istota strategii i zarządzania strategicznego. Szkoły i nurty zarządzania strategicznego. Poziomy i rodzaje klasycznych strategii. Globalny i lokalny kontekst strategii. Wizja, misja i cele strategiczne organizacji. Metody analizy strategicznej otoczenia dalszego i bliskiego organizacji. Metody planowania strategicznego. Implementacja strategii. Strategia a struktura oraz strategia a kultura organizacji. Controlling strategiczny. strategiczne charakterystyczne dla nurtu zasobowego. Organizacja ucząca się. Strategie kooperacji i tworzenia wartości dodanej. Modele businessu (bezpieczeństwa). strategiczne w narastającej turbulencji otoczenia.

Efekty kształcenia dla kierunku Zarządzanie stopnia I

Efekty kształcenia dla kierunku Zarządzanie stopnia I Efekty kształcenia dla kierunku Zarządzanie stopnia I 1. Umiejscowienie kierunku w obszarze kształcenia: kierunek należy do obszaru kształcenia w zakresie nauk społecznych. 2. Profil kształcenia: ogólnoakademicki.

Bardziej szczegółowo

Finanse i Rachunkowość

Finanse i Rachunkowość Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej Zestaw pytań do egzaminu licencjackiego na kierunku Finanse i Rachunkowość 1 Zestaw pytań

Bardziej szczegółowo

Zestawy zagadnień na egzamin dyplomowy (licencjacki) dla kierunku ZARZĄDZANIE (studia I stopnia)

Zestawy zagadnień na egzamin dyplomowy (licencjacki) dla kierunku ZARZĄDZANIE (studia I stopnia) Zestawy zagadnień na egzamin dyplomowy (licencjacki) dla kierunku ZARZĄDZANIE (studia I stopnia) Obowiązuje od 01.10.2014 Zgodnie z Zarządzeniem Rektora ZPSB w sprawie Regulaminu Procedur Dyplomowych,

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 45/2014/IX Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 18 grudnia 2014 r.

Uchwała Nr 45/2014/IX Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 18 grudnia 2014 r. Uchwała Nr 45/2014/IX Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie określenia efektów kształcenia dla studiów pierwszego stopnia na kierunku finanse i rachunkowość prowadzonych na

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej

Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej Zestaw pytań do egzaminu licencjackiego na kierunku Zarządzanie Zestaw pytań do egzaminu

Bardziej szczegółowo

WZORCOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW FINANSE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI

WZORCOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW FINANSE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI WZORCOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW FINANSE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI Umiejscowienie kierunku w obszarze kształcenia Kierunek studiów finanse należy do obszaru kształcenia

Bardziej szczegółowo

PYTANIA NA EGZAMIN MAGISTERSKI KIERUNEK: ZARZĄDZANIE STUDIA DRUGIEGO STOPNIA

PYTANIA NA EGZAMIN MAGISTERSKI KIERUNEK: ZARZĄDZANIE STUDIA DRUGIEGO STOPNIA PYTANIA NA EGZAMIN MAGISTERSKI KIERUNEK: ZARZĄDZANIE STUDIA DRUGIEGO STOPNIA CZĘŚĆ I dotyczy wszystkich studentów kierunku Zarządzanie pytania podstawowe 1. Funkcje zarządzania 2. Otoczenie organizacji

Bardziej szczegółowo

Wykaz haseł identyfikujących prace dyplomowe na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania

Wykaz haseł identyfikujących prace dyplomowe na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Kierunek Analityka Gospodarcza Analiza ryzyka działalności gospodarczej Business Intelligence Ekonometria Klasyfikacja i analiza danych Metody ilościowe na rynku kapitałowym Metody ilościowe w analizach

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej

Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej Zestaw pytań do egzaminu licencjackiego na kierunku Zarządzanie Zestaw pytań do egzaminu

Bardziej szczegółowo

DR GRAŻYNA KUŚ. specjalność: Gospodarowanie zasobami ludzkimi

DR GRAŻYNA KUŚ. specjalność: Gospodarowanie zasobami ludzkimi DR GRAŻYNA KUŚ specjalność: Gospodarowanie zasobami ludzkimi 1. Motywacja pracowników jako element zarządzania przedsiębiorstwem 2. Pozapłacowe formy motywowania pracowników na przykładzie wybranej organizacji

Bardziej szczegółowo

Zestawy zagadnień na egzamin dyplomowy (licencjacki) dla kierunku ZARZĄDZANIE (studia I stopnia)

Zestawy zagadnień na egzamin dyplomowy (licencjacki) dla kierunku ZARZĄDZANIE (studia I stopnia) Zestawy zagadnień na egzamin dyplomowy (licencjacki) dla kierunku ZARZĄDZANIE (studia I stopnia) obowiązuje od 01.10.2015 Zgodnie z Zarządzeniem Rektora ZPSB w sprawie Regulaminu Procedur Dyplomowych,

Bardziej szczegółowo

Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia)

Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia) Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia) Obowiązuje od 01.10.2014 Zgodnie z Zarządzeniem Rektora ZPSB w sprawie Regulaminu Procedur Dyplomowych, na egzaminie magisterskim

Bardziej szczegółowo

KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ECTS) KIERUNEK ZARZĄDZANIE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ECTS) KIERUNEK ZARZĄDZANIE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ) KIERUNEK ZARZĄDZANIE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Legnica 2011/2012 Kierunek: Zarządzanie Zarządzanie przedsiębiorstwem Absolwenci specjalności zarządzanie przedsiębiorstwem

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 69 /2012. Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. z dnia 31 maja 2012 roku

Uchwała Nr 69 /2012. Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. z dnia 31 maja 2012 roku Uchwała Nr 69 /2012 Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 31 maja 2012 roku w sprawie określenia efektów kształcenia dla kierunku zarządzanie na poziomie drugiego stopnia o profilu

Bardziej szczegółowo

Kierunek Ekonomia Rok I Lp. Przedmioty Blok Wymiar

Kierunek Ekonomia Rok I Lp. Przedmioty Blok Wymiar Kierunek Ekonomia Rok I Semestr 1 Semestr 2 Matematyka wstęp 60 1 30 30 1 Matematyka A 60 6 30 30 E 2 Podstawy statystyki A 60 6 30 30 E 3 Podstawy mikroekonomii A 60 6 30 30 E 4 Podstawy makroekonomii

Bardziej szczegółowo

Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia)

Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia) Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia) Obowiązuje od 01.10.2014 Zgodnie z Zarządzeniem Rektora ZPSB w sprawie Regulaminu Procedur Dyplomowych, na egzaminie magisterskim

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku ekonomia studia pierwszego stopnia

Efekty kształcenia dla kierunku ekonomia studia pierwszego stopnia Załącznik nr 1 do Uchwały nr 7/VI/2012 Senatu Wyższej Szkoły Handlowej im. Bolesława Markowskiego w Kielcach z dnia 13 czerwca 2012 roku. Efekty kształcenia dla kierunku ekonomia studia pierwszego stopnia

Bardziej szczegółowo

MATRYCA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA

MATRYCA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA ZAŁĄCZNIK NR 2 MATRYCA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA Studia podyplomowe ZARZĄDZANIE FINANSAMI I MARKETING Przedmioty OPIS EFEKTÓW KSZTAŁCENIA Absolwent studiów podyplomowych - ZARZĄDZANIE FINANSAMI I MARKETING:

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku ekonomia studia drugiego stopnia

Efekty kształcenia dla kierunku ekonomia studia drugiego stopnia Załącznik nr 1 do Uchwały nr 9/VI/2012 Senatu Wyższej Szkoły Handlowej im. Bolesława Markowskiego w Kielcach z dnia 13 czerwca 2012 roku. Efekty kształcenia dla kierunku ekonomia studia drugiego stopnia

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia egzaminacyjne z przedmiotów podstawowych

Zagadnienia egzaminacyjne z przedmiotów podstawowych Zagadnienia egzaminacyjne z przedmiotów podstawowych 1. Pojęcie i rodzaje benchmarkingu 2. Wady i zalety stosowania outsourcingu 3. Metoda zarządzania KAIZEN 4. Rynek pracy i bezrobocie 5. Polityka pieniężna

Bardziej szczegółowo

Program studiów dla kierunku ZARZĄDZANIE - studia pierwszego stopnia - dla cyklu kształcenia od roku akademickiego 2014/2015

Program studiów dla kierunku ZARZĄDZANIE - studia pierwszego stopnia - dla cyklu kształcenia od roku akademickiego 2014/2015 Program studiów dla kierunku ZARZĄDZANIE - studia pierwszego stopnia - dla cyklu kształcenia od roku akademickiego 2014/2015 I. Ogólna charakterystyka studiów Studia pierwszego stopnia studia licencjackie

Bardziej szczegółowo

PYTANIA NA EGZAMIN MAGISTERSKI KIERUNEK: FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ STUDIA DRUGIEGO STOPNIA

PYTANIA NA EGZAMIN MAGISTERSKI KIERUNEK: FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ STUDIA DRUGIEGO STOPNIA PYTANIA NA EGZAMIN MAGISTERSKI KIERUNEK: FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ STUDIA DRUGIEGO STOPNIA CZĘŚĆ I dotyczy wszystkich studentów kierunku Finanse i Rachunkowość pytania podstawowe 1. Miernik dobrobytu alternatywne

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia)

Zagadnienia na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia) Zagadnienia na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia) obowiązuje od 01.01.2016 Zgodnie z Zarządzeniem Rektora ZPSB w sprawie Regulaminu Procedur Dyplomowych, na egzaminie magisterskim

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE

WYMAGANIA EDUKACYJNE WYMAGANIA EDUKACYJNE niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych zajęć edukacyjnych według nowej podstawy programowej Przedmiot: PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA O PROGRAMIE KSZTAŁCENIA DLA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

INFORMACJA DODATKOWA O PROGRAMIE KSZTAŁCENIA DLA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH INFORMACJA DODATKOWA O PROGRAMIE KSZTAŁCENIA DLA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH Menedżer projektów EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH 1. Opis efektów kształcenia Symbol efektów kształcenia dla programu

Bardziej szczegółowo

REALIZOWANE TEMATY SZKOLEŃ

REALIZOWANE TEMATY SZKOLEŃ REALIZOWANE TEMATY SZKOLEŃ Zakres tematyczny: Finanse księgowość Prawo zarządzanie Podatki Sprzedaż Kwalifikacje interpersonalne Pozyskiwanie funduszy unijnych Audyt Przykłady realizowanych tematów szkoleniowych:

Bardziej szczegółowo

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW ZARZĄDZANIE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA - PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW ZARZĄDZANIE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA - PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW ZARZĄDZANIE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA - PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI Umiejscowienie kierunku w obszarach kształcenia Kierunek studiów Zarządzanie reprezentuje dziedzinę

Bardziej szczegółowo

Po ukończeniu studiów pierwszego stopnia na kierunku ekonomia absolwent:

Po ukończeniu studiów pierwszego stopnia na kierunku ekonomia absolwent: Efekty kształcenia dla kierunku studiów ekonomia Studia pierwszego stopnia profil praktyczny 1. Umiejscowienie kierunku w obszarze. Kierunek studiów ekonomia należy do dziedziny nauk ekonomicznych w ramach

Bardziej szczegółowo

MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE

MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE studia pierwszego stopnia profil ogólnoakademicki studia drugiego stopnia profil ogólnoakademicki Objaśnienie oznaczeń: S1A obszar

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PODYPLOMOWYCH STUDIÓW STUDIA MENADŻERSKIE Rok akademicki 2011/2012

PROGRAM PODYPLOMOWYCH STUDIÓW STUDIA MENADŻERSKIE Rok akademicki 2011/2012 PROGRAM PODYPLOMOWYCH STUDIÓW STUDIA MENADŻERSKIE Rok akademicki 2011/2012 Wybrane zagadnienia zarządzania Makro i mikroekonomiczne uwarunkowania funkcjonowania przedsiębiorstwa 2 godz. Nowoczesne koncepcje

Bardziej szczegółowo

KARTA MODUŁU DLA KIERUNKU STUDIÓW PODYPLOMOWYCH RACHUNKOWOŚĆ I FINANSE STUDIA TRZYSEMESTRALNE

KARTA MODUŁU DLA KIERUNKU STUDIÓW PODYPLOMOWYCH RACHUNKOWOŚĆ I FINANSE STUDIA TRZYSEMESTRALNE KARTA MODUŁU DLA KIERUNKU STUDIÓW PODYPLOMOWYCH RACHUNKOWOŚĆ I FINANSE STUDIA TRZYSEMESTRALNE I. Informacje podstawowe Nazwa modułu Język wykładowy RACHUNKOWOŚĆ polski Wymiar godzin 164 Liczba punktów

Bardziej szczegółowo

A. Z zakresu przedmiotów kształcenia ogólnego. I. Gospodarka regionalna

A. Z zakresu przedmiotów kształcenia ogólnego. I. Gospodarka regionalna TEMATY, KTÓRE STUDENCI WYDZIAŁU ZAMIEJSCOWEGO W ŻYRARDOWIE STAROPOLSKIEJ SZKOŁY WYŻSZEJ POWINNI UMIEĆ OMÓWIĆ W TRAKCIE OBRONY PRAC DYPLOMOWYCH (LICENCJACKICH) A. Z zakresu przedmiotów kształcenia ogólnego

Bardziej szczegółowo

niestacjonarne IZ2106 Liczba godzin Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium Studia stacjonarne 30 0 0 0 0 Studia niestacjonarne 24 0 0 0 0

niestacjonarne IZ2106 Liczba godzin Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium Studia stacjonarne 30 0 0 0 0 Studia niestacjonarne 24 0 0 0 0 1. Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Kod kursu Ekonomia stacjonarne ID1106 niestacjonarne IZ2106 Liczba godzin Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium Studia stacjonarne 0 0 0 0 0 Studia niestacjonarne

Bardziej szczegółowo

Proponowane tematy prac dyplomowych

Proponowane tematy prac dyplomowych KATEDRA ANALIZY SYSTEMOWEJ I FINANSÓW 1. Podatki i opłaty lokalne jako źródło dochodów własnych gminy 2. Analiza dochodów budżetowych jednostek samorządów terytorialnych na przykładzie gminy... w latach...

Bardziej szczegółowo

PYTANIA NA EGZAMIN MAGISTERSKI KIERUNEK: EKONOMIA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA. CZĘŚĆ I dotyczy wszystkich studentów kierunku Ekonomia pytania podstawowe

PYTANIA NA EGZAMIN MAGISTERSKI KIERUNEK: EKONOMIA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA. CZĘŚĆ I dotyczy wszystkich studentów kierunku Ekonomia pytania podstawowe PYTANIA NA EGZAMIN MAGISTERSKI KIERUNEK: EKONOMIA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA CZĘŚĆ I dotyczy wszystkich studentów kierunku Ekonomia pytania podstawowe 1. Cele i przydatność ujęcia modelowego w ekonomii 2.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI

ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI Załącznik nr 2 Odniesienie efektów kierunkowych do efektów obszarowych i odwrotnie Załącznik nr 2a - Tabela odniesienia

Bardziej szczegółowo

Kwalifikacje wspólne dla absolwentów wszystkich specjalności kierunku Bankowość i finanse cyfrowe

Kwalifikacje wspólne dla absolwentów wszystkich specjalności kierunku Bankowość i finanse cyfrowe Kwalifikacje wspólne dla absolwentów wszystkich specjalności kierunku Bankowość i finanse cyfrowe Symbol kierunkowe A) WIEDZY 06BF-1P_W01 Ma podstawową wiedzę o naukach ekonomicznych, w tym nauk o finansach

Bardziej szczegółowo

STUDIA PODYPLOMOWE. Administrowanie kadrami i płacami (miejsce:wrocław) Komunikacja społeczna i public relations (miejsce: Wrocław)

STUDIA PODYPLOMOWE. Administrowanie kadrami i płacami (miejsce:wrocław) Komunikacja społeczna i public relations (miejsce: Wrocław) STUDIA PODYPLOMOWE Administrowanie kadrami i płacami (miejsce:wrocław) Celem studiów jest przygotowanie specjalistów z zakresu administrowania kadrami i płacami. Studia mają pogłębić wiedzę z dziedziny

Bardziej szczegółowo

Liczba godzin Punkty ECTS Sposób zaliczenia

Liczba godzin Punkty ECTS Sposób zaliczenia Wydział: Zarządzanie i Finanse Nazwa kierunku kształcenia: Zarządzanie Rodzaj przedmiotu: specjalnościowy Opiekun: dr Robert Nowacki Poziom studiów (I lub II stopnia): II stopnia Tryb studiów: Niestacjonarne

Bardziej szczegółowo

słuchaczom uzyskanie praktycznych rozwiązań i wskazówek będących skutkiem zdobytych doświadczeń w pracy z wieloma spółkami giełdowymi.

słuchaczom uzyskanie praktycznych rozwiązań i wskazówek będących skutkiem zdobytych doświadczeń w pracy z wieloma spółkami giełdowymi. Opis szkolenia Dane o szkoleniu Kod szkolenia: 156610 Temat: Studia Podyplomowe Rachunkowość Zarządcza i Controlling. Nowoczesne systemy oparte na technologii informatycznej - III edycja 9-12 Październik

Bardziej szczegółowo

Osoba posiadająca kwalifikacje I stopnia WIEDZA

Osoba posiadająca kwalifikacje I stopnia WIEDZA ZAMIERZONE KSZTAŁCENIA: Symbol K_W01 K_W0 K_W0 K_W0 K_W0 K_W0 K_W07 K_W08 K_W09 K_W10 K_W11 K_W1 K_W1 K_W1 Osoba posiadająca kwalifikacje I stopnia WIEDZA Ma podstawową wiedzę o charakterze nauk ekonomicznych

Bardziej szczegółowo

Przedmiot nauk o zarządzaniu Organizacja w otoczeniu rynkowym jako obiekt zarządzania Struktury organizacyjne Zarządzanie procesowe

Przedmiot nauk o zarządzaniu Organizacja w otoczeniu rynkowym jako obiekt zarządzania Struktury organizacyjne Zarządzanie procesowe Przedmowa Rozdział 1 Przedmiot nauk o zarządzaniu 1.1. Geneza nauk o zarządzaniu 1.2. Systematyka nauk o zarządzaniu 1.3. Pojęcie organizacji 1.4. Definicja pojęcia zarządzania i terminów zbliżonych 1.5.

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych KIERUNEK FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ studia stacjonarne i niestacjonarne licencjackie (I stopnia)

Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych KIERUNEK FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ studia stacjonarne i niestacjonarne licencjackie (I stopnia) Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych KIERUNEK FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ studia stacjonarne i niestacjonarne licencjackie (I stopnia) Specjalności: finanse przedsiębiorstw informatyka w finansach Ulotka

Bardziej szczegółowo

Program studiów podyplomowych

Program studiów podyplomowych Program studiów podyplomowych Wydział prowadzący studia podyplomowe: Nazwa studiów podyplomowych: Nazwa studiów podyplomowych w j. angielskim: Umiejscowienie studiów w obszarze kształcenia: Ogólna charakterystyka

Bardziej szczegółowo

ZAKRES TEMATYCZNY EGZAMINU LICENCJACKIEGO

ZAKRES TEMATYCZNY EGZAMINU LICENCJACKIEGO Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Kierunek Analityka Gospodarcza Studia stacjonarne I stopnia ZAKRES TEMATYCZNY EGZAMINU LICENCJACKIEGO Zagadnienia ogólnoekonomiczne 1. Aktualna sytuacja na europejskim

Bardziej szczegółowo

Program studiów podyplomowych Kontrola wewnętrzna i audyt

Program studiów podyplomowych Kontrola wewnętrzna i audyt Program studiów podyplomowych Kontrola wewnętrzna i audyt Odbiorcy studiów: Studia przeznaczone są dla pracowników komórek kontroli wewnętrznej oraz osób planujących w przyszłości zajmować się zawodowo

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie Studia stacjonarne Stopień studiów: Iº Rok studiów: II

Zarządzanie Studia stacjonarne Stopień studiów: Iº Rok studiów: II TEMATYKI SEMINARIÓW Zarządzanie Studia stacjonarne Stopień studiów: Iº Rok studiów: II Zapisy na seminarium: 18 lutego w godz. 13:15 Proponowane tematy (obszary) prac licencjackich: Prof. nadzw. dr hab.

Bardziej szczegółowo

SPOŁECZNA AKADEMIA NAUK WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA

SPOŁECZNA AKADEMIA NAUK WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA SPOŁECZNA AKADEMIA NAUK WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA Zagadnienia na egzamin dyplomowy na Wydziale Zarządzania Społecznej Akademii Nauk Studia pierwszego stopnia kierunek zarządzanie w roku akademickim 2014/2015

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku Instytut Nauk Ekonomicznych KARTA PRZEDMIOTU. Część A

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku Instytut Nauk Ekonomicznych KARTA PRZEDMIOTU. Część A Przedmiot: Zastosowanie informatyki w finansach i bankowości Wykładowca odpowiedzialny za przedmiot: Mgr Edward Czarnecki Cele zajęć z przedmiotu: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku Instytut Nauk

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 39/2012. Rada Wydziału Społeczno-Technicznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie. z dnia 3 kwietnia 2012 r.

UCHWAŁA Nr 39/2012. Rada Wydziału Społeczno-Technicznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie. z dnia 3 kwietnia 2012 r. UCHWAŁA Nr 39/2012 Rady Wydziału Społeczno-Technicznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie z dnia 3 kwietnia 2012 r. w sprawie uchwalenia planu studiów i ramowych programów przedmiotów na studiach

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 28/2013/IV Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 26 kwietnia 2013 r.

Uchwała Nr 28/2013/IV Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 26 kwietnia 2013 r. Uchwała Nr 28/2013/IV Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie określenia efektów kształcenia dla studiów podyplomowych Zarządzanie Logistyką w Przedsiębiorstwie, prowadzonych

Bardziej szczegółowo

Ekonomia II stopień ogólnoakademicki stacjonarne wszystkie Katedra Ekonomii i Zarządzania Prof. dr hab. Jurij Stadnicki.

Ekonomia II stopień ogólnoakademicki stacjonarne wszystkie Katedra Ekonomii i Zarządzania Prof. dr hab. Jurij Stadnicki. KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Z-EKO2-534 Nazwa modułu Internacjonalizacja przedsiębiorstw Nazwa modułu w języku angielskim Enterprise internationalization Obowiązuje od roku akademickiego

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku Zarządzanie i inżynieria produkcji

Efekty kształcenia dla kierunku Zarządzanie i inżynieria produkcji Efekty kształcenia dla kierunku Zarządzanie i inżynieria produkcji 1. Umiejscowienie kierunku w obszarze kształcenia: kierunek należy do obszarów kształcenia w zakresie: nauk społecznych i nauk technicznych.

Bardziej szczegółowo

EKONOMIA I-go STOPNIA

EKONOMIA I-go STOPNIA Lp. EKONOMIA I-go STOPNIA Przedmioty podstawowe 1 Matematyka 2 Mikroekonomia 3 Podstawy zarządzania 4 Makroekonomia 5 Elementy Prawa 6 Podstawy rachunkowości 7 Statystyka 8 Ekonometria 9 Międzynarodowe

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku Instytut Nauk Ekonomicznych i Informatyki KARTA PRZEDMIOTU. Część A

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku Instytut Nauk Ekonomicznych i Informatyki KARTA PRZEDMIOTU. Część A Przedmiot: Zastosowanie informatyki w finansach publicznych Wykładowca odpowiedzialny za przedmiot: Mgr Edward Czarnecki Cele zajęć z przedmiotu: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku Instytut Nauk

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej

Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej Zestaw pytań do egzaminu magisterskiego na kierunku Ekonomia II stopień PYTANIA NA OBRONĘ

Bardziej szczegółowo

Program Podyplomowych Studiów Akademia Liderów Samorządowych III edycja

Program Podyplomowych Studiów Akademia Liderów Samorządowych III edycja Program Podyplomowych Studiów Akademia Liderów Samorządowych III edycja Lp. Tematyka Forma zajęć Liczba BLOK OGÓLNY/WSPÓLNY 10 I. Sprawne zarządzanie w JST 1. Podstawy teorii organizacji i zarządzania

Bardziej szczegółowo

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik organizacji reklamy powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik organizacji reklamy powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: Technik organizacji reklamy 333906 1. CELE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik organizacji reklamy powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

Bardziej szczegółowo

EFEKTY KSZTAŁCENIA ORAZ MACIERZE POKRYCIA KIERUNKU LOGISTYKA STUDIA LICENCJACKIE

EFEKTY KSZTAŁCENIA ORAZ MACIERZE POKRYCIA KIERUNKU LOGISTYKA STUDIA LICENCJACKIE EFEKTY KSZTAŁCENIA ORAZ MACIERZE POKRYCIA KIERUNKU LOGISTYKA STUDIA LICENCJACKIE ------------------------------------------------------------------------------------------------- WIEDZA W01 W02 W03 Ma

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Elementy składowe sylabusu Nazwa jednostki prowadzącej kierunek Nazwa kierunku studiów Poziom kształcenia Profil studiów Forma studiów Kod Język Rodzaj Rok studiów /semestr

Bardziej szczegółowo

OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) dla przedmiotu Wstęp do ekonomii i przedsiębiorczości na kierunku Prawo

OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) dla przedmiotu Wstęp do ekonomii i przedsiębiorczości na kierunku Prawo Dr hab. Maria Majewska Katedra Nauk Ekonomicznych Poznań, 1.10.2015 r. OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) dla przedmiotu Wstęp do ekonomii i przedsiębiorczości na kierunku Prawo I. Informacje ogólne 1.

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauk Ekonomicznych (rok akademicki 2013/2014) Wybór promotorów prac licencjackich i magisterskich na kierunku Finanse i rachunkowość

Wydział Nauk Ekonomicznych (rok akademicki 2013/2014) Wybór promotorów prac licencjackich i magisterskich na kierunku Finanse i rachunkowość Wydział Nauk Ekonomicznych (rok akademicki 2013/2014) Wybór promotorów prac licencjackich i magisterskich na kierunku Finanse i rachunkowość Katedry zasilające tzw. minimum kadrowe dla kierunku Finanse

Bardziej szczegółowo

INNOWACYJNY MODUŁ PROGRAMOWY DLA PRZEDMIOTU PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

INNOWACYJNY MODUŁ PROGRAMOWY DLA PRZEDMIOTU PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI INNOWACYJNY MODUŁ PROGRAMOWY DLA PRZEDMIOTU PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Nazwa innowacji: Ekonomia i finanse - innowacyjny moduł programowy dla przedmiotu Podstawy przedsiębiorczości Rodzaj innowacji: programowa

Bardziej szczegółowo

Wybór promotorów prac magisterskich

Wybór promotorów prac magisterskich Wydział Nauk Ekonomicznych (rok akademicki 2013/2014) Wybór promotorów prac magisterskich na kierunku Finanse i Rachunkowość studia niestacjonarne Katedry zasilające tzw. minimum kadrowe dla kierunku Finanse

Bardziej szczegółowo

OPIS KIERUNKOWYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA

OPIS KIERUNKOWYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA Nazwa kierunku studiów: ADMINISTRACJA Poziom kształcenia: studia I stopnia profil kształcenia: praktyczny SYMBOLE EFEKTÓW DLA KIERUNKU ADMINISTR ACJA OPIS KIERUNKOWYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA ODNIESIENIE EFEKTÓW

Bardziej szczegółowo

SYLABUS. MK_48 Studia Kierunek studiów Poziom kształcenia Forma studiów Politologia I stopnia stacjonarne Rodzaj przedmiotu

SYLABUS. MK_48 Studia Kierunek studiów Poziom kształcenia Forma studiów Politologia I stopnia stacjonarne Rodzaj przedmiotu Rzeszów, 1 październik 014 r. SYLABUS Nazwa przedmiotu Finanse publiczne Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Wydział Socjologiczno-Historyczny Katedra Politologii Kod przedmiotu MK_48 Studia Kierunek

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauk Ekonomicznych Studia stacjonarne II stopnia, rok akademicki 2012/2013. Wybór specjalności na kierunku Finanse i rachunkowość

Wydział Nauk Ekonomicznych Studia stacjonarne II stopnia, rok akademicki 2012/2013. Wybór specjalności na kierunku Finanse i rachunkowość Wydział Nauk Ekonomicznych Studia stacjonarne II stopnia, rok akademicki 2012/2013 Wybór specjalności na kierunku Finanse i rachunkowość KIERUNEK: Finanse i rachunkowość SPECJALNOŚCI: Finanse, podatki

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Suwałkach SYLLABUS na rok akademicki 2014/2015

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Suwałkach SYLLABUS na rok akademicki 2014/2015 Tryb studiów Niestacjonarne Nazwa kierunku studiów Finanse i Rachunkowość Poziom studiów Stopień pierwszy Rok studiów/ semestr I/II Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Suwałkach SYLLABUS na rok akademicki

Bardziej szczegółowo

Studia podyplomowe Mechanizmy funkcjonowania strefy euro finansowane przez Narodowy Bank Polski

Studia podyplomowe Mechanizmy funkcjonowania strefy euro finansowane przez Narodowy Bank Polski Załącznik do uchwały nr 548 Senatu Uniwersytetu Zielonogórskiego w sprawie określenia efektów kształcenia dla studiów podyplomowych prowadzonych na Wydziale Ekonomii i Zarządzania Studia podyplomowe Mechanizmy

Bardziej szczegółowo

1 26671 ABC zdrowia dziecka 978-83-200-3869-9. 2 469 Analiza finansowa przedsiębiorstwa 978-83-01-14871-3

1 26671 ABC zdrowia dziecka 978-83-200-3869-9. 2 469 Analiza finansowa przedsiębiorstwa 978-83-01-14871-3 Lp. Ibuk ID Tytuł ISBN 1 26671 ABC zdrowia dziecka 978-83-200-3869-9 2 469 Analiza finansowa przedsiębiorstwa 978-83-01-14871-3 3 2307 Analiza finansowa w procesie decyzyjnym współczesnego przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

KURS DORADCY FINANSOWEGO

KURS DORADCY FINANSOWEGO KURS DORADCY FINANSOWEGO Przykładowy program szkolenia I. Wprowadzenie do planowania finansowego 1. Rola doradcy finansowego Definicja i cechy doradcy finansowego Oczekiwania klienta Obszary umiejętności

Bardziej szczegółowo

DLA SEKTORA INFORMATYCZNEGO W POLSCE

DLA SEKTORA INFORMATYCZNEGO W POLSCE DLA SEKTORA INFORMATYCZNEGO W POLSCE SRK IT obejmuje kompetencje najważniejsze i specyficzne dla samego IT są: programowanie i zarządzanie systemami informatycznymi. Z rozwiązań IT korzysta się w każdej

Bardziej szczegółowo

EKONOMIKA. Plan dydaktyczny. Klasa II nr programu 341[02]/MEN/2008.05.20 Rok szkolny... Przewidywane osiągnięcia ucznia. Uwagi.

EKONOMIKA. Plan dydaktyczny. Klasa II nr programu 341[02]/MEN/2008.05.20 Rok szkolny... Przewidywane osiągnięcia ucznia. Uwagi. Plan dydaktyczny EKONOMIKA Klasa II nr programu 341[02]/MEN/2008.05.20 Rok szkolny... Lp. Temat zajęć Przewidywane osiągnięcia ucznia Uczeń zna, wie, rozumie Uczeń potrafi Uwagi 1 DZIAŁALNOŚĆ PRODUKCYJNA,

Bardziej szczegółowo

Lista przedmiotów obowiązkowych do realizacji studiów w uczelniach partnerskich dla studentów rozpoczynających kształcenie w roku akad.

Lista przedmiotów obowiązkowych do realizacji studiów w uczelniach partnerskich dla studentów rozpoczynających kształcenie w roku akad. Lista przedmiotów obowiązkowych do realizacji studiów w uczelniach partnerskich dla studentów rozpoczynających kształcenie w roku akad. 2015/2016 1. Ekonometria (5 pkt. ECTS), 30/15, E 2. Statystyka opisowa

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW stacjonarnych drugiego stopnia

PLAN STUDIÓW stacjonarnych drugiego stopnia Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu Wydział Ekonomii PLAN STUDIÓW stacjonarnych drugiego stopnia Obowiązuje studentów rozpoczynających kształcenie od roku akademickiego 2012/2013 Plan studiów zatwierdzono

Bardziej szczegółowo

MIROSŁAWA CAPIGA. m #

MIROSŁAWA CAPIGA. m # MIROSŁAWA CAPIGA m # Katowice 2008 SPIS TREŚCI WSTĘP 11 CZĘŚĆ I DWUSZCZEBLOWOŚĆ SYSTEMU BANKOWEGO W POLSCE Rozdział 1 SPECYFIKA SYSTEMU BANKOWEGO 15 1.1. System bankowy jako element rynkowego systemu finansowego

Bardziej szczegółowo

Program studiów podyplomowych

Program studiów podyplomowych Program studiów podyplomowych Wydział prowadzący studia podyplomowe: Nazwa studiów podyplomowych: Nazwa studiów podyplomowych w j. angielskim: Umiejscowienie studiów w obszarze kształcenia: Ogólna charakterystyka

Bardziej szczegółowo

Szkoły ponadgimnazjalne, PODSTAWA PROGRAMOWA. Cele kształcenia wymagania ogólne

Szkoły ponadgimnazjalne, PODSTAWA PROGRAMOWA. Cele kształcenia wymagania ogólne Strona1 Podstawa programowa kształcenia ogólnego dla gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, (str. 102 105) Załącznik nr 4 do: rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

2.2 Poznajcie mnie autoprezentacja mocnych stron

2.2 Poznajcie mnie autoprezentacja mocnych stron Rozkład materiału Program: Ekonomia Stosowana Podręcznik: praca zbiorowa, kierownik zespołu dr Jarosław Neneman, Ekonomia Stosowana", wyd. FMP, Warszawa Tematyka zajęć dydaktycznych Treści nauczania wymagania

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie Studia stacjonarne Stopień studiów: Iº Rok studiów: II

Zarządzanie Studia stacjonarne Stopień studiów: Iº Rok studiów: II TEMATYKI SEMINARIÓW Zarządzanie Studia stacjonarne Stopień studiów: Iº Rok studiów: II Zapisy na seminarium: 18 lutego w godz. 13:15 Proponowane tematy (obszary) prac licencjackich: Prof. nadzw. dr hab.

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA. Kierunek Zarządzanie. Specjalność: FINANSE PRZEDSIĘBIORSTW I CONTROLLING

WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA. Kierunek Zarządzanie. Specjalność: FINANSE PRZEDSIĘBIORSTW I CONTROLLING Specjalność: FINANSE PRZEDSIĘBIORSTW I CONTROLLING 21. Pojęcie i istota controllingu. 22. Analiza rachunku zysków i strat. 23. Analiza wskaźnikowa sprawozdania finansowego. 24. Metody oceny efektywności

Bardziej szczegółowo

Matryca efektów kształcenia. Logistyka zaopatrzenia i dystrybucji. Logistyka i systemy logistyczne. Infrastruktura logistyczna.

Matryca efektów kształcenia. Logistyka zaopatrzenia i dystrybucji. Logistyka i systemy logistyczne. Infrastruktura logistyczna. Logistyka i systemy logistyczne Logistyka zaopatrzenia i dystrybucji Logistyka gospodarki magazynowej i zarządzanie zapasami Ekologistyka Infrastruktura logistyczna Kompleksowe usługi logistyczne System

Bardziej szczegółowo

Controlling operacyjny i strategiczny

Controlling operacyjny i strategiczny Controlling operacyjny i strategiczny dr Piotr Modzelewski Katedra Bankowości, Finansów i Rachunkowości Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego Plan zajęć 1, 2. Wprowadzenie do zagadnień

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ TRANSPORTU I INFORMATYKI TRANSPORT II STOPIEŃ OGÓLNOAKADEMICKI

WYDZIAŁ TRANSPORTU I INFORMATYKI TRANSPORT II STOPIEŃ OGÓLNOAKADEMICKI Nazwa kierunku Poziom kształcenia Profil kształcenia Symbole efektów kształcenia na kierunku WYDZIAŁ TRANSPORTU I INFORMATYKI TRANSPORT II STOPIEŃ OGÓLNOAKADEMICKI Efekty kształcenia - opis słowny. Po

Bardziej szczegółowo

PYTA IA Z ZAKRESU PRZEDMIOTÓW OGÓL YCH I PODSTAWOWYCH

PYTA IA Z ZAKRESU PRZEDMIOTÓW OGÓL YCH I PODSTAWOWYCH PYTA IA Z ZAKRESU PRZEDMIOTÓW OGÓL YCH I PODSTAWOWYCH 1. Zdefiniuj popyt i podaż. Zinterpretuj funkcję popytu i podaży. 2. Zdefiniuj elastyczność cenową i dochodową popytu. Omów ich wskaźniki. 3. Zinterpretuj

Bardziej szczegółowo

MANAGER INNOWACJI MODUŁY WARSZTATOWE

MANAGER INNOWACJI MODUŁY WARSZTATOWE MANAGER INNOWACJI MODUŁY WARSZTATOWE WARSZTAT I-A PRAWNO-TEORETYCZNE PODSTAWY PROJEKTÓW INNOWACYJNYCH Czym jest innowacja? Możliwe źródła Wewnętrzne i zewnętrzne źródła informacji o innowacji w przedsiębiorstwie.

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Suwałkach SYLLABUS na rok akademicki 2014/2015

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Suwałkach SYLLABUS na rok akademicki 2014/2015 Tryb studiów Stacjonarne Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Suwałkach SYLLABUS na rok akademicki 01/015 Nazwa kierunku studiów Finanse i Rachunkowość Poziom studiów Stopień pierwszy Rok studiów/ semestr

Bardziej szczegółowo

Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie z dnia 9 listopada 2011 roku

Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie z dnia 9 listopada 2011 roku ZARZĄDZENIE Nr 84/2011 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie z dnia 9 listopada 2011 roku zmieniające zasady organizacji studiów podyplomowych Zarządzanie jakością Na podstawie 7 Regulaminu

Bardziej szczegółowo

METODY WSPOMAGANIA DECYZJI MENEDŻERSKICH

METODY WSPOMAGANIA DECYZJI MENEDŻERSKICH PREZENTACJA SEPCJALNOŚCI: METODY WSPOMAGANIA DECYZJI MENEDŻERSKICH WYDZIAŁ INFORMATYKI I KOMUNIKACJI KIERUNEK INFORMATYKA I EKONOMETRIA SEKRETARIAT KATEDRY BADAŃ OPERACYJNYCH Budynek D, pok. 621 e-mail

Bardziej szczegółowo

Opis szkolenia. Dane o szkoleniu. Program. BDO - informacje o szkoleniu

Opis szkolenia. Dane o szkoleniu. Program. BDO - informacje o szkoleniu Opis szkolenia Dane o szkoleniu Kod szkolenia: 412416 Temat: Certyfikowany specjalista do spraw controllingu - kurs z egzaminem potwierdzającym posiadanie kwalifikacji zawodowych 18-26 Kwiecień Łódź, Centrum

Bardziej szczegółowo

Bardzo dobra Dobra Dostateczna Dopuszczająca

Bardzo dobra Dobra Dostateczna Dopuszczająca ELEMENTY EKONOMII PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Klasa: I TE Liczba godzin w tygodniu: 3 godziny Numer programu: 341[02]/L-S/MEN/Improve/1999 Prowadzący: T.Kożak- Siara I Ekonomia jako nauka o gospodarowaniu

Bardziej szczegółowo

Imię, nazwisko i tytuł/stopień KOORDYNATORA (-ÓW) kursu/przedmiotu zatwierdzającego protokoły w systemie USOS Marek Kruk, dr

Imię, nazwisko i tytuł/stopień KOORDYNATORA (-ÓW) kursu/przedmiotu zatwierdzającego protokoły w systemie USOS Marek Kruk, dr SYLLABUS na rok akademicki 010/011 Tryb studiów Studia stacjonarne Kierunek studiów Ekonomia Poziom studiów Pierwszego stopnia Rok studiów/ semestr / 3 Specjalność Bez specjalności Kod katedry/zakładu

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia (problemy) na egzamin dyplomowy

Zagadnienia (problemy) na egzamin dyplomowy Zagadnienia (problemy) na egzamin dyplomowy kierunku ZARZĄDZANIE, I 0 licencjat Wiedza o zarządzaniu 1. Przegląd funkcji kierowniczych. 2. Teorie motywacyjne i przywódcze. 3. Współczesne koncepcje zarządzania.

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia na egzamin dyplomowy studia pierwszego stopnia kierunek: Ekonomia

Zagadnienia na egzamin dyplomowy studia pierwszego stopnia kierunek: Ekonomia studia pierwszego stopnia kierunek: Ekonomia 1. Mierzenie gospodarki w skali makro. 2. Determinanty dochodu narodowego. 3. Budżet państwa i polityka fiskalna. 4. Główne teorie bezrobocia - przyczyny bezrobocia.

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ. nazwa przedmiotu SYLABUS A. Informacje ogólne

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ. nazwa przedmiotu SYLABUS A. Informacje ogólne PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ Elementy składowe sylabusu Nazwa jednostki prowadzącej kierunek Nazwa kierunku studiów Poziom kształcenia Profil studiów Forma studiów Kod Język Rodzaj Rok studiów /semestr Wymagania

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ TRANSPORTU I INFORMATYKI TRANSPORT II STOPIEŃ OGÓLNOAKADEMICKI

WYDZIAŁ TRANSPORTU I INFORMATYKI TRANSPORT II STOPIEŃ OGÓLNOAKADEMICKI Nazwa kierunku Poziom Profil Symbole efektów na kierunku WYDZIAŁ TRANSPORTU I INFORMATYKI TRANSPORT II STOPIEŃ OGÓLNOAKADEMICKI Efekty - opis słowny. Po ukończeniu studiów drugiego stopnia na kierunku

Bardziej szczegółowo

Przedmowa... 7 1. System zarządzania jakością w przygotowaniu projektów informatycznych...11

Przedmowa... 7 1. System zarządzania jakością w przygotowaniu projektów informatycznych...11 Spis treści Przedmowa... 7 1. System zarządzania jakością w przygotowaniu projektów informatycznych...11 1.1. Wprowadzenie...11 1.2. System zarządzania jakością...11 1.3. Standardy jakości w projekcie

Bardziej szczegółowo

Kierunek studiów: STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE Specjalność: międzynarodowe stosunki ekonomiczne STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA SYLWETKA ABSOLWENTA

Kierunek studiów: STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE Specjalność: międzynarodowe stosunki ekonomiczne STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA SYLWETKA ABSOLWENTA Specjalność: międzynarodowe stosunki ekonomiczne STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Specjalność międzynarodowe stosunki ekonomiczne skierowana jest do osób, które pragną aktywnie działać na rynkach międzynarodowych,

Bardziej szczegółowo

Z-ZIP2-613z Inżynieria finansowa Financial engineering

Z-ZIP2-613z Inżynieria finansowa Financial engineering KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013 Z-ZIP2-613z Inżynieria finansowa Financial engineering A. USYTUOWANIE

Bardziej szczegółowo

Program studiów dla kierunku EKONOMIA - studia drugiego stopnia - dla cyklu kształcenia od roku akademickiego 2014/2015

Program studiów dla kierunku EKONOMIA - studia drugiego stopnia - dla cyklu kształcenia od roku akademickiego 2014/2015 Program studiów dla kierunku EKONOMIA - studia drugiego stopnia - dla cyklu kształcenia od roku akademickiego 2014/2015 I. Ogólna charakterystyka studiów Studia drugiego stopnia studia magisterskie trwają

Bardziej szczegółowo