INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEOSTWA I OCHRONY ZDROWIA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEOSTWA I OCHRONY ZDROWIA"

Transkrypt

1 Informacja o BiOZ. Rozbiórka obiektu na terenie Toru Wyścigów Konnych Służewiec. Wniosek nr DZP/03/A/09/2011. Strona 1 z 14 Rozbiórka budynku hotelu robotniczego nr inw. 78/16, na terenie Toru Wyścigów Konnych Służewiec. INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEOSTWA I OCHRONY ZDROWIA Inwestor: Totalizator Sportowy Sp. z o.o., ul. Targowa 25, Warszawa; Oddział Wyścigi Konne Warszawa Służewiec, ul. Puławska 266, Warszawa Do rozbiórki przeznaczono następujący obiekt : Hotel robotniczy, nr inw. 78/16. Obiekt położony jest na terenie nieobjętym ochroną konserwatorską, w zachodnim narożniku Wyścigów, przy granicy z terenami Poczty Polskiej. Nie jest wpisany do Rejestru Zabytków. Opracował: mgr inż. arch. Tadeusz Iwaszkiewicz, uprawnienia nr St-325/80, oraz 5/2004. Warszawa, Dane ogólne zakres robót dla opisywanego zamierzenia budowlanego Przedmiot opracowania Przedmiotem niniejszego opracowania jest rozbiórka obiektu budowlanego w zachodnim narożniku działki nr 33/6, na terenie Toru Wyścigów Konnych Służewiec. Podstawy formalno-prawne opracowania: Przygotowana przez Inwestora lista obiektów, wytypowanych do rozbiórki w związku z planami rewitalizacji TWKS. Wizja lokalna i inwentaryzacja budowlana obiektu. Ocena stanu technicznego obiektów, wykonana przez arch. Tadeusza Iwaszkiewicza we wrześniu Najważniejsze akty prawne: Ustawa Prawo Budowlane, tekst ujednolicony Dz.U Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie rodzajów obiektów budowlanych, przy których realizacji jest wymagane ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego. Dz.U Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeostwa pracy i ochrony zdrowia. Dz.U Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeostwa i ochrony zdrowia, oraz planu bezpieczeostwa i ochrony zdrowia. Dz.U

2 Informacja o BiOZ. Rozbiórka obiektu na terenie Toru Wyścigów Konnych Służewiec. Wniosek nr DZP/03/A/09/2011. Strona 2 z 14 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. W sprawie wzorów: wniosku o pozwolenie na budowę, oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane i decyzji o pozwoleniu na budowę. Dz.U Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeostwa pracy i ochrony zdrowia. Dz.U Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 października 2002 r. w sprawie nadania pracownikom organów nadzoru budowlanego uprawnieo do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego. Dz.U Ustawa z dnia 9 lipca 2003 o gwarancji zapłaty za roboty budowlane. Dz.U Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadad budynki i ich usytuowanie. Dz.U , z późn. zmianami. Rozporządzenie z dnia 10 września 1996 r., zawierające wykaz prac szczególnie uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia kobiet. Dz.U Rozporządzenie z dnia 24 sierpnia 2004 r., zawierające wykaz prac wzbronionych młodocianym i warunki ich zatrudniania przy niektórych z tych prac. Dz.U Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeostwa i higieny pracy. Tekst pierwotny: Dz.U Tekst jednolity: Dz.U Zmiany: Dz.U oraz Dz.U Rozporządzenie z dnia 28 lipca 1998 r. w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz sposób ich dokumentowania, a także zakres informacji zamieszczanych w rejestrze wypadków przy pracy. Dz.U Rozporządzenie z dnia 20 września 2001 r. w sprawie bezpieczeostwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeo technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych. Dz.U Rozporządzenie z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeostwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. Dz.U Rozporządzenie z dnia 19 marca 1954 r w sprawie bezpieczeostwa i higieny pracy przy obsłudze przenośników. Dz.U Rozporządzenie z dnia 17 września 1999 r. w sprawie bezpieczeostwa i higieny pracy przy urządzeniach i instalacjach energetycznych. Dz.U Rozporządzenie z dnia 20 marca 1954 r. w sprawie bezpieczeostwa i higieny pracy przy obsłudze żurawi. Dz.U Rozporządzenie z dnia 27 kwietnia 2000 r. w sprawie bezpieczeostwa i higieny pracy przy pracach spawalniczych. Dz.U Rozporządzenie z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie bezpieczeostwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych. Dz.U Rozporządzenie z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajów prac, które powinny byd wykonywane przez co najmniej dwie osoby. Dz.U Rozporządzenie z dnia 30 lipca 2002 r. w sprawie wykazu chorób zawodowych, szczegółowych zasad postępowania w sprawach zgłaszania podejrzenia, rozpoznawania i stwierdzania chorób zawodowych oraz podmiotów właściwych w tych sprawach. Dz.U Rozporządzenie z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie określenia najwyższego dopuszczalnego stężenia i natężenia czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy. Dz.U Ustawa z dnia 6 marca 1981 r. o Paostwowej Inspekcji Pracy. Dz.U Tekst pierwotny: Dz.U Tekst jednolity: Dz.U

3 Informacja o BiOZ. Rozbiórka obiektu na terenie Toru Wyścigów Konnych Służewiec. Wniosek nr DZP/03/A/09/2011. Strona 3 z 14 Przedmiot inwestycji, harmonogram robót Przedmiotem opracowania jest rozbiórka następującego obiektu budowlanego, znajdującego się na terenie Wyścigów Konnych Warszawa Służewiec : Hotel robotniczy nr inw. 72/16, Kolejnośd realizacji rozbiórek poszczególnych elementów obiektu - zgodnie z harmonogramem Wykonawcy. Przewidywany zakres robót Roboty rozbiórkowe. Przewiduje się całkowitą rozbiórkę obiektu, łącznie z fundamentami i przyłączami instalacyjnymi. Szczegółowy opis prac rozbiórkowych wg odrębnego opracowania, w załączniku nr 2A do SIWZ. Obiekty kubaturowe istniejące, do rozbiórki Budynek hotelu robotniczego powstał w latach siedemdziesiątych ubiegłego wieku. Ma rozczłonkowany kształt rzutu. Frontowa częśd po stronie wschodniej ma cztery kondygnacje nadziemne; po stronie zachodniej dwie kondygnacje. Z tyłu, w północnej części budynku znajduje się parterowe skrzydło techniczne, mieszczące także zaplecze gastronomiczne obiektu, połączone z częścią frontową parterowym łącznikiem. Budynek jest częściowo podpiwniczony. Powierzchnia netto budynku = 3 476,30 m 2. Kubatura = m 3. Konstrukcja tradycyjna, ściany i kominy z cegły ceramicznej pełnej, oraz częściowo żelbetowe, słupy wewnętrzne i podciągi żelbetowe, stropy i stropodach żelbetowy. Wymiary budynku w cm (długośd x szerokośd x wysokośd) : 7575 x 3682 x Szczegółowy opis budynku w załączonej inwentaryzacji, w załączniku nr 2B do SIWZ. Skrócony opis stanu technicznego obiektu w projekcie rozbiórki budynku, stanowiącym załącznik nr 2C do SIWZ.. Ukształtowanie terenu i zieleni w wyniku robót rozbiórkowych Nie przewiduje się makroniwelacji terenu, ani prac ziemnych w wyniku robót rozbiórkowych. Planowane jest jedynie uporządkowanie i wyrównanie, zagęszczenie i zazielenienie terenu po zakooczeniu robót. Nie przewiduje się ingerencji w zieleo istniejącą. Eksploatacja górnicza Obszar działki nie leży w rejonie szkód górniczych. Zagrożenia dla środowiska

4 Informacja o BiOZ. Rozbiórka obiektu na terenie Toru Wyścigów Konnych Służewiec. Wniosek nr DZP/03/A/09/2011. Strona 4 z 14 Planowana rozbiórka obiektów nie stanowi zagrożenia dla środowiska, ani użytkowników, nie stwarza uciążliwości dla otoczenia, poza hałasem podczas wykonywania robót. Zagrożenia występujące podczas realizacji robót i środki zapobiegające niebezpieczeostwom Wykazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzad zagrożenie bezpieczeostwa zdrowia ludzi. Wskazania elementów zagospodarowania działki, które mogą stwarzad zagrożenie bezpieczeostwa i zdrowia ludzi wyszczególnia się na podstawie Rozdziału 3. Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia r. w sprawie bezpieczeostwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U ). ZAGOSPODAROWANIE TERENU BUDOWY Zagospodarowanie terenu budowy wykonuje się przed rozpoczęciem robót budowlanych, co najmniej w zakresie: ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych oraz oznakowania terenu za pomocą tablic ostrzegawczych, a w razie potrzeby zapewnienia stałego nadzoru, wykonania dróg, wyjśd i przejśd dla pieszych, które powinny byd zabezpieczone przed zagrożeniem spadania przedmiotów z góry, doprowadzenia mediów do celów budowy, urządzenia pomieszczeo higieniczno sanitarnych, socjalnych i adm.-biurowych, które powinny spełniad normatywy podane w przepisach ogólnych bhp - (Dz.U ), urządzenia punktu pomocy przedmedycznej, zapewnienia oświetlenia, zapewnienia łączności telefonicznej urządzenia składowisk materiałów i wyrobów, które powinny byd właściwie usytuowane w stosunku do innych elementów zagospodarowania placu budowy oraz przebiegających linii energetycznych, wyznaczenia miejsc postojowych dla maszyn i pojazdów budowlanych, urządzenia stanowiska do oczyszczenia pojazdów opuszczających teren budowy Ponadto zgodnie z art. 4 i art. 9 ustawy o ochronie przeciwpożarowej z r. wraz ze zmianami (Dz.U ) oraz Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów i terenów (Dz.U ) należy zorganizowad punkty ochrony ppoż. wyposażone w podręczny sprzęt gaśniczy. WSKAZANIE DOTYCZĄCE PRZEWIDYWANYCH ZAGROŻEO WYSTĘPUJĄCYCH PODCZAS REALIZACJI ROBÓT BUDOWLANYCH, OKREŚLAJĄCE SKALE ORAZ MIEJSCE I CZAS ICH WYSTEPOWANIA Podczas realizacji robót budowlanych mogą wystąpid następujące zagrożenia związane z wykonywaniem następujących typów robót: robót ziemnych i drogowych: o możliwośd naruszenia istniejących instalacji i urządzeo podziemnych w wyniku prowadzenia robót w ich pobliżu, o możliwośd wpadnięcia do wykopu,

5 Informacja o BiOZ. Rozbiórka obiektu na terenie Toru Wyścigów Konnych Służewiec. Wniosek nr DZP/03/A/09/2011. Strona 5 z 14 o przysypanie. robót na wysokości: o upadek z wysokości, o uderzenie spadającym przedmiotem osób pracujących na niższej kondygnacji. robót ciesielskich: o upadek z wysokości, o uderzenie spadającymi przedmiotami, o niewłaściwa obsługa elektronarzędzi, o przygniecenie przy transporcie ręcznym. robót murarskich i betoniarskich: o jak wyżej. robót demontażowych: o jak wyżej. robót spawalniczych: o jak wyżej. robót dekarskich: o jak wyżej. zagrożenia związane z pracą i ruchem maszyn i urządzeo: o od wirujących części maszyn i urządzeo, o podczas przemieszczania maszyn, urządzeo i środków transportowych o przy wykonywaniu przeglądów i napraw maszyn i urządzeo, o podczas spawania elektrycznego i gazowego, a w szczególności na wysokości, o podczas prac elektroenergetycznych, o podczas użytkowania maszyn i urządzeo niesprawnych i nie posiadających wymaganego świadectwa dopuszczenia przez dozór techniczny. zagrożenia związane z czynnikami psychofizycznymi pracowników: o lekceważenie zagrożenia, o niezastosowanie się do poleceo kierownika budowy lub mistrza budowy, o zmęczenie, zdenerwowanie, stres, o nagłe zachorowanie, niedyspozycja fizyczna, o niedostateczna koncentracja uwagi na wykonywanej czynności, o zbyt niska lub zbyt wysoka temperatura, o zaskoczenie niespodziewanym zdarzeniem, o nieprzestrzeganie obowiązujących instrukcji i zasad bhp. zagrożenie pożarem: o podczas eksploatacji maszyn i urządzeo do robót ziemnych, budowlanych i drogowych, o w stacjach transformatorowo rozdzielczych i rozdzielniach elektrycznych, o na stanowiskach pracy, o w pomieszczeniach higieniczno sanitarnych i socjalnych. zagrożenie pożarowe mogą stanowid: o zwarcia w instalacji elektrycznej, o nieszczelnośd przewodów paliwowych i ciśnieniowych, o zaprószenie ognia na skutek prowadzenia prac spawalniczych, o zagrożenie pożarowe mogą stworzyd także osoby postronne działaniem umyślnym. Sytuacje nadzwyczajne: klęska żywiołowa, katastrofa budowlana, zalanie, podtopienie, obalenie, zerwanie konstrukcji, osunięcie, erozja gruntu.

6 Informacja o BiOZ. Rozbiórka obiektu na terenie Toru Wyścigów Konnych Służewiec. Wniosek nr DZP/03/A/09/2011. Strona 6 z 14 Na stanowiskach pracy mogą wystąpid inne zagrożenia nieujęte w w/w punktach. Pozostałe nieprzewidziane wyżej zagrożenia mogące wystąpid podczas realizacji robót budowlanych, wynikające z doboru technologii i narzędzi przez wykonawcę, należy uwzględnid w planie BiOZ. WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAŻU PRACOWNIKÓW PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO REALIZACJI ROBÓT SZCZEGÓLNIE NIEBEZPIECZNYCH Instruktaż pracowników z zakresu bezpieczeostwa higieny pracy przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych powinien byd przeprowadzony w oparciu o Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 w sprawie szkolenia w dziedzinie bhp (Dz.U ). Wykaz stanowisk pracy na których występują szczególnie duże zagrożenia dla zdrowia oraz zagrożenia wypadkowe określa każdy pracodawca. Wykaz wymaganych szkoleo bhp: Szkolenie wstępne i szkolenie okresowe Szczegółowy program szkolenia powinien uwzględniad tematykę (czynniki i zagrożenia) charakterystyczne dla rodzajów prac wykonywanych przez uczestników szkolenia. Uwaga : Pracownicy nadzoru technicznego powinni posiadad uprawnienia do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. Pracownicy obsługujący maszyny i urządzenia, które wymagają specjalnych kwalifikacji powinni legitymowad się świadectwem potwierdzającym posiadanie takich kwalifikacji. WSKAZANIE ŚRODKÓW TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH, ZAPOBIEGAJĄCYCH NIEBEZPIECZEOSTWOM WYNIKAJĄCYM Z WYKONYWANIA ROBÓT W STREFACH SZCZEGÓLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W ICH SĄSIEDZTWIE, W TYM ZAPEWNIAJĄCYCH SZYBKA EWAKUACJĘ NA WYPADEK POŻARU, AWARII I INNYCH ZAGROZEO W celu zapobiegania niebezpieczeostwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia lub w ich sąsiedztwie zaleca się podjęcie następujących środków organizacyjnych i technicznych: Wykonawca przed przystąpieniem do wykonywania robót budowlanych powinien opracowad instrukcję bezpiecznego ich wykonywania i zaznajomid z nią pracowników. Wykonawca powinien dysponowad planem ewakuacji i architektonicznym obiektu, w tym rozmieszczenia punktów newralgicznych takich jak węzły energetyczne, wodne, które mogą byd udostępniane w chwili zagrożenia na żądanie kierującego akcją pomocową. Należy zapewnid dojazd do obiektu dla jednostek ratowniczych. Bezwzględnie stosowad zgodnie z PN oznaczenia miejsc niebezpiecznych. Organizowad stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bhp. Do pracy dopuszczad tylko pracowników posiadających aktualne szkolenia bhp, w tym stanowiskowe, oraz aktualne badania lekarskie bez przeciwwskazao do wykonywania danej pracy, zapewnid i egzekwowad używanie przez pracowników środków ochrony indywidualnej i zbiorowej zabezpieczających przed wypadkiem, dbad o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczeo pracy. Tworzyd dobrą atmosferę wśród pracowników.

7 Informacja o BiOZ. Rozbiórka obiektu na terenie Toru Wyścigów Konnych Służewiec. Wniosek nr DZP/03/A/09/2011. Strona 7 z 14 Na terenie budowy należy rozmieścid znaki ewakuacyjne oraz sprzęt pożarowy. W pomieszczeniach higieniczno sanitarnych i socjalnych powinna się znajdowad kompletnie wyposażona apteczka pierwszej pomocy przedlekarskiej. Wskazad osoby przeszkolone w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej. Pracownicy winni informowad osoby kierownictwa i dozoru o bezpośrednim zagrożeni życia i zdrowia. Dla wszystkich stanowisk pracy na budowie należy opracowad ocenę ryzyka zawodowego i o ryzyku tym poinformowad pracowników. Osoba wykonująca roboty w pobliżu krawędzi dachu płaskiego lub dachu o nachyleniu do 20%, jest obowiązana posiadad odpowiednie zabezpieczenia przed upadkiem z wysokości. Osoba wykonująca roboty na dachu o nachyleniu powyżej 20%, jeżeli nie stosuje się rusztowao ochronnych, jest obowiązana stosowad środki ochrony indywidualnej lub inne urządzenia ochronne. Należy przestrzegad przepisów regulujących zasady wykonywania ręcznych prac transportowych (Dz.U z późniejszymi zmianami). Teren budowy powinien byd ogrodzony, wysokośd ogrodzenia powinna wynosid co najmniej 1,5m. Należy oznakowad granice terenu za pomocą tablic ostrzegawczych, a w razie potrzeby zapewnid stały nadzór. W ogrodzeniu powinny byd wykonane oddzielne bramy dla ruchu pieszego oraz pojazdów mechanicznych, mechanicznych maszyn budowlanych. Drogi i ciągi piesze powinny byd utrzymywane we właściwym stanie technicznym, nie wolno na nich składowad materiałów ani sprzętu. Szerokośd drogi przeznaczonej dla ruchu pieszego jednokierunkowego powinna wynosid co najmniej 0,75 m, a dwukierunkowego - 1,2 m. Pochylnie, po których dokonuje się ręcznego przenoszenia ciężarów, nie powinny mied spadków większych niż 10%. Drogi komunikacyjne dla wózków i taczek, usytuowane nad poziomem terenu powyżej 1 m, zabezpiecza się balustradą. Balustrada, o której mowa w ust. 1, składa się z deski krawężnikowej o wysokości 0,15 m i poręczy ochronnej umieszczonej na wysokości 1,1 m. Wolną przestrzeo pomiędzy deską krawężnikową a poręczą wypełnia się w sposób zabezpieczający pracowników przed upadkiem z wysokości. W przypadku rusztowao systemowych dopuszcza się umieszczanie poręczy ochronnej na wysokości 1 m. Strefa niebezpieczna, w której istnieje możliwośd spadania przedmiotów powinna byd wygrodzona i oznakowana. Strefa niebezpieczna w swym najmniejszym wymiarze liniowym liczonym od płaszczyzny obiektu budowlanego, nie może wynosid mniej niż 1/10 wysokości, z której mogą spadad przedmioty, lecz nie mniej niż 6 m. Daszki ochronne powinny znajdowad się na wysokości nie mniejszej niż 2,4 m nad terenem w najniższym miejscu i byd nachylone pod kątem 45 w kierunku źródła zagrożenia. Pokrycie daszków powinno byd szczelne i odporne na przebicie przez spadające przedmioty. W miejscach przejśd i przejazdów szerokośd daszka ochronnego wynosi co najmniej o 0,5 m więcej z każdej strony niż szerokośd przejścia lub przejazdu. Na placu budowy stosuje się rozdzielnice budowlane typu RB - przeznaczone do rozdziału energii elektrycznej i zasilania urządzeo, elektronarzędzi i oświetlenia. Przy wyborze odpowiednio dobranej rozdzielnicy nie należy kierowad się tylko napięciem i prądem znamionowym, liczbą gniazd wtykowych czy ceną, ale też bezpieczeostwem użytkownika. Muszą one byd skutecznie zabezpieczone przed dostępem nieupoważnionych osób, wpływami atmosferycznymi oraz uszkodzeniami mechanicznymi. Wyznaczyd pracownika lub pracowników o odpowiednich kwalifikacjach odpowiedzialnych za eksploatację

8 Informacja o BiOZ. Rozbiórka obiektu na terenie Toru Wyścigów Konnych Służewiec. Wniosek nr DZP/03/A/09/2011. Strona 8 z 14 urządzeo elektroenergetycznych. Instalacje energii elektrycznej powinny byd wykonane i użytkowane w sposób nie stwarzający zagrożenia pożarem lub wybuchem. Roboty związane z montażem i konserwacją instalacji i urządzeo elektrycznych mogą wykonywad tylko osoby posiadające uprawnienia. Przewody elektryczne zasilające urządzenia mechaniczne powinny byd zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi, a ich połączenia z urządzeniami wykonane w sposób zapewniający bezpieczeostwo. Stacjonarne urządzenia elektryczne należy okresowo kontrolowad (min. jeden raz w miesiącu), a także kontrolowad po dokonaniu napraw i remontów, po przemieszczeniu urządzenia lub przed uruchomieniem jeżeli były nie użytkowane co najmniej jeden miesiąc. Na terenie budowy powinny byd urządzone i wydzielone pomieszczenia higieniczno-sanitarne i socjalne. Na terenie budowy powinny byd urządzone zgodnie z obowiązującymi przepisami składowiska materiałów i wyrobów, wykonane w sposób uniemożliwiający zsunięcie lub spadnięcie wyrobu. Miejsca niebezpieczne przy wykopach należy ogrodzid i oznaczyd napisami ostrzegawczymi, a w porze nocnej i po zmroku zaopatrzyd w światła ostrzegawcze. Ściany wykopów należy zabezpieczyd przez wykonanie obudowy lub skarp o bezpiecznym kącie nachylenia. Rusztowanie może byd dopuszczone do użytkowania dopiero po przeprowadzeniu odbioru potwierdzonego wpisem do dziennika budowy i użytkowane zgodnie z przeznaczeniem. Montaż rusztowao może byd prowadzony przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje. Osoby te w trakcie demontażu powinny stosowad środki ochrony indywidualnej przed upadkiem z wysokości. Wszelkie roboty budowlane powinny byd prowadzone zgodnie z obowiązującymi przepisami, sztuką budowlaną, pod nadzorem z zachowaniem zasad bezpieczeostwa i higieny pracy. Jeżeli na tym samym placu budowy jednocześnie działa dwóch lub więcej wykonawców, to powinien byd ustanowiony koordynator ds. bhp. Należy przestrzegad zasad bezpieczeostwa, związanych z obecnością koni na terenie działad w sposób, który nie spowoduje, że koo się spłoszy, lub dozna uszczerbku na zdrowiu. Obowiązek sporządzenia planu bezpieczeostwa i ochrony zdrowia wykaz zagrożeo Obowiązek sporządzenia lub zapewnienia sporządzenia przed rozpoczęciem budowy planu bezpieczeostwa i ochrony zdrowia (dalej planu BiOZ) spoczywa na kierowniku budowy, jeżeli w jej trakcie będzie wykonywany co najmniej jeden z następujących rodzajów robót budowlanych: 1. wykonywanie wykopów o ścianach pionowych bez rozparcia o głębokości większej niż 1,5 m oraz wykopów o bezpiecznym nachyleniu ścian o głębokości większej niż 3,0 m - występuje 2. roboty, przy których wykonywaniu występuje ryzyko upadku z wysokości ponad 5,0 m - występuje 3. rozbiórka obiektów budowlanych o wysokości powyżej 8 m - występuje, 4. roboty wykonywane na terenie czynnych zakładów przemysłowych - nie występuje 5. montaż, demontaż i konserwacja rusztowao przy budynkach wysokich i wysokościowych występuje 6. roboty wykonywane przy użyciu dźwigów lub śmigłowców - występuje 7. prowadzenie robót na obiektach mostowych metodą nasuwania konstrukcji na podpory - nie występuje 8. montaż elementów konstrukcyjnych obiektów mostowych - nie występuje 9. betonowanie wysokich elementów konstrukcyjnych mostów, takich jak przyczółki, filary i pylony - nie występuje 10. fundamentowanie podpór mostowych i innych obiektów budowlanych na palach - nie występuje

9 Informacja o BiOZ. Rozbiórka obiektu na terenie Toru Wyścigów Konnych Służewiec. Wniosek nr DZP/03/A/09/2011. Strona 9 z roboty wykonywane pod lub w pobliżu przewodów linii elektroenergetycznych, w odległości liczonej poziomo od skrajnych przewodów, mniejszej niż: a) 3,0 m - dla linii o napięciu znamionowym nie przekraczającym 1 kv, - występuje b) 5,0 m - dla linii o napięciu znamionowym powyżej 1 kv, lecz nie przekraczającym 15 kv występuje c) 10,0 m - dla linii o napięciu znamionowym powyżej 15 kv, lecz nie przekraczającym 30 kv - nie występuje, d) 15,0 m - dla linii o napięciu znamionowym powyżej 30 kv, lecz nie przekraczającym 110 kv - nie występuje. 12. roboty budowlane prowadzone w portach i przystaniach podczas ruchu statków - nie występuje, 13. roboty prowadzone przy budowlach piętrzących wodę, przy wysokości piętrzenia powyżej 1 m - nie występuje, 14. roboty wykonywane w pobliżu linii kolejowych - nie występuje, 15. roboty prowadzone w temperaturze poniżej -10 C - występuje, jeżeli zostanie przewidziane w przyjętym harmonogramie robót 16. roboty polegające na usuwaniu i naprawie wyrobów budowlanych zawierających azbest nie występuje; 17. roboty remontowe i rozbiórkowe obiektów przemysłu energii atomowej - nie występuje, 18. roboty remontowe i rozbiórkowe obiektów, w których były realizowane procesy technologiczne z użyciem izotopów - nie występuje; 19. roboty wykonywane w odległości liczonej poziomo od skrajnych przewodów, mniejszej niż 15,0 m - dla linii o napięciu znamionowym 110 kv - nie występuje, 20. roboty wykonywane w odległości liczonej poziomo od skrajnych przewodów, mniejszej niż 30,0 m - dla linii o napięciu znamionowym powyżej 110 kv nie występuje, 21. budowa i remont: a) linii kolejowych (roboty torowe i podtorowe) - nie występuje, b) sieci trakcyjnej i linii zasilającej sied trakcyjną i urządzenia elektroenergetyczne - nie występuje c) linii i urządzeo sterowania ruchem kolejowym - nie występuje, d) sieci telekomunikacyjnych, radiotelekomunikacyjnych i komputerowych - występuje, e) związane z prowadzeniem ruchu kolejowego - nie występuje, 22. wszystkie roboty budowlane, wykonywane na obszarze kolejowym w warunkach prowadzenia ruchu kolejowego - nie występuje 23. roboty prowadzone z wody lub pod wodą - nie występuje 24. montaż elementów konstrukcyjnych obiektów mostowych - nie występuje, 25. fundamentowanie podpór mostowych i innych obiektów budowlanych na palach nie występuje, 26. roboty prowadzone przy budowlach piętrzących wodę, przy wysokości piętrzenia powyżej 1 m - nie występuje, 27. roboty prowadzone w zbiornikach, kanałach, wnętrzach urządzeo technicznych i w innych niebezpiecznych przestrzeniach zamkniętych - występuje (studzienki kanalizacyjne, piwnice), 28. roboty związane z wykonywaniem przejśd rurociągów pod przeszkodami metodami: tunelową, przecisku, lub podobnymi - nie występuje 29. roboty przy budowie, remoncie i rozbiórce torowisk - nie występuje 30. roboty przy budowie i remoncie nabrzeży portowych i przepraw mostowych wykonywane w kesonach, z atmosferą ze sprężonego powietrza - nie występuje 31. roboty wymagające użycia materiałów wybuchowych nie występuje. 32. roboty ziemne związane z przemieszczaniem lub zagęszczaniem gruntu - występuje, 33. roboty rozbiórkowe, w tym wykonywanie otworów w istniejących elementach konstrukcyjnych obiektów - występuje,

10 Informacja o BiOZ. Rozbiórka obiektu na terenie Toru Wyścigów Konnych Służewiec. Wniosek nr DZP/03/A/09/2011. Strona 10 z roboty budowlane prowadzonych przy montażu i demontażu ciężkich elementów prefabrykowanych, których masa przekracza 1,0 t. występuje, 35. roboty budowlane prowadzone w pobliżu miejsc przebywania koni występuje. 36. Ponadto obowiązek sporządzenia planu BiOZ dotyczy przewidywanych robót budowlanych niezależnie od ich rodzaju, jeżeli mają one trwad dłużej niż 30 dni roboczych, a jednocześnie ma byd przy ich wykonywaniu zatrudnionych co najmniej 20 pracowników lub pracochłonnośd tych robót będzie przekraczad 500 osobodni. Plan BiOZ na budowie sporządza się, w oparciu o wykonaną przez projektanta informację dotyczącą bezpieczeostwa i ochrony zdrowia, uwzględniając specyfikę projektowanego obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robót budowlanych, w tym planowane jednoczesne prowadzenie robót budowlanych i produkcji przemysłowej. Szczegółowy zakres i formę planu bezpieczeostwa i ochrony zdrowia określa rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeostwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeostwa i ochrony zdrowia (Dz.U ). Zagospodarowanie terenu budowy sposoby zapobiegania zagrożeniom Ogrodzenie terenu budowy Plan BiOZ powinien przewidywad ogrodzenie terenu budowy albo w inny sposób uniemożliwienie wejścia na ten teren osobom nieupoważnionym, np. poprzez oznakowanie granic terenu za pomocą tablic ostrzegawczych albo zapewnienie stałego nadzoru. Ogrodzenie terenu budowy nie może stwarzad zagrożenia dla ludzi i zwierząt, a jego wysokośd powinna wynosid co najmniej 1,5 m. Drogi komunikacyjne Obowiązkiem inwestora jest zapewnienie na terenie budowy wykonania i oznakowania, zgodnie z Polskimi Normami i właściwymi przepisami, dróg komunikacyjnych i transportowych, dróg dla pieszych i dojazdów pożarowych, oraz utrzymania ich w stanie nie stwarzającym zagrożeo dla użytkowników. Drogi i przejścia oraz dojazdy pożarowe nie mogą prowadzid przez miejsca, w których występują zagrożenia dla ich użytkowników. Przewidziane w planie BiOZ drogi komunikacyjne dla wózków i taczek nie mogą byd nachylone więcej niż: 1) dla wózków szynowych - 4%; 2) dla wózków bezszynowych - 5%; 3) dla taczek - 10%. W przypadku dróg komunikacyjnych dla wózków i taczek, usytuowanych nad poziomem terenu powyżej 1 m, należy przewidzied zabezpieczenie balustradą, składającą się z deski krawężnikowej o wysokości 0,15 m i poręczy ochronnej umieszczonej na wysokości 1,1 m. Wolną przestrzeo pomiędzy deską krawężnikową a poręczą wypełnia się w sposób zabezpieczający pracowników przed upadkiem z wysokości. W przypadku rusztowao systemowych (konstrukcji budowlanej, tymczasowej, w której wymiary siatki konstrukcyjnej są jednoznacznie narzucone poprzez wymiary elementów rusztowania, służącej do utrzymywania osób, materiałów i sprzętu) dopuszcza się umieszczanie poręczy ochronnej na wysokości 1 m.

11 Informacja o BiOZ. Rozbiórka obiektu na terenie Toru Wyścigów Konnych Służewiec. Wniosek nr DZP/03/A/09/2011. Strona 11 z 14 Przed skrzyżowaniem dróg z napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi, w odległości nie mniejszej niż 15 m, należy przewidzied ustawienie oznakowanych bramek, oświetlonych w warunkach ograniczonej widoczności, wyznaczających dopuszczalne gabaryty przejeżdżających pojazdów. Ciągi piesze Przewidziana w planie BiOZ szerokośd drogi przeznaczonej dla ruchu pieszego jednokierunkowego powinna wynosid co najmniej 0,75 m, a dwukierunkowego - 1,2 m. Przejścia powinny byd oświetlone i oznakowane znakami ostrzegawczymi lub znakami zakazu. Przejścia o pochyleniu większym niż 15% zaopatruje się w listwy umocowane poprzecznie, w odstępach nie mniejszych niż 0,4 m, lub w schody o szerokości nie mniejszej niż 0,75 m, co najmniej z jednostronnym zabezpieczeniem balustradą, składającą się z deski krawężnikowej o wysokości 0,15 m i poręczy ochronnej, umieszczonej na wysokości 1,1 m. Wolną przestrzeo pomiędzy deską krawężnikową a poręczą wypełnia się w sposób zabezpieczający pracowników przed upadkiem z wysokości. Przewidziane w planie BiOZ pochylnie, po których dokonuje się ręcznego przenoszenia ciężarów, nie powinny mied spadków większych niż 10%. W przypadku wyjśd z magazynów oraz przejśd pomiędzy budynkami należy przewidzied wychodzące na drogi zabezpieczenie poręczami ochronnymi umieszczonymi na wysokości 1,1 m lub w inny sposób, w szczególności labiryntami. Miejsca postojowe na terenie budowy Dla pojazdów używanych w trakcie wykonywania robót budowlanych należy wyznaczyd miejsca postojowe na terenie budowy. Strefy niebezpieczne Strefę niebezpieczną, w której istnieje zagrożenie spadania z wysokości przedmiotów, ogradza się balustradami, składającymi się z deski krawężnikowej o wysokości 0,15 m i poręczy ochronnej umieszczonej na wysokości 1,1 m i oznakowuje w sposób uniemożliwiający dostęp osobom postronnym. Wolną przestrzeo pomiędzy deską krawężnikową a poręczą wypełnia się w sposób zabezpieczający pracowników przed upadkiem z wysokości, oświetla się i oznakowuje znakami ostrzegawczymi lub znakami zakazu. Strefa niebezpieczna w swym najmniejszym wymiarze liniowym liczonym od płaszczyzny obiektu budowlanego, nie może wynosid mniej niż 1/10 wysokości, z której mogą spadad przedmioty, lecz nie mniej niż 6 m. W zwartej zabudowie miejskiej strefa niebezpieczna może byd zmniejszona pod warunkiem zastosowania innych rozwiązao technicznych lub organizacyjnych, zabezpieczających przed spadaniem przedmiotów. W przypadku przejśd, przejazdów i stanowisk pracy w strefie niebezpiecznej należy przewidzied zabezpieczenie daszkami ochronnymi. Daszki ochronne powinny znajdowad się na wysokości nie mniejszej niż 2,4 m nad terenem w najniższym miejscu i byd nachylone pod kątem 45 w kierunku źródła zagrożenia. Pokrycie daszków powinno byd szczelne i odporne na przebicie przez spadające przedmioty. W miejscach przejśd i przejazdów szerokośd daszka ochronnego powinna wynosid co najmniej o 0,5 m więcej z każdej strony niż szerokośd przejścia lub przejazdu.

12 Informacja o BiOZ. Rozbiórka obiektu na terenie Toru Wyścigów Konnych Służewiec. Wniosek nr DZP/03/A/09/2011. Strona 12 z 14 Używanie daszków ochronnych jako rusztowao, lub miejsc składowania narzędzi, sprzętu, materiałów, jest wzbronione. Do zabezpieczeo stanowisk pracy na wysokości, przed upadkiem z wysokości, należy stosowad środki ochrony zbiorowej, w szczególności w siatki ochronne i siatki bezpieczeostwa oraz balustrady składające się z deski krawężnikowej o wysokości 0,15 m i poręczy ochronnej umieszczonej na wysokości 1,1 m, umieszczonymi w odległości nie mniejszej niż 1 m od krawędzi dołu. Wolną przestrzeo pomiędzy deską krawężnikową a poręczą wypełnia się w sposób zabezpieczający pracowników przed upadkiem z wysokości, oświetla się i oznakowuje znakami ostrzegawczymi lub znakami zakazu. Stosowanie środków ochrony indywidualnej, w szczególności takich jak szelki bezpieczeostwa, jest dopuszczalne, gdy nie ma możliwości stosowania środków ochrony zbiorowej. Powyższe zabezpieczenia przed upadkiem z wysokości jest obowiązana posiadad osoba wykonująca roboty w pobliżu krawędzi dachu płaskiego lub dachu o nachyleniu do 20%. Osoba wykonująca roboty na dachu o nachyleniu powyżej 20%, jeżeli nie stosuje rusztowao ochronnych, jest obowiązana stosowad środki ochrony indywidualnej lub inne urządzenia ochronne. Składowiska materiałów, wyrobów i urządzeo technicznych W planie BiOZ należy przewidzied na terenie budowy utwardzone i odwodnione miejsca do składowania materiałów i wyrobów. Doły na wapno gaszone powinny mied umocnione ściany i byd zabezpieczone balustradami ochronnymi, składającymi się z deski krawężnikowej o wysokości 0,15 m i poręczy ochronnej umieszczonej na wysokości 1,1 m, umieszczonymi w odległości nie mniejszej niż 1 m od krawędzi dołu. Wolną przestrzeo pomiędzy deską krawężnikową a poręczą wypełnia się w sposób zabezpieczający pracowników przed upadkiem z wysokości, oświetla się i oznakowuje znakami ostrzegawczymi lub znakami zakazu. W przypadku przechowywania w magazynach substancji i preparatów niebezpiecznych należy informację o tym zamieścid na tablicach ostrzegawczych, umieszczonych w widocznych miejscach. Towary te na terenie budowy przechowuje się, użytkuje zgodnie z instrukcjami producenta oraz przemieszcza w opakowaniach producenta. W pomieszczeniach magazynowych należy umieścid tablice określające dopuszczalne obciążenie regałów magazynowych, a także dopuszczalne obciążenie powierzchni stropu. Składowiska materiałów, wyrobów i urządzeo technicznych należy wykonad w sposób wykluczający możliwośd wywrócenia, zsunięcia, rozsunięcia się lub spadnięcia składowanych wyrobów i urządzeo. Materiały należy składowad w miejscu wyrównanym do poziomu. Materiały drobnicowe układa się w stosy o wysokości nie większej niż 2 m, dostosowane do rodzaju i wytrzymałości tych materiałów. Stosy materiałów workowanych układa się w warstwach krzyżowo do wysokości nieprzekraczającej 10 warstw. Odległośd stosów nie powinna byd mniejsza niż: 1) 0,75 m - od ogrodzenia lub zabudowao, 2) 5 m - od stałego stanowiska pracy. Zabrania się opierania składowanych materiałów lub wyrobów o płoty, słupy napowietrznych linii elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej lub ściany obiektu budowlanego. Wchodzenie i schodzenie ze stosu utworzonego ze składowanych materiałów lub wyrobów jest dopuszczalne wyłącznie przy użyciu drabiny lub schodni.

13 Informacja o BiOZ. Rozbiórka obiektu na terenie Toru Wyścigów Konnych Służewiec. Wniosek nr DZP/03/A/09/2011. Strona 13 z 14 Zabrania się podczas mechanicznego załadunku lub rozładunku materiałów lub wyrobów, przemieszczanie ich nad ludźmi lub kabiną, w której znajduje się kierowca. Na czas wykonywania tych czynności kierowca jest obowiązany opuścid kabinę. Lokalizacja pomieszczeo higieniczno-sanitarnych Pracodawca jest obowiązany zapewnid pracownikom pomieszczenia i urządzenia higienicznosanitarne, których rodzaj, ilośd i wielkośd powinny byd dostosowane do liczby zatrudnionych pracowników, stosowanych technologii i rodzajów pracy oraz warunków, w jakich ta praca jest wykonywana. W szczególności na terenie budowy urządza się wydzielone pomieszczenia szatni na odzież roboczą i ochronną, umywalni, jadalni, suszarni i ustępów. Wymagania dla pomieszczeo i urządzeo higieniczno-sanitarnych określa załącznik nr 3 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeostwa i higieny pracy (Dz.U , z późniejszymi zmianami). Jadalnie urządzane na budowie powinny spełniad wymagania dla jadalni typu II, określone w 30 załącznika nr 3 do ww. rozporządzenia. W przypadku usytuowania pomieszczeo higieniczno-sanitarnych w kontenerach dopuszcza się niższą wysokośd tych pomieszczeo niż określona w 1 ust. 4 załącznika nr 3 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeostwa i higieny pracy. W pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych mogą byd stosowane ławki jako miejsca siedzące, jeżeli są one trwale przytwierdzone do podłoża. Na terenie budowy, na której roboty budowlane wykonuje więcej niż 20 pracujących szatnię i jadalnię należy urządzid w odrębnych pomieszczeniach. Szafki na odzież osób wykonujących roboty na terenie takiej budowy powinny byd dwudzielne, zapewniające możliwośd przechowywania oddzielnie odzieży roboczej i własnej. Dopuszczalne jest korzystanie z istniejących na terenie budowy pomieszczeo i urządzeo higienicznosanitarnych inwestora, jeżeli przewiduje to zawarta umowa. Palenie tytoniu może byd przewidziane wyłącznie na otwartej przestrzeni lub w specjalnie do tego celu przystosowany pomieszczeniu (palarni). Szczegółowe wymagania w zakresie bezpieczeostwa i higieny pracy podczas wykonywania poszczególnych rodzajów robót budowlanych określają przepisy rozdziałów 5-19 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. (Dz.U ), które weszło w życie w dniu 20 września 2003 r. Uwagi koocowe Kierownik budowy obowiązany jest sporządzid plan BIOZ na podstawie informacji dot. zasad bezpieczeostwa i ochrony zdrowia. Należy przestrzegad w/w zasad określonych w obowiązującym prawie i normach i zwrócid uwagę na zachowanie szczególnej ostrożności przy wykonywaniu czynności zagrażających życiu czyli prac szczególnie niebezpiecznych, jak: prace na wysokościach, prace w głębokich wykopach, prace w pobliżu urządzeo i przewodów pod napięciem. Wszelkie prace budowlane, montażowe powinny byd prowadzone zgodnie z obowiązującymi przepisami bhp i p-poż. przez personel przeszkolony w tym zakresie.

14 Informacja o BiOZ. Rozbiórka obiektu na terenie Toru Wyścigów Konnych Służewiec. Wniosek nr DZP/03/A/09/2011. Strona 14 z 14 Za przestrzeganie przepisów oraz odpowiednie zabezpieczenie miejsc pracy odpowiedzialny jest kierownik budowy. Roboty ziemne prowadzid zgodnie z przepisami zawartymi w normie: BN 83/ Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze, w powiązaniu z normą PB-86/B Grunty budowlane Roboty montażowe i odbiorcze należy prowadzid zgodnie z obowiązującymi normami, przepisami i wytycznymi dostawców urządzeo i materiałów, to jest - Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Wszystkie materiały i urządzenia użyte do wykonania przedmiotu projektu powinny byd zgodne z przewidzianymi w projekcie. Wszelkie zmiany wprowadzone w trakcie budowy powinny byd na bieżąco uzgadniane z nadzorem inwestorskimi i autorskim, a następnie naniesione na dokumentację powykonawczą. Realizację prowadzid zgodnie z przepisami BHP dla robót remontowo-budowlanych zabezpieczając właściwy nadzór i asekurację pracowników wykonujących roboty, a w szczególności w wykopach. Opracował arch. Tadeusz Iwaszkiewicz

W Z O R C O W A I N F O R M A C J A D O T Y C ZĄ C A B E Z P I E C Z EŃSTWA I OCHRO N Y Z D R O W I A N A P L A C U B U D O W Y

W Z O R C O W A I N F O R M A C J A D O T Y C ZĄ C A B E Z P I E C Z EŃSTWA I OCHRO N Y Z D R O W I A N A P L A C U B U D O W Y W Z O R C O W A I N F O R M A C J A D O T Y C ZĄ C A B E Z P I E C Z EŃSTWA I OCHRO N Y Z D R O W I A N A P L A C U B U D O W Y WZORCOWA INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA opracowana

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA ROBÓT BUDOWLANYCH

REALIZACJA ROBÓT BUDOWLANYCH REALIZACJA ROBÓT BUDOWLANYCH W ŚWIETLE OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISÓW PRAWA BUDOWLANEGO Prowadzenie: mgr inż. Krzysztof Piątek Styczeń 2012 r. Spis treści: A. Czynności przygotowawcze poprzedzające rozpoczęcie

Bardziej szczegółowo

Dział I. Przepisy wstępne

Dział I. Przepisy wstępne Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650, z 2007 r. Nr 49, poz. 330,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA BEZPIECZNEGO WYKONYWANIA ROBÓT SANITARNYCH

INSTRUKCJA BEZPIECZNEGO WYKONYWANIA ROBÓT SANITARNYCH INSTRUKCJA BEZPIECZNEGO WYKONYWANIA ROBÓT SANITARNYCH Dla budowy abc-hse.com strona 1 Strona tytułowa Nazwa i adres obiektu Nazwa Inwestora Adres Inwestora Wykonawca Budowa Podpisy Podwykonawca Kierownik

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa Prawo budowlane, zwana dalej ustawą, normuje działalność obejmującą sprawy projektowania,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-450.0.00 WYMAGANIA OGÓLNE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-450.0.00 WYMAGANIA OGÓLNE Specyfikacja Techniczna ST-450.0.00 - Wymagania Ogólne SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-450.0.00 WYMAGANIA OGÓLNE 1. WSTĘP 1.1.Przedmiot Specyfikacji Technicznej 1.1.1. Specyfikacja Techniczna ST-450.0.00 Wymagania

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 1) (tekst ujednolicony przez GUNB) Rozdział 1. Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 1) (tekst ujednolicony przez GUNB) Rozdział 1. Przepisy ogólne Dz.U.10.243.1623 Dz.U.11.32.159 Dz.U.11.45.235 Dz.U.11.94.551 Dz.U.11.135.789 Dz.U.11.142.829 Dz. U.11.185.1092 Dz.U.11.232.1377 Dz.U.2012.472 Dz.U.2012.951 Dz.U.2012.1256 Dz.U.2013.984 USTAWA z dnia 7

Bardziej szczegółowo

ZAKRES Remontu pomieszczeń dla potrzeb szkoły muzycznej na ul. Sadowej w Przasnyszu.

ZAKRES Remontu pomieszczeń dla potrzeb szkoły muzycznej na ul. Sadowej w Przasnyszu. INWEST- BUD Mariusz Piórkowski Nowa Wieś Kętrzyńska 10A, 11-400 Kętrzyn adres do korespondencji : ul. Mickiewicza 2/300, 11-400 Kętrzyn tel. 604 261 584 e-mail: inwest-bud1@wp.pl ZAKRES Remontu pomieszczeń

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI WYKAZ SZCZEGÓŁOWYCH SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH

SPIS TREŚCI WYKAZ SZCZEGÓŁOWYCH SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH Lp. Budowa krytej strzelnicy garnizonowej typu B w Powidzu, kompleks 6015, jednostka wojskowa 3293 SPIS TREŚCI WYKAZ SZCZEGÓŁOWYCH SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH Numer specyfikacji Nazwa specyfikacji Strona

Bardziej szczegółowo

OGÓLNA I SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT DLA ZADANIA: BUDOWA STRZELNICY SNAJPERSKIEJ WRAZ Z JEJ ELEMENTAMI SKŁADOWYMI W

OGÓLNA I SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT DLA ZADANIA: BUDOWA STRZELNICY SNAJPERSKIEJ WRAZ Z JEJ ELEMENTAMI SKŁADOWYMI W OGÓLNA I SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT DLA ZADANIA: BUDOWA STRZELNICY SNAJPERSKIEJ WRAZ Z JEJ ELEMENTAMI SKŁADOWYMI W KOMPLEKSIE WOJSKOWYM 8627 W ZIELONCE DLA POTRZEB JEDNOSTKI

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT DLA REMONTU I PRZEBUDOWY BUDYNKU WARSZTATU-ZAPLECZA TECHNICZNEGO STRAŻNICY KP PSP W GŁUBCZYCACH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT DLA REMONTU I PRZEBUDOWY BUDYNKU WARSZTATU-ZAPLECZA TECHNICZNEGO STRAŻNICY KP PSP W GŁUBCZYCACH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT DLA REMONTU I PRZEBUDOWY BUDYNKU WARSZTATU-ZAPLECZA TECHNICZNEGO STRAŻNICY KP PSP W GŁUBCZYCACH PRZY UL. KOŁŁĄTAJA 4 Opole, maj 2013 1 SPIS TREŚCI WYMAGANIA

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1994 Nr 89 poz. 414 USTAWA. z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 1) Rozdział 1. Przepisy ogólne

Dz.U. 1994 Nr 89 poz. 414 USTAWA. z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 1) Rozdział 1. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/114 Dz.U. 1994 Nr 89 poz. 414 USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 1) Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1409, z 2014 r. poz. 40, 768, 822, 1133, 1200, z

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1994 Nr 89 poz. 414. USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

Dz.U. 1994 Nr 89 poz. 414. USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/79 Dz.U. 1994 Nr 89 poz. 414 USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa Prawo budowlane, zwana dalej ustawą, normuje działalność obejmującą

Bardziej szczegółowo

PRZEPISY TECHNICZNE, PRZECIWPOŻAROWE I BHP obowiązujące na terenie imprezy Mobil1 Summer Cars Party

PRZEPISY TECHNICZNE, PRZECIWPOŻAROWE I BHP obowiązujące na terenie imprezy Mobil1 Summer Cars Party PRZEPISY TECHNICZNE, PRZECIWPOŻAROWE I BHP obowiązujące na terenie imprezy Mobil1 Summer Cars Party 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Przepisy techniczne, przeciwpożarowe i BHP stosowane przez Agencję INA-PRESS,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO DLA MAGAZYNU WYSOKIEGO SKŁADOWANIA Z CZĘŚCIĄ BIUROWĄ ZARZĄDU MORSKIEGO PORTU GDYNIA S.A. NR INW. 104-0633 ul. Kontenerowa 6 SIERPIEŃ 2014 Imię i nazwisko Podpis Opracował:

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/83 USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1409, z 2014 r. poz. 40, 768, 822, 1133, 1200. Prawo budowlane 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Odnośnik

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA ISTNIEJĄCEJ PRZYBUDÓWKI HALI WARSZTATOWO-USŁUGOWEJ NA POMIESZCZENIE BIUROWE KOD CPV 45100000-8 PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO W DALESZYCACH PROJEKT BUDOWLANY BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO

PROJEKT BUDOWLANY BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO W DALESZYCACH PROJEKT BUDOWLANY BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO PROJEKT BUDOWLANY TEMAT: BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO LOKALIZACJA: m. Daleszyce,dz. Nr 2134, 2135, 2153 INWESTOR: Gmina Daleszyce, ul. Pl. Staszica 9, 26-021 Daleszyce AUTORZY PROJEKTU: Branża Imię i

Bardziej szczegółowo

owalczyk SPECYFIKACJA TECHNICZNA Budowa Hali Sportowej przy Gimnazjum Nr 16 w Katowicach Uczestnicy procesu inwestycyjnego.

owalczyk SPECYFIKACJA TECHNICZNA Budowa Hali Sportowej przy Gimnazjum Nr 16 w Katowicach Uczestnicy procesu inwestycyjnego. owalczyk A R C H I T E K C I 90-562 Łódź ul. Łąkowa 11 tel. (042) 63 43 699 www.e-architekci.com kowalczyk@architekci.pl SPECYFIKACJA TECHNICZNA Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogólna przedsięwzięcia inwestycyjnego.

Bardziej szczegółowo

Przykładowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - STWiOR.

Przykładowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - STWiOR. Przykładowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - STWiOR. Wykonujemy: Kosztorysy inwestorskie Kosztorysy ofertowe Kosztorysy powykonawcze Kosztorysy zamienne Przedmiary robót

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT PRZEBUDOWA BUDYNKU BIUROWEGO INWESTOR: 81-006 Gdynia, ul. Morska 200A, działka nr 983, KM 22 Nadleśnictwo Gdańsk z siedzibą w Gdyni ul. Morska 200 81-006 Gdynia SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU

Bardziej szczegółowo

Twój pomysł, europejskie pieniądze

Twój pomysł, europejskie pieniądze Twój pomysł, europejskie pieniądze Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych ETAP / BRANŻA: PROJEKT BUDOWLANY DATA: SZCZECIN, VII. 2012 TECZKA: 1 TOM: 1 NAZWA OPRACOWANIA PROJEKT OSUSZENIA I IZOLACJI ŚCIAN PIWNICZNYCH I FUNDAMENTOWYCH W PRZEDSZKOLU PUBLICZNYM NR 48 PRZY ul. 9-go

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych CZEGEKO CZEGEKO Sp. z O.O. 31-115 Kraków Pl. gen. Wł. Sikorskiego 2 Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych dla projektów wielobranżowych, budowlano-wykonawczych; Budowa szklarni

Bardziej szczegółowo

WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV): GRUPA

WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV): GRUPA SPIS TREŚCI. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych dla tematu: Zasilanie w energię elektryczną budynku techniczno-socjalnego MSK w Imielinie przy ul. Wandy 44D przyłącze oraz instalacja

Bardziej szczegółowo

Projekt wykonawczy. Narodowy Bank Polski ul. Świętokrzyska 11/21 Warszawa. Inwestor:

Projekt wykonawczy. Narodowy Bank Polski ul. Świętokrzyska 11/21 Warszawa. Inwestor: Eko-Technologie eko-technologie.eu Krzysztof Żelazkiewicz ul. Borelowskiego 29 42-218 Częstochowa / 34 322 12 52 NIP 949-154-76-51 biuro@eko-technologie.eu Projekt wykonawczy Inwestor: Adres budynku: Temat:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH DLA ROZBUDOWY ZESPOŁU SZKÓŁ O CZĘŚĆ REHABILITACYJNO REWALIDACYJNO - SPORTOWĄ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH DLA ROZBUDOWY ZESPOŁU SZKÓŁ O CZĘŚĆ REHABILITACYJNO REWALIDACYJNO - SPORTOWĄ BIURO USŁUG PROJEKTOWYCH INFO - PROJEKT 47-440 Górki Śląskie ul. Ofiar Oświęcimskich 63 tel. ( 032 ) 418 73 24 0604 149 000 e-mail: lin_inf@poczta.onet.pl 6041490 00@eranet.pl SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA

Bardziej szczegółowo

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Rzeszowie 35-959 Rzeszów, ul. Szopena 51

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Rzeszowie 35-959 Rzeszów, ul. Szopena 51 1 Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Rzeszowie 35-959 Rzeszów, ul. Szopena 51 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Budowa Budynku Hali nr 1 wraz z niezbędną

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH POCHYLNIA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH PRZY DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W RADOMIU UL. ZIĘTALÓW 13 Wspólny słownik zamówień 45223100-7

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. Kod CPV 45000000-7. Roboty budowlane

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. Kod CPV 45000000-7. Roboty budowlane PRACOWNIA PROJEKTOWA REGON: 634453564 64-600 OBORNIKI ul. Kowanowska 55 tel.: 603-963-110 ; 603-963-121 www. anmarprojekt.pl ; e-mail: anmarprojekt@wp.pl SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I

Bardziej szczegółowo